a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

95 CZK, 4,50 €, 3,50 £

Radim Passer

Nedělám morální kompromisy

VÝBĚR NEJLEPŠÍCH NEMOVITOSTÍ — ŽIVOT (A BYZNYS) NA ZÁMKU — SMART LIVING — ARCHITEKTURA S OCEÁNEM V HLAVNÍ ROLI — ZAHRANIČNÍ INVESTICE — BENTLEY BENTAYGA — BASELWORLD 2017

04/2017


8 ESTATE  OBSAH

Estate 04/2017

12 RADIM PASSER

Nedělám morální kompromisy

44 46 ESTATE STATUS

Designové osvětlení

SEASCAPE RETREAT Architektonická inspirace z Nového Zélandu

12 ROZHOVOR  Radim Passer: Nedělám morální kompromisy

24 SNÍDANĚ S...  Petr Kabát

BUDIŽ SVĚTLO!

28 SPOLEČNOST  Event report

46 ARCHITEKTURA  Místo, kde čas odpočítávají mořské vlny

18  DIÁŘ  Události, které vás budou zajímat

ESTATE STUDIO

52 UMĚNÍ  Výstava Logik

20 JAK BYDLÍ SLAVNÍ  Prodáno: Rezidence JLO má nového majitele

34 SMART LIVING  Inteligentní domácnost

44  BUDIŽ SVĚTLO!  Designové osvětlení


OBSAH  ESTATE 9

70

86

ZAHRANIČNÍ INVESTICE Nákup nemovitostí v zahraničí

BASELWORLD 2017

Novinky ze 100. ročníku největšího hodinářského veletrhu

34 SMART LIVING Průřez inteligentní domácností

90 TOP 10

Hotely pro civilizační offline

ESTATE STRATEGIE 56 DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE 60 TÉMA Zámky 70 ZAHRANIČNÍ INVESTICE  Kde a jak nakupovat nemovitosti v zahraničí ESTATE STATEMENT 80 AUTOMOTO  Bentley Bentayga 86 STYL  Novinky z Basileje 90 TOP 10  Hotely pro civilizační offline 100 GOLF  Tip na hru v Německu 106 GOURMET Pot-au-feu ESTATE STARS 112  PRODEJ 148 PRONÁJMY 164 KOMERČNÍ NEMOVITOSTI


10 ESTATE  EDITORIAL

Editorial Vážení čtenáři, čas je nejvzácnější komodita. Když vyčerpáte energii, zase ji dobijete. Když dojdou zdroje, bývá cesta, jak je obnovit. Jedině čas nelze vrátit, dokoupit, nahradit ani vysmlouvat. Věnujete ho tomu, co za to stojí? Co byste dělali, kdyby peníze nehrály v životě roli? Nedávno jsem někde zaslechla tuto otázku a myslím, že by si ji měl čas od času položit každý. Pokud byste sami sobě upřímně odpověděli, že svůj čas investujete správně, není proč dál přemýšlet. A pokud si odpovědí nejste jisti, dopřejte si restart a srovnejte si priority. Ideální zázemí pro podobné příležitosti jsme pro vás dali dohromady v našem žebříčku Top 10, do kterého jsme opravdu pečlivě vyselektovali hotely daleko od všeho všedního, kde čas plyne pomaleji. Co ještě má tu moc vám zpomalit běh času? Ať je to cokoliv, dopřávejte si toho víc. Jsou ale lidé – a patřím mezi ně i já – kteří potřebují ke štěstí projekt, vidinu cíle, na němž je potřeba pracovat, výzvu k pokoření. Patříte-li mezi ně i vy, rozhodně nevynechte naše v tomto směru velmi inspirativní téma čísla, obsáhlý článek o investicích do zámků. Překážkám se nevyhnete, ale s pokořením každé další si budete víc vážit výsledku. Takový zámecký projekt lze pojmout jako realizaci romantického snu i byznys záměr – ideální je kombinace obojího. S podobnou myšlenkou lze přistupovat i k investicím do zahraničních nemovitostí, jimž jsme věnovali další článek. Je přece skvělé mít někde v cizině svůj vzdálený druhý domov, paralelní svět, který dělí od každodenní reality jen pár hodin letu a zároveň vědět, že toto útočiště je i chytrou investicí. Přesně to správné množství cílů k dosažení vám přeje Jitka Krulcová šéfredaktorka


ESTATE STATUS Osobnosti, které stojí za to sledovat


12 ESTATE  STATUS  INTERVIEW


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 13

Radim Passer: Nedělám morální kompromisy O kaviáru, Ostravě, napravování vlastních chyb, ale hlavně o BB Centru jsme si povídali s jednou z nejvýraznějších postav domácí developerské scény Radimem Passerem. Jeho skupina Passerinvest letos slaví čtvrtstoletí od svého založení a s BB Centrem se jí podařilo vybudovat fenomén, který Prahu 4 navždy změnil v byznys srdce metropole. Co bude dál? Připravila: Jitka Krulcová Foto: Ondřej Pýcha


14 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Prý jste kdysi – v době, kdy jste ustoupil od fotbalové kariéry – podnikal

detailů. Město z toho profituje v mnoha oblastech. Budujeme komplexní

v prodeji kaviáru. Jak jste se přes tyto velmi různorodé obory dostal

infrastrukturu dané oblasti včetně řešení městské a automobilové dopravy,

k developmentu?

budování nové zeleně a parků, vznikly zde nová škola a školka, kostel

Fotbalem jsem si vydělal jen na slanou vodu a kaviár mi stačil na studentské

se společenským centrem, veřejná prostranství, dětská hřiště, sportovi-

výdaje za bolševika. Tak poté muselo přijít ještě šampaňské, za které jsem

ště venkovní i vnitřní a široká nabídka obchodů, služeb a zdravotnických

si koupil své první úsporné auto Volha kombi s kombinovanou spotřebou

zařízení.

10 l / 10 km. Pak jsem se shodou okolností dostal k nemovitostem, díky kterým jsem mohl poprvé v životě bydlet ve vlastním. A od obchodování

Jaké chyby zpětně na projektu BB Centra vidíte, co byste s odstupem

s nemovitostmi jsme se posunuli k developmentu, který nám umožňuje

času změnil?

za mírné poplatky ubytovat i naše obchodní přátele v našich objektech.

Chyby jsme pochopitelně udělali. Nejsou nenapravitelné, ale staly se. Některé z prvních kancelářských budov mají nevhodně omítané fasády

Jste věřící člověk. Jak se slučuje víra s tvrdým vysokým byznysem,

a kolem nich jsou asfaltové chodníky namísto později budovaných chodníků

ve kterém se pohybujete?

z pražské mozaiky. Střešní terasy prvních budov neměly potřebnou velko-

Víra, o které Bible hovoří, znamená důvěřovat Pánu Bohu v každý okamžik

rysost střešních zahrad, kterou jsme začali realizovat od roku 2003. Veřejná

mého života. Jinými slovy dát Ježíše Krista na první místo ve vašem životě.

prostranství mezi prvními budovami taktéž nenaplňují naše současná

Tak se buduje vztah a člověk si zamiluje Boha, který už dávno předtím

očekávání.

miloval jeho. Na konci dní je důležité jen jedno. Buď díky zásluhám Ježíše Krista obdržíte jako dar Boží milosti

V současné době Vaše firma odku-

věčný život, a proto se nelze obejít

puje zpět již prodané budovy

bez naprosté důvěry v Boží vedení

v BB Centru. Proč?

ve vašem životě, anebo ve vlastních „zásluhách“ budu čelit Božímu soudu, kde bez Krista nemám žádnou šanci, neboť jsme jako lidé na tom z tohoto pohledu všichni úplně stejně – všichni jsme zhřešili a mzdou hříchu je smrt – neexistence. Tedy z hlediska věčnosti je to volba mezi životem a smrtí. A asi bych musel

„Praha se dá využitím brownfieldů zahustit minimálně ještě o jedno Brno.“

Abychom ty chyby v co největší míře napravili. S tím jsme již započali. A existuje rovněž byznysový důvod. Považujeme to za dobrou investici, která již nyní zvyšuje spokojenost našich zákazníků. Můžeme mít lepší kontrolu nad celým byznys parkem a jsme více schopni uspokojovat potřeby našich klientů díky mno-

sám sebe považovat za blázna, kdy-

hem větší flexibilitě. Budování sítě

bych volil dobrovolně smrt. A toto

obchodů a služeb také dostává

vědomí se pak logicky promítá

zcela novou dimenzi.

do všech oblastí vašeho života, podnikání nevyjímaje. Tedy Bůh je skutečným vlastníkem mne jako osoby se vším, co mám, včetně mého podnikání.

V blízkosti Vašeho BB Centra se momentálně staví rezidenční projekt

A z toho vyplývá i priorita financí v mém životě. Přijímám odpovědnost

V Tower. Vnímáte jeho vznik jako návazný na Vaše aktivity v oblasti? Dalo

za to, jak s nimi nakládám, ale současně si uvědomuji, že si z tohoto světa

by se říct, že vzniká kompaktní nové centrum města se vším všudy…

žádný majetek neodnesu. Proto se principy mého vztahu s Ježíšem Kristem

Praha 4 je nejlepší byznysovou lokalitou v Praze. Nachází se zde téměř

týkají i mojí respektive naší práce. Každý den usilujeme o to, abychom naší

30 % trhu „áčkových" kanceláří, z pohledu městských částí i největší praž-

prací vyvyšovali Pána Boha a neporušovali desatero. Z toho vyplývá, že

ská populace a v neposlední řadě pražská magistrála, která je z hlediska pří-

neděláme morální kompromisy, a tím pádem ne každý naskytnutý obchod

jezdu do Prahy jednoznačně nejvýznamnější a nejpropustnější komunikací.

můžeme uskutečnit.

Pak je logické, že zde musí vznikat prostor pro výškové budovy „pražského typu“ a jeho součástí je rovněž prvek „hi-endového“ bydlení. Takové projekty

Vaším největším esem je BB Centrum. Proč jste se rozhodli právě pro tuto

mi dělají radost, zvyšují úroveň a prestiž celého města.

lokalitu? Protože má ideální vzdálenost od metra. Popravdě se kdysi naskytla zají-

Zaměřujete se hlavně na kanceláře – nevnímáte pokles poptávky vinou

mavá příležitost, kterou jsme se snažili uchopit, a nakonec se z toho stalo

trendu svobodnějšího systému práce na principu home office? Cítíte

dílo na celý profesní život. Realizací tohoto projektu jsme se stali jakýmsi

z pozice developera potřebu samotný koncept kanceláří tomuto trendu

urbanistickým developerem, což je v Česku pojem poměrně neznámý. Tím

přizpůsobit?

jsme přijali klíčovou odpovědnost za rozvoj této oblasti včetně nejmenších

Lidé se vždy budou potřebovat setkávat tváří v tvář v kancelářích. Na tom


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 15


16 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

se nic nezmění. Mění se však sdílení pracovních stolů mezi zaměstnanci

ještě dalo vyrábět a stavět? Jak by měla vypadat komplexní republiková

korporací. Tedy zaměstnanci nemají své fixní místo a sednou si tam, kde je

infrastruktura? Těch otázek je pochopitelně mnohem více. A Praha i celá

v daný okamžik volno a dává to smysl. Korporace tak má fyzicky k dispozici

republika na tom budou vzájemně profitovat. Ale bez vize na politické

například 80 % pracovních stolů oproti počtu zaměstnanců, protože mnozí

úrovni to nepůjde. Zatím zde po revoluci žádná vize nebyla, tak doufejme,

jsou u zákazníků, někteří mají home office, jiní jsou na dovolené nebo ne-

že se snad konečně dočkáme. Osobně by mne lákalo vybudovat významem

mocní. Pomáhá to korporacím dosahovat lepší efektivity a úspory nákladů.

a urbanistickým pojetím projekt, jakým byl prvorepublikový Starý Spořilov.

Proto kancelářské budovy musí být maximálně flexibilní, což bylo vždy naší snahou.

Pustili jste se s Passerinvest Group i do výstavby mimo Prahu, v Ostravě jste postavili administrativní budovu Nová Karolina Park. Má podle Vás

V mnoha rozhovorech mluvíte o potenciálu zahušťování Prahy. Které

tato část republiky další developerský potenciál? Hodláte se v budoucnu

oblasti by lákaly Vás osobně a o kolik si myslíte, že se dá současná Praha

pouštět za hranice hlavního města?

„nafouknout“?

Rozvoj severomoravského regionu je křehký a je potřeba mu koncepčně

Nejméně o jedno Brno, ideálně bychom k tomu měli přidat ještě Ostravu

pomoci na vládní i krajské úrovni. Teprve poté by mohlo dojít i na develo-

a Plzeň. A celou Vídeň až o něco později (smích). Vize velikosti Prahy musí

perský potenciál. Stavět nyní v Ostravě další kancelářské budovy nedává

začínat u vize České republiky. Kde chceme mít Česko za 25 let? Kolik tady

ekonomicky, žel, vůbec žádný smysl. Ani my o další výstavbě mimo Prahu

bude žít lidí? Kde budeme shánět manuální pracovní sílu, aby se zde vůbec

v současnosti neuvažujeme. ▪


18 ESTATE  STATUS  DIÁŘ

Open House

Milovníky klasické vážné hudby čeká 12. května svátek. V pražské O2 aréně se totiž odehraje koncert světoznámého houslisty André Rieu. Pro Andrého jsou nejdůležitější věcí v životě emoce, a právě na jejich základě si vybírá skladby, které zahraje, a neomezuje se v žádném případě kategoriemi. Jeho věrní posluchači si ho proto zamilovali, se svým vlastním orchestrem hraje Johanna Strausse, ale i Bruce Springsteena. Jedinečný styl Holanďana propojující umělecký výkon a zábavu je potřeba zažít na vlastní kůži.

Připravila: Adéla Rusňáková

Asia FOOD Fest Ještě před deseti lety měl street food nevalnou pověst, v posledních pár letech však zaujal rovnocenné postavení na gastronomickém trhu. Pokud byste si rádi připomenuli exotické chutě a vůně z cest v Thajsku, Malajsii, Gruzii, Vietnamu, Japonsku, Indii, Číně, Indonésii a dalších zemích, zamiřte na pražskou Smíchovskou náplavku, kde se bude 29. dubna od 10 hodin dopoledne konat největší festival autentického asijského kulinářského umění u nás. Perfektní začátek jarního období. POKUD JSTE PŘÍZNIVCI MODERNÍHO DESIGNU A  STÍRÁNÍ HRANIC MEZI FUNKČNÍMI OBJEKTY A  UŽITÝM UMĚNÍM, NEMĚLI BYSTE MINOUT VÝSTAVU ENTITA V  PRAŽSKÉM DOXU. ZA  KOLEKCÍ SUPERIOR OBJECTS STOJÍ VOJTĚCH ŘÍHA A DESIGNÉR MATĚJ POLÁCH, JEJICHŽ SPOLEČNÝM JMENOVATELEM JE PRÁCE S  PORCELÁNEM. ENTITU ZDE PŘEDSTAVUJÍ LITERY, PÍSMENA TYPOGRAFICKÉHO STUDIA SUPERIOR, ODLÉVANÉ Z  UNIKÁTNÍHO MATERIÁLU – ŽÁROHLÍNY. PRODEJNÍ KOLEKCE JE K  DISPOZICI V NĚKOLIKA BAREVNÝCH VARIANTÁCH GLAZURY. VÝSTAVA TRVÁ DO 19. KVĚTNA.

ENTITA v DOXU

50. Ctitelé ušlechtilých vín si jistě nenechají uniknout letošní jubilejní Valtické vinné trhy. Na nejstarší celostátní soutěž vín s  mezinárodní účastí u  nás dodává na 150 vinařství každoročně až 1 000 vzorků vín. Precizní hodnocení vín a  jejich případná ocenění medailemi mají na  starost renomovaní degustátoři. Celá událost se odehrává v  jedinečných historických prostorách renovované Zimní jízdárny a  Španělské konírny valtického zámku ve  dnech 12.–13. května.

VALTICKÉ VINNÉ TRHY

KRÁL VALČÍKŮ ANDRÉ

RIEU V PRAZE

Již třetí ročník architektonického festivalu Open House Praha se uskuteční 13.−14. května a na dva dny zpřístupní na čtyři desítky běžně nedostupných budov. Během loňském ročníku měla v zájmu návštěvníků mezi architektonickými skvosty prvenství Invalidovna, letos se zájemci dostanou třeba do Kramářovy vily a Masarykova salonku na Masarykově nádraží.


20 ESTATE  STATUS  JAK BYDLÍ SLAVNÍ

PRODÁNO: REZIDENCE JLO v HIDDEN HILLS MÁ NOVÉHO MAJITELE Původem latinskoamerická popová diva Jennifer Lopez nedávno prodala své sídlo v kalifornském Hidden Hills. Předtím ovšem nechala vilu kompletně redesignovat v duchu moderního minimalismu. Cena 10 milionů dolarů za elegantní rezidenci na prestižní adrese je pro nového majitele nakonec překvapivě výhodná.

Text: Eliška Crkovská, Foto: archiv


JAK BYDLÍ SLAVNÍ  STATUS  ESTATE 21


22 ESTATE  STATUS  JAK BYDLÍ SLAVNÍ

Vila v kalifornském Hidden Hills okouzlí

velký důraz na detail. Výrazné kontrasty nemají

jednoduchou elegancí a sofistikovaně prezento-

šanci a i úhledně složená polínka v krbu působí

vaným luxusem. Celému interiéru dominuje bílá

jako dokonalý doplněk stěn, koberců, obrazů

a béžová barva v kombinaci s masivním tmavým

i vybavení pokojů.

dřevem a chromovými prvky. Mezi nejvýraznější odkazy na slavnou majitelku patří taneční a na-

Neviditelná hranice

hrávací studio, ale pozornost přitahuje třeba

Prostor v přízemí domu, který se otevírá impo-

domácí kino, posilovna a soukromý vinný sklep.

zantní halou, slouží jako společenské zázemí

Světlé ladění interiéru Jennifer Lopez doplnila

a člení se hned na několik zákoutí „podle nálady“ −

velkým počtem rozměrných oken, která zajišťují

ke klidnému posezení u kávy i na večerní party

přístup denního světla. Již tak velkorysý prostor

s drinkem. Centrem této sekce je pak dlouhý

ještě nabývá na vzdušnosti.

jídelní stůl pro dvanáct osob, který navazuje na kuchyni s provedením ve vysokém lesku

Umění detailu

a se špičkovým profesionálním vybavením. Pří-

Devět ložnic, osm krbů, jedenáct koupelen.

zemí přirozeně přechází v outdoorovou obývací

Minimalistický koncept rozhodně nemá nic

zónu se stylovými gauči, k níž náleží také jacuzzi

společného se skromností a zároveň nepůsobí

a bazén. Naprosté soukromí zajišťuje obrovská

unifikovaně. Velmi osobitě vyhlíží třeba koupel-

zahrada s dlážděnými stezkami, rozkládající se

na s volně stojící vanou, umístěnou pod oknem

na ploše téměř tří akrů, která je podobně de-

mezi vysokými regály plnými knih. Vybavení

signově čistá jako celá rezidence. Zeleň je mimo

ložnic, stejně jako zařízení celého bytu, ladí

jiné jedním z top atributů oblíbenosti Hidden

do jemných odstínů neutrálních barev a klade

Hills mezi náročnými klienty. ▪

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

SELHAL

Jennifer Lopez dům v Hidden Hills koupila v roce 2010 za 8,2 milionu dolarů se záměrem pozvednout jej a na následném prodeji vydělat dvojnásobek investované částky. Tento plán ovšem nevyšel a bezmála dvoumilionové zhodnocení vily se vzhledem k nákladným úpravám uvnitř i vně objektu zdá výhodné spíše z pohledu nového majitele. Ten si z pochopitelných důvodů přál zůstat v anonymitě.


JAK BYDLÍ SLAVNÍ  STATUS  ESTATE 23


24 ESTATE  STATUS  SNÍDANĚ S

Petr Kabát: Nestačí jen mít dost peněz, abyste si mohli koupit to, co chcete Žije tím, že plní jiným sny. Sales directora Ferrari pro Českou republiku Petra Kabáta jsme se zeptali na fenomén limitovaných edic, požadavky zákazníků i problematiku investičních vozů. připravila: jitka krulcová, foto: Ondřej Pýcha

Co pro Vás znamená značka Ferrari?

Kolik cestování Vaše práce obnáší, jak často

nou vracejí. Samozřejmě jsme rádi za každého

jste třeba v Itálii?

nového klienta, ale ti stálí převažují, nově prodané vozy jdou ze 75 % k nim. Naše vztahy

Já pro Ferrari pracuji už jedenáctým rokem a přišel jsem z jiné italské značky, která se

Cestování moje práce obnáší poměrně dost,

tak fungují na velmi osobní bázi, dalo by se říct,

zabývá také výrobou automobilů a je to přímý

v Itálii jsem dvakrát až třikrát do měsíce

že s polovinou zákazníků mám po těch letech

konkurent Ferrari. Nicméně ty emoce, které

a vlastně toho času, který strávím v kanceláři,

kamarádský vztah a chodí si sem se mnou

jsou spjaty s Ferrari, ty žádná jiná značka ne-

není mnoho – někdy bych chtěl, aby ho bylo víc.

popovídat jako ke kadeřníkovi, dozvědět se, co

může nabídnout. Určitě v sobě vnímám velkou

V rámci mých cest je ale program opravdu velmi

je nového, co chystáme. Vznikají tak předobjed-

dávku entuziasmu ke značce, ale je objektivní,

nabitý, zahrnuje testovací jízdy, různá školení,

návky na modely, u kterých zatím ani nevíme, jak

že takovou – v dobrém slova smyslu – hysterii,

specifikace vozů s klienty v továrně… Jezdím

budou vypadat nebo kolik budou stát. To je také

kterou Ferrari vytvořilo za sedmdesát let své

hlavně právě do továrny, takže Praha−Mara-

důkazem důvěry ke značce i k prodejci, když

existence, se nikomu jinému v automobilovém

nello je moje stálá linka. Prodat pětatřicet až

zákazník ví, že jeho investice je u nás v dobrých

světě vytvořit nepodařilo.

padesát vozů ročně přece jen vyžaduje být stále

rukou a není to krok špatným směrem. Dnes se

v obraze.

třeba v Ženevě oficiálně představil veřejnosti

Automobilový segment je nabitý emocemi, jaké další vášně máte Vy osobně?

model 812 Superfast a už dnes je celosvětově Takže prodat padesát kusů Ferrari ročně je

vyprodaný až do konce roku 2019.

Váš cíl? To je neuvěřitelné.

Jsem hrdým držitelem dvou motorek Ducatti, to je moje velká vášeň. Taky se věnuju cyklistice,

Loni byl target padesát aut, ten jsme naplnili,

v zimě se svou dcerou jezdím na snowboardu…

letos bychom se chtěli přiblížit stejnému číslu.

I pro mě. Továrna se aktuálně hodně soustředí na to, aby regulovala rating list tak, aby se

Emoce ve mně vzbuzují také hodinky, ty mě baví. Částečně by se dalo říct, že je sbírám. Líbí

Kolik má zhruba Ferrari v České republice

na vozy čekalo po celém světě přibližně stejnou

se mi třeba značka Hublot, která nyní vytvořila

zákazníků?

dobu. Obrovský potenciál je momentálně v Asii, hlavně v Číně a v Japonsku, tradičně má Ferrari

limitovanou edici ve spolupráci právě s Ferrari, ale také IWC nebo další klasické značky.

Bavíme se o nějaké tisícovce lidí, a ti se větši-

úspěch v Americe, ale představa je taková,


26 ESTATE  STATUS  SNÍDANĚ S

aby se na auta čekalo spravedlivě po všech místech světa přibližně stejně

přes milion euro bez daně. Nicméně Česká republika je u Ferarri velmi pozi-

dlouho. My bychom byli schopni prodat i více než padesát aut ročně, ale

tivně hodnocena, vnímají nás jako národ, který sice není velký, ale

továrna nám jich schválně neposkytne tolik, aby stáhli zmíněný rating list

pro motorismus má vášeň a má k němu historický vztah.

třeba v Americe. A co personalizace vozů? Jaké jsou požadavky zákazníků? Ferrari má řadu limitovaných edic, které vyvolávají doslova šílenství.

Ferrari vám může personalizovat auto tak, jak skutečně chcete. To mě

Je o ně reálný zájem i mezi českými sběrateli?

při práci s klienty baví. Nemáme žádné packety, nemáme žádné limity. Auta se specifikují třemi různými variantami – buďto v základní podobě

Je to obrovský fenomén. Kdybych mohl, tak prodávám jen limitované edice

tady u nás v ateliéru, nebo klient jede se mnou do Maranella na specifikaci

(smích). Je neoddiskutovatelným faktem, že na řadě modelů z limitovaných

variantou Tailor Made, kde si může vybrat jakékoliv úpravy. Při Tailor Made

edic už je Ferrari investiční záležitostí. Aktuálně máme v showroomu k vi-

si klidně můžete vybrat, že si necháte na kapotu udělat airbrushem plameny

dění LaFerrari Apperta – vůz už je tedy prodaný, ale klient nám jej tady ještě

nebo svůj monogram, že chcete úpravu bulletproof, probarvené karbonové

na chvíli nechal v expozici. Tento model je limitovaný dvěma sty kusy

prvky... To, co při takovém procesu se zákazníkem vidíte, je v podstatě malý

pro celý svět, přičemž český trh má prodejní potenciál pět až sedm kusů –

kluk v hračkářství, jen v jiné rovině. Továrna dokáže řešit požadavky jako

tolik jich ale samozřejmě nedostaneme k dispozici.

jsou sedačky potažené krokodýlí nebo pštrosí kůží a podobně. V Čechách jsme tedy měli před osmi lety takovou anomálii, kdy paní poptávala interiér

Jak u Ferrari funguje prodej limitovaných edic?

v růžové kůži, ale to v Maranellu zamítli – za prvé proto, že nebyli přesvědčeni o tom, že Ferrari by mělo mít růžové sedačky, a za druhé proto, že u růžové

Ferrari má podobně jako všechny luxusní značky vytvořený speciální

nedokázali garantovat kvalitu barvení. Dnes už se to ale posunulo. Třetí

CRM systém, kdy si eviduje každého zá-

a nejvyšší variantou personalizace je pak

kazníka a jeho historii ve vztahu ke znač-

váš vlastní projekt One to One. Na stá-

ce. Když má tedy konkrétní člověk zájem o koupi kusu z limitované edice, Ferrari prověřuje jeho loajalitu ke značce i k dealerovi. Továrna chce třeba i vědět, za jakou cenu daný zákazník vůz koupil, zda na nás netlačil s cenou, jestli je členem různých klubů a podobně. My se pak jako lokální prodejce samozřejmě snažíme v tomto směru preferovat

„Ferrari je fenomén. Máme předobjednávky na modely, u kterých zatím ani nevíme, jak budou vypadat nebo kolik budou stát.“

zákazníky, kteří mají k Ferrari opravdu

vající šasí vám v této variantě postaví auto přesně podle vašich představ tak, jak si ho s designérem nakreslíte. Tento formát využili třeba osobnosti jako Eric Clapton nebo Michael Jordan. Něčím takovým se zapíšete do historie Ferrari. Projekt vyjde na dva a půl milionu euro a je potřeba počítat s tím, že celý proces trvá asi dva roky, přičemž k práci na něm dojíždíte do Maranella, ale z Maranella

vztah, zúčastňují se různých akcí, jezdí s námi do továrny a prostě se o znač-

také dojíždějí lidé z Ferrari za vámi. Výsledkem je naprostý unikát. V každém

ku zajímají. Je naším zájmem, aby kusy z limitovaných edic, které máme

případě je personalizace u Ferrari tak vysoko, že se nevyrábějí žádná

k dispozici, šly právě k nim. Českému klientovi je ale zatím složité vysvětlit,

předdefinovaná auta, která by si mohli zákazníci prostě stáhnout z továrny

že systém funguje takhle a nestačí mít peníze, aby si člověk mohl koupit, co

hotová. Každé auto je produkt na zakázku.

chce. Kritika se pak snáší primárně na naši hlavu. Odměnou za celý proces předcházející získání vozu z limitované edice je pak samozřejmě to, že už

Mnozí vidí nákup exkluzivních aut jako investiční příležitost. Jak reálné je,

při převzetí auto zdvojnásobuje svou cenu, a kdyby ho chtěl majitel prodat –

že se peníze vložené do vozu opravdu zhodnotí?

což samozřejmě ale tito lidé, fanoušci Ferrari, neudělají – investice se jim zhodnotí.

Největší šance na zhodnocení je pochopitelně u limitovaných edic. U vozů koupených s investičním záměrem jde pak i o to, aby bylo auto v perfektním

Zaznamenala jsem velmi přísné kupní podmínky u edice LaFerrari. Jaké

stavu. Ferrari se snaží zabránit kupčení se svými vozy, takže investiční kou-

přesně byly?

pě v žádném případě nefungují jako sériový byznys. Není to tak, že si pořídíte Ferrari a za týden jej prodáte zájemci, který nechce na vůz čekat. Továrna

Edice čítala 499 kusů a Ferrari požadovalo, aby zájemce vlastnil minimálně

si tohle hlídá a jakmile by to zákazník jednou udělal, další auto mu neprodá.

pět až sedm vozů Ferrari. Pozor, ne v průběhu života, ale v danou chvíli.

V kupních smlouvách jsou dokonce uvedeny dodatky, po jaké době zákazník

Prověřování zájemců bylo opravdu exaktní. Pro Českou republiku se nám

smí exemplář z limitované edice přeprodat. To neznamená, že pokud by se

podařilo nakonec získat tři coupé, i když jsme na začátku počítali spíš

náš klient dostal do finančních těžkostí, tak mu auto zakážeme zhodnotit,

s jedním. Když si vezmete, že po světě je 214 dealerů Ferrari, tak tři kusy La-

ale je v zájmu Ferrari, aby byla centrála o snaze auto přeprodat informována

Ferrari pro Českou republiku jsou fantastický úspěch. Obzvlášť když k tomu

a celý proces měl úroveň. Nechceme podporovat šedý trh a prodeje, kdy si

připočtete skutečnost, že prodejní cena tohoto vozu je něco málo

zákazník Ferrari kupuje od někoho v džínách někde v podchodu. ▪


DÝCHÁ

PRO TVOJ I POHODU ITAL SKÝ PAT E NT w w w.pfb.c z


28 ESTATE  STATUS  EVENT REPORT

Zita Vinšová a Václav Dejčmar

Tamara Kotvalová, Liběna Rochová a Lukáš Loskot (zleva) na charitativním večeru nadace Terezy Maxové

Mercedes-Benz Prague Fashion Week Letošní jarní edici pražského týdne módy hostily prostory obchodního domu Kotva. Během sedmi dní představilo své kolekce 21 módních návrhářů, mezi nimi třeba stoupající hvězda Zuzana Kubíčková, světově uznávaná slovenská značka Nehera nebo Jakub Polanka.

Blažek

Daniela Pešková

Zdeňka Imreczeová

Jakub Polanka

Nehera

Petra Balvínová


EVENT REPORT  STATUS  ESTATE 29

CZECH GRAND DESIGN Na konci března byly ve Stavovském divadle v Praze předány ceny Czech Grand Design za rok 2016. Absolutním vítězem, a tedy novým držitelem nejvyšší ceny Grand designér roku, se stalo duo deFORM. Ocenění v sekci Módní designér roku si odnesl Miro Sabo za svou kolekci S/S 17. Titul Výrobce roku udělovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky získala značka BOMMA.

Absolutním vítězem se stalo duo deFORM složené z Václava Mlynáře a Jakuba Pollága

Topmodelky Daniela Peštová a Karolina Kurková

Galavečera se zúčastnili nejvýznamnější čeští designéři, na snímku Lucie Koldová s doprovodem a Maxim Velčovský s partnerkou

PFB CHARITY SHOPPING Premium Fashion Brands, módní skupina, která sdružuje v České republice značky Geox, Armani Jeans, Trussardi Jeans, Versace Jeans a multibrandovou síť butiků Beltissimo, uspořádala první dubnový víkend společně se startem prodeje nové kolekce charitativní shopping akci. Za každý zakoupený produkt věnovalo PFB 100 Kč ve prospěch nadace AutTalk Kateřiny Sokolové. Záměr podpořila řada populárních osobností, jako třeba Dara Rolins nebo Sara Sandeva. Modelka a zakladatelka nadace AutTalk Kateřina Sokolová (zprava), spolumajitelka Premium Fashion Brands Jana Jusnová a zpěvačka Dara Rolins

INTERIÉR ROKU Na konci března byly v auditoriu Centra současného umění DOX rozdány ceny soutěže Interiér roku 2016. Odborná porota pod vedením designéra a architekta prof. ak. arch. Jiřího Pelcla dr.h.c. vybrala ze 127 přihlášených interiérů českých a slovenských autorů vítěze jednotlivých kategorií. Členy poroty byli kromě domácích i zahraničních odborníků také režisérka MgA. Hana Třeštíková, malíř a pedagog MgA. David Saudek, akademický malíř Ivan Komárek a další. Hlavní cenu získal vítěz kategorie Soukromý interiér novostavba „Loft s terasou na Hřebenkách“ v Praze autorky Ing. arch. Dagmar Štěpánové ze studia FormaFatal. Vyhlášení proběhlo v rámci mezinárodní konference o bydlení, designu a architektuře Living Forum.

Hlavní vítězka soutěže Ing. arch. Dagmar Štěpánová s cenou za kategorii Novostavba. Ilja Skoček a Martin Skoček, vítězové v kategorii Veřejný interiér. Cenu získali za svou realizaci v přízemí Pálffyho paláce v Bratislavě


ESTATE STUDIO Inspirace ze světa designu, architektury a umění

#


32 ESTATE  STUDIO  NOVINKY

UMĚNÍ ŽÍT Nejstarší šampaňský dům na světě přichází s poctou svému zakladateli, Thierry Ruinartovi. Věrný jeho odkazu v oblasti umění a vzdělanosti představuje limitovanou edici speciálního dárkového balení Ruinart Blanc de Blancs vytvořenou španělským umělcem Jaumem Plensou. Originální box je vytvořen propletenou mozaikou kovových písmen z osmi různých světových abeced a zhotovil jej ateliér L´Orfèvrerie d’Anjou, jehož historie se stejně jako historie Ruinartu píše od roku 1710.

BULGARI a Zaha Hadid Nová struktura, nová myšlenka, nové vyjádření klasiky. Architektka Zaha Hadid se svým nezaměnitelným stylem dotkla i podoby legendární kolekce Bulgari B.Zero1. Podle

Ghidini

1961

jejího návrhu vznikla právě uváděná edice Design Legend s novým prstenem, jehož tělo mezi dvěma kruhy ztvárňují zlaté vlny plynoucí nepopsatelným, avšak dynamickým směrem. Inspirativní inovace statement kusu je poklonou římského šperkařského domu slavné architektce, ale i práci tvůrců designu a architektury obecně. K dostání v provedení v růžovém a bílém zlatě od 52 200 Kč.

Prague Cabinet, prodejní galerie designu a umění, má v portfoliu novou značku. Přírůstkem je milánský brand Ghidini 1961 s minimalistickým, ale zároveň nepřehlédnutelným stylem. Aktuální kolekci opanoval motiv zlaté barvy a povrchu ve vysokém lesku, na vaší odvaze už pak záleží, jestli v tomto stylu zvolíte set jídelních židlí, lampu nebo třeba jen detail v podobě slánky a pepřenky. K dostání na adrese Platnéřská 1 v centru Prahy.

RED DOT PRO TOMTON Tradiční Red Dot Design Award, ceny udělované od roku 1955 Centrem designu Severního Porýní-Vestfálska, letos vyzdvihly práci české společnosti Tomton. Porota složená z desítek renomovaných odborníků z celého světa ocenila její řadu interiérových radiátorů R4 cenou Red Dot Product Award Winner 2017. Vítězná modelová řada je vyrobena z evropského ořechového dřeva.


34 ESTATE  STUDIO  INTERIÉR

Kuchyně

Realizace: Gaggenau

SMART LIVING Krásný domov nutně neznamená pohodlný život. Ten přichází až s chytrým domovem a nezáleží na tom, zda tato inteligence spočívá v hi-tech technologiích, nebo třeba jen v materiálech a intuitivních detailech, které vám zjednoduší každodenní život.

připravila: jitka krulcová Foto: Bose, Gaggenau, Elite bath, design bath


INTERIÉR  STUDIO  ESTATE 35

Přesnost chlazení je zaručena díky rovnoměrnému rozložení teploty. Prostor může být rozdělen do několika klimatických zón, přičemž každá může být individuálně a naprosto přesně nastavena na stupeň. Vhodné podmínky pro uskladnění jsou dosaženy také uvnitř chladicí zásuvky. Díky teplotě blízké 0 °C jsou zajištěny ideální podmínky pro skladování masa a ryb.

Perfektní osvětlení dodává vnitřnímu prostoru stropní bodové osvětlení v kombinaci s bočními světelnými pilíři LED. Světlo jasně a příjemně osvětluje vnitřní prostor, ale nesvítí ostře do očí.

Lednice na víno Gaggenau jsou vybaveny hliníkovými policemi s libovolně nastavitelnými příčkami z neošetřeného buku, které chrání víno před poškozením aroma. Sofistikovaná technologie nabízí různé klimatické zóny a kontrolu vlhkosti.


36 ESTATE  STUDIO  INTERIÉR

Designové reproduktory v hliníkovém pouzdru Omni Jewell obsahují každý dva širokopásmové akustické měniče namířené přesně proti sobě. Tato koncepce umožňuje optimalizaci zvuku pro posluchače sedící na různých místech i realizaci hlavní myšlenky Bose – využití zvukových vln odražených od stěny. Instalace je naprosto jednoduchá a její součástí je i uživatelsky snadná kalibrace zvuku v individuálním prostoru, ke které se využívá speciální jednotka, která je součástí systému.

Audiosystém Lifestyle 650 lze díky technologii SoundTouch začlenit pomocí aplikace v mobilním telefonu do jednotného kompletu. Jednoduchým způsobem si takto během několika minut bez nutnosti kabelového propojení vytvoříte komplexní ozvučení domácnosti, které mohou ovládat členové rodiny ze svých smartphonů. Chcete streamovat libovolnou hudbu z populárních služeb, jako například Spotify nebo Deezer, poslouchat hudbu uloženou na centrálním domácím datovém úložišti nebo skladbu přímo z telefonu? Budete poslouchat v každém pokoji jinou nahrávku, nebo si pustíte v celém domě jednotný podkres? To je jen na vás.

Realizace: Bose


přenos povelů, takže nemusíte během ovládání mířit na centrální jednotku. Ta může být tím pádem uložena skrytě například v televizním stolku.

Obývací pokoj

Dálkový ovladač systému Lifestyle 650 používá rádiový


38 ESTATE  STUDIO  INTERIÉR

Ve střídmých a jednoduchých liniích se zde prolínají dva hlavní materiály: čistota dekoru bílého velkoformátového onyxu a dřevo v provedení masivu. Přehledný prostor dotváří jen nejnutnější detaily potřebné pro každodenní užití koupelny.

Koupelna 1. Baterie, Dornbracht Supernova 2. Umyvadlo, Alape 3. Kosmetické zrcátko, Keuco ILook Move 4. Obklad, Graniti Fiandre Bright Onyx lesk 5. Dlažba, Graniti Fiandre Bright Onyx mat

3. 4. 1.

2.

5.

Realizace: Elite Bath Senzorické zrcátko s Tru-lux osvětlením a nastavitelnými bočními stěnami dokáže simulovat jakékoliv osvětlení. Ideální pro dokonalé nalíčení. Díky možnosti připojení na aplikaci si zrcátko může pamatovat barvu světla ve vaší kanceláři, oblíbené restauraci nebo klubu, a přizpůsobí tak líčení světelným podmínkám. Simplehuman 9 990 Kč


INTERIÉR  STUDIO  ESTATE 39

Mat je trendy a ve vlhkém prostředí se výborně udržuje. Na snímku je rektifikovaný matný obklad Antique Blue. Porcelanosa / 2 396 Kč za m2 Kompaktní policový systém vytvoří kolem

1. Keramické parkety Manhattan Silver, Porcelanosa / 3 364 Kč za m2 2. Zvětšovací zrcadlo, Noken / 7 552 Kč 3. Panel z KRIONu s držáky na doplňky, Noken / 3 680 Kč 4. Baterie Mood, Noken / 14 432 Kč 5. Baterie vanová z podlahy, Noken / 89 472 Kč 6. Volně stojící vana NEO se štěrbinovým přepadem, Knief / 55 840 Kč 7. Šestielementový radiátor Essence-Z, Noken / 21 856 Kč

zrcadla logické a praktické centrum koupelny. Umyvadlová sestava z KRIONu, Noken / 87 296 Kč

7.

2.

3. 4.

5. 6.

1.

Realizace: Design Bath, www.designbath.cz Inteligentní osobní váha monitoruje nejen vaši hmotnost, ale

Vana Sound Wave má neviditelný audiosystém

také podíl tuku v těle nebo BMI. Napojením na aplikaci v tele-

zabudovaný přímo ve svých bocích a kromě hudby

fonu nebo počítači tak můžete přehledně sledovat statistiky

si užijete i její nový rozměr v podobě vibrací vody

vaší fyzické kondice. Váha si pamatuje profil až osmi osob.

ve vaší koupeli.

Fitbit

Kaldewei

2 890 Kč

info o ceně na dotaz


Lightway – křišťálová skleněná kopule sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.

Lightway – Blue Performance patent zabraňuje úniku tepla v zimě, v létě se místnost sluncem nepřehřívá.

Lightway – světelné potrubí s výkonnými zrcadly, díky kterým teče světlo dovnitř.

Lightway - skleněný rozptylovač světla, přivedené světlo rovnoměrné rozprostře po místnosti v jeho přirozených barvách.

KAM NECHODÍ SLUNCE,... MALÁ LEA UŽ VÍ, JAK PŘIVÉST SLUNCE DO DOMU. Jako děti jsme na sluníčku odrážely zrcátkem prasátka. Jako dospělí dnes dokážeme přivést slunce do tmavých prostor kdekoliv v domě.

1

4 2

3 4

NEJLEPŠÍ TIPY, JAK VYBRAT SPRÁVNÝ SVĚTLOVOD

1

Lightway – křišťálová skleněná kopule sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.

2

Lightway – světelné potrubí s výkonnými zrcadly, díky kterým teče světlo dovnitř.

3

Lightway – Blue Performance patent zabraňuje úniku tepla v zimě, v létě se místnost sluncem nepřehřívá.

4

Lightway - skleněný rozptylovač světla, přivedené světlo rovnoměrné rozprostře po místnosti v jeho přirozených barvách.

Víte o tmavé místnosti, ze které by přivedené slunce udělalo hezčí místo?

Napište nebo volejte na 235 300 694

www.lightway.cz


ESTATE ADVERTORIAL 42 ESTATE  STUDIO  SOLITÉR

První svého druhu

Perfektně vyvážené spojení vizionářské novozélandské technologie a tradičního italského nábytkářského řemesla. Intuitivní relaxační křeslo Re-vive od Natuzzi využívá ergonomické technologie budoucnosti, díky kterým je schopno okamžitě a plynule reagovat na každý váš pohyb a dokonale se tak přizpůsobí změnám poloh vašeho těla. Diskomfort během vzácných chvil nicnedělání a odpočinku se tak omezí jen na okamžiky, kdy dostanete chuť na šálek kávy a budete se muset zvednout… Pro maximální styl a personalizaci v závislosti na zbytku interiéru je Re-vive k dostání ve dvanácti různých barvách čalounění a osmi variantách prošívání. Natuzzi, 79 670 Kč včetně taburetu


Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

Dokonce i skvělá varná deska může být dále vylepšena integrovaným odsavačem par Objevte nový rozměr vaření: Siemens inductionAir spojuje nejvyšší standardy vaření s revolučním integrovaným odsáváním www.siemens-home.bsh-group.com/cz/

Siemens. Seznamte se s budoucností.


44 ESTATE  STUDIO  DESIGN

# Impozantní objemná křišťálová báň s odhaleným srdcem pochází z návrhu studia Olgoj Chorchoj a byla oceněna mnoha prestižními cenami za design. Objekt je ručně foukaný a můžete si vybrat ze dvou velikostí a tří variant kování – v mědi, niklu a černém matu. Bomma, od 33 000 Kč/ks

# Stropní svítidla z foukaného

skla Neverending Glory od designérů Jana Plecháče a Henryho Wielguse jsou moderní parafrází na klasické opulentní křišťálové lustry. K dostání jsou v pěti tvarech, inspirovaných lustry z milánské La Scaly, pařížského Palais Garnier, moskevského Bolshoi Theatre (na snímku), Metropolitní opery v New Yorku a českého Národního divadla. Lasvit, od 53 000 Kč

BUDIŽ # Žebrování po obvodu stolních lamp Plass není náhodné. Objekt pracuje s touto úpravou

i technicky a světlo, které z lampy vychází, vytváří efekt pravidelných paprsků. Původní inspirace vychází z lomu světla u muránského skla, při průniku zdroje zevnitř je ovšem efekt mnohonásobně výraznější. Ideálně vynikne v menších prostorech. K dostání v šedé a světle modré barvě. Foscarini, 11 700 Kč/ks

Světlo je energie, světlo je nálada. Jeho zdroj by měl být minimálně tak inspirativní, jako ono samo. připravila: jitka krulcová Foto: archiv značek


DESIGN  STUDIO  ESTATE 45

# Vesmírné pohyby evokující světlo bylo designováno profesorem matematiky, a ačkoliv vytváří tvar koule, je složeno ze série trojúhelníkových konstrukcí rozložených v různých sférách. Zdroj světla není centrální, ale je rozprostřen po všech částech ocelových vláken, takže lustr osvěcuje prostor ve všech směrech a rovnoměrně. K dostání ve třech velikostech. Moooi, od 57 980 Kč

# Ve skupinách po třech nebo

po sedmi jsou navržena závěsná svítidla Jar RGB od Arika Levyho, na jejichž tvaru je jasně patrná myšlenka simulace tvaru lahve. Hlavním konceptem je tady ovšem práce s barevným světlem, ve středu kompozice je vždy jedna z lahví – opalinová – a právě ta osvětluje celou kreaci a pohrává si tak s vyzněním odstínů barveného skla a s jejich mícháním. Lasvit, 65 000 Kč

# Stojací lampa Turner v jasném art deco stylu má pohyblivá ramena konstrukce, takže její podoba je velmi variabilní. Kovové části jsou potažené mědí a stínidlo je z do vysokého lesku lakovaného aluminia. K dostání také s bílým stínidlem a v matných variantách. DelightFull, 86 030 Kč

SVĚTLO! # Nepřehlédnutelná geometrická stolní lampa Copycat je

postavena na principu dvou doplňujících se a splývajících částí stejného tvaru. Světelná část samotná je z mléčného skla, takže poskytuje tlumené osvětlení, a dekorativní menší část v jejím stínu je pokovena v několika variantách – buďto 24karátovým zlatem, mědí, černým niklem nebo aluminiem. Flos, 14 890 Kč


46 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

MÍSTO,

kde čas odpočítávají mořské vlny


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 47

Seascape Retreat je mimořádně atraktivním projektem architektonického studia Pattersons Associates. Spojuje panenskou novozélandskou přírodu, klid a bezpečí izolovaného útočiště u moře a tichou romantiku samoty pro dva. připravil: Radomír Dohnal foto: Simon Devitt


48 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 49

Samota pro vyvolené

oceánu, můžete načerpávat síly a naslouchat

Seascape Retreat. Stávající majitelé ubytování

Nový Zéland zažívá v posledním desetiletí rene-

šumění moře, skoro jako byste bydleli ve svém.

však nabízí ještě zajímavější možnost −

sanci. Nepřímá, ale přesto důkladná propagace

Přesně tímto způsobem „přišel na svět“ reali-

přepravu na místo helikoptérou. A co vás čeká

krajinných scenérií, za kterou jsou mimo jiné

zovaný projekt Seascape Retreat, zpracovaný

po přistání? Člověka na první pohled zarazí,

odpovědní i tvůrci kultovního filmového zpraco-

architekty ze studia Pattersons Associates.

bez ohledu na roční období, že celá kompozice působí poněkud bezútěšně − suchá travnatá

vání Pána prstenů, totiž nastartovala nebývalý boom cestovního ruchu. Davy turistů, kteří

Na dovolenou vrtulníkem

step porůstající stráně, za kterými v zákrutech

se chtějí na vlastní oči přesvědčit o existenci

Seascape Retreat, v katalogu realitní agentury

kopců mizí jediná pěšina k civilizaci; divoká

tohoto zeleného ráje na zemi, totiž doslova

uváděný jako Annandale Seascape Cottage, je

skaliska a příkré suťové svahy černajícího se

zaplavily Severní a Jižní ostrov. Sofistikovaná

dokonalou ukázkou stavby, která harmonicky

vulkanického čediče, tmavý ostrohranný štěrk,

klientela s potřebným kapitálem šla ještě

splývá se svým okolím. Architekti z Patter-

pláže s vyplavenými kusy dřeva. A stejně tak je

o krok dál a začala usilovat o to, aby kus tohoto

sons Associates zde vsadili na několik silných

zvláštní, že všechny tyto spíše odtažité prvky

přírodního zázraku mohla vlastnit. Čtyři a půl

motivů, které vyplývají především z mimořád-

spolu dohromady fungují, „komunikují“ s ná-

milionu Novozélanďanů se ovšem rezolutně po-

ných krajinných dispozic lokality a její téměř

vštěvníkem v pravidelném rytmu mořských vln

stavilo proti. Ráj nebyl a není na prodej. Pobídky

absolutní izolovanosti. Ať už v sobě cítíte

a vytváří opravdu nevšední atmosféru.

místního cestovního ruchu a realitního trhu se

umělecké puzení a potřebujete inspirativní

však tomuto omezení dokázaly přizpůsobit.

místo k pobytu, kde budete skládat písně nebo

Privilegium diktované místem

Pravda, dodnes si tu nekoupíte přímo stavební

psát knihu, anebo hledáte dokonalé místo pro

„To nejlepší už tu bylo vytvořeno zhruba v prů-

parcelu, ale kdykoliv si můžete pronajmout je-

líbánky či romantický pobyt, do této rezidence

běhu miocénu,“ komentuje lokalizaci a zasazení

den z luxusních domů nebo některou z výletních

prostě nedorazíte bez komplikací. Jediná sucho-

objektu šéfarchitekt Andrew Patterson. „Celý

rezidencí při pobřeží. Vyrostly tu na příhodných

zemská přístupová cesta totiž končí čtyři míle

výběžek Banksova poloostrova, spolu s výhledy

místech jako přímá reakce na poptávku po kom-

od objektu, tedy pokud nechcete dál pokračo-

na masiv temných útesů Rocky Spires, je

fortním bydlení, které si můžete pronajmout

vat pěšky. Druhou, dobrodružnější variantou je

dokonalou kompozicí. Architektura tu byla jen

na téměř neomezenou dobu. A tady, na pobřeží

cesta člunem podél útesů. Zakotvit pak můžete

doplňkem, nikoliv hlavním motivem. Projek-

ostrovního edenu v jihozápadní části Tichého

přímo v úzké zátoce, která lemuje výhled ze

tovat na takových místech je pro architekta


50 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

privilegiem.“ A proto byl i výběr stavebních ma-

svahu a také „podložit“ Seascape Retreat

nic jiného nenaleznete. Další navazující místnos-

teriálů plně podřízen místu realizace. Díky tomu

nádržemi vodosběrného systému, jímkou,

tí je společná ložnice s výraznou kamennou

sem Seascape Retreat, navzdory nepřírodně

čističkou odpadní vody a také přečerpávací

stěnou. Neopracované kameny jsou jen obkla-

přímým liniím stavby, krásně zapadá. Opra-

jednotkou ohřevu vody. Minimálně po stránce

dem. Se surovým betonem v podobě zdrsnělých

covaný i surový kámen pochází z nedalekého

nakládání s tekutými odpady a vodou je tak celé

povrchů musíte počítat v koupelně, která nabízí

lomu, část pokroucených dřevěných samorostů,

obydlí na svém okolí nezávislé. Velmi zajímavým

sprchový kout i vanu, ale také zprostředková-

ohlazených vlnami, doplňuje výzdobu interiéru,

prvkem, který má estetickou i praktickou úlohu,

vá vstup do venkovní sauny. Zbylé prostory

terasa je vyrobena z desek lokálního cypřišové-

je pak zatravněná střecha. Díky ní Seascape

mají jen praktické využití, jako místnosti pro

ho dřeva.

Retreat splývá s okolní krajinou a otevřen je jen

technické zázemí, skladiště potravin, šatna

čelem, k moři a zátoce. Dvacetipalcové nadloží

kombinovaná s úložným systémem. Laděny jsou

Řešení šité na míru

zeminy a kořenících rostlin navíc funguje jako

především do kombinace modřínového dřeva

Základní profil Seascape Retreat je tvořen geo-

dobrá tepelná izolace. Pokud jde o interiér,

a vulkanických sopečných tufů. Obecně pak

metrií z černé oceli a celostěnnými plochami

prvotním záměrem architektů bylo vytěžit ma-

při popisu vybavení interiéru můžeme hovořit

skla. Kámen a hrazení z něj pak působí dojmem

ximum z nabídky výhledů na Jižní moře. Proto

o komplementární a plně uspokojující sestavě

přechodu, který objekt pevně usazuje do teré-

jsou obytné místnosti předsunuty v plánu ku-

jemného nábytku, který se vynořuje přesně

nu. Nízké zídky navíc zajišťují celou stavbu proti

předu a vybaveny prosklenými stěnami. Vstupní

na těch správných místech, zatímco sledujeme

možnému sesuvu svahu a padajícímu kamení.

sektor je vymezen platformou dřevěné terasy,

„magické drama kamene a dřeva“ odehrávající

Ne, skutečně se nejedná o opatření „pro efekt“.

která je díky předsunutému zastřešení vhodná

se v pozadí. Tančící plameny v krbu stejně jako

Celá oblast Nového Zélandu je totiž tektonicky

k pobytu i za nepříliš příznivého počasí.

rozbouřené moře za okny pak osobní prožitek z pobytu v Seascape Retreat ještě umocní. ▪

poměrně aktivní a drastické zemětřesení v roce 2011, které zasáhlo nedaleké město Christchu-

Drama kamene a dřeva

rch, tu mají všichni dobře v paměti. I proto je

Součástí tohoto prostoru je i velmi atraktivní

obytná rezidence vystavěna tak, aby případným

forma otevřeného krbu, ale také oddělený de-

otřesům bez poškození odolala. Mezi další

pot na palivové dříví sesbírané na pobřeží. Míst-

stavební materiály se pak řadí nepříliš nápadný

ností, která se nachází v lobby, je kombinovaný

beton (ve formě základů a patek pilířů

prostor kuchyně a obývacího pokoje. Zdá se, že

pod vlastní stavbou), který je upraven tak, aby

velmi vkusně a účelově řešená kuchyně zpočát-

celá stavba mohla být kompletně demontována.

ku možná neladí se zbytkem prostoru, který se

Tento požadavek vznesli ochránci zdejší přírody

skutečně drží strohého minimalismu. Architekti

už v roce 2011 a architekti jej plně respektovali.

a designéři si totiž kladli za cíl neblokovat jakou-

Výsledné vyzvednutí objektu mírně

koliv formou otevřený výhled na moře, a tak tu

nad horizont totiž umožnilo srovnat převýšení

kromě pohovky a atypického závěsného krbu


elitebath.cz

THE FIRST SOAP OPERA YOU’LL REALLY NEED EVERY DAY. Elite Bath. Addicted to well-being.

Sjednejte si schůzku v Elite Bath: info@elitebath.cz ELITE BATH | River Diamond | Rohanské nábřeží 657/7 | Praha 8 – Karlín


LOGIK

52 ESTATE  STUDIO  UMĚNÍ

Jeden z nejvýznamnějších představitelů současné nové generace malířů Eberhard Havekost vystavuje v pražské Galerii Rudolfinum. Výstava nazvaná Logik je autorským výběrem jeho prací za poslední dekádu. Připravila: Jitka Krulcová Foto: Galerie Rudolfinum


UMĚNÍ  STUDIO  ESTATE 53

Havekostova výstava v Galerii Rudolfinum byla

tvorbě důležitým prvkem, stejně jako sledování

slavnostně zahájena 6. dubna a potrvá

proměn času. „Východiskem Havekostovy tvor-

až do 2. července, přičemž v šesti termínech

by je především fotografie, prakticky jakákoliv,

Eberhard Havekost žije v Berlíně, ale

do konce června je možné shlédnout ji v komen-

kterou promyšleně upravuje v počítači. S pou-

narodil se v roce 1967 v Drážďanech, kde

tované verzi. Pražská expozice přímo navazuje

žitím fotografie se snaží vytvořit obraz, který,

také vystudoval uměleckou vysokou ško-

na předchozí představení autorovy tvorby

i když zdánlivě věrně vystihuje cosi z reality,

lu Hochschule für Bildende Künste. V roce

v berlínském centru současného umění Kindl.

směřuje od prostého popisu směrem k jádru

1999 získal prestižní Karl Schmidt-Rott-

Havekost ve své tvorbě pracuje s uměleckým

nepředmětného sdělení. Vývoj jeho tvorby smě-

luff Stipendium. V současné době působí

rozborem současnosti, s materiálem, jenž

řuje k redukci významů zobrazení, a tím ke stále

jako profesor na Akademii výtvarných

nás každodenně obklopuje, a předlohou

větší převaze děl, jejichž jediným tématem je

umění v Düsseldorfu. Mezi významné

pro jeho precizní malby jsou především televizní

obraz sám o sobě, zdánlivě abstraktní, svým

instituce, které hostily jeho výstavy, patří

a tištěné reklamy nebo fotografie. Opakujícím

způsobem odcizený svému původnímu účelu

třeba Kunstmuseum Wolfsburg nebo

se motivem je portrét a lidská figura, často také

zobrazovat realitu,“ komentuje tvorbu

Stedelijk Museum v Amsterdamu.

architektura a dopravní prostředky od karavanů

slavného německého autora kurátor výstavy

až po letadla. Právě opakování je v Havekostově

Petr Nedoma.

O autorovi


PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA

Největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

www.havelholasek.cz

Strategické uvažování | Individuální přístup | Špičkový právní tým | Dlouhodobé partnerství

|

Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v  Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem 23 partnerů, více než 100 advokátů a celkem 180 právníků největší česko-slovenskou nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě

|

Více než 1000 klientů; cca 150 klientů z žebříčku nejbohatších Čechů a  Slováků, 70 největších světových společností  Fortune 500 a  téměř 50 společností z Czech Top 100

|

Nejúspěšnější a nejkomplexnější kancelář v  České republice i  na Slovensku dle celkového počtu všech nominací a titulů v rámci dosavadních ročníků soutěže Právnická firma roku

|

Komplexní právní služby zabezpečující mezigenerační transfer kapitálu a  efektivní správu osobního a  rodinného majetku v  případě zásadních životních změn, zahrnující rovněž dědické právo a problematiku svěřenských fondů, rodinných holdingů, nadací a trustů

|

Právní poradenství a související daňové služby ve více než 60 zemích světa a 12 světových jazycích; až 70 % případů s mezinárodním prvkem

Nejúspěšnější kancelář v ČR a na Slovensku dle počtu nominací a titulů dosavadních ročníků soutěže

Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice (2010, 2013, 2015)

Právnická firma roku v České republice (2011–2012, 2014–2016)

Nejlepší právnická firma pro fúze a akvizice v ČR a na Slovensku (2016)

Jaroslav Havel | Partner

David Neveselý | Partner

1. místo v celkovém počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice

(2009–2015) (2009–2013)

Právnická firma roku v oblasti fúzí a akvizic ve Slovenské republice (2013–2016)


ESTATE STRATEGIE Investice, Finance, Byznys

&


56 ESTATE  STRATEGIE  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

ŽIVOT v OAKS

PRAGUE

Dům podle vašich představ z dílny nejuznávanějších architektů. K tomu promyšlená veřejná prostranství, wellness a spa, školka, lokální farmářské trhy, golfové hřiště a tenisová akademie. To vše obklopeno přírodou a na dosah Prahy. Jste v Oaks Prague.

Autoři vizualizací a designu nočního osvětlení: Lighting Design Collective, www.ldcol.com


DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  STRATEGIE  ESTATE 57

Zkuste si představit místo, které splňuje všechny vaše představy o tom, kde zapustit své kořeny. Ne na deset let, ne na dvacet, už navždy. Na jihovýchodním okraji Prahy v obci Nebřenice právě takové místo vzniká. Unikátní rezidenční projekt Oaks Prague nabízí nový rozměr městského stylu života uprostřed zvlněné středočeské krajiny. Rodinné vily, bytové domy a zázemí občanské vybavenosti a služeb tvoří samostatný urbanistický koncept svým vzhledem volně inspirovaný tradičním stylem českého venkova. Richard Meier, John Pawson, John Pardey nebo Petr Kolář – projektu dali podobu a tvář architekti, jejichž práce je uznávaná po celém světě. Za celkovou atmosférou a podobou veřejného Zrekonstruovaný zámek s golfovým klubem, butikovým hotelem a wellness & spa

prostoru včetně zeleně a parků stojí švýcarský krajinný architekt Enzo Enea, jehož návrhu dodá autentický ráz intuitivní veřejné osvětlení s proměnnou intenzitou a barevností, reagující na pohyb či roční období. Takto promyšlená veřejná prostranství propojená s okolní přírodou budou prostupovat projektem a stanou se nedílnou součástí každodenního života budoucích obyvatel Oaks. Country Club v zámečku Srdcem Oaks Prague bude Country Club situovaný v historickém nebřenickém zámečku, kde najdete restauraci, golfový klub navázaný na hřiště s licencí PGA National, wellness, spa a v neposlední řadě příjemný butikový hotel. Všední starosti obstará síť služeb jako je školka, pošta, obchod s delikatesami i lokálními potravinami nebo kavárny. V Oaks Prague totiž nejde jen o bydlení, jde o ucelený životní styl podpořený

Park u náměstí od švýcarského krajinářského studia Enzo Enea


58 ESTATE  STRATEGIE  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

Noční pohled na náměstí, s restaurací, kavárnou, pekárnou a dalšími službami

celou řadou služeb a možností ke společnému setkávání, které přirozeně vytváří pocit sousedské sounáležitosti. „Pokud se nám nepodaří vytvořit soudržnou, ale přitom otevřenou komunitu, pak jsme svoji práci neodvedli dobře,“ říká k budoucí podobě Oaks CEO Arendon Development Company, tedy developerské společnosti stojící za projektem, Robert Davies. První obyvatelé se do městečka nastěhují už koncem roku 2018. Víkend v Oaks Představte si víkend v Oaks… Probudíte se do světlého rána, zajdete si nakoupit čerstvé pečivo do pekárny na náměstí, kde se potkáte se sousedy, posnídáte na zahradě a jdete

Apartmány Richarda Meiera s proměnným nočním osvětlením

se projít či si zaběhat do okolních lesů. Je jedno, v kolik vyrazíte, zda ráno, či navečer – díky citlivě nasvíceným lesním stezkám kolem Oaks nikdy nezabloudíte. Po náročném týdnu si můžete jen kousek od domu dopřát profesionální péči a uvolnit tělo i mysl ve spa. Nechce se vám vařit? Projděte se k zámečku a v místní restauraci si objednejte vaše oblíbené jídlo. Pokud jste vyznavači golfu, můžete hned po ranní kávě vyrazit na green. Pár metrů za domem totiž máte hřiště světové úrovně od mistra v oboru Kyla Phillipse, které se brzy dostane do povědomí všech golfistů u nás i v zahraničí. Vy ale bag ani nemusíte nakládat do auta, na první jamku to máte pár minut. www.theoaksprague.cz ▪

Běžecká stezka s intuitivním nočním osvětlením


60 ESTATE  STRATEGIE  TÉMA

ŽIVOT (a byznys) NA ZÁMKU Vlivní podnikatelé nejen z Česka s oblibou kupují zámky a podobné historické objekty a přetvářejí je na rodinná sídla. Jiní zase z ruin staví luxusní hotely. Láká podobná investice i vás? Přinášíme vám komplexní přehled pravidel tohoto specifického realitního segmentu. Připravil: Jan Němec, redaktor týdeníku Ekonom foto: Chateau.cz, archiv


TÉMA  STRATEGIE  ESTATE 61

Zámek v Herálci na Vysočině byl v havarijním stavu, majitelka Alexandra Kasperová a její manžel z něj ovšem po nákladné rekonstrukci udělali hotel, který je aktuálně mezi Top 10 zámeckými hotely světa podle respektovaného serveru TripAdvisor

Úspěšný podnikatel vybuduje fungující byznys –

výrazně vydělám. Ale je škoda, aby taková

existují i tací, kteří po čase uznají, že přecenili

všechno šlape, vydělává peníze, ale postupně

památka chátrala,“ říká Richard Horký.

své síly a náročného hobby se zbaví. Provoz

přichází o motivaci. Přemýšlí, co dál, a nakonec koupí ruinu historického zámku a vrhne se do její rekonstrukce. Najde si jednoduše novou výzvu, projekt, který mu přinese opět zápal do nové práce. A také, i když to třeba nepřizná, chce za sebou zanechat nějakou „skutečnou“ hodnotu, o níž se bude mluvit a která mu získá respekt. Tak vypadá podle specialistů na prodeje zámků typická motivace většiny podnikatelů, kteří se rozhodli investovat do historického sídla. Příklad? Třeba Richard Horký, který podniká v teplárenském byznysu a jako vedlejší projekt si zvolil rekonstrukci zámku v Dukova-

Z

řejmě nejznámějším obyvatelem luxusní historické nemovitosti v Česku je ocelářský magnát To-

máš Chrenek. Jeho zámek v Kolodějích, který koupil v roce 2010 za bezmála čtvrt miliardy korun od restituenta, má opravdu jedinečnou historii. A nejen tu dávnou: ještě na začátku 90. let tu politici – zámek měl v užívání Úřad vlády – vedli důležitá jednání; vznikl tu třeba nápad na kuponovou privatizaci.

zámku je totiž v podstatě nekonečný příběh. Například majitel zámku v Mělníku a dalších dvou historických nemovitostí, šlechtic a podnikatel Jiří Lobkowicz upozorňuje, že rekonstrukcí výdaje zdaleka nekončí. Výrazná investice je podle něj potřeba zhruba každých pět nebo šest let. Nemovitost určenou k bydlení nejprve hledal i bývalý ministr financí Ivan Pilip. „Původně jsme s manželkou chtěli pořídit spíše zajímavou vilu za Prahou, kde bychom bydleli a zároveň tam sídlily naše firmy,“ vzpomíná v jednom z rozhovorů bývalý politik. Náhodou se ale dozvěděli o tom, že je nedaleko hlavního města na prodej zámek Trnová. A také se necha-

nech. Vzpomíná, že už v mládí se mu objekt líbil, když kolem jezdil do školy autobusem. Když se

Obchodní investice nebo bydlení

li zlákat možností zachránit cennou historickou

o mnoho let později naskytla šance jej koupit,

Výsledky ambiciózních plánů na rekonstrukci

památku. Přestože Pilip v budově připravil i část

prý příliš dlouho neváhal. Se zámkem má jasný

zámků mohou být různé. Někteří novodobí zá-

oddělených prostor, kde by mohla rodina bydlet,

plán: přeměnit jej na zážitkový hotel s restau-

mečtí páni projekt úspěšně dokončí a využívají

nakonec celý zámek slouží byznysu. Podobně

rací a stylovou pálenicí. Peníze přitom zjevně

jej pro vlastní bydlení, jiní vsadí opět na byznys

jako jiní tam láká návštěvníky na konání svateb

nejsou na prvním místě. „Nečekám, že na tom

a vybudují ze zámku luxusní hotel. A konečně

nebo konferencí. „Nedopatřením“ ostatně vznikl


62 ESTATE  STRATEGIE  TÉMA

i jeden z nejúspěšnějších zámeckých byznysových projektů v Česku: Chateau Herálec, který byl v roce 2015 zařazen mezi desítku nejoblíbenějších zámeckých hotelů na světě podle uživatelů serveru Trip Advisor. Jeho majitelka Alexandra Kasperová prý původně hledala bydlení na své oblíbené Vysočině, kde na začátku tisíciletí s manželem podnikala. Na prohlídku zámku na Havlíčkobrodsku dorazila spíš z rozmaru, a když viděla stav nemovitosti, vůbec o koupi nejprve neuvažovala – zámek ve velmi špatném stavu neměl nic společného s její představou o rodinném bydlení. Nakonec po dohodě s manželem nicméně zámek vydražili, opravili a v roce 2011 tu otevřeli pětihvězdičkový hotel. Zámek za cenu bytu v Praze V Česku existuje přes dva tisíce zámků, hradů a podobných historických nemovitostí. Z nich

PŘED PO

více než stovka je na prodej. Kolik si ale vlastně zájemce o bydlení či podnikání v historické nemovitosti má připravit peněz? Zásadní roli hraje především lokalita a samozřejmě stav nemovitosti. Největší zájem je přirozeně o zámky ve Středočeském kraji, blízko metropole, a tak i ceny se tady mohou vyšplhat nejvýš. Co se stavu týče, některé ruiny historických budov se dají pořídit doslova za pakatel. A zámky vyžadující rekonstrukci vyjdou prakticky na stejné peníze, jako třeba středně velký byt v Praze. Existují však i výjimky – například zámek Hořepník nedaleko Pelhřimova stojí necelých osm milionů, přitom je po rekonstrukci a prakticky přichystaný na stěhování. Důvod? Možná ten, že stojí v centru historického městečka a zámecký pán se tak nemůže těšit ze soukromí obklopeného velkým parkem. Naproti tomu velké hotelové zámky po rekonstrukci pak mohou zájemce přijít až na desítky i stovky milionů. 85 % nákladů z dotací? Samotná pořizovací cena nicméně s ohledem

Chateau Mcely je perfektním příkladem dobře lokalizovaného zámku, který má potenciál hlavně pro byznys účely

na to, že velká část historických nemovitostí


TÉMA  STRATEGIE  ESTATE 63

je ve velmi špatném stavu, představuje jen

nápad. „Lidé by nejraději koupili zámek v dob-

menší část celkových nákladů na uvedení budov

rém stavu, na samotě a s velkým pozemkem,

do obyvatelné podoby. Náklady na rekonstruk-

ve středních Čechách a nejlépe do 10 milionů. To

ci se většinou pohybují v desítkách milionů.

je samozřejmě nereálné,“ popisuje Lucie Souku-

Například Ivan Pilip

pová. Problematic-

do oprav zámku

ké může být podle

Trnová podle svých slov vložil přes 60 milionů. A náklady na rekonstrukci

Největší zájem je přirozeně o zámky ve Středočeském kraji, blízko metropole.

ní také vyjednávání s majiteli. Jelikož neexistuje nic jako cenové mapy zámků, není jednoduché

zámku Herálec dokonce překročily 200milionovou hranici.

stanovit správnou cenu. Prodejce tak často

Vedle nákladů na opravy je potřeba navíc

nejprve zkouší neadekvátně vysoké částky, než

počítat také s provozem, který rozhodně není

postupem času zlevní. Nepříjemnou zkušeností

levný – pokud ale chtějí majitelé lákat třeba

také může být vyjednávání v případě, kdy objekt

svatebčany, nemohou si dovolit, aby budovy

zdědilo více dědiců s různými představami

působily zanedbaně. Výhodou nicméně je, že se

o jeho budoucnosti.

S

amostatnou kapitolou při koupi a rekonstrukci zámku je jednání s úřady. Délka stavebního řízení

v Česku je nechvalně proslulá i u naprosto běžných nemovitostí. Získat všechna potřebná razítka pro opravu historického objektu – navíc třeba s využitím dotací − může představovat hotové martyrium. Podstatná část zámků je navíc památkově chráněná. A tak musejí schvalovat projekty také památkáři. Ačkoliv se oproti minulosti jejich přístup podstatně zlepšil, i tak se může stát, že během rekonstrukce budou chtít některé části projektu přepracovat, což se pochopitelně prodraží.

Chateau.cz funguje také společnost VIP Castle

na poměrně velkou část nákladů na rekonstrukci dají čerpat peníze z dotací a grantů. Podle

Situace se obrací k lepšímu

původem běloruské podnikatelky Natallie Ma-

Lucie Soukupové ze společnosti Chateau.cz

Odborníci na rekonstrukce památek tvrdí, že

kovik. „Když nám někdo zavolá, že chce koupit

zabývající se poradenstvím a dalšími službami

u mnoha potenciálních kupců stále přetrvávají

zámek, nejprve zjistíme základní kritéria, tedy

kolem prodejů historických nemovitostí se

obavy, že vyjednávání s památkáři je velkou

především představu o lokalitě a finanční strán-

dají granty také různě kombinovat – může jich

překážkou. Ve skutečnosti se ale údajně situace

ce věci,“ popisuje Lucie Soukupová z Chateau.

být třeba i deset najednou. „Různé dotace pak

zlepšila a úřady zájemcům klacky pod nohy

cz. V závislosti na účelu využití pak následuje

mohou pokrýt od 30 do 85 % nákladů. Například

bezdůvodně neházejí. Jak dlouho může schvalo-

hledání konkrétního objektu. „Když zájemce

na obnovu parku a zeleně můžete dostat dotaci

vání ze strany památkářů trvat? Podle vedoucí

po prohlídce není spokojený, zkoušíme mu

až oněch 85 %,“ upřesňují Lucie Soukupová a Jiří

oddělení památkové péče na Krajském úřadu

na základě jeho požadavků najít vhodnou alter-

Soukup.

Středočeského kraje Blanky Švarcové mají

nativu,“ dodává Soukupová. V rámci poraden-

na posouzení konkrétního projektu ze zákona

ství je podle ní samozřejmostí také vyhledání

Památkáři a JZD

dva měsíce. „Pokud se neobjeví žádné kompli-

všech informací z historie zámku. V případě, že

Komplikaci při nákupu a opravě zámku nicméně

kace, tento termín se v drtivé většině případů

zájemce chce koupit zámek a vydělávat na něm,

nemusejí představovat jen peníze. I když je jich

stihne," konstatuje Blanka Švarcová. Kompli-

jsou mu poradci schopní také navrhnout jak.

dostatek, může se objevit mnoho nepříjemnos-

kace podle ní nastávají jen v malém procentu

Podle Natallie Makovik je potřeba nastudovat

tí. Manželé Soukupovi dávají za příklad jeden

případů; pokud ale dojde na různá odvolání

urbanistickou analýzu, zjistit stav infrastruktu-

ze zámků, který se dlouho nemůže prodat z jed-

a soudní spory, může se celý proces protáhnout

ry v dané obci a další dispozice nemovitosti, aby

noduchého důvodu: část příjezdové cesty patří

i na několik let.

bylo možné určit, jestli je vhodné tam vybudovat hotel, školu nebo třeba výstavní síň. Pokud

sousedovi, statkáři, který pozemek odmítá prodat. Další problémy vesnických šlechtických

Ti, kteří to udělají za vás

zájemce chce postavit zámecký pivovar, může

usedlostí způsobil minulý socialistický režim.

Pokud ovšem nechcete do popotahování s úřa-

hrát klíčovou roli i „drobnost“ typu kvality místní

Mnoho jich bylo znehodnoceno třeba tím, že

dy investovat svůj vlastní čas, můžete se obrátit

vody. Specialisté pak umějí poradit i s projek-

v jejich blízkosti vyrostlo zemědělské druž-

na specialisty. V Česku působí firmy, které umějí

tem rekonstrukce, respektive architektonickou

stvo. Lákat do romantického hotelu stojícího

provést celým procesem od výběru zámku

stránkou věci a vyřízením byrokracie, jednáním

na dohled vepřína pak pochopitelně není dobrý

až po jeho rekonstrukci. Vedle již zmíněného

s památkáři nebo vyjednáním dotací na opravy.


64 ESTATE  STRATEGIE  TÉMA

5

x investiční tip z aktuální nabídky Ve spolupráci s Chateau.cz jsme pro vás vytipovali pět nejzajímavějších zámeckých objektů v Česku, které jsou aktuálně k prodeji.

Chateau Jetřichovice Lokalita: Sedlec u Pelhřimova, okres Příbram Cena: 25 mil. Kč Na okraji obce situovaný novogotický zámek s anglickým parkem o rozloze zhruba tří hektarů, starým pivovarem, bývalými konírnami a kaplí. Objekt spadá pod památkovou ochranu a jeho interiéry nabízejí bohatou paletu původních historických prvků, při pohledu z exteriéru pak zaujme nárožní věž s cimbuřím. Zámek se nachází 70 kilometrů od Prahy a jen kousek od sportovního areálu Monínec.

Chateau Mořice Lokalita: Mořice u Prostějova Cena: 15 mil. Kč Původně barokní zámecký komplex Mořice v okrese Prostějov byl postaven na konci 17. století jako letní sídlo řádu paulánů a po požáru na začátku 19. století získal dnešní empírovou podobu. Od 20. let minulého století fungoval jako sladovna. Součástí areálu je i sad se 150 stromy. Společnost Chateau.cz k objektu vypracovala projekt, který počítá s otevřením hotelu, pivovaru a rekonstrukcí prostor pro kulturní akce, konference nebo svatby. Na prodej je polovina zámku, druhá patří obci.


TÉMA  STRATEGIE  ESTATE 65

Chateau Osečany Lokalita: Osečany u Sedlčan, Příbramsko Cena: 15 mil. Kč Romantický zámek v krásné scenérii na ostrohu nad údolím potoka Mastník obklopuje velký anglický park. Zámek byl nejprve přestavěn barokně a posléze novogoticky, jeho součást tvoří vlastní kaple se zdobeným vstupním portálem z nádvoří. Budova je dvoukřídlá a dvoupatrová, celkový areál má rozlohu 7,5 hektaru, zastavěná plocha tvoří 650 m².

Chateau Hořepník Lokalita: Hořepník u Pelhřimova Cena: 7,9 mil. Kč Zámek umístěný v centru historického města Hořepník na první pohled ani nevypadá jako zámek. Nenápadná dvoupatrová budova ale ukrývá dobře zachovalé historické prvky – ručně malované stropy ve vstupní hale a chodbách, původní klenby a v přízemí také zbytek zámecké kaple. Výhodou objektu na pozemku o rozloze 1 500 m² je nedávno provedená nákladná rekonstrukce; budova je tak vlastně připravena k nastěhování. Navíc se na ni nevztahuje památková ochrana.

Chateu Krnsko Lokalita: Horní Krnsko u Mladé Boleslavi Cena: Neveřejná Původně renesanční čtyřkřídlý zámek, přestavěný později do barokní podoby, je obklopený čtyřhektarovým parkem. Za minulého režimu byl využíván jako sirotčinec a poté domov důchodců, dnes je opuštěný. I přesto je ale ve slušném stavu. Areál s užitnou plochou necelých 1 900 m² je situován na stráni nad údolím Strenického potoka v Horním Krnsku nedaleko Mladé Boleslavi. ▪


66 ESTATE  STRATEGIE  TÉMA

CHATEAU.CZ

Najít majitele zámku je někdy až detektivní práce Najít, koupit a zrekonstruovat starý historický objekt je snem mnoha lidí. Obnáší to ale tolik starostí a byrokracie, že se sen vlastnit zámek může snadno změnit na noční můru. Manželé Jiří a Lucie Soukupovi, respektive jejich společnost Chateau.cz, se specializují na tento typ nemovitostí a dokáží najít vysněný zámecký objekt a pomoci s jeho celkovou rekonstrukcí.

Na svých stránkách nabízíte řadu histo-

Momentálně jsme se pustili do projektu zámku

rodina rozvětvila a objekt pak vrátili třeba pěti,

rických objektů na prodej. V čem se lišíte

Mořice na Moravě, kde vidíme potenciál. Jde

ale i dvaceti lidem. Ti se pak těžko dohadují, co

od realitní kanceláře?

o krásný barokní objekt s velkým vstupním

s ním, až nakonec prodají. Další velkou skupinou

Běžné realitní služby u zámků většinou končí

prostorem, ale v minulosti část vyhořela, takže

jsou nejrůznější investoři včetně zahraničních,

informacemi o tom, kolik má objekt místností,

je potřeba celková rekonstrukce. Udělali jsme

kteří v Česku v 90. letech nakupovali vyloženě

jestli je tam přípojka na plyn a elektřinu a že je

tedy projektový záměr, který počítá s vytvo-

spekulativně zámky i s pozemky. Cena pozem-

památkově chráněný. My to děláme jinak, nabí-

řením prostor pro pořádání kulturních akcí,

ků šla v posledních letech hodně nahoru, takže

zíme další služby včetně poradenství. Umíme

s ubytováním, restaurací, muzeem sladovnictví

ty jsou už většinou prodané, a teď majitelé řeší, co s tou ruinou, která

poradit s granty a dotacemi, při vyjednávání s úřady a památkáři, ale také zvládneme připra-

„Když si chcete koupit fungující hotelový zámek, je to investice za desítky, spíš stovky milionů.“

jim zbyla. Někdy jsou ale skrytí za různé offshorové společnosti a je téměř detektivní práce

vit projekt rekonstrukce a budoucího využití zámku. Máme totiž i archi-

a pivovarnictví, máme tam připravený projekt

je vůbec najít. A konečně třetí velkou skupinu

tektonický ateliér, takže spojení s architektu-

i pro minipivovar. Například pro zámek Nezna-

tvoří historické objekty v majetku státu

rou se nabízí. Studio Anarchitekt pomáhá také

šov připravujeme podklady pro zařazení objek-

a církví. Ty ale do prodeje teprve půjdou –

zpracovat rešerši pramenů o historii objektu

tu do programu obnovy kulturního dědictví

už dnes je totiž jasné, že stát nemá na jejich

nad rámec běžného historického průzkumu,

na MK ČR a pomáháme se záchranou zámecké

záchranu peníze.

v archivech jdeme do detailů, hledáme třeba

kaple. Jaké objekty jsou mezi kupci nejžádanější?

i původní mobiliář. Čili to není tak, že bychom zámek nafotili a vypustili na internet – umíme

Kolik je vlastně dnes odhadem v Česku

Hlavní roli hraje lokalita a cena. Nejžádanější

navrhnout, jak by celý objekt mohl po rekon-

zámků a podobných historických objektů

jsou zámky ve Středočeském kraji. Často se

strukci fungovat.

na prodej?

však setkáváme s nereálnými očekáváními;

To je těžké říci, neexistují žádné oficiální

klient by chtěl zámek v dobré lokalitě, zachova-

Na jakých projektech jste zatím pracovali?

statistiky, ale předpokládáme někde kolem 150.

lém stavu a ideálně s cenou do 10 milionů, což je

V architektonickém ateliéru se věnujeme

Do toho nepočítáme zchátralé zámky, o které

samozřejmě nereálné.

moderní architektuře, ale specializujeme se

se nikdo nestará, tedy ani o jejich prodej. Z toho

i na historické stavby. Dělali jsme projekty

má ale hodně zámků nějaké velké „ale“. Objekt

Jistě je to hodně různé, ale za kolik je možné

na rekonstrukci zámku ve Veselí nad Moravou,

je v havarijním stavu nebo nejsou vyřešené

dnes koupit zámek?

Panského dvora v Boskovicích, Libereckou vý-

pozemky okolo, vedle stojí JZD nebo vepřín

V nabídce máme třeba zámek v Hořepníku

šinu, pracujeme na jezuitském areálu v Jihlavě,

a podobně. Některé ze zámků jsou v tak špat-

za 7,5 milionu korun. Přitom je dokonale funkční

pomáháme s rekonstrukcí zámku Srbeč, zámku

ném stavu, že už jsou jen těžko zachranitelné.

a opravený. Přijedete, zaplatíte, dostanete klíče

v Čížové a dalších. Je toho hodně. Zrealizovali

Malou skupinu zámků, kterou máme většinou

a můžete se v podstatě stěhovat. Levně se dají

jsme i nový projekt lovecké rezidence Radějov,

v neveřejné nabídce, představují zrekonstruo-

koupit i objekty ve špatném stavu. Když ale

která se stala stavbou roku 2013 Zlínského

vané hotelové nebo jinak funkční zámky.

chcete koupit třeba fungující hotelový zámek, je to investice za desítky, spíš stovky milionů.

kraje. Kdo je nejčastěji prodejcem? Restituenti?

Tyto exkluzivní nemovitosti však nenaleznete

Říkáte, že umíte připravit i projekt budoucího

Restituenti tvoří podstatnou část. Často je ale

ve veřejné nabídce, protože si to majitelé

využití zámku. Máte nějaký příklad?

problém s tím, že za těch 40 let socialismu se

nepřejí, ale máme je v naší neveřejné sekci.


DEKORAČNÍ TEXTILIE - TAPETY - POTAHOVÉ LÁTKY REALIZACE OKENNÍCH DEKORACÍ POVLEČENÍ - DOPLŇKY *** DR interier s.r.o., Tulipánová 115, Průhonice www.drinterier.cz, +420 776 324 251


68 ESTATE  STRATEGIE  PRÁVO

VLASTNICKÁ PRÁVA a nastavení smluv s architektem Na co si dát pozor, abyste se nedostali se svým záměrem do sporu s autorským zákonem. Text: Ivan Rámeš partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners

Naskytla se vám jedinečná příležitost koupit

vložit své finanční prostředky, je pouze jiným

například architektonickou kanceláří, není

dům na lukrativním místě v centru města?

vyjádřením architektonického díla, které vznik-

autorem projektu kancelář, ale tato kancelář

Nebo uvažujete o podobném typu investice,

lo nejprve ve formě architektonického projektu.

má pouze od konkrétního architekta/autora

protože v ní vidíte dlouhodobé zhodnocení?

Pokud váš investiční předchůdce, tedy develo-

oprávnění s návrhem nakládat. V jakém rozsahu

Pokud jdou vaše úvahy tímto směrem, měli

per, opomněl vše správně smluvně upravit již

je architektonická kancelář oprávněna s dílem

byste se zaměřit nejenom na finanční renta-

ve fázi tvorby smluvní dokumentace a udělování

nakládat, potom upravuje smlouva mezi jednot-

bilitu projektu, ale také na jeho zabezpečení

licence k architektonickému návrhu, mohou

livými architekty a architektonickou kanceláří.

z hlediska smluvní dokumentace. Většina

kdykoli v budoucnu nastat problémy v případě,

Rozsahem oprávnění, které má architektonická

prémiových nemovitostí se totiž v průběhu

že bude potřeba stavbu architektonicky upra-

kancelář, budete limitováni i vy jakožto noví

výstavby zcela jistě neobešla bez spolupráce

vit. Části projektové dokumentace v podobě

majitelé nemovitosti. Nikdo totiž nemůže

s architektem. Například proto, aby splnila

architektonického návrhu budovy včetně jejích

na jiného převést více oprávnění, než sám má,

náročné požadavky na harmonizaci s okolní

interiérů jsou totiž autorským dílem a samotná

a proto pokud kancelář architektů nezískala

domovní zástavbou. Pokud je se stavbou

budova, která vznikla na základě architekto-

od architekta dostatečná oprávnění, nemůže je

historicky spojen konkrétní architektonický

nického návrhu, je pouze jiným vyjádřením

mít ani investor. Na uvedené řetězení opráv-

rukopis, jaké investiční nástrahy na vás číhají

stejného autorského díla. Vyjádřeno právním

nění je nezbytné myslet již při uzavírání smluv

a na co si dát při koupi takové nemovitosti

jazykem – je jeho „rozmnoženinou“, a z právního

s kanceláří architektů a zajistit si dostatečné

pozor?

hlediska jde proto o jedno a totéž autorské dílo.

garance například formou prohlášení a sankcí

Autorem takovéhoto autorského díla je vždy

za případné porušení.

Budova jako architektonické dílo

fyzická osoba, která projekt vytvořila, přičemž

Dříve než se rozhodnete pro tento typ investi-

může jít samozřejmě i o více autorů. Pokud

Změna stavby bez souhlasu architekta

ce, měli byste vědět, že budova, do níž chcete

byl projekt dodán právnickou osobou,

Asi nikoho nepřekvapí, že pokud architekt sou-


PRÁVO  STRATEGIE  ESTATE 69

hlasí s provedením změn návrhu anebo budovy

je bohužel velmi málo. Mírou nezbytně nutnou

patro ze statických důvodů být v souladu s uve-

samotné, může investor takové změny provést.

má zákon na mysli zejména faktické případy,

denou výjimkou, ovšem u jiné budovy již nikoliv,

Větším dobrodružstvím je však provádění změn

kdy budova je ve stavu, který vyžaduje opravy

a investor tak bude muset zvolit jiné prostředky

architektonického díla bez souhlasu architekta,

a změny vyvolané takovým stavem, napří-

k nápravě.

a proto pro další výklad předpokládejme, že jste

klad opadává omítka z budovy, zhroutilo se

se dostali do situace, kdy jste s architektem

schodiště, budova je celkově v havarijním stavu

Povinnost informovat architekta

změny nekonzultovali a architekt vám svůj

apod. Další kategorií změn, které zřejmě bude

Pokud je budova významným architektonickým

souhlas z jakéhokoli důvodu neudělil.

možné provést, jsou změny vyvolané změnou

dílem, budete mít povinnost o její plánované

obecně závazných předpisů, které se na budovu

změně dopředu informovat architekta, a pokud

Zákon obecně neumožňuje měnit autorská díla

vztahují. Například pokud je budovou hotel

o to architekt požádá, předat mu dokumentaci

bez souhlasu jejich autora, v tomto případě

a změní se hygienické předpisy, jejichž změna

budovy včetně vyobrazení vystihujícího stav

architekta nebo osoby s výhradním oprávně-

vyvolá potřebu rozšíření koupelen hotelu, nebo

budovy před změnami a po provedení změn.

ním, tedy například architektonické kanceláře.

se například zjistí, že použité materiály v interi-

I z tohoto pravidla existují výjimky, například

Právě z uvedeného důvodu tedy není obecně

érech jsou zdravotně závadné. Jakékoliv takové

pokud by změna byla vyvolána náhlými událost-

ani možné provádět změny a úpravy budovy,

změny je ovšem nezbytné provádět šetrně, tedy

mi a nebylo možné architektovi dokumentaci

protože by tím bylo zasahováno do autorských

pouze v takovém rozsahu a takovými prostřed-

poskytnout před provedením změn.

práv architekta. Jak už to ale často bývá, zákon

ky, které jsou skutečně nezbytně nutné. Určitě

stanoví z tohoto obecného pravidla výjim-

tedy při využití příkladu se zdravotně závadný-

Výše uvedená problematika je ve své podstatě

ky, přičemž pozitivní je to, že jde o výjimky

mi materiály nebude považováno za nezbytně

natolik komplikovaná, že by stála za napsání

ve prospěch investora. Architektonické dílo,

nutné, pokud zároveň s odstraněním závadných

odborné knihy. Věříme však, že se nám v tomto

které je vyjádřené ve formě architektonického

materiálů dojde ke kompletní změně koncepce

krátkém příspěvku podařilo alespoň základním

návrhu, tedy například jako součást projektové

a rozložení interiérů.

způsobem objasnit vztahy mezi architektem a třetími osobami. ▪

dokumentace nebo dokumentace skutečného provedení stavby a podobně, je dílem vyjádře-

Zároveň jakékoliv takové nezbytné změny je

ným v podobě výkresů na papíře nebo v elektro-

třeba provádět způsobem, aby nedošlo ke sní-

nické podobě na datovém nosiči. Na uvedené

žení hodnoty architektonického díla, respektive

vyjádření „na papíře“ se nevztahuje zákonná

aby jeho hodnota byla zachována. Zákon uve-

výjimka podrobněji rozebíraná níže, a tudíž změ-

denou hodnotou nemyslí tržní hodnotu budovy,

na uvedených dokumentů je v zásadě možná

ale uměleckou hodnotu architektonického díla,

pouze se souhlasem architekta.

tedy tu samotnou myšlenku architekta, kterou onen architekt přenesl na papír a následně ji

Jiná situace však nastává, jakmile již existuje

investor zrealizoval ve formě budovy. Snížení

budova, tedy architektonické dílo vyjádřené

či nesnížení umělecké hodnoty je objektivní ka-

stavbou. Investor může totiž nechat navrhnout

tegorií, tedy názor architekta není rozhodující.

návrh změny stavby v podobě projektové

Rozhodující je právě to, zdali objektivně došlo

dokumentace ke změně stavby a stavbu jako

ke snížení umělecké hodnoty díla, což by v pří-

takovou změnit pouze v míře nezbytně nutné

padě nutnosti muselo být podrobeno zkoumání

a při zachování hodnoty architektonického díla

znalce v oboru.

vyjádřeného takovou stavbou. Bohužel zákon nepodává vysvětlení k tomu, co je myšleno „mí-

V této souvislosti je nezbytné mít na paměti, že

rou nezbytně nutnou“ a co se rozumí „zachová-

veškeré nastíněné případy je třeba posuzovat

ním hodnoty architektonického díla vyjádřené-

individuálně, případ od případu. I s ohledem

ho stavbou“. Při výkladu daných pojmů je tedy

na absenci relevantních rozhodnutí nelze obec-

nezbytné nacházet odpovědi na rozsah zákonné

ně říci, jaký zásah do budovy je v souladu

výjimky v celkové právní koncepci autorských

se zákonem, a jaký již nikoliv. V konkrétním

práv a případně v existující judikatuře, které

případě může například snížení budovy o jedno


70 ESTATE  STRATEGIE  INVESTICE

ZAHRANIČNÍ INVESTICE Kde a jak nakupovat nemovitosti v zahraničí

Text: Jana Poncarová Foto: Czech Republic Sotheby's International Realty


INVESTICE  STRATEGIE  ESTATE 71

S globalizací se svět zmenšil. Odpoledne vypnete počítač v kanceláři v Praze a druhý den snídáte na terase své vily v Chorvatsku, tvář nastavujete příjemnému slanému vánku a kocháte se nekonečným mořem. Když vyřídíte nezbytné e-maily, vyjedete si na jachtě. A příští víkend můžete zavézt své přátele do Dubaje, do bytu v jedné z těch ohromujících budov ve stylu futuristické architektury. Vlastnit nemovitost v zahraničí dnes není nic výjimečného. Na předních místech žebříčku zájmu se stále drží Chorvatsko, Dubaj, Miami a Mallorca.

Pořízení nemovitosti je jedním z nejbezpečněj-

pů dlouho zaostávali, v současné době je ovšem

ších způsobů uložení finančních prostředků.

po nemovitostech v cizině mezi zasvěcenou

Lákavá je i skutečnost, že si ihned sáhnete

klientelou stále větší poptávka. Výhodně situo-

na jejich užitnou hodnotu, na rozdíl od akcií

vanou nemovitost lze přitom zpeněžit i v době,

jsou totiž hmatatelné. Samostatným oborem

kdy ji sám majitel nevyužívá, a to díky různým

tohoto byznysu jsou investice v zahraničí, ty

sdíleným platformám, jako je například Airbnb.

jsou mnohdy efektivnější než na domácí půdě a zároveň přinášejí komfort osobního zázemí

Berlín a Londýn

mimo domov. Šance na zhodnocení se pak

Vedle investic do horských apartmánů nebo

samozřejmě odvíjí hlavně od destinace, v níž si

plážových vil slibujících nerušený odpočinek

nemovitost vyhlédnete.

ve svém se na předních příčkách zájmu investorů pořád drží byty ve světových metropolích.

Sázka na jistotu

Hlad po nemovitostech v hlavních městech

Ke stálicím v oblíbenosti mezi českými inves-

nebo jiných důležitých centrech je velký

tory patří především Florida nebo Mallorca.

především v místech, kde sídlí vládní úřady,

Poptávka po nemovitostech ovšem roste

velké firmy nebo univerzity, protože se snadno

v posledních letech také v Dubaji a Chorvatsku.

pronajímají. Na nájmu vyděláte například v Ber-

Zájemce oslovuje místní klima a svůj díl sehrává

líně nebo v Londýně, investice do nemovitosti

i otázka bezpečnosti a minimálního rizika

je tady ale o řád vyšší než v menších městech.

vzniku válečného konfliktu. V současné době

Na paty šlape evropským metropolím Dubaj,

lze jen těžko čekat, že by movitý klient projevil

ze které se stalo centrum byznysu Blízkého

poptávku po nemovitosti například na Ukraji-

východu. O tom, že Dubaj je město, se kterým se

ně nebo v destabilizovaném Turecku a klidné

musí počítat, potvrzuje nejen zájem investorů

Chorvatsko nebo Mallorca tak získávají na stále

o místní nemovitosti, ale také světových globál-

větší atraktivitě. Čeští investoři vlivem různých

ních hráčů, kteří do New Yorku Orientu směřují

faktorů v otázkách zahraničních realitních náku-

své aktivity.

5 PRO ZAHRANIČNÍ NEMOVITOSTI ✓ Investice do realit je z dlouhodobého hlediska výnosnější než investice do akcií. ✓ Zahraniční nemovitosti vydělají na nájmu víc než ty v Česku. V některých destinacích i 10 % ceny nemovitosti ročně. ✓ Investované peníze ochráníte před fluktuacemi koruny. ✓ Koupě nemovitosti ve vyspělých zemích znamená větší míru bezpečnosti. ✓ Diverzifikace investičního portfolia je vždy rozumná.


72 ESTATE  STRATEGIE  INVESTICE

Dubaj: Apartmá ve městě šejků Dubaj překonala západní metropole, jako je

ře 350 m2 v horních patrech tohoto komplexu,

vanějších světových metropolí. V jeho blízkém

Paříž, New York nebo Londýn. Loni byla Svě-

který má přímý přístup k proslulé dubajské pláži

okolí můžete objevovat špičkové restaurace

tovým ekonomickým fórem vyhlášená nejvíce

naproti nejznámějšímu umělému poloostrovu

oceněné michelinskými hvězdami, nakupovat

kosmopolitním městem planety. Lidé z celého

světa Palm Jumeirah. Když vstoupíte do budovy

nejnovější kolekce mistrů haute couture nebo

světa přilétají do centra Blízkého východu kvůli

1/JBR, uvítá vás vzdušné a moderní lobby. Číslo

odpočívat v klidném zázemí prémiového ja-

byznysu, nákupům, ale i novým životním začát-

jedna v názvu domu, který bude dokončen

chtařského klubu. Architektonický styl projektu

kům. Věděli jste například, že místní, kteří mají

ve druhém čtvrtletí roku 2019, není náhodné.

sází na jednoduchost, čistotu stylu a efektivní

v Dubaji trvalé bydliště, nemusejí odvádět daně

Odkazuje na výjimečnou polohu rezidence,

využití prostoru. Hlavní ložnice bude umístěna

z příjmů? Krom toho, Dubaj proslula úchvatnými

která stojí hned u vstupu do světoznámé oblasti

v nejklidnější části apartmá, nechybí ani další

stavbami, jako je nejvyšší mrakodrap světa

JBR. Obytný komplex Jumeirah Beach Resi-

dvojice ložnic, každá s privátní koupelnou, nebo

Burdž Chalífa, který měří 828 m. Výtahy vedou

dence se rozkládá podél hlavní dubajské pláže

pokoj pro správce bytu. K apartmá patří také

až do 189. patra do výšky 638 m. Získat byt

na pobřeží Perského zálivu, a nabízí tak všechny

dvě vyhrazená parkovací místa a výtah sdílený

v tomto mrakodrapu je investičně náročné,

výhody života uprostřed jedné z nejvyhledá-

jen s několika málo sousedy.

protože je považovaný za jednu z nejprestižnějších adres na světě, v Dubaji ale najdete i další zajímavé projekty. Jumeirah Beach Residence Hned v sousedství Burdž Chalífa jsou na prodej byty v zatím ještě nedostavěné budově s jedinečným výhledem na metropoli. Jumeirah Beach Residence nabídne jedno až pětipokojová apartmá pro náročné investory. Aktuálně je v nabídce volný byt se čtyřmi ložnicemi o výmě-

V Jumeirah Beach Residence je aktuálně v nabídce velkorysé apartmá s rezidenčními službami


INVESTICE  STRATEGIE  ESTATE 73

Na Mallorce jsou zatím u české klientely oblíbené zejména pronájmy

Mallorca: Ideální lokalita pro pronájem Když z jakýchkoli důvodů nechcete zatím investovat do nemovitosti v zahraničí, ale přesto se poohlížíte po nerušeném pobytu ve svém, můžete si nemovitost pronajmout, například na největším z Baleárských ostrovů. Na Mallorce si přijdou na své milovníci cyklistiky, golfu i dalších venkovních sportů. Rezidence na útesu Třeba jen na týden si můžete pronajmout vilu umně postavenou na útesech Cala Llamp, ze které budete obdivovat nádherný výhled. Dům je v těsné blízkosti exkluzivní oblasti Port d´Andratx se spoustou luxusních obchodů

Z terasy vily postavené na útesech Cala Llamp je panoramatický výhled na moře a útesy

nebo restaurací. Na mezinárodní letiště se dostanete za třicet minut. Během svého pobytu

Loft v Palma de Mallorca

stav. Do samotného historického jádra Palmy

budete mít k dispozici tři dvoulůžkové pokoje,

Pokud dáváte přednost ubytování v bytě,

dojdete za čtvrt hodiny. V bytě je hlavní ložnice

každý s vlastní koupelnou. Plně vybavená

i za těchto okolností má Mallorca co nabídnout.

s koupelnou a vstupem na terasu s výhledem

kuchyně vám poskytne domácí zázemí, bohaté

Například prostorný loft s výhledem na moře

na moře, rodinu nebo přátele pak můžete uby-

snídaně si můžete každé ráno užívat v jídelně

v hlavním městě Palma. Nedávno zrekonstru-

tovat v dalších dvou dvoulůžkových ložnicích.

s výhledem na moře nebo do zahrady. Když

ovaný podkrovní byt o ploše 160 m2 se nachází

Střed bytu tvoří otevřený prostor, ve kterém je

pozvete přátele, můžete je ubytovat v ložnici

jen pět minut chůze od čtvrti Santa Catalina,

jídelna, kuchyně a obývací pokoj. V mezipatře je

pro hosty, která je oddělená od hlavního domu.

která proslula svými značkovými obchody, bary

architektonicky zajímavý prostor, který můžete

Na zahradě samozřejmě nechybí bazén.

a restauracemi. Z bytu je výhled na moře a pří-

využít jako pracovnu nebo další ložnici.


74 ESTATE  STRATEGIE  INVESTICE

Florida: Byt se službami hotelu Miami oslovuje investory dlouhodobě. Z Prahy

komplex dvou obytných budov Continuum

se na floridské letiště se dostanete za dvanáct

se nachází přímo na jižním cípu Miami Beach.

hodin, což je únosný limit i pro častější cesty.

Stavby svoji výškou přesahují okolní budovy,

Na Floridě je, podobně jako v jiných turisticky

takže vás ohromí nerušeným výhledem na záto-

zajímavých destinacích ve Spojených státech,

ku Biscayne. Domy jsou vybaveny velkolepým

populární vlastnictví apartmá v condo hotelu.

zvýšeným lobby, konferenčními prostory a ne-

Stáváte se tak majitelem bytu, a zároveň máte

přetržitou službou parkování vozidel a recepce.

veškeré výhody hotelového komplexu. Byt v hotelu je výhodný pro investory,

Když jste vlastníkem bytu v condo hotelu, servis zahrnuje i management bytu v době vaší nepřítomnosti.

K rezidenci přísluší uzavřený areál o výměře pěti hektarů s neustálou ostrahou, kde si můžete zahrát

kteří neplánují pobývat na Floridě celoročně, touží po svém

tenis, zaplavat si v bazénu nebo využít saunu

zázemí, ale chtějí se zbavit starostí a povinností

a fitness. Většina bytů je vybavena velkoplošný-

vlastníka a v případě své nepřítomnosti plánují

mi balkony situovanými směrem k oceánu. Pocit

byt pronajmout. O management bytu v hotelu

volnosti a pohodlí umocňují panoramatická

se totiž plně postará hotelová služba, která

okna sahající od podlahy po strop. V interiérech

obstará správu, úklid i krátkodobé pronájmy.

pracovali architekti především se žulou a mramorem. Ač jsou byty umístěné v hotelovém

The Bentley Residences

komplexu, budete mít soukromí, protože každé

Apartmá se službami hotelu jsou stále volná

apartmá má privátní vstupní halu. A pokud

třeba v condo hotelu Bentley v Miami, který

holdujete moderním technologiím, rozhodně

bude dokončený v roce 2018. Projekt je šitý

vás zaujme, že všechny byty jsou ve stylu smart

na míru klientům, kteří vyhledávají gurmánské

home a jsou napojeny na digitální ovládací

zážitky, milují noční život, umění a sport. Oblast

systém, který zvládnete obsluhovat z mobilu

Edgewater, kde hotelový komplex vzniká, je

nebo z tabletu.

Investice na Floridě se rychle zhodnocují, ideální je využít byt na krátkodobé pronájmy. V condo hotelu Continuum se vám postarají i o zprostředkování takovýchto záležitostí

severně od centra Miami a jižně od Upper East Side. V typicky rezidenční čtvrti stojí historické budovy z počátku 20. století, ačkoli východně podél zálivu Biscayne byste našli i mnoho výškových rezidenčních budov. Jde o velmi oblíbenou část města, která se dostala do popředí zájmu v roce 2 000, kdy si investoři uvědomili, jak blízko je to do centra Miami. Hotel Bentley bude složen z 207 moderních a luxusně zařízených bytů, z nichž budou panoramatické výhledy na záliv Biscayne Bay, pláž South Beach, ostrov Key Biscayne i mrakodrapy v samotném srdci Miami. Jako majitel můžete využít veškerých služeb luxusního hotelového rezortu, včetně business centra, baru, venkovního bazénu, fitness nebo místa určeného pro meditace. Continuum Konkurenční condo-hotel se rozkládá na prestižní adrese South Pointe Drive. Luxusní

Bentley rezidence v Miami ideálně kombinuje služby hotelu s vlastnictvím nemovitosti ve strategické lokalitě


INVESTICE  STRATEGIE  ESTATE 75

Chorvatsko: Bezpečná investice na dosah ruky Nemovitosti v Chorvatsku jsou oblíbené nejen mezi českými investory. Realitní trh je v této zemi zdravý, ceny nemovitostí se ve srovnání s jinými přímořskými státy drží stále nízko. Navíc Chorvatsko je bezpečná země s krásnými plážemi i ostrovy. Atraktivita nemovitostí v tomto členském státu Evropské unie proto narůstá. Investoři mají zájem jak o apartmá u moře, tak o vily, které mnohdy mají podobnou atmosféru jako v Toskánsku. Villa Grande Sea Villa Grande Sea je toho příkladem. Rozkládá se na pozemku o rozloze 22 500 m2, který skýtá panoramatické výhledy na uklidňující scenérie

Vila Varos ve Splitu osloví milovníky moderní architektury kompaktností

Obývací pokoj volně přechází v terasu s bazénem

od historického města Pula. Stavba pochází

160 olivovníků a využít zde můžete altán s gri-

nábytkem a uměleckými díly. Kuchyně společně

z roku 2013 a díky efektivně integrovanému

lem i bazén o rozloze 80 m .

s obývajícím pokojem má 40 m2, takže poho-

s dominantou mořské hladiny. Vila je vystavěna v samotném srdci Istrie, jen několik kilometrů

2

využití moderních technologií splňuje nejvyšší

dlně pojme osm i více osob. Na interiér citlivě

standardy. Tříposchoďová rezidence zabírá

Vila Varos

navazuje venkovní terasa s bazénem. Zahrada

750 m2 a je umístěna v centru nádherného

Vila Varos, která se rozkládá v centru Splitu,

o výměře 450 m2 poskytuje klidné zázemí

pozemku. Pobyt vám zpříjemní sauna nebo

skvěle kombinuje dva požadavky, které investo-

pro relaxaci. V prvním patře jsou dvě ložnice,

vinný sklep, centrem domu je pak přízemí s roz-

ři často mají: středomořský životní styl a čistý

přičemž jedna z nich má z balkonu krásný výhled

lehlým obývacím pokojem s velkými okny, která

modernismus. Vila je citlivě zasazena do okolní

na azurové moře a dalmatské ostrovy. Ve dru-

do interiéru vpouští sluneční paprsky. Ve vile

zástavby a poskytuje soukromí. Obytná plocha

hém patře je další ložnice s prostornou terasou.

je pět ložnic, každá z nich má vlastní koupelnu.

je 215 m . Stavba je vybavena ústředním

Nechybí ani koupelna s centrální klimatizací

V inspirující udržované zahradě roste

topením, klimatizací, moderními spotřebiči,

a dokonale organizované úložné prostory. ▪

Vila Granda Sea se nachází v srdci Istrie, nedaleko města Pula

2


Tato nová soukromá luxusní rezidence se nachází v těsném sousedství Trojského zámku a vinice sv. Kláry v Praze - Troji. This new private luxury residence is situated next to the Troja Chateau and St. Claire Vineyard in Prague - Troja.

W W W.T RO J A R E S I D E N C E . C Z tel.: +420 775 272 657

WWW.COASTCAPITAL.CZ


ESTATE STATEMENT Lifestyle průvodce světem požitků

>


78 ESTATE  STATEMENT  NOVINKY

Modrá laguna

IT!

Vlasová studia Bomton představila kolekci účesových tren-

dů pro aktuální sezonu. Kreace z kolekce nazvané jednoduše It! jsou inspirovány duší velkoměsta a jeho subkultur, v sofistikovaném podání se tak představují odvážnější stylingy – to především pro dámy – i výrazné rebelské střihy.

Dramatická islandská Modrá laguna bude od nynějška ještě zajímavějším cílem náročných cestovatelů. Okolo tohoto přírodního zázraku totiž vzniká nový, vysoce ekologický hotel Moss s vlastní podzemním spa. Hotel nabídne 62 pokojů a gourmet restauraci, v hlavní roli ale samozřejmě zůstane Modrá laguna. Na projektu se aktuálně pracuje, prvním hostům se otevře na podzim letošního roku.

NEJTENČÍ NA SVĚTĚ Rekord padl. Bulgari na veletrhu v Basileji představilo nové nejtenčí hodinky světa, jejich Octo Finissimo Automatic sesadilo z postu hodinek s nejtenčím pouzdrem legendární Altiplano od Piaget. Výrazově je nový držitel rekordu značně odlišný od svého předchůdce – Octo je sice elegantní, ale moderním, až architektonicky pojatým způsobem. Titanové pouzdro o výšce profilu 5,15 mm ukrývá in-house kalibr o výšce neuvěřitelných 2,23 mm, což je hodnota, která opět posunula hranice

Změna je život

možností horologického umění. Cena hodinek je 373 000 Kč.

Facelift modelu GLA z produkce Mercedes-Benz není na první pohled příliš patrný, zato byla posílena bezpečnost a stylový německý crossover má nově také propracovanější aerodynamiku. Vizuálně nejvýraznější změnou jsou asi perforované lamely masky, které dodávají vozu na agresivnějším vzezření. Další výraznější změna se odehrává jen kousek vedle, světlomety jsou po úpravě místo původních bi-xenonů ve full-LED řešení. Barevná paleta se navíc rozšířila o hřejivý odstín hnědé Canyon Beige.

BOUCHERON Nejvyšší řada šperků Haute Joaillerie tradičního francouzského šperkařského domu Boucheron dorazila do Prahy. Unikátní kolekce v hodnotě téměř 60 milionů korun je k dostání v butiku značky v Široké ulici. Mezi nejvýjimečnější kusy patří diamanty posetý náhrdelník a visací náušnice Plume de Paon inspirované tvarem pavího peří.


modernista.cz Rozehraná partie Mikhail Tal vs. Mikhail Botvinnik

jaroslavjurica.com

Jindřich Halabala vs. Jaroslav Juřica


80 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO

Bentayga: SUV premiéra od Bentley

Bentley uvedlo na trh své první SUV. Bentayga představuje radikálně nový přístup k celé kategorii SUV, cestu nového prožitku, objevů a nalézání.

Připravil: Ondřej Pavlůsek Foto: Bentley


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 81


82 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO

Smyslem vzniku Bentley Bentayga je propojení obdivuhodné rychlosti

Aristokrat ve všech ohledech

s nebývalým pohodlím. Pouhé letmé setkání s vozem odhalí, že je osobitější,

Armáda intuitivních asistenčních systémů a spolehlivý pohon všech kol jsou

vybranější a výkonnější než jakékoliv jiné SUV. Samotná automobilka pak

u Bentley Bentayga zárukou jistoty a kontroly na jakémkoliv povrchu, od kaž-

sebevědomě uvádí, že právě tento vůz je vstupenkou do zcela nového světa

dodenní jízdy s dětmi do školy až po expedici do nejnáročnějšího horského

motoristické high class, umožňující vnímat nové obzory.

terénu. Při vyjížďkách mimo bezpečí asfaltu pomohou mimo jiné systémy Drive Dynamics Mode a Responsive Off-Road Setting, které lze naladit

Revoluční tradicionalista

až v osmi módech pro různé druhy povrchu. Interiér tohoto mimořádného

Bentley, jehož kořeny sahají do roku 1919, byl až donedávna vnímán jako

SUV pak zcela samozřejmě oplývá stejnou kvalitou použitých materiálů

konzervativní značka, která klientům nabízela prestižní limuzíny, rychlá

a rozsahem výbavy jako tradiční limuzíny Bentley. Posádka je hýčkána

kupé a stylové kabriolety. Příchod modelu Bentayga ovšem znamenal

kvalitním koženým čalouněním, nechybí výkonný multimediální systém

revoluci. Poprvé se mezi sériovými modely objevuje pouze dvouprostorová

s osmipalcovým displejem, který doplňuje tablet pro pasažéry na zadních

karoserie s výklopnou zadní stěnou. Na druhou stranu se 5 140 mm dlouhý,

sedadlech, připojení k internetu 4G nebo Wi-Fi a k dispozici jsou samozřej-

1 998 mm široký a 1 742 mm vysoký automobil svými liniemi hlásí k tradičním

mě i sedadla s masážní funkcí nebo bar. Volit lze ze tří hudebních systémů,

hodnotám své značky. Designérům se podařilo navrhnout atletickou vizáž,

přičemž ten nejvýkonnější má 1 950 W a 18 reproduktorů. Nebývale rozsáhlá

v níž se snoubí typické prvky Bentley se sportovním přístupem. Důkazem, že

nabídka volitelného vybavení a příslušenství přímo z produkce automobilky

se jim práce zdařila, může být i skutečnost, že se model Bentayga prakticky

má ambice vyhovovat i nejnáročnějším klientům.

ihned po spuštění prodeje stal nejúspěšnějším zástupcem své značky. Pouze pro nejnáročnější Nesnesitelná lehkost bytí

Mulliner představoval až do konce padesátých let samostatnou karosárnu

Naprostou samozřejmost pro vozy té nejvyšší třídy představuje pohonná

se specializací na luxusní vozy, ale v době samonosných karoserií se pře-

jednotka, která je připravena za jakýchkoliv okolností poskytovat více

orientoval na úpravy jejich exteriéru i interiéru. Od počátku devadesátých

než dostatečný výkon. Nejinak je tomu i u Bentley Bentayga. V jeho přídi se

let pak spadá přímo pod značku Bentley a v současnosti představuje její

ukrývá dvojicí turbodmychadel přeplňovaný zážehový motor W12 o objemu

individualizační divizi. Pro letošní rok si tato divize připravila exkluzivní

6,0 litru s výkonem 447 kW / 608 k a točivým momentem 900 Nm. Tyto

limitovanou edici modelu Bentayga pojmenovanou jednoduše Mulliner,

hodnoty, které míří na všechna čtyři kola prostřednictvím osmistupňové

identifikovatelnou díky dvoubarevnému provedení karoserie stojící

automatické převodovky, jsou zárukou vysoce nadprůměrné jízdní dynami-

na dvaadvacetipalcových kolech. Interiér se pak pyšní obložením dýhami

ky. Nejinak je tomu u modelu Bentayga Diesel, jenž je prvním vozem v dlouhé

z ořechového dřeva, chladničkou na šampaňské s párem ručně broušených

historii své značky se vznětovým motorem. Vidlicový osmiválec o objemu

sklenic Cumbria Crystal, vnitřním osvětlením se šesti stupni intenzity a té-

4,0 litru s trojitým přeplňováním u této verze nabízí 320 kW / 435 k a 900 Nm.

měř nekonečnými možnostmi individualizace koženého čalounění.


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 83


84 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO

Bentley Bentayga Zrychlení:

0-100 km/h: 4,1 s

Spotřeba:

13,1 l/100 km

Max. rychlost:

301 km/h

Hmotnost:

2 440 kg

Výkon:

447 kW

Rozvor:

2 995 mm

Objem:

6,0 l

Cena v základní výbavě:

5 823 000 Kč


86 ESTATE  STATEMENT  STYL

BASELWORLD

2017 Týdenní basilejské šílenství, letos ve znamení jubilejního 100. ročníku veletrhu, opět přineslo horologickým nadšencům pokušení na minimálně celý další rok. My jsme se novinkami pečlivě

POSELSTVÍ HADA

probrali a zodpovědně vám přinášíme

Serpenti je vůbec poprvé postavena

Nová interpretace ikonické kolekce na koženém řemínku, navíc snadno

několik kousků, které by neměly

vyměnitelném pro rozšíření možností

uniknout ze zorného pole vašeho

z teletiny nebo kůže karunga, dvakrát

zájmu. Inspirujte se.

personalizace. Ten je vyroben buď obtáčí zápěstí a je k dostání v několika barvách. Pouzdro je vyvedeno buďto v oceli, nebo ve zlatě, k dispozici je i varianta s linkou diamantového pavé, srdce hodinek je nekomplikované, quartzové. Bulgari

Připravila: Jitka Krulcová, Foto: archiv značek

210 000 Kč


STYL  STATEMENT  ESTATE 87

PREMIÉRA První chronograf v portfoliu Tudoru posouvá značku zase o kus dál ve hře švýcarské konkurence. Přelomový model ženevského brandu Heritage Black Bay Chrono je postaven na strojku s automatickým nátahem MT5813, který obsazuje satinované ocelové pouzdro s lunetou a gravírovanou tachymetrickou stupnicí zvýrazněnou černým lakem. Tah lze vyměnit za kožený řemen nebo textilní denimový popruh, který je součástí balení. Další komplikací premiérové novinky je už jen datum, jehož ukazatel je na matném černém číselníku umístěn na pozici šest. Ručky a indexy jsou opatřeny luminiscencí a samozřejmě nechybí typický motiv sněhové vločky na hodinové ručce. Skrze safírové dýnko je průhled na strojek s obousměrným rotorem. Tudor Heritage Black Bay Chrono Hodinářství Bechyně 133 560 Kč

ULTIMÁTNÍ CHRONOGRAF Sebevědomá racing ikona z produkce značky Rolex se představila v nových variacích. Automatický manufakturní strojek 4130 s vysoce přesným chronografem s certifikátem COSC je uložen ve čtyřicetimilimetrovém pouzdru z oceli nebo bílého či žlutého zlata a je nesen Oysterflex náramkem, tedy náramkem s kaučukový pláštěm a kovovým středem. Modelu dominuje luneta z Cerachromu s tachymetrickou stupnicí umožňující odečítat z hodinek rychlost až do 400 mil v hodině. Na číselníku se na pozici šest nachází mimostředná vteřinová ručka, další dva indikátory jsou pak sčítače chronografu. Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona Hodinářství Bechyně 711 200 Kč

SPEEDMASTER Letošní 60. výročí linie Speedmaster slaví Omega přírůstkem do řady Speedmaster Moon Watch. Vizuálním leitmotivem nových Speedmaster Racing Master Chronometer jsou detaily v oranžové barvě, perfektně kontrastující s černým základem, a to jak na číselníku, tak na perforovaném řemenu. K vlastní historii se model obrací využitím Racing Dial, který byl používán právě v 60. letech, jeho specifikum spočívá v šachovnicovém uspořádání minutové stupnice ve dvou řadách po obvodu číselníku. Unikátem je pak luneta z keramiky s gravírovanou tachymetrickou stupnicí, která je zvýrazněna materiálem liquid metal – tuto techniku v současné době ovládá exkluzivně právě Omega. Z pohledu techniky na automatickém kalibru klasicky zaujme ultrapřesný Master Chronometer s odolností proti působení magnetického pole. Omega The Speedmaster Racing Master Chronometer Klenotnictví Dušák 211 000 Kč


88 ESTATE  STATEMENT  STYL

NETRPĚLIVÁ HODINA Půvabná komplikace v podobě akustického signálu, který upozorní na poslední hodinu před libovolnou událostí, na kterou se připravujete, je romantickým leitmotivem hodinek L´Heure Impatiente od Hermès. Elegantní, v leštěném růžovém zlatě vyvedená kreace na koženém řemínku z aligátora je součástí řady Slim d‘Hermès. Pouzdro má průměr 40,5 mm a ukrývá pod safírovým dýnkem uložený strojek H 1912. Opalinový číselník zaujme střídáním struktur, giloš a hladký povrch doplňuje ještě nepravidelně strukturovaný reliéf. Disk na pozici čtyři slouží k nastavení času upozornění, na něj navazující indikátor se skriptovým vyobrazením názvu modelu subtilní modřenou ručkou odečítá minuty z vaší netrpělivé hodiny až do zaznění signálu. Hermès L´Heure Impatiente 997 500 Kč

DO HLUBIN V titanu vyvedená speciální edice potápěčských hodinek, která čítá pouze 500 kusů. Grand Seiko Hi-Beat 36000 Professional 600m Diver’s disponují vysokofrekvenčním mechanickým strojkem, který byl celý vyvinut v ateliérech značky, a to včetně vlásku a pera pérovníku, které většina konkurenčních značek musí pořizovat od dodavatelů. Ten je navíc chráněný proti magnetickému poli. Historicky poprvé je na temně modrém číselníku těchto „potápek“ pouze logo Grand Seiko. Značka se totiž letos osamostatnila a samotné logo gigantu Seiko na číselnících již nebude. Hodinky jinak disponují všemi atributy, které je předurčují pro fungování v mořských hlubinách – luminiscencí zvýrazněné ručky, jednosměrně otočná luneta, kterou lze snadno uchopit i v neoprenových rukavicích, a potápěčská spona tahu vyměnitelného za silikonový náramek. Potěší také využitím leštící techniky Zaratsu, která dodává 46,9 mm pouzdru vysoký lesk. Grand Seiko Hi-Beat 36000 Professional 600m Diver’s Koscom 339 000 Kč

KLASIK V MODRÉ HyperChrome 1616, nástupce starých Rado Cape Horn, se letos představil v drobné modifikaci barvy číselníku. Novinka z Basileje vládne modrou barvou, která byla letos u hodinářů – podobně jako u módních návrhářů – obecně velmi oblíbená. Výrazné polštářovité pouzdro má hranu impozantních 46 mm a je vyrobeno z extrémně lehkého tvrzeného titanu. V jeho nitru pracuje automatický strojek ETA C07.621, který na číselníku zobrazuje kromě času ještě datum a jméno dne. Řemen s kontrastním prošíváním je vyveden v klasické hnědé teletince s vintážním vzhledem, který ještě podtrhuje klasicky laděný charakter hodinek inspirovaný trendy šedesátých let. Model je vyroben v limitované edici 1616 kusů a pořadí v sérii je vyobrazeno gravírováním na dýnku. Rado HyperChrome 1616 Klenotnictví Dušák 71 300 Kč


Štěpánská 57 • Praha 1 • Tel.: 224 214 349 Václavské náměstí 10 • Praha 1 • Tel.: 608 080 874 www.hodinarstvibechyne.cz


90 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

Civilizační

OFFLINE Top 10 hotelů, ve kterých zapomenete na svět

Rozšiřte jarní detox i na svoji mysl a vyčistěte si hlavu. Přinášíme vám deset tipů na hotely, kde je restart všedních myšlenek jen začátkem a kde vás starosti nenajdou… Připravily: Jitka Krulcová a Adéla Rusňáková Foto: archiv hotelů


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 91

CASTIGLION DEL BOSCO ITÁLIE, MONTALCINO


92 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

1

KASBAH TAMADOT MAROKO, ASNI

Fascinující, téměř mimozemská scenérie krajiny pohoří Atlas, dramatická orientální energie horkého Maroka a atmosféra izolace v náručí hor. Jedinečný Kasbah Tamadot je součástí sítě niché hotelů Virgin Limited Edition Richarda Bransona a pro zachování naprostého klidu svých hostů nabízí pouhých 28 pokojů, z nichž některé jsou koncipovány jako tradiční berberské stany. Vrcholnou volbou je Master Suite, třípokojové apartmá nacházející se v samostatné věži se střešní terasou a privátním bazénem. Kromě spa a gourmet zážitků v duchu tradiční marocké gastronomie provoněné vzácným kořením si můžete užít i dotek dobrodružné romantiky při vyjížďkách do hor. K těmto účelům má Kasbah Tamadot vlastní koně a muly.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 93

2

TIERRA ATACAMA CHILE, SAN PEDRO DE ATACAMA

Impozantnost pouště ve své nejodhalenější podobě. Vyprahlá krajina s dominantou v podobě vulkánu Licancabur a nekonečné ticho. Výjimečná lokalita se snoubí s ještě výjimečnější architekturou postavenou na autentických základech historie místa, které v minulosti sloužilo jako zastávka na dlouhých poutích kočovných pastevců, kteří převáděli zvířata přes Andy. Tím nejvýjimečnějším atributem Tierra Atacama je ale klid, který se postupně přenese i na vás. Intimní outdoorová zákoutí, kde si budete připadat dokonale odtrženi od civilizace, doplňuje spa Uma vycházející z jihoame-

3

MAHALI MZURI KEŇA, OLARE MOTOROGI

Dokonalé splynutí s africkou divočinou. Kemp s 12 prostornými stany vybavenými přírodními materiály a citlivě

rických šamanských tradic péče o tělo

zasazenými do okolí vám dodá pocit, že jste součástí nekonečných panenských stepí. Přímo z terasy u stanu

i mysl v kombinaci s moderními západní-

můžete při snídani pozorovat zebry a žirafy, večer zase pohádkové západy slunce. Mahali Mzuri se nachází v srdci

mi postupy. Dny v knihovně s výhledem

privátní rezervace Olare Motorogi, která je součástí území Masajů, a v případě zájmu lze s průvodcem navštívit

do krajiny, relax v pohodlných lounge bed

jejich komunitu. Pokud ale nestojíte ani o tento typ kontaktu s civilizací, můžete celé dny strávit v jeepu na praš-

u bazénu nebo skořepinové houpačky

ných cestách za lvy, gepardy, slony, antilopami… Středem tábora je hlavní stan s otevřeným ohništěm a relaxační

na stromech ve volném prostoru jsou

lounge. Zde se také odehrává většina kulinářské stránky vaší dovolené, která může probíhat jak ve formě pikniku

přesně tím, co potřebujete, abyste

pod otevřeným africkým nebem, tak ve fine dining standardech s doprovodem skvělých vín z celého světa. Nebo

zapomněli na městskou všednost.

se prostě s ostatními hosty tábora sejděte kolem ohně a nechte promluvit hlas komunity.


94 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

4

TAJ TASHI THIMPHU BHUTAN, THIMPHU

Do jihoasijského vnitrozemského Bhútánu se vydejte za odpočinkem kdykoli kromě období dešťů, které trvá od poloviny června do září. Odměnou vám bude odpočinek od pulzujícího ruchu moderních západních metropolí v samotném srdci věčně zeleného údolí Thimphu. Právě zde, v nadmořské výšce 2 300 metrů, vás čeká relaxační útočiště v hotelovém resortu Taj Tashi Thimphu, který je součástí celosvětové exkluzivní sítě hotelů a resortů Taj a uspokojuje požadavky těch nejnáročnějších klientů. Přestože je exteriér téměř neuvěřitelnou ukázkou typické bhútánské architektury, také interiér je vysokého standardu, ten už pouze doplňují panoramatické výhledy z pokojů či privátních teras na klidné údolí. Nejen originální bhútánskou kuchyni můžete ochutnat v jedné ze čtyř hotelových restaurací. Pro aktivní odpočinek nesmí chybět fitness a k dokonalému oproštění od banálních myšlenek klienty dovedou při tradičních indických léčebných procedurách v hotelovém spa.

5

vaší destinací. V hotelu Amangiri na hranici Uta-

místní lázně, ale i vytříbená menu restaurace.

hu a Arizony se ocitnete obklopeni divukrásnými

Ať už zvolíte aktivní odpočinek při výstupech

scenériemi surové přírody. Nevšední moderní

na skaliska nebo se zaměříte na jógové sezení,

architektura hotelového komplexu z leštěného

geniálním zakončením bude svlažení těla v bazé-

betonu s ostrými hranami dokonale splývá s tvr-

nu, který opisuje ladnou křivku kolem výčnělků

Pokud je pro vás ztělesněním té jediné správné

dým profilem krajiny – tento design má hostům

skal. Vaším útočištěm před stresem vpodvečer

relaxace místo uprostřed ničeho obklopené pou-

zrcadlit původní americké indiánské kultury. Ne-

bude privátní terasa s krbem, odkud můžete

ští, a přitom s exkluzivním moderním zázemím,

jen k duševní očistě přispějí po adrenalinových

sledovat, jak se vaše všední myšlenky ztrácejí

americký jihozápad plný rozlehlých kaňonů je

výletech balonem nad Grand Canyon dokonalé

za horizontem.

AMANGIRI USA, CANYON POINT


6

TOP 10  STATEMENT  ESTATE 95

MADIKWE HILLS JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA, REZERVACE MADIKWE

Výjezdy do rozlehlé savany v terénních vozech,

75 tisíc hektarů je domovem nejen pro obdivu-

které vás skutečně propojí s místním geniem

procházky po buši, fotografování divokých druhů

hodné lvy, leopardy, nosorožce, slony či buvoly.

loci. Ten si můžete vychutnat i na privátní terase

zvěře. Jestliže ten pravý pocit odtržení od sho-

Přestože se jedná o pátou největší africkou

se zapuštěným bazénem. Samotné suites jsou

nu velkoměsta poznáte pouze v obklopení té

rezervaci, je jednou z těch méně známých

rozmístěné daleko od sebe pro pocit skutečné-

nejsurovější divočiny, pak jistě sníte o Africe, kde

a nejzachovalejších, a to z důvodu omezené

ho soukromí. Pokud se chcete potěšit letmým

se v bujné vegetaci prohánějí majestátní zvířata.

kapacity 24 hostů. Jednotlivé suites oplývají

dotekem civilizace, v centrální lounge se nachází

Jihoafrický resort Madikwe Hills leží na hranicích

exkluzivním interiérem s veškerým komfortem

bar, vinný sklep, knihovna a restaurace pod širým

s Botswanou blízko pouště Kalahari. Celých

korunovaným velkým panoramatickým oknem,

nebem, samozřejmostí je spa a wellness.


7

96 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

SONG SAA KAMBODŽA, KOH RONG

Ztracený ráj, jedno z mála turistickým šílenstvím neposkvrněných míst plážové Asie. Takový je resort Song Saa na privátním ostrově Koh Rong u pobřeží Kambodži. Ubytování tady najdete výhradně ve vilách, které jsou rozesety s maximálním důrazem na soukromí buď v džungli, na pláži, nebo na kůlech nad vodní hladinou. Ostrov nabízí spoustu možností, jak si vyčistit hlavu – ať už jsou to dobrodružné treky džunglí ve vnitrozemí, potápění v tyrkysových vodách oceánu, nebo meditace na pláži. Dotek přírody je všudypřítomný, výrazným vodícím prvkem kompaktního designu resortu je dřevo v kombinaci s hrubě opracovanými kameny. Prostor přitom poskytuje maximální komfort odhalující promyšlené řešení, k dispozici máte privátní bazén, terasu s prostorem dimenzovaným jak k odpočinku, tak pro intimní večeře i integrované multimediální systémy. Jak už bylo řečeno – ztracený ráj.

8

SOUTHERN OCEAN LODGE AUSTRÁLIE, KANGAROO ISLAND

Jen těžko si lze představit lepší únik ze stresu do panenské přírody, než jakým bezpochyby je jihoaustralský resort Southern Ocean Lodge. Toto unikátní místo najdete na třetím největším ostrově Austrálie, Klokaním ostrově, někdy zvaném australské Galapágy. Z Hansonova zálivu, kde resort leží, si můžete přes panoramatická okna z 21 exkluzivních suites vychutnávat výhledy na bouřlivé vody Velkého australského zálivu. Setkání s koalami, klokany a lachtany je nezapomenutelným zážitkem, ale své kouzlo má i místní flóra, australské byliny, s jejichž pomocí se můžete nechat hýčkat v originálních spa v resortu. Filosofie Southern Ocean Lodge snoubí intimitu a sofistikovanost, zároveň se ale soustředí nejen na zachování nedotčené přírody, ale i na její ochranu. Váš ničím nerušený pobyt v exkluzivním off the grid místě podporuje solární farma a unikátní systém na recyklaci vody. Aby bylo mnohostranné potěšení smyslů kompletní, můžete ve dvou povečeřet ve vinném sklepě menu vycházející z lokální produkce čerstvých plodů moře za degustace vín jihoaustralských vinařství.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 97

9

CASTIGLION DEL BOSCO ITÁLIE, MONTALCINO

Objednejte si lahev Millecenta a popíjejte za sledování západu slunce nad Toskánskem. Pak si objednejte další lahev a sledujte, jak italská noc nad potemnělými vinicemi pomalu modrá. Pro maximální relaxační účinnost další den opakujte. Jedna z nejstarších vinařských usedlostí v Toskánsku, Castiglion del Bosco, se dotkne vaší duše rustikální romantickou atmosférou zelených obzorů údolí Val d’Orcia a všudypřítomnou stopou historie. Osm století staré zdi hostí 23 velkoryse pojatých apartmá, ale ubytovat se můžete také v několika vilách. Samozřejmostí je pak zásoba skvělého vína, především toho červeného. A k němu neodmyslitelně patří dobrá kuchyně. Ať už zvolíte jednoduchý toskánský domácí styl, nebo vyšší gastronomii, díky jedi-

10

TAMBO DEL INKA PERU, URUBAMBA

Mystikou starých civilizací nabité Posvátné údolí Inků je sice turisticky atraktivní, ale stále nabízí příležitosti,

nečnému prostředí a dědictví přístupu ve stylu

jak si jeho energii užít v klidu a nerušeně. Impozantně působící hotel s meditativními výhledy do údolí lemo-

La Dolce Vita je výsledkem pohlazení smyslů.

vanými skalami zcela uspokojuje vysoké evropské standardy a zároveň skvěle pracuje s lokální atmosférou.

Castiglion del Bosco není jen hotel, ale také vi-

Hotel Tambo del Inka je izolovaný od okolí rozlehlým pozemkem a vysokými skalními stěnami, ale má přitom

nařství, jako zpestření pobytu se tak přímo nabízí

ideální polohu pro případ, že chcete odkaz Inků poznat blíž – Machu Picchu je odtud vzdáleno pouhých

exkurze do výroby, ideálně spojená i s degustací.

38 kilometrů, Cuzco pak 70 kilometrů. Ať už se ale rozhodnete v Andách cestovat, nebo ne, byl by hřích nevy-

K hotelu náleží ještě golfové hřiště a privátní

zkoušet originální peruánskou kuchyni. Tambo del Inka toto umění, které je mimochodem součástí kulturního

golfový klub – jediný v Itálii.

dědictví Unesco, koncentruje v restauraci Hawa, jejíž kuchyně čerpá ze zdrojů místních farmářů. ▪


Refresh!

98 ESTATE  STATEMENT  BEAUTY

Nová sezona, nová energie, nová pokušení. Minimálně těm kosmetickým je zbytečné odolávat.

1.

5.

2.

6.

3.

1. Chic jarní vůni Le Parfum s ušlechtilými květinovými tóny v srdci a hřejivým santalem a pačuli v základu prozařuje sladký hrášek a mandarinka. Carven, od 1 280 Kč • 2. Osvěžující pleťový toner s mořskými minerály pokožku oživí, prozáří a vyhladí její povrch. Anne Semonin, 1 204 Kč • 3. Mon Guerlain, nejnovější kreace Thierry Wassera pro slavný francouzský dům krásy, kombinuje křehkou ženskost se sebevědomou silou. Levandule, jasmín, vanilka a santal jsou must have kompozicí letošního jara. Guerlain, 2 599 Kč • 4. Radikální detox. Novinková řada Éminence zbavuje pleť zimní zátěže a obnovuje její přirozené regenerační procesy . Netřeskový olej hluboce čistí pokožku a okysličující fizzofoliant ve formě prášku funguje jako peeling a stimulant. Éminence, 1 440 Kč/ks • 5. První samoopalovací pudr na světě. Ideálně krycí a zmatňující minerální pudr Trystal připraví tvář na sezonu slunce a postupně jí dodá rovnoměrný bronzový nádech. Vita Liberata, 1 295 Kč • 6. Nová Lady Emblem L´Eau má evokovat procházku letní zahradou. Ta začíná tóny mandarinkových listů a rozvíjí se do ovocné sladkosti s esencemi z bílé broskve a liči. Srdce je květinové, dominuje mu omamná magnólie a harmonii intenzivním tónům dodává dlouhá linka zelených nót. Základ tvoří pižmo a světlý cedr. Montblanc, 2 279 Kč • 7. Lehký balzám Hair in the Sun poskytuje vlasům komplexní ochranu před škodlivými účinky UV záření a zabraňuje jejich vysoušení a krepatění. Sachajuan, 650 Kč 8. Profesionální bezoplachový stylingový sprej dodá účesu efekt plážových vln, které skvěle ladí k jarnímu optimismu. Sachajuan, 580 Kč

4.

8. 7.

Připravila: Jitka Krulcová Foto: archiv značek


100 ESTATE  STATEMENT  GOLF

A-Rosa Scharmützel:

Víkendový Golf Escape u Berlína

Napsali: Lenka Soukupová a Hynek Just, Foto: archiv resortu


GOLF  STATEMENT  ESTATE 101

Skvělé hřiště, pětihvězdičkové zázemí a dostupná vzdálenost – hlavní atributy ideální víkendové golfové destinace pro zahájení sezony spojuje resort A-Rosa nedaleko Berlína. Z Prahy je cesta na jednu nádrž tam i zpět a trvá asi tři a půl hodiny, přičemž většina trasy vede po dálnici.


102 ESTATE  STATEMENT  GOLF

osmnáctka Faldo Course Berlin, podle mnohých je ale hřištěm nejúžasněji zakomponovaným do krajiny. To rozhodně můžeme potvrdit, i když náročnost se nám na „středoevropské poměry” zdála nadstandardní. Také dva největší taháky, Faldo a Arnold Palmer Course, mají handicapové omezení pro vstup na hřiště. Ale postupně. Jediný Faldo v Evropě Faldo Course Berlin je údajně jediné hřiště, které designoval Nick Faldo pro Evropu. Ze tří místních osmnáctek je tou nejokázalejší. Největší výzvu zde pro hráče představují zvlněné greeny hlídané celkem 135 bunkery. Sir Nick Faldo přijížděl během výstavby osobně, aby sledoval její průběh a mohl aktivně zasahovat. Přesto v současné době probíhá remodelace mezi čtvrtou a pátou fairwayí, kde původní výsledek nedopadl přesně podle jeho představ. Jde o typický links, jehož design Rozlehlý golfový komplex, zahrnující obrovský hotel se skvělým spa, zaměřeným na indickou ajurvédu, tenisové kurty, středisko vodních sportů a několik skvělých restaurací, ale především na tři regulérní golfová hřiště a devítijamkovou akademii, je usazen na břehu jezera Scharmützel. Až se sem vydáte, udělejte si volno alespoň na čtyři dny, protože nebudete vědět, co dřív. Jezero Scharmützel dává celé oblasti romantický ráz, je jednou z největších vodních ploch ve vnitrozemí Německa. Resort A-Rosa leží na vlastní pláži, která je rájem pro milovníky vodních sportů. V létě si tady můžete najmout plachetnici, motorový člun nebo si třeba zasurfovat. Golf na každém kroku Pokud dorazíte do cíle dříve než večer, určitě se vydejte nejprve pořádně prozkoumat hotelové spa, které vás dobře naladí a hlavně pomůže připravit se na hru na hřištích, jež jsou

Tři osmnáctky a jedna devítka vám dají rozhod-

využívá dokonale mírně zvlněnou braniborskou

krásná, ale vůbec ne snadná. Spa, dohromady

ně zabrat, i když k rozehrání máte k dispozici

krajinu na břehu jezera s otevřenými horizonty,

čítající skutečně velkorysých 4 200 m , nezapře

dva driving range. Hřiště jsou rozmanitá a hráči

hovoří se o něm dokonce jako o největší výzvě

ve svém interiéru vliv Asie. Přirozené denní

všech úrovní si zde najdou své. My jsme měli

mezi německými hřišti. Faldo Course Berlin

světlo, které proudí dovnitř, výhled do přírody

na prozkoumání celého resortu proklatě krátký

bylo hostitelem mnoha významných turnajů,

a na jezero vytváří skvělou atmosféru pro

čas, pouhý jeden den, takže jsme si nechali do-

například German Open, European Senior Tour

odpočinek. Najdete zde sedm saun, fitness, 22

poručit hřiště nejlépe vystihující celou A-Rosu,

či Amateur World Championship. Handicapový

spa suite s nabídkou nejrůznějších procedur,

Arnold Palmer Course. Údajně není nejtěžší,

limit je tu 28 pro ženy a 24 pro muže. S vyšším

whirpool a dvacetimetrový bazén.

tedy ani největší výzvou – za tu je považována

to nezkoušejte.

2


GOLF  STATEMENT  ESTATE 103

▶ FALDO COURSE BERLIN Otevřeno: 1996 Architekt: Nick Faldo Typ hřiště: links Délka: 6 095 metrů ze žlutých/5 722 z červených odpališť Slope rating: 142 žlutá odpaliště, resp. 143 červená Handicapový limit: HCP 28 pro ženy, 24 pro muže

Výzva od Arnolda se neodmítá

straně hrozí i rybník s rákosím. Ne náhodou se

Druhé osmáctijamkové hřiště, Arnold Palmer

stal v odborných anketách několikrát nejkrás-

Course, bylo vystavěno v typickém americkém

nější jamkou Německa.

designu a v nejvyšších standardech. Velkorysé a stále se měnící fairwaye první

Se Stanem si zahraje každý

devítky jsou vloženy mezi listnaté lesíky

Stan Eby Course, tedy třetí hřiště v pořadí, bylo

a nabízejí golf na bezkonkurenční úrovni.

vybráno jako hostitel zahajovacího turnaje La-

Hřiště využívá kopcovitého terénu, také zde

dies German Open. Ve srovnání s předchozími

jsou greeny strategicky chráněny záludnými

dvěma nabízí Eby Course nejkrásnější výhledy

bunkery. Oproti tomu druhá devítka vede

do krajiny. Jde o kombinaci širokých fairwayí

přes rozlehlé borové lesy, malé rybníky

a semi-roughů, náročných vodních překážek

a nesčetné potůčky, které tvoří v mnoha

a nelehkých greenů. To vše vyžaduje precizní

místech pasti a nutí hráče být stále ve střehu –

a technickou hru. Naopak zde nenajdete mnoho

nebo minimálně příliš neriskovat a volit raději

bunkerů okolo jamkovišť, přístup na ně je

přesnější a kratší rány než ty hrdinské.

ztížen spíše terénními vlnami. S parem 71 toto

A signature hole? Jedenáctá jamka,

hřiště udržuje vysoký standard resortu, je však

velkolepý par 3 dlouhý 171 metrů, který

hráčsky přívětivější a umožňuje radost ze hry

vede přes údolí, přes dva potoky, a po levé

i golfistům s vyšším HCP. ▪

▶ ARNOLD PALMER Course Otevřeno: 1995 Architekt: Arnold Palmer Typ hřiště: parkové Délka: 6 078 metrů ze žlutých/5 361 z červených odpališť Slope rating: 141 žlutá odpaliště, resp. 139 červená Handicapový limit: HCP 36 pro ženy i muže

▶ STAN EBY Course Otevřeno: 2001 Architekt: Stan Eby Typ hřiště: inland Délka: 5 593 metrů ze žlutých/4 568 z červených odpališť Slope rating: 132 žlutá odpaliště, resp. 125 červená Handicapový limit: HCP 54 pro ženy i muže


104 ESTATE  STATEMENT  GOLF FASHION

GET READY! Cítit se na greenu dobře znamená polovinu úspěchu. Vsaďte na jaře na barvy a vaše odpaly hned získají novou energii. 4.

2.

PRO NI

1.

5.

1. Mikina na zip, Sportalm / 5 490 Kč 2. Polo tričko, Bogner / 6 400 Kč 3. Delší golfové kalhoty, Sportalm / 4 990 Kč 4. Rukavice s perforací, FootJoy / 550 Kč 5. Boty na green, Nike / 3 000 Kč

3.

1.

5.

PRO NĚJ

2.

6. 4.

7.

3.

1. Svetr z merina, Lindeberg / 3 720 Kč 2. Tričko s límečkem, Bogner / 6 800 Kč 3. Kšiltovka, Bogner / 2 300 Kč 4. Šortky, Bogner / 5 700 Kč 5. P  ásek z broušené kůže, Lindeberg / 2 130 Kč

6. A  erodynamický lehký driver,

Callaway XR 16, info o ceně na dotaz

7. F unkční obuv s podrážkou pro agresivní trakci, Nike / 6 250 Kč


BEZRÁMOVÉ ZASKLENÍ FIXFRAME

FIALA Josko Partner s.r.o. Prosek Point A Prosecká 851/64 190 00 Praha 9 tel: +420 734 490 210 www.josko.cz


106 ESTATE  STATEMENT  GOURMET

t rajča rry

obotn ice s

om áčk ou

v oli

he ac

Přetlak trendů skandinávského kulinářského

Crepes Suzette. Nechybí ani dotek francouz-

nebo zvěřina. Výraznou a nekompromisně

minimalismu musí zákonitě vést k situaci, kdy

ského jihu v podobě ryb a perfektně zpracované

požitkářsky laděnou kuchyni doplňuje paleta

dostanete chuť na něco těžkého, poctivého,

chobotnice s omáčkou z oliv a cherry rajčat.

francouzských vín s podobnými charakteristikami. Vinnému lístku vládne sommeliér přímo

prostě francouzského. Jedním z nejvýraznějších zástupců takové kuchyně v Praze je podnik

Lanýže, ústřice, zvěřina

z Orléans, který svá vína zná a opravdu dokáže

Pot-au-feu šéfkuchaře a majitele v jedné

Z předkrmů absolutně nesmíte vynechat Vejce

doporučit správné párování.

osobě Jana Kracíka.

63 s lanýžovými omáčkami a čerstvým lanýžem, delikátní krémovou strukturu žloutku speciálně

Celovečerní program

Jméno restaurace vychází z názvu tradiční

připravovaného vejce lanýže ve dvou struktu-

Intimní interiér v tmavých přírodních tónech

vydatné francouzské hovězí polévky plné masa,

rách dokonale podtrhnou – pozor, tohle je návy-

o kapacitě pouhých 35 hostů působí velmi

zeleniny a husích jater a naznačuje tak, jakým

kové. Na lanýže se v kuchyni Pot-au-feu obecně

útulně a romanticky, příhodně ladí ke stylu ku-

směrem se zdejší tvorba vydává. Na menu

dost sází. Co se týče hlavních chodů, vyplatí

chyně i lokaci v centru staré Prahy. Na návštěvu

si konkurují, ale zároveň se výborně doplňují,

se buďto na webu restaurace, nebo přímo

Pot-au-feu si udělejte čas, nejedená se o jednu

klasické francouzské kreace jako je Cibulová

na místě prostudovat aktuální denní nabídku

z těch rychlých restaurací na večeři před dalším

polévka gratinovaná sýrem Raclette, Hovězí líč-

orientující se podle sezony a čerstvosti surovin.

programem. Na závěr si dejte sýry, výběr je

ka po burgundsku s ratatouille nebo nadýchané

Často se na ní objevují bretaňské ústřice

široký a servis půvabný. ▪

připravila: jitka krulcová Foto: archiv restaurace

KONTAKT: RYBNÁ 1065/13, PRAHA 1, TEL.: +420 739 654 884

Grilovaná c h

Francouzská kuchyně je klasika, která nezestárne ani nezevšední. Ve velmi klasické podobě si ji užijete v Pot-au-feu Jana Kracíka.

z

Pot-au-feu: Svádění po francouzsku


Nový online realitní portál Nejucelenější nabídka prémiového bydlení na jednom místě.

www.estate.cz


gourmet mix

108 ESTATE  STATEMENT  GOURMET MIX

CLICQUOT na cestách

Nová limitovaná edice šampaňského Veuve Clicquot vítá jaro cestovatelskou tematikou, která odkazuje k dobám expanze značky, kdy madam Clicquot vyvážela francouzskou tradici z Remeše do celého světa. Lahev je uložena v kovovém boxu ve tvaru směrovky s nápisy odkazujícími k významným světovým metropolím. Třeba vás po skleničce nebo dvou budou inspirovat k příští cestě. Limitovaná edice Journey je v prodeji za 1 550 Kč.

B I B P R O E S KU Nejnovější počin ze sítě Ambiente, karlínská restaurace Eska, uspěla v letošním hodnocení průvodce Michelin a získala titul Bib Gourmand. Co se týče hvězd, žádná další na českém gastronomickém nebi nepřibyla, ale všichni tři loňští držitelé, tedy La Degustation Bohême Bourgeoise, Alcron i Field svou pozici obhájili.

BISTROT 104 Pod názvem Bistrot 104 láká na vinohradské Korunní třídě nová gourmet zastávka pražské scény. Neformální fine dining podnik s industriálně laděným interiérem nachází inspiraci v severské kuchyni, kterou interpretuje s maximálním důrazem na puristické vyznění konkrétních surovin. Překvapivé kombinace chutí šéfkuchaře Pavola Pavlíka jsou promyšlené do posledního detailu, stejně jako food styling, který je jednoduše estetickým zážitkem. Z předkrmů určitě vyzkoušejte kreaci Kapr, kaviár, čočka, česnek a pomelo, z hlavních jídel pak svou intenzitou zaujme varianta Hovězí líčka, cizrna, slanina, kešu. Pro komplexní přehled o tvorbě Bistrotu 104 je k dispozici degustační menu o osmi chodech párované s nápoji.


ESTATE STARS To nejlepší z aktuálního realitního trhu

*


PRODEJ | Dlouhá 39 | Praha 1 | 154 m2 | 3 + kk | 28 000 000 Kč Palác Dlouhá, historický projekt v srdci Starého Města po kompletní rekonstrukci, nabízí nadstandartně vybavený byt v 1. patře se 2 ložnicemi, 2 koupelnami a vestavěnou šatnou, připravený k okamžitému nastěhování. V bytě se uplatňují luxusní, kvalitní materiály, obklady z přírodních kamenů, dubové podlahy a vybavení předních výrobců (Villeroy & Boch, B&B Italia, Walter Knoll, Vitra…), které je zahrnuto v ceně. K bytu je možné zakoupit parkování v domě. Přidanou hodnotou je proslulá Gurmet pasáž a Divadlo v Dlouhé v pasáži domu. Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit sothebysrealty.cz Pařížská 26, 110 00 Praha 1, tel: 728 744 744, info@sothebysrealty.cz


PRODEJ | Platnéřská | Praha 1 – Staré Město | 242 m2 | 35 000 000 Kč Atraktivní mezonet se nachází v 6. a 7. patře činžovního domu z roku 1895, na rohu ulic Platnéřská a Křížovnická, pár minut chůze od Karlova mostu či Staroměstského náměstí. Součástí velkorysého prostoru je obývací pokoj s kuchyní, ložnice, pracovna a 3 koupelny. Výjimečná je dvojice teras s výhledy na město a Pražský hrad, stejně jako unikátní atmosféra půdního bytu kombinující historické a moderní bydlení. Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit sothebysrealty.cz Pařížská 26, 110 00 Praha 1, tel: 728 744 744, info@sothebysrealty.cz


PRODEJ | SALE

C

#120206 Info v RK | Info upon request

Spálená, Praha 1 Luxusní byt v jedinečné lokalitě Prahy 1 – Nové Město nedaleko nábřeží Vltavy a  Národního divadla. Jedinečnost tohoto místa zdůrazňuje historické okolí, zejména Národní třída, Staroměstské náměstí, Karlův most a  Malá Strana. Exkluzivní byt k  prodeji se rozkládá na dvou podlažích nově postavené rezidence Quadrio. První podlaží tvoří prostorný obývací pokoj zajímavě propojený s  jídelnou a  kuchyní. V patře bytu v Praze 1 k prodeji se nacházejí tři ložnice, dvě koupelny, šatna a prostor na galerii, který je možné využít jako pracovnu.

Luxury apartment in a unique location in Prague 1 - New Town near the Vltava river and the National Theatre. The uniqueness of this place emphasizes the historic neighbourhood, in particular the National Avenue, Old Town Square, Charles Bridge and Mala Strana. Exclusive apartment for sale is located on two floors of a newly built residence Quadrio. The first floor consists of a spacious living room interestingly connected with dining area and kitchen. Upstairs in apartment are three bedrooms, two bathrooms, a  dressing room and space for the gallery, which can be used as a study.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

#120235 Info v RK | Info upon request

Zdíkovská, Praha 5 Koncový řadový dům k prodeji je dispozičně řešen jako 5+1 ve dvou nadzemních podlažích. První obytné patro je řešeno jako obývací prostor s jídelnou, kuchyní a přístupem na terasu. S druhým patrem je propojen interiérovým schodištěm. Druhé obytné patro je tvořeno čtyřmi ložnicemi a dvěma koupelnami, ostatní místnosti jsou koncipovány jako pracovna a šatna. K domu náleží samostatná garáž pro tři vozy, je zde rovněž možnost dalšího parkování na pozemku.

Terminal terraced house for sale is designed as a 5+1 in two floors. The first residential floor is designed as a living-dining area, kitchen and access to the terrace. The second floor is connected with an interior staircase. The second residential floor comprises four bedrooms and two bathrooms, other rooms are conceived as a study and a cloakroom. The house has a garage for three cars. There is also possibility of additional parking on the land.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

C

Hostivítova, Praha 2 Nový mezonetový byt s galerií v  reprezentativním, kompletně zrekonstruovaném činžovním domě v  klidné ulici v  blízkosti centra. Dolní část bytu tvoří prostorný obývací pokoj s  vysokým stropem, ložnice s koupelnou, šatnou a balkonem. Galerie nabízí využití klidové zóny se vstupem na obdélníkovou terasu s neopakovatelným výhledem na panorama města, včetně Pražského hradu. Byt je dokončen ve vysokém standardu, nová špaletová okna s izolačními dvojskly, kvalitní obklady a  sanita. Byt je ihned k  nastěhování a  může plnit parametry dlouhodobé investice.

# 119234 Info v RK | Info upon request New duplex apartment with a gallery in a representative and renovated Art-Nouveau building on a  quiet street near the city centre. The lower part of the apartment consists of a spacious living room with high ceilings, master bedroom with en suite bathroom, dressing room and the balcony. The gallery offers the use of a relaxing zone with an access to a terrace with amazing views of the city skyline and Prague Castle. The apartment is completed in a high standard with windows with double glazing, quality tiles and sanitary ceramics. The apartment is ready to move in.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


Prodej stavebního pozemku, 6.547 m2, ve výjimečné lokalitě s výhledem na moře, Chorvatsko – Hvar Nabízíme k prodeji jedinečný pozemek o ploše 6.547 m2. Jedná se o nově schválenou stavební zónu v jedné z nejatraktivnějších lokalit v Chorvatsku – ostrov Hvar, město Hvar, nacházející se přímo v centru města na vyvýšeném terénu (cca 65 m.n.m.) s překrásným výhledem na moře, okolní ostrůvky a marinu. V současnosti se jedná o jedinou schválenou stavební zónu v této lokalitě. Důležitou předností je její klidná a ničím nerušená poloha vzhledem k turistické oblasti. K pozemku je k dispozici také vypracovaná studie s variantou rozparcelování pozemku pro výstavbu až pěti nadčasových vil, navržených předními chorvatskými architekty. Možnosti rozparcelování: minimální parcela = 800 m2, maximální zastavěnost parcely = 200 m2, počet poschodí = sklep/suterén + 2 (přízemí + 1.patro), výška do střechy = max. 7 m. Město Hvar se svojí jedinečnou architekturou a působivou atmosférou patří mezi nejoblíbenější letoviska na Jadranu.

Sale of building plot, 6,547 sqm, in an exceptional location overlooking the sea, Croatia – Hvar We offer for sale an unique plot with an area of 6,547 sqm. This is a newly approved construction zone in one of the most attractive locations in Croatia – the island of Hvar, Hvar town, situated on elevated terrain (about 65 masl) with beautiful views of the sea, surrounding islands and a marina. Currently it is the only approved construction zone in this area. An important advantage is its quiet and tranquil position with respect to the tourist area. There are also documents of plotting land developed for the construction of up to five timeless villas designed by leading Croatian architects available. Plotting options: Minimum plot = 800 sqm, maximum of building up = 200 sqm, number of floors = cellar/basement + 2 (ground floor + 1st floor), height of the roof = max. 7 m. The town of Hvar with its unique architecture and impressive atmosphere are among the most popular resort on the Adriatic.

Cena/Price: Cena na vyžádání v RK / The price is upon request in our real estate office …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz LUXENT, s.r.o., Pařížská 131/28 (2. patro), Praha 1 – Josefov | Tel: +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz


Prodej nových bytů v komorním projektu Kněžívka Tuchoměřice, Praha-západ Představujeme Vám komorní developerský projekt Kněžívka, první bytový dům svého druhu v Tuchoměřicích na Praze-západ. Bytový dům je navržen tak, aby splňoval nároky moderního, pohodlného bydlení rodin a jednotlivců. V bytech jsou navržena velká okna, která velkoryse prosvětlují interiéry, vysoké stropy dávají pocit světlosti a vzdušnosti. Dům stojí trochu stranou od hlavní obecní komunikace, její provoz za vzrostlými stromy neruší toto klidné místo v zeleni a staré zástavbě. Svým objemem, stylem a barvou fasády s opukovou podezdívkou a sedlovou střechou v barvě terakoty harmonizuje s okolní přírodou i sousedními staveními. V okolí postupně vzniká komorní bytová čtvrť s malebným parkem podél potoka. V podzemí se nachází garáže a sklepy, v prvním a druhém obytném nadzemním patře po šesti bytech. Každý z nich je navržen individuálně, má odlišné členění a dispozice. Byty jsou vybaveny ve vyšším standardu. Velká okna prosvětlují zajímavě řešené byty 1+kk a 2+kk z nichž žádný není identický. Dva největší byty mají terasy. Nesporně největší výhodou je bezprostřední blízkost Prahy 6 a výborné dopravní spojení MHD na metro.

Sale of a new apartments in a small residential project Kněžívka Tuchoměřice, Prague-West We are introducing a new chamber development project Kněžívka, the first apartment house in Tuchoměřice, Prague-West. This residential building is designed to meet the demands of modern, comfortable living for families and individuals. The apartments are designed with large windows that generously illuminate interiors, high ceilings give a feeling of lightness and airiness. The house stands a little bit aside from the main municipal roads, the traffic behind trees does not disturb this quiet place in the countryside and old buildings. Its extension style and colour of the facade with marl foundations and gable roof in terracotta colour harmonizes with the surrounding nature and houses in neighbourhood. Around the house there is a chamber housing district gradually forming with a scenic park along the creek. In the basement there are garages and cellars, in the first and second floor there are 12 apartments. Each of them is individually designed with a different classification and disposition. Apartments are furnished in a higher standard. Large windows illuminate interestingly designed apartments 1+kt and 2+kt and none of them are identical. Two of the largest apartments have terraces. The greatest advantage is the close proximity of Prague 6 and excellent transport links to the metro stop.

Cena/Price: Cena na vyžádání v RK / The price is upon request in our real estate office …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz LUXENT, s.r.o., Pařížská 131/28 (2. patro), Praha 1 – Josefov | Tel: +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz


Prodej výjimečného bytu 3+kk, 146 m2, s terasou a výhledem na Pražský hrad, Praha 1 Nabízíme k prodeji luxusní byt v kompletně zrekonstruovaném domě v Dlouhé ulici na Praze 1. Byt je připraven pro náročného klienta, který touží po moderním a vkusném bydlení v historickém centru Prahy. Byt je dispozičně řešen jako 3+kk a jeho výměra činí 124 m2. Je rozdělen na společenskou část (zádveří a obývací prostor s kuchyní a technickou komorou, jednou ložnicí a menší koupelnou) a soukromou část (hlavní ložnice s prostornou šatnou a koupelnou), obě části oddělují posuvné dveře. Na terasu se vchází z kuchyně/obývacího pokoje a ložnice. Obývací pokoj je společně s kuchyní propojen v jednotný otevřený prostor. V kuchyňské části je použita kvalitní italská dlažba, pod kterou je rozvedeno podlahové topení. V celém bytě jsou položeny dřevěné dubové parkety, v soukromé části se z hlavní ložnice prochází šatnou do velkorysé koupelny, kde je centrálně umístěná vana, dále dvě oddělená umyvadla a sprchový kout. V bytě je kompletní příprava inteligentní domácnosti – klimatizace, vestavěné reproduktory v obytných místnostech včetně hlavní koupelny, příprava TV ve všech obytných místnostech, regulace topení, osvětlení a zabezpečovací zařízení. K bytu dále náleží garážové stání pro jeden osobní automobil.

Sale of the exquisite apartment 3+kt, 146 sqm, with a terrace and view to the Prague Castle, Prague 1 We are offering a luxury apartment in a completely renovated building on Dlouhá Street - Prague 1. The total size of the apartment is 124.2 sqm + 22 sqm terrace. Upon entering the apartment there is an open area with kitchen connected to the living room. It is also possible to enter the terrace from this room, and the terrace extends across the entire eastern part of the apartment. The kitchen area boasts high quality Italian floor tiling with underfloor heating, as well as connections for all appliances. Wooden oak parquet flooring in the rest of the apartment. A small bathroom with shower can be accessed from the living area, and a west-facing office is located on the other side. Finally, wooden sliding doors lead to the private area of the apartment that begins with a spacious walk-in closet, which leads to the master bathroom and bedroom. In the centre of the bathroom is a premium bath tub, and the bathroom also has two sinks and a separate shower. The apartment includes all of the furnishings of a smart home – air conditioning, built-in speakers in the living rooms, including the master bathroom, TV connections in all of the living areas, heating control and lighting and security equipment + garage.

Cena/Price: Cena na vyžádání v RK / The price is upon request in our real estate office …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz LUXENT, s.r.o., Pařížská 131/28 (2. patro), Praha 1 – Josefov | Tel: +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz


Prodej dvou bytových jednotek, 333,5 m2, vhodných pro investiční záměry, Praha 1 Nabízíme k prodeji dvě bytové jednotky o celkové ploše 291,5 m2, každá zabírající celé patro činžovního domu s parkováním ve dvoře. První byt v prvním patře domu má plochu 144,5 m2 a je kompletně kvalitně zrekonstruován (v r. 2014) a rozdělen na 4 luxusně vybavené apartmány se společnou kuchyní a zázemím. Je vhodný a v současné době i používaný ke krátkodobým pronájmům. Jednotka ve druhém patře (147 m2) má navíc prostorný balkon (42 m2) a je momentálně ve stavu před rekonstrukcí – se schváleným stavebním povolením ve stejném standardu jako spodní jednotka, rozvedena již byla elektřina a plyn. Jedná se o zajímavou investiční příležitost. Parkování je možné ve dvoře. Výborná dopravní dostupnost v samém centru Prahy – 3 min. od zastávky metra Muzeum, 5 min. od zastávky metra Můstek a doslova pár kroků od Václavského náměstí.

Sale of two residential units, 333.5 sqm, suitable for investment, Prague 1 We offer two residential units for sale of a total area of 291.5 sqm, both of them extending across the whole floor of a house in the center of Prague 1 with private parking. The first of units extends on the first floor (total area of 144.5 sqm), has been completely reconstructed in 2014, and is divided into 4 luxury apartments sharing a kitchen and reception with facilities, suitable and contemporary also used for short term rentals. The second unit is located on the second floor with a total area of 147 sqm plus large balcony of 42 sqm, and is currently in a state before reconstruction (with a valid building permit in the same standard as the flat below), electricity and gas has been reconstructed already. It is very interesting investment opportunity. Parking possibility is in the courtyard of the house. Situation in the very Prague center, excellent transport links – 3 min. to Muzeum metro station, 5 min. to Můstek metro station and just a few steps from Wenceslas Square.

Cena/Price: Cena na vyžádání v RK / The price is upon request in our real estate office …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz LUXENT, s.r.o., Pařížská 131/28 (2. patro), Praha 1 – Josefov | Tel: +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz


Prodej světlého, prostorného bytu 3+kk/B, 106 m2, v lukrativní lokalitě Praha 1 – Malá Strana Nabízíme exkluzivní byt o rozloze 106 m 2 a dispozici 3+kk s balkonem – a to ve 4. NP v nově vznikajícím projektu Neorenezanční Rezidence Všehrdova 3 – v lukrativní části Prahy 1na Malé Straně u Kampy. Nadstandardní vybavení a materiály, prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem s francouzským oknem na balkon a do klidného vnitrobloku, ložnice s vlastními koupelnami s vanou i sprchovým koutem. Podlahy z dubových parket, původní repasovaná dřevěná špaletová okna a dveře, luxusní koupelny. Exkluzivní Rezidence bude dokončena na přelomu jaro/léto 2017. V domě je veškeré pohodlí, výtah, kamery, sklepy, moderní kotelna. Budoucí obyvatelé budou užívat exkluzivní polohy Kampy i skvělé dostupnosti do komerčního centra Prahy. V domě je kromě tohoto bytu ještě exkluzivní střešní mezonet. Ostatní byty byly pro jejich kvalitu v krátkém čase prodány.

Sales of bright, spacious apartment 3+kt/balcony, 106 sqm, in a prime location Prague 1 – Kampa We offer an exclusive apartment oftotalfloor area of 106 sqm, 2 bedrooms, living room with kitchenette and balcony. The flat is on the 3 th floor of the emerging project Neo-Renaissance Residence Všehrdova 3, in a lucrative part of Prague – Lesser Town, next to Kampa Park. Premium equipment and materials, spacious living room with kitchenette with French doors to the balcony oriented to the courtyard, master bedroom with en-suite bathroom with tub and shower. Oak parquet floors, refurbished original wooden windows and doors, luxury bathrooms. Exclusive Residence will be completed in late spring/summer 2017. The house has all the amenities, elevator, cameras, cellars, a modern heating system. Future residents will enjoy the exclusive position of the Residence near Kampa and very convenient access to the commercial center of Prague the same time. There is also an exclusive penthouse in the Residence for sale. Thanks to high quality of the Residence and its flats, other apartments have been sold in a relatively very short time.

Cena/Price: Cena na vyžádání v RK / The price is upon request in our real estate office …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz LUXENT, s.r.o., Pařížská 131/28 (2. patro), Praha 1 – Josefov | Tel: +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz


Jedinečná nemovitost ze 16. století na Okoři, Praha-západ Nabízíme k prodeji unikátní nemovitost původního mlýna postaveného na pozemku o celkové rozloze 7.736 m2 v malebné přírodě v blízkosti hradu Okoř. Tato nemovitost o zastavěné ploše 1.713 m2 je vhodná jak pro velkorysé rodinné sídlo, tak pro komerční účely (provozování malého hotelu) s možností 6 – 10 apartmánů. Celkový počet místností je cca 20, je zde také 8 koupelen a 5 kuchyní. Malebný dvůr, na který je vstup z apartmánů má krásné terasy a bazén. Za hlavním domem je rozlehlý ovocný sad a zahrada o ploše 5.810 m2. Před i za nemovitostí je možné parkovat až 25 automobilů. Další parkovací místa nabízí dvůr, do kterého je vjezd přes velkou stodolu. Na dvůr navazuje technická místnost, letní zahrada a společenský sál využívaný jako divadlo. Tato jedinečná nemovitost se nachází nedaleko od letiště Václava Havla a cca 3 km od Tuchoměřic, kde je veškerá občanská vybavenost. V místě je zavedena MHD, která spojuje obec s metrem Bořislavka.

Especial property from the 16th century nearby Okoř, Prague-West We offer a unique property for sale originally built as a mill on a total land area of 7.736 sqm in the picturesque countryside near the castle Okoř. This property is built on an area of 1.713 sqm and it is suitable for generous family home or for commercial purposes as a small hotel with 6-10 apartments. The total amount of rooms is 20, there is also 8 bathrooms and 5 kitchens. Directly from the apartment there is an entrance to a picturesque courtyard with beautiful terrace and pool. Behind the house there is a large orchard and a garden with an area of 5.810 sqm. There is a possibility to park up to 25 cars around the house. You can also park in the courtyard, where there is an entrance through a large barn. Next to the yard you can find utility room, summer garden and meeting hall (used as a theater). This unique property is located near the airport Vaclav Havel and about 3 km from Tuchoměřice with all amenities. There is a public transport that connects the village with the metro Bořislavka.

Cena: 22.000.000 Kč / Price: 22.000.000 CZK …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz LUXENT, s.r.o., Pařížská 131/28 (2. patro), Praha 1 – Josefov | Tel: +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz


Prvorepubliková polořadová vila na Ořechovce

Luxury villa with privacy in a great location

Prodej • Praha 6 • 7 + 1 + kk • 204 m • 35 000 000 Kč

Sale • Prague 6 • 7 + 1 + kk • 204 m2 • 35 000 000 CZK

2

Samostatná polovina této prvorepublikové vily představuje plnohodnotné a atraktivní bydlení v prestižní lokalitě Prahy 6 na Ořechovce. Celý objekt prošel kompletní rekonstrukcí v roce 2005, přičemž zůstaly zachovány původní prvky funkcionalismu. Velkou výhodou je zahrada, kterou ocení nejen dospělí, ale také děti a čtyřnozí miláčci. Spolehnout se můžete na velmi dobrou dopravní dostupnost MHD i automobilem (10 - 15 minut do centra Prahy) a plnou občanskou vybavenost – školku a školu (i mezinárodní), restaurace, kluby, koupaliště, hřiště pro děti i dospělé, obchody i příležitosti pro kulturní a sportovní vyžití.

The very nice semi-detached house introduces fully-fledged and attractive housing in sought-after area of Ořechovka in Prague 6. The house was completely renovated in 2005 with a focus on preserving the original architectural features in functionalist style. The garden is a great advantage, which will be appreciated not only by adults, but also by children and pets. You can rely on exceptional traffic accessibility to the city center – great by public transport, furthermore only 15 minutes to the city center by car. Public amenities are within walking distance – nursery school, international schools, restaurants, clubs, outdoor swimming pool and playgrounds for children.

Engel & Völkers • Anděl Prague West • Janáčkovo nábřeží 1101/23 • 150 00 Praha 5 +420 233 091 011 • PragueAndel@engelvoelkers.com • www.engelvoelkers.com/andelpraguewest


Na jaře roku 2015 byla zahájena kompletní přestavba vzorkovny, aby vyhovovala filozofii a strategii společnosti Kreiner. Jak ukazují zkušenosti, změna interiéru dopadla na výbornou. Podoba vyhovuje nárokům všech uživatelů a přijdou si zde na své nejen ti, kteří hledají luxus, ale i zákazníci, kteří potřebují standardní či výhodnější řešení pro svoji koupelnu. Každý si dokáže vybrat sortiment, jaký mu je nejbližší, od nabídky zařizovacích předmětů po obklady a dlažby. Veškerý sortiment vám nabídne vyškolený personál s praxí v oboru prodeje koupelnového vybavení. Bez nadsázky by se dalo říci, že se ocitnete v místech, kde sny o vaší budoucí koupelně dostanou reálnou podobu. Vzorková prodejna má vzdušnější catwalk, s mnoha solitérními prvky. V první řadě se ustoupilo od koncepce My House of Villeroy&Boch. Návštěvníky bez pochyby překvapí atypicky umístěná sanita a speciálně nasvícené kóje s mnoha doplňky. Základem všech prostor je nová moderní recepce. Ve výloze je stěna meTime spa, která je obohacena dvěma velkými obrazovkami, na kterých běží obraz tekoucí vody. Ve spodním patře showroomu je možné si prohlédnout funkční wellness centrum s vířivkou, saunou a luxusní sprchové kouty. Každý, kdo vybírá nové vybavení do bytu, si nejraději zboží nejprve prohlédne, aby si udělal jasnou představu, jak zapadne do interiéru, a mohl si ho, jak se říká, osahat. Fotografie někdy opravdu nestačí. Firma Kreiner proto rekonstruovala své vzorkové prodejny v Praze a Brně, kde je samozřejmostí i zpracování 3D vizualizace koupelny.

Koupelnové studio

KREINER Exklusiv slaví 25 let v ČR

Firma Kreiner sídlí v Plzni již od roku 1991 a v Praze od roku 2000, nyní na adrese Klimentská 36, Praha 1, kde má vzorkovnu o rozloze 1200 m2. Nabízí mimo jiné luxusní značky jako jsou Villeroy&Boch, Dornbracht, Duscholux, Keuco, Hüppe, Saunalux, Hösch a mnoho dalších.

Těšíme se na vaši návštěvu!

www.kreiner.cz, Klimentská 1652/36, 110 00 Praha 1, tel.: 224 811 136, e-mail: praha1@kreiner.cz Cimburkova 10, 612 00 Brno, tel.: 549 210 429, e-mail: brno@kreiner.cz


Prodej | Praha-západ | Okoř | 1 197 m2 | pozemek 6 049 m2 | cena na vyžádání Unikátní příležitost ke koupi historického mlýna, přiléhajícího ke zřícenině hradu Okoř, s původem sahajícím až do 15. století. V roce 2012 prošel celý objekt zásadní rekonstrukcí, která mu díky zachování mnoha originálních prvků, doplněných o moderní materiály a technologie, dodala jedinečný charakter. Nemovitost se skládá ze dvou hlavních budov a malebné ovocné a terasové zahrady. První obytná zóna se skládá ze 2 jednotek, do vyšší z nich vede výtah. Obě z částí jsou opatřeny vstupem na velkou terasu s výhledy na zříceninu hradu. Celkově jsou zde umístěny 3 obývací pokoje, 2 kuchyně a 5 ložnic. Druhý dům je dvoupodlažní s otevřeným prostorem, který může být použit například jako penzion, další obytná zóna nebo soukromá umělecká galerie. V zahradách se nachází altánek k posezení. Vířivka, krb, dřevěné lepené podlahy, dřevěná okna, podlahové topení, alarm a kamerový systém, plynový kotel v každé jednotce, plně vybavená kuchyně Hanák. PENB: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-duben.indd 1

svoboda-williams.com

27.03.17 22:16


Sale | Praha-západ | Okoř | 1 197 m2 | plot 6 049 m2 | price upon request Unique opportunity to purchase a historic mill, directly adjacent to the ruins of Okoř Castle, dating back to the 15th century. The whole property was completely reconstructed in 2012, keeping plenty of the original features combined with modern materials and technologies, which created a stunning, exceptional atmosphere. The premises consist of two main buildings and picturesque fruit gardens. The first, residential building consists of 2 separate units, with a lift leading to the upper floor. Both units have access to a large terrace boasting views of the castle. There is a total of 3 lounges, 2 kitchens and 5 bedrooms. The other building is a two-story with an open plan room suitable to be used as a pension, another residential zone or private art gallery. Jacuzzi, fireplace, hardwood glued-down floors, wooden windows, underfloor heating, alarm and CCTV, gas boiler for each unit, fully fitted Hanák kitchens, garden gazebo. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-duben.indd 2

27.03.17 22:16


Prodej | Praha-západ | Okoř | 365 m2 | pozemek 2 289 m2 | cena na vyžádání Okouzlující venkovský rodinný dům 6+1 s výhledem na zříceninu hradu Okoř, nově postavený v historizujícím stylu a plně vybavený s citem pro detail a soudobý design. Dům se nachází ve slepé ulici nad náměstím v památkové rezervaci, jen 20 minut jízdy autem od nejbližší stanice metra a 30 minut od centra Prahy. Suterén tvoří technické zázemí a herna; přízemí zahrnuje obývací pokoj s krbem a vstupem na terasu, propojený s kuchyní, ložnici pro hosty s koupelnou a šatnou, samostatnou toaletu a šatnu. První patro nabízí 3 ložnice, 2 koupelny, 2 šatny a komoru. Systém inteligentního ovládání domácnosti Nest, masivní kartáčované dřevěné podlahy, dřevěná okna, plně vybavená kuchyně se spotřebiči Liebherr, Whirlpool a KitchenAid, 2x TV Bang & Olufsen, pračka a sušička Miele, designový nábytek a doplňky světových značek (Vitra, Poltrona Frau, Fornasetti). Na pozemku zahradní domek, zpracován arch. projekt na výstavbu garáže a venkovního bazénu. PENB: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-duben.indd 3

svoboda-williams.com

27.03.17 22:16


Sale | Praha-západ | Okoř | 365 m2 | plot 2 289 m2 | price upon request Newly built in a historic style and fully equipped with an eye for detail and contemporary design is this charming five-bedroom villa boasting a stunning view of the ruins of Okoř Castle. Enviably set on a quiet cul de sac above the main square in a conservation area of town, just a 20-minute drive from the nearest metro station. The basement includes technical facilities and a playroom; the ground floor offers a living room with fireplace and terrace access, connected to the kitchen, a guest bedroom with bathroom and walk-in closet, separate toilet, and a walk-in wardrobe. The upper floor features 3 bedrooms, 2 bathrooms, 2 walk-in closets, and a storeroom. Smart home system, solid brushed wood flooring, fully equipped kitchen with Liebherr, Whirlpool and KitchenAid appliances, 2 Bang & Olufsen TVs, Miele washing machine and dryer, design furniture and fixtures (Vitra, Poltrona Frau, Fornasetti). In the yard you can find a garden house. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-duben.indd 4

27.03.17 22:16


Prodej | Praha 3 | Žižkov | 308 + 15 m2 | 29 000 000 Kč Velkorysý otevřený prostor, kvalitní materiály a nadčasovost, to jsou hlavní charakteristiky moderního mezonetu 5+kk se střešní terasou z dílny architektky a designérky Barbory Škorpilové, situovaného v 6. a 7. NP rohového domu v blízkosti Mahlerových sadů. Dispozici nižší úrovně tvoří otevřený obývací pokoj loftového typu s kuchyní a jídelním prostorem, ložnice, herna, koupelna, samostatná toaleta, šatna a technická místnost. Vyšší úroveň zahrnuje hlavní ložnici, pracovnu, galerii, fitness, saunu a en-suite koupelnu. Zapomenout nelze na střešní terasu s krásným výhledem. K vybavení patří zabudované chlazení, krb, parkety z exotického dřeva Iroko, kamenné obklady, bezpečnostní vstupní dveře. V pěším dosahu od bytu se nachází několik školek a škol, gymnázium, venkovní posilovna Rajská zahrada, restaurace, kavárny, hudební klub Palác Akropolis a další služby. PENB: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-duben.indd 5

svoboda-williams.com

27.03.17 22:17


Sale | Prague 3 | Žižkov | 308 + 15 m2 | 29 000 000 Kč Quality materials, timeless design and generous open space are the main characteristics of this modern, split-level four-bedroom attic flat, boasting a roof terrace and interior by the renowned architect Barbora Škorpilová. Situated on the 5th and 6th floors of a corner residential building in the vicinity of Mahlerovy Orchards. The layout of the lower level features an open-plan, loft-type living room with kitchen and dining area, bedroom, playroom, bathroom, guest toilet, walk-in closet, and a utility room. The upper level houses the master bedroom, a study, gallery, fitness, sauna and en-suite bathroom. The last part is a rooftop terrace. Equipped with built-in cooling, fireplace, Solid wood flooring from exotic Iroko wood, stone tiles, security entry door. Within easy walking distance from the apartment you can find several kindergartens and schools, gymnasium, Rajská zahrada outdoor gym, restaurants, cafes, Palác Akropolis music club and other services. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-duben.indd 6

27.03.17 22:17


Prodej | Praha 1 | Staré Město | 94 + 1 m2 | 18 900 000 Kč Luxusně zrekonstruovaný, klimatizovaný byt 2+kk s balkonem, neopakovatelnými výhledy a jedinečnou atmosférou je situovaný v 5. NP krásného činžovního domu přímo za Týnským chrámem, jen pár kroků od Staroměstského náměstí a Pařížské ulice. Interiér tvoří obývací pokoj s plně vybavenou kuchyní a jídelním prostorem, ložnice a velká koupelna. K bytu náleží také privátní balkon orientovaný do tichého vnitrobloku. Ke kvalitnímu vybavení patří klimatizace, masivní dřevěné podlahy, repasovaná špaletová okna, dvoukřídlé interiérové dveře, moderní kuchyňská linka s vestavěnou vinotékou, vestavěné skříně, zabudovaná stropní světla, bezpečnostní vstupní dveře, sklep. Dům bez výtahu. Prestižní adresa v srdci historické Prahy, obklopená památkami a romantickými zákoutími. Stanice metra linky A je vzdálena 7 minut chůze od domu, pěšky lze pohodlně dojít také na Kampu, k Valdštejnské zahradě, nádherným Vojanovým sadům nebo na oblíbenou Letnou. PENB: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-duben.indd 7

svoboda-williams.com

27.03.17 22:17


Sale | Prague 1 | Staré Město | 94 + 1 m2 | 18 900 000 Kč Boasting stunning views, lots of character and a quiet courtyard balcony is this meticulously reconstructed, air-conditioned, one-bedroom apartment. Located on the 4th floor of a beautiful residential building right across the street from the Tynsky Church, just steps from Old Town Square and Pařížská Street. The layout offers a lounge with fully fitted kitchen, bedroom, and a large bathroom. There is also a private balcony facing a peaceful courtyard. Equipped with air-conditioning, hardwood floors, refurbished casement windows, double interior doors, modern kitchen with built-in wine cooler, fitted wardrobes, spotlights, security entry door, cellar. Building without lift. Prestigious address in the heart of historic Prague, surrounded by many sights and romantic nooks. Only 7 minutes by foot to an A-line metro station and within walking distance of Kampa, Wallenstein Garden, stunning Vojanovy Orchards or popular Letná. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-duben.indd 8

27.03.17 22:17


Prodej | Praha 5 | Hubočepy | 184 + 32 m2 | 16 200 000 Kč Špičkově vybavený, klimatizovaný nový byt 5+kk s terasou a krbem je součástí moderního projektu Viladům Dalejský potok, navrženého architektonickým studiem Stempel & Tesar. Rezidence o pouhých sedmi bytových jednotkách plně těží ze svého umístění v klidné rezidenční zástavbě pražských Hlubočep, přímo navazující na krásné prostředí zalesněného Prokopského údolí. Nižší úroveň tohoto bytu ve 3. a 4. NP je tvořena obývacím pokojem s kuchyní, jídelnou, krbem a vstupem na terasu, hlavní ložnicí s en-suite koupelnou, druhou ložnicí, společnou koupelnou a samostatnou toaletou. Vyšší úroveň se skládá ze 2 ložnic, koupelny a prostorné galerie. Vybavení ve vysokém standardu zahrnuje smart home systém, dřevěné třívrstvé podlahy, italské obklady a dlažbu, kvalitní dřevohliníková okna s trojskly, plně vybavenou kuchyňskou linku, koupelnovou sanitu Laufen, Riho, Sanswiss či Kludi. Možnost dokoupení garážového stání s úložným prostorem. PENB: B.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-duben.indd 9

svoboda-williams.com

27.03.17 22:17


Sale | Prague 5 | Hlubočepy | 184 + 32 m2 | 16 200 000 Kč This new, top quality, air-conditioned four-bedroom apartment with a terrace and fireplace is part of the modern Viladům Dalejský potok project designed by the Stempel & Tesar architectural studio. Benefiting from its location in a quiet area of Hlubočepy, Prague, this residence that consists of only seven residential units is directly linked to the beautiful forested Prokopské Valley surroundings. The lower level of this 2nd and 3rd floor duplex consists of a living room with kitchen, dining area and terrace access, a master bedroom with an en-suite bathroom, second bedroom, shared bathroom, and a separate toilet. The upper level features 2 bedrooms, bathroom, and a large gallery. Quality equipment includes a smart home system, three-layer wooden floors, Italian tiles, aluminum-wood windows with triple glazing, Laufen, Riho, SanSwiss or Kludi bathroom fittings. Possibility to purchase a garage parking space at extra cost. BER: B.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-duben.indd 10

27.03.17 22:17


Prodej | Praha 1 | Nové Město | 119 m2 | 13 000 000 Kč Byt 3+1, výhled na park Letná, nové dřevěné parkety, dřevěná ateliérová okna, prestižní lokalita. Podkrovní mezonet v 6. NP secesního činžovního domu bez výtahu, nedaleko náměstí Republiky, Petrského náměstí a vltavského nábřeží. Lokalita je obchodním a finančním centrem města s výbornou dopravní dostupností MHD, v blízkosti stanice metra trasy B a řady tramvajových linek, a přesto stranou největšího ruchu – ulice je klidná a tichá. PENB: G. Two-bedroom apartment, views of Letná park, new wooden parquet floors, wooden atelier windows, prestigious location. Split-level attic flat situated on the 5th floor of an Art Nouveau residential building without an elevator, near náměstí Republiky, Petrské náměstí, and the riverbank. Commercial and financial center of the city with excellent public transport links - near a line B metro station and a number of tram lines. Peaceful and quiet street. BER: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-duben.indd 11

svoboda-williams.com

27.03.17 22:18


Prodej | Praha-západ | Trnová | 248 m2 | pozemek 2 670 m2 | 26 999 000 Kč Vila 5+kk, rekuperace, designový krb, tepelné čerpadlo, EZS, dvojgaráž, zahradní domek. Novostavba moderní pasivní vily s velkou upravenou zahradou se nachází v atraktivní, zcela tiché lokalitě v obci Trnová u Jíloviště, 5 minut jízdy autem od napojení na dálnici a 35 minut od centra Prahy. Obec leží v severním výběžku malebné Brdské vrchoviny a nabízí široké možnosti aktivního odpočinku i relaxace. PENB: A. Four-bedroom villa, heat recovery, design fireplace, heat pump, ESS, double-garage, garden house. Newly built passive villa with a large landscaped garden, located in an attractive, completely quiet area in the village of Trnová u Jíloviště, a 5-minute drive from the connection to the highway and 35 minutes from the center of Prague. The village is set in the northern tip of the picturesque Brdy Highlands, offering a wide range of possibilities for sports and relaxation. BER: A.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-duben.indd 12

27.03.17 22:17


Prodej | Praha-západ | Kosoř | 172 m2 | pozemek 880 m2 | 9 990 000 Kč Rodinný dům 4+kk, lepená bambusová a korková podlaha, velkoformátová dlažba a obklady, dveře Sapeli, plně vybavená kuchyně, garáž pro 1 vůz. Útulný dvoupodlažní rodinný dům po kompletní rekonstrukci, situovaný v klidné obci jen pár kroků od lesa, 2 km od Radotína a 15 km od centra Prahy. Velmi tichá přírodní lokalita poskytující dostatek soukromí a prostoru k relaxaci. Základní občanská vybavenost v místě. PENB: G. Three-bedroom house, glued-down bamboo and cork flooring, large-format tiles, Sapeli doors, fully fitted kitchen, garage for 1 car. Cozy two-story house after a complete reconstruction, with a lovely garden, situated just a few steps from the forest in the quiet village of Kosoř, 2 km from Radotín and 15 km from the center of Prague. Very quiet natural location providing privacy and plenty of space for relaxation. Basic amenities in the village. BER: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-duben.indd 13

svoboda-williams.com

28.03.17 7:17


Prodej | Praha-západ | Jesenice | 345 m2 | pozemek 2 596 m2 | 29 990 000 Kč Vila 9+1, smart home systém Haidy, krb na biolíh, týkové podlahy, velkoformátové obklady a dlažba, podlahové vytápění, plně vybavená kuchyně se spotřebiči Miele, zahradní domek, altán s venkovním krbem. Prostorná vila situovaná v poklidné lokalitě s výhledy do přírody Průhonického parku a výbornou dopravní dostupností díky snadnému napojení na Pražský okruh, Jižní spojku a dálnice D1 a D4. PENB: G. Eight-bedroom villa, Haidy smart home system, bioalcohol fireplace, teak floors, large-format tiles, underfloor heating, fully equipped kitchen with Miele appliances, eat-in kitchen, garden house, gazebo with fireplace. Spacious villa located on the edge of a residential area in the village of Zdiměřice, offering tranquility, privacy and proximity to the beautiful Průhonický Park, as well as excellent transport links with easy connection to the Prague circle, Southern Ring Road and the D1 and D4 highways. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-duben.indd 14

27.03.17 22:18


Prodej

Mezonetový byt 4+kk s terasou, 13 900 000 Kč

Klimatizovaný, výjimečně prostorný a tichý mezonetový byt v 5. a 6. nadzemním podlaží činžovního domu v  atraktivní části v  centru Prahy 5, pár kroků od  vltavského a  Janáčkova nábřeží s  neopakovatelnými, famózními výhledy na  Pražský Hrad a  Vyšehrad. Lokalita se skvělou občanskou vybaveností a  vynikající dopravní obslužností. Mezonetovému bytu dominuje otevřený, vzdušný obývací pokoj s kuchyní, velkoformátovými okny a schody vedoucími na  galerii. Dispozice dále nabízí ložnici s  en-suite koupelnou a  přímými unikátními výhledy na  celé Hradčany, francouzskými okny se vstupem na  terasu s  letním posezením a  grilem. Dále další 2 ložnice a  2 samostatné koupelny s vanou a sprchovým koutem, samostatnou toaletu, šatnu a vstupní prostor s  vestavěnými skříněmi, technické zázemí a  místnost v  přízemí. Byt je kompletně vybaven klimatizací, původními parketovými podlahami z  masivu, velkoformátovými dřevěnými eurookny, masivními interiérovými a  bezpečnostními vstupními dveřmi, plnohodnotně vybavenou kuchyní včetně myčky, barem s  posezením. Internetová datová síť a  TV síť rozvedena do každého pokoje. V domě je vybudován nový výtah. Cena bytu zahrnuje také garáž se skladovacím zázemím ve dvoře domu s kamerami. PENB – G.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

Sale

Duplex four-bedroom apartment, 13 900 000 CZK

An air-conditioned, exceptionally quiet and spacious duplex apartment on the 5th and 6th floor of an apartment building in an attractive part of the centre of Prague 5, a few steps from the Vltava and Janáčkovo nábřeží, with unique views of the Prague Castle and Vyšehrad. The location offers great civic amenities and excellent transport connections. The apartment is dominated by an open, airy living room with kitchen, large windows and stairs leading to the gallery. It comprises also a bedroom with an en-suite bathroom and direct unique views of the entire Hradčany, French windows access to the terrace. Furthermore, there are another 2 bedrooms and 2 separate bathrooms with bath and shower, separate toilet, dressing room and entrance area with fitted wardrobes, utility room and a store-room on the ground floor. The apartment is fully equipped with air conditioning, original parquet hardwood floors, large-format wooden windows, massive interior doors and security entrance door, fully equipped kitchen including a  dishwasher and a  bar with sitting area. Internet data network and TV distributed to every room. A  new elevator in the house. The apartment price includes also a garage with storage facilities in the yard with cameras. BER – G.

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Luxusní byt 3+kk, 10 900 000 Kč

Sale

Nabízíme vám luxusní, kompletně zrekonstruovaný, zařízený byt 3+kk, umístěný ve 2. nadzemním podlaží historického činžovního domu, v  atraktivní lokalitě pražských Vinohrad, na ulici Mánesově, jen několik kroků od Václavského náměstí a  Riegrových sadů. Byt má užitnou plochu 95 m2 a  skvělé dispoziční řešení. Citlivá rekonstrukce bytu proběhla se zachováním cenných architektonických prvků: původní renovovaná okna, původní stropní štuky, dřevěné plovoucí podlahy, velkoformátová dlažba a  obklady. Lokalita s  veškerou občanskou vybaveností a  skvělou dopravní dostupností autem i  MHD. 1 minutu chůze zastávka tramvaje „Italská“. Václavské náměstí a  metro linek A/C „Muzeum“ pouhých 5 minut chůze. Riegrovy sady v  těsném sousedství nabízejí, vedle krásných výhledů na Prahu, také příležitost k relaxaci a odpočinku. PENB – G.

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

Luxury three-bedroom flat, 10 900 000 CZK

We offer you a luxury renovated and completely furnished three-bedroom apartment, located on the second floor of a  historic tenement house in the attractive location of Vinohrady, Mánesova street, just a  few steps from Wenceslas Square and the park Riegrovy sady. The apartment has a floor area of 95 m2 and a great layout, the rooms are separated. A sensitive reconstruction of the apartment preserved all the valuable architectural elements: the original renovated windows, wooden floors, large format tiles. The location with all civic amenities and excellent accessibility by car and public transport. 1-minute walk to the tram stop „Italská“. Wenceslas Square and metro lines A / C „Museum“ just a 5-minute walk. In addition to beautiful views of the city, Riegrovy sady offer also an opportunity to relax and unwind. BER – G.

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz


Prodej

 eprezentativní administrativní prostory, R 250 Kč/m2/měsíc

Nabídka pronájmu špičkových reprezentativních prostor typu „A“ v architektonicky unikátním, zcela novém administrativním centru na pomezí Prahy a  Středočeského kraje, v  obci Zlatníky-Hodkovice. Jedinečná inspiraci podněcující stavba i  její interiér splňují požadavky těch nejnáročnějších klientů: zdvojené podlahy, klimatizace, vysokorychlostní internet, IT a  tel. rozvody, vstup na magnetické karty, alarm s napojením na PCO, 70 parkovacích míst. Jednotlivé, samostatně pronajmutelné části budovy typu open-space mají plochu 600 m2, resp. 700 m2. Centrum je možné pronajmout i jako celek; k dispozici je až 3.000 m2. Budova je také vybavena laboratoří a je možné umístit sem např. vývojové centrum, showroom, prodejnu, kongresové centrum nebo školící středisko. Lokalita umožňuje přístup k  dotačním programům, dobrou dostupnost do centra Prahy i na mezinárodní Letiště Václava Havla. PENB - C.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

Sale

 epresentative office space, R 250 CZK/sq. metre/month

Rent offer of a first-rate office space type „A“ in an architecturally unique, entirely new administrative centre on the border between Prague and Central Bohemia, in Zlatníky – Hodkovice. A unique inspiration inciting building and its interior meet the requirements of the most demanding clients: double floors, air conditioning, high speed Internet, IT and phone lines, magnetic cards entry, alarm system connected to the PCO, 70 parking spaces. Individual, separately rentable part of the building open-space has an area of 600 sq. m, respectively. 700 sq. m. The centre can also be rented, as a whole - up to 3,000 sq. m. The building is also equipped with a laboratory and it is suitable for a development centre, as well as a showroom, shop, congress centre or a training centre. The location allows access to grant programs, good access to Prague city centre and the international airport Vaclav Havel. Available immediately. BER – C.

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Luxusní vila, 29 500 000 Kč

Sale

Architektonicky zcela výjimečná luxusní vila 5kk, 415m2, s rozlehlou zahradou 2  131m2, dle návrhu renomovaného architekta, kterému se velmi zdárně a  rafinovaně podařilo zasadit tuto unikátní stavbu v  minimalistickém stylu do  atraktivní lokality Prahy - východ - SULICE, nedaleko Štiřínského zámku. Architektům se rovněž podařilo úžasně propojit luxusní interiér vily ve výrazné kombinaci skla, betonu a  kamene s výjimečnou architektonickou kompozicí exteriéru s terasou, bazénem a upravenou zahradou se závlahovým systémem. Prvotřídní vybavení vily a  nadstandardní použité materiály splňují ty nejvyšší nároky na  moderní bydlení. Třída B v  PENB. Dvě garážová a  jedno venkovní parkovací stání.

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

Luxury villa, 29 500 000 CZK

Architecturally exceptional four-bedroom luxury villa, 415 sq. metres, with a 2,131 sq. metres large garden, designed by a  renowned architect, who very cleverly and successfully managed to deliver this unique building in minimalist style to the attractive location of Prague - East - Sulice, near Štiřínský castle. The architects also succeeded in interconnecting the luxury villa interior - designed in a distinctive combination of glass, concrete and stone - and the exceptional architectural composition of the exterior, including the terrace, swimming pool and a landscaped garden with irrigation system. The first class amenities of the house meet the highest demands of modern living. Only premium materials used, which is confirmed by BER - B. There is also a garage for two cars and one outdoor parking space.

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz


PRODEJ | SALE

B

Luxusní byt na Praze 6 - Břevnov Nový exkluzivní byt 5+kk na Břevnově s působivým výhledem na panorama Prahy. Bytu se 4 ložnicemi a 2 koupelnami dominuje velký obývací prostor s  kuchyňským koutem a  vstupem na prostornou lodžii. Vzhledem k  290 cm vysokým stropům a velkým oknům je interiér velmi světlý a vzdušný. V bytě jsou použity kvalitní materiály - dřevěné podlahy, luxusní obklady Imola Koshi, sanita Villeroy&Boch a Keramag a 240 cm vysoké bezfalcové dveře. Dům je součástí uzavřeného areálu s recepcí a  fitness centrem. Podzemní garáže nabízí široká parkovací stání pro vozy SUV.

Info v RK | Info upon request Brand new exclusive four bedroom apartment (173 sqm) in Prague 5 – Brevnov with panoramic view of Prague. The apartment comprises dominating living room with kitchenette and entrance to a spacious loggia. Thanks to 290 cm high ceiling and large formate windows is interior very bright and airy. In the apartment are used high quality materials - hardwood floors, luxury facings Imola Koshi, sanitary ware Villeroy&Boch and Keramag, and 240 cm high rebated doors. The building is in a gated area with reception desk and fitness centre. The underground garage offers a large parking space for SUV cars.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


Moderně zařízený byt s výhledem na Vltavu Pronájem • Praha 5 • 3 + 1 • 87 m • 28 000 Kč/měsíc 2

Skvělý byt v žádané lokalitě Prahy 5. Dům i byt jsou po kompletní rekonstrukci. Jižně orientovaný obývací pokoj je zalitý denním světlem a nabízí výhledy na Vltavu. Kompletně zařízená kuchyň včetně všech spotřebičů. Obě ložnice jsou orientované do tichého vnitrobloku. V bytě se nachází dvě koupelny se sprchovým koutem a dvě toalety. V bytě jsou špaletová protihluková okna a dřevěné parkety. Byt je částečně zařízený moderním nábytkem. K bytu náleží sklepní koje. Přímo v domě se nachází wellness a fitness k dispozici jenom pro obyvatele domu. Centrální lokalita nabízí skvělou dopravní dostupnost, výbornou občanskou vybavenost a nespočetné kulturní a volnočasové aktivity.

Modern apartment with view of the Vltava River Rent • Prague 5 • 3 + 1 • 87 m2 • 28 000 CZK/month

Great apartment located in sought after location of Prague 5. The entire building and the apartment has undergone a reconstruction in 2012. South facing living room is flooded with daylight and offers lovely views of the river. Fully equipped kitchen including all the appliances. Both bedrooms are facing quiet courtyard. There are two bathrooms with shower and two toilets. Apartment has wooden parquet floors and soundproof windows. Apartment is partially furnished with modern furniture. Cellar belongs to the apartment. Wellness and fitness located directly in the building are available only to the tenants. Central location offers great public transport links, fantastic public amenities and plenty of free time and cultural activities.

Engel & Völkers • Anděl Prague West • Janáčkovo nábřeží 1101/23 • 150 00 Praha 5 +420 233 091 011 • PragueAndel@engelvoelkers.com • www.engelvoelkers.com/andelpraguewest


Moderní bydlení s výhledem na Thomayerovy sady Pronájem • Praha 8 • 4 + kk • 116 m • 40 000 Kč/měsíc 2

Nádherně prosvětlený byt v projektu DOCK dostupný k pronájmu od 1. 6. 2017. Prostorný byt je díky, proskleným plochám zalitý světlem. Obývací pokoj je propojený s kuchyní, která je kompletně zařízená veškerými spotřebiči. Z obývacího pokoje je přístupná terasa, která nabízí neopakovatelné výhledy na marinu a Thomayerovy sady. Byt disponuje třemi ložnicemi a dvěma koupelnami (jedna se sprchovým koutem a druhá s vanou). V bytě jsou použité kvalitní materiály jako dřevěné podlahy, velkoformátová dlažba a sanita od renomovaných výrobců. Bezpečnostní dveře a smart-home ovládání domácnosti jsou samozřejmostí. K bytu náleží parkovací stání v podzemních garážích a sklep.

Modern apartment with Thomayerovy sady view Rent • Prague 8 • 4 + kk • 116 m2 • 40 000 CZK/month

Bright apartment in project DOCK is available from June 1st, 2017. Thanks to large glass walls is the entire spacious apartment flooded with natural light. Living room is connected with the kitchen that is fully equipped with all the appliances. The terrace with gorgeous views of marina and Thomayerovy sady is entered from the living room. There are three bedrooms and two bathrooms (one with bathtub and second with shower) in the apartment. Only quality materials as wooden floors, large tiled flooring and bathrooms by well known manufacturers. There is security door and smart-home technology. In the underground garages is one parking space and a cellar available for this apartment.

Engel & Völkers • Anděl Prague West • Janáčkovo nábřeží 1101/23 • 150 00 Praha 5 +420 233 091 011 • PragueAndel@engelvoelkers.com • www.engelvoelkers.com/andelpraguewest


Unikátní vila se zahradou na Hanspaulce Pronájem • Praha 6 • 9 + 2 • 360 m • 120 000 Kč/měsíc 2

Vila v prestižní části Prahy 6 po kompletní rekonstrukci. Vila je nezařízená, avšak s třemi plně vybavenými kuchyněmi. V 1. NP je garáž s pěti parkovacími místy a garsoniéra s vlastním samostatným vchodem. Ve 2. NP naleznete kuchyň s jídelnou a vchodem na zahradu, pracovnu a pokoj s vlastní koupelnou. Ve 3. NP je prostorná herna, pracovna, pokoj s vlastní koupelnou a samostatná koupelna s vanou. Ve 4. NP a 5. NP se nachází obývací pokoj, kuchyň s jídelnou a vchodem na terasu a tři pokoje se zázemím. Prostorné místnosti v každém patře poskytují velké množství světla. V domě jsou masivní dubové parkety a dřevěná okna. Vrchní patra nabízí nádherný panoramatický výhled na Hradčany.

Unique villa with garden in Hanspaulka Rent • Prague 6 • 9 + 2 • 360 m2 • 120 000 CZK/month

Villa after complete reconstruction located in prestigious location of Prague 6. Unfurnished villa with 3 fully equipped kitchen. Ground floor offers garage with parking space for 5 cars and studio apartment with separate entrance. First floor offers kitchen with dining room with entrance to the garden, study and guest bedroom with en-suite bathroom. On the second floor are located play room, study, and bedroom with en-suite bathroom. On the third floor are located living room, kitchen with dining room and entrance to the terrace. On each floor spacious rooms offer plenty of daylight. There are massive oak parquet floors throughout the apartment and wooden reconditioned windows. Third and fourth floor offers beautiful view of Hradčany.

Engel & Völkers • Anděl Prague West • Janáčkovo nábřeží 1101/23 • 150 00 Praha 5 +420 233 091 011 • PragueAndel@engelvoelkers.com • www.engelvoelkers.com/andelpraguewest


Prosvětlený byt na Královských Vinohradech Pronájem • Praha 2 • 4 + 1 • 130 m • 55 000 Kč/měsíc 2

Nádherný byt po kompletní rekonstrukci ve vyhledávané časti Vinohrad. Byt se nachází ve druhém patře v domě s výtahem. Z prostorné předsíně jsou přístupné všechny pokoje. Obývací pokoj je vkusně propojen s kuchyní, která je kompletně zařízena všemi spotřebiči. Obývací pokoj působí velice vzdušně a vytváří skvělou atmosféru. Hlavní ložnice orientovaná do tichého vnitrobloku má vlastní en-suite koupelnu se sprchovým koutem a nádhernou dřevěnou prkennou podlahu, která se nachází i v předsíni. Hlavní koupelna s vanou, toaletou a pračkou je přístupná z předsíně. V celém bytě jsou použity kvalitní materiály, repasovaná dřevěná okna a parkety v kombinaci s dlažbou. Fantastická lokalita v sobě pojí výbornou dopravní dostupnost s občanskou vybaveností a příjemným bydlením v krásné časti Vinohrad.

Bright apartment in Royal Vinohrady Rent • Prague 2 • 4 + 1 • 130 m2 • 55 000 CZK/month

Gorgeous apartment after complete reconstruction in sought after location of Vinohrady. It is located on the second floor of a building that has an elevator. All the rooms are accessible from the main hallway. Living room is tastefully connected with the kitchen that is fully equipped by all appliances and kitchen island. Living room feels bright and airy and creates lovely atmosphere. Master bedroom with beautiful wooden plank floor facing quiet courtyard has en-suite bathroom. Main bathroom is accessible from the hallway and has got bathtub, toilet and washing machine. Only quality materials such as wooden reconditioned windows parquet and plank wooden floors and tiles were used throughout the apartment. Fantastic location offers great public transport links, public amenities and comfortable living in beautiful part of Vinohrady.

Engel & Völkers • Anděl Prague West • Janáčkovo nábřeží 1101/23 • 150 00 Praha 5 +420 233 091 011 • PragueAndel@engelvoelkers.com • www.engelvoelkers.com/andelpraguewest


PRONÁJEM | RENT

G

#411246 Měsíční nájem | Monthly rent: 90 000 CZK

Jilská, Praha 1 Unikátní, nově zrekonstruovaný byt (140 m2), ve 2. patře rezidence s výtahem a  zachovanými původními prvky v  historické části Prahy 1 - Staré Město. Interiér bytu nabízí vstupní chodbu s úložnými prostory, prostorný obývací pokoj s  jídelním koutem a  kuchyní plně vybavenou spotřebiči Miele, 2 ložnice s koupelnami (vana/sprcha), 3. ložnici, kterou lze využít jako pracovnu či šatnu a extra toaletu. K bytu náleží balkon orientovaný do vnitrobloku a sklep. Možnost pronájmu parkovacího stání v zakladači. Luxusní bydlení pár minut chůze od Václavského náměstí, Staroměstského náměstí a stanice metra Národní třída a Můstek.

Unique, newly renovated apartment (140 sqm), located on the 2nd floor of residence with a lift and preserved original features in the historic part of Prague 1 - Old Town. The apartment comprises entrance hall with storage space, spacious living room with dining and fully equipped kitchen with Miele appliances, 2 en-suite bedrooms (bath/shower), 3rd bedroom, which can be used as a study or dressing room, and extra toilet. The apartment has balcony facing the courtyard, and cellar. Option to rent parking space. Luxury living in the Old Town, a few minutes walk from Wenceslas Square, Old Town Square and the metro station Mustek and Narodni trida.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRONÁJEM | RENT

G

#411245 Měsíční nájem | Monthly rent: 120 000 CZK

Fetrovská, Praha 6 Prostorná vila (370 m2) se nachází ve vyhledávané části Prahy 6 - Dejvice, v blízkosti Centrálního Parku Hanspaulka. Vila je nezařízená a nabízí k užívání celkem 5 pater. Ve vile se nachází 3 obývací pokoje, 3 kuchyně, 8 ložnic, 6 koupelen, 3 extra toalety a 4 šatny. K domu náleží terasa, udržovaná zahrada (207 m2) a garáž pro 3 - 4 auta. Luxusní bydlení pro náročné klienty v prestižní lokalitě s nádherným výhledem na Pražský hrad a Petřín. V pěším dosahu se nachází dvě školy a dvě školky, dětské hřiště a Hanspaulský zámeček.

Spacious villa (370 sqm) is located in sought after locality of Prague 6 Dejvice, near the Central Park Hanspaulka. The villa is unfurnished and offers to use 5 floors. There are 3 living rooms, 3 kitchens, 8 bedrooms, 6 bathrooms, 3 extra toilets and 4 closets. There is also terrace, maintained garden (207 sqm) and garage for 3 - 4 cars. Living in prestigious locality with amazing view at Prague Castle and Petrin hill for demanding clients. Within walking distance are two elementary schools and two kindergartens, a children’s playground and Hanspaulka mansion.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


Pronájem | Jilská | Staré Město | Praha 1 | 140 m2 | 90 000 Kč / měsíc PROSTORNÝ BYT V LUXUSNÍ REZIDENCI, 4+kk, balkon, 2 en-suite koupelny, vybavená šatna, inteligentní ovládání domácnosti, klimatizace, parkety, vysoké stropy, vestavěné skříně, pračka, spotřebiče Miele, vinotéka, audio systém, alarm, sklep. Kompletně zrenovovaný byt ve 2. patře nově zrekonstruované luxusní rezidence Jilská II (jilska2.cz) s 24h službou online concierge v exkluzivní lokalitě v historickém jádru Prahy pár minut od Václavského a Staroměstského náměstí. PENB: G. HIGH STANDARD FLAT IN A UNIQUE RESIDENCE, balcony, three bedrooms, two bathrooms, walk-in closet, Smart Home System, air-conditioning, hardwood floors, built-in wardrobes, washer, Miele appliances, audio system, alarm, cellar. Brand new renovated flat on the second floor of a fully refurbished residential palace Jilská II Residence (jilska2.cz) with 24-hour online concierge service, in an exclusive central location a few minutes from Wenceslas and the Old Town Square. BER: G.

SW_pronajem-duben.indd 1

27.03.17 9:06


Pronájem | Na Lysinách | Hodkovičky | Praha 4 | 168 m2 | 59 000 Kč / měsíc MODERNÍ KVALITNÍ PENTHOUSE 4+kk, jižní terasa 32 m2, 2 koupelny, šatna, dubové podlahy, italská dlažba a obklady, dřevěná francouzská okna, vyhřívané podlahy, bezpečnostní vstupní dveře, sklep, kamerový systém. Prostorný mezonet ve 3. patře bytového domu s privátním parčíkem s dětským hřištěm pro rezidenty v tiché lokalitě v blízkosti lesoparku a Golf & Country Clubu Hodkovičky, lanového centra a cyklostezky. Autobusové spojení na metro Kačerov, tramvaje do centra. PENB: B. SPACIOUS CONTEMPORARY PENTHOUSE, south facing 32 m2 terrace, three bedrooms, two bathrooms, walk-in closet, oak floors, Italian tiles, wooden French windows, heated floors, security entry door, cellar, camera system. Unique penthouse on the top two floors in a residential project with a private park and a playground. Quiet residential area near a forest park, the Golf & Country Club Hodkovičky, a climbing center and a bike path, with bus connections to Kačerov metro station. BER: B.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-duben.indd 2

27.03.17 9:07


Pronájem | Masná | Staré Město | Praha 1 | 136 m2 | 70 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ ZAŘÍZENÝ BYT 3+kk, 2 koupelny, vybavení Fendi Casa a IPE Cavalli - Vissionaire, parkety, kamenné obklady a dlažba, vysoké stropy, špaletová okna, vestavěné skříně, stěnové topení, TV, sound system, videotelefon. Klimatizovaný zrekonstruovaný byt v 1. patře kompletně zrenovované rezidence s výtahem v historickém centru Prahy, pár kroků od Staroměstského náměstí a Pařížské ulice, pár minut chůze od stanice metra Náměstí republiky, s plnou vybaveností v okolí. PENB: G. APARTMENT WITH LUXURIOUS FURNISHINGS, two bedrooms, two bathrooms, Fendi casa and IPE Cavalli - Vissionaire furnishings, solid wood parquet floors, stone tiles, high ceilings, built-in wardrobes, TV, sound system, video entry phone. Top quality air-conditioned reconstructed flat on the first floor of a renovated building with lift in the historic center of Prague, steps from the Old Town Square and the prestigious Pařížská Street, a few min. from Náměstí Republiky metro. BER: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_pronajem-duben.indd 3

svoboda-williams.com

27.03.17 9:07


Pronájem | Slavíkova | Vinohrady | Praha 2 | 152 m2 | 59 900 Kč / měsíc NADSTANDARDNÍ VINOHRADSKÝ BYT 4+1, sauna, balkon, 3 koupelny, vysoké stropy, velká okna, na podlahách parkety a dlažba, dvoukřídlové interiérové dveře, vestavěné skříně, spotřebiče Bosch, myčka. Nově zrekonstruovaný byt ve 3. patře plně zrenovovaného činžovního domu s výtahem a zachovanými původními prvky v lokalitě s plnou občanskou vybaveností, pár kroků od Riegrových sadů a pár minut chůze od stanice metra Jiřího z Poděbrad. PENB: G. HIGH STANDARD APARTMENT, sauna, balcony, three bedrooms, three bathrooms, high ceilings, large windows, hardwood floors, tiles, double interior doors, built-in wardrobes, dishwasher. Brand new completely refurbished flat on the third floor of a fully renovated historic building with lift and preserved original details in the popular residential neighborhood of Vinohrady with full amenities, moments from the Riegrovy sady park, a few minute walk from Jiřího z Poděbrad metro station. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-duben.indd 4

27.03.17 9:07


Pronájem | Rubešova | Vinohrady | Praha 2 | 67 m2 | 35 000 Kč / měsíc NOVÝ DESIGNOVĚ ZAŘÍZENÝ BYT 2+kk, koupelna s vanou, vybavená šatna, klimatizace, dubové podlahy, podlahové vytápění, vestavěné úložné prostory, předokenní žaluzie, postel Hästens, pračka, sušička, spotřebiče Küppersbusch, vinotéka, TV, alarm, sklep, garážové stání. Nadstandardní byt v 1. patře nově postaveného projektu Rezidence u Muzea v atraktivní lokalitě na okraji pražských Vinohrad, pár minut chůze od Václavského náměstí a stanice metra Muzeum. PENB: B. NEW APARTMENT WITH DESIGN FURNITURE, one bedroom, bathroom with bathtub, fitted walk-in closet, air-conditioning, oak floors, floor heating, built-in storage, outdoor blinds, Hästens double bed, washer, dryer, Küppersbusch appliances, wine fridge, TV, alarm, cellar, garage parking space. Centrally located flat on the first floor of the new residential project Rezidence u Muzea, just minutes from Wenceslas Square and Muzeum metro station (lines A and C), with full amenities in the area. BER: B.

SW_pronajem-duben.indd 5

27.03.17 9:07


Pronájem | Na Dlážděnce | Troja | Praha 8 | 162 m2 | 40 000 Kč / měsíc    NOVÝ SVĚTLÝ KLIMATIZOVANÝ MEZONET 4+kk, 45 m2 terasa, 80 m2 zahrada, balkon, nádherný výhled do zeleně, 2 ložnice, pracovna,  3 koupelny, krbová kamna, klimatizace, dubové podlahy, dlažba, bezpečnostní dveře, myčka, pračka, alarm, satelit, sklep, parkování.  Nadstandardní byt ve 2. patře nově postavené vily v klidné rezidenční zástavbě s výhledy na Draháňské údolí a Velkou skálu, s rychlým  spojením do centra, 10 min. od stanice metra Kobylisy s plnou vybaveností v okolí. PENB: C. BRAND NEW BRIGHT AIR-CONDITIONED DUPLEX, 45 m2 terrace, 80 m2 garden, balcony, wonderful green views, two bedrooms, study,  three bathrooms, slow burning stove, air-conditioning, oak floors, washer, alarm, satellite, cellar, parking. High quality flat on the second floor  of a new building located in close vicinity of the Draháňské Valley and Velká skála Rocks, in a quiet residential neighborhood with quick access  to the city center, ten min. from Kobylisy metro with full amenities. BER: C.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-duben.indd 6

27.03.17 9:07


Pronájem | Řehořova | Žižkov | Praha 3 | 68 m2 | 23 500 Kč / měsíc KVALITNÍ ZAŘÍZENÝ BYT 2+kk, interiér od studia Donlic, 13 m2 terasa, designový nábytek, dřevěné podlahy, vestavěné skříně, spotřebiče Miele, pračka, sušička, TV, alarm. Luxusní byt ve zvýšeném přízemí zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem v klidné ulici 5 minut od centra, poblíž parků Vítkov a Parukářka. PENB: G. STYLISH FURNISHED FLAT, 13 m2 terrace, one bedroom, design by Donlic studio, Miele appliances, wood floors, built-in wardrobes, washer, dryer, alarm. Modern flat on the upper ground floor of a reconstructed building with a lift in a quiet street a short walk from the city center, within quick reach of Vítkov and Parukářka Parks. BER: G.

SW_pronajem-duben.indd 7

27.03.17 9:07


Pronájem | Holečkova | Smíchov | Praha 5 | 139 m2 | 60 000 Kč / měsíc NOVÝ SLUNNÝ NADSTANDARDNÍ BYT 4+kk, výhled na Prahu, balkon, 3 samostatné ložnice, 2 koupelny, vestavěné skříně a úložné prostory, dřevěné podlahy, velkoformátová dlažba, myčka, sklep, garážové stání. Moderní byt ve 3. patře nového projektu Rezidence Sacre Coeur 2 s 24h recepcí v atraktivní rezidenční lokalitě Hřebenky, v blízkosti Francouzského lycea, Kinského zahrady, Petřína a nákupního centra Nový Smíchov. Rychlá dostupnost do centra, 10 minut chůze k tramvajím na Újezdě. PENB: C. NEW HIGH QUALITY SUNNY FLAT, views of Prague, balcony, three bedrooms, two bathrooms, built-in wardrobes and storage, wooden floors, large format tiles, dishwasher, cellar, garage parking. Modern flat on the third floor of the new project Residence Sacre Coeur 2 with 24-hour reception in a sought after residential area near the Kinského Garden, Petřín Hill and Nový Smíchov shopping and entertainment center. Quick access to the city center, Anděl metro station and the French School. BER: C.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-duben.indd 8

27.03.17 9:07


Pronájem | Holečkova | Smíchov | Praha 5 | 109 m2 | 54 000 Kč / měsíc NOVÝ SAMOSTATNÝ MEZONET VE VNITROBLOKU, 4+kk, 2 terasy 30 a 12 m2, 2 koupelny, vestavěné skříně, dubové podlahy, dlažba, velkoplošná hliníková okna, elektrický kotel, myčka, shoz na prádlo, alarm. Nově postavený mezonet atypicky situovaný ve vnitrobloku renovovaného činžovního domu v atraktivní rezidenční lokalitě s rychlou dostupností do centra, v blízkosti Francouzského lycea, Kinského zahrady, Petřína a nákupního centra Nový Smíchov. PENB: D. BRAND NEW SPLIT-LEVEL COURTYARD FLAT, terraces 30 and 12 m2, three bedrooms, two bathrooms, built-in wardrobes, oak floors, tiles, floor-to-ceiling aluminum windows, electric boiler, dishwasher, laundry chute, alarm. New flat built in the courtyard of a renovated traditional residential building in a sought after residential area with quick access to the city center, near the Kinského Garden, Petřín Hill, Nový Smíchov shopping mall, Anděl metro and the French School. BER: D.

SW_pronajem-duben.indd 9

27.03.17 9:08


Pronájem | Janáčkovo nábřeží | Smíchov | Praha 5 | 196 m2 | 4 000 EUR / měsíc ATRAKTIVNÍ NÁBŘEŽNÍ BYT 5+1 PO CELKOVÉ REKONSTRUKCI, přímý výhled na Vltavu, Mánes, Národní divadlo a Tančící dům, balkon, 3 koupelny, krb, šatna, parkety, vestavěné skříně, podlahové topení v koupelnách, alarm, sklep. Kompletně nově zrekonstruovaný byt vysoké kvality ve 2. patře činžovního domu bez výtahu, v pěším dosahu Kampy, Malé Strany a Starého Města, s rychlou dostupností do centra, komerčního centra Anděl a Francouzského lycea. PENB: G. ATTRACTIVE RECONSTRUCTED RIVERSIDE APARTMENT, views of the Vltava river, National Theater and Dancing building, balcony, four bedrooms, three bathrooms, fireplace, walk-in closet, solid wood parquet floors, built-in wardrobes, alarm, cellar. Top standard newly refurbished flat on the second floor of a traditional building with no lift, centrally located near Malá Strana, the Kampa Island and the Old Town. Quick access to the Prague Castle, Anděl commercial center and the French School. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-duben.indd 10

27.03.17 9:08


Nebytový prostor | Pronájem | Havlíčkova | Praha 1 | Nové Město | 344 – 1 982 m2 | 15,25 – 16,00 EUR / m2 / měsíc Pronájem kancelářských prostor v historické budově situované v centru města, přímo u Masarykova nádraží. Budova získala ocenění v soutěži „Best of Realty 2012“ v kategorii „Rekonstruované kanceláře“ a snoubí v sobě unikátní historické prvky s moderním zařízením. Dobrá dopravní dostupnost – v těsné blízkosti stanice metra Náměstí Republiky (trasa B) a Florenc (trasa C). K dispozici recepce, bezpečnostní služba 24/7 a parkování v podzemních garážích. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space for lease in a historic building situated in the city center, right at the Masaryk Railway Station. The building won the “Best of Realty 2012” award in the category “Renovated Office” and combines unique historical features with modern facilities. Good transport accessibility – in vicinity of Náměstí Republiky (line B) and Florenc (line C) metro stations. The building amenities include reception desk, 24/7 security service and underground parking. Prices listed without VAT.

SW-commerc-duben.indd 1

27.03.17 8:57


Nebytový prostor | Pronájem | Na Strži | Praha 4 | Nusle | 200 – 10 563 m2 | cena na vyžádání | price upon request Kancelářské a obchodní prostory k pronájmu v moderním multifunkčním komplexu (dokončení Q1 2018), který svým tvarem a fasádou  v námořnickém stylu připomíná luxusní jachtu. Výborná dostupnost autem i MHD – v těsné blízkosti stanice metra Pankrác (trasa C); snadné  napojení na Pražský okruh a dálnici D1. K dispozici bude prostorná vstupní hala, dvě atria, restaurace, více než 50 teras a balkonů; a parkování  v podzemních garážích.  Office and retail space for lease in a modern multifunctional complex (completion Q1 2018) of which the shape and facade resembles a luxury  yacht. Easily accessible by car and public transport – in close vicinity of the Pankrác metro station (line C); easy connection to the Prague ring  road and the D1 highway. Building amenities include spacious entrance hall, two atriums, restaurant, over 50 terraces and balconies; parking  in the underground garage. 

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW-commerc-duben.indd 2

27.03.17 8:58


Nebytový prostor | Pronájem | Radlická | Praha 5 | Jinonice | 450 – 14 285 m2 | 14,00 – 14,50 EUR / m2 / měsíc Nová administrativní budova s kancelářskými a obchodními prostory k pronájmu, která je součástí nově vznikající moderní čtvrti na Praze 5. Budova organického tvaru nabídne, vedle vysokého architektonického designu, efektivní prostory vybavené nejmodernějšími technologiemi. Budova je dobře dostupná autem i MHD – autobusové zastávky přímo v areálu, v blízkosti stanice metra Jinonice (trasa B). Snadné napojení na dálnici D5 a městský okruh; dobrá dostupnost na letiště Václava Havla Praha. Ceny jsou uvedeny bez DPH. New administrative building with office and retail space for lease, part of an emerging modern district in Prague 5. The spacious, organic shape of the building allows high architectural design and effective premises equipped with the latest technologies. Good accessibility by car and public transport – bus stops directly in the area, in vicinity of the Jinonice metro station (line B). Easy access to the D5 highway, Prague circle and the Václav Havel Airport Prague. Prices listed without VAT.

SW-commerc-duben.indd 3

27.03.17 8:59


Nebytový prostor | Pronájem | Poděbradská | Praha 9 | Hloubětín | 484 – 968 m2 | 11,00 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory k pronájmu v administrativně-technologickém komplexu situovaném na Praze 9. Areál je dobře dostupný autem i hromadnou dopravou – v blízkosti tramvajových zastávek, s napojením na stanice metra Hloubětín a Palmovka (trasa B). K dispozici je reprezentativní konferenční sál v přízemí, centrální recepce, bezpečnostní služba a dostatek parkovacích míst v rámci areálu. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space for lease in an administrative-technological complex situated in Prague 9. The complex is easily accessible by car and public transport – in vicinity of tram stops with connection to the Hloubětín and Palmovka metro stations (line B). The building offers a representative conference room on the ground floor, central reception desk, security service and parking spaces in the area. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW-commerc-duben.indd 4

27.03.17 8:59


Nebytový prostor | Pronájem | Babákova | Praha 4 | Chodov | 165 – 1 217 m2 | 350 CZK / m2 / měsíc Nová polyfunkční budova s kancelářskými prostory k pronájmu a rozsáhlou terasou v horním patře. Budova je situovaná v blízkosti administrativní a obchodní části Prahy 4 a je dobře dostupná autem i hromadnou dopravou – v docházkové vzdálenosti od stanice metra Chodov (trasa C) a autobusových zastávek, snadné napojení na dálnici D1. K dispozici centrální recepce, konferenční sál v přízemí a dostatek parkovacích míst před budovou i v podzemních garážích. Ceny jsou uvedeny bez DPH. New multifunctional building with office space for lease and a large terrace on the top floor. The building is situated close to the administrative and business district of Prague 4 and is easily accessible by car and public transport – within walking distance from the Chodov metro station (line C) and bus stops, easy connection to the D1 highway. Boasts a central reception area, ground floor conference hall, ample parking outside the building and underground garages. Prices listed without VAT.

SW-commerc-duben.indd 5

27.03.17 9:00


Nebytový prostor | Pronájem | Nádražní | Praha 5 | Smíchov | 400 – 4 861 m2 | 14,90 EUR / m2 / měsíc Obchodně-administrativní budova s kancelářskými prostory k pronájmu situovaná na Praze 5. Budova je dobře dostupná autem i hromadnou dopravou – nachází se přímo nad vstupem do stanice metra Smíchovské nádraží (trasa B). Snadné napojení na dálnici D1, D5 a na mezinárodní letiště Václava Havla Praha. K dispozici je centrální recepce, ostraha budovy 24/7 a parkování v podzemních garážích. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Commercial-administrative building with office space for lease situated in Prague 5. Good accessibility by car and public transport – the building is directly above the entrance to the Smíchovké nádraží metro station (line B). Easy connection to the D1 and D5 highways and to the international Václav Havel Airport Prague. Building amenities include a central reception desk, 24/7 security service and underground parking. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW-commerc-duben.indd 6

27.03.17 9:05


170 ESTATE  TIRÁŽ

End.

CEO Bronislav Kvasnička, bronislav.kvasnicka@premiummediagroup.cz ŠÉFREDAKTORKA: Jitka Krulcová, jitka.krulcova@premiummediagroup.cz +420 724 230 235 ART DIRECTOR: Monika Majarová, monika.majarova@premiummediagroup.cz TITULNÍ FOTO: Ondřej Pýcha REDAKCE: Radomír Dohnal, Jan Němec, Adéla Rusňáková, Eliška Crkovská, Ondřej Pavlůsek, Jana Poncarová JAZYKOVÁ REDAKCE: Markéta Matějková SALES MANAGER: Iveta Šlemrová, iveta.slemrova@premiummediagroup.cz +420 724 432 165 Rastislav Jakub, rastislav.jakub@premiummediagroup.cz +420 720 344 524 PRODUKCE: Milan Novák, milan.novak@premiummediagroup.cz MARKETING: Zuzana Janovská, zuzana.janovska@premiummediagroup.cz TISK: Časopis ESTATE vydává Conventia Events, s.r.o.

Triangl, a.s.

IČO: 028 27 697

DISTRIBUCE: Adiservis, MediaServis, 5P Agency

ADRESA REDAKCE: Na Florenci 1332/23 Nové Město, 110 00, Praha 1

Předplatné na: www.estatemagazine.cz Cena: 95 Kč

Číslo 4/2017

Registrační číslo MK: E17881


Profile for Conventia Events s.r.o.

ESTATE 4/2017  

ESTATE 4/2017

ESTATE 4/2017  

ESTATE 4/2017

Advertisement