Page 1

42 %)%1.%2 (*%,0%1 ").20)1%1%.$%*4,%'!5%173),(%,%&!-),)%. 

   ! & %!"! # #  $!   #"

 /-%"!#+&/1 *4,%1/2%.   " &# ! 

 

 8    

5)2!53)02 !&5))5),,!./

)) ),,!3%23%1 6''%. 01!+3)2+ "%.+3), !

""  %.31%%. & &

 

%33%%1$% 5)+3)'23%"6''% 2!+21%',%.% "  #"   


Meld deg inn n책!

Det er plass til deg ogs책:) Kampanjepris kr. 460,- ut 2014 Huseiernes Landsforbund organisasjonen for alle som eier bolig og hytte

Meld deg inn p책 huseierne.no eller send HL til 2007

huseierne.no
    

"

For noen uker siden dro jeg pĂĽ en weekendtur til Amsterdam. Det er en spennende by med en herlig miks av gamle hus og ny, utfordrende arkitektur. &#!#"$"%$' '#&% ,$$#"#& # $$ $"$#"$*$#+&)"#"$*" " "##$*"#$  &"$+$$%$$#%$$$ &$"#" $"&)"$%$" *'++$&$$$ "&)"$$$# +$!#$ "$%%#(!+ "$ ""&)"$ "$"%#+"$"+ # " &$+%# $$"+"$###$" ##$# #"$*" "+& "$ $'$$$"*"Heidi SindingLarsen# "$+ "$#$$+' $+'$$ &"$

 ""#$# # "$*" "& #$ " " #"   !"    " " " #  !

  "   "" ()   $*##' "   !%##' 

 ! '*'        "   !   "    "  "" $)'. " 

 

"

%$ !"

$. # "! # $ "!

%'(!' % *"(&(" ! ()  -')("+ "!

,!(  

Camilla von Otter, sjefredaktør

 ! 6.12!.*16 6$-203,6 61+.INNHOLD

$*"#%$#  "$,$ +"*#""$ $'$$+" +!"&*$#

% & # 6'316' &$6.&64$#+(*$ '.+# 67*6!+ -26480$6 02(*+$062(/16.&6 (#$$06/86""6864806-$221(#$6* -6 #36.&18612(++$61/701,8+62(+6*1/$02$-$6 $++$06#(1*32$0$6(648026.03,6/701,8+6 .,6!+ #$2160$# *1).-$++$6(--'.+#61$- #$162(+6 !$""#$++$06!$17*6.116 /86 "$!..*# 6

 %## # 

,(++ 64.-622$0 % ,$+($60$11!$0&

 ## ("' $+6++,  ##  (**$6 +12 #

  ## # +( 16 0+4$#6

 # ##  # --$$-$6 0(++$12 #

# # # .'-6 0+(-&6$--$2'6(-#!+ #6

#

 # %## # ($+16$1/$01$-

 ## 0(-.4(162#66 .6651*+ -# (66(++ 62 06%.0!$'.+#6.,6205**%$(+6 .&6/0(1$-#0(-&$0

 #  # # .06$+&$6 22+ -# ## # *.-6$00$& 0#$-

    

November 2013 www.viivilla.no

3


GE VAREGJELDER SĂ… LENN REKKER BEHOLDNINGE

HER FĂ…R DU DUSJER TIL NORGES LAVESTE PRIS! BLI MED PĂ… PRISFESTEN - SE VILLANYTTS PRISER !

ris

-=-9-:37584-;;

57 

: : '1

39 -=-9-:7/:B1 ?? +5 57  39 

)9)5)6-,?;() 3+ '1

Kampanjep

ye Vi holder ø

undersøker nkurenter. Vi og med vüre koer uke pü markedet, at vi prisene hv om nødvendig slik d ne de setter ene! laveste pris alltid har de

 "($$%$$$ " C"$$$ $#$#! '*$($ %%%$&)%$%" %%$$, '%$"%&( )$% # %%% )%$#*(&'%*!'% %*#%#!%$"& %%% (!&&"$ $")%&& ")%!!

5725 

5-6*5%/5

 

Enkel bestilling - rask levering

NORGES BILLIGSTE FRAKT www.jackpot.no

-:D3=B9:;79-<; :;14416/*<;1335-, )44-57,-44-6-

-=-9;02-58B,D9-6

5%11)25)(5-/67%(%1%5?2)*366 %59-//5 )5+)25!%2(77% ?536"532(,)-1 /5 %8+)682(32+6&)5+30()373(()2 %8*366!%2(2)6<0<0)682( /5 07%"5316?$%(6?%11)5*)67-5/)2)6/5 

22 68 00 01

  22/.?5-2+-06%26)269)- 5;2;++)79)(6-()2%9 ")44)%&3

D939

#8)9   : : '1

%'%#%#$$###

>67/1%66%6.)  (;6)5*356/80()5 3+/3565;++ > 32753004%2)0 >5%(-3,?;77%0)5 7)0 >=2(3+7%/(86. >371%66%6.) >0%2()&%77)5-

>975)//69-*7)-7%/)7 >!,%143,;00) >-3()&)0;62-2+ >)(*)00&%576)7) >$%51),)5()7*%5+)7 64)-0+0%66-  &%/9)++)5 >!=4)3+6,%143  (-64)26)5

-=-9-:37584-;; 5-,0D@,- 7/ +5 1;-6;)30D@,-8B *),-;9;  -9 +50D@

9;69 ?? +539  9;69 ?? +539  9;69 #5-,:;-)5?? +539 


GE VAREGJELDER SĂ&#x2026; LENN REKKER BEHOLDNINGE

VILLANYTT.NO <:23)*16-;; 5-,5)::):2+ &&%,(' !' % $ + %& %%%)%$ + "!&$"#! + $",)&&$ &"! + *!'%"##'% + "&& %%% + !&&$ + (&$%(&&& + #") + *#%#!%$ + )%!! + !!)&%& + $ $&$& %%

&-4/57,-44 9;  !7?55)06) : : '1 /5 -22+%2+*5%,?;5)6-()

5725 

Leveres ogsü i størrelse 80 x 80 cm.

57 

$%$

 

  " #

 : : '1 )9)5)6/3140)77

 #!  

39 : : '1 )9)5)6/3140)77

9; & !7?55)06) : : '1 /5 -22+%2+*5%9)2675)6-() #  

-/-;-3:34<:1=;

NYHET A"$#

<6,9-=1:)=:5)9;- 0<:074,616/:897,<3;-9 ;14.)*9133891: B1668B=B902-55-:1,- >>>=144)6@;;67 341338B5-6@-6=-6:;9-:1,- &)9-9;14.)*9133891:

&&%&"

,$

7*4-*),-3)95-,,D9

)9)5)61)(%51%785 3+,=2((86.#7)21%6 6%6.)(;6)5!7?55)06)

 @'1 9; 

"/5 57   )9)5)61)(%51%7853+ ,=2((86.6%17 67/.)7 

::'1 1%66%6.)(;6)5*35186/)0 !31&-0()39)587)2 1%66%6.)?11)186/0)5 1%66%6.)(;6)5 3+67-9)0)(()9)5)6 /3140)77!7?55)06) 

@'1 Gjelder sĂĽ lenge varebeh oldningen rekker 9; "/5 

39 

Kampanjepris

GRATIS

$)(/.?4%9&%()531*351)5)22/5 6)2()59-7-0()+87)2/3672%(9)5/7?;-+3(/9%0-7)7 $ &+;12-'35+)61344)29)5(-/5 7-0)++*=5(8)2&)7;()0-+ 0%9)5)*5%/72=5()76)2()6A)5)9%5)5-)2*356)2()06)7-0()+

7*4-*),-3)95-, ,D97/:1;;-:;74 13)9-;/2D9,-; -63-4;B3755- 1667/<;)=3)9-; )=;-9:3-416/-6 0D@-166;91661 3)9-;

&-9,1 39 

Se vĂĽr hjemmeside www.villanytt.no

eller besøk vĂĽr butikk med alle modellene utstilt. Villanytt as, Tvetenveien 55, 0666 Oslo Ă&#x2026;pningstider: mand/onsdag 10 -17, torsdag 10 - 19, fred/lørdag 09 - 16

%!"! %#$"'&!
#")2:07+#*'#70#11 #0%

)(90#$(:*7#07'))#7&47"#,7#,7 %,%7407-%7,<7$',,#07"37"#+7 '7**#7+3*'%#7$-0+#07-%7+2# 0'*#07#07#074<0#7$4-0'22#07$-07 1#1-,%#,

%(&+)*)#"*( #&""% $+)(%0)*%.* (Ikea$ $*( "(

* ##( )"!/( (***( &)'&)'"&) *( "(&)Tilbords

"!/((*** )" ( () %*,$ # ,(&"&$ $($$%# *%"% ,&* "( ** "(&)Rafens

*")&%&($ )"!/((***(Bloomingville $1#(-$ "('1, *%&

($ &(!0# %"&$ $ $( #% ( " .& ('1h ( aysh op.no

6 viivilla November 2013

   77;

% # 

 

*(#)) '/(%#.)( &'' *)$$%*%%)

 " ! !$!! $!-%7$-07"#%7 1-+7'))#7&07%(-027"#27#,,<7#07"#27.<72'"#7#22#7 %(#*"#07190*'%7&4'17"37*#'#07327&#*#7 -*'%#,7"',

R

"-,7",,#17,230*'%7'7 #0%%03,,#,7-%71'4#07',,7 +#"7(-0"*3$27%(#,,-+71.0#) )#07-%732#22&#2#07+#**-+7 5%%#%03,,#,7-%7 5%,',%#,7 "-,7$-0<01)#07*3,%#)0#$27 -%70'1')-#,7:)#07+#"70"-, )-,1#,201(-,#,7'7',,#*3$2#,7 -%7+#"7-..&-*"12'"#,7 22#,17120<*#4#0,7#,"0#27 1',#7, #$*',%#07$-070"-,7 72'*7272'*2)7 :0732$:0#17 ,<070"-,,'4<#27'7#227#**#07$*#0#7 -..&-*"10-+7-4#012'%#077 /8+7#*1#+5,"'%&#2#,#7 , #$*#07**#71-+7&07 -*'%7 +#"7-..&-*"10-+7'7"#72-7 *4#12#7#21(#,#7-4#07 ) )#.*,7<7+<*#70"-,)-,1#, 201(-,#,7'71',7 -*'%7 5227$-07'7<07#07"#1132#,727 "#,71-+7*#'#07327#07$-0.*')2#27<7 +<*#70"-,,'4<#27'7 -*'%#,7-%7 %(:0#7#4#,23#**#72'*2)7"#01-+7

"#27#07,:"4#,"'%7#01-+7 "#22#7'))#7#07%(-027$:07"#,77 (,30770'1')#0#0732*#'#0#,7 ,+#*"#*1#7-%7 :2#0 22#,17120<*#4#0,70#%,#07 +#"7<7&7.<7.*117#,7)-,20-** -0",',%7$-07#22#0$:*%',%747"#,7 ,5#7$-01)0'$2#,7$:07<011)'$2#27 -%7"#274'*71,,15,*'%4'17"0#'#7 1#%7-+7#,7$-0+7$-0712')).0:4# )-,20-**7#01-+7"#27 *'07#22#0 1.3027.*')2#0732*#'#0#,7<7)3,,#7 4'1#7$0#+7#,7+<*#0..-02 #01-+7"#27 *'07-..+<*27$-07 &:5#70"-,,'4<#07'7"',7 -*'%7 :07"#27$:012#72'*2)#27490#7<7 430"#0#7+3*'%&#2#,#7$-07#,7 #,)#*7$-0 #"0',%747&31#217 4#,2'*1(-,7-%72#22&#27+-27 %03,,#,7#27),7"#0#22#07 490#7$-0,3$2'%7<720#))#7',,7#,7 )4*'$'1#0270<"%'4#071-+7-%1<7 ),7 #1)0'4#74'"#0#732 #" 0',%120',,7

!          4'*7"#27 *'7+',"0#7%3,12'%7<7 #'#7$*#0#7 -*'%#07#27#07,#+*'%7$-0#1*<22727*'%,',%14#0"'#,747 1#)3,"90 -*'%#071)*7:)#17$07 72'*7 7.0-1#,27$071)22#<0#27 7$:*%#731#'#0,#17,"1$-0#,',%74'*7"#22#7#,"#7+#"7:)2#7 *#'#.0'1#07$-07$-0 03)#0,#

7!!$! !  "!$!!! !! ! " !! !-%7 "#0$-07*,1#0#0710+7#,7,57 25.#7.90#072'*7#,7+#07 -4#0)-++#*'%7.0'1790#,#7 '77207*11'!1#0'#,7&07 #,7*#4#2'"7.<7-..72'*7 77 2'+#07-%77<017.0-"3)2$#'* %0,2'7-%7"#7#072'*%(#,%#*'%7 '7"%40# 32'))#07-4#07&#*#7 *,"#27, #$*27.0'17$07 !77)0

$   7!$! ! %!! ! ! ! !! !! !! !!$!! $!#!-077&07 4*%#27$*27.<7$0%#,72#* 7 #,7+,%$-*"'%7$0%#71-+7 #07#,)#*7<7)-+ ',#0#7+#"7 ,"0#7)3*:0#07-%7+2#0'*#07 '$:*%#7*#7#,,',%1#,71-+7 #07$0%#"#1'%,#07'7-0"1(=7 777767#*7%<07%-"272'*7)-0** $0%#07-%7$0%#07&#,2#277 $07,230#,71-+7%0<2-,#077 '712#',71'#07#,,',%1#,


Styr

låsen med en app I 2012 lanserte vi Yale Doorman – den elektroniske boliglåsen. Borte var den gammeldagse nøkkelen. Åpning kunne skje med kode, brikke eller fjernkontroll. Nå gir vi deg en ny funksjon, som gjør at du kan styre boliglåsen din fra mobilen! I tillegg kan låsen integreres med boligalarm fra Verisure. Fordelene med den nye løsningen er mange: . . . . .

Åpne boligen for besøkende fra mobilen, uansett hvor du selv er – aldri mer venting på håndverker eller vaskehjelp. Mobilen gir signal når barna kommer hjem. Se hvem som låser seg inn og ut – og til hvilken tid. Lås opp døren og slå av alarmen i én og samme operasjon. Få beskjed på mobilen om hvem som har befunnet seg i boligen til enhver tid. Sjekk at ytterdøren er låst, kun ved et blikk på telefonen når du har lagt deg.

Styring av låsen via en app krever kjøp av V-modul og V-box mini i tillegg til selve låsen. Snakk med din lokale låsesmed. App’en er gratis og kan lastes ned fra nettet på vanlig måte. Les mer på www.yaledoorman.no eller www.verisure.no

En smartere boliglås


  

 

!&&$!!&!&!&" !

                )&&!& !& "& !&)& & " &&&$&#&!($!& && !!&&!&#& $ !! &!& &&!& #" &)&!& & & & !!& & !&"!&&&'& #!&)&%&&# &"&#& (&!&"&!&)&!& !&&"&(#&)& !&)&!!

Naturlig .-&+$*0 -1$-%0 -#30. $0%(-1.,#$-$0,$-#$- 28+$0.&18+(22$*120 /6-2 ",(#( ,$2$0 *0

     

TĂĽler frost 03**$-$%0 (! - * -12832$80$203-#2 .&&)700722$-$,$0,.212 -#1#6*2(&$,.2 %0.12 *0%.020$! **$0-.0&$".,

        &"&"&'& & # &&&" && !!&" 

Blomstrende ull 70, 22$-(++%0 3#03- ):#9-(23%2$23++,8+$0

5 ",.&%(--$1.&18(% 0&$-$ 4 +,3$.&2 &$2$10(1 *0

 !     &(&!& & & !&&!& &&!&""!

      %&&& "&!& && && " $&&!&"&& (!&&)!!&&"!&

!&!&&#&& && #&&&!&!& && &!&'&& &)&& &!$&)&!&!&& &&&!& && &# !&

 

     

 

8 viivilla November 2013

Sikrere ute

Forberedt

 0#$- 1280! * ,(-(1207!.*1$-

 1.,* -1207, 2$0( +$01.,1 -#1 +2.& +$22&031)$4-232.4$0 ,(-#0$ 0$ +$0 801 & 0 -2($(+/0(1*0

28+2$0,.1$-(&'2., / "2%0 '$0,.1&)70#$& %.0!$0$#2/8$-4(-2$0# & (' &$-.,,$0

+ *0'.1++.1

Smart skuffe

Finnes i flere farger

Fargerik varme 208+$.4-$-%0 3+ ' 0$-$%%$*2 /8 *.&$03212602,$#)312$0! 02$0,.12 2.& .4$0.//'$2(-&14$0-(--$1(%+$0$% 0&$0*0

-71*3%%$- $0 $--6'$2%0 0#$- ,$#$22$+$1*./1* %2 1.,* -0$&3+$0$1 $22$0*0.//1'76#$ 801& 0 -2($(+/0(1 *0


Norges mest solgte Hvorfor JAM

AX?

Kan bygges som A eller B

Huspakke 1

Totalvekt kun 170 kg

PAKKEPRIS

Arbeidshøyde ca. 7 m.

A

15.300,-

inkl. mva.

Arbeidshøyde ca. 5 m.

B

Din SIKKER HET ved m aling og vedlikeh old i høyde n Mange forn øyde bruke re Enkel og hu rtig monterin g Typegodkje nt kl.3 Prisgaranti

Alle vüre stillas har stillbare føtter 0 - 75 cm

NORSKP R ODU S E R T

Lengde 3 meter

Lengde 6 meter

C

Huspakke 2

Kan bygges som C eller D eller E Totalvekt kun 280 kg

PAKKEPRIS

24.800,-

Arbeidshøyde ca. 7 m.

Arbeidshøyde ca. 9 m.

D

Lengde 3 meter

inkl. mva.

Arbeidshøyde ca. 5 m.

E

Lengde 9 meter

Lengde 6 meter

BESTILLING:

56 30 41 00 (kl. 08-22)t"-65&$/0 ALUTEC AS | Industrivegen 43 | 5200 OS 56 30 41 00 | info@alutec.no | alutec.no Org.nr.: 941 935 400 MVA


  

 

  # 

'$'''!"'"!' '#'"'"!'!') ' $$"'"" ' '"' "'! "!' '!"'"!' ' "''"' ! '

''!"'"!''+ ''$* "' #''%%%$$(   ( '$' '$!' ' #$""'""'!' ' "' ""'*'#$"'"' ' " "''!'!# ' $ '"''"'*' '*' $!!' (!(##(#( $%# !(((+!(+!(#( )!!("($(!((( !*("#! !((#( +"(( $(("+((!$( (%($(" !#(%"(( (#($%# !( "' )  ( *' '"'$!' '!"#'"'$'! ' #!''''"' "& ''"'$'! ' #') !' !' '"' '' !!' * eĂŹ8-//ĂŹ23)2ĂŹ,:-80Â?/7O +#!(!$#( # eĂŹ46%=ĂŹ1)(ĂŹ7/911)8ĂŹ (#((##( !*" !#( ((+( $#(!("+ e6Â?227Â&#x2013;4):%22ĂŹ)6ĂŹ)2ĂŹ ""!(#($"((( ##(!*" !#(( (!(#( (!( #%# eĂŹ46%=ĂŹ !(&(( $( $"( !(("&!

10 viivilla November 2013

   ( !"''!"*' "" '"'#!&"'$ ' '''') !"' #"' !''"'" ( (%( #(#! (%+!(("##( ""(!(+(&(( (#(

(!#("#! ( (!$#(!"#(%(" (#(+(( (&( !(((#(#((!#"( #! ((%(!&#( ( +( ##( ( 

Hei! Jeg leste nummer 5 av Vi i Villa, og reagerte pĂĽ framstillingen av glassfiberisolasjon. "&"#%!%"!## ,#!&###!#"#"!"#!# "!), )!# ) "" #") ) "!" !# " #,"!#& !%"!! " %#!,!"!(%!+#%" (!!!" ""%%#"",!,! 

Pernilla, leser Hei Pernilla! Du har rett. Spalten min var en høyst personlig fortelling på temaet tilleggsisolering '#%!!##"##" %"!!"!#$"# ) ##$ ) ! ,"#!#& !%"" )%%,! $*!!#! )!)#!!

Camilla von Otter, sjefredaktør

 

 

 !$"  '( (%(($#(#( +("##(( ( +(#(!( $#(+((("#&(( (%("(!#!( "((!#"##! '( ##!(##(" !#!( ((#("(!( "(( !#!((#!+*"( ((( +((&(+#( +(!$(( + !!#(%!!($!#( "(%(&"(( !"(#((! #( "#"(#( !(##!($( ( !(#!("(( (!(" (! #!(&!((!( #"(#!!("( "#("#(""((" ( ("#(("( #!"(!("##(#(! #(("( #((!( #(#("%( ((( (###("$"( +(( !($!"(%(#(*

 ("((#!($( !(("#!(!((!( ! "! !


GRATIS!

Fremkall

fargebilder Gå til www.fujidirekte.no/vi

Følgende bilder kun

0

65

kr/stk

* Tilbudet gjelder bilder i 10x-format t o m 2014-01-02 og bare en gang per husholdning. Porto tilkommer med 49;-

”Gode fargebilder til god pris!” Bernt Carlsson, Ansvarlig FUJIdirekte


 

 

    

    

   

  B

 " !       " # 

14 viivilla November 2013

# # #%#    % # %" 

" $  "  #    #!!
0 

       

         

    %$0+)0!!0%#0)0)0'0$%0(%#0 )'0+3)'%#()&)0#$0)0'0)0 3)'%#()&)0'0$0!()'0(%"0+'$)0 +0+$-")&)0)0'02-0(")()-'!0%0 +(!')0%0)0!$0'*!(030&30 )%"))00%0+(!'%#0+%'0)0!$0 +1'02-0"*)*!))0 &))0$'0(0!!0$$00*( $0 %0$'0()'0+%'0+$$)0()3'0 '!)0'))0&30+$03)'%#()&)0 !$0#$0%(30())0%&&0("+0%0)0 '"))030%"0'$)0)0$$(0)0'0 *)+"0#0+3)'%#()&)'0.0()'&'0 #'#%'#2$()'0"$)0"%#()'0 ""'0)&)0(%#0('0*)0(%#0"('0'0 $%$0+0")'$)+$

'0+'0!%##'0%'0!(#&"0 / )'$%,""/0+'$(02'()0+3)'%#( )&)0#0##'$0%0)&)00))0 %'0 #'0$%00 

 

           

         Av: Anne-Marit Muri

3)'%#(#"$0'0+$$++($0 #"$0(%#0!$0'!!(00#$0' '0"$$0'0$0"0+0)0(-()#0 (%#0()3'0+0)&)0'*$$$0%0 #"$0%0'0!"(((')0(%#0+$$)))0 )03&$'0%'0'*!0'0+$$0'0'!)0 !%$)!)0#0+$02($$$0$ "(0)"0""0)-&'0+'0&*((0)%$0 &(&")'0(&%$&")'03)'%#(#"$0 $"(0%(30)"0'*!00)!) )0#")0+3)'%#0'0%(30'))0%'0*'0 $%0(%#0#$(!'0'(!%$0%'0)0*!)0 )'$'0$$0)0'0%(30"))()")0$!")0

30+"!%"0%0'&''0 $0$$$0 %'"$0#0+3)'%#(#"$0'0)0$0 '0)"())0(%&&$'$0#"'0%0'0 $0")0#0#)0%0+(!')

"'0#"$&'%*($)'0'0+3) '%#((-()#'0"$)0$$)0%'( 40 !'(0%0 %)*$0 %'0#'0$%0  %0 

 

3)'%#(+$-"0'0$0+$-"0(%#0'0")0 +$$)))0$0!$0'*!(030&30 *"+0%0+'0%0'0)0(!!')0%0(%"0 ")'$)+0)"0"('0%0#"$0$$0 +$-")-&$0'0(&(")0'#()")0%'030)" '(()""0!'+$000%0+(!'%#0 $-"0'0%(30&'!)(!0%0"))030%"0 '$)0#0($0"))0%+'")0%030 (! 2)'00("+0*)$0*"++'#0! $ $(0*"+)0#-!)0%0"0*$'0 2))$ 030&*((0%&&0#0+3)'%#(+$-"0 !$0#$0(&'030)0%0&$'00%' %"0)"0$0"0$'0%&&*(($(")' $)+'0%'0)0'0%'%"(+(0'(!)030 #%$)'0%&&0 00$$(0)0$0'!!0 #*")'0$$$0+3)'%#(+$-"0300 %'#0+0#2$()'0%0''0(30*0!$0 (!&0!!*')0))0'2##

%'%0 '0%0'!))0!%##'0 ""0#0#$0(&'!0#2$()'0$$$0 '%#(+$-"0 %'0#'0$%0  %0  

    

 November 2013 www.viivilla.no

15


 

                

       

      2

F

* $ .!"&* ", #! , "!$ $ "  !* 

 .! ,"" $"$   "! ""   !"! )!" '&!"   &!.! $ "  !"* !$!"&!   #$.! , " &$" " ($ !",.! $  "*&  , " "!,$"" , $ .! 

 * ", ,#$"!"* !,.! .! ! !"$% .!  !"*   #!"","" ! "&,#$" #!"* .! 

, * !" !""! .!, ! ".! " " "  $ " $," !!" #! $"!" $," !# 

    ",

$," !!" #!! ! ," $,"   !$- ! " $," ! " + "" *  " " $# #!""!$!  !"!,," " !!#"# ",""# " # * !"# "! ! #,,$"" !! * "! ! ! *  

Av: Anne-Marit Muri 16 viivilla November 2013

        !4'% 2%"+*2%%*2 +&',%"+*2%2*-$,2"2'(*+$2,*)) ()) ' *2( 2',**2"2&' 20 4**2 ( 2!-+2())3*,2)42+%-,,'2.2 2( 2 0''%+'2.2 ,%%,2"'(%-& '+2"'',*'2-,$('$-***,2%"+'2 *-',2 2&'2&' 2.223*+,2%"'( %-&+&3'+,*'2.*2+" ',2+(&2%"+* "+,(*"+$2%"+*2*2!4'% ,2)42'30 $," 2+&&2&4,2+(&2(*2 24*2+"'2

( 2*2"'+)"**,2.2'(*+$2*'+$2+)'+$2 !(%%'+$2)(*,- "+"+$2( 2&*($$'+$2 +" '22!*2&(*'2!0*-%"+$2 )*++2+(&2"**2,"%2+(%"2$.%",,2( 2 +%",+,0*$ ,3**%+'2)42%"+'2*2.'%" ."+22 &2/22&2( 2,0$$%+'22 2&22 ,4%*2.''2( 2*2 (,2 ',2,"%2 -%.2&2 .*&$%*2,2 #''(&* ,2+%",+#"$,2 )4212&&2)42%"+'+2(.*%,2"**2,"%2 ,22$'2.*2"2%*2!-'*24*


PROBLEMER MED FUKT? INGEN BETALING FÃ&#x2DC;R KJELLEREN ER TÃ&#x2DC;RR!  

FÃ&#x2DC;R

4((/"!##(/'5//(/ +*%/5/(,

ETTER

&,5()"%/* #/)&''/&/$+/# (/&(*/ /( )"$#(/"!##(%/)5/%/ "%/(+")/)&$/&''&#)(&$/+*%/#)'#(// /(/ !%%&$'(4,/&/+%((/ /##/*.'(/$+( //*&%/$+()*%/&),  

 

RING 22 04 04 06 &(/%/+&('# "*%/&/(* )/ +"*%#.)/,/"!##(%/ %

4(/&/**(/ #%/(/(/***/ $// /+"()/$##&$(&$/(/ 5/,3(/%/+(+"# /"!##(/(/ +) (/)"7*/)/%/1%//(&$)/ # # */)&$/%/%5/# (/+*

 /6(%(/,%%/&/+"* %%*(%% %/ /(+%%$+(%/+/"%/)/,&(%/, / !4(/*/'5 / 

  

  

,# %(/ /#/#%*//#//// // %&0,,)(+''%%&/2/---,,)(+''%%&


  

  !42093)* -47*7.,3&2488&6)9 3&8961.,:.7*3 8*,3.3,&: ).883;*0/@00*3'&):&70*642 *11*670;:*)@67&66&3,*2*38 *8,.6*84:*6'1.004,7.06*6 &8:..+*11*770&5+B61&,*8 &0096&8)*31@73.3,*3 742*6'*78+46)*,

*8*6.00*34*'*)6**333B6&18'&6*01&C*63*)8.12.378*)*8&1/ .*83;88642*8*6*08*1.:70:&1.8*8/&&0096&8)*8*7.,3&&11*6 -*178:.1,.)*,).3+&2.1.*4,).3-:*6)&,

   

*7.,3& *6 8.1 +46 )*, 46 &11* '9)7/*88*6 &11* 2*33*70*6 4, &11* -/*2 ".1 7846* -97 4, 72B 1*.1.,-*8*6 2.3.2&1.78.70* 4, +&7/4 3&'1* ;* 4, ,&21* ".1 ).3 72&0 4, ).3 1422*'40 9 +B6 'B)* 0:&1.8*84,*8+9307/43*18)*7.,38.1*356.7)9:.1'1.547.8.:84:*6 6&70*84:*6

$.*6.+911,&3,2*)B';,,*980/*)*34, 7@0*6)*6+46+46-&3)1*6*7422*)78468 *3,&7/*2*38:.1:?6*2*)B98:.01*4, 564<1*6*6*7.,3&.46,*

*7.,3&7 564)908*6 0422*6 +6& :B6 *,*3 564)907/43 . &32&60 -:46:.*6)*378@678*56.:&8*.)*0/@00*3:.60742-*8$.7*88*6:B6 ?6*.,4)7*6:.(*4,,&6&38*6*62*,*8-@;0:&1.8*8

%88*61.,*6*4551;73.3,*6+B6)9:*) -*3:*3)*17*8.12&60*)77/*+.0&*1&67*3 5B21)*7.,3&)0*11*6   

$.8&6,/*63*3*78*706.88.5647*77*37&22*32*))*,

     


  $#" !  

 

 

!  "#% #%#! %$ !! !! !! !   !!"!#!! ! #! %   ! %  !!&"!

!

 $" ! !

     


$.8.1';6 +4670/*11.,*+6438*6+6&+&6,*8*11*686&375&6*38,1&778.1=488*86*7468*6 $B6.336*)3.3,*6. 22-:.81907972*1&2.32*)1*06*&:693)*)*0&38*64, 291.,-*8+46*32&77*75*33*3)*8.1'*-@6

!> !A """#A !%$>  

 

  

  

  

 

 

  

  5&1:*.*3

*.8-97 "1+ 

!  

  

  ,)*643,92&60 6*3)&1 "1+  

   43,-&22&6:*,*3 .*6,7*38*6*85B &,1&2;6

&9,*793) "1+ 

 

  *78-&9,:*.*3

#17*8 "1+ 

    041-418:*.*3 477 "1+  

  

962& !@23& "1+ 

 6&22*37:*.*3  714 "1+ 

$.8&6+46'*-41)4286;00+*.156.7*3)6.3,*64,98741,8*:&6*611*56.7*6*6.301 $2*3*0701+6&08 ".1'9))*3*0&3.00*042'.3*6*72*)&3)6*6&'&88*6

 %  !  !

 

88*78&),989& 88*78&) "1+ 

 

.60*1&3) !&9)& "1+ 

 

  

  6*.1.:*.*3

!&3)*+/46) "1+

 

  /@6*:*,*3 !4,3)&1 "1+  

   4672;6:*.*3 !&3)3*7 "1+ 

   &617@;:*.*3 "6427@ "1+ 

     !0/*'*6,:*.*3

 46,*3-&9,*3 "1+ 

     

  6*3)*-&9,*3

 #178*.3:.0 "1+


 

 

!!          

   "!

   Av: Charlotte Frey SvidĂŠn  

      

   

     

  ! ! 

      

 !!     

!     

November 2013 www.viivilla.no

21


KANONERBJUDANDE! TITTA IN!

FRITIDSHUS 85

KANONERBJUDANDE! TITTA IN!

FRITIDSHUS 125

NÄSTAN TILL HALVA PRISET!

Upplev kåtans anda! 10 m2

ex. moms.

19.980 € Fullständig leverans, spis och skorsten ingår.

ex. moms. (n. 3.750 €)

ex. moms.

35.980 €

2.250 €

Fullständig leverans, spis och skorsten ingår.

Fullständig leverans med redskap för att grilla och koka.

På bild Pilha Landskapsstuga 120 och Pilha Landskapsbastu 1, hyvelstock 92x145mm.

LANDSKAPSSTUGOR och -BASTUR Fantastisk arkitektur, praktisk planlösning, rymd och ljus. Allt detta finns i de nya Pilha hus och fritidshus byggnaderna. Både i landskapsstugorna, -bastur och i de små husen har landskapet blivit en del av vardagsrummet som samtidigt ger en helt ny känsla av rymd. Du har många olika stockdimensioner att välja mellan beroende av behov. Modeller från 19.980 €. Bekanta dig med vår hemsida, officiell bygglovsritning utan kostnad.

Ge respons på våra nya modeller så får du ett presentkort. Åt de snabba: En valbar vacker spis ur vårt sortiment för de som beställer före 30.11.2013.

FÖRSÄLJNING 00 358 2 2590 270, info@ultimatemarket.com. Vi betjänar på svenska.

OTROLIGA HÖSTERBJUDANDEN! Fritidshus, stockbastur, garage, grillkåtor, paviljonger, ackumulerande spisar och luftvärmepumpar till årets bästa villkor.


 

 %!!%##(!%! "#!## # !$  !!"!!&!!&! !!

(!" !#!!"%! .&#%2 )+'6&2)!2#,,2"+2 )+,%$&&#!2!(,%*+2)!2 .&#%2,-0+%2(%&-2'&#(!, -0*+2&+2,!2#%%2*6/#+%2/2 #,,22'62'&#(!(2 $+(,2 '%(#,%2/2+.%2/2,&#*#(!2 ,(&6,#(!2)!2&#!((2 )(2'-)+2+2,,/++2 /&#!2-5 2 )+2.(+&!-2&-2 --+,)'2"/2,&!,2-+/+%2 '&#(!(2,#--+2*620%%2-#&  

   

    

       

 '!"( #  

 '!"( #!! !2-+(!+2-#*,2 )+2'&#(!, $+(#(!22$!2"+2*+5/2 -2',-2#2"(&(212)!,62 /+'*#,-)&212.-(2"&&2-2 ,-5+,-2*+)&'-2+2-2-2 +2 )+,%$&&#!2&!2/2'&#(!2 ,)'2-0&#!/#,2"+2"&-2 )+ ,%$&&#!2!(,%*+ 

%!"& %!& .2%(2*+5/262 $+(2 '&#(!(2%$'#,%2'2 '&#(!2)!2&%% $+(+2-2 #((,2'&#(!, $+(+2 )+2

!2"+2-2".,2 +2 2'2 .&&2%$&&+2--+/!!+2#2%$& &+(2+2-)(!/!!+2'2 #((&!-2-+,)(#--2 +22'-+2 )/+2!.&/2)!2)**)/+2-2"+2 /4+-2&#--2 .%-2#2%$&&+(2'2 ,&-.-,&!2)+2-2*+26+2,#(2 &2-2!+/2)**2+.(-2"&2 ".,-2+(,+5+2&2&!-2+.(-2 ".,-2)!2-%(&5*2&2 5+-2 -#&2,0(%%.'22-#&&!!2&2-2 #,)&+-2.-/(#!2'22'2 *&-+2,)'2,'-##!2 .(!++2 ,)'2+(,*&-+262"+2$!2 -(%-262*.,,2)**2#((/(#!2 #2 5+,-2)'!(!2-2/,%+)'2 )+262 62/!!+2'2+2 ,-2((2-+,)(#--2"2$!2 -(%-262+.%22#((/(#!2 *5+,'6&-22+2)'2-2+2 ,-262+.%22'2&&)%%2 &&+2(2&2 ,&)%%2,)'2 "+222'2,-0+) )'2)+ &(2'2 ,&)%%2+2/&2 -2/!!(2&#+2+2#,)&+-2

'(2,'-##!2 &0--+2.2/&2 (.&&*.(%--2#2/!!(2#(()/+2 /2/#&2.2( & 2/+ &-"(&#(!2&#+2(-!&#!2 &#,&!!#(!2)!2+)''-2+2 -(%-2 0+-2)**2-#&2()+'&22 +)'-'*+-.+2 

%!!! ! "&"! 

(2,-2&5,(#(!(2 )+2#(( +-2%$&&+2 6+2'(2/262 &0--2',-2'.&#!2/2#,)&,$) ((2*62!+.(('.+(,20--+ ,#2--2+2-2,#%+,-2#2 )+")&2-#&2 .%-,%+22&#+2 /!!(262/+'+2)!2-5+ ++2,)&,$)(2*62%.(2#((,# (2!$5+2!+.(('.+(2%&+2 ((2 5+2)!2+'2'+2.-,--2 )+2%)((,2)!2%)((,2 5++2-#&2'.!!2)!2+6-2#2)+! (#,%2'-+#&+ +2"+2+2(6+2+2&2(02 +(+#(!2#,)&+-2'22'2 *&-+3+(,*&-+2*620--+ ,#(2--2+2+2'(2%( ,%$2&#--2&#-2#,)&,$)(2#2 )+")&2-#&2 (25(,%2,'&2/+' #,)&+#(!(2/2%$&&+/!!( -2+2(2!)2&5,(#(!262#,) &+2()2)!,62#((/(#!2 )+262 62,-2'.&#!2/+'#,)&+#(!2 +.%2/23&--%&#(%+ -)(!+2)!,62#&-2 +' )+2 #(#(!,/+%22--2+2-2 #%%2)+!(#,%2'-+#&2,)'2 #%%2+2,625' #(-&#!2 )+2 .%-2 ,)'2-+/+%

%&2'(2#,)&+2*62!!2 ,#+2,#+2'(2-2'#(,-232 /2,'&-2#,)&,$)(25+2&#!!2 .-/(#!226&,2/#&2-2#%%2 /4+2()2*+)&'262(0--2 (2#,)&)%%3 ,&)%%2'2 2'2,-0+) )'2#2+,2-#& &&2 .,%2)!,62*62!)2/(-#&,$)(2 /,&.--(#(!,/#, 2!2/#&&2 &&-,62"&-2%&+-2/&!-22 , &)%%2'22'2#,)&,$)( 

 '!"( ! "&!

!2&.++2*62"/2$!2,%&2 !$5+2 )+262 #((2.-2)'2$!2"+2 '.!!3,)**2*62-2-2 +2%)''-2()(2,'62".&&+2 #2/!!(2*62-2'&&)'2 &#,(2!2+2&#--2#2-/#&2)'2"/2 ,)'2 )+6+,%+2--2)!2"/2 $!2/(-.&-2,%&2!$5+2+)+2 .2-2-2%(2/4+2'.!!2&&+2 ,)** 2 

%!"& "&"!

--2+2#%%2!)-262,#22 '(2-2,'62".&&2#2 .!(2*62 &#,(2#(#%++2()2'.!!3 ,)**2#2/!!(2+2&#-2-+)&#!2 %&2'(2 #((2.-2)'2-2+2 '.!!3,)**2"+2'62'(2#2 -#& &&2)+2".&&2#2/!!(2*62 %,#(2)'2'.&#!2)!2'6&2 .%-#!"-(2+ 

"#!

"!

#!'!

&

&#"

!"

!&%!#"

!%

$ 

 '!"

&! 

$!"" '!"(

$"")

"

! "%

# 

# $ 

#! " " &!

! &"#!* %! # !%

$ % ! !

24 viivilla November 2013

 2 -#&&2'2-#&2%,*+ -(2*6 


ENERGIVINDUER 25% RABATT OG DØRER NETTOP

P NÅ

PÅ SPES IA

LMÅL

BESTILL SEN 5. DESEM EST BER

Beregn din pris online og bestill direkte på nett!

3-LAGS GLASS

Reduser varmetapet i boligen din!

Når du skifter ut vinduer og dører i huset ditt løfter du helhetsinntrykket av boligen din, men det er ikke alt. Ved å investere i energiriktige vinduer og dører vil du også kunne se det på utgiftene til oppvarming. Vi forhandler både 2- og 3-lags glass, og du vil derfor kunne oppnå en meget lav u-verdi og dermed en stor besparelse på sikt.

Furu . Mahogni . Tre/Alu . PVC Reserverer for utsolgte varer og evt. trykkfeil. Alle priser er inkl. moms og aktuelle rabatter.

Spesialmål Vi leverer alt i spesialmål til meget fordelaktige priser. Nettopp nå har vi 20% rabatt på alle varer på spesialmål. Vi har vinduer, dører og vinterhageelementer i følgende materialer: Tre, Tre/Alu, PVC, Mahogni

Lagervarer Kun 14 dagers levering til døren. Mange forskjellige modeller og størrelser. Vi lagerfører nå også PVC og Tre/alu vinduer i de mest populære størrelser og modeller.

KRYSSPOST VINDU SPESIALMÅL F.EKS. 100X140CM HVITMALT PRIS FRA

3569,-

SPESIALMÅL

YTTERDØR MED SPROSSER LAGERVARE F.EKS. 89X199CM HVITMALT

5555,-

LAGERVARE

Testet og godkjent Alle våre vinduer og dører er CE-merket, det betyr at de oppfyller europeisk standard og de høyeste energikrav. - se etter CE merket!

Kvalitet Kombinasjonen av en effektiv produksjon og direkte salg fra fabrikken, betyr at det bare er prisen vi har spart på. Kvaliteten er like bra som andre og dyrere vinduer og dører som blir solgt på det norske marked. 2-lags UV

1,2

Kjernetre

Tlf. 66 90 03 03 . post@sparevinduer.no Besøk vår utstilling: Leangbukta 46, 1392 Asker

0,9

Refereransevinduet er en standardstørrelse 123 x 148 cm (fastkarm)

Bemerk: Levering koster kun 699,- uansett antall.

www.sparevinduer.no

3-lags UV

Gratis varmkant på spesialmål og hvitmalte lagervarer


 

 

        

 

              

    

               

    

       

  

 

S

(" '%&$!!$ "$% %&#"#'+$ '" %&&%% "($!&( "!$,$ '$&%"'&&$" "$- %#'%& !! !$ " %&$ ($%%&-$! &&(%&$&"$'

26 viivilla November 2013

$"%$'$"%! "$'% !$$!%%" !,$%& '" %&!!"$%(!& (%$ $& !$ -&&%!$!%%!%%%& -$!!&!$!&! %&'"!$"$ #!&%'&!" (-$!" $ &

" %&$!&-$!%" " $$(%!&( !$,%-%( "$ #"$&$%.%& '$"%!$)%!$ !" ! $ !(! %& "$'%!$("%$ (&#!"#- ! "$'%" $("$! !*-$#*""$* & "%" &)%$($& #!&!"%+$$$,&&! $& &$(&-(% !!"&$%" !$ -&&#!&%&#- 

 %&$(%

!!,$!#%%$%)%&" "$($ &$&%" $"&"($ &%&'! (-$%-&,!!$%-%&&

'$"%!&&&,$$" " !&&!"$--!%& ' (!!!! " $&"""$!(!&'& !(-& !&-$-&,$ "## " ($(!!! ! %,%%%-!! %&-$!! !("%%&&(&& !!-$ "($$- "$%"!$&'"(!&

!!$ "%&,$$$!$" "!$%" !#'& %#-%"%&'$$$,# &$&" !$-&& #'&&%( ($%& "$%"!!!'! " !%"!($%" % &$(%&$""!$

Tekst: Lisbeth Fosser 


www.bauhaus.no

120.000 varer i sortimentet - fordelt p책 22.000 m2

Kom inn og se det store utvalg

Scan inn denne QRkoden for 책 se ukens avis

Scan inn denne QRkoden for 책 se Powerprodukt avis

Liertoppen, Gjellebekkveien 1, 3420 Lierskogen Vestby, Kleverveien 2, 1540 Vestby

inf.liertoppen@bauhaus.no

inf.vestby@bauhaus.no


 """*"*''%,%$-)%% '&""'%*')'(&#! %''('#%!"",%"%!&'-&#!'!,                 

'&$-"&' #&%*''%,%

+

%   

   

%!#%

 

 %"  

'% # !% 

 

)#% 

 

%)

 

 *%!# 

%)%%#%"#%"<"/0"

   %"!%#% !%*%% )%%9.!1/()"/0&))"+4!8. ".!"02&(0&$0!1=++".10%2,./0,.9- +&+$"+(!8.(.*"+".!"0(+27.")&00 2+/(")&$9(,**"0&)*"+)&("2")2&(0&$ #8./0",*$+$(+!1*9)"/")2"!8.) !"0-9!"+$*)"!8."+,$)"$$"0&) * -9"$$"/&!".,$/9,--",$+"!"0&))"$$ (+!1%1/("-90!"<"/0"*9)/)100".-9 #"(/."!!" ; ,$%84!" ; 

!)%!*%8.$#,."+"(/0.

(,+0.,))*9)&+$*9)&/0".:".+"//)&(0!1 (,**".0&),$/".!"+"(/(0"9-+&+$"+

%)% %%!% % !!"%&)!1%"+!8.10"+,*!"0 2+)&$"(+!1)$""+/(&//"/")2"))"./8(" %'")-%,/.(&0"(0%"+/4+0&)%")%"0"+ &,)&$,*.9!"0!".!1,./)&(0!1(+ &2."0"+,*.9!"*"//&$%.*,+&  %*%!%)%%  !!% 2.++%"+/4++"#)"/!"00 !8."+/)9.10,2".,$&(("&++,2"."+$/ )"+"-9!8."+"*9!"//10"+27."10/04.0 *"!/&(.&+$/)&(0&(("12"!(,**"+!" (+%"+$/)"!"+2)"."-.,!1/"+0".)"2" .".!8.".*"!((+0/&(.&+$/*0.++ /&(.&+$/0&)0(()//&=/".0/,*

%"!%#%#%)% %*%%

.0)"$$2+!.&+$)0/9%2&)("+2"&!8."+ /()$9()!8."+$910/9/09-910/&!"+ /()!"+$9&++/9/09-9&++/&!"+.%"+$/ )"+"-9%84."/&!"+,$!"+/()$910/9". !"0"+584."10609.!1-9&++/&!"+,$ %"+$/)"+"".-92"+/0."/&!"+/9".!"0"+ 5"+/0."&++6

2 Oslo og Akershus viivilla November 2013

)%*%#(%!%#%  %9/"(//",$)9/0--"+" /,*.1("/*927."$,!('"+02#,./&(.&+$/ .+/'"+,+0".$,!('"+0")9/".&))" !8.".,$"2"+01")0,$/9$,!('"+0).* "00"".,$/9"0(.2#.*+$"#,./&(.&+$/ /")/(-".00".!8.".8.%0,)9/".

400".!8.".)"2"."/*"!)212".!&#,.9 %&+!."02.*"/)&--".10,$0(1)!"/&2". &++$'"++,*!8."+,.90&)#."!/0&))"))" (.2"+"4$$"/!8."+,--2<"."1)&(")$ )+0++"02"+&/,)"."+!"/0**"/,* ,#0""/09.2/04." "))"-)/0"))"."+-,.8/ 0."=".-)0"."-)0"+".$'".+"2 "))".-)43,,!"<"/0"400".!8.".)"2"."/ #".!&$"%+!)"0102"+!&$"+0"+*)0"))". )((".0#,.909)"%.!"-9('"++&+$".#. 27.,$2&+!2".!&"+-9"+0"00!8.$9.#. 0&) 

 ! %*%%)%%  ! & %,./(8.,$&+!1/(,+0.,)) #,."0."+/".0&=/".&+$%2,.)1#00"00 %"0."$+0"00%"0,$*,0/0+!*,02&+!)/0 0"/0"/

 %!!%)%%% *".(&+$/&$+)&/".".0-.,!1(0"0,--#4))". /&+"(.2&++"+#,.%")/"/&((".%"0/,$ *&)'8(.2/,*/&(.".#,..1("."+ %)%%% !)$ %,. 927."%")0/&((".-991++$9/08410"+#. (+!12")$""+!8./,*"."(/0.)4!0"00 !"02&)/&*"!)4!()//" !

Tekst og foto: Anne-Marit Muri


Gasspeiser, vedpeiser og kombinerte gasskomfyrer av høy kvalitet. Stor gratis parkering

""'!! Vüre leverandører:

&&&""($# "" "#+!%"% %( (#!!#" !! * # #!" ! )!

DĂĽrlig inneluft er direkte helsefarlig,

rens ventilasjonen!

Før

Etter

Ventil og kanal som de kan se ut. De kan noen ganger vĂŚre helt tette.

Ventilasjonskanalene er blitt helt rene og bidrar til et sunt inneklima.

Fast pris pĂĽ standard enbolig 2990,Prisen inkluderer rensing av hele anlegget med inntil 6 punkter.

Mer informasjon finner du pĂĽ vĂĽr hjemmeside : www.powerclean.no

Ring gratis: 800 35 300

POWER CLEAN VENTILASJON AS -spesialister pĂĽ rensing av ventilasjon-

Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Oslo, Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten, Holmestrand, Drammen, Kongsberg,Lillestrøm, Hønefoss.

November 2013 viivilla.no Oslo og Akershus 3


BĂ&#x2020;RUM VVS SENTER

NORGES STĂ&#x2DC;RSTE BADEROMSUTSTILLING

% 5 -2

Du finner oss pĂĽ Rud! Rett ved Toyota.

d

a Ba l a c ele Sogen! h ĂĽ l P kata

Scala Hev & Senk

Buet dusjhjørne. størrelse: 80x80 og 90x90cm 6 mm herdet glass med aluminiumsprofiler.

Scala Hev & Senk Rett

Dusjdører for hjørne 90x90 cm. Dørene kan legges inn mot vegg. 40,50,60,70,80,90,100 cm.

Remo

Moderne frittstüende badekar. Støpt i engelsk akryl. 170x70cm.

Bianco

Moderne frittstĂĽende designbadekar i Matt Solid Surface. 180x90cm.

Flora

Nostalgisk frittstĂĽende badekar. 170x80cm.

Firenze møbelserie 80 og 130 cm hvit, beige og grütt.

Formia møbelserie

60, 90,120 cm hvit og grü høyglans og valnøtt.

Ravello møbelserie

fra 40-120 cm sort og hvit Høyglans med porselensservant og skaper. Mira speil.

Vi lodder ut en sykkel verdt kr 6.000,til de som kjøper Scala Bad varer! 1:/01.;! #$/-+0!$*40,(,& :*&-00.; "$!--)$**$/0$,# 571(* -&!*(+$#(3;/ )2,#$)*2!!

* 3,&01 #03$( 6 2#6  6! /2+330$,1$/3!,-6'3$/# &$/%/$ *:/

9 Tilbudene varer fra 21.10. - 02.11. Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.


SKYVEDØRSGARDEROBER

VI FORTSETTER HØSTKAMPANJEN! Superpriser på aluminiumsfronter og HALV PRIS på sprosser! KOM INNOM FOR ET GODT TILBUD!

Grorud: Gangstuveien 19, innkj. fra Grorudveien Telefon: 475 03 000 Epost: grorud@skapnett.com

Asker/Bærum: Slependveien 55 Telefon: 480 89 000 Epost: slependen@skapnett.com


   !%!#& !"      

  

  

    

    

 4

 #$ # !#" #  

 ".,-4.-(474,6% 4 ,+#+4,)'4#%%4#((5++4 /(&#!4/&#%")&4+4,6%(,*&#%-#!4 )+4%,'*&40!(#(!,',,#!4#(( !+*4,)'4#((,--#(!4/4(04/#(.+4 )!46++4&&+4(+#(!+4#40!(#(!, %)(,-+.%,$)((41/,(-&#!4-++(! #((!+*34+4)!,74,6%(,*&#%-#! 4 .-!+/#(!4)!4)** 0&&#(!44

ADVOKATENS BESTE TIPS

&!& #& !

T

 # "  ! !  ! #  ! 

# !!! !! 

4

4 +/+4,6%(4)!4-#&&-&,4 )!4"+4%+/4)'4(,/+&#!4 )+-%4

4

4 +/+4,6%(4)!4-#&&-&,4,)'4 %(4 )+,-7,4/4-#&-%,"/+4

4

4 #&-%4,)'4#%%4%+/+4 ,6%(4)!4-#&&-&,44

  !    

   "   6 Oslo og Akershus viivilla November 2013

$&$

    

  0!(#(!4%+/+4,6%(4 +4-#&-%,"/+4)!4-#&&-&,4 +4%)''. ((4+),,,(4'74"7(-+,4/4 )+-%4 '4(,/+,+--4(+4-#& &&+4"/)+44 ,''4%+/(4!$&+4+4/,(-&#!4 (+#(!+4&&+4/,(-&#!4+*+,$) (+4/40!(#(!4)!4(&!!4-6++4 )'0!!#(!,+#+4)' --,4 '(,4)+#(5+4)**.,,#(!4 &&+4 .-()'44

+#--&#!!(40!(#(!4,)'4#%%4,%&4+. %,4-#&4)&,4)!4"/)+4/+%(4,'&-4 +.%,+&44&&+40!4+&4 4+4)/+4 4'4 %,4(4!+,$44       /#&4--4)' --4 '#(+4 +#--&#!!(40!(#(!4*740!4 #()'4,)'4#%%4,%&4+.%,4-#&4 )&,4'4+&4.(+4 4 ' 4-0*#,%4-4.%%".,4&&+4(4 +,%*,)4#(+4-#&-%4#4 2%,#,-+(40!(#(!24 )+4 %,'*&4 &0--#(!4/4&--/!!+4 +4(4(((4!+.**4-#&-%4,)'4    #%%4%+/+4,6%(4)!4-#&&-&,4  '(4,)'4%(4 )+,-7,4  #(+4-#&-%4.-(6+,4%(4)!,74 /4-#&-%,"/+4-4/#&4,#4,)'4#%%4 .- 6+,4.-(4 )+.-!7(4,6%(4)!4-#&& %+/+4 )+-%4'4(,/+,+--4+4&(-4 -&,4,)'4%,'*&4%(4(/(, 4'#(+4 ((-4'#(+4-#&-%4*740!4#()' 4 )+,-6-(#(!,'.+4*74#((-#&44'4"604 )+4%,'*&4-4(%&-4-#&0!!4"/)+4/+%(4 ".(!7+4)!4%(#(.+4 ,'&-4+.%,+&44&&+40!4 +&44+4)/+4 4'4)! 4(4(%&-4 Vegard Syvertsen

 


Varmeisolering, innbruddssikkerhet,

lekkert design. Vinduer og dører med det lille ekstra.

Westby Lås AS har høy kompetanse innen lås, beslag, dører, vinduer, elektrisk avlåsning og dørautomatikk. Vi leverer kjente merkevare som Schüco, EVVA, TrioVing, Dorma, Ulsec, Geze og EM Entrematic. Vi tar på oss et bredt utvalg av oppdrag slik at du som kunde skal slippe å forholde deg til mange forskjellige håndtverkere på en og samme jobb. Trenger du nye vinduer, en ny inngangsdør, skyvedør eller rett og slett bare service på låsen din? Ta kontakt med oss for mer informasjon og en individuell rådgivning tilpasset ditt hjem og dine behov.

Østre Aker vei 243, 0976 Oslo Telefon 22 32 18 57 post@westby-las.no www.westby-las.no


        

3

    ,/) 3!' && ,3$3. &*++ )3 &)3!% ,) -3( 3 )3. -&% 3 ).,*)3*"3 )3-&0 ..3&*& ) 3 0))33'6-)$)" )30$,& 3 )3 #'0.$( 3'. ,).$0.3&)3/3 -(6, 3&*++ )3$))0 )$"3( 3 )3-$.,*)3 '' ,3'$( 7.33 .3 0$,& 3 .3+,3.$( ,

3

     .3,/) 3! . . .3+73$))-$ )303*0)-6, )3

3

     &)305, 30)-& '$"373!73*,.3 ( 30)'$"3, )"%6,$)"-($ '3 )3( 3 .3+,3-.,$+ ,3( 3 .))&, (3 )3)1'*)-&,/ -0(+3*"3'$..3")$&&$)"3-73 !*,-0$)) ,3 .

"'-- ) 3$3 )3')$)"303 3'3 , )3 $&3 43*"3 3'30,(.3 0))30$-3 .. 3$&& 3#% '+ ,3 &)3 )3(.. 3#$)) )3-&1' -3 "'--1& 3-*(3 --0 ,, 3$&& 3 &)3 #)' -

3

3

    0$-3"'-- ) 3'$,3(.. 3$3 *++0-&(-&$) )3&)3/3#3 ,/&.3!*,3(1 3*++0-&($ '3 '' ,3"')-($ '3 ""3

  ,3/3 .3-&%5, , ..303., 3-*(3- ,3'$..3.,$-.3*"3 -&$.. ).3/.3&)3/3-.,63",*0.3 -'.3+73, .. .3 '3 )3-$.,*)3 *"3-&,/3 , .. ,3, .. .3

( 3-$.,*)3*"3-'.3&1''303 , .. .3$30,(.30))3 .. ,+7

3

  (6,3$))3 )& )3 ( 3.))&, (3-*(3/3',3 -$.. 3$32 3($)/.. ,3*' ,3 0 &&3.))&, ( )3( 3 )3!/& .$"3( )3#,.3*++0,$3!$'' 3 .. ,+73-&1'' ,3/3 )& )3( 3 0))3*"3'$..3*++0-&($ '3 )& )3 ,3-*(3)13$"% )3

Av Pia Fiil Christensen

Etterisoler nĂĽ â&#x20AC;&#x201C; reduser fyringsutgiftene

25 cm Glava ferdig pĂĽ loft:

95,â&#x20AC;&#x201C; pr. m2 eks. mva 1500,â&#x20AC;&#x201C; i tilregging pr. jobb

Vi tilbyr ogsĂĽ termografering og etterisolering av vegger

Granli Isolering AS Tlf: 911 95 911 â&#x20AC;&#x201C; E-post: post@blaseisolering.no 8 Oslo og Akershus viivilla November 2013


Ved å installere en bergvarmepumpe kan du redusere energikostnadene med opptil 80 %. Dette skyldes at bergvarmepumpens fremste energikilde er jorden eller en innsjø, og alle disse energikildene er gratis. Du vil merke de økonomiske fordelene umiddelbart fordi oppvarmingskostnadene dine blir mye lavere. Du kan få oppvarming og varmtvann effektivt, sikkert og problemfritt til en brøkdel av det alternative metoder koster. Grunnen til å velge bergvarmepumpe fra NIBE er at den er fremtidens grønne energi. I hele Norge kan huseiere som går over fra oppvarming basert på fossilt brensel til mer moderne, fornybare energikilder søke om tilskudd på 25 000 kr fra Enova. Oslo Kommune har også en egen støtteordning. Vi er totalleverandør av jord-/bergvarmeinstallasjoner. Gratis uforpliktende befaring. Kontakt oss i dag!

Vi hjelper deg med å finne ut hvor mye du kan få i tilskudd!

tlf: 941 89 800 | mail: tord@tkenergi.no

www.tkenergi.no


 

 

"%#%$$$*(!#$$ #$" "%*"$* &"&    

&"  )  " """ " """" "" " "" "" '*(-. ,2 ( 2#, 2-.$'& ,20$'2"% ,) 2 #2(1 20))2$20- )2( )-2 2 ( 2(1&2-.$'&20$'2#2($), 2 1& 2-.$'& ,2#,2 .2 -.2#0$-2 -)$..!'. )2#*' -2'$. )2 .20$'2 -$2$,&2 )2 ).$( . ,2( )-2 2#, 2-.$'& ) 2.5' ,2 )2 -.4,, 2-)$..!'. 22+52$,&2., 2 ).$( . ,22

' " "" """$"" """" #"" " /24,2*"-52 !% ,) 20$-) 2*"2"/') 2 +'). ' ,2"'$"2!*,252 /))"52/2!*,,5.) '- - "-- ,22'*(-. ) 2!52 )1 2-)$..2#0 ,2"2 2., 2!4, -. 2" ) 2 1..20))2*!. 2 -'$&2.2 .2''.$2 ,2&',.2      mollegaarden.dk

2   """$"" ""!"""" "#" " " /24,2# '' ,2$&& 2+'-- , 2 '*(-. ) 2 $2)3, # . )2 02!,/&.2 20$-- 2 !,/&..1+ ,2 /.-&$'' ,2 .1 ' )2-*(2!*,&*, . ,2' 0 .$ )

 "##$$ #$" .2+,*/- , -22 2($' '$*) ,2-)$..'*(-. ,2+ ,25,2$2 )*,-& 2",.) ,$ ,2 " ,2-.4,-.2( 2 2($''$*) ,2 +,*/- ,. 2'*(-. ,2 " ,2) -.2-.4,-.2( 22 2 ($''$*) ,2'*(-. ,2#0 ,.25,222 ), 2+*+/'3, 2-)$..'*(- . ,2 ,2,/ -'4,2$)&'$'% 2 '-.,* ( ,$2&,1-). (/(2'$'% ,2*"2" , ,22

 "22

22 2 

 

 

Problem 1:

0'/3%3'&!((!-3!-3%''!3-!3,(#.+)3'&!((!-(0'/3!/3!-3.17-/3)%(&8"-(%#3 $!(.!.' !(%#3+#3 !/3#&8-3./+-!3.' !-3,93+(%#!*3 %*3

Permanent løsning funksjonsgaranti!

% eĂŹ +*/!-!.3%**1!* %#3!((!-30/1!* %*#33 %  eĂŹ 8--3)0-3!//!-3'0*330'!- eĂŹ *'(!-!3+#3%((%#!-!3!**3 -!*!-%*# eĂŹ 1!-3 39-.3!-"-%*#33"8-./!3)+*/!-%*#3((!-! !3%3

 eĂŹ %30/"8-!-3)%*./3:*3%*./((.&+*3$1!-3 #33$!(!39-!/ eĂŹ *#!3-!"!-*.!- eĂŹ +.%/%13+)/(!3%3-,,+-/3"-332##"+-.' eĂŹ ((30/1%'(%*#41% !-!0/1%'(%*#4,-+ 0'.&+*3"+-!#9-3%3+-#!33 /%(,..!/3*+-.'3'(%)3+#32##!.'%''3 %%%%%%%%%%%&!% !%"!%$!%%%%!$!%% %(3 031%/!3)!-3%*#3+..3#&!-*!3!((!-3.!* 3!*3!,+./3036**!-33 .!(1.#/3+#.93((30/"2((!* !3%*"+-).&+*3,9319-!3*!//.% !-3

Problem 2:

"!  !% ("3 3 3 3333 ,+./3,+./5!,..2./!)*+% 10 Oslo og Akershus viivilla November 2013

%

### $ !
     

      $ % $ "" "& $ ! $ &! $ ! $ '" !"" $ ! $ " " 

     

 

   

   

$ ("& "! $ #(("" $ ##!" ( $  ## ! $ "" # $ !" $ #' !

 ! 

  

GAMLE AVLĂ&#x2DC;PSRĂ&#x2DC;R? NYE RĂ&#x2DC;R UTEN GRAVING ELLER RIVNING!

VI UTFĂ&#x2DC;RER: ¡ RĂ&#x2DC;RFORNYING ¡ REPARASJONER ¡ KAMERA-INSPEKSJON ¡ AVLĂ&#x2DC;PSRENS TEL. 800 35 300 BERGEN, DRAMMEN, FREDRIKSTAD, GJĂ&#x2DC;VIK, HALDEN, HAMAR, HAUGESUND, HOLMESTRAND, HORTEN, HĂ&#x2DC;NEFOSS, KONGSBERG, KONGSVINGER, KRISTIANSUND, LARVIK, LILLEHAMMER, LILLE-

  

BORG, SKIEN, STAVANGER, TRONDHEIM, TĂ&#x2DC;NSBERG, Ă&#x2026;LESUND.

POWER CLEAN NORGE AS powerclean.no

Etter rørførnying og utfresing av üpninger og herding er det dannet et kompakt rør inne i det skadde røret.

   

 

STRĂ&#x2DC;M, MOLDE, MOSS, OSLO, PORSGRUNN, SANDEFJORD, SARPS-

November 2013 viivilla.no Oslo og Akershus 11


 

 

      

         

            

  !  !   

     T

$$!"$!)$$%%'$%"&+ $$& "%*$!%&$ '!$$!!! $"$$( )$!! +(!! -&-($ "## '%&#- "$!%(! $("(!$$ $!&$!!! &&)$&(!' $$!!%&"##'&!&&!!$ %%- )%"&"#$&$%" !" '&!!" ##,$%!$&&$ (+)& #$&'$$!! $! " " $$%'&&&$ )($ "&"$'$!%!

12 Oslo og Akershus viivilla November 2013

!&$!!!!$"&!)&&-"$ +&""$ ! !!%$ '&(%#$" $0$)$"$$ % &$"!$&(%($& "&-- '&"$&$"$ )#$&%&+('& %*$" (!&$!&)$% )( (%&+(&%" &%" $%$ (&$/!"%$)$! &&*$$#$&$'&'&$ %(! $"(!$ $($ !! "$(!$!!$&"##-$' ) ($ #$''$ &&% +)($!!%$&$!#"%&(&

"$" "%!'&$!$- $' )(%" '$(!& $ &$%"!#%"(!$

  $#-&-)$$& (&-(*$!+) (! "$(! -(*$"$!&&+$$-$&$&'% $&!'&&#-#$"%!&"$ &'$'%" $!%! -! .#$"%!&%'&&"$-'!$"# & &!-$')$$

&$"%-(&-'%#-&( '!%(*$"$$"( &$


   + +  '+$+ $%!#++#-) + + !

$+%+ +&% )%%#+# $%+%'% + +  !  +!''  +++ !#$+  + + %# + $!+!' +#+%+'

 

(+ !#$-+$+! %&#+ &#!+ -%&+#+ +# %+!+!'#+!#"$+!+# +#+!# #+!#+#+'+ # 

   &! *!!%,&!##%#,'%& &&*$)$!%%%"!!$$"$ ("$      

G

 

      

  

 !

!  ! 

!    

 

   ! !  !    ! !   

+#+! %#%+$!# $% #+ ++#&$#%+$# %+!#$% #+#+$!++ #+ )'##+".+$.+.%+%+++#+ ''# +!+$'$+%%#+'#%+ #+ &+&$#+".+!+$!#$% +#+%#)+ ! %%+%+!& +# +!+ #'$ %+#+%+#+$!+# %##+$!#$% #

 + + + +-#+&+!'#%+%+ # '$ % + - &#+ +  %+ ,#$%+# ' $ + +&+"#-'+.+$!++%+ "&'#""#% + +" +& +'+$!# $% +!#$%+!+$%)#+$ +#+ ""#%%+ ++$!#$% +#)+ +&%-$# + &+ +& + +  .+$!#$% +! %#!#$+'+# +!+#'$ % + +  %%+-#+ !$.+'#$$

 + + + 

 $!%# +$% + $%#$++!' $' %#+!+&#+ $!+-##+%+$!#$%  + +  ".+ "$$"+*+$"%+.+$'$%+ +$% $+'$+%+)#$++"$ +  ! +!%+!+# + + ".+' %&+ #-)&%' +'+%$$ +!+ #+$%#+#+%#'#+!+ %+ # #%+%#+!#+ +%+ $!#$% 

  + #'#+&% + + # &%' %#++'#+!+ ' &#+#+." + +  #-)+ ++ #!%+ $+&+)##+!#$-+.+ ." +%+' & + + ! #+%+%+% + ".+%+%+ +',#+!#+.+' %#++ ! +!+%+#+-#+$%%$+ 

Av Redaksjonen

Av Redaksjonen November 2013 viivilla.no Oslo og Akershus 13


 

 

              # %" Woodwall % &#&'% %('") # %! )""& #&+&#!)'

Hwam 7150c %" %(")#)"&#! % ! %&'"%'#$$' '+"#&#!# % $+)%!"&'% " %

Av Emelie Gressberg

Morsø 5660 %"&' %" $&""&'& !&'%&'#%' %""!!% &#!"#% )%!$+#$$' )!# %  %

(%)"& #%'&"" #!!%%Ă&#x2DC; rskov #*%& "' ""') (!&# ( &""& %%% %

Contura 880 %" '"##!$' $&#)"!!( '#%%$ ' &#!*%'#)"""%& % %""&&#%' %%+%& %

"!"! &'&)&! %"Log %,&( '&""&#&+"'%&''%+ %$+&#$%#&( '&&

Varde Shape 2 %"#) #)"&#! )%&&'+ % % %! % &'"% %

Jøtul F 163 ""&%" )'! &#%'! # &#%' ! %('" & &&#!#%& ("%&' % % 14 Oslo og Akershus viivilla November 2013

Rais Bionic Fire %&'%!' ! *)"" !&"'#%"" !!% ! #!&#%' % " %'%& %


 

   %#!# #

' !  "!$%'%

 '# $ !%

 &$ % %&#

% ' $ !% !# $!

( $ &% !# &$%

 "&+$)*'"%+')/'!''-%,'

 .

!'%$'&'0' )0'%')0$()""'

1!)+)$! ""'+' *"+)!$%(0"

%)"''$)'))/')$$$ ' &'

)/')%&&)")%#)'$$'("-$$&0+$ 

/!%$%#$%$$%'()%'*""%

'-%,''(!''$$'$'$(")(!!

$()""'$&'#$$)"/($$! ""'+$

%!$!!)))( ')(!%()$$'&0

$*!)(!-))"(#%!*#$)')1!)

   )

 ) 

 )  

 )

  )

'%$#(+$

 ""'%' "$%'-&%,' ( "%$

,,, '-&%,' $%


      

Kjøkkenfornying KJĂ&#x2DC;KKENFORNYING KJĂ&#x2DC;KKENFORNYING KJĂ&#x2DC;KKENFORNYING ELLER HELT KJĂ&#x2DC;KKEN ellerET kjøkken ELLER ETnytt HELT NYTT NYTT KJĂ&#x2DC;KKEN ELLER ET HELT NYTT KJĂ&#x2DC;KKEN KJĂ&#x2DC;KKENFORNYING ELLER ET HELT NYTT KJĂ&#x2DC;KKEN

6(++61

6",,

10 Ă&#x2026;RS GARANTI

4

TETT BAD

 

 "6 "*6 6*(&+,"%!5*6*6&(6(*6 . +" '*"' 6.6$(',*$,6)26,(,%*!"%",*"' 6.6",,66& 2*+6,,,66 *'," "%-,6 #%*6$-'6!(+6&"%#560)*,'6

Har du ogsĂĽ lyst til ĂĽ fornye ditt kjøkken? Ring oss for befaring. Det koster ingenting. ø â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Mikael Abrahamsson Tlf: 90 06 08 50

www.kjokkenkompaniet.no www.kjokkenkompaniet.no Tlf: 22 55 88 68 www.kjokkenkompaniet.no Tlf: 22 55 88 68 Mobil: 90055 6088 850 Tlf: 22 68 Mobil: 900 60 850 E-post: mikael@kjokkenkompaniet.no Mobil: 900 60 850 E-post: mikael@kjokkenkompaniet.no E-post: mikael@kjokkenkompaniet.no

www.kjokkenkompaniet.no

- det fornuftige alternativet - det fornuftige alternativet

nuftige alternativet

fornuftige alternativet

///&"%#('(

Husk: Energisparing!!

Har du hørt om

brønnboring? Energibrønner benyttes for ü hente lagret varme fra fjellet. Bergvarmepumpen henter ut energien og flytter varmen inn i huset. Vurderer du ü gjøre noe med oppvarmingen i huset ditt? Glem ikke ü sjekke mulighetene for brønnboring!

â&#x20AC;˘

- det fornuftige alternativet - det fornuftige alternativet - det fornuftige alternativet

4+,'+#5."'6 6

6+%(636%6 66 66 "%6-,"$$&"%#(0)*,''( '*666 636(*+ 666 6365* 666 

www.kjokkenkompaniet.no www.kjokkenkompaniet.no 22 556888 68 Tlf: Tlf: 22 55 www.kjokkenkompaniet.no Tlf: 22 55 888868 Mobil: 60 850 Mobil: 900 900 60 850 Tlf: Mobil: 900 60 22 85055 88 68 E-post: mikael@kjokkenkompaniet.no E-post: mikael@kjokkenkompaniet.no Mobil: 900 60 850 E-post: mikael@kjokkenkompaniet.no

E-post: mikael@kjokkenkompaniet.no

16 Oslo og Akershus viivilla November 2013

Ved bruk av bergvarme, som er den mest effektive metoden for utnytting av â&#x20AC;&#x153;grønn energiâ&#x20AC;?, sparer du inntil 70-80% av dine oppvarmingskostnader. Vi utfører 20-30 boreoppdrag hver mĂĽned! Tlf: 950 23 365 | Mail: ole@heddalboring.no Det grønne alternativet! Vi borer - du sparer.


Nyhet i Norge!

FreeFlow Spa

Amerikansk kvalitet til lavprisâ&#x20AC;Ś Her fĂĽr man mye for pengeneâ&#x20AC;Ś (samme selskap som produserer HotSpring Massasjebad)

ll B e sitdi a g ! d e t Ring

Unik kvalitet og pris â&#x20AC;Ś +#%%&+&--2*&,,+  4&.!5(&1 1&&)**4+.%#%/&

.&&#,)&+- )+()+#,%%&#'

&)&%-+)(#%%

!-!)+# -,3%)()'#

 )+,%$&&#!')&&+

&#%")&, +#'-+#&+  )!/#!/+(&1,

Cascina

Aptos

Monterey

*+, 0' #& (-+)*+#,

*+,#'-+ ' #& (-+)*+#,

*+,0 ' #& (-+)*+#,

 

01 00 67 5 3n ĂĽ !

 

 

     /*23/#%


‘s

Julekalender k 22

12

1

6

10

21

2

8

17

4

19

9

11

23

18

20

14 7 1 Snøfreser Verdi: 15 000,-

5

13

15

3

5 Snøfreser Verdi: 20 990,9 Støvsugere Verdi: 9 995,-

(5 stk)

16

13 Strømstyring Verdi: 20 000 17 Peisovn Verdi: 22 490,21 Panelovner Verdi: 19 000,-

28 viivilla November 2013


Premier til over

500 000,24

Kjøkken inkl. hvitevarer verdi 100 000,-

Aubo kjøkken: verdi 75.000 og Whirlpool hvitevarer: verdi 25 000,vindu 2 Gavekort Verdi: 20 000,-

3 Verktøypakke Verdi: 20 000,-

4 Strømstyring Verdi: 20 000,-

6 Sentralstøvsuger Verdi: 19 000,-

7 Varmepumpe Verdi: 14 000,-

8 Peisovn Verdi: 15 750,-

10 Verktøypakke Verdi: 20 000,-

11 Peisovn Verdi: 20 990,-

12 Varmepumpe Verdi: 31 500,-

14

15

16

Garderober (2 stk) Verdi: 20 000,-

18 Støvsugere Verdi: 9 995,-

(5 stk)

Sentralstøvsuger Verdi: 19 000,-

19 Snøfreser Verdi: 20 990,-

bensin 22 Årsforbruk 23 Abonnementer Verdi: 15 000,Verdi: 10 000,-

Varmepumpe Verdi: 14 000,-

Norges største julekalender. I ventetiden før jul gir vi i Vi i Villa deg hver dag sjansen til å vinne nyttige produkter til hus og hage. Besøk viivilla.no/jul for å melde deg på i dag.

Minidrivhus 20 Verdi: 18 000,-

(10 stk)

24 Kjøkken Verdi: 100 000,-

+ hvitevarer

November 2013 www.viivilla.no

29


  ( "*( +(&% !#( %!!  %"$$ (#( #(('("*( ( (('#%%#( $%!#(%!%

!      

   )  (

(  ) $(#') ( (  

 

 ( (  

 

     

  

   

 +'$""&#& (&++%# * #*&#$&( * #(' !*!'$!('+'($&(

U

+($**&)'%+)&+ #-)+ %+)*+')%++)##*'% ,$-+& "2)&+*+3)+*+')+ ($+)*'%$($&++')'%+)&+3) *!& +)+%* )!-*'%+# #&%$!,&)-),#+ -)&*+ 2*+ 0 &#$+3)$)"($%'*+-$+$$) *3!)"')+($)),#)'*33$ '((($&!3+)')/*% )+ 4&+3)!-)'*&($3+&!/' ,)+& '%%')&&*!)& &)($+)++)!-*')*#"$$!*#/ -#*+)& ),&&+!+ $+-* *$-&) )&($&++)-'#*) &,#*'%*%%&%",$)'*)

30 viivilla November 2013

()#++'&!#'#"%(&++$/* '&! '-!$$-!&)*$-*3#,')% #),##& )&*+,##+&$/* '$) $&+-#*+& 0),##&)-*#!)'*!&+- &)3%&4##%! 3)*- ')+$$) ,& &-)%3)*+!&),+($**&& ')$&$*-#"2##&+*'%&*(!* ($**,&)3(& !%%$ &)+!)- 3)+,&))&*'%+#*+)#"2$*#( &3)& )%&"*+)

+'#),$+)##-)#*#/++),+($* *&%'+!&&*/&##-)#+,&))'*3 *'%*+2++')')*#"$$!#$+)($&+)

%+!!!)++)#$!%(3,+($* *&*$!#+$3)&+)!-*'%!&!#!.!%' &*2)*'%%)&)'-) 0 $!)*+')*'%%#)'&!&)'*) %),+*'%!+$!&*#-!&),)&&*'% #!.!),#+)*!)& $$'%)##-)#+'")+,+%'+ +&)++%$$'%)'% ) )& ($&++"2)&1),&#&)*+)## )%&,+&'))##-)#+'($,## 1)& ,&+)&)3),*#(!'&& '&!$-/!$'%*+))%-)%,$ $'%*+)(3')*'%%)&%+ ) )&!)##-)#+

Av: Susanna RosĂŠn


Stort utvalg i modeller og materialer

Du får den beste kvalitet

H3RE HILLIGEREY

VINDUER

DØRER

UTESTUER

Standard- og spesialmål tre og treCalu Minimum w2- kjernetre

OVERLYS

PORTER Ferdigmalt med indfarget bundglasslister Produksjon etter mål Gratis varm kant DVC y øko godkjent Ingen dyre mellomled

krF Fra KFy22

NYHETY

Se alt på@ wwwFKIP3Fno Danmarks største lager av danskprodusert vinduer og dører til omgående levering direkte hjem til dereY

Isolert kvalitets-leddport mCmotor

Knallprisj enkelt og rasktY ø6y6 kr

øFy6

F

yF2Ky

krF

. kr

hF8K2

krF

1Fh.

w kr

F

.Fw1. krF

8Fø61

krF

8FKK

w2h

krF

Vi klarer fragtj mvaF og toll

øFhw.

w kr

F

KIP3 VINDUERFNO 3S Som de beste - bare billigere - siden øw8. wwwFKIP3Fno

kontakt,KIP3Fdk

TlfF@ % 16 K2 ø2 øK .2

øF2h

krF

1 kr

F

øFy11 krF


   

+.*($$.%(2$

    

                 

 

'*!.()'.""'.'$'.. %'.1.'.%+'.0"(%##. &"$)'.0'.+$)'$

  0()$.'.$.$.).%'. &"$)$..+').""... "$.+."$).).%') ()).1'.$.1.'+

 .(&%)",(.'))).#%).). )'.""'.$.*(!.1'.*. $.%&&",().(!*"&)*'. ((. ",($.'.'.(+$(!. '!("3 

          

  

 '. "/''.*.+%'$. *.($!''.*"!(('.)". #'.$$..*"')'.$ '*!(%'"). .!' 32 viivilla November 2013

I

+$)'"+1').('.+.&1. $.#.$'.0,$.

%').'."%#()'.%.'("$. "0+.1.$1'.*(!'.%.)'/'.'. #())."0+).()1'.$.$!$. ($$)$. $.!+$!'. (%#.)"'.'.)"))."'. ),"..$.".).+! !').'%#.%(1.&1.+$)'()

'*!.+$)''0$$.+!()'. (%#.$.((. ).!$.+/'. '%.*(!'.()'##.

(0,"'.""'.%'#!"&).*''. (%#."'.'0$$."!!$.$1'. ").$$).'.+($).$. )'/'.%.*(!'.'.)".%.#. ($.()%')().$1'.'()$. +.$.'..+$)'+".$. !%')+.'!.""'.$.(/' $.%'#.1.+%!(.&1.(,$(. #,.),"'.$1."$). '$. %(1.)'/'.%.*(!'.&1.'*$$. +.'(.'()'!.()##'. %.'$'. .'0.(!*$.

&1.$.'*(((!.!%'$""$. ",('.%&&..0()#0'!) .()*$.+($.$.'. .()1'. .(%#.'.")).()+. ()"!'.$$'.$.("*))'. #%).($0$.!()'.+!!')."'. ).%#.'0!&("$.1'.()). $.%'.!!.1.($!!.%#. &','(()(.+&&'.($. ()*'.'.!!.'.()'*!)*'. .$..+'$'.%(1.$. %'.+$)'$.+.)..+($. "$."'.(%#.).(!,) )$.)&&. )).'.(&("). +!).&1.()'.#.").($0 $.0'().($0$.!$. !%##.""'..$%+#'. %$.$'.'0,'.$.%. !%##'.($'.1'.$. 0'().($0$."+'.$.%+'. $."'.$.$.+!''. $$.0'.(#).(%#.($0$. 0'.).).",('.%&&.*).

  

      ).'*!'.1.).- . *!'. ((.)'.(!".1.&',.+$*).#))..+$)'

ELEGANT Lovely Garden Sommerfuglamaryllis 

      Nelson Garden.

           Nelson Garden.

Elvas       Weibulls/Nordic Garden.


London

skyvedørsgarderober

www.grontfokus.no

Priseksempel London Høy 2-felt, bredde 123cm: 3.444,3-felt, bredde 253cm: 5.928,-

Stort utvalg! Les mer og bestill i vår nettbutikk på www.grontfokus.no eller ring på tlf. 38 18 18 18. Vi leverer over hele landet!

Sentralstøvsugere

Norges største nettbutikk på sentralstøvsugere og tilbehør til alle merker sentralstøvsugere.

1ÌÌÀiŽŽÃ‡Ã>˜}iÀ ©ÀÃÌiÀ

,©Àʜ}Ê`iiÀ

-Ž©Ìi‡Ã>˜}i

->˜}iÀʜ˜‡œvv

*œÃiÀʜ}ÊvˆÌiÀ

-̜ÀÌÊÕÌÛ>}Ê>Û Ãi˜ÌÀ>ÃÌ©ÛÃÕ}iÀi°

ÞVœÊ6>VÊiÀÊLiÃÌʈ ÌiÃÌÊ«FÊÃÕ}iivviŽÌ° -i˜ÌÀ>ÃÌ©ÛÃÕ}iÀ‡ LṎŽŽi˜Ê…>ÀÊ`ÀiÛiÌ Ã>}ʜ}ÊÃiÀۈViÊ«F Ãi˜ÌÀ>ÃÌ©ÛÃÕ}iÀi ˆÊœÛiÀÊÓäÊFÀ°

,>ÎʏiÛiÀˆ˜}ʜÛiÀʅiiÊ œÀ}i°

՘`iÌiivœ˜\Ê{nÊ£nÊxxÊÎäÊÊÊÊ`ÀiÃÃi\Ê>“iʓÞÀÛiˆÊn]Ê{xnäÊޘ}`>ÊÊÊÊÊÜÜÜ°Ãi˜ÌÀ>Ã̜ÛÃÕ}iÀ°˜œ November 2013 www.viivilla.no

33


ANNONSE

 Send løsning pü SMS til:

1906

Delta i alle konkurransene for kun kr 45 pr uke. Se øvrige vilkür nederst pü siden.

3 S y x a l a G g n u s m Vinn Sa

Konkurranse 1Løs kryssordet. Da vil løsningen fremkomme i de fargelagte rutene lest ovenfra.

    

Send inn løsningen pü SMS: Kodeord VIEKRYSS + Løsningsord sendes til 1906 Eksempel: VIEKRYSS OSLO sendes til 1906 1+!"/".2& "*+#." )#  

n i k s a m o s s e r p s e Vinn Konkurranse 2

MAGESMERTER

FOTTĂ&#x2DC;Y

Ă&#x2DC;KE

TELTBY

FARBROR BRYGG

med 1 ĂĽrs forbruk av kapsler

Løs kryssordet. Da vil løsningsordet fremkomme i de fargelagte rutene.

DAMPESĂ&#x2DC;TT STOFF HĂ&#x2026;LKE

OMTRENT

IKKE

TEPPE AV FILLER

STOPP

TITTER NYVASKETE

PRESSER

GOAL

PISKET FLĂ&#x2DC;TE

BRUKE SKLIBRETT

NEVNE

KIKKE

ELTE

    

RUNDING

I DETTE Ă&#x2DC;YEBLIKK

Send inn løsningen pĂĽ SMS: Kodeord VIEBILDE + Løsningsord sendes til 1906 Eksempel: VIEBILDE SEILBĂ&#x2026;T sendes til 1906 1+!"/".2& "*+#." )#  

VĂĽre siste vinnere - Uke 32-35 &)"#(.4//#/-.#//,( $$#* /(&+ .&'#+/2,)"',)#,/0#&+,+/0 "5.4//,." */1+% ) 34 6.' +', .&'#+/2,)"', #0#(.4// --)#& " 1++ .#))#!1/ .&'#+/2,)"',51",(1.&(,+0 +0#. ""(7)!,+#/ .&'#+/2,)"',


  Konkurranse 3ANNONSE

   0)# *+#." 

1010 avav navnene navnenesom somererlistet listetopp oppnedenfor nedenfor kan du finne igjen i diagrammet. kan du finne igjen i diagrammet.Du Du kan kan finne dem vannrett, loddrett og diagonalt finne dem vannrett, loddrett og diagonalt frafra venstre. EttEttavavnavnene venstre. navnenefinner finner du du IKKE. IKKE. Dette erer oppgavens Dette oppgavensløsningsord. løsningsord.

i in m d a iP e l p p A n in V

    

ANNE BERTINE BERTINE BRITT ELLEN EMILIE EMILIE KAIA KAIA KAREN KAREN MARIA MARIA MARTINE MARTINE SANDRA SANDRA TONE TONE

10 av ordene som er listet opp til høyre kan du finne igjen i diagrammet. Du kan finne dem vannrett, loddrett og diagonalt mot høyre. Ett av ordene finner du IKKE. Dette er oppgavens løsningsord.

Send inn løsningen pü SMS: Kodeord VIELETE + løsningsord sendes til 1906 Eksempel VIELETE NAVN sendes til 1906 1+!"/".2& "*+#." )#  

Vinn 5.000 kr

Konkurranse 4    Løs sudokuen. Løsningstallet fremkommer i de fargelagte rutene lest ovenfra.

Send inn løsningen pü SMS: Kodeord VIES + løsningstall sendes til 1906 Eksempel: VIES 7863 sendes til 1906 1+!"/".2& "*+#." )#  

Delta i alle konkurransene for kun kr 45 pr uke. Send løsning på sms til 1906. Abonnementstjeneste. )&(#1+$"."./*/2&++,+(1..+/"+"".,++"*"+0/0'"+"/0".*"!+4"2&++".*1)&$%"0".%2". 1(",++"*"+0"0(+/0,--"/+8.!12&)2"!8/"+!" 0&) .&/(. -.1("'"+"/0"+#(01."."/%2".#'".!"1("2&!&00*,&),++"*"+0 2.-8,--$2"."00".&++*")!&+$ (,/0".(1+)*&++")&$0.5((0(/0))"!")0("."*,00."+*")!&+$%2". 1("-8*"!)&+(/,*$&.0&)$+$0&)+4",--$2"."+"))".!"/,*/"+!". &++(,.."(0"/2.-86"/0,--$2".&)7-"02(,+(1..+/"+(8."/0&)2&++"."))"2&++"."-1)&/"."/-8333/*/,$2&+++,,$#8. 1("./(.+0"+".!1 1+!". 8.#,.+4"/&(("0'"+"/0"+.!1+,"+/-7./*8).&+$(1+!"/".2& "0)#  *+#."() "))"."-,/0-8-,/0/*/,$2&+++,'"+"/0"+ )"2"."/2,+01.


 

  

     

   

        Av Charlotte Frey-SvidĂŠn og Emelie Gressberg   !*,-'/%.'!.%/-0. ,-!..!*%/-0."-Alessi 6 !.)(!-+#.!-1!-!- ."/!*%**!.+#.6% "-#!*#-*/!,(! -%.'-

M O S N E TIL D ALT HAR 4-!-!*1 !//! ,-,(3!//%(/-!''!- .!##-*/!-/+,,)!-' .+)$!/'- Lisbeth Dahl

%*'-""!(!*"-Holmegaard$- !/.//%1.+)#&5-/ !/%''!.)(!- .!#./51%0**!*-""!(!*)6(!- ( '-.//%1!/'+./!-'-

(+''!*%/+"%**!. %"(!-!.,!*./%#! "-#!'+)%*.&+*!-

 '-Rosendahl

0/!*'! %"! 0(/%+(+-!"- Christian Lacroix $-!/0 .', .+),..!-+.. %+- !* '-

%*#(..!/"- Holmegaard "%**!.%"(!-! 1-%*/!-)!* "!((!."+-((!!-/ !$-!*)-'! -%*#.+)1%.!-$1+- $53/ 0.'("3((!)-/ ('+./!-'-

*,-)!.*'1!-* #&5-*!./!,./ )6(/% (%//)!- .)'-%'/'- Rig-Tig/Stelton

36 viivilla November 2013

(&!(),!* /%*)%*%"- Klong!-(#!/1 !//-!* -%'/%#! )/!-%(!/)!. .%*#-%. '-

+(!((!( !-!*!(02!/-!*#!- /%)!-%.+(!*"+-6( !/!(!"+*!* /+#*#!- '-,6coolstuff.no
'#*+-&!+)'&-)&&)+&$*# ')+')",$ #) '*Ellos $!&*&$.#+& '$&)Magnor Glassverk *())$!++ ",$*+%!&2)+),&+ )!*#)()*+.##

$!*+)%)#&((. '$!.*!&&*!$) -)!&+)!)# #)') +))#countrystyle.se

&$!+)&",$*+")&&! (((!&&*'*2!)&$!$$ ' %(&#)Ă&#x2026;hlĂŠns

TIL DEN SOM ELSKER JULEN ')#$+% ")+))2!&& '*Kid Interiør &20)",$%& +)!&+&'#+!$ 2),#* $ 2)+)!*#) &%!&!%$!*+!*#&0++#&##)& ,+)#)#'%%))Normann Copenhagen)!*#)

&+%!&&)'% &)+)!,)&) Rosendahl '*),+ +!$2-/)*!&+') %&+!2)*!&%& &)#+!*#&.')!2) )!* #)

,$.*+)!,*) Princess !&&*'*2 ! -!++)!*#)

1)+*,%!&#'(()Iittala (**) 2$!+&'*+'))!*#)

November 2013 www.viivilla.no

37


 

  

TIL DEN SOM SAVNER HAGELIVET $.*$.#+& !(,))!& )+!$1*+!& +)*+%% #)Menu

1$#,)-&! *')+*%!")& #'%%)) Clas Ohlson 0. % )!* #)

&%')&,$'$!& +))$'& '#'%%))Menu)!* #)

0*+$! $!-(1%+ '#*& #)Blafre

)+#),##&) Rig-Tig/Stelton !&&*!$)*+0) )$*)) #)

),#-!&+)&+!$1!&&&.!&*(! )*"'&'#&/)#+,$$ )' !*+')!*#'*/-&,+&$& #'*+) #)(1ark.no

38 viivilla November 2013

Pluto produkter 0))&& &)&') ,$%+ )!* #)

 ' .++) # *  & on *+# Kidst +*!& ))Cath $ '  % )#'% +).*+.$* &*# ',& 1 ( ) # 
-##%*+ &(Ferm Living (&($%,$ % +)& %%) #()*.((#)(&((( "('0 ) %# *))%%&

##*(%(*.*.#( )) (0%# ."&#& )"+## "('('(Designtorget

TIL MINSTEN SOM VIL VĂ&#x2020;RE MED (.%%)") "))%( ,)*,*#) *(&)*& %%( +#%*%%*'0riktigeleker.no &( "(

%+# (.%%)")"% ,%(!'% )") (&( %*&((% &,( 0( "('0skarpekniver.com

()"'%$*'))%%,%* - ()*"&$$((Fiskars( "('(#

%(+**!""( $ %)*%"#(&( ( ( ) "(Mini Rodini/ oiidesign.se

%)*&#%&/% (Ikea (%") "*"&' ,,&")% ,()!&%% "(

%)"#* # "(."))&$&+) ()"## -"#""#&))( &($,+) "(MUMâ&#x20AC;&#x2122;s

November 2013 www.viivilla.no

39


KAMPANJETILBUD Varmepumper fra ENERGY SAVE

Vi løser alle dine skadedyrplager med Gardex ”Gjør Det Selv” produkter.

Bli kvitt veggedyr med Gardex og spar tusenlapper. Proff og Privat!

Luft til vann - kan kobles til alle nye og alle eksisterende anlegg. 9 kW 11 kW -

20 år 1993-2013

priser fra kr. 32.900,priser fra kr. 39.900,-

Be om et tilbud tilpasset din bolig nå! Katt, elg, rådyr og grevlingjager. For batteri eller nettadapter, dekker 100/400/600 kvm.

Maur, kakerlakker, edderkopper, vepsebol med flere.

Klesmøll og melmøll, bruk spray, limfeller og luktposer.

Mus, rotter og flaggermusjager. Går på batteri eller 230V, dekker 30/50/100/500 kvm.

Mus og rottefritt. Giftfritt, laget av planter. Lev. i sett med middel og matstasjoner klar til bruk.

- jeg flytter

Tlf 674 95 500 www.energysave.no Kan leveres og monteres av din lokale rørlegger. Kort leveringstid.

40 viivilla November 2013

Jordrottejager. Dekker 800 kvm. Går på batteri (4xD) som varer i ca. 4-6 måneder.

Tlf. 22 25 32 00.

Over 150.000 kunder.

www.gardex.no


Anbefalt av

julenissen Flexbox-postkassene er pene, holdbare og godt likt av büde postmannen og julenissen. Sü sørg for at du er klar nür de dukker opp med juleposten! Skiltet som viser dem vei, designer du selv. Lekende lett pü hjemmesiden vür. Legg gjerne til ditt eget bilde som bakgrunn.

s3JUULIKEMODELLERnSJUFARGER s4REĂ?RSFUNKSJONSGARANTI s"ESTILLIDAG0Ă?WWWmEXBOXPOSTKASSERNO ELLERTELEFON

UTEN EKSTRA KOSTNAD Design ditt eget skilt (verdi 200 kroner).

   

!!## 

  

      #! #  !# #

        

t god t B e om e d ngstilbu forsikri

SK Ă&#x2026;R V

3

Albertina 683,â&#x20AC;&#x201C; inkl. skilt og frakt

TI

Karolina 1.101,â&#x20AC;&#x201C; inkl. skilt og frakt

ARAN SG

TE ALI T

   ! !! !#  "  !  #  

November 2013 www.viivilla.no

41


&('((-(('( '&",+!&%#%&' !''$%%(! &$#& 

       

      

 

"&('(

A

      !        

 !      #           

   

             

 !         "  

10 .1,&

10 /)&-%*)

(+& * (&*" ,30/, , ,30$3,*/-.3 # . )3+ -$ '.3&0'$. . )3.$'3 &*(+*) ). ) 3( 3-.*,3 0 &.3+63-6' )3$3-% && ,3*(3 ' .3#*' -3!-.3$3! -. .3 *"-63)6,3 .30,$-3$3-&,+ 3 &/,0 ,3$3 )33((3 )& +'. 303#,.3., 3$3. -. ,3 -.$'$. . )3$3-'"-.)" )3 *"3-.1, ,/'' ) 30 3#,3 '-.)$)"3+63-" )

)# '$#* (&*" ,3+ ) '!/)&-%*) )3 -*(3&*' -3.$'3!*,3",*0 3*"3 ,-& 3-)$..3 !! &.$0323*"3 &)3/3( ,& 3!*,-&% ''3+63 3 )& '. 3.,$)) 3,3-+*) '6- , )3 !! &.$03*"3&)3 /3&*' 3 )3!, 3 ,& -3 !*,-&% '' )3$3#-.$"# .3!,3 '0 -. 3.$'3#51 -. 3.,$))323 42 viivilla November 2013

#!&!((#''&

($&$'(,+#

Av Gjør det selv 0 

! &*('(( 10 .% )$)"

'&

 *"3#,3-" )3&, !. ,3)*&3 +63'0 -. 3.,$)) 3)3 .3 &*' -3.$'3-.50-/" ,3*"3 +,'' '')' "" 30*,3 . ..3+63 .3 () 3&)3/3 -" 3, ..3!*,!,3(6'.3$3 ((3!,3!,*). ) 3 ), 3 ,*-0 ,$" 3!/)&-%*) ,

(##* (&* ".!*,($)"3+63 ", + .3*"3+'-- ,$)" )3 .$'3 .% )$)"-&)++ ) 3 )& '.3'-&$!.3/. )3 0 ,&.513 ,30$&.$"3,3 .3 )& '.363%/-. , 3-6' )3$3 0$)& '3.$'3-&,6-3&%4,$)" 3"3 &)30$)& ' )30' - -3+63 )3 .1 '$"3-&'

 

   

3 3 3 3 3

 0'((#-$!++00 36-3$&& 3 ,  0!#+!0'00 )" ,303&0'$. . 0!$*03 % ))*(-)$..-+,*/&. 04)$!00 ) ,3($ '-33 5,3/))"6- 0$&! 63')".3/. )*( 

!("'%(#+0'0)',*+0*+!##*0 !0 &!0*+3))$*0%0$-0 -#+0/#0'((*+)+0!0$$0 * +! +)03/0()!*0!0') '$0+!$0 -0&0#$))

+')0'0&*#0)',*+0%&0 !##0*40%&0#)+)0+!$0 +)'**0')0%&0.++0&0$!++0 +,&0%*#!&0,+&0*2)$!0 !#*0+$")

+/)# 00$. )3,*/-.3-"3 ,3 3!63&*(+*) ). ) 3 ,303 "*3&0'$. .3$. )3&,!.$"3-6' 3 $3!*,(513-.6'3' .3#*' -3 "*.3!-.3#0$-3/3#,3-+ ).3 - &-&).-&,/ )3,$&.$"303 (*.*, !! &.3( )3 )3&', ,3 *++"0 ) 3&&/,.3$)&'/ ,.3 -&,+ 3&/,0 ,3*"30,$)$)" ,3

+/)# 00 -. )-3#51 -. 3 !! &.3( )3 .3 ,3 )3,.. (-&$)3( 3#513-.51 ) 3 '13 )3-" ,3( )3$&& 3$(+* ) , ) 3*"3' .3&)3-$.. 3 !-.3$3-&,+ 3&/,0 ,3.*,3&,! .$"3-6' 3'$..3-',&3$3-'"-.)" )3 ,*/-.3-.1, ,/''

,&#*"'& 001 '$"3!*,-&% ''3$3 .,$)) ) 3+63+ ) '!/)&-%* ) )3&%4, ,3,-&.3$3.,$))33 +*)'6- , )3'6- ,30 &&3 -.503!,3-" -., & )3( )3&)3 $&& 3-'6-303)" 3(/-&' ,3 ( )3'$..3!*,3#513!,.3$3'0 -. 3 .,$))3" ,3 3((3!,3!,*).

,&#*"'& 001 '$"3!*,-&% ''3 ( 3+ ) '!/)&-%*) )3+63 *"303( 3( ,&,3!*,-&% ''3 $3-" #-.$"# . )3)" )3 !*,-&% ''3+63.,$))33*"333)" )3 -" !! &.3$3'0 -. 3#-.$"# .3 ,!.$"3-+*)'6- ,3*"3-.50 -/" ,3&)3&*' -3.$'3)3-" 3 $)).$'33((3!,3!*,&). )

+"&!& 00 '$"3"*.3", +3 ( 3"*3+'--3*"3-&'$-$&& ,.3 ' ""3$..3&,*)"' . 363%/-. , 3 #-.$"# . )3( )3"'$(, ) 3 .% )$)"-&)++ ,3'! -. .3 -&'3-+ )) -3( 3)5&& '323 .3&/)) 304,.3'5-.3 , 

+"&!& 00.*,.3*"3,*(-'$"3 ", +3( 3/.( ,& .3-&'$-$&& ,.3 ' ""3*.3!,*).", +3.$'3 )3 ), 3#6) )3.*,3-.,.3*"3 -.*++&)++3'6- &)++3&/)3 +630 )-., 3-$ 3&$!.303'3 &)3-&% 3/. )30 ,&.51

#+ 0 3&"

#+ 0 3&"

3)!* 3 3&,*) , ...(+&' +$ 0 333 

3)!* 3 3&,*) , ...!$+%&' +$ 0 3 3 3


                  

  

  

 

 2 2

 2).,-2&#-(2,!2'2(%&-2 &,%# -2&#'+(2%/&# --2'(2-2+2&#--2/(,%&#!2 52$.,-+2,5&(2-#&2,%+5 ,%$3+#(!

 2

2 2

 ).,-2,!2'2'(!2%+ -+2.2-+(!+2#%%252+.%2 /+%-412-#&2&,%# -2&&+2-#&252 /#(%&2,5&(2*)(&5,+2%(2 #%%2,&5,2/

/+%(2&,%# -2&&+2,%+5 $.,-+#(!2/2,5&(2%+/+2 /+%-412-2+2-2*&.,,2+ '((-2,*)(&5,+2)!25+&#!2 /#(%&,%&2-+%%+2(

-1+% 222*+,0 ' 0!()),0 %,0.0&'0,,*0+,+ )''"' '0$%*,0&+$"''0 +$*)0$-*.*0 *",0-'0 +% +,' 0-,'0+%*$0&0+,/ **-%%0+(&0 "*0 (0+,2,,

-1+% 22%%0%*0*0+(%"0( 0 *(','0*0.0+,2),0%-&"'"-&0 "$$0&%,0)%+,0*," 0%-&" '"-&++3%0( 0%,00 !(%+0)*$,0+,0( +30"0 +$*)0$-*.*0% +,' 0( 00 +,/**-%%0-,'0+%*$

-1+% 22'0*(-+,0+ 0+%.0(&0 '0%"*0%",,0-'*0'0&,%%$ $*,0)%+,*(',0(%"0+,2),0 %-&"'"-&++3%0%,0!(%+0 (,0+,0+%.0.0$+,*&0 .*"'"' *

.(%,$)( 2$,".0,*"''."+0 )'%"' 0&0&*$*0(*+$ #%%0)300'$%,0,*"''0)(' %3+*'0*0*0( 0$'0+%3+0.0 (0$,0( +30"0%.0!+," !,0 /+0"0*(',0*0,0)%-++0+&&'0 &0,0"''/ 0%& +"',0 *0"$$0,,,*0''0 0&&0*0*(','0)30+ '

.(%,$)( 2$,".0)'% -'$+#('0&0&*$*0(* +$#%%0)300(*+$#%%" 0,*"''0 )('%3+*'0."*$*0"',0( 0 $'0+%3+0.0&0'0%",'0+$/ .$'))0.$0"0%.+,0,*"''0 2*+,0(*',%" 0$,0)30,*"''0 0,-++0,"%0+,2.+- *0(,0%/+0 )30+ +,,0( 0"''/ ,0 %& +"'0*0+,(*0)%-++

.(%,$)( 2.$0)'%-'$+ #('0-,'0&*$*0(*+$#%%00 &%%(&00,*0,*"'''0(0 +)('%3+*0+(&0( 0"$$0 $'0+%3+0.0' %*0$* ,*0"0%.+,0!+," !,0"',0 *"+%/+0+(&0$'0+%3+0.0 3&(',*,0+,-++0,"%0+,2.+- *1 +)('+- *0( 0 *"0()). *"' 0.0%0)30+"'0.0+ '

-$(#(! 22(,0 *)0&0 +$%"+"$$*,0% 03+$'))0 "0 0+"*0+," !,+#-+ ,*"' 0"0+,*,0( 0+,())$') )'0$'0,#'+0&0 0 !'*0'$%,0%+$",0&'+0 +3%'0#-+,*+0&0.*$,2/0

-$(#(! 22*),0!*0%",,0(*0 ,*' 0)%++0&'0*0"',0% ,0 &0&/$,0$-'+,+,(0') )'0*0*0)%++*,0( 0$'0 ,#'+0.030!2/*0( 0 .'+,*!',0,0*0.'+$ %" 030&(',*0%,0*"$," 

-$(#(! 22(&+%" 0!3' *)0&0%."+0$-'+,+,( % 0,(*0,#'"' +$'))*0 ( 0%3+$'))0+(&0$'0+,/*+0 *0 0+"*0'$%,0% +$",0( 0"'0#-+,*"' 0.0."'$%0 )30+3%'0&0'0 (0+$%

-$(#(! 22,(*,0( 0 (,0 *)0 &0&/$,0% 0&'0%",,0%",'0 )%++0,"%0'0+,(*0!3'0(0+,(*0 $'))*0( 0%3+$'))0+(&0$'0 ,#'+0*0 0+"*0'$%,0 %+$",0( 0'$%0."'$%"' 0.0 +3%'0&'0++.**0'03*%" 0 +$%0,"%0.%+"' 0.0."'$%'0)30 +3%'

%- 20$

%- 20$

%- 2 0$

%- 20$

0+#, 0 0$*('*0 000),"() -& 2 0 0 0 

0+#, 0 0$*('(* 000,%#&() -& 2 0 0 0 

0+#, 0 0$*('(* 000#("&&)' -& 200 0

0+#, 0 0$*('(* 000+1)#-))&,. -& 2 000 

-1+% 22(-+,0&+$"'0+%.0 (&0+3%'0*0%",,0+)"'$%0% ,0 .0'0,/''0+,3%)%,0','0)30 +3%'0*0(*0%",'0,"%030+ 0%' +0 '0*,,!(%,0*"&(,0!(%+0 %,0"',0+,0"00+$*)0$-* .'0% +,' 0( 0'0'2/$ ," 0+,/**-%%'0%"$+3

&,%# -2%+/+2(4%%&2 '(,2/#(%&(2*52,5&(2$., -+,2(%&-2.-(2/+%-412 &-2")&,2#%%2)*-#'&-2 ,-2 +#,&1,2)!2&5,+2 -+%%+2)**

2 

.(%,$)( 22*0)'%-'$+#('0 &0&*$*0(*+$#%%0"0,*"'''0 ( 0 *(.!,'0"0+'",,'0%3+*0 + %"'#'0*'0&'0%3+"' '0$'0 "$$0+%3+0.0*0,*"''."+0#-+,*"' 0 .0+ !+," !,0&'0%",,0+.$0"0 %.+,0,*"''0,-++0,"%0+,2.+- *0 $'0&(',*+0"0+3%'0+*+"$,0 ( 0*"+%/+0-' **0 (,

November 2013 www.viivilla.no

43


 

 0&-( '% +&

&''&'-( '%#'

"%-)-,-!%-)%!

<4.(%,,!-4 04'!(.0--4+#4.'&;/!(! *%*# //!-% -!1!/4 %))%*#4+#4>!-*'+*/-+((4- 4/%)!-4)! 4'(-/47*/4(2.44,:-!- !1!-!.4%48!-!4"-#!-42.'4'1(%/!/.,-+ 0'/

0(!/-!";//!-4"+-4< !4.)<4+#4./+-!4/-:-4+,,/%( 4)4**/*'4+,,4/%(44(%/!-41!'/4,<4"+/!* +,,4/%(44'#4!//4+,,4/-!!/4,<44.!'4%*#!* .'-0!-4$+##%*#6/%(,..%*#44<-.4#-*/%

+"*4.,-!-41-)!4"-4+1*!*4,<4!*40*%' )</!4*#!*4)+*/!-%*#4#!-4.%*4!#!*4./-;)4 /%((!#<!* !4%**!.4%4/-!4./;--!(.!-41!(#44 )!((+)4)!..%*#4+#4*%''!(

***( '%#'""#-,-"&-( '%-,- - - ---,-!#/#" ""#

***#""#-,- - -

--

  

%*%-#%-0%%-!!

"'-)""-%''-%-&$%""

*/!*4 04"+-!/-!''!-4)+ !-*!4!((!-4'(..%.'4 !.%#*4,+(!-/4!((!-4;-./!/4'-+)4(0)%*%0)4!((!-4 -0./"-%//4./<(4+-4* -!4%*/!-%;-,-+ 0'/!-4/%(4$&!))!/434'-+'!-4'*+//!-4.'0=!$<* /'4!/434 +#4$1+-4 047**!-4*:-)!./!4"+-$* (!-41!**(%#./4!.;'41<-/4*!//./! %( !!'.!),!( 4**! ;-1-% !-4 4-+)6+-/4 ***& &#""#

**!/4.)'!-4.+)41**4,<48.'! &!-*!-4"-#!41+* 4(0'/4+#4.)'4.+)4"!'. '(+-4,-4,!*#!-4,<4<4%**./((!-!4*./,0-! -%''!1**.7(/!-4*'!(4)+*/!-%*#40*4

3 ***%!"#-,- --

- - 

    

!$"-$1-&!1$#%'% 

    !     94 4<-.4#-*/%4,<4,*!(!94 4))4,*!(4"0((%.+(!-/!4,+-/!94 1(%/!/.,'*%*#!-

 5"-'/

 #%-)."%-"-,- - - - -,-$#&'/) #%"#-,-***) #%"# +-$* (!-! 4!-#!*4 4 4 40#!.0* 4 4

4 4%'!-.0* 4 4 4 4-! -%'./ 4 4 4 %((+-#4.;'!-4!//!-4*2!4"+-$* (!-!4%4$!(!4;-*+-#!4/4'+*/'/4)! 4%*-4%* !

44 viivilla November 2013


Smart oppbevaring - modulsystem Teleskopisk variabelt system, passer inn hvor som helst!

1

Opptil

30%

2

3

FUKT i kjelleren?

rabatt

4

PERMANENT LØSNING! 1 Basisreol

kun 399,- /modul

(Veil.: 549,-)

2 Hyllereol

kun 599,- /modul

(Veil.: 799,-)

3 Sko/støvelreol kun 679,- /modul

(Veil.: 899,-)

kun 189,- /stk.

4 Hengereol

189,-

(Veil.: 249,-)

Mange utbyggingsmuligheter

Veil.: 249,Kun

Støvelstativ for 3 par

RUCO-oppbevaringssystem er et smart system som kan bygges ut etter hvert som behovet melder seg.

Tørkehenger til dusjkabinett Hele 9 meter tørkelengde!

Hold orden i skap, garderobe, bod, kjeller og garasje!

V Elokserte aluminiumsrør og ABS-kunststoffdeler V Teleskopisk variabelt for takhøyder opptil 300 cm

Forhandlerliste:

V Bredde ca. 70 cm, kan lett forkortes med baufil V Passer for kjeller, bad, vaskerom, garasje

V Produsert i Tyskland

GODE REFERANSER.

eps-system.no

V Brukervennlig – enkelt å montere

V Spesiell feste for skråtak

25- ÅRS ERFARING OG MER ENN 3000 INSTALLASJONER.

SE VÅRE HJEMMESIDER:

V Ideelt for hus og hytte!

V Utnytter hver krok som lagerplass

TØRR MUR ETTER 4 UKER - UTEN GRAVING!

Veil.: 449,Nå

349,-

Informasjon og bestilling: www.powermaxx.no Tlf: 38 26 45 52

Oslo/Akershus/Hedmark/Oppland Vestfold/Telemark/Buskerud Rogaland Hordaland/Aust-/Vest-Agder Østfold Nordland/Troms/Finnmark Sør-/Nord-Trøndelag Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane

67 07 84 21 67 07 84 21 47 50 71 15 40 00 99 10 67 07 84 21 97 48 40 00 95 80 74 00 91 55 73 40

Fuktspesialisten AS post@eps-system.no November 2013 www.viivilla.no

45


  "%(. & '%',&-% "/%%&( ''' %'$%'&!.   

     

+"""'%" H

                            Av Anna og Anders Jeppsson

    

    

## &&&" &"&#& &!& !!&(%" &&&" &"&!" & &!& $' &&& &&& #"&&& " ##!## &&&!"&&!"!& $&%

 ####&&&!" && # &&  ###" &&&" &&!&!"( !& !&!" && #!!

 .%(

0 0

%##$ &&!"& !&$' &&&&"

### && ! #&&!"& !"& !&&!""&"&&"&& %& &($ !"&!&!""&& && &$ "

0 0 0

0

## ## #

400

# #$#

340

1130

#  #%##& !""&!"&#!!&&& !""!&)&# !

0

#%##&& & & & "& &$

GJĂ&#x2DC;R DET SELV! %.%'& )'$&

***)) "#

46 viivilla November 2013


VĂŚr klar for vinterenâ&#x20AC;Ś Bestill ditt HotSpring bad nĂĽ!

www.hotspring.no

'%#  #$#$$ % !&'% "  

 "!# "   " 

www.hotspring.no 5, "/*, ,&#" %&#*-*(&2&

("/ (&2-"6&2&3 42;.'02#25,&//,0/,522&/4&/&<

&%%"(

-*(#"

%*/(Kun det beste er godt nok EST 20 TIT 1 ES

a n t igj e

n

Vi v

3

 er dine 

B

NYHET!

,5/ 1&2.9/&%.&%,0/34"/4 :.

 "

 #

 

 "

 349! 

 

 

Diamantteknologi gir krystallklart vann

      !"   "   "   

Dersom hygiene er viktig for deg velger du ACE!

 

Mye bad for pengene!

Norges mest solgte!

3&4&2 7 $. !&*-3&4&2 7 $. !&*- 

 !*'&*2&26924 92*#54*,,&/6&% 19;6*, 3-0
 *-$&-+'(&0"

 

  Favoritten!

/-&-(-%/-(-/-'((--#-"-#-#-)!) #-*'-#-' !-!- !&-(!-/-!''(#-*! $""#-(!-*#(

   

  

-       #-(+##()##-'( '-##-)#&%'%!(#- &((&- #-%' %!(#-!.('-#$#-#("(&"-!%-*-$(#-'"('$"-)-&--##!-(!-' &)##-' %#$""&-&- +%&$-$- $'(&-- &$#&-+#'-)-((&-$&-+&(- #-)-(((-%/%&$(%'(-&-(!-.+&

 

 

   -     .*-$' ((-'$"-'"!&-'-&-'($&-&)'(-$- $&&$'$#-((-( &##&-.&-$'/-(-&#*###-&##-##$*&-$-' )'*#

    -      (&-!(-)-(&#&-$&-(-)-&' (' !- )##-'# &--#-$( !.(&- #-!%&--/-!.(*-.&&-$-$!-%'%!(&%/-%!''-#/&--' !-"$#(&'

   $!!#-&& --#("(&.+-$- !'-"-#-#+%!'-*-&#&-*&(-/&

GJĂ&#x2DC;R DET SELV!

N

$#-"!-%!# (&$-&#'(#&-'$"-! &-$-!+(&--&'#- #-!)(#'%)# ((-$&-#-# !&$%%-(!-#-)!) -,-)#&#-%!'-*-&#&- (-& -'/-#.+-"-"/!#"#-(-&-&(-/-&) .+"/!(-$&-/-!-& (%&$%$&'$#& $&##- #-!'-*'(/!(&/-!!&-#$-##(-'$"-

)- #-.+-(!-&-&-*-&) (#'(#&- $&-)!!-$-(&##$"-'(##- '(-""-#-")((&-%/-*&-'$-.+-'(##-$&-/#-!#--""-#'(#-'$" -&-'/-&-/-.+ )&&-'(-&#&-"&.##-'(/!(&/-'! -)-#&$%%-!$"'(&-"- *'!)(("-#-#-&$'((-&)#(-!'#-

  

&!**!/ !001*#06.'!(52! !*(52(6/!. '* 1(6/!2!''(52!0%(1/-2.*/ "5(#!. !0)! !*+,,/)(%*#/,+/!/(%'0 1 +#/6'*/052/1#!$#!*.%/ '.+*!. 48 viivilla November 2013

*(%0!*/,.!''%/+''!(!*,6$1/!0(%. "+.0/05..!) 1'2%!. !#"+.6(* ! /!)!*0'* 1'&5,!"!. %#"1#!)5.0!( ,601!!)!*03,.!//!.'(.0%(.1' %.!'0!".01!*)! $&!(,2!*"1#! ,%/0+(!%(,.%/ '.+*!.".%/$!.

0!*/0%#!!./%''!. !.("+#+)!# !**!#. %*0., ,!*)! .! "+0/0500!2(/ 0%*#/$4((!+# $6* /0500!$. !0/+)0.!*#/   ".%!  '.+*!.


Oppgradert bestselger!

Sirkulasjonsstimulator

ØK BLODSIRKULASJONEN I BEN OG FØTTER!

Medisinsk godkjent

Medisinsk godkjent apparat som brukes av tusenvis av nordmenn hver dag. Milde elektriske impulser stimulerer blodsirkulasjonen i ben og føtter. Resultatet er at føttene og leggmusklene utvider og trekker seg sammen - på samme måte som å gå en lang tur. Meget enkel i bruk, i valgfri stilling. Behandlingen gjøres sittende i 10 - 30 minutter etter behov, mens du leser eller ser på TV. Helt uten smerte. Passer til alle aldre.

,,

Nå kun

1295,s Øker blodsirkulasjonen, og kan forhindre kalde, urolige - og hovne ben. s Vil kunne bidra til å redusere stivhet i muskler og ledd, samt forebygge åreknuter - en effektiv helseinvestering. s Hvis du har pacemaker eller er gravid må lege konsulteres før bruk. s Fjernkontroll og norsk bruksanvisning. Drives på strøm.

s 30 dagers full returrett.

- hei, jeg kan ikke få fullrost Vitalplus. Etter å ha brukt den i et par uker - 30 min. hver dag er leggkrampene mine borte! - er en svoren bruker av Vitalplus - smertene i bena er borte og ny blodtrykksmåling kunne konstatere at blodtrykket i bena var perfekt! - jeg kjøpte den for 8 måneder siden. og er veldig fornøyd - kalde føtter er historie takket være Vitalplus sirkulasjonsstimulator!

BESTILL I DAG! Vitalplus art. nr. 1001

Ingen ekspedisjonsavgift - kun porto tilkommer

GRATIS!

4 stk. pads inkludert i prisen ved svar innen 14 dager. Muskelstimulasjon og smertebehandling av bl.a. rygg, skuldre, nakke og armer. Helt uten bivirkninger. Styres med fjernkontroll.

Verdi kr. 249,-

Tlf. 69 39 90 40 www.vitalplus.no Leverandør:


 

!" !( eller høyere uansett om den er tørr eller tung!

Importør: Berema AS www.berema.no

GĂĽ til Honda fagforhandleren â&#x20AC;&#x201C; det lønner seg!

HS 550 EA Kapasitet opp til 29 tonn/t Max kastelengde 8,5 m

HSS 655 LW Kapasitet opp til 32 tonn/t Max kastelengde 14 m

HSS 655 HT / HSS 655 HTS Kapasitet opp til 37 tonn/t Max kastelengde 14 m

HSS 760 EW / HSS 760 EWS Kapasitet opp til 46 tonn/t Max kastelengde 14 m

HSS 760 ET / HSS 760 ETS Kapasitet opp til 42 tonn/t Max kastelengde 14 m


Unn deg en Honda! Honda snøfresere er alle utstyrt med toppventilert, miljøvennlig 4-takts motor som løser oppgavene pü en suveren müte. Honda er i tillegg ledende pü markedet med hydrostatdrift. Denne trinnløse hastighetsreguleringen gir overlegne bruksegenskaper i praktisk snørydding og forenkler arbeidet for brukeren. Dette og mange andre kvaliteter skal du legge vekt pü nür du velger snøfreser. Les mer om Honda snøfresere pü berema.no/fresere eller scan koden og se freserne i aksjon

HSS 970 ET / HSS 970 ETS Kapasitet opp til 50 tonn/t Max kastelengde 16 m

Honda snøfresere â&#x20AC;&#x201C; gled deg til vinteren!

Honda fagforhandlere i ditt distrikt:

  ' ' '

 

HSS 970 EW / HSS 970 EWS Kapasitet opp til 50 tonn/t Max kastelengde 16 m

HSS 1380 ET / HSS 1380 ETS Kapasitet opp til 65 tonn/t Max kastelengde 17 m

HSM 1380 IE Kapasitet opp til 83 tonn/t Max kastelengde 19 m

HSM 1390 IZE Kapasitet opp til 83 tonn/t Max kastelengde 19 m

HSM 1590 IZE Kapasitet opp til 92 tonn/t Max kastelengde 21 m


GE VAREGJELDER SĂ&#x2026; LENN REKKER BEHOLDNINGE

VILLANYTT.NO

#,.+64!"(1+!".&)!"

VI PĂ&#x2DC;SER UT DUSJKABINETTER FOR UNDER 4000.-

("%# $$"#

 "%#$$" "##$'""#" "2"."/& **%".!"0$)//*"!/(42"!6.". (2"$$".&%".!"01$'"++,*/&(0&$#.,/0"0$)// "005*,+0".""2"."/(,*-)"00*"!!1/'/0+$ %5+!!1/'!1/'/)+$"/5-"(,--,$&+0"$.".0 !1/'00".&/*02++)5/,$2)6-//)+$"0&)(."0 ."0".-.,!1/".0&04(( )$/$)//7".-5 &+0"$.".0/05).**"/,*05)".2"(0,--0&) ($ .(0-.&/".)"2".0%'"*-5!6."+

#$'""## !##" "$$

.0+. 

Pris kr.

))"1/' (&+"00"+"

 

.0+. 

Pris kr. &.(+0"01++  3 *(.  3 *(. 

"2"."/*"!&++$+$#. /,*2&)!"0"))".&++$+$#.  *(.   3 *(.    3 *(.   3 *(.  Venstre inngang

Høyre inngang

  

Se vĂĽr hjemmeside www.villanytt.no

 #$ eller besøk vĂĽr butikk med alle modellene utstilt. Villanytt as, Tvetenveien 55, 0666 Oslo # Ă&#x2026;pningstider: mandag/onsdag 10 -17 &" torsdag 10 - 19, fred/lørdag 09 - 16

.0+. 

Pris kr.

 33 * "2"."/(,*-)"00

1"0%'6.+" 3 *(.  3 *(.  


Pakkepris

Passer til alle varmekilder, inkl. induksjon

1.295,Veil. pris: 2.483,-

Eksklusivt fra Solingen 8 delers grytesett med glasslokk Mod. Anita 452 - rød s s s s s

+VALITETSGRYTER MED TYKKE SOLIDE BUNNER OG SIDER )NNVENDIG PLATINUMFORSTERKET 'ASTRO0LUS BELEGG 3TÂ&#x2019;RRELSER  TIL  L 0ASSER TIL ALLE VARMEKILDER INKL INDUKSJON 3Â?RDELES GODT EGNET FOR SAUSER SUPPER OG ANDRE MELKEPRODUKTER s (Ă?NDTAK SOM IKKE BLIR VARME s Ă?RS GARANTI

Modell Anita 453 - sort Modell Anita 454 - blĂĽ

Spar kr. 1.188

Inkludert!

Grytesett, 7 deler: 1.985,Titanpanne: 498,Verdi: 2.483,Du fĂĽr alt for: 1.295,-

Chefline titanpanne (28 cm) inkludert i prisen ved svar innen 14 dager!

Verdi kr. 498,-

Bestill i dag:

Telefon E-post Nettbutikk 69 39 90 40 salg@postshop.no www.postshop.no

Ingen ekspedisjonsavgift - kun porto tilkommer Helgesen_vinge_205x195.indd 1

Leverandør: 13.04.12 21.29


Veil. pris. 3495,-

Klassisk, stilrent bestikk

Pakketilbud

995,-

i beste 18/10 høyglanspolert edelstål

Veil. pris. 1990,-

Modell Julie, art. nr. 560 72 delers komplett bestikk: !Z]XeTa 12 gafler 12 skjeer 12 teskjeer 12 kakegafler 2 d. salatbestikk 2 potetskjeer

2 kompottskjeer 2 koldgafler 1 sauseøse 1 kakespade 1 suppeøse 1 sukkerklype

~6PaP]caTacX^__ePbZ\PbZX] ~1TbcXZZTcQTWßeTaXZZT_dbbTb ~ ÌabVPaP]cX ~ ' WßhV[P]b_^[TacTST[bcÌ[ ~4ZbcaPbZPa_TZ]XeQ[PS

Telefon

69 39 90 40

72 deler! Fax

69 39 88 50

Ingen ekspedisjonsavgift - kun porto tilkommer

E-post

salg@postshop.no

Nettbutikk

www.postshop.no

Leverandør:


 

  

Veil.: 3.499,-

Kun:

2.999,-

Spiller radio

Spiller CD

Spiller plater

Spiller kassetter

Lagrer musikk

BESTSELGER!

DAB-mottaker KR

s$!"$!" &- MOTTAKERKANTILKOBLES 3EVĂ?RWEBSIDEWWWPOWERMAXXNO s0LATEHASTIGHETER OMDRMINs)NNEBYGD!-&- RADIOMEDGODSTEREOKLANG s3PILLERMUSIKKFRAKASSETT #$OGFRA53" MINNEPINNE-0 SPILLERs,AGRERMUSIKKPĂ?53" MINNEPINNE s)NTEGRERTESTEREOHÂ&#x2019;YTTALEREX7ATT0-0/ s4ILKOBLINGSMULIGHETFOREKSTERNEHÂ&#x2019;YTTALEREFORSTERKERNÂ&#x2019;DVENDIG s%KSTERNEAVSPILLINGSENHETERKANTILKOBLESs&JERNKONTROLLMEDFÂ&#x2019;LGERTIL#$ OG53" BRUK s-ASSIVTHUSIEIKElNĂ?Rs-Ă?LBDH XXĂ?PENT CM

Bord KR

Informasjon og bestilling: www.powermaxx.no Tlf: 38 26 45 52 Nostalgi_Viivilla_205x195.indd 1

15.10.13 22:47


DeLuxe kombispiller 3-i-1 Nostalgisk musikksenter 5Lagrer plater som MP3-filer pĂĽ USB-minnepinne eller SD-kort

Veil. 2.299,-

USB-minnepinne / SD-kort IKKEINKLUDERTIPAKKEN

.799,-

s(ALVAUTOMATISKPLATESPILLERMEDLYDARMLÂ&#x2019;FTERFORPLATER OMDRMIN s+ONVERTERERMUSIKKFRAPLATERTILDIGITALE-0 lLERPĂ?53" MINNEPINNEELLER3$ KORT s)NNEBYGD!-&- RADIOMEDDIGITALKANALVISNING EGENBASSFORSTERKER s)NTEGRERTESTEREOHÂ&#x2019;YTTALEREMEDGODLYD X7ATT0-0/ s%KSTERNEHÂ&#x2019;YTTALEREKANKOBLESTILFORSTERKERNÂ&#x2019;DVENDIG s4ILKOBLINGSMULIGHETFORHODETELEFONER s&JERNKONTROLLFOR53" 3$ FUNKSJONERs-Ă?LCAXXCMBDH

Informasjon og bestilling: www.powermaxx.no Tlf: 38 26 45 52 DeLuxe_Vinge_205x195.indd 1

08.10.13 21:06

Profile for Bonnier Media

Vi i Villa 07/2013  

Godt nytt på badet!

Vi i Villa 07/2013  

Godt nytt på badet!

Advertisement