Page 1

lzirL' &zfool' olll;ruup poLL"

g

',poK^ ry rocts:

gja,m"f,g:*gIsJgLr t


v+>

emon

v+>t n"tf ts)L ( t'* -l-. 'tiv / itSEiv + > q*rh.rrffiffi t 6 l] lrirT# B k v + * v t 3 tf ( ( tt(+,f- l' L * f" 1Eolzf - | B'v Y -t */:. r,-ty{:il, ,r->W^ Ct i 7C. ;f r)7 t / - )vk E AllhilA *.n( r. * f" ,f v )tl|--pflEqv+> h'c'ffi*.6 {€ffiFltrA+ilk+ft+-L -c * t' l, * -,-.

w

"W

* -1

,l

tli" I r f-l'

'**# 4 .I

^--. eoKKAi)

(

.e*# -POKmDr

4$t,,a v+ /

iilir:ill

vtJ

/OO;' lffi)EnR,+l0q

t.':

i'

+l

+V-Fl/T) I

( ,x >aU a+t1 Li a l

@M@ ft#n'rJ.R'+2096 r----l

-.--fl

T-

l5Oml ifrvhltt!1OO

& FOODSALLLINEUP O1 POKKADRINKS

r5 5 C7

+v-t-vr>


J- B-

*

Ig72+ t:[190g5 = - u - 0))s 4 t = 7 )1' b 6 l,f v fi a - Y - ) V mfr,L

) tt E. 'ffiF"IlFfi,kTt ** * Ll: " fr a - u-frBo>$re.t frft.ottr"kt tE L . ifttr f r€{+0)*.1Y,t-,*t ffi L 6't#0)ffiH v - > t HtJ -,* hrt 3 A,r:€; dx6 3 - Y-lF q rw) *fr.LT I * -" #4t4ubr6'iRfrEflnEftffil: t

#r

170Uv-tvfr VEVv27

JV=VLl-)lrt:

ttt

L b - giHlFt#r ' L a t*f/e L'>h'0W bL6.D: ( I = l' = l' v z lTr T^fr "0 ) '& Zo)c^ 2k*fiX frt6:tr". I ;tt^ {,iffiEf 6 rl >, > 2 Lo) - / L L r *n*RWEZtEl+. ^ *t " a 6 t 6ifr'l+.lv,kwg 42 t >t ^-/frthq ^

.!

,r\

U:(DlFf yu-7

l'.

LabDF F " € B f fr*o)tf bl|o )EZACTt

Zlvh\Dlt>An*U):lc t-2fr9-)=hvJ)vD

)is\^DX4-D =-)fi9-)=

POKKADRINKS&FOODSALLTINEUP02


ffiffio).R^

Y-o))r4t =7 )T"b6l;f v Jt=-E-l V#ffiL, tg42+t:.[190eft=4st-illh-chiRfrHflHFft#l: J 6ffiftflRfttTt) ttE&EoEXtft = - E-ffi Wo)#'Wt*F * L /:. ffi L I: f €tr o)*.lV't:.*t . iH4? t6*ffi 0)ffiH v - v k AIJ+".-L 4t z /L::-EFir.6 : - v - IFrll:ry I *EAt'#'t * f .

tuytlb

gt!

a r3.. 185e 3of t n I i -7@8 . 6. ekc

5)\'y 2 )y

: 1f I ggkEEp=5

7.1kc ar-744 : 14 a gP156P1 I ft84\fr'ltrtt(4H+fi) I I 58x6ft:6908

tr-L-',@?

llll lllllllllllllllll ilililil

*)x@jjY2

Ii 64:t9oe.oftx

a ffi A .1 9 o e 3 o ft-]. 6 .s k c a i -7 4 E IH D k H EF " 1 :t+ I fi+4\ft{ffi+5(iH+,F) I ts E

t, ttg 02 47 1r r 001165"

185fivtrf-ts-

l9Ofiv2l-tstr)ltlbBfrtt'vi

l9Ofivzll-ts-

lllll llllllllllllllll ilililll

t* tt9024711001172'

gD

I fi84\fritr46(illtF) r t5E

ilillllllllllllllllll iltililil gl-u

t r t t 9 \ 2 4 7 1 r '0 0 1 2 4 0 "

185fivzlf-tst\c)Jivi6\t\'v!

18Sfiv/lf-tsffii8ftfrffi

I85fivz)l-tsffitrffiH6ft/tv2

affi.4: 185e 6ftx

I f-4 : l BSc 3Ofr.^ I t-ZEi€: 6.8kc r H!*ffF=:: 14

I i f f 4 :t8 5 e .6 ftx

5J\'y ) )'.

1i- 748. 7. ok c : 14 a *P1P€P"1 I fiEl\fiffiia({H}t) I I bEx 6f t = 69O E

llll illllillllllllll iltililil

4 tt9 02 47 1" 001264"

(:;-r!

5)\,:t 2 ),

a i - 7 4e '.7 .o kc 1 q P 14 P"1: 1 4 I ff=|\f ifit6(lHfr) I I 5Ex6fi=69otr

I f;+l\friffitra(trH+t) I 15E

J-e- *1%

lll llllllllllllllllll iltililll

4 t t g 0 2 4 7 1 '0 0 1 2 5 7 "

g-r!

@ .llJ[xruillili

t'flvhl70t)!-lbfr VtrvvlTitt)7t'Ji'Yi

frvhl70t)!-lltfr Vtr?y77JltiVAJ-JLNN

ifi:th17Ot)!'lbft ffi Vtr1'ti7r77tt'vY7]h-ffi

I iff4 : l TOml 3Ofi^. 6 .a kc | i- 7 4 F :I+ T H!*.EEF BI art'j.1\fiiiffiffiGnffi)

I i E A : l T O m l '3 O f t . 1 . . 6.4kc I i-748 :r4 a g p l p . g p =1 I fiE4\fr'1tr45(fH+fi) I 15tr

I iff4 : l TOml 3Oft1. 6 .4 ke |i-748 : t+ I HDFEET=: I fi=4\-itr46(ili+.h) I t5E

I ts E

lll illlllllllllllllll ilrililil

4 tt90 24 71 r r 002513"

g&

P" llll illllillllllllll ilililil .llil[llllllilill[]lll

g!-!

4 11902471"002568"

l85fivif-E-

ifr'yh179t)!-|bfr Vtr7vj7jj7d!rt)j

l9Ofivzlf-EH'R,EEfi

affi'A.l7Oml 3Ofi.1' 6. ak e |i- 748 I H!*Hf f=:: I + aft::4.))\fi1ffiffi6i1ffi) il5E

164 : l9Oe 3Oft.\ 17-7@f; : 6.9ke I H D F H E F =: : l + I fi=l\fr1"fit8(fHtF) It5E

ctihDEoHiFll.,r-1. I 1 1 I

E 4 : t8 5 s.3 o ft,^ Y - 7 5@.6 a ke ps*FEp=1 : 14 f;=/l\-ftrffi(iH+h) Ir5E

INEII|I

lllllllllllllllllllil illililll lll illlllllllllllllll lllllllllllllllllllll iltillilt iltililil

4 ttg D24 71 ' 002544"

A RN KS&F OODSAL L L INEUP 0 3 P O K KD

g-t!

4 ttg02471'002957"

g!-u

4 tt902471'002995"

glr


EEMI *r,*,'!'\

G' Ei fi.

HOT IlIirt nI'riE#i'!i,

t ) =a - 7 l l , f ) t l i t 'l

'l9Ofivzll-ts+!&a<26&h7ttv

Z50ifrv/l=-e-

"..;

Mr-ts-

tlltt

25oc 30ft.^. 164 9.1kc Ii-748 : t+ I H!*EEFE: I f;+4\friffiia(trH+t) I tsE

EIFE

I

s rr]F

is XII

E-

lgos . 3of t / . Id4 : 6. 9k s I t_ z€ E: l H!*H E rE::l+

I ff+il\-iffi18(lH+fi) I tsE

j,il. ,), .\.-J

{fi|.iilljJl,i*r'X,

ifryhZ1o

itbi)t7

. B + : p s o c- 3 o n . \

)t.o I+ - == r qi+FiF'l lIft+4\ftimi6(ij1+fi)

=ilD:-

n

lllllllll ililililililililil| ilililil||ilililililililrll ililflililil|lililil]ilil| grr

t + ' 9O 21 71 "0 02 94 0"

il,'Yb4OOIJ!-lbfr

C rlL;frZb)iviN

1' 902471 "0 0 5 1 1 8 "

&..,.;, no'ss

grL

iliyil.SLPEIV.(77'Z-

fiyh275t)!-lbfr *FtDr-E-&i,rraHHii

'+FEDfrfl*E 4d.4.t 5L BA,/.

lffi'g 275e 248^ 7.akc |i-7@E : t+ I EDkHEFBI I ft+4\fr1ffitr6(44+fi) r 408

lffi'€ 4aoc ' 24f r ^ lO . Sk c a i-74 4. : t4 a gplcgp.1 I 6cE4\-'1trtr6(fH+fi) 'I4OE I

gr!

t +'9 O 2 1 7 1 " 0 0 3 9 9 2 "

l33ks ai-744. : 9rtr I HB*H.EF,: I fi+l\fr1m48(14+fi) 3508

II

ililililililililtililililtl ililililililililrlllllllllll ililililililililrililililll A

A

t +1902t+7 1 "0 33 79 1"

4

t , t 1902471" 0 3 3 6 0 9 "

4,

4 ', 9 0 2 4 7 1 " 0 3 3 9 6 8 "

;liyDl.5L PETV177't)i'y2RM I 5L. BA/ ' I6 4: 7 . EF. l3. 3k s ai : grtr I H!*^EEE: I fi=il\-itrt8(lft+F) 3 50 8

ililililililililrililrlllll

t+19OZt+71 '03 39 75 "

l#2fi'l#2lt(6,?l tfr'v h DFUY t &7 -F ?-:tts! =v t7 )

ot,ve.fr""d A'=tc oJ eoEiurtt 6 ,-7tt Ftt" iEHFV.( ." Hffiociiglt "'

lf,:t'lf:t'<6,3, .[=

S

;g

l \l u

ti t:' )

lj [J

!: [:-]s o,-n,=,$ffim

^

@ilffi* http://www.pokkacIub.com NS EU P o K K A D R I N K S & F o oID ALP0t 4


ffiffiocR6

f i y i t i$ F t v: + > V * s t t D L (t ' * f "

v+:.D*l*n'am*t6tlrfiHB E/+*v t Ft( ( ir(. iilolz x -r Fv/ tt t :F- l' L * f " * /:' rz€7 l: ll., a>w.i"u(l' * f. 8", i 7C. #t) 7'/ - )vtE o>fififtht'S* fi y / tt.'-glino v + v h' t ffi * 6 fiEHF!lr A+if; ? {EX L a } I' I I f "

TOml if'v/rVEllOO

I SOml fiybVE!1OO

3OOml itdttltVf-2lOO

164 : 7om l lo^x 5tl\-rr S. ok e 17- 7gi! : I HffiffFBl: ItE r ffic4\frftrffi(#fr) I 508

'. l 2 6 x I64:lsoml 2,^ 12-7@e:7.5k8 a qffiffft1 : 92tr

I 6 4 : 3 OOm l '1 2 4 .\ 1 y - 7 @ Q:6 .4 ke 1995915 : Srtr I figEiJ\fiffi{6(#fr) 460FI

r frc4\frftrt6(#fr) 270n

til|ililililil|||lllllil[xtililu[[il.ltx[xililtil rT'EFF

tt49?8'0277"

45Oml ifr'vEVET lOOA

lSOml ifrttfilEHVEl

164* : 450m 1 ' 126i. a7-7EEtA.9ke I HF*fffEl: 9ttr I fisrjrfiffit6(&trF) 500E]

I64:lSOml .l2Ax 2^ ar_7AE:7.Skc a g66gllal: 6itr r #gE4\frffit6(Hfr) 3508

il[xxilillil[il .ilx[![ltlilil[uu[t|il ifl.'lt7,|

L/ETOetSrDF 1 6 4 :r4 s .6 A x 6fi-Jr.}. a 7-1@@: 3 OkB a e 4 4 1 a l :1 4 I #Ed\ft1'fiffi(#,fr) 2008

fiyh VElo)Bhrlt

tvvt

1 f f i 4 : l O O e . 5 'l E x 6ili-,,r,1. 1V-7gQ:4.ok9 a g66gfel:24

I fr=d\fr1-trffi(#fr)

ifitth VE2@dlhrll

tatltrrd-HotF lo*x 1 f f i {: 3 9 e 6ili-Jr,}. 3 .8 k8 1 7 - a g!p : I H[*SFB::l+ r fic4\fi1-trffi(#fr) 2508

nL tililililtilillllllll ||[nilu|l[[util .iln[[[ullllil[ 250H

IIHI

tt4g 7g u2 z 19"

720mlfivzl#HVE:) 100% affi€:72oml l2A,^. l7.Oks ar-7.ae: I HHfffE: : gttr I fic4\fi1"fiffi(fifr) 8258

=a-fr,yh

720mlfivD##HVE:) €ffi

a164:72omt' l 2A .}. ar_7aa: t7.oks l gqgp= 5: tf# I #E4\fiftrffi(ffifr) 605Ft

1 6 4 i 7 2 o m t '1 2 6 .^ t8.5ks l7-7.EE: 194915: l+ I fis4\fiftrffi(#fr) 790Fl

Tl0lmlifiyh##lHVE

.lt[[[[illlil[il .iln[[[ltlu[illlllil .ln[[[uttilil[iluttil AL L L INEUP F OODS CR INKS& 0 5 P O K KD


I@

*tmn

gEEgIsY-a-7tffiff

lf,nornntataamn fflmmnn6ma

ifryh ##H Lr:E7== 2OP

720ml ;/frtt7,l

#HH 5b

16zF:gmt.2O{E x 20*,^ ar-7E E :1j ke IH E FffF" ::tbOE r fig/j\fiffiffi(#,fr) t-J>tffiffi

aF 4*:7 2 o m l' l 2 A ,} . ar - 7E E : t7 .Ok c : s7tr I Hr*ffiF=: r #ct\fiffiffi(#fr) 8258

rilarilr .ilx[!|I|lililru|L[il .ilflxlfllililfiluuil fivzldtttr(tr&)6 Vf-:/TFR I ffi* : 45oml . 66,}. ar_7AE:4.gke I Fi[*ffF"J: 9r,E

r#s4\fr1"trffi(#fr) 760n

T .'.if-

ifrv2l6Lltz(ftO6 VEllF9.(I;vtll.t/-|.

l,Utr

1 6 4 : t L . 6 6 , }. I t_Z€E: 6.8ks : gr,E I H0*ffiFsJ l#c4\fi1'trffi(ffifr) 38081

94l:vl.

n

m I

iltilililililil|illlllllllll ilililililililtililflilil|

4 n90247',1"044902"

4 n902471"O44957"

lSomlfivul #tJvE)FlrVf-

lSOmlfivzl *tJvE)*lr=11^

lS0mlfivzl *t)vE)iFbr7:rl

I 64: lS Oml .l 2 6 x 2^ ar-7EE:7.7ke : 9rtr I HHffF"1 I ft84\frftri6ffitr) 2008

.l2Ax I64:lSoml 2^ ar_7€g:7.7ke I H[*ffFel : grtr

.l2Ax 164:lsoml 2^ ar-7EEt7.7kE I H!*ffiFE:: ertr r f;=l\frffiffi(Hfr) 2008

lfic4\fiftrffi(ffifr) 200Ft

ilr|ilil]ilrilililtltilililil]illllllllil tilililil]ilrilililt| n4979u2295"

"4978"2202"

"4979"2288"

fiylt ffiHHDEYR

ifrtt/: ffiHrv-J7lb-'vR

ffiHH=4LR

I ffi4 : 6ooml. 66x 2^ t2 .0 k e lr - 7ae : 1g6pgp6: er,E tfi+4\fiftrffi(#fr) 715 8

I64:6ooml .6^x 2^ ar_7gE|E: tz.oks : 97tr I HI*ffiFB: r#E4\fiffiffi(#fr) 7158

I 64 : 6ooml. 6Ax 2^ tp.oks ar-7€e: l qs5gpg: seE r fr'5gil\fiififfi(#tF) 7t 5H

ifl.':ttl

ilililrll ilrilililillllllllil ilrililililil]ilil1lllil|lll ililililtilil]flililililllil

4 t902471',o40621"

4 t902471tO43363"

soOmlfivz?HHH 6FFJbOttbFl,Sb

3(Xm fivz)#6H 6Ff,JbOnrDtftioF

J6 4:3 o0m l. l2A, } . 1V-7 @@ : 6. 4k e I H}*ffF=:: e,tr I #C4\fiftrffi(ffifr) 3508

l 6J4:3ooml .126.}. lr_7AA:6.4ke : grtr I Ho*ffF=l r ftcr\fifffE(ffifr) 350F]

4 t902471"04331g',

ril:I''r lilIlllll llllllllllllllllill ilrilililil||il||ilrlilllllil

4 n902471',043660',

4 t902471u043677"

ALLLINEUP06 POKKA DRINKS & FOODS


Hffio)c*^

4* I

/:-c 7'--rK)f;l

fivzll55C7 *V-lVE:t66ttvi

iK:tltl55B2

+v-t-vE2 r.dr,#:t55mr.z4A l I t-zEF : 8.I kB I H!*ffF=l:et,q I fi+4\-ffi+3(fHfF) I tbE

I

+V1'l/fl ;;at r.{

.6 Ax I64:t55mt 4)\,y2 ): ar-74=E:A.zkc :9rtr I Ho*ffiF": r fi+4\ft'l-fi+E(iHft) I I 5 E x6 A=6 9 OE

t-

tililililrililililil1ililililililililrililili 1 " 9 0 2 1 7 1" 8 0 1 2 8 4 "

' 49 7 8 " 0 7 3 4 "

'*.u' +I

fiv25OOPET

fivzlSOOPET

-:; C...:ater ffi

I 6+ : 5O O m t 244. ^

Vilamin "ifffu + t*:l::r:t:,; l, ... -- .. I

utti.,

ar_^aa: rsbks

I H! * f f F"3: 6eE 1ffi84\fr1trf6(ii,fF)

ifr:t/r3sOPET

1,,, ..\.---''

t-,...=u )

\+1

I f f i 4 : g O o ml .l 2 A,}. I t.g ks a,-ZEE: a ggFggl : setr I tr+4\fr|trt8(inlF) 3008

Ffluzwl IN{HUI 'fltffi

"

l11o$

f.ak e

l i - 7@ E

+ffi {

1H!*BqF=:: gr,E lf r + 4\ f t ' l- f i+ 3( { Ht t ) l40E

4 " 9 0 2 4 7 1 ', 0 3 9 5 7 1 "

fiv228OPET +t/-I.LPSU7Vyitt r 64 : aeomrz4+.^

i/*;i

. 24^^

r r_zEE: e6ke

r,

T il +l-l-lt7

, )-7 l--,

ililililililil||ililllllllil ililililililililtllllllll

4 tt902471"030080u

+v-t vE +v'( 164: 35om t

+v-t vEvJ=7

e

ililililill iltililililililf {V+.

d* :boomr .24' t^ l3.3ks i-74e: H!*ffF=::ertr fi+4\fr,1ffif6(fnfr)

l antt

4 "902471"030257"

+r

r a I r

I 4r)F

M!ilirl

'

fivh9OOPET

+V-tVr.crr-t-N

+v-tuE 7tt-rt):/rer=rJi7

rH!^-Effr=t:erE If;E4\-ifid(ijt}fi) IJUF'I

i

fivilleSffi +v-t-vEy

ftJ^-o. Y * )

- :i," 1*57r2^D ttz.l-!,,t/ r ,t'+ rese. 3oal B5alll

I l.*T! I

t

g

fr * 15% .* etr

I j_78:-+ :6.akc 27oE r Ho+FEF=s: lA-f tl,fi,'frfttlylfat l l SE

INEIITII

ililililililililrlllllllllll ililililililtililil||ili ililililililtilil||iltililt ?r>

4 n902471',O30264',

4 ',90 24 71"0 30 1 34"

fivDl25ffi +v-tvl. ESaiD^D

F.?*o Vl

+- | €, ' +L-l-Ltl I resa'r1l/

rffi 4 : l 2 5 ml l e a -a . a r-7 8 = :2 .6 k c : 27oE lHoxFEFEl r fi584\frtfi+f;(trH{E)

li@@d

tOSn I z F.n-.{il

I

eg /

* -tr' !

f r::i"l;.t

ifr:rh29Ot)!-tbfr lSchrlrh\vE7z I {E +: 29omt.z4E ^

.,-^F-+

7.skc

lE4ili**r,**, \kB/ f / ttsE h \' Pid Iil:Irill

lll{ff& ilililllll llllllll ilililil ilrililililililililililrlill

4 n9 02 47 1"O21484"

ttl :-3 ./l

rt

-

-(,

/ lt

It/,.

t-

tlr,l

iPl

^3

frv/:15582 1't-ruvtJ HS(+[//RX I ffi4 : l55ml . 6Ax 4) \ v 2\ I t - z EE: 8. 3k s : 9r,E I HHFEF"S I fi+4\frffiffi(iHtt) I 15tr N-AffiFat&36'l\,y) AalA+fr'\Tt "

<

1 ', g 0 2 1 7 1 u O 2 1 4 9 1 ',

1 ' 90 2 4 7 1 u O 3 12 4 7 "

fry/r155Y2 1l\-rur' ilD(+r{RF 6Sl(vl I ffi4 : t55ml . 6Ax 4\v))x I t-z€E:8.3ks I HI*ffH : 9r,E I fi=4\fr1m46(iH'fi) I I 5ExGA:69OE

fivzlz8oPET

|

ldch\ldhtVTttZ i :y:: ,r!" .rr:i \ l) _-.,.1 \EHif

l \' 6rL.;t

'

J ?ff4:28omr'24^^ 7E .E Tskc : 9ttr 'Ir Ht*FEf=: r#EEil\ft1"fi+3(iH+&) l 24F

IfElrirl

ililililililililrilllllll -lrn

4 u902471uO31230"

4

{i.1 {l

I-,ii\,I

;:tF'

-4r

ti,Jd"

d

.aJ

fivt9OOPET il0(+t//t* r)ivi791l: l t64 : gooml . 12,f,]. I t.7 ks a r - 7 . E =: : er,E 1psFp.Ep1 I fiEiJ\-ftr46(+H+F) 3008

ililililililililrilililil ililililililililililrlllilll ilr|ilililililrilil]l "4 97 8"0505"

07 POKKA DRINKS & FooDSALLLINEUP

1 n90 2 4 7 1" 8 0 1 3 1 4 "

4 u 9 0 2 4 7 1" 0 3 0 0 6 6 "


INEU

xrmm gElt5zll Y' --7tvt6ffi

fivzlZ8OPET 9atD** ErUD/ve T a,_7.AE:7.9ke : 9rtr I Et!*ffiF"i lfts4\fi1"fiffi(#,fr) I rsE

lll normtuacmn

fiv25OOPET EliltE66tlt/tld(

,F{. n{..$f, 6 -q,

( _r ls

tl , I

!l

I ' lll

I

ll ill r' a

l614 : Sooml.246..^ tG.Oks lr_74@: I EffiffiF€:9,H I fisl\fiffiffi(&th) Ir5E

I

R H

ffi mmrnemn

EN'E9OOPET V=/a=-,1:/l:tJ:t, I6U F:goomt' t2^.}. ar-7E E : i l .gks : 9rtr I H!,FffiF"l rf;Et\frftrffiffifr) 4008

rlE'r llllillllllllllil lllilllllll ll ilil||lllllllllllll ilililil ll iltililil||ililililt]ilililtl

4 n902471t029602',

4 1902471u0 2 9 5 5 E "

4 '902777"420516',

Hiaz80

ifr,ylt265t)!-lbfr r3raEr3ra(t?U=-7V'yJ

lrDrdtlt/tE,1r?=JVR afrA:zaoe.24fr^ ar_7EE:A.zks : 14 a *01P3P"1 r#e4\fi1"fiffi(#fr)

a64E i 265e. 24ff'^ ar-7E E t7.1ke ap4g6: t4 r f;'Cil\frffi1f;(Hfr) I tsB

I tSEt

ilililililil]ililil|ililril .llillU!!ilfrullilffio 4 n 9 0 2 4 7 1u 0 18 7 4 5 u

fivt295PET 9rlzOtJtf;t"Y1-

fivz)295PET 9r10f,fr)tltlti(Hfi$)

fivzil90 7tJ2!-'(2N

I : B.Oke 17-agle I HHSlF"l: 9rtr rf;E4\fiftrffi(#fr) 1248

a64i:295e.246..^ I I_ZEE: B.Oks : gttr I HDFtrFB:

1ffi 4: l 9oe.S ofrn I t-ZE€ : 6.9ks l H * ffF" 3: 14 r #E/j\ftftrffi(#fr) 1t5E

I #Cil\frftrffi(&fr) 124n

llllllll ililrilililll ilrililil ilrililrililililililil||]tl

4 190247 1u 0188 59 "

4 1902471u0 18 8 6 6 "

iltililililililililililr|ill

4 " 9 0 2 4 7 1 u 0 '.8| 5 8 3 "

ifvltlT0

fivz)l9O 6t/6EN

UY-,lrfri&Rl' ,tr

I 64: ts o c .g o fi ,^ I t-ZEE : 6.9ks lH[*ffifE::]+ I #cd\fiffit6(#fr) i tsE

af4 :17os.30ft,l . 1t7_7fifi:6.4ke l H D ktrfE ::l + r fiEd\frftri6(ffitfi) I rsE

trH@ trtr@.llill[lllllilllUzulll .lllru|t|ililllUlll[il lfrY:l24OYlN

ct-+,c

fivzlSooft Thttrrrt)-av-tN

a1fr4:24oml. 24 a7_ZEE: jp.zke^ a *o1gp1: t€ rf;=4\fiffiffi(#fr) I rsE

I arr_73l!l: tg.Okc a 9p1415: 14 r #c4\frififfi(H,fr) I tsE

iltililililililil|il1lllllli .il[[xllllililf[|lftl 4 t902471u028490u

PoKKADRINKS & FooDSALLLINEUPOB


HFtro)CRru l

fivzlS3OPET

Htll.rEodtrUtrxffr/( I f ,_74ig: t4.3ke : 2+ I HDFtrFE: r 6sE4\fiffiffi(iH+fi) I OsE

illlllIlll ilrililrillllillll

t, tt902471n034767"

@ I

iJ

H'ESOOPET +rl\77.if\-'Yrt-r' I t3 .2 ks ar-Z48: I H!*ffiF=:: grtr I frgE4\ftffit6(iHft) 124n

lililillllllllil

4 ', 9 0 2 7 7 7 "

fiyh275t)!-lbft #Ffl*N

ifr,:t1l34O #ffiFN

275m1.24F'^ lfr-A a'-7.EA:7.4kc IHDFffiFEI:I+ I #+l\fr1"trt6(fi,fr) 1r5E

a64:34oe. 24f r ^ a i-78E .9.2k8 l gsFtB p"5: t 4 r fi94\fiitrffi(fn+fi) I tsE

H tr .ilx[xl|lillilru .ltJ[ll!ililillluLil[il trr':tf4AOfr fiTEfliFN

fivASOOPET HFflffiH

a6> 4: 4aoe. 248^ l2.9ks lj-7F.A: a 9493"1: 14 I fiEl\frffii6(iEfr) I t 5E

I t3.7ks aj-748: : grtr I HDkffiFE: r #Ec4\ftitrffi(iH+fi) I 40R

ifr:thZ75t)!-lbft

ErdurrEuF

afr4;:275m1 . 248^ ar-74ja:7.4ke a gPlglPel:14 r fiE/j\frftr+t(iH&) It5E

tr & llllil lllllillllllll tr iltilllll ,tlJ[xl11ilil1| ,ltx[xruilill|u[uLil 4 t t9 0 2 4 7 1 n 0 1 5 8 0 3 '

fivzISOOPET HffiF

ifrvtt?L PET HFEffi

I GJ4: 5o0ml '24^^ ar-7.E.E: t3.7kc I Hfi*fffd : grtr I ft=4\fiftrffi(iH+F)

G A , }. I d4:2L tg.Oke aj-7EE: t *!trgPa1: 14

r tsE

lllllll llllllllllllll ilrililil

4 tt9 02 47 1t0 15766"

r fts4\frffitf;(&lr) 330R

.llI[![ll!ilillluilllull

fivzl SOOPET D7r. F,rt)rV177't-

i(,'yh275t)!'lbft hTvl:,jtJrbE 7'F

ifr'vtPAO h7tF.2r)r*6=lrr7.t-

T a j -7 F .= : l 3 .Ok c : 9'tr I HDF#FB: a#+r)\fi[ffiffi6n+h) 124n

1 f f i 4 . 2 7 5 m t '2 4 8 ^ 1V-7fif;:7.4ke 14 a gPl4qPal: I #=/j\frftrffi(iHfr) It5E

l6j4l : 28Oc .24fr^ a t -74-e:8.2kc a g D R H E f"!:t4 I #84\fiffitf;(&+fi) il5R

lllll lllllllllllll ilililil|

tr 1t9 o2 47 1"009017"

AtL LINEUP & FOODS DRINKS 09 POKKA

tr ,ilx[xiliililil[il .iln[ilU!|ililil]illilfl*


IillEM

*imm

l95ffiiltvDf -E-

tuyttvvltbtt

1ffi4 : t 95s . 3o^, } . a ,_REE : 6. 4k s : ]SOE I H0*SF=] r fiEil\ftififfi(&fr) I tsE

tr-L-mg

lll nornnroaran

EEEEIISy=^-7tvffif,o

ffi mmrnrmm

gD'8#Drduu(Hctc H:R)V7tr

fivA'195ffi

fivf l95ffi cD'fi#Didtll,(Hctc 9:Ebfrlffi

1ffi 4: tgS s.3OA ]. ar-7€e:6.4ke IH F* trF" ::tS OE I l5E I #g4,.fiififfi(&&)

I64F: t95c.GOA^ A.4ke ar_ZEA: I H ! *f f f " i : t B O E IfiE4\frffiffi(H&)I lsEl

tr @ llllrutillllilllllilllUltll H @ lllllllllllllililllllllllllil lllltllltlllllilllllllllltllll tr -

4' , 90247 1 t 0 2 2 3 6 8 n

ry

4 "902471tO22443t

fivzt195fiE =D'rd#Drdtlu<Hc,t l86EJi:t

fivi5I95ffi =b'rd#Drdtlu(Hctc trttEh\h7-tV

j

Iffi4:t9 5s . 306. 1. a ,_ZE-E:6.4ks I H!*ffF=::tEOE I f;E4\fr1'fiffi(#n I l5E

PbtXhT'w

ifr:t/i235ffi, ffiH affi'4:235c. SoA,}. ar-7EEt7.6ks I H 0 *S F " ! : t S O E I fiEil\fr{tr16(iH&) I I5F1

I f f i 4 : l 9 5 c . 3 o A , }. ar_7iEE:6.4ks I H ! *f f F " i : t 8 0 E I #g4\fifffffi(iiD I l5R

IIGIIIII

tr @ llllllllllllllilillllllllttlil tr @ lllilllililililililililtilil lllltlllllllllillillllltlllil tr@ 4',g02471',O22t,81t

fiv2235ffi 5FftDr',PdutlrE il-

fivz)235fft *ilDltltt,tElbiTt-

I ffi4 : 235s. So^,}t ar-7 18 t 7. . 6k 8 IH!* ffF" : : ] SO E I f;gil\fiffi+f;(iEfr) I tsH

I a I r

6+ : 235c . 304,1. j_7A-E:7.6ke : I80E HF*SF=: #c4\fiffiffi({ifr) I tsE

T(| TTT

Ilfl:ilirl

VZ

fiv/r195fft

+v-t-vE l*54r2^D

Iffi#:t95e.3OA.l. 4,7-7EE:6.4kc r Hr*ffE: : 27OE r frEil\fiffiffi(#fr) I lsE

* iltililltililililililil]iltl It tr @ iltilil||il||ilililtil]ilil lliltllllifllillilillllllll *

e

ffi

ffiFES|

fivz)195ffi S*EiXEEER^lcur ffiHe5*rEA

fivh 1gSfift 6tlLtl/] hr7&)w-^t)-

l6 4t: tg5s . 3041 ai-7€e:6.4ke t H!*ffE: : 27OE

164:r95e.3o^.l. a j_ZEE:6.4kc I H!*ffr=l : 27OE r f;ct\ftffiffi(&tF) It5E

r #e4\-1'tr+€(tHfr) ]]EE

3

4 "902471"O21491t

Enift1ssffi =)bt==vR r 9 5 c . 3 O A . }. I64: ar-74e:6.4ke I H!*ffF"i : 27OE I fiEl\-1"fit6(#fF) I tSE

IEITill

ilililnililililililililflil ilrililililililililililililil llilllilllllililllllllllllil El a> ry

*

3

& ry

.TH

ilivr) 125ffi +V-t Vt Eb?l2^D

16 4:t2 5m t . t 8AA ai-7 €e :2. 6k s I H!*ffF"! : 27OE r ft+il\ftifi+e(iEfr) I OsE I Z Ftr_,frJ

W

iltilililililililililililill tu ry

POKKA DRTNKS &Fooosn[ ltNrup ']0


ffiu=aDCR|4

+lFq o t i /rifrr.ffibr,.?++*t-+Lb 6 .

i.

I D ' l ( D : ] . : l. -l ? lt t iD t -t 6 . , 1 ; v lt 0 )^ -/ " D L T tt t+ ( a>frr,-. %'I' L r, z - 7 tA^l f t. /: /j. ! ft t r ! t' ?

il

-N E tr'

)OtL O

F € r?. [ D r . T Hi: f t t r l/ : z - l b w\ + EL'{\ r ; 0 * .t,

fi:thUz(Dll'.f

tryhtiz(DlFlF 2it:7y99-

F

65Utr-7 |

a 64 . 46 2e 5FEx 6/fi-,rr.^. I3*,}. 2.2kc Ii-kEE : t+ I *0*BEF=: r f;+4\fritr46({.i+fi) 2308

t r f f 4: 7s ' s . 5f ; E) i

,\

9 i $ fl

..,'-

"-. I- -

,)

& > 6A *e- t a,sea-D. S loi*bb6n,"

1

€=

r-

IH !* F E F " r+ : r fi+il\fr1mia(ift+fi) 23OE

ilil ilil| ililililililililil

t* '90 21 71 "0 60 650"

ifi'y/:U:(Df

{ffE;;,

1 \: "/ -.l', e4-D7_7 I

r.:r

$i5?lt ,)

EBt-xtt. tt* er.6 li6.

l..l l..

"' -.(

I

h .,b q i i

i ^ --

Illlll ilillllllll llll ilililil

{

r ^.

.--= I : t4 I gslenp"5 Ifi+/j\ftiffiffi(iHl.F) 2308

^t:

; 3 i 5 ? lf ,)

*D!r.EF. < ag l t a D b i . .

-

-,a-i

jryetE_-_.

(:"*^el'* fi'vll.jz1Df -"n t6-Dhtt5p _

-

l"l l" !:i.

r-

e r:t;:2i! 1 xfficflf,!: lf afr.4r)\fi1lfrM(.trt1+E) 2soE

t + ' 90 2 4 7 1 " 0 6 0 7 1 1 "

,(

rl EE53 ,) HA*8.?#. 2 r, -: -tt ff(.

l."rl'.

5f f i/ I if f - 4: 62t c 6fr-lr,^' I3*,1' . I i- 748 ". 7k c I 14 I Eo4cnP.5 I 6gP4\ftiff,f8(fii+,h) 2308

ffi

Lz#DFF. .f ffmo)I*br,'.

ililililililililililtilil

llllllllll ilililililililil|| ilililililililililililllllll

t* '9 02 47 1"06 0681"

ffi#?i:,i?i[=..i tI I

;

*H l |l to(l i (.

r

-;;'

23Oq

ilililililililil||llllllI

4 " 9 0 2 t +71 " O 6 0 6 6 7 '

iliv159€EFeFER iti9-92

23i:l-7

_

Lo- o

I-

;rivn9€EFEHER

'

/

r'-

-\ rf 9i5? ,-,

+,r*2D+trvrb I*0*d.sz:I t+ lla,rtnrs3 r ffi+it\-1ffi48(ii,]r)

,t ,tt.,x 4+| r a,'l ./

I;g:432s.b;b. ' I 2zke i-74F I - . i'.,-.--.--^,=.,"-' : I+ T H!*^HEF.: I f;+il\fr1m4e(ililt)

,S.rj

I =- - . . I+ T .EII.EEE: Ifi+/l\41ffi,f6(iit+,h) 230-q

,-,

1 ', 9 0 2 4 7 1 ', 1 6 0 7 4 2 "

it':t hU>(Dl E@fi9-9= a;r

*ruil ' r ::'L ' {IEUI

4' 90 2 4 7 1 ', l 6 0 6 7 4 ',

-=jffi;;t,

Ew;;rrF* ffrrryG {

I ^tr.

;13e:,*i sJ

--s].J'

rson

a i a + 1 7 .1 c 5 ;Ex 6rfi ,rrl I3t,\ I t - z F E . 2 3 ks lFriiEE::l+ I fr=,1\triffii8(iH+,F) I 50n

||ilil||lllllllllllll ilil||il||ilil|il]ililili ilil[il ililililililililililililltl

tt'9 02 47 1 "0 60 698"

ffi

irHt+; #q-2\

ifty2F.ffie#.H ' D'ltbto)fi9-l:N '{

I aE4: 49 5s 5;E: 6fi-,rr,^' I3*^ . a i-7EE : ]+".3kc T HOIHEE] I fig/jifrffiffi(iitlfi) I 508

t r ' 90 2 4 7 1 'O 5 5 2 0 5 "

if,vh*F.Ee9f.R l)ht$7-J 1 6 '4 . 2 4 . 3 c 5 i 8 r 6/ii /r,/. l3f,/. Z€E.l6ks It l+ I H!*^HEFB: I fi+4\fr1ffii6(trit+,F) I 50tr

lllll illlllllllllllll ililil||illllllllllllltililil ililr||il

tr '9 02 17 1'0 55 229"

I I POKKADRNKS& FOODSAtL LINEUP

t +r 90 2 4 7 1 '0 5 5 2 3 6 '

t +'9 0 2 t +7 1 'O 5 5 2 1 2 "

-.aa ,,;,*s;:=

I

7*,

/"

tfr:th*ffie#,H itr = r v l N r".:

1.

"q .,,:- :

,*:*'.o \-.1-':Y

5 i Ex IiE4:26.lc 6fi .rr,1.I3*^ ; ( € E:l .6 ks It ; l4 1 *ptregp.1 I fi+il\ft1fi46(ii+t) I 508

ilill||il||ilililtiiili ill

t +'9 O Z t +71 " O 5 5 2 4 3 '


lNlEIliIl

lll Hornrr"raEffia ffi mrorntwn

lIFlilEIIlltl=--7wffiffo

*ram

fivzitFcHER ffiH2,$f -Ys

fivzJ*FEFEâ&#x201A;Ź S ffHfi9-l:

ld 4:il5 . 2s . 5f 8x 87fi-lr.}. I81*,}. lr_7 -AE: 6. 4k s : 14 a *P143P"1 I fiEl\ftffitE(iH+F) 380R

t64:t25.6c.sFH X 8fi-rr^ l8*.^ I t-ZEiE : 6.Bkc IH !* ffF" :: r+ I ftg4\frffiffi(iEfr) 38081

lil llllllllllllllll ilrilllll

1 '90247 1',054253"

fivzltEEFER

ffiffi

trHt2brbz-7A,

ilrilililililrilililillllllll ilrilililililililrililrilil

4 u902471u054260',

4 "902471"O54277"

ifry/r 6t,lUtLl6tlat-,$R '4 : 122. O c. 5r FX 8fr-/r,}. I8*.}. ar_ 7E:E: 6. 7 k e lHDFfft ": : l+ I fiEl\fr,i-fiffi(&lr) 4.

eanE

ilrililililililillillllllllil

4 u9024 71"05 28 53 "

trr:th 6)50eHtuClf61-7 eH/u2EO7-X

ifr:tlJ

iftY7J

8)BaeBlvcft67.-7 el*lv7-7fiV-

8)50eHtueft61-7 EHfuilMHM[.8

1 64 :55 . 5e. 5f lFx 67fi-lr1 l3*.}. z.skc a7_ZEA: IH!* ffr" : : r + I f;94\fi1fiffi(iHfr)2ooE

1 ffi4 : 53. 1s . sFFx 6rri-lr,}. I31t,}. a j_74-E:2.5ke : 14 a *P193P"1 I #E4\fr1'fiffi(#fr)2008

164:36.9s.sFHx 67fi-lt1 l3*,}. a,_7.4jA: p.okc I H ! *# F " : : 1 4 I ft94\fifffffi(trifr) 2ooE

ilililililililililililril ilililililil]ililililrilil iltilililililililililililt|

4 u902471',O54499"

4 1902471u054482',

4 ', 9 0 2 4 7 1 ', 0 5 4 4 7 5 u

ifttdt9z(Drl"f F Zlvh\Dl\YAHLI:l! l-)fi9-JrShv7l,,D

iftttlt9c(Df Fr l'' elvh\Dlt Ol*Llafc jiLTtif-Fhv1\D

trrtdt9=(Dl l..l l.' t htitiltYDHLlelc btllStilif-lrShv7\D

I64 : 30. 5s ' 6h,tJx4tE#. I . 7k s a ,-ZEA: I H*ffF=l:9rtr I #g4\fiftrffi(#fr) l6oE

4ffi4:27.4e. 6h'yJx4ffi* : t.6ks I '_ZEE : 9atr I H!*FHF"5 r #94\ftftrffi(tEfr) t 60E

4 E '1 4 : 3 3 . 7 c . 6h'yJx4frE* I t_ZEE : t,8ks I H!*ffF"i: 9rtr I #E4\frffiffi(#ffi) l6oE

ilrilililililililil|ilililrt ililililililililil|lllllllil iltilililililil||ilt|ilililttl

4 1902471 il06 33 78 "

4 n902471"06 3 3 8 5 u

4 '9 0 2 4 7 1 " 0 6 3 4 0 8 u

if'tdt9c(Drl"f F Xluh\bl\YAHLI:l! 1'7Difi9'!tAhvJlxD

iflvhDc(Dl l',1l" t hh\DlttDl*Ll:lt +-vhV-Ah'y7^D

fiyh9z(Dll.'f l.' xlvhr'lt:/aHLl:lt *r,{)td-}fi!-!thvJj.$

1 64 : go. gc . 6h,yJx4ftA*. l. 7k E lr_7 .Ee: I H!*ffF":: 9ttr I fr94\frftrffi(iHfr)l6oE

I6Zf : 3s.3e. d)yJx4frE* a r_7E=E: j.7kc : gr.E I H!*FEF=: I #84\-1"fi{f;(#fr)l60E

I64 : 28.8s' dJ,rJx4ffiR L6ks a.J-ZEE:

: srtr a ps5gp1 l6oE I f;94\fr'1ilffi(iHfr)

ril|ililrilil ililililililtilllll |illlllll ilrilililililtf ilrilililililililil|ilililtl

4 1902471tO63392t

4 ttg02471t'06342?"

4 "902471"063460"

POKKADRINKS & FooDS ALL LINEUP 12


ffiffio.*4 ifivh9c(Df l'.ll'. XivtiDl\.(Al*Ll:lt , +t, U- Lil\,-:)th v'|]$

tt'yh.jz(Df l"Il" t lvtiDl\4Dl*Ll:ft 7=tJ=7 -JhttiltD

Ette

4 fr4 ' :2 3 .7 c . 6hvJx4ffi* l r_7gia: t .Ekc : 9rtr I H0*ffF=: I ftEl\frffiffi(ffifr)l6oE

1ffi4.27.oc 6hvJx4ffi*. : t.6ks I t-Z€€ I H0*trF":: grtr 16oE I fi84rfrffiffi(1H,fr)

I 6 4 : z b.g c . 6hvJx4ffi*. I , - Z E E : t.b ks I H!*ffiF":: l+ t70n r #84\frftrffi(inffi)

IEIIT

E=EAF

|illlllll ilrillll ililililil Illlllll ltilililililrilllll ll 4 n902471u063484"

4 19 02 47 1"06 3446"

fitthDt(Df h'rl'. itvh\Dlt:/aHLl:lt a-7ifi?-!tJit\'vi I 64: 68. 7s . . l0* x 2ft*R l3*,}. 1V- 7@ f ; : p. O k e a gsFggl : 0r,q I tr*4\ft1'trffi(Hffi)275El

Hl EffiUA I-rtIg-r,l

il[flffi

'i?tItlrlFf.t'a-lt

V)v271\.(7 T-JEV- hy77,,D

IilEIfilT

lll llllllll ililililililililil

4 n902777t431093',

fr'Yh9z(Df l"lF clvtiiDl\:/oltLlefc Dttbpifig -! tJ Jt\'v2 71 . ,4 4e'lo*-x 2fi6*

I31t1

-S.f?ir---== <S84i4r==:-=-

_ =-

I\rlil7ill

llllll llll ililrilllll ilililil llll illll ilrilililililililil 4 tt902471t064085"

4 n9o2471 " 06 4 0 6 1 "

ifr:th

trt':til

Ele-ffi r.vrYr,!

ffite.H a#E

h,:t77r.D

httJ\D A I6+ F:t3.os. 6h'tJx4ftE*. I ,-ZEE : t.Oke I H !* ffF= ::9rtr t70n I ft=4\frftrffi(iHffi)

1ffi4 . 16.7c' 6ny;tx4ffif1V- 7@ @ : 1. 3k e I H!*ffiF€: 9rtr I ftE4\fiffiffi(&!il tTon

trr:th E;te.ffi +t^77t h'yJlr,D I i d 4 : t B . 6 s. 6h':tJx4ffiF. a 7-79@ : 1.BkB I H ! *f f F =::9 r tr r ft#4\fr{fiffi(H1,ilt70n

|il|| ilrll ililililililil|ilil ililililililililil|lllllllll ililililrililrililil|ililil|| t, tt9\2471rr063569"

4 t9 o2 47 1 "06 351 4"

fr:th ESe.ffi ayllr,!7-7*lb I I a I

ifi4 : 28.5s. l0*x 6rfi-/r.}. l31t.^' . 3. 5k c i- 74E gp1fff"! : t4 fi84\fi'iilffi(iH,fr)23oE

a . 4 .. 1 9 o c .3 o ft]. I t-^EE- : 6.9ks : 14 I HDktrFE: llsE I fi84\fiffiffi(ift,fr)

iltililililillllllililil1ll tr ''EEEilT ril M

& FOODSALL LINEUP 13 POKKADRINKS

E3E-ffi =b9r7-J

1 6 4 : 2 l . 9 c . l O *x 6fr-jr,]. I3*]. : g.t ks I t-Z€E I H ! *H I F B : : l + I fiE4\frftr4f;ffifr)23oE

1 6 4 : 2 O . te . l O* x 6rli-/rl I3fr,}. I t - Z f i E : S ,Okc I H!*ffF=l:r+ I fi84\fi1trffi(iHfr)2308

t, r9o2471u063712"

fivzll9O U:(DlFrl. 2,$lDCa-Dl-rifil-!t

4 tt9o 24 71 rr056448"

ifrv/r *t8.ffi E#i/F,7-7 S.r.D

Illlllllll illlllllll ililIilil

Illlllllil ilillilt ililtililll

4 tt9 0? 47 1"06 3705"

t=r!

4 n9o2171 " 063538"

i(,ylt

Iil:MT

#^D

ililililililil||ilrIllll

4 ttg02471tt063729'


*rma

Inill

lll nornnrocamm ffi mrarnean

llEEEllllyz--7tvffiffi

ifrtt:J ,tbt:/R(7-)H)

ifryh+Ji?2lbt-, fi-rJy2HWPS.1.b

4ffi 4- : pj. os . s * Hx 67fi-lt1 I3*.}. : l.6kg I j-ZEE : 14 I HffiFEF=I f #g\fi1frffi6ill'h) I 208

ffil r:'Ji;aaffI

164:g6.Os.5FFx 671-'i-Jr,^tl2it-1. l,_7-E:E: Z.tks I HffiSf=l : grtr art'41\fi1ffiffi6affi) 1608

il*v Iffil

r {iu:s6.oe6r6x roTri-/r/.

J_#f/ 'ElNil

Iy_zE E :s.eks :9etr f HffiffF"]

r #e/i\n1'nffi(ijrn) ffi*

tilililil ilIilililililililil||rilril iltilililililililil

4 u902471t O 5 3 6 2 1 r

a

{t-7,

4 ', 9 0 2 4 7 1 u 0 5 3 6 't4 r l

ifrvh c61ra.ffi#.AJU' vyl-

ifr'yll e6v6ffi#.OJUv A{:

1 6 4 : t b o e . B *x 4fi-)D^ I t-zEEE : 5.5ks 1 *s*fffel : 14 I fi84\frftr+8(#fr)2368

I f f i 4 : t 5 0 s . 8 *x 4fr-)lr^ : 5.5ks I t-zEE l H ! *t r F =: : r + I fi84\ftftrffi(iili) 2368

ilrililililililililrrililril ilrililililililililr|ilililI

4' , 902471"05 8 3 0 5 "

"d**u

,tY-z ffi

D/ fz

-

&- ' r

w

4 ',90247 1',058329n

fiy7:ty1l- 1.1509fr

7tb-v-+7

ilivtt)1r-h300effi Jtb-vr+7

a64:tsos.41E x 3,T'i-lr.}. I t-ZE E :3.9ks a affifff=!: 34 I fi+4\frffi+fi(iHfF) 6008

164:B oos.tol E . }. a r-748:5.5kc a affifffal : 34 I fi94\-1trt6(inft) I,2008 x 1t-z3lE.}.Db @ ) u& I "

iltilililililililililililil| ilrilililililililtililtilili

4 tt9 0 2 4 7 1 tt1 71g1gtl

ilyit+J27<-1.'160 Jlb-)/FitlOOo/o t6 4:1 60 g 6f t x 5 )\v 2 ) x I t-zEEE : 6.3ks lH[* FE F": : l+ I fiE4\frffiffi(iifr)1sOE x-a6fil&6fr1\,y2 Aa/O+RL.'C?..

iFyit+t27<-F'|60 Jlb-rF.;11000/rflfrt\ni - t:f + E5 i-aâ&#x201A;Ź ry 6a/.

Itr< f:t6os.6ftx

*-!i#-"Ftfn,r^

[ii&W"40-Z Z^ -1"-

3"^* Wt!1-1== =af t#=/l\fr1"fit6(iifr) I SOEx 6ft:9OOR

4 ', g 0 2 4 7 1 " 07 1 8 'l 5 r l

,fr\

ifr,yh+t!7<-t900PEf Jlb-YFl+llv/o

w g "r&

l ffi + :goomt t2A, }. l 3.oks ar-7aa: : 9rtr I Hr*fEF": r fi84\fr1-trtt(intt) 5008

lttilililililtill|ililililil ilrililililililil11ilililr

4 "902471"839201',

if:th+tl7<-1.'80

7tv-y# ry4 a b - z_ ZY

E E

J

r ffi + :8os.ro*xz,t I.- - - ==:._."!

J EE'E3=E rr

I fi=4\ftffi+5({H+fi) t-)>rffiffi

ifryh+rrT,(-t-l30 Jlb-:/# r 64 : l30s . l0*x2,}. : 3.Oke I t-zEE I H ! *f f f B : : l + I fi84\ft1"tr+6(iHfr) N-J>iffiffi

4 "902471u032336'

*u ,r.+n

ifiyh+Jl7<-1.,240 Jlb-y#

i*,,*;" lm

ilrilililililililrililililtl ltrilililililililrililIilili

4 "902471t O 7 2 7 1 4 n

4 "902471',072721',

P OK KD A R IN K&SFooD sA LLLIN EU P14


6?BEUO)CR14 190 fivha-?-

tuvt)v

't85

'r85

irryfJ-t*)vA)i'Y2

ffiEffiTE

fir'Yha-?--

:_r_*E-

POKKA

fiy/|:-E-

H'RtrF.q

94

49024A

- OO 12,10

r fi+4\fr1m4e(i.d+t) I t5E

G)t v

t ro.,. F

Gr \i

490?4 /l 002995

r. a i: -*

49a24/100?9zo

sgi

x

-..:-afr4. t 9Oc 3Oft.\ I t-aEE I 6.9ke THO * HEF" : : I + I fi+l\ftiff+E(i.HlE)

I -A\-t 4 9 a 2 4 "l OlalT5

I tqF

G, \,

I rA\j

t

4 q o 2 4 7 taa1aaS

G} \7

iltI

rJ"ff

C)ErFalJOE ) \'v 2 aela+fr;\e4. -

fi'v/l25O t lUih7

rha

E I I Il I

r fis4\-ffit8(4n+t)

a o., ,-F

49A?47 | O O :r '8

Glr, \t-

3a=]\ 64:250s I r'g 7-Z€€ : r= H[*FEF=: fiL=l\='-i: ':li r It5E

r -a\ -?

.-o9?

-

G' \'

EEif,280 :lrD'iBU\t/t\

= tvr a = vR NEMT a'6+ paoe 248^ a.?r.c a j-748: l H 0 *F . E E 3 : r + I fi+/l\frim'E(ffitF)

1f f i4 z AA c . ? 4 8 ^ a. j- ^t r a: a . z k e I Ho* Ef El: l + I ff+l\fr1ffii6(i{+t)

IIEE

ll6E

I JAN -, 49A277 /4tb99'

I 5 POKKADRNKS& FOODSAtL L NEUP

Gl,, \'

Gl,, \7

j.* G

rJA (,

r

490?471 000000

s

I t5q

G , \'

.\-J :*iE

IH!*EEFE::I+

aa l ? 5 f

]gos 30f;-\ IdA 6.9k c l 7-1€E l H [*^E E F::l + r fi+4\-1illrffi(intt)

6fi x5/\vrl l i fi 4:l 6Os I t_aql E I 6.3kC l H Ir*E E FE ::r+ I 6=4\-iil.6(inft) I 50tr F IJA N] _ - zggi a71o3o.o5 il A (6I " \r, 4qO?4/ 839cA

250 fivha-EMf-ts-

1164 : 25Os 30ft-^ 9]ks I ' - ^EE

490P4

fi'vh=-?*I!#AQ6tflttlt

160 iliyru)tr.r-1. J)U-lFlill1?o/o

j*,4 : l9Og 30ft.}' . 6 .9 k.c i-748 gs*_EFp"i : 14 fi=il\+1tr43(i4+t) I t5€

r JAN -,

't90

;.rn,Q

I a a r

Gl,, \7

I 64: 190s.30ft]. Ij _ZE IE :6gke I6sF^E gE 5:t4 I fi+4\-1ffii6(i4+F) It5E

1 1 6 4 : 1 8 5 s' 30fi ]. tt- Z € E:6 8 ks lH[*EEF = ::l+ r fi+4\-ffiit(1.d+t)

I 6 4 : I g o c . 3 o fi]. I 6 .9 ks I t-ZFE l H 0 * F E F E : : l+

I -A\-4 9a ?A "lo o2957

I t5F

I urur-

185 fiivha-EEtibDE0Hlul.r-1. IfElritl

r90

I i*4 : t 85s 3oft-^ Z€E .6ak e lJ I+ I H0*^EEF": I fiEl\fr1ffiit(ift,+t) r t5E

a6'.4 t 85s. soft,\ I i-74F .6.ak.c IBDFHET_3:t+ afii'+/)\rt1ffiffi(ffi+fr)

tgos 3ofi^ 1ffi4 69kc a i- 7 4 a I*!*Efts1 :I+ I fi84\frffitt(ti.+t) I r5E I JAN]- i: 4 9 A? 4 7 lOOl 165

G,, \'

I

ANr

-

49A24/l 0l 8bB J

G), \z-


lNllllill

*rmn

lll nornn*oaamn H srorntmn

E=;frllSt1=^-7tvffif,,

fivi55OOft 7hltr> ,t) - Lv- 9N

A

e

I ffi4: 50oml . 24ft.}. 13.oks ai -7ae: IH H ffF"l : 14 I ftgE4\frffitt(&tf&) I t5E

a rfi4: 4aoe. 24fr^ tz.gks ar-ZAA: I H 0 *S F '1: l + I ffE/j\frffiffi(&fr) I rsE I JAN]_ i: 4902471015636

aH' 4: 34oc . 24f i^ ar_7l58:9.2kc I Ho*fff":: l+ r #gE4\fr1"trt6(iEfr) I tsE T JAN]- I.: 4902471015629

f"'y4155C7

tlttiorToruono &

fivill55C]r

,l

7t\- r u> t

I^5.

trb<+r,rR*

+u*t-vtv

rfrvh24OBtN

cgT?-c

lffigl

+!:t!V iiiiiiai

Nt0)ffiFEl*6^)\'t t AAIO+&I\T4"

U

I I t_ZEi€ : 8.3k9 IH D FffH :9r,8

affi4: l55ml . 244.1. I t_ZEE : B.t kc I H!*trf": : 9ttr r ft84\fr1-fi+e(iH,fF) I rsE T JAN]_ hT 4974O734

!e€r

164:24Oml . 24A)x tz.zkc a,-ZEA: 1gP;93"1: l4 I ff+l\frffii8(iitfi) 'I t 5 E

r ff+4\ftftrffi(infr) I tsE I JANr- l-r 49780505 ( r 4) 490247t3Ot3t 4(6X1\v i)

T JAN]I.I 4902471046494

fivh17}rJ!-lbft Vtr<'y27 ].TJltvlJlb-ffiF

ifrvh170r)!-lltfr Vtray27 7':7A].'LNN Iil:IrilI

ifl'yh17}r)!-lbfr VtrV'yi7 itt)7<')itt2

I\ l7 o m l.3 o fi,1 . I6 4 : a i- 7 .4 i5 :6 .4 kc gs*HlP": : 14 a .fti€J)\fi1frffiGilffi) I tsE I JANr- l-: 4902471002513

ifryh170t)it-iffi Vtrvv27 i77/{;!',Pt)i

1f f i4: l7o mr.30 6,^ . ar-7ae:6.4 ke I Hr*trF'3: r+ r #Ed\ft'1fit6(#tf&) I lsE I.I T JAN]4 9 0 2 4 7 1 OO2 5 4 4

q!

(#

hHl ilLit

,tiyi290U:.*Jbff It"n'l#il,t,E)z

H eiu

IFt4:lTOml .Soft^ a r_ZEA:6.4ke I *!*ffF'3:l+ I f;94\frffi+6(iHfF) I 1str T JAN]- I.: 4902471002544

l TOml .3ofi ]. 164: f ,-7E e:6.4kc I#r*ffFE i : l + I #+4\ftftrtE({ilfh) I 158 I JA N T- N 490247 I OO2599

ifyh275t)!-llfi

fivr)265U)-JLft r3r:(r}:CtU=-iV'yJ

af r 4' . 265c ' 24f r ^ a r_7.gia:7.tke : i4 a gs5PgP"5 t #94\ftfft6(Hfr) I t 5E I JAN]- l-: 490247lO 1A743

i#mDf-ts-& =tura*ffii7

I ffi4 : I 7oe. soft,^. a,r-7.AA:6Ake I

a0*ffFs5 : 14

r fiEil\frffiffi(d,fF) I toH

I- JAN:r. "ieo-zqt'toteaeg

rr

l&J

lt 4 gl

f iv h 2 7 5

fis|fiil#N

Elt Ut\HU+

ur-tvfr

rftlmr

affi4:zSoml . 24fr^ ar_7.gja:7.gkc : 14 a gPtrP3P"5 a ft'4t)\fiffrr6(trn+fr) I t5E

affi.4:275mt. 24tr^ a r_7.gEA:7.4kc t gs * Ht p6: t 4 r ffqE4\frftrffi(4H1fi) I tsE

T JAN]I.I 490247 I O31 247

T JAN]iJ 490247,]0,l5605

I l5E r JAN]- f, 4902471015A27

| +u-

r JAN:- N 4soZ471O3A 6Og

'A

ffi

4ft4:275m1 . 24fi ^ ar-784:7.4kc J*F*ffr"l :t+

I ff,9/l\fr{fi*6(}il&)

I #,+il\frffir*(fiifr)

ET

iivh275

ur-)vfr

affi 4: z7se.z4E ^ 4k8 a ,-ZA A :7 : 1+ I H0*trFE:

tr _=4= rc

tt G-4t=

frvh275r)!-)ltfr 1 t 7 -. t : . t Ut VE7T 1 IIIEITiTT

4ffi,4:275m1. 248^ ar_^EA:7.4kc I *!*trf.: : 14 t frE4\frffiffi(Ht&) I 158 T JANT- I.I 4902471009024

POKKADRINKS & FooDS ALL LINEUP 16


FAFEUOC*A ifrtth400t)!'lbfr

cTtlh i576)iviN

aF4 .4OOB . 24f r ^ lo.5kc ar-748: : 14 t gPlgqP.1 f ff'9i\fr'loltt(HtF) r 408

I !4\l:f ---^. 490247103379]

tr

,h".= b

l i

-t

tiv/:ZBOPET

fi;::

riliOFF,:T

ii'y/:?9CPET

r a - A\l aAr l ,=72 16 J tJ t6tJ 'v u-

#!,.

r.l"rti

+ v- F vE>

J, +1... {wd Z.\.{

trtll nHr Lm-

ffi

E4".

1-f-4 zaOd'24*)v ske ar - 744: 7 : sr,E 1g9pp3p"1 a#'*t)\r'8{frE?Hl'il

tr

T JANT- $ 49C2471031230

I

JANfl-490247 I 029602

24

1 ffi4 :2 9 5 e

ar - 7eA: a. okc ^ I HffitEt":: ertr I #ts4\-1'fit6(iit&) 124n I JAN]- I.: 4902471O18859

+v-lvfl 7|\-tUrrtirliT

Jtil rfElrirr

+FM)

i

iiiltriH

ed

I 64: sooml. 244^ t3.5ks aj- 7EA: : 6rtr I HDFffr€ I figE4\fr1"fit6(iHtrt) l40n I JANr- l'r 4902471030257

ilivll53OPET

@ il

EEifiSOOPET +Jt\7 7if\''Yit-9-

17 POKKADRINKS & FOODSALL LINEUP

try a64:28omt. 246.^ ar-748:7.8kc I H!*ffF,3: 9rlE I ff84\frffi+t(&tf&) 1308 T JANT- F. 4902471030264

a64- 295c 24^^ I t_ZFE:Loks I HffiffF"l:9r.E I #gE4\fr1'fiffi(iH+fi) 124n I JANT- $ 490247lOl8A66

J\ Cilfreri

,fiv/i50OPET

fivT:50OPET + L t --. V T > C$ : t -9 * N

i,*fiJ, Ft b66

ffi

fi LlLLl/ (

'l

d

I

.244-^' I ffi+: SOOml t3.3kc ar-ZEE: : 9'tr T HDKffE: I frsE4\frffiffi(48+fi) 1408 T JAN]_ I.: 4902471030080

fivzl500PET FStftlFR

t

I 6 4 : so o m l '24A ^ l3.2ks a j- 7 4 8 : I HHffF"1:gr,E r ffE4\frftrffi(iHft) 1 "4 n I JAN]- l'l 4 9 0 2 7 7 7 3 9A 679

Ttttt{

a.ea-

i

I 64: 53oml. 24A.^ l4. 3k s ar-7 44 : : 2+ I HDFtrF": I ftE4\fr|fi+E({Hf&) r osE T JANT- h.' 4902471034767

IIGITilT

iliv;l295PET !=VAHiR (Fr3iC)) )t,ll.,l'.?.

fivA500PET

,/\

Htilffi0) Errtrt\xlli7J<

I

4EU7lt'v!t

Mlli

L -I

6*: 35oml. 24a.^. t_Z€E: 9.6kc H!*ffF"l: 9rtr fiE/j\fr{trtf;(iifr) t40n JAN]- ir 4902471030134

fiv/l29SPET !zUAHiR ftil2>=-

fiv7:280PFT ?:*bR* ,3rUOfuI'

I 641: 28oml. 24Al lr_7.F.A:7.gkc : 9.,E T HEFffF€ I ft44\frffitE(iHt&) ItsE

I I I r

ry

I ffi4: soomr. 24A]' a7_ZEE: tg.7ks : gr,E I Hr*FqF,l r ft84\frftrt6(fifr) I 40H I JAN]- ir 490247r015803

I a a I T

64: : SOOml. 24A.l. j -744: 13 .3k s gs*gp=5: oz,q figl\-ifi+E(iHfr) I t5E JA N ]- i . 490247 I A29558

ilivf SOOPET

.HHE+

B

I 6/* : s0oml . 24A]. A A : 13 .7k s a j: gttr I HDFffiFB: Ifr:g.f\fi(ffif(Mffi) I tsE T JAN]- I.' 4902471015766


INEU *nmm EE

lll nornntoraan

ilf tl=^-7tvffifo

ffi mmrnemn

fivzlSooPET )t7t.l:.r1)r. V177.(-

I ffi*:soomt .244,r. t3.Oke a, -Z E E : : 9rtr I HDFffifES r #Cd\frftrtf;(ffitt) 1244 I JAN]_ I.: 4902471009017

t

@

fivzl9O0PET

iFivt90OPET

+v-t-vE?

ffiq"<+v-(x* tJjvi79.(It

J=7

L i;;i"rl

EEif,90OPET vi/aj-rrFU:t, rM:Tiil

ta@, aPtT

U I64:goomt.I26]. II.7ke ar-741: : grtr I HffiSF=5 I f;+4\fiftrt6(Hfr) 3008 T JANT- N 490247r030066

1f f i4: goom l. l2* , ^. l l.gks ar-748: I El*SF"l: gttr l6g4\frffiffi(Hf&) 3008 I JAN=_N 4502471039571

1ffi4:goomt.t2A,^. I l.gkc ar-^eE: I HD*trf€: grtr I #C4\fi,1trffiffifr) 4008 T JANT- I.I 4902777420516

fr:th f)l.r-|'900PEI 7lb-l#,*lffi9/o

I f f i4: gooml.l26 ,^ . l3.Oke ar-7E E : I HffiHF€: grtr r #*4\fiftri€(frtt&) 5008 T JAN]- N 4902471032336

fivull.5L PET

fivzll.5L PET

v1^=-ts.-

v-(7=-e-

*MDffiH

f Gi4 : 1.5L.86.^. ar _ZEE: t O . gk e I HHffiF€: Srtr r #El\fiftri€(#if&) 350Ft T JAN]_ F 4902471033968

)7':t2*E

1 6 4 : I . 5 1 . 8 *, ^ . l3.3ks ar-711: I HffiSF€: grtr I #E4\frffiffi(#fr) 3508 I

J AN f_ N 4902471033975

I ffi4 : 2L'64.}. lg.Oks a,-ZEE: IH!*ffF-:: l+ r #gEd\frftrffi(fi1&) 3308t T JANT- N 49C2471013052

POKKA DRINKS& FooDSALL LINEUP]B


xffitgr*f ^(iHHfrfllhzTt. x/\ryl-.ffif.ll* [trxR] tt.

If-ts-

00125

x.)vA)j'vj

1Bsfivl:l-L-

03 03/15

*)vA)i:Y)

04124 1Bsfrv,l-E00126 1B5tli-rrl-.-

)U6EJ\v2

tt))t

0 0 1 1 7190fiv,rl-Z-

190e'306 1158 @53x104 225 327x270x111 6.9 19Og'6f;x5390E 106x159xI 05.5 1 , 3 7 5329x273x113 7 1 1B5e'30ff 1l 5 B o 5 3 x 1 0 4 220 327x270x1116.8 329x273x113 70 05.5 1,345 1859.6ffx5 6908 106x159x1

03/15

tD)t)t

0 0 1 1 6190t\yh1-Z-

6fl \ Yj

ffiE'frltE

03

501160 11x12 490247100116504902471 11x12 490247 00117204w2471501177 11/12 490247100124004w2471501245

501269 11x12 4902471 001264 04902471

185e30f; 115F1@ 5 3 x 1 0 4 220 327x270\111 6.8 11x12 4902471t 001257 us02471ffi1252 1B5g'6f;x5690R 106x159x105.5 1 AAE 329x273x113 7.0 11x124902471 00127104w247 501276 1158 o 5 3 x 1 0 4 206 327x270x1116.4 11x12 4902471 00251304w247 502518 170m1.30f;

03/11

6EJ\'Y) 03 Efr{},E )3/1t t 7, t u74-) 0D- )'E7D7,) 00251fr,,h17 -'r, 30f; 1158 0 5 3 x 10 4 03/16 170m1 lr-7 L])l'fN a7,r 7J t )vEv h1Z 0t,)) 00259t,y 04127 185tr'thl-a-ffi

206 327x270x1116.4 11/124902471 002599u902471502594 | 002568MW2471 5025ffi 170m1'30f;I tcf- 0 5 3 x 1 0 4 206 327x270x111 6.4 11Y12 4e02471 1158 0 5 3 x 1 0 4 206 32-tx270x1116.4 11x12 4902471 00254404w2471502549 170m1'30fi 190e'30f; 1158 @5 3 x 10 4 225 327x270x1116.9 11x12 4902471 00295704902471 502952

- t1il7tr7 v)7I7Jl il) )L ffiE )3/1( 002s6fr,th110,:t

\> n) i

00254 fi'th170t -),- )rTvov,rt 7- i )0295 19Ozliv2l-L-

gXiSFii

J3/16 03/15

1029s185frvrl-L-ZEDDtrOHXZl''r-l-0 3/15 I85e30ft 115R 0 5 3 x 1 0 4 lt 04/15 190s.30fr 1158 @5 3 x 1 0 4 00294 190frvl I - L- f lthA1)43hht 0052325)t\vht-Y-

Mr-r-

04/15 NA /1E

0039€trYh250 lDih)r

220 327\270x111 6.8 11x12 490247 00299504902471502990 | 00254004w2471502945 225 327x270x1116.9 11x12 4902471 800386 i 00511804902471 11>104902471

33 250c'3Of;1158 o 53x1

297 327x270x140

250e.30fi 1 1 5 F ]@5 3 x 1 3 3

503997 257 327x270x140 9 . 1 1 1 v 1 0490247 00399204902471

/ \l )4/17 400e.248 140R @66.2x166 424 409x271x1731 0 . 5 10 x 7 490247 03379104w247 5337s)6 h t00t 1337! ,f,'y -)) 4' EtA 9 l:)\ 73 ) i' Y) 033606 14902471 )4/ft 275c'248 14080 6 6 . 5 x 1 3 3 297 409x271x1417.4 10 x g 490247 033609 1336i tf'vh2l51)t-)I'8,*il.8-t-&-)rtARWT '1 6 x 4 490247103396804w2471533963 x78x306 1,60C330x199x317 133 1339t ilv I 1.5L PEI7 4 7) - X-)RFiD:ft\IE)4/18 1.5 1 . 8 7 S 3508 91 533970 13.316x4 4902471| 033975 04w2471r 1.5 1 . 8 4 3508 91x78x306 1,60t330x199x317 t Rffi .5LPEr7 4 A1-L-)

03397 frvh1

-'r

vE> 0455170mltKvhl,,t>1]]

05

150m1 frvrr=Y100 ;Kv7rLzf>]00 045533O0ml

05

7KvrrEY100A 04556450m1

05

04575 lS]mltFvh6'El-,T>

05

04579 Tliyrr ,tYOCa-,DR

05

04552

05

1508 o49.6x80.2 BB 511x259x90 5.0 tc 49780277(FJffi) 20000049i780271 /Orn.104x5fr-1, 780281 2708 @50.3x165 299 320x228x176 7 . 5 13XB 49780284(Efffi) 10000049 150m1'124x2 1490247104553'1 4608 @60.4x192 3tl 260x196x2036.4 1BX6 4902471045534 300m1'124 124 5008 o72x205 7 1 7 310x229x217 8.9 1 3 / 6 4902471 045541 24902471045545 450m1 (Efffi) 04902471 i 545751 124x2 3508 0 50.3x165 299 320x228x176 7 . 5 13XB 49780208 150m1 (FJIft) r 545799 04902471 49782219 23x11 3.0 75 223x218x113 2008 o 33x87 14e.64x6fr-/L

05

.110x33x150 109 814x239x176 40 BX7 49782226(FJffi) 0494247 545812 2508 lms51Ex6th-Jt 379x319x2263.8 9x5 4902471 045831 04902471545836 2508 120x14x200 39g.10tx6;ti-ll, | 040314 14902471 720m1'124.825n g6xt4x234 1,324405x233x245 1 7 . 010 <5 4902471:040317

04011 72Adfiv h*trfiffittY : r-;Kv I

05

I 040116 6058 96x74x234 1,327405x233x245 1 7 . 010 x 5 4902471 044119 14902471 720m1'12A.

Hffi" 04021 720nlfrvh##ffi1,,T>

05

,Kvh#i6ffi)et 14034720m1

06

20P (Hlb6rT>8Ea 04454 /ivi dittt b6!t)8lr1rv l' 7l'r- f' 14491frvl 6'tiu(ffi

06

04581 fr>hrr>a6h\li

)r>z

05

04583 tfvh LE> AEI\J taPDdi*dd)*

100qo

04031720ml t(vh*.tBffil,,'c)

)424efrvh#lEffirT>:-

+lYX-*t\ 04387 150'nl,Kv/r

06

7908 g1x74x234 1Aq 405x233x245 td.c I 0 x 5 4902471tA4021814902471040215 720m1'12;6 825E 96x74x234 1.324405x233x245 1 7 . 010 x 5 4902471 040331 14902471040345 720m1'124. r-)ifi6 140x170x4076 476x176x1531 7 1zxg 45A2471042465 14902471042462 3rnt. 2018x20t 450m1'64 7608 o 72x205

i 044906 794 23Zxj56x217 49 26xG 4902471 A4490224902471

rE>

06

3BOE 70x70x230 1,078233x162x253 6.8 24"5 49A2471044957 04902471 544952 (trtft) 0490247 543870 2008 0 50.3x165 308 320x228x176 7 . 7 13XB 49782288 150m1'124x2

L

06

2008 0 503x165 150m1.124x2

,fiv/: +D\)L-&l\.4 1438f 150m1 ;Kvlr +Dva.t.lnr>7 143891SOml 04376 ,liy7l l*EiffirE)R 04377 tf',vh'lfiEl ffi) 0 -,

05

)l,-' Y R

06

307 320x228x176 7.7 13XB 49782295(F.'Xft) 0490247 543887

| 543894 04902471 124x2 2008 @50.3x165 307 320x228x176 7 . 7 13XB 49782?42(F.Jffi) 150m1 040625 24902471 44621 312x238x258 12.0 tJ/ 3 4W24T 06 6O0ml'64x27158 @72x245 Ytl 956 312x238x258 12.01 3 , 5 49024/1 04336324902471043367 06 6O0ml'64,2 715E @72x245

06

04379,fvh'IftAiffi.4LR

06

Aqd h'Eta fJ'EEtlD m| ;livll*$tr,fr 04366300

06

-a) DdI htf ilOd 6'BE\D mfrvf l*Ei,fr 04367 300

06

0 2 1 1 8ti'>h155?>+r-frt>

11.67F

0 43312 977 312x238x2581 2 0 1 3 / 5 4902471043318 24902471 124 3508 o60.4x192 c to 260x196x203AA 1B X 6 4902471043660 04s02471543665 300m1 3508 @60.4x192 c tz 260x196x203 1BX6 4902471043677 049024711 543672 30Oml'124

600ml6Ax2 715R o72x245

(fgf,G)20000049 7 80738 B 1 16XB 49780734 07/16 155m1'2441 1 5 8 @52.2x138.5330 327x217x146.5

5 8.2 1 6 , 8 4502471801284 6490247 5 2 1 1 9 1 2,007329x219x148 155m1'64x4i90E 1565x105.5x139 =>h7 07/17 5O0ml'244 r408 o66x207 546 422x274x217 1 3 . 5 B X 6 4902471 03025704s0247 530252 03025fivl:S0OPETtlv-l'L't);'t\-rl>)t | 03008004902471! 530085 1 408 p 69x209 539 422\281\217 13.3B X 6 4902471 ll',T> Ct t - I -N 07/17 500m1'244 03008 ;Kvi500PET*l-,)7/1t 900m1.124 -ts>T>J.7 3008 70x70x253 uol 291x220x260 1 1 . 916 x 5 4502471103957104902471539576 0 2 1 1 9tlv h 155?> *l', - t-l',T> 6X.) \v 2

07

03957fivl:900PET*Lt 03013

;Kv7r35OPET* ! - lrT> +, 4

EI*1,,- lt-,t) #t)) l',Yh 03026 tf'yD2BAP & FOODSALLLINEUP 19 POKKADRINKS

1408 53x53x207 386 330x218x2149 .6 16x6 4902471 03013404902471530139 7.8 1OXB 490247103026404902471530269 314 350x233x159 280ml'2441308i6.5x56.5x151

)7/17 35Oml24:f \7/17


x ffi+8r*-f e-rE" ^(tHFiifr Nr\tzvFffifit* [trxE]r-f .

vE> $,1:: ,$

)2149 ;Kvz!195f'ft * r-

l-DT> 65 aD

)7/10

^r)

t7/10

^r)Z

)3124f,yt h290t) ) - )bEldcb\l8htL,t)

07/16

13123 fi v ,: 2B0PETId: h\lth\|,, T> Z

07/17

13004;[yn155DSD(*ll4RR7)\-rt)>,

332 325x212x148 07/16 155m1.64x4 1 1 5 8@52.6x138.5 1

- FVT>65 aD )2148 tf,vh 125ffi,*L,

$x)\9)

.ltrSJ;ffir;dm;

;.+{-tt1,,.1,,;.il

195e.304 1 1 5 8o53x112.5207 335x271x119 6.4 11x10490247102149104902471521496 1n 310x156x1022.6 24x11 4W2471 02148404902471521489 1058 o 48x95 125m1.184 Z%ml.24E 115R @66.5x135 319 409x271x141 7.9 10xg 490247103124704w2471531242 280m1.24;F. 124n 066x134 319 408x270x140 7.9 10x9 4902471031230MW2471531235 8.3 16XB 49780505 rcfG) 04902471530047

2,020 6908 158x105x14C

07

4W2471801314

3008 70x70x253 948 291x220x260 1 1 . 7 1 6 x 5 4902471030066)4W2471 530061 D(*U4R- Ui,tr79 1L 07/18 900m1.124 03006 fivl:9OoPEIff B/17

280m1.24Zl.1158 066x134

320 408x270x140 7.9 10xg 4902471029602)4W24715n607

02955 zfrvJl5O0PETE#t666tt tvtrzj<

)8/17

1 1 s F to68x209 500m1'244

541 415x277x215 IJ.J

)- - i > lt)> ) 03970 8Ei6900PET7=./

l8l18

i 420s1614W2777420513 900ml.1ZA 4008 70x70x253 961 291x220x2ffi1 1.916x5 4W2777

)8/11

280e.24f,

- )LEEoTtstf]d)- )-i7'v) 01874 if,'yh265U)

)8/1t

EThllotsX f; fl v Yf 01885 fi.t h295P ) tu AA;R Y?1,NA(Eald)) 01886 fi:ta295PEI

)8/17

01874304902471518748 265c'24fr 115F1@66.5x135 285 409x271x141 7.1 1Oxg 4W2471i 4902471018859 04w2471518854 324 408x270x140 8.0 10xg a66x134 124n 295e.244l

)8/17

295e.244. 124n 0 66x134

324 408x270x1408.0 '10x9 4902471018866M902471518861

01858 ;Kv7:190-Jt)>)t42N

08/15

190g.30ft 11 5 8 0 sx104

225 327x270x111 6.9 11x12 490247101858314W2471018580

0 1317fivzl190dil.,6ZN

08/15

04902471513170 190e.30f; 11sFt a53x104 225 327x270x1116.9 11x124902471 013175 i 01348904902471513484 170e.306 1 1 5 8 0 53x104 206 327x270x111 6.4 11x12 4902471

02960 tf,vh2B0PEf d c=DX-

rtu-

atUDAi-

B X 6 4902471029558 )4902471529553

F . Elrffif+

7)6't\LV1= )rt 01345 8Ei3280r,

l1348 ,Kvh 170t) )

==7 R

- )rEH)Rt-6

08/16

ltcf'

066x101

327 405x269x1068.2 10x11490277741699114W2777 416998

-

rfr&ff{sl fiythsmblh X.> t |) - Lv - I N

04w2471iSZe+gS

lzj<. Zfi-'Y t:t)>2 03476 fi vzls3OPEI Ettl"ffiOdtrLtrXflVK @/17 03070 BE)3500PEI lJ/ \7. Ttfi-V ) t -9 -

09/17

i03476704902471534762 530m1.2441 05R 067.5x209 580 416x276x215 1A a B X 6 4902471 398676 500m1.244124C p ggx209 533 415x277x215 I J.Z 8 x 6 4902777i 398679 14902777

IffiffiH 01572 tfvvh275U)-)tf;

EflE]^N

01573 jf,r/h340 BiIEAN 01574 ;Kv7r48Oft E$|E#N 01580 ;Kvn500PETE9lEf;R 11582 tfy h275t) ) - ) uf; 6 ldtr t tl8 uA 0157t l1 30r

;Ky7:500PET HHE# ttvh2L PETHEE+

515600 )s/1t 275m1.2481 1 5 8 0 6 6 . 5 x 1 3 5 296 409x271x141 7.4 10xg 49024710'1560504902471 015623 n/1( 340s.24fr 1 1 5 8 o 66x123 375 405x269x1309.2 1 0 x 1 t4902471 01562924902471 24W2471 015630 3tl 4902471 015636 405x268x170 12.910x7 6 6 x 1 6 8 1 1 5 8 @ n/1( 480s.24fl 1 408 0 68.5x209 555 425x2BBx22B13.7 B X 6 490247101580304w2471515808 n/1/ 500m1'244 275m1.24f,.1 1 5 8 o 6 6 . 5 x 1 3 5 296 409x271x1417.4 10xg 490247101582704w2471515822 n/t

1 3.7 8 x 6 4W247101576604w2471c t c/o I 115F1 @68.5x209 555 425x2BBx22B 500m1'2425 21.64 3308 107x88x3052,100 330x184x31513.017x4 4W2471 01305204902471513057

POKKADRINK5& FOODSALL LINEUP20


POKKAD

p pokka.co.j ---J= 7 nttp:llwww. 5 €fi8ft'+trX4-2-2e AEEtE4tffiAv'( 76F 460-841 A it FHA+1 135-0042F,Rff trHtrf{&t -s'zs #'ltl{1tst1v t7 -st*

**frzttt A-iR/y, tl&r.nt'ose.l l--l

11Vt

tlFfr c<E6.o#.t*t€((t\<;trr*9lt:t+7' ttlEEf6l^jar,'Eelaffitd:!'*t"zofr+o E^o*f ft||{fEjUEEf,trr!4tr,Ft.+EL"'EHEtt. (:i 6co,qlalofr^{:til L(r'e f

4) GturrorE be,l.,flr(

A

Pokka Autumn Winter 2011  

gja,m"f,g:*gIsJgLr t ry rocts: ', po K^ poLL" lzirL' &amp;z fool' oll l;ruup

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you