Page 1

Kontakten

BØNNERUP UDGAVE 18 ·JULI 2018

Fest og sol i Bønnerup DET KAN GODT VÆRE, der har været sol i hele landet i maj og en stor del af juni, men det er næppe alle steder, der har taget sig så godt ud som her - set fra en skyfri himmel. Der skal være fest nu, når den årlige havnefest åbner om få dage, og igen når det årlige familieløb et par dage senere trækker folk til byen. Og der har allerede været fest - små og store - privat og for os alle. For eksempel da Det Maritime Hus holdt ‘åbent hus’ for nylig. Havnen fik ved den lejlighed besøg af mange mennesker udefra, som prøvede de mange tilbud, den nye forening introducerede for

publikum. Der blev demonstreret paddleboard (se ovenfor og inde i bladet), optimistjoller, jollesejlads, kajakroning, krabbefiskeri og meget andet. Men det har ikke været fest altsammen i Bønnerup og Omegn. Kommunen gør ikke nok for at leve op til sine forpligtelser, og borgerne slutter ikke op om at få genstartet Bønnerup-revyen. Alt det og meget mere kan du læse om i dette nummer, ligesom du kan få et overblik over næste kvartals aktiviteter på midtersiderne. God fornøjelse.

Læs om ...

Læs også ...

Læs også ...

Det Maritime Hus åbnet på Bønnerup Havn ...

Garanti for tørvejr ved mål i familieløbet ...

Ingen revy i Bønnerup ...

Side 4 til 6

Side 10 og 11

Side 12


2

BØNNERUP NYT

Nyt fra Borgerforeningen BORGERFORENINGENS formand, Michal Lønsgren Andersen har fået nyt telefonnummer og ny mailadresse. Nu hedder han <michalandersen1971@gmail.com> og hans telefon er 4070 4169. Men der er også andet nyt fra borgerforeningen. Selv siger formanden som sædvanligt, at der ikke er meget at fortælle, men han bliver ofte siddende et stykke tid, og når snakken går, viser det sig altid, at det ikke er det rene pjat med foreningen.

Michal fortæller for eksempel, at tennisbanen skal ryddes til fordel for en friluftsovernatning for cyklende, vandrende og roende langtursfolk langs Nordkysten.

Tennisbaner i nabobyerne

Der har ellers været kræfter i gang med at retablere de to tennisbaner, men selvom der blev knoklet for at rykke den selvsåede fyrreskov op, som havde afløst den fine grusbane, så er der lang vej til, at en tennisbane kan stå klar. John og Gitte Petersen, der har været tovholdere og en del af trækkraften i forsøget på at genskabe tennisbanen, har forsøgt at stifte en tennis-

klub, men interessen var for ringe, og formand Michal konkluderer derfor, at tennissporten næppe har en stor fremtid i Bønnerup. Skulle der alligevel vise sig interesse for at spille tennis, er chancerne rimelig gode. I Gjerrild er der ikke færre end to tennisbaner med hver sin administration, i Glesborg er der også en bane, og det samme gælder Ørum. Og da ingen af disse baner er fuldt booket i almindelig fritid, er chancerne for at komme til at spille tennis her på egnen ganske gode.

Den gode, gamle oldtid

Men altså ikke i Bønnerup. Her skal man til gengæld

KOLOFON

AVISEN udgives i et samarbejde mellem Bønnerup og Omegns Borgerforening og en interessegruppe bestående af redaktionen. Avisen er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Redaktionen påtager sig intet ansvar for returneringen af stof og fotos, der uopfordret sendes til bladet.

Ansvarshavende for det redaktionelle indhold er Jens Brønden, der også er avisens redaktør og redaktionens tovholder. Avisen udkommer den første dag i hvert kvartals første måned (januar, april, juli og oktober). Redaktionelle indlæg til avisen samt meddelelser om mærkedage sendes til:

bk@boennerup.dk, der læses af alle redaktionens medlemmer, eller til: Jens Brønden, Bønnerupvej 54, 8585 Glesborg. Trykning: Grefta Tryk, Grenaa

REDAKTIONEN:

Bjarne Lind, Redaktion

Vita Glad Petersen

Annette Appel

Mogens Lundetoft Clausen Redaktion mogens.clausen1@skolekom.dk

Jens Brønden

Grafisk tilrettelæggelse/ombrydning appelgraphic@mail.dk

Mie Christensen

Mogens Lyng

Redaktion og distribution mie@nrdn.dk

Næstformand i borgerforeningen b.lind@primanet.dk

Redaktion mogenslyng@yahoo.dk

Redaktion vitagladpost@hotmail.com Redaktion jensbroenden@gmail.com


3

BØNNERUP NYT

og kradse kontingentpenge ind i de husstande, der endnu ikke er kommet med ‘på vognen’.

Asfalteringen

Tennisbanerne bliver aldrig mere til tennisbaner, men der er udmærkede faciliteter i nabobyerne.

kunne overnatte i sheltere, tænde bål og leve livet som i den gode, gamle oldtid. Der har fra kajakroere, vandrende og cyklende langs kysten været mange forespørgsler om overnatningsmuligheder nær vandet, og det kan imødekommes ved at indrette en regulær friluftsovernatning på de gamle tennisbaner. Hegnet skal fjernes. Det skal jo ikke være et frilandsuseum for primitive kulturer, men en rekreativ overnatningsmulighed for folk på farten.

Kontingent

Michal fortæller også, at der arbejdes videre på at øge medlemstallet i borgerforeningen og dermed kontingentindtægterne. Det har allerede hjulpet meget, at man kan overføre sit kontingent på mobilepay, men det kan stadig blive meget bedre. Indbetalinger til borgerforeningen kan ske på 2040 6994 eller til bankkonto 7320-1237614. Beløbet er 125 kr. om året. Bestyrelsen regner stadig med at gå rundt

Formanden giver desuden udtryk for sin frustration over, at kommunen tilsyneladende lader hånt om sine forpligtelser overfor Bønnerup og omegn. Asfalteringen er endnu ikke kommet i gang (læs også side 13), og Michal tvivler nu på, at det sker i år. Det har han også god grund til. Der er nemlig anlægsstop, og kommunen giver ingen garantier. Ved redaktionens slutning havde der endnu ikke være holdt ‘arbejdsdag’ i Bønneruphuset. Der skal som sædvanlig gøres hovedrent og udføres forskellige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder, som for eksempel maling, hvor det trænger. Der bliver muligvis kaldt til ‘arbejdsdag’ i august. - jens

Husk lige dit medlemsskab til Borgerforeningen! KONTINGENTET er på kr. 125,00 pr. person, og det kan indbetales på konto 7320-1237614 eller på mobilepay tlf. 2040 6994, eller det kan indbetales kontant til Gerda Rasmussen, Bønnerupvej 25. For tiden er der 143 personer, der har indbetalt kontingent, hvilket kun er godt en 25 procent af samtlige husstande i Bønnerup. Borgerforeningen har ganske mange udgifter, ikke kun til arrangementer som juletræ for børn, fastelavnsfest, generalforsamling og meget andet, men også til udgiftstunge forpligtelser som vedligeholdelse af Bønneruphuset.

Der er derfor al mulig grund til at støtte op omkring borgerforeningen, så alle i byen bliver medlem og betaler kontingent. Borgerforeningen er den eneste demokratiske institution, som repræsenterer Bønnerup i forhold til kommunen og omverdenen i det hele taget. Foreningen arbejder for byens og alles bedste. - mie

Nu kan de 125 kr. betales på mobilepay på tlf. 20406994.


4

BØNNERUP NYT

Det maritime hus åbnet på Bønnerup Havn

Formanden for Det Maritime Hus, Allan Mogensen, byder velkommen til de mange fremmødte.

EFTER AT DER i mere end to år har været meget stille i Bønnerup Sejlklubs tidligere lokaler på Bønnerup Havn, så er der nu kommet nyt liv til lokalerne efter åbningen af Det Maritime Hus. Det Maritime Hus er et flot samarbejde mellem en række foreninger, organisationer, skoler og privatpersoner, og det har fået stor støtte fra Bønnerup By og Havn og mange andre parter op til åbningen. Huset er samtidig et godt eksempel på den tankegang, der ligger bag etableringen af landsbyklynger, for her er maritimt interesserede fra flere landsbyer gået sammen om etablering af huset i Bønnerup Strand.


BØNNERUP NYT

Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Fisker holder åbningstalen.

Netop fejring af det fine samarbejde var en væsentlig del af talen, da kommunalbestyrelsesmedlem Hans Fisker holdt lykønskningstale på åbningstalen. Hans Fisker fortalte om dengang han var dreng, og hvordan der dengang på ingen måde var samarbejde med andre byer. - Jeg er født øst for havnen, og vi kunne egentlig ikke rigtig med dem, der kom fra vest for havnen. Vi havde det egentlig heller ikke så godt med dem fra Gjerrild, og det var sådan set helt skidt med dem fra Fjellerup. Der var øretæer i luften, når vi stødte på hinanden, mindedes Hans Fisker.

Demonstration af paddleboard ved Det Maritime Hus

5

Han glædede sig over, at der nu er etableret et bybånd langs Nordkysten, og at landsbyerne kan samarbejde. - Sammen kan vi mere, sagde han. Havnebestyrelsen i Bønnerup Havn er yderst tilfreds med den nye aktivitet, som bliver et aktiv både for turister og ikke mindst fastboende. Foreningen for Det Maritime Hus blev stiftet 7. maj, og Allan Mogensen blev formand for bestyrelsen. Han bød velkommen til åbningen med ønsket om at den nye forening hurtigt vil få mange medlemmer, både foreninger og privatpersoner, så der kan skabes grundlag for et højt aktivitetsniveau i den kommende tid. Der er indledt et samarbejde med andre maritime foreninger, for eksempel kajaksejlerne i Gjerrild, efterskolen Helle i Gjerrild er dybt involveret, og der er samarbejde med Grejbanken, som Ung Norddjurs driver, om udlån af materiel, indtil den nye forening selv får midler til at erhverve tingene selv. Det er meningen, at der i fremtiden skal foregå alle former for maritime aktiviteter i meget bred forstand, og det er meningen at folkeskoler og andre skoler skal kunne bruge lokalerne til fremskudt undervisning. Der er også mulighed for overnatning, så man kan lave lejrskole på stedet. I løbet af sommeren skal der


6

BØNNERUP NYT

være events med forskellige aktiviteter, og det hele drejer sig om at skabe øget interesse og omsorg for havet og de muligheder, det maritime miljø byder på. - mogens l

Gjerrild/Bønnerup Idrætsforenings kajakafdeling demonstrerede kajaksejladsens fortræffeligheder for publikum.

Mange var mødt op som tilskuere til de maritime aktiviteter, der med tiden kan tilbydes fra Det Maritime Hus.

Selv krabbefiskeriet ved bådebroen samlede dagen igennem mange interesserede. Det var ikke alle, der fandt ud af, at der skal madding i klemmen (dog ikke dem på billedet). Og for dem blev det en lang eftermiddag.


BØNNERUP NYT

7

Havnefest med Sussi og Leo, Tørfsk og vandgang

Årets musikalske hovednavne er lørdag eftermiddag Tørfisk, mens der søndag eftermiddag er besøg af den Nordjyske duo, Sussi & Leo. Billedet ovenfor er fra 2013, hvor Sussi & Leo for første gang lagde vejen forbi Bønnerups traditionsrige havnefest.

BØNNERUP Strands traditionsrige Havnefest løber i år af stablen fra torsdag d. 5. til søndag d. 8. juli 2018. Havnefesten er som sædvanligt bygget op med, gavebankospil torsdag, diskotek fredag, live-musik, Slup, Havneshow og halbal lørdag, mens der søndag rundes af med live-musik, sildebord, præcisionssejlads og piratbesøg.

Som noget nyt er der søndag eftermiddag ”Water Cross” på programmet. Idéen kom fra Tinka Black Nyholm ved efterårets generalforsamling, og Tinka har i foråret sammen med 4 handymen fra Havnefestbestyrelsen bygget en forhindringsbane, som søndag eftermiddag skal forceres på tværs af havnebassinet. Der er plads til 15 friske deltagere, og håbet er, at Water Cross kan blive en publikumshitter og en tilbagevendende tradition de kommende år. Havnefesten vil som altid byde på underholdning for både børn og voksne med god musik, tivoli, kræmmere og

festlige indslag weekenden igennem. Der er igen i år gratis adgang under hele havnefesten - også til festen lørdag aften. Det er i år havnefest nr. 49 i Bønnerup Strand, og mange Bønnerup’ere støtter op om Havnefesten og hjælper til med alt fra opstilling og stegning af fiskefileter til trøjevask og oprydning mandagen derpå. Se mere om programmet for Bønnerup Strand Havnefest på bagsiden af dette nummer og følg med på www.boennerup.dk og på Facebook ”Bønnerup Strand Havnefest”. - vita


A K T I V I T E T S K A L E N D E R 3 . K VA R TA L 2 0 1 8

8

Bønnerup og Omegns Borgerforening Det står stadig sløjt til med indbetalingen af kontingenter til foreningen. Vi skal derfor også på denne side opfordre til at betale (se også side 2 og 3). De 125 kroner pr. person kan indbetales direkte på konto 7320 1237614 eller på mobilepay på tlf. 2040 6994, som administreres af Karina Søndergaard Andersen. Der kan også betales kontant til Gerda Rasmussen, Bønnerupvej 25.

Bankospil

Der spilles banko hveranden søndag kl. 19:00 i ulige uger. Biblioteket i Kulturcafeen er lukket fra 1. juli til 15. august. Derefter er der igen åbent hver onsdag kl. 16:00-18:00. Bøger, der står i Kulturcafeen kan frit lånes, beholdes eller byttes med andre bøger.

Yoga

20. august starter yoga-holdet i Bønneruphuset (se også kalenderen). Prisen er 600 kr. for 10 gange. Tilmelding til Laila Elkjær på tlf. 2093 1009.

Bønnerup Vandværk

Vandværket skal i løbet af sommeren have udført en lovpligtig digitalisering af ledningsnettet. Derfor skal alle målerbrønde være synlige. Der vil senere blive orienteret om tidspunkt både i opslagskasserne og på vandværkets hjemmeside.

Bønnerup Strand Petanque Klub

I kvartalets tre måneder spilles hver tirsdag og torsdag kl. 19:00 og søndag kl. 10:00 (Se kalenderen).

201 8 Løndag 14. juli kl. 17:00

Bønnerup Strand Strandjagtog lystfiskerforening Eftermiddagsfisketur. Vi mødes ved fælleshuset til fordeling i bådene.

Bønnerup Strand Strandjagtog Lystfiskerforening (Se kalenderen).

Bønnerup Strand Bådelaug

Bådelauget henleder opmærksomheden på sin nye hjemmeside, der hedder www.b-s-b.dk.

Cykelklub for alle

Hver mandag kl. 14:00 mødes alle, der har lyst, til en cykeltur på ca. 1 time. Vi mødes ved bænken på Havet 82.

Bønnerup Strand Seniorklub

Seniorklubben mødes i Kulturcafeen alle tirsdage i ulige uger fra klokken 14:00 til 16:00. Alle er velkomne. I sommermånederne arrangerer vi to-tre lokale ture med madkurv eller kaffe. Vi drikker kaffe i haven på Sandbanken. De enkelte medlemmer bliver kontaktet for tid og sted. (Se kalenderen).

Bønnerup Strand Strandjagtog lystfiskerforening

Generelt fra foreningen: Der mangler altid deltagere med både, så meld Jer med både, hvis muligt. Det indføres, at ved hver tur afregnes der med 25 kr. fra hver person til brændstof og drift. Ved lange ture aftales beløbet med skipper. På ture med morgenkaffe og rundstykker eller pølser erlægges 25 kr. pr. person. Tilmelding til aktiviteterne sker til Jens på 2570 8185 eller Jan på 4095 1077. (Se kalenderen).

Strikkeklubben

Medlemmerne mødes første onsdag i måneden kl. 19:00 i Kulturcafeen. Alle er velkomne.

KALENDER

Sejler derefter ud for at tømme denne del af Kattegat for fisk. Indvejning kl. 20:00 Tilmelding senest onsdag 11. juli.


KALENDER

Lørdag 28. juli kl. 17:30

Lørdag 15. september kl. 8:00

Onsdag 1. august kl. 18:30

Lørdag 22. september kl. 9:00

Bønnerup Strand Strandjagtog lystfiskerforening Grillfest i teltet på terrassen foran fælleshuset. Jens laver helstegt pattegris. Pris: 60 kr. for medlemmer og 90 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding senest mandag 23. juli. Bønnerup Strand Petanque-klub Klubben tager på besøg i St. Sjørup Petanque-klub kl. 18:30.

Lørdag 18. august kl. 8:00

Bønnerup Strand Strandjagtog lystfiskerforening Fisketur. Vi mødes til morgenkaffe og sejler derefter ud og fisker. Indvejning kl. 14:00. Tilmelding senest 15. august.

9

Bønnerup Strand Strandjagtog lystfiskerforening Fisketur. Mødes ved fælleshuset til morgenkaffe og tager derefter ud efter de fisk, vejret tillader. Tilmelding senest onsdag 12. september. Bønnerup Strand Petanque klub Efterårsturnering på banerne på Åvej.

Tirsdag 25. september kl. 14:00

Bønnerup Strand Seniorklub Almindelig klubeftermiddag kl. 14:00-16:30.

Tirsdag 9. oktober

Bønnerup Strand Bådelaug Maritimt stumpemarked, intet for småt og intet for stort. Gratis standpladser ved ankomsten. Plads til brugtbådssalg bookes hos Finn Petersen på 2330 0001 efter klokken 16:00. Rabat på havnepenge denne weekend. Pris: 100 kr. pr. overnatning uanset bådstørrelse.

Bønnerup Strand Seniorklub Bønneruphusets store sal. Foredrag af provst Anders Bonde, der bor på sin fødegård, Nøddelund, i Hevring. Han har kaldt sit causeri: ”Er der noget at grine af, når vi bliver gamle? Når alderdom bliver en kvalitet?”. Med udgangspunkt i et møde med mennesker, der er nået til en af de ældste klasser i livets skole giver han et muntert indblik i livets efterår. Yderligere information annonceres senere.

Mandag 20. august kl. 9:15-10:30

Fredag 19. oktober kl. 18:00

Lørdag 1. september kl. 18:00

Torsdag 6. december kl. 14:00

Weekenden 18.-19. august

Yoga ved Laila Elkjær Yoga-holdet holder til i Bønneruphuset. Der er tilmelding til Laila Elkjær på tlf. 2093 1009. Joans Hattefest Den populære ‘Joans Hattefest’ bliver sluppet løs i Bønneruphuset på ovennævnte dato og klokkeslet. Prisen er 175 kr. pr. deltager, men det er ikke nok at betale. Man skal også tilmelde sig, og det sker på Joans telefon nr. 2988 6187 senest 25. august. Yderligere information på senere opslag.

Tirsdag 11. september

Bønnerup Strand Seniorklub Vi mødes et sted og drikker kaffe og griller pølser, hvis vejret tillader det (tilmelding nødvendig). Nærmere information på opslag.

Interessegruppen Fiskebuffet i Bønneruphuset. Sæt kryds i kalenderen og meld Jer til hos Ruth på tlf. 2341 7325. Interessegruppen Julehygge i Bønneruphuset med underholdning og kaffebord. Tilmelding hos Ruth på tlf. 2341 7325.


10

BØNNERUP NYT

Garanti for tørvejr ved mål i familieløbet

Jeanette Friis Pedersen, fører Bønnerup Strands Familieløb videre efter Trine Kern, Maria Press og Pia Christensen, der har udført et stort stykke arbejde i tre år.

DER BLIVER med garanti tørvejr i målområdet ved årets familieløb i Bønnerup Strand. Det er nemlig placeret inden døre i den store hal på havnen, hvor løberne starter ud gennem en port og kommer i mål gennem en anden. På den måde bliver ingen af supporterne i målområdet syge af eventuelt møgvejr, ligesom løberne efter strabadserne på Hjertestien kan komme i noget tørt tøj og slappe af i bekvemme omgivelser. Ingen ved nemlig, hvordan vejret bliver torsdag 12. juli fra klokken 16 og til de sidste

halvmarathonløbere er i mål. Der var ellers bud efter familieløbet i år. De tre initiativtagere, Trine Kern, Maria Press og Pia Christensen, der utrætteligt har arrangeret løbet i tre år og gjort det til et tilløbsstykke, der har sat Bønnerup Strand på danmarkskortet, var ved at kløjes i det og måtte derfor søge afløsning til det omfattende arbejde. Det lykkedes heldigvis, så løbet ikke blev aflyst. Det er Jeanette Friis Pedersen, der har overtaget arrangementet. Og hun er en kapabel arvtager efter de tre ‘gamle’, og seje løbsarrangører. Hun har nemlig selv løbet i mange år, fordi hendes faste håndboldtræning ikke passede ind i familiens rytme, og det derfor var nemmere at tage løbeskoende på, når der var tid til det. Desuden arrangerede hun tidligere på året et marathonløb i Bønnerup til fordel for Danske Hospitalsklovne (det gav 8.000 kroner). Arrangementet gik godt, og nu har Jeanette fået blod på tanden.

Medaljer til alle

Familieløbet 2018 adskiller sig ikke ret meget fra traditionen fra de tidligere år. Men noget nyt sker der.

Foruden det indendørs startog målområde bliver der i år medaljer til alle, og der bliver aktiviteter for børn - både dem, der selv deltager og dem, der synes, det trækker ud med at vente på fars og mors slæben sig igennem løberuten. Jeanette håber på 250-300 deltagere i årets familieløb. Så mange har endnu ikke tilmeldt sig, og der er stadig god tid. Fristen for forhåndstilmelding er 11. juli kl. 12, men det er muligt at deltage helt frem til løbets start. Dog må man slippe ekstra 40 kr., hvis det er efter fristens udløb.

Alternativ til i-padding

Det vil også i år være muligt at bestille mad i tilknytning til arrangementet. Den leveres fra Havnegrillen og koster 50 kr. pr. snude. Jeanette Friis Pedersen har kontakt med en række sponsorer. Djurstømren giver vand til de mange tørstige løbere, Djurslands Bank møder op med en kaffebus, og Café Soffe bager muffins og cookies til kaffen. Jeanette drives også af ønsket om at slå på tromme for en anden aktivitet eller disciplin end den udbredte


BØNNERUP NYT

‘i-padding’ i sofaen. - Med familieløbet viser vi børnene, at det er dejligt at komme ud under åben himmel sammen med andre og bruge kræfter på at få det rigtig godt bagefter.

Marathon måske fra næste år

Og så har Jeanette planer eller snarere drømme - om at udvikle familieløbet til også at omfatte marathon-distancen på 42,195 kilometer måske allerede til næste år. Hvis det skal blive til noget, er det nok nødvendigt at flytte løbet til en weekend, fordi den lange distance for nogle kan tage op mod fem timer, og det klarer de færreste en aften efter en hård arbejdsdag. Der er ingen tvivl om, at en fuld marathon vil øge interessen for familieløbet, så det bliver endnu større end i dag. Blandt løbere er der nemlig stor efterspørgsel på flade, naturskønne ruter, der kan bane vejen for endnu en personlig rekord. Og det kan

Fra et tidligere familieløb i Bønnerup. Vi krydser fingre for godt vejr også i år.

Bønnerup og omegn med sine kystnære stier og store skove så rigeligt byde på. Marathon-ruten kan inddrage både Gjerrild og Fjellerup, og løbet kan således blive til fordel for alle tre byer. Endnu har Jeanette ikke lagt

11

sig fast på noget bestemt, men hun mener, at Bønnerup og omegn virkelig har potentialet til at blive et velbesøgt marathonløb, der samtidig kan give plads til og sikre familieløbets traditionelle distancer og ruter.

Den 5,3 kilometer lange rute på Hjertestien. Bemærk, at der er både start og mål i hallen på havnen.


12

BØNNERUP NYT

Ingen revy i Bønnerup

Bønnerup Revyen i 2011, da den var på sit højeste. Vi undgår navne, for I kan sikkert kende dem alle.

DER BLIVER ingen revy i Bønnerup i år, eller hvornår den nu var planlagt til. Der er nemlig ingen, der vil tage sig af den, eller også føler de få, der vil, at det bliver for stor en mundfuld. Det var formanden for borgerforeningen, Michal Lønsgren Andersen, der i sidste nummer af BønnerupKontakten nævnte, at der nu var kræfter i gang for at vække Bønneruprevyen til live efter ganske mange års dvale. Samtidig efterlyste han borgere, der ville være med til at forberede og opføre revyen. Men interessen har altså været for ringe. Desværre! For der er nok at grine af i Bønnerup Strand og omegn. Og det er særlig sjovt, når man kender de folk og de begivenheder, der får en tur i vridemaskinen på de skrå brædder. Men den lille kreative skare

bag revyen er ikke de eneste, der ikke er nok af. - Det er heller ikke nok publikummer, forklarer Michal. - Den gang, revyen gik rigtig godt, holdt vi generalprøve for fulde huse og dertil et par forestillinger. Men publikumsinteressen blev ringere og ringere, og til sidst var det svært nok at samle folk nok til en enkelt forestilling. Den manglende publikumsinteresse er sikkert en medvirkende årsag til den manglende opbakning fra revyens aktører, mener Michal Lønsgren Andersen.

Revyen kan genstartes

På side 2 og 3 fortæller formanden om tennisbanen, som opgives, fordi der ikke er nogen, der vil spille på den. På samme måde kan man naturligvis sige, at hvis ingen gider gå til revy, hvorfor så bruge tid og kræfter på at sætte den op. Men der kan jo være en eller anden god forklaring på, at revyen har mistet sit publikum. For en lokal revy skyldes det næppe manglende interesse, for som mennesker er flest - også i Bønnerup - er der intet morsommere end at se sin nabo eller sine venner og byfæller ‘hængt ud’ efter at have ‘trådt i spinaten’. Men hvad kan der så være galt?

Nogen må sætte sig sammen

Det kan vi kun finde ud af, hvis nogen sætter sig sammen og taler om det. Man kan forestille sig, at én tager initiativ til at tromme folk sammen, som har forudsætninger for at være med, men ikke behøver forpligte sig til det tidkrævende arbejde med selve revyen. Gruppen kan så diskutere, om det er bedre at lægge forestillingerne på et andet tidspunkt eller på en anden årstid. Eller er entreen for dyr eller for billig? Skal revyen holdes i forbindelse med fællesspisning, generalforsamling i borgerforeningen eller under havnefesten? Eller skal vi slå os sammen med Gjerrild og Fjellerup? Hvis ‘den gamle redacteur’ ikke for længst var blevet klogere, kunne jeg vel have fundet på at tilbyde at indkalde til det første møde. Men der må da for Pokker være en eller anden eller flere, der tør vove pelsen uden at forpligte sig yderligere. Her på redaktionen vil vi gerne formidle meldinger fra interesserede, som vi så kan sætte i forbindelse med hinanden. Lad det være første skridt. Tænk nye veje. Ingen skal forpligte sig ud over lyst og tid og overskud. Men meld ud, hvis I har en god ide!


13

BØNNERUP NYT

Asfalt på vej til Havet

Havet skal asfalteres i år, men det omfatter ikke cykel- og gåstien.

DEN ØSTLIGE del af vejen Havet på strækningen fra Skibsbyggervej til Klitgårdsvej står til at blive asfalteret i år. Men der er ingen garanti for, at det sker. Hvis asfalteringen bliver til noget, vil den alene omfatte vejen, mens cykel- og gåstien ud mod havet ikke bliver renoveret i denne omgang. Planerne for asfaltering i Bønnerup Strand i år omfatter desuden cirka 15 meter af Færingevej på strækningen fra Bønnerupvej til p-pladsen ved Færingegården. Resten af Færingevej forbliver grusvej. Stig Jensen fra teknisk forvaltning i Norddjurs Kommune oplyser, at der er indgået aftale med firmaet YIT, som for andet år i træk har vundet asfalteringsarbejdet i Norddjurs, om, at arbejdet i Bønnerup skal være afsluttet inden 1. oktober. - Vi kan ikke sige præcist, hvornår arbejdet går i gang, men det bliver ikke midt i turistsæsonen. Desuden skal arbejdet med nedlægning af

fibernet være helt afsluttet, inden det giver mening at asfaltere vejen, så det sker formentlig i august eller september, siger Stig Jensen. Vejene i Bønnerup er generelt i en dårlig forfatning, men det samme kan man sige om vejene næsten overalt i Norddjurs Kommune. Og en lang vinter med skiftevis frost og tø gjorde det kun meget værre. Og midlerne til asfaltering er begrænsede. Bønnerupvej står på forvaltningens prioriteringsliste over veje, som trænger til asfaltering, men det er ingen garanti for, at det sker snart. Prioriteringslisten indeholder rigtig mange veje, og det er hele tiden en vurderingssag, hvilke veje der er mest trafikerede, og hvilke veje, der trænger mest til asfaltering. Og prioriteringen kan ændre sig alt efter, hvor mange penge, der er at gøre godt med, og om veje truer med at falde helt sammen, så man skal til at starte forfra, hvis de ikke bliver lavet

I den forbindelse har det undret mange, at Brunhøjvej, som er en af de mindst trafikerede veje i Bønnerupområdet, netop har fået et nyt lag asfalt. Til det svarer Stig Jensen, at Brunhøjvej har stået på listen til at blive lavet i rigtig mange år, og det skulle være nu, hvis ikke vejen skulle falde helt fra hinanden, så den måtte fræses op og blive grusvej. Nu har den fået et lag, som både gør den jævn, men som også forlænger dens bæreevne og levetid..

Brunhøjvej har til overraskelse for mange fået et nyt fint lag asfalt i år.

Norddjurs Kommune er midt i en yderst vanskelig økonomisk situation, og der er indført anlægsstop. Stig Jensen håber, at anlægsstoppet ikke får betydning for de planlagte asfalteringsarbejder i kommunen, herunder Havet, men han kan heller ikke afvise, at det kan ske. Der er indgået kontrakter på arbejderne for i år, men det er en politisk beslutning, hvor omfattende og totalt et anlægsstop skal håndhæves. - mogens l


14

BØNNERUP NYT

Kommunens vejafdeling kører ikke for hurtigt byen ad Skibsbyggervej, hvor trafikken - meget ofte tung trafik - kommer buldrende ind i byen med alt for høj hastighed og uden chance for at undgå påkørsel af børn og andre borgere, der midt i det beskyttede bymiljø ikke regner med biler i høj fart.

Lover trafiktælling

Det famøse byskilt på Skibsbyggervej.

DER ER STADIG ikke sket noget som helst i sagen om trafiksikkerheden i og ved Bønnerup Strand. Sidste efterår henvendte borgerforeningen sig til kommunens vejafdeling og til politiet vedrørende et par påtrængende problemer med trafiksikkerheden - eller rettere borgernes sikkerhed i forhold til den ind- og udgående trafik i byen. Politiet svarede med det samme, at sådanne sager behandles af Teknisk Forvaltnings vejafdeling. Og var det bare så vel, for der foregår ingen sagsbe-

handling i vejafdelingen. Borgerforeningens mange henvendelser og rykkere føles nærmest som at ‘råbe i skoven’ - eller det, der er værre. For i skoven hører man som regel ekkoet af råberiet. Fra kommunen kommer ikke en lyd. Og så alligevel. Stærkt provokeret af borgerforeningens utilfredshed lykkedes det for tre måneder siden at få vejingeniør Anders Bitsch Christiansen til at troppe op i Bønnerup for at se på lokaliteterne. Helt konkret handler det om indkørslen til

Også på Bønnerupvej ved udkørslen fra Stendalen er oversigtsforholdene dårlige og vejen slet ikke egnet til den almindelige fartgrænse, der alt for ofte overskrides. Ved mødet for mere end tre måneder siden lovede vejingeniøren at etablere en trafiktælling på Bønnerupvej i samarbejde med politiet for måske at få nedsat hastigheden. Han afviste imidlertid at flytte byskiltet på Skibsbyggervej sydpå til Hjertestien og fortovets begyndelse, fordi - som han sagde - at det vil forringe bilisternes respekt for byskilte, hvis ikke byen starter klods op ad skiltet - det vil sige ved byens første hus. Men den påstand holder ikke vand. Der er utallige eksempler på byskilte i ‘god tid’ før byerne overalt i kommunen. BønnerupKontakten har efter mødet for tre måneder siden flere gange forsøgt


BØNNERUP NYT

at komme i kontakt med vejingeniøren for at få en udtalelse til dette nummer, og kort før redaktionens slutning lykkedes det endelig. Vi ville gerne vide, hvor langt sagen er fremme, men blev hurtigt klar over, at Anders Bitsch Christiansen ikke har foretaget sig noget som helst i den mellemliggende periode. Han kunne dårligt nok huske, hvad sagen drejede sig om, og indrømmede frimodigt, at politiet endnu ikke var kontaktet med henblik på en trafiktælling. Og ligeså bekymringsløs tilføjede han, at der er lang ventetid på sådan en trafiktælling. Så er det, man bliver lidt træt.

Bump på Skibsbyggervej

Under interviewet luftede han dog muligheden for, at det kan ende med en nedsættelse af hastigheden på Bønnerupvej, ligesom der måske kan laves bump ved indkørslen til byen ad Skibsbyggervej. Bumpet kan imidlertid have lange udsigter, hvis det overhovedet bliver til noget, fordi sådanne anlæg først skal optages på en prioriteringsliste, som siden forelægges kommunalbestyrelsen til endelig afgørelse. Hvornår bliver listen forelagt for kommunalbestyrelsen? - Hvert år i december, forklarer Anders Bitsch Christiansen. - Men inden da skal

vi se på sagen i afdelingen og så vurdere, hvordan vi vil prioritere den. Først derefter sendes den til kommunalbestyrelsen. BønnerupKontakten (meget forsigtigt): Kan vi være sikre på, at det bliver december i år? - Eh... ja, sagde Anders Bitsch Christiansen stille efter nogen tøven. Her på redaktionen - og i borgerforeningen for den sags skyld - har vi ingen forståelse for bureaukratiets tilsyneladende målbevidst gennemførte slendrian, og vi har tidligere forsynet den oplysende artikel om sagen med et par redaktionelle bemærkninger. Dem slipper vejafdelingen heller ikke for denne gang:

Redaktionel kommentar:

Her fra redaktionen - og vel fra Bønnerup i det hele taget - kan det være svært at få øje på produktive resultater af de lønninger, som skatteborgerne betaler til kommunens vejafdeling, specifikt til vejingeniøren, der vel har ansvaret for kommunens vejnet. Der sker simpelthen ingen verdens ting ud over den forblommede snak, det undertiden lykkes byens repræsentanter at få med ham. Men handling lader vente på sig, og med kun et relevant møde om året (det i december - red.), har det sandsynligvis lange udsigter med at skabe sikre trafikfor-

15 hold for byens små og store borgere. Om nogensinde. Som beskrevet i artiklen om byens elendige vejbelægning på side 13 har det vel ligeså lange udsigter med at få ny asfalt på Havet eller bare lappet hullerne - for eksempel på Bønnerupvej, hvor man undervejs ned ad bakken i Bønnerup risikerer at miste herredømmet over cyklen efter at være kørt i et af de mange dybe huller i asfalten. For nogle uger siden blev der afsagt dom i en sag, hvor borgerne et sted i Sønderjylland havde lagt sag an mod kommunen, fordi den ikke lappede hullerne i vejene. Borgerne fik medhold, og kommunen skal nu reparere asfalten med det samme. Der er åbenbart ingen grænser for, hvor tåbeligt bureaukratiet kan udvikle sig, når det skal bruge kræfter på retssager for at forsvare dets egen inkompetence. Dertil skal det helst ikke komme her i Norddjurs, men for at undgå det, må kommunen se at få noget arbejde ud af de bemandede kontorstole i vejafdelingen. Den slendrian, vi hidtil har været vidner til, må få en ende. Ellers er vi jo nødt til at fare frem med bål og brand ligesom dem i Sønderjylland. Og det er da for idiotisk. - jens


16

BØNNERUP NYT

TORSDAG D. 5. JULI:

 æmpe bankospil i Hallen på havnen Dørene åbnes kl. 17.15 FREDAG D. 6. JULI:

  Børnedisko i Hallen    Diskotek i Hallen reezer kun 20 k   Happy Hour Øl/Mokaaïïï//B

FRI ENTR ALLE É DAGE

LØRDAG D. 7. JULI:

Peter V Viildmand spiller ”Kim Larsen” - hits på ud endørsscen

 Sluppen ankomm er på havnen

Tørfisk underhold er med humør og vesttjjys k lu

 Årets Havneshow skydes i gang

 Brand og Redning Djursland viser brandbile n frem

 Nuns with guns spiller tophits på udendø rsscenen

  Madam Blå & Po p·Rockerne spiller til  spisning og dans i Hallen Lækker sommerbuffffet m . 3 slags kød, 2 slags kartoflerr,, salater o g brød (begrænset antal) .…...... ......................185 krr.. Børn under 12 år………… ……………....95 krr.. Køøb i for K

I: D. 8. JUL ge sildene rækker... SØNDAG rd, så læn rehængere tiis sildebo

Grat Smart Band spiller ø kee

Kukk ndørsscenen n iler på kaajje på ude te veetteranb ng med flottt n skkyydes i gang i l l i ti st d U

adse cisionssejl ett)).

Præ flåde og LLyyssttbådelaug g ssttartskud kl. 11.30 ((FFisker 11.00 o . ur over l kl k n e n v av a H fordrende t Affsejling fra – er du frisk på en ud A s s r Cro nen

Waatte assineett? dendørssce ld gas fra u Haavvneb giver den fu r halløj på kajen o e L & i s s e  Su land og laavv 0)) terne går i s

  Piraat aaff præcisionssejlad efesstt aaff ((cca. til kkll. 17.330 um b å r p Haavvn O s t e r  å

50 års jubilæ

 der s n n u e r t st s o e f e ef e L n v & si 9 ttiil Haav

  Sus -14. juli 201 . 1 1 r å e t st s næ Vi ses igen

Tørfisk

Peter Vildmand

Kukke S

salg frem til og med 5. ju li og spar krr.. 25,- prr.. billet, dvs. vok sne krr.. 160,- / børn krr.. 70 ,

-

SE MERE PÅ:

WW WW W.BOENNERUP.DK

Sussi & Leo

Nuns With

Guns

nd mart Ba

Nord is isk Tiv ivolilip er åb park en a dage llllee

FIND OS PÅ FACEBOOK: BØNNERUP STRAN ND HAVNEFEST

Ungstrup VVS & Blik 3070 7763

Albertine Lund n C A M P I N G

Grefta Tryk - Grenaa

DRIKKEV VA ARER SK KA AL KØBES PÅ PLADSEN • Billetter til buffffeten lørdag aften kan frem til torsdag d. 5. juli købes ved Café Sof offfe samt i LokalBrugsen, Bønnerup Strand. Kan derefter købes i Havnefestens infovogn så længe lager haves • Lørdag og søndag kan de berømte Bønnerup Fiskefileter købes på Havnen • Stort kræmmermarked • Kaffffe og kage kan lørdag og søndag købes i festhallen

BØNNERUP

Profile for BønnerupKontakten

18. udgave-juli 2018 BønnerupKontakten  

18. udgave-juli 2018 BønnerupKontakten  

Advertisement