Page 1

BONHOEFFERCOLLEGE CASTRICUM PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING voor VWO 5, 2010-2011 Het examenreglement wordt apart gepubliceerd.

Inhoudsopgave Bevorderingsnormen

pag. 2

Herkansingsregeling en 窶電ata

pag. 3

Het PTA van de vakken van het combinatiecijfer

pag. 4

Het PTA van de overige met een cijfer te beoordelen vakken

pag. 6

Het PTA van de vakken die met een letter worden beoordeeld

pag. 20

Bonhoeffercollege Castricum PTA VWO 5 2010-2011

1


De bevorderingsnormen V5→V6 Algemene regels • Bij de beoordeling van het eindrapport tellen alle vakken mee. • Bij toepassing van de normen gelden m.b.t. het aantal toegekende onvoldoendes de volgende regels: o Een 1, 2 of 3 telt voor drie toegekende onvoldoendes o Een 4 telt voor twee toegekende onvoldoendes o Een 5 telt voor één toegekende onvoldoende o Een 7 telt voor één compensatiepunt o Een 8 telt voor twee compensatiepunten o Een 9 of 10 telt voor drie compensatiepunten Aanvullende regels voor V5 1. Het combinatiecijfer > 5: Alle bijdragende cijfers ≥4 Aan het combinatiecijfer wordt bijgedragen door: gdlv, anw, maat, & kcv (indien gevolgd) 2. Voor lo is de beoordeling "voldoende" of "goed". Een leerling die nog niet aan deze voorwaarde voldoet wordt geacht dit zo spoedig mogelijk (voor het begin van de lessen in V6) in orde te maken. Norm Het aantal toegekende onvoldoendes is... ≤2 bevorderen 3 bevorderen als c ≥ 2 bespreken als c < 2 4 (in niet meer bevorderen als c ≥ 3 bespreken als c = 1 of 2 dan 3 vakken) afwijzen als c ≤ 0 4 (in 4 vakken) bespreken als c > 3 afwijzen als c < 3 ≥5 afwijzen NB c = compensatiepunten • • • • •

Op het rapport staan de vakken in dezelfde volgorde als in dit document. In kolom 501 en 502 (alleen bij het eindrapport) staat het gemiddelde cijfer van het moment, met respectievelijk zonder decimaal. In kolom 411 en volgende en 511 en volgende staan de cijfers uit respectievelijk de vierde en de vijfde klas die meetellen voor zowel de bevordering naar VWO 6 als voor het Schoolexamen. In kolom 521 en volgende staan de cijfers die meetellen voor de bevordering naar VWO 5, maar niet voor het schoolexamen. In kolom 590 staan de eindcijfers van het schoolexamen. Deze worden zichtbaar zodra het vak is afgesloten.

Bonhoeffercollege Castricum PTA VWO 5 2010-2011

2


Twee keer afleggen van toetsen uit het PTA De toetsen genoemd in het PTA kunnen onder bepaalde voorwaarden opnieuw gedaan worden. Uiteindelijk telt het hoogst behaalde cijfer. De regeling is voor VWO 5als volgt: 1. In principe kunnen alle toetsen uit de toetsweken opnieuw gedaan worden. Praktische opdrachten, practicumtoetsen en toetsen die tijdens de les worden afgenomen kunnen niet worden herkanst. 2. Wie door ziekte een toets heeft gemist haalt deze toets in, maar verliest zijn/haar recht om de toets opnieuw te doen. Zo ook degene die ziek is op het moment dat de toets opnieuw wordt afgenomen. 3. De leerling mag van iedere periode maximaal twee toetsen opnieuw afleggen. Het maximum te herkansen toetsen in VWO 5 is zes. 4. De toetsen van de eerste toetsweek worden herkanst op 14 december 2010. 5. De toetsen van de tweede toetsweek worden herkanst op 1 maart 2011. 6. De toetsen van de derde toetsweek worden herkanst op 31 mei 2011 7. De herkansing van de vierde periode vindt plaats op 8 juli 2010.

Bonhoeffercollege Castricum PTA VWO 5 2010-2011

3


DE VAKKEN DIE BIJDRAGEN AAN HET COMBINATIECIJFER ALGEMENE NATUURWETENSCHAPPEN (Anw) 120 slu (in V5 voor de profielen EM/CM) • Voor anw is geen Centraal Examen. • Anw telt mee voor het combinatiecijfer • De leerlingen met de profielen NG/NT hebben anw afgesloten aan het einde van het vierde leerjaar, de leerlingen met de profielen EM/CM volgen dit vak in VWO 5. Periode Toetsen en p.o.’s Nadere bijzonderheden Weging II anw511 schr. 50 min. Module Forensisch onderzoek 3 – 30% 2 lessen per weekl III anw512 schr. 50 min. Module Plaatsbepaling en 3 – 30% 2 lessen per week navigatie anw513 p.o. Ontwerpopdracht zelf zeep maken 1 – 10% IV anw514 p.o. Natuurwetenschappelijk 3 – 30% 2 lessen per week onderzoek/schriftelijk verslag

KLASSIEKE CULTURELE VORMING (kcv) 160 V4 40 slu V5 120 slu • Voor kcv is geen Centraal Examen • Kcv telt mee voor het combinatiecijfer Periode Toetsen en Nadere bijzonderheden p.o.'s V4

kcv411 kcv412 p.o. kcv413 p.o.

Het Atheense toneel: tragedie en komedie Euripides Medea, Euripides Bacchae en Aristophanes Thesmophorizousae Recensie opvoering Griekse tragedie Leesverslag 3 antieke drama’s Creatieve verwerkingsopdracht

Weging 3 1 1

V5 I kcv511 schr. Synopsis Hoofdstuk 4, 5 en 6 Rome 4 2 lessen per week 50 min kcv512 p.o. verdiepingsopdracht bij de Rometoets 1 II kcv513 p.o. Alexander de Grote 2 2 lessen per week (Hermitage Amsterdam) kcv514 p.o. 1e keuzeonderdeel 3 IV kcv515 p.o. Lectuur pensum 3 2 lessen per week kcv516 p.o. 2e keuzeonderdeel 3 kcv517 p.o. theaterbezoek op 7 april 2011 1 2 onderdelen naar keuze: a. p.o. theatervoorstelling (geen tragedie) b. p.o. museum (RMO te Leiden, Paleis op de Dam, of een ander in overleg met de docent te kiezen museum…) c. p.o. onderzoek (receptiegeschiedenis) over verhalengoed, beeldende kunst, filosofie. Onderwerp in overleg met de docent vast te stellen. Bonhoeffercollege Castricum PTA VWO 5 2010-2011

4


LEVENSBESCHOUWELIJK VORMINGSONDERWIJS (Gdlv) 120 slu • Voor gdlv is geen Centraal Examen • Afgesloten vak in VWO 4

MAATSCHAPPIJLEER (Maat) 120 slu (in V5 voor de profielen NT/NG) • Voor maat is geen Centraal Examen. • Maat telt mee voor het combinatiecijfer • De leerlingen met de profielen EM/CM sluiten maat af aan het einde van het vierde leerjaar, de leerlingen met de profielen NG/NT volgen dit vak in VWO 5. Periodes Toetsen en p.o.'s Nadere bijzonderheden Weging III maat511 schr. Thema’s: 1. wat is maatschappijleer? 1 3 lessen per 50 min. in de les 2. rechtsstaat week maat512 schr. Thema’s: 1. rechtsstaat 3 90 min. 2. parlementaire democratie maat513 p.o. Analyse van een problematiek uit de 1 themavelden rechtsstaat of parlementaire democratie IV maat514 schr. Thema 1 3 lessen per 50 min. in de les pluriforme samenleving week maat515 schr. Thema’s: 1. pluriforme samenleving 3 90 min. 2. verzorgingsstaat maat516 p.o. Debat in groepen op basis van een zelf 1 aangelegde documentatiemap

PROFIELWERKSTUK 80 slu De werkzaamheden voor het profielwerkstuk worden in VWO 5 opgestart. Het werkstuk heeft betrekking op een of meer van de gekozen vakken die met een cijfer beoordeeld worden, de vakken die bijdragen uit het combinatievak uitgezonderd. Het werkstuk moet voor 1 januari 2012 zijn voltooid en wordt begin februari gepresenteerd. Bonhoeffercollege Castricum PTA VWO 5 2010-2011

5


DE VAKKEN DIE MET EEN CIJFER WORDEN BEOORDEELD AARDRIJKSKUNDE (Ak) 440 slu V4 160 slu V5 160 slu V6 120 slu Periode Toetsen en p.o. Nadere bijzonderheden V4

ak411 ak412 ak413

Aarde H1 Extern systeem en klimaatzones Wereld H2 Wereldbeeld Zuidoost-Azië H3 gebiedskenmerken

ak415 p.o. ak414

V5 I 2 lessen per week II 2 lessen per week

Nederland H4 Wateroverlast

ak511 schr 60 min.

ak512 schr 60 min.

ak515 p.o.

III 2 lessen per week IV 2 lessen per week

ak513 schr 60 min. ak514 schr 60 min.

Weging 2 2 1 1 1

Nederland H4 stedelijke gebieden Bij dit onderwerp wordt op 21 oktober 2010 een verplichte excursie naar Amsterdam georganiseerd. Aarde H1 endogene en exogene processen Verplichte excursie op 5 november 2010 naar Leiden (Naturalis) H5 Leefomgeving: veldwerk met schriftelijk verslag De werkzaamheden voor deze opdacht zijn in periode I opgestart. Wereld H2 globalisering

2

Zuidoost-Azië H3 Gebieden: Zuidoost-Azië

2

2

2

2

BIOLOGIE (Biol) 480 slu V4 120 slu V5 180 slu V6 180 slu Periode Toetsen en Nadere bijzonderheden Weging practica R SE I biol 511 5V Thema 1 Ordening 4 5% 3 lessen per week schr. 5V Thema 4 (B 1 en 2; V 1) Planten 100 min 5V Thema 2 Evolutie biol 521 Practicum tijdens de les 1 -II biol 512 5V Thema 3 Energie 4 5% 3 lessen per week schr. 5V Thema 4 (B 3, 4, 5 ) Planten 100 min. biol 522 Practicum tijdens de les 1 -III biol 513 6V Thema 2 Voeding en vertering 4 5% 3 lessen per week schr. 5V Thema 5 Ecologie 100 min. 5V Thema 4 (V 2, 4 ) Planten 5V Thema 6 Mens en milieu biol 523 Practicum tijdens de les 1 -Op 1 november 2010 wordt een verplichte excursie naar Naturalis (te Leiden) georganiseerd. Bonhoeffercollege Castricum PTA VWO 5 2010-2011

6


DUITSE TAAL en LITERATUUR (Dutl) 480 slu V4 120 slu V5 180 slu V6 180 slu Periode Toetsen en p.o.â&#x20AC;&#x2122;s Nadere bijzonderheden II 3 lessen per week

III 3 lessen per week

dutl521 schr. 25 min. in de les dutl522 combinatie van opdrachten

Idioom: Neue Kontakte + Examenidioom Dossiermap met informatie betreffende het bezoek aan de kerstmarkt en verslagen van de daar gevoerde gesprekken. NB In plaats van het bezoek aan een kerstmarkt in Duitsland kan ook een vervangende opdracht worden uitgevoerd. Kijk/luistertoets Tekstverklaring Idioom: Neue Kontakte + Examenidioom Literatuur: klassikaal gelezen titel, literatuurgeschiedenis etc. Schrijfvaardigheid: correspondentieopdracht Idioom: Neue Kontakte + Examenidioom Diverse teksten, titel naar keuze Tekstverklaring

dutl511 Âą 60 min. dutl523 schr. 50 min. dutl524 schr. 25 min. in de les dutl512 schr. 50 min. dutl513 schr. 50 min.

IV 3 lessen per week

dutl525 schr. 25 min. in de les dutl514 mond. 15 min. dutl526 schr. 50 min.

ECONOMIE(Econ) 480 slu V4 120 slu V5 180 slu Periode Toetsen V4

V5 I 3 lessen per week II 3 lessen per week III 3 lessen per week

V6 180 slu Nadere bijzonderheden

Weging R SE 1 -2

--

3 2 1

10% ---

2

10%

3

10%

1

--

3 2

10% --

Weging R SE

econ411 econ412

Welvaart en Overheid Markten 1

5 5

10% 10%

econ 511 schr. 90 min

Vraag en aanbod

6

12%

econ 512 p.o.

verschillende invullingen mogelijk, altijd in overleg met de docent Micro-economie

8

16%

6

12%

econ 513 schr. 90 min

Bonhoeffercollege Castricum PTA VWO 5 2010-2011

7


ENGELSE TAAL EN LITERATUUR (entl) 400 slu V4 120 slu V5 120 slu V6 160 slu Periode Toetsen Nadere bijzonderheden I 2 lessen per week

II 2 lessen per week IV 2 lessen per week

entl521 schr. 20 min. in de les entl522 schr. 80 min. entl511 schr. in één zitting met entl522 entl523 schr. 50 min. entl524 schr. 20 min.in de les entl512 schr. 30 min. entl525 schr. ± 50 min. entl526 schr. 20 min. in de les entl527 mond. 5 à 10 min. in de les entl528 schr. 60 min. entl529 schr. 50 min.

FILOSOFIE (Fi) 480 slu V4 120 slu V5 180 slu periode Toetsen

Idioom "Finish Up" pag. 39-48

Weging R SE 1 --

Grammar: selectie van grammaticaoefeningen Literatuur

3

--

1

5%

Tekstverklaring Idioom "Finish Up" pag. 49-58

4 1

---

Literatuur Luistertoets Idioom "Finish Up" pag. 59-68

1 3 1

5% ---

presentatie over een door de leerling zelf te kiezen onderwerp Schrijfopdracht: selectie van artikelen uit "Alquin" Tekstverklaring

2

--

3

--

4

--

V6 180 slu Nadere bijzonderheden

Weging R 1 2 1 3 3

SE 5% 10% 10% 10% 10%

I fi511 p.o. Socratisch gesprek 3 lessen per week fi512 schr. 50 min. Metafysica II fi513 p.o. Filosofische strategie* 3 lessen per week fi514 schr. 90 min. Sociale Filosofie IV fi515 schr. 90 min. Mens zijn 3 lessen per week *Onderdeel van fi513 is verplichte aanwezigheid bij het filosofisch café op 16 november 2010. Bonhoeffercollege Castricum PTA VWO 5 2010-2011

8


FRANSE TAAL EN LITERATUUR (Fatl) 480 slu V4 120 slu V5 180 slu V6 180 slu periode Toetsen etc. Nadere bijzonderheden II 3 lessen per week III 3 lessen per week

IV 3 lessen per week

fatl521 schr. 20 min in de les fatl522 schr. 50 min fatl523. schr. 50 min fatl524 schr. 20 min in de les fatl511 schr. 50 min fatl525. schr. 50 min fatl526 schr. 20 min in de les fatl527 schr. 90 min fatl512 mond. 40 min. fatl513 schr. 60 min.

fatl528 taalportfolio

Idioom

Weging R SE 1 --

Grammaticatoets Tekstverklaring Idioom

2 2 1

----

Schrijfvaardigheid: correspondentieopdracht Luistertoets Idioom

2

10%

2 1

---

Tekstverklaring Spreekvaardigheid in viertallen. Fotopresentatie Toets letterkunde (19e eeuw). Het cijfer voor fatl513 is gebaseerd op de toets en de opdrachten die voor literatuur in de loop van het schooljaar zijn uitgevoerd. Eindcijfer taalportfolio In de studiewijzer van iedere periode staan de desbetreffende opdrachten vermeld.

3 2

-5%

3

10%

2

--

Bonhoeffercollege Castricum PTA VWO 5 2010-2011

9


GESCHIEDENIS (Ges) 480 slu V4 120 slu V5 180 slu V6 180 slu periode Toetsen en Nadere bijzonderheden p.o.'s V4

ges411 ges412 ges413 p.o.

V5 I 3 lessen per week

II 3 lessen per week

III 3 lessen per week

ges511 p.o.

ges512 schr. 90 min. ges513 schr. 90 min.

ges514 p.o.

Weging

Themakatern Rechtsstaat en Democratie Van koe tot kaasmarkt (Oudheid en Middeleeuwen) Amsterdam in de Gouden Eeuw

2 – 10% 2 – 10%

Resultaat van werken in de les en huiswerk, ter voorbereiding op toets. De inleverdatum wordt in de eerste les van het blok bekend gemaakt Revoluties en gezinsgeschiedenis Geschiedenis Werkplaats H 5 t/m 8 Totalitaire staten, Koude Oorlog en Vietnam Geschiedenis Werkplaats H 8 t/m 10 NB 10% van het toetscijfer wordt bepaald door een tijdens de lessen uitgevoerde groepsopdracht waarbij spotprenten worden geanalyseerd. Wit over zwart Geschiedenis Werkplaats H 7 t/m 10 + materiaal aangeleverd door docent

1 – 5%

Bonhoeffercollege Castricum PTA VWO 5 2010-2011

2 – 10%

2 – 10% 2 – 10%

3 – 15%

10


GRIEKSE TAAL en LITERATUUR (Grtl) 600 slu V4 160 slu V5 200 slu V6 240 slu Periode Toetsen Nadere bijzonderheden V4

V5 I 3 lessen per week

grtl411 grtl412

Retorica: Lysias moord op Eratosthenes Epos: Homeros Ilias

grtl521 schr. 90 min.

Weging R SE 1 1

1 1

Taaltoets: 4 Basiswoorden en Grammatica Pallas 4 H 1 t/m 9 en 11 zie NB1 II In deze periode wordt een absolverende toets -2 lessen per week over Hoofdstuk 10 van de grammatica aangeboden. Indien het resultaat hiervoor voldoende is, wordt dit hoofdstuk in periode III niet opnieuw getoetst. grtl511 Hoogtepunten uit de Griekse Lyriek: 3 schr. 90 min. Archilochos en Sapfo (Pallas 3 H 6.1-2) Een selectie uit het werk van Plato (Pallas 3 H9) III grtl522 Taaltoets: 4 3 lessen per week schr. 90 min. Basiswoorden en Grammatica Pallas 4 H 12 t/m 21 en - indien niet geabsolveerd in periode II - H 10 zie NB1 IV grtl512 Synopsis H8 Het Atheense toneel: tragedie en 3 2 lessen per week schr. 90 min. komedie Sofokles Oidipous Tyrannos NB1 Het cijfer voor grtl421 en grtl 422 wordt vastgesteld op basis van de resultaten van de volgende drie onderdelen die alle dezelfde weging hebben: 1. de wekelijkse huiswerkcontroles tijdens de lessen van de desbetreffende periode 2. de (reproductieve) opdrachten basiswoorden en grammatica (eerste deel van de eindtoets in de toetsweek) 3. een proefvertaling met woordenboek (tweede deel van de eindtoets in de toetsweek)

--

Bonhoeffercollege Castricum PTA VWO 5 2010-2011

11

--

3

--

3


HANDVAARDIGHEID (Hndv) 480 slu V4 120 slu V5 180 slu Periode Toetsen, p.o.’s en praktisch werk I hndv521 3 lessen per week praktisch werk

V6 180 slu Nadere bijzonderheden

Weging R SE 1 --

1 werkstuk met bijbehorend procesverslag, en een afgerond onderzoek voor een volgend werkstuk in dummy hndv522 p.o. in groepen met mondelinge 2 -presentatie (15 tot 30 min.) in de les 'Beeldaspecten' (fotografieopdracht met verslag en presentatie) hndv523 schr. 50 min. Kunstgeschiedenis en 2 -Kunstbeschouwing + ‘Beeldaspecten’ II hndv524 2 werkstukken met bijbehorende 2 -3 lessen per week praktisch werk procesverslagen hndv525 p.o. verslag ‘Galerie-opdrachten’ n.a.v. 2 -excursie III hndv511 2 nieuwe werkstukken met 3 15% 3 lessen per week praktisch werk bijbehorende procesverslagen en 1 werkstuk, reeds beoordeeld, uit periode I en II naar keuze + proefopstelling/expo "CPE-thema's" hndv512 schr. 50 min. Kunstgeschiedenis en 3 15% Kunstbeschouwing Er zijn in de loop van het schooljaar drie verplichte excursies: • de Galerie-excursie van 1 dagdeel in Amsterdam. Exacte opdracht en datum worden in de studiewijzer van de desbetreffende periode vermeld. • “Een zee van staal” (Wijk aan Zee) • In de loop van het schooljaar wordt nog een dag excursie georganiseerd naar een grote beeldentuin, bijvoorbeeld Park Middelheim te Antwerpen (B). Hierover zal aan het begin van de desbetreffende periode nadere informatie worden verstrekt in de studiewijzer

Bonhoeffercollege Castricum PTA VWO 5 2010-2011

12


LATIJNSE TAAL EN LITERATUUR (Latl) 600 slu V4 120 slu V5 240 slu V6 240 slu Periode Toetsen Nadere bijzonderheden V4

Weging R SE

latl411 latl412

Catullus en Ovidius Plinius & Passio SS Perpetuae et Felicitatis

2 2

2 2

V5 I 2 lessen per week

latl521 schr. 50 min. in de les

3

--

3

3

II 2 lessen per week

latl511 schr. 60 min. latl 522 schr. 50 min. in de les

3

--

3

3

III 3 lessen per week

latl512 schr. 60 min. latl523 schr. 50 min. in de les

Basiswoorden I Grammatica • participium p. 17, 34–35 • gerundi(v)um p. 18 en 36-37 • oefenmateriaal verstrekt tijdens de les Elegie en Horatius Via Nova 4 H2 en H3 Basiswoorden II Grammatica • verbum p. 11–17 en p. 29–31 • stamtijden (minimumlijst CEVO) • oefenmateriaal verstrekt tijdens de les Tacitus Via Nova 4 H7 Basiswoorden III Grammatica • nomen p. 2 – 8 • infinitivus p. 17, 32–33 • oefenmateriaal verstrekt tijdens de les Vergilius Via Nova 4 H4 en H5

3

--

3

3

Cicero Somnium Scipionis

3

3

Proefvertaling met woordenboek In periode II en periode IV worden ter voorbereiding op deze toets een aantal oefenopgaven gemaakt

5

--

IV 3 lessen per week

latl513 schr. 60 min. latl514 schr. 60 min. latl524 schr. 90 min.

Bonhoeffercollege Castricum PTA VWO 5 2010-2011

13


MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN (Maw) 440 slu V4 120 slu V5 140 slu V6 180 slu Periode Toetsen p.o. Nadere bijzonderheden

Weging

V4

Eigen onderzoek (met schriftelijk verslag) Massamedia Abraham de Swaan De mensenmaatschappij

1

Maw511 schr. 100 min.

Mens en werk

2

Maw512 schr. 100 min.

30 plannen voor een beter Nederland (Bij dit onderwerp wordt een verplichte excursie naar de Tweede Kamer in Den Haag georganiseerd. Nadere informatie wordt aan het begin van periode III verstrekt) Ontwikkelingssamenwerking Samenvatting van het katern (80%) Picozine/selectie hoofdstukken(20%)

2

maw411 p.o. maw412 maw413

V5 I 2 lessen per week III 3 lessen per week

IV 2 lessen per week

Maw513 p.o.

MANAGEMENT EN ORGANISATIE (M&o) 440 slu V4 120 slu V5 140 slu V6 180 slu Periode Toets Nader te bepalen V4

V5 I 2 lessen per week II 2 lessen per week IV 3 lessen per week

2 1

1

Weging R SE

m&o411 schr. 90 min. m&o412 schr. 60 min. m&o413 schr. 60 min.

Stichting & Vereniging Marketing & Logistiek De Eenmanszaak 1

1 1 1

10% 10% 10%

m&o 511 p.o. m&o 512 schr. 60 min.

Personeel en Organisatie Personeel en Organisatie & Logistiek Opdracht "Beleggen" of "Ondernemingsplan",in overleg met de docent Rente Eenmanszaak deel 2

1 1

7% 7%

1

7%

1 1

7% 7%

m&o 513 p.o. m&o 514 schr. 60 min. m&o 515 schr. 90 min.

Bonhoeffercollege Castricum PTA VWO 5 2010-2011

14


MUZIEK (Mu) 480 slu V4 120 slu V5 180 slu Periode Toetsen I 3 lessen per week II 3 lessen per week IV 3 lessen per week

V6 180 slu Nadere bijzonderheden

mu521 schr. 50 min.

Muziek op maat module 1

Weging R SE 1 --

mu522 schr. 50 min.

Muziek op maat module 2

1

--

mu511 p.o.10 min. Musiceren indiv./ensemble 1 20% mu523 schr. 50 min. Muziek op maat module 3 1 -mu524 p.o. tijdens de les Thema tekst/beeld/muziek 1 -NB Er is een verplichte excursie naar het Concertgebouw in Amsterdam voor het project “On stage back stage” op 29 maart 2011.

NATUURKUNDE (Nat) 480 slu V4 120 V5 180 V6 180 Periode Toetsen en p.o.’s I 2 lessen per week

nat521 p.o. *in de les nat511 schr. 90 min.

II 2 lessen per week

nat522 p.o. *in de les nat512 schr. 90 min.

III 2 lessen per week

nat523 p.o. *in de les nat513 schr. 90 min.

IV 3 lessen per week

nat524 p.o. *in de les nat514 schr. 90 min.

Nadere bijzonderheden bij H7 of H8 Voortgangscontrole H4 Krachten in de sport H6 Verkeersveiligheid H7 Verwarmen en isoleren H8 Technische automatisering

Weging R SE 1 --3 5%

1 Voortgangscontrole H13 Muziek H14 Lichtbronnen herhaling H2, H3 en H4

3 1

Voortgangscontrole H11 Straling en gezondheid H12 Beweging in de sport H15 Materie

3 1

--5% --5% --5%

Voortgangscontrole H2 De elektrische huisinstallatie 3 H9 Elektromotor H10 Dynamo en transformator * Per periode wordt in de studiewijzer bekend gemaakt op welke manier de studievoortgang bepaald wordt. Het resultaat daarvan telt voor 10% mee in de eindtoetsen (nat511 t/m 514)

Bonhoeffercollege Castricum PTA VWO 5 2010-2011

15


NATUUR, LEVEN & TECHNOLOGIE (Nlt) 440 slu V4 120 slu V5 160 slu V6 160 slu Voor nlt is geen Centraal Examen periode Toetsen en p.o.'s Nadere bijzonderheden V4

V5 I 2 lessen per week II 2 lessen per week III 2 lessen per week IV 2 lessen per week

nlt411 nlt412 p.o. nlt413 nlt414 p.o. nlt415 nlt416 p.o.

Weging

Module Forensisch onderzoek Module Mensen en meten 1 Fysieke prestatie (prestatieloop) Module Plaatsbepaling en navigatie

nlt511 schr. 50 min. Module Hersenen en leren nlt512 p.o. Schriftelijk verslag eindopdracht

1 1

nlt513 schr. 50 min. Module Kosmische straling nlt514 p.o. Schriftelijk verslag eindopdracht

1 1

nlt515 schr. 50 min. Module Mensen en meten 2 nlt516 p.o. eindopdracht

1 1

nlt517 schr. 50 min. Module Dynamisch modelleren nlt518 p.o. Ontwerp eindopdrachten

1 1

NEDERLANDSE TAAL EN LITERATUUR (Netl) 480 slu: V4 120 slu V5 180 slu V6 180 slu Periode Toetsen en dossierNadere bijzonderheden opdrachten V4

1 1 1 1 1 1

netl411 netl412

Literatuur Middeleeuwen & gedichten lezen Mondelinge uiteenzetting

Weging R SE 1 1

1 1

V5 I 3 lessen per week

net521 schr. Spelling en Stijl & Tekstverklaring 1 -50 min in de les Kilaan C, E en G netl511 Betoog 1 2 schr. 60 min. Kiliaan d §§ 1 – 3 + materiaal docent III netl522 schr. Spelling en Stijl & Tekstverklaring 1 -3 lessen per 50 min in de les Kilaan C, E en G week netl512 Taalkunde-project 1 1 schr. 50 min. netl513 Literatuur 18e en 19e eeuw (open boek 1 1 schr. 60 min. toets) Dautzenberg H 5 en H 7 IV netl 523 schr. Samenvatten 1 -3 lessen per 50 min in de les Kiliaan C week netl524 Poëzie: begrippen 1 -schr. 50 min. Dautzenberg netl514 Forumdiscussie; materiaal docent + 1 1 mond. 20 min. Kiliaan A §6, B §§1, 2, 4, 7, 10 NB In VWO 5 leest iedere leerling nog 3 titels moderne letterkunde voor de leeslijst voor de eindtoets literatuur in VWO 6 Bonhoeffercollege Castricum PTA VWO 5 2010-2011

16


SCHEIKUNDE (schk) 440 slu V4 120 slu V5 140 slu V6 180 slu periode Toetsen Te bestuderen stof I 3 lessen per week II 2 lessen per week IV 2 lessen per week

schk511 schr. 90 min schk512 schr. 60 min schk513 schr. 90 min

Chemie Overal deel 2 H 8 t/m 10 Zuren en basen, Redox 1 en molecuulbouw Chemie Overal deel 2 H 11 en 12 Chemisch evenwicht , polariteit van stoffen Chemie Overal deel 2 H 9, 13 en 14 Analyse, redox 1 en 2

WISKUNDE A (wisA) 520 slu V4 160 slu V5 180 slu V5 Toetsen en p.o. I 2 lessen per week II 2 lessen per week

wisA511 schr. 90 min. wisA512 p.o. wisA513 schr. 90 min. Met computeropdrachten kunnen 2 punten van het PTA cijfer gescoord worden

III 2 lessen per week

wisA514 schr. 90 min.

IV 3 lessen per week

wisA515 schr. 120 min.

Met computerodrachten kunnen 2 punten van het PTA cijfer gescoord worden

V6 180 slu Nadere bijzonderheden Kansrekening en statistiek Herh VWO A/C H 1, 3, 4 en 6. nieuw VWO A H 11 Onderzoeksopdracht p.o. op 19-11-2010: wisk A-lympiade Rijen, Goniometrie, Keuzeonderwerp Oefenprogram met computer VWOA3 H 9 en keuzeonderwerp Veranderingen en differentiëren. Herh VWO A/C H 7. nieuw VWO A H 12 . Oefenprogram met computer Functies en grafieken, machten en exponenten. Herh VWO A/C H2, 5, 7 en 8 nieuw VWO A3 H 10 en keuzeonderwerp Toetsstof: H2, 5, 7, 10 en 12 en keuzeonderwerp

Bonhoeffercollege Castricum PTA VWO 5 2010-2011

Weging 3 – 15% 1 - 5% 3 – 15%

Weging R SE 2 5% 1

10%

2

2½%

2

2½%

3

10%

17


WISKUNDE B (wisB) 2009-2010 600 slu V4 180 slu V5 200 slu V6 220 slu Periode Toetsen en Te bestuderen stof p.o. I wisB 511 H 9 en herhaling H 1 en 2 2 lessen per week schr. 90 min. II wisB 512p.o. Onderzoeksopdracht (19 november 2010). in 3 lessen per week groepen uit te voeren wisB 513 H 8 en herhaling H 3, 4 en 7 schr. 90 min. Meetkunde Via extra opdrachten kunnen 2 punten van het PTA cijfer worden behaald. III wisB 514 H 10 en herhaling H 5 2 lessen per week schr. 90 min. Integreren Via extra opdrachten en/of de wiskunde Olympiade (4 februari 2011) kunnen 2 punten van het PTA cijfer worden behaald. IV wisB 515 H 11 en selectie uit H(K) keuzeonderwerp 3 lessen per week schr. 120 min. Herhaling H 6 en 9 Toets over de gehele stof: H 5 t/m 11.

WISKUNDE C (WisC) WisC 480 slu V4 160 slu Periode Toetsen I 2 lessen per week II 2 lessen per week

wisC511 schr. 90 min wisC512 p.o. wisC513 schr. 90 min

III 2 lessen per week

wisC514 schr. 90 min

IV 3 lessen per week

wis C515 schr. 120 min

V5 140 slu V6 180 slu Nadere bijzonderheden Kansrekening, combinatoriek, statistiek Nieuw H10. herhaling H1, H3, H4 en H6 19 november 2010 wiskunde A-lympiade Rijen, Grafen en Matrices: VWO C3 H 9 en H 12 Computeropdrachten voor 2 punten van het PTA cijfer. Keuzeonderwerp, nader vast te stellen. Het materiaal wordt tijdens de lessen verstrekt door de docent. Te bestuderen voor de eindtoets: H2, H5 en het door de docent verstrekte materiaal. Computeropdrachten voor 2 punten van het PTA cijfer. Functies en grafieken, machten en exponenten Nieuw H11 Herhalen H2, H5, H7 §1 en 2, H8 en H10

Bonhoeffercollege Castricum PTA VWO 5 2010-2011

Weging R SE 2 2½% 1

10%

2

2½%

2

5%

3

10%

Weging R SE 2 5% 1 2

10% 2½%

2

2½%

3

10%

18


WISKUNDE D (wisD) 440 slu V4 80 slu V5 200 slu V6 160 slu â&#x20AC;˘ Voor wiskunde D is geen Centraal Examen Periode Toetsen en Nadere bijzonderheden p.o.'s V4

V5 I 2 lessen per week II 4 lessen per week III 2 lessen per week IV 2 lessen per week

Weging R SE

wisD411 wisD412

Combinatoriek, Kansrekening Cryptografie

1 1

1 1

wisD511 p.o. wisD512 p.o. 90 min. wisD513 schr 90 min. wisD514 p.o. wisD515 schr 90 min.

Domein H: Keuzeonderwerp

1

1

Domein C Discrete modellen

1

1

Domein D Analytische Meetkunde

1

1

Domein H Keuzeonderwerp Domein G Wiskunde in wetenschap Domein B profielspecifieke verdieping Kansrekening en statistiek

1

1

1

1

Bonhoeffercollege Castricum PTA VWO 5 2010-2011

19


DE VAKKEN DIE MET EEN LETTER WORDEN BEOORDEELD CULTURELE EN KUNSTZINNIGE VORMING (Ckv) 160 slu • Afgesloten vak in VWO 4 • Voor ckv is geen Centraal Examen. • De eindbeoordeling voor dit vak wordt uitgedrukt met een letter: O onvoldoende ,V voldoende of G goed. • Diplomering is niet mogelijk als de eindbeoordeling O is. LICHAMELIJKE OPVOEDING (Lo) 160 slu V4 64 slu V5 64 slu alle vier de periodes 2 lessen per week Activiteit

V6 32 slu

Activiteit Vrije ruimte verdieping / lo511 Honkloopspel 2 verrijking lo512 Doelspel 3 lo518 Vrije ruimte verdieping / lo513 Bosloop verrijking lo514 Basketbal-, volleybal- of lo519 Vrije ruimte verdieping / zaalvoetbaltournooi verrijking lo515 Bewegen en Gezondheid 3 lo520 Beschouwing (Hartslag) lo521 Atletiek- of softbaltoernooi lo516 Sportoriëntatie 3 lo522 Inzet & aanwezigheid • De activiteiten kunnen afhankelijk van de weersomstandigheden met elkaar gewisseld worden. Alles wordt aangeboden. • De leerling dient zelf zorg te dragen voor vervoer naar de buitenschoolse sportaccommodaties. • De leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan de sporttoernooien die gedurende de excursie- en toetsweken zijn ingeroosterd. Sommige onderdelen kunnen alleen tijdens deze toernooien worden beoordeeld. Herkansingen/inhaalmomenten worden in de toetsweek ingeroosterd. lo517

De beoordeling van de verschillende onderdelen bij LO wordt uitgedrukt d.m.v. letters: O, V, en G. Gedurende elk blok worden ten minste drie onderdelen aangeboden die met een beoordeling kunnen worden afgesloten. • De eindbeoordeling O wordt toegekend als de beoordeling van een of meerdere onderdelen O is. • Voor de eindbeoordeling V moet voor alle onderdelen minimaal een V zijn behaald. • De eindbeoordeling G wordt toegekend als minimaal 50% van de in V4, V5 en V6 getoetste onderdelen met een G is beoordeeld. • Het diploma wordt niet uitgereikt als de eindbeoordeling voor lo O is. NB Het vak LO is een contacturenvak, dat wil zeggen, dat je elke les aanwezig dient te zijn. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, dan kan er een opdracht gegeven worden. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een training bezoeken met een verslag schrijven, helpen op een toernooi voor de onder- of bovenbouw, een verdiepingsopdracht maken of iets dergelijks. Dit zal in overleg met de docent besproken worden. Je dient zelf actie te ondernemen. In geval van langdurige ziekte/blessure wordt in overleg met docent en afdelingsleider vastgesteld hoe aan de verplichtingen voldaan kan worden. Bonhoeffercollege Castricum PTA VWO 5 2010-2011

20

PTA V5 2010-2011  

Inhoudsopgave Bevorderingsnormen pag. 2 Herkansingsregeling en –data pag. 3 Het PTA van de vakken van het combinatiecijfer pag. 4 Het PTA va...

PTA V5 2010-2011  

Inhoudsopgave Bevorderingsnormen pag. 2 Herkansingsregeling en –data pag. 3 Het PTA van de vakken van het combinatiecijfer pag. 4 Het PTA va...

Advertisement