Page 1

Kontakten

BØNNERUP UDGAVE 9 ·APRIL 2016

Generalforsamlingen: Medlemmer falder fra

Benny Hammer blev valgt til dirigent og lagde op til formandsberetningen.

I ALT 60 BORGERE havde fundet vej til generalforsamlingen i Bønnerup og Omegns Borgerforening den 12. februar. Generalforsamlingen blev afholdt i Bønneruphuset i forlængelse af en fællesspisning, som foreningen var vært ved. Benny Hammer blev valgt til dirigent. Han gav ordet til formand Michal Lønsgren Andersen, der i sin beretning blandt andet redegjorde for Kulturcafeen. Den benyttes af

fotogruppen Gamle Bønnerup Strand, hjemmeplejen og pensionisterne, strikkeklubben, svømmeklubben, grundejerforeningen for sommerhuse med flere. Også lokalavisen, Bønnerupkontakten, sorterer under Kulturcafeen, og formanden oplyste, at bladet i sommerhalvåret øger oplaget, så også turister har mulighed for at læse nyt fra byen. (Fortsættes på side 2)

Læs om ...

Læs også ...

Femten år med bådebyggeri...

Tennisklub nødvendig for at komme videre... Side 4

Side 12


2

BØNNERUP NYT

(Fortsat fra forsiden) Formanden takkede for den store indsats i oktober ved ombygning af køkkenet og andre af Bønneruphusets faciliteter. Køkkenet er nu særdeles velfungerende. I efteråret 2015 har huset været lejet ud til 21 selskaber. Derudover har der været yoga og banko. I foråret 2016 er huset foreløbig udlejet til 15 selskaber, og der er aftale med Bekker om dans i fire måneder. Også harmonikagruppen holder til i huset. Om foreningens hjemmeside fortalte formanden, at Poul Gyldenvang får hjælp til pasning af siden af en ung mand, der er ’lynhurtig på tasterne’. ’Interessegruppen’, der arrangerede en fiskebuffet den 16. februar, tænker på at forære to sheltere til byen med henblik på cyklende turister. Lige nu ved man blot ikke, hvor på

Nordsøstien, det vil være hensigtsmæssigt, og om der skal søges byggetilladelse. Bankoaftenerne mangler to hjælpere. Gerda håber på, at interesserede melder sig. Den erfarne bankør, Svend Åge Christensen, Koralvej, meldte sig på stedet.

Kontingent

Desværre er medlemstallet i Borgerforeningen faldet fra 213 til 147, og formanden spurgte medlemmerne på generalforsamlingen, hvad der er galt. Spørgsmålet skal forstås som en skarp opfordring til dem, der ikke har betalt kontingent til foreningen! Der bliver ’Ren Dag’ med strand- og byrensning 23. april klokken 9, startende med kaffe og rundstykker i kulturcafeen. Ved ‘fyraften’ er der pølser og drikkelse. Formanden sluttede beretningen med at takke bestyrelsen, ’selvom nogle sender SMS’er midt om natten’.

Debat

Under den efterfølgende debat gav Svend Åge udtryk for, at der må kunne laves en bedre

(Fortsættes på side 3)

KOLOFON

AVISEN udgives i et samarbejde mellem Bønnerup og Omegns Borgerforening og en interessegruppe bestående af redaktionen. Avisen er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Redaktionen påtager sig intet ansvar for returneringen af stof og fotos, der uopfordret sendes til bladet.

Ansvarshavende for det redaktionelle indhold er Jens Brønden, der også er avisens redaktør og redaktionens tovholder. Avisen udkommer den første dag i hvert kvartals første måned (januar, april, juli og oktober). Redaktionelle indlæg til avisen samt medelelser om mærkedage sendes til:

bk@boennerup.dk, der læses af alle redaktionens medlemmer, eller til: Jens Brønden, Bønnerupvej 54, 8585 Glesborg. Trykning: Grefta Tryk, Grenaa

REDAKTIONEN: Annette Appel

Bjarne Lind, Redaktion

Vita Glad Petersen

Grafisk tilrettelæggelse/ombrydning appelgraphic@mail.dk

Næstformand i borgerforeningen b.lind@primanet.dk

Redaktion vitagladpost@hotmail.com

Mie Christensen

Mogens Lundetoft Clausen

Jens Brønden

Redaktion og distribution mie@nrdn.dk

Redaktion mogens.clausen1@skolekom.dk

Redaktion jensbroenden@gmail.com


BØNNERUP NYT

3

Der var genvalg over hele linien.

ordning med kontingentbetalingen, ligesom han mener, at kommunikationen kan forbedres. Mange vidste for eksempel ikke, at der var generalforsamling denne aften. Mie oplyste, at alle sidste sommer har modtaget Bønnerupkontakten med indlagt girokort til Borgerforeningen. Mogens gør opmærksom på den kommunale kampagne om ’Herlighedspunkter’, hvor man skal finde enestående steder i lokalområdet. Han har tidligere opfordret bestyrelsen til at arbejde for genåbning af Stavnshoved Udsigtspunkt, eventuelt via kontakt til skovejeren Jens Favrskov.

Regnskab

Kassereren bemærkede, at det oparbejdede underskud i særlig grad skyldes, at udlejningen af huset er gået noget tilbage, men underskuddet til trods blev regnskabet vedtaget med applaus.

Valg

Fire bestyrelsesmedlemmer, Sune Hansen, Michal Lønsgren Andersen, Bjarne Lind og Rikke Sodemann var på valg, og alle blev genvalgt. Suppleanterne Mette Kristensen og Karina Andersen blev også genvalgt, og det samme gjaldt revisoren. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Eventuelt

Hotter bemærkede, at flere har haft svært ved at få kontakt med foreningen, når man vil leje huset. Han opfordrede derfor til et mere smidigt system, for eksempel med to telefonnumre til bookning. Anders Flarup opfordrede til at klappe for de aktive ved ombygningen. Det fik han stor succes med, og klapsalverne bragede. Kirsten Foged opfordrede til mere opmærksomhed på kite- og vindsurferne. Vi har et fantastisk surfingsted. Kan der bygges et omklædningsskur, et varmested ved Klitgårdsvej eller ved kajakcontaineren på havnen? Michal sagde, at han har talt med surferne om samme, men at de ikke er interesserede. Ruth efterlyste steder til at opstille sheltere. Anni på Carlsensvej mente, at Bønnerup har et stort skraldeproblem med henkastede dåser, cigaretpakker og andet svineri. Der er ikke skraldespande nok, særligt ikke om vinteren. Henkastede hundelort-poser er et helt idiotisk problem. Der opstod en diskussion om, hvorvidt det er bønneruppere eller andre, der sviner. Og om det er gamle eller unge. Henning nævnte, at skraldespandene er overfyldte og burde tømmes oftere. Benny sagde, at der desværre også er skåret i budgetterne til skraldespandstømning. Formanden takkede for fremmødet og for god ro og orden. - mogens


4

PORTRÆT

Femten år med bådebyggeri

Mikael Brøgger glæder sig til at se de mange træskibe, han håber kommer til jubilæet.

DET KAN GODT UNDRE alle os, der ikke har forstand på det, at det lille værft i Bønnerup klarer sig, når fiskeriet så længe har været i tilbagegang. Men Bønnerup Strands Skibs- og Bådebyggeri har den 18. juni haft samme ejer i 15 år, og det går godt. Som de fleste vel ved, hedder han Mikael Brøgger. Da han begyndte i 2001 var der vel omkring 40 fiskeskibe i havnen. Nu er der kun få tilbage. Når det kan lade sig gøre, er det ifølge Mikael fordi han tilpasser sig den samfundsudvikling, der skaber rammerne om virksomheden. Og så betyder det en hel del, at han går op i sit arbejde. Han er skibsnørd - især træskibe - men sidder ikke af den grund med hænderne i skødet og venter på, at et træskib dukker op på beddingen. Han er klar til en hvilken som helst relevant opgave, der kan holde hjulene i gang. Mikaels succes skyldes blandt andet, at han har en rigtig god baggrund for det, han laver. Han blev uddannet skibstømrer hos Mogens, der havde værftet før ham, men groede ikke fast i Bønnerup lige med det samme. Faktisk har han rejst Verden rundt for at bygge træskibe.

Mikael er ikke meget for at sige det, men han har arbejdet i Norge, Grønland, Italien, New Zealand, Australien, England og adskillige andre lande. - Jeg er sikker på, at det fleste vil sige, at jeg er fuld af løgn, når jeg fortæller, at jeg har arbejdet i så mange lande, for så gammel er jeg jo heller ikke. Men det har jeg altså - måske ikke så længe hvert sted, men længe nok til at have skaffet mig gode erfaringer indenfor branchen. Og så har det givet Mikael en god arbejdsmoral. Selv under weekend- og ferieophold i Danmark knoklede han med sit fag - blandt andet i Hvidesande, hvor han arbejdede fra 1994 til 2001.

Nye aktiviteter på havet

Nu hvor fiskeriet er gået tilbage, kan du vel ikke leve af fiskerne alene. Hvordan holder du hjulene i gang? - Samtidig med, at fiskeriet er gået lidt i stå, er der kommet nye aktiviteter på havet, forklarer Mikael Brøgger. - Nu servicerer vi specialfartøjer, færger og skibe i vindmølleindustrien og kun i begrænset omfang lystbåde. Erhvervsfartøjerne dækker 80 pct. af omsætningen, men lystbådene tegner sig for de sidste 20 pct. Og så har vi en lille omsætning i et varelager, som vi sælger fra. Da Fiskernes Indkøbsforening ophørte, var det oplagt, at vi åbnede vores lager for dem. Hvor mange medarbejdere har du? - Det svinger en del, svarer Mikael. - Det afhænger helt af de opgaver, vi får. Det hænder for eksempel, at vi får en større hasteopgave, og så kan vi ikke klare os med den faste stab, men må leje mandskab udefra. - Afhængigt af opgaverne beskæftiger vi mellem 5 og 15 mand. Det ikke så ofte, at der dukker større akutte opgaver op, som kræver hurtigt udvidelse af mandskabet, og normalt kan vi planlægge et halvt år ud i fremtiden.


PORTRÆT

Det giver ro og mulighed for hele tiden at optimere udnyttelsen af den mere faste stab. En anden årsag til successen på Bønnerup-værftet skyldes, at der ikke er så mange værfter tilbage. Og når man som Mikael er i stand til at tilfredsstille store kunder som DONG, Vestas og Siemens, så kommer det hurtigt til at ligne noget. Hvordan ser du på fremtiden? - Ja, spå kan jeg jo ikke. Det er umuligt at sige, hvad de kommende år bringer med sig, men jeg vil naturligvis udnytte mulighederne fuldt ud, og vi har netop afsluttet en større udvidelse af beddingsanlægget. Vi skal jo tilpasse os virkelighedens vilkår og muligheder. Selvom fremtiden er svær at forudsige, er Mikael Brøgger fuld af fortrøstning. Og så har han store planer med jubilæet.

5

her i Bønnerup. Jeg ved, det samler mange tilskuere, og det kunne være rigtig godt for byen. Til jubilæet kommer desuden Mikaels ven gennem mange år, Dale Smith, en kæmpestor bluessanger fra København med sit band. Ham kan man google og høre på nettet, hvis nogen skulle være interesseret. - jens

Træskibstræf

Foruden en reception i værftshallen, regner han med at organisere et træskibstræf, hvor blandt andre hans gamle ven ‘Fulton’ kommer. - Her i landet har vi kun tre store sejlskibsarrangementer. Det er Limfjordssejladsen, Fyn Rundt og TS’ træskibsarrangement i pinsen, forklarer Mikael. - Jeg håber med mit jubilæumsarrangement at kunne skabe interesse for et årligt træf

- Jeg kan ikke spå om fremtiden, men tilpasser mig nutidens muligheder, fortæller Mikael Brøgger i et interview med BønnerupKontakten.

Klimademonstration. I anledning det store klimamøde Cop21 i Paris blev der afholdt klimademonstration i byer verden over, også i København. Demonstrationen bevægede sig gennem byen fra Nørrebro til Christiansborg, hvor tidligere klimakommissær Connie Hedegård talte til tusinder af fremmødte om behovet for reduktion af CO2-udledninger. Demonstranter fra Bønnerup slæbte en trawler, fiskekuttere og andre fiskefartøjer gennem gaderne frem mod regeringsbygningen.


6

PORTRÆT

Restaurant Flindts

Søskendeparret Nanna og Emil Flindt-Larsen har store forventninger til terrassen på førstesalen.

DEN BLÅ KUTTER er under forvandling. Indvendig lyser de nymalede vægge op, og et gigantisk bøffelhorn er kommet til ære og værdighed i kippen i selskabslokalet. Ikke fordi de nye restauratører er storvildtjægere, bøflen er lokal nok. Men den har for længst tjent sin tid i det Djurslandske landskab og har nu, for pandebraskens vedkommende, fået sit hvilested højt over hovedet på selskabsgæsterne i ‘Restaurant Flindts’. Det er, hvad ‘Den Blå Kutter’ kommer

til at hedde i fremtiden. Og hvis det er op til Emil og Nanna Flindt-Larsen, der er søskende, så er det navnet langt ud i fremtiden. De to søskende har med stor succes drevet Flindts Restaurant og Vinotek i Storegade i Grenaa, men måtte for nogen tid siden opgive den på grund af en stærkt opskruet husleje, der slet ikke stod i forhold til den forretning, de drev. Men i Bønnerup ser de muligheden for at fortsætte successen i den bygning, der i mange år har huset ‘Den Blå

Kutter’. Den nye restaurant åbner 18. marts og holder åbent i påsken. BønnerupKontakten var på besøg midt i ombygningen og fik en snak med det nye restauratørpar. Først og fremmest ville vi godt vide, hvad der får de to søskende til at tro, at det kan drive restaurant i Bønnerup, når så mange andre har ‘brækket halsen’. - Jamen, det er der flere gode grund til, siger Emil. - En af dem er, at vi har et godt omdømme og et godt netværk fra tiden i Grenaa.


PORTRÆT

Det har vi bygget op omkring kvalitet. Vi laver selv alt fra bunden af gode og friske råvarer og holder simpelthen en standard, der er selvpromoverende. - Det handler naturligvis først og fremmest om at drive restauration i højsæsonen med et produkt, der har bred interesse. Vi vil lave mad inspireret af både det franske køkken og det klassisk danske. På den måde når vi mange, og da vore priser ligger i den lave ende af sammenlignelige restauranter, mener vi at kunne sikre os det nødvendige kundeunderlag. Selvom vi er placeret på havnen, er det ikke en fiskerestaurant, vi åbner. Naturligvis kan man få fisk, men menukortet indeholder en bred vifte af gode og velsmagende retter fra både hav og land. Men I klarer jer ikke med lokale kunder alene? - Det ved vi udmærket, men vi ved også, at vi har skaffet os et godt omdømme i Grenaa, og netværket ved, hvor vi flytter hen, svarer Emil, og Nanna tilføjer, at Bønnerup er et knaldgodt sted for en restaurant. - Og ikke bare, som det er i øjeblikket siger hun. - Vi kan være med til at sætte endnu mere fokus på Bønnerup, særlig i sommersæsonen. For hvorfor er det kun Skagen, der er ‘Skagen’ spørger hun. - Bønnerup har et potentiale, der endnu ikke er udnyttet-

fuldt ud, og det vil vi gerne være med til at sætte fokus på. Den nye restaurant vil ikke være åben alle dage året rundt. Uden for sæsonen kan man kun få bord på ‘Restaurant Flindts’ i weekenden fra torsdag til og med søndag. Om torsdagen er der stegt flæsk og persillesovs på menuen. Ombygningen - eller tilretningen - af de gamle lokaler har ikke kun praktisk

7

betydning. Søskendeparret Flindt-Larsen siger, at det er vigtigt, at restaurantens miljø er smukt og hyggeligt. - God mad smager bedst i smukke og æstetiske omgivelser, forklarer de. - Derfor lægger vi os i selen for at skabe de bedst mulige rammer for vore fremtidige gæster. - jens.

Nanna og Emil Flindt-Larsen under det store bøffelhorn, der pryder selskabslokale i ‘Restaurant Flindts’.


8

A K T I V I T E T S K A L E N D E R 2 . K VA R TA L 2 0 1 6

Onsdagsklubben

Bankospil

Klubben mødes hver anden tirsdag kl. 14.00 16.30. Alle er velkomne.

Der spilles banko hver anden søndag kl. 19.15 i ulige uger.

Bønnerup Svømmeklub

Biblioteket i Kulturcafeen

i Bønneruphuset har åbent alle onsdage fra kl. 16-18.

Bønnerup Strand Petanque Klub

Sæsonstart den 3. april kl. 10.00. Se kalenderen nedenfor. Fra tirsdag 5. april spilles tirsdage og torsdage klokken 19.00 og søndage klokken 10.00.

Cykelklub for alle

Gratis og uforpligtende cykeltur hver mandag klokken 14.00 langs havet, når vejret tillader det. Mødested: Havet 82.

2016

Strikkeklubben

mødes i Kulturcafeen i Bønneruphuset hver onsdag kl. 19. Alle er velkommen.

Bønnerup Vandværk

har ikke noget på programmet i dette kvartal, men hvis nogen ønsker at bese værket, kan der rettes henvendelse til formand på 2145 9740.

KALENDER

Lørdag 2. april

Bønnerup Strand Bådelaug Bådeisætning, tilmelding Jürgen Kern, tlf. 2463 6926.

Onsdag 14. april kl. 18.00

Fællesspisning i Bønneruphuset Forloren hare med sovs, kartofler og waldorfsalat.

Lørdag 16. april

Bønnerup Strand Bådelaug Bådeisætning, tilmelding Jürgen Kern, tlf. 2463 6926.

Lørdag 23. april kl. 9.00

Bønnerup Strands Borgerforening Ren Dag og strandsrensning. Vi begynder med rundstykker i Kulturcafeen og slutter af med pølser og drikkevarer til fyraften.

Maj

Sæsonen 2016 er i fuld gang. Vi svømmer mandage og tirsdage på Feriecenter Bønnerup Strand. Der er ingen svømning i uge 12 og 13 på grund af påsken og i uge 20 på grund af pinsen. Se vores ‘job-opslag’ et andet sted i bladet.

Bønnerup Strand Bådelaug Datoen for fælles sejltur meddelelses senere på mail og opslag. Skippermødet bliver under alle omstændighed kl. 9.00.

Lørdag 14. maj kl. 9.00

Bønnerup Strand Petanque Klub Strandpetanque.

Søndag 15. maj kl. 13.00

Aktivitetsklubben Pinseskovtur ved Treaahytten. Tag mad og drikke med, også gerne tæpper og havemøbler. Alle er velkomne.

Mandag 30. maj kl. 18.00 og 19.30

Fællesspisning med efterfølgende borgermøde i Bønneruphuset. Menuen er marineret nakkesteg med råstegte kartofler, salat og tzatziki. Mere om borgermødet på facebook og Bønnerup Strands hjemmeside, www.boennerup.dk.

Fredag 3. juni kl. 11.00

Bønnerup Strand Bådelaug Blå Flag hejses med efterfølgende sild og tilbehør. Fælleshusets terrasse.


KALENDER

Fredag 11. juni kl. 17.00

Bønnerup Strand Bådelaug Præcisionssejlads. Alle kan deltage. Skippermøde kl. 12.00 ved Fælleshuset. Tilmelding til Benny Bådebygger på 4041 8642.

Fredag 11. juni kl. 17.00

Bønnerup Strand Bådelaug Grisefest i Fælleshuset. Kun for medlemmer. Tilmelding til Inga på 2143 9250 senest 1. juni.

Onsdag 15. juni kl. 18.30

Bønnerup Strand Petanque Klub Venskabsturnering med Sjørupgårdvejens Petanque Klub på banerne ved Åvej.

Obs. Havnefesten 2016! Den 7.-10. juli.

For at I kan gøre plads i jeres private sommerkalender tager vi forskud på næste udgaves aktivitetskalender med oplysningen om årets

Den Store Fiskebuffet

9

havnefest. Som altid er det anden weekend i juli, altså fra torsdag den 7. juli til søndag den 10. juli.

Obs. Det maritime stumpemarked! Den 20.-21. august.

Også Bønnerup Strands Bådelaug er lidt forud for kalenderen med en forhåndsoplysning om det maritime stumpemarked, der sidste år blev holdt for første gang. Der vil kun være stande med maritime ting og stumper, så har folk noget i gemmerne, som de gerne vil af med, eller de står og mangler noget til deres båd, så er her chancen for at handle.

Obs. Jubilæum i Bønnerup Strands Bådelaug! Den 22. oktober.

Endnu en forhåndsoplysning fra bådelauget, der i år kan fejre 35 års jubilæum. Det sker den 22. oktober med en fest på restauranten i Feriecenter Bønnerup Strand.

INTERESSEGRUPPEN holdt den 16. februar, sin traditionelle store fiskebuffet i Bønneruphuset. Der blev serveret adskillige retter med tilkøb af vin, øl og vand. Med den store tilslutning, ca. 100 gæster, og Bennys hyggemusik, var stemningen rigtig god. Arrangørerne vil sige mange tak for de gode sponsorgaver til vores amerikanske lotteri, og vil i øvrigt gerne efterlyse personer med lyst til at give et nap med ved fremtidige arrangementer, da der kan bruges nogle praktiske hænder.

Tlf. 8638 6369 - et vigtigt nummer BORGERFORENINGEN vil gerne have lidt reklame for telefonnummeret, der bruges til bookning af Bønneruphuset. På generalforsamlingen blev der anket over, at det var svært at finde ud af, hvordan man bestiller leje af Bønnerupshuset.

Derfor har borgerforeningens formand, Michal Lønsgren Andersen, bedt os om at reklamere for nummeret. Det gør vi naturligvis gerne, så her er det: Bookning af Bønnerupshuset foregår på tlf. 8638 6369.


10

BØNNERUP NYT

Al magt til marehalmen! fugle-folk, sportsfiskere og naturelskere. På trods af befolkningens og turisternes begejstring for de uspolerede danske kyster de grønne organisationer, for fugle-folk, sportsfiskere og naturelskere. På trods af befolkningens og turisternes begejstring for de uspolerede danske kyster

Demonstranterne tændte bål på Gjerrild Nordstrand, hvorefter alle begav sig afsted langs stranden.

BØNNERUP strand begynder så langt østpå øjet rækker, går tværs igennem os og vestpå, hen mod bundgarnspælene tæt på Fjellerup. Forstrand med marehalm, malurt, lyng og timian veksler med bagstrand, skridende skrænter og klitter med troldege, ene, fyr, bøgekrat, blåbær og tyttebær. Strand og kyst udgør den sidste uberørte natur i Danmark. Tusinder af mennesker vandrede på de danske strande sidste søndag i januar for at henlede opmærksomheden på, hvor vigtigt det er at bevare de danske kyster fri for byggeri. På Gjerrild Nordstrand var også bønnerupfolk med til at tænde bål og gå med fakler i skumringen. Regeringens kystnære byggeplaner er et mareridt for de grønne organisationer, for

for de grønne organisationer, for fugle-folk, sportsfiskere og naturelskere. På trods af befolkningens og turisternes begejstring for de uspolerede danske kyster ønsker regeringen at ændre planlovene, som den mener er en hindring for økonomisk vækst. Naturbeskyttelse og økonomi går åbenbart ikke hånd i hånd. Regeringen ønsker, at tilbagerulningen af naturbeskyttelseslovene skal gennemføres som opfølg-

Fra fakkeltoget på Gjerrild Nordstrand.

ning på Socialdemokratiets ’forsøgsprojekter’ om kystnær bebyggelse fra december 2014. Hvis staten fralægger sig ansvaret for naturbeskyttelsen og de åbne strande, bliver naturbeskyttelsen kommunernes ansvar. Spørgsmålet er, om kommunerne er uafhængige af private og økonomiske interesser og desuden har tilstrækkelig ekspertise i natur- og miljøbeskyttelse. Faren lurer for, at når tilladelsen til bebyggelse først er givet nogle få steder, vil nabokommunen også have et feriecenter, og så ender vi med en kyst som på Sild og ved Palmabugten. Strandvandrerne på Djurslands nordkyst denne sidste aften i januar var enige om, at forvaltningen af strandbeskyttelseslinjen selvfølgelig ikke skal blande sig i petitesser som folks terrassefliser, opførelse af hønsehuse, farver på lysthuse og lignende. De var også enige om, at det er en opgave at styrke landbo- og fiskersamfund, som for eksempel Bønnerup, med erhvervs- og udviklingsmuligheder. Men det må ikke ske på bekostning af den frie natur og den uspolerede strand. Jyllandsposten skrev advarende sådan: Al magt til marehalmen. - mogens


BØNNERUP NYT

11

Glashuset -16 år i Bønnerup meget andet. Tove er uddannet inden for kontor, har arbejdet i Tolddirektoratet i København, i banker og revisionsfirmaer.

ER GLASHUSET mere end et sted, hvor man kan købe brugskunst? Det kan man roligt svare ja til efter et besøg hos Tove og Per Enevoldsen, der driver huset og nu har været i gang med det i 16 år. Butikken har rigtig mange ting, som ud over brugskunst omfatter et galleri, hvor Tove udstiller sine malerier. Hun maler under kunstnernavet “Appel”. Tove blev uddannet på Kunstakademiet som 50 årig og har siden haft udstillinger mange steder, blandt andet en årlig udstilling i Ridehuset i Aarhus, i store firmaer, banker med flere. Hun har altid været meget kreativ og har udover at male også lavet keramik, støbt i glas, hugget i sten, svejset i jern og forsøgt sig med glasperler og meget andet.

De sidste år, inden hun blev pensioneret, var hun sekretær på Aarhus Universitet. Per har været efterretningsofficer i PET i 40 år. Også han er særdeles kreativ. Han har undervist i fotografering i 12 år, og fik her ideen til at dybslibe i glas og stål med en fotografisk teknik, som ingen andre her i landet bruger. Han har lavet utrolig mange flotte ting, som store firmaer har bestilt som firmagaver. Blandt disse firmaer er bl.a. Mærsk, Udenrigsministeriet, store banker og adskillige kommuner, herunder også Norddjurs Kommune, der bruger hans arbejder som vielsesgaver. Han har fortsat fuld gang i produktionen under firmanavnet “NOVO Design”. Udover disse bestillinger sliber han også i glas og stål for private.

Desuden holder han foredrag i hele landet, hvor han fortæller om sin tid som efterretningsofficer, om overvågningssamfundet og om terror. Per er også aktiv i LIONS klub i Aarhus, hvor der for indsamlede midler arrangeres aktiviteter og udflugter i samarbejde med handicapforeninger, dagcentre, pensionistforeninger med flere. Per og Tove har altid interesseret sig for kunst i det hele taget og desuden været særdeles aktive inden for det kunstneriske område. Da de flyttede hertil for 17 år siden, synes de det ville være en god ide med en butik med brugskunst og et sted, hvor der var plads til at arbejde med deres interesser og udstille de ting, som de interesserer sig for. De har i en del år haft lysstøbning, især for børn i sommerperioden, og det har været en stor succes. Hvert år efter en travl sommer spændes campingvognen efter bilen, og så går turen ned til solen og varmen, dels for at slappe af, men også for at få ny inspiration. Den henter de dog ikke kun sydpå, men også herhjemme, hvor de besøger mange udstillinger og gallerier. Et fantastisk spændende seniorliv må man sige. - mie


12

BØNNERUP NYT

Tennisklub nødvendig for at komme videre

Tennisbanerne kan renoveres til professionel standard for 87.500 kroner.

TENNISBANERNE har været på dagsordenen mange gange i de sidste par år. På et tidspunkt så det ud til, at det nu afsluttede projekt ‘Fremtidens Landsbyturisme’ kunne rumme en renovering af banerne. Desværre gik det ikke sådan. Tennisbanerne blev i højere grad opfattet som et idrætsanlæg for borgerne end som et anlæg for turister. Den daværende fritidskonsulent i Norddjurs Kommune blev involveret, og der blev afholdt en besigtigelse på banerne med de to konsulenter i ‘Fremtidens Landsbyturisme’, Kirsten Helby og Kirsten Bjerg, samt fritidskonsulent Tommy Sørensen, Per Søren Pedersen og Jens Brønden. Det er grunden til, at Per og Jens siden har hængt på initiativet. Efter Tommys afgang fra kommunen, fik vi en ny fritidskonsulent, Kia Skov Rosenbrock, der overtog sagen, så snart hun havde sat sig ind i sit nye job.

Per og Jens har holdt møde med Kia, der tog initiativ til at finde ud af, hvor meget en professionel retablering af banen vil koste. Et firma med erfaring i tennisbaner, Sport Trading ApS, har fremsendt et tilbud på 87. 500 kroner, der vil bringe banerne op i en standard, der kan vurderes til en værdi af 500.000 kroner. På grund af andre opgaver for Bønnerup og private arbejdsopgaver og udfordringer har hverken Per eller Jens tid til at fortsætte arbejdet med at renovere tennisbanerne, men vil godt hjælpe med at stifte en tennisklub. Arbejdet bør efter de tos mening fortsættes af mennesker, der er interesseret i at spille tennis og/eller at disponere over banerne med henblik på udvikling af turismen i Bønnerup. Interesserede kan kontakte enten Per eller Jens eller melde deres interesse ved borgermødet mandag 30. maj. - jens


13

BØNNERUP NYT

Butik-bibliotek-kulturcafé-beboelse

Tidligere butik, bibliotek og kulturcafe bliver bygget om til boligudlejning.

BRIAN OG NIELS Mogensen arbejder med ombygning af det forhenværende bibliotek og kulturcafé på Skibsbyggervej 17. Det var Grethe og Anders Flarup, der i slutningen af 1970’erne byggede det røde hus som butik til brugskunst. Senere kom huset til at rumme det kommunale bibliotek og hjemmeplejen. Men i 2007 lukkede Norddjurs Kommune biblioteket og henviste lånerne til at benytte Ørum Bibliotek 11 kilometer fra Bønnerup! For at kvæle borgernes protester mod lukningen af det lokale bibliotek beslut-

tede kommunalbestyrelsen at udsætte salget af bygningen og stille den til rådighed for borgerforeningen, der valgte at bruge den som såkaldt ’kulturcafé’. Kulturcaféen benyttede huset fra 2007 til 2015, hvor caféen flyttede over i borgerhuset i de lokaler,der indtil da havde huset Djurslands Bank. Brian har nu købt huset og ombygger det til beboelse til udlejning. Desværre går udviklingen i den retning, at kommunen nedtrapper sit engagementet i lokalområdet og centraliserer sin service. Nu er biblioteket

så lukket og solgt. Den næste bygning, kommunen sælger, bliver børnehaven, der blev lukket som institution for et par år siden. - mogens

De tre Mogensener, Brian, ´Chrisser` og Niels foran den tidligere kulturcafe.


14

BØNNERUP NYT

Havnefestens støtteforening

Fra venstre ses kræmmeransvarlig Poul Bach, formand Leif Andersen, kasserer Vita Glad Petersen og næstformand Poul Gyldenvang.

TORSDAG DEN 25. FEBRUAR 2016 blev der afholdt generalforsamling i Støtteforeningen til Bønnerup Strands Havnefest Forening. Støtteforeningen er ikke så kendt, men ikke desto mindre er den meget vigtig i forhold til afholdelsen af Havnefesten. Støtteforeningen står for kræmmerdelen ved Havnefesten og agerer samtidig økonomisk buffer, hvis man ved en Havnefest skulle lide

økonomisk tab. Støtteforeningen har også til formål at støtte lokale aktiviteter i Bønnerup og har de sidste par år blandt andet bidraget til opstart af BønnerupKontakten og senest til trykning af den nye Bønnerupkalender. Der var genvalg til hele bestyrelsen, som ifølge vedtægterne alle vælges for et år ad gangen.

Hjælp til svømmeklubben BØNNERUP SVØMMEKLUB mangler en voksen, der kan hjælpe os på mandage i tidsrummet mellem klokken 18 og 20, skriver Maria Press, der har bedt BønnerupKontakten formidle efterlysningen. - Vi søger en person, der kan stå på kanten og hjælpe vores træner med at holde øje med børnene. - Opgaven er en ‘livredder-funktion’. Det vil sige, at vedkommende skal kunne hjælpe børnene op af bassinet, hvis der skulle opstå behov for det, og assistere med førstehjælp, hvis uheldet er ude. Svømmeklubben tilbyder kursus i førstehjælp.

Svømningen foregår i Feriecenter Bønnerup Strand i en meget hyggelig og afslappet atmosfære. - Vi hygger om børnene, og de er altid glade, når de kommer... og når de tager hjem. - Det vi kan tilbyde dig, der vil hjælpe os, er et par hyggelige timer sammen med byens glade børn, slutter Maria. Klubben udleverer T-shirt og yder vaskepenge. Interesserede bedes ringe til Maria Press på 4018 5177 eller skrive på bs@boennerup.dk.


15

N AT U R E N N U

Fra hånden til munden

Jane Kock i køkkenet, hvor hendes enkle opskrift, bliver til en himmelsk mojo.

FOR SNART LÆNGE siden satte redaktionen sig for i hvert nummer at bringe en artikel, der fortæller, hvad der sker i naturen netop nu. Men det er ikke nogen nem opgave. Der sker så meget i løbet af et kvartal, at vi kunne bruge 50 ekstra sider hver gang. Vi har derfor indskrænket os til et enkelt emne denne gang, og hvad er bedre end at skrive noget om mad. Tidligere har vi fortalt om fugle, om stenbiderrogn og sidst om svampe, og redaktionen har tænkt på at arrangere en svampetur en gang til efteråret. Men lige nu er foråret på vej og med det alt det, der spirer frem af

jorden. Allerførst kommer ramsløgene, som findes ved Stensmark ved Fornæs Fyr og i Risskov ved Århus og sikkert andre steder. Ramsløg kan spises i salat, som krydderurt i alt fra kolde og varme retter til bagværk. Men ‘kongen’ er ramsløgpesto - eller ‘mojo’, som de siger i Spanien, hvor de bruger mandler i stedet for pinjekerner. Jane Kock, der bor oppe i Meilgaard-skoven, inviterede til fødselsdag sidste år, og hun havde lavet mojo af ramsløg. Det var den rene vare, og BønnerupKontakten bad hende lave en portion til bladets køkkenskriver.

Hemmeligheden bag hendes opskrift er enkelthed! Hun brugte 1,5 liter ramsløgblade, 1,5 deciliter god olivenolie, 150 gram mandler (ikke smuttede) og halvanden teskefuld salt. Så ned i en foodprocessor, hvor hele balladen kværnes til en homogen masse. Der kan spædes med olie, hvis man synes, pestoen/mojoen er for tyk. De tidligste ramsløg er de bedste, men de kan sagtens bruges helt frem til juni, hvor det så gælder blomsterne og senere endnu de grønne bærskærme. Velbekomme og tak til Jane. - jens

Ramsløg-mojo her på glas. Spis den indenfor et par uger. Eller frys den ned.


16

BØNNERUP NYT

Søndag den 7. februar 2016 inviterede borgerforeningen til den årlige fastelavnsfest for børn i Bønneruphuset. Det blev en hyggelig eftermiddag med tøndeslagning og besøg af en tryllekunstner. Og så var der friskbagte fastelavnsboller.

Sang og harmonikamusik. Torsdag den 3. marts 2016 var der fint besøg, da ‘Bønnerupholdet’ under ledelse af Gunnar Mortensen for 21. gang gæstede Bønneruphuset. Det var i denne omgang Bønnerup og Omegns Borgerforening, der i samarbejde med Bønneruphusets Venner inviterede til en hyggelig aften med socialt samvær, musik, fællessang og amerikansk lotteri. De 120 glade stemmer, der mødte frem, kunne udover god musik også glæde sig over et lækkert kaffebord med boller, kringler og lagkager.

9. udgave, april BønnerupKontakten 2016  
9. udgave, april BønnerupKontakten 2016  
Advertisement