Page 1

Kontakten

BØNNERUP UDGAVE 6 · JULI 2015

Loppemarkedet gav 16.000 kr. i overskud

Der var ‘run på’ i formiddagstimerne, hvor den største del af salget på i alt 15.910 kroner fandt sted.

BORGERFORENINGENS årlige loppemarked gav et pænt overskud i år. Næsten 16.000 kroner blev det til – helt nøjagtigt 15.910 kroner. Det var ganske vist ikke helt så meget

som sidste år, men det var heller ikke et helt almindeligt år. Der havde man nemlig både et maleri fra en lokal kunstner og de tidligere stole-rækker fra Bønneruphuset. (Fortsættes på side 2)

Læs om ...

Læs også ...

“Mætte borgere til møde”

“Albertinelund Camping”

Side 4 og 5

Side 10 og 11


2

BØNNERUP NYT

(Fortsat fra forsiden) - Der var et kolossalt ‘run’ på i formiddagstimerne, fortæller en af arrangørerne, Mie Christensen. Og da var der god brug for de mange frivillige, der stod til rådighed ved salget. - Formiddagen var åbenbart bedst til loppemarked, for op ad dagen ebbede det ud blandt publikum, og klokken 15 lukkede vi butikken, fortæller Mie. Men loppemarkedet sluttede ikke her. Nogle syntes nemlig lige så godt, at man kan benytte lejligheden Sankt Hans aften, hvor der er masser af mennesker på havnen. Så i stedet for at tømme hallen for ‘lopper’, beholdt man et udvalg, som kan sælges til interesserede Sankt Hans-gæster. Mie vil gerne benytte lejligheden til at takke de 15 piger, der hjalp til ved salget (efter billederne at dømme har flere af ‘pigerne’ en klog hårfarve, og et par mænd var der også – red.).

Primus Motor Mie Christensen og Per Søren Pedersen i havnefestens T-shirts ved loppemarkedet.

Og hun takker også Palle Press for lån af huset på Havet, hvor foreningen har kunnet opbevare ‘lopperne’. Men det er slut nu, og foreningen mangler et hus eller nogle lokaler, hvor ‘varerne’ kan opbevares tørt og godt. Så selvom Mie Christensen er godt tilfreds med loppemarkedets resultat i år, er hun knap så glad for fremtiden, med mindre det bliver muligt at finde et sted. Hun opfordrer derfor læserne til at lægge hovedet i blød for at finde et godt sted til de effekter, der indsamles i årets løb.

Af Mie Christensen / Jens Brønden

KOLOFON

AVISEN udgives i et samarbejde mellem Bønnerup og Omegns Borgerforening og en interessegruppe bestående af redaktionen. Avisen er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Redaktionen påtager sig intet ansvar for returneringen af stof og fotos, der uopfordret sendes til bladet.

Ansvarshavende for det redaktionelle indhold er Jens Brønden, der også er avisens redaktør og redaktionens tovholder. Avisen udkommer den første dag i hvert kvartals første måned (januar, april, juli og oktober). Redaktionelle indlæg til avisen samt medelelser om mærkedage sendes til:

bk@boennerup.dk, der læses af alle redaktionens medlemmer, eller til: Jens Brønden, Bønnerupvej 54, 8585 Glesborg. Trykning: Grefta Tryk, Grenaa

REDAKTIONEN: Annette Appel

Bjarne Lind, Redaktion

Vita Glad Petersen

Grafisk tilrettelæggelse/ombrydning appelgraphic@mail.dk

Næstformand i borgerforeningen b.lind@primanet.dk

Redaktion vitagladpost@hotmail.com

Mie Christensen

Mogens Lundetoft Clausen

Jens Brønden

Redaktion og distribution mie@nrdn.dk

Redaktion mogens.clausen1@skolekom.dk

Redaktion jensbroenden@gmail.com


BØNNERUP NYT

3

Folkefest og kajaktræf INDVIELSEN AF Oplevelsesplads Bønnerup blev mere en folkefest end en formel indvielseshøjtidelighed. Det var en af de sidste forårsdage – i alt fald efter kalenderen. Og netop den dag viste foråret sig fra sin bedste side. Mange mennesker fra Bønnerup og Omegn var mødt op, og de fik ‘valuta’ for ulejligheden. Indvielsen markerede samtidig interessen for havkajakker. Fra Fjellerup kom et hold roende, og også Gjerrild sluttede op, ligesom kajakroere fra hele Djursland kom kørende med deres kajakker for at være med til at indvie det nye anlæg. En kajakroer fra Vivild, der normalt holder til ved Randers Fjord, sagde så snart, han så landgangsforholdene, at den dok-lignende ankomstbro, bliver et regulært ‘scoop’, som andre kajakklubber kan lære af. Ankomstbroen har nemlig en bås, som kajakken roes ind i, så også ældre kajaroere kan komme i land i sikkerhed. Projekt Oplevelsespladser er i øvrigt andet og mere end en anløbsbro for kajakker. Anlægget skal udvikle sig til brug for vinterbadere, og ovenfor broen er der opstillet en kajakpavillon med plads til kajakker og andet nødvendigt udstyr. Projektet har tilført havnen og dens nærområde en række andre værdier som for eksempel borde-/bænkesystemer, en solnedgangsbænk og meget andet. Allerede nu tænkes der på forskellig udvikling i fortsættelse af projektet. Inden han klippede snoren over til kajakbroen, holdt borgmester Jan Petersen en tale, hvori han fremhævede Nordkystens og naturens værdier ikke bare for borgerne langs havet, men også – og ikke mindst – for tilrejsende som turister og andet godtfolk. Bønnerup er fyldt med gode initiativer i disse år, sagde borgmesteren, så her er det værd at sætte ind. Kommunen er meget opsat på at fremme initiativer, der kan være med til at trække turister til landsbyerne i kommunen, og

Borgmester Jan Petersen fik hjælp af en pige, vi ikke siden kunne finde frem til. Så hvem er hun egentlig?

Nordkysten har naturligvis særlige forudsætninger for at lykkes med sådanne intiativer. Så snart Jan Petersen havde klippet snoren til kajakbroen over og dermed indviet Bønnerups havneområde som oplevelsesplads blev der travlhed blandt kajakfolket. Kajakker blev halet op ad slisken, og da alle – også nysgerrige tilskuere – måtte forbi Bjarne og Kirsten, den ene ved ølsudskænkningen (gæt hvem - red.), og den anden ved fiskefrikadellerne, blev det ikke en kedelig eftermiddag. Nogen sagde, at de begge sad hele aftenen med isposer på armene for at bøde på skaderne fra den travle dag. Oplevelsesplads Bønnerup er en del af et fælles projekt for turismen på Djursland. Det hedder ‘Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland’, som de to djurslandske kommuner og Destination Djursland står bag. Af Jens Brønden


4

BØNNERUP NYT

Mætte borgere til møde

Køkkenholdet fra fællesspisningen før borgermødet. Det er fra venstre Vita Glad Petersen, Inger Rasmussen, Rikke Petersen, Jens Brønden og helt til højre Pia Christensen.

DET VAR IKKE SULT, der nagede deltagerne ved borgermødet i Bønneruphuset 21. maj. Selvom fællesspisningen klokken 18 ikke havde noget med borgermødet halvanden time senere at gøre, så gled de to arrangementer over i hinanden og blev ét. Næsten alle deltagere fra bøf-med-løg-arrangementet blev til borgermødet, der blev holdt i forlængelse af spisningen, og flere stødte til, mens tallerkenerne kom af bordet. Borgermødet kunne således begynde med det hidtil største fremmøde, og snakken blev livlig. Efter fællessangen ‘Det er i dag et vejr...’ overtog Svend Janerka dirigentstokken og styrede med sikker hånd igennem den lange dagsordenen, der for størsteparten indeholdt orienteringer om de mange aktiviteter, der

har været i gang siden sidste borgermøde.

Redegørelser

Først skulle Jens Brønden orientere om Fremtidens Landsbyturisme, som nu er afsluttet. Det slap han (undertegnede, red.) ikke så godt fra, fordi han på dagen for borgermødet lå under for den frustration, som projektet på mange måder har givet anledning til. Det er derfor bedre, her i referatet at nævne projektets positive indhold: Bønnerup har fået 1) en førsteklasses legeplads ved havnen, 2) forbedret hjertestien – et arbejde, der med fordel kan fortsætte, 3) hjælp til en bedre hjemmeside for Bønnerup, 4) turistinformation på tv-skærme på strategiske steder i byen, 5) en kulturhistorisk formidling, der går i luften, så snart App-

adressen er godkendt af Google, 6) adgang til information om Bønnerup på Destination Djurslands hjemmeside, 7) etableret kontakter i både kommunen og nabobyerne med henblik på samarbejde i fremtiden. Desuden er der adskillige afledte effekter som udbedringen af cykelstien mellem Fjellerup og Gjerrild, en retablering af tennisbanerne, som har været sinket af personalevanskeligheder i kommunen med flere. Der er gennemført en evaluering, ligesom den lokale landsbyturismegruppe vil samle trådene her efter projektets afslutning. Per Søren Pedersen fortalte om tennisbanerne, som planlægges retableret med en traditionel tennisbane og en multibane, der foruden tennis også kan bruges


BØNNERUP NYT

til andre idrætsgrene som basket- og volleyball. Per og Jens har fremsendt et oplæg til ansøgning og samarbejde, men har ikke fået tilbagemelding. Nu er der kommet en ny fritidskonsulent i Norddjurs Kommune, og når hun er ‘landet’ i god behold, genoptages samarbejdet med kommunen.

Poul Gyldenvang redegjorde for arbejdet med Bønnerups officielle hjemmeside. Projektet Fremtidens Landsbyturisme har betalt opbygningen af nye hjemmesider til St. Sjørup og Bønnerup, og Poul har været til et møde i St. Sjørup, hvor retningslinierne blev udstukket. Resultatet er lige på trapperne.

Havnefusionen

Havnefest

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt redegjorde herefter for sammenlægningen af lystbådehavnen og fiskerihavnen og forklarede, at det har været en interessant proces med mange diskussioner om af få de forskellige interesser til at smelte sammen i det fælles projekt. Kommunaldirektøren fremlagde sin redegørelse på en underholdende måde, som afslørede et godt kendskab til både sagen og de personer, der har været involveret. Redegørelsen mundede ud i, at arbejdet stort set er afsluttet, men at sammenlægningen først er formelt i orden, når den nye fond er godkendt af myndighederne. Det sker formentlig med udgangen af 2015. - Men vi kan jo ikke lade alt gå i stå, mens vi venter på godkendelsen, sagde han, - og vi har derfor ansat en knippel god havnefoged, Niels Erik Nørgaard, og godkendt en overgangsbestyrelse, der fører forretningerne, indtil den nye bestyrelse kan tiltræde formelt.

Vita Glad Petersen orienterede om havnefesten og opfordrede igen til, at borgerne bakker op om arrangementet – blandt andet ved at deltage i det store arbejde, der er forbundet med det store set-up. - Havnefestudvalget arbejder med havnefesten året rundt, og vi har brug for hjælpere, forklarede Vita. Hun sendte en mappe rundt i pausen, hvor man kunne skrive sig på til diverse opgaver. Derefter redegjorde Vita for havnefestens program og de medvirkende kunstnere. Brugsuddeler Rasmus Juul Rasmussen har brug for en lokal bestyrelse, ikke bare fordi den er lovpligtig, men også fordi han har brug for nogen at sparre med. Det er vigtigt, at de lokale interesser bliver fremført i LokalBrugsen, og Rasmus bad derfor interesserede melde sig.

Svømmeklub og motionsløb

Som sædvanlig fik en af byens interesseorganisationer

5

lejlighed til at orientere om sine aktiviteter. Det var denne gang Bønnerup Svømmeklub, som Maria Press er formand for. Svømmeklubben startede i 2006 og har været en stor succes. Det er ikke en svømmeklub i gængs forstand med konkurrencesvømning som et af formålene. Det handler derimod om at lære børn at svømme på en sjov og hyggelig måde. I øjeblikket er der 53 aktive børn i klubben. Maria viste dias fra klubbens aktiviteter. Heraf fik man det klare indtryk, at undervisningen er på et højt niveau. Alle kommer med og manøvreres gennem leg uden om vandskræk og andre eventuelle aversioner mod vand. Svømmeklubben deltager på sin egen måde i årets højdepunkter blandt andet med sommerafslutning og juletræsfest i bassinet, skrællesvømning i anledning af ‘Ren dag’ og meget andet. Bønnerup Svømmeklub kommer ikke på sportsiderne, men det kan naturligvis være, at nogle af de børn, der første gang fik hovedet under vand i bassinet i Dayz ved Havet i Bønnerup, får en svømmekarriere et andet sted. Trine Kern, Pia Christensen og Maria Press orienterede herefter om det første officielle motionsløb i Bønnerup. Løbet, der finder sted 16. juli, er et familieløb, og der kan vælges mellem distancerne 2, 5 og 10 kilometer. Tilmeldingen skal ske senest 13. juli,


6

og det koster 30 kroner for børn fra 5 til 12 år, 50 kroner for voksne fra 12 til 99 år og 30 kroner for voksne på to kilometer-ruten. Børn fra 0-5 år må gerne deltage gratis i følge med voksne, men de får så hverken løbsnumre eller tidtagning. Vejen har været lang fra den første spæde ide om at arrangere et motionsløb i Bønnerup til arrangementet nu er blevet en realitet. Det er ikke småting, der skal være i orden ved et sådant løb, men initiativtagerne har haft stor

BØNNERUP NYT

glæde af samarbejdet med DGI (de Danske Gymnastikog Idrætsforeninger), ligesom arrangørerne af Gjerrilds store motionsløb har været til stor hjælp.

Borgerforeningen

Rikke Petersen og Bjarne Lind fra borgerforeningen redegjorde for foreningens aktiviteter, blandt andet forbedringerne af Bønneruphuset. Der skal indrettes handicaptoilet, køkkenet forbedres, og der udvides med depotrum i forlængelse

af bygningen mod nord. Det blev foreslået, at der bliver sendt et støttebrev rundt til borgerforeningens medlemmer, og der blev henvist til forsamlingshusforeningen, hvor der muligvis også er penge at hente. Flere efterlyste et regulært budget for arbejdet i Bønneruphuset, så behovet for tilskud kan dokumenteres. Mie Christensen og Per Søren Pedersen opfordrede de fremmødte til at slutte op om loppemarkedet 13. juni.

Ordet frit på borgermødet BØNNERUP FIK ROS under ‘Ordet frit’ på borgermødet 21. maj. Det var Elin Damgaard, der er flyttet til Bønnerup fra Auning, som takkede varmt for den velkomst, hun fik, da hun kom til byen. - Aldrig så snart, jeg havde fundet mig til rette i Åvangen, bankede det på døren, og her stod Vita med sin velkomstkurv flankeret af Mie – to smilende og glade bønneruppere, der synes, at nye borgere skal have en god førstegangsoplevelse efter ankomsten. - Det betyder utrolig meget, sagde Elin, - at man føler sig velkommen, der hvor man vælger at slå sig ned. Det hjælper en til at føle sig hjemme med det samme, så det skal I have Hjertens tak for.

Michael Tot fortalte om Facebook-profilen ‘Gamle Bønnerup Strand’ og den succes, hans initiativ har fået. Meningen er jo at samle gamle billeder og viden om gamle dage i Bønnerup Strand, og det er i den grad lykkedes. Det store antal billeder, der allerede er kommet for dagen, fortæller en række interessante historier. Michael sagde, at initiativet har været så interessant, at han savner det om sommeren, hvor aktiviteterne er lukket ned, og han fortalte, at gruppen tænker på at udgive en kalender med gamle billeder fra Bønnerup Strand. Per Søren Pedersen, der tidligere på aftenen havde redegjort for Projekt Oplevelsespladser (på havnen – red.), fortalte, at der er tanker om at lave kræmmermarked i stil

med det, de har i St. Sjørup. Han har derfor henvendt sig til folkene i St. Sjørup for at høre, hvad de mener om, at Bønnerup tager ideen op. Svaret er, at det har de ikke noget imod. Der blev desuden talt om vinterbadeklub, fællesspisning og flere andre ting. Vita sagde, at der er brug for nogen, der vil hjælpe med at lave maden. Prisen for mad ved fællesspisningen tillader ikke at købe professionel hjælp. Fællesspisningen holder sommerferie, men starter igen torsdag 3. september, hvor der er glaseret hamburgerryg på menuen. (Læs om fremtidens fællesspisning i Aktivitetskalenderen side 9. Af Jens Brønden


7

BØNNERUP NYT

Nyt værtspar på Strandcafeen En kok blev ansat lige op til påsken, men fremover vil Ann selv være til stede i cafeen, være omdrejningspunkt for cafeens tilbud om mad og drikke, tryghed og høj service. Der skal være overblik, selv når der er travlt. Konceptet er ordentlig mad, rimelige priser og god service, så gæsterne får lyst til at komme igen. ”Vi vil kun servere det, vi selv kan li!” Et par unge piger er ansat som støtte under travlhed.

Sol over Bønnerup

Det nye par på Strandcafeen, Ann Skovkær og Karl Eric Pedersen, i cafeens gårdhave.

”STRANDCAFEEN – ‘en mulighed, et sted, en chance nu og her’!” Sådan siger parret Ann Skovkær (49) og Karl Eric Pedersen (47) om Strandcafeen i Bønnerup, som de overtog forpagtningen af sidst i marts. De har glædet sig til for alvor at byde gæster indenfor fra 30. april. Jeg møder dem en dejlig forårsdag, hvor de i solskinnet i gårdhaven med de hvide møbler fortæller om den ‘nye’ cafe. Ann og Karl Eric bor i Revn, hun er lærer og Karl Eric er agrarøkonom og landmand. De har længe talt om, hvad god mad og god service kan føre til på et sted som Strandcafeen. Som 11-årig kom Ann til Fjellerup, hvor hendes mor stadig bor. Hun hørte fra barnsben om wos’erne som fjellerupperne kaldte bønnerupperne, men selvom Ann som barn flere gange var med til at træde fladfisk i det flade vand mellem Fjellerup og Bønnerup var det sjældent, at hun kom helt herhen til wos. Nu prøver parret endelig lykken i Bønnerup.

Menuen starter og slutter med dagens suppe og kage. Ann elsker at lave dessert af enhver art, ”og ikke kun rabarberkompot, som ellers er dejligt”. De vil servere fisk, røgede sild, ’sol over Bønnerup’, stjerneskud, smørrebrød, laks og salat. ”Vi kommer herud og finder ud af, hvad folk ønsker, men kød er vigtigt, og gode burgere, pasta med kylling, det skal der også være”. Kølig hvidvin på terrassen og i gården, og så ellers mad og vin og godt øl i alle prislag.

Konkurrence er godt

Vi taler om byens andre spisesteder, Café Soffe, Den Blå Kutter, Restaurant Kattegat og Havnegrillen, men Ann og Karl Eric er kun glade for de mange restauranter i byen. ”Det gør bare, at der kommer flere folk, flere kunder til. Konkurrence er godt. Vi skal bare ramme det rigtige segment af kunder.” Ann fortæller, at de var her sidste år og syntes miljøet var superhyggeligt, ”og så blev det pludseligt muligt”. ”Det bli’r hårdt arbejde, det ved vi, og vi vil det gerne”, siger parret. ”Og vi håber, folk vil hilse – det er vigtigt at sige hej. Det glæder vi os til.”

Af Mogens Lundetoft Clausen


A K T I V I T E T S K A L E N D E R 3 . K VA R TA L 2 0 1 5

8

Bønnerup Svømmeklub

Spiller alle tirsdage og torsdage kl. 19.00 og søndage kl. 10.00.

Bønnerup Svømmeklub holder sommerferie frem til 24. august, hvor efterårssæsonen starter op. Vi svømmer fortsat mandag og tirsdag aftener. Svømmeklubben kan melde om fulde hold, der er enkelte ledige pladser på det øvede hold, skriv til bs@boennerup.dk hvis du er interesseret. Indskrivning til sæsonen 2016 vil finde sted i januar. Når efterårssæsonen begynder, er det med nye ansigter på trænerposterne. Om mandagen er Stine Kristensen træner. Om tirsdagen er Søren Søgaard træner. bs@boennerup.dk.

Cykelklub for alle

Strikkeklubben

Bankospil

Der spilles banko hver anden søndag klokken 19.15 i lige uger.

Biblioteket i Kulturcafeen

har åbent alle onsdage fra kl. 16-18. Der er dog lukket hele juli og frem til 12. august.

Bønnerup Strand Petanque Klub

Gratis og uforpligtende cykeltur hver mandag klokken 14.00 langs havet, når vejret tillader det. Mødested: Havet 82.

Onsdagsklubben

Bønnerup Strand Strandjagtog Lystfiskerforening Generelt for foreningen nævnes, at de ture, hvor der er morgenkaffe og rundstykker koster 25 kr. pr. person for alle over 14 år. Tilmelding til aktiviteterne skal ske til Jens på 2020 8115 eller Hans på 8639 6105/ 26110812. Se i øvrigt kalenderen.

har ferie indtil 8. september, hvor vi igen mødes i Kulturcafeen kl. 14.00 - 16.30. Næste møde er så 22. september. Alle er velkomne.

2015

mødes i Kulturcafeen i Bønneruphuset hver den første onsdag i måneden kl. 19.00. Alle er velkommen

KALENDER

16. juli kl. 18.00 1. juli

Hjertestien Der bliver sat skilte op på Hjertestien, så motionister og friluftselskere kan finde vej på den 5.270 meter lange rute. Der bliver ikke nogen officiel indvielse af stien, men fra 1. juli er den altså farbar.

9. - 12. juli

Bønnerup Strand Havnefest Se årets program på bagsiden.

Bønnerup Strands Familieløb Løbet skydes i gang klokken 18:10, men allerede kl. 18:00 er der fælles opvarmning. Distancerne er 2, 5 og 10 kilometer.

18. juli kl. 07.00

Bønnerup Strand Strandjagtog Lystfiskerforening Fisketur fra Bønnerup: Vi mødes i fælleshuset, og efter morgenkaffen går vi ud efter de fisk, som vejret tillader. Indvejning kl. 14.00. Tilmeldingsfrist onsdag den 15. juli.


KALENDER

29. juli kl. 18.30

Bønnerup Strand Petanque Klub besøger Sjørupgårdvejens Petanque Klub.

1. august kl. 17.30

Bønnerup Strand Strandjagt og Lystfiskerforening Grillaften: I december var det 15 år siden, foreningen blev stiftet, og det skal fejres denne aften. Derfor kommer der gris på grillen med diverse tilbehør. Bestyrelsen har bestemt, at maden skal være gratis i anledning af det 15 års jubilæum. Drikkevarer kan købes til favo- rable priser. Tilmeldingsfrist onsdag den 15. juli

15. august kl. 07.30

Bønnerup Strand Strandjagt og Lystfiskerforening Fisketur fra Bønnerup: Dagen starter med fælles morgenkaffe. Herefter går man efter makrel, men hvis vejret ikke er til at sejle ud i, kan der indvejes alt fanget fisk. Tilmeldingsfrist onsdag den 12. august

22. august kl. 10.00

Bønnerup Strand Strandjagt og Lystfiskerforening Put and Take fisketur: Vi mødes ved Put and Take søen i Fannerup kl. 9:45 og går samlet ind. Prisen for fiskeri i to timer er 65,00 kr. for voksne og 40,00 kr. for børn. Tilmelding senest Onsdag den 19. august

27. august

Sognehøjskolen Udflugt til Aunung Kirke, Rosenholm Slot med rundvisning, middag på “Den gamle Kro” i Hornslet og til sidst en rundvisning på Moesgård Museum. Pris kr. 450,00. Min. 40 deltagere. Tilmelding til Rigmor Kaagh tlf. 86 38 62 36 eller Birthe Dam tlf. 2142 4794. Tilmelding senest den 16. august.

9

29/30. aug. kl. 10

Bønnerup Strand Bådelaug Åletur til Udbyhøj. Skippermøde kl. 10 i Fælleshuset. Se opslag i klublokalet og Fælleshuset. Mail udsendes. (Vejrafhængig).

3. september kl. 18.00

Fællesspisning i Bønneruphuset Menuen er glaseret hamburgerryg med stuvede grøntsager og hvide kartofler. Madbilletter skal købes i forsalg i LokalBrugsen:Voksne 50 kr., børn op til 12 år 25 kr.

8. september kl. 14.00 - 16.30

Onsdagsklubben - Alle er velkommen.

12. september kl. 08.00

Bønnerup Strand Strandjagt og Lystfiskerforening Fisketur fra Bønnerup: Efter fælles morgenkaffe går vi ud efter de fisk som vejret tillader. Indvejning sker kl. 15.00. Tilmeldingsfrist onsdag den 9. September

19. september

Oktoberfest på Albertinelund Camping med spisning, musik og dans Pris pr. kuvert: 249 kr. - indgang uden mad efter kl. 20.00: 100 kr. Madbilletter sælges i forsalg på Café Soffe samt på Albertinelund Camping, tlf. nr. 8638 6233.

22. september kl. 14.00 - 16.30

Onsdagsklubben - Alle er velkommen

26. september kl. 09.00

Bønnerup Strand Petanque Klub Efterårsturnering på banerne på Åvej.

26. september

Hattefest Joan holder Hattefest i BønnerupHuset. På med hatten piger og gør jer klar til en hyggelig aften med lækker mad, god musik og masser af grin!


10

PORTRÆT

Albertinelund Camping

Familien Mehlsen i tre generationer. Bagest fra venstre er det Ivan og Grethe, som købte Albertinelund Camping i 2001. Derefter Jean og Winnie samt deres børn Mathias 10 år, Agathe 6 år og Frederik 9 år.

SOMMEREN ER OVER OS, og det betyder travlhed og mange besøgende på Albertinelund Camping, som ligger lige øst for Bønnerup Strand. Et paradis for campister, men også hjemsted for Familien Mehlsen, der ejer og driver campingpladsen. I starten af 1960’erne begyndte Danmark at få øjnene op for campingvogne. Men med kun hver 8. familie, som ejede en bil, var campinglivet stadig forbeholdt et fåtal. Det afholdt dog ikke Kaj Lange fra at tro på fremtiden for ”det rullende sommerhus”, og den 1. maj 1965 åbnede Albertinelund Camping. Kaj Lange drev campingpladsen i flere år, indtil Gretha og Ole Hansen overtog stedet i starten af 1980’erne. I 2001 blev Albertinelund Camping overtaget af de nuværende ejere Grethe og Ivan Mehlsen. Indtil overtagelsen af campingpladsen boede Grethe og Ivan i Ulstrup mellem Bjerringbro og Randers. Grethe kom fra et mangeårigt job som dagplejemor, mens Ivan havde haft egen tømrervirksomhed og været driftsleder på en møbelfabrik. Da de rundede 50 år fik de lyst til at prøve

noget andet og havde mod på nye udfordringer. Med en lang karriere som aktive campister kom idéen om at eje og drive en campingplads og flere pladser blev besøgt og inspiceret. Området omkring Silkeborg havde oprindeligt første prioritet, men det blev Albertinelund, der vandt deres hjerter, og i 2001 overtog ægteparret campingpladsen.

50.000 overnatninger om året

Med mange års erfaring som aktive campister, Ivans tømrerbaggrund og med Grethes erfaringer fra regnskab i tømrervirksomheden havde parret gode forudsætninger for at drive en campingplads. Med det lidt utraditionelle karriereskift blev ægteparret Mehlsen ejere af en campingplads med 38 ha. jord, 250 pladser og med et årligt besøgstal på omkring 10.000 overnatninger om året (1 person = 1 overnatning). Grethe og Ivan har siden overtagelsen i 2001 udvidet pladsen i alt 3 gange, således at den nu består af over 350 pladser, 14 campinghytter og 7 faste campingvogne. Besøgstallet ligger på de bedste år på 54.000 overnatninger,


PORTRÆT

og pladsen er nu opgraderet med blandt andet udendørs svømmebassin, badmintonhal, minigolfbane, hoppepude, geder og legepladser. Langt hovedparten af gæsterne er danskere, men også tyskere og enkelte nordmænd hører til blandt feriegæsterne. Den udnyttede plads strækker sig over 13 ha. - en størrelse man her i sommervarmen måske bedst kan forholde sig til, når man får oplyst, at det tager 12 timer at slå græsset med en plænetraktor… Især udvidelsen med det udendørs svømmebassin i 2004 har giver besøgstallet et løft. ”Der var flere og flere, der ringede og spurgte om der var svømmebassin på campingpladsen”, fortæller Ivan. ”Vi kunne beklage og fortælle, at vi som svømmetilbud kunne tilbyde Kattegat! Men det var ikke nok, og mange potentielle kunder fravalgte os, og det blev ved henvendelsen. Vi har en fantastisk natur omkring os og en god beliggenhed tæt på Djurslands mange attraktioner, men standarden er generelt høj på Danmarks cirka 500 campingpladser og vil man tiltrække campister, ja, så er det nødvendigt at foretage investeringer.”

Generationsskiftet er i gang

Grethe og Ivan er i dag begge over 60 år, men fremtiden er sikret og generationsskiftet er i gang, idet sønnen Jean og hans hustru Winnie i 2012 købte halvdelen af campingpladsen. Den resterende halvdel overtages med udgangen af 2015-sæsonen, og fra 2016 hedder campingmutter og -fatter Winnie og Jean. Både Winnie og Jean har deres arbejde på campingpladsen, Jean siden 2012, mens Winnie startede i 2015. Sidste efterår byttede familierne bopæl, således at Grethe og Ivan flyttede ind i Winnie og Jeans hus i Glesborg, mens Winnie, Jean og deres 3 børn Mathias 10 år, Frederik 9 år og Agathe på 6 år flyttede ind i bestyrerboligen på campingpladsen. ”Det er en livsstil at eje og drive en campingplads”, indrømmer Jean. Han har fulgt sine forældres arbejde på tæt hold, siden han startede i 2012, og han ved, hvad der venter ham og familien. Der er fordele og ulemper ved at

11

bo midt i sit arbejde. Jean sammenligner det med noget, de fleste i Bønnerup kan forholde sig til, nemlig fiskeriet. Her tæller man heller ikke timer, men man gør, hvad der er nødvendigt, for at tingene fungerer. ”Vores familie og venner viser heldigvis forståelse overfor vores arbejde på campingpladsen, og de ved, at det ikke nytter noget at invitere os til grillfest i juli måned!”

Helårsåbent

Mange har måske en forestilling om, at man som campingbestyrer går på ferie, når turisterne tager hjem henover efteråret og først til foråret igen gør deres indtog. Men det er ikke tilfældet på Albertinelund. Tempoet og arbejdstimerne er selvfølgelig ikke det samme, men da pladsen holder helårsåbent, er der altid noget at rive i, ligesom pladsens cirka 100 vinterfastliggere kræver, at driften holdes i gang. Det er også udenfor højsæsonen, der tænkes i udvikling og vedligeholdelse, ligesom der er mere ro til regnskaberne hen over efteråret. Om sommeren er der knald på. Dagen starter klokken 5.00, mens klokken kan nærme sig midnat, før der er lukket ned for natten. Blandt hverdagens mange gøremål skal der blandt andet varmes rundstykker, gøres klar i butikken, tjekkes bookninger, efterses toiletter, bestilles varer til butikken, gøres rent, tjekkes udenomsarealer, informationen skal bemandes og meget mere. Atmosfæren er hyggelig på Albertinelund Camping. Mange af gæsterne er gengangere og med cirka 180 fastliggere er familien Mehlsen på fornavn med de fleste. Man mærker, at alle tre generationer Mehlsen brænder for deres dejlige campingplads og for gæsternes velbefindende og gør deres ypperste for at give deres gæster den bedste ferieoplevelse. ”Vejret kan vi ikke gøre så meget ved”, erkender Jean Mehlsen, ”men næsten alt andet kan vi hjælpe med for at give vores gæster den bedste oplevelse på Albertinelund Camping.” Af Vita Glad Petersen


12

BØNNERUP NYT

Fiskerimetoder fra Bønnerup

Bundgarnspælene kan ses langs Nordkysten, oftest i området omkring Fjellerup.

DET ER IKKE MERE end 15 år siden, at Havnen i Bønnerup Strand var den førende fiskerihavn i Danmark, hvad vækst angår. Sådan er det desværre ikke mere. Det har den generelle udvikling i fiskerierhvervet sat en stopper for. Vi må vel også indrømme, at den velassorterede fiskebutik, Møllefisk, får tilført anden fisk end den, man kan fange i Kattegat og omegn. Det er derfor, at vi kan købe dybhavsrejer og adskillige fiskearter fra varmere himmelstrøg. Men det traditionelle fiskeri her fra byen fortsætter, selvom det for nogle arters vedkommende er gået slemt tilbage. I dette nummer af Bønnerupkontakten har redaktionen besluttet at fortælle om de fiskerimetoder, der anvendes her fra byen. Ikke sjældent

spørger byens gæster – både på havnen og i fiskebutikken – hvordan det egentlig

foregår. Hvor kommer fiskene fra, og hvordan fanger man dem?

Bundgarn

Bundgarn og ruser sættes som på tegningen. Ruserne kan have fiskefælde i begge ender af spærregarnet.

Gående på Fjellerup-Gjerrildstien, der passerer gennem Bønnerup Strand, har på deres tur set rækker af pæle rage op af vandet langs kys-

ten. Det er bundgarnspæle, hvortil bundgarnene er fastgjort. Pælene er rammet ned i havbunden, og fiskeriet foregår derfor på lavt vand.


BØNNERUP NYT

Nogle steder i landet bruges forankrede flydere i stedet for pæle. Pælene står vinkelret ud fra kysten. Imellem dem er udspændt et net, der fører hen til ‘fiskegården’, der er lavet sådan, at fisken kan svømme ind, men ikke ud. Ruser er ligesom bundgarn ‘fiskefælder’. De er ikke fastgjort til pæle, men er blot forankret til bunden og markeret med bøjer. Nogle har et langt spærregarn, der leder fiskene til en fiskefælde – undertiden i begge ender af spærregarnet.

Trawlfiskeri

Snurrevod

Snurrevodskutterne i Bønnerup fisker for det meste fra Hirtshals. Snurrevoddet bruges kun til fangst af fisk, der lever enten på havbund en eller nær havbunden. På fiskepladsen fastgøres et vodtov til et an-ker, og kutteren sejler bort fra ankeret, så vodtovet lægges ud på havbunden. Når der er sejlet et par kilometer tov ud, drejer kutteren, og kort efter lægges selve

voddet ud på havbunden. Derefter sejles det andet tov ud, og når kutteren er tilbage ved udgangspunktet, ankres skibet op. Begge vodtove og voddet danner nu til sammen nærmest en cirkel på havbunden, og der gøres klar til indhaling. Vodtovene strammer sammen mod hinanden, mens de slæber hen over bunden og skræmmer fiskene sammen, så de til sidst havner i voddet.

Garnfiskeri

Til garnfiskeri bruger man et stort rektangulært garn, der står lodret i vandet. Når fisken svømmer ind i garnvæggen, vikles den ind i maskerne eller hænger fast i gællelågene. Garn kan være drivgarn eller bundsatte, altså fastgjort til bunden på de steder, hvor fisken går. Torskegarn sættes ved stenrev eller skibsvrag. Andre garn sættes på mere blandet bund, for eksempel efter pighvar, rødspætte og rødtunge, som alle kan fås hos Møllefisk. Garnfiskeri er et miljøvenligt og skånsomt fiskeri, som er udbredt i alle danske farvandsområder.

Sådan slæbes trawlet. Nogle trawl er så store, at de kan rumme Københavns rådhus.

Et trawl er en stor netpose, der slæbes gennem vandet. Trawlet kan slæbes efter ét eller to skibe. Til fisk, der lever på eller nær bunden, bruges bundtrawl, hvor undersiden holdes nede af jernkæder og oversiden af luftfyldte plastickugler. Der kan også fiskes med trawl efter fisk i de frie vandmasser, men her bruges flydetrawl, der ‘svæver’ mellem overfladen og havbunden i den dybde, fiskene går.

13

Garnfiskeri foregår med lodretstående garn, enten på havbunden eller flydende i overfladen. Her fiskes torsk ved et skibsvrag.

Af Jens Brønden


14

BØNNERUP NYT

Legepladsen endelig indviet

Bjarne Lind (tv.) og Henning Julsgaard kunne lige klemme sig ind i legetårnet, da vi skulle have et officielt billede fra indvielsen.

ENDELIG blev den renoverede legeplads ved havnen indviet. Arbejdet har været i gang i næsten to år. Frivillig arbejdskraft har knoklet i alle led af processen, og ungerne (og de frivillige) blev forløst på en dejlig solskinsdag i det kolde forår. Viceborgmester Benny Hammer stillede op med saksen, da det røde bånd skulle klippes over. Vejret var godt, og mange var mødt op til den festlige begivenhed. Bønnerup Strands Bådelaug, der har stået for renoveringen og fremtidigt skal administrere og vedligeholde legepladsen, bød på kaffe, mange slags hjemmebagt kage, øl og vand, almindelige røde pølser, hotdogs og grill-ditto. Initiativet til renoveringen af legepladsen opstod i den lokale arbejdsgruppe for Fremtidens Landsbyturisme, hvor formanden for bådelauget, Henning Julsgaard,

der brænder for børnenes sag, mente, at den faldefærdige og farlige legeplads skulle have et løft. Han og Bjarne Lind fra borgerforeningen, der også er medlem af arbejdsgruppen, gik i gang med forberedelserne. Men det viste sig at være en langt vanskeligere opgave, end de havde ventet.

Legeredskaberne er dels nyindkøbte, dels overtaget fra den nedlagte børnehave.

I dag tør Henning ikke skrive under på, at han var gået i gang, hvis han havde vidst, hvor kompliceret det er at lave en legeplads. Det er nemlig ikke nok at skaffe nogle gode legeredskaber og stille dem op

på et egnet sted. Der skal tilladelser og godkendelser til i lange baner. Der skal forhandles om midlerne til indkøb og overtagelse af legeredskaber fra andre institutioner. Der skal ventes på nabohøringer og meget andet. Og så skal legeredskaberne renoveres, tilpasses og opstilles. Det rigtige underlag skal lægges ud, og så skal den kommunale legepladsinspektør som rosinen i pølseenden godkende hele moletjavsen. Under størstedelen af processen var det uvist, om det ville lykkes at skaffe hele finansieringen. Men selvom der godt kunne have været flere penge til et ‘forkromet’ finish, lykkedes det at opdatere legepladsen til en tilfredsstillende standard. Den frivillige indsats ved renoveringen af legepladsen er forbilledlig. ‘Den gamle redaktør’ har som tovholder for den lokale turismearbejdsgruppe fulgt arbejdet tæt, og han tager hatten af for den utrættelige indsats, der ofte har været udfordret af bureaukratisk træghed og regulært benspænd. Der vil også i fremtiden blive brug for den slags indsats, når gode ideer til bæredygtige projekter for Bønnerup og Omegn får brug for opbakning, opsmøgede ærmer og håndfaste bidrag.


15

BØNNERUP NYT

De nye konfirmander Den 19. april blev alt 13 unge fra Bønnerup ‘og omegn’ konfirmeret i Hemmed Kirke.

Bønnerupkontakten var med og fik dette billede fra den store dag.

Forrest fra venstre mod højre er det: Jonas Johnny Schou, Nicolaj Christian Basse, Julie Bøgebjerg Salling Andersen, Rebecca Brandenburg og Lasse Glerup Jespersen. Bageste række, igen fra venstre, er det Frederik Boelt Knudsen, Jakob Isaksen Christiansen, Jeppe Anker Kaagh, Victor Hinge Kristensen, Mark Lund Thomassen, Lukas Christian Kern, Marcus Christian Marx, Christian Kaagh Mogensen og helt ude til højre præsten, Eva Vibeke Andersen.

Om de krybende sten ved Bønnerup

I sidste nummer af Bønnerupkontakten (april) rejser et medlem af redaktionen, Mogens Clausen, et interessant spørgsmål om de observerede faste store sten i strandkanten med deres tårne af småsten. Han er uforstående over for fænomenet: En naturlig forklaring? Eller er der mystiske kræfter på spil? Mogens beder indtrængende om læsernes hjælp. Jeg har ingen forklaring på mysteriet og har derfor rettet henvendelse til landets førende forskere, blandt andet på DTU (afd.for faststoffysik),

Århus Universitet (afd.for geologi og astrofysik) samt det teologiske fakultet (afd. for undere og overnaturlige fænomener) og Teknologisk Institut (afd.for bygningskunst). Svarene på spørgsmålene var skuffende. En professor i astrofysik: ”Vi får mange sære henvendelser fra sære mennesker fra sære områder af Danmark, det såkaldte Udkantsdanmark. En lektor i teologi: ”Jeg har sendt studerende til jeres område. De rapporterer, at det er påfaldende, at stentårnene alle består af 7,14, 21 og af 12, 24 sten. Altså et antal som alle er delelige med de hellige tal: 7 og 12. Så mon ikke Vorherre har en finger med i spillet?”, slutter teologen. På mit spørgsmål, hvorvidt fænomenet kan skyl-

des kreative børns leg på stranden? svarer en professor i faststoffysik: ”Det er usandsynligt, siger professoren med en tydelig frederikbergsk accent. ”Der findes ikke kreative børn i Udkantsdanmark. Han tilføjer til sidst i samtalen: ”Det forekommer mig meget suspekt, at fænomenet kun forekommer ved en kortere strækning langs Norddjurslands kyst, og ikke langs kysterne ved Nordsjælland. Det kan bare ikke passe. Er jeres livlige fantasi i Bønnerup ikke blot et resultat af jeres høje ledighedstal?” Så jeg blev ikke meget klogere og kan således ikke hjælpe Mogens og den øvrige redaktion med en løsning på mysteriet ved Bønnerup Strand. Med venlig hilsen Thorstein Stefansson


16

BØNNERUP NYT

BØNNERUP STRAND 2015

HAVNEFEST & KRÆMMERMARKED 9.-10.-11.-12. JULI TORSDAG D. 9. JULI: 19.00 Kæmpe bankospil i Hallen på havnen

LI: D. 12. JU rækker... SØNDAG nge sildene bord, så læ novan underholder på de sil is at m Do To 10.00 Gr r ike us irske m FREDAG D. 10. JULI: 10.00 Den nen kajen udendørssce flotte veteranbiler på de og 18.30-21.00 Børnedisko i Hallen ng (Fiskerflå lling med sti skydes i ga en 22.00-02.30 Diskotek i Hallen 11.00 Ud .00 og ds jla se ions vnen kl. 11 cis Ha / æ Øl m. fra Pr Hour g Happy jlin 3.00 22.00-2 11.30 uget). Afse Lystbådela Mokaï til kun 20 kr. usik på 11.30 &M harmonikam startskud kl. kotek M rholder med Mobildis sserne unde ba um LØRDAG D. 11. JULI: Br 12.00 nen nen udendørssce 11.00 Acoustic Heaven udendørssce (kvartet) spiller på udendørs r den gas på lløj for børnene scenen i og Leo gi’ 13.00 Sluppen ankomme ha 13.30 Suss e går i land og laver r på havnen 14.30 Årets Havneshow tern skydes i gang 14.30 Pira af præcisionssejlads vnefest af på b 15.30 Smukke Møller spille er årets Ha 15.30 Oprå ic Heaven (duo) rund r Gasolin og Kim Larsen 10. juli 2016 7.år Hits på st ste ou udendørsscenen s næ 16.00 Ac nen – Vi se 15.30 Fjellerup Brandvæ udendørssce sen viser brandbilen frem 18.30- Madam Blå og Pop· Rockerne spiller til 02.00 spisning og dans i Hallen Entré med mad købt i forsa lg 125 kr. Entré med mad købt på dage n Tom 175 kr. Børn under 12 år Donovan 75 kr. Entré uden mad: 100 kr. Børn under 12 år: Gratis Sussi & Leo Egen mad må ikke medbring es 20.00-21.00 Happy Hour m. Øl / Mokaï til kun 20 kr.

Se mere på:

www.boennerup.dk Find os på FACEBOOK: BØNNERUP STRAND HAVNEFEST

Ungstrup VVS & Blik 3070 7763

Grefta Tryk - Grenaa

GRATIS ADGANG UNDER HELE HAVNEFESTEN – BORTSET FRA FESTEN I HALLEN LØRDAG AFTEN – DRIKKEVARER SKAL KØBES PÅ PLADSEN Festmenuen til lørdag aften består af Havnefestgryde leveret af Café Soffe • Billetter kan frem til torsdag d. 9. juli købes ved Café Soffe samt i LokalBrugsen, Bønnerup Strand • Lørdag og søndag kan de berømte Bønnerup Fiskefileter købes på Havnen • Stort kræmmermarked • Nordisk Tivolipark har åbent fra torsdag til søndag • Dankortterminal i info-vognen • Hoppeborg og børnehjørne for de mindste lørdag og søndag

BØNNERUP STRAND

BØNNERUP

FAMILIELØB 16. JULI 2015

6. udgave juli, BønnerupKontakten 2015  
6. udgave juli, BønnerupKontakten 2015  
Advertisement