__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

3URVLQHF'HFHPEHUǰDZǶǬǭǼȈ

architektura design

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties ȼɵɛɨɪɥɭɱɲɟɣɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢJAN BOČAN / RETROSPEKTIVNÍ VÝSTAVA / RETROSPECTIVE EXHIBITION ǫǙǍǚǣnjǙǜǑǞǜǚǝǛǑǖǞǔǎǙnjǫ ǎǧǝǞnjǎǖnj

ČESKÝ DESIGN/

æDPSDFK Stanislav

8 2 1 0 0 1

Czech design/ ǣDZȄǽǶǴǵǰǴdzǬǵǹ

9

7 7 1 8 0 2

Z JINÉHO KOUTU SVĚTA / FROM A DIFFERENT PART OF WORLD/ ǙnjǐǜǟǏǚǘǖǜnjǪǝǎǑǞnj ŠVÝCARSKO

CZK 95 € 4,50 £ 3,50 STÁHNĚTE SI

A R C H I T E C T U R E

D E S I G N

L I F E S T Y L E


Best Local Real Estate Agency CIJ Awards 2011


Realitní kancelář SVOBODA & WILLIAMS získala prestižní ocenění časopisu CIJ Journal v kategorii Best Local Real Estate Agency (Nejlepší místní realitní kancelář). Ocenění je bezpochyby zaslouženým uznáním výjimečné kvality služeb, které tato realitní kancelář vytrvale poskytuje svým klientům.

www.svoboda-williams.com


8

ESTATE ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50 Great Britain £ 3,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Real Estate Publishing, s.r.o. Badeniho 1 160 00 Praha 6 Czech Republic T: +420 220 512 965 F: +420 220 511 943 www.estatemagazine.cz

ǹǶǬǭǸǮǨǵǰǭ 2012 Prosinec / December / ǰDZǶǬǭǼȈ

Living

Šéfredaktor / Editor In Chief Yumi Nozaki (London, UK) nozaki@estatemagazine.cz Art Director Jitka Ticháčková jitka.tichackova@gmail.com Produkce / Production Eva Jelínková jelinkova@bonafide.cz Redaktoři / Editors Helena Vavrdová redakce@estatemagazine.cz

ȎȐȓȤȍ 8

Novinky – architektura & design

News – Architecture & Design ǙǺǮǺǽǾǴ – ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǬ & ǰǴdzǬǵǹ

24

24

ýeský design: SklenČná kouzla Stanislava Žampacha

Czech Design: Glass Magic by Stanislav Žampach ǣDZȄǽǶǴǵ ǰǴdzǬǵǹ: ǝǾDZǶǷȋǹǹǺDZ ǮǺǷȄDZǭǽǾǮǺ ǝǾǬǹǴǽǷǬǮǬ ǒǬǸǻǬȁǬ 26

Z jiného koutu svČta: Švýcarsko

From a Different Part of World: Switzerland ǙǬ ǰǼǿǯǺǸ ǶǼǬȊ ǽǮDZǾǬ: ǤǮDZǵȂǬǼǴȋ

Michal Záhora redakce@estatemagazine.cz Jazyková redakce / Proof-copy Helena Vavrdová

Nemovitosti

Překlady / Translation Viktor Horák

Properties ǵȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȤ

Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz

38

Obchodní oddělení / Commercial Section

26

Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz Předplatné / Subscriptions info@estatemagazine.cz Sídlo společnosti / Headquarters Real Estate Publishing, s.r.o. Václavkova 169/1 160 00 Praha 6 Czech Republic

Redakční rada / Advisory Board Martina Huclová, Radim Koliba, Petr Kouba, Michal Macek, Zdeněk Macháček, Milorad Miškovič, David Neveselý, Yumi Nozaki, Ladislav Pflimpfl, Bedřich Skalický, Pavel Velebil, Tomáš Zykán, Jaroslav Žižka

Titulní foto MARC CAIN podzim –zima 2012/13 www.onvi.cz

40

Nejlepší nemovitosti

Best Properties ǗǿȃȄǬȋ ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈ

Prague out ǷȘȈȋȈ Ȑȏ

Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalová Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele.

Otázka pro realitní odborníky

Question for Real Estate Professionals ǎǺǻǼǺǽ ǰǷȋ ǼDZǬǷȈǹȇȁ DZǶǽǻDZǼǾǺǮ

138

Novinky / News / ǹǺǮǺǽǾǴ

146

ESTATE Tipy / ESTATE Tips / ESTATE

150

Christmas inspiration

152

JAN BOýAN / retrospektivní výstava

JAN BOþAN / Retrospective Exhibition ǫǙ ǍǚǣnjǙ / ǼDZǾǼǺǽǻDZǶǾǴǮǹǬȋ ǮȇǽǾǬǮǶǬ

152

156

AdresáĜ realitních kanceláĜí a inzerce

Real Estate Agencies and Advertisements Directory ǝǻǴǽǺǶ ǬǯDZǹǾǽǾǮ ǻǺ ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ Ǵ ǼDZǶǷǬǸǺǰǬǾDZǷDZǵ


Milí þtenáĜi, Dear readers, ǹȓȖȊȈ ȘȍȌȈȒȚȖȘȈ,

po roce opČt nastává období, které rozjasĖuje

One year later, this is again the season to

dČtské tváĜe a dospČlé nechává zapomenout

brighten the faces of children and allow adults

na starosti bČžných dní. JeštČ pĜed samotnými

to forget about their everyday cares. Even before

vánoþními svátky však þasto pĜichází nároþný

Christmas, there is the serious rush to complete

shon v podobČ dokonþování zbývajících

outstanding tasks, decorate the home and search

pracovních povinností, zdobení domácnosti

for gifts for our loved ones. This Christmas

a shánČní dárkĤ pro naše nejbližší. Tato vánoþní

tradition causes frowns on many of our faces,

tradice zpĤsobuje nejednomu z nás vrásky na

with the image of crowded shops and their vast

tváĜi a pĜedstava pĜeplnČných obchodĤ a jejich

selection, strictly speaking, preventing us from

široká nabídka nám brání si tento ve své podstatČ

enjoying this beautiful custom.

krásný zvyk vychutnat.

Estate magazine has prepared tips for you for

ýasopis Estate pro vás proto nachystal tipy na

Christmas gifts to be inspired by and thereby to

vánoþní dárky, kterými se mĤžete inspirovat

delight your relatives without yourselves being

a potČšit tak vaše blízké, aniž byste se sami

deprived of the joyful anticipation. But do not

pĜipravili o radostné tČšení. Nezapomínejte ale

forget that family wellbeing is the greatest and,

ani na to, že tím nejvČtším a zároveĖ nejlevnČjším

at the same time, the cheapest gift which you can

dárkem, který si mĤžete doma navzájem vČnovat,

grant each other at home. So enjoy it to the fullest,

je rodinná pohoda, a užívejte si ji tedy alespoĖ

at least during the Christmas season.

o Vánocích opravdu dosyta. On behalf of the entire Estate editorial staff, Za celou redakci Estate vám pĜeji pĜíjemné

I wish you a Merry Christmas and a lucky leap

prožití vánoþních svátkĤ a šĢastné vykroþení

into the New Year.

do nového roku.

ǹȗțșȚȧ ȋȖȌ ȖȗȧȚȤ ȕȈșȚțȗȐȓȖ ȊȘȍȔȧ, ȒȖȚȖȘȖȍ țȒȘȈȠȈȍȚ ȘțȔȧȕȞȍȔ ȌȍȚșȒȐȍ ȓȐȞȈ, Ȉ ȊȏȘȖșȓȣȝ ȏȈșȚȈȊȓȧȍȚ ȏȈȉȣȊȈȚȤ Ȗ ȏȈȉȖȚȈȝ ȉțȌȕȐȝ Ȍȕȍȑ. ǯȈ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȕȍȌȍȓȤ ȌȖ șȈȔȐȝ ǸȖȎȌȍșȚȊȈ Ȑ ǵȖȊȖȋȖ ȋȖȌȈ Ȕȣ ȊșȚȘȍȟȈȍȔșȧ șȖ șȚȘȍșșȖȔ Ȑ șțȍȚȖȑ Ȋ ȊȐȌȍ ȏȈȊȍȘȠȍȕȐȧ ȗȖșȓȍȌȕȐȝ ȘȈȉȖȟȐȝ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤșȚȊ, țȒȘȈȠȍȕȐȧ ȌȖȔȈ Ȑ ȗȖȐșȒȖȊ ȗȖȌȈȘȒȖȊ Ȍȓȧ ȕȈȠȐȝ ȉȓȐȏȒȐȝ. ȅȚȐ ȗȖȉȖȟȕȣȍ ȥȜȜȍȒȚȣ ǸȖȎȌȍșȚȊȍȕșȒȐȝ ȗȘȈȏȌȕȐȒȖȊ ȏȈșȚȈȊȓȧȦȚ ȕȈș ȔȖȘȡȐȚȤșȧ, Ȉ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍ Ȗ ȗȍȘȍȗȖȓȕȍȕȕȣȝ ȔȈȋȈȏȐȕȈȝ Ȑ Ȗȉ Ȑȝ ȗȘȖșȚȖ ȕȍȖȉȢȧȚȕȖȔ șȗȍȒȚȘȍ țșȓțȋ Ȑ ȚȖȊȈȘȖȊ ȔȍȠȈȍȚ ȕȈȔ ȕȈșȓȈȌȐȚȤșȧ Ȋ ȖȉȡȍȔȚȖ ȝȖȘȖȠȐȔ ȖȉȣȟȈȍȔ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț, ȏȈȉȖȚȧșȤ Ȗ ǪȈȠȍȔ ȘȖȎȌȍșȚȊȍȕșȒȖȔ ȕȈșȚȘȖȍȕȐȐ, ȎțȘȕȈȓ Estate ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȓ Ȍȓȧ ȊȈș ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ ȘȖȎȌȍșȚȊȍȕșȒȐȝ Ȑ ȕȖȊȖȋȖȌȕȐȝ ȗȖȌȈȘȒȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ, ȊȖȏȔȖȎȕȖ, ȊȌȖȝȕȖȊȧȚ ȊȈș Ȑ ȗȖȘȈȌțȦȚ ȊȈȠȐȝ ȉȓȐȏȒȐȝ ȉȍȏ ȐȏȓȐȠȕȍȑ șțȍȚȣ, șȗȍȠȒȐ, șȖȝȘȈȕȧȧ ȈȚȔȖșȜȍȘț ȘȈȌȖșȚȕȖȋȖ ȖȎȐȌȈȕȐȧ ǸȖȎȌȍșȚȊȈ. ǰ, ȒȖȕȍȟȕȖ, ȕȍ ȏȈȉțȌȤȚȍ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ șȈȔȣȔ ȉȖȓȤȠȐȔ Ȑ șȈȔȣȔ ȌȍȠȍȊȣȔ ȗȖȌȈȘȒȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈȚȤ ȌȘțȋ ȌȘțȋț ȕȈ ǸȖȎȌȍșȚȊȖ, ȧȊȓȧȍȚșȧ șȍȔȍȑȕȈȧ ȈȚȔȖșȜȍȘȈ ȓȦȉȊȐ Ȑ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȧ, ȒȖȚȖȘȖȑ, ȗȖ ȒȘȈȑȕȍȑ ȔȍȘȍ, ȕȈ ǸȖȎȌȍșȚȊȖ ȔȖȎȕȖ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȕȈșȓȈȌȐȚȤșȧ Ȋ ȗȖȓȕȖȑ ȔȍȘȍ.

ǶȚ ȐȔȍȕȐ Ȋșȍȑ ȘȍȌȈȒȞȐȐ ȎțȘȕȈȓȈ Estate ȎȍȓȈȍȔ ȊȈȔ șȟȈșȚȓȐȊȖȋȖ ǸȖȎȌȍșȚȊȈ Ȑ ǵȖȊȖȋȖ ȋȖȌȈ Ȑ ȕȖȊȣȝ țșȗȍȝȖȊ Ȋ ȕȖȊȖȔ ȋȖȌț!

Yumi PÀimpÀ Nozaki Šéfredaktorka / Editor In Chief / ȋȓȈȊȕȣȑ ȘȍȌȈȒȚȖȘ


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ

news

ǙǚǎǚǝǞǔ

novinky Inspirujte se nejnovĚjšími trendy v designu a architektuŐe a spoleÿnĚ s kapkou vaší fantazie si zaŐiďte bydlení, o kterém jste vždy snili. Ty nejlepší tipy a novinky vám na svých stránkách pŐedstaví i tentokrát ÿasopis ESTATE. Let yourself be inspired by the newest trends in design and architecture and, with just a touch of your own fantasy, design your dream home. ESTATE magazine as usual introduces you to top tips and innovations on its pages.

architektura

ǛǿǽǾȈ ǎǬǽ ǮǰǺȁǹǺǮȋǾ ǻǺǽǷDZǰǹǴDZ ǾǼDZǹǰȇ Ǯ ǰǴdzǬǵǹDZ Ǵ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼDZ, ǽǺDZǰǴǹǴǮ ǶǺǾǺǼȇDZ ǽ ǶǬǻǷDZǵ ǎǬȄDZǵ ȀǬǹǾǬdzǴǴ Ǯȇ ǽǸǺDzDZǾDZ ǽǺdzǰǬǾȈ DzǴǷȈDZ Ǯ ǽǾǴǷDZ ǽǮǺDZǵ ǸDZȃǾȇ! ǗǿȃȄǴDZ ǴǰDZǴ Ǵ ǹǺǮǴǹǶǴ ǾǺǷȈǶǺ ǰǷȋ ǎǬǽ ǽǹǺǮǬ ǽǾǼǬǹǴȂǬȁ DzǿǼǹǬǷǬ ESTATE.

KNIHOVNA Z VęTVÍ A LIBRARY OF BRANCHES ǍǔǍǗǔǚǞǑǖnj ǔǓ ǎǑǞǎǑǕ V þínĚ byla dokonÿena stavba netradiÿní knihovny, jejíž speciÀkem je použitý materiál. Do ocelového rámu obvodové konstrukce jsou vertikálnĚ zasazeny opracované vĚtve z blízkých stromŢ, jež vytváŐí originální vzor, který pŐirozenĚ zapadá do svého okolí. Interiér je zaŐízen v ortogonálním stylu a je celý ze dŐeva. Police s knihami jsou souÿástí vnĚjších stĚn, které slouží jako zdroj pŐirozeného svĚtla a pŐitom neumožŁují výhled do exteriéru díky obkladu z vĚtví. A non-traditional library building in China has been completed, with the special feature being the materials used in its construction. Vertically placed, trimmed branches of trees from the immediate area were added to the steel frame of the surrounding structure to create an original pattern which naturally blends with the surroundings. The interior was furnished in orthogonal style and is entirely of wood. The bookshelves form part of the outer walls, serving as a source of natural light and, at the same time, not allowing a view of the exterior due to the cladding of branches. ǎ ǖǴǾǬDZ ǭȇǷǺ dzǬǮDZǼȄDZǹǺ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǺ ǹDZǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺǵ ǭǴǭǷǴǺǾDZǶǴ, ǺǽǺǭDZǹǹǺǽǾȈ ǶǺǾǺǼǺǵ dzǬǶǷȊȃǬDZǾǽȋ Ǯ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǹǺǸ ǻǼǴ ǽǾǼǺǵǶDZ ǸǬǾDZǼǴǬǷDZ. ǎ ǽǾǬǷȈǹǿȊ ǼǬǸǿ ǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴ ǶǺǼǻǿǽǬ ǮDZǼǾǴǶǬǷȈǹǺ ǻǺǸDZȅDZǹȇ ǺǭǼǬǭǺǾǬǹǹȇDZ ǮDZǾǮǴ ǽ ǽǺǽDZǰǹǴȁ ǰDZǼDZǮȈDZǮ, ȃǾǺ ǽǺdzǰǬDZǾ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǵ ǿdzǺǼ, ǶǺǾǺǼȇǵ DZǽǾDZǽǾǮDZǹǹǺ ǮǻǴǽȇǮǬDZǾǽȋ Ǯ ǺǶǼǿDzǬȊȅǿȊ DZǯǺ ǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊ. ǔǹǾDZǼȈDZǼ ǺȀǺǼǸǷDZǹ Ǯ ǺǼǾǺǯǺǹǬǷȈǹǺǸ ǽǾǴǷDZ Ǵ ǮDZǽȈ ǽǺǽǾǺǴǾ Ǵdz ǰDZǼDZǮǬ. ǛǺǷǶǴ ǽ ǶǹǴǯǬǸǴ ȋǮǷȋȊǾǽȋ ȃǬǽǾȈȊ ǮǹDZȄǹǴȁ ǽǾDZǹ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǽǷǿDzǬǾ ǴǽǾǺȃǹǴǶǺǸ DZǽǾDZǽǾǮDZǹǹǺǯǺ ǽǮDZǾǬ Ǵ ǻǼǴǾǺǸ ǹDZ ǻǺdzǮǺǷȋȊǾ ǮǴǰDZǾȈ ǮǹDZȄǹȊȊ ǻDZǼǽǻDZǶǾǴǮǿ Ǵdz-dzǬ ǺǭǺǷǺȃǶǴ Ǵdz ǮDZǾǮDZǵ. Foto / photos / ȀǺǾǺ: Li Xiaodong

8


PRO VAŠE SMYSLY TO BUDE VÝZVA! NOVÁ TELEVIZE BEOVISION 11 Mistrovský kousek digitální zábavy se zvukem a obrazem, který uvidíte, uslyšíte a procítíte. To je nová Smart TV od Bang & Olufsen. Pįijìte se k nám na ni podívat: Bang & Olufsen, Jáchymova 4, Praha 1, www.kd-elekronika.cz.

Naskenujte tento kód a uvidíte BeoVision 11 naživo nebo si ji prohlédnøte na bang-olufsen.com/beovision11.


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ ŽIVOT V KONTEJNERU LIFE IN A CONTAINER ǒǔǓǙǨ ǎ ǖǚǙǞǑǕǙǑǜǑ Originální koncept mobilních domŢ pŐedstavilo v Itálii studio Architech. Základní myšlenka spoÿívá ve využití standardního dopravního kontejneru pro bydlení. Podle návrhu architektŢ tak vznikl trojpodlažní minidomek, který mŢže být na korbĚ nákladního auta transportován na potŐebné místo. Díky použití atypických zaŐizovacích pŐedmĚtŢ v interiéru vznikl uvnitŐ prostor, který nabízí svým obyvatelŢm vše potŐebné pro bydlení. Jeho využití se nabízí zejména tam, kde vznikne akutní potŐeba doÿasného ubytování - napŐ. pŐi živelných katastrofách nebo také pŐi pŐíležitosti konání velkých spoleÿenských akcí, jako je napŐíklad olympiáda nebo svĚtová výstava Expo. An original concept of a mobile home has been presented by the Architech studio in Italy. The basic idea is the utilisation of a standard transport container as a residence. A three-storey mini-house that can be transported on a truck body to the desired location has been created according to the architects‘ design. Due to the use of unusual Àxtures in the interior, a space has arisen which offers residents every necessity for living. Its function is mainly suited to sites where there is an acute need for temporary accommodation – e.g. after natural disasters and also to provide accommodation at major social events, such as the Olympics or World Expo. ǚǼǴǯǴǹǬǷȈǹǿȊ ǶǺǹȂDZǻȂǴȊ ǸǺǭǴǷȈǹȇȁ ǰǺǸǺǮ ǻǼDZǰǽǾǬǮǴǷǬ Ǯ ǔǾǬǷǴǴ ǽǾǿǰǴȋ «Architech». ǚǽǹǺǮǹǬȋ ǴǰDZȋ dzǬǶǷȊȃǬDZǾǽȋ Ǯ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴǴ ǽǾǬǹǰǬǼǾǹǺǯǺ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺǯǺ ǶǺǹǾDZǵǹDZǼǬ ǰǷȋ DzǴǷǴȅǹǺǯǺ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǬ. ǛǺ ǻǼǺDZǶǾǿ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǺǮ ǮǺdzǹǴǶ ǾǼDZȁȉǾǬDzǹȇǵ ǸǴǹǴ-ǰǺǸǴǶ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǯǼǿdzǺǮǺǵ ǸǬȄǴǹDZ ǸǺDzDZǾ ǭȇǾȈ ǰǺǽǾǬǮǷDZǹ Ǯ ǹǿDzǹǺDZ ǸDZǽǾǺ. ǍǷǬǯǺǰǬǼȋ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴȊ ǹDZǽǾǬǹǰǬǼǾǹǺǯǺ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋ Ǵ ǸDZǭDZǷǴ ǮǹǿǾǼǴ ǮǺdzǹǴǶǷǺ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺ, Ǯ ǶǺǾǺǼǺǸ DZǯǺ ǺǭǴǾǬǾDZǷȋǸ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǽȋ ǮǽDZ ǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺDZ ǰǷȋ DzǴǷȈȋ. ǑǯǺ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZ ȁǺǼǺȄǺ ǾǬǸ, ǯǰDZ ǮǺdzǹǴǶǬDZǾ ǺǽǾǼǬȋ ǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺǽǾȈ ǮǺ ǮǼDZǸDZǹǹǺǸ DzǴǷȈDZ – ǹǬǻǼǴǸDZǼ, Ǯ ǽǷǿȃǬDZ ǽǾǴȁǴǵǹȇȁ ǭDZǰǽǾǮǴǵ, ǴǷǴ Ǯ ǽǮȋdzǴ ǽ ǻǼǺǮDZǰDZǹǴDZǸ ǭǺǷȈȄǴȁ ǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇȁ ǸDZǼǺǻǼǴȋǾǴǵ, ǾǬǶǴȁ ǶǬǶ ǚǷǴǸǻǴǵǽǶǴDZ ǴǯǼȇ ǴǷǴ ǘDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹǬȋ ǘǴǼǺǮǬȋ ǎȇǽǾǬǮǶǬ. Foto / photos / ȀǺǾǺ: Architech – Architecture and Technology

10


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ ARCHITEKTURA NA VLNÁCH ARCHITECTURE ON THE WAVES njǜǡǔǞǑǖǞǟǜnj Ǚnj ǎǚǗǙnjǡ Podle návrhu Marka ŏídkého a Františka ŠŘasty vznikl hausbót, který by svým vzhledem mohl smĚle konkurovat nejednomu domu. Hausbót je navržen pro trvalý pobyt dvou lidí nebo jako víkendový dŢm pro celou rodinu. Druhé patro s ložnicí je demontovatelné, aby bylo možné bĚhem plavby po kanálech podplouvat mosty. A houseboat has been created according to the project of Marek ŏídký and František ŠŘasta which, by its appearance, daringly rivals any house. The houseboat was designed for the permanent residence of two people or as a weekend house for an entire family. The upper Áoor with a bedroom is removable, so that it is possible to sail under bridges during voyages. ǛǺ ǻǼǺDZǶǾǿ ǘǬǼǶǬ ǜDzǴǰǶǺǯǺ Ǵ ǠǼǬǹǾǴȄǶǬ ǤǾȋǽǾȇ ǮǺdzǹǴǶǷ ȁǬǿǽǭǺǾ -ǻǷǬǮǿȃǴǵ ǰǺǸ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǽǮǺǴǸ ǮǹDZȄǹǴǸ ǮǴǰǺǸ ǸǺDzDZǾ ǽǺǻDZǼǹǴȃǬǾȈ ǹDZ ǽ ǺǰǹǴǸ ǹǬǽǾǺȋȅǴǸ ǰǺǸǺǸ. ǡǬǿǽǭǺǾ ǻǼDZǰǹǬdzǹǬȃDZǹ ǰǷȋ ǻǺǽǾǺȋǹǹǺǯǺ ǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋ ǰǮǿȁ ȃDZǷǺǮDZǶ, ǴǷǴ Ǯ ǶǬȃDZǽǾǮDZ ǰǺǸǬ ǮȇȁǺǰǹǺǯǺ ǰǹȋ ǰǷȋ ǮǽDZǵ ǽDZǸȈǴ. ǎǾǺǼǺǵ ȉǾǬDz ǽǺ ǽǻǬǷȈǹDZǵ ǸǺDzǹǺ ǰDZǸǺǹǾǴǼǺǮǬǾȈ, ȃǾǺǭȇ ǮǺ ǮǼDZǸȋ ǻǷǬǮǬǹǴȋ ǻǺ ǶǬǹǬǷǬǸ ǸǺDzǹǺ ǭȇǷǺ ǻǼǺǻǷȇǮǬǾȈ ǻǺǰ ǸǺǽǾǬǸǴ. Foto / photos / ȀǺǾǺ: Richard Navara

EKOLOGICKÝ OVÁL ECOLOGICAL OVAL ǩǖǚǗǚǏǔǣǑǝǖǔǕ ǚǎnjǗ Zadání pro architekty z Barnaby Gunning Architects nebylo jednoduché. MĚlo jít o rodinný dŢm z levných materiálŢ, který by byl ale maximálnĚ energeticky úsporný. Z tohoto dŢvodu padla volba na eliptický pŢdorys, jelikož má nejvíc podlahové plochy pŐi nejmenší možné ploše obvodových stĚn, kterými teplo uniká. Pro lepší hospodaŐení s energiemi je v domĚ instalována rekuperace vzduchu a solární panely pro elektŐinu i ohŐev vody. The assignment for the architects of Barnaby Gunning Architects was not a simple one. It was to construct a family house of cheap materials which are maximally power efÀcient. For this reason, the choice fell on an elliptical plan, because it has the greatest Áoor space in the smallest possible area of peripheral walls through which heat can escape. Air recuperation and solar panels for electricity and the heating of water were installed for better energy management in the home. ǓǬǰǬǹǴDZ ǰǷȋ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǺǮ Ǵdz «Barnaby Gunning Architects» ǭȇǷǺ ǹDZǷDZǯǶǴǸ. ǙǬǰǺ ǭȇǷǺ ǽǺdzǰǬǾȈ ǽDZǸDZǵǹȇǵ ǰǺǸ Ǵdz ǰDZȄDZǮȇȁ ǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǭȇ ǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹǺ ȉǶǺǹǺǸǴǷǴ ȉǹDZǼǯǴȊ. ǛǺ ȉǾǺǵ ǻǼǴȃǴǹDZ dzǬ ǺǽǹǺǮǿ ǭȇǷǬ ǮdzȋǾǬ ȉǷǷǴǻǾǴȃDZǽǶǬȋ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬ, ǾǬǶ ǶǬǶ ǺǹǬ ǻǺdzǮǺǷȋDZǾ ǴǸDZǾȈ ǹǬǴǭǺǷȈȄǿȊ ǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾȈ ǻǺǷǬ ǻǼǴ ǹǬǴǸDZǹȈȄDZǵ ǮǺdzǸǺDzǹǺǵ ǻǷǺȅǬǰǴ ǻDZǼǴȀDZǼǴȃDZǽǶǴȁ ǽǾDZǹ, ȃDZǼDZdz ǶǺǾǺǼȇDZ ǿȁǺǰǴǾ ǾDZǻǷǺ. ǐǷȋ ǭǺǷDZDZ ȉȀȀDZǶǾǴǮǹǺǯǺ ǿǻǼǬǮǷDZǹǴȋ ȉǹDZǼǯǴDZǵ Ǯ ǰǺǸDZ ǿǽǾǬǹǺǮǷDZǹǬ ǽǴǽǾDZǸǬ ǼDZǶǿǻDZǼǬȂǴǴ ǮǺdzǰǿȁǬ Ǵ ǽǺǷǹDZȃǹȇDZ ǻǬǹDZǷǴ ǰǷȋ ǻǼǺǴdzǮǺǰǽǾǮǬ ȉǷDZǶǾǼǺȉǹDZǼǯǴǴ Ǵ ǹǬǯǼDZǮǬ ǮǺǰȇ Foto / photos / ȀǺǾǺ: Barnaby Gunning Architects 12


DON’T WANT TO GO HOME? Enter your unique membership password „LUXURY-LIFE“ and take advantage of our unrepeatable offer available only on on-line reservation system www.savoywestend.cz


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ

design DÁREK, KTERÝ OHROMÍ… PRO ORIGINÁL DO KOTELNY! A GIFT THAT WILL AMAZE ... VISIT KOTELNA FOR AN ORIGINAL Ǜǚǐnjǜǚǖ, ǖǚǞǚǜǧǕ ǎǚǝǡǔǞǔǞ ... Ǔnj ǚǜǔǏǔǙnjǗǨǙǧǘ Ǜǚǐnjǜǖǚǘ ǎ «ǖǚǞǑǗǨǙǟ»!

Prosincovými prodejními trhy s kvalitním umĚním generace souÿasných výtvarníkŢ vyvrcholí v galerii Kotelna v ŏíÿanech výstavní sezona 2012. Originální obrazy, grafiky i sochy bude možné zhlédnout a nakoupit ve dnech 5. 12. 2012 –11. 1. 2013 v otvíracích hodinách pŐímo v galerii ÿi objednat v sekci prodeje moderního umĚní na webových stránkách galerie. The 2012 exhibition season in Galerie Kotelna in ŏíÿany will culminate in the December sales market with quality works of art by the generation of contemporary artists. Original paintings, graphics and statues will be exhibited and available for purchase during opening hours in the Gallery from 5th December 2012–11th January 2013. It will also be possible to place your order online in the Modern Art Sale section of the Gallery‘s website. ǎ ǰDZǶǬǭǼDZ Ǯ ǻǺǻǿǷȋǼǹǺǵ Ǵ ǷȊǭǴǸǺǵ ǻǺǽDZǾǴǾDZǷȋǸǴ ǯǬǷDZǼDZDZ «Kotelna» Ǯ ǜDzǴȃǬǹǬȁ ǿ ǛǼǬǯǴ ǮȇǽǾǬǮǺȃǹȇǵ ǽDZdzǺǹ 2012 ǯǺǰǬ dzǬǮDZǼȄǴǾǽȋ ǻǼǬdzǰǹǴȃǹǺǵ ǮȇǽǾǬǮǶǺǵ-ǻǼǺǰǬDzDZǵ ǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹȇȁ ǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴǵ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǯǺ ǴǽǶǿǽǽǾǮǬ. ǚǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇDZ ǶǬǼǾǴǹȇ, ǯǼǬȀǴǶǿ Ǵ ǽǶǿǷȈǻǾǿǼȇ ǸǺDzǹǺ ǭǿǰDZǾ ǿǮǴǰDZǾȈ Ǵ ǶǿǻǴǾȈ ǽ 05. 12. 2012 ǻǺ 11.01.2013 ǮǺ ǮǼDZǸȋ ǼǬǭǺǾȇ ǯǬǷDZǼDZǴ, ǴǷǴ dzǬǶǬdzǬǾȈ Ǯ ǼǬdzǰDZǷDZ ǻǼǺǰǬDz ǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴǵ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǯǺ ǴǽǶǿǽǽǾǮǬ ǹǬ ǽǬǵǾDZ ǯǬǷDZǼDZǴ. Galerie Kotelna, Plynární 1, 251 01 ŏíÿany, www.galeriekotelna.cz

KOUZLO DęTSKÝCH POKOJš OD ALTAMODA THE MAGIC OF CHILDREN’S BEDROOMS BY ALTAMODA ǝǖnjǓǚǣǙǧǑ ǐǑǞǝǖǔǑ ǚǞ ALTAMODA Nábytek pro dĚtské pokoje AltaModa od výrobce LINEA B je pŢsobivý svým tematickým provedením, designem a vysokou kvalitou. Série nábytku Spirit pro chlapecké pokoje je v britském duchu s loveckými prvky. Nábytek v sérii Willy se vyrábí v blankytnĚ modré barvĚ. DvíŐka skŐínĚ a noÿních stolkŢ zdobí obrazy letadel v retro stylu. DĚtské pokoje pro dívky napodobují krásné budoáry. DĚtské pokoje od AltaModa jsou nejen krásné, ale i funkÿní. V salonu Martin-Home si mŢžete objednat dĚtský pokoj od AltaModa, který bude zábavou pro dĚti i jejich rodiÿe. AltaModa children’s bedroom furniture by LINEA B manufacturer is impressive in its thematic style, design and high quality. The Spirit series of boys‘ bedroom furniture is designed in the British spirit with hunting elements. The Willy series of furniture is in a sky blue colour. The doors of cupboards and bedside tables are decorated with the paintings of aeroplanes in retro style. The girls’ bedrooms resemble beautiful boudoirs. AltaModa children’s bedrooms are beautiful as well as functional. Orders may be placed in the Martin-Home salon for AltaModa children’s bedrooms which will be enjoyed by children as well as their parents. ǘDZǭDZǷȈ ǰǷȋ ǰDZǾǽǶǴȁ ǶǺǸǹǬǾ ǶǺǷǷDZǶȂǴǴ AltaModa ǺǾ ȀǬǭǼǴǶǴ «LINEA B» ǮǻDZȃǬǾǷȋeǾ ǽǮǺǴǸ ǾDZǸǬǾǴȃDZǽǶǴǸ ǴǽǻǺǷǹDZǹǴDZǸ, ǰǴdzǬǵǹǺǸ Ǵ ǮȇǽǺǶǴǸ ǶǬȃDZǽǾǮǺǸ. ǝDZǼǴȋ ǸDZǭDZǷǴ ǰǷȋ ǶǺǸǹǬǾȇ ǸǬǷȈȃǴǶǬ Spirit ǮȇǻǺǷǹDZǹǬ Ǯ ǭǼǴǾǬǹǽǶǺǸ ǰǿȁDZ ǽ ȉǷDZǸDZǹǾǬǸǴ ǺȁǺǾǹǴȃȈDZǯǺ ǽǾǴǷȋ. ǎ ǽDZǼǴǴ Willy ǰǴdzǬǵǹ ǸDZǭDZǷǴ ǮȇǻǺǷǹDZǹ Ǯ ǹDZǭDZǽǹǺ-ǯǺǷǿǭǺǸ ȂǮDZǾDZ. ǝǾǮǺǼǶǴ ȄǶǬȀǺǮ Ǵ ǻǼǴǶǼǺǮǬǾǹȇȁ ǾǿǸǭ ǿǶǼǬȄǬȊǾ ǴdzǺǭǼǬDzDZǹǴȋ ǽǬǸǺǷȌǾǺǮ Ǯ ǼDZǾǼǺ ǽǾǴǷDZ. ǐDZǾǽǶǴDZ ǰǷȋ ǰDZǮǺȃDZǶ ǽǺǰDZǼDzǬǾ Ǯ ǽDZǭDZ ǴǰDZȊ ǭǿǰǿǬǼǬ. ǐDZǾǽǶǴDZ ǺǾ AltaModa ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǶǼǬǽǴǮȇDZ, ǹǺ Ǵ ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹȇDZ. ǎ ǽǬǷǺǹDZ Martin-Home Ǯȇ ǸǺDzDZǾDZ dzǬǶǬdzǬǾȈ ǰDZǾǽǶǿȊ ǶǺǸǹǬǾǿ ǺǾ AltaModa, ǶǺǾǺǼǬȋ ǻǺǹǼǬǮǴǾǽȋ ǶǬǶ ǰDZǾȋǸ, ǾǬǶ Ǵ Ǵȁ ǼǺǰǴǾDZǷȋǸ. SALON NÁBYTKU MARTIN -HOME Korunní 1310/56, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, www.nabytekcz.com 14


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ

BEOVISION 11 BeoVision 11 je první televizí s novou platformou Bang & Olufsen Smart TV, která umožŁuje snadné pŐepínání mezi televizními kanály, internetem a dalším interaktivním obsahem. MŢžete ji umístit na motorizovaný stojan nebo zavĚsit pomocí nástĚnného motorizovaného držáku a ovladaÿem ji natáÿet od zdi až do úhlu 90°. K dispozici je i podstavec na principu malíŐského stojanu. Na výbĚr máte z šesti barev tkaniny pŐedního krytu, stŐíbrného nebo ÿerného pŐedního rámu a ÿerné nebo bílé zadní skŐínĚ. BeoVision 11 koupíte s úhlopŐíÿkou 40, 46 a 55 palcŢ. Cena: od 166 450 Kÿ BeoVision 11 is the first television with the new Bang & Olufsen Smart TV platform which enables easy switching between television channels, Internet and other interactive content. You can place it on a motorised stand or hang it up on a motorised wall holder and, by remote control, change its angle to the wall by up to 90°. There is also a base constructed on the principle of a painter’s easel. There is a choice of 6 fabric colours for the front cover, a silver or black front frame and black or white rear casing. The BeoVision 11 is available with a diagonal screen size of 40, 46 and 55 inches. Price: from 166,450 CZK BeoVision 11 – ȉǾǺ ǻDZǼǮȇǵ ǾDZǷDZǮǴdzǺǼ ǽ ǹǺǮǺǵ ǻǷǬǾȀǺǼǸǺǵ Bang & Olufsen Smart TV, ǶǺǾǺǼǬȋ ǻǺdzǮǺǷȋDZǾ ǷDZǯǶǺ ǻDZǼDZǶǷȊȃǬǾȈǽȋ ǸDZDzǰǿ ǾDZǷDZǮǴdzǴǺǹǹȇǸǴ ǶǬǹǬǷǬǸǴ, ǔǹǾDZǼǹDZǾǺǸ Ǵ ǰǼǿǯǴǸ ǴǹǾDZǼǬǶǾǴǮǹȇǸ ǶǺǹǾDZǹǾǺǸ. ǎȇ ǸǺDzDZǾDZ ǻǺǽǾǬǮǴǾȈ DZǯǺ ǹǬ ǸǺǾǺǼǴdzǴǼǺǮǬǹǹǿȊ ǽǾǺǵǶǿ ǴǷǴ ǻǺǮDZǽǴǾȈ ǹǬ ǹǬǽǾDZǹǹȇǵ ǸǺǾǺǼǴdzǴǼǺǮǬǹǹȇǵ ǶǼǺǹȄǾDZǵǹ Ǵ ǽ ǻǺǸǺȅȈȊ ǻǿǷȈǾǬ ǿǻǼǬǮǷDZǹǴȋ ǻǺǮǺǼǬȃǴǮǬǾȈ ǺǾ ǽǾDZǹȇ ǰǺ ǿǯǷǬ ǮǻǷǺǾȈ ǰǺ 90°. ǝǿȅDZǽǾǮǿDZǾ ǽǾǺǵǶǬ, ǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǹǬȋ ǻǺ ǻǼǴǹȂǴǻǿ ȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹǺǯǺ ǸǺǷȈǭDZǼǾǬ. ǎȇ ǸǺDzDZǾDZ ǮȇǭǼǬǾȈ ǺǰǴǹ Ǵdz ȄDZǽǾǴ ȂǮDZǾǺǮ ǰǷȋ ǾǶǬǹǴ ǻDZǼDZǰǹDZǵ ǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾǴ, ǽDZǼDZǭǼȋǹǿȊ ǴǷǴ ȃDZǼǹǿȊ ǼǬǸǿ Ǵ ȃDZǼǹȇǵ ǴǷǴ ǭDZǷȇǵ dzǬǰǹǴǵ ǶǺǼǻǿǽ. ǘǺDzǹǺ ǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴ BeoVision 11 ǽ ǰǴǬǯǺǹǬǷȈȊ 40, 46 Ǵ 55 ǰȊǵǸǺǮ. ǢDZǹǬ: ǺǾ 166 450 ǶǼǺǹ

BEOPLAY A9 Zvukový systém BeoPlay A9 má natolik silný hlas, že obsáhne tŐeba celé podkroví. Z digitálních pŐístrojŢ pŐehrává bezdrátovĚ a navíc je kouzelný, a to nejen vizáží. Hlasitost zvuku totiž mŢžete ovládat jen lehkým pohlazením jeho horní hrany. VážnĚ je magický! Cena: 53 000 Kÿ The voice of the BeoPlay A9 sound system is so powerful that it can cover, for example, an entire attic. It plays wirelessly from digital devices and, what‘s more, it is magical, and not only in its appearance! Indeed, you can control the sound volume by only a light caress on its upper edge. That is real magic! Price: 53,000 CZK ǓǮǿǶǺǮǬȋ ǽǴǽǾDZǸǬ BeoPlay A9 ǴǸDZDZǾ ǾǬǶǿȊ ǸǺȅǹǺǽǾȈ dzǮǿǶǬ, ȃǾǺ ǸǺDzDZǾ, ǹǬǻǼǴǸDZǼ, dzǬǻǺǷǹǴǾȈ ǸǿdzȇǶǺǵ ǺǯǼǺǸǹǿȊ ǸǬǹǽǬǼǰǿ. ǔdz ȂǴȀǼǺǮǺǵ ǬǻǻǬǼǬǾǿǼȇ ǽǺȃDZǾǬDZǾǽȋ ǰǬDzDZ ǽ ǭDZǽǻǼǺǮǺǰǹȇǸǴ ǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬǸǴ Ǵ ǮǺǺǭȅDZ DZDZ ǸǺDzǹǺ ǹǬdzǮǬǾȈ ǮǺǷȄDZǭǹǺǵ, ǻǼǴȃDZǸ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǺǭǷǴǶǿ. ǏǼǺǸǶǺǽǾȈ dzǮǿǶǬ ǸǺDzǹǺ ǼDZǯǿǷǴǼǺǮǬǾȈ ǷDZǯǶǴǸ ǶǬǽǬǹǴDZǸ DZDZ ǮDZǼȁǹDZǯǺ ǶǼǬȋ. ǩǾǺ ǰDZǵǽǾǮǴǾDZǷȈǹǺ ǮȇǯǷȋǰǴǾ ǸǬǯǴȃDZǽǶǴ! ǢDZǹǬ: 53 000 CZK Prodává Bang & Olufsen, Jáchymova 4, Praha 1. www.kd-elektronika.cz

16


1+KK až 5+KK BYDLETE NA SKVĚLÉ ADRESE ŠIROKÁ NABÍDKA BYTŮ Od 1+kk po mezonetové byty

SKVĚLÉ CENY OD 55.000 Kč/m2 Cena zahrnuje parkování, sklep a terasy

NADĚLTE SI VELKORYSÝ PROSTOR V NADSTANDARDNÍM PROVEDENÍ!

SOUKROMÝ PARK Park plný zeleně pouze pro rezidenty

RECEPCE S OSTRAHOU Praktické služby a bezpečí

w w w. c e n t r a l p a r k p r a h a . c o m


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ MONDEO PŏEDSTAVUJE EXKLUZIVNÍ VYBAVENÍ PRO VÁŠ INTERIÉR: DVEŏNÍ A OKENNÍ KLIKY, NÁBYTKOVÉ ÚCHYTY A KOUPELNOVÉ DOPLŀKY. MONDEO INTRODUCES EXCLUSIVE FITTINGS FOR YOUR INTERIOR: DOOR HANDLES, WINDOW HANDLES, CUPBOARD HANDLES AND BATHROOM ACCESSORIES. ǖǚǘǛnjǙǔǫ MONDEO ǛǜǑǐǝǞnjǎǗǫǑǞ ǩǖǝǖǗǪǓǔǎǙǚǑ ǚǍǚǜǟǐǚǎnjǙǔǑ ǐǗǫ ǎnjǤǑǏǚ ǔǙǞǑǜǨǑǜnj: ǐǎǑǜǙǧǑ ǜǟǣǖǔ, ǚǖǚǙǙǧǑ ǜǟǣǖǔ, ǘǑǍǑǗǨǙǧǑ ǜǟǣǖǔ ǔ njǖǝǑǝǝǟnjǜǧ ǐǗǫ ǎnjǙǙǚǕ ǖǚǘǙnjǞǧ. Koupelnové doplŁky Mondeo rozjasní váš domov – uvĚdomujeme si, že je to právĚ dŢraz na detail, který dotváŐí každý interiér. Vyberte si z široké nabídky unikátních designŢ, které v sobĚ spojují eleganci, umĚlecké provedení a funkÿnost. AŘ jste milovníkem klasických tvarŢ ÿi upŐednostŁujete zdobné Őešení s nádechem luxusu, Mondeo pŐedÿí vaše oÿekávání. V nadstandardním Őešení vám nabízíme také zasazení krystalŢ Swarovski ÿi potah 24karátovým zlatem. VŐele doporuÿujeme! Mondeo bathroom accessories will brighten your home – we realise that it is the attention to detail which complements any interior. Choose from a wide variety of unique designs that combine elegance, artistic Ànishes and functionality. Whether you are a lover of classic design or prefer a decorative solution with a touch of luxury, Mondeo will exceed your expectations. For high-quality solutions, we also offer you the embedding of Swarovski crystals or 24-carat gold plating. WE HIGHLY RECOMMEND Mondeo! njǶǽDZǽǽǿǬǼȇ ǰǷȋ ǮǬǹǹǺǵ ǶǺǸǹǬǾȇ Mondeo, ǹDZǽǺǸǹDZǹǹǺ, ǽǾǬǹǿǾ ǿǶǼǬȄDZǹǴDZǸ ǮǬȄDZǯǺ ǰǺǸǬ. ǘȇ ǯǬǼǬǹǾǴǼǿDZǸ, ȃǾǺ ǬǶǽDZǽǽǿǬǼȇ Mondeo – ȉǾǺ ǽǾǴǷȈǹȇǵ ǬǶȂDZǹǾ ǹǬ ǰDZǾǬǷȋȁ, ǶǺǾǺǼȇDZ dzǬǮDZǼȄǬȊǾ ǺȀǺǼǸǷDZǹǴDZ ǷȊǭǺǯǺ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬ. ǎȇǭDZǼǴǾDZ Ǵdz ȄǴǼǺǶǺǯǺ ǼǬdzǹǺǺǭǼǬdzǴȋ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴȁ ǿǹǴǶǬǷȈǹȇȁ ǸǺǰDZǷDZǵ, ǽǺȃDZǾǬȊȅǴȁ Ǯ ǽDZǭDZ ȉǷDZǯǬǹǾǹǺǽǾȈ, ȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹǿȊ ǺǭǼǬǭǺǾǶǿ Ǵ ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹǺǽǾȈ. ǔ ǹDZǮǬDzǹǺ, ȋǮǷȋDZǾDZǽȈ ǷǴ Ǯȇ ǷȊǭǴǾDZǷDZǸ ǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǴȁ ȀǺǼǸ ǴǷǴ ȋǼǶǴȁ ǰDZǶǺǼǬǾǴǮǹȇȁ ǸǺǰDZǷDZǵ ǽ ǺǾǾDZǹǶǺǸ ǼǺǽǶǺȄǴ, ǬǶǽDZǽǽǿǬǼȇ Mondeo ǻǼDZǮdzǺǵǰǿǾ ǮǽDZ ǮǬȄǴ ǺDzǴǰǬǹǴȋ! ǑǽǾȈ ǹDZǽǾǬǹǰǬǼǾǹȇDZ ǸǺǰDZǷǴ ǽ ǮǶǼǬǻǷDZǹǴȋǸǴ ǶǼǴǽǾǬǷǷǺǮ Swarovski ǴǷǴ ǻǺǶǼȇǾȇDZ 24-ǶǬǼǬǾǹȇǸ dzǺǷǺǾǺǸ. ǜDZǶǺǸDZǹǰǿDZǸ ǮǽDZǸ ǷȊǭȋȅǴǸ ǽǾǴǷȈ Ǵ ǼǺǽǶǺȄȈ! Jana Michaud, info@kliky-mondeo.cz, +420 777 608 422, www.kliky-mondeo.cz

UNIKÁTNÍ INDUKþNÍ VARNÁ DESKA VE STŏÍBRNÉM PROVEDENÍ – HIT LETOŠNÍHO PODZIMU UNIQUE INDUCTION HOB IN SILVER – THIS AUTUMN‘S HIT ǟǙǔǖnjǗǨǙnjǫ ǔǙǐǟǖǢǔǚǙǙnjǫ ǎnjǜǚǣǙnjǫ ǛnjǙǑǗǨ ǎ ǝǑǜǑǍǜǫǙǚǕ ǎnjǜǔnjǢǔǔ – ǡǔǞ ǩǞǚǕ ǚǝǑǙǔ! Sklokeramická indukÿní varná deska ACM 808 BA/S v unikátním barevném provedení spojuje výhody rychlého, bezpeÿného a energeticky nenároÿného vaŐení s originálním designem. Má standardní rozmĚr 58 cm a ÿtyŐi indukÿní plotny, z nichž dvĚ tvoŐí tzv. Áexi zónu. Ta propojuje dvĚ plotýnky v jednu aktivní zónu, na kterou je možné umístit vĚtší nebo oválný hrnec. Doporuÿená cena pro kuchyŁská studia je 16 990 Kÿ vÿetnĚ DPH. The ACM 808 BA/S glass-ceramic induction hob in a unique colour combines the advantages of fast, safe and energy-saving cooking with original design. It has the standard 58-cm dimensions and four induction plates, two of which make up the Áexi zone. This connects two plates into one active zone on which it is possible to place a large or oval pot. The suggested price for studio kitchens is 16,990 CZK including VAT. ǝǾDZǶǷǺǶDZǼǬǸǴȃDZǽǶǬȋ ǴǹǰǿǶȂǴǺǹǹǬȋ ǮǬǼǺȃǹǬȋ ǻǬǹDZǷȈ ACM 808 BA / S – ǸǺǰDZǷȈ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǯǺ ȂǮDZǾǺǮǺǯǺ ǰǴdzǬǵǹǬ – ǽǺȃDZǾǬDZǾ Ǯ ǽDZǭDZ ǻǼDZǴǸǿȅDZǽǾǮǬ ǭȇǽǾǼǺǯǺ, ǭDZdzǺǻǬǽǹǺǯǺ Ǵ, ǽ ǾǺȃǶǴ dzǼDZǹǴȋ ȉǹDZǼǯǴǴ, ǹDZǰǺǼǺǯǺǯǺ ǻǼǴǯǺǾǺǮǷDZǹǴȋ ǻǴȅǴ ǽ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǸ ǰǴdzǬǵǹǺǸ. ǛǷǴǾǬ ǴǸDZDZǾ ǽǾǬǹǰǬǼǾǹȇǵ ǼǬdzǸDZǼ 58 ǽǸ Ǵ ȃDZǾȇǼDZ ǴǹǰǿǶȂǴǺǹǹȇDZ ǶǺǹȀǺǼǶǴ, ǰǮDZ Ǵdz ǶǺǾǺǼȇȁ ǽǺǽǾǬǮǷȋȊǾ ǾǬǶ ǹǬdzȇǮǬDZǸǿȊ ȀǷDZǶǽǴǭǴǷȈǹǿȊ dzǺǹǿ. ǞǬ Ǯ ǽǮǺȊ ǺȃDZǼDZǰȈ ǺǭȆDZǰǴǹȋDZǾ ǰǮDZ ǶǺǹȀǺǼǶǴ Ǯ Ǻǰǹǿ ǬǶǾǴǮǹǿȊ dzǺǹǿ, ǹǬ ǶǺǾǺǼǺǵ ǸǺDzǹǺ ǼǬdzǸDZǽǾǴǾȈ ǶǬǽǾǼȊǷȊ ǭǺǷȈȄDZǯǺ ǼǬdzǸDZǼǬ ǴǷǴ ǺǮǬǷȈǹǺǵ ȀǺǼǸȇ. ǜDZǶǺǸDZǹǰǿDZǸǬȋ ȂDZǹǬ ǰǷȋ ǶǿȁǺǹǹȇȁ ǽǾǿǰǴǵ 16 990 ǶǼǺǹ, ǮǶǷȊȃǬȋ Ǚǐǝ. www.whirlpool.cz 18


SUBWAY 2.0 sanitární keramika, nábytek, vana, BERNIINA ONE & ONLY obklady a dlažby

levu

te s

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

nem

ent ortim s a n ch. 012 -20%eroy & Bodo 31.12. 2 y ávk Vill upó

S Koupelnové studio Kreiner Exklusiv Klimentská 36, 110 00, Praha 1 tel.: 224 811 136, fax: 222 313 990 Otevírací doba: Po-Pá: 10 00 - 18 00 hod. So: 9 00 - 12 00 hod. e-mail: praha1@kreiner.cz

á získ

ok tímt

jedn

o ob

t pr

nos Plat


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ HUGO

Toto pomĚrnĚ masivní sofa je designováno na ÿastý požadavek klientŢ, kteŐí preferují pohodlné sezení s pomĚrnĚ vysokým opĚrákem, umožŁující zároveŁ relaxaci vleže, kdy se uživatel mŢže pohodlnĚ natáhnout k ÿetbĚ ÿi ke sledování televize. Svým jednoduchým tvarem vybízí k potažení jak kvalitní mĚkkou kŢží, tak pŐíjemnou vlnĚnou látkou bez vzoru nebo s velmi jemným vzorem. Hugo bude vždy dominantním ÿlenem domácnosti a pŐi navrhování bytu je nutno mu nechat významné místo, kde se uplatní jeho impozantní design. This rather massive sofa has been designed in response to the frequent requirement of clients who demand a comfortable seating area with a relatively high backrest, but which also enables relaxation in the lying position, during which the user can comfortably stretch out to read or watch television. Its simple shape invites upholstery in a high quality soft leather, as well as in a warm woollen fabric without a pattern or with a very Àne pattern. Hugo will always be a dominant member of the household. It is necessary to position it in an important place to assert its formidable design within the interior layout of an apartment. ǐǴdzǬǵǹ ȉǾǺǯǺ ǰǺǽǾǬǾǺȃǹǺ ǸǬǽǽǴǮǹǺǯǺ ǰǴǮǬǹǬ ǭȇǷ ǽǻDZȂǴǬǷȈǹǺ ǼǬdzǼǬǭǺǾǬǹ Ǯ ǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǴǴ ǽ ȃǬǽǾȇǸǴ ǻǺDzDZǷǬǹǴȋǸ ǶǷǴDZǹǾǺǮ, ǶǺǾǺǼȇǸ ǾǼDZǭǿDZǾǽȋ ǿǰǺǭǹǬȋ dzǺǹǬ ǺǾǰȇȁǬ ǽ ǺǾǹǺǽǴǾDZǷȈǹǺ ǮȇǽǺǶǺǵ ǽǻǴǹǶǺǵ, ǾǬǶDzDZ ǻǺdzǮǺǷȋȊȅǬȋ ǼǬǽǽǷǬǭǴǾȈǽȋ ǷDZDzǬ, ǽ ǿǰǺǮǺǷȈǽǾǮǴDZǸ ǼǬǽǾȋǹǿǮȄǴǽȈ ǮǺ ǮDZǽȈ ǼǺǽǾ ǽ ǶǹǴǯǺǵ ǰǷȋ ȃǾDZǹǴȋ ǴǷǴ ǰǷȋ ǻǼǺǽǸǺǾǼǬ ǾDZǷDZǮǴdzǺǼǬ. ǛǼǺǽǾǬȋ ȀǺǼǸǬ ǰǴǮǬǹǬ ǻǼDZǶǼǬǽǹǺ ǽǸǺǾǼǴǾǽȋ ǻǼǴ ǺǭǾȋDzǶDZ ǸȋǯǶǺǵ ǮȇǽǺǶǺǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹǺǵ ǶǺDzDZǵ ǴǷǴ ǾDZǻǷǺǵ ȄDZǼǽǾȋǹǺǵ ǾǶǬǹȈȊ ǭDZdz ǼǴǽǿǹǶǬ ǴǷǴ ǽ ǺȃDZǹȈ ǹDZǭǼǺǽǶǴǸ ǿdzǺǼǺǸ. Hugo ǮǽDZǯǰǬ ǭǿǰDZǾ ǯǷǬǮǹȇǸ «ȃǷDZǹǺǸ ǽDZǸȈǴ» Ǯ ǮǬȄDZǸ ǰǺǸDZ, ǻǺȉǾǺǸǿ ǻǼǴ ǼǬdzǼǬǭǺǾǶDZ ǰǴdzǬǵǹǬ ǶǮǬǼǾǴǼȇ ǷǿȃȄDZ ǽǼǬdzǿ ǺǾǮDZǽǾǴ DZǸǿ ǰǺǸǴǹǴǼǿȊȅDZDZ ǸDZǽǾǺ Ǯ ǻǺǸDZȅDZǹǴǴ, ǯǰDZ ǭǿǰDZǾ ȁǺǼǺȄǺ ǮǴǰǹǺ DZǯǺ ǴǸǻǺdzǬǹǾǹǺDZ ǮDZǷǴȃDZǽǾǮǺ. RANNÝ RETAIL SHOP: Národní 37 (Platýz), Praha 1, tel: 224 235 165 RANNÝ ARCHITECTS KANCELÁŏ: Václavkova 1, Praha 6, tel: 604 730 338, www.ranny.cz

POZVęTE SI PŏÍRODU DO KOUPELNY! INVITE NATURE INTO YOUR BATHROOM! ǛǜǔǏǗnjǝǔǞ Ǜǜǔǜǚǐǟ ǎ ǝǎǚǪ ǎnjǙǙǟǪ! PŐírodní materiály a jemné tóny barev, kŐehký styl a bohatá variabilita; to je nová kolekce sanitární keramiky a nábytku MY NATURE od Villeroy & Boch. Jméno kolekce doslovnĚ vyjadŐuje její styl – moderní koupelna s velkým respektem k pŐírodĚ. PeÿlivĚ vybrané materiály a designové Őešení se spoustou možností naplní vaše oÿekávání. Sanitární keramika vyrobená s nĚmeckou peÿlivostí nádhernĚ ladí s pŐírodní kaštanovou dýhou. MY NATURE odvážnĚ kombinuje mĚkké pŐírodní linie keramiky s puristickým tvarem pŐírodního nábytku. Natural materials and gentle colour tones, fragile styles and a rich variety: this is the new collection of sanitary ceramics and MY NATURE furniture by Villeroy & Boch. The name of the collection literally expresses its style – a modern bathroom with a great respect for Nature. The carefully chosen materials and many design options will meet all your expectations. The sanitary ceramics manufactured with German diligence are beautifully matched by the natural chestnut veneer of the furniture. MY NATURE boldly combines the soft natural lines of the ceramics with the purist shape of natural furniture. ǙǬǾǿǼǬǷȈǹȇDZ ǸǬǾDZǼǴǬǷȇ Ǵ ǸȋǯǶǴDZ ǾǺǹǬ, ȁǼǿǻǶǺǽǾȈ ȀǺǼǸ Ǵ ǸǹǺDzDZǽǾǮǺ ǮǬǼǴǬȂǴǵ - ȉǾǺ ǹǺǮǬȋ ǶǺǷǷDZǶȂǴȋ ǽǬǹǾDZȁǹǴǶǴ Ǵ ǸDZǭDZǷǴ ǰǷȋ ǮǬǹǹȇȁ ǶǺǸǹǬǾ ǺǾ Villeroy & Boch. ǙǬdzǮǬǹǴDZ ǶǺǷǷDZǶȂǴǴ ǭǿǶǮǬǷȈǹǺ ǮȇǼǬDzǬDZǾ DZDZ ǽǾǴǷȈ - ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǬȋ ǮǬǹǹǬȋ ǶǺǸǹǬǾǬ, ǺǾǰǬȊȅǬȋ ǰǬǹȈ ǿǮǬDzDZǹǴȋ ǻǼǴǼǺǰDZ. ǞȅǬǾDZǷȈǹǺ ǻǺǰǺǭǼǬǹǹȇDZ ǸǬǾDZǼǴǬǷȇ Ǵ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴDZ ǹǬȁǺǰǶǴ ǽ ǼǬdzǹǺǺǭǼǬdzǴDZǸ ǮǬǼǴǬǹǾǺǮ ǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿȊǾ ǽǬǸȇǸ ǽǸDZǷȇǸ ǺDzǴǰǬǹǴȋǸ. ǝǬǹǾDZȁǹǴǶǬ, ǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǹǬȋ ǽ ǹDZǸDZȂǶǺǵ ǬǶǶǿǼǬǾǹǺǽǾȈȊ, dzǬǸDZȃǬǾDZǷȈǹǺ ǯǬǼǸǺǹǴǼǿDZǾ ǽ ǹǬǾǿǼǬǷȈǹȇǸ ǶǬȄǾǬǹǺǮȇǸ ȂǮDZǾǺǸ ȄǻǺǹǬ. ǝDZǼǴȋ MY NATURE ǽǸDZǷǺ ǽǺȃDZǾǬDZǾ Ǯ ǽDZǭDZ ǸȋǯǶǴDZ DZǽǾDZǽǾǮDZǹǹȇDZ ǷǴǹǴǴ ǶDZǼǬǸǴǶǴ ǽ ǻǿǼǴǽǾǴȃDZǽǶǴǸǴ ȀǺǼǸǬǸǴ ǹǬǾǿǼǬǷȈǹǺǵ ǸDZǭDZǷǴ. Kreiner Exklusiv, Klimentská 36, Praha 1 www.koupelny-kreiner.cz

20


Bydlení Blaženka Na Bertramce, Praha 5 VILA DŮM BLAŽENKA PŘEDSTAVUJE 4 BYTOVÉ JEDNOTKY S ARCHITEKTONICKY CITLIVĚ NAVRŽENÝMI DISPOZICEMI, KTERÉ NABÍZEJÍ UNIKÁTNÍ BYDLENÍ S VLASTNÍM PARKOVÁNÍM A TERASY S VÝHLEDEM NA PRAHU. 7+(%/$å(1.$9,//$+286(&2035,6(6)/$781,762)$5&+,7(&785$//<6(16,7,9('(6,*1 3529,',1*',67,1&7,9(':(//,1*:,7+9,(:2)35$*8( ǎǔǗǗnjǐǚǘ%/$å(1.$ǛǜǑǐǝǞnjǎǗǫǑǞǖǎnjǜǞǔǜǧǝǚǝǞǔǗǨǙǧǘǔnjǜǡǔǞǑǖǞǟǜǙǚǐǔǓnjǕǙǑǜǝǖǔǘǔ ǛǗnjǙǔǜǚǎǖnjǘǔǟǙǔǖnjǗǨǙǚǑǒǔǗǨǑǎǔǐǚǘǙnjǏǚǜǚǐ

WWW.LUXENT.CZ | 731 300 400 | INFO@LUXENT.CZ | WWW.BYDLENIBLAZENKA.CZ


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ KUCHYNę SCHMIDT / SCHMIDT KITCHENS / ǖǟǡǙǔ SCHMIDT Prestižní znaÿka Schmidt nabízí ideální Őešení v podobĚ kvalitního nábytku do kuchyní, pracoven, obývacích pokojŢ, pŐedsíní, šaten i koupelen a jídelen. PrvotŐídního zpracování skŐíní i pracovních desek je docíleno díky nejmodernĚjším technologiím, které umožŁují práci s materiálem bez mikroskopických odštĚpkŢ. Sortiment vzorŢ i úchytek se každým rokem rozšiŐuje a vy tak máte k dispozici jak nejnovĚjší trendy, tak osvĚdÿené tradiÿní varianty - vše za dostupné ceny. The prestigious Schmidt brand provides the ideal solution in the form of furniture for kitchens, studies, living rooms, entrance halls, dressing rooms, bathrooms and dining rooms. The top-quality manufacture of wardrobes and work tops is achieved due to the latest technologies which facilitate working with a material without microscopic shards. The assortment of patterns and handles is expanded every year and you have at your disposal both the latest trends and proven traditional variants – all at affordable prices. ǛǼDZǽǾǴDzǹǬȋǸǬǼǶǬSchmidtǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǴǰDZǬǷȈǹǺDZǼDZȄDZǹǴDZǮǮǴǰDZǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹǺǵ ǸDZǭDZǷǴ ǰǷȋ ǶǿȁǺǹȈ, ǼǬǭǺȃǴȁ ǶǬǭǴǹDZǾǺǮ, ǯǺǽǾǴǹȇȁ, ǻǼǴȁǺDzǴȁ, ǯǬǼǰDZǼǺǭǹȇȁ, ǮǬǹǹȇȁ ǶǺǸǹǬǾ Ǵ ǽǾǺǷǺǮȇȁ. ǍǷǬǯǺǰǬǼȋ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸ ǾDZȁǹǺǷǺǯǴȋǸ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǻǺdzǮǺǷȋȊǾ ǼǬǭǺǾǬǾȈ ǽ ǸǬǾDZǼǴǬǷǺǸ ǭDZdz ǸǴǶǼǺǽǶǺǻǴȃDZǽǶǴȁ ǺǽǶǺǷǶǺǮ, ǸDZǭDZǷȈ Schmidt ǸǺDzDZǾ ǻǺȁǮǬǽǾǬǾȈǽȋ ǽǬǸǺǵ ǻDZǼǮǺǶǷǬǽǽǹǺǵ ǺǭǼǬǭǺǾǶǺǵ ȄǶǬȀǺǮ Ǵ ǽǾǺǷDZȄǹǴȂ. njǽǽǺǼǾǴǸDZǹǾ ǰDZǶǺǼǬǾǴǮǹȇȁ ǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾDZǵ Ǵ ǼǿȃDZǶ ǼǬǽȄǴǼȋDZǾǽȋ ǶǬDzǰȇǵ ǯǺǰ, Ǵ ǮǬȄDZǸǿ ǮǹǴǸǬǹǴȊ ǻǼDZǰǷǬǯǬȊǾǽȋ ǶǬǶ ǽǬǸȇDZ ǹǺǮȇDZ ǾǼDZǹǰȇ, ǾǬǶ Ǵ ǻǼǺǮDZǼDZǹǹȇDZ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇDZ ǮǬǼǴǬǹǾȇ - Ǵ ǮǽDZ ȉǾǺ ǻǺ ǰǺǽǾǿǻǹǺǵ ȂDZǹDZ. KuchynĚ Schmidt Praha, Veletržní 562/50, Praha 7 www.idealnikuchyne.cz

CARPE DIEM KoneÿnĚ je podzim a je ÿas vymĚnit vaši postel. Již dnes si mŢžete prohlédnout a vyzkoušet exkluzivní postel Vinga od známé švédské znaÿky Carpe Diem. Tato postel je plnĚ elektrická, polohovatelná s masáží a je opravdu jedineÿná. Splní každý požadavek na vaše pohodlí a je urÿena i pro ty nejnároÿnĚjší zákazníky. Povrchová matrace o výšce 9 cm má letní stranu z mĚkké bavlny a zimní stranu z teplé novozélandské vlny. Matrace je vyrobena z pŐírodního latexu, s taštiÿkovitým pružinovým systémem, rám je vyroben z borovicového dŐeva. Díky posteli Vinga bude váš spánek osvĚžujícím a blahodárným zážitkem a váš domov získá jedineÿný designový kus nábytku, který bude jeho klenotem. Finally, it is autumn and time to change your bed. Today already, you can view and try out an exclusive Vinga bed by the renowned Swedish brand of Carpe Diem. This truly distinctive bed is fully electric and adjustable with a massage function. FulÀlling every requirement for comfort, it is intended for those most demanding clients. The 9 cm top mattress has a soft cotton-Àlled summer side and certiÀed New Zealand wool-Àlled winter side. The mattress is made of natural latex, with a padded spring system, the wooden frame is of pine. Thanks to the Vinga bed, your sleep will be a refreshing and beneÀcial experience and your home will be crowned with a distinctive designer item of furniture. ǙǬǶǺǹDZȂ-ǾǺ ǮǽǾǿǻǴǷǬ Ǯ ǽǮǺǴ ǻǼǬǮǬ ǺǽDZǹȈ, Ǭ dzǹǬȃǴǾ, ǹǬǽǾǬǷǬ ǻǺǼǬ ǻǺǸDZǹȋǾȈ ǶǼǺǮǬǾȈ. ǟDzDZ ǽDZǯǺǰǹȋ Ǯȇ ǸǺDzDZǾDZ ǿǮǴǰDZǾȈ Ǵ ǻǺǻǼǺǭǺǮǬǾȈ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹǿȊ ǶǼǺǮǬǾȈ Vinga ǺǾ ǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺ ȄǮDZǰǽǶǺǯǺ ǭǼDZǹǰǬ Carpe Diem. ǩǾǬ ǶǼǺǮǬǾȈ – ǻǺǷǹǺǽǾȈȊ ȉǷDZǶǾǼǴȃDZǽǶǬȋ, ǼDZǯǿǷǴǼǿDZǸǬȋ, Ƕ ǾǺǸǿ DzDZ ǽ ȀǿǹǶȂǴDZǵ ǸǬǽǽǬDzǬ – ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǮǺǴǽǾǴǹǿ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǵ. ǚǹǬ ǴǽǻǺǷǹǴǾ ǷȊǭǺDZ ǻǺDzDZǷǬǹǴDZ, ǶǬǽǬȊȅDZDZǽȋ ǮǬȄDZǯǺ ǶǺǸȀǺǼǾǬ, Ǵ ǻǼDZǰǹǬdzǹǬȃDZǹǬ ǰǷȋ ǽǬǸȇȁ ǮdzȇǽǶǬǾDZǷȈǹȇȁ ǶǷǴDZǹǾǺǮ. ǘǬǾǼǬǽ ǮȇǽǺǾǺǵ 9 ǽǸ ǴǸDZDZǾ «ǷDZǾǹȊȊ» ǽǾǺǼǺǹǿ Ǵdz ǸȋǯǶǺǯǺ ȁǷǺǻǶǬ Ǵ «dzǴǸǹȊȊ» ǽǾǺǼǺǹǿ Ǵdz ǾDZǻǷǺǵ ǹǺǮǺdzDZǷǬǹǰǽǶǺǵ ȄDZǼǽǾǴ. ǘǬǾǼǬǽ ǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹ Ǵdz ǹǬǾǿǼǬǷȈǹǺǯǺ ǷǬǾDZǶǽǬ, ǽǺ ǽǻDZȂǴǬǷȈǹǺǵ ǻǼǿDzǴǹǹǺǵ ǽǴǽǾDZǸǺǵ, ǼǬǸǬ ǽǰDZǷǬǹǬ Ǵdz ǽǺǽǹǺǮǺǯǺ ǰDZǼDZǮǬ. ǖǼǺǮǬǾȈ Vinga ǽǰDZǷǬDZǾ ǮǬȄ ǽǺǹ ǺǽǮDZDzǬȊȅǴǸ, ǭǷǬǯǺǰǬǾǹȇǸ Ǵ ǽǻǺǶǺǵǹȇǸ, Ǵ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ DZǵ Ǯ ǮǬȄDZǸ ǰǺǸDZ ǻǺȋǮǴǾǽȋ ǿǹǴǶǬǷȈǹȇǵ ǻǼDZǰǸDZǾ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǺǵ ǸDZǭDZǷǴ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǭǿǰDZǾ DZǯǺ ǹǬǽǾǺȋȅǴǸ ǿǶǼǬȄDZǹǴDZǸ. SHOWROOM : naty naty, Senovážné námĚstí 10a, Praha 1 www.natynaty.cz 22


þESKÝ DESIGN | CZECH DESIGN | ǣǑǤǝǖǔǕ ǐǔǓnjǕǙ

SKLENĚNÁ KOUZLA

STANISLAVA ŽAMPACHA Text | Helena Vavrdová

V našem seriálu jsme vám pĜedstavili už mnoho designérĤ, pro které je sklo klíþovým materiálem v jejich tvorbČ. OslnivČ detailní reliéf a provedení nadþasových motivĤ ale možná oceníte poprvé. PĜedstavujeme vám ateliér, v jehož þele stojí neobyþejný tvĤrce, skláĜský umČlec Stanislav Žampach.

Stanislav Žampach vystudoval obor kamenosochaŐství na UMPRUM v Uherském Hradišti a od roku 1990, kdy založil ateliér Artdesign Žampach, pŢsobí jako umĚlec na volné noze. Z umĚlecké dílny se postupem ÿasu vyvinula rodinná Àrma Ateliér Žampach, jejímž cílem jsou kvalitní a nadÿasová díla jdoucí ruku v ruce s individuálním pŐístupem k zákazníkovi. Ateliér se zamĚŐuje na tvorbu reliéfnĚ pískovaného skla a osobitý rukopis, který se potom kromĚ samotného reliéfu odráží i v použití cínu, zcela speciÀckého prvku charakteristického právĚ pro tento ateliér.

24

Stanislav Žampach se realizuje rovnĚž i v architektuŐe, kde jednotlivými sklenĚnými prvky dodává prostorŢm vzdušnost a svĚtlo spoleÿnĚ s nádhernou výzdobou. Svým dílem ozdobil nĚkolik interiérŢ i veŐejných prostorŢ, kde se propojení pískování skla spoleÿnĚ s jeho podsvícením stává nepŐehlédnutelným estetickým prvkem. Tvorba Stanislava Žampacha je okouzlující smĚsí oslnivých tvarŢ, nádherného reliéfu a jedineÿné propracovanosti, která se jednoduše mŢže stát dominantou slavnostních, ale i soukromých prostor. Zda si vyberete drobnou dekoraci, nebo celou sklenĚnou stĚnu, je už potom zcela na vás.


ǣǑǤǝǖǔǕ ǐǔǓnjǕǙ | CZECH DESIGN | þESKÝ DESIGN

GLASS MAGIC BY

STANISLAV ŽAMPACH In our series we have already introduced many designers to you for whom glass is a key material in their artwork. However, you will undoubtedly appreciate this strikingly detailed relief and interpretation of timeless motifs for the ¿rst time. We present an atelier headed by an extraordinary creator and glass artist, Stanislav Žampach. Stanislav Žampach studied Sculpture at the Secondary School of Applied Arts in Uherské HradištĚ. Since 1990, when he founded the Artdesign Žampach studio, he has worked as a freelance artist. In the course of time, the art workshop has developed into the family company known as Ateliér Žampach, whose goals are quality and timeless works of art going hand in hand with an individual approach to customers. The atelier focuses on the creation of sandblasted glass in a distinctive style which, besides the relief, is reÁected in the use of tin, a very speciÀc element speciÀcally characteristic of this studio. Stanislav Žampach also creates works for architects, his individual glass elements adding airiness and light to a space, in addition to being a beautiful decoration. He has decorated several interiors and public spaces with his works of art, the combination of glass sandblasting together with backlighting creating unmistakable aesthetic elements. The artistic creations of Stanislav Žampach are an enchanting mixture of dazzling shapes, beautiful reliefs and unique sophistication that simply become dominant features of ceremonial as well as private premises. Whether you choose a small decoration or an entire glass wall, it is entirely up to you.

ǝǞǑǖǗǫǙǙǚǑ ǎǚǗǤǑǍǝǞǎǚ

ǝǞnjǙǔǝǗnjǎnj ǒnjǘǛnjǡnj Ǫ ȕȈȠȍȔ ȗȖșȚȖȧȕȕȖȔ șȍȘȐȈȓȍ Ȕȣ țȎȍ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȓȐ ȊȈș șȖ ȔȕȖȋȐȔȐ ȟȍȠșȒȐȔȐ ȌȐȏȈȑȕȍȘȈȔȐ, Ȍȓȧ ȒȖȚȖȘȣȝ șȚȍȒȓȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖșȕȖȊȕȣȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȖȔ Ȑȝ ȚȊȖȘȟȍșȚȊȈ. ǵȖ, ȊȖȏȔȖȎȕȖ, Ȋȣ ȗȍȘȊȣȑ ȘȈȏ ȖȞȍȕȐȚȍ ȗȖ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊț ȚȈȒ ȖșȓȍȗȐȚȍȓȤȕȖ ȌȍȚȈȓȤȕȣȍ ȘȍȓȤȍȜȣ Ȑ ȖȉȘȈȉȖȚȒț șȚȍȒȓȈ ș ȕȍ ȗȖȌȊȓȈșȚȕȣȔ ȊȘȍȔȍȕȐ ȌȐȏȈȑȕȖȔ. ǷȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȔ ȊȈȔ ȈȚȍȓȤȍ, ȊȖ ȋȓȈȊȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȚȖȐȚ ȕȍȖȉȣȟȕȣȑ ȚȊȖȘȍȞ, ȝțȌȖȎȕȐȒ ȗȖ șȚȍȒȓț ǹȚȈȕȐșȓȈȊ ǮȈȔȗȈȝ. ǝǾǬǹǴǽǷǬǮ ǒǬǸǻǬȁ ǻǼǺȄDZǷ ǺǭǿȃDZǹǴDZ ǻǺ ǽǻDZȂǴǬǷȈǹǺǽǾǴ «ǶǬǸDZǹǹǬȋ ǽǶǿǷȈǻǾǿǼǬ» Ǯ njǶǬǰDZǸǴǴ ǴdzǺǭǼǬdzǴǾDZǷȈǹȇȁ ǴǽǶǿǽǽǾǮ Ǯ ǟǯDZǼǽǶǺǸ ǏǼǬǰǴȄǾDZ, Ǭ ǽ ǾDZȁ ǻǺǼ, ǶǬǶ Ǻǹ ǺǽǹǺǮǬǷ ǽǾǿǰǴȊ «Artdesign Žampach» Ǯ 1990 ǯǺǰǿ, Ǻǹ ǼǬǭǺǾǬDZǾ ǶǬǶ ǹDZdzǬǮǴǽǴǸȇǵ ȁǿǰǺDzǹǴǶ. ǔdz ǹDZǭǺǷȈȄǺǵ ȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹǺǵ ǸǬǽǾDZǼǽǶǺǵ ǽ ǾDZȃDZǹǴDZǸ ǮǼDZǸDZǹǴ ǮȇǼǺǽǷǬ ǽDZǸDZǵǹǬȋ ǶǺǸǻǬǹǴȋ «Ateliér Žampach», ȂDZǷȈȊ ǶǺǾǺǼǺǵ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǴDZ ǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹȇȁ Ǵ ǹDZ ǻǺǰǮǷǬǽǾǹȇȁ ǮDZȋǹǴȋǸ ǮǼDZǸDZǹǴ ǼǬǭǺǾ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǴǰǿǾ ǼǿǶǬ Ǻǭ ǼǿǶǿ ǽ ǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷȈǹȇǸ ǻǺǰȁǺǰǺǸ Ƕ ǶǷǴDZǹǾǿ. ǝǾǿǰǴȋ ǹǬȂDZǷDZǹǬ ǹǬ ǻǼǺǴdzǮǺǰǽǾǮǺ ǼDZǷȈDZȀǹǺǯǺ ǽ ǻDZǽǶǺǽǾǼǿǵǹǺǵ ǺǭǼǬǭǺǾǶǺǵ ǽǾDZǶǷǬ Ǵ ǰDZǷǬDZǾ ǬǶȂDZǹǾ ǹǬ ǺǽǺǭȇǵ ǽǾǴǷȈ, ǶǺǾǺǼȇǵ, Ƕ ǾǺǸǿ DzDZ, ǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹǺ ǹǬȁǺǰǴǾ ǽǮǺDZ ǺǾǼǬDzDZǹǴDZ Ǯ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴǴ ǺǷǺǮǬ, ǺȃDZǹȈ ǽǻDZȂǴȀǴȃDZǽǶǺǯǺ ȉǷDZǸDZǹǾǬ, ȁǬǼǬǶǾDZǼǹǺǯǺ ǰǷȋ ǼǬǭǺǾ ǴǸDZǹǹǺ ȉǾǺǵ ǽǾǿǰǴǴ. ǝǾǬǹǴǽǷǬǮ ǒǬǸǻǬȁ ǼDZǬǷǴdzǿDZǾ ǽǮǺDZ ǾǮǺǼȃDZǽǶǺDZ ǻǼǴdzǮǬǹǴDZ Ǵ Ǯ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼDZ, ǯǰDZ ǽ ǻǺǸǺȅȈȊ ǺǾǰDZǷȈǹȇȁ ǽǾDZǶǷȋǹǹȇȁ ȉǷDZǸDZǹǾǺǮ ǻǼǴǰǬDZǾ ǻǺǸDZȅDZǹǴȋǸ ǮǺdzǰǿȄǹǺǽǾȈ Ǵ ǮǹǺǽǴǾ Ǯ ǹǴȁ ǽǮDZǾ ǮǸDZǽǾDZ ǽ ǶǼǬǽǴǮȇǸǴ ǿǶǼǬȄDZǹǴȋǸǴ. ǝǮǺǴǸǴ ǼǬǭǺǾǬǸǴ Ǻǹ ǿǶǼǬǽǴǷ ǹDZǽǶǺǷȈǶǺ ǴǹǾDZǼȈDZǼǺǮ Ǵ ǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇȁ ǸDZǽǾ, ǯǰDZ ǻDZǽǶǺǽǾǼǿǵǹǬȋ ǺǭǼǬǭǺǾǶǬ ǽǾDZǶǷǬ, ǺǭȆDZǰǴǹDZǹǹǬȋ ǽ DZǯǺ ǻǺǰǽǮDZǾǶǺǵ, ǽǾǬǹǺǮǴǾǽȋ ȋǼǶǴǸ ȉǽǾDZǾǴȃDZǽǶǴǸ ȉǷDZǸDZǹǾǺǸ. ǞǮǺǼȃDZǽǾǮǺ ǝǾǬǹǴǽǷǬǮǬ ǒǬǸǻǬȁǬ – ȉǾǺ ǺȃǬǼǺǮǬǾDZǷȈǹǬȋ ǽǸDZǽȈ ǺǽǷDZǻǴǾDZǷȈǹȇȁ ȀǺǼǸ, ǮǺǽȁǴǾǴǾDZǷȈǹȇȁ ǼDZǷȈDZȀǺǮ Ǵ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǵ ǺǭǼǬǭǺǾǶǴ, ǶǺǾǺǼǬȋ ǷDZǯǶǺ ǸǺDzDZǾ ǽǾǬǾȈ ǰǺǸǴǹǴǼǿȊȅDZǵ ǰDZǾǬǷȈȊ ǾǺǼDzDZǽǾǮDZǹǹȇȁ ǶǺǸǸDZǼȃDZǽǶǴȁ ǴǷǴ ȃǬǽǾǹȇȁ ǻǺǸDZȅDZǹǴǵ. ǔ ǾǺǷȈǶǺ ǺǾ ǮǬǽ dzǬǮǴǽǴǾ, ȃǾǺ ǮȇǭǼǬǾȈ: ǹDZǭǺǷȈȄǺDZ ǰDZǶǺǼǬǾǴǮǹǺDZ ǿǶǼǬȄDZǹǴDZ ǴǷǴ ȂDZǷǿȊ ǽǾDZǶǷȋǹǹǿȊ ǽǾDZǹǿ…

25


Z JINÉHO KOUTU SVęTA | FROM DIFFERENT PART OF THE WORLD | ǔǓ ǐǜǟǏǚǏǚ ǟǏǚǗǖnj ǘǔǜnj

ŠVÝCARSKO Switzerland /ǤǮDZǵȂǬǼǴȋ Text| Michal Záhora, www.archiworld.cz

Kvalita švýcarské architektury byla potvrzena v roce 2009, kdy nejprestižnĚjší cenu za architekturu, Pritzker Prize, vyhrál švýcarský architekt Peter Zumthor, a to zejména díky jeho orientaci na regionální architekturu. Jeho pravdĚpodobnĚ nejznámĚjším dílem jsou láznĚ Therme Vals v Graubündenu z roku 1996. LáznĚ jsou mistrnou kombinací pŐírodních materiálŢ s promyšleným konceptem. Z místností v interiéru je díky proskleným plochám volný výhled do údolí. Pro nároÿné klienty je na stŐeše umístĚn vyhŐívaný bazén.

The quality of Swiss Architecture was conÀrmed in 2009, when Swiss architect, Peter Zumthor, won the Pritzker Prize, Architecture’s most prestigious award, mainly due to his focus on regional architecture. His best-known work is probably the Therme Vals spa in Graubünden, designed in 1996. This spa is a masterly combination of natural materials and a well-planned concept. The interior of the rooms provide a clear view of the valley through glassed walls. Demanding clients will appreciate the heated pool situated on the rooftop.

Foto : archdaily.com, wikipedia.org

Photo: archdaily.com, wikipedia.org

Nová pŐístavba k vinici ve mĚstĚ Fläsch je krásnou ukázkou toho, že i obyÿejná hala mŢže být architektonickým skvostem. Hlavní nosnou konstrukcí je bĚžný betonový skelet. VýplnĚ mezi sloupy jsou však provedeny ze skládaných cihel, které jsou v obrazcích vytaženy z pŢvodní roviny, což vytváŐí prostorový efekt a dává tak stavbĚ pŐíjemnĚ nepravidelný vzhled. V interiéru pak stĚny vytváŐí polopropustnou bariéru a osvĚtlují vnitŐní prostor.

The new extension to the vineyard in Flasch is a beautiful example of how even an ordinary hall can be an architectural jewel. The main bearing structure is the common concrete skeleton. Fillings between the columns are constructed from stacked bricks, which are extracted from the original plane in patterns, creating a three-dimensional effect and giving the building a pleasant irregular appearance. Inside, the walls create a semi-permeable barrier and illuminate the interior.

Foto: Ralph Feiner, Gramazio & Kohler

Photo: Ralph Feiner, Gramazio & Kohler

26


ǔǓ ǐǜǟǏǚǏǚ ǟǏǚǗǖnj ǘǔǜnj | FROM DIFFERENT PART OF THE WORLD | Z JINÉHO KOUTU SVęTA ǖǬȃDZǽǾǮǺ ȄǮDZǵȂǬǼǽǶǺǵ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇ ǭȇǷǺ DZȅDZ ǼǬdz ǻǺǰǾǮDZǼDzǰDZǹǺ Ǯ 2009 ǯǺǰǿ, ǶǺǯǰǬ ǽǬǸǿȊ ǻǼDZǽǾǴDzǹǿȊ ǹǬǯǼǬǰǿ Ǯ ǺǭǷǬǽǾǴ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇ — ǻǼDZǸǴȊ ǛǼǴǾȂǶDZǼǬ - ǻǺǷǿȃǴǷ ȄǮDZǵȂǬǼǽǶǴǵ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼ ǛDZǾDZǼ ǢǿǸǾǺǼ, ǯǷǬǮǹȇǸ ǺǭǼǬdzǺǸ Ǵdz-dzǬ ǽǮǺDZǵ ǺǼǴDZǹǾǬȂǴǴ ǹǬ ǼDZǯǴǺǹǬǷȈǹǿȊ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǿ. ǑǯǺ ǽǬǸǬȋ ǴdzǮDZǽǾǹǬȋ ǼǬǭǺǾǬ, ǮDZǼǺȋǾǹǺ, ǻǼǺDZǶǾ ǶǿǼǺǼǾǬ Therme Vals Ǯ ǏǼǬǿǭȊǹǰDZǹDZ (1996 ǯǺǰ). ǛǼǴǸDZǹDZǹǹȇDZ Ǯ ǻǼǺDZǶǾDZ ǻǼǴǼǺǰǹȇDZ ǸǬǾDZǼǴǬǷȇ ǮǴǼǾǿǺdzǹǺ ǽǺȃDZǾǬȊǾǽȋ ǽ ȁǺǼǺȄǺ ǻǼǺǰǿǸǬǹǹǺǵ ǶǺǹȂDZǻȂǴDZǵ. ǔdz ǻǺǸDZȅDZǹǴǵ Ǯ ǴǹǾDZǼȈDZǼDZ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ dzǬǽǾDZǶǷDZǹǹȇǸ ǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾȋǸ ǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋ ǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵ ǮǴǰ ǹǬ ǰǺǷǴǹǿ. ǐǷȋ ǽǬǸȇȁ ǮdzȇǽǶǬǾDZǷȈǹȇȁ ǶǷǴDZǹǾǺǮ ǹǬ ǶǼȇȄDZ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹ ǭǬǽǽDZǵǹ ǽ ǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸ. ǠǺǾǺ: archdaily.com, wikipedia.org ǙǺǮǬȋ ǻǼǴǽǾǼǺǵǶǬ Ƕ ǮǴǹǺǯǼǬǰǹǴǶǬǸ Ǯ ǯǺǼǺǰDZ Fläsch ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸ ǻǼǴǸDZǼǺǸ ǾǺǯǺ, ȃǾǺ ǰǬDzDZ Ǻǭȇȃǹȇǵ dzǬǷ ǸǺDzDZǾ ǭȇǾȈ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǵ DzDZǸȃǿDzǴǹǺǵ. ǏǷǬǮǹǺǵ ǹDZǽǿȅDZǵ ǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴDZǵ ȋǮǷȋDZǾǽȋ Ǻǭȇȃǹȇǵ DzDZǷDZdzǺǭDZǾǺǹǹȇǵ ǶǬǼǶǬǽ. ǘDZǽǾǬ ǸDZDzǰǿ ǶǺǷǺǹǹǬǸǴ dzǬǻǺǷǹDZǹȇ ǽǷǺDzDZǹǹȇǸǴ ǶǴǼǻǴȃǬǸǴ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǸDZǽǾǬǸǴ ǭǿǰǾǺ ǴdzǮǷDZȃDZǹȇ Ǵdz ǴǽȁǺǰǹǺǵ ȀǺǼǸȇ ǹǬ ǻǷǺǽǶǺǽǾǴ, ǽǺdzǰǬǮǬȋ ȉȀȀDZǶǾ ǺǭȆDZǸǬ Ǵ ǻǼǴǰǬǮǬȋ ǮǹDZȄǹDZǸǿ ǮǴǰǿ ǽǾǼǺDZǹǴȋ ǹDZǺǭȇȃǹǺǽǾȈ Ǵ ǹDZǻǼǺǻǺǼȂǴǺǹǬǷȈǹǺǽǾȈ . ǎ ǴǹǾDZǼȈDZǼDZ ǽǾDZǹȇ ǽǺdzǰǬȊǾ ǻǺǷǿǻǼǺǹǴȂǬDZǸȇǵ ǭǬǼȈDZǼ, ȃǾǺ ǻǺdzǮǺǷȋDZǾ ǺǽǮDZǾǴǾȈ ǴǹǾDZǼȈDZǼ. ǠǺǾǺ: Ralph Feiner, Gramazio & Kohler

27


Z JINÉHO KOUTU SVęTA | FROM DIFFERENT PART OF THE WORLD | ǔǓ ǐǜǟǏǚǏǚ ǟǏǚǗǖnj ǘǔǜnj

V kvĚtnu tohoto roku byla dokonÿena stavba nové školy ve mĚstĚ Oberriet. I pŐes svou podlahovou plochu, která pŐesahuje 3 300m2, stavba nepŢsobí nijak mohutnĚ, a to zejména díky své pravidelné ÿlenitosti a kombinaci dŐevĚných ploch s prosklenými ÿástmi. ZaŐízení interiéru je spíš v minimalistickém duchu, který je podpoŐen prvky osvĚtlení.

In May this year, the construction of the new school in Oberriet was completed. Despite its Áoor area of about 3,300 square metres, the building does not give a colossal impression, particularly due to its regular segmentation and a combination of wooden surfaces with glassed sections. The furnishing is in a rather minimalist style, supported by the lighting elements.

Foto: Davide Macullo Architects

Photo: Davide Macullo Architects

Ve Spreitenbachu byla dostavĚna ekologicky orientovaná Umwelt Arena. Jedná se o místo pro seznamování veŐejnosti s novými technologiemi z oblasti zelené energie. Celý pavilon je díky solárním panelŢm na své stŐeše energeticky zcela nezávislý. Energie získaná z panelŢ slouží v létĚ k ochlazovaní stavby a v zimĚ naopak vytápí všechny prostory. Jednotlivé místnosti jsou ozvláštnĚny originálním ztvárnĚním podhledŢ, které pŐíjemnĚ zjemŁují ostré hrany stŐešního pláštĚ.

The ecologically-oriented Umwelt Arena has been completed in Spreitenbach. This is the site for introducing new technologies in the Àeld of Green energy to the public. The entire pavilion is completely energy-independent, due to the solar panels on the roof. Energy obtained from the panels is used in the summer for cooling down the building, and in the winter for heating the entire premises. SigniÀcant features of individual rooms are the sofÀts which pleasantly soften the sharp edges of the roof surface.

Foto: Michael Egloff, Bruno Helbling, A Pix Alex Buschor Photography

Photo: Michael Egloff, Bruno Helbling, A Pix Alex Buschor Photography

28


DOSTUPNÝ ITALSKÝ DESIGN

199.000

*Obrázek slouží pouze na ilustrativní účely

ˇ Kompletní zarízení bytu za

*

( )

Kcˇ

*

( ) K objednávce získáte sedačku zdarma nebo slevu 20% na další objednávku v hodnotě nad 100.000,- Kč.

Design, doprava a montáž jsou zahrnuty v cene. ˇ Navštivte Váš nejbližší showroom Colombini Casa a objevte ˇ jedinečné interiéry: možnost vytváret

www.colombinicasa.com, www.colombini.cz Najdete nás na:

Colombini Casa Prague, Rohan Centre Karlín - Rohanské nábreží 15, Praha 8, Tel: +420 234 6161 50, info@colombini.cz

S tímto inzerátem platí akce až do 15. prosince 2012 ˇ Od 1. ríjna do 30. listopadu 2012


Z JINÉHO KOUTU SVęTA | FROM DIFFERENT PART OF THE WORLD | ǔǓ ǐǜǟǏǚǏǚ ǟǏǚǗǖnj ǘǔǜnj

ǎ ǸǬDZ ȉǾǺǯǺ ǯǺǰǬ ǭȇǷǺ dzǬǶǺǹȃDZǹǺ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǺ ǹǺǮǺǵ ȄǶǺǷȇ Ǯ ǯǺǼǺǰDZ Oberriet. ǙDZǽǸǺǾǼȋ ǹǬ ǽǮǺȊ ǻǷǺȅǬǰȈ ǼǬdzǸDZǼǺǸ ǭǺǷDZDZ 3300 Ǹ2, dzǰǬǹǴDZ ǹDZ ǻǼǺǴdzǮǺǰǴǾ ǮǻDZȃǬǾǷDZǹǴȋ ǸǬǽǽǴǮǹǺǯǺ , ǯǷǬǮǹȇǸ ǺǭǼǬdzǺǸ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǽǮǺDZǸǿ ǼDZǷȈDZȀǿ Ǵ ǶǺǸǭǴǹǬȂǴǴ ǰDZǼDZǮȋǹǹȇȁ ǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾDZǵ ǽǺ ǽǾDZǶǷȋǹǹȇǸǴ. ǔǹǾDZǼȈDZǼ ǮȇǻǺǷǹDZǹ Ǯ ǰǺǮǺǷȈǹǺ ǸǴǹǴǸǬǷǴǽǾǴȃDZǽǶǺǸ ǰǿȁDZ, ǻǼǴǾǺǸ ǽǾǴǷȈǹǿȊ. ǬǾǸǺǽȀDZǼǿ ǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹǺ ǻǺǰǰDZǼDzǴǮǬȊǾ ȉǷDZǸDZǹǾȇ ǺǽǮDZȅDZǹǴȋ. ǠǺǾǺ: Davide Macullo Architects ǎ ǝǻǼDZǵǾDZǹǭǬȁDZ ǭȇǷǺ dzǬǮDZǼȄDZǹǺ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǺ ȉǶǺǷǺǯǴȃDZǽǶǴ ǺǼǴDZǹǾǴǼǺǮǬǹǹǺǵ ǻǷǺȅǬǰǶǴ Umwelt Arena. ǩǾǺ ǸDZǽǾǺ ǰǷȋ ǺdzǹǬǶǺǸǷDZǹǴȋ ǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹǺǽǾǴ ǽ ǹǺǮȇǸǴ ǾDZȁǹǺǷǺǯǴȋǸǴ Ǯ ǺǭǷǬǽǾǴ ȉǶǺǷǺǯǴȃDZǽǶǴ ȃǴǽǾǺǵ ȉǹDZǼǯǴǴ. ǎDZǽȈ ǻǬǮǴǷȈǺǹ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǽǺǷǹDZȃǹȇǸ ǭǬǾǬǼDZȋǸ, ǼǬdzǸDZȅDZǹǹȇǸ ǹǬ ǶǼȇȄDZ, ǻǺǷǹǺǽǾȈȊ ǹDZdzǬǮǴǽǴǸ ǺǾ ȉǹDZǼǯǴǴ. ǩǹDZǼǯǴȋ, ǻǺǷǿȃDZǹǹǬȋ ǽ ǻǺǸǺȅȈȊ ǭǬǾǬǼDZǵ, Ǯ ǷDZǾǹDZDZ ǮǼDZǸȋ ǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾǽȋ ǰǷȋ ǺȁǷǬDzǰDZǹǴȋ dzǰǬǹǴȋ, Ǭ dzǴǸǺǵ, ǹǬǺǭǺǼǺǾ, ǰǷȋ ǹǬǯǼDZǮǬ ǮǽDZȁ ǻǺǸDZȅDZǹǴǵ. ǚǾǰDZǷȈǹȇDZ ǻǺǸDZȅDZǹǴȋ ǺǾǷǴȃǬȊǾǽȋ ǿǹǴǶǬǷȈǹȇǸǴ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǸǴ ǻǺǰǮDZǽǹȇǸǴ ǻǺǾǺǷǶǬǸǴ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǻǼǴȋǾǹǺ ǽǸȋǯȃǬȊǾ ǺǽǾǼȇDZ ǶǼǬȋ ǶǼȇȄǴ. ǠǺǾǺ: Michael Egloff, Bruno Helbling, A Pix Alex Buschor Photograph

30


DESIGN GN | DESIGN | ǐǔǓnjǕǙ

Kovový závČsný svícen ve tvaru srdce na ÿajovou svíÿku v bílé barvĚ, rozmĚr 18 cm, délka s Őetízkem 55 cm. Cena 274 Kÿ. www.home-decor.cz

Vánoþní ozdoba labuĢ, bílá lesklá barva zdobená zlatými glitry a peŐím, zavĚšena na zlaté šŁŢrce, délka 9 cm. Cena 112 Kÿ. www.bellarose.cz

t ime christmas

Dekorativní sklenČný stromeþek Antik silver s patinou, vhodný jako dekorace na poliÿce, parapetu apod., výška 20 cm, prŢmĚr 11 cm. Cena 599 Kÿ. www.bellarose.cz

Vánoþní textilní ¿gurky v provedení holÿiÿka a kluk v šedé barvĚ, výška 14 cm. Cena 129 Kÿ. www.home-decor.cz

SklenČný tác s poklopem zdobeným výbrusy, barva stŐíbrná s výraznou patinou, prŢmĚr tácu 24 cm, výška 32 cm. Cena 1524 Kÿ. www.bellarose.cz Blyštivé barevné trendy i kouzelné poetické motivy tĚchto Vánoc najdete v prodejnĚ Almi Décor v Centru Chodov. www.centrumchodov.cz

Vánoþní kovový závČsný kruh s ozdobami 7x sklenĚná ozdoba ve tvaru krystalu a 4x stŐíbrné ozdobiÿky s patinou. PrŢmĚr kruhu 26 cm, celková délka 43 cm. Cena 934 Kÿ. www.bellarose.cz

Svícen sestavený z písmen JUL (=Vánoce), tĚžší matný kov, výška 18 cm. Cena 769 Kÿ. www.bellarose.cz ZávČsná sklenČná lucerna ve tvaru lahve kovové dno s otvorem na ÿajovou svíÿku, vánoÿní nápis God Jul, prŢmĚr 10,5 cm, výška 21,5 cm. Cena 335 Kÿ. www.bellarose.cz


Martin&Home

+420 776 646 650 +420 774 250 602 www.nabytekcz.com SHOWROOM Nテ。YTKU na Korunnテュ 56


Z PLÁTNA NA NÁBYTEK FROM CANVAS TO FURNITURE ǝ ǛǚǗǚǞǙnj Ǚnj ǘǑǍǑǗǨ

Historie techniky kreslení na nábytek má své koŐeny v þínĚ, kde toto umĚní vzniklo zhruba pŐed tŐemi a pŢl tisíci lety. Ve 13. století dovezl cestovatel Marco Polo tajemství starovĚké ÿínské technologie do rodné Itálie, kde ji místní Őemeslníci nejen zachovali, ale i dále obohatili. Malovaný nábytek se dnes znovu tĚší oblibĚ, pŐedevším díky variabilitĚ možností zdobení. Zkrášlit totiž mŢžete každý kus nábytku, aŘ už je to jen ÿelo postele, nebo noÿní stolek.

The history of the technique of painting on furniture has its roots in China, where this art originated about 3,500 years ago. In the 13th century, explorer Marco Polo brought the secret of this ancient Chinese technique back to his native Italy, where local artisans not only preserved it, but also further enriched it. Painted furniture is very popular again today, mainly due to the variety of decorating options. Indeed, you can beautify any piece of furniture, even if only a headboard or nightstand.

MistŐi na celém svĚtĚ používají nejrŢznĚjší techniky malby doplŁkŢ a nábytku v interiéru, aby dodali originalitu, styl a osobitost každému pŐedmĚtu. NejcennĚjší jsou pochopitelnĚ ruÿnĚ zhotovená umĚlecká zobrazení. Ale ani moderní technologie nestojí na místĚ – díky nim mŢžete jakýkoli obraz pŐenést na dŐevo a promĚnit tak klasický kus nábytku v moderní art objekt. Mnoho nábytkových továren dnes umožŁuje svým klientŢm stát se tvŢrcem pŢvodního výkresu. To znamená, že vy sami si mŢžete navrhnout téma pro váš obraz nebo si na nábytek nechat napsat osobní a pro vás dŢležitý vzkaz.

Masters around the world use various techniques of painting interior accessories and furniture in order to add originality, style and personality to each object. The most valuable, of course, are handmade artistically decorated items. But even modern technologies are not ignored – because with these, it is possible to transfer any image to the wood and thus change a classic piece of furniture into a modern art object. Many furniture factories now enable their clients to become the creators of the initial designs. This means that you yourself can suggest a theme for your image or have a personal and, to you, important message painted on the furniture.

34


ǔǽǾǺǼǴȋ ǾDZȁǹǴǶǴ ǼǺǽǻǴǽǴ ǸDZǭDZǷǴ ǹǬȃǬǷǬǽȈ Ǯ ǖǴǾǬDZ, ǯǰDZ ȉǾǺ ǴǽǶǿǽǽǾǮǺ ǮǺdzǹǴǶǷǺ ǻǼǴǭǷǴdzǴǾDZǷȈǹǺ ǺǶǺǷǺ ǾǼDZȁ ǽ ǻǺǷǺǮǴǹǺǵ Ǿȇǽȋȃ ǷDZǾ ǹǬdzǬǰ. ǎ 13 Ǹ ǽǾǺǷDZǾǴǴ ǻǿǾDZȄDZǽǾǮDZǹǹǴǶ ǘǬǼǶǺ ǛǺǷǺ ǻǼǴǮDZdz ǽDZǶǼDZǾ ǰǼDZǮǹDZǵ ǶǴǾǬǵǽǶǺǵ ǾDZȁǹǺǷǺǯǴǴ Ǯ ǽǮǺȊ ǼǺǰǹǿȊ ǔǾǬǷǴȊ, ǯǰDZ ǸDZǽǾǹȇDZ ǼDZǸDZǽǷDZǹǹǴǶǴ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǽǺȁǼǬǹǴǷǴ DZǯǺ, ǹǺ Ǵ ǿǽǺǮDZǼȄDZǹǽǾǮǺǮǬǷǴ ǽǮǺǴǸǴ ǻǼǴDZǸǬǸǴ. ǟǶǼǬȄDZǹǹǬȋ DzǴǮǺǻǴǽȈȊ ǸDZǭDZǷȈ ǽǹǺǮǬ ǻǺǷȈdzǿDZǾǽȋ ǭǺǷȈȄǺǵ ǻǺǻǿǷȋǼǹǺǽǾȈȊ, Ǯ ǺǽǹǺǮǹǺǸ dzǬ ǽȃDZǾ ǸǹǺǯǺǺǭǼǬdzǴȋ ǮǬǼǴǬǹǾǺǮ ǰDZǶǺǼǬ. ǔ Ǯ ǽǬǸǺǸ ǰDZǷDZ, Ǯȇ ǸǺDzDZǾDZ ǿǶǼǬǽǴǾȈ ǻǼǬǶǾǴȃDZǽǶǴ ǶǬDzǰȇǵ ǻǼDZǰǸDZǾ ǸDZǭDZǷǴ, ǭǿǰȈ ȉǾǺ ǾǺǷȈǶǺ ǽǻǴǹǶǬ ǶǼǺǮǬǾǴ ǴǷǴ ǻǼǴǶǼǺǮǬǾǹǬȋ ǾǿǸǭǺȃǶǬ.

ǑǽǷǴ ȄǶǬȀ ǴǷǴ ǶǺǸǺǰ Ǯ ǮǬȄDZǵ ǶǺǸǹǬǾDZ ǿǶǼǬȄDZǹȇ ǰDZǶǺǼǬǾǴǮǹȇǸǴ ǴdzǺǭǼǬDzDZǹǴȋǸǴ, ǾǺ Ǵ ǺǽǾǬǷȈǹǬȋ ǸDZǭDZǷȈ Ǯ ǶǺǸǹǬǾDZ ǸǺDzDZǾ ǭȇǾȈ ǼǬdzǼǴǽǺǮǬǹǬ, ǹǺ ǻǼǴ ȉǾǺǸ ǮǬDzǹǺ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈ ǾǬǶǿȊ DzDZ ǾDZȁǹǴǶǿ. ǢǮDZǾǺȃǹȇDZ, ǻǼǴǼǺǰǹȇDZ ǸǺǾǴǮȇ ȋǮǷȋȊǾǽȋ ǻǺǰȁǺǰȋȅǴǸǴ ǰǷȋ ǶǬDzǰǺǵ ǶǺǸǹǬǾȇ, ǶǬǶ ǰǷȋ ǽǻǬǷȈǹǴ, ǾǬǶ, ǹǬǻǼǴǸDZǼ, Ǵ ǰǷȋ ǮǬǹǹǺǵ, ǏDZǺǸDZǾǼǴȃDZǽǶǬȋ ǻDZȃǬǾȈ (ǻǺǷǺǽȇ, ǶǮǬǰǼǬǾȇ, ǶǼǿǯǴ, ǮǺǷǹȇ) ǻǺǰȁǺǰǴǾ ǰǷȋ ǯǺǽǾǴǹǺǵ Ǵ ǰǷȋ ǽǻǬǷȈǹǴ. ǔdzǺǭǼǬDzDZǹǴȋ ǻǺǼǾǼDZǾǺǮ ǷȊǰDZǵ, DzǴǮǺǾǹȇȁ Ǵ ǸǺǼǽǶǴDZ ǾDZǸȇ ǴǰDZǬǷȈǹȇ ǰǷȋ ǰDZǾǽǶǴȁ Ǵ ǮǬǹǹȇȁ ǶǺǸǹǬǾ. ǖǼǺǸDZ ǾǺǯǺ, ǽǬǸǴ ǰDZǾǴ ǸǺǯǿǾ ǿǶǼǬǽǴǾȈ ǽǮǺǴǸǴ ǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴȋǸǴ ǰDZǾǽǶǿȊ, ȃDZǸ ǽǺdzǰǬǰǿǾ ǿǹǴǶǬǷȈǹȇǵ ǽǾǴǷȈ Ǯ ǻǺǸDZȅDZǹǴǴ.

ǘǬǽǾDZǼǬ ǮǺ ǮǽDZǸ ǸǴǼDZ ǴǽǻǺǷȈdzǿȊǾ ǼǬdzǷǴȃǹȇDZ ǾDZȁǹǴǶǴ ǼǺǽǻǴǽǴ ǬǶǽDZǽǽǿǬǼǺǮ Ǵ ǸDZǭDZǷǴ Ǯ ǴǹǾDZǼȈDZǼDZ, ȃǾǺǭȇ ǻǼǴǰǬǾȈ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǽǾȈ, ǽǾǴǷȈ Ǵ ǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷȈǹǺǽǾȈ ǶǬDzǰǺǸǿ ǻǼDZǰǸDZǾǿ. ǍDZǽǽǻǺǼǹǺ, ǹǬǴǭǺǷDZDZ ȂDZǹǹȇǸǴ ȋǮǷȋȊǾǽȋ ȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹȇDZ ǴdzǺǭǼǬDzDZǹǴȋ ǼǿȃǹǺǵ ǼǬǭǺǾȇ. ǙǺ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇDZ ǾDZȁǹǺǷǺǯǴǴ ǾǺDzDZ ǹDZ ǽǾǺȋǾ ǹǬ ǸDZǽǾDZ – ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǴǸ ǎȇ ǸǺDzDZǾDZ ǻDZǼDZǹDZǽǾǴ ǷȊǭǺDZ ǴdzǺǭǼǬDzDZǹǴDZ ǹǬ ǰDZǼDZǮǺ Ǵ ǾDZǸ ǽǬǸȇǸ ǻǼDZǮǼǬǾǴǾȈ ǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǿȊ ǸDZǭDZǷȈ Ǯ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǵ ǬǼǾ-ǺǭȆDZǶǾ. ǘǹǺǯǺ ǸDZǭDZǷȈǹȇȁ ȀǬǭǼǴǶ ǾDZǻDZǼȈ ǻǺdzǮǺǷȋDZǾ ǽǮǺǴǸ ǶǷǴDZǹǾǬǸ ǽǾǬǾȈ ǽǺdzǰǬǾDZǷDZǸ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǯǺ ǻDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹǺǯǺ ǼǴǽǿǹǶǬ. ǩǾǺ dzǹǬȃǴǾ, ȃǾǺ Ǯȇ ǽǬǸǴ ǸǺDzDZǾDZ ǽǺdzǰǬǾȈ ǾDZǸǿ ǰǷȋ ǮǬȄDZǯǺ ǴdzǺǭǼǬDzDZǹǴȋ ǴǷǴ ǹǬǻǴǽǬǾȈ ǹǬ ǸDZǭDZǷǴ ǶǬǶǺDZ-ǾǺ ǷǴȃǹǺDZ Ǵ ǮǬDzǹǺDZ ǰǷȋ ǮǬǽ ǽǺǺǭȅDZǹǴDZ ǴǷǴ ȂǴǾǬǾǿ.

ǝǷDZǰǿȊȅǴǸ ǾǴǻǺǸ ǰDZǶǺǼǴǼǺǮǬǹǴȋ ǸDZǭDZǷǴ ȋǮǷȋDZǾǽȋ - ǸǬǼǶDZǾǼǴ (ǴǹǶǼǿǽǾǬȂǴȋ). ǛǼǴ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴǴ ȉǾǺǯǺ ǸDZǾǺǰǬ ǼǴǽǿǹǺǶ ǽǺdzǰǬDZǾ ǹDZ ȁǿǰǺDzǹǴǶ, Ǭ ǸǬǽǾDZǼ ǻǺ ǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǴȊ ǸDZǭDZǷǴ. ǎ ǼDZdzǿǷȈǾǬǾDZ ǻǺǷǿȃǬDZǾǽȋ ǸǺdzǬǴȃǹǺDZ ǿǶǼǬȄDZǹǴDZ Ǵdz ǶǿǽǺȃǶǺǮ ȄǻǺǹǬ Ǵ ǼǬdzǷǴȃǹȇȁ ǻǺǼǺǰ ǰDZǼDZǮǬ, ǼǬǶǿȄDZǶ, DzDZǸȃǿǯǬ Ǵ ǰǼǿǯǴȁ ǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮ. ǞǬǶǬȋ ǶǬǼǾǴǹǬ ǸDZǹDZDZ ǮȇǼǬdzǴǾDZǷȈǹǬ, ȃDZǸ DzǴǮǺǻǴǽȈ, ǹǺ DZDZ ȂDZǹǹǺǽǾȈ, ǭDZdz ǽǺǸǹDZǹǴȋ, Ǯ ǾDZȁǹǴǶDZ ǴǽǻǺǷǹDZǹǴȋ. ǖǼǺǸDZ ǾǺǯǺ, ǸDZǭDZǷȈ ǽ ǴǹǶǼǿǽǾǬȂǴDZǵ ǽǺȁǼǬǹȋDZǾ ǽǮǺǵ ǻDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹȇǵ ǮǴǰ Ǯ ǾDZȃDZǹǴDZ ǸǹǺǯǴȁ ǷDZǾ.

35


Pokud je skŐíŁ nebo komoda ozdobená dekorativními obrazy, mŢže být další nábytek z kompletu v místnosti také malovaný, dŢležité je ale použití stejné techniky. KvĚtinové, pŐírodní motivy jsou vhodné pro každou místnost, jak pro ložnici, tak napŐíklad koupelny. Geometricky tisk (pruhy, ÿtverce, kruhy, vlny) je vhodný pro obývací pokoj, stejnĚ tak pro ložnici. Zobrazení portrétŢ lidí, zvíŐat a moŐské téma jsou potom ideální pro dĚtské pokoje a také koupelny. DĚtské pokoje navíc mohou ozdobit svými výtvory samy dĚti, ÿímž vytvoŐí jedineÿný styl prostoru.

Dalším typem vzoru dekorace nábytku je intarzie. PŐi použití této techniky nevytváŐí obraz umĚlec, ale pŐímo nábytkáŐský mistr. Jedná se o vytvoŐení mozaikové výzdoby z kouskŢ dýhy a rŢzných druhŢ dŐeva, skoŐápek, perleti a jiných materiálŢ. Taková kresba je ménĚ výrazná než malba, její hodnota ale samozŐejmĚ spoÿívá v provedení. Nábytek s intarzií navíc zachovává svŢj pŢvodní vzhled po mnoho let.

If a cabinet or chest of drawers is adorned with decorative painting, other pieces in the suite of furniture in the room can also be painted, but it is important to use the same technique. Floral motifs or motifs of Nature are suitable for any room, for example, the bedroom and bathroom. Geometric patterns (stripes, squares, circles, waves) are suitable for the living room, as well as the bedroom. Illustrations of portraits of people, animals and a nautical theme are ideal for children’s rooms and bathrooms. Children’s rooms can also be decorated with the artwork of the children themselves, thereby creating a distinctive style to the space. Marquetry is another type of furniture decoration. With this technique the image is not created by an artist but directly by the furniture master. It is a creation of mosaic decoration from pieces of veneer and various types of wood, shells, nacre and other materials. Such a pattern is less distinctive than painting, but of course its value lies in the elaboration. Moreover, furniture with marquetry retains its original appearance for many years.

KSENIA ULYANOVA Dekoratér, ředitel salonu nabytku “Martin&Home”

36

SALON NÁBYTKU MARTIN&HOME Korunní 1310/56 Praha 2 - Vinohrady www.nabytekcz.com

ǖǝǑǙǔǫ ǟǗǨǫǙǚǎnj ǐDZǶǺǼǬǾǺǼ, ǰǴǼDZǶǾǺǼ ǸDZǭDZǷȈǹǺǯǺ ǽǬǷǺǹǬ “Martin&Home”


NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI Best Properties 40 102 124 128 135 156

Prodej / 6DOHVǷȘȖȌȈȎȈ Pronájmy / 5HQWDOVǨȘȍȕȌȈ $SDUWPiQ\Y3UD]H 3UDJXH$SDUWPHQWVǨȗȈȘȚȈȔȍȕȚȣȊǷȘȈȋȍ

.RPHUþQtQHPRYLWRVWL &RPPHUFLDO3URSHUWLHVDzȖȔȔȍȘȟȍșȒȈȧȕȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȤ

=DKUDQLþQtQHPRYLWRVWL / Foreign Properties / ȕȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȤȏȈȘțȉȍȎȖȔ

$GUHViĜ / 'LUHFWRU\ȒȈȚȈȓȖȋ


OTĂ ZKA PRO REALITNĂ? ODBORNĂ?KY

Question For Real-Estates Professionals

ƸDzdzǴDzǾǿǧǯČ&#x192;ǾdzǨǺǏǣǯǏǾǜDzǼdzDzǹǨǧǼǏǪǏǰDzǾǜǏ

0RKXSURGDWQHPRYLWRVWLNG\ĂĽQHQtVSODFHQĂŞK\SRWHĂžQt~YÄ&#x152;U" Can I sell the property, even if the mortgage has not been paid off yet? É&#x2020;ɨÉ?É­ɼɢÉšɊɪɨÉ&#x17E;É&#x161;ɏɜɍÉ&#x153;ɨɸɧÉ&#x;É&#x17E;É&#x153;É˘É É˘ÉŚÉ¨ÉŤÉŹÉśÉ&#x17E;É&#x161;É É&#x;É&#x;ɍɼɢɊɨɧÉ&#x;ÉŁɧÉ&#x;É&#x153;ɾɊɼÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɢɊɨɏÉ&#x;ɤÉ&#x161;"

SABRINA DOSTĂ LOVĂ 2IĂ&#x20AC;FH0DQDJHU &(1785<%HVW5HDOLW\

PETR BULAN 0DNOpĹ? CENTURY 21 Bonus Praha

$QRSURGiYDMtFtPiQÄ&#x161;NROLNPRĂŚQRVWt1HMMHGQRGXäätMHSĹ?HGĂżDVQpVSODFHQtK\SRWHĂżQtKR~YÄ&#x161;UX7HQWR]SŢVREMHYĂŤKRGQĂŤ]DSĹ?HGSRNODGXĂŚHVHXVNXWHĂżQtYGREÄ&#x161;IL[DFH 9MLQpPSĹ?tSDGÄ&#x161;VLEDQND~ĂżWXMHVDQNĂżQtSRSODWHN]DSĹ?HGĂżDVQpVSODFHQtK\SRWHĂżQtKR ~YÄ&#x161;UX'DOätP]SŢVREHPMHSĹ?HY]HWtK\SRWHĂżQtKR~YÄ&#x161;UXNXSXMtFtP3RGPtQNRXMHVRXKODVK\SRWHĂżQtEDQN\1RYĂŤNOLHQWPXVtVSOQLWSRGPtQN\EDQN\SURSĹ?HY]HWtK\SRWHĂżQtKR ~YÄ&#x161;UX 7DNp MH WX PRĂŚQRVW UHILQDQFRYiQt K\SRWHĂżQtKR ~YÄ&#x161;UX FRĂŚ MH GREUp SRXĂŚtW SRNXGMH K\SRWpND QD SRĹ?L]RYDQRX QHPRYLWRVW X]DYĹ?HQD ]D KRUätFK SRGPtQHN QHĂŚ MVRXQDK\SRWHĂżQt~YÄ&#x161;U\QDEt]HQpYVRXĂżDVQRVWL

0RĂŚQpWRXUĂżLWÄ&#x161;MHWDNRYpWRSĹ?tSDG\Ĺ?HätPHEÄ&#x161;ĂŚQÄ&#x161;3Ĺ?LSURGHMLMHGŢOHĂŚLWpNG\NRQĂżt IL[DFHK\SRWpN\.WRPXWRGDWXEDQNDY\SRĂżtWiYÍäLQHVSODFHQpKR~YÄ&#x161;UXDY\GiSURKOiäHQtĂŚHYSĹ?tSDGÄ&#x161;XKUD]HQtWpWRĂżiVWN\Y\PDĂŚH]iVWDYQtSUiYR3RNXGVHE\WSĹ?HYiGtPLPRGREXIL[DFHEDQNDVLYÄ&#x161;WäLQRX~ĂżWXMHSRPÄ&#x161;UQÄ&#x161;Y\VRNĂŤSRSODWHN+\SRWpNX O]HWDNpSĹ?HYpVWQDQRYpKRPDMLWHOH]DVWiYDMtFtFKSRGPtQHN9WDNRYpPSĹ?tSDGÄ&#x161;MH QXWQpVSOQLWEDQNRYQtSRGPtQN\PH]LQÄ&#x161;ĂŚSDWĹ?tQDSĹ?tNODGYÍäHSĹ?tMPŢ&HOĂŤSURFHVMH DOHSRPÄ&#x161;UQÄ&#x161;QiURĂżQĂŤQDRUJDQL]DFLDQDĂżDVRYiQtSURWRUR]KRGQÄ&#x161;GRSRUXĂżXMLY\XĂŚtW VOXĂŚHEUHDOLWQtKRPDNOpĹ?HQHERILQDQĂżQtKRSRUDGFHNWHUĂŤW\WRYÄ&#x161;FLY\Ĺ?Hät]DYiV

Yes, the seller has several options. The simplest way is the early repayment of the mortgage. This method is advantageous, provided that it takes place within the period of fixation. Otherwise, the bank charges a penalty fee for the premature repayment of the mortgage loan. Another way is the takeover of the mortgage by the buyer. A condition is the consent of the mortgage bank. The new client must meet the bankâ&#x20AC;&#x2122;s conditions for takeover of the bank mortgage. There is also the possibility of refinancing the mortgage loan, which is good to use if the mortgage on the purchased property is concluded under worse conditions than the mortgage loans offered at present.

It is certainly possible. We deal with this type of case routinely. When selling, it is important to note the date when the fixation of the mortgage ends. The bank calculates the amount of outstanding loan to that date and issues a statement that, in the event of the payment of this amount, the lien will be cleared. If the property is transferred outside of the fixed period, the bank will usually charge a relatively high fee. The mortgage can also be transferred to the new owner under the current conditions. In such a case, it is necessary to comply with the bankâ&#x20AC;&#x2122;s conditions, including, for example, the level of income. The whole process is quite challenging in terms of organisation and timing, therefore I strongly recommend the use of the services of a real estate agent or financial advisor who will resolve these issues for you.

Ç?ÇŹÇżǝǟǺǰǏǎČ&#x201A;ÇŹǹǽǞČ&#x2C6;ǚǹǽǜǺǡČ&#x2C6;ǜǺǎǏǟǴǏǚǞǺǎÇ?ǏǸČ&#x2021;ǸǝǟǺǽǞČ&#x2021;ǸČ&#x2039;ǎǡČ&#x2039;ǹǞǽČ&#x2039;ǰǺǽǟǺČ&#x192;ǚǺǹǝǺǯǏČ&#x201E;ǹǚǴǹ ǴǝǺǞǹČ&#x192;ǚǺǯǺǜǟǹǰǴǞǏNJǞǺǞǸǹǞǺǰČ&#x2039;ǎǡČ&#x2039;ǹǞǽČ&#x2039;ÇŽČ&#x2021;ǯǺǰǚČ&#x2021;ǸǝǟǴǿǽǡǺǎǴǴČ&#x192;ǞǺǭǿǰǹǞÇťÇźÇşÇ´Ç˝Č ÇşÇ°Ç´ÇžČ&#x2C6; ÇŽ ǸǺǸǹǚǞ Č&#x20AC;ǴǜǽǏČ&#x201A;Ç´Ç´ Ç&#x17D; ǴǚǺǸ ǽǡǿČ&#x192;ÇŹÇą ǭǏǚǜ ǎdzǴǸǏǹǞ Č&#x201E;ǞǟǏČ&#x20AC; dzǏ ǰǺǽǟǺČ&#x192;ǚǺǹ ǝǺǯǏČ&#x201E;ǹǚǴǹ ǴǝǺǞǹČ&#x192;ǚǺǯǺ ǜǟǹǰǴǞǏ Ç&#x2018;Č&#x2026;Çą ǺǰǴǚ ǎǏǟǴǏǚǞ ² Č&#x2030;ǞǺ ǜǺǯǰǏ ǴǝǺǞǹČ&#x192;ÇšČ&#x2021;Çľ ǜǟǹǰǴǞ ǝǹǟǹǎǺǰǴǞ ǚǏ ǽǹǭČ&#x2039;ǝǺǜǿǝǏǞǹǡČ&#x2C6;Ç&#x;ǽǡǺǎǴǹ²ǽǺǯǡǏǽǴǹǴǝǺǞǹČ&#x192;ǚǺǯǺǭǏǚǜǏÇ´ǞǺČ&#x192;ǞǺǚǺǎČ&#x2021;ÇľǜǡǴǹǚǞǰǺǡDzǹǚ ǽǺǺǞǎǹǞǽǞǎǺǎǏǞČ&#x2C6;ǞǟǹǭǺǎǏǚǴČ&#x2039;ǸǭǏǚǜǏǰǡČ&#x2039;ǝǺǡǿČ&#x192;ǹǚǴČ&#x2039;ǴǝǺǞǹČ&#x192;ǚǺǯǺǜǟǹǰǴǞǏÇ&#x17E;ǏǜDzǹǽǿČ&#x2026;ǹǽǞǎǿǹǞ ǎǺdzǸǺDzǚǺǽǞČ&#x2C6; ǟǹČ&#x20AC;ǴǚǏǚǽǴǟǺǎǏǚǴČ&#x2039; ǴǝǺǞǹČ&#x192;ǚǺǯǺ ǜǟǹǰǴǞǏ ǹǹ Č ÇşÇźÇşČ&#x201E;Çş ǴǽǝǺǡČ&#x2C6;dzǺǎǏǞČ&#x2C6; ǹǽǡǴ ǴǝǺǞǹǜǏǚǏǰǏǚǚǿČ&#x160;ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞČ&#x2C6;Ç­Č&#x2021;ǡǏǝǺǰǝǴǽǏǚǏǚǏǸǹǚǹǹÇŽČ&#x2021;ǯǺǰǚČ&#x2021;Č ǿǽǡǺǎǴČ&#x2039;Č Č&#x192;ǹǸ ǴǝǺǞǹČ&#x192;ÇšČ&#x2021;ÇąǜǟǹǰǴǞČ&#x2021;ǜǺǞǺǟČ&#x2021;ÇąǝǟǹǰǡǏǯǏČ&#x160;ǞǽČ&#x2039;ÇŽǚǏǽǞǺČ&#x2039;Č&#x2026;ǹǹǎǟǹǸČ&#x2039;

NJǞǺǜǺǚǹČ&#x192;ǚǺǎǺdzǸǺDzǚǺǞǏǜǴǸǴǽǡǿČ&#x192;ÇŹČ&#x2039;ǸǴǸČ&#x2021;dzǏǚǴǸǏǹǞǽČ&#x2039;ÇŽǿǽǞǏǚǺǎǡǹǚǚǺǸǝǺǟČ&#x2039;ǰǜǹ Ç&#x203A;ǟǴ ǝǟǺǰǏDzǹ ǎǏDzǚǺ ǜǺǯǰǏ dzǏǜǺǚČ&#x192;ǴǞǽČ&#x2039; ǽǟǺǜ Č&#x20AC;ǴǜǽǏČ&#x201A;Ç´Ç´ ǴǝǺǞǹǜǴ Ç&#x2013; Č&#x2030;ǞǺǸǿ Ç°ÇšČ&#x160; ǭǏǚǜ ǟǏǽǽČ&#x192;ǴǞǏǹǞ ǽǿǸǸǿ ǚǹǝǺǯǏČ&#x201E;ǹǚǚČ&#x2021;Č ǜǟǹǰǴǞǺǎ Ç´ ÇŽČ&#x2021;ǰǏǽǞ ǰǺǜǿǸǹǚǞ Ç˝ dzǏČ&#x2039;ǎǡǹǚǴǹǸ Č&#x192;ǞǺ ÇŽǽǡǿČ&#x192;ǏǹǎČ&#x2021;ǝǡǏǞČ&#x2021;Č&#x2030;ǞǺǾǽǿǸǸČ&#x2021;ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞČ&#x2C6;ǭǿǰǹǞǺǽǎǺǭǺDzǰǹǚǏǺǞdzǏǡǺǯǏÇ&#x2018;ǽǡǴǜǎǏǟǞǴǟǏ ǝǹǟǹǰǏǹǞǽČ&#x2039;ǎǚǹǿǽǞǏǚǺǎǡǹǚǚǺǯǺǽǟǺǜǏČ&#x20AC;ǴǜǽǏČ&#x201A;Ç´Ç´ǞǺǭǏǚǜǺǭČ&#x2021;Č&#x192;ǚǺǎdzǴǸǏǹǞǰǺǽǞǏǞǺČ&#x192;ǚǺ ÇŽČ&#x2021;ǽǺǜǿČ&#x160;ǝǡǏǞǿÇ&#x201D;ǝǺǞǹČ&#x192;ÇšČ&#x2021;ÇľǜǟǹǰǴǞǞǏǜDzǹǸǺDzǹǞÇ­Č&#x2021;ÇžČ&#x2C6;ǝǹǟǹǎǹǰǹǚǚǏǚǺǎǺǯǺǎǡǏǰǹǡČ&#x2C6;Č&#x201A;ÇŹ ǚǏǽǿČ&#x2026;ǹǽǞǎǿČ&#x160;Č&#x2026;Ç´Č ǿǽǡǺǎǴČ&#x2039;Č Ç&#x17D;Č&#x2030;ǞǺǸǽǡǿČ&#x192;ÇŹÇąÇšÇąÇşÇ­Č ÇşÇ°Ç´Ç¸ÇşǽǺǭǡČ&#x160;ǽǞǴǭǏǚǜǺǎǽǜǴǹǿǽǡǺǎǴČ&#x2039; ǽǟǹǰǴ ǜǺǞǺǟČ&#x2021;Č ǚǏǝǟǴǸǹǟ ǝǺǰǞǎǹǟDzǰǹǚǴǹ ǺǝǟǹǰǹǡǹǚǚǺǾ ǎǹǡǴČ&#x192;Ç´ÇšČ&#x2021; Ç°ÇşČ ÇşÇ°ÇŹ Ç&#x17D;ǹǽČ&#x2C6; ǝǟǺČ&#x201A;ǹǽǽČ&#x2039;ǎǡČ&#x2039;ǹǞǽČ&#x2039;ǰǺǎǺǡČ&#x2C6;ǚǺǽǡǺDzǚČ&#x2021;ǸÇŽǞǺǸČ&#x192;ǞǺǜǏǽǏǹǞǽČ&#x2039;ǺǟǯǏǚǴdzǏČ&#x201A;Ç´Ç´Ç´ǽǟǺǜǺǎǝǺČ&#x2030;ǞǺǸǿ ǚǏǽǞǺČ&#x2039;ǞǹǡČ&#x2C6;ǚǺ ǟǹǜǺǸǹǚǰǿǹǸ ǎǺǽǝǺǡČ&#x2C6;dzǺǎǏǞČ&#x2C6;Ç˝Č&#x2039; ǿǽǡǿǯǏǸǴ ǸǏǜǡǹǟǏ ǝǺ ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴ ǴǡǴ Č&#x20AC;ǴǚǏǚǽǺǎǺǯǺǜǺǚǽǿǡČ&#x2C6;ǞǏǚǞǏǜǺǞǺǟČ&#x2021;ÇľǭǿǰǹǞǟǹČ&#x201E;ÇŹÇžČ&#x2C6;ǎǽǹǝǟǺǭǡǹǸČ&#x2021;dzǏÇŽÇŹÇ˝

38


info@aura-statenice.cz tel.: 224 256 211, 725 860 300


Prodej | Praha 10 | Vrลกovice | 171 + 56 m2 |FHQDQDY\รงiGiQt 1DGVWDQGDUGQtSRNRMRYรฌE\WVYHONRXMLKR]iSDGQฤ™RULHQWRYDQRXWHUDVRXDSDQRUDPDWLFNรฌPLYรฌKOHG\QD3UDKXYSRVOHGQtPSDWฤจHPRGHUQt QRYRVWDYE\SiUNURNฤฃRG+DYOtฤ€NRYรฌFKVDGฤฃ.RPSOHWQฤ™DUFKLWHNW\DGHVLJQpU\ฤจHรฅHQรฌE\WQDEt]tYVWXSQtKDOXRWHYฤจHQรฌSURVWRUREรฌYDFtKRSRNRMH VMtGHOQRXDNXFK\QtGiOHORรงQLFHYHONRU\VRXSUฤฃFKR]tรฅDWQXNRXSHOQ\WRDOHWXSURKRVW\DSUiGHOQX9\EDYHQt]DKUQXMHMDFX]]LQDWHUDVHSDUQt NDELQXKOLQtNRYiIUDQFRX]VNiRNQDPDVLYQtGXERYpSRGODK\NRYRYpSUYN\YQHMY\รฅรฅtPVWDQGDUGXSURYHGHQtDPDWHULiOฤฃPQRรงVWYt~ORรงQรฌFKSURVWRU 6DPR]ฤจHMPRVWtMHLQWHOLJHQWQtRYOiGiQtGRPiFQRVWLV\VWpPR]YXฤ€HQtYรฅHFKPtVWQRVWtYฤ€HWQฤ™NRXSHOHQRGILUP\1X9R%\WMHQDEt]HQ VNRPSOHWQtP]QDฤ€NRYรฌPDGHVLJQRYรฌPQiE\WNHPQDPtUXVNOHSHPDJDUiรงRYรฌPLSDUNRYDFtPLVWiQtPL

Pro kompletnรญ nabรญdku navลกtivte / For complete property listing please visit

40

1(-/(3ฤรŒ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ว‚วŠวŽวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“

svoboda-williams.com


Sale | Praha 10 | Vršovice | 171 + 56 m2 | price upon request High standard 3-bedroom apartment with a large south-west oriented terrace offering panoramic views of the city on the top floor of a modern residence located a few steps from the Havlíèkovy Sady Orchards. Made completely by architects and designers, this apartment offers an entrance hall, open plan living room with kitchen and dining room, generous walk-in closet, 2 bathrooms, guest toilet and a laundry. Amenities include Jacuzzi on the terrace, sauna, French aluminum windows, oak floors, metal elements in the highest standard of workmanship and material and ample storage space. Intelligent home control, sound system in all rooms, including bathrooms made by Nuvo. The apartment is offered with complete furnishing from high-end brands and designers, cellar and 4 garage parking spaces.

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

41


Prodej | Praha â&#x20AC;&#x201C; vĂ˝chod | KlokoènĂĄ | 420 + 80 m2 | pozemek 2 224 m2 | 16 999 999 Kè RD 5+kk, terasa, krb, 3 koupelny, toaleta pro hosty, francouzskĂĄ okna s trojsklem, dubovĂŠ podlahy, italskĂĄ kuchynĂŹ znaèky Varenna Poliform VHVSRWĨHELÄ&#x20AC;L6LHPHQVFHQWUiOQtY\VDYDÄ&#x20AC;+XVN\YODVWQtVWXGQDSĨtSUDYDQDED]pQGRPHNSURKRVW\JDUiçSURDXWD1RYRVWDYED nĂ­zkoenergetickĂŠho rodinnĂŠho domu v malebnĂŠm prostøedĂ­ obce KlokoènĂĄ s vĂ˝hledem do lesa. 4-bedroom house, terrace, fire place, 3 bathrooms, half bath, French windows with triple glazing, wooden oak floors, Italian brand Varenna Poliform kitchen with Siemens appliances, Husky central vacuum, private well, preparation for swimming pool/guest house, 2-car garage. 1HZO\EXLOWORZHQHU\KRXVHLQWKHSLFWXUHVTXHYLOODJHRI.ORNRÄ&#x20AC;QiRYHUORRNLQJDIRUHVW

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

42

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 2 | NovĂŠ MĂŹsto | 129 m2 | 10 436 000 Kè Byt 4+kk, ĹĄatna, galerie, komora, toaleta pro hosty, vestavĂŹnĂŠ skøínĂŹ, plnĂŹ vybavenĂĄ kuchynĂŹ HanĂĄk. NovĂ˝ byt po rekonstrukci v 5. patøe plnĂŹ ]UHQRYRYDQpKRÄ&#x20AC;LQçRYQtKRGRPXVYĂŹWDKHPNRXVHNRGQiEĨHçt9OWDY\D9\ĂĽHKUDGXQHGDOHNRWUDPYDMRYĂŹFK]DVWiYHNNRXVHNNPHWUX na KarlovĂŹ nĂĄmĂŹstĂ­. 3-bedroom apartment, walk-in closet, galery, chamber, half bath, built-in wardrobes, fully fitted HanĂĄk kitchen. Newly reconstructed apartment on the 5thIORRURIDIXOO\UHQRYDWHGKLVWRULFEXLOGLQJZLWKOLIWFORVHWRWKH9OWDYDHPEDQNPHQWDQGWKH9\ĂĽHKUDGFDVWOHMXVWVWHSVIURPWUDP stops, near the Karlovo nĂĄmĂŹstĂ­ metro station.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x2026;ƺƜƝÇ&#x2030;Ç&#x2C6;Ç&#x2013;3526,1(&,'(&(0%(5,ĆşĆťÇ ĆśĆˇÇ&#x2021;Ç&#x201C;

43


Prodej | Praha 6 | Dejvice | 203 + 12 m2 | 17 500 000 Kè %\WNNWHUDV\NOLPDWL]DFHNRXSHOQ\SUDFRYQDREĂŹYDFtSRNRMVGYRMLWRXYĂŹĂĽNRXVWURSXPQRçVWYtSURVNOHQĂŹFKSORFKVNOHSJDUiçRYpVWiQt 6YÄ&#x2122;WOĂŹDY]GXĂĽQĂŹE\WYSRVOHGQtFKGYRXSDWUHFKYLO\RGYRXE\WRYĂŹFKMHGQRWNiFKYDWUDNWLYQtORNDOLWÄ&#x2122;3UDK\'HMYLF 4-bedroom apartment, 2 terraces, air conditioning, 2 bathrooms, study, living room with double height ceiling, large glass areas, cellar, garage parking space. Bright and airy apartment on the last two floor of a villa of two residential units in an attractive location of Prague 6 Dejvice.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

44

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 4 | Michle | 342 + 53 m2 | pozemek 444 m2 | 21 000 000 Kè Vila 6+1, terasa, sauna, ĹĄatna, 3 koupelny, kuchynĂŹ na mĂ­ru se spotøebièi, podlahy z americkĂŠho oøechu a italskĂŠho kamene, posuvnĂŠ FHORVNOHQÄ&#x2122;QpLQWHULpURYpGYHĨHGiONRYÄ&#x2122;RYOiGDQpçDOX]LHDODUP0RGHUQtGHVLJQRYiYLODRGDUFKLWHNWD'DYLGD9iYU\DGHVLJQpUD-HUU\KR.R]\ VH]DKUDGRXYNOLGQpUH]LGHQÄ&#x20AC;QtÄ&#x20AC;iVWL0LFKOH 5-bedroom villa, terrace, sauna, walk-in closet, 3 bathrooms, custom-made kitchen with appliances, wooden floors (American walnut), Italian VWRQHWLOHVIXOOJODVVVOLGLQJLQWHULRUGRRUVHOHFWULFEOLQGVDODUP&RQWHPSRUDU\GHVLJQHUYLOODE\DUHQRZQDUFKLWHFW'DYLG9iYUDZLWKGHVLJQV E\-HUU\.R]DZLWKJDUGHQLQDTXLHWUHVLGHQWLDOSDUWRI0LFKOH

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x2026;ƺƜƝÇ&#x2030;Ç&#x2C6;Ç&#x2013;3526,1(&,'(&(0%(5,ĆşĆťÇ ĆśĆˇÇ&#x2021;Ç&#x201C;

45


Prodej | Praha 4 | Michle | 71 + 37 m2 | 7 371 430 Kè %\WWHUDVDORGçLH]LPQt]DKUDGDĂĽDWQDSURVWRUSURYHVWDYÄ&#x2122;QpVNĨtQÄ&#x2122;1RYĂŹE\WYSDWĨHUH]LGHQÄ&#x20AC;QtKRSURMHNWXRE\WRYĂŹFK MHGQRWNiFKYEOt]NRVWLREFKRGQtKRDNDQFHOiĨVNpKRFHQWUD%UXPORYNDDVWDQLFPHWUD%XGÄ&#x2122;MRYLFNiD3DQNUiFVHVQDGQRXGRVWXSQRVWt do centra a veĹĄkerou obèanskou vybavenostĂ­ v okolĂ­. EHGURRPDSDUWPHQWWHUUDFHORJJLDZLQWHUJDUGHQZDONLQFORVHWVSDFHIRUEXLOWLQZDUGUREHV/LJKWDSDUWPHQWRQWKHth floor of a new UHVLGHQWLDOSURMHFWRIUHVLGHQWLDOXQLWVQHDUWKH%UXPORYNDVKRSSLQJDQGRIILFHFHQWHUDQGWKH%XGÄ&#x2122;MRYLFNiDQG3DQNUiFPHWURVWDWLRQV with easy access to the center and full public amenities nearby.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

46

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Prodej | Praha – východ | Herink | 256 m2 | pozemek 961 m2 | 12 150 000 Kè 5'NNWHUDVDEDONyQ\SUDFRYQDORçQLFHNRXSHOQ\WRDOHWDSURKRVW\GYRMJDUiç'LVSR]LĀQęYHOPLGREĨHĨHåHQiURGLQQiYLOD YQDGVWDQGDUGQtPSURYHGHQtVLWXRYDQiYREFL+HULQNPLQXW\RG3UģKRQLFNpKRSDUNX EHGURRPYLOODWHUUDFHEDOFRQLHVVWXG\EDWKURRPVKDOIEDWKFDUJDUDJH+LJKVWDQGDUGIDPLO\KRXVHZLWKDZHOOPDLQWDLQHG JDUGHQVLWXDWHGLQWKH+HULQNYLOODJHPLQXWHZDONIURPWKH3UģKRQLFNì3DUN

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

47


Prodej | Praha 1O | Vršovice | 110 + 5 m2 | 11 100 000 Kè Byt 3+kk, 2 balkóny, døevìné podlahy, vysoké stropy, designové prvky, znaèková sanita v koupelnì, toaleta pro hosty, sklep, parkovací stání a veškeré vybavení v cenì. Designový byt zaøízený ve vyšším standardu ve 3. patøe novostavby situované v tìsné blízkosti Havlíèkových sadù. 2-bedroom apartment, 2 balconies, wooden floors, high ceiling, design features and bathroom fittings, half bath, cellar, parking space and all furniture included in the purchase price. High-standard apartment situated on the 3rd floor of newly built residence located in close vicinity of the Havlíèkovy sady Park.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

48

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 5 | Jinonice | 496 m2 | pozemek 718 m2 |FHQDQDY\รงiGiQt| price upon request 5'NUEWHUDVDรฅDWQDORรงQLFNRXSHOQ\NXFK\Qฤ™SRGODKRYpWRSHQtGฤจHYฤ™QiRNQDJDUiรง1DGVWDQGDUGQฤ™ฤจHรฅHQiWฤจtSRGODรงQt URGLQQiYLODVLWXRYDQiYNOLGQpUH]LGHQฤ€Qtฤ€WYUWLQHGDOHNRFKUiQฤ™QpKRSฤจtURGQtKRSDUNXYEOt]NRVWL1ฤ™PHFNpรฅNRO\DVWDQLFPHWUD-LQRQLFH D1RYp%XWRYLFH EHGURRPYLOODILUHSODFHWHUUDFHZDONLQFORVHWEDWKURRPVNLWFKHQVXQGHUIORRUKHDWLQJZRRGHQZLQGRZVJDUDJH+LJKVWDQGDUG WKUHHVWRU\YLOODVLWXDWHGLQDTXLHWUHVLGHQWLDOQHLJKERUKRRGFORVHWRDSURWHFWHGQDWXUDOSDUNLQFORVHYLFLQLW\RIWKH*HUPDQVFKRRODQG -LQRQLFHDQG1RYp%XWRYLFHPHWURVWDWLRQV

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,ว†ว‡ว…ฦบฦถฦปว‰วˆว–3526,1(&,'(&(0%(5,ฦบฦปวฦถฦทว‡ว“

49


Byt 3+kk, 93 + 9 m2, Praha 9 – Libeň, Podvinný mlýn | 6 240 000 Kč Světlý byt s terasou situovaný v novém rezidenčním komplexu s parkovou úpravou a 24h recepcí. Dispozice bytu nabízí obývací pokoj s plně vybavenou kuchyní a přímým vstupem na terasu, 2 ložnice, 2 koupelny a vstupní halu s úložným postorem. Kuchyně od firmy Hanák se spotřebiči AEG, vestavěné skříně, dřevěné podlahy, garážové parkovací stání a sklep. Zastávka tramvaje, stanice metra, sportovní a obchodní centrum v docházkové vzdálenosti. Snadná dostupnost do centra, klidná lokalita. Bright two-bedroom apartment with terrace in a modern residential complex with 24h reception. The flat offers large living room with kitchen and direct access to the terrace, 2 bedrooms, 2 bathrooms, and an entrance hall. Ample of storage space, built-in wardrobes, kitchen designed by Hanák with AEG appliances. Purchase price includes garage parking space and cellar. Easy access to the city center, tram stop and metro station within walking distance.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

50

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 3+kk, 92 + 17 m2, zahrada 200 m2, Praha 8 – Troja, Trojská | 5 290 000 Kč Dvoupokojový byt s terasou a privátní zahradou situovaný v novém rezidenčním komplexu v klidné lokalitě Prahy 8. Byt nabízí obývací pokoj s kuchyňským koutem s přímým vstupem na terasu a zahradu, 2 ložnice, koupelnu, komoru a vstupní halu. K bytu dále patří samostatná zahrada s výhledem na Prahu, sklep a jedno parkovací stání. 2-bedroom apartment with a terrace situated in the new residential project, in a quiet locality of Prague 8. This apartment offers a living room with kitchen and direct access to the terrace, 2 bedrooms, bathroom, utility room, entry hall. Private garden accessible through a common garden, cellar and parking space are included in the purchase price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

51


Byt 4+kk, 106 + 4 m2, Praha 3 – Žižkov, Žerotínova | 5 990 000 Kč Designový, klimatizovaný mezonet s terasou situovaný v 7. a 8. podlaží kompletně zrekonstruovaného činžovního domu z 30-tých let. V klidné ulici se vzrostlými stromy, v docházkové vzdálenosti od parku Parukářka. První podlaží: obývací prostor s kuchyní, ložnice, koupelna. Druhé podlaží: 2 ložnice, koupelna, šatna. Masivní nášlapné vrstvy podlah v palisandrové mozaice, břidlicové velkoformátové obklady, koupelnové zařízení Duravit / Starck / Ritmonio / Hoesch, bezfalcové dveře, designové osvětlení, alarm. Z terasy panoramatický výhled. Two-storey high class apartment with a terrace situated on the 7th and 8th floor of a completely reconstructed residential building from the 1930s on a quiet street with mature trees. 1st floor: living room with open kitchen, bedroom, bathroom. 2nd floor: 2 bedrooms, bathroom, walk-in closet. Wooden floors, large slate tiles, Duravit / Starck / Ritmonio / Hoesch bathroom fittings, recessed lighting, air-conditioning, alarm. Panoramic view from the terrace.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

52

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Rodinný dům 4+kk, 156 m2, pozemek 546 m2, Praha 10 – Benice | Cena na vyžádání | Price upon request Rodinný dům se zahradou a garáží zasazený v architektonicky sjednocené rezidenční čtvrti na okraji Prahy se snadnou dostupností do centra. Přízemí: vstupní hala s šatnou, kuchyň, otevřený obývací pokoj s jídelním prostorem a přímým vstupem na terasu, technická místnost. První patro: 3 ložnice s balkóny, šatna, 2 koupelny. RD je k prodeji kompletně dokončený v nadstandardním provedení. 15 minut vozem po dálnici D1, v dosahu obchodní zóny Čestlice a občanské vybavenosti Průhonic. Family semidetached house with a garden and a garage is located in the architecturally unified and impressive residential area at the outskirts of Prague. Ground floor: entrance hall with walk-in closet, kitchen, living room with terrace, utility room. The first floor: 3 bedrooms with balconies, master bedroom with en-suite closet, 2 bathrooms. The property is offered completely finished. Good connection to Prague, within the reach of shopping area Čestlice and all public amenities in Průhonice.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

53


Byt 3+kk, 91 + 19 m2, Praha 7 – Holešovice, U Uranie | 6 490 000 Kč Byt zařízený ve vyšším standardu, s terasou a parkováním ve zrevitalizované budově bývalého pivovaru, se snadnou dostupností do centra, v žádané a rychle se rozvíjející lokalitě Holešovic. Otevřený koncept obývacího pokoje s plně vybavenou kuchyní a přístupem na velkou terasu, 2 světlé ložnice, koupelna se sprchou i vanou a vstupní hala. Industriální atmosféra se zachovaným původním rázem objektu z 19. století je kombinována s požadavky rezidentů na moderní bydlení: velkoformátová okna, dřevěné podlahy, rošty z tropického dřeva na terase, vestavěné skříně, dále podzemní parkování, oddělená sklepní kóje. High-standard 2-bedroom apartment with terrace in a revitalized old brewery complex located in Holešovice, with easy access to the city center. Well proportioned apartment offers open concept of living room with fully fitted kitchen and terrace access, 2 bright bedrooms, bathroom with shower and tub, and entry hall. Wooden floors and windows, deck from tropical woods, built-in wardrobes, 1 garage parking space, 1 cellar. Industrial atmosphere of brewery complex, modern living close to the city center and Vltava waterfront.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

54

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 3+1, 90 + 37 m2, Praha 5 – Košíře, Starokošířská | 5 300 000 Kč Pěkný půdní byt s terasou situovaný v 4. patře činžovní budovy v klidné a žádané rezidenční lokalitě Prahy 5, v Košířích. Dispozice bytu nabízí vstupní halu, obývací pokoj, oddělenou kuchyň, 2 ložnice, komoru, koupelnu a toaletu. V horním patře je prostor pro pracovnu / ložnici, k dispozici velká privátní terasa s nerušeným výhledem, plovoucí podlahy, výtah, sklep, parkování možné před domem. Snadná dostupnost do centra, zastávka tramvaje pár minut chůze od domu. Two-bedroom attic apartment with a large terrace situated on the 4th floor of apartment building. Located in sough after residential area in Prague 5 - Košíře. The flat has an entry hall, living room, kitchen, 2 bedrooms, storage room, bathroom (bath tub) and guest toilet. Space on top floor possible to use as study / bedroom, terrace with impressive views, lift, cellar, parking in front of the building. Easy access to the city center, tram stops within walking distance.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

55


Bogner Fire+Ice Podzimâ&#x20AC;&#x201C;Zima 2012/13 www.bogner-fashion.cz


)RFXVHGRQOX[XU\ ) RFXVHGR RQOOX[XU\

Nad Bořislavkou, Praha 6 - Vokovice

prodej / sales

Ojedinělá nabídka patrového bytu ve vile. Perfetkní tip pro rodinné bydlení v nejžádanější pražské části. Krásný, světlý a prostorný byt se rozkládá na ploše dvou pater činžovní vily. Dominantou bytu je rozměrný obývací pokoj s mimořádně vysokým stropem otevřeným do krovu a velkorysým prosklením. Na prostor obývacího pokoje navazuje pohodlná kuchyň, jídelna a dvě terasy s pěkným výhledem. Byt dále nabízí 3 ložnice, dvě koupelny, pracovnu a dostatek úložných prostor. Garáž plus venkovní stání na pozemku. Rozměrný sklep v suterénu domu. Exceptional offer of large apartment in residential villa. Perfect tip for family living in the most desired location of Prague. Beautiful, light and spacious apartment built in two floors of residential villa. Large living room with extra high ceiling and generous glass windows is a dominant of the apartment. Comfortable kitchen, dining space and two terraces with nice view are connected to the master living room. There are also 3 bedrooms, study, 2 bathrooms and many closets available. Garage plus one outside parking available on the land. Large cellar available in the basement of the house.

Cena: / Price: 17 500 000 CZK Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS EXXUS XXUS XUS USS a.s., a.s. a.s .s., s.,., Millennium Millenn Millen Mille Mill Mil Mi M illenn lenni enniu nnium nniu nium ium um m Plaza, Pla P Plaz laza aza, za, a, V Celnici 10, 0, 11 0, 1 110 10 1 0 00 Praha 1 tel.: +420 420 20 0 221 21 111 11 111 1 922, 92 22, 2, www.lexxusnorton.cz, www. www ww www.le ww.lex w.lexx .lexx exxu xxus xusn usno sno nort orto rton ton on.c n.cz e-mail: ailil: ai ail: iilll:: info@lexxusnorton.cz iin inf info n nff


)RFXVHGRQOX[XU\

Na Viničních horách, Praha 6 - Dejvice

prodej / sales

Luxusní vila 7+1 (465 m2) z 20. let po kompl. rekonstrukci. Komfortní bydlení ve 3 nadzem. podlažích, parcela 904 m2. Zahrada se zpevněnou terasou cca 40 m2 se vzrostlými stromy a květinami. Garáže pro 2 auta + 1 volné stání na zahradě. Vybavení domu tvoří kuchyňská linka, nábytek vyráběný na míru v Itálii, krb, klimatizace ve všech místnostech, alarm, posilovna se saunou a vinným sklepem. Luxury six bedroom villa (465 sqm) from the 20´s after complete reconstruction. Comfortable living in 3 above ground floors. Plot 904 sqm. Garden with mature trees, flower beds and paved terrace (40 sqm). Garage for 2 cars + 1 free parking in the garden. Facilities of the house are fully equipped kitchen, bespoke Italian furniture and fixtures, fireplace, air conditioning in all rooms, alarm, gym with sauna and wine cellar.

Cena na vyžádání / Price upon request

58

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

LEXXUS EXXUS XXUS XUS USS a.s., a.s a.s. .s., s.,., Millennium Millenn Millen Mille Mill M Milillenn Mi lenni enniu nnium nniu nium ium um m Plaza, Pla P Plaz laza aza, za, a, V Celnici 10, 0, 1 0, 11 110 10 1 0 00 Praha 1 tel.: +420 420 20 0 221 21 111 11 111 1 922, 922 92 22, 2, www.lexxusnorton.cz, w www. www ww ww.lex ww.le w.lexx .lexx exxu xxus xusn usno sno nort orto rton ton on.c n.cz e-mail: ailil: ai ail: iill:l: info@lexxusnorton.cz iin inf info nff n


)RFXVHGRQOX[XU\

Za Špejcharem, Horoměřice

prodej / sales

Velmi příjemný a kvalitně postavený dům v klidné části Horoměřic, nabízející klid a soukromí. Vzdušný interier - v celém domě je výška stropů 3 m - nabízí pohodu a dostatek prostoru i pro větší rodinu. Zahrada je prakticky rozdělena na květinovou - okrasnou část s parkovou úpravou a užitnou část pro relaxaci s altánem a zahradním grilem. Prostorný obývací pokoj, vybavená kuchyně, dvě pracovny, dvougaráž, sauna a velký pokoj vhodný pro kinosál, nebo fitness, hernu, apod. V patře je 5 samostatných ložnic. Dům má 3 koupelny a prostornou šatnu. Very pleasant house constructed to an high quality and located within a tranquil and private part of Horomerice. Spacious interior offers an environment even for the largest family – ceiling height 3m throughout the house! Well tendered garden, divided into decorative park-style and relaxation zone with a barbecue and gazebo. Spacious living room, fitted kitchen, 2 separate study rooms, 2 garages, storage, sauna and large fitness or home cinema room. 5 bedrooms with 3 bathrooms and accessories.

Cena: / Price: 18 900 000 CZK Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS EXXUS XXUS XUS USS a.s., a.s. a.s .s., s.,., Millennium Millenn Millen Mille Mill Mil Mi M illenn lenni enniu nnium nniu nium ium um m Plaza, Pla P Plaz laza aza, za, a, V Celnici 10, 0, 110 0, 11 11 10 0 00 Praha 1 tel.: +420 420 20 0 221 21 111 11 1 11 1 922, 922 92 22, 2, www.lexxusnorton.cz, w www. www ww ww.lex ww.le w.lexx .lexx exxu xxus xusn usno sno nort orto rton ton on.c n.cz e-mail: ailil: ai ail: iill:l: info@lexxusnorton.cz iin inf info n nff


ZZZHQJHOYRHONHUVFRPSUDJ

Praha 2 E xe p t i o n a l p e n t h o u s e in Manesova street &(1$QDY\รงiGiQt 8รค,71รˆ3/2&+$P ,'12:')

7

DWRH[WUDYDJDQWQtQHPRYLWRVWSDWล‰tQHSRFK\EQฤ—PH]LYรฌMLPHฤ€Qp DSDUWPiQ\QD9LQRKUDGHFK6Yฤ—WORDSURVWRUVH]GHVQRXEtVGHVLJ QHPDWYRล‰tWDNKDUPRQLFNรฌFHOHN$ฤ€WRYQฤ—MรฅtSRKOHGQDGล›PLKQHG QHSUR]UDGtWHQWRSล‰HGOHW\GRNRQฤ€HQรฌSHQWKDXVQDEt]tOX[XVQD~URYQL 9LQWHULpUXE\O\SRXรงLW\QHMNYDOLWQฤ—MรฅtPDWHULiO\NWHUp]Gล›UD]ฤผXMtH[NOX] LYQtNRPIRUWWpWRQDEtGN\9รฌWDKHPQDNyGVHGRVWDQHPHSล‰tPRGRKODYQt SURVYฤ—WOHQpKDO\=WpWRMHYVWXSGRREรฌYDFtFKSRNRMล›MHGQRKRVYODVWQt WHUDVRXSOQฤ—Y\EDYHQpPRGHUQtNXFK\Qฤ—VMtGHOQtPNRXWHPDYODVWQt WHUDVRXGYRXORรงQLFVYODVWQtNRXSHOQRXD:&SURKRVW\2SDWUR YรฌรฅHVHQDFKi]tSUDFRYQDVHVRFLiOQtP]Dล‰t]HQtP6Yฤ—WORVW LQWHULpUXQDGFKQHLQHMQiURฤ€Qฤ—Mรฅt]iMHPFH3DUNRYDFtVWiQtMH PRรงQRSURQDMPRXWYEOt]NRVWLGRPX 60

1(-/(3ฤรŒ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ว‚วŠวŽวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“

&217$&7(1*(/ 9g/.(5635$*8( &=

,002%,/,(1( 9VUR 6(129ร‰รฆ1e1ร‰035$+$ 7(/02%,/( +420 724 075 912 (0$,/karin.cossmann@engelvoelkers.com 35,&(RQUHTXHVW )/225$5($VTP ,'12:')

7

KLVH[WUDYDJDQWSURSHUW\LVXQGRXEWHGO\RQHRIWKHH[FHSWLRQDO DSDUWPHQWVLQ9LQRKUDG\/LJKWDQGVSDFHFRPHWRJHWKHUKHUHZLWK DGHVLJQWRIRUPDKDUPRQLRXVRYHUDOOZKROH1RWLPPHGLDWHO\UHFRJQL VDEOHIURPWKHRXWVLGHRIWKHKRXVHWKLVร€YH\HDUROGSHQWKRXVHDIIRUGV OX[XU\RIWKHKLJKHVWVWDQGDUG8VHRIWKHร€QHVWPDWHULDOVDOVRKHOSVWR XQGHUOLQHWKHH[FOXVLYHOHYHORIFRPIRUWRQRIIHUKHUH(OHYDWRUWRWKH FRGHJHWXVGLUHFWO\WRWKHPDLQEULJKWKDOO)URPWKHUHWKHHQWUDQFHLV WRWKHOLYLQJURRPVRQHZLWKDSULYDWHWHUUDFHIXOO\HTXLSSHGPRGHUQ NLWFKHQZLWKGLQLQJDUHDDQGDSULYDWHWHUUDFHWZREHGURRPVZLWKHQ VXLWHEDWKURRPDQGJXHVWWRLOHWV2QHรRRUDERYHWKHUHLVDVWXG\ZLWK DEDWKURRP/LJKWQHVVRIWKHLQWHULRULPSUHVVHYHQWKHPRVWGLVFHUQLQJ EX\HU,QDQHLJKERXUKRRGWKHUHLVDSDUNLQJVSDFHDYDLODEOHIRUUHQW


ZZZHQJHOYRHONHUVFRPSUDJ

Senohraby Prestigious Villa

&(1$QDY\รงiGiQt 2%<71ร‰3/2&+$&&$P 32=(0(.P ,'12:&05/

1

HRNODVLFLVWQtYLOD]SRฤ€iWNXVWROHWtVHQDFKi]tYQiGKHUQp /DGRYฤ—NUDMLQฤ—QHGDOHNR3UDK\2E\WQiSORFKDPMH UR]Gฤ—OHQDPH]LSDWUD3UYQtGYฤ—VYรฌPOX[XVQtPVW\OHPODGtVH Y]QHรฅHQRVWtIDViG\]DWtPFRSRGNURYtWYRล‰tVDPRVWDWQRXPRGHUQฤ— Y\EDYHQRXMHGQRWNXNWHURXO]HY\XรงtWSURE\GOHQtฤ€LMDNRSRKRGOQRX NDQFHOiล‰.WRPXWRQDGVWDQGDUGXSDWล‰tDQWLFN\VW\OL]RYDQรฌYQLWล‰Qt ED]pQWฤ—ORFYLฤ€QDGล›PSURKRVW\DJDUiรงSURDXWPYHONi ]DKUDGDVWHUDVRXOHVtNHPDU\EQtฤ€NRYRXNDVNiGRX]YHSRFHOรฌURN NRGSRฤ€LQNXLVSRUWRYQtPXY\รงLWt

&217$&7(1*(/ 9g/.(5635$*8( &=

,002%,/,(1( 9VUR 6(129ร‰รฆ1e1ร‰035$+$ 7(/02%,/( +420 724 075 912 (0$,/karin.cossmann@engelvoelkers.com 35,&(RQUHTXHVW *5266,17(51$/$5($$3352;VTP /$1'VTP ,'12:&05/

7

KLVQHRFODVVLFLVWYLOODIURPHDUO\WKFHQWXU\LVVLWXDWHGLQ SLFWXUHVTXHODQGVFDSHQRWIDUIURP3UDJXH7KHOLYLQJVSDFHRI VTPLVGLYLGHGDPRQJรRRUOHYHOV7KHOX[XU\VW\OHRIWKHร€UVW WZRKDUPRQLVHVZLWKWKHPDJQLร€FHQFHRIWKHIDoDGHZKLOHWKHORIWLV DVHOIFRQWDLQHGXQLWZLWKDOOPRGHUQFRQYHQLHQFHVZKLFKFDQEHXVHGIRU UHVLGHQWLDOSXUSRVHVRUDVDFRPIRUWDEOHRIร€FH7KLVSDODWLDOUHVLGHQFH FRPSULVHVDQLQGRRUVZLPPLQJSRROLQDQWLTXHVW\OHDJ\PDJXHVW KRXVHDQGDJDUDJHIRUFDUV$ODUJHJDUGHQFRYHULQJDQDUHDRI VTPZLWKDWHUUDFHDFRSVHDQGDSRQGFDVFDGHLVYHU\LQYLWLQJ DOOWKH\HDUURXQGIRUUHOD[DWLRQVSRUWVDQGRWKHUHQMR\DEOHSDVWLPHV

352'(-,6$/(6,ว†ว‡ว…ฦบฦถฦปว‰วˆว–3526,1(&,'(&(0%(5,ฦบฦปวฦถฦทว‡ว“

61


Paul and Shark Podzimâ&#x20AC;&#x201C;Zima 2012/13 www.onvi.cz


Bogner Woman Podzimâ&#x20AC;&#x201C;Zima 2012/13 www.bogner-fashion.cz


3URGHME\WXNNP2²W\SX6XQVHWY$]DOHD3URMHNWX²0H]LWUDŘRYi3UDKD+UGORŐH]\ $SDUWPHQWNNP26XQVHWW\SHLQWKH$]DOHD3URMHFW0H]LWUDŘRYi3UDKD+UGORŐH]\ -DN Xæ VDPRWQë Qi]HY QDSRYtGi MGH R E\W SOQë VYĚWOD V GRPLQDQWQtPL SURVNOHQëPL ÿiVWPL X Y\VRNpKR REëYDFtKR SRNRMH SŐHV GYĚ SRGODæt %\W QDSOŁXMH YäHFKQ\SRæDGDYN\H[NOX]LYQtKRE\GOHQtPiRGGĚOHQRXURGLÿRYVNRXDGĚWVNRXÿiVW0DVWHUEHGURRPSUDFRYQXDJDOHULL.E\WXSDWŐtQiGKHUQĚSURVWRUQiWHUDVDRYëPĚŐHP2VYëMLPHÿQëPYëKOHGHPQDMLK6RXÿiVWtE\WXMVRXJDUiæRYpVWiQtDVNOHSQtNyMH $V WKH QDPH VXJJHVWV LW LV D ÁDW IXOO RI OLJKW ZLWK GRPLQDQW JODVV SDUWV LQ WKH KLJK OLYLQJ URRP WKDW UHDFKHV RYHU WZR ÁRRUV 7KH ÁDW IXOÀOOV DOO WKH UHTXLUHPHQWV RI H[FOXVLYH OLYLQJ LW KDV VHSDUDWH SDUHQW DQG FKLOGUHQ·V VHFWLRQV D PDVWHU EHGURRP RIÀFH DQG JDOOHU\ $Q LPSRUWDQW SDUW RI WKH ÁDW LV DZRQGHUIXOO\VSDFLRXVWHUUDFHZLWKDQDUHDRIP2DQGDQH[FHSWLRQDOYLHZWRWKHVRXWK7KHÁDWDOVRLQFOXGHVWZRJDUDJHVSDFHVDQGDFHOODU

&HQD3ULFHǢDZǹǬ.ÿYÿHWQĚ'3+&=. .55²'HYHORSPHQW %DUWRäNRYD3UDKD7VWUDNRYD#NUUF] Více informací k projektu na ZZZD]DOHDSURMHNWF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

65


352'(-3521É-(0_(;./8=,91Ì%<'/(1Ì6.5É61ê09ê+/('(0 )256$/()255(17_(;&/86,9(':(//,1*:,7+$%($87,)8/9,(: ǛǜǚǐnjǒnjǛǜǚǐnjǒnj_ǩǖǝǖǗǪǓǔǎǙǚǑǒǔǗǨǑǝǛǜǑǖǜnjǝǙǧǘǎǔǐǚǘ 8QLNiWQtDSURVWRUQëVWŐHäQtSHQWKRXVHVLWXRYDQëY13QRYpKRUH]LGHQÿQtKRNRPSOH[X2VRELWiGLVSR]LFHDSURVNOHQpSORFK\SURSŢMÿXMtE\WXQH]DPĚQLWHOQRXDWPRVIpUXGtN\QLPMHQDYtF FHOë]DOLWëVYĚWOHP(OHJDQWQt]iURYHŁYäDNSRKRGOQëLQWHULpUVHY\]QDÿXMHÿLVWëPLOLQLHPLVWŐtGPëPQDGÿDVRYëPEDUHYQëPODGĚQtP%\WYQĚPæEXGHWHFKWtW]ŢVWDW6RXÿiVWtE\WXMVRXGYĚ YHONpWHUDV\VEH]NRQNXUHQÿQtPYëKOHGHP 7KLV GLVWLQFWLYH VSDFLRXV SHQWKRXVH LV VLWXDWHG RQ WKH WKWK ÁRRUV RI D QHZ UHVLGHQWLDO FRPSOH[ 2ZLQJ WR WKH RULJLQDO GHVLJQ DQG JODVV VXUIDFHV WKH ZKROH ÁDW LV VXQOLW JLYLQJ LW DQ XQPLVWDNDEOHDWPRVSKHUH7KHHOHJDQWEXWFRV\LQWHULRULVFKDUDFWHULVHGE\SXUHOLQHVDQGDPRGHVWWLPHOHVVFRORXUVFKHPH7KHDSDUWPHQW\RXZLOOZDQWWRVWD\LQ7ZRODUJHWHUUDFHVZLWK XQEHDWDEOHYLHZVDOVRIRUPSDUWRIWKHÁDW ǟǹǴǶǬǷȈǹȇǵǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵǻDZǹǾȁǬǿǽǹǬǶǼȇȄDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹȇǵǹǬȉǾǬDzǬȁǹǺǮǺǯǺǼDZdzǴǰDZǹǾǽǶǺǯǺǶǺǸǻǷDZǶǽǬǝǮǺDZǺǭǼǬdzǹǺDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴDZǴdzǬǽǾDZǶǷDZǹǹȇDZǻǷǺȅǬǰǴǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǶǺǾǺǼȇǸ Ǯǽȋ ǻǷǺȅǬǰȈ ǶǮǬǼǾǴǼȇ dzǬǷǴǾǬ ǽǮDZǾǺǸ ǻǼǴǰǬȊǾ ǶǮǬǼǾǴǼDZ ǹDZǻǺǮǾǺǼǴǸǿȊ ǬǾǸǺǽȀDZǼǿ ǩǷDZǯǬǹǾǹȇǵ Ǵ Ǯ ǾǺ DzDZ ǮǼDZǸȋ ǿȊǾǹȇǵ ǴǹǾDZǼȈDZǼ ǺǾǷǴȃǬDZǾǽȋ ȃǴǽǾȇǸǴ ǷǴǹǴȋǸǴ ǴǿǸDZǼDZǹǹǺǵǹDZǾDZǼȋȊȅDZǵǽǮǺDZǵǬǶǾǿǬǷȈǹǺǽǾǴȂǮDZǾǺǮǺǵǯǬǸǸǺǵǩǾǺǶǮǬǼǾǴǼǬǮǶǺǾǺǼǺǵǮȇdzǬȁǺǾǴǾDZǺǽǾǬǾȈǽȋǎǶǮǬǼǾǴǼDZDZǽǾȈǰǮDZǭǺǷȈȄǴDZǾDZǼǼǬǽȇǽǮǺǽȁǴǾǴǾDZǷȈǹȇǸǮǴǰǺǸ

3URQiMHPTo rentnjǼDZǹǰǬ7ŐHERŁVNi3UDKDP2P2WHUDV\.ÿPĚVtF 3URGHM )RUVDOHǛǼǺǰǬDzǬ.ÿ 9,3+RPHV-DQiÿNRYRQiEŐHæt3UDKD7HO 66

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


3521É-(0_.20)2571Ì52',11ê'š035$+$632ŏ,/29 )255(17_&20)257$%/()$0,/<+286(35$*8(632ŏ,/29 Ǜǜǚǐnjǒnj_ǖǚǘǠǚǜǞǙǧǕǝǑǘǑǕǙǧǕǐǚǘǛǗnjǙǔǜǚǎǖǔ35$+$632ŏ,/29 0RGHUQtNRPIRUWQĚY\EDYHQëGŢPRGLVSR]LFLYNOLGQpUH]LGHQÿQtÿWYUWL.GRPXSDWŐtXGUæRYDQi]DKUDGDVMH]tUNHPDYHQNRYQtPNUEHP2WHYŐHQëNRQFHSWREëYDFtKRSRNRMHDSOQĚ Y\EDYHQpNXFK\QĚ P2 VSŐtVWXSHPQDWHUDVXD]DKUDGXORæQLFH MHGQDVHYVWXSHPQDWHUDVXYSŐt]HPtORæQLFHVHYVWXSHPQDVWŐHäQtWHUDVXVQiGKHUQëPYëKOHGHP =DKUDGD VMH]tUNHPGDOätNU\WRXWHUDVRXDRE\WQëP]DKUDGQtPGRPNHPVNUEHP]DUXÿXMtDEVROXWQtVRXNURPt 0RGHUQFRPIRUWDEO\IXUQLVKHGKRXVHZLWKDOD\RXWLQDTXLHWUHVLGHQWLDOQHLJKERXUKRRG7KHKRXVHFRPSULVHVDPDLQWDLQHGJDUGHQZLWKDODNHDQGRXWGRRUÀUHSODFH7KHUHLVDQRSHQ SODQOLYLQJURRPDQGIXOO\HTXLSSHGPñNLWFKHQZLWKH[LWRQWRDWHUUDFHDQGJDUGHQ7KHUHDUHEHGURRPV RQHRIZKLFKKDVDQH[LWRQWRDWHUUDFHRQWKHJURXQGÁRRUWKHQGEHGURRP KDVDQH[LWRQWRDURRIWHUUDFHZLWKDEHDXWLIXOYLHZ 7KHJDUGHQERDVWVDODNHDQRWKHUVKHOWHUHGWHUUDFHDQGDUHVLGHQWLDOJDUGHQKRXVHZLWKDÀUHSODFHJXDUDQWHHLQJDEVROXWHSULYDF\ ǝǺǮǼDZǸDZǹǹȇǵǽǶǺǸȀǺǼǾǺǸǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹȇǵǰǺǸǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǮǽǻǺǶǺǵǹǺǸDzǴǷǺǸǼǬǵǺǹDZǖǰǺǸǿǺǾǹǺǽǴǾǽȋǿȁǺDzDZǹǹȇǵǽǬǰǽǻǼǿǰǺǸǴǶǬǸǴǹǺǸǹǬǺǾǶǼȇǾǺǸǮǺdzǰǿȁDZǚǾǶǼȇǾǬȋ dzǺǹǬǯǺǽǾǴǹǺǵǴǻǺǷǹǺǽǾȈȊǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹǬȋǶǿȁǹȋ Ǹ2 ǽǮȇȁǺǰǺǸǹǬǾDZǼǼǬǽǿǴǮǽǬǰǽǻǬǷȈǹǴ ǺǰǹǬǽǮȇȁǺǰǺǸǹǬǾDZǼǼǬǽǿǹǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǽǻǬǷȈǹȋǽǮȇȁǺǰǺǸǹǬǾDZǼǼǬǽǿǹǬ ǶǼȇȄDZǽǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸǮǴǰǺǸ ǝǬǰǽǻǼǿǰǺǸǶǼȇǾǺDZǻǬǾǴǺǴǰǼǿǯǴDZDzǴǷǺǵǽǬǰǺǮȇǵǰǺǸǴǶǽǶǬǸǴǹǺǸǯǬǼǬǹǾǴǼǿȊǾǬǭǽǺǷȊǾǹǿȊǶǺǹȀǴǰDZǹȂǴǬǷȈǹǺǽǾȈ

3URQiMHPTo rentnjǼDZǹǰǬ.ÿPĚVtF 9,3+RPHV-DQiÿNRYRQiEŐHæt3UDKD7HO 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

67


1RYRVWDYEDGRPXXĜtÿDQ1HZO\EXLOWKRXVHQHDUĜtÿDQ\ɨɠɟɛɝɨɩɪɩɬɭɫɩɠɨɨɶɤɟɩɧ 1RYRVWDYEDGRPXYREFL=ODWiXŏtÿDQE\ODGRNRQÿHQDYURFH8æLWQiSORFKDGRPXP2SR]HPHNP2.UiVQi]DKUDGDRVi]HQiPQRKDGŐHYLQDPLVNU\WëPED]pQHPVSURWLSURXGHP]DUXÿXMHSRKRGOtDUHOD[DFLQRYëPPDMLWHOŢP-HGQiVHRYHOPLSURVOXQĚQëGŢPQDMHKRæVWDYEXE\O\SRXæLW\NYDOLWQtPDWHULiO\åXORYiSUDFRYQtGHVNDYNXFK\QL]PDVLYXVWHMQĚWDN NDPHQQpGHVN\YNRXSHOQiFKNDPHQQpSDUDSHW\XHXURRNHQ.UEYREëYDFtPSRNRMLVWHSORWQtPUR]YRGHPGRSDWUD1iE\WHNQDPtUXMHQHGtOQRXVRXÿiVWLGRPX)UDQFRX]VNpGYHŐHVHYVWXSHPQDWHUDVXYLQQëVNOtSHNSRGGRPHP3RGODKRYpWRSHQtYNXFK\QLDNRXSHOQiFK'ŢPGLVSRQXMHQĚNROLNDORæQLFHPLSUDFRYQRXäDWQRX'RSRUXÿXMHPHSURURGLQQpE\GOHQtGLN\GRVWDWNX ]HOHQĚNOLGXDYëERUQpREÿDQVNpY\EDYHQRVWLYRNROt'RVWXSQRVWMDNÿHVNëFKWDNPH]LQiURGQtFKäNROREFKRG\GREUpVSRMHQtGRFHQWUDŏtÿDQY]GiOHQëFKGRNP0RæQRVWDXWREXVRYpKR QHERYODNRYpKRVSRMHQtGRFHQWUD3UDK\ 7KLVQHZKRXVHLQWKHYLOODJHRI=ODWDQHDUŏtÿDQ\ZDVFRPSOHWHGLQ7KHXVDEOHDUHDRIWKHKRXVHLVPñVLWXDWHGRQDPñSORW7KHEHDXWLIXOHVWDEOLVKHGJDUGHQZLWKPDQ\ WUHHVDQGFRYHUHGVZLPPLQJSRROZLWKFRXQWHUÁRZJXDUDQWHHFRPIRUWDQGUHOD[DWLRQWRWKHQHZRZQHUV7KHKRXVHLVH[WUHPHO\VXQOLWDQGEXLOWRITXDOLW\PDWHULDOV*UDQLWHZRUNWRSLQWKHVROLGZRRGHQNLWFKHQDVZHOODVVWRQHVODEVLQWKHEDWKURRPV7KH(XURZLQGRZVKDYHVWRQHZLQGRZVLOOV7KHÀUHSODFHLQWKHOLYLQJURRPSURYLGHVKHDWGLVWULEXWLRQWRWKHVWÁRRU7KHWDLORUHG IXUQLWXUHLVDQLQWHJUDOSDUWRIWKHKRXVH7KHUHDUH)UHQFKGRRUVZLWKDQH[LWWRDWHUUDFHDQGDZLQHFHOODULQWKHKRXVH8QGHUÁRRUKHDWLQJLQNLWFKHQDQGEDWKURRPV7KHKRXVHFRPSULVHV several bedrooms, a study and a dressing room. We recommend this house as a family dwelling, due to its abundance of greenery, tranquillity and the excellent civic amenities in the viciniW\7KHUHLVJRRGDFFHVVLELOLW\WR&]HFKDVZHOODVLQWHUQDWLRQDOVFKRROVVKRSVDQGFRQYHQLHQWWUDYHOOLQNVWRWKHFHQWUHRIŏtÿDQ\ZKLFKLVNPDZD\7KHUHLVWKHRSWLRQRIEXVRUWUDLQWUDQVSRUWWRWKHFHQWUHRI3UDJXH ǙǺǮȇǵǰǺǸǮǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZ=ODWDX5LFDQǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǺǭȇǷǺdzǬǮDZǼȄDZǹǺǮǯǺǰǿǒǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈǰǺǸǬǸ2ǿȃǬǽǾǺǶǸ2ǎDZǷǴǶǺǷDZǻǹȇǵǽǬǰǽǭǺǷȈȄǴǸǶǺǷǴȃDZǽǾǮǺǸ ǰDZǼDZǮȈDZǮ ǽ ǶǼȇǾȇǸ ǭǬǽǽDZǵǹǺǸ ǽ ǻǼǺǾǴǮǺǾǺǶǺǸ ǺǭDZǽǻDZȃǴǾ ǹǺǮȇǸ ǮǷǬǰDZǷȈȂǬǸ ǶǺǸȀǺǼǾ Ǵ ǮǽDZ ǿǽǷǺǮǴȋ ǰǷȋ ǺǾǰȇȁǬ Ǵ ǼǬǽǽǷǬǭǷDZǹǴȋ ǚȃDZǹȈ ǽǺǷǹDZȃǹȇǵ ǰǺǸ ǻǺǽǾǼǺDZǹǹȇǵ Ǵdz ǮȇǽǺǶǺǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹȇȁǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮǏǼǬǹǴǾǹǬȋǽǾǺǷDZȄǹǴȂǬǮǶǿȁǹDZǴdzǸǬǽǽǴǮǹǺǵǰǼDZǮDZǽǴǹȇǬǾǬǶDzDZǶǬǸDZǹǹȇDZǻǷǴǾǶǴǮǮǬǹǹȇȁǶǺǸǹǬǾǬȁǶǬǸDZǹǹȇDZǻǬǼǬǻDZǾȇǿDZǮǼǺǺǶǺǹǖǬǸǴǹ ǮǯǺǽǾǴǹǺǵǽǻǼǴǮǺǰǺǸǾDZǻǷǺǯǺǮǺdzǰǿȁǬǹǬȉǾǬDzǘDZǭDZǷȈǹǬdzǬǶǬdzǾǺDzDZȋǮǷȋDZǾǽȋǹDZǺǾȆDZǸǷDZǸǺǵǽǾǴǷȈǹǺǵȃǬǽǾȈȊǰǺǸǬǠǼǬǹȂǿdzǽǶǴDZǰǮDZǼǴǽǮȇȁǺǰǺǸǹǬǾDZǼǼǬǽǿǮǴǹǹȇǵǻǺǯǼDZǭ ǻǺǰǰǺǸǺǸǛǺǷȇǽǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸǹǬǶǿȁǹDZǴǮǮǬǹǹȇȁǶǺǸǹǬǾǬȁǎǰǺǸDZDZǽǾȈǹDZǽǶǺǷȈǶǺǽǻǬǷDZǹǶǬǭǴǹDZǾǯǬǼǰDZǼǺǭǹǬȋǜDZǶǺǸDZǹǰǿDZǾǽȋǰǷȋǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǽDZǸȈǴǴdzdzǬǸǹǺDzDZǽǾǮǬdzDZǷDZǹǴ ǽǻǺǶǺǵǽǾǮǴȋǼǬdzǮǴǾǺǵǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼȇǮǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾȋȁǙǬǷǴȃǴDZȃDZȄǽǶǺǵǴǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹǺǵȄǶǺǷȇǸǬǯǬdzǴǹǺǮȁǺǼǺȄǺǽǮȋdzǬǹǽȂDZǹǾǼǺǸǯǺǼǺǰǬǜDzǴȃǬǹȇ²ǼǬǽǽǾǺȋǹǴDZǮǻǼDZǰDZǷǬȁ ǶǸǎǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǬǮǾǺǭǿǽǺǸǴǷǴǻǺDZdzǰǺǸǰǺǭǼǬǾȈǽȋǰǺȂDZǹǾǼǬǛǼǬǯǴ

&HQD3ULFH.ÿ&=. 0JU,YD6HLIHUWRYi3ODWQpĝVNi3UDKDWHOHPDLOLQIR#VHLIHUWUHDOF]ZZZVHLIHUWUHDOF] 68

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


/X[XVQtYLOD7XFKRPčĝLFH/X[XU\9LOODLQ7XFKRPčĝLFHɋɩɬɥɩɳɨɛɺɝɣɦɦɛɝɍɮɰɩɧɠɫɡɣɱɛɰ 0RGHUQtYLOD]URNXOHætQDSŐHNUDVQpPSR]HPNXXOHVDRUR]OR]HP28æLWQiSORFKDGRPXP2JDUiæHSURDXWDVPRæQRVWtSDUNRYDQtQDGYRŐHFFDGDOätFK²DXW]ÿHKRæ SRVN\WXMHNU\WpVWiQLSURYR]\9LODMHQDGVWDQGDUGQtVSRXæLWtPSRX]HNYDOLWQtFKPDWHULiOŢDQDEt]tURGLQQpE\GOHQtY\MtPHÿQpNYDOLW\DGHVLJQX3OQĚDXWRPDWLFNpVWDKRYiQtPDUNë]]iYĚVŢ ]iFORQHOHNWURQLFNiYUDWDDSURVNOHQëYëWDK]DUXÿXMtSRKRGOQpIXQJRYiQtGRPX&HORVNOHQĚQpVFKRGLäWĚPXSDNGRGiYiQDY\MtPHÿQRVWLDOX[XVX9SŐt]HPtGRPXMHSURSRMHQëREëYDFtSURVWRU VNXFK\QtMtGHOQRXSUDFRYQRXDKDOD&HOëSURVWRUO]HUR]GĚOLWSURVNOHQRXVWĚQRX9SDWŐHMVRXSDNORæQLFHVNRXSHOQDPLDäDWQDPL9GRPĚQDOH]QHWHYODVWQtE\WSURVOXæHEQRXYSŐt]HPtSDN WHFKQLFNRXPtVWQRVWVDXQXZKLUOSRRODM1DSR]HPNXMHYODVWQtVWXGQD]DEH]SHÿRYDFtV\VWHPVRODUQtSDQHO\WHSHOQpYUW\DGDOätYODVWQt]GURMHSRWŐHEQpSURFKRGGRPX

0RGHUQYLOODEXLOWLQRQDEHDXWLIXOP2SORWE\DIRUHVW7KHXVHDEOHDUHDRIWKHKRXVHLVP2JDUDJHVIRUFDUVSOXVDQRWKHU²FDUVFDQSDUNLQWKHFRXUW\DUGLQFOXGLQJ 2 roofed spaces. The villa is above the standard, uses quality materials only, and offers family living of exceptional quality and design. Fully automated lowering of marquees, drapes and FXUWDLQV HOHFWURQLF JDWH DQG JOD]HG HOHYDWRU IRU FRPIRUWDEOH IXQFWLRQLQJ RI WKH KRXVH $OOJODVV VWDLUFDVH IRU DQ DGGHG VHQVH RI H[FHSWLRQDOLW\ DQG OX[XU\ 7KH JURXQG Á RRU FRQWDLQV DQ LQWHUFRQQHFWHGOLYLQJDUHDZLWKDNLWFKHQGLQLQJURRPDQGVWXG\DQGDKDOOZD\7KHDUHDFDQEHGLYLGHGZLWKDJODVVZDOO7KHXSSHUÁRRUFRQWDLQVEHGURRPVZLWKEDWKURRPVDQGGUHVVLQJ URRPV7KHUHLVDVHSDUDWHÁDWIRUWKHPDLGWKHJURXQGÁRRUKDVDXWLOLW\URRPVDXQDZKLUOSRROHWF7KHSORWKDVLWVRZQZDWHUZHOOVHFXULW\V\VWHPVRODUSDQHOVWKHUPDOERUHVDQGRWKHU own sources required for the house to operate.

ǝǺǮǼDZǸDZǹǹǬȋǮǴǷǷǬǯǺǰǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋǹǬǻǼDZǶǼǬǽǹǺǸǿȃǬǽǾǶDZǿǷDZǽǬǽǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǛǺǷDZdzǹǬȋǻǷǺȅǬǰȈǰǺǸǬǸ2ǯǬǼǬDzǹǬǸǬȄǴǹȇǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǻǬǼǶǺǮǶǴǮǺǰǮǺǼDZ DZȅDZ²ǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǵǴdzǹǴȁǹǬǶǼȇǾǺǵǻǬǼǶǺǮǶDZǎǴǷǷǬǴǸDZDZǾǮȇǽǺǶǴǵǽǾǬǹǰǬǼǾǮǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮDZǭȇǷǴǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹȇǾǺǷȈǶǺǮȇǽǺǶǺǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹȇDZǸǬǾDZǼǴǬǷȇȉǾǺǮȇǽǺǶǺǶǷǬǽǽǹǺDZ DzǴǷȈDZǰǷȋǽDZǸȈǴǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺǯǺǶǬȃDZǽǾǮǬǴǰǴdzǬǵǹǬǛǺǷǹǺǽǾȈȊǬǮǾǺǸǬǾǴȃDZǽǶǺDZǿǻǼǬǮǷDZǹǴDZǸǬǼǶǴdzǬǸǴǯǬǼǰǴǹǬǸǴȄǾǺǼǬǸǴȉǷDZǶǾǼǺǹǹȇDZǮǺǼǺǾǬǴǽǾDZǶǷȋǹǹȇǵǷǴȀǾǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾ ǷDZǯǶǿȊȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴȊǰǺǸǬǝǾDZǶǷȋǹǹǬȋǷDZǽǾǹǴȂǬǾǺǷȈǶǺǰǺǭǬǮǷȋDZǾǮǴǷǷDZǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺǽǾǴǴǬǾǸǺǽȀDZǼȇǼǺǽǶǺȄǴǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽǶǿȁǹDZǵǴǽǾǺǷǺǮǺǵǶǬǭǴǹDZǾ ǴdzǬǷǎǽDZǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺǸǺDzDZǾǭȇǾȈǼǬdzǰDZǷDZǹǺǽǾDZǶǷȋǹǹǺǵǽǾDZǹǺǵǙǬǮDZǼȁǹDZǸȉǾǬDzDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇǽǻǬǷȈǹǴǽǮǬǹǹȇǸǴǶǺǸǹǬǾǬǸǴǴǯǬǼǰDZǼǺǭǬǸǴǎǰǺǸDZDZǽǾȈǺǾǰDZǷȈǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬ ǰǷȋǻǼǴǽǷǿǯǴǹǬǹǴDzǹDZǸȉǾǬDzDZǾDZȁǹǴȃDZǽǶǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǬǿǹǬǰDzǬǶǿdzǴǴǾǰǙǬǿȃǬǽǾǶDZǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǵǶǺǷǺǰDZȂǽǴǽǾDZǸǬǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴǽǺǷǹDZȃǹȇDZǭǬǾǬǼDZǴǾDZǻǷǺǮȇDZǽǶǮǬDzǴǹȇǴǰǼǿǯǴDZ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇDZǼDZǽǿǼǽȇǹDZǺǭȁǺǰǴǸȇDZǰǷȋȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǴǰǺǸǬ

&HQD3ULFHLQIRY5.LQIRXSRQUHTXHVWȿɩɪɣɨɯɩɫɧɝɛɞɠɨɭɬɭɝɠ 0JU,YD6HLIHUWRYi3ODWQpĝVNi3UDKDWHOHPDLOLQIR#VHLIHUWUHDOF]ZZZVHLIHUWUHDOF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

69


3ĢtMHPQpSURçLWtYiQRÄ&#x20AC;QtFKDQRYRURÄ&#x20AC;QtFKVYiWNÄŞYSRKRGOt9DĂĽHKRGRPRYD

%\W\NNQD6WDUpP0Ä&#x161;VWÄ&#x161;YEXGRYÄ&#x161;SRUHNRQVWUXNFL NNEDONRQ\VNOHSPĂą3UDKD6WDUp0Ä&#x161;VWR 1DEt]tPHSĹ?tPRRGPDMLWHOHE\W\SĹ?HGUHNRQVWUXNFtDSRUHNRQVWUXNFLYĂŚiGDQpORNDOLWÄ&#x161;YNOLGQpXOLFL3UDK\YEOt]NRVWL1iURGQtKRGLYDGODD.DUORYDPRVWX %XGRYDMHSRNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFLRSUDYHQpVSROHĂżQpSURVWRU\QDLQVWDORYiQQRYĂŤYĂŤWDKVWRXSDĂżN\UR]YRG\DVWĹ?HFKD%\W\MVRXSURVWRUQpDVYÄ&#x161;WOp VYĂŤKOHGHPGR]DKUDG\QHERYQLWUREORNX'LVSR]LĂżQÄ&#x161;QDEt]HMtYVWXSQtKDOXREĂŤYDFtSRNRMVYĂŤVWXSHPQDEDONRQDWDNpORĂŚQLFHDNRXSHOQ\9REĂŤYDFtP SRNRMLMHSĹ?tSUDYDSURLQVWDODFLNXFK\Ĺ VNpOLQN\3URE\W\SĹ?HGUHNRQVWUXNFtQDEt]tPHGRNRQĂżHQtLQWHULpUŢE\WŢĂ&#x2026;QDNOtÿ´SRGOHSĹ?HGVWDYDSRĂŚDGDYNŢNOLHQWD 0ŢÌHWHVHVDPL]DSRMLWGRGRNRQĂżHQtVYpKRE\WX6NYÄ&#x161;OpE\GOHQtD]DMtPDYiPRĂŚQRVWLQYHVWLFH

EHGURRPDSDUWPHQWVLQWKH2OG7RZQLQDUHQRYDWHGEXLOGLQJ 2 bedrooms + 2 balconies + basement locker/110m2/ Prague 1, Old Town Apartments offered directly by the owner; both renovated and unrenovated; in a sought-after location on a quiet street in Prague 1, near the National Theatre and Charles Bridge. The building has been completely renovated: renovated common areas, new lift installed, new pipes, wiring, and roof. The apartments are spacious and bright, each enjoys views of the garden or courtyard. The layout features an entrance hall, living room with access to the balcony, 2 bedrooms, and 2 bathrooms. The living room is prepared for the installation of a kitchenette. For apartments that have not been renovated, we offer ´WXUQNH\ÂľFRPSOHWLRQRIWKHLQWHULRUVDFFRUGLQJWRWKHFOLHQW¡VUHTXLUHPHQWVDQGH[SHFWDWLRQV<RXFDQEHLQYROYHGLQWKHĂ&#x20AC;QDOGHVLJQRI\RXUDSDUWPHQW A great place to live and an interesting investment opportunity.

&HQD3ULFH.Ăż&=. 9iFODYVNpQiPÄ&#x161;VWt3UDKDĂžHVNi5HSXEOLND7HOZZZ<73,F]LQIR#\WSLF] 70

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;


3URSHUW\,QYHVWPHQW

2OHQD<DNXERY\FK jednatelka 

/8;861Ă&#x152;%<7XYRGQtNDVNiG\QD3UD]H'HMYLFHNNEDONRQVNOHSP2 6YÄ&#x161;WOĂŤ E\W VHQDFKi]t QD KUDQLFL 3UDK\ D 3UDK\  D MHYEH]SURVWĹ?HGQt EOt]NRVWL FHQWUD 1HPRYLWRVW MH VLWXRYDQi Y KLVWRULFNp EXGRYÄ&#x161; SR UHNRQVWUXNFL VYĂŤKOHGHPQDQiPÄ&#x161;VWtVIRQWiQRXDMHVSRMHQtPPRGHUQtKR GHVLJQX D QDGĂżDVRYp NODVLN\ %\W Pi YHOPL GREURX GLVSR]LFL D QDEt]t VYÄ&#x161;WOĂŤ RWHYĹ?HQĂŤ SURVWRUREĂŤYDFtKRSRNRMHVQDLQVWDORYDQRXOX[XVQtLWDOVNRXNXFK\Ĺ VNRXOLQNRX=REĂŤYDFtKRSRNRMH P2 MHYVWXSQDEDONRQ'iOHORĂŚQLFHPUDPRURYp NRXSHOQ\ MHGQDVYDQRXDGUXKiVHVSUFKRYĂŤPNRXWHP DYVWXSQtKDOX3URYHGHQtE\WXMHYOX[XVQtPVWDQGDUGX0RĂŚQRVWSURQiMPXSDUNRYDFtKRVWiQt SĹ?tPRSĹ?HGGRPHP.MHGQRWFHQDOHĂŚtVNOHS,QWHULpUMHY\]GREHQREUD]\XPÄ&#x161;OFH9ODGLPtUD9iYU\ Ă&#x2026;999$WHOLpU´ D,U\6YRERGRYp Ă&#x2026;$UWEDQND´ 

/8;85<$3$570(17QHDUWKHZDWHUFDVFDGHVLQ3UDJXH'HYLFH EHGURRPDSDUWPHQWEDOFRQ\FHOODUP2 The apartment is located at the attractive area on the border of Prague 1 and Prague 6 , in neighborhood of the city center. Historical building has the lift and is recently after complete reconstruction. A marriage of new build technology and period charm, this apartment has a good layout with a sunny light living room (50 m2): living&dining area with modern style Italian kitchen. Balcony, approachable from the living room area, offers the outstanding view to the square garden; 2 marble bathrooms (one with the bath another with the shower) and 2 bedrooms are oriented to the inside yard of the building. The parking spaces are available for renting just in front of the building in new covered garages. Interier is decorated with paintings by VladimĂ­r VĂĄvra (VVV Atelier) and Ira SvobodovĂĄ (â&#x20AC;&#x17E;Artbankaâ&#x20AC;&#x153;).

&HQDQDY\ĂŚiGDQt3ULFHRQUHTXHVW 9iFODYVNpQiPÄ&#x161;VWt3UDKDĂžHVNi5HSXEOLND7HOZZZ<73,F]LQIR#\WSLF] 352'(-,6$/(6,Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x2026;ƺƜƝÇ&#x2030;Ç&#x2C6;Ç&#x2013;3526,1(&,'(&(0%(5,ĆşĆťÇ ĆśĆˇÇ&#x2021;Ç&#x201C;

71


Bogner Sonia Podzimâ&#x20AC;&#x201C;Zima 2012/13 www.bogner-fashion.cz


A company of

3ŐHGVWDYXMHPH9iPSURMHNW=iWLät+RGNRYLÿN\HOHJDQWQtDIXQNÿQtE\GOHQtQD3UD]HYWĚVQpPVRXVHGVWYtUR]ViKOpKROHVRSDUNXQDGPDOHEQëP~GROtP=iWLäVNpKRSRWRND3ĚWNRPRUQtFKYLODGRPŢVQRYëPLE\W\MHQDYUæHQRSRGOHQHMQRYĚMätFKDUFKLWHNWRQLFNëFKWUHQGŢ'RP\VWRMtYHVYDKXPH]LXOLFHPL1DO\VLQiFKD3RGO\VLQDPLYWUDGLÿQtSUDæVNpUH]LGHQÿQtÿWYUWL+RGNRYLÿN\]QiPpVYRXSUYRUHSXEOLNRYRXYLORYRX]iVWDYERX9WĚVQpEOt]NRVWLMH]iNODGQtäNRODLPDWHŐVNiäNRONDF\NORVWH]NDQHGDOHNRMH*ROI &RXQWU\&OXE+RGNRYLÿN\DVSRUWRYQtDUHiO +$05²6SRUW1HGDOHNRMHWDNpQiNXSQtJDOHULH1RYRGYRUVNi3OD]D 3ŐLQiYUKXYäHFKSĚWLYLODGRPŢMVPHP\VOHOLQHMHQQDMHMLFKYQLWŐQtXVSRŐiGiQtE\WŢDOHLQDRGSRYtGDMtFtY\XæLWtVSROHÿQëFKÿiVWtSR]HPNX'RP\MVRXSURWRXPtVWĚQ\WDNDE\PH]LQLPL Y]QLNOVRXNURPëSURVWRUVGĚWVNëPKŐLäWĚP.OLGQëSDUÿtNSŐtVWXSQëSRX]H]MHGQRWOLYëFKGRPŢY\XæLMHWHQHMHQSURYROQpFKYtOHVGĚWPLDOHXPRæQtLSŐLUR]HQpXWYiŐHQtGREUëFKVRXVHGVNëFK Y]WDKŢNWHUpMVRXMHGQtP]GŢOHæLWëFKSŐHGSRNODGŢNRPIRUWQtKRE\GOHQt :HLQWURGXFHWKH=iWLät+RGNRYLÿN\FRPSOH[DQHOHJDQWIXQFWLRQDOUHVLGHQFHLQ3UDJXHDGMDFHQWWRWKHODUJHIRUHVWSDUNDERYHWKHSLFWXUHVTXHYDOOH\RIWKH=iWLät5LYHU)LYHLQWLPDWHYLOOD EXLOGLQJVRIQHZÁDWVDUHGHVLJQHGDFFRUGLQJWRWKHODWHVWDUFKLWHFWXUDOWUHQGV7KHEXLOGLQJVDUHVLWXDWHGRQWKHVORSHEHWZHHQ1DO\VLQiFKDQG3RGO\VLQDPL6WUHHWVLQWKHWUDGLWLRQDO+RGNRYLÿN\UHVLGHQWLDOTXDUWHUNQRZQIRULWV)LUVW5HSXEOLFYLOODGHYHORSPHQW,QWKHLPPHGLDWHYLFLQLW\DUHORFDWHGDSULPDU\VFKRRONLQGHUJDUWHQDQGELNHWUDLO,QWKHFORVHYLFLQLW\DUHDOVRWKH+RGNRYLÿN\*ROI &RXQWU\&OXEDQGWKH+$05²6SRUWVDUHD7KH1RYRGYRUVNi3OD]DVKRSSLQJDUFDGHLVQHDUE\ :KHQGHVLJQLQJWKHÀYHYLOODVZHWRRNLQWRDFFRXQWWKHLQWHULRUOD\RXWRIWKHÁDWVDVZHOODVWKHFRUUHVSRQGLQJXVDJHRIWKHVKDUHGDUHDVRIWKHSORW7KHUHIRUHWKHEXLOGLQJVDUHVLWXDWHGLQVXFK a way as to enable the creation of a private space with a children’s playground. The quiet, small park, accessible only from the individual buildings, will be enjoyed in your leisure time with your children, as well as naturally creating good neighbourly relations—one of the most important preconditions of a comfortable lifestyle. ǛǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǸǮǬǸǻǼǺDZǶǾ©=iWLät+RGNRYLÿN\ªǽǾǴǷȈǹǺDZǴȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹǺDZDzǴǷȈDZǮǛǼǬǯDZǮǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵǭǷǴdzǺǽǾǴǺǾǭǺǷȈȄǺǯǺǷDZǽǺǻǬǼǶǬǹǬǰDzǴǮǺǻǴǽǹǺǵǰǺǷǴǹǺǵǓǬǾǴȄǽǶǺǯǺǼǿȃȈȋ ǛȋǾȈǶǬǸDZǼǹȇȁǮǴǷǷǬǰǺǸǺǮǽǹǺǮȇǸǴǶǮǬǼǾǴǼǬǸǴǽǻǼǺDZǶǾǴǼǺǮǬǹǹȇǸǴǮǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǴǴǽǻǺǽǷDZǰǹǴǸǴǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹȇǸǴǾDZǹǰDZǹȂǴȋǸǴǐǺǸǬǽǾǺȋǾǹǬǽǶǷǺǹDZǸDZDzǰǿǿǷǴȂǬǸǴ1DO\VLQiFKǴ3RGO\VLQDPLǮǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺǸDzǴǷǺǸǼǬǵǺǹDZǛǼǬǯǴ©ǡǺǰǶǺǮǴȃǶǴªǴdzǮDZǽǾǹǺǸǽǮǺDZǵdzǬǽǾǼǺǵǶǺǵǮǼDZǸDZǹǛDZǼǮǺǵǼDZǽǻǿǭǷǴǶǴǎǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵǭǷǴdzǺǽǾǴǹǬȁǺǰȋǾǽȋǹǬȃǬǷȈǹǬȋȄǶǺǷǬǴǰDZǾǽǶǴǵǽǬǰ ǮDZǷǺǰǺǼǺDzǶǬǼȋǰǺǸǯǺǷȈȀǶǷǿǭ©*ROI &RXQWU\&OXE3RGNRYLÿN\ªǴǽǻǺǼǾǴǮǹȇǵǶǺǸǻǷDZǶǽ©+$05²6SRUWªǙDZǻǺǰǬǷDZǶǿǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǾǺǼǯǺǮȇǵȂDZǹǾǼ©1RYRGYRUVNi3OD]Dª ǛǼǴǻǼǺDZǶǾǴǼǺǮǬǹǴǴǮǽDZȁǻȋǾǴǮǴǷǷǬǰǺǸǺǮǸȇǰǿǸǬǷǴǹDZǾǺǷȈǶǺǺǮǹǿǾǼDZǹǹDZǵǻǷǬǹǴǼǺǮǶDZǴȁǶǮǬǼǾǴǼǹǺǴǺǹǬǰǷDZDzǬȅDZǸǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴǴǺǭȅǴȁȃǬǽǾDZǵǿȃǬǽǾǶǺǮǐǺǸǬǻǺȉǾǺǸǿǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇ ǾǬǶǴǸǺǭǼǬdzǺǸȃǾǺǭȇǸDZDzǰǿǹǴǸǴǮǺdzǹǴǶǷǺǸDZǽǾǺǰǷȋǷǴȃǹǺǯǺǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬǽǰDZǾǽǶǺǵǻǷǺȅǬǰǶǺǵǞǴȁǴǵǻǬǼǶǮǶǺǾǺǼȇǵǸǺDzǹǺǻǺǻǬǽǾȈǾǺǷȈǶǺǴdzǹDZǶǺǾǺǼȇȁǰǺǸǺǮǸǺDzǹǺǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈǹDZ ǾǺǷȈǶǺǰǷȋǺǾǰȇȁǬǽǰDZǾȈǸǴǹǺǴǰǷȋDZǽǾDZǽǾǮDZǹǹǺǯǺȀǺǼǸǴǼǺǮǬǹǴȋǰǺǭǼǺǽǺǽDZǰǽǶǴȁǺǾǹǺȄDZǹǴǵǶǺǾǺǼȇDZȋǮǷȋȊǾǽȋǺǰǹǺǵǴdzǮǬDzǹȇȁǻǼDZǰǻǺǽȇǷǺǶǶǺǸȀǺǼǾǹǺǯǺǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋ

$.þ1Ì9É12þ1Ì&(1<1$9<%5$1e%<7<

9tFHLQIRUPDFtQD0RUHLQIRUPDWLRQDWǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǺǻǼǺDZǶǾDZ ZZZKRGNRYLFN\E\W\F] 5HDOLWQtPDNOpŐ5DGLP*UXOLFKJUXOLFK#UWUHDOLW\F]ZZZUWUHDOLW\F] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

73


/LV WRS DG 1

stí ích nemovito Výběr nejlepš oper ties pr st be e th Selection of ɫɬɢ ɟɣɧɟɞɜɢɠɢɦɨ ȼɵɛɨɪɥɭɱɲ

ESTATE JE: DOPORUČU / BRAVOS 628þ$61ê ã3$1ę/6.ê DESIGN

1 8 2 1 0 0 2 7 7 1 8 0

 ǹǺȋǭǼȈ HPEHU

9

1RY /LVWRSDG

OUTU Z JINÉHO K M O SVĚTA / FR RT OF PA T N RE A DIFFE ǟǏ ǐǜ ǚǘ WORLD / Ǚnj Ǟnj ǎǑ ǖǜnjǪǝ O K S NOR

CZK 95 € 4,50 £ 3,50 STÁHNĚTE SI

RYH PE HU ǹǺ

ȋǭǼ Ȉ 

Anniversaery Issu

RSKÉ DEVELOPE TY: PROJEK E R PRO VAŠ SÝ PROSTO /ǍǚǗǨǤǔǑ Y R O K L E V Š: LIVING OÁZA LIBU E FOR YOUR ǗǨǫ AMPLE SPAC ǙǝǞǎnjǐǗǫǎnjǤǑǏǚǒǔ / Í N E L D Y B K N ǛǜǚǝǞǜnj E LÝ NAV E V: DOKONA O D O S A H L C EL M R AS W VILADŮ FECT EXTERIO ǔ ER ǟǒ P ǜ / nj Ř Ǚ ǝ IT N ǔ I UV ǔǓǙǟǞǜǔ Ǖ ǧ ǝǙ ǜnj ŠI Ǒǖ ǜ DLENÍ NA VÝ INTERIOR /Ǜ IDOULE / BY BYDLENÍ V U R E I T E C T A R C H

N D E S I G

T Y L E L I F E S

10:50:16 22.11.2012

Předplatné


76

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


78

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Bogner Sonia Podzimâ&#x20AC;&#x201C;Zima 2012/13 www.bogner-fashion.cz


3URGHM %\WNNP2WHUDVDVDXQDJDUiæ3UDKD.ÿ 6DOH $SDUWPHQWNNP2WHUUDFHVDXQDJDUDJH3UDJXH&=. ǛǼǺǰǬDzǬ ǖǮǬǼǾǴǼǬǶǶǸ2ǾDZǼǼǬǽǬǽǬǿǹǬǯǬǼǬDzǛǼǬǯǬǶǼǺǹ 3RNXGYiVOiNiRPDPQiYŢQĚFLWUXVŢMLVWĚVHYiP]DOtEtE\WRGLVSR]LFLNNP2VYODVWQtRUDQæHULtYHONROHSëPREëYDFtPSRNRMHPVFHORSURVNOHQRXVWĚQRXNWHUiSRVN\WXMHQHRSDNRYDWHOQëYëKOHGQD 3UDKXDSŐLWRPVRXNURPtDUR]OHKORXVRXNURPRXRE\WQRXVWŐHäQtWHUDVRXP2QDGSŢGRU\VHPFHOpKRGRPXNWHUëVHQDFKi]tYKLVWRULFNpSDPiWNRYĚFKUiQĚQpXVHGORVWLãDIUiQNDY3UD]H$SDUWPiQPi SOQĚY\EDYHQRXQRYRXNXFK\ŁVNRXOLQNXVH]QDÿNRYëPLPRGHUQtPLVSRWŐHELÿLQĚNROLNNRXSHOHQLYODVWQtLQIUDVDXQX6NRXStDSDUWPiQXVLNXSXMHWHLPRæQRVWXSHYŁRYDWVLNG\NROLYVYp]GUDYtYNUiVQpPED]pQX NODVLFNpÀQVNpVDXQĚNWHUpMVRXVRXÿiVWtWRKRWRUH]LGHQÿQtKRDUHiOXVYODVWQt]DKUDGRXY\EXGRYDQRXYHVW\OXNOiäWHUQt]DKUDG\VWLVtFLOHWRXWUDGLFt6SUiYFHDUHiOXGRKOtætQDSURYR]FHOpXVHGORVWLEH]SHÿQRVW KRGLQGHQQĚ]DMLäŘXMHNDPHURYëV\VWpPDRVWUDKD3RNXGVLSRWŐHEXMHWH]DMtWQDNRXSLWGRRNROQtFKREFKRGQtFKFHQWHUPŢæHWHPtW]DMLäWĚQRKOtGiQtGĚWt.RPSOHWQt]GUDYRWQLFNpVOXæE\9iPSRVN\WQHQHGDOHNi SUHVWLæQtQHPRFQLFH1D+RPROFH-HPRæQpGRNRXSLWLGDOätDSDUWPiQ\DJDUiæRYpDSDUNRYDFtVWiQtYWpWRUH]LGHQFLãDIUiQNDDVWiWVHWDNPDMLWHOHPUR]OHKOpKRSDOiFH6SOQĚQëVHQPQRKëFK]QiV%\GOHWYNUiVQp XVHGORVWLVQiGYRŐtPD]DKUDGRXNWHUiOiNiNSURFKi]FHDNUR]PëäOHQtDNGHPŢæHWHQDÿHUSDWQRYpVtO\QDNDæGëGDOätGHQ1HRSDNRYDWHOQiDWPRVIpUDDUFKLWHNWXU\VWROHWtWUDGLÿQtPDWHULiO\DQHMY\äätSRæD GRYDQëOX[XVY\MDGŐXMtMHGLQHÿQRVWWRKRWRE\GOHQt5H]LGHQFHNWHUi9iPSRVN\WQHPRæQRVWYODVWQLWNXVKLVWRULHDSŐLWRPY\XætYDWPD[LPiOQtNRPIRUWPRGHUQtKROX[XVQtKRE\GOHQtLUHOD[DFH ,I\RXOLNHWKHVPHOORIFLWUXVIUXLWVWKHDSDUWPHQWNNZLWKLWVRZQFRQVHUYDWRU\LVH[DFWO\IRU\RX,WSURYLGHVJRUJHRXVOLYLQJURRPZLWKWKHEHDXWLIXOYLHZWR3UDJXHRQWKHRWKHUKDQGWKHSULYDF\WRR DQGVSDFLRXVSULYDWHURRIWHUUDFHRIP2DERYHWKHZKROHEXLOGLQJ7KHEXLOGLQJLVVLWXDWHGLQSURWHFWHGDUHDãDIUDQNDLQ3UDJXH<RXFDQÀQGWKHUHDNLWFKHQIXUQLVKHGE\PRGHUQDSSOLDQFHV DIHZEDWKURRPVIDULQIUDUHGVDXQDVZLPPLQJSRROÀQQLVKVDXQDDVZHOODVDPRQDVWLFORRNLQJJDUGHQ7KHNHHSHUZKREHORQJVWRWKHKRXVHFDUHVDERXWVHUYLFHDQGWKHVHFXULW\LVSURYLGHG KRXUVSHUGD\E\FDPHUDVZKLFKDUHDOORYHUWKHHVWDWH7KHUHLVDKRVSLWDOQHDUE\,WLVSRVVLEOHWREX\RWKHUDSDUWPHQWVDQGSDUNLQJVSRWV7KLVXQLTXHRIIHUIRUOLYLQJLVFUHDWHGE\WKHIHHOLQJRI WKFHQWXU\DQGWUDGLWLRQDOPDWHULDOVRQRQHKDQGDQGWKHKLJKHVWOX[XU\RQWKHRWKHU ǑǽǷǴǎǬǽǻǼǴǮǷDZǶǬDZǾǽǮDZDzǴǵǬǼǺǸǬǾȂǴǾǼǿǽǺǮȇȁǾǺǶǺǹDZȃǹǺǮǬǸǻǺǹǼǬǮǴǾǽȋǶǮǬǼǾǴǼǬǶǶǸ2ǽǽǺǭǽǾǮDZǹǹǺǵǺǼǬǹDzDZǼDZDZǵǮDZǷǴǶǺǷDZǻǹǺǵǯǺǽǾǴǹǺǵǽǺǽǾDZǶǷȋǹǹǺǵǽǾDZǹǺǵǺǾǶǿǰǬǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋǿǹǴ ǶǬǷȈǹȇǵǮǴǰǹǬǛǼǬǯǿ ǻǼǴȃDZǸǹDZǻǼǴǶǺǽǹǺǮDZǹǹǺǽǾȈȃǬǽǾǹǺǵDzǴdzǹǴǮǸDZǽǾDZǽǾDZǸǻǺǷǹǺǽǾȈȊǺǭDZǽǻDZȃDZǹǬ ǮǶǮǬǼǾǴǼDZDZǽǾȈǾǬǶDzDZǭǺǷȈȄǬȋȃǬǽǾǹǬȋǾDZǼǼǬǽǬǹǬǶǼȇȄDZǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹ ǹǬȋǹǬǰȉǾǬDzǬǸǴǮǽDZǯǺǰǺǸǬǽǬǸǰǺǸǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǺǸǸDZǽǾDZǺȁǼǬǹȋDZǸȇȁǯǺǽǿǰǬǼǽǾǮǺǸǻǬǸȋǾǹǴǶǺǮǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇ²ǮǿǽǬǰȈǭDZǤǬȀǼǬǹǶǬǮǛǼǬǯDZǎǶǮǬǼǾǴǼDZDZǽǾȈǻǺǷǹǺǽǾȈȊǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹ ǹǬȋǹǺǮǬȋǶǿȁǹȋǽȀǴǼǸDZǹǹǺǵǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵǭȇǾǺǮǺǵǾDZȁǹǴǶǺǵǹDZǽǶǺǷȈǶǺǮǬǹǹȇȁǶǺǸǹǬǾǴǽǺǭǽǾǮDZǹǹǬȋǴǹȀǼǬǶǼǬǽǹǬȋǽǬǿǹǬǛǼǴǻǺǶǿǻǶDZǶǮǬǼǾǴǼȇǮȇǻǺǷǿȃǬDZǾDZǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǮǷȊǭǺDZǮǼDZǸȋǿǶǼDZ ǻǷȋǾȈǽǮǺDZdzǰǺǼǺǮȈDZǮǶǼǬǽǴǮǺǸǭǬǽǽDZǵǹDZǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǺǵȀǴǹǽǶǺǵǽǬǿǹDZǶǺǾǺǼȇDZȋǮǷȋȊǾǽȋȃǬǽǾȈȊȉǾǺǯǺDzǴǷǺǯǺǶǺǸǻǷDZǶǽǬǽȃǬǽǾǹȇǸǽǬǰǺǸǻǺǽǾǼǺDZǹǹȇǸǮǽǾǴǷDZǸǺǹǬǽǾȇǼǽǶǺǯǺǽǬǰǬǽǾȇǽȋȃDZǷDZǾǹDZǵ ǾǼǬǰǴȂǴDZǵǟǻǼǬǮǷȋȊȅǴǵǸDZǹDZǰDzDZǼǶǺǹǾǼǺǷǴǼǿDZǾǼǬǭǺǾǿǮǽDZǯǺDzǴǷǺǯǺǶǺǸǻǷDZǶǽǬǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾȈȃǬǽǬǮǽǿǾǶǴǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾǺȁǼǬǹǬǴǶǬǸDZǼȇǮǴǰDZǺǹǬǭǷȊǰDZǹǴȋǑǽǷǴǮǬǸǹǿDzǹǺǺǾǻǼǬǮǴǾȈǽȋdzǬǻǺǶǿǻ ǶǬǸǴǮǭǷǴdzǷDZDzǬȅǴDZǾǺǼǯǺǮȇDZȂDZǹǾǼȇǾǺǸǺDzǹǺǺǭDZǽǻDZȃǴǾȈǻǼǴǽǸǺǾǼdzǬǰDZǾȈǸǴǖǺǸǻǷDZǶǽǹȇDZǸDZǰǴȂǴǹǽǶǴDZǿǽǷǿǯǴǎǬǸǭǿǰǿǾǺǶǬdzǬǹȇǮǹǬȁǺǰȋȅDZǵǽȋǼȋǰǺǸǻǼDZǽǾǴDzǹǺǵǭǺǷȈǹǴȂDZǙǬǏǺǸǺǷȂDZǘǺDzǹǺ ǰǺǶǿǻǴǾȈǰǼǿǯǿȊǶǮǬǼǾǴǼǿǴǯǬǼǬDzǴǻǬǼǶǺǮǺȃǹȇDZǸDZǽǾǬǮȉǾǺǵǼDZdzǴǰDZǹȂǴǴ©ãDIUiQNDªǴǾǬǶǴǸǺǭǼǬdzǺǸǽǾǬǾȈǮǷǬǰDZǷȈȂDZǸǭǺǷȈȄǺǯǺǰǮǺǼȂǬǩǾǬǶǮǬǼǾǴǼǬǸǺDzDZǾǽǾǬǾȈǽǭȇǮȄDZǵǽȋǸDZȃǾǺǵǰǷȋǸǹǺ ǯǴȁǴdzǮǬǽǒǴǷȈDZǮǶǼǬǽǴǮǺǵǿǽǬǰȈǭDZǽǮǹǿǾǼDZǹǹǴǸǰǮǺǼǺǸǴǽǬǰǺǸǶǺǾǺǼȇǵǴǰDZǬǷȈǹǺǻǺǰȁǺǰǴǾǰǷȋǻǼǺǯǿǷǺǶǴǼǬdzǸȇȄǷDZǹǴǵǴǯǰDZǸǺDzǹǺǹǬǭǼǬǾȈǹǺǮȇDZǽǴǷȇǰǷȋǹǺǮǺǯǺǰǹȋǟǹǴǶǬǷȈǹǬȋǬǾǸǺǽȀDZǼǬ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇǯǺǮDZǶǬǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇDZǸǬǾDZǼǴǬǷȇǴǼǺǽǶǺȄȈ²ǮǽDZǮǺǻǷǺȅDZǹǺǮȉǾǺǸǿǹǴǶǬǷȈǹǺǸDzǴǷȈDZǜDZdzǴǰDZǹȂǴȋǶǺǾǺǼǬȋǰǬǽǾǮǬǸǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǮǷǬǰDZǾȈȃǬǽǾȈȊǴǽǾǺǼǴǴǛǼǬǯǴǻǼǴȉǾǺǸǻǺǷȈdzǿȋǽȈ ǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹȇǸǶǺǸȀǺǼǾǺǸǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǯǺǼǺǽǶǺȄǹǺǯǺDzǴǷȈȋǴǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȋǸǴǾǬǶǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺǵǮǹǬȄDZǮǼDZǸȋǼDZǷǬǶǽǬȂǴǴ

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF]

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

81


3URGHM .UiVQiÿOHQLWiGYRXYLOD²UR]KUDQt3UDK\DP2.ÿ 6DOH %HDXWLIXOGLVVHFWHGGRXEOHYLOOD²ERUGHURI3UDJXHDQGP2&=. ǛǼǺǰǬDzǬ ǶǼǬǽǴǮǬȋǼǬdzǰDZǷDZǹǹǬȋǰǮǺǵǹǬȋǮǴǷǷǬ²ǹǬǯǼǬǹǴȂDZǛǼǬǯǴǴǸ2ǶǼǺǹ 1DEt]tPHH[NOX]LYQĚNSURGHMLNRPSOH[GYRXYLO²VH]DMtPDYëPNRPHUÿQtPY\XæLWtP²QDY\MtPHÿQpPPtVWĚQD+ŐHEHQNiFK'YĚWŐHWLQ\FHONXMVRXYVRXÿDVQRVWLSURQDMDW\MDNRE\WRYëGŢP6RXÿiV WtMHOX[XVQtPH]RQHWVYODVWQtPYFKRGHP P2YÿMLæQtWHUDV\ PRPHQWiOQĚYROQë'RSRUXÿXMHPHSURKOtGNXPLPRŐiGQiFHQRYĚ]DMtPDYiQDEtGND :HRIIHUH[FOXVLYHO\IRUVDOHDFRPSOH[RIWZR9LOODV²DQLQWHUHVWLQJFRPPHUFLDOXVH²LQDQH[FHSWLRQDOORFDWLRQ1D+ŐHEHQNiFK3UDJXH7ZRWKLUGVRIWKHJURXSDUHFXUUHQWO\UHQWHGIRUDSDUWPHQWV 2Q9LOODLQFOXGHVOX[XU\DSDUWPHQWZLWKLWVRZQHQWUDQFH P2LQFO6RXWKHUQWHUUDFH FXUUHQWO\IUHH:HUHFRPPHQGDYLHZLQJH[WUDRUGLQDU\DQGLQWHUPVRISULFHLQWHUHVWLQJRIIHU ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸǰǷȋǻǼǺǰǬDzǴǶǺǸǻǷDZǶǽǴdzǰǮǿȁǮǴǷǷ²ǽǴǹǾDZǼDZǽǹȇǸǶǺǸǸDZǼȃDZǽǶǴǸǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZǸ²ǮǿǹǴǶǬǷȈǹǺǸǸDZǽǾDZǹǬǏǼDzDZǭDZǹǶǬȁǐǮDZǾǼDZǾǴǶǺǸǻǷDZǶǽǬǮǹǬǽǾǺȋ ȅDZDZǮǼDZǸȋǬǼDZǹǰǺǮǬǹȇǮǶǬȃDZǽǾǮDZDzǴǷǺǯǺǶǮǬǼǾǴǼǹǺǯǺǰǺǸǬǣǬǽǾȈǮǴǷǷȇ²ǼǺǽǶǺȄǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǸDZdzǺǹDZǾǽǺǾǰDZǷȈǹȇǸǮȁǺǰǺǸ Ǹ2ǮǶǷȊȃǬȋȊDzǹǿȊǾDZǼǼǬǽǿ ǮǹǬǽǾǺȋȅDZDZǮǼDZǸȋ ǽǮǺǭǺǰǹǬǘȇǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǸǻǼǺǽǸǺǾǼǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺDZǴǹǾDZǼDZǽǹǺDZǻǺǽǾǺǴǸǺǽǾǴǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZ

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF] 82

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF]


3URGHM ([NOX]LYQtE\WNNP2VWHUDVRXP2YVHFHVQtPGRPĚ3UDKD.ÿ 6DOH ([FOXVLYHDSDUWPHQWNNP2ZLWKWHUUDFHP2LQ$UW1RXYHDXEXLOGLQJ3UDJXH&=. ǛǼǺǰǬDzǬ ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǶǶǸ2ǽǾDZǼǼǬǽǺǵǸ2ǮdzǰǬǹǴǴǮǽǾǴǷDZǸǺǰDZǼǹǮǼǬǵǺǹDZǛǼǬǯǬǶǼǺǹ 9SRVOHGQtPSDWŐHQRYĚ]UHNRQVWUXRYDQpKRKLVWRULFNpKRVHFHVQtKRGRPXQDEt]tPHH[NOX]LYQtE\WNNRSORäHP2VWHUDVRXP2RULHQWRYDQRXGRNOLGQpÿiVWLYQLWUREORNX%\WVHQDFKi ]tYQRYpPSURMHNWXNWHUëQDEt]tE\GOHQtQHMY\äätNYDOLW\YQiGKHUQpPSURVWŐHGt.UiORYVNëFK9LQRKUDG9VHGPLSRGODæQtPGRPĚVHQDFKi]tSRX]HE\WRYëFKMHGQRWHNDGYĚNDQFHOiŐH.GLVSR]LFLNH NDæGpPXE\WXMHJDUiæRYpVWiQt3ŐtMHPQĚ9iVSŐHNYDStVSRMHQtVHFHVQtKRVW\OXVPRGHUQtPSURYHGHQtPD]i]HPtP3URMHNWY\QLNiSHUIHNWQtGRSUDYQtGRVWXSQRVWQDFKi]tVHXPHWUDOLQN\$²-LŐtKR ]3RGĚEUDGDQHGDOHNRMHLVWDQLFHWUDPYDMRYpOLQN\9QHMEOLæätPRNROtQDOH]QHWHYHäNHURXREÿDQVNRXY\EDYHQRVWRGäNRO]GUDYRWQLFNëFKDNXOWXUQtFK]DŐt]HQtDæSRUHVWDXUDFHDQiNXSQtFHQWUD 2GSRÿLQHN9iPQDEt]t5LHJURY\VDG\VNUiVQRXY\KOtGNRXQD3UDKXVDG\6YDWRSOXNDþHFKD+DYOtÿNRY\VDG\PQRæVWYtGREUëFKUHVWDXUDFtVERKDWRXQDEtGNRXODEXæQLFNëFK]iæLWNŢ ,QWKHODVWÁRRURIDQHZO\UHQRYDWHGKLVWRULFDO$UW1RXYHDXEXLOGLQJRIIHULQJH[FOXVLYHDSDUWPHQWNNP2ZLWKDWHUUDFHP2IDFLQJWKHTXLHWFRXUW\DUG7KHDSDUWPHQWLVORFDWHG LQWKHQHZSURMHFWZKLFKRIIHUVWKHKLJKHVWTXDOLW\RIOLYLQJLQDEHDXWLIXOHQYLURQPHQW9LQRKUDG\,QWKHVHYHQÁRRUKRXVHLVORFDWHGRQO\UHVLGHQWLDOXQLWVDQGWZRRIÀFHV$YDLODEOHIRUHDFK DSDUWPHQW·VJDUDJH3OHDVDQWO\VXUSULVH\RXOLQN1RXYHDXVW\OHZLWKPRGHUQGHVLJQDQGIDFLOLWLHV7KHSURMHFWVWDQGVRXWSHUIHFWWUDQVSRUWOLQNVORFDWHGDWWKHPHWUROLQH$²-LŐt]3RGĚEUDGQHDUE\ DQGWKHWUDPVWDWLRQRIOLQH,QWKHLPPHGLDWHYLFLQLW\\RXZLOOÀQGDOOWKHDPHQLWLHVIURPVFKRROVPHGLFDODQGFXOWXUDOIDFLOLWLHVWRUHVWDXUDQWVDQGVKRSSLQJFHQWHUV5LHJHU·VSDUNRIIHUVSODFH WRUHOD[DQGDEHDXWLIXOYLHZRIWKHFLW\DOVRDQXPEHURIJRRGUHVWDXUDQWVZLWKDZLGHUDQJHRIJRXUPHWH[SHULHQFHV ǙǬǻǺǽǷDZǰǹDZǸȉǾǬDzDZǹDZǰǬǮǹǺǺǾǼDZǽǾǬǮǼǴǼǺǮǬǹǹǺǯǺǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǺǯǺdzǰǬǹǴȋǮǽǾǴǷDZǸǺǰDZǼǹǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹǿȊǶǮǬǼǾǴǼǿǶǶǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǽǾDZǼǼǬǽǺǵǸ2ǺǼǴDZǹǾǴǼǺǮǬǹǹǿȊ ǹǬ ǾǴȁǴǵ ǮǹǿǾǼDZǹǹǴǵ ǰǮǺǼ ǖǮǬǼǾǴǼǬ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬ Ǯ ǹǺǮǺǸ ǻǼǺDZǶǾDZ ǯǰDZ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǽȋ DzǴǷȈDZ ǽǬǸǺǯǺ ǮȇǽǺǶǺǯǺ ǶǬȃDZǽǾǮǬ Ǯ ǶǼǬǽǴǮǺǵ ǽǼDZǰDZ ǖǺǼǺǷDZǮǽǶǴȁ ǎǴǹǺǯǼǬǰ ǎ ǽDZǸǴȉǾǬDzǹǺǸ ǰǺǸDZ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮǽDZǯǺDzǴǷȇȁǶǮǬǼǾǴǼǴǰǮǬǺȀǴǽǬǟǶǬDzǰǺǵǶǮǬǼǾǴǼȇǽǮǺȋǯǬǼǬDzǹǬȋǽǾǺȋǹǶǬǎǬǽǻǼǴȋǾǹǺǿǰǴǮǴǾǺǭȆDZǰǴǹDZǹǴDZǽǾǴǷȋǸǺǰDZǼǹǽǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǰǴdzǬǵǹǺǸǴǿǰǺǭǽǾǮǬǸǴǛǼǺDZǶǾ ǺǾǷǴȃǬDZǾǽȋǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇǸǽǺǺǭȅDZǹǴDZǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴDZǻǺǭǷǴdzǺǽǾǴǺǾǷǴǹǴǴǸDZǾǼǺnj²ǽǾǬǹȂǴȋ©-LŐtKR]3RGĚEUDGª ǕǴǼDzǴǯǺǴdzǛǺǰDZǭǼǬǰ ǬǾǬǶDzDZǼȋǰǺǸDZǽǾȈǺǽǾǬǹǺǮǶǬǾǼǬǸǮǬȋ ǹǺǸDZǼǜǬdzǮǴǾǬȋǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬǮǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵǭǷǴdzǺǽǾǴǺǾȄǶǺǷǴǸDZǰǴȂǴǹǽǶǴȁǬǾǬǶDzDZǶǿǷȈǾǿǼǹȇȁǿȃǼDZDzǰDZǹǴǵǰǺǼDZǽǾǺǼǬǹǺǮǴǾǺǼǯǺǮȇȁȂDZǹǾǼǺǮǎǻǬǼǶDZǜǴDZǯǼǺǮȇǽǬǰȇ ǸǺDzǹǺǻǼDZǶǼǬǽǹǺǺǾǰǺȁǹǿǾȈǴǹǬǽǷǬǰǴǾȈǽȋȃǿǰDZǽǹȇǸǮǴǰǺǸǹǬǛǼǬǯǿǾǬǶDzDZȁǺǼǺȄǴǰǷȋǻǼǺǯǿǷǺǶǴǺǾǰȇȁǬǽǬǰȇǝǮȋǾǺǻǺǷǶǬǣDZȁǬǏǬǮǷǴȃǶǺǮȇǽǬǰȇǮǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾȋȁǸǹǺǯǺȁǺǼǺȄǴȁǼDZǽǾǺǼǬǹǺǮ ǽȄǴǼǺǶǴǸǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǸǴdzȇǽǶǬǹǹȇȁǿǯǺȅDZǹǴǵ

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF]

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

83


3URGHM /X[XVQtYLODVED]pQHP3UDKD6XFKGROP2.ÿ 6DOH /X[XU\YLOODZLWKSRRO3UDJXH6XFKGROP2&=. ǛǼǺǰǬDzǬ ǜǺǽǶǺȄǹǬȋǮǴǷǷǬǽǭǬǽǽDZǵǹǺǸǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǛǼǬǯǬ6XFKGROǸ2ǶǼǺǹ /X[XVQtYLODVYQLWŐQtPED]pQHPDWŐHPLWHUDVDPLVH]DKUDGRXY\VWDYĚQiYHVYDKXEOt]NRSŐtURGQtUH]HUYDFH7LFKp~GROt3UDKD6XFKGRO'ŢPPiSRGODætYSŐt]HPtMHYHONiJDUiæSURDXWDSRNRMSURKRVW\SUD FRYQDNRPRUDNRWHOQDYVWXSQtKDOD9SDWŐHMHPDXUVNiNRXSHOQDPRGHUQtNXFK\QĚRYHOLNRVWLP2YHONëREëYDFtSRNRMVNUEHPDMtGHOQRXRYHOLNRVWLP2WHUDVDP29HSDWŐHMVRXFHONHPORæQLFHKODYQt ORæQLFHVNUEHPDYODVWQtNRXSHOQRXORæQLFHDGiOHNRXSHOQDVHVSUFKRX9HSDWŐHMHYQLWŐQtED]pQP2FKRGEDYHGRXFtQDSDWLRURGLQQëSRNRM PRæQRVW]DŐtGLWVDXQRX ORæQLFHäDWQ\DNRXSHOQDVHVSUFKRX 9WRPWRSDWŐHVHQDFKi]tYHONiWHUDVDVJULOHP'DOätY\EDYHQtYLQQëVNOHSWHDNRYpSRGODK\~ORæQpSURVWRU\NYDOLWQtVSRWŐHELÿHVtWĚSURWLKP\]XDODUPWHOHIRQWHSHOQpÿHUSDGOR]DMLäŘXMtFtYHOPLQt]NpQiNODG\YODVWQt VWXGQD3RSODWN\ÿLQtFFD.ÿPĚVtÿQĚ ([FHSWLRQDODQGXQXVXDOYLOODVSUHDGRYHUVWRUH\VULJKWQH[WWRWKHQDWXUHUHVHUYDWLRQ7KHKRXVHLVORFDWHGDWWKHHQGRIWKHURDGLQ2OG6XFKGRODQGLVWKHODVWKRXVHLQWKHVWUHHWERUGHULQJWKHQDWXUHUHVHUYDWLRQ RIWKHEHDXWLIXO7LFKp~GROt7KHKRXVHZDVEXLOWLQWRWKHKLOOVLGHDQGGDWHVIURPWKHHDUO\VLQWKHKRXVHXQGHUZHQWUHIXUELVKPHQWDQGPRGHUQLVDWLRQ7KHÀUVWÁRRURIWKHSURSHUW\FRPSULVHVWZRURRPV VXLWDEOHIRUJXHVWVDQGKRPHRIÀFHLQFOXGLQJDVPDOOEDWKURRPDXWLOLW\DQGERLOHUURRP WKHUPDOSXPSV HQWUDQFHKDOODQGWKHFHQWUDOVWDLUZHOODQGDGRXEOHJDUDJHZLWKUHPRWHFRQWURODFFHVV2QWKLVOHYHOLQWKH JDUGHQWKHUHLVDOVRDVPDOOSULYDWHSDWLRDQGDZLQHFHOODU$ZRRGHQVWDLUFDVHFRQQHFWVWKLVOHYHOWRWKHÀUVWÁRRUZKLFKLVWKHPDLQOLYLQJDUHDZLWKH[SDQVLYHOLYLQJURRPZLWKÀUHSODFHODUJHGLQLQJDUHDDQGIXOO\ ÀWWHGNLWFKHQDQGIRRGVWRUDJHDGMDFHQWWRWKHNLWFKHQLVDIXOOEDWKURRP FDOOHGWKH0RRULVKEDWKURRP $WHUUDFHVXLWDEOHIRUGLQLQJLVDFFHVVDEOHLQWKHJDUGHQGLUHFWO\IURPWKHGLQLQJDUHDDQGNLWFKHQDQGDODUJH WHUUDFHDQGVXQGHFNLVDFFHVVHGYLDWKHOLYLQJURRPWRFUHDWHDVSHFLDOVHDWLQJDUHDRQZDUPGD\V7KHPLGGOHOHYHOFRPSULVHVEHGURRPVDQGEDWKURRPVWKHPDVWHUEHGURRPKDVDOX[XU\HQVXLWHEDWKURRP DQGDÀUHSODFHDQGWKHVHFRQGEDWKURRPVHUYHVWKHRWKHUWZRVPDOOHUEHGURRPVWKHWRSOHYHORIWKHKRXVHFRQWDLQVWKHELJKHDWHGVZLPPLQJSRROWZREHGURRPVEDWKURRPDQGIDPLO\URRP7KHPDLQJDOOHU\RI WKHWRSOHYHORSHQVXSRQWRWKHHDUIDFLQJH[WHUQDOGHFNJLYLQJDFFHVVWRWKHJDUGHQDQGVXQDUHD7KHJDUGHQLVODUJHEXWVWHHSWKXVWHUUDFHGSDWKVKDYHEHHQSURYLGHGIRUDFFHVV ǜǺǽǶǺȄǹǬȋǮǴǷǷǬǽǮǹǿǾǼDZǹǹǴǸǭǬǽǽDZǵǹǺǸǴǾǼDZǸȋǾDZǼǼǬǽǬǸǴǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǽǽǬǰǺǸǻǺǽǾǼǺDZǹǹǬȋǹǬǽǶǷǺǹDZǹDZǰǬǷDZǶǺǺǾǻǼǴǼǺǰǹǺǯǺdzǬǻǺǮDZǰǹǴǶǬ7LFKp~GROtǮǛǼǬǯDZǼǬǵǺǹ6XFKGROǎǰǺǸDZ ȃDZǾȇǼDZȉǾǬDzǬǹǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǭǺǷȈȄǺǵǯǬǼǬDzǹǬǸǬȄǴǹȇǶǺǸǹǬǾǬǰǷȋǯǺǽǾDZǵǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǶǷǬǰǺǮǬȋǶǺǾDZǷȈǹǬȋȁǺǷǷǻǼǴȁǺDzǬȋǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǸǬǮǼǴǾǬǹǽǶǬȋǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬ ǾǬǽǺǮǼDZǸDZǹǹǬȋǶǿȁǹȋǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǭǺǷȈȄǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽǶǬǸǴǹǺǸǴǽǾǺǷǺǮǺǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǾDZǼǼǬǽǬǸ2ǙǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰȋǾǽȋǽǻǬǷȈǹǴǯǷǬǮǹǬȋǽǻǬǷȈǹȋǽǶǬǸǴǹǺǸǴǽǺǭǽǾǮDZǹ ǹǺǵǮǬǹǹǺǵǶǺǸǹǬǾǺǵǽǻǬǷȈǹǴǴǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǙǬǾǼDZǾȈDZǸȉǾǬDzDZǮǹǿǾǼDZǹǹǴǵǭǬǽǽDZǵǹǸ2ǶǺǼǴǰǺǼǮDZǰǿȅǴǵǹǬǻǬǾǴǺǽDZǸDZǵǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǿǽǾǼǺǴǾȈǽǬǿǹǿ ǽǻǬǷȈǹǴǯǬǼǰDZǼǺǭǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǴǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǰǿȄDZǸǙǬȉǾǺǸDzDZȉǾǬDzDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǭǺǷȈȄǬȋǾDZǼǼǬǽǬǽǭǬǼǭDZǶȊǚǽǾǬǷȈǹȇDZǰDZǾǬǷǴǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴǮǴǹǹȇǵǻǺǯǼDZǭǻǺǷȇǴdzǾǴǶǺǮǺǯǺ ǰDZǼDZǮǬǸDZǽǾǬǰǷȋȁǼǬǹDZǹǴȋǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹǬȋǾDZȁǹǴǶǬǸǺǽǶǴǾǹȇDZǽDZǾǶǴǽǴǯǹǬǷǴdzǬȂǴȋǾDZǷDZȀǺǹǾDZǻǷǺǮǺǵǹǬǽǺǽǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬȊȅǴǵǺȃDZǹȈǹǴdzǶǿȊǽǾǺǴǸǺǽǾȈȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǴǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴǽǺǭǽǾǮDZǹ ǹȇǵǶǺǷǺǰDZȂǩǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǺǹǹȇDZǼǬǽȁǺǰȇǰǺǶǼǺǹǮǸDZǽȋȂ

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF] 84

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF]


3URGHM /X[XVQtQRYRVWDYEDURGLQQpYLO\P2=GLPĚŐLFH3UDKD]iSDG.ÿ 6DOH /X[XU\QHZO\EXLOWIDPLO\YLOODP2=GLPĚŐLFH3UDJXHZHVW&=. ǛǼǺǰǬDzǬ 3ǺǽǶǺȄǹǬȋǹDZǰǬǮǹǺǻǺǽǾǼǺDZǹǹǬȋǮǴǷǷǬǸ2=GLPĚŐLFHǛǼǬǯǬdzǬǻǬǰǶǼǺǹ /X[XVQtQRYRVWDYEDURGLQQiYLODQDSR]HPNXP2VDPRVWDWQĚVWRMtFtXæLWQiSORFKDP2]DVWDYĚQiSORFKDP2VXæLWQëPSRGNURYtPVGYRMJDUiætNU\WëED]pQ3Őt]HPtWYRŐtSURVWRUQë REëYDFtSRNRMVNUEHPDMtGHOQRXNXFK\ŁPHQätNRXSHOQDVWRDOHWRXDPDViæQtPVSUFKRYëPER[HPYHONiSUDFRYQDSŐHGVtŁDFKRGEDVXQLNiWQtPY\ŐH]iYDQëP]iPHFNëPGŐHYĚQëPVFKRGLäWĚP þiVWSUYQtKRSDWUDWYRŐtÿW\ŐLORæQLFHORGæLHNRXSHOQDVWRDOHWRXDYtŐLYRXPDViæQtYDQRXäDWQDVSUiGHOQRX 1HZIDPLO\KRXVHIRUVDOH7KHWRWDOSORWVL]HLVP2WKHKRXVHRFFXSLHVP2ZLWKDOLYLQJVSDFHRYHUWZRÁRRUVRIP2DQGDJDUGHQDUHDRIP2SODQQLQJWZRFDUJDUDJHFORVHG VZLPLQJSRRORQWKHJDUGHQ7KHÀUVWÁRRUFRQVLVWVRIDVSDFLRXVOLYLQJURRPZLWKÀUHSODFHGLQLQJURRPNLWFKHQZLWKSDQWU\EDWKURRPZLWKWRLOHWDQGVKRZHUPDVVDJH6WDLUFDVHLVFRQQHFWHGZLWK WKHVHFRQGÁRRUZLWKFDUYHGZRRGHQKDQGPDGHIURPWKHZKROHDUUD\²EHHFKÁRRUFRPSULVHVIRXUEHGURRPVDEDOFRQ\EDWKURRPZLWKWRLOHWDQGEDWK²-DFX]]LZDONLQFORVHW ǜǺǽǶǺȄǹǬȋǹDZǰǬǮǹǺǻǺǽǾǼǺDZǹǹǬȋǮǴǷǷǬǹǬǿȃǬǽǾǶDZǸ2ǽǬǸǺǽǾǺȋǾDZǷȈǹǺǽǾǺȋȅǬȋǻǺǷDZdzǹǬȋǻǷǺȅǬǰȈǸ2ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴdzǬǽǾǼǺDZǹǹǬȋǻǷǺȅǬǰȈǸ2ǽǻǺǷDZdzǹǺǵȃDZǼǰǬȃǹǺǵǻǷǺȅǬǰȈȊ ǽǰǮǺǵǹȇǸǯǬǼǬDzǺǸǶǼȇǾȇǸǭǬǽǽDZǵǹǺǸǛDZǼǮȇǵȉǾǬDzǽǺǽǾǺǴǾǴdzǻǼǺǽǾǺǼǹǺǵǯǺǽǾǴǹǺǵǽǶǬǸǴǹǺǸǴǽǾǺǷǺǮǺǵǶǿȁǹǴǹDZǭǺǷȈȄǺǵǮǬǹǹǺǵǶǺǸǹǬǾȇǽǾǿǬǷDZǾǺǸǴǸǬǽǽǬDzǹǺǵǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǭǺǷȈ ȄǺǯǺǶǬǭǴǹDZǾǬȁǺǷǷǬǴǶǺǼǴǰǺǼǬǽǿǹǴǶǬǷȈǹǺǵdzǬǸǶǺǮǺǵǼDZdzǹǺǵǰDZǼDZǮȋǹǹǺǵǷDZǽǾǹǴȂDZǵǣǬǽǾȈǻDZǼǮǺǯǺȉǾǬDzǬdzǬǹǴǸǬȊǾȃDZǾȇǼDZǽǻǬǷȈǹǴǷǺǰDzǴȋǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǾǿǬǷDZǾǺǸǴǮǬǹǹǺǵǰDzǬǶǿdzǴ ǯǬǼǰDZǼǺǭǹǬȋǽǻǼǬȃDZȃǹǺǵ

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF]

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

85


kzp

PRAHA 4

PRODEJ /=EXGRYVNi3UDKD/LEXäP2 .ÿ SALE /=EXGRYVNi3UDJXH/LEXäP2 &=. Ǜǜǚǐnjǒnj=EXGRYVNiǛǼǬǯǬ/LEXäǸ2 &=. ŏDGRYpURGLQQpGRP\2i]D/LEXäQDEt]tVNXWHÿQĚYHONRU\VpSURVWRURYpŐHäHQt9HWŐHFKSRGODætFKVHUR]NOiGiE\WRYiMHGQRWNDNNVWŐHPLNRXSHOQDPLGYĚPDEDONRQ\JDUiætSUR GYĚDXWDDWHFKQLFNëP]i]HPtP3ŐtMHPQiYVWXSQtKDODYHGHGRSURVWRUQpKRREëYDFtKRSRNRMHVNXFK\ŁVNëPNRXWHPDYëKOHGHPQD]DKUiGNX9SUYQtPSRGODætMHLVDPRVWDWQi PtVWQRVWY\XæLWHOQiMDNRSUDFRYQDQHERSRNRMSURKRVW\WRDOHWDDNRXSHOQDVHVSUFKRYëPNRXWHP'UXKpQDG]HPQtSRGODætVORXætMDNRVRXNURPi]yQDGRPX²MVRX]GHWŐLSRNRMH KODYQtNRXSHOQDVRNQHPYDQRXVSUFKRYëPNRXWHPGYĚPDXP\YDGO\:&DELGHWHPDNMHGQp]ORæQLFQiOHætFtGDOätPHQätNRXSHOQD 2i]D/LEXäWHUUDFHGIDPLO\KRXVHVRIIHUDUHDOO\JHQHURXVVSDWLDOVROXWLRQ7KHNNÁDWXQLWZLWKWKUHHEDWKURRPVWZREDOFRQLHVGRXEOHJDUDJHDQGWHFKQLFDOIDFLOLWLHVLVORFDWHGRQWKUHHÁRRUV$SOHDVDQWHQWUDQFHKDOOOHDGVLQWRDVSDFLRXVOLYLQJURRPZLWKDNLWFKHQFRUQHUDQGYLHZRIWKHJDUGHQ7KHVWÁRRUFRQVLVWVRIDVHSDUDWHURRPVXLWDEOHIRU DVWXG\RUJXHVWURRPDWRLOHWDQGEDWKURRPZLWKDVKRZHUFRUQHU7KHQGÁRRUVHUYHVDVWKHSULYDWH]RQHRIWKHKRXVH²LWFRPSULVHVWKUHHEHGURRPVWKHPDLQEDWKURRPKDV DZLQGRZVKRZHUFRUQHUWZRZDVKEDVLQV:&DQGELGHW2QHRIWKHEHGURRPVKDVDQHQVXLWHEDWKURRP ǐǺǸǬǮǼȋǰǺǮǺǵdzǬǽǾǼǺǵǶDZ©2i]D/LEXäªǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǻǺǹǬǽǾǺȋȅDZǸǿǻǼǺǽǾǺǼǹǿȊǻǷǬǹǴǼǺǮǶǿǙǬǾǼDZȁȉǾǬDzǬȁǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇǶǮǬǼǾǴǼȇNNǽǾǼDZǸȋǮǬǹǹȇǸǴǶǺǸǹǬǾǬǸǴ ǰǮǿǸȋǭǬǷǶǺǹǬǸǴǯǬǼǬDzǺǸǹǬǰǮDZǸǬȄǴǹȇǴǾDZȁǹǴȃDZǽǶǴǸǺǭDZǽǻDZȃDZǹǴDZǸǖǼǬǽǴǮȇǵȁǺǷǷǻǼǴȁǺDzǬȋǮDZǰDZǾǮǻǼǺǽǾǺǼǹǿȊǯǺǽǾǴǹǿȊǽdzǺǹǺǵǶǿȁǹǴǴǮǴǰǺǸǹǬǽǬǰǙǬǻDZǼǮǺǸ ȉǾǬDzDZǺǾǰDZǷȈǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǺǹǬǸǺDzDZǾǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈǽȋǶǬǶǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǴǷǴǶǺǸǹǬǾǬǰǷȋǯǺǽǾDZǵǾǿǬǷDZǾǴǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǙǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ȃǬǽǾǹǬȋdzǺǹǬǰǺǸǬǞǬǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇǾǼǴǶǺǸǹǬǾȇǯǷǬǮǹǬȋǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǺǶǹǺǸǮǬǹǹǺǵǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǰǮǿǸȋǼǬǶǺǮǴǹǬǸǴǿǹǴǾǬdzǺǸǴǭǴǰDZǶǺǰǹǺǵǴdzǽǻǬǷDZǹ ǺǾǹǺǽǴǾǽȋǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǸDZǹȈȄDZǯǺǼǬdzǸDZǼǬ

3URNRPSOHWQtQDEtGNXQDYäWLYWH www.domylibus.cz 0HWHRURORJLFNi3UDKD 86

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


kzp

PRODEJ /8.RORQLH3UDKD&KRGRYP2 .ÿ SALE /8.RORQLH3UDJXH&KRGRYP2 &=. Ǜǜǚǐnjǒnj8.RORQLHǛǼǬǯǬ&KRGRYǸ2&=. 9LODGŢP&KRGRYQDEt]tRVPH[NOX]LYQtFKMHGQRWHNPH]LQLPLGYDQiGKHUQpPH]RQHWRYpE\W\VH]DKUDGRXVNOHSHPDSDUNRYiQtPSURGYDYR]\9SŐt]HPtVHYHGOHYVWXSQtKDO\ DWRDOHW\QDFKi]tREëYDFtSRNRMDSURVWRUQiNXFK\QĚ9SUYQtPSRGODætMVRXXPtVWĚQ\GYĚORæQLFHREĚVYODVWQtNRXSHOQRXMHGQDQDYtFVSŐtVWXSHPQDORGæLLDYODVWQtäDWQRX'R SRVOHGQtKRSDWUDMHVLWXRYiQD]LPQt]DKUDGDQDNWHURXQDYD]XMHSĚWDGYDFHWLPHWURYiWHUDVDDNRXSHOQDVYDQRX9QLWŐQtY\EDYHQtYHNWHUpPQHFK\EtPDVLYQtGŐHYĚQpSRGODK\ PUDPRURYpRENODG\GŐHYĚQpEH]IDOFRYpGYHŐHÿLGŢP\VOQĚVNU\WiNOLPDWL]DFHGiYiWXäLWæHVHMHGQiRE\GOHQtWpQHMY\äätNYDOLW\ 9LOODKRXVH&KRGRYRIIHUVHLJKWH[FOXVLYHÁDWXQLWVDQGDPRQJWKHPDOVRWZREHDXWLIXOPDLVRQHWWHVZLWKJDUGHQFHOODUDQGSDUNLQJVSDFHIRUWZRFDUV7KHJURXQGÁRRUEHVLGHV WKHHQWUDQFHKDOODQGWRLOHWFRQVLVWVRIDOLYLQJURRPDQGVSDFLRXVNLWFKHQ7KHVWÁRRUFRPSULVHVWZREHGURRPVERWKZLWKHQVXLWHEDWKURRPV2QHEHGURRPLQDGGLWLRQKDVDQ H[LWWRDORJJLDDQGLWVRZQGUHVVLQJURRP7KHZLQWHUJDUGHQOHDGVRQWRDPñWHUUDFH$EDWKURRPZLWKDEDWKWXELVVLWXDWHGRQWKHXSSHUÁRRU7KHLQWHULRUÀ[WXUHVLQFOXGLQJ VROLGZRRGHQÁRRUVPDUEOHWLOHVZRRGHQUHEDWHGGRRUVDQGLQJHQLRXVO\FRYHUHGDLUFRQGLWLRQLQJJLYHWKHLPSUHVVLRQWKDWWKLVLVDUHVLGHQFHRIWKHKLJKHVWTXDOLW\ ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǮǺǽDZǸȈ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹȇȁ ǶǮǬǼǾǴǼ Ǯ ǶǺǸǻǷDZǶǽDZ 9LOODKRXVH &KRGRY ǽǼDZǰǴ ǶǺǾǺǼȇȁ ǰǮDZ ǶǼǬǽǴǮȇDZ ǶǮǬǼǾǴǼȇǸDZdzǺǹDZǾ ǽ ǽǬǰǺǸ ǻǺǰǮǬǷ Ǵ ǻǬǼǶǺǮǶǺǵ ǰǷȋ ǰǮǿȁ ǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǵǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǼȋǰǺǸǽȁǺǷǷǺǸǻǼǴȁǺDzDZǵǴǾǿǬǷDZǾǺǸǹǬȁǺǰǴǾǽȋǯǺǽǾǴǹǬȋǴǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǶǿȁǹȋǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǼǬdzǸDZȅDZǹȇǰǮDZǽǻǬǷȈǹǴǺǭDZǽǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸǴ ǮǬǹǹȇǸǴǶǺǸǹǬǾǬǸǴǺǰǹǬǽǮȇȁǺǰǺǸǹǬǷǺǰDzǴȊǴǺǾǰDZǷȈǹǺǵǯǬǼǰDZǼǺǭǹǺǵǙǬǻǺǽǷDZǰǹDZǸȉǾǬDzDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹdzǴǸǹǴǵǽǬǰǽǶǺǾǺǼȇǸǽǮȋdzǬǹǬǰǮǬǰȂǬǾǴǻȋǾǴǸDZǾǼǺǮǬȋǾDZǼǼǬǽǬ ǴǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǮǬǹǹǺǵǜǺǽǶǺȄǹȇǵǴǹǾDZǼȈDZǼ ǰDZǼDZǮȋǹǹȇDZǻǺǷȇǸǼǬǸǺǼǹǬȋǺǭǷǴȂǺǮǶǬǰDZǼDZǮȋǹǹȇDZǸǬǽǽǴǮǹȇDZǰǮDZǼǴǿǸDZǷǺǽǶǼȇǾȇǵǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼǴǰǼ ǿǶǬdzȇǮǬDZǾ ǹǬǾǺȃǾǺȉǾǺDzǴǷȈDZǽǬǸǺǯǺǮȇǽǺǶǺǯǺǶǷǬǽǽǬ

3URNRPSOHWQtQDEtGNXQDYäWLYWH www.domylibus.cz 0HWHRURORJLFNi3UDKD 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

87


3!,%¬¬s¬¬EXTENSIVE NEW **** SPA RESORT Ǜǜǚǐnjǒnjs ǙǚǎǧǕǖǜǟǛǙǧǕ ǝǛnjǖǟǜǚǜǞ.5.212ã( 6SDUHVRUWLQWKH.UNRQRVH0RXQWDLQVZKLFKLVKLGGHQIURPWKHEXVWOHRIFLYLOL]DWLRQLQWKHFKDUPLQJPRXQWDLQDUHD<RXDUHLQWKHFRXQWU\VLGHZKHUHKDUPRQ\KDVIRXQGLWV QDPH4XDOLW\OHYHOVSDZLWKLQGRRUDQGRXWGRRUDFWLYLWLHVLQDYLUJLQHQYLURQPHQWXQGLVFRYHUHGE\WKHPDVVHVRIWRXULVWV4XDOLW\DFFRPPRGDWLRQDQGH[FHOOHQWFXLVLQHDUH WKHUHDVRQVZK\FOLHQWVOHDYHWKHUHVRUWKRXVHVUHJHQHUDWHGDQGIHHODIHZ\HDUV\RXQJHU FRPSOH[KDVKRWHOVDQGDSDUWPHQWVZLWKDWRWDOFDSDFLW\RIEHGV

ǝǻǬǶǿǼǺǼǾǮǯǺǼǬȁǖǼǶǺǹǺȄDZǽǶǼȇǾȇǵǺǾǽǿDZǾȇȂǴǮǴǷǴdzǬȂǴǴǮǮǺǷȄDZǭǹǺǸǺǶǼǿDzDZǹǴǴǯǺǼǴǻǼǴǼǺǰȇǎǶǼǬȊǯǰDZǯǬǼǸǺǹǴȋǺǭǼDZǷǬǽǮǺDZǴǸȋǟǼǺǮDZǹȈ ǶǬȃDZǽǾǮǬǶǿǼǺǼǾǹȇȁǿǽǷǿǯǽǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȊLQGROHǴRXWGRRUǬǶǾǴǮǹǺǯǺǮǼDZǸȋǻǼǺǮǺDzǰDZǹǴȋǽǼDZǰǴǰDZǮǽǾǮDZǹǹǺǵǻǼǴǼǺǰȇǰǺǽǴȁǻǺǼǹDZǻǼǴǽǾǿǻǹǺǵǰǷȋȄǴǼǺ ǶǴȁǸǬǽǽǾǿǼǴǽǾǺǮǚǾǷǴȃǹǺDZǼǬdzǸDZȅDZǹǴDZǴǽǬǸǬȋǷǿȃȄǬȋǶǿȁǹȋ²ȉǾǺǻǼǴȃǴǹȇǻǺǶǺǾǺǼȇǸǶǷǴDZǹǾȇǿDZdzDzǬȊǾǽǶǿǼǺǼǾǬǺǭǹǺǮǷDZǹǹȇǸǴǴȃǿǮǽǾǮǿȊǾǽDZǭȋ ǹǬǹDZǽǶǺǷȈǶǺǷDZǾǸǺǷǺDzDZ9 ǶǺǸǻǷDZǶǽDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇǺǾDZǷȋǴǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾǺǮǽǺǭȅDZǵǮǸDZǽǾǴǸǺǽǾȈȊǸDZǽǾ


PRODEJ s Novรฝ rozsรกhlรฝ **** lรกzeลˆskรฝ resort, Krkonoลกe /i]HลVNรซUHVRUWY.UNRQRรคtFKNWHUรซMHVFKRYDQรซSลHGVKRQHPFLYLOL]DFHYSลขYDEQpPKRUVNpPSURVWลHGt-VWHYNUDMLQฤšNGHKDUPRQLHQDรคODVYpMPpQR.YDOLWQt ~URYHลOi]HลVWYtVPRรฆQRVWtLQGRRUDRXWGRRUDNWLYLWYSDQHQVNpPSURVWลHGtGRVXGQHREMHYHQpPPDVDPLWXULVWลข6NYฤšOpXE\WRYiQtDYรซERUQiJDVWURQRPLHWR MVRXGลขYRG\SURรฟNOLHQWLWRKRWRUHVRUWXRGFKi]HMtGRPลข]UHJHQHURYDQtDFtWtVHRSiUOHWPODGรคt9 NRPSOH[XQDMGHWHKRWHO\DDSDUWPiQลขVFHONRYRX NDSDFLWRXOลขรฆHN


PRODEJ s HORSKÝ HOTEL*** SUPERIOR Ǜǜǚǐnjǒnj s ǏǚǜǙǧǕǚǞǑǗǨ 683(5,25 +RUVNëKRWHO 6XSHULRUVHQDFKi]tSŐtPRYVDPpPFHQWUXãXPDY\YHYëäFHPHWUŢQDGPRŐHP9OHWQtPREGREtVHRNROtKRWHOXPĚQtQDUiMWXULVWLN\F\NORWXULVWLN\ DKRXEDŐŢY]LPĚVHRFLWQHWHYFHQWUXVMH]GRYpKRDEĚæNRYpKRO\æRYiQt&HONHPVHGPVMH]GRYHNVUŢ]QRXQiURÿQRVWtVXPĚOëP]DVQĚæRYiQtPDQRÿQtPO\æRYiQtPVHQDFKi]t YQHMEOLæätPRNROt 0RXQWDLQKRWHO 6XSHULRULVORFDWHGLQWKHKHDUWRIãXPDYD WKH%RKHPLDQ)RUHVW DWDQDOWLWXGHRIPHWHUVDERYHVHDOHYHO,QVXPPHUWKHKRWHOWXUQVLQWRDSDUDGLVH RIKLNLQJELNLQJDQGPXVKURRPSLFNHUVLQZLQWHU\RXZLOOÀQG\RXUVHOILQWKHFHQWUHRIGRZQKLOODQGFURVVFRXQWU\VNLLQJ7KHUHDUHVHYHQVNLVORSHVRIYDU\LQJGLIÀFXOW\ZLWK DUWLÀFLDOVQRZDQGQLJKWVNLLQJORFDWHGLQWKHYLFLQLW\RIWKHKRWHO

ǏǺǼǹȇǵǺǾDZǷȈ 6XSHULRUǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǮǽǬǸǺǸȂDZǹǾǼDZǤǿǸǬǮȇǹǬǮȇǽǺǾDZǸDZǾǼǺǮǹǬǰǿǼǺǮǹDZǸǸǺǼȋǎǷDZǾǹDZDZǮǼDZǸȋǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾǴǺǾDZǷȋǻǼDZǮǼǬȅǬȊǾǽȋǮǼǬǵ ǰǷȋǾǿǼǴǽǾǺǮǺǹǴȁǺǼǺȄǴǰǷȋǻDZȄǴȁǻǼǺǯǿǷǺǶDZdzǰȇǹǬǮDZǷǺǽǴǻDZǰDZǴǽǭǺǼǬǯǼǴǭǺǮǮdzǴǸǹDZDZǮǼDZǸȋǮȇǺǶǬDzDZǾDZǽȈǮȂDZǹǾǼDZǯǺǼǹǺǷȇDzǹǺǯǺǽǻǺǼǾǬǴDZdzǰȇǹǬǭDZǯǺǮȇȁ ǷȇDzǬȁǎǺǭȅDZǵǽǷǺDzǹǺǽǾǴǾǬǸǽDZǸȈǯǺǼǹǺǷȇDzǹȇȁǾǼǬǽǽǽǼǬdzǹǺǵǽǾDZǻDZǹȈȊǽǷǺDzǹǺǽǾǴǽǺǭDZǽǻDZȃDZǹǴDZǸǴǽǶǿǽǽǾǮDZǹǹȇǸǽǹDZǯǺǸǴǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȋǸǴǹǺȃǹǺǯǺǶǬǾǬǹǴȋ ǹǬǷȇDzǬȁ²ǮǽDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǺǮǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵǭǷǴdzǺǽǾǴǺǾǺǾDZǷȋ


PRODEJ s PODNIKATELSKY ÚSPĚŠNÝ HOTEL V KRKONOŠÍCH s KRKONOŠE Ǜǜǚǐnjǒnj sǟǝǛǑǤǙǧǕǍǔǓǙǑǝǚǞǑǗǨǎǏǚǜnjǡǖǜǖǚǙǚǤǑ s ǖǜǖǚǙǚǤǑ 9HOPL]DMtPDYëKRWHO²SHQVLRQYHOPLGREŐHSURYR]RYDQëDSRGQLNDWHOVN\~VSĚäQë1DFKi]tVHNPRGFHQWUD-DQVNëFK/i]Qt&HOp~GROtPiFKDUDNWHUNOLGQĚMätORNDOLW\YNUiVQp SŐtURGĚ.UNRQRäVNpKR1iURGQtKR3DUNXVH]DPĚŐHQtPYOHWQtFKPĚVtFtFKQDWXULVWLNXDF\NORWXULVWLNXDY]LPQtFKPĚVtFtFKQDVMH]GRYpO\æRYiQtDEĚæN\ 9HU\LQWHUHVWLQJKRWHOYHU\ZHOOUXQSHQVLRQDQGEXVLQHVVVXFFHVV6LWXDWHGRQO\NPIURPWKHFHQWHURI-iQVNp/i]QĚ7KHHQWLUHYDOOH\KDVDFKDUDFWHURITXLHWORFDWLRQLQWKH EHDXWLIXOFRXQWU\VLGHRI.UNRQRäH1DWLRQDO3DUNZLWKDIRFXVLQWKHVXPPHUPRQWKVIRUKLNLQJDQGELNLQJDQGLQWKHZLQWHUPRQWKVGRZQKLOOVNLLQJDQGFURVVFRXQWU\VNLLQJ

ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǺȃDZǹȈȁǺǼǺȄǴǵǻDZǹǽǴǺǹ ǯǺǽǾDZǮǺǵǰǺǸ ǽǶǼǬǽǴǮȇǸȀǿǹǶȂǴǺǹǴǼǿȊȅǴǸǴǾǬǷȈȋǹǽǶǴǸǼDZǽǾǺǼǬǹǺǸǴǻǴȂȂDZǼǴDZǵǏǬǽǾǼǺǹǺǸǴȃDZǽǶǺDZǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZ ǼDZǽǾǺǼǬǹǬǺǾǮDZȃǬDZǾǮǽDZǸǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǾǼDZǭǺǮǬǹǴȋǸǴǽǾǬǹǰǬǼǾǬǸ+&&3ǛDZǹǽǴǺǹǴǸDZDZǾǻȋǾȈǰǮǿȁǸDZǽǾǹȇȁǴǾǼDZȁǸDZǽǾǹȇȁǹǺǸDZǼǺǮǽǭǬǷǶǺǹǺǸǴǺǰǹǴ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹȇDZǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇǔǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺȁǺǼǺȄǬȋǴǹǮDZǽǾǴȂǴȋ

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

91


Realitní makléř: Vlastimil Raška Kontakt: +420 725 293 609 E-mail: vlastimil.raska@century21.cz

›ÝãZ›ƒ½®ãù

0(=21(7..580816.É35$+$129e0ę672 63$&,2860$,621(77(580816.É35$*8(129e0ę672 'RYROXMHPHVLYiPQDEtGQRXWQRYëDW\SLFNëPH]RQHWRYëE\WP2VWHUDVRXYVDPRWQpPFHQWUXPĚVWDYEH]SURVWŐHGQtEOt]NRVWL]DVWiYHNPHWUD,33DYORYDD1iPĚVWt0tUX LKQHG N QDVWĚKRYiQt . GLVSR]LFL PLPRŐiGQĚ SURVWRUQë REëYDFt SRNRM V NXFK\ŁVNëP NRXWHP NWHUë MH Y\EDYHQ NYDOLWQtPL YHVWDYĚQëPL VSRWŐHELÿL Yÿ SUDÿN\ 9 SŐt]HPt E\WX NRXSHOQDVHVSUFKRYëPNRXWHPYDQRXDWRDOHWRX.YëVWXSXGRSDWUDE\WXVORXætPRGHUQtVDPRQRVQpVFKRGLäWĚ]PDVLYXNWHUpYiVGRYHGHGRRGSRÿLQNRYp]yQ\YKRGQpSUR ORæQLFLSRSŐLSUDFRYQXQHERGĚWVNëSRNRM9\WiSĚQtDRKŐHYWHSOpYRG\]DMLäŘXMHNYDOLWQtSO\QRYëNRWHO9HäNHUpŐHPHVOQpSUiFHMVRXSURYHGHQ\YHYHOPLY\VRNpNYDOLWĚDNDæGë GHWDLOE\WXE\OQDYUæHQWDNDE\VSOŁRYDOQHMQiURÿQĚMätSRæDGDYN\3DUNRYiQtMH]DMLäWĚQRIRUPRXSURQiMPXYQHGDOHNëFKSRG]HPQtFKJDUiætFKY/HJHURYĚXOLFL'RSRUXÿXMLNOLHQWŢPNWHŐtY\KOHGiYDMtPRGHUQtE\GOHQtYFHQWUXPĚVWDVY\QLNDMtFtGRSUDYQtGRVWXSQRVWtPLPRŐiGQRXQDEtGNRXVOXæHE]iEDY\DYEOt]NRVWLNUiVQëFKSDUNŢ :HRIIHU\RXDQHZXQXVXDOPñPDLVRQHWWHZLWKDWHUUDFHLQWKHKHDUWRIWKHFLW\LQWKHLPPHGLDWHYLFLQLW\RI,33DYORYDDQG1iPĚVWt0tUX0HWURVWDWLRQV7KHPDLVRQHWWHLVUHDG\ for new residents to move into. The living room is extraordinarily spacious, with a kitchen corner equipped with quality built-in appliances, including a washing machine. The ground ÁRRUFRPSULVHVDEDWKURRPZLWKDVKRZHUFRUQHUEDWKWXEDQGWRLOHW$PRGHUQVROLGFDQWLOHYHUVWDLUFDVHOHDGVWRWKHUHOD[DWLRQ]RQHSRVVLEO\VXLWDEOHDVDEHGURRPVWXG\RUFKLOGUHQ·VURRP&HQWUDOKHDWLQJDQGKRWZDWHUDUHSURYLGHGE\DTXDOLW\JDVERLOHU$OOWKHZRUNE\FUDIWVPHQLVRIDYHU\KLJKTXDOLW\(YHU\GHWDLOLQWKHÁDWKDVEHHQGHVLJQHGWRPHHW HYHQWKHPRVWGHPDQGLQJUHTXLUHPHQWV3DUNLQJVSDFHLVDYDLODEOHWRUHQWLQWKHQHDUE\XQGHUJURXQGJDUDJHVLQ/HJHURYD6WUHHW:HUHFRPPHQGWKLVPDLVRQHWWHWRFOLHQWVZKR seek modern living in the city centre, with excellent travel links, exceptional choice of services and entertainment, as well as beautiful parks nearby. ǘDZdzǺǹDZǾ NN ǿǷ 5XPXQVNi ǛǼǬǯǬ 1RYp 0ĚVWR ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǎǬǸ ǹǺǮǿȊ ǹDZǽǾǬǹǰǬǼǾǹǿȊ ǶǮǬǼǾǴǼǿǸDZdzǺǹDZǾ Ǹ2 ǽ ǾDZǼǼǬǽǺǵ Ǯ ǽǬǸǺǸ ȂDZǹǾǼDZ ǯǺǼǺǰǬ Ǯ ǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵ ǭǷǴdzǺǽǾǴǺǾǸDZǾǼǺ©,33DYORYDªǴǻǷǺȅǬǰǴǘǴǼǬǶǮǬǼǾǴǼǬǯǺǾǺǮǬǶǮȆDZdzǰǿǹǺǮǺǯǺȁǺdzȋǴǹǬǎǶǮǬǼǾǴǼDZǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽdzǺǹǺǵǶǿȁǹǴǶǺǾǺǼǬȋǺǽǹǬȅDZǹǬ ǮȇǽǺǶǺǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹǺǵǮǽǾǼǺDZǹǹǺǵǾDZȁǹǴǶǺǵǮǶǷȊȃǬȋǽǾǴǼǬǷȈǹǿȊǸǬȄǴǹǿǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǶǮǬǼǾǴǼȇǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǮǬǹǹǺǵǴǾǿǬǷDZǾǺǸǐǷȋǮȇȁǺǰǬǹǬ ǮǾǺǼǺǵȉǾǬDzǶǮǬǼǾǴǼȇǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾǽȋǽǬǸǺǹDZǽǿȅǬȋǽǺǮǼDZǸDZǹǹǬȋǷDZǽǾǹǴȂǬǴdzǸǬǽǽǴǮǹǺǯǺǰDZǼDZǮǬǶǺǾǺǼǬȋǻǼǴǮDZǰDZǾǮǬǽǶdzǺǹDZǺǾǰȇȁǬǯǰDZǸǺDzǹǺǺǭǺǼǿǰǺǮǬǾȈǽǻǬǷȈǹǴǼǬǭǺȃǴǵ ǶǬǭǴǹDZǾǴǷǴǰDZǾǽǶǿȊǶǺǸǹǬǾǿǚǾǺǻǷDZǹǴDZǴǹǬǯǼDZǮǯǺǼȋȃDZǵǮǺǰȇǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬȊǾǽȋǽǻǺǸǺȅȈȊǯǬdzǺǮǺǯǺǶǺǾǷǬǎǽDZǼDZǸDZǽǷDZǹǹȇDZǼǬǭǺǾȇǻǼǺǮDZǰDZǹȇǻǺǽǬǸȇǸǮȇǽǺǶǴǸǽǾǬǹǰǬǼǾǬǸ ǴǶǬDzǰǬȋǰDZǾǬǷȈǶǮǬǼǾǴǼȇǭȇǷǬǼǬdzǼǬǭǺǾǬǹǬǾǬǶȃǾǺǿǰǺǮǷDZǾǮǺǼǴǾǾǼDZǭǺǮǬǹǴȋǰǬDzDZǽǬǸȇȁǮdzȇǽǶǬǾDZǷȈǹȇȁǶǷǴDZǹǾǺǮǛǬǼǶǺǮǶǬǻǼDZǰǺǽǾǬǮǷȋDZǾǽȋǮȀǺǼǸDZǬǼDZǹǰȇǮǹǬȁǺǰȋȅDZǸǽȋ ǻǺǭǷǴdzǺǽǾǴǽǺǽDZǰǹDZǸǻǺǰdzDZǸǹǺǸǯǬǼǬDzDZǹǬǿǷ/HJHURYDǜDZǶǺǸDZǹǰǿDZǸȉǾǿǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈǶǷǴDZǹǾǬǸǶǺǾǺǼȇDZǴȅǿǾǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺDZDzǴǷȈDZǮȂDZǹǾǼDZǯǺǼǺǰǬǽȁǺǼǺȄǴǸǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇǸ ǽǺǺǭȅDZǹǴDZǸǽǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǸǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹȇȁǿǽǷǿǯǼǬdzǮǷDZȃDZǹǴǵǬǾǬǶDzDZǮǭǷǴdzǴǶǼǬǽǴǮȇȁǻǬǼǶǺǮ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ.ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Best Reality, Kubánské náměstí 1321/18, Praha 1 92

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Květa Bartošová Kontakt: +420 725 293 269 E-mail: bartosova.kveta@century21.cz

352'(-9,/<+(5,1.02)256$/(9,//$+(5,1.0ñ 'RYROXMHPHVLYiPQDEtGQRXWSURVWRUQRXURGLQQRXYLOXYNOLGQpREFL+HULQNQHGDOHNR3UŢKRQLFNpKRSDUNXVGLVSR]LFtNNRXæLWQpSORäHP29HONëREëYDFtSRNRMMH QDSRMHQQDSURVWRUQRXNXFK\ŁNXFK\ŁVNëRVWURYDMtGHOQtNRXWRFHONRYpSORäHP29HONëPLIUDQFRX]VNëPLRNQ\MHYVWXSQDWHUDVXP2DGRYHONpXSUDYHQp]DKUDG\ OHYDQGXOHPDJQROLHMDEORŁVDNXUDWUiY\DNHŐH VH]DYODæRYDFtPV\VWpPHP&HOëSR]HPHNPiUR]ORKXP29RERXSRGODætFKMVRXY\VRNpVWURS\EH]äLNPLQ SŐt]HPtYëäND PSDWURP 'ŢPPiNRXSHOQ\VH6ZDURYVNLHOHPHQW\NUENYDOLWQtGXERYpSRGODK\DVFKRG\VQDGÿDVRYëPGHVLJQHP9LODSRVWDYHQiYURFHQDEt]tSŐtMHPQp E\GOHQtSURURGLQXVGĚWPLSŐLVQDGQpGRVWXSQRVWLGR3UDK\%\GOHQtYHYLOHGRSOŁXMHSŐiWHOVNiDWPRVIpUDYREFLäLURNiQDEtGNDREÿDQVNpY\EDYHQRVWLYRNROtEOt]NRVWKODYQtKR PĚVWDFFDPLQDXWHPDVQDGQpQDSRMHQtQD3UDæVNëRNUXKL' $OORZXVWRRIIHU\RXWKLVVSDFLRXVIDPLO\YLOODLQWKHSHDFHIXOYLOODJHRI+HULQNQHDU3UŢKRQLFH3DUNZLWKDOD\RXWRIURRPVDNLWFKHQQRRNDQGXVDEOHDUHDRIPñ7KHODUJHOLYLQJ URRPLVFRQQHFWHGWRDVSDFLRXVPñNLWFKHQZLWKNLWFKHQLVODQGDQGGLQLQJQRRN/DUJH)UHQFKGRRUVOHDGRXWWRWKHPñWHUUDFHDQGKXJHHVWDEOLVKHGJDUGHQ ODYHQGHUPDJQROLDDSSOHDQGFKHUU\WUHHVODZQDQGVKUXEV ZLWKLUULJDWLRQV\VWHP7KHZKROHSORWLVPñLQVL]H%RWKÁRRUVFRQVLVWRIDLU\KLJKFHLOLQJVZLWKRXWVORSLQJZDOOV JURXQGÁRRUFHLOLQJ KHLJKW²PVWÁRRU²P 7KHKRXVHFRPSULVHVWZREDWKURRPVZLWK6ZDURYVNLHOHPHQWVDÀUHSODFHTXDOLW\RDNÁRRULQJDQGVWDLUFDVHLQDWLPHOHVVGHVLJQ7KHYLOODEXLOWLQ SURYLGHVSOHDVDQWOLYLQJIRUDIDPLO\ZLWKFKLOGUHQDQGKDVHDV\DFFHVVWR3UDJXH7KHOLIHVW\OHLQWKLVYLOODLVFRPSOHPHQWHGE\DIULHQGO\YLOODJHDWPRVSKHUHDQGZLGHVHOHFWLRQ RIFLYLFDPHQLWLHVLQWKHVXUURXQGLQJV7KHFDSLWDOFLW\LVRQO\DERXWPLQXWHVDZD\E\FDUZLWKDQHDV\FRQQHFWLRQWRWKH3UDJXH&LUFXLWDQG' ǛǼǺǰǬDzǬ ǮǴǷǷȇ +HULQN Ǹ ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǰǷȋ ǻǼǺǰǬDzǴ ǻǼǺǽǾǺǼǹǿȊ ǽDZǸDZǵǹǿȊ ǮǴǷǷǿ Ǯ ǾǴȁǺǸ ǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸ ǻǿǹǶǾDZ +HULQN ǹDZǰǬǷDZǶǺ ǺǾ ǻǬǼǶǬ ǛǼǿǯǺǹǴȂDZ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǶǶǽDzǴǷǺǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǍǺǷȈȄǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽǺDZǰǴǹDZǹǬǽǻǼǺǽǾǺǼǹǺǵǶǿȁǹDZǵǶǿȁǺǹǹǬȋdzǺǹǬǴdzǺǹǬǽǾǺǷǺǮǺǵǮǸDZǽǾDZdzǬǹǴǸǬȊǾǻǷǺȅǬǰȈǸ2. ǣDZǼDZdzǭǺǷȈȄǴDZȀǼǬǹȂǿdzǽǶǴDZǺǶǹǬǸǺDzǹǺǻǺǻǬǽǾȈǹǬǾDZǼǼǬǽǿǸ2ǴǮǭǺǷȈȄǺǵǿȁǺDzDZǹǹȇǵǽǬǰ ǷǬǮǬǹǰǬǸǬǯǹǺǷǴǴȋǭǷǺǹǴǽǬǶǿǼǬǾǼǬǮǬǴǶǿǽǾǬǼǹǴǶǴ ǽǬǰ ǺǭDZǽǻDZȃDZǹǽǴǽǾDZǸǺǵǿǮǷǬDzǹDZǹǴȋǎDZǽȈǿȃǬǽǾǺǶdzǬǹǴǸǬDZǾǻǷǺȅǬǰȈǸ2ǙǬǺǭǺǴȁȉǾǬDzǬȁǮȇǽǺǶǴDZǻǺǾǺǷǶǴǭDZdzǽǶǺǽǺǮ ǹǬǹǴDzǹDZǸȉǾǬDzDZǮȇǽǺǾǺǵǸ ǹǬ Ǹ ǹǬǰdzDZǸǹǺǸ ȉǾǬDzDZ ² Ǹ ǎ ǰǺǸDZ DZǽǾȈ ǮǬǹǹȇDZ ǶǺǸǹǬǾȇ ǽ ȉǷDZǸDZǹǾǬǸǴ 6ZDURYVNL ǶǬǸǴǹ ǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹȇDZ ǰǿǭǺǮȇDZ ǻǺǷȇ Ǵ ǷDZǽǾǹǴȂǬ ǽǺ ǽǾǴǷȈǹȇǸ ǮǹDZǮǼDZǸDZǹǹȇǸǰǴdzǬǵǹǺǸǎǴǷǷǬǻǺǽǾǼǺDZǹǹǬȋǮǯǺǰǿǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǶǺǸȀǺǼǾǹǺDZǻǼǺDzǴǮǬǹǴDZǰǷȋǽDZǸȈǴǽǰDZǾȈǸǴǽǷDZǯǶǺǵǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺǵǰǺǽǾǿǻǹǺǽǾȈȊ ǛǼǬǯǴǛǼǺDzǴǮǬǹǴDZǹǬǮǴǷǷDZǰǺǻǺǷǹȋDZǾǰǼǿDzDZǽǾǮDZǹǹǬȋǬǾǸǺǽȀDZǼǬǮǯǺǼǺǰǶDZȄǴǼǺǶǴǵǽǻDZǶǾǼǿǽǷǿǯǮǼǬǵǺǹDZǭǷǴdzǺǽǾȈǽǾǺǷǴȂȇ²ǰǺǼǺǯǬǽǺǽǾǬǮǷȋDZǾǺǶǺǷǺ ǸǴǹǿǾǹǬǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǴǻǼǺǽǾǺǵǮȇDZdzǰǹǬǛǼǬDzǽǶǿȊǶǺǷȈȂDZǮǿȊǴǸǬǯǴǽǾǼǬǷȈ'

&HQD3ULFHǢDZǹǬ.ÿ NMHGQiQt &=. QHJRWLDEOH &=. ǰǷȋǺǭǽǿDzǰDZǹǴȋ

Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Reality Express, Václavské nám. 56, Praha 1 - Nové Město 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

93


Realitní makléř: Ing. Jana Kejmarová Kontakt: +420 720 413 001 E-mail: jana.kejmarova@century21.cz

728åÌ7(321ęþ(09ê-,0(þ1e0"129e%<7<'2%ŏÌã%<70ñ'2<28/21*)25620(7+,1*(;75$25',1$5<"129e%<7<'2%ŏÌã²)/$70ñ 9\XæLMWHMHGLQHÿQpSŐtOHæLWRVWLDY\WYRŐWHVLE\WSRGOHVYëFKYODVWQtFKSŐHGVWDY1RYpE\W\'REŐtäVHWĚätYHONpPX]iMPX]ŐDGNOLHQWŢLPpGLtSURWRMVPHVHUR]KRGOLGiWWDN ~VSĚäQpPXSURMHNWXQĚFRQDYtF0ĚQtPHQHE\WRYpSURVWRU\QDYëMLPHÿQpE\GOHQtSURQiURÿQp3RWŐHEXMHWHE\GOHWLSRGQLNDWQDMHGQRPPtVWĚDKOHGiWHSURVWRU\VYODVWQtP YVWXSHP"5HDOL]XMWHVLGRPRYSRGOHVYpKR1HWUDGLÿQtE\GOHQtVSXQFHPRULJLQDOLW\DQiGHFKHPKLVWRULHYDUHiOXEëYDOpKRSLYRYDUXQDEt]t1RYpE\W\'REŐtä9\VRNpNOHQERYp SURVWRU\HYRNXMtURPDQWLFNpKRJHQLDORFLDUR]YtMtYDäLIDQWD]LL9DULDELOQtGLVSR]LFHQDEt]tPRæQRVWY\WYRŐHQtE\WXRYHOLNRVWLPñPñÿLPñ'HYL]RXMHYODVWQtYVWXS SŐHG]DKUiGNDDSDUNRYDFtVWiQtKQHGXYVWXSXGRMHGQRWN\$UHiOVHQDFKi]tQHGDOHNRFHQWUD'REŐtäHVYëERUQRXGRSUDYQtGRVWXSQRVWt 7DNHWKLVUHPDUNDEOHRSSRUWXQLW\WRFUHDWH\RXUÁDWDFFRUGLQJWR\RXURZQLGHDV1RYp%\W\'REŐtä Å1HZ)ODWV'REŐtäÅ DUHHQMR\LQJJUHDWSRSXODULW\DPRQJFOLHQWVDQGWKHPHGLDWKDW is why we have decided to give such a successful project something extra. We have transformed former commercial premises into an exceptional dwelling for demanding residents. 'R\RXQHHGWROLYHDQGFRQGXFW\RXUEXVLQHVVLQWKHVDPHSUHPLVHVRUDUH\RXORRNLQJIRUSUHPLVHVZLWKDSULYDWHHQWUDQFH"'HVLJQ\RXUKRPHDFFRUGLQJWR\RXURZQQHHGV8QFRQYHQWLRQDOOLYLQJZLWKWKHKDOOPDUNRIRULJLQDOLW\DQGDWRXFKRIKLVWRU\LVSURYLGHGE\1RYpE\W\'REŐtäRQWKHVLWHRIDIRUPHUEUHZHU\7KHKLJKDUFKHGDUFKLWHFWXUHHYRNHVWKHURPDQWLF JHQLXVORFLDQGVWLPXODWHVWKHLPDJLQDWLRQ9DULDEOHOD\RXWVSURYLGHWKHRSWLRQRIFUHDWLQJDÁDWRIPñPñRUPñLQVL]H7KHDGYDQWDJHLV\RXURZQHQWUDQFHIURQWJDUGHQ DQGDSDUNLQJVSDFHULJKWDWWKHHQWUDQFHWRWKHÁDW7KHORFDWLRQLVQHDUWKHFHQWUHRI'REŐtäZLWKH[FHOOHQWWUDYHOOLQNV ǘDZȃǾǬDZǾDZ Ǻ ȃDZǸǾǺ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǸ" ǛǼǺDZǶǾ ©1RYp E\W\ 'REŐtäª ǙǺǮȇDZ ǶǮǬǼǾǴǼȇ ǐǺǭǼǴȄ ǶǮǬǼǾǴǼǬ  Ǹ2 ǔǽǻǺǷȈdzǿǵǾDZ ǿǹǴǶǬǷȈǹǿȊ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈ ǽǺdzǰǬǾȈ ǶǮǬǼǾǴǼǿ ǮǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǴǴǽǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸǴǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǴȋǸǴǙǺǮȇDZǶǮǬǼǾǴǼȇǐǺǭǼǴȄǻǺǷȈdzǿDZǾǽȋǭǺǷȈȄǺǵǻǺǻǿǷȋǼǹǺǽǾȈȊǽǼDZǰǴǶǷǴDZǹǾǺǮǴǽǼDZǰǽǾǮǸǬǽǽǺǮǺǵǴǹȀǺǼǸǬȂǴǴǻǺȉǾǺǸǿǸȇ ǼDZȄǴǷǴǰǬǾȈǽǾǺǷȈǿǽǻDZȄǹǺǸǿǻǼǺDZǶǾǿǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹȇǵǭǺǹǿǽǘȇǻǼDZǮǼǬȅǬDZǸǶǺǸǸDZǼȃDZǽǶǴDZǻǷǺȅǬǰǴǮǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺDZDzǴǷȈDZǰǷȋǽǬǸȇȁǮdzȇǽǶǬǾDZǷȈǹȇȁǶǷǴDZǹǾǺǮǎȇȁǺǾǴǾDZ DzǴǾȈǴdzǬǹǴǸǬǾȈǽȋǭǴdzǹDZǽǺǸǮǺǰǹǺǸǸDZǽǾDZǴǴȅDZǾDZǻǺǸDZȅDZǹǴȋǽǺǾǰDZǷȈǹȇǸǮȁǺǰǺǸ"ǝǻǼǺDZǶǾǴǼǿǵǾDZǰǺǸǮǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǴǴǽǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸǴǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǴȋǸǴǙDZǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺDZ DzǴǷȈDZǽǹǬǷDZǾǺǸǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǽǾǴǴǻǼǴǮǶǿǽǺǸǴǽǾǺǼǴǴǹǬǾDZǼǼǴǾǺǼǴǴǭȇǮȄDZǯǺǻǴǮdzǬǮǺǰǬǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǻǼǺDZǶǾ©1RYpE\W\'REŐtäªǎȇǽǺǶǴDZǽǮǺǰȃǬǾȇDZǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬǮȇdzȇǮǬȊǾ ǬǽǽǺȂǴǬȂǴǴǽǼǺǸǬǹǾǴȃDZǽǶǴǸ©ǏDZǹǴǿǽǷǺȂǴª ǽǷǬǾǴǹǽǶǺǯǺǺdzǹǬȃǬDZǾ²ǯDZǹǴǵǸDZǽǾǬDZǯǺǰǿȁǻǺǶǼǺǮǴǾDZǷȈǺǭDZǼDZǯǬȊȅǴǵǬǾǸǺǽȀDZǼǿ³ǻǼǴǽǿǾǽǾǮǿDZǾǮDZdzǰDZ ǴdzǬǽǾǬǮǷȋȊǾǼǬǭǺǾǬǾȈ ǮǬȄDZǮǺǺǭǼǬDzDZǹǴDZǎǬǼǴǬǭDZǷȈǹǺDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴDZǰǬDZǾǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǽǺdzǰǬǹǴȋǶǮǬǼǾǴǼǼǬdzǸDZǼǺǸǸñǸñǴǸñǛǼDZǴǸǿȅDZǽǾǮǺǸȋǮǷȋDZǾǽȋǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǵǮȁǺǰ ǻǬǷǴǽǬǰǹǴǶǴǻǬǼǶǺǮǶǬǻǼȋǸǺǿǮȁǺǰǬǮǶǮǬǼǾǴǼǿǟȃǬǽǾǺǶǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹDZǰǬǷDZǶǺǺǾȂDZǹǾǼǬǐǺǭǼǴȄǬǽȁǺǼǺȄǴǸǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇǸǽǺǺǭȅDZǹǴDZǸ

&HQDEH]GRNRQÿHQt.ÿFHQDVGRNRQÿHQtP.ÿ3ULFHZLWKRXWÀQLVK&=.SULFHZLWKÀQLVK&=. ǢDZǹǬǭDZdzdzǬǮDZǼȄDZǹǴȋǼǬǭǺǾ&=.ǽǾǺǴǸǺǽǾȈǽdzǬǮDZǼȄDZǹǴDZǸǼǬǭǺǾ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady 94

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Ing. Jana Kejmarová Kontakt: +420 720 413 001 E-mail: jana.kejmarova@century21.cz

$7<3,&.e%<'/(1Ì129e%<7<'2%ŏÌã%<70ñ1(%20ñ 81868$/':(//,1*129e%<7<'2%ŏÌã0ñ250ñ)/$7 1DEt]tPHDæPñNGHO]HY\WYRŐLWE\WRYRXMHGQRWNXPñPñQHERPñ7DNWRYHONëDYDULDELOQtSURVWRUMHXQLNiWQtSŐHGHYätPVYRXUR]ORKRXNWHUiQHQtEĚæQĚ YQDEtGFH0\äOHQND~SUDY\QHE\WRYëFKSURVWRUQDE\WRYpY]QLNODGtN\YHONpPX]iMPX]ŐDGNOLHQWŢLPpGLt3RWŐHEXMHWHE\GOHWLSRGQLNDWQDMHGQRPPtVWĚDKOHGiWHSURVWRU\ VYODVWQtPYVWXSHP"5HDOL]XMWHVLGRPRYSRGOHVYpKRQHERVHQHFKWHLQVSLURYDWQDäLPLQiYUK\6GRODGĚQtPGHWDLOŢYiPUiGLSRPŢæHPH1HWUDGLÿQtE\GOHQtVSXQFHPRULJLQDOLW\DQiGHFKHPKLVWRULHYDUHiOXEëYDOpKRSLYRYDUXQDEt]t1RYpE\W\'REŐtä9\VRNpNOHQERYpSURVWRU\HYRNXMtURPDQWLFNpKRJHQLDORFLDUR]YtMtYDäLIDQWD]LL'HYL]RXMHYODVWQt YVWXSSŐHG]DKUiGNDDSDUNRYDFtVWiQtKQHGXYVWXSXGRMHGQRWN\$UHiOVHQDFKi]tQHGDOHNRFHQWUD'REŐtäHVYëERUQRXGRSUDYQtGRVWXSQRVWt :HSURYLGHXSWRPñLQZKLFKLWLVSRVVLEOHWRFUHDWHRQHÁDWXQLWRIPñPñRUPñLQVL]H6XFKDODUJHDYDULDEOHVSDFHLVGLVWLQFWLYHSULPDULO\IRULWVVXUIDFH area, which is uncommon in the usual selection. The idea of the alteration of commercial premises into residential premises arose due to the great interest among clients and WKHPHGLD'R\RXQHHGWROLYHDQGFRQGXFW\RXUEXVLQHVVLQWKHVDPHSUHPLVHVRUDUH\RXORRNLQJIRUSUHPLVHVZLWKDSULYDWHHQWUDQFH"'HVLJQ\RXUKRPHDFFRUGLQJWR\RXU RZQQHHGVDQGOHW\RXUVHOYHVEHLQVSLUHGE\RXULGHDV:HZLOOJODGO\KHOS\RXZLWKWKHÀQHWXQLQJRIGHWDLOV8QFRQYHQWLRQDOOLYLQJZLWKWKHKDOOPDUNRIRULJLQDOLW\DQGDWRXFKRI KLVWRU\LVSURYLGHGE\1RYpE\W\'REŐtäRQWKHVLWHRIDIRUPHUEUHZHU\7KHKLJKDUFKHGDUFKLWHFWXUHHYRNHVWKHURPDQWLFJHQLXVORFLDQGVWLPXODWHVWKHLPDJLQDWLRQ7KHDGYDQWDJHLV\RXURZQHQWUDQFHIURQWJDUGHQDQGDSDUNLQJVSDFHULJKWDWWKHHQWUDQFHWRWKHÁDW7KHORFDWLRQLVQHDUWKHFHQWUHRI'REŐtäZLWKH[FHOOHQWWUDYHOOLQNV ǙDZǽǾǬǹǰǬǼǾǹǺDZDzǴǷȈDZ©1RYpE\W\'REŐtäª ǙǺǮȇDZǶǮǬǼǾǴǼȇǐǺǭǼǴȄ ǶǮǬǼǾǴǼȇǸñǴǸñǘȇǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸǻǺǸDZȅDZǹǴDZǼǬdzǸDZǼǺǸǸñǯǰDZǮȇǸǺDzDZǾDZǽǺdzǰǬǾȈǶǮǬǼǾǴǼǿ ǼǬdzǸDZǼǬǸǴǸñǸñǴǸñǞǬǶǺDZǭǺǷȈȄǺDZǴǮǬǼǴǬǭDZǷȈǹǺDZǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺǿǹǴǶǬǷȈǹǺǻǼDZDzǰDZǮǽDZǯǺǺǽǺǭDZǹǹǺǽǾȋǸǴDZǯǺǼǬdzǸDZǼǬǶǺǾǺǼȇǵǮǽǾǼDZȃǬDZǾǽȋǶǼǬǵǹDZǼDZǰǶǺǔǰDZȋ ǽǺdzǰǬǹǴȋǴdzǶǺǸǸDZǼȃDZǽǶǴȁǻǷǺȅǬǰDZǵDzǴǷȇDZǮǺdzǹǴǶǷǬǭǷǬǯǺǰǬǼȋǭǺǷȈȄǺǸǿǴǹǾDZǼDZǽǿǽǺǽǾǺǼǺǹǿǶǷǴDZǹǾǺǮǴǽǼDZǰǽǾǮǸǬǽǽǺǮǺǵǴǹȀǺǼǸǬȂǴǴǎȇȁǺǾǴǾDZDzǴǾȈǴdzǬǹǴǸǬǾȈǽȋǭǴdzǹDZǽǺǸǮ ǺǰǹǺǸǸDZǽǾDZǴǴȅDZǾDZǻǺǸDZȅDZǹǴȋǽǺǾǰDZǷȈǹȇǸǮȁǺǰǺǸ"ǛǺǽǾǼǺǵǾDZǮǬȄDZDzǴǷȈDZǮǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǴǴǽǮǬȄǴǸǴǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǴȋǸǴǴǷǴǮǺǽǻǺǷȈdzǿǵǾDZǽȈǹǬȄǴǸǴǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴȋǸǴǘȇǺǭȋdzǬǾDZǷȈǹǺ ǮǬǸǻǺǸǺDzDZǸǽǰDZǾǬǷȈǹǺǵǼǬdzǼǬǭǺǾǶǺǵǙDZǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺDZDzǴǷȈDZǽǹǬǷDZǾǺǸǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǽǾǴǴǻǼǴǮǶǿǽǺǸǴǽǾǺǼǴǴǹǬǾDZǼǼǴǾǺǼǴǴǭȇǮȄDZǯǺǻǴǮdzǬǮǺǰǬǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǻǼǺDZǶǾ©1RYpE\W\'REŐtäª ǙǺǮȇDZǶǮǬǼǾǴǼȇǐǺǭǼǴȄ ǎȇǽǺǶǴDZǽǮǺǰȃǬǾȇDZǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬǮȇdzȇǮǬȊǾǬǽǽǺȂǴǬȂǴǴǽǼǺǸǬǹǾǴȃDZǽǶǴǸ©ǏDZǹǴǿǽǷǺȂǴª ǽǷǬǾ³ǯDZǹǴǵǸDZǽǾǬDZǯǺǰǿȁǻǺǶǼǺǮǴǾDZǷȈǺǭDZǼDZǯǬȊȅǴǵǬǾǸǺǽȀDZǼǿ ³ǻǼǴǽǿǾǽǾǮǿDZǾǮDZdzǰDZ ǴdzǬǽǾǬǮǷȋȊǾǼǬǭǺǾǬǾȈǮǬȄDZǮǺǺǭǼǬDzDZǹǴDZǎǬǼǴǬǭDZǷȈǹǺDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴDZǰǬDZǾǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǽǺdzǰǬǹǴȋǶǮǬǼǾǴǼǼǬdzǸDZǼǺǸǸñǸñǴǸñǛǼDZǴǸǿȅDZǽǾǮǺǸ ȋǮǷȋDZǾǽȋDZǯǺǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǵǮȁǺǰǻǬǷǴǽǬǰǹǴǶǴǻǬǼǶǺǮǶǬǻǼȋǸǺǿǮȁǺǰǬǮǶǮǬǼǾǴǼǿǟȃǬǽǾǺǶǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹDZǰǬǷDZǶǺǺǾȂDZǹǾǼǬǐǺǭǼǴȄǬǽȁǺǼǺȄǴǸǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇǸǽǺǺǭȅDZǹǴDZǸ

&HQDEH]GRNRQÿHQt.ÿ]DPñFHQDVGRNRQÿHQtP²EOLæätLQIRUPDFHYNDQFHOiŐL&HQDEH]GRNRQÿHQt.ÿ]DPñFHQDVGRNRQÿHQtPEOLæätLQIRUPDFHYNDQFHOiŐL3ULFHZLWKRXWÀQLVK&=.IRUPñSULFHZLWKÀQLVKFRQWDFWWKH$JHQF\IRUPRUHLQIRUPDWLRQ3ULFHZLWKRXWÀQLVK&=.IRUPñ SULFHZLWKÀQLVK²FRQWDFWWKH$JHQF\IRUPRUHLQIRUPDWLRQǢDZǹǬǭDZdzdzǬǮDZǼȄDZǹǴȋǼǬǭǺǾ&=.dzǬǸ2ǽǾǺǴǸǺǽǾȈǽdzǬǮDZǼȄDZǹǴDZǸǼǬǭǺǾ²ǻǺǰǼǺǭǹǬȋ ǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǮǬǯDZǹǾǽǾǮDZǢDZǹǬǭDZdzdzǬǮDZǼȄDZǹǴȋǼǬǭǺǾ&=.dzǬǸ2ǽǾǺǴǸǺǽǾȈǽdzǬǮDZǼȄDZǹǴDZǸǼǬǭǺǾ²ǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǮǬǯDZǹǾǽǾǮDZ Více informací na ZZZFHQWXU\F] For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady


Realitní makléř: Ing. Jana Kejmarová Kontakt: +420 720 413 001 E-mail: jana.kejmarova@century21.cz

/8;861Ì0(=21(729ê%<70ñ0ñ7(5$6$129e%<7<'2%ŏÌã/8;85<0$,621(77(0ñ0ñ7(55$&(129e%<7<'2%ŏÌã -HGHQ]HGYRXSRVOHGQtFKQDGVWDQGDUGQĚ]DŐt]HQëFKYHONRPHWUiæQtFKPH]RQHWRYëFKE\WŢVRULJLQiOQtPLKLVWRULFNëPLSUYN\VHQDFKi]tYDUHiOXEëYDOpKRSDURVWURMQtKR SLYRYDUX]URNXMHKRæUHNRQVWUXNFtY]QLNOMHGLQHÿQëUH]LGHQÿQtDUHiO'tN\Y\VRNp~VSĚäQRVWLYSURGHMLWRKRWRSURMHNWXDMHKRQHEëYDOpRULJLQDOLWĚVSRMXMtFtOHæpUQtP]SŢVREHPKLVWRULLVPRGHUQtPE\GOHQtPGQHäQtGRE\SURMHYXMtRWHQWRDUHiO]iMHPLPpGLDQDSŐtNODGþHVNiWHOHYL]H=E\WXVHQDEt]tNUiVQëYëKOHGQDU\EQtN3DSHæ DOHMHVWURPŢDRNROt%\WRYiMHGQRWNDMH]DŐt]HQDNYDOLWQtQĚPHFNRXNXFK\Qt/HLFKWYÿHWQĚVSRWŐHELÿŢ(OHNWUROX[6RXÿiVWtY\EDYHQtMVRXGŐHYĚQpSRGODK\GŐHYĚQpGYHŐH ]DŐL]RYDFtSŐHGPĚW\'XUDYLW9LOHUR\D%RFKÿL+DQVJURKHPUDPRURYpRENODG\DGODæED3URVWRUR]YOiäWŁXMtY]GXäQpWUiPRYpVWURS\.E\WXQiOHætJDUiæRYpVWiQt9ëERUQp GRSUDYQtVSRMHQtDXWRPRELOHPLYHŐHMQRXGRSUDYRXGR3UDK\EĚKHPSŢOKRGLQ\ 2QHRIWKHODVWWZRDERYHDYHUDJHPDLVRQHWWHVZLWKDODUJHVXUIDFHDUHDDQGRULJLQDOKLVWRULFDOIHDWXUHVLVORFDWHGRQWKHVLWHRIWKHIRUPHUVWHDPPDFKLQHEUHZHU\ZKLFKKDVEHHQWUDQVIRUPHGLQWRDGLVWLQFWLYHUHVLGHQWLDODUHD'XHWRWKHJUHDWVXFFHVVLQWKHVDOHRIWKLVSURMHFWDQGLWVH[WUDRUGLQDU\RULJLQDOLW\FRPELQLQJKLVWRU\ ZLWKPRGHUQGZHOOLQJLQDQLQIRUPDOPDQQHUHYHQWKHPHGLDHJ&]HFK7HOHYLVLRQDUHLQWHUHVWHGLQWKLVDUHD7KHÁDWKDVDEHDXWLIXOYLHZRIWKH3DSHæSRQGDYHQXHV RIWUHHVDQGWKHVXUURXQGLQJV7KHÁDWXQLWLVHTXLSSHGZLWKDTXDOLW\*HUPDQ/HLFKWEUDQGNLWFKHQLQFOXGLQJ(OHFWUROX[DSSOLDQFHV7KHÁDWDOVRLQFOXGHVZRRGHQÁRRULQJZRRGHQGRRUVÀ[WXUHVE\'XUDYLW9LOOHUR\ %RFKDQG+DQVJURKHDQGPDUEOHZDOODQGÁRRUWLOHV7KHVSDFHLVHQKDQFHGE\DLU\EHDPHGFHLOLQJV7KHÁDWDOVRLQFOXGHVDSDUNLQJED\([FHOOHQWWUDYHOOLQNVE\FDUDVZHOODVSXEOLFWUDQVSRUWWR3UDJXHZLWKLQKDOIDQKRXU ǜǺǽǶǺȄǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǸDZdzǺǹDZǾǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǸ2Ǹ2ǾDZǼǼǬǽǬǻǼǺDZǶǾ©1RYpE\W\'REŐtäª ǙǺǮȇDZǶǮǬǼǾǴǼȇǐǺǭǼǴȄ ǚǰǹǬǴdzǰǮǿȁǻǺǽǷDZǰǹǴȁǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹȇȁ ǻǺǽǬǸǺǸǿǮȇǽǺǶǺǸǿǶǷǬǽǽǿǶǼǿǻǹǺǸDZǾǼǬDzǹȇȁǼǺǽǶǺȄǹȇȁǶǮǬǼǾǴǼǸDZdzǺǹDZǾǺǮǽǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǸǴǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǴǸǴǰDZǾǬǷȋǸǴǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǮdzǰǬǹǴǴǭȇǮȄDZǯǺǻǴǮǹǺǯǺdzǬǮǺǰǬ ǻǺǽǾǼǺǵǶǴǯǺǰǬǻǼǴǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴǶǺǾǺǼǺǯǺǮǺdzǹǴǶǿǹǴǶǬǷȈǹȇǵǼDZdzǴǰDZǹǾǽǶǴǵǶǺǸǻǷDZǶǽǍǷǬǯǺǰǬǼȋǭǺǷȈȄǺǸǿǿǽǻDZȁǿǮǻǼǺǰǬDzǬȁȉǾǺǯǺǻǼǺDZǶǾǬǴDZǯǺǭDZǽǻǼDZȂDZǰDZǹǾǹǺǵ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǽǾǴǽǾǴǷȈǹȇǸǽǻǺǽǺǭǺǸǽǮȋdzǿȊȅDZǵǴǽǾǺǼǴȊǽǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸDzǴǷȈDZǸǹǬǽǾǺȋȅDZǯǺǽǾǺǷDZǾǴȋȉǾǺǾǶǺǸǻǷDZǶǽǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾǽǺǭǺǵǹDZǸǬǷȇǵǴǹǾDZǼDZǽǰǷȋǽǼDZǰǽǾǮ ǸǬǽǽǺǮǺǵǴǹȀǺǼǸǬȂǴǴǹǬǻǼǴǸDZǼǾǬǶǴȁǶǬǶǣDZȄǽǶǺDZǞDZǷDZǮǴǰDZǹǴDZǔdzǶǮǬǼǾǴǼǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵǮǴǰǹǬǻǼǿǰ©3DSHæªǾDZǹǴǽǾȇDZdzDZǷDZǹȇDZǬǷǷDZǴǴǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾǴǖǮǬǼǾǴǼǬ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǬǮȇǽǺǶǺǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹȇǸǹDZǸDZȂǶǴǸǶǿȁǺǹǹȇǸǯǬǼǹǴǾǿǼǺǸǸǬǼǶǴ/HLFKWǽǾDZȁǹǴǶǺǵ(OHFWUROX[ǞǬǶDzDZǮǶǮǬǼǾǴǼDZǰDZǼDZǮȋǹǹȇDZǻǺǷȇǰDZǼDZǮȋǹǹȇDZǰǮDZǼǴǬǶǽDZǽǽǿǬǼȇ ǴǽǬǹǾDZȁǹǴǶǬ'XUDYLW9LOHUR\D%RFKǴ+DQVJURKHǸǼǬǸǺǼǹǬȋǻǷǴǾǶǬǴǺǭǷǴȂǺǮǶǬǟǹǴǶǬǷȈǹǺǽǾȈǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǿǻǼǴǰǬȊǾǮǺdzǰǿȄǹȇDZǻǺǾǺǷǶǴǽǰDZǼDZǮȋǹǹȇǸǴǭǬǷǶǬǸǴǖǶǮǬǼǾǴǼDZ ǺǾǹǺǽǴǾǽȋǯǬǼǬDzǹǬȋǻǬǼǶǺǮǶǬǛǼDZǶǼǬǽǹǺDZǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZǹǬǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǴǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹǺǸǾǼǬǹǽǻǺǼǾDZǰǺǛǼǬǯǴdzǬǻǺǷȃǬǽǬ

&HQD.ÿYÿHWQĚJDUiæRYpKRVWiQt8YHGHQiFHQDMHYÿHWQĚ'3+DMHNRQHÿQi7KHSULFHRI&=.LQFOXGHVDSDUNLQJED\7KHSULFHLVLQFOXVLYHRI9$7DQGLVQRQQHJRWLDEOHǢDZǹǬǶǼǺǹǮǶǷȊȃǬȋǯǬǼǬDzǢDZǹǬǮǶǷȊȃǬDZǾǮǽDZǭȋǙǐǝǴǺǶǺǹȃǬǾDZǷȈǹǬ Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady 96

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Ing. Jana Kejmarová Kontakt: +420 720 413 001 E-mail: jana.kejmarova@century21.cz

$7<3,&.ê0(=21(729ê%<70ñ0ñ7(5$6$129e%<7<'2%ŏÌã81868$/0$,621(77(0ñ0ñ7(55$&(129e%<7<'2%ŏÌã -HGHQ]HGYRXSRVOHGQtFKPH]RQHWRYëFKE\WŢVH]DFKRYDQëPLKLVWRULFNëPLSUYN\DWUiPRYëPLVWURS\QDEt]tSURMHNW1RYpE\W\'REŐtä3XQFRULJLQDOLW\VSROXVQDGVWDQGDUGQtPY\EDYHQtPYSRGREĚPUDPRURYëFKRENODGŢDGODæHEGŐHYĚQëFKSRGODKNYDOLWQtNXFK\QĚ]QDÿN\/HLFKWDVSRWŐHELÿŢ(OHNWUROX[ŐDGtWHQWRE\WPH]LXQLNiW\QDUHDOLWQtP WUKX0ĚVWR'REŐtäMHYQtPiQRMDNRSRVOHGQtREHFVYëERUQRXGRVWXSQRVWt]3UDK\WtPWRVPĚUHP-HQDSURVWRVREĚVWDÿQiDWRMDNYODVWQtGRSUDYRXWDNLNRPSOHWQtREÿDQVNRX Y\EDYHQRVWt.E\WXSŐtVOXätYODVWQtJDUiæRYpVWiQt1H]PHäNHMWHMHGLQHÿQRXSŐtOHæLWRVWNHNRXSL]FHODRULJLQiOQtKRE\GOHQtY~VSĚäQĚSURGiYDQpPSURMHNWX 2QHRIWKHODVWWZRPDLVRQHWWHVZLWKSUHVHUYHGKLVWRULFDOIHDWXUHVDQGEHDPHGFHLOLQJVLVDYDLODEOHLQWKH1RYpE\W\'REŐtäFRPSOH[7KHKDOOPDUNRIRULJLQDOLW\WRJHWKHU ZLWKDERYHDYHUDJHÀ[WXUHVLQWKHIRUPRIPDUEOHZDOODQGÁRRUWLOHVZRRGHQÁRRULQJTXDOLW\/HLFKWNLWFKHQVDQG(OHFWUROX[DSSOLDQFHVUDQNWKLVÁDWDPRQJWKHXQLTXH GZHOOLQJVRQWKHUHDOHVWDWHPDUNHW7KHWRZQRI'REŐtäLVSHUFHLYHGDVWKHODVWPXQLFLSDOLW\LQWKLVGLUHFWLRQZLWKH[FHOOHQWDFFHVVLELOLW\WR3UDJXH,WLVDWRWDOO\VHOIVXIÀFLHQWWRZQERWKUHJDUGLQJWUDYHOOLQNVDQGFRPSOHWHFLYLFDPHQLWLHV7KHÁDWLQFOXGHVLWVRZQSDUNLQJED\'RQRWPLVVWKLVGLVWLQFWLYHRSSRUWXQLW\WREX\DQHQWLUHO\RULJLnal dwelling in this successfully sold project. ǖǼǬǽǴǮǬȋǬǾǴǻǴȃǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǸDZdzǺǹDZǾǸ2Ǹ2ǾDZǼǼǬǽǬǻǼǺDZǶǾ©1RYpE\W\'REŐtäª ǙǺǮȇDZǶǮǬǼǾǴǼȇǐǺǭǼǴȄ ǎǹDZǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺǸǻǼǺDZǶǾDZ©1RYpE\W\'REŐtäª ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǽȋǺǰǹǬǴdzǰǮǿȁǻǺǽǷDZǰǹǴȁǸDZdzǺǹDZǾǶǮǬǼǾǴǼǽǽǺȁǼǬǹǴǮȄǴǸǴǽȋǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǴǸǴǰDZǾǬǷȋǸǴǴǻǺǾǺǷǶǬǸǴǽǰDZǼDZǮȋǹǹȇǸǴǭǬǷǶǬǸǴnjǶȂDZǹǾǹǬǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǽǾȈǹǬǼȋǰǿ ǽǹDZǽǾǬǹǰǬǼǾǹȇǸǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZǸǴǺǾǰDZǷǶǺǵ²ǾǬǶǴǸǶǬǶǸǼǬǸǺǼǹǬȋǻǷǴǾǶǬǴǺǭǷǴȂǺǮǶǬǰDZǼDZǮȋǹǹȇDZǻǺǷȇǮȇǽǺǶǺǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹǬȋǶǿȁǹȋǸǬǼǶǴ/HLFKWǴǾDZȁǹǴǶǺǵ(OHFWUROX[ ǰDZǷǬȊǾȉǾǿǶǮǬǼǾǴǼǿǿǹǴǶǬǷȈǹǺǵǹǬǼȇǹǶDZǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴǏǺǼǺǰǐǺǭǼǴȄǼǬǽǽǸǬǾǼǴǮǬDZǾǽȋǶǬǶǻǺǽǷDZǰǹǴǵǴdzǼǬǵǺǹǺǮǽǺǾǷǴȃǹȇǸǰǺǽǾǿǻǺǸǴdzǛǼǬǯǴǮȉǾǺǸǹǬǻǼǬǮǷDZǹǴǴ ǚǹǽǺǮDZǼȄDZǹǹǺǽǬǸǺǰǺǽǾǬǾǺȃDZǹǮǾǺǸȃǾǺǶǬǽǬDZǾǽȋǽǺǭǽǾǮDZǹǹǺǯǺǾǼǬǹǽǻǺǼǾǬǴǼǬdzǮǴǾǺǵǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼȇǖǶǮǬǼǾǴǼDZǺǾǹǺǽǴǾǽȋǽǺǭǽǾǮDZǹǹǬȋǯǬǼǬDzǹǬȋǽǾǺȋǹǶǬǙDZǿǻǿǽǾǴǾDZ ǿǹǴǶǬǷȈǹǿȊǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴǶǼǬǵǹDZǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺDZDzǴǷȈDZǮǿǽǻDZȄǹǺǻǼǺǰǬǮǬDZǸǺǸǻǼǺDZǶǾDZ

&HQD.ÿYÿHWQĚJDUiæRYpKRVWiQt8YHGHQiFHQDMHYÿHWQĚ'3+DMHNRQHÿQi 3ULFH&=.LQFOXGLQJDSDUNLQJED\7KLVSULFHLV LQFOXVLYHRI9$7DQGLVQRQQHJRWLDEOHǢDZǹǬǶǼǺǹǮǶǷȊȃǬȋǯǬǼǬDzǹǿȊǽǾǺȋǹǶǿǟǶǬdzǬǹǹǬȋȂDZǹǬǮǶǷȊȃǬDZǾǮǽDZǭȋǙǐǝǴǺǶǺǹȃǬǾDZǷȈǹǬ Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

97


Realitní makléř: Jakub Skalický Kontakt: +420 777 561 402 E-mail: jakub.skalicky@century21.cz

/8;861Ì%<'/(1Ì1$9,12+5$'(&+²632-(1Ì'928%<7š /8;85</,9,1*,19,12+5$'<²7+(0(5*(52)7:2)/$76 1DEt]tPHNSURGHMLGYDMHGLQHÿQpE\W\NNQDEt]HQpMDNRFHOHNYUH]LGHQÿQtPSURMHNWX.RUXQQtGYŢUQD9LQRKUDGHFK-HGQiVHRH[NOX]LYQtE\W\VYHONëPLWHUDVDPLDYROQëPYëKOHGHPQD3UDKXNWHUpMVRXQDGVWDQGDUGQĚDYHOPLOX[XVQĚY\EDYHQ\FRæXVSRNRMtLQiURÿQpNOLHQW\&HONRYiSORFKDRERXE\WŢÿLQtP2GYĚUR]OHKOpWHUDV\ PDMtSORFKXP2DP23ŐHVWRæHVHMHGQiRQRYRVWDYEXSURäHOE\WMHäWĚYHOLFHQiNODGQRXDNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFtYFHONRYpKRGQRWĚPLO.ÿ%\WMHY\EDYHQ PRGHUQtNXFK\ŁVNRXOLQNRXYÿHWQĚYäHFKVSRWŐHELÿŢY\VRNpNYDOLW\YKRGQRWĚ.ÿEDUHPYLQRWpNRXYtŐLYNRXMDFX]]LVDPR]DYODæRYDFtPV\VWpPHPGRE\WXYHGH VRXNURPëYëWDKQDNDUWX=DYHGHQLQWHUQHW79²VDWHOLWQtSŐtMHP6DPR]ŐHMPRVWtMHJDUiæRYpVWiQtXPtVWĚQpYSRG]HPQtPSRGODætGRPX9DUHiOX.RUXQQtKRGYRUDIXQJXMH KRGLQRYiUHFHSFHDRVWUDKD )RU6DOH7KHVHWZRXQLTXHNNÁDWVZKLFKDUHEHLQJRIIHUHGDVDZKROHDUHVLWXDWHGLQWKH.RUXQQtGYŢUUHVLGHQWLDOFRPSOH[LQ9LQRKUDG\7KLVLVDQH[FOXVLYHDSDUWPHQWZLWKODUJHWHUUDFHVDQGDFOHDUYLHZRI3UDJXH,WLVDERYHVWDQGDUGDQGYHU\OX[XULRXVO\HTXLSSHGVDWLVI\LQJHYHQWKHPRVWGHPDQGLQJFOLHQWV7KHWRWDODUHDRIERWKFRPELQHGGZHOOLQJVLVPñ 7KHWZRODUJHWHUUDFHVDUHPñDQGPñLQVL]HUHVSHFWLYHO\$OWKRXJKLWLVDQHZEXLOGLQJWKHÁDWKDVXQGHUJRQHDYHU\H[SHQVLYHDQGFRPSOHWHUHQRYDWLRQIRUWKHWRWDOYDOXHRI PLOOLRQ&=.7KHDSDUWPHQWLVHTXLSSHGZLWKDPRGHUQÀWWHGNLWFKHQLQFOXGLQJDOOWRSTXDOLW\DSSOLDQFHVYDOXHGDW&=.DEDUZLQHFHOODU-DFX]]LVHOILUULJDWLRQV\VWHP $SULYDWHFDUGRSHUDWHGOLIWOHDGVWRWKHÁDW,QWHUQHWVDWHOOLWH79$JDUDJHSURYLGHVEDVHPHQWSDUNLQJIRUUHVLGHQWVDVVWDQGDUGKRXUUHFHSWLRQGHVNDQGVHFXULW\VHUYLFHRSHUDWH LQWKHDUHDRI.RUXQQtGYŢU ǜǺǽǶǺȄǹǺDZDzǴǷȈDZǹǬǎǴǹǺǯǼǬǰǬȁ²ǶǺǸǭǴǹǬȂǴȋǰǮǿȁǶǮǬǼǾǴǼǛǼǺǰǬDZǸǰǮDZǿǹǴǶǬǷȈǹȇDZǶǮǬǼǾǴǼȇǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǶǶǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸȇDZǶǬǶǺǰǹǺȂDZǷǺDZǮDzǴǷǺǸ ǻǼǺDZǶǾDZ ǼDZdzǴǰDZǹȂǴǵ ©.RUXQQt GYŢUª Ǯ ǻǼDZǽǾǴDzǹǺǸ ǼǬǵǺǹDZ ǎǴǹǺǯǼǬǰȇ ǩǾǺ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹȇDZ ǶǮǬǼǾǴǼȇ ǽ ǭǺǷȈȄǴǸǴ ǾDZǼǼǬǽǬǸǴ Ǵ DzǴǮǺǻǴǽǹȇǸ ǮǴǰǺǸ ǹǬ ǯǺǼǺǰ ǼǺǽǶǺȄǹǺǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹȇDZǻǺǽǬǸȇǸǮȇǽǺǶǴǸǽǾǬǹǰǬǼǾǬǸǶǺǾǺǼȇDZǿǰǺǮǷDZǾǮǺǼȋǾǰǬDzDZǽǬǸȇȁǮdzȇǽǶǬǾDZǷȈǹȇȁǶǷǴDZǹǾǺǮǚǭȅǬȋǻǷǺȅǬǰȈǺǭDZǴȁǶǮǬǼǾǴǼǸ2, ǰǮDZǭǺǷȈȄǴDZǾDZǼǼǬǽȇǴǸDZȊǾǻǷǺȅǬǰȈǸ2ǴǸ2ǙDZǽǸǺǾǼȋǹǬǾǺȃǾǺȉǾǺǹǺǮǺǽǾǼǺǵǶǬǮǶǮǬǼǾǴǼǬȁǭȇǷǬǻǼǺǮDZǰDZǹǬǮDZǽȈǸǬǰǺǼǺǯǬȋǶǺǸǻǷDZǶǽǹǬȋ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋ ǹǬ ǺǭȅǿȊ ǽǿǸǸǿ  ǶǼǺǹ ǖǮǬǼǾǴǼǬ ǺǽǹǬȅDZǹǬ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵ ǶǿȁǹDZǵ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹǺǵ ǮȇǽǺǶǺǶǷǬǽǽǹǺǵ ǭȇǾǺǮǺǵ ǾDZȁǹǴǶǺǵ ǽǾǺǴǸǺǽǾȈȊ  ǶǼǺǹ ǭǬǼǺǸ ǮǴǹǺǾDZǶǺǵ ǯǴǰǼǺǸǬǽǽǬDzǹǺǵ ǮǬǹǹǺǵǰDzǬǶǿdzǴ ǬǮǾǺǸǬǾǴȃDZǽǶǺǵ ǽǴǽǾDZǸǺǵ ǿǮǷǬDzǹDZǹǴȋ Ǯ ǶǮǬǼǾǴǼǿ ǸǺDzǹǺ ǻǺǻǬǽǾȈ ǽ ǻǺǸǺȅȈȊ ȃǬǽǾǹǺǯǺ ǷǴȀǾǬǻǼǴǮǺǰǴǸǺǯǺǮǰǮǴDzDZǹǴDZǷǴȃǹǺǵǶǬǼǾǺȃǶǺǵǎǶǮǬǼǾǴǼDZǴǹǾDZǼǹDZǾǽǻǿǾǹǴǶǺǮǺDZǞǎǝǬǸǺǽǺǭǺǵǼǬdzǿǸDZDZǾǽȋȃǾǺǶǶǮǬǼǾǴǼDZǺǾǹǺǽǴǾǽȋǯǬǼǬDzǹǬȋǽǾǺȋǹǶǬ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬȋǮǻǺǰǮǬǷDZǰǺǸǬǙǬǾDZǼǼǴǾǺǼǴǴǶǺǸǻǷDZǶǽǬ©.RUXQQtGYŢUªǶǼǿǯǷǺǽǿǾǺȃǹǺǼǬǭǺǾǬDZǾǼDZȂDZǻȄǹǴǽǷǿDzǭǬǺȁǼǬǹȇ

&HQD,QIRY5.3ULFH,QIRIURPWKH5HDO(VWDWH$JHQF\ǔǹȀǺǼǸǬȂǴȊǺȂDZǹDZǸǺDzǹǺǻǺǷǿȃǴǾȈǮǬǯDZǹǾǽǾǮDZǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady 98

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


CENTURY 21 Bonus Praha Kontakt: +420 603 488 499 E-mail: eva.martinkova@century21.cz

1$'67$1'$5'1Ì%<'/(1Ì1$0$/e675$1ę$%29($9(5$*(/,9,1*217+(/(66(56,'( /X[XVQtNRPSOHWQĚY\EDYHQëE\WNNP2VHGYĚPDNRXSHOQDPLY5H]LGHQFL.DPSD1RYiNXFK\ŁVNiOLQNDYÿHWQĚYHVWDYĚQëFKVSRWŐHELÿŢ9FHQĚMHYHäNHUpY\EDYHQt D]DŐt]HQtE\WX5H]LGHQFH.DPSDMHQHRUHQHVDQÿQtÿLQæRYQtGŢPYH9äHKUGRYĚXOLFLQD0DOp6WUDQĚ6WRMtYQHMDWUDNWLYQĚMät]yQĚKLVWRULFNpKRMiGUD3UDK\SUiYHPR]QDÿRYDQpKR]DVRXÿiVWVYĚWRYpKRDUFKLWHNWRQLFNpKRGĚGLFWYt1HGDOHNRUXäQpKRFHQWUDRGERÿtWHGRNOLGQpXOLÿN\VHMGHWHSRNDPHQQëFKVFKRGHFKDMVWHYMLQpPVYĚWĚ3DUN.DPSD~VWtGRPtVWNGHVHSRVWDOHWtVFKi]HODNXOWXUQtDVSROHÿHQVNiHOLWDQiURGD3ŢVRELYpYëKOHG\GRWYiŐHMtJHQLXVORFLWRKRWRMHGLQHÿQpKRPtVWD²]YOWDYVNpKRQiEŐHætMHYLGĚW .DUOŢYPRVW3UDæVNëKUDG1iURGQtGLYDGORSDQRUDPD1RYpKR0ĚVWDL0DOp6WUDQ\ 7KLVIXOO\HTXLSSHGOX[XU\EHGURRPHGÁDWPñLQVL]HLQ5H]LGHQFH.DPSDKDVWZREDWKURRPVDQGDQHZNLWFKHQXQLWZLWKEXLOWLQDSSOLDQFHV7KHSULFHLQFOXGHVWKHHQWLUHIXUQLVKLQJÀWWLQJVDQGÀ[WXUHV5H]LGHQFH.DPSDLVD1HR5HQDLVVDQFHEXLOGLQJLQ9äHKUGRYD6WUHHWRQWKH/HVVHU6LGH,WLVVLWXDWHGLQWKHPRVWDWWUDFWLYHSDUWRI3UDJXH·VKLVWRULFDOFHQWUHULJKWO\GHVLJQDWHGE\81(6&2DVSDUWRIWKHZRUOG·VÀQHVWDUFKLWHFWXUDOKHULWDJH1RWIDUIURPWKHEXVWOLQJFLW\\RXWXUQLQWRDTXLHWVWUHHWZDONGRZQVRPHVWRQHVWHSVDQGÀQG\RXUVHOILQDQRWKHUZRUOG.DPSD3DUNOHDGVWRWKHYHQXHVZKHUHWKHFXOWXUDODQGVRFLDOHOLWHRIWKHQDWLRQKDYHPHWIRUFHQWXULHV,PSUHVVLYHYLHZVFUHDWHWKHJHQLXVORFLRIWKLVDUHD²IURP WKH9OWDYDEDQNVDQG&KDUOHV%ULGJHWKHSDQRUDPDRI3UDJXH&DVWOHWKH1DWLRQDO7KHDWUHWKH1HZ7RZQDQGWKH/HVVHU6LGHFDQEHVHHQ ǙDZǽǾǬǹǰǬǼǾǹǺDZDzǴǷȈDZǮǼǬǵǺǹDZǸǬǷǬǽǾǼǬǹǬǜǺǽǶǺȄǹǬȋǻǺǷǹǺǽǾȈȊǸDZǭǷǴǼǺǮǬǹǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǶǶǸ2ǽǰǮǿǸȋǮǬǹǹȇǸǴǶǺǸǹǬǾǬǸǴǮǜDZdzǴǰDZǹȂǴǴǖǬǸǻǬ ǙǺǮǬȋǶǿȁǹȋǽǮǽǾǼǺDZǹǹǺǵǭȇǾǺǮǺǵǾDZȁǹǴǶǺǵǎȂDZǹǿǶǮǬǼǾǴǼȇǮȁǺǰǴǾǸDZǭǷǴǼǺǮǶǬǴǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZǜDZdzǴǰDZǹȂǴȋǖǬǸǻǬ²ȉǾǺǮDZǷǴǶǺǷDZǻǹȇǵǶǮǬǼǾǴǼǹȇǵDzǴǷǺǵ ǰǺǸǮǽǾǴǷDZǹDZǺǼDZǹDZǽǽǬǹǽǹǬȁǺǰȋȅǴǵǽȋǹǬǿǷǴȂDZ9äHKUGRYDǮǼǬǵǺǹDZǘǬǷǬǝǾǼǬǹǬǚǹǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǮǽǬǸǺǸǻǼǴǮǷDZǶǬǾDZǷȈǹǺǸǼǬǵǺǹDZǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǺǯǺȂDZǹǾǼǬ ǛǼǬǯǴǻǺǻǼǬǮǿǹǬdzȇǮǬDZǸǺǸȃǬǽǾȈȊǸǴǼǺǮǺǯǺǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǯǺǹǬǽǷDZǰǴȋǙDZǰǬǷDZǶǺǺǾȄǿǸǹǺǯǺȂDZǹǾǼǬǺǾǺǵǰȋǮǾǴȁǴǵǻDZǼDZǿǷǺǶǽǺǵǰǴǾDZǮǹǴdzǻǺǶǬǸDZǹǹȇǸ ǽǾǿǻDZǹȋǸǴǮȇǺǶǬDzDZǾDZǽȈǮǰǼǿǯǺǸǸǴǼDZǛǬǼǶǖǬǸǻǬǺǾǹǺǽǴǾǽȋǶǸDZǽǾǬǸǯǰDZǹǬǻǼǺǾȋDzDZǹǴǴǽǾǺǷDZǾǴǵǻǼǺȁǺǰǴǷǴǮǽǾǼDZȃǴǶǿǷȈǾǿǼǹǺǵǴǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹǺǵȉǷǴǾȇ ǽǾǼǬǹȇǎǻDZȃǬǾǷȋȊȅǴDZǮǴǰȇdzǬǮDZǼȄǬDZǾǹDZǺǭȇǶǹǺǮDZǹǹȇǵǰǿȁȉǾǺǯǺǿǹǴǶǬǷȈǹǺǯǺǸDZǽǾǬ²ǽǹǬǭDZǼDZDzǹǺǵǎǷǾǬǮȇǸǺDzǹǺǿǮǴǰDZǾȈǖǬǼǷǺǮǸǺǽǾǛǼǬDzǽǶǴǵǏǼǬǰ ǙǬȂǴǺǹǬǷȈǹȇǵǾDZǬǾǼǻǬǹǺǼǬǸǿǙǺǮǺǯǺǯǺǼǺǰǬǴǼǬǵǺǹǬǘǬǷǬǝǾǼǬǹǬ

&HQDLQIRY5.3ULFHIURPWKH$JHQF\ǢDZǹǬǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǮǬǯDZǹǾǽǾǮDZǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

99


CENTURY 21 Bonus Praha Kontakt: +420 603 488 499 E-mail: eva.martinkova@century21.cz

81,.É71Ì%<795(=,'(1&,.$03$$',67,1&7,9()/$7,15(=,'(1&(.$03$ /X[XVQtUH]LGHQÿQtSURMHNW5H]LGHQFH.DPSDSŐLFKi]tQDWUKVRMHGLQĚORXQDEtGNRXXQLNiWQtKRE\WXNWHUëVHQDFKi]tYSiWpPQDG]HPQtPSRGODæt.URPĚQiGKHUQpKRYëKOHGXQDVYĚWRYĚ SURVOXOpSDQRUDPD3UDæVNpKRKUDGX0DOp6WUDQ\D.DUORYDPRVWXVLEXGRXFtUH]LGHQFLXæLMtLQHRSDNRYDWHOQRXDWPRVIpUXQHRUHQHVDQÿQtKRÿLQæRYQtKRGRPX]URNXQDRNUDMLSDUNX.DPS\0H]LSŐHGQRVWLE\WXVHŐDGtVYĚWOiYëäNDRE\WQëFKPtVWQRVWtPGRNRQÿHQtE\WXYNRODXGDÿQtPPLQLPXSRVN\WXMtFtLQWHULpURYpY\EDYHQtVPD[LPiOQtPtURXLQGLYLGXDOL]DFH DPRæQRVWUR]ätŐHQtSRGODKRYpSORFK\E\WXDæQDP2&HOëGŢPE\O]UHVWDXURYiQVYëMLPHÿQëPLQiNODG\DÿtWiMHGQRWHN,SŐHVNRPIRUWQĚY\EDYHQëSURVWRUVPRGHUQtPLSUYN\VL EXGRYDSRQHFKDODVYRMHKLVWRULFNpNRX]ORWDNDE\VSOŁRYDODQiURÿQpSRæDGDYN\QDRFKUDQXSDPiWHN=DFKRYDODVLVYRXSŢYRGQtIDViGXÿLäWXNRYRXYë]GREX6SROHÿQëLQWHULpUGRSOŁXMt SŢYRGQtWHSDQpVFKRGLäWĚQHERGŐHYĚQpUHOLpI\]GREtFtYVWXS\GRMHGQRWOLYëFKE\WŢQRYpWHFKQRORJLHQDRSDN]DVWXSXMHSURVNOHQëPRGHUQtYëWDKQHERXQLNiWQtSDUNRYDFt]DNODGDÿQDDXWD 5H]LGHQFH.DPSDSOQĚVSOŁXMHSŐHGVWDYXRMHGLQHÿQpPPRGHUQtPE\GOHQtYVUGFLGĚMLQZZZUH]LGHQFHNDPSDF] 5H]LGHQFH.DPSD²WKHOX[XU\UHVLGHQWLDOFRPSOH[²FRPHVRQWRWKHPDUNHWZLWKWKLVH[WUDRUGLQDU\RIIHURIDXQLTXHÁDWVLWXDWHGRQWKHWKÁRRU%HVLGHVDEHDXWLIXOSDQRUDPDRI ZRUOGUHQRZQHG3UDJXH&DVWOHWKH/HVVHU6LGHDQG&KDUOHV%ULGJHIXWXUHUHVLGHQWVZLOOHQMR\WKHXQIRUJHWWDEOHDWPRVSKHUHRIWKLV1HR5HQDLVVDQFHUHVLGHQWLDOEXLOGLQJRQWKHHGJH RI.DPSD3DUNGDWLQJIURP7KHDGYDQWDJHVRIWKLVÁDWDUHPKLJKDLU\FHLOLQJVLQWKHOLYLQJURRPVÀQLVKLQJRIWKHÁDWLQWHULRUDFFRUGLQJWRWKHPLQLPXPUHTXLUHPHQWVIRU EXLOGLQJLQVSHFWLRQDSSURYDODOORZLQJIRUDPD[LPXPGHJUHHRILQGLYLGXDOLW\DQGWKHRSWLRQRIH[WHQGLQJWKHVXUIDFHDUHDWRP7KHZKROHEXLOGLQJFRPSULVLQJXQLWVZDVUHVWRUHGDWH[FHSWLRQDOFRVW'HVSLWHWKHFRPIRUWDEO\IXUQLVKHGLQWHULRUZLWKPRGHUQHOHPHQWVWKHEXLOGLQJKDVUHWDLQHGLWVDQFLHQWFKDUPWRPHHWWKHGHPDQGLQJUHTXLUHPHQWVIRUWKH protection of historical buildings. The original facade and stucco decoration have been retained. The communal interior is complemented by the original wrought-iron staircase and ZRRGHQUHOLHIVGHFRUDWLQJWKHHQWUDQFHVRILQGLYLGXDOÁDWV$VDFRQWUDVWQHZWHFKQRORJLHVDUHUHSUHVHQWHGE\WKHPRGHUQJODVVOLIWDQGXQLTXHFDUSDUNLQJVWDFNHU5H]LGHQFH.DPSDIXOO\PHHWVWKHLGHDVRIGLVWLQFWLYHPRGHUQGZHOOLQJVWHHSHGLQKLVWRU\ZZZUH]LGHQFHNDPSDF] ǩǷǴǾǹȇǵ DzǴǷǴȅǹȇǵ ǻǼǺDZǶǾ 5H]LGHQFH .DPSD ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾ ǹǬ ǼȇǹǶDZ ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ ǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺDZ ǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǵ ǶǮǬǼǾǴǼȇ ǶǺǾǺǼǬȋ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǹǬ ǻǼDZǽǾǴDzǹǺǸ ǻȋǾǺǸ ȉǾǬDzDZ ǜDZdzǴǰDZǹȂǴǴǎǰǺǻǺǷǹDZǹǴDZǶǻǺǾǼȋǽǬȊȅDZǸǿǻǬǹǺǼǬǸǹǺǸǿǮǴǰǿǹǬǮǽDZǸǴǼǹǺǴdzǮDZǽǾǹȇǵǛǼǬDzǽǶǴǵǏǼǬǰǼǬǵǺǹǘǬǷǬǝǾǼǬǹǬǴǖǬǼǷǺǮǸǺǽǾǮȇǽǸǺDzDZǾDZǹǬǽǷǬǰǴǾȈǽȋǿǹǴǶǬǷȈǹǺǵǬǾǸǺǽȀDZǼǺǵ DzǴǷǺǯǺǶǮǬǼǾǴǼǹǺǯǺǰǺǸǬǮǽǾǴǷDZǹDZǺǼDZǹDZǽǽǬǹǽǻǺǽǾǼǺǵǶǴǯǺǰǬǹǬȁǺǰȋȅDZǯǺǽȋǹǬǶǼǬȊǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺǻǬǼǶǬǖǬǸǻǬǝǼDZǰǴǻǼDZǴǸǿȅDZǽǾǮǶǮǬǼǾǴǼȇǮȇǽǺǾǬǻǺǾǺǷǶǺǮǸDZǾǼǬǮǹǬǻǺǷǹDZǹǹȇȁ ǽǮDZǾǺǸǶǺǸǹǬǾǬȁǹǬǸǺǸDZǹǾǺǶǺǹȃǬǹǴȋǴǻǼǴDZǸǶǴ ǶǺǷǬǿǰǬȂǴǴ ǶǮǬǼǾǴǼǬǿDzDZǺǭDZǽǻDZȃDZǹǬǸǴǹǴǸǿǸǺǸǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋǴǹǾDZǼȈDZǼǬǽǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹǺǵǽǾDZǻDZǹȈȊǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷǴdzǬȂǴǴǾǬǶDzDZǽǿȅDZǽǾǮǿDZǾ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǼǬǽȄǴǼDZǹǴȋǻǷǺȅǬǰǴǶǮǬǼǾǴǼȇǰǺǸ2ǎȂDZǷǺǸǰǺǸDZǭȇǷǬǻǼǺǮDZǰDZǹǬǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿȊȅǬȋDZǯǺǽǾǴǷȊǼDZǽǾǬǮǼǬȂǴȋǻǺǽǬǸȇǸǮȇǽǺǶǴǸǽǾǬǹǰǬǼǾǬǸǽDZǵȃǬǽǮǰǺǸDZǶǮǬǼǾǴǼ ǙDZǽǸǺǾǼȋǹǬǶǺǸȀǺǼǾǬǭDZǷȈǹǺDZǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺǽǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǴȉǷDZǸDZǹǾǬǸǴdzǰǬǹǴDZǽǺȁǼǬǹǴǷǺǽǮǺǵǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǴǵȄǬǼǸǮǾǬǶǺǵǽǾDZǻDZǹǴȃǾǺǭȇǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǺǮǬǾȈǽǾǼǺǯǴǸǾǼDZǭǺǮǬǹǴȋǸǻǺǺȁǼǬǹDZ ǻǬǸȋǾǹǴǶǺǮǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇǍȇǷǽǺȁǼǬǹDZǹǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǵȀǬǽǬǰǴǷDZǻǹǺǵǰDZǶǺǼǚǭȅǴǵǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǴǵǴǹǾDZǼȈDZǼǰǺǸǬǿǶǼǬȄǬDZǾǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǬȋǶǺǮǬǹǬȋǷDZǽǾǹǴȂǬǴǰDZǼDZǮȋǹǹȇDZǼDZǷȈDZȀȇǶǺǾǺǼȇǸǴ ǰDZǶǺǼǴǼǺǮǬǹȇǮȁǺǰȇǮǺǾǰDZǷȈǹȇDZǶǮǬǼǾǴǼȇǬǹǺǮȇDZǾDZȁǹǺǷǺǯǴǴǮǰǺǸDZǮǽǮǺȊǺȃDZǼDZǰȈǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾǽǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǵǽǾDZǶǷȋǹǹȇǵǷǴȀǾǴǷǴǿǹǴǶǬǷȈǹǬȋǻǬǼǶǺǮǺȃǹǬȋǽǴǽǾDZǸǬǰǷȋǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǵ ǜDZdzǴǰDZǹȂǴȋǖǬǸǻǬǻǺǷǹǺǽǾȈȊǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿDZǾǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǴȋǸǺǭǿǹǴǶǬǷȈǹǺǸǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǸDzǴǷȈDZǮǽǬǸǺǸǽDZǼǰȂDZǴǽǾǺǼǴǴZZZUH]LGHQFHNDPSDF]

&HQDLQIRY5.3ULFHIURPWKH$JHQF\ǢDZǹǬǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǮǬǯDZǹǾǽǾǮDZǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady 100

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Bogner Woman Podzimâ&#x20AC;&#x201C;Zima 2012/13 www.bogner-fashion.cz


14 let zkušeností DSŐLEOLæQĚDNWXiOQtFKQHPRYLWRVWt

352'(-5'-XQJPDQQRYD5R]WRN\X3UDK\.ÿ 3URGHMH[NOX]LYQtYLO\ RE\WQiSORFKDP2 VH]DKUDGRXDYQLWŐQtPY\KŐtYDQëPED]pQHPSRNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFL]U9KODYQtPSRVFKRGtVHQDFKi]tKDODYHONëRWHYŐHQëREëYDFtSRNRMVNUEHPNXFK\QĚORæQLFHDNRXSHOQ\1DVSRGQtPSRGODætORæQLFHDNRXSHOQDSUDFRYQD KHUQDSUiGHOQDVNODGDJDUiæSURYR]\ GDOätSDUNPtVWDXGRPX 'ŢPMHY\EDYHQDODUPHPYHQNRYQtPLYQLWŐQtPNUEHPGiONRYĚRYOiGDQRX EUiQRXDHOY\WiSĚQtP3RGODK\SORYRXFtDGODæED'ŢPMHYEOt]NRVWL5LYHUVLGHäNRO\DPH]LQiURGQtäNRO\,639HOPLGREUpVSRMHQtGRFHQWUD3UDK\

+286()256$/(-XQJPDQQRYD5R]WRN\X3UDK\&=. %HDXWLIXOYLOOD WRWDOVSDFHVTP ZLWKJDUGHQDQGKHDWHGLQGRRUVZLPPLQJSRRO FRPSOHWHUHQRYDWLRQLQ 2QWKHPDLQÁRRU²HQWU\KDOO ODUJHRSHQVSDFHOLYLQJURRPZLWKÀUHSODFHNLWFKHQEHGURRPVDQGEDWKURRPV2QWKHORZHUÁRRU²JXHVWEHGURRPEDWKURRPRIÀFHSOD\URRP ODXQGU\VWRUDJHDQGJDUDJHIRUFDUV IXUWKHUSDUNLQJVSDFHVRIIVWUHHWSDUNLQJ 7KHKRXVHLVHTXLSSHGZLWKDODUPV\VWHPRXWGRRUÀUHSODFHDXWRPDWLFJDWHDQGHOHFWULFDOKHDWLQJ7KHKRXVHLVORFDWHGFORVHWR5LYHUVLGH6FKRRODQG,636FKRRO9HU\JRRGDFFHVVLELOLW\WR3UDJXHFHQWUH

www.happyhouserentals.com

.G\NROLYMVWHXQiVYtWiQL

WE OFFER THE BEST PROPERTY MANAGEMENT IN PRAGUE. CHECK IT OUT! 102

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


14 years of experience DQGDURXQGFXUUHQWO\OLVWHGSURSHUWLHV

Happy House Rentals, Ltd. -XQJPDQQRYD 3UDJXH 7HO *60 LQIR#KDSS\KRXVHUHQWDOVFRP

3521É-(01D+UREFL1RYp0ĚVWR3UDKD.ÿPĚVtF 3URQiMHPOX[XVQtKR]DŐt]HQpKRE\WXVEDONRQHPDGYĚPDPUDPRURYëPLNRXSHOQDPL PRæQRSURQDMPRXWLQH]DŐt]HQp]D.ÿ PĚVtF %\WMHYHWŐHWtPSDWŐHFLKORYpEXGRY\VYëWDKHP.XFK\ŁMHSOQĚY\EDYHQDPRGHUQtPLVSRWŐHELÿL9ëERUQiGRVWXSQRVWGRFHQWUDPĚVWDDREÿDQVNiY\EDYHQRVW UHVWDXUDFHREFKRG\ 1HGDOHNRMHYë]QDPQiSUDæVNiSDPiWND9\äHKUDGVUR]OHKOëPSDUNHPDNUiVQëPYëKOHGHP QD3UDKX7UDPYDMRYi]DVWiYND²PLQXW\FKŢ]HRGGRPX

)255(171D+UREFLVWUHHW1RYp0ĚVWR3UDJXH&=.PRQWK /X[XU\IXUQLVKHGWZREHGURRPDSDUWPHQWZLWKEDOFRQ\DQGWZRPDUEOHEDWKURRPV FDQEHDOVRUHQWHGXQIXUQLVKHG²WKHSULFHLV&=. PRQWK $SDUWPHQWLVVLWXDWHGRQWKHWKLUGÁRRURIDEULFNEXLOGLQJZLWKDQHOHYDWRU7KHNLWFKHQLVIXOO\HTXLSSHGZLWKPRGHUQDSSOLDQFHV7KH DSDUWPHQWLVORFDWHGQHDUWKHFLW\FHQWHU([FHOOHQWDPHQLWLHV UHVWDXUDQWVVKRSV 1HDUE\LVDVLJQLÀFDQW3UDJXHVPRQXPHQW9\äHKUDGZLWK DODUJHSDUNDQGDEHDXWLIXOYLHZRIWKHFLW\7UDPVWRS²PLQXWHVZDONIURPWKHKRXVH

www.happyhouserentals.com

<RXDUHZHOFRPHWRVWRSE\DQ\WLPH

SALES | LONG TERM | MIDTERM | SHORT TERM RENTALS | OFFICES | FACILITY MANAGEMENT 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

103


Bogner Woman Podzimâ&#x20AC;&#x201C;Zima 2012/13 www.bogner-fashion.cz


)RFXVHGRQOX[XU\

Ibsenova, Praha 2 - Vinohrady

pronájem / rent

Reprezentativní, velmi prostorný byt s balkonem, nacházející se ve 4. patře zrekonstruovaného domu s výtahem ve vyhledávané lokalitě Prahy 2 - Vinohrady. Tento byt nabízí 4 ložnice, obývací pokoj, jídelnu, plně vybavenou kuchyň, 3 koupelny, extra toaletu a komoru. Možnost využití parkovacího místa v garáži, které je již zahrnuté v ceně nájmu. Luxusní bydlení pro náročné klienty v atraktivní lokalitě s výhledem na kostel sv. Ludmily a Náměstí Míru. Výborná dopravní dostupnost, jen pár kroků od stanice metra. Luxurious and very spacious apartment on the 4th floor in a newly reconstructed building with a lift, located in sought after locality Vinohrady. The apartment is unfurnished and comprises 4 bedrooms, 3 bathrooms, living room, dining room, fully equipped kitchen, extra toilet and pantry. There is also balcony and 1 garage parking space which is already included in the rent. Comfortable living for ambitious clients in attractive locality with great traffic connection.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 95 000 CZK LEXXUS EXXUS XXUS XUS USS a.s., a.s a.s. .s., s.,., Millennium Mill Mille M Mil Mi Millenn Millen illenn lenni enniu nnium nniu nium ium um m Plaza, Pla Plaz Plaza aza, za, a, V Celnici 10, 0, 110 0, 11 11 10 0 00 Praha 1 tel.: +420 420 20 0 221 21 111 1 11 11 1 922, 92 922 22, 2, www.lexxusnorton.cz, www w ww www. ww.lex ww.le w.lexx .lexx exxu xxus xusn usno sno nort orto rton ton on.c n.cz e-mail: ailil: ai ail: iill:l: info@lexxusnorton.cz iin inf info nff n


)RFXVHGRQOX[XU\

Na Hřebenkách, Praha 5 - Smíchov

pronájem / rent

Reprezentativní a vzdušný penthouse se nachází v 6. patře moderního projektu “XY” v žádané lokalitě Prahy 5 - Smíchova. Prostorný obývací pokoj s plně vybaveným moderním kuchyňským koutem, 3 ložnice, 2 koupelny, sauna a extra toaleta. Předností bytu je velkolepá terasa s bazénem, ze které je krásný výhled na panorama Prahy. K bytu náleží 2 garážové parkovací stání a sklep. Rezidenti také mohou využívat saunu, bazén, fitness a squashový kurt a 24/7 recepci s ostrahou. Luxusní bydlení pro náročné klienty s výbornou dostupností do centra a do mezinárodních škol. Luxurious spacious duplex penthouse situated on 6th floor of a new modern project “XY” in quiet area of Prague 5 - Smíchov. Living room with fully equipped modern kitchen corner, 3 bedrooms, 2 bathrooms, sauna and extra toilet. Huge advantage is large terrace with swimming pool and breathtaking view over the city. There are 2 parking spaces and cellar assigned to the aparment. Residents can use common sauna, swimming pool, fitness and squash court, 24/7 security and reception desk. Luxurious living for demanding clients with easy access to the city centre and international schools.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 170 000 CZK 106

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

LEXXUS EXXUS XXUS XUS USS a.s., a.s a.s. .s., s.,., Millennium Mill Mille M Mil Mi Millenn Millen illenn lenni enniu nnium nniu nium ium um m Plaza, Pla P Plaz laza aza, za, a, V Celnici 10, 0, 11 0, 11 110 10 0 00 Praha 1 tel.: +420 420 20 0 221 21 111 11 111 1 922, 92 922 22, 2, www.lexxusnorton.cz, w ww www www. ww.lex ww.le w.lexx .lexx exxu xxus xusn usno sno nort orto rton ton on.c n.cz e-mail: ailil: ai ail: iill:l: info@lexxusnorton.cz iin inf info nff n


)RFXVHGRQOX[XU\

Hanzelkova, Praha 6 - Dejvice

pronájem / rent

Reprezentativní polovina domu, nacházející se v prestižní části Prahy 6 - Hanspaulka. Tento dům (200 m2) je nezařízený a nabízí na 4 podlažích obývací pokoj s výhledem na Pražský hrad, plně vybavený kuchyňský kout s jídelní částí a vstupem na zahradu (100 m2), 4 ložnice, 3 koupelny a extra toaletu. K domu náleží velká terasa s malebným výhledem na panorama Prahy, sklep a garáž pro 2 auta. Luxusní bydlení, vhodné pro rodinu s dětmi, s výbornou dostupností do mezinárodní školy ISP v Nebušicích, do centra i na letiště. Luxurious semi-detached house, located in the prestigious district of Prague 6 - Hanspaulka. The house (200 sqm) is unfurnished and on 4 floors offers: living room with a view of Prague Castle, fully equipped kitchen corner with dining area and access to garden (100 sqm), 4 bedrooms, 3 bathrooms and extra toilet. The house has a large terrace with a beautiful view over the city, basement and garage for 2 cars. Luxury living, suitable for families with children, with excellent access to the International School of Prague in Nebušice, the city center and the airport.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 100 000 CZK LEXXUS EXXUS XXUS XUS USS a.s., a.s a.s. .s., s.,., Millennium Mille M Mil Mi Millenn Millen Mill illenn lenni enniu nnium nniu nium ium um m Plaza, Pla P Plaz laza aza, za, a, V Celnici 10, 0, 110 0, 11 11 10 0 00 Praha 1 tel.: +420 420 20 0 221 21 111 1 11 11 1 922, 92 922 22, 2, www.lexxusnorton.cz, w ww www www. ww.lex ww.le w.lexx .lexx exxu xxus xusn usno sno nort orto rton ton on.c n.cz e-mail: ailil: ai ail: iill:l: info@lexxusnorton.cz iin inf info nff n


Pronájem | Ibsenova | Vinohrady | Praha 2 | 250 m2 | 100 000 Kè / mìsíc VÝJIMEÈNÝ REKONSTRUOVANÝ BYT 6+1, terasa a balkony (80 m2 ORçQLFHSUDFRYQDPUDPRURYpNRXSHOQ\YìWDKSĨtPRGRE\WX YìKOHGQD9LQRKUDGVNpGLYDGORDNRVWHOVY/XGPLO\QDQiPęVWt0tUXSUDFRYQtSORFK\]SĨtURGQtKRNDPHQHVSRWĨHELĀH0LHOHSUDĀND VXåLĀNDSģYRGQtSDUNHW\SģYRGQtUHSDVRYDQiGĨHYęQiRNQDDGYHĨHLQWHUQHWVDWHOLWDODUP3DUNRYiQtYSRG]HPQtJDUiçL1DGVWDQGDUGQt E\WYSDWĨHNRPSOHWQę]UHNRQVWUXRYDQpVHFHVQtEXGRY\VYìERUQRXGRSUDYQtGRVWXSQRVWt (;&(37,21$/)8//<5()85%,6+('$3$570(17WHUUDFHDQGEDOFRQLHV P2 IRXUEHGURRPVVWXG\WKUHHPDUEOHEDWKURRPVOLIWWRWKH DSDUWPHQWYLHZVRIWKH9LQRKUDGVNp7KHDWHUDQG6W/XGPLOD&KXUFKRQ1iPęVWt0tUX6TXDUHSDUTXHWIORRUVVWRQHNLWFKHQFRXQWHUV0LHOH DSSOLDQFHVZDVKHUGU\HURULJLQDOUHILQLVKHGZRRGZRUN,QWHUQHWVDWHOOLWHDODUP8QGHUJURXQGSDUNLQJ+LJKTXDOLW\ILUVWIORRUDSDUWPHQWLQD IXOO\UHIXUELVKHG$UW1RXYHDXEXLOGLQJVWHSVIURPPHWURDQGWUDPV

108

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


PronĂĄjem | NavrĂĄtilova | NovĂŠ MĂŹsto | Praha 1 | 162 m2 | 50 000 Kè / mĂŹsĂ­c '(6,*129ĂŤ0(=21(7NNNRXSHOQ\WRDOHWDSURKRVW\NUEGĨHYÄ&#x2122;QpSRGODK\EH]SHÄ&#x20AC;QRVWQtGYHĨHDWHOLpURYiRNQDYHVWDYÄ&#x2122;Qp~ORçQp SURVWRU\SUDÄ&#x20AC;NDNXFK\Ä&#x17E;VNpVSRWĨHELÄ&#x20AC;H0LHOHDODUP3URVWRUQĂŹE\WYSDWĨHNODVLFNpKRÄ&#x20AC;LQçRYQtKRGRPXVYĂŹWDKHPYNOLGQpXOLFL v atraktivnĂ­ lokalitĂŹ jen pĂĄr minut chĂšze na VĂĄclavskĂŠ a Karlovo nĂĄmĂŹstĂ­ se stanicemi metra a èetnĂ˝mi tramvajovĂ˝mi spoji. SPLIT-LEVEL DESIGN APARTMENT, three bedrooms, two bathrooms, guest toilet, fireplace, wood floors, security door, atelier windows, built-in storage, washer, Miele kitchen appliances, alarm. Spacious and airy attic apartment situated on the fifth floor of a traditional building with a lift in a quiet street in an attractive central location within walking distance of Wenceslas and Karlovo Squares with metro and tram connections.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521Ă&#x2030;-(0,/($6(,ĆśÇ&#x2021;ĆťÇ&#x201E;ƺƜ3526,1(&,'(&(0%(5,ĆşĆťÇ ĆśĆˇÇ&#x2021;Ç&#x201C;

109


PronĂĄjem | Na HøebenkĂĄch | SmĂ­chov | Praha 5 | 320 m2 | 60 000 Kè / mĂŹsĂ­c SLUNNĂ? MEZONET 6+1, 120 m2WHUDVORçQLFNRXSHOQ\REĂŹYDFtSRNRMYHVW\OX]LPQt]DKUDG\YHONiMtGHOQDKDOD]DKUDGDVSHUJRORX SDUNHW\SÄŁYRGQtYHVWDYÄ&#x2122;Qp~ORçQpSURVWRU\DODUPVDWHOLW*DUiçSURGYDYR]\3RGNURYQtE\WVNUiVQĂŹPYĂŹKOHGHPQD3UDKXYHGUXKpP SDWĨHYLO\]UVLWXRYDQpYNOLGQpXOLFLYEOt]NpPGRVDKXNRPHUÄ&#x20AC;QtKRFHQWUD1RYĂŹ6PtFKRYDVWDQLFHPHWUD$QGÄ&#x2122;OSiUPLQXWMt]G\RG IUDQFRX]VNpKRO\FHD 6811<63/,7/(9(/$3$570(17P2 of terraces, five bedrooms, three bathrooms, living room in the style of a winter garden, large dining URRPKDOOORYHO\PDWXUHJDUGHQZLWKDSHUJRODSDUTXHWIORRUVDODUPVDWHOOLWH'RXEOHJDUDJH$WWLFDSDUWPHQWZLWKIDUUHDFKLQJYLHZVRQWKH VHFRQGIORRURIDYLOODORFDWHGLQDTXLHWVWUHHWRIDVRXJKDIWHUUHVLGHQWLDODUHDZLWKTXLFNDFFHVVWR1RYĂŹ6PtFKRYVKRSSLQJ]RQHDQG$QGÄ&#x2122;O metro, and within walking distance of the French School.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

110

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Pronájem | 'ROQt%ĨHçDQ\_3UDKD]iSDG_P2 | .Ā / mìsíc =$čÌ=(1ë'(6,*129ëč$'29ë'Đ0WHUDVDD]DKUiGNDNRXSHOQ\EDONRQåDWQDSUiGHOQtNRPRUDWRDOHWDSURKRVW\NUE GHVLJQRYìQiE\WHNDY\EDYHQtODPLQiWRYpSORYRXFtSRGODK\YHVWDYęQp~ORçQpSURVWRU\SUDĀNDVXåLĀND79DODUP3DUNRYiQtSĨHGGRPHP 5RGLQQìGģPVLWXRYDQìYNOLGQpUH]LGHQĀQtĀWYUWLVGREURXREĀDQVNRXY\EDYHQRVWtVSRXVWRX]HOHQęU\EQtN\GęWVNìPLKĨLåWLDĀHWQìPL PRçQRVWPLVSRUWRYQtKRY\çLWt )8//<)851,6+(''(6,*172:1+286(JDUGHQZLWKSDWLRWKUHHEHGURRPVWZREDWKURRPVZDONLQFORVHWEDOFRQ\ODXQGU\URRPJXHVWWRLOHW ILUHSODFHGHVLJQIXUQLWXUHDQGHTXLSPHQWODPLQDWHGIORDWLQJIORRUVORWVRIEXLOWLQZDUGUREHVZDVKHUGU\HU79DODUP3DUNLQJLQIURQWRIWKH KRXVH)DPLO\KRXVHORFDWHGLQDUHVLGHQWLDODUHDZLWKJRRGDPHQLWLHVORWVRIJUHHQHU\SRQGVFKLOGUHQ·VDQGVSRUWVIDFLOLWLHV

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

111


Pronájem | Na hrobci | Nové Mìsto | Praha 2 | 130 m2 | 85 000 Kè / mìsíc /8;861Ì1É%č(æ1Ì%<7NNRWHYĨHQìYìKOHGQD9\åHKUDG9OWDYXDåLURNpRNROtNRXSHOQ\EDONRQKDODåSLĀNRYpPDWHULiO\YĀ PUDPRUXDH[RWLFNpKRGĨHYDYNRXSHOQiFKDNXFK\QLY\VRNpVWURS\YHONiRNQDSDUNHW\YHVWDYęQpVNĨtQęEH]SHĀQRVWQtGYHĨHVWPtYDĀH VYęWHOWĨL7983&SUDĀNDVXåLĀND=DĨt]HQìGHVLJQRYìE\WYHSDWĨHNRPSOHWQę]UHNRQVWUXRYDQpKRĀLQçRYQtKRGRPXVYìWDKHPQD QiEĨHçt9OWDY\VYìERUQiGRSUDYQtGRVWXSQRVWt +,*+48$/,7<5,9(5%$1.$3$570(17ZRQGHUIXORSHQYLHZVRIWKH9\åHKUDG&DVWOHDQGWKH9OWDYDULYHUWZREHGURRPVWZR EDWKURRPVEDOFRQ\WRSPDWHULDOVLQFOPDUEOHDQGH[RWLFZRRGLQWKHEDWKURRPVDQGNLWFKHQSDUTXHWIORRUVKHDWHGEDWKURRPIORRUV KLJKFHLOLQJVODUJHZLQGRZVOLJKWGLPPHUVWKUHH79V83&FDEOHZDVKHUGU\HU)XOO\IXUQLVKHGIRXUWKIORRUGHVLJQDSDUWPHQWLQDIXOO\ UHIXUELVKHGWUDGLWLRQDOEXLOGLQJZLWKDOLIWZLWKYHU\JRRGWUDQVSRUWDWLRQFRQQHFWLRQV

112

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


PronĂĄjem | DuĹĄnĂ­ | StarĂŠ MĂŹsto | Praha 1 | 169 m2 | 80 000 Kè / mĂŹsĂ­c LUXUSNĂ? BYT 3+1 PO KOMPLETNĂ? REKONSTRUKCI, 2 balkony, 2 koupelny, obĂ˝vacĂ­ pokoj s jedineènĂ˝m flĂĄdrovanĂ˝m stropem a arkýøem s vĂ˝hledem na StaromĂŹstskĂŠ nĂĄmĂŹstĂ­, ĹĄatna, toaleta pro hosty, velkĂĄ vstupnĂ­ hala, ĹĄtuky, dubovĂŠ parkety, centrĂĄlnĂ­ vysavaè, praèka, VXĂĽLÄ&#x20AC;NDVDWHOLW3URVWRUQĂŹE\WYHSDWĨHUHQRYRYDQpKRNODVLFNpKRÄ&#x20AC;LQçRYQtKRGRPXVYĂŹWDKHPDPQRçVWYtPSÄŁYRGQtFK]DFKRYDQĂŹFK SUYNÄŁYNOLGQpXOLFLSiUNURNÄŁRG6WDURPÄ&#x2122;VWVNpKRQiPÄ&#x2122;VWt TOP QUALITY FULLY REFURBISHED APARTMENT, two balconies, two bedrooms, two bathrooms, living room with a unique painted ceiling and bay windows with a view of the Old Town Square, walk-in closet, guest toilet, generous entrance hall, stucco details, oak parquet floors, central vacuum, washer, dryer, satellite. Fourth floor apartment in a beautifully renovated building with a lift in a quiet street moments from the Old Town Square and major historic sights.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521Ă&#x2030;-(0,/($6(,ĆśÇ&#x2021;ĆťÇ&#x201E;ƺƜ3526,1(&,'(&(0%(5,ĆşĆťÇ ĆśĆˇÇ&#x2021;Ç&#x201C;

113


Pronรกjem | Klรกnovice | Praha 9 | 220 m2 | 80 000 Kรจ / mรฌsรญc 129ฤ…3267$9(1ร‰9,/$ORรงQLFHNRXSHOQ\WHUDV\P2SฤฃGQtSURVWRUKDODรฅDWQDVXWHUpQVQฤ™NROLNDPtVWQRVWPLSUiGHOQD VNODGRYpSURVWRU\GฤจHYฤ™QpSDUNHW\DGODรงEDNUESO\QRYpY\WiSฤ™QtYLGHRWHOHIRQDODUP*DUiรงDSDUNRYiQtQDSR]HPNX1RYiVOXQQi YLODVNUiVQฤ™XSUDYHQRX]DKUDGRXYNOLGQpUH]LGHQฤ€QtREODVWLYEOt]NRVWL.OiQRYLFNpKROHVDDJROIRYpKRKฤจLรฅWฤ™VU\FKORXGRVWXSQRVWtGR FHQWUD3UDK\ %5$1'1(:+286(IRXUEHGURRPVWKUHHEDWKURRPVWHUUDFHVP2DWWLFVSDFHKDOOZDONLQFORVHWEDVHPHQWZLWKWZRODUJH URRPVODXQGU\URRPVWRUDJHZRRGSDUTXHWIORRUVDQGWLOHVILUHSODFHJDVKHDWLQJYLGHRHQWU\SKRQHDODUP*DUDJHSOXVSDUNLQJRQWKH SORW1HZVXQQ\IDPLO\YLOODZLWKDEHDXWLIXOODQGVFDSHGJDUGHQLQDSHDFHIXOUHVLGHQWLDODUHDLQFORVHYLFLQLW\RIWKH.OiQRYLFNรฌIRUHVWDQGD JROIFRXUVHZLWKJRRGDFFHVVWR3UDJXH

114

1(-/(3ฤรŒ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ว‚วŠวŽวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“


Pronรกjem | -LรงQt | Zรกbรฌhlice | Praha 4 | 263 m2 | 60 000 Kรจ Pฤ™VtF LUXUSNร ZAร˜รZENร VILA 4+kk, 36 m2WHUDVORรงQLFHYHONiSUDFRYQDNRXSHOQ\EDONRQรฅDWQDSUiGHOQtNRPRUDYLQQรฌVNOHSOX[XVQt Y\EDYHQtDPDWHULiO\GฤจHYฤ™QpSRGODK\DY\WiSฤ™QiGODรงEDYHVWDYฤ™Qp~ORรงQpSURVWRU\NUERYiNDPQDHOHNWULFNpY\WiSฤ™QtSUDฤ€NDVXรฅLฤ€ND DODUPSULYiWQt]DKUDGDVMH]tUNHPSHUJRORXD]DKUDGQtPGRPNHP3DUNRYiQtQDSR]HPNX3ฤฃYDEQiPRGHUQtYLODVNUiVQฤ™XSUDYHQRX ]DKUDGRXYNOLGQpUH]LGHQฤ€Qtฤ€WYUWLVHVSRXVWRX]HOHQฤ™ HIGH STANDARD FURNISHED VILLA, 36 m2RIWHUUDFHVWKUHHEHGURRPVODUJHVWXG\WZREDWKURRPVEDOFRQ\ZDONLQFORVHWODXQGU\ URRPZLQHFHOODUWRSTXDOLW\HTXLSPHQWPDWHULDOVDQGILQLVKHVZRRGIORRUVDQGKHDWHGWLOHVEXLOWLQVWRUDJHVORZEXUQLQJVWRYHHOHFWULF KHDWLQJZDVKHUGU\HUDODUPSULYDWHODQGVFDSHGJDUGHQZLWKDSRQGSHUJRODDQGJDUGHQKRXVH3DUNLQJRQWKHSORW&KDUPLQJPRGHUQ YLOODLQDTXLHWJUHHQUHVLGHQWLDOQHLJKERUKRRG

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521ร‰-(0,/($6(,ฦถว‡ฦปว„ฦบฦถ3526,1(&,'(&(0%(5,ฦบฦปวฦถฦทว‡ว“

115


Pronájem | U Vojanky | Košíøe | Praha 5 | 144 m2 | 38 000 Kè / mìsíc STYLOVÝ BYT 3+kk, terasy 77 m2]DKUiGNDORçQLFHNRXSHOQDWRDOHWDSURKRVW\YVWXSSĨtPR]YìWDKXGĨHYęQpSRGODK\YHVWDYęQp VNĨtQęQiE\WHNQDPtUXSURVNOHQiVWęQDIUDQFRX]VNiRNQDYLGHRWHOHIRQSO\QRYìNRWHOJDUiçRYpVWiQtVNOHS3URVWRUQìE\WVQHUXåHQìP YìKOHGHPQD]DOHVQęQìVYDKVLWXRYDQìYSDWĨHMHGLQHĀQpKRSURMHNWX9LOOD9RMDQNDNWHUìE\ORFHQęQFHQRX*UDQG3UL[DUFKLWHNWģ YU6QDGQiGRVWXSQRVWGRFHQWUD STYLISH APARTMENT, 77 m2RIWHUUDFHVJDUGHQWHUUDFHEHGURRPVEDWKURRPJXHVWWRLOHWGLUHFWHQWU\IURPWKHOLIWZRRGHQIORRUVEXLOWLQ ZDUGUREHVFXVWRPPDGHIXUQLWXUHJODVVZDOO)UHQFKZLQGRZVYLGHRHQWU\SKRQHJDVERLOHUJDUDJHSDUNLQJFHOODU6SDFLRXVDSDUWPHQWRQWKH 1stIORRURIWKHXQLTXH9LOOD9RMDQNDSURMHFWDZDUGHG*UDQG3UL[RI$UFKLWHFWVLQRIIHULQJYLHZVRIWKHVXUURXQGLQJIRUHVWHGKLOOVLGHVDQGHDV\ DFFHVVWRWKHFLW\FHQWUH

116

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Pronájem | Kamýk | Praha 4 | 680 m2 | 200 000 Kè / mìsíc VILA S VNITØNÍM BAZÉNEM, SAUNOU A VÝTAHEM, 6+kk, 4 koupelny, 250 m2 relaxaèní zóna, 3 terasy, galerie s knihovnou, šatna, OX[XVQtY\EDYHQtYtĨLYNDSO\QRYpWRSHQtSUDĀNDVXåLĀND79VDWHOLWDODUP*DUiçSURYR]\$W\SLFNi]DĨt]HQiĀW\ĨSRGODçQtYLOD YNOLGQpYLORYpĀWYUWLYEOt]NpPGRVDKXOHVģSDUNģDĀHWQìFKVSRUWRYLåĢVGREURXGRVWXSQRVWtGRFHQWUDSiUPLQXWRGEULWVNp PH]LQiURGQtåNRO\DQiNXSQtKRFHQWUD1RYRGYRUVNi3OD]D 02'(51+286(:,7+$1,1'2256:,00,1*322/VDXQDOLIWIRXUEHGURRPVVWXG\IRXUEDWKURRPVP2 relaxation area, three WHUUDFHVWRSTXDOLW\HTXLSPHQWZKLUOSRROJDVKHDWLQJZDVKHUGU\HU79VDWHOOLWHDODUP*DUDJHSDUNLQJIRUIRXUFDUV)XOO\IXUQLVKHG YLOODLQDTXLHWUHVLGHQWLDODUHDLQFORVHYLFLQLW\RIZRRGVSDUNVDQGVSRUWVIDFLOLWLHVZLWKJRRGFRQQHFWLRQWRWKHFLW\FHQWHUPLQXWHVIURP WKH%ULWLVK,QWHUQDWLRQDO6FKRRODQGWKH´1RYRGYRUVNi3OD]DµVKRSSLQJPDOO

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

117


Rodinný dům 6+kk, 232 m2, Rudná – Praha západ | 38 000 Kč / měsíčně Zařízený rodinný dům se zahradou v klidné vilové čtvrti s výbornou dostupností na D5, 10 minut k metru, 15 minut na letiště. 4 ložnice, 3 koupelny, obývací pokoj s kuchyní, terasa, komora, společenská místnost, sklad, francouzská okna, plovoucí podlahy a dlažba, vestavěné skříně, pračka, myčka, TV, alarm. Garáž. Furnished family house with a garden in a green residential area convenient to the D5 highway, 10 minutes to metro, 15 minutes to the airport. Four bedrooms, three bathrooms, living room with kitchen, terrace, storage room, family room, lots of French windows, floating floors and tiles, built-in wardrobes, washer, dishwasher, TV, alarm. Garage.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

118

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Rodinný dům 5+kk, 200 m2, Vokovice – Praha 6, Půlkruhová | 50 000 Kč / měsíčně Rekonstruovaný řadový dům v klidné lokalitě v blízkosti Šáreckého údolí, s rychlou dostupností do centra a mezinárodní školy ISP. Obývací pokoj s kuchyní, zimní zahrada, 4 ložnice, 2 koupelny, toaleta pro hosty, vstupní hala s vestavěnými skříněmi, vinný sklípek, krb, parkety, linoleum a dlažba, pračka, sušička. Parkování na pozemku. Refurbished town house in a quiet residential area close to the forest park Šárka Valley, the ISP school and the airport. Living room with kitchen, winter garden, four bedrooms, two bathrooms, guest toilet, entry hall with built-in wardrobes, wine cellar, fireplace, parquet, vinyl and tile floors, gas boiler, washer, dryer. Parking on the plot.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

119


Byt 2+kk, 48 m2, Vinohrady – Praha 2, Americká | 17 000 Kč / měsíčně Zařízený byt v 1. patře rekonstruovaného činžovního domu s výtahem pár minut chůze od stanice metra Náměstí Míru, v blízkosti Havlíčkových sadů. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna se sprchovým koutem, WC, vstupní chodba, dřevěné podlahy, bezpečnostní dveře, pračka, kuchyňské spotřebiče Bosch, videotelefon, sklep. Furnished first floor apartment in a reconstructed building with a lift, within easy reach of the Havlíčkovy Sady park and a few minute walk to Náměstí Míru metro station. Living room with kitchen, one bedroom, windowed shower bathroom, toilet, entry hall, wood floors, security door, washer, Bosch kitchen appliances, video entry phone, cellar.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

120

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 84 m2, Nové Město – Praha 1, Ve Smečkách | 25 000 Kč / měsíčně Nově zrekonstruovaný designový byt ve 2. patře činžovního domu bez výtahu pár kroků od Václavského náměstí s rychlým přístupem ke všem třem trasám pražského metra. Obývací pokoj s jídelním prostorem a kuchyní, 1 ložnice s šatnou a koupelnou se sprchovým koutem a WC, WC pro hosty, parkety, centrální vypínač, alarm. Newly refurbished bright design apartment situated on the 2nd floor of a building with no lift, a minute walk from Wenceslas Square with immediate access to all three Prague metro lines. Living room with kitchen and dining area, one bedroom with walk-in closet and en-suite shower bathroom with toilet, guest toilet, parquet floors, central switch, alarm.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

121


Byt 3+kk, 98 m2, Michle – Praha 4, Baarova | 17 500 Kč / měsíčně Nový byt s balkonem ve 3. patře nového rezidenčního komplexu s 24h recepcí v lokalitě s plnou vybaveností, v blízkosti obchodních center BB Centrum a Brumlovka, s rychlou dostupností do centra. Obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice, koupelna, WC pro hosty, klimatizace, spíž, dřevěné podlahy, alarm, sklep. Parkovací stání. New 3rd floor apartment with a balcony in a new residential development with 24-hour reception in a location with full amenities and the BB Centrum and Brumlovka shopping and office centers, with quick access to the city center. Living room with kitchen, two bedrooms, bathroom, guest toilet, air-conditioning, pantry, wood floors, alarm, cellar. Parking space.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

122

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+1, 73 m2, Staré Město – Praha 1, Revoluční | 25 000 Kč / měsíčně Rekonstruovaný designový byt se zachovanými původními prvky ve 4. patře funkcionalistického paláce s výtahem pár kroků od nábřeží Vltavy, pár minut chůze od stanice metra Náměstí Republiky. Obývací pokoj, 1 ložnice s koupelnou, kuchyň s jídelnou, komora, parkety, vestavěné úložné prostory, pračka, sušička, alarm. Architect designed fourth floor apartment with preserved original details in a Functionalist palace with lift, steps from the Vltava riverbank, a short walk from Náměstí Republiky metro station and the Palladium shopping mall. Living room, one bedroom with bathroom, eat-in kitchen, laundry room, parquet floors, built-in storage, washer, dryer, alarm.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

123


ApartmĂĄn Glass Suitet6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD 1MOÄŁTFSWJTPWBOâLMJNBUJ[PWBOâBQBSUNĂ&#x2C6;OTĂ&#x17E;äBTOâNJWâIMFEZOB'SBOUJĂ?LĂ&#x2C6;OTLPV[BISBEV EWÄŁNBMPäOJDFNJBQMOÄŁWZCBWFOPV LPVQFMOPV WFQBUÄżFEPNVTWâUBIFN0WĂ&#x2C6;MOâPUFWÄżFOâQSPTUPSPCâWBDĂ&#x201C;IPQPLPKFBLVDIZOÄŁTWFMLâNJGSBODPV[TLâNJPLOZ KĂ&#x201C;EFMOĂ&#x201C; TUÄ°MBCBMLĂ&#x2DC;O/PWPNÄŁTUTLĂ&#x2C6;MPLBMJUBTQBNĂ&#x2C6;ULBNJJOPÄĄOĂ&#x201C;NäJWPUFN7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPVPCSB[PWLPV %7% EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLB OPOTUPQCF[QFÄĄOPTUOĂ&#x201C;TMVäCBBOPOTUPQIPUMJOFĂ LMJEKFEOPVUâEOÄŁBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°WDFOÄŁ Fully serviced air-conditioned, two-bedroom, one full bathroom 4th ďŹ&#x201A;oor apartment with magniďŹ cent views of the Franciscan Garden, building with lift. Open-plan semi circular living and kitchen area with abundance of windows, dining table and balcony. New Town area known for sights and nightlife. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV, plasma screen, washing machine, 24-hour hotline, 24-hour security guard. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

124

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

prague-stay.com


ApartmĂĄn Magnetict6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCZt LLt1SBIBtPEFVSOPD "QBSUNĂ&#x2C6;OTLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFN EWÄŁNBMPäOJDFNJ LPVQFMOPVBTBNPTUBUOâN8$WF7PEJÄĄLPWÄŁVMJDJTWâIMFEFNOB'SBOUJĂ?LĂ&#x2C6;OTLPV [BISBEV QBUSPTWâUBIFNBOPOTUPQSFDFQDĂ&#x201C;1SPTUPSOâPCâWBDĂ&#x201C;QPLPKTQMOÄŁWZCBWFOâNLVDIZÄŞTLâNLPVUFNBGSBODPV[TLâNJPLOZ 7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPVPCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBTVĂ?JÄĄLB OPOTUPQSFDFQDFBIPUMJOFĂ LMJEKFEOPV UâEOÄŁ WâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°[BISOVUZWDFOÄŁ Fully serviced, two-bedroom apartment on Vodickova Street overlooking Franciscan Garden, 5th ďŹ&#x201A;oor with lift and 24-hour reception. Open-plan living and fully ďŹ tted kitchen area with an abundance of natural light. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer, 24-hour reception and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

$3$570Ă&#x2030;1<,$3$570(176,Ç Ć¸ĆśÇ&#x2021;Ç&#x2030;ĆżÇ&#x2021;ĆśÇ&#x2019;3526,1(&,'(&(0%(5,ĆşĆťÇ ĆśĆˇÇ&#x2021;Ç&#x201C;

125


ApartmĂĄn Deluxet6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt t1SBIBtPEFVSOPD 1MOÄŁTFSWJTPWBOâLMJNBUJ[PWBOâQPELSPWOĂ&#x201C;BQBSUNĂ&#x2C6;OTFEWÄŁNBMPäOJDFNJBEWÄŁNBLPVQFMOBNJ1SPTUPSOâPCâWBDĂ&#x201C;QSPTUPS QMOÄŁWZCBWFOĂ&#x2C6; LVDIZOÄŁ KĂ&#x201C;EFMOB MPäOJDFTWMBTUOĂ&#x201C;LPVQFMOPV ESVIĂ&#x2C6;QPELSPWOĂ&#x201C;MPäOJDF7,BSMPWÄŁVMJDJWCF[QSPTUÄżFEOĂ&#x201C;CMĂ&#x201C;[LPTUJ4UBSPNÄŁTUTLĂ?IPOĂ&#x2C6;NÄŁTUĂ&#x201C; WCVEPWÄŁ LUFSĂ&#x2C6;KFOBTF[OBNV6/&4$07CMĂ&#x201C;[LPTUJQBNĂ&#x2C6;UFL [Ă&#x2C6;CBWZBPCDIPEÄ°7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPV PCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBTFTVĂ?JÄĄLPVBOPOTUPQIPUMJOFĂ LMJEKFEOPVUâEOÄŁBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°WDFOÄŁ Fully serviced two-bedroom, two-bathroom, air-conditioned attic apartment on Karlova Street, next to Old Town Square in UNESCO protected building with 24-reception and lift. Spacious living room, fully ďŹ tted kitchen, dining area, ensuite master bedroom, second bedroom loft style. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

126

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

prague-stay.com


ApartmĂĄn Romantict6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCZt LLt1SBIBtPEFVSOPD 1MOÄŁTFSWJTPWBOâQPELSPWOĂ&#x201C;LMJNBUJ[PWBOâBQBSUNĂ&#x2C6;OTKFEOPVMPäOJDĂ&#x201C;OBDIĂ&#x2C6;[FKĂ&#x201C;DĂ&#x201C;TFW,BSMPWÄŁVMJDJWCVEPWÄŁTOPOTUPQSFDFQDĂ&#x201C; LUFSĂ&#x2C6; KFOBTF[OBNV6/&4$01SPTUPSOâPUFWÄżFOâPCâWBDĂ&#x201C;QSPTUPSTQMOÄŁWZCBWFOâNLVDIZÄŞTLâNLPVUFN7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[F TQMB[NPWPVPCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBTVĂ?JÄĄLB QSĂ&#x2C6;EFMOBBOPOTUPQIPUMJOFĂ LMJEBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°KFEOPV UâEOÄŁKTPV[BISOVUZWDFOÄŁ Fully serviced, air-conditioned one-bedroom attic apartment on Karlova Street, next to Old Town Square in UNESCO listed building with 24-hour reception. Spacious open-plan living and fully ďŹ tted kitchen area, laundry room. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine/dryer and 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

$3$570Ă&#x2030;1<,$3$570(176,Ç Ć¸ĆśÇ&#x2021;Ç&#x2030;ĆżÇ&#x2021;ĆśÇ&#x2019;3526,1(&,'(&(0%(5,ĆşĆťÇ ĆśĆˇÇ&#x2021;Ç&#x201C;

127


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | SokolovskĂĄ | Praha 9 | Libeò | 325 â&#x20AC;&#x201C; 1 980 m2 | 12 EUR / m2 / mĂŹsĂ­c NovĂĄ kancelåøskĂĄ budova tøídy A pøipravena k nastĂŹhovĂĄnĂ­ v lednu 2013! V bezprostøednĂ­ blĂ­zkosti stanice metra VysoèanskĂĄ (trasa B). SnadnĂĄ dostupnost do administrativnĂ­ch, obchodnĂ­ch i bankovnĂ­ch center, a to veĹĄkerĂ˝mi dopravnĂ­mi prostøedky. VybavenĂ­ zahrnuje NOLPDWL]DFLVLQGLYLGXiOQtPUHJXORYiQtPWHSORW\RWHYtUDWHOQiRNQDUHFHSFHDEH]SHÄ&#x20AC;QRVWQtVOXçED3RG]HPQtJDUiçRYpVWiQt ParkovacĂ­ stĂĄnĂ­ pro nĂĄvĹĄtĂŹvnĂ­ky. Ceny jsou uvedeny bez DPH. A new Class A office development ready for occupancy January 2013! In close vicinity to VysoèanskĂĄ (line B) metro station. Quick access to local office, retail and bank centers by all forms of transport. Air-conditioning offices with individual temperature control, openable windows, 24/7 reception and security service. Underground garage parking. Visitors parking. Prices are listed without VAT.

128

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | Vyskoèilova | Praha 5 | Michle | 390 â&#x20AC;&#x201C; 3 141 m2 | 11 EUR / m2 / mĂŹsĂ­c KancelåøskĂŠ prostory v modernĂ­ administrativnĂ­ budovĂŹ v blĂ­zkosti stanic metra BudĂŹjovickĂĄ a PankrĂĄc (linka C), dostupnĂŠ vlastnĂ­m shuttle EXVHP3UDçVNĂŹRNUXKLGiOQLFH'YEOt]NRVWL.DQFHOiĨVNpSURVWRU\O]HY\XçtYDWMDNRRSHQVSDFHÄ&#x20AC;LUR]Ä&#x20AC;OHQLWQDMHGQRWOLYpNDQFHOiĨH %XGRYDMHY\EDYHQDRWHYtUDWHOQĂŹPLRNQ\VYHQNRYQtPLçDOX]LHPL.DçGpSDWURPiYODVWQtVHUYURYQXNXFK\Ä&#x17E;N\GRVWDWHN:&NOLPDWL]DFLDWRSHQt K dispozici je 24 hodinovĂĄ recepce s ostrahou a jĂ­delna na pøízemĂ­. ServisnĂ­ poplatky 60 Kè/m2PÄ&#x2122;VtF&HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ $GPLQLVWUDWLYHEXLOGLQJRIIHUVPRGHUQRIILFHVSDFH,WLVHDVLO\DFFHVVLEOHIURP3UDJXHFLUFOHDQGWKH'KLJKZD\6KXWWOHEXVFRQQHFWVWKHEXLOGLQJ DQG3DQNUiFDQG%XGÄ&#x2122;MRYLFNiPHWURVWDWLRQV OLQH& )OH[LEOHOD\RXWRIILFHVSDFH)HDWXUHVLQFOXGHRSHQDEOHZLQGRZVH[WHUQDOVXQEOLQGV(DFK IORRULVIXOO\HTXLSSHGZLWKNLWFKHQHWWHDPSOHWRLOHWVDLUFRQGLWLRQKRXUVUHFHSWLRQDQGVHFXULW\,7URRPRQHDFKIORRUJURXQGIORRUFDIHWHULD available. Service charges CZK 60/m2PRQWK3ULFHVDUHOLVWHGZLWKRXW9$7

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

.20(5á1Ă&#x152;1(029,7267,,&200(5&,$/3523(57,(6,Ç Ç&#x2026;Ç&#x192;Ç&#x192;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x17D;ĆťÇ&#x2C6;Ç ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;3526,1(&,'(&(0%(5,ĆşĆťÇ ĆśĆˇÇ&#x2021;Ç&#x201C;

129


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | HvĂŹzdova | PankrĂĄc | Praha 4 | 206 m2 | 18,50 EUR / m2 / mĂŹsĂ­c ExkluzivnĂ­ zaøízenĂŠ kancelåøskĂŠ prostory ve 22. patøe modernĂ­ administrativnĂ­ budovy CITY TOWER s jedineènĂ˝m vĂ˝hledem na Prahu a okolĂ­. &HQDQiMPXMLçREVDKXMHYHĂĽNHUpOX[XVQtLQWHULpURYpY\EDYHQt%XGRYDMHVRXÄ&#x20AC;iVWtPXOWLIXQNÄ&#x20AC;QtKRFHQWUD&,7<VLWXRYDQpKRXSURVWĨHGSDQNUiFNp SOiQÄ&#x2122;Y3UD]H6QDGQiGRSUDYQtGRVWXSQRVWDSĨtPpQDSRMHQtQDVHYHURMLçQtPDJLVWUiOXDPÄ&#x2122;VWVNĂŹRNUXK3DUNRYiQt(85SFPÄ&#x2122;VtF 3RSODWN\]DVOXçE\.Ä&#x20AC;P2/mĂŹsĂ­c. Prices are listed without the VAT. +LHQGIXUQLVKHGRIILFHSUHPLVHVRQWKHndIORRURIWKHPRGHUQDGPLQLVWUDWLYHEXLOGLQJ&,7<72:(5ZLWKDPD]LQJYLHZVRI3UDJXHDQGLWV YLFLQLW\7KHUHQWDOSULFHLQFOXGHVDOOWKHOX[XULRXVIXUQLVKLQJV&LW\7RZHULVSDUWRIWKHSUHVWLJLRXVPXOWLIXQFWLRQDO&,7<FHQWHULQWKHPLGVWRIWKH 3DQNUiFSODLQ3UDJXH(DV\WUDIILFDFFHVVLELOLW\DQGGLUHFWFRQQHFWLRQVRQWRWKH1RUWK6RXWKIUHHZD\DQG3UDJXH¡VFLW\ULQJ3DUNLQJDW (85SDUNLQJVSDFHPR%XLOGLQJVHUYLFHV&=.P2/mo. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

130

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Nebytový prostor | Pronájem | Moulíkova | Smíchov | Praha 5 | 250 – 2 387 m2 | 14 – 14,60 EUR / m2 / mìsíc 1RYiDGPLQLVWUDWLYQtEXGRYDVLWXRYDQiSREOtçFHQWUD)OH[LELOQtNDQFHOiĨVNpSURVWRU\RWHYtUDWHOQiRNQDHOHNWULFN\RYOiGDQpYHQNRYQt çDOX]LH]GYRMHQpSRGODK\PRGHUQtYìWDK\KRGLQRYiUHFHSFHDEH]SHĀQRVWQtVOXçED.OLPDWL]DFHMHSRPRFtDNWLYQtFKFKODGtFtFKWUiPģ 3ĨtVSęYHNQDILWRXW0RçQRVWLQVWDODFHILUHPQtKRORJDQDEXGRYX6HUYLVQtSRSODWN\YĀHWQęHOHNWĨLQ\QiMHPFH².ĀP2PęVtF &HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ $QHZRIILFHEXLOGLQJORFDWHGQHDUWRWKHFHQWHU)OH[LEOHRIILFHVSDFHRSHQDEOHZLQGRZVHOHFWULFH[WHUQDOVXQEOLQGVUDLVHGIORRUPRGHUQ HOHYDWRUVKRXUVVHFXULW\DQGUHFHSWLRQVHUYLFHV$LUFRQGLWLRQLQJZLWKDFWLYHFRROLQJEHDPV&RQWULEXWLRQWRILWRXWFRVW3RVVLELOLW\WRLQVWDOOD FRPSDQ\ORJRRQEXLOGLQJ6HUYLFHFKDUJHVLQFOXGHVWHQDQWHOHFWULFLW\²&=.P2PRQWK3ULFHVDUHOLVWHGZLWKRXWWKH9$7

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

.20(5÷1Ì1(029,7267,,&200(5&,$/3523(57,(6,ǁDžǃǃƻLJǎƻLjǁƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ3526,1(&,'(&(0%(5,ƺƻǁƶƷLJǓ

131


Nebytovรฝ prostor | Pronรกjem | Osadnรญ | Holeลกovice | Praha 7 | 167 m2 | 311 Kรจ / m2 / mรฌsรญc Kancelรกรธkรฉ prostory v 1. patรธe modernรญho komplexu. Prostor tvoรธรญ dvรฌ mรญstnosti, technickรก mรญstnost, kuchyรฒka a 2 WC. Vhodnรฉ i jako JDOHULH&HOiEXGRYDE\ODQDYUรงHQDSUHVWLรงQtPVWXGLHP2OJRM&KRUFKRMDSฤจHPฤ™Qฤ™QDQDPXOWLIXQNฤ€QtEXGRYXNWHUiQDEt]tNDYiUQXJDOHULL DWHOLHU\NDQFHOiฤจHREFKRG\E\W\DJDUiรงH3DUNRYDFtVWiQtYSRG]HPQtJDUiรงL.ฤ€Pฤ™Vtฤ€Qฤ™&HQ\MVRXXYiGฤ™Q\EH]'3+ 2IILFHVSDFHRQWKHstIORRURIPRGHUQPL[HGXVHFRPSOH[7KHSUHPLVHVDUHGLYLGHGLQWRWZRRIILFHVWHFKQLFDOURRPNLWFKHQHWWHDQG:&ยทV 6XLWDEOHIRUEXVLQHVVRUJDOOHU\7KHHQWLUHEXLOGLQJZDVGHVLJQHGE\WKHSUHVWLJLRXV2OJRM&KRUFKRMDUFKLWHFWXUDOVWXGLRDQGWUDQVIRUPHGLQWRD PXOWLIXQFWLRQDOEXLOGLQJRIIHULQJDFDIpJDOOHU\DWHOLHUVRIILFHVVKRSVDSDUWPHQWVDQGJDUDJHSDUNLQJ8QGHUJURXQGJDUDJHSDUNLQJVSDFHDW &=.PRQWK3ULFHVDUHOLVWHGZLWKRXWWKH9$7

132

1(-/(3ฤรŒ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ว‚วŠวŽวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“


AdministrativnĂ­ budova | Prodej | RubeĹĄova | Praha 2 | Vinohrady | 3 498 m2 |FHQDQDY\çiGiQt/ price upon request $OOLDQFH&HQWUH, ,,MVRXWĨLSURSRMHQpEXGRY\]VWROHWtNWHUpSURĂĽO\UR]ViKORXUHNRQVWUXNFtYURFHDRGWpGRE\SURFKi]HMt SUDYLGHOQRX~GUçERX3ĨHGVWDYXMtY\QLNDMtFtREFKRGQtLQYHVWLÄ&#x20AC;QtSĨtOHçLWRVWYFHQWUXPÄ&#x2122;VWDQHERĢSĨLVWRXSDMtFtPUÄŁVWXQiMHPQpKR JDUDQWXMtVWDELOQt]GURMSĨtMPX.OtÄ&#x20AC;RYĂŹPLLQYHVWLÄ&#x20AC;QtPLSĨHGQRVWPLMVRXY\VRNiPtUDREVD]HQRVWLDY\QLNDMtFtSRORKDYHVWĨHGXPÄ&#x2122;VWD VGRSUDYQtGRVWXSQRVWt]HGYRXVWDQLFPHWUDSRG]HPQtPSDUNRYLĂĽWÄ&#x2122;PDVSUiYFRYVNiVOXçED Alliance Centre I&II occupies three interconnected 19thFHQWXU\EXLOGLQJVZKLFKXQGHUZHQWH[WHQVLYHUHIXUELVKPHQWLQWKHs and have continued to be refurbished on a regular basis. The property represents an excellent commercial investment opportunity in the city center with prospects for good rental growth providing a stable source of income. Key investment features include a high rate of tenant occupancy, superb inner city location with 2 metro stations, underground parking, on-site asset/property management.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

.20(5á1Ă&#x152;1(029,7267,,&200(5&,$/3523(57,(6,Ç Ç&#x2026;Ç&#x192;Ç&#x192;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x17D;ĆťÇ&#x2C6;Ç ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;3526,1(&,'(&(0%(5,ĆşĆťÇ ĆśĆˇÇ&#x2021;Ç&#x201C;

133


Eduard Dressler Podzimâ&#x20AC;&#x201C;Zima 2012/13 www.onvi.cz


Luxusní domy v okolí Marbelly QDSREŐHæt&RVWDGHO6RO²ãSDQĚOVNR /X[XU\+RXVHVLQWKH0DUEHOODYLFLQLW\RQWKH&RVWDGHO6RO²6SDLQ ǜǺǽǶǺȄǹȇDZǰǺǸǬǮǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾȋȁǘǬǼǭDZǷȈǴǹǬǻǺǭDZǼDZDzȈDZǖǺǽǾǬǰDZǷȈǝǺǷȈ²ǔǽǻǬǹǴȋ

&HQ\RG3ULFHVIURPǢDZǹȇǺǾ(XUR 1DEt]tPHQiGKHUQpOX[XVQtGRP\YRNROt0DUEHOO\NPRGPH]LQiURGQtKROHWLäWĚY0DOD]HYWĚVQpEOt]NRVWLQĚNROLNDJROIRYëFKKŐLäŘ'RP\ MVRXYÿHWQĚUR]OHKOëFKYODVWQtFKSR]HPNŢ]SUDYLGODSURGiYiQ\SOQĚ]DŐt]HQp=GRPŢVWURSLFNëPLRNUDVQëPL]DKUDGDPLMVRXSŐHNUiVQp YëKOHG\QDPRŐH :HRIIHUEHDXWLIXOOX[XU\KRXVHVQHDU0DUEHOODNPIURP0DODJD,QWHUQDWLRQDO$LUSRUWLQWKHFORVHYLFLQLW\RIVHYHUDOJROIFRXUVHV 7KHKRXVHVDUHXVXDOO\EHLQJVROGIXOO\IXUQLVKHGLQFOXGLQJWKHLURZQODUJHSORWV7KHVHKRXVHVZLWKWURSLFDORUQDPHQWDOJDUGHQV ERDVWDPD]LQJYLHZVRIWKHVHD ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǻǼDZǶǼǬǽǹȇDZǼǺǽǶǺȄǹȇDZǰǺǸǬǮǼǬǵǺǹDZǘǬǼǭDZǷȈǴǮǶǸǺǾǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹǺǯǺǬȉǼǺǻǺǼǾǬǮǘǬǷǬǯDZǮǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵ ǭǷǴdzǺǽǾǴǺǾǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁǻǺǷDZǵǰǷȋǴǯǼȇǮǯǺǷȈȀǐǺǸǬǻǼǺǰǬȊǾǽȋǽǭǺǷȈȄǴǸǴǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸǴǿȃǬǽǾǶǬǸǴǶǬǶǻǼǬǮǴǷǺǻǺǷǹǺǽǾȈȊ ǸDZǭǷǴǼǺǮǬǹǹȇDZǔdzǰǺǸǬǽǾǼǺǻǴȃDZǽǶǴǸǴǰDZǶǺǼǬǾǴǮǹȇǸǴǽǬǰǬǸǴǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵǮǴǰǹǬǸǺǼDZ

BRANCO REALITY

Zengrova 911, 280 02, Kolín, tel.: +420 321 719 097, + 420 321 719 100, mobil: +420 737 202 802, e-mail: info.brancoreality@seznam.cz, www.brancoreality.com


LIFESTYLE

|

prague out

138

Novinky / 1HZVȕȖȊȖșȚȐ

146

(67$7(7LS\ ESTATE Tips / ESTATE

-$1%2ý$1UHWURVSHNWLYQtYêVWDYD

152

IRWR$OPL'pFRU

-$1%2ý$15HWURVSHFWLYH([KLELWLRQ ȇǵǩǶǿǨǵȘȍȚȘȖșȗȍȒȚȐȊȕȈȧȊȣșȚȈȊȒȈ


PRAGUE OUT |

QRYLQN\_QHZV_ǹǺǮǺǽǾǴ

632/(þ1267=/$ŗ$.<&=9É01$%Ì=Ì1(-/(3ãÌ&(1<,19(67,þ1Ì+2 =/$7$$67ŏÌ%5$9þ(6.e5(38%/,&($7$.e1(-ã,5ãÌ1$%Ì'.8 0,1&Ì=&(/e+269ę7$ 3URGiYiPHLQYHVWLÿQtVOLWN\RGUHQRPRYDQëFKUDÀQHULt$UJRU+HUDHXV3$030XQ]H 2VWHUUHLFKÿL3HUWK0LQW=SDOHW\LQYHVWLÿQtFK]ODWëFKDVWŐtEUQëFKPLQFtVLO]HY\EUDWYäHFKQ\ FHUWLÀNRYDQpPLQFHGOHVH]QDPXQHMOLNYLGQĚMätFK]QDÿHNDVRFLDFH/%0$QD/RQGëQVNp EXU]H'iOHMHPRæQp]DNRXSLWÿHVNpSDPĚWQt]ODWpDVWŐtEUQpPLQFHRGþHVNpQiURGQt EDQN\ÿL]DKUDQLÿQtPLQFHHPLWRYDQpSUHVWLæQtPLVYĚWRYëPLPLQFRYQDPL =/$ŗ$.<&= &203$1< 2))(56 <28 7+( %(67 35,&(6 ,1 ,19(670(17 *2/'$1'6,/9(5,17+(&=(&+5(38%/,&$1'$/627+(:,'(676(/(&7,212),17(51$7,21$/&2,16 :HVHOOLQYHVWPHQWLQJRWVE\WKHUHQRZQHGUHÀQHULHVRI$UJRU+HUDHXV3$03 0XQ]H2VWHUUHLFKDQG3HUWK0LQW)URPWKHSDOHWWHRILQYHVWPHQWJROGDQGVLOYHU FRLQVLWLVSRVVLEOHWRFKRRVHDOOWKHFHUWLÀHGFRLQVDFFRUGLQJWRWKHOLVWRIWKH PRVWOLTXLGEUDQGVRIWKH/%0$DVVRFLDWLRQRQWKH/RQGRQ6WRFN([FKDQJH,WLV DOVRSRVVLEOHWRSXUFKDVHWKH&]HFKFRPPHPRUDWLYHJROGDQGVLOYHUFRLQVE\WKH &]HFK1DWLRQDO%DQNDVZHOODVIRUHLJQFRLQVLVVXHGE\SUHVWLJLRXVZRUOGPLQWV ǖǚǘǛnjǙǔǫ =/$ŗ$.<&= ǓǚǗǚǞǧǡ ǐǑǗ ǘnjǝǞǑǜnj ǛǜǑǐǗnjǏnjǑǞ ǎnjǘ ǗǟǣǤǟǪ ǝǞǚǔǘǚǝǞǨ ǔǙǎǑǝǞǔǢǔǚǙǙǚǏǚ ǓǚǗǚǞnj ǔ ǝǑǜǑǍǜnj ǎǣǑǤǝǖǚǕǜǑǝǛǟǍǗǔǖǑnjǞnjǖǒǑǤǔǜǚǖǔǕnjǝǝǚǜǞǔǘǑǙǞǘǚǙǑǞ ǔǓǜnjǓǙǧǡǝǞǜnjǙǘǔǜnj ǛǼǺǰǬDzǬ ǴǹǮDZǽǾǴȂǴǺǹǹȇȁ ǽǷǴǾǶǺǮ ǺǾ dzǹǬǸDZǹǴǾȇȁ ǻDZǼDZǼǬǭǺǾȃǴǶǺǮ $UJRU +HU DHXV 3$03 0XQ]H 2VWHUUHLFK ǴǷǴ 3HUWK 0LQW ǔdz ǬǽǽǺǼǾǴǸDZǹǾǬ ǴǹǮDZǽǾǴȂǴǺǹǹȇȁ dzǺǷǺǾȇȁǴǽDZǼDZǭǼȋǹȇȁǸǺǹDZǾǎȇǸǺDzDZǾDZǮȇǭǼǬǾȈǮǽDZǽDZǼǾǴȀǴȂǴǼǺǮǬǹǹȇDZǸǺǹDZǾȇ Ǯ ǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǴǴ ǽ ǻDZǼDZȃǹDZǸ ǹǬǴǭǺǷDZDZ ǷǴǶǮǴǰǹȇȁ ǸǬǼǺǶ njǽǽǺȂǴǬȂǴǴ /%0$ ǹǬ ǗǺǹǰǺǹǽǶǺǵȀǺǹǰǺǮǺǵǭǴǼDzDZǞǬǶDzDZdzǰDZǽȈǸǺDzǹǺǶǿǻǴǾȈǣDZȄǽǶǴDZǻǬǸȋǾǹȇDZdzǺǷǺǾȇDZ ǴǽDZǼDZǭǼȋǹȇDZǸǺǹDZǾȇǺǾǣDZȄǽǶǺǯǺǹǬȂǴǺǹǬǷȈǹǺǯǺǭǬǹǶǬǴǷǴǸǺǹDZǾȇǴǹǺǽǾǼǬǹǹǺǯǺ ǻǼǺǴǽȁǺDzǰDZǹǴȋǮȇǻǿȅDZǹǹȇDZǴdzǮDZǽǾǹȇǸǴǸǺǹDZǾǹȇǸǴǰǮǺǼǬǸǴǸǴǼǬ

2EFKRGQtFHQWUXP6\NRUDþHVNRPRUDYVNi3UDKD 1iPĚVWt=HOQëWUK=HOQëWUK%UQR zlataky.cz

02/(6.,1(® )LUPD0ROHVNLQHSŐLSUDYLODQDWHQWRSRG]LPOLPLWRYDQRXHGLFL]iSLVQtNŢN YëURÿtY]QLNXDXGLRND]HW&KFHWtPSŐLSRPHQRXWMDNRXQiPWHQWRY\QiOH]SRVN\ WOVYRERGX²PRKOLMVPHVLY\WYRŐLWNROHNFLREOtEHQëFKStVQtMHWSRSUi]GQpVLOQLFL DSŐLWRPSRVORXFKDWYODVWQtNRPSLODFLKLWŢ0RæQRVWtE\ORQHVSRÿHW=iSLVQtN\ MVRXNGRVWiQtYHGYRXYHOLNRVWHFKDREVDKXMtVDPROHSN\QDXSUDYHQt]iSLVQtNX YUHWURVW\OX%DUHYQpUHOLpI\QDREiOFHY\SDGDMtMDNRND]HWRYëSŐHKUiYDÿ 7KLVDXWXPQ0ROHVNLQHFRPSDQ\KDVSUHSDUHGDOLPLWHGHGLWLRQRIQRWHERRNV IRUWKHWKDQQLYHUVDU\RIWKHRULJLQRIDXGLRWDSHV7KH\ZDQWWRUHFDOOWKHIUHH GRPWKLVLQYHQWLRQJDYHXV²ZHZHUHDEOHWRFUHDWHDFROOHFWLRQRIRXUIDYRXULWH VRQJVDQGGULYHDORQJWKHRSHQURDGZKLOHDWWKHVDPHWLPHOLVWHQLQJWRRXURZQ FRPSLODWLRQRIKLWV7KHSRVVLELOLWLHVZHUHHQGOHVV7KHQRWHERRNVDUHDYDLODEOH WRSXUFKDVHLQWZRVL]HVDQGFRQWDLQUHWURVW\OHVWLFNHUVZLWKZKLFKWRRUJDQLVH WKHQRWHERRN7KHFRORXUIXOUHOLHIVRQWKHFRYHUUHVHPEOHDFDVVHWWHSOD\HU ǖǺǸǻǬǹǴȋ0ROHVNLQHǻǺǰǯǺǾǺǮǴǷǬǶȉǾǺǵǺǽDZǹǴǺǯǼǬǹǴȃDZǹǹȇǵǾǴǼǬDzdzǬǻǴǽǹȇȁǶǹǴDzDZǶ ǻǺǽǮȋȅDZǹǹȇǵǷDZǾǴȊǮȇǻǿǽǶǬǬǿǰǴǺǶǬǽǽDZǾǩǾǴǸǽǬǸȇǸǶǺǸǻǬǹǴȋȁǺȃDZǾǹǬǻǺǸǹǴǾȈ ǶǬǶǿȊǽǮǺǭǺǰǿǸȇǺǭǼDZǷǴǻǺǽǷDZȉǾǺǯǺǴdzǺǭǼDZǾDZǹǴȋ²ǸȇǽǸǺǯǷǴǽǺdzǰǬǮǬǾȈǶǺǷǷDZǶȂǴǴ ǷȊǭǴǸȇȁ ǻDZǽDZǹ Ǵ ǻǼǺDZdzDzǬȋ ǻǺ ǻǿǽǾǺǵ ǰǺǼǺǯDZ ǹǬǽǷǬDzǰǬǾȈǽȋ ǻǼǺǽǷǿȄǴǮǬǹǴDZǸ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹǺǯǺ ǽǭǺǼǹǴǶǬ ȁǴǾǺǮ ǎǺdzǸǺDzǹǺǽǾDZǵ ǽǼǬdzǿ ǽǾǬǷǺ ǸǹǺǯǺ ǓǬǻǴǽǹȇDZ ǶǹǴDzǶǴ ǴǸDZȊǾǰǮǬǼǬdzǸDZǼǬǴǮǶǷȊȃǬȊǾǮǽDZǭȋǹǬǶǷDZǵǶǴǰǷȋǺǾǰDZǷǶǴǭǷǺǶǹǺǾǬǮǼDZǾǼǺǽǾǴǷDZ ǢǮDZǾǹȇDZǼDZǷȈDZȀȇǹǬǺǭǷǺDzǶDZǻǺȁǺDzǴǹǬǶǬǽǽDZǾǹȇǵǸǬǯǹǴǾǺȀǺǹ 0ROHVNLQH%ĚOHKUDGVNi3UDKD www.moleskine.cz

138


PRAGUE OUT |

QRYLQN\_QHZV_ǹǺǮǺǽǾǴ

1®2'2%5$6,/

1®2'2%5$6,/

2EXY 1®2 ]UR]HQi ]H VHWNiQt PH]L )UDQFRX]HP V YiäQt SUR QRYi GREURGUXæVWYt D EUD]LOVNëP ŐHPHVOQtNHP VH VNXWHÿQëP NQRZKRZ SR WŐHFKOHWHFKNRQHÿQĚGRVSĚOD3ŐHVWRæHQDZHERYëFKVWUiQNiFKPŢæHWH QDMtW LQIRUPDFH R PQRKD QDäLFK SURGXNWHFK UiGL E\FKRP YiV SR]YD OLGRQĚNWHUpKR]QDäLFKQRYëFKREFKRGŢ1®2NGHVLPŢæHWHRVREQĚ SURKOpGQRXW NRPSOHWQt ŐDGX REXYL -VPH VL MLVWL æH VWHMQĚ MDNR GHVH WLWLVtFH QiYäWĚYQtNŢ SŐHG YiPL EXGHWH XQHVHQL SRGtYDQRX D æLYRVWt EDUHY L SURVWŐHGtP D DWPRVIpURX NWHUi Y\]DŐXMH ]H YäHFK QDäLFK ERW 3RNDæGp NG\æ VL NRXStWH SiU ERW 1®2 SRPiKiWH WtP ]OHSäLW Y\KOtGN\ DVLWXDFL]QHYëKRGQĚQëFK%UD]LOFŢæLMtFtFKYFKXGëFKÿWYUWtFK3URWRæH MVRX QDäH ERW\ Y\UiEĚQ\ ] UHF\NORYDQëFK QHER ]QRYX ]SUDFRYDQëFK PDWHULiOŢSRPiKiWH]iURYHŁLæLYRWQtPXSURVWŐHGt-HGQRGXäHGRXIi PHæHVHVYiPLSRGĚOtPHRWURFKXäWĚVWtUDGRVWLDEDUHYNWHUpVSROHÿ QĚGĚODMtQDäL]QDÿNX1®2GR%5$6,/WtPÿtPMH«

%RUQ RXW RI DQ HQFRXQWHU ZLWK D )UHQFKPDQ ZLWK SDVVLRQ IRU QHZ DGYHQWXUHVDQGD%UD]LOLDQFUDIWVPDQZLWKUHDONQRZKRZWKH1®2VKRH DIWHU\HDUVLQGHYHORSPHQWKDVÀQDOO\PDWXUHG$OWKRXJKWKLVZHEVLWH LVGHVLJQHGWRDOORZ\RXWRSHUXVHRXUPDQ\SURGXFWVZHZRXOGDOVROLNH WRLQYLWH\RXWRYLVLWRQHRIRXU1®26WRUHVZKHUHWKHFRPSOHWHUDQJHRI VKRHVFDQEHVHHQLQSHUVRQ/LNHWHQVRIWKRXVDQGVRIYLVLWRUVEHIRUH \RXZHDUHFRQÀGHQW\RX·OOEHEORZQDZD\E\WKHVSHFWDFOHDQGYLEUDQF\ RIFRORXUDORQJZLWKDQDWPRVSKHUHDQGDPELHQFHWKDWHPDQDWHVIURP HDFKRIRXUVKRHV(YHU\WLPH\RXSXUFKDVHDSDLURI1®2VKRHV\RXDUH KHOSLQJWRFRQWULEXWHWRWKHSURVSHFWVDQGZHOOEHLQJRIDGLVDGYDQWDJHG %UD]LOLDQV OLYLQJ LQ SRRU QHLJKERUKRRGV $V RXU VKRHV DUH PDGH IURP UHF\FOHG RU UHFRYHUHG PDWHULDOV \RX DUH DOVR KHOSLQJ WKH HQYLURQPHQW WRR :H VLPSO\ KRSH WR VKDUH ZLWK \RX D ELW RI WKH KDSSLQHVV MR\ DQG FRORXUWKDWDOOFRQWULEXWHWRPDNHZKDWLVRXUEUDQG1®2GR%5$6,/«

1®2'2%5$6,/ ǚǭǿǮȈ 1®2 ǼǺǰǴǮȄǬȋǽȋ ǺǾ ǮǽǾǼDZȃǴ ȀǼǬǹȂǿdzǬ ǽǺ ǽǾǼǬǽǾȈȊ Ƕ ǹǺǮȇǸ ǻǼǴǶǷȊȃDZǹǴȋǸ Ǵ ǭǼǬdzǴǷȈǽǶǺǯǺ ǼDZǸDZǽǷDZǹǹǴǶǬ ǽ ǹǬǽǾǺȋȅǴǸ ǹǺǿȁǬǿ ǽǻǿǽǾȋ ǾǼǴ ǯǺǰǬ ǽǮǺDZǯǺ ǽǿȅDZǽǾǮǺǮǬǹǴȋ ǹǬǶǺǹDZȂ ǮȇǼǺǽǷǬ ǙDZǽǸǺǾǼȋ ǹǬ ǾǺ ȃǾǺ ǹǬ ǹǬȄDZǸ ǽǬǵǾDZ Ǯȇ ǸǺDzDZǾDZ ǹǬǵǾǴ ǴǹȀǺǼǸǬȂǴȊ Ǻ ǸǹǺǯǴȁ ǹǬȄǴȁǴdzǰDZǷǴȋȁǸȇȁǺǾDZǷǴǭȇǻǼǴǯǷǬǽǴǾȈǎǬǽǮǺǰǴǹǴdzǹǬȄǴȁǹǺǮȇȁ ǸǬǯǬdzǴǹǺǮ 1®2 ǯǰDZ Ǯȇ ǷǴȃǹǺ ǸǺDzDZǾDZ ǿǮǴǰDZǾȈ ǻǺǷǹȇǵ ǬǽǽǺǼǾǴǸDZǹǾ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸǺǵǺǭǿǮǴǘȇǿǮDZǼDZǹȇȃǾǺǶǬǶǴǰDZǽȋǾǶǴǾȇǽȋȃǻǺǽDZǾǴǾDZǷDZǵ ǻDZǼDZǰǮǬǸǴǮȇǭǿǰDZǾDZǮǻDZȃǬǾǷDZǹȇdzǼDZǷǴȅǹǺǽǾȈȊǴȋǼǶǺǽǾȈȊȂǮDZǾǺǮ Ǭ ǾǬǶDzDZ ǴǹǾDZǼȈDZǼǺǸ Ǵ ǬǾǸǺǽȀDZǼǺǵ Ǯ ǹǬȄǴȁ ǸǬǯǬdzǴǹǬȁ ǶǺǾǺǼǬȋ ȋǮǷȋDZǾǽȋǴǽǾǴǹǹȇǸǺǾǼǬDzDZǹǴDZǸǶǺǹȂDZǻȂǴǴǹǬȄDZǵǺǭǿǮǴǖǬDzǰȇǵǼǬdz ǶǺǯǰǬǮȇǻǺǶǿǻǬDZǾDZǻǬǼǿǺǭǿǮǴ1®2ǮȇǾDZǸǽǬǸȇǸǻǺǸǺǯǬDZǾDZǿǷǿȃȄǴǾȈ

140

ǽǴǾǿǬȂǴȊ Ǵ ǻDZǼǽǻDZǶǾǴǮȇ ǺǭDZdzǰǺǷDZǹǹȇȁ ǭǼǬdzǴǷȈȂDZǮ DzǴǮǿȅǴȁ Ǯ ǭDZǰǹȇȁ ǶǮǬǼǾǬǷǬȁ nj ǻǺǾǺǸǿ ǶǬǶ ǹǬȄǴ ǶǼǺǽǽǺǮǶǴ ǽǰDZǷǬǹȇ Ǵdz ǻDZǼDZǼǬǭǺǾǬǹǹǺǯǺ ǴǷǴǻǺǮǾǺǼǹǺǴǽǻǺǷȈdzǿDZǸǺǯǺǸǬǾDZǼǴǬǷǬȉǾǺǻǺǸǺǯǬDZǾǽǺȁǼǬǹȋǾȈȉǶǺǷǺǯǴȊ ǺǶǼǿDzǬȊȅDZǵ ǽǼDZǰȇ ǔ Ǹȇ ǹǬǰDZDZǸǽȋ ȃǾǺ ǽ ǻǺǸǺȅȈȊ ǹǬȄǴȁ ǴdzǰDZǷǴǵ Ǹȇ ǻǺǰDZǷǴǸǽȋ ǽ ǎǬǸǴ ǶǿǽǺȃǶǺǸ ǽȃǬǽǾȈȋ ǼǬǰǺǽǾǴ Ǵ ȂǮDZǾǬ ǶǺǾǺǼȇDZ ǮǸDZǽǾDZ ǰDZǷǬȊǾǹǬȄǿǸǬǼǶǿ1®2GR%5$6,/ǾDZǸȃDZǸǺǹǬȋǮǷȋDZǾǽȋ« =ODWQLFNi3UDKDwww.naodobrasil.com


3Ĺ?tPĂŤGRYR]FHVW\ORYpKRQiE\WNX 5XĂżQÄ&#x161;Y\Ĺ?H]iYDQĂŤVWDURĂŚLWQĂŤD]iPHFN\QiE\WHN]PDVLYXYäHFKVW\OŢ 800 m2SURGHMQtSORFK\YtFHQHĂŚSRORĂŚHNLKQHGNRGEÄ&#x161;UX]DEH]NRQNXUHQĂżQtFHQ\ =DĹ?L]XMHPHWpĂŚ]iPN\KLVWRULFNpREMHNW\OHWQtVtGODUHVWDXUDFHDSRG Maloobchod i velkoobchod.

â&#x20AC;&#x17E;Ĺ irokĂ˝ sortiment exkluzivnĂ­ch, podle originĂĄlnĂ­ch SĹ?HGORKUXĂżQÄ&#x161;Y\Ĺ?H]iYDQĂŤFK]SUDFRYiQtPDPDWHULiOHPRGRULJLQiOX WpPÄ&#x161;Ĺ?QHUR]H]QDWHOQĂŤFKNRSLtVW\ORYpKRQiE\WNX´

â&#x20AC;&#x153;A wide range of exclusive copies of stylish furniture, hand-crafted according to the originals, almost indistinguishable from them.â&#x20AC;?

Ă&#x2026;ǤǴǟǺǜǴǾÇŽČ&#x2021;ǭǺǟČ&#x2030;ǜǽǜǡČ&#x160;dzǴǎǚǺǾǿǜǟǏČ&#x201E;ǹǚǚǺǾǟǿČ&#x192;ǚǺǾǟǹdzČ&#x2C6;ǭǺǾǝǺǺǟǴǯǴǚǏǡČ&#x2C6;ÇšČ&#x2021;Ǹ ǸǺǰǹǡČ&#x2039;ǸǽǎǺǹǾǺǭǟǏǭǺǞǜǺǾÇ´ǸǏǞǹǟǴǏǡǺǸǝǺČ&#x192;ǞǴǚǹǺǞǡǴČ&#x192;ǴǸǺǾǺǞǺǟǴǯǴǚǏǡǏǜǺǝǴǾǽǞǴǡČ&#x2C6;ǚǺǾǸǹǭǹǡǴ´

Direct importer of stylish furniture Hand-crafted solid wood antique and chateau furniture in all styles 800 m² sales area we offer over 1,500 items for immediate delivery at unbeatable prices We also furnish chateaux, historical premises, summer homes etc. Retail and wholesale

Ç&#x203A;ÇźČ&#x2039;ǸǺǾǴǸǝǺǟǞǹǟǽǞǴǡČ&#x2C6;ǚǺǾǸǹǭǹǡǴ Ç&#x153;ǹdzǚǏČ&#x2039;ǟǿČ&#x192;ǚǺǾǟǏǭǺǞČ&#x2021;ǏǚǞǴǜǎǏǟǚǏČ&#x2039;Ç´dzǏǸǜǺǎǏČ&#x2039;ǸǹǭǹǡČ&#x2C6;ÇŽÇ˝ÇąČ ǽǞǴǡǹǾ Ǹ2ǞǺǟǯǺǎǺǾǝǡǺČ&#x2026;ÇŹÇ°Ç´ǸČ&#x2021;ǝǟǹǰǡǏǯǏǹǸǭǺǡǹǹ1500 ǚǏǴǸǹǚǺǎǏǚǴǾǸǹǭǹǡǴǝǺǿǚǴǜǏǡČ&#x2C6;ÇšČ&#x2021;ǸČ&#x201A;ǹǚǏǸ Ç&#x2DC;ǹǭǡǴǟǿǹǸdzǏǸǜǴǴǽǞǺǟǴČ&#x192;ǹǽǜǴǹǺǭČ&#x2020;ǹǜǞČ&#x2021;ǡǹǞǚǴǹǿǽǏǰČ&#x2C6;Ç­Č&#x2021;ǴǞǰ Ç&#x153;ǺdzǚǴČ&#x192;ǚǏČ&#x2039;Ç´ǺǝǞǺǎǏČ&#x2039;ǞǺǟǯǺǎǡČ&#x2039;

www.zameckynabytek.cz ZĂĄmeckĂ˝ NĂĄbytek Â&#x2021;2VHNQDG%HĂżYRXÂ&#x2021; Â&#x2021;LQIR#]DPHFN\QDE\WHNF]


PRAGUE OUT |

QRYLQN\_QHZV_ǹǺǮǺǽǾǴ

129ê)86,21.21&(375(67$85$&(%Ì/.29$ 32'9('(1Ì0-$526/$9$=$+É/.< ãSLÿNRYë äpINXFKDŐ PRGHUQĚMät D Y]GXäQĚMät LQWHULpU D ]EUXVX QRYë NRQFHSW NXFK\QĚQDYiVÿHNiSRUHNRQVWUXNFLUHVWDXUDFH%tONRYDQHGDOHNR3DŐtæVNp XOLFH5HVWDXUDFHYVDGLODQDW]YIXVLRQNRQFHSWSRGYHGHQtPMHGQRKR]QHMOHSätFK SUDæVNëFKäpINXFKDŐŢÿOHQDSUHVWLæQtKRNOXEX&OXEGHV&KHIV-DURVODYD=DKiON\ 3ULQFLSHPMHSURSRMHQtUR]GtOQëFKNXOLQiŐVNëFKWHFKQLNNWHUpWDNGiYDMtY]QLNQRXW NUHDWLYQtPDFKXŘRYĚ]DMtPDYëPSRNUPŢP6SHFLDOLWRXUHVWDXUDFHMVRXPĚVtÿQt PHQXYæG\VMLQRXPH]LQiURGQtNXFK\QtSRFKXWQiWHVL]GHDOHLQDFKXŘRYNiFKWD SDV]PU]OLQĚÿLYODVWQRUXÿQĚY\UiEĚQëFKGH]HUWHFKNWHUpMVRXVRXÿiVWtW]YVQDFN FDIpPHQX.URPĚSHUIHNWQtKRMtGODVLDOHXæLMHWHL]DMtPDYpSUYN\LQWHULpUXMDNëPL MVRX QDSŐtNODG DNYiULXP V æLYëPL KXPU\ ÿL OX[XVQt SULYiWQt SURVWRU W]Y FRJQDF SRLQWQDEt]HMtFtNROHNFLWĚFKQHMY\EUDQĚMätFKODKYtNRŁDNX

Ǚǚǎnjǫ)86,21ǖǚǙǢǑǛǢǔǫǜǑǝǞǚǜnjǙnj©%Ì/.29$ª ǛǚǐǜǟǖǚǎǚǐǝǞǎǚǘǫǜǚǝǗnjǎnjǓnjǏnjǗǖǔ ǎȇǽǺǶǺǶǷǬǽǽǹȇǵȄDZȀǻǺǮǬǼǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǵǴǮǺdzǰǿȄǹȇǵǴǹǾDZǼȈDZǼǴǻǺǷǹǺǽǾȈȊǹǺǮǬȋ ǶǺǹȂDZǻȂǴȋǶǿȁǹǴDzǰDZǾǮǬǽǻǺǽǷDZǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴǼDZǽǾǺǼǬǹǬ©%tONRYDªǹǬȁǺǰȋȅDZǯǺǽȋǮǰǮǿȁ ȄǬǯǬȁǺǾǛǬǼǴDzǽǶǺǵǿǷǴȂȇǜDZǽǾǺǼǬǹǽǰDZǷǬǷǽǾǬǮǶǿǹǬǾǬǶǹǬdzȇǮǬDZǸǿȊIXVLRQǶǺǹȂDZǻȂǴȊ ǻǺǰǼǿǶǺǮǺǰǽǾǮǺǸǺǰǹǺǯǺǴdzǷǿȃȄǴȁǻǼǬDzǽǶǴȁȄDZȀǻǺǮǬǼǺǮȃǷDZǹǬǻǼDZǽǾǴDzǹǺǯǺǶǷǿǭǬ&OXE GHV&KHIVǫǼǺǽǷǬǮǬǓǬǯǬǷǶǴǛǼǴǹȂǴǻǺǸǶǺǹȂDZǻȂǴǴȋǮǷȋDZǾǽȋǺǭȆDZǰǴǹDZǹǴDZǼǬdzǷǴȃǹȇȁ ǶǿǷǴǹǬǼǹȇȁ ǻǼǴDZǸǺǮ ǻǼǴ ǻǺǸǺȅǴ ǶǺǾǺǼȇȁ ǮǺdzǹǴǶǬȊǾ ǾǮǺǼȃDZǽǶǴDZ Ǵ ǴǹǾDZǼDZǽǹȇDZ ǻǺ ǮǶǿǽǿǭǷȊǰǬǝǻDZȂǴǬǷǴdzǬȂǴDZǵǼDZǽǾǺǼǬǹǬȋǮǷȋDZǾǽȋDZDzDZǸDZǽȋȃǹǺDZǸDZǹȊǮǸDZǽǾDZǽǶǬǶǺǵ ǷǴǭǺ ǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹǺǵ ǶǿȁǹDZǵ ǼDZǽǾǺǼǬǹ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾ ǾǬǶDzDZ dzǬǶǿǽǶǴ ǾǬǻǬǽ ǸǺǼǺDzDZǹǺDZ ǴǷǴǮǼǿȃǹǿȊǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǹȇDZǰDZǽDZǼǾȇǶǺǾǺǼȇDZȋǮǷȋȊǾǽȋȃǬǽǾȈȊǾǬǶǹǬdzȇǮǬDZǸǺǯǺVQDFN ǶǬȀDZǸDZǹȊǖǼǺǸDZǻǼDZǶǼǬǽǹǺǵDZǰȇǮȇǽǸǺDzDZǾDZǹǬǽǷǬǰǴǾȈǽȋǴǹǾDZǼDZǽǹȇǸǴȉǷDZǸDZǹǾǬǸǴ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬǾǬǶǴǸǴǶǬǶǬǶǮǬǼǴǿǸǽDzǴǮȇǸǴǺǸǬǼǬǸǴǴǷǴǼǺǽǶǺȄǹȇǸ9,3ǶǷǿǭǺǸǻǺǰ ǹǬdzǮǬǹǴDZǸ©FRJQDFSRLQWªǯǰDZǻǼDZǰǷǬǯǬȊǾǽȋǹǬǻǴǾǶǴǴdzǷǿȃȄǴȁǶǺǷǷDZǶȂǴǵǶǺǹȈȋǶǬ 3HUIHFW&OLQLF3ŐHG

3HUIHFW&OLQLF3R

6,/+28(77(²129,1.$93/$67,&.e&+,585*,, Å6LOKRXHWWHOLIWSŐLQiätQĚFRFRMVPHYWRPWRRERUXOpWDSRVWUiGDOLDWRMHŐHäHQt SURMHYŢVWiUQXWtREOLÿHMHXPODGätFKYĚNRYëFKNDWHJRULtPHWRGRXVURYQDWHO QRX HIHNWHP V NODVLFNëP IDFH OLIWHP D SŐLWRP MHGQRGXFKëP SURYHGHQtP VPLQLPiOQtPLUL]LN\DYHOPLNUiWNRXUHNRQYDOHVFHQFt´ŐtNiSODVWLFNëFKLUXUJ 08'U=GHQĚN3URV]3HUIHFW&OLQLF 6LOKRXHWWHOLIWMHPLQLLQYD]LYQtDPEXODQWQt]iNURNNG\VH]DYHGRXVSHFLiOQt YOiNQDGRSRGNRætDMHMLFKQDSĚWtPVHGRViKQHSRæDGRYDQpKROLIWLQJRYpKR HIHNWX 1HKUR]t æiGQp ML]Y\ UR]ViKOHMät PRGŐLQ\ DQL SRUXFK\ LQHUYDFH REOLÿHMH D EĚKHP GYRX WŐt GQŢ MH XPRæQĚQ QiYUDW GR EĚæQpKR æLYRWD 3R ÿDVHO]HYOiNQD]PDOpKRSŢYRGQtKRŐH]XYHYODVDWpÿiVWLKODY\SRSRWiKQRXW D]QRYXY\OHSäLWHIHNW]iNURNX

6,/+28(77(ǙǚǎǔǙǖnjǎǛǗnjǝǞǔǣǑǝǖǚǕǡǔǜǟǜǏǔǔ ´6LOKRXHWWHOLIWȋǮǷȋDZǾǽȋǾDZǸȃDZǯǺǿDzDZǮǾDZȃDZǹǴDZǸǹǺǯǴȁǷDZǾǹDZȁǮǬǾǬǷǺǮȉǾǺǵǺǭǷǬǽǾǴ ǬǴǸDZǹǹǺǼDZȄDZǹǴDZǸǻǼǺǭǷDZǸȇǻǼǴdzǹǬǶǺǮǽǾǬǼDZǹǴȋǷǴȂǬǿǸǷǬǰȄǴȁǮǺdzǼǬǽǾǹȇȁǯǼǿǻǻ ǽǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZǸǸDZǾǺǰǬǽǺǻǺǽǾǬǮǴǸǺǯǺǽȉȀȀDZǶǾǺǸǺǾǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǺǵǻǺǰǾȋDzǶǴǷǴȂǬ ǹǺ Ǯ ǾǺ DzDZ ǮǼDZǸȋ ǻǼǺǽǾȇǸ ǽ ǸǴǹǴǸǬǷȈǹȇǸ ǼǴǽǶǺǸ Ǵ ǶǺǼǺǾǶǴǸ ǻDZǼǴǺǰǺǸ ǮȇdzǰǺǼǺǮǷDZǹǴȋµ²ǯǺǮǺǼǴǾǻǷǬǽǾǴȃDZǽǶǴǵȁǴǼǿǼǯǰǺǶǾǺǼǓǰDZǹDZǶǛǼǺǽǴdz3HUIHFW&OLQLǽ 6LOKRXHWWHOLIWȉǾǺǸǴǹǴǸǬǷȈǹǺǴǹǮǬdzǴǮǹǬȋǬǸǭǿǷǬǾǺǼǹǬȋǻǼǺȂDZǰǿǼǬǻǼǴ ǻǼǺǮDZǰDZǹǴǴǶǺǾǺǼǺǵǽǻDZȂǴǬǷȈǹȇDZǮǺǷǺǶǹǬǮǮǺǰȋǾǽȋǮǶǺDzǿǴǽǻǺǸǺȅȈȊǴȁ ǹǬǾȋDzDZǹǴȋǰǺǽǾǴǯǬDZǾǽȋDzDZǷǬDZǸȇǵǷǴȀǾǴǹǯȉȀȀDZǶǾǛǼǴǻǼǺǮDZǰDZǹǴǴǻǼǺȂDZǰǿǼȇ ǹDZǮǺdzǹǴǶǬDZǾȄǼǬǸǺǮǭǺǷȈȄǴȁǽǴǹȋǶǺǮǴǷǴǹǬǼǿȄDZǹǴǵǴǹǹDZǼǮǬȂǴǴǷǴȂǬ ǬǮǾDZȃDZǹǴDZǰǮǿȁǾǼDZȁǰǹDZǵǸǺDzǹǺǮDZǼǹǿǾȈǽȋǶǹǺǼǸǬǷȈǹǺǵDzǴdzǹǴǝǬǿǽǾȋ ǮǼDZǸȋǮǺǷǺǶǹǬǮǸDZǽǾDZǻDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹǺǯǺǼǬdzǼDZdzǬǹǬǶǺDzDZǮǺǷǺǽǴǽǾǺǵȃǬǽǾǴ ǯǺǷǺǮȇǸǺDzǹǺǻǺǰǾȋǹǿǾȈǴǾDZǸǽǬǸȇǸǽǹǺǮǬǿǷǿȃȄǴǾȈȉȀȀDZǶǾǺǾǻǼǺȂDZǰǿǼȇ 3(5)(&7&/,1,&².8)$3526 &2 .OLQLNDSODVWLFNpDHVWHWLFNpFKLUXUJLH3UDKDD/LEHUHFwww.perfectclinic.cz )RWRDUFKLY3HUIHFW&OLQLF

142


PĹ&#x2122;edstavujeme vestavnĂŠ spotĹ&#x2122;ebiÄ?e Bauknecht

Na Ä?eskĂ˝ trh vstoupil silnĂ˝ hrĂĄÄ? v nabĂ­dce vestavnĂ˝ch spotĹ&#x2122;ebiÄ?ĹŻ â&#x20AC;&#x201C; znaÄ?ka Bauknecht. DomĂĄcĂ­ spotĹ&#x2122;ebiÄ?e tĂŠto znaÄ?ky jsou na evropskĂŠm trhu zastoupeny jiĹž 90 let, nynĂ­ se s nimi mohou seznĂĄmit takĂŠ Ä?eĹĄtĂ­ zĂĄkaznĂ­ci a to dĂ­ky prĂĄvÄ&#x203A; pĹ&#x2122;edstavovanĂŠ designovĂŠ linii Komfort. Bauknecht je jednou z nejvĂ­ce preferovanĂ˝ch znaÄ?ek v NÄ&#x203A;mecku, dĂĄle se mĹŻĹžete se znaÄ?kou Bauknecht setkat na dalĹĄĂ­ch nĂĄroÄ?nĂ˝ch trzĂ­ch - v Rakousku, Belgii, DĂĄnsku, NizozemĂ­, Norsku, Ĺ vĂŠdsku, Ĺ vĂ˝carsku a novÄ&#x203A; takĂŠ v Ä&#x152;eskĂŠ republice. PeÄ?enĂ­ s dokonalĂ˝m vĂ˝sledkem .OVÂ&#x201D;Ă&#x2019; PEÄ Â&#x2013;CÂ&#x2013;Ă&#x2019; TROUBYĂ&#x2019; "AUKNECHTĂ&#x2019; PÄ&#x2030;EDSTAVUJÂ&#x2013;Ă&#x2019; INOVATIVNÂ&#x2013;Ă&#x2019; TECHNOLOGIEĂ&#x2019; VĂ&#x2019; MIMOÄ&#x2030;Â?DNÂ&#x201D;MĂ&#x2019; DESIGNUĂ&#x2019; %FEKTIVNÂ&#x2013;Ă&#x2019; SYSTÂ&#x201D;MĂ&#x2019;ROZVODUĂ&#x2019;VZDUCHU Ă&#x2019;OPTIMALIZOVANÄ&#x152;Ă&#x2019;KONCEPTĂ&#x2019;VNITÄ&#x2030;NÂ&#x2013;HOĂ&#x2019;PROSTORUĂ&#x2019;

www.bauknecht.cz

AĂ&#x2019; UĂ&#x17E;IVATELSKYĂ&#x2019; NEOBVYKLEĂ&#x2019; PÄ&#x2030;Â&#x2013;JEMNÄ&#x152;Ă&#x2019; DISPLEJĂ&#x2019;PÄ&#x2030;INÂ?Ă&#x203A;EJÂ&#x2013;Ă&#x2019;RADOSTĂ&#x2019;ZĂ&#x2019;PEÄ ENÂ&#x2013;Ă&#x2019;IĂ&#x2019;VAÄ&#x2030;ENÂ&#x2013;Ă&#x2019;5Ă&#x17E;IVATELĂ&#x2019;OCENÂ&#x2013;Ă&#x2019;NÂ&#x2013;ZKOUĂ&#x2019;SPOTÄ&#x2030;EBUĂ&#x2019; ENERGIEĂ&#x2019;AĂ&#x2019;BOHATÂ&#x201D;Ă&#x2019;PÄ&#x2030;Â&#x2013;SLUĂ&#x203A;ENSTVÂ&#x2013;Ă&#x2019; 6YZKOUĂ&#x203A;EJTEĂ&#x2019;TÄ&#x2030;EBAĂ&#x2019;NOVINKUĂ&#x2019; Ă&#x2019;pyrolytickou horkovzduĹĄnou troubu Bauknecht BLPM 8110/PTĂ&#x2019; SĂ&#x2019; Ä&#x2030;ADOUĂ&#x2019; CHYTRÄ&#x152;CHĂ&#x2019; FUNKCÂ&#x2013;Ă&#x2019; PROĂ&#x2019; OPTIMÂ?LNÂ&#x2013;Ă&#x2019; VÄ&#x152;SLEDEKĂ&#x2019; *ISTÄ&#x192;Ă&#x2019; OCENÂ&#x2013;TEĂ&#x2019; DISPLEJ Ă&#x2019; KTERÄ&#x152;Ă&#x2019; VÂ?SĂ&#x2019; POVEDEĂ&#x2019; CELÄ&#x152;MĂ&#x2019; PROCESEMĂ&#x2019; PEÄ ENÂ&#x2013; Ă&#x2019;RYCHLÂ&#x201D;Ă&#x2019;PÄ&#x2030;EDEHÄ&#x2030;Â?TÂ&#x2013;Ă&#x2019;TROUBYĂ&#x2019;Ä IĂ&#x2019; TEPLOTNÂ&#x2013;Ă&#x2019; SONDUĂ&#x2019; PROĂ&#x2019; DOKONALÂ&#x201D;Ă&#x2019; PROPEÄ ENÂ&#x2013;Ă&#x2019;POKRMÄ&#x160;Ă&#x2019;+Ă&#x2019;BEZPROBLÂ&#x201D;MOVÂ&#x201D;Ă&#x2019; Â&#x153;DRĂ&#x17E;BÄ&#x192;Ă&#x2019;PÄ&#x2030;ISPÂ&#x2013;VAJÂ&#x2013;Ă&#x2019;DVÂ&#x2013;Ä&#x2030;KAĂ&#x2019;SĂ&#x2019;CELOSKLENÄ&#x192;NÄ&#x152;MĂ&#x2019; POVRCHEMĂ&#x2019; 3MARTĂ&#x2019; #LEANĂ&#x2019; AĂ&#x2019; KEĂ&#x2019; SNADNÂ&#x201D;Ă&#x2019; MANIPULACIĂ&#x2019; SĂ&#x2019; JÂ&#x2013;DLEMĂ&#x2019; PRAKTICKÂ&#x201D;Ă&#x2019;TELESKOPICKÂ&#x201D;Ă&#x2019;VÄ&#x152;SUVY

Tip 5Ă&#x203A;ETÄ&#x2030;ETEĂ&#x2019;SIĂ&#x2019;PRÂ?CIĂ&#x2019;SĂ&#x2019;UMÄ&#x152;VÂ?NÂ&#x2013;MĂ&#x2019;TROUBYĂ&#x2019; AĂ&#x2019;VYZKOUĂ&#x203A;EJTEĂ&#x2019;PYROLYTICKOUĂ&#x2019;TROUBUĂ&#x2019; Bauknecht BLPM 8110/PT SEĂ&#x2019; SAMOÄ ISTÂ&#x2013;CÂ&#x2013;MĂ&#x2019;SYSTÂ&#x201D;MEMĂ&#x2019;Ă&#x2019;

$OPORUÄ ENÂ?Ă&#x2019;CENAĂ&#x2019;JEĂ&#x2019;20 990 KÄ? s DPHĂ&#x2019;


PRAGUE OUT |

QRYLQN\_QHZV_ǹǺǮǺǽǾǴ

9<3(þ(1e9É12&(63$8/%$.(5<

&+5,670$6%$.,1*%<3$8/%$.(5<

6WHMQĚ MDNR NDæGë URN L OHWRV YiP RULJLQiOQt IUDQFRX]VNp SHNDŐVWYt 3$8/ SŐLQiät ŐDGX QRYLQHN NWHUp SRPRKRX REGREt DGYHQWX D 9iQRF XGĚODW MHä WĚVYiWHÿQĚMätP2ERKDŘWHVODYQRVWQtVWŢOSUDYRXIUDQFRX]VNRXYiQRÿNRX² V ÿRNROiGRX QHER UR]LQNDPL 1RYLQNRX OHWRäQtFK 9iQRF MH MHPQi YiQRÿND V UR]LQNDPL ] N\QXWpKR OLVWRYpKR WĚVWD 7UDGLÿQt VSHFLDOLWD .UiORYVNë NROiÿ *DOHWWHV GH URLV VDPR]ŐHMPĚ QHVPt YH YiQRÿQt QDEtGFH FK\EĚW. GRVWi QtMHVPDQGORYRXDMDEOHÿQRXSŐtFKXWt2EOtEHQiŐDGDQiGKHUQëFK]GREQëFK UROiG SRWĚät YDäH FKXŘRYp EXŁN\ DŘ Xæ MGH R PDOLQRYRQXJiWRYRX QHER &KDUORWWHVPDOLQDPLÿLOHVQtPRYRFHP,QRYDFtSURäOD1XJiWRYiFKDORXSND NWHUiYæG\]DXMPH]HMPpQDGĚWL

7KLV\HDUMXVWOLNHHYHU\\HDUWKHRULJLQDO)UHQFKEDNHU\FKDLQ3DXOSURYLGHV PDQ\LQQRYDWLRQVWRKHOS\RXPDNH$GYHQWDQGWKH&KULVWPDVVHDVRQHYHQ PRUHMR\IXO(QULFK\RXUIHVWLYHWDEOHZLWKDJHQXLQH)UHQFK&KDOODK²ZLWK FKRFRODWHRUUDLVLQV7KLV&KULVWPDVDÀQH&KDOODKRIOHDYHQHGSXIISDVWU\ ZLWKUDLVLQVLVDQLQQRYDWLRQ2IFRXUVHWKHWUDGLWLRQDOVSHFLDOLW\WKH5R\DO &DNH *DOHWWH GHV 5RLV ZLOO QRW EH DEVHQW IURP WKH VHDVRQDO DVVRUWPHQW ,WLVDYDLODEOHLQDOPRQGDQGDSSOHÁDYRXUV7KHIDYRXULWHVHULHVRIEHDXWLIXOO\ GHFRUDWHGUROOVZLOOGHOLJKW\RXUWDVWHEXGVZKHWKHUUDVSEHUU\QRXJDWRUWKH &KDUORWWHZLWKUDVSEHUULHVRUIRUHVWIUXLW7KH1RXJDW&RWWDJHZKLFKDOZD\V HVSHFLDOO\FDSWLYDWHVFKLOGUHQKDVDOVRXQGHUJRQHDQLQQRYDWLRQ

ǛǜǚǛǑǣǑǙǙǚǑǜǚǒǐǑǝǞǎǚǝ3$8/%$.(5< ǖǬǶǴǶǬDzǰȇǵǯǺǰǮȉǾǺǸǯǺǰǿǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǬȋȀǼǬǹȂǿdzǽǶǬȋǻDZǶǬǼǹȋ3$8/ ǽǹǺǮǬǻǺǼǬǰǿDZǾǹǬǽǹǺǮǴǹǶǬǸǴǶǺǾǺǼȇDZǻǺǸǺǯǿǾǽǰDZǷǬǾȈǻDZǼǴǺǰnjǰǮDZǹǾǬ Ǵ ǜǺDzǰDZǽǾǮǬ DZȅDZ ǭǺǷDZDZ ǻǼǬdzǰǹǴȃǹȇǸǴ ǟǶǼǬǽȈǾDZ ǻǼǬdzǰǹǴȃǹȇǵ ǽǾǺǷ ǹǬǽǾǺȋȅDZǵȀǼǬǹȂǿdzǽǶǺǵǽǰǺǭǹǺǵǻǷDZǾDZǹǶǺǵǽȄǺǶǺǷǬǰǺǸǴǷǴǴdzȊǸǺǸ ǙǺǮǴǹǶǺǵ ǜǺDzǰDZǽǾǮǬ ȉǾǺǯǺ ǯǺǰǬ ǭǿǰDZǾ ǸȋǯǶǬȋ ǻǷDZǾDZǹǶǬ ǽ ǴdzȊǸǺǸ Ǵdz ǽǷǺDZǹǺǯǺ ǾDZǽǾǬ ǙDZ ǺǭǺǵǰDZǾǽȋ Ǯ ǼǺDzǰDZǽǾǮDZǹǽǶǺǸ ǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴǴ Ǵ ǭDZdz

144

ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺǯǺ ȀǴǼǸDZǹǹǺǯǺ ǭǷȊǰǬ ©ǖǺǼǺǷDZǮǽǶǴǵ ǻǴǼǺǯª *DOHWWHV GH URLV ǑǯǺ ǸǺDzǹǺ ǭǿǰDZǾ ǻǺǻǼǺǭǺǮǬǾȈ ǽ ǸǴǹǰǬǷȈǹȇǸ Ǵ ȋǭǷǺȃǹȇǸ ǮǶǿǽǺǸ ǗȊǭǴǸǬȋ ǸǹǺǯǴǸǴ ǽDZǼǴȋ ǻǼDZǶǼǬǽǹȇȁ ǽǰǺǭǹȇȁ ǼǿǷDZǾǺǮ ǻǺǼǬǰǿDZǾ ǮǬȄǴ ǮǶǿǽǺǮȇDZǼDZȂDZǻǾǺǼȇǭǿǰȈǾǺǮǶǿǽǸǬǷǴǹȇǹǿǯǴǴǷǴǽǤǬǼǷǺǾǶǴǽǸǬǷǴǹǺǵ ǴǷǴ ǷDZǽǹȇǸǴ ȋǯǺǰǬǸǴ ǚǭǹǺǮǴǷǽȋ Ǵ ǐǺǸǴǶ Ǵdz ǙǿǯǴ ǶǺǾǺǼȇǸ ǮǽDZǯǰǬ ǺǽǺǭDZǹǹǺǴǹǾDZǼDZǽǿȊǾǽȋǰDZǾǴ


“Tma je pro ošklivé lidi” Světlovody Lightway přivedou zdarma zdravé denní světlo do míst, kde přes den musí svítit žárovka či zářivka. Snižte svoje účty za elektřinu.

www.lightway.cz


PLÁCIDO DOMINGO EXCLUSIVE CHRISTMAS CONCERT 22. 12. 2012, 20:00 hodin, Praha O2 arena 22nd December 2012, 20:00, Prague O2 Arena ǛǼǬǯǬ ǻǷǺȅǬǰǶǬ©njǼDZǹǬ2ª

3/É&,'2'20,1*2

(;&/86,9(&+5,670$6&21&(57

ǛǗnjǝǔǐǚǐǚǘǔǙǏǚ

ǩǖǝǖǗǪǓǔǎǙǧǕǜǚǒǐǑǝǞǎǑǙǝǖǔǕǖǚǙǢǑǜǞ 1REOHVX NRX]OD 9iQRF ]QiVREt H[NOX]LYQt YiQRÿQt NRQFHUW VYĚWR]QiPp KR WHQRUD 3OiFLGD 'RPLQJD Y 2 DUHQĚ .DULpUD VHGPGHViWQtND 3OiFLGD 'RPLQJD]DÿDODSŐHGQHXYĚŐLWHOQëPLOHW\DSDWŐtGQHVPH]LQHMX]QiYDQĚMät KXGHEQtPXOWLWDOHQW\VWROHWt.URPĚ]SĚYXVHPXGDŐtLYSR]LFLNODYtULVW\DGLUL JHQWD3\äQLWVHPŢæH*UDPP\FHQRX%LUJLW1LOVVRQRYp]DSŐtQRVYRSHŐH GtN\ WHQRURYëP D EDU\WRQRYëP UROtP GUæt FR VH WëÿH PQRæVWYt RSHUQt UHNRUG )DQRXäFL L VSROXSUDFRYQtFL KR ]QDMt MDNR SUDFRYLWpKR SURIHVLRQiOD VHæHOH]QRXYŢOt6SROXV/XFLDQHP3DYDURWWLP-RVp&DUUHUDVHPD3HWUHP 'YRUVNëPSDWŐtPH]LQHMOHSätWHQRU\VYĚWD1HMYĚWätSRSXODULWXPXSŐLQHVOR SRYĚVWQp WULR WHQRUŢ 6SROHÿQĚ V -RVp &DUUHUDVHP D /XFLDQHP 3DYDURWWLP ]D]StYDOQDNRQFHUWĚSŐLIRWEDORYpPPLVWURYVWYtVYĚWDYURFH3OiFLGR 'RPLQJR]StYiYMD]\FtFK²äSDQĚOVN\DQJOLFN\LWDOVN\QĚPHFN\IUDQFRX] VN\DUXVN\ 7KHJHQWLOLW\RI&KULVWPDVPDJLFZLOOEHPXOWLSOLHGZLWKWKHH[FOXVLYH&KULVW PDVFRQFHUWRIWKHZRUOGIDPRXVWHQRU3OiFLGR'RPLQJRDWWKH2$UHQD 7KHFDUHHURI\HDUROG3OiFLGR'RPLQJREHJDQDQXQEHOLHYDEOH\HDUV DJR+HLVDPRQJWKHPRVWUHVSHFWHGPXVLFDOPXOWLWDOHQWVRIWKHFHQWXU\,Q DGGLWLRQWRVLQJLQJKHDOVRVXFFHHGVLQWKHUHDOPVRISLDQLVWDQGFRQGXFWRU +HFDQERDVW*UDPP\$ZDUGVWKH%ULJLW1LOVVRQ3UL]HIRUH[WUDRUGLQDU\ FRQWULEXWLRQVWR2SHUDDQG&RQFHUW³WKDQNVWRWKHWHQRUDQGEDULWRQH UROHVKHKDVVXQJDQRSHUDUHFRUGLQWHUPVRITXDQWLW\)DQVDQGFROOHDJXHV NQRZ KLP DV D KDUGZRUNLQJ SURIHVVLRQDO ZLWK DQ LURQ ZLOO 7RJHWKHU ZLWK 146

/XFLDQR 3DYDURWWL -RVp &DUUHUDV DQG 3HWU 'YRUVNë KH EHORQJV DPRQJ WKH EHVWWHQRUVLQWKHZRUOG7KHIDPRXVWULRRIWKH7KUHH7HQRUVEURXJKWKLP WKHJUHDWHVWSRSXODULW\:LWK-RVp&DUUHUDVDQG/XFLDQR3DYDURWWLKHVDQJDW DFRQFHUWIRUWKH:RUOG)RRWEDOO&KDPSLRQVKLSV3OiFLGR'RPLQJRVLQJV LQVL[ODQJXDJHV²6SDQLVK(QJOLVK,WDOLDQ*HUPDQ)UHQFKDQG5XVVLDQ ǎǺǷȄDZǭǹǿȊ Ǵ ǾǬǶǿȊ ǴdzȇǽǶǬǹǹǿȊ ǬǾǸǺǽȀDZǼǿ ǜǺDzǰDZǽǾǮDZǹǽǶǴȁ ǻǼǬdzǰǹǴǶǺǮ ǿǽǴǷǴǾ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹȇǵ ǼǺDzǰDZǽǾǮDZǹǽǶǴǵ ǶǺǹȂDZǼǾ ǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺ ǾDZǹǺǼǬ ǛǷǬǽǴǰǺ ǐǺǸǴǹǯǺ ǹǬ ǻǷǺȅǬǰǶDZ ©njǼDZǹǬ 2ª ǝǮǺȊ ǹDZǮDZǼǺȋǾǹǿȊ ǶǬǼȈDZǼǿ ǽDZǸǴǰDZǽȋǾǴǷDZǾǹǴǵ ǛǷǬǽǴǰǺ ǐǺǸǴǹǯǺ ǹǬȃǬǷ ǷDZǾ ǹǬdzǬǰ ǚǹ ǺǾǹǺǽǴǾǽȋ ǶǽǬǸȇǸǿdzǹǬǮǬDZǸȇǸǸǿdzȇǶǬǷȈǹȇǸǸǿǷȈǾǴǾǬǷǬǹǾǬǸǽǾǺǷDZǾǴȋǎǰǺǻǺǷǹDZǹǴDZ Ƕ ǻDZǹǴȊ DZǸǿ ǾǬǶDzDZ ǿǰǬDZǾǽȋ ǭȇǾȈ ǾǬǷǬǹǾǷǴǮȇǸ ǻǴǬǹǴǽǾǺǸ Ǵ ǰǴǼǴDzDZǼǺǸ ǚǹǸǺDzDZǾǯǺǼǰǴǾȈǽȋǻǼDZǸǴȋǸǴǏǼȉǸǸǴǹǬǯǼǬǰǺǵǍǼǴǰDzǴǾǙǴǷȈǽǺǹdzǬ ǰǺǽǾǴDzDZǹǴȋǮǺǭǷǬǽǾǴǺǻDZǼȇȃǾǺǶǬǽǬDZǾǽȋǶǺǷǴȃDZǽǾǮǬǾǺǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǼǺǷȋǸ ǾDZǹǺǼ Ǵ ǭǬǼǴǾǺǹ Ǻǹ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǼDZǶǺǼǰǽǸDZǹǺǸ Ǯ ǺǻDZǼǹǺǸ ǻDZǹǴǴ ǛǺǶǷǺǹǹǴǶǴ Ǵ ǶǺǷǷDZǯǴ dzǹǬȊǾ DZǯǺ ǶǬǶ ǾǼǿǰǺǷȊǭǴǮǺǯǺ ǻǼǺȀDZǽǽǴǺǹǬǷǬ ǽDzDZǷDZdzǹǺǵǮǺǷDZǵǎǸDZǽǾDZǽǗǿȃǬǹǺǛǬǮǬǼǺǾǾǴǡǺǽDZǖǬǼǼDZǼǬǽǺǸǴǛDZǾǼǺǸ ǐǮǺǼǽǶǴǸǐǺǸǴǹǯǺȋǮǷȋDZǾǽȋǺǰǹǴǸǴdzǷǿȃȄǴȁǾDZǹǺǼǺǮǸǴǼǬǙǬǴǭǺǷȈȄǿȊ ǴdzǮDZǽǾǹǺǽǾȈ ǻǼǴǹDZǽǷǺ DZǸǿ dzǹǬǸDZǹǴǾǺDZ ǾǼǴǺ ǾDZǹǺǼǺǮ ǎǸDZǽǾDZ ǽ ǡǺǽDZ ǖǬǼǼDZǼǬǽǺǸ Ǵ ǗǿȃǬǹǺ ǛǬǮǬǼǺǾǾǴ Ǻǹ ǻDZǷ ǹǬ ǶǺǹȂDZǼǾDZ ǹǬ ȃDZǸǻǴǺǹǬǾDZ ǸǴǼǬ ǻǺ ȀǿǾǭǺǷǿ Ǯ ǯǺǰǿ ǛǷǬǽǴǰǺ ǐǺǸǴǹǯǺ ǻǺDZǾ ǹǬ ȄDZǽǾǴ ȋdzȇǶǬȁ ² ǬǹǯǷǴǵǽǶǺǸǴǽǻǬǹǽǶǺǸǴǾǬǷȈȋǹǽǶǺǸǹDZǸDZȂǶǺǸȀǼǬǹȂǿdzǽǶǺǸǴǼǿǽǽǶǺǸ


26. MEZINÁRODNÍ VELETRH BYTOVÉHO DESIGNU

PANELOVÝ DŮM A BYT

14. - 17. 2. 2013 KU 2013 O R Y D N TRE EMINÁŘE S É N R O ODB NÍ SLEVY Ž R T E L E V VÝRAZNÉ

Výstaviště Praha - Holešovice www.pragointerier.cz


PASTEVCI GEPARDŮ &+((7$++(5'60(1 ǛnjǝǞǟǡǔǏǑǛnjǜǐǚǎ )RWR_2QGŐHM3ROiN7RPiä$GDPHFD0LFKDO*DEULHO

1DSRPĚUQĚQHWUDGLÿQtPPtVWĚ²YHYëEĚKXJHSDUGŢYSUDæVNp]RRORJLFNp]DKUDGĚ² MHDæGRMDUDSŐtäWtKRURNXNYLGĚQtVRXVRätSURIHVRUD0LFKDOD*DEULHOD3ŐHNYDSLYp XPtVWĚQtVRFKNWHUpDXWRUQD]YDO3DVWHYFLJHSDUGŢVRXYLVtVFHORæLYRWQtPREGLYHP SURIHVRUD*DEULHODNHNRÿNRYLWëPäHOPiP3UiYĚRQ\SŐHGVWDYXMtMHGHQ]KODYQtFK PRWLYŢ*DEULHORY\VRXGREpWYRUE\6RFK\MVRXREUD]HPÅGRPRURGFŢKUiÿŢORYFŢ DSDVWHYFŢ´9]QLNDO\SRVWXSQĚYOHWHFKD.DæGi]HWŐLQiFWLVRFKE\OD SŢYRGQĚY\ŐH]iQD]MHGQRKRNXVXGXERYpKRNPHQHDE\PRKO\VWiWYH[WHULpUXRGOLO MHDXWRUGREURQ]X'RNUDMLQ\]DVD]XMHSURIHVRU*DEULHOVYpVRFK\QHMUDGĚML7HSUYH ]GHVHMHKRGtODPRKRXSOQĚUR]YLQRXWUR]HKUiWGXHWVRX]QĚQtXPĚOpKRDSŐtURGQtKR DSŢVRELWQDHPRFHÿORYĚND]PĚQDPLVYëFKWYiŐtYSURPĚQiFKURÿQtFKGRE 8QWLOQH[WVSULQJLWLVSRVVLEOHWRVHHWKHVFXOSWXUHVFDOOHG¶&KHHWDK+HUGVPHQ·E\ 3URI0LFKDO*DEULHOLQDUDWKHUXQXVXDOVLWH²LQWKHFKHHWDKHQFORVXUHRIWKH3UDJXH =RRORJLFDO*DUGHQ7KHUDWKHUVXUSULVLQJORFDWLRQRIWKHVFXOSWXUHVZKLFKWKHDUWLVW HQWLWOHG¶&KHHWDK+HUGVPHQ·LVDVVRFLDWHGZLWKWKHOLIHORQJDGPLUDWLRQWKDW3UR IHVVRU*DEULHOKDVIRUIHOLQHV7KH\UHSUHVHQWRQHRIWKHPDLQPRWLIVRI*DEULHO·V FRQWHPSRUDU\DUWZRUN7KHVWDWXHVDUHWKHLPDJHVRI´QDWLYHVSOD\HUVKXQWHUV DQGVKHSKHUGVµ7KH\ZHUHFUHDWHGJUDGXDOO\EHWZHHQDQG(DFKRIWKH VWDWXHVZDVRULJLQDOO\FDUYHGIURPRQHSLHFHRIDQRDNWUXQNVRWKDWWKH\ZRXOG EHDEOHWRVWDQGRXWGRRUVWKHDUWLVWFDVWWKHPLQEURQ]H3URIHVVRU*DEULHOSUHIHUV VLWXDWLQJKLVVFXOSWXUHVLQWKHODQGVFDSH2QO\KHUHFDQKLVDUWZRUNVIXOO\GHYHORS SOD\DGXHWLQKDUPRQ\ZLWKWKHDUWLÀFLDODQGQDWXUDODQGLPSUHVVWKHKXPDQHPR WLRQVE\WKHLUFKDQJLQJIDFHVZLWKWKHFKDQJLQJVHDVRQV ǙǬǰǺǮǺǷȈǹǺǹDZǺǭȇȃǹǺǸǸDZǽǾDZ²ǮdzǬǯǺǹDZǯDZǻǬǼǰǺǮǮǛǼǬDzǽǶǺǸdzǺǺǻǬǼǶDZǰǺ ǮDZǽǹȇ ǽǷDZǰǿȊȅDZǯǺ ǯǺǰǬ ǸǺDzǹǺ ǮǴǰDZǾȈ ǽǶǿǷȈǻǾǿǼǹǿȊ ǯǼǿǻǻǿ ©ǛǬǽǾǿȁǴ ǯDZǻǬǼǰǺǮª ǻǼǺȀDZǽǽǺǼǬ ǘǴȁǬǷǬ ǏǬǭǼǴȉǷǬ ǙDZǺǭȇȃǹǺDZ ǼǬdzǸDZȅDZǹǴDZ ǽǾǬǾǿǵ ǶǺǾǺǼȇDZ ǬǮǾǺǼ ǹǬdzǮǬǷ ©ǛǬǽǾǿȁǴ ǯDZǻǬǼǰǺǮª ǽǮȋdzǬǹǺ ǽ ǻǺDzǴdzǹDZǹǹȇǸ ǮǺǽȁǴȅDZǹǴDZǸ ǻǼǺȀDZǽǽǺǼǬ ǏǬǭǼǴȉǷǬ ȁǴȅǹǴǶǬǸǴ ǽDZǸDZǵǽǾǮǬ ǶǺȄǬȃȈǴȁ ǔǸDZǹǹǺ ǺǹǴ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋȊǾ ǽǺǭǺǵ ǺǰǴǹǴdzǯǷǬǮǹȇȁǸǺǾǴǮǺǮǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǯǺǴǽǶǿǽǽǾǮǬǏǬǭǼǴȉǷǬǝǶǿǷȈǻǾǿǼȇȋǮǷȋȊǾǽȋ 148

ǻǼǺǺǭǼǬdzǺǸ ©ǾǿdzDZǸȂDZǮ ǴǯǼǺǶǺǮ ǺȁǺǾǹǴǶǺǮ Ǵ ǻǬǽǾǿȁǺǮµ ǚǹǴ ǽǺdzǰǬǮǬǷǴǽȈ ǻǺǽǾDZǻDZǹǹǺǮǾDZȃDZǹǴDZǴǯǺǰǺǮǖǬDzǰǬȋǴdzǾǼǴǹǬǰȂǬǾǴǽǾǬǾǿǵǴdzǹǬȃǬǷȈǹǺ ǭȇǷǬǮȇǼDZdzǬǹǬǴdzȂDZǷȈǹǺǯǺǶǿǽǶǬǰǿǭǺǮǺǯǺǰDZǼDZǮǬǹǺȃǾǺǭȇǺǹǴǸǺǯǷǴǹǬȁǺǰǴǾȈǽȋ ǹǬ ǺǾǶǼȇǾǺǸ ǮǺdzǰǿȁDZ ǬǮǾǺǼ ǺǾǷǴǷ Ǵȁ Ǯ ǭǼǺǹdzDZ ǛǼǺȀDZǽǽǺǼ ǏǬǭǼǴȉǷ ǺǾǰǬDZǾ ǻǼDZǰǻǺȃǾDZǹǴDZ ǾǺǸǿ ȃǾǺǭȇ ǽǶǿǷȈǻǾǿǼȇ ǭȇǷǴ ǿǶǼǬȄDZǹǴDZǸ ǷǬǹǰȄǬȀǾǬ ǔǸDZǹǹǺ ǮǾǬǶǺǵǽǼDZǰDZDZǯǺǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴȋǸǺǯǿǾǻǺǷǹǺȂDZǹǹǺǼǬdzǮǴǮǬǾȈǽȋǼǬdzȇǯǼȇǮǬȋǰǿȉǾ ǴǽǶǿǽǽǾǮǬǴǻǼǴǼǺǰȇǯǬǼǸǺǹǴǴǴǮǺdzǰDZǵǽǾǮǺǮǬǾȈǹǬȃDZǷǺǮDZȃDZǽǶǴDZȉǸǺȂǴǴǸDZǹȋȋ ǽǮǺDZǷǴȂǺǻǼǴǽǸDZǹDZǮǼDZǸDZǹǯǺǰǬ Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 3/120, Praha 7, www.zoopraha.cz


)RFXVHGRQOX[XU\

www.lexxusnorton.cz


LIFESTYLE |/,)(67</(|Ç?Ç&#x17E;Ç&#x201D;Ç&#x2014;ǨÇ&#x2019;Ç&#x201D;Ç&#x201C;Ç&#x2122;Ç&#x201D;

+HUPqV¹ãiWHN3OXPH7LH'\H z kaĹĄmĂ­ru a hedvĂĄbĂ­, 90x90 cm, pĹ&#x2122;i zhotovovĂĄnĂ­ ruÄ?nĂ­ho sĂ­totisku bylo pouĹžito speciĂĄlnĂ­ ruÄ?nĂ­ techniky barvenĂ­ a kruhovĂŠho kolorovĂĄnĂ­. Cena: 12 600 KÄ?.

RWÂśV:DWFK ,:&Âą+RGLQN\%LJ3LORWÂśV:DWFK dĂĄnĂ­ pro otce a menĹĄĂ­ vydĂĄnĂ­ Pilotâ&#x20AC;&#x2122;s Watch Mark XVI pro syna, htilĂŠ oceli, novÄ&#x203A; v provedenĂ­ z uĹĄlechtilĂŠ 2 600 jsou k dostĂĄnĂ­ za 392 nĂĄĹ&#x2122;stvĂ­ a 112 900 KÄ? v hodinĂĄĹ&#x2122;stvĂ­ inum. â&#x20AC;&#x201C; klenotnictvĂ­ Carollinum. www.carollinum.cz cz

)ROLRGLiÄ&#x153; diĂĄĹ&#x2122; a zĂĄpisnĂ­k v jednom od Moleskine. Cena 379 KÄ? a 629 KÄ?. www.moleskine.cz

%HR3OD\$RG%DQJ 2OXIVHQ to je nÄ&#x203A;co pro pĹ&#x2122;Ă­znivce digitĂĄlnĂ­ch technologiĂ­. S Apple AirPlay si mĹŻĹžete uŞívat svou oblĂ­benou hudbu z iPhonu, iPodu nebo iPadu elu v bezkonkurenÄ?nĂ­ kvalitÄ&#x203A;. PomocĂ­ kabelu inĂ˝ch znaÄ?ek. ek. pĹ&#x2122;ipojĂ­te i smartphony jinĂ˝ch Cena: 29 250 KÄ? www.kd-elektronika.cz cz

=LPQtNROHNFH7KRPDV6DER plnå do detailu propracovaných elegantních ťperků vås zahrne zimní e r romantikou. Prodåvå HALADA CITY. www.halada.cz

9HUWX6LJQDWXUH=LUFRQLXP 9HUWX vyrob Telefon vyrobenĂ˝ ze zirkonia, materiĂĄlu vysoce odolnĂŠho vĹŻÄ?i korozi. MatnĂĄ antracitovĂĄ aligĂĄtoĹ&#x2122;Ă­ kĹŻĹže skvÄ&#x203A;le la ladĂ­ s celkovĂ˝m designem telefonu. SafĂ­r je takĂŠ antracitovĂ˝, dodĂĄvĂĄ displeji telefonu matnĂ˝ nĂĄdech. Cena: 381 000 KÄ? s danĂ­. www.vertu.com

)RUP jsou ultralehkĂĄ stylovĂĄ sluchĂĄtka s dokonalĂ˝m prostorovĂ˝m zvukem ve vĂĄnoÄ?nĂ­ barvÄ&#x203A;. Cena: 2950 KÄ?. ProdĂĄvĂĄ Bang & Olufsen. www.kd-elektronika.cz

/DXGHU3OHDVXUHV)RU0HQ PĂĄnskĂĄ klasika od EstĂŠe Lauder, set obsahuje 100ml EDT + 75 ml After Shave. Cena: 1980 KÄ? 150


ǝǞǔǗǨǒǔǓǙǔ_/,)(67</(| LIFESTYLE ǝǞ

âYêFDUVNêNiYRYDU značky cremesso je skvělou volbou pro všechny milovníky kávy. Navíc jej můžete použít i k přípravě čaje. www.vasekuchyne.cz

'iPVNpIUDQFRX]VNp ãSHUNRYpKRGLQN\ s diamantem Le Chic. Model CM 2711D G. Cena 5 690Kč. www.bonmoment.eu

'YHĜQtNOLND1LVD vyrobena z mosazi s ozdobnou keramickou rukojetí. Na povrchu potah 24-karátovým zlatem. Cena 4 400 Kč vč. DPH. Načerpejte inspiraci na: www.kliky-mondeo.cz

3DUIpP(YHO\Q5RVH RG&UDEWUHH (YHO\Q Je určen ženě silné, smyslné, vnitřně krásné, něžné a také klasicky elegantní. Cena 1450 Kč. www.crabtree-evelyn.cz

inspiration 0LQFH=ODWiEXODVLFLOVNi vydaná ku příležitosti jejího 800. výročí jako první v sérii „Mimořádná ražba ČNB“ o váze 1 unce (31.107g) v ryzosti nejčistšího zlata je bezpochyby nejžádanější zlatou mincí tohoto roku. Cena 38 900 Kč. www.zlataky.cz

.OtþHQND/RXLV9XLWWRQ www.louisvuitton.com

/X[XVQtWDãWLþND0LFKDHO.RUV s šesti nádhernými produkty dekorativní kosmetiky. Také v černé a stříbrné barvě. Cena: 1690 Kč.

9iQRþQtVHW'.1<*ROGHQ'HOLFLRXV Hřejivá ženská vůně od Donny Karan, set obsahuje 50ml EDP + 100ml Body Lotion. Cena: 1730 Kč.

151


Text |=X]DQD3URNRSRYi )RWR|DUFKLY'DQLHO\%RÿDQRYp©5RVWLVODY=DSOHWDO

JAN BOČAN / RETROSPEKTIVNÍ VÝSTAVA Galerie Jaroslava Fragnera

www.gjf.cz

V GALERII JAROSLAVA FRAGNERA OD 14. PROSINCE PROBÍHÁ VELKÁ RETROSPEKTIVA ARCHITEKTA JANA %2þ$1$ .7(528 3ŏ,35$9,/ -(+2 632/835$&291Ì. $.$0$5É'$5&+,7(.7='(1ę.527+%$8(567$9%< -$1$%2þ$1$-628.9,'ę1Ì32&(/e069ę7ę1ę.2/,.$9ê=1$01ê0,352-(.7<6(=$36$/7$.e'232'2%<35$+<9ê67$9$.7(5É6.21þÌ/('1$-( 9ã$. 1(-(120 628%25128 3ŏ(+/Ì'.28 5($/,=$&Ì -$1$ %2þ$1$ $ -(+2 632/835$&291Ì.š $/( =É529(ŀ 9=320Ì1.28 35272å( 3526,1&( 72 %</< 35É9ę'9$52.<&21É67$729(/.É262%1267þ(6.e $5&+,7(.785< 23867,/$ . 9ê67$9ę -( 9<'É1$ 9ê35$91Éþ(6.2$1*/,&.É38%/,.$&( 3URIHVQtGUiKD-DQD%RÿDQDY\VWRXSDODGRYëäLQMLæQDVDPpPSRÿiWNXNG\ Y]QLNOD MHKR QHM]QiPĚMät UHDOL]DFH EXGRY\ þHVNRVORYHQVNpKR YHOY\VODQHFWYt Y/RQGëQĚ NWHUiE\ODRURNSR]GĚMLRFHQĚQDSUHVWLæQtEULWVNRX DUFKLWHNWRQLFNRXFHQRX5,%$9EXGRYĚYHOY\VODQHFWYtVHREMHYLOLGŢOHæLWëSU YHN%RÿDQRYëFKVWDYHEGŢUD]QDNYDOLWQtXPĚOHFNpSURYHGHQtLQWHULpUX'DO ätPL VWiWQtPL ]DNi]NDPL E\OR þHVNRVORYHQVNp YHOY\VODQHFWYt YH 6WRFNKROPX D]DVWXSLWHOVNë~ŐDGY7ELOLVLNGHGRSRVOHGQtFKYtOHSŢVRELOMDNRSHGDJRJQD WDPĚMätXQLYHU]LWĚ9ëVWDYXURYQĚæGRSURYi]tXNi]N\DXWRUVNpKRQiE\WNX]EX GRYWĚFKWRYHOY\VODQHFWYt

152

$ *5($7 5(75263(&7,9( 2) $5&+,7(&7 -$1 %2þ$1 35(3$5(' %< +,6 &2//($*8( $1' )5,(1' $5&+,7(&7 ='(1ę.527+%$8(57$.(63/$&(,17+(-$526/$9)5$* 1(5*$//(5<)5207+'(&(0%(5-$1%2þ$1·6%8,/' ,1*6$5(6((1$5281'7+(:25/'$1'+($/62/()7 +,60$5.217+($33($5$1&(2)35$*8(:,7+6(9(5$/ 6,*1,),&$17352-(&76+2:(9(57+((;+,%,7,21:+,&+ (1'6217+(7+-$18$5<,612721/<$&2035( +(16,9( 6+2:&$6( 2) 7+( :25.6 2) -$1 %2þ$1 $1' +,6&217(0325$5,(6%87$/62$&200(025$7,21%( &$86(217+'(&(0%(5,7:,//%((;$&7/<7:2<($56 6,1&(7+,6*5($73(5621$/,7<,1&=(&+$5&+,7(&785( /()786$1(;7(16,9(&=(&+(1*/,6+38%/,&$7,21+$6 %((1,668('217+(2&&$6,212)7+,6(;+,%,7,21 7KHSURIHVVLRQDOFDUHHURI-DQ%RÿDQDVFHQGHGWRKHLJKWVDWWKHYHU\RXWVHWZKHQ KLVPRVWIDPRXVLPSOHPHQWDWLRQZDVFUHDWHGWKHEXLOGLQJRIWKH&]HFKRVORYDN (PEDVV\LQ/RQGRQ ZKLFKD\HDUODWHUZDVWKHZLQQHURIWKHSUHVWLJ LRXVDUFKLWHFWXUDO5,%$$ZDUG,QWKHHPEDVV\EXLOGLQJDQLPSRUWDQWHOHPHQWRI %RÿDQ·VGHVLJQVHPHUJHG²DQHPSKDVLVRQWKHKLJKTXDOLW\DUWLVWLFHODERUDWLRQRI WKHLQWHULRU+LVRWKHUJRYHUQPHQWFRPPLVVLRQVZHUHWKH&]HFKRVORYDN(PEDVV\ LQ6WRFNKROPDQGWKH&]HFK(PEDVV\LQ7ELOLVLZKHUHKHZDVODWHUHPSOR\HGDV DSHGDJRJXHDWWKHORFDO8QLYHUVLW\XQWLOKLVGHDWK7KHH[KLELWLRQLVDOVRDFFRP SDQLHGE\H[DPSOHVRIIXUQLWXUHGHVLJQHGE\%RÿDQIRUWKHVHHPEDVV\EXLOGLQJV


ǎǏnjǗǑǜǑǑǫǜǚǝǗnjǎnjǠǜnjǏǙǑǜnjǝǐǑǖnjǍǜǫǛǜǚǡǚǐǔǞǍǚǗǨǤnjǫ ǜǑǞǜǚǝǛǑǖǞǔǎǙnjǫǎǧǝǞnjǎǖnjǜnjǍǚǞnjǜǡǔǞǑǖǞǚǜnjǫǙnjǍǚǣnjǙnj ǛǚǐǏǚǞǚǎǗǑǙǙnjǫ ǑǏǚ ǖǚǗǗǑǏǚǕ ǐǜǟǏǚǘ njǜǡǔǞǑǖǞǚǜǚǘ ǓǐǑǙǑǖǚǘ ǜǚǝǍnjǟǩǜǚǘ ǝǞǜǚǑǙǔǫ ǝǛǜǚǑǖǞǔǜǚǎnjǙǙǧǑ ǫǙǚǘǍǚǣnjǙǚǘǘǚǒǙǚǟǎǔǐǑǞǨǛǚǎǝǑǘǟǘǔǜǟǙǑǝǖǚǗǨǖǚ ǔǓǎǑǝǞǙǧǡǛǜǚǑǖǞǚǎǙnjǡǚǐǫǞǝǫǔǎǛǜnjǏǑǎǧǝǞnjǎǖnjǖǚǞǚǜnjǫ ǓnjǖǚǙǣǔǞǝǫ ǫǙǎnjǜǫ Ǐǚǐnj ǫǎǗǫǑǞǝǫ ǙǑ ǞǚǗǨǖǚ ǖǚǘǛǗǑǖǝǙǚǕ ǐǑǘǚǙǝǞǜnjǢǔǑǕ ǜǑnjǗǔǓǚǎnjǙǙǧǡ ǛǜǚǑǖǞǚǎ ǫǙnj ǍǚǣnjǙnj ǔ ǑǏǚ ǖǚǗǗǑǏ Ǚǚ ǞnjǖǒǑ ǔ ǎǚǝǛǚǘǔǙnjǙǔǑǘ ǚǙǑǘǛǚǞǚǘǟǣǞǚǐǑǖnjǍǜǫǔǝǛǚǗǙǫǑǞǝǫǐǎnjǏǚǐnjǝǞǑǡ ǛǚǜǖnjǖǟǘǑǜǝǞǚǗǨǎǑǗǔǖǔǕǣǑǗǚǎǑǖǎǔǝǞǚǜǔǔǣǑǤǝǖǚǕ njǜǡǔǞǑǖǞǟǜǧǖǎǧǝǞnjǎǖǑǍǧǗǔǔǓǐnjǙǧǝǚǛǜǚǎǚǒǐnjǪǥǔǑ ǘnjǞǑǜǔnjǗǧǙnjǣǑǤǝǖǚǘǔnjǙǏǗǔǕǝǖǚǘǫǓǧǖnjǡ ǛǼǺȀDZǽǽǴǺǹǬǷȈǹǬȋǶǬǼȈDZǼǬǫǹǬǍǺȃǬǹǬȄǷǬǮǮDZǼȁǿDzDZǮǽǬǸǺǸDZDZǹǬȃǬ ǷDZ ǶǺǯǰǬ ǮǺdzǹǴǶǷǴ ǼDZǬǷǴdzǬȂǴǴ DZǯǺ ǽǬǸȇȁ ǴdzǮDZǽǾǹȇȁ ǻǼǺDZǶǾǺǮ ² dzǰǬǹǴȋ ǣDZȁǺǽǷǺǮǬȂǶǺǯǺ ǻǺǽǺǷȈǽǾǮǬ Ǯ ǗǺǹǰǺǹDZ  ǯǺǰǺǸ ǻǺdzDzDZ ǻǼǺDZǶǾ ǭȇǷǿǰǺǽǾǺDZǹǻǼDZǽǾǴDzǹǺǵǭǼǴǾǬǹǽǶǺǵǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǵǻǼDZǸǴǴ5,%$ǎdzǰǬǹǴǴ ǻǺǽǺǷȈǽǾǮǬǿDzDZǾǺǯǰǬǻǼǺȋǮǴǷǽȋǮǬDzǹȇǵȉǷDZǸDZǹǾǻǼǺDZǶǾǺǮǍǺȃǬǹǬǬǶȂDZǹǾ ǹǬ ǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹǺDZ ȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹǺDZ ǺȀǺǼǸǷDZǹǴDZ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬ ǝǷDZǰǿȊȅǴǸǴ ǯǺǽǿǰǬǼǽǾǮDZǹǹȇǸǴdzǬǶǬdzǬǸǴǭȇǷǴǣDZȁǺǽǷǺǮǬȂǶǺDZǻǺǽǺǷȈǽǾǮǺǮǝǾǺǶǯǺǷȈǸDZ

ǴǻǼDZǰǽǾǬǮǴǾDZǷȈǽǾǮǺǮǞǭǴǷǴǽǴǯǰDZǺǹǰǺǻǺǽǷDZǰǹǴȁǸǴǹǿǾDzǴdzǹǴȋǮǷȋǷǽȋ ǻDZǰǬǯǺǯǺǸǸDZǽǾǹǺǯǺǿǹǴǮDZǼǽǴǾDZǾǬǙǬǮȇǽǾǬǮǶDZǾǬǶDzDZǸǺDzǹǺǿǮǴǰDZǾȈǻǼǴ ǸDZǼȇǬǮǾǺǼǽǶǺǵǸDZǭDZǷǴǴdzdzǰǬǹǴǵǮȇȄDZǹǬdzǮǬǹǹȇȁǻǺǽǺǷȈǽǾǮ ǙǬǴǭǺǷDZDZdzǹǬȃǴǾDZǷȈǹȇǸǻǼǺDZǶǾǺǸǫǹǬǍǺȃǬǹǬǼDZǬǷǴdzǺǮǬǹǹȇǸǮǛǼǬǯDZ ȋǮǷȋDZǾǽȋdzǰǬǹǴDZǢDZǹǾǼǬǷȈǹǺǯǺDzDZǷDZdzǹǺǰǺǼǺDzǹǺǯǺǮǺǶdzǬǷǬǽDZǯǺǹDZǻǺǮǾǺǼǴ ǸȇǸǴǹǾDZǼȈDZǼǺǸǶǼǿǻǹȇǸǯǺǼǺǰǽǶǴǸǻǼǺDZǶǾǺǸǭȇǷǬǼǬdzǼǬǭǺǾǶǬǽǻǬǷȈǹǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬǯǺǼǺǰǬ9HONi2KUDGDǮǛǼǬǯDZǮDZǽǺǸǺDZǮǷǴȋǹǴDZǫǹǍǺȃǬǹǺǶǬ dzǬǷǹǬǽǺdzǰǬǹǴDZǴǹǾDZǼȈDZǼǬǭǼǿǾǬǷȈǹǺǯǺǺǾDZǷȋ,QWHUFRQWLQHQWDOǍǺȃǬǹǾǬǶDzDZ ǼǬdzǼǬǭǺǾǬǷǻǼǺDZǶǾȇǸǹǺǯǺȃǴǽǷDZǹǹȇȁǽDZǸDZǵǹȇȁǮǴǷǷǴǿǹDZǯǺǸǹǺǯǺǹDZǼDZǬ ǷǴdzǺǮǬǹǹȇȁǻǼǺDZǶǾǺǮǙǬȂǴǺǹǬǷȈǹǬȋǭǴǭǷǴǺǾDZǶǬǮǛǼǬǯDZǘDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹǬȋ ǽǬǰǺǮǬȋǮȇǽǾǬǮǶǬǮǛǼǬǯDZǞǼǺDZǴǷǴǹDZǭǺǽǶǼDZǭǮǞǭǴǷǴǽǴ ǫǹǍǺȃǬǹǼǺǰǴǷǽȋǺǶǾȋǭǼȋǮǯǺǼǺǰDZǣDZȄǽǶǴǵǍǼǺǰǛǺǽǷDZǴdzǿȃDZ ǹǴȋǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇǮǣDZȄǽǶǺǸǾDZȁǹǴȃDZǽǶǺǸǿǹǴǮDZǼǽǴǾDZǾDZǮǛǼǬǯDZǺǹǹǬȃǬǷ ǼǬǭǺǾǬǾȈǮǚǭȆDZǰǴǹDZǹǴǴǻǼǺDZǶǾǽǾǿǰǴǵǮǽǾǿǰǴǴ©%HWDªǶǺǾǺǼǿȊǺǽǹǺǮǬǫǹ ǤǼǬǸDZǶdzǬǾDZǸǼǬǭǺǾǬǷǮǛǼǺDZǶǾǹǺǸǭȊǼǺǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǬǽǾǺǷǴȂȇǛǼǬǯǴ ǎǯǺǰǿǺǹǺǽǹǺǮǬǷǶǺǹǽǾǼǿǶǾǺǼǽǶǺDZǭȊǼǺ©%RÿDQDQGSDUWQHUVªǟDzDZ Ǯ ȁ ǯǺǰǬȁ Ǻǹ ǻǺǷǿȃǴǷ ǭǼǴǾǬǹǽǶǿȊ ǻǼDZǸǴȊ 5,%$ dzǬ ǽǾǴǷȈǹǺDZ dzǰǬǹǴDZ ǣDZȁǺǽǷǺǮǬȂǶǺǯǺ ǻǺǽǺǷȈǽǾǮǬ Ǯ ǗǺǹǰǺǹDZ ǎǬDzǹǺǵ ȃǬǽǾȈȊ DzǴdzǹǴ ǫǹǬ ǍǺȃǬǹǬǭȇǷǬDZǯǺǻDZǰǬǯǺǯǴȃDZǽǶǬȋǰDZȋǾDZǷȈǹǺǽǾȈǹǬȀǬǶǿǷȈǾDZǾDZǬǼȁǴǾDZǶ ǾǿǼȇǮǣDZȄǽǶǺǸǾDZȁǹǴȃDZǽǶǺǸǿǹǴǮDZǼǽǴǾDZǾDZǮǛǼǬǯDZǮǯǺǰǿǯǰDZǺǹ ǭȇǷ ǼǿǶǺǮǺǰǴǾDZǷDZǸ ǿ ǰDZǽȋǾǶǺǮ ǰǴǻǷǺǸǬǹǾǺǮ ǎ ǯǺǰǿ Ǻǹ ǽǾǬǷ ǰǺ ȂDZǹǾǺǸȃDZǼDZdzǾǼǴǯǺǰǬ²ǻǼǺȀDZǽǽǺǼǺǸǎǯǺǰǿǺǹǭȇǷǿǰǺǽǾǺDZǹ ǻǼDZǸǴǴǏǼǬǹǛǼǴǚǭȅDZǽǾǮǬnjǼȁǴǾDZǶǾǺǼǺǮdzǬǰDZǷǺDZǯǺDzǴdzǹǴǫǹǍǺȃǬǹ ǿǸDZǼǰDZǶǬǭǼȋǯǺǰǬ

-$1%2þ$1 RETROSPECTIVE EXHIBITION ǫǙǍǚǣnjǙǜǑǞǜǚǝǛǑǖǞǔǎǙnjǫǎǧǝǞnjǎǖnj

153


1HMYëUD]QĚMät SUDæVNRX UHDOL]DFt -DQD %RÿDQD MH EXGRYD +ODYQtKR QiGUDæt V QH]DPĚQLWHOQëP LQWHULpUHP YHONëP XUEDQLVWLFNëP ]iVDKHP E\OR VtGOLäWĚ 9HONi2KUDGDYSiWpPSUDæVNpPRNUXKXYë]QDPQĚVHWDNpYHSVDOGRSRGRE\ LQWHULpUX EUXWDOLVWQtKR KRWHOX ,QWHUFRQWLQHQWDO %RÿDQ URYQĚæ QDYUKO PQRKR URGLQQëFKYLODOHWDNpQHXVNXWHÿQĚQëFKSURMHNWŢ1iURGQtNQLKRYQDY3UD]H 0H]LQiURGQt]DKUDGQtYëVWDYDY3UD]H7URMLÿLPUDNRGUDSY7ELOLVL -DQ%RÿDQVHQDURGLOŐtMQDYþHVNpP%URGĚ3RVWXGLtFKDUFKLWHNWXU\ QD SUDæVNpP þ987 SUDFRYDO YH 6GUXæHQt SURMHNWRYëFK DWHOLpUŢ Y DWHOLpUX %HWDNWHUë]DORæLO-DQãUiPHNDSRWpY3URMHNWRYpP~VWDYXYëVWDYE\KODYQt KRPĚVWD3UDK\9URFH]DORæLOSURMHNÿQtNDQFHOiŐ%RÿDQDQGSDUWQHUV -LæYOHWHFKREGUæHOEULWVNRXFHQX5,%$]DLNRQLFNRXVWDYEXþHVNRVORYHQ VNpKRYHOY\VODQHFWYtY/RQGëQĚ'ŢOHæLWRXVRXÿiVWtæLYRWD-DQD%RÿDQDE\OD MHKRSHGDJRJLFNiÿLQQRVWQD)$þ987Y3UD]HRGURNXNGHYHGOGHVtW N\GLSORPDQWŢ9URFHE\OMPHQRYiQGRFHQWHPRWŐLURN\SR]GĚMLSUR IHVRUHP9URFHGRVWDOFHQX*UDQG3UL[2EFHDUFKLWHNWŢ]DFHORæLYRWQt GtOR=HPŐHOSURVLQFH

154

-DQ%RÿDQ·VPRVWVLJQLÀFDQWZRUNLQ3UDJXHLVWKHPDLQUDLOZD\VWDWLRQEXLOGLQJ ZLWKLWVXQPLVWDNDEOHLQWHULRU$KXJHXUEDQLVWLFSURMHFWZDVWKH9HONi2KUDGDVHW WOHPHQWLQWKHÀIWK3UDJXHGLVWULFW+HDOVROHIWVLJQLÀFDQWWUDFHVRQWKHDSSHDUDQFH RIWKHLQWHULRURIWKHEUXWDOLVWLF+RWHO,QWHU&RQWLQHQWDO,QDGGLWLRQ%RÿDQGHVLJQHG PDQ\IDPLO\YLOODVDVZHOODVQXPHURXVSURMHFWVWKDWZHUHQRWLPSOHPHQWHGWKH 1DWLRQDO/LEUDU\LQ3UDJXHWKH,QWHUQDWLRQDO*DUGHQ6KRZLQ3UDJXH7URMDWKHVN\ VFUDSHULQ7ELOLVL -DQ%RÿDQZDVERUQRQWK2FWREHULQþHVNë%URG$IWHUVWXG\LQJ$UFKLWHF WXUHDW&78LQ3UDJXHKHZRUNHGLQWKH8QLRQRI3ODQQLQJ6WXGLRVLQ%HWDDWHOLHU HVWDEOLVKHGE\-DQãUiPHNDQGWKHQLQWKH3ODQQLQJ,QVWLWXWHRIWKH&DSLWDO&LW\ RI3UDJXH,QKHHVWDEOLVKHG%RÿDQDQG3DUWQHUVDWHOLHU$VHDUO\DVLQWKH ¶VKHUHFHLYHGWKH%ULWLVK5,%$$ZDUGIRUWKHLFRQLFGHVLJQRIWKH&]HFKRVORYDN (PEDVV\LQ/RQGRQ$QLPSRUWDQWSDUWRI-DQ%RÿDQ·VOLIHZDVKLVSHGDJRJLFDODF WLYLW\DIWHUDWWKH)DFXOW\RI$UFKLWHFWXUHRI&78LQ3UDJXHZKHUHKHPHQWRUHG FRXQWOHVVGLSORPDWHV,QKHZDVDSSRLQWHGDV'RFHQWWKUHH\HDUVODWHUDV 3URIHVVRU,QKHUHFHLYHGWKH*UDQG3UL[RIWKH6RFLHW\RI&]HFK$UFKLWHFWVIRU KLVOLIHWLPHZRUN+HGLHGRQWK'HFHPEHU


„Luxus není o ceně, ale o jedinečnosti.” Mít doma svůj šperk Art Deco Original Jedinečná prodejní galerie Art Deco nábytku, obrazová galerie a interierové doplňky ve stylu 20. - 30. let.

Art Deco & Antiques

Galerie a showroom - Husitská 22, Praha 3 Galerie - Art Deco Shop - Kozí 9, Praha 1 e-mail: info@galerie22.cz, www.galerie22.cz


Adresåø realitních kancelåøí Real Estate Agencies Directory

Pøipravili jsme pro vås pøehledný seznam adres a kontaktÚ, kterÊ by vås mohly zajímat. We have prepared a comprehensive list of addresses and contacts that might interest you.

(67$7(GRSRUXĂżXMH(67$7(5HFRPPHQGV(67$7(ǟǹǜǺǸǹǚǰǺǎǏǚǚČ&#x2021;Çľ AUSCH REAL ESTATE, ZborovskĂĄ 49, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 739 830 300, Fax: +420 222 251 564, E-mail: info@ausch.eu, www.ausch.euÂŹ sÂŹ BRANCO REALITY, Zengrova 911, 280 02 KolĂ­n, Tel.: +420 321 719 097, Tel.: +420 321 719 100, Mob.: +420 737 202 802, E-mail: info.brancoreality@seznam.cz, www.brancoreality.comÂŹsÂŹCENTURY 21 Best Reality, KubĂĄnskĂŠ nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ 1321/18, 100 00 Praha 10, Tel.: +420 725 293 620, E-mail: robert.sejpka@century21.cz, www.century21.czÂŹ sÂŹ CENTURY 21 Bonus Praha, KorunnĂ­ 104, 100 00 Praha 10 - Vinohrady, Tel.: +420 246 090 246, E-mail: bonuspraha@century21.cz, www.century21.czÂŹ sÂŹ CENTURY 21 Reality Express, VĂĄclavskĂŠ nĂĄm. 56, 110 00 Praha 1 - NovĂŠ MÄ&#x203A;sto, Tel.: +420 608 300 600, E-mail: realityexpress@century21.cz, www.century21.czÂŹsÂŹEngel & VĂślkers Prague, s.r.o., SenovĂĄĹžnĂŠ nĂĄm. 19, 110 00 Praha 1, tel.: +420 222 240 304, www.engelvoelkers.com/pragÂŹsÂŹFARAON reality, s.r.o., PolskĂĄ 26, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Tel.: +420 224 829 322, Fax: +420 222 310 484, hotline: 800 400 407, E-mail: info@faraon.cz, www.faraon.czÂŹsÂŹHappy House Rentals, Jungmannova 30, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 224 947 623, Fax: +420 224 947 624, E-mail: info@happyhouserentals.com, www.happyhouserentals.comÂŹsÂŹIMMOINVEST Group s.r.o., MĂĄnesova 57, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Tel.: +420 246 090 090, Fax: +420 246 090 099, E-mail: info@immo-invest.cz, www.immoinvest-group.czÂŹ sÂŹ KRR â&#x20AC;&#x201C; Development, a.s., BartoĹĄkova 26, 140 00 Praha 4, Tel.: 734 581 221, E-mail: info@azaleaprojekt.cz, www.krr-development.czÂŹsÂŹKZP real s.r.o., Ĺ ĂĄtalskĂĄ 902/14a, 140 00 Praha 4, tel.:+420 777 918 064, tel.: +420 777 918 073, www.kzpii.czÂŹsÂŹLEXXUS a.s., Millenium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1, Tel.: + 420 221 111 999, E-mail: info@lexxus.cz, www.lexxus.czÂŹ sÂŹ Real-Treuhand Reality a.s., DlouhĂĄ 29, 110 00 Praha 1, tel.: +420 224 816 893, www.rt-reality.czÂŹ sÂŹ Seifert Real, PlatnĂŠĹ&#x2122;skĂĄ 88/9, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 724 800 291, E-mail: info@seifert-real.cz , www.seifert-real.czÂŹ sÂŹ Svoboda & Williams s.r.o., Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 257 328 281, E-mail: info@svoboda-williams.com, www.svoboda-williams.comÂŹsÂŹ VIP Homes s.r.o., JanĂĄÄ?kovo nĂĄbĹ&#x2122;eŞí 33, 150 00

Prague 5, Tel.: +420 257 311 227, Mob.: +420 606 731 973, E-mail: viphomes@viphomes.cz,

www.viphomes.czÂŹsÂŹY&T Property Investment s.r.o., VĂĄclavskĂŠ nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ 55, 110 00 Praha 1, Tel: +420 224 282 506, E-mail: info@ytpi.cz, www.YTPI.czÂŹsÂŹ ZFP developer, s.r.o., BohdaleckĂĄ 8, 101 00 Praha 10, Tel.: +420 777 277 377, Fax: +420 272 650 210, E-mail: info@zfpdeveloper.cz, www.bertoluccidesign.cz

Adresåø inzerce ARTA, spol. s r.o., +ORUNNĂ&#x201C;ÂŹ ÂŹ 0RAHAÂŹ ÂŹ TELÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ E MAILÂŹ INFO PRAGUE LOFTSCZÂŹ sÂŹ penShop.cz, Na ZĂĄhonech 7, Praha 4, tel.: +420 241 402 925, www.penshop.czÂŹ sÂŹ Bang & Olufsen, JĂĄchymova 4, Praha 1, tel.: +224 811 234, www.kd-elektronika.czÂŹ s 3D H. InteriĂŠr, s.r.o., showroom: RohanskĂŠ nĂĄbĹ&#x2122;. 7/657, Praha 8, tel.: +420 222 719 541, www.3dh.czÂŹsÂŹLiving plus s.r.o., Jankovcova 8, Praha 7, tel: +420 252 544 272, e-mail: info@livingplus.cz, www.livingplus.czÂŹs MANGHI Czech Republic s.r.o., PaĹ&#x2122;Ă­ĹžskĂĄ 68/9, Praha 1, tel: +420 224 256 210, e-mail: info@manghi.cz, www.manghi.czÂŹsÂŹMartin-home, KorunnĂ­ 1310/56, Praha 2, tel.: +420 776 646 650, +420 774 250 602, e-mail: Nabytekcz@gmail.com, www.nabytekcz.comÂŹ sÂŹ RANNĂ? ARCHITECTS, VĂĄclavkova 1, Praha 6, tel: +420 604 730 338, e-mail: info@ranny.cz, www.ranny.cz s CP Praha s.r.o, Pitterova 2855/13, Praha 3, tel: +420 221 199 999, e-mail: info@centralparkpraha.cz, www.centralparkpraha.cz s Lightway s.r.o., showroom: HostivickĂĄ 13/22, Praha 5, tel: +420 235 300 694, e-mail: info@lightway.cz, www.lightway.cz sÂŹSATPO Development s.r.o., PlzeĹ&#x2C6;skĂĄ 3217/16, Praha 5, tel.: 800 800 010, www.satpo.cz s ZĂĄmeckĂ˝ NĂĄbytek, Osek nad BeÄ?vou 163, tel. +420 581 793 060, mob: +420 728 777 926, e-mail: info@zameckynabytek.cz, www.zameckynabytek.czÂŹ sÂŹ VĂĄgner Design s.r.o., VinohradskĂĄ 33/1420, Praha 2, tel.: +420 222 254 292, www.vagnerdesign.czÂŹ sÂŹ Kreiner, spol. s r.o., KlimentskĂĄ 36, Praha 1, tel.: 224 811 136, e-mail: praha1@kreiner.cz, www.kreiner.czÂŹsÂŹNaty-naty, SenovĂĄĹžnĂŠ nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ 10a, Praha 1, tel.: +420 775 566 126, e-mail: pavlina.rosendahl@natynaty.cz, www.natynaty.cz s GALERIE 22, HusitskĂĄ 22, Praha 3, tel: +420 222 717 633, e-mail: info@galerie22.cz, www.galerie22.com sÂŹA care a.s., Nikoly Vapcarova 3274/2, Praha 4, tel.: 227 031 460, e-mail: beauty@acare.cz, www.acare.cz sÂŹWhirlpool CR, spol. s r.o., Radlicka 3201/14, 150 00 Praha 5, tel.: +420 840 111 313, www.whirlpool.czÂŹsÂŹLUXENT s.r.o., PalackĂŠho 715/15, Praha 1, tel: +420 222 541 999, mob: +420 731 300 400, e-mail: info@luxent.com, www.luxent.czÂŹsÂŹ KuchynÄ&#x203A; Schmidt, VeletrĹžnĂ­ 562/50, Praha 7 - BubeneÄ?, mob: +420 777 739 377, e-mail: straka@schmidt-kuchyne.cz, www.idealnikuchyne.czÂŹ sÂŹ Savoy Westend Hotel, Petra VelikĂŠho 16, Karlovy Vary, 360 01, tel.: +420 359 018 888, +420 359 018 811, www.savoywestend.cz


KE KOUPI POSTELE ÿELO ZDARMA*

‘˜³‘–‡˜â‡ý•Š‘™”‘‘ Ǧ ƒƒ†”‡•‡ǣ ‹‘Š”ƒ†•žͳͶʹͲȀ͵͵ǡͳʹͲͲͲ”ƒŠƒʹǡ–‡ŽǤǣΪͶʹͲʹʹʹʹͷͶʹͻʹ


Profile for Conventia Events s.r.o.

Estate The Prague Magazine 12/2012  

Estate The Prague Magazine 12/2012

Estate The Prague Magazine 12/2012  

Estate The Prague Magazine 12/2012

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded