Page 1

Nl.

2fDlI arrturnn

7lt

r

*#

ffi - Ef t i',ffit'it"'s ryofu:FJ.


@

I2fr.w"Jr(7.7.t-R mu'

(Mt )I2Y))vtrv-+-l:

=.641 9fE1{-YhrUiF=afrt-t?l 9tE (lftfi)9r

lllllllllllll llllllllIII.ii{sr lllllllll 4 x902555\08278uffi?E

,lilllf|lililililttur

Grl N (c /s )l L9<336x297x280

@

@

STt3ftYt-+

z q g o z s 5 5 to 8272

GTIN(BL) I

Lcz504\470x272

a4902555rOA274

18ffi.w"rr(2a=710 *'#u.

@

(Mfr)LaY))rvtia)t1a

,lilllltltlllllilill[ilull #94\fr(iiEU)

1008

1 0 1 2 2 1 0 fx1 6 8 79<336x297x280

@

4 x902555\O5151 aqeoissstoolsi ciir.r(clsll crlN(BL) |

18ffi.rv:t?(ff:5#)

tca336x297x2a0

@

eqgozs55tor275

llwvz? fr7-l'11

(Mtfi) 1 1t ) )v ! 2, ) a t'i t)

L9<5OOx28Ox23O

@

fiE^*r

III"ffdhr lllllllll llllllllllllll lllllll

crlN(c/s)l @

GiiN(Batl

t+gozs55ror399

sZeozSssrorsgs

u' 11ffiwv'ltTt(=z-=-rtl fiTf;

7cA425x310x t7 1

@

||||ililililil lililt:::;'ffi,Pfi ilililil

4 n9o2555||101385" 15ffi crlN(c/s)l Giir.r(al)1

Agozs55tot382 eqsozs551o1381

=.^ar

lllllillllllll lllllll;l=1irq: lllilllll

4 tt902555u1O5369uffiii,rn crN(BL)|

14902555105366

s+sozsss1o5365

*'rr^ar

1%545x 330x205

frxffr5 lorE

crrru(ciSll

r+go2sssrooszo

cTlNiBliI

aaeo25ssto637s

1fi\:/\-hfrrt/-h(E-tyY) fif^F' (ffi16)1{t\ :rt- l' c'-t, Y

.illltlilllilttt][illill

4 '902555"108605 crlN(c/s)l oiir.r(aL)I

z+gozssst08609 aqeois551o86o1

lt&E-tttYfa=

lz-h

(Wl )\?1c-+ytua=

(Mt'j) I 1':t) )t v i h 7 t NY

Lc 4oo\275x46

91fr71''Y ItW(fiIrl'l^t+) (M+ilg=sTl rlrvru-t^

4 tt902555x1 06373tt

4 tt9 O255 5tt1O139 2x =iitts=f!i1i, rE 1%400x275xActr'

:+gozssstoss64 AqgOZS55105563

.*'-'i'db. Illlllll llllllllllllllilllllll o*

t4so25ssror276

crlN(BL) |

GTIN(BL) |

(ffiifi)35e: n: o

lllllllll llllllllllllllll llllll]lliihr

ciiru(czSll

crlN(c/s) |

359 =tr=tr

B'*f;u'

4 n9oz5ssx1o1z79x ffiis=fircj#

10127 10rx168

1808 -(.itr.

xna 9/20:x> 4 x902555\O5567 HEFSE1O'E

GTIN(C/S)l 19<504x47ox272

eqgozs551o6r57

(Mfr\ la'Y))v L )1,ih

lFg/.j

*a\^sr

lllllllllllll llllllll lllllllll ]ll;iisr

4 u90?555"1l60?1rr -ffi GrlN(c/s)1

14902555106028

GTIN(BL)

a490255il.O6027

a_

s'r, - t ;+t 4 >,'t 4 reHiilA(; J U6E|: a 5EAt, : dt'* f. @ Nt

+t{r*fr -l;

-iFA

BFxEx,==(mm) tf"

.*


1^ti7'J

*^^6t

tlrt==V-l'

*s''n 'iEL * llll llllllilllllllllll

(Wtt)l >trit)v,==v-

l-

tt4975n8061u 10401

cnx (c75ll

I6B

GrN(BL)

lcs 434x228x340

lorH HF^Fjr€

To-odoo4gzsEboe 80000049758067

gQs^E6r LDF$rbg) *T^u"

@

l$.tfr)3ogr='t+u1a)

ilr|ililrilillllllllll #gd\ft({EBU)

r4975u5558', i GjiN(c7$)l icTiNaBttl

96::..;0.l:.138 - -%il;'r85;i3t

80m xn= 9/6<xt Ht*ffiifl 12rE

1-oo-obo4b7Essss eooooo+gzssss+

F^^4t lvD*|.1-lv<U) 28srtf 5?F>tt) 2ac

€t

(Mffi)28Ca=./+t)

;::"J.it. lilllllllllltlllttllll

t4975n5480' rore erxmrs loob-obagissqsi cirN(bzsi,

1 06 4 3 1 0 rx1 2 B

cTrN(BL)

191545x285x23o

80000049755486

u. 12 lffitr],+- if==V-!. 3Tf; (MTti) 1 2 y) :) r + - t= a v- | #*d\-({iBU)

, lililililllllilillllIllllll 1008 +;= 9/6<xr

ct72

902555x10171?',F*SF5 lotE )a992sp9to17\9 qTn(cZ$tl

l0rx168

1B 141x132x79 336x297 x28Q -'-34x77xI2 's

G- rN (B L )|

8 4 9 0 2 5 5510r718

4:fit==ZhAc

Tr;ft#i

.*'^= lllllIlllllll "i'db. lllll||llllllllll

(Witrti) ^>ra=a>e)

4 tt902555\ 04355" -r.ffi12r+ -44goiisilb4s5i GiiNiclsil

aPa|2=x1.68

crlN(BL) |

:a32x344x182

84eO2555104!91

=#=,==V-j. i26 ( m # r ) 2> t ^ r ' F r tla v- | i

TED^|

*=,,'-'"i'db. llllllllllllllllll ll lllllll ll 4 n99z5s5tt104256" -Effi w,E

'-2)xI2B -_:2a 12-x:15x9 lB 12ax122x117 -: --'1a3- x274x265

lls,o2ipsti4zPi i_q_rl11(_c_Zsll_ B4902555104252

o

ii 38sdr#rl7Ytf=tL-h (Ml )3as^ar->+t==

I,ct.=^:ri-^d

@ Itrl-ct-r!!t-l?-l!;t F;a':-'F;iil

: GTIN(BL)

An^Br

i lllllllllllilllllllll llllllll ]Il1ffn. | 4 x912555rr1 06458" ffidrslorE

lg;i

x.tryr--tf1f

@Pt't/:n'l'/7v-^)vffi'TMs'NTV

4 >34 -+BAtrAl:JUAE|;re644'633r,rSt.

?


*T^*r

t2OeIrl,+-S

@

(Mk)7v)\)v+-

ilr|ililrililililillll ffisEd\fr(iiEll)

iltlillilililililtltlllllill

50n

4 il902555x111025' 1 1 0 9 6 6 r x8 B

Gnr.rlcisll (Blt I GTIN

791UOx3{x320

-

iigoisssirlo2o --b4b-o-zsssr r rozt

"497 5"5275u H*SF€ 12rE tooooo497ss272 clN(czSlI ciirrr(ell|

1114€ 10:x128

19<345x263x225

..''-'rydb. llll lllllllll lllllllllllllll 4 x99z555t112961" -ffirr1

1%405x310x400

cnN(ci5tl

1qsois5sr12e99

GirN(eLII

eqgozss5tr2s6T

22#t'yJ++)d1#

T*"'

(ffiffi)6 Y7rr7:/L+-

,illltltlilililililil||H #gd\fr(iiEU)

50s

4 x902555il112657',

clN (c/s)| CilNiBlt l

11265 10tx l 2B 1: 80x59x24 lB 241x70x81 19<345x263x225

6

(Ml6\5))tl47

i+gozsssrzuoa clrr.ricTsll -84eoZ55sizEtos ciiNtAaiI

1%430x340x405

l OOeLttlrl,+-#

lllTl,.Hgw llllllllllllllllll lllllllll

cTiNaBLt I

l%440x330x320

u' 10Oeil*otriir\,r+-fr f,T'f

@EI I

191363\239\235

7 44ox33ox320

illtt|ffiililulltlfll #gd\-({iBU) 2008

G rl N (c /S)1

A 9 0 2 5 5 5 1 13231

!2525 6axl

GiirlteL)-

tszgo e4gozssst

194441x2OOx391

*'.^Br

9Oe\,r1,*-Ogffi# (E6ih)9ogiJl,+-/t{7r

@

4oe7lv-Y l:avA

I

*';^6r

*,,'-"*%'o llllllllllllllllllllll

(Mft) 40c7 tr-'YFa va

x4975u5756"

f*ffi15,tz,,n

- tooooo49755753 eoooooqstsstsz cTrr.riaLi l-

crl N (c/s)l

ATfu'

**''-'%* llllllllllllllillllllll lllllll

(M*fla7*4!)tf

4 x902555x113?34', 1 1 3 2 36 rx8 B

a+e02s55111403

St*lrrtrvA*+fr<

(18*fti a)

(ffi1fi)10Ogt>77>iJr+-

T

ffi

llllll lll.=''-"rau lllllllll lllllllllll

4 tt9D?555x1 1 3203u - rwffips12rE r4so2555Lt32oo GnNiciStl ----eqso2sssttszog

1 1 3 2 06 rx8 8

cirruteu I

19<460x324x3!5

(18*ffi) a)

(Wth)lc,oett\tt+-7tE

1. t

11158 10tx12B

nT'fu'

tz\^sr

a)r+-

114O7u r,*-waprn 4 x9O2555\ ----54go2sssr114o8 cilNicT5il

4 x91?555tt125169",nv3ffiH12r1 12523 6fx88

fiHffiF5'tztn

r+sozssst

stfi^t\rv+-

*''-'rydb. lll lllllllll lllllllllllllllll

(Wffi)22t>>f v/7Ja

ta\^Br

6frf =7\,rL+-?fr /\r

110e\r1,*-71l\7Al,rl,rfi fi6'fu' (1E*ftila)

(Mlfr)Il1siJv+-Jvivt'

1 1 2 9 6 6 r x8 8

tz\^*r

7ffi\rl,+-

I2Og 0E&*i a)

(Wtr)I2osvv+-728

yJ4+5

(18&#i a)

4 x902555\25251tt rt^ffi?a1zr1 Agozs5st2525a cjiN(czsll

cf rNaBaiI

(lE*s; a)

lllllllllHt;ll4'+ ilililil ilililil]

1 1 3 2 7 5 :x8 B tca370\320x425

@

4 x902555x113272u-ffi6ffi 14goissstr327e cnN(clSll

GiiNtaBat I

- --ti4goisssiizte

*zr^sr

9Oe!7 t'ArVV#

(18*ffiia)

(Mt6)9oet7l-arv7

il1|l|ilililililtl!|luIf ll ffiEti.l\ft(ifiBll)

2008

12278 6)x8B L%382x310x393

4 x902555\227?4 i4gozssstzztza eilNicisil e4sot55sIizt29 cilN(Bfil"

y't*+27< 80eVt27ltv (ftft\a}ev+>zhvia

t-^Fr

*''-"%. Illlll lllllllllllllll lllllllll (lE$ftila)

4 n902555x1?2670u E*ffiF tztn t2267

6ax8B

l% 360x345x315

cilNicTbll ciiNrall I

l4sozssglz?97_7 eqgozs55122676

Jt )*:e-f| 6ffi6 Jdt \*?" Nt \y, - i'+f 4 >. +'.f z+lJ€BAL=

#t6{ffG):ff#+EH,mfgmn x+t.rx*fr lJExffi xE


@

16V:7.ttTrdEdE+.r)d{ t^^ar

(Wffi)1.rk>v>t\>\E++>

Hl'l'n. llllll||lllltft||lllll il4975x5190t

t2339 25= t2 8

clN(c/s) I

rwwrs zrIrooooo497ssr97

191522x28ox215

crlN(BL) |

80000049755196

affivrtvTrA?v-7) FF^u' ( M t ) v> tr > ' Ji,v- J

.*'-'.%. lll lllll llllllllllll ll lllllll 4 x90?555x1?3615" rn^sr,: rzon

1 2 3 6 32 0 rx8 B 19<3aa\315 x220

cinr(czs)l cTrNiBat I

Agozss5L236r2 aqgozs55123611 t^^At 5og

5OeV2tf?v2r\

.=,,-'i%b. lllllllll lllllllll llllllllllll

(Wtfi)50gv>t\>v>i:

4 x902555x12357 8' -H.;ffira 12rE 12357 loaxl2B 1 r 1 5 5 xi 0 5 x1 51 B1 5 0 x1 0 5 x150 1%325x310x308

clrlrrcTbil Grrr.riat-) |

14goisssr23575 eqsoissstzzstq

z3tv,tt?ri:\:iA*(BltltJ)BT^u*

(Wt6)23ev>r\>-L?'=r+

#g/.J\fr({ftBU)

ilr|ililrililil||ill ll

10Os

n4975',5'.l76"

1 2 3 5 1 1 0 rx1 2 B 7- 29oxl25 1B146x127x58 19<31.5x273x20r

cTlr.riczsil cTiNreaiI

fffiSF'l 10rE

zooooo+g7s5L7o b-ooooo+g755r72

*z\6tst

6frV, tir7r77 t vI tt+lit

.*'-'%b. llllllll llllllil llllllllllll

(Mtr6)6^>v>t\>771v,

4 x902555\ 239 43u -gg^ffira 12rE 12395 10fx12B

19<576x450x275

cirr.riclsil cTiNreLil-

r4so2555r23e4o eigoissstzzgqg

11OeV2tr7t2tr+2it

*^^ts1 110C (18*Si a)

.*-'Tdb* lllllllll ll||llllllll lllllllll

(W+fr) 11OEv>t>a>+r>

\./ I 2 3 1 4 6 rx8 B l%4f2x307x399

4 x9O?555\231 41tt A6wrai2r1 GiiNrc7S)l'-- l4goissslril4l GTIN(BL)

84902555123147

X11..rt7-y7+s4>,t47e$a1a|&t)aF:l-tr6t#t'3du,*-f"

@t.tiidt:i't-/7v-^{rtFE'TMS'NTV

* f${fi

x r '17* fr l J F x f x E (mm)t 4

@


16&rrrt t)-?V A(I1=7) *Tf;*'

@

lzttt fu-YVhluilY-lrll 8ttr1 3Tf='

@

(M+,l12<4h>rU-Cl\-t

(Mtiil76z'th> ru-tt==

llllllllll llllllI llll1====^ :.= lllll||ll

|lilililt ilililililt ilililil :::l'Hil.

4 t9 0255s',131351" =r',ffi#E6in 1 3 7 5 05 r x4 B

4igoisss13135e

cjlN(c7dtl

L9<525x344x230

84902555131357

GTIN(BL) I

1 Gttrfu-tV tt(t)ytt==l*#u' ( M tn1674

@

4 x9l?555x135 182rr=ffifli e GTIN(C/S)) A902555135189 -q

x BB

GiiN(Bat I

@m 1%550x360x410

18firft-A/V(Uih[ tlt-)

(M41il187-l HPaf 7 Ul\t-

h> l.U- U vA7= =

,il,I|lfil]llllilttuluull ffi 300n

#fia g/tr u<) 4 x902555\37513 --FEErsern cTrN(cr3)l l+iozsssl375ro

13751 5fx 4B

crlN(BL) |

eqgozs55137519

16frhrj.U-"7A(fr8!H *Tiru'

@EI

i;ts=-='

:== lllilllllllllllllll lllllllllll "i,=

#84\fr(iiBU)

19<525x344x230

----b4b-o25ssr:sras

4 n90?555x13589?nffi

I%550x360x410

GTIN(c/s)l

Agozs55t35899

GrlN(BL) )

84902555135898

l8fif-A/{{orurt tIlt)

@

(Mfl'il ra 1.( HPh u > I-7 t \

(wffi)r6v1h> t-u-++tltt

* .4* l .3rt 9A)

;ffi .llllllruilililu[|l -l|J[llll|lluutil[|l = 4..

2)0s n902555il1 4 35909 !t GTIN(c/s)l t+gozssst35905 oirN(efll eqeois55l3seo4

fHSFS etE

1 3 7 6 05 r x4 8 l%525x344x230

m

ffi.

t4sozsss:.staoz ciirrriclsil cTrNaBatl E+gb2Ssstszoot

,illll|lililililttuilllf[|l ,illlllllilililililu[[fi 4 n902555x135649

HHSF'I9t8

-- Ago2s55131945 84soti5iliIs44

CllN(BLtI

crlN(c/s)l

6=',r nifBU, * llllllllll lllllllllllllllllll 1t902555Y31955u 4 rp*ffirjer; cM h T r € u -

3195 t%476x31ax325

G T IN (C /S )l

t+ g 0 2 5 5 5 1 3 1952

GTIN(BLtl

eaeo2s55tstgst

50rr)l|J-?Ial:087)f,f vhrf{t 31^u' P

@

ciiNiblt I

1%520x335x368

s*lt lU-"VLllt7 tEU-) tz\^ar ( M + h ) 5 v1

EI

a =,

- 200e

lHStr grE

zqgozs55r3s643

l0fitf=f tn\tv*-7-t+- 1#=.

(Alh) 1o= 1-t= ? = = : )v+-, v

\ tlltltlultlltlltnlrl 4 =--

4a) 2008

4 n902555\35656' fq$trerE 24gfssstzsoso lTiLf;il3t,,,.sxs8xa3 cjirrr(czSll 1%520x335x368

GTIN (B L) I

ilrilllllllIItlffib: ililililtilililr 4 "9O?555Y 36806u =iiqifiE##

-

6&rt>hu-"7afiRt3f :.$ln6v1CM€4tt+aa

@

(ffifi)50sr> l''U-\r{:t

13680 l0:x8B 1f 160x110x28 18295x110x150 19<464\31Ox325

1*='

==_

#94\fr(iHBU) '1508

olN(czsl I

t%476x318x325

lgfijtf== intr-tr?v? (wt6)lov4fv7=at-*) y*

) 5 v1 cM t7 Itu - L

4 t902555\31948 13194 5:x8B

l%550x360x410

shfirfl -?VLV7 lru' I^l tzr^$r ( Wt

t^^at

t/f ,illllllilllllililuuuf #gd\fr(iftEU)

200s xns'1OtrF8 n902555t135304 4 fP*SF'1 gtE

cilNicTSil __l_+_e_925_5-5_\_3_€g_g_3_____-__ % 520x 335x 358 84902555r36402 cirNiblil

GTIN(C/S)l

14902555135301

G T IN ( BL)

I^I)IU-\: Fil)dfvflr{/l *T^Br Wilnt)-ll ( M ffi) sje h >lU- 2 U^ c- M

6

lllllllll lllllllllll51,ffi}. ilililll

4 x902555\36813"'ffi I3681

10r x8B

r%464x310x325

B

GT|N(C/S)) GTIN(BL)|

1% 470x330x215

A902555136810 84902555136819

t^^*r

1*firlt)-7vL(r\=1

.'-'u=ib* llllllllllllllllllllll

(Wffi)Iaih>

L

13126 40rx8B

tt)_ t\=_

u4975'5473u GTIN(C/S)l

cilNrBlt I

erE f,e1trr,t

40000049755471

eoooooqgzssqtg

lfihrfl-lv IAt UlY-lrtfi*/l:i) fif^u' lu-ct\=-

(Mlli\ lv4h>

iltl ilr|ililtilililt

6gd\fr(iiBU)

t,4975u7934u I3121

40r x8B

Ics470x330x215

r, @ Nt a -'ri4f

v

crlN(c/s) |

Gir.r(bLlI

1 >. t 4 relJfial;

20r

fo*Sfd etE

10000049757937 ----aooobo+gzszgso

J r)AFt =/r 6EA b Z { tv\&t "

: ffitllfr f-! : #ffiH El : SEEEE x t4x*^

IJF x f x H (mm)?t"


rrr7, frEHYTryh *'n^Br 95eV2 (M+ii)95gAPM=/)rCz (1f;-47.5sx2)

,illlll|lililililttultl[lil #'Sd\fr(iiEU) 150q

4 u902555'132751 tes46ox2 ssxs2o

crlN(c/s)l

rlrxffiH1%F

zqgozs5sL32765

i Ciit t ( eill- - - - - - - - - - - - - - - - -

t \y?2tlt(5V7trv I tz\^*r 48eV2 (ffi {fi ) 48cAPl\4L l.rtE'7

|lilllllilttl|ilt ,lllllf iltlll f;gd\fr(iiBU)

80n

4 n902555||132617 f.WffiPA12.rE 1/s540x25ox315

crlN(c/s)l i crtNt(el)]

GTrN(C/S)l 6 544x319x250

zqgozsss132611 e+gOiSSStSzetS

Z+5O2555132731

G TI N( BL) I

t lr75 5w7ry h t'r'\^tsr 50ev2 (ffifi)50cAPrilz tt Ez

l!ll ,llilllruililllilt|ll[[ #94\ft(iiBU)

150s

13624 5fx16B

rt<602x420x231

4 x902555\32662 llF*ffiFE 12trd -ciir.ricTSil )4402sss132666 cirNibltI

\y

Ntr..yt7-27*yn >. t-i7+lJi[Al:J.t)&t=tr6'.BebidurEf"

@P/rul;h'1,/7v-^/t AE.Tlvls.NTV

./.'t4X&

$F X'dY E = (m

?f.

A \9


2il0tV-t'vYfi (Mtt)2OOeY-t!tA==

u' = t/-h BI'f (lE#ffiia)

1s$U\-htilt;.t E-tv'Y)S BIfu'

@

(nE+fi) 15?t/\- l't=r P

llllll llllllllllllllllllllll ll"==,,.,ilri

rc8r4 P2x2e(X:}.E.lf.2Vs) 1: 255x188x40 f,<,5O2x178x2IO 6 5 0 2 x 35 6 x2 1 0

@

08148" ffiEffi16fr 4 n912555rr1 (C7Sll ib-er?s r+eo2sss ciiN ---------:---:-i -

G TI N( BL) I

29ffiv-E2Ft=1rh

(Mtfi28'YiV-+> f+==

*#u'

t0674

p=x2e(*,t1112/s)

e 490x470x178

@

rcal3 12ix2a(X',+.4li.2Vs) e 490x340x 235

@

cirNrall tz\^*r

2OOetcAVfi)rt (M*iil2oog^v*uhht

2OOg

to676 12= x 2e (X)i41i2Vs) e 490x470x178

@

NPP

08155 4 n902555"1 a 502x356x210

@

14e02555108152

cirNtcTStl

cTlNaBat I

10754 12r x 26(tt;lH.li.29s) e 510x448x195

lSOefrrL'lEV|!a7 (Wtril 15Oe+==tvr'>=>

*^^*r

t oa16 12 = x 2e (X'E+-il2ax )

itNleTs)l-ciiN(sLl |

40frifr-,,tI.1

illll| il]llllllllllll iltllllHtxffi:'

1O676?' 4 tt902555x (ci5tl GAN llg-o2ssslooiag (Batl -ifrFiffi;F GTIN

16t ftrTt-7t=tlrh -1+=)

*1 u'

;## .lll[[ululltrilr Agozs551o7544

ciir.rtczslI

-

cirr.tibii I

tzr^*r

r

ilLil illlluililllllillll llH:x#l'n

NPP 10755 12 a x 2e (X'E+,tfi.27s) l: 250x170x40l9<470x245xl7a e 490x470x 178

-

17fi7-trFilr-f(fit0,It0) 3Tfu'

(ffilh)14?.f^rg:ti

t109162u

'6 504x390x270

-

14*l =Eata=t/-h

1509 fiE*#i a)

llll ililililil ililililil|| 4 xgo2555'

34eo255glQ3g4o

GTIN(BL) I

(E6iti)16^>^rt17v

ill|l|illlililill][ilrul

rcats r 2= x 2e (X;l4li22e)

cnN(cibll

(w16)172)v-t> t:cha,

llllllll-==,,*lr lllllllllllll lllllllll

4 xgo2555lll081 31" =i1ffi citru(czbll t+oozsgsto-qt-9s

illttlltilililltiluu

4 n90?555\O3549

107 5 54' r*..:ftrâ&#x201A;Ź-i'E 4 x9O?55 5x-tigozssst07551 ciiN?c75il cTrNibti I

tr#,85

(M* )4Ov4t-Lttl

Npp ililillllllllllllllllllllllll x862555xT34482x 4 r*H?a12..8

13448 12a\1 11 300x230x55 t%435\290x320

Gilrtlci5tl

.l----

ligozissrs4lss

------

-----

G TI N( BL)I

-

&a7V1tn',^Er zzhfirfN)-?VL|1'=7

(w*iil22?4h>t-r-?za(v&c)

(,i.;7ll#) [

ililllllllllllllllllllllllllilNpp

1 3 4 9 5 12 tx1 1r 305x225x 54 7ys430x270x320

3 49 56' --FEruFs 4 tt992555\ e'E ---lqeozsssl34es3 ciixtcTSll GTIN(BL) I

-

Nt \', t - i ^ +i4 >. t 4 7+ $ffiA I=I |) *F.L=rr6r# b J dt' * -f .

t-f #iS{&Gr : #iffiE x+}{a*fr BE x *9x 6 (mm)


II

14fr7rrt t -lltl-!==1

*'f u'

n({ft'') #ed E lllll llllll ll lllllll llllllllll --FEsr€ T35809rr 4 x962555rr srE

(Wtfi't4z177Ji l-'jz==-

35ao v-x2e(*&g.'li,2

)

a 48x510x 195

cAN(b7S)l---I4edtaEih58-06 (eL) I GTIN

-

lfiUlrri b-.'-lr-+l

12356 l 0r x 6B 7%583x265x285

f,ofu'

me"n({nB' * lllllllll llllllllllllllllll ll

(Mffi)14?4lrfi t -r-7

3581 12=x26(*it+{t2%) e 448x510x195

4 n902555rr13581 6" -1's551ps e;g GiiN(e7S)l--- 14-e,t555l35bt ----ciiN(BLtl

12388 20fx4B

tcA325x310x254

(*!*) rr=7 r,t#"' 12fi SAORT

(Mffi)t2a.(lrtu(r\- r)

#E'r'n('HBU) * lll lllllll ll lllllll llllllllll lldti2'i55xT'id2:i'ttt -Fpxwra 4 en

$/ r3o29 t2 1 x 2e (*)l+lt2Vs\ E 548x386x232

@

ciiNicTsll

-

1362810r x 6B 1f 490x90x25lB 248x184x148 !94578x262x322

l4bb7555int9-q-------

cirNiBatI

14fE\rl,+-02212y*'

(EAffi) 14 I i./t,+-r)

2 * 2 v 1'

ffi *r 2508

@

Qrex4&)

Itgd\fr(+iBU) 1608

lil!ililililililllu[[[

4 il902555x123585

thffilpl 1ztE

1+sozrFs\z3sp2

cilNicTdil

eqgozs55t2358l

GjiNteL)|

NeV2trrT)\:\:7A*48 (Mfr)4Ogz>tt>tt^a,v>

i'n6sr (10gx4*)

#s'r-({HB llllllllllllllllllllll * 114975115510u

ro*srgr0,'6

GiiN(ciStl --- 2ooooo4e755514

eooooo+gzsssio

cliNiblt-l

4E *'.^*r 80 sV,t f,;vWL(hY1|Y\ (20sx4*) (Wfi)AoeAPMet-rr4v>

.ilI[uuuullt #ECd\fr(iiBlj) 1608

cllNicT5il

-

i4Eo2isilizisia 84902555132750

GTIN(BL) |

tr?trt aWTWl.4l[*T^u' 56eT/ (l4sx4$) (Mfir56sAPu7rr4v>

ft+HBU) #s84 lllllllllll lllllllll llllllllll 4 tgo2555x1 3?686u - rwffiffi12rE

ilI[[uuullluut]ull " .ltI[[uuullluililuull ffigd\ft(iHEU)

r32e€ r2=x2e(*t}.s.1'.27s) x195 l9<448x255 tr 260x185x45 195 a 510x448x

*n^*r

84eV?tV"72r\48

(Mfi)84ev>r\>r:4v>

-----2+gozsssl 32680

13627 10fx 6B qiiNi_c_Zs.il_________q+-qqasqs 495x100x121B250x195x170 cilNicTstl\92-6?! - 1rtc66rox265x370 cTlN(BL) | -

G TI N( BL) I

84902555132682

20#r*-/r;f1(?==7) n#'H6

(Wffi) 2ov 1 rtr- l^ t't1 v = 1,

l3oo3 12=x2e(#ilHft2%) 1r 280x 185x35 r% 58\193 x232 6 548x385x232

Ls-qe-e-oqi!ryiC-Z ?5_5-e S-f -----I---.- -t +-ee (BL) GTIN

I

(4+7 lrt ) *Tf,8ulr 2Ofllt -b Vr+i4 (Mr6\ r t )' 2Oa1,h-Lt

,ilI[lfu!|ttruililtilil #ffi -

\y r3oo4 12a x2e (*:E+11.2/s) 11 280x185x35 794548x193x232 e 548x 386x 232

i+psiiiS-ie-0e4i--------qirur-c-1$l-GTIN(BL) I

Eeb3dl'*

f. @t.tiiEt't'v/7 v-xrt'Ft'TMS'NTV

#t{ff @ : tr#+g xt{xffr

tl ltE x ffi x E (mm)

@


L(I l:7) *f ^u' 5&)t>1..)-7V ( wtr N5 7 1 h > F U- t\= -

@

t'n^*r

6OeIr1,*-S (Wl

ls*m;aa)

)6)ea)v+-7tn

,illilfllilllllilttuiluill .lllllfruilttttlf[|l 6s€iJ\fr(+iEU)

ffigd\ft({HB|J)

100s

100n

4 t902555y31665 13177 t0rx6B

79<460x210x345

@H

c T l N (c /s )l

cliliiBlt I

f *SFd etE

z q g o z s 5 5 1 3 1666

11119 6rx88

a4bo2s5ststoot

L9<377x267 x287

jlJ-7Vb(ffit*) s*,rt (M+6) 5v1h> Fl-++tt)

4 n902555\11148

E4b02555111144

.=.'-'i'db. llllll lll llllllllllll lllllllll 4 n9O2555\13197" rxmratzrn )55s!t+-Avavt^

lllllllllll lllllllllllllllllll III.ilhr

L9<460x2l0x345

ligoisssnnqg

cilNiBtt I

55e \rrt-7Lt7A\r1,r$ an^*r ({E*r;aa) (WI

fif^*.

4 tt90255 5Y 367 O7u -frfriifrs'si'E 13670 10fx6B

ciirrr?c7sll

crlN(c/s)l

rcgozs5st367o4

t1319 10fx8B

c i i N (a L )l

e + g o 2 5 5 5 1 36703

t94460x280x355

ciiru(czs)J

l.+gozsss1131e4 84902555113193

GTIN(BL))

$*fry44+fr1#

*Tu'

(M+\rc,r'>,f,v/7tE

,illltlltiltililillufi #gd\fr(fHEU) '1 1 0 8

"ffi 1%590x300x370

@

4 x902555\25145 H*Sr€ 12rF zqgozsssl2strg clN(c/s)l -E+go2-sss tiilii cilN(BaiI

45et7 br, VV(t\=7)S AT^u' (18|iffi4)

(M+ )459Y) fatvvt\=-

lllllllIII.lilsr lllllllll llllllllllllll

4 x902555\?2717' -ffi

@f f i l91s47Ox330x245

crlN(c/s)l

zqgozssst2zTtr

crl N (B L)|

sqgozs551 227r 3

45e17 j.l, VVe= r)S *'r\^tsr (18*S; a) (W+fl45gv) fatvVra=

ililililil||| lllllll]Itli?hr ilililil

t2282 \0=x8B 796470x330x245

4 x g o 2 5 5 5 ' 1 2 ? 7 3 1 f, ft iaf f i cnNlcTdtl ' zigozssstzztss

aigo2-ssst2z737

GllNiBftI

t'.^*r

45e \,rl,*-OgffiS (W46)458:)v+-)

@

lm**ual

lvt

lllllllllll lllll llllHl;iHg'+ lllllllll

4 n9O?555x113289u -ffieiE;:fr 11328 10r x 8B 79<44Ox280x355

crl N (c/s)l

t+ g02s551 13286

clrN(blt I

i3ZbE 840b2555i

*'-^at

rv+-# SOsL*tI, (wrrfi50g'zt\tv*-z2a

..' lllllllll-"l'db* llllllllllll lllllllll (lB*fti^a)

13?10" r4sr,:rzoe 4 n902555x1 1 365x275x272

crlN(c/s)l

t+gozss5tt32t7

GTIN(BL) I

84902555113216

SOsiliFOtrl7, \,v+'* (Wtfi50eE>Jt>lv+-

@H

*'n^Fr (lEs#) a)

.ilI[[uluiltrtr *]#

GrlN(c/s)| %365x275x272

@

14902555113248

84902555773247

crlN(BL) |

5OeV2ti2l2*+2it (wt )5ogv>t\>v>++>

t'ri^Br (18&ftia)

=:"J1ii. ,lllllfllilililllilllulll

4 n992555u1?3097 IO x88

l%440x28ox355

cnru(cisll cTiNtBatI

nw'ffiral2,rp

iqgozssstzzogt --e+s025-5stzsoge

+f +, 7(.JIJ€BaE y t7 J l) ZFFEre6 EAtr 3 du. S f " @{!/etft h'V/7 v - /s J|,6E.TMS.NTV eD:ff !{"'" fl : ffi#+g m :HHIEE x t'rf, *fr ItE x ffi x H (mm)?t @ N t't - 2 i 4 >. 4


@

*zrfrBt

+fi

s*rrrl.t)_?v L(r\=7) fif^u' (MltI.)S?i h> tt)_t\=,

(Mt'fiF5+n

illlilltlllllillut|[[

ilrlt| il]uuililullll llllll;:Iffi],.

#94\ft({iEU)

100ru

4 x902555x131665

00890" -ffii;;E 4 x902555"1 10102 201xt2B r943Ux28I\222

GTIN(C/S)l

34902555100891

crN(BL)

84902555100896

13177 10rx6B

19<460x210x345

*5^#r

vt\?7r(ilDF) (M4

1*firl.tJ-7vh(t\=1

tlilL|ll illttl Itlllllilttuf

?6gd\fr(iHB[)

60e

1% 376 x34€x 198

I

4 x902555x104713',-f*sr5 lorE cijrrr(czSll --- r4so255sro47ro e+goisssrcnz:g cilNibfi I

13126 40tx8B

1 470x330x2t5

*z\^Fr

,'tr7(\rv?')

llllll tlllllllililllull illilt 80e

4 x902555r1 00920 t9<4a5x271x253

eqgozsssroogzo

t'?r7V

tz\^Er

-']

rcA470x33ox2t5

@

*"u'-'n'db* lll7o1srsroon lllllllll llllllllllllllllll 4 x902555rr100913"

(WtrilF8tr>z(Yt-\

1 0 0 9 12 0 rx1 2 B t%485x271x253

l+goZsssioogto E4-eoZ555ibogtg

cirNicTdil cllN(BatI

tqi1(\rv?',t

t0850 40r x 88 tc 425x310x171

3T,tg5

.*'-"'fib. llll lllllllllllllll lllllllll ll 6" -ffi',zrn 4 x9025551110061

(wffi)F12tE=.1i)r,

10834 10fx12B

19<361x326x165

--14gozsss1oo613 cllNicTSil -- --eaeo2sEsioootz

cTir.risliI

ttrt7<.(E\3r-h)

(Et#r)F12J tri.rizi7t

3T't?5

- F

,illltlruililllillll][llull #ged\fr(iiBU)

120n

t0835 10fx12B t% 361 x326x 165

@

4 x902555x1006?3 f4ffiF"l 12tE Iqgozssstooozo cilNicTsil e4-go7sEsiooozs cTiN(Bii I

/\-hfrf tz-h(L-t'rY)BoX *a\^tsr (ffii6) Fl 5rP l'E'-ivY

10847 5fx12B

19<442\348xl8/.

BOX

;fif;ffi -lll[[lll|l1|iluLililll 44902555103608 eqgozs55103606

crlN(c/s)l crlN(BL) )

V-E>j:r=aV-hBOX

tzr^*f 7t!

.*'."%. lll lll llllllllllllll lllllllll

(E[ih) F157-+> FBOX

to822 5)N128 L% 442\34Ax18/

@

4 x9025551t100647' HFxsr,l lorE Grrru(Cusll z+gozs551oo641 84e02555100643 GiiN(batl

t-^*r

+1i

(wtilF20+Ji

ilililil ||||ililillllllllllll :::"iHih.

4 x902555x1D2054u ftffiiffi 1 0 1 0 41 0 rxg B t9a437x329x2lo

Nr \'t t7- y7y't

CTIN icEtl

cTrlr(et) I

-

S4Soiissiozoss

s4so1sastozoso

>, t 4 7€'.'JffiAl & |)*E.L-tr 6t#t'

Jdu'*?.

GiiNlciStl

e,,E r11ffiF,1 -+o-oooo+g75s47r

Giir.rtell I

eooooo4e755479

x4975n7934u

fhffif'l lOtE

Mgozs551oo927

cTlNlbftI

x4975',5473u

fiBU #s4n * lllll lllllllllllllllll

#Etd\-(iiBU)

Giir'rtczsll

.='-"'%b* lllll lllllllllllllllll

filt ll'lv t;itul?'Frrg/l:i) f;f^*' (M*fi 174h>tu-ct\=t

(MtfiFarr>7G)vr)

too92 20-x128

rz\^8r

(Wtrfr) 171h> Fl-t\=-

)F6vt\>i1F-c-)

10470 20=x128

H*SF5 etE

s+ 902s5s131666 aqgoz555i31661

cTl N (c/s)l cTiNiBLtl

ro*sr,ierE

GTIN(C/S)l

10000049757931

crlN(BL) I

80000049757930

1fi\:A-httrt/-h(E-t"t'rl # u' (ffiffi) 1lt\:rt-

Fc'-t,Y

llllllll ltililil ||||ililillll Tt1ffh.

08605rr trxma: 4 x902555rr1 roin criru(cis)l --- 24so2s55Log6oe b?gozssstoeoot GTIN(BLi 1


@

FU*,IYA

ill

il

Lllll

htt p= / /wwh,.fuj i ya-peko. co. j P

Fujiya 2011 Autumn  

2fDlI arrturnn Nl .

Advertisement