Page 29

16. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 17:15, 22-18:1 dĪÁAªï 16:12-15 17. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 18:1-8 dĪÁAªï 16:16-20 18. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 18:9-18 dĪÁAªï 16:20-23J 19. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 18:23-28 dĪÁAªï 16:23©-28 20. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 1:1-11 J¥sÉeïUÁgÁAPï §gÀ¬Ä¯ÉèA ¥Àvïæ 1:17-23/4:1-13 ªÀiÁPïð 16:15-20 21. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 19:1-8 dĪÁAªï 16:29-33 22. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 20:17-27 dĪÁAªï 17:1-11J 23. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 20:28-38 dĪÁAªï 17:11©-19 24. zsª À iÀ ïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 22:30,-23:6-11 dĪÁAªï 17:20-26 25. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 25:13©-21 dĪÁAªï 21:15-19 26. zsª À iÀ ïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 20:17-27 dĪÁAªï 17:1-11J 27. zsª À iÀ ïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 2:1-11 PÉÆjAxïUÁgÁAPï ¥ÀAiÉÄèA ¥Àvïæ 12:3©-7, 12-13 dĪÁAªï 20:19-23/ 15:26-27/16:12-15 28. ¸ÁA. ¥ÉzÀÄæZÉA ¥ÀAiÉÄèA ¥Àvïæ 1:3-9 ªÀiÁPïð 10:17-27 29. ¸ÁA. ¥ÉzÀÄæZÉA ¥ÀAiÉÄèA ¥Àvïæ 1:10-16 ªÀiÁPïð 10:28-31 30. ¸ÁA. ¥ÉzÀÄæZÉA ¥ÀAiÉÄèA ¥Àvïæ 1:18-25 ªÀiÁPïð 10:32-45 31. gÀhÄ¥Á¤AiÀiÁ 3:14-18 ®ÆPï 1:39-56

ªÉÄà ªÀÄ»£ÁåaA ªÁZÁàA – 2012 1. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 11:19-26 dĪÁAªï 10:22-30 2. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 12:24-13:5J dĪÁAªï 12:44-50 3. PÉÆjAxïUÁgÁAPï ¥ÀAiÉÄèA ¥Àvïæ 15:1-8 dĪÁAªï 14:6-14 4. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 13:26-33 dĪÁAªï 14:1-6 5. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 13:44-52 dĪÁAªï 14:7-14 6. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 9:26-31 dĪÁAªÉÑ ¥ÀAiÉÄèA ¥Àvïæ 3:18-24 dĪÁAªï 15:1-8 7. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 14:5-18 dĪÁAªï 14:21-26 8. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 14:19-28 dĪÁAªï 14:27-31J 9. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 15:1-6 dĪÁAªï 15:1-8 10. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 15:7-21 dĪÁAªï 15:9-11 11. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 15:22-31 dĪÁAªï 15:12-17 12. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 16:1-10 dĪÁAªï 15:18-21 13. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 10:25-26, 34-35,44-48 dĪÁAªÉÑ ¥ÀAiÉÄèA ¥Àvïæ 4:7-10 dĪÁAªï 15:9-17 14. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 1:15-17, 20-26 dĪÁAªï 15:9-17 15. zsÀªÀiïðzÀÄvÁAa PÀÈvÁåA 16:22-34 dĪÁAªï 16:5-11

¦üUð À eï PÀÄmÁäPï ¸ÁéUv À ï No. 1.

Name

Father/Mother

Ward

Michael / Leena

Holy Rosary

Shanola Liza Gonsalves

Date/Birth

Date/Bap

24-01-2012

11-03-2012

¸Á¸ÁÚZÁ ¸ÀÄSÁPï ¥ÀAiÀiïÚ No.

Name

Age

Relation

Ward

Date

1.

Agnes Saldanha

93

W/o Late J.L. Saldanha

Nithyadar II

03–03–2012

2.

Emanuel Lobo

83

H/o Rita Crasta

Nithyadar II

06–03–2012

3.

Gration Rego

64

H/o Late Celine Rego

St. Basil

06–03–2012

4.

John Gregory Noronha

73

H/o Francisca Precilla Noronha St. Joseph

‘¨ÉÆAzɯÑÉA ¨ÉÆAzÉgï’

29

10–03–2012

J¦æ¯ï 2012

Bondelchem Bonder April 2012  

The Parish Monthly Magazine of The Church of St Lawrence, Bondel, Mangalore, India