Memòria BVA 2013 català

Page 1

Proyecto1_portada bva 2013 29/05/14 19.20 Pรกgina 1


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.56 Página 1

INTRODUCCIÓ Diuen que és culpa de la crisi. Però la realitat és que mentre la riquesa del país es manté estancada, les desigualtats i la pobresa segueixen en augment. Cada cop la pobresa es va estenent i afecta a més veïns i veïnes, gent que fins fa pocs anys no es pensaven pas que haurien de trucar a la porta de la nostra entitat per poder tirar endavant les seves famílies. El passat 2013 Bona Voluntat en Acció ha multiplicat esforços com mai per a poder donar resposta a aquestes necessitats del veïnat del barri del Poble-sec i les seves rodalies. L’activitat de l’entitat ha augmentat en un any un 30%, passant de 10.466 usos el 2012 a 13.562 el passat 2013. Més formació, més taller laboral, més aliments i roba repartits, i, el més important, hem quasi duplicat el nombre d’insercions laborals res-

1

pecte l’any anterior, passant de 46 a 81 aquest 2013. La feina del voluntariat ha estat importantíssima, com també ha estat primordial l’obtenció de recursos econòmics, principalment per part de ciutadans i empreses que, amb les seves donacions, han possibilitat el creixement del projecte fins a l’estadi actual. Tot i aquests esforços i resultats, totalment necessaris, som conscients que si no es modifica el model i les condicions socials i econòmiques del nostre país els ciutadans maldarem per tirar endavant dignament els nostres projectes vitals. Així doncs ens queda sempre una doble lectura: lluitar per la inserció social i laboral dels nostre veïnat i alhora ser conscients de les causes estructurals de la pobresa i la desigualtat.


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.56 Página 3

L’ENTITAT Bona Voluntat en Acció és una associació que des del 1997 treballa per a millorar les condicions de vida del veïnat del barri del Poble-sec i les seves rodalies, a la ciutat de Barcelona. Treballem per la inclusió social i laboral de totes les persones que ho necessiten. Tenim un servei d’acollida, en el qual les famílies exposen la seva situació, se les assessora i se les deriva a altres entitats que responguin millor a les seves necessitats o se’ls hi fa un pla de treball dins l’Associació. Aquests plans de treball poden constar d’un o més programes de treball, en funció de les circumstàncies familiars i de les nostres possibilitats. Els plans de treball tenen una durada màxima d’entre 3 i 6 mesos per no perpetuar l’ajut i per poder donar resposta a la llista d’espera. Aquests plans de treball personalitzats poden incloure l’assistència al taller d’inserció laboral, a cursos formatius (català, castellà, anglès, informàtica i d’oficis), lliura-

ment de lots alimentaris i de productes d’higiene, a roba i a un espai de reforç escolar pels infants dels usuaris. Tota aquesta tasca, 13.562 usos l’any 2013, s’ha realitzats gràcies a la feina de 180 persones voluntàries i de l’equip tècnic de l’Associació i s’ha sustentat, en bona mesura, a través de les donacions de particulars i empreses que han confiat, un cop més, en el nostre projecte social. El projecte de Bona Voluntat en Acció ha estat guardonat en nombroses ocasions. Les més destacades han estat les següents: projecte seleccionat per la Marató de la Pobresa de TV3 (2012), Premis AXA de Todo Corazón (2011), declarada Associació d’Utilitat Pública (2010), Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona (2009) i Premi SantsMontjuïc (2003).

2


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.56 Página 2

ACOLLIDA I PLANS DE TREBALL El Servei d’Acollida és l’espai d’informació, orientació i assessorament de Bona Voluntat en Acció. És un espai obert a totes les persones i famílies que necessitin suport en qualsevol aspecte de *la seva ** * vida quoti* diana i té lloc tots els dilluns, dimarts, dime& cres i divendres per la tarda, al nostre & & & & & & local. & &a finalitat & & afavorir & & & incorporació & && i Té com la participació de les & & & a la & societat & & & persones & & & i & famílies que es trobin en risc d’exclusió. & & & & & & La Treballadora social és l’encarregada d’a& & totes & & & & donar informació, & & tendre les demandes, & als & recursos & & adequats & & && orientar o programar Muna & segona entrevista, & & & si el cas, pot & ser atès& per BVA. La coordinació i el treball en xarxa & & & & & & & amb altes agents, serveis i recursos tant del & & & & & & & & & barri del Poble Sec com & de la ciutat de Bar& &permeten & & donar & & eines & & a la& persona & celona perquè d’una & pugui & gaudir & & & vida &&digna

&

&

& &

&

& &

&

&

& & &

1.1. Demandes del servei d’Acollida

&& &

&

&

&

&

&

&

&

& &

& &

&&

& &

&

& $

& & &

Feina

Alimentació $ $ $

&

$

&

Rober $

&

& &

$ Formació $ $

$

1.2. Característiques de les persones ateses & al& Servei d’Acollida & & & &

& & &

&

&

&&

&

&

&

&

&

&

& &

&

&

& &

&

& & &

& &

&

&

& &

&

& & &

&

& &

* *

&

&

Com veiem & & en el& gràfic 1.1, & & la recerca & & de & & feina és la demanda principal de les perso& & && & & & & & nes que acudeixen al servei d’acollida & & En segon & & lloc & trobem& necessitats & & (37,6%). & & & amb formació & & & &(27%) & &&i alimenrelacionades tació (26%). En última instància el servei de & rober (9,4%). Cal dir que respecte a anys anteriors es mantenen estables les proporcions respecte a les demandes, i no varien de mes de 3 punts. 3

&

& &

&

&

& &

&

!

$


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.56 Página 5

TALLER D’INSERCIÓ LABORAL tualment, només s’imprimeixen les ofertes del dia anterior. La lectura per tant es fa molt més ràpida i es pretén que la persona pugui fer la recerca on-line per ella mateixa. D’aquesta manera les persones realitzen més pràctica amb l’ordinador mentre fan la recerca de feina online i el voluntari el guia l’acompanya, a la vegada que també el motiva i l’anima a superar-se dia a dia. A la vegada, aquesta modificació en la metodologia ha permès que la recerca de feina sigui més personalitzada i que la persona participant s’impliqui directament amb el seu propi objectiu. Un altre espai dins del Taller Laboral són les tutories personalitzades per donar suport més individualitzat en la recerca de feina.

El taller d’Inserció laboral és una activitat grupal destinada a la recerca de feina activa, que té lloc els dilluns i dijous pel matí. Els objectius principals del taller d’Inserció laboral són: •Aconseguir l’autonomia dels participants en la recerca de feina. •Aprendre a utilitzar els canals i les eines adequades en la recerca de feina. •Millorar les habilitats socials. •Augmentar la motivació envers a la recerca de feina i facilitar l’apoderament.

* * * &

&

* &

*

& &

&

& & & & & & & & El taller laboral & & és& un &espai & de comunicació & & & & && obert on s’exposen les activitats de formació

que es realitzen dins de l’entitat i activitats B & & & que es realitzen al& barri de Poble Sec. Per& & & && tant, es fomenta la relació entre les persones participants • del taller &i la seva capacitació & & com a ciutadans. & & & & & && & &

&

&

&&

&

Aquest any 2013 &s’han produït impor& & canvis & & & tants en l’organització i la gestió del taller la& boral. Abans es realitzava un & & & taller& més conduit pel voluntari, on mol& es & presentaven & & & tes ofertes de &feina i s’ajudava a la persona & & & & & a la lectura i l’enviament de les mateixes. Ac&&

& & &

&

&

&

&

& &

& && &

& &

& & & &

& & & & & & &

& & & &

& & &

& &

&

& & & & & & & & & & & &

4


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 11.19 Página 4

TALLER D’INSERCIÓ LABORAL El perfil de persones ateses al taller laboral és de dones i homes ( un 70% les primeres, i un 30% els segons ), amb permís de treball ( el 84% ) i d’edats entre 31 i 50 anys ( el 64% del total ). Durant l’any 2013, hi ha un augment significatiu d’un 10% de dones participants en el taller laboral, respecte l’any anterior. També, hi ha una lleuger augment de persones amb permís de treball, del 80% el 2012 al 84% el 2013.

Respecte a les nacionalitats, destacar que en aquest any 2013 hem atès al major nombre de persones magrebines ( 32% del total ). Per tant, disminueix el nombre de persones de nacionalitat espanyola respecte l’any anterior 2012, que va ser la nacionalitat majoritària ( d’un 31% del total el 2012 a un 24% del total en el 2013 ). La tercera procedència més significativa és d’Amèrica Llatina.

5

La primera via d’accés al taller laboral ha estat principalment a través de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest any 2013, han augmentat gairebé un 10% les derivacions de Serveis Socials per participar en el taller laboral de Bona Voluntat en Acció ( d’un 44% del total del 2012 a 53% del total del 2013 ). La segona via ha estat per atenció directe, és a dir una situació que es detecta a través del nostre servei d’Acollida (un 26% del total ) i la tercera com a antic/ga usuària de l’entitat (un 13% del total ). Cal destacar un augment significatiu de via d’accés com antic/ga usuària de 6,49% del total el 2012, al 13% del total el 2013. Per tant, els antics usuaris tornen a sol·licitar participar en el taller laboral quan es queden sense feina novament, valorant com un bon canal de suport en la seva recerca de feina.


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.57 Página 7

FORMACIÓ ** **

& ;`fcjc&!B&MMBgklBc& ;` fcjc&!B&MMBgklBc&

!

!

!

!

!

!

!

Els cursos de formació de BVA estan dividits ! ! ! ! !! ! ens! dues àrees ! ! formatives! i formen ! ! ! part del ! ! ! ! ! ! ! ! pla de !treball l’usuari ! que ! realitza ! ! ! dins de ! ! ! ! ! ! ! ! ! l’entitat. ! ! ! ! ! ! ! ! ! i tallers ! ! ! ! 1) Cursos que milloren les habilitats ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! com ! personals! i fomenten l’autonomia, així ! ! ! ! ! de formació instrumental. ! ! ! ! ! !

! !

!

!

!

!

!

! !

! !

! !

!

!

! !

!

!

2) Cursos i tallers ocupacionals dirigits a un ! ! ! ! ! ofici i que són! facilitadors ! ! d’accés ! ! ! al mercat ! ! ! Aquests ! cursos compleixen ! ! una fun! laboral. ! ! ! ! ! ! de l’itinerari ! ! ! dins ! ! ció educativa fonamental ! ! ! ! ! ! ! ! necessaris ! de l’usuari, aportant coneixements ! ! ! ! ! ! ! seu ! dia ! ! a dia ! ! i establint ! relacions ! entre ! pel ! ! ! ! companys ! ! i voluntaris.!!!

!

!

! ! !!

!!

!

!

!

!!!

;`fcjc&!AhgmjfRnUh;I&Gnch;I& ;` fcjc&!AhgmjfRnUh;I&Gnch;I& 6


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.56 Página 6

FORMACIÓ

Els cursos de formació ocupacionals tenen com objectiu facilitar l’accés al mercat de treball. Els cursos contemplen una vessant teòricapràctica on es tracten els continguts & & & & de l’ocupació &concreta i les tècni& ques i materials específics de cada sector. També, es desenvolupen les habilitats socials necessàries per & poder integrar-se laboralment. & En els cursos d’Ajudant de Cambrer i d’Atenció a les Persones Grans s’organitza una sortida amb els alumnes per tal de realitzar una po& sada en pràctica com a cambrer/a & i una visita a la residència de persones grans.

&

&

&

&

&

&

& & 7

&

&

&

&

&

&

&

&

& &


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.57 Página 9

NECESSITATS BÀSIQUES ALIMENTACIÓ El programa de cobriment de necessitats bàsiques és un dels que més ha crescut el passat 2013 per l’impuls que l’entitat ha volgut donar-li per pal·liar les necessitats materials de les famílies usuàries. Es composa de dos serveis: El primer és l’ajuda alimentària i de productes d’higiene i el segon és la donació de roba.

!

La finalitat del programa de cobriment de necessitats bàsiques és donar un suport alimentari a persones i famílies amb greus dificultats per a poder-se garantir una dieta calòrica suficient i variada mentre dura el pla de treball individualitzat d’inserció sociolaboral, així com també productes d’higiene corporal i de la llar. Els darrers anys ens estàvem mantenint en una franja d’entre 23 i 25 tones d’aliments repartits. L’any 2012 vàrem repartir 32 tones i aquest passat 2013 la xifra va enfilar-se a fins a les prop de 44,7 tones d’aliments. Aquestes quantitats representen un ajut important per a complementar l’alimentació d’unes 70 famílies setmanalment de mitjana. Aquestes famílies són usuàries d’altres serveis i tenen un pla de treball amb l’entitat. Els productes que es distribueixen són, principalment, els següents: pasta, arròs, llegum seca i cuita, oli, sucre, farina, llet, xocolata soluble, xocolata en tauleta, llaunes de conserves (principalment tonyina), pa, cereals, galetes, brou líquid, tomàquet fregit, maioneses, peix congelat, ous, formatge i altres productes congelats.

1/8*$.[%*"-&.$+)&-+"4$%3)&& 1/ 8*$.[%*"-&.$+)&-+"4$%3)&& " " "

Procedència dels aliments

G-%*&.$+)&I+"4$%3)&CX0FDS6FP&o7&\PEN&.$+&383-+]& G%*&.$+)&I+"4$%3)&CX0FDS6FP&o7&\PEN&.$+&383-+]& Banc dels Aliments 27.308,36 Kg (61% ;84,/$)&S0QDX6QXo7&\EWN&.$+&383-+]& ;84 ,/$)&S0QDX6QXo7&\EWN&.$+&383-+]& (19% del total) !8%-*"8%)&S0SSS6EEo7&\CDN&.$+&383-+]& !8 %-*"8%)&S0SSCompres S6EEo7&\CDN&8.507,57Kg .$+&383-+]& & Donacions 8.888,11Kg (20% del total) &

del total)

!

$%1-$* $%1-$* I+&)$/<$"&.$&/89$/&3$%$%&-**()&3-%3&+$)&,$/)8%$)&"&=-45+"$)&'#$&$)3-%&)$%3&-3$)$)&-&+-&%8)3/-& I+& )$/<$"& .$& /89$/& 3$%$%& -**()& 3-%3& +$)& ,$/)8%$)& "&=-4 "$)&'#$&$)3-%&)$%3&-3$)$)&-&+-&%8)3/-& $% $%3"3-3& 3"3-3& --49& 4 9& , ,+-%)& +- % )& . .$& $& 33/$9-++& /$9-++& **84& 84& 33-49(6& -49(6& . .$& $& 4 4-%$/-& -%$/-& , ,#%3#-+6& #%3#-+6& --&& , ,$/)8%$)& $/)8%$)& 8 8&& =-45+"$)& 45+"$)&

8


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.57 Página 8

NECESSITATS BÀSIQUES ROBER Al servei de rober tenen accés tant les persones i famílies que estan sent ateses a la nostra entitat amb plans de treball com també, de manera puntual, les persones o famílies derivades d’altres entitats amb aquesta demanda concreta i, de manera puntual, persones sense sostre. Les persones beneficiàries del Rober, són persones que no tenen suficients ingressos per a poder fer front a totes les despeses de la llar, i la possibilitat d’accedir a roba en bon estat per a elles i als seus infants, els dóna una empenta per a poder tenir coberta la necessitat del vestir.

El servei està obert els dimarts a la tarda al local de l'entitat i compta amb un seguit de voluntàries que el gestionen, coordinades per una d'elles. Hi ha roba de temporada, calçat inclòs, i també per a infants i nadons. També hi ha disponible roba de llit i, puntualment, altres estris o objectes de primera necessitat, com cotxets per a nadons i llitets. La roba i tots els productes que oferim al servei de rober íntegrament a través de donacions de veïns i veïnes del barri, col·laboradors de l’entitat i empreses, ens el porten al local. Acceptem tota la roba personal i de la llar que estigui en molt bon estat i neta

Dades 2013 Famílies ateses: 268 Usos familiars: 578 Peces de roba repartides: 3.349 Nombre de sessions: 41

9


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.57 Página 11

ACTIVITATS PER A INFANTS !

!

(>E>;*&<=E#!'* (>E>; *&<=E#!'*

B+ B+&*-)-+&.A$)3"#&8=$/$":&.#/-%3&$+&4$)&.$&T#+"8+&#%-&8,*"J&.$&++$#/$&$ &*-)-+&.A$)3"#&8 /$":&.#/-%3&$+&4$)&.$&T#+"8+&#%-&8,*"J&.$&++$#/$&$

'# '#$& $& %8& 33$%$%& $%$%& ++-& -& , ,8))"9"+"3-3& 8))"9"+"3-3& .A .A-**$."/& -**$."/& --&& --+3/$)& +3/$)& //$*#/)8)& $*#/)8)& .A8*"& .A8*"& -& ++AA

Les activitats per a infants estan adreçades CASAL D’ESTIU 3-/.-&$+)&"%=-%3)&$)&/$+-*"8%$%&4"3T-%K-%3&$+&T8*0& 3-/.-&$+)&"%=-%3)&$)&/$+-*"8%$%&4"3T-%K-%3&$+&T8*0& als/les participants més petits/es de Bona Vo! ! luntat en Acció. La intenció de Bona Voluntat en Acció en aquest espai és facilitar recursos (>E>;*&<=E#!'* (>E>; *&<=E#!'* & per a donar resposta a les necessitats dels inB+&*-)-+&.A$)3"#&8=$/$":&.#/-%3&$+&4$)&.$&T#+"8+&#%-&8,*"J&.$&++$#/$&$ &*-)-+&.A$)3"#&8 /$":&.#/-%3&$+&4$)&.$&T#+"8+&#%-&8,*"J&.$&++$#/$&$ B+ * !El casal d’estiu ofereix durant el mes de juliol fants així com acompanyar als/les mares i '# '#$& $& %8& 33$%$%& $%$%& ++-& -& , ,8))"9"+"3-3& 8))"9"+"3-3& .A .A-**$."/& -**$."/& --&& --+3/$)& +3/$)& //$*#/)8)& $*#/)8)& .A8*"& .A8*"& -& ++AA pares en#>#E el procés educatiu dels una$#! opció educatiu aquells infants >(#! I! >*!"J>" #Eseus >(#!I!#>#E*D=$*>*!"J>"#E* *D=$* * fills i fiE% E%$#!&=E*;L&!M'=E* &=E*de ;Llleure &!M'=E * 3-/.-&$+)&"%=-%3)&$)&/$+-*"8%$%&4"3T-%K-%3&$+&T8*0& 3/.-no &$+)tenen &"%=-%3)la &$)possibilitat &/$+-*"8%$%&4d’accedir "3T-%K-%3&$a +&T8altres *0& lles. Les activitats que es duen a terme a la que M$)& M$)& -*3"<"3-3)& -*3"<"3-3)& , ,$/& $/& -& ""%=-%3)& %=-%3)& $$)3-%& )3-%& -./ -./$K-.$)& $K-.$)& -+ -+)e+$)& )e+$)& , ,-/3"*",-%3)& -/!" 3"*%",)&-% &4 4()& ,$3"3)e$)& .$& G8%-& $&3G !"%)&.$+&*-)-+&)A@-%&/$-+"3Z-3&-+7#%$)&)8/3".$)&+a."'#$)&,$/&G-/*$+8 .$3+)&*)(-)& +&), A@$-3"%3&)e /$$-)&+"3. Z&-8+7%#-%& $)&)8/3".$)&+a."'#$)&,$/&G-/*$+8 nostra entitat parteixen d’un context educarecursos d’oci a l’estiu. Els divendres a la H8 H8+#%3-3& + #%3 3 & $ $%& %& I**"J0& I* * " J 0 & M-& M & "%3$%*"J& " % 3 $ % * " J & .$& . $ & G8%-& G8 % & H8+#%3-3& H 8 + # % 3 3 & $ $%& % & I* I**"J& *"$J#& $$%& &&.$ --'#$)3& '+#infants $)3&+&$$),-"& ),&G-es )$&+8%==-*"+"3-/& -*"+&"8&3-+-/&)8/mitjançant ;/ ;/$#$3-&.$+&;8++&.$&G-/*$+8%-&8&+-&)8/3".-&-&+AI'#Y/"#40&& 3%-els &;8+ .$ -"&/(()& *relacionen /"#40&& 3".-&-&+AI'#Yel tiu, integrador i relacional tant per als infants tarda com per seves /$ /$*#/)8)& *#/)8 )& ,$/& ,a$/&ales 0* .8%.8%-/& /& //$),8)3-& $)famílies. ,8)3-& -& -& ++$)& $)& %$ %$*$))"3-3)& *$))"3-3)& .$ .$+)& +)& "%=-%3)& "%=-&joc. %3)& --":5& ":5& **84& 84& --*84,-%?-/& *84,-%?-/& --+)e+$)& +) e +$ ) & & 44-/$)&"&,-/$)&$%&$+&,/8*()&$.#*-3"#&.$+)&)$#)&="++)&"&="++$)0&M$)&-*3"<"3-3)&'#$&$)&.#$%&-&3$/4$& /$)&"&,-/$)&$%&$+&,/8*()&$.#*-3"#&.$+)&)$#)& ++)&"&="++$)0&M! $)&-*3"<"3-3)&'#$&$)&.#$%&-&3$/4$&

SORTIDES LÚDIQUES

8%3$:3& $$.#*-3"#6& .#*-3"#6& ""%3$7/-.8/& -& ++-& -& % %8)3/-& 8)3/-& $$%3"3-3& %3"3-3& , ,-/3$":$%& -/3$":$%& . .A#%& A#%& **8%3$:3& %3$E% 7/-. & 33-%3& ,$/& -+)& 8/&&=E* ""&& //$+-*"8%-+& $+-* "8% -+M -%=E 3& , )& E%$#!&=E*;L&!M'=E* $#! ;L &! ' * $/& -+ "% =-%3)&*84&,$/&0&+$)&)$<$)&=-45+"$)0& "%=-%3)&*84&,$/&0&+$)&)$<$)&=-45+"$)0&

!" !"%)&.$+&*-)-+&)A@-%&/$-+"3Z-3&-+7#%$)&)8/3".$)&+a."'#$)&,$/&G-/*$+8 %)&.$+&*-)-+&)A@-%&/$-+"3Z-3&-+7#%$)&)8/3".$)&+a."'#$)&,$/&G-/*$+8

!

;/ ;/$#$3-&.$+&;8++&.$&G-/*$+8%-&8&+-&)8/3".-&-&+AI'#Y/"#40&& $#$3-&.$+&;8++&.$&G-/*$+8%-&8&+-&)8/3".-&-&+AI'#Y/"#40&&

!

&

& !Dins del casal s’han realitzat algunes sortides

lúdiques per Barcelona, com la del Parc de (>ND>"O>*">&>;*E%;!&>$!* (>ND>"O>*">&>;*E%;!&>$!* REFORÇ ESCOLAR la Creueta del Coll de Barcelona o la sortida ;84 ;84& -& -& 4 4$49/$)& $49/$)& .$& .$& +-& +-& ;88/ ;88/."%-.8/-& ."%-.8/-& .A .AB%3"3-3)& B%3"3-3)& .$ .$&& 1 189+$& 89+$& c$*& c$*& 33-4 -4 El principal objectiu del taller de Reforç esa l’ &Aquàrium. colar és oferir un suport extra als infants NADAL *CAMPANYA -4,-%?-& g-.-+ & c8+".-/"0SOLIDARI & U-%3& $+)& "%=-%3)& '#$& ,-/3"*",$%& -+& /$ K ! *-4,-%?-&g-.-+&c8+".-/"0&U-%3&$+)&"%=-%3)&'#$&,-/3"*",$%&-+&/$=8/K d’entre 6 i 12 anys per assolir els objectius Com a membres de la G8%-&H8+#%3-3&$%&I**"J&@-%&7-#."3&.$+)&f$7-+)&.$+)&f$")&R-7)&+-&4 &7-#."3&.$+)&f$7-d’EntiG8 %-&H8+#%3-3&$%&I**"J&@-%Coordinadora +)&.$+)&f$")&&R-7)&+-&4 ! ! educatius plantejats a l’escola i afavorir altats de Poble Sec també hem participat a la ! $=J% $=J%$K*=E(%;>$* $K*=E(% * relacional. El reforç tres objectius de;>$ caire campanya Nadal Solidari. Tant els infants (>ND>"O>*">&>;*E%;!&>$!* (>N D>"O>* !&>$! escolar el+&duen que participen com B+&,/"%*",-+&89T$*3"#&.$+&3-++$/&.$&f$=8/K&$)*8+-/&()&8=$/"/&#%&)#,8/3&$:3/-&-+)&"%=-%3)&.A$%3/$& B+&,/"%*",89T$*3a "#&terme .$+&3-++$persones /&.$&f$=8/Kvoluntà&$)*8+-/&()&8=$/"/&#%& )#,8 /3&$:3/-&">&>; -+)al &" reforç %3*)E% &.A$; %3 /$&els *més menuts & ries fan de Voluntat Acció ;84& -& -&-4 4$49/$)& 9&/$)& .$& .$ +-& +en -& ;88/ ;88/."%-.8/-& .8/ .A .AB%3"3-3)& B%3"3-dels 3)& .$ .$&& 1 189+$& 89+$& c$*& c$*& 33-4 -4 P& P&"&EC&-%?)&,$/&-))8+"/&$+)&89T$*3"#)&$.#*-3"#)&,+-%3$T-3)&-&+A$)*8+-&3&-":5&*84&-=-<8/"/&-+3/$)& "&ECque &-%?) &,$/un &-))acompanyament 8+"/&$+)&89T$*3"#)&$.als #*-3mes "#)&,pe+-%3$T-3)&-&;84 +A$)Bona *& 8+ & 3$& 4 &-=& -<8/ "/& -+." 3/%$-)han & -&gaudit ! tits. Regals dels Reis Mags la matinada del dia *33$/4$& -4 ,-% ?-& -.$-+)& c8+ "0&"U$-% 3& $$+)& & "%=-%3)& '#$& ,-/3"*",$%& -+& /$ K 89 89T$*3"#)& T$*3"#)& .$ .$&& **-"/$& -"/$& //$+-*"8%-+0& $+-*"8%-+0& B B+&+& //$=8/K& $=8/K& $)*8+-/& $)*8+-/& $+& $+& .#$%& .#$%& -&*-4,-%?-&g-.-+&c8+".-/"0&U-%3&$+)&"%=-%3)&'#$&,-/3"*",$%&-+&/$=8/K $/4 ,$/)8%$)& <8+#%3Y/"$)& <8+"#.%-/ 3Y/ )& '# '#$& $& , $/g )8% !de reis.

G8%-&H8+#%3-3&$%&I**"J&@-%&7-#."3&.$+)&f$7-+)&.$+)&f$")&R-7)&+-&4 G8%-&H8+#%3-3&$%&I**"J&@-%&7-#."3&.$+)&f$7-+)&.$+)&f$")&R-7)&+-&4 !

==-%&#%&-*84,-%?-4$%3&-+)e+$)&5?-&,$3"3)e$)0& %&#%&-*84,-%?-4$%3&-+) &5? ?-&,$3"3) 0&

! !

!

&

! ! ! ! !

10


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.57 Página 10

VOLUNTARIAT 2%+'"#.$!.#*!*/-$0%".+* I PERSONAL &

2%+'"#.$!.#*

H8+#%3-/"-3&()&+A$))[%*"-&"&$+&=8%-4$%3&.$&G8%-&H8+#%3-3&$%&I**"J0&U83$)&+$)&-*3"<"3-3)&$)&9-)$%&$%&+-& JUNTA DIRECTIVA I ASSEMBLEES DE L’ENVOLUNTARIAT *8+i+-98/-*"J&.$+)&<8+#%3-/")&"&<8+#%3Y/"$)6&"&$)&/$-+"3Z-&-49&+-&)$<-&,-/3"*",-*"J0&& TITAT Voluntariat és l’essència i el fonament de & El 13 de Juny de 2013 es va celebrar l’AsBona Voluntat en Acció. Totes les activitats es ESD&<8+#%3-/")&@-%&*8+i+-98/-3&-+&++-/7&.$&+A-%?0& & semblea General Ordinària de l’entitat a la basen en la col·laboració dels voluntaris i voPD&<8+#%3-/")&/$7#+-/)&.$&4"3T-%-0&& nostra seu social. Es va aprovar l’acte de luntàries, i es realitza amb la seva participaCP&<8+#%3-/")&$),8/Y."*)&8&,$/&,$/58.$&3/-%)"38/"0&& l’anterior Assemblea general, i la Memòria i ció. QD&<8+#%3-/")&)A@-%&"%*8/,8/-3&$%&$+&CDEF0& Estat de Comptes de l’any 2012, i es va preCOW&,$/)8%$)&@-%&/$9#3&/$),8)3-&,$/&&=$/L)$&<8+#%3-/")0& sentar el Pressupost i Projecte d’actuació per 180 voluntaris han col·laborat al llarg de SQ&$%3/$<")3$)&,$/&=$/L)$&<8+#%3-/")0& l’any 2013. l’any. OF&<8+#%3-/")&)A@-%&.8%-3&.$&9-":-& 60 voluntaris regulars de mitjana. & La Junta directiva de BVA s’ha reunit men26 voluntaris esporàdics o per període & sualment per tractar tot allò relatiu al funcio* transitori. nament de l’entitat. 50 voluntaris s’han incorporat en el 2013. /-$0%".+* * 249 persones han rebut resposta per fer-se voluntaris. 1$/)8%-+V& 1$+& '#$& =-& -+& ,$/)8%-+& .$& +A$%3"3-36& @$4& *8%3"%#-3& & -49& $+)& '#-3/$& ++8*)& .$& 3/$9-++V& U/$9-++-.8/-& 85 entrevistes per fer-se voluntaris. c8*"-+&\&I/"-.%-&f8*-&]&="%)&$+&)$3$49/$&.$+&CDEF&&\&I%%-&f$7#(&]&"%*8/,8/-.-&-&,-/3"/&.$&+A8*3#9/$&.$+&CDEF& Els.Ah%)$/*"J& membres M-98/-+& de la Junta Directiva són: ]6& 3[*%"*-& 43 voluntaris donat de baixa "& I/-*$+"& R8/$%8& \&s’han )#9)3"3#*"J& q#+"8+& .$+& CDEF& ]6& U[*%"*-& \& R-/3-& R$%.8Z-& .Ah%)$/*"J&M-98/-+&"&k$)3"J&\&R$/*[&I4-3&]&"&U[*%"*&.$&k$)3"J&\&k$/-/.&H$/.()&]0&& & PERSONAL Presidenta: Aurora Mahedero & Vicepresidenta: Pilar Quiroga & Personal: Pel que fa al personal de l’entitat, Tresorera: Carmen Pérez :'"#.*&!$-(#!2.*!*.00-71+--0*&-*+,-"#!#.#* hem continuat amb els quatre llocs de treSecretari: David Roiz & ball: Treballadora Social ( Ariadna Roca ) Vocals: Maria José Rodríguez, Jordi Cosp, B+&EF&.$&q#%?&.$&CDEF&$)&<-&*$+$9/-/&+AI))$49+$-&k$%$/-+&j/."%Y/"-&.$&+A$%3"3-3&-&+-&%8)3/-&)$#&)8*"-+0&B)&<-& fins el setembre del 2013 (Anna Regué) inMª Rosa Pradera, Marc García i -,/8<-/&+A-*3$&.$&+A-%3$/"8/&I))$49+$-&7$%$/-+6&"&+-&R$42/"-&"&B)3-3&.$&;84,3$)&.$&+A-%?&CDEC6&"&$)&<-& corporada a partir de l’octubre del 2013 i Lluïsa Bertran ,/$)$%3-/&$+&1/$))#,8)3&"&1/8T$*3$&.A-*3#-*"J&,$/&+A-%?&CDEF0& -&H8+#%3-3&$%&I**"J0&U83$)&+$)&-*3"<"3-3)&$)&9-)$%&$%&+-& Araceli Moreno (substitució Juliol del 2013), & /$-+"3Z-&-49&+-&)$<-&,-/3"*",-*"J0&& Tècnica d’Inserció Laboral (Marta MenM-&q#%3-&."/$*3"<-&.$&GHI&)A@-&/$#%"3&4$%)#-+4$%3&,$/&3/-*3-/&383&-++2&/$+-3"#&-+&=#%*"8%-4$%3&.$&+A$%3"3-30&& doza), tècnica d’Inserció Laboral i Gestió & (Mercè Amat) i Tècnic de Gestió (Gerard & Verdés). 0& & & B+)&4$49/$)&.$&+-&q#%3-&!"/$*3"<-&)J%V&& & 8/"0&& 1/$)".$%3-V&I#/8/-&R-@$.$/8& 8+#%3-/")0&H"*$,/$)".$%3-V&1"+-/&r#"/87-&& U/$)8/$/-V&;-/4$%&1(/$Z&& c$*/$3-/"V&!-<".&f8"Z& H8*-+)V&R-/"-&q8)(&f8./57#$Z6&q8/."&;8),6&& Rs&f8)-&1/-.$/-6&R-/*&k-/*5-&?&M+#>)-&G$/3/-%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

@$4& *8%3"%#-3& & -49& $+)& '#-3/$& ++8*)& .$& 3/$9-++V& U/$9-++-.8/-& EF&&\&I%%-&f$7#(&]&"%*8/,8/-.-&-&,-/3"/&.$&+A8*3#9/$&.$+&CDEF& 11 EF& ]6& U[*%"*-& .Ah%)$/*"J& M-98/-+& \& R-/3-& R$%.8Z-& ]6& 3[*%"*-& *%"*&.$&k$)3"J&\&k$/-/.&H$/.()&]0&&


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.57 Página 13

ALTRES ACTIVITATS JOVES EN ACCIÓ En aquest 2013, es va desenvolupar el projecte Joves en Acció conjuntament amb Poble Sec per Tothom dirigit a Joves, de 16 a 25 anys en situació o risc d’exclusió social, sense escolaritzar i sense feina amb residència al districte de Sants-Montjuïc, i amb uns coneixements bàsics de castellà o català. L’objectiu del projecte dirigit al joves era orientar i acompanyar als joves del Poble Sec en el seu procés de recerca de feina i de formació. En aquest 2013, s’han realitzat 2 edicions de Gener a Març i de Març a Juny, concloent així el projecte que va començar el Setembre del 2012 amb la seva primera edició de Setembre a Desembre de 2012.

per trobar els 500 Reis “Majos” d'aquest any, es van cobrir totes les places. Del 2012 al 2013 s’han augmentat en 150, el nombre de cartes i per tant dels Reis “Majos”.

REIS “MAJOS” 2013 Per tercer any consecutiu, des de Miaportación varen impulsar novament el projecte “Buscamos Reyes Majos”. Aquest any, a més de 500 persones adultes en situació socioeconòmica desfavorable. Aquestes persones, eren ateses per Bona Voluntat en Acció (més de 80) i per 6 entitats socials més de Barcelona. A les 4 entitats de l'any passat (Bona Voluntat en Acció, Fundació Arrels, Centre d'acollida Assís i Fundació Benallar) es varen sumar dos més: l'Obra Social Santa Lluïsa de Marillac i Llar de Pau. La missió final dels Reis “Majos” és transmetre a aquestes persones que viuen situacions complexes, una mica d'afecte durant el Nadal fent realitat un desig de la seva Carta Reial. Dotze dies després d'obrir les inscripcions

TROBADA DEL VOLUNTARIAT 2013 La Comissió de Gent Gran del Pla Comunitari del Poble Sec va organitzar la III Trobada del Voluntariat, el dia 7 de juny. Va ser una trobada oberta a totes les entitats del barri que treballem amb voluntariat, tal com ja es va fer l'any passat. L'objectiu general va ser la motivació i reconeixement del voluntariat, a més de fomentar la seva formació en diferents temes.

12


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.57 Página 12

ALTRES ACTIVITATS JORNADA ANUAL DE L’ACORD CIUTADÀ PER UNA BARCELONA INCLUSIVA 2013 Bona Voluntat en Acció, va assistir a la Jornada, juntament amb els representants de les entitats membres de l'Acord. La Jornada, a més de ser la trobada anual de l’Assemblea general de l’Acord, es va plantejar com l’espai de treball i reflexió sobre el procés d’elaboració de l’estratègia compartida per una ciutat més inclusiva. SESSIÓ INFORMATIVA D’ORIENTACIÓ DE BARCELONA ACTIVA Dins del programa Activa't per l'Ocupació que realitza Barcelona Activa, es va realitzar a BVA una Sessió Informativa d’Orientació als usuaris del Taller laboral. Dia: 25 de Abril 2013 Assistents: 22 usuaris del Taller Inserció Laboral SESSIONS INFORMATIVES D’ACOLLIDA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA A BVA. Els dies 29 i 30 d’Abril i 7 de Maig es varen realitzar 3 Sessions Informatives d’Acollida de l’Ajuntament de Barcelona a Bona Voluntat en Acció pels usuaris del Taller Laboral i de Castellà. Varen assistir-hi 63 usuaris. Les sessions informatives d'acollida pretenen ser una activitat que proporciona gratuïtament informació sobre recursos i serveis de primera acollida per a persones nouvingudes i consten de: presentació de la ciutat, estructura organitzativa del territori, tràmits i recursos bàsics, legislació sobre estrangeria, i llengües, costums i normes de convivència.

13

TREBALL EN XARXA Bona Voluntat en Acció col·labora i actua coordinadament amb els Centres de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona i treballa en xarxa amb Administracions públiques i diferents entitats com a eina d’eficàcia i millora. Treballem amb xarxa amb:coordinadament amb els Centres de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona i treballa en xarxa amb Administracions públiques i diferents entitats com a eina d’eficàcia i millora. Treballem amb xarxa amb:

-Comissió Sociolaboral del Pla Comunitari del Poble-sec. -Taula de Convivència del Poble-sec. -Grup de Pobresa del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona. -Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva (Àrea Qualitat de Vida, igualtat i esports, Ajuntament de Barcelona). Xarxes d’Acollida i Xarxa d'economia social de Barcelona (XESB) . Coordinadora de la Llengua. -Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones (Àrea Qualitat de Vida, igualtat i esports, Ajuntament de Barcelona). -Xarxa BCN Antirumors Ajuntaments de Barcelona. -Coordinadora d'Entitats del Poble Sec. -Fundació Banc dels Aliments. -Barcelona Activa. -Associació Cívica La Nau. -Consorci per a la Normalització lingüística de Barcelona (CNL).


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.57 Página 15

CAMPANYES DE RECAPTACIÓ DIA DE LES DONES 2013 Com el darrer any, el Dia de les Dones 2013, vam tenir un estand a la Plaça del Sortidor del Poble Sec, davant del Centre Cívic, on es van vendre tapes dels plats cuinats per usuàries de BVA de diferents nacionalitats: marroquina, egípcia i saharaui, alumnes del Curs d’Ajudant de Cuina que organitza la nostra entitat i dirigit per la voluntària Tere Llop.

GRAN RECAPTE D'ALIMENTS A CATALUNYA La Fundació Banc dels Aliments va organitzar la recollida d’aliments els dies 29 i 30 de novembre 2013 a més de 1.900 punts de recollida de Catalunya. Més de 20.000 voluntaris van participar entre els que hi eren els voluntaris de BVA. Es van recollir més de 3.000 tones d’aliments bàsics en dos dies. BVA es una de les 170 entitats que rep els aliments aconseguits en el Gran Recapte.

COL.LABORACIÓ DE L’ESCOLA OAK HOUSE Com ja us vàrem informar a la darrera memòria, l‘Escola Oak House i Bona Voluntat en Acció van iniciar durant el curs 2012-2013 una col·laboració que va consistir en una sèrie d‘activitats: •Presentacions als alumnes de l‘Oak House School per donar a conèixer BVA. •Crèdit de Síntesi sobre BVA dels alumnes de 3º d’ ESO. •Recollida d'aliments i de joguines a l’escola Oak House. •Rifa Family Day: recaptació de diners per

14


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.57 Página 14

CAMPANYES DE RECAPTACIÓ BVA. •Voluntariat a BVA en diferents activitats dels alumnes de 4º d‘ ESO i Batxillerat i professors de l’Oak House: Classes d’anglès per adults i a la Recollida de Joguines la Nit de Reis a la Gran Via

La ruta de tapes i pinxos al bar Koska

Visitants al Poble-sec gaudint de la ruta

TAPES SOLIDÀRIES AL POBLE SEC Tots els primers dijous de cada mes, d’ Abril a Desembre 2013, diversos bars i restaurants del Poble Sec varen promoure La Ruta de Tapes i Pinxos del Poble Sec, que consisteix en oferir ofertes de tapes o pinxos i vi o cervesa per dos euros, dels que, el 10% dels ingressos de la promoció del dia, anaven destinats a finançar la tasca social de Bona Voluntat en Acció. Els 15 locals participants: Koska Taverna, Taverna la Bohême, Tiel·la i Llibertat, El trenta 36sis, Es Xibiu, Bodega Saltó, Barramon, la Soleá, La tasqueta de la sogra, El Rufián, El Patán, El Chicle, Bar Tribal, Bar Seco i Bairoletto.

15


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.57 Página 17

CAMPANYES DE RECAPTACIÓ MOSTRA ENTITATS 2013 La 23a mostra d’Entitats del Poble Sec va comptar amb la participació d’unes 150.000 persones. En total, 64 entitats del barri van donar-se a conèixer als assistents de la mostra. Bona Voluntat en Acció va aconseguir recollir 60 kg d’aliments. Es van realitzar activitats pels més petits com tallers de manualitats, a més, es van vendre llibres de segona mà i menjars fets pels usuaris.

en fer d’intermediària entre, hotels i comerços de restauració i entitats que repartim aliments per tal de gestionar els excedents d’àpats cuinats. També ens porten excedents de pa integral de l’empresa Santiveri. A més durant el mes de Maig, vam rebre una formació impartida per un voluntari expert de Nutrició sense Fronteres, a la seu de la nostra entitat, sobre Seguretat alimentària e Higiene a usuaris i voluntaris que manipulen aliments.

CENTRE CULTURAL ALBAREDA. RECOLLIDA ALIMENTS. TEATRE “FANTASMAS”. El 31 d’octubre es va representar l’obra “Fantasmas” de la companyia La Maratonda al centre cultural Albareda, amb la finalitat solidaria de recollir menjar i articles de neteja per BVA. En total es van recollir 116 kg de productes. Aquest esdeveniment forma part d’un cicle de teatre que organitza el centre cultural Albareda. COL.LABORACIÓ DE NUTRICIÓ SENSE FRONTERES Aquest any hem rebut cada setmana productes congelats de Nutrició sense Fronteres (més de 1.690Kg), dins de l’ acord de col·laboració amb l’ONG amb el seu projecte “BCN Comparteix el menjar”, que consisteix

16


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.57 Página 16

CAMPANYES DE RECAPTACIÓ del grup d’amics i amigues de Carol i Estefania (385,6Kg). ALTRES RECOLLIDES D’ALIMENTS I PRODUCTES D'HIGIENE I NETEJA

CAMPANYA “LA FAM NO FA VACANCES”. MERCAT DE LA MARINA DE BARCELONA. El passat dissabte 18 de juny de 2013, Bona Voluntat en Acció va rebre 580 Kg del Mercat de la Marina, recollits dins la campanya "La Fam no fa Vacances", del Banc dels Aliments. COL.LABORACIONS DE COMERÇOS SOLIDARIS DEL BARRI Durant el 2013, tant la Bodega Saltó com el Forn de pa “La fabrique”, varen col·laborar amb Bona Voluntat en Acció. La Bodega Saltó demanant als espectadors de les seves actuacions musicals i esdeveniments setmanals relacionats amb la poesia, el teatre i altres disciplines artístiques, que paguessin com a entrada simbòlica una ampolla d'oli per BVA (175 litrres recollits en tot l’any) I el Forn de pa “La fabrique” va col·laborar cada setmana donant pa per a poder-ne repartir a les famílies que reben lots d'aliments a BVA. També es van rebre aportacions d’aliments de la Peixateria Mª Lluïsa (17,7Kg) i donacions particulars de veïns i veïnes del barri (150,2kg), a més de les donacions mensuals

17

CENTRE MERRYLIFE total 255,5kg CENTRE IOGA MANDIR total 475,5kg OAK HOUSE SCHOOL total 1.201kg COORDINADORA ENTITATS POBLE-SEC total 78,9Kg PARRÒQUIA SANT PERE CLAVER total 320,4Kg PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE LOURDES total 100,9Kg TRYP BARCELONA APOLO HOTEL total 198,3Kg NADAL SOLIDARI 2013 Aquest Nadal 2013 Bona Voluntat en Acció ha rebut l'ajuda d’escoles de Barcelona i d'altres centres, entitats o parròquies que han aconseguit reunir mes de 1.600 kg d'aliments per a repartir als usuaris i les seves famílies. Escoles del barri de Poble Sec: Jacint Verdaguer, IES Bosc, IES Consell de Cent, CEIP Bosc, Tres Pins, Sagrat Cor i Anna Ravell. Altres escoles de Barcelona: Escola de Dansa Dance esCool, Oak House School i Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat. Altres entitats: Melon District Poble Sec, Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, Centre Cívic del Poble Sec, Parròquia Santa Madrona, Centre Albareda, Merrylife, Particulars, Hardala Club i Parròquia Sant Pere Claver.


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.57 Página 19

ACTIVITATS PEL FINANÇAMENT CONCERT SOLIDARI EN EL TEATRILLO

SANT JORDI 2013

Per sisè any consecutiu, Bona Voluntat en Acció i el Teatrillo de Sarrià varen organitzar un concert solidari per tal de recaptar diners per dur a terme les activitats de l’entitat. En l’edició d’enguany, que es celebrà el dijous 7 de novembre, el guitarrista Guillem PérezQuer va interpretà cançons dels vihuelistes més representatius del segle d’Or i de clàssics llatinoamericans.

Bona Voluntat en Acció ha participat per 3er any en la celebració de la Diada de Sant Jordi. Durant tot el dia, una desena de voluntaris i voluntàries de BVA varen vendre llibres de segona mà i varen fer difusió de la nostra entitat a la Plaça del Molino.

18


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.57 Página 18

COMUNICACIÓ Bona Voluntat en Acció dóna a conèixer les seves activitats i esdeveniments a través dels seus diferents canals de comunicació: web, butlletí i xarxes socials. Pel que fa a la presencia de BVA en mitjans de comunicació de Premsa escrita, Ràdio i Televisió, destaquem a continuació els més importants. ZONA SEC A la revista del Poble Sec, Zona sec, durant el 2013, s’han publicat diferents notícies sobre algunes activitats de BVA, el Taller Laboral (Març 2013); el Musical “Fantasmas” al Centre cultural Albareda, recollida aliments per BVA (Octubre i Novembre 2013); La Ruta de Tapes i Pinxos del Poble-sec (Abril 2013). TELEVISIÓ BTV. 28 Juny 2013 Programa Infobarris. Reportatge sobre la col·laboració solidària de la Ruta de les Tapes. Us adjuntem l'enllaç: http://www.btv.cat/alacarta/infobarris/25417/ LA 2 DE TELEVISIÓ ESPANYOLA. 26 Novembre 2013 Programa “Efecto Ciudadano”. Reportatge sobre el projecte de BVA. Podeu veure el vídeo al següent enllaç: http://www.rtve.es/alacarta/videos/efectociudadano/efecto-ciudadano-historias-bonavoluntat-accio/2168903/

19

LA SEXTA. 4 Desembre 2013 Reportatge sobre el projecte 'BCN comparteix el menjar' de Nutrició Sense Fronteres. RÀDIO SANTS RADIO. 22 Abril 2013 Entrevista a Gerard Verdés sobre La Ruta de les Tapes. LA XARXA RÀDIO. 8 Julio 2013 Programa El mirador BCN. Entrevista a Aurora Mahedero, per explicar la Ruta de les Tapes solidària, http://blogs.laxarxa.com/elmiradorbcn/201 3/07/08/tapes-solidaries-al-poblesec/ ONDA CERO CATALUNYA (93.5 FM de Barcelona). 10 Julio 2013 Programa La Ciutat. Entrevista a Gerard Verdés, en la qual s’ha explicat la tasca social de Bona Voluntat en Acció. L'entrevista comença al minut 19 i 37segons del següent enllaç: http://www.ondacero.es/audios-online/emisoras/catalunya/la-ciutat/ciutat-100720131300_2013071000093.html


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.57 Página 21

SUBVENCIONS CONCEDIDES

Administracions públiques Generalitat de Catalunya Direcció general per a la immigració Secretaria de Família Direcció general d’Acció Cívica i Comunitària

14.775€ 4.000€ 5.000€ 5.775€

Ajuntament de Barcelona Cursa de la Mercè Districte de Sants-Montjuïc Acció Social Immigració Joves en Acció

24.908€ 10.000€ 1.730€ 5.400€ 5.950€ 1.828€

Institut Català de les Dones Entitats privades i empreses Càritas Diocesana de Barcelona Fundació La Marató de TV3 Nopco Paper Technology S.L. Fundació Creatia Obra Social “La Caixa” Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

440€ 64.000€ 8.600€ 30.775€ 4.000€ 6.000€ 14.000€ 625€

20


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.57 Página 20

BALANÇ ACTIVITAT ECONÒMICA INGRESSOS 1. Administracions públiques 1.1 Generalitat de Catalunya (resta 2011 i parcial 2012) 1.2 Ajuntament de Barcelona 2. Entitats privades i empreses 2.1 Fundació La Marató de TV3 2.2 Fundació Creatia 2.3 Nopco Paper Technology S.L. 2.4 Càritas Diocesana de Barcelona 2.5 La Caixa 3. Recursos propis 3.1. Quotes socis i donacions 3.2. Actes benèfics 4. Ingressos extraordinaris TOTAL INGRESSOS

51.531,25 € 21.623,25 € 29.908,00 € 66.170,41 € 30.755,00 € 6.000,00 € 3.999,94 € 8.600,00 € 16.815,47 € 27.259,73 € 23.807,23 € 3.452,50 € 42,70 € 145.004,09 €

DESPESES 1. Personal 2. Lloguer 3. Serveis de neteja 4. Assegurances 5. Publicitat, propaganda i relacions públiques 6. Altres serveis 7. Subministres 8. Serveis bancaris 9. Reparació i conservació local 10. Tributs varis 11. Despeses vàries TOTAL DESPESES Resultat exercici (traspàs a fons social) 21.733,37 €

.

21

89.250,74 € 5.864,92 € 1.614,24 € 729,99 € 3.494,67 € 14.613,51 € 2.707,58 € 619,84 € 463,08 € 3.659,48 € 252,67 € 123.270,72 €


memoria 2013 bva_memoria 2013 bva 04/06/14 10.57 Página 22

AMB EL SUPORT DE... Bona Voluntat agraïr G8%-&H8+#%3-3&$%&I**"J&<8+&-7/->/&+-&)$<-&*8+i+-98/-*"J&.#/-%3&$+&CDEF&-V& G8%en -&HAcció 8+#%3-vol 3&$% &I**"Jla &<8seva +&-7/-col·laboració >/&+-&)$<-&*8+idurant +-98/-*el "J&2013 .#/-%3a:&$+&CDEF&-V&

!!!!!!!!!!!

“ TE T E A T RCENTRE I L L O d e S A R R I ÀCÍVIC ”!

!

EL SORTIDOR

CENTRE CULTURAL ALBAREDA !

! !

!

!"#$%&'%()%*+,$%!,#-$'.'/0% CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR

!

!!!!!!! !

22

! !

22


contra portada BVA_contra portada bva 2013 30/05/14 9.50 Pรกgina 1

BONA VOLUNTAT EN ACCIร C/ Roser 99, baixos. 08004 - Barcelona. Tel. 934 419 361. www.bonavoluntat.org info@bonavoluntat.org Segueix-nos al Facebook i al Twitter