Page 1

Consell Valencià de Cultura

Informe sobre el barri d’Obradors de Manises Autor: Comissió de Llegat Històric i Artístic Coordinador: Vicent Àlvarez i Ricardo Bellveser Ple: 20 de desembre de 2004

a. Antecedents Amb data 6 de juliol de 2004 tingué entrada i registre del CVC un escrit signat pels regidors dels grups municipals de Manises, APM, EUPV, demanant l’actuació de la nostra institució, en relació al Barri d’Obradors de l’esmentada ciutat, en l’escrit ja citat es manifestava: a) El barri d’Obradors naix a principis del segle XIV i ha estat el centre d’una històrica activitat artesana, en concret de ceràmica, b) El barri avui ja proa abandonat d’activitat presenta uns elements patrimonials valuosos que cal conservar, c) Es proposen algunes activitats per a la recuperació, especialment amb la d’un part temàtic de la ceràmica: − Existència d’un PERI que afecta negativament a la conservació del conjunt patrimonial − Existència d’un decliu artesanal Finalment els peticionaris ens demanen: 1. Que el CVC informe sobre el valor patrimonial i la seua conservació del Barri d’Obradors. 2. Que el CVC es pronuncie sobre el PERI aprovat i especialment en la seua incidència sobre la conservació de la trama urbana i dels edificis a conservar. Amb data de 15 de setembre de 2004, el president del CVC es donà trasllat de la documentació a la Comissió de Llegat Històric i Artístic a que informe. Els consellers Srs. Bellveser Icardo i Àlvarez Rubio va estar designats per part de la comissió per a elaborar l’informe, després de la visita corresponent.

Consell Valencià de Cultura Palau de Forcalló Museu, 3 – 46003 València 963865516 cvc@gva.es

1


Consell Valencià de Cultura

b. La visita a Manises Els consellers van efectuar la visita corresponent a la ciutat de Manises, essent rebuts pel Sr. Alcalde, el qual es va acompanyar al Barri d’Obradors, fent-ne un recorregut extern, i visitant un tallers dels que resten en funcionament. Pel president de la Comissió de Llegat Històric, se li va fer entrega d’una còpia de l’escrit lliurat pels peticionaris, manifestant el Sr. Alcalde que informaria sobre el tema. En la mateixa conversa l’esmentat Alcalde va indicar que existia un greu problema de finançament, i que la completa conservació no era possible, així com que la trama urbana no tenia rellevància.

c. Consideracions Cal indicar que el CVC no deu jutjar un PERI que ha estat aprovat i el qual esta sotmès als possibles recursos administratius i jurisdiccionals. En tant, però, que entitat consultiva en matèria patrimonial, segons l’article setè de la LLPCV (Llei 4 de 1998), pot i deu manifestar el seu paper sobre els possibles valors patrimonials del Barri d’Obradors de Manises. No pot ignorar-se la gran rellevància que en la ceràmica ha tingut la ciutat de Manises, essent coneguda en tot el món. Ens estalviem insistir sobre el tema. D’ací la importància de la conservació de la memòria històrica i dels elements que puguen visualitzar.

d. Conclusions Primera La trama urbana que poguérem recórrer al nostre entendre és significativa i deuria conservar-se en la seua major part, especialment en tot el que es troba a partir dels carrers Obradors, Ceramista Gimeno, anant cap la séquia, avui coberta o si cap el riu. Segona Existeixen tota una sèrie de façanes d’immobles no ocupats, amb formes irregulars i de construcció típica de pedra, la conservació de les quals recomanem. Es tracta de murs de pedra i mortes molt característics de les construccions anteriors al segle Consell Valencià de Cultura Palau de Forcalló Museu, 3 – 46003 València 963865516 cvc@gva.es

2


Consell Valencià de Cultura

XX. A la visita es va reparar durant la visita l’existència d’una façana situada al nord del carrer d’Obradors, que segons les autoritats municipals no estava previst conservar, i al nostre entendre si es de gran valor. Tercera La supervivència dels actuals tallers que continuen fent activitat al barri depenen de l’ajuda i el suport tant institucional com privat, per això seria recomanable un pla d’actuació i una promoció específica. Quarta El Barri, situat al centre de la població, es troba degradat, i requereix un tractament, tema que es objecte de preocupació per part del municipi. Arbitrar fórmules adients que, a la vegada puguen encetar la via de la recuperació i rehabilitació progressiva, serien més que necessàries, deguem de comptar amb la participació de les diverses instàncies institucionals. Quinta Com síntesi final, el CVC recomana la conservació de la trama i l’adopció de mesures de conservació i recuperació, que comporten la protecció de la identitat i característiques del Barri d’Obradors.

e. Destinataris El Consell Valencià de Cultura envia l'informe realitzat sobre el Barri d’Obradors de Manises a les següents instàncies: − Ajuntament de Manises − Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Consell Valencià de Cultura Palau de Forcalló Museu, 3 – 46003 València 963865516 cvc@gva.es

3

RECOMANACIÓ CVC SOBRE OBRADORS  

recomanació CVC