Page 6

AiÀiÁdQà ¢ÃPÉëZÁå ¢¸ÁZÉ G¯Áè¸ï vÀĪÀiÁÌA

ªÀiÁ| ¨Á| J¸ï. «£ÉAì mï ¯ÉÆèÉÆ

ªÀiÁ| ¨Á| DAqÀÄöæ å ¸ÉÆÃeï

¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï AiÀiÁdQà ¢ÃPÁë : 21-04-2009

«UÁgï AiÀiÁdQà ¢ÃPÁë : 30-04-1986

zɪÁZÉA «Ä¸ÁAªï ¸ÀA¸ÁgÁAvï ªÀÄÄAzÀgÀÄAPï KPï AiÀiÁdPï eÁAªïÌ ªÀÄÄPÁgï ¸ÀgÁèöåvï vÀÄ«Ä ¥ÁmÁèöå ªÀ¸ÁðA¤ ªÀÄjªÀiÁAiÉÄZÁå PÀÄ¥Éð£ï zsÀ£Áå zɪÁZÁå D²ªÁðzÁ£ï zsÀAiÀiÁæ£ï PÁqÁèöåAvï ªÉÄmÁA vÀÄ«Ä ªÀÄÄSÁèöå «Ä¸ÁAªï ªÁªÁæAvï vÀĪÀiÁÌA ªÀiÁUÁÛAªï ±ÁAvï ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï, §j ¨sÀ¯Á¬ÄÌ eÁAªÁÑöåPï AiÀiÁdPï ªÉİ̸ÀzÉPÁZÁå ªÀUÁðZÉ vÀÄ«Ä

G¥ÁzsåÀ Pïë, UÉÆ«îPï ¥ÀjµÀzï D¤ ¨ÉÆAzÉ°Ñ zÉêï¥Àe æ Á

‘¨ÉÆAzɯÑÉA ¨ÉÆAzÉgï’

6

J¦æ¯ï 2012

Bondelchem Bonder April 2012  

The Parish Monthly Magazine of The Church of St Lawrence, Bondel, Mangalore, India

Advertisement