__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ŏt MHQ2FWREHUǺǶ ǾȋǭǼȈ

ESTATE DOPORUČUJE: DOKONALÝ ODPOČINEK TĚLA A MYSLI / 3(5)(&75(/$;$7,212) %2'<$1'0,1'/ ǔǐǑnjǗǨǙǚǑ ǜnjǝǝǗnjǍǗǑǙǔǑ ǞǑǗnjǔǜnjǓǟǘnj

architektura design Z JINÉHO KOUTU SVĚTA / )520 $',))(5(173$57 2):25/'/Ǚnj ǐǜǟǏǚǘǖǜnjǪ ǝǎǑǞnjCHILE

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties ȼɵɛɨɪɥɭɱɲɟɣɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ

ČESKÝ DESIGN/

Sekerová Michaela

9

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

Czech design// ǣDZȄǽǶǴǵǰǴdzǬǵǹ ǴǵǰǴdzǬǵǹ

CZK 95 € 4,50 £ 3,50 STÁHNĚTE SI

ESTATE DOPORUČUJE: COSTA DEL SOL COSTA DEL GOLF/ ǖǚǝǞnjǐǑǗǨǝǚǗǨǖǚǝǞnjǐǑǗǨǏǚǗǨǠ

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY: JINONICKÁ VYHLÍDKA OTEVŘELA VZOROVÝ BYT RODINNÉ DOMY LYSOLAJE AURA STATENICE: JEDINEČNÝ STYL BYDLENÍ / UNIQUE STYLE OF LIVING /ǟǙǔǖnjǗǨǙǧǕǝǞǔǗǨǒǔǓǙǔ A R C H I T E C T U R E

D E S I G N

L I F E S T Y L E


Kvalitní postele, matrace a ložní příslušenství zvučných značek


www.natynaty.cz

Senovážné náměstí 10a, Praha 1, tel.: +420 775 566 126


Roberto Coin Boutique Christy Turlington wears Bollicine Collection Via Vittoria 9, Roma - Tel. 06 32652439


robertocoin.com Christy Turlington wears Bollicine Collection


PAˇRÍŽSKÁ 21

PRAHA 1

WWW.ESCADA.COM


ESTATE ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50 Great Britain £ 3,50

6

Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Real Estate Publishing, s.r.o. Badeniho 1 160 00 Praha 6 Czech Republic T: +420 220 512 965 F: +420 220 511 943 www.estatemagazine.cz

ǹǶǬǭǸǮǨǵǰǭ 2012 ŏíjen / October / ǚǶǾȋǭǼȈ

Living ȎȐȓȤȍ

Šéfredaktor / Editor In Chief Yumi Nozaki (London, UK) nozaki@estatemagazine.cz

10

Produkce / Production Eva Jelínková jelinkova@bonafide.cz Redaktoři / Editors Helena Vavrdová redakce@estatemagazine.cz

26

Developerské projekty: Jinonická vyhlídka otevĜela vzorový byt

28

Developerské projekty: Rodinné domy Lysolaje

30

34

ýeský design: Vizuální harmonie Michaely Sekerové

Czech Design: Visual Harmony of Michaela Sekerová ǣDZȄǽǶǴǵ ǰǴdzǬǵǹ: ǎǴdzǿǬǷȈǹǬȋ ǯǬǼǸǺǹǴȋ ǘǴȁǬȉǷȇ ǝDZǶDZǼǺǮǺǵ

Jazyková redakce / Proof-copy Helena Vavrdová Překlady / Translation Viktor Horák

36

Obchodní oddělení / Commercial Section

Nemovitosti Properties ǵȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȤ

Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz Předplatné / Subscriptions info@estatemagazine.cz

Z jiného koutu svČta: Chile

From a Different Part of World: Chile ǙǬ ǰǼǿǯǺǸ ǶǼǬȊ ǽǮDZǾǬ: ǣǴǷǴ

34

Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz

48

Otázka pro realitní odborníky

Question for Real Estate Professionals ǎǺǻǼǺǽ ǰǷȋ ǼDZǬǷȈǹȇȁ DZǶǽǻDZǼǾǺǮ

Sídlo společnosti / Headquarters Real Estate Publishing, s.r.o. Václavkova 169/1 160 00 Praha 6 Czech Republic

Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele.

Developerské projekty: AURA Statenice – Jedineþný styl bydlení

Property projects: AURA Statenice – Unique Style of Living ǻǼǺDZǶǾȇ ǼǬdzǮǴǾǴȋ: AURA Statenice – ǟǹǴǶǬǷȈǹȇǵ ǽǾǴǷȈ DzǴdzǹǴ

Michal Záhora redakce@estatemagazine.cz

Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalová Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom

Novinky – architektura & design

News – Architecture & Design ǙǺǮǺǽǾǴ – ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǬ & ǰǴdzǬǵǹ

Art Director Jitka Ticháčková jitka.tichackova@gmail.com

51

Nejlepší nemovitosti

Best Properties ǗǿȃȄǬȋ ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈ

Prague out ǷȘȈȋȈ Ȑȏ

42

162

Novinky / News / ǹǺǮǺǽǾǴ

168

ESTATE doporuþuje: Dokonalý odpoþinek tČla a mysli v Cybex health club & spa

ESTATE Recommends: Perfect Relaxation of Body and Mind in the Cybex Health Club & Spa ESTATE ǼDZǶǺǸDZǹǰǺǮǬǹǹȇǵ: ǔǰDZǬǷȈǹǺDZ ǼǬǽǽǷǬǭǷDZǹǴDZ ǾDZǷǬ Ǵ ǼǬdzǿǸǬ Ǯ ǺdzǰǺǼǺǮǴǾDZǷȈǹǺǸ ǝǛnj-ȂDZǹǾǼDZ «Cybex health club & spa»

Redakční rada / Advisory Board Martina Huclová, Radim Koliba, Petr Kouba, Michal Macek, Zdeněk Macháček, Milorad Miškovič, David Neveselý, Yumi Nozaki, Ladislav Pflimpfl, Bedřich Skalický, Pavel Velebil, Tomáš Zykán, Jaroslav Žižka

170

ESTATE doporuþuje: Costa del Sol – Costa del Golf

ESTATE Recommends: Costa del Sol – Costa del Golf ESTATE ǼDZǶǺǸDZǹǰǺǮǬǹǹȇǵ: ǖǺǽǾǬ ǰDZǷȈ ǝǺǷȈ – ǖǺǽǾǬ-ǰDZǷȈ-ǏǺǷȈȀ

Titulní foto SPORTALM kolekce podzim – zima 2012/13 www.fggroup.cz

174

ESTATE Tipy / ESTATE Tips / ESTATE

184

AdresáĜ realitních kanceláĜí a inzerce

Real Estate Agencies and Advertisements Directory ǝǻǴǽǺǶ ǬǯDZǹǾǽǾǮ ǻǺ ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ Ǵ ǼDZǶǷǬǸǺǰǬǾDZǷDZǵ

186


Milí þtenáĜi, Dear readers, ǹȓȖȊȈ ȘȍȌȈȒȚȖȘȈ,

aþkoli nám meteorologové slíbili nadprĤmČrnČ

Although meteorologists promised us an

teplý Ĝíjen, vláda hĜejivého sluníþka pomalu,

exceptionally warm October, the reign of the

ale jistČ ustupuje. Chladná rána a sychravČjší

warm sun is slowly but surely fading. The

veþery se u vČtšiny z nás netČší velké oblibČ a

majority of us do not particularly enjoy cold

spolu s nastupující únavou a nedostatkem energie

mornings and raw evenings, and, together with

potom mohou zapĜíþiĖovat známé podzimní

growing fatigue and a lack of energy, this may

deprese. NaštČstí ale existují místa, která mají

cause the proverbial autumn depression.

schopnost vás i navzdory všem tČmto nevlídným podmínkám nabít pozitivní energií a ještČ ulevit vašemu tČlu. Jedno takové, kde mĤžete relaxovat v pĜíjemném prostĜedí a dokonale si odpoþinout, pro vás vyzkoušel i þasopis Estate a rozhodnČ jej mĤže jen doporuþit. Za pozoruhodnými architektonickými skvosty se tentokrát vydáme až do Chile, dozvíte se také, jak vizuálnČ sladit televizi s interiérem vašeho pokoje, a v ýeském designu se seznámíte s mladou talentovanou umČlkyní Michaelou Sekerovou, jejíž nápaditá díla rozhodnČ stojí za vaši pozornost.

Fortunately, there are places that are able to recharge us with positive energy, despite all these harsh conditions, and even to refresh our bodies. Estate magazine has tested one such place for you, where clients can completely relax in a pleasant environment. We can de¿nitely only recommend it!

ȝȖȚȧ ȔȍȚȍȖȘȖȓȖȋȐ Ȑ ȖȉȍȡȈȓȐ ȕȈȔ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ Țȍȗȓȣȑ ȖȒȚȧȉȘȤ, ȕȖ ȓțȟȐ șȖȋȘȍȊȈȦȡȍȋȖ șȖȓȕȞȈ ȔȍȌȓȍȕȕȖ, ȕȖ ȊȍȘȕȖ ȚȍȘȧȦȚ șȐȓț. ǽȖȓȖȌȕȣȍ țȚȘȈ Ȑ ȕȍȕȈșȚȕȣȍ ȊȍȟȍȘȈ ț ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȈ Ȑȏ ȕȈș ȕȍ ȊȣȏȣȊȈȦȚ ȥȕȚțȏȐȈȏȔȈ, Ȉ ș ȗȘȐȉȣȊȈȦȡȍȑ țșȚȈȓȖșȚȤȦ Ȑ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȖȔ ȥȕȍȘȋȐȐ ȔȖȋțȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ ȒȖ ȊșȍȔ ȐȏȊȍșȚȕȖȑ Ȗșȍȕȕȍȑ ȌȍȗȘȍșșȐȐ. Dz șȟȈșȚȤȦ, ȍșȚȤ ȔȍșȚȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȖȗȘȍȒȐ ȊșȍȔ șțȘȖȊȣȔ țșȓȖȊȐȧȔ, țȔȍȦȚ ȏȈȘȧȎȈȚȤ ȕȈș ȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ Ȑ ȌȈȎȍ ȘȈșșȓȈȉȓȧȚȤ ȕȈȠȍ ȚȍȓȖ. ǶȌȕȖ Ȑȏ ȚȈȒȐȝ ȔȍșȚ, ȋȌȍ ȔȖȎȕȖ ȘȈșșȓȈȉȐȚȤșȧ Ȋ ȗȘȐȧȚȕȖȑ ȖȉșȚȈȕȖȊȒȍ Ȑ ȖȚȓȐȟȕȖ ȖȚȌȖȝȕțȚȤ, șȗȍȞȐȈȓȤȕȖ Ȍȓȧ ȊȈș ȗȘȖȚȍșȚȐȘȖȊȈȓ ȎțȘȕȈȓ Estate, Ȑ, ȒȖȕȍȟȕȖ, ȊȈȔ ȍȋȖ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚ.

For some remarkable architectural treasures, this time we head to Chile. You will also learn how to visually harmonise a television set with the interior of your room, and Czech Design introduces the young and talented artist, Michaela Sekerová, whose imaginative creations are de¿nitely worth your attention.

PĜíjemné þtení! Enjoy your reading!

ǯȈ ȊȗȍȟȈȚȓȧȦȡȐȔȐ ȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȕȣȔȐ șȖȒȘȖȊȐȡȈȔȐ Ȋ ȥȚȖȚ ȘȈȏ Ȕȣ ȖȚȗȘȈȊȐȔșȧ Ȋ ǿȐȓȐ, ȌȈȓȍȍ Ȋ ȎțȘȕȈȓȍ Ȋȣ țȏȕȈȍȚȍ, ȒȈȒ ȊȐȏțȈȓȤȕȖ ȊȗȐșȈȚȤ ȚȍȓȍȊȐȏȖȘ Ȋ ȐȕȚȍȘȤȍȘ ȊȈȠȍȑ ȒȖȔȕȈȚȣ, Ȉ Ȋ ȘțȉȘȐȒȍ «ǿȍȠșȒȐȑ ȌȐȏȈȑȕ» Ȋȣ șȔȖȎȍȚȍ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȚȈȓȈȕȚȓȐȊȖȑ ȔȖȓȖȌȖȑ ȝțȌȖȎȕȐȞȍȑ ǴȐȝȈȥȓȖȑ ǹȍȒȍȘȖȊȖȑ, ȟȤȐ ȧȘȒȐȍ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ, șȚȖȧȚ ȊȈȠȍȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ.

ǷȘȐȧȚȕȖȋȖ ȟȚȍȕȐȧ!

Yumi PÀimpÀ Nozaki Šéfredaktorka / Editor In Chief / ȋȓȈȊȕȣȑ ȘȍȌȈȒȚȖȘ


LUXURIA 180x200, BJX J JX

5.983,mČsíþnČ pĜi zaplacení ní akontace akon kontac tac ce 30% 30% 0% po dobu splácení 24 mČsícĤ 0% navýšení katalogová cena: 204.880,-


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ

news

ǙǚǎǚǝǞǔ

novinky

Inspirujte se nejnovĚjšími trendy v designu a architektuŐe a spoleÿnĚ s kapkou vaší fantazie si zaŐiďte bydlení, o kterém jste vždy snili. Ty nejlepší tipy a novinky vám na svých stránkách pŐedstaví i tentokrát ÿasopis ESTATE. Let yourself be inspired by the newest trends in design and architecture and, with just a touch of your own fantasy, design your dream home. ESTATE magazine as usual introduces you to top tips and innovations on its pages.

architektura

ǛǿǽǾȈ ǎǬǽ ǮǰǺȁǹǺǮȋǾ ǻǺǽǷDZǰǹǴDZ ǾǼDZǹǰȇ Ǯ ǰǴdzǬǵǹDZ Ǵ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼDZ, ǽǺDZǰǴǹǴǮ ǶǺǾǺǼȇDZ ǽ ǶǬǻǷDZǵ ǎǬȄDZǵ ȀǬǹǾǬdzǴǴ Ǯȇ ǽǸǺDzDZǾDZ ǽǺdzǰǬǾȈ DzǴǷȈDZ Ǯ ǽǾǴǷDZ ǽǮǺDZǵ ǸDZȃǾȇ! ǗǿȃȄǴDZ ǴǰDZǴ Ǵ ǹǺǮǴǹǶǴ ǾǺǷȈǶǺ ǰǷȋ ǎǬǽ ǽǹǺǮǬ ǽǾǼǬǹǴȂǬȁ DzǿǼǹǬǷǬ ESTATE.

HRA SVęTLA A STÍNU THE PLAY OF LIGHT AND SHADOW / ǔǏǜnj ǝǎǑǞnj ǔ ǞǑǙǔ Na UkrajinĚ byla otevŐena kavárna, jejíž interiér zaslouží pozornost. StĚny jsou obloženy nepravidelnĚ perforovanými plechy, které umožŁují pŐirozené osvĚtlení interiéru. PoloprŢhledný plech je navíc ve své spodní i horní ÿásti efektnĚ nasvícen, což rozehrává pŐíjemnou hru svĚtla a stínŢ. DoplŁky v podobĚ lahví vína, které jsou osazené do výklenkŢ ve stĚnách, vhodnĚ dokreslují uvolnĚnou atmosféru podniku. A café with an attention-grabbing interior has been opened in Ukraine. The walls are tiled with irregularly perforated plates that allow the natural illumination of the interior. Moreover, the semi-transparent plates are also spectacularly illuminated in their upper and lower parts, resulting in a pleasant play of light and shadow. Accessories in the form of bottles of wine, which are mounted in the wall recesses, aptly highlight the relaxed atmosphere of the enterprise. ǙǬ ǟǶǼǬǴǹDZ ǺǾǶǼȇǷǴ ǶǬȀDZ, ǴǹǾDZǼȈDZǼ ǶǺǾǺǼǺǯǺ ȋǮǹǺ dzǬǽǷǿDzǴǮǬDZǾ ǮǹǴǸǬǹǴȋ. ǝǾDZǹȇ ǺǭǷǴȂǺǮǬǹȇ ǻǺ-ǼǬdzǹǺǸǿ ǻDZǼȀǺǼǴǼǺǮǬǹǹȇǸǴ ǷǴǽǾǬǸǴ DzDZǽǾǴ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǻǺdzǮǺǷȋȊǾ DZǽǾDZǽǾǮDZǹǹǺǸǿ ǽǮDZǾǿ ǻǼǺǹǴǶǬǾȈ Ǯ ǻǺǸDZȅDZǹǴDZ. ǛǺǷǿǻǼǺdzǼǬȃǹǬȋ DzDZǽǾȈ Ƕ ǾǺǸǿ DzDZ ȉȀȀDZǶǾǹǺ ǺǽǮDZȅDZǹǬ Ǯ ǹǴDzǹDZǵ Ǵ ǮDZǼȁǹDZǵ ǽǮǺDZǵ ȃǬǽǾǴ, ȃǾǺ ǰǬDZǾ ǺȅǿȅDZǹǴDZ ǻǼǴȋǾǹǺǵ ǴǯǼȇ ǽǮDZǾǬ Ǵ ǾDZǹǴ. njǶǽDZǽǽǿǬǼȇ Ǯ ǮǴǰDZ ǭǿǾȇǷǺǶ ǮǴǹǬ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǿǽǾǬǹǺǮǷDZǹȇ Ǯ ǽǾDZǹǹȇȁ ǹǴȄǬȁ, ǿǰǬȃǹǺ ǰǺǻǺǷǹȋȊǾ ǹDZǻǼǴǹǿDzǰDZǹǹǿȊ ǬǾǸǺǽȀDZǼǿ ǹDZǺǭȇȃǹǺǯǺ ǶǬȀDZ. Zdroj a foto / source and photos / ǴǽǾǺȃǹǴǶ Ǵ ȀǺǾǺ: © Drozdov and Partners, archdaily.com

10


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ BENZINOVÁ STANICE BUDOUCNOSTI V GALANTę PETROL STATION OF THE FUTURE IN GALANTA / njǎǞǚǓnjǛǜnjǎǚǣǙnjǫ ǝǞnjǙǢǔǫ ǍǟǐǟǥǑǏǚ ǎ ǏnjǗnjǙǞǑ DŢkaz, že i tak obyÿejná stavba jako je benzínová pumpa mŢže být architektonickým skvostem, najdeme na Slovensku v obci Galanta. TŐi betonové sloupy s efektnĚ nasvícenou hŐibovou hlavicí zaklenují prostor kolem dvou výdejových stojanŢ vÿetnĚ vstupu do neménĚ atraktivního objektu obÿerstvení. Netradiÿní je zejména použitý materiál - dŐevĚný skelet budovy je u benzínové pumpy velmi neobvyklý. Proof that even an ordinary construction such as a petrol station can be an architectural gem is to be found in the Slovakian village of Galanta. Three concrete columns with an impressively illuminated mushroom chapiter vault the space above two petrol pumps, including the entrance to an equally attractive building for refreshments. The materials used are mainly uncommon – the wooden frame of the building is highly unusual for a petrol station. ǐǺǶǬdzǬǾDZǷȈǽǾǮǬ ǾǺǯǺ, ȃǾǺ ǰǬDzDZ ǾǬǶǬȋ ǺǭȇȃǹǬȋ ǻǺǽǾǼǺǵǶǬ, ǶǬǶ njǓǝ, ǸǺDzDZǾ ǭȇǾȈ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǵ DzDZǸȃǿDzǴǹǺǵ, ǹǬǵǰǿǾǽȋ Ǯ ǝǷǺǮǬǶǴǴ Ǯ ǯǺǼǺǰǶDZ ǏǬǷǬǹǾǬ. ǞǼǴ ǭDZǾǺǹǹȇȁ ǶǺǷǺǹǹȇ ǽ ȉȀȀDZǶǾǹǺ ǺǽǮDZȅDZǹǹǺǵ «ǯǼǴǭǹǺǵ ȄǷȋǻǶǺǵ» ǺǭǼǬdzǿȊǾ ǽǮǺǰȃǬǾǺDZ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺ ǮǺǶǼǿǯ ǰǮǿȁ ǶǺǷǺǹǺǶ ǰǷȋ ǮȇǰǬȃǴ ǭDZǹdzǴǹǬ Ǵ dzǬǹǴǸǬǾDZǷȈǹǺǯǺ ǮȁǺǰǬ Ǯ ǶǬȀDZ. ǖǼǬǵǹDZ ǹDZǺǭȇȃDZǹ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǹȇǵ ǻǼǴ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮDZ ǸǬǾDZǼǴǬǷ: ǰDZǼDZǮȋǹǹȇǵ ǶǬǼǶǬǽ dzǰǬǹǴȋ ǰǷȋ ǬǮǾǺdzǬǻǼǬǮǶǴ ǿDz ǾǺȃǹǺ ǮǽǾǼDZȃǬDZǾǽȋ ǹDZ ȃǬǽǾǺ! Foto / photos / ȀǺǾǺ: © Tomáš Souÿek, archdaily.com

DšM UPROSTŏED BOROVIC HOUSE IN THE MIDST OF THE PINES / ǐǚǘ ǛǚǝǜǑǐǔ ǝǚǝǑǙ Moderní variaci na dnes již legendární Farnsworth House od Miese van der Roheho najdeme v Belgii. DŢm je umístĚn uprostŐed borovicového lesa a slouží jako místo pro setkávání epileptikŢ s omezenou schopností pohybu. K domu vede pŐíjezdová rampa, která se klikatí mezi vzrostlými borovicemi. VnitŐní dispozice zachovává princip volného prostoru, který je dĚlen vesmĚs pŐemístitelnými pŐíÿkami a maximálnĚ otevírá výhled z interiéru do pŐírody v okolí. There is a modern variation in Belgium of the now already legendary Farnsworth House by Mies van der Rohe. This house is located in the middle of a pine forest and serves as a meeting place for epileptic patients with limited mobility. The house is reached by means of the driveway ramp that winds between tall pines. The interior layout retains the principle of free space, which is chieÁy divided by adjustable partitions, maximally opening up the vista of the surrounding countryside from the interior. ǝǺǮǼDZǸDZǹǹǿȊ ǮǬǼǴǬȂǴȊ ǹǬ ǷDZǯDZǹǰǬǼǹȇǵ Farnsworth House ǺǾ ǘǴǽǬ ǮǬǹ ǰDZǼ ǜǺȉ ǾDZǻDZǼȈ ǸǺDzǹǺ ǻǺǮǽǾǼDZȃǬǾȈ Ǯ ǍDZǷȈǯǴǴ. ǐǺǸ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹ ǻǺǽǼDZǰǴǹDZ ǽǺǽǹǺǮǺǯǺ ǷDZǽǬ Ǵ ǽǷǿDzǴǾ ǸDZǽǾǺǸ ǮǽǾǼDZȃ ǰǷȋ ǭǺǷȈǹȇȁ ȉǻǴǷDZǻǽǴDZǵ ǽ ǺǯǼǬǹǴȃDZǹǹǺǵ ǻǺǰǮǴDzǹǺǽǾȈȊ. ǖ ǰǺǸǿ ǮDZǰDZǾ ǽǻDZȂǴǬǷȈǹǬȋ ǰǺǼǺǯǬ, ǶǺǾǺǼǬȋ ǮȈDZǾǽȋ ǸDZDzǰǿ ǮȇǽǺǶǴǸǴ ǽǺǽǹǬǸǴ. ǎǹǿǾǼDZǹǹȋȋ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬ ǽǺȁǼǬǹȋDZǾ ǻǼǴǹȂǴǻ ǽǮǺǭǺǰǹǺǯǺ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬ, ǶǺǾǺǼǺDZ Ǯ ǭǺǷȈȄDZǵ ȃǬǽǾǴ ǼǬdzǰDZǷDZǹǺ ǻDZǼDZǰǮǴDzǹȇǸǴ ǻDZǼDZǯǺǼǺǰǶǬǸǴ, ȃǾǺ ǻǺdzǮǺǷȋDZǾ ǹǬǽǷǬDzǰǬǾȈǽȋ ǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹǺ ǺǾǶǼȇǾȇǸ ǮǴǰǺǸ ǹǬ ǻǼǴǼǺǰǿ ǻǼȋǸǺ Ǵdz dzǰǬǹǴȋ. Foto / photos / ȀǺǾǺ: © Artau Architecture, archdaily.com

12


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ MINIMALISMUS V HLAVNÍ ROLI MINIMALISM IN THE MAIN ROLE / ǎ ǏǗnjǎǙǚǕ ǜǚǗǔ ǘǔǙǔǘnjǗǔǓǘ Pod pojmem kostel si vĚtšinou pŐedstavíme symetrickou, uvnitŐ nádhernĚ zdobenou stavbu, která návštĚvníka ohromí svou velkolepostí. Ve ŠpanĚlsku zvolili opaÿný pŐístup. Nový kostel na Tenerife má minimalistickou formu, celý je postaven z betonových blokŢ. Jeho vnitŐní prostor není zcela uzavŐen, ale pouze vymezen nepravidelným rozmístĚním betonových blokŢ, které jsou v prŢÿelí zakonÿeny prŢzorem ve tvaru nepravidelného kŐíže. Pozornost návštĚvníka díky tomu není niÿím rozptylována a ten se pak mŢže vĚnovat klidnému rozjímání. By the word “church” we usually imagine a symmetrical building, beautifully decorated inside, meant to amaze the visitor with its magniÀcence. The opposite approach has been chosen in Spain. The new church in Tenerife has a minimalist form, composed wholly of concrete blocks. The interior is not completely closed, but only deÀned by the irregular placement of concrete blocks that have a gap in front in the shape of an irregular cross. Thanks to this, the visitor’s attention is not distracted by anything and he is therefore able to devote himself to quiet contemplation.

ǛǺǰ ǽǷǺǮǺǸ «ǶǺǽǾDZǷ» Ǹȇ ǺǭȇȃǹǺ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǸ ǽǴǸǸDZǾǼǴȃǹǺDZ dzǰǬǹǴDZ ǽ ǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸ ǮǹǿǾǼDZǹǹǴǸ ǿǭǼǬǹǽǾǮǺǸ, ǻǺǼǬDzǬȊȅDZDZ ǻǺǽDZǾǴǾDZǷȋ ǽǮǺǴǸ ǮDZǷǴǶǺǷDZǻǴDZǸ. ǎ ǔǽǻǬǹǴǴ ǮȇǭǼǬǷǴ ǻǼǺǾǴǮǺǻǺǷǺDzǹȇǵ ǻǺǰȁǺǰ. ǙǺǮȇǵ ǶǺǽǾDZǷ Ǯ ǞDZǹDZǼǴȀDZ ǺǭǷǬǰǬDZǾ ǸǴǹǴǸǬǷǴǽǾǴȃDZǽǶǺǵ ȀǺǼǸǺǵ, Ǻǹ ǮDZǽȈ ǽǺǽǾǺǴǾ Ǵdz ǭDZǾǺǹǹȇȁ ǭǷǺǶǺǮ, Ǭ DZǯǺ ǮǹǿǾǼDZǹǹDZ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺ ǹDZ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǻǺǷǹǺǽǾȈȊ dzǬǶǼȇǾȇǸ, ǺǹǺ ǺǻǼDZǰDZǷDZǹǺ ǹDZǽǴǸǸDZǾǼǴȃǹǺ ǼǬdzǸDZȅDZǹǹȇǸǴ ǭDZǾǺǹǹȇǸǴ ǭǷǺǶǬǸǴ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǹǬ ȀǬǽǬǰDZ dzǬǶǬǹȃǴǮǬȊǾǽȋ ǽǸǺǾǼǺǮȇǸ ǺǶǹǺǸ Ǯ ȀǺǼǸDZ ǹDZǻǼǬǮǴǷȈǹǺǯǺ ǶǼDZǽǾǬ. ǍǷǬǯǺǰǬǼȋ ȉǾǺǸǿ ǮǹǴǸǬǹǴDZ ǻǺǽDZǾǴǾDZǷDZǵ ǹDZ ǺǾǮǷDZǶǬDZǾǽȋ ǹǴ ǹǬ ȃǾǺ, Ǵ ǸǺDzDZǾ ǭȇǾȈ ǻǺǷǹǺǽǾȈȊ ǻǺǽǮȋȅDZǹǺ ǾǴȁǴǸ ǼǬdzǸȇȄǷDZǹǴȋǸ Ǵ ǼǬdzǰǿǸȈȋǸ. Foto / photos / ȀǺǾǺ: © Menis Arquitectos, archdaily.com

14


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ

PODZIMNÍ SKLIZEŀ THE AUTUMN HARVEST ǚǝǑǙǙǔǕ ǟǜǚǒnjǕ Rok vstupuje do posledního ÿtvrtletí a Őíÿanská galerie Kotelna pŐipravila výjimeÿnou aukci umĚní mladé generace. Aukce nese pŐíznaÿný název Podzimní sklizeŁ a nabídne mnoho zajímavého z toho, co se urodilo v ateliérech souÿasných ÿeských výtvarníkŢ. Do aukce budou zaŐazeny i práce talentovaných studentŢ akademie, kteŐí na sebe obrátili pozornost odborníkŢ již bĚhem studia. Úÿastníci dražby mají velkou šanci nakoupit krásná umĚlecká díla za vyvolávací ceny. Aukci pŐedchází velká výstava dražených dĚl v galerii Kotelna a všechny položky jsou uvedeny v katalogu na webových stránkách galerie. TĚšíme se na mimoŐádnou aukci a zveme všechny pŐíznivce k úÿasti.

design

This year is entering its Ànal quarter and Galerie Kotelna in ŏíÿany has prepared an extraordinary auction of art by the new generation. The event bears the symbolic title of „The Autumn Harvest“ and will offer many interesting works created in the various ateliers of contemporary Czech artists. Among the items on auction will be the work of talented students of the Academy, who have already attracted experts’ attention during their studies. Participants in the auction will have the great opportunity of purchasing amazing works of art at auction prices. The auction will be preceded by a major exhibition in the Kotelna Gallery of the works to be auctioned. All the items are listed in the catalogue on the Gallery’s website. We are looking forward to this extraordinary auction and welcome all fans to participate. ǏǺǰ ǮǽǾǿǻǬDZǾ Ǯ ǻǺǽǷDZǰǹȊȊ ȃDZǾǮDZǼǾȈ, Ǵ ǯǬǷDZǼDZȋ «Kotelna» Ǯ ǜDzǴȃǬǹǬȁ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǎǬȄDZǸǿ ǮǹǴǸǬǹǴȊ ǿǹǴǶǬǷȈǹȇǵ ǬǿǶȂǴǺǹ ǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴǵ ǴǽǶǿǽǽǾǮǬ ǸǺǷǺǰȇȁ ȁǿǰǺDzǹǴǶǺǮ. njǿǶȂǴǺǹ ǺǾǷǴȃǬDZǾǽȋ ǽǮǺǴǸ ǹǬdzǮǬǹǴDZǸ „ǚǽDZǹǹǴǵ ǿǼǺDzǬǵ“ Ǵ ǾDZǸ, ȃǾǺ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾ ǸǹǺǯǺ ǴǹǾDZǼDZǽǹǺǯǺ Ǵdz ǾǺǯǺ, ȃǾǺ ǸǺDzǹǺ ǹǬǵǾǴ Ǯ ǼǬdzǷǴȃǹȇȁ ǽǾǿǰǴȋȁ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇȁ ȃDZȄǽǶǴȁ ȁǿǰǺDzǹǴǶǺǮ. njǿǶȂǴǺǹ ǭǿǰDZǾ ǮǶǷȊȃǬǾȈ Ǯ ǽDZǭȋ Ǵ ǼǬǭǺǾȇ ǾǬǷǬǹǾǷǴǮȇȁ ǽǾǿǰDZǹǾǺǮ ǬǶǬǰDZǸǴǴ ǴǽǶǿǽǽǾǮ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǮǺ ǮǼDZǸȋ ǿȃDZǭȇ ǺǭǼǬǾǴǷǴ ǹǬ ǽDZǭȋ ǮǹǴǸǬǹǴDZ ǽǻDZȂǴǬǷǴǽǾǺǮ. ǟȃǬǽǾǹǴǶǴ ǬǿǶȂǴǺǹǬ ǴǸDZȊǾ ǿǹǴǶǬǷȈǹǿȊ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈ ǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴ ǻǼDZǶǼǬǽǹȇDZ ǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴȋ

ǴǽǶǿǽǽǾǮǬ ǻǺ ǺǭȆȋǮǷDZǹǹȇǸ ȂDZǹǬǸ. njǿǶȂǴǺǹǿ ǻǼDZǰȄDZǽǾǮǿDZǾ ǭǺǷȈȄǬȋ ǮȇǽǾǬǮǶǬ ǻǼǺǰǬǮǬDZǸȇȁ ǼǬǭǺǾ, ǺǹǬ ǻǼǺǵǰDZǾ Ǯ ǯǬǷDZǼDZDZ «Kotelna». ǖǬǾǬǷǺǯ ǼǬǭǺǾ ǸǺDzǹǺ ǻǺǽǸǺǾǼDZǾȈ ǹǬ ǽǬǵǾDZ ǯǬǷDZǼDZǴ. ǏǬǷDZǼDZȋ «Kotelna» ǻǼǴǯǷǬȄǬDZǾ ǮǽDZȁ ǻǺǶǷǺǹǹǴǶǺǮ ǴǽǶǿǽǽǾǮǬ ǻǼǴǹȋǾȈ ǿȃǬǽǾǴDZ Ǯ ǽǾǺǷȈ ǹDZǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺǸ ǸDZǼǺǻǼǴȋǾǴǴ Ǵ ǻǺǽDZȅDZǹǴǴ ǮȇǽǾǬǮǶǴ. Galerie Kotelna, Plynární 1, 251 01 ŏíÿany www.galeriekotelna.cz

JEDINEþNÁ KOLEKCE OD SVęTOZNÁMÝCH ITALSKÝCH NÁVRHÁŏš UNIQUE COLLECTION OF A WORLD FAMOUS ITALIAN DESIGNERS ǟǙǔǖnjǗǨǙnjǫ ǖǚǗǗǑǖǢǔǫ ǚǞ ǎǝǑǘǔǜǙǚ ǔǓǎǑǝǞǙǧǡ ǔǞnjǗǨǫǙǝǖǔǡ ǐǔǓnjǕǙǑǜǚǎ S hrdostí vám pŐedstavujeme mimoŐádnou kolekci od svĚtovĚ proslulých italských návrháŐŢ. Na výbĚr je široká paleta exkluzivních hodin, ozdob na zeď, vĚšákŢ, zrcadel, rámeÿkŢ na fotograÀe a dalšího zboží. Každý výrobek je vytvoŐen ruÿnĚ a mŢže se stát souÿástí nevšedního interiéru vašeho domova, restaurace, baru nebo hotelu. Je dobré vĚdĚt, že u nás si každý nĚco najde, neboŘ originalita naší nabídky je skuteÿnĚ extrémní. Jsme „MODERN ART SHOP!“ We are proud to present you the unique collection of a world famous italian designers. There is a wide variety of exclusive clocks,wall hangers,mirrors, photo frames and etc... Each product is handmade and can be a part of your unusual interier of your home,restaurant,bar or hotel. It is good to know that we have something for everybody and at the same time the originality of our items is really unique.We are „MODERN ART SHOP!“ ǘȇ ǽ ǯǺǼǰǺǽǾȈȊ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǸ ǮǬǸ ǹDZǺǭȇȃǹǿȊ ǶǺǷǷDZǶȂǴȊ ǺǾ ǮǽDZǸǴǼǹǺ ǴdzǮDZǽǾǹȇȁ ǴǾǬǷȈȋǹǽǶǴȁ ǰǴdzǬǵǹDZǼǺǮ. ǤǴǼǺǶǴǵ ǽǻDZǶǾǼ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹȇȁ ȃǬǽǺǮ, ǹǬǽǾDZǹǹȇȁ ǿǶǼǬȄDZǹǴǵ, ǮDZȄǬǷǺǶ, dzDZǼǶǬǷ, ǼǬǸ ǰǷȋ ȀǺǾǺǯǼǬȀǴǵ Ǵ ǰǼǿǯǴȁ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴ ǴǹǾDZǼDZǽǹȇȁ ǾǺǮǬǼǺǮ. ǖǬDzǰǺDZ ǴdzǰDZǷǴDZ ǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǺ ǮǼǿȃǹǿȊ ǻǺ ǺǽǺǭǺǵ ǾDZȁǹǺǷǺǯǴǴ Ǵ ǸǺDzDZǾ ǽǾǬǾȈ ȃǬǽǾȈȊ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǯǺ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬ ǮǬȄDZǯǺ ǰǺǸǬ, ǼDZǽǾǺǼǬǹǬ, ǭǬǼǬ ǴǷǴ ǯǺǽǾǴǹǴȂȇ. ǔ ǿDz ǾǺȃǹǺ dzǰDZǽȈ ǶǬDzǰȇǵ ǹǬǵǰDZǾ ȃǾǺ-ǾǺ ǰǷȋ ǽDZǭȋ, ǻǺǾǺǸǿ ȃǾǺ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǽǾȈ ǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴȋ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǰDZǵǽǾǮǴǾDZǷȈǹǺ ǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺǵ. ǘȇ ǹǬǽǾǺȋȅǴǵ „MODERN ART SHOP“! SHOWROOM: Mala Štupartská 5, Praha 1, 110 00 e-mail: velizar77@yahoo.com, tel.: +420 733 643 403

16


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ MODERNÍ STAROŽITNOSTI MODERN ANTIQUES / ǝǚǎǜǑǘǑǙǙǧǕ njǙǞǔǖǎnjǜǔnjǞ Stella del Mobile, jedna z nejslavnĚjších továren nábytku v Itálii, vyrábí nábytek jak pro klasické, tak moderní interiéry. Její kolekce zahrnuje ložnice, pracovny, jídelny, skŐínĚ a doplŁky. Stella del Mobile používá pouze vysoce kvalitní dŐevo, ekologické laky a vosky. V dnešní dobĚ velmi populární nábytek s efektem stáŐí, tzv. „antický“, se vyrábí s použitím technologií „stárnutí“, která budí dojem, že tento nábytek používala nejedna generace. PŐitom Stella del Mobile dbá na vynikající kvalitu nábytku, který by chtĚl každý pŐedat jako dĚdictví. Stella del Mobile – one of the most famous furniture manufactures in Italy, creates furniture for classic as well as modern interiors. Its collection includes furniture for bedrooms, studies and dining rooms, as well as cupboards and accessories. Stella del Mobile uses the highest quality wood, ecological varnishes and waxes. Nowadays, the very popular furniture with the effect of age – “ancient” – is manufactured with the aid of the “aging” technology, which gives the impression that not only one generation has used this furniture. At the same time, Stella del Mobile pays attention to the excellent quality of its furniture which everybody would like to pass on as a heritage. ǠǬǭǼǴǶǬ Stella del Mobile – ǺǰǹǬ Ǵdz ǴdzǮDZǽǾǹDZǵȄǴȁ ǸDZǭDZǷȈǹȇȁ ȀǬǭǼǴǶ Ǯ ǔǾǬǷǴǴ, ǻǼǺǴdzǮǺǰȋȅǬȋ ǸDZǭDZǷȈ, ǶǬǶ ǰǷȋ ǺȀǺǼǸǷDZǹǴȋ ǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǴȁ ǴǹǾDZǼȈDZǼǺǮ, ǾǬǶ Ǵ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇȁ. ǎ DZDZ ǶǺǷǷDZǶȂǴȊ ǮȁǺǰȋǾ ǽǻǬǷȈǹǴ, ǶǬǭǴǹDZǾȇ, ǽǾǺǷǺǮȇDZ, ȄǶǬȀȇ Ǵ ǻǼDZǰǸDZǾȇ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬ. Stella del Mobile ǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾ ǾǺǷȈǶǺ ǮȇǽǺǶǺǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹǿȊ ǰǼDZǮDZǽǴǹǿ, ȉǶǺǷǺǯǴȃǹȇDZ ǷǬǶǴ Ǵ ǮǺǽǶǴ. ǍǺǷȈȄǺǵ ǻǺǻǿǷȋǼǹǺǽǾȈȊ Ǯ ǹǬȄDZ ǮǼDZǸȋ ǻǺǷȈdzǿȊǾǽȋ ǻǼDZǰǸDZǾȇ ǽ ȉȀȀDZǶǾǺǸ ǽǾǬǼǴǹȇ, ǾǬǶ ǹǬdzȇǮǬDZǸȇDZ «ǬǹǾǴǶǮǬǼǹȇDZ», Ǿ.Ƕ. ǺǹǴ ǮȇǻǺǷǹDZǹȇ ǻǺ ǾDZȁǹǺǷǺǯǴǴ «ǽǺǽǾǬǼǴǮǬǹǴȋ», ǶǺǾǺǼǬȋ ǽǺdzǰǬDZǾ ǮǻDZȃǬǾǷDZǹǴDZ, ȃǾǺ ȉǾǺǵ ǸDZǭDZǷȈȊ ǻǺǷȈdzǺǮǬǷǺǽȈ ǹDZ ǺǰǹǺ ǻǺǶǺǷDZǹǴDZ. ǛǼǴ ȉǾǺǸ ǿ Stella del Mobile ǻǼDZǮǺǽȁǺǰǹǺDZ ǶǬȃDZǽǾǮǺ ǸDZǭDZǷǴ, ǶǺǾǺǼǿȊ ȁǺȃDZǾǽȋ ǻDZǼDZǰǬǮǬǾȈ ǻǺ ǹǬǽǷDZǰǽǾǮǿ. SALON NÁBYTKU MARTIN-HOME Korunní 1310/56, 120 00 Praha 2 - Vinohrady www.nabytekcz.com

ALTA / ALTA / ALTA Spoleÿnost Alta byla založena v roce 1984 a v roce 1995 zaÿlenĚna do skupiny Arros. Firma nabízí Őadu kvalitních modulových kuchyní v klasickém – tradiÿním dŐevĚ i inovativní kuchynĚ s moderním vzhledem. Vysoké standardy kvality, vysoce Áexibilní stavebnicový design a nejnovĚjší technologie jsou zárukou konkurenceschopných produktŢ pro srdce domova, preciznosti, pŐesných informací o aktuální nabídce produktŢ a ochotného personálu. Alta was established in 1984 and it was acquired by the Group Arros in 1995. It offers a range of quality modular kitchens in classic-traditional wood and other more innovative kitchens with modern look. High qualitative standards, a highly Áexible modular design and technological investments ensure competitive products for the heart of the home, accuracy and exact knowledge of real time product availability and attentive service. ǖǺǸǻǬǹǴȋ Alta ǭȇǷǬ ǺǽǹǺǮǬǹǬ Ǯ 1984 ǯǺǰǿ, Ǭ Ǯ 1995 ǯǺǰǿ ǮǶǷȊȃDZǹǬ Ǯ ǯǼǿǻǻǿ Arros. ǖǺǸǻǬǹǴȋ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾ ȄǴǼǺǶǴǵ ǽǻDZǶǾǼ ǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹȇȁ ǸǺǰǿǷȈǹȇȁ ǶǿȁǺǹȈ Ǯ ǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǺǸ – ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺǸ ǰDZǼDZǮDZ Ǵ ǴǹǹǺǮǬȂǴǺǹǹȇȁ ǶǿȁǺǹȈ ǽ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸ ǰǴdzǬǵǹǺǸ. ǎȇǽǺǶǴDZ ǽǾǬǹǰǬǼǾȇ ǶǬȃDZǽǾǮǬ, ǺȃDZǹȈ ǯǴǭǶǴǵ ǸǺǰǿǷȈǹȇǵ ǰǴdzǬǵǹ Ǵ ǹǺǮDZǵȄǴDZ ǾDZȁǹǺǷǺǯǴǴ ȋǮǷȋȊǾǽȋ ǯǬǼǬǹǾǴDZǵ ǶǺǹǶǿǼDZǹǾǺǽǻǺǽǺǭǹǺǵ ǻǼǺǰǿǶȂǴǴ ǰǷȋ «ǽDZǼǰȂǬ» ǰǺǸǬ, ȀǴǷǴǯǼǬǹǹǺǽǾǴ, ǾǺȃǹǺǵ ǴǹȀǺǼǸǬȂǴǴ Ǻ ǬǶǾǿǬǷȈǹǺǸ ǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴǴ ǻǼǺǰǿǶȂǴǴ Ǵ ǻǼDZǰǿǻǼDZǰǴǾDZǷȈǹǺǯǺ ǻDZǼǽǺǹǬǷǬ. RANNÝ RETAIL SHOP: Národní 37 (Platýz), Praha 1, tel: 224 235 165 RANNÝ ARCHITECTS KANCELÁŏ: Václavkova 1, Praha 6, tel: 604 730 338 www.ranny.cz

18


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ ABALONY – 3D WALLPAPER ABALONY – 3D WALLPAPER ABALONY – 3D ǚǍǚǔ Nová snová série 3D tapet z porcelánu od designéra Daniela Piršÿe. V letošním roce se kolekce oblíbených porcelánových prvkŢ k dekoraci interierŢ rozrostla o další tŐi vzory. Typ ABALONY je inspirován oceánem a strukturou mušlí. Vyrábí se ve ÿtyŐech tvarech rŢzných velikostí, jedineÿnost jim dodává perleŘový povrch. Lze je použít jednak jako prvek na stĚnu, ale i jako originální typ mísy. K prodeji od Őíjna ve vybraných galeriích. Cena ÿtyŐdílného setu od 3000 Kÿ. This is the new dreamy series of 3D wallpaper in porcelain by designer Daniel Piršÿ. This year the collection of popular porcelain elements in décor has been extended by three more patterns. The ABALONY type is inspired by the ocean and the structure of shells. It is produced in four shapes of differing size, their pearly surface giving them a uniqueness. It can be used as an element on the wall, as well as an original type of bowl. On sale in selected galleries from October. Price of a four-part set: from 3000 CZK. ǙǺǮǬȋ, ǻǼǺǽǾǺ ǽǶǬdzǺȃǹǬȋ ǽDZǼǴȋ 3D ǺǭǺDZǮ Ǵdz ȀǬǼȀǺǼǬ, ǽǺdzǰǬǹǹȇȁ ǻǺ ǻǼǺDZǶǾǿ ǰǴdzǬǵǹDZǼǬ ǐǬǹǴȉǷȋ ǛǴǼȄȃǬ. ǎ ȉǾǺǸ ǯǺǰǿ ǻǺǻǿǷȋǼǹǬȋ ǶǺǷǷDZǶȂǴȋ ȀǬǼȀǺǼǺǮȇȁ ȉǷDZǸDZǹǾǺǮ ǰǷȋ ǰDZǶǺǼǬȂǴǴ ǴǹǾDZǼȈDZǼǺǮ ǿǮDZǷǴȃǴǷǬǽȈ ǹǬ ǾǼǴ ǹǺǮȇȁ ǸǺǰDZǷǴ. ǙǬ ǽǺdzǰǬǹǴDZ ABALONY ǰǴdzǬǵǹDZǼǬ ǮǰǺȁǹǺǮǴǷ ǺǶDZǬǹ Ǵ dzǬǯǬǰǺȃǹǬȋ ǽǾǼǿǶǾǿǼǬ ǼǬǶǿȄDZǶ. ǖǺǷǷDZǶȂǴȋ ǮȇǻǿǽǶǬDZǾǽȋ ȃDZǾȇǼDZȁ ǼǬdzǷǴȃǹȇȁ ȀǺǼǸ Ǵ ǼǬdzǸDZǼǺǮ, ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǽǾȈ ǸǺǰDZǷȋǸ ǻǼǴǰǬDZǾ DzDZǸȃǿDzǹǺDZ ǻǺǶǼȇǾǴDZ. ǚǹǴ ǸǺǯǿǾ ǭȇǾȈ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹȇ ǶǬǶ ȉǷDZǸDZǹǾȇ, ǿǶǼǬȄǬȊȅǴDZ ǽǾDZǹǿ, ǾǬǶ Ǵ Ǯ ǶǬȃDZǽǾǮDZ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǵ ȃǬȄǴ. ǛǼǺǰǬDzǬ ǹǬȃǹDZǾǽȋ ǽ ǺǶǾȋǭǼȋ Ǯ ǴdzǭǼǬǹǹȇȁ ǯǬǷDZǼDZȋȁ. ǢDZǹǬ ǹǬǭǺǼǬ Ǵdz ȃDZǾȇǼDZȁ ȉǷDZǸDZǹǾǺǮ ǺǾ 3000, - ǶǼǺǹ. STUDIO PIRSC PORCELAIN Dílna: NámĚstí 9, Mikulov 692 01 Vzorkovna studia : Kavárna a galerie BÜRO, Kostelní nám. 9, Mikulov www.pirsc.cz

STANISLAV LIBENSKÝ AWARD 2012 ǖǚǙǖǟǜǝ «STANISLAV LIBENSKÝ AWARD 2012» SkláŐské skvosty zaplní od 21. záŐí do 30. listopadu ambit kláštera sv. JiŐí na Pražském hradĚ. Prezentace prací úÿastníkŢ 4. roÿníku prestižní mezinárodní soutĚže pro studenty vysokých umĚleckých škol Stanislav Libenský Award spojená s výstavou Cherchez la femme – spoleÿná cesta Brychtová Libenský je první expozicí, kterou JiŐský klášter hostí po dlouholetém pŢsobení Národní galerie. Vystavené exponáty jsou nejen nádhernými umĚleckými díly, ale zároveŁ výpovĚdí o souÿasném životním stylu. JiŐský klášter na Pražském hradĚ, 21. 9.–30. 11. 2012 OtevŐeno dennĚ 10–18 hod. Glass masterpieces Àll the cloister of St. George’s Convent at Prague Castle from 21st September to 30th November. The presentation of works created by participants in the fourth year of a prestigious international competition for students of art universities Stanislav Libenský Award coupled with an exhibition Cherchez la femme – a common path of Libenský Brychtová is the Àrst exposition hosted in St. George’s Convent after many years of activities of the National Gallery. The exhibits are not only beautiful works of art, but also a testimony of the current lifestyle. St. George’s Convent at Prague Castle, 21 September–30 November 2012, Open daily from 10 a.m. to 6 p.m. ǝ 21 ǽDZǹǾȋǭǼȋ ǻǺ 30 ǹǺȋǭǼȋ ǽǾDZǶǷȋǹǹȇDZ ǽǺǶǼǺǮǴȅǬ dzǬǻǺǷǹȋǾ ǯǬǷDZǼDZȊ ǸǺǹǬǽǾȇǼȋ ǽǮȋǾǺǯǺ ǏDZǺǼǯǴȋ ǹǬ ǛǼǬDzǽǶǺǸ ǏǼǬǰDZ. ǛǼDZdzDZǹǾǬȂǴȋ ǼǬǭǺǾ ǿȃǬǽǾǹǴǶǺǮ ȃDZǾǮDZǼǾǺǯǺ ǻǼDZǽǾǴDzǹǺǯǺ ǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹǺǯǺ ǶǺǹǶǿǼǽǬ ǽǾǿǰDZǹǾǺǮ ȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹȇȁ ǮǿdzǺǮ «Stanislav Libenský Award» Ǯ ǽǺȃDZǾǬǹǴǴ ǽ ǮȇǽǾǬǮǶǺǵ «ǤDZǼȄDZ Ƿȋ ȀǬǸ - ǽǺǮǸDZǽǾǹȇǵ ǻǿǾȈ ǍǼȇȁǾǺǮǬ – ǗǴǭDZǹǽǶǴ» – ȉǾǺ ǻDZǼǮǬȋ ȉǶǽǻǺdzǴȂǴȋ, ǶǺǾǺǼǬȋ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǬ Ǯ ǸǺǹǬǽǾȇǼDZ ǽǮȋǾǺǯǺ ǏDZǺǼǯǴȋ ǻǺǽǷDZ ǸǹǺǯǴȁ ǷDZǾ ǼǬǭǺǾȇ ǙǬȂǴǺǹǬǷȈǹǺǵ ǯǬǷDZǼDZǴ. ǩǶǽǻǺǹǬǾȇ ȋǮǷȋȊǾǽȋ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸǴ ǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴȋǸǴ ǴǽǶǿǽǽǾǮǬ, ǹǺ dzǬǺǰǹǺ ǰǬȊǾ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǴDZ Ǻ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǸ ǽǾǴǷDZ DzǴdzǹǴ. ǘǺǹǬǽǾȇǼȈ ǽǮȋǾǺǯǺ ǏDZǺǼǯǴȋ ǹǬ ǛǼǬDzǽǶǺǸ ǏǼǬǰDZ, 21. 9.–30. 11. 2012 OǾǶǼȇǾǺ DZDzDZǰǹDZǮǹǺ ǽ 10 ǰǺ 18 ȃǬǽǺǮ 20


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ BOKNÄS – FINSKÝ NÁBYTEK S CITEM PRO TRADICI BOKNÄS – FINNISH FURNITURE WITH A SENSE OF TRADITION BÖKNAS – ǠǔǙǝǖnjǫ ǘǑǍǑǗǨ, ǟǎnjǒnjǪǥnjǫ ǞǜnjǐǔǢǔǔ Tradice designu amerických knihoven dnes pokraÿuje v knihovnách Boknäs. Jejich výrobu za použití tradiÿních metod obnovila na podzim roku 1991 Ànská spoleÿnost Boknäs. Nábytek je vyrábĚný s citem pro tradici i s ohledem na souÿasné potŐeby tak, aby se nové stalo souÿástí starého. Knihovny Boknäs jsou kompatibilní jak s originálními americkými knihovnami, tak i s pŢvodními knihovnami vyrobenými v továrnĚ Billnäs Bruk ve Finsku. Knihovny Boknäs jsou dnes prodávány ve vĚtšinĚ evropských zemí a staly se tak oblíbené mezi bytovými designéry a milovníky knih po celé EvropĚ. The design tradition of the “American bookcases” still continues in Boknäs bookcases. The Finnish company Boknäs renewed their production with the aid of traditional methods in the autumn of 1991. The furniture is manufactured with a feeling for tradition and regard for contemporary needs, so that the new becomes a part of the old. Boknäs bookcases are compatible with the authentic “American bookcases”, as well as the original bookcases manufactured by Billnäs Bruk manufacturers in Finland. Boknäs bookcases are sold in most European countries today and became popular among interior designers and lovers of books in the whole Europe. ǞǼǬǰǴȂǴȋ ǰǴdzǬǵǹǬ „ǬǸDZǼǴǶǬǹǽǶǴȁ ǭǴǭǷǴǺǾDZǶ“ Ǵ ǽDZǯǺǰǹȋ ǻǼǺǰǺǷDzǬDZǾǽȋ Ǯ ǭǴǭǷǴǺǾDZǶǬȁ ǸǬǼǶǴ «Böknas». ǛǼǺǴdzǮǺǰǽǾǮǺ ȉǾǴȁ ǭǴǭǷǴǺǾDZǶ ǽ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZǸ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇȁ ǾDZȁǹǺǷǺǯǴǵ ǽDZǹȈȊ 1991 ǯǺǰǬ ǺǭǹǺǮǴǷǬ ȀǴǹǽǶǬȋ ǶǺǸǻǬǹǴȋ Böknas. ǘDZǭDZǷȈ ǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǬ ǽ ǿǮǬDzDZǹǴDZǸ Ƕ ǾǼǬǰǴȂǴȋǸ Ǵ ǽ ǿȃDZǾǺǸ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇȁ ǻǺǾǼDZǭǹǺǽǾDZǵ ǾǬǶ, ȃǾǺǭȇ ǹǺǮǺDZ ǸǺǯǷǺ ǽǾǬǾȈ ȃǬǽǾȈȊ ǽǾǬǼǺǯǺ. ǍǴǭǷǴǺǾDZǶǴ Böknas ǽǺǮǸDZǽǾǴǸȇ, ǶǬǶ ǽ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǸǴ „ǬǸDZǼǴǶǬǹǽǶǴǸǴ ǭǴǭǷǴǺǾDZǶǬǸǴ“, ǾǬǶ Ǵ ǽ ǭǴǭǷǴǺǾDZǶǬǸǴ, ǼǬǹDZDZ ǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǹȇǸǴ ǹǬ dzǬǮǺǰDZ Billnäs Bruk Ǯ ǠǴǹǷȋǹǰǴǴ. ǝDZǯǺǰǹȋ ǭǴǭǷǴǺǾDZǶǴ Böknas ǻǼǺǰǬȊǾǽȋ Ǯ ǭǺǷȈȄǴǹǽǾǮDZ DZǮǼǺǻDZǵǽǶǴȁ ǽǾǼǬǹ, Ǵ ǺǹǴ ǽǾǬǷǴ ǺȃDZǹȈ ǻǺǻǿǷȋǼǹȇ Ǯ ǽǼDZǰDZ ǰǴdzǬǵǹDZǼǺǮ ǴǹǾDZǼȈDZǼǺǮ Ǵ ǷȊǭǴǾDZǷDZǵ ǶǹǴǯ ǻǺ ǮǽDZǵ ǑǮǼǺǻDZ. Nábytek Boknäs dováží do þR Expatria spol. s r.o., Dlouhá 36, Praha 1, +420 222 321 631, www.boknas.cz 15

ZÁMECKÝ NÁBYTEK CHATEAU FURNITURE / ǘǑǍǑǗǨ ǐǗǫ Ǔnjǘǖǚǎ Jsme tím pravým partnerem pro nároÿného individualistu, který cení krásu historického stylu, masivního dŐeva a ruÿní práce. PrávĚ nyní je v trendu nejen klasický styl zaŐízení, ale též kombinace moderního interiérového designu se starožitným nábytkem a stylovými doplŁky. Nenabízíme v kopiích pouze nadÿasové klenoty rŢzných evropských epoch, nýbrž nabízíme tím i možnost zaŐídit si prostŐedí, ve kterém se budete cítit pohodlnĚ, a které bude zároveŁ vizitkou Vašeho dobrého vkusu. We are the ideal partner for the demanding individualist who appreciates the beauty of historical style, solid wood and craftsmanship. At the moment, the trend is not only for the classical style of furnishing, but also a combination of modern interior design with antique furniture and stylish accessories. In addition to imitations of timeless gems from various historical epochs, we also offer the opportunity of creating an environment in which you will feel comfortable and which will also be the showcase of your good taste. ǙǬȄǬ ǶǺǸǻǬǹǴȋ – ǽǬǸȇǵ ǻǺǰȁǺǰȋȅǴǵ ǻǬǼǾǹDZǼ ǰǷȋ ǮdzȇǽǶǬǾDZǷȈǹȇȁ ǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷǴǽǾǺǮ, ǶǺǾǺǼȇDZ ȂDZǹȋǾ ǶǼǬǽǺǾǿ ǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǺǯǺ ǽǾǴǷȋ, ǾǮDZǼǰǺǵ ǰǼDZǮDZǽǴǹȇ Ǵ ǼǿȃǹǺǵ ǼǬǭǺǾȇ. ǝDZǵȃǬǽ Ǯ ǸǺǰDZ ǹDZ ǻǼǺǽǾǺ ǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǴǵ ǽǾǴǷȈ Ǯ ǴǹǾDZǼȈDZǼDZ, Ǭ ǶǺǸǭǴǹǬȂǴȋ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǯǺ ǰǴdzǬǵǹǬ ǽ ǬǹǾǴǶǮǬǼǹǺǵ ǸDZǭDZǷȈȊ Ǵ ǽǾǴǷȈǹȇǸǴ ǬǶǽDZǽǽǿǬǼǬǸǴ. ǙǬȄǬ ǶǺǸǻǬǹǴȋ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǶǺǻǴǴ ǹDZ ǻǺǰǮǷǬǽǾǹǺǵ ǮǼDZǸDZǹǴ ǰǼǬǯǺȂDZǹǹǺǵ ǸDZǭDZǷǴ ǼǬdzǷǴȃǹȇȁ DZǮǼǺǻDZǵǽǶǴȁ ȉǻǺȁ, ǹǺ Ǵ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈ ǸDZǭǷǴǼǺǮǶǴ Ǵ ǺǼǯǬǹǴdzǬȂǴǴ ǽǮǺDZǵ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹǺǵ ǽǼDZǰȇ, Ǯ ǶǺǾǺǼǺǵ Ǯȇ ǭǿǰDZǾDZ ȃǿǮǽǾǮǺǮǬǾȈ ǽDZǭȋ ǶǺǸȀǺǼǾǹǺ, Ǵ ǶǺǾǺǼǬȋ ǾǬǶDzDZ ǽǾǬǹDZǾ ǮǴdzǴǾǶǺǵ ǮǬȄDZǯǺ ȁǺǼǺȄDZǯǺ ǮǶǿǽǬ. ZÁMECKÝ NÁBYTEK 751 22 Osek nad Beÿvou 163, T: +420 581 793 060, M: +420 728 777 926 info@zameckynabytek.cz, www.zameckynabytek.cz 22


Návrh a realizace RANNÝ ARCHITECTS I MALÉ BYTY MOHOU VYPADAT SKVĚLE…

Zajímavé řešení zónování garsoniéry na ploše 44 m2 bylo použito v objektu SATPO Jeseniova. I malý prostor může vypadat skvěle při použití jednoduchých výrazových prostředků, kvalitních materiálů a expresivní barevnosti.

Oblékáme Váš interiér! RANNÝ RETAIL SHOP: Národní 37 (Platýz), Praha 1, tel: 224 235 165 RANNÝ ARCHITECTS KANCELÁŘ: Václavkova 1, Praha 6, tel: 604 730 338

architektura

|

interior design

|

interiéry na klíč

|

vlastní prodej


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ

CYBORK / CYBORK / CYBORK Design kŐesílka CYBORK, které pochází z dílny Marcela Wanderse a vyrábí jej italská Àrma Magis, je opravdu originální. Spodní ÿást je vyrobena z neprŢhledného plastu, horní ÿást pak z plastu transparentního stejné barvy jako základna. PoŐídit si jej mŢžete hned v nĚkolika barevných provedeních – ÿervená, ÿerná, bílá. Cena 8.110,- Kÿ vÿ. DPH The design of the CYBORK chair, created by Marcel Wanders and manufactured by the Italian company of Magis, is truly original. The lower part is made of opaque plastic, the upper part of transparent plastic of the same colour as the base. It is available in several colour variants – red, black, white. Price 8110 CZK incl. VAT ǐǴdzǬǵǹDZǼǽǶǺDZ ǶǼDZǽǷǺ CYBORK Ǵdz ǸǬǽǾDZǼǽǶǺǵ ǘǬǼǽDZǷȋ ǎǬǹǰDZǼǽǬ (Marcel Wanders) Ǵ ǻǼǺǴdzǮǺǰǽǾǮǬ ǴǾǬǷȈȋǹǽǶǺǵ ǶǺǸǻǬǹǴǴ Magis ǰDZǵǽǾǮǴǾDZǷȈǹǺ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǺǼǴǯǴǹǬǷǺǸ. ǙǴDzǹȋȋ ȃǬǽǾȈ DZǯǺ ǮȇǻǺǷǹDZǹǬ Ǵdz ǹDZǻǼǺdzǼǬȃǹǺǯǺ ǻǷǬǽǾǴǶǬ, ǮDZǼȁǹȋȋ ȃǬǽǾȈ – ǹǬǺǭǺǼǺǾ, Ǵdz ǻǼǺdzǼǬȃǹǺǵ ǻǷǬǽǾǸǬǽǽȇ, ǹǺ ǾǺǯǺ DzDZ ȂǮDZǾǬ, ȃǾǺ Ǵ ǺǽǹǺǮǬǹǴDZ. ǖ ǿǽǷǿǯǬǸ ǻǺǶǿǻǬǾDZǷDZǵ ǸǺǰDZǷǴ ǼǬdzǹȇȁ ȂǮDZǾǺǮ - ǶǼǬǽǹȇǵ, ȃDZǼǹȇǵ, ǭDZǷȇǵ. ǢDZǹǬ 8110, - CZK ǮǶǷȊȃǬȋ Ǚǐǝ PRODÁVÁ / SELLER / ǛǜǚǐnjǑǞ: 3DH Interiér, s.r.o., Rohanské nábŐ. 7, Praha 8 www.3dh.cz

DOPLŀKY DO BYTU ZNACKY EICHHOLTZ EICHHOLTZ BRANDED HOME ACCESSORIES njǖǝǑǝǝǟnjǜǧ ǘnjǜǖǔ «EICHHOLTZ» ǎ ǔǙǞǑǜǨǑǜǑ ǖǎnjǜǞǔǜǧ V showroomu Naty Naty je k dostání mnoho novinek holandské Àrmy Eichholtz. Nabídka Àrmy je opravdu široká. Najdete v ní pohovky, elegantní kŐesla, originální osvĚtlení, ale i postele, komody, stoly, zrcadla, obrazy, rámeÿky, svícny, globusy a mnoho dalších doplŁkŢ, které udĚlají váš domov osobitým. Vše je zárukou top stylu a té nejvyšší kvality, peÿlivĚ vybráno pod dohledem majitele Àrmy. Prodává Naty Naty, kde si mŢžete Őadu produktŢ prohlédnout osobnĚ a cokoli objednat z katalogu. Many innovations by the Dutch company of Eichholtz are on display in the Naty Naty showroom. The company selection is really wide. On show are sofas, elegant armchairs, original lighting, as well as beds, dressers, tables, mirrors, pictures, frames, candlesticks, globes and many other accessories to make your home distinctive. All have the guarantee of top style and the highest quality and have been carefully selected under the supervision of the company owner. These are sold in Naty Naty, where you may view the range of products personally and order anything from the catalogue. ǎ ȅǺǿǼǿǸDZ Naty Naty ǸǺDzǹǺ ǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴ ǸǹǺDzDZǽǾǮǺ ǹǺǮǴǹǺǶ ǺǾ ǯǺǷǷǬǹǰǽǶǺǵ ǶǺǸǻǬǹǴǴ «Eichholtz». njǽǽǺǼǾǴǸDZǹǾ ȀǴǼǸȇ ǮDZǽȈǸǬ ȄǴǼǺǶ: ǰǴǮǬǹȇ, ȉǷDZǯǬǹǾǹȇDZ ǶǼDZǽǷǬ, ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇDZ ǽǮDZǾǴǷȈǹǴǶǴ, Ǭ ǾǬǶDzDZ ǶǼǺǮǬǾǴ, ǶǺǸǺǰȇ, ǽǾǺǷȇ, dzDZǼǶǬǷǬ, ǶǬǼǾǴǹȇ, ǼǬǸǶǴ, ǻǺǰǽǮDZȃǹǴǶǴ, ǯǷǺǭǿǽȇ Ǵ ǸǹǺǯǴDZ ǰǼǿǯǴDZ ǬǶǽDZǽǽǿǬǼȇ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǽǰDZǷǬȊǾ ǮǬȄ ǰǺǸ ǺǾǷǴȃǬȊȅǴǸǽȋ ǺǾ ǰǼǿǯǴȁ. ǏǬǼǬǹǾǴȋ ǽǾǴǷȋ Ǵ ǮȇǽǺȃǬǵȄDZǯǺ ǶǬȃDZǽǾǮǬ, ǮǽDZ ǻǼDZǰǸDZǾȇ ǾȅǬǾDZǷȈǹǺ ǺǾǺǭǼǬǹȇ ǻǺǰ ǼǿǶǺǮǺǰǽǾǮǺǸ ǮǷǬǰDZǷȈȂǬ ǶǺǸǻǬǹǴǴ. ǎǽDZ ǸǺDzǹǺ ǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴ Ǯ ǸǬǯǬdzǴǹDZ Naty Naty, ǯǰDZ Ǯȇ ǸǺDzDZǾDZ ǺdzǹǬǶǺǸǴǾȈǽȋ ǽ ǹDZǶǺǾǺǼȇǸǴ ǬǶǽDZǽǽǿǬǼǬǸǴ ǷǴȃǹǺ ǴǷǴ dzǬǶǬdzǬǾȈ ǻǺǹǼǬǮǴǮȄǴDZǽȋ ǮDZȅǴ Ǵdz ǶǬǾǬǷǺǯǬ. SHOWROOM : naty naty, Senovážné námĚstí 10a, Praha 1 www.natynaty.cz

24


Knowing what counts.

Kuchyně Poggenpohl vybavujeme spotřebiči Gaggenau

Poggenpohl studio Praha, Vinohradská 35, Praha 2, tel.: +420 222 210 783, www.poggenpohl.cz Home Interier, Janáčkova 3277/22A, Moravská Ostrava, tel.:+420 596 111 595, www.homeinterier.cz Poggenpohl studio Bratislava, Bajkalská 22, Bratislava, Slovensko, tel.: +421 253 630 641, www.poggenpohl.sk Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku: POGGENPOHL CZECH s. r. o., Vinohradská 10, Praha 2


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ

JINONICKÁ VYHLÍDKA OTEVŘELA VZOROVÝ BYT

SPLŀTE SI SEN O ŽIVOTę VE VÝJIMEþNÉ LOKALITę. JINONICKÁ VYHLÍDKA JE KOMFORTNÍ A BEZPEþNÝ NOVÝ DšM V LOKALITę S ROZVINUTOU SÍTÍ SLUŽEB VþETNę ŠKOL, V BLÍZKOSTI PŏÍRODNÍHO PARKU VIDOULE A SOUþASNę V IDEÁLNÍM DOSAHU CENTRA MęSTA. Nový dŢm s 64 byty vyrŢstá nad ulicí V ZáŐezu v Praze 5, naproti vstupu do stanice metra Jinonice. PoziÿnĚ navazuje na moderní zástavbu obytného souboru U KŐíže a vytváŐí novou dominantu svého okolí. Byty budou dokonÿeny v listopadu letošního roku, ale již na poÿátku záŐí se otevŐely dveŐe vzorového bytu o ploše 120 metrŢ ÿtvereÿních, který Vám pŐedstavujeme na fotograÀích. Interiér vzorového bytu byl realizován ve spolupráci se spoleÿností EXX. Pojďte vstoupit! Na Jinonické vyhlídce zbývá už jen 14 bytŢ, jeden z nich (vÿetnĚ onoho vzorového) mŢže být Váš.

26

Byt na míru U tŐech vĚtších bytových jednotek v horních patrech domu byl interiér prozatím ponechán bez Ànálních úprav. Je možné se inspirovat vzorovým bytem (který obsahuje i nadstandardní prvky) anebo realizovat interiér podle vlastních pŐedstav. NejvĚtším takovým bytem je 4+kk v 5. podlaží s vnitŐní plochou 128 m2, celkovou plochou 137 m2. Byt je umístĚný ve špiÿce domu otoÿené k zelené stráni Vidoule a má výhledy na tŐi svĚtové strany.

Vybavení dokonÿených bytŢ S výjimkou tŐech jmenovaných bytŢ se ostatní byty dokonÿují. Kvalitní vybavení bytu si u tohoto projektu mŢžete dopŐát už ve standardní nabídce: bezfalcové dveŐe, velkoformátové obklady, tŐívrstvé dŐevĚné podlahy, sanitární keramiku Villeroy & Boch, dŐevĚná eurookna, datové sítĚ v každé místnosti... Byty ve 4. a 5. podlaží mají vyšší svĚtlou výšku, místo obvyklých 260 cm mají 280 cm.


ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

V cenĚ bytŢ je i kompletní elektronické zabezpeÿovací zaŐízení a pŐíprava pro vnĚjší žaluzie. DŢm má kompletní elektronický protipožární systém (EPS) a kamery ve spoleÿných prostorech domu a podzemních garážích.

Galerie Butovice, Nový Smíchov a Metropole Zliÿín, která jsou v nĚkolikaminutové dojezdové vzdálenosti. Obÿanskou vybavenost v okolí navíc brzy rozšíŐí nové centrum Prahy 5 – Q5 Waltrovka.

Co dĚlá bydlení dokonalým? Poloha

Doslova k nezaplacení je vynikající dopravní dostupnost Jinonické vyhlídky. Díky bezprostŐední blízkosti stanice Jinonice trasy B - staÿí pouhá minuta chŢze - dojedete metrem k AndĚlu za 6 minut a do centra Prahy za 10 minut. Autem se vzhledem k výbornému napojení na vnitŐní mĚstský okruh dostanete rychle do centra i ven z mĚsta.

Jinonická vyhlídka je situována v oblíbené rezidenÿní ÿtvrti Jinonice. Z oken svého bytu budete mít unikátní výhled na panorama Prahy i blízké zelené svahy Vidoule, údolí vilové ÿtvrti KošíŐe, na Strahov nebo kopec nad Radlicemi. To se podaŐilo díky umístĚní stavby na vrcholu svahu, orientaci a atraktivnímu kaskádovitému rozložení objektu.

Máte zájem o prohlídku bytu?

Vaše dĚti odtud budou mít na dohled školku i základní školu. PĚšky i na kole se snadno dostanete jak do Prokopského údolí tak i k blízkému vrcholu Vidoule. Za nákupy, službami i zábavou mŢžete vyrážet do obchodních center

Kontaktujte Ing. Pavla Boška, 602 264 956 nebo Ing. Pavla Velebila, 602 269 011 www.jinonickavyhlidka.cz

TIDE REALITY – Služby pro developerské spoleÿnosti Pražská realitní kanceláŐ TIDE Reality s.r.o., která prodává rezidenÿní projekt Jinonická vyhlídka, pŢsobící na ÿeském realitním trhu již 19 let. Své postavení si vydobyla pŐedevším kvalitním servisem a osobním pŐístupem ke klientŢm, a to jak z Őad privátních osob, tak managementu Àrem a developerských spoleÿností. Spoleÿnost TIDE Reality doposud realizovala prodej více než 20 developerských projektŢ, zejména v Praze a nejbližším okolí. Mezi poslední reference patŐí prodej bytŢ a rodinných domŢ v Zahradní ÿtvrti þervená skála, bytových domech Byty u statku a Rezidence ZávĚrka nebo prodej apartmánŢ v areálu Klínovec Meadows.

www.tide.cz www.tidereality.com

27


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ

RODINNÉ DOMY LYSOLAJE

VE SROVNÁNÍ S MASIVNÍ VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMš V SATELITECH A ROZSÁHLOU BYTOVOU VÝSTAVBOU V HLAVNÍM MęSTę JE NABÍDKA RODINNÝCH DOMš V PRAZE OMEZENÁ. DEVELOPERSKÉ SPOLEþNOSTI SE SOUSTŏEDÍ NA VÝSTAVBU BYTš, A DÍKY TOMU JE PROJEKTš, JAKO JSOU RODINNÉ DOMY V LYSOLAJÍCH, JEN PÁR. Léta konjunktury v letech 2005–2007 vedla rezidenÿní developery k pŐedstavĚ, že se v Praze prodá právĚ tolik bytŢ, kolik se jich podaŐí postavit. Díky tomu i v místech, kam architektonicky i funkÿnĚ zapadají spíše rodinné domy, naplánovali objemné obytné soubory nĚkolikapatrových bytových domŢ. PŐíkladŢ úspĚšných projektŢ výstavby rodinných domkŢ pŐímo v Praze není mnoho. Mezi stavby, které v Praze nastavily nový standard rodinných domŢ pro ty, kdo nechtĚjí bydlet v domech s „roztomilými balkony“ a balustrádami, patŐí napŐ. obytný soubor Pod Kozincem projektovaný atelierem ADR Aleše Lapky a Petra KoláŐe nebo rodinné domy postavené spoleÿností Skanska v rámci Rezidenÿní ÿtvrti Botanica.

28

Rodinné domy v Lysolajích oslovují podobnou skupinu zájemcŢ o nové bydlení. Autorem návrhu je architektonická kanceláŐ Schindler Seko architekti a jak prozrazují vizualizace domŢ, ambicí architektŢ i investora je postavit svébytný a výtvarnĚ jednotný obytný soubor s necelými tŐemi desítkami domŢ. Lysolaje jsou historickou vsí poprvé písemnĚ doloženou roku 1225 a moderní pojetí domŢ by se mohlo zdát protikladem k tradiÿní zástavbĚ. Lysolaje jsou však již 44 let jednou z pražských mĚstských ÿtvrtí a i zde pŢvodní zástavba postupnĚ prorŢstá s novými domy. To, co zŢstává nenarušeno, je romantická krajina, která spoluvytváŐí ráz této mĚstské ÿásti.

Kousek od Šárky Chcete-li dojet do Lysolají, musíte použít stejnou cestu, jako když chcete vjet z východní strany do Šáreckého údolí. Po odboÿení ze silnice sledující Vltavu podjedete u Podbaby železniÿní viadukt a po chvíli se ocitnete na vidlici cest smĚŐujících jižnĚji do Šáreckého a severnĚji do Lysolajského údolí. Obytný soubor nových rodinných domŢ se nalézá až na konci Lysolajského


ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY údolí v tĚsné blízkosti autobusové zastávky Lysolaje. Domy vyrostou ve tŐech Őadách na rovinatém pozemku ležícím mezi ulicemi Dolina a ŠtĚpnice. Na jižní stranĚ obytného souboru je autobusová zastávka, severní hranici území pŐipraveného k zástavbĚ tvoŐí pomĚrnĚ prudký severní svah. NovĚ stavĚné domy navazují na pŐirozenĚ se rozvíjející zástavbu rodinných domŢ, s kterou sousedí na západní stranĚ pozemku. V tĚsné blízkosti se nachází i vstup do pŐírodní památky Housle.

Moderní domy podle vlastních pŐedstav Lokalita není jedinou pŐedností plánovaného obytného souboru. Moderní architektura, Áexibilní dispozice a dostatek svĚtla v interiéru domu jsou hlavními pŐednostmi architektonického návrhu. Projekt v Lysolajích se od konkurentŢ liší i systémem výstavby a prodeje. Jádro nabídky tvoŐí tŐíložnicové a ÿtyŐložnicové domy, které jsou pŐipraveny k prodeji ve dvou variantách – dokonÿené na klíÿ nebo pŐipravené k dokonÿení až klientem. PŐi tomto modelu výstavby kupující nabývá rodinný dŢm s kompletnĚ dokonÿeným obvodovým pláštĚm (vÿetnĚ fasády, oken ÿi garážových vrat), avšak s volnou vnitŐní dispozici. Znamená to tedy, že u tohoto projektu má kupující daleko vĚtší volnost, v jaké podobĚ dŢm dokonÿí. Rozložení dispozice, poÿet ložnic, velikost koupelen, to vše si kupující rozhoduje sám, neboŘ všechny domy jsou navr-

ženy tak, aby poskytovaly nĚkolik variant uspoŐádání místností. Výhodou je také možnost nezaŐizovat (a neplatit) všechny pokoje najednou. Cena domŢ v nedokonÿeném standardu 2 samozŐejmĚ stav domu respektuje. V Lysolajích lze díky tomu poŐídit rodinný dŢm s hrubou podlahovou plochou 180 m2 a pozemkem o ploše 310 m2 již za 5 866 000 Kÿ vÿetnĚ DPH. Pro zájemce o kompletnĚ dokonÿený dŢm „na klíÿ“ ceny zaÿínají na ÿástce 7 670 000 Kÿ vÿetnĚ DPH. Bližší popis obou standardŢ dokonÿení domŢ stejnĚ jako podrobné ceníky a seznam volných domŢ jsou k dispozici u prodejce. V první etapĚ se staví prvních devĚt domŢ, v souÿasné dobĚ je dokonÿena jejich hrubá stavba. Prodej domŢ 1. etapy zahajuje 3. záŐí, v nabídce je nyní sedm z devíti domŢ (jeden je prodán a jeden rezervován).

PodrobnĚjší informace získáte u prodejce projektu: TIDE REALITY s.r.o., Ing. Pavel Bošek, tel.: 224 914 914, 602 264 956, email: prodej@tide.cz nebo na www.tide.cz

29


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ

JEDINEČNÝ STYL BYDLENÍ

AURA, jen nĚkolik minut jízdy autem od centra Prahy, je první rezidenÿní komunitou v þeské republice, která svým obyvatelŢm poskytuje jedineÿnĚ venkovský a pŐitom vytŐíbený styl bydlení, zasazený v zeleném, klidném prostŐedí. AURA nabízí svým obyvatelŢm nepŐekonatelné bydlení v moderních vilách a bytových domech, které všechny poskytují dostatek osobního prostoru, soukromí, Őešení na míru a bezkonkurenÿní blízkost k pŐírodĚ.

AURA, just a few minutes drive from the center of Prague, is the Àrst residential community in the Czech Republic to provide its residents with a uniquely rural but sophisticated style of living, set in green, tranquil surroundings. AURA offers its residents unsurpassed living in modern villas and apartment buildings, all of which provide ample personal space, privacy, customized design and unparalleled proximity to nature.

Samotnou podstatou AURA je vytvoŐení integrovaného a kompletního životního stylu, který svým obyvatelŢm nabízí bezpeÿné, inspirující a udržitelné bydlení. To, co odlišuje AURA, je právĚ tento nový a svĚží koncept integrovaného a kompletního životního stylu – kombinace lákavého a pohodlného životního prostoru s golfem a sportovními zaŐízeními svĚtové úrovnĚ, vÿetnĚ 18-ti jamkového mistrovského hŐištĚ, vynikajících škol a skvĚlého sociálního, kulturního a sousedského zázemí, které se nachází uvnitŐ a okolo nedotÿené pŐírody.

The very essence of AURA is the creation of an integrated and complete lifestyle that offers its residents safe, inspiring and sustainable living, and what sets AURA apart is this new and fresh concept of the integrated and complete lifestyle – combining appealing and comfortable living spaces with world-class golf and sporting facilities, including an 18-hole championship course, top-rate schools and outstanding social, cultural and neighborhood amenities, all situated in and around pristine countryside.

30


ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

ǎ ǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁ ǸǴǹǿǾǬȁ DZdzǰȇ ǺǾ ȂDZǹǾǼǬ ǯǺǼǺǰǬ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǻDZǼǮȇǵ ǼDZdzǴǰDZǹǾǽǶǴǵ ǶǺǸǻǷDZǶǽ Ǯ ǣDZȄǽǶǺǵ ǜDZǽǻǿǭǷǴǶDZ – AURA. ǜǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹȇǵ Ǯ dzDZǷDZǹǺǸ, ǽǻǺǶǺǵǹǺǸ ǸDZǽǾDZ, Ǻǹ ǻǼDZǰǺǽǾǬǮǷȋDZǾ ǽǮǺǴǸ DzǴǾDZǷȋǸ ǮǼǺǰDZ ǭȇ dzǬǯǺǼǺǰǹȇǵ, ǹǺ, Ǯ ǾǺ DzDZ ǮǼDZǸȋ, ǴdzȇǽǶǬǹǹȇǵ ǽǾǴǷȈ ǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋ,. AURA ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾ ǽǮǺǴǸ DzǴǾDZǷȋǸ ǮȇǽǺǶǺǶǷǬǽǽǹǺDZ DzǴǷȈDZ Ǯ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇȁ ǮǴǷǷǬȁ Ǵ ǸǹǺǯǺǶǮǬǼǾǴǼǹȇȁ ǰǺǸǬȁ, ǯǰDZ ǺǭDZǽǻDZȃDZǹǺ ǰǺǽǾǬǾǺȃǹǺDZ ǶǺǷǴȃDZǽǾǮǺ ǷǴȃǹǺǯǺ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬ Ǵ ǶǺǹȀǴǰDZǹȂǴǬǷȈǹǺǽǾȈ, ǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǴDZ ǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷȈǹȇǸ ǾǼDZǭǺǮǬǹǴȋǸ Ǵ ǹDZ ǴǸDZȊȅǬȋ ǶǺǹǶǿǼDZǹȂǴǴ ǭǷǴdzǺǽǾȈ Ƕ ǻǼǴǼǺǰDZ.

AURA ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ Ǯ ǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸ ǻǿǹǶǾDZ Statenice, Ǯ ǺǶǼǿDzDZǹǴǴ ǯDZǶǾǬǼǺǮ dzDZǷDZǹȇȁ ǹǬǽǬDzǰDZǹǴǵ, Ǯ ǶǺǾǺǼȇȁ ǹǬǵǰǿǾǽȋ ǶǴǷǺǸDZǾǼȇ ǾǼǺǻǴǹǺǶ ǰǷȋ ǻǼǺǯǿǷǺǶ, ǭDZǯǬ Ǵ DZdzǰȇ ǹǬ ǮDZǷǺǽǴǻDZǰDZ. ǔǰDZǬǷȈǹǬȋ ǴǹǾDZǯǼǬȂǴȋ ǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹǺǵ DzǴdzǹǴ Ǯ ǽǻǺǶǺǵǹǿȊ ǽǼDZǰǿ ǭȇǷǬ ǾȅǬǾDZǷȈǹǺ ǽǻǷǬǹǴǼǺǮǬǹǬ: ǺǾǶǼȇǾȇDZ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬ ȃDZǼDZǰǿȊǾǽȋ ǽ ǶǺǹȀǴǰDZǹȂǴǬǷȈǹȇǸǴ, ȃǬǽǾǹȇǸǴ ǸDZǽǾǬǸǴ. ǝǻǺǶǺǵǽǾǮǴDZ Ǵ ǶǼǬǽǺǾǬ ǭǺǷȈȄǴȁ ǻǬǼǶǺǮ ǴǰDZǬǷȈǹǺ ǻǺǰȁǺǰȋǾ ǰǷȋ ǻǼǺǯǿǷǺǶ ǽ ǰDZǾȈǸǴ Ǵ ǽǺǭǬǶǬǸǴ, ǼǬǽǽǷǬǭǴǾȈǽȋ Ǵ ǽǻǺǶǺǵǹǺ ǺǾǰǺȁǹǿǾȈ ǸǺDzǹǺ ǿ ǺǰǹǺǯǺ Ǵdz ǺdzDZǼ Ǯ ȉǾǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ.

ǏǷǬǮǹǺǵ ǴǰDZDZǵ AURA ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǽǺdzǰǬǹǴDZ ǰǷȋ ǽǮǺǴȁ DzǴǾDZǷDZǵ ǶǬǶ ǸǺDzǹǺ ǭǺǷDZDZ ǻǺǷǹǺǯǺ Ǵ ǶǺǸǻǷDZǶǽǹǺǯǺ ǽǾǴǷȋ DzǴdzǹǴ, ǺǭȆDZǰǴǹȋȊȅDZǯǺ ǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾȈ, ǽǾǴǷȈǹǺǽǾȈ ǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋ Ǵ ǻǼǺǽǾǺǾǿ ǿȁǺǰǬ dzǬ DzǴǷȈDZǸ. AURA ǺǾǷǴȃǬDZǾ AURA ǹǺǮǬȋ Ǵ ǽǮDZDzǬȋ ǶǺǹȂDZǻȂǴȋ ǴǹǾDZǯǼǴǼǺǮǬǹǹǺǯǺ Ǵ ǶǺǸǻǷDZǶǽǹǺǯǺ ǽǾǴǷȋ DzǴdzǹǴ - dzǬǸǬǹȃǴǮǬȋ ǶǺǸǭǴǹǬȂǴȋ ǶǺǸȀǺǼǾǹǺǯǺ DzǴǷȈȋ ǽ ǯǺǷȈȀǺǸ Ǵ ǽǻǺǼǾǴǮǹȇǸǴ ǽǺǺǼǿDzDZǹǴȋǸǴ ǸǴǼǺǮǺǯǺ ǶǷǬǽǽǬ, Ǯ ȃǴǽǷDZ ǶǺǾǺǼȇȁ 18-ǷǿǹǺȃǹǺDZ ǻǺǷDZ ǰǷȋ ȃDZǸǻǴǺǹǬǾǺǮ ǻǺ ǯǺǷȈȀǿ, ǺǾǷǴȃǹȇDZ ȄǶǺǷȇ Ǵ ǸǹǺDzDZǽǾǮǺ ǽǺȂǴǬǷȈǹȇȁ, ǶǿǷȈǾǿǼǹȇȁ Ǵ ǰǼǿǯǴȁ ǰǺǭǼǺǽǺǽDZǰǽǶǴȁ ǺǭȆDZǶǾǺǮ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǹǬȁǺǰȋǾǽȋ ǻǺǽDZǼDZǰǴǹDZ ǴǷǴ Ǯ ǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵ ǭǷǴdzǺǽǾǴ ǺǾ ǰDZǮǽǾǮDZǹǹǺǵ ǻǼǴǼǺǰȇ.

ǝDZǼǰȂDZǸ ǽǺǺǭȅDZǽǾǮǬ AURA ȋǮǷȋDZǾǽȋ «Golf & Country Club House» ǽ ǬǾǸǺǽȀDZǼǺǵ ǼǺǽǶǺȄǹǺǯǺ ǯǺǽǾDZǻǼǴǴǸǽǾǮǬ Ǵ ǻǼDZǽǾǴDzǹǺǵ ǺǭǽǾǬǹǺǮǶǺǵ, ǯǰDZ Ǯȇ ǸǺDzDZǾDZ ǻǼǺǮDZǼǴǾȈ ǽǮǺǴ ǼDZdzǿǷȈǾǬǾȇ ǴǯǼȇ Ǯ ǯǺǷȈȀ Ǯ ǾDZȃDZǹǴDZ ǾDZǶǿȅDZǯǺ ǰǹȋ, ǴǷǴ ǽǴǰDZǾȈ, ǹǬǽǷǬDzǰǬȋǽȈ dzǬȁǺǰǺǸ ǽǺǷǹȂǬ Ǵ ǾǴȁǴǸ ǿDzǴǹǺǸ. nj DZǽǷǴ Ǯȇ dzǬȁǺǾǴǾDZ ǮǽǾǼDZǾǴǾȈǽȋ ǽ ǰǼǿdzȈȋǸǴ Ǵ ǽǺǽDZǰȋǸǴ dzǬ ǭǺǶǬǷǺǸ ǷȊǭǴǸǺǯǺ ǹǬǻǴǾǶǬ, ǻDZǼDZǶǿǽǴǾȈ ǽ ǰDZǾȈǸǴ ǴǷǴ ǻǼǴǹȋǾȈ ǿȃǬǽǾǴDZ Ǯ ǭǺǯǬǾǺǵ ǻǼǺǯǼǬǸǸDZ ǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇȁ Ǵ ǶǿǷȈǾǿǼǹȇȁ ǸDZǼǺǻǼǴȋǾǴǵ ǰǷȋ ǸǺǷǺǰȇȁ Ǵ ǽǾǬǼȇȁ, ǾǺ ǰǺǭǼǺ ǻǺDzǬǷǺǮǬǾȈ Ǯ Club House – ǽǬǸǺDZ ǷǿȃȄDZDZ ǰǷȋ ȉǾǺǯǺ ǸDZǽǾǺ.

UNIQUE STYLE OF LIVING

ǟǹǴǶǬǷȈǹȇǵ ǽǾǴǷȈ DzǴdzǹǴ

31


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ

AURA se nachází v obci Statenice, obklopené hektary zelených prostranství, které nabízí kilometry stezek pro procházky, jogging a cyklistiku. Perfektní integrace komunity do klidného prostŐedí byla peÿlivĚ plánována a otevŐené prostory se stŐídají s intimnĚjšími, privátními místy. Klid a krása rozlehlých parkŢ jsou ideální pro procházky s vašimi dĚtmi a psy, relaxovat a odpoÿívat mŢžete také u nĚkterého z jezer v této oblasti.

AURA is situated in the village of Statenice, surrounded by hectares of green open spaces offering kilometers of walking, jogging and cycling trails. The perfect integration of the community into the peaceful surroundings has been meticulously planned, blending the open spaces with the more intimate private spaces. The serenity and beauty of the expansive parklands are ideal for going on walks with your children and your dogs, and you can relax and unwind at one of the several lakes in the area.

Srdcem komunity AURA je Golf & Country Club House s prvotŐídní pohostinností a atmosférou v prestižním prostŐedí, kde mŢžete zjistit výsledky golfu v daném dni nebo posedĚt a vychutnat si západ slunce a klidnou veÿeŐi. A když se budete chtít setkat s pŐáteli a sousedy u skleniÿky, dát si nĚco k snĚdku s dĚtmi nebo využít bohatého programu spoleÿenských a kulturních akcí pro mladé i starší, Club House je k tomu to správné místo.

At the heart of the AURA community is the Golf & Country Club House with its world-class hospitality and ambience in prestigious surroundings, where you can enjoy the review of the day’s game of golf, or sit back and enjoy the sunset and a leisurely dinner. Or whether meeting with friends and neighbors for drinks, getting a bite to eat with the kids, or taking advantage of the rich program of social and cultural events and get-togethers for young and old alike, the Club House is the place to be.

32


2012

vstupenky objednávejte na www.conventia.cz

1.11. 2012 Clarion Congress Hotel Prague Nejdůležitější realitní událost roku 2012 Třetí ročník Realitního kongresu 2012 přináší odpovědi na aktuální problémy týkající se trhu s nemovitostmi v České republice. Profesionálové z oboru budou diskutovat o novinkách a aktualitách týkajících se nemovitostí. Mezi zúčastněnými budou zástupci realitních kanceláří, developerských společností, investoři, banky a další firmy působící na realitním trhu.

Součástí třetího ročníku bude vyhlášení výsledků soutěží v rámci Czech Real Estate Awards. Proběhne vyhlášení již druhého ročníku úspěšné soutěže Realitní projekt roku 2012 a novinkou bude soutěž Realitní agentura roku 2012. Generální partner:

Generální mediální partner:

Partneři

CONVENTIA, s.r.o. Bádeniho 1, 160 00 Praha 6, +420 220 515 102, info@conventia.cz, www.conventia.cz

CZECH REAL ESTATE

Mediální partneři:


þESKÝ DESIGN | CZECH DESIGN | ǣǑǤǝǖǔǕ ǐǔǓnjǕǙ

Vizuální harmonie MICHAELY SEKEROVÉ Text| Helena Vavrdová

Po nČkolika nadČjných pĜedstavitelích þeského designu výhradnČ mužského jména tentokrát pĜedstavujeme i ženský element v podobČ mladé designérky Michaely Sekerové. V souÿasné dobĚ studentka oboru Multimedia a design se zamĚŐením na prŢmyslový design na UniverzitĚ Tomáše Bati ve ZlínĚ na sebe již stihla upozornit prvním místem v mezinárodní soutĚži Design-A-Bag Competititon, kde v roce 2010 získala ocenĚní za navrženou kabelku TINbag. Neodolatelný doplnĚk je tvoŐen dvĚma ocelovými skoŐepinami, které jsou spojeny drobným pantem ve spodní ÿásti a ÿernou koženkou po stranách, zavírání je pak díky magnetŢm v místĚ otvorŢ pro úchop velmi jednoduché. Vtipné a pŐitom dŢmyslné nápady jsou ale charakteristické pro celou její tvorbu. AŘ už jde o dva do sebe zapadající komponenty pŐedstavující solniÿku s pepŐenkou, spojené v kostku Cube, se kterou se Sekerová v roce 2008 probojovala do Ànále Národní ceny za studentský design, nebo projekt 2v1, propojující prostor pracovny s dĚtským koutem. ZamĚŐit pozornost na výtvory této mladé perspektivní designérky by potom mĚli pŐedevším milovníci koupelen, kteŐí ocení nejen ladná Őešení prvkŢ jako jsou umyvadla ÿi pánské pisoáry, ale také využití ekologicky šetrných materiálŢ. Sekerová se ve své závĚreÿné práci zabývala použitím pŐírodního akrylátového kamene HI-MACS právĚ v koupelnách, který je pro svou homogenitu, neporéznost a vysokou odolnost vŢÿi vodĚ, vlhkosti a neÿistotám pro tyto prostory velmi vhodný. Spojení hygienického prostŐedí koupelny s velmi ÿistými tvary jejich hlavních elementŢ je potom dokonale žádoucí. Baloon 2v1 – pracovna/“dĚtský koutek“

34

Design koupelny s využitím materiálu HI-MACS


ǣǑǤǝǖǔǕ ǐǔǓnjǕǙ | CZECH DESIGN | þESKÝ DESIGN

VISUAL HARMONY OF

MICHAELA SEKEROVÁ

TINbag – vítĚz Design-A-Bag Competition 2010 Rainy – sprcha pro Sanitec KOLO

ǎǔǓǟnjǗǨǙnjǫ ǏnjǜǘǚǙǔǫ

shpunt – pro Roltechnik

ǘǔǡnjǩǗǧ ǝǑǖǑǜǚǎǚǕ

After several promising representatives of Czech design with exclusively male names, this time we also introduce the feminine element in the form of young designer, Michaela Sekerová.

ǷȖșȓȍ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ ȟȍȠșȒȖȋȖ ȌȐȏȈȑȕȈ, Ȋ ȖșȕȖȊȕȖȔ ȔțȎșȒȐȝ ȐȔȍȕ, Ȋ ȥȚȖȚ ȘȈȏ Ȕȣ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȔ ȎȍȕșȒȖȍ ȓȐȞȖ Ȋ ȊȐȌȍ ȔȖȓȖȌȖȋȖ ȌȐȏȈȑȕȍȘȈ ǴȐȝȈȥȓȣ ǹȍȒȍȘȖȊȖȑ.

Currently she is a student of Multimedia and Design with a focus on Industrial Design at the Tomáš BaŘa University in Zlín. In 2010, she managed to draw attention to herself by winning the 1st prize in the international Design-A-Bag Competition, with her design of the TINbag purse. This irresistible accessory consists of two steel monocoques joined by a small hinge on the bottom part, and with black leather cloth on the sides. Closing it is very easy, due to the magnets at the site of the apertures for holding the bag.

ǎ ǹǬǽǾǺȋȅDZDZ ǮǼDZǸȋ ǽǾǿǰDZǹǾǶǬ ǺǾǰDZǷDZǹǴȋ ǘǿǷȈǾǴǸDZǰǴǬ ǰǴdzǬǵǹǬ ǽ ǬǶȂDZǹǾǺǸ ǹǬ ǻǼǺǸȇȄǷDZǹǹȇǵ ǰǴdzǬǵǹ Ǯ ǟǹǴǮDZǼǽǴǾDZǾDZ ǞǺǸǬȄǬ ǍǬǾǴ Ǯ ǓǷǴǹDZ ǻǼǴǮǷDZǶǷǬ Ƕ ǽDZǭDZ ǮǹǴǸǬǹǴDZ ǻDZǼǮȇǸ ǸDZǽǾǺǸ Ǯ ǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹǺǸ ǶǺǹǶǿǼǽDZ Design-A-Bag Competititon, ǯǰDZ Ǯ 2010 ǯǺǰǿ ǻǺǷǿȃǴǷǬ ǹǬǯǼǬǰǿ dzǬ ǰǴdzǬǵǹ ǽǿǸǺȃǶǴ TINbag. ǛǺǾǼȋǽǬȊȅǴǵ ǬǶǽDZǽǽǿǬǼ ǽǺǽǾǺǴǾ Ǵdz ǰǮǿȁ ǽǾǬǷȈǹȇȁ ǽǶǺǼǷǿǻǺǶ, ǽǺDZǰǴǹDZǹǹȇȁ ǹDZǭǺǷȈȄǺǵ ǻDZǾǷDZǵ Ǯ ǹǴDzǹDZǵ ȃǬǽǾǴ, Ǵ ȃDZǼǹǺǵ ǴǽǶǿǽǽǾǮDZǹǹǺǵ ǶǺDzǴ ǻǺ ǭǺǶǬǸ, ǽǿǸǶǬ ǷDZǯǶǺ dzǬǶǼȇǮǬDZǾǽȋ ǻǼǴ ǻǺǸǺȅǴ ǸǬǯǹǴǾǺǮ, ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹȇȁ Ǯ ǸDZǽǾDZ ǺǾǮDZǼǽǾǴȋ ǰǷȋ dzǬȁǮǬǾǬ ǼǿǶǺǵ.

Indeed, funny yet ingenious ideas are characteristic of all her creations. These include the two interlocking components representing a saltshaker with a peppershaker, combined to form the CUBE, with which Sekerová reached the 2008 Ànals of the National Award for Student Design, and 2in1 project which links a study area and a children’s corner. Bathroom lovers who appreciate the graceful design of Àxtures such as washbasins and urinals, as well as the use of environmentally friendly materials, should pay particular attention to the creations of this promising young designer. In her thesis, Sekerová deals with the utilisation of HI-MACS natural acrylic stone in bathrooms. This is a very suitable material for these spaces due to its homogeneity, non-porosity and high resistance to water, moisture and dirt. A combination of a hygienic bathroom environment with the very clean form of its main elements is thus perfectly attainable.

ǓǬǭǬǮǹȇDZ Ǵ ǻǼǴ ȉǾǺǸ ǾǬǶǴDZ ǴdzǺǭǼDZǾǬǾDZǷȈǹȇDZ ǴǰDZǴ ȁǬǼǬǶǾDZǼǹȇ ǰǷȋ ǮǽDZǯǺ DZDZ ǾǮǺǼȃDZǽǾǮǬ. ǍǿǰȈ ǼDZȃȈ ǴǰDZǾ Ǻ ǰǮǿȁ ǮdzǬǴǸǺǽǮȋdzǬǹǹȇȁ ǶǺǸǻǺǹDZǹǾǬȁ, ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋȊȅǴȁ ǽǺǭǺǵ ǽǺǷǺǹǶǿ Ǵ ǻDZǼDZȃǹǴȂǿ, ǽǺDZǰǴǹDZǹǹȇȁ Ǯ ǶǿǭǴǶ Cube, ǽ ǶǺǾǺǼȇǸ ǝDZǶDZǼǺǮǬ Ǯ 2008 ǯǺǰǿ ǮȇȄǷǬ Ǯ ȀǴǹǬǷ ǙǬȂǴǺǹǬǷȈǹǺǵ ǻǼDZǸǴǴ Ǯ ǺǭǷǬǽǾǴ ǽǾǿǰDZǹȃDZǽǶǺǯǺ ǰǴdzǬǵǹǬ, ǴǷǴ ǻǼǺDZǶǾDZ 2 Ǯ 1, ǽǮȋdzȇǮǬȊȅDZǸ dzǺǹǿ ǼǬǭǺȃDZǯǺ ǶǬǭǴǹDZǾǬ ǽ ǰDZǾǽǶǴǸ ǿǯǺǷǶǺǸ. ǚǭǼǬǾǴǾȈ ǮǹǴǸǬǹǴDZ ǹǬ ǾǮǺǼDZǹǴȋ ȉǾǺǯǺ ǸǺǷǺǰǺǯǺ ǻDZǼǽǻDZǶǾǴǮǹǺǯǺ ǰǴdzǬǵǹDZǼǬ ǽǾǺǴǾ Ǵ ǷȊǭǴǾDZǷȋǸ ǮǬǹǹȇȁ ǶǺǸǹǬǾ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǺȂDZǹȋǾ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǴdzȋȅǹȇDZ ǼǬdzǼǬǭǺǾǶǴ ȉǷDZǸDZǹǾǺǮ, ǾǬǶǴȁ ǶǬǶ ǼǬǶǺǮǴǹȇ Ǵ ǻǴǽǽǿǬǼȇ ǰǷȋ ǸǿDzȃǴǹ, ǹǺ ǾǬǶDzDZ Ǵ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZ ȉǶǺǷǺǯǴȃDZǽǶǴ ȃǴǽǾȇȁ ǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮ. ǝDZǶDZǼǺǮǬ Ǯ ǽǮǺDZǵ dzǬǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺǵ ǼǬǭǺǾDZ ǶǬǶ ǼǬdz Ǵ dzǬǹǴǸǬDZǾǽȋ ǻǼǴǸDZǹDZǹǴDZǸ ǹǬǾǿǼǬǷȈǹǺǯǺ ǬǶǼǴǷǺǮǺǯǺ ǶǬǸǹȋ HI-MACS Ǯ ǮǬǹǹȇȁ, ǶǬǸDZǹȈ, ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǽǮǺDZǵ ǺǰǹǺǼǺǰǹǺǽǾǴ, ǮȇǽǺǶǺǵ ǿǽǾǺǵȃǴǮǺǽǾǴ Ƕ ȂǬǼǬǻǴǹǬǸ Ǵ ǮǺdzǰDZǵǽǾǮǴȊ ǮǺǰȇ, ǮǷǬǯǴ Ǵ ǯǼȋdzǴ ǺȃDZǹȈ ȁǺǼǺȄǺ ǰǷȋ ǻǼǴǸDZǹDZǹǴȋ Ǯ ǻǺǸDZȅDZǹǴȋȁ ǮǬǹǹȇȁ ǶǺǸǹǬǾ. ǛǺǷǿȃǬDZǾǽȋ ǻǼǺǽǾǺ ǽǺǮDZǼȄDZǹǹȇǵ Ǵ DzDZǷǬDZǸȇǵ ǼDZdzǿǷȈǾǬǾ – ǺǭȆDZǰǴǹDZǹǴDZ ǯǴǯǴDZǹǴȃDZǽǶǺǵ ǽǼDZǰȇ ǮǬǹǹǺǵ ǽ ȃǴǽǾȇǸǴ ȀǺǼǸǬǸǴ DZDZ ǺǽǹǺǮǹȇȁ ȉǷDZǸDZǹǾǺǮ. 35


Z JINÉHO KOUTU SVęTA | FROM DIFFERENT PART OF THE WORLD | ǔǓ ǐǜǟǏǚǏǚ ǟǏǚǗǖnj ǘǔǜnj

CHILE

Chile / ǣǴǷǴ

Text| Michal Záhora, www.archiworld.cz

POKUD BY SE MęLA MODERNÍ ARCHITEKTURA V TOMTO JIHOAMERICKÉM STÁTę SHRNOUT DVęMA SLOVY, MOHLI BYCHOM JI NAZVAT „DŏEVęNOU“ A „REGIONÁLNÍ“. NAJDEME ZDE VELKÉ MNOŽSTVÍ ARCHITEKTONICKY POVEDENÝCH STAVEB, Z NICHŽ LZE VYþÍST SPECIFICKÝ NÁRODNÍ STYL.

IF WE WERE TO SUMMARISE MODERN ARCHITECTURE IN THIS SOUTH AMERICAN COUNTRY IN TWO WORDS, THEY WOULD BE “WOODEN” AND “REGIONAL”. HERE WE FIND A LARGE NUMBER OF ARCHITECTURALLY SUCCESSFUL STRUCTURES WHICH TYPIFY THE SPECIFIC “NATIONAL STYLE”.

Úkol pro architekta znĚl jasnĚ - vytvoŐit sídlo spoleÿnosti, které bude reprezentovat zásady a smĚr, kterým se Àrma CPT, zabývající se mezinárodní lodní dopravou, ubírá. Jako hlavní materiál na vnĚjší obvodový plášŘ bylo použito dŐevo, stejnĚ tak v interiéru. Hlavní vstup je pojat velkoryse a pŐipomíná otevŐenou náruÿ, která zve hosty podniku k návštĚvĚ.

The task for the architect was clear - to create a company headquarters to represent the principles and direction held by CPT, a company engaged in international shipping. Wood was used as the main exterior material, as well as in the interior. The main entrance is generously conceived and resembles open arms, inviting guests to visit the company.

Foto: © Juan Eduardo Sepúlveda Grazioli, archdaily.com

Photo: © Juan Eduardo Sepúlveda Grazioli, archdaily.com

36


ǔǓ ǐǜǟǏǚǏǚ ǟǏǚǗǖnj ǘǔǜnj | FROM DIFFERENT PART OF THE WORLD | Z JINÉHO KOUTU SVęTA

ǑǝǗǔ Ǎǧ ǘǚǒǙǚ ǍǧǗǚ ǎ ǐǎǟǡ ǝǗǚǎnjǡ ǝǖnjǓnjǞǨ ǚ ǝǚǎǜǑǘǑǙǙǚǕ njǜǡǔǞǑǖǞǟǜǑ ǩǞǚǕ ǪǒǙǚnjǘǑǜǔǖnjǙǝǖǚǕ ǝǞǜnjǙǧ, Ǟǚ ǛǜǔǡǚǐǫǞ Ǚnj ǟǘ ǛǜǔǗnjǏnjǞǑǗǨǙǧǑ «ǐǑǜǑǎǫǙǙnjǫ» ǔ «ǜǑǏǔǚǙnjǗǨǙnjǫ». ǓǐǑǝǨ ǙnjǡǚǐǔǞǝǫ ǍǚǗǨǤǚǑ ǖǚǗǔǣǑǝǞǎǚ ǟǝǛǑǤǙǧǡ njǜǡǔǞǑǖǞǟǜǙǧǡ ǝǚǚǜǟǒǑǙǔǕ, ǖǚǞǚǜǧǑ ǫǜǖǚ ǝǎǔǐǑǞǑǗǨǝǞǎǟǪǞ ǚǍ ǚǛǜǑǐǑǗǑǙǙǚǘ, ǝǛǑǢǔǠǔǣǑǝǖǚǘ «ǙnjǢǔǚǙnjǗǨǙǚǘ ǝǞǔǗǑ». ǓǬǰǬȃǬ ǰǷȋ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬ ǭȇǷǬ ǻǺǽǾǬǮǷDZǹǬ ȋǽǹǺ - ǽǺdzǰǬǾȈ ȄǾǬǭ-ǶǮǬǼǾǴǼǿ ȀǴǼǸȇ, ǶǺǾǺǼǬȋ ǭǿǰDZǾ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋǾȈ ǻǼǴǹȂǴǻȇ Ǵ ǹǬǻǼǬǮǷDZǹǴȋ ǺǽǿȅDZǽǾǮǷȋȊȅDZǵ ǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹȇDZ ǻDZǼDZǮǺdzǶǴ ǮǺǰǹȇǸ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǺǸ ǶǺǸǻǬǹǴǴ CPT. ǎ ǶǬȃDZǽǾǮDZ ǺǽǹǺǮǹǺǯǺ ǸǬǾDZǼǴǬǷǬ ǰǷȋ ǮǹDZȄǹDZǯǺ ǶǺǼǻǿǽǬ, Ǭ ǾǬǶDzDZ Ǵ Ǯ ǴǹǾDZǼȈDZǼDZ, ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǷǺǽȈ ǰDZǼDZǮǺ. ǚǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǵ ǮǴǰ ǯǷǬǮǹǺǯǺ ǮȁǺǰǬ ǹǬǻǺǸǴǹǬDZǾ ǺǾǶǼȇǮǬȊȅǴDZǽȋ ǺǭȆȋǾǴȋ, ǽǷǺǮǹǺ ǭȇ ǻǼǴǯǷǬȄǬȊȅǴDZ ǯǺǽǾDZǵ ǻǺǽDZǾǴǾȈ ǶǺǸǻǬǹǴȊ. ǠǺǾǺ: © Juan Eduardo Sepúlveda Grazioli, archdaily.com ǐǺǸ «Casa O» ǺǾ ǽǾǿǰǴǴ «01Arq» ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸ ǻǼǴǸDZǼǺǸ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵ ǶǺǹȂDZǻȂǴǴ ǽDZǸDZǵǹǺǵ ǮǴǷǷȇ, ǻǼǴ ǻǼǺDZǶǾDZ ǶǺǾǺǼǺǵ ǿȃǴǾȇǮǬǷǽȋ ǴdzǹǬȃǬǷȈǹȇǵ ǽǶǷǺǹ ǿȃǬǽǾǶǬ, Ƕ ǶǺǾǺǼǺǸǿ ǭȇǷǬ ǬǰǬǻǾǴǼǺǮǬǹǬ ȀǺǼǸǬ ǺǭȆDZǶǾǬ, ȋǮǷȋȊȅDZǯǺǽȋ ǻǼǺǽǾǺ-ǾǬǶǴ ǺǭǼǬdzȂǺǸ ǼǬǭǺǾȇ ǽ ǼǬdzǹȇǸǴ ǿǼǺǮǹȋǸǴ ǮȇǽǺǾȇ. ǓǬǽǾDZǶǷDZǹǹǬȋ ǹǴDzǹȋȋ ȃǬǽǾȈ, ǺǾǶǿǰǬ ǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋ ǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵ ǮǴǰ ǹǬ ǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾǴ, ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ Ǯ ǽǬǰǿ. ǎǾǺǼǺǵ ȉǾǬDz ǽǷǺǮǹǺ «ǻǺǰǽǬDzDZǹ» Ǵ ǻǺǾǺǸǿ ȃǬǽǾǴȃǹǺ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǶǼȇȄDZǵ ǰǷȋ ǽǬǰǺǮǺǵ ǾDZǼǼǬǽȇ. ǎDZǼȁǹȋȋ ǻǺǷǺǮǴǹǬ ǰǺǸǬ ǺǭǷǺDzDZǹǬ ǰDZǼDZǮȋǹǹȇǸǴ ǻǷǬǹǶǬǸǴ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇ ǻǺ ǮǽDZǸǿ ǻDZǼǴǸDZǾǼǿ ǰǺǸǬ - ǹǬ ǸDZǽǾDZ ǺǶǺǹ Ǵȁ ǸǺDzǹǺ ǼǬdzǰǮǴǯǬǾȈ, ȃǾǺ ǻǺdzǮǺǷȋDZǾ ǴǸ ǭȇǾȈ ǻǼǬǶǾǴȃǹȇǸǴ ǮǬǼǴǬǭDZǷȈǹȇǸǴ ǽǾǬǮǹȋǸǴ. ǠǺǾǺ: © Mauricio Fuertes, © Aryeh Kornfeld, archdaily.com

37


Z JINÉHO KOUTU SVęTA | FROM DIFFERENT PART OF THE WORLD | ǔǓ ǐǜǟǏǚǏǚ ǟǏǚǗǖnj ǘǔǜnj

DŢm Casa O od studia 01Arq je pĚknou ukázkou modernĚ pojaté rodinné vilky, pŐi jejímž návrhu byl respektován pŢvodní svažitý terén pozemku a tomu byl potom pŐizpŢsoben tvar objektu, který ukázkovĚ pracuje s výškovými hladinami. Parter v zahradĚ je z vĚtší ÿásti prosklený a nabízí hezký výhled do okolí. Druhé patro je pak pŐedsazeno, ÿímž ÿásteÿnĚ zastŐešuje zahradní terasu. Vrchní polovina domu je obložena dŐevĚnými lamelami, které jsou nataženy po celém obvodu domu - v místĚ oken je lze roztáhnout, ÿímž se z nich stávají praktické variabilní okenice.

The Casa O house by 01Arq Studio is a good example of a modern concept of a family villa, the design of which respects the original sloping terrain of the plot. The shape of the building was adjusted to the terrain, exemplarily functioning on the levels of elevation. The parterre in the garden is mostly glassed, offering a pleasant view of the surroundings. The second Áoor is overhanging, thus partially rooÀng the garden terrace. The top half of the house is clad with wooden lamellas that are Àtted around the whole perimeter of the house – these can be drawn apart at the windows, becoming practical, variable shutters.

Foto: © Mauricio Fuertes, © Aryeh Kornfeld, archdaily.com

Photo: © Mauricio Fuertes, © Aryeh Kornfeld, archdaily.com

Nové spoleÿenské centrum vzniklo pŐímo v centru hlavního mĚsta Chile, Santiaga. DŐevĚná konstrukce je díky sklenĚným tabulím plnĚ transparentní a umožŁuje tak atraktivní propojení interiéru s exteriérem. NejvĚtším problémem pŐi návrhu byla nutnost akustické izolace vnitŐního prostoru, jelikož se stavba nachází poblíž rušných komunikací. Tento problém se podaŐilo vyŐešit zdvojeným prosklením v obvodovém plášti, a zejména dŐevĚným obložením ve stropním podhledu, které zároveŁ svým obloukovitým tvarem vytváŐí pŐíjemnou dekoraci sálu.

A new Community Centre has been established in the heart of the capital - Santiago. Thanks to its glass panels, this wooden structure is fully transparent, allowing an attractive connection between the interior and exterior. The biggest problem in design was the need for acoustic insulation of the interior space, because the building is located near busy roads. This issue was resolved by double glazing on the lateral aspect and especially by the wood panelling in the ceiling sofÀt, which also creates an attractive hall decoration with its arched shape.

Foto: © Juan Carlos Sabbagh, archdaily.com

Photo: © Juan Carlos Sabbagh, archdaily.com

38


Z JINÉHO KOUTU SVęTA | FROM DIFFERENT PART OF THE WORLD | ǔǓ ǐǜǟǏǚǏǚ ǟǏǚǗǖnj ǘǔǜnj

Nové sídlo skautŢ bylo dokonÿeno v Santiagu podle návrhu architektŢ z MUTAR Arquitectos. DŐevem obložená stavba s prosklenými ÿely vhodnĚ zapadá do mírnĚ se svažujícího terénu. SchodištĚ v interiéru slouží zároveŁ jako malé stupŁovité hledištĚ pro spoleÿné akce skautŢ. Autor návrhu nezapomnĚl ani na kryté ohništĚ pro niÿím nerušené veÿery u ohnĚ.

The new Scouts’ Headquarters was completed in Santiago, designed by architects from MUTAR Arquitectos. The wood-panelled building with glass front Àts conveniently into the slightly sloping terrain. The interior staircase serves as a small terraced auditorium for communal Scouts’ events. The designers also did not forget an indoor Àreplace for undisturbed evenings by the Àreside.

Foto: © MUTAR Arquitectos – Molina, De La Vega & Villalobos, archdaily.com

Photo: © MUTAR Arquitectos – Molina, De La Vega & Villalobos, archdaily.com

ǙǺǮȇǵ ǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇǵ ȂDZǹǾǼ ǮǺdzǹǴǶ Ǯ ǽǬǸǺǸ ȂDZǹǾǼDZ ǽǾǺǷǴȂȇ - ǝǬǹǾȈȋǯǺ. ǍǷǬǯǺǰǬǼȋ ǽǾDZǶǷȋǹǹȇǸ ǻǬǹDZǷȋǸ Ǯ ǰDZǼDZǮȋǹǹǺǵ ǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴ, ǺǹǬ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǻǺǷǹǺǽǾȈȊ ǻǼǺdzǼǬȃǹǺǵ, ȃǾǺ ǻǺdzǮǺǷȋDZǾ ǮDZǽȈǸǬ ǴǹǾDZǼDZǽǹǺ Ǵ ǮdzǬǴǸǺǻǼǺǹǴǶǬȊȅDZ ǺǭȆDZǰǴǹȋǾȈ ǴǹǾDZǼȈDZǼ ǽ ȉǶǽǾDZǼȈDZǼǺǸ. ǝǬǸǺǵ ǭǺǷȈȄǺǵ ǻǼǺǭǷDZǸǺǵ ǻǼǴ ǼDZǬǷǴdzǬȂǴǴ ǻǼǺDZǶǾǬ ǭȇǷǬ ǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺǽǾȈ dzǮǿǶǺǴdzǺǷȋȂǴǴ ǮǹǿǾǼDZǹǹDZǯǺ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬ, ǻǺǽǶǺǷȈǶǿ dzǰǬǹǴDZ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǮǭǷǴdzǴ ǰǺǼǺǯ ǽ ǴǹǾDZǹǽǴǮǹȇǸ ǰǮǴDzDZǹǴDZǸ. ǩǾǬ ǻǼǺǭǷDZǸǬ ǭȇǷǬ ǼDZȄDZǹǬ ǻǼǴ ǻǺǸǺȅǴ ǰǮǺǵǹǺǯǺ ǺǽǾDZǶǷDZǹǴȋ ǶǺǼǻǿǽǬ dzǰǬǹǴȋ Ǵ, ǺǽǺǭDZǹǹǺ, ǻǿǾDZǸ ǺǭȄǴǮǶǴ ǻǺǾǺǷǶǬ ǰDZǼDZǮȋǹǹȇǸǴ ǻǬǹDZǷȋǸǴ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǽǮǺǴǸǴ ǬǼǺȃǹȇǸǴ ȀǺǼǸǬǸǴ ǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹǺ ǿǶǼǬȄǬȊǾ dzǬǷ. ǠǺǾǺ: © Juan Carlos Sabbagh, archdaily.com ǎ ǝǬǹǾȈȋǯǺ ǭȇǷǺ dzǬǮDZǼȄDZǹǺ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǺ ǹǺǮǺǵ ȄǾǬǭǶǮǬǼǾǴǼȇ ǽǶǬǿǾǺǮ, ǻǼǺDZǶǾ ǼǬdzǼǬǭǺǾǬǹ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬǸǴ Ǵdz ǶǺǸǻǬǹǴǴ «Arquitectos Mutare». ǚǭǷǺDzDZǹǹǺDZ ǰDZǼDZǮȋǹǹȇǸǴ ǻǬǹDZǷȋǸǴ dzǰǬǹǴDZ ǽǺ ǽǾDZǶǷȋǹǹȇǸǴ ȀǬǽǬǰǬǸǴ ǶǼǬǽǴǮǺ ǮǻǴǽȇǮǬDZǾǽȋ Ǯ ǽǷDZǯǶǬ ǹǬǶǷǺǹǹȇǵ ǼDZǷȈDZȀ ǸDZǽǾǹǺǽǾǴ. ǗDZǽǾǹǴȂǬ Ǯ ǴǹǾDZǼȈDZǼDZ ǽǷǿDzǴǾ Ǯ ǾǺ DzDZ ǮǼDZǸȋ ǹDZǭǺǷȈȄǴǸ ǽǾǿǻDZǹȃǬǾȇǸ dzǬǷǺǸ ǰǷȋ ǽǺǮǸDZǽǾǹȇȁ ǸDZǼǺǻǼǴȋǾǴǵ ǽǶǬǿǾǺǮ. njǮǾǺǼ ǻǼǺDZǶǾǬ ǹDZ dzǬǭȇǷ Ǵ ǶǼȇǾǺǸ ǸDZǽǾDZ ǰǷȋ ǼǬdzǮDZǰDZǹǴȋ Ǻǯǹȋ, ǻǼDZǰǹǬdzǹǬȃDZǹǹǺǸ ǰǷȋ ǽǻǺǶǺǵǹȇȁ ǮDZȃDZǼǺǮ ǿ ǶǺǽǾǼǬ. ǠǺǾǺ: © Mauricio Fuertes, © Aryeh Kornfeld, archdaily.com 40


9ROQĚVWRMtFtRYiOQiYDQD3ULPHOLQHRGÀUP\'XVFKROX[QDEt]tODGQpNŐLYN\DSO\QXOë SŐHFKRGPH]LSDQHOHPEH]YLGLWHOQëFKVSiUVSŐtMHPQëPSRFLWHP]HVDQLWiUQtKR DNU\OiWX3ŐHVYĚGÿLYëSRæLWHN]NRXSHOHSURLQGLYLGXDOLVW\

'RYROXMHPHVL9iVFRQHMVUGHÿQĚMLSR]YDWQD DUFKLWHNWRQLFNpDRGERUQpSUH]HQWDFHYëURENŢ RFHQĚQëFK5HG'RW'HVLJQ$ZDUGNWHUpVH EXGRXNRQDWYNRXSHOQRYpPVWXGLX .UHLQHU([NOXVLYY.OLPHQVNpXOLFLÿ 3UDKDYæG\RG²KRGLQDWRYQiYOHGXMtFtFK WHUPtQHFKD

KREINER EXKLUSIV | KLIMENTSKÁ 36, PRAHA 1 | WWW.KREINER.CZ TEL: + 420 224 811 136, E-MAIL: PRAHA1@KREINER.CZ


SLAĎTE TELEVIZI S INTERIÉREM DOMOVA /

HARMONISE TELEVISION WITH THE INTERIOR OF THE HOME / ǖnjǖ «ǎǛǔǝnjǞǨ»

ǞǑǗǑǎǔǓǚǜ ǎ ǐǚǘnjǤǙǔǕ ǔǙǞǑǜǨǑǜ.

V dobĚ, kdy televize tvoŐí naprosto bĚžnou souÿást domácnosti a je univerzálnĚ využívána nejen jako televizní pŐijímaÿ, ale tŐeba i jako obrazovka pro poÿítaÿ ÿi domácí kino, je dŢležité umĚt ji správnĚ sjednotit s daným interiérem, vhodnĚ ji umístit a rovnĚž vyladit okolní nábytek tak, abyste pohodlnĚ vidĚli a televize mĚla i estetickou funkci. Aby se neztratila v množství nábytku, nemĚla by být televize zbyteÿnĚ rozmĚrná ÿi naopak pŐíliš drobná, proto je dŢležité znát pŐi výbĚru televizoru odpovídající úhlopŐíÿku. PoŐídíte-li si navíc nábytek se shodnou barvou panelu pŐístroje, vyhnete se tomu, že bude televize pŢsobit jako tmavá skvrna. V pokoji se svĚtlými stĚnami bude také barevnĚ totožný nábytek vypadat harmonicky.

42

At a time when television is an absolutely common part of every household and is universally used not only as a television receiver, but also as a computer screen and home theatre system, it is important to know how to combine it properly with the relevant interior. This includes placing the television set aptly and also arranging the surrounding furniture so that TV may be watched in comfort, while also having an aesthetic function. To avoid getting lost in a volume of furniture, the television set should not be too bulky or, on the contrary, too small. This is why it is important to know the appropriate diagonal size when choosing a TV. Moreover, if you purchase furniture of the same colour as the TV set, you will prevent the television from giving the impression of a dark spot. In a room with light walls, furniture in identical colours will create a harmonious appearance.


ǎǺ ǮǼDZǸDZǹǬ, ǶǺǯǰǬ ǾDZǷDZǮǴdzǺǼ ǽǾǬǷ ȃǷDZǹǺǸ ǽDZǸȈǴ Ǵ ǿǹǴǮDZǼǽǬǷȈǹǺ ǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾǽȋ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǶǬǶ ǾDZǷDZǮǴdzǴǺǹǹȇǵ ǻǼǴDZǸǹǴǶ, ǹǺ Ǵ Ǯ ǶǬȃDZǽǾǮDZ ȉǶǼǬǹǬ ǶǺǸǻȈȊǾDZǼǬ ǴǷǴ ǰǺǸǬȄǹDZǯǺ ǶǴǹǺǾDZǬǾǼǬ, ǮǬDzǹǺ dzǹǬǾȈ, ǶǬǶ ǿǰǬȃǹǺ «ǮǻǴǽǬǾȈ» ǾDZǷDZǮǴdzǺǼ Ǯ ǰǺǸǬȄǹǴǵ ǴǹǾDZǼȈDZǼ, ǶǬǶ DZǯǺ ǻǼǬǮǴǷȈǹǺ ǼǬdzǸDZǽǾǴǾȈ, Ǭ ǾǬǶDzDZ ǽǾǴǷǴdzǺǮǬǾȈ ǺǶǼǿDzǬȊȅǿȊ ǸDZǭDZǷȈ ǾǬǶ, ȃǾǺǭȇ ǸǺDzǹǺ ǭȇǷǺ ǽǮǺǭǺǰǹǺ ǽǸǺǾǼDZǾȈ ǾDZǷDZǻDZǼDZǰǬȃǴ, Ǭ Ǟǎ ǮȇǻǺǷǹȋǷ, Ƕ ǾǺǸǿ DzDZ, Ǵ ȉǽǾDZǾǴȃDZǽǶǿȊ ȀǿǹǶȂǴȊ.

ǑǽǷǴ Ǯȇ ǮȇǭDZǼDZǾDZ ǮǬǼǴǬǹǾ ǰDZǶǺǼǴǼǺǮǬǹǴȋ ǾDZǷDZǮǴdzǺǼǬ, ǹǬǻǼǴǸDZǼ, ǽǾǴǷǴdzǺǮǬǹǹǺǵ ǼǬǸǶǺǵ, ǾǺ ǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺ ǾȅǬǾDZǷȈǹǺ ǻǼǺǰǿǸǬǾȈ ǮDZǰDZǹǴDZ ǶǬǭDZǷDZǵ Ǯ ǽǾDZǹDZ Ǵ ǸDZǽǾǺ ǰǷȋ ǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹǺǵ ǾDZȁǹǴǶǴ. ǛǼǴ ǮȇǭǺǼDZ ǸDZǭDZǷǴ ǽ dzǬǰǹDZǵ ǽǾDZǹǶǺǵ ǿ ǮǬǽ ǻǺǷǿȃǴǾǽȋ ǽǻǼȋǾǬǾȈ ǮǽDZ ǶǬǭDZǷǴ Ǵ ǷDZǯǶǺ ǻǺǰǶǷȊȃǴǾȈ ǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹǺDZ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZ. ǑǽǷǴ ǎǬǸ ǹǿDzǹǺ ǼǬdzǸDZǽǾǴǾȈ ǼȋǰǺǸ ǽ ǾDZǷDZǮǴdzǺǼǺǸ ǭǺǷȈȄǺDZ ǶǺǷǴȃDZǽǾǮǺ ǮDZȅDZǵ, Ǵ ǿ ǮǬǽ DZǽǾȈ ǰǺǽǾǬǾǺȃǹǺ ǸDZǽǾǬ, ǾǺ ǷǿȃȄǴǸ ǮǬǼǴǬǹǾǺǸ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵ ǽǾDZǷǷǬDz.

ǣǾǺǭȇ ǾDZǷDZǮǴdzǺǼ ǹDZ ǻǺǾDZǼȋǷǽȋ ǽǼDZǰǴ ǸDZǭDZǷǴ, Ǻǹ ǹDZ ǰǺǷDzǹȇ ǭȇǾȈ ǽǷǴȄǶǺǸ ǸǬǷDZǹȈǶǴǸ ǴǷǴ ǹǬǺǭǺǼǺǾ ȃǼDZdzǸDZǼǹǺ ǯǼǺǸǺdzǰǶǴǸ, ǻǺȉǾǺǸǿ ǻǼǴ ǮȇǭǺǼDZ Ǟǎ ǮǬDzǹǺ ǻǺǰǺǭǼǬǾȈ ǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿȊȅǴǵ ǼǬdzǸDZǼ ǰǴǬǯǺǹǬǷǴ. ǑǽǷǴ ǶǿǻǴǾȈ ǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹǿȊ ǸDZǭDZǷȈ ǾǬǶǺǯǺ DzDZ ȂǮDZǾǬ, ȃǾǺ Ǵ ǻǬǹDZǷȈ Ǟǎ, ǾǺ ǾDZǷDZǮǴdzǺǼ ǿDzDZ ǹDZ ǭǿǰDZǾ ǶǬdzǬǾȈǽȋ ǾDZǸǹȇǸ ǻȋǾǹǺǸ. ǎ ǶǺǸǹǬǾDZ ǽǺ ǽǮDZǾǷȇǸǴ ǽǾDZǹǬǸǴ ǻǺȁǺDzǬȋ ǻǺ ȂǮDZǾǿ ǸDZǭDZǷȈ ǾǬǶDzDZ ǭǿǰDZǾ ǮȇǯǷȋǰDZǾȈ ǯǬǼǸǺǹǴȃǹǺ.

ǐǼǿǯǴǸ ǴǰDZǬǷȈǹȇǸ ǼDZȄDZǹǴDZǸ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǽǾǺǵǶǬ ǰǷȋ ǾDZǷDZǮǴdzǺǼǬ, ǶǺǾǺǼǬȋ dzǬǹǴǸǬDZǾ ǸǬǷǺ ǸDZǽǾǬ Ǵ Ǯ ǾǺ DzDZ ǮǼDZǸȋ ǽǾǴǷȈǹǺ ǮȇǯǷȋǰǴǾ. ǜǬdzǷǴȃǹȇDZ ǽǾǴǷǴ ǻǺdzǮǺǷȋȊǾ ǮȇǭǼǬǾȈ ǽǾǺǵǶǿ ǰǷȋ ǷȊǭǺǯǺ ǾǴǻǬ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬ Ǵ ǼǬdzǹȇȁ ǮǴǰǺǮ ǶǺǸǹǬǾ. ǝǾǺǵǶǴ ǻǺǰȁǺǰȋǾ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǰǷȋ ǯǺǽǾǴǹȇȁ, ǹǺ Ǵ ǰǷȋ ǾDZǷDZǮǴdzǺǼǬ, ǻǺǸDZȅDZǹǹǺǯǺ Ǯ ǼǬǭǺȃDZǸ ǶǬǭǴǹDZǾDZ, ǽǻǬǷȈǹDZ ǴǷǴ ǹǬ ǶǿȁǹDZ.

ǎ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǸ ǴǹǾDZǼȈDZǼDZ ȁǺǼǺȄǺ ǽǸǺǾǼȋǾǽȋ «ǽǾDZǹǶǴ» ǰǷȋ ǯǺǽǾǴǹǺǵ ǽ ǯǷȋǹȂDZǮǺǵ ǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾȈȊ, ǽǺǽǾǺȋȅǴDZ Ǵdz ǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁ ǸǺǰǿǷDZǵ. ǔȁ ǸǺDzǹǺ ǹǬǸǺǹǾǴǼǺǮǬǾȈ ǹǬ ǽǾDZǹǿ, ǻǺǽǾǬǮǴǾȈ ǹǬ ǻǺǷ ǴǷǴ ǻǼǺǴdzǮǺǷȈǹǺ ǸDZǹȋǾȈ Ǵȁ ǼǬdzǸDZǼ Ǵ ȀǺǼǸǿ. ǣǾǺǭȇ ǽǺȁǼǬǹǴǾȈ ǮǺdzǰǿȄǹǺǽǾȈ Ǵ ǷDZǯǶǺǽǾȈ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬ Ǯ ǴǹǾDZǼȈDZǼDZ Ǯ ǽǾǴǷDZ ǾȋDzDZǷǺǯǺ ǭǬǼǺǶǶǺ ǴǷǴ ǜDZǹDZǽǽǬǹǽǬ, ǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǾǽȋ ǽǰDZǷǬǾȈ ǾDZǷDZǮǴdzǺǼ ǰǺǸǴǹǴǼǿȊȅǴǸ ȉǷDZǸDZǹǾǺǸ ǶǺǸǹǬǾȇ. ǛǷǬǹǶǴ, ǹǬǽǾDZǹǹȇDZ ǻǺǷǶǴ Ǵ ǽǾDZǹȇ, ǿǶǼǬȄDZǹǹȇDZ ǼDZdzȈǭǺǵ, ǭǿǰǿǾ ǮȇǯǷȋǰDZǾȈ ǶǼǬǽǴǮǺ Ǵ ǿǾǺǹȃDZǹǹǺ, ǮȇǰDZǷȋȋǽȈ Ǯ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮDZ ǮǺǶǼǿǯ ǾDZǷDZǮǴdzǺǼǬ.

ǎ ǯǺǽǾǴǹǺǵ, ǶǺǾǺǼǬȋ ǽǷǿDzǴǾ Ǵ ǽǾǺǷǺǮǺǵ, ǾDZǷDZǮǴdzǺǼ ǸǺDzDZǾ ǽǾǺȋǾȈ ǹǬ ǶǺǸǺǰDZ, Ǭ ǻǺ ǺǭDZǴǸ DZǯǺ ǽǾǺǼǺǹǬǸ ǸǺDzǹǺ ǼǬdzǸDZǽǾǴǾȈ ǮǴǾǼǴǹȇ ǽ ǻǺǽǿǰǺǵ, ǻǺǰǬǼǶǬǸǴ, ǼǬǸǺȃǶǬǸǴ Ǵ ǰǼǿǯǴǸǴ ǸDZǷǶǴǸǴ ǬǶǽDZǽǽǿǬǼǬǸǴ. ǩǾǺǾ ǮǬǼǴǬǹǾ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹȇǸ Ǵ ǾǺǹǶǴǸ ǼDZȄDZǹǴDZǸ. ǚǹ ǻǺǰȁǺǰǴǾ ǰǷȋ ǮǽDZȁ ǽǾǴǷDZǵ: ǺǾ ǬǼǾ-ǰDZǶǺ ǰǺ ȁǬǵ-ǾDZǶǬ. ǛǼǴ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴǴ ǾDZǷDZǮǴdzǺǼǬ ǾǬǶDzDZ ǮǬDzǹǺ DZǯǺ ǼǬǽǽǾǺȋǹǴDZ ǺǾ ǸDZǭDZǷǴ, ǽ ǶǺǾǺǼǺǵ Ǯȇ DZǯǺ ǭǿǰDZǾDZ ǽǸǺǾǼDZǾȈ. ǐǷȋ ǶǺǸȀǺǼǾǹǺǯǺ Ǵ dzǰǺǼǺǮǺǯǺ ǻǼǺǽǸǺǾǼǬ ǾDZǷDZǻDZǼDZǰǬȃ ǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǾǽȋ ǽǺȁǼǬǹȋǾȈ ǼǬǽǽǾǺȋǹǴDZ ǺǾ ǾDZǷDZǮǴdzǺǼǬ ǰǺ ǯǷǬdz ȁǺǾȋ ǭȇ 2,5 - 3 ǸDZǾǼǬ ǽ ǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹȇǸ ǿǯǷǺǸ ǹǬǭǷȊǰDZǹǴȋ 30°.

43


Do moderního interiéru se dobŐe hodí obývací stĚny s lesklým povrchem sestavené z mnoha modulŢ. Ty pak lze pŐipevnit na stĚnu, umístit na podlahu ÿi libovolnĚ mĚnit jejich velikost a tvar. Pokud chcete zachovat vzdušnost a lehkost prostoru a interiér je naopak navržen spíše v tĚžším barokním ÿi renesanÿním stylu, udĚlejte z televize dominantní prvek prostoru. Lišty, nástĚnné police a stĚny zdobené ŐezbáŐskou prací vypadají krásnĚ a soÀstikovanĚ a v prostoru kolem televize jen vyniknou. Pokud zvolíte variantu dekorování televize napŐíklad stylizovaným rámem, je tŐeba se peÿlivĚ zamyslet nad vedením kabelu ve zdi a místem pro další techniku. PŐi výbĚru nábytku se zadní stĚnou se dají skrýt veškeré kabely a lze pŐipojit doplŁkovou techniku. Pokud potŐebujete umístit vedle TV vĚtší množství vĚcí a máte dostatek místa, nejlepší variantou je prostorný regál. Dalším ideálním Őešením je stojan pro TV, který zabírá málo místa a zároveŁ vypadá stylovĚ. RŢzné styly potom dovolují vybrat stojan pro každý typ interiéru a rŢzné typy místností. Hodí se nejen do obývacích pokojŢ, ale rovnĚž pro televize umístĚné v pracovnĚ, ložnici ÿi kuchyni. V obývacím pokoji, který slouží jako jídelna, mŢže být televizor postaven na komodĚ, po jejichž stranách jsou umístĚny vitríny na nádobí, dárky, rámeÿky a další drobné doplŁky. Tato varianta je funkÿní a zároveŁ pŢsobí subtilnĚ. Je vhodná pro všechny styly, od Art Deco až po high-tech. Pro umístĚní televize je dŢležitá i vzdálenost od nábytku, ze kterého ji budete sledovat. Pro pohodlné a zdravé sledování by mĚla být televize vzdálena od oÿí alespoŁ 2,5 až 3 metry, s maximálním úhlem pozorování 30 stupŁŢ.

Wall units with a glossy surface assembled from many modules are well-suited to modern interiors. These can then be mounted on a wall or placed on the Áoor, changing their size and shape arbitrarily. If you wish to keep the airiness and lightness of the space, but the interior is designed in rather heavy Baroque or Renaissance style, let the television be the dominant feature of the room. Slats, wall shelves and walls decorated with carvings look beautiful and sophisticated, and dominate the area around a television set. If you select the option of decorating the television set with a stylised frame, for example, you need to consider carefully the electrical connection of the cable to the wall socket and the position of other technical devices. When choosing furniture with a backing, all the cables can be hidden and it is possible to connect additional equipment. If you need a large number of devices besides the TV and have plenty of space, the best option is a spacious shelf. Another ideal solution is a TV stand that takes up little space and looks stylish at the same time. Different styles thus enable the choice of a stand for any type of interior and various types of rooms. It is suitable not only for living rooms, but also for a television set placed in a study, bedroom or kitchen. In the living room which serves as a dining room, a TV set can be placed on a chest of drawers, with display cabinets on the sides for tableware, gifts, frames and other small accessories. This variant is functional and creates a subtle impression. It is suitable for all styles, from Art Deco to high-tech. The distance from which you watch television is also important when placing the TV set. For comfortable and healthy watching, the television set should be at least 2.5 to 3 metres from the eyes, with a maximum angle of observation of 30°.

KSENIA ULYANOVA Dekoratér, ředitel salonu nabytku “Martin&Home”

ǖǝǑǙǔǫ ǟǗǨǫǙǚǎnj ǐDZǶǺǼǬǾǺǼ, ǰǴǼDZǶǾǺǼ ǸDZǭDZǷȈǹǺǯǺ ǽǬǷǺǹǬ “Martin&Home” 44

SALON NÁBYTKU MARTIN&HOME Korunní 1310/56 Praha 2 - Vinohrady www.nabytekcz.com


Martin&Home

+420 776 646 650 +420 774 250 602 www.nabytekcz.com SHOWROOM Nテ。YTKU na Korunnテュ 56


I TA L I A N DESIGN

'RVWXSQลขLWDOVNลขGHVLJQ

&RORPELQL&DVDMHLGHiOQtYROERXSURGRPiFtY\EDYHQtLWDOVNลขGHVLJQ]DGRVWXSQRXFHQX.YDOLWDYล–HVWUDQQRVWDRULJLQDOLWDMVRX ]iNODGQtFKDUDNWHULVWLN\QDล–HKRPRGXOiUQtKRV\VWpPX1HRPH]HQpPRลฆQRVWLNRPELQDFHNWHUpEXGRXRGSRYtGDWYDล–LPSRWล’HEiPSUR SURVWRUDVW\O&RORPELQL&DVDY\EtUiLQRYDWLYQtPDWHULiO\DEDUY\SDOHWXGHNRUDWLYQtFKSUYNลNWHUpWYRล’tYiล–MHGLQHฤดQลขGRPiFtSURVWRU 1iYUK\DNDONXODFHGRSUDYDDPRQWiลฆMVRX]DKUQXW\YNRQHฤดQpFHQฤนColombini Casa je Vaลกe pล™edstava o domovฤ›.

'ฤนWVNpSRNRMHยฒORลฆQLFHยฒNODVLFNpDPRGHUQtNXFK\QฤนยฒREลขYDFtSRNRMHยฒNDQFHOiล’HยฒKRWHO\DSURGHMQ\ยฒGHNRUDFH

Rohan centre Karlรญn

5RKDQVNpQiEล’Hลฆtยฒ3UDKD.DUOtQ7HO 2WHYtUDFtGRED3RQGฤนOt3iWHN6RERWD

www.colombinicasa.com


NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI Best Properties 51 129 148 152 159 184

Prodej / 6DOHVǷȘȖȌȈȎȈ Pronájmy / 5HQWDOVǨȘȍȕȌȈ $SDUWPiQ\Y3UD]H 3UDJXH$SDUWPHQWVǨȗȈȘȚȈȔȍȕȚȣȊǷȘȈȋȍ

.RPHUþQtQHPRYLWRVWL &RPPHUFLDO3URSHUWLHVDzȖȔȔȍȘȟȍșȒȈȧȕȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȤ

=DKUDQLþQtQHPRYLWRVWL / Foreign Properties / ȕȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȤȏȈȘțȉȍȎȖȔ

$GUHViĜ / 'LUHFWRU\ȒȈȚȈȓȖȋ


OTĂ ZKA PRO REALITNĂ? ODBORNĂ?KY

Question For Real-Estates Professionals

ƸDzdzǴDzǾǿǧǯČ&#x192;ǾdzǨǺǏǣǯǏǾǜDzǼdzDzǹǨǧǼǏǪǏǰDzǾǜǏ

-DNRXQHPRYLWRVWDYMDNpORNDOLWÄ&#x152;E\VWHPLGRSRUXĂžLOLSURLQYHVWLFLPLO.Ăž" What property and in which location would you recommend to me for an investment of 10 million CZK? É&#x201E;É&#x161;ɤɭɸɧÉ&#x;É&#x17E;É&#x153;É˘É É˘ÉŚÉ¨ÉŤÉŹÉśɢÉ&#x153;ɤÉ&#x161;ɤɨɌÉŞÉ&#x161;ɣɨɧÉ&#x;É&#x153;ɾɪÉ&#x;ɤɨɌÉ&#x;ɧÉ&#x17E;ɨÉ&#x153;É&#x161;ɼɢÉ&#x203A;ÉľɊɪɢɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x;ɍɏɢÉ&#x17E;ÉĽÉšɢɧÉ&#x153;É&#x;ɍɏɢɰɢɣ ɧÉ&#x161;ÉŤÉ­ÉŚÉŚÉ­ɌɢɼɼɢɨɧɨÉ&#x153;&=."

MIROSLAV Ĺ IBAL Senior Agent Lexxus Norton

Ing. JAN MRĂ Z Property Consultant Svoboda&Williams

6 RKOHGHP QD QDäL QDEtGNX E\ WR E\O OLERYROQĂŤ ] E\WŢ YH 6NRWVNp XOLFL ² 9RNRYLFH 3UD]H%\W\MVRXSURQDMDWpVYĂŤQRVHPDY]iVDGÄ&#x161;VSOĹ XMtYäHFKQ\DWULEXW\GREUp LQYHVWLFH²SRORKDY]DYHGHQpĂżWYUWLQD3UD]HEH]SURVWĹ?HGQÄ&#x161;XOHVDDWHG\YNOLGRYp ]yQÄ&#x161;]iURYHĹ QHGDOHNR0+' QDYtFVHSUiYÄ&#x161;EXGXMHVWDQLFHPHWUDYSÄ&#x161;ätY]GiOHQRVWL 9äHFKQ\MHGQRWN\MVRXSURVWRUQpSRKRGOQpGŢPMHYSHUIHNWQtPVWDYXDVRXĂżDVQÄ&#x161; GLVSRQXMHWHUDVDPLJDUiĂŚHPLLVNOHS\9VRXĂżWXYäHFKWÄ&#x161;FKWRYODVWQRVWtDVRKOHGHP QDPtUXYĂŤQRVX]GHPiPHGHILQLFLĂ&#x2026;GREUpLQYHVWLFH´LYREHFQpURYLQÄ&#x161;

'RSRUXĂżXMLLQYHVWRYDWGRSÄ&#x161;NQĂŤFKE\WŢVYĂŤKOHGHPQDĂ&#x2026;GREUpDGUHVH´QD6WDUpP 0Ä&#x161;VWÄ&#x161;1HQtWROLNGŢOHĂŚLWpYMDNpPVWDYXMHLQWHULpU$OWHUQDWLYQÄ&#x161;GRSRUXĂżXMLLQYHVWRYDWGRQRYRVWDYHEQD3UD]H-VRXDWUDNWLYQt]HMPpQDPRGHUQtPLGHVLJQRYĂŤPL LQWHULpU\ D YHONRU\VH Ĺ?HäHQĂŤP RVOXQÄ&#x161;QtP RE\WQpKR SURVWRUX $WUDNWLYLWX ]Y\äXMH PRĂŚQRVW NRXSÄ&#x161; SDUNRYiQt 2ED W\S\ QHPRYLWRVWt VH EXGRX Y KRUL]RQWX ² OHW ]KRGQRFRYDW D SĹ?HGVWDYXMt WDN EH]SHĂżQRX D OLNYLGQt LQYHVWLFL &HQ\ ]DĂżtQDMt QD .Ăż]DPHWUĂżWYHUHĂżQt

With regard to our selection, I would suggest any of the apartments in SkotskĂĄ Street â&#x20AC;&#x201C; Vokovice, Prague 6. The flats are rented at a profit of 5-7% and essentially fulfil all the attributes of a good investment â&#x20AC;&#x201C; their location is the established neighbourhood of Prague 6, near a forest and thus in a peaceful zone, while, at the same time, being near public transport links (now, in addition, a Metro station is being built within walking distance). All the units are spacious, comfortable and the building is in perfect condition. They all have terraces, garages and cellars. With the sum of these attributes and with regard to the rate of return, here we have the definition of a â&#x20AC;&#x153;good investmentâ&#x20AC;? in general.

I recommend an investment in fine flats with a view at â&#x20AC;&#x153;a good addressâ&#x20AC;? in the Old Town. The interior condition is not that important. Alternatively, I recommend an investment in new buildings in Prague 1. They are attractive mainly due to their modern interior design and the generous amount of sunlight in the living areas. Their attraction is enhanced by the option to purchase a parking bay. Both types of properties will increase in value within the next 4-5 years and so they represent safe and liquid investments. Prices start at 70 000 CZK per square metre.

Ç&#x2018;ǽǡǴ ǝǺǽǸǺǞǟǹǞČ&#x2C6; ǝǟǹǰǡǺDzǹǚǴǹ ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴ ǚǏČ&#x201E;ǹǯǺ ǏǯǹǚǞǽǞǎǏ ǞǺ Č&#x2030;ǞǺ ǭǿǰǹǞ ǡČ&#x160;Ç­ÇŹČ&#x2039;Ç´ÇłǜǎǏǟǞǴǟǚǏǿǡǴČ&#x201A;Çą6NRWVNi9RNRYLFHǟǏǾǺǚÇ&#x203A;ǟǏǯǏÇ&#x2013;ǎǏǟǞǴǟČ&#x2021;ǽǰǏǚČ&#x2021; ÇŽǏǟǹǚǰǿÇ˝Ç°ÇşČ ÇşÇ°ÇšÇşÇ˝ÇžČ&#x2C6;Č&#x160;Ç´ǝǺǽǿČ&#x2026;ǹǽǞǎǿǽǺǺǞǎǹǞǽǞǎǿČ&#x160;ÇžǎǽǹǸǞǟǹǭǺǎǏǚǴČ&#x2039;Ǹ Çś Č ÇşÇźÇşČ&#x201E;ǹǾ ǴǚǎǹǽǞǴČ&#x201A;Ç´Ç´ ǟǏǽǝǺǡǺDzǹǚǴǹ ÇŽ ǟǏǾǺǚǹ Ç˝ Č ÇşÇźÇşČ&#x201E;ǹǾ Ç´ÇšČ&#x20AC;ǟǏǽǞǟǿǜǞǿǟǺǾ ÇŽ Ç&#x203A;ǟǏǯǹ ÇŽ ǚǹǝǺǽǟǹǰǽǞǎǹǚǚǺǾ ǭǡǴdzǺǽǞǴ Çś ǡǹǽǿ Ç´ ǽǡǹǰǺǎǏǞǹǡČ&#x2C6;ǚǺ ÇŽ ÇžÇ´Č ÇşÇ¸ Ç´ǽǝǺǜǺǾǚǺǸǟǏǾǺǚǹǚǹǰǏǡǹǜǺǺǞǺǽǞǏǚǺǎǺǜǺǭČ&#x2026;ǹǽǞǎǹǚǚǺǯǺǞǟǏǚǽǝǺǟǞǏ ǭǺǡǹǹ ǞǺǯǺ ǚǺǎǏČ&#x2039; ǽǞǏǚČ&#x201A;Ç´Č&#x2039; ǸǹǞǟǺ ÇšÇŹČ ÇşÇ°Ç´ÇžÇ˝Č&#x2039; ÇŽ ǽǞǏǰǴǴ ǽǞǟǺǴǞǹǡČ&#x2C6;ǽǞǎǏ ÇŽ ǚǹǽǜǺǡČ&#x2C6;ÇśÇ´Č Ç¸Ç´ÇšÇżÇžÇŹČ Č ÇşÇ°Č&#x2C6;Ç­Č&#x2021; Ç&#x17D;ǽǹǜǎǏǟǞǴǟČ&#x2021;ǝǟǺǽǞǺǟǚČ&#x2021;ÇąǿǰǺǭǚČ&#x2021;ÇąǰǺǸÇšÇŹČ ÇşÇ°Ç´ÇžÇ˝Č&#x2039;ÇŽǺǞǡǴČ&#x192;ǚǺǸ ǽǺǽǞǺČ&#x2039;ǚǴǴ ǜǎǏǟǞǴǟČ&#x2021; ǞǏǜDzǹ ǴǸǹČ&#x160;Çž ǞǹǟǟǏǽČ&#x2021; ǯǏǟǏDzǴ Ç´ ǝǺǰǎǏǡČ&#x2021; Ç?ǺǎǺǜǿǝǚǺǽǞČ&#x2C6; ÇŽÇ˝ÇąČ Č&#x2030;ÇžÇ´Č ǽǎǺǾǽǞǎ ǝǺ ǺǞǚǺČ&#x201E;ǹǚǴČ&#x160; Çś Ç°ÇşČ ÇşÇ°ÇšÇşÇ˝ÇžÇ´ ǰǏǹǞ ǺǝǟǹǰǹǡǹǚǴǹ Ă&#x2026;Č ÇşÇźÇşČ&#x201E;ǹǾ ǴǚǎǹǽǞǴČ&#x201A;ǴǴ´ÇŽČ&#x201A;ǹǡǺǸ

ÇŤ ǟǹǜǺǸǹǚǰǿČ&#x160; ǴǚǎǹǽǞǴǟǺǎǏǞČ&#x2C6; ÇŽ Č ÇşÇźÇşČ&#x201E;Ç´Çą ǜǎǏǟǞǴǟČ&#x2021; Ç˝ ǝǟǹǜǟǏǽǚČ&#x2021;Ǹ ǎǴǰǺǸ ǝǺ Ă&#x2026;Č ÇşÇźÇşČ&#x201E;ǹǸǿ Ǐǰǟǹǽǿ´ ÇŽ ǟǏǾǺǚǹ Ç?ǞǏǟǺǯǺ ǯǺǟǺǰǏ Ç?ǹǾČ&#x192;ÇŹÇ˝ ǚǹ ǞǏǜ ǎǏDzǚǺ ÇŽ ǜǏǜǺǸ ǽǺǽǞǺČ&#x2039;ǚǴǴÇšÇŹČ ÇşÇ°Ç´ÇžÇ˝Č&#x2039;ǴǚǞǹǟČ&#x2C6;ǹǟÇ&#x2013;ÇŹÇśǏǡČ&#x2C6;ǞǹǟǚǏǞǴǎǿǸǺDzǚǺǟǏǽǽǸǺǞǟǹǞČ&#x2C6;ǴǚǎǹǽǞǴČ&#x201A;Ç´Ç´ ÇŽ ǚǺǎǺǽǞǟǺǾǜǴ ÇŽ ǟǏǾǺǚǹ Ç&#x203A;ǟǏǯǏ  Ç&#x161;ǚǴ ǺǽǺǭǹǚǚǺ ǝǟǴǎǡǹǜǏǞǹǡČ&#x2C6;ÇšČ&#x2021; ǽǎǺǴǸ ǽǺǎǟǹǸǹǚǚČ&#x2021;Ǹ ǰǴdzǏǾǚǺǸ ǴǚǞǹǟČ&#x2C6;ǹǟǺǎ Ç´ ǝǟǺǽǞǺǟǚǺǾ ǝǡǏǚǴǟǺǎǜǺǾ Ç˝ ǭǺǡČ&#x2C6;Č&#x201E;ǴǸ ǜǺǡǴČ&#x192;ǹǽǞǎǺǸ ǽǺǡǚČ&#x201A;ÇŹ Ç´ ÇŽÇşÇłÇ°ÇżČ ÇŹ Ç&#x203A;ǟǴǎǡǹǜǏǞǹǡČ&#x2C6;ǚǺǽǞČ&#x2C6; ǝǺǰǺǭǚǺǯǺ DzǴǡČ&#x2C6;Č&#x2039; ǝǺǎČ&#x2021;Č&#x201E;ǏǹǞ ǎǺdzǸǺDzǚǺǽǞČ&#x2C6; ǝǟǴǺǭǟǹǽǞǴ ǝǏǟǜǺǎǜǿ Ç&#x161;Ç­ÇŹ Č&#x2030;ÇžÇ´Č ǞǴǝǏ ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴ ÇŽ ǭǡǴDzǏǾČ&#x201E;Ç´Çą ² ǡǹǞ ǭǿǰǿǞ ǰǺǟǺDzǏǞČ&#x2C6; Ç´ ǽǡǹǰǺǎǏǞǹǡČ&#x2C6;ǚǺ ǝǟǹǰǽǞǏǎǡČ&#x2039;Č&#x160;Çž ǽǺǭǺǾ ǚǏǰǹDzǚǿČ&#x160; Ç´ǡǴǜǎǴǰǚǿČ&#x160;ǴǚǎǹǽǞǴČ&#x201A;Ç´Č&#x160;ǢǹǚČ&#x2021;ǚǏČ&#x192;ǴǚǏČ&#x160;ǞǽČ&#x2039;ǺǞǜǟǺǚdzǏǜǎǏǰǟǏǞǚČ&#x2021;ÇľǸǹǞǟ

48


info@aura-statenice.cz tel.: 224 256 211, 725 860 300


Prodej bytu 4+kk 110 m2²W\SX6XQVHWY$]DOHD3URMHNWX²0H]LWUDŘRYi3UDKD+UGORŐH]\ Apartment 4+kk 110 m26XQVHWW\SHLQWKH$]DOHD3URMHFW0H]LWUDŘRYi3UDKD+UGORŐH]\ ǛǼǺǰǬDzǬǶǮǬǼǾǴǼȇǶǶǸ2²ǾǴǻǬ6XQVHWǮǻǼǺDZǶǾDZ$]DOHD²0H]LWUDŘRYiǛǼǬǯǬ+UGORŐH]\ -DNXæVDPRWQëQi]HYQDSRYtGiMGHRE\WSOQëVYĚWODVGRPLQDQWQtPLSURVNOHQëPLÿiVWPLXY\VRNpKRREëYDFtKRSRNRMHSŐHVGYĚSRGODæt%\WQDSOŁXMH YäHFKQ\SRæDGDYN\H[NOX]LYQtKRE\GOHQtPiRGGĚOHQRXURGLÿRYVNRXDGĚWVNRXÿiVW0DVWHUEHGURRPSUDFRYQXDJDOHULL.E\WXSDWŐtQiGKHUQĚSURVWRUQiWHUDVDRYëPĚŐHP2VYëMLPHÿQëPYëKOHGHPQDMLK6RXÿiVWtE\WXMVRXJDUiæRYpVWiQtDVNOHSQtNyMH $VWKHQDPHVXJJHVWVLWLVDÁDWIXOORIOLJKWZLWKGRPLQDQWJODVVSDUWVLQWKHKLJKOLYLQJURRPWKDWUHDFKHVRYHUWZRÁRRUV7KHÁDWIXOÀOOVDOOWKH UHTXLUHPHQWVRIH[FOXVLYHOLYLQJLWKDVVHSDUDWHSDUHQWDQGFKLOGUHQ·VVHFWLRQVDPDVWHUEHGURRPRIÀFHDQGJDOOHU\$QLPSRUWDQWSDUWRIWKHÁDWLV a wonderfully spacious terrace with an area of 51 m2DQGDQH[FHSWLRQDOYLHZWRWKHVRXWK7KHÁDWDOVRLQFOXGHVWZRJDUDJHVSDFHVDQGDFHOODU ǖǬǶǮǴǰǹǺǴdzǹǬdzǮǬǹǴȋǶǮǬǼǾǴǼǬǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾǽǺǭǺǵǻǺǷǹǺDZǽǮDZǾǬǴǽǺǷǹȂǬǻǺǸDZȅDZǹǴDZǽǻǼDZǺǭǷǬǰǬȊȅǴǸǴdzǬǽǾDZǶǷDZǹǹȇǸǴȃǬǽǾȋǸǴǮȇǽǺǾǺǵ ǮǰǮǬȉǾǬDzǬǮǻǼǺǽǾǺǼǹǺǵǯǺǽǾǴǹǺǵǖǮǬǼǾǴǼǬǺǾǮDZȃǬDZǾǮǽDZǸǾǼDZǭǺǮǬǹǴȋǸȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺǯǺDzǴǷȈȋǺǾǰDZǷȈǹǬȋǼǺǰǴǾDZǷȈǽǶǬȋǴǰDZǾǽǶǬȋdzǺǹȇǭǺǷȈȄǬȋ ǽǻǬǷȈǹȋǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǴǯǬǷDZǼDZȋǖǶǮǬǼǾǴǼDZǺǾǹǺǽǴǾǽȋǮDZǷǴǶǺǷDZǻǹǬȋǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǾDZǼǼǬǽǬǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǽǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸǮǴǰǺǸǹǬȊǯǞǬǶDzDZ ǶǶǮǬǼǾǴǼDZǺǾǹǺǽȋǾǽȋǯǬǼǬDzǬǴǻǺǰǮǬǷ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ.ÿYÿHWQĚ'3+9 950 000 CZK KRR – Development %DUWRäNRYD3UDKD7VWUDNRYD#NUUF] Více informací k projektu na ZZZD]DOHDSURMHNWF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

51


Prodej | Praha 1 | Malรก Strana | 290 + 65 m2 |FHQDQDY\รงiGiQt %\WWHUDVD]LPQt]DKUDGDORรงQLFHVHQVXLWHNRXSHOQDPLPQRรงVWYt~ORรงQpKRSURVWRUXGฤจHYฤ™QpSRGODK\OX[XVQtPDWHULiO\ DY\EDYHQtSRNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFL([NOX]LYQtE\WVLWXRYDQรฌYSOQฤ™]UHQRYRYDQpPKLVWRULFNpPGRPฤ™VSHฤ€OLYฤ™]DFKRYDQรฌPL SฤฃYRGQtPLSUYN\,QWHULpUMHQDYUรงHQDUFKLWHNWNRX%DUERURXรคNRUSLORYRXDNRPELQXMHHOHJDQWQtDRULJLQiOQtGHVLJQVMHGLQHฤ€QรฌPLGHWDLO\ .UiVQiORNDOLWD0DOp6WUDQ\MHQSiUNURNฤฃRG.DUORYDPRVWXD0DORVWUDQVNpKRQiPฤ™VWt

Pro kompletnรญ nabรญdku navลกtivte / For complete property listing please visit

52

1(-/(3ฤรŒ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ว‚วŠวŽวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“

svoboda-williams.com


Sale | Praha 1 | Malá Strana | 290 + 65 m2 | price upon request 2-bedroom apartment, terrace, winter garden, 2 bathrooms, built-in wardrobes, wooden floors, luxury materials and equipment, after complete reconstruction. Exclusive apartment situated in a fully refurbished historic building with meticulously preserved original features. Interior designed by the renown Czech architect Barbora Škorpilová, featuring a fresh combination of elegant and original design with extraordinary details. Located in the picturesque neighborhood of Malá Strana, within walking distance of the Charles Bridge and the Old Town Square.

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

53


Prodej | Praha 1 | Staré Mìsto | 118 m2 | 17 000 000 Kè Byt 3+kk, klimatizace, 3 komory|šatny, 2 koupelny, kvalitní materiály a provedení. Kompletnì zaøízený designový byt ve 2. patøe pìknì zrenovovaného historického domu v klidné malebné ulièce pár minut od Staromìstského námìstí a stanice metra Mùstek. 2-bedroom apartment, air-conditioning, 3 storage rooms|walk-in closets, 2 bathrooms, quality equipment and materials. Fully furnished architect designed apartment on the 2nd floor of a nicely reconstructed historical building in a quiet street just minutes from the Old Town Square and the Mùstek metro station.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

54

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 1 | Nové Mìsto | 81 m2 | FHQDQDY\çiGiQt| price upon request %\WNNNOLPDWL]DFHåDWQDWRDOHWDSURKRVW\SRGODKRYpWRSHQtY\VRNìVWDQGDUGPDWHULiOģDSURYHGHQt6W\ORYìE\WYHSDWĨHQRYp UH]LGHQFHYFHQWUX3UDK\SiUPLQXWFKģ]HRG1iPęVWtUHSXEOLN\DREFKRGQtKRFHQWUD3DOODGLXP EHGURRPDSDUWPHQWDLUFRQGLWLRQLQJZDONLQFORVHWKDOIEDWKXQGHUIORRUKHDWLQJKLJKVWDQGDUGPDWHULDOVDQGHTXLSPHQW6W\OLVK apartment on the 2ndIORRURIDQHZUHVLGHQFHLQWKHYHU\FHQWHURI3UDJXHDIHZPLQXWHZDONIURPWKH1iPęVWtUHSXEOLN\6TXDUHDQG WKH3DOODGLXPVKRSSLQJFHQWHU

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

55


Prodej | Praha 3 | ĂŚLçNRY | 174 + 15 m2 | FHQDQDY\çiGiQt | price upon request %\WNNNUEEDONRQ\NRXSHOQ\ĂĽDWQDWRDOHWDSURKRVW\IUDQFRX]VNiRNQD'HVLJQRYĂŹE\WYHSDWĨHNRPSOHWQÄ&#x2122;UHNRQVWUXRYDQpKR VHFHVQtKRGRPXVYĂŹWDKHPYNOLGQpÄ&#x20AC;iVWL3UDK\YSÄ&#x2122;ĂĽtGRVWXSQRVWLGRFHQWUDPÄ&#x2122;VWD 2-bedroom apartment, fireplace, 2 balconies, 2 bathrooms, walk-in closet, half bath, French windows. Stylish, designer apartment on the 4th floor of a completely renovated Art Nouveau building with a lift, in a quiet part of Prague 3, only 10 minute walk to the city center.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

56

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Prodej | Praha1 | Staré Mìsto | 120m2 |16 000 000 Kè Byt 3+kk, šatna, 2 koupelny, citlivì zkombinovány moderní prvky s pùvodním rázem interiéru, vysoký standard provedení, dubové parkety. Výjimeèný designový byt v blízkosti Staromìstského námìstí a Karlova mostu. 2-bedroom apartment, walk-in closet, 2 bathrooms, impressive combination of modern features and historic atmosphere, design fixtures and fittings, oak floors. Top class apartment close to the Staromìstské námìstí square and the Charles Bridge.

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

57


Prodej | Praha 3 | ĂŚLçNRY | 158 + 12 m2 | 17 000 000 Kè Byt 5+kk, terasa, ĹĄatna, galerie, 2 koupelny, pøíprava na klimatizaci a plynovĂ˝ krb. NovĂ˝, dvouĂşrovòovĂ˝ byt zaøízenĂ˝ ve vyĹĄĹĄĂ­m standardu VSDQRUDPDWLFNĂŹPYĂŹKOHGHPQD3UDKXYDSDWĨHEXGRY\]URNXYEOt]NRVWLĂŚLçNRYVNpYÄ&#x2122;çHD5LHJURYĂŹFKVDGÄŁ 4-bedroom apartment, terrace, walk-in closet, gallery, 2 bathrooms, preparation for air-conditioning and fireplace. New split-level apartment with panoramatic views of Prague on the 6th and 7thIORRURIDEXLOGLQJEXLOWLQFORVHWRWKHĂŚLçNRYWRZHUDQG5LHJURY\ sady Park.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

58

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 6 | Dejvice | 134 + 7 m2 | 9 340 000 Kè %\WNNWHUDVDSĨtSUDYDQDNOLPDWL]DFLGĨHYÄ&#x2122;QpSRGODK\WRDOHWDSURKRVW\3URVWRUQĂŹGYRX~URYÄ&#x17E;RYĂŹE\WYSDWĨHÄ&#x20AC;LQçRYQtKRGRPXYçiGDQp UH]LGHQÄ&#x20AC;QtORNDOLWÄ&#x2122;SiUNURNÄŁRGVWDQLFHPHWUD'HMYFNi 3-bedroom apartment, terrace, preparation for air-conditioning, wooden floors, half bath. Spacious duplex apartment on the 5th floor of DSDUWPHQWEXLOGLQJLQDYHU\VRXJKWDIWHUUHVLGHQWLDODUHDMXVWVWHSVIURPWKH'HMYLFNiPHWURVWDWLRQ

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x2026;ƺƜƝÇ&#x2030;Ç&#x2C6;Ç&#x2013;Ä&#x2122;Ă&#x152;-(1,2&72%(5,Ç&#x2026;Ç Ç&#x2030;Ç&#x2013;ơÇ&#x2021;Ç&#x201C;

59


Prodej | Praha 3 | ĂŚLçNRY | 98 m2 | 9 900 000 Kè %\WNNGHVLJQRYĂŹQiE\WHND]DĨt]HQtPQRçVWYtYHVWDYÄ&#x2122;QĂŹFKVNĨtQtNGLVSR]LFLVSROHÄ&#x20AC;QiWHUDVD.RPSOHWQÄ&#x2122;]DĨt]HQĂŹVW\ORYĂŹE\WRGVWXGLD 'RQOLFYQRYÄ&#x2122;]UHNRQVWUXRYDQpPNODVLFNpPÄ&#x20AC;LQçRYQtPGRPÄ&#x2122;SiUPLQXWFKÄŁ]HN9tWNRYX3DUXNiĨFHDYEOt]NRVWLFHQWUD 2-bedroom apartment, designer furniture and equipment, plenty built-in wardrobes, shared terrace available. Tastefully furnished DUFKLWHFWGHVLJQHGDSDUWPHQWLQDQHZO\UHFRQVWUXFWHGFODVVLFEXLOGLQJMXVWVWHSVIURPWKH9tWNRYDQG3DUXNiĨNDSDUNVFORVH to the city center.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

60

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 8 | Hercovka | 570 m2 | pozemek 738 m2 | 36 000 000 Kè 9LODSRNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFLVH]DFKRYiQtPSģYRGQtKRUi]XDSUYNģGRPXJDUiçSURYR]\DGDOåtVWiQtQDSR]HPNX 0DMHVWiWQtYLOD]URNXVWHUDVRXDNUiVQìPLYìKOHG\YKRGQiSURURGLQQpE\GOHQtĀLUHSUH]HQWDWLYQtVtGORVSROHĀQRVWLYNOLGQpYLORYp ĀWYUWLVGREURXGRVWXSQRVWtGRFHQWUD EHGURRPYLOODDIWHUFRPSOHWHUHFRQVWUXFWLRQZLWKSUHVHUYLQJRULJLQDOFKDUDFWHUDQGIHDWXUHVRIWKHKRXVHJDUDJHIRUFDUVDQG PRUHRQWKHODQG6WDWHO\YLOODZLWKWHUUDFHDQGORYHO\YLHZVVXLWDEOHIRUERWKUHVLGHQWLDOXVHRUDUHSUHVHQWDWLYHFRPSDQ\KHDGTXDUWHUV LQDTXLHWUHVLGHQWLDODUHDZLWKJUHDWDFFHVVWRWKHFLWFHQWHU

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

61


Byt 4+kk, 106 + 4 m2, Praha 3 – Žižkov, Žerotínova | 6 200 000 Kč Designový, klimatizovaný mezonet s terasou situovaný v 7. a 8. podlaží kompletně zrekonstruovaného činžovního domu z 30-tých let. V klidné ulici se vzrostlými stromy, v docházkové vzdálenosti od parku Parukářka. První podlaží: obývací prostor s kuchyní, ložnice, koupelna. Druhé podlaží: 2 ložnice, koupelna, šatna. Masivní nášlapné vrstvy podlah v palisandrové mozaice, břidlicové velkoformátové obklady, koupelnové zařízení Duravit / Starck / Ritmonio / Hoesch, bezfalcové dveře, designové osvětlení, alarm. Z terasy panoramatický výhled. Two-storey high class apartment with a terrace situated on the 7th and 8th floor of a completely reconstructed residential building from the 1930s on a quiet street with mature trees. 1st floor: living room with open kitchen, bedroom, bathroom. 2nd floor: 2 bedrooms, bathroom, walk-in closet. Wooden floors, large slate tiles, Duravit / Starck / Ritmonio / Hoesch bathroom fittings, recessed lighting, air-conditioning, alarm. Panoramic view from the terrace.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

62

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 3+kk, 83 m2, Praha 8 – Libeň, Novákových | 4 800 000 Kč Moderní kompletně zařízený byt loftového typu řešen jako 3+kk s pracovnou, situovaný ve 2. podlaží zrevitalizované industriální budovy, pár minut chůze ke stanici metra Palmovka. Spodní podlaží: obývací prostor s jídelnou a plně zařízenou kuchyní, ložnice, koupelna se sprchou. Horní podlaží: ložnice, pracovna. Zachován industriální ráz, dřevěné podlahy a okna, designová koupelna, vestavěné skříně, možnost klimatizace. Garážové stání možno dokoupit. Modern fully furnished loft apartment situated on the 2nd floor of revitalized industrial building, few minutes to walk from the Palmovka metro station. The lower floor: living room with open fully fitted kitchen, bedroom, bathroom. The upper floor: bedroom, study/gallery. Industrial features, high standard, design bathroom fixtures, wooden floors, built-in wardrobes. Garage parking space available for an extra cost.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

63


Byt 3+kk, 91 + 19 m2, Praha 7 – Holešovice, U Uranie | 6 900 000 Kč Byt zařízený ve vyšším standardu, s terasou a parkováním ve zrevitalizované budově bývalého pivovaru, se snadnou dostupností do centra, v žádané a rychle se rozvíjející lokalitě Holešovic. Otevřený koncept obývacího pokoje s plně vybavenou kuchyní a přístupem na velkou terasu, 2 světlé ložnice, koupelna se sprchou i vanou a vstupní hala. Industriální atmosféra se zachovaným původním rázem objektu z 19. století je kombinována s požadavky rezidentů na moderní bydlení: velkoformátová okna, dřevěné podlahy, rošty z tropického dřeva na terase, vestavěné skříně, dále podzemní parkování, oddělená sklepní kóje. High-standard 2-bedroom apartment with terrace in a revitalized old brewery complex located in Holešovice, with easy access to the city center. Well proportioned apartment offers open concept of living room with fully fitted kitchen and terrace access, 2 bright bedrooms, bathroom with shower and tub, and entry hall. Wooden floors and windows, deck from tropical woods, built-in wardrobes, 1 garage parking space, 1 cellar. Industrial atmosphere of brewery complex, modern living close to the city center and Vltava waterfront.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

64

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 2+kk, 53 + 3 m2, Praha 5 – Stodůlky, Nárožní | 2 706 735 Kč Byt s lodžií v novém rezidenčním objektu, v sousedství Centrálního parku, v pěší vzdálenosti od stanice metra Hůrka. Byt nabízí vstupní halu, obývací pokoj s jídelním prostorem a otevřenou kuchyní, ložnici, koupelnu a toaletu pro hosty. Vybavení zahrnuje plovoucí podlahy, dlažbu, zařízenou koupelnu, deskové radiátory, přípravu pro kuchyňskou linku, bezpečnostní vstupní dveře, sklep. K bytu náleží 1 garážové stání za příplatek. Mateřská a základní škola vzdálena 200 m, obchodní dům Kaufland 3 minuty chůze. An apartment with loggia in a new residential project situated near Central Park, within walking distance of the Hůrka metro station. The apartment features an entrance hall,living room with dining space and open kitchen, bedroom, a bathroom, and guest toilet. Floating floor, tiles, furnished bathroom, panel radiators, a fire safety door, cellar. Garage parking space at an extra fee. A kindergarten and an elementary school are 200 m away from the building, the Kaufland shopping center is a three-minute walk away.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

65


Byt 3+kk, 92 + 17 m2, zahrada 200 m2, Praha 8 – Troja, Trojská | 5 290 000 Kč Dvoupokojový byt s terasou a privátní zahradou situovaný v novém rezidenčním komplexu v klidné lokalitě Prahy 8. Byt nabízí obývací pokoj s kuchyňským koutem s přímým vstupem na terasu a zahradu, 2 ložnice, koupelnu, komoru a vstupní halu. K bytu dále patří samostatná zahrada s výhledem na Prahu, sklep a jedno parkovací stání. 2-bedroom apartment with a terrace situated in the new residential project, in a quiet locality of Prague 8. This apartment offers a living room with kitchen and direct access to the terrace, 2 bedrooms, bathroom, utility room, entry hall. Private garden accessible through a common garden, cellar and parking space are included in the purchase price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

66

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 3+kk, 75 + 3 m2, Praha 8 – Hrdlořezy, Mezitraťová | 4 240 000 Kč Poklidné moderní bydlení uprostřed zeleně v architektonicky zajímavém projektu. Hlavní obývací prostor s otevřenou kuchyní a terasou, 2 ložnice, koupelna, toaletu pro hosty a vstupní hala s šatnou. Dřevěné podlahy, francouzské okno, velkoformátové obklady, zařizovací předměty KOLO / Aquatrade v koupelnách, videotelefon. Rezidence je situována na zalesněném svahu s vlastní příjezdovou komunikací, 15 minut do centra. Kupní cena zahrnuje 1 garážové parkovací stání a sklep. The modern living in an architecturally impressive residence, situated on green hillside, 15 minutes to the city center. This 2-bedroom apartment offers main living area with open kitchen, 2 bedrooms, bathroom, guest toilet and entry hall with closet. Wooden floors, French window, large format tiles, KOLO / Aquatrade bathroom fixtures, videophone. The purchase price includes 1 garage parking space and cellar.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

67


ZZZHQJHOYRHONHUVFRPSUDJ

Praha 1 Villa in a Luxury District

&(1$QDY\รงiGiQt 8รค,71รˆ3/2&+$P 32=(0(.P ,'12:+8.

6

HFHVQtYLODSล‰HGUHNRQVWUXNFtY*RJRORYฤ—XOLFLQD+UDGฤ€DQHFKSDWล‰t NSUYRWล‰tGQtPDGUHViPQD3UD]H9LODE\ODSRVWDYHQDYOHWHFK DUFKLWHNWHP/DGLVODYHP0\VOtNHPMDNRURGLQQpVtGORSUR YUFKQtKRJHRPHWUDKOP3UDK\1iGKHUQรฌLQWHULpUMHSล‰LSUDYHQ NUHNRQVWUXNFLDQDEt]tPRรงQRVWXSUDYLWYQLล‰QtXVSRล‰iGiQtGRPXGOH 9DรฅLFKSล‰HGVWDY9\WYRล‰LW]GHPล›รงHWHMDNOX[XVQtVRXNURPpE\GOHQt WDNUHSUH]HQWDWLYQtVtGORร€UP\QHERSURMHNWYtFHE\WRYรฌFKMHGQRWHN VYรฌERUQRXGRSUDYQtGRVWXSQRVWtGRFHQWUDPฤ—VWDQD3UDรงVNรฌKUDG OHWLรฅWฤ—D3UDKX*RJRORYDXOLFHMHVRXฤ€iVWt/HWHQVNรฌFKVDGล›NWHUp MVRXLGHiOQtPPtVWHPQDSURFKi]N\LVSRUW=DPLQXWSฤ—รฅt FKล›]HVHGRVWDQHWHSล‰tPRGRVUGFH3UDK\QD3Dล‰tรงVNRXXOLFL

68

1(-/(3ฤรŒ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ว‚วŠวŽวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“

&217$&7(1*(/ 9g/.(5635$*8( &=

,002%,/,(1( 9VUR 6(129ร‰รฆ1e1ร‰035$+$ 7(/02%,/( +420 602 233 657 (0$,/andrea.dlouha@engelvoelkers.com 35,&(RQUHTXHVW )/225$5($VTP /$1'VTP ,'12:+8.

$

UW1RXYHDXYLOODSULRUUHFRQVWUXFWLRQLQ*RJRORYDVWUHHWLQ +UDGFDQ\LVRQHRIWKHSUHPLXPDGGUHVVHVLQ3UDJXH7KHYLOOD ZDVEXLOWEHWZHHQE\DUFKLWHFW/DGLVODY0\VOLNDVDIDPLO\ UHVLGHQFHIRUFKLHIJHRPHWHURIWKHFDSLWDOFLW\3UDJXH%HDXWLIXOLQWHULRU LVUHDG\IRUUHQRYDWLRQDQGRIIHUVDSRVVLELOLW\WRDGMXVWWKHLQQHUOD\RXW RIWKHKRXVHDFFRUGLQJWR\RXUZLVKHV<RXFDQFUHDWHDOX[XULRXVSULYDWH UHVLGHQFHDVZHOODVDUHSUHVHQWDWLYHRIร€FHRIWKHFRPSDQ\RUSURMHFW RIPRUHKRXVLQJXQLWVZLWKH[FHOOHQWWUDQVSRUWDFFHVVWRWKHFLW\FHQWHU 3UDJXH&DVWOH3UDJXHDLUSRUWDQG3UDJXH*RJRORYDVWUHHWLVSDUWRI /HWQDSDUNDQLGHDOSODFHIRUZDONLQJDQGVSRUW$PLQXWHZDONZLOO WDNH\RXGLUHFWO\LQWRWKHKHDUWRI3UDJXHRQWKH3DUL]VNDVWUHHW


ZZZHQJHOYRHONHUVFRPSUDJ

Praha 6 Fa m i l y l i v i n g i n H a n sp a u l ka

&(1$.ฤ€ OBYTNร PLOCHAP POZEMEKP ,'12:<*

,

GHiOQtSล‰tOHรงLWRVWNURGLQQpPXE\GOHQtฤ€LLQYHVWLFLYQHMรงiGDQฤ—Mรฅt ฤ€iVWL3UDK\QD+DQVSDXOFH9LODSRFKi]t]REGREtSUYQtUHSXEOLN\ DPiNUiVQRX]DKUDGX P VHY]URVWOรฌPLRYRFQรฌPLVWURP\'ล›P O]HY\XรงtWQDSULYiWQtUH]LGHQFLYQHMOHSรฅtORNDOLWฤ—ฤ€LMDNRGYฤ—DรงWล‰L VDPRVWDWQpE\WRYpMHGQRWN\3ล›GRU\VNDรงGpKRSDWUDVNรฌWiYHONRU\Vรฌ VYฤ—WOรฌSURVWRUVYรฌKOHG\GR]HOHQฤ—VRE\WQรฌPLSRNRMLRULHQWRYDQรฌPL QDMLKR]iSDG'ล›PSURรฅHOSRVOHGQtUHNRQVWUXNFtYURFH&HONRYi RE\WQiSORFKDGRPXMHP6DPR]ล‰HMPRXVRXฤ€iVWtGRPXMHJDUiรง DSURVWRUQรฌVXWHUpQ/RNDOLWDVYHรฅNHURXREฤ€DQVNRXY\EDYHQRVWtMH YรฌERUQฤ—GRVWXSQiMDNDXWHPWDNSUDรงVNRX0+'

&217$&7(1*(/ 9g/.(5635$*8( &=

,002%,/,(1( 9VUR 6(129ร‰รฆ1e1ร‰035$+$ 7(/02%,/( +420 602 233 657 (0$,/andrea.dlouha@engelvoelkers.com 35,&(&=. LIVING AREAVTP LANDVTP ,'12:<*

$Q

LGHDORSSRUWXQLW\IRUIDPLO\OLYLQJRULQYHVWPHQWLQWKHPRVW SRSXODUSDUWRI3UDJXH+DQVSDXOND7KHYLOODIURPWKHVW 5HSXEOLFKDVLVWRZQEHDXWLIXOJDUGHQ VTP DQGLQJURZQIUXLW WUHHV7KHKRXVHPD\EHWUDQVIRUPHGLQWRDSULYDWHUHVLGHQFHLQ DSULPHORFDWLRQRULWFDQEHXVHGDVWZRRUWKUHHVHSDUDWHGZHOOLQJ XQLWV*URXQGSODQRIHDFKรRRURIIHUVJHQHURXVKHDGURRPZLWK YLHZVRIWKHJUHHQ5RRPVDUHRULHQWHGWRWKHVRXWKZHVW7RWDO OLYLQJDUHDLVVTP7KHYLOODSDVVHGODVWUHQRYDWLRQLQ 3DUWRIWKHKRXVHLVDJDUDJH7KHORFDWLRQLVSHUIHFWO\DFFHVVLEOH E\FDUDVZHOODVE\SXEOLFWUDQVSRUW

352'(-,6$/(6,ว†ว‡ว…ฦบฦถฦปว‰วˆว–ฤ™รŒ-(1,2&72%(5,ว…วว‰ว–ฦทว‡ว“

69


ZZZHQJHOYRHONHUVFRPSUDJ

Praha 3 E x c l u s i v e To w n H o u s e in Vinohrady &(1$QDY\รงiGiQt 8รค,71รˆ3/2&+$P 32=(0(.P ,'12::668

9

LQRKUDG\VHVYRXYรฌERUQRXLQIUDVWUXNWXURXSDWล‰tPH]LQHMรงiGDQฤ—Mรฅt ORNDOLW\Y3UD]H7HQWRล‰DGRYรฌGล›P]USURรฅHOYUNRPSOHWQt UHNRQVWUXNFtDPRGHUQtSล‰HVWDYERX$UFKLWHNWGOH]DGiQtNODGOYHONรฌGล›UD] QDY\EDYHQtGRPXVY\XรงLWtPVRXฤ€DVQp~VSRUQpWHFKQRORJLH9Sล‰t]HPtMH YVWXSQtSURVWRUVSUDFRYQRX9HONรฌREรฌYDFtSRNRMVNUEHPNXFK\QtDYVWX SHPQDWHUDVXVH]DKUDGRXMHQHUXรฅHQpSURVYฤ—WOHQpNRQWLQXXPYSRGODรงt SRGODรงtMHLQWLPQt]yQRXVYHONRXORรงQLFtNRXSHOQRXDYHVWDYฤ—QRXรฅDWQRX 9HSRGODรงtMVRXORรงQLFHVNRXSHOQRXSURGฤ—WL7HQWRYรฌMLPHฤ€Qรฌ REMHNWYDEVROXWQฤ—NOLGQpPPtVWฤ—YHVWDUp]iVWDYEฤ—9LQRKUDGMHLGHiOQt Sล‰tOHรงLWRVWSURSiUฤ€LURGLQXNWHUiGRNiรงHRFHQLWQDGVWDQGDUGQt Y\EDYHQtGRPXVYODVWQt]DKUDGRXDJDUiรงt

70

1(-/(3ฤรŒ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ว‚วŠวŽวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“

&217$&7(1*(/ 9g/.(5635$*8( &=

,002%,/,(1( 9VUR 6(129ร‰รฆ1e1ร‰035$+$ 7(/02%,/( +420 724 075 912 (0$,/karin.cossmann@engelvoelkers.com 35,&(RQUHTXHVW )/225$5($VTP /$1'VTP ,'12::668

9

LQRKUDG\ZLWKLWVH[FHOOHQWLQIUDVWUXFWXUHLVRQHRIWKHPRVW GHVLUDEOHORFDWLRQVLQ3UDJXH7KHKRXVHZDVEXLOWLQDQG LQZDVUHQRYDWHGLQDPRGHUQVW\OH7KHDUFKLWHFWSODFHGDJUHDW HPSKDVLVRQHTXLSSLQJWKHKRXVHZLWKWKHXVHRIFXUUHQWHQHUJ\VDYLQJ WHFKQRORJ\2QWKHJURXQGรRRUWKHUHLVDQHQWUDQFHKDOOZLWKDVWXG\ $ODUJHOLYLQJURRPZLWKDร€UHSODFHDQRSHQNLWFKHQDQGDQHQWUDQFHWR DWHUUDFHDQGJDUGHQIRUPDQLOOXPLQDWHGXQGLVWXUEHGFRQWLQXXPRQWKH VWรRRUQGรRRULVDQLQWLPDWHDUHDZLWKDEHGURRPDEDWKURRPDQG EXLOWLQZDUGUREH2QWKHUGรRRUWKHUHDUHEHGURRPVZLWKDEDWK URRPIRUFKLOGUHQ7KLVH[WUDRUGLQDU\EXLOGLQJVLWXDWHGLQDTXLHWORFD WLRQLQWKHROGHVWDWHLVDQLGHDORSSRUWXQLW\IRUDFRXSOHRUIDPLO\


ZZZHQJHOYRHONHUVFRPSUDJ

Praha 2 E xe p t i o n a l p e n t h o u s e in Manesova street &(1$QDY\รงiGiQt 8รค,71รˆ3/2&+$P ,'12:')

7

DWRH[WUDYDJDQWQtQHPRYLWRVWSDWล‰tQHSRFK\EQฤ—PH]LYรฌMLPHฤ€Qp DSDUWPiQ\QD9LQRKUDGHFK6Yฤ—WORDSURVWRUVH]GHVQRXEtVGHVLJ QHPDWYRล‰tWDNKDUPRQLFNรฌFHOHN$ฤ€WRYQฤ—MรฅtSRKOHGQDGล›PLKQHG QHSUR]UDGtWHQWRSล‰HGOHW\GRNRQฤ€HQรฌSHQWKDXVQDEt]tOX[XVQD~URYQL 9LQWHULpUXE\O\SRXรงLW\QHMNYDOLWQฤ—MรฅtPDWHULiO\NWHUp]Gล›UD]ฤผXMtH[NOX] LYQtNRPIRUWWpWRQDEtGN\9รฌWDKHPQDNyGVHGRVWDQHPHSล‰tPRGRKODYQt SURVYฤ—WOHQpKDO\=WpWRMHYVWXSGRREรฌYDFtFKSRNRMล›MHGQRKRVYODVWQt WHUDVRXSOQฤ—Y\EDYHQpPRGHUQtNXFK\Qฤ—VMtGHOQtPNRXWHPDYODVWQt WHUDVRXGYRXORรงQLFVYODVWQtNRXSHOQRXD:&SURKRVW\2SDWUR YรฌรฅHVHQDFKi]tSUDFRYQDVHVRFLiOQtP]Dล‰t]HQtP6Yฤ—WORVW LQWHULpUXQDGFKQHLQHMQiURฤ€Qฤ—Mรฅt]iMHPFH3DUNRYDFtVWiQtMH PRรงQRSURQDMPRXWYEOt]NRVWLGRPX

&217$&7(1*(/ 9g/.(5635$*8( &=

,002%,/,(1( 9VUR 6(129ร‰รฆ1e1ร‰035$+$ 7(/02%,/( +420 724 075 912 (0$,/karin.cossmann@engelvoelkers.com 35,&(RQUHTXHVW )/225$5($VTP ,'12:')

7

KLVH[WUDYDJDQWSURSHUW\LVXQGRXEWHGO\RQHRIWKHH[FHSWLRQDO DSDUWPHQWVLQ9LQRKUDG\/LJKWDQGVSDFHFRPHWRJHWKHUKHUHZLWK DGHVLJQWRIRUPDKDUPRQLRXVRYHUDOOZKROH1RWLPPHGLDWHO\UHFRJQL VDEOHIURPWKHRXWVLGHRIWKHKRXVHWKLVร€YH\HDUROGSHQWKRXVHDIIRUGV OX[XU\RIWKHKLJKHVWVWDQGDUG8VHRIWKHร€QHVWPDWHULDOVDOVRKHOSVWR XQGHUOLQHWKHH[FOXVLYHOHYHORIFRPIRUWRQRIIHUKHUH(OHYDWRUWRWKH FRGHJHWXVGLUHFWO\WRWKHPDLQEULJKWKDOO)URPWKHUHWKHHQWUDQFHLV WRWKHOLYLQJURRPVRQHZLWKDSULYDWHWHUUDFHIXOO\HTXLSSHGPRGHUQ NLWFKHQZLWKGLQLQJDUHDDQGDSULYDWHWHUUDFHWZREHGURRPVZLWKHQ VXLWHEDWKURRPDQGJXHVWWRLOHWV2QHรRRUDERYHWKHUHLVDVWXG\ZLWK DEDWKURRP/LJKWQHVVRIWKHLQWHULRULPSUHVVHYHQWKHPRVWGLVFHUQLQJ EX\HU,QDQHLJKERXUKRRGWKHUHLVDSDUNLQJVSDFHDYDLODEOHIRUUHQW

352'(-,6$/(6,ว†ว‡ว…ฦบฦถฦปว‰วˆว–ฤ™รŒ-(1,2&72%(5,ว…วว‰ว–ฦทว‡ว“

71


Novostavba 3+kk/B, 101 m2

New 2-bedroom apartment with balcony, 101 m2

Novostavba 3+kk/B, 101 m2 Jeseniova ul., Praha 3 – Žižkov

New 2-bedroom apartment with balcony, 101 m2 Prague 3 – Žižkov

Moderní byt 3+kk/B, 101 m2 + balkon ve 3. patře novostavby na krásném místě v těsné blízkosti parku Parukářka.

2-bedroom apartment, 101 m2 + balcony, residential project at Žižkov, Jeseniova street, a few steps from park Parukářka.

Byt je velmi pěkně řešený, nechybí praktická šatna + vestavěné skříně v předsíni a v ložnicích( v ceně bytu). Obývací pokoj s kuch. koutem (36 m2) a balkonem jsou orientovány do parku na jih, ložnice do ulice na SZ. Byt je vybaven kvalitním nábytkem – kuchyňská linka z masivu včetně spotřebičů, vestavěné skříně, v koupelně vana i sprchový kout. K bytu náleží zděný sklep, možnost přenechání výhodné nájemní smlouvy na 2 garážová stání. Dům je v bezvadném stavu.

High standard apartment with cloack room, wardrobes in hall and bedrooms incl. in price. Living room with kitchen (36 m2) and balcony situated to the south (park). Bathroom – shower and bathtube. Cellar, 2 garage parking places (advantageous lease). Representative building.

Cena: 6 450 000 Kč

72

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

Price: 6 450 000 CZK


Půdní byt 3+kk, 95 m2

Attic apartment, 2-bedroom, 95 m2

Půdní byt 3+kk, 95 m2 Lipanská ul., Praha 3 – Žižkov

Attic apartment, 2-bedroom, 95 m2 Prague 3 – Žižkov

Půdní byt 3+kk, 95m2 v srdci Žižkova po kompletní rekonstrukci. Na podlahách dlažba a kvalitní dřevěné podlahy. Dispozice: vstupní hala, 2x ložnice, obývací pokoj, kuchyň, koupelna s vanou i sprchovým koutem, WC zvlášť. Vynikající poloha v blízkosti tram. zastávky Lipanská. Cena: 4 450 000 Kč

+420 605 230 131

Fully renovated 2-bedroom apartment, 95 m2 in the heart of Žižkov, Lipanská street. Building without elevator. High standard, wooden floor, bathroom with shower and bathtube, seperate toilet. Located 10 min. walk to the centre, next to the tram station Lipanska. Price: 4 450 000 CZK

www.czechbuildings.cz 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

73


/X[XVQtYLORYëGĥPQD+DQVSDXOFH+DQVSDXOFHRGDNDUFKSURI/iEXVH/X[XULRXVYLOODKRXVHLQ+DQVSDXOND E\$F$UFK3URI/iEXVɋɩɬɥɩɳɨɛɺɥɝɛɫɭɣɫɛɝɝɣɦɦɛɟɩɧɠɪɦɛɨɣɫɩɝɥɣɥɥɝɫɛɤɩɨɠ+DQVSDXOND /X[XVQtYLORYëGŢPQD+DQVSDXOFHRGDNDUFKSURI/iEXVHRFHQĚQëÅ6WDYEDURNX´%\WE\OGRNRQÿHQYURFHVSDQRUDPDWLFNëPYëKOHGHPQD3UDæVNëKUDGDFHQWUXPPĚVWD Plocha celkem 191m2[WHUDVDVYëKOHGHP]DKUDGDYHOLNRVWLP2VH]SHYQĚQRXWHUDVRXDXætYDFtSUiYRN]DKUDGĚRYHOLNRVWLP2*DUiæSURYR]LGODMHVRXÿiVWtGRPX9\EDYHQt ²NRYiŐVNpSUYN\QDPtUXPDVLYQtGXERYpSDUNHW\NXFK\ŁVNiOLQNDVHVSRWŐHELÿLNRPSOHWQĚ]DŐt]HQpNRXSHOQ\VPUDPRURYëPRENODGHPWRYäHGRGiYiE\WXQHRSDNRYDWHOQRXDWPRVIpUX /RNDOLWD+DQVSDXON\MHY\KOiäHQDGtN\EOt]NRVWLPH]LQiURGQtFKäNROOHWLäWLDFHQWUXPĚVWD1HRFHQLWHOQiMHSDNÿHWQRVW]HOHQĚDVSRUWRYQtKRY\æLWt /X[XULRXVYLOODKRXVHLQ+DQVSDXONDE\$F$UFK3URI/iEXVDZDUGHG´%XLOGLQJRIWKH\HDUµ7KLVDSDUWPHQWZLWKSDQRUDPLFYLHZVRI3UDJXH&DVWOHDQGWKHFLW\FHQWUHZDVFRPSOHWHG LQ7KHWRWDOVXUIDFHDUHDRIPñLQFOXGHV[WHUUDFHVZLWKDYLHZDQPñJDUGHQZLWKVWUHQJWKHQHGWHUUDFHDQGWKHULJKWWRXVHWKHPñJDUGHQ$YHKLFOHJDUDJHLVSDUWRI WKHKRXVH)L[WXUHV²ZURXJKWLURQHOHPHQWVVROLGRDNSDUTXHWU\NLWFKHQXQLWZLWKDSSOLDQFHVIXOO\HTXLSSHGEDWKURRPVZLWKPDUEOHWLOLQJ$OOWKLVHYRNHVDGLVWLQFWLYHDWPRVSKHUHLQWKHÁDW 7KH+DQVSDXONDDUHDLVZHOONQRZQIRULWVSUR[LPLW\WRLQWHUQDWLRQDOVFKRROVWKHDLUSRUWDQGFLW\FHQWUH,QDGGLWLRQWKHDEXQGDQFHRIJUHHQHU\DQGVSRUWLQJIDFLOLWLHVLQWKHYLFLQLW\LVLQYDOXDEOH ǜǺǽǶǺȄǹǬȋ ǶǮǬǼǾǴǼǬ Ǯ ǮǴǷǷǬǰǺǸDZ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴ  ǶǶ Ǯ ǼǬǵǺǹDZ +DQVSDXOND ǖǮǬǼǾǴǼǬ Ǯ ǼǺǽǶǺȄǹǺǸ ǮǴǷǷǬǰǺǸDZ Ǯ ǼǬǵǺǹDZ ǏǬǹǽǻǬǿǷǶǬ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼ ǻǼǺȀ ǗǬǭǿǽ ǰǺǸ Ǯ ǯǺǰǿ ǻǺǷǿȃǴǷdzǮǬǹǴDZÅǝǾǼǺDZǹǴDZǯǺǰǬ´ǖǮǬǼǾǴǼǬǽǻǬǹǺǼǬǸǹȇǸǮǴǰǺǸǹǬǛǼǬDzǽǶǴǵǏǼǬǰǴȂDZǹǾǼǯǺǼǺǰǬǭȇǷǬǻǺǽǾǼǺDZǹǬǮǯǺǰǿǚǭȅǬȋǻǷǺȅǬǰȈǸ2ǾDZǼǼǬǽȇǽǮǴǰǺǸǹǬǯǺǼǺǰ ǽǬǰǼǬdzǸDZǼǺǸǸ2ǽǿǶǼDZǻǷDZǹǹǺǵǾDZǼǼǬǽǺǵǴǻǼǬǮǺǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈǺǭȅǴǵǽǬǰǼǬdzǸDZǼǺǸǸ2ǏǬǼǬDzǹǬǬǮǾǺǸǺǭǴǷȋȋǮǷȋDZǾǽȋȃǬǽǾȈȊǰǺǸǬǚǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZ²ǶǺǮǬǹȇDZȉǷDZǸDZǹǾȇ ǻǺǰdzǬǶǬdzǰǿǭǺǮȇǵǻǬǼǶDZǾǶǿȁǺǹǹȇǵǯǬǼǹǴǾǿǼǽǺǮǽǾǼǺDZǹǹǺǵǾDZȁǹǴǶǺǵǻǺǷǹǺǽǾȈȊǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹȇDZǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǽǸǼǬǸǺǼǹǺǵǻǷǴǾǶǺǵ²ǮǽDZȉǾǺǻǼǴǰǬDZǾǶǮǬǼǾǴǼDZǿǹǴǶǬǷȈǹǿȊ ǬǾǸǺǽȀDZǼǿ ǜǬǵǺǹ ǏǬǹǽǻǬǿǷǶǬ ǻǼǺǽǷǬǮǴǷǽȋ ǽǮǺǴǸ ǻǺǷǺDzDZǹǴDZǸ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǹǬȁǺDzǰDZǹǴȊ ǾǬǸ ǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹȇȁ ȄǶǺǷ ǿǰǺǭǽǾǮǿ ǽǺǺǭȅDZǹǴȋ ǽ ǬȉǼǺǻǺǼǾǺǸ Ǵ ǭǷǴdzǺǽǾǴ Ƕ ȂDZǹǾǼǿ ǯǺǼǺǰǬ ǙDZǺȂDZǹǴǸȇǾǬǶDzDZǸǹǺDzDZǽǾǮǺdzDZǷDZǹȇȁdzǺǹǴǽǻǺǼǾǴǮǹȇȁǽǺǺǼǿDzDZǹǴǵ

&HQD3ULFHLQIRY5.LQIRXSRQUHTXHVWȿɩɪɣɨɯɩɫɧɝɛɞɠɨɭɬɭɝɠ 0JU,YD6HLIHUWRYi3ODWQpĝVNi3UDKDWHOHPDLOLQIR#VHLIHUWUHDOF]ZZZVHLIHUWUHDOF] 74

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


9ëMLPHÿQëE\WP3UDKD([FHSWLRQDOPDSDUWPHQW3UDJXHɃɬɥɦɹɲɣɭɠɦɷɨɛɺɥɝɛɫɭɣɫɛɧɊɫɛɞɛ Byt s terasou 50 m2D~æDVQëPYëKOHGHPQDFHORX3UDKXYÿHWQĚ1DURGQtKRPX]HD3UDæVNpKRKUDGXD3HWŐtQX%\WMHVLWXRYiQYSDWŐHGRPXVYëWDKHPDMHKR UR]ORKDÿLQtP2'LVSR]LFHE\WXKDODNXFK\ŁMtGHOQDREëYDFtSRNRMSDUQtOi]HŁSUDFRYQD[ORæQLFH[NRXSHOQDÿOHQLWiWHUDVDRKURPQëVNODGRYDFtSURVWRU]D NXFK\ŁVNRXOLQNRXYHVWDYĚQpVNŐtQĚäDWQD7HQWRE\WSDWŐtPH]L723QHPRYLWRVWLSUiYĚGtN\DUFKLWHNWRQLFN\ŐHäHQpPXSURVWRUXVHVP\VOHPSURGHWDLO9HäNHUpVSRWŐHELÿHMVRX]QDÿN\0LHOHYëVXYQiQHUH]GLJHVWRŐ[OHGQLFHVPUD]iNHP[YLQRWpNDNiYRYDUSDUQtWURXEDSHÿLFtWURXEDPLNURYOQQiWURXEDVNORNHUDPLFNiGHVND YHVWDYĚQiJULORYDFtSORFKDQDKŐtYDÿ9E\WĚE\O\SRXæLW\XäOHFKWLOpPDWHULiO\MDNëPLMVRXQHUH]RFHOPDVLYQtGŐHYLQ\NDPHQQiSUDFRYQtGHVNDDM%\WGtN\VYpSROR]H YFHQWUX3UDK\D]iURYHŁDEVROXWQtPXNOLGXVSOŁXMHSRWŐHE\QiURÿQëFKNOLHQWŢ Apartment with a 50 m2WHUUDFHDQGZRQGHUIXOYLHZVRIDOORI3UDJXHLQFOXGLQJWKH1DWLRQDO0XVHXP3UDJXH&DVWOHDQG3HWŐLQ7KHDSDUWPHQWLVRQWKHWKÁRRURI DEXLOGLQJZLWKDQHOHYDWRUDQGLVP2ODUJH7KHOD\RXWKDOOZD\NLWFKHQGLQLQJURRPOLYLQJURRPVWHDPEDWKVWXG\EHGURRPVEDWKURRPVVWUXFWXUHGWHUUDFH huge storage area behind the kitchen unit, built-in wardrobes, dressing room. The apartment ranks among TOP real estate due to its architecturally treated interior with DVHQVHRIGHWDLO$OOWKHDSSOLDQFHVDUH0LHOHWKHVOLGLQJVWDLQOHVVVWHHOKRRGIULGJHVZLWKIUHH]HUVZLQHEDUVFRIIHHPDFKLQHVWHDPRYHQEDNLQJRYHQPLFURZDve oven, glass ceramic plate, built-in grille, plate heater. The apartment is furnished with high-grade materials such as stainless steel, massive woods, stone worktop, etc.Thanks to its location in central Prague that is absolutely quiet, the apartment meets the needs of demanding clients. The plot has its own water well, security system, solar panels, thermal bores, and other own sources required for the house to operate. ǖǮǬǼǾǴǼǬǸ2ǽǾDZǼǼǬǽǺǵǴǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸǮǴǰǺǸǹǬǛǼǬǯǿǮǾǺǸȃǴǽǷDZǹǬǙǬȂǴǺǹǬǷȈǹȇǵǸǿdzDZǵǛǼǬDzǽǶǴǵǏǼǬǰǴǛDZǾǼDzǴǹǖǮǬǼǾǴǼǬǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǹǬǸȉǾǬDzDZ ǰǺǸǬǽǷǴȀǾǺǸǴǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǛǷǬǹǴǼǺǮǶǬǶǮǬǼǾǴǼȇȁǺǷǷǶǿȁǹȋǽǾǺǷǺǮǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǻǬǼǹǬȋǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǽǻǬǷȈǹǴǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǼDZǷȈDZȀǹǬȋ ǾDZǼǼǬǽǬ ǭǺǷȈȄǴDZ ǽǶǷǬǰǽǶǴDZ ǻǺǸDZȅDZǹǴȋ dzǬ ǷǴǹǴDZǵ ǶǿȁǹǴ ȄǶǬȀȇǶǿǻDZ ǯǬǼǰDZǼǺǭǹǬȋ ǩǾǬ ǶǮǬǼǾǴǼǬ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǺǰǹǴǸ Ǵdz ǷǿȃȄǴȁ ǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴǵ ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋǹDZǺǭȇȃǬǵǹǺǾǺǹǶǺǸǿǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǸǿǼDZȄDZǹǴȊǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬǎǽDZǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZǸǬǼǶǴ0LHOHǮȇǰǮǴDzǹǬȋǶǿȁǺǹǹǬȋǮȇǾȋDzǶǬǴdzǹDZǼDzǬǮDZȊȅDZǵǽǾǬǷǴ ȁǺǷǺǰǴǷȈǹǴǶǬǽǸǺǼǺdzǴǷȈǹǴǶǺǸǮǴǹǺǾDZǶǴǶǺȀDZǮǬǼǶǬǻǬǼǺǮǬȋǻDZȃȈǰǿȁǺǮǶǬǸǴǶǼǺǮǺǷǹǺǮǬȋǻDZȃȈǮǬǼǺȃǹǬȋǻǬǹDZǷȈǽǾDZǶǷǺǶDZǼǬǸǴǶǬǮǽǾǼǺDZǹǹȇǵǯǼǴǷȈ ǻǺǰǺǯǼDZǮǬǾDZǷȈǎǴǹǾDZǼȈDZǼDZǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹȇǭǷǬǯǺǼǺǰǹȇDZǸǬǾDZǼǴǬǷȇǾǬǶǴDZǶǬǶǹDZǼDzǬǮDZȊȅǬȋǽǾǬǷȈǾǮDZǼǰǺDZǰDZǼDZǮǺǶǬǸDZǹǹȇǵǼǬǭǺȃǴǵǽǾǺǷǴǰǼǿǯǴDZǍǷǬǯǺǰǬǼȋ ǽǮǺDZǸǿǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴȊǮȂDZǹǾǼDZǯǺǼǺǰǬǴǮǾǺDzDZǮǼDZǸȋǬǭǽǺǷȊǾǹǺDZǽǻǺǶǺǵǽǾǮǴȊǼǬǵǺǹǬǶǮǬǼǾǴǼǬǺǾǮDZȃǬDZǾǻǺǾǼDZǭǹǺǽǾȋǸǽǬǸȇȁǮdzȇǽǶǬǾDZǷȈǹȇȁǶǷǴDZǹǾǺǮ

&HQD3ULFH&=. 0JU,YD6HLIHUWRYi3ODWQpĝVNi3UDKDWHOHPDLOLQIR#VHLIHUWUHDOF]ZZZVHLIHUWUHDOF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

75


352'(-_(;./8=,91Ì%<'/(1Ì6.5É61ê09ê+/('(0/8;861Ì9<%$9(1Ì,3529('(1Ì )256$/(_(;&/86,9(5(6,'(1&(:,7+*5($79,(:6/8;85,286$0(1,7,(6$1''(6,*1 8QLNiWQtSURVWRUQëVWŐHäQtSHQWKRXVH P2 MHVLWXRYDQëY13YQRYpPSURMHNWXDUFKVWXGLD'RQOLÿ85DMVNp]DKUDG\8OLFH85DMVNp]DKUDG\MHVLWXRYiQDYEH]SURVWŐHGQtEOt]NRVWL UR]OHKOpKRSDUNX5LHJURY\VDG\VYHOPLGREURXGRVWXSQRVWtGRFHQWUD$WUDNWLYLWXPtVWD]YëUD]ŁXMHMHKRSRORKDQDNRSFLVYëKOHG\QDSDQRUiPD3UDK\2VRELWiGLVSR]LFHDSURVNOHQpSORFK\ GtN\QLPæMHFHOëE\W]DOLWëVYĚWOHPSURSŢMÿXMtE\WXQH]DPĚQLWHOQRXDWPRVIpUX9HONRU\VHSRMDWiNXFK\QĚYROQĚQDYD]XMHQDMtGHOQtÿiVWDRE\WQëSURVWRUVHWŐHPLDWHOLpURYëPLRNQ\7DWRVSROHÿHQVNiGHQQt]yQDMHVLWXRYiQDGRXOLFHVEH]NRQNXUHQÿQtPLYëKOHG\QDSDQRUiPD3UDK\SDUN5LHJURY\VDG\D+UDGÿDQ\/X[XVQtY]GXäQëE\WVSŐtMHPQRXDWPRVIpURXDSŐtPëPGHQQtPVYĚWOHPVSOŁXMHYHäNHUpSRGPtQN\NRPIRUWQtKRE\GOHQt%\WYQĚPæEXGHWHFKWtW]ŢVWDW 7KLVH[FHSWLRQDOVSDFLRXVSHQWKRXVH Pñ LQ85DMVNp]DKUDG\6WUHHWLVORFDWHGRQWKHWKDQGWKÁRRUVRIDQHZFRPSOH[GHVLJQHGE\WKH'RQOLÿDUFKLWHFWXUDOVWXGLR85DMVNp]DKUDG\ Street is close to Rieger Gardens, with very good access to the city centre. The attractiveness of the complex is highlighted by its situation on a hill, with a panoramic vista of Prague. The distinctive layout and glassed areas create an unmistakable light and airy atmosphere in the apartment. The spacious kitchen leads into the open-plan dining area and living room with three ateOLHUZLQGRZV7KLVVRFLDOGD\]RQHLVVWUHHWIDFLQJZLWKPDWFKOHVVYLHZVRIWKHSDQRUDPDRI3UDJXHWKH5LHJHU*DUGHQVDQG+UDGÿDQ\7KLVOX[XULRXVDLU\DSDUWPHQWZLWKDSOHDVDQWDWPRVphere and direct daylight complies with all the conditions for comfortable living. An apartment in which you will want to stay! ǟǹǴǶǬǷȈǹȇǵǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵǻDZǹǾȁǬǿǽ Ǹ2 ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬȉǾǬDzǬȁǮǹǺǮǺǸǻǼǺDZǶǾDZǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǵǽǾǿǰǴǴ©'RQOLÿªǹǬǿǷǴȂDZ©ǟǼǬǵǽǶǺǯǺǽǬǰǬªǟǷǴȂǬ©X5DMVNp]DKUDG\ªǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǮǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵǭǷǴdzǺǽǾǴǺǾǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺǻǬǼǶǬ5LHJURY\VDG\ǽǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇǸǽǺǺǭȅDZǹǴDZǸǽȂDZǹǾǼǺǸǛǼǴǮǷDZǶǬǾDZǷȈǹǺǽǾȈǸDZǽǾǬǿǮDZǷǴȃǴǮǬDZǾDZǯǺǹǬȁǺDzǰDZǹǴDZǹǬȁǺǷǸDZ ǽǻǬǹǺǼǬǸǹȇǸǮǴǰǺǸǹǬǛǼǬǯǿǚǽǺǭDZǹǹǬȋǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬǴdzǬǽǾDZǶǷDZǹǹȇDZǻǷǺȅǬǰǴǭǷǬǯǺǰǬǼȋǶǺǾǺǼȇǸǮǽȋǶǮǬǼǾǴǼǬdzǬǷǴǾǬǽǮDZǾǺǸǻǼǴǰǬȊǾǻǺǸDZȅDZǹǴȊǹDZǻǺǮǾǺǼǴǸǿȊǬǾǸǺǽȀDZǼǿ ǛǼǺǽǾǺǼǹǬȋǶǿȁǹȋǽǮȋdzǬǹǬǽdzǺǹǺǵǽǾǺǷǺǮǺǵǴǯǺǽǾǴǹǺǵǽǾǼDZǸȋǺǯǼǺǸǹȇǸǴǺǶǹǬǸǴǔdzȉǾǺǵǺǭȅDZǵǰǹDZǮǹǺǵdzǺǹȇǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋǮǴǰǹǬǿǷǴȂǿǽǹDZǻǼDZǮdzǺǵǰDZǹǹǺǵǻǬǹǺǼǬǸǺǵǛǼǬǯǴǹǬ ǻǬǼǶǜǴȉǯǼǺǮȇǽǬǰȇǴǼǬǵǺǹǏǼǬǰȃǬǹȇǜǺǽǶǺȄǹǬȋǮǺdzǰǿȄǹǬȋǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǽǻǼǴȋǾǹǺǵǬǾǸǺǽȀDZǼǺǵǴǭǺǷȈȄǴǸǶǺǷǴȃDZǽǾǮǺǸDZǽǾDZǽǾǮDZǹǹǺǯǺǽǺǷǹDZȃǹǺǯǺǽǮDZǾǬǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿDZǾ ǮǽDZǸǿǽǷǺǮǴȋǸǶǺǸȀǺǼǾǹǺǯǺǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǩǾǺǶǮǬǼǾǴǼǬǮǶǺǾǺǼǺǵǮȇdzǬȁǺǾǴǾDZǺǽǾǬǾȈǽȋ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ QDY\æiGiQtRQUHTXHVWǻǺdzǬǻǼǺǽǿ 9,3+RPHV-DQiÿNRYRQiEŐHæt3UDKD7HO 76

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


3521É-(0_ã3,þ.29ę9<%$9(1ê%<7.3521É-08 )255(17_723&/$66$3$570(17)255(17 -HGLQHÿQiPRæQRVWætWSŐtPRYFHQWUXSUDæVNpKR6WDUpKRPĚVWD²EOt]NR.DUORYDPRVWXVURPDQWLFNëPYëKOHGHPQD6WDUpPĚVWR3HWŐtQ%\WRYHOLNRVWLP2MHSRNRPSOHWQtNYDOLWQĚ SURYHGHQp UHNRQVWUXNFL VH GYĚPD NRXSHOQDPL Y\EDYHQëPL äDWQDPL D H[NOX]LYQt NXFK\Qt &KDUDNWHULVWLFNëP SUYNHP SUR WHQWR E\W MH VNORXEHQt D SRGWUæHQt SŢYRGQt DWPRVIpU\ E\WX YQiYD]QRVWLQDVRXÿDVQëDGRNRQDOHSURYHGHQëLQWHULpUSOQĚYVRXODGXVHVRXÿDVQëPLWUHQG\E\GOHQt.Y\EDYHQtSDWŐtNOLPDWL]DFHY\VRNRU\FKORVWQtLQWHUQHW]DEH]SHÿRYDFt]DŐt]HQt79 VDWHOLWEH]SHÿQRVWQtGYHŐH $XQLTXHSRVVLELOLW\WROLYHULJKWLQWKHFHQWUHRIWKH2OG7RZQRI3UDJXH²FORVHWR&KDUOHV%ULGJHZLWKURPDQWLFYLHZVRIWKH2OG7RZQDQG3HWŐtQ+LOO7KHPñDSDUWPHQWKDVXQGHUJRQH a complete quality reconstruction. It comprises two bathrooms, equipped with changing rooms, as well as an exclusive kitchen. Typical of this apartment is the emphasis on the original atmosphere of the dwelling, in combination with the present, perfectly executed interior, fully in line with current housing trends. Amenities include air conditioning, high speed Internet, security system, satellite TV and security door. ǟǹǴǶǬǷȈǹǬȋǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈDzǴǾȈǮǽǬǸǺǸǽDZǼǰȂDZǝǾǬǼǺǯǺǏǺǼǺǰǬǛǼǬǯǴǼȋǰǺǸǽǖǬǼǷǺǮȇǸǸǺǽǾǺǸǽǼǺǸǬǹǾǴȃDZǽǶǴǸǮǴǰǺǸǹǬǝǾǬǼȇǵǯǺǼǺǰǴȁǺǷǸǛDZǾǼDzǴǹǖǮǬǼǾǴǼǬǼǬdzǸDZǼǺǸǸ2 ǻǺǽǷDZ ǶǺǸǻǷDZǶǽǹǺǵ ǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹǺ ǻǼǺǮDZǰDZǹǹǺǵ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴ ǽ ǰǮǿǸȋ ǮǬǹǹȇǸǴ ǶǺǸǹǬǾǬǸǴ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹȇǸǴ ǯǬǼǰDZǼǺǭǹȇǸǴ Ǵ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺǵ ǶǿȁǹDZǵ ǡǬǼǬǶǾDZǼǹǺǵ ǺǽǺǭDZǹǹǺǽǾȈȊ ȉǾǺǵǶǮǬǼǾǴǼȇȋǮǷȋDZǾǽȋǺǭȆDZǰǴǹDZǹǴDZǴǻǺǰȃDZǼǶǴǮǬǹǴDZǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǵǻDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹǺǵǬǾǸǺǽȀDZǼȇȉǾǺǯǺDzǴǷȈȋǮǽǺȊdzDZǽǹǬǽǾǺȋȅǴǸǺǾǷǴȃǹǺǮȇǻǺǷǹDZǹǹȇǸǻǼǺDZǶǾǺǸǴǹǾDZǼȈDZǼǬ ǻǺǷǹǺǽǾȈȊǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿȊȅDZǸǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǾDZǹǰDZǹȂǴȋǸǮDzǴǷǴȅǹǺǵǽȀDZǼDZǎǶǮǬǼǾǴǼDZDZǽǾȈǮǶǷȊȃǬȊǾǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼǮȇǽǺǶǺǽǶǺǼǺǽǾǹǺǵǰǺǽǾǿǻǮǔǹǾDZǼǹDZǾǽǴǽǾDZǸǬǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴ ǽǻǿǾǹǴǶǺǮǺDZǞǎǭǼǺǹǴǼǺǮǬǹǹǬȋǰǮDZǼȈ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ QDY\æiGiQtRQUHTXHVWǻǺdzǬǻǼǺǽǿ 9,3+RPHV-DQiÿNRYRQiEŐHæt3UDKD7HO 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

77


EHU = Ő 6 HSW HP

ǝ DZǹǾ ȋǭǼ ȈRSKÉ DEVELOPE KTY: JE O R P NICE: E T TA S A R AU NÍ VŮJ VLAST NAJDĚTE S / TA O IV ZPŮSOB Ž E W AY W E G TH REINVENTIN ǧǕ ǝǚǍǝǞǎǑǙǙ Ǖ ǚ ǝǎ ǔ njǞ Ǚ ǔ ǓǙ LIVE / ǔ ǒ njǓ ǚǍǜ

architektura design RSKÉ DEVELOPE Y: T K JE O R P VÉ BYTY DOCK – NO ǙǚǎǧǑ PRAHA 8 / ǛǜnjǏǑ 8 ǎ ǜǧ ǖǎnjǜǞǔ

stí ích nemovito Výběr nejlepš s tie er op pr st the be Selection of ɠɢɦɨɫɬɢ ɜɢ ɟɞ ɧ ɟɣ ȼɵɛɨɪɥɭɱɲ

1 8 2 1 0 0 2 7 7 1 8 0

ǼȈ ǝDZǹǾȋǭ WHPEHU Ő 6HS

a k š i t r V Roman

SIGN/ ČESKÝ DeE sign/ Czech d ǵǹ ǣDZȄǽǶǴǵǰǴdzǬ

A: KAJETÁNK 6/ E Z A R P V Í BYDLEN JEDINEČNÉ ǖnj ǗǨǙǧǕ AGUE 6 / ǟǙǔ PR IN G N ǎ ǛǜnjǏǑ 6 Ǖ ǔ UNIQUE LIVI ǒǔǎǟǥ

9

=

TA / OUTU SVĚ Z JINÉHO K RT PA T EN R FROM A DIFFE ǟǏǚǘ ǐǜ nj Ǚ / LD R OF WO ITÁLIE ǖǜnjǪ ǝǎǑǞnj:

: RK PRAHA CENTRAL PA U O PRAH ŽIVOT NAD PRAGUE E OV AB G N LIVI njǏǚǕ Ǜǜ njǐ ǒǔǓǙǨ Ǚ

CZK 95 € 4,50 £ 3,50 STÁHNĚTE SI

U R E I T E C T A R C H

N D E S I G

T Y L E L I F E S 9:32:54 31.8.2012

Předplatné


Property Investment

2OHQD<DNXERY\FK jednatelka 

LUXUSNĂ? BYT u vodnĂ­ kaskĂĄdy na Praze 6 6YÄ&#x161;WOĂŤ E\W VHQDFKi]t QD KUDQLFL 3UDK\ D 3UDK\  D MHYEH]SURVWĹ?HGQt EOt]NRVWL FHQWUD 1HPRYLWRVW MH VLWXRYDQi Y KLVWRULFNp EXGRYÄ&#x161; SR UHNRQVWUXNFL VYĂŤKOHGHPQDQiPÄ&#x161;VWtVIRQWiQRXDMHVSRMHQtPPRGHUQtKR GHVLJQX D QDGĂżDVRYp NODVLN\ %\W Pi YHOPL GREURX GLVSR]LFL D QDEt]t VYÄ&#x161;WOĂŤ RWHYĹ?HQĂŤ SURVWRUREĂŤYDFtKRSRNRMHVQDLQVWDORYDQRXOX[XVQtLWDOVNRXNXFK\Ĺ VNRXOLQNRX=REĂŤYDFtKRSRNRMH P2 MHYVWXSQDEDONRQ'iOHORĂŚQLFHPUDPRURYp NRXSHOQ\ MHGQDVYDQRXDGUXKiVHVSUFKRYĂŤPNRXWHP DYVWXSQtKDOX3URYHGHQtE\WXMHYOX[XVQtPVWDQGDUGX0RĂŚQRVWSURQiMPXSDUNRYDFtKRVWiQt SĹ?tPRSĹ?HGGRPHP.MHGQRWFHQDOHĂŚtVNOHS,QWHULpUMHY\]GREHQREUD]\XPÄ&#x161;OFH9ODGLPtUD9iYU\ Ă&#x2026;999$WHOLpU´ D,U\6YRERGRYp Ă&#x2026;$UWEDQND´ 3UDKD'HMYLFHNNEDONRQVNOHSP2

LUXURY APARTMENT near the water cascades in Prague 6 The apartment is located at the attractive area on the border of Prague 1 and Prague 6 , in neighborhood of the city center. Historical building has the lift and is recently after complete reconstruction. A marriage of new build technology and period charm, this apartment has a good layout with a sunny light living room (50 m2): living&dining area with modern style Italian kitchen. Balcony, approachable from the living room area, offers the outstanding view to the square garden; 2 marble bathrooms (one with the bath another with the shower) and 2 bedrooms are oriented to the inside yard of the building. The parking spaces are available for renting just in front of the building in new covered garages. Interier is decorated with paintings by VladimĂ­r VĂĄvra (VVV Atelier) and Ira SvobodovĂĄ (â&#x20AC;&#x17E;Artbankaâ&#x20AC;&#x153;). Prague 6, Device / 2 bedroom apartment + balcony + cellar / 107 m2

&HQDQDY\ĂŚiGDQt3ULFHRQUHTXHVW 9iFODYVNpQiPÄ&#x161;VWt3UDKDĂžHVNi5HSXEOLND7HOZZZ<73,F]LQIR#\WSLF] 352'(-,6$/(6,Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x2026;ƺƜƝÇ&#x2030;Ç&#x2C6;Ç&#x2013;Ä&#x2122;Ă&#x152;-(1,2&72%(5,Ç&#x2026;Ç Ç&#x2030;Ç&#x2013;ơÇ&#x2021;Ç&#x201C;

79


kzp

PRAHA 4

PRODEJ /=EXGRYVNi3UDKD/LEXäP2 .ÿ SALE /=EXGRYVNi3UDJXH/LEXäP2 &=. Ǜǜǚǐnjǒnj=EXGRYVNiǛǼǬǯǬ/LEXäǸ2 &=. ŏDGRYpURGLQQpGRP\2i]D/LEXäQDEt]tVNXWHÿQĚYHONRU\VpSURVWRURYpŐHäHQt9HWŐHFKSRGODætFKVHUR]NOiGiE\WRYiMHGQRWNDNNVWŐHPLNRXSHOQDPLGYĚPDEDONRQ\JDUiætSUR GYĚDXWDDWHFKQLFNëP]i]HPtP3ŐtMHPQiYVWXSQtKDODYHGHGRSURVWRUQpKRREëYDFtKRSRNRMHVNXFK\ŁVNëPNRXWHPDYëKOHGHPQD]DKUiGNX9SUYQtPSRGODætMHLVDPRVWDWQi PtVWQRVWY\XæLWHOQiMDNRSUDFRYQDQHERSRNRMSURKRVW\WRDOHWDDNRXSHOQDVHVSUFKRYëPNRXWHP'UXKpQDG]HPQtSRGODætVORXætMDNRVRXNURPi]yQDGRPX²MVRX]GHWŐLSRNRMH KODYQtNRXSHOQDVRNQHPYDQRXVSUFKRYëPNRXWHPGYĚPDXP\YDGO\:&DELGHWHPDNMHGQp]ORæQLFQiOHætFtGDOätPHQätNRXSHOQD 2i]D/LEXäWHUUDFHGIDPLO\KRXVHVRIIHUDUHDOO\JHQHURXVVSDWLDOVROXWLRQ7KHNNÁDWXQLWZLWKWKUHHEDWKURRPVWZREDOFRQLHVGRXEOHJDUDJHDQGWHFKQLFDOIDFLOLWLHVLVORFDWHGRQWKUHHÁRRUV$SOHDVDQWHQWUDQFHKDOOOHDGVLQWRDVSDFLRXVOLYLQJURRPZLWKDNLWFKHQFRUQHUDQGYLHZRIWKHJDUGHQ7KHVWÁRRUFRQVLVWVRIDVHSDUDWHURRPVXLWDEOHIRU DVWXG\RUJXHVWURRPDWRLOHWDQGEDWKURRPZLWKDVKRZHUFRUQHU7KHQGÁRRUVHUYHVDVWKHSULYDWH]RQHRIWKHKRXVH²LWFRPSULVHVWKUHHEHGURRPVWKHPDLQEDWKURRPKDV a window, shower corner, two washbasins, WC and bidet. One of the bedrooms has an en-suite bathroom. ǐǺǸǬǮǼȋǰǺǮǺǵdzǬǽǾǼǺǵǶDZ©2i]D/LEXäªǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǻǺǹǬǽǾǺȋȅDZǸǿǻǼǺǽǾǺǼǹǿȊǻǷǬǹǴǼǺǮǶǿǙǬǾǼDZȁȉǾǬDzǬȁǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇǶǮǬǼǾǴǼȇNNǽǾǼDZǸȋǮǬǹǹȇǸǴǶǺǸǹǬǾǬǸǴ ǰǮǿǸȋǭǬǷǶǺǹǬǸǴǯǬǼǬDzǺǸǹǬǰǮDZǸǬȄǴǹȇǴǾDZȁǹǴȃDZǽǶǴǸǺǭDZǽǻDZȃDZǹǴDZǸǖǼǬǽǴǮȇǵȁǺǷǷǻǼǴȁǺDzǬȋǮDZǰDZǾǮǻǼǺǽǾǺǼǹǿȊǯǺǽǾǴǹǿȊǽdzǺǹǺǵǶǿȁǹǴǴǮǴǰǺǸǹǬǽǬǰǙǬǻDZǼǮǺǸ ȉǾǬDzDZǺǾǰDZǷȈǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǺǹǬǸǺDzDZǾǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈǽȋǶǬǶǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǴǷǴǶǺǸǹǬǾǬǰǷȋǯǺǽǾDZǵǾǿǬǷDZǾǴǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǙǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ȃǬǽǾǹǬȋdzǺǹǬǰǺǸǬǞǬǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇǾǼǴǶǺǸǹǬǾȇǯǷǬǮǹǬȋǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǺǶǹǺǸǮǬǹǹǺǵǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǰǮǿǸȋǼǬǶǺǮǴǹǬǸǴǿǹǴǾǬdzǺǸǴǭǴǰDZǶǺǰǹǺǵǴdzǽǻǬǷDZǹ ǺǾǹǺǽǴǾǽȋǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǸDZǹȈȄDZǯǺǼǬdzǸDZǼǬ

3URNRPSOHWQtQDEtGNXQDYäWLYWH www.domylibus.cz 0HWHRURORJLFNi3UDKD 82

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


kzp

PRODEJ /8.RORQLH3UDKD&KRGRYP2 .ÿ SALE /8.RORQLH3UDJXH&KRGRYP2 &=. Ǜǜǚǐnjǒnj8.RORQLHǛǼǬǯǬ&KRGRYǸ2&=. 9LODGŢP&KRGRYQDEt]tRVPH[NOX]LYQtFKMHGQRWHNPH]LQLPLGYDQiGKHUQpPH]RQHWRYpE\W\VH]DKUDGRXVNOHSHPDSDUNRYiQtPSURGYDYR]\9SŐt]HPtVHYHGOHYVWXSQtKDO\ DWRDOHW\QDFKi]tREëYDFtSRNRMDSURVWRUQiNXFK\QĚ9SUYQtPSRGODætMVRXXPtVWĚQ\GYĚORæQLFHREĚVYODVWQtNRXSHOQRXMHGQDQDYtFVSŐtVWXSHPQDORGæLLDYODVWQtäDWQRX'R SRVOHGQtKRSDWUDMHVLWXRYiQD]LPQt]DKUDGDQDNWHURXQDYD]XMHSĚWDGYDFHWLPHWURYiWHUDVDDNRXSHOQDVYDQRX9QLWŐQtY\EDYHQtYHNWHUpPQHFK\EtPDVLYQtGŐHYĚQpSRGODK\ PUDPRURYpRENODG\GŐHYĚQpEH]IDOFRYpGYHŐHÿLGŢP\VOQĚVNU\WiNOLPDWL]DFHGiYiWXäLWæHVHMHGQiRE\GOHQtWpQHMY\äätNYDOLW\ 9LOODKRXVH&KRGRYRIIHUVHLJKWH[FOXVLYHÁDWXQLWVDQGDPRQJWKHPDOVRWZREHDXWLIXOPDLVRQHWWHVZLWKJDUGHQFHOODUDQGSDUNLQJVSDFHIRUWZRFDUV7KHJURXQGÁRRUEHVLGHV WKHHQWUDQFHKDOODQGWRLOHWFRQVLVWVRIDOLYLQJURRPDQGVSDFLRXVNLWFKHQ7KHVWÁRRUFRPSULVHVWZREHGURRPVERWKZLWKHQVXLWHEDWKURRPV2QHEHGURRPLQDGGLWLRQKDVDQ H[LWWRDORJJLDDQGLWVRZQGUHVVLQJURRP7KHZLQWHUJDUGHQOHDGVRQWRDPñWHUUDFH$EDWKURRPZLWKDEDWKWXELVVLWXDWHGRQWKHXSSHUÁRRU7KHLQWHULRUÀ[WXUHVLQFOXGLQJ VROLGZRRGHQÁRRUVPDUEOHWLOHVZRRGHQUHEDWHGGRRUVDQGLQJHQLRXVO\FRYHUHGDLUFRQGLWLRQLQJJLYHWKHLPSUHVVLRQWKDWWKLVLVDUHVLGHQFHRIWKHKLJKHVWTXDOLW\ ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǮǺǽDZǸȈ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹȇȁ ǶǮǬǼǾǴǼ Ǯ ǶǺǸǻǷDZǶǽDZ 9LOODKRXVH &KRGRY ǽǼDZǰǴ ǶǺǾǺǼȇȁ ǰǮDZ ǶǼǬǽǴǮȇDZ ǶǮǬǼǾǴǼȇǸDZdzǺǹDZǾ ǽ ǽǬǰǺǸ ǻǺǰǮǬǷ Ǵ ǻǬǼǶǺǮǶǺǵ ǰǷȋ ǰǮǿȁ ǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǵǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǼȋǰǺǸǽȁǺǷǷǺǸǻǼǴȁǺDzDZǵǴǾǿǬǷDZǾǺǸǹǬȁǺǰǴǾǽȋǯǺǽǾǴǹǬȋǴǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǶǿȁǹȋǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǼǬdzǸDZȅDZǹȇǰǮDZǽǻǬǷȈǹǴǺǭDZǽǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸǴ ǮǬǹǹȇǸǴǶǺǸǹǬǾǬǸǴǺǰǹǬǽǮȇȁǺǰǺǸǹǬǷǺǰDzǴȊǴǺǾǰDZǷȈǹǺǵǯǬǼǰDZǼǺǭǹǺǵǙǬǻǺǽǷDZǰǹDZǸȉǾǬDzDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹdzǴǸǹǴǵǽǬǰǽǶǺǾǺǼȇǸǽǮȋdzǬǹǬǰǮǬǰȂǬǾǴǻȋǾǴǸDZǾǼǺǮǬȋǾDZǼǼǬǽǬ ǴǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǮǬǹǹǺǵǜǺǽǶǺȄǹȇǵǴǹǾDZǼȈDZǼ ǰDZǼDZǮȋǹǹȇDZǻǺǷȇǸǼǬǸǺǼǹǬȋǺǭǷǴȂǺǮǶǬǰDZǼDZǮȋǹǹȇDZǸǬǽǽǴǮǹȇDZǰǮDZǼǴǿǸDZǷǺǽǶǼȇǾȇǵǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼǴǰǼ ǿǶǬdzȇǮǬDZǾ ǹǬǾǺȃǾǺȉǾǺDzǴǷȈDZǽǬǸǺǯǺǮȇǽǺǶǺǯǺǶǷǬǽǽǬ

3URNRPSOHWQtQDEtGNXQDYäWLYWH www.domylibus.cz 0HWHRURORJLFNi3UDKD 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

83


SPORTALM Podzim–Zima 2012/13 www.fggroup.cz


Prodej 3UDKD²]iSDG-HVHQLFHPSR]HPHNP.ÿ Sale 3UDJXH²:HVW-HVHQLFHPODQGP&=. ǛǼǺǰǬDzǬ ǛǼǬǯǬ²dzǬǻǬǰ-HVHQLFHǸǿȃǬǽǾǺǶǸǶǼǺǹ 1DNOLGQpPPtVWĚY]iVWDYEĚYLODURGLQQëFKGRPŢQDEt]tPHURGLQQëGŢPQDSR]HPNXP 2YQiGKHUQpXSUDYHQp]DKUDGĚVED]pQHPY-HVHQLFLQD3UD]H=iSDG9SŐt]HPtGRPXMH SURVWRUQëREëYDFtSRNRMVNUERYëPLNDPQ\MtGHOQRXDNXFK\Qt7DMHY\UREHQiQD]DNi]NX]PDVLYQtKRNDäWDQXDMHSOQĚY\EDYHQiVSRWŐHELÿL(OHNWUROX[=SRNRMHMHYVWXSQDWHUDVXNGHVL PŢæHWHXætYDWFKYLO]DVORXæHQpKRRGSRÿLQNX'iOHMHYSŐt]HPtNRXSHOQDWHFKQLFNpPtVWQRVWLDYVWXSGRJDUiæHNDPVHSRKRGOQĚYHMGRXGYĚDXWD3RGŐHYĚQëFKVFKRGHFKVHGRVWDQHWHGR SDWUDNGHVHQDFKi]tORæQLFHDNRXSHOQDNWHUiSURäODSŐHGGYĚPDURN\NRPSOHWQtUHNRQVWUXNFt9SŐt]HPtMHODPLQiWRYiSRGODKDYSDWŐHNREHUFHDNHUDPLND6WŐHFKDMH]Q%UDPDJFHOë GŢPMH]DWHSOHQ2NQDMVRXSODVWRYi2NRORGRPXVHUR]SURVWtUiQiGKHUQiXGUæRYDQi]DKUDGDVED]pQHP[PNGHVLPŢæHWHRGSRÿLQRXWSRGSHUJRORX1D]DKUDGĚMHP\äOHQRLQDPLORY QtN\EDUEHFXH-HVHQLFHMHREHFVYHäNHURXREÿDQVNRXY\EDYHQRVWtVYëERUQRX~URYQtäNRODäNROHN6QRYëPRNUXKHPVHLYëUD]QĚ]OHSäLODGRSUDYQtREVOXæQRVWWpPĚŐQDYäHFKQ\ÿiVWL3UD K\$XWREXVRYiGRSUDYD9iV]DYHGHQDPHWUR2SDWRYQHER%XGĚMRYLFNi9RNROtMHLPQRKRPRæQRVWtQDSURFKi]N\ÿLSURMtæďN\QDNROH 2QDTXLHWSODFHLQWKHFRQVWUXFWLRQRIYLOODVDQGKRXVHVRIIHUVLQJOHIDPLO\KRXVHWRP2RIODQGLQDEHDXWLIXOJDUGHQZLWKDVZLPPLQJSRROLQ-HVHQLFHLQ3UDJXH:HVW7KHJURXQG ÁRRUKDVDVSDFLRXVOLYLQJURRPZLWKÀUHSODFHGLQLQJURRPDQGNLWFKHQ,WLVFXVWRPPDGHRIVROLGFKHVWQXWDQGLVIXOO\HTXLSSHGZLWKDSSOLDQFHV(OHNWUROX[7KHURRPLVWKHHQWUDQFHWRWKHWHU UDFHZKHUH\RXFDQHQMR\WKHPRPHQWVRIZHOOGHVHUYHGUHVW,WLVRQWKHJURXQGÁRRUEDWKURRPXWLOLW\URRPDQGHQWUDQFHWRWKHJDUDJHZKHUH\RXFDQFRPIRUWDEO\ÀWWZRFDUV$IWHUWKHZRR GHQVWDLUVWRJHWWRWKHÁRRUZKHUHWKHUHDUHEHGURRPVDQGEDWKURRPZKLFKSDVVHGWZR\HDUVDJRDFRPSOHWHUHFRQVWUXFWLRQ7KHJURXQGÁRRULVDODPLQDWHÁRRUXSVWDLUVFDUSHWDQGFHUD PLFV7KHURRILVEUDQG%UDPDJWKHZKROHKRXVHLVLQVXODWHG7KHZLQGRZVDUHSODVWLF$URXQGWKHKRXVHOLHVDEHDXWLIXOJDUGHQZLWKDVZLPPLQJSRRO[PZKHUH\RXFDQUHOD[XQGHUWKHSHU JROD7KHJDUGHQLVPHDQWWREDUEHFXHORYHUV-HVHQLFHLVDYLOODJHZLWKDOODPHQLWLHVZLWKH[FHOOHQWVFKRROVDQGQXUVHULHV:LWKWKHQHZFLUFXLWLVDOVRJUHDWO\LPSURYHGWUDQVSRUWOLQNVWRDOPRVW DOOSDUWVRI3UDJXH%XVWUDQVSRUWDWLRQZLOOWDNH\RXWRWKHVXEZD\2SDWRYRU%XGĚMRYLFNi7KHUHDUHPDQ\SRVVLELOLWLHVIRUZDONVRUELNHULGHV ǎǽǻǺǶǺǵǹǺǸǸDZǽǾDZǽǼDZǰǴdzǬǽǾǼǺǵǶǴǮǴǷǷǴǽDZǸDZǵǹȇȁǶǺǾǾDZǰDzDZǵǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸǰǷȋǻǺǶǿǻǶǴǰǺǸǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǹǬǿȃǬǽǾǶDZǸ2ǰǺǸǽǾǺǴǾǮǶǼǬǽǴǮǺǸǿȁǺDzDZǹǹǺǸǽǬǰǿǽǭǬǽǽDZǵǹǺǸǮǑǽDZ ǹǴȂDZǼǬǵǺǹǛǼǬǯǬǓǬǻǬǰǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǰǺǸǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽǶǬǸǴǹǬǸǴǽǾǺǷǺǮǺǵǴǶǿȁǹDZǵǖǿȁǹȋǽǻDZȂǴǬǷȈǹǺǽǰDZǷǬǹǬǹǬdzǬǶǬdzǴdzǸǬǽǽǴǮǹǺǵǰǼDZǮDZǽǴǹȇǶǬȄǾǬǹǬǴǻǺǷ ǹǺǽǾȈȊǺǽǹǬȅDZǹǬǾDZȁǹǴǶǺǵ(OHFWUROX[ǔdzǻǺǸDZȅDZǹǴȋDZǽǾȈǮȇȁǺǰǹǬǾDZǼǼǬǽǿǯǰDZǸǺDzǹǺǹǬǽǷǬǰǴǾȈǽȋǸǺǸDZǹǾǬǸǴdzǬǽǷǿDzDZǹǹǺǯǺǺǾǰȇȁǬǖǼǺǸDZǾǺǯǺǹǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬ ǻǺǰǽǺǭǹȇDZǻǺǸDZȅDZǹǴȋǴǮȁǺǰǮǯǬǼǬDzǯǰDZǽǮǺǭǺǰǹǺǼǬdzǸDZǽǾȋǾǽȋǰǮDZǸǬȄǴǹȇǛǺǰDZǼDZǮȋǹǹǺǵǷDZǽǾǹǴȂDZǸǺDzǹǺǰǺǭǼǬǾȈǽȋǰǺǮǾǺǼǺǯǺȉǾǬDzǬǯǰDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇǽǻǬǷȈǹǴǴǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǶǺǾǺ ǼǬȋǰǮǬǯǺǰǬǹǬdzǬǰǻǼǺȄǷǬǻǺǷǹǿȊǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǹǬǻǺǷǿǻǺǽǾDZǷDZǹǷǬǸǴǹǬǾǹǬǮDZǼȁǿǶǺǮǼȇǴǶDZǼǬǸǴȃDZǽǶǬȋǻǷǴǾǶǬǛǺǶǼȇǾǴDZǶǼȇȄǴȃDZǼDZǻǴȂǬǸǬǼǶǴ%UDPDJǮDZǽȈǰǺǸ ǾDZǻǷǺǴdzǺǷǴǼǺǮǬǹǚǶǹǬǻǷǬǽǾǴǶǺǮȇDZǎǺǶǼǿǯǰǺǸǬǶǼǬǽǴǮȇǵǿȁǺDzDZǹǹȇǵǽǬǰǽǭǬǽǽDZǵǹǺǸȁǸǯǰDZǸǺDzǹǺǺǾǰǺȁǹǿǾȈǮǭDZǽDZǰǶDZǎǽǬǰǿDZǽǾȈǾǬǶDzDZǸDZǽǾǺǻǼDZǰǹǬdzǹǬȃDZǹǹǺDZǰǷȋǷȊǭǴǾDZǷDZǵǭǬǼǭDZ ǶȊǑǽDZǹǴȂDZȉǾǺǻǺǻǿǷȋǼǹȇǵǹǬǽDZǷDZǹǹȇǵǻǿǹǶǾǽǼǬdzǮǴǾǺǵǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǺǵǽǺǾǷǴȃǹȇǸǿǼǺǮǹDZǸȄǶǺǷǴǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸǴǰDZǾǽǶǴǸǴǽǬǰǬǸǴǍǷǬǯǺǰǬǼȋǹǺǮǺǵǶǺǷȈȂDZǮǺǵǰǺǼǺǯDZdzǹǬȃǴǾDZǷȈǹǺǿǷǿȃ ȄǴǷǺǽȈǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZǻǼǬǶǾǴȃDZǽǶǴǽǺǮǽDZǸǴǼǬǵǺǹǬǸǴǛǼǬǯǴǚǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇǵǾǼǬǹǽǻǺǼǾǻǼǴǮDZdzDZǾǮǬǽǶǽǾǬǹȂǴǴǸDZǾǼǺ2SDWRYǴǷǴ%XGĚMRYLFNiǎǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾȋȁǸǹǺDzDZǽǾǮǺǮǬǼǴǬǹǾǺǮ ǰǷȋǻDZȄǴȁǻǼǺǯǿǷǺǶǴǷǴǻǺDZdzǰǺǶǹǬǮDZǷǺǽǴǻDZǰDZ

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF]

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

85


Prodej /LWHŁP.ÿ Sale /LWHŁP&=. ǛǼǺǰǬDzǬ /LWHŁP&=. 5RGLQQëGŢPQHGDOHNRJROIX.DUOäWHMQYNUiVQpPNOLGQpPSURVWŐHGtVYHONRXXSUDYHQRX]DKUDGRXDQiGKHUQëPYëKOHGHPGRNUDMLQ\0LPRŐiGQiORNDOLWDPH]L&+.2þHVNë.UDVD%UG\XKUDGX .DUOäWHMQVPRæQRVWtY\FKi]HNF\NORYëOHWŢDJROIXQDMHGQRP]QHMOHSätFKKŐLäŘYþHVNpUHSXEOLFH9HOPLGREUiGRVWXSQRVWGR3UDK\DXWHPLYODNHP=DKUDGDNWHUiMHRVi]HQiY]URVWOëPLVWURP\MH SŐtMHPQëPPtVWHPSURRGSRÿLQHN&HONRYiSORFKD]DKUDG\MHP2MHY\EDYHQDDXWRPDWLFNëP]DYODæRYiQtPRGÀUP\5DLQ%LUG9SŐt]HPtGRPXMHSURVWRUQëREëYDFtSRNRMVNUERYëPLNDPQ\ NWHUëSRNUDÿXMHGR]DKUDG\WHUDVRXVYHQNRYQtPVH]HQtP2EëYDFtSRNRMMHSURSRMHQVMtGHOQRXDSO\QXOHSŐHFKi]tGRNXFK\QĚ7DMHSOQĚY\EDYHQiP\ÿNDPLNURYOQQiWURXEDLQGXNÿQtVNORNHUDPLFNi GHVNDWURXEDGLJHVWRŐDWG9HäNHUëQiE\WHNMH]EŐt]\SRGODK\MVRX]GXEXYNRXSHOQiFKMHSRGODKRYpY\WiSĚQt9SŐt]HPtMHYVWXSGRGRPXNRXSHOQDDSRNRM3RGŐHYĚQëFKVFKRGHFKVHGRVWDQHWH QDSURVWRUQRXJDOHULL]HNWHUpVHYVWXSXMHGRGYRXORæQLFQDWHUDVXDGRNRXSHOQ\'ŢPMHÿiVWHÿQĚSRGVNOHSHQMHQDSRMHQQDREHFQtYRGRYRG6WXGQDQD]DOpYiQt6HSWLN )DPLO\KRXVHQHDU.DUOäWHMQJROILQDEHDXWLIXOTXLHWVHWWLQJZLWKODUJHODQGVFDSHGJDUGHQVDQGVSHFWDFXODUYLHZVRIWKHFRXQWU\VLGH([FHSWLRQDOORFDWLRQEHWZHHQWKH&+.2þHVNë.UDVDQG%UG\ QHDUWKH.DUOäWHMQFDVWOHZLWKZDONVF\FOLQJDQGJROIRQRQHRIWKHEHVWFRXUVHVLQWKH&]HFK5HSXEOLF9HU\JRRGDFFHVVWR3UDJXHE\FDURUWUDLQ7KHJDUGHQZKLFKLVSODQWHGZLWKWUHHVLVDQLQYLW LQJSODFHWRUHOD[7KHWRWDODUHDRIWKHJDUGHQLVP2LVHTXLSSHGZLWKDXWRPDWLFVSULQNOHUVIURP5DLQ%LUG,QWKHJURXQGÁRRULVDVSDFLRXVOLYLQJURRPZLWKÀUHSODFHZKLFKFRQWLQXHVWRWKH JDUGHQWHUUDFHZLWKRXWGRRUVHDWLQJ7KHOLYLQJURRPLVFRQQHFWHGWRWKHGLQLQJURRPDQGÁRZVLQWRWKHNLWFKHQ,WLVIXOO\HTXLSSHGGLVKZDVKHUPLFURZDYHRYHQLQGXFWLRQFRRNHURYHQKRRGHWF$OO IXUQLWXUHLVPDGHRIELUFKRDNÁRRUVEDWKURRPVKDYHKHDWHGÁRRUV2QWKHJURXQGÁRRULVWKHHQWUDQFHWRWKHKRXVHEDWKURRPDQGEHGURRP7KHZRRGHQVWDLUVWRJHWWRWKHVSDFLRXVJDOOHU\IURP ZKLFKRQHHQWHUVLQWRWZREHGURRPVWHUUDFHDQGEDWKURRP7KHKRXVHLVSDUWO\DEDVHPHQWLVFRQQHFWHGWRWKHPXQLFLSDOZDWHUVXSSO\:HOOIRUZDWHULQJ6HSWLFWDQN ǝDZǸDZǵǹȇǵǰǺǸǹDZǰǬǷDZǶǺǺǾǯǺǷȈȀǬǖǬǼǷȄǾDZǵǹǮǻǼDZǶǼǬǽǹǺǸǾǴȁǺǸǸDZǽǾDZǽǭǺǷȈȄǴǸǿȁǺDzDZǹǹȇǸǽǬǰǺǸǴǮǺǽȁǴǾǴǾDZǷȈǹȇǸǮǴǰǺǸǹǬǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾǴǔǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴDZǸDZDzǰǿ dzǬǻǺǮDZǰǹȇǸǴdzDZǸǷȋǸǴþHVNë.UDVǴ%UG\dzǬǸǶǺǸǖǬǼǷȄǾDZǵǹǽǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȋǸǴǻǼǺǯǿǷǺǶǻǺDZdzǰǺǶǹǬǮDZǷǺǽǴǻDZǰDZǴǴǯǼȇǮǯǺǷȈȀǹǬǺǰǹǺǸǴdzǷǿȃȄǴȁǻǺǷDZǵǰǷȋǴǯǼȇǮǯǺǷȈȀǮǣDZȄ ǽǶǺǵǜDZǽǻǿǭǷǴǶDZǚǾǷǴȃǹǺDZǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZǽǛǼǬǯǺǵǹǬǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǴǷǴǻǺDZdzǰDZǝǬǰǶǺǾǺǼȇǵdzǬǽǬDzDZǹǿDzDZǮȇǼǺǽȄǴǸǴǰDZǼDZǮȈȋǸǴȋǮǷȋDZǾǽȋǻǼǴǮǷDZǶǬǾDZǷȈǹȇǸǸDZǽǾǺǸǰǷȋ ǺǾǰȇȁǬǚǭȅǬȋǻǷǺȅǬǰȈǽǬǰǬǽǺǽǾǬǮǷȋDZǾǸ2ǺǽǹǬȅDZǹǬǮǾǺǸǬǾǴȃDZǽǶǬȋǽǴǽǾDZǸǬǿǮǷǬDzǹDZǹǴȋǸǬǼǶǴ5DLQ%LUGǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǰǺǸǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽǶǬǸǴǹǬǸǴ ǶǺǾǺǼǬȋǻDZǼDZȁǺǰǴǾǮǽǬǰǺǮǿȊǾDZǼǼǬǽǿǽǸDZǽǾǬǸǴǰǷȋǺǾǰȇȁǬǹǬǺǾǶǼȇǾǺǸǮǺdzǰǿȁDZǏǺǽǾǴǹǬȋǺǭȆDZǰǴǹDZǹǬǽǺǽǾǺǷǺǮǺǵǴǸȋǯǶǺǻDZǼDZȁǺǰǴǾǮdzǺǹǿǶǿȁǹǴǖǿȁǹȋǻǺǷǹǺǽǾȈȊǺǭǺǼǿǰǺǮǬ ǹǬ ǾDZȁǹǴǶǺǵ ǻǺǽǿǰǺǸǺDZȃǹǬȋ ǸǬȄǴǹǬ ǸǴǶǼǺǮǺǷǹǺǮǬȋ ǻDZȃȈ ǴǹǰǿǶȂǴǺǹǹǬȋ ǽǾDZǶǷǺǶDZǼǬǸǴȃDZǽǶǬȋ ǻǷǴǾǬ ǰǿȁǺǮǶǬ ǮȇǾȋDzǶǬ Ǵ Ǿǰ ǎǽȋ ǸDZǭDZǷȈ ǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǬ Ǵdz ǭDZǼDZdzȇ ǰǿǭǺǮȇDZ ǻǺǷȇ ǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǴǸDZȊǾǻǺǷǽǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮȁǺǰǮǰǺǸǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǴǺǰǹǬǶǺǸǹǬǾǬǐDZǼDZǮȋǹǹǬȋǷDZǽǾǹǴȂǬǮDZǰDZǾǹǬǻǼǺǽǾǺǼǹǿȊǯǬǷDZǼDZȊǽǶǺǾǺǼǺǵ ǸǺDzǹǺǻǺǻǬǽǾȈǮǰǮDZǽǻǬǷȈǹǴǹǬǾDZǼǼǬǽǿǴǮǮǬǹǹǿȊǶǺǸǹǬǾǿǛǺǰǰǺǸǺǸȃǬǽǾǴȃǹǺǹǬȁǺǰǴǾǽȋǻǺǰǮǬǷǰǺǸǻǺǰǶǷȊȃDZǹǶǸǿǹǴȂǴǻǬǷȈǹǺǸǿǮǺǰǺǽǹǬǭDzDZǹǴȊǐǷȋǻǺǷǴǮǬǽǬǰǬǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾǽȋ ǶǺǷǺǰDZȂDZǽǾȈDZǸǶǺǽǾȈǰǷȋȃǴǽǾǶǴǽǾǺȃǹȇȁǮǺǰ

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF] 86

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF]


Prodej 3UDKDP.ÿ Sale 3UDJXHP&=. ǛǼǺǰǬDzǬ ǛǼǬǯǬǸ&=. 1DEt]tPHXQLNiWQtE\GOHQtNWHUpYVREĚVSRMXMHHOHJDQFL]GUDYëæLYRWQtVW\ODQiGKHUQëYëKOHGQDFHORX3UDKXRMHGLQĚOëOX[XVQtDSDUWPiQNNP2VWHUDVDPLRUR]OR]HP2VHGYĚPD JDUiæHPLDMHGQtPSDUNRYDFtPVWiQtP7HQWRE\WMHLGHiOQtSURWRKRNGRKOHGiQĚFRQHWUDGLÿQtKRNGRSUHIHUXMHPRGHUQtDUFKLWHNWXUXNYDOLWQtPDWHULiO\DWHFKQRORJLHDQt]NRXHQHUJHWLFNRXQiURÿ QRVWVYpKRE\GOHQt6\VWpPYĚWUiQtWRSHQtDÿLäWĚQtY]GXFKXMH]iUXNRX]GUDYpKRE\GOHQtFRæ]GDOHNDQHQtMHQäDQFHSURDOHUJLN\9]GXFKRWHFKQLFNiMHGQRWNDVUHNXSHUDFtWHSOD]DEH]SHÿXMHŐt]HQp YĚWUiQtRGYiGtY\GëFKDQëY]GXFKDSŐLYiGtY]GXFKÿHUVWYëNWHUëSŐHGHKŐtYiDÿLVWtGtN\SUDFKRYpPXDS\ORYpPXÀOWUX :HRIIHUDXQLTXHKRXVLQJWKDWFRPELQHVHOHJDQFHKHDOWK\OLIHVW\OHDQGDZRQGHUIXOYLHZRI3UDJXHDUDUHOX[XU\DSDUWPHQWNNP2ZLWKWHUUDFHVZLWKDQDUHDRIP2ZLWKWZR JDUDJHVDQGRQHSDUNLQJSODFH7KLVDSDUWPHQWLVLGHDOIRUWKRVHORRNLQJIRUVRPHWKLQJXQFRQYHQWLRQDOZKRSUHIHUPRGHUQDUFKLWHFWXUHTXDOLW\PDWHULDOVDQGWHFKQRORJ\DQGORZHQHUJ\FRQVXPSWLRQ RILWVKRXVLQJ7KHV\VWHPRIYHQWLODWLRQKHDWLQJDQGDLUFOHDQLQJHQVXUHVKHDOWK\OLYLQJZKLFKLVQRWMXVWDFKDQFHIRUSHRSOHZLWKDOOHUJLHV$LUKDQGOLQJXQLWZLWKKHDWUHFRYHU\SURYLGHVFRQWUROOHG YHQWLODWLRQUHPRYHVVWDOHDLUDQGEULQJVIUHVKDLULVSUHKHDWHGDQGFOHDQWKDQNVSUDFKRYpPXS\ORYpPXDQGÀOWHU ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǿǹǴǶǬǷȈǹǺDZDzǴǷȈDZǽǺȃDZǾǬȊȅDZDZǮǽDZǭDZȉǷDZǯǬǹǾǹǺǽǾȈdzǰǺǼǺǮȇǵǺǭǼǬdzDzǴdzǹǴǴǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵǮǴǰǹǬȂDZǷǿȊǛǼǬǯǿ²ǼDZǰǶǺǽǾǹǺǵǶǼǬǽǺǾȇǶǮǬǼǾǴǼǬǶǷǬǽǽǬǷȊǶǽǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǶǶ Ǹ2ǽǾDZǼǼǬǽǬǸǴǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǽǰǮǿǸȋǯǬǼǬDzǬǸǴǴǺǰǹǴǸǻǬǼǶǺǮǺȃǹȇǸǸDZǽǾǺǸǩǾǬǶǮǬǼǾǴǼǬǴǰDZǬǷȈǹǺǻǺǰȁǺǰǴǾǰǷȋǾǺǯǺǶǾǺǴȅDZǾȃǾǺǾǺǺǽǺǭDZǹǹǺDZǶǾǺǻǼDZǰǻǺȃǴǾǬDZǾ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǿȊ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǿ ǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹȇDZ ǸǬǾDZǼǴǬǷȇ Ǵ ǾDZȁǹǺǷǺǯǴǴ Ǵ ǹǴdzǶǴDZ dzǬǾǼǬǾȇ ȉǹDZǼǯǴǴ ǹǬ ǽǮǺDZ DzǴǷȈDZ ǝǴǽǾDZǸǬ ǮDZǹǾǴǷȋȂǴǴ ǺǾǺǻǷDZǹǴȋ Ǵ ǺȃǴǽǾǶǴ ǮǺdzǰǿȁǬ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǯǬǼǬǹǾǴDZǵ ǮȇǽǺǶǴȁǽǾǬǹǰǬǼǾǺǮdzǰǺǼǺǮǺǯǺDzǴǷȈȋǶǺǾǺǼǺDZǮǹǬȄDZǮǼDZǸȋǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺǹDZǾǺǷȈǶǺǽǾǼǬǰǬȊȅǴǸǬǷǷDZǼǯǴDZǵǎDZǹǾǴǷȋȂǴǺǹǹǬȋǿǽǾǬǹǺǮǶǬǽǼDZǶǿǻDZǼǬȂǴDZǵǾDZǻǷǬǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾǿǻǼǬǮǷȋDZǸǿȊ ǮDZǹǾǴǷȋȂǴȊǽǴǽǾDZǸǬǿǰǬǷȋDZǾǺǾǼǬǭǺǾǬǹǹȇǵǮǺdzǰǿȁǴǻǼǴǮǺǰǴǾǽǮDZDzǴǵǮǺdzǰǿȁǶǺǾǺǼȇǵǮǽǮǺȊǺȃDZǼDZǰȈǻǺǰǺǯǼDZǮǬDZǾǴȃǴǽǾǴǾǭǷǬǯǺǰǬǼȋȀǴǷȈǾǼǬǸǺǾǻȇǷǴǴǻȇǷȈȂȇǼǬǽǾDZǹǴǵ

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF]

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

87


Prodej 3UDKDP.ÿ Sale 3UDJXHP&=. ǛǼǺǰǬDzǬ ǛǼǬǯǬPǶǼǺǹ 9NUiVQpKLVWRULFNpXVHGORVWLãDIUiQNDVQiGYRŐtPD]DKUDGRXYSŢYRGQtPNDPHQQpPGRPĚVNOHQEDPLVYtFHMDNP2RE\WQpSORFK\Y]QLNO\WŐLVDPRVWDWQpDSDUWPiQ\NNNNDNNFHONHPNNNWHUpPR KRXSRVN\WQRXWDæWŐtJHQHUDÿQtE\GOHQtYMHGQRPGRPĚDSŐLWRPNDæGpURGLQĚ]DUXÿLWSRæDGRYDQpVRXNURPt6RXÿiVWtGRPXMHGDOätVDPRVWDWQiVSROHÿHQVNiPtVWQRVWYSŐt]HPtGRPXDSUDFRYQDNGHVHPŢæHWHVFKi]HW VHVYëPLSŐiWHOLQHERREFKRGQtPLSDUWQHU\=SŐt]HPtGRPXVHMGHWHGRYODVWQtKRYLQQpKRVNOHSDNGH]QDOFLYtQDRFHQtMHGLQHÿQpSŐLUR]HQpNOLPDNWHUpDUFKLYQtPXYtQXSŐLGiQDKRGQRWĚ7HQWRNDPHQQëGŢPPiLYODVWQt ]DKUDGXNGHVLPŢæHWHSRY]RUXNOiäWHUQtFK]DKUDGY\SĚVWRYDWNUiVQpNYĚWLQ\L]GUDYtSURVSĚäQpOpÿLYpE\OLQ\3RVH]HQtSRGYODVWQtPLVWURP\YSDUQpPOHWQtPGQLEXGHSŐtMHPQpQHMHQ9iPDOHL9DäLPÿW\ŐQRKëPPD]Otÿ NŢP%ODQN\WQĚPRGUëED]pQVSUŢ]UDÿQRXYRGRXDÀQVNiVDXQDMVRXVRXÿiVWtWRKRWRUH]LGHQÿQtKRDUHiOXVYODVWQt]DKUDGRXY\EXGRYDQRXYHVW\OXNOiäWHUQt]DKUDG\VWLVtFLOHWRXWUDGLFt 7KHEHDXWLIXOKLVWRULFDOKRPHVWHDGFDOOHGãDIUiQNDZLWKDFRXUW\DUGDQGDJDUGHQRIIHUVDKRXVLQJRIWKUHHVHSDUDWHDSDUWPHQWVNNNNNNVRWKHUHFDQOLYHXSWRWKUHHIDPLOLHV7KHSDUWRIWKHKRXVH LVDFRPPRQURRPDQGDVWXG\ZKHUH\RXFDQPHHW\RXUIULHQGVRUEXVVLQHVSDUWQHUV7KHKRXVHKDVLWVRZQZLQHFHOODUZKHUHZLQHFRQQRLVVHXUVZLOODSSUHFLDWHWKHXQLTXHQDWXUDOFOLPDWHWKDWZLQHDGGVWR WKHDUFKLYDOYDOXH7KLVVWRQHKRXVHKDVLWVRZQJDUGHQZKHUH\RXFDQJURZÁRZHURUMXVWUHOD[7KHSDUWRIWKHKRPHVWHDGFRPSOH[LVDSULYDWHVZLPPQLQJSRRO)LQQLVKVDXQDDQGSULYDWHJDUGHQEXLOWLQWKH VW\OHRIWKHPRQDVWHU\JDUGHQ ǎǶǼǬǽǴǮǺǵǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǺǵǿǽǬǰȈǭDZãDIUiQNDǽǰǮǺǼǺǸǴǽǬǰǺǸǮǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǸǶǬǸDZǹǹǺǸǰǺǸDZǽǺǽǮǺǰǬǸǴǴǭǺǷDZDZȃDZǸǸ 2DzǴǷǺǵǻǷǺȅǬǰǴǮǺdzǹǴǶǷǴǾǼǴǺǾǰDZǷȈǹȇDZǶǮǬǼǾǴǼȇǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴ NNNNDNNȂDZǷǴǶǺǸNNǶǺǾǺǼȇDZǸǺǯǿǾǭȇǾȈDzǴǷȈDZǸǰǷȋǾǼDZȁǻǺǶǺǷDZǹǴǵDzǴǮǿȅǴȁǮǺǰǹǺǸǰǺǸDZǻǼǴȃDZǸǯǬǼǬǹǾǴǼǿȋǻǼǴȉǾǺǸǶǬDzǰǺǵǽDZǸȈDZǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺDZȃǬǽǾǹǺDZǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺ ǣǬǽǾȈȊ ǰǺǸǬ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǺǾǰDZǷȈǹǬȋ ǯǺǽǾǴǹǬȋ ǹǬ ǻDZǼǮǺǸ ȉǾǬDzDZ ǰǺǸǬ Ǵ ǼǬǭǺȃǴǵ ǶǬǭǴǹDZǾ ǯǰDZ ǸǺDzǹǺ ǮǽǾǼDZǾǴǾȈǽȋ ǽ ǰǼǿdzȈȋǸǴ ǴǷǴ ǰDZǷǺǮȇǸǴ ǻǬǼǾǹDZǼǬǸǴ ǝ ǻDZǼǮǺǯǺ ȉǾǬDzǬ ǰǺǸǬ ǸǺDzǹǺ ǽǻǿǽǾǴǾȈǽȋ ǮǮǴǹǹȇǵǻǺǯǼDZǭǯǰDZȂDZǹǴǾDZǷǴǮǴǹǬǻǺǰǺǽǾǺǴǹǽǾǮǿǺȂDZǹȋǾǿǹǴǶǬǷȈǹȇǵDZǽǾDZǽǾǮDZǹǹȇǵǶǷǴǸǬǾǶǺǾǺǼȇǵǽǺȁǼǬǹȋDZǾȂDZǹǹǺǽǾȈǬǼȁǴǮǹȇȁǮǴǹǩǾǺǾǶǬǸDZǹǹȇǵǰǺǸǴǸDZDZǾǽǮǺǵǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǵǽǬǰǯǰDZǮȇ ǸǺDzDZǾDZǻǺǻǼǴǸDZǼǿǸǺǹǬǽǾȇǼǽǶǴȁǽǬǰǺǮǮȇǼǬȅǴǮǬǾȈǶǼǬǽǴǮȇDZȂǮDZǾȇǴǷǴǷDZȃDZǭǹȇDZǾǼǬǮȇǚǾǰȇȁǻǺǰǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸǴǰDZǼDZǮȈȋǸǴǮDzǬǼǶǴǵǷDZǾǹǴǵǰDZǹȈǭǿǰDZǾǻǼǴȋǾDZǹǹDZǾǺǷȈǶǺǮǬǸǹǺǮǬȄǴǸ ȃDZǾǮDZǼǺǹǺǯǴǸ ǷȊǭǴǸȂǬǸ ² DzǴǮǺǾǹȇǸ ǙDZǭDZǽǹǺǯǺǷǿǭǺǵ ǭǬǽǽDZǵǹ ǽ ǻǼǺdzǼǬȃǹǺǵ ǮǺǰǺǵ Ǵ ȀǴǹǽǶǬȋ ǽǬǿǹǬ ǾǬǶDzDZ ǮȁǺǰȋǾ Ǯ ȉǾǺǾ ǼDZdzǴǰDZǹǾǽǶǴǵǶǺǸǻǷDZǶǽ ǽ ȃǬǽǾǹȇǸ ǽǬǰǺǸ ǴǸDZȊȅǴǸ ǰǴdzǬǵǹ Ǯ ǽǾǴǷDZ ǸǺǹǬǽǾȇǼǽǶǴȁǽǬǰǺǮǽǾȇǽȋȃDZǷDZǾǹDZǵǾǼǬǰǴȂǴDZǵ

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF] 88

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF]


Prodej 3UDKD6XFKGROP.ÿ Sale 3UDJXH6XFKGROP&=. ǛǼǺǰǬDzǬ ǛǼǬǯǬ6XFKGROǸǶǼǺǹ /X[XVQtYLODVYQLWŐQtPED]pQHPDWŐHPLWHUDVDPLVH]DKUDGRXY\VWDYĚQiYHVYDKXEOt]NRSŐtURGQtUH]HUYDFH7LFKp~GROt3UDKD6XFKGRO'ŢPPiSRGODætYSŐt]HPtMHYHONiJDUiæSUR DXWDSRNRMSURKRVW\SUDFRYQDNRPRUDNRWHOQDYVWXSQtKDOD9SDWŐHMHPDXUVNiNRXSHOQDPRGHUQtNXFK\QĚRYHOLNRVWLP2YHONëREëYDFtSRNRMVNUEHPDMtGHOQRXRYHOLNRVWLP2WHUDVD P29HSDWŐHMVRXFHONHPORæQLFHKODYQtORæQLFHVNUEHPDYODVWQtNRXSHOQRXORæQLFHDGiOHNRXSHOQDVHVSUFKRX9HSDWŐHMHYQLWŐQtED]pQP2FKRGEDYHGRXFtQDSDWLRURGLQQëSRNRM PRæQRVW]DŐtGLWVDXQRX ORæQLFHäDWQ\DNRXSHOQDVHVSUFKRX9WRPWRSDWŐHVHQDFKi]tYHONiWHUDVDVJULOHP ([FHSWLRQDODQGXQXVXDOYLOODVSUHDGRYHUVWRUH\VULJKWQH[WWRWKHQDWXUHUHVHUYDWLRQ7KHKRXVHLVORFDWHGDWWKHHQGRIWKHURDGLQ6XFKGRODQGLVWKHODVWKRXVHLQWKHVWUHHWERUGHULQJ WKHQDWXUHUHVHUYDWLRQRIWKHEHDXWLIXO7LFKpYDOOH\7KHÀUVWÁRRURIWKHSURSHUW\FRPSULVHVWZRURRPVVXLWDEOHIRUJXHVWVDQGKRPHRIÀFHLQFOXGLQJDVPDOOEDWKURRPDXWLOLW\DQGERLOHU URRP WKHUPDOSXPSV HQWUDQFHKDOODQGWKHFHQWUDOVWDLUZHOODQGDGRXEOHJDUDJHZLWKUHPRWHFRQWURODFFHVV2QWKLVOHYHOLQWKHJDUGHQWKHUHLVDOVRDVPDOOSULYDWHSDWLRDQGDZLQHFHOODU $ZRRGHQVWDLUFDVHFRQQHFWVWKLVOHYHOWRWKHÀUVWÁRRUZKLFKLVWKHPDLQOLYLQJDUHDZLWKH[SDQVLYHOLYLQJURRPZLWKÀUHSODFHODUJHGLQLQJDUHDDQGIXOO\ÀWWHGNLWFKHQDQGIRRGVWRUDJH DGMDFHQWWRWKHNLWFKHQLVDIXOOEDWKURRP FDOOHGWKH0RRULVKEDWKURRP $WHUUDFHVXLWDEOHIRUGLQLQJLVDFFHVVDEOHLQWKHJDUGHQGLUHFWO\IURPWKHGLQLQJDUHDDQGNLWFKHQDQGDODUJHWHUUDFH DQGVXQGHFNLVDFFHVVHGYLDWKHOLYLQJURRPWRFUHDWHDVSHFLDOVHDWLQJDUHDRQZDUPGD\V ǜǺǽǶǺȄǹǬȋǮǴǷǷǬǽǮǹǿǾǼDZǹǹǴǸǭǬǽǽDZǵǹǺǸǴǾǼDZǸȋǾDZǼǼǬǽǬǸǴǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǽǽǬǰǺǸǻǺǽǾǼǺDZǹǹǬȋǹǬǽǶǷǺǹDZǹDZǰǬǷDZǶǺǺǾǻǼǴǼǺǰǹǺǯǺdzǬǻǺǮDZǰǹǴǶǬ7LFKp~GROtǛǼǬǯǬǼǬǵǺǹǝǿȁǺǰǺǷ ǎǰǺǸDZȃDZǾȇǼDZȉǾǬDzǬǹǬȂǺǶǺǷȈǹǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǭǺǷȈȄǺǵǯǬǼǬDzǹǬǸǬȄǴǹȇǯǺǽǾDZǮǬȋǶǺǸǹǬǾǬǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǶǷǬǰǺǮǬȋǶǺǾDZǷȈǹǬȋȁǺǷǷǻǼǴȁǺDzǬȋǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZ²ǸǬǮǼǴǾǬǹ ǽǶǬȋǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǺǮǼDZǸDZǹǹǬȋǶǿȁǹȋǼǬdzǸDZǼǺǸǸ2ǭǺǷȈȄǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽǶǬǸǴǹǺǸǴǽǾǺǷǺǮǺǵǼǬdzǸDZǼǺǸǸ2ǾDZǼǼǬǽǬǸ2ǙǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰȋǾǽȋǽǻǬǷȈǹǴǯǷǬǮǹǬȋǽǻǬǷȈǹȋ ǽǶǬǸǴǹǺǸǴǮǬǹǹǺǵǶǺǸǹǬǾǺǵǽǻǬǷȈǹǴǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǙǬǸȉǾǬDzDZǮǹǿǾǼDZǹǹǴǵǭǬǽǽDZǵǹǸ2ǶǺǼǴǰǺǼǮDZǰǿȅǴǵǮǺǾǶǼȇǾȇǵǮǹǿǾǼDZǹǹǴǵǰǮǺǼǴǶ²ǻǬǾǴǺǽDZǸDZǵ ǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬ DZǽǾȈǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǿǽǾǬǹǺǮǴǾȈǾǬǸǽǬǿǹǿ ǽǻǬǷȈǹǴǯǬǼǰDZǼǺǭǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǴǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǰǿȄDZǸǙǬȉǾǺǸȉǾǬDzDZDZǽǾȈǭǺǷȈȄǬȋǾDZǼǼǬǽǬǽǭǬǼǭDZǶȊ

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF]

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

89


CZECH GASTRONOMY 2012

2012

2012

VINÁRNA ROKU

BAR ROKU

CUKRÁRNA ROKU

2012 KAVÁRNA ROKU KAVÁRNA ROKU v regionu

Celostátní soutěž Czech Gastronomy Awards je přehlídkou nejlepších gastronomických zařízenív České republice. Za cíl si klade zmapovat současný stav a kvalitu nabízených služeb a všech aspektů, které ovlivňují konečný kulinářský zážitek.

Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne dne 3. 12. 2012 v Praze při příležitosti gala večera Czech Gastronomy Awards.

Hlasovat můžete na stránkách www.gastronomyawards.cz

ČISTĚ

EKOLOGICKY

Conventia, s.r.o. Badeniho 290/1, 160 00 Praha 6 Tel./Fax: +420 220 515 102 IČ: 290 21 332, DIČ: CZ290 21 332 www.conventia.cz


)RFXVHGRQOX[XU\

Pštrossova, Praha 1 - Nové Město

prodej / sales

Prostorný světlý byt 6+1 s užitnou plochou 203 m2 v klidné části Prahy 1 v blízkosti Masarykova nábřeží a Žofína. Byt je po kompletní rekonstrukci, kterou realizovalo Studio Donlic. Prostor je funkčně rozdělený na společenskou část s velkým obývacím pokojem, jídelnou a kuchyní a klidovou část se třemi ložnicemi, pracovnou a sociálním zázemím. Vstup do domu a společné prostory jsou po rekonstrukci s novým výtahem. A spacious light apartment 6+1 with usable area 203 sqm in a quiet part of Prague 1, in the vicinity of Masarykovo nábřeží and Žofín. The apartment is after a complete renovation realised by Donlic Studio. The apartment is functionally divided between social areas, large living room, dining room and kitchen and a tranquil zone featuring three bedrooms, study and social background. The entrance hall and common parts of the building have undergone renovation including construction of a new lift.

Info v RK / Info upon request Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS EXXUS XXUS XUS USS a.s., a.s. a.s .s., s.,., Millennium Millenn Millen Mille Mill Mil Mi M illenn lenni enniu nnium nniu nium ium um m Plaza, Pla P Plaz laza aza, za, a, V Celnici 10, 0, 110 0, 11 11 10 0 00 Praha 1 tel.: +420 420 20 0 221 21 111 11 1 11 1 922, 922 92 22, 2, www.lexxusnorton.cz, w www. www ww ww.lex ww.le w.lexx .lexx exxu xxus xusn usno sno nort orto rton ton on.c n.cz e-mail: ailil: ai ail: iill:l: info@lexxusnorton.cz iin inf info n nff


)RFXVHGRQOX[XU\

Polská, Praha 2 - Vinohrady

prodej / sales

Klasický městský byt po rekonstrukci s výhledem do parku Riegrovy sady - centrální vstupní hala, obývací pokoj a prostorná samostatná kuchyň s arkýřem a balkonem – orientace k parku. Dvě ložnice situované do klidného vnitrobloku s upravenou zahradou. Koupelna s vanou, plus samostatné WC. Klasické dřevěné parkety, renovované dveře a okna. Vyjimečná poloha přímo u parku Riegrovy Sady - pěší dostupnost do centra a vynikajícím přístup k MHD. Reprezentativní secesní dům s novou fasádou a klidným vnitroblokem. Ihned k nastěhování. Classy reconstructed city apartment with park view - central hallway, living room and kitchen with bay window and balcony overlooking the park. Two bedrooms – direction to the green courtyard. Bathroom with bath, plus individual WC. Classic massive wooden floors, renovated doors and windows. Exceptional area - right next to the park Riegrovy Sady. Location with walking distance to the downtown - excellent public transport – very pleasant living. Representative building with a new lift - facade and quiet courtyard. Ready for immediate occupation.

Cena: / Price: 9 800 000 CZK Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

92

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

LEXXUS EXXUS XXUS XUS USS a.s., a.s a.s. .s., s.,., Millennium Millenn Millen Mille Mill M Milillenn Mi lenni enniu nnium nniu nium ium um m Plaza, Pla P Plaz laza aza, za, a, V Celnici 10, 0, 11 0, 11 110 10 0 00 Praha 1 tel.: +420 420 20 0 221 21 111 11 111 1 922, 922 92 22, 2, www.lexxusnorton.cz, www. www ww w ww.lex ww.le w.lexx .lexx exxu xxus xusn usno sno nort orto rton ton on.c n.cz e-mail: ailil: ai ail: iill:l: info@lexxusnorton.cz iin inf info nff n


)RFXVHGRQOX[XU\

Pražská, Dolní Břežany

prodej / sales

Stylově upravený byt v oblíbené lokalitě nedaleko Prahy – Dolní Břežany. Obec vyniká nejen okolní přírodou, ale také nově vybudovaným centrem s množstvím kaváren, restaurací a obchodů. Bytová jednotka se nachází ve 4. patře domu s příjemným výhledem do okolí. Cena zahrnuje nejen plné vybavení bytu včetně kuchyňské linky, jídelny, obývacího pokoje, ložnice a koupelny, ale také terasu, parkovací stání v suterénu objektu a sklepní prostor. Dopravní spojení s centrem Prahy zajišťuje MHD se zastávkou před domem. Stylish, maintained apartment located in a popular area Dolní Břežany not far from Prague. This village is surrounded by nature, as well as a newly developed centre hosting café life, restaurants and shops. The apartment on the 4th floor of the building has marvellous view. The price includes the full equipment of the apartment, kitchen unit, dinning room, living room bedrooms and bathrooms. There is a spacious terrace, parking space in the basement of the object and cellar. Traffic connection to the Prague provides BUS line that stops right in front of the house.

Cena: / Price: 7 900 000 CZK Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS EXXUS XXUS XUS USS a.s., a.s. a.s .s., s.,., Millennium Millenn Millen Mille Mill Mil Mi M illenn lenni enniu nnium nniu nium ium um m Plaza, Pla P Plaz laza aza, za, a, V Celnici 10, 0, 110 0, 11 11 10 0 00 Praha 1 tel.: +420 420 20 0 221 21 111 11 1 11 1 922, 922 92 22, 2, www.lexxusnorton.cz, w www. www ww ww.lex ww.le w.lexx .lexx exxu xxus xusn usno sno nort orto rton ton on.c n.cz e-mail: ailil: ai ail: iill:l: info@lexxusnorton.cz iin inf info n nff


SPORTALM Podzim–Zima 2012/13 www.fggroup.cz


96

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


98

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


14 let zkušeností DSŐLEOLæQĚDNWXiOQtFKQHPRYLWRVWt

PRODEJ, Kolejní, Hanspaulka, Praha 6, 5+kk, CZK 29 900 000,Luxusní mezonetový byt 225 m2 se 2 terasami a balkonem (celkem 90m2 YSRVOHGQtFKSDWUHFKQRYRVWDYE\]UQD+DQVSDXOFH9HONëREëYDFtSURVWRUNXFK\QĚWĚORFYLÿQDSUDFRYQDORæQLFHNRXSHOQ\[äDWQDSDUNVWiQtYJDUiætFKVNOHSDODUP 3HÿOLYëYëEĚUQDGVWDQGDUGQtFKPDWHULiOŢ9ëMLPHÿQiQHPRYLWRVWSURQiURÿQpNOLHQW\

SALE, Kolejní street, Hanspaulka, Prague 6, four bedrooms, CZK 29.900.000,/X[XULRXVPDLVRQHWWHDSDUWPHQW VTP ZLWKWHUUDFHVDQGEDOFRQLHV WRWDORIVTP RQWKHWRSÁRRUVRIDQHZEXLOGLQJ IURPLQ+DQVSDXOND/DUJHOLYLQJURRPNLWFKHQJ\PVWXG\EHGURRPVEDWKURRPVZDONLQFORVHWVSDUNLQJVSDFHLQ WKHJDUDJHFHOODUDODUP6HOHFWLRQRISUHPLXPPDWHULDOV([FHSWLRQDODSDUWPHQWIRUGHPDQGLQJFOLHQWV

www.happyhouserentals.com

Kdykoliv jste u nás vítáni!

WE OFFER THE BEST PROPERTY MANAGEMENT IN PRAGUE. CHECK IT OUT! 100

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


14 years of experience and around 1000 currently listed properties

Happy House Rentals, Ltd. -XQJPDQQRYD 110 00 Prague 1 7HO *60 LQIR#KDSS\KRXVHUHQWDOVFRP

352'(-0\VOtNRYD1RYp0Ä&#x161;VWR3UDKD&=. ([NOX]LYQtE\WP2VHQDFKi]tYHSDWĹ?HVHFHVQtKRGRPXVYĂŤWDKHP'RPLQDQWRXE\WXMHSURVWRUQĂŤREĂŤYDFtSRNRMVH]GREHQĂŤPLVWURS\/RĂŚQLFHDNXFK\Ĺ MVRXRULHQWRYiQ\GRGYRUD'ŢPMHSRĂżiVWHĂżQpUHNRQVWUXNFLMVRX]DFKRYiQ\GRERYpSUYN\&HQD MHXYHGHQDEH]QiE\WNXDOHVWDURĂŚLWQĂŤQiE\WHNMHWDNpPRĂŚQpRGNRXSLW

6$/(0\VOtNRYDVWUHHW1RYp0Ä&#x161;VWR3UDJXHRQHEHGURRP&=. ([FOXVLYHRQHEHGURRPDSDUWPHQWVTPVLWXDWHGRQWKHQGĂ RRURIDQ$UW1RXYHDXEXLOGLQJZLWKDQHOHYDWRU7KHGRPLQDQW feature of the apartment is a spacious living room with ornate ceilings. The bedrooms and kitchen are oriented to the courtyard. The house underwent a partial reconstruction, historical features were preserved. Price does not include furniture, but it is possible to have it included in the purchase.

www.happyhouserentals.com

<RXDUHZHOFRPHWRVWRSE\DQ\WLPH

SALES | LONG TERM | MIDTERM | SHORT TERM RENTALS | OFFICES | FACILITY MANAGEMENT 352'(-,6$/(6,Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x2026;ƺƜƝÇ&#x2030;Ç&#x2C6;Ç&#x2013;.9Ă˝7(1,0$<,Ç&#x192;ĆśÇ&#x20AC;

101


LɍArgentina Podzim–Zima 2012/13 www.fggroup.cz


Realitní makléř: Šárka Šamanová Kontakt: +420 777 724 034 E-mail: sarka.samanova@century21.cz

Z›ƒ½®ãù

(;./8=,91Ì52',11ê'š035$+$9ê&+2'01,&+29,&( (;&/86,9()$0,/<+286(35$*8(($6701,&+29,&( 2MHGLQĚOiYLODRFHONRYpXæLWQpSORäHP2MHVLWXRYiQDQDÿOHQLWpPSR]HPNXYNOLGQpÿiVWL0QLFKRYLF9HOPLGREUpGLVSR]LÿQtŐHäHQtSRWĚätQiURÿQpKRNOLHQWD9SŐt]HPtVH QDFKi]tSURVWRUQiUHSUH]HQWDWLYQtYVWXSQtKDODVQiGKHUQëPVFKRGLäWĚPRGNXGVHYVWXSXMHGiOHGRREëYDFtKRSRNRMHVNUiVQëPNUEHPMtGHOQ\VNXFK\QtDSRNRMHSURKRVW\ 9SDWŐHMVRXSDNGYĚORæQLFHDSUDFRYQD9VXWHUpQXMHNGLVSR]LFLYQLWŐQtED]pQRGNXGVHYFKi]tQDSHÿOLYĚXGUæRYDQRX]DKUDGXRUR]OR]HP2VDXWRPDWLFNëP]DYODæRYiQtP6DPR]ŐHMPRVWtMHJDUiæSURGYDYR]\VHOHNWULFN\RYOiGDQëPLYUDW\9ëKRGRXWpWRORNDOLW\MHYëERUQiGRSUDYQtGRVWXSQRVWDXWHPSR'LYODNHPFFDPLQXWRG3UDK\'RNRQFHŐtMQDVQtæHQiFHQD This distinctive villa with a total usable area of 475 m² is situated on a sloping plot in the peaceful area of Mnichovice. The very good layout will satisfy the most demanding FOLHQWV7KHJURXQGÁRRUFRPSULVHVDVSDFLRXVLPSUHVVLYHHQWUDQFHKDOOIURPZKLFK\RXHQWHUWKHOLYLQJURRPZLWKDZRQGHUIXOÀUHSODFH7KHUHLVDOVRDJXHVWURRPGLQLQJURRP DQGNLWFKHQDQGDEHDXWLIXOVWDLUFDVH7KHVWÁRRUFRQVLVWVRIWZREHGURRPVDQGDVWXG\7KHLQGRRUVZLPPLQJSRROLVLQWKHEDVHPHQWIURPZKLFK\RXH[LWWRWKHZHOONHSW PñJDUGHQZLWKDXWRPDWLFLUULJDWLRQV\VWHP7KHGRXEOHJDUDJHKDVDUHPRWHFRQWUROGRRU7KHDGYDQWDJHVRIWKLVORFDWLRQDUHH[FHOOHQWWUDYHOOLQNVE\URDGRQWKH'DQG DSSUR[LPDWHO\PLQXWHVE\WUDLQWR3UDJXH7KHSULFHKDVEHHQUHGXFHGXQWLOWKHHQGRI2FWREHU ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹȇǵǽDZǸDZǵǹȇǵǰǺǸǛǼǬǯǬǮǺǽǾǺǶ0QLFKRYLFH ǟǹǴǶǬǷȈǹǬȋ ǮǴǷǷǬ ǽ ǺǭȅDZǵ ǻǷǺȅǬǰȈȊ Ǹ2 ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬ ǹǬ ǼDZǷȈDZȀǹǺǸ ǿȃǬǽǾǶDZ dzDZǸǷǴ Ǯ ǾǴȁǺǵ ȃǬǽǾǴ ǘǹǴȁǺǮǴȂ ǚȃDZǹȈ ȁǺǼǺȄDZDZ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴDZ Ǵ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬ ǻǺǼǬǰǿȊǾǴǽǬǸȇȁǮdzȇǽǶǬǾDZǷȈǹȇȁǶǷǴDZǹǾǺǮǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵǼǺǽǶǺȄǹȇǵǮDZǽǾǴǭȊǷȈǽǻǬǼǬǰǹǺǵǷDZǽǾǹǴȂDZǵǴdzǶǺǾǺǼǺǯǺǮȁǺǰǮDZǰDZǾǮǯǺǽǾǴǹǿȊ ǽǶǼǬǽǴǮȇǸǶǬǸǴǹǺǸǽǾǺǷǺǮǿȊǽǶǿȁǹDZǵǴǶǺǸǹǬǾȇǰǷȋǯǺǽǾDZǵǙǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰȋǾǽȋǰǮDZǽǻǬǷȈǹǴǴǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǙǬȂǺǶǺǷȈǹǺǸȉǾǬDzDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǶǼȇǾȇǵ ǭǬǽǽDZǵǹǺǾǶǿǰǬǮDZǰDZǾǮȁǺǰǮǿȁǺDzDZǹǹȇǵǽǬǰǼǬdzǸDZǼǺǸǸ2ǽǬǮǾǺǸǬǾǴȃDZǽǶǺǵǽǴǽǾDZǸǺǵǿǮǷǬDzǹDZǹǴȋǝǬǸǺǽǺǭǺǵǼǬdzǿǸDZDZǾǽȋȃǾǺDZǽǾȈǯǬǼǬDzǹǬǰǮDZǸǬȄǴǹȇ ǽȉǷDZǶǾǼǴȃDZǽǶǴǸǴǮǺǼǺǾǬǸǴǛǼDZǴǸǿȅDZǽǾǮǺǸȉǾǺǯǺǼǬǵǺǹǬȋǮǷȋDZǾǽȋDZǯǺǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴDZǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬȊȅDZDZǻǼDZǮǺǽȁǺǰǹǺDZǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZǹǬǸǬȄǴǹDZǻǺ ǸǬǯǴǽǾǼǬǷǴ'ǴǷǴǹǬǻǺDZdzǰDZǺǶǺǷǺǸǴǹǿǾDZdzǰȇǰǺǛǼǬǯǴǐǺǶǺǹȂǬǺǶǾȋǭǼȋ²ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈǻǼǺǰǬDZǾǽȋǻǺǽǹǴDzDZǹǹǺǵȂDZǹDZ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ .ÿ / 19 500 000 CZK Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬ www.century21.cz

CENTURY 21 AZ Reality, Na Dolinách , Praha 4 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

103


Realitní makléř: Jana Bayerová Kontakt: +420 608 338 697 E-mail: jana.bayerova@century21.cz

$7<3,&.É129267$9%$..89(/.ê&+3ŏÌ/(3 81868$/1(:..+286(1($59(/.e3ŏÌ/(3< -HGLQHÿQiQDEtGNDOX[XVQtYLO\VYROQëPYëKOHGHPGRSŐtURG\Y1RXWRQLFtFKX9HONëFK3ŐtOHS'YRXJDUiæWHUDVDYSDWŐHGRPXSR]HPHNP2PRæQRVW]DORæHQt]DKUDG\ GOHYODVWQtFKSŐHGVWDY'LVSR]LÿQtŐHäHQtGRPXNNY13YHONëRE\WQëSURVWRUYÿNXFK\QĚMtGHOQ\DREëYDFtKRSRNRMHVYROQëPYVWXSHPQD]DKUDGXSUDFRYQDVDPRVWDWQp :&QDFKRGEĚDNRXSHOQDVHVSUFKRYëPNRXWHPSUiGHOQDVHYVWXSHPGR]DGQtÿiVWL]DKUDG\DWHFKQLFNiPtVWQRVWVNRWOHP9H13ORæQLFHYÿäDWQtKRSURVWRUXSURVWRUQi WHUDVDYHONiNRXSHOQDVHVSUFKRYëPNRXWHPDYDQRXDVDPRVWDWQëP:&.YDOLWQĚSURYHGHQiVWDYEDYÿ]DMtPDYëFKGHWDLOŢ SŐtSUDYDQDSURMHNÿQtSOiWQRNUEY]GXäQpŐHäHQt LQWHULpUX 2EÿDQVNiY\EDYHQRVWYH9HONëFK3ŐtOHSHFKäNRODäNRONDQiNXSQtVWŐHGLVNRDWG9ODVWQtGRSUDYRXGR3UDK\FFDPLQ9LODQDEt]tGRVWDWHNVRXNURPtDDEVROXWQtNOLG )RU6DOH$XQLTXHOX[XU\YLOODLQ1RXWRQLFHQHDU9HONp3ŐtOHS\ZLWKSDQRUDPLFYLHZVRIWKHFRXQWU\VLGH'RXEOHJDUDJHVWÁRRUWHUUDFHPñSORWWKHSRVVLELOLW\RIODQGVFDSLQJWKH JDUGHQDFFRUGLQJWRRQH·VRZQLGHDV/D\RXWRIWKHKRXVHURRPVNLWFKHQQRRN*URXQGÁRRU²VSDFLRXVRSHQSODQOLYLQJURRPLQFOXGHVNLWFKHQDQGGLQLQJDUHDZLWKH[LWWRWKHJDUGHQ VWXG\VHSDUDWHWRLOHWRIIWKHHQWUDQFHKDOODQGDEDWKURRPZLWKVKRZHUFRUQHUODXQGU\ZLWKH[LWWRWKHUHDUSDUWRIWKHJDUGHQDQGDWHFKQLFDOURRPZLWKDERLOHUVWÁRRU²EHGURRPV including a dressing room, spacious terrace, large bathroom with shower corner and bathtub, with separate toilet. The well-designed building includes interesting features (preparation for DSURMHFWLRQVFUHHQÀUHSODFHDLU\LQWHULRUGHVLJQ $OOFLYLFDPHQLWLHVLQ9HONp3ŐtOHS\ VFKRRONLQGHUJDUWHQVPDOOVKRSSLQJFHQWUHHWF $SSUR[LPDWHO\PLQXWHVWR3UDJXHE\URDG7KH villa provides adequate privacy and absolute tranquillity. ǙDZǽǾǬǹǰǬǼǾǹǬȋǹǺǮǺǽǾǼǺǵǶǬǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǶǶǼȋǰǺǸǽ9HONp3ŐtOHS\ ǟǹǴǶǬǷȈǹǺDZǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǼǺǽǶǺȄǹǺǵǮǴǷǷȇǽǻǬǹǺǼǬǸǹȇǸǮǴǰǺǸǹǬǻǼǴǼǺǰǿǮ1RXWRQLFHǼȋǰǺǸǽǹǬǽDZǷDZǹǹȇǸǻǿǹǶǾǺǸ9HONp3ŐtOHS\ǐǮǺǵǹǺǵǯǬǼǬDzǾDZǼǼǬǽǬǹǬǸȉǾǬDzDZǰǺǸǬ ǿȃǬǽǾǺǶǸ2ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǷǬǹǰȄǬȀǾǹǺǯǺǻǼǺDZǶǾǬǽǬǰǬǮǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǴǴǽǺǽǮǺǴǸǴǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǴȋǸǴǴǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸǮǶǿǽǺǸǛǷǬǹǴǼǺǮǶǬǶǶǹǬǸȉǾǬDzDZ²ǭǺǷȈȄǺDZDzǴǷǺDZ ǻǺǸDZȅDZǹǴDZǽdzǺǹǺǵǶǿȁǹǴǽǾǺǷǺǮǺǵǴǯǺǽǾǴǹǺǵǴdzǶǺǾǺǼǺǵǸǺDzǹǺǽǮǺǭǺǰǹǺǻǺǻǬǽǾȈǮǽǬǰǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǺǾǰDZǷȈǹȇǵǾǿǬǷDZǾǮǶǺǼǴǰǺǼDZǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵ ǻǼǬȃDZȃǹǬȋǽǮȇȁǺǰǺǸǮdzǬǰǹȊȊȃǬǽǾȈǽǬǰǬǴǻǺǰǽǺǭǹǺDZǻǺǸDZȅDZǹǴDZǽǹǬǯǼDZǮǬǾDZǷȈǹȇǸǶǺǾǷǺǸǙǬȉǾǬDzDZǽǻǬǷȈǹǴǮǶǷȊȃǬȋǯǬǼǰDZǼǺǭǹȇDZǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǾDZǼǼǬǽǬǭǺǷȈȄǬȋǮǬǹǹǬȋ ǶǺǸǹǬǾǬǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǴǮǬǹǹǺǵǴǺǾǰDZǷȈǹȇǸǾǿǬǷDZǾǺǸǐǬǹǹǬȋǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈȋǮǷȋDZǾǽȋǹǺǮǺǽǾǼǺǵǶǺǵǽǺǽǾǼǺǴǾDZǷȈǹȇǸǴǼǬǭǺǾǬǸǴǻǼǺǮDZǰDZǹǹȇǸǴǻǺǽǬǸȇǸǮȇǽǺǶǴǸ ǽǾǬǹǰǬǼǾǬǸǮǶǷȊȃǬȋǴǹǾDZǼDZǽǹȇDZǰDZǾǬǷǴ ǮǽDZǻǺǰǯǺǾǺǮǷDZǹǺǰǷȋǿǽǾǬǹǺǮǶǴǻǼǺDZǶȂǴǺǹǹǺǯǺȉǶǼǬǹǬǶǬǸǴǹǷDZǯǶǴǵǮǺdzǰǿȄǹȇǵǰǴdzǬǵǹǴǹǾDZǼȈDZǼǬǻǺǷǹȇǵ ǎǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZ ǍǺǷȈȄǴDZǛǼǴǷDZǻȇǼǬdzǮǴǾǬȋǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬ ȄǶǺǷǬǰDZǾǽǶǴǵǽǬǰǾǺǼǯǺǮȇǵȂDZǹǾǼǴǾǰ ǐǺǛǼǬǯǴǸǺDzǹǺǰǺǭǼǬǾȈǽȋǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸǾǼǬǹǽǻǺǼǾǺǸǻǼǴǸDZǼǹǺdzǬǸǴǹǿǾǎǴǷǷǬ ǺǾǷǴȃǬDZǾǽȋǰǺǽǾǬǾǺȃǹǺǵǶǺǹȀǴǰDZǹȂǴǬǷȈǹǺǽǾȈȊȉǾǺȁǺǼǺȄDZDZǴǽǻǺǶǺǵǹǺDZǸDZǽǾǺǰǷȋǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬLQIRUPDFHYNDQFHOiŐLIURPWKH5HDO(VWDWH$JHQF\ǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǮǬǯDZǹǾǽǾǮDZ Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady 104

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Josef Navara Kontakt: +420 725 293 614 E-mail: josef.navara@century21.cz

›ÝãZ›ƒ½®ãù

32/29,1$'92-'208..0235$+$/,3$1< +$/)2)6(0,'(7$&+('..+286(0ñ35$*8(/,3$1< ([NOX]LYQĚVLGRYROXMHPHQDEtGQRXWNSURGHMLSRORYLQXGYRMGRPXNN3UDKD/LSDQ\1RYRVWDYED]URNXXPtVWĚQiYHYHOLFHNOLGQpORNDOLWĚQiNXSQtFHQWUXP YþHVWOLFtFKMHY]GiOHQRNP9SŐt]HPtVHQDFKi]tSŐtVWXSRYiKDODVH]DEXGRYDQëPäDWQtNHPWHFKQLFNiPtVWQRVWV:&DSŐtVWXSHPGR]DKUDG\'iOHMH]GHPtVWQRVW SUR ~ORæQë SURVWRU 9ĚWäLQD SŐt]HPt MH RWHYŐHQë NRQFHSW REëYDFtKR MtGHOQtKR D NXFK\ŁVNpKR SURVWRUX .XFK\ŁVNi OLQND MH SOQĚ Y\EDYHQD VSRWŐHELÿL D æXORYRX SUDFRYQt GHVNRX9SDWŐHMVRXWŐLORæQLFH]QLFKæMHGQDMHY\XætYiQDMDNRSUDFRYQD6RXÿiVWtSUYQtORæQLFHMHNRXSHOQD:&DäDWQD9GRPĚMHSRGODKRYpWRSHQtDEH]SHÿQRVWtIUDQFRX]VNiRNQDVHæDOX]LHPL*DUiæMHY\WiSĚQi'ŢPMHHOHNWURQLFN\]DEH]SHÿHQYSHUIHNWQtPVWDYXDSŐLSUDYHQLKQHGNQDVWĚKRYiQt1iE\WHNMHYROLWHOQRXVRXÿiVWtSURGHMH :HDUHWKHVROHDJHQWVIRUWKHKDOIRIDVHPLGHWDFKHGNNKRXVHLQ3UDJXH/LSDQ\1HZO\EXLOWLQVLWXDWHGLQDYHU\SHDFHIXOORFDWLRQZLWKþHVWOLFHVKRSSLQJFHQWUHNP DZD\7KHJURXQGÁRRUFRQVLVWVRIDQHQWUDQFHKDOOZLWKEXLOWLQFXSERDUGWHFKQLFDOURRPZLWKDWRLOHWDQGH[LWWRWKHJDUGHQ7KHUHLVDOVRDVWRUHURRP0RVWRIWKHJURXQGÁRRUFRPSULVHVDQRSHQSODQOLYLQJURRPFXPGLQLQJURRPDQGNLWFKHQ7KHNLWFKHQXQLWLVIXOO\HTXLSSHGZLWKDSSOLDQFHVDQGDJUDQLWHZRUNWRS7KHVWÁRRUFRPSULVHVWKUHHEHGURRPVRQHRI WKHPVHUYLQJDVDVWXG\7KHPDVWHUEHGURRPKDVDQHQVXLWHEDWKURRPWRLOHWDQGGUHVVLQJURRP7KHZKROHKRXVHKDVDQXQGHUÁRRUKHDWLQJDQGVHFXULW\)UHQFKGRRUVZLWKYHQHWLDQ blinds. The garage is heated. The house is electronically secured, in perfect condition and ready for new residents to move in. There is an option to purchase the furniture. ǛǺǷǺǮǴǹǬǰǮǺǵǹǺǯǺǰǺǸǶǶǸ2ǛǼǬǯǬ/LSDQ\ ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺDZǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǻǺǶǿǻǶǴǻǺǷǺǮǴǹȇǰǮǺǵǹǺǯǺǰǺǸǬǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǶǶǛǼǬǯǬ/LSDQ\ǙǺǮǺǽǾǼǺǵǶǬ ǯǺǰǻǺǽǾǼǺǵǶǴ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǮǽǻǺǶǺǵǹǺǸ ǴǾǴȁǺǸǼǬǵǺǹDZǾǺǼǯǺǮȇǵȂDZǹǾǼǮþHVWOLFHǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮǶǸǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮȁǺǰǹǺǵȁǺǷǷǽǺǮǽǾǼǺDZǹǹȇǸǯǬǼǰDZǼǺǭǺǸǻǺǰǽǺǭǹǺDZǻǺǸDZȅDZǹǴDZ ǽǾǿǬǷDZǾǺǸǴǮȇȁǺǰǺǸǮǽǬǰǖǼǺǸDZǾǺǯǺǾǿǾDzDZDZǽǾȈǻǺǸDZȅDZǹǴDZǰǷȋȁǼǬǹDZǹǴȋǮDZȅDZǵǍǺǷȈȄǴǹǽǾǮǺǻDZǼǮǺǯǺȉǾǬDzǬdzǬǹǴǸǬDZǾǺǾǶǼȇǾǺDZǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺǯǺǽǾǴǹǺǵ ǽǾǺǷǺǮǺǵǴǶǿȁǹǴǖǿȁǹȋǽǯǼǬǹǴǾǹǺǵǽǾǺǷDZȄǹǴȂDZǵǻǺǷǹǺǽǾȈȊǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǬǾDZȁǹǴǶǺǵǙǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰȋǾǽȋǾǼǴǽǻǬǷȈǹǴǺǰǹǬǴdzǶǺǾǺǼȇȁǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾǽȋ Ǯ ǶǬȃDZǽǾǮDZ ǼǬǭǺȃDZǯǺ ǶǬǭǴǹDZǾǬ ǣǬǽǾȈȊ ǻDZǼǮǺǵ ǽǻǬǷȈǹǴ ȋǮǷȋȊǾǽȋ ǮǬǹǹǬȋ ǶǺǸǹǬǾǬ ǾǿǬǷDZǾ Ǵ ǯǬǼǰDZǼǺǭ ǎ ǰǺǸDZ ǻǺǷȇ ǽ ǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸ Ǵ ȀǼǬǹȂǿdzǽǶǴDZ ǺǶǹǬ ǽdzǬȅǴǾǹȇǸǴDzǬǷȊdzǴǏǬǼǬDzǺǾǬǻǷǴǮǬDZǾǽȋǐǺǸǺǭDZǽǻDZȃDZǹȉǷDZǶǾǼǺǹǹǺǵǽǴǽǾDZǸǺǵǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮǺǾǷǴȃǹǺǸǽǺǽǾǺȋǹǴǴǴǻǼǴǯǺǾǺǮǷDZǹǰǷȋǻDZǼDZDZdzǰǬ ǹǺǮǺǯǺǮǷǬǰDZǷȈȂǬǛǺǶǿǻǶǬǸDZǭDZǷǴǹǬȁǺǰȋȅDZǵǽȋǮǰǺǸDZǻǺDzDZǷǬǹǴȊ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ.ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Best Reality, Kubánské náměstí 1321/18, Praha 1 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

105


Realitní makléř: Tereza Tomsová Kontakt: +420 725 293 073 E-mail: tereza.tomsova@century21.cz

02'(51Ì%<7..%0235$+$58%(ã.$

/02'(510ñ)/$7..%$/&21<35$*8(58%(ã.$

1DEt]tPHPRGHUQtE\WNN%YRVREQtPYODVWQLFWYtYRE\WQpPFHONXQRYRVWDYE\5XEHäNDQD3UD]H9\VRÿDQ\XOLFH3DŐtNRYD%\WRYiMHGQRWNDRSORäHP2P2 balkon se QDFKi]tY13QRYRVWDYE\VKRGLQRYRXUHFHSFtDYëWDKHP%\WMHÿiVWHÿQĚ]DŐt]HQQRYëPDPRGHUQtPQiE\WNHPLYHäNHUëPLVSRWŐHELÿL.XFK\ŁVNiOLQNDVPUDPRURYRXGHVNRXP\ÿND WURXEDVHVNORNHUDPLFNRXGHVNRXGLJHVWRŐOHGQLFHPUD]iNYHVWDYĚQiVNŐtŁDERWQtNVYĚäiNHPYSŐHGVtQL9NRXSHOQĚYDQDXP\YDGORæHEŐtNRYëUDGLiWRUSUDÿND:&VDPRVWDWQp 3RGODK\GŐHYĚQpSDUNHW\9ëKOHG]E\WXDEDONRQXGRNOLGQëFKYQLWUREORNŢVRULHQWDFtQDVHYHUDMLKNUiVQëYëKOHG1HXVWiOiSUiFH]DKUDGQtNŢQD]NUiäORYiQtRNROQt]HOHQĚ9ëERUQi GRSUDYQtGRVWXSQRVWMHQPHWUŢQDPHWURD0+'9\VRÿDQVNi$WUDNWLYQtORNDOLWDSURE\GOHQtVYHäNHURXREÿDQVNRXY\EDYHQRVWt9EOt]NRVWL2&)pQL[SŐtURGQtSDUN3RGYLQtDF\NORVWH]N\ :HRIIHUWKLVPRGHUQNN%ÁDWLQSULYDWHRZQHUVKLSLQWKHQHZ5XEHäNDUHVLGHQWLDOEXLOGLQJLQ3DŐtNRYD6WUHHW3UDJXH²9\VRÿDQ\7KHÁDWPñLQVL]HZLWKDPñEDOFRQ\ LVORFDWHGRQWKHWKÁRRURIWKHQHZEXLOGLQJZLWKDOLIWDQGKRXU5HFHSWLRQ7KHÁDWLVSDUWLDOO\IXUQLVKHGZLWKQHZPRGHUQIXUQLWXUHDQGHTXLSSHGZLWKDOODSSOLDQFHV7KHNLWFKHQ unit has a marble worktop (dishwasher, oven with glass ceramic stove top, hood, fridge, freezer). The entrance hall contains a built-in wardrobe, shoe rack and coat rack. The bathroom FRPSULVHVDEDWKWXEZDVKEDVLQODGGHUUDGLDWRUZDVKLQJPDFKLQHDQGVHSDUDWHWRLOHW:RRGHQSDUTXHWÁRRULQJ%HDXWLIXOQRUWKDQGVRXWKIDFLQJYLHZVIURPWKHÁDWDQGEDOFRQ\RYHU TXLHWFRXUW\DUGV*DUGHQHUVDUHSHUPDQHQWO\HPSOR\HGLQEHDXWLI\LQJWKHVXUURXQGLQJJUHHQHU\([FHOOHQWWUDYHOOLQNVRQO\PHWUHVIURPWKH0HWURVWDWLRQDQG9\VRÿDQVNiSXEOLF WUDQVSRUWWHUPLQXV$WWUDFWLYHUHVLGHQWLDOORFDWLRQZLWKDOOFLYLFDPHQLWLHV,QWKHLPPHGLDWHYLFLQLW\DUHWKH)pQL[VKRSSLQJFHQWUHWKH3RGYLQtQDWXUDOSDUNDQGF\FOLQJURXWHV ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǽǺǮǼDZǸDZǹǹǿȊǶǮǬǼǾǴǼǿǶǶǭǬǷǶǺǹǮȃǬǽǾǹǺǵǽǺǭǽǾǮDZǹǹǺǽǾǴǮDzǴǷǺǸǶǺǻǷDZǶǽDZǹǺǮǺǽǾǼǺDZǶ©ǜǿǭDZȄǶǬªǮǼǬǵǺǹDZǛǼǬǯǬ9\VRÿDQ\ǿǷ3DŐtNRYDǖǮǬǼǾǴǼǬ ǻǷǺȅǬǰȈȊǸǸǭǬǷǶǺǹǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǹǬȉǾǬDzDZǮǹǺǮǺǸdzǰǬǹǴǴǽȃǬǽǺǮǺǵǼDZȂDZǻȄǹǴǷǴȀǾǺǸǖǮǬǼǾǴǼǬȃǬǽǾǴȃǹǺǸDZǭǷǴǼǺǮǬǹǬǹǺǮǺǵǴǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵǸDZǭDZǷȈȊ ǴǻǺǷǹǺǽǾȈȊǺǽǹǬȅDZǹǬǭȇǾǺǮǺǵǾDZȁǹǴǶǺǵǖǿȁǺǹǹȇǵǯǬǼǹǴǾǿǼǽǸǼǬǸǺǼǹǺǵǽǾǺǷDZȄǹǴȂDZǵ ǻǺǽǿǰǺǸǺDZȃǹǬȋǸǬȄǴǹǬǻǷǴǾǬǽǶDZǼǬǸǴȃDZǽǶǺǵǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾȈȊǮȇǾȋDzǶǬȁǺǷǺǰǴǷȈǹǴǶ ǸǺǼǺdzǴǷȈǹǴǶ ǮǽǾǼǺDZǹǹȇǵȄǶǬȀǮDZȄǬǷǶǬǻǺǷǶǬǰǷȋǺǭǿǮǴǮǻǼǴȁǺDzDZǵǎǮǬǹǹǺǵǶǺǸǹǬǾDZDZǽǾȈǮǬǹǹǬǿǸȇǮǬǷȈǹǴǶǺǾǺǻǴǾDZǷȈǹȇǵǼǬǰǴǬǾǺǼǽǾǴǼǬǷȈǹǬȋǸǬȄǴǹǬǾǿǬǷDZǾ ²ǺǾǰDZǷȈǹǺǛǺǷǰDZǼDZǮȋǹǹȇǵǻǬǼǶDZǾǍǬǷǶǺǹǴǺǶǹǬǶǮǬǼǾǴǼȇǮȇȁǺǰȋǾǮǾǴȁǴDZǰǮǺǼȇǽǺǼǴDZǹǾǬȂǴDZǵǹǬǽDZǮDZǼǴȊǯǴdzǶǮǬǼǾǴǼȇǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋǶǼǬǽǴǮȇǵǮǴǰǛǼǺȀDZǽǽǴǺǹǬǷȈǹȇDZ ǽǻDZȂǴǬǷǴǽǾȇǻǺǺdzDZǷDZǹDZǹǴȊǼDZǯǿǷȋǼǹǺdzǬǹǴǸǬȊǾǽȋǰDZǶǺǼǴǼǺǮǬǹǴDZǸǴǺdzDZǷDZǹDZǹǴDZǸǺǶǼǿDzǬȊȅDZǵǸDZǽǾǹǺǽǾǴǚǾǷǴȃǹǺDZǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZǮǽDZǯǺǸDZǾǼǺǮǰǺǸDZǾǼǺ ǴǺǽǾǬǹǺǮǶǴǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹǺǯǺǾǼǬǹǽǻǺǼǾǬ9\VRÿDQVNiǎȇǯǺǰǹǺDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴDZǰǷȋǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǽǺǮǽDZǸǴǿǰǺǭǽǾǮǬǸǴǴǼǬdzǮǴǾǺǵǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǺǵǜȋǰǺǸǹǬȁǺǰǴǾǽȋǞǺǼǯǺǮȇǵ ǢDZǹǾǼ©)pQL[ªǻǬǼǶ3RGYLQtǴǮDZǷǺǽǴǻDZǰǹȇDZǰǺǼǺDzǶǴ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ.ÿCZK Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬ www.century21.cz

CENTURY 21 Aba Reality, Paříkova 910/9, Praha 9 - Vysočany 106

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Martin Plaček Kontakt: +420 725 293 647 E-mail: martin.placek@century21.cz

‘ã®ÊÄ

%<7..026%$/.21(0029129267$9%ę1$35$=( /..02)/$7:,7+0ñ%$/&21<,1$1(:%8,/',1*2)1,1()/$781,76,135$*8( %\WNNP2 s balkonem 9 m2YQRYRVWDYEĚQD3UD]H9HOHVODYtQVE\WRYëPLMHGQRWNDPL9KRGQpSURW\NWHŐtSUHIHUXMtDRFHQtNYDOLWQtPDWHULiO\DSUYN\%\WPi NRXSHOQ\VHVSHFLiOQtSRUFHOiQRYRXGODæERXDSRGODKRYëPWRSHQtPGHVLJQRYRXVDQLWiUQtWHFKQLNRXREORæHQpWUDYHUWLQHPRYHOLNRVWL[FP-HGQDNRXSHOQDVK\GURPDViæQtPVSUFKRYëPNRXWHPVSROHÿQĚV:&GUXKiVYDQRXGUXKp:&VDPRVWDWQĚ3RGODKDYSRNRMtFKEDPEXVRYiPPVLOQi2NQDKOLQtNDGXERYpGŐHYR9VWXSQt GYHŐHEH]SHÿQRVWQtDSURWLSRæiUQt9FHQĚVNOHSQtNRMHP20RæQRVWSŐLNRXSHQtJDUiæRYpKRVWiQtYGRPĚ]D.ÿ'ŢPYEOt]NRVWLWUDPYDMRYp]DVWiYN\DP RGGRPXVHEXGXMHVWDQLFHPHWUD$'YDNLORPHWU\RGGRPXRERUD+YĚ]GDãiUHFNp~GROtDYRGQtQiGUæ'æEiQ NNP2ÁDWZLWKPñEDOFRQ\LQDQHZEXLOGLQJRIQLQHÁDWXQLWVLQ3UDJXH9HOHVODYtQ6XLWDEOHIRUWKRVHZKRSUHIHUDQGDSSUHFLDWHTXDOLW\PDWHULDOVDQGFRPSRQHQWV7KHÁDWKDVEDWKURRPVZLWKVSHFLDOSRUFHODLQÁRRUWLOHVDQGXQGHUÁRRUKHDWLQJGHVLJQHUVDQLWDU\À[WXUHVZLWK[FPWUDYHUWLQHZDOOWLOHV2QHEDWKURRP KDVDK\GURPDVVDJHVKRZHUFRUQHUDQGWRLOHWWKHVHFRQGEDWKURRPKDVDEDWKWXE7KHUHLVDQGVHSDUDWHWRLOHWPPWKLFNEDPERRÁRRULQJLQWKHURRPV:LQGRZV ²DOXPLQLXPDQGRDN6HFXULW\DQGDQWLÀUHHQWUDQFHGRRU7KHSULFHLQFOXGHVDPñFHOODU7KHUHLVWKHRSWLRQWRSXUFKDVHDSDUNLQJED\LQWKHEXLOGLQJIRU&=. 7KHEXLOGLQJLVQHDUDWUDPVWRSDQGD/LQH$0HWURVWDWLRQLVEHLQJEXLOWPHWUHVDZD\7KHORFDWLRQLVNPIURP+YĚ]GD*DPH3UHVHUYHãiUND9DOOH\DQG'æEiQ'DP ǖǮǬǼǾǴǼǬǶǶǸ2ǽǭǬǷǶǺǹǺǸǸ2ǮǹǺǮǺǸǰǺǸDZǽǶǮǬǼǾǴǼǬǸǴǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǺǸǮǼǬǵǺǹDZǛǼǬǯǬ9HOHVODYtQǛǺǰȁǺǰǴǾǰǷȋǾDZȁǶǾǺǻǼDZǰǻǺȃǴǾǬDZǾǴȂDZǹǴǾ ǶǬȃDZǽǾǮǺ ǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮ Ǵ ǺǾǰDZǷǶǴ ǎ ǶǮǬǼǾǴǼDZ ǮǬǹǹȇDZ ǶǺǸǹǬǾȇ ǽǺ ǽǻDZȂǴǬǷȈǹǺǵ ȀǬǼȀǺǼǺǮǺǵ ǻǷǴǾǶǺǵ Ǵ ǹǬǻǺǷȈǹȇǸ ǺǾǺǻǷDZǹǴDZǸ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǺǵ ǽǬǹǾDZȁǹǴǶǺǵ ǺǭǷǺDzDZǹǹǺǵǾǼǬǮDZǼǾǴǹǺǸǼǬdzǸDZǼǺǸ[ǽǸǚǰǹǬǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǯǴǰǼǺǸǬǽǽǬDzǹǺǵǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǽǺǮǸDZȅDZǹǹǬȋǽǾǿǬǷDZǾǺǸǰǼǿǯǬȋǽǮǬǹǹǺǵǮǾǺǼǺǵ ǾǿǬǷDZǾǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǺǾǰDZǷȈǹǺǛǺǷȇǮǶǺǸǹǬǾǬȁǴdzǭǬǸǭǿǶǬǾǺǷȅǴǹǺǵǸǸǚǶǹǬǬǷȊǸǴǹǴǵǴǰǿǭǺǮǺDZǰDZǼDZǮǺǎȁǺǰǹȇDZǰǮDZǼǴ²ǻǼǺǾǴǮǺǻǺDzǬǼǹȇDZǴǭDZdzǺǻǬǽǹȇDZ ǎȂDZǹDZǸǻǺǰǮǬǷǘǺDzǹǺǶǿǻǴǾȈǯǬǼǬDzǹǿȊǽǾǺȋǹǶǿǮǰǺǸDZdzǬǶǼǺǹǐǺǸǹǬȁǺǰǴǾǽȋǹDZǰǬǷDZǶǺǺǾǾǼǬǸǮǬǵǹǺǵǺǽǾǬǹǺǮǶǴǴǮǸDZǾǼǬȁǺǾǰǺǸǬǽǾǼǺǴǾǽȋ ǽǾǬǹȂǴȋǸDZǾǼǺ$ǶǸǺǾǰǺǸǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋǻǬǼǶdzǬǻǺǮDZǰǹǴǶǓǮDZdzǰǬǤǬǼDzDZȂǶǬȋǰǺǷǴǹǬǴǮǺǰǺȁǼǬǹǴǷǴȅDZǐDzǭǬǹ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ.ÿCZK 

Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬ www.century21.cz

CENTURY 21 Action, Masarykovo nábřeží 2014/2, Praha 2 - Nové Město 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

107


Realitní makléř: Bc. Lucie Zakouřilová, DiS. Kontakt: +420 720 150 000

ě٦ù

E-mail: lucie.zakourilova@century21.cz

2%&+2'1Ì3526725<.3521É-0858=<1ę &$52/,1$&(17580 725(17%86,1(6635(0,6(658=<1ę &$52/,1$&(17580

1DEt]tPHNSURQiMPXVOXQQpREFKRGQtSURVWRU\Y3UD]H5X]\QLYKRGQpSUROX[XVQtSURGHMQXORJLVWLNXDSRG-HGQiVHRFHOpSŐt]HPtRFHONRYpSORäHP2YNOLPDWL]RYDQp QRYRVWDYEĚVYëWDKHP3ŐtÿN\MHPRæQpSŐL]SŢVRELWGOHSRWŐHEQiMHPQtND3DUNRYiQtMHYRSORFHQpPREMHNWXQHERYSRG]HPQtFKJDUiætFK YëäNDYMH]GXP SŐtPRYEXGRYĚ ]DSŐtSODWHN.ÿPĚVtF9\VRNRU\FKORVWQtLQWHUQHWDWHOHIRQQtOLQN\MVRX]DYHGHQ\=i]HPtMHSURNDæGpSDWUR]YOiäŘ9HOPLGREUiGRSUDYQtGRVWXSQRVWEXGRYDMHVLWXRYiQD PRG3UDæVNpKRRNUXKX&HQD]DPYÿHWQĚVOXæHE3URVWRU\MVRXSŐLSUDYHQ\NQDVWĚKRYiQt :HRIIHUIRUOHDVHWKHVHVXQQ\EXVLQHVVSUHPLVHVLQ3UDJXH5X]\QĚVXLWDEOHIRUDOX[XU\VWRUHORJLVWLFVRUVLPLODU7KHSUHPLVHVFRPSULVHWKHHQWLUHJURXQGÁRRUZLWKDWRWDODUHDRIPñLQ DQDLUFRQGLWLRQHGQHZEXLOGLQJZLWKDOLIW3DUWLWLRQVFDQEHDGMXVWHGDFFRUGLQJWRWKHOHVVHH·VQHHGV3DUNLQJLVLQDIHQFHGRIIDUHDRULQWKHEXLOGLQJLQWKHEDVHPHQWSDUNLQJJDUDJH KHLJKWRI JDWHPHWUHV DWDVXUFKDUJHRI&=.PRQWK+LJKVSHHG,QWHUQHWDQGWHOHSKRQHOLQHVDUHLQVWDOOHG6HSDUDWHIDFLOLWLHVIRUHDFKÁRRU9HU\JRRGWUDQVSRUWDFFHVVLELOLW\7KHEXLOGLQJLVVLWXDWHGPHWUHVIURPWKH3UDJXH&LUFXLW7KHSULFHSHUPñLQFOXGHVVHUYLFHV7KHSUHPLVHVDUHUHDG\IRURFFXSDWLRQ ǖǺǸǸDZǼȃDZǽǶǴDZǻǷǺȅǬǰǴǮǬǼDZǹǰǿ²ǼǬǵǺǹ5X]\QĚ &DUROLQD&HQWUXP

ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸ Ǯ ǬǼDZǹǰǿ ǶǺǸǸDZǼȃDZǽǶǴDZ ǻǷǺȅǬǰǴ Ǯ ǼǬǵǺǹDZ ǛǼǬǯǬ ǜǿdzȇǹDZ ǸDZǽǾǺ ǻǺǰȁǺǰǴǾ ǰǷȋ ǼǺǽǶǺȄǹǺǯǺ ǸǬǯǬdzǴǹǬ ǺȀǴǽǬ ǷǺǯǴǽǾǴǶǴ Ǵ Ǿǰ ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸȇDZ ǻǺǸDZȅDZǹǴȋ ǹǬȁǺǰȋǾǽȋ ǹǬ ǻDZǼǮǺǸ ȉǾǬDzDZ ǽ ǺǭȅDZǵ ǻǷǺȅǬǰȈȊ P2 Ǯ ǹǺǮǺǸ dzǰǬǹǴǴ ǽ ǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼǺǸ Ǵ ǷǴȀǾǺǸ ǛDZǼDZǯǺǼǺǰǶǴ ǸǺDzǹǺ ǿǽǾǬǹǺǮǴǾȈ Ǯ ǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǴǴ ǽ ǻǺDzDZǷǬǹǴȋǸǴ ǬǼDZǹǰǬǾǺǼǬ ǛǬǼǶǺǮǶǬ ² ǹǬ ǾDZǼǼǴǾǺǼǴǴ ǺǯǺǼǺDzDZǹǹǺǯǺ ǺǭȆDZǶǾǬ ǴǷǴ Ǯ ǻǺǰdzDZǸǹȇȁ ǯǬǼǬDzǬȁ ǮȇǽǺǾǬ ǮȆDZdzǰǬ Ǹ ǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺ Ǯ dzǰǬǹǴǴ dzǬ ǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹǿȊǻǷǬǾǿ  ǶǼǺǹ ǸDZǽȋȂ ǑǽǾȈ Ǯ ǹǬǷǴȃǴǴ ǮȇǽǺǶǺǽǶǺǼǺǽǾǹǺǵ ǴǹǾDZǼǹDZǾ Ǵ ǾDZǷDZȀǺǹǹȇDZ ǷǴǹǴǴ ǍǬdzǺǮȇDZ ǿǽǷǿǯǴ ǹǬ ǶǬDzǰǺǸ ȉǾǬDzDZ ǺǾǰDZǷȈǹǺ ǚȃDZǹȈ ȁǺǼǺȄǬȋ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǬȋ ǰǺǽǾǿǻǹǺǽǾȈ dzǰǬǹǴDZ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ Ǯ Ǹ ǺǾ ǛǼǬDzǽǶǺǵ ǶǺǷȈȂDZǮǺǵǸǬǯǴǽǾǼǬǷǴǢDZǹǬdzǬǸǮǶǷȊȃǬȋǿǽǷǿǯǴǛǺǸDZȅDZǹǴȋǯǺǾǺǮȇǶȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǴ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ.ÿP2 / 400 CZK/m2 Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43, Praha 2 - Vinohrady 108

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Jaroslav Nováček Kontakt: +420 720 150 000 E-mail: jaroslav.novacek@century21.cz

ě٦ù

129267$9%$..;7;*3²8/9(/.e.815$7,&.e1(:)/$7..;7;*3²9(/.e.815$7,&.e675((7 +OHGiWHOLPRGHUQtE\GOHQtYNUiVQpDNOLGQpORNDOLWĚSŐtPRXOHVDPiPHSURYiVVNYĚORXQDEtGNX'RYROXMHPHVLYiPQDEtGQRXWNUiVQëVOXQFHPSURVYtFHQëE\WRGLVSR]LFLNNDYHOLNRVWLP1HMHQPLORYQtFLYHQNRYQtKRSRVH]HQtXNiY\ÿLÿDMHRFHQtGYĚSURVWRUQpWHUDV\YiäRGSRÿLQHNVYëKOHGHP]QDG]HPQtKRSRGODætGRNOLGQpSŐtURG\SRGWUKQHQHXYĚŐLWHOQëYëKOHGQDSDVRXFtVH]YĚŐSŐtPR XGRPX%\WGLVSRQXMHSURVWRUQëPLSRNRMLVYëERUQRXRULHQWDFt2EëYDFtSRNRMMHRULHQWRYiQQDMLKRYëFKRGVYëKOHGHPQD.XQUDWLFNëOHVSDUNDGĚWVNpKŐLäWĚ/RæQLFHMVRXRULHQWRYiQ\QD]iSDGVPĚUHP NH.XQUDWLFNpPXOHVX1HMHQGiP\RKURPtSURVWRUQiNXFK\ŁVSUDNWLFN\ŐHäHQRXURKRYRXOLQNRXVH]DEXGRYDQëPLVSRWŐHELÿL VNORNHUDPLFNRXGHVNRXKRUNRY]GXäQRXWURXERXDP\ÿNRX DEDURYëPSXOWHP1DSRGODKiFKMHNYDOLWQtGODæEDDSORYRXFtSRGODK\9E\WĚMVRXGYĚNRXSHOQ\ MHGQDVHVSUFKRYëPNRXWHPVHYVWXSHP]MHGQp]ORæQLFGUXKiVYDQRX :&DSURVWRUQiNRPRUDSRVN\WXMtFtGRVWDWHN~ORæQpKRSURVWRUXYORæQLFtFKDQDFKRGEĚMVRXQDYtFYHVWDYĚQpVNŐtQĚ3RNXGE\YiPDQLWHQWRUR]PĚUQë~ORæQëSURVWRUYVDPRWQpPE\WĚQHVWDÿLOPiWHNGLVSR]LFLGYDVNOHS\9FHQĚMVRX]DKUQXWDGYĚJDUiæRYiVWiQtDGYDVNOHS\YVXWHUpQXGRPX%\WPŢæHWHÀQDQFRYDWK\SRWpÿQtP~YĚUHPNWHUëSURYiVUiGLMDNRERQXV]DŐtGtPH]GDUPD ,I\RXVHHNDPRGHUQGZHOOLQJLQDEHDXWLIXOSHDFHIXOORFDWLRQQH[WWRDIRUHVWZHKDYHWKHLGHDOFKRLFHIRU\RX:HRIIHU\RXWKLVZRQGHUIXOVXQOLWPñÁDWZLWKDOD\RXWRIURRPVNLWFKHQ QRRN7KHWZRVSDFLRXVWHUUDFHVZLOOEHDSSUHFLDWHGE\QRWRQO\RXWGRRUHQWKXVLDVWVIRUUHOD[LQJRYHUWHDRUFRIIHH<RXUUHOD[DWLRQZLWKDYLHZRIWKHSHDFHIXOODQGVFDSHIURPWKHWKÁRRUZLOOEH emphasized by the incredible scene of animals grazing right beside the building! The apartment has spacious rooms with excellent design. The living room faces south-east overlooking the KunUDWLFH)RUHVWSDUNDQGFKLOGUHQ·VSOD\JURXQG7KHEHGURRPVIDFHZHVWWRZDUGV.XQUDWLFH)RUHVW/DGLHVDVZHOODVRWKHUVZLOOEHFDSWLYDWHGE\WKHVSDFLRXVNLWFKHQZLWKSUDFWLFDOO\GHVLJQHGFRUQHUXQLWDQGEXLOWLQDSSOLDQFHV FHUDPLFVWRYHWRSFRQYHFWLRQRYHQGLVKZDVKHU DQGDEDU7KHUHDUHTXDOLW\WLOHVDQGÁRDWLQJÁRRUV7KHÁDWFRQWDLQVWZREDWKURRPV RQHZLWKDVKRZHUFRUQHU leading from one of the bedrooms, the second with a bathtub), two toilets and a spacious storeroom providing adequate space for storage, as well as built-in cupboards in the bedrooms and entrance hall. If you need more storage space, there are two cellars at your disposal. The price includes two parking bays and two cellars in the basement of the building! The purchase of the apartPHQWPD\EHÀQDQFHGE\DPRUWJDJHORDQZKLFKZHZLOOJODGO\DUUDQJHIRU\RXIRUIUHHDVDERQXV ǑǽǷǴǮȇǴȅDZǾDZǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺDZDzǴǷȈDZǮǶǼǬǽǴǮǺǸǴǾǴȁǺǸǸDZǽǾDZǼȋǰǺǸǽǷDZǽǺǸǾǺǿǹǬǽDZǽǾȈǺǾǷǴȃǹǺDZǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǘȇǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸǎǬǸǶǼǬǽǴǮǿȊǺǽǮDZȅDZǹǹǿȊǽǺǷǹȂDZǸǶǮǬǼǾǴǼǿǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴ ǶǶǼǬdzǸDZǼǺǸǸǗȊǭǴǾDZǷǴǻǺǽǴǰDZǾȈǹǬǺǾǶǼȇǾǺǸǮǺdzǰǿȁDZǽǶǺȀDZǴǷǴȃǬDZǸȋǮǹǺǺȂDZǹȋǾǰǮDZǻǼǺǽǾǺǼǹȇDZǾDZǼǼǬǽȇǹǬȉǾǬDzDZǽǶǺǾǺǼȇȁǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋǮǺǽȁǴǾǴǾDZǷȈǹȇǵǮǴǰǹǬǻǼǴǼǺǰǿ ǴǸǴǼǹȇȁDzǴǮǺǾǹȇȁǻǬǽǿȅǴȁǽȋǻǼȋǸǺǿǰǺǸǬǖǮǬǼǾǴǼǬǺǾǷǴȃǬDZǾǽȋǻǼǺǽǾǺǼǹȇǸǴǶǺǸǹǬǾǬǸǴǽǺǾǷǴȃǹǺǵǺǼǴDZǹǾǬȂǴDZǵǯǺǽǾǴǹǬȋǺǼǴDZǹǾǴǼǺǮǬǹǬǹǬȊǯǺǮǺǽǾǺǶǽǮǴǰǺǸǹǬǖǿǹǼǬǾǴȂǶǴǵǷDZǽ ǻǬǼǶǴǰDZǾǽǶǿȊǻǷǺȅǬǰǶǿǽǻǬǷȈǹǴǺǼǴDZǹǾǴǼǺǮǬǹȇǹǬdzǬǻǬǰǻǺǹǬǻǼǬǮǷDZǹǴȊǶǖǿǹǼǬǾǴȂǶǺǸǿǷDZǽǿǛǼǺǽǾǺǼǹǬȋǶǿȁǹȋǽǻǼǬǶǾǴȃǹȇǸǰǴdzǬǵǹǺǸǿǯǷǺǮǺǯǺǶǿȁǺǹǹǺǯǺǯǬǼǹǴǾǿǼǬǽǺǮǽDZǮǺdzǸǺDzǹǺǵ ǮǽǾǼǺDZǹǹǺǵǾDZȁǹǴǶǺǵ ǻǷǴǾǺǵǽǺǽǾDZǶǷǺǶDZǼǬǸǴȃDZǽǶǺǵǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾȈȊǰǿȁǺǮǶǺǵǻǺǽǿǰǺǸǺDZȃǹǺǵǸǬȄǴǹǺǵ ǬǾǬǶDzDZǭǬǼǹȇǸǻǿǷȈǾǺǸǻǺǹǼǬǮǴǾǽȋǹDZǾǺǷȈǶǺDzDZǹȅǴǹǬǸǙǬǻǺǷǬȁǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹǬȋ ǻǷǴǾǶǬǴǷǬǸǴǹǬǾǎǶǮǬǼǾǴǼDZǰǮDZǮǬǹǹȇȁǶǺǸǹǬǾȇ ǺǰǹǬǽǰǿȄDZǸǽǰǺǽǾǿǻǺǸǴdzǺǰǹǺǵǴdzǽǻǬǷDZǹǰǼǿǯǬȋǽǮǬǹǹǺǵ ǾǿǬǷDZǾǬǴǭǺǷȈȄǬȋǶǷǬǰǺǮǬȋǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬȊȅǬȋǸǹǺǯǺǸDZǽǾǬǰǷȋȁǼǬǹDZǹǴȋ ǶǼǺǸDZǾǺǯǺǮǽǻǬǷȈǹȋȁǴǮǻǼǴȁǺDzDZǵDZǽǾȈǮǽǾǼǺDZǹǹȇDZȄǶǬȀȇǙǺDZǽǷǴǎǬǸǹDZȁǮǬǾǴǾǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǰǷȋȁǼǬǹDZǹǴȋǮDZȅDZǵǮǶǮǬǼǾǴǼDZǾǺǴȁǿDzǾǺȃǹǺǺǭDZǽǻDZȃǬǾDZȅDZǰǮǬǻǺǰǮǬǷǬǎǽǾǺǴǸǺǽǾȈ ǮȁǺǰȋǾǰǮǬǯǬǼǬDzǹȇȁǸDZǽǾǬǴǰǮǬǻǺǰǮǬǷǬǹǬȂǺǶǺǷȈǹǺǸȉǾǬDzDZǰǺǸǬǛǺǶǿǻǶǬǶǮǬǼǾǴǼȇǸǺDzDZǾǭȇǾȈȀǴǹǬǹǽǴǼǺǮǬǹǬǽǻǺǸǺȅȈȊǴǻǺǾDZȃǹǺǯǺǶǼDZǰǴǾǬǶǺǾǺǼȇǵǹǬȄDZǬǯDZǹǾǽǾǮǺǻǺǸǺDzDZǾǻǺǷǿȃǴǾȈ ǻǺǰǯǺǾǺǮǶǬǮǽDZȁǹDZǺǭȁǺǰǴǸȇȁǰǺǶǿǸDZǹǾǺǮǭDZǽǻǷǬǾǹǺǮǶǬȃDZǽǾǮDZǭǺǹǿǽǬ 

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ.ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43, Praha 2 - Vinohrady 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

109


Realitní makléř: Romana Šumberová Kontakt: +420 281 866 806 E-mail: romana.sumberova@century21.cz

½…Ä

52',11ê'š0$0(5,&.ê67</*02ã(67$-29,&(./É129,&($0(5,&$167</()$0,/<+286(*0ñã(67$-29,&(./É129,&( ([NOX]LYQĚQDEt]tPHGŢP\VOQĚŐHäHQëURGLQQëGŢP]DŐt]HQëYDPHULFNpPVW\OX.UiVQëNRPSOHWQĚ]DŐt]HQëSURVWRUVYHäNHUëPNRPIRUWHP'YRXNŐtGOiOHGQLFHVYëUREQtNHPOHGX]iVXYN\WDNpQD9 86 HOHNWULFNiWURXEDYätŐLFPNUEVUR]YRG\WHSODGRPtVWQRVWtYSDWŐH.OHQXWpSUŢFKRG\RSWLFN\RGGĚOXMtYHONRU\VRXNXFK\Ł VDPRVWDWQRXMtGHOQXKDOXDSŐtMHPQëREëYDFtSRNRM1DFKi]tVH]GHORæQLFHVYODVWQtPLäDWQDPLSUDFRYQDSRVLORYQD[NRXSHOQDSUiGHOQDVSUDÿNRXDVXäLÿNRX ]DKUDGQtPtVWQRVWGYRMJDUiæ7HQWRGŢPPiVYpNRX]ORDSRVN\WQHYiPQHXYĚŐLWHOQĚNOLGQpE\GOHQtVSULYiWQtSŐtMH]GRYRXVLOQLFtKQHGYHGOH.OiQRYLFNpKROHVRSDUNX QHGDOHNRNRXSDOLäWĚDJROIRYpKRKŐLäWĚ9HONëPSR]LWLYHPWpWRORNDOLW\MHYëERUQiGRVWXSQRVWGRFHQWUD3UDK\SRGiOQLFL5D'DY]GiOHQRVWSRXKëFKPLQXWMt]G\ YR]HPRGQHMYĚWätKRREFKRGQĚVSROHÿHQVNpKRFHQWUDQD~]HPtþ5þHUQpKR0RVWXVPQRKDPRæQRVWPLQiNXSQtKRVSRUWRYQtKRLNXOWXUQtKRY\æLWt We are the sole agents for this ingeniously designed family home, designed in the American style. Beautiful, completely equipped space with every comfort. Two-door refrigerator with LFHPDNHUDGGLWLRQDOVRFNHWVIRU9 86 FPHOHFWULFRYHQÀUHSODFHZLWKKHDWGLVWULEXWLRQWRVWÁRRUURRPV$UFKZD\VRSWLFDOO\GLYLGHWKHVSDFLRXVNLWFKHQVHSDUDWHGLQLQJURRP HQWUDQFHKDOODQGSOHDVDQWOLYLQJURRP7KHKRXVHFRPSULVHVEHGURRPVHDFKZLWKLWVRZQGUHVVLQJURRPDVWXG\J\P[EDWKURRPVODXQGU\ZLWKZDVKLQJPDFKLQHDQGGU\HU garden room and double garage. This house has a special atmosphere and will provide you with unbelievably peaceful living with its private access road, just next to the Klánovice Forest 3DUNFORVHWRDVZLPPLQJSRRODQGJROIFRXUVH$PDMRUSRVLWLYHIHDWXUHRIWKLVORFDWLRQLVWKHH[FHOOHQWDFFHVVLELOLW\WRWKHFHQWUHRI3UDJXHRQWKH5DQG'PRWRUZD\VDQGRQO\ DPLQXWHGLVWDQFHE\FDUWRþHUQë0RVWRQHRI(XURSH¶VODUJHVWVKRSSLQJFHQWUHVZLWKPDQ\SRVVLELOLWLHVIRUVKRSSLQJVSRUWDQGFXOWXUDODFWLYLWLHV ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺDZǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǻǼǬǶǾǴȃǹǺǴǽǾǴǷȈǹǺǽǻǼǺDZǶǾǴǼǺǮǬǹǹǺǯǺǽDZǸDZǵǹǺǯǺǰǺǸǬǺȀǺǼǸǷDZǹǹǺǯǺǮǬǸDZǼǴǶǬǹǽǶǺǸǽǾǴǷDZǖǼǬǽǴǮȇDZǻǺǷǹǺǽǾȈȊǸDZǭǷǴǼǺǮǬǹǹȇDZ ǻǺǸDZȅDZǹǴȋ ǽǺ ǮǽDZǸǴ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǴ ǿǰǺǭǽǾǮǬǸǴ ǐǮǿȁǰǮDZǼǹȇǵ ȁǺǷǺǰǴǷȈǹǴǶ ǽ ǽ ȀǿǹǶȂǴDZǵ ǻǼǴǯǺǾǺǮǷDZǹǴȋ ǷȈǰǬ ǼǺdzDZǾǶǴ ǾǬǶDzDZ Ǵ ǰǷȋ 9 ǽǾǬǹǰǬǼǾ ǝǤnj ȉǷDZǶǾǼǴȃDZǽǶǬȋ ǰǿȁǺǮǶǬ ȄǴǼǴǹǺǵ ǽǸ ǶǬǸǴǹ ǽ ǼǬǽǻǼDZǰDZǷDZǹǴDZǸ ǾDZǻǷǺǯǺ ǮǺdzǰǿȁǬ Ǯ ǶǺǸǹǬǾȇ ǹǬ Ǹ ȉǾǬDzDZ njǼǺȃǹȇDZ ǻǼǺȁǺǰȇ ǺǻǾǴȃDZǽǶǴ ǺǾǰDZǷȋȊǾ ǽǾǴǷȈǹǿȊ ǻǼǺǽǾǺǼǹǿȊǶǿȁǹȊǺǾǰDZǷȈǹǿȊǽǾǺǷǺǮǿȊdzǬǷǴǿȊǾǹǿȊǯǺǽǾǴǹǿȊǓǰDZǽȈDzDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇǽǻǬǷȈǹǴǽǺǽǮǺǴǸǴǯǬǼǰDZǼǺǭǹȇǸǴǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǾǼDZǹǬDzDZǼǹȇǵdzǬǷ ǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǻǼǬȃDZȃǹǬȋǽǺǽǾǴǼǬǷȈǹǺǵǸǬȄǴǹǺǵǴǽǿȄǴǷǶǺǵǽǬǰǺǮǺDZǻǺǸDZȅDZǹǴDZǴǯǬǼǬDzǹǬǰǮDZǸǬȄǴǹȇǎȉǾǺǸǰǺǸDZDZǽǾȈǽǮǺDZǺǽǺǭǺDZǮǺǷȄDZǭǽǾǮǺȉǾǺ ǹDZǮDZǼǺȋǾǹǺǽǻǺǶǺǵǹǺDZDzǴǷȈDZǽǺǽǮǺDZǵȃǬǽǾǹǺǵǰǺǼǺǯǺǵǶǰǺǸǿǼȋǰǺǸǽǖǷǬǹǺǮǴȂǶǴǸǷDZǽǺǻǬǼǶǺǸǹDZǰǬǷDZǶǺǺǾǸDZǽǾǬǰǷȋǶǿǻǬǹǴȋǴǻǺǷȋǰǷȋǯǺǷȈȀǬǎDZǽǺǸǺǵ ǻǺǷǺDzǴǾDZǷȈǹǺǵȃDZǼǾǺǵȉǾǺǯǺǸDZǽǾǬȋǮǷȋDZǾǽȋǿǰǺǭǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZǽȂDZǹǾǼǺǸǯǺǼǺǰǬǮȇDZdzǰȇǹǬǸǬǯǴǽǾǼǬǷǴ5Ǵ'ǹǬǼǬǽǽǾǺȋǹǴǴǮǽDZǯǺǮǸǴǹǿǾǬȁDZdzǰȇǺǾ ǶǼǿǻǹDZǵȄDZǯǺǾǺǼǯǺǮǺǯǺȂDZǹǾǼǬǮǑǮǼǺǻDZ©ǣDZǼǹȇǵǸǺǽǾªǯǰDZǸǹǺǯǺǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾDZǵǰǷȋǻǺǶǿǻǺǶǬǾǬǶDzDZǽǻǺǼǾǴǮǹȇȁǴǶǿǷȈǾǿǼǹȇȁǸDZǼǺǻǼǴȋǾǴǵ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ .ÿPĚVtF / CZK 42.000/month Více informací na ZZZFHQWXU\F] For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Elán, Smetanova 240, Úvaly u Prahy 110

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Šárka Kováčová Kontakt: +420 281 866 806 E-mail: sarka.kovacova@century21.cz

½…Ä

9ê+/('1$35$å6.ê+5$'å,å.299,(:2)35$*8(&$67/(å,å.29

1DEt]tPHYiPSURVWRUQëE\WP2 s terasou 4 m2GiOHJDUiæRYpVWiQtRUR]OR]HP2 a samostatný sklep. Z terasy krásný výhled na Prahu D3UDæVNëKUDG3UDNWLFN\ŐHäHQëE\WVPQRKD~ORæQëPLSURVWRU\DVDPRVWDWQRXäDWQRX/RæQLFHMVRXRULHQWRYiQ\GRYQLWUREORNXQDYëFKRG7HUDVDREëYDFtSRNRMDNXFK\ŁQD]iSDG9NRXSHOQĚYtŐLYiYDQDLVSUFKRYëNRXWVDPRVWDWQiWRDOHWD3RFLWRYĚVHMHGQiRSRVOHGQtSDWUR QDGE\WHPMLæMHQSŢGQt YHVWDYED %\WMHSURGiYiQLVPiORSRXætYDQëPQiE\WNHPYUXVWLNiOQtPVW\OX79DKLÀVRXVWDYRX9FHQĚWDNpYHVWDYĚQpNXFK\ŁVNpVSRWŐHELÿHYÿHWQĚ SUDÿN\DVXäLÿN\9HOLFHNOLGQiÿiVWåLæNRYDPH]LQRYëPLGRP\VREÿDQVNRXY\EDYHQRVWtDSDUNHP3DUXNiŐNDQDGRVDK'RSRUXÿXML )RU6DOH6SDFLRXVÁDWPñZLWKPñWHUUDFHPñSDUNLQJED\DQGVHSDUDWHFHOODU$ZRQGHUIXOYLHZRI3UDJXHDQG3UDJXH&DVWOHIURPWKHWHUUDFH7KH SUDFWLFDOO\GHVLJQHGÁDWKDVSOHQW\RIVWRUDJHVSDFHDQGDVHSDUDWHGUHVVLQJURRP7KHEHGURRPVIDFH(DVWDQGWKHFRXUW\DUG7KHWHUUDFHOLYLQJURRPDQGNLWFKHQ IDFH:HVW7KHEDWKURRPFRPSULVHVDZKLUOSRROEDWKWXEDQGVKRZHUFRUQHUZLWKVHSDUDWHWRLOHW7KHÁDWLVORFDWHGRQWKHXSSHUÁRRU WKHUHLVRQO\DQDWWLFDSDUWPHQWDERYHWKHÁDW ,WLVEHLQJVROGZLWKDOPRVWQHZUXVWLFVW\OHIXUQLWXUH79DQGKLÀ7KHSULFHDOVRLQFOXGHVEXLOWLQNLWFKHQDSSOLDQFHVZDVKLQJPDFKLQHDQG GU\HU7KLVLVDYHU\SHDFHIXOSDUWRIåLæNRYDPRQJQHZEXLOGLQJVZLWKFLYLFDPHQLWLHVDQGQHDU3DUXNiŐND3DUN:HUHFRPPHQGWKLVSURSHUW\ ǎǴǰǹǬǛǼǬDzǽǶǴǵǯǼǬǰǼǬǵǺǹǒǴDzǶǺǮ ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǰǷȋ ǻǺǶǿǻǶǴ ǻǼǺǽǾǺǼǹǿȊ ǶǮǬǼǾǴǼǿ  Ǹ2 ǽ ǾDZǼǼǬǽǺǵ Ǹ2 Ǭ ǾǬǶDzDZ ǯǬǼǬDzǺǸ Ǹ2 Ǵ ǺǾǰDZǷȈǹȇǸ ǻǺǰǮǬǷǺǸ ǝ ǾDZǼǼǬǽȇ ǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵǮǴǰǹǬǛǼǬǯǿǴǛǼǬDzǽǶǴǵǏǼǬǰǟǶǮǬǼǾǴǼȇǻǼǬǶǾǴȃǹȇǵǰǴdzǬǵǹǽǭǺǷȈȄǴǸǶǺǷǴȃDZǽǾǮǺǸǸDZǽǾǰǷȋȁǼǬǹDZǹǴȋǴǺǾǰDZǷȈǹȇǸ ǯǬǼǰDZǼǺǭǺǸǝǻǬǷȈǹǴǺǼǴDZǹǾǴǼǺǮǬǹȇǹǬǮǹǿǾǼDZǹǹǴǵǰǮǺǼǹǬǮǺǽǾǺǶǞDZǼǼǬǽǬǯǺǽǾǴǹǬȋǴǶǿȁǹȋǮȇȁǺǰȋǾǹǬdzǬǻǬǰǎǮǬǹǹǺǵǶǺǸǹǬǾDZDZǽǾȈǰDzǬǶǿdzǴ ǴǰǿȄDZǮǬȋǶǬǭǴǹǬǺǾǰDZǷȈǹȇǵǾǿǬǷDZǾǩǾǺǻǺǽǷDZǰǹǴǵȉǾǬDz ǹǬǰǶǮǬǼǾǴǼǺǵǾǺǷȈǶǺȃDZǼǰǬǶ ǖǮǬǼǾǴǼǬǻǼǺǰǬDZǾǽȋǽǸǬǷǺǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǹǺǵǸDZǭDZǷȈȊ ǮǼǿǽǾǴǶǬǷȈǹǺǸǽǾǴǷDZǾDZǷDZǮǴdzǺǼǺǸǴKLÀǽǴǽǾDZǸǺǵǎȂDZǹǿǮȁǺǰǴǾǾǬǶDzDZǮǽǾǼǺDZǹǹǬȋǶǿȁǺǹǹǬȋǾDZȁǹǴǶǬǮǾǺǸȃǴǽǷDZǽǾǴǼǬǷȈǹǬȋǸǬȄǴǹǬǴǽǿȄǴǷǶǬ ǖǮǬǼǾǴǼǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮǾǴȁǺǵǽǻǺǶǺǵǹǺǵȃǬǽǾǴǒǴDzǶǺǮǬǸDZDzǰǿǹǺǮȇǸǴǰǺǸǬǸǴǮǼǬǵǺǹDZǽǼǬdzǮǴǾǺǵǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǺǵǭǷǴdzǶǺǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǻǬǼǶ ǛǬǼǿǶǬǼDzǶǬǙǬȄDZǬǯDZǹǾǽǾǮǺǺǽǺǭǺǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǾǎǬǸǰǬǹǹǿȊǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈ Cena / 3ULFHǢDZǹǬ 6.450.000 / CZK 6.450.000 Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Elán, Smetanova 240, Úvaly u Prahy 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

111


Realitní makléř: Lenka Svobodová Kontakt: +420 281 866 806 E-mail: lenka.svobodova@century21.cz

½…Ä

1$%Ì=Ì0(.352'(-,'š0..9åÉ'$1e/2.$/,7ę-(6(1,&(+251Ì-,5þ$1<)256$/(..+286(,17+('(6,5$%/(/2&$7,212)-(6(1,&(+251Ì-,5þ$1<

K domu se zahradou (1000 m2 QiOHætYHGOHMätSR]HPHN P2 VY\EXGRYDQëPWHQLVRYëPNXUWHPVDXWRPDWHPQDSŐLKUiYiQtPtÿNŢ913MH REëYDFtSRNRMVHYVWXSHPQDWHUDVXVMtGHOQRXDNXFK\ŁVNRXOLQNRXGŢP\VOQĚRGGĚOHQëSRNRMVNRXSHOQRXWHFKQLFNiPtVWQRVWDKDODVSŐtPëPYVWXSHP GRJDUiæH9H13VHQDFKi]tSRNRMHNRXSHOQDVYDQRXELGHWHPDVSUFKRYëPNRXWHPVDPRVWDWQp:&DäDWQD3ŢGQtSURVWRUO]HY\XætWSURYëVWDYEX GDOätKRSRNRMH6DPR]ŐHMPRVWtMHYHQNRYQtY\KŐtYDQëED]pQ [P2 VSURWLSURXGHPþ29EH]SHÿQRVWQt]DŐt]HQtVQDSRMHQtPQD3&2DSŐHGRNHQQt DXWRPDWLFN\RYOiGDQpæDOX]LH7HSHOQiL]RODFHGRPX]DUXÿXMHYHOPLQt]NpSURYR]QtQiNODG\ 7KLVKRXVHZLWKDJDUGHQ Pñ LQFOXGHVDQDGMRLQLQJSORW Pñ RQZKLFKDWHQQLVFRXUWFRPSOHWHZLWKDEDOOPDFKLQHLVVLWXDWHG7KHJURXQG ÁRRUFRQVLVWVRIDOLYLQJURRPZLWKDQH[LWWRDWHUUDFHGLQLQJURRPDQGNLWFKHQXQLWDQLQJHQLRXVO\VHSDUDWHGHQVXLWHEHGURRPWHFKQLFDOURRPDQG HQWUDQFHKDOOZLWKGLUHFWH[LWWRWKHJDUDJH7KHVWÁRRUFRPSULVHVURRPVDEDWKURRPZLWKDEDWKWXEELGHWDQGVKRZHUFRUQHUDVHSDUDWHWRLOHWDQG DGUHVVLQJURRP7KHUHLVDQRSWLRQRIEXLOGLQJDQRWKHUURRPLQWKHDWWLFVSDFH7KHRXWGRRUVZLPPLQJSRROLVKHDWHG [Pñ ZLWKDFRXQWHUÁRZ The WWTP, an alarm connected to the central security system (PCO) and automatically controlled roller blinds are standard equipment. The thermal insulation of the house ensures very low operating costs. ǛǼǺǰǬDZǸǰǺǸ..ǮǻǺǷȈdzǿȊȅDZǸǽȋǻǺǻǿǷȋǼǹǺǽǾȈȊǸDZǽǾDZ-HVHQLFH+RUQt-LUÿDQ\ ǖǰǺǸǿǽǽǬǰǺǸ Ǹ2 ǺǾǹǺǽǴǾǽȋǼȋǰǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹȇǵǿȃǬǽǾǺǶ Ǹ2 ǯǰDZǻǺǽǾǼǺDZǹǾDZǹǹǴǽǹȇǵǶǺǼǾǽǬǮǾǺǸǬǾǴȃDZǽǶǺǵǻǺǰǬȃDZǵǸȋȃDZǵ ǙǬȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽǮȇȁǺǰǺǸǹǬǾDZǼǼǬǽǿǽǾǺǷǺǮǬȋǴǶǿȁǹȋǻǼǺǰǿǸǬǹǹǺǺǾǰDZǷDZǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǮǬǹǹǺǵǻǺǰǽǺǭǹǺDZǻǺǸDZȅDZǹǴDZǴdzǬǷ ǽǻǼȋǸȇǸǰǺǽǾǿǻǺǸǮǯǬǼǬDzǙǬǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰȋǾǽȋǽǻǬǷȈǹǴǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǮǬǹǹǺǵǭǴǰDZǴǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǺǾǰDZǷȈǹȇǵǾǿǬǷDZǾǴǼǬdzǰDZǮǬǷǶǬ ǛǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺ ǸǬǹǽǬǼǰȇ ǸǺDzDZǾ ǭȇǾȈ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǺ ǰǷȋ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǬ DZȅDZ ǺǰǹǺǯǺ ǻǺǸDZȅDZǹǴȋ ǝǬǸǺ ǽǺǭǺǵ ǼǬdzǿǸDZDZǾǽȋ ȃǾǺ Ƕ ǰǺǸǿ ǺǾǹǺǽǴǾǽȋ ǺǾǶǼȇǾȇǵǭǬǽǽDZǵǹǽǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸ [Ǹ2 ǽǻǼǺǾǴǮǺǾǺǶǺǸǺȃǴǽǾǹȇDZǽǺǺǼǿDzDZǹǴȋǽǴǽǾDZǸǬǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴǻǺǰǶǷȊȃDZǹǹǬȋǶǛǿǹǶǾǿȂDZǹǾǼǬǷȈǹǺǵ ǺȁǼǬǹȇǬǮǾǺǸǬǾǴȃDZǽǶǴǿǻǼǬǮǷȋDZǸȇDZDzǬǷȊdzǴǽǾǬǮǹǴdzǬǺǶǹǬǸǴǞDZǻǷǺǮǬȋǴdzǺǷȋȂǴȋǰǺǸǬǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾǺȃDZǹȈǹǴdzǶǴDZȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǺǹǹȇDZǼǬǽȁǺǰȇ Cena / 3ULFHǢDZǹǬ .ÿ / CZK 11.990.000 Více informací na ZZZFHQWXU\F] For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Elán, Smetanova 240, Úvaly u Prahy 112

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Václav Horák Kontakt: +420 725 293 942 E-mail: vaclav.horak@century21.cz

./$6,&.É35925(38%/,.29É9,/$35$+$+/28%ę7Ì1$&/$66,&),5675(38%/,&9,//$,135$*8(+/28%ę7Ì1 1iGKHUQiSUYRUHSXEOLNRYiYLODY3UD]H+ORXEĚWtQĚ 3RŐtÿDQVNiXOLFH 'ŢPRGSRVWDYHQtRSDWUXMtWŐLJHQHUDFHMHGQpURGLQ\NWHUiFHORXGREXGEiQD]DFKRYiQtSŢYRGQt P\äOHQN\DGXFKDVWDYE\8æLWQiSORFKDGRPXMHP2, celý pozemek má rozlohu 1075 m2'ŢPVHVNOiGi]HSRGODætSRP2 GYRMJHQHUDÿQtE\GOHQtDWHFKQLFNp ]i]HPt QHY\XæLWiSŢGDP2.YLOHQiOHætGYRMJDUiæDGDOätVDPRVWDWQiJDUiæ1DGYRŐHMHSŢYRGQt]UHNRQVWUXRYDQëED]pQ 9KRGQpQHMHQSURE\GOHQtDOHQDSŐtNODGLSURSHQ]LRQQHERH[NOX]LYQtVtGORÀUP\ 7KLVLVDQDPD]LQJ)LUVW5HSXEOLFYLOODLQ3UDJXH+ORXEĚWtQ 3RŐtÿDQVNi6WUHHW 6LQFHEHLQJHUHFWHGWKHKRXVHKDVEHHQFDUHGIRUE\WKUHHJHQHUDWLRQVRIWKHVDPH IDPLO\ZKRHQVXUHGWKDWWKHRULJLQDOGHVLJQDQGDWPRVSKHUHRIWKHEXLOGLQJZHUHUHWDLQHG7KHXVDEOHDUHDRIWKHKRXVHLVP2, the whole plot size is 1075 m2. The YLOODFRQVLVWVRIÁRRUVHDFKRIP2 OLYLQJDUHDIRUWZRJHQHUDWLRQVWKHWHFKQLFDOHTXLSPHQW XQXVHGODQGRIP2. In addition, a double garage and another separate garage belong to the villa. The reconstructed original swimming pool is in the courtyard. Suitable as a home, a guesthouse or an exclusive company residence. ǖǷǬǽǽǴȃDZǽǶǬȋǮǴǷǷǬǮǼDZǸDZǹǛDZǼǮǺǵǜDZǽǻǿǭǷǴǶǴǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬǛǼǬǯǬ+ORXEHWLQ ǖǼǬǽǴǮǬȋǮǴǷǷǬǮǼDZǸDZǹǛDZǼǮǺǵǜDZǽǻǿǭǷǴǶǴǮǛǼǬDzǽǶǺǸǼǬǵǺǹDZǏǷǺǿǭDZǾǴǹ ǿǷ3RŐtÿDQVNi ǎǰǺǸDZǽǸǺǸDZǹǾǬDZǯǺǻǺǽǾǼǺǵǶǴǻǼǺDzǴǮǬǷǴǾǼǴǻǺǶǺǷDZǹǴȋǺǰǹǺǵ ǽDZǸȈǴǶǺǾǺǼȇDZǮǽDZȉǾǺǮǼDZǸȋǽǾǬǼǬǷǴǽȈǻǺǰǰDZǼDzǴǮǬǾȈǴǽǺȁǼǬǹȋǾȈǻDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹǿȊǴǰDZȊǴǰǿȁdzǰǬǹǴȋǛǺǷDZdzǹǬȋǻǷǺȅǬǰȈǰǺǸǬǽǺǽǾǬǮǷȋDZǾǸ2ǿȃǬǽǾǺǶ ǴǸDZDZǾǻǷǺȅǬǰȈǸ2ǎǰǺǸDZȉǾǬDzǬǶǬDzǰȇǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2 DzǴǷȈDZǰǷȋǰǮǿȁǮǺdzǼǬǽǾǹȇȁǻǺǶǺǷDZǹǴǵǴǾDZȁǹǴȃDZǽǶǴDZǻǺǸDZȅDZǹǴȋ ǹDZǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǮȄǬȋǽȋ ǼǬǹDZDZǸǬǹǽǬǼǰǬǸ2ǖǮǴǷǷDZǺǾǹǺǽǴǾǽȋǯǬǼǬDzǹǬǰǮDZǸǬȄǴǹȇǴDZȅDZǺǰǴǹǺǾǰDZǷȈǹȇǵǯǬǼǬDzǎǺǰǮǺǼDZ²ǮǺǽǽǾǬǹǺǮǷDZǹǹȇǵǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǵǭǬǽǽDZǵǹ ǛǺǰȁǺǰǴǾǹDZǾǺǷȈǶǺǰǷȋDzǴǷȈȋǹǺǴǹǬǻǼǴǸDZǼǮǶǬȃDZǽǾǮDZǼDZdzǴǰDZǹȂǴǴȀǴǼǸȇǴǷǴǻǺǰǻǬǹǽǴǺǹǬǾ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ .ÿCZK 15.900.000 Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Reality Express, Václavské nám. 56, Praha 1 - Nové Město 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

113


Realitní makléř: Roman Šenigla Kontakt: +420 725 293 491 E-mail: roman.senigla@century21.cz

W½çÝ

352'(-/8;861Ì9,/<6.5<7ê0%$=e1(0%5$1'ê61$'/$%(07+(6$/(2)$/8;85<9,//$:,7+,1'225322/%5$1'ê61$'/$%(0 1DEt]tPHH[NOX]LYQĚOX[XVQtYLOXXæLWQiSORFKDP2]DVWDYĚQiP2, plocha parcely 1404 m2, v Brandýse nad Labem, ul. Zárybská. Ze vstupní chodby YSŐt]HPtGRPXYFKi]tPHGRNXFK\QĚSURSRMHQpVMtGHOQRXDREëYDFtPSRNRMHPDQiVOHGQĚGRSURVNOHQpKRDWULD=FKRGE\MH]iURYHŁYVWXSGRUHOD[DÿQtKRFHQWUDVED]pQHP9SUYQtPSDWŐHGRPXMHRE\WQiÿiVWREVDKXMtFtÿW\ŐLSRNRMHDYJDOHULLGRPXMHXPtVWĚQDSUDFRYQD9HYäHFKSRNRMtFKMVRXNOLPDWL]DÿQtMHGQRWN\9HVNOHSĚGRPX VHQDFKi]tWHFKQLFNpPtVWQRVWLDGYRMJDUiæ6DPR]ŐHMPRVWtMHDODUPVPRæQRVWtQDSRMHQtQDSXOWFHQWUiOQtRFKUDQ\9LODE\ODNRODXGRYiQDYURFHDE\ODVWDYĚQDGOH QiYUKXDUFKLWHNWD,QJDUFK6DUDOMLÿH3R]HPHNMHURYLQDWëRVi]HQëMLæY]URVWORX]HOHQtDY\EDYHQ]DYODæRYDFtP]DŐt]HQtP :HDUHWKHVROHDJHQWVIRUDOX[XU\YLOODLQ=iU\EVNi6WUHHW%UDQGëVQDG/DEHP7KHXVDEOHDUHDLVPñWKHEXLOWXSDUHDLVPñDQGWKHWRWDODUHDRIWKHSURSHUW\LVPñ7KHJURXQGÁRRUHQWUDQFHKDOOOHDGVLQWRWKHNLWFKHQZKLFKLQWXUQOHDGVWRWKHGLQLQJURRPOLYLQJURRPDQGWKHQWKHJODVVHGLQDWULXP7KHUHLVDOVR DFFHVVWRWKHHQWHUWDLQPHQWFHQWUHZLWKLQGRRUSRROIURPWKHHQWUDQFHKDOO7KHVWÁRRUFRPSULVHVWKHUHVLGHQWLDOVHFWLRQLQFOXGLQJIRXUURRPV7KHDWWLFFRQWDLQVDVWXG\ All the rooms are equipped with air-conditioning. The cellar contains a technical room and double garage. An alarm with the possibility of connection to the central security V\VWHP 3&2 LVVWDQGDUGHTXLSPHQW7KHYLOODSDVVHGDEXLOGLQJLQVSHFWLRQLQ,WZDVFRQVWUXFWHGDFFRUGLQJWRWKHGHVLJQRI,QJDUFK6DUDOMLÿ7KHSORWLVÁDWZLWK a fully-established garden, equipped with irrigation facilities. ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺDZǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǮǴǷǷȇǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǻǷǺȅǬǰȈdzǬǽǾǼǺǵǶǴǸ2ǿȃǬǽǾǺǶǸ2ǮǍǼǬǹǰǴǽDZǹǬǰǗǬǭDZǸǿǷ=iU\EVNiǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǰǺǸǬ ǴdzǻǼǴȁǺDzDZǵǸǺDzǹǺǻǺǻǬǽǾȈǮǶǿȁǹȊǺǭȆDZǰǴǹDZǹǹǿȊǽǺǽǾǺǷǺǮǺǵǴǯǺǽǾǴǹǺǵǬdzǬǾDZǸǮǽǾDZǶǷȋǹǹȇǵǬǾǼǴǿǸǔdzǻǼǴȁǺDzDZǵDZǽǾȈǾǬǶDzDZǰǺǽǾǿǻǶǽǻǬȂDZǹǾǼǿǽǭǬǽǽDZǵǹǺǸ ǙǬǽǷDZǰǿȊȅDZǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋDzǴǷǬȋȃǬǽǾȈǮǶǷȊȃǬȊȅǬȋǮǽDZǭȋȃDZǾȇǼDZǶǺǸǹǬǾȇǹǬǯǬǷDZǼDZDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǎǺǮǽDZȁǹǺǸDZǼǬȁDZǽǾȈǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼȇ ǎǻǺǰǮǬǷDZǰǺǸǬǹǬȁǺǰȋǾǽȋǯǬǼǬDzǹǬǰǮDZǸǬȄǴǹȇǴǻǺǰǽǺǭǹȇDZǻǺǸDZȅDZǹǴȋǑǽǾȈǽǴǯǹǬǷǴdzǬȂǴȋǽǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȊǻǺǰǶǷȊȃDZǹǴȋǶǻǿǹǶǾǿȂDZǹǾǼǬǷȈǹǺǵǺȁǼǬǹȇǎǴǷǷǬ ǻǼǺȄǷǬǻǼǴDZǸǶǿǽǾǼǺǴǾDZǷȈǹȇȁǼǬǭǺǾǮǯǺǰǿǺǹǬǭȇǬǻǺǽǾǼǺDZǹǬǻǺǻǼǺDZǶǾǿǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺǰǴǻǷǺǸǴǼǺǮǬǹǹǺǯǺǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬǝǬǼǬǷǵǴȃǬǟȃǬǽǾǺǶǻǷǺǽǶǴǵdzǬǽǬDzDZǹ ǮȇǼǺǽȄDZǵdzDZǷDZǹȈȊǴǺǽǹǬȅDZǹǽǴǽǾDZǸǺǵǿǮǷǬDzǹDZǹǴȋ

&HQDYÿSURYL]H5.3ULFHLQFFRPPLVVLRQRIWKHUHDOHVWDWHDJHQF\ǮǶǷǶǺǸǴǽǽǴȊǬǯDZǹǾǽǾǮǬ.ÿCZK 21.900.000 Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Plus+, Jankovcova 1596/14, Prague 17 - Holešovice 114

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Ing. Jaroslav Denemark

Z›ƒ½^›Ùò®Ý

Kontakt: +420 774 287 732 E-mail: jaroslav.denemark@century21.cz

ŏ5'../*32=035$+$%ŏ(91297(55$&(')$0,/<+286(../*0ñ3/2735$*8(%ŏ(9129 /X[XVQĚ]DŐt]HQëŐDGRYëURGLQQëGŢPSRORKRXYREODVWLSŢYRGQt]iVWDYE\URGLQQëFKGRPŢYWĚVQpPVRXVHGVWYt2ERU\+YĚ]GD-HGQiVHRWŐtSRGODæQtGŢPVGLVSR]LFtNN NG\SŐt]HPtQDEt]tNURPĚJDUiæHWHFKQLFNpPtVWQRVWLD~ORæQëFKSURVWRULGYĚPtVWQRVWLVPRæQRVWt~SUDY\QDVDPRVWDWQpNND]LPQt]DKUDGXVSŐtPëPYVWXSHPNED]pQX 3UYQtPXSDWUXGRPLQXMHSURVWRUQëREëYDFtSRNRMSURSRMHQëVMtGHOQRXDNXFK\ŁVNëPNRXWHPYHGUXKpPSDWŐHVHQDFKi]tORæQLFH9NDæGpPSDWŐHMHORGæLHRULHQWRYDQiGR]DKUDG\5RYLQDWëSR]HPHNRYëPĚŐHP2MHUR]GĚOHQQDSŐHG]DKUiGNX]DVWDYĚQRXSORFKXP2DGRNRQDOHRGVWtQĚQRXUHOD[DÿQt]DKUDGXMHMtæVRXÿiVWtMHNU\WëED]pQ 'ŢPQDEt]tSRKRGOQpDPRGHUQtE\GOHQtYtFHÿOHQQpURGLQĚ /X[XULRXVO\HTXLSSHGWHUUDFHGIDPLO\KRXVHVLWXDWHGLQDQDUHDRIIDPLO\KRPHVLQFORVHSUR[LPLW\WRWKH+YĚ]GD*DPH5HVHUYH7KLVLVDWKUHHVWRUH\KRXVHZLWKWKHOD\RXW RIURRPVNLWFKHQQRRN7KHJURXQGÁRRUFRQVLVWVRIDJDUDJHWHFKQLFDOURRPVDQGVWRUDJHDUHDVDVZHOODVWZRURRPVZLWKWKHRSWLRQRIDOWHUDWLRQLQWRDVHSDUDWH NNKRXVLQJXQLW7KHZLQWHUJDUGHQKDVGLUHFWDFFHVVWRWKHVZLPPLQJSRRO7KHVWÁRRULVGRPLQDWHGE\DVSDFLRXVOLYLQJURRPFRQQHFWHGWRWKHGLQLQJURRPDQGNLWFKHQQRRN7KHEHGURRPVDUHRQWKHQGÁRRU(DFKÁRRUKDVDORJJLDIDFLQJWKHJDUGHQ7KHOHYHOPñSORWLVGLYLGHGLQWRWKHIURQW\DUGDEXLOWXSDUHDRIPñDQG a perfectly unshaded recreational garden which includes a covered swimming pool. The house provides comfortable, modern living for a large family. ǐǺǸǮǼȋǰǺǮǺǵdzǬǽǾǼǺǵǶDZǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴNNǷǺǰDzǴǴǿȃǬǽǾǺǶǸ2ǛǼǬǯǬ%ŐHYQRY ǜǺǽǶǺȄǹǺǸDZǭǷǴǼǺǮǬǹǹȇǵ ǰǺǸ Ǯ ǼȋǰǺǮǺǵdzǬǽǾǼǺǵǶDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹȇǵ Ǯ ǽǼDZǰǴ ǼǬǹDZDZǻǺǽǾǼǺDZǹǹȇȁȃǬǽǾǹȇȁǰǺǸǺǮǮ ǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵǭǷǴdzǺǽǾǴǶdzǬǻǺǮDZǰǹǴǶǿ 2ERUǬ+YĚ]GDǩǾǺǾǼDZȁȉǾǬDzǹȇǵǰǺǸǽǻǷǬǹǴǼǺǮǶǺǵǶǶǹǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǶǼǺǸDZǯǬǼǬDzǬǻǺǰǽǺǭǹǺǯǺǻǺǸDZȅDZǹǴȋǴǸDZǽǾǰǷȋȁǼǬǹDZǹǴȋǹǬȁǺǰȋǾǽȋǰǮDZǶǺǸǹǬǾȇ ǽǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȊǽǺdzǰǬǹǴȋǺǾǰDZǷȈǹǺǵǶǮǬǼǾǴǼȇǶǶǴdzǴǸǹǴǵǽǬǰǽǻǼȋǸȇǸǮȇȁǺǰǺǸǶǭǬǽǽDZǵǹǿǹǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǰǺǸǴǹǴǼǿȊȅǴǸȉǷDZǸDZǹǾǺǸȋǮǷȋDZǾǽȋǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋ ǯǺǽǾǴǹǬȋǺǭȆDZǰǴǹDZǹǹǬȋǽǺǽǾǺǷǺǮǺǵǴdzǺǹǺǵǶǿȁǹǴǹǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰȋǾǽȋǽǻǬǷȈǹǴǙǬǶǬDzǰǺǸȉǾǬDzDZDZǽǾȈǷǺǰDzǴȋǽǮǴǰǺǸǹǬǽǬǰǜǬǮǹǴǹǹȇǵǿȃǬǽǾǺǶǻǷǺȅǬǰȈȊ Ǹ2ǼǬdzǰDZǷDZǹǹǬǻǬǷǴǽǬǰǹǴǶdzǬǽǾǼǺDZǹǹǿȊǻǷǺȅǬǰȈǸ2ǴǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵǾDZǹǴǽǾȇǵǽǬǰǰǷȋǺǾǰȇȁǬǴǼDZǷǬǶǽǬȂǴǴǮǶǺǾǺǼǺǸǹǬȁǺǰǴǾǽȋǴǶǼȇǾȇǵǭǬǽǽDZǵǹǐǺǸ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǿǰǺǭǹǺDZǴǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺDZDzǴǷȈDZǰǷȋǭǺǷȈȄǺǵǽDZǸȈǴ

Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Real servis, Koněvova 182, Praha 3 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

115


Realitní makléř: Kristýna Řezáčová Kontakt: +420 725 293 026 E-mail: kristyna.rezacova@century21.cz

52',11É9,/$..$75$.7,91Ì/2.$/,7$ã7ę&+29,&(35$+$=É3$')$0,/<9,//$..$775$&7,9(/2&$/,7<ã7ę&+29,&(35$*8(:(67 'RYROXMHPHVLYiPQDEtGQRXWVW\ORYĚDYHOPLYNXVQĚ]UHNRQVWUXRYDQRXURGLQQRXYLOX]OHWYHãWĚFKRYLFtFKX3UDK\3ŐLQiNODGQpUHNRQVWUXNFLE\ONODGHQGŢUD]QD]DFKRYiQtSŢYRGQtFKSUYNŢMDNRMVRX äSDOHWRYiRNQDGŐHYĚQpSRGODK\NUERYiNDPQDDWG9LODQDEt]tQDWŐHFKSRGODætFKXæLWQRXSORFKXRFHONRYpYëPĚŐHP2D]DKUDGXRYëPĚŐHP29KODYQtÿiVWLGRPXQDMGHPHNXFK\ŁVYHONRX MtGHOQRXSUDFRYQRXREëYDFtPSRNRMHPGiOHSDNORæQLFHSŐtVOXäHQVWYtD~ORæQpSURVWRU\9SŐt]HPtGRPXMHGiOHVDPRVWDWQiE\WRYiMHGQRWNDNN9\WiSĚQtMHŐHäHQRQt]NRHQHUJHWLFN\SURVWŐHGQLFWYtP WHSHOQpKRÿHUSDGOD7DWRYLODVXGUæRYDQRXRNUDVQRX]DKUDGRXDNUiVQëPYëKOHGHPXVSRNRMtSRæDGDYN\YäHFKQiURÿQëFKNOLHQWŢ

:HRIIHUDVW\OLVKO\DQGYHU\WDVWHIXOO\UHFRQVWUXFWHGV¶IDPLO\YLOODLQãWĚFKRYLFHX3UDK\'XULQJWKHH[SHQVLYHUHFRQVWUXFWLRQHPSKDVLVZDVSODFHGRQWKHSUHVHUYDWLRQRIWKHRULJLQDOHOHPHQWVVXFKDV VFXQFKHRQVZRRGHQÁRRUVKHDUWKVWRYHHWF7KHWKUHHÁRRUVRIWKHYLOODRIIHUDXVDEOHDUHDRIPñDQGDJDUGHQRIPñ7KHPDLQVHFWLRQRIWKHKRXVHFRPSULVHVDNLWFKHQZLWKODUJHGLQLQJURRP ZRUNURRPOLYLQJURRPDOVRDEHGURRPIDFLOLWLHVDQGVWRUDJHDUHD7KHJURXQGÁRRUFRQWDLQVDVHSDUDWHNNKRXVLQJXQLW/RZHQHUJ\KHDWLQJLVSURYLGHGE\DKHDWSXPS7KLVYLOODZLWKPDLQWDLQHGGHFRUDWLYH garden and a beautiful vista will satisfy all the requirements of the most demanding clients.

ǝDZǸDZǵǹǬȋǮǴǷǷǬǶǶǻǼǴǮǷDZǶǬǾDZǷȈǹȇǵǼǬǵǺǹãWĚFKRYLFHǛǼǬǯǬdzǬǻǬǰ ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǎǬǸ ǽǾǴǷȈǹǿȊ Ǵ ǽ ǭǺǷȈȄǴǸ ǮǶǿǽǺǸ ǺǾǼDZǸǺǹǾǴǼǺǮǬǹǹǿȊ ǮǴǷǷǿ ȁ ǷDZǾ Ǯ ǼǬǵǺǹDZ ǤǾDZȁǺǮǴȂȇ ǹDZǰǬǷDZǶǺ ǺǾ ǛǼǬǯǴ ǛǼǴ ǻǼǺǮDZǰDZǹǴǴ ǰǺǼǺǯǺǽǾǺȋȅDZǵ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴ ǭȇǷ ǽǰDZǷǬǹ ǬǶȂDZǹǾ ǹǬ ǽǺȁǼǬǹDZǹǴDZǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇȁǰDZǾǬǷDZǵǾǬǶǴȁǶǬǶǺǶǺǹǹȇDZǼǬǸȇǰDZǼDZǮȋǹǹȇDZǻǺǷȇǶǬǸǴǹȇǴǾǰǎǴǷǷǬdzǬǹǴǸǬDZǾǾǼǴȉǾǬDzǬǻǺǷDZdzǹǬȋǻǷǺȅǬǰȈǸ2ǽǬǰǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǎǺǽǹǺǮǹǺǵȃǬǽǾǴǰǺǸǬ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋǶǿȁǹȋǽǭǺǷȈȄǺǵǽǾǺǷǺǮǺǵǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǯǺǽǾǴǹǬȋǽǻǬǷȈǹȋǮǽDZǺǽǾǬǷȈǹȇDZǿǰǺǭǽǾǮǬǴǽǶǷǬǰǽǶǴDZǻǺǸDZȅDZǹǴȋǙǬǹǴDzǹDZǸȉǾǬDzDZǮǴǷǷȇǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǺǾǰDZǷȈǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǶǶǚǾǺǻǷDZǹǴDZ ǺǽǿȅDZǽǾǮǷȋDZǾǽȋǽǻǺǸǺȅȈȊǽǭDZǼDZǯǬȊȅDZǯǺȉǹDZǼǯǴȊǾDZǻǷǺǮǺǯǺǹǬǽǺǽǬǩǾǬǮǴǷǷǬǽǿȁǺDzDZǹǹȇǸǶǼǬǽǴǮȇǸǽǬǰǺǸǴǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸǮǴǰǺǸǿǰǺǮǷDZǾǮǺǼǴǾǾǼDZǭǺǮǬǹǴȋǽǬǸȇȁǮdzȇǽǶǬǾDZǷȈǹȇȁǶǷǴDZǹǾǺǮ

Více informací na ZZZFHQWXU\F] For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Reality Anděl, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov 116

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Jan Strnad Kontakt: +420 725 293 038 E-mail: jan.strnad@century21.cz

/8;861Ì5'9128721,&Ì&+²9ê%251É'2678312672É=$./,'8$32+2'</8;85,286)$0,/<+286(,1128721,&(²$12$6,62)3($&($1'48,(7:,7+(;&(//(17$&&(66,%,/,7< 1DEt]tPHOX[XVQtQt]NRHQHUJHWLFNëEXQJDORY7P2YREFL1RXWRQLFH²/LFKRFHYHVRNUHV3UDKD]iSDG9]GiOHQRVWRGKUDQLFH3UDK\SRXKëFKNP.YDOLWQĚSRVWDYHQëURGLQQëGŢP UDNRXVNiQt]NRHQHUJHWLFNi NRQVWUXNFH+$57/+$86 QDNOLGQpPPtVWĚVQt]NëPLSURYR]QtPLQiNODG\=DVWDYĚQiSORFKDP2XæLWQiSORFKDP2SDUFHODP2YQĚMätNRPXQLNDFHP29äHSŐLSUDYHQRLKQHGNQDVWĚKRYiQt6RXÿiVWtSURGHMHMHVDW79LQWHUQHWNXFK\ŁVNiOLQNDYÿLQGXNÿQtKRVSRUiNXDGDOätFKVSRWŐHELÿŢK\GURPDViæQtYDQD9\WiSĚQtREMHNWXMH]DEH]SHÿHQRSRGODKRYëPWRSHQtPNUEHPVWHSORYRGQtYORæNRXDSŐtSUDYRXSUR VROiUQtSDQHO\'tOQ\PHO99%H]EDULpURYëSŐtVWXS3O\QRYRGREHFQtYRGRYRGLNDQDOL]DFH=DKUDGDYÿHWQĚNUiVQĚSURSUDFRYDQpVNDON\MH]tUNDDSRWŢÿNX3URVYRXYHOPLGREURXGRSUDYQtGRVWXSQRVW GR3UDK\Y\VRFHNYDOLWQtDYHONRU\VpSURYHGHQtVWDYE\D]GUDYpDNOLGQpSURVWŐHGtSURYDäHE\GOHQtYŐHOHGRSRUXÿXML9]GiOHQRVWQD+UDG2NRŐMHSRXKëFKPHWUŢ=GŢYRGXRGMH]GXNOLHQWDGR]DKUDQLÿtMHDNWXiOQĚSRVN\WRYiQDWDWRPLPRŐiGQiVOHYD9FHQĚMH]DKUQXWRLNRPSOHWQt]DŐt]HQtGRPX :HRIIHUDOX[XULRXVORZHQHUJ\7PñEXQJDORZLQ1RXWRQLFH²/LFKRFHYHV3UDJXH:HVWGLVWULFW7KHGLVWDQFHWRWKH3UDJXHERUGHULVRQO\NP7KLVZHOOEXLOWIDPLO\KRXVHZLWKORZRSHUDWLQJFRVWV $XVWULDQORZHQHUJ\+$57/+$86FRQVWUXFWLRQ LVVLWXDWHGLQDTXLHWDUHD7KHEXLOWXSDUHDLVPñÁRRUDUHDPñSORWPñGULYHZD\Pñ(YHU\WKLQJLVUHDG\IRULPPHGLDWHRFFXSDQF\7KHVDOH LQFOXGHVVDWHOOLWH79,QWHUQHWNLWFKHQXQLWLQFOXGLQJLQGXFWLRQFRRNHUDQGRWKHUDSSOLDQFHVZKLUOSRROWXE7KHKRXVHLVSURYLGHGZLWKXQGHUÁRRUKHDWLQJDÀUHSODFHZLWKKHDWFDUU\LQJQHWZRUNDQGSUHSDUDWLRQ IRUVRODUSDQHOVPñZRUNVKRS99HOHFWULFLW\%DUULHUIUHHDFFHVV*DVOLQHPXQLFLSDOZDWHUFRQGXLWDQGVHZHUDJH7KHJDUGHQLQFOXGHVDEHDXWLIXOO\ODQGVFDSHGURFNHU\VPDOOODNHDQGVWUHDP7KLV UHVLGHQFHLVKLJKO\UHFRPPHQGHGIRULWVYHU\HDV\DFFHVVLELOLW\WR3UDJXHZHOOEXLOWVSDFLRXVGHVLJQDQGKHDOWK\DQGSHDFHIXOOLYLQJHQYLURQPHQW2NRŐ&DVWOHLVRQO\PHWUHVDZD\'XHWRWKHRZQHU·V departure abroad, this special discount is currently being offered. The price includes the complete equipment in the house. ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǼǺǽǶǺȄǹǺDZǭǿǹǯǬǷǺǽǹǴdzǶǴǸǻǺǾǼDZǭǷDZǹǴDZǸȉǹDZǼǯǴǴǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬ7Ǹ2ǮǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZ1RXWRQLFH/LFKRFHYHVǛǼǬǯǬǓǬǻǬǰǹȇǵǺǶǼǿǯǜǬǽǽǾǺȋǹǴDZǺǾǯǼǬǹǴȂȇǛǼǬǯǴǮǽDZǯǺǶǸǖǬȃDZǽǾǮDZǹǹǺ ǻǺǽǾǼǺDZǹǹȇǵǽDZǸDZǵǹȇǵǰǺǸ ǬǮǽǾǼǴǵǽǶǬȋǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋǽǹǴdzǶǴǸǻǺǾǼDZǭǷDZǹǴDZǸȉǹDZǼǯǴǴ+$57/+$86 ǮǽǻǺǶǺǵǹǺǸǸDZǽǾDZǽǹǴdzǶǴǸǴȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǺǹǹȇǸǴǼǬǽȁǺǰǬǸǴǒǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈǸ2ǻǺǷDZdzǹǬȋǻǷǺȅǬǰȈǸ2, dzDZǸDZǷȈǹȇǵǿȃǬǽǾǺǶǸ2ǮǹDZȄǹǴDZǶǺǸǸǿǹǴǶǬȂǴǴǸ2ǎǽDZǯǺǾǺǮǺǰǷȋǹDZǸDZǰǷDZǹǹǺǯǺǻDZǼDZDZdzǰǬǴǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǎǰǺǸDZǾǬǶDzDZǽǻǿǾǹǴǶǺǮǺDZ79ǔǹǾDZǼǹDZǾǶǿȁǺǹǹȇǵǯǬǼǹǴǾǿǼǽǴǹǰǿǶȂǴǺǹǹǺǵǻǷǴǾǺǵǴǰǼǿǯǴǸǴ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǴǻǼǴǭǺǼǬǸǴǰDzǬǶǿdzǴǚǾǺǻǷDZǹǴDZdzǰǬǹǴȋǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾǽȋǽǻǺǸǺȅȈȊǻǺǰǺǯǼDZǮǬDZǸȇȁǻǺǷǺǮǶǬǸǴǹǬǽǮǺǰǹȇǸǾDZǻǷǺǺǭǸDZǹǹǴǶǺǸǻǺǰǯǺǾǺǮǷDZǹǺǮǽDZǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺDZǰǷȋǿǽǾǬǹǺǮǶǴǽǺǷǹDZȃǹȇȁǭǬǾǬǼDZǵ ǘǬǽǾDZǼǽǶǬȋǸȉǷDZǶǾǼǴȃDZǽǾǮǺ99ǚǭȆDZǶǾǻǺǰȁǺǰǴǾǴǰǷȋǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǴǹǮǬǷǴǰǺǮǏǬdzǺǻǼǺǮǺǰǯǺǼǺǰǽǶǺǵǮǺǰǺǻǼǺǮǺǰǴǶǬǹǬǷǴdzǬȂǴȋǝǬǰǽǻǼDZǶǼǬǽǹǺǵǬǷȈǻǴǵǽǶǺǵǯǺǼǶǺǵǺdzDZǼǺǸǴǼǿȃȈDZǸǙDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈ ǺǽǺǭDZǹǹǺ ǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǾǽȋ Ƕ ǻǺǶǿǻǶDZ ǴdzdzǬ DZDZ ǺǾǷǴȃǹǺǯǺ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺǯǺ ǽǺǺǭȅDZǹǴȋ ǽ ǛǼǬǯǺǵ ǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹǺǯǺ Ǵ ǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿȊȅDZǯǺ ǮȇǽǺǶǴǸ ǽǾǬǹǰǬǼǾǬǸ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǬ dzǰǺǼǺǮǺǵ Ǵ ǽǻǺǶǺǵǹǺǵ ǺǭǽǾǬǹǺǮǶǴ ǰǷȋ DzǴdzǹǴ ǔdzǮDZǽǾǹȇǵdzǬǸǺǶǚǶǺǼDzǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮǽDZǯǺǮǸDZǾǼǬȁǎǽǮȋdzǴǽǺǾȆDZdzǰǺǸǮǷǬǰDZǷȈȂǬdzǬǯǼǬǹǴȂǿǮǹǬǽǾǺȋȅDZDZǮǼDZǸȋǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǽȋǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǬȋǽǶǴǰǶǬǎȂDZǹǿǮȁǺǰǴǾǴǻǺǷǹǺDZǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZǴǸDZǭǷǴǼǺǮǶǬǰǺǸǬ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ .ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Reality Anděl, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

117


Realitní makléř: Ing. Bibiána Hlaváčková Kontakt: +420 777 779 496 E-mail: bibiana.hlavackova@century21.cz

<н<ÊÄÝç½ã®Ä¦

352'(-0(=21(729e+2%<78..%0235$+$å,å.29)256$/(0$,621(77(..%0ñ35$*8(å,å.29

1DEt]tPHNSURGHMLY]GXäQëDVYĚWOëPH]RQHWRYëE\WVGLVSR]LFtNNRYëPĚŐHP2 REëYDFtSRNRMVNXFK\ŁVNëPNRXWHPP2, galerie 22,60 m2, pokoj 19,6 m2 %\WVHQDFKi]tYDQS2ULHQWDFHE\WXMHGRYQLWUREORNX]REëYDFtKRSRNRMHMHYVWXSQDORGæLLRYëPĚŐHP2V~æDVQëPYëKOHGHPQD3UDKXD1iURGQtSDPiWQtNQD9tWNRYĚ9SUYQtPSDWŐHVHQDFKi]tYHONëREëYDFtSRNRMVNXFK\ŁVNëPNRXWHPIUDQFRX]VNëPLRNQ\QDORGæLLDVFKRGLäWĚQDJDOHULL9SDWŐHMH ORæQLFHVSUDFRYQRXþLQæRYQtGŢPVHQDFKi]tQDURKXXOLF+XVLWVNiD8%RætFKERMRYQtNŢQD3UD]H9HOPLGREUiGRVWXSQRVWGRFHQWUD3UDK\$UFKLWHNWRQLFNp ŐHäHQtE\WXRGSRYtGiSRæDGDYNŢPQiURÿQpKRNOLHQWD%\WMHYHVWDYXSŐHGGRNRQÿHQtP'ŢPSURäHOQiNODGQRXUHNRQVWUXNFtUR]YRGŢHOHNWŐLQ\SO\QXYRG\ Y\EXGRYDQëQRYëYëWDKVWŐHFKDDPRPHQWiOQĚSUREtKiUHNRQVWUXNFHIDViG\GRXOLFH9QLWUREORNMHMLæSRUHNRQVWUXNFL9\WiSĚQtMHSO\QRYp]NRWHOQ\YGRPĚ :HRIIHUIRUVDOHDYHU\EHDXWLIXONNPñQHZPDLVRQHWWH OLYLQJURRPZLWKPñNLWFKHQXQLWPñDWWLFPñEHGURRP 7KHYHU\EULJKWVXQOLW ÁDWLVORFDWHGRQWKHWKDQGWKÁRRUVRYHUORRNLQJDTXLHWDUHD)URPWKHOLYLQJURRPWKHPñORJJLDLVHQWHUHGZLWKDQDPD]LQJYLHZRIWKHJUHHQHU\ VXUURXQGLQJWKHåLæNRY0RQXPHQW7KHORZHUOHYHOFRQVLVWVRIDODUJHOLYLQJURRPZLWKDNLWFKHQXQLW)UHQFKGRRUVRSHQLQJRQWRWKHWHUUDFHDQGDORJJLD7KHXSSHU OHYHOFRPSULVHVDEHGURRPDQGDVWXG\7KHEORFNRIÁDWVLVVLWXDWHGRQWKHFRUQHURI+XVLWVNiDQG8%RætFKERMRYQtNŢ6WUHHWVLQ3UDJXH9HU\JRRGDFFHVVLELOLW\ to the centre of Prague. The building is now undergoing complete renovation, including the replacement of the water, electricity and gas pipes, the installation of a new lift and renovation of the communal corridors. ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǶǼǬǽǴǮǿȊ ǹǺǮǿȊ ǶǮǬǼǾǴǼǿ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴ ǶǶ ǻǷǺȅǬǰȈȊ Ǹ2 ǯǺǽǾǴǹǬȋ ǽ ǶǿȁǹDZǵ Ǹ2 ǯǬǷDZǼDZȋ Ǹ2 ǶǺǸǹǬǾǬ Ǹ2). ǖǮǬǼǾǴǼǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋǹǬǸǴǸȉǾǬDzǬȁǺǼǴDZǹǾǴǼǺǮǬǹǬǹǬǾǴȁǺDZǸDZǽǾǺǺȃDZǹȈǽǺǷǹDZȃǹǬȋǴǽǮDZǾǷǬȋǔdzǯǺǽǾǴǹǺǵDZǽǾȈǮȇȁǺǰǹǬǷǺǰDzǴȊǻǷǺȅǬǰȈȊ Ǹ2 ǽ ǻǺǾǼȋǽǬȊȅǴǸ ǮǴǰǺǸ ǹǬ dzDZǷDZǹȈ Ǵ ǻǬǸȋǾǹǴǶ ǒǴDzǶDZ ǙǬ ǻDZǼǮǺǸ ȉǾǬDzDZ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋ ǯǺǽǾǴǹǬȋ ǽ dzǺǹǺǵ ǶǿȁǹǴ ǽ ȀǼǬǹȂǿdzǽǶǴǸǴ ǺǶǹǬǸǴǹǬǾDZǼǼǬǽǿǯǬǷDZǼDZDZǵǙǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǽǻǬǷȈǹȋǽǼǬǭǺȃǴǸǶǬǭǴǹDZǾǺǸǒǴǷǺǵǰǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬǿǯǷǿǿǷǴȂ+XVLWVNiǴ8%RætFK ERMRYQtNŢǮǼǬǵǺǹDZǛǼǬǯǬǚȃDZǹȈȁǺǼǺȄDZDZǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZǽȂDZǹǾǼǺǸǯǺǼǺǰǬǎǰǺǸDZǽDZǵȃǬǽǻǼǺȁǺǰǴǾǶǺǸǻǷDZǶǽǹǬȋǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋ ǮǶǷȊȃǬȋdzǬǸDZǹǿǼǬǽǻǼDZǰDZǷǴǾDZǷȈǹȇȁǾǼǿǭǺǻǼǺǮǺǰǺǮȉǷDZǶǾǼǺǻǼǺǮǺǰǶǴǴǯǬdzǺǮǺǵǼǬdzǮǺǰǶǴǿǽǾǬǹǺǮǷDZǹǹǺǮȇǵǷǴȀǾǻǼǺǮDZǰDZǹȇǼDZǸǺǹǾǹȇDZǼǬǭǺǾȇ ǮǺǭȅǴȁǶǺǼǴǰǺǼǬȁ Cena / 3ULFHǢDZǹǬ .ÿ / &=. Více informací na ZZZFHQWXU\F] For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 K+K Consulting, Sladkovského náměstí 525/1, Praha 3 - Žižkov 118

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Ing. David Votápek Kontakt: +420 725 293 221 E-mail: david.votapek@century21.cz

ŏ5'../*32=035$+$%ŏ(91297(55$&(')$0,/<+286(../*0ñ3/2735$*8(%ŏ(9129

([NOX]LYQĚQDEt]tPHPRGHUQtNRPIRUWQĚY\EDYHQëSURVWRUQëGŢPVED]pQHPVYHONRXXGUæRYDQRX]DKUDGRXVDXWRPDWLFNëPV\VWpPHP]DYODæRvání a jihozápadní orientací o rozloze 1 272 m2VHY]URVWOëPLVWŐHGQĚY\VRNëPLRNUDVQëPLVWURP\D]DKUDGQtPGRPNHPYHQNRYQtWHUDVRXVSHUJRORX JDUiætDNU\WëPJDUiæRYëPVWiQtP8æLWQiSORFKDGRPXMHP2DQDEt]tYHäNHUëSRWŐHEQëNRPIRUWPRGHUQtKRE\GOHQtVDPRVWDWQëFKSURVWRUQëFK SRNRMŢREëYDFtSURVWRUVSRMHQëVMtGHOQtPNRXWHPDY\EDYHQRXNXFK\QtDGYĚNRXSHOQ\V:&'ŢPVHQDFKi]tYRNUDMRYpÿiVWLNOLGQpREFH9HONi'REUi SRXKëFKNPRG.ODGQDDNPRG3UDK\SR5QD.DUORY\9DU\NWHUiGLVSRQXMHYHäNHURXREÿDQVNRXY\EDYHQRVWt äNRODäNRONDREFKRG\UHVWDXUDFH ]GUDYRWQtVWŐHGLVNRSUDYLGHOQpDXWREXVRYpVSRMHDSRG :HDUHWKHVROHDJHQWVIRUWKLVPRGHUQFRPIRUWDEO\HTXLSSHGVSDFLRXVKRXVHZLWKVZLPPLQJSRRODQGODUJHPDLQWDLQHGJDUGHQZLWKDXWRPDWLFLUULJDWLRQ system. The house faces south-west on a plot of 1,272 m² in size, with established medium-tall decorative trees and summer house, outdoor terrace with pergoODJDUDJHDQGFRYHUHGSDUNLQJVSDFH7KHXWLOLW\DUHDRIWKHKRXVHLVPñRIIHULQJHYHU\QHFHVVDU\FRPIRUWIRUPRGHUQOLYLQJ7KHUHDUHVHSDUDWHVSDFLRXV URRPVWZREDWKURRPVZLWK:&DOLYLQJURRPFRQQHFWHGWRGLQLQJQRRNDQGDÀWWHGNLWFKHQ7KHKRXVHLVVLWXDWHGLQDSHULSKHUDOSDUWRIWKH9HONi'REUiFRPPXnity, a mere 5 km from Kladno and 15 km from Prague on the R6, in the direction of Karlovy Vary. The area has all the civic amenities (school, kindergarten, shops, restaurant, medical centre, regular bus connections etc.). ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǵ ǶǺǸȀǺǼǾǬǭDZǷȈǹǺ ǺǭǽǾǬǮǷDZǹǹȇǵ ǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵ ǰǺǸ ǽ ǭǬǽǽDZǵǹǺǸ ǭǺǷȈȄǴǸ ǿȁǺDzDZǹǹȇǸ ǽǬǰǺǸ ǽ ǬǮǾǺǸǬǾǴȃDZǽǶǺǵǽǴǽǾDZǸǺǵǺǼǺȄDZǹǴȋǴǺǼǴDZǹǾǬȂǴDZǵǹǬȊǯǺdzǬǻǬǰǸ2ǽǺǮdzǼǺǽǷȇǸǴǰDZǶǺǼǬǾǴǮǹȇǸǴǰDZǼDZǮȈȋǸǴǽǼDZǰǹDZǵǮȇǽǺǾȇǽǬǰǺǮȇǸ ǰǺǸǴǶǺǸǺǾǶǼȇǾǺǵǾDZǼǼǬǽǺǵǽǭDZǽDZǰǶǺǵǯǬǼǬDzǺǸǴǶǼȇǾǺǵǻǬǼǶǺǮǶǺǵǛǺǷDZdzǹǬȋǻǷǺȅǬǰȈǰǺǸǬǽǺǽǾǬǮǷȋDZǾǸ2ǮǰǺǸDZǮǽDZǹDZǺǭȁǺǰǴǸȇDZ ǿǰǺǭǽǾǮǬǰǷȋǶǺǸȀǺǼǾǹǺǵǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵDzǴdzǹǴǺǾǰDZǷȈǹȇȁǻǼǺǽǾǺǼǹȇȁǶǺǸǹǬǾǯǺǽǾǴǹǬȋǽǺǭDZǰDZǹǹǺǵdzǺǹǺǵǴǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹǬȋǶǿȁǹȋǰǮDZǮǬǹǹȇDZ ǶǺǸǹǬǾȇǽǾǿǬǷDZǾǬǸǴǐǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬǺǶǼǬǴǹDZǹǬǽDZǷDZǹǹǺǯǺǻǿǹǶǾǬ9HONi'REUiǮǽDZǯǺǮǶǸǺǾǯǺǼǺǰǬǖǷǬǰǹǺǴǮǶǸǺǾǛǼǬǯǴǰǺǖǬǼǷǺǮȇȁ ǎǬǼ ǸǺDzǹǺ ǰǺǭǼǬǾȈǽȋ ǻǺ ǰǺǼǺǯDZ 5 ǜȋǰǺǸ Ǯǽȋ ǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬ ȄǶǺǷȇ ǰDZǾǽǶǴǵ ǽǬǰ ǸǬǯǬdzǴǹȇ ǼDZǽǾǺǼǬǹȇ ǸDZǰǴȂǴǹǽǶǴǵ ȂDZǹǾǼ ǼDZǯǿǷȋǼǹȇDZ ǬǮǾǺǭǿǽȇǴǾǰ 

Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Tandem, Perlová 3, Praha 1 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

119


Realitní makléř: Bc. Filip Sýkora Kontakt: +420 737 828 811 E-mail: filip.sykora@century21.cz

½ã›Ù¦Ê

3ŐHGVWDYXMHPHYiPQDGVWDQGDUGQtWŐtSRNRMRYëE\WVWHUDVDPLDYëKOHGHPQD3UDæVNëKUDGQDMHGQp]SUHVWLæQtFKSUDæVNëFKDGUHV%\WVHUR]NOiGiYSRVOHGQtPSDWŐHOX[XVQtKRE\WRYpKRGRPX&,7<67$5 QDFKi]HMtFtKRVHQDVDPpPRNUDML6WŐHäRYLFD%ŐHYQRYDYPtVWĚNWHUpMHY\KOHGiYDQRXUH]LGHQÿQtORNDOLWRX,QWHULpUE\WXQDEt]tYVWXSQtKDOXVSURVWRUHPSURYHVWDYĚQpVNŐtQĚDRWHYŐHQëNRQFHSWSURSRMHQt NXFK\QĚMtGHOQ\DREëYDFtKRSRNRMH1DGVWDQGDUGQĚY\EDYHQiNRXSHOQDVSRGODKRYëPWRSHQtPORæQLFHDWHUDVDVORGæLHPLUHVSHNWXMtSRæDGDYN\QDLQGLYLGXiOQtOX[XV&LWOLYiNRPELQDFHVYĚWOëFKDWPDYëFKEDUHYIUDQFRX]VNiRNQD²WRYäHQDPRE\WQpSORFK\DPWHUDV9ORNDOLWĚMHSOQiREÿDQVNiY\EDYHQRVWYÿHWQĚPH]LQiURGQtäNRON\DäNRO\]iNODGQtäNRO\DJ\PQi]LDVYHOPLGREUëPUHQRPp 3iUPLQXWMHY]GiOHQ/HWRKUiGHN+YĚ]GDÿL6WUDKRYVNëNOiäWHU%\WRYëGŢP&,7<67$5MHVLWXRYiQPLQXWRGPH]LQiURGQtKROHWLäWĚ3UDKD²5X]\QĚDMHYHOPLGREŐHQDSRMHQQDKODYQtNRPXQLNDFHYHGRXFtGRFHQWUDDQD3UDæVNëRNUXK'REUiGRSUDYQtREVOXæQRVW0+' :HSUHVHQWWR\RXWKLVDERYHVWDQGDUGURRPHGÁDWDWDSUHVWLJLRXV3UDJXHDGGUHVVZLWKWHUUDFHVDQGDYLHZRI3UDJXH&DVWOH7KHÁDWLVORFDWHGRQWKHWRSÁRRURIWKH&,7<67$5OX[XU\DSDUWPHQWEXLOGLQJVLWXDWHGRQWKHERXQGDU\RI6WŐHäRYLFHDQG%ŐHYQRYLQDVRXJKWDIWHUUHVLGHQWLDOORFDWLRQ7KHÁDWLQWHULRUFRPSULVHVDQHQWUDQFHKDOOZLWKDORWRIVSDFHIRUEXLOWLQFXSERDUGV7KHUHLVDQRSHQSODQNLWFKHQGLQLQJURRPDQGOLYLQJURRP7KHEDWKURRPFRQWDLQVWRSTXDOLW\À[WXUHVDQGXQGHUÁRRUKHDWLQJ7KHEHGURRPVDQGDWHUUDFHZLWKORJJLDVUHVSHFWWKHGHPDQGVIRULQGLYLGXDOOX[XU\7KHUHLVDVHQVLWLYHFRPELQDWLRQRIOLJKWDQGGDUNFRORXUVDQG)UHQFKZLQGRZV²RQDWRWDORIPñOLYLQJDUHDDQGPñRIWHUUDFHV$OOFLYLFDPHQLWLHVDUHLQFORVHSUR[LPLW\LQFOXGLQJDQLQWHUQDWLRQDONLQGHUJDUWHQDQGVFKRROSULPDU\ VFKRROVDQGJUDPPDUVFKRROVZLWKDJRRGUHSXWDWLRQ+YĚ]GD6XPPHU+RXVHDQG6WUDKRY0RQDVWHU\DUHLQWKHLPPHGLDWHYLFLQLW\7KH&,7<67$5EORFNRIÁDWVLVVLWXDWHGPLQXWHVIURPWKH3UDJXH²5X]\QĚ International Airport and has excellent links to the main roads leading to the city centre and Prague Circuit. Good accessibility by public transport. ǛǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǸǮǬȄDZǸǿǮǹǴǸǬǹǴȊǻǼDZǮǺǽȁǺǰǹǿȊǾǼDZȁǶǺǸǹǬǾǹǿȊǶǮǬǼǾǴǼǿǽǾDZǼǼǬǽǬǸǴǴǽǮǴǰǺǸǹǬǛǼǬDzǽǶǴǵǏǼǬǰǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǿȊǹǬǺǰǹǺǸǴdzǻǼDZǽǾǴDzǹȇȁǬǰǼDZǽǺǮǮǛǼǬǯDZǖǮǬǼǾǴǼǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋǹǬ ǮDZǼȁǹDZǸȉǾǬDzDZǼǺǽǶǺȄǹǺǯǺdzǰǬǹǴȋ&,7<67$5ǹǬȁǺǰȋȅDZǯǺǽȋǹǬǶǼǬȊǼǬǵǺǹǺǮ6WŐHäRYLFHǴ%ŐHYQRYǮǸDZǽǾDZǶǺǾǺǼǺDZȋǮǷȋDZǾǽȋǻǺǻǿǷȋǼǹȇǸǸDZǽǾǺǸǰǷȋDzǴǷȈȋǻǼDZǰǽǾǬǮǴǾDZǷȈǽǶǺǯǺǶǷǬǽǽǬǎǶǮǬǼǾǴǼDZDZǽǾȈ ȁǺǷǷǻǼǴȁǺDzǬȋǽǸDZǽǾǺǸǰǷȋǮǽǾǼǺDZǹǹȇȁȄǶǬȀǺǮǴǺǾǶǼȇǾǬȋdzǺǹǬǽǺDZǰǴǹDZǹǹȇȁǸDZDzǰǿǽǺǭǺǵǶǿȁǹǴǽǾǺǷǺǮǺǵǴǯǺǽǾǴǹǺǵǜǺǽǶǺȄǹǺǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹǬȋǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǻǺǷǺǸǽǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸǽǻǬǷȈǹǴǴ ǾDZǼǼǬǽǬǽǷǺǰDzǴȋǸǴǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿȊǾǽǬǸȇǸǮdzȇǽǶǬǾDZǷȈǹȇǸǾǼDZǭǺǮǬǹǴȋǸǶǼǺǽǶǺȄǴǝǾǴǷȈǹǺDZǽǺȃDZǾǬǹǴDZǽǮDZǾǷȇȁǴǾDZǸǹȇȁȂǮDZǾǺǮȀǼǬǹȂǿdzǽǶǴDZǰǮDZǼǴǮǽDZȉǾǺǮȇǹǬǵǰDZǾDZǹǬǸDzǴǷǺǵǻǷǺȅǬǰǴǴ ǸǾDZǼǼǬǽǎǼǬǵǺǹDZȁǺǼǺȄǺǼǬdzǮǴǾǬȋǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬǮǶǷȊȃǬȋǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹȇDZȄǶǺǷȇǴǰDZǾǽǶǴDZǽǬǰȇǽǼDZǰǹǴDZȄǶǺǷȇǴǯǴǸǹǬdzǴǴǽȁǺǼǺȄDZǵǼDZǻǿǾǬȂǴDZǵǎǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁǸǴǹǿǾǬȁȁǺǰȈǭȇǹǬȁǺǰȋǾǽȋ ǴdzǮDZǽǾǹȇDZǰǺǽǾǺǻǼǴǸDZȃǬǾDZǷȈǹǺǽǾǴ©/HWRKUiGHN+YĚ]GDªǴǝǾǼǬǯǺǮǽǶǴǵǸǺǹǬǽǾȇǼȈǖǮǬǼǾǴǼǹȇǵǰǺǸ&,7<67$5ǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮǸǴǹǺǾǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹǺǯǺǬȉǼǺǻǺǼǾǬǛǼǬǯǬǜǿdzǴǹDZǴǺȃDZǹȈȁǺǼǺȄǺǽǮȋdzǬǹ ǽǯǷǬǮǹȇǸǴǰǺǼǺǯǬǸǴǮDZǰǿȅǴǸǴǶȂDZǹǾǼǿǴǶǶǺǷȈȂDZǮǺǵǛǼǬǯǴǡǺǼǺȄǬȋǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǬȋǰǺǽǾǿǻǹǺǽǾȈǯǺǼǺǰǽǶǺǯǺǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹǺǯǺǾǼǬǹǽǻǺǼǾǬ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ .ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F] For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Alter Ego, Ocelářská , Praha 9 - Libeň 120

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Karel Hubáček Kontakt: +420 602 278 512

Z›ƒ½®ãù21

E-mail: karel.hubacek@century21.cz

52',11ê'š0*6%$=e1(092%&,7ŏ(%2ŀ)$0,/<+286(*:,7+6:,00,1*322/,17ŏ(%2ŀ 5RGLQQëGŢP]URNXRYHOLNRVWL*VXæLWQRXSORFKRXP2NWHUëVHQDFKi]tYNOLGQpYLORYpÿWYUWLYREFL7ŐHERŁQDSR]HPNXRUR]OR]HP23ŐLVWDYEĚGRPXE\ONODGHQYHONëGŢUD]QDNYDOLWXDIXQNÿQRVW'tN\WRPXMLæSŐLSUYQtQiYäWĚYĚGRPXRFHQtWHYHOLNRVWMHGQRWOLYëFKSRNRMŢDFHONRYpSURYHGHQtVŐDGRXQDGVWDQGDUGQtFKSUYNŢ6UGFHGRPXWYRŐtSURVWRUQëREëYDFtSRNRMVNUEHPMtGHOQRXDNXFK\QtRGNXG MHYVWXSQDNUiVQRX]DKUDGX1D]DKUDGĚVLPŢæHWHY\FKXWQDW]iSDG\VOXQFHSRG]DVWŐHäHQRXWHUDVRX8UÿLWĚRFHQtWHLSURVWRUSURJULORYiQtQHERY\KŐtYDQëED]pQ9HOLNiYëKRGDWRKRWRGRPXVSRÿtYiYWRPæHMH SRGVNOHSHQëFRæMHYWpWRORNDOLWĚRMHGLQĚOp3URPLORYQtN\U\EDŐHQtMHYJDUiæLSURGYDYR]\QiGUæRREMHPXOVYODVWQtPSŐtWRNHPDY]GXFKRYiQtP9GRPĚMVRXGiOHGYĚVDPRVWDWQpNRXSHOQ\MHGQDYSŐt]HPt XSRNRMHSURKRVW\DGUXKiKODYQtNRXSHOQDYSDWŐH9SDWŐHPiNDæGëÿOHQVYŢMYODVWQtSRNRM'ŢPMHYKRGQëSURWRKRNGRKOHGiQĚFRYëMLPHÿQpKRYNUiVQpSŐtURGQtORNDOLWĚ 7KLVIDPLO\KRXVHFRQVWUXFWHGLQZLWKWKHOD\RXWRI*DQGPñXVDEOHDUHDLVORFDWHGRQDPñSORWLQWKHTXLHWYLOODTXDUWHURI7ŐHERŁ'XULQJFRQVWUXFWLRQHPSKDVLVZDVSODFHGRQTXDOLW\ DQGIXQFWLRQDOLW\7KDQNVWRWKLVDOUHDG\DWÀUVWVLJKWRQHFDQDSSUHFLDWHWKHVL]HRIWKHLQGLYLGXDOURRPVDQGWKHRYHUDOOÀQLVKHVZLWKPDQ\DERYHDYHUDJHIHDWXUHV7KHKHDUWRIWKHKRXVHFRPSULVHVDVSDFLous living room with hearth, dining room and kitchen with exit to a beautiful garden. In the garden, one may delight in the beautiful sunsets under a roofed terrace. The barbecue area and heated swimming pool are added features to be appreciated. A great advantage of this house are its cellars, unique in this area. Fishing enthusiasts will appreciate the 400-litre pond with its own water supply and ventilation, situated LQWKHGRXEOHJDUDJH7KHUHDUHDOVRWZRVHSDUDWHEDWKURRPVLQWKHKRXVH2QHLVRQWKHJURXQGÁRRUDWWDFKHGWRWKHJXHVWURRP7KHPDLQEDWKURRPLVRQWKHVWÁRRU(DFKIDPLO\PHPEHUKDVKLVKHURZQ EHGURRPRQWKHVWÁRRU7KLVKRXVHLVVXLWDEOHIRUWKRVHZKRVHHNDQH[FHSWLRQDOUHVLGHQFHLQDEHDXWLIXOQDWXUDOORFDOLW\ ǝDZǸDZǵǹȇǵǰǺǸǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǯǬǼǬDzǭǬǽǽDZǵǹǮǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZ7ŐHERŁ ǝDZǸDZǵǹȇǵǰǺǸǯǺǰǬǻǺǽǾǼǺǵǶǴǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǯǬǼǬDzǻǺǷDZdzǹǬȋǻǷǺȅǬǰȈǸ2ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǮǾǴȁǺǸdzǬǽǾǼǺDZǹǹǺǸǮǴǷǷǬǸǴǼǬǵǺǹDZǮǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZǞǼDzDZǭǺǹȈǹǬǸ2dzDZǸǷǴǛǼǴǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮDZǰǺǸǬ ǭȇǷǽǰDZǷǬǹǭǺǷȈȄǺǵǬǶȂDZǹǾǹǬǶǬȃDZǽǾǮǺǴȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹǺǽǾȈǍǷǬǯǺǰǬǼȋȉǾǺǸǿǿDzDZǻǼǴǻDZǼǮǺǸǮǴdzǴǾDZǮǰǺǸǎȇǻǺǰǺǽǾǺǴǹǽǾǮǿǺȂDZǹǴǾDZǼǬdzǸDZǼǺǾǰDZǷȈǹȇȁǶǺǸǹǬǾǴǺǭȅǴǵǴǹǾDZǼȈDZǼǽǹDZǽǾǬǹǰǬǼǾǹȇǸǴȉǷDZǸDZǹǾǬǸǴ ǽǬǸǺǯǺǮȇǽǺǶǺǯǺǶǷǬǽǽǬǢDZǹǾǼǰǺǸǬǽǺǽǾǺǴǾǴdzǻǼǺǽǾǺǼǹǺǵǯǺǽǾǴǹǺǵǽǶǬǸǴǹǺǸǽǾǺǷǺǮǺǵǴǶǿȁǹǴǺǾǶǿǰǬǸǺDzǹǺǻǺǻǬǽǾȈǮǶǼǬǽǴǮȇǵǽǬǰǎǽǬǰǿǸǺDzǹǺǹǬǽǷǬDzǰǬǾȈǽȋǮǴǰǬǸǴdzǬǶǬǾǬǽǺǷǹȂǬǽǴǰȋǻǺǰǶǼȇǾǺǵǾDZǼǼǬǽǺǵ ǗȊǭǴǾDZǷǴǭǬǼǭDZǶȊǺȂDZǹȋǾǸDZǽǾǺǰǷȋǯǼǴǷȋǮǽǬǰǿDZǽǾȈǭǬǽǽDZǵǹǽǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸǍǺǷȈȄǴǸǻǼDZǴǸǿȅDZǽǾǮǺǸȉǾǺǯǺǰǺǸǬȋǮǷȋDZǾǽȋǾǺȃǾǺǻǺǰǹǴǸǹǬȁǺǰǴǾǽȋǻǺǰǮǬǷȃǾǺȋǮǷȋDZǾǽȋǼDZǰǶǴǸǮȉǾǺǵǺǭǷǬǽǾǴǐǷȋǷȊǭǴǾDZǷDZǵ ǼȇǭǬǷǶǴǮǯǬǼǬDzDZǹǬǰǮDZǸǬȄǴǹȇǹǬȁǺǰǴǾǽȋDZǸǶǺǽǾȈǹǬǷǮǺǰȇǽǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸǻǼǴǾǺǶǺǸǮǺǰȇǴǮǺdzǰǿȁǬǎǰǺǸDZǰǮDZǺǾǰDZǷȈǹȇȁǮǬǹǹȇȁǶǺǸǹǬǾȇǺǰǹǬǹǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǮǶǺǸǹǬǾDZǰǷȋǯǺǽǾDZǵǴǮǾǺǼǬȋǮǬǹǹǬȋ ǶǺǸǹǬǾǬǹǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZǙǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰȋǾǽȋǶǺǸǹǬǾȇǰǷȋǶǬDzǰǺǯǺȃǷDZǹǬǽDZǸȈǴǩǾǺǾǰǺǸǴǰDZǬǷȈǹǺǻǺǰȁǺǰǴǾǰǷȋǾDZȁǶǾǺǴȅDZǾȃǾǺǾǺǺǽǺǭDZǹǹǺDZǮǶǼǬǽǴǮǺǸǸDZǽǾDZǹǬǻǼǴǼǺǰDZ

Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Reality 21, Na Poříčí 1071/17, Prague 1 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

121


CHIRĹ realitnĂ­ kancelĂĄĹ&#x2122;e PoboÄ?ka Ä&#x152;ervenĂ˝ Vrch EvropskĂĄ 695/73, Praha 6 Tel. 737 780 071 E-mail: cervenyvrch@chirs.cz

REALITNI KANCELARE

Prodej vĂ˝jimeÄ?nĂŠ nemovitosti ke komerÄ?nĂ­mu vyuĹžitĂ­, 1200m2, JĂ­loviĹĄtÄ&#x203A; )RU6DOH([FHSWLRQDOSURSHUW\IRUFRPPHUFLDOXVHP2-tORYLäWÄ&#x161; Ç&#x203A;ǟǺǰǏDzǏǴǽǜǡČ&#x160;Č&#x192;ǴǞǹǡČ&#x2C6;ǚǺǾǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴǰǡČ&#x2039;ǜǺǸǸǹǟČ&#x192;ǹǽǜǺǯǺǴǽǝǺǡČ&#x2C6;dzǺǎǏǚǴČ&#x2039;Ǹ2-tORYLäWÄ&#x161; 5R]ORĂŚLWĂŤ GŢP VH ]DĹ?t]HQRX UHVWDXUDFt VH QDFKi]t Y PDJLFNpP NUDML YäHPL PLORYDQpKR MLKX VWĹ?HGQtFK ĂžHFK 'XFKDSOQpĹ?HäHQtWĹ?tSRGODĂŚQtVWDYE\MHSĹ?HGXUĂżHQpNE\GOHQt L SRGQLNiQt QHERĹ&#x2DC; SĹ?t]HPt GLVSRQXMH ]DĹ?t]HQRX UHstauracĂ­. VelkorysĂĄ plocha 400 m2NDĂŚGpKRSRGODĂŚtVOLEXMH YHONpSOiQ\VNĂŤWiRYäHPLQDGÄ&#x161;MLLQWLPQtKRDVNURPQÄ&#x161;MätKRĹ?HäHQt]HMPpQDYSDWĹ?HNWHUpMHSĹ?LSUDYHQRNGREXGRYiQtGOHIDQWD]LHQRYpKRPDMLWHOH3R]HPHNE\OVYRXYHOLNRVWtGRVORYDSRWÄ&#x161;äHQtPDUFKLWHNWDNWHUĂŤVHPRKORSUDYGX YROQÄ&#x161;QDGĂŤFKQRXW7XWRUDGRVWSĹ?LQHVHLEXGRXFtPQDGäHQĂŤPYODVWQtNŢP 7HFKQLFNĂŤSRSLV - VybavenĂĄ restaurace RGE\WRYiĂżiVWSURĂ&#x20AC;NXFK\QÄ&#x161;VNODG\

- Velikost pozemku 1151 m2 - KolaudovĂĄno v roce 2005 5R]ORKDSRGODĂŚtP2 3RĂżHWSRGODĂŚt

www.chirs.cz

This well-built house with a furnished restaurant is located in the magical countryside in the south of Central Bohemia, beloved by all. The ingenious design of the three-storey building is suitable for residential as well as EXVLQHVV SXUSRVHV EHFDXVH WKH JURXQG à RRU FRQWDLQV an equipped restaurant. The spacious 400 m² area of HDFKà RRUKROGVJUHDWSRWHQWLDO,WDOVRRIIHUVVFRSHIRU an intimate and more modest arrangement, particularly RQ WKH XSSHU à RRU ZKLFK LV UHDG\ WR EH FRPSOHWHG DFcording to the wishes of the new owner. The size of the plot was literally a pleasure for the architect, who could really breathe freely here. It will also bring this same joy to the future enthusiastic owners.

Ç&#x203A;ǟǺǽǞǺǟǚČ&#x2021;Çľ ǭǺǡČ&#x2C6;Č&#x201E;ǺǾ ǰǺǸ Ç˝ ǺǭǺǟǿǰǺǎǏǚǚČ&#x2021;Ǹ ǟǹǽǞǺǟǏǚǺǸ ǟǏǽǝǺǡǺDzǹǚ ÇŽ ǎǺǡČ&#x201E;ǹǭǚǺǸ ǜǟǏČ&#x160; ǎǽǹǸǴ ǎǽǹǸǴ ǡČ&#x160;ǭǴǸǺǯǺ Č&#x160;ÇŻÇŹ ǢǹǚǞǟǏǡČ&#x2C6;ǚǺǾ ÇŁÇąČ Ç´Ç´ Ç&#x201D;dzǺǭǟǹǞǏǞǹǡČ&#x2C6;ÇšČ&#x2021;Çľ ǝǟǺǹǜǞ ÇžÇźÇąČ Č&#x2030;ǞǏDzǚǺǯǺ dzǰǏǚǴČ&#x2039; ǝǺdzǎǺǡČ&#x2039;ǹǞ ǴǽǝǺǡČ&#x2C6;dzǺǎǏǞČ&#x2C6; ǹǯǺǰǡČ&#x2039;DzǴǡČ&#x2C6;Č&#x2039;Ç´ǰǡČ&#x2039;ǜǺǸǸǹǟČ&#x192;ǹǽǜǺǾÇ°ÇąČ&#x2039;ǞǹǡČ&#x2C6;ǚǺǽǞǴǝǺǞǺǸǿ ǜǏǜǚǏǝǹǟǎǺǸČ&#x2030;ǞǏDzǹǹǽǞČ&#x2C6;ǺǭǺǟǿǰǺǎǏǚǚČ&#x2021;ÇľǎǽǹǸÇšÇąÇşÇ­Č ÇşÇ°Ç´Ç¸Č&#x2021;ǸǟǹǽǞǺǟǏǚÇ&#x203A;ǟǺǽǞǺǟǚČ&#x2021;ÇąǝǡǺČ&#x2026;ÇŹÇ°Ç´Ǹ2ǚǏǜǏDzǰǺǸČ&#x2030;ǞǏDzǹǝǺdzǎǺǡČ&#x2039;ÇžǺǽǿČ&#x2026;ǹǽǞǎǴǞČ&#x2C6;ǽǏǸČ&#x2021;ÇąǽǸǹǡČ&#x2021;ÇąǝǡǏǚČ&#x2021; ǴǡǴ ǺǽǞǏǚǺǎǴǞČ&#x2C6;Ç˝Č&#x2039; ǚǏ ǴǚǞǴǸǚǺǸ Ç´ ǽǜǟǺǸǚǺǸ ÇťÇşÇ°Č ÇşÇ°Çą ǺǽǺǭǹǚǚǺ ǚǏ ÇŽÇąÇźČ ÇšÇąÇ¸ Č&#x2030;ǞǏDzǹ ǜǺǞǺǟČ&#x2021;Çľ ǯǺǞǺǎ Çś ǰǺǽǞǟǺǾǜǹ ÇŽ ǽǺǺǞǎǹǞǽǞǎǴǴ Ç˝ Č&#x20AC;ǏǚǞǏdzǴČ&#x2039;ǸǴ ǚǺǎǺǯǺ ǎǡǏǰǹǡČ&#x2C6;Č&#x201A;ÇŹ Ç&#x;Č&#x192;ǏǽǞǺǜ ǽǎǺǴǸǴ ǟǏdzǸǹǟǏǸǴ ǜǟǏǾǚǹ ǝǺǟǏǰǺǎǏǡ ÇŹÇźČ Ç´ÇžÇąÇśÇžÇşÇźÇŹǜǺǞǺǟČ&#x2021;ÇľǽǸǺǯǞǏǸǟǏdzǎǹǟǚǿǞČ&#x2C6;Ç˝Č&#x2039;ǽǺǽǎǺǴǸ ǝǟǺǹǜǞǺǸ NJǞǺ ǝǟǴǚǹǽǹǞ ǟǏǰǺǽǞČ&#x2C6; Ç´ ǭǿǰǿČ&#x2026;ǴǸ ǎǺǺǰǿČ&#x201E;ǹǎǡǹǚǚČ&#x2021;ǸǎǡǏǰǹǡČ&#x2C6;Č&#x201A;ǏǸ

7HFKQLFDOGHVFULSWLRQ (TXLSSHGUHVWDXUDQW (sales area, professional kitchen, storerooms) 6L]HRISORWP2 - Building approval in 2005 $UHDRIHDFKĂ RRUP2 1XPEHURIĂ RRUV

Ç&#x17E;ÇąČ ÇšÇ´Č&#x192;ǹǽǜǺǹǺǝǴǽǏǚǴǹ Ç&#x161;ǭǺǟǿǰǺǎǏǚǚČ&#x2021;ÇľǟǹǽǞǺǟǏǚ ǸǹǽǞǺǰǡČ&#x2039;ǝǺǽǹǞǴǞǹǡǹǾǝǟǺČ&#x20AC;ǹǽǽǴǺǚǏǡČ&#x2C6;ǚǏČ&#x2039;ÇśÇżČ ÇšČ&#x2039;ǽǜǡǏǰČ&#x2021;

Ç&#x203A;ǡǺČ&#x2026;ÇŹÇ°Č&#x2C6;ÇżČ&#x192;ǏǽǞǜǏǸ2 Ç&#x203A;ǟǺČ&#x201E;ǹǡǝǟǴǹǸǜǿÇŽǯǺǰǿ Ç&#x161;Ç­Č&#x2026;ÇŹČ&#x2039;ǝǡǺČ&#x2026;ÇŹÇ°Č&#x2C6;Č&#x2030;ǞǏDzǏP2 ǣǴǽǡǺČ&#x2030;ǞǏDzǹǾ

Cena / 3ULFHǢǹǚǏLQIRUPDFHYNDQFHOiĹ?LIURPWKH5HDO(VWDWH$JHQF\Ç´ÇšČ&#x20AC;ǺǟǸǏČ&#x201A;Ç´Č&#x2039;ÇŽǏǯǹǚǞǽǞǎǹ


CHIRŠ realitní kanceláře Pobočka Červený Vrch Evropská 695/73, Praha 6 Tel. 737 780 071 E-mail: cervenyvrch@chirs.cz

REALITNI KANCELARE

Prodej RD s možností komerčního využití, 240m2, Hostivice

)RU6DOH)DPLO\KRXVHZLWKWKHRSWLRQRIFRPPHUFLDOXVHP2+RVWLYLFH ǛǼǺǰǬDZǾǽȋǰǺǸǽǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȊǶǺǸǸDZǼȃDZǽǶǺǯǺǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴȋǸ2+RVWLYLFH 1DEt]tPHNSURGHMLYtFHJHQHUDÿQtURGLQQëGŢPQDFKi]HMtFt VHYSŐtMHPQpORNDOLWĚREFH+RVWLYLFH'ŢPVHQDFKi]tQD YHOPL XGUæRYDQpP SR]HPNX R UR]OR]H P2 (zahrada 710 m2 ]DVWDYĚQi SORFKD P 'ŢP MH GYRXSRGODæQt D GLVSRQXMH SŢGQtP SURVWRUHP ] MHGQp WŐHWLQ\ MH Wpæ SRGVNOHSHQ5RGLQQëGŢPQDEt]tYHONRU\VëRE\WQëSURVWRU RUR]OR]HDæP2GLVSR]LÿQĚŐHäHQëMDNR[NRXSHOQDD[:&NURGLQQpPXGRPXE\ODSŐLVWDYĚQDSURGHMna o rozloze 56 m2.URGLQQpPXGRPXGiOHSDWŐtJDUiæ D NU\Wp SDUNRYDFt VWiQt ]iURYHŁ YMH]G GR GYRUD D VNODGRYDFt SURVWRU\ V SŢGRX 'ŢP Pi YODVWQt VWXGQX DOH MH ]iURYHŁQDSRMHQQDPĚVWVNëYRGRYRGDNDQDOL]DFL9\WiSĚQt MH ŐHäHQR SRPRFt SO\QRYpKR NRWOH Y ]LPĚ PRæQR Y\XætW LYNRPELQDFLVNRWOHP$WPRVQDGŐHYR9GRPĚMVRXGiOH L NUERYi NDPQD 3ŐL SOQpP XætYiQt GRPX ÿLQt PĚVtÿQt QiNODG\PD[.ÿ9HäNHUiREÿDQVNiY\EDYHQRVW Y +RVWLYLFL YÿHWQĚ YHOPL GREUpKR GRSUDYQtKR VSRMHQt GR 3UDK\]DMLVWpVSOŁXMHQiURN\QDURGLQQpE\GOHQt

www.chirs.cz

We offer for sale a multi-generational family home situDWHGLQWKHSOHDVDQWDUHDRI+RVWLYLFHYLOODJH7KHKRXVH LVORFDWHGRQDYHU\ZHOOPDLQWDLQHGPñSORW JDUGHQ PñEXLOWXSDUHDPñ 7KHKRXVHFRQVLVWVRIWZR storeys and an attic premises, with a cellar under onethird of the building. The family house offers generous OLYLQJVSDFHRIPñZLWKDOD\RXW[EDWKURRPV DQG[:&V$PñVKRSKDVEHHQEXLOWDGMRLQLQJWKH house. The property also includes a garage and covered parking space with entrance to the courtyard, as well as storerooms with an attic. The building has its own well, but is also connected to the urban water and sewerage V\VWHPV+HDWLQJLVSURYLGHGE\DJDVERLOHU7KHUHLVWKH option in winter of using it in combination with the Atmos ERLOHU IRU ZRRG 7KH KRXVH DOVR FRPSULVHV D ÀUHSODFH stove. The monthly costs are maximally 10 000 Czk with IXOOXVDJH$OOWKHFLYLFDPHQLWLHVLQ+RVWLYLFHLQFOXGLQJ good transport links to Prague, will surely meet the demands for family living.

ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǰǷȋ ǻǼǺǰǬDzǴ ǽDZǸDZǵǹȇǵ ǰǺǸ ǰǷȋ ǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁ ǻǺǶǺǷDZǹǴǵ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹȇǵ Ǯ ǻǼDZǶǼǬǽǹǺǸ ǼǬǵǺǹDZ ǹǬǽDZǷDZǹǹǺǯǺǻǿǹǶǾǬǏǺǽǾǴǮǴȂDZǐǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬǭǷǬǯǺǿǽǾǼǺDZǹǹǺǸǿȃǬǽǾǶDZǮǸ2 ǽǬǰ²Ǹ2dzǬǽǾǼǺDZǹǹǬȋǻǷǺȅǬǰȈP2 ǐǺǸǴǸDZDZǾǰǮǬȉǾǬDzǬǴǸǬǹǽǬǼǰǬ ǻǺǰǺǰǹǺǵǾǼDZǾȈȊǰǺǸǬ²ǻǺǰǮǬǷǎǽDZǸDZǵǹǺǸǰǺǸDZǻǼǺǽǾǺǼǹȇDZ DzǴǷȇDZ ǻǷǺȅǬǰǴ ² ȂDZǷȇȁ Ǹ2 ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬ ǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǴǾǿǬǷDZǾǬǶǰǺǸǿǭȇǷǻǼǴǽǾǼǺDZǹ ǸǬǯǬdzǴǹ ǽ ǻǷǺȅǬǰȈȊ Ǹ2 ǐǺǸ ǾǬǶDzDZ ǮǶǷȊȃǬDZǾǮǽDZǭȋǯǬǼǬDzDZǽǾȈǴǶǼȇǾǬȋǻǬǼǶǺǮǶǬ ǺǹǬǾǬǶDzDZ ȋǮǷȋDZǾǽȋǮȆDZdzǰǺǸǮǺǰǮǺǼ ǴǽǶǷǬǰǽǶǴDZǻǺǸDZȅDZǹǴȋǽȃDZǼǰǬǶǺǸǟǰǺǸǬǽǮǺȋǽǶǮǬDzǴǹǬǹǺǺǹǾǬǶDzDZǻǼǴǽǺDZǰǴǹDZǹ Ƕ ǽǴǽǾDZǸDZ ǯǺǼǺǰǽǶǺǯǺ ǮǺǰǺǽǹǬǭDzDZǹǴȋ Ǵ ǶǬǹǬǷǴdzǬȂǴǴ ǙǬǯǼDZǮ ǺǽǿȅDZǽǾǮǷȋDZǾǽȋ ǽ ǻǺǸǺȅȈȊ ǯǬdzǺǮǺǯǺ ǶǺǾǷǬ ǮdzǴǸǹǴǵǻDZǼǴǺǰǺǾǺǻǷDZǹǴDZǸǺDzDZǾǺǽǿȅDZǽǾǮǷȋǾȈǽȋǮǽǺȃDZǾǬǹǴǴǽǶǺǾǷǺǸ$WPRV ǺǾǺǻǴǾDZǷȈǹȇǵǸǬǾDZǼǴǬǷ²ǰǼDZǮDZǽǴǹǬ ǎǰǺǸDZǾǬǶDzDZDZǽǾȈǴǻDZȃǶǴǛǼǴǻǺǷǹǺǵȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǴǰǺǸǬDZDzDZǸDZǽȋȃǹȇDZǼǬǽȁǺǰȇǽǺǽǾǬǮǷȋȊǾǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹǺȃDZȄǽǶǴȁǶǼǺǹǜǬdzǮǴǾǬȋǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬ Ǯ ǏǺǽǾǴǮǴȂǬȁ ǮǶǷȊȃǬȋ Ǵ ǺȃDZǹȈ ȁǺǼǺȄDZDZ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZ ǽǺǺǭȅDZǹǴDZǽǛǼǬǯǺǵǭDZdzǿǽǷǺǮǹǺǺǾǮDZȃǬDZǾǮǽDZǸǾǼDZǭǺǮǬǹǴȋǸǶǽDZǸDZǵǹǺǸǿDzǴǷȈȊ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬLQIRUPDFHYNDQFHOiŐLIURPWKH5HDO(VWDWH$JHQF\ǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǮǬǯDZǹǾǽǾǮDZ


3!,%¬¬s¬¬EXTENSIVE NEW **** SPA RESORT Ǜǜǚǐnjǒnjs ǙǚǎǧǕǖǜǟǛǙǧǕ ǝǛnjǖǟǜǚǜǞ.5.212ã( 6SDUHVRUWLQWKH.UNRQRVH0RXQWDLQVZKLFKLVKLGGHQIURPWKHEXVWOHRIFLYLOL]DWLRQLQWKHFKDUPLQJPRXQWDLQDUHD<RXDUHLQWKHFRXQWU\VLGHZKHUHKDUPRQ\KDVIRXQGLWV QDPH4XDOLW\OHYHOVSDZLWKLQGRRUDQGRXWGRRUDFWLYLWLHVLQDYLUJLQHQYLURQPHQWXQGLVFRYHUHGE\WKHPDVVHVRIWRXULVWV4XDOLW\DFFRPPRGDWLRQDQGH[FHOOHQWFXLVLQHDUH WKHUHDVRQVZK\FOLHQWVOHDYHWKHUHVRUWKRXVHVUHJHQHUDWHGDQGIHHODIHZ\HDUV\RXQJHU FRPSOH[KDVKRWHOVDQGDSDUWPHQWVZLWKDWRWDOFDSDFLW\RIEHGV

ǝǻǬǶǿǼǺǼǾǮǯǺǼǬȁǖǼǶǺǹǺȄDZǽǶǼȇǾȇǵǺǾǽǿDZǾȇȂǴǮǴǷǴdzǬȂǴǴǮǮǺǷȄDZǭǹǺǸǺǶǼǿDzDZǹǴǴǯǺǼǴǻǼǴǼǺǰȇǎǶǼǬȊǯǰDZǯǬǼǸǺǹǴȋǺǭǼDZǷǬǽǮǺDZǴǸȋǟǼǺǮDZǹȈ ǶǬȃDZǽǾǮǬǶǿǼǺǼǾǹȇȁǿǽǷǿǯǽǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȊLQGROHǴRXWGRRUǬǶǾǴǮǹǺǯǺǮǼDZǸȋǻǼǺǮǺDzǰDZǹǴȋǽǼDZǰǴǰDZǮǽǾǮDZǹǹǺǵǻǼǴǼǺǰȇǰǺǽǴȁǻǺǼǹDZǻǼǴǽǾǿǻǹǺǵǰǷȋȄǴǼǺ ǶǴȁǸǬǽǽǾǿǼǴǽǾǺǮǚǾǷǴȃǹǺDZǼǬdzǸDZȅDZǹǴDZǴǽǬǸǬȋǷǿȃȄǬȋǶǿȁǹȋ²ȉǾǺǻǼǴȃǴǹȇǻǺǶǺǾǺǼȇǸǶǷǴDZǹǾȇǿDZdzDzǬȊǾǽǶǿǼǺǼǾǬǺǭǹǺǮǷDZǹǹȇǸǴǴȃǿǮǽǾǮǿȊǾǽDZǭȋ ǹǬǹDZǽǶǺǷȈǶǺǷDZǾǸǺǷǺDzDZ9 ǶǺǸǻǷDZǶǽDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇǺǾDZǷȋǴǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾǺǮǽǺǭȅDZǵǮǸDZǽǾǴǸǺǽǾȈȊǸDZǽǾ


PRODEJ s Novรฝ rozsรกhlรฝ **** lรกzeลˆskรฝ resort, Krkonoลกe /i]HลVNรซUHVRUWY.UNRQRรคtFKNWHUรซMHVFKRYDQรซSลHGVKRQHPFLYLOL]DFHYSลขYDEQpPKRUVNpPSURVWลHGt-VWHYNUDMLQฤšNGHKDUPRQLHQDรคODVYpMPpQR.YDOLWQt ~URYHลOi]HลVWYtVPRรฆQRVWtLQGRRUDRXWGRRUDNWLYLWYSDQHQVNpPSURVWลHGtGRVXGQHREMHYHQpPPDVDPLWXULVWลข6NYฤšOpXE\WRYiQtDYรซERUQiJDVWURQRPLHWR MVRXGลขYRG\SURรฟNOLHQWLWRKRWRUHVRUWXRGFKi]HMtGRPลข]UHJHQHURYDQtDFtWtVHRSiUOHWPODGรคt9 NRPSOH[XQDMGHWHKRWHO\DDSDUWPiQลขVFHONRYRX NDSDFLWRXOลขรฆHN


PRODEJ s HOTEL A LUXUSNÍ RODINNÝ DŮM, SLAPY Ǜǜǚǐnjǒnj s HOTEL A LUXURY HOUSE, SLAPY 9NUiVQpPSURVWŐHGtSŐHKUDGQtKRMH]HUDMHXPtVWĚQKRWHO OŢæHN NWHUë~VSĚäQĚIXQJXMHMLæOHWDVSOŁXMHSŐHGVWDY\RSŐtMHPQpPXE\WRYiQtYOHWQtFKL]LPQtFKPĚVtFtFK ,QWKHEHDXWLIXOVXUURXQGLQJVRIWKHODNHLVORFDWHGKRWHO EHGV ZKLFKRSHUDWHVVXFFHVVIXOO\IRU\HDUVDQGPHHWVWKHQHHGVRIDFRPIRUWDEOHDFFRPPRGDWLRQ LQWKHVXPPHUDQGZLQWHUPRQWKV

ǚǾDZǷȈǴǼǺǽǶǺȄǹȇǵǽDZǸDZǵǹȇǵǰǺǸ6ODS\ ǎDzǴǮǺǻǴǽǹȇȁǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾȋȁǺdzDZǼǬǼȋǰǺǸǽǻǷǺǾǴǹǺǵǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǺǾDZǷȈ ǹǬǸDZǽǾ ǶǺǾǺǼȇǵǿǽǻDZȄǹǺǻǼDZǰǺǽǾǬǮǷȋDZǾǽǮǺǴǿǽǷǿǯǴǮǺǾǿDzDZǷDZǾǴǺǾǮDZȃǬDZǾ ǮǽDZǸǾǼDZǭǺǮǬǹǴȋǸǶǶǺǸȀǺǼǾǹǺǸǿǼǬdzǸDZȅDZǹǴȊǮǷDZǾǹǴDZǴdzǴǸǹǴDZǸDZǽȋȂȇ


PRODEJ s **** HOTEL, FRANTIŠKOVY LÁZNĚ Ǜǜǚǐnjǒnjs +27(/ )5$1=(16%$' ãSLÿNRYë KRWHOXPtVWĚQëYHIUDQWLäNROi]HŁVNpKRSDUNXYOHVQtNUDMLQĚNWHUiYOHWQtPL]LPQtPREGREtY\WYiŐt~æDVQpSURVWŐHGtSURRGSRÿLQHNDUHJHQHUDFL]GUDYt 3URFKi]NDRGKRWHOXGRFHQWUD)UDQWLäNRYëFK/i]QtWUYiDVLSDWQiFWPLQXW+RWHONWHUëVHVNOiGi]HGYRXEXGRYPiNGLVSR]LFLFHONHPSRNRMŢSŐHYiæQĚGYRXOŢæNRYëFK 3HDN )UDQWLVNRY\/D]QHKRWHOORFDWHGLQDSDUNLQWKHIRUHVWODQGVFDSHLQVXPPHUDQGZLQWHUFUHDWLQJDPD]LQJHQYLURQPHQWIRUUHVWDQGUHJHQHUDWHKHDOWK :DONIURPWKHKRWHOWRWKHFHQWHU)UDQ]HQVEDGWDNHVDERXWÀIWHHQPLQXWHV7KHKRWHOZKLFKFRQVLVWVRIWZREXLOGLQJVKDYHDWRWDORIURRPVPRVWO\GRXEOH ǺǾDZǷȈ)UDQWLäNRY\/i]QĚ ǎȇǽǺǶǺǶǷǬǽǽǹȇǵ ǺǾDZǷȈǼǬdzǸDZǽǾǴǮȄǴǵǽȋǮǻǬǼǶDZǠǼǬǹǾǴȄǶǺǮȇǗǬdzǹDZǽǼDZǰǴǷDZǽǺǮǶǺǾǺǼȇDZǴǷDZǾǺǸǴdzǴǸǺǵǽǺdzǰǬȊǾǿǰǴǮǴǾDZǷȈǹǿȊǬǾǸǺǽȀDZǼǿǰǷȋ ǺǾǰȇȁǬǴǮǺǽǽǾǬǹǺǮǷDZǹǴȋdzǰǺǼǺǮȈȋǛǼǺǯǿǷǶǬǺǾǺǾDZǷȋǰǺȂDZǹǾǼǬǠǼǬǹǾǴȄǶǺǮȇȁǗǬdzǹDZǵdzǬǹǴǸǬDZǾǺǶǺǷǺǻȋǾǹǬǰȂǬǾǴǸǴǹǿǾǚǾDZǷȈǶǺǾǺǼȇǵǽǺǽǾǺǴǾǴdzǰǮǿȁ dzǰǬǹǴǵǼǬǽǽȃǴǾǬǹǹǬǹǺǸDZǼǺǮǮǺǽǹǺǮǹǺǸǰǮǿȁǸDZǽǾǹȇȁ

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

127


SPORTALM Podzim–Zima 2012/13 www.fggroup.cz


)RFXVHGRQOX[XU\

Kozí, Praha 1 - Staré Město

pronájem / rent

Reprezentativní byt, který se nachází ve 2. patře bytového domu s výtahem, v žádané lokalitě Prahy 1 – Staré Město. Byt (157 m2) není zařízený nábytkem a nabízí k užívání obývací pokoj, ze kterého je přístup na balkon, prostornou jídelnu s plně vybaveným kuchyňským koutem, 3 ložnice a 2 koupelny. Luxusní bydlení v centru města, jen pár kroků od Staroměstského náměstí. Representative apartment situated on the 2nd floor of a building with lift, in sought after locality Prague 1 – Old Town. The apartment (157 sqm) is unfurnished and features a living room with direct access to balcony, spacious dining room with fully equipped kitchen, 3 bedrooms and 2 bathrooms. Luxury living in the city centre, just few steps from Old Town Square.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 50 000 CZK LEXXUS EXXUS XXUS XUS USS a.s., a.s a.s. .s., s.,., Millennium Millenn Millen Mille Mill Mil Mi Millenn lenni enniu nnium nniu nium ium um m Plaza, Pla P Plaz laza aza, za, a, V Celnici 10, 0, 1 0, 11 110 10 00 Praha 1 tel.: +420 420 20 0 221 21 111 1 11 11 1 922, 92 9 922 22, 2, www.lexxusnorton.cz, www. www ww www.le ww.lex w.lexx .lexx exxu xxus xusn usno sno nort orto rton ton on.c n.cz e-mail: ailil: ai ail: iill:l: info@lexxusnorton.cz iin inf info nff n


)RFXVHGRQOX[XU\

Pod Závěrkou, Praha 5 - Strahov

pronájem / rent

Velmi pěkný nový víceúrovňový řadový dům na Smíchově v klidné ulici. V domě je 5 ložnic, 3 koupelny, obývací pokoj, jídlena s kuchyní a 2 šatny. Za domem je (70 m2) veliká terasa. V domě je garáž pro 2 auta. Representativní bydlení, masivní dubové podlahy, materiály nejvyšší kvality. Luxusní bydlení pro náročné klienty s výbornou dostupností do centra i do Francouzské a Německé školy. Fabulous new multi-level row house in a tranquil Smíchov street. The house comprises 5 bedrooms, 3 bathrooms, living room, dining room with a kitchen and 2 cloackrooms. There is a 70 sqm terrace behind the house. There is also a double garage in the house and cellar. Wooden floors, high quality materials and finishing. Luxurious living for ambitious clients with a great connection to the city centre and also to French Lyceum and German school.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 85 000 CZK

130

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

LEXXUS EXXUS XXUS XUS USS a.s., a.s. a.s .s., s.,., Millennium Millenn Millen Mille Mill Mil Mi M illenn lenni enniu nnium nniu nium ium um m Plaza, Pla Plaz Plaza aza, za, a, V Celnici 10, 0, 11 0, 11 110 10 0 00 Praha 1 tel.: +420 420 20 0 221 21 111 11 1 11 1 922, 922 92 9 22, 2, www.lexxusnorton.cz, w www. www ww ww.lex ww.le w.lexx .lexx exxu xxus xusn usno sno nort orto rton ton on.c n.cz e-mail: ailil: ai ail: iill:l: info@lexxusnorton.cz iin inf info nff n


)RFXVHGRQOX[XU\

Štiplova, Praha 6 - Dejvice

pronájem / rent

Luxusní zcela nový 4-ložnicový dům (216 m2) nacházející se ve velmi atraktivní a vyhledávané lokalitě Prahy 6 - Hanspaulka. Tento dům není zařízen nábytkem. Prostorný obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem, 4 ložnice, 3 koupelny, extra toaleta a prostorná místnost v suterénu. Velká terasa s malebným výhledem na Hradčany a Pražský hrad, patio, garáž a udržovaná zahrada. Nadstandardní bydlení v klidné lokalitě. Výborná dostupnost centra, letiště i do mezinárodní školy ISP v Nebušicích. Luxury brand new house, situated in very attractive and sought after locality of Prague 6 – Hanspaulka. This house (216 sqm) is unfurnished and offers to use spacious living room with fully equipped kitchen corner, 4 bedrooms, 3 bathrooms, additional WC and another spacious room in the basement. There is also large terrace with picturesque view of the Hradčany and Prague Castle, patio, garage and maintained garden. High standard living in quiet location with good access to the city centre, airport and International School of Prague.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 80 000 CZK LEXXUS EXXUS XXUS XUS USS a.s., a.s. a.s .s., s.,., Millennium Mille Millenn Millen Mill Milillenn Mi M lenni enniu nnium nniu nium ium um m Plaza, Pla P Plaz laza aza, za, a, V Celnici 10, 0, 110 0, 11 11 10 0 00 Praha 1 tel.: +420 420 20 0 221 21 111 11 1 11 1 922, 922 92 22, 2, www.lexxusnorton.cz, w www. www ww ww.lex ww.le w.lexx .lexx exxu xxus xusn usno sno nort orto rton ton on.c n.cz e-mail: ailil: ai ail: iill:l: info@lexxusnorton.cz iin inf info nff n


Pronรกjem | Nebuลกice | Praha 6 | 310 m2 | 92 000 Kรจ / mรฌsรญc 0$-(67ร‰71รŒ9,/$ORรงQLFHHQVXLWHNRXSHOQ\P2REรฌYDFtSRNRMVNUEHPNYDOLWQtPDWHULiO\D]SUDFRYiQtGXERYpDRฤจHFKRYp SRGODK\GYHฤจHD]iUXEQฤ™รฅWXNRYiYรฌ]GRED~ORรงQpSURVWRU\SUDฤ€NDVXรฅLฤ€NDDODUPYLGHRWHOHIRQSฤ™NQฤ™XSUDYHQi]DKUDGD*DUiรงSURGYD YR]\3URVWRUQiURGLQQiYLODYHVW\OXKLVWRULVPXYNOLGQpSฤจtURGQtORNDOLWฤ™YSฤ™รฅtPGRVDKXPH]LQiURGQtรฅNRO\,63 *5$1'9,//$EHGURRPVHQVXLWHEDWKURRPVP2OLYLQJURRPZLWKDILUHSODFHKLJKTXDOLW\PDWHULDOVDQGILQLVKHVVSHFLDO DWWHQWLRQWRGHWDLORDNDQGZDOQXWIORRUVGRRUVDQGGRRUMDPEVVWXFFRRUQDPHQWVVWRUDJHZDVKHUGU\HUDODUPYLGHRHQWU\SKRQH QLFHO\ODQGVFDSHGJDUGHQ'RXEOHJDUDJH*HQHURXVIUHHVWDQGLQJKRPHLQWKHVW\OHRI+LVWRULFLVPLQDZRQGHUIXOQDWXUDODUHDZLWKLQ ZDONLQJGLVWDQFHRIWKH,QWHUQDWLRQDO6FKRRORI3UDJXH

132

1(-/(3ฤรŒ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ว‚วŠวŽวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“


Pronájem | Mostecká | Malá Strana | Praha 1 | 65 m2 | 35 000 Kè / mìsíc =$čÌ=(1ë%<7NNEDONRQGĨHYęQpSRGODK\DGODçEDYHVWDYęQpVNĨtQęNYDOLWQtY\EDYHQtD]DĨt]HQtSUDĀNDP\ĀNDPLNURYOQQiWURXED LQGXNĀQtYDUQiGHVND79YLGHRWHOHIRQ.RPSOHWQę]UHQRYRYDQìE\WVNUiVQìPYìKOHGHPVLWXRYDQìYSDWĨHNYDOLWQę]UHNRQVWUXRYDQpKR ĀLQçRYQtKRGRPXVYìWDKHPSiUNURNģRG.DUORYDPRVWXD0DORVWUDQVNpKRQiPęVWtVĀHWQìPLWUDPYDMRYìPLVSRMLSiUPLQXWFKģ]HRG VWDQLFHPHWUD0DORVWUDQVNi )851,6+('$3$570(17EDOFRQ\RQHEHGURRPZRRGIORRUVDQGWLOHVEXLOWLQZDUGUREHVTXDOLW\HTXLSPHQWDQGIXUQLWXUHZDVKHU GLVKZDVKHUPLFURZDYHLQGXFWLRQFRRNWRS79YLGHRHQWU\SKRQH5HFRQVWUXFWHGthIORRUDSDUWPHQWZLWKQLFHYLHZVLQDFRPSOHWHO\ UHIXUELVKHGEXLOGLQJZLWKDOLIWLQWKHYHU\FHQWHURIWKHSLFWXUHVTXH0DOi6WUDQDMXVWDVWRQH·VWKURZWRWKH&KDUOHV%ULGJHDQG 0DORVWUDQVNp6TXDUHZLWKPXOWLSOHWUDPFRQQHFWLRQVDVKRUWZDONWR0DORVWUDQVNiPHWURVWDWLRQ

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

133


Pronรกjem | U Rajskรฉ zahrady_รฆLรงNRY_3UDKD_P | 100 000 Kรจ / mรฌsรญc (/(*$171รŒ0(=21(7NNVWฤจHรฅQtWHUDVDPEDONRQ\NRXSHOQ\'RQOLFGHVLJQNOLPDWL]DFHDWHOLpURYiRNQDGฤจHYฤ™QpSRGODK\ YHVWDYQp~ORรงQpSURVWRU\VDWHOLWLQWHUQHWDODUPYLGHRWHOHIRQVNOHS'YRMJDUiรง.RPSOHWQฤ™]UHQRYRYDQรฌE\WYSDWฤจHUHNRQVWUXRYDQpKR ฤ€LQรงRYQtKRGRPXVYรฌWDKHPD]DFKRYDQรฌPLSฤฃYRGQtPLSUYN\QDUR]KUDQt9LQRKUDGDรฆLรงNRYDYNOLGQpXOLFLYEH]SURVWฤจHGQtEOt]NRVWLSฤ™NQฤ™ XSUDYHQpKRGฤ™WVNpKRKฤจLรฅWฤ™DSDUNXPLQXWRGFHQWUDD5LHJURYรฌFKVDGฤฃ (/(*$1763/,7/(9(/$3$570(17PURRIWHUUDFHWZREDOFRQLHVWKUHHEHGURRPVWKUHHEDWKURRPVGHVLJQE\'RQOLF DLUFRQGLWLRQLQJDWHOLHUZLQGRZVZRRGIORRUVEXLOWLQVWRUDJHVDWHOOLWH,QWHUQHWDODUP'RXEOHJDUDJH)XOO\UHQRYDWHGILIWKIORRU DSDUWPHQWLQDUHIXUELVKHGEXLOGLQJZLWKDOLIWDQGSUHVHUYHGRULJLQDOIHDWXUHV/RFDWHGULJKWQH[WWRDQLFHO\ODQGVFDSHGSDUNZLWK DFKLOGUHQยทVSOD\JURXQGDPLQXWHZDONIURPWKHFLW\FHQWHUDQGWKH5LHJURY\VDG\SDUN

Pro kompletnรญ nabรญdku navลกtivte / For complete property listing please visit

134

1(-/(3ฤรŒ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ว‚วŠวŽวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“

svoboda-williams.com


Pronájem | Hostivaø | Praha 10 | 700 m2 | 150 000 Kè / mìsíc 9ë-,0(ÿ1ë/8;861Ì'Đ0NNYQLWĨQtED]pQVDXQDVWĨHåQtWHUDVDYìWDKORçQLFHSUDFRYQDNRXSHOQ\NXOHĀQtNRYiKHUQD VNXFK\ĞNRXåDWHQNUiVQpYìKOHG\åSLĀNRYpPDWHULiO\GĨHYęQpSRGODK\YHVWDYęQp~ORçQpSURVWRU\NUELQWHOLJHQWQtRVYęWOHQt HOHNWULFNpUROHW\VtWęSURWLKP\]XVDWHOLWDODUP'YRMJDUiç5RGLQQìGģPYQiGKHUQpSĨtURGQtORNDOLWęQDNUDMLPtVWQtKROHVDVSRWRNHP %RWLĀYSęåtPGRVDKX+RVWLYDĨVNpKRSDUNXDSĨHKUDG\ (;&(37,21$/72348$/,7<+286(LQGRRUVZLPPLQJSRROVDXQDURRIWHUUDFHOLIWIRXUEHGURRPVVWXG\WKUHHEDWKURRPVELOOLDUGURRPZLWK DNLWFKHQHWWHZRQGHUIXOYLHZVOX[XU\PDWHULDOVZRRGIORRUVEXLOWLQVWRUDJHILUHSODFHLQWHOOLJHQWOLJKWV\VWHPHOHFWULFUROOHUEOLQGVLQVHFWQHWV VDWHOOLWHDODUP'RXEOHJDUDJH)DPLO\KRPHLQDPDUYHORXVSHDFHIXOQDWXUDOVHWWLQJRQWKHHGJHRIWKHORFDOIRUHVWZLWKWKH%RWLĀVWUHDPZLWKLQ ZDONLQJGLVWDQFHRIWKH+RVWLYDĨ3DUN)RUHVWDQG5HVHUYRLU

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

135


Pronรกjem | รฆHOH]Qi | Starรฉ Mรฌsto | Praha 1 | 143 m2 | 69 000 Kรจ / mรฌsรญc 9รซ-,0(รฟ1รซ0(=21(79+,6725,&.e/2.$/,7ฤ…NNNUiVQpYรฌKOHG\QD6WDUp0ฤ™VWRD3UDรงVNรฌKUDGNRXSHOQ\NOLPDWL]DFH GXERYpSRGODK\Y\WiSฤ™QiGODรงEDYNRXSHOQiFKIUDQFRX]VNiDWHOLpURYiDVWฤจHรฅQtRNQDNYDOLWQtY\EDYHQt~ORรงQpSURVWRU\GHVLJQRYi VYtWLGODSUDฤ€NDVXรฅLฤ€NDVDWHOLWYLGHRWHOHIRQ1RYรฌSRGNURYQtE\WYSDWฤจHNRPSOHWQฤ™]UHQRYRYDQpKRฤ€LQรงRYQtKRGRPXVH ]DFKRYDQรฌPLSฤฃYRGQtPLSUYN\DYรฌWDKHPSiUNURNฤฃRG6WDURPฤ™VWVNpKRQiPฤ™VWt (;&(37,21$/'83/(;,1$1+,6725,&/2&$7,21EHDXWLIXOYLHZVRIWKH2OG7RZQDQGWKH3UDJXH&DVWOHWKUHHEHGURRPVWZR EDWKURRPVDLUFRQGLWLRQLQJRDNIORRUVKHDWHGWLOHVLQEDWKURRPVDWHOLHUDQG)UHQFKZLQGRZVVN\OLJKWVTXDOLW\HTXLSPHQWZDVKHUGU\HU VDWHOOLWHYLGHRHQWU\SKRQH%UDQGQHZILIWKIORRUDWWLFDSDUWPHQWLQDIXOO\UHIXUELVKHGEXLOGLQJZLWKSUHVHUYHGRULJLQDOGHWDLOVDQGDQHZ OLIWVWHSVIURPWKH2OG7RZQ6TXDUHDQGWKHSUHVWLJLRXV3DฤจtรงVNiVWUHHW

136

1(-/(3ฤรŒ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ว‚วŠวŽวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“


Pronájem | Týnská ulièka | Staré Mìsto | Praha 1 | 102 m2 | 40 000 Kè / mìsíc ATRAKTIVNÍ BYT 2+1, neopakovatelné výhledy a atmosféra, balkon, døevìné podlahy, dvoukøídlové interiérové dveøe, vestavìné skøínì, zabudovaná stropní svìtla, bezpeènostní vstupní dveøe, vinotéka, klimatizace. Luxusnì zrekonstruovaný, modernì vybavený apartmán situovaný ve 4. patøe historické budovy bez výtahu pøímo za Týnským chrámem, pár krokù od Staromìstského námìstí. ATTRACTIVE APARTMENT, impressive atmosphere and views of the Old Town, balcony, one bedroom, top finishes and materials, air-conditioning, wood floors, double interior doors, built-in wardrobes, recessed lighting, security door, wine cooler, no lift. Superbly located top quality refurbished apartment situated on the 4th floor of an historic building right behind the Týnský Church, steps from the Old Town Square.

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

137


PronĂĄjem | Ĺ vĂŠdskĂĄ | SmĂ­chov | Praha 5 | 250 m2 | 87 000 Kè / mĂŹsĂ­c NADSTANDARDNĂ? BYT 4+kk, støeĹĄnĂ­ terasa (48 m2) s víøivkou a neruĹĄenĂ˝m panoramatickĂ˝m vĂ˝hledem na Prahu, 2 balkony, 2 koupelny, VStçSDUNHW\DGODçEDEH]SHÄ&#x20AC;QRVWQtGYHĨHYHVWDYÄ&#x2122;Qp~ORçQpSURVWRU\PDUNĂŹ]\QDEDONRQHFKçDOX]LHSUDÄ&#x20AC;ND79DODUPVDWHOLW YLGHRWHOHIRQJULOQDWHUDVHVNOHSYĂŹWDK'YÄ&#x2122;JDUiçRYiVWiQt=DĨt]HQĂŹE\WYSDWĨHPRGHUQtUH]LGHQFHYDWUDNWLYQtUH]LGHQÄ&#x20AC;QtORNDOLWÄ&#x2122;SiU PLQXWRGIUDQFRX]VNpKRO\FHDYEOt]NpPGRVDKX.LQVNpKR]DKUDG\D3HWĨtQD QUALITY ATTIC APARTMENT, 48 m2 roof terrace with whirlpool, two balconies, beautiful views of Prague, three bedrooms, two EDWKURRPVSDQWU\SDUTXHWDQGWLOHIORRUVVHFXULW\GRRUEXLOWLQZDUGUREHVDZQLQJEOLQGVZDVKHU79DODUPVDWHOOLWHYLGHRHQWU\SKRQH WHUUDFHEDUEHFXHFHOODUOLIW)XUQLVKHGth floor apartment in a modern residence located in a highly sought after residential area convenient to the French School, in close vicinity of the KinskĂŠho Garden and the Petøín hill.

138

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;


PronĂĄjem | TruhlåøskĂĄ | NovĂŠ MĂŹsto | Praha 1 | 107 m2 | 35 000 Kè / mĂŹsĂ­c /8;861Ă&#x152;%<7NNPRGHUQtGHVLJQNUENOLPDWL]DFHĂĽSLÄ&#x20AC;NRYpPDWHULiO\EDPEXVRYpSRGODK\Y\WiSÄ&#x2122;QiGODçEDYNRXSHOQÄ&#x2122;FHQWUiOQt SO\QRYpWRSHQtSRVXYQpSURVNOHQpLQWHULpURYpGYHĨHSUDÄ&#x20AC;NDVXĂĽLÄ&#x20AC;NDP\Ä&#x20AC;NDPLNURYOQQiWURXEDDODUPVPRçQRVWtQDSRMHQtQD3&2 YLGHRWHOHIRQNDPHURYĂŹV\VWpPYEXGRYÄ&#x2122;1RYÄ&#x2122;]UHQRYRYDQĂŹE\WYHSDWĨHFLWOLYÄ&#x2122;]UHNRQVWUXRYDQpKRKLVWRULFNpKRÄ&#x20AC;LQçRYQtKRGRPX s vĂ˝tahem v blĂ­zkosti nĂĄmĂŹstĂ­ Republiky. HIGH QUALITY APARTMENT, two bedrooms, fireplace, air-conditioning, bamboo flooring, heated tiles in the bathroom, central gas heating, sliding glass interior doors, washer, dryer, dishwasher, alarm that can be connected to a security agency, video entry phone, camera system in the building. Newly reconstructed third floor apartment in a late 19th century building, superbly renovated and retrofitted with a lift, in a quiet street steps from NĂĄmĂŹstĂ­ Republiky Square with trams and metro.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521Ă&#x2030;-(0,/($6(,ĆśÇ&#x2021;ĆťÇ&#x201E;ƺƜÄ&#x2122;Ă&#x152;-(1,2&72%(5,Ç&#x2026;Ç Ç&#x2030;Ç&#x2013;ơÇ&#x2021;Ç&#x201C;

139


Pronájem | .ĨtçRYi_6PtFKRY_3UDKD_P |.Ā/ mìsíc /2)729ë$7(/,e5PVWĨHåQtWHUDVDVSĨHNUiVQìPYìKOHGHPQD~GROt9OWDY\DRNROtUHOD[DĀQt]i]HPtVSUDFRYQRXåDWQD NRXSHOQ\WHDNRYpSRGODK\HOHNWULFNpUROHW\QDGiONRYpRYOiGiQtåSLĀNRYpY\EDYHQtVSRWĨHELĀH0LHOHNOLPDWL]DFHY]GXFKRWHFKQLND 1RYìE\WYHVW\OXNODVLFNìFKQHZ\RUVNìFKORIWģYSDWĨHNRPSOHWQę]UHNRQVWUXRYDQpLQGXVWULiOQtEXGRY\RFHQęQpWLWXO\%HVW,QWHUQDWLRQDO 5HGHYHORSPHQWD%HVW(XURSHDQ,QWHULRU'HVLJQQHGDOHNR3URNRSVNpKR~GROt /2)767</($7(/,(5PURRIWHUUDFHZLWKEHDXWLIXOYLHZVRIWKH9OWDYDULYHUYDOOH\DQGEH\RQGRQHEHGURRPVWXG\WZREDWKURRPV ZDONLQFORVHWWHDNIORRUVHOHFWULFVKXWWHUVZLWKUHPRWHFRQWURO0LHOHDSSOLDQFHVDLUFRQGLWLRQLQJKXPLGLILHU1HZDSDUWPHQWLQWKHVW\OH RIFODVVLFDO1HZ<RUNORIWVRQWKHthIORRURIDFRPSOHWHO\UHQRYDWHGLQGXVWULDOEXLOGLQJDZDUGHG%HVW,QWHUQDWLRQDODQG%HVW(XURSHDQ UHGHYHORSPHQW,QWHULRU'HVLJQORFDWHGQHDUWKH3URNRSVNp9DOOH\

140

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Pronájem | Pod kaštany | Bubeneè | Praha 6 | 212 m2 | 70 000 Kè / mìsíc .9$/,71Ì69ą7/ë%<7WHUDVDORçQLFHSUDFRYQDNRXSHOQ\åDWQ\SUiGHOQDVStçSDUNHW\]WURSLFNpKRGĨHYDYHVWDYęQpVNĨtQę SUDĀNDLQWHUQHWEH]SHĀQRVWQtNDPHU\SDUNRYDFtVWiQtDVNOHSYSRG]HPQtJDUiçL3URVWRUQìE\WVIUDQFRX]VNìPLRNQ\VSĨtPìP YVWXSHPQD]DKUDGXYSĨt]HPtH[NOX]LYQtUH]LGHQFH9LOOD%LDQFDYSUHVWLçQtUH]LGHQĀQtORNDOLWęVSDUN\D]DKUDGDPLVU\FKORXGRVWXSQRVWt GRFHQWUD 48$/,7<$3$570(17WHUUDFHIRXUEHGURRPVWZREDWKURRPVVWXG\WZRZDONLQFORVHWVODXQGU\SDQWU\GLUHFWDFFHVVWRWKHJDUGHQ WURSLFDOZRRGSDUTXHWIORRUVEXLOWLQZDUGUREHVZDVKHU,QWHUQHWYLGHRHQWU\SKRQHVHFXULW\FDPHUDV7ZRSDUNLQJVSDFHVDQGDSULYDWH VWRUDJHURRPLQWKHXQGHUJURXQGJDUDJH%ULJKWJURXQGIORRUDSDUWPHQWLQWKHH[FOXVLYH9LOOD%LDQFDUHVLGHQFHVXUURXQGHGE\SDUNV DQGSUHWW\YLHZVRIZHOOPDLQWDLQHGJDUGHQVLQDSUHVWLJLRXV3UDKXHQHLJKERUKRRG

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

141


Byt 3+kk, 86 m2, Prosek – Praha 9, Na Prosecké vyhlídce | 17 500 Kč / měsíčně Zařízený byt s terasou v 1. patře rezidenčního komplexu v klidné ulici v blízkosti stanice metra Prosek. Světlý rohový obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice, koupelna s vanou, toaleta, prádelní komora, parkety, francouzská okna, venkovní bezpečnostní žaluzie, vestavěné skříně, bezpečnostní dveře, pračka, sušička, výtah. Parkovací stání. Furnished first floor apartment with a terrace in a residential project in a quiet neighborhood one bus stop from Prosek metro station. Bright corner living room with kitchen, two bedrooms, bathroom with tub, toilet, laundry room, parquet floors, French windows, outdoor security blinds, built-in wardrobes, security door, washer, dryer, lift. Parking space.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

142

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 3+kk, 115 m2, Žižkov – Praha 3, Pod kapličkou | 25 000 Kč / měsíčně Byt s 25 m2 terasou v 6. patře rezidenčního komplexu v klidné lokalitě s množstvím zeleně a rychlou dostupností do centra, u tenisových kurtů a dětského hřiště. Obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice, koupelna s vanou, 2 toalety, dřevěné podlahy, francouzská okna, vestavěné skříně, pračka, internet, alarm, sklep, výtah. Parkovací stání. Sixth floor apartment with a 25 m2 terrace in a modern building in a quiet green location with quick connection to the city center, with tennis courts, a nice park and a children’s playground. Living room with kitchen, two bedrooms, bathroom with tub, two toilets, wood floors, French windows, built-in wardrobes, washer, Internet, alarm, cellar, lift. Parking included.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

143


Byt 3+kk, 86 m2, Podbaba – Praha 6, Paťanka | 17 000 Kč / měsíčně Světlý byt s balkonem ve 3. patře rezidenčního komplexu v příjemné lokalitě v blízkosti Vltavy a parku Stromovka. Obývací pokoj s kuchyní, malá zimní zahrada, 2 ložnice, koupelna s vanou, 2 toalety, parkety, bezpečnostní dveře, francouzská okna, videotelefon. Parkovací stání, sklep, výtah. Bright apartment with a balcony on the third floor with lift in a residential project in a quiet natural area near the Vltava river and Stromovka Park, convenient to the international schools. Living room with kitchen, winter garden, two bedrooms, bathroom with tub, two toilets, parquet floors, security door, French windows, video entry phone. Parking, cellar.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

144

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 3+1, 116 m2, Vinohrady – Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad | 1 200 EUR / měsíčně Zařízený byt s balkonem ve 3. patře činžovního domu se zachovanými původními prvky ve výhodné lokalitě u stanice metra. Samostatná kuchyň s arkýřem, obývací pokoj, 2 ložnice, šatna, kompletně vybavená koupelna, 2 toalety, parkety a dlažba, bezpečnostní dveře, vestavěné úložné prostory, alarm, sklep, výtah. Furnished third floor apartment with a balcony in a traditional building with preserved original features in the popular residential area at Jiřího z Poděbrad Square with metro station. Eat-in kitchen with bay windows, living room, two bedrooms, walk-in closet, full bathroom, two toilets, parquet and tile floors, security door, built-in storage, alarm, cellar, lift.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

145


Byt 2+kk, 91 m2, Holešovice – Praha 7, Dobrovského | 21 000 Kč / měsíčně Zařízený byt s 40 m2 terasou v 1. patře rekonstruovaného činžovního domu v klidné ulici u parku na Letné s tramvajovými spoji do centra a k metru. Obývací pokoj s kuchyní, ložnice s koupelnou, WC pro hosty, vstupní hala. Parkety, bezpečnostní dveře, vestavěné úložné prostory, pračka, myčka, videotelefon, UPC, sklep, společná zahrada. Furnished first floor apartment with a 40 m2 terrace in a renovated building steps from Letná Park, with tram connections to metro and the city center. Living room with kitchen, one bedroom, en-suite bathroom, guest toilet, entry hall. Parquet floors, built-in storage, gas heating, washer, dishwasher, video entry phone, UPC, cellar, shared courtyard garden.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

146

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Rodinný dům 5+kk, 172 m2, Malešice – Praha 10, Malešická | 50 000 Kč / měsíčně Rodinný dům s upravenou zahradou v klidné rezidenční čtvrti 10 minut jízdy od Anglického gymnázia. Obývací pokoj s kuchyní a celoprosklenou stěnou do zahrady, 4 ložnice, 3 koupelny, 2 šatny, terasa, komora, spíž, parkety, krbová kamna, vestavěné skříně, venkovní elektrické rolety, bidetové spršky, shoz prádla, alarm. Dvě krytá stání. Family house with a landscaped garden in a quiet residential area a ten minute drive from the English College. Living room with kitchen and floor-to-ceiling windows, four bedrooms, three bathrooms, two walk-in closets, terrace, pantry, parquet floors, slow burning stove, built-in wardrobes, outdoor electric blinds, laundry chute, alarm. Covered parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶęÌ-(1,2&72%(5,DžǁljǖƷLJǓ

147


ApartmĂĄn Glass Penthouse+)&"(.!1-#$" "%")++$+od 95 eur/ noc &3,!1#$& .!%" #&!1 %$(% !"'"-!1(0 &$% (6 !$-%6$("/"(0' '"( %(6& "!"("'$#16(1#$"%&"$%#!0*31*!6 ')2%6 "'& #$"%!"'%&0!"'&$%"'"-! %$'"'&$%"')(!1 %&&!1&(*#* "(."$*"(#$/!"!%&"#"&!!0*$!'&5!"' &6!0(6 0!"-!1"#$.$'/!14 Fully serviced, one-bedroom, terraced penthouse apartment on Vodickova Street with Prague Castle view, lift and 24-hour reception. Open-plan living and fully ďŹ tted kitchen area with wall of windows and terrace, bedroom with 2nd terrace. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV, plasma screen, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

148

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

prague-stay.com


ApartmĂĄn Old Town Suite20-)/6(:4*+) ),)2 2+"2)

 !.+()

)'*&!-(9,!+/#,)/(=*+-'6(,%&#'-#1: /9'&)4(#!'# /9'%).*!&('# *-+))%).1&.$::. )/0 ,/=-"!'/! &!-+)'9,-,%8")(6'9,-:!&%=)=/:*)%)$,*</) (:' ;!/9(='-+6')/:''()")%(0*+)*).3-9$::'#")$(),- *;#+)1!(8"),/9-&0/!(:##,-!&#-(:-!&!/#1!,*&1')/).)+1)/%). )'6:%#()*+7%,.3#7%()(,-)*+!!*! ")-&#(!5%&# $! ().-= (9/='9(&)4(:")*+6 &+.7(:%<1"+(.-/!(9 Fully serviced air-conditioned two-bedroom, two-bathroom apartment, 3rd ďŹ&#x201A;oor of a charming UNESCO building with lift next to the world famous Old Town Square. Large living room with original wooden ceiling beams and plenty of windows for natural light. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer, 24-hour reception and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

$3$570Ă&#x2030;1<,$3$570(176,Ç Ć¸ĆśÇ&#x2021;Ç&#x2030;ĆżÇ&#x2021;ĆśÇ&#x2019;Ä&#x2122;Ă&#x152;-(1,2&72%(5,Ç&#x2026;Ç Ç&#x2030;Ç&#x2013;ơÇ&#x2021;Ç&#x201C;

149


ApartmĂĄn Royal Tower,*'#)0"4.$%# #&#, ,%,# (%"# $%'!0"&#!$ '"4!&%)&!)3 #.")3#($ "* $'%#(#)*&)7'!%#&'#%"7#7)4$##&)3.4) 0$ "3 )*)"0(*"3'%&!"('#'%2#3&'5'%!)#)7 "!'%#)'3&"2 4+#&' -4)*)"4 "'%"'&' '"4' )+&$ +!#)#(#%+#)#(#!04"#$%1"#"&'#$#' "/ "#('7"3)7!3" #."4# $%0 %(1"46+%"('*)"3 Fully serviced two-bedroom, two-bathroom apartment, 5th ďŹ&#x201A;oor with lift. Large living room completed with regal tower, open-plan fully ďŹ tted kitchen, beautiful terrace. 10 minutes from the Old Town district, various tramlines and metro nearby. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater, washer and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

150

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

prague-stay.com


ApartmĂĄn Enchanting20-)/6(:4*+) ),)02 %%2+"2) 

.+()

)'*& -(9, +/#,)/(=*+-'6(/*)%+)/:,$ ().&)4(#: *-+),/=-" ')=/:*)%)$,*&(9/0/ (='%."0;,%=' %).- '&)4(# ,/)$&<4% '+)1%&6:!.7/)=/:'*)%)$#&,-&8-+(0,*'6-%'#+ ,-.+ '#'.1 #1"+'#, -+'/$)/='#&#(%'#' -+ '-0/ (:##,- &#-(:- & /#1 )'6:%#()*+7%,.3#7%()(,-)*")-&#( 5%&#$ (). -=(9/='9(&)4(:")*+6&+.7(:%<1"+(.-/ (9 Fully serviced one-bedroom attic apartment, 3rd ďŹ&#x201A;oor with lift, sunken living room, open-plan fully ďŹ tted kitchen, bedroom with a custom built double bed, sofa bed in living room. Lesser Town area with sights, restaurants, museums, gardens, various tramlines, metro and more. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

$3$570Ă&#x2030;1<,$3$570(176,Ç Ć¸ĆśÇ&#x2021;Ç&#x2030;ĆżÇ&#x2021;ĆśÇ&#x2019;Ä&#x2122;Ă&#x152;-(1,2&72%(5,Ç&#x2026;Ç Ç&#x2030;Ç&#x2013;ơÇ&#x2021;Ç&#x201C;

151


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | Hanusova | Praha 4 | Michle | 500 â&#x20AC;&#x201C; 7 540 m2 | 14,90 EUR / m2 / mĂŹsĂ­c SamostatnĂŹ situovanĂĄ administrativnĂ­ budova s prominentnĂ­m umĂ­stĂŹnĂ­m a excelentnĂ­ viditelnostĂ­. V dochĂĄzkovĂŠ vzdĂĄlenosti od metra %XGÄ&#x2122;MRYLFNi WUDVD& DSĨtPĂŹPQDSRMHQtPQDPDJLVWUiOX%XGRYDMHYHYĂŹVWDYEÄ&#x2122;DMHXUÄ&#x20AC;HQDNGRNRQÄ&#x20AC;HQtSRGOHLQGLYLGXiOQtFKSRçDGDYNÄŁ klienta podle EvropskĂŠho standardu 1A. FlexibilnĂ­ open space. SamostatnĂĄ recepce, vĂ˝tahy, skladovĂŠ prostory, 24-hodinovĂĄ ostraha, FHQWUiOQtNOLPDWL]DFHRWHYtUDWHOQiRNQD&HQDSDUNRYiQt(85SVPÄ&#x2122;VtF6OXçE\.Ä&#x20AC;P2/mĂŹsĂ­c. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Free standing office building in prominent location with excellent visibility. BudĂŹjovickĂĄ metro station (line C) within walking distance, direct access to D1 highway. The building is under construction with the option of creating oneâ&#x20AC;&#x2122;s own identity in 1A European standard. Flexible floors allowing open plan and cellular offices. Features include independent reception, lifts, storage space, 24/7 security, central air-conditioning, RSHQDEOHZLQGRZV3DUNLQJDW(85SVPRQWK6HUYLFHFKDUJHV&=.P2/month. Prices are listed without VAT.

152

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | SokolovskĂĄ | Praha 9 | Libeò | 325 â&#x20AC;&#x201C; 1 980 m2 | 13 EUR / m2 / mĂŹsĂ­c NovĂĄ kancelåøskĂĄ budova tøídy A pøipravena k nastĂŹhovĂĄnĂ­ v lednu 2013! V bezprostøednĂ­ blĂ­zkosti stanice metra VysoèanskĂĄ (trasa B). SnadnĂĄ dostupnost do administrativnĂ­ch, obchodnĂ­ch i bankovnĂ­ch center, a to veĹĄkerĂ˝mi dopravnĂ­mi prostøedky. VybavenĂ­ zahrnuje NOLPDWL]DFLVLQGLYLGXiOQtPUHJXORYiQtPWHSORW\RWHYtUDWHOQiRNQDUHFHSFHDEH]SHÄ&#x20AC;QRVWQtVOXçED3RG]HPQtJDUiçRYpVWiQt ParkovacĂ­ stĂĄnĂ­ pro nĂĄvĹĄtĂŹvnĂ­ky. Ceny jsou uvedeny bez DPH. A new Class A office development ready for occupancy January 2013! In close vicinity to VysoèanskĂĄ (line B) metro station. Quick access to local office, retail and bank centers by all forms of transport. Air-conditioning offices with individual temperature control, openable windows, 24/7 reception and security service. Underground garage parking. Visitors parking. Prices are listed without VAT.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

.20(5á1Ă&#x152;1(029,7267,,&200(5&,$/3523(57,(6,Ç Ç&#x2026;Ç&#x192;Ç&#x192;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x17D;ĆťÇ&#x2C6;Ç ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;Ä&#x2122;Ă&#x152;-(1,2&72%(5,Ç&#x2026;Ç Ç&#x2030;Ç&#x2013;ơÇ&#x2021;Ç&#x201C;

153


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | Na PøíkopĂŹ | Praha 1 | StarĂŠ MĂŹsto | 300 â&#x20AC;&#x201C; 858 m2 | FHQDQDY\çiGiQt/ price upon request KancelåøskĂŠ prostory s terasou v 5. patøe reprezentativnĂ­ budovy postavenĂŠ ve funkcionalistickĂŠm stylu. Stanice metra MĂšstek a NĂĄmĂŹstĂ­ Republiky (trasy A, B) jsou v pĂŹĹĄĂ­ dostupnosti. V budovĂŹ je centrĂĄlnĂ­ recepce se vstupem z ulice Na PøíkopĂŹ, 24/7 bezpeènostnĂ­ VOXçEDYĂŹWDK\6RXÄ&#x20AC;iVWtVWDQGDUGXNDQFHOiĨtMVRXFKODGtFtMHGQRWN\SRGODKRYiNU\WLQDYQLWĨQtVYLVOpçDOX]LHRNHQQtSURWLVOXQHÄ&#x20AC;QtIROLH 3URVWRUMHYDULDELOQtVPRçQRVWtRSHQVSDFH3DUNRYiQtYREMHNWXYSRG]HPQtFKJDUiçtFK Office space with terrace on the 5th floor in representative building built in Functionalist style. Metro stations MĂšstek and NĂĄmĂŹstĂ­ Republiky (lines A, B) are within walking distance. Building amenities include reception with entrance from Na PøíkopĂŹ street, 24 hour security service, 2 lifts. Flexible floors allowing open plan and cellular offices. Office standards include air conditioning, floor covering, internal vertical blinds, windows coated in a solar film. Underground parking in the building.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

154

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


AdministrativnĂ­ budova | Prodej | RubeĹĄova | Praha 2 | Vinohrady | 3 498 m2 |FHQDQDY\çiGiQt/ price upon request $OOLDQFH&HQWUH, ,,MVRXWĨLSURSRMHQpEXGRY\]VWROHWtNWHUpSURĂĽO\UR]ViKORXUHNRQVWUXNFtYURFHDRGWpGRE\SURFKi]HMt SUDYLGHOQRX~GUçERX3ĨHGVWDYXMtY\QLNDMtFtREFKRGQtLQYHVWLÄ&#x20AC;QtSĨtOHçLWRVWYFHQWUXPÄ&#x2122;VWDQHERĢSĨLVWRXSDMtFtPUÄŁVWXQiMHPQpKR JDUDQWXMtVWDELOQt]GURMSĨtMPX.OtÄ&#x20AC;RYĂŹPLLQYHVWLÄ&#x20AC;QtPLSĨHGQRVWPLMVRXY\VRNiPtUDREVD]HQRVWLDY\QLNDMtFtSRORKDYHVWĨHGXPÄ&#x2122;VWD VGRSUDYQtGRVWXSQRVWt]HGYRXVWDQLFPHWUDSRG]HPQtPSDUNRYLĂĽWÄ&#x2122;PDVSUiYFRYVNiVOXçED Alliance Centre I&II occupies three interconnected 19thFHQWXU\EXLOGLQJVZKLFKXQGHUZHQWH[WHQVLYHUHIXUELVKPHQWLQWKHs and have continued to be refurbished on a regular basis. The property represents an excellent commercial investment opportunity in the city center with prospects for good rental growth providing a stable source of income. Key investment features include a high rate of tenant occupancy, superb inner city location with 2 metro stations, underground parking, on-site asset/property management.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

.20(5á1Ă&#x152;1(029,7267,,&200(5&,$/3523(57,(6,Ç Ç&#x2026;Ç&#x192;Ç&#x192;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x17D;ĆťÇ&#x2C6;Ç ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;Ä&#x2122;Ă&#x152;-(1,2&72%(5,Ç&#x2026;Ç Ç&#x2030;Ç&#x2013;ơÇ&#x2021;Ç&#x201C;

155


Nebytovรฝ prostor | Pronรกjem | Viktora Huga | Praha 5 | Smรญchov | 286 โ€“ 1 831 m2 | 12,50 EUR / m2 / mรฌsรญc .DQFHOiฤจVNpSURVWRU\YEOt]NRVWLMHGQRKR]SUDรงVNรฌFKREFKRGQtFKFHQWHUDYSฤ™รฅtPGRVDKXVWDQLFHPHWUD$QGฤ™O WUDVD% DWUDPYDMRYp ]DVWiYN\$UEHVRYRQiPฤ™VWt.GLVSR]LFLVNODGRYDFtPtVWQRVWLPtVWQRVWSURVHUYHUNXFK\ฤžNDD:&VEH]EDULpURYรฌPSฤจtVWXSHP9EXGRYฤ™MH FHQWUiOQtUHFHSFHYรฌWDKVWUXNWXURYDQiNDEHOiรงRSWLFNรฌNDEHONOLPDWL]DFHSRGODKRYpNU\WLQ\0RรงQRVWSURQiMPXSDUNRYDFtFKPtVW YRNROQtFKEXGRYiFK6HUYLVQtSRSODWN\.ฤ€P2Pฤ™VtF&HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ 2IILFHVSDFHFORVHWRRQHRI3UDJXHยทVSURPLQHQWVKRSSLQJFHQWHUVDQGZLWKLQDZDONLQJGLVWDQFHRIWKH$QGฤ™OPHWURVWDWLRQ OLQH% DQGWUDPVWRS $UEHVRYRQiPฤ™VWt7KHUHLVVWRUDJHURRPVHUYHUURRPNLWFKHQHWWHDQGDPSOH:&VZLWKDFFHVVIRUWKHGLVDEOHG7KHEXLOGLQJDPHQLWLHVLQFOXGH FHQWUDOUHFHSWLRQOLIWVWUXFWXUHGFDEOLQJILEHURSWLF,QWHUQHWDLUFRQGLWLRQLQJIORRUV3RVVLELOLW\WRUHQWSDUNLQJVSRWVLQVXUURXQGLQJEXLOGLQJV 6HUYLFHFKDUJHV&=.P2PRQWK3ULFHVDUHOLVWHGZLWKRXW9$7

156

1(-/(3ฤรŒ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ว‚วŠวŽวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | Vyskoèilova | Praha 5 | Michle | 390 â&#x20AC;&#x201C; 3 141 m2 | 11 EUR / m2 / mĂŹsĂ­c KancelåøskĂŠ prostory v modernĂ­ administrativnĂ­ budovĂŹ v blĂ­zkosti stanic metra BudĂŹjovickĂĄ a PankrĂĄc (linka C), dostupnĂŠ vlastnĂ­m shuttle EXVHP3UDçVNĂŹRNUXKLGiOQLFH'YEOt]NRVWL.DQFHOiĨVNpSURVWRU\O]HY\XçtYDWMDNRRSHQVSDFHÄ&#x20AC;LUR]Ä&#x20AC;OHQLWQDMHGQRWOLYpNDQFHOiĨH %XGRYDMHY\EDYHQDRWHYtUDWHOQĂŹPLRNQ\VYHQNRYQtPLçDOX]LHPL.DçGpSDWURPiYODVWQtVHUYURYQXNXFK\Ä&#x17E;N\GRVWDWHN:&NOLPDWL]DFLDWRSHQt K dispozici je 24 hodinovĂĄ recepce s ostrahou a jĂ­delna na pøízemĂ­. ServisnĂ­ poplatky 60 Kè/m2PÄ&#x2122;VtF&HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ $GPLQLVWUDWLYHEXLOGLQJRIIHUVPRGHUQRIILFHVSDFH,WLVHDVLO\DFFHVVLEOHIURP3UDJXHFLUFOHDQGWKH'KLJKZD\6KXWWOHEXVFRQQHFWVWKHEXLOGLQJ DQG3DQNUiFDQG%XGÄ&#x2122;MRYLFNiPHWURVWDWLRQV OLQH& )OH[LEOHOD\RXWRIILFHVSDFH)HDWXUHVLQFOXGHRSHQDEOHZLQGRZVH[WHUQDOVXQEOLQGV(DFK IORRULVIXOO\HTXLSSHGZLWKNLWFKHQHWWHDPSOHWRLOHWVDLUFRQGLWLRQKRXUVUHFHSWLRQDQGVHFXULW\,7URRPRQHDFKIORRUJURXQGIORRUFDIHWHULD available. Service charges CZK 60/m2PRQWK3ULFHVDUHOLVWHGZLWKRXW9$7

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

.20(5á1Ă&#x152;1(029,7267,,&200(5&,$/3523(57,(6,Ç Ç&#x2026;Ç&#x192;Ç&#x192;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x17D;ĆťÇ&#x2C6;Ç ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;Ä&#x2122;Ă&#x152;-(1,2&72%(5,Ç&#x2026;Ç Ç&#x2030;Ç&#x2013;ơÇ&#x2021;Ç&#x201C;

157


SPORTALM Podzim–Zima 2012/13 www.fggroup.cz


Duplexy a apartmány El Manantial Villamartin QDSREŐHæt&RVWD%ODQFDãSDQĚOVNR (O0DQDQWLDO9LOODPDUWLQ'XSOH[HVDQG$SDUWPHQWVRQ&RVWD%ODQFD²6SDLQ ǐǿǻǷDZǶǽȇǴǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇǮ(O0DQDQWLDO9LOODPDUWLQǹǬǻǺǭDZǼDZDzȈDZǖǺǽǾǬǍǷǬǹǶǬ²ǔǽǻǬǹǴȋ

Cena apartmánů / Price of the apartments: 82 900 Euro (původně 143 000 Euro) Cena duplexů / Price of duplexes: 115 000 Euro (původně 225 000 Euro) 1DEt]tPHQRYpQiGKHUQpGXSOH[\DDSDUWPiQ\SŐtPRRGäSDQĚOVNpEDQN\SRORKRXFFDNPMLæQĚRGPH]LQiURGQtKROHWLäWĚY$OLFDQWH YWĚVQpEOt]NRVWLQĚNROLNDJROIRYëFKKŐLäŘDNUiVQëFKSOiæt$SDUWPiQ\ ORæQLFHREëYDFtSRNRMDNRXSHOQD PDMtUR]ORKXP, duplexy ORæQLFHNRXSHOQ\DYHONëREëYDFtSRNRM PVWHUDVRXP9XUEDQL]DFLVWURSLFNRX]DKUDGRXMHYHONëNRPXQiOQtED]pQ :HRIIHUGLUHFWO\IURPD6SDQLVKEDQNWKHVHQHZEHDXWLIXOGXSOH[HVDQGDSDUWPHQWVVLWXDWHGDSSUR[LPDWHO\NLORPHWUHVVRXWKRI$OLFDQWH ,QWHUQDWLRQDO$LUSRUWLQFORVHSUR[LPLW\WRVHYHUDOJROIFRXUVHVDQGDPD]LQJEHDFKHV7KHDSDUWPHQWV EHGURRPVOLYLQJURRPEDWKURRP DUHPLQVL]H7KHGXSOH[HV EHGURRPVEDWKURRPVODUJHOLYLQJURRP DUHPLQVL]HZLWKDWHUUDFHRIP7KHUHLVDODUJHFRPPXQDOVZLPPLQJSRROLQWKHWURSLFDOJDUGHQZLWKLQWKHFRPSOH[ ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǹǺǮȇDZ ǶǼǬǽǴǮȇDZ ǰǿǻǷDZǶǽȇ Ǵ ǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇ ǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺ ǺǾ ǴǽǻǬǹǽǶǺǯǺ ǭǬǹǶǬ ǻǼǴǸDZǼǹǺ Ǯ ǶǸ Ƕ Ȋǯǿ ǺǾ ǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹǺǯǺǬȉǼǺǻǺǼǾǬǮnjǷǴǶǬǹǾDZǼȋǰǺǸǽǹDZǽǶǺǷȈǶǴǸǴǻǺǷȋǸǴǰǷȋǯǺǷȈȀǬǴǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸǴǻǷȋDzǬǸǴnjǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇ ǽǻǬǷȈǹǴ ǯǺǽǾǴǹǬȋǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬ ǴǸDZȊǾǻǷǺȅǬǰȈǸǰǿǻǷDZǶǽȇ²ǽǻǬǷȈǹǴǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǭǺǷȈȄǿȊǯǺǽǾǴǹǿȊ ǸǴǸ ǾDZǼǼǬǽȇǙǬǾDZǼǼǴǾǺǼǴǴǶǺǸǻǷDZǶǽǬǽǾǼǺǻǴȃDZǽǶǴǸǴǽǬǰǬǸǴǹǬȁǺǰǴǾǽȋǭǺǷȈȄǺǵǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇǵǭǬǽǽDZǵǹ

BRANCO REALITY Zengrova 911, 280 02, Kolín, tel.: +420 321 719 097, + 420 321 719 100, mobil: +420 737 202 802, e-mail: info.brancoreality@seznam.cz, www.brancoreality.com


export-import s.r.o.

www.bakero.cz


LIFESTYLE 162

|

prague out

Novinky / 1HZVȕȖȊȖșȚȐ (67$7(GRSRUXþXMH'RNRQDOêRGSRþLQHNWČOD DP\VOLY&\EH[KHDOWKFOXE VSD

168

ESTATE Recommends: Perfect Relaxation of Body and Mind in the Cybex Health Club & Spa (67$7(ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȣȑǰȌȍȈȓȤȕȖȍȘȈșșȓȈȉȓȍȕȐȍȚȍȓȈ ȐȘȈȏțȔȈȊȖȏȌȖȘȖȊȐȚȍȓȤȕȖȔǹǷǨȞȍȕȚȘȍ©&\EH[KHDOWKFOXE VSDª

(67$7(GRSRUXþXMH&RVWDGHO6RO±&RVWDGHO*ROI

170

ESTATE Recommends: Costa del Sol – Costa del Golf (67$7(ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȣȑDzȖșȚȈȌȍȓȤǹȖȓȤDzȖșȚȈȌȍȓȤǫȖȓȤȜ


PRAGUE OUT |

QRYLQN\_QHZV_ǹǺǮǺǽǾǴ

(67đ(/$8'(53ŏ('67$98-( 385(&2/259,9,'6+,1( /HWRVQDSRG]LPVHVSROHÿQRVW(VWpH/DXGHUD7RP3HFKHX[RGYiæLOLYVWRXSLW GR VYĚWD YëUD]QëFK ]iŐLYëFK D SŢVRELYëFK EDUHY V QRYRX NROHNFt 3XUH &RORU9LYLG6KLQH²QHMQRYĚMätYOQRXEDUHYQëFKRGVWtQŢNWHUi]DSODYXMHRÿL UW\DQHKW\WŐS\WLYëPOHVNHPDSHVWUëPLWyQ\ =YëUD]QĚWH SRKOHG VYŢGQëPL VW\ORYëPL EDUHYQëPL RGVWtQ\ NWHUp QDEt]HMt PD[LPiOQtEDUHYQRXLQWHQ]LWXDUR]PĚU²MVRX]GHJHORYĚSXGURYpRÿQtVWtQ\ 3XUH&RORU*HOHH3RZGHU(\HVKDGRZV7\WRIXWXULVWLFNpRÿQtVWtQ\VNYRVWQp XQLYHU]iOQtDMHäWĚLQWHQ]LYQĚMätYVREĚVQRXEtLQRYDFLOX[XVQtVW\ODY\VRFH RGROQpVORæHQtVPRGHUQtWHFKQRORJLtDWH[WXURX $ŘXæEXGHWHFKWtWGRFtOLWQiSDGQpKRDGUDPDWLFNpKRY]KOHGXQHERMHPQpKR ]iŐLYpKRHIHNWXNROHNFH3XUH&RORU9LYLG6KLQHMHNROHNFtRGYiæQëFKEDUHY SURæHQ\DYL]iæLVW\NWHŐtVLFKWĚMtQDSOQRY\FKXWQDWVYRXYiäHŁSUREDUY\

(67đ(/$8'(535(6(176385( &2/259,9,'6+,1( 7KLVDXWXPQ(VWpH/DXGHUFRPSDQ\DQG7RP3HFKHX[KDYHGDUHGWRHQWHUWKH ZRUOGRIVWULNLQJVKLQLQJDQGLPSUHVVLYHFRORXUVZLWKWKHQHZ3XUH&RORU9LYLG 6KLQHFROOHFWLRQ²WKHODWHVWZDYHRIVKDGHVRIFRORXUWRÁRRGWKHH\HVOLSVDQG QDLOVZLWKVKLQ\JORVVDQGYDULHGWRQHV 3XUH &RORU *HOHH 3RZGHU (\HVKDGRZV ² HPSKDVLVH \RXU ORRNV ZLWKVHGXFWLYHVW\OLVKVKDGHVZKLFKRIIHUPD[LPXPFRORXULQWHQVLW\DQGUDQJH7KHVH

IXWXULVWLFH\HVKDGRZV²PDJQLÀFHQWYHUVDWLOHDQGHYHQPRUHLQWHQVH²FRPELQHLQQRYDWLRQOX[XULRXVVW\OHDQGKLJKO\GXUDEOHFRPSRVLWLRQZLWKPRGHUQ WHFKQRORJ\DQGWH[WXUH :KHWKHUWRDFKLHYHDVWULNLQJGUDPDWLFDSSHDUDQFHRUMXVWDVXEWOHJOLWWHULQJ HIIHFW3XUH&RORU9LYLG6KLQHLVWKHFROOHFWLRQRIEUDYHFRORXUVWRHQDEOHZRPHQ DQGVW\OLVWVWRIXOO\HQMR\WKHLUSDVVLRQIRUFRORXU

(67đ(/$8'(5ǛǜǑǐǝǞnjǎǗǫǑǞ ǖǚǗǗǑǖǢǔǪ385(&2/259,9,'6+,1( ǩǾǺǵǺǽDZǹȈȊǶǺǸǻǬǹǴȋ(VWpH/DXGHUǴǞǺǸǛDZȄDZǽǸDZǷǺdzǺǮǿǾǹǬǽǮǸǴǼǮȇǼǬdzǴǾDZǷȈǹȇȁ ȋǼǶǴȁǴǮǻDZȃǬǾǷȋȊȅǴȁȂǮDZǾǺǮǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋȋǽǮǺȊǹǺǮǿȊǶǺǷǷDZǶȂǴȊ3XUH&RORU6KLQH 9LYLGǩǾǺǻǺǽǷDZǰǹȋȋǾǼDZǹǰǺǮǬȋǮǺǷǹǬȂǮDZǾǺǮȇȁǺǾǾDZǹǶǺǮǶǺǾǺǼǬȋǻǺǰȃDZǼǶǴǮǬDZǾǯǷǬdzǬ ǯǿǭȇǴǹǺǯǾǴǽǮDZǼǶǬȊȅǴǸǭǷDZǽǶǺǸǴȋǼǶǴǸǴǸDZǼȂǬȊȅǴǸǴǾǺǹǬǸǴ ǛǺǰȃDZǼǶǹǴǾDZ ǽǮǺǵ ǮdzǯǷȋǰ ǽǺǭǷǬdzǹǴǾDZǷȈǹȇǸǴ ǽǾǴǷȈǹȇǸǴ ǺǾǾDZǹǶǬǸǴ ǶǺǾǺǼȇDZ ǺǭDZǽǻDZȃǬǾ ǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹǿȊ ǴǹǾDZǹǽǴǮǹǺǽǾȈ ȂǮDZǾǬ Ǵ ǼǬdzǸDZǼ ² Ǯ ǶǺǷǷDZǶȂǴǴ ǯDZǷDZǮǺ ǻǿǰǼǺǮȇDZǾDZǹǴǰǷȋǮDZǶ3XUH&RORU*HOHH3RZGHU(\HVKDGRZVǩǾǴȀǿǾǿǼǴǽǾǴȃDZǽǶǴDZǾDZǹǴ ǰǷȋǮDZǶ²ǼǺǽǶǺȄǹȇDZǮDZǷǴǶǺǷDZǻǹȇDZǿǹǴǮDZǼǽǬǷȈǹȇDZǴǾǬǶǴDZǴǹǾDZǹǽǴǮǹȇDZ²ǽǺȃDZǾǬȊǾ ǮǽDZǭDZǴǹǹǺǮǬȂǴǴǼǺǽǶǺȄȈǴǺǽǺǭǺǻǼǺȃǹȇǵǽǺǽǾǬǮǴǾDZǶǽǾǿǼǿǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǹȇDZǻǺ ǽǬǸȇǸǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǾDZȁǹǺǷǺǯǴȋǸ ǑǽǷǴ Ǯȇ ȁǺǾǴǾDZ ǰǺǭǴǾȈǽȋ ȋǼǶǺǯǺ Ǵ ǰǬDzDZ ǰǼǬǸǬǾǴȃDZǽǶǺǯǺ ǮdzǯǷȋǰǬ ǴǷǴ ǴdzȇǽǶǬǹǹǺǯǺ ǽǮDZǼǶǬȊȅDZǯǺȉȀȀDZǶǾǬǾǺǶǺǷǷDZǶȂǴȋ3XUH&RORU9LYLG6KLQHǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾǽǺǭǺǵǹǬǭǺǼ ȋǼǶǴȁ Ǵ ǽǸDZǷȇȁ ȂǮDZǾǺǮ ǰǷȋ DzDZǹȅǴǹ Ǵ ǮǴdzǬDzǴǽǾǺǮ ǶǺǾǺǼȇDZ ȁǺǾȋǾ Ǯ ǻǺǷǹǺǵ ǸDZǼDZ ǹǬǽǷǬǰǴǾȈǽȋǽǮǺDZǵǽǾǼǬǽǾȈȊǶȂǮDZǾǿ

162


)RFXVHGRQOX[XU\

www.lexxusnorton.cz


PRAGUE OUT |

QRYLQN\_QHZV_ǹǺǮǺǽǾǴ

1®2'2%5$6,/

1®2'2%5$6,/

9 GXEQX OHWRäQtKR URNX MVPH SUR YiV RWHYŐHOL ]FHOD MHGLQHÿQë REFKRG VPyGQtREXYt]%UD]tOLHMHGLQëYþHVNp5HSXEOLFH1$2GR%5$6,/=QDÿND MHMLæUR]ätŐHQiSRFHOp(YURSĚQDSŐY3DŐtæL&DQQHV6W7URSH]/LVDERQX %HUOtQĚ6WRFNKROPX/RQGëQĚDOHWDNpLY$E~'KDEt'XEDMLY0LDPL DMLQëFKVYĚWRYëFKPHWURSROtFKY\KOiäHQëFKPyGQtFK]QDÿHN9NDæGpP VKRZURRPXNWHUëQDYäWtYtWHMHYiPNGLVSR]LFLQDEtGNDWŐHFK]iNODGQtFK PRGHOŢ9HOLFHREOtEHQëPRGHOÅ&$,3,´²WHQLVNDVQHMYĚWätSDOHWRXEDUHY²MHSŐHGXUÿHQDNGHQQtPXQRäHQt6QDGQRMLVODGtWHVREOHÿHQtPGR SUiFHÿLNPpQĚIRUPiOQtPXRXWÀWXÅ12,7(´MHQi]HYGDOätKRPRGHOX GRVORYQëSŐHNODGWpWRWHQLVN\MH´QRF´-DNViPQi]HYQDSRYtGiEXGHWH R]GRERX NDæGp YHÿHUQt DNFH -HGQi VH R WHQLVNX NWHUi VH RGSŐHGFKR]tKRPRGHOXOLätPDWHULiOHPDNGHMHÿDVWëPSUYNHPNXSŐtNODGXÁLWU 7ŐHWtPPRGHOHPMHÅ$/7$,´NRWQtNRYiWHQLVNDSURYROQëÿDVYHNWHUpVH EXGHWHFtWLWNRPIRUWQĚ1H]DSRPQĚOLMVPHDQLQDW\QHMPHQätYSRGREĚ GĚWVNëFKWHQLVHNÅ1$2.,'6´

,Q$SULOWKLV\HDUZHRSHQHGDZKROO\XQLTXHVWRUHIRU\RXZLWKIDVKLRQ IRRWZHDUIURP%UD]LO1®2GR%5$6,/LVWKHRQO\VWRUHRILWVNLQGLQWKH &]HFK5HSXEOLF7KLVEUDQGLVDOUHDG\ZLGHVSUHDGWKURXJKRXW(XURSH IRUH[DPSOHLQ3DULV&DQQHV6W7URSH]/LVERQ%HUOLQ6WRFNKROPDQG /RQGRQDVZHOODVLQ$EX'KDEL'XEDL0LDPLDQGRWKHUPHWURSROLVHV IRU ZRUOGUHQRZQHG IDVKLRQ EUDQGV $ VHOHFWLRQ RI WKUHH EDVLF PRGHOV LVDYDLODEOHLQHYHU\VKRZURRP\RXYLVLW7KHYHU\SRSXODU´&$,3,µPRGHO ²VQHDNHUV LQ WKH JUHDWHVW YDULHW\ RI FRORXUV³DUH GHVLJQHG IRU GDLO\ ZHDU7KH\DUHHDVLO\PDWFKHGXSZLWKZRUNFORWKHVRUOHVVIRUPDORXWÀWV ´12,7(µLVWKHQDPHRIDQRWKHUPRGHOWKHOLWHUDOWUDQVODWLRQRIWKLVEHLQJ ´QLJKWµ$VWKHQDPHVXJJHVWVWKHVHZLOODGRUQDQ\HYHQLQJHYHQW7KHVH VQHDNHUVGLIIHUIURPWKHSUHYLRXVPRGHOVLQWKHPDWHULDOKDYLQJIRUH[DPSOHVHTXLQVDVDFRPPRQHOHPHQW7KHWKLUGPRGHOLV´$/7$,µ³DQNOH VQHDNHUVIRUOHLVXUHWLPH³ZRUQIRUFRPIRUW7KHOLWWOHVWRQHVDUHDOVRQRW IRUJRWWHQLQWKHIRUPRI´1®2.LGVµFKLOGUHQ·VVQHDNHUV

1®2'2%5$6,/ ǎ ǬǻǼDZǷDZ ȉǾǺǯǺ ǯǺǰǬ ǺǾǶǼȇǷǽȋ DZǰǴǹǽǾǮDZǹǹȇǵ Ǯ ǣDZȄǽǶǺǵ ǼDZǽǻǿǭǷǴǶDZ ǬǾǬǶDzDZǽǺǮDZǼȄDZǹǹǺǿǹǴǶǬǷȈǹȇǵǸǬǯǬdzǴǹǸǺǰǹǺǵǺǭǿǮǴǴdzǍǼǬdzǴǷǴǴ ǻǺǰ ǹǬdzǮǬǹǴDZǸ ©1$2 GR %5$6,/ª ǘǬǼǶǬ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǹǬȋ ǾǬǸ ǿDzDZ ȄǴǼǺǶǺ ǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹǴǷǬǽȈ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǻǺ ǮǽDZǵ ǑǮǼǺǻDZ DZDZ ǸǬǯǬdzǴǹȇ DZǽǾȈ Ǯ ǛǬǼǴDzDZ ǖǬǹǹǬȁ ǝDZǹǞǼǺǻDZ ǗǴǽǽǬǭǺǹDZ ǍDZǼǷǴǹDZ ǝǾǺǶǯǺǷȈǸDZ ǗǺǹǰǺǹDZ Ǭ ǾǬǶDzDZ Ǯ njǭǿǐǬǭǴ ǐǿǭǬǴ ǘǬǵǬǸǴ Ǵ ǰǼǿǯǴȁ ǴdzǮDZǽǾǹȇȁ ǽǮǺDZǵ ǻǼǴȃǬǽǾǹǺǽǾȈȊ Ƕ ǸǺǰDZ ǯǺǼǺǰǬȁ ǻǺ ǮǽDZǸǿ ǸǴǼǿ ǎ ǶǬDzǰǺǸ ȄǺǿǼǿǸDZ ǶǺǾǺǼȇǵ Ǯȇ ǻǺǽDZǾǴǾDZ ǻǼDZǰǷǬǯǬȊǾǽȋ ǾǼǴ ǭǬdzǺǮȇDZ ǸǺǰDZǷǴ Ǵ Ǵȁ ǮǬǼǴǬȂǴǴ ǚȃDZǹȈ ǻǺǻǿǷȋǼǹǬȋ ǸǺǰDZǷȈ ´&$,3,µ ² ǶǼǺǽǽǺǮǶǴ ǾDZǹǹǴǽǶǴ ǽǽǬǸǺǵǼǬdzǹǺǺǭǼǬdzǹǺǵǻǬǷǴǾǼǺǵȂǮDZǾǺǮǻǼDZǰǹǬdzǹǬȃDZǹǹȇDZ ǰǷȋ ǻǺǮǽDZǰǹDZǮǹǺǵ ǹǺǽǶǴ ǔȁ ǷDZǯǶǺ ǶǺǸǭǴǹǴǼǺǮǬǾȈ ǽ ǺǰDZDzǰǺǵ ǰǷȋ ǼǬǭǺǾȇ ǴǷǴ ǸDZǹDZDZ ȀǺǼǸǬǷȈǹȇǸǴ ǮDZȅǬǸǴ ´12,7(´ ² ȉǾǺ ǹǬdzǮǬǹǴDZ

164

ǽǷDZǰǿȊȅDZǵǸǺǰDZǷǴǭǿǶǮǬǷȈǹȇǵǻDZǼDZǮǺǰ´ǙǚǣǨµǖǬǶǽǷDZǰǿDZǾǴdzǹǬdzǮǬǹǴȋ Ǯ ǾǬǶǺǵ ǺǭǿǮǴ Ǯȇ ǭǿǰDZǾDZ ǿǶǼǬȄDZǹǴDZǸ ǶǬDzǰǺǵ ǮDZȃDZǼǴǹǶǴ ǩǾǺ ǶǼǺǽǽǺǮǶǴ ǶǺǾǺǼȇDZ ǺǾǷǴȃǬȊǾǽȋ ǺǾ ǻǼDZǰȇǰǿȅDZǵ ǸǺǰDZǷǴ ǸǬǾDZǼǴǬǷǺǸ Ǭ Ǵȁ ǯǷǬǮǹȇǸ ȉǷDZǸDZǹǾǺǸ ǹǬǻǼǴǸDZǼ ȋǮǷȋȊǾǽȋ« ǭǷDZǽǾǶǴ ǞǼDZǾȈȋ ǸǺǰDZǷȈ ǹǬdzȇǮǬDZǾǽȋ ´$/7$,´ȉǾǺǾDZǹǹǴǽǶǴǰǺȅǴǶǺǷǺǾǶǴǰǷȋǹǺȄDZǹǴȋǮǽǮǺǭǺǰǹǺDZǮǼDZǸȋǮǹǴȁ Ǯȇ ǭǿǰDZǾDZ ȃǿǮǽǾǮǺǮǬǾȈ ǽDZǭȋ ǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹǺ ǶǺǸȀǺǼǾǹǺ ǔ ǶǺǹDZȃǹǺ ȀǴǼǸǬ ©1$2GR%5$6,/ªǹDZdzǬǭȇǷǬǴǺǽǬǸȇȁǸǬǷDZǹȈǶǴȁ²ǰǷȋǹǴȁǻǼǴǯǺǾǺǮǷDZǹȇ ǰDZǾǽǶǴDZǶǼǺǽǽǺǮǶǴ´1$2.,'6µ =ODWQLFNi3UDKDwww.naodobrasil.com


PRAGUE OUT |

QRYLQN\_QHZV_ǹǺǮǺǽǾǴ

=%$97(6(95É6(.å5$/2þÌ6,/28

*(75,'2):5,1./(6:,7+$6+$5.·6)25&(

5HQRPRYDQëÿHVNëSODVWLFNëFKLUXUJ08'U0LFKDHO(QWQHUY\YLQXOH[WUD~ÿLQQp SOHŘRYp VpUXP NWHUp Y VREĚ VQRXEt UHJHQHUDÿQt VFKRSQRVWL VTXDOHQX DMHGLQHÿQpK\GUDWDÿQt~ÿLQN\Y\VRFHNRQFHQWURYDQpQt]NRPROHNXOiUQtN\VHOLQ\K\DOXURQRYp+\DOXURQLFVpUXPVHVTXDOHQHPHIHNWLYQĚY\KOD]XMHMHPQp LVWŐHGQĚKOXERNpYUiVN\DNWLYXMHSURFHVREQRY\NRODJHQRYëFKYOiNHQDSRVN\WXMHLQWHQ]LYQtK\GUDWDFL6WHMQĚMDNRRVWDWQtYëUREN\NRVPHWLN\'U(171(5MH K\SRDOHUJHQQtDQHREVDKXMHSDUIpP\DSDUDEHQ\3ŐtURGQtRUJDQLFNiVORXÿHQLQDVTXDOHQVHY\]QDÿXMHYëMLPHÿQëPLSURWLUDNRYLQRWYRUQëPL~ÿLQN\SRPiKi SŐL RGŐHQLQiFK SRSiOHQLQiFK L HN]pPHFK D SURGOXæXMH VFKRSQRVW SRNRæN\ VQpVWVOXQHÿQt]iŐHQt3RSUYpE\OVTXDOHQL]RORYiQ]MDWHUKOXELQQpKRæUDORND 'QHVMHMODERUDWRŐHGRNiæt]tVNDWL]ROLYRYpKRROHMHDODVNDYFRYëFKVHPtQHN]H NWHUëFKMHMGRVYëFKSŐtSUDYNŢY\XætYiLNRVPHWLND'U(171(5

'U 0LFKDHO (QWQHU UHQRZQHG &]HFK SODVWLF VXUJHRQ KDV GHYHORSHG DQ H[WUDHIIHFWLYHIDFLDOVHUXPWKDWFRPELQHVWKHUHJHQHUDWLYHDELOLWLHVRIVTXDOHQH ZLWK WKH GLVWLQFWLYH PRLVWXULVLQJ HIIHFWV RI ORZ PROHFXODU K\DOXURQLF DFLG +\DOXURQLF VHUXP ZLWK VTXDOHQH HIIHFWLYHO\ VPRRWKV OLJKW DQG LQWHUPHGLDWH ZULQNOHVDFWLYDWHVWKHSURFHVVRIUHMXYHQDWLRQRIFROODJHQÀEUHVDQGSURYLGHV LQWHQVLYHK\GUDWLRQ/LNHWKHRWKHUSURGXFWVE\'U(171(5FRVPHWLFVLWLVK\SRDOOHUJHQLFDQGGRHVQRWFRQWDLQSHUIXPHVRUSDUDEHQV7KHQDWXUDORUJDQLF FRPSRXQGRIVTXDOHQHLVFKDUDFWHULVHGE\H[WUDRUGLQDU\DQWLFDQFHUHIIHFWV ,WDVVLVWVLQWKHKHDOLQJRIJUD]HVEXUQVDQGHF]HPDDQGLQFUHDVHVWKHVNLQ·V DELOLW\WRZLWKVWDQGVXQOLJKW6TXDOHQHZDVÀUVWLVRODWHGIURPWKHOLYHURIWKH GHHSVHDVKDUN7RGD\ODERUDWRULHVDUHDEOHWRREWDLQLWIURPROLYHRLODQGDPDUDQWKVHHGVZKLFKDUHXVHGE\'U(171(5FRVPHWLFVLQLWVSURGXFWV

ǔǓǍnjǎǨǞǑǝǨǚǞǘǚǜǥǔǙǔǝǛǚǗǨǓǟǫǝǔǗǟnjǖǟǗ ǔdzǮDZǽǾǹȇǵȃDZȄǽǶǴǵǻǷǬǽǾǴȃDZǽǶǴǵȁǴǼǿǼǯǰǺǶǾǺǼǘǴȁǬȉǷǩǹǾǹDZǼǴdzǺǭǼDZǷǺȃDZǹȈȉȀȀDZǶǾǴǮǹǿȊ ǽȇǮǺǼǺǾǶǿ ǰǷȋ ǷǴȂǬ ǶǺǾǺǼǬȋ ǽǺȃDZǾǬDZǾ Ǯ ǽDZǭDZ ǽǻǺǽǺǭǹǺǽǾǴ Ƕ ǼDZǯDZǹDZǼǬȂǴǴ ǺǾ ǽǶǮǬǷDZǹǬ Ǵ ǿǹǴǶǬǷȈǹȇǵ ȉȀȀDZǶǾ ǿǮǷǬDzǹDZǹǴȋ ǺǾ ǮȇǽǺǶǺǶǺǹȂDZǹǾǼǴǼǺǮǬǹǹǺǵ ǹǴdzǶǺǸǺǷDZǶǿǷȋǼǹǺǵ ǯǴǬǷǿǼǺǹǺǮǺǵ ǶǴǽǷǺǾȇ ǏǴǬǷǿǼǺǹǺǮǬȋ ǽȇǮǺǼǺǾǶǬ ǽǺ ǽǶǮǬǷDZǹǺǸ ȉȀȀDZǶǾǴǮǹǺ ǼǬdzǯǷǬDzǴǮǬDZǾ ǸDZǷǶǴDZ Ǵ ǽǼDZǰǹDZ ǯǷǿǭǺǶǴDZ ǸǺǼȅǴǹȇ ǬǶǾǴǮǴdzǴǼǿDZǾ ǻǼǺȂDZǽǽ ǺǭǹǺǮǷDZǹǴȋ ǶǺǷǷǬǯDZǹǺǮȇȁ ǮǺǷǺǶǺǹǴǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾǴǹǾDZǹǽǴǮǹǺDZǿǮǷǬDzǹDZǹǴDZǖǬǶǴǰǼǿǯǴDZǶǺǽǸDZǾǴȃDZǽǶǴDZǻǼǺǰǿǶǾȇ ǸǬǼǶǴ 'U (171(5 ǽȇǮǺǼǺǾǶǬ ǯǴǻǺǬǷǷDZǼǯDZǹǹǬ Ǵ ǹDZ ǽǺǰDZǼDzǬǾ ǻǬǼȀȊǸDZǼǹȇȁ ǰǺǭǬǮǺǶ ǴǻǬǼǬǭDZǹǺǮǙǬǾǿǼǬǷȈǹǺDZǺǼǯǬǹǴȃDZǽǶǺDZǽǺDZǰǴǹDZǹǴDZǽǶǮǬǷDZǹǴdzǮDZǽǾǹǺǽǮǺǴǸǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹȇǸ ǻǼǺǾǴǮǺǼǬǶǺǮȇǸ ǰDZǵǽǾǮǴDZǸ ǻǺǸǺǯǬDZǾ ǻǼǴ ȂǬǼǬǻǴǹǬȁ ǺDzǺǯǬȁ Ǵ ȉǶdzDZǸDZ Ǵ ǻǺǮȇȄǬDZǾ ǽǻǺǽǺǭǹǺǽǾȈǶǺDzǴǻǼǺǾǴǮǺǽǾǺȋǾȈǽǺǷǹDZȃǹǺǸǿǴdzǷǿȃDZǹǴȊǝǶǮǬǷDZǹǮǻDZǼǮȇDZǭȇǷǮȇǰDZǷDZǹǴdz ǻDZȃDZǹǴǯǷǿǭǺǶǺǮǺǰǹǺǵǬǶǿǷȇǝDZǯǺǰǹȋǮǷǬǭǺǼǬǾǺǼǴǴǺǹǸǺDzDZǾǭȇǾȈǻǺǷǿȃDZǹǴdzǺǷǴǮǶǺǮǺǯǺ ǸǬǽǷǬǴǽDZǸȋǹǬǸǬǼǬǹǾǬǾǬǶǺǵǽǶǮǬǷDZǹǽǿǽǻDZȁǺǸǻǼǴǸDZǹDZǹǮǶǺǽǸDZǾǴǶDZ'U(171(5 www.drentner.cz

166


(67$7('23258þ8-( _5(&200(1'6(67$7(_ǜǑǖǚǘǑǙǐǟǑǞ(67$7(

DOKONALÝ ODPOČINEK TĚLA A MYSLI V CYBEX HEALTH CLUB & SPA .DæGRGHQQtVWUHVPĚVWVNpKRæLYRWDY\SĚWtQHERMHQQHVSUiYQpGUæHQtWĚOD YSUŢEĚKXGQHPRKRXGORXKRGREĚ]DSŐtÿLQLWQHMHQI\]LFNRXDOHLSV\FKLFNRX ~QDYX RUJDQLVPX 1DäWĚVWt O]H DOH L Y FHQWUHFK YHONRPĚVW QDMtW Ri]\ NOLGX NGH PŢæHWH SRG YHGHQtP ]NXäHQpKR SHUVRQiOX XOHYLW VYëP VYDOŢP D]DSRPHQRXWQDVWDURVWL 6SRUWRYQt D UHOD[DÿQt NOXE &\EH[ QDFKi]HMtFt VH Y SUDæVNpP KRWHOX +LOWRQ 3UDJXH2OG7RZQQDEt]tW\QHMNYDOLWQĚMätVOXæE\NWHUpVLPŢæHWHYREODVWLZHOOQHVV VSDGRSŐiW9NUiVQëFKGHVLJQRYëFKSURVWRUiFKQDYiVÿHNiSRVLORYQD ED]pQDURYQĚæVDXQD =D Y\]NRXäHQt SDN VWRMt SŐHGHYätP PDViæH Y UiPFL SURJUDPX &\EH[ 6SD NWHUpYiPYUXNRXVSHFLDOL]RYDQëFKPDVpUHNDYHVSRMHQtVUHOD[DÿQtKXGERX D SŐtMHPQëP VYĚWOHP VYtÿHN SŐLQHVRX GRNRQDOp XYROQĚQt 9\EUDW VL PŢæHWH KQHG ] QĚNROLND GUXKŢ NODVLFNëFK PDViæt MDNR MVRX DQWLVWUHVRYi PDViæ RULHQWiOQt PDViæ ÿL DURPDWHUDSLH DOH WDNp MHGQX ]H VSHFLiOQtFK PDViætNWHUpVHLQVSLUXMtNXOWXUDPLFHOpKRVYĚWD 5HGDNFH(VWDWHSURYiVY\]NRXäHODNOHQRW&\EH[6SDNUiORYVNRX PDViæ ãHVW VP\VOŢ MHæ YiV Y GHYDGHViWL PLQXWiFK SURYHGH äYpGVNRX ÿtQVNRX D KDYDMVNRX PDVpUVNRX NXOWXURX 1D ~YRG VH SRQRŐtWHGRRPDPQpYŢQĚE\OLQQëFKViÿNŢ

168

NWHUp YDäL SRNRæFH SŐLQHVRX PLPR SŐtMHPQp WHSOR L OpÿLYp ~ÿLQN\ VH]DPRYëROHM]DVHGRNRQDOHXYROQtYDäHVYDO\9ëWHÿQë]iæLWHNSURYDäHWĚORLP\VO QDNRQHF ]DYUät PDViæ QDKŐiWëPL NDPHQ\ D VDPR]ŐHMPRVWt MH SRGiYDQp REÿHUVWYHQtNWHUpYiVSRUHOD[DFLSŐtMHPQĚSRY]EXGt 3RNXG YiV VOXæE\ FHQWUD &\EH[ ]DXMDO\ D KRGOiWH MH Y\XætYDW WUYDOH Y\SODWtVHYiPSRŐtGLWVLÿOHQVWYtNWHUpVLPŢæHWH]ŐtGLWSRGREXMHGQRKRäHVWLÿL GYDQiFWLPĚVtFŢDY\EUDWVL]QDEtGN\EDOtÿNŢNWHUpSRVORXætSŐHVQĚYDäLP SRWŐHEiP 3URSRMHQt UHOD[DÿQtFK ]iæLWNŢ V SRVtOHQtP YDäHKR ]GUDYt RFKRWQëSHUVRQiODGŢUD]QDLQGLYLGXiOQtSŐtVWXSDVRXNURPtWRWLæY\WYiŐt]QiYäWĚY\&\EH[KHDOWKFOXE VSDQHRSDNRYDWHOQë]iæLWHNDYHVSRMHQtVSŐtMHPQRX DWPRVIpURXYiVMHKRNRX]ORMHQWDNQHRSXVWt 9\XæLMWH Q\Qt YëKRGQRX QDEtGNX 9,3 ÿOHQVWYt ]D VQtæHQRX FHQX  .ÿ YKRWHOX+LOWRQ3UDJXH2OG7RZQGtN\NWHUp]tVNiWHPQRKRVOHYQHMHQQDSpÿL RYDäHWĚORDOHURYQĚæ]YëKRGQĚQpQDEtGN\SURYiäGRSURYRG


ǜǑǖǚǘǑǙǐǟǑǞ(67$7(_5(&200(1'6(67$7(_ (67$7('23258þ8-(

3HUIHFW5HOD[DWLRQRI%RG\ DQG0LQGLQWKH&\EH[+HDOWK &OXE 6SD ǔǰDZǬǷȈǹǺDZǼǬǽǽǷǬǭǷDZǹǴDZǾDZǷǬ

ǴǼǬdzǿǸǬǮǺdzǰǺǼǺǮǴǾDZǷȈǹǺǸǝǛnjȂDZǹǾǼDZ ©&\EH[KHDOWKFOXE VSDª

7KHGDLO\VWUHVVHVRIFLW\OLIHWHQVLRQRUPHUHO\LQFRUUHFWHYHU\GD\SRVWXUH FDQFDXVHORQJWHUPSK\VLFDODVZHOODVPHQWDOH[KDXVWLRQRIWKHRUJDQLVP )RUWXQDWHO\HYHQLQFLW\FHQWUHVLWLVSRVVLEOHWRÀQGDQRDVLVRIWUDQTXLOOLW\ LQZKLFKWRUHOLHYHWKHPXVFOHVDQGIRUJHWRQH·VFDUHVXQGHUWKHJXLGDQFH RIH[SHULHQFHGVWDII 7KH&\EH[+HDOWK&OXE 6SDLVORFDWHGLQWKH+LOWRQ3UDJXH2OG7RZQ+RWHO DQGRIIHUVWKHKLJKHVWTXDOLW\VHUYLFHVSRVVLEOHWREHLQGXOJHGLQWKHZHOOQHVV VSDDUHD$J\PVZLPPLQJSRRODQGVDXQDDZDLW\RXLQWKHVHEHDXWLIXOO\GHVLJQHGSUHPLVHV 7KH PDVVDJHV LQ WKH &\EH[ 6SD SURJUDPPH DUH HVSHFLDOO\ ZRUWK WU\LQJ <RX ZLOO EH UHZDUGHG ZLWK SHUIHFW UHOD[DWLRQ LQ WKH KDQGV RI VSHFLDOLVHG PDVVHXVHV DFFRPSDQLHG E\ UHOD[LQJ PXVLF DQG SOHDVDQW FDQGOHOLJKW &KRRVH WKH SHUIHFW RQH IRU \RX IURP VHYHUDO NLQGV RI FODVVLFDOPDVVDJHV VXFKDVWKH$QWLVWUHVV0DVVDJH2ULHQWDO0DVVDJHRU$URPDWKHUDS\RURQH RIWKHVSHFLDOPDVVDJHVLQVSLUHGE\LQWHUQDWLRQDOFXOWXUHV 7KH(GLWRUVRI(VWDWH0DJD]LQHKDYHWHVWHGWKHJHPRI&\EH[6SDIRU\RX ²WKH5R\DO´6L[6HQVHVµPDVVDJH³DJXLGHWKURXJKWKH6ZHGLVK&KLQHVH DQG +DZDLLDQ PDVVDJH FXOWXUHV LQ PLQXWHV )LUVW RI DOO RQHGLYHV LQWR WKHLQWR[LFDWLQJVFHQWRIKHUEDOVDFKHWVZKLFKDPRQJRWKHUWKLQJVSURYLGH SOHDVDQW ZDUPWK DQG KHDOLQJ HIIHFWV WR WKH VNLQ ,W LV IROORZHG E\ VHVDPH RLOWRUHOD[WKHPXVFOHV7KLVH[FHSWLRQDOH[SHULHQFHIRUERG\DQGPLQGFXO-

ǑDzDZǰǹDZǮǹȇǵ ǽǾǼDZǽǽ ǺǾ ǯǺǼǺǰǽǶǺǵ DzǴdzǹǴ ǹǬǻǼȋDzDZǹǴDZ ǴǷǴ ǻǼǺǽǾǺ ǹDZǻǼǬǮǴǷȈǹǬȋ ǺǽǬǹǶǬ Ǯ ǾDZȃDZǹǴDZ ǰǹȋ ǸǺǯǿǾ ǻǼǴǮDZǽǾǴ Ƕ ǰǺǷǯǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ȀǴdzǴȃDZǽǶǺǵ ǹǺ Ǵ ǿǸǽǾǮDZǹǹǺǵ ǿǽǾǬǷǺǽǾǴ ǺǼǯǬǹǴdzǸǬ ǖ ǽȃǬǽǾȈȊ ǴǮȂDZǹǾǼǬȁǸDZǯǬǻǺǷǴǽǺǮǾDZǻDZǼȈǸǺDzǹǺǹǬǵǾǴǺǬdzǴǽȇǽǻǺǶǺǵǽǾǮǴȋǯǰDZǻǺǰ ǼǿǶǺǮǺǰǽǾǮǺǸ ǺǻȇǾǹǺǯǺ ǻDZǼǽǺǹǬǷǬ Ǯȇ ǽǸǺDzDZǾDZ ǼǬǽǽǷǬǭǴǾȈ ǽǮǺǴ ǸȇȄȂȇ ǴdzǬǭȇǾȈǺǹǬǶǺǻǴǮȄǴȁǽȋǻǼǺǭǷDZǸǬȁ ǝǻǺǼǾǴǮǹȇǵǴǺdzǰǺǼǺǮǴǾDZǷȈǹȇǵǶǷǿǭ&\EH[ǹǬȁǺǰȋȅǴǵǽȋǮǻǼǬDzǽǶǺǸǺǾDZǷDZ ©+LOWRQ3UDJXH2OG7OHQªǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǽǬǸǺDZǮȇǽǺǶǺDZǶǬȃDZǽǾǮǺǿǽǷǿǯǶǺǾǺǼȇDZ Ǯȇ ǸǺDzDZǾDZ ǻǺǷǿȃǴǾȈ Ǯ ǺǭǷǬǽǾǴ ZHOOQHVV VSD ǎ ǶǼǬǽǴǮȇȁ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴ ǺȀǺǼǸǷDZǹǹȇȁ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇȁ ǻǺǸDZȅDZǹǴȋȁ ǮǬǽ DzǰǿǾ ǾǼDZǹǬDzDZǼǹȇǵ dzǬǷ ǭǬǽǽDZǵǹǬǾǬǶDzDZǽǬǿǹǬ

PLQDWHVLQDPDVVDJHZLWKKHDWHGVWRQHV7KHUHIUHVKPHQWVVHUYHGDVD QRUPDIWHUWKHUHOD[DWLRQSURYLGHDSOHDVDQWVWLPXODWLRQ ,I\RXKDYHEHHQFDSWXUHGE\WKHVHUYLFHVRIWKH&\EH[&HQWUHDQGDUHJRLQJ WRXVHWKHPUHJXODUO\LWSD\VWRSXUFKDVHDPHPEHUVKLSZKLFK\RXPD\VHW XSIRUWKHSHULRGRIRQHVL[RUWZHOYHPRQWKVDQGFKRRVHIURPWKHVHOHFWLRQ RISDFNDJHVWRLGHDOO\VXLW\RXUUHTXLUHPHQWV7KHFRPELQDWLRQRIUHOD[LQJ H[SHULHQFHVWRJHWKHUZLWKDKHDOWKERRVWZLOOLQJVWDIIDQGWKHHPSKDVLVRQ DQLQGLYLGXDODSSURDFKDQGSULYDF\PDNHVDYLVLWWRWKH&\EH[+HDOWK&OXE 6SD DQ XQIRUJHWWDEOH H[SHULHQFH %OHQGHG ZLWK WKH FRQJHQLDO DWPRVSKHUH WKH PDJLF ZLOO EDUHO\OHDYH\RX 1RZXVHWKHDGYDQWDJHRXVRIIHURI 9,3PHPEHUVKLSDWWKHUHGXFHG UDWHRI&=.REWDLQDEOHLQWKH+LOWRQ3UDJXH2OG 7RZQ+RWHO$VDPHPEHU \RX UHFHLYH PDQ\ GLVFRXQWVIRU\RXUERG\FDUH DVZHOODVDGYDQWDJHRXV RIIHUVIRU\RXUFRPSDQ\

ǹǺ Ǵ ǷDZȃǴǾȈ ǮǬȄǿ ǶǺDzǿ Ǭ ǻǺǾǺǸ ǻǼǴǰDZǾ ȃDZǼDZǰ ǶǿǹDzǿǾǹǺǯǺ ǸǬǽǷǬ ǻǺǷǹǺǽǾȈȊ ǼǬǽǽǷǬǭǷȋȊȅDZǯǺ ǎǬȄǴ ǸȇȄȂȇ ǙDZdzǬǭȇǮǬDZǸȇDZ ǺȅǿȅDZǹǴȋ ǰǷȋ ǮǬȄDZǯǺ ǾDZǷǬ Ǵ ǼǬdzǿǸǬ Ǯ ǶǺǹDZȃǹǺǸ ǽȃDZǾDZdzǬǮDZǼȄǴǾǸǬǽǽǬDzǯǺǼȋȃǴǸǴǶǬǸǹȋǸǴ Ǵ ǶǺǹDZȃǹǺ ǻǺǰǬǹǹȇDZ ǮǺǮǼDZǸȋ ǹǬǻǴǾǶǴ ǴdzǬǶǿǽǶǴǻǼǴȋǾǹǺǻǼǺǭǿǰȋǾǎǬǽǻǺǽǷDZǰǷǴǾDZǷȈǹǺǵǼDZǷǬǶǽǬȂǴǴ

ǚǭȋdzǬǾDZǷȈǹǺ ǽǾǺǴǾ ǻǺǻǼǺǭǺǮǬǾȈ ǸǬǽǽǬDz Ǵdz ǻǼǺǯǼǬǸǸȇ &\EH[ 6SD ǻǼǴ ǶǺǾǺǼǺǸǼǿǶǴǻǼǺȀDZǽǽǴǺǹǬǷȈǹȇȁǸǬǽǽǬDzǴǽǾǺǶǮǽǺȃDZǾǬǹǴǴǽǼǬǽǽǷǬǭǷȋȊȅDZǵ ǸǿdzȇǶǺǵ Ǵ ǻǼǴȋǾǹȇǸ ǾDZǻǷȇǸ ǽǮDZǾǺǸ ǽǮDZȃDZǵ ǰǬǰǿǾ ǮǬȄDZǸǿ ǾDZǷǿ ǾǬǶ ǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺDZ ǼǬǽǽǷǬǭǷDZǹǴDZ Ǵ ǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵ ǺǾǰȇȁ ǎȇ ǸǺDzDZǾDZ ǮȇǭǼǬǾȈ ǺǰǴǹ Ǵdz ǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁ ǮǴǰǺǮ ǸǬǽǽǬDzDZǵ ǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǴǵ ǸǬǽǽǬDz ǬǹǾǴǽǾǼDZǽǽǺǮȇǵ ǸǬǽǽǬDzǮǺǽǾǺȃǹȇǵǸǬǽǽǬDzǴǷǴǬǼǺǸǬǾDZǼǬǻǴȊǬǾǬǶDzDZǺǰǴǹǴdzǮǬǼǴǬǹǾǺǮ ǽǻDZȂǴǬǷȈǹȇȁǸǬǽǽǬDzDZǵǮǰǺȁǹǺǮǷDZǹǹȇȁǶǿǷȈǾǿǼǬǸǴǸǴǼǬ

ǑǽǷǴǮǬǽdzǬǴǹǾDZǼDZǽǺǮǬǷǴǿǽǷǿǯǴȂDZǹǾǬ&\EH[ǴǮȇȁǺǾǴǾDZǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈǽȋǴǸǴ ǻǺǽǾǺȋǹǹǺǾǺǷǿȃȄDZǽǾǬǾȈȃǷDZǹǺǸǶǷǿǭǬȃǷDZǹǽǾǮǺǸǺDzDZǾǭȇǾȈǶǿǻǷDZǹǺǹǬ ǺǰǴǹȄDZǽǾȈǴǷǴǰǮDZǹǬǰȂǬǾȈǸDZǽȋȂDZǮǸǺDzǹǺǮȇǭǼǬǾȈǴdzȂDZǷǺǯǺǼȋǰǬǻǬǶDZǾǺǮ ǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿȊȅǴȁ ǮǬȄǴǸ ǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷȈǹȇǸ ǻǺǾǼDZǭǹǺǽǾȋǸ ǚǭȆDZǰǴǹDZǹǴDZ ǼDZǷǬǶǽǬȂǴǴ ǽ ǿǶǼDZǻǷDZǹǴDZǸ ǮǬȄDZǯǺ dzǰǺǼǺǮȈȋ ǻǼDZǰǿǻǼDZǰǴǾDZǷȈǹȇǵ ǻDZǼǽǺǹǬǷǴǬǶȂDZǹǾǹǬǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷȈǹǺǸǻǺǰȁǺǰDZǺǽǾǬǮǷȋȊǾǽǬǸȇDZǷǿȃȄǴDZ ǮǻDZȃǬǾǷDZǹǴȋ ǺǾ ǻǺǽDZȅDZǹǴȋ ǺdzǰǺǼǺǮǴǾDZǷȈǹǺǯǺ ǶǷǿǭǬ ©&\EH[ KHDOWK FOXE VSDªǘȇǯǬǼǬǹǾǴǼǿDZǸȃǾǺǎȇǰǺǷǯǺǭǿǰDZǾDZǮǽǻǺǸǴǹǬǾȈǮǺǷȄDZǭǹȇDZǸǴǹǿǾȇ ǺǾǰȇȁǬǮǾǬǶǺǵǻǼǴȋǾǹǺǵǬǾǸǺǽȀDZǼDZǶǷǿǭǬ

ǜDZǰǬǶȂǴȋ (VWDWH ǽǻDZȂǴǬǷȈǹǺ ǴǽǻǼǺǭǺǮǬǷǬ DzDZǸȃǿDzǴǹǿ &\EH[ 6SD ǶǺǼǺǷDZǮǽǶǴǵ ǸǬǽǽǬDz©6L[6HQVHVªǻǼǴǶǺǾǺǼǺǸdzǬǸǴǹǿǾǸǺDzǹǺǺdzǹǬǶǺǸǴǾȈǽȋǽǺȄǮDZǰǽǶǺǵ ǶǴǾǬǵǽǶǺǵ Ǵ ǯǬǮǬǵǽǶǺǵ ǶǿǷȈǾǿǼǬǸǴ ǸǬǽǽǬDzǬ ǎǹǬȃǬǷDZ ǎǬǽ ǺǶǿǾǬDZǾ ǻǷDZǹǴǾDZǷȈǹȇǵ ǬǼǺǸǬǾǸDZȄǺȃǶǺǮǽǾǼǬǮǬǸǴǶǺǾǺǼȇDZǭǿǰǿǾǹDZǾǺǷȈǶǺǽǺǯǼDZǮǬǾȈǻǼǴȋǾǹȇǸǾDZǻǷǺǸ

ǎǺǽǻǺǷȈdzǿǵǾDZǽȈǬǶǾǿǬǷȈǹȇǸǮȇǯǺǰǹȇǸǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǸ9,3ȃǷDZǹǽǾǮǬǻǺǽǹǴDzDZǹǹǺǵ ȂDZǹDZǶǼǺǹǮǺǾDZǷDZ©+LOWRQ3UDJXH2OG7RZQªǭǷǬǯǺǰǬǼȋ9,3ȃǷDZǹǽǾǮǿǮȇ ǻǺǷǿȃǴǾDZǸǹǺDzDZǽǾǮǺǽǶǴǰǺǶǹDZǾǺǷȈǶǺǹǬǻǼǺȂDZǰǿǼȇǰǷȋǿȁǺǰǬdzǬǾDZǷǺǸǹǺǾǬǶDzDZ ǴǹǬǽǻDZȂǴǬǷȈǹȇDZǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴȋǰǷȋǽǺǻǼǺǮǺDzǰǬȊȅǴȁǮǬǽǰǼǿdzDZǵ

Cybex health club & spa V Celnici 7, 111 21 Praha 1 Tel.: +420 221 822 304 www.cybex-fitness.cz 169


(67$7('23258þ8-( _5(&200(1'6(67$7(_ǜǑǖǚǘǑǙǐǟǑǞ(67$7(

COSTA DEL SOL COSTA DEL GOLF

/

&RVWDGHO6ROQHEROLÄ3REĜHåtVOXQFH³ MHREODVWQDMLKXâSDQČOVNDYDXWRQRPQt REODVWL$QGDOXVLH 7KH&RVWDGHO6RORUÄ&RDVWRIWKH6XQ³LV DQDUHDLQWKH6RXWKRI6SDLQVLWXDWHGZLWKLQ WKHDXWRQRPRXVFRPPXQLW\RI$QGDOXVLD

DzȖșȚȈȌȍȓȤǹȖȓȤȐȓȐÄǹȖȓȕȍȟȕȖȍ ȗȖȉȍȘȍȎȤȍ³ȥȚȖȘȍȋȐȖȕȕȈȦȋȍǰșȗȈȕȐȐ ȊȈȊȚȖȕȖȔȕȖȑȖȉȓȈșȚȐǨȕȌȈȓțșȐȧ

3ŐLEOLæQĚVOXQQëFKGQŢYURFHWHSORW\Y]LPĚNROHPSŐtMHPQëFKƒ& NUiVQpStVHÿQpSOiæHDäLURNiQDEtGNDNYDOLWQtFKVOXæHEGĚODMt]&RVWDGHO 6ROPtVWRRMHKRæQiYäWĚYĚE\VWHPĚOL]DÿtWXYDæRYDW&HVWRYDWVHPPŢæHWH QHMSUYHQDGRYROHQRXDNG\æVHYiP]GH]DOtEtPŢæHWHVLSRŐtGLWGŢPQHER DSDUWPiQYQĚNWHUpP]JROIRYëFKUHVRUWŢ9þHVNpUHSXEOLFHVHQDSURQiMHP DSURGHMQHPRYLWRVWtYWpWRREODVWLYÿJROIRYëFKUH]RUWŢ]DPĚŐXMH]HMPpQD VSROHÿQRVW%5$1&25($/,7< ZZZEUDQFRUHDOLW\FRP 

$SSUR[LPDWHO\ VXQQ\ GD\V D \HDU ZLQWHU WHPSHUDWXUHV RI DURXQG DSOHDVDQWƒ&EHDXWLIXOVDQG\EHDFKHVDQGDZLGHFKRLFHRITXDOLW\VHUYLFHVPDNHWKH&RVWDGHO6RODGHVWLQDWLRQWRFRQVLGHUYLVLWLQJ*RWKHUHRQ KROLGD\DQGLI\RXOLNHLWDFTXLUHDKRXVHRUDSDUWPHQWLQRQHRIWKHJROI UHVRUWV %5$1&2 5($/,7< ZZZEUDQFRUHDOLW\FRP LV WKH FRPSDQ\ LQ WKH &]HFK 5HSXEOLF IRFXVHG RQ WKH OHDVH DQG VDOH RI SURSHUWLHV LQ WKLV DUHD LQFOXGLQJWKRVHLQJROIUHVRUWV

9 &RVWD GHO 6RO VH Y REODVWL ]iSDGQĚ RG 0DODJ\ SR *LEUDOWDU WHG\ QD FFD NPSREŐHætQDFKi]tYHOLFHNYDOLWQtFKQRUPRYDQëFKJROIRYëFKKŐLäŘ ]QLFKæQHMSURVOXOHMätPMH9DOGHUUDPD.YDOLWDKŐLäŘDVOXæHERGSRYtGiQiURÿQëPSRæDGDYNŢPHYURSVNëFKL]DRFHiQVNëFKKRVWŢ

7KHUHDUHKLJKTXDOLW\QRUPHGJROIFRXUVHVVLWXDWHGRQWKH&RVWDGH6RO LQWKHUHJLRQVRXWKRI0DODJDXSWR*LEUDOWDUFRPSULVLQJDSSUR[LPDWHO\ NPRIFRDVWOLQHRIZKLFKWKHEHVWNQRZQLVWKH9DOGHUUDPDFRXUVH7KHTXDOLW\RIFRXUVHVDQGVHUYLFHVFRUUHVSRQGVWRWKHGHPDQGLQJUHTXLUHPHQWVRI (XURSHDQDVZHOODVWUDQVRFHDQLFJXHVWV

3RNXG VL EXGHWH FKWtW RG JROIX RGSRÿLQRXW QHER JROI ]DWtP QHKUDMHWH QDEt]tVHYiPPQRKR]DMtPDYëFKYëOHWŢGRRNROQtFKPtVW1iGKHUQiMHQDSŐ 0DUEHOOD VH VYëP KLVWRULFNëP MiGUHP OX[XVQtPL REFKRG\ D UHVWDXUDFHPL 0H]LQHMNUiVQĚMätSDWŐtPĚVWR*UDQDGDVHVWŐHGRYĚNëPNRPSOH[HPSDOiFŢ DSHYQRVWtPDXUVNëFKSDQRYQtNŢD]DQiYäWĚYXXUÿLWĚVWRMtLKLVWRULFNi6HYLOOD QHER0DODJDVHVYRXNDWHGUiORX

170

,I\RXZLVKWRWDNHDEUHDNIURPJROIRUGRQRW\HWSOD\JROI\RXKDYHPDQ\ RSSRUWXQLWLHVRILQWHUHVWLQJH[FXUVLRQVLQWRWKHVXUURXQGLQJUHJLRQ)RUH[DPSOH0DUEHOODLVEHDXWLIXOZLWKLWVKLVWRULFDOFRUHOX[XU\VWRUHVDQGUHVWDXUDQWV*UDQDGDLVRQHRIWKHPRVWEHDXWLIXOFLWLHVZLWKLWVPHGLHYDOFRPSOH[ RISDODFHVDQGWKHIRUWUHVVHVRI0RRULVKUXOHUV+LVWRULFDO6HYLOOHDQG0DODJD ZLWKLWVFDWKHGUDODUHFHUWDLQO\ERWKZRUWKDYLVLW


ǜǑǖǚǘǑǙǐǟǑǞ(67$7(_5(&200(1'6(67$7(_ (67$7('23258þ8-(

ǚǶǺǷǺ ǽǺǷǹDZȃǹȇȁ ǰǹDZǵ Ǯ ǯǺǰǿ ǻǼǴȋǾǹǬȋ ǾDZǸǻDZǼǬǾǿǼǬ dzǴǸǺǵ ² ǺǶǺǷǺƒ&ǻǼDZǶǼǬǽǹȇDZǻDZǽȃǬǹȇDZǻǷȋDzǴǴȄǴǼǺǶǴǵǽǻDZǶǾǼǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹȇȁ ǿǽǷǿǯ ǻǼDZǮǼǬȅǬȊǾ ǖǺǽǾǬ ǰDZǷȈ ǝǺǷȈ Ǯ ǸDZǽǾǺ ǽ ǶǺǾǺǼȇǸ ǻǼǺǽǾǺ ǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺǻǺdzǹǬǶǺǸǴǾȈǽȋǎȇǽǿǰǺǮǺǷȈǽǾǮǴDZǸǸǺDzDZǾDZǻǼǺǮDZǽǾǴdzǰDZǽȈǺǾǻǿǽǶǹǿ ǬDZǽǷǴǮǬǸǺȃDZǹȈǻǺǹǼǬǮǴǾǽȋDzǴǾȈǹǬǻǺǭDZǼDZDzȈDZǾǺǮȇǸǺDzDZǾDZǶǿǻǴǾȈdzǰDZǽȈ ǰǺǸǴǷǴǶǮǬǼǾǴǼǿǹǬǺǰǹǺǸǴdzǯǺǷȈȀǶǿǼǺǼǾǺǮǎǣDZȄǽǶǺǵǜDZǽǻǿǭǷǴǶDZǹǬ ǬǼDZǹǰDZǴǻǼǺǰǬDzDZǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴǮȉǾǺǵǺǭǷǬǽǾǴǮǶǷȊȃǬȋǯǺǷȈȀǶǿǼǺǼǾȇ ǽǻDZȂǴǬǷǴdzǴǼǿDZǾǽȋǶǺǸǻǬǹǴȋ%5$1&25($/,7< ZZZEUDQFRUHDOLW\FRP ǎǖǺǽǾǬǰDZǝǺǷǹǬdzǬǻǬǰDZǺǾǘǬǷǬǯǴǰǺǏǴǭǼǬǷǾǬǼǬǾǺDZǽǾȈǻǼǴǸDZǼǹǺǹǬ ǶǸǻǺǭDZǼDZDzȈȋǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮȇǽǺǶǺǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹǺDZǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿȊȅDZDZ

ǮǽDZǸǽǾǬǹǰǬǼǾǬǸǻǺǷDZǰǷȋǯǺǷȈȀǬǴdzǶǺǾǺǼȇȁǽǬǸȇǸǴdzǮDZǽǾǹȇǸȋǮǷȋDZǾǽȋ 9DOGHUUDPD ǖǬȃDZǽǾǮǺ ǻǺǷDZǵ ǰǷȋ ǯǺǷȈȀǬ Ǵ ǿǽǷǿǯ ǺǾǮDZȃǬDZǾ ǮȇǽǺǶǴǸ ǾǼDZǭǺǮǬǹǴȋǸDZǮǼǺǻDZǵǽǶǴȁǴdzǬǼǿǭDZDzǹȇȁǯǺǽǾDZǵ ǑǽǷǴ Ǯȇ ȁǺǾǴǾDZ ǺǾǰǺȁǹǿǾȈ ǺǾ ǯǺǷȈȀǬ ǴǷǴ ǻǼǺǽǾǺ ǹDZ ǴǯǼǬDZǾDZ Ǯ ǯǺǷȈȀ ǾǺ ǸǺDzDZǾDZ ǮǺǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈǽȋ ǸǹǺǯǺȃǴǽǷDZǹǹȇǸǴ ǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴȋǸǴ ǴǹǾDZǼDZǽǹȇȁ ǻǺDZdzǰǺǶǻǺǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾȋǸǎDZǷǴǶǺǷDZǻǹǬǹǬǻǼǴǸDZǼǘǬǼǭDZǷȈȋǽDZDZǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǴǸȂDZǹǾǼǺǸǼǺǽǶǺȄǹȇǸǴǸǬǯǬdzǴǹǬǸǴǴǼDZǽǾǺǼǬǹǬǸǴǚǰǹǴǸǴdzǽǬǸȇȁ ǶǼǬǽǴǮȇȁ ǯǺǼǺǰǺǮ ǸǺDzǹǺ ǹǬdzǮǬǾȈ ǏǼǬǹǬǰǿ ǽǺ ǽǼDZǰǹDZǮDZǶǺǮȇǸ ǶǺǸǻǷDZǶǽǺǸ ǰǮǺǼȂǺǮǴǶǼDZǻǺǽǾȈȊǸǬǮǼǴǾǬǹǽǶǴȁǻǼǬǮǴǾDZǷDZǵǴǿDzǾǺȃǹǺǽǾǺǴǾǻǺǽDZǾǴǾȈ ǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǴDZǸDZǽǾǬǝDZǮǴǷȈǴǴǷǴǘǬǷǬǯǿǽDZDZǶǬȀDZǰǼǬǷȈǹȇǸǽǺǭǺǼǺǸ

&267$'(/62// &267$'(/*2/) ǖǚǝǞnjǐǑǗǨǝǚǗǨ/ǖǚǝǞnj ǐǑǗǨǏǚǗǨǠ

171


LɍArgentina Podzim–Zima 2012/13 www.fggroup.cz


LIONEL RICHIE ŐtMQD|KRG| 2DUHQD3UDKD WK2FWREHU||2$UHQD3UDJXH ǺǶǾȋǭǼȋǯǺǰǬ||ǻǷǺȅǬǰǶǬ2$UHQDǛǼǬǯǬ 3R SĚWL OHWHFK VHGR 3UDK\ YUDFt ]SĚYiN /LRQHO 5LFKLH 9 SUDæVNp2 DUpQĚY\VWRXSt ŐtMQDYUiPFLWXUQpNQRYpGHVFH7XVNHJHH1RYpDOEXPREVDKXMHKLW\NWHUp /LRQHO5LFKLHSŐHSUDFRYDOVHVYëPLSŐtWHOL'LYiFLVHPRKRXWĚäLWQDPL[PDWHULiOX]5LFKLHKR WŐLFHWLOHWpNDULpU\=D]QtVNODGE\]SDPiWQëFKUDQëFKGRE&RPPRGRUHVVODGNpEDODG\ ]OHWRVPGHViWëFKLQRYĚMätPDWHULiOYÿHWQĚVNODGHE]DNWXiOQtKRWLWXOX7XVNHJHH5LFKLHKRWYRUEDMHVSMDWDVHæLYRW\QĚNROLNDJHQHUDFtSRFHOpPVYĚWĚ-HKRKXGED]ŢVWDODSUR MHKRIDQRXäN\YHVSRMHQtVYë]QDPQëPLæLYRWQtPLPRPHQW\SUYQtPSROLENHPSUYQtPVYDWHEQtPWDQFHPSUYQtPUR]FKRGHPSUYQtPGtWĚWHPDMHSURWRQHPRæQpW\WRY]SRPtQN\ RGMHKRKXGE\RGGĚOLW7XVNHJHHMHY]UXäXMtFtQRYRXNDSLWRORXYNDULpŐHXPĚOFHNWHUë SURGDOYtFHQHæVWRPLOLRQŢDOEREGUæHOSĚWFHQ*UDPP\2VFDUD=ODWëJOyEXVDŐDGX GDOätFKRFHQĚQtRGSUDNWLFN\YäHFKKODYQtFK]iEDYQtFKRUJDQL]DFt7XVNHJHHMHWDNp KXGHEQtQiYUDWGRPŢ 7XVNHJHHY$ODEDPĚMH/LRQHORYRURGQpPĚVWR QiYUDWNMHKR MLæDQVNëPNRŐHQŢP $IWHUÀYH\HDUV/LRQHO5LFKLHUHWXUQVWR3UDJXH+HZLOOSHUIRUPLQ3UDJXH·V2DUHQD RQWK2FWREHUGXULQJWKHFRQFHUWWRXUIRUKLVQHZDOEXP´7XVNHJHHµ7KLV QHZDOEXPFRQWDLQVKLWVWKDW/LRQHO5LFKLHKDVUHUHFRUGHGZLWKKLVIULHQGV)DQVFDQ ORRNIRUZDUGWRDPL[RIPDWHULDOIURP5LFKLH·V\HDUFDUHHU<RXZLOOKHDUVRQJVIURP WKHPHPRUDEOHHDUO\GD\VRIWKH&RPPRGRUHVVZHHWEDOODGVIURPWKHVDVZHOO DVQHZHUVRQJVLQFOXGLQJWKRVHIURPWKHFXUUHQW´7XVNHJHHµDOEXP5LFKLH·VFUHDWLYLW\ LV LQWHUFRQQHFWHG ZLWK WKH OLYHV RI VHYHUDO JHQHUDWLRQV WKURXJKRXW WKH ZRUOG 7R KLV IDQV KLV PXVLF UHPDLQV DVVRFLDWHG ZLWK PDMRU PRPHQWV LQ OLIH ² WKH ÀUVW NLVV WKHÀUVWZHGGLQJGDQFHWKHÀUVWEUHDNXSWKHÀUVWFKLOG,WLVLPSRVVLEOHWRVHSDUDWH WKHVHPHPRULHVIURPKLVPXVLFEHFDXVHWKH\DUHLQH[WULFDEO\OLQNHG´7XVNHJHHµLVDQ H[FLWLQJQHZFKDSWHULQWKHFDUHHURIWKLVPXVLFLDQZKRKDVVROGPRUHWKDQPLOOLRQDOEXPVUHFHLYHGÀYH*UDPP\$ZDUGVWKH2VFDUWKH*ROGHQ*OREHDQGQXPHURXVRWKHUDZDUGVIURPYLUWXDOO\HYHU\PDMRUHQWHUWDLQPHQWRUJDQLVDWLRQ´7XVNHJHHµ LVDOVRDPXVLFDOKRPHFRPLQJ 7XVNHJHHLQ$ODEDPDLV/LRQHO·VKRPHWRZQ DUHWXUQ WRKLV6RXWKHUQURRWV ǝǻǿǽǾȋ ǻȋǾȈ ǷDZǾ Ǯ ǛǼǬǯǿ ǽǹǺǮǬ ǮǺdzǮǼǬȅǬDZǾǽȋ ǻDZǮDZȂ ǗǬǵǺǹDZǷ ǜǴȃǴ ǎ ǼǬǸǶǬȁ ǾǿǼǬ ǮȃDZǽǾȈǮȇȁǺǰǬǽǮǺDZǯǺǹǺǮǺǯǺǬǷȈǭǺǸǬÅ7XVNHJHH´ǺǹǮȇǽǾǿǻǴǾǹǬǻǼǬDzǽǶǺǵǶǺǹȂDZǼǾǹǺǵ ǻǷǺȅǬǰǶDZ©2$UHQDªǺǶǾȋǭǼȈǙǺǮȇǵǬǷȈǭǺǸǽǺǰDZǼDzǴǾȁǴǾȇǻDZǼDZǼǬǭǺǾǬǹǹȇDZ ǗǬǵǺǹDZǷǺǸ ǜǴȃǴ ǽǺǮǸDZǽǾǹǺ ǽ DZǯǺ ǰǼǿdzȈȋǸǴ ǓǼǴǾDZǷǴ ǸǺǯǿǾ ǼǬǽǽȃǴǾȇǮǬǾȈ ǹǬ ǸǴǶǽ ǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴǵǽǺdzǰǬǹǹȇȁdzǬǷDZǾǹȊȊǶǬǼȈDZǼǿǻDZǮȂǬǛǺǶǷǺǹǹǴǶǴǿǽǷȇȄǬǾǻDZǽǹǴ ǽǺǮǼDZǸDZǹǻDZǼǮȇȁǻǬǸȋǾǹȇȁǰǹDZǵ&RPPRGRUHVǽǷǬǰǶǴDZǭǬǷǷǬǰȇǴdzǮǺǽȈǸǴǰDZǽȋǾȇȁ ǴǹǺǮȇDZǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴȋǮǾǺǸȃǴǽǷDZǴdzǽǮDZDzDZǯǺǬǷȈǭǺǸǬ©7XVNHJHHªǞǮǺǼȃDZǽǾǮǺǜǴȃǴ ǽǮȋdzǬǹǺǽDzǴdzǹȈȊǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁǻǺǶǺǷDZǹǴǵǮǺǮǽDZǸǸǴǼDZǑǯǺǸǿdzȇǶǬǺǽǾǬǷǬǽȈǮǻǬǸȋǾǴ DZǯǺǻǺǶǷǺǹǹǴǶǺǮǽǮǺǽǻǺǸǴǹǬǹǴȋǸǴǺǮǬDzǹȇȁDzǴdzǹDZǹǹȇȁǸǺǸDZǹǾǬȁǻDZǼǮȇǵǻǺȂDZǷǿǵ ǻDZǼǮȇǵǽǮǬǰDZǭǹȇǵǾǬǹDZȂǻDZǼǮǺDZǼǬǽǽǾǬǮǬǹǴDZǻDZǼǮȇǵǼDZǭDZǹǺǶǟDzDZǹDZǮǺdzǸǺDzǹǺ ǺǾǰDZǷǴǾȈ ȉǾǴ ǮǺǽǻǺǸǴǹǬǹǴȋ ǺǾ DZǯǺ ǸǿdzȇǶǴ ǻǺǾǺǸǿ ȃǾǺ ǺǹǴ ǹDZǼǬdzǼȇǮǹǺ ǽǮȋdzǬǹȇ ǸDZDzǰǿǽǺǭǺǵnjǷȈǭǺǸ©7XVNHJHHªǹǺǮǬȋǯǷǬǮǬǮǶǬǼȈDZǼDZǸǿdzȇǶǬǹǾǬǶǺǾǺǼȇǵǻǼǺǰǬǷ ǭǺǷDZDZǸǴǷǷǴǺǹǺǮǬǷȈǭǺǸǺǮǻǺǷǿȃǴǷǻȋǾȈǻǼDZǸǴǵǏǼȉǸǸǴǚǽǶǬǼǓǺǷǺǾǺǵǯǷǺǭǿǽ ǴǰǼǿǯǴDZǸǹǺǯǺȃǴǽǷDZǹǹȇDZǹǬǯǼǬǰȇǻǼǬǶǾǴȃDZǽǶǴǺǾǮǽDZȁǶǼǿǻǹȇȁǺǼǯǬǹǴdzǬȂǴǵǮȄǺǿ ǭǴdzǹDZǽDZ´7XVNHJHHµ²ȉǾǺǾǬǶDzDZǸǿdzȇǶǬǷȈǹǺDZǮǺdzǮǼǬȅDZǹǴDZǰǺǸǺǵ ǞǬǽǶǴǯǴǮȄǾǬǾDZ njǷǬǭǬǸǬ²ȉǾǺǼǺǰǹǺǵǯǺǼǺǰǗǬǵǺǹDZǷǬ ǮǺdzǮǼǬȅDZǹǴDZǶǽǮǺǴǸȊDzǹȇǸǶǺǼǹȋǸ

174


“Tma je pro ošklivé lidi” Světlovody Lightway přivedou zdarma zdravé denní světlo do míst, kde přes den musí svítit žárovka či zářivka. Snižte svoje účty za elektřinu.

www.lightway.cz


GRAND JOUR DE CHAMPAGNE 2012

²35$+$%512 ²129(0%(535$*8(%512_²ǛǜnjǏnj ǍǜǙǚ -Læ SRäHVWp VH þHVNi UHSXEOLND ]DÿWH GR RNRX]OXMtFtKR SŐtEĚKX QHMXäOHFKWLOHMätKR ] QiSRMŢ ² äDPSDŁVNpKR 9 3UD]H VH VYĚWRYĚ XQLNiWQt IHVWLYDO *UDQG -RXU GH &KDPSDJQHXVNXWHÿQtYWUDGLÿQtFKSURVWRUiFK2EHFQtKRGRPXDYSDUWQHUVNëFK UHVWDXUDFtFKDKRWHOtFK9HVWHMQpPWHUPtQXVHSUHPLpURYĚRGHKUDMHWDNpYPRUDYVNpPHWURSROL%UQĚNGHEXGHMHMtPKRVWLWHOHPKRWHO*UDQGH]]D 7ŐtGHQQt SURJUDP *UDQG -RXU GH &KDPSDJQH MH WUDGLÿQĚ ERKDWë ]DKUQXMH QDSŐYHONRXSŐHKOtGNX&KDPSDJQH([KLELWLRQYH6PHWDQRYĚVtQLGYDEDQNHW\ UŢ]Qp W\S\ GHJXVWDFt D NRPELQDFt V SRNUP\ PH]LQiURGQt VRPPHOLHUVNRX VRXWĚæÿLJROIRYëWXUQDM 7KH&]HFK5HSXEOLFZLOOLPPHUVHLWVHOIDOUHDG\IRUWKHVL[WKWLPHLQWRUHODWLQJ WKHVWRU\RIWKHQREOHVWRIEHYHUDJHV&KDPSDJQH7KHZRUOGXQLTXH*UDQG -RXUGH&KDPSDJQH)HVWLYDOZLOOWDNHSODFHLQWKHWUDGLWLRQDOSUHPLVHVRIWKH 0XQLFLSDO+RXVHDQGLQSDUWQHUUHVWDXUDQWVDQGKRWHOV$WWKHVDPHWLPHLWV SUHPLHUHZLOODOVREHKHOGLQWKH0RUDYLDQPHWURSROLVRI%UQRZKHUHLWZLOOEH KRVWHGE\WKH*UDQGH]]D+RWHO 7KHWKUHHGD\SURJUDPRI*UDQG-RXUGH&KDPSDJQHLVWUDGLWLRQDOO\ULFKLQFOXGLQJDPRQJRWKHUHYHQWVDODUJH&KDPSDJQH([KLELWLRQLQWKH6PHWDQD+DOO WZREDQTXHWVYDULRXVW\SHVRIWDVWLQJVLQFRPELQDWLRQZLWKPHDOVWKH,QWHUQDWLRQDO6RPPHOLHUFRPSHWLWLRQDQGDJROIWRXUQDPHQW ǎ ȄDZǽǾǺǵ ǼǬdz ǣDZȄǽǶǬȋ ǜDZǽǻǿǭǷǴǶǬ ǻǼǺȃǴǾǬDZǾ ǯǷǬǮǿ ǮǺǷȄDZǭǹǺǵ ǴǽǾǺǼǴǴ ǺǰǹǺǯǺǴdzǽǬǸȇȁǭǷǬǯǺǼǺǰǹȇȁǹǬǻǴǾǶǺǮȄǬǸǻǬǹǽǶǺǯǺǎǛǼǬǯDZǻǺǾǼǬǰǴȂǴǴ Ǯ ǻǺǸDZȅDZǹǴȋȁ ǘǿǹǴȂǴǻǬǷȈǹǺǯǺ ǰǺǸǬ Ǭ ǾǬǶDzDZ Ǯ ǻǬǼǾǹDZǼǽǶǴȁ ǼDZǽǾǺǼǬǹǬȁ Ǵ ǺǾDZǷȋȁ ǽǹǺǮǬ ǻǼǺǵǰDZǾ ǮǽDZǸǴǼǹȇǵ ǿǹǴǶǬǷȈǹȇǵ ȀDZǽǾǴǮǬǷȈ ©ǏǼǬǹǰ ǒǿǼ ǰDZ ǤǬǸǻǬǹȈªǎǾǺDzDZǮǼDZǸȋǻǼDZǸȈDZǼǬDZǯǺǽǺǽǾǺǴǾǽȋǴǮǸǺǼǬǮǽǶǺǵǽǾǺǷǴȂDZ² ǯǺǼǺǰDZǍǼǹǺǯǰDZǺǹǭǿǰDZǾǻǼǺȁǺǰǴǾȈǮǺǾDZǷDZ*UDQGH]]D 176

ǞǼDZȁǰǹDZǮǹǬȋǻǼǺǯǼǬǸǸǬ©ǏǼǬǹǰǒǿǼǰDZǤǬǸǻǬǹȈªǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺȄǴǼǺǶǬ ǺǹǬ ǮǶǷȊȃǬDZǾ Ǯ ǽDZǭȋ ǭǺǷȈȄǿȊ ǮȇǽǾǬǮǶǿ ©&KDPSDJQH ([KLELWLRQª Ǯ dzǬǷDZ ǝǸDZǾǬǹȇ ǰǮǬ ǭǬǹǶDZǾǬ ǰDZǯǿǽǾǬȂǴǴ ǼǬdzǷǴȃǹȇȁ ǾǴǻǺǮ Ǯ ǶǺǸǭǴǹǬȂǴǴ ǽǭǷȊǰǬǸǴǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹȇǵǶǺǹǶǿǼǽǽǺǸDZǷȈDZǴǾǿǼǹǴǼǻǺǯǺǷȈȀǿ ZZZFKDPSDJQHJUDQGMRXUF]


3Ĺ?tPĂŤGRYR]FHVW\ORYpKRQiE\WNX 5XĂżQÄ&#x161;Y\Ĺ?H]iYDQĂŤVWDURĂŚLWQĂŤD]iPHFN\QiE\WHN]PDVLYXYäHFKVW\OŢ 800 m2SURGHMQtSORFK\YtFHQHĂŚSRORĂŚHNLKQHGNRGEÄ&#x161;UX]DEH]NRQNXUHQĂżQtFHQ\ =DĹ?L]XMHPHWpĂŚ]iPN\KLVWRULFNpREMHNW\OHWQtVtGODUHVWDXUDFHDSRG Maloobchod i velkoobchod.

â&#x20AC;&#x17E;Ĺ irokĂ˝ sortiment exkluzivnĂ­ch, podle originĂĄlnĂ­ch SĹ?HGORKUXĂżQÄ&#x161;Y\Ĺ?H]iYDQĂŤFK]SUDFRYiQtPDPDWHULiOHP RGRULJLQiOXWpPÄ&#x161;Ĺ?QHUR]H]QDWHOQĂŤFKNRSLtVW\ORYpKRQiE\WNX´ â&#x20AC;&#x153;A wide range of exclusive copies of stylish furniture, hand-crafted according to the originals, almost indistinguishable from them.â&#x20AC;? Ă&#x2026;ǤǴǟǺǜǴǾÇŽČ&#x2021;ǭǺǟČ&#x2030;ǜǽǜǡČ&#x160;dzǴǎǚǺǾǿǜǟǏČ&#x201E;ǹǚǚǺǾǟǿČ&#x192;ǚǺǾǟǹdzČ&#x2C6;ǭǺǾǝǺǺǟǴǯǴǚǏǡČ&#x2C6;ÇšČ&#x2021;ǸǸǺǰǹǡČ&#x2039;Ǹ ǽǎǺǹǾǺǭǟǏǭǺǞǜǺǾÇ´ǸǏǞǹǟǴǏǡǺǸǝǺČ&#x192;ǞǴǚǹǺǞǡǴČ&#x192;ǴǸǺǾǺǞǺǟǴǯǴǚǏǡǏǜǺǝǴǾǽǞǴǡČ&#x2C6;ǚǺǾǸǹǭǹǡǴ´

Direct importer of stylish furniture Hand-crafted solid wood antique and chateau furniture in all styles 800 m² sales area we offer over 1,500 items for immediate delivery at unbeatable prices We also furnish chateaux, historical premises, summer homes etc. Retail and wholesale

Ç&#x203A;ÇźČ&#x2039;ǸǺǾǴǸǝǺǟǞǹǟǽǞǴǡČ&#x2C6;ǚǺǾǸǹǭǹǡǴ Ç&#x153;ǹdzǚǏČ&#x2039;ǟǿČ&#x192;ǚǺǾǟǏǭǺǞČ&#x2021;ǏǚǞǴǜǎǏǟǚǏČ&#x2039;Ç´dzǏǸǜǺǎǏČ&#x2039;ǸǹǭǹǡČ&#x2C6;ÇŽÇ˝ÇąČ ǽǞǴǡǹǾ Ǹ2ǞǺǟǯǺǎǺǾǝǡǺČ&#x2026;ÇŹÇ°Ç´ǸČ&#x2021;ǝǟǹǰǡǏǯǏǹǸǭǺǡǹǹ1500 ǚǏǴǸǹǚǺǎǏǚǴǾǸǹǭǹǡǴǝǺǿǚǴǜǏǡČ&#x2C6;ÇšČ&#x2021;ǸČ&#x201A;ǹǚǏǸ Ç&#x2DC;ǹǭǡǴǟǿǹǸdzǏǸǜǴǴǽǞǺǟǴČ&#x192;ǹǽǜǴǹǺǭČ&#x2020;ǹǜǞČ&#x2021;ǡǹǞǚǴǹǿǽǏǰČ&#x2C6;Ç­Č&#x2021;ǴǞǰ Ç&#x153;ǺdzǚǴČ&#x192;ǚǏČ&#x2039;Ç´ǺǝǞǺǎǏČ&#x2039;ǞǺǟǯǺǎǡČ&#x2039;

www.zameckynabytek.cz ZĂĄmeckĂ˝ NĂĄbytek Â&#x2021;2VHNQDG%HĂżYRXÂ&#x2021; Â&#x2021;LQIR#]DPHFN\QDE\WHNF]


LIFESTYLE _/,)(67</(_ǝǞǔǗǨǒǔǓǙǔ

/X[XVQtGiPVNp EtORVWĜtEUQpVQČKXOH cena 3 850 Kč www.cleopatradream.cz

3UVWHQ]SRKiGNRYp NROHNFHRULJLQiOQtFKãSHUNĤ inspirovaných zvířecí říší ALO Diamonds www.alo.cz

%XOJDUL±NDEHOND z nové kolekce AW 2012 BULGARI boutique

life luxury 6SRUWDOP košile z nové kolekce podzim – zima 2012 www.fggroup.cz

9LNWRU 5ROI± )ORZHU%RPE Sladká květinová vůně s velmi elegantními záchvěvy a trvalou stopou. Ideální kompozice pro potěchu srdce. Příjemné spojení jasmínu, růže, frézie a orchidejí, s podtóny patchouli.

1iKUGHOQtN]NROHNFH6DEELD z 24karátového růžového zlata s přívěsky ve tvaru mincí posetými bílými, hnědými a černými diamanty různých velikostí HALADA boutique

6SRUWDOP rukavice z nové kolekce podzim–zima 2012 www.fggroup.cz /86+±6XSHUEDOP balzám na zklidnění při problémech pokožky hlavy, jako jsou zarudlá pokožka, ekzém, dermatitida a lupy, cena 750 Kč/45ml www.lushcz.cz 178


ZVĚTŠENINA V GALERII JAROSLAVA FRAGNERA

Galerie Jaroslava Fragnera

22. 9.– 21. 10. 2012

ZZZJMIF]

7H[W_=X]DQD3URNRSRYi *-)

Foto _ ©0LUDQ.DPELÿ

323ę7,/(7(&+%8'(35$å6.É*$/(5,(-$526/$9$ )5$*1(5$ 23ę7 9<67$929$7 6/29,16.28 $5&+, 7(.7858 7(172.5É7 3ŏ('67$9Ì 0/$'e 352*5( 6,91Ì 678',2 %(9. 3(529,ü $5+,7(.7, .7(5e 2' 69e+2=$/2å(1Ì952&(6%Ì5É2&(1ę1Ì-$. 1$'20É&Ì3š'ę7$.9=$+5$1,þÌ

$)7(5 ),9( <($56 7+( -$526/$9 )5$*1(5 *$//(5< ,1 35$*8( :,// $*$,1 (;+,%,7 6/29(1,$1 $5&+,7(&785( 7+,6 7,0( 7+( *$//(5< :,// ,1752'8&( 7+( <281*352*5(66,9(678',2%(9.3(529,ü$5+,7(.7, :+,&+ 6,1&( ,76 )281'$7,21 ,1 +$6 %((1 &2//(&7,1*$:$5'6%27+$7+20($1'$%52$'

-HMLFKWYRUED]DKUQXMHäLURNRXäNiOXUHDOL]DFtRGVWDYE\URGLQQëFKGRPŢVWXGHQWVNëFKNROHMtWDNLYHONpSURMHNW\QDVSROHÿHQVNiFHQWUDDNXOWXUQtLQVWLWXFH6DPRWQRXSUH]HQWDFLVYëFKSURMHNWŢSRMDOLDUFKLWHNWL0DWLMD%HYND9DVD M3HURYLýYHOPLQHNRQYHQÿQĚDXæ]WRKRGŢYRGXMHGREUpVHQDMHMLFKWYRUEX SŐLMtWGRŐtMQDSRGtYDW

7KHLUFUHDWLRQVFRYHUDZLGHUDQJHRIDFFRPSOLVKPHQWVIURPWKHFRQVWUXFWLRQ RI IDPLO\ KRXVHV WR VWXGHQW GRUPLWRULHV DQG RWKHU ODUJH SURMHFWV VXFK DV FRPPXQLW\FHQWUHVDQGFXOWXUDOLQVWLWXWLRQV$UFKLWHFWV0DWLMD%HYNDQG9DVD -3HURYLýFRQFHLYHGWKHDFWXDOSUHVHQWDWLRQRIWKHLUSURMHFWVYHU\XQFRQYHQWLRQDOO\DQGDOUHDG\IRUWKLVUHDVRQLWLVZRUWKFRPLQJWRVHHWKHLUFUHDWLRQV EHIRUHVW2FWREHU

9ëVWDYD %ORZ XS ² VRPH SURMHFWV E\ EHYN SHURYLý RGND]XMH MLæ VYëP Qi]YHP EORZXS²]YĚWäHQLQD QDQHWUDGLÿQtNRQFHSWNWHUëDUFKLWHNWLSŐLY\PëäOHQt YëVWDY\ ]YROLOL Å9ëVWDYD MH Qiä NRPHQWiŐ N P\äOHQFH Y\VWDYRYiQt´Y\VYĚWOXMtDUFKLWHNWL0DWLMD%HYND9DVD-3HURYLý$XWRŐLSRXND]XMtQD SDUDGR[QtVORæLWRVWSUH]HQWRYiQtDUFKLWHNWRQLFNpKRGtODYMLQpP²YWRPWRSŐtSDGĚYëVWDYQtP²SURVWRUX=UHiOQëFKEXGRYVHWDNGOHQLFKVWiYDMt SRXKp REUi]N\ QĚPp D QHSRSLVQp = WRKRWR GŢYRGX DUFKLWHNWL ]YROLOL QH]Y\NORXIRUPXSUH]HQWDFHMHGQRWOLYëFKUHDOL]DFt6WDYE\QHMVRXSŐHGVWDYHQ\ÅNODVLFNRX´IRWRJUDÀtYSUDYR~KOpPIRUPiWX]REUD]XMtFtFHORXVWDYEX DOHSRX]H]YĚWäHQLQRXYëŐH]HPYHWYDUXNUXKX$E\VLPRKOGLYiNXGĚODW FHONRYRX SŐHGVWDYX R MHGQRWOLYëFK UHDOL]DFtFK ]YĚWäHQLQ\ MVRX GRSOQĚQ\ YLGHRSURMHNFHPLDPRGHO\

180

$OUHDG\WKHQDPHRIWKHH[KLELWLRQ%ORZ8S²VRPHSURMHFWVE\EHYNSHURYLý UHIHUV WR WKH QRQWUDGLWLRQDO FRQFHSW FKRVHQ E\ WKH DUFKLWHFWV IRU WKH H[KLELWLRQ ´7KLV H[KLELWLRQ LV RXU FRPPHQWDU\ RQ WKH FRQFHSW RI H[KLELWLQJµ H[SODLQDUFKLWHFWV0DWLMD%HYNDQG9DVD-3HURYLý7KHDUFKLWHFWVSRLQWRXW WKHSDUDGR[LFDOFRPSOH[LW\RISUHVHQWLQJDUFKLWHFWXUDOZRUNVLQDQRWKHU²LQ WKLVFDVHWKHH[KLELWLRQ²VSDFH$FFRUGLQJWRWKHPUHDOEXLOGLQJVWKXVEHFRPHPHUHSLFWXUHVGXPEDQGQRQGHVFULSW)RUWKLVUHDVRQWKHDUFKLWHFWV FKRVHDQXQXVXDOIRUPRISUHVHQWDWLRQIRUWKHLQGLYLGXDOSURMHFWV%XLOGLQJV DUHQRWSUHVHQWHGLQ´FODVVLFµSKRWRJUDSKVLQDUHFWDQJXODUIRUPDWVKRZLQJ WKHZKROHEXLOGLQJEXWRQO\E\PHDQVRIDEORZXS²FXWRXWLQWKHVKDSHRI DFLUFOH,QRUGHUWRJLYHWKHYLHZHUDQRYHUDOOLGHDRIWKHYDULRXVFUHDWLRQV WKHLQGLYLGXDOEORZXSVDUHFRPSOHWHGZLWKYLGHRSURMHFWLRQVDQGPRGHOV


ǟǎǑǗǔǣǑǙǔǑ ǎ ǏnjǗǑǜǑǑ ǫǜǚǝǗnjǎnj ǠǜnjǏǙǑǜnj ǛǚǝǗǑ ǛǫǞǔǗǑǞǙǑǏǚǛǑǜǑǜǧǎnjǛǜnjǒǝǖnjǫǏnjǗǑǜǑǫǫǜǚǝǗnjǎnj ǠǜnjǏǙǑǜnj ǝǙǚǎnj ǛǜǚǎǚǐǔǞ ǎǧǝǞnjǎǖǟ ǝǗǚǎǑǙǝǖǚǕ njǜǡǔǞǑǖǞǟǜǧǙnjǩǞǚǞǜnjǓǙnjǙǑǕǍǟǐǑǞǛǜǑǐǝǞnjǎǗǑǙnj ǘǚǗǚǐnjǫ ǛǜǚǏǜǑǝǝǔǎǙnjǫ njǜǡǔǞǑǖǞǟǜǙnjǫ ǝǞǟǐǔǫ ©%(9.3(529,ü$5+,7(.7,ªǖǚǞǚǜnjǫǝǘǚǘǑǙǞnjǝǎǚǑǏǚ ǚǝǙǚǎnjǙǔǫ ǎ Ǐǚǐǟ ǛǚǗǟǣnjǑǞ ǙnjǏǜnjǐǧ ǖnjǖ ǐǚǘnjǞnjǖǔǓnjǜǟǍǑǒǚǘ

ǎȇǽǾǬǮǶǬ©%ORZXS²VRPHSURMHFWVE\EHYNSHURYLýªǿDzDZǽǮǺǴǸǹǬdzǮǬǹǴDZǸ %ORZXS²ǿǮDZǷǴȃDZǹǹǺDZǴdzǺǭǼǬDzDZǹǴDZ ǿǶǬdzȇǮǬDZǾǹǬǹDZǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǿȊ ǶǺǹȂDZǻȂǴȊ dzǬǰǿǸǬǹǹǿȊ ǰǷȋ ǮȇǽǾǬǮǶǴ ǬǮǾǺǼǬǸǴǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬǸǴ ©ǩǾǬ

ǮȇǽǾǬǮǶǬȋǮǷȋDZǾǽȋǹǬȄǴǸǶǺǸǸDZǹǾǬǼǴDZǸǶǽǬǸǺǵǴǰDZDZǻǺǶǬdzǬª²ǺǭȆȋǽǹȋȊǾǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼȇǘǬǾǴȋǍDZǮǶǴǎǬǽǬǕǛDZǼǺǮǴȃnjǮǾǺǼȇǿǶǬdzȇǮǬȊǾ ǹǬǻǬǼǬǰǺǶǽǬǷȈǹǿȊǽǷǺDzǹǺǽǾȈǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǴȋǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹȇȁǼǬǭǺǾǮǰǼǿǯǺǸ²ǮȉǾǺǸǽǷǿȃǬDZǮȇǽǾǬǮǺȃǹǺǸǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮDZǜDZǬǷȈǹȇDZdzǰǬǹǴȋdzǰDZǽȈ ǻǼDZǮǼǬȅǬȊǾǽȋǮǶǬǼǾǴǹǶǴǹDZǸȇDZǴǭDZdzǺǻǴǽǬǹǴȋǛǺȉǾǺǵǻǼǴȃǴǹDZǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼȇǮȇǭǼǬǷǴǹDZǺǭȇȃǹǿȊȀǺǼǸǿǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǴȋǶǬDzǰǺǵǼDZǬǷǴdzǬȂǴǴ ǓǰǬǹǴȋǹDZǻǺǶǬdzǬǹȇǽǻǺǸǺȅȈȊ©ǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǴȁªȀǺǾǺǯǼǬȀǴǵǻǼȋǸǺǿǯǺǷȈǹǺǯǺ ȀǺǼǸǬǾǬǴdzǺǭǼǬDzǬȊȅǴȁȂDZǷǺDZǽǾǼǺDZǹǴDZǬǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹȇǮǿǮDZǷǴȃDZǹǴǴ ²ǮȇǼDZdzǺǸǮȀǺǼǸDZǶǼǿǯǬǐǷȋǾǺǯǺȃǾǺǭȇǰǬǾȈdzǼǴǾDZǷȊǺǭȅDZDZǻǼDZǰǽǾǬǮǔȁǼǬǭǺǾǬǺȁǮǬǾȇǮǬDZǾȄǴǼǺǶǴǵǽǻDZǶǾǼǼDZǬǷǴdzǬȂǴǵǺǾǻǺǽǾǼǺDZǶǽDZǸDZǵ- ǷDZǹǴDZǺǼǬdzǷǴȃǹȇȁǼDZǬǷǴdzǬȂǴȋȁǺǾǰDZǷȈǹȇDZǿǮDZǷǴȃDZǹǴȋǰǺǻǺǷǹDZǹȇǮǴǰDZǺ ǹȇȁ ǶǺǾǾDZǰDzDZǵ Ǵ ǽǾǿǰDZǹȃDZǽǶǴȁ ǺǭȅDZDzǴǾǴǵ ǰǺ ǶǼǿǻǹȇȁ ǻǼǺDZǶǾǺǮ ǺǭȅDZ- ǻǼǺDZǶȂǴȋǸǴǴǸǺǰDZǷȋǸǴǎǺǭȅDZǸǹǬǮȇǽǾǬǮǶDZǭǿǰDZǾǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǺ ǽǾǮDZǹǹȇȁȂDZǹǾǼǺǮǴǶǿǷȈǾǿǼǹȇȁǿȃǼDZDzǰDZǹǴǵǠǬǶǾǴȃDZǽǶǬȋǻǼDZdzDZǹǾǬȂǴȋ ǻǼǺDZǶǾǬǺǾǹDZǭǺǷȈȄǴȁǻǼǺDZǶǾǺǮDzǴǷȇȁǰǺǸǺǮdzǰǬǹǴǵǰǷȋǶǮǬǼǾǴǼǹǺǯǺDzǴǽǮǺǴȁǻǼǺDZǶǾǺǮdzǬǰǿǸǬǹǬǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬǸǴǘǬǾǴDZǸǍDZǮǶǺǸǴǎǬǽǺǵǕǛDZ- ǷȈȋǴǺǭȅDZDzǴǾǴǵǰǺǭǺǷDZDZǶǼǿǻǹȇȁǾǬǶǴȁǶǬǶǸǬǾDZǸǬǾǴȃDZǽǶǴǵȀǬǶǿǷȈǾDZǾ ǼǺǮǴȃDZǸǮDZǽȈǸǬǹDZǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺǴǿDzDZǾǺǷȈǶǺǻǺȉǾǺǸǿǭǿǰDZǾǷȊǭǺǻȇǾǹǺ ȂDZǹǾǼǴǽǷǬǸǬǴǸǿǽǿǷȈǸǬǹǽǶǺǵǶǿǷȈǾǿǼȇǸǿdzDZǵǴǽǶǿǽǽǾǮǬǴǷǴǭǴǭǷǴǺǾDZǶǬ ǹǬȂǴǺǹǬǷȈǹǺǯǺǿǹǴǮDZǼǽǴǾDZǾǬ ǺdzǹǬǶǺǸǴǾȈǽȋǽǴȁǾǮǺǼȃDZǽǾǮǺǸǮǯǬǷDZǼDZDZǺǶǾȋǭǼȋ

181


1D YëVWDYĚ EXGH SŐHGVWDYHQR FHONHP SURMHNWŢ RG PHQätFK VWDYHE URGLQQëFKGRPŢSŐHVE\GOHQtDNROHMHDæSRW\YĚWätMDNRQDSŐIDNXOWXPDWHPDWLN\FHQWUXPLVOiPXDPXVOLPVNpNXOWXU\PX]HXPXPĚQtQHERQiURGQt XQLYHU]LWQtNQLKRYQX

7KHH[KLELWLRQZLOOSUHVHQWSURMHFWVIURPVPDOOHUEXLOGLQJVRIIDPLO\KRXVHVWRUHVLGHQWLDOSURMHFWVDQGGRUPLWRULHVDQGODUJHUVWUXFWXUHVVXFKDVWKH )DFXOW\RI0DWKHPDWLFV&HQWUHRI,VODPDQG0XVOLP&XOWXUH$UW0XVHXP DQG1DWLRQDO8QLYHUVLW\/LEUDU\

$WHOLpUEHYNSHURYLýDUKLWHNWL]DORæLOLDUFKLWHNWL0DWLMD%HYN D9DVD- 3HURYLý YURFH0DWLMD%HYNDEVROYRYDO)DNXOWXDUFKLWHNWXU\QD XQLYHU]LWĚY/XEODQL9DVD-3HURYLýY\VWXGRYDO)DNXOWXDUFKLWHNWXU\Y%ĚOHKUDGXQiVOHGQĚSRNUDÿRYDOYHVWXGLXY1L]R]HPtQD%HUODJHKR,QVWLWXWXDUFKLWHNWXU\DRGURNXMHSURIHVRUHPQD/XEODŁVNpXQLYHU]LWĚÓVSĚäQë DWHOLpU]tVNDOYSRVOHGQtFKOHWHFKŐDGXRFHQĚQtGRPDLY]DKUDQLÿtQDSŐtNODG äHVWNUiW3OHÿQLNRYXFHQX]DDUFKLWHNWXUX QHMSUHVWLæQĚMätQiURGQtRFHQĚQt GYDNUiW3LUDQHVLKRPH]LQiURGQtFHQXRFHQĚQt0LHVYDQGHU5RKH$ZDUGÿL .XQVWSUHLV%HUOLQDG

7KH DWHOLHU RI EHYN SHURYLý DUKLWHNWL ZDV IRXQGHG E\ DUFKLWHFWV 0DWLMD %HYN DQG9DVD-3HURYLý LQ0DWLMD%HYNJUDGXDWHGIURPWKH )DFXOW\RI$UFKLWHFWXUHDWWKH8QLYHUVLW\RI/MXEOMDQD9DVD-3HURYLýJUDGXDWHG IURPWKH)DFXOW\RI$UFKLWHFWXUHLQ%HOJUDGHVXEVHTXHQWO\FRQWLQXLQJKLVVWXGLHV LQWKH1HWKHUODQGVDW%HUODJH,QVWLWXWHRI$UFKLWHFWXUH6LQFHKHKDVEHHQ DSURIHVVRUDWWKH8QLYHUVLW\RI/MXEOMDQD,QUHFHQW\HDUVWKHVXFFHVVIXODWHOLHU KDVZRQDQXPEHURIDZDUGVDWKRPHDVZHOODVDEURDGHJVL[3OHÿQLN$ZDUGV IRU$UFKLWHFWXUH WKHPRVWSUHVWLJLRXVQDWLRQDODZDUG WZRLQWHUQDWLRQDO3LUDQHVL $ZDUGVWKH0LHVYDQGHU5RKH$ZDUGWKH.XQVWSUHLV%HUOLQDQGRWKHUV

ǝǾǿǰǴȊ ©EHYN SHURYLý DUFKLWHNWLª Ǯ ǯǺǰǿ ǺǽǹǺǮǬǷǴ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼȇ ǘǬǾǴȋǍDZǮǶ ǴǎǬǽǬǕǛDZǼǺǮǴȃ ǘǬǾǴȋǍDZǮǶǺǶǺǹȃǴǷȀǬǶǿǷȈǾDZǾǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇǮǿǹǴǮDZǼǽǴǾDZǾDZǗȊǭǷȋǹȇǎǬǽǬǕǛDZǼǺǮǴȃ ǺǶǺǹȃǴǷǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹȇǵȀǬǶǿǷȈǾDZǾǮǍDZǷǯǼǬǰDZdzǬǾDZǸǻǼǺǰǺǷDzǴǷǿȃDZǭǿ Ǯ ǙǴǰDZǼǷǬǹǰǬȁ Ǯ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǸ ǴǹǽǾǴǾǿǾDZ ǴǸDZǹǴ ǍDZǼǷǬǯǴ Ǭ ǽ ǯǺǰǬ Ǻǹ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǻǼǺȀDZǽǽǺǼǺǸ ǗȊǭǷȋǹǽǶǺǯǺ ǟǹǴǮDZǼǽǴǾDZǾǬ ǟǽǻDZȄǹǬȋǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǬȋǽǾǿǰǴȋǮǻǺǽǷDZǰǹǴDZǯǺǰȇǻǺǷǿȃǴǷǬǼȋǰǹǬǯǼǬǰǹǬ ǼǺǰǴǹDZ Ǵ dzǬ ǼǿǭDZDzǺǸ ǹǬǻǼǴǸDZǼ ȄDZǽǾȈ ǼǬdz ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǿȊ ǻǼDZǸǴȊ ǛǷDZȃǹǴǶǬ ǽǬǸǬȋ ǻǼDZǽǾǴDzǹǬȋ ǹǬȂǴǺǹǬǷȈǹǬȋ ǻǼDZǸǴȋ ǰǮǬDzǰȇ ǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹǿȊ ǻǼDZǸǴȊ ǛǴǼǬǹDZǽǴ ǻǼDZǸǴȊ ©0LHV YDQ GHU 5RKH $ZDUGª Ǵ©.XQVWSUHLV%HUOLQªǴǰǼǿǯǴDZ

182


Adresáø realitních kanceláøí Real Estate Agencies Directory AUSCH REAL ESTATE, Zborovská 49, 150 00

Pøipravili jsme pro vás pøehledný seznam adres a kontaktù, které by vás mohly zajímat. We have prepared a comprehensive list of addresses and contacts that might interest you.

Praha 5, Tel.: +420 739 830 300, Fax: +420 222 251 564, E-mail: info@ausch.eu, www.ausch.eu s¬

KRR – Development, a.s., Bartoškova 26, 140 00 Praha 4, Tel.: 734 581 221, E-mail: info@azaleaprojekt.cz, www.krr-development.cz¬s¬BRANCO REALITY, Zengrova 911, 280 02 Kolín, Tel.: +420 321 719 097, Tel.: +420 321 719 100, Mob.: +420 737 202 802, E-mail: info.brancoreality@seznam.cz, www.brancoreality.com¬s¬ CENTURY 21 Aba Reality, Paříkova 910/9, 190 00

Praha 9 - Vysočany, Tel.: +420 246 035 393, E-mail: abareality@century21.cz, www.century21.cz s¬

CENTURY 21 Action, Masarykovo nábřeží 2, 120 00 Praha 2 - Nové Město, Tel.: +420 777 702 300, E-mail: action@century21.cz, www.century21.cz s¬ CENTURY 21 Alter Ego, Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9 – Libeň , Tel.: +420 284 080 177, E-mail: alterego@century21.cz, www.century21.cz¬ s¬ CENTURY 21 AZ Reality, Na Dolinách 1276/43, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 244 472 027, E-mail: azreality@century21.cz, www.century21.cz¬s¬¬CENTURY 21 Best Reality, Kubánské náměstí 1321/18, 100 00 Praha 10, Tel.: +420 725 293 620, E-mail: robert.sejpka@century21.cz, www.century21.cz¬ s¬ CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, 100 00

Praha 10 - Vinohrady, Tel.: +420 246 090 246, E-mail: bonuspraha@century21.cz,

www.century21.cz s CENTURY 21 Elán, Smetanova 240, 250 82 Úvaly, Tel.: +420 281 866 806, E-mail: elan@century21.cz, www.century21.cz s¬ CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43,120 00 Praha 2 - Vinohrady, Tel.: +420 720 150 000, E-mail: energy@century21.cz, www.century21.cz s¬ CENTURY 21 K+K Consulting Praha, Sladkovského náměstí 525/1, 130 00 Praha 3, Tel.: +420 222 741 850, E-mail: kkpraha@century21.cz, www.century21.cz s¬CENTURY 21 Plus+, Jankovcova 1596/14, 170 00 Praha 7, Tel.: +420 725 293 500 , E-mail: plus@century21.cz, www.century21.cz¬s¬ CENTURY 21 Real servis, Koněvova 182, 130 00 Praha 3, Tel.: +420 222 542 103, E-mail: realservis@century21.cz, www.century21.cz s¬CENTURY 21 Reality 21, Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 271 122 711, E-mail: info.reality21@century21.cz, www.century21.cz s¬CENTURY 21 Reality Anděl, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 220 224, E-mail: realityandel@century21.cz, www.century21.cz s CENTURY 21 Reality Express, Václavské nám. 56, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Tel.: +420 608 300 600, E-mail: realityexpress@century21.cz, www.century21.cz s¬ CENTURY 21 Tandem, Perlová 3, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 224 267 544, E-mail: tandem@century21.cz, www.century21.cz s¬Czech Buildings, s.r.o., Ostrovského 23 , 150 00 Praha 5 , Tel.: +420 605 230 131, E-mail: info@czechbuildings.cz, www.czechbuildings.cz s Engel & Völkers Prague, s.r.o., Senovážné nám. 19, 110 00 Praha 1, tel.: +420 222 240 304, www.engelvoelkers.com/prag s¬FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Tel.: +420 224 829 322, Fax: +420 222 310 484, hotline: 800 400 407, E-mail: info@faraon.cz, www.faraon.cz s¬Happy House Rentals, Jungmannova 30, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 224 947 623, Fax: +420 224 947 624, E-mail: info@happyhouserentals. com, www.happyhouserentals.com s¬CHIRŠ realitní kanceláře, Pobočka Červený Vrch, Evropská 695/73, Praha 6, Tel.: +420 737 780 071, E-mail: cervenyvrch@chirs.cz, www.chirs.cz¬ s¬ IMMOINVEST Group s.r.o., Mánesova 57, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Tel.: +420 246 090 090, Fax: +420 246 090 099, E-mail: info@immo-invest.cz, www.immoinvest-group.cz s¬KZP real s.r.o., Šátalská 902/14a, 140 00 Praha 4, tel.:+420 777 918 064, tel.: +420 777 918 073, www.kzpii.cz s¬LEXXUS a.s., Millenium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1, Tel.: + 420 221 111 999, E-mail: info@lexxus.cz, www.lexxus.cz s¬Seifert Real, Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 724 800 291, E-mail: info@seifert-real.cz , www.seifert-real.cz s¬ Svoboda & Williams s.r.o., Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 257 328 281, E-mail: info@svoboda-williams.com, www.svoboda-williams.com s¬ VIP Homes s.r.o., Janáčkovo nábřeží 33, 150 00

Prague 5, Tel.: +420 257 311 227, Mob.: +420 606 731 973, E-mail: viphomes@viphomes.cz,

www.viphomes.cz¬ s¬ Y&T Property Investment s.r.o., Václavské náměstí 55, 110 00 Praha 1, Tel: +420 224 282 506, E-mail: info@ytpi.cz, www.YTPI.cz s¬ ZFP developer, s.r.o., Bohdalecká 8, 101 00 Praha 10, Tel.: +420 777 277 377, Fax: +420 272 650 210, E-mail: info@zfpdeveloper.cz, www.bertoluccidesign.cz

Adresáø inzerce ARTA, spol. s r.o., Korunní 41/1166, Praha 2, tel.: +420 226 539 540, e-mail: info@prague-lofts.cz s¬penShop.cz, Na Záhonech 7, Praha 4, tel.: +420 241 402 925, www.penshop.cz s¬Bang & Olufsen, Jáchymova 4, Praha 1, tel.: +224 811 234, www.kd-elektronika.cz s 3D H. Interiér, s.r.o., showroom: Rohanské nábř. 7/657, Praha 8, tel.: +420 222 719 541, www.3dh.cz s¬BAKERO export-import s.r.o., OD Spektrum, Obchodní 113, Říčany – Čestlice, tel.: +420 212 240 460, e-mail: obchod@bakero.cz, www.bakero.cz s Conventia, s.r.o., Václavkova 169/1, Praha 6, tel./fax: +420 220 515 102, e-mail: konference@bonafide.cz, www.conventia.cz s¬Crestyl, Husova 5, Praha 1, tel: +420 226 202 800/801, e-mail: crestyl@crestyl.com, www. crestyl.com s¬Living plus s.r.o., Jankovcova 8, Praha 7, tel: +420 252 544 272, e-mail: info@livingplus.cz, www.livingplus.cz s¬Century 21 (centrála), Korunní 104, Praha 10, tel: +420 272 651 480, e-mail: centrala@century21.cz, www.century21.cz s MANGHI Czech Republic s.r.o., Pařížská 68/9, Praha 1, tel: +420 224 256 210, e-mail: info@manghi.cz, www.manghi.cz s¬V Invest CZ, a.s., Na Vidouli 1/1, Praha 5, tel.: +420 233 353 116, e-mail: vinvest@vinvest.cz, www.vinvest.cz s¬Martin-home, Korunní 1310/56, Praha 2, tel.: +420 776 646 650, +420 774 250 602, e-mail: Nabytekcz@gmail.com, www.nabytekcz.com s¬RANNÝ ARCHITECTS, Václavkova 1, Praha 6, tel: +420 604 730 338, e-mail: info@ranny.cz, www.ranny.cz s CP Praha s.r.o, Pitterova 2855/13, Praha 3, tel: +420 221 199 999, e-mail: info@centralparkpraha.cz, www.centralparkpraha.cz s Cybex, health club & spa, Hilton Prague hotel, Pobřežní 1, Praha 8 – Karlín, tel: +420 224 842 713, e-mail: info@cybex-fitness.cz, www.cybex-fitness.cz s¬Lightway s.r.o., showroom: Hostivická 13/22, Praha 5, tel: +420 235 300 694, e-mail: info@lightway.cz, www.lightway.cz s¬Roberto Coin Boutique, Pařížská 1, Praha 1, www.robertocoin.com s¬SATPO Development s.r.o., Plzeňská 3217/16, Praha 5, tel.: 800 800 010, www.satpo.cz s Poggenpohl studio Praha, Vinohradská 35, Praha 2, tel.: +420 222 210 783, www.poggenpohl.cz¬ s¬ Zámecký Nábytek, Osek nad Bečvou 163, tel. +420 581 793 060, mob: +420 728 777 926, e-mail: info@zameckynabytek.cz, www.zameckynabytek.cz¬s¬ESCADA, Pařížská 21, Praha 1 a Pasáž Myslbek, Na Příkopě 19-21, Praha 1, www.escada.com¬s¬Vágner Design s.r.o., Vinohradská 33/1420, Praha 2, tel.: +420 222 254 292, www.vagnerdesign.cz¬s¬A care a.s., Nikoly Vapcarova 3274/2, Praha 4, tel.: 227 031 460, e-mail: beauty@acare.cz, www.acare.cz¬s¬Kreiner, spol. s r.o., Klimentská 36, Praha 1, tel.: 224 811 136, e-mail: praha1@kreiner.cz, www.kreiner.cz¬s¬Golf Beřovice s.r.o., Beřovice 15, 273 71 Zlonice, tel.: +420 312 591 112, www.gcbr.cz¬s¬Naty-naty, Senovážné náměstí 10a, Praha 1, tel.: +420 775 566 126, e-mail: pavlina.rosendahl@natynaty.cz, www.natynaty.cz


6YÄ?WRYiMHGQLÄ&#x20AC;ND v realitĂĄch

8

6

9

7 1 2

3

10 5

26 .$1&(/Ă&#x2030;ÄĄĂ&#x152;V PRAZE 150 352'(-ÄŠ0Ä&#x17D;6Ă&#x152;Ăż1Ä&#x17D; 4 200 0$./eÄĄÄŠ 5300 1(029,7267Ă&#x152;

1

CENTURY 21 Reality Express 9iFODYVNpQiPÄ?VWt3UDKD WHO

10

CENTURY 21 K + K Consulting 6ODGNRYVNpKRQiPÄ?VWt3UDKD WHO

19

2

CENTURY 21 Tandem 3HUORYD3UDKD WHO

11

CENTURY 21 Real Servis .RQÄ?YRYD3UDKD WHO

CENTURY 21 Reality /HWHQVNpQiPÄ?VWt3UDKD WHO

20

3

CENTURY 21 Reality 21 1D3RĢtÄ&#x20AC;t3UDKD WHO

12

CENTURY 21 City +YÄ?]GRYD3UDKD WHO

CENTURY 21 Master 6RNRORYVNi3UDKD WHO

21

4

CENTURY 21 Action 0DVDU\NRYRQiEĢHçt3UDKD WHO

13

CENTURY 21 For Life %UDQLFNi3UDKD WHO

CENTURY 21 Aba Reality 3DĢtNRYD3UDKD WHO

22

5

CENTURY 21 Energy .RUXQQt3UDKD WHO

14

CENTURY 21 Lightbringer

6OXQHÄ&#x20AC;QtQiPÄ?VWt$3UDKD WHO

CENTURY 21 Alter Ego 2FHOiĢVNi3UDKD WHO

23

6

CENTURY 21 Europe Property 97ÄŞQtFK3UDKD WHO

15

&(1785<5HDOLW\$QGÄ?O 5DGOLFNiH3UDKD WHO

CENTURY 21 Best Reality .XEiQVNpQiPÄ?VWt3UDKD WHO

24

7

CENTURY 21 Realitcentrum 9\ĂĽHKUDGVNi3UDKD WHO

16

CENTURY 21 Victory 'HMYLFNi3UDKD WHO

CENTURY 21 Bonus Praha .RUXQQt3UDKD WHO

8

CENTURY 21 Vomastek /D]DUVNi3UDKD WHO

17

CENTURY 21 Goldberger 1D2YÄ&#x20AC;LQiFK3UDKD WHO

25

CENTURY 21 Singa Real .RQRMHGVNi3UDKD WHO

9

CENTURY 21 Archa 0LOHĂĽRYVNi3UDKD WHO

18

CENTURY 21 Plus+ -DQNRYFRYDD3UDKD WHO

26

CENTURY 21 ElĂĄn +XVRYDĂ&#x201D;YDO\X3UDK\ WHO

WWW.CENTURY21.CZ

Profile for Conventia Events s.r.o.

Estate The Prague Magazine 10/2012  

Estate The Prague Magazine 10/2012

Estate The Prague Magazine 10/2012  

Estate The Prague Magazine 10/2012

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded