Page 12

d¯Áä ¢¸ÁZÁå gÀÄ¥Áå¼Áå ªÀgÁìZÉ G¯Áè¸ï

25 ¹ÖêÀ£ï PÉèg£ É ïì £ÉÆgÉÆ£Áí

25.04.1987

J¦æ¯ÁZÁå 25 vÁjPÉgï f«vÁaA ¥ÀAaéÃ¸ï ªÀgÁìA PÀgÁÛAiÀiï PÁ¨Ágï zɪÁ£ï ¥sÁªÉÇ PÉ°A vÀÄPÁ zÉtÂA ¸À¨Ágï ªÉÆUÁ ¸ÉªAÉ vï, D¤ ¸ÀAWï-¸ÀA¸ÁÜöåA¤ gÀhÄgÀAiÀiÁÛAiÀiï ¤¸Áéyð ft gÁ¸ï gÁ¸ï G¯Áè¸ï ¥ÁlAiÀiÁÛAªï D¤ ¨s¯ À ÁAiÉÄZ Ì AÉ , ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£ÁZÉA ¥sÅÀ qÉAè f«vï ªÀiÁUÁÛAªï. vÀÄeÁå ªÉÆUÁaA

ªÀÄ«Ää : ¹¹°AiÀiÁ £ÉÆgÉÆ£Áí ¥À¥Àà : ¸ÁÖöå¤ £ÉÆgÉÆ£Áí ¨sÁªï : LªÀ£ï £ÉÆgÉÆ£Áí

‘¨ÉÆAzɯÑÉA ¨ÉÆAzÉgï’

12

J¦æ¯ï 2012

Bondelchem Bonder April 2012  

The Parish Monthly Magazine of The Church of St Lawrence, Bondel, Mangalore, India

Advertisement