Page 1

Prosinec / December 2011

VWU EVROPSK�CH MĚST, KTERÉ MUS�TE VIDĚT / PLACES TO SEE IN EUROPE /

*DOHULH-DURVODYD)UDJQHUD 6RXÄ€DVQĂŹÄ€HVNĂŹLQGXVWULiO

É&#x;ÉœÉŞÉ¨ÉŠÉ&#x;ɣɍɤɢɯɍɏɨɼɢɰɤɨɏɨɪɾÉ&#x;ɧɚɞɨÉ­ÉœÉ˘ÉžÉ&#x;ÉŹÉś

0RVNYD 0RVFRZ

-DURVODY)UDJQHU*DOOHU\7KH &RQWHPSRUDU\&]HFK,QGXVWULDO ȽɚɼÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ÉšÉ™ÉŞÉ¨ÉŤÉĽÉšÉœÉš ÉŽÉŞÉšÉ?ɧÉ&#x;ÉŞÉšÉ‹É¨ÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɧɾɣ ÉąÉ&#x;ɲɍɤɢɣɢɧɞɭɍɏɪɢɚɼɜɧɾɣ ɍɏɢɼɜ

É†É¨ÉŤÉ¤ÉœÉš

VĂ˝bÄ›r nejlepĹĄĂ­ch nemovitostĂ­ Selection of the best properties ȟɾɛɨɪɼɭɹɲÉ&#x;ÉŁɧÉ&#x;ÉžÉœÉ˘É É˘ÉŚÉ¨ÉŤÉŹÉ˘

2VFDUGHOD5HQWD

VWU 

0LORYQtNçHQVNpNUiV\

/RYHV:RPHQDQG+DUPRQLRXV/LIH

ɅɸɛɢɏÉ&#x;ÉĽÉśÉ É&#x;ɧɍɤɨɣɤɪɚɍɨɏɾɢÉ?ɚɪɌɨɧɢɠɢɥɧɢ

3RVWRSiFK  GUDKĂŹFKNDPHQXĂ?

9

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

VWU 

Tracking Precious Stones

CZK 95 â‚Ź 4,50 ÂŁ 3,50ɉɨÉŤÉĽÉ&#x;ɞɚɌɞɪɚÉ?ɨɰÉ&#x;ɧɧɾɯɤɚɌɧÉ&#x;ÉŁ

STĂ HNÄšTE SI A R C H I T E C T U R E

D E S I G N

L I F E S T Y L E

VWU 


ESTATE ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone â‚Ź 4,50 Great Britain ÂŁ 3,50Redakce a obchodnĂ­ oddÄ›lenĂ­ Desk and Commercial Department BonaďŹ de Publishing, s.r.o. VĂĄclavkova 169/1 160 00 Praha 6 Czech Republic T: +420 220 512 965 F: +420 220 511 943 www.estatemagazine.cz

Ç?ÇšÇ?ǑǜǒnjǙǔǑ

2011 Prosinec / December / ÇąÇśÇŹÇ­ÇźČˆ

Ĺ ĂŠfredaktor / Editor In Chief Yumi Nozaki (London, UK) nozaki@estatemagazine.cz Ĺ˜editel vydavatelstvĂ­ / CEO MarkĂŠta KovaříkovĂĄ kovarikova@bonaďŹ de.cz Art Director Alena VavrdovĂĄ vavrdova@bonaďŹ de.cz Produkce / Production Iveta PĂ­saříkovĂĄ pisarikova@bonaďŹ de.czRedaktoři / Editors Helena Vavrdovå redakce@estatemagazine.cz

 

7pPDWD 7KHPHVÇşČ?Ȕȣ*DOHULH-DURVODYD)UDJQHUD6RXĂžDVQĂŞĂžHVNĂŞLQGXVWULiO-DURVODY)UDJQHU*DOOHU\7KH&RQWHPSRUDU\&]HFK,QGXVWULDOÇŤČˆČ“Č?Č˜Č?ȧČ‡Č˜Č–Č™Č“ČˆČŠČˆÇźČ˜ČˆČ‹Č•Č?Č˜ČˆÇšČ–ČŠČ˜Č?Č”Č?Č•Č•ČŁČ‘Č&#x;Č?Č Č™Č’Č?Č‘Č?Č•ČŒČ›Č™ČšČ˜Č?ČˆČ“Č¤Č•ČŁČ‘șȚČ?ȓȤ

 

Lenka FikrovĂĄ redakce@estatemagazine.cz JazykovĂĄ redakce / Proof-copy Helena VavrdovĂĄ PĹ™eklady / Translation Karel Mergl Irina AlferoviÄ?ova-Sergejeva sergejeva@bonaďŹ de.czObchodnĂ­ oddÄ›lenĂ­ / Commercial Section Jakub VeselĂ˝ vesely@bonaďŹ de.cz Lucie KaletovĂĄ kaletova@bonaďŹ de.cz Irina AlferoviÄ?ova-Sergejeva sergejeva@bonaďŹ de.cz PĹ™edplatnĂŠ / Subscriptions info@estatemagazine.cz SĂ­dlo spoleÄ?nosti / Headquarters BonaďŹ de Publishing, s.r.o. VĂĄclavkova 169/1 160 00 Praha 6 Czech Republic

3RVWRSiFKGUDKêFKNDPHQĤ7UDFNLQJSUHFLRXVVWRQHVǡȖșȓČ?ČŒČˆČ”ČŒČ˜ČˆČ‹Č–ČžČ?Č•Č•ČŁČ?Č’ČˆČ”Č•Č?Č‘HYURSVNĂŞFKPÄŒVWNWHUpPXVtWHYLGÄŒW0RVNYD3ODFHVWR6HHLQ(XURSH0RVFRZČ?ČŠČ˜Č–Č—Č?ȑșȒČ?Č?șȚȖȓČ?ČžČ’Č–ČšČ–Č˜ČŁČ?Č•ČˆČŒČ–țȊČ?ČŒČ?ȚȤÂąÇ´Č–Č™Č’ČŠČˆ2VFDUGHOD5HQWD0LORYQtNĂĽHQVNpNUiV\DKDUPRQLHĂĽLYRWD2VFDUGHOD5HQWD/RYHVZRPHQDQGKDUPRQLRXVOLIHÇśČ™Č’ČˆČ˜ČŒČ?ÇłČˆǸČ?Č•ČšČˆdzȌȉČ?ČšČ?ȓȤČŽČ?ȕșȒȖȑČ’Č˜ČˆČ™Č–ČšČŁČ?Č‹ČˆČ˜Č”Č–Č•Č?ČŽČ?Č?Č•Č?

 

1HPRYLWRVWL 3URSHUWLHVÇľČ?ČŒČŠČ?ČŽČ?ȔȖșȚȤ

Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalovå Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom

Vydavatel ani redakce neodpovĂ­dĂĄ za obsah inzerce. ŽådnĂĄ Ä?ĂĄst z obsahu tohoto Ä?asopisu nesmĂ­ bĂ˝t kopĂ­rovĂĄna ani jakĂ˝mkoli zpĹŻsobem rozmnoĹžovĂĄna bez pĂ­semnĂŠho souhlasu vydavatele. RedakÄ?nĂ­ rada / Advisory Board Martina HuclovĂĄ, Radim Koliba, Petr Kouba, Michal Macek, ZdenÄ›k MachĂĄÄ?ek, Milorad MiĹĄkoviÄ?, David NeveselĂ˝, Yumi Nozaki, Ladislav Pimp, BedĹ™ich SkalickĂ˝, Pavel Velebil, TomĂĄĹĄ ZykĂĄn, Jaroslav Ĺ˝iĹžka

1HMOHSĂŁtQHPRYLWRVWL%HVW3URSHUWLHVdzțČ&#x;Č ČˆČ§Č•Č?ČŒČŠČ?ČŽČ?ȔȖșȚȤ

$GUHViĜUHDOLWQtFKNDQFHOiĜt5HDO(VWDWH$JHQFLHV'LUHFWRU\Ç¨ČŒČ˜Č?Č™ČˆČˆČ‹Č?ȕȚșȚȊČ—Č–Č•Č?ČŒČŠČ?ČŽČ?ȔȖșȚČ?


0LOtþWHQiĜL

'HDUUHDGHUV

ǹdzǶǪǨǸǭǬǨDzǺǶǸǨ

9ČþQêVKRQDSĜHSOQČQpUHJiO\REFKRGĤQHRP\OQČ

7KHHYHUSUHVHQWUXVKDQGRYHU¿OOHGVWRUHVKHOYHV

ǩȍșȒȖȕȍȟȕȈȧșțȔȈȚȖȝȈȐȗȍȘȍȗȖȓȕȍȕȕȣȍ

VLJQDOL]XMtQDGFKi]HMtFt9iQRFH-HGQtP]

DUHXQPLVWDNDEO\VLJQDOOLQJWKHFRPLQJRI

ȗȖȓȒȐȊȔȈȋȈȏȐȕȈȝȧȊȕȖșȐȋȕȈȓȐȏȐȘțȦȚȖ

GiUNĤNWHUêE\VLSĜiODQDMtWSRGVWURPHþNHP

&KULVWPDV2QHRIWKHSUHVHQWVWKDWHYHU\ZRPHQ

ȕȈșȚțȗȈȦȡȍȔǸȖȎȌȍșȚȊȍǶȌȐȕȐȏȗȖȌȈȘȒȖȊ

QHMHGQDåHQDMVRXLãSHUN\Y\NOiGDQpY]iFQêPL

ZLVKHVWR¿QGXQGHUWKHWUHHLVMHZHOOHU\LQODLG

ȗȖȌȍȓȒțȒȖȚȖȘȣȑȉȣȗȘȐȠȍȓșȧȗȖșȍȘȌȞț

GUDKRNDP\PXåL]DVHMLVWČRFHQtOX[XVQtKRGLQN\

ZLWKSUHFLRXVJHPVPHQRQWKHRWKHUKDQG

ȗȖȟȚȐȒȈȎȌȖȑȎȍȕȡȐȕȍȥȚȖțȒȘȈȠȍȕȐȧ

QHER]DMtPDYČ]GREHQêSĜtYČVHN9KODYQtP

ZLOOVXUHO\DSSUHFLDWHOX[XULRXVZDWFKHVRUDQ

șȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔȐȒȈȔȕȧȔȐȔțȎȟȐȕȣȊ

þOiQNXSURVLQFRYpKRþtVODþDVRSLVX(67$7(YiP

LQWHUHVWLQJO\GHFRUDWHGSHQGDQW,QWKHPDLQ

șȊȖȦȖȟȍȘȍȌȤȖȞȍȕȧȚȘȖșȒȖȠȕȣȍȟȈșȣȐȓȐ

VLFHQHQDEtGQHPHYêEČUWRKRQHMOHSãtKRQDWUKX

DUWLFOHRIWKH'HFHPEHULVVXHRI(67$7(ZHZLOO

ȐȕȚȍȘȍșȕȣȑȉȘȍȓȖȒǰȝȖȚȧȊȋȓȈȊȕȖȑșȚȈȚȤȍ

GR]YtWHVHDOHRGNXGGUDKpNDPHQ\SRFKi]HMt

QRWRIIHU\RXDVHOHFWLRQRIWKHEHVWWKHPDUNHW

ȌȍȒȈȉȘȤșȒȖȋȖȕȖȔȍȘȈȎțȘȕȈȓȈ(67$7(Ȕȣ

MDNY]QLNDMtDMDNpPêW\VHVQLPLSRMt$SRNXG

KDVWRRIIHUEXW\RXZLOO¿QGRXWZKHUHSUHFLRXV

ȕȍȗȘȍȌȓȖȎȐȔǪȈȔȊȣȉȖȘȓțȟȠȐȝțȒȘȈȠȍȕȐȑ

YiVQČNWHUiOHJHQGDRVORYtQHQtQLFMHGQRGXããtKR

VWRQHVFRPHIURPKRZWKH\IRUPDQGZKDWP\WKV

ȕȈȘȣȕȒȍȕȖȏȈȚȖǪȣțȏȕȈȍȚȍȖȚȒțȌȈ

QHåY\EUDWWHQSUDYêãSHUNDREGDURYDWVQtP

DUHUHODWHGWRWKHP$QGLIRQHRIWKHOHJHQGVZLOO

ȉȍȘțȚșȧȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȍȒȈȔȕȐȒȈȒȊȖȏȕȐȒȈȦȚ

YDãHQHMEOLåãt3URVLQFRYêPþtVOHPWDNpX]DYĜHPH

DSSHDOWR\RXWKHUHLVQRWKLQJHDVLHUWKDQWR

ȐȒȈȒȐȍȓȍȋȍȕȌȣșȕȐȔȐșȊȧȏȈȕȣǰȍșȓȐ

GYDQiFWLGtOQêVHULiORPHWURSROtFKVYČWDUXVNRX

VHOHFWWKHULJKWMHZHODQGJLYHLWWR\RXUFORVHVW

ǪȈȔȗȖȕȘȈȊȐȚșȧȒȈȒȈȧȕȐȉțȌȤȐȏȓȍȋȍȕȌȖ

0RVNYRXDQDEtGQHPHYiPWLS\NDPVHYWRPWR

RQHV7KH'HFHPEHULVVXHZLOODOVRFRQFOXGHRXU

ȒȈȔȕȧȝȚȖȕȍȚȕȐȟȍȋȖȓȍȋȟȍȟȍȔȊȣȉȘȈȚȤ

PUD]LYČWDMHPQpPPČVWČY\GDW]DNXOWXURXD

WZHOYHSDUWPHWURSROLVVHULHVZLWKDQDUWLFOH

țȒȘȈȠȍȕȕțȦȐȔȐȌȘȈȋȖȞȍȕȕȖșȚȤȐȗȖȌȈȘȐȚȤ

SR]QiYiQtPSDPiWHN =DFHORXUHGDNFLþDVRSLVXYiPSĜHMLSĜtMHPQp

DERXW0RVFRZ5XVVLDDQGZHZLOORIIHU\RX

ǪȈȠȐȔȉȓȐȏȒȐȔǪȌȍȒȈȉȘȤșȒȖȔȕȖȔȍȘȍȔȣ

VRPHWLSVRQZKHUHWRJRLQWKLVIURVW\FLW\WR¿QG

ȏȈȊȍȘȠȈȍȔșȍȘȐȈȓȐȏȌȊȍȕȈȌȞȈȚȐșȚȈȚȍȑȖ

FXOWXUHDQGVHHVRPHRILWVPRQXPHQWV

SURåLWtYiQRþQtFKVYiWNĤDWČãtPVHQDGDOãt VSROHþQiVHWNiQtYQDGFKi]HMtFtPURFH

2XUPDJD]LQH¶VHQWLUHHGLWRULDOVWDIIZLVKHV\RX DMR\RXVKROLGD\VHDVRQDQGZHDUHORRNLQJ IRUZDUGWRRXUIXWXUHHQFRXQWHUVLQWKHXSFRPLQJ

3ĜtMHPQpþWHQt

\HDU

ȓțȟȠȐȝșȚȖȓȐȞȈȝȔȐȘȈȘȈșșȒȈȏȖȔȖȘțșșȒȖȑ ǴȖșȒȊȍȐȘȈșșȒȈȎȍȔǪȈȔȖȚȖȔȋȌȍȊȥȚȖȔ ȔȖȘȖȏȕȖȔȐȚȈȐȕșȚȊȍȕȕȖȔȋȖȘȖȌȍȗȘȖȝȖȌȧȚ ȒțȓȤȚțȘȕȣȍȈȒȞȐȐȐȓȐȒȈȒȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧș ȍȋȖȌȖșȚȖȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖșȚȧȔȐ ǶȚȐȔȍȕȐȘȍȌȈȒȞȐȐȕȈȠȍȋȖȎțȘȕȈȓȈȧȎȍȓȈȦ ȊȈȔșȟȈșȚȓȐȊȣȝǸȖȎȌȍșȚȊȍȕșȒȐȝȗȘȈȏȌȕȐȒȖȊ

3OHDVDQWUHDGLQJ

ȐȕȈȌȍȦșȤȕȈȌȈȓȤȕȍȑȠȐȍșȖȊȔȍșȚȕȣȍȊșȚȘȍȟȐ ȊșȓȍȌțȦȡȍȔȋȖȌț

ǷȘȐȧȚȕȖȋȖȟȚȍȕȐȧ

<XPL3ÀLPSÀ1R]DNL âpIUHGDNWRUND(GLWRU,Q&KLHIȋȓȈȊȕȣȑȘȍȌȈȒȚȖȘ

4


PETER LIK

6/$91ê$8675$/6.ê)272*5$) 3(7(5/,.)$0286$8675$/,$13+272*5$3+

ǛǴǾDZǼǗǴǶǴdzǮDZǽǾǹȇǵǬǮǽǾǼǬǷǴǵǽǶǴǵȀǺǾǺǯǼǬȀ text / foto

Peter Lik

3HWHU /LN $XVWUDODQ V ÿHVNëPL NRŐHQ\ SDWŐt PH]L QHMUHVSHNWRYDQĚMät D QHMGUiæHSURGiYDQpIRWRJUDI\NUDMLQ\QDVYĚWĚ-HKRSDQRUDPDWLFNpIRWR JUDÀHSURGXNRYDQpYOLPLWRYDQëFKHGLFtFKMVRXÿDVWRVURYQiYiQ\VWYRU ERX$QVHOPD$GDPVH 3HWHU/LNDQ$XVWUDOLDQZLWK&]HFKURRWVLVRQHRIWKHPRVWUHVSHFWHG DQGKLJKHVWSULFHGODQGVFDSHSKRWRJUDSKHUVLQWKHZRUOG+LVSDQRUDPLF SKRWRJUDSKVSURGXFHGLQOLPLWHGHGLWLRQVDUHIUHTXHQWO\FRPSDUHGWRWKH ZRUNRI$QVHO$GDPV ǛǴǾDZǼ ǗǴǶ DzǴǾDZǷȈ njǮǽǾǼǬǷǴǴ ǴǸDZȊȅǴǵ ȃDZȄǽǶǴDZ ǶǺǼǹǴ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǺǰǹǴǸǴdzǽǬǸȇȁǿǮǬDzǬDZǸȇȁǴǽǬǸȇȁǰǺǼǺǯǴȁǷǬǹǰȄǬȀǾǹȇȁȀǺǾǺǯǼǬȀǺǮ Ǯ ǸǴǼDZ ǑǯǺ ǻǬǹǺǼǬǸǹȇDZ ȀǺǾǺǯǼǬȀǴǴ ǮȇǻǿǽǶǬDZǸȇDZ ǺǯǼǬǹǴȃDZǹǹȇǸ ǾǴǼǬDzǺǸȃǬǽǾǺǽǼǬǮǹǴǮǬȊǾǽǼǬǭǺǾǬǸǴnjǹǽDZǷȈǸǬnjǰǬǸǽǬ

Peter Lik

Inner Peace

+2:'23(7(5/,. -$.9=1,.$-Ì)272*5$),(3(7(5$/,.$" 3+272*5$3+6&20(72/,)(" 3HWHU/LNSDWŐtPH]LQHMRFHŁRYDQĚMätæLMtFtIRWRJUDI\YŢEHF3URWRMHMLVWĚ QDVQDGĚRWi]NDMDNRXWHFKQLNRXSUDFXMH"9HOPLÿDVWRVLOLGpSŐLVKOpG QXWt MHKR IRWRJUDÀL NODGRX RWi]NX QDNROLN MVRX MHKR IRWRJUDÀH RSUDYGX IRWRJUDÀHPLDQDNROLNVHMHGQiVStäRSRÿtWDÿRYRXJUDÀNXSURWRæHYëVOH GHNQDEt]tRSUDYGXEULODQWQtNUHVEXDEDUY\3HWHU/LNMLæRGURNX IRWRJUDIXMH QD NODVLFNë ÀOPRYë PDWHULiO 3RXætYi YHONRIRUPiWRYë SDQR UDPDWLFNëIRWRDSDUiWWDNæHVQtPN\Y]QLNDMtYMHGQpH[SR]LFL3RGOHMHKR YODVWQtFKVORYÿDVWRH[SHULPHQWXMHVGLJLWiOQtPLVWĚQDPLFRæMHYLGĚWQD ŐDGĚMHKRSRUWUpWŢÅSŐLSUiFL´DOHSŐL]QiYiæHVWiOHMHSURQĚMKODYQtP SUDFRYQtPPDWHULiOHPÀOP)LOP\VLViP]SUDFRYiYiDMHKRVSROHÿQRVW MHQiVOHGQĚGLJLWDOL]XMHSRÿtWDÿRYpGRNRQÿXMHDVDPR]ŐHMPĚLWLVNQHD ÀQLäXMH

6

3HWHU/LNLVRQHRIWKHPRVWDZDUGHGOLYLQJSKRWRJUDSKHUV7KLVLVZK\ ZHDUHSUHVHQWHGWKHREYLRXVTXHVWLRQZKLFKWHFKQLTXHGRHVKHXVH" :KHQVHHLQJKLVSKRWRJUDSKSHRSOHRIWHQSRVHWKHTXHVWLRQKRZPXFK RILWLVDUHDOSKRWRJUDSKDQGKRZPXFKRILWLVFRPSXWHUJUDSKLFVEH FDXVHWKHUHVXOWRIIHUVWUXO\EULOOLDQWDUWZRUNDQGFRORXU3HWU/LNLQKLV SKRWRJUDSK\XVHVWUDGLWLRQDOÀOPPDWHULDOVLQFH+HXVHVDODUJH VFDOHIRUPDWSDQRUDPLFFDPHUDDQGWKHSKRWRJUDSKVDUHWKXVPDGHLQ RQHVKRW$FFRUGLQJWRKLVRZQZRUGVKHH[SHULPHQWVZLWKGLJLWDOZDOOV ZKLFKFDQEHVHHQLQDQXPEHURIKLVSRUWUDLWV´DWZRUNµEXWKHDGPLWV WKDW ÀOP UHPDLQV WR EH KLV PDLQ ZRUN PDWHULDO +H SURFHVVHV KLV RZQ ÀOPVDQGKLVFRPSDQ\WKHQGLJLWL]HVWKHVHJLYHVWKHPDFRPSXWHUL]HG ÀQLVKDQGRIFRXUVHSULQWVWKHPDQGÀQLVKHVWKHP


Beyond the Paradise

ǖǬǶǮǺdzǹǴǶǬȊǾȀǺǾǺǯǼǬȀǴǴǛǴǾDZǼǬǗǴǶǬ" ǛǴǾDZǼ ǗǴǶ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǺǰǹǴǸ Ǵdz ǽǬǸȇȁ ǴdzǮDZǽǾǹȇȁ Ǯ ǹǬǽǾǺȋȅDZDZ ǮǼDZǸȋDzǴǮǿȅǴȁȀǺǾǺǯǼǬȀǺǮnjǻǺȉǾǺǸǿǽǼǬdzǿǮǺdzǹǴǶǬDZǾǮǺǻǼǺǽ ȃǾǺǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾǽǺǭǺǵǾDZȁǹǴǶǬǶǺǾǺǼǿȊǺǹǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾ"ǚȃDZǹȈ ȃǬǽǾǺ ǶǺǯǰǬ ǷȊǰǴ ǮǴǰȋǾ DZǯǺ ȀǺǾǺǯǼǬȀǴǴ ǾǺ ǽǻǼǬȄǴǮǬȊǾ ǹǬǽǶǺǷȈǶǺǺǹǴȋǮǷȋȊǾǽȋǽǺǭǽǾǮDZǹǹǺȀǺǾǺǯǼǬȀǴȋǸǴǴǮǶǬǶǺǵ ǸDZǼDZǼDZȃȈǴǰDZǾǺǶǺǸǻȈȊǾDZǼǹǺǵǯǼǬȀǴǶDZǻǺǽǶǺǷȈǶǿǮǼDZdzǿǷȈǾǬǾDZ ǻǺǷǿȃǬDZǾǽȋǮǺǴǽǾǴǹǿǭǷDZǽǾȋȅǴǵǼǴǽǿǹǺǶǴȂǮDZǾǬǶǺǾǺǼȇDZǽǼǺǰǹǴ ǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴȊ ǴǽǶǿǽǽǾǮǬ ǛǴǾDZǼ ǗǴǶ ǽ ǯǺǰǬ ǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾ ǾDZȁǹǴǶǿǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǺǵȀǺǾǺǯǼǬȀǴǴǾǺDZǽǾȈȀǺǾǺǬǻǻǬǼǬǾǴǻǷDZǹǶǿ ǚǹǻǺǷȈdzǿDZǾǽȋǶǼǿǻǹǺȀǺǼǸǬǾǹǺǵǻǬǹǺǼǬǸǹǺǵǶǬǸDZǼǺǵǾǬǶȃǾǺ ǽǹǴǸǶǴ ǰDZǷǬȊǾǽȋ Ǯ ǺǰǹǺǵ ȉǶǽǻǺdzǴȂǴǴ ǛǺ DZǯǺ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸ ǽǷǺǮǬǸ Ǻǹ ȃǬǽǾǺ ȉǶǽǻDZǼǴǸDZǹǾǴǼǿDZǾ ǽ ȂǴȀǼǺǮȇǸǴ ǽǾDZǹǬǸǴ ǶǺǾǺǼȇDZǸǺDzǹǺǮǴǰDZǾȈǹǬǸǹǺǯǴȁDZǯǺǻǺǼǾǼDZǾǬȁǹǬǼǬǭǺǾDZǹǺ ǻǼǴdzǹǬDZǾȃǾǺǻǺǻǼDZDzǹDZǸǿDZǯǺǯǷǬǮǹȇǸǼǬǭǺȃǴǸǸǬǾDZǼǴǬǷǺǸ ȋǮǷȋDZǾǽȋǻǷDZǹǶǬǚǹǽǬǸDZDZǻǼǺȋǮǷȋDZǾǬDZǯǺǶǺǸǻǬǹǴȋdzǬǾDZǸ ǺǾȂǴȀǼǺǮȇǮǬDZǾǴdzǺǭǼǬDzDZǹǴDZdzǬǶǬǹȃǴǮǬDZǾǼǬǭǺǾǿǽǻǺǸǺȅȈȊ ǶǺǸǻȈȊǾDZǼǬǴdzǬǮDZǼȄǬDZǾDZDZǻDZȃǬǾȈȊǴǺǾǰDZǷǶǺǵǴdzǼǬǸ

Pristine ,1=(5&(


Osmého prosince bude v pražské architektonické Galerii Jaroslava Fragnera otevřena výstava představující čtyři desítky zajímavé současné průmyslové architektury. Jejich výjimečnost spočívá v tom, že osvícení majitelé firem oslovili renomované architekty, kteří navrhli originální a velmi funkční (totiž – ušité na míru) stavby, jenž se staly součástí jejich značky. K výstavě je vydán reprezentativní českoanglický katalog, v němž se můžete mimojiné dočíst, jak jsou jednotlivé firmy s jejich budovami spokojeny.

„Baťův Zlín se stal ojedinělým fenoménem na poli industriální architektury a ovlivňoval korporátní architekturu v mnoha dalších zemích světa..“

”Baťa’s Zlín had become a unique phenomenon in the field of industrial architecture and had influenced corporate architecture in many other countries of the world.“ 8

text / foto

THE CONTEMPORARY CZECH INDUSTRIAL

Galerie Jaroslava Fragnera

SOUČASNÝ ČESKÝ INDUSTRIÁL


PLZEŇSKÝ PRAZDROJ - EXPOZICE PRO NÁVŠTĚVNÍKY, DAM, Andrea Lhotaková

popisek

On December eighth the Jaroslav Fragner Gallery of Architecture in Prague will host the grand opening of an exhibition representing over forty interesting examples of contemporary industrial architecture. Their uniqueness is due to the fact that their enlightened owners approached renowned architects, who designed original and highly functional (actually tailor made) buildings, which became part of their trademark. The exhibit is accompanied by a representational Czech-English catalogue, where among others you can read about how the individual companies are satisfied with their buildings. TESCAN, SIS PROJEKT, Tomáš Staudek

SONBERK, AP ATELIER, Ivan Němec

Česká architektura, jejíž vývoj v kontextu Evropy na dlouhou dobu přerušil socialistický experiment, se pomalu, ale jistě vrací na své tradiční pozice. Pravděpodobně ještě pár let potrvá, než budou mít firmy a klienti i v České republice větší hlad po kvalitní a zajímavé soudobé architektuře, jak jsme zvyklí vídat například ve Švýcarsku, Nizozemí, Rakousku či Slovinsku. Ale věřme, že ani současné ekonomické problémy nezastaví stoupající úroveň současné české architektury. Vybraná kolekce realizací a několika studií, kterou představuje výstava a publikace Současný český industriál, však potvrzuje vysoký standard a úroveň soudobé české architektonické tvorby vznikající v našich předních ateliérech. Pro české země, které byly až do druhé světové války průmyslovým srdcem střední Evropy či Rakouska-Uherska, by to mělo být samozřejmé. Kvalita industriální architektury byla v našich historických zemích vždy vysoká a záhy si osvojila progresivní trendy ve vývoji architektonické produkce industriálního segmentu v daných obdobích. Vrchol těchto počinů představovala meziválečná funkcionalistická výstavba mnoha továrních a výrobních objektů, a to především ve Zlíně a v dalších průmyslových centrech Československa. Baťův Zlín se stal ojedinělým fenoménem na poli industriální architektury a ovlivňoval korporátní architekturu v mnoha dalších zemích světa.

9


Signifikantní je také to, že všechny stavby a projekty jsou investovány z privátního sektoru a některé dokonce vznikly na základě vyzvaných soutěží. Tak široký a především po architektonické stránce kvalitní záběr by nebylo možné odprezentovat u žádného segmentu staveb financovaných z veřejných zdrojů. Bohužel. Tuto výstavu chápeme také jako jistou pobídku pro české politické spektrum, jež by mělo iniciovat vznik a uplatnění kvalitní architektury, která zásadním způsobem ovlivňuje život i estetické vnímání společnosti. Domnívám se, že tato výstava bude mít rovněž význam pro další investory, kteří zatím váhají, zda vejít do dialogu s výjimečnou architekturou a prožít si svůj příběh, na jehož konci může být vznik dalších výjimečných industriálních budov, výrobních hal či logistických a skladovacích areálů – potažmo architektury, která bude pozitivně ovlivňovat okolí a stane se impulsem pro další architektonický rozvoj v různých lokalitách České republiky. Základními stavebními kameny tohoto industriálního portfolia jsou kvalita a jedinečnost. Dalším momentem je typologická pestrost, která nám umožnila představit rozmanité přístupy v architektonickém řešení současného industriálu. Do Čech a především na Moravu také přichází s jistým zpožděním nový fenomén progresivních designových vinařství, jenž se stává zajímavou možností pro architektonické kreace předních českých tvůrců. Zařadili jsme i několik klasicky industriálních „kapotáží“, které však dokreslují navazování na projektování v historických obdobích. Náš výběr zejména výrobních provozů je pochopitelně subjektivním pohledem a nepředstavuje úplný výčet těchto staveb, některé realizace také nechtěli publikovat jejich autoři nebo majitelé.

PIVOVAR MMX, HABENA, Michal Motyčka

10

Czech architecture whose development in the European context was for a long period interrupted by the socialist experiment is slowly but surely regaining its traditional position. It will probably take several more years before companies and clients in the Czech Republic will show a greater desire for high-quality and interesting contemporary architecture as we are accustomed to seeing, for example, in Switzerland, Netherlands, Austria or Slovenia. Let us hope, however, that even the current economic difficulties will not impede the improving standard of contemporary Czech architecture. The selected collection of several studies and realisations presented by the exhibition and publication entitled The Contemporary Czech Industrial is a testimonial to the high standard and quality of contemporary Czech architecture produced in our leading architectural studios. For the Bohemian lands that were, until the Second World War, the industrial heart of the Central Europe or the Austro-Hungarian Empire, it should hardly be surprising. In our lands of the past, the quality of industrial architecture was always very high and it soon adopted the progressive trends in the industrial sphere of the architectural production development in specific periods. The pinnacle of such achievements was represented by the interwar functionalistic construction of numerous factory and production buildings, especially in Zlín and other industrial centres of Czechoslovakia. Baťa’s Zlín had become a unique phenomenon in the field of industrial architecture and had influenced corporate architecture in many other countries of the world.


DŘEVOZPRACUJÍCÍ ZÁVOD ČÁSLAV, K4, Štěpán Vrzala

Equally significant is the fact that all the buildings and projects have been financed by the private sector and some of them even emerged as a result of invited competitions. Such broad and, in terms of architectural point of view, high-quality range could not be presented from any segment of constructions financed by the public resources. Unfortunately. We also consider this exhibition as a certain impulse for the Czech political spectrum that should hopefully initiate creation and utilisation of high-quality architecture which has a decisive influence on both life as well as aesthetic perception of society. I believe this exhibition will also have significance for new investors who still hesitate whether to start the dialogue with exceptional architecture and go through an experience that can result in creation of new extraordinary industrial buildings, production halls or storage and logistics premises – or, as the case may be, architecture that will have a positive impact on its surroundings and will become a stimulus for further architectural development in various localities of the Czech Republic. High quality and uniqueness are the key attributes of this industrial portfolio. Another feature is the typological diversity that allowed us to present various approaches to architectural solutions of the contemporary industrial. New phenomenon of progressive designer wineries appears with some delay in Bohemia and primarily in Moravia. It has become an interesting opportunity for leading Czech architects to contribute with their architectural creations. In order to illustrate the continuation of architectural planning in the past periods we also included several conventionally industrial “protective coverings”. Our selection, especially when it comes to production premises, is, of course, a matter of subjective opinion and does not represent an exhaustive list of these buildings. Additionally, in case of some realisations, their authors or owners did not want them to be published.

12

SIPRAL, D3A , Petr Jedinák


Náhrdelník z bílého zlata vykládaný diamanty a safíry, kolekce Fatal Attraction High Jewelry, Boucheron

text / Helena Vavrdová foto / Boucheron, Roberto Coin, Cartier, archiv ESTATE

ƒ

4RACKING 0RECIOUS 3TONES ɉɨɫɥɟɞɚɦɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɯɤɚɦɧɟɣ

Slavné přísloví „všude dobře, doma nejlíp“ platí u tohoto článku mnohonásobně. Za krásnou přírodou a architektonickými skvosty není třeba cestovat do zahraničí, stačí jen podrobněji zapátrat v mapě České republiky a vydat se na cestu. Věříme, že většinu slavných českých památek a zákoutí znáte z fotek časopisů a filmů. Proto vám představíme ty, které zůstávají v honbě za prohlídkami honosných staveb zvučných jmen v ústraní. Vydejte se s časopisem ESTATE prozkoumat neprávem opomíjená díla a krajiny, jež by neměly zůstat našim očím utajené.

"You can't cry on a diamond's shoulder, and diamonds won't keep you warm at night, but they're sure fun when the sun shines." This memorable statement was made by Elisabeth Taylor, who was well known for her passion about precious stones. If you also crave precious stones of unique quality, then take a tour with ESTATE to reveal their secrets and enjoy their beauty. All you have to do afterwards is to visit famous jewellery stores and select from the most precious stones in the world. It is only up to you whether you will pick the rich colours of rubies, emeralds, sapphires or opals, possibly diamonds. Luxurious jewels will decorate your appearance whether this regards distinctive necklaces, minimalistic earrings or fancy watches.

14


Náhrdelník z 18-ti karátového bílého zlata s diamanty, Anita Ko

Naušnice z bílého zlata vykládané diamanty, kolekce Sheherezade, Boucheron

Prstýnek z bílého zlata osázený diamanty a smaragdy, kolekce Animaux, Boucheron

ǰȩțȓȟȚȜȔȓȠȓȝȜȝșȎȘȎȠȪțȎȝșȓȥȓȡȏȞȖșșȖȎțȠȎȖȏȞȖșșȖȎțȠțȓȟȜȑȞȓȓȠȐȎȟțȜȥȪȬǻȜȜțȖȠȎȘȞȎȒȡȬȠȘȜȑȒȎ țȎȖȣȑȞȎțȭȣȝȓȞȓșȖȐȎȓȠȟȭȟȜșțȤȓȫȠȡȕțȎȚȓțȖȠȡȬȢȞȎȕȡȝȞȜȖȕțȓȟșȎȖȕȐȓȟȠțȎȭȎȘȠȞȖȟȎȋșȖȕȎȏȓȠȀȓȗșȜȞ ȟȠȞȎȟȠȪȘȜȠȜȞȜȗȘȒȞȎȑȜȤȓțțȩȚȘȎȚțȭȚȐȜȦșȎȐȝȜȑȜȐȜȞȘȡdzȟșȖȐȎȟȠȎȘȔȓȐȜșțȡȬȠȒȞȎȑȜȤȓțțȩȓȘȎȚțȖ ȡțȖȘȎșȪțȜȑȜȘȎȥȓȟȠȐȎȠȜȐȚȓȟȠȓȟȔȡȞțȎșȜȚ(67$7(ȡȐȎȟȓȟȠȪȦȎțȟȞȎȟȘȞȩȠȪȖȣȟȓȘȞȓȠȩȖțȎȟșȎȒȖȠȪȟȭȖȣ țȓȕȓȚțȜȗȘȞȎȟȜȠȜȗȅȠȜȏȩȝȜȠȜȚȕȎȗȠȖȐȜȒȖțȖȕȕțȎȚȓțȖȠȩȣȬȐȓșȖȞțȩȣȚȎȑȎȕȖțȜȐȖȐȩȏȞȎȠȪȞȜȟȘȜȦțȩȗ ȝȜȒȎȞȜȘȖȕȟȎȚȩȣȞȓȒȘȖȣȘȎȚțȓȗȐȚȖȞȓǶȐȎȚȞȓȦȎȠȪȥȠȜȏȜșȪȦȓȜȏȞȎȒȡȓȠǰȎȟțȎȟȩȧȓțțȩȗȤȐȓȠȞȡȏȖțȜȐ ȖșȖȕȎȑȎȒȜȥțȎȭȑșȡȏȖțȎȖȕȡȚȞȡȒȜȐȜȠȞȎȔȎȬȧȖȓȟȖțȓȐȡțȓȏȎȟȎȝȢȖȞȩȖșȖȜȝȎșȩȖșȖțȎȘȜțȓȤȟȖȭȬȧȎȭ ȘȞȎȟȜȠȎ ȎșȚȎȕȜȐ Ƕ ȏȡȒȪ ȠȜ ȞȜȟȘȜȦțȜȓ ȘȜșȪȓ ȚȖțȖȎȠȬȞțȩȓ ȟȓȞȪȑȖ ȖșȖ ȥȎȟȩ ȘșȎȟȟȎ șȬȘȟ ³ ȞȜȟȘȜȦțȩȓ ȬȐȓșȖȞțȩȓȖȕȒȓșȖȭȟȒȞȎȑȜȤȓțțȩȚȖȘȎȚțȭȚȖțȓȠȜșȪȘȜȡȘȞȎȟȭȠȐȎȟțȜȖȝȞȖȒȎȒȡȠȦȖȘȐȎȦȓȚȡȜȏȞȎȕȡ

15


1(-/(3ãÌ=1(-/(3ãÌ&+ Bezpochyby nejluxusnějším nerostem, který si můžeme pořídit, je diamant. Tento přírodní minerál, který je známý nejen pro svou krásu a tedy i odpovídající cenu, je proslulý také svou tvrdostí, které může konkurovat jen minimum jiných látek. Vznik diamantů se odhaduje na období před miliony let a jejich první nálezy se datují přibližně k roku 500 před naším letopočtem. Nejstarší záznam o diamantu pochází z Rgvédy, souboru starověkých indických náboženských textů. Diamanty se začaly zpracovávat ve 14. století, svého věhlasu se ale dočkaly až ve 20. století, kdy se ve Spojených státech prosadila díky reklamě představa diamantu jako tradičního dárku manželů svým ženám.

%(672)7+(%(67 Without a doubt the most luxurious mineral, which we can get is a diamond. This natural mineral, which is known not just for its beauty, and thus also for its price, is also famous for its hardness that only a few substances can compare with. It is estimated that diamonds first formed about a million years ago and their first discoveries are dated to approximately 500 B.C. The oldest record mentioning diamonds comes from the Rigveda, an ancient Indian sacred collection of Vedic Sanskrit hymns. Diamonds started to be processed in the 14th century, but became famous as late as the 20th century, when they were promoted in the United States thanks to a marketing campaign, where diamonds were depicted as a traditional gift given by husbands to their wives.

Dokonalý diamant z pravidelně uspořádaných uhlíkových atomů, který neobsahuje žádné příměsi, je naprosto bezbarvý. Ve většině případů jsou ale příměsi v kamenech obsažené, a proto jsou k vidění i diamanty nejrůznějších barev, počínaje od běžné hnědé k vzácné červené. Hojnější výskyt hnědých diamantů je způsoben vcelku běžnou deformací krystalové mřížky vlivem vysokých teplot a silného tlaku v zemském plášti, stejným způsobem potom vznikají i diamanty růžové. Nejběžnější příměsí diamantů bývá dusík, který zabarvuje tyto drahokamy dožluta. Vzácné modré diamanty jsou důsledkem přítomnosti boronu, pro vznik této specifické barvy je však také nutné, aby bylo v diamantu přítomno jen velmi malé množství dusíku. Nejznámějším modrým diamantem je diamant Hope o váze 45,5 karátu, o kterém se proslýchá, že je druhé nejnavštěvovanější dílo na světě hned po Da Vinciho Moně Lise v pařížském Louvru. Zároveň jej obklopuje mýtus prokletí. Množství jeho majitelů stihla krutá smrt, jen těžko lze ale určit, nakolik se jedná o podložené historky či příběhy od zájemců, kteří chtěli tento diamant získat a snažili se vystrašit potenciální kupce.

16

Prsten kolekce Bridal s diamanty, Roberto Coin


Prsteny s diamanty, For You Collection, Cartier

A perfect diamond made up of regularly arranged carbon atoms, which does not contain any pollutants, is absolutely colourless. However, in most cases there are extra elements contained in the stones and that is why diamonds are of various colours, starting from the common brown up to the precious red. The more abundant brown diamonds are due to the common deformation of the crystal lattice caused by high temperatures and pressure in the earth’s mantle, similar is the case for pink diamonds. The most common additive in diamonds tends to be nitrogen, which gives the stones a yellowish colour. Precious blue diamonds are the result of the presence of boron, but it is also necessary that the diamonds contain just a small amount of nitrogen. The most famous blue diamond is the Hope diamond with a weight of 45.5 carats, which is said to be the second most visited exhibit in the world, right after the Da Vinci’s Mona Lisa in Louvre, Paris. At the same time it is surrounded by a veil of curse. A number of its owners met a terrible faith, but it is hard to define how many of these are mere unjustified fiction or stories by potential buyers, who just wanted to get this diamond and tried to scare away other potential buyers.

Prsten, kolekce Sheherezade, Boucheron

17


ǗǿȃȄǴDZǴdzǷǿȃȄǴȁ ǙDZǽǺǸǹDZǹǹǺ ǽǬǸȇǸ ǼǺǽǶǺȄǹȇǸ ǸǴǹDZǼǬǷǺǸ ǶǺǾǺǼȇǵ ǸǺDzǹǺ ǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǬǷǸǬdz ǩǾǺǾ ǻǼǴǼǺǰǹȇǵ ǶǬǸDZǹȈ ǴdzǮDZǽǾǹȇǵ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǽǮǺDZǵ ǹDZǺǭȇȃǬǵǹǺǵ ǶǼǬǽǺǾǺǵ Ǵ ǶǬǶ ǽǷDZǰǽǾǮǴDZ ǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿȊȅDZǵ DZǵ ȂDZǹǺǵ ǾǬǶDzDZ ǽǷǬǮǴǾǽȋ ǽǮǺDZǵ ǾǮDZǼǰǺǽǾȈȊ ǶǺǾǺǼǬȋ ǸǺDzDZǾ ǽǺǽǾǬǮǴǾȈ ǶǺǹǶǿǼDZǹȂǴȊ ǺȃDZǹȈ ǸǬǷǺǸǿ ȃǴǽǷǿ ǰǼǿǯǴȁ ǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮ njǷǸǬdzȇ ǻǺȋǮǴǷǴǽȈ ǸǴǷǷǴǺǹȇ ǷDZǾ ǹǬdzǬǰ Ǵ Ǵȁ ǻDZǼǮȇDZ ǹǬȁǺǰǶǴ ǰǬǾǴǼǿȊǾǽȋ ǻǼǴǸDZǼǹǺ Ǹ ǯǺǰǺǸ ǰǺ ǹǬȄDZǵ ȉǼȇ ǝǬǸȇDZ ǼǬǹǹǴDZǽǮDZǰDZǹǴȋǺǬǷǸǬdzǬȁǭȇǷǴǹǬǵǰDZǹȇǮ©ǜǴǯǮDZǰDZªǶǹǴǯDZǰǼDZǮǹǴȁ ǴǹǰǴǵǽǶǴȁ ǼDZǷǴǯǴǺdzǹȇȁ ǾDZǶǽǾǺǮ njǷǸǬdzȇ ǹǬȃǬǷǴ ǺǭǼǬǭǬǾȇǮǬǾȈ Ǯ ǮDZǶDZǹǺǽǮǺDZǵǽǷǬǮȇǺǹǴǰǺǽǾǴǯǷǴǯǺǼǬdzǰǺǻǺdzDzDZǮǸǮDZǶDZǶǺǯǰǬ ǮǝǤnjǭǷǬǯǺǰǬǼȋǼDZǶǷǬǸDZǮǺdzǹǴǶǷǬǴǰDZȋǻǺǶǿǻǶǴǭǼǴǷǷǴǬǹǾǺǮǶǬǶ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺǯǺǻǺǰǬǼǶǬǸǿDzDZǵǽǮǺǴǸDzDZǹǬǸ

Kristin Davis s diamantovými šperky Boucheron na premiéře filmu Sex ve městě

Náhdrelník z bílého zlata osázený bílými diamanty, červenými safíry a rubíny, kolekce Stolen Kiss, Boucheron

ǔǰDZǬǷȈǹȇǵ ǬǷǸǬdz ǽǺǽǾǺȋȅǴǵ Ǵdz ǽǴǽǾDZǸǬǾǴȃǹǺ ǽǷǺDzDZǹǹȇȁ ǬǾǺǸǺǮ ǿǯǷDZǼǺǰǬ ǹDZ ǽǺǰDZǼDzǴǾ ǻǼǴǸDZǽDZǵ Ǵ ǬǭǽǺǷȊǾǹǺ ǭDZǽȂǮDZǾDZǹ ǙǺ Ǯ ǭǺǷȈȄǴǹǽǾǮDZ ǽǷǿȃǬDZǮ ǻǼǴǸDZǽǴ Ǯ ǶǬǸǹȋȁ DZǽǾȈ Ǵ ǻǺȉǾǺǸǿ ǮǽǾǼDZȃǬȊǾǽȋ ǬǷǸǬdzȇ ǼǬdzǷǴȃǹȇȁ ȂǮDZǾǺǮ ǹǬȃǴǹǬȋ ǺǾ ǺǭȇȃǹǺǯǺ ǶǺǼǴȃǹDZǮǺǯǺǰǺǼDZǰǶǺǽǾǹǺǯǺǶǼǬǽǹǺǯǺǣǬǽǾǺDZǻǺȋǮǷDZǹǴDZǶǺǼǴȃǹDZǮȇȁ ǬǷǸǬdzǺǮ ǺǭǿǽǷǺǮǷDZǹǺ ǰǺǮǺǷȈǹǺ ǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹDZǹǹǺǵ ǰDZȀǺǼǸǬȂǴDZǵ ǶǼǴǽǾǬǷǷǴȃDZǽǶǺǵ ǼDZȄDZǾǶǴ ǻǺǰ ǮǷǴȋǹǴDZǸ ǮȇǽǺǶǴȁ ǾDZǸǻDZǼǬǾǿǼ Ǵ ǽǴǷȈǹǺǯǺǰǬǮǷDZǹǴȋǮǸǬǹǾǴǴdzDZǸǷǴǾǬǶǴǸDzDZǺǭǼǬdzǺǸǮǺdzǹǴǶǬȊǾǴ ǼǺdzǺǮȇDZǬǷǸǬdzȇǙǬǴǭǺǷDZDZǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹDZǹǹǺǵǻǼǴǸDZǽȈȊǮǬǷǸǬdzǬȁ ȋǮǷȋDZǾǽȋǬdzǺǾǶǺǾǺǼȇǵǻǼǴǰǬDZǾǶǬǸǹȋǸDzDZǷǾȇǵȂǮDZǾǜDZǰǶǴDZǯǺǷǿǭȇDZ ǬǷǸǬdzȇ ȋǮǷȋȊǾǽȋ ǼDZdzǿǷȈǾǬǾǺǸ ǻǼǴǽǿǾǽǾǮǴȋ ǭǺǼǬ ǹǺ Ǯ ȉǾǺǸ ǽǷǿȃǬDZ ǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺǾǬǶDzDZȃǾǺǭȇǮǬǷǸǬdzDZǻǼǴǽǿǾǽǾǮǺǮǬǷǺǸǬǷǺDZǶǺǷǴȃDZǽǾǮǺ ǬdzǺǾǬ ǝǬǸȇǵ ǴdzǮDZǽǾǹȇǸ ǽǴǹǴǸ ǭǼǴǷǷǴǬǹǾǺǸ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ©+RSHª Ǯ ǻDZǼDZǮǺǰDZ ©ǙǬǰDZDzǰǬª Ǯ ǹDZǸ ǶǬǼǬǾ Ǵ Ǻǹ ǻǺ ǽǷǿȁǬǸ ǽȃǴǾǬDZǾǽȋ ǮǾǺǼȇǸ ǽǬǸȇǸ ǻǺǽDZȅǬDZǸȇǸ Ǯ ǸǴǼDZ ǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴDZǸ ǴǽǶǿǽǽǾǮǬ ǻǺǽǷDZǶǬǼǾǴǹȇ©ǘǺǹǬǗǴdzǬªǗDZǺǹǬǼǰǺǰǬǎǴǹȃǴǮǗǿǮǼDZ ǔǶǺǹDZȃǹǺ Ǻǹ ǺǶǼǿDzDZǹ ǷDZǯDZǹǰǬǸǴ Ǻ ǻǼǺǶǷȋǾǴǴ ǍǺǷȈȄǴǹǽǾǮǺ DZǯǺ ǮǷǬǰDZǷȈȂDZǮ ǻǺǽǾǴǯǷǬDzDZǽǾǺǶǬȋǽǸDZǼǾȈǹǺǾǼǿǰǹǺǺǻǼDZǰDZǷǴǾȈȃǾǺǴdzȉǾǺǯǺǻǼǬǮǰǬ ǬǯǰDZǼDZȃȈǴǰDZǾǺǻǼǴǿǶǼǬȄDZǹǹȇȁǴǽǾǺǼǴȋȁǴǷǴǮȇǸȇǽǷǬȁǶǬǹǰǴǰǬǾǺǮ DzDZǷǬȊȅǴȁ dzǬǻǺǷǿȃǴǾȈ ȉǾǺǾ ǬǷǸǬdz Ǵ ǻǺȉǾǺǸǿ ǻȇǾǬǮȄǴȁǽȋ ǹǬǻǿǯǬǾȈ ǻǺǾDZǹȂǴǬǷȈǹȇȁǻǺǶǿǻǬǾDZǷDZǵ Prsteny vyrobené z bílého zlata, osázeny barevnými safíry, kolekce Tentation Macaron, Boucheron

Naušnice vyrobené z bílého zlata, osázené diamanty, kolekce Trouble, Boucheron

18


Mezi nejvzácnější odrůdy patří diamanty s odstíny růžové, červené a fialové barvy a jejich těžba je omezena jen na několik málo lokalit. Podobně vzácné jsou také zelené diamanty, jejichž barva je důsledkem ozáření radioaktivními prvky jako jsou uran a thorium. Barevné odlesky diamantů pak nejlépe spatříte, pokud jsou kameny nasvícené jednoduchým bílým světlem. Denní světlo se na takové pozorování nedoporučuje, protože je příliš slabé. Nejznámějším zpracováním diamantu je kulatý briliant, který ztrácí při broušení až polovinu své původní váhy. Klasický briliant bývá vybroušen do 57 plošek – 32 plošek se nachází v koruně (horní část diamantu), 24 plošek tvoří tzv. pavilón (spodní část diamantu). Zbývající větší tabulka představuje střed koruny diamantu. Většina ložisek diamantů se nachází v Africe, zejména v Jihoafrické republice, Namibii, Kongu a Demokratické republice Kongo. Významná naleziště jsou také v Rusku, Austrálii, Brazílii, Indii a Venezuele. V současné době se rozmáhá také výroba umělých diamantů, která není příliš drahá a takto vyráběné diamanty se potom využívají jako brusivo či řezné nástroje. Diamant Hope - nejznámější modrý diamant

Salma Hayek se šperky Boucheron

Among the most precious variants are diamonds with shades of pink, red and purple colour and their mining is limited to only a few localities. Similarly precious are also green diamonds, where their colour is the result of exposure to radioactive elements such as uranium and thorium. Colour reflections of diamonds are best seen when the stones are illuminated by plain white light. Daylight is not recommended for such viewing, because it is too weak. The most famous diamond shape is the round brilliant, which when cut loses up to half of its original weight. Typical brilliant is usually cut to 57 facets – 32 facets are found in the crown (upper section of the diamond), 24 facets form a so called pavilion (bottom section of the diamond). Remaining larger table represents the centre of the diamond’s crown. Most of the diamond deposits are found in Africa, especially the Republic of South Africa, Namibia, Congo, and Democratic Republic of the Congo. Significant deposits are also found in Russia, Australia, Brazil, India and Venezuela. Currently, the production of artificial diamonds is on the up rise, which is something that is not overly expensive and diamonds produced by this method are used as sharpeners or cutting tools.

20


9Ă&#x152;7(ĂĽ( 9 9Ă&#x152;7 Ă&#x152;Ă&#x152;7( 7(ĂĽ (ĂĽ ( ĂĽ( ( 'LG\RXNQRZWKDW Ç&#x201C;ǚǏǹǞǹǡǴÇŽČ&#x2021;Č&#x192;ǞǺ

PĹŻvod slova karĂĄt, tedy jednotky hmotnosti drahokamĹŻ, mĂĄ zĂĄklad v Ĺ&#x2122;eckĂŠm keration, kterĂŠ oznaÄ?uje semĂ­nko rohovnĂ­ku obecnĂŠho. Plody stromu pĹ&#x2122;ipomĂ­najĂ­ vysuĹĄenĂŠ lusky hrĂĄĹĄku a u nĂĄs jsou znĂĄmĂŠ spĂ­ĹĄe pod nĂĄzvem svatojĂĄnskĂ˝ chlĂŠb. SemĂ­nka rohovnĂ­ku byla v ArĂĄbii a Persii pro svou pĹ&#x2122;ibliĹžnÄ&#x203A; stejnou hmotnost stanovena zĂĄkladnĂ­ hmotnostnĂ­ jednotkou, Ä?Ă­mĹž byla nĂĄslednÄ&#x203A; odvozena i jednotka hmotnosti drahĂ˝ch kamenĹŻ.

NejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ surovĂ˝ diamant vytÄ&#x203A;ĹženĂ˝ v roce 1905 v JiĹžnĂ­ Africe mÄ&#x203A;l hodnotu 3 106 karĂĄtĹŻ. KrĂĄl Edward VII., kterĂŠmu byl tento drahokam vÄ&#x203A;novĂĄn pĹ&#x2122;i pĹ&#x2122;Ă­leĹžitosti jeho ĹĄestaĹĄedesĂĄtĂ˝ch narozenin, jej potom nechal rozdÄ&#x203A;lit na 105 kouskĹŻ. Jeden z nich, Cullinan I. (znĂĄmĂ˝ takĂŠ pod nĂĄzvem VelkĂĄ hvÄ&#x203A;zda Afriky) våŞí 530 karĂĄtĹŻ, jeho hodnota se odhaduje na 200 milionĹŻ liber a v souÄ?asnosti je vystaven spoleÄ?nÄ&#x203A; s dalĹĄĂ­mi ĹĄperky v londĂ˝nskĂŠm Toweru. Do roku 1985 byl povaĹžovĂĄn za nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ zpracovanĂ˝ diamant, pozdÄ&#x203A;ji jej ale nahradil diamant Golden Jubilee, kterĂ˝ mĂĄ 546 karĂĄtĹŻ.

The origin of the word carat, i.e. unit of gemstone mass, has its basis in the Greek word keration, which means carob seed (literally "small horn"). The fruits of the tree remind us of dry pea pods and are better known under the name St. Johnâ&#x20AC;&#x2122;s Bread. In Arabia and Persia carob seeds were used to deďŹ ne a basic unit of mass and from this the unit of gemstones mass was derived

Largest rough gem quality diamond was found in South Africa in 1905 weighing 3,106.75 carats (621.35 g). King Edward VII, who was given this gemstone on the occasion of his sixtieth birthday, had it then split into 105 pieces. One of those, the Cullinan I (also known as the Great Star of Africa) weighs 530.4 carats and its value is estimated at 200 million Pounds. It is currently on exhibit along with other jewels at the Tower of London. It was considered to be the largest polished diamond until 1985, but it was later replaced at the top by the Golden Jubilee diamond, which has 546 carats.

Ç&#x161;ǭǺdzǚǏČ&#x192;ǹǚǴǹŠǜǏǟǏǞª ǹǰǴǚǴČ&#x201A;ÇŹǎǹǽǏǰǟǏǯǺČ&#x201A;ǹǚǚČ&#x2021;Č ǜǏǸǚǹǾ ÇťÇźÇşÇ´Ç˝Č ÇşÇ°Ç´Çž ǺǞ ǯǟǹČ&#x192;ǹǽǜǺǯǺ ǽǡǺǎǏ ŠNHUDWLRQÂŞ ǞǏǜ ÇŽ Ç?ǟǹČ&#x201A;Ç´Ç´ ǚǏdzČ&#x2021;ǎǏǡǴ ǽǹǸǹČ&#x192;ǜǺ Ç&#x153;ǺDzǜǺǎǺǯǺ ǰǹǟǹǎǏ Ç&#x203A;ǡǺǰČ&#x2021; Č&#x2030;ǞǺǯǺ ǰǹǟǹǎǏ ǚǏǝǺǸǴǚǏČ&#x160;Çž ÇŽČ&#x2021;ǽǿČ&#x201E;ǹǚǚČ&#x2021;Çą ǽǞǟǿČ&#x192;ǜǴÇŻÇşÇźÇşČ ÇŹÇŽÇŁÇąČ Ç´Ç´ǭǺǡČ&#x2C6;Č&#x201E;ÇąǴdzǎǹǽǞǚČ&#x2021;ǝǺǰǚǏdzǎǏǚǴǹǸŠÇ&#x201D;ǺǏǚǚǺǎ Č ÇˇÇąÇ­ÂŞÇ&#x201C;ÇŹǽǎǺǾǝǟǴǸǹǟǚǺǺǰǴǚǏǜǺǎČ&#x2021;ÇľǎǹǽǽǹǸǹǚǏǟǺDzǜǺǎǺǯǺǰǹǟǹǎǏ ÇŽ Ç&#x152;ǟǏǎǴǴ Ç´ Ç&#x203A;ǹǟǽǴǴ ǽǡǿDzǴǡǴ ǺǽǚǺǎǚǺǾ ǹǰǴǚǴČ&#x201A;ǹǾ ǴdzǸǹǟǹǚǴČ&#x2039; ÇŹ ǎǝǺǽǡǹǰǽǞǎǴǴ ǜǏǟǏǞ ǽǞǏǡ ǺǭǺdzǚǏČ&#x192;ÇŹÇžČ&#x2C6; Ç´ ǹǰǴǚǴČ&#x201A;Çż ǎǹǽǏ ǰǟǏǯǺČ&#x201A;ǹǚǚČ&#x2021;Č ǜǏǸǚǹǾ

Ç&#x2013;ǟǿǝǚǹǾČ&#x201E;Ç´Çľ ǚǹǺǭǟǏǭǺǞǏǚǚČ&#x2021;Çľ ǏǡǸǏdz ǚǏǾǰǹǚǚČ&#x2021;Çľ ÇŽ ǯǺǰǿ ÇŽ ǪDzǚǺǾ Ç&#x152;Č&#x20AC;ǟǴǜǹ ǎǹǽǴǡ  ǜǏǟǏǞ Ç&#x2013;ǺǟǺǡČ&#x2C6; NJǰǿǏǟǰ 9,, ǜǺǞǺǟǺǸǿ Č&#x2030;ǞǺǞ ǰǟǏǯǺČ&#x201A;ǹǚǚČ&#x2021;Çľ ǜǏǸǹǚČ&#x2C6; Ç­Č&#x2021;ǡ ǝǟǹǝǺǰǚǹǽǹǚ ǝǺ ǽǡǿČ&#x192;ÇŹČ&#x160; ǹǯǺ ÇŻÇş Ç°ÇšČ&#x2039; ǟǺDzǰǹǚǴČ&#x2039; ǝǺǞǺǸ ǟǏdzǰǹǡǴǡ ǏǡǸǏdz ǚǏ Č&#x192;ǏǽǞǹǾ Ç&#x161;Ç°Ç´Çš Ç´Çł ÇšÇ´Č Ç&#x2013;ǿǡǡǴǚǏǚ , ǞǏǜDzǹ ǴdzǎǹǽǞǹǚ ǝǺǰ ǴǸǹǚǹǸ ŠÇ?ǺǡČ&#x2C6;Č&#x201E;ÇŹČ&#x2039; Ç&#x201C;ǎǹdzǰǏ Ç&#x152;Č&#x20AC;ǟǴǜǴª ǎǹǽǺǸǜǏǟǏǞǹǯǺǽǞǺǴǸǺǽǞČ&#x2C6;ÇşČ&#x201A;ǹǚǴǎǏǹǞǽČ&#x2039;ÇŽǸǴǡǡǴǺǚǺǎČ&#x20AC;ǿǚǞǺǎ ÇŽ ǚǏǽǞǺČ&#x2039;Č&#x2026;ǹǹ ǎǟǹǸČ&#x2039; ÇŽČ&#x2021;ǽǞǏǎǡǹǚ ǚǏǟČ&#x2039;Ç°Çż Ç˝ ǰǟǿǯǴǸǴ ǰǟǏǯǺČ&#x201A;ǹǚǚǺǽǞČ&#x2039;ǸǴ ÇŽ ǡǺǚǰǺǚǽǜǺǸ Ç&#x17E;ÇŹÇżČ&#x2030;ǟǹ Ç?Çş ǯǺǰǏ Ǻǚ Ç˝Č&#x192;ǴǞǏǡǽČ&#x2039; ǜǟǿǝǚǹǾČ&#x201E;ǴǸ ǺǭǟǏǭǺǞǏǚǚČ&#x2021;Ǹ ǏǡǸǏdzǺǸ ǝǺdzDzǹ ǹǯǺ ǸǹǽǞǺ dzǏǚČ&#x2039;ǡ ǭǟǴǡǡǴǏǚǞ ŠÇ&#x201C;ǺǡǺǞǺǾ ǪǭǴǡǹǾªÇ˝ǜǏǟǏǞǏǸǴ

,1=(5&(

YHOHWVWDUĂŹFKKOXERNĂŹFKVNOHSHQtFK5RçQRYVNpKRSLYRYDUX ĚžÍ&#x161;Í&#x2039;Í&#x152;Í&#x2DC;Í&#x201D;Í&#x2022;Í&#x152;Í&#x2022;Í&#x201C;Í&#x2022;Í&#x2019;Í&#x2022;Í?Í&#x152;Í&#x201D;Í?Í&#x152;Í&#x2030;Í&#x160;Í&#x2019;Í&#x161;Í&#x2C6;Í?Í&#x201D;Í&#x152;Í&#x2019;Í&#x152;Í&#x2122;Í&#x201D;Í?Í&#x153;Í&#x2013;Í&#x2022;Í&#x2039;Í&#x2030;Í&#x2021;Í&#x2019;Í&#x2022;Í&#x2030;Í&#x2013;Í?Í&#x2030;Í&#x2022;Í&#x2030;Í&#x2021;Í&#x2014;Í&#x201D;Í?̡Í&#x2022;Í?Í&#x201D;Í&#x2022;Í&#x2030; â&#x20AC;˘ NRXSHOHYKRUNpPÄ&#x20AC;HUQpPSLYX / Í&#x2030;Í&#x2021;Í&#x201D;Í&#x201D;͢Í&#x2DC;Í&#x160;Í&#x2022;Í&#x2014;ÍŚÍ&#x17E;Í?Í&#x201C;Í&#x2122;Í&#x152;Í&#x201C;Í&#x201D;͢Í&#x201C;Í&#x2013;Í?Í&#x2030;Í&#x2022;Í&#x201C; â&#x20AC;˘ DURPDWHUDSLHYMHPQpE\OLQQpSiĢH / Í&#x2021;Í&#x2014;Í&#x2022;Í&#x201C;Í&#x2021;Í&#x2122;Í&#x152;Í&#x2014;Í&#x2021;Í&#x2013;Í?ÍŚÍ&#x2030;Í&#x201C;ÍŚÍ&#x160;Í&#x2018;Í&#x2022;Í?Í&#x2122;Í&#x2014;Í&#x2021;Í&#x2030;ÍŚÍ&#x201D;Í&#x2022;Í?Í&#x2C6;Í&#x2021;Í&#x201D;Í&#x152; â&#x20AC;˘ PDVNDREOLÄ&#x20AC;HMH]SLYRYDUVNĂŹFKNYDVQLF / Í&#x201C;Í&#x2021;Í&#x2DC;Í&#x2018;Í&#x2021;Í&#x2039;Í&#x2019;ÍŚÍ&#x2019;Í?Í?Í&#x2021;Í?Í&#x17D;Í&#x2013;Í?Í&#x2030;Í&#x201D;͢Í&#x153;Í&#x2039;Í&#x2014;Í&#x2022;Í?Í?Í&#x152;Í? â&#x20AC;˘ ]iEDO\]Ä&#x20AC;HUVWYpKRSLYRYDUVNpKRPOiWD / Í&#x2022;Í&#x2C6;Í&#x152;Í&#x2014;Í&#x2122;͢Í&#x2030;Í&#x2021;Í&#x201D;Í?ÍŚÍ&#x201D;Í&#x2021;Í&#x2022;Í&#x2DC;Í&#x201D;Í&#x2022;Í&#x2030;Í&#x152;Í&#x2DC;Í&#x2030;Í&#x152;Í?Í&#x152;Í? Í&#x2013;Í?Í&#x2030;Í&#x2022;Í&#x2030;Í&#x2021;Í&#x2014;Í&#x201D;Í&#x2022;Í?Í&#x17D;Í&#x2021;Í&#x2018;Í&#x2030;Í&#x2021;Í&#x2DC;Í&#x2018;Í?

â&#x20AC;˘ QHRPH]HQiNRQ]XPDFHNYDVQLFRYpKRSLYDEÄ?KHPSURFHGXU/ Í&#x201D;Í&#x152;Í&#x2022;Í&#x160;Í&#x2014;Í&#x2021;Í&#x201D;Í?Í&#x17E;Í&#x152;Í&#x201D;Í&#x201D;Í&#x2022;Í&#x152;Í&#x2013;Í&#x2022;Í&#x2122;Í&#x2014;Í&#x152;Í&#x2C6;Í&#x2019;Í&#x152;Í&#x201D;Í?Í&#x152;Í&#x2013;Í?Í&#x2030;Í&#x2021;Í&#x2030;Í&#x2022;Í&#x2030;Í&#x2014;Í&#x152;Í&#x201C;ÍŚÍ&#x2019;Í&#x152;Í&#x17E;Í&#x152;Í&#x2C6;Í&#x201D;͢Í&#x153;Í&#x2013;Í&#x2014;Í&#x2022;Í?Í&#x152;Í&#x2039;Í&#x161;Í&#x2014;

â&#x20AC;˘ OX[XVQtSpÄ&#x20AC;HYQRYp9,3]yQÄ?MHQSUR9iV/Í&#x2022;Í&#x2C6;Í&#x2DC;Í&#x2019;Í&#x161;Í?Í?Í&#x2030;Í&#x2021;Í&#x201D;Í?Í&#x152;Í&#x2018;Í&#x2019;Í&#x2021;Í&#x2DC;Í&#x2DC;Í&#x2021;Í&#x2019;ÍĽÍ&#x2018;Í&#x2DC;Í&#x2030;Í&#x201D;Í&#x2022;Í&#x2030;Í&#x2022;Í? 9,3Í&#x17D;Í&#x2022;Í&#x201D;Í&#x152;Í&#x2122;Í&#x2022;Í&#x2019;ÍŁÍ&#x2018;Í&#x2022;Í&#x2039;Í&#x2019;ÍŚÍ&#x2030;Í&#x2021;Í&#x2DC;

RoĹžnovskĂŠ pivnĂ­ lĂĄznÄ&#x203A;, PivovarskĂĄ 6, 756 61 RoĹžnov p. RadhoĹĄtÄ&#x203A;m Telefon lĂĄznÄ&#x203A;: +420 774 430 000, +420 776 611 796, +420 724 413 465 Telefon pivovar hospĹŻdka, prodej sudy/PET: +420 605 878 316, Telefon slĂĄdek: +420 776 002 457 Email recepce: recepce@roznovskepivnilazne.cz


Chopard – Laura Chiatti a prsten Animal World Collection

ǝǼDZǰǴǽǬǸȇȁǼDZǰǶǴȁǬǷǸǬdzȇǼǬdzǷǴȃǹȇȁǺǾǾDZǹǶǺǮǼǺdzǺǮǺǯǺǶǼǬǽǹǺǯǺ Ǵ ȀǴǺǷDZǾǺǮǺǯǺ ȂǮDZǾǺǮ Ǵȁ ǰǺǭȇȃǬ ǮǺdzǸǺDzǹǬ ǾǺǷȈǶǺ Ǯ ǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁ ǸDZǽǾǬȁǹǬǻǷǬǹDZǾDZǔǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹȇǴdzDZǷDZǹȇDZǬǷǸǬdzȇȂǮDZǾǶǺǾǺǼȇȁ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǼDZdzǿǷȈǾǬǾǺǸ ǮǺdzǰDZǵǽǾǮǴȋ ǼǬǰǴǺǬǶǾǴǮǹȇȁ ȉǷDZǸDZǹǾǺǮ ǾǬǶǴȁ ǶǬǶǿǼǬǹǴǾǺǼǴǵǢǮDZǾǹȇDZǺǾǭǷDZǽǶǴǭǼǴǷǷǴǬǹǾǺǮǷǿȃȄDZǮǽDZǯǺǮǴǰǹȇ DZǽǷǴǶǬǸǹǴǻǼǺǽǾǺǺǽǮDZȅDZǹȇǭDZǷȇǸǴǽǶǿǽǽǾǮDZǹǹȇǸǽǮDZǾǺǸǐǹDZǮǹǺǵ ǽǮDZǾǰǷȋǾǬǶǴȁǹǬǭǷȊǰDZǹǴǵǹDZǯǺǰǴǾǽȋǻǺǾǺǸǿȃǾǺǺǹǽǷǴȄǶǺǸǽǷǬǭ Cartier – Solitaire 1895, prsten

Frederic Jouvenot – hodinky s diamanty

ǙǬǴǭǺǷDZDZ ǻǺǻǿǷȋǼǹȇǸ ǾǴǻǺǸ ǺǭǼǬǭǺǾǶǴ ǬǷǸǬdzǬ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǶǼǿǯǷȇǵ ǭǼǴǷǷǴǬǹǾ ǻǼǴ ȉǾǺǸ ǶǬǸDZǹȈ ǾDZǼȋDZǾ ǹǬ ǺǯǼǬǹǶDZ ǰǺ ǻǺǷǺǮǴǹȇ ǽǮǺDZǯǺ ǻDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹǺǯǺ ǮDZǽǬ ǖǷǬǽǽǴȃDZǽǶǴǵ ǭǼǴǷǷǴǬǹǾ ǺǯǼǬǹDZǹ ǰǺ ǯǼǬǹDZǵ  Ǵdz ǹǴȁ ǹǬȁǺǰȋǾǽȋ Ǯ ǶǺǼǺǹDZ ǮDZǼȁǹȋȋ ȃǬǽǾȈ ǭǼǴǷǷǴǬǹǾǬ ǯǼǬǹǴǽǺǽǾǬǮǷȋȊǾǾǬǶǹǬdzȇǮǬDZǸȇǵǻǬǮǴǷȈǺǹ ǹǬȁǺǰȋǾǽȋǮǹǴDzǹDZǵ ȃǬǽǾǴ ǚǽǾǬǷȈǹȇDZǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋȊǾǽǺǭǺǵǽDZǼDZǰǴǹǿǶǺǼǺǹȇǭǼǴǷǷǴǬǹǾǬ ǍǺǷȈȄǴǹǽǾǮǺǸDZǽǾǺǼǺDzǰDZǹǴǵǬǷǸǬdzǺǮǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮnjȀǼǴǶDZǺǽǺǭDZǹǹǺ Ǯ Ǫnjǜ ǙǬǸǴǭǴǴ ǖǺǹǯǺ ǐDZǸǺǶǼǬǾǴȃDZǽǶǺǵ ǜDZǽǻǿǭǷǴǶDZ ǖǺǹǯǺ ǞǬǶDzDZ dzǹǬȃǴǾDZǷȈǹȇDZ ǸDZǽǾǺǼǺDzǰDZǹǴȋ Ǯ ǜǺǽǽǴǴ njǮǽǾǼǬǷǴǴ ǍǼǬdzǴǷǴǴ ǔǹǰǴǴ Ǵ ǎDZǹDZǽǿȉǷDZ ǎ ǹǬǽǾǺȋȅDZDZ ǮǼDZǸȋ ǻǺǷǿȃǴǷǺ ǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹDZǹǴDZ ǻǼǺǴdzǮǺǰǽǾǮǺ ǴǽǶǿǽǽǾǮDZǹǹȇȁ ǬǷǸǬdzǺǮ ǺǹǺ ǹDZ ǽǷǴȄǶǺǸ ǰǺǼǺǯǺ Ǵ ǾǬǶǴǸǺǭǼǬdzǺǸǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǹȇDZǬǷǸǬdzȇdzǬǾDZǸǴǽǻǺǷȈdzǿȊǾǽȋǮǶǬȃDZǽǾǮDZ ǬǭǼǬdzǴǮǹȇȁǴǼDZDzǿȅǴȁǴǹǽǾǼǿǸDZǹǾǺǮ

njǷǺDZǽǺǶǼǺǮǴȅDZǣDZȁǴǴ ǔǣDZȁǴȋǾǺDzDZǸǺDzDZǾǻǺȁǮǬǽǾǬǾȈǽȋǽǮǺǴǸǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹȇǸǶǬǸǹDZǸǩǾǺ ǻǴǼǺǻ ǴdzǮDZǽǾǹȇǵ ǻǺǰ ǴǸDZǹDZǸ ȃDZȄǽǶǺǯǺ ǯǼǬǹǬǾǬ ǩǾǺǾ ǰǼǬǯǺȂDZǹǹȇǵ ǶǬǸDZǹȈǶǺǾǺǼȇǵǺǭȇȃǹǺǮǽǾǼDZȃǬDZǾǽȋǸDZǹȈȄDZǯǺǼǬdzǸDZǼǬǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǽǮǺǴǸǻǼǴǸDZǽȋǸDzDZǷDZdzǬǴȁǼǺǸǬǺǶǼǬȄDZǹǮǶǼǺǮǬǮǺǶǼǬǽǹȇǵȂǮDZǾ ǍǺǷȈȄDZDZ dzǹǬȃDZǹǴDZ ȃDZȄǽǶǴǵ ǯǼǬǹǬǾ ǻǺǷǿȃǴǷ ǮǺ ǮǾǺǼǺǵ ǻǺǷǺǮǴǹDZ ǯǺ ǮDZǶǬ ǶǺǯǰǬ ǴǸ ȃǬǽǾǺ ǿǶǼǬȄǬǷǴ ǽDZǼDZǭǼȋǹȇDZ ǴdzǰDZǷǴȋ ǐǺǽǾǴǯǹǿǮ ǺǯǼǺǸǹǺǵǻǺǻǿǷȋǼǹǺǽǾǴǮǺǮǼDZǸȋǻǼǬǮǷDZǹǴȋǜǿǰǺǷȈȀǬ,,ǮǹǬȃǬǷDZ ǯǺǮDZǶǬǺǹǽǾǬǷǺǭȇȃǹȇǸȉǷDZǸDZǹǾǺǸȊǮDZǷǴǼǹȇȁǿǶǼǬȄDZǹǴǵǎǺǮǼDZǸȋ ǹǬȂǴǺǹǬǷȈǹǺǯǺǮǺdzǼǺDzǰDZǹǴȋȃDZȄǽǶǴǵǯǼǬǹǬǾǽǾǬǷǽǴǸǮǺǷǺǸǣDZȁǴǴǴ ȃDZȄǽǶǴDZ ǻǬǾǼǴǺǾȇ ǹǬȃǬǷǴ ǼDZdzǶǺ ǶǼǴǾǴǶǺǮǬǾȈ DZǯǺ ǮȇǮǺdz dzǬ ǯǼǬǹǴȂǿ

22


Ç?ǏǸǏČ&#x2039;ǜǟǿǝǚǏČ&#x2039;ǜǺǡǡǹǜČ&#x201A;Ç´Č&#x2039;Č&#x192;ÇąČ&#x201E;ǽǜǺǯǺǰǟǏǯǺČ&#x201A;ǹǚǚǺǯǺǜǏǸǚČ&#x2039;ÇšÇŹČ ÇşÇ°Ç´ÇžÇ˝Č&#x2039;ÇŽ Ç&#x2122;ÇŹČ&#x201A;ǴǺǚǏǡČ&#x2C6;ǚǺǸÇ&#x2DC;ǿdzǹǹÇ´ÇŽÇ&#x2DC;ǿdzǹǹǰǹǜǺǟǏǞǴǎǚǺǝǟǴǜǡǏǰǚǺǯǺǴǽǜǿǽǽǞǎǏ ÇŽÇ&#x203A;ǟǏǯǹÇŹǞǏǜDzǹÇŽÇ&#x2DC;ǺǟǏǎǽǜǺǾǯǏǡǹǟǹǹÇŽÇ?ǟǚǺÇ&#x17D;Ç&#x17E;ǟDzǹǭǹǚǴČ&#x201A;ǹǟČ&#x2039;ǰǺǸ Ç˝ǜǺǞǺǟČ&#x2021;ǸǴǰǺǭČ&#x2021;ÇŽÇŹČ&#x160;ÇžČ&#x192;ÇąČ&#x201E;ǽǜǴǾǯǟǏǚǏǞÇšÇŹČ ÇşÇ°Ç´ÇžÇ˝Č&#x2039;ǸǿdzǹǾÇŻÇ°ÇąǸǺDzǚǺ ǿǎǴǰǹǞČ&#x2C6; ǟǏdzǡǴČ&#x192;ÇšČ&#x2021;Çą ǜǺǡǡǹǜČ&#x201A;Ç´Ç´ Č&#x160;ǎǹǡǴǟǚČ&#x2021;Č ǴdzǰǹǡǴǾ ǿǜǟǏČ&#x201E;ǹǚǚČ&#x2021;Č Č&#x2030;ǞǴǸ ǜǟǏǽǚČ&#x2021;Ǹ ǜǏǸǚǹǸ Ç?Çş Ç˝Ç´Č ǝǺǟ ǜǟǿǝǚǹǾČ&#x201E;ǴǸ Č&#x192;ÇąČ&#x201E;ǽǜǴǸ ǯǟǏǚǏǞǺǸ Ç˝Č&#x192;ǴǞǏǹǞǽČ&#x2039;ǜǏǸǹǚČ&#x2C6;ǟǏdzǸǹǟČ&#x2021;ǜǺǞǺǟǺǯǺČ ǸǸǺǚÇšÇŹČ ÇşÇ°Ç´ÇžÇ˝Č&#x2039;ÇŽ ǜǺǸǝǡǹǜǽǹǢǎǴǚǯǹǟÇŽÇ?ǟǹdzǰǹǚǹ

Boucheron & Alexander McQueen kabelka

Boucheron â&#x20AC;&#x201C; Stolen Kiss, prsten

,1=(5&(

â&#x20AC;&#x17E;Luxus nenĂ­ o cenÄ&#x203A;, ale o jedineÄ?nosti.â&#x20AC;? MĂ­t doma svĹŻj ĹĄperk Art Deco Original JedineÄ?nĂĄ prodejnĂ­ galerie Art Deco nĂĄbytku, obrazovĂĄ galerie a interierovĂŠ doplĹ&#x2C6;ky ve stylu 20. - 30. let.

Art Deco & Antiques

Galerie a showroom - HusitskĂĄ 22, Praha 3 Galerie - Art Deco Shop - KozĂ­ 9, Praha 1 e-mail: info@galerie22.cz, www.galerie22.cz


à 58'ì32./$'&(6.$ I v Česku se můžeme pochlubit výjimečným kouskem. Je jím pyrop, proslulý pod názvem český granát. Jedná se o drahokam, který je spíše drobnější velikosti a díky svým příměsím železa a chromu je zbarvený do krvavě červené barvy. Větší význam získal český granát až ve druhé polovině 15. století, kdy často zdobil stříbrné výrobky. Největší slávy dosáhl za vlády Rudolfa II. a se začátkem 18. století se rozšířil jako běžný klenotnický prvek. V době národního obrození se stal český granát symbolem Čech a čeští vlastenci začali tvrdě kritizovat jeho vývoz do zahraničí. Nejrozsáhlejší sbírky tohoto českého drahokamu můžete najít v Národním muzeu a také v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu a v brněnské Moravské galerii. V Třebenicích, poblíž kterých se český granát těží, můžete navštívit i muzeum, kde můžete zhlédnout nejrůznější sbírky šperků zdobených tímto rudým kamenem. Zatím největší český nalezený granát, jehož rozměry jsou 21,5 x 19,8 milimetrů, se paradoxně nachází v drážďanském komplexu Zwinger.

Náhrdelník z 9ti karátového zlata vykládaný safíry, Annina Vogel

Keira Knightley s rubínovými šperky

Prstýnek, kolekce Animaux, Boucheron

Diamantové šperky s rubíny, majitelkou byla Elizabeth Taylor 24


5('75($685(2)%2+(0,$ Even in Bohemia we can be proud of an exceptional piece. It is the pyrope, which became popular under the name Bohemian Garnet. This is a gem, which is of smaller size and thanks to the added iron and chrome it has a bloody red colour. Greater significance was achieved by the Bohemian Garnet in the second half of the 15th century, when it frequently decorated silver products. It achieved its greatest fame under the rule of Rudolph II and at the start of the 18th century it has become a common jewellery element. During the Czech national revival the Bohemian Garnet became a symbol of Bohemia and the Czech nationals expressed harsh criticism against its export. The most extensive collections of this Czech gem are at the National Museum and also in the Prague Museum of Decorative Arts and at the Moravian Gallery in Brno. Bohemian Garnet is mined nearby Třebenice where you can visit the local museum and see various collections of gems decorated with this red stone. The largest Bohemian Garnet to date, which has dimensions of 21.5 x 19.8 mm, is kept at the Zwinger Palace in Dresden. Diamantové naušnice s rubíny

Boucheron ,1=(5&(


Chopard – Frog necklace

9=É&1e'5$+2.$0< à =É5,9ì&+%$5(9 Zelený smaragd je nejvzácnější odrůda berylu, jehož sytě zelená barva je způsobena přítomností chromu. Nejkvalitnější smaragdy se těží v Kolumbii, ale také v Jihoafrické republice, Rusku a Brazílii. Neporušený smaragd se nachází v přírodě velmi vzácně, častěji bývá poškozený, případně nečistý s příměsí jiného minerálu. První smaragdy těžili Egypťané již v roce 1650 před naším letopočtem. Říká se, že jim svou barvou připomínal jaro, a tak se stal smaragd symbolem věčné mladosti. Byl proto vložen do hrdla každé mumii, aby si duše udržela sílu i po smrti. Drahokamy rubín a safír jsou variantami jednoho minerálu, a sice korundu. Jejich syté, ale rozdílné barvy jsou způsobeny různými příměsemi. Karmínovou barvu dodává rubínu menší množství chromu, modré, žluté a zelené odstíny safíru jsou zase způsobeny přítomností železa a titanu. Rubíny se těží v Myanmaru, Thajsku a Středoafrické republice. Podle legendy byl první rubín nalezen dravcem, který v tomto vzácném kameni spatřil kus čerstvého masa. Jeden z nejznámějších rubínů, drahokam Edwardes, má hodnotu 167 karátů, pochází z myanmarského naleziště Mogok a je výjimečně kvalitní. Známým je i rubín vsazený do české svatováclavské koruny Karla IV., který se nachází v její přední části uprostřed lilie. Významná naleziště modrých a žlutých safírů se nachází v Austrálii. Safíry se na rozdíl od rubínů, které mají zploštělé tvary, formují spíše do pyramid nebo válců. Podle starověké legendy Peršanů ležela celá Země na obrovském safíru, který svým odrazem zabarvoval oblohu. Od té doby se mu přezdívá nebeský kámen. Velké modré safíry se využívají především při výrobě britských korunovačních klenotů, zatímco prsteny se safíry jsou typické pro kardinály katolické církve.

26


What about a gift to yourself? Let‘s be an egoist today...

Štupartská 9 I Praha 1 I 222 315 786 I 724 938 258 I open daily 10 - 19 www.egoistfashion.cz


35(&,286*(06 2)5$',$17&2/2856 Green emerald is the most precious variety of beryl, where the rich green colour is caused by the presence of chromium. The highest quality emeralds are being mined in Columbia, but also in the Republic of South Africa, Russia and Brazil. It is very rare to find an intact emerald in nature as it is often damaged possibly polluted by another mineral. The first emeralds were mined by Egyptians as far back as 1650 B.C. It is said that their colour reminded them of spring and thus the emerald became a symbol of eternal youth. It was therefore placed in the throat of very mummy in order for it to sustain its strength even after death.

Boucheron - Beaute Dangereuse, brož

The gems ruby and sapphire are a variety of another mineral, this being the corundum. Their rich, but different colours are caused by various additives. Carmine colour is given to them by a small amount of chromium, blue, yellow and green sapphire hues are caused by the presence of iron and titanium. Rubies are mined in Myanmar, Thailand and Central African Republic. According to the legend the first ruby was found by a predator, which saw this precious stone as a piece of fresh meat. One of the most famous of rubies, the Edwards gem, is valued at 167 carats and comes from the Mogok deposit area of Myanmar and it is of exceptional quality. Another well known ruby is embedded into the Czech Crown of Saint Wenceslas once belonging to Charles IV, and it is located in its frontal part at the centre of the Lilly. Prsten se smaragdem ,1=(5&(

25. MEZINÁRODNÍ VELETRH BYTOVÉHO DESIGNU

PANELOVÝ DŮM A BYT

16. - 19. 2. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice www.pragointerier.cz

Arc

hiv

PORADN A BYTOVÝC H DESIGN

byD

ara

interiery na klíč byDara

ÉRŮ


9Ă&#x152;7(ĂĽ( 9 Ă&#x152;Ă&#x152;7( 7( (ĂĽ ( ĂĽ ĂĽ( ( ( ( 'LG\RXNQRZWKDW Ç&#x201C;ǚǏǹǞǹǡǴÇŽČ&#x2021;Č&#x192;ǞǺ

AfrickĂ˝m diamantĹŻm, kterĂŠ jiĹž nÄ&#x203A;kolik desĂ­tek let ďŹ nancujĂ­ nĂĄkup zbranĂ­ a sponzorujĂ­ vĂĄlky v mnoha zemĂ­ch, se pĹ&#x2122;ezdĂ­vĂĄ takĂŠ krvavĂŠ nebo konďŹ&#x201A;iktnĂ­ diamanty. A aÄ?koli obÄ?anskĂ˝ch vĂĄlek v Africe ubĂ˝vĂĄ, jejich tÄ&#x203A;Ĺžba se stĂĄle odehrĂĄvĂĄ v nelidskĂ˝ch podmĂ­nkĂĄch a umĂ­rĂĄ pĹ&#x2122;i nĂ­ mnoho lidĂ­.

ProslulĂ˝ modrĂ˝ diamant Hope inspiroval tvĹŻrce ĹĄperku i ve slavnĂŠm CameronovÄ&#x203A; ďŹ lmu Titanic. Klenotu, kterĂ˝ nakonec skonÄ?Ă­ na dnÄ&#x203A; u samotnĂŠho vraku lodi, se pĹ&#x2122;ezdĂ­vĂĄ Srdce oceĂĄnu.

African diamonds, which for several years now are ďŹ nancing the purchasing of weapons and sponsor wars in many countries, are also call blood diamonds or conďŹ&#x201A;ict diamonds. And despite civil wars in Africa being on a decline, their mining is still taking place in inhumane conditions as many people die in the process.which has 546 carats.

The famous blue Hope diamond had inspired the jewellers even in the famous movie Titanic by James Cameron. The jewel that at the end of the movie is returned to the bottom next to the shipwreck is called the Heart of the Ocean.

Ç&#x152;Č&#x20AC;ǟǴǜǏǚǽǜǴǹ ǏǡǸǏdzČ&#x2021; ǜǺǞǺǟČ&#x2021;ǸǴ ǚǹǽǜǺǡČ&#x2C6;ǜǺ ǰǹǽČ&#x2039;ǞǜǺǎ ǡǹǞ Č&#x20AC;ǴǚǏǚǽǴǟǿǹǞǽČ&#x2039; dzǏǜǿǝǜǏ ǺǟǿDzǴČ&#x2039; Ç´ ǽǝǺǚǽǴǟǿČ&#x160;ǞǽČ&#x2039; ǎǺǾǚČ&#x2021; ÇŽÇş Ç¸ÇšÇşÇŻÇ´Č Ç˝ÇžÇźÇŹÇšÇŹČ ǞǏǜDzǹ ǚǏdzČ&#x2021;ÇŽÇŹČ&#x160;Çž ǜǟǺǎǏǎČ&#x2021;ǸǴ ǴǡǴ ǜǺǚČ&#x20AC;ǡǴǜǞǚČ&#x2021;ǸǴ ǏǡǸǏdzǏǸǴ Ç&#x201D; ǚǹǽǸǺǞǟČ&#x2039; ǚǏ ǞǺ Č&#x192;ǞǺ ÇŻÇźÇŹÇ˛Ç°ÇŹÇšÇ˝ÇśÇ´Č ǎǺǾǚ ÇŽ Ç&#x152;Č&#x20AC;ǟǴǜǹ ǿǭČ&#x2021;ǎǏǹǞ ǰǺǭČ&#x2021;Č&#x192;ÇŹ ǏǡǸǏdzǺǎ ǝǺǝǟǹDzǚǹǸǿ ÇťÇźÇşÇ´Ç˝Č ÇşÇ°Ç´Çž ÇŽ ǚǹČ&#x192;ǹǡǺǎǹČ&#x192;ÇąÇ˝ÇśÇ´Č ǿǽǡǺǎǴČ&#x2039;Č Ç´ Ç°Çş Ç˝Ç´Č ǝǺǟǝǟǴČ&#x2030;ǞǺǸǿǸǴǟǏǹǞǸǚǺǯǺǡČ&#x160;ǰǹǾ

Ç&#x201C;ǚǏǸǹǚǴǞČ&#x2021;Çľ ǯǺǡǿǭǺǾ ǭǟǴǡǡǴǏǚǞ Š+RSHÂŞ ÇŽ ǝǹǟǹǎǺǰǹ Ç˝ ǏǚǯǡǴǾǽǜǺǯǺ ŠǚǏǰǹDzǰǏª ÇŽÇ°ÇşČ ÇšÇşÇŽÇ´Çˇ ǽǺdzǰǏǞǹǡČ&#x2039; ǿǜǟǏČ&#x201E;ǹǚǴǾ ÇŽ Č&#x20AC;ǴǡČ&#x2C6;Ǹǹ Ç&#x2013;Č&#x2030;ǸǹǟǺǚǏ ŠÇ&#x17E;ǴǞǏǚǴǜª Ç?ǟǏǯǺČ&#x201A;ǹǚǚǺǽǞČ&#x2C6; ǜǺǞǺǟǏČ&#x2039; ÇŽ ǴǞǺǯǹ ǺǜǏdzČ&#x2021;ǎǏǹǞǽČ&#x2039; ǚǏ ǰǚǹ Çż ǺǭǡǺǸǜǺǎǜǺǟǏǭǡČ&#x2039;ǚǏdzČ&#x2021;ǎǏǹǞǽČ&#x2039;ŠÇ?ǹǟǰČ&#x201A;ÇąǺǜǹǏǚǏª

,1=(5&(

FinskĂ˝ nĂĄbytek BĂ&#x2013;KNAS

=

nĂĄbytek s citem pro tradici. SpeciĂĄlnĂ­ nabĂ­dka pro projektanty a architekty. Finmebel s.r.o. OD Kotva, 4. patro NĂĄm. Republiky 8 Praha 1 Tel. 224 801 273 ďŹ nmebel@gmail.com www.finmebel.cz


Královna Jordánska Rania s čelenkou Boucheron

ǜDZǰǶǴDZǶǬǸǹǴȋǼǶǴȁȂǮDZǾǺǮ ǓDZǷDZǹǬȋ ǼǬdzǹǺǮǴǰǹǺǽǾȈ ǻǼǺdzǼǬȃǹǺǯǺ ǭDZǼǴǷǷǬ ǴdzǿǸǼǿǰ ǴǷǴ ǶǬǶ ǰǺǮǺǷȈǹǺ ȃǬǽǾǺ DZǯǺ ǹǬdzȇǮǬȊǾ ǽǸǬǼǬǯǰ ȃDZǵ ǯǷǿǭǺǶǴǵ dzDZǷDZǹȇǵ ȂǮDZǾ ǺǭǿǽǷǺǮǷDZǹ ǻǼǴǽǿǾǽǾǮǴDZǸ ȁǼǺǸǬ ǝǬǸȇDZ ǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹȇDZ ǽǸǬǼǬǯǰȇ ǰǺǭȇǮǬȊǾ Ǯ ǖǺǷǿǸǭǴǴ Ǭ ǾǬǶDzDZ Ǯ Ǫnjǜ ǜǺǽǽǴǴ Ǵ ǍǼǬdzǴǷǴǴ ǔdzǿǸǼǿǰ ǭDZdz ǻǺǮǼDZDzǰDZǹǴǵ ǺȃDZǹȈ ǼDZǰǶǺ ǮǽǾǼDZȃǬDZǾǽȋ Ǯ ǻǼǴǼǺǰDZ ȃǬȅDZ Ǻǹ ǭȇǮǬDZǾǻǺǮǼDZDzǰDZǹǹȇǵǹDZȃǴǽǾȇǵǴǷǴǽǻǼǴǸDZǽȋǸǴǰǼǿǯǴȁǸǴǹDZǼǬǷǺǮ ǛDZǼǮȇDZDZǯǴǻǾȋǹDZǰǺǭȇǮǬǷǴǴdzǿǸǼǿǰȇǿDzDZǮǯǺǰǿǰǺǹǬȄDZǵȉǼȇ ǏǺǮǺǼȋǾ ȃǾǺ DZǯǺ ȂǮDZǾ ǹǬǻǺǸǴǹǬǷ ǴǸ Ǻ ǮDZǽǹDZ ǻǺȉǾǺǸǿ ǴdzǿǸǼǿǰ ǽǾǬǷ ǽǴǸǮǺǷǺǸǮDZȃǹǺǵǸǺǷǺǰǺǽǾǴǛǺǾǺǸǿDZǯǺǮǶǷǬǰȇǮǬǷǴǮǯǺǼǷǺǶǬDzǰǺǵ ǸǿǸǴǴǰǷȋǻǺǰǰDZǼDzǬǹǴȋǽǴǷȇǰǿȄǴǴǻǺǽǷDZǽǸDZǼǾǴ ǐǼǬǯǺȂDZǹǹȇDZ ǶǬǸǹǴ ǼǿǭǴǹ Ǵ ǽǬǻȀǴǼ ȋǮǷȋȊǾǽȋ ǮǬǼǴǬǹǾǬǸǴ ǺǰǹǺǯǺ ǸǴǹDZǼǬǷǬ  ǶǺǼǿǹǰǬ ǔȁ ǭǺǯǬǾȇDZ Ǵ ǾǬǶǴDZ ǼǬdzǹȇDZ ȂǮDZǾǬ ǮȇdzǮǬǹȇ ǼǬdzǷǴȃǹȇǸǴ ǻǼǴǸDZǽȋǸǴ ǖǬǼǸǴǹǹȇǵ ȂǮDZǾ ǼǿǭǴǹǿ ǻǼǴǰǬDZǾ ǸǬǷǺDZ ǶǺǷǴȃDZǽǾǮǺ ȁǼǺǸǬ ǽǴǹǴDZ DzDZǷǾȇDZ Ǵ dzDZǷDZǹȇDZ ǺǾǾDZǹǶǴ ǽǬǻȀǴǼǬ ǺǭǿǽǷǺǮǷDZǹȇ ǹǬǷǴȃǴDZǸ DzDZǷDZdzǬ Ǵ ǾǴǾǬǹǬ ǜǿǭǴǹȇ ǰǺǭȇǮǬȊǾǽȋ Ǯ ǘȈȋǹǸDZ ǞǬǴǷǬǹǰDZ Ǵ ǢDZǹǾǼǬǷȈǹǺǬȀǼǴǶǬǹǽǶǺǵ ǜDZǽǻǿǭǷǴǶDZ ǝǺǯǷǬǽǹǺ ǷDZǯDZǹǰDZ ǻDZǼǮȇǵ ǼǿǭǴǹ ǭȇǷ ǹǬǵǰDZǹ ȁǴȅǹǴǶǺǸ ǶǺǾǺǼȇǵ ǻǼǴǹȋǷ ǼDZǰǶǴǵ ǶǬǸDZǹȈ dzǬ ǶǿǽǺǶ ǽǮDZDzDZǯǺ ǸȋǽǬ ǚǰǴǹ Ǵdz ǽǬǸȇȁ ǴdzǮDZǽǾǹȇȁ ǼǿǭǴǹǺǮǰǼǬǯǺȂDZǹǹȇǵǶǬǸDZǹȈǿǹǴǶǬǷȈǹǺǯǺǶǬȃDZǽǾǮǬǮǶǬǼǬǾǻǺ ǴǸDZǹǴ©ǩǰǮǬǼǰǽªǭȇǷǹǬǵǰDZǹǮǘȈȋǹǸDZǹǬǻǼǴǴǽǶDZǘǺǯǺǶǓǹǬǸDZǹǴǾ ǾǬǶDzDZǴǼǿǭǴǹǴdzȃDZȄǽǶǺǵǖǺǼǺǹȇǝǮȋǾǺǯǺǎǬȂǷǬǮǬǻǼǴǹǬǰǷDZDzǬȅDZǵ ǖǬǼǷǿ,9ǺǹdzǬǹǴǸǬDZǾǽǮǺDZǻǺȃDZǾǹǺDZǸDZǽǾǺǮǻDZǼDZǰǹDZǵȃǬǽǾǴǶǺǼǺǹȇ ǮǽDZǼDZǰǴǹDZǷǴǷǴǴ

Naušice se smaragdem

Prsten osázený safíry a diamanty, kolekce Ma Jolie, Boucheron

Diamantová korunka, Queen Elisabeth of Belgium

30


%$.(52 H[SRUWLPSRUWVUR 2'6SHNWUXP2EFKRGQÊ ĽÊùDQ\øHVWOLFH øHVN¾UHSXEOLND 7HO )D[ 0RELO (PDLOREFKRG#EDNHURF]

%$.(52 KRPH +DQ¾N)RUXP2EFKRGQL ĽÊùDQ\øHVWOLFH øHVN¾UHSXEOLND 7HO )D[ 0RELO (PDLOKRPH#EDNHURF]

ZZZEDNHURF]


Posledním z nejvzácnějších kamenů je opál. Ten získal svůj název ze sanskrtského slova upala, což v překladu znamená vzácný kámen. Římané jej uctívali jako symbol naděje a čistoty a věřili, že je tento kámen ochrání před nemocí. Zajímavostí je, že právě opály, které Římané k výrobě šperků používali, pocházeli údajně z oblasti nynějšího Česka a Slovenska. Ceněným druhem opálu, který je známý především pro svou sytou červenou intenzitu, je tzv. ohnivý opál pocházející z Mexika a Turecka.

Brož v podobě chameleona vyrobená z černého zlata, osázená tsavority, granáty, modrými, růžovými, žlutými safíry a rubíny, kolekce Cameleon, Boucheron

Náhrdelník Boucheron, posetý safíry a diamanty

Prstýnek vyrobený z kombinace růžového a bílého zlata osázený diamanty, kolekce Eternelle Grace, Boucheron

Significant deposits of blue and yellow sapphires are found in Australia. Contrary to rubies, which have flat shapes, the sapphires form rather pyramids or cylinders. According to an ancient Persian legend the entire Earth rested on a huge sapphire, which with its reflection gave colour to the sky. Since then it is called the heavenly stone. Great blue sapphires are used in the production of Crown Jewels of the United Kingdom, while rings with sapphires are typical for Catholic Church cardinals. Last of the most precious stones is the opal. This has received its name from Sanskrit word upala, which translates as a precious stone. The Romans have honoured it as a symbol of hope and cleanliness and believed that this stone will protect them from disease. One interesting fact is that opals used by the Romans to produce jewellery originated from Bohemia and Slovakia. A valued variety of opals, which is known mainly for its rich red intensity, is the so called fire opal originating from Mexico and Turkey.

Naušnice z bílého zlata posázené diamanty a smaragdy, kolekce Animaux, Boucheron 32

Diamantový náramek Chopard Sardines


9Ă&#x152;7(ĂĽ( 9 Ă&#x152;Ă&#x152;7( 7( (ĂĽ ( ĂĽ ĂĽ( ( ( ( 'LG\RXNQRZWKDW Ç&#x201C;ǚǏǹǞǹǡǴÇŽČ&#x2021;Č&#x192;ǞǺ

JednĂ­m z nejvzĂĄcnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch smaragdĹŻ byl kĂĄmen Esmeralda, jehoĹž velikost a tvar ĂşdajnÄ&#x203A; pĹ&#x2122;ipomĂ­nal pĹĄtrosĂ­ vejce. V 16. stoletĂ­ jej v Peru ukryli domorodci pĹ&#x2122;ed dobyvaÄ?nĂ˝mi Ĺ panÄ&#x203A;ly, kteĹ&#x2122;Ă­ odvezli velkĂŠ mnoĹžstvĂ­ drahĂ˝ch kamenĹŻ ze zemÄ&#x203A;. Esmeraldu se jim ale objevit nepodaĹ&#x2122;ilo a smaragd nebyl dodnes nalezen.

NĂĄzory na investice do diamantĹŻ a ĹĄperkĹŻ se velmi rĹŻznĂ­. NÄ&#x203A;kteĹ&#x2122;Ă­ investoĹ&#x2122;i tvrdĂ­, Ĺže investice do nĂĄkupu diamantĹŻ se vyplĂĄcĂ­ vzhledem ke klesajĂ­cĂ­ tÄ&#x203A;ĹžbÄ&#x203A; a zĂĄroveĹ&#x2C6; stabilnĂ­ hodnotÄ&#x203A; diamantĹŻ. Naopak ĹĄperky nejsou obecnÄ&#x203A; povaĹžovĂĄny za pĹ&#x2122;Ă­liĹĄ vĂ˝hodnou investici. Mimo samotnĂ˝ drahokam se totiĹž platĂ­ i jejich zpracovĂĄnĂ­ a souÄ?asnĂĄ mĂłdnĂ­ hodnota, coĹž se pĹ&#x2122;i nĂĄslednĂŠm prodeji ďŹ nanÄ?nÄ&#x203A; nevrĂĄtĂ­.

One of the most precious emeralds was the Esmeralda, which with its size and shape resembled an ostrich egg. It was hidden in the 16th century by the natives in Peru before the conquering Spaniards, who were taking many precious stones out of the country. However, they did not ďŹ nd Esmeralda and this emerald was not found to this date.

Opinions on investments in diamonds and jewels differ greatly. Some investors claim that an investment in diamonds is worth it due to the decline of mining and at the same time the steady value of diamonds. On the contrary jewels are generally not considered as a greatly advantageous investment. Besides the gemstone itself the price also includes the craftsmanship and contemporary fashion value, which is something that is not returned upon ensuing resale

Ç&#x161;ǰǚǴǸ Ç´Çł ǽǏǸČ&#x2021;Č ÇźÇąÇ°ÇśÇ´Č ǴdzǿǸǟǿǰǺǎ Ç˝Č&#x192;ǴǞǏǹǞǽČ&#x2039; ŠNJǽǸǹǟǏǡČ&#x2C6;Ç°ÇŹÂŞ Č&#x192;ǹǾ ǟǏdzǸǹǟÇ´Č&#x20AC;ǺǟǸǏǭǿǰǞǺÇ­Č&#x2021;ǚǏǝǺǸǴǚǏČ&#x160;ÇžČ&#x2039;ÇľČ&#x201A;ÇşǽǞǟǏǿǽǏÇ&#x17D;ǸǎǹǜǹÇŽ Ç&#x203A;ǹǟǿ ǞǿdzǹǸČ&#x201A;Č&#x2021; ǽǝǟČ&#x2039;ǞǏǡǴ ǹǯǺ ǺǞ dzǏǎǺǹǎǏǞǹǡǹǾǴǽǝǏǚČ&#x201A;ǹǎ ǿǎǺdzǴǎČ&#x201E;Ç´Č ǸǚǺDzǹǽǞǎǺǰǟǏǯǺČ&#x201A;ǹǚǚČ&#x2021;Č ǜǏǸǚǹǾÇ˝ǴǽǝǏǚǽǜǺǾdzǹǸǡǴÇ&#x2122;ÇşŠNJǽǸǹǟǏǡČ&#x2C6;ǰǿª ǺǚǴ ǺǭǚǏǟǿDzǴǞČ&#x2C6; ǚǹ ǽǸǺǯǡǴ ǜǏǸǹǚČ&#x2C6; ǽǝǟČ&#x2039;ǞǏǡǴ ǞǏǜ Č ÇşÇźÇşČ&#x201E;Çş Č&#x192;ǞǺ Ǻǚ ǚǹ ǚǏǾǰǹǚÇ°ÇşÇ˝Ç´Č ǝǺǟ

Ç&#x2DC;ǚǹǚǴČ&#x2039; Ǻǭ ǴǚǎǹǽǞǴǟǺǎǏǚǴǴ ÇŽ ǭǟǴǡǡǴǏǚǞČ&#x2021; Ç´ Č&#x160;ǎǹǡǴǟǚČ&#x2021;Çą ǴdzǰǹǡǴČ&#x2039; ǎǹǽČ&#x2C6;ǸǏǟǏdzǡǴČ&#x192;ÇŹČ&#x160;ǞǽČ&#x2039;Ç&#x2122;ǹǜǺǞǺǟČ&#x2021;ÇąǴǚǎǹǽǞǺǟČ&#x2021;Ç˝Č&#x192;ǴǞǏČ&#x160;ÇžČ&#x192;ǞǺǴǚǎǹǽǞǴČ&#x201A;Ç´Ç´ ÇŽǝǺǜǿǝǜǿǏǡǸǏdzǺǎǺǝǟǏǎǰČ&#x2021;ÇŽÇŹČ&#x160;ÇžǽǹǭČ&#x2039;Ç´ÇłdzǏǽǚǴDzǹǚǴČ&#x2039;Ç´Č ǰǺǭČ&#x2021;Č&#x192;Ç´ Ç´ ǽǞǏǭǴǡČ&#x2C6;ǚǺǽǞǴ Ç´Č ǽǞǺǴǸǺǽǞǴ Ç&#x201D; ǚǏǺǭǺǟǺǞ Č&#x160;ǎǹǡǴǟǚČ&#x2021;Çą ǴdzǰǹǡǴČ&#x2039; ǜǏǜ ǝǟǏǎǴǡǺǚǹÇ˝Č&#x192;ǴǞǏČ&#x160;ǞǽČ&#x2039;ÇşČ&#x192;ǹǚČ&#x2C6;ÇŽČ&#x2021;ǯǺǰǚǺǾǴǚǎǹǽǞǴČ&#x201A;ǴǹǾÇ&#x17D;ǰǺǝǺǡǚǹǚǴǹÇś ǽǏǸǺǸǿǰǟǏǯǺČ&#x201A;ǹǚǚǺǸǿǜǏǸǚČ&#x160;Č&#x201A;ǹǚǏǎǺdzǟǏǽǞǏǹǞǎǽǡǹǰǽǞǎǴǹČ&#x160;ǎǹǡǴǟǚǺǾ ǟǏǭǺǞČ&#x2021; ǚǏǰ ǴdzǰǹǡǴǹǸ Č&#x192;ǞǺ ǝǟǴ ǝǺǽǡǹǰǿČ&#x160;Č&#x2026;ǹǾ ǝǟǺǰǏDzǹ ǚǹ ǝǟǴǚǺǽǴǞ Č&#x20AC;ǴǚǏǚǽǺǎǺǾǺǞǰǏČ&#x192;Ç´

,1=(5&(


Chopard – Fish necklace

ǓǹǬȃǴǾDZǷȈǹȇDZ dzǬǷDZDzǴ ǯǺǷǿǭǺǯǺ Ǵ DzDZǷǾǺǯǺ ǽǬǻȀǴǼǺǮ ǭȇǷǴǹǬǵǰDZǹȇ Ǯ njǮǽǾǼǬǷǴǴ ǝǬǻȀǴǼȇ Ǯ ǺǾǷǴȃǴDZ ǺǾ ǼǿǭǴǹǺǮ ǶǺǾǺǼȇDZ ǴǸDZȊǾ ǻǷǺǽǶǴDZ ȀǺǼǸȇȃǬȅDZǺǯǼǬǹǴǮǬȊǾǮȀǺǼǸDZǻǴǼǬǸǴǰǴǷǴȂǴǷǴǹǰǼǺǮǝǺǯǷǬǽǹǺ ǰǼDZǮǹDZǵ ǻDZǼǽǴǰǽǶǺǵ ǷDZǯDZǹǰDZ Ǯǽȋ ǓDZǸǷȋ ǷDZDzǬǷǬ ǹǬ ǯǴǯǬǹǾǽǶǺǸ ǽǬǻȀǴǼDZȃȈDZǺǾǼǬDzDZǹǴDZǺǶǼǬȄǴǮǬǷǺǹDZǭǺǝǾDZȁǻǺǼǺǹǹǬdzȇǮǬDZǾǽȋ ǹDZǭDZǽǹȇǸǶǬǸǹDZǸǖǼǿǻǹȇDZǽǴǹǴDZǽǬǻȀǴǼȇǴǽǻǺǷȈdzǿȊǾǽȋǮǺǽǹǺǮǹǺǸ ǰǷȋǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǴȋǭǼǴǾǬǹǽǶǴȁǶǺǼǺǷDZǮǽǶǴȁǰǼǬǯǺȂDZǹǹǺǽǾDZǵǮǾǺǮǼDZǸȋ ǶǬǶǶǺǷȈȂǬǽǽǬǻȀǴǼǺǸȃǬǽǾǺǮǽǾǼDZȃǬȊǾǽȋǿǶǬǼǰǴǹǬǷǺǮǶǬǾǺǷǴȃDZǽǶǺǵ ȂDZǼǶǮǴ ǛǺǽǷDZǰǹǴǸ Ǵdz ǼDZǰǶǴȁ ǶǬǸǹDZǵ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǺǻǬǷ ǚǹ ǻǺǷǿȃǴǷ ǽǮǺDZ ǹǬdzǮǬǹǴDZǺǾǽǬǹǽǶǼǴǾǽǶǺǯǺǽǷǺǮǬ©ǿǻǬǷǬªȃǾǺǺdzǹǬȃǬDZǾǰǼǬǯǺȂDZǹǹȇǵ ǶǬǸDZǹȈǜǴǸǷȋǹDZǻǺǶǷǺǹȋǷǴǽȈDZǸǿǶǬǶǽǴǸǮǺǷǿǹǬǰDZDzǰȇǴȃǴǽǾǺǾȇ Ǵ ǽȃǴǾǬǷǴ ȃǾǺ ȉǾǺǾ ǶǬǸDZǹȈ dzǬȅǴȅǬDZǾ ǺǾ ǭǺǷDZdzǹDZǵ ǔǹǾDZǼDZǽǹǺ ȃǾǺ ǹǬǽǾǺȋȅǴDZǺǻǬǷȇǶǺǾǺǼȇDZǼǴǸǷȋǹDZǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǷǴǰǷȋǻǼǺǴdzǮǺǰǽǾǮǬ ȊǮDZǷǴǼǹȇȁ ǴdzǰDZǷǴǵ ǭǿǰǾǺ ǭȇ ǮǻDZǼǮȇDZ ǻǺȋǮǴǷǴǽȈ Ǯ ǺǭǷǬǽǾȋȁ ǯǰDZ ǹȇǹDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇǣDZȄǽǶǬȋǜDZǽǻǿǭǷǴǶǬǴǝǷǺǮǬǶǴȋǢDZǹǹȇǸǮǴǰǺǸ ǺǻǬǷǬ ǶǺǾǺǼȇǵ ǴdzǮDZǽǾDZǹ ǽǮǺǴǸ ǴǹǾDZǹǽǴǮǹȇǸ ǶǼǬǽǹȇǸ ȂǮDZǾǺǸ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǾǬǶ ǹǬdzȇǮǬDZǸȇǵ ǺǯǹDZǹǹȇǵ ǺǻǬǷ ǸDZǶǽǴǶǬǹǽǶǺǯǺ ǴǷǴ ǾǿǼDZȂǶǺǯǺǻǼǺǴǽȁǺDzǰDZǹǴȋ

Cameron Diaz s diamantovými šperky

Prstýnek vyrobený z bílého zlata posázený ametysty, diamanty, růžovými a fialovými safíry, kolekce Animaux – Chauve Souris, Boucheron Náhrdelník vyrobený z bílého zlata posázený ametysty, diamanty, růžovými a fialovými safíry, kolekce Animaux – Chauve Souris, Boucheron

Naušnice z bílého zlata vykládané kompletně diamanty, kolekce Ava, Boucheron

34


+RGLQN\]GREHQpGLDPDQW\ NROHNFH&DUUpH-RDLOOHULH %RXFKHURQ ZZZERXFKHURQFRP

3UVWHQ]EtOpKR]ODWDSRVi]HQê GLDPDQW\DVDItU\ NROHNFH)DWDO$WWUDFWLRQ+LJK-HZHOU\ %RXFKHURQ ZZZERXFKHURQFRP

1DXãQLFH'HOLODK]UĤåRYpKR]ODWD SRVi]HQpGLDPDQW\ %RXFKHURQ &HQDFFDNþ ZZZERXFKHURQFRP

/X[XVQtPRELOQtWHOHIRQ9HUWX ]GREHQêKDGHP]GtOHQ %RXFKHURQ &HQDFFD.þ ZZZYHUWXFRP

'LDPDQWRYêQiUDPHN &KRSDUG ZZZFKRSDUGFRP

3UVWHQ]UĤåRYpKR]ODWD SRVi]HQêGLDPDQW\ NROHNFH$QLPDO:RUOG &KRSDUG ZZZFKRSDUGFRP 35


1iUDPHNDQDXãQLFH ]UĤåRYpKR]ODWDVþLUêPL DþHUQêPLGLDPDQW\ NROHNFH6FRUSLRQ &HQDLQIRUPDFHYREFKRGČ

1HMVODYQČMãtGiPVNêSDUIpPVYČWD &KDQHOQR &HQD.þPO =DNRXStWHYSDUIXPpULtFK'RXJODV

ZZZUREHUWRFRLQFRP

.DEHOND&KULVWLDQ/RXERXWLQ PRGHO&DWDOLQD 5R]PČUFP[FP[FP &HQDLQIRUPDFHYREFKRGČ

&KULVWPDV ZZZFKULVWLDQORXERXWLQFRP

9[Xfe

For her

'iPVNpãDW\ 0DQJR &HQD.þ¼ ZZZIUHHSRUWF]

6DWpQRYiNDEHOND(VFDGD .ROHNFH &HQDLQIRUPDFHYREFKRGČ ZZZHVFDGDFRP

7RDOHWQtYRGD7KLHUU\0XJOHU $QJHO5HI¿ODEOH&RPHWV &HQDNþPO =DNRXStWHYSDUIXPpULtFK'RXJODV

36

3DOHWDRþQtFKVWtQĤ3XUH&RORU )LYH&RORU(\H6KDGRZ3DOHWWHV (VWpH/DXGHU &HQD.þ =DNRXStWHYSDUIXPpULtFK'RXJODV


.ROR*XFFL &HQD.þ ZZZJXFFLFRP

1DXãQLFH]EtOpKR WLNDUiWRYpKR]ODWD NROHNFH%XOJDUL%XOJDUL %XOJDUL &HQDLQIRUPDFHYREFKRGČ 9ý5GRGiYi+RGLQiĜVWYt.OHQRWQLFWYt &DUROOLQXP ZZZFDUROOLQXPF]

1RUNRYiãiOD /RXLV9XLWWRQ .ROHNFHSRG]LP±]LPD &HQD.þ

âiOD 9HUR0RGD &HQD.þ¼ ZZZIUHHSRUWF]

ZZZORXLVYXLWWRQFRP

6SHFLiOQtHGLFHãDPSDĖVNpKR 0RsW &KDQGRQ%UXW,PSpULDO)HVWLYH%XFNHW OiKHY]GREtNU\VWDO\6ZDURYVNL &HQD.þ

2þQtNUpP5HVLOLHQFH/LIW)LUPLQJ 6FXOSWLQJ(\H&UHPH (VWpH/DXGHU &HQD.þ =DNRXStWHYSDUIXPpULtFK'RXJODV

(OHJDQWQtGiPVNêNDEiW 0DQJR &HQDLQIRUPDFHRFHQČY0DQJR2XWOHWY 2&)UHHSRUW ZZZIUHHSRUWF]

37


/X[XVQtUHWURIRWRDSDUiW /HLFD0YHGLFL+HUPpV &HQD.þ ZZZOHLFDFDPHUDFRP

.RåHQpERW\ .ROHNFHSRG]LP±]LPD /RXLV9XLWWRQ &HQDLQIRUPDFHYREFKRGČ ZZZORXLVYXLWWRQFRP

&KULVWPDV

9[Xfe

+HGYiEQiNUDYDWD /RXLV9XLWWRQ PRGHO$UFDGH &HQD.þ ZZZORXLVYXLWWRQFRP

For him

0RELOQtWHOHIRQ 9HUWX&RQVWHOODWLRQ4XHVW&DUERQ)LEUH Y\UREHQê]NDUERQX &HQD.þ ZZZYHUWXF]

.RåHQiWDãND*XFFL &HQDLQIRUPDFHYREFKRGČ ZZZJXFFLFRP

=DSDORYDþ PRGHO%ULTXHW*DWVE\ 67'XSRQW &HQD.þ ZZZVWGXSRQWFRP 38


âDPSDĖVNp 'RP3HULJQRQ%ODQF &HQD.þ

âiOD /RXLV9XLWWRQ &HQDLQIRUPDFHYREFKRGČ ZZZORXLVYXLWWRQFRP

3HUR0RQW%ODQF OLPLWRYDQiHGLFH'LHJR5LYHUD &HQD.þ ZZZPRQWEODQFFRP

.RåHQêSiVHN/RXLV9XLWWRQ &HQD.þ ZZZORXLVYXLWWRQFRP

+RGLQN\%UHLWOLQJ PRGHO&KURQRPDW)O\LQJ)LVK &HQD.þ ZZZGXVDNF]

3VDFtVDGD67'XSRQW &HQDLQIRUPDFHYREFKRGČ ZZZVWGXSRQWFRP

.RĖDN +HQQHVV\%ODFN &HQD.þ ZZZKHQQHVV\EODFNFRP 39


WWW.YBF.CZ

JINÝ PŘÍSTUP K BYDLENÍ REZIDENCE JITŘNÍ NEJLEPŠÍ REALITNÍ PROJEKT ROKU 2011

YOU BEE FREE

Ostrovní 30/126 110 00 Praha 1 +420 608 116 644, +420 222 523 357 vajo@ybf.cz

$%62/871Ë 9Ë7ċ=

$%62/871Ë 9Ë7ċ=


REZIDENCE JITŘNÍ,

VOLNOST PŘÍRODY S VÝHODAMI VELKOMĚSTA.

JITŘNÍ RESIDENCE, FREEDOM OF NATURE CITY BENEFITS.

YFB ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM SOUTĚŽE REALITNÍ PROJEKT ROKU ČR PRO ROK 2011

YFB IS THE ABSOLUTE WINNER OF THE 2011 REAL ESTATE PROJECT OF THE YEAR FOR CZ

15. listopadu byly vyhlášeny výsledky soutěže Realitní projekt roku 2011. Ta je zcela novou soutěží na realitním poli, která si, podle vyjádření René Hradeckého, zástupce společnosti Convenia, která akci organizuje, klade za cíl zmapovat aktuální developerské rezidenční projekty v ČR a představit je široké veřejnosti. Do prvního ročníku realitního klání se přihlásilo 93 projektů, které se realizují nejen v Praze, ale po celé České republice. Jak Odbornou porotu, tak komisi architektů nejvíce zaujal projekt společnosti YBT, který nese název Rezidence Jitřní. Projekt tak zvítězil nejen v úzké oblasti Prahy 4, ale i v celé republice a stal se tak absolutním vítězem soutěže.

The results of the in 2011 Real Estate Project were announced on November 15th. This is a brand new real estate contest, which according to René Hradecký, a representative of the organizing Convenia Company, sets an objective to map the current developer residential project in CZ and introduce these to the wider public. 93 projects were registered in this first season, projects that are being developed not just in Prague, but all over the Czech Republic. The expert jury and also the committee of architects took greatest interest in a project by YFB, which is called Rezidence Jitřní. The project won not just in the close vicinity of Prague 4, but in the entire country and thus became the absolute winner in the contest.

REZIDENCE JITŘNÍ JE KONCEPTEM EXKLUZIVNÍHO BYDLENÍ Společnost YBF je silným hráčem na trhu s moderním bydlením. Vymezuje se vůči dnešním trendům na poli novostaveb a směřuje k dosažení trvale udržitelné hodnoty lidského života. Projektové portfolio YBF zahrnuje rezidenční objekty, které jsou příjemným prostředím k životu a především výhodnou investicí, ale také moderní administrativní budovy. Rezidence Jitřní je soliterní bytovou stavbou zasazenou do staré části Hodkoviček s již ukončeným územním rozvojem. Díky tomu se můžete spolehnout, že okolí zůstane i v budoucnosti příjemně poklidné a plné zeleně, bez výrazných stavebních zásahů.

DŮRAZ NA PROSTOR Členitá stavba s pěti nadzemními podlažími splňuje vysoké nároky na prostorové řešení a variabilitu. Interiéry s francouzskými okny, vysokými stropy a moderně řešenými úložnými prostory poskytují skvělé světelné podmínky. Objekt zahrnuje pouhých 31 bytů, aby si Váš nový domov zachoval vzdušnost a respekt k privátnímu komfortu rezidentů.

AKTUÁLNÍ STAV BUDOVY Zahájení stavby v září 2011 Více informací na www.ybf.cz

REZIDENCE JITŘNÍ IS A CONCEPT OF EXCLUSIVE HOUSING The YBF company is a strong player in the market with modern housing. It defines itself towards the present-day trends in the field of new buildings and aims to achieve a sustainable value of human life. The YBF project portfolio includes residential buildings that are a pleasant environment to live in and above all a profitable investment, but also modern office buildings. Jitřní Residence is a solitary residential building set in the old part of Hodkovičky with already completed territorial development. As a result, you can stay assured that the area will remain peaceful and pleasant even in the future, full of green, without significant building interference. The location offers a life close to nature and yet with the advantages of the city within reach. It features excellent accessibility of sports and leisure centers, enabling best experiences in a minimum time necessary to get there.

EMPHASIS ON SPACE The rugged construction with five floorsmeets high demands on spatial resolution and variability. Interiors with French windows, high ceilings and modern solved storage spaces provide excellent light conditions. The building comprises of just 31 apartments, to keep your new home airy with respect for the private comfort of residents. The project is due to its high quality nominated for Real Estate Project of 2011.

STATUS: Construction began in September 2011. More information can be foundat www.ybf.cz 41


WWW.YBF.CZ

JINÝ PŘÍSTUP K REALITÁM ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA K71 V KARLÍNĚ

YOU BEE FREE

Ostrovní 30/126 110 00 Praha 1 +420 608 116 644, +420 222 523 357 vajo@ybf.cz


BUDOVA K7 KARLÍN,

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA. JINÝ PŘÍSTUP K REALITÁM.

K71 IN KARLÍN, OFFICE BUILDING.

KANCELÁŘSKÉ PROSTORY TYPU „OPEN SPACE“

OFFICE SPACE OF THE TYPE „OPEN SPACE“.

Společnost YBF je moderní developerská společnost, která chápe nemovitosti v širším kontextu investice, estetiky a kvality života. Projektové portfolio YBF zahrnuje moderní administrativní budovy se špičkovým technickým zázemím, ale i rezidenční objekty, které jsou příjemným bydlením a především výhodnou investicí. Projekt administrativní budovy K71 uchopuje unikátní prostor v Křižíkově ulici mezi Hudebním divadlem Karlín a nadúrovňovou linií Negrelliho viaduktu. Je to jedna z nejlépe přístupných lokalit v Praze, na rozhraní první a osmé městské části. Ideální dostupnost pro veřejnou i soukromou dopravu zajišťuje stanice metra Florenc na trase B a C. Oblast je navíc bezprostředně napojena na tzv. pražskou Magistrálu.

The YBF Company is a modern development company that understands real estate investment in a broader context of investment, aesthetics and quality of life. The YBF project portfolio includes modern office buildings with top-quality technical background, but also residential buildings that are pleasant to live in and especially a profitable investment. The project of the administrative building K71 gets hold of a unique space in Křižíkova Street between the Music Theatre Karlín and the dominant line of the Negrelli viaduct. It is one of the most accessible locations in Prague, on the border of the first and eighth district. Ideal accessibility for public and private transport is provided by the Florenc metro station on the B and C Lines. The area is also directly connected to the North-South highway.

BUDOVA Jako výtvarný námět budovy byl zvolen kamenný blok s nepravidelnými příčnými průřezy, který z šikmých pohledů tvoří plnou neprostupnou hmotu. Přibližováním se postupně otevírají průhledy. Vnitřní dispozice je volná, bez bariér, takže při čelním pohledu působí budova odhmotněným, transparentním dojmem. Jednoduché myšlence rozřezaného kvádru je podřízena celá fasáda, na níž nezdůrazňujeme mparter a minimalizujeme rámy oken, která tvoří svislé štěrbiny v kamenném bloku.

AKTUÁLNÍ STAV BUDOVY Projekt je určen jak k prodeji tak i k pronájmu jednotlivých pater o výměře cca 200 m2 /patro. Zahájení stavby je plánováno nna 2Q 2012.

THE BUILDING As an artistic theme of the building, a block of stone was selected with irregular cross-sections, which from oblique views is formed of an impenetrable mass. Zooming in, gradually vistas open up. The internal layout is free, with no barriers, so that when viewed from the front the building has a dematerialized, transparent appearance. To the simple idea of a sawn block the whole façade is subordinated, on which we do not emphasize the parterre and minimize the window frames, which are vertical slits in a stone block.

STATUS The project is set to sell or to lease individual floors with an area of approx. 200 m2 /floor. Construction start is planned for the 2nd Q of 2012.

Více informací na www.ybf.cz More information can be foundat www.ybf.cz 43


Åîñîìçp™ëÞóâÝÞçdçp™éëèãÞäí™çڙéëڗìäg™ÆÚåg™ÌíëÚçh§™Ï™äèæéåÞíçh™óëÞäèçìíëîèïÚçgæ™çÞèëÞçÞìÚçdçpæ™Ýèæh™ çÚãÝÞíޙ«®™Ûòíèï”Üá™ãÞÝçèíÞ䧙ÆèÝÞëçp™ÝâìéèóâÜޙڙíÞÜáçèåèàâޙçÚ酧™ï”íÚá™çÞÛè™éÚëäèï[çp™é…pæè™ï™èÛãÞäíî™ éèìäòíîãp™äèæßèë홫ª§™ìíèåÞíp§™É…Þìíè™çÞèéÚäèïÚíÞåç[™ÚíæèìßgëڙÝ[ïç”Üá™åÞí™Ú™é…Þäë[ìçg™ï”áåÞÝò™çڙÉëڗì䔙 áëÚÝ¥™ÉÞí…pç™çÞÛè™ÄÚæéî™dâçp™ËÞóâÝÞçÜâ™ÄÚæéî™ï”ãâæÞdçèϙéë[ïh™ÝèäèçdÞçgæ™éëèãÞäíî™ãޙä™ÝâìéèóâÜ♙ ²™ïèåç”Üá™Ûò퓧™»òíò™ãìèî™ïáèÝçg™ä™ëèÝâççgæî™ÛòÝåÞçp™â™ãÚäè™âçïÞìíâÜÞ§

ððð§ëÞóâÝÞçÜÞäÚæéÚ§Üó


Nejlepší nemovitosti Best Properties 

3URGHM6DOHVǷȘȖȌȈȎȈ3URQiMP\5HQWDOVǨȘȍȕȌȈ$SDUWPiQ\Y3UD]H 3UDJXH$SDUWPHQWVǨȗȈȘȚȈȔȍȕȚȣȊǷȘȈȋȍ .RPHUþQtQHPRYLWRVWL &RPPHUFLDO3URSHUWLHVDzȖȔȔȍȘȟȍșȒȈȧȕȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȤ$GUHViĜ'LUHFWRU\ȒȈȚȈȓȖȋ


ZZZHQJHOYRHONHUVFRPSUDJ

Čejkovice A residence with exceptional charm &(1$.þ 2%<71È3/2&+$P 32=(0(.P ,'12:/35,

8

QLNiWQtQHPRYLWRVWVUR]OHKOêPLSR]HPN\Pi]DVHERXKLVWRULLVSRMHQRX VURGHPâWHUQEHUNĤ'QHVYHONRU\VpURGLQQpVtGORVHQDFKi]tYHIDVFL QXMtFtNUDMLQČ1HMVWDUãtLQGXVWULiOQtEXGRYRXWRKRWRPtVWDMHEêYDOêUH QHVDQþQtSLYRYDU+ODYQtRE\WQiEXGRYDMHFHOiSRNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFLGOH VRXþDVQêFKSRåDGDYNĤQDOX[XVQtSRKRGOQpE\GOHQtDMHWXGtåY\EDYHQDSRGOH SRVOHGQtFKWHFKQLFNêFKVWDQGDUGĤ9FHOpPREMHNWXMVRXYHOPLFLWOLYČVSRMHQ\ PRGHUQtHOHPHQW\VRNRX]OXMtFtPLRULJLQiOQtPLKLVWRULFNêPLSUYN\7RYãH Y\WYiĜtYHOPLVSHFL¿FNRXDWPRVIpUXSURFKi]HMtFtLQWHULpU\RYHOLNRVWLP NWHUpQDEt]tPQRKRUĤ]QêFKPRåQRVWtLQGLYLGXiOQtKRY\XåLWt=KODYQtEXGRY\ PiWHSĜtVWXSQDUR]OHKORXWHUDVXVYêKOHGHPQDVi]DYVNp~GROt.GLVSR]LFL MVRXMHãWČGDOãtWĜLPXOWLIXQNþQtEXGRY\NWHUpSRWĜHEXMtþiVWHþQRXUHNRQVWUXNFL 6tGORYiVQDGFKQHVYêPYêMLPHþQêPãDUPHP

46

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

&217$&7(1*(/ 9g/.(5635$*8( &=

,002%,/,(1( 9VUR 6(129Èä1e1È035$+$ 7(/02%,/( (0$,/DQGUHDGORXKD#HQJHOYRHONHUVFRP 35,&(&=. )/225$5($VTP 3/272)/$1'VTP ,'12:/35,

7

KLVXQLTXHSURSHUW\ZLWKH[WHQVLYHODQGVKDVDKLVWRU\FRQQHFWHGZLWKWKH âWHUQEHUNIDPLO\7KHSDODWLDOIDPLO\UHVLGHQFHLVORFDWHGLQDIDVFLQDWLQJ ODQGVFDSH7KHPRVWDQFLHQWLQGXVWULDOEXLOGLQJLQWKHYLFLQLW\LVDIRUPHUUHQDLV VDQFHEUHZHU\7KHPDLQUHVLGHQWLDOEXLOGLQJKDVEHHQFRPSOHWHO\UHQRYDWHGDQG DFFRUGLQJWRSUHVHQWGD\UHTXLUHPHQWVIRUOX[XU\DQGFRPIRUWDEOHKRXVLQJLW LVHTXLSSHGDFFRUGLQJWRWKHODWHVWWHFKQLFDOVWDQGDUGV7KURXJKRXWWKHEXLOGLQJ PRGHUQHOHPHQWVZLWKHQFKDQWLQJRULJLQDOKLVWRULFHOHPHQWVDUHYHU\VHQVLWLYHO\ FRPELQHG$OOWKLVFUHDWHVDYHU\SDUWLFXODUDWPRVSKHUHSHUYDGLQJWKHLQWHULRUV VL]HGVTPZKLFKRIIHUPDQ\SRVVLELOLWLHVRILQGLYLGXDOXVH)URPWKHPDLQ EXLOGLQJ\RXKDYHDFFHVVWRDODUJHWHUUDFHZLWKDYLHZRYHUWKH6i]DYDYDOOH\ $QRWKHUWKUHHPXOWLIXQFWLRQEXLOGLQJVLQQHHGRIVRPHUHQRYDWLRQDUHDYDLODEOH 7KHH[FHSWLRQDOFKDUPRIWKHUHVLGHQFHZLOO¿OO\RXZLWKHQWKXVLDVP


ZZZHQJHOYRHONHUVFRPSUDJ

Praha-západ Unique residence in the Bauhause style &(1$.þ 2%<71È3/2&+$P 32=(0(.P ,'12:/)

5

RGLQQpVtGORYHVW\OX%DXKDXVE\ORSRVWDYHQRYURFH3XULVWLFNpSUYN\ YHYêMLPHþQpPLQWHULpUXDVSRXåLWtPQHMNYDOLWQČMãtFKPDWHULiOĤþLQtWXWR QHPRYLWRVW]FHODXQLNiWQt9QLWĜQtLYHQNRYQtED]pQDZKLUOSRRO¿QVNi VDXQDVROiULXP¿WQHVVGRPiFtNLQRYLQRWpNDNUEYHYVWXSQtKDOHSRGODKRYp WRSHQtNOLPDWL]DFHQDPtUXY\UREHQpPRGHUQt]DĜt]HQtGRPXDVSRXVWDGDOãtFK QDGþDVRYêFKGHWDLOĤVSOĖXMtY\VRNpQiURN\QDNYDOLWQtE\GOHQt-H]GHUHSUH]HQWD WLYQtREêYDFtSRNRMVRWHYĜHQRXNXFK\Qt/RåQLFHDSRNRMHSURKRVW\MVRXSURSRMHQ\ VOXQQRXWHUDVRX.UHOD[DFLRGSRþLQNXQHER]iEDYČMHXUþHQDYHONRU\VHQDYUåHQi ]DKUDGDVSURVNOHQêPDOWiQHPD]i]HPtPSURJULORYiQtþLOHWQtSRVH]HQt3OQČDXWR PDWLFNêSURYR]GRPXXPRåĖXMHGiONRYpRYOiGiQtYQLWĜQtFKLYQČMãtFKåDOX]LtNOL PDWL]DFHFHOpDXGLRYL]XiOQtWHFKQLN\DEH]SHþQRVWQtKRV\VWpPX6RXþiVWtUH]LGHQFH MHSR]GČMLGRVWDYČQêGĤPYHVWHMQpPVW\OX9FHOpPREMHNWXMHSDUNRYDFtFKPtVW

&217$&7(1*(/ 9g/.(5635$*8( &=

,002%,/,(1( 9VUR 6(129Èä1e1È035$+$ 7(/02%,/( (0$,/NDULQFRVVPDQQ#HQJHOYRHONHUVFRP 35,&(&=. )/225$5($VTP 3/272)/$1'VTP ,'12:/)

7

KLVIDPLO\UHVLGHQFHLQWKH%DXKDXVVW\OHZDVEXLOWLQ3XULVWHOH PHQWVLQDQH[FHSWLRQDOLQWHULRUDQGWKHXVHRIWKHEHVWPDWHULDOVPDNH WKLVSURSHUW\LQLPLWDEOH,QGRRUDQGRXWGRRUSRROZLWKZKLUOSRRO)LQQLVKVDXQD VRODULXP¿WQHVVKRPHFLQHPDZLQHFHOODU¿UHSODFHLQWKHHQWUDQFHKDOOXQGHU ÀRRUKHDWLQJPRGHUQFXVWRPPDGHIXUQLVKLQJVDQGDZHDOWKRIRWKHUWLPHOHVV GHWDLOVVDWLVI\WKHKLJKHVWKRXVLQJGHPDQGV7KHUHLVDUHSUHVHQWDWLYHOLYLQJURRP ZLWKRSHQNLWFKHQ%HGURRPVDUHLQWHUFRQQHFWHGE\DVXQQ\WHUUDFH$JDUGHQODLG RXWRQDJUDQGVFDOHZLWKDJODVVHGLQVXPPHUKRXVHDQGEDUEHFXHIDFLOLWLHVFDQ EHXVHGIRUUHOD[DWLRQDQGIXQ$IXOO\DXWRPDWLFV\VWHPLVHPSOR\HGWRUHPRWHO\ FRQWUROWKHLQWHULRUDQGH[WHULRUEOLQGVDLUFRQGLWLRQLQJWKHDXGLRYLVXDOV\VWHP DQGWKHVHFXULW\V\VWHP3DUWRIWKHUHVLGHQFHLVDKRXVHLQWKHVDPHVW\OHZKLFK ZDVEXLOWODWHU7KHUHDUHSDUNLQJSODFHVLQWKHFRPSOH[ PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

47


48

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES


PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

49


prodej | pronájem | hypotéky Americká 11 | Vinohrady | Praha 2

počet bytů: počet nebytových jednotek: dispozice bytů: velikost: příslušenství: stav výstavby: počet volných bytů: ceny shell & core:

13 1 2+kk – 3+1 46 – 64 m2 sklep dokončeno v shell & core 3 od 4 162 500 Kč

Kompletně renovovaný činžovní dům z přelomu 19. a 20. století s dvanácti byty a jedním ateliérem stojí v lokalitě Královských Vinohrad. Královské Vinohrady se vyznačují malebným urbanistickým rázem městské rezidenční lokality s dostatkem zeleně, drobných obchodů, kaváren a restaurací se zahrádkami v přízemí historických domů. Sedmipodlažní činžovní dům prošel celkovou rekonstrukcí při zachování původních linií. Budova nabízí v každém patře dvě bytové jednotky o výměrách od 46 m2 do 64 m2. Byty byly dokončeny pouze do stavu shell & core a ty větší stále dávají klientům možnost vybrat si mezi dispozicí 2+kk nebo 3+1. Alternativní dispozice 3+kk jsou uvedeny na našich stránkách. Dokončení je možné v předem definovaném Orco standardu nebo individuálně klientem. prodej@orco.cz | tel.: 602 226 156 50

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

www.orco.cz


prodej | pronájem | hypotéky Benice | Praha 10

počet rodinných domů/bytů: počet nebytových jednotek: dispozice a velikost domů: dispozice a velikost bytů: počet volných domů/bytů: stav výstavby: dokončení exteriérů rodinných domů: ceny shell & core:

32/4 2 4+kk – 7+kk, 93 – 308 m2 2+kk – 3+kk, 93 – 116 m2 19/4 dokončeno v shell & core 12/2011 od 4 708 926 Kč

Soubor rodinných domů Benice se nachází na jihozápadním okraji Prahy, 15 minut jízdy autem z centra metropole. Areál vkusně kombinuje motivy tradiční středočeské zástavby s moderní architekturou. V Benicích obyvatelé získávají komfortní bydlení uprostřed zeleně a přírody. Projekt se přitom nachází jen dva kilometry od nákupní zóny Čestlice-Průhonice s výhodným napojením na D1. Přímo v obci je sportovní a relaxační centrum s tenisovými kurty, bowlingem, golfovými simulátory, bazény, saunami a masážemi. Všechny domy jsou postaveny z vysoce kvalitních a ekologických materiálů a jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální komfort při co nejmenším dopadu na životní prostředí. Stavby jsou prodávány jako shell & core, tedy bez dokončení interiérů. Vnější provedení je v rámci zachování jednoty vždy v režii developera. Dále lze zajistit standardní dokončení interiérů domů. Klient má také možnost dokončení interiérů podle svých představ se svým týmem. prodej@orco.cz | tel.: 602 226 156

www.orco.cz PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

51


RĂ˝nskĂ˝ dvĹŻr a.s. (Đ Ń&#x2039;Đ˝Ń ĐşĐ¸Đš двОŃ&#x20AC;) Đ˝ĐžĐ˛ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ОКка в ĐťŃ&#x192;Ń&#x2021;Ń&#x2C6;оП ĐźĐľŃ Ń&#x201A;Đľ Đ&#x161;Đ°Ń&#x20AC;НОвŃ&#x2039;Ń&#x2026; Đ&#x2019;Đ°Ń&#x20AC; NovĂĄ bytovĂĄ vĂ˝stavba na nejlepĹĄĂ­m mĂ­stÄ&#x203A; v KarlovĂ˝ch Varech

Đ ĐžŃ ĐşĐžŃ&#x2C6;Đ˝Ń&#x2039;Đľ кваŃ&#x20AC;Ń&#x201A;иŃ&#x20AC;Ń&#x2039; на ĐżŃ&#x20AC;ОдаМŃ&#x192; пНОŃ&#x2030;Đ°Đ´Ń&#x152;Ń&#x17D; ĐžŃ&#x201A; 65 Đź2 â&#x20AC;&#x201C; 185 Đź2 Đ&#x161; кваŃ&#x20AC;Ń&#x201A;иŃ&#x20AC;Đľ ПОМнО дОкŃ&#x192;пиŃ&#x201A;Ń&#x152; пОдСоПнОо ĐźĐľŃ Ń&#x201A;Đž Đ´ĐťŃ? Ń Ń&#x201A;ĐžŃ?нки авŃ&#x201A;ОПОйиНŃ? Ќона кваŃ&#x20AC;Ń&#x201A;иŃ&#x20AC; ĐžŃ&#x201A; 3500,- овŃ&#x20AC;Đž/Đź2 Đ ĐľŃ Ń&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Đ°Đ˝ на ĐżŃ&#x20AC;ОдаМŃ&#x192; пНОŃ&#x2030;Đ°Đ´Ń&#x152; 272 Đź2 + 111 Đź2 Đ˛Ń ĐżĐžĐźĐžĐłĐ°Ń&#x201A;оНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; пОПоŃ&#x2030;ониК Đ?ОвŃ&#x2039;Đš Ń&#x20AC;ĐžŃ ĐşĐžŃ&#x2C6;Đ˝Ń&#x2039;Đš Ń&#x2C6;Опинг-Ń&#x2020;онŃ&#x201A;Ń&#x20AC; в Đ&#x161;Đ°Ń&#x20AC;НОвŃ&#x2039;Ń&#x2026; Đ&#x2019;Đ°Ń&#x20AC;Đ°Ń&#x2026;, Ń Đź. www Đ&#x153;агаСинŃ&#x2039; в Đ°Ń&#x20AC;ондŃ&#x192; ĐžŃ&#x201A; 1800,- ĐşŃ&#x20AC;Он/Đź2 в ĐźĐľŃ Ń?Ń&#x2020; йоС Đ?Đ&#x201D;ĐĄ Đ&#x;НОŃ&#x2030;ади ПагаСинОв 27,22 Đź2 â&#x20AC;&#x201C; 115,21 Đź2 Đ&#x2019;Ń Đľ Сданио Ń Đ´Đ°Đ˝Đž в Ń?ĐşŃ ĐżĐťŃ&#x192;Đ°Ń&#x201A;Đ°Ń&#x2020;иŃ&#x17D; Đ&#x17E;ĐąĐľŃ ĐżĐľŃ&#x2021;онио Ń&#x17D;Ń&#x20AC;идиŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸Ń&#x2026; Ń&#x192;Ń ĐťŃ&#x192;Đł ĐżŃ&#x20AC;и ĐżŃ&#x20AC;ОдаМо

кОнŃ&#x201A;Đ°ĐşŃ&#x201A;Ń&#x2039; / kontakty t506516*44"/5"-."; TSP MariĂĄnskĂĄ 318/2, Karlovy Vary, +420 602 414 994, +420 721 100 107, +420 353 233 952 Đ&#x2DC;Đ˝Ń&#x201E;Đž Đž ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ?ĐşŃ&#x201A;Đľ на / vĂ­ce informacĂ­ o tomto projektu na:

www.rynsky-dvur.cz | www.almaz.cz

Na prodej luxusnĂ­ byty od 65 m2 - 185 m2 K bytu lze zakoupit podzemnĂ­ parkovacĂ­ stĂĄnĂ­ Cena bytĹŻ od 3.500,-â&#x201A;Ź/m2 Restaurace k prodeji 272 m2 + 111 m zĂĄzemĂ­ NovĂŠ luxusnĂ­ shopping centrum v KarlovĂ˝ch Varech viz. www Obchody k pronĂĄjmu od 1.800,-KÄ?/m2 za mÄ&#x203A;sĂ­c bez DPH Velikosti obchodĹŻ 27,22 m2 â&#x20AC;&#x201C; 115,21m2 CelĂĄ budova je zkolaudovanĂĄ ZajiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ prĂĄvnĂ­ch sluĹžeb pĹ&#x2122;i prodeji

3.500,- ½P

IURP ÉŠÉ­


3DWUR *DUVRQN\P *DUVRQN\P -HPRæQpVSRMLWGRKURPDG\

ǩǞnjǒ ǏnjǜǝǚǙǖǔǖǎǘ ǏnjǜǝǚǙǖǔǖǎǘ ǎǺdzǸǺDzǹǺǽǺDZǰǴǹǴǾȈǮǸDZǽǾDZ

3DWUR .NP0WHUDVD 3RNRMRYëE\WPñP

ǩǞnjǒ ǖǚǘǙnjǞǙnjǫǖǎnjǜǞǔǜnjǖǎǘǖǎǘ ǞǑǜǜnjǝnj ǖǚǘǙnjǞǙnjǫǖǎnjǜǞǔǜnjǖǎǘǖǎǘ

3DWUR 3RNRMRYëE\WPñ 3HQWKRXVH 3HQWKRXVHP

ǩǞnjǒ ǖǚǘǙnjǞǙnjǫǖǎnjǜǞǔǜnjǖǎǘ ǛǑǙǞǡnjǟǝ ǛǑǙǞǡnjǟǝǖǎǘ

7RXW3XLVVDQW$OPD]VUR0DULiQVNi.DUORY\9DU\ 7HO7HO)D[:HEZZZDOPD]F]HPDLOLQIR#DOPD]F] ǞDZǷǞDZǷǠǬǶǽ:HEZZZDOPD]F]HPDLOLQIR#DOPD]F]


54

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES


PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

55


3URGHM3UDKDP.ÿ

/X[XVQtPH]RQHWRYëE\WNNPVWHUDVRXPVHQDFKi]tQD3UD]H QDQiPĚVWt-LŐtKR]3RGĚEUDG %\WMHVLWXRYiQYFLKORYpPGRPĚVYëWDKHPYHYHOPLæiGDQpORNDOLWĚ9LQR KUDG-HGQiVHRQRYĚY\EXGRYDQëSŢGQtPH]RQHWRYëE\WVYëKOHGHPGRWL FKpKRYQLWUREORNX9E\WĚMVRXSRXæLW\YHOPLNYDOLWQtPDWHULiO\9GROQtÿiVWL VHQDFKi]tSURVWRUQëREëYDFtSRNRMVNXFK\ŁVNëPNRXWHPNRXSHOQDVHVSU FKRYëPNRXWHPSRNRMVYëKOHGHPQDQiPĚVWtDWHUDVD 9KRUQtÿiVWL9iPMHNGLVSR]LFLSURVWRUQiNRXSHOQDVYDQRXELGHWHPDZF äDWQDDSURVWRUQiORæQLFH9NXVQĚDFLWOLYĚY\EXGRYDQëE\WNWHUëXPRæQXMH QiURÿQëPNOLHQWŢPE\GOHQtYFHQWUXPĚVWDYNOLGXDY]HOHQL9iPMHLKQHG NGLVSR]LFL

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF]

56

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

$ OX[XU\ GXSOH[ DSDUWPHQW NN P ZLWK P WHUUDFH LV ORFDWHG LQ 3UDJXHRYHUORRNLQJVTXDUH-LŐtKR]3RGĚEUDG 7KHDSDUWPHQWLVVLWXDWHGLQDEULFNEXLOGLQJZLWKDQHOHYDWRULQDYHU\DW WUDFWLYHDUHDRI9LQRKUDG\7KLVLVDQHZO\EXLOWDWWLFGXSOH[DSDUWPHQWZKHUH ZHUHXVHGKLJKTXDOLW\PDWHULDOV,QWKHÀUVWÁRRURIWKHDSDUWPHQWWKHUH LVDVSDFLRXVOLYLQJURRPZLWKNLWFKHQHWWHEDWKURRPZLWKVKRZHUDURRP RYHUORRNLQJWKHVTXDUHDQGWKHWHUUDFH ,QWKHVHFRQGÁRRULVDVSDFLRXVEDWKURRPZLWKEDWKELGHWDQGWRLOHWGUHV VLQJURRPDQGVSDFLRXVEHGURRP7DVWHIXOO\DQGVHQVLWLYHO\EXLOWDSDUWPHQW WKDWDOORZVGHPDQGLQJFOLHQWVOLYLQJLQWKHFLW\FHQWHUDQG\HWHYHQLQDTXLHW QHLJKERUKRRGLVDYDLODEOHLPPHGLDWHO\

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVN¾3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF]


3URGHM3UDKD9RNRYLFHPSR]HPHNP.ÿ

/X[XVQtYLODYHIXQNFLRQDOLVWLFNpPVW\OX/RNDOLWDÅ1D.UXWFL´'ŢPPiNGLVSR]LFL WHUDV\EDONRQ\VSURVNOHQëP]iEUDGOtPGREŐHY\EDYHQRXSRVLORYQXDJDUiæSUR GYDYR]\9HWŐHFKSDWUHFKGRPXVHQDFKi]HMtRE\WQpSRNRMHVNOLPDWL]DFtVDPR VWDWQiNXFK\Ł 6LH0DWLFY\EDYHQt0LHOH MtGHOQDNRXSHOQ\VWRDOHWRXYHVWDYĚQp VNŐtQĚ9FHOpPGRPĚE\O\SRXæLW\PDWHULiO\Y\VRNpNYDOLW\.YLOHSDWŐtWDNp]DKUDGD VGHNRUDWLYQtPLURVWOLQDPLDV\VWpPHPDXWRPDWLFNpKR]DYODæRYiQt'RP\YWpWROR NDOLWĚY\XætYDMtUHFHSFLVRFKUDQQRXVOXæERXGŢPPiYODVWQt]DEH]SHÿRYDFt]DŐt]HQt 9ORNDOLWĚVHQDFKi]tUHOD[FHQWUXP YLUWXiOQtJROISRVLORYQDVDXQDUHVWDXUDFHVR OiULXPPDViæHNRVPHWLFNëVDORQ DNU\WpWHQLVRYpGYRUFH/RNDOLWDVHQDFKi]tY EH]SURVWŐHGQtEOt]NRVWLOHWLäWĚ5X]\QĚDFHQWUDPĚVWD1HMEOLæätVWDQLFH0+'MHY]Gi OHQDPLQXWGREXGRXFQDMHPRæQpY\XætYDWWUDV\PHWUD$

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF]

$OX[XULRXVYLOODLQDIXQFWLRQDOLVWVW\OHLQWKHORFDOLW\FDOOHG1D.UXWFL,QWKHKRXVH WKHUHDUHWHUUDFHVEDOFRQLHVZLWKJODVVUDLOLQJDZHOOHTXLSSHGJ\PDQGDJD UDJHIRUFDUV2QÁRRUVRIWKHKRXVH\RXFDQÀQGDLUFRQGLWLRQHGOLYLQJURRPV DVHSDUDWHNLWFKHQ 6LH0DWWLF0LHOHDSSOLDQFHV DGLQLQJURRPEDWKURRPVZLWK DWRLOHWDQGEXLOWLQZDUGUREHV$OOPDWHULDOVXVHGLQWKHKRXVHDUHRIWRSTXDOLW\$ JDUGHQZLWKGHFRUDWLYHSODQWVHTXLSSHGZLWKDQDXWRPDWLFVHOIZDWHULQJV\VWHPEH ORQJVWRWKHKRXVHWRR+RXVHVLQWKLVORFDOLW\XVHDUHFHSWLRQZLWKDVHFXULW\VHUYLFH 7KHKRXVHLWVHOIKDVDOVRJRWLWVRZQVHFXULW\V\VWHP,QWKHQHLJKERXUKRRGWKHUHLV DUHOD[FHQWUH YLUWXDOJROIDJ\PDVDXQDDVRODULXPDUHVWDXUDQWDPDVVDJHD EHDXW\SDUORXUDQGLQGRRUWHQQLVFRXUWV7KHORFDOLW\LVULJKWQH[WWR5X]\QĚDLUSRUW DQGWKHFLW\FHQWUH7KHQHDUHVWVWRSRIPXQLFLSDOWUDQVSRUWLVLQDPLQXWHGLVWDQFH IURPWKHKRXVHWKHOLQH$RIWKH3UDJXHXQGHUJURXQGLVSODQQHGWREHH[WHQGHGKHUH

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVN¾3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF]

PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

57


3URGHM3UDKDYëFKRG.DPHQLFH/iGYtPSR]HPHNP.ÿ

&KFHWH VL NDæGRGHQQĚ Y\FKXWQDW E\GOHQt YH )UDQFLL YH VW\OX 3URYDQFH" 0iPH SUR 9iVŐHäHQt1iGKHUQRXYLOXNGHEXGHWHXFKYiFHQLSURP\äOHQëPQiYUKHPDGR NRQDORX UHDOL]DFt URGLQQpKR GRPX 9LOD SŢVREt OHKFH NŐHKFH D RNDPæLWĚ SŐLWDKXMH SR]RUQRVW SURWRæH MH GR Qt ]DNRGRYiQR FRVL YäHP EOt]Np -H WR LGHiOQt GRPRY SUR URGLQXVGĚWPL/HætYXGUæRYDQp]DKUDGĚPNGHMHFHQWUHP]DKUDG\VWROHWi OtSD9WHSOëFKGQHFKMLVWĚUiGLY\XæLMHWHVH]HQtQDWHUDVHVYëKOHG\GR~GROt9SŐt]HPt GRPX 9iV SŐLYtWi UR]OHKOë VSROHÿHQVNë RE\WQë SURVWRU V SOQĚ Y\EDYHQRX NXFK\Qt D HOHNWULFNëPNUEHPNWHUëVHGiSŐHVWDYĚWQDNUERYiNDPQDMH]GHIXQNÿQtNRPtQ 2E\WQëSURVWRUMHSURSRMHQVYHQNRYQtPVH]HQtPQDWHUDVH.XFK\ŁVNiOLQNDMHY\UR EHQDQDPtUXMHY\EDYHQDYHVWDYĚQëPLVSRWŐHELÿLSURIHVLRQiOQtSO\QRYëVSRUiNV NRPELQRYDQRXWURXERXDPRVD]QRXGLJHVWRŐt9SŐt]HPtQDMGHWHSURVWRUQRXYVWXSQt KDOXSRNRMSURKRVW\ORæQLFLNRXSHOQXVYDQRXDVSUFKRYëPNRXWHPVDPRVWDWQRX WRDOHWX D äDWQX 'R NOLGRYp ]yQ\ YH GUXKpP QDG]HPQtP SRGODæt VH GRVWDQHWH SR VFKRGLäWL]REëYDFtKRSRNRMH-VRX]GHORæQLFHNRXSHOQDDJDOHULHO]H]QtOHKNRX SŐHVWDYERX Y\WYRŐLW GDOät SRNRM R YHOLNRVWL P . YëVWDYEĚ WpWR QRYRVWDYE\ E\O\ SRXæLW\ QDGVWDQGDUGQt PDWHULiO\ 9 LQWHULpUX MVRX SRXæLW\ GŐHYĚQp SRGODK\ OHäWĚQi GODæEDQDGVWDQGDUGQt]DŐL]RYDFtSŐHGPĚW\0LOH9iVSŐHNYDStYHOPLQt]NpSURYR]Qt QiNODG\7HQWRGŢPQDSOŁXMHYäHFKQDRÿHNiYiQtMDNSURSRKRGOQpE\GOHQtYÿLVWpP SURVWŐHGtVHVNYĚORXGRVWXSQRVWt3UDK\WDNLVSROHÿHQVNpYHÿtUN\QDHIHNWQĚRVYĚWOH QpYHÿHUQt]DKUDGĚ8GRPXMHGYRXJDUiæDGDOät]SHYQĚQiVWiQt.YLOHYHGHSULYiWQt SŐtMH]GRYiFHVWD9RNROtQDMGHWHLGREUpVSRUWRYQtY\æLWtJROIRYpKŐLäWĚãWLŐtQUŢ] QRURGpWUDV\SURF\NORWXULVWLNXDWXULVWLNX]DMtPDYpWUDV\SURY\MtæďN\QDNRŁVNpP VHGOH'RSRUXÿXMLSURKOtGNX

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF]

:RXOG \RX OLNH WR HQMR\ HYHU\GD\ OLYLQJ LQ )UDQFH LQ 3URYHQFH VW\OH" :H KDYH WKH VROXWLRQ%HDXWLIXOYLOODZKHUH\RXZLOOEHFDSWLYDWHGE\WKRXJKWIXOGHVLJQDQG H[FHOOHQW LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH IDPLO\ KRXVH 7KH LPPHGLDWHO\ DWWUDFWV DWWHQWLRQ EHFDXVHWKHUHLVKLGGHQVRPHWKLQJFORVHWRDOORIXV,WLVDQLGHDOKRPHIRUIDPLOLHV ZLWKFKLOGUHQ,WOLHVLQDPDLQWDLQHGJDUGHQVTXDUHPHWHUVZKLFKLVWKHFHQWHU RI &HQWHQQLDO OLPH 'XULQJ ZDUP GD\V \RX FDQ FHUWDLQO\ WDNH DGYDQWDJH RI VLWWLQJ RQWKHWHUUDFHZLWKYLHZVRIWKHYDOOH\7KHJURXQGÁRRUZHOFRPHV\RXZLWKDODUJH FRPPXQLW\OLYLQJDUHDZLWKIXOO\HTXLSSHGNLWFKHQDQGDQHOHFWULFÀUHSODFHWKDWFDQ EHFRQYHUWHGWRDÀUHSODFHWKHUHLVDIXQFWLRQDOFKLPQH\7KHOLYLQJDUHDLVFRQQHFWHG ZLWKRXWGRRUVHDWLQJRQWKHWHUUDFH.LWFKHQLVPDGHWRPHDVXUHLVHTXLSSHGZLWK DSSOLDQFHVSURIHVVLRQDOJDVFRRNHUZLWKFRPELQHGRYHQDQGEUDVVKRRG7KHJURXQG ÁRRUKRXVHVDVSDFLRXVHQWUDQFHKDOOJXHVWURRPEHGURRPEDWKURRPZLWKEDWKDQG VKRZHUVHSDUDWHWRLOHWDQGGUHVVLQJURRP7KHTXLHW]RQHRQWKHVHFRQGÁRRULVUHD FKHGYLDVWDLUVIURPWKHOLYLQJURRP7KHUHDUHWZREHGURRPVEDWKURRPDQGJDOOHU\ LWFDQEHHDVLO\FRQYHUWHGWRDGGLWLRQDOURRPRIP)RUWKHFRQVWUXFWLRQRIWKLV EXLOGLQJV ZHUH XVHG SUHPLXP PDWHULDOV 7KH LQWHULRU XVHV ZRRGHQ ÁRRUV SROLVKHG WLOHVVXSHULRUIXUQLVKLQJV3OHDVDQWO\VXUSULVH\RXZLWKYHU\ORZRSHUDWLQJFRVWV7KLV KRXVHPHHWVDOOH[SHFWDWLRQVIRUFRPIRUWDEOHOLYLQJLQDFOHDQHQYLURQPHQWZLWKJUHDW DYDLODELOLW\RI3UDJXHDQGVRFLDOSDUWLHVLQWKHVSHFWDFXODUÁRRGOLWHYHQLQJJDUGHQ 7KHKRXVHKDVDGRXEOHJDUDJHDQGDGGLWLRQDOSDYHGSDUNLQJ7KHYLOODOHDGLQJSULYDWH GULYHZD\7KHUH\RXZLOOÀQGDJRRGVSRUWVIDFLOLWLHVJROIFRXUVH6WLULQGLYHUVHURXWHV IRUELNLQJDQGKLNLQJLQWHUHVWLQJURXWHVIRUULGHVRQKRUVHEDFN

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVN¾3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF]


www.na-hvezdarne.cz 3URGHM3UDKD9HONi&KXFKOHPSR]HPHNP.ÿ

3UHFL]QĚ SURYHGHQi QRYRVWDYED YLO\ NN R XæLWQp SORäH P V EDONR QHPP9LODVHQDFKi]tQDSR]HPNXRSORäHP]WRKR]DKUDGD WYRŐtP]DVWDYĚQiSORFKDMHPDRVWDWQtSORFKDP8QLNiW QtUH]LGHQÿQtSURMHNW1D+YĚ]GiUQĚQDGFKQHSŐHGHYätPQiURÿQĚMätNOLHQW\ ÓæDVQiORNDOLWDSŐHNUiVQpSURVWŐHGtDYHONROHSëYëKOHGQD3UDKXWRMVRXMHQ QĚNWHUp]SŐHGQRVWtNWHUpORNDOLWD1D+YĚ]GiUQĚQDEt]t=DSDUNRYDWVYŢMYŢ] PŢæHWHYJDUiætFKDOHLQDYHQNRYQtFKSDUNRYDFtFKVWiQtFK.URPĚH[NOX ]LYQtORNDOLW\DQiGKHUQpSŐtURG\VWRMt]D]PtQNXWDNpYëERUQiGRSUDYQtGR VWXSQRVWNWHUiMHUHDOL]RYDQiYUiPFL0+'YODNRYëFKVSRMŢDGtN\QDSRMHQt QDPtVWQtNRPXQLNDFH1DQHMEOLæätDXWREXVRYRX]DVWiYNXVHGRVWDQHWH]D SRXKRXMHGQXPLQXWX2NROtMHSURWNiQRVtWtF\NORVWH]HNDWXULVWLFNëFKWUDV REGLYRYDW PŢæHWH L ŐDGX KLVWRULFNëFK SDPiWHN NWHUp 9iV RERKDWt R ŐDGX FHQQëFKLQIRUPDFt1DOH]QHWH]GHWDNpYHäNHURXREÿDQVNRXY\EDYHQRVW PDWHŐVNRXäNROX]iNODGQtäNROXUHVWDXUDFHSRäWXSL]]HULLIUHHVW\OHSDUN VSRUWRYQtDMH]GHFNëNOXE$QLQDQHMPHQätVHSŐLYëVWDYEĚSURMHNWXQH]DSR PQĚORNGLVSR]LFLMH]GHŐDGDGĚWVNëFKKŐLäŘSDUNLODYLÿN\

3UHFLVLRQWXQHGQHZEXLOGYLOODNNVTXDUHPHWHUVÁRRUDUHDZLWK EDOFRQ\P7KHYLOODLVVLWXDWHGRQDODQGDUHDRIVTXDUHPHWHUVRI ZKLFKJDUGHQKDVVTXDUHPHWHUVEXLOWXSDUHDLVPDQGP RWKHUDUHD$XQLTXHUHVLGHQWLDOSURMHFWDWWKHREVHUYDWRU\SULPDULO\H[FLWH GHPDQGLQJFOLHQWV$PD]LQJORFDWLRQEHDXWLIXOHQYLURQPHQWDQGVSHFWDFX ODU YLHZV RI 3UDJXH DUH MXVW VRPH RI WKH DGYDQWDJHV ZKLFK WKLV ORFDWLRQ RIIHUV<RXFDQSDUN\RXUFDULQWKHJDUDJHEXWDOVRRXWGRRUSDUNLQJVWDOOV ,Q DGGLWLRQ WR H[FOXVLYH VLWHV DQG EHDXWLIXO QDWXUH LW LV ZRUWK QRWLQJ WKH H[FHOOHQWWUDQVSRUWDFFHVVLELOLW\ZKLFKLVLPSOHPHQWHGLQWKHIUDPHZRUNRI SXEOLFWUDQVSRUWUDLOOLQNVDQGZLWKOLQNVWRORFDOURDGV7KHQHDUHVWEXVVWRS FDQEHUHDFKHGLQMXVWRQHPLQXWH7KHVXUURXQGLQJDUHDLVLQWHUZRYHQZLWK DQHWZRUNRIF\FOHSDWKVDQGKLNLQJWUDLOV<RX¶OODOVRÀQGDOOIDFLOLWLHVLQKHUH NLQGHUJDUWHQ SULPDU\ VFKRRO UHVWDXUDQWV SRVW RIÀFH SL]]HULD IUHHVW\OH SDUNVSRUWVDQGHTXHVWULDQFOXE(YHQWKHVPDOOHVWZLOOÀQGLWVDGYDQWDJHV WKHUHLVDQXPEHURISOD\JURXQGVSDUNEHQFKHVDVZHOO

www.na-hvezdarne.cz 60

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

tel. +420 222 761 201, info@na-hvezdarne.cz


www.na-hvezdarne.cz 3URGHM3UDKD9HONi&KXFKOHPSR]HPHNP.ÿ

3UHFL]QĚ SURYHGHQi QRYRVWDYED YLO\ NN R XæLWQp SORäH P V EDONR QHPPVWHUDVRXP9LODVHQDFKi]tQDSR]HPNXRSORäHP] WRKRWYRŐt]DKUDGDP]DVWDYĚQiSORFKDP8QLNiWQtUH]LGHQÿQt SURMHNW1D+YĚ]GiUQĚQDGFKQHSŐHGHYätPQiURÿQĚMätNOLHQW\ 5H]LGHQÿQtSURMHNW1D+YĚ]GiUQĚMHY\VWDYHQYORNDOLWĚ9HONi&KXFKOHNWHUi VHUR]SURVWtUiQDOHYpPEŐHKX9OWDY\/RNDOLWDMHRENORSHQDYäXG\SŐtWRPQRX ]HOHQtUHOD[DÿQtPL]yQDPLSDUÿtN\VODYLÿNDPLDGRSOQĚQDWDNpRGĚWVNp KŐLäWĚ1HMYĚWätSŐHGQRVWtORNDOLW\MH]DMLVWpYëERUQiGRSUDYQtGRVWXSQRVWGR FHQWUDPĚVWDDWRMDNPĚVWVNRXKURPDGQRXGRSUDYRXWDNYODNHPÿLRVRE QtPDXWRPRELOHP

)LUVWUDWHEXLOWQHZYLOODNNVTXDUHPHWHUVÁRRUDUHDZLWKEDOFRQ\ P DQG D WHUUDFH P 7KH YLOOD LV VLWXDWHG RQ D ODQGDUHD RI VTXDUHPHWHUVRIZKLFKVTXDUHPHWHUVLVDJDUGHQ7KHEXLOWXSDUHD LVP$XQLTXHUHVLGHQWLDOSURMHFW1D+YĚ]GiUQĚSULPDULO\H[FLWHGH PDQGLQJFOLHQWV 7KLVUHVLGHQWLDOSURMHFW1D+YĚ]GiUQĚLVEXLOWLQWKHFLW\SDUWFDOOHG9HONi &KXFKOHZKLFKOLHVRQWKHOHIWEDQNRIWKHULYHU7KHVLWHLVVXUURXQGHGE\ JUHHQHU\UHOD[DWLRQ]RQHVSDUNVZLWKEHQFKHVDQGDOVRDSOD\JURXQGIRU VPDOOFKLOGUHQ7KHELJJHVWDGYDQWDJHRIWKLVORFDWLRQLVFHUWDLQO\DQH[FHO OHQWWUDQVSRUWDFFHVVLELOLW\WRWKHFLW\FHQWHUE\SXEOLFWUDQVSRUWWUDLQRUE\ DFDU

www.na-hvezdarne.cz

tel. +420 222 761 201, info@na-hvezdarne.cz PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

61


Radotín, Praha 5 - Smíchov

Nově postavená, moderní rodinná vila na pozemku s jižní orientací a úžasným výhledem do údolí a krajiny. Exkluzivní, unikátní lokalita - 10 minut jízdy od Smíchova. Dům je kompletně dokončený a luxusně vybavený za použití nejkvalitnějších materiálů, včetně designové kuchyně, podlahového vytápění, kamerového systému, parkové úpravy zahrady, apod. Skvělé místo pro rodinné bydlení. Newly built, modern residential villa is located on south-orientated plot with amazing panoramic view. Exclusive, unique location, only 10 minutes drive to Prague 5 – Smíchov. The house is completely finnished with high-end materials used - including fully fitted modern kitchen, floor-heating, security camera system, park designed garden, etc. A fantastic place for family living.

Cena: / Price: 25 400 000 CZK Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

62

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Na Lhotách, Praha 4 - Kunratice

Luxusní vila s bazénem, velkou zahradou o velikosti 1.945 m2 a 7 místnostmi je umístěna v těsném sousedství Kunratického lesa na Praze 4. Celková užitná plocha domu 320,4 m2, včetně dostatečného zázemí v suterénu. Vybavení: předokenní žaluzie, zabezpečovací systém, nerez bazén s protiproudem, vybavená kuchyňská linka, letní kuchyně, vestavěné skříně, krb, terasa, závlahový systém a garáž pro 2 vozy. A luxury villa with swimming pool and vast garden in size 1 945 sqm and 7 rooms is located on border of the Kunratický forest in Prague 4. Total usable indoor area of the house is 320.4 sqm. The basement provides a sufficient building management background. Equipment: window shutters, an alarm system, an indoor pool with counter-flow, fittings for sauna installation, a completely equipped kitchen unit, built-in wardrobes, a fireplace, a terrace, an irrigation system and a garage for two cars.

Cena: / Price: 38 000 000 CZK Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Italská, Praha 2 - Vinohrady

Prostorný a světlý mezonetový byt 4+kk ve 4. a 5. NP, s užitnou plochou 134 m2, 3 m2 balkonem, 6 m2 terasou s výstupem z obývacího prostoru v Rezidenci Riegrovy sady s výhledem na Pražský hrad, centrum města a park Riegrovy Sady. K dispozici 2 garážová stání. Rezidence se nachází ve spodní části Vinohrad na hranici s Prahou 1, v blízkosti Václavského náměstí. Uzavřený areál s 24 hodinovou ostrahou. Spacious and bright apartment in Residence Riegrovy sady offer a view of Prague Castle, the town centre and Riegrovy Sady Park. The residence is located in the lower part of Vinohrady on the border of Prague 1, close to Wenceslas Square. The apartment is a three bedroom duplex on the 4th and 5th floor, with a usable area of 134 sqm, balcony 3 sqm, terrace 6 sqm connected to the living room and 2 garage spaces. The residence is an enclosed area with 24 hour surveillance.

Cena: / Price: 17 500 000 CZK Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

64

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Rybalkova, Praha 2 - Vinohrady

Kompletní rekonstrukce činžovního domu v Rybalkově ulici s nově realizovanou nástavbou. K dispozici jsou zde dva světlé mezonetové byty 3+kk, jejichž dominantou je obývací pokoj s rozměrným prosklením směrem k Rybalkově ulici. Interiér je připraven ve vysokém standardu. Společné prostory domu jsou krásně renovovány za použití originálních pasířských prvků a svítidel, dřevěného obložení schodiště a nového výtahu. Parking k dispozici. Completely reconstructed apartment building with new attic apartments. There are 2 two-bedrooms light two-storey apartments with large dominant windows oriented to Rybalkova street. Interior finished in high standard. Carefully renovated common parts with new lift and many original pieces of interior – lights, wooden staircase. Parking available.

Cena: / Price: 8 572 765 CZK Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


VYNIKAJÍCÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST/ EXCELLENT INVESTMENT OPPORTUNITY

Prodej sportovně relaxačního centra a hotelu v Podkrkonoší Sports and leisure centre and hotel in Podkrkonoší on sale Nabízíme k prodeji sportovně relaxační centrum včetně hotelu ve velmi atraktivní lokalitě v Podkrkonoší. Sportovní areál nabízí rozmanité sportovní a rekreační aktivity jako tenis na umělém povrchu (v zimě v kryté přetlakové hale), squash, spinning, kardio zónu, beach volejbal, fotbal, floorbal, petanque, saunu, solárium, relaxační a sportovní masáže. V objektu sportovního centra se nachází restaurace s barem a zahradní terasou. Tříhvězdičkový hotel o kapacitě 50 lůžek se nachází v těsné blízkosti sportovního centra a restaurace. Disponuje dvou až čtyřlůžkovými prostornými a plně vybavenými apartmány (LCD televize, minibar, safe, wifi připojení, telefon) s vlastní terasou a parkovacím stáním.

We are offering for sale a sports and leisure centre including a hotel in a very attractive locality in Podkrkonoší. The sports complex offers various sports and recreational activities such as tennis on artificial surface (in an air supported hall during winter), squash, spinning, cardio zone, beach volleyball, football, floorball, petanque, sauna, solarium, relaxation and sports massages. The sports centre building contains a restaurant with a bar and a garden terrace. 3-star hotel with a 50 bed capacity is located in the vicinity of the centre and restaurant. It offers 2-4 bed spacious and fully furnished suites (LCD TVs, mini bar, safe deposit box, WiFi network, phone) with own terrace and parking space.

Koupě této nemovitosti je vynikající příležitost, jak správně investovat peníze a nejjistější způsob jejich dalšího zhodnocování. Areál má zajímavý roční výnos.

Acquisition of this real estate is an excellent opportunity to properly invest money and it is the safest method for further appreciation as the complex produces an interesting annual yield.

Pro více informací kontaktujte realitní kancelář.

For more information please contact real estate offices.

www.vkreality.cz 66

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

Cena / Price : 33.000.000 CZK


Prodej nadstandardní rodinné vily v Průhonicích Sale of an above standard family villa, Průhonice Nabízíme k prodeji reprezentativní rodinnou vilu, dispozičně řešenou jako 8+1 se 3 koupelnami. Vila se nachází ve velmi atraktivní a prestižní lokalitě Průhonic, v klidném a příjemném prostředí nedaleko vyhlášeného zámeckého parku s přírodní botanickou zahradou. Lokalita je charakteristická zástavbou nadstandardních luxusních vil a rodinných domů se zahradami s dostatečným vzájemným odstupem. Nabízená vila se stylovými a špičkově provedenými interiéry zámeckého typu byla zakázkově projektována jako jediná svého druhu. Vila se nachází na krásném a odborně udržovaném pozemku o ploše 1138m2, užitná plocha má rozlohu 402m2. Vila je dvoupodlažní, zděná, se dvěma terasami, prostornou dvojgaráží a několika šatnami. Jedná se o velmi zajímavou nabídku klidného a zároveň luxusního bydlení v nejatraktivnější lokalitě Průhonic. Pro více informací neváhejte kontaktovat realitní kancelář.

We are offering for sale a representative family villa designed as an 8+1+3 baths. The villa is located in a highly attractive and prestigious locality, Průhonice. It is in serene and pleasant area not far from the famous manor park with a natural botanic garden. The locality is characteristic for its development of above standard luxurious villas and family homes with gardens and ample spacing between developments. The villa with stylish and perfectly designed manor type interiors was custom designed as one of a kind. The villa is located on a gorgeous and expertly maintained lot with an area of 1138m2. The villa’s floor area is 402 m2. The villa is a bi-level, brick, with two terraces, spacious two car garage and several walk-in closets. This is a very attractive offer, which will give its new owner an opportunity to enjoy an absolutely peaceful and at the same time luxurious living in the most attractive locality Průhonice. For more information do not hesitate to contact the real estate office.

www.vkreality.cz

Cena / Price : 35.000.000 CZK PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

67


Předplatné


1. ETAPA

...Vaše nová adresa

Slevy na vybrané byty

IHNED K NASTĚHOVÁNÍ Infolinka:

222 51 00 51

www.ricanybydleni.cz


Zúčastněte se jedinečné společenské události roku 2012. Sejděte se se svými kolegy, přáteli a obchodními partnery na

Plese Právníků, který se bude konat

9.Února 2012 v pražském

PaláciŽofín Vstupenky objednávejte na info@conventia.cz

by


kontakt: tel:

VILA VONOKLASY

web: email:

Milan Pospíšil 733 58 91 31 www.info-vonoklasy.cz info@vila-vonoklasy.cz

PRODEJ VILY V OBCI VONOKLASY NA OKRAJI PØÍRODNÍ REZERVACE Rozestavìná vila 8+1 na okraji pøírodní rezervace Karlického údolí. Vila se nachází ve velmi klidné experimentální ètvrti v katastru obce Vonoklasy. Souèasná špièková architektura navazuje na kvalitní pøedváleèné vily 30.let, souèasnì ale používá nejmodernìjší materiály a technologie.Rozsáhlý pozemek o rozloze 3030 m2 a velkoryse pojatý stavební projekt s možností rozšíøení podle individuálních potøeb budoucího majitele. Vestavìný bazén, 3 koupelny, spa, fitness, krb, velkoplošná okna, garáž pro 4 auta, apartmá hostù, pokoj ochranky, tepelné èerpadlo. Zastavìná plocha 870m2. Výborná dostupnost do Prahy (cca 20minut centrum Prahy). Vila under costruction 8+1 near nature reserve Karlické udoli. Vila is placed in a very guite experimental quarter in the community of Vonoklasy. High end architectural contemporary design reflects the architecture of the 30.ties using the latest materials and construction. Huge plot of almost 3030m2 and a very ambitious design allows an individual aproach of the future owner. Inner pool, 3 bathrooms, spa, fitness, fireplace, glass wall, inner parking place for 4 car, appartment for the guests, security room, heat pump. Built-up area 870m2. 20 minutes drive from the city center.

PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

71


Nová luxusní designová vila v prestižní lokalitě Praha – Lysolaje od architekta Théra. Rodinné sídlo s podlahovou plochou 1.155 m2 na pozemku 2.935 m2. Tři podlaží domu poskytující plný komfort rodině se třemi dětmi. Půdorys tvaru „L“, západní křídlo s ložnicemi v patře a bazénová část v přízemí, jižní křídlo tvoří obytná a odpočinková část v přízemí a patře. V polosuterénním podlaží je technická část a 2 byty pro hosty.

Více info na vyžádání.

Prodejní cena: info v kanceláři

A new luxurious designer villa in a prestigious Prague – Lysolaje locality by the architect Théro. A family residence with a floor area of 1,155 m2 on a 2,935 m2 lot. The home’s three levels offer full comfort to family with children. The “L” shaped ground plan has a west wing with bedrooms on the first above ground level and the ground level offers a pool, south wing then is formed by a residential and relaxation area on the ground floor as well as above. The semi underground level has the utility section and 2 apartments for guests. More info upon request Sales price: upon request

NAXOS a.s. • Holečkova 31 • Praha 5 Zdeněk Zádrapa • +420 777 707 313 • +420 257 314 251 zdenekzadrapa@naxos.cz • www.naxos.cz


Jedinečná luxusní vila argentinského typu o 3 NP a 2.000 m2 užitné plochy, se nachází na rozlehlých stavebních pozemcích o výměře 44.704 m2, v klidné části obce Předboj. Objekt je dispozičně členěn na hlavní a vedlejší budovu, které jsou vzájemně propojeny. Vedlejší budova: vinárna, pivnice, 4 garáže a další technické zázemí. Hlavní budova: obytné a reprezentační místnosti, pokoje pro hosty, zimní zahrada, bazén s východem do zahrady, sauna, krby, tělocvična, herna, terasy podél obvodu domu, kancelář, 2x byt pro sluhu a služku, atelier, půda, sklady a jiné sociální zázemí. Vila je situována uprostřed rozlehlé zahrady s tenisovým kurtem, vrátnicí při vjezdu, zahradním amfiteátrem, zahradním osvětlením a připravovanými částečně dokončenými prvky vodního typu /jezírka, fontány/. IS – kompletní.

Prodejní cena: info v kanceláři

A one of a kind luxury Argentine type villa with 3 above ground levels and 2,000 m2 area is found on extensive development properties with the size of 44,704 m2, in a quiet part of Předboj. The home is divided into main and side building, which are connected. Side building: winery, beer room, 4 garages and other utility rooms. Main building: residential and representational rooms, guestrooms, winter garden, pool with exit to garden, sauna, fireplaces, gym, game room, terraces along the building’s perimeter, office, 2 apts. for butler and maid, studio, attic, storages and other sanitary facilities. The villa is situated in the middle of an extensive garden with a tennis court, gatehouse at entrance, garden amphitheatre, garden lighting and there are also water elements prepared and partially finished /ponds, fountains/. IS - complete.

Sales price: upon request

NAXOS a.s. • Holečkova 31 • Praha 5 Mgr. Jan Rozum • +420 777 718 359 • +420 257 314 251 janrozum@naxos.cz • www.naxos.cz


Ihned k nastěhování!

Ostravská brána Oceněná světová architektura za bezkonkurenční ceny! Individuálně nastavené ceny bytů! Byty od 32.500 Kč/m2 bez DPH Kupte si vybraný byt právě nyní

Využijte přííznivé úrokové sazby

a bydlete již do

stále s 10% DPH

Metrostav Development hypotéka

pár týdnů!

Moderní řešení dispozice „dvouzónového“ bytu s atmosférou klidové zóny centra města. Byt s dvěmi lodžiemi s výhledem na historické centrum města. 2 lodžie 2,1 m2 na jihozápad, ideální k posezení v klidové zóně se západem slunce zajímavě řešená dispozice do dvou oddělitelných zón bytu; aktivní a odpočinková hlavní ložnice s lodžií s výhledem do zeleně a původních středověkých hradeb Cena bytu: informace u prodejce

Obývací pokoj s velkoformátovými okny a lodžií

3+kk | 90.37m2 | 4. NP | 2x WC | 2x koupelna


www.ostravska-brana.cz Biskupská 3330/8,10 Moravská Ostrava

Ostravská brána přesvědčí i ty nejnáročnější jedinečná architektura renomovaného ateliéru KUBA & PILAŘ architekti s unikátně řešenou fasádou výjimečná lokalita, v historickém centru města a zároveň v blízkosti zeleně s potenciálem pro další rozvoj společné prostory objektu architektonicky řešeny do posledního detailu v souladu s celkovým konceptem dva privátní vchody do objektu s dvěmi oddělenými skupinami bytů nadstandardní světlá výška bytu 2,8 m a interiérových dveří 2,1 m designové, moderní bezfalcové a bezprahové řešení vnitřních dveří se skrytými panty v provedení dub, buk, bílá barva vertikální topná tělesa, dálkové vytápění 365 dní v roce dle individuální potřeby zásuvky pro internet a TV v každém pokoji, vypínače, termostat Schneider Electric videotelefon, centrální klíč; maximální bezpečnost řešená do detailu; „i pošťák Vám vhazuje dopisy zvenčí“ „služby na dosah“ v domě i v centru Ostravy Developer a prodejce Metrostav Development a.s. T 800 26 60 60 E reality@metrostavdevelopment.cz www.metrostavdevelopment.cz

Designově řešené „vypouklé linie“ prostorného obývacího pokoje o výměře 44 m2 Unikátní kombinace velkoformátových oken s výhledy na Ostravici a do zeleně velkoformátová hliníková okna spolu se zajímavými formáty oken dřevených poskytují unikátní výhledy designové, bezfalcové a bezprahové řešení vnitřních dveří se skrytými panty nejmodernější způsob bezspárového řešení podlah, kombinace stěrky a obkladu v koupelně a samostatném WC Cena bytu: informace u prodejce

Kombinace různých formátů oken v obývacím pokoji

3+kk | 99.84m2 | 5. NP | 2x WC | 1x koupelna


76

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES


PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

77


Realitní makléř: Miroslava Pirchanová Kontakt: +420 608 702 400 E-mail: miroslava.pirchanova@century21.cz

Praha - východ, Velké Popovice / Prague - east, Velké Popovice Prostorný rodinný dům se nachází ve Velkých Popovicích. Na tomto malebném vršku bylo vybudováno 19 architektonicky unikátních rodinných domů, které jsou umístěny na pozemcích přes 1010 m2,obklopeny přírodou. Domy mají velikost 5+kk, plocha 245 m2 a jsou provedeny z přírodních materiálů. Jsou uzpůsobeny pro rodinu s dětmi,s dostatkem koupelen a skladového prostoru.V suterénu-garáž pro 2 auta,tepelná čerpadla,sklad,koupelna.V 1.NP-prostorný obývací pokoj s krbem,kuchyň se spíží,šatna, WC. Ve 2.NP- pracovna,ložnice s koupelnou pro rodiče, 2 dětské pokoje a koupelna pro děti.

A spacious family home is located in Velké Popovice. 19 architecturally unique family homes were constructed on this picturesque peak. They are situated on properties over 1010 m2, surrounded by nature. The homes are 5+kk, floor space 245 m2 and are designed from natural materials. They are adapted to families with children, with enough baths and storage space. The basement has a 2 car garage, heat pumps, storage, bathroom. The first above ground level has a living room with fireplace, kitchen with pantry, walk-in closet, WC. On the second above ground level is an office, bedroom with a bath for parents, 2 children rooms and a bath for kids.

Cena: 8.490.000 Kč

Price: CZK 8,490,000

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Action, Masarykovo nábřeží 2, Praha 2 - Nové Město 78

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES


Realitní makléř: Tereza Tomsová Kontakt: +420 725 293 073 E-mail: tereza.tomsova@century21.cz

Praha – východ, Vyžlovka / Prague – east, Vyžlovka Rodinný dům o velikosti 5+kk/ 2x balkon, se zastavěnou plochou 109 m2, užitnou plochou 145 m2 a plochou parcely 430 m2, Prahavýchod, Vyžlovka. Dům má nadstandardní vybavení, dřevěné bambusové podlahy, krb. Moderní kuchyňská linka s veškerými vestavěnými spotřebiči, digestoří, dvěma dřezy a deskami s obklady ze žuly. Koupelna s rohovou vanou, sprchovým koutem a toaletou, podlahové topení. Na zahradě automatické zavlažování, pergola, dílna, krb s otáčecím rožněm, přívod vody, dřez, terasa, vyhřívaný bazén s pískovou filtrací. Vlastní garáž. Instalován alarm. Výborná dopravní dostupnost metro C Háje cca 30 min. autobusem. Příroda, klid, lesy, koupaliště, tenisové kurty, cyklostezky, restaurace.

House of size 5+kk / 2 balconies, build up area of 109 m2, usable area of 145 m2, plot 430 m2, Prague-East, Vyžlovka. The house has a high standard equipment, wooden bamboo flooring, fireplace. Modern kitchen with all built-in appliances, hoods, two sinks and plates with tiles granite. Bathroom with corner bath, shower and toilet, floor heating system. The garden has automatic irrigation, pergola, workshop, fireplace with a revolving skewer, water supply, sink, terrace, heated swimming pool with sand filtration. Own garage. Installed alarm. Excellent transport availability of metro C-Háje about 30 minutes by bus. Nature, peace, forests, swimming pool, tennis courts, bike trails, restaurants.

Cena: 7.990.000 Kč

Price CZK 7,990,000

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Aba Reality, Paříkova 910/9, Praha 9 – Vysočany PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

79


Realitní makléř: Miroslav Martínek Kontakt: +420 608 344 044 E-mail: miroslav.martinek@century21.cz

Exklusivní dům 200m2, 5 + 1/T, poz. 1 102 m2, Vyžlovka / Exclusive home 200m2, 5+1/T, plot size 1102 m2, Vyžlovka S pocitem hlubokého uspokojení si dovoluji Vám nabídnout ojedinělou nemovitost ke koupi. Novým domovem se Vám může stát novostavba rodinného domu v rezidenční čtvrti žádané lokality Vyžlovka v okrese Praha - východ. Dům byl postaven podle projektu Ing. Mariana Grocha , za který byl odměněn cenou Dům roku 2003, díky důmyslné konstrukci dvojího zdiva s meziizolací dosáhl tento patent přívlastku nízkoenergetické a ekologické stavby. Technické parametry stavby jsou pro svoji rozsáhlost k dispozici pro vážné zájemce při prohlídce u makléře.K popisu domu musím říci, že jsem už dlouho neviděl s takovou noblesou využitý prostor, jenž dává svým uživatelům několikero možností jak dům dispozičně užívat. Doporučuji!

With a feeling of deep satisfaction I do take the liberty to offer a one of a kind piece if real estate for sale. The new family home developed in a residential quarter of the desired locality Vyžlovka in the Praha – Východ District can become your new home. The house was built according to a project by Ing. Marian Groch, for which he received a Home of the Year Award in 2003 and this patent achieved the attribute of a low energy eco friendly building thanks to its sophisticated double masonry construction with an intermediate insulation. Technical parameters of the building, due to their extensiveness, will be made available by the real estate agent to each serious potential buyer upon tour. With respect to the house description I must say that it’s been long since I saw space utilization with such noblesse, which gives its users several options of using the layout of the home. I recommend!

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 ARCHA, Milešovská 846/1, Praha 3 – Vinohrady 80

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES


Kontakt: +420 603 488 499, +420 246 090 246 E-mail: bonuspraha@century21.cz

Bonus Praha

Luxusní byty – Masarykovo nábřeží, Praha 1 / Luxurious apartments – Masarykovo nábřeží, Prague 1 Rádi bychom Vám nabídli luxusní bydlení v historické budově na Masarykově nábřeží v samém centru Prahy, jen pár kroků od Národního divadla. Můžete si vybrat z nabídky 10 bytů s výměrami od 55 m2 do 180 m2. Většina bytů poskytuje úchvatný výhled na Pražský hrad, Žofín, Petřín a další dominanty Prahy. Přijďte se o tom přesvědčit sami na vlastní oči, pouhý pohled zvenčí nestačí!

We’d like to offer you luxurious living in a historic building at the Masarykovo nábřeží (riverbank) in the very centre of Prague, just a few steps from the National Theatre. You can choose from 10 apartments with living areas starting at 55 m2 and up to 180 m2. Most of the apartments offer a captivating view of the Prague Castle, Žofín, Petřín and other Prague landmarks. Come and see for yourself, an outside view is simply not enough.

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

81


Realitní makléř: Martin Hušpauer Kontakt: +420 725 293 500 E-mail: martin.huspauer@century21.cz

Rodinný dům 6+kk,krásný pozemek s potokem, obec Hrusice / 6+kk family home, wonderful property with a stream, town of Hrusice Rodinný dům 6+kk, 450 m2, pozemek 1526 m2. Dispozice: zádveří, pokoj pro hosty s koupelnou, šatna se vstupem do prostorné garáže, vstupní hala, toaleta s umyvadlem, kuchyň s přímým vstupem na terasu propojená s jídelnou a obývacím pokojem s krbem. Z obytné části přízemí je panoramatický výhled na celý pozemek. Dispozice 1. podzemního patra je částečně zapuštěna pod úroveň terénu: technická místnost, toaleta s umyvadlem, tělocvična, sauna se sprchou, prostorná herna, bar s vinným sklepem, úložné prostory. Dispozice 2. nadzemního podlaží: hala s otevřenou pracovnou a vstupem na terasu, toaleta s umyvadlem, dvě mezonetové ložnice, koupelna s masážní vanou, masážní sprchou, prostorná ložnice se šatnou.

6+kk 450m2 family home, 1526 m2 property. Description: hallway, guest room with bath, walk-in closet with entry into a spacious garage, entry hallway, toilet with sink, kitchen with direct entrance to the terrace connected to the dining room and living room with a fireplace. The living area of the ground level offers a panorama view of the entire property. The ground level is partially placed under terrain and includes: utility room, toilet with sink, gym, sauna with shower, spacious game room, bar with a wine cellar, storage areas. The first above ground level has a hall with an open office and an entrance onto the terrace, toilet with a sink, two duplex bedrooms, bathroom with a massage tub, massage shower, spacious bedroom with a walk-in closet.

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Plus+, Jankovcova 1596/14, Praha 7 – Holešovice 82

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES


Realitní makléř: ing. Jaroslav Denemark Kontakt: +420 774 287 732 E-mail: jaroslav.denemark@century21.cz

Luxusní 2gen. RD 6+2kk/2G, poz. 1 438 m2, Radonice (PV) / 6+2kk/2G 2 generation luxurious family home, 1 438 m2 property, Radonice (PV)

Novostavba luxusního dvougeneračního rodinného domu v obci Radonice (SV okraj Prahy). Jedná se o jednopodlažní dům typu bungalov s dispozicí 6+2kk (+ dvougaráž). Celý prostor je rozčleněn na společný vstup s průchodem do dvougaráže, dále na obytnou část 2+kk a obytnou část 4+kk. Z obou obytných částí je vstup pod jižně orientovanou krytou terasu, ze které je přímý přístup k zapuštěnému bazénu a na relaxační zahradu opatřenou automatickou závlahou. Mechanické zabezpečení je řešeno venkovními roletami na všech oknech, elektronické alarmem napojeným na PCO. Celý dům se vyznačuje kvalitním stavebním provedením a nabízí moderní a komfortní bydlení v tiché a klidné lokalitě s dobrou dopravní dostupností.

Newly developed two generation family home in Radonice (NE edge of Prague). This is a single level bungalow type 6+2kk (+2 car garage) home. The entire space is divided into a common entrance with a passage into the two car garage and then to the 2+kk living area and the 4+kk living area. Both living areas offer an entrance into the relaxing garden equipped with an automatic sprinkler system. Mechanical security is provided by outside gates on all windows, electronic alarm is connected to a Central Dispatch. The entire house displays quality construction finish and offers modern and comfortable housing in a serene and peaceful locality with good transportation accessibility.

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Real servis, Koněvova 182, Praha 3 PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

83


Realitní makléř: Michalea Vaňousová Kontakt: + 420 725 293 517 E-mail: michaela.vanousova@century21.cz

Vila s výhledem do krajiny / A Villa with a view into the landscape Nabízíme prodej luxusního rodinné vily ve Velkých Popovicích nedaleko Říčan. Novostavba zajímavého domu se nachází na okraji obce v atraktivní lokalitě s krásným výhledem. Pozemek o rozloze 1466 m2 se vzrostlými stromy přirozeně navazuje na les. Zastavěná plocha domu je 150 m2, dům má tři podlaží. Dům je velmi zajímavě a citlivě řešený. Vestavěné skříně, stejně tak úložné prostory i schodiště jsou vyrobeny ze dřeva. Dlažba v přírodních barvách na podlahách domu koresponduje s dřevěným vybavením interiéru. V 1. NP – polosuterénu je umístěna dvougaráž a technické místnosti. Ve 2. NP najdeme obývací pokoj s francouzským oknem, kde je přímý vstup do zahrady. Dále pracovnu, koupelnu, kuchyň, jídelnu a terasu s výhledem do zahrady. Ve 3. NP jsou 3 pokoje, prostorná koupelna s rohovou vanou, bidetem a WC. K dispozici jsou zde 2 šatny. Na zahradě je venkovní posezení s výhledem na bazén se slanou vodou. Dům je vybaven zabezpečovacím zařízením. Pohodlí domu zvyšuje podlahové topení ve 2. NP. V místě je plná občanská vybavenost. Lokalita se nachází v blízkosti rychlostní silnice D1 a vlakového spojení do Prahy z obce Stránčice.Velké Popovice jsou součástí mikroregionu Ladova kraje, které vyniká přírodními krásami. V okolí je množství cyklistických a pěších tras. Čisté prostředí v blízkosti Prahy.

We are offering for sale a luxurious family villa in Velké Popovice nearby Říčany. A newly developed interesting home is located on the outskirts of town in an attractive locality with a gorgeous view. The 1466 m2 property with its fully grown trees naturally connects to the forest. The house is developed on 150 m2 of the property and has three levels. The home has a very interesting and sensitive design. Built-in closets, storage space and staircase are all made of wood. Floor tiling is in natural colours and corresponds with the wooden interiors. The ground level – semi-underground contains a two car garage and utility rooms. The first above ground level contains a living room with a French window, where you will find a direct entrance from the garden. Furthermore we have here an office, bathroom with a corner bath, a bidet and WC. Available are two walk-in closets. The garden offers an outdoor sitting area with a view of a salt water pool. The house is equipped with a security system. The comfort of the home is further raised by floor heat installed on the second above ground level. The area offers full civic amenities. The locality is found near the D1 Highway and train to Prague from Stránčice. Velké Popovice is part of a micro region of the famous Lada’s region, which excels in natural beauties. The surrounding area offers a number of bike and pedestrian routes. Clean environment nearby Prague.

Cena: 10.800.000 Kč

Price: CZK 10,800,000

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Elán, Husova ulice 268, Úvaly 84

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES


Realitní makléř: Ivona Šneidrová Kontakt: +420 725 293 519 E-mail: ivona.sneidrova@century21.cz

Pro milovníky romantiky - zemědělská usedlost Řehovice, Benešov u Prahy / For the lovers of romance – farmstead in Řehovice, Benešov by Prague Dovolujeme si nabídnout skutečnou romantiku v podobě zemedělské usedlosti s rozlehlými pozemky v Řehovicích nedaleko Benešova u Prahy. Usedlost je v původním a velmi dobrém stavu, částečně prošla velmi citlivou rekonstrukcí. Stavení se skládá se z obytné budovy s garáží a stodoly se stájemi. V obytné budově je koupelna, WC a 5 místností, z nichž jedna je prostorná kuchyň s kuchyňskou linkou a kachlovými kamny. Další kachlová kamna jsou v místnosti přes chodbu, kde se nachází i původní klenutý strop. V chodbě je i původní 4 metrová pec na chleba. Pod obytnou budovou se nacházejí dva sklepy, třetí sklep je pod stodolou, kde se nachází i studánka. Na zahradě je rybníček a vzrostlé ovocné stromy. V okolí obce se nachází zámek Konopiště a golfové hřiště. Jedná se o velmi krásnou a klidnou lokalitu. Veškerá občanská vybavenost je v obcích Maršovice a Neveklov, cca 2 km. Pro milovníky, klidu, soukromí a skutečné romantiky.

We’d like to offer a true romantic experience in the form of a farmstead with extensive properties in Řehovice nearby Benešov by Prague. The farmstead is in its original and very well kept state as it was partially renovated with deep consideration to its nature. The buildings on the property include the residential building with a garage and a barn with stalls. The residential building contains a bathroom, WC and 5 rooms, where one of those is a spacious kitchen with cabinets and masonry stove. Another masonry stove is in the room across the hallway, where you will also find original arched ceiling. The hallway contains an original 4 metre bread making furnace. Two basements are found under the residential building, a third basement is under the barn, where you will also find water well. The garden has a pond and full grown fruit bearing trees. In the surrounding area of the village are the Konopiště Castle and a golf course. This is a very pretty and quiet locality. All civic amenities are found in Maršovice and Neveklov, about 2 km distant. For the lovers of quiet, privacy and true romanticism.

Cena: 4.900.000 Kč

Price: CZK 4,900,000

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43, Praha 2 – Vinohrady PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

85


Realitní makléř: Jaroslav Kareš Kontakt: +420 739 682 221 E-mail: jaroslav.kares@century21.cz

Prodej / Rodinný dům 336m2 / Říčany-Březí / 11.990.000 kč / Sale / 336 m2 Family home / Říčany - Březí / 11,990,000 Rodinný dům s moderní architekturou v atraktivní lokalitě Praha - východ, Říčany. Jedná se o patrový dům s dispozicí 6+1 se zimní zahradou a terasou, dvojgaráží a celkovou užitnou plochou 336m2. K využití jsou prostorné ložnice s vlastní klimatizací, velkorysý obývací pokoj s jídelním koutem, osobitou knihovnou a přímým vstupem na zahradu. Dále pak zimní zahrada, prostorná terasa a samozřejmostí jsou šatny, komory a technické místnosti. Dům vyniká vysokou kvalitou zpracování a použitím nadstandardních materiálů a zařizovacích předmětů. Nabízen je částečně zařízený kvalitním nábytkem na míru. Poloha domu na konci ulice, společně s kompletním obezděním pozemku, nabízí dostatek soukromí pro život a relaxaci.

This is a modern architecture family home in an attractive locality Praha - Východ, Říčany. It is a 6+1 bi-level home with a winter garden and a terrace, two car garage and a total living area of 336 m2. Available are spacious bedrooms with own air conditioning, a gracious living room with a dining area, distinctive library and a direct entrance to the garden. Furthermore we have the winter garden, a spacious terrace and of course walk-in closets, storage rooms, and utility rooms. The house excels with high quality of finish and the use of above standard materials and furnishings. It is offered as partly furnished with quality custom built furniture. The location of the house at the end of the street and the brick perimeter wall surrounding the entire property border offer ample privacy to live and relax in.

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Reality 21, Na Poříčí 1071/17, Praha 1 86

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES


Realitní makléř: Karel Hubáček Kontakt: +420 602 278 512 E-mail: karel.hubacek@century21.cz

Dovolujeme si Vám nabídnout novostavbu moderního nízkoenergetického rodinného domu v krásné, klidné a žádané lokalitě v obci Statenice. V domě jsou dva byty s plochou 285 m2, které jsou naprosto samostatné, s několika terasami přístupných z jednotlivých pokojů, dům lze užívat i jako celek. V přízemí se nachází prostorný byt 3+KK s plochou 105 m2, se vstupem z obývacího pokoje na terasu (20m2) a zahradu (130m2). V obývacím pokoji se nachází krbová kamna, dále pak moderní kuchyňská linka s elektrospotřebiči - trouba, sklokeramická deska, digestoř, jídlena, dvě ložnice, krásná koupelna se sprchovým koutem, WC samostatně, vlastní kotel a veškeré měřiče. V 1. a 2. patře se nachází krásný mezonetový byt 5+KK s plochou 180 m2. Obývací pokoj s kuchyňskou linkou (70 m2) s krbovými kamny a vstupem na terasu (50m2) a dále do zahrady. Čtyři prostorné ložnice - manželská ložnice s vlastní koupelnou se sprchovým koutem, dvě krásné koupelny s rohovými vanami a WC. Vlastní kotel, věškeré měřiče a samostatný vstup. Na podlahách je plovoucí podlaha a dlažba. K příjemnému bydlení přispěje zimní zahrada se vstupem do zahrady. Garáž pro 2 automobily (+ 5 parkovacích stání na vlastním pozemku) s velkým úložným prostorem. Celá střecha slouží jako velká terasa propojená se zahradou. Udržovaná zahrada o rozloze 700 m2 se vzrostlými stromy a keři. V místě se nachází tenisové kurty a zámek Statenice. V nedalekých Horoměřicích se nachází základní škola, lékárna, obchody. Statenicemi prochází několik turistických a cyklistických tras, kterými se dostanete do Přírodního parku Šárka - Lysolaje, nebo do Údolí Únětického potoka a dále. V docházkové vzdálenosti od domu autobusové spojení linka č. 356 na metro Dejvice (20 min.).

We take the liberty to offer you a newly developed low energy family home in gorgeous, quiet desired locality of Statenice. The house offers two fully independent apartments with total area of 285 m2, several terraces accessible from individual rooms and the home can also be used as whole. The ground level has a spacious 3+KK 105 m2 apartment with an entrance to a terrace (20 m2) and garden (130m2) from living room. The living room has a fireplace heater and modern kitchen cabinets with electrical appliances – oven, glass-ceramic stove, hood, dining area, two bedrooms, beautiful bath with a shower; WC is separate, own boiler and all meters. The first and second above ground floors include a 5+KK 180 m2 apartment. Living room and kitchen corner with cabinets (70 m2), fireplace heater and entrance to terrace (50 m2) and also garden. Four spacious bedrooms – master bedroom with own bath including shower, two gorgeous baths with corner bathtubs and a WC. Own boiler, all meters and a separate entrance. The home has floating floors and floor tiling. Cosy feeling is further enhanced by winter garden with an entrance into the garden. There is a 2 car garage (+5 parking spaces on own property) with large storage space. The roof is utilized as a large terrace connected to garden. Maintained garden is 700 m2 with full grown trees and bushes. In the area you will further find tennis courts and Statenice Manor. The nearby Horoměřice offer an elementary school, pharmacy, stores and so on. Statenice has several bicycle and tourist paths passing through them, which will take you to the Šárka – Lysolaje, or to Únětický Brook Valley and so on. Walking distance from the home is the no. 356 bus line to Dejvická subway stations (20 min).

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43, Praha 2 – Vinohrady PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

87


Realitní makléř: Jitka Hončíková Kontakt: +420 777 779 482 E-mail: jitka.honcikova@century21.cz

Velice zajímavý dům hotelového typu, Praha 3 – Žižkov / A very interesting hotel type building. Prague 3 - Žižkov Rádi bychom Vám nabídli dům hotelového typu na pražském Žižkově s 29 apartmány. Svou polohou umožňuje jednoduchý a rychlý přesun z klidné části Prahy do ruchu velkoměsta. Pouhé tři zastávky tramvají Vás dělí od Václavského náměstí, nejznámější třídy centra Prahy. V roce 2007 byla provedena rekonstrukce hotelových pokojů včetně vybavení. Většina pokojů je přístupna z pavlače, která je situovaná do klidného atria hotelu. Nad hotelovou recepcí je terasa pro posezení a případné občerstvení nápojů a cukrovinek nabízených v recepci. Jedná se o garni-hotel bez vlastní restaurace. Parkování je zajištěno na dvoře hotelu. Všechny pokoje a apartmány jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV se satelitem a telefonem.

We’d like to offer you a hotel type building in Prague – Žižkov with 29 suites. Its location provides an easy and quick transfer from a quiet area of Prague into the hustle and bustle of the metropolis. Just three tram stops separate you from Wenceslaus Square, the most famous boulevard in downtown Prague. The rooms including their furnishings were renovated in 2007. Most of the rooms are accessible from the gallery, which is situated into the peaceful hotel atrium. A terrace sits above the hotel’s reception where it is possible to sit around and possibly enjoy some refreshments in the form of drinks and sweets offered at the reception. This is a garni-hotel without its own restaurant. Parking is available in the hotel’s courtyard. All the rooms and suites have their own bathroom facilities, satellite TV and a phone.

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 K+K Consulting, Sladkovského nám. 525/1, Praha 3 - Žižkov 88

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES


Realitní makléř: Ladislav Ruml Kontakt: +420 725 293 061 E-mail: ladislav.ruml@century21.cz

Nabízíme Vám příjemný světlý třípokojový byt v klidné části Prahy 7. Byt se nachází ve třetím z šesti podlaží v cihlovém domě a jeho součástí je sklep s rozměry 21m2, vhodný k úpravě na vinný sklep či kancelářský prostor. Dva pokoje jsou situované jižním směrem, jeden z nich je průchozí a přístupný z předsíně. Kuchyňský kout s jídelnou je situován na opačnou stranu s výhledem do klidného vnitrobloku se vzrostlými stromy, který lze využívat obyvateli domu. V každém pokoji jsou instalována plynová kamna WAW, k dispozici je telefon, internet a kabelová televize UPC. Na podlaze v pokojích jsou položeny parkety, v kuchyni a v předsíni PVC s dřevěným podkladem. Koupelna a samostatná toaleta jsou původní, stejně jako kuchyňská linka. Byt je vhodný k rekonstrukci podle představ budoucího majitele. Do bytu vedou nové bezpečnostní dveře NEXT. V těsné blízkosti klidné ulice je k dispozici veškerá občanská vybavenost, Letná i Stromovka do 5 minut klidné chůze, Staroměstské nám. do 15 minut chůze nebo tramvají ze stanice Strossmayerovo náměstí . Pro více informací volejte makléře.

We are offering you a pleasant bright three room apartment in a quiet area of Prague 7. The apartment is located on third of six floors in a brick building and it has a 21 m2 basement assigned, which can be transformed into a wine cellar or an office. Two rooms face south, one is walk-through and accessible from the hallway. Kitchen corner with a dining area face opposite direction and offer a view into the quiet inner block with full grown trees, which can be used by building’s residents. Each room has a flued gas heater installed. There is a phone line and UPC internet and cable TV available. The flooring in the rooms is all parquets, kitchen and hallway have PVC with wooden base. The bathroom and the separate toilet are original, just as the kitchen cabinets. The apartment is suitable for renovation according to future owner’s imagination. The apartment has new NEXT brand entry doors. The nearby vicinity of the quiet street offers all civic amenities, Letná and Stromovka are within 5 minutes of slow walk, and Old Town Square is within 15 minutes by foot or by tram from Strossmayerovo Square. Contact agent for more information.

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Goldberger, Na Ovčinách 970/4, Praha 7 PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

89


Realitní makléř: Pavel Šejc Kontakt: +420 725 293 043 E-mail: pavel.sejc@century21.cz

Prodej prostorného bytu v projektu Císařka nacházejícího se v bezprostřední blízkosti přírodní památky Skalka a parku Ladronka. Byt je umístěn ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží domu moderní konstrukce s výtahem. Plocha bytu je 121,3m2, plocha terasy nacházející se ve čtvrtém nadzemním podlaží je 157,2m2, plocha lodžie umístěné ve třetím nadzemním podlaží 4,5m2. Část plochy terasy byla uzavřena a vznikla další místnost využitelná pro odpočinek, jako kancelář, nebo pokoj pro hosty. V ceně bytu je mimo jiné i kuchyňská linka včetně spotřebičů a garážové stání. Lokalita je dobře dostupná automobilem i městskou hromadnou dopravou. K bytu náleží garážové stání umístěné v podzemním podlaží domu. Cena v kanceláři.

Sale of a spacious apartment in the Císařka project located in the immediate vicinity of the natural landmark Skalka and the Ladronka Park. The apartment is located on the modern building’s third and fourth floors. Building has an elevator. Apartment area is 121.3 m2, terrace area on the fourth floor is 157.2 m2, and the third floor balcony’s area is 4.5 m2. Part of the terrace was closed and another room was created there, which can be used for relaxation, as an office, or a guest room. The price of the apartment among others includes kitchen cabinets with appliances and garage parking. The locality is well accessible by car and public transportation. The apartment has its own parking spot located on the underground level. Price is available in our office.

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Reality Anděl, Radlická 3179/1e, Praha 5 - Smíchov 90

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES


Realitní makléř: Ing. David Votápek Kontakt: +420 725 293 221 E-mail: david.votapek@century21.cz

Dům nad Marjánkou je nově navržený bytový dům v atraktivní a vyhledávané rezidenční městské části Prahy 6 - v samém srdci Břevnova. Moderní pětipatrový dům rodinného charakteru půdorysně i výškově navazuje na stávající zástavbu v ulici Bělohorská a nabízí bydlení pro všechny věkové kategorie. Veškerá občanská vybavenost je v docházkové vzdálenosti. Parky (Park Ladronka, Obora Hvězda a zahrady Břevnovského kláštera) v blízkém okolí. Dobrá dopravní dostupnost do centra i ven z Prahy. V domě je pouze 12 bytů od 1+kk (43 m2) do 4+kk (132 m2). Dále k bytovým jednotkám náleží balkon, terasa či zahrada. Byty jsou orientovány obývacími pokoji na jih s výhledem do zahrad.

The Dům nad Marjánkou is a newly designed apartment building in an attractive and sought after residential locality in the very heart of Břevnov, which is part of the Prague 6 Metropolitan District. Modern five level house of family character blends in with the existing development on Bělohorská Street with respect to ground plan and height and offers housing to all age categories. All civic amenities are within walking distance. Parks are nearby (Ladronka Park, Obora Hvězda (Star Game Reserve) and the Břevnov Monastery Gardens). Good transportation accessibility to downtown and when going out of Prague. The building offers 12 apartments starting at 1+kk (43 m2) up to 4+kk (132 m2). Furthermore the apartment units have a balcony, terrace or a garden. The apartments have living rooms facing south with a view of the garden.

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Tandem, Perlová 3, Praha 1 PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

91


Realitní makléř: Pavlína Müllerová Kontakt: +420 725 293 020 E-mail: pavlina.mullerova@century21.cz

Rodinná vila 7+2, 375 m2 v Praze 3 – Žižkov, v romantické vilové čtvrti Pražačka. Historická část vily od architekta Machoně je po kompletní rekonstrukci při zachování původních prvků, k ní je přistavena novostavba ve stylu 30. let. Vila je před dokončením podlah, obkladů, částečně sádrokartonových konstrukcí. V 1. NP se nachází dvojgaráž, tři místnosti o velikosti od 13m2 do 20m2, příprava pro kuchyňskou linku a saunu, chodba a technická místnost. Ve 2. NP jsou pokoje o velikosti 57m2, 27m2 a 20 m2, koupelna, chodba a šatna. Ve 3. NP jsou k dispozici dva pokoje o velikosti 44m2, koupelna a velký úložný prostor. Dům je částečně podsklepen. Výborná občanská vybavenost a dopravní dostupnost (10 minut do centra).

Villa 7+2, 375 m2 in Praha 3 – Žižkov, in the romantic residental area Pražačka. Historic section of the house designed by the architect Machoň has undergone a complete renovation while preserving original elements and a new development in style of 30´s was built as an addition to this. The villa is just before completion of floors, wall tiling and partially sheetrock structures. The first above ground level has a two car garage, three rooms ranging from 13 to 20m2; preparation for the kitchen line and a sauna, includes a hallway and utility room. The second above ground level has 57m2, 27m2 and 20m2 size rooms, a bath, hallway and cloakroom. The third above ground level has two 44 m2 rooms, a bath and large storage area. The house has a partial basement. Excellent civic amenities and transportation accessibility (10 min from centre).

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 City, Hvězdova 1073/33, Praha 4 – Pankrác 92

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES


Kontakt: +420 606 523 648 E-mail: realityexpress@century21.cz

Rezidence Sedlec / Sedlec Residence Nabízíme Vám příjemné a útulné bydlení v novostavbě rezidence Sedlec. Jedná se o slunné a prostorné byty 2+kk až 4+kk o celkové ploše 56 m2 až 102 m2 s balkonem či terasou. Dům se nachází v malebném a tichém prostředí mezi Podbabskými a Sedleckými skalami s velkým množstvím jak turistických tras, tak cyklotras. Vlakové spojení do centra Prahy jen 12 minut, pouhých pár minut autem či MHD do Dejvic k metru A.

We are offering pleasant and cosy living in a newly developed Sedlec Residence. These are sunny spacious 2+kk up to 4+kk apartments with a total area starting at 56 m2 up to 102 m2 with balcony or a terrace. The building is located in a picturesque environment between the Polabské and Sedlecké cliffs with a large number of tourist and bike paths. Train connection to downtown Prague is just 12 minutes, only a couple of minutes by car or PT to Dejvice metro line A.

Cena od 3.300.000 Kč

Prices start at CZK 3,300,000

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Reality Express, Václavské nám. 56, Praha 1 – Nové Město PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

93


PRODEJ

PODNIKATELSKY ÚSPĚŠNÝ HOTEL V KRKONOŠÍCH

KRKONOŠE

Velmi zajímavý hotel – pension velmi dobře provozovaný a podnikatelsky úspěšný. Nachází se 8 km od centra Janských Lázní. Celé údolí má charakter klidnější lokality v krásné přírodě Krkonošského Národního Parku se zaměřením v letních měsících na turistiku a cykloturistiku a v zimních měsících na sjezdové lyžování a běžky. Very interesting hotel - very well run pension and business success. Situated only 8 km from the center of Jánské Lázně. The entire valley has a character of quiet location in the beautiful countryside of Krkonoše National Park, with a focus in the summer months for hiking and biking and in the winter months, downhill skiing and cross country skiing.


PRODEJ

PRAHA 9

KRÁSNÝ RODINNÝ DŮM 4+1/T/G

260 m2


PRODEJ

PENZION SE STYLOVOU RESTAURACÍ

PRAHA

Nabízíme k prodeji velmi pěkný penzion s krásnou zavedenou italskou restaurací a pizzerií. Gastronomické zařízení je moderní a odpovídá všem standardům HCCP. Penzion má pět dvou a třílůžkových pokojů s balkonem a jeden exkluzivní apartmán. Mimořádná investice.

A very nice guest house with beautiful & established Italian restaurant and pizzeria for sale. Gastronomic equipment is modern and complies with all HACCP standards. Guesthouse has five double and triple rooms with balcony and one exclusive suite. Excellent investment.


3URGHM_3UDKD_6WDUp0ęVWR_P_FHQDQDY\çiGiQt_SULFHXSRQUHTXHVW 3HQWKRXVHNNWHUDVDNUENOLPDWL]DFHV\VWpPLQWHOLJHQWQtGRPiFQRVWL%WLFLQRNRXSHOQ\Y\EDYHQpVDQLWiUQtWHFKQLNRX .HUDPDJ&DWDODQRDREORçHQpSĨtURGQtPNDPHQHPNXFK\ĞVNiOLQND9DUHQQDVYHVWDYęQìPLVSRWĨHELĀL0LHOHYHVWDYęQpVNĨtĞę YNDçGpPtVWQRVWLJDUiçRYiSDUNRYDFtVWiQt([NOX]LYQtSHQWKRXVHVSURVWRUQRXWHUDVRXDQiGKHUQìPYìKOHGHPQD6WDUp0ęVWR YSDWĨHUH]LGHQFHYKLVWRULFNpPFHQWUXMHQSiUNURNģRG6WDURPęVWVNpKRQiPęVWt

3URNRPSOHWQtQDEtGNXQDYåWLYWH)RUFRPSOHWHSURSHUW\OLVWLQJSOHDVHYLVLW

98

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

VYRERGDZLOOLDPVFRP


6DOH_3UDKD_6WDUp0Ä&#x2122;VWR_P_SULFHXSRQUHTXHVW EHGURRPSHQWKRXVHWHUUDFHILUHSODFHDLUFRQGLWLRQLQJ%WLFLQRLQWHOOLJHQWKRPHV\VWHPEDWKURRPVHTXLSSHGZLWK.HUDPDJ &DWDODQRVDQLWDU\IL[WXUHVDQGOLQHGZLWKQDWXUDOVWRQH9DUHQQDNLWFKHQZLWK0LHOHDSSOLDQFHVEXLOWLQZDUGUREHVLQHDFKURRP JDUDJHSDUNLQJVSDFHV([FOXVLYHSHQWKRXVHZLWKDVSDFLRXVWHUUDFHDQGEHDXWLIXOYLHZVRIWKH2OG7RZQRQWKHWKIORRU RIDUHVLGHQFHLQWKHKLVWRULFFHQWHURI3UDJXHMXVWDIHZVWHSVIURPWKH2OG7RZQ6TXDUH

1D3HUÃ¥WìQÄ&#x2122;3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

99


3URGHM_3UDKD_+UDGĀDQ\_P_SR]HPHNP_FHQDQDY\çiGiQt_SULFHXSRQUHTXHVW 9LODNN]LPQt]DKUDGDSģYRGQtKLVWRULFNpSUYN\YH[WHULpUXLLQWHULpUXGYRXSRGODçQtFHQWUiOQtKDODVYDUKDQDPL]OHW]DKUDGD VHY]URVWOìPLVWURP\JDUiç3R]GQęVHFHVQtYLODSRVWDYHQiYOHWHFK²GOHQiYUKXDUFKLWHNWD$QWRQtQD+XOiQDDVRFKDĨH )UDQWLåND%tONDVLWXRYDQiYEOt]NRVWL/HWHQVNìFKVDGģ3UDçVNpKRKUDGX EHGURRPYLOODZLQWHUJDUGHQRULJLQDOKLVWRULFGHWDLOVSUHVHUYHGRQWKHH[WHULRUDVZHOODVWKHLQWHULRUPDMHVWLFWZROHYHOFHQWUDO KDOOZLWKDQRUJDQDGMDFHQWPDWXUHJDUGHQZLWKGHYHORSHGWUHHVJDUDJH$UW1RYHDXYLOODEXLOWLQ²DQGGHVLJQHGE\WKH UHQRZQHG&]HFKDUFKLWHFW$QWRQtQ+XOiNDQGVFXOSWRU)UDQWLåHN%tOHNORFDWHGQH[WWR/HWHQVNp6DG\3DUNDQGWKH3UDJXH&DVWOH

3URNRPSOHWQtQDEtGNXQDYåWLYWH)RUFRPSOHWHSURSHUW\OLVWLQJSOHDVHYLVLW

100

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

VYRERGDZLOOLDPVFRP


3URGHM_3UDKD_1RYp0Ä&#x2122;VWR_P_FHQDQDY\çiGiQt_SULFHXSRQUHTXHVW %\WNNWHUDVDEDONRQNOLPDWL]DFHGĨHYÄ&#x2122;QpSRGODK\1DGVWDQGDUGQtSRGNURYQtE\WVYHONRXWHUDVRXSĨtVWXSQRX]REìYDFtKRSRNRMH D]NRXSHOQ\VYHONRSORÃ¥QìPLDWHOLpURYìPLRNQ\DSRKOHGHPQD3HWĨtQ EHGURRPDSDUWPHQWWHUUDFHEDOFRQ\DLUFRQGLWLRQLQJZRRGHQIORRUV6W\OLVKSHQWKRXVHZLWKWHUUDFHDFFHVVLEOHIURPWKHOLYLQJ URRPDQGEDWKURRPZLWKODUJHVWXGLRZLQGRZVDQGYLHZRIWKH3HWĨtQ+LOO

1D3HUÃ¥WìQÄ&#x2122;3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

101


3URGHM_3UDKD_+DQVSDXOND_P_SR]HPHNP_FHQDQDY\çiGiQt_SULFHXSRQUHTXHVW 9LODWHUDVDNUE]LPQt]DKUDGDJDUiçSURYR]\YKRGQQpNUHNRQVWUXNFL3UYRUHSXEOLNRYiUHSUH]HQWDWLYQtYLOD]DVD]HQiYSUHVWLçQt UH]LGHQĀQtORNDOLWę+DQVSDXONDYKRGQiSURNOLGQpE\GOHQtVGRVWDWNHPVRXNURPtQHERUHSUH]HQWDWLYQtVtGOR EHGURRPYLOODWHUUDFHILUHSODFHJDUDJHIRUFDUVVXLWDEOHIRUUHFRQVWUXFWLRQCVUHSUHVHQWDWLYHYLOODVLWXDWHGLQ DSUHVWLJLRXVUHVLGHQWLDODUHDRI+DQVSDXONDJUHDWIRUDTXLHWOLYLQJZLWKSULYDF\RUUHSUHVHQWDWLYHVHDW

3URNRPSOHWQtQDEtGNXQDYåWLYWH)RUFRPSOHWHSURSHUW\OLVWLQJSOHDVHYLVLW

102

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

VYRERGDZLOOLDPVFRP


3URGHM_3UDKD_6WDWHQLFH_P_SR]HPHNP_.ฤ€ 9LODWHUDV\EDONRQ\NRXSHOQ\SURVWRUQรฌREรฌYDFtSRNRMMtGHOQDNYDOLWQtIUDQFRX]VNiRNQDGXERYpSDUNHW\GYRMJDUiรง0RGHUQt YLODYDWUDNWLYQtSฤจtURGQtORNDOLWฤ™VELRNRULGRUHPร”Qฤ™WLFNpKRSRWRNDVLWXRYDQiNPVHYHUR]iSDGQฤ™RG3UDK\PLQXWRGOHWLรฅWฤ™ DPH]LQiURGQtFKรฅNROQD3UD]HD EHGURRPYLOODWHUUDFHVEDOFRQLHVEDWKURRPVVSDFLRXVOLYLQJURRPGLQLQJURRPTXDOLW\)UHQFKZLQGRZVRDNIORRUVFDU JDUDJH&RQWHPSRUDU\YLOODORFDWHGLQDEHDXWLIXOO\ODQGVFDSHGSDUNOLNHVHWWLQJLQWKHSLFWXUHVTXHร”Qฤ™WLFNรฌ9DOOH\MXVWNPIURP 3UDJXHDQGOHVVWKDQDPLQXWHGULYHWRWKHDLUSRUWDQGWKHLQWHUQDWLRQDOVFKRROVLQ3UDJXHDQG

1D3HUรฅWรฌQฤ™3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

103


3URGHM_3UDKD_6PtFKRY_P_FHQDQDY\çiGiQt_SULFHXSRQUHTXHVW %\WVWĨHåQtWHUDVDYĀHWQęYHåNHUpKRY\EDYHQtåDWQDNRXSHOQ\GHVLJQRYìQiE\WHNNXFK\ĞVNpVSRWĨHELĀH0LHOHJDUiçRYpSDUNRYDFt VWiQt1RYìDWHOLpUYHVW\OXNODVLFNìFKQHZ\RUVNìFKORIWģVYìKOHG\QD~GROt9OWDY\9\åHKUDG3RGROt'tYĀt+UDG\D3UDçVNìKUDGYDSDWĨH NRPSOHWQę]UHNRQVWUXRYDQpLQGXVWULiOQtEXGRY\VYìUD]QRXDUFKLWHNWXURX EHGURRPDSDUWPHQWURRIWHUUDFHSULFHLQFOXGHVIXUQLWXUHDQGHTXLSPHQWZDONLQFORVHWEDWKURRPVGHVLJQIXUQLWXUH0LHOHNLWFKHQ DSSOLDQFHVJDUDJHSDUNLQJVSDFH1HZVWXGLRLQWKHVW\OHRIFODVVLFDO1HZ<RUNORIWVZLWKEHDXWLIXOYLHZVRIWKHYDOOH\RIWKH9OWDYD5LYHU DQG9\åHKUDG3RGROt'tYĀtKUDG\&DVWOHVDQGWKH3UDJXH&DVWOHRQWKHWKDQGIORRURIDFRPSOHWHO\UHQRYDWHGLQGXVWULDOEXLOGLQJZLWK GLVWLQFWLYHDUFKLWHFWXUH

3URNRPSOHWQtQDEtGNXQDYåWLYWH)RUFRPSOHWHSURSHUW\OLVWLQJSOHDVHYLVLW

104

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

VYRERGDZLOOLDPVFRP


3URGHM_3UDKDYìFKRG_.ĨtçNRYìÔMH]GHF_P_]DKUDGDP_.Ā 5'NNWHUDV\YåHFKQ\RE\WQpPtVWQRVWLVLWXRYiQ\QDMLKVIUDQFRX]VNìPLRNQ\YHGRXFtPLSĨHVWHUDVXQD]DKUDGX)XQNFLRQDOLVWLFNi GĨHYRVWDYEDRGVWXGLD2OJRM&KRUFKRMQDNUDMLSRNOLGQpYHVQLFHY]GiOHQpPLQXWMt]G\DXWHPRGFHQWUD3UDK\ EHGURRPKRXVHWHUUDFHVOLYLQJTXDUWHUVRIWKHKRXVHRULHQWHGWRZDUGVWKHVRXWKZLWK)UHQFKGRRUVRSHQLQJRQWRDZRRGWHUUDFH DQGJDUGHQ)XQFWLRQDOLVWZRRGKRXVHE\WKHSUHVWLJLRXV2OJRM&KRUFKRMVWXGLRORFDWHGRQWKHHGJHRIDSHDFHIXOYLOODJHDPLQXWHGULYH IURPWKHFHQWHURI3UDJXH

1D3HUåWìQę3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

105


3URGHM_3UDKD_0DOi6WUDQD_P_FHQDQDY\çiGiQt_SULFHXSRQUHTXHVW %\WNNYìKOHGQD3UDçVNìKUDGQRYìQiE\WHN$UPDQLSRGODKD9LHQQHVH&URVVSOQęY\EDYHQiQRYiNXFK\Ğ6LHPDWLFD0LHOHVSUFKD SDUQtER[-DFX]]L2PHJD3LQLQIDULQDDXGLRYL]XiOQtV\VWpP/2(:(/X[XVQę]UHNRQVWUXRYDQpQDGVWDQGDUGQę]DĨt]HQpVWXGLRVYìKOHGHP QD3UDçVNìKUDGYSUHVWLçQtORNDOLWę0DOp6WUDQ\ 6WXGLRDSDUWPHQWYLHZVRIWKH3UDJXHFDVWOHQHZ$UPDQLIXUQLWXUH9LHQQHVH&URVVRDNIORRUQHZIXOO\ILWWHGNLWFKHQE\6LHPDWLFDQG 0LHOH-DFX]]L2PHJD3LQLQIDULQDVKRZHUVWHDPER[/2(:(DXGLRYLVXDOV\VWHP:HOOUHQRYDWHGOX[XULRXVO\IXUQLVKHGVWXGLR DSDUWPHQWZLWKYLHZVRIWKH3UDJXH&DVWOHLQWKHSUHVWLJLRXVDUHDRI0DOi6WUDQD

3URNRPSOHWQtQDEtGNXQDYåWLYWH)RUFRPSOHWHSURSHUW\OLVWLQJSOHDVHYLVLW

106

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

VYRERGDZLOOLDPVFRP


3URGHM_3UDKD_9RNRYLFH_P_.ฤ€ 9LODNNWHUDV\NOLPDWL]DFHรฅDWQ\PQRรงVWYt~ORรงQpKRSURVWRUXGฤจHYฤ™QpSRGODK\IUDQFRX]VNiRNQDJDUiรงRYiSDUNRYDFtVWiQt 6DPRVWDWQฤ™VWRMtFtWฤจtSRGODรงQtYLOD]DVD]HQiGRMHGQRWQpKRXUEDQLVWLFNpKRNRPSOH[XVWHQLVRYรฌPLNXUW\DUHOD[FHQWUHPQDMLรงQtPVYDKX PH]LYLORYRX]iVWDYERXDSฤจtURGQtFKUiQฤ™QRXREODVWtY3UD]H EHGURRPYLOODWHUUDFHVDLUFRQGLWLRQLQJZDONLQFORVHWVDPSOHRIVWRUDJHVSDFHZRRGHQIORRUV)UHQFKZLQGRZVJDUDJH SDUNLQJVSDFHV)UHHVWDQGLQJWKUHHVWRUH\YLOODLQDXQLTXHXUEDQFRPSOH[ZLWKWHQQLVFRXUWVDQGDUHOD[DWLRQFHQWHUVLWXDWHGRQWKH VRXWKHUQKLOOEHWZHHQWKHRULJLQDOYLOODGHYHORSPHQWDQGDQDWXUDOSUHVHUYHLQ3UDJXH

1D3HUรฅWรฌQฤ™3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

107


Byt 3+kk, 76 + 7 m2, Praha 5 – Košíře, Linhartova | 5 200 000 Kč Moderní, vkusně zařízený byt s terasou situovaný ve 2. NP v klidné vilové čtvrti Cibulka. Plně vybavená kuchyň Poggenpohl, komora, kvalitní materiály, parkety, vestavěné skříně, 1 garážové parkovací místo, sklep. Škola a školka v bezprostřední blízkosti, autobusová zastávka v pěším dosahu, výborná dostupnost do centra. Modern partially furnished two-bedroom apartment with terrace situated on the 1st floor of building located in a quiet villa neighborhood – Cibulka. Fully fitted open kitchen by Poggenpohl, storage room, quality material, parquets, built-in wardrobes, 1 garage parking space, cellar. Primary school and kinder garden situated close to the building, bus stop within walking distance, good transport connection to the city center.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

108

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 2+kk, 55 + 17 m2, Praha 7 – Holešovice, Přístavní | 3 875 000 Kč Architektem designovaný byt řešený v industriálním stylu, s velkou terasou orientovanou do vnitrobloku, situovaný v nejvyšším patře činžovního domu. Zajímavé řešení a moderní prvky, kuchyňské spotřebiče Siemens, dřevěné podlahy (bílý teak), dřevěný a cihlový obklad na stěnách, posuvné dveře z mléčného skla, vestavěné skříně a dostatek úložných prostor, bezpečnostní dveře a fólie. Veškerá občanská vybavenost v místě, zastávky tramvaje 2 minuty chůze. Architect designed one-bedroom flat with industrial features, large inner courtyard terrace, situated on the 6th floor of residential building. Modern and interesting features, Siemens appliances in the kitchen, wooden floors, wooden and brick tiles on the walls, glass sliding doors, built-in wardrobes and ample of storage space, security entry door. Public amenities close by, 2 minute walk to tram stops.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

109


Byt 2+kk, 40 m2, Praha 6 – Dejvice, Zikova | 2 899 000 Kč Světlý kompletně zrekonstruovaný byt ve 3. patře činžovní budovy, v blízkosti areálu ČVUT, 2 minuty chůze k zastávkám tramvaje a stanici metra. Jižní orientace, zachovány původní prvky interiéru, dřevěná podlaha, UPC, společné prostory ve velmi dobrém stavu, možnost pronájmu garážového stání. Klidná lokalita, skvělá dostupnost do centra. Bright, completely refurbished 3rd floor flat situated in a four-storey building, steps from ČVUT, 2 minute walk to tram stops and Dejvická metro station. South-facing orientation, original features preserved, wood floors, UPC, maintained common areas, parking space possible to rent. Quiet living, easy access to the city center.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

110

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

RD 4+kk, 215 + 20 m2, zahrada 455 m2, Praha – západ, Horoměřice | 9 400 000 Kč Moderní dvoupodlažní rodinný dům s dvojgaráží a udržovaným pozemkem situovaný na okraji rezidenční zástavby. Terasa, 2 koupelny, dostatek úložných prostor v podkroví, dřevěné podlahy, podlahové vytápění, tvrzená protihluková a velkoformátová okna. V obci veškerá občanská vybavenost, dobré spojení do centra, MHD ke stanici metra Dejvická. Modern two-storey family house with a maintained garden and a double garage situated on the edge of residential area of Horoměřice village. Terrace, 2 bathrooms, storage space in the attic, wooden floors, underfloor heating, sound-proof large format windows. All public amenities in the village, easy access to the city center, bus lines to Dejvická metro station.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

111


4kf:dWTW`]k

Moderní, světlý byt ve 2. patře v jedné z nejprestižnějších rezidencí v Praze. Nachází se v blízkém dosahu obchodního centra Anděl (5 minut) a parku Landronka. Krásný je výhled, klid a terasa bytu. Byt je kompletně luxusně zařízený, kuchyňská linka Miele, obývací pokoj s jídelním prostorem, italskou sedací soupravou a televizí Lowe, ložnice a unikátní koupelna v leštěném mramoru s vanou, bidetem a WC, šatna, chodba s vestavěnými skříněmi. Pračka, myčka Miele, parkety Wenge, satelitní připojení, internet, bezpečnostní 10cm dveře. V rezidenci se nachází velký bazén, squash kurt, fitness a sauna. Ostraha 24 hodin.

This is a modern and bright apartment on the 2nd floor in one of the most prestigious residences in Prague. It is located near the shopping centre Anděl (5 mins) and the Landronka Park. It offers a gorgeous view, serenity and terrace. Apartment is fully furnished with luxurious Miele kitchen cabinets, Wenge parquets, satellite connection, internet, 10 cm security doors. The residence offers a large pool, squash court, fitness and sauna.. Security 24 hours.

Prodej / Sale

2 + kk

Bytový prostor / Apartment area

65 m2

Terasa / Terrace

12 m2

Garážové parkování / Parking place

1

Sklep / Basement

112

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

GARANTOVANÝ VÝNOS 275 000,- Kč/ Rok Cena / Price : 7.890.000 Kč / EUR 326.000 e-mail: properties@walterandsons.cz

9m

2

tel.: +420 777 716 569


4kf4WdfdS_]S

Moderní mezonetový byt ve 4. a 5. nadzemním patře. Prestižní lokalita v sousedství parku Bertramka, v blízkém dosahu obchodního centra Anděl (5 minut tramvaje a metro). Možnost garážového stání v hotelu Movenpick. V dolním patře se nachází plně vybavený obývací prostor s integrovanou kuchyní včetně lávového grilu a barového pultu, jídelní kout. Dále plně vybavený pokoj pro hosty včetně koupelny se sprchovým koutem a WC, pracovna, špajz, terasa s pergolou. V horním patře se nachází ložnice se šatnou, koupelna s WC, komora a balkon. Modern duplex apartment on the 4th and 5th floor. Prestigious locality in the neighbourhood of the Bertramka Park, close vicinity of the Anděl Shopping Centre (5 minutes to tram and underground). Possibility of garage stand at Hotel Mövenpick. The lower floor has a fully furnished living room with an integrated kitchen including a lava grill and a bar, dining corner. Furthermore a fully furnished room for guests including a bath with a shower and WC, office, cubicle, terrace with pergola. The upper floor has a bedroom with a walk-in closet, bathroom with WC, cubicle and balcony.

Prodej / Sale

4 + kk

Celková plocha / Total area

130 m2

Terasa / Terrace Balkon / Balcony

Cena / Price : 7.800.000 CZK / EUR 312.000

2

e-mail: properties@walterandsons.cz

2

tel.: +420 777 716 569

9m 6m

PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

113


;`hWef_W`f5[`lah`ƒVg_

Nabízíme vám činžovní dům nebo sídlo společnosti v klidné lokalitě Prahy 4 určená k výstavbě na vlastním pozemku se stavebním povolením a projektem. Projekt je navržen pro možnost vybudování 4 bytů se samostatnými vchody pro každý z nich, s balkóny a terasami. K dispozici jsou možnosti vybudovt byty: 3+kk, 3+kk, 5+kk, 5+1, popřípadě upravit dle vlastních požadavků a potřeb. Možnost i zřízení dvougeneračního bydlení. Pro každý byt jsou k dispozici 2 garážová místa v garažích umístěných v suterénu domu. Výborná dostupnost na dálnici D1 a Jižní spojku. Občanská vybavenost školky, školy, obchodní centrum Chodov, Fakultní Thomayerova nemocnice a Krčský lesopark v dosahu 5 minut. Možnost využít projekt samostatně i jako kanceláře pro sídlo firmy s 8 parkovacími místy v garažích a dalších na vlastním pozemku. We are offering for sale an apartment building or company headquarters in a quiet locality of Prague 4 intended for development on own property with a building permit and project. The project is designed for the option to develop 4 apartments with separate entrances for each, with balconies and terraces. There is an option to build apartments: 3+kk, 3+kk, 5+kk, 5+1, or possibly make modifications according to own needs and requirements. Another option is to develop a two generation home. Each apartment is entitled to 2 garage spots in garages located in the building’s basements. Excellent accessibility from D1 and Jižní Spojka (Ring Road South). Civic amenities schools, kindergartens, shopping centre Chodov, Thomayer’s Faculty Hospital and Forest Park Krč are within 5 minutes. It is possible to utilize the project individually or as offices for company headquarters with 8 parking spaces in the garages and others on own property.

1. PP garáže / Parking places

8

1. NP / 1 floor

3 + kk - 71,3 m2

1. NP / 1st floor

3 + kk - 71,3 m2

2. NP / 2st floor

5 + kk - 142,3 m2

3. NP / 3st floor

5 + 1 - 142,7 m2

Celková užitná plocha / Total area

675 m2

Cena / Price : informace v kanceláři / info in office

Garážové stání 8x / Garage spaces 8x

71,3 m2

e-mail: properties@walterandsons.cz

st

Pozemek / Property

114

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

567 m

2

tel.: +420 777 716 569


DaV[``ñVg_AdWUZah]S

Nabízíme vám 3-patrový řadový dům v prestižní lokalitě Prahy 6 – Ořechovka určený k rekonstrukci se stavebním povolením, projektem a studii k využití 4. podlaží. K domu jsou dvě zahrady s dobrou možností využití pro klidný odpočinek a vybudování japonské zahrady. V suterénu se nachází relaxační a odpočinková zóna – sauna a fitness. Dobrá dostupnost do centra, na letiště i do historického centra – Pražský hrad cca 5 minut chůze. Občasnká vybavenost – školky, školy i Vojenská fakultní nemocnice – vše v dosahu 5 minut.

We are offering a 3 level townhouse in a prestigious Prague 6 – Ořechovka locality ready for renovation with a building permit, project and a study for use of 4th level. The home has two gardens offering good opportunity for quiet rest and development in a Japanese garden. The basement has a rest and relaxation zone – sauna and fitness. Good accessibility to downtown, airport and to the historic city centre – Prague Castle is about 5 minutes walking distance. Civic amenities – school, kindergarten and the Vojenská Fakultní Nemocnice (Central Military Hospital) – all within 5 minutes.

Prodej / Sale

6 + kk

Obytná plocha / Living area

198 m2

Sklep / Basement Pozemek / Lot

2

Cena / Price : 17.000.000 CZK e-mail: properties@walterandsons.cz

66 m

2

tel.: +420 777 716 569

296 m

PRODEJ SALES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

115


;`hWef[U`ƒbdƒ^Wl[faefÁbgV`ƒ`WTkfahñbdaefad

Mimořádná investiční nabídka půdního prostoru v prestižní lokalitě přímo s výhledem do Havlíčkových sadů a na celou Prahu. Možnost vybudování několika půdních mezonetových bytů s terasami. Možnost zvětšení stavající plochy až na cca 350 m2. Dům i společné prostory jsou v krásném stavu. Lokalita domu se nachází přímo u vstupu do parku Havlíčkovy sady. Výborná dostupnost – metro, tramvaj, školy, školky, nemocnice, soukromé kliniky, obchody.

This is an exceptional investment opportunity of an attic in prestigious locality directly overlooking Havlíčkovy Sady and the entire Prague. Opportunity to build several duplex apartments with terraces. Opportunity to extend the existing area to approx. 350 m2. The building and the common areas are beautiful. The building is directly next to the entrance to the Havličkovy Sady Park. Excellent accessibility – metro, tram, schools, kindergartens, private clinics, stores.

Cena / Price : 3.800.000 CZK / EUR 152.000 Plocha / Area

210 m2

e-mail: properties@walterandsons.cz

Využitelná plocha / Total area

350 m2

tel.: +420 777 716 569

116

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES


?aVWd`ƒSV_[`[efdSf[h`ƒTgVahS

Velmi moderní a reprezentativní administrativní budova s hi-tech prvky, vlastním pozemkem o celkové výměře 1000 m2 a s užitnou plochou kanceláří 380m2. Kanceláře jsou plně vybaveny recepcí a nábytkem na míru, s dvemi zasedacími místnostmi a školícím prostorem a samostatnými kancelářemi. Dále je vybavena klimatizací, zabezpečovacím systémem a system Inteligent Home, vlastním parkovištěm pro 15 vozů.

Very modern and representational office building with hi-tech elements, own 1000 m2 property and 380 m2 office area. Offices are fully furnished with reception and custom made furniture, with two conference rooms and a training area and separate offices. Furthermore it offers air conditioning, security system and Intelligent Home System, own parking for 15 cars.

2

kanceláře / Offices

380 m

Pozemek / Property

1000 m2

Vlastní parking / Own parking

15 aut/ cars

Pronájem / Lease : 9 EUR / m2 Prodej / Sale : 14.900.000 CZK / EUR 596.000 e-mail: properties@walterandsons.cz tel.: +420 777 716 569

PRONÁJEM LEASE

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

117


Heleny Malířové, Praha 6 - Břevnov

Impozantní, světlý byt, který se nachází ve 4. patře rekonstruované budovy v příjemné lokalitě Prahy 6 – Břevnov. Byt o rozloze 120 m2 je nezařízený, klimatizovaný a skládá se z obývacího pokoje, plně vybavené kuchyně, 2 ložnic, koupelny a extra toalety. K bytu dále náleží střešní terasa s pěkným posezením a parkovací stání, které je již zahrnuto v ceně nájmu. Klidné bydlení s dobrou dopravní dostupností do centra i do mezinárodních škol. Impressive, bright apartment located on the 4th floor of a reconstructed building in a beautiful part of Prague 6 - Břevnov. The apartment with total floor size 120 sqm is unfurnished, air-conditioned and comprises living room, fully equipped kitchen, 2 bedrooms, bathroom and extra toilet. There are also a roof terrace with a nice sitting area and garage parking space, which is already included in the rent. Cosy living with good access to the city centre and to international schools.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 35 000 CZK

118

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


U Lužického semináře, Praha 1 - Malá Strana

Reprezentativní moderně zařízený byt v prestižní části Prahy 1 – Malá Strana. Byt (155 m2) nabízí k užívání obývací pokoj s plynovým krbem, plně vybavený kuchyňský kout s jídelní částí, ložnici, druhá ložnice možná na galerii, koupelnu se sprchovým koutem a vanou, pracovní část a šatnu. Z bytu je neodolatelný výhled na Karlův most, Pražský hrad a Petřín. Atraktivní bydlení s výbornou dostupností do centra. Representative modern furnished apartment is located in a prestigious part of Prague 1 – Malá Strana. The apartment (155 sqm) offers to use living room with gas fireplace, fully equipped kitchen corner with dining area, bedroom, bathroom with shower and bathtub, work area and cloakroom, there is a possibility to use gallery as a 2nd bedroom. The apartment has irresistible view of the Charles Bridge, Prague Castle and Petřín Hill. Attractive living with excellent access to the city centre.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 2 500 EUR LEXXUS LEXXU LEXX EXXUS XXUS XUS USS a.s., a.s. aa.s a.s.,., Mill Millennium M Mille Millen Miillen lenn enni nniu nium um mP Pl Plaza, V Celnici ln niiicccii 1 n nic nici 10 10, 110 00 Praha 1 e-mail: tel.: el.:.: +420 +42 420 20 0 221 2 22 21 11 111 11 11 1 922, 92 9 922 22, 2,, www.lexxusnorton.cz, w ww www ww.le ww.l w.lex lexx exxu xxus xusn usno sno nort e e-m ee-ma -m -m info@lexxusnorton.cz


Smetanovo nábřeží, Praha 1 - Staré Město

Unikátní mezonetový byt situovaný ve 2. patře domu s výtahem v atraktivní lokalitě Prahy 1 – Staré Město. Byt o rozloze 130 m2 je zařízený stylovým nábytkem a skládá se z obývacího pokoje, kde se nachází krb a knihovna, plně vybavené kuchyně, 2 ložnic, 2 koupelen a šatny. Vysoké stropy, velká okna. Možnost posezení na dvoře s fontánou. Reprezentativní bydlení v centru města v blízkosti Karlova mostu. Unique duplex apartment situated on the 2nd floor with lift in an attractive location Prague 1 – Staré Město. The apartment with total floor size 130 sqm is furnished with stylish furniture and comprises living room with fireplace and library, fully equipped kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms and cloakroom. In the apartment there are high ceilings and large windows. Representative living in the city centre close to the Charles Bridge.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 32 000 CZK

120

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

LEXXUS LEXXU LEXX EXXUS XXUS XUS USS a.s. a.s., a.s aa.s.,., Mill Millennium M Mille Mi Millen illen lenn enni nniu nium um mP Pl Plaza, V Celnici ln niiicccii 1 n nic nici 10 10, 110 00 Praha 1 e-mail: tel.: el.:.: +420 +42 420 20 0 22 221 2 21 1 11 111 111 1 922, 9 922 92 22, 2,, www.lexxusnorton.cz, ww w www ww.le ww.l w.lex lexx exxu xxus xusn usno sno nort e e-m ee-ma -m -m info@lexxusnorton.cz


Na Hřebenech II, Praha 4 - Podolí

Luxusní, plně zařízený a velmi prostorný penthouse v bytovém komplexu s ostrahou v klidné rezidenční čtvrti Podolí. Byt tvoří 3 ložnice a pracovna, 2 koupelny, technická místnost a šatna. Z rozlehlého obývacího pokoje a jídelny je panoramatický výhled na celou Prahu a Pražský Hrad, a prosklený výstup na terasu 170 m2, která je koncipována jako zahrada. Byt je vybaven klimatizací. K bytu dále náleží 2 parkovací stání v garáži a sklep. Atraktivní bydlení v krásné lokalitě pro náročné klienty s výbornou dostupností do centra a do Mezinárodních škol. V bezprostřední blízkosti lesopark, sportoviště a nákupní centrum Arkády Pankrác. Exclusive, fully furnished, spacious penthouse in residential complex with reception and security situated in a quiet residential area of Prague 4 Podolí. This desirable apartment comprises of 3 bedrooms, study, 2 bathrooms, cloak-room, spacious living room and dinning room offers breathtaking view over entire historical Prague and Prague Castle. There is also entrance on the terrace 170 sqm , designed as a garden. The whole apartment is air-conditioned. There are 2 garage places and cellar. An attractive living in a charming location for ambitious clients with very good transport downtown and to the international schools in Prague 4. Park, sport facilities and shopping centre minutes from the complex.

Měsíční nájem: Info v RK / Monthly rent: Info upon request LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


3URQiMHP_9HVPHĀNiFK_1RYp0ęVWR_3UDKD_P_.ĀPęVtF 32'.5291Ì0(=21(7NNVDXQDWHUDVDNRXSHOQ\åDWQDNOLPDWL]DFHGĨHYęQpSRGODK\YHVWDYęQpVNĨtQęD~ORçQpSURVWRU\ EH]SHĀQRVWQtGYHĨHFHQWUiOQtY\StQDĀDODUP0RGHUQtE\WQDYUçHQìDUFKLWHNWRQLFNìPVWXGLHP'RQOLFYHSDWĨHĀiVWHĀQę ]UHNRQVWUXRYDQpKRĀLQçRYQtKRGRPXEH]YìWDKXYDWUDNWLYQtORNDOLWęGRVORYDSiUNURNģRG9iFODYVNpKRQiPęVWtVU\FKOìPSĨtVWXSHP NHYåHPWĨHPWUDViPSUDçVNpKRPHWUD 63/,7/(9(/$77,&$3$570(17VDXQDWHUUDFHEHGURRPVEDWKURRPVZDONLQFORVHWDLUFRQGLWLRQLQJZRRGIORRUVEXLOWLQZDUGUREHV DQGVWRUDJHVHFXULW\GRRUFHQWUDOVZLWFKDODUP)RXUWKIORRUDSDUWPHQWERDVWLQJDWDVWHIXOO\GHVLJQHGLQWHULRUE\'RQOLFVWXGLRLQDSDUWO\ UHFRQVWUXFWHGEXLOGLQJZLWKRXWDOLIW$WWUDFWLYHO\ORFDWHGMXVWDPLQXWHZDONIURP:HQFHVODV6TXDUHZLWKLPPHGLDWHDFFHVVWRDOOWKUHH 3UDJXHPHWUROLQHV

122

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES


3URQiMHP_/i]HฤžVNi_0DOi6WUDQD_3UDKD_P_.ฤ€Pฤ™VtF 5(.21675829$1รซ0(=21(7NNNOLPDWL]DFHYKRUQtPSDWฤจHNRXSHOQ\รฅDWQDJDOHULHORรงQLFH~ORรงQรฌSURVWRUH[WUD:& PDViรงQtYDQDGฤจHYฤ™QpWUiP\SDUNHW\GRPiFtYLGHRWHOHIRQDODUPVDWHOLWDLQWHUQHWยฒ83&EH]SHฤ€QRVWQtGYHฤจHYรฌWDK3DUNRYiQtYJDUiรงL 6Yฤ™WOรฌSURVWRUQรฌE\WYHDSDWฤจHNRPSOHWQฤ™UHQRYRYDQpKREDURNQtKRSDOiFHQD0DOp6WUDQฤ™YEOt]NRVWL.DUORYDPRVWX %('5220$77,&'83/(;XSVWDLUVDLUFRQGLWLRQLQJEDWKURRPVZDONLQFORVHWJDOOHU\UGEHGURRPVWRUDJHH[WUDWRLOHWV PDVVDJHEDWKWXEH[SRVHGEHDPFHLOLQJVDQGXSULJKWVSDUTXHWIORRUVYLGHRHQWU\SKRQHDODUP83&IRUVDWHOOLWHDQG,QWHUQHWVHFXULW\ GRRU*DUDJHSDUNLQJ6XQQ\DSDUWPHQWRQWKHUGDQGWKIORRUZLWKOLIWLQDFRPSOHWHO\UHQRYDWHG%DURTXHSDODFHLQWKHKHDUWRI0DOi 6WUDQDVWHSVIURPWKH&KDUOHV%ULGJHDQG.DPSD,VODQG

1D3HUรฅWรฌQฤ™3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

PRONรJEM LEASE

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

123


3URQiMHP_äOLNRYD_%ĨHYQRY_3UDKD_P_.ĀPęVtF %<76-,+2=É3$'1Ì7(5$628RPY\EDYHQiåDWQDGĨHYęQpSRGODK\PDUNì]DQDWHUDVHP\ĀNDPLNURYOQQiWURXEDDODUPVNOHS XSUDYHQìYQLWUREORNVGęWVNìPKĨLåWęPDPtVWHPQDJULORYiQtVDXQDYGRPę-HGQRJDUiçRYpVWiQtYEXGRYę%\WYSUYQtPSDWĨHQRYRVWDYE\ YNOLGQpĀiVWL3UDK\YSęåtPGRVDKX3UDçVNpKRKUDGXD%ĨHYQRYVNpKRNOiåWHUD $3$570(17:,7+$P6287+:(677(55$&(EHGURRPVHTXLSSHGZDONLQFORVHWZRRGIORRUVGLVKZDVKHUPLFURZDYHDZQLQJ DODUPFHOODUVDXQDLQWKHEXLOGLQJEHDXWLIXOO\ODQGVFDSHGFRXUW\DUGJDUGHQZLWKDFKLOGUHQ·VSOD\JURXQGDQGEDUEHFXHDUHD*DUDJHVSDFH )LUVWIORRUDSDUWPHQWLQDPRGHUQUHVLGHQWLDOEXLOGLQJLQDTXLHWQHLJKERUKRRGZLWKLQZDONLQJGLVWDQFHRIWKH3UDJXH&DVWOHDQG%ĨHYQRYVNì 0RQDVWHU\

3URNRPSOHWQtQDEtGNXQDYåWLYWH)RUFRPSOHWHSURSHUW\OLVWLQJSOHDVHYLVLW

124

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

VYRERGDZLOOLDPVFRP


3URQiMHP_.RGDĞVNi_9UåRYLFH_3UDKD_P_.ĀPęVtF '928Ô529Ċ29ë%<7WHUDV\NRXSHOQ\WRDOHWDSUiGHOQDYHONRSORåQiRNQDYHVWDYęQpVNĨtQęNUEGĨHYęQpSRGODK\ EH]SHĀQRVWQtGYHĨH]DEXGRYDQiVWURSQtVYtWLGODSUDĀNDNOLPDWL]DFHLQWHUQHWVDWHOLWYLGHRLQWHUFRPEH]SHĀQRVWQtNDPHU\YEXGRYę JDUiç'HVLJQRYìSRGNURYQtE\WYSDWĨHNRPSOHWQęUHQRYRYDQpKRĀLQçRYQtKRGRPXVYìWDKHPX+HUROGRYìFKVDGģQHGDOHNRVWDQLFH PHWUD1iPęVWt0tUX %('522063/,7/(9(/$3$570(17WHUUDFHVHQVXLWHEDWKURRPVWRLOHWODXQGU\IORRUWRFHLOLQJZLQGRZVEXLOWLQZDUGUREHV ILUHSODFHZRRGIORRUVVHFXULW\GRRUUHFHVVHGOLJKWLQJZDVKHUDLUFRQGLWLRQLQJ,QWHUQHWVDWHOOLWHYLGHRHQWU\SKRQHVHFXULW\FDPHUDV LQWKHEXLOGLQJJDUDJH6W\OLVKO\GHVLJQHGWKIORRUDSDUWPHQWLQDIXOO\UHQRYDWHGKLVWRULFEXLOGLQJZLWKOLIWFORVHWR+HUROGRY\6DG\3DUN 6WHSVIURPWUDPDQGEXVVWRSVWRSVWR1iPęVWt0tUXPHWURVWDWLRQ

1D3HUåWìQę3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

PRONÁJEM LEASE

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

125


3URQiMHP_3LWWHURYD_æLçNRY_3UDKD_P_.ĀPęVtF /8;861Ì%<7..WHUDVDPYHVWDYęQpVNĨtQęSUiGHOQtNRPRUDNOLPDWL]DFHYHONRSORåQiRNQDYHQNRYQtHOHNWULFNpçDOX]LHUROHW\ GĨHYęQpSRGODK\EH]SHĀQRVWQtGYHĨHSUDĀNDVXåLĀND79YLGHRWHOHIRQVNOHSP'YDYìWDK\FHQWUiOQtUHFHSFHSDUNRYDFtVWiQt YREMHNWX=DĨt]HQìE\WYHSDWĨHYęçHYQRYpPUH]LGHQĀQtPSURMHNWXVGęWVNìPLKĨLåWLDSDUNRYRX~SUDYRXYHYQLWUREORNX3URMHNWMH VLWXRYiQYWęVQpEOt]NRVWLSDUNX3DUXNiĨNDVGREURXGRVWXSQRVWtGRFHQWUD +,*+48$/,7<%('5220$3$570(17PWHUUDFHEXLOWLQZDUGUREHVODXQGU\URRPDLUFRQGLWLRQLQJIORRUWRFHLOLQJZLQGRZVRXWGRRU HOHFWULFEOLQGVZRRGIORRUVVHFXULW\GRRUZDVKHUGU\HU79YLGHRHQWU\SKRQHPFHOODU7ZROLIWVFHQWUDOUHFHSWLRQRQVLWHSDUNLQJ)XUQLVKHG WKIORRUDSDUWPHQWLQDPXOWLVWRUH\WRZHULQDQHZUHVLGHQWLDOSURMHFWZLWKDSDUNOLNHFRXUW\DUGDQGFKLOGUHQ·VSOD\JURXQGVFORVHWRWKH 3DUXNiĨNDSDUNZLWKTXLFNFRQQHFWLRQVWRWKHFHQWHU

126

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES


3URQiMHP_9RMWęåVNi_1RYp0ęVWR_3UDKD_P_.ĀPęVtF 129ą=5(.21675829$1ë0(=21(729ë%<7WHUDVDPNOLPDWL]DFHGĨHYęQpSRGODK\NREHUFHEH]SHĀQRVWQtGYHĨHP\ĀND PLNURYOQQiWURXEDGHåĢRYiVSUFKRYiKODYLFHYLGHRWHOHIRQVDWHOLWDODUP.YDOLWQtSRGNURYQtE\WYSDWĨHĀiVWHĀQęUHQRYRYDQpKR NODVLFNpKRĀLQçRYQtKRGRPXVYìWDKHPYNOLGQpXOLFLYWęVQpEOt]NRVWLQiEĨHçt9OWDY\D1iURGQtKRGLYDGOD 1(:/<5(&216758&7('63/,7/(9(/$3$570(17PWHUUDFHEHGURRPVDLUFRQGLWLRQLQJZRRGIORRUVFDUSHWVVHFXULW\GRRU GLVKZDVKHUPLFURZDYHUDLQVKRZHUKHDGYLGHRHQWU\SKRQHVDWHOOLWHDODUP4XDOLW\DWWLFDSDUWPHQWRQWKHILIWKIORRUZLWKOLIWLQDSDUWO\UHVWRUHG ·VEXLOGLQJ&HQWUDOO\ORFDWHGPRPHQWVIURPWKH9OWDYDULYHUEDQNDQGWKH1DWLRQDO7KHDWHUZLWKIXOODPHQLWLHVLQWKHLPPHGLDWH QHLJKERUKRRG

1D3HUåWìQę3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

PRONÁJEM LEASE

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

127


3URQiMHP_8/XçLFNpKRVHPLQiĨH_0DOi6WUDQD_3UDKD_P_(85PęVtF /8;861Ì%<7NNRWHYĨHQiGLVSR]LFHGHVLJQRYiNRXSHOQDSUDFRYQtNRXWJDOHULHVPRçQRVWtORçQLFHåDWQDNOLPDWL]DFHGXERYp SRGODK\GĨHYęQpWUiP\YHVWDYęQiVNĨtĞRVYęWOHQpVFKRGLåWęWHOHIRQVDWHOLW:L)L-HGLQHĀQìVW\ORYęDUFKLWHNWRQLFN\ĨHåHQìSRGNURYQt E\WVNUiVQìPYìKOHGHPQD3UDçVNìKUDG9OWDYXD6WDUp0ęVWRYHSDWĨHKLVWRULFNpEXGRY\EH]YìWDKXYNOLGQpPDOHEQpXOLĀFHYHGRXFt SĨtPRNH.DUORYXPRVWX3iUNURNģRGĨHN\9RMDQRYìFKVDGģDPHWUD0DORVWUDQVNi +,*+48$/,7<%('5220$3$570(17RSHQOD\RXWGHVLJQEDWKURRPZRUNFRUQHUVHFRQGEHGURRPSRVVLEOHRQWKHJDOOHU\ZDONLQFORVHW DLUFRQGLWLRQLQJRDNIORRUVZRRGEHDPVOLWVWDLUZD\WHOHSKRQHVDWHOOLWH:L)L8QLTXHDUFKLWHFWGHVLJQHGDWWLFDSDUWPHQWZLWKYLHZVRI WKH3UDJXH&DVWOHWKH9OWDYDULYHU&KDUOHV%ULGJHDQG2OG7RZQQGIORRUQROLIWLQDQKLVWRULFEXLOGLQJLQDFREEOHVWRQHVWUHHWVWHSVWRWKH URPDQWLF9RMDQRY\VDG\SDUNDQG0DORVWUDQVNiPHWURVWDWLRQDQGWUDPV

128

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES


3URQiMHP_3ODYHFNi_1RYp0ฤ™VWR_3UDKD_P_.ฤ€Pฤ™VtF .9$/,71รŒ0(=21(729รซ%<7WHUDVDPNRXSHOQ\NUEY\EDYHQpรฅDWQ\YHVWDYฤ™QpVNฤจtQฤ™EH]SHฤ€QRVWQtGYHฤจHSDUNHW\ ]DEXGRYDQiVYฤ™WODSUDฤ€NDVXรฅLฤ€NDYtฤจLYiYDQD79YLGHRWHOHIRQYรฌWDK3DUNRYDFtVWiQtYJDUiรงL9NXVQฤ™]Dฤจt]HQรฌUHNRQVWUXRYDQรฌE\W VNUiVQรฌPYรฌKOHGHPQD9\รฅHKUDGYQHMY\รฅรฅtPSDWฤจHฤ€LQรงRYQtKRGRPXYNOLGQpXOLFLXQiEฤจHรงt9OWDY\DVWDQLFHPHWUDQD3DODFNpKRQiPฤ™VWt +,*+48$/,7<63/,7/(9(/$3$570(17PWHUUDFHEHGURRPVEDWKURRPVILUHSODFHWZRHTXLSSHGZDONLQFORVHWVEXLOWLQZDUGUREHV VHFXULW\GRRUSDUTXHWIORRUVUHFHVVHGOLJKWLQJZDVKHUGU\HUZKLUOSRRO79YLGHRHQWU\SKRQHOLIW*DUDJHVSDFH5HQRYDWHGWDVWHIXOO\IXUQLVKHG WRSIORRUSHQWKRXVHZLWKDEHDXWLIXOYLHZRIWKH9\รฅHKUDG&DVWOHLQDTXLHWVWUHHWQHDUWKH9OWDYDHPEDQNPHQWDQGPHWURVWDWLRQDW3DODFNpKR 6TXDUH

1D3HUรฅWรฌQฤ™3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

PRONรJEM LEASE

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

129


3URQiMHP_.ĨLçtNRYD_.DUOtQ_3UDKD_P_.ĀPęVtF 129ą=5(.21675829$1ë0(=21(7NNEDONRQ\ORçQLFHNRXSHOQ\åDWQDNOLPDWL]DFHGĨHYęQpSRGODK\YHQNRYQtHOHNWULFNpUROHW\ FHQWUiOQtY\StQDĀVDQLWD9LOOHUR\ %RFKSUDĀNDELGHWRYiVSUåNDVSRWĨHELĀH0LHOHYLGHRWHOHIRQ79VDWHOLWDODUP9ìWDK.GLVSR]LFLVNOHS DSDUNRYDFtVWiQt1DGVWDQGDUGQt]DĨt]HQìSRGNURYQtE\WYSDWĨHSOQę]UHNRQVWUXRYDQpKLVWRULFNpEXGRY\YNOLGQpĀiVWL.DUOtQDSiUPLQXWRG VWDQLFHPHWUD.ĨLçtNRYD 1(:/<5(&216758&7('63/,7/(9(/$3$570(17EDOFRQLHVEHGURRPVEDWKURRPVZDONLQFORVHWDLUFRQGLWLRQLQJZRRGIORRUV RXWGRRUHOHFWULFEOLQGVFHQWUDOVZLWFK9LOOHUR\ %RFKIL[WXUHVZDVKHU0LHOHDSSOLDQFHVYLGHRHQWU\SKRQH79VDWHOOLWHDODUP&HOODU SDUNLQJVSDFH)XUQLVKHGDWWLFDSDUWPHQWRQWKHWKIORRUZLWKOLIWLQDIXOO\UHIXUELVKHGKLVWRULFEXLOGLQJPLQXWHVIURP.ĨLçtNRYDPHWURDQG ZLWKLQZDONLQJGLVWDQFHRIWKHFLW\FHQWHU

130

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES


3URQiMHP_1DG~GROtP_+RGNRYLฤ€N\_3UDKD_P_.ฤ€Pฤ™VtF $75$.7,91รŒ)81.&,21$/,67,&.ร‰9,/$NNORรงQLFHNRXSHOQ\NUESฤฃYRGQtGฤจHYฤ™QpVFKRGLรฅWฤ™GฤจHYฤ™QpSRGODK\EH]SHฤ€QRVWQt GYHฤจHEH]SHฤ€QRVWQtIyOLHQDRNQHFKEH]SHฤ€QRVWQtรงDOX]LHP\ฤ€NDPLNURYOQQiWURXEDVXรฅLฤ€NDDODUPSULYiWQtXSUDYHQi]DKUDGDRP *DUiรงSURGYDYR]\=UHNRQVWUXRYDQiYLOD]OHWYHYLORYpฤ€WYUWLYU\FKOpPGRVDKXEULWVNpPH]LQiURGQtรฅNRO\ 67811,1*)81&7,21$/,679,//$EHGURRPVEDWKURRPVILUHSODFHRULJLQDOZRRGVWDLUFDVHZRRGIORRUVVHFXULW\GRRUVDIHW\IRLOVRQDOO ZLQGRZVVHFXULW\EOLQGVGLVKZDVKHUPLFURZDYHGU\HUDODUPPSULYDWHJDUGHQ'RXEOHJDUDJHยทVYLOODUHIXUELVKHGWRDKLJKVWDQGDUG ORFDWHGLQDTXLHWUHVLGHQWLDODUHDFRQYHQLHQWWRWKH%ULWLVK,QWHUQDWLRQDO6FKRRORI3UDJXH

1D3HUรฅWรฌQฤ™3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

PRONรJEM LEASE

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

131


Byt 2+kk, 70 m2, Nusle – Praha 4, V luhu | 16 000 Kč / měsíčně Nápaditě zrekonstruovaný podkrovní byt ve 3. patře vily z r. 1935 v blízkosti business centra Pankrác, parku Jezerka a Vyšehradu. 1 ložnice s vybavenou šatnou, obývací pokoj s kuchyní, koupelna s WC, 2 komory, zachované původní prvky, nevšední materiály a řešení, parkety a teraco, pračka, myčka, WiFi. Bez výtahu. Reconstructed 3rd floor attic apartment in a 1935 villa in a quiet residential area convenient to Pankrác Business Center,Vyšehrad Castle and Jezerka Park. One bedroom, walk-in closet, living room with kitchen, shower bathroom with toilet, two storage rooms, preserved original details combined with fresh solutions, parquet and teracco floors, washer, dishwasher, WiFi. No lift.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

132

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 3+kk, 140 m2, Nové Město – Praha 1, Růžová | 25 000 Kč / měsíčně Zrekonstruovaný podkrovní designový byt ve 4. patře nerenovovaného činžovního domu bez výtahu pár minut chůze od Václavského náměstí. 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyní, 2 koupelny s WC, klimatizace, parkety, bezpečnostní dveře, vestavěné skříně, myčka, mikrovlnná trouba, alarm. Refurbished design attic apartment on the 4th floor of an unrenovated building with no lift, centrally located a short walk to Wenceslas Square. Two bedrooms, living room with kitchen, two bathrooms with toilet, air-conditioning, parquet floors, security entry door, built-in wardrobes, dishwasher, microwave, alarm.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

PRONÁJEM LEASE

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

133


Byt 2+kk, 55 m2, Nové Město – Praha 1, U Nemocenské pojišťovny | 16 000 Kč / měsíčně Nově zrekonstruovaný zařízený byt v 5. patře funkcionalistické budovy s výtahem u nábřeží Vltavy, pár minut chůze k MHD. 1 ložnice s velkými úložnými skříněmi, obývací pokoj s kuchyní, koupelna s vanou, WC, dřevěné podlahy, centrální topení, pračka, myčka, mikrovlnná trouba, TV, ADSL internet. Newly refurbished furnished apartment on the 5th floor of a Functionalist building with a lift, located steps from the Vltava riverbank, a short walk from trams, buses and metro. One bedroom with built-in wardrobes, living room with kitchen, bathroom with bath tub, separate toilet, wood floors, central heating, washer, dishwasher, microwave, TV, ADSL Internet.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

134

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 3+1, 100 m2, Smíchov – Praha 5, Libínská | 20 000 Kč / měsíčně Zařízený dvouúrovňový byt s balkonem ve 2. patře řadového domu v rezidenční lokalitě v blízkosti francouzského lycea a parku Ladronka, s rychlým spojením do centra. 2 ložnice, obývací pokoj, koupelna s masážní vanou, plně vybavená kuchyň, 2 WC, šatna, parkety, pračka, myčka, mikrovlnná trouba, internet, výtah. Parkování na ulici. Furnished 2nd floor split-level apartment with balcony in a row house in a green residential area, convenient to the French School and Ladronka Park, with easy access to the city center. Two bedrooms, living room, fully fitted kitchen, bathroom with massage tub, two toilets, walk-in closet, parquet floors, washer, dishwasher, microwave, Internet, lift. Easy parking on the street.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

PRONÁJEM LEASE

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

135


Byt 3+kk, 86 m2, Dolní Měcholupy – Praha 10, Na návsi | 15 000 Kč / měsíčně Zařízený byt se zahrádkou (77 m2) a terasou (22 m2) v 1. patře rezidenčního projektu s dobrým spojením do Říčan a na Chodov. Obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice, koupelna s vanou, WC, technická místnost, vestavěné skříně, dřevěné podlahy, plynový kotel, indukční varná deska, myčka, sklep, garážové stání. Furnished 1st floor apartment with a 77 m2 garden and a 22 m2 terrace in a new development in a quiet green area with good connections to Říčany and Chodov. Living room with an open kitchen, bathroom (bath tub), toilet, utility room, built-in wardrobes, wood floors, gas boiler, induction cooktop, dishwasher, cellar, garage space.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

136

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 70 m2, Holešovice – Praha 7, Ovenecká | 14 500 Kč / měsíčně Renovovaný podkrovní mezonetový byt v 5. patře zrekonstruovaného činžovního domu u parku Letná, s výbornou dopravní dostupností, kompletní vybaveností v blízkém okolí, v pěším dosahu centra. Obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 ložnice, 2 koupelny, klimatizace, parkety, bezpečnostní dveře, myčka, videotelefon, výtah. Renovated 5th floor split-level attic apartment in a reconstructed building a few steps from Letná Park, with quick transportation connections, a full range of amenities in the area, within walking distance of the city center. Living room with an open kitchen, 1 bedroom, 2 bathrooms, air-conditioning, parquet floors, security door, dishwasher, video entry phone, lift.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

PRONÁJEM LEASE

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

137


Apartmán Magnetic • Ubytování až pro 5 osob • 3+kk • Praha 1 • od 95 eur/noc Apartmán s kompletním servisem, dvěma ložnicemi, koupelnou a samostatným WC ve Vodičkově ulici s výhledem na Františkánskou zahradu, 5. patro s výtahem a nonstop recepcí. Prostorný obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem a francouzskými okny. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/domácí kino, pračka/sušička, nonstop recepce a hotline. Úklid jednou týdně, výměna ložního prádla a ručníků zahrnuty v ceně. Fully serviced, two-bedroom apartment on Vodickova Street overlooking Franciscan Garden, 5th floor with lift and 24-hour reception. Open-plan living and fully fitted kitchen area with an abundance of natural light. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer, 24-hour reception and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

138

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

prague-stay.com


Apartmán Old Town Suite • Ubytování až pro 6 osob • 3+1 • Praha 1 • od 125 eur/noc Kompletně servisovaný apartmán s klimatizací, dvěma ložnicemi, dvěma koupelnami, 3. patro okouzlující budovy UNESCO s výtahem vedle Staroměstského náměstí. Velký obývací pokoj s původním dřevěným trámovím a mnoha okny propouštějícími hojnost přirozeného světla. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/ domácí kino, pračka/sušička, nonstop recepce a hotline. Úklid jednou týdně, výměna ložního prádla a ručníků zahrnuta v ceně. Fully serviced air-conditioned two-bedroom, two-bathroom apartment, 3rd floor of a charming UNESCO building with lift next to the world famous Old Town Square. Large living room with original wooden ceiling beams and plenty of windows for natural light. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer, 24-hour reception and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

APARTMÁNY APARTMENTS

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

139


Apartmán Cosmopolitan • Ubytování až pro 5 osob • 3+kk • Praha 1 • od 95 eur/noc Apartmán s kompletním servisem, terasou, dvěma ložnicemi, dvěma koupelnami a extra toaletou. Páté patro rekonstruované budovy s výtahem v Benediktské ulici na Starém Městě. Vestavěné skříně, hojnost přirozeného světla a mnohem více. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/ domácí kino, pračka a nonstop hotline. Úklid jednou týdně, výměna ložního prádla a ručníků v ceně. Fully serviced terraced apartment, two-bedrooms, two and half bathrooms, 5th floor of renovated building with lift on Benediktska Street in the Old Town. Built in closets, an abundance of natural light and more. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine and 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

140

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

prague-stay.com


Apartmán Enchanting • Ubytování až pro 4 osoby • 2+kk • Praha 1 • od 60 eur/noc Kompletně servisovaný apartmán v podkroví s jednou ložnicí, 3. patro s výtahem, obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem, ložnice s originální manželskou postelí, rozkládací gauč v obývacím pokoji. Oblast Malé Strany s památkami, restauracemi, muzei, zahradami, tramvajovými linkami, metrem atd. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize, DVD/domácí kino, pračka/sušička a nonstop hotline. Úklid jednou týdně, výměna ložního prádla a ručníků zahrnuta v ceně. Fully serviced one-bedroom attic apartment, 3rd floor with lift, sunken living room, open-plan fully fitted kitchen, bedroom with a custom built double bed, sofa bed in living room. Lesser Town area with sights, restaurants, museums, gardens, various tramlines, metro and more. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

APARTMÁNY APARTMENTS

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

141


1HE\WRYìSURVWRU_3URQiMHP_3ĨHP\VORYVNi_3UDKD_æLçNRY_P_(85PPęVtF 6DPRVWDWQpREFKRGQtSURVWRU\VHYVWXSHP]XOLFHYSĨt]HPtDGPLQLVWUDWLYQtEXGRY\VNDYiUQRXDPH]LQiURGQtPKRWHOHP9EH]SURVWĨHGQt EOt]NRVWLVWDQLFHPHWUD)ORUD OLQND$ ]DVWiYN\WUDPYDMtDDXWREXVģ9REMHNWXMHFHQWUiOQtUHFHSFHVKRGLQRYRXRVWUDKRX9\EDYHQt ]DKUQXMH]GYRMHQpSRGODK\SRGODKRYpNUDELFHSURVWRUUR]GęOHQìVNOHQęQìPLSĨtĀNDPLNOLPDWL]DFLRVYęWOHQtYHVQtçHQìFKSRGKOHGHFK DNDEHOiç3DUNRYiQtYSRG]HPQtFKJDUiçtFK]D.ĀPtVWRPęVtF *URXQGIORRUUHWDLOVSDFHORFDWHGLQDQ$FODVVRIILFHEXLOGLQJZLWKDQLQWHUQDWLRQDOKRWHOGLUHFWDFFHVVWRWKHVWUHHW0HWURVWDWLRQ)ORUD OLQH$ DGMDFHQWDQGVXEXUEDQWUDPDQGEXVOLQNVDYDLODEOHQHDUE\)HDWXUHVLQFOXGHFHQWUDOUHFHSWLRQZLWKVHFXULW\UDLVHGIORRUVIORRUER[HV JODVVSDUWLWLRQVDLUFRQGLWLRQLQJLQWHJUDWHGOLJKWLQJLQVXVSHQGHGFHLOLQJV8QGHUJURXQGSDUNLQJRQVLWH&=.VSDFHPRQWK

142

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES


1HE\WRYรฌSURVWRU_3URQiMHP_:DVKLQJWRQRYD_3UDKD_1RYp0ฤ™VWR_P_FHQDQDY\รงiGiQtSULFHXSRQUHTXHVW .DQFHOiฤจVNpSURVWRU\YEOt]NRVWL9iFODYVNpKRQiPฤ™VWtYSDWฤจHKLVWRULFNpEXGRY\VYรฌWDKHP3URVWRUWYRฤจtNDQFHOiฤจtUHFHSFH WHFKQLFNiPtVWQRVW6RXฤ€iVWtY\EDYHQtNOLPDWL]DFHRSWLFNรฌNDEHONXFK\ฤžND~ORรงQรฌSURVWRU9KODYQtNDQFHOiฤจLWHUDVDVYรฌKOHGHPQD 1iURGQtPX]HXP9EXGRYฤ™FHQWUiOQtUHFHSFHVKRGLQRYRXRVWUDKRX3URQiYรฅWฤ™Y\PRรงQpSDUNRYiQtYHGYRฤจH 2IILFHVSDFHRFFXS\LQJWKHVHFRQGIORRULQDKLVWRULFDOEXLOGLQJZLWKDQHOHYDWRULQFORVHYLFLQLW\RIWKH:HQFHVODV6TXDUH7KHSUHPLVHVDUHGLYLGHG LQWRRIILFHVUHFHSWLRQWHFKQLFDOURRP)HDWXUHVLQFOXGHDLUFRQGLWLRQLQJRSWLFFDEOHNLWFKHQHWWHVWRUDJHURRP,QWKHPDLQRIILFHWHUUDFHZLWK WKHYLHZWR1iURGQtPX]HXP,QFOXGHWKHEXLOGLQJFHQWUDOUHFHSWLRQZLWKKRXUVVHFXULW\)RUYLVLWRUVLVSRVVLELOLW\WRSDUNLQWKHFRXUW

1D3HUรฅWรฌQฤ™3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

KOMERฤŒNร NEMOVISTOSTI COMMERCIAL PROPERTIES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

143


1HE\WRYìSURVWRU_3URQiMHP_1D3RĨtĀt_3UDKD_1RYp0ęVWR_P_.ĀPPęVtF .DQFHOiĨVNpSURVWRU\YSDWĨHDUFKLWHNWRQLFN\FHQQpKRNRPSOH[XYFHQWUX3UDK\7UDPYDMRYp]DVWiYN\DVWDQLFHPHWUD)ORUHQF WUDVD%& MVRXYEOt]NRVWL=GYRMHQiSRGODKDY]GXFKRWHFKQLNDVNOLPDWL]DFtQRYpVYęWHOQpUR]YRG\YSRGKOHGHFKSĨtVWXSRYìV\VWHPQD PDJQHWLFNpNDUW\KRGLQRYiEH]SHĀQRVWQtVOXçEDUHFHSFH*DUiçRYpVWiQt.ĀPtVWRPęVtF6OXçE\.ĀPPęVtF 2IILFHVSDFHRQWKHWKIORRULQDFLW\FHQWUHODQGPDUNEXLOGLQJLQ3UDJXH7KHUHLVDWUDPVWRSQHDUE\WKHEXLOGLQJDQGPHWURVWDWLRQ)ORUHQF OLQH%& IHZVWHSVDZD\5DLVHGIORRULQWKHRIILFHVFRPIRUWFRROLQJVXVSHQGHGDFRXVWLFFHLOLQJZLWKLQWHJUDWHGOLJKWLQJPDJQHWLFFDUGDFFHVV V\VWHPKRXUVHFXULW\VHUYLFHUHFHSWLRQ*DUDJHSDUNLQJ&=.PPRQWK6HUYLFHFKDUJHV&=.PPRQWK

3URNRPSOHWQtQDEtGNXQDYåWLYWH)RUFRPSOHWHSURSHUW\OLVWLQJSOHDVHYLVLW

144

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES

VYRERGDZLOOLDPVFRP


1HE\WRYรฌSURVWRU_3URQiMHP_1D5\EQtฤ€NX_3UDKD_1RYp0ฤ™VWR_P_(85PPฤ™VtF .DQFHOiฤจVNpSURVWRU\YSฤจt]HPtPRGHUQtEXGRY\YFHQWUX3UDK\'REUpVSRMHQtPฤ™VWVNRXKURPDGQRXGRSUDYRXยฒGRPLQXWFKฤฃ]H WUDPYDMRYp]DVWiYN\VWDQLFHPHWUD,33DYORYD WUDVD& D.DUORYRQiPฤ™VWt WUDVD% 6RXฤ€iVWtY\EDYHQtNOLPDWL]DFHYQLWฤจQtรงDOX]LH QHRPH]HQpPQRรงVWYtWHOHIRQQtFKOLQHNSฤจtVWXS\QDPDJQHWLFNpNDUW\FHQWUiOQtUHFHSFHVKRGLQRYRXRVWUDKRX3DUNRYiQtYSRG]HPQtFK JDUiรงtFK]D(85PPฤ™VtF6HUYLVQtSRSODWN\.ฤ€PPฤ™VtF 2IILFHVSDFHRQWKHJURXQGIORRURIDPRGHUQEXLOGLQJLQWKHFHQWUHRI3UDJXH*UHDWDFFHVVLELOLW\E\SXEOLFWUDQVSRUWยฒPHWURVWDWLRQV,33DYORYD OLQH& DQG.DUORYR1iPฤ™VWt OLQH% ZLWKLQPLQXWHWUDPULGH2IILFHVHTXLSSHGZLWKDLUFRQGLWLRQLQJLQWHUQDOVXQEOLQGVXQOLPLWHGGLJLWDOSKRQH OLQHVPDJQHWLFFDUGDFFHVVFHQWUDOUHFHSWLRQZLWKKRXUVHFXULW\VHUYLFH8QGHUJURXQGSDUNLQJ(85SODFHPRQWK6HUYLFHFKDUJHV&=. PPRQWK

1D3HUรฅWรฌQฤ™3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

KOMERฤŒNร NEMOVISTOSTI COMMERCIAL PROPERTIES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

145


1HE\WRYìSURVWRU_3URQiMHP_1iPęVWtĨtMQD_3UDKD_6PtFKRY_P_.ĀPPęVtF 0RGHUQtNDQFHOiĨVNpSURVWRU\YHSDWĨHQRYpNDQFHOiĨVNpEXGRY\9SęåtPGRVDKXVWDQLFHPHWUD$QGęO WUDVD% 9åHYQDGVWDQGDUGQtP SURYHGHQtDGHVLJQX9EXGRYęFHQWUiOQtUHFHSFHSURVWRUQpYìWDK\RSWLFNìNDEHONOLPDWL]DFHRWHYtUDWHOQiRNQDVçDOX]LHPL0RçQRVW SURQiMPXSDUNRYDFtFKPtVW]D.ĀPtVWRPęVtF6HUYLVQtSRSODWN\.ĀPPęVtF 0RGHUQRIILFHVSDFHRQWKHUGIORRURID&ODVV$EXLOGLQJ:LWKLQZDONLQJGLVWDQFHRIWKH$QGęOPHWURVWDWLRQ OLQH% +LJKHQGILWRXW&HQWUDO UHFHSWLRQVSDFLRXVOLIWVRSWLFFDEOHDLUFRQGLWLRQLQJRSHQDEOHZLQGRZVZLWKEOLQGV8QGHUJURXQGSDUNLQJDYDLODEOHDW&=.SVPRQWK 6HUYLFHFKDUJHV&=.PPRQWK

146

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI BEST PROPERTIES


1HE\WRYìSURVWRU_3URQiMHP_9iFODYVNpQiPęVWt_3UDKD_1RYp0ęVWR_P_²(85PPęVtF .DQFHOiĨVNpSURVWRU\WĨtG\$YSDWĨH]UHNRQVWUXRYDQpKLVWRULFNpEXGRY\YFHQWUX3UDK\YEH]SURVWĨHGQtEOt]NRVWLVWDQLFHPHWUD0ģVWHN WUDVD$D% DSiUPLQXWFKģ]HRGVWDQLFHPHWUD0X]HXP WUDVD& .GLVSR]LFLMVRXRGGęOHQpNDQFHOiĨHLRSHQVSDFHSURVWRU\=GYRMHQp SRGODK\PRGHUQtRVYęWOHQtNOLPDWL]DFHRWHYtUDWHOQiRNQDWĨLYìWDK\UHFHSFHFHORGHQQtRVWUDKD3DUNRYiQtPRçQpQDQHGDOHNpP SDUNRYLåWL6HUYLVQtSRSODWN\.ĀPPęVtF $FODVVRIILFHVSDFHRQWKHWKIORRURIDUHFRQVWUXFWHGKLVWRULFEXLOGLQJLQWKHYHU\FHQWUHRI3UDJXH,QVWDQWDFFHVVWRPHWURVWDWLRQ0ģVWHN OLQHV$DQG% DQGDIHZPLQXWHVZDONWRPHWURVWDWLRQ0X]HXP OLQH& &HOOXODUDQGRSHQSODQRIILFHVDYDLODEOH$PHQLWLHVLQFOXGHUDLVHGIORRUV PRGHUQOLJKWLQJDLUFRQGLWLRQLQJRSHQDEOHZLQGRZVWKUHHOLIWVUHFHSWLRQDQGKRXUVHFXULW\([WHUQDOSDUNLQJDYDLODEOH6HUYLFHFKDUJHV&=. PPRQWK

1D3HUåWìQę3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

KOMERČNÍ NEMOVISTOSTI COMMERCIAL PROPERTIES

PROSINEC 2011 DECEMBER 2011

147


'HND PDWHULiOIURWp &DUUp%ODQF ZZZFDUUHEODQFF]

3DQWRÀH PRGHO$QDLV 0DWHULiOIURWp &DUUp%ODQF

i[`fWd ¥KVS¥U7¤¥MK

ZZZFDUUHEODQFF]

6WROQtODPSLþND PRGHO9LQWDJH/DPS&KDUFRDO 3RUWD5RPDQD ZZZSRUWDURPDQDFRXN

Yý5]DVWXSXMHZZZDJODVIXUQLWXUHF]

.ĜHVORPRGHO(GZDUG $.7$ ZZZDNWDXNFRP

ÒORåQêSURVWRU PRGHO%ULFLROH 'HVLJQ3DROD1DYRQH 5LYD ZZZULYDLW

Yý5]DVWXSXMHZZZDJODVIXUQLWXUHF] 148


.QLKRYQD PRGHO,O%ULFFRORQH 'HVLJQ0LFKHOHGH/XFFKL 5LYD ZZZULYDLW

Yý5]DVWXSXMHZZZDJODVIXUQLWXUHF]

6WRMDFtODPSD /H3DWLR5LYD 9QLWĜQtNUE%(//),5(6 Yý5]DVWXSXMHZZZJD]FRPF]

ZZZOHSDWLROLIHVW\OHFRP

3URVNOHQiNRYRYi OXFHUQD ZZZDGHQLDF]

6DGDVNOHQČQêFKYi] /H3DWLR &HQDLQIRUPDFHYREFKRGČ ZZZOHSDWLROLIHVW\OHFRP

3RVWHO+lVWHQV PRGHO7,, 9\UiEHQiPHWRGRXYUVWYHQtNRĖVNêFK åtQtDEDYOQ\YOQ\ ZZZSRVWHOHKDVWHQVF] 149


VÍDEŇ l AMSTERDAM l MADRID l BENÁTKY l PROVENCE l ŘÍM l BARCELONA l ATHÉNY l MONACO l SEVILLA l BUDAPEŠŤ l MOSKVA

Moskva moscow Pompézní carevna s hrdým srdcem Ruska

Rusové na ní nedají dopustit. Často o ní mluví jako o matičce nebo srdci Ruska. Moskva představuje vše, na co jsou obyvatelé rozlehlé země hrdí a stejně jako oni je plná kontrastů a tajemství. Pompézní chrámy se zlatými kopulemi a nádherné aristokratické paláce tu stojí po boku socialistických šedivých sídlišť a moderních luxusních hotelů zvoucích světelnými cedulemi k odpočinku. Stejně jako se na silnicích míjí žigulíky s mercedesy, tak na ulicích potkáte ženy v prostých šátcích i ženy v drahých kožiších. Na každém kroku vás bude provázet kouzlo carského Ruska ochucené podivnou vzpomínkou na slávu Sovětského svazu. Moskva vám zaleze pod nehty stejně jako mráz, který tu není ničím neobvyklým, a vzpomínka na ni se vám bude vracet až do konce života.

150


12.

Pompous Tsarina With a Proud Russian Heart

The Russians swear by her. They often refer to her as Russiaâ&#x20AC;&#x2122;s mother or heart. Moscow represents everything that the residents of this vast country are proud of and just as they are, even she is full contrasts and mystery. Pompous cathedrals with golden domes and gorgeous palaces of the aristocrats stand here side by side with the socialist grey projects and modern luxurious hotels with their signs inviting you in to relax. Just like on the roads you will encounter Zhigulis and Mercedes; in the streets you will encounter women in simple clothing and also women in expensive furs. Each step of the way you will be accompanied by the charm of Tsar Russia spiced with a peculiar remembrance of the fame of the Soviet Union. Moscow will not only get under your ďŹ nger nails like frost, which is nothing unusual around here, but memory of it will be coming back to you for the rest of your life. 151


Chrám Vasila Blaženého na Rudém náměstí St Basil's Cathedral on Red Square

Metropolí už v počátcích Dějiny Moskvy sahají až k roku 1147, kdy kníže Jurij Dolgorukij založil na západním okraji Rostovsko-Suzdalského knížectví malou osadu. Tehdy ještě nikdo nemohl tušit, že z bezvýznamné vesničky jednou vyroste hlavní město země a slavná světová metropole. Roku 1156 bylo kolem Moskvy vybudováno silné opevnění, které posloužilo jako základ zdem dnešního Kremlu. Moskva měla nakročeno ke skvělé budoucnosti už jen svým umístěním v průsečíku častých obchodních cest. Denně jí putovaly desítky bohatých kupců, kteří zde rádi utráceli svá jmění nebo je naopak získávali v nových obchodních stycích s Moskvany. A tak byla Moskva už ve 13. století prohlášena hlavním městem knížectví. Do města se stěhovalo stále více obyvatel, kteří prchali před divokými nájezdy kočovníků anebo se vydávali za lepším živobytím. Město se stalo také sídlem ruských panovníků. Architektonický rozkvět Její slávu a architektonický progres zastavili až mongolští válečníci, kteří ji v roce 1382 bez milosti vyplenili a vypálili. Město však jizvy od ohně a zbraní rychle zacelilo a na počátku 15. století opět kralovalo obchodu. Mohutným impulsem, jež vlil krev do moskevských žil, byla vláda Ivana III., který se zasloužil o definitivního vymanění se z moci ostatních zemí a oženil se s byzantskou princeznou Sofií. Ta do města pozvala architekty z Itálie, kteří zde vytvořili svá mistrovská díla v podobě velkolepých chrámů a dali městu úplně novou tvář. Na počátku 16. století už měla metropole podobu klasického evropského města s kamenným jádrem a přilehlými dřevěnými čtvrtěmi.

Pavilon v parku Kuskovo Pavilion in park Kuskovo

Metropolis from its beginnings History of Moscow dates back to 1147, when the prince Yuri Dolgorukiy founded a small settlement on the west outskirt of the RostovSuzdal Principality. At the time no one could even guess that the meaningless village will once grow into a state capital of a country and a famous metropolis. In 1156 a strong wooden fortification was built around Moscow, which later served as the foundation for today’s Kremlin Wall. Moscow was heading towards a great future even if just for its great location at an intersection of busy trade routes. Routes travelled daily by dozens of wealthy merchants, who gladly spent their riches or on the contrary acquired them as part of their new business relations with the Muscovites. In the 13th century Moscow was thus declared to be the capital city of the principality. More and more people fleeing before the wild raids of the nomads or just ones seeking a better living were moving into the city. The city then became the seat of Russian rulers.

152


„Moskva je domovem patriarchy ruské pravoslavné církve a uchazeči o studium si zde mohou vybrat mezi šedesáti univerzitami.“

,1=(5&(

”Moscow is the home of Patriarch of the Russian Orthodox Church and students applying for studies can choose from sixty universities. “

Období potíží V 17. století nastalo problematické období, kdy o vládu soupeřilo mnoho uchazečů. Nade všemi zvítězil Petr I. Veliký, který město zmodernizoval a nechal v něm postavit hned několik akademií. Jeho obliba však u Moskvanů rychle klesla, když se rozhodl pro přesun hlavního města do Petrohradu. Bývalé centrum se pak v 18. století potýkalo s velkým úbytkem obyvatelstva, ke kterému přispěly i četné požáry a epidemie moru, a zvolna upadalo. Po neúspěšném Napoleonově tažení se Moskva začala opět probouzet k životu a postupně přibývaly nové stavby, kostely, hotely, chrámy i památníky. Rozvíjel se také průmysl a obchod. Do prosperujícího města se stěhovala elita obchodníků, kteří Moskvu bezmezně podporovali a stavěli si tu své vily a paláce. Během první světové války Rusko vážně utrpělo a lidé se začali dožadovat nové politiky. Po svržení cara Mikuláše II. a palácovém převratu se k moci dostal radikální socialismus v čele s Vladimírem Iljičem Leninem, který se ve strachu před vpádem nepřítele rozhodl přemístit hlavní město zpět do Moskvy. Po jeho smrti se v čele komunistické strany objevil Josif Vissarionovič Stalin. Za jeho vlády byl vytvořen kompletní plán přestavby Moskvy, jehož součástí bylo i zničení historických památek, případně jejich přeměna na socialistické památníky a široké dopravní tepny.


Červené cihlové zdi moskevského Kremlinu The red brick walls of Kremlin

Architectural bloom Its fame and architectural progress was stopped only by the Mongolian warriors, who in 1382 mercilessly looted and burned down the city. However, the city has soon healed the scars inflicted by fire and weapons and at the start of the 15th century it again became a major trade centre. A powerful impulse that pumped blood into the veins of Moscow was the rule of Ivan III, who finally broke Russia free from the control of other superpowers and married the Byzantine princess Sophia. She invited Italian architects into the city and they gave the city a new facelift. At the start of the 16th century the metropolis started to look like a traditional European city with a stone core surrounded by wooden districts.

Times of hardship The 17th century brought about a problematic period, when many aspired to be the rulers. Above all then stood Peter the Great, who modernized the city and had several academies built here. Although his popularity quickly declined with the Muscovites once he decided to move the capital to Saint Petersburg. The former centre then in the 18th century experienced a great population decrease, which was further contributed to by frequent fires and the plague epidemic, and it was slowly declining. After Napoleon’s unsuccessful military campaign Moscow started to again wake up back to life and gradually we were able to see new buildings, churches, hotels, cathedrals and monuments. Industry and trade were also developing. Vojenská přehlídka na Rudém náměstí Soldiers parade on Red Square

,1=(5&(


Chrám Nanebevzetí v Kremlu Assumption Cathedral, Kremlin

Usazená mezi kopci Dnes je Moskva s více než deseti miliony obyvatel hlavním městem Ruska a zároveň politickým, hospodářským a kulturním centrem země. Sídlí v ní všechna ministerstva i státní úřady. Je domovem patriarchy ruské pravoslavné církve a uchazeči o studium si zde mohou vybrat mezi šedesáti univerzitami. Krajina kolem Moskvy byla přetvořena do třiceti až čtyřiceti kilometrů dlouhého pásu výletních lesíků a je obohacena různými atrakcemi pro zpříjemnění dne. Samotné město odpočívá v kopcovité krajině na řece Moskvě. Ta se městem táhne v záhybech na obě strany v délce osmdesáti kilometrů a v některých místech má šířku až dvě stě metrů.

Kouzelný Kreml Zdi historického srdce Moskvy pamatují stovky let a v jejím středu se majestátně tyčí trojúhelníkový Kreml, který je společně s Rudým náměstím od roku 1990 zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO. Kreml je se svými dvaceti věžemi často považován za symbol města. V 15. století jej nechal vystavět car Ivan III. a na jeho výzdobě se podíleli hlavně italští mistři kamene. Několikrát prošel přestavbou, a tak je dnes dokonalou ukázkou nejrůznějších architektonických forem. Snad i proto si ho po vzoru ruských knížat a sovětské vlády dnes vybral jako své sídlo prezident Ruské federace. Ze svých oken se tak může kochat výhledem na nejslavnější kostely a paláce, ke kterým patří chrám Nanebevzetí Panny Marie, chrám Zvěstování nebo chrám sv. Archanděla Michaela. Pro veřejnost byl Kreml otevřen teprve v roce 1955, a pokud chcete nakouknout dovnitř, počítejte s dlouhými frontami.

Kostel ve Volokolamsku, Kreml The church in Volokolamsk, Kremlin

The prosperous city was welcoming the elite traders, who were immensely supporting Moscow by building their villas and palaces here. Russia truly suffered during the First World War and people started to demand new politics. After overthrowing the Tsar Nicholas II and storming the Winter Palace the radical socialism started to rule Russia with Vladimir Ilyich Lenin at the helm, who in fear of being invaded by enemy decided to relocate the capital city back to Moscow. After his death the communist party was taken over by Joseph Vissarionovich Stalin. A complete redevelopment plan for Moscow was formulated under his rule and this plan also included the demolition of historic landmarks, possibly their rebuilding into social monuments and wide transportation arteries.

Embedded among hills Today’s Moscow with more than ten million residents is the state capital of Russia and at the same time the country’s political, economic and cultural centre. All ministries and state authorities are seated here. It is the home of Patriarch of the Russian Orthodox Church and students applying for studies can choose from sixty universities. The land around Moscow was reshaped into a thirty to forty kilometre strip of small forests and improved with various attractions to cheer up one’s day. The city itself rests in a hilly landscape on the Moscow River. This river winds through the city in turns to both sides for eighty kilometres and in some places it reaches a width of up to two hundred meters. 156


Zvonice ve Volokolamsku Tower bell in Volokolamsk, Kremlin

Pohled na Kreml Kremlin view

Nejkrásnější na světě Od Kremlu je jen co by kamenem dohodil k Rudému náměstí, které byste si rozhodně neměli nechat ujít. Už jen proto, že zde neustále probíhají vojenské přehlídky, koncerty slavných hudebních celebrit, ale i politické demonstrace. Navíc zde najdete množství zajímavých staveb. Jednou z nich je chrám Vasilije Blaženého, který celému prostoru dominuje svými pestrobarevnými věžemi. Byl postaven v letech 1555-1561 na příkaz cara Ivana IV. Hrozného jako památka dobytí Kazaňského chanátu. Podle legendy se car po jeho dokončení zeptal stavitelů, zda je možné postavit ještě něco krásnějšího. Ti bez váhání odpověděli, že ano, čímž si vysloužili trest v podobě oslepení, aby si zapamatovali, že na světě nic krásnějšího neexistuje. Další budovou, která stojí za prohlídku, je nákupní centrum GUM. Bylo postaveno v roce 1895 a dnes se jedná o nejluxusnější obchodní dům v Rusku. A určitě nepřehlédnete ani mauzoleum V. I. Lenina vystavěné z rudé žuly a černého labradoritu. Uvnitř se skrývá křišťálový sarkofág, v němž odpočívá Leninova mumie.

Moskva, to nejsou jen památky Zajímavých míst, kam se stojí za to vydat, má Moskva stovky. Jedním takovým je Výstaviště Všerossijnyj, dříve známé jako Výstaviště hospodářských úspěchů. Rozsáhlý a z větší části zanedbaný areál představuje zbytky slavného Sovětského svazu. Najdete tu velkovýkrmu vepřů, vyasfaltované koňské závodiště, ale také ukázky technického pokroku, včetně rakety Sojuz. Dnes ho Moskvané využívají hlavně při příležitosti konání Mezinárodního filmového festivalu. Ale Moskvu netvoří jen památky, a pokud máte rádi společenský život a kulturu, přijdete si právě v tomhle městě na své. Vybrat si můžete ze 119 divadel a 9 koncertních sálů, kde se denně hrají hry slavných ruských dramatiků a hudba vynikajících ruských skladatelů.

158


Charming Kremlin The walls of the historic heart of Moscow remember hundreds of years and behind these walls stands the triangular Kremlin, which along with the Red Square, is recorded on the UNESCOâ&#x20AC;&#x2122;s World Heritage List since 1990. The Kremlin and its twenty towers are often considered to be the symbols of the city. In the 15th century it was built on the order of Tsar Ivan III and its decorations were mainly the work of Italian stonemason masters. It was reconstructed several times and today it is a perfect example of several types of archi-

tecture. Even this may be another reason why the President of the Russian Federation selected it as his residence just as the Russian princes and the Soviet Government before him. From his windows he can enjoy the view of the most famous churches and palaces, which without a doubt include the Cathedral of the Dormition, the Cathedral of the Annunciation, and the Cathedral of the Archangel. The Kremlin was opened to the public in 1955 and if you want to look inside, then you better expect long lines.

,1=(5&(

6WXGLR(VVHQFH²QRYþFtOY3UD]H 9~WXOQpPSURVWUHGtQDüHKRVWXGLDYFHQWUX3UDK\'HMYLFtFK9iPQDEtGQHPHUDGXDNWLYLW YREODVWLIRUPRYiQtSRVWDY\UHJHQHUDFHDUHOD[DFH

2FLVWDWHODLP\VOL )\]LRWHUDSLH


Most beautiful in the world

Moscow, not just landmarks

From the Kremlin you can get to the Red Square in a matter of minutes, which is something you definitely should not leave out. This is also because there are many military parades taking place here, concerts by famous music celebrities, but also political demonstrations. In addition you will also find many interesting buildings here. One of those is the Saint Basil’s Cathedral, which dominates the area with its colourful towers. It was built in 1555-1561 on the order of the Tsar Ivan IV the Terrible to commemorate the capture of Kazan and Astrakhan. According to the legend the Tsar upon the completion of the building asked the builders whether it is possible to build something even more beautiful. Without hesitation they replied that yes and this earned them punishment in the form of blindness so that they remember there is nothing more beautiful in the world. Another building that is worth visiting is the GUM Department Store. It was built in 1895 and it is the most luxurious department store in Russia today. And for sure you should see the Lenin's Mausoleum built from red granite and black labradorite. Inside you will find a crystal sarcophagus with Lenin’s mummy inside.

There are hundreds of places that are worth seeing in Moscow. One of them is the All-Russia Exhibition Centre, formerly known as the All-Union Agricultural Exhibition. This extensive and for the greater part neglected compound represents the remains of the once glorious Soviet Union. Here you will see a large factory pig farm, paved horseracing track, but also examples of technical innovation, including the Soyuz rocket. Today it is used by the Muscovites mainly for organizing their International Film Festival. However, Moscow is not just about landmarks, and if you enjoy the social life, this is the city you want to be in. You can choose from among 119 theatres and 9 concert halls, where you have daily performances of plays by Russian playwrights and music of excellent Russian composers.

„Moskvu netvoří jen památky,

a pokud máte rádi společenský život a kulturu, přijdete si právě v tomhle městě na své.“ ”Moscow is not just about landmarks, and if you enjoy the social life, this is the city you want to be in.“

Moskevský Kremlin Moscow Kremlin

160


<729ģ'23/µ.<35(67,t1ĩ&+ (95236.{&+=1$ĵ(. 1(-/(3›ĩ.9$/,7<Ë :::Ë968'('2%5(Ë&20

2348$/,7<+20( '(&25$7,216%<35(67,*,286 8523($1%5$1'6Ë :::Ë&2'(+20(Ë(8

*4+56+#0#%41+:(14'5+)0'45 7+.&4.'5ÎÌÍÍ%1..'%6+10


Pravoslavný kostel Krista Spasitele v noci Orthodox church of Christ the Savior at night

Noční radovánky Noční zábava v Moskvě se neomezuje jen na vážná díla, a tak vyrazte také na průzkum místních barů a tanečních klubů. Když vám bude přát počasí, zkuste strávit večer i v některém z městských parků, kde se Moskvané pravidelně scházejí ke svým dýchánkům. Vy si tu můžete vychutnávat neopakovatelnou atmosféru nočního města s osvětlenými budovami a svérázným životem místních obyvatel. V létě se tu totiž stmívá až v jedenáct hodin, a tak budete mít i dostatek času stihnout před zábavou ještě dobrou večeři. Rudé náměstí v noci Red Square at night

Moskva v zimě s vánoční výzdobou Winter Moscow in celebratory illumination

Nightlife The nightlife in Moscow is not just limited to classic works, but you may also take an exploration journey into the local bars and dance clubs. If the weather will be favourable then you may spend a night in one of the city parks, where the Muscovites are regularly gathering for their parties. You’ll be able to enjoy the unforgettable atmosphere of the night city with illuminated buildings and distinctive lifestyle of the local residents. In the summer the sun does not set until eleven and therefore you will have enough time to catch a good dinner before your entertainment.

162


Ráj gurmánů Ruská kuchyně je totiž nezapomenutelným zážitkem pro každý mlsný jazýček. Je neobyčejně chutná a nápaditá. Jen si dejte pozor na přejídání, většina ruských pokrmů je hodně sytá a mohlo by vám být těžko od žaludku. Oblíbenými ingrediencemi k přípravě ruských lahůdek jsou houby, zelí, červená řepa a maso. Určitě začněte svoji hodovní tabuli pravým borščem, který bude plný lahodné zeleniny, nebo hustou zelnou polévkou šči. Pak si dejte pár pirožků, což jsou pečené taštičky z kynutého nebo lístkového těsta plněné masem, vnitřnostmi, rybou, houbami či zelím nebo si nechte naservírovat bliny, tedy tenké lívance. Podávají se s máslem, kaviárem, s plátky uzeného lososa nebo zakysanou smetanou. Další variantou hlavního chodu pak může být hovězí biftek Stroganov. Vše nakonec spláchněte sklenkou čisté vodky, která se tu pije zásadně bez ledu.

Matrjoška i beranice Moskva je městem neobyčejných rozdílů. Co si nemůže dovolit obyčejný Moskvan, to si dopřávají bohatí Rusové a zahraniční turisté. Obyvatelé města si to moc dobře uvědomují, a proto na každém kroku najdete stánek nebo obchod plný ruských suvenýrů. Tím nejtypičtějším je matrjoška, která je v ulicích k dostání ve všech myslitelných velikostech i podobách. Ta tradiční vypadá jako panenka, která v sobě ukrývá několik dalších menších panenek. Ale narazíte také na matrjošky v podobě současného ruského prezidenta nebo slavných hokejistů či pohádkových postaviček z ruských kreslených filmů. Dalším oblíbeným zbožím jsou ikony Krista a Bohorodičky a šátky s tradičními ruskými vzory. Nedivte se ani, když vám trhovci nabídnou kladivo, beranici a rudé hvězdy připomínající pozůstatky z dob sovětského svazu.

Pohled na Kreml Kremlin view

164


Moskevská ulice Okhotnyy Ryad Moscow street Okhotnyy Ryad

A connoisseur’s heaven The Russian cuisine is an unforgettable experience for every fastidious tongue. It is immensely tasty and resourceful. Just be careful of overeating, most of the Russian foods are very filling and they can be hard on your stomach. The popular ingredients in Russian delicacies are mushrooms, cabbage, red beets, and meat. Definitely do start your feast with original borscht, which is full of tasty vegetables, beets and meat or you can try the thick cabbage soup Shchi. Afterwards have a couple of pierogis, which are baked dumplings from risen or pastry dough stuffed with meat, viscera, fish, mushrooms or cabbage or order some blins, i.e. thin pancakes. They are served with butter, caviar, slices of smoked salmon or sour cream. Another option for main meal can then be the Beef Stroganoff. In the end you wash all that down with a glass of clear vodka, which is drunk here strictly without ice.

Matryoshka and Ushanka Moscow is a city of extraordinary differences. That what an ordinary Muscovite cannot afford is enjoyed by wealthy Russians and foreign tourists. City residents realize this very well, and that is why with every step you will find a stand full of Russian souvenirs. The most typical of them the matryoshka is available in all thinkable sizes and shapes. Traditionally it looks like a doll, which hides several other smaller dolls inside. Although you will also see matryoshkas looking like the current president or famous hockey players or fairy tale characters from Russian cartoons. Another popular article is the icons of Christ and Mother of God and shawls and scarves with traditional Russian patterns. Do not be surprised if the marketers offer you a hammer, ushanka and red stars, which are the leftover reminders of the times of the Soviet Union.

Moskevská ulice Okhotnyy Ryad Moscow street Okhotnyy Ryad

Baletní vystoupení v kremlinském paláci Ballet performance in Kremlin Palace

166

Hotel v Moskvě Hotel in Moscow


6YďWRYiMHGQLĀND YUHDOLWiFK  

.$1&(/ÉġÌ935$=(  352'(-ĩ0Ď6Ìÿ1Ď 0$./eġĩ 1(029,7267Ì&(1785<5HDOLW\([SUHVV 9iFODYVNpQiPďVWt3UDKD WHO&(1785<..&RQVXOWLQJ 6ODGNRYVNpKRQiPďVWt3UDKD WHO

&(1785<7DQGHP 3HUORYD3UDKD WHO&(1785<5HDO6HUYLV .RQďYRYD3UDKD WHO

&(1785<5HDOLW\ /HWHQVNpQiPďVWt3UDKD WHO

&(1785<5HDOLW\ 1D3RĢtĀt3UDKD WHO&(1785<&LW\ +Yď]GRYD3UDKD WHO

&(1785<0DVWHU 6RNRORYVNi3UDKD WHO

&(1785<$FWLRQ 0DVDU\NRYRQiEĢHçt3UDKD WHO&(1785<)RU/LIH %UDQLFNi3UDKD WHO

&(1785<$ED5HDOLW\ 3DĢtNRYD3UDKD WHO

&(1785<(QHUJ\ .RUXQQt3UDKD WHO&(1785</LJKWEULQJHU

6OXQHĀQtQiPďVWt$3UDKD WHO

&(1785<$OWHU(JR 2FHOiĢVNi3UDKD WHO

&(1785<(XURSH3URSHUW\ 97ĪQtFK3UDKD WHO&(1785<5HDOLW\$QGďO 5DGOLFNiH3UDKD WHO

&(1785<%HVW5HDOLW\ .XEiQVNpQiPďVWt3UDKD WHO

&(1785<5HDOLWFHQWUXP 9\åHKUDGVNi3UDKD WHO&(1785<9LFWRU\ 'HMYLFNi3UDKD WHO

&(1785<%RQXV3UDKD .RUXQQt3UDKD WHO&(1785<9RPDVWHN /D]DUVNi3UDKD WHO&(1785<*ROGEHUJHU 1D2YĀLQiFK3UDKD WHO&(1785<6LQJD5HDO .RQRMHGVNi3UDKD WHO&(1785<$UFKD 0LOHåRYVNi3UDKD WHO&(1785<3OXV -DQNRYFRYDD3UDKD WHO&(1785<(OiQ +XVRYDÔYDO\X3UDK\ WHO

:::&(1785<&=


Mrazivá vzpomínka

Frosty memory

Jestli podlehnete jejich přemlouvání a touze přivézt si hmotnou vzpomínku zpátky domů, záleží jen na vás. Ale i když suvenýry necháte na tržnici, určitě Moskvu s prázdnou neopustíte. Její mrazivý kouzelný dech se vám zaryje pod kůži a vy se k ní budete vracet myšlenkami při dlouhých zimních večerech, kdy bude z obrazovky vykukovat Mrazík nebo když před vás v baru postaví vodku. A dost možná, že nevydržíte a znovu se tam vrátíte, abyste si své vzpomínky jako z pohádky osvěžili a přidali k nim mnohé další.

If you succumb to their persuasion and the desire to bring home a physical souvenir, well that is up to you alone. However, if you leave the souvenirs at the markets, then you will still not leave Moscow empty handed. Its frosty charming breath will get under your skin and you will be coming back to it in your thoughts on long wintery nights, when Father Frost will be looking at you from the TV screen or when they put a glass of vodka in front of you at a bar. And maybe, just maybe you will not be able to resist the urge and will come back to refresh your fairy tale memories and add many others to them.

„Ruská kuchyně je nezapomenutelným zážitkem pro každý mlsný jazýček.“ ”The Russian cuisine is an unforgettable experience for every fastidious tongue.“

Chrám sv. Archanděla Michaela Cathedral of the Archangel Michael ,1=(5&(

JINÝ PŘÍSTUP K REALITÁM

WWW.YBF.CZ


What about a gift to yourself? Let‘s be an egoist today...

Štupartská 9 I Praha 1 I 222 315 786 I 724 938 258 I open daily 10 - 19 www.egoistfashion.cz


Za inspirací pro své velkolepé kolekce nechodí jen do rušných velkoměst, kde to na každém kroku vře životem, ale rád se jí také oddává ve svém malém dřevěném domku na okraji hor, kde mu celý den dělá společnost jen příroda. A tak stejně jako mistři malby, od kterých rád okoukává vzory, sedí v tichém rozjímání a tužkou črtá na archy papíru svoje vize, které pak mění v úchvatnou poctu ženské kráse.

170


MilovnĂ­k ĹženskĂŠ krĂĄsy a harmonie Ĺživota

Loves women and harmonious life

É&#x201A;É&#x17E;É&#x;ɢ ɢ É&#x153;É&#x17E;ɨɯɧɨÉ&#x153;É&#x;ɧɢÉ&#x; É&#x17E;ÉĽÉš ÉŤÉ&#x153;ɨɢɯ É&#x153;É&#x;ɼɢɤɨɼÉ&#x;Ɋɧɾɯ ɤɨɼɼÉ&#x;ɤɰɢɣ ɨɧ

not go only to busy metropolis, where life is just boiling

ÉąÉ&#x;ÉŞÉŠÉ&#x161;É&#x;ÉŹɧÉ&#x;ɏɨɼɜɤɨÉ&#x153;ɲɭɌɧɾɯÉ?ɨɪɨÉ&#x17E;É&#x161;ÉŻÉ?É&#x17E;É&#x;É É˘ÉĄÉ§ÉśɤɢɊɢɏɧÉ&#x161;ɤÉ&#x161;É É&#x17E;ɨɌ

with every step, but he also likes to succumb to it in his

ɲÉ&#x161;É?É­ ɧɨ ÉŹÉ&#x161;É¤É É&#x; ɢ É&#x153; ÉŤÉ&#x153;ɨÉ&#x;ÉŚ ÉŚÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧɜɤɨɌ É&#x17E;É&#x;ÉŞÉ&#x;É&#x153;ɚɧɧɨɌ É&#x17E;ɨɌɢɤÉ&#x; ɧÉ&#x161;

small wooden house on the edge of the mountains, whe-

ɨɤɪÉ&#x161;ɢɧÉ&#x; É?ɨɪ É?É&#x17E;É&#x; É°É&#x;ɼɾɣ É&#x17E;É&#x;ɧɜ ɊɪɨÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏ ɧÉ&#x161;É&#x;É&#x17E;ɢɧÉ&#x; ÉŤ ɊɪɢɪɨÉ&#x17E;ɨɣ

re nature is his company day after day. And just as the

É&#x201A; ɊɨÉ&#x17E;ɨÉ&#x203A;ɧɨ ɥɧÉ&#x161;ÉŚÉ&#x;ɧɢɏɾɌ ÉŻÉ­É&#x17E;É¨É É§É˘É¤É&#x161;ÉŚ ɧÉ&#x161; ɤÉ&#x161;ɪɏɢɧÉ&#x161;ÉŻ ɤɨɏɨɪɾɯ ɨɧ

master painters, from whom he enjoys to ogle patterns

É&#x153;ÉŤÉŹÉŞÉ&#x;ÉąÉ&#x161;É&#x;ÉŹ É&#x153;É&#x17E;ɨɯɧɨÉ&#x153;ɼɚɸɳɢÉ&#x; É&#x;É?ɨ ɌɨÉ&#x17E;É&#x;ɼɢ É&#x153; ÉĄÉ&#x161;É&#x17E;ɭɌɹɢÉ&#x153;ɨɍɏɢ ɨɧ

from, he sits in quiet meditation and just sketches his vi-

ɪɢɍɭÉ&#x;ÉŹ ɧÉ&#x161; ɼɢɍɏÉ&#x161;ÉŻ É&#x203A;É­ÉŚÉ&#x161;É?ɢ ɤÉ&#x161;ÉŞÉ&#x161;ɧÉ&#x17E;É&#x161;ɲɧɾÉ&#x; ɧÉ&#x161;É&#x203A;ɪɨɍɤɢ ² ÉŹÉ&#x153;ɨɪɹÉ&#x;ɍɤɢÉ&#x;

sions on sheets of paper and then transforms these into

ɢÉ&#x17E;É&#x;ɢ ÉŤÉ&#x153;ɨÉ&#x;É?ɨ É&#x153;ɨɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;É É&#x;ɧɢɚ ɤɨɏɨɪɾÉ&#x; ɊɨɏɨɌ ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉłÉ&#x161;ɸɏɍɚ É&#x153; ÉŹÉ&#x161;ɤ

a magniďŹ cent tribute to womenâ&#x20AC;&#x2122;s beauty.

ÉŠÉĽÉ&#x;ɧɢɏÉ&#x;ɼɜɧɾÉ&#x;ɍɢɌÉ&#x153;ɨɼɾÉ É&#x;ɧɍɤɨɣɤɪÉ&#x161;ɍɨɏɾ

171

text / Lenka FikrovĂĄ

To ďŹ nd inspiration for his spectacular collections he does

foto / archiv ESTATE

ÉŚÉšÉ&#x153;ÉŁÉ­É ÉŚÉˇɥɠɨɏɼɊɤÉĽÉŤÉ&#x203A;ɏɊɭɜɣɥɣɢɨɠɨɨɊɤÉ&#x17E;É&#x203A;ɍɧɊɨɣɣ


ãDW\PtVWRREUD]ĥ Na svoji úspěšnou pouť životem se Oscar de la Renta vydal v roce 1932. Narodil se do sluncem zalité Dominikánské republiky, která mu ale brzy začala být malá. Ve svých osmnácti letech se proto rozhodl vydat se za studiem malby do Madridu. Španělsko mu nakonec kromě štětců a barev dalo ještě další školu. Jakmile totiž přičichl k módě, bylo jasné, že to je ten svět, pro který byl zrozen. Hned první zkušenosti nasbíral u slavného návrháře Cristobala Balenciagy. Brzy nato si ho vybral další mistr módy, Antonio Castillo, který mu svěřil místo svého asistenta a nabídl mu přesun k módnímu domu Lanvin v Paříži.

'UHVVHVLQSODFHRISDLQWLQJV Oscar de la Renta has set on his successful life’s journey in 1932. He was born in the sunlit Dominican Republic, which soon started to be too tight for him. When he was eighteen he decided to go study painting to Madrid. In the end Spain gave him additional education besides brushes and colours. As soon as he got the taste of fashion it was clear that it was the world for which he was born. Immediately he received his first experience from the famous Cristobal Balenciaga. Soon thereafter he was picked by another master of fashion, Antonio Castillo, who entrusted him the position of his assistant and offered him to move to the Lanvin fashion house in Paris.

172


Ɋɦɛɭɷɺɝɧɠɬɭɩɥɛɫɭɣɨ ɫɜɨɣɭɫɩɟɲɧɵɣɠɢɡɧɟɧɧɵɣɩɭɬɶɈɫɤɚɪɞɟɥɚɊɟɧɬɚɨɬɩɪɚɜɢɥɫɹɜɝɨɞɭ Ɋɨɞɢɥɫɹ ɨɧ ɜ ɡɚɥɢɬɨɣ ɫɨɥɧɰɟɦ Ⱦɨɦɢɧɢɤɚɧɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɫɤɨɪɟ ɫɬɚɥɚ ɟɦɭ ɬɟɫɧɨɣ Ⱥ ɩɨɫɟɦɭ ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɜɨɫɟɦɧɚɞɰɚɬɢ ɥɟɬ ɞɟ ɥɚ Ɋɟɧɬɚ ɪɟɲɢɥɭɱɢɬɶɫɹɠɢɜɨɩɢɫɢɜɆɚɞɪɢɞɟɂɫɩɚɧɢɹɤɪɨɦɟɤɢɫɬɟɣɢɤɪɚɫɨɤɩɨɞɚɪɢɥɚ ɟɦɭɢɞɪɭɝɭɸɲɤɨɥɭɌɚɦɨɧɜɩɟɪɜɵɟɨɳɭɬɢɥɫɬɨɥɶɦɚɧɹɳɢɣɚɪɨɦɚɬɆɨɞɵɢ ɩɨɧɹɥɱɬɨɷɬɨɬɨɬɦɢɪɞɥɹɤɨɬɨɪɨɝɨɨɧɪɨɠɞɟɧɋɜɨɣɩɟɪɜɵɣɨɩɵɬɞɟɥɚɊɟɧɬɚ ɩɨɥɭɱɢɥɭɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨɞɢɡɚɣɧɟɪɚɄɪɢɫɬɨɛɚɥɹȻɚɥɟɧɫɢɚɝɢȼɫɤɨɪɟɩɨɫɥɟɷɬɨɝɨ ɨɧ ɛɵɥ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧ ɞɪɭɝɢɦ ɦɚɫɬɟɪɨɦ ɦɨɞɧɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ Ⱥɧɬɨɧɢɨ Ʉɚɫɬɢɥɥɨ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɜɟɪɢɥ ɟɦɭ ɦɟɫɬɨ ɫɜɨɟɝɨ ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɩɟɪɟɟɯɚɬɶ ɜ ɆɨɞɧɵɣȾɨɦ/DQYLQɜɉɚɪɢɠɟ 

Ɋɫɣɢɨɛɨɣɠɬɩɝɬɠɰɬɭɩɫɩɨ ȼɝɨɞɭɈɫɤɚɪɫɦɟɧɢɥɦɚɪɤɭɢɫɬɚɥɫɬɢɥɢɫɬɨɦɤɨɦɩɚɧɢɢÄ(OL]DEHWK$UGHQ³ ɞɥɹɤɨɬɨɪɨɣɨɧɫɨɡɞɚɜɚɥɧɟɬɨɥɶɤɨɨɞɟɠɞɭɧɨɬɚɤɠɟɨɛɭɜɶɢɞɪɭɝɢɟɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ Ⱦɜɚ ɝɨɞɚ ɫɩɭɫɬɹ ɨɧ ɪɟɲɢɥ ɱɬɨ ɭɠɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɦɚɪɤɢÄɈɫɤɚɪɞɟɥɚɊɟɧɬɚ³ɂɭɠɟɟɝɨɩɟɪɜɚɹɤɨɥɥɟɤɰɢɹ ɫɪɚɡɭɢɦɟɥɚɭɫɩɟɯɧɟɬɨɥɶɤɨɭɞɪɭɝɢɯɞɢɡɚɣɧɟɪɨɜɧɨɬɚɤɠɟɫɬɚɥɚɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɩɨɞɚɪɤɨɦɞɥɹɦɨɞɧɢɰɚɟɝɨɡɜɟɡɞɚɫɷɬɨɝɨɦɨɦɟɧɬɚɩɨɞɧɢɦɚɥɚɫɶɜɫɟɜɵɲɟɢ ɜɵɲɟɈɫɤɚɪɩɪɢɧɟɫɜɦɢɪɦɨɞɵɷɥɟɝɚɧɬɧɵɟɭɬɨɧɱɟɧɧɵɟɢɩɨɥɧɵɟɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣɦɨɞɟɥɢɡɚɤɨɬɨɪɵɟɨɧɩɨɥɭɱɢɥɩɪɢɡɧɚɧɢɟɢɦɧɨɠɟɫɬɜɨɧɚɝɪɚɞȼ ɝɨɞɭɨɧɡɚɧɹɥɞɨɫɬɨɣɧɨɟɦɟɫɬɨɜɁɚɥɟɋɥɚɜɵɦɨɞɵɢɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɨɩɵɬɟ ɨɳɭɬɢɥɱɬɨɡɧɚɱɢɬɛɵɬɶɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦɋɨɜɟɬɚɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯɦɨɞɟɥɶɟɪɨɜɈɧ ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɢ ɜɨɫɯɢɳɟɧɢɟ ɨɬ ɦɧɨɝɢɯ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɟɝɨ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɥɸɛɹɬ ɩɨɯɜɚɫɬɚɬɶɫɹ ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɚɤɬɪɢɫɚ ɋɚɪɚ Ⱦɠɟɫɫɢɤɚ ɉɚɪɤɟɪ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɏɢɥɥɚɪɢɄɥɢɧɬɨɧ ,1=(5&(


8]QiQt]HYäHFKVWUDQ V roce 1963 změnil Oscar značku a stal se stylistou společnosti Elizabeth Arden, pro kterou navrhoval nejen oblečení, ale také boty a jiné doplňky. O dva roky později usoudil, že už má dostatek zkušeností a rozhodl se založit vlastní značku Oscar de la Renta. Hned první kolekcí se zapsal do povědomí ostatních návrhářů a hlavně do myslí žen a jeho hvězda stoupala od této chvíle strmě vzhůru. Oscar zasel na módním poli modely plné elegance, jemnosti a nápaditosti, za které sklidil už celou řádku ocenění. V roce 1973 byl uveden do módní síně slávy a na vlastní kůži si mohl vyzkoušet funkci prezidenta Rady amerických módních návrhářů. Uznání se mu dostalo i od celebrit a jeho modely se ráda chlubí herečka Sarah Jessica Parker nebo politička Hillary Clinton.

.RX]HOQëVYčWGHOD5HQWD Oscar de la Renta ve svých kolekcích vzdává hold ženské kráse a inteligenci. Rád si hraje se všemi druhy materiálů a v neposlední řadě také módními styly. Své umění udělat ženu šťastnou předvádí na šatech, botách, doplňcích, parfémech, a dokonce i na kolekcích elegantního nábytku. Ačkoli žije ve Spojených státech, často jezdí do své rodné země a snaží se jejím obyvatelům pomoci, například založením domova pro sirotky. Pokud byste měli zájem okusit kouzlo módního mistra, stačí najít jeden z desítek jeho obchodů, které jsou rozesety po celém světě.

5HFRJQLWLRQIURPDOOVLGHV In 1963 Oscar changed brand and became a stylist for Elizabeth Arden, for whom he designed not just apparel, but also shoes and other accessories. Two years later he was confident enough in his experience and decided to start his own brand Oscar de la Renta. And right off the bat with his first collection he impressed other fashion designers and especially women and his star was rising sharply. In the field of fashion Oscar has planted models full of elegance,

174

softness and resourcefulness and for these he reaped many awards. In 1973 he was inducted into the fashion hall of fame and he was presented with the opportunity to be the president of the Council of Fashion Designers of America, Inc. (CFDA). He also received recognition from celebrities and his models are proudly worn by the likes of Sarah Jessica Parker or Hillary Clinton.


Č˝ÉŠÉŚÉłÉ É&#x153;ɨɜɤɧɣɍÉ&#x;É ÉŚÉ&#x203A;É&#x2039;ɠɨɭÉ&#x203A; É&#x2C6;ɍɤÉ&#x161;ÉŞ É&#x17E;É&#x; ÉĽÉ&#x161; É&#x160;É&#x;ɧɏÉ&#x161; É&#x153; ÉŤÉ&#x153;ɨɢɯ ɤɨɼɼÉ&#x;ɤɰɢɚɯ ɨɏÉ&#x17E;É&#x161;É&#x;ÉŹ É&#x17E;É&#x161;ɧɜ É É&#x;ɧɍɤɨɣ ɤɪÉ&#x161;ɍɨɏÉ&#x; ɢ ɢɧɏÉ&#x;ÉĽÉĽÉ&#x;ɤɏɭ ȿɌɭ ɧɪÉ&#x161;É&#x153;ɢɏɍɚ ɢÉ?ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉś ɧÉ&#x; ɏɨɼɜɤɨ ÉŤ ÉŞÉ&#x161;ɥɧɾɌɢ É&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x161;Ɍɢ ÉŚÉ&#x161;ÉŹÉ&#x;ɪɢÉ&#x161;ɼɨÉ&#x153; ɧɨ ɢ ÉŤ ɌɨÉ&#x17E;ɧɾɌɢ ɍɏɢɼɚɌɢ É&#x2039;É&#x153;ɨÉ&#x; ɢɍɤɭɍɍɏÉ&#x153;ɨ É&#x17E;É&#x;ÉĽÉ&#x161;ÉŹÉś É É&#x;ɧɳɢɧɭ ÉŤÉąÉ&#x161;ɍɏɼɢÉ&#x153;ɨɣ ɨɧ É&#x17E;É&#x;ɌɨɧɍɏɪɢɪɭÉ&#x;ÉŹ ɧÉ&#x161; ÉŠÉĽÉ&#x161;ɏɜɚɯ ɨÉ&#x203A;É­É&#x153;ɢ É&#x161;ɤɍÉ&#x;ÉŤÉŤÉ­É&#x161;ÉŞÉ&#x161;ÉŻ ÉŠÉ&#x161;ɪɎɸɌÉ&#x;ɪɢɢ ɢ É&#x17E;É&#x161;É É&#x; ɧÉ&#x161; ɤɨɼɼÉ&#x;ɤɰɢɚɯɡɼÉ&#x;É?É&#x161;ɧɏɧɨɣÉŚÉ&#x;É&#x203A;É&#x;ɼɢÉ&#x2021;É&#x;ɍɌɨɏɪɚɧÉ&#x161;ɏɨɹɏɨÉ&#x2C6;ɍɤÉ&#x161;ÉŞČžÉ&#x;É&#x2026;É&#x161;É&#x160;É&#x;ɧɏÉ&#x161;ɠɢÉ&#x153;É&#x;ÉŹ É&#x153;É&#x2039;ɨÉ&#x;É&#x17E;ɢɧÉ&#x;ɧɧɾɯÉ&#x2019;ÉŹÉ&#x161;ÉŹÉ&#x161;ÉŻɨɧÉąÉ&#x161;ɍɏɨÉ&#x;ÉĄÉ&#x17E;ɢɏɧÉ&#x161;ɪɨÉ&#x17E;ɢɧɭɢÉŤÉŹÉ&#x161;ÉŞÉ&#x161;É&#x;ÉŹÉŤÉšɊɨɌɨɹɜÉŤÉ&#x153;ɨɢɌ ɍɨɊɼÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɧɢɤÉ&#x161;ÉŚɧÉ&#x161;ɊɪɢɌÉ&#x;ÉŞɨɍɧɨÉ&#x153;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ÉŚÉ&#x17E;ɨɌÉ&#x161;É&#x17E;ÉĽÉšÉ&#x17E;É&#x;ÉŹÉ&#x;ÉŁɍɢɪɨɏȿɍɼɢÉ&#x153;ÉľɯɨɏɢɏÉ&#x; ɧÉ&#x161;ÉŤÉ&#x;É&#x203A;É&#x;ɢɍɊɾɏÉ&#x161;ɏɜɌÉ&#x161;É?ɢɸɧÉ&#x161;ɍɏɨɚɳÉ&#x;É?ɨÉŻÉ­É&#x17E;ɨɠɧɢɤÉ&#x161;ɌɨÉ&#x17E;ÉľÉ&#x17E;É&#x;ÉĽÉ&#x161;É&#x160;É&#x;ɧɏÉ&#x161;É&#x17E;ɨɍɏÉ&#x161;ɏɨɹɧɨ ɊɪɨɍɏɨÉĄÉ&#x161;ɣɏɢÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɧɢɥÉ&#x17E;É&#x;ɍɚɏɤɨÉ&#x153;ÉŚÉ&#x161;É?É&#x161;ɥɢɧɨÉ&#x153;ɤɨɏɨɪɾÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŤÉŤÉ&#x;ɚɧɾɊɨÉ&#x153;ÉŤÉ&#x;ÉŚÉ­Ɍɢɪɭ

0DJLFDOZRUOGRIGHOD5HQWD Oscar de la Renta in his collections pays tribute to womenâ&#x20AC;&#x2122;s beauty and intelligence. He likes to play with all types of materials and last but not least also fashion styles. He displays his skill to make a woman feel happy on dresses, shoes, accessories, perfumes, and actually even elegant furniture collections. Despite living in the United States he frequently visits his homeland and tries to help its people there, for example by establishing orphanages. If you are interested in trying the magic of a fashion master, then just visit one of his many boutiques, which are found all over the world.

175


$GUHViÄŠUHDOLWQtFK NDQFHOiÄŠt

3ÄŠLSUDYLOLMVPHSURYiVSÄŠHKOHGQĂŹ VH]QDPDGUHVDNRQWDNWÄ?NWHUp E\YiVPRKO\]DMtPDW :HKDYHSUHSDUHGDFRPSUHKHQVLYHOLVW RIDGGUHVVHVDQGFRQWDFWVWKDWPLJKW LQWHUHVW\RX

5HDO(VWDWH$JHQFLHV'LUHFWRU\

AUSCH REAL ESTATE, ZborovskĂĄ 49, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 739 830 300, Fax: +420 222 251 564, email: info@ausch.eu, www.ausch.eu â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Aba Reality, PaĹ&#x2122;Ă­kova 910/9, 190 00 Praha 9 â&#x20AC;&#x201C; VysoÄ?any, Tel.: +420 246 035 393, email: abareality@century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Action, Masarykovo nĂĄbĹ&#x2122;eŞí 2, 120 00 Praha 2 - NovĂŠ MÄ&#x203A;sto, Tel.: +420 777 702 300, email: action@century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 ARCHA, MileĹĄovskĂĄ 846/1, 130 00 Praha 3 â&#x20AC;&#x201C; Vinohrady, Tel.: +420 222 534 000, E-mail: archa@century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Bonus Praha, KorunnĂ­ 104, 100 00 Praha 10 â&#x20AC;&#x201C; Vinohrady, Tel.: +420 246 090 246, E-mail: bonuspraha@century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 City, HvÄ&#x203A;zdova 1073/33, 140 00 Praha 4 â&#x20AC;&#x201C; PankrĂĄc, Tel.: +420 725 228 080, E-mail: city@century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 ElĂĄn, Husova ulice 268 250 82 Ă&#x161;valy, Tel.: +420 281 866 806, E-mail: elan@century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Energy, KorunnĂ­ 1167/43, 120 00 Praha 2 â&#x20AC;&#x201C; Vinohrady, Tel.: +420 720 150 000, E-mail: energy@century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Europe Property, V TunĂ­ch 10, 120 00 Praha 2 â&#x20AC;&#x201C; NovĂŠ MÄ&#x203A;sto, Tel.: +420 222 955 402, E-mail: europeproperty@century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Goldberger, Na OvÄ?inĂĄch 970/4 , 170 00 Praha 7, Tel.: +420 283 980 888 â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Plus+, Jankovcova 1596/14, 170 00 Praha 7 â&#x20AC;&#x201C; HoleĹĄovice, Tel.: +420 725 293 500, E-mail: plus@century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Reality 21, Na PoĹ&#x2122;Ă­Ä?Ă­ 1071/17, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 271 122 711, E-mail: info.reality21@ century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Real servis, KonÄ&#x203A;vova 182, 130 00 Praha 3, Tel.: +420 222 542 103, E-mail: realservis@century21. cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Reality AndÄ&#x203A;l, RadlickĂĄ 3179/1e, 150 00 Praha 5 â&#x20AC;&#x201C; SmĂ­chov, Tel.: +420 257 220 224, E-mail: realityandel@ century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Reality Express, VĂĄclavskĂŠ nĂĄm. 56, 110 00 Praha 1 â&#x20AC;&#x201C; NovĂŠ MÄ&#x203A;sto, Tel.: +420 608 300 600, E-mail: realityexpress@century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Tandem, PerlovĂĄ 3, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 224 267 544, E-mail: tandem@century21. cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ ENGEL & VĂ&#x2013;LKERS PRAGUE, s.r.o., SenovĂĄĹžnĂŠ nĂĄm. 19, 110 00 Praha 1, tel.: +420 222 240 304, www.engelvoelkers. com/prag â&#x20AC;˘ FARAON REALITY, s.r.o., PolskĂĄ 26, 120 00 Praha 2, tel.: +420 224 829 322, fax: +420 222 310 484, hotline: 800 400 407, e-mail: info@faraon.cz, www.faraon.cz â&#x20AC;˘ IMMOINVEST GROUP s.r.o., MĂĄnesova 57, 120 00 Praha 2, tel.: +420 246 090 090, fax: +420 246 090 099, e-mail: info@immo-invest.cz, www.immoinvest-group.cz â&#x20AC;˘ LEXXUS a.s. , PanskĂĄ 895/6, 110 00

Praha 1, tel.: +420 224 217 225, fax:

+420 224 217 314, e-mail: info@lexxus.cz, www.lexxus.cz â&#x20AC;˘ METROSTAV DEVELOPMENT a.s., Zenklova 2245/29, 180 00

Praha 8, tel.:

+420 800 266 060, www.metrostavdevelopment.cz â&#x20AC;˘ NAXOS a.s., HoteÄ?kova 31, 150 00 Praha 5, tel.: +420 257 314 251, e-mail: info@ naxos.cz, www.naxos.cz â&#x20AC;˘ ORCO PROPERTY GROUP, PĹ&#x2122;emyslovskĂĄ 2845/43 , 130 00 Praha 3 â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝iĹžkov, Tel.: +420 226 502 999. e-mail: kontakt@orcogroup.com, www.orco.cz â&#x20AC;˘ PraĹžskĂĄ sprĂĄva nemovitostĂ­, Seifertova 9/823 , 130 00 Praha 3, Tel.: +420 841 600 700, www. psn.cz â&#x20AC;˘ RIM PROPERTY DEVELOPMENT s.r.o., LetenskĂĄ 121/8, 118 00 Praha 1, mob.: +420 724 208 992 â&#x20AC;˘ SVOBODA & WILLIAMS s.r.o., Na com

PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; â&#x20AC;˘

almaz.cz

00

Praha

TOUT-PUISSANT

ALMAZ,

â&#x20AC;˘

2,

VK

110

REALITY,

1,

BÄ&#x203A;lohorskĂĄ

tel.:

s.r.o., 81,

+420

257

MariĂĄnskĂĄ 169

00

328

281,

e-mail:

318/2,

306

01

Praha

6,

tel:

info@svoboda-williams.com,

Karlovy

+420

299

Vary, 144

Tel.:+420 444

,

mob:

www.svoboda-williams. 353

233

+420

952,

724

200

www. 900,

mob: +420 737 780 071, e-mail: info@vkreality.cz, www.vkreality.cz â&#x20AC;˘ WALTER & SONS, AnglickĂĄ 26, 120 00 Praha 2, tel.: +420 777 716 569, e-mail: properties@walterandsons.cz

$GUHViÄŠLQ]HUFH Naty-Naty, SenovĂĄĹžnĂŠ nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ 10a, Praha 1, tel.: 775 566 126, www.natynaty.cz â&#x20AC;˘ Studio Essence, VĂĄclavkova 169/1, Praha 6, tel.: +420 235 350 235, www.studioessence.cz â&#x20AC;˘ StavebnĂ­ fĂłrum, DonskĂĄ 9, Praha 10, tel.: 267 206 200, www.stavebni-forum.cz â&#x20AC;˘ penShop.cz, Na ZĂĄhonech 7, Praha 4, tel.: 241 402 925, www.penshop.cz â&#x20AC;˘ YOU BEE FREE, OstrovnĂ­ 30/126, Praha 1, tel.: +420 608 116 644, +420 222 523 357, e-mail: vajo@ybf.cz, www.ybf. cz â&#x20AC;˘ Galerie Jaroslava Fragnera, BetlĂŠmskĂŠ nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ 5a, Praha 1, tel.: 222 222 157, www.gjf.cz â&#x20AC;˘ Conventia, s.r.o., VĂĄclavkova 169/1, Praha 6, tel.: +420 220 515 102, e-mail: konference@bonaďŹ de.cz, www.conventia.cz â&#x20AC;˘ Aglas Furniture, PetrskĂŠ NĂĄm. 7, Praha 1, www.aglasfurniture.cz â&#x20AC;˘ VĂĄgner Design s.r.o., VinohradskĂĄ 33/1420, Praha 2, www.postele-hastens.cz â&#x20AC;˘ Peter Lik Prague Gallery, OC NovĂ˝ SmĂ­chov, PlzeĹ&#x2C6;skĂĄ 8, Praha 5, www.peterlikprague. cz â&#x20AC;˘ BontĂŠ catering, www.www.catering-bonte.cz â&#x20AC;˘ Pragointerier, www.pragointerier.cz â&#x20AC;˘ Finmebel s.r.o., Kotva, NĂĄm. Republiky 8, Praha 1, tel.: +420 224 801 273, www.ďŹ nmebel.cz â&#x20AC;˘ Galerie 22, HusitskĂĄ 22, Praha 3, www.galerie22.cz â&#x20AC;˘ Galerie Kotelna, PlynĂĄrnĂ­ 1815/1, Ĺ&#x2DC;Ă­Ä?any, tel.: +420 323 604 137, www.galeriekotelna.cz â&#x20AC;˘ Klinika GHC Praha, KrakovskĂĄ 8/581, Praha 1, tel.: +420 222 221 206, e-mail: ghc@ghc.cz, www.ghc.cz â&#x20AC;˘ RoĹžnovskĂŠ pivnĂ­ lĂĄznÄ&#x203A;, Gogolova 8/228, PivovarskĂĄ 6, RoĹžnov p. RadhoĹĄtÄ&#x203A;m, tel.: +420 774 430 000, +420 776 611 796, www.roznovskepivnilazne.cz â&#x20AC;˘ Egoist Fashion, Ĺ tupartskĂĄ 9, Praha 1, tel.: +420 222 315 786, tel.: +420 728 581 698, www.egoistfashion.cz â&#x20AC;˘ VariĂŠtĂŠ design, Ĺ eĹ&#x2122;Ă­kovĂĄ 4, Praha 5, e-mail: info@varietedesign.com, www.varietedesign.com â&#x20AC;˘ La Lagartija, Prokopova 13, Praha 3, +420 776 622 031, www.lagartija.cz â&#x20AC;˘ A care a.s., Nikoly Vapcarova 3274/2, Praha 4, tel.: 800 100 690, www.acare.cz â&#x20AC;˘ HodinĂĄĹ&#x2122;stvĂ­-KlenotnictvĂ­ Carollinum, PaĹ&#x2122;Ă­ĹžskĂĄ 11, Praha 1, tel.: +420 224 810 890, www.carollinum.cz â&#x20AC;˘ KlenotnictvĂ­ DuĹĄĂĄk, Na PankrĂĄci 86, Praha 4, tel.: +420 225 111 320, www.dusak.cz â&#x20AC;˘ BAKERO export-import s.r.o., OD Spektrum ObchodnĂ­ 113, Ĺ&#x2DC;Ă­Ä?any-Ä&#x152;estlice, tel.: +420 212 240 460, e-mail: info@bakero.cz, www.bakero.cz â&#x20AC;˘ Roberto Coin, PaĹ&#x2122;Ă­ĹžskĂĄ 1073/1, Praha 1, www.robertocoin.com â&#x20AC;˘ Louis Vuitton, PaĹ&#x2122;Ă­ĹžskĂĄ 99/13, Praha 1, www.louisvuitton.com â&#x20AC;˘ Vertu, PaĹ&#x2122;Ă­ĹžskĂĄ 935/4, Praha 1, www.vertu.com â&#x20AC;˘ Gucci, PaĹ&#x2122;Ă­ĹžskĂĄ 9, Praha 1, www.gucci.com â&#x20AC;˘ Parfumerie Douglas, www. douglas.cz â&#x20AC;˘ Outlet freeport HatÄ&#x203A;, HatÄ&#x203A; u Znojma 196, Chvalovice, www.freeport.cz â&#x20AC;˘ ESCADA, PaĹ&#x2122;Ă­ĹžskĂĄ 204/21, Praha 1, www.escada.com â&#x20AC;˘ Christian Louboutin, www.christianlouboutin.com â&#x20AC;˘ S.T. Dupont, HavĂ­Ĺ&#x2122;skĂĄ 5, Praha 1, www.st-dupont.com 176


  ĚĚ  ʝ Ě Ŀ   İą  Ě ąĚ ą  İą Ë ÒÉÎÒÍÍÍÉ— ąĿÑ ×   Ë

  Ë

                Ë


Estate The Prague Magazine 12/2011  

Estate The Prague Magazine 12/2011

Estate The Prague Magazine 12/2011  

Estate The Prague Magazine 12/2011

Advertisement