Page 13

D«ÄÑ gÀeÁ

GvÁæAPï vÀÄeÁå; ¥Áæ¸ï D¸Ávï eÁuÉÛ ¸ÁAUÁÛvï; §gÉƪïß ªÀZÁ ªÀÄwAvï QvÉA¬Æ; aAvÁß AiÉÄwvï PÁªÁå gÀÆZï; vÁAvÀÄ£ï D¸Á.

- qɤ¸ï

PÀ«vÁ «²A

¨sÀÆzï¨Á¼ï £ÁPÁ; GvÁæA AiÉÄÃA«Ývï f«vï ¥sÀůÁÑ; UÁvÁæPï §jA zÀĸÉÆðuÉ £ÁPÁ; ¸ÀÆvÁæA ªÁ¼ÉÆA¢vï ¨sÁªÉÇ£ï ªÉZÁ fªÁPï §jA

¸ÁA. dÄeÉ ªÁqÉÆ

D¬Äè DªÀiÁÑ ¨sÀÄUÁåðAPï gÀeÁ WÀZÁåðAPï ¢vÉ°A RArvï EeÁ gÀeÉgï ¨sÉÆUÀÄAPï D¸Á d§gÀݸïÛ ªÀÄeÁ gÀeÁ eÁAªïÌ £ÀeÉÆ vÁAPÁ ¸ÀeÁ

RAvï £ÁPÁ vÀÄPÁ, §gÉÆAªÁÑ«²A aAvÁß zsÁAªÉÇ£ï AiÉÄvÁvï; vÀÄeÉ ¸À²ðA °PÁÑAvï vÀÄPÁ; vÀÄAZï ªÉĹÛç ²¸ï¬Æ vÀÄAZï; ZÀÄPÉÆ£ï ¥Àrê

²PÉƪÁåA DªÀiÁÑ ¨sÀÄUÁåðAPï GzÁÌAvï G¥ÉåAªïÌ ¸ÀPÉÛ°A ¸ÀAzÀ¨sïð ªÉļÁÛ£Á fÃªï ªÁAZÉÆAªïÌ ¹Ì¦àAUï, ¸ÉÌÃnAUï, ¨Ë°AUï PÀgÀÄAPï ¸ÉÆqÁåA ¸ÀÄqÀÄìrvï, ZÀvÀÄgï D¤ ZÀÄgÀÄPï ¨sÀÄUÁåðAPï eÉÆqÁåA

¥Áæ¸ï £Á vÀjÃ; PÁªïå eÁvÁ °SÉÚa zsÁgï; ¨sÀgÁ£ï zsÁAªÁÛ£Á ¸Á»vÁåPï ¥ÀAiÉÆè PÉÆÃuï; ªÀiÁ£ï ¢vÁ PÀ«vÁ vÁZÉ xÁªïß; ¥À¼Á¥À¼ï WÉA«Ñ£Á.

gÀeÉgï ¥ÀÅt ¨sÀÄUÁåðAZÁ ¥ÁnPï, ªÀÄwPï ªÀd£ï £ÁPÁ «±ÉªÁ ¸ÁUÁAvÁ ¨sÉÆA«Ø eÁAiÀiï vÁAPÁ ¨Á¥ÀÄà, ªÀi˲, DPÉÊ - WÀað ¨sÉmï PÀgÉƪÁåA ªÀiÁªÀiï, ªÀiÁ«Ä, D¨ï, - ªÀírèªÀiÁAAiÀiïÌ ªÉļÉÆ£ï ¸ÀA§Azsï GgÉƪÁåA

§gÀAiÀiÁÛA ºÁAªï; vÀ£ÉÆð PÀ« ¥À£ÁåðA¤ ªÀiÁíPÁ; ¢¯Áå ZÁ« PÉÆÃuï vÀĪÉÄÑ ©üvÀgÉÆè; GzÉAw gÀ« ¥ÉæÃgÁuï eÁAªï DªÉÄÑA; JPÁªÉÄPÁa §ZÁ«.

ºÁå ¸ÀA§AzsÁ¤ ªÉÆÃUï ªÁqÉƪÁåA ¸ÀªÁðA xÀAAiÀiï ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁPï zÉPÉÆAPï ²PÀªÁåA ¸ÀzÁA «Ä¸Á xÁªïß ¢¸Áa ¸ÀÄgÁévï PÀgÀÄAAiÀiÁA ¸ÀVðA ¨Á¥ÁZÉ D²ÃªÁðzï eÉÆqÀÄ£ï WɪÁåA.

- «PÀÖgï E. ¯ÉÆèÉÆ, ¨ÉÆAzɯï

ªÁqÁåªÁgï dªÀiÁvÉÆå – qOt‰Úo 15.04.2012 DoàØuÚ} 5.00 AjÚoÚ} ªÁqÁå dªÀiÁvÉPï ªÁZÀ¥ï: dĪÁAªï 20:19-31 =ja:}È Óoèo§ AoÛur – UÀlÄæmï r'¸ÉÆÃd ®Æqïìð ¥sÁwªÀiÁ

Doàå =oA}š Doàå æoW?} Doàå =u;j"È - I Doàå =u;j"È - II =uÑà=uã PÁªÉÄð¯ï ¸ÁA. C£Áß

Aj";jÚ} :uÚuØo ¸ÁA. DUÉßøï

” – ” – ” –

°AiÉÆ ¯ÉÆèÉÆ UÉÆæmÉÆÖ¯ÁVA ªÉgÉƤPÁ r'¸ÉÆÃd

” – ” –

¸ÁÖö夸Àè¸ï ¨ÁgÉ߸ï gÉÆ£Á¯ïØ ®¸ÁæzÉÆ

” – ¯ eÉƹà£ï ” – ” –

r'¸ÉÆÃd

jZÀÑqïð PÁqÉÆðeÁ ªÉÄÊPÀ¯ï «ÄgÁAzÁ

” – EªÀiÁä£ÀÄªÉ¯ï ªÁ¸ï ” – «£ÉìAmï UÉÆëAiÀĸï QAUïì ¥ÁPïð ” – gÉÆ£Á¯ïØ vÁªÉÇæ

‘¨ÉÆAzɯÑÉA ¨ÉÆAzÉgï’

ælol ù"Ùo¶ AoÛur RÈ|D}‰ ÚoO{} ^:oÇ;kjÚ} – I ^:oÇ;kjÚ} – II

” ” ”

Doàå dÄeÉ

ÚurØoÚ} AjtàO{}” ælol G"Do~ ” æoèurÓ} ØuI" ” ¸ÁA vÉƪÀiÁ¸ï

” ” ¸ÁA. ¨ÉƸÁÛöåAªï ” s¸ÁA. CAvÉÆ£ï ”

Doàå ØurRAj{}

13

– qÉäAiÀįï eÉÆ£ï ¯ÉÆèÉÆ, LIG - 33 – ¸ÁåAræPï ¦AmÉÆ (C«Ä±Á) – ªÉÄÊPÀ¯ï PÉÆgÉAiÀiÁ – ªÀiËj¸ï ¥Áʸï (near Govt High School) – 22nd ‘¥sÀgÀAVPÀÄzÀÄæ’ PɪÀÄäuï ¦Pï¤Pï – – ®Æ¹ ¸À¯ÁØ£Áí – ªÀiÁ¹ð£ï r'¸ÉÆÃd M.C.F. Quoters – – jZÁqïð vÁªÉÇæ – ±ÁAw zÁ¸ï – ªÀĸÉð°£ï qÉ'¸Á

J¦æ¯ï 2012

Bondelchem Bonder April 2012  

The Parish Monthly Magazine of The Church of St Lawrence, Bondel, Mangalore, India

Advertisement