Page 1

Kontakten

BØNNERUP UDGAVE 3 · OKTOBER 2014

Det var en flok velopdragne hjælpere fra havnefesten, der boogie-woogiede ud i køkkenet for at sige tak for mad til Josefine, Johanne, Birgit og Gerda ved Hjælperfesten i 2012.

Der er brug for flere hjælpere til havnefesten HAVNEFESTEN 2014 var en succes. Igen-igen! Og igen takket være tjenstvillige hjælpere, hvoraf mange ‘var på’ hele tiden i den uge, havnefestens forberedelse, afvikling, nedlukning og oprydning fandt sted. Men der er brug for endnu flere hjælpere for at aflaste dem, der er mest hængt op på havnefesten. Nogle af de travleste ‘ligger vandret’

i hele perioden uden mulighed for at slappe af og for eksempel gå en lille tur i tivoli med familien. Bønnerupkontakten har fået nys om, at det frivillige engagement ikke bare er hårdt arbejde, men at det for nogle af de mest aktive er stressende i en sådan grad, at der måske er grænse for, hvor langt entusiasmen kan bære.

( fortsættes side 16)

Læs videre om ...

Læs også ...

Egon Jensen ... “Fiskerspirer på æblerov”

Vær med til at bestemme Bønnerups fremtid.

Side 10 og 11

Side 4 og 5


2

BØNNERUP NYT

Ændring af vejføring fra Glesborg til Bønnerup ALLEREDE TIL SIDSTE NUMMER af Bønnerupkontakten havde Ivan Mehlsen fra Albertinelund Camping sendt redaktionen et indlæg om en kommunal sagsbehandling af de elendige adgangsforhold fra Glesborg til Hemmed og Bønnerup. Desværre fik vi først indlægget efter, at avisen var fyldt, og nu har kommunen tilsyneladende lukket sagsbehandlingen – men vel at mærke uden, at problemet er løst. De elendige adgangsforhold til Bønnerup eksisterer stadig.

Her redegør Ivan Mehlsen for sagsforløbet: ”Den 26. februar var der indkaldt til orienterende borgermøde i Glesborg Forsamlingshus om kloakering og byfornyelse af Glesborg Bygade. På mødet kom det frem, at forvaltningen havde holdt et borgermøde i 2012 om samme emne, og at der var to forslag om vejføringen til Bønnerup. Det ene går ud på, at man fortsat vil have al trafik ad den nuværende vej forbi den gamle brugs i krydset Hemmedvej-Glesborg Bygade. Det andet vil føre vejen vest om SuperBrugsen. ... læs videre på næste side

KOLOFON

AVISEN udgives i et samarbejde mellem Bønnerup og Omegns Borgerforening og en interessegruppe bestående af redaktionen. Avisen er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Redaktionen påtager sig intet ansvar for returneringen af stof og fotos, der uopfordret sendes til bladet.

Ansvarshavende for det redaktionelle indhold er Jens Brønden, der også er avisens redaktør og redaktionens tovholder. Avisen udkommer den første dag i hvert kvartals første måned (januar, april, juli og oktober). Redaktionelle indlæg til avisen samt medelelser om mærkedage sendes til:

bk@boennerup.dk, der læses af alle redaktionens medlemmer, eller til: Jens Brønden, Bønnerupvej 54, 8585 Glesborg. Trykning: Grefta Tryk, Grenaa

REDAKTIONEN: Annette Appel

Bjarne Lind, Redaktion

Vita Glad Petersen

Grafisk tilrettelæggelse/ombrydning appelgraphic@mail.dk

Næstformand i borgerforeningen b.lind@primanet.dk

Redaktion vitagladpost@hotmail.com

Mie Christensen

Mogens Lundetoft Clausen

Jens Brønden

Redaktion og distribution mie@nrdn.dk

Redaktion mogens.clausen1@skolekom.dk

Redaktion jensbroenden@gmail.com


BØNNERUP NYT

3

Sydgående trafik er ofte – som her – nødt til at bakke for at give plads til venstresving fra Glesborg Bygade.

Det blev fra Norddjurs Kommune fremhævet, at nogle borgere i Glesborg mente, at det var bedst for dem, at vejen blev ført gennem byen. Som borger i Bønnerup og på vegne af de mange turister, der har henvendt sig om de dårlige oversigtsforhold fra Hemmedvej ud på Glesborg Bygade, virker det tåbeligt, at vejen ikke er blevet ført mellem den gamle skole og Super-Brugsen, så Glesborg Bygade ved omlægningen til stillegade undgår den tunge trafik af lastbiler og busser til nordkystområdet – en trafik, der samtidig er til stor gene for de bløde trafikanter. For mig at se har Norddjurs Kommune taget mere hensyn til nogle få personers ønsker i Glesborg end til borgerne i Hemmed og Bønnerup, som gennem mange år har ønsket en bedre vejføring gennem eller uden om Glesborg til Bønnerup. Ved at føre vejen mellem Super-Brugsen og den gamle skole kunne det på sigt undgås, at den gamle brugs rives ned, og Glesborg derved mister en god butik. Jeg har den 12. maj sammen med borgerforeningen i Bønnerup sendt en mail til samtlige byrådsmedlemmer om, at man burde ændre den vedtagne beslutning.

Den 16. juni kom der efter endnu en rykker endelig svar, hvoraf fremgik, at det var SuperBrugsen, der havde modsat sig vejføringen forbi den gamle skole. Brugsen ønskede ikke at vende bagsiden til vejen”.

Helt uden om Glesborg

Men der har været andre løsninger på banen end dem, kommunen har arbejdet med på det sidste. Ifølge det for Bønnerupkontakten oplyste var der for nogle år siden afsat penge til en vejføring fra Rimsøvej, øst og nord om Glesborg. Men pengene blev af en eller anden grund fjernet og planen udsat. Mange i Bønnerup havde set frem til den løsning, der sender al tung trafik uden om Glesborg og via Kystvejen/ Kastbjergvej og Rimsøvej til Nordkysten uden gene for Glesborgs bykerne. Samtidig slipper trafikerende nord fra – borgere og turister – for de generende og undertiden trafikfarlige situationer, der kan opstå i T-krydset ved Glesborg Bygade. Og hvis man i samme ‘ombæring’ kunne sende trafikken udenom Hemmed, ville det være en kolossal gevinst for den lokale befolkning dér.


4

BØNNERUP NYT

Vær med til at bestemm

Fra et af de tidligere borgermøder, der nu om stunder samler et stort og engageret publikum.

BORGERFORENINGEN i Bønnerup og Initiativgruppen for Børnehavens Bevarelse (mon ikke, der snart er brug for et andet navn – red.), indkalder til borgermøde 20. november klokken 19:30 i Bønneruphuset. Og denne gang kan du være med til at bestemme Bønnerups fremtid! De to sidste borgermøder har sat flere aktiviteter i gang, som vil være med til at stabilisere Bønnerup, og der er ikke tvivl om, at sådan vil det gå hver gang, bønnerupperne

stikker hovederne sammen i borgerhuset. Det vigtigste dagsordenspunkt denne gang bliver en drøftelse af en lokal – altså vores egen – prioritering af samfundsudviklingen i Bønnerup. Ideen er borgmester Jan Petersens og blev fremsat på et møde, som formanden for borgerforeningen for nylig tog initiativ til (se side 6).

Vi skal selv bestemme

Ved den lejlighed fremhævede borgmesteren, hvor vigtigt det er, at lokalsamfundene selv har nogle holdninger til udviklingen i deres område. Hvis de ikke har det, kommer konsulenterne rendende, og de har ikke altid det nødvendige og nuancerede kendskab til området. Formanden for Borgerforeningen, Michal Lønsgren Andersen, er enig med borgmesteren i, at vi selv skal være toneangivende for den


BØNNERUP NYT

5

me Bønnerups fremtid

lokalpolitik og det udviklingsarbejde, der skal gælde her i byen, og prioriterer derfor spørgsmålet højt. – I praksis bliver det sådan, at vi på borgermødet lægger op til en drøftelse af de spørgsmål/emner, der har betydning i en prioritering, siger Michal. - Emnerne kommer fra borgerne og sendes senest 10. november til redaktionens email bk@boennerup.dk og/ eller til mig (formanden, red.) mla@solatek.dk.

Efter en åben drøftelse på mødet, kan den enkelte deltager foretage sin egen prioritering skriftligt, hvorefter borgerforeningen sørger for, at det indsamlede materiale og debatten bliver analyseret. Derefter sendes de fem vigtigste prioriteringer videre til borgmesteren.

Orienteringer

På mødet 20. november bliver der også gjort rede for de aktiviteter, der har været siden sidste borgermøde, for eksempel indenfor

1) Fremtidens Landsbyturisme, 2) Projekt Oplevelsespladser, 3) en storstilet konsulentindsats, der skulle have etableret sig med en række konkrete tiltag før sæsonstarten 2014 og 4) arbejdet med havnefusionen. Borgermødet, der ved redaktionens slutning var under forberedelse, kan formentlig også byde på orientering om andre samfundsområder end dem, man hidtil har beskæftiget sig med. Programmet er dog endnu ikke helt færdigt.


6

BØNNERUP NYT

Borgmesteren vil stoppe procesbureaukratiet DER ER MANGE ILDSJÆLE i Bønnerup. Det stod klart allerede ved lukningen af børnehaven, der tidligere på året inspirerede rigtig mange borgere til et større engagement for by og medborgere. Samtidig opstod der mulighed for at igangsætte en række primært turistorienterede udviklingsprojekter for området. Ikke bare i Bønnerup, men langs hele Djurslands Nordkyst. Ikke ubetydelige midler fra Norddjurs Kommune, fra

staten og fra EU blev stillet til rådighed, og adskillige frivillige blev inddraget i et tidrøvende samarbejde. Alligevel har de synlige resultater været beskedne. Så beskedne, at formanden for Bønnerup og Omegns Borgerforening, Michal Lønsgren Andersen, mente, at processen var ved at kvæles i resultatløse møder og en trættende, administrativ metode, der var ved at tage pippet fra de lokale frivillige.

Michal og kommunalbestyrelsesmedlem Hans Fisker inviterede derfor borgmester Jan Petersen til et møde en ‘højhellig’ lørdag formiddag i Kulturcafeen. Foruden de tre var også borgerforeningens næstformand, Bjarne Lind, og Pia Christensen og Jens Brønden fra Initiativgruppen for børnehavens bevarelse indkaldt.


BØNNERUP NYT

7 Borgmester Jan Petersen bød velkommen til et møde på Dayz, hvor der for alvor skulle sættes gang i tingene. Resultaterne udeblev dog.

Tempoet skal op

Bønnerupperne gjorde rede for den frustration, der udløses af et langsommeligt og resultatfattigt arbejde og foreslog, at tempoet blev sat op – for eksempel ved at indføre en enklere struktur i sagsforløbene, så midlerne kan udløses hurtigere og kaste resultater af sig, inden ‘gryden går af kog’, og de frivillige trækker sig. Borgmester Jan Petersen virkede ikke fremmed overfor de problemer, han blev præsenteret for og beskrev det som ‘procesbureaukratiet’, der netop kan medvirke til, at frivillige bliver trætte af arbejdet og falder fra.

Manglende styring

Et andet irritationsmoment kommer af den manglende overordnede styring af de igangværende processer. I øjeblikket er mindst fire projekter med kommunalt engagement i gang, som ikke koordineres med hinanden: 1) Fremtidens Landsbyturisme, 2) Havnefusionen, 3) Projekt Oplevelsespladser og 4) Dayz-projektet med konsulentinterviews af hverdagens aktører i Bønnerup. Det har ført til, at flere grupper har arbejdet med samme opgaver uden at vide det. Mødet mundede ud i, at borgerforeningen skriver et brev til Jan Petersen med

begrundelse for frustrtionerne, som han derefter vil ‘gøre noget ved’, og at borgerforeningen udarbejder en overordnet prioriteringsliste over indsatsområderne i Bønnerup. Dertil organiserer borgerforeningen en overordnet styring af de lokale engagementer i Bønnerup. Borgmesteren blev opfordret til at gøre det samme i kommunen. Læs brevet til borgmester Jan Petersen på borgerforeningens hjemmeside boennerup.dk.


A K T I V I T E T S K A L E N D E R 4 . K VA R TA L 2 0 1 4

8

Strikkeklubben Bankospil

Programmet for oktober kvartal: Der spilles hver anden søndag kl. 19.00 fra og med 5. oktober, det vil sige i lige uger.

Biblioteket i Kulturcafeen

har åbent alle onsdage fra kl. 16-18. Husk, at Kulturcafeen nu har til huse i Bønneruphuset, i Djurslands Banks tidligere lokaler.

Cykelklub for alle

Gratis og uforpligtende cykeltur hver mandag kl. 14.00. Varighed ca. en time langs havet mod Gjerrild. Mødested Havet 82 (ved bænken). Cykelklubben har nu bestået i ca. 3 år og er oppe på ca. 10 aktive personer, som cykler enten til Gjerrild eller Fjellerup. De har udforsket Meilgaardskoven med Trolleskoven, Chokoladebakken og Skippershoved Kirkegård. Ved du noget om omegnen, er du velkommen til at komme med og fortælle.

2015

mødes i Kulturcafeen i Bønneruphuset hver onsdag kl. 19.00. Alle er velkommen

Onsdagsklubben

Onsdagsklubben mødes onsdag d. 8. oktober og derefter hver anden onsdag, det vil sige i ulige uger.

Bønnerup Strand Petanque Klub

Der spilles tirsdage og torsdage kl. 19.00 samt søndage kl. 10.00. Fra 1. november spilles også torsdage kl. 14.00. 16. november kl. 9.00 er der andespilspetanque på banerne ved Åvej.

Bønnerup Svømmeklub

Der er fuldt optaget på svømmeholdene resten af året. Efter årsafslutningen i december indtegnes nye svømmere til sæsonen 2015.

KALENDER

Lørdag 11. oktober kl. 14.00 Ultimo september/primo oktober

Bønnerup Strand Bådelaug. Bådoptagning: Fredag tilmelding Finn Pedersen, mobil 2330 0001. Lørdag Jürgen Kern, mobil 2463 6926.

Torsdag 9. oktober kl. 19.00

Sang & Harmonika i Bønnerup Huset. Kom og vær med til en glad og fornøjelig aften med socialt samvær, musik, fællessang og amerikansk lotteri. 60 kr. for entre, kaffe, boller, kringle og lagkage.

Bønnerup Strand Bådelaug. Standerstrygning med efterfølgende traktement i fælleshuset.

Lørdag 11. oktober

Bønnerup Strand Strandjagt- og lystfiskerforening. Fisketur fra stranden – enten ved Grenaa eller Glatved.

Torsdag 23. oktober kl. 10.30-13.15

Sognehøjskolen. Efterskolelærer cand. teol. Jørgen Løvstad, Odder, fortæller om ‘Bedsteforældre – Børnebørnenes grå guld’. Sognehøjskolen holder nu til i Langhuset på Gjerrild Kro. Pris 40 kroner. Man medbringer selv frokost.


2015

KALENDER

9

Søndag 30. november kl. 14.00 Lørdag 25. oktober kl. 18.00

Bønnerup Strand Strandjagt- og lystfiskerforening. Ålegilde.

Lørdag 25. oktober kl. 16.30

Generalforsamling i Bønnerup Havnefest Forening foregår fra kl. 16:30 i Bønneruphuset. Kom og giv dit besyv med om årets Havnefest, og kom med dine idéer til næste års fest.

Lørdag 25. oktober kl. 18.00

Hjælperfest for alle, der har hjulpet til ved årets Havnefest. Der er gratis adgang for alle hjælpere, der på den ene eller anden måde har givet en hånd med. Andre er også velkomne, men skal betale 100 kr. Havnefestforeningen byder på en bid mad, mens drikkevarer skal købes i huset. Tilmelding kan foregå til en fra bestyrelsen, til Vita på tlf. 5189 4811 eller til festudvalg@boennerup.dk senest 17. oktober 2014.

Torsdag 20. november kl. 19.30

Vær med til at bestemme Bønnerups fremtid! Bønnerup og Omegns Borgerforening inviterer til det halvårlige borgermøde i Bønneruphuset. Mød op og bliv klogere på, hvad der rører sig i din by. Det er her, kuglerne støbes til kampen om fremtiden. Læs artiklen på siderne 4 og 5

Torsdag 27. november kl. 10.30-13.15

Sognehøjskolen. Optakt til advent. Præst og kommunikationsmedarbejder i Syddjurs Kommune, Morten Bay Mortensen, kommer og fortæller om folk på Djursland og andre beretninger. Sted: Langhuset Gjerrild Kro, pris 40 kr. Deltagerne medbringer selv frokost.

Borgerforeningens Juletræsfest for børn i alle aldre. Der er underholdning, slikposer til børnene, og der sluttes med juletræstænding på parkeringspladsen, hvor vi ønsker hinanden en rigtig glædelig jul.

Tirsdag 9. december kl. 14.00

Interesseklubben inviterer til julehygge i Bønnerup Huset. Underholdning ved Jørgen F. Mortensen, der i sit show ‘Ud mæ’ de gamle og julehygge’ på en munter og uhøjtidelig måde kommer omkring vores egen tilværelse på godt og ondt. ”Vi er stadig stenalderfolk, men flintøksen er udskiftet med en forkromet indkøbsvogn”. Du vil grine, så tårerne triller. Musikunderholdning ved Bernhard Kiel. Entre 60 kroner medregnet kaffebord med boller, kringle og lagkage.

Lørdag 13. december kl. 17.00

Bønnerup Strand Bådelaug. Julefrokost for medlemmer i fælleshuset. Tilmelding til Inga på mobil 2143 9250, tidligst 1. november, max 40 deltagere.


10

PORTRÆT

Fiskerspirer på æblerov Men gårdmand Vester bar ikke nag og inviterede på lovligt æblegilde

EGON JENSEN FORTALTE i sidste nummer om fiskepriserne, der generelt er for dårlige, ikke mindst i Bønnerup. Og vi bliver lidt ved emnet: - Der er masser af fisk, men fiskerne kan jo ikke få noget for dem, fortæller Egon. Det er derfor, der ikke er så mange fiskere tilbage. - I dag er der vel 11-12 fiskere her i byen, men førhen, da jeg fiskede var vi 70-72 fast registrerede erhvervsfiskere.

Hvorfor tog du egentlig til Anholt? - Jamen, det var sådan set det samme. Der var fisk nok, men priserne i Bønnerup var dårlige. Og så var det, jeg fik et tilbud om at fiske ved Anholt, hvor fiskeriet dengang var ligeså godt som i Skagen og Thyborøn. De sidste fire år, vi boede derovre, havde jeg egen båd, og kunne holde fire håndværkerlønninger om året ved at fiske. Vi kom hjem derovrefra i 1966 med møblerne i lasten – undtaget

lige chatollet. Det kom med færgen.

Fiskede fra konfirmationen

Egon Jensen kom tidligt ud at fiske. Allerede dagen efter konfirmationen i april 1949 tog hans far ham med. - Jeg fiskede med min far i 3-4 år, indtil jeg skulle ind som soldat. Så kom jeg hjem og fiskede i tre måneder, indtil jeg fik tilbudet fra Anholt. - Da vi kom hjem derfra,


PORTRÆT

boede min far derinde, fortæller Egon videre og peger hen mod den østre ende af huset. Vi byggede til med kælder, soveværelse og børneværelse og en stor stue på loftet, hvor Lissy indrettede sig et kontor og udførte alt indenfor regnskaber. Egon Jensen tog ikke sine drenge med ud at fiske lige efter konfirmationen. Den ældste, Kenneth, kom nemlig på søfartsskole i Svendborg og blev skibskok og sejlede verdenshavene tynde, indtil han vendte hjem og begyndte at fiske fra Grenaa. - Michael kom på sømandsskole i Frederikshavn og var tidligt interesseret i fiskeriet. Allerede inden konfirmationen sad han på sit værelse eller i hjørnevinduet i stuen og syede nye rødspættegarn.

Startpatroner mod muldvarpe

- Meget var anderledes før i tiden. Længe før min tid havde vi jo ingen havn her, og skibene herfra var ofte i Randers, hvor de også havde værft og maskinfabrik. - Men Christian Hansen havde et skibsværft her i byen, der henne på Havet 1, hvor den gamle borgmesters hus ligger i dag. - En aften, da jeg var 18 år, var jeg med til at trække en nybygning ud ved højvande. Inden vandet kom ind havde jeg hamret nogle pinde i bunden der, hvor der var mest vand, så vi ved

højvande kunne følge den mest farbare vej. De lagde en Grenaa-motor i den, sådan en gammeldags encylindret en med glødehoved, der skulle startes med en ‘cigaret’ i toppen. Dem har jeg stadig liggende fire-fem af. De kan også bruges til muldvarpe. Egon Jensen kommer mange gange i samtalen ind på, at der er så mange fisk i havet, men at man ikke kan få en ordentlig pris for dem. På spørgsmålet om, hvad man kan gøre ved det, siger han blot, at det er under al kritik, at kun nogle få mennesker tjener på fiskeriet. Og de er ikke fiskere.

Skolegang og æblerov

- Når nu vi snakker penge og fiskere, så kommer jeg til at tænke på lærer Jørgensen, som vi gik i skole hos hver anden dag, indtil vi kom op til frøken Johansen i Gammel Bønnerup. - Jørgensen var en flink

11

mand, der aldrig slog, og når han var færdig med skolen, tog han et par timer på havnen og lavede regnskaberfor fiskehandleren. Hver fredag kunne vi så hente vores ugeafregning hos Jørgensen, hvis vi da ikke var på havet. - Vi gik i skole her i byen de første tre år og kom så op til frøken Johansen. - Oppe i den store skole løb vi drenge en dag fra legepladsen over grusvejen og ind i Vesters have og huggede nogle røde sommeræbler, der smagte rigtig godt. Her nede på de tørre sandskrænter ved havet var der jo ingen æbletræer. - Jørgensen havde set det hele, og da vi kom ind, fik vi en ordentlig overhaling. Men gårdmand Vester kom et par uger senere over på skolen og sagde, at vi skulle med ham over i haven, hvor han gik hen til træet med de røde æbler. Her gav han en af grenene et ordentligt dask med stokken, og æblerne væltede ned. - Spis så lige så mange, I orker, sagde han. Men lad de umodne være. - I dag bærer æbletræerne heldigvis frugt her ved Bønnerup Strand, så nu kan vi spise æbler på lovlig vis. − Tak for snakken, Egon. Mogens Clausen


12

BØNNERUP NYT

“Projektet Fremtide Landsbyturisme” i sl

Bønnerupgruppen har gennem hele projektet lagt vægt på at stien langs kysten blev renoveret.

PROJEKTET, Fremtidens Landsbyturisme, er gået ind i sin sidste fase. Regnskabet for hele projektet skal være afsluttet 31. marts 2015, mens kommunen skal have de sidste bilag for lokale aktiviteter 31. december 2014. Bureaukratiet kræver plads i kalenderen! For Bønnerups vedkommende har Fremtidens Landsbyturisme først og fremmest betydet en større kommunal forståelse for turistpotentialet på hele Nordkysten. Men projektet har også givet

resultater i form af konkrete projekter. Arbejdet med landsbyturismen har stået på i et år, og en lokal arbejdsgruppe bestående af Bjarne Lind, Henning Julsgaard, Per Søren Pedersen, Michal Lønsgren Andersen og Jens Brønden har deltaget i workshops og fællesmøder med Gjerrild og St. Sjørup. Sidstnævnte blev medlem af styregruppen for hele nordkystprojektet. Projektet rådede over noget i retning af en million, hvoraf størsteparten skulle anven-

des til konsulentbistand. Heldigvis kom der senere i processen LAG-midler til fra landdistriktsprogrammet, der hermed åbnede mulighed for mere konkrete projekter.

Dét kom der ud af det

Arbejdsgruppen i Bønnerup har under forløbet haft svært ved at vide, hvorfra pengene til de enkelte aktiviteter/ projekter er kommet fra. Men under ét anbefalede gruppen først og fremmest de ideer, der var fælles for de tre byer.


BØNNERUP NYT

ens lutfasen

Vi ønskede 1) den fælles sti mellem Gjerrild og Fjellerup udvidet til to spor, 2) at rive den faldefærdige og farlige legeplads på havnen ned og opføre en ny, 3) Hjertestien forbedret, så den kan anvendes efter hensigten (motion!), 4) tennisbanen retableret blandt andet som et turistfremmende aktiv, 5) faciliteter for kite-surfere og andre kystaktiviteter, 6) oplysende turistpjece om Bønnerup, m.m.

En hel del af dette er gået i opfyldelse eller er på vej til det. Men pengene kommer ikke kun fra Fremtidens Landsbyturisme. Kyststien er udbedret, som vi ønskede det, men da stien alligevel skulle renoveres efter stormen ‘Bodil’, var det kommunen, der betalte. Legepladsen på havnen er tilgodeset med 25.000 fra projektet og 40.000 fra kommunen af et budget på små hundrede tusinde. Henning Julsgaard og Bjarne Lind står for realiseringen af projektet. Hjertestien har her på det sidste fået 100.000 kroner fra projektet til gennemførelse af stiens østlige afsnit. Det har vist sig, at det ikke er nær så dyrt at renovere tennisbanen som antaget.

13 Det er hegnet, der koster, men det fejler ingenting, og selve banen og netfaciliteterne kan renoveres for cirka 40.000 kroner. Pengene kommer fra kommunen. Faciliteterne for kystaktiviteter, som opføres på havnen, finansieres af andre kasser – for eksempel Projekt Oplevelsespladser (se andet sted i bladet – red). Turistpjecen er blevet til et meget anvendeligt og oplysende kort over Bønnerup med indtegning af Hjertestien. Det er Kim Lanzky, Ivan Mehlsen og Destination Djursland, der står bag kortudgivelsen.

Kirsten Bjerg tv. og Kirsten Helby fra Norddjurs Kommune har gennem hele projektet været nærmeste samarbejdspartner i kommunen.


14

Der er børn i byen igen

Det så sørgeligt ud sidste vinter, ikke bare på grund af den forestående lukning af børnehaven, men også fordi begge byens dagplejere måtte smide håndklædet i ringen og lukke ‘butikken’. Men nu går det den anden vej. Der er atter børn i byen, og der kommer forhåbentlig flere og flere. Jette Nielsen Andersen på Bolthersvej startede op med to børn 1. april og kan i disse dage – pr. 1. oktober – melde fuldt hus med alle fem pladser besat. Byens anden dagplejer, Bodil Christensen, der også bor på Bolthersvej, starter 1. oktober med to børn og har plads til yderligere tre. … hvilket vi iler med at give videre!

Intet julemarked - med mindre Der har været julemarked i Bønnerup Huset i en hel del år, men af forskellige årsager som udlejning af huset, ferie og andre forhindringer kan det ikke lade sig gøre i år. Det beklager borgerforeningen. Men hvis der er nogen, der har lyst til at holde Julemarked for borgerforeningen, er de velkomne. Vi hjælper gerne med kontakter og andet.

SMÅNYT

Bønnerup som “oplevelseplads” Projekt ‘Oplevelsespladser’ var et af de større projekter, der blev sat i søen i 2014. Femmøller og Bønnerup blev udpeget til et pilotprojekt, hvor et vartegn, der er ens for alle danske såkaldte ‘Oplevelsespladser’ i fremtiden, skal signalere, at her er der oplevelser for turisterne. Et vartegn er imidlertid ikke nok. Der skal også være noget at opleve, og derfor blev der afsat fire millioner kroner, som skal sikre, at de to byer også har oplevelser at byde på. Som altid blev det oplyst, at cirka halvdelen af midlerne skal gå til konsulenter/ arkitekter og lignende, mens kun halvdelen kan anvendes til konkrete produkter.

Flytning af Kulturcafeen Her i september blev Kulturcafeen flyttet over i Banklokalet. Der er ikke så meget plads, som i de gamle lokaler, men det ser ud til, at det går. Lokalet er blevet sat i stand ved frivillig arbejdskraft, ligesom flytningen er sket over en uges tid ved frivillig arbejdskraft. Der er ikke ændret på indholdet af cafeen. Der er fortsat åben i biblioteket onsdage fra kl. 16.00 til 18.00.

Selvom målet var at have oplevelsespladserne klar til sæson 2014, er der indtil videre kun få synlige resultater. Der er opstillet en container på Trekanten i havnen. Den skal fungere som kajakskur, og i forbindelse med den etableres en bro til søsætning af kajakerne. Broen vil senere føre til en ponton, som ikke kun kajakfolket kan bruge, men som på sigt kan indrettes til vinterbadning og et havnebad. I forbindelse med projektet opstilles omtalte vartegn på pladsen ved havnekontoret. Vartegnet skilter med vindhastighed, temperatur og badevandstemperatur. En sidste del af projektet er borde- og bænkesæt der opstilles på den nye plads ved fiskebutikken og på det vestlige molehovede, hvor mange spadserende nyder havluften. Strikkeklubben mødes hver onsdag aften fra kl.19.00 fra 1. oktober og alle er velkommen. EDB-nørderne er der også plads til. Der er skrevet kontrakt med Norddjurs Kommune om forsat tilskud til Kulturcafeen på samme betingelser, som i den gamle cafe. Hvad der skal ske med den gamle cafe ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Nøgle til den nye Kulturcafe kan hentes hos Mie, Havet 104. Tlf.: 20 18 44 34.


15

SMÅNYT

Af Mie Christensen

Trine Kern holdt auktion for de unge

Det var børn og unge i Bønnerup, der opfordrede Trine Kern fra Nova til at afholde en auktion, hvor overskuddet skulle gå til børne- og ungearbejdet i Bønnerup. Trine var hurtig til at tage opfor-

dringen op og skaffede mange spændende effekter til auktionen både fra byens lokale erhvervsdrivende og udefra. Som bidragsydere kan bl.a. nævnes FC Midtjylland,

Randers FC, komikeren Andreas Bo, Poul Krebs, Lis Sørensen, Sussi og Leo, Randers Regnskov, Ree Park, Kattegatcentret og mange, mange flere. Auktionen blev holdt 5. juli i det dejligste sommervejr. Lokal Brugsen gav pølser, og borgerforeningen grillede dem og solgte kaffe og kage. Drikkevarer skulle købes på Nova. Første halvdel af auktionen blev varetaget på fineste måde af Hans Fisker, og anden halvdel blev varetaget af Tykke på ligeså fornem vis. Auktionen blev en succes, og der kom 24.000 kroner ind til ungearbejde i Bønnerup. Det er borgerforeningen, der i samarbejde med de unge bestemmer, hvad pengene skal bruges til.

Af Jens Brønden

Evaluering af samarbejdet med kommunen Også Norddjurs Kommune har forsøgt at samle trådene fra de hidtidige aktiviteter i Bønnerup i 2014. Sen eftermiddag 10. september på Dayz havde kommunen sat samtlige aktører i det kommunale samarbejde stævne for at evaluere de igangværende projekter. Mødet gav mulighed for, at de lokale medvirkende kunne kommentere arbejdet og stille spørgsmål om forløbet. Samarbejdsprojekterne omfatter ‘Fremtidens Landsbyturisme’, ‘Projekt

Oplevelsespladser’, havnefusionen og en undersøgelse af Bønnerups behov, baseret på en række gruppe- og personinterviews. Fra kommunen redegjorde Helen Rosager, Kirsten Bjerg, Kirsten Helby, Kim T. Jensen med flere for aktiviteterne, og de lokale deltagere supplerede og uddybede begivenhederne og gik i debat med kommunens repræsentanter. Blandt andre formanden for borgerforeningen Michal Lønsgren Andersen var utilfreds med, at tingene går for

langsomt, og at oplysning og information om aktiviteterne har været for ringe. Det sidste kunne flere af deltagerne genkende, og der blev lovet at stramme op på den del af samarbejdet. Helen Rosager efterlyste tilkendegivelser fra alle medvirkende. - Hvis nogen er utilfreds med et eller andet, må de endelig melde tilbage, så vi kan gøre det bedre, sagde hun. Læs også side 12-13


16

BØNNERUP NYT

... fortsættelse af forsiden Nogle er allerede faldet fra, og hvis det viser sig at være en tendens, er udsigterne for fremtidens havnefester i Bønnerup måske knap så lyse, som by og borgere kunne ønske.

Opfordring til borgerne

Ved at appellere til det bønnerupske sammenhold, som vokser sig stærkere i disse år, er der alligevel grund til at tro, at flere melder sig under fanerne ved havnefestens kommende generalforsamling 25. oktober klokken 16.30 i Bønneruphuset. Bønnerupkontakten har talt med en af havnefestens drivkræfter, Vita Glad Petersen, der opfordrer borgerne til at slutte op om havnefestens generalforsamling, hvor alle er velkomne. - Det er vigtigt, at alle, der er interesseret i Bønnerups havnefest, møder op, siger Vita. - På den måde kan man være med til at præge næste års fest og i det hele taget fremtidssikre den tilbagevendende begivenhed, hvis overskud går til veldædige formål til gavn for byen. Vi kan altid gøre det bedre og vil

derfor rigtig gerne have nogle tilkendegivelser af, hvad borgerne synes om festen, og nogle ideer til, hvordan vi kan gøre den endnu bedre næste gang og i fremtiden. Vita siger videre, at bestyrelsen på generalforsamlingen vil fortælle om planlægningen af havnefesten og om de opgaver, der skal løses i løbet af den uge, arbejdet står på. - Jeg håber, det vil skabe interesse for at give en ekstra håndsrækning. Vi trænger virkelig til det. Direkte henvendt til borgerne siger Vita: - Er du interesseret i at give en hånd med – for eksempel et par timer eller en dags tid – så mød op på generalforsamlingen og få et indblik i det arbejde, der er nødvendigt for at få det store arrangement afviklet. Alle er velkomne. Også til hjælperfesten efter generalforsamlingen. Har du på den ene eller anden måde givet en hånd med ved festen i år, kommer du gratis med. Andre betaler 100 kroner. Læs mere i aktivtetskalenderen på midtersiderne.

SMÅNYT

Opråber til at dele tjansen med

Bankospillet i Bønnerup er en stor succes, både for de mange, der spiller, og for dem, der får del i overskuddet. Men det kan ikke gennemføres uden en opråber. Sådan en har bankospillerne heldigvis. Gitte Sørensen har ikke i sinde at trække sig, for hun er en ildsjæl, der nok skal sørge for at numrene kan høres på de bageste rækker. Men hun vil gerne have en at dele råberiet med. Derfor har hun henvendt sig til Bønne-

rupkontakten med dette opråb: ”Jeg er helt sikker på, at den fødte opråber sidder et eller andet sted her i nærheden. Så når du har læst dette, så ring til mig på tlf. 6013 6395. Du skal regne med at afsætte nogle timer hver fjerde søndag – i oplæringsperioden dog hver anden søndag. Bankospillet foregår i Bønneruphuset. Du skal møde kl. 17:30 for at være med til at gøre klar til bankospillet.

Bagefter går der lidt tid med at sælge nogle ting, inden spillet begynder. Efter spillet er der oprydning og kaffe. Vi er en lille flok, der hjælpes ad med det hele. Men en del af os er oppe i årene, så det ville være dejligt med nye kræfter. Du behøver ikke selv være bankointeresseret, bare du vil bruge nogle timer på det.

3. udgave Bønnerupavisen, oktober 2014  
3. udgave Bønnerupavisen, oktober 2014  
Advertisement