Page 30

ºÁå ¸ÀàzÁs åðZÉÆ ¥ÉÆõÀPï

J¦æ¯ï ªÀÄ»£ÁåPï Qéeï

ºÉgÁ¯ïØ «ÄgÁAzÁ D¤ PÀÄmÁªÀiï ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓ ªÁqÉÆ

(dĪÁAªÉÇÑ ªÁAeɯï CzsÁåAiÀiï 18-21) I. ºÉA ªÁPïå RAAiÀÄìgï D¸Á ªÀÄíuï §gÀAiÀiï:

ªÀiÁZïð ªÀÄ»£ÁåZÁ ¸ÀàzsÁåðZÉ «eÉÃvï

1. ºÁAªïZï vÉÆ. 2. vÉ WÀrAiÉÄ PÉÆA¨Áå£ï ¸Ázï WÁ¯ÉÆ. 3. £ÀªÀiÁ£ï dÄzɪÁAZÁ gÁAiÀiÁ.

I. II. III.

4. ¸Àvï ªÀÄí¼Áågï QvÉA? 5. ºÁAªÉA §gÀAiÀiÁèA vÉA §gÀªïß eÁ¯ÁA. II. ºÉÆAzÉÆ£ï §gÀAiÀiï: 1. UÉƯÉÆÎÃxÁ 2. RĸÁðªÀÄĽ 3. gÀ¨ÉÆâä 4. eÉdÄZÁå ªÉÆUÁZÉÆ ²¸ï 5. ªÀÄíeÁå ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁ, ªÀÄíeÁå zɪÁ

¸ÁPÉÆåð eÁ¦ - 3 C©üUÉÃ¯ï ¹PÉéÃgÁ, ¸ÁA. DUÉ߸ï D±É¯ï ¹PÉéÃgÁ, ¸ÁA. DUÉß¸ï ¹AwAiÀiÁ ºÉ¯É£ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï, ¥ÉÆA¥ÉÊ

¨sÁUï WÉvï¯Áèöå ¸ÀªÁðAPï G¯Áè¸ï ____ ____ ____ ____ ____

vÉƪÀiÁ¸ï ªÉĹÛçà PÀmÁÖöåa ¸ÀĪÁvï dĪÁAªï ªÀÄj

III. »A GvÁæA PÉÆuÉA PÉÆuÁAPï ¸ÁAVèA: 1. ¹ªÀiÁAªï dĪÁAªÁÑöå ¥ÀÄvÁ vÀÄA ªÀÄíeÉÆ ªÉÆÃUï PÀgÁÛAiÀiïVÃ? 2. ¸ÉÆ«ÄZï vÉÆ 3. EµÁÖA£ÉÆ, PÁAAiÀiï vÀjà ªÀiÁ¹î ¥ÀqÁèöåVÃ? 4. D«Ä ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁPï ¥À¼É¯ÉÆ

¸ÀÆZÀ£ï : eÁ¦ ¥ÁªÉÇAPï ¤ªÀiÁt vÁjPï J¦æ¯ï 20

5. vÀÄPÁ ¸ÉÆqÀÄAPï¬Ä ªÀiÁíPÁ ¥À¢é D¸Á. IV. SÁ° eÁUÉ ¨sw À ð PÀgï:

1. vÉÆ _________________________ £ÀíAiÀiï D¸ÉÆè eÁ¯Áågï D«Ä vÁPÁ vÀÄeÉ C¢Ã£ï PÀgÉÛ£ÁAªï. 2. PÉÆuÁPï ¸ÉÆzÁÛvï vÀÄ«Ä? vÉ ªÀÄíuÁ¯É _____________________________ 3. ºÁAªï ___________________________________ G®AiÉÆè eÁ¯Áågï ZÀÆPï zÁPÀªïß ¢Ã. 4. eÁ¼ÁAvï ªÀíqÉÆèöå ªÀíqÉÆèöå ªÀiÁ¸ÉÆîöå

D¸ÉÆèöå ªÉÄdÄ£ï _______________________________

5. _______________________________________________ vÀÄA ¸ÀUÉîA eÁuÁAAiÀiï.

PÀ¼À«Ú : QéeÁAvï eÁvÁwvÁèöå duÁA¤ ¥Ávïæ WÉAªÁÑöåPï ¥À«vïæ ¥ÀĸÀPÛ ÁAvÁèöå xÉÆqÁå CzsÁåAiÀiÁAZÉgï Qéeï zÀªgÀ ÁÛAªï. ¨Éʧ¯Áa eÁuÁéAiÀiï eÉÆqÀÄ£ï E£ÁªÀiÁA D¥ÁÚAiÀiÁ. ZÀrvï ¸ÀASÁå£ï ¨sÁUï WÉAiÀiÁ.

‘¨ÉÆAzɯÑÉA ¨ÉÆAzÉgï’

30

J¦æ¯ï 2012

Bondelchem Bonder April 2012  

The Parish Monthly Magazine of The Church of St Lawrence, Bondel, Mangalore, India