Page 29

16. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 17:15, 22-18:1 dĪÁAªï 16:12-15 17. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 18:1-8 dĪÁAªï 16:16-20 18. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 18:9-18 dĪÁAªï 16:20-23J 19. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 18:23-28 dĪÁAªï 16:23©-28 20. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 1:1-11 J¥sÉeïUÁgÁAPï §gÀ¬Ä¯ÉèA ¥Àvïæ 1:17-23/4:1-13 ªÀiÁPïð 16:15-20 21. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 19:1-8 dĪÁAªï 16:29-33 22. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 20:17-27 dĪÁAªï 17:1-11J 23. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 20:28-38 dĪÁAªï 17:11©-19 24. zsª À iÀ ïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 22:30,-23:6-11 dĪÁAªï 17:20-26 25. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 25:13©-21 dĪÁAªï 21:15-19 26. zsª À iÀ ïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 20:17-27 dĪÁAªï 17:1-11J 27. zsª À iÀ ïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 2:1-11 PÉÆjAxïUÁgÁAPï ¥ÀAiÉÄèA ¥Àvïæ 12:3©-7, 12-13 dĪÁAªï 20:19-23/ 15:26-27/16:12-15 28. ¸ÁA. ¥ÉzÀÄæZÉA ¥ÀAiÉÄèA ¥Àvïæ 1:3-9 ªÀiÁPïð 10:17-27 29. ¸ÁA. ¥ÉzÀÄæZÉA ¥ÀAiÉÄèA ¥Àvïæ 1:10-16 ªÀiÁPïð 10:28-31 30. ¸ÁA. ¥ÉzÀÄæZÉA ¥ÀAiÉÄèA ¥Àvïæ 1:18-25 ªÀiÁPïð 10:32-45 31. gÀhÄ¥Á¤AiÀiÁ 3:14-18 ®ÆPï 1:39-56

ªÉÄà ªÀÄ»£ÁåaA ªÁZÁàA – 2012 1. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 11:19-26 dĪÁAªï 10:22-30 2. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 12:24-13:5J dĪÁAªï 12:44-50 3. PÉÆjAxïUÁgÁAPï ¥ÀAiÉÄèA ¥Àvïæ 15:1-8 dĪÁAªï 14:6-14 4. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 13:26-33 dĪÁAªï 14:1-6 5. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 13:44-52 dĪÁAªï 14:7-14 6. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 9:26-31 dĪÁAªÉÑ ¥ÀAiÉÄèA ¥Àvïæ 3:18-24 dĪÁAªï 15:1-8 7. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 14:5-18 dĪÁAªï 14:21-26 8. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 14:19-28 dĪÁAªï 14:27-31J 9. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 15:1-6 dĪÁAªï 15:1-8 10. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 15:7-21 dĪÁAªï 15:9-11 11. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 15:22-31 dĪÁAªï 15:12-17 12. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 16:1-10 dĪÁAªï 15:18-21 13. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 10:25-26, 34-35,44-48 dĪÁAªÉÑ ¥ÀAiÉÄèA ¥Àvïæ 4:7-10 dĪÁAªï 15:9-17 14. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 1:15-17, 20-26 dĪÁAªï 15:9-17 15. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 16:22-34 dĪÁAªï 16:5-11

¦üUð À eï PÀÄmÁäPï ¸ÁéUv À ï No. 1.

Name

Father/Mother

Ward

Michael / Leena

Holy Rosary

Shanola Liza Gonsalves

Date/Birth

Date/Bap

24-01-2012

11-03-2012

¸Á¸ÁÚZÁ ¸ÀÄSÁPï ¥ÀAiÀiïÚ No.

Name

Age

Relation

Ward

Date

1.

Agnes Saldanha

93

W/o Late J.L. Saldanha

Nithyadar II

03–03–2012

2.

Emanuel Lobo

83

H/o Rita Crasta

Nithyadar II

06–03–2012

3.

Gration Rego

64

H/o Late Celine Rego

St. Basil

06–03–2012

4.

John Gregory Noronha

73

H/o Francisca Precilla Noronha St. Joseph

‘¨ÉÆAzɯÑÉA ¨ÉÆAzÉgï’

29

10–03–2012

J¦æ¯ï 2012

Bondelchem Bonder April 2012  

The Parish Monthly Magazine of The Church of St Lawrence, Bondel, Mangalore, India

Bondelchem Bonder April 2012  

The Parish Monthly Magazine of The Church of St Lawrence, Bondel, Mangalore, India

Advertisement