__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

=iŐt6HSWHPEHUǝDZǹǾȋǭǼȈ

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY: AURA STATENICE: NAJDĚTE SVŮJ VLASTNÍ ZPŮSOB ŽIVOTA / REINVENTING THE WAY WE /,9(ǙnjǞǔǝǎǚǕǝǚǍǝǞǎǑǙǙǧǕ ǚǍǜnjǓǒǔǓǙǔ

architektura design DEVELOPERSKÉ PROJEKTY: DOCK – NOVÉ BYTY PRAHA 8 / ǙǚǎǧǑ ǖǎnjǜǞǔǜǧǎǛǜnjǏǑ

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties ȼɵɛɨɪɥɭɱɲɟɣɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ

CENTRAL PARK PRAHA: ŽIVOT NAD PRAHOU LIVING ABOVE PRAGUE ǒǔǓǙǨǙnjǐǛǜnjǏǚǕ

Z JINÉHO KOUTU SVĚTA / FROM A DIFFERENT PART OF WORLD /ǙnjǐǜǟǏǚǘ ǖǜnjǪǝǎǑǞnjITÁLIE

9

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

ČESKÝ DESIGN/

Vrtiška Roman

Czech design// ǣDZȄǽǶǴǵǰǴdzǬǵǹ

CZK 95 € 4,50 £ 3,50

KAJETÁNKA: JEDINEČNÉ BYDLENÍ V PRAZE 6 / UNIQUE LIVING IN PRAGUE 6 /ǟǙǔǖnjǗǨǙǧǕ ǒǔǎǟǥǔǕǎǛǜnjǏǑ

STÁHNĚTE SI

A R C H I T E C T U R E

D E S I G N

L I F E S T Y L E


Best Local Real Estate Agency CIJ Awards 2011


Realitní kancelář SVOBODA & WILLIAMS získala prestižní ocenění časopisu CIJ Journal v kategorii Best Local Real Estate Agency (Nejlepší místní realitní kancelář). Ocenění je bezpochyby zaslouženým uznáním výjimečné kvality služeb, které tato realitní kancelář vytrvale poskytuje svým klientům.

www.svoboda-williams.com


Christy Turlington wears Haute Couture Collection


ESTATE ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50 Great Britain £ 3,50

6

Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Real Estate Publishing, s.r.o. Badeniho 1 160 00 Praha 6 Czech Republic T: +420 220 512 965 F: +420 220 511 943 www.estatemagazine.cz

ǹǶǬǭǸǮǨǵǰǭ 2012 ZáŐí / September / ǝDZǹǾȋǭǼȈ

Living ȎȐȓȤȍ

Šéfredaktor / Editor In Chief Yumi Nozaki (London, UK) nozaki@estatemagazine.cz

8

40

Produkce / Production Eva Jelínková jelinkova@bonafide.cz

24

Michal Záhora redakce@estatemagazine.cz

30

34

Překlady / Translation Viktor Horák

36

Developerské projekty: AURA Statenice – NajdČte svĤj vlastní zpĤsob života

Property projects: AURA Statenice – Reinventing the Way We Live ǻǼǺDZǶǾȇ ǼǬdzǮǴǾǴȋ: AURA Statenice – ǙǬǾǴ ǝǮǺǵ ǝǺǭǽǾǮDZǹǹȇǵ ǚǭǼǬdz ǒǴdzǹǴ

Obchodní oddělení / Commercial Section

40

42

ýeský design: Roman Vrtiška – SvČží posila þeského designu

Czech Design: Roman Vrtiška – Fresh reinforcement of Czech design ǣDZȄǽǶǴǵ ǰǴdzǬǵǹ: ǜǺǸǬǹ ǎǼǾǴȄǶǬ – ǹǺǮǺDZ ǻǺǻǺǷǹDZǹǴDZ ȃDZȄǽǶǺǯǺ ǰǴdzǬǵǹǬ 42

Z jiného koutu svČta: Itálie

From a Different Part of World: Italy ǙǬ ǰǼǿǯǺǸ ǶǼǬȊ ǽǮDZǾǬ: ǔǾǬǷǴȋ

Sídlo společnosti / Headquarters Real Estate Publishing, s.r.o. Václavkova 169/1 160 00 Praha 6 Czech Republic

Nemovitosti

Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalová Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom

Properties ǵȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȤ 56

Otázka pro realitní odborníky

Question for Real Estate Professionals ǎǺǻǼǺǽ ǰǷȋ ǼDZǬǷȈǹȇȁ DZǶǽǻDZǼǾǺǮ

Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele.

Titulní foto SPORTALM kolekce podzim – zima 2012/13 www.fggroup.cz

Developerské projekty: DOCK – nové byty Praha 8

ǻǼǺDZǶǾȇ ǼǬdzǮǴǾǴȋ: ǛǼǺDZǶǾ DOCK – ǹǺǮȇDZ ǶǮǬǼǾǴǼȇ Ǯ ǛǼǬǯDZ 8

Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz

Redakční rada / Advisory Board Martina Huclová, Radim Koliba, Petr Kouba, Michal Macek, Zdeněk Macháček, Milorad Miškovič, David Neveselý, Yumi Nozaki, Ladislav Pflimpfl, Bedřich Skalický, Pavel Velebil, Tomáš Zykán, Jaroslav Žižka

Developerské projekty: CENTRAL PARK PRAHA: Život nad Prahou

Property projects: CENTRAL PARK PRAHA: Living above Prague ǻǼǺDZǶǾȇ ǼǬdzǮǴǾǴȋ: CENTRAL PARK PRAHA: DzǴdzǹȈ ǹǬǰ ǛǼǬǯǺǵ

Jazyková redakce / Proof-copy Helena Vavrdová

Předplatné / Subscriptions info@estatemagazine.cz

Developerské projekty: KAJETÁNKA: jedineþný rezidenþní komplex na hranici StĜešovic a BĜevnova

Property projects: KAJETÁNKA: a unique residential complex on the border of StŐešovice and BŐevnov ǻǼǺDZǶǾȇ ǼǬdzǮǴǾǴȋ: KAJETÁNKA – ǿǹǴǶǬǷȈǹȇǵ DzǴǷǺǵ ǶǺǸǻǷDZǶǽ ǹǬ ǯǼǬǹǴȂDZ StŐešovice Ǵ ǼǬǵǺǹǬ BŐevnov

Redaktoři / Editors Helena Vavrdová redakce@estatemagazine.cz

Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz

Novinky – architektura & design

News – Architecture & Design ǙǺǮǺǽǾǴ – ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǬ & ǰǴdzǬǵǹ

Art Director Jitka Ticháčková jitka.tichackova@gmail.com

59

Nejlepší nemovitosti

Best Properties ǗǿȃȄǬȋ ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈ

186

Prague out ǷȘȈȋȈ Ȑȏ 162

Novinky / News / ǹǺǮǺǽǾǴ

180

ESTATE Tipy / ESTATE Tips / ESTATE

186

ESTATE doporuþuje: Kuba & PilaĜ architekti

ESTATE Recommends: Kuba & PilaŐ Architects ESTATE ǼDZǶǺǸDZǹǰǺǮǬǹǹȇǵ: ǖǿǭǬ &ǛǴǷǬǼDz ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼȇ 192

AdresáĜ realitních kanceláĜí a inzerce

Real Estate Agencies and Advertisements Directory ǝǻǴǽǺǶ ǬǯDZǹǾǽǾǮ ǻǺ ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ Ǵ ǼDZǶǷǬǸǺǰǬǾDZǷDZǵ


Milí þtenáĜi, Dear readers, ǹȓȖȊȈ ȘȍȌȈȒȚȖȘȈ,

první podzimní dny, kdy se pĜíroda zahaluje

Spend the ¿rst days of autumn, when Nature

do tČch nejkrásnČjších barev, mĤžete jednoduše

wears the most beautiful colours, strolling

strávit procházkami v parcích þi výlety do

through parks or going on excursions in

pĜírody a pozorovat pomalý pĜerod dalšího

the countryside and watching the slow

roþního období. Ale i ti z vás, kteĜí si takový

transformation into the next season. However,

pohled rádi dopĜejí z tepla domova a zároveĖ se

those who like to indulge in this spectacle from

nechtČjí vzdát výhod mČstského života, již nemusí

the warmth of their homes without giving up the

díky bohaté nabídce nejrĤznČjších projektĤ

bene¿ts of city life, no longer have to compromise

kombinujících pohodné bydlení a respekt vĤþi

their requirements thanks to the rich variety

okolní krajinČ slevovat ze svých požadavkĤ.

of projects combining comfortable living with

V záĜijovém þísle þasopisu ESTATE vám

respect for the surrounding landscape.

pĜedstavíme hned nČkolik takových

The September issue of ESTATE introduces

developerských projektĤ. Rezidence Kajetánka

several of these residential complexes. Kajetánka

vám uþaruje velkolepostí a nádherným pĜírodním

Residence will enchant with the grandeur

prostĜedím, které tento komplex obklopují, projekt

and magni¿cence of its natural surroundings.

Central Park zase vlastním soukromým parkem,

The Central Park complex boasts its own

který poskytuje nerušený prostor pro relaxaci,

private park, providing undisturbed space

setkání se s pĜáteli þi hry pro vaše dČti. PĜíjemný

for relaxation, meeting friends and children’s

pohled na vlnící se Vltavu potom nabízí projekt

activities. Pleasant views of the rippling Vltava

Dock, který svým rezidentĤm umožní využít

River are offered by the Dock project which

i pĜilehlé pĜístavištČ, rezort Aura ve Statenicích

also allows residents the use of the adjacent

zase nabídne unikátnČ koncipované vily

jetty. Aura Resort in Statenice offers uniquely

a výborné sportovní zázemí, vþetnČ plánovaného

designed villas and excellent sporting facilities,

golfového hĜištČ.

including a golf course planned for the future.

VČĜíme, že si díky naší nabídce vyberete pro vás

We believe that our selection will help you to

a vaše potĜeby ten nejvhodnČjší.

choose the most appropriate residence to meet all your requirements.

PĜíjemné þtení!

Enjoy the read!

Ǫ Țȍȗȓȣȍ ȌȕȐ șȍȕȚȧȉȘȧ, ȒȖȋȌȈ ȗȘȐȘȖȌȈ ȖȌȍȊȈȍȚșȧ Ȋ ȊȖȓȠȍȉȕȣȍ ȞȊȍȚȈ ȖșȍȕȐ, ȚȈȒ ȝȖȘȖȠȖ ȋțȓȧȚȤ Ȋ ȗȈȘȒȈȝ ȐȓȐ ȊȣȍȏȎȈȚȤ ȏȈ ȋȖȘȖȌ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȕȈȉȓȦȌȈȚȤ ȏȈ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȣȔ ȗȍȘȍȘȖȎȌȍȕȐȍȔ ȖȌȕȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȋȖȌȈ Ȋ ȌȘțȋȖȍ. ǵȖ ȌȈȎȍ Țȍ Ȑȏ ȊȈș, ȒȚȖ ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȍȚ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȊȐȌȈȔȐ ȖșȍȕȐ, ȕȍ ȗȖȒȐȌȈȧ ȚȍȗȓȈ șȊȖȍȋȖ ȌȖȔȈ Ȑ ȌȈȎȍ ȕȈ ȊȘȍȔȧ ȕȍ ȝȖȚȧȚ ȓȐȠȐȚȤșȧ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȔȖȋțȚ ȕȍ ȖȚȒȈȏȣȊȈȚȤșȧ ȖȚ șȊȖȐȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ, ȗȖȚȖȔț ȒȈȒ ȕȈ ȘȣȕȒȍ ȕȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȐ ȗȖȧȊȐȓȖșȤ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȗȘȖȍȒȚȖȊ, ȖȉȢȍȌȐȕȧȦȡȐȝ Ȋșȍ țȌȖȉșȚȊȈ ȗȘȖȎȐȊȈȕȐȧ Ȋ ȋȖȘȖȌȍ Ȋ ȒȖȔȉȐȕȈȞȐȐ ș ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȗȘȐȘȖȌȕȣȔȐ țșȓȖȊȐȧȔȐ. Ǫ șȍȕȚȧȉȘȤșȒȖȔ ȕȖȔȍȘȍ ȎțȘȕȈȓȈ ESTATE Ȕȣ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȔ ȊȈȔ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȚȈȒȐȝ ȌȍȊȍȓȖȗȍȘșȒȐȝ ȗȘȖȍȒȚȖȊ. ǸȍȏȐȌȍȕȞȐȧ Kajetánka ȗȖȒȖȘȐȚ ȊȈș ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȐȍȔ Ȑ ȗȖȚȘȧșȈȦȡȍȑ ȗȘȐȘȖȌȕȖȑ șȘȍȌȖȑ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȖȒȘțȎȈȍȚ ȒȖȔȗȓȍȒș, ȗȘȖȍȒȚ Central Park ȖȟȈȘțȍȚ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔ ȗȈȘȒȖȔ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȕȈȑȌțȚșȧ ȔȍșȚȈ Ȍȓȧ ȖȚȌȣȝȈ Ȑ ȘȍȓȈȒșȈȞȐȐ, ȔȍșȚȈ Ȍȓȧ ȊșȚȘȍȟ ș ȌȘțȏȤȧȔȐ Ȑ Ȍȓȧ ȐȋȘ ȌȍȚȍȑ. ǷȖȚȘȧșȈȦȡȐȑ ȊȐȌ ȕȈ ȘȍȒț ǪȓȚȈȊț ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚ ȗȘȖȍȒȚ Dock, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ șȊȖȐȔ ȎȐȚȍȓȧȔ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ Ȑ șȖșȍȌșȚȊțȦȡțȦ ș ȕȐȔ ȗȘȐșȚȈȕȤ Ȍȓȧ ȧȝȚ Ȑ ȒȈȚȍȘȖȊ, ȗȘȖȍȒȚ-ȘȍșȖȘȚ «Aura» Ȋ Statenice ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚ țȕȐȒȈȓȤȕȖ șȗȓȈȕȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȊȐȓȓȣ Ȑ ȖȚȓȐȟȕȣȍ ȔȍșȚȈ Ȍȓȧ șȗȖȘȚȈ, ȊȒȓȦȟȈȧ țȎȍ ȏȈȗȓȈȕȐȘȖȊȈȕȕȖȍ ȗȖȓȍ Ȍȓȧ ȋȖȓȤȜȈ. ǵȈȌȍȍȔșȧ, ȟȚȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȕȈȠȍȔț ȎțȘȕȈȓț Ȋȣ șȔȖȎȍȚȍ ȗȖȌȘȖȉȕȖ ȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ șȖ ȊșȍȔȐ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧȔȐ Ȑ ȊȣȉȘȈȚȤ Ȍȓȧ șȍȉȧ șȈȔȣȑ ȓțȟȠȐȑ ȗȘȖȍȒȚ Ȍȓȧ ȊșȚȘȍȟȐ ȖșȍȕȐ.

Yumi PÀimpÀ Nozaki Šéfredaktorka / Editor In Chief / ȋȓȈȊȕȣȑ ȘȍȌȈȒȚȖȘ

ǷȘȐȧȚȕȖȋȖ ȟȚȍȕȐȧ!


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ

news

ǙǚǎǚǝǞǔ

novinky

Inspirujte se nejnovĚjšími trendy v designu a architektuŐe a spoleÿnĚ s kapkou vaší fantazie si zaŐiďte bydlení, o kterém jste vždy snili. Ty nejlepší tipy a novinky vám na svých stránkách pŐedstaví i tentokrát ÿasopis ESTATE. Let yourself be inspired by the newest trends in design and architecture and, with just a touch of your own fantasy, design your dream home. ESTATE magazine as usual introduces you to top tips and innovations on its pages.

architektura

ǛǿǽǾȈ ǎǬǽ ǮǰǺȁǹǺǮȋǾ ǻǺǽǷDZǰǹǴDZ ǾǼDZǹǰȇ Ǯ ǰǴdzǬǵǹDZ Ǵ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼDZ, ǽǺDZǰǴǹǴǮ ǶǺǾǺǼȇDZ ǽ ǶǬǻǷDZǵ ǎǬȄDZǵ ȀǬǹǾǬdzǴǴ Ǯȇ ǽǸǺDzDZǾDZ ǽǺdzǰǬǾȈ DzǴǷȈDZ Ǯ ǽǾǴǷDZ ǽǮǺDZǵ ǸDZȃǾȇ! ǗǿȃȄǴDZ ǴǰDZǴ Ǵ ǹǺǮǴǹǶǴ ǾǺǷȈǶǺ ǰǷȋ ǎǬǽ ǽǹǺǮǬ ǽǾǼǬǹǴȂǬȁ DzǿǼǹǬǷǬ ESTATE.

Na Novém Zélandu byl postaven víkendový dŢm, který zvenku pŢsobí obyÿejným dojmem, ale ve svém nitru ukrývá promyšlené dispozice s útulným interiérem ze dŐeva. UvnitŐ stavby najdeme prostory, které se pravdĚpodobnĚ nechaly inspirovat japonskou architekturou. PrŢbĚžná chodba, z níž se pomocí posuvných dveŐí vstupuje do jednotlivých místností, je zvenku osvícená poloprŢsvitnými panely. V pŐípadĚ velkých veder je možné všechny otvory zaslepit a zabránit tak pŐehŐívání domu. A weekend house has been built in New Zealand with the usual exterior appearance, but with a cosy wooden interior revealing a well-planned layout. The indoor spaces of the house were probably inspired by Japanese architecture. The connecting passage, from which it is possible to enter individual rooms through sliding doors, is illuminated from the exterior by semi-transparent panels. In the case of high temperatures, all the openings can be closed to prevent overheating of the house. ǎ ǙǺǮǺǵ ǓDZǷǬǹǰǴǴ ǻǺǽǾǼǺDZǹ ǰǺǸ ǰǷȋ ǺǾǰȇȁǬ Ǯ ǮȇȁǺǰǹȇDZ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǽǹǬǼǿDzǴ ǮȇǯǷȋǰǴǾ ǺǭȇȃǹȇǸ ǰǺǸǺǸ, Ǭ ǮǺǾ ǮǹǿǾǼǴ ǽǶǼȇǮǬDZǾ ǻǼǺǰǿǸǬǹǹǿȊ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǿ ǽ ǿȊǾǹȇǸ ǴǹǾDZǼȈDZǼǺǸ Ǵdz ǰDZǼDZǮǬ. ǎ dzǰǬǹǴǴ ǹǬȁǺǰȋǾǽȋ ǻǺǸDZȅDZǹǴȋ, ǰǴdzǬǵǹ ǶǺǾǺǼȇȁ, ȋǮǹǺ, ǭȇǷ ǮǰǺȁǹǺǮǷDZǹ ȋǻǺǹǽǶǺǵ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǺǵ. ǛǼǺȁǺǰǹǺǵ ǶǺǼǴǰǺǼ, Ǵdz ǶǺǾǺǼǺǯǺ ȃDZǼDZdz ǼǬdzǰǮǴDzǹȇDZ ǰǮDZǼǴ ǸǺDzǹǺ ǻǺǻǬǽǾȈ Ǯ ǺǾǰDZǷȈǹȇDZ ǶǺǸǹǬǾȇ, ǽǹǬǼǿDzǴ ǺǽǮDZȅǬDZǾǽȋ ǻǼǴ ǻǺǸǺȅǴ ǻǺǷǿǻǼǺdzǼǬȃǹȇȁ ǻǬǹDZǷDZǵ. ǎ ǽǷǿȃǬDZ ǽǷǴȄǶǺǸ ǭǺǷȈȄǺǵ DzǬǼȇ ǮǽDZ ǺǾǮDZǼǽǾǴȋ ǸǺDzǹǺ dzǬǶǼȇǾȈ Ǵ ǾDZǸ ǽǬǸȇǸ ǻǼDZǰǺǾǮǼǬǾǴǾȈ ǻDZǼDZǯǼDZǮ ǰǺǸǬ. Zdroj a foto / source and photos / ǴǽǾǺȃǹǴǶ Ǵ ȀǺǾǺ: © Ken Paul, archdaily.com

8


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ Futuristickou restauraci s japonskými specialitami v centru Mexico City opravdu nelze pŐehlédnout. Odvážná pavuÿina obvodového pláštĚ, která je navíc zvýraznĚna osvĚtlením mĚnícím se podle denní doby, stírá rozdíly mezi interiérem a exteriérem a navozuje uvolnĚnou atmosféru uvnitŐ restaurace. The futuristic restaurant with Japanese specialities in the centre of Mexico City really cannot be overlooked. The daring web design of the exterior is emphasised by the changing light according to the time of day. Thus the differences between interior and exterior are blurred, creating a relaxed atmosphere within the restaurant. ǠǿǾǿǼǴǽǾǴȃDZǽǶǴǵ ǼDZǽǾǺǼǬǹ ǽ ȋǻǺǹǽǶǺǵ ǶǿȁǹDZǵ Ǯ ȂDZǹǾǼDZ ǘDZȁǴǶǺ ǝǴǾǴ ǻǼǺǽǾǺ ǹDZǮǺdzǸǺDzǹǺ ǹDZ dzǬǸDZǾǴǾȈ. ǚǾǮǬDzǹǬȋ ǻǬǿǾǴǹǬ ǮǹDZȄǹDZǯǺ ǶǺǼǻǿǽǬ, ǶǺǾǺǼǬȋ ǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹǺ ǻǺǰȃDZǼǶǹǿǾǬ ǺǽǮDZȅDZǹǴDZǸ, ǸDZǹȋȊȅǴǸǽȋ Ǯ dzǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴ ǺǾ ǮǼDZǸDZǹǴ ǽǿǾǺǶ, ǽǾǴǼǬDZǾ ǼǬdzǷǴȃǴȋ ǸDZDzǰǿ ǴǹǾDZǼȈDZǼǺǸ Ǵ ȉǶǽǾDZǼȈDZǼǺǸ Ǵ ǽǺdzǰǬDZǾ ǹDZǻǼǴǹǿDzǰDZǹǹǿȊ ǬǾǸǺǽȀDZǼǿ ǮǹǿǾǼǴ ǼDZǽǾǺǼǬǹǬ. Zdroj a foto / source and photos / ǴǽǾǺȃǹǴǶ Ǵ ȀǺǾǺ: © Paúl Rivera

Již je tomu pŐes dva roky, kdy byla dokonÿena výstavba nového plaveckého bazénu v Litomyšli. OjedinĚlý je zejména zpŢsob zastŐešení, jenž ÿásteÿnĚ využívá okolní terén a pomocí nepravidelných obloukŢ vzdálenĚ pŐipomíná vlny na vodní hladinĚ. V interiéru pak vyniká zejména pŐiznaná konstrukce dŐevĚného stropu spolu s efektním nasvícením. It is already over two years since the construction of the new swimming pool in Litomyšl was completed. The rooÀng in particular is unique, partially taking advantage of the surrounding terrain. Its irregular arches are remotely reminiscent of waves on a water surface. The construction of the wooden ceiling, together with the spectacular lighting are particularly remarkable in the interior. ǟDzDZ ǻǼǺȄǷǺ ǭǺǷDZDZ ǰǮǿȁ ǷDZǾ ǽ ǾDZȁ ǻǺǼ, ǶǬǶ ǭȇǷǺ dzǬǮDZǼȄDZǹǺ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǺ ǹǺǮǺǯǺ ǻǷǬǮǬǾDZǷȈǹǺǯǺ ǭǬǽǽDZǵǹǬ Ǯ ǗǴǾǺǸȇȄǷDZ. ǝǻǺǽǺǭ ǻǺǶǼȇǾǴȋ Ǵ ǽǬǸ ǮǴǰ ǶǼȇȄǴ ǭǬǽǽDZǵǹǬ ȋǮǷȋȊǾǽȋ ǿǹǴǶǬǷȈǹȇǸǴ: ǻǼǴ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮDZ ȃǬǽǾǴȃǹǺ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǷǽȋ ǺǶǼDZǽǾǹȇǵ ǷǬǹǰȄǬȀǾ, Ǭ Ǵdz-dzǬ ȉȀȀDZǶǾǬ, ǽǺdzǰǬǮǬDZǸǺǯǺ ǹDZǻǼǬǮǴǷȈǹȇǸǴ ǶǼǴǮȇǸǴ, ǶǼȇȄǬ ǺǾǰǬǷDZǹǹǺ ǹǬǻǺǸǴǹǬDZǾ ǮǺǷǹȇ ǹǬ ǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾǴ ǮǺǰȇ. ǎ ǴǹǾDZǼȈDZǼDZ ǯǷǬǮǹȇǸ ǺǭǼǬdzǺǸ ǮȇǰDZǷȋDZǾǽȋ ǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋ ǰDZǼDZǮȋǹǹǺǯǺ ǻǺǾǺǷǶǬ ǽ ȉȀȀDZǶǾǹȇǸ ǺǽǮDZȅDZǹǴDZǸ. Zdroj a foto / source and photos / ǴǽǾǺȃǹǴǶ Ǵ ȀǺǾǺ: archdaily.com, © Tomáš Malý 10


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ PÁTÁ AUKCE OBRAZš V GALERII KOTELNA 5TH AUCTION OF PAINTINGS IN KOTELNA GALLERY 5 njǟǖǢǔǚǙ ǖnjǜǞǔǙ ǎ ǏnjǗǑǜǑǑ KOTELNA Galerie Kotelna nabídne na své podzimní aukci všem milovníkŢm umĚní velký výbĚr kvalitních dĚl souÿasných mladých výtvarníkŢ. V nabídce budou obrazy v širokém spektru cen, výtvarných technik a námĚtŢ. Vyvolávací ceny budou stanoveny na dvĚ tŐetiny ceny obvyklé. Zapojit se do aukce je možné formou pŐímé úÿasti v galerii, podáním limitu nebo dražením po telefonu. Pro všechny tyto možnosti nabízí galerie konzultace s odborníkem. Všechny aukce mladých v galerii Kotelna vzbuzují velký zájem odborníkŢ a jsou svým zamĚŐením jedineÿné. Aukci bude pŐedcházet velká pŐedaukÿní výstava v termínu 20. 9.–13. 10. 2012 a samotná aukce probĚhne dne 13. 10. 2012 od 14.00 hodin. Aukÿní katalog na www.galeriekotelna.cz

design

At its Autumn Auction, Kotelna Gallery will offer all art lovers an extensive selection of quality works by young contemporary artists. The paintings will be available in a wide range of prices, creative techniques and ideas. Starting prices are set at 2/3 of the normal price. Involvement in the Auction is possible through direct participation at the Gallery, submitting a limit, or bidding over the telephone. The Gallery offers expert advice on all these options. All the auctions of paintings by young people in the Kotelna Gallery arouse the great interest of specialists and their focus is unique. The Auction will be preceded by a large public Pre-auction Exhibition in the period 20th September–13th October 2012, with the actual Auction taking place on 13th October 2012 at 14.00. The Auction Catalogue is available at www.galeriekotelna.cz ǏǬǷDZǼDZȋ Kotelna ǹǬ ǽǮǺDZǸ ǺǽDZǹǹDZǸ ǬǿǶȂǴǺǹDZ ǻǼDZǰǷǺDzǴǾ ǷȊǭǴǾDZǷȋǸ ǴǽǶǿǽǽǾǮǬ ȄǴǼǺǶǴǵ ǮȇǭǺǼ ǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹȇȁ ǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴǵ ǸǺǷǺǰȇȁ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇȁ ȁǿǰǺDzǹǴǶǺǮ. ǜǬǭǺǾȇ ǭǿǰǿǾ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹȇ Ǯ ȄǴǼǺǶǺǸ ȂDZǹǺǮǺǸ ǰǴǬǻǬdzǺǹDZ, ǮǺ ǮǽDZǸ ǸǹǺǯǺǺǭǼǬdzǴǴ ǾǮǺǼȃDZǽǶǴȁ ǸDZǾǺǰǺǮ Ǵ ǴǰDZǵ. ǙǬȃǬǷȈǹȇDZ ȂDZǹȇ ǭǿǰǿǾ ǿǽǾǬǹǺǮǷDZǹȇ ǹǬ 2/3 ǺǾ ǺǭȇȃǹǺǵ ȂDZǹȇ. ǟȃǬǽǾǴDZ Ǯ ǬǿǶȂǴǺǹDZ ǸǺDzǹǺ ǻǼǴǹȋǾȈ ǶǬǶ ǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺ ǻǺǽDZǾǴǮ ǯǬǷDZǼDZȊ, ǾǬǶ Ǵ ǰǼǿǯǴǸǴ ǽǻǺǽǺǭǬǸǴ (ǹǬǻǼǴǸDZǼ, ǻǺǰǬȃDZǵ ǷǴǸǴǾǬ ǴǷǴ ǻǺ ǾDZǷDZȀǺǹǿ). ǐǷȋ ǮǽDZȁ ȉǾǴȁ ǮǬǼǴǬǹǾǺǮ ǯǬǷDZǼDZȋ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾ ǶǺǹǽǿǷȈǾǬȂǴȊ ȉǶǽǻDZǼǾǬ. ǎǽDZ ǬǿǶȂǴǺǹȇ ǸǺǷǺǰȇȁ ȁǿǰǺDzǹǴǶǺǮ Ǯ ǯǬǷDZǼDZDZ Kotelna ǮȇdzȇǮǬȊǾ ǭǺǷȈȄǺǵ ǴǹǾDZǼDZǽ ǽǻDZȂǴǬǷǴǽǾǺǮ, Ǭ Ǵȁ ǹǬǻǼǬǮǷDZǹǹǺǽǾȈ ȋǮǷȋDZǾǽȋ

ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǵ. njǿǶȂǴǺǹǿ ǭǿǰDZǾ ǻǼDZǰȄDZǽǾǮǺǮǬǾȈ ǶǼǿǻǹǬȋ ǮȇǽǾǬǮǶǬ Ǯ ǻDZǼǴǺǰ 20.9.–13.10.2012, Ǭ ǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺ ǽǬǸ ǬǿǶȂǴǺǹ ǭǿǰDZǾ ǻǼǺȁǺǰǴǾȈ 13.10.2012 ǽ 14.00 ȃǬǽǺǮ. ǖǬǾǬǷǺǯ ǼǬǭǺǾ, ǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǹȇȁ ǹǬ ǬǿǶȂǴǺǹDZ, ǸǺDzǹǺ ǻǺǽǸǺǾǼDZǾȈ ǹǬ www.galeriekotelna.cz Galerie Kotelna, Plynární 1, 251 01 ŏíÿany www.galeriekotelna.cz

JEDINEþNÁ KOLEKCE OD SVęTOZNÁMÝCH ITALSKÝCH NÁVRHÁŏš UNIQUE COLLECTION OF A WORLD FAMOUS ITALIAN DESIGNERS ǟǙǔǖnjǗǨǙnjǫ ǖǚǗǗǑǖǢǔǫ ǚǞ ǎǝǑǘǔǜǙǚ ǔǓǎǑǝǞǙǧǡ ǔǞnjǗǨǫǙǝǖǔǡ ǐǔǓnjǕǙǑǜǚǎ S hrdostí vám pŐedstavujeme mimoŐádnou kolekci od svĚtovĚ proslulých italských návrháŐŢ. Na výbĚr je široká paleta exkluzivních hodin, ozdob na zeď, vĚšákŢ, zrcadel, rámeÿkŢ na fotograÀe a dalšího zboží. Každý výrobek je vytvoŐen ruÿnĚ a mŢže se stát souÿástí nevšedního interiéru vašeho domova, restaurace, baru nebo hotelu. Je dobré vĚdĚt, že u nás si každý nĚco najde, neboŘ originalita naší nabídky je skuteÿnĚ extrémní. Jsme „MODERN ART SHOP!“ We are proud to present you the unique collection of a world famous italian designers. There is a wide variety of exclusive clocks,wall hangers,mirrors, photo frames and etc... Each product is handmade and can be a part of your unusual interier of your home,restaurant,bar or hotel. It is good to know that we have something for everybody and at the same time the originality of our items is really unique.We are „MODERN ART SHOP!“ ǘȇ ǽ ǯǺǼǰǺǽǾȈȊ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǸ ǮǬǸ ǹDZǺǭȇȃǹǿȊ ǶǺǷǷDZǶȂǴȊ ǺǾ ǮǽDZǸǴǼǹǺ ǴdzǮDZǽǾǹȇȁ ǴǾǬǷȈȋǹǽǶǴȁ ǰǴdzǬǵǹDZǼǺǮ. ǤǴǼǺǶǴǵ ǽǻDZǶǾǼ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹȇȁ ȃǬǽǺǮ, ǹǬǽǾDZǹǹȇȁ ǿǶǼǬȄDZǹǴǵ, ǮDZȄǬǷǺǶ, dzDZǼǶǬǷ, ǼǬǸ ǰǷȋ ȀǺǾǺǯǼǬȀǴǵ Ǵ ǰǼǿǯǴȁ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴ ǴǹǾDZǼDZǽǹȇȁ ǾǺǮǬǼǺǮ. ǖǬDzǰǺDZ ǴdzǰDZǷǴDZ ǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǺ ǮǼǿȃǹǿȊ ǻǺ ǺǽǺǭǺǵ ǾDZȁǹǺǷǺǯǴǴ Ǵ ǸǺDzDZǾ ǽǾǬǾȈ ȃǬǽǾȈȊ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǯǺ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬ ǮǬȄDZǯǺ ǰǺǸǬ, ǼDZǽǾǺǼǬǹǬ, ǭǬǼǬ ǴǷǴ ǯǺǽǾǴǹǴȂȇ. ǔ ǿDz ǾǺȃǹǺ dzǰDZǽȈ ǶǬDzǰȇǵ ǹǬǵǰDZǾ ȃǾǺ-ǾǺ ǰǷȋ ǽDZǭȋ, ǻǺǾǺǸǿ ȃǾǺ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǽǾȈ ǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴȋ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǰDZǵǽǾǮǴǾDZǷȈǹǺ ǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺǵ. ǘȇ ǹǬǽǾǺȋȅǴǵ „MODERN ART SHOP“! SHOWROOM: Mala Štupartská 5, Praha 1, 110 00 e-mail: velizar77@yahoo.com, tel.: +420 733 643 403 12


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ MASIERO LUXURY MASIERO LUXURY / MASIERO LUXURY Italská továrna Masiero, známá po celém svĚtĚ, produkuje svítidla, které pŢsobí nejen svým designem, ale potĚší také vysokou kvalitu. Znaÿka Masiero Luxury byla založena k 30. výroÿí spoleÿnosti. Tato linie v sobĚ sluÿuje luxusní materiály a vynikající design. Zlato, stŐíbro, polodrahokamy, krystaly Swarovski, znaÿný podíl ruÿní práci klenotníku. Tato svítidla ozdobí jakýkoliv interiér. Lampa je vyrobena z plechového stŐíbra a jednolité mosazi. þerný porcelán, intarzovaný kŐišŘálovými kamínky Swarovski. Stínidlo vyrobeno z hedvábí, také dekorováno kamínky Swarovski. Masiero, the Italian factory renowned all over the world, manufactures lamps that impress by their design, as well as please with their top quality. The brand of Masiero Luxury was established on the 30th anniversary of the company. This line combines luxurious materials and superior design. Gold, silver, semiprecious stones, Swarovski crystals, and a considerable proportion of manual work by jewellers. These lamps will enhance any interior. The lamp is made of sheet silver and solid brass. Black porcelain, inlaid with Swarovski crystal stones. The shade is silk, also decorated with Swarovski crystals. ǔdzǮDZǽǾǹǬȋ ǮǺ ǮǽDZǸ ǸǴǼDZ ǴǾǬǷȈȋǹǽǶǬȋ ȀǬǭǼǴǶǬ Masiero ǮȇǻǿǽǶǬDZǾ ǽǮDZǾǴǷȈǹǴǶǴ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǮǻDZȃǬǾǷȋȊǾ ǰǴdzǬǵǹǺǸ, ǹǺ Ǵ ǼǬǰǿȊǾ ǮȇǽǺǶǴǸ ǶǬȃDZǽǾǮǺǸ. ǍǼDZǹǰ Masiero Luxury ǭȇǷ ǽǺdzǰǬǹ Ƕ 30-ǷDZǾǴȊ ǶǺǸǻǬǹǴǴ. ǩǾǬ ǷǴǹǴȋ ǽǺȃDZǾǬDZǾ Ǯ ǽDZǭDZ ǼǺǽǶǺȄȈ ǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮ Ǵ ǻǼDZǮǺǽȁǺǰǹȇǵ ǰǴdzǬǵǹ. ǓǺǷǺǾǺ, ǽDZǼDZǭǼǺ, ǻǺǷǿǰǼǬǯǺȂDZǹǹȇDZ ǶǬǸǹǴ, ǶǼǴǽǾǬǷǷȇ Swarovski, ȊǮDZǷǴǼǹǬȋ ǼǿȃǹǬȋ ǼǬǭǺǾǬ. ǞǬǶǴDZ ǽǮDZǾǴǷȈǹǴǶǴ ǿǶǼǬǽȋǾ ǷȊǭǺǵ ǴǹǾDZǼȈDZǼ. ǗǬǸǻǬ ǮȇǻǺǷǹDZǹǬ Ǵdz ǷǴǽǾǺǮǺǯǺ ǽDZǼDZǭǼǬ Ǵ ȂDZǷȈǹǺǵ ǷǬǾǿǹǴ. ǣDZǼǹȇǵ ȀǬǼȀǺǼ, ǴǹǶǼǿǽǾǴǼǺǮǬǹǹȇǵ ȁǼǿǽǾǬǷȈǹȇǸǴ ǽǾǼǬdzǬǸǴ Swarovski. njǭǬDzǿǼ Ǵdz ȄDZǷǶǬ, ǻǼǺȀǴǷǴǼǺǮǬǹǹȇǵ ǽǾǼǬdzǬǸǴ Swarovski. SALON NÁBYTKU MARTIN-HOME Korunní 1310/56 120 00 Praha 2 - Vinohrady www.nabytekcz.com

CIS SALOTTI CIS SALOTTI / CIS SALOTTI Italská znaÿka CIS Salotti za dobu své existence získala lásku a respekt svých zákazníkŢ. þalounĚný nábytek od CIS Salotti – to je krása klasiky, která v sobĚ spojuje komfort a funkÿnost. Nábytek je vyrábĚn na pŐání klienta, mŢžete si vybrat nejen textilní a kožené ÿalounĚní ale i ozdobné prvky, tuhost sedadla a funkce skládacího lužka. Široký výbĚr ÿalounĚného nábytku uspokojí i ty nejnároÿnĚjší chutĚ a pŐidá vašemu domovu pocit luxusu a pohodlí. The Italian brand, CIS Salotti, has won the love and respect of customers in the time of its existence. Upholstered furniture by CIS Salotti – this is the beauty of a classic that combines comfort and functionality. The furniture is manufactured according to the client’s wishes. You can choose the textile or leather upholstery, as well as the decorative elements, seat stiffness and functions of the folding bed. A wide selection of upholstered furniture will satisfy even the most demanding tastes, adding a touch of luxury and comfort to your home. ǔǾǬǷȈȋǹǽǶǬȋ ǸǬǼǶǬ CIS Salotti dzǬ ǮǼDZǸȋ ǽǮǺDZǯǺ ǽǿȅDZǽǾǮǺǮǬǹǴȋ, dzǬǮǺDZǮǬǷǬ ǷȊǭǺǮȈ Ǵ ǿǮǬDzDZǹǴȋ ǽǮǺǴȁ ǶǷǴDZǹǾǺǮ. ǘȋǯǶǬȋ ǸDZǭDZǷȈ ǺǾ CIS Salotti -ȉǾǺ ǶǼǬǽǺǾǬ ǶǷǬǽǽǴǶǴ, ǶǺǾǺǼǬȋ ǽǺǮǸDZȅǬDZǾ Ǯ ǽDZǭDZ ǶǺǸȀǺǼǾ Ǵ ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹǺǽǾȈ. ǘDZǭDZǷȈ ǴdzǯǺǾǬǮǷǴǮǬDZǾǽȋ ǻǺ ǻǺDzDZǷǬǹǴȋǸ ǶǷǴDZǹǾǬ, Ǯȇ ǸǺDzDZǾDZ ǮȇǭǴǼǬǾȈ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǾǶǬǹǴ Ǵ ǶǺDzǿ ǰǷȋ ǺǭǴǮǶǴ ǸDZǭDZǷǴ , ǹǺ Ǵ ǰDZǶǺǼǬǾǴǮǹȇDZ ȉǷDZǸDZǹǾȇ, DzDZǽǾǶǺǽǾȈ ǽǴǰDZǹǴȋ, ȀǿǹǶȂǴȊ ǼǬǽǶǷǬǰǹǺǵ ǶǼǺǮǬǾǴ. ǍǺǯǬǾȇǵ ǮȇǭǺǼ ǸȋǯǶǺǵ ǸDZǭDZǷǴ, ǿǰǺǮǷDZǾǮǺǼǴǾ ǽǬǸȇǵ ǮdzȇǽǶǬǾDZǷȈǹȇǵ ǮǶǿǽ Ǵ ǰǺǭǬǮǴǾ Ǯ ǮǬȄ ǴǹǾDZǼȈDZǼ, ǼǺǽǶǺȄȈ Ǵ ǶǺǸȀǺǼǾ. SALON NÁBYTKU MARTIN-HOME Korunní 1310/56 120 00 Praha 2 - Vinohrady www.nabytekcz.com 14


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ ɽ Váza Pear 3196 Design: Lukáš JabŢrek, 2012 Mísa Rouge 3177 Design: Lukáš JabŢrek, 2012 ɼ

KŏIŠŗÁL MOSER | DUŠE VAŠEHO INTERIÉRU MOSER CRYSTAL | THE SOUL OF YOUR INTERIOR ǡǜǟǝǞnjǗǨ MOSER | ǐǟǤnj ǎnjǤǑǏǚ ǔǙǞǑǜǨǑǜnj S novou kolekcí Moser vstoupí do interiéru nejen krása a proslulost znaÿkového kŐišŘálu, ale i výrazný osobitý design. Letošní kolekce pŐemĚŁuje tradici a historii v moderní pojetí životního stylu. V nové kolekci se odráží vše, ÿím je sklárna Moser proslulá. MimoŐádný um skláŐŢ, fascinující design na pokraji architektury, nejnovĚjší trendy i klasická nadÿasová díla inspirovaná 155 lety zkušeností. Moser promĚní váš interiér v nevšední prostor a stane se tak jedineÿnou souÿástí vašeho života. The new Moser collection ensures that your interior exudes the beauty and fame of branded crystal, combined with distinctive individual design. This year’s collection is a transformation of tradition and history into the concept of a modern lifestyle. The new collection reÁects all that Moser glassworks is renowned for. The extraordinary skill of the glassmakers, fascinating design verging on architecture, the latest trends and timeless classical works inspired by 155 years of experience. Moser transforms your interior into an unusual space, becoming a unique part of your life. ǝ ǹǺǮǺǵ ǶǺǷǷDZǶȂǴDZǵ ǴdzǮDZǽǾǹǺǵ ǸǬǼǶǴ Moser Ǯ ǮǬȄDZǸ ǴǹǾDZǼȈDZǼDZ ǻǺǽDZǷȋǾǽȋ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǶǼǬǽǺǾǬ Ǵ ǽǷǬǮǬ ȉǾǺǯǺ ȀǴǼǸDZǹǹǺǯǺ ȁǼǿǽǾǬǷȋ, ǹǺ Ǵ ǮȇǼǬdzǴǾDZǷȈǹȇǵ ǿǹǴǶǬǷȈǹȇǵ ǰǴdzǬǵǹ. ǖǺǷǷDZǶȂǴȋ ȉǾǺǯǺ ǯǺǰǬ ǻǼDZǮǼǬȅǬDZǾ ǾǼǬǰǴȂǴȊ Ǵ ǴǽǾǺǼǴȊ Ǯ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǿȊ ǶǺǹȂDZǻȂǴȊ ǽǾǴǷȋ DzǴdzǹǴ. ǙǺǮǬȋ ǶǺǷǷDZǶȂǴȋ ǺǾǼǬDzǬDZǾ ǻǼǬǶǾǴȃDZǽǶǴ ǮǽDZ, ȃǾǺ ǻǼǺǽǷǬǮǴǷǺ ǽǾDZǶǺǷȈǹȇǵ dzǬǮǺǰ Ǵ ǸǬǼǶǿ Moser. ǔǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺDZ ǸǬǽǾDZǼǽǾǮǺ ǽǾDZǶǷǺǰǿǮǺǮ, ǮǺǽȁǴǾǴǾDZǷȈǹȇǵ ǰǴdzǬǵǹ ǹǬ ǯǼǬǹǴ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹȇȁ ǾǮǺǼDZǹǴǵ, ǽǷDZǰǺǮǬǹǴDZ Ǯ ǹǺǯǿ ǽ ǻǺǽǷDZǰǹǴǸǴ ǾDZǹǰDZǹȂǴȋǸǴ ǸǺǰȇ Ǵ Ǯ ǾǺ DzDZ ǮǼDZǸȋ ǽǺǭǷȊǰDZǹǴDZ ǹDZǿǸǴǼǬȊȅǴȁ ǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǴȁ ǾǼǬǰǴȂǴǵ ǻǷȊǽ155-ǷDZǾǹǴǵ ǺǻȇǾ ǼǬǭǺǾȇ. ǡǼǿǽǾǬǷȈ ǺǾ Moser ǻǼDZǮǼǬǾǴǾ ǮǬȄ ǴǹǾDZǼȈDZǼ Ǯ ǹDZdzǬǿǼȋǰǹȇǵ Ǵ ǽǾǬǹDZǾ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǵ ȃǬǽǾȈȊ ǮǬȄDZǵ DzǴdzǹǴ. www.moser-glass.com

Váza Ikebana 2346 a svícen InÀnity 41020 Design: Lukáš JabŢrek, 2010

INTELIGENTNę ŏEŠENÉ KUCHYNę POGGENPOHL INTELLIGENTLY DESIGNED POGGENPOHL KITCHENS ǔǙǞǑǗǗǑǖǞǟnjǗǨǙǧǑ ǖǟǡǙǔ POGGENPOHL Výhodou kvalitních kuchyŁských studií je dlouholetá zkušenost a neustálé zlepšování technologií i funkcí pro snadnou obsluhu uživatele. Odborníci ze spoleÿnosti Poggenpohl se zamĚŐují na každý detail tak, že dokážou vybavit i zásuvky s maximálním využitím úložného prostoru zcela podle pŐedstavy zákazníka. The advantage of quality kitchen studios is the long-term experience and continuous improvement of technology and functionality for ease of use by buyers. Experts from the Poggenpohl company focus on every detail so that they can Àt drawers with the maximum utilisation of storage space, absolutely according to the customer’s needs. ǛǼDZǴǸǿȅDZǽǾǮǺǸ ǮȇǽǺǶǺǶǷǬǽǽǹȇȁ ǽǾǿǰǴǵ ǶǿȁǺǹǹǺǵ ǸDZǭDZǷǴ ȋǮǷȋȊǾǽȋ ǸǹǺǯǺǷDZǾǹǴǵ ǺǻȇǾ Ǵ ǻǺǽǾǺȋǹǹǺDZ ǽǺǮDZǼȄDZǹǽǾǮǺǮǬǹǴDZ ǾDZȁǹǺǷǺǯǴǵ Ǵ ȀǿǹǶȂǴǵ ǰǷȋ ǻǼǺǽǾǺǾȇ Ǵȁ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴȋ ǻǺǾǼDZǭǴǾDZǷDZǸ. ǝǻDZȂǴǬǷǴǽǾȇ Ǵdz ǶǺǸǻǬǹǴǴ «Poggenpohl» ǺǭǼǬȅǬȊǾ ǮǹǴǸǬǹǴDZ ǹǬ ǶǬDzǰǿȊ ǰDZǾǬǷȈ ǹǬǽǾǺǷȈǶǺ, ȃǾǺ ǽǻǺǽǺǭǹȇ ǼǬǽǽȃǴǾǬǾȈ ǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹǺDZ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬ ǰǷȋ ȁǼǬǹDZǹǴȋ ǰǬDzDZ Ǯ ǮȇǰǮǴDzǹȇȁ ȋȅǴȃǶǬȁ ǹǬ ǶǿȁǹDZ, ǻǼǴȃDZǸ ǬǭǽǺǷȊǾǹǺ Ǯ ǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǴǴ ǽ ǻǺDzDZǷǬǹǴȋǸǴ ǶǬDzǰǺǯǺ ǶǷǴDZǹǾǬ. POGGENPOHL STUDIO PRAHA Vinohradská 35, Praha 2, tel.: 222 210 783, www.poggenpohl.cz

16


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ NICOOL / NICOOL / NICOOL PomĚrnĚ mohutné sofa o velikosti 3000/1300/1300 mm je navrženo pro vĚtší obytné prostory ÿi pro hotelové haly. Nicool prakticky nemá stejnou šíŐku sedáku ani opĚráku, a proto si v ní najde místo ÿlovĚk vĚtšího i menšího vzrŢstu. Díky své výšce opĚráku vytváŐí sofa pŐíjemný pocit vlastního soukromí. Toto designovĚ ÿisté kompaktní sofa se hodí do výjimeÿných moderních interiérŢ, kde pomáhá spoluvytváŐet jedineÿný dojem neopakovatelnosti. Pro menší interiéry je v nabídce Nicool o velikosti 2800/1100/1100 mm. Nicool mŢže být samozŐejmĚ nabídnuta v látkových i kožených potazích. The relatively huge sofa, 3000/1300/1300 mm in size, is designed for larger living spaces or for hotel lounges. Nicool practically does not have the same width of seat or backrest and so persons of both tall and small stature will be comfortable on it. Thanks to the backrest height, the sofa creates a pleasant feeling of personal privacy. This clean design, compact sofa is perfect for exceptional modern interiors where it helps to create the unique impression of distinction. For smaller interiors, Nicool is offered in the 2800/1100/1100 mm. size. Nicool of course can be purchased in fabric as well as leather covering. ǐǺǮǺǷȈǹǺ ǸǬǽǽǴǮǹǬȋ ǽǺȀǬ ǼǬdzǸDZǼǺǸ 3000/1300/1300 ǸǸ ǻǼDZǰǹǬdzǹǬȃDZǹǬ ǰǷȋ DzǴǷȇȁ ǻǺǸDZȅDZǹǴǵ ǽ ǭǺǷȈȄDZǵ ǻǷǺȅǬǰȈȊ ǴǷǴ ǰǷȋ ȁǺǷǷǺǮ ǺǾDZǷDZǵ. Nicool ǻǼǬǶǾǴȃDZǽǶǴ ǹDZ ǴǸDZDZǾ ǺǰǴǹǬǶǺǮǺǵ ȄǴǼǴǹȇ ǽǴǰDZǹǴǵ ǴǷǴ ǽǻǴǹǶǴ, ǻǺȉǾǺǸǿ ǹǬ ǹDZǵ ǷDZǯǶǺ ǼǬdzǸDZǽǾǴǾǽȋ ȃDZǷǺǮDZǶ ǶǬǶ ǭǺǷȈȄǺǯǺ, ǾǬǶ Ǵ ǸǬǷDZǹȈǶǺǯǺ ǼǺǽǾǬ. ǍǷǬǯǺǰǬǼȋ ǮȇǽǺǾDZ ǽǻǴǹǶǴ ǽǺȀǬ ǽǺdzǰǬDZǾ ǻǼǴȋǾǹǺDZ ǺȅǿȅDZǹǴDZ ȃǬǽǾǹǺǯǺ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬ. ǩǾǬ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴ ȃǴǽǾǬȋ, ǶǺǸǻǬǶǾǹǬȋ ǽǺȀǬ ǴǰDZǬǷȈǹǺ ǻǺǰȁǺǰǴǾ ǰǷȋ ǹDZǽǾǬǹǰǬǼǾǹȇȁ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇȁ ǴǹǾDZǼȈDZǼǺǮ, Ǯ ǶǺǾǺǼȇȁ ǺǹǬ ǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹǺ ǽǺdzǰǬDZǾ ǿǹǴǶǬǷȈǹǿȊ ǬǾǸǺǽȀDZǼǿ ǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺǽǾǴ Ǵ ǹDZǻǺǮǾǺǼǴǸǺǽǾǴ. ǐǷȋ ǹDZǭǺǷȈȄǴȁ ǴǹǾDZǼȈDZǼǺǮ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǽȋ Nicool ǼǬdzǸDZǼǬ 2800/1100/1100 ǸǸ. ǔ, ǶǺǹDZȃǹǺ, ǽǺȀǬ Nicool ǴdzǯǺǾǬǮǷǴǮǬDZǾǽȋ, ǶǬǶ Ǯ ǾǶǬǹDZǮǺǸ, ǾǬǶ Ǵ Ǯ ǶǺDzǬǹǺǸ ǴǽǻǺǷǹDZǹǴǴ. RANNÝ RETAIL SHOP: Národní 37 (Platýz), Praha 1, tel: 224 235 165 RANNÝ ARCHITECTS KANCELÁŏ: Václavkova 1, Praha 6, tel: 604 730 338 www.ranny.cz

SALON CARDINAL / SALON CARDINAL / ǝnjǗǚǙ «CARDINAL» V kvĚtnu letošního roku oživil budovu River Garden v pražském KarlínĚ showroom luxusního nábytku Salon Cardinal. Dodavatele má pŐedevším z Itálie, ale také z Holandska ÿi Anglie. Salon Cardinal celkovĚ zastupuje více než 100 znaÿek a v nabídce má témĚŐ vše od rustikálního nábytku až po moderní minimalismus. NechybĚjí šatní skŐínĚ, svítidla, rŢzné doplŁky, ani napŐíklad vybavení do místnosti s billiardem. Vzdušný, prostorný a prosvĚtlený showroom v souÿasné dobĚ zabírá plochu 500 m2, do budoucna se ale chystá otevŐení nových prostor, které budou vĚnovány zaŐízení do všech ÿástí domu – obývacího pokoje, ložnice, koupelny aj. In May this year, the River Garden building in Prague’s Karlín was enlivened by Salon Cardinal, a showroom of luxury furniture. Its suppliers are mainly from Italy, but also from Holland and England. Overall, Salon Cardinal represents more than 100 brands. It offers almost everything from rustic furniture to modern minimalism. In addition, wardrobes, lamps, various Àxtures and Àttings, as well as billiard room equipment are not absent. This airy, spacious and bright showroom currently uses an area of 500 m², but plans to open new facilities in future, which will be devoted to equipment for every part of the house – living room, bedroom, bathroom... ǎ ǸǬDZ ȉǾǺǯǺ ǯǺǰǬ ǽǾǴǷȈǹǺDZ dzǰǬǹǴDZ River Garden Ǯ ǻǼǬDzǽǶǺǸ ǼǬǵǺǹDZ ǖǬǼǷǴǹ ǿǶǼǬǽǴǷ ǽǮǺDZǵ ǼǺǽǶǺȄǹǺǵ ǸDZǭDZǷȈȊ ǽǬǷǺǹ «Cardinal». ǘDZǭDZǷȈ ǻǺǽǾǬǮǷȋDZǾǽȋ Ǯ ǣDZȁǴȊ Ǯ ǺǽǹǺǮǹǺǸ Ǵdz ǔǾǬǷǴǴ, Ǭ ǾǬǶDzDZ Ǵdz ǏǺǷǷǬǹǰǴǴ Ǵ njǹǯǷǴǴ. ǢDZǷǴǶǺǸ ǽǬǷǺǹ «Cardinal» ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾ ǭǺǷDZDZ 100 ǴdzǮDZǽǾǹȇȁ ǸǬǼǺǶ. ǎ ȄǴǼǺǶǺǸ ǬǽǽǺǼǾǴǸDZǹǾDZ DZǽǾȈ ǻǼǬǶǾǴȃDZǽǶǴ ǮǽDZ: ǺǾ ǼǿǽǾǴǶǬǷȈǹǺǵ ǸDZǭDZǷǴ ǰǺ ǸǺǰDZǷDZǵ Ǯ ǽǾǴǷDZ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǯǺ ǸǴǹǴǸǬǷǴdzǸǬ. ǤǶǬȀȇ Ǵdz ǹǬǾǿǼǬǷȈǹǺǯǺ ǰDZǼDZǮǬ, ǽǮDZǾǴǷȈǹǴǶǴ, ǼǬdzǷǴȃǹȇDZ ǬǶǽDZǽǽǿǬǼȇ Ǵ ǰǬDzDZ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZ ǰǷȋ ǭǴǷȈȋǼǰǹǺǵ. ǎǺdzǰǿȄǹȇǵ, ǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵ Ǵ ǻǺǷǹȇǵ ǽǮDZǾǬ ǽǬǷǺǹ Ǯ ǹǬǽǾǺȋȅDZDZ ǮǼDZǸȋ dzǬǹǴǸǬȊȅǴǵ 500 Ǹ2, Ǯ ǭǿǰǿȅDZǸ ǻǷǬǹǴǼǿDZǾ ǼǬǽȄǴǼǴǾȈ ǽǮǺǴ ǻǷǺȅǬǰǴ Ǵ ǻǺǽǮȋǾǴǾȈ Ǵȁ ǸDZǭǷǴǼǺǮǶDZ Ǵ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȊ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬ Ǯ ǼǬdzǹȇȁ ȃǬǽǾȋȁ ǰǺǸǬ – Ǯ ǯǺǽǾǴǹǺǵ, ǽǻǬǷȈǹDZ, ǮǬǹǹȇȁ ǶǺǸǹǬǾǬȁ. SALON CARDINAL Rohanské nábŐeží 670/17, budova River Garden, 186 00 Praha 8 - Karlín, tel.: 222 315 373, e-mail: info@saloncardinal.com, www.saloncardinal.com 18


LUXUSNÍ BY T Y PRAHA 6, BŘEVNOV

C I J AWA R D S 2 011 C Z E C H R E P U B L I C :

THE BEST RESIDENTIAL PROJECT

PRAHA 6

PRAHA 6

B Ě L O H O R S K Á 37 16 9 0 0 P R AG U E 6 , B Ř E V N OV TEL.:

+420 233 324 324

MOB.:

+ 4 2 0 77 5 27 2 6 57 +420 775 56 4 324

EMAIL:

SALES@KAJETANKA.EU

W W W. K A J E TA N K A . E U


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ

CYBORK / CYBORK / CYBORK Design kŐesílka CYBORK, které pochází z dílny Marcela Wanderse a vyrábí jej italská Àrma Magis, je opravdu originální. Spodní ÿást je vyrobena z neprŢhledného plastu, horní ÿást pak z plastu transparentního stejné barvy jako základna. PoŐídit si jej mŢžete hned v nĚkolika barevných provedeních – ÿervená, ÿerná, bílá. Cena 8.110,- Kÿ vÿ. DPH The design of the CYBORK chair, created by Marcel Wanders and manufactured by the Italian company of Magis, is truly original. The lower part is made of opaque plastic, the upper part of transparent plastic of the same colour as the base. It is available in several colour variants – red, black, white. Price 8110 CZK incl. VAT ǐǴdzǬǵǹDZǼǽǶǺDZ ǶǼDZǽǷǺ CYBORK Ǵdz ǸǬǽǾDZǼǽǶǺǵ ǘǬǼǽDZǷȋ ǎǬǹǰDZǼǽǬ (Marcel Wanders) Ǵ ǻǼǺǴdzǮǺǰǽǾǮǬ ǴǾǬǷȈȋǹǽǶǺǵ ǶǺǸǻǬǹǴǴ Magis ǰDZǵǽǾǮǴǾDZǷȈǹǺ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǺǼǴǯǴǹǬǷǺǸ. ǙǴDzǹȋȋ ȃǬǽǾȈ DZǯǺ ǮȇǻǺǷǹDZǹǬ Ǵdz ǹDZǻǼǺdzǼǬȃǹǺǯǺ ǻǷǬǽǾǴǶǬ, ǮDZǼȁǹȋȋ ȃǬǽǾȈ – ǹǬǺǭǺǼǺǾ, Ǵdz ǻǼǺdzǼǬȃǹǺǵ ǻǷǬǽǾǸǬǽǽȇ, ǹǺ ǾǺǯǺ DzDZ ȂǮDZǾǬ, ȃǾǺ Ǵ ǺǽǹǺǮǬǹǴDZ. ǖ ǿǽǷǿǯǬǸ ǻǺǶǿǻǬǾDZǷDZǵ ǸǺǰDZǷǴ ǼǬdzǹȇȁ ȂǮDZǾǺǮ - ǶǼǬǽǹȇǵ, ȃDZǼǹȇǵ, ǭDZǷȇǵ. ǢDZǹǬ 8110, - CZK ǮǶǷȊȃǬȋ Ǚǐǝ PRODÁVÁ / SELLER / ǛǜǚǐnjǑǞ: 3DH Interiér, s.r.o., Rohanské nábŐ. 7, Praha 8 www.3dh.cz

DOPLŀKY DO BYTU ZNACKY EICHHOLTZ EICHHOLTZ BRANDED HOME ACCESSORIES njǖǝǑǝǝǟnjǜǧ ǘnjǜǖǔ «EICHHOLTZ» ǎ ǔǙǞǑǜǨǑǜǑ ǖǎnjǜǞǔǜǧ V showroomu Naty Naty je k dostání mnoho novinek holandské Àrmy Eichholtz. Nabídka Àrmy je opravdu široká. Najdete v ní pohovky, elegantní kŐesla, originální osvĚtlení, ale i postele, komody, stoly, zrcadla, obrazy, rámeÿky, svícny, globusy a mnoho dalších doplŁkŢ, které udĚlají váš domov osobitým. Vše je zárukou top stylu a té nejvyšší kvality, peÿlivĚ vybráno pod dohledem majitele Àrmy. Prodává Naty Naty, kde si mŢžete Őadu produktŢ prohlédnout osobnĚ a cokoli objednat z katalogu. Many innovations by the Dutch company of Eichholtz are on display in the Naty Naty showroom. The company selection is really wide. On show are sofas, elegant armchairs, original lighting, as well as beds, dressers, tables, mirrors, pictures, frames, candlesticks, globes and many other accessories to make your home distinctive. All have the guarantee of top style and the highest quality and have been carefully selected under the supervision of the company owner. These are sold in Naty Naty, where you may view the range of products personally and order anything from the catalogue. ǎ ȅǺǿǼǿǸDZ Naty Naty ǸǺDzǹǺ ǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴ ǸǹǺDzDZǽǾǮǺ ǹǺǮǴǹǺǶ ǺǾ ǯǺǷǷǬǹǰǽǶǺǵ ǶǺǸǻǬǹǴǴ «Eichholtz». njǽǽǺǼǾǴǸDZǹǾ ȀǴǼǸȇ ǮDZǽȈǸǬ ȄǴǼǺǶ: ǰǴǮǬǹȇ, ȉǷDZǯǬǹǾǹȇDZ ǶǼDZǽǷǬ, ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇDZ ǽǮDZǾǴǷȈǹǴǶǴ, Ǭ ǾǬǶDzDZ ǶǼǺǮǬǾǴ, ǶǺǸǺǰȇ, ǽǾǺǷȇ, dzDZǼǶǬǷǬ, ǶǬǼǾǴǹȇ, ǼǬǸǶǴ, ǻǺǰǽǮDZȃǹǴǶǴ, ǯǷǺǭǿǽȇ Ǵ ǸǹǺǯǴDZ ǰǼǿǯǴDZ ǬǶǽDZǽǽǿǬǼȇ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǽǰDZǷǬȊǾ ǮǬȄ ǰǺǸ ǺǾǷǴȃǬȊȅǴǸǽȋ ǺǾ ǰǼǿǯǴȁ. ǏǬǼǬǹǾǴȋ ǽǾǴǷȋ Ǵ ǮȇǽǺȃǬǵȄDZǯǺ ǶǬȃDZǽǾǮǬ, ǮǽDZ ǻǼDZǰǸDZǾȇ ǾȅǬǾDZǷȈǹǺ ǺǾǺǭǼǬǹȇ ǻǺǰ ǼǿǶǺǮǺǰǽǾǮǺǸ ǮǷǬǰDZǷȈȂǬ ǶǺǸǻǬǹǴǴ. ǎǽDZ ǸǺDzǹǺ ǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴ Ǯ ǸǬǯǬdzǴǹDZ Naty Naty, ǯǰDZ Ǯȇ ǸǺDzDZǾDZ ǺdzǹǬǶǺǸǴǾȈǽȋ ǽ ǹDZǶǺǾǺǼȇǸǴ ǬǶǽDZǽǽǿǬǼǬǸǴ ǷǴȃǹǺ ǴǷǴ dzǬǶǬdzǬǾȈ ǻǺǹǼǬǮǴǮȄǴDZǽȋ ǮDZȅǴ Ǵdz ǶǬǾǬǷǺǯǬ. SHOWROOM : naty naty, Senovážné námĚstí 10a, Praha 1, www.natynaty.cz

20


RANNÝ ARCHITECTS RANNÝ ARCHITECTS KANCELÁŘ: Václavkova 1, Praha 6, tel: 604 730 338, www.ranny.cz; www.rap.cz RANNÝ RETAIL SHOP: Národní 37 (Platýz), Praha 1, tel: 224 235 165

architektura | interior design | interiéry na klíč | vlastní prodej


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ

DESIGNBLOK Ǜǜnjǒǝǖnjǫ ǙǑǐǑǗǫ ǐǔǓnjǕǙnj ǔ ǘǚǐǧ 1–7 ǚǖǞǫǍǜǫ 2012

DESIGNBLOK PRAGUE DESIGN AND FASHION WEEK 1.–7. ŏÍJNA 2012 þtrnáctý roÿník Designbloku startuje s novým podtitulem Prague Design and Fashion Week. Od 1. do 7. Őíjna budou mít diváci v Praze možnost vidĚt prezentaci pŐedních ÿeských a zahraniÿních výrobcŢ designu, výstavy pŐedních ÿeských a zahraniÿních designérŢ, expozice módy a v neposlední ŐadĚ pŐehlídky ÿeských i zahraniÿních módních tvŢrcŢ. Designblok obsadí svými výstavními prostory pŐedevším staré paláce v centru Prahy. Významnou souÿástí letošního roÿníku Designbloku bude Italian Design Week, který poŐádá ÿesko-italská obchodní komora pod záštitou italského velvyslance pana Pasquale d´Avino. Italian Design Week se konal prvnĚ v loŁském roce a letos se poprvé pŐipojuje k Designbloku. Italské prezentace interiérových Àrem zaplní celé druhé patro Superstudia KafkŢv dŢm, vystavovat ale budou i další Àrmy mimo Superstudio a souÿástí bude i italská móda. DESIGNBLOK PRAGUE DESIGN AND FASHION WEEK OCTOBER 1–7, 2012 The 14th year of Designblok opens under the new subtitle, Prague Design and Fashion Week. From 1st to 7th October visitors to Prague will have the opportunity of seeing a presentation by leading Czech and foreign manufacturers of design, exhibitions by leading Czech and foreign designers, expositions of fashion and, last but not least, shows by Czech and foreign fashion designers. The exhibition premises of Designblok will occupy in particular the old palaces in the centre of Prague. An important part of Designblok this year is the Italian Design Week, organised by the Czech-Italian Chamber of Commerce, under the auspices of Italian Ambassador, Mr. Pasquale d‘Avino. Italian Design Week was Àrst held last year and this year, for the Àrst time, it is joining Designblok. Italian presentations by interior companies will Àll the entire 2nd Áoor of Kafka‘s House Superstudio. In addition, besides Superstudio, other companies will be exhibiting here, including Italian fashion companies.

22

14-ǵ ǯǺǰ ǻǺǰǼȋǰ Ǯ ǛǼǬǯDZ ǻǼǺȁǺǰǴǾ ǴdzǮDZǽǾǹǬȋ ǙDZǰDZǷȋ ǐǴdzǬǵǹǬ – Designblok. ǙǬ ȉǾǺǾ ǼǬdz ǺǹǬ ǭǿǰDZǾ ǻǼǺǮǺǰǴǾȈǽȋ ǽ ǹǺǮȇǸ ǻǺǰdzǬǯǺǷǺǮǶǺǸ Prague Design and Fashion Week, ȃǾǺ dzǹǬȃǴǾ ǙDZǰDZǷȋ ǐǴdzǬǵǹǬ Ǵ ǘǺǰȇ. ǝ 1 ǻǺ 7 ǺǶǾȋǭǼȋ Ǯ ǛǼǬǯDZ ǷȊǭǴǾDZǷǴ ǰǴdzǬǵǹǬ ǭǿǰǿǾ ǴǸDZǾȈ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈ ǺdzǹǬǶǺǸǴǾȈǽȋ ǽ ǻǼDZdzDZǹǾǬȂǴȋǸǴ ǮDZǰǿȅǴȁ ȃDZȄǽǶǴȁ Ǵ dzǬǼǿǭDZDzǹȇȁ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴȁ ǻǼǺǴdzǮǺǰǴǾDZǷDZǵ, ǮȇǽǾǬǮǶǬǸǴ ǼǬǭǺǾ ǴdzǮDZǽǾǹȇȁ ȃDZȄǽǶǴȁ Ǵ ǴǹǺǽǾǼǬǹǹȇȁ ǰǴdzǬǵǹDZǼǺǮ, ȉǶǽǻǺdzǴȂǴȋǸǴ Ǵ ǻǺǶǬdzǬǸǴ ǸǺǰ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ dzǬǯǼǬǹǴȃǹȇȁ, ǹǺ, ǯǷǬǮǹǺDZ, Ǵ ȃDZȄǽǶǴȁ ǸǺǰDZǷȈDZǼǺǮ. ǎȇǽǾǬǮǺȃǹȇDZ ǻǷǺȅǬǰǴ Designblok ǼǬdzǸDZǽǾȋǾǽȋ ǯǷǬǮǹȇǸ ǺǭǼǬdzǺǸ Ǯ ǽǾǬǼǴǹǹȇȁ ǰǮǺǼȂǬȁ Ǯ ȂDZǹǾǼDZ ǛǼǬǯǴ. ǎ ȉǾǺǸ ǯǺǰǿ ǮǬDzǹǺǵ ȃǬǽǾȈȊ Designblok ǭǿǰDZǾ Italian Design Week (ǔǾǬǷȈȋǹǽǶǬȋ ǙDZǰDZǷȋ ǐǴdzǬǵǹǬ), ǺǼǯǬǹǴdzǺǮǬǹǹǬȋ ȃDZȄǽǶǺ-ǴǾǬǷȈȋǹǽǶǺǵ ǾǺǼǯǺǮǺǵ ǻǬǷǬǾǺǵ ǻǺǰ ǻǬǾǼǺǹǬDzDZǸ ǴǾǬǷȈȋǹǽǶǺǯǺ ǻǺǽǷǬ Ǯ ǣDZȁǴǴ ǯǺǽǻǺǰǴǹǬ ǛǬǽǶǿǬǷDZ ǰ‘njǮǴǹǺ. ǔǾǬǷȈȋǹǽǶǬȋ ǙDZǰDZǷȋ ǐǴdzǬǵǹǬ ǮǻDZǼǮȇDZ ǽǺǽǾǺȋǷǬǽȈ Ǯ ǻǼǺȄǷǺǸ ǯǺǰǿ, Ǭ Ǯ ȉǾǺǸ ǯǺǰǿ ǺǹǬ ǮǻDZǼǮȇDZ ǻǼǺȁǺǰǴǾ ǮǸDZǽǾDZ ǽ Designblok. ǩǶǽǻǺdzǴȂǴȋ ǴǾǬǷȈȋǹǽǶǴȁ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴȁ ǶǺǸǻǬǹǴǵ ǻǺ ǺȀǺǼǸǷDZǹǴȊ ǴǹǾDZǼȈDZǼǺǮ dzǬǵǸDZǾ ǮDZǽȈ ǮǾǺǼǺǵ ȉǾǬDz «ǝǿǻDZǼǽǾǿǰǴǴ ǰǺǸǬ ǖǬȀǶǴ», ǹǬ ǮȇǽǾǬǮǶDZ ǭǿǰǿǾ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹȇ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǼǬǭǺǾȇ ȀǴǼǸȇ «Superstudio», ǹǺ Ǵ ǰǼǿǯǴȁ ǴǾǬǷȈȋǹǽǶǴȁ ǶǺǸǻǬǹǴǵ, Ǭ ǾǬǶDzDZ ǴǾǬǷȈȋǹǽǶǬȋ ǸǺǰǬ. www.designblok.cz


KUCHYNĚ TRVALÉ HODNOTY

Kuchyně Eggersmann vybavujeme spotřebiči Siemens

NĚMECKÉ KUCHYNĚ EGGERSMANN KVALITA ZARUČENÁ 100 LETOU TRADICÍ AKČNÍ MODELY KUCHYNÍ OD 290 000 KČ SEDLÁK INTERIER s.r.o. | Vinohradská 10, Praha 2 | tel.: +420 224 217 817 | e-mail: info@sedlakinterier.cz | www.sedlakinterier.cz Otevřeno: Pondělí – Pátek 9.00 – 18.00, Sobota 10.00 – 14.00 | Parkování pro zákazníky před prodejnou zdarma


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ

KAJETÁNKA / JEDINEČNÉ BYDLENÍ V PRAZE 6 KAJETÁNKA nabízí klidné prostŐedí zeleného parku mezi StŐešovicemi a BŐevnovem o velikosti 1,5 ha, dostatek soukromí a krásné byty v novĚ postaveném komplexu v Praze 6. V souÿasnosti rezidenÿní komplex uvádí na trh netrpĚlivĚ oÿekávaný dŢm u jezera, LAKE HOUSE. Tuto stavební dominantu tvoŐí samostatnĚ stojící budova, která se nachází hned u jezera.

The next phase of the highly acclaimed KAJETÁNKA project, the LAKE HOUSE, is now being launched. The project already offers a tranquil environment of a 1.5 ha green park between StŐešovice and BŐevnov, plenty of privacy and beautiful apartments in a newly built complex in Prague 6. This Ànal landmark building will comprise one stand-alone building that sits in front of the lake.

Andrea Straube, prodejní manažerka komplexu KAJETÁNKY k tomu poznamenala: „PŐekvapilo mne, že nĚkteŐí z našich zákazníkŢ, které si již koupili byt v DomĚ I, II nebo III, mĚli obrovský zájem o koupi bytu v novém LAKE HOUSE. I když máme pro byty v LAKE HOUSE poŐadník, ideální je, když nás lidé kontaktují již v pŐedprodejní fázi, dokud je ještĚ na výbĚr celé spektrum.“ Prodejní fáze budov I a II byly skuteÿnĚ úspĚšné, v souÿasnosti zbývá pouze nĚkolik posledních bytŢ.

Andrea Straube, the sales manager of KAJETÁNKA says: “I was delighted that some of our customers that previously bought apartments in Building I,II, or III, also showed tremendous interest to buy one in the new LAKE HOUSE. Some LAKE HOUSE apartments are already reserved so it is best if people contact us during early while there is still a variety of apartments to choose from.” The sales phases of buildings I and II have been very successful, with only the last few apartments left.

24


ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

ǖnjǕǑǞnjǙǖnj ǻǺǼǬǰǿDZǾ ǮǬǽ ǽǻǺǶǺǵǹǺǵ ǬǾǸǺǽȀDZǼǺǵ dzDZǷDZǹǺǯǺ ǻǬǼǶǬ ǼǬdzǸDZǼǬǸǴ 1,5 ǯǬ, ǸǹǺDzDZǽǾǮǺǸ ȃǬǽǾǹǺǯǺ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬ Ǵ ǶǺǹȀǴǰDZǹȂǴǬǷȈǹǺǽǾȈȊ, Ǵ, ǶǺǹDZȃǹǺ, ǹDZǺǭȇȃǬǵǹǺ ǶǼǬǽǴǮȇǸǴ ǶǮǬǼǾǴǼǬǸǴ Ǯ ǹDZǰǬǮǹǺ ǻǺǽǾǼǺDZǹǹǺǸ ǶǺǸǻǷDZǶǽDZ Ǯ ǼǬǵǺǹDZ ǛǼǬǯǬ 6. ǎ ǹǬǽǾǺȋȅDZDZ ǮǼDZǸȋ Ǯ ǼDZdzǴǰDZǹǾǽǶǺǸ ǶǺǸǻǷDZǶǽDZ ǹǬȃǴǹǬȊǾǽȋ ǻǼǺǰǬDzǴ DzǴǷȈȋ Ǯ ǰǺǷǯǺDzǰǬǹǹǺǸ ǰǺǸDZ ǹǬ ǭDZǼDZǯǿ ǺdzDZǼǬ – LAKE HOUSE (ǐǺǸ ǿ ǺdzDZǼǬ). ǩǾǺ dzǰǬǹǴDZ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǰǺǸǴǹǬǹǾǺǵ ǶǺǸǻǷDZǶǽǬ Ǵ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾ ǽǺǭǺǵ ǽǾǼǺDZǹǴDZ, ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǺDZ ǻǼȋǸǺ ǼȋǰǺǸ ǽ ǺdzDZǼǺǸ. njǹǰǼDZǬ ǝǾǼǬǿǭDZ, ǸDZǹDZǰDzDZǼ ǻǺ ǻǼǺǰǬDzǬǸ ǶǺǸǻǷDZǶǽǬ KAJETÁNKA, ǶǺǸǸDZǹǾǴǼǿDZǾ: “ǫ ǭȇǷǬ ǻǼǴȋǾǹǺ ǿǰǴǮǷDZǹǬ ǾDZǸ, ȃǾǺ ǹDZǶǺǾǺǼȇDZ Ǵdz ǹǬȄǴȁ ǶǷǴDZǹǾǺǮ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǿDzDZ ǶǿǻǴǷǴ ǶǮǬǼǾǴǼȇ Ǯ ǐǺǸǬȁ I, II ǴǷǴ III, ǻǼǺȋǮǴǷǴ ǺǯǼǺǸǹȇǵ ǴǹǾDZǼDZǽ Ƕ ǻǺǶǿǻǶDZ ǶǮǬǼǾǴǼȇ Ǯ ǹǺǮǺǸ ǰǺǸDZ LAKE HOUSE. ǔ, ȁǺǾȋ ǰǷȋ ǻǼǺǰǬDz ǶǮǬǼǾǴǼ Ǯ LAKE HOUSE ǿ ǹǬǽ ǺǽǺǭȇǵ ǽǻǴǽǺǶ (ǷǴǽǾ ǺDzǴǰǬǹǴȋ), ǴǰDZǬǷȈǹǺ, DZǽǷǴ ǶǷǴDZǹǾ ǽǮȋDzDZǾǽȋ ǽ ǹǬǸǴ Ǯ ǻǼDZǰǻǼǺǰǬDzǹǺǸ ȉǾǬǻDZ, ǻǺǶǬ DZȅDZ DZǽǾȈ ǹǬ ǮȇǭǺǼ ǻǺǷǹȇǵ ǽǻDZǶǾǼ ǶǮǬǼǾǴǼ”. ǩǾǬǻȇ ǻǼǺǰǬDz dzǰǬǹǴǵ I Ǵ II ǰDZǵǽǾǮǴǾDZǷȈǹǺ ǭȇǷǴ ǿǽǻDZȄǹȇǸǴ, Ǯ ǹǬǽǾǺȋȅDZDZ ǮǼDZǸȋ ǺǽǾǬǷǺǽȈ ǾǺǷȈǶǺ ǹDZǽǶǺǷȈǶǺ ǶǮǬǼǾǴǼ.

ǝǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǺ ǹǬȃǹDZǾǽȋ Ǯ ǶǺǹȂDZ ȉǾǺǯǺ ǯǺǰǬ Ǵ ǭǿǰDZǾ dzǬǮDZǼȄDZǹǺ Ǯ ǾDZȃDZǹǴDZ 20 ǸDZǽȋȂDZǮ. ǎ ǺǾǷǴȃǴDZ ǺǾ ǰǼǿǯǴȁ dzǰǬǹǴǵ, Ǯ LAKE HOUSE ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǽȋ ȄǴǼǺǶǴǵ ǰǴǬǻǬdzǺǹ ǼǬdzǸDZǼǺǮ ǶǮǬǼǾǴǼ (ǺǾ 50 ǰǺ 270 Ǹ2). ǍǺǷȈȄǴǹǽǾǮǺ ǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾǺǮ ǴǸDZȊǾ ǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵ ǮǴǰ ǹǬ ǎǴǷǷǿ, ǚǼǬǹDzDZǼDZȊ Ǵ ǺdzDZǼǬ ǽ ǺǶǼǿDzǬȊȅǴǸ DZǯǺ ǻǬǼǶǺǸ. ǖǮǬǼǾǴǼȇ ǭǺǷȈȄDZǯǺ ǼǬdzǸDZǼǬ ǼǬdzǸDZǽǾȋǾǽȋ ǹǬ ǮDZǼȁǹǴȁ ȉǾǬDzǬȁ, Ǵdz ǹǴȁ ǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋ Ǵ ǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵ ǮǴǰ ǹǬ ǛǼǬDzǽǶǴǵ ǏǼǬǰ. ǜǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴDZ ǶǺǸǻǷDZǶǽǬ ǻǺdzǮǺǷȋDZǾ ǽ ǿǰǺǭǽǾǮǺǸ ǻǺǽDZȅǬǾȈ Ǽȋǰ ǯǺǼǺǰǽǶǴȁ ǯǬǷDZǼDZǵ Ǵ ǾDZǬǾǼǺǮ, ǴdzǮDZǽǾǹȇȁ ǸǬǯǬdzǴǹǺǮ, ǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾ ǺǾǷǴȃǹǺDZ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZ ǽǺǺǭȅDZǹǴDZ ǽ ǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹȇǸǴ ȄǶǺǷǬǸǴ, ȂDZǹǾǼǺǸ ǯǺǼǺǰǬ Ǵ ǬȉǼǺǻǺǼǾǺǸ. Kajetánka ǺdzǹǬȃǬDZǾ ǮȇǽǺǶǺDZ ǶǬȃDZǽǾǮǺ ǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮ, ǼǬǭǺǾǿ ǴdzǮDZǽǾǹǺǵ ǺǾǷǴȃǹǺǵ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǹǺǵ ǶǺǸǻǬǹǴǴ «Metrostav», ȀǴǹǬǹǽǴǼǺǮǬǹǴDZ ȃDZȄǽǶǴǸ ǝǭDZǼǭǬǹǶǺǸ Ǵ, ǶǺǹDZȃǹǺ, ǶǺǸȀǺǼǾ Ǵ ǿǰǺǭǽǾǮǬ DzǴǾDZǷDZǵ ǻǼǺDZǶǾǬ. Kajetánka Ǯ 2011 ǯǺǰǿ ǭȇǷǬ ǺǾǸDZȃDZǹǬ ǻǼDZǽǾǴDzǹȇǸǴ ǻǼDZǸǴȋǸǴ ǺǾ ǼǬdzǹȇȁ ǺǼǯǬǹǴdzǬȂǴǵ Ǵ ǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋ Ǻ ǹDZǵ ǻǺȋǮǴǷǬǽȈ ǮǺ ǸǹǺǯǴȁ ǴdzǮDZǽǾǹȇȁ ǴdzǰǬǹǴȋȁ. ǚǰǹǺǵ Ǵdz ǾǬǶǴȁ ǻǼDZǸǴǵ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǹǬǯǼǬǰǬ CIJ dzǬ ǷǿȃȄǴǵ ǼDZdzǴǰDZǹǾǽǶǴǵ ǻǼǺDZǶǾ ǯǺǰǬ Ǯ 2011 ǯǺǰǿ.

KAJETÁNKA / UNIQUE LIVING IN PRAGUE 6

KAJETÁNKA / ǟǙǔǖnjǗǨǙǧǕ ǒǔǎǟǥǔǕ ǎ ǛǜnjǏǑ 6 25


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ

Výstavba bude zahájena koncem tohoto roku a bude dokonÿena bĚhem 20 mĚsícŢ. Na rozdíl od ostatních budov, LAKE HOUSE nabídne celou škálu velikostí bytŢ, od 50 do 270 m2. VĚtšina bytŢ bude mít krásný výhled na Vilu, Oranžerii a jezero s obklopujícím parkem. VĚtší byty budou v horních patrech a nabídnou výhled na Pražský hrad. Poloha komplexu nabízí množství galerií a divadel, nákupních pŐíležitostí a skvĚlou dopravní dostupnost do mezinárodních škol, centra Prahy a na letištĚ. Kajetánka znamená vysoce kvalitní materiály, práci dobŐe zavedené stavební Àrmy Metrostav, Ànancování þeskou spoŐitelnou a pŐedevším spokojené majitele bytŢ. Kajetánka v roce 2011 získala prestižní ocenĚní z rŢzných zdrojŢ a v rŢzných publikacích. Jedním z takových ocenĚní je cena CIJ za Nejlepší rezidenÿní projekt roku 2011.

26

Poÿátkem letošního roku byl rekonstruovaný a renovovaný historický park s Vilou úspĚšnĚ otevŐen pro veŐejnost. Ve Vile sídlí nová restaurace – Vila Kajetánka, která nabízí venkovní posezení u jezera. Kajetánka zájemcŢm o koupi nemovitosti v nejlepším rezidenÿním projektu v Praze 6 nabízí mnoho typŢ bytŢ. Jedním z nejkrásnĚjších a nejluxusnĚjších bydlení pro klienty, kteŐí chtĚjí nĚco mimoŐádného, je Oranžerie, barokní zámeÿek, který pochází z druhé poloviny 18. století. Jeho velkolepé prostory se soukromou zahradou o ploše více než 1 000 m2 a rustikální barvy poskytují ideální možnost užívat si luxusní život každý den. Rezidence je po kompletní rekonstrukci s moderními dispozicemi prostor a mnoha doplŁkovými okny a terasami pro naprosto nerušený životní styl uvnitŐ i venku. Souÿástí koupĚ je i privátní parkování.


ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

ǎ ǹǬȃǬǷDZ ȉǾǺǯǺ ǯǺǰǬ ǭȇǷ ǮǺǽǽǾǬǹǺǮǷDZǹ, ǿǽǻDZȄǹǺ ǺǾǼDZǽǾǬǮǼǴǼǺǮǬǹ Ǵ ǺǾǶǼȇǾ ǰǷȋ ǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹǺǽǾǴ ǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǴǵ ǻǬǼǶ ǽ ǎǴǷǷǺǵ. ǎ ǎǴǷǷDZ ǼǬǽǻǺǷǺDzǴǷǽȋ ǹǺǮȇǵ ǼDZǽǾǺǼǬǹ - Vila Kajetánka, Ǯ ǶǺǾǺǼǺǸ ǾǬǶ ǻǼǴȋǾǹǺ ǻǺǽǴǰDZǾȈ ǹǬ ǺǾǶǼȇǾǺǸ ǮǺdzǰǿȁDZ ǹǬ ǭDZǼDZǯǿ ǺdzDZǼǬ. ǓǬǴǹǾDZǼDZǽǺǮǬǹǹȇDZ Ǯ ǻǺǶǿǻǶDZ ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ Ǯ ǷǿȃȄDZǸ DzǴǷǺǸ ǻǼǺDZǶǾDZ Ǯ ǛǼǬǯDZ 6 «Kajetánka» ǸǺǯǿǾ ǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴ ǼǬdzǷǴȃǹȇDZ ǾǴǻȇ ǶǮǬǼǾǴǼ. ǚǰǹǴǸ Ǵdz ǽǬǸȇȁ ǶǼǬǽǴǮDZǵȄǴȁ Ǵ ǼǺǽǶǺȄǹDZǵȄǴȁ ǮǴǰǺǮ DzǴǷȈȋ ǰǷȋ ǶǷǴDZǹǾǺǮ, ǶǺǾǺǼȇDZ ȁǺǾȋǾ ȃDZǯǺ-ǾǺ ǺǽǺǭDZǹǹǺǯǺ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǚǜnjǙǒǑǜǑǫ, dzǬǸǺǶ Ǯ ǽǾǴǷDZ ǭǬǼǺǶǶǺ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǰǬǾǴǼǿDZǾǽȋ ǮǾǺǼǺǵ ǻǺǷǺǮǴǹǺǵ 18-ǯǺ ǮDZǶǬ. ǑǯǺ ǮDZǷǴǶǺǷDZǻǹȇDZ ǻǺǸDZȅDZǹǴȋ ǽ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸ ǽǬǰǺǸ ǻǷǺȅǬǰȈȊ ǭǺǷDZDZ 1000 Ǹ2 Ǵ ǼǿǽǾǴǶǬǷȈǹȇǸǴ ǼǬǽȂǮDZǾǶǬǸǴ – ȉǾǺ ǴǰDZǬǷȈǹǬȋ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈ ǹǬǽǷǬDzǰǬǾȈǽȋ ǼǺǽǶǺȄǹǺǵ DzǴdzǹȈȊ ǶǬDzǰȇǵ ǰDZǹȈ. ǜDZdzǴǰDZǹȂǴȋ ǻǼǺȄǷǬ ǻǺǷǹǿȊ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊ ǽ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǺǵ ǻǺǸDZȅDZǹǴǵ, ǸǹǺDzDZǽǾǮǺǸ ǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹȇȁ ǺǶǺǹ Ǵ ǾDZǼǼǬǽ ǰǷȋ ǰǺǽǾǴDzDZǹǴȋ ǶǺǹȀǴǰDZǹȂǴǬǷȈǹǺǽǾǴ Ǵ ǶǺǸȀǺǼǾǬ ǶǬǶ ǮǹǿǾǼǴ, ǾǬǶ Ǵ ǽǹǬǼǿDzǴ. ǎ ǶǺǸǻǷDZǶǾ ǽ ǻǼǺǰǬǮǬDZǸǺǵ ǶǮǬǼǾǴǼǺǵ ǮȁǺǰǴǾ Ǵ ȃǬǽǾǹǬȋ ǻǬǼǶǺǮǶǬ.

The construction will begin later this year and will be completed in 20 months. LAKE HOUSE will offer a variety of apartment sizes from 50 to 270 m2. The majority of the apartments will have a beautiful view of the Villa, Orangerie, and the lake adjacent to the surrounding park. Larger apartments will be on the top Áoors, which will enjoy views of Prague Castle. The location offers many galleries and theaters, shopping opportunities and proximity to international schools, the centre of Prague and the airport. KAJETÁNKA offers high quality materials and construction built by the established constructor Metrostav. It has already received numerous awards including the Best Residential Development 2011 CIJ Awards.

ǑȅDZ ǺǰǹǴǸ ǮǴǰǺǸ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸǺǵ Ǯ ǻǼǺDZǶǾDZ Kajetánka ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ ȋǮǷȋDZǾǽȋ «Suita Ambassador». ǩǾǺ ȉǷDZǯǬǹǾǹǬȋ ǶǮǬǼǾǴǼǬ, ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬȋ ǹǬ ǮDZǼȁǹDZǸ ȉǾǬDzDZ dzǰǬǹǴȋ Ǵ ǴǸDZȊȅǬȋ ǰǮDZ ǽǻǬǷȈǹǴ ǼǬdzǸDZǼǺǸ ǭǺǷDZDZ 160 Ǹ2 ǽ ǭǺǷȈȄǺǵ ǾDZǼǼǬǽǺǵ, ǿDz ǾǺȃǹǺ ǴǽǻǺǷǹǴǾ ǮǽDZ ǎǬȄǴ ǸDZȃǾȇ Ǻ ǽǺǮDZǼȄDZǹǹǺǸ DzǴǷȈDZ Ǵ DZǯǺ ǶǺǹȀǴǰDZǹȂǴǬǷȈǹǺǽǾǴ. ǏǺǽǾǴǹǬȋ «Suita Ambasador» ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǺǰǹǺǵ Ǵdz ǶǼǿǻǹDZǵȄǴȁ Ǯ ȂDZǷǺǸ ǻǼǺDZǶǾDZ, Ǭ DZDZ ǼǬdzǸDZǼ ǻǼDZǮȇȄǬDZǾ . ǣǬǽǾǹȇǵ ǻǼǺǽǸǺǾǼ ǸǺDzDZǾ ǭȇǾȈ ǺǼǯǬǹǴdzǺǮǬǹ ǽǼǬdzǿ. ǔ, ǹǬǶǺǹDZȂ, ǽǬǸȇǵ ǮȇǽǺǶǴDZ Ǵ ǽǬǸȇDZ ǭǺǷȈȄǴDZ ǶǮǬǼǾǴǼȇ Ǯ ǻǼǺDZǶǾDZ Kajetánka - ȉǾǺ ǻDZǹǾȁǬǿǽȇ ǻǷǺȅǬǰȈȊ ǺǾ 223 Ǹ2 ǰǺ 280 Ǹ2. ǎ ǶǬDzǰǺǸ Ǵdz ǹǴȁ DZǽǾȈ ǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵ ǭǬǷǶǺǹ Ǵ ǾDZǼǼǬǽǬ, ǮȇǵǾǴ ǹǬ ǶǺǾǺǼȇDZ ǸǺDzǹǺ Ǵdz ǯǺǽǾǴǹǺǵ Ǵ ǽǻǬǷȈǹǴ. ǛǼDZǶǼǬǽǹȇǵ ǮǴǰ ǹǬ ǛǼǬDzǽǶǴǵ ǏǼǬǰ ǿǽǴǷǴǮǬDZǾ ǮǻDZȃǬǾǷDZǹǴDZ ǺǾ ǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺǵ ǶǼǬǽǺǾȇ ǻǬǼǶǬ. ǛǼǺDZǶǾ ǺǭǹǺǮǷDZǹǴȋ ǖǬǵDZǾǬǹǶǴ ǭȇǷ ǼǬdzǼǬǭǺǾǬǹ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǵ ȀǴǼǸǺǵ LOXIA a.s. Ǵ ǼDZǬǷǴdzǺǮǬǹ Bozner s.r.o.

Earlier this year the reconstructed and renovated park and its Villa was opened to the public. The Villa is the home to the new restaurant – Restaurace Vila Kajetanka which provides outdoor seating next to the lake. For those interested in buying property in the best residential project in Prague 6, KAJETÁNKA offers many types of apartments. One of the most beautiful and luxurious option for clients that want something extraordinary is the ORANGERIE, a baroque chateau that dates from the second half of the 18th century with a private 1 000 m2 garden. The ORANGERIE is being completely reconstructed with modern layouts with many additional windows and terraces for the ultimate private indoor/outdoor lifestyle. NUMBER of parking spaces is also included

27


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ

Dalším typem nemovitosti je Suita Ambassador. Tento elegantní byt o velikosti pŐes 160 m2, který se nachází v nejvyšším patŐe budovy, má dvĚ ložnice s velkou terasou a jistĚ splní vaši pŐedstavu o dokonalém bydlení a soukromí. Obývací pokoj v Ambassador Suite bude jedním z nejvĚtších v celém projektu a jeho velikost pŐesáhne 100 m2. Privátní prohlídky je možné zaŐídit ihned. A nakonec, nejvyšší a nejvĚtší byty v Kajetánce jsou Penthousy o velikosti od 223 m2 do 280 m2. Každý z nich je vybaven prostorným balkónem a terasou, na které se dá vstoupit z obývacího pokoje a ložnice. Nádherný výhled na Pražský hrad ještĚ více umocŁuje pŢsobivou atmosféru parku. Renovovaná Kajetánka byla navržena architektonickou Àrmou LOXIA a.s. a je realizována Àrmou Bozner s.r.o.

28

The AMBASSADOR SUITE is and elegant top Áoor secluded 2 bedroom apartment of over 160 m2 with a grand terrace of 50 m2. The ambassador’s suite’s living room will be one of the largest in the entire project at over 100 m2. Finally, largest apartments in KAJETÁNKA are the PENTHOUSES, with size ranges from 223 m2 to 280 m2. Each is equipped with spacious balconies and terraces leading from the living rooms and bedrooms. MagniÀcent views of the Prague Castle itself are enhanced by the compelling atmosphere of the park. Renovated Kajetánka has been designed by architectural Àrm LOXIA a.s. and is developed by Bozner s.r.o.


ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

DŮM I BUILDING I

DŮM II BUILDING II

ORANGERIE

VILLA

DŮM U JEZERA THE LAKE HOUSE

DŮM III BUILDING III

PRO ZÍSKÁNÍ DALŠÍCH INFORMACÍ O PROJEKTU A SJEDNÁNÍ PRIVÁTNÍ PROHLÍDKY PROSÍM KONTAKTUJTE: FOR MORE DETAIL ABOUT THE PROJECT AND FOR PIVATE VIEWING PLEASE CONTACT: ǐǗǫ ǛǚǗǟǣǑǙǔǫ ǐǚǛǚǗǙǔǞǑǗǨǙǚǕ ǔǙǠǚǜǘnjǢǔǔ ǚ ǛǜǚǑǖǞǑ ǔ ǚǜǏnjǙǔǓnjǢǔǔ ǣnjǝǞǙǧǡ ǛǜǚǝǘǚǞǜǚǎ, ǛǚǒnjǗǟǕǝǞnj, ǚǍǜnjǥnjǕǞǑǝǨ: Andrea Straube BĚlohorská 37, Prague 6, þeská republika tel.: +420 233 324 324 mob.: +420 775 272 657 +420 775 564 324 email: sales@kajetanka.eu

WWW.KAJETANKA.EU 29


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ

CENTRAL PARK PRAHA

ŽIVOT NAD PRAHOU

Bydlete na skvĚlé adrese! Originální architektura, promyšlené interiéry, velký soukromý park, klid a bezpeÿí. K tomu vynikající dopravní dostupnost a kompletní obÿanská vybavenost. To je bydlení v Central Parku Praha. Projekt se nachází na vyvýšeném místĚ s výhledem na mĚsto a Pražský hrad. UmístĚní je ideální jak pro dopravu autem, tak pro cestování mĚstskou hromadnou dopravou. Jsme oázou uprostŐed Prahy. U nás mŢžete relaxovat stejnĚ jako v pŐírodĚ mimo metropoli! Projekt Central Park Praha nabízí vlastní 1,5hektarový park a navíc tĚsné sousedství s jedním z nejvĚtších pražských parkŢ - ParukáŐkou. To všechno a k tomu promyšlené dispozice, dostatek svĚtla, prostor a kvalitní standardy vybavení. TémĚŐ každá bytová jednotka má šatnu a samostatnou

30

Live at a wonderful address! Original architecture, well-planned interiors, a large private park, peace and security. In addition, excellent transport accessibility and comprehensive amenities. This is living in Central Park Praha. The complex is located on elevated ground overlooking the city and Prague Castle. The location is ideal both for commuting by car and public transport. We are an oasis in the middle of Prague. Here you can relax as if in the open countryside away from the city! The Central Park Praha complex offers its own 1.5-hectare park, and, moreover, close proximity to one of Prague’s biggest parks - ParukáŐka. All this, plus a well-thought-out layout, plenty of light, space and top quality facilities. Almost every unit has a dressing room and separate utility room; most bedrooms have an en suite bathroom, often with natural daylight. The top quality


ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

CENTRAL PARK PRAHA LIVING ABOVE PRAGUE ǒǔǓǙǨ Ǚnjǐ ǛǜnjǏǚǕ technickou místnost; vĚtšina ložnic má vlastní koupelnu, ÿasto s pŐirozeným denním svĚtlem. Nadstandardní provedení je v Central Parku Praha zkrátka patrné na každém kroku. Vybírat mŢžete ze široké škály bytových jednotek rŢzných dispozic a velikostí. Klasické byty, mezonety, penthousy v nejvyšších patrech vĚží, nebo originální terasové domy s pŐímým vstupem do soukromého parku. Respektujeme speciÀka Vašeho životního stylu a nabízíme nejrŢznĚjší varianty bydlení. K tomu pŐidáváme bohatou nabídku služeb, nechybí ostraha, recepce s proškoleným personálem a maximální bezpeÿnost. Projekt Central Park Praha uspokojí nároÿné klienty, kteŐí touží po kvalitĚ, bezpeÿí a komfortu. Central Park Praha se mŢže stát i Vaší adresou pro spokojené bydlení, pŐijďte se pŐesvĚdÿit!

Ànish is simply obvious at every step in Central Park Praha. You may choose from a wide range of units of various size and layout. Classic apartments, maisonettes, penthouses on the top Áoors of the tower blocks, or original terraced houses with direct access to the private park. We respect the speciÀcs of your lifestyle and offer a variety of residential options. In addition, we provide wide-ranging services, including security, reception with trained personnel and maximum safety. The Central Park Praha complex will satisfy demanding clients who seek quality, security and comfort. Central Park Praha can also become your address for happy living. Come and view it for yourselves!

31


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ

ǒǴǮǴǾDZ Ǯ ǻǼDZǶǼǬǽǹǺǸ ǸDZǽǾDZ! ǚǼǴǯǴǹǬǷȈǹǬȋ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǬ, ǻǼǺǰǿǸǬǹǹȇǵ ǴǹǾDZǼȈDZǼ, ǺǯǼǺǸǹȇǵ ȃǬǽǾǹȇǵ ǻǬǼǶ, ǽǻǺǶǺǵǽǾǮǴDZ Ǵ ǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾȈ. ǖǺ ǮǽDZǸǿ ȉǾǺǸǿ ǻǼDZǶǼǬǽǹǺDZ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZ ǽǺǺǭȅDZǹǴDZ Ǵ ǼǬdzǮǴǾǬȋ ǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬ. ǩǾǺ DzǴǷȈDZ ǻǺǰ ǴǸDZǹDZǸ CENTRAL PARK PRAHA. ǛǼǺDZǶǾ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹ ǹǬ ǮǺdzǮȇȄDZǹǹǺǽǾǴ ǽ ǮǴǰǺǸ ǹǬ ǯǺǼǺǰ Ǵ ǛǼǬDzǽǶǴǵ ǯǼǬǰ. ǘDZǽǾǺ ǴǰDZǬǷȈǹǺ ǻǺǰȁǺǰǴǾ ǶǬǶ ǰǷȋ ǬǮǾǺǸǺǭǴǷȈǹǺǯǺ ǽǺǺǭȅDZǹǴȋ, ǾǬǶ Ǵ ǰǷȋ ǻǺDZdzǰǺǶ ǹǬ ǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹǺǸ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾDZ. CENTRAL PARK PRAHA – ȉǾǺ ǺǬdzǴǽ Ǯ ǽǬǸǺǸ ȂDZǹǾǼDZ ǛǼǬǯǴ. ǟ ǹǬǽ Ǯȇ ǸǺDzDZǾDZ ǺǾǰȇȁǬǾȈ ǶǬǶ ǹǬ ǻǼǴǼǺǰDZ dzǬ ǻǼDZǰDZǷǬǸǴ ǯǺǼǺǰǬ! ǛǼǺDZǶǾ Central Park Praha ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾ ǽǮǺǴǸ DzǴǾDZǷȋǸ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǵ ǺǭȄǴǼǹȇǵ ǻǬǼǶ ǼǬdzǸDZǼǺǸ 1,5 ǯǬ, Ǭ ǾǬǶDzDZ ǹǬȁǺǰȋȅǴǵǽȋ Ǯ ǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵ ǭǷǴdzǺǽǾǴ ǺǾ ǹDZǯǺ – ǺǰǴǹ Ǵdz ǶǼǿǻǹDZǵȄǴȁ ǻǬǼǶǺǮ ǛǼǬǯǴ - ParukáŐka. ǎǽDZ ȉǾǺ ǻǷȊǽ ǿǰǬȃǹǺDZ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴDZ, ǸǹǺDzDZǽǾǮǺ ǽǮDZǾǬ, ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬ Ǵ ǮȇǽǺǶǴDZ ǽǾǬǹǰǬǼǾȇ ǶǬȃDZǽǾǮǬ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋ. ǛǼǬǶǾǴȃDZǽǶǴ ǶǬDzǰǬȋ ǶǮǬǼǾǴǼǬ ǴǸDZDZǾ ǯǬǼǰDZǼǺǭǹǿȊ ǶǺǸǹǬǾǿ Ǵ ǺǾǰDZǷȈǹǺDZ ǻǺǰǽǺǭǹǺDZ ǻǺǸDZȅDZǹǴDZ, ǭǺǷȈȄǴǹǽǾǮǺ ǽǻǬǷDZǹ

32

ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹȇ ǺǾǰDZǷȈǹǺǵ ǮǬǹǹǺǵ ǶǺǸǹǬǾǺǵ, ȃǬǽǾǺ ǽ DZǽǾDZǽǾǮDZǹǹȇǸ ǺǽǮDZȅDZǹǴDZǸ. ǎȇǽǺȃǬǵȄǴDZ ǽǾǬǹǰǬǼǾȇ ǶǬȃDZǽǾǮǬ Ǯ ǻǼǺDZǶǾDZ Central Park Praha ǮǴǰǹȇ ǹǬ ǶǬDzǰǺǸ ȄǬǯǿ. ǎȇ ǸǺDzDZǾDZ ǮȇǭǼǬǾȈ Ǵdz ȄǴǼǺǶǺǯǺ ǽǻDZǶǾǼǬ DzǴǷȈȋ ǼǬdzǷǴȃǹȇȁ ǼǬdzǸDZǼǺǮ Ǵ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴȋ. ǖǷǬǽǽǴȃDZǽǶǴDZ ǶǮǬǼǾǴǼȇ, ǸDZdzǺǹDZǾȇ, ǻDZǹǾȁǬǿǽȇ ǹǬ ǽǬǸȇȁ ǮDZǼȁǹǴȁ ȉǾǬDzǬȁ ǭǬȄǹǴ, ǴǷǴ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇDZ ǰǺǸǬ ǽ ǾDZǼǼǬǽǬǸǴ ǽ ǻǼȋǸȇǸ ǮȇȁǺǰǺǸ Ǯ ȃǬǽǾǹȇǵ ǻǬǼǶ. ǘȇ ǻǺǹǴǸǬDZǸ ǺǽǺǭDZǹǹǺǽǾǴ ǮǬȄDZǯǺ ǺǭǼǬdzǬ DzǴdzǹǴ, Ǵ ǻǺǾǺǸǿ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǼǬdzǷǴȃǹȇDZ ǮǬǼǴǬǹǾȇ DzǴǷȈȋ. ǖǺ ǮǽDZǸǿ ȉǾǺǸǿ Ǹȇ ǰǺǭǬǮǷȋDZǸ ǭǺǯǬǾȇǵ ǽǻDZǶǾǼ ǿǽǷǿǯ, ǮǶǷȊȃǬȊȅǴǵ ǺȁǼǬǹǿ, ǼDZȂDZǻȄǹ ǽ ǺǭǿȃDZǹǹȇǸ ǻDZǼǽǺǹǬǷǺǸ Ǵ ǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹǿȊ ǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾȈ. ǛǼǺDZǶǾ Central Park Praha ǿǰǺǮǷDZǾǮǺǼǴǾ ǽǬǸȇȁ ǮdzȇǽǶǬǾDZǷȈǹȇȁ ǶǷǴDZǹǾǺǮ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǴȅǿǾ ǶǬȃDZǽǾǮǺ, ǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾȈ Ǵ ǶǺǸȀǺǼǾ. Central Park Praha ǸǺDzDZǾ ǽǾǬǾȈ Ǵ ǮǬȄǴǸ ǰǺǸǬȄǹǴǸ ǬǰǼDZǽǺǸ ǰǷȋ ǶǺǸȀǺǼǾǹǺǯǺ ǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋ. ǛǼǴȁǺǰǴǾDZ, ȃǾǺǭȇ Ǯ ȉǾǺǸ ǿǭDZǰǴǾȈǽȋ ǽǬǸǴǸ!


2012

vstupenky objednávejte na www.conventia.cz

1.11. 2012 Clarion Congress Hotel Prague Nejdůležitější realitní událost roku 2012 Třetí ročník Realitního kongresu 2012 přináší odpovědi na aktuální problémy týkající se trhu s nemovitostmi v České republice. Profesionálové z oboru budou diskutovat o novinkách a aktualitách týkajících se nemovitostí. Mezi zúčastněnými budou zástupci realitních kanceláří, developerských společností, investoři, banky a další firmy působící na realitním trhu.

Součástí třetího ročníku bude vyhlášení výsledků soutěží v rámci Czech Real Estate Awards. Proběhne vyhlášení již druhého ročníku úspěšné soutěže Realitní projekt roku 2012 a novinkou bude soutěž Realitní agentura roku 2012. Generální partner:

Generální mediální partner:

Partneři

CONVENTIA, s.r.o. Bádeniho 1, 160 00 Praha 6, +420 220 515 102, info@conventia.cz, www.conventia.cz

CZECH REAL ESTATE

Mediální partneři:


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ

DO CENTRA METROPOLE LODÍ PŘÍMO Z DOMOVA? Realita pro budoucí obyvatele exkluzivního projektu DOCK v pražské Libni.

Nechte se unést místem s neopakovatelnou atmosférou vodní hladiny, obklopeným zelení, poskytující ideální místo pro relaxaci. Projekt DOCK se nachází v atraktivní, rychle se rozvíjející lokalitĚ nedaleko Palmovky na rozhraní LibnĚ, Karlína a Holešovic kolem dvou ramen Vltavy. Obyvatelé budou moci odpoÿívat v novĚ vybudovaném parku nebo se vydat na projížďku po VltavĚ z privátního pŐístavištĚ pro jachty s první ÿeskou marinou stŐedomoŐského typu. Bude nabízet veškerý servis, tankování a správu lodí. Areál projektu je ohraniÿen korytem Őeky, LibeŁským mostem, ulicí VoctáŐova a Thomayerovými sady. Nedaleko se rozkládá LibeŁský zámeÿek s revitalizovaným parkem, LöwitŢv mlýn a stanice metra Palmovka je vzdálená jen 5 minut chŢze. K dispozici je kompletní obÿanská vybavenost – školy, sportovní zaŐízení, lékaŐi, pošta, divadlo obchody i restaurace a také cyklostezka V první etapĚ DOCK A byly postaveny celkem tŐi budovy. Každá z nich nabízí 20 nadstandardních bytŢ s dispozicemi 1+kk až po 4+kk a každý byt vybaven balkonem, terasou nebo pŐedzahrádkou.

34

ǙǬǻǺǷǹǴǾ ǎǬǽ ǮǰǺȁǹǺǮDZǹǴDZǸ Ǵ ǹǬǮǽDZǯǰǬ ǮǷȊǭǴǾ Ǯ ǽDZǭȋ ǸDZǽǾǺ ǽ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǵ ǬǾǸǺǽȀDZǼǺǵ, ǽǴȋȊȅDZǵ ǮǺǰǹǺǵ ǯǷǬǰȈȊ, ǺǶǼǿDzDZǹǹǺǵ dzDZǷDZǹȈȊ, ǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬȊȅDZDZ ǻǼǺǽǾǺ ǴǰDZǬǷȈǹȇDZ ǿǽǷǺǮǴȋ ǰǷȋ ǺǾǰȇȁǬ Ǵ ǼǬǽǽǷǬǭǷDZǹǴȋ. ǛǼǺDZǶǾ DOCK ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ Ǯ ǻǼǴǮǷDZǶǬǾDZǷȈǹǺǸ, ǭȇǽǾǼǺ ǼǬdzǮǴǮǬȊȅDZǸǽȋ ǼǬǵǺǹDZ, ǹDZǰǬǷDZǶǺ ǺǾ ǽǾǬǹȂǴǴ ǸDZǾǼǺ ǛǬǷǸǺǮǶǬ, ǹǬ ǯǼǬǹǴȂDZ ǼǬǵǺǹǺǮ ǗǴǭDZǹȈ, ǖǬǼǷǴǹ Ǵ ǏǺǷDZȄǺǮǴȂDZ, ǼȋǰǺǸ ǽ ǰǮǿǸȋ «ǼǿǶǬǮǬǸǴ» ǎǷǾǬǮȇ. ǒǴǾDZǷǴ DOCK ǽǸǺǯǿǾ ǺǾǰȇȁǬǾȈ ǶǬǶ Ǯ ǹDZǰǬǮǹǺ ǻǺǽǾǼǺDZǹǹǺǸ ǻǬǼǶDZ, ǾǬǶ Ǵ ǶǬǾǬǾȈǽȋ ǻǺ ǼDZǶDZ ǎǷǾǬǮǬ, ǺǾǻǷȇǮǬȋ ǽ ȃǬǽǾǹǺǵ ǻǼǴǽǾǬǹǴ ǰǷȋ ȋȁǾ Ǵ ǻǺǷȈdzǿȋǽȈ ǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴȋǸǴ ǻDZǼǮǺǵ ȃDZȄǽǶǺǵ «ȀǷǺǾǴǷǴǴ» ǽǼDZǰǴdzDZǸǹǺǸǺǼǽǶǺǯǺ ǾǴǻǬ, ǶǺǾǺǼǬȋ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾ ǻǺǷǹȇǵ ǶǺǸǻǷDZǶǽ ǿǽǷǿǯ, dzǬǻǼǬǮǶǿ, ǿǻǼǬǮǷDZǹǴDZ Ǵ ǺǭȅDZDZ ǺǭǽǷǿDzǴǮǬǹǴDZ ǽǿǰǺǮ. ǞDZǼǼǴǾǺǼǴȋ ǻǼǺDZǶǾǬ ǺǯǼǬǹǴȃDZǹǬ ǼǿǽǷǺǸ ǼDZǶǴ, ǗǴǭDZǹǽǶǴǸ ǸǺǽǾǺǸ, ǿǷǴȂDZǵ VoctáŐova Ǵ ǻǬǼǶǺǸ ǞǺǸǬǵDZǼǺǮȇ ǽǬǰȇ. ǙDZǻǺǰǬǷDZǶǿ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǗǴǭDZǹǽǶǴǵ dzǬǸǺǶ ǽ ǺǭǹǺǮǷDZǹǹȇǸ ǻǬǼǶǺǸ, ǸDZǷȈǹǴȂǬ ǗȌǿǮǴǾǬ Ǵ ǽǾǬǹȂǴȋ ǸDZǾǼǺ Palmovka – ǮǽDZǯǺ Ǯ 5 ǸǴǹǿǾǬȁ ȁǺǰȈǭȇ. ǖ ǿǽǷǿǯǬǸ DzǴǾDZǷDZǵ – ǮǽDZ ǿǰǺǭǽǾǮǬ ǼǬdzǮǴǾǺǵ ǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼȇ: ȄǶǺǷȇ, ǽǻǺǼǾǴǮǹȇDZ ǽǺǺǼǿDzDZǹǴȋ, ǮǼǬȃǴ, ǻǺȃǾǺǮǺDZ ǺǾǰDZǷDZǹǴDZ, ǾDZǬǾǼȇ, ǸǬǯǬdzǴǹȇ Ǵ ǼDZǽǾǺǼǬǹȇ, Ǭ ǾǬǶDzDZ ǭǷǬǯǺǿǽǾǼǺDZǹǹǬȋ ǮDZǷǺǽǴǻDZǰǹǬȋ ǰǺǼǺDzǶǬ.


ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

ǐǺ ȂDZǹǾǼǬ ǸDZǾǼǺǻǺǷǴǴ ǹǬ ǸǺǼǽǶǺǸ ǶǬǾDZǼDZ ǻǼȋǸǺ Ǵdz ǰǺǸǬ? ǙDZǮDZǼǺȋǾǹǺ, ǹǺ ǮǻǺǷǹDZ ǼDZǬǷȈǹǺ ǰǷȋ ǭǿǰǿȅǴȁ DzǴǾDZǷDZǵ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺǯǺ ǻǼǺDZǶǾǬ DOCK Ǯ ǻǼǬDzǽǶǺǸ ǼǬǵǺǹDZ ǗǴǭDZǹȈ.

ǙǬ ǻDZǼǮǺǸ ȉǾǬǻDZ ǻǼǺDZǶǾǬ DOCK A ǭȇǷǴ ǻǺǽǾǼǺDZǹȇ Ǯ ǺǭȅDZǵ ǽǷǺDzǹǺǽǾǴ ǾǼǴ dzǰǬǹǴȋ. ǎ ǶǬDzǰǺǸ Ǵdz ǹǴȁ 20 ǼǺǽǶǺȄǹȇȁ ǶǮǬǼǾǴǼ ǹDZǽǾǬǹǰǬǼǾǹǺǵ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴ ǼǬdzǸDZǼǺǸ ǺǾ 1 + ǶǶ ǰǺ 4 + ǶǶ, Ǵ ǶǬDzǰǬȋ ǶǮǬǼǾǴǼǬ ǴǸDZDZǾ ǭǬǷǶǺǹ, ǾDZǼǼǬǽǿ ǴǷǴ ǻǬǷǴǽǬǰǹǴǶ. PreciznĚ zpracované interiéry zaujmou luxusními prvky – obložkové zárubnĚ s dŐevĚnou dýhou, znaÿková španĚlská keramika na WC a v koupelnách, elegantní francouzské koncové elektro prvky, dŐevĚná okna, bezpeÿnostní skla v pŐízemních bytech, podlahové topení a chromový topný žebŐík v každé koupelnĚ a nadstandardní výška dveŐí 2 m. U každého vchodu je k dispozici výtah, bezpeÿnost areálu je zajištĚna vrátnicí.

ǎȇǻǺǷǹDZǹǹȇDZ ǻǺ ǽǾǬǹǰǬǼǾǬǸ ǮȇǽǺǶǺǯǺ ǶǷǬǽǽǬ ǴǹǾDZǼȈDZǼȇ ǻǼǴǮǷDZǶǬȊǾ ǽǮǺǴǸǴ ǼǺǽǶǺȄǹȇǸǴ ȉǷDZǸDZǹǾǬǸǴ: ǰǮDZǼǹȇǸǴ ǶǺǼǺǭǶǬǸǴ ǽ ǰDZǼDZǮȋǹǹȇǸ ȄǻǺǹǺǸ, ȀǴǼǸDZǹǹǺǵ ǴǽǻǬǹǽǶǺǵ ǶDZǼǬǸǴȃDZǽǶǺǵ ǽǬǹǾDZȁǹǴǶǺǵ Ǯ ǾǿǬǷDZǾǬȁ Ǵ ǮǬǹǹȇȁ ǶǺǸǹǬǾǬȁ, ȉǷDZǯǬǹǾǹȇǸǴ ȀǼǬǹȂǿdzǽǶǴǸǴ ȉǷDZǶǾǼǺǶǺǸǻǺǹDZǹǾǬǸǴ, ǰDZǼDZǮȋǹǹȇǸǴ ǺǶǹǬǸǴ, ǭDZdzǺǻǬǽǹȇǸǴ ǽǾDZǶǷǬǸǴ Ǯ ǶǮǬǼǾǴǼǬȁ ǹǬ ǻDZǼǮǺǸ ȉǾǬDzDZ, ǻǺǷǬǸǴ ǽ ǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸ Ǵ ȁǼǺǸǴǼǺǮǬǹǹȇǸǴ ǭǬǾǬǼDZȋǸǴ ǺǾǺǻǷDZǹǴȋ Ǯ ǶǬDzǰǺǵ ǮǬǹǹǺǵ ǶǺǸǹǬǾDZ, Ǭ ǾǬǶDzDZ ǹDZǽǾǬǹǰǬǼǾǹǺǵ ǮȇǽǺǾǺǵ ǰǮDZǼDZǵ - 2 Ǹ. ǜȋǰǺǸ ǽ ǶǬDzǰȇǸ ǮȁǺǰǺǸ DZǽǾȈ ǷǴȀǾ, ǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾȈ ǾDZǼǼǴǾǺǼǴǴ ǺǭȆDZǶǾǬ ǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾǽȋ ǹǬǷǴȃǴDZǸ .

Architektem DOCK A je italská architektonická kanceláŐ Mediapolis, která projekt pŐipravila s respektem k nejaktuálnĚjším trendŢm v bydlení a požadavkŢm nároÿných klientŢ.

ǛǼǺDZǶǾ Dock ǼǬdzǼǬǭǺǾǬǷǬ ǴǾǬǷȈȋǹǽǶǬȋ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǬȋ ǽǾǿǰǴȋ «Mediapolis», ǶǺǾǺǼǬȋ ǻǺǰǯǺǾǺǮǴǷǬ DZǯǺ ǽ ǿȃDZǾǺǸ ǻǺǽǷDZǰǹǴȁ ǾDZǹǰDZǹȂǴǵ Ǯ ǺǭǷǬǽǾǴ DzǴǷȈȋ Ǵ ǻǺDzDZǷǬǹǴǵ ǽǬǸȇȁ ǮdzȇǽǶǬǾDZǷȈǹȇȁ ǶǷǴDZǹǾǺǮ.

O kvalitĚ projektu se pŐesvĚdÿte sami pŐi návštĚvĚ vzorového bytu, na jehož zaŐízení spolupracovali prestižní znaÿky Ligne Roset, Poggenpohl, Bulb, Porcelanosa a Bang & Olufsen.

ǎ ǶǬȃDZǽǾǮDZ ǻǼǺDZǶǾǬ ǎȇ ǸǺDzDZǾDZ ǿǭDZǰǴǾȈǽȋ ǽǬǸǺǽǾǺȋǾDZǷȈǹǺ, ǻǺǽDZǾǴǮ ǺǭǼǬdzȂǺǮǿȊ ǶǮǬǼǾǴǼǿ, ǻǼǴ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴǴ ǶǺǾǺǼǺǵ ǽǺǾǼǿǰǹǴȃǬǷǴ ǽǬǸȇDZ ǻǼDZǽǾǴDzǹȇDZ ǸǬǼǶǴ Ligne Roset, Poggenpohl, Bulb, Porcelanosa Ǵ Bang & Olufsen.

35


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ

NAJDĚTE SVŮJ VLASTNÍ ZPŮSOB ŽIVOTA

VZRUŠUJÍCÍ NOVÝ KONCEPT PRO PRAHU

AN EXCITING NEW CONCEPT FOR PRAGUE

NĚkdy je potŐeba svĚží nápad, aby se každý z nás znovu zamyslel nad jednoduchou otázkou, kde chce žít a jak si chce život opravdu užívat. Možná už obvyklé odpovĚdi zaÿínají znít ponĚkud unavenĚ a prázdnĚ, což zrovna není vĚcným Őešením tak dŢležité stránky našeho rodinného života.

Sometimes it takes a fresh new idea to make each of us look again at the simple idea of where to live, and how to really enjoy living. Perhaps the usual answers are feeling a bit tired and empty, which is hardly a substantive solution to such an important aspect of our family’s lives.

Vzrušujícím novým pŐístupem ke zpŢsobu, jakým žijeme zde v Praze, by mohla být výstavba rezidenÿního resortu AURA ve Statenicích – jen nĚkolik kilometrŢ od Dejvické, který nabízí nĚco, co je skuteÿnĚ nad rámec bĚžných obytných produktŢ, jaké jsme zvyklí od developerŢ oÿekávat.

PŏÍLEŽITOST NOVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU „Opravdu chceme na ÿeském trhu nabídnout pŐíležitost zcela nového životního stylu,“ potvrzuje Mikuláš Ordnung, Őeditel prodeje realitního developera Manghi Czech, „a to vše je o vybavenosti a službách, které budou soustŐedĚny kolem Golf & Country klubu, pomyslného srdce celé oblasti.“

36

In what could be an exciting new approach to the way we live here in Prague, the AURA residential development has started construction in Statenice – just a few kilometers from Dejvicka - and is offering something that is really beyond the usual residential products we tend to expect from developers.

LIFESTYLE OPPORTUNITY “We really want to provide a real new lifestyle opportunity for the Czech market,” says Mikulas Ordnung, Sales Director for Manghi Czech the developer, “and it’s all about the amenities and services that are centered around the Golf & Country Club, the heart of the neighborhood.”


ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Ǚǚǎnjǫ, ǖǜnjǕǙǑ ǔǙǞǑǜǑǝǙnjǫ ǖǚǙǢǑǛǢǔǫ ǒǔǗǨǫ ǎ ǛǜnjǏǑ

ǎǚǓǘǚǒǙǚǝǞǨ ǙǚǎǚǏǚ ǚǍǜnjǓnj ǒǔǓǙǔ

ǔǹǺǯǰǬ ǻǼǺǽǾǺ ǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺ ǿǽǷȇȄǬǾȈ ǹDZǽǶǺǷȈǶǺ ǽǮDZDzǴȁ ǴǰDZǵ, ȃǾǺǭȇ ǶǬDzǰȇǵ Ǵdz ǹǬǽ dzǬǰǿǸǬǷǽȋ ǹǬǰ, ǶǬdzǬǷǺǽȈ ǭȇ, ǻǼǺǽǾȇǸ ǮǺǻǼǺǽǺǸ, ǯǰDZ Ǻǹ ȁǺȃDZǾ DzǴǾȈ Ǵ ǶǬǶ ǻǺǷǿȃǬǾȈ ǼǬǰǺǽǾȈ ǺǾ DzǴdzǹǴ. ǎǺdzǸǺDzǹǺ, Ǹȇ ǿDzDZ ǿǽǾǬǷǴ ǽǷȇȄǬǾȈ ǽǾǬǹǰǬǼǾǹȇDZ ǺǾǮDZǾȇ ǹǬ ȉǾǴ ǮǺǻǼǺǽȇ, Ǵ ǺǹǴ ȃǬǽǾǺ ǶǬDzǿǾǽȋ ǹǴȃDZǯǺ ǹDZ dzǹǬȃǬȅǴǸǴ Ǵ ȀǬǶǾǴȃDZǽǶǴ ǹDZ ǻǼǴǹǺǽȋǾ ǹǺǮǴdzǹȇ Ǯ ǮǬDzǹȇDZ ǬǽǻDZǶǾȇ ǹǬȄDZǵ ǽDZǸDZǵǹǺǵ DzǴdzǹǴ. ǖǼǬǵǹDZ ǴǹǾDZǼDZǽǹǺǵ Ǵ ǹǺǮǺǵ ǶǺǹȂDZǻȂǴDZǵ ǾǺǯǺ, ǶǬǶ ǸǺDzǹǺ DzǴǾȈ dzǰDZǽȈ, Ǯ ǛǼǬǯDZ, ǸǺǯǷǺ ǭȇ ǽǾǬǾȈ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǺ ǼDZdzǴǰDZǹǾǽǶǺǯǺ ǶǺǸǻǷDZǶǽǬ «AURA» Ǯ ǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸ ǻǿǹǶǾDZ Statenice – ǮǽDZǯǺ Ǯ ǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁ ǶǴǷǺǸDZǾǼǬȁ ǺǾ ǽǾǬǹȂǴǴ ǸDZǾǼǺ «ǐDZǵǮǴȂǶǬ». ǎ «AURA» Ǯȇ ǯǬǼǬǹǾǴǼǺǮǬǹǹǺ ǹǬǵǰDZǾDZ ǾǺ, ȃǾǺ ǻǼDZǮȇȄǬDZǾ ǽǾǬǹǰǬǼǾȇ ǺǭȇȃǹǺǯǺ DzǴǷȈȋ, ǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴȋ ǶǺǾǺǼǺǯǺ Ǹȇ ǻǼǴǮȇǶǷǴ ǻǺǷǿȃǬǾȈ ǺǾ ǰDZǮDZǷǺǻDZǼǺǮ.

“ǘȇ ǰDZǵǽǾǮǴǾDZǷȈǹǺ ȁǺǾǴǸ ǻǼDZǰǷǺDzǴǾȈ ǹǬ ȃDZȄǽǶǺǸ ǼȇǹǶDZ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈ ǽǺǮDZǼȄDZǹǹǺ ǹǺǮǺǯǺ ǺǭǼǬdzǬ DzǴdzǹǴ, - ǯǺǮǺǼǴǾ ǘǴǶǿǷǬȄ ǚǼǰǹǿǹǯ, ǰǴǼDZǶǾǺǼ ǻǺ ǻǼǺǰǬDzǬǸ ǰDZǮDZǷǺǻDZǼǽǶǺǵ ǶǺǸǻǬǹǴǴ «Manghi Czech», – Ǻǹ ǮǶǷȊȃǬDZǾ Ǯ ǽDZǭȋ ǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǿ, ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZ, ǿǰǺǭǽǾǮǬ Ǵ ǿǽǷǿǯǴ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǽǺǽǼDZǰǺǾǺȃDZǹȇ ǮǺǶǼǿǯ ǶǷǿǭǬ «Golf & Country Club», ǿǽǷǺǮǹǺǯǺ «ǽDZǼǰȂǬ» ȂDZǷǺǯǺ ǼDZǯǴǺǹǬ”. ǘǴǶǿǷǬȄ ǺǭȆȋǽǹȋDZǾ, ȃǾǺ Ǯ ǰǺǻǺǷǹDZǹǴDZ Ƕ ǮǬDzǹȇǸ ǺǭȆDZǶǾǬǸ ǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼȇ, ǾǬǶǴǸ, ǶǬǶ ǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹȇǵ ǰDZǾǽǶǴǵ ǽǬǰ Ǵ ǹǬȃǬǷȈǹǬȋ ȄǶǺǷǬ, ȃǬǽǾȈȊ ǻǼǺDZǶǾǬ ǾǬǶDzDZ ǭǿǰDZǾ 18-ǷǿǹǺȃǹǺDZ ǻǺǷDZ ǰǷȋ ǯǺǷȈȀǬ Ǵ ǺǾǹǺǽȋȅǴǵǽȋ Ƕ ǹDZǸǿ «Club House», ǶǺǾǺǼȇǵ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾ ǽǺǭǺǵ ǹDZȃǾǺ ǭǺǷȈȄDZDZ, ȃDZǸ ǻǼǺǽǾǺ dzǰǬǹǴDZ: ȉǾǺ ǸDZǽǾǺ ǰǷȋ ǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇȁ ǮǽǾǼDZȃ ǼǬdzǹȇȁ ǽDZǸDZǵ, ǽ ǼDZǽǾǺǼǬǹǬǸǴ, ǹǬǻǺǷǹDZǹǹȇǸǴ ǰǼǿDzDZǽǶǺǵ ǬǾǸǺǽȀDZǼǺǵ, Ǵ ǸDZǽǾǬǸǴ ǰǷȋ ǼǬdzǮǷDZȃDZǹǴǵ, ǯǰDZ Ǯȇ ǭǿǰDZǾDZ ȃǿǮǽǾǮǺǮǬǾȈ ǽDZǭȋ ǮǬDzǹǺǵ ȃǬǽǾȈȊ ǽǺǺǭȅDZǽǾǮǬ Ǵ DzDZǷǬǹǹȇǸǴ ǻǺǽDZǾǴǾDZǷȋǸǴ “.

REINVENTING THE WAY WE LIVE

ǙnjǞǔ ǝǎǚǕ ǝǚǍǝǞǎǑǙǙǧǕ ǚǍǜnjǓ ǒǔǓǙǔ ǎ “AURA Ǯȇ ǿǮǴǰǴǾDZ Ǵ ǹǬ ǽDZǭDZ ǻǺȃǿǮǽǾǮǿDZǾDZ, ȃǾǺ dzǹǬȃǴǾ ǭȇǾȈ ǽǮȋdzǬǹǹȇǸ ǽ ǻǼǴǼǺǰǺǵ, – ǻǼǺǰǺǷDzǬDZǾ ǘǴǶǿǷǬȄ ǚǼǰǹǿǹǯ, – ǾǬǸ ǮǬǽ DzǰǿǾ ǺǯǼǺǸǹȇDZ ǻǬǼǶǴ Ǵ ǽǬǰȇ, ǸǹǺDzDZǽǾǮǺ ǸDZǽǾ ǰǷȋ ǼǬdzǮǷDZȃDZǹǴǵ Ǵ ǺǾǰȇȁǬ ǽ ǰDZǾȈǸǴ, ǺǾǶǼȇǾȇǵ ǬǸȀǴǾDZǬǾǼ ǰǷȋ ǻǼǺǮDZǰDZǹǴȋ ǼǬdzǹȇȁ ǶǿǷȈǾǿǼǹȇȁ ǸDZǼǺǻǼǴȋǾǴǵ, ǮDZǷǺǽǴǻDZǰǹȇDZ Ǵ ǻDZȄDZȁǺǰǹȇDZ ǾǼǺǻȇ Ǵ ǸǹǺǯǺDZ, ǸǹǺǯǺDZ ǰǼǿǯǺDZ, ǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺDZ ǰǷȋ ǻǺǷǹǺȂDZǹǹǺǵ DzǴdzǹǴ!” ǣǬǽǾȈȊ ǮǬȄDZǯǺ ǺǭǼǬdzǬ DzǴdzǹǴ ǽǾǬǹǿǾ ǽǻǺǼǾǴǮǹȇǵ ǶǷǿǭ ǽ ǾǼDZǹǬDzDZǼǹȇǸ dzǬǷǺǸ, ǾDZǹǹǴǽǹȇDZ ǶǺǼǾȇ Ǵ ǻǷǬǮǬǾDZǷȈǹȇǵ ǭǬǽǽDZǵǹ, Ǭ ǾǬǶDzDZ ǸǬǯǬdzǴǹȇ Ǵ ǺȀǴǽȇ, ǻǼDZǰǹǬdzǹǬȃDZǹǹȇDZ Ƕ ǿǽǷǿǯǬǸ DzǴǾDZǷDZǵ ǹǺǮǺǯǺ ǻǼǺDZǶǾǬ.

ǏǔǍǖǚǑ ǛǗnjǙǔǜǚǎnjǙǔǑ ǐǗǫ ǎnjǤǑǕ ǎǔǗǗǧ «ǟȃǴǾȇǮǬȋ ǼǬdzǿǸǹȇǵ Ǵ ǼǬȂǴǺǹǬǷȈǹȇǵ ǻǺǰȁǺǰ Ƕ ǾǺǸǿ, ǶǬǶ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇDZ ǷȊǰǴ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋȊǾ ǽǮǺȊ ǽǼDZǰǿ ǺǭǴǾǬǹǴȋ, ǻǼǺDZǶǾ «AURA» ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾ ǰǺǽǾǬǾǺȃǹǺ ǭǺǷȈȄǿȊ ǯǴǭǶǺǽǾȈ Ǯ ǾǺǸ, ȃǾǺ ǶǬǽǬDZǾǽȋ ǼǬdzǸDZǼǺǮ Ǵ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴ

ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸȇȁ ǮǴǷǷ, Ǭ ǾǬǶDzDZ ǼǬdzǸDZǼǺǮ dzDZǸDZǷȈǹȇȁ ǿȃǬǽǾǶǺǮ (ǰǴǬǻǬdzǺǹ ǺǾ 600 Ǹ2 ǰǺ 1500 Ǹ2), ǽȊǰǬ ǮȁǺǰǴǾ Ǵ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈ ǴdzǸDZǹǴǾȈ ǻǷǬǹ Ǯ ǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǴǴ ǽǺ ǽǻDZȂǴȀǴȃDZǽǶǴǸǴ ǻǺDzDZǷǬǹǴȋǸǴ ǶǬDzǰǺǯǺ Ǵdz ǭǿǰǿȅǴȁ DzǴǷȈȂǺǮ”, - ǰǺǭǬǮǴǷ ǚǼǰǹǿǹǯ.

ǐǚǜǚǏǚ? nj ǮǺǾ ȉǾǺ ǽǾǬǹDZǾ ǻǼǴȋǾǹȇǸ ǽȊǼǻǼǴdzǺǸ! – ǢDZǹȇ ǹǴDzDZ ǺǾ 8700 Ǿȇǽȋȃ ǶǼǺǹ, Ǵ ǸDZǹȋȊǾǽȋ Ǯ dzǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴ ǺǾ ǮȇǭǴǼǬDZǸǺǯǺ ǮǬǸǴ ǿǼǺǮǹȋ ǼǺǽǶǺȄǴ. “ǙǺ ȃǾǺ ǺǽǺǭDZǹǹǺ ǮǬDzǹǺ”, – ǬǶȂDZǹǾǴǼǿDZǾ ǮǹǴǸǬǹǴDZ ǚǼǰǹǿǹǯ, - ǿ ǮǬǽ DZǽǾȈ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈ ǮȇǭǺǼǬ Ǵ ǮǷǴȋǹǴȋ ǹǬ ǻǼǺDZǶǾ. ǛǼǺDZǶǾ ǽǺǰDZǼDzǴǾ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǾǺ, ȃǾǺ Ǯȇ ǺǭȋdzǬǾDZǷȈǹǺ ǰǺǷDzǹȇ ǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴ, ǻǺ ǸǹDZǹǴȊ ǰDZǮDZǷǺǻDZǼǬ.»

37


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ Mikuláš vysvĚtluje, že kromĚ dŢležitých zaŐízení, jako jsou mezinárodní mateŐská školka a základní škola, bude souÿástí projektu také 18-ti jamkové golfové hŐištĚ a jeho Club House, „což je nĚco víc, než jen budova: je to místo pro spoleÿenská setkávání rodin, s pŐátelskými restauracemi a zábavou, kde se cítíte být vítáni a souÿástí komunity.“

Mikulas explains that besides the important features of the international kindergarten and elementary school, the facilities will include an 18-hole golf course and its Clubhouse, “which is something more than just a building, it’s the social meeting place for families, with user-friendly restaurants and entertainment, and where you feel welcomed as a part of the community.”

„V AURA budete mít pocit spojení s pŐírodou,“ pokraÿuje, „s obrovskými parky a zahradami, dostatkem prostoru pro dĚti, venkovním amÀteátrem pro rŢzné kulturní akce, cyklistickými a turistickými trasami, a tak to prostĚ pokraÿuje dál a dál!“ Souÿástí tohoto životního stylu bude sportovní klub, vÿetnĚ tĚlocviÿny, tenisových kurtŢ a plaveckého bazénu, plus obchody a kanceláŐe, které budou obyvatelŢm k dispozici.

“There’s also a great country feel about AURA,” he says, “with huge parks and gardens, plenty of space for the children, an outdoor amphitheatre for various cultural events, cycle and walking paths, it just goes on and on!” Integrated into this lifestyle will be a sports club including a gym, tennis and swimming, plus shops and ofÀces to serve the residents.

FLEXIBILNÍ PLÁNOVÁNÍ PRO VAŠI VILU

FLEXIBLE PLANNING FOR YOUR VILLA

Vzhledem k mnohem rozumnĚjšímu a inteligentnĚjšímu pŐístupu k tomu, jak si lidé pŐedstavují své prostŐedí k životu, poskytuje AURA velkou Áexibilitu co se týÿe rozmĚrŢ a dispozic nabízených vil a velikostí pozemkŢ, které jsou v rozmezí od 600 m2 do 1.500 m2, „a pak vám ještĚ umožníme upravit plán tak, aby vyhovoval vašim speciÀckým požadavkŢm,“ dodává Mikuláš.

Taking a far more reasonable and intelligent approach to how people want to enjoy their living environment, AURA offers a great deal of Áexibility with a number of sizes and designs of villa options, and plot sizes from just over 600 m2 to 1,500 m2, “and then we still allow you to adjust the plan to suit your speciÀc requirements!” says Mikulas.

DRAHÉ?

EXPENSIVE?

Tohle by mohlo být urÿité pŐekvapení! – Ceny zaÿínají od 8,7 mil. Kÿ, a liší se pak podle úrovnĚ luxusu, jakou si zvolíte. „Co je ale dŢležité,“ zdŢrazŁuje Mikuláš, „máte možnost si vybrat a projekt ovlivnit, není to jen nĚco, co podle developera musíte mít.“

This could be a reasonable surprise! – starting from CZK 8.7 million, and obviously to more luxury options as you choose. “But this is the point’” elaborates Mikulas, “you’ve got the choices and options, it’s not just what the developer says you must have.”

38


Generální partner:

Conventia, s.r.o.

Generální mediální partner: Partner:

Bádeniho 290/1, 160 00 Praha 6

Tel./Fax: +420 220 515 102

Mediální partner:

IČ: 290 21 332, DIČ: 290 21 332

www.conventia.cz


þESKÝ DESIGN | CZECH DESIGN | ǣǑǤǝǖǔǕ ǐǔǓnjǕǙ

ROMAN VRTIŠKA

Svěží posila českého designu

Parkový a zahradní nábytek Limpido (výroba: Egoé) Text| Helena Vavrdová

Mladý þeský designér Roman Vrtiška o svém talentu a umČní pĜesvČdþil už nejednu ¿rmu a stihl tak spolupracovat s Ĝadou známých znaþek, vþetnČ spoleþnosti Adidas, Indeco, mmcité, Moravské Sklárny KvČtná, þi Heineken.

Young Czech designer, Roman Vrtiška, has convinced many a company about his art and talents and has succeeded in collaborating with many well-known brands including Adidas, Indeco, mmcité, Moravian Glassworks KvĚtná and Heineken.

Prvním vĚtším úspĚchem bylo získání Národní ceny za studentský design v roce 2008, kterou obdržel za kolekci modulárního mĚstského mobiliáŐe SINUS. Ta navrhovala efektivní využití prostoru kolem vysázených stromŢ, aŘ už ve formĚ sedátek ÿi stojanŢ na kola. Vrtiška na sebe upozornil návrhem obdobného produktu již v roce 2006, a sice laviÿkou Snake, projektovanou jako posezení pro mladou generaci, která dává pŐednost sezení na opĚradle ÿi využívá laviÿky pro sporty jako je napŐíklad skateboarding.

His Àrst major success was to win the National Award for Student Design in 2008, which he received for the SINUS collection of modular urban furniture. This proposed the effective use of space around planted trees, whether in the form of seats or bike racks. Vrtiška drew attention to himself by the design of a similar product in 2006, namely the SNAKE bench, designed as seating for the younger generation who prefer to sit on the back of a bench or to utilise the bench for sports such as skateboarding.

BĚhem roÿní stáže v Helsinkách se spoleÿnĚ se svými zahraniÿními kolegy zúÿastnil soutĚže Books Books Books pŐi Ànském veletrhu designu Habitare. S designem prostoru ke ÿtení se jim podaŐilo postoupit až do Ànále, a jejich návrh byl dokonce odkoupen významným Ànským nakladatelstvím, které jej dále použilo pro podobu svého veletržního stánku.

During his internship year in Helsinki, he participated with his foreign colleagues in the Books Books Books competition, held in collaboration with Habitare, the Finnish design fair. They managed to reach the Ànals with their design of a space for reading. Their proposal was even bought by a major Finnish publishing house, which then used it in the design of their exhibition stand.

Vrtiška se však nesoustŐedí pouze na produktový design, ale také na návrhy interiérŢ a architektury. SpoleÿnĚ s Vladimírem Žákem navrhli designový boutique hotel Moods, jenž je charakteristický pŐírodními a organickými materiály, takže se zde mimo klasické dŐevo setkáte napŐíklad i s bambusovými ÿi mechovými stĚnami. Za netradiÿní design byl hotel ocenĚn samotnými hosty na webu TripAdvisor, kteŐí jej zaŐadili mezi desítku nejtrendovĚjších evropských hotelŢ.

However, Vrtiška also focuses on interior design and architecture, as well as on product design. Together with Vladimir Žák, he proposed the design for the Moods boutique hotel, which is characterised by natural organic materials. So, besides the classic wood you also encounter, for example, bamboo and moss walls. Guests on the TripAdvisor website awarded this hotel for innovative design, placing it among the top ten of “Trendiest European Hotels”.

40


ǣǑǤǝǖǔǕ ǐǔǓnjǕǙ | CZECH DESIGN | þESKÝ DESIGN

ROMAN VRTIŠKA FRESH REINFORCEMENT OF CZECH DESIGN

ǜǚǘnjǙ ǎǜǞǔǤǖnj Kolébka Tutu

ǙǚǎǚǑ ǛǚǛǚǗǙǑǙǔǑ ǣǑǤǝǖǚǏǚ ǐǔǓnjǕǙnj

ǘǺǷǺǰǺǵ ȃDZȄǽǶǴǵ ǰǴdzǬǵǹDZǼ ǜǺǸǬǹ ǎǼǾǴȄǶǬ ǽǮǺǴǸ ǾǬǷǬǹǾǺǸ Ǵ ǴǽǶǿǽǽǾǮǺǸ ǻǺǶǺǼǴǷ ǹDZ Ǻǰǹǿ dzǹǬǸDZǹǴǾǿȊ ǶǺǸǻǬǹǴȊ, Ǵ ǾǬǶǴǸ ǺǭǼǬdzǺǸ DZǸǿ ǿǰǬǷǺǽȈ ǻǺǽǺǾǼǿǰǹǴȃǬǾȈ ǽǺ ǸǹǺǯǴǸǴ ǴdzǮDZǽǾǹȇǸǴ ǭǼDZǹǰǬǸǴ, ǹǬǻǼǴǸDZǼ, ǾǬǶǴǸǴ ǶǬǶ Adidas, Indeco, mmcité, ǘǺǼǬǮǽǶǴǵ ǽǾDZǶǺǷȈǹȇǵ dzǬǮǺǰ «KvĚtná» Ǵ Heineken.

Boutique hotel Moods Zubní ordinace Esthé Dent

ǛDZǼǮȇǸ ǶǼǿǻǹȇǸ ǿǽǻDZȁǺǸ ǸǺǷǺǰǺǯǺ ǰǴdzǬǵǹDZǼǬ ǽǾǬǷǺ ǻǺǷǿȃDZǹǴDZ ǙǬȂǴǺǹǬǷȈǹǺǵ ǻǼDZǸǴǴ dzǬ ǽǾǿǰDZǹȃDZǽǶǴǵ ǰǴdzǬǵǹ Ǯ 2008 ǯǺǰǿ. ǛǼDZǸǴȋ ǭȇǷǬ ǮǼǿȃDZǹǬ dzǬ ǶǺǷǷDZǶȂǴȊ ǯǺǼǺǰǽǶǺǵ ǸǺǰǿǷȈǹǺǵ ǿǷǴȃǹǺǵ ǸDZǭDZǷǴ SINUS. ǎ ǹDZǵ ǻǼDZǰǷǬǯǬǷǬǽȈ ǶǺǹȂDZǻȂǴȋ ȉȀȀDZǶǾǴǮǹǺǯǺ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴȋ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬ ǮǺǶǼǿǯ ǮȇǽǬDzDZǹǹȇȁ ǰDZǼDZǮȈDZǮ, ǹǬǻǼǴǸDZǼ, Ǯ ȀǺǼǸDZ ǽǴǰDZǹǴǵ ǴǷǴ ǮDZǷǺǽǴǻDZǰǹȇȁ ǽǾǺDZǶ. ǎǼǾǴȄǶǬ ǻǼǴǮǷDZǶ ǮǹǴǸǬǹǴDZ ǰǴdzǬǵǹǺǸ ǻǺǰǺǭǹǺǵ ǻǼǺǰǿǶȂǴǴ ǿDzDZ Ǯ 2006 ǯǺǰǿ, Ǭ ǴǸDZǹǹǺ ǽǶǬǸDZǵǶǺǵ «Snake», ǽǻǼǺDZǶǾǴǼǺǮǬǹǹǺǵ ǶǬǶ ǸDZǽǾǺ ǰǷȋ ǺǾǰȇȁǬ ǸǺǷǺǰǺǯǺ ǻǺǶǺǷDZǹǴȋ, ǶǺǾǺǼǺDZ ǻǼDZǰǻǺȃǴǾǬDZǾ ǽǴǰDZǾȈ ǹǬ ǻDZǼǴǷǬȁ ǴǷǴ dzǬǰǹDZǵ ǽǻǴǹǶDZ ǯǺǼǺǰǽǶǴȁ ǷǬǮǺȃDZǶ ǴǷǴ ǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾ ǽǶǬǸDZǵǶǴ ǰǷȋ dzǬǹȋǾǴǵ ǽǻǺǼǾǺǸ, ǹǬǻǼǴǸDZǼ, ǰǷȋ ǶǬǾǬǹǴȋ ǹǬ ǼǺǷǴǶǺǮǺǵ ǰǺǽǶDZ. ǎǺ ǮǼDZǸȋ ǯǺǰǺǮǺǵ ǽǾǬDzǴǼǺǮǶǴ Ǯ ǡDZǷȈǽǴǹǶǴ ǎǼǾǴȄǶǬ ǮǸDZǽǾDZ ǽǺ ǽǮǺǴǸǴ dzǬǼǿǭDZDzǹȇǸǴ ǶǺǷǷDZǯǬǸǴ ǻǼǴǹȋǷ ǿȃǬǽǾǴDZ Ǯ ǶǺǹǶǿǼǽDZ «Books Books Books» Ǯ ǼǬǸǶǬȁ ȀǴǹǽǶǺǵ ǮȇǽǾǬǮǶǴ ǰǴdzǬǵǹǬ «Habitare». ǝ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴǸ ǻǼǺDZǶǾǺǸ ǻǺǸDZȅDZǹǴȋ ǰǷȋ ȃǾDZǹǴȋ ǶǺǸǬǹǰDZ ǿǰǬǷǺǽȈ ǻǼǺǵǾǴ Ǯ ȀǴǹǬǷ, Ǭ Ǵȁ ǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZ ǭȇǷǺ ǰǬDzDZ dzǬǶǿǻǷDZǹǺ ǶǼǿǻǹȇǸ ȀǴǹǽǶǴǸ ǴdzǰǬǾDZǷȈǽǶǴǸ ǰǺǸǺǸ, ǶǺǾǺǼǺDZ ǮǻǺǽǷDZǰǽǾǮǴǴ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǷǺ DZǯǺ ǰǷȋ ǰǴdzǬǵǹǬ ǽǮǺDZǯǺ ǮȇǽǾǬǮǺȃǹǺǯǺ ǽǾDZǹǰǬ.

mĚstský mobiliáŐ Sinus (výroba: mmcité)

ǎ ǾǺ DzDZ ǮǼDZǸȋ ǜǺǸǬǹ ǎǼǾǴȄǶǬ ǹDZ ǬǶȂDZǹǾǴǼǿDZǾ ǽǮǺDZ ǮǹǴǸǬǹǴDZ ǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺ ǹǬ ǰǴdzǬǵǹ ǻǼǺǰǿǶǾǺǮ, Ǻǹ ǽǻDZȂǴǬǷǴdzǴǼǿDZǾǽȋ ǾǬǶDzDZ ǹǬ ǰǴdzǬǵǹDZ ǴǹǾDZǼȈDZǼǺǮ Ǵ Ǯ ǺǭǷǬǽǾǴ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇ. ǎǸDZǽǾDZ ǽ ǎǷǬǰǴǸǴǼǺǸ ǒǬǶǺǸ Ǻǹ ǻǼDZǰǷǺDzǴǷ ǻǼǺDZǶǾ ǭǿǾǴǶǬ-ǺǾDZǷȋ «Moods», ǰǷȋ ǶǺǾǺǼǺǯǺ ȁǬǼǬǶǾDZǼǹǺ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZ ǹǬǾǿǼǬǷȈǹȇȁ Ǵ ǺǼǯǬǹǴȃDZǽǶǴȁ ǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮ, ǾǬǶ ȃǾǺ ǹǬǼȋǰǿ ǽ ǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǴǸ ǰDZǼDZǮǺǸ, Ǯ ǺȀǺǼǸǷDZǹǴǴ ǽǾDZǹ ǺǾDZǷȋ ǮǽǾǼDZȃǬȊǾǽȋ ǾǬǶǴDZ ǸǬǾDZǼǴǬǷȇ, ǶǬǶ ǭǬǸǭǿǶ ǴǷǴ ǸǺȁ. ǓǬ ǴǹǹǺǮǬȂǴǺǹǹȇǵ ǰǴdzǬǵǹ ǺǾDZǷȈ ǭȇǷ ǮȇǽǺǶǺ ǺȂDZǹDZǹ ǽǮǺǴǸǴ ǯǺǽǾȋǸǴ ǹǬ ǽǬǵǾDZ TripAdvisor, ǶǺǾǺǼȇǵ ǻǺǸDZǽǾǴǷ DZǯǺ Ǯ ǰDZǽȋǾǶǿ ǷǿȃȄǴȁ ǾǼDZǹǰǺǮȇȁ DZǮǼǺǻDZǵǽǶǴȁ ǺǾDZǷDZǵ. 41


Z JINÉHO KOUTU SVęTA | FROM DIFFERENT PART OF THE WORLD | ǔǓ ǐǜǟǏǚǏǚ ǟǏǚǗǖnj ǘǔǜnj

ITÁLIE

Italy / ǔǾǬǷǴȋ Text| Michal Záhora, www.archiworld.cz

DŢkaz, že i obyÿejná benzínová pumpa u silnice mŢže být architektonickým skvostem, nalezneme v Piemonte. Studio Damilano navrhlo futuristickou stavbu oblých tvarŢ. Bílá, obloukovitá konstrukce kontrastuje s tmavými žaluziemi okenních otvorŢ. V interiéru se pak ukrývá stylová kavárna v minimalistickém designu.

A proof that even an ordinary petrol station down the road can be an architectural gem is to be found in Piedmont. Damilano Studio proposed this futuristic construction of curved shapes. The white, arched structure contrasts with the dark shutters of the window openings. The interior conceals a stylish café in minimalist design.

Foto: archdaily.com, © Andrea Martiradonna

Photo: archdaily.com, © Andrea Martiradonna

42


ǔǓ ǐǜǟǏǚǏǚ ǟǏǚǗǖnj ǘǔǜnj | FROM DIFFERENT PART OF THE WORLD | Z JINÉHO KOUTU SVęTA

ǐǺǶǬdzǬǾDZǷȈǽǾǮǺ ǾǺǯǺ, ȃǾǺ ǰǬDzDZ ǺǭȇȃǹǬȋ njǓǝ ǿ ǰǺǼǺǯǴ ǸǺDzDZǾ ǭȇǾȈ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹȇǸ ȄDZǰDZǮǼǺǸ, ǷDZǯǶǺ ǹǬǵǰǿǾǽȋ Ǯ ǛȈDZǸǺǹǾDZ. ǝǾǿǰǴȋ «Damilano» ǻǼDZǰǷǺDzǴǷǬ ǻǼǺDZǶǾ ȀǿǾǿǼǴǽǾǴȃDZǽǶǺǯǺ dzǰǬǹǴȋ dzǬǶǼǿǯǷDZǹǹȇȁ ȀǺǼǸ. ǍDZǷǬȋ, ǬǼǺȃǹǬȋ ǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋ ǶǺǹǾǼǬǽǾǴǼǿDZǾ ǽ ǾDZǸǹȇǸǴ DzǬǷȊdzǴ ǺǶǺǹǹȇȁ ǻǼǺDZǸǺǮ. ǔǹǾDZǼȈDZǼ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾ ǽǺǭǺǵ ǽǾǴǷȈǹǺDZ ǶǬȀDZ ǽ ǸǴǹǴǸǬǷǴǽǾǴȃDZǽǶǴǸ ǰǴdzǬǵǹǺǸ. ǠǺǾǺ: archdaily.com, © Andrea Martiradonna ǙǬ ǽǶǷǺǹDZ ȁǺǷǸǬ ǽ dzǬȁǮǬǾȇǮǬȊȅǴǸ ǮǴǰǺǸ ǹǬ ǸǺǼDZ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǰǺǸ, ǻǺǽǾǼǺDZǹǹȇǵ Ǵdz ǽǾǬǼȇȁ ǶǬǸDZǹǹȇȁ ǭǷǺǶǺǮ. ǚǹǴ ǭȇǷǴ ǮdzȋǾȇ Ǵdz ǬǸǭǬǼǬ, ǼǬǹDZDZ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǺǯǺ ǹǬ ȉǾǺǸ ǿȃǬǽǾǶDZ dzDZǸǷǴ. ǍǺǷȈȄǴDZ dzǬǽǾDZǶǷDZǹǹȇDZ ǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾǴ ǽ ǻǷǬǽǾǴǶǺǮȇǸǴ ǼǬǸǬǸǴ ǶǺǹǾǼǬǽǾǴǼǿȊǾ ǽ ǹǬǾǿǼǬǷȈǹȇǸǴ ǸǬǾDZǼǴǬǷǬǸǴ ǹǬǼǿDzǹȇȁ ǽǾDZǹ Ǵ ǭǿǰǾǺ ǮDZǰǿǾ ǭDZǽǶǺǹDZȃǹȇǵ ǰǴǬǷǺǯ ǸDZDzǰǿ ǹǺǮȇǸ Ǵ ǽǾǬǼȇǸ. ǠǺǾǺ: © Modostudio

43


Z JINÉHO KOUTU SVęTA | FROM DIFFERENT PART OF THE WORLD | ǔǓ ǐǜǟǏǚǏǚ ǟǏǚǗǖnj ǘǔǜnj

Ve svahu s nádherným výhledem na moŐe leží dŢm, jenž byl postaven ze starých kamenných kvádrŢ. Ty byly získány ze sýpky, která dŐíve stála na tomto pozemku. Velké prosklené plochy s plastovými rámy kontrastují s pŐírodním materiálem obvodových stĚn a navozují tak nekonÿící dialog mezi novým a starým.

The house constructed from old stone blocks is situated on a hillside with spectacular sea views. The blocks were obtained from the granary which previously stood on this plot. The large glassed surfaces with plastic frames contrast with the natural material of the outer walls, evoking the timeless dialogue between the old and the new.

Foto : © Modostudio

Photo: © Modostudio

Velmi povedená rekonstrukce byla dokonÿena v ParmĚ. Historickou budovu stájí si mladý pár upravil na byt s ateliérem. Hlavní dŢraz byl kladen na volný prostor, který je vymezený pouze pŢvodními historickými artefakty. DispoziÿnĚ byl byt Őešen jako apartmán bez dĚlících stĚn, vÿetnĚ originálnĚ pojaté koupelny - jako modul koupelnového boxu byl použit rozmĚr jedné kachliÿky – 10 x 10 cm. Záchod je skrytý za zástĚnou, umyvadlo a sprcha je však odvážnĚ vytažena do okolního prostoru. Za pozornost stojí také nová betonová podlaha, která není dotažena až ke sloupŢm a zachovává tak jejich dlouhovĚkou autonomii.

A very successful reconstruction has been completed in Parma. A young couple has converted the historic stable building into a Áat with an atelier. The main emphasis was placed on the open space, deÀned by only original historical artefacts. The layout of the Áat was designed as an apartment without dividing walls, including the uniquely conceived bathroom – as a module of the bathroom box only one-dimensional tiles – 10 x 10 cm – were used. The toilet is hidden behind a screen, while the washbasin and shower are boldly placed in the surrounding space. Also of interest is a new concrete Áoor which does not reach the pillars and thus preserves the autonomy of their height.

Foto: © Francesco Di Gregorio, archiworld.cz Photo: © Francesco Di Gregorio, archiworld.cz

44


Z JINÉHO KOUTU SVęTA | FROM DIFFERENT PART OF THE WORLD | ǔǓ ǐǜǟǏǚǏǚ ǟǏǚǗǖnj ǘǔǜnj

Hlavní inspirací pro návrh kostela s klášterem v L´Aquile se stal tvar prŢÿelí typického italského svatostánku z dob renesance. I pŐes svŢj tradiÿní tvar má stavba nosnou konstrukci z moderních materiálŢ - ocelový nosný skelet je zakrytý ocelodŐevĚnými panely. Interiér kostela je prostĚ zaŐízen, bílá barva stĚn pŢsobí uklidŁujícím dojmem a pŐíjemnĚ kontrastuje s vybavením kostela ze dŐeva v pŐírodním provedení.

The main inspiration for the design of the church with a monastery in L’Aquila was the shape of the frontage of a typical Italian tabernacle from the Renaissance period. Despite its traditional shape, the building has a load-carrying construction of modern materials – the steel supporting frame is covered with steel-wooden panels. The church interior is furnished simply, the white of the walls has a calming effect and contrasts pleasantly with the natural Ànish of the wooden church furniture and Àxtures.

Foto: © Leo Torri Photo: © Leo Torri ǚȃDZǹȈ ǿǰǬȃǹǬȋ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋ ǭȇǷǬ dzǬǮDZǼȄDZǹǬ Ǯ ǛǬǼǸDZ. ǘǺǷǺǰǬȋ ǻǬǼǬ ǻDZǼDZǰDZǷǬǷǬ ǻǺǰ ǶǮǬǼǾǴǼǿ Ǵ ǽǾǿǰǴȊ ǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǺDZ dzǰǬǹǴDZ ǶǺǹȊȄǹǴ. ǚǽǹǺǮǹǺǵ ǬǶȂDZǹǾ ǭȇǷ ǽǰDZǷǬǹ ǹǬ ǽǮǺǭǺǰǹǺDZ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺ, ǶǺǾǺǼǺDZ ǺǯǼǬǹǴȃǴǮǬDZǾǽȋ ǾǺǷȈǶǺ ǻǼǴ ǻǺǸǺȅǴ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇȁ ǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǴȁ ǬǼǾDZȀǬǶǾǺǮ. ǛǷǬǹǴǼǺǮǶǬ ǶǮǬǼǾǴǼȇ - ǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇ ǭDZdz ǰDZǷȋȅǴȁ ǻǺǸDZȅDZǹǴDZ ǻDZǼDZǯǺǼǺǰǺǶ, ǮǶǷȊȃǬȋ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǵ ǰǴdzǬǵǹ ǮǬǹǹǺǵ ǶǺǸǹǬǾȇ - ǶǬǶ ǸǺǰǿǷȈ ǮǬǹǹǺǯǺ ǭǺǶǽǬ Ǯ ǹDZǵ ǭȇǷ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹ ǼǬdzǸDZǼ ǺǰǹǺǵ ǻǷǴǾǶǴ - 10x10 ǽǸ. ǞǿǬǷDZǾ ǽǶǼȇǾ dzǬ ȄǴǼǸǺǵ, ǼǬǶǺǮǴǹǬ Ǵ ǰǿȄ ǽǸDZǷǺ ǼǬdzǸDZǽǾǴǷǴǽȈ ǹǬ ǻDZǼǮǺǸ ǻǷǬǹDZ. ǞǬǶDzDZ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾ ǴǹǾDZǼDZǽ ǹǺǮȇǵ ǭDZǾǺǹǹȇǵ ǻǺǷ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǹDZ ǶǬǽǬDZǾǽȋ ǶǺǷǺǹǹ, Ǵ ǾǬǶǴǸ ǺǭǼǬdzǺǸ ǽǺȁǼǬǹȋDZǾ Ǵȁ ǸǹǺǯǺǮDZǶǺǮǿȊ ǬǮǾǺǹǺǸǹǺǽǾȈ. ǠǺǾǺ: © ǠǼǬǹȃDZǽǶǺ ǰǴ ǏǼDZǯǺǼǴǺ, archiworld.cz

ǚǽǹǺǮǹȇǸ ǴǽǾǺȃǹǴǶǺǸ ǮǰǺȁǹǺǮDZǹǴȋ ǰǷȋ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǺǯǺ ǻǼǺDZǶǾǬ ǶǺǽǾDZǷǬ ǽ ǸǺǹǬǽǾȇǼDZǸ Ǯ Ǘ´njǶǮǴǷDZ ǽǾǬǷǬ ȀǺǼǸǬ ȀǬǽǬǰǬ ǾǴǻǴȃǹǺǵ ǴǾǬǷȈȋǹǽǶǺǵ ǰǬǼǺȁǼǬǹǴǾDZǷȈǹǴȂȇ ǮǼDZǸDZǹ ǎǺdzǼǺDzǰDZǹǴȋ. ǙDZǽǸǺǾǼȋ ǹǬ ǽǮǺǵ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇǵ ǺǭǷǴǶ, dzǰǬǹǴDZ ǺǭǷǬǰǬDZǾ ǹDZǽǿȅDZǵ ǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴDZǵ Ǵdz ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇȁ ǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮ – ǽǾǬǷȈǹǺǵ ǹDZǽǿȅǴǵ ǶǬǼǶǬǽ ǻǺǶǼȇǾ ǻǬǹDZǷȋǸǴ Ǵdz ǰDZǼDZǮǬ Ǵ ǽǾǬǷǴ. ǎ ǴǹǾDZǼȈDZǼDZ ǶǺǽǾDZǷǬ ǻǼǺǽǾǬȋ ǸDZǭDZǷȈ, Ǭ ǭDZǷȇǵ ȂǮDZǾ ǽǾDZǹ ǺǭǷǬǰǬDZǾ ǿǽǻǺǶǬǴǮǬȊȅǴǸ ǰDZǵǽǾǮǴDZǸ Ǵ ǶǼǬǽǴǮǺ ǶǺǹǾǼǬǽǾǴǼǿDZǾ ǽ ǺǾǰDZǷǶǺǵ Ǵ ǸDZǭDZǷȈȊ ǶǺǽǾDZǷǬ Ǵdz ǹǬǾǿǼǬǷȈǹǺǯǺ ǰDZǼDZǮǬ. ǠǺǾǺ: © ǗDZǺ ǞǺǼǼǴ

46


FREE ART OF LIVING EVERYWHERE

OHLEDUPLNOST, SVOBODA, NEZÁVISLOST JIŽ V ZÁKLADNÍ CENĚ FREEDOMKU NOVÉ GENERACE. - NOVÁ KONSTRUKCE - DIFÚZNÍ OTEVŘENOST - 95 % MATERIÁLŮ NA BÁZI DŘEVA

- ŽIVOTNOST ZDĚNÝCH STAVEB BEZ ÚDRŽBY - MINIMÁLNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY FREEDOMEK SLOUŽÍ VÁM, ROZHODNĚTE SE ŽÍT JINAK!

KONTAKT INFO@FREEDOMKY.CZ SHOWROOM MÝTO U TACHOVA (AREÁL PILY TURNER)

WWW.FREEDOMKY.CZ


DESIGN | DESIGN | ǐǔǓnjǕǙ Mauviel: designové nádobí s tradicí trvající 180 let. Kolekce M´cook je vyrábĚna z pĚtivrstvého materiálu, který je schopen rychlé a rovnomĚrné distribuce tepla. DŢkazem kvality je celoživotní záruka. www.VaseKuchyne.cz

kichen design

Pánev na palaÿinky 25 cm OpatŐeno zlatým titanovým povrchem, vhodné pro všechny druhy ohŐevŢ vÿetnĚ indukce, držadla odolná do 180°C, cena 649 Kÿ www.nadobi-panve.cz

Barový set VacuVin Kolekce barového náÿiní pro pŐípravu profesionálních koktejlŢ v domácím prostŐedí, cena 340 Kÿ. www.pottenpannen.cz

Citrus sprej þerstvá šŘáva z citrusŢ bez námahy vždy k dispozici. Vtipná, nenápadná a velmi užiteÿná pomŢcka pŐedcházející zbyteÿným ztrátám, zneÿištĚní prstŢ a stolu. www.pottenpannen.cz ZAZOU – váza 26cm Modrá sklenĚná váza s ÿernými puntíky od LSA International, cena 3 216 Kÿ. www.vasdesign.eu

Mlýnek na mase Gorenje cena 3790 Kÿ www.gorenje.cz

48

Eva Solo Collection exkluzivní dánský design každodenních pŐedmĚtŢ v domácnosti. Jednoduchost, výrazné linie a vysoká funkÿnost charakterizují produkty v této kolekci www.vasdesign.eu


ÚSPĚŠNÝ DEN ZAČÍNÁ DOBROU NOCÍ / A SUCCESSFUL DAY STARTS WITH A GOOD NIGHT

ǡǚǜǚǤǔǑ ǐǙǔ ǙnjǣǔǙnjǪǞǝǫ ǝ ǡǚǜǚǤǔǡ ǙǚǣǑǕ PŐi zaŐizováni ložnice pamatujete, že se jedná o místo, ve kterém si dopŐáváte to nejvĚtší pohodlí. V ložnici je dŢležitá jak volba stylu prostoru, tak výbĚr nábytku, osvĚtlení a barev. Pro barvu stĚn radĚji volte svĚtlejší barvy, které navozuji pocit klidu, napomáhají relaxaci a nedráždí oÿi. ZdŢraznit interiér mohou barvy textilu a nábytku.

When planning a bedroom, remember that this is the place where the most comfort is indulged in. In the bedroom, the choice of style, of space, selection of furniture, lighting and colours are all important. For the walls, choose lighter colours to evoke a feeling of calm, to assist in relaxation and not to irritate the eyes. The colours of textiles and furniture can highlight the interior.

Hlavní prvkem ložnice je postel, výbĚru správného lŢžka je potom tŐeba vĚnovat zvláštní pozornost. Velikost lŢžka by nemĚla být pŐíliš malá, pŐi nákupu je dŢležité upŐesnit nejen velikost postele, ale i velikost postele s matrací. DŢležitĚjší než estetická stránka je výbĚr vhodné matrace.

The bed is the main element of a bedroom; therefore it is necessary to pay special attention to the choice of the correct bed. The size should not be too small. When purchasing the bed, it is important to specify the size of the bed, as well as the size of the bed including the mattress. The selection of a suitable mattress is more important than the aesthetic aspect.

50


ǚȀǺǼǸǷȋȋ ǽǻǬǷȈǹȊ, ǻǺǸǹǴǾDZ, ȃǾǺ ȉǾǺ ǸDZǽǾǺ ǹǬǴǭǺǷȈȄDZǯǺ ǶǺǸȀǺǼǾǬ Ǯ ǮǬȄDZǸ ǰǺǸDZ. ǎ ǽǻǬǷȈǹDZ ǮǬDzǹǺ ǮǽDZ, ǺǾ ǮȇǭǺǼǬ ǽǾǴǷȋ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬ, ǰǺ ǮȇǭǺǼǬ ǸDZǭDZǷǴ, ǽǮDZǾǬ Ǵ ȂǮDZǾǬ. ǐǷȋ ȂǮDZǾǬ ǽǾDZǹ ǹǬǴǭǺǷDZDZ ǻǺǰȁǺǰȋǾ ǽǮDZǾǷȇDZ ǾǺǹǬ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǼǬǽǽǷǬǭǷȋȊǾ Ǵ ǹDZ ǼǬdzǰǼǬDzǬȊǾ ǯǷǬdz. nj ȂǮDZǾǺǮǺǵ ǬǶȂDZǹǾ ǸǺDzǹǺ ǽǺdzǰǬǾȈ ǾDZǶǽǾǴǷDZǸ Ǵ ǸDZǭDZǷȈȊ. ǚǽǹǺǮǹǺDZ ǸDZǽǾǺ Ǯ ǽǻǬǷȈǹDZ, ȉǾǺ ǶǼǺǮǬǾȈ, ǮȇǭǺǼǿ ǶǼǺǮǬǾǴ, ǮǬDzǹǺ ǿǰDZǷǴǾȈ ǺǽǺǭǺDZ ǮǹǴǸǬǹǴDZ. ǜǬdzǸDZǼ ǶǼǺǮǬǾǴ, ǹDZ ǰǺǷDzDZǹ ǭȇǾȈ ǽǷǴȄǶǺǸ ǸǬǷDZǹȈǶǴǸ, ǮǬDzǹǺ ǻǼǴ ǻǺǶǿǻǶDZ ǿǾǺȃǹȋǾȈ ǹǴ ǼǬdzǸDZǼ ǽǬǸǺǵ ǶǼǺǮǬǾǴ, Ǭ ǼǬdzǸDZǼ ǽǻǬǷȈǹǺǯǺ ǸDZǽǾǬ ǽ ǸǬǾǼǬȂDZǸ. ǖǼǺǮǬǾȈ, ȉǾǺ ǭǺǷȈȄDZ ȉǽǾDZǾǴȃDZǽǶǬȋ ǽǾǺǼǺǹǬ ǽǻǬǷȈǹǺǯǺ ǸDZǽǾǬ, ǮǬDzǹǺ ǮȇǭǼǬǾȈ ǿǰǺǭǹȇǵ ǸǬǾǼǬȂ. ǎȇǭǴǼǬȋ ǸDZǭDZǷȈ, ǺǼǴDZǹǾǴǼǿǵǾDZǽȈ ǹǬ ǽǾǴǷȈ ǽǻǬǷȈǹǴ Ǯ ȂDZǷǺǸ. ǣǾǺǭȇ ǹDZ ǺȄǴǭǴǾȈǽȋ ǽ ǻǺǰǭǺǼǺǸ ǽǾǴǷȋ, ǷǿȃȄDZ ǺǾǰǬǮǬǾȈ ǻǼDZǰǻǺȃǾDZǹǴDZ ȂDZǷȇǸ ǶǺǸǻǷDZǶǾǬǸ ǸDZǭDZǷǴ ǰǷȋ ǽǻǬǷȈǹǴ. ǛǼǴ ǸǬǷDZǹȈǶǺǵ ǽǻǬǷȈǹǴ, ǻǺǰǺǵǰǿǾ ǶǼǺǮǬǾǴ ǽ ǺǭǷDZǯȃDZǹǹȇǸ ǼDZdzǹȇǸ ǴdzǯǺǷǺǮȈDZǸ, ǶǼǺǮǬǾȈ ǽ ǻǺǰȆDZǸǹȇǸ ǸDZȁǬǹǴdzǸǺǸ Ǵ ǻǼǺǽǾǺǼǺǸ ǰǷȋ ȁǼǬǹDZǹǴȋ, ǾǬǶ DzDZ ǽȉǶǺǹǺǸȋǾ ǸDZǽǾǺ.

ǑǽǷǴ ȁǺȃDZǾǽȋ ǽǺdzǰǬǾȈ ǼǺǸǬǹǾǴȃDZǽǶǺDZ ǹǬǽǾǼǺDZǹǴDZ Ǵ ȃǿǮǽǾǮǺ ǿDZǰǴǹDZǹǹǺǽǾǴ, ǮȇǭǴǼǬǵǾDZ ǶǼǺǮǬǾȈ ǺȀǺǼǸǷDZǹǹǿȊ ǭǬǷǰǬȁǴǹǺǸ. ǛǼǴǶǼǺǮǬǾǹȇDZ ǾǿǸǭǺȃǶǴ, ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǶǼǬǽǴǮǺDZ ǰǺǻǺǷǹDZǹǴDZ, ǹǺ Ǵ ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹȇǵ ǻǼDZǰǸDZǾ Ǯ ǽǻǬǷȈǹǴ. ǐǷȋ ȁǼǬǹDZǹǴȋ ǮDZȅDZǵ, ǻǺǰǺǵǰǿǾ, ǶǬǶ ǶǺǸǺǰȇ, ǾǬǶ Ǵ ǸǴǹǴǬǾȊǼǹȇDZ ȄǶǬȀȇ ǹǬ ǹǺDzǶǬȁ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǮȇǯǷȋǰȋǾ ǭǺǷDZDZ ǿǾǺǹȃDZǹǹǺ. ǞǿǬǷDZǾǹȇǵ DzDZǹǽǶǴǵ ǽǾǺǷǴǶ, ǸǺDzDZǾ ǭȇǾȈ ǶǬǶ ǽ dzDZǼǶǬǷǺǸ, ǾǬǶ Ǵ Ǯ ǮǴǰDZ ǹDZǭǺǷȈȄǺǯǺ ǻǴǽȈǸDZǹǹǺǯǺ ǽǾǺǷǬ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǸǺDzǹǺ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈ, ǶǬǶ DzDZǹǽǶǴǵ ǭǿǰǿǬǼ Ǵ ǻǴǽȈǸDZǹǹȇǵ ǽǾǺǷ ǺǰǹǺǮǼDZǸDZǹǹǺ. ǙDZ dzǬǭȇǮǬǵǾDZ Ǻ ǾDZǶǽǾǴǷDZ, ȄǾǺǼȇ, ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǿǶǼǬǽȋǾ ǺǶǹǺ, ǹǺ Ǵ ǻǼǴǶǼǺȊǾ ȋǼǶǺDZ ǽǺǷǹȂDZ, DZǽǷǴ ȉǾǺ ǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺ. ǛǺǶǼȇǮǬǷǺ, ǻǺǰǿȄǶǴ, ǻǺǽǾDZǷȈǹǺDZ ǭDZǷȈDZ, ǮǽDZǯǰǬ ǮǹǺǽȋǾ ǿȊǾ, ǹDZ dzǬǮǴǽǴǸǺ ǺǾ ǽǾǴǷȋ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬ.

51


PŐi výbĚru nábytku je potŐeba zamĚŐit se na celkový styl ložnice a je lepší dát pŐednost celým sadám nábytku pro ložnice. V malé ložnici bude vhodná postel s lehce vyŐezávaným ÿelem, zvedací postel nebo lŢžko s úložným prostorem, které ušetŐí v ložnici místo. Chcete-li vytvoŐit romantickou náladu a pocit soukromí, staÿí vybrat postel s nebesy. Noÿní stolek neslouží jen jako krásný doplnĚk, ale rovnĚž jako funkÿní objekt do ložnice. Pro skladování vĚci využijte prádelníku a malých skŐínĚk na nožkách, které vypadají soÀstikovanĚji. Dámský toaletní stolek mŢže být mít formu malého pracovního stolu spoleÿnĚ se zrcadlem a tak lze využívat obĚ funkce souÿasnĚ.

When selecting furniture, it is necessary to focus on the overall style of the bedroom. It is preferable to choose a complete bedroom suite. To save space in a small bedroom, choose a bed with a lightly carved headboard, a foldaway bed or a bed with storage space underneath. To create a romantic mood and a feeling of privacy, simply choose a canopy bed. The bedside table, in addition to being a beautiful accessory, also serves as a functional object in the bedroom. For storage, a chest of drawers and small cabinets on legs look more sophisticated. A lady’s dressing table can be in the form of a small desk with a mirror to serve both functions simultaneously.

NezapomeŁte na textil - záclony ÿi závĚsy, které nejen ozdobí okno, ale v pŐípadĚ potŐeby se vyhnete pŐímému slunci. Ostatní doplŁky jako jsou pŐehozy, polštáŐe a ložní prádlo pak vždy vnášejí do místnosti pocit klidu a pohody, bez ohledu na styl prostoru.

Don’t forget the textiles - curtains or drapes adorn the windows, while also providing shade from direct sunlight. Other accessories such as bedspreads, pillows and bed linen always create a sense of peace and well-being in the bedroom, regardless of the style or space.

KSENIA ULYANOVA Dekoratér, ředitel salonu nabytku “Martin&Home”

ǖǝǑǙǔǫ ǟǗǨǫǙǚǎnj 52

ǐDZǶǺǼǬǾǺǼ, ǰǴǼDZǶǾǺǼ ǸDZǭDZǷȈǹǺǯǺ ǽǬǷǺǹǬ “Martin&Home”

SALON NÁBYTKU MARTIN&HOME Korunní 1310/56 Praha 2 - Vinohrady www.nabytekcz.com


Martin&Home

+420 776 646 650 +420 774 250 602 www.nabytekcz.com SHOWROOM Nテ。YTKU na Korunnテュ 56


I TA L I A N DESIGN

'RVWXSQลขLWDOVNลขGHVLJQ

&RORPELQL&DVDMHLGHiOQtYROERXSURGRPiFtY\EDYHQtLWDOVNลขGHVLJQ]DGRVWXSQRXFHQX.YDOLWDYล–HVWUDQQRVWDRULJLQDOLWDMVRX ]iNODGQtFKDUDNWHULVWLN\QDล–HKRPRGXOiUQtKRV\VWpPX1HRPH]HQpPRลฆQRVWLNRPELQDFHNWHUpEXGRXRGSRYtGDWYDล–LPSRWล’HEiPSUR SURVWRUDVW\O&RORPELQL&DVDY\EtUiLQRYDWLYQtPDWHULiO\DEDUY\SDOHWXGHNRUDWLYQtFKSUYNลNWHUpWYRล’tYiล–MHGLQHฤดQลขGRPiFtSURVWRU 1iYUK\DNDONXODFHGRSUDYDDPRQWiลฆMVRX]DKUQXW\YNRQHฤดQpFHQฤนColombini Casa je Vaลกe pล™edstava o domovฤ›.

'ฤนWVNpSRNRMHยฒORลฆQLFHยฒNODVLFNpDPRGHUQtNXFK\QฤนยฒREลขYDFtSRNRMHยฒNDQFHOiล’HยฒKRWHO\DSURGHMQ\ยฒGHNRUDFH

Rohan centre Karlรญn

5RKDQVNpQiEล’Hลฆtยฒ3UDKD.DUOtQ7HO 2WHYtUDFtGRED3RQGฤนOt3iWHN6RERWD

www.colombinicasa.com


NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI Best Properties 59 129 148 152 159 192

Prodej / 6DOHVǷȘȖȌȈȎȈ Pronájmy / 5HQWDOVǨȘȍȕȌȈ $SDUWPiQ\Y3UD]H 3UDJXH$SDUWPHQWVǨȗȈȘȚȈȔȍȕȚȣȊǷȘȈȋȍ

.RPHUþQtQHPRYLWRVWL &RPPHUFLDO3URSHUWLHVDzȖȔȔȍȘȟȍșȒȈȧȕȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȤ

=DKUDQLþQtQHPRYLWRVWL / Foreign Properties / ȕȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȤȏȈȘțȉȍȎȖȔ

$GUHViĜ / 'LUHFWRU\ȒȈȚȈȓȖȋ


OTĂ ZKA PRO REALITNĂ? ODBORNĂ?KY

Question For Real-Estates Professionals

ƸDzdzǴDzǾǿÇ§ÇŻČƒǾdzǨǺǏǣǯǏǾǜDzǼdzDzǹǨǧǼǏǪǏǰDzǾǜǏ

Kupuji starĹĄĂ­ rodinnĂ˝ domek za Prahou. .GR]H]iNRQDSODWtGDÄ–]SÄœHYRGXQHPRYLWRVWt" I am buying an older family house outside of Prague. Who, according to the law, pays the Real Estate Transfer Tax? É™ɊɨɤɭɊɚɸɍɏɚɪɾɣÉŤÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɣɧɾɣɞɨɌɢɤɥɚɊɪÉ&#x;ÉžÉ&#x;ɼɚɌɢɉɪɚÉ?ɢ ɄɏɨɊɨɥɚɤɨɧɭÉžÉ¨ÉĽÉ É&#x;ɧɥɚɊɼɚɏɢɏɜɧɚɼɨÉ?ÉŤÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɜɨɞɚɧÉ&#x;ÉžÉœÉ˘É É˘ÉŚÉ¨ÉŤÉŹÉ˘"

0$57,1$9É9529É PDNOpĹ?NDSURGHMŢQHPRYLWRVWt +DSS\+RXVH5HQWDOV

-,Ĺ?Ă&#x152;%Ă&#x152;/(. 0DNOpĹ?RGGSURGHMHGRPŢ &(1785<5HDOLW\

'OH]iNRQDSODWtGDĹ ]SĹ?HYRGXQHPRYLWRVWLSURGiYDMtFt QHQtOLGRKRGQXWRMLQDN DOH W]YJDUDQWHPMHNXSXMtFt9SĹ?tSDGÄ&#x161;ĂŚHSURGiYDMtFtQH]DSODWtGDĹ ]SĹ?HYRGXQHPRYLWRVWLPtVWQÄ&#x161;SĹ?tVOXäQĂŤILQDQĂżQt~Ĺ?DGY\]YHN]DSODFHQtGDQÄ&#x161;NXSXMtFtKRNWHUĂŤMLQiVOHGQÄ&#x161; PŢÌHY\PiKDWSRSURGiYDMtFtPVRXGQtFHVWRX'RSRUXĂżXMHPHNXSXMtFtPGHSRQRYDW ĂżiVWNXQDGDĹ ]SĹ?HYRGXQHPRYLWRVWLGRDGYRNiWQtĂżLQRWiĹ?VNp~VFKRY\)\]LFNiRVRED SODWtGDĹ ]SĹ?HYRGXQHPRYLWRVWLYHYÍäL

'DĹ ]SĹ?HYRGXQHPRYLWRVWtMHSRYLQQDXKUDGLWSĹ?HYiGÄ&#x161;MtFtRVREDĂżLOLSURGiYDMtFt .XSXMtFtYäDN]H]iNRQDY\VWXSXMHMDNRUXĂżLWHO3RNXGMLWHG\QHXKUDGtSURGiYDMtFtEXGHY\PiKiQDSRNXSXMtFtP1HQtDOHY\ORXĂżHQDGRORĂŚNDYNXSQtVPORXYÄ&#x161;QD MHMtPĂŚ]iNODGÄ&#x161;VHVPOXYQtVWUDQ\GRKRGQRXĂŚHVHEXGRXSRGtOHWQD~KUDGÄ&#x161;GDQÄ&#x161; NDĂŚGĂŤURYQĂŤPGtOHP9ÍäHGDQÄ&#x161;ĂżLQt

By law, the Real Estate Transfer Tax is paid by the seller (unless otherwise agreed), but the buyer is the guarantor. In the case of the seller not paying the property Transfer Tax, the local Tax Office will ask the buyer to pay the Tax. He can then subsequently claim it from the seller by legal proceedings. We recommend that the buyer deposits the amount for the Real Estate Transfer Tax with a lawyer or in notarial custody. A natural person pays a Real Estate Transfer Tax of 3%.

Real Estate Transfer Tax shall be paid by the transferring entity, i.e. the seller. The buyer, however, by law, acts as the guarantor. Therefore, if the Tax is not reimbursed by the seller, it will be claimed from the buyer. But it is also possible to add a clause in the Purchase Agreement, under which the parties agree to participate equally in the payment of the Tax. The tax is 3%.

Ç&#x203A;ÇşdzǏǜǺǚǿǚǏǡǺǯÇ˝ǝǹǟǹǎǺǰǏǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴǰǺǡDzǹǚdzǏǝǡǏǞǴǞČ&#x2C6;ǝǟǺǰǏǎǹČ&#x201A; ǹǽǡǴǚǹ Ç­Č&#x2021;ǡǺǴǚǺǾǰǺǯǺǎǺǟǹǚǚǺǽǞǴ ǚǺǞǏǜǚǏdzČ&#x2021;ǎǏǹǸČ&#x2021;ǸǯǏǟǏǚǞǺǸČ&#x2039;ǎǡČ&#x2039;ǹǞǽČ&#x2039;ǝǺǜǿǝǏǞǹǡČ&#x2C6; Ç&#x17D;ǽǡǿČ&#x192;ÇŹÇąǹǽǡǴǝǟǺǰǏǎǹČ&#x201A;ǚǹdzǏǝǡǏǞǴǞǚǏǡǺǯÇ˝ǝǹǟǹǎǺǰǏǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴǸǹǽǞǚǏČ&#x2039; ǚǏǡǺǯǺǎǏČ&#x2039;ǴǚǽǝǹǜČ&#x201A;Ç´Č&#x2039;ǺǭǟǏǞǴǞǽČ&#x2039;dzǏČ&#x2030;ǞǴǸÇśǝǺǜǿǝǏǞǹǡČ&#x160;ǜǺǞǺǟČ&#x2021;ǾǎǽǎǺČ&#x160;ÇşČ&#x192;ǹǟǹǰČ&#x2C6; ǎǝǺǽǡǹǰǽǞǎǴǴǸǺDzǹǞǝǺǞǟǹǭǺǎǏǞČ&#x2C6;dzǏǝǡǏČ&#x192;ǹǚǚǿČ&#x160;ǽǿǸǸǿǚǏǡǺǯǏǺǞǝǟǺǰǏǎČ&#x201A;ÇŹČ&#x192;ǹǟǹdz ǽǿǰ Ç&#x2DC;Č&#x2021; ǟǹǜǺǸǹǚǰǿǹǸ ǝǺǜǿǝǏǞǹǡČ&#x160; ǞǟǹǭǺǎǏǞČ&#x2C6; ǝǺǡǺDzǴǞČ&#x2C6; ǚǏ ǰǹǝǺdzǴǞ Çż ǏǰǎǺǜǏǞǏ ǴǡǴǚǺǞǏǟǴǿǽǏǽǿǸǸǿǚǏǡǺǯǏÇ˝ǝǹǟǹǎǺǰǏǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴÇ Ç´ÇłÇ´Č&#x192;ǹǽǜǺǹǡǴČ&#x201A;ÇşǝǡǏǞǴǞ ǚǏǡǺǯÇ˝ǝǹǟǹǎǺǰǏǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴÇŽǟǏdzǸǹǟǹ

Ç&#x2122;ǏǡǺǯ Ç˝ ǝǹǟǹǎǺǰǏ ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴ ǰǺǡDzǹǚ dzǏǝǡǏǞǴǞČ&#x2C6; ǞǺǞ ǜǞǺ ǹǹ ǝǹǟǹǎǺǰǴǞ ǞǺ ǹǽǞČ&#x2C6;ǝǟǺǰǏǎǹČ&#x201A;Ç&#x203A;ǺǜǿǝǏǞǹǡČ&#x2C6;ǺǰǚǏǜǺǝǺdzǏǜǺǚǿÇŽČ&#x2021;ǽǞǿǝǏǹǞÇŽǜǏČ&#x192;ǹǽǞǎǹǯǏǟǏǚǞǏ Ç&#x2018;ǽǡǴǝǺǡǺDzǹǚǚǿČ&#x160;ǽǿǸǸǿǚǏǡǺǯǏǚǹdzǏǝǡǏǞǴǞǝǟǺǰǏǎǹČ&#x201A;ǞǺǺǚǏǭǿǰǹǞǽǞǟǹǭǺǎǏǚǏ Ç˝ ǝǺǜǿǝǏǞǹǡČ&#x2039; Ç&#x2122;Çş ǚǹ ǴǽǜǡČ&#x160;Č&#x192;ǏǹǞǽČ&#x2039; Ç´ ǰǺǝǺǡǚǴǞǹǡČ&#x2C6;ǚǺǹ ǝǟǴǡǺDzǹǚǴǹ Çś ǰǺǯǺǎǺǟǿ ǜǿǝǡǴǝǟǺǰǏDzǴ ǽǺǯǡǏǽǚǺ ǜǺǞǺǟǺǸǿ ǽǞǺǟǺǚČ&#x2021; ǸǺǯǿǞ ǰǺǯǺǎǺǟǴǞČ&#x2C6;Ç˝Č&#x2039; ÇżČ&#x192;ǏǽǞǎǺǎǏǞČ&#x2C6; ÇŽǿǝǡǏǞǹǚǏǡǺǯǏǟǏǎǚČ&#x2021;ǸǴǰǺǡČ&#x2039;ǸǴÇ&#x2122;ǏǡǺǯǽǺǽǞǏǎǡČ&#x2039;ǹǞ


info@aura-statenice.cz tel.: 224 256 211, 725 860 300


201 2 ust / ǬǮǯ ǿǽǾ Srp en / Aug

architektura design stí ích nemovito Výběr nejlepš ties er op pr st be the Selection of ɫɬɢ ɟɣɧɟɞɜɢɠɢɦɨ ȼɵɛɨɪɥɭɱɲ

OUTU Z JINÉHO K OM / SVĚTA FR T A DIFFEREN / LD R O PART OF W nj ǑǞ ǝǎ Ǫ ǜnj ǖ Ǚnj ǐǜǟǏǚǘ KO CHORVATS

Czech d Ǭǵǹ: ǣDZȄǽǶǴǵ ǰǴdzǬ

1 8 2 1 0 0 2 7 7 1 8 0

2012

: ESTATE TIP I V O K Č L RV EVA A PET / U O B L O V I SPŘÍZNĚN INITIES/ ELECTIVE AFF ǎǚ ǝǜ ǙǚǑ ǚǐǝǞ ǔǓǍǔǜnjǞǑǗǨ : ESTATE TIP I T K E IT H C NORŠTÍ AR N IA EG W R O /N V PRAZE ǜǎǑǒǝǖǔǑ PRAGUE/Ǚǚ IN TS ǧ ǎ ǛǜnjǏǑ ARCHITEC ǜ njǜǡǔǞǑǖǞǚ

9

ǬǮǯǿǽǾ August / Srpen /

l c l e P Jiøí

SIGN/ ČESKÝ DeE sign/

CZK 95 € 4,50 £ 3,50 STÁHNĚTE SI

U R E I T E C T A R C H

N D E S I G

T Y L E L I F E S 11:04:11 26.7.2012

Předplatné


Property Investment

2OHQD<DNXERY\FK MHGQDWHOND 

LUXUSNÍ BYT u vodní kaskády na Praze 6 6YĚWOëE\WVHQDFKi]tYæiGDQpORNDOLWĚ3UDK\'HMYLFtFKYEH]SURVWŐHGQtEOt]NRVWLFHQWUD1HPRYLWRVWMHVLWXRYDQiYKLVWRULFNpEXGRYĚSRUHNRQVWUXNFL VYëKOHGHPQDQiPĚVWtVIRQWiQRXDMHVSRMHQtPPRGHUQtKR GHVLJQX D QDGÿDVRYp NODVLN\ %\W Pi YHOPL GREURX GLVSR]LFL D QDEt]t VYĚWOë RWHYŐHQë SURVWRUREëYDFtKRSRNRMHVQDLQVWDORYDQRXOX[XVQtLWDOVNRXNXFK\ŁVNRXOLQNRX=REëYDFtKRSRNRMH P2 MHYVWXSQDEDONRQ'iOHORæQLFHPUDPRURYp NRXSHOQ\ MHGQDVYDQRXDGUXKiVHVSUFKRYëPNRXWHP DYVWXSQtKDOX3URYHGHQtE\WXMHYOX[XVQtPVWDQGDUGX0RæQRVWSURQiMPXSDUNRYDFtKRVWiQt SŐtPRSŐHGGRPHP.MHGQRWFHQDOHætVNOHS,QWHULpUMHY\]GREHQREUD]\XPĚOFH9ODGLPtUD9iYU\ Å999$WHOLpU´ D,U\6YRERGRYp Å$UWEDQND´ 3UDKD'HMYLFHNNEDONRQVNOHSP2

LUXURY APARTMENT near the water cascades in Prague 6 7KHÁDWLVORFDWHGDWWKHDWWUDFWLYHDUHDRI3UDJXH'HMYLFHLQQHLJKERUKRRGRIWKHFLW\FHQWHU+LVWRULFDOEXLOGLQJKDVWKHOLIWDQGLVUHFHQWO\DIWHUFRPSOHWH UHFRQVWUXFWLRQ$PDUULDJHRIQHZEXLOGWHFKQRORJ\DQGSHULRGFKDUPWKLVDSDUWPHQWKDVDJRRGOD\RXWZLWKDVXQQ\OLJKWOLYLQJURRP P2 OLYLQJ GLQLQJ DUHDZLWKPRGHUQVW\OH,WDOLDQNLWFKHQ%DOFRQ\DSSURDFKDEOHIURPWKHOLYLQJURRPDUHDRIIHUVWKHRXWVWDQGLQJYLHZWRWKHVTXDUHJDUGHQPDUEOHEDWKURRPV RQHZLWKWKHEDWKDQRWKHUZLWKWKHVKRZHU DQGEHGURRPVDUHRULHQWHGWRWKHLQVLGH\DUGRIWKHEXLOGLQJ7KHSDUNLQJVSDFHVDUHDYDLODEOHIRUUHQWLQJ MXVWLQIURQWRIWKHEXLOGLQJLQQHZFRYHUHGJDUDJHV,QWHULHULVGHFRUDWHGZLWKSDLQWLQJVE\9ODGLPtU9iYUD 999$WHOLHU DQG,UD6YRERGRYi Å$UWEDQND´ 3UDJXH'HYLFHEHGURRPDSDUWPHQWEDOFRQ\FHOODUP2

&HQDQDY\æiGDQt3ULFHRQUHTXHVW 9iFODYVNpQiPĚVWt3UDKDþHVNi5HSXEOLND7HO

ZZZ<73,F]LQIR#\WSLF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

59


Rodinný dům 7+1/terasa/garáž

An exceptional family house 7+1/terrace/garage

Výjimečný rodinný dům 7+1/terasa/garáž Mirošovice (Praha – východ)

An exceptional family house 7+1/terrace/garage Mirošovice (Prague – east)

Autorský projekt architekta, energeticky úsporný, komfortně vybavený dům ve špičkové kvalitě. Přírodními materiály, nízké náklady, dostatek soukromí, absence typových domků ze satelitů, vlastní vinotéka... Technické parametry: 7+1/terasa (5 ložnic s vlastní koupelnou), samostatný byt v suterénu Obytná plocha: 370 m2 Pozemek: 1000 m2 Garáž pro 2 auta – vyhřívaná dlažba Příprava pro bazén nebo koupací jezírko u obytné terasy Podlahové vytápění v celém objektu, zdroj tepelné čerpadlo voda – vzduch Vlastní studna (kojenecká voda) Příprava pro centrální vysavač Zabezpečovací systém

Cena: 13 780 000 Kč

60

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

Architect’s authors project, energetically low-cost, comfortable equipped, top quality. Natural materials, modern technologies, low costs, enough privacy, absence of type houses from satellites, own vinotheque, bathroom for every bedroom... these are just few reasons for love at first sight. Technical parameters: Total floor area: 370 sqm Total grounds area: 1000 sqm Garage for 2 cars – warmed paving in front of the garage entrance Preparation for a swimming pool or a small bathing lagoon next to the habitable terrace Warmed flooring in the whole object, source – air-to-water heat pump Own well (baby water) Preparation for a central vacuum cleaner Alarm system

Price: 13 780 000 CZK


Nový mezonetový byt 2+kk

New attic duplex (1 bedroom)

Nový mezonetový byt 2+kk, 71,5 m2 Kodaňská, Praha 10

New attic duplex 2+kk + gallery with original elements in high quality | Kodaňská, Praha 10

Nový půdní byt 2+kk s originálními prvky ve špičkové kvalitě s nádherným výhledem na Vršovice. V přízemí se nachází předsíň s prostorem na vestavěné skříně, koupelna se sprchovým koutem a WC a obývací pokoj s kk. V patře prostorná ložnice a galerie se střešními okny ve štítu domu, kterou je možné využívat jako pracovnu nebo další ložnici. Vysoký standard, dřevěné masivní podlahy, velkoformátové dlažby... Cena: 4 480 000 Kč

+420 605 230 131

The ground floor offers large hall, living room with kitchenette and shower bathroom with toilet. Upstairs is a bedroom and gallery (guests room, reading corner,...) with great view of Prague. High quality – wooden floors, luxury tiles...

Price: 4 480 000 CZK

www.czechbuildings.cz 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

61


PRODEJ |(;./8=,91Ì%<'/(1Ì6.5É61ê09ê+/('(0/8;861Ì9<%$9(1Ì,3529('(1Ì )256$/(_(;&/86,9(5(6,'(1&(:,7+*5($79,(:6/8;85,286$0(1,7,(6$1''(6,*1 8QLNiWQtSURVWRUQëVWŐHäQtSHQWKRXVH P2 MHVLWXRYDQëY13YQRYpPSURMHNWXDUFKVWXGLD'RQOLÿ85DMVNp]DKUDG\8OLFH85DMVNp]DKUDG\MHVLWXRYiQDYEH]SURVWŐHGQtEOt]NRVWL UR]OHKOpKRSDUNX5LHJURY\VDG\VYHOPLGREURXGRVWXSQRVWtGRFHQWUD$WUDNWLYLWXPtVWD]YëUD]ŁXMHMHKRSRORKDQDNRSFLVYëKOHG\QDSDQRUiPD3UDK\2VRELWiGLVSR]LFHDSURVNOHQpSORFK\ GtN\QLPæMHFHOëE\W]DOLWëVYĚWOHPSURSŢMÿXMtE\WXQH]DPĚQLWHOQRXDWPRVIpUX9HONRU\VHSRMDWiNXFK\QĚYROQĚQDYD]XMHQDMtGHOQtÿiVWDRE\WQëSURVWRUVHWŐHPLDWHOLpURYëPLRNQ\7DWRVSROHÿHQVNiGHQQt]yQDMHVLWXRYiQDGRXOLFHVEH]NRQNXUHQÿQtPLYëKOHG\QDSDQRUiPD3UDK\SDUN5LHJURY\VDG\D+UDGÿDQ\/X[XVQtY]GXäQëE\WVSŐtMHPQRXDWPRVIpURXDSŐtPëPGHQQtPVYĚWOHPVSOŁXMHYHäNHUpSRGPtQN\NRPIRUWQtKRE\GOHQt%\WYQĚPæEXGHWHFKWtW]ŢVWDW 7KLVH[FHSWLRQDOVSDFLRXVSHQWKRXVH Pñ LQ85DMVNp]DKUDG\6WUHHWLVORFDWHGRQWKHWKDQGWKÁRRUVRIDQHZFRPSOH[GHVLJQHGE\WKH'RQOLÿDUFKLWHFWXUDOVWXGLR85DMVNp]DKUDG\ 6WUHHWLVFORVHWR5LHJHU*DUGHQVZLWKYHU\JRRGDFFHVVWRWKHFLW\FHQWUH7KHDWWUDFWLYHQHVVRIWKHFRPSOH[LVKLJKOLJKWHGE\LWVVLWXDWLRQRQDKLOOZLWKDSDQRUDPLFYLVWDRI3UDJXH7KHGLVtinctive layout and glassed areas create an unmistakable light and airy atmosphere in the apartment. The spacious kitchen leads into the open-plan dining area and living room with three ateOLHUZLQGRZV7KLVVRFLDOGD\]RQHLVVWUHHWIDFLQJZLWKPDWFKOHVVYLHZVRIWKHSDQRUDPDRI3UDJXHWKH5LHJHU*DUGHQVDQG+UDGÿDQ\7KLVOX[XULRXVDLU\DSDUWPHQWZLWKDSOHDVDQWDWPRVphere and direct daylight complies with all the conditions for comfortable living. An apartment in which you will want to stay! ǟǹǴǶǬǷȈǹȇǵǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵǻDZǹǾȁǬǿǽ Ǹ2 ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬȉǾǬDzǬȁǮǹǺǮǺǸǻǼǺDZǶǾDZǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǵǽǾǿǰǴǴ©'RQOLÿªǹǬǿǷǴȂDZ©ǟǼǬǵǽǶǺǯǺǽǬǰǬªǟǷǴȂǬ©X5DMVNp]DKUDG\ªǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǮǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵǭǷǴdzǺǽǾǴǺǾǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺǻǬǼǶǬ5LHJURY\VDG\ǽǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇǸǽǺǺǭȅDZǹǴDZǸǽȂDZǹǾǼǺǸǛǼǴǮǷDZǶǬǾDZǷȈǹǺǽǾȈǸDZǽǾǬǿǮDZǷǴȃǴǮǬDZǾDZǯǺǹǬȁǺDzǰDZǹǴDZǹǬȁǺǷǸDZ ǽǻǬǹǺǼǬǸǹȇǸǮǴǰǺǸǹǬǛǼǬǯǿǚǽǺǭDZǹǹǬȋǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬǴdzǬǽǾDZǶǷDZǹǹȇDZǻǷǺȅǬǰǴǭǷǬǯǺǰǬǼȋǶǺǾǺǼȇǸǮǽȋǶǮǬǼǾǴǼǬdzǬǷǴǾǬǽǮDZǾǺǸǻǼǴǰǬȊǾǻǺǸDZȅDZǹǴȊǹDZǻǺǮǾǺǼǴǸǿȊǬǾǸǺǽȀDZǼǿ ǛǼǺǽǾǺǼǹǬȋǶǿȁǹȋǽǮȋdzǬǹǬǽdzǺǹǺǵǽǾǺǷǺǮǺǵǴǯǺǽǾǴǹǺǵǽǾǼDZǸȋǺǯǼǺǸǹȇǸǴǺǶǹǬǸǴǔdzȉǾǺǵǺǭȅDZǵǰǹDZǮǹǺǵdzǺǹȇǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋǮǴǰǹǬǿǷǴȂǿǽǹDZǻǼDZǮdzǺǵǰDZǹǹǺǵǻǬǹǺǼǬǸǺǵǛǼǬǯǴǹǬ ǻǬǼǶǜǴȉǯǼǺǮȇǽǬǰȇǴǼǬǵǺǹǏǼǬǰȃǬǹȇǜǺǽǶǺȄǹǬȋǮǺdzǰǿȄǹǬȋǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǽǻǼǴȋǾǹǺǵǬǾǸǺǽȀDZǼǺǵǴǭǺǷȈȄǴǸǶǺǷǴȃDZǽǾǮǺǸDZǽǾDZǽǾǮDZǹǹǺǯǺǽǺǷǹDZȃǹǺǯǺǽǮDZǾǬǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿDZǾ ǮǽDZǸǿǽǷǺǮǴȋǸǶǺǸȀǺǼǾǹǺǯǺǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǩǾǺǶǮǬǼǾǴǼǬǮǶǺǾǺǼǺǵǮȇdzǬȁǺǾǴǾDZǺǽǾǬǾȈǽȋ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ QDY\æiGiQtRQUHTXHVWǻǺdzǬǻǼǺǽǿ 9,3+RPHV-DQiÿNRYRQiEŐHæt3UDKD7HO 62

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


3521É-(0_ã3,þ.29ę9<%$9(1ê%<7.3521É-08 )255(17_723&/$66$3$570(17)255(17 -HGLQHÿQiPRæQRVWætWSŐtPRYFHQWUXSUDæVNpKR6WDUpKRPĚVWD²EOt]NR.DUORYDPRVWXVURPDQWLFNëPYëKOHGHPQD6WDUpPĚVWR3HWŐtQ%\WRYHOLNRVWLP2MHSRNRPSOHWQtNYDOLWQĚ SURYHGHQp UHNRQVWUXNFL VH GYĚPD NRXSHOQDPL Y\EDYHQëPL äDWQDPL D H[NOX]LYQt NXFK\Qt &KDUDNWHULVWLFNëP SUYNHP SUR WHQWR E\W MH VNORXEHQt D SRGWUæHQt SŢYRGQt DWPRVIpU\ E\WX YQiYD]QRVWLQDVRXÿDVQëDGRNRQDOHSURYHGHQëLQWHULpUSOQĚYVRXODGXVHVRXÿDVQëPLWUHQG\E\GOHQt.Y\EDYHQtSDWŐtNOLPDWL]DFHY\VRNRU\FKORVWQtLQWHUQHW]DEH]SHÿRYDFt]DŐt]HQt79 VDWHOLWEH]SHÿQRVWQtGYHŐH $XQLTXHSRVVLELOLW\WROLYHULJKWLQWKHFHQWUHRIWKH2OG7RZQRI3UDJXH²FORVHWR&KDUOHV%ULGJHZLWKURPDQWLFYLHZVRIWKH2OG7RZQDQG3HWŐtQ+LOO7KHPñDSDUWPHQWKDVXQGHUJRQH a complete quality reconstruction. It comprises two bathrooms, equipped with changing rooms, as well as an exclusive kitchen. Typical of this apartment is the emphasis on the original atmosphere of the dwelling, in combination with the present, perfectly executed interior, fully in line with current housing trends. Amenities include air conditioning, high speed Internet, securiW\V\VWHPVDWHOOLWH79DQGVHFXULW\GRRU ǟǹǴǶǬǷȈǹǬȋǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈDzǴǾȈǮǽǬǸǺǸǽDZǼǰȂDZǝǾǬǼǺǯǺǏǺǼǺǰǬǛǼǬǯǴǼȋǰǺǸǽǖǬǼǷǺǮȇǸǸǺǽǾǺǸǽǼǺǸǬǹǾǴȃDZǽǶǴǸǮǴǰǺǸǹǬǝǾǬǼȇǵǯǺǼǺǰǴȁǺǷǸǛDZǾǼDzǴǹǖǮǬǼǾǴǼǬǼǬdzǸDZǼǺǸǸ2 ǻǺǽǷDZ ǶǺǸǻǷDZǶǽǹǺǵ ǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹǺ ǻǼǺǮDZǰDZǹǹǺǵ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴ ǽ ǰǮǿǸȋ ǮǬǹǹȇǸǴ ǶǺǸǹǬǾǬǸǴ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹȇǸǴ ǯǬǼǰDZǼǺǭǹȇǸǴ Ǵ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺǵ ǶǿȁǹDZǵ ǡǬǼǬǶǾDZǼǹǺǵ ǺǽǺǭDZǹǹǺǽǾȈȊ ȉǾǺǵǶǮǬǼǾǴǼȇȋǮǷȋDZǾǽȋǺǭȆDZǰǴǹDZǹǴDZǴǻǺǰȃDZǼǶǴǮǬǹǴDZǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǵǻDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹǺǵǬǾǸǺǽȀDZǼȇȉǾǺǯǺDzǴǷȈȋǮǽǺȊdzDZǽǹǬǽǾǺȋȅǴǸǺǾǷǴȃǹǺǮȇǻǺǷǹDZǹǹȇǸǻǼǺDZǶǾǺǸǴǹǾDZǼȈDZǼǬ ǻǺǷǹǺǽǾȈȊǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿȊȅDZǸǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǾDZǹǰDZǹȂǴȋǸǮDzǴǷǴȅǹǺǵǽȀDZǼDZǎǶǮǬǼǾǴǼDZDZǽǾȈǮǶǷȊȃǬȊǾǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼǮȇǽǺǶǺǽǶǺǼǺǽǾǹǺǵǰǺǽǾǿǻǮǔǹǾDZǼǹDZǾǽǴǽǾDZǸǬǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴ ǽǻǿǾǹǴǶǺǮǺDZǞǎǭǼǺǹǴǼǺǮǬǹǹǬȋǰǮDZǼȈ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ QDY\æiGiQtRQUHTXHVWǻǺdzǬǻǼǺǽǿ 9,3+RPHV-DQiÿNRYRQiEŐHæt3UDKD7HO 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

63


ZZZHQJHOYRHONHUVFRPSUDJ

Praha โ€“ vรฝchod Re s i d e n c e Pa r E xc e l l e n c e i n B ล™e z รญ

&(1$QDY\รงiGiQt OBYTNร PLOCHAP 32=(0(.P ,'12::1%

3

UYQtGRMHPGฤ—OiPQRKRDWDWRUH]LGHQFHYiPEH]SRFK\E\VHEHUHGHFK RGFKYtOHNG\Sล‰HNURฤ€tWHSUiKYVWXSQtKDO\VPDMHVWiWQtPVFKRGLรฅWฤ—P ]GREHQรฌPEDOXVWUiGRX9Sล‰t]HPtMVRXNUiVQpSURVWRU\VDORQXREรฌYDFtKR SRNRMHVNUEHPMtGHOQ\VNUEHPNXFK\Qฤ—DรฅDWQ\9SUYQtPSDWล‰HVH QDFKi]tVRXNURPpSURVWRU\SiQDGRPXYHONiORรงQLFHVNRXSHOQRX DรฅDWQRXSUDFRYQDVSROHฤ€HQVNiPtVWQRVWDGYDGฤ—WVNpSRNRMHVH VSROHฤ€QRXNRXSHOQRXDรฅDWQRX9HGUXKpPSRGODรงtMVRXGDOรฅtฤ€W\ล‰L ORรงQLFHSURKRVW\VYODVWQtNRXSHOQRXDNOLPDWL]DFt1iGKHUQรฌYรฌKOHG QD]DKUDGXSDUNRYpKRW\SXVWHQLVRYรฌPNXUWHPDVWiMtSURGYDNRQฤ— QiPGRGiYiSRFLWOX[XVQtKRGRPRYD9]GXรฅQpLQWHULpU\YSล‰t]HPt PDMtSล‰tVWXSQDVOXQQRXWHUDVXร”รงDVQpVSDVHVDXQRXY\Kล‰tYDQรฌP ED]pQHPDMDFX]]LVSHUOLฤ€NRYRXPDViรงtSล‰tPRY\]รฌYiNUHOD[DFL

64

1(-/(3ฤรŒ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ว‚วŠวŽวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“

&217$&7(1*(/ 9g/.(5635$*8( &=

,002%,/,(1( 9VUR 6(129ร‰รฆ1e1ร‰035$+$ 7(/02%,/( +420 724 075 912 (0$,/karin.cossmann@engelvoelkers.com 35,&(RQUHTXHVW LIVING AREAVTP /$1'VTP ,'12::1%

)

LUVWLPSUHVVLRQVFRXQWDQGWKLVUHVLGHQFHFHUWDLQO\PDNHVDEUHDWK WDNLQJLPSDFWIURPWKHPRPHQWRQHHQWHUVWKHJUDQGKDOOZD\ZLWK DPDJQLร€FHQWVWDLUFDVHDGRUQHGZLWKEDOXVWUDGHV2QWKHJURXQGรRRU WKHUHLVDEHDXWLIXODUHDRIVLWWLQJURRPZLWKร€UHSODFHGLQLQJURRPZLWK ร€UHSODFHNLWFKHQDQGGUHVVLQJURRP2QWKHVWรRRUPDVWHUVXLWHLVZLWK LWVVSDF\EHGURRPZLWKRZQEDWKURRPDQGGUHVVLQJURRPVDORQDQGWZR EHGURRPVIRUFKLOGUHQZLWKFRPPRQEDWKURRPDQGGUHVVLQJURRP2Q WKHQGรRRUWKHUHDUHIRXUJXHVWURRPVHDFKRQHZLWKSULYDWHEDWKURRP DQGDLUFRQGLWLRQLQJ6SOHQGHGYLHZRISDUNW\SHJDUGHQZLWKWHQQLV FRXUWDQGVWDEOHIRUWZRKRUVHVDGGVDVHQVHRISDODWLDOKRPH$OOWKHORIW\ LQWHULRUVRQWKHJURXQGJLYHRQWRVXQQ\WHUUDFH7KHVWXQQLQJVSDZLWK VDXQDKHDWHGSRRODQGMDFX]]LZLWKSHDUOPDVVDJHLQYLWHVWRUHOD[DWLRQ


ZZZHQJHOYRHONHUVFRPSUDJ

Praha - zรกpad Sleek design in pure nature Dobล™ichovice &(1$QDY\รงiGiQt 8รค,71รˆ3/2&+$P 32=(0(.P ,'12::63

0

RGHUQtYLODSRNRODXGDFLVXรงLWQRXSORFKRXPVHQDFKi]tYREFL 'REล‰LFKRYLFHY]GiOHQpMHQNPRGFHQWUD3UDK\9]GXรฅQpSURVWRU\ QHFKDODUFK,YDQ.UDXVRVYฤ—WOLWPQRรงVWYtPYHONรฌFKRNHQNWHUiYSล‰t]HPt Sล‰HFKi]tYHIUDQFRX]VNpGYHล‰HYHGRXFtQD]DKUDGX3R]HPHNRYHOLNRVWL PMHฤ€iVWHฤ€Qฤ—]DOHVQฤ—QรฌDQDEt]tPRรงQRVWMDNYHQNRYQtKRSRVH]HQtWDN Gฤ—WVNpKRKล‰LรฅWฤ—6RXฤ€iVWtGRPXMHNU\WรฌED]pQRUR]Pฤ—UHFK[P.69 รฅWtWXEXGRY\Sล‰LOpKiJDUiรงRYHOLNRVWLP1t]NRHQHUJHWLFNiQRYRVWDYED MHVYRXMHGQRGXFKRVWtQHMPRGHUQฤ—MรฅtPWHFKQLFNรฌPY\EDYHQtPYHรฅSLฤ€NRYp NYDOLWฤ—DNUiVQรฌPYHONรฌPSR]HPNHPLGHiOQtSล‰tOHรงLWRVWtY\WYRล‰LWVLE\GOHQt Sล‰HVQฤ—SRGOHVYรฌFKSล‰HGVWDY

&217$&7(1*(/ 9g/.(5635$*8( &=

,002%,/,(1( 9VUR 6(129ร‰รฆ1e1ร‰035$+$ 7(/02%,/( +420 724 075 912 (0$,/karin.cossmann@engelvoelkers.com 35,&(RQUHTXHVW )/225$5($VTP /$1'VTP ,'12::63

0

RGHUQYLOODDIWHUDFFHSWDQFHZLWKOLYLQJDUHDVTPLVORFDWHG LQWKHYLOODJH'REล‰LFKRYLFHRQO\NPDZD\IURPWKH3UDJXH FLW\FHQWHU7KHDLU\URRPVJHWDORWRIOLJKWWKURXJKODUJHZLQGRZV ZKLFKSDVVRQWKHJURXQGLQWKH)UHQFKGRRUVOHDGLQJWRWKHJDUGHQ /DQGVTPLVSDUWLDOO\ZRRGHGDQGRIIHUVWKHSRVVLELOLW\RI RXWGRRUVHDWLQJDQGDSOD\JURXQG7KHKRXVHKDVDQLQGRRUSRRO [PDQGWKHUHLVDJDUDJHVTPLQVL]H7KHQHZEXLOGLQJ ZLWKLWVVLPSOLFLW\OX[XU\WHFKHTXLSPHQWDQGDEHDXWLIXOODUJH SORWLVLGHDORSSRUWXQLW\WRFUHDWH\RXURZQKRPHH[DFWO\ DFFRUGLQJWR\RXUZLVKHV

352'(-,6$/(6,ว†ว‡ว…ฦบฦถฦปว‰วˆว–=ร‰ฤ™รŒ,6(37(0%(5,วˆฦปว„ว‰ว–ฦทว‡ว“

65


/X[XVQtYLOD7XFKRPčĝLFH/X[XU\9LOODLQ7XFKRPčĝLFHɋɩɬɥɩɳɨɛɺɝɣɦɦɛɝɍɮɰɩɧɠɫɡɣɱɛɰ 0RGHUQtYLOD]URNXOHætQDSŐHNUDVQpPSR]HPNXXOHVDRUR]OR]HP28æLWQiSORFKDGRPXP2JDUiæHSURDXWDVPRæQRVWtSDUNRYDQtQDGYRŐHFFDGDOätFK²DXW]ÿHKRæ SRVN\WXMHNU\WpVWiQLSURYR]\9LODMHQDGVWDQGDUGQtVSRXæLWtPSRX]HNYDOLWQtFKPDWHULiOŢDQDEt]tURGLQQpE\GOHQtY\MtPHÿQpNYDOLW\DGHVLJQX3OQĚDXWRPDWLFNpVWDKRYiQtPDUNë]]iYĚVŢ ]iFORQHOHNWURQLFNiYUDWDDSURVNOHQëYëWDK]DUXÿXMtSRKRGOQpIXQJRYiQtGRPX&HORVNOHQĚQpVFKRGLäWĚPXSDNGRGiYiQDY\MtPHÿQRVWLDOX[XVX9SŐt]HPtGRPXMHSURSRMHQëREëYDFtSURVWRU VNXFK\QtMtGHOQRXSUDFRYQRXDKDOD&HOëSURVWRUO]HUR]GĚOLWSURVNOHQRXVWĚQRX9SDWŐHMVRXSDNORæQLFHVNRXSHOQDPLDäDWQDPL9GRPĚQDOH]QHWHYODVWQtE\WSURVOXæHEQRXYSŐt]HPtSDN WHFKQLFNRXPtVWQRVWVDXQXZKLUOSRRODM1DSR]HPNXMHYODVWQtVWXGQD]DEH]SHÿRYDFtV\VWHPVRODUQtSDQHO\WHSHOQpYUW\DGDOätYODVWQt]GURMHSRWŐHEQpSURFKRGGRPX

0RGHUQYLOODEXLOWLQRQDEHDXWLIXOP2SORWE\DIRUHVW7KHXVHDEOHDUHDRIWKHKRXVHLVP2JDUDJHVIRUFDUVSOXVDQRWKHU²FDUVFDQSDUNLQWKHFRXUW\DUGLQFOXGLQJ URRIHGVSDFHV7KHYLOODLVDERYHWKHVWDQGDUGXVHVTXDOLW\PDWHULDOVRQO\DQGRIIHUVIDPLO\OLYLQJRIH[FHSWLRQDOTXDOLW\DQGGHVLJQ)XOO\DXWRPDWHGORZHULQJRIPDUTXHHVGUDSHVDQG FXUWDLQV HOHFWURQLF JDWH DQG JOD]HG HOHYDWRU IRU FRPIRUWDEOH IXQFWLRQLQJ RI WKH KRXVH $OOJODVV VWDLUFDVH IRU DQ DGGHG VHQVH RI H[FHSWLRQDOLW\ DQG OX[XU\ 7KH JURXQG Á RRU FRQWDLQV DQ LQWHUFRQQHFWHGOLYLQJDUHDZLWKDNLWFKHQGLQLQJURRPDQGVWXG\DQGDKDOOZD\7KHDUHDFDQEHGLYLGHGZLWKDJODVVZDOO7KHXSSHUÁRRUFRQWDLQVEHGURRPVZLWKEDWKURRPVDQGGUHVVLQJ URRPV7KHUHLVDVHSDUDWHÁDWIRUWKHPDLGWKHJURXQGÁRRUKDVDXWLOLW\URRPVDXQDZKLUOSRROHWF7KHSORWKDVLWVRZQZDWHUZHOOVHFXULW\V\VWHPVRODUSDQHOVWKHUPDOERUHVDQGRWKHU own sources required for the house to operate.

ǝǺǮǼDZǸDZǹǹǬȋǮǴǷǷǬǯǺǰǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋǹǬǻǼDZǶǼǬǽǹǺǸǿȃǬǽǾǶDZǿǷDZǽǬǽǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǛǺǷDZdzǹǬȋǻǷǺȅǬǰȈǰǺǸǬǸ2ǯǬǼǬDzǹǬǸǬȄǴǹȇǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǻǬǼǶǺǮǶǴǮǺǰǮǺǼDZ DZȅDZ²ǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǵǴdzǹǴȁǹǬǶǼȇǾǺǵǻǬǼǶǺǮǶDZǎǴǷǷǬǴǸDZDZǾǮȇǽǺǶǴǵǽǾǬǹǰǬǼǾǮǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮDZǭȇǷǴǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹȇǾǺǷȈǶǺǮȇǽǺǶǺǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹȇDZǸǬǾDZǼǴǬǷȇȉǾǺǮȇǽǺǶǺǶǷǬǽǽǹǺDZ DzǴǷȈDZǰǷȋǽDZǸȈǴǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺǯǺǶǬȃDZǽǾǮǬǴǰǴdzǬǵǹǬǛǺǷǹǺǽǾȈȊǬǮǾǺǸǬǾǴȃDZǽǶǺDZǿǻǼǬǮǷDZǹǴDZǸǬǼǶǴdzǬǸǴǯǬǼǰǴǹǬǸǴȄǾǺǼǬǸǴȉǷDZǶǾǼǺǹǹȇDZǮǺǼǺǾǬǴǽǾDZǶǷȋǹǹȇǵǷǴȀǾǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾ ǷDZǯǶǿȊȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴȊǰǺǸǬǝǾDZǶǷȋǹǹǬȋǷDZǽǾǹǴȂǬǾǺǷȈǶǺǰǺǭǬǮǷȋDZǾǮǴǷǷDZǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺǽǾǴǴǬǾǸǺǽȀDZǼȇǼǺǽǶǺȄǴǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽǶǿȁǹDZǵǴǽǾǺǷǺǮǺǵǶǬǭǴǹDZǾ ǴdzǬǷǎǽDZǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺǸǺDzDZǾǭȇǾȈǼǬdzǰDZǷDZǹǺǽǾDZǶǷȋǹǹǺǵǽǾDZǹǺǵǙǬǮDZǼȁǹDZǸȉǾǬDzDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇǽǻǬǷȈǹǴǽǮǬǹǹȇǸǴǶǺǸǹǬǾǬǸǴǴǯǬǼǰDZǼǺǭǬǸǴǎǰǺǸDZDZǽǾȈǺǾǰDZǷȈǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬ ǰǷȋǻǼǴǽǷǿǯǴǹǬǹǴDzǹDZǸȉǾǬDzDZǾDZȁǹǴȃDZǽǶǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǬǿǹǬǰDzǬǶǿdzǴǴǾǰǙǬǿȃǬǽǾǶDZǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǵǶǺǷǺǰDZȂǽǴǽǾDZǸǬǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴǽǺǷǹDZȃǹȇDZǭǬǾǬǼDZǴǾDZǻǷǺǮȇDZǽǶǮǬDzǴǹȇǴǰǼǿǯǴDZ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇDZǼDZǽǿǼǽȇǹDZǺǭȁǺǰǴǸȇDZǰǷȋȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǴǰǺǸǬ

&HQD3ULFHLQIRY5.LQIRXSRQUHTXHVWȿɩɪɣɨɯɩɫɧɝɛɞɠɨɭɬɭɝɠ 0JU,YD6HLIHUWRYi3ODWQpĝVNi3UDKDWHOHPDLOLQIR#VHLIHUWUHDOF]ZZZVHLIHUWUHDOF] 66

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


9ëMLPHÿQëE\WP3UDKD([FHSWLRQDOPDSDUWPHQW3UDJXHɃɬɥɦɹɲɣɭɠɦɷɨɛɺɥɝɛɫɭɣɫɛɧɊɫɛɞɛ %\WVWHUDVRXP2D~æDVQëPYëKOHGHPQDFHORX3UDKXYÿHWQĚ1DURGQtKRPX]HD3UDæVNpKRKUDGXD3HWŐtQX%\WMHVLWXRYiQYSDWŐHGRPXVYëWDKHPDMHKR UR]ORKDÿLQtP2'LVSR]LFHE\WXKDODNXFK\ŁMtGHOQDREëYDFtSRNRMSDUQtOi]HŁSUDFRYQD[ORæQLFH[NRXSHOQDÿOHQLWiWHUDVDRKURPQëVNODGRYDFtSURVWRU]D NXFK\ŁVNRXOLQNRXYHVWDYĚQpVNŐtQĚäDWQD7HQWRE\WSDWŐtPH]L723QHPRYLWRVWLSUiYĚGtN\DUFKLWHNWRQLFN\ŐHäHQpPXSURVWRUXVHVP\VOHPSURGHWDLO9HäNHUpVSRWŐHELÿHMVRX]QDÿN\0LHOHYëVXYQiQHUH]GLJHVWRŐ[OHGQLFHVPUD]iNHP[YLQRWpNDNiYRYDUSDUQtWURXEDSHÿLFtWURXEDPLNURYOQQiWURXEDVNORNHUDPLFNiGHVND YHVWDYĚQiJULORYDFtSORFKDQDKŐtYDÿ9E\WĚE\O\SRXæLW\XäOHFKWLOpPDWHULiO\MDNëPLMVRXQHUH]RFHOPDVLYQtGŐHYLQ\NDPHQQiSUDFRYQtGHVNDDM%\WGtN\VYpSROR]H YFHQWUX3UDK\D]iURYHŁDEVROXWQtPXNOLGXVSOŁXMHSRWŐHE\QiURÿQëFKNOLHQWŢ $SDUWPHQWZLWKDP2WHUUDFHDQGZRQGHUIXOYLHZVRIDOORI3UDJXHLQFOXGLQJWKH1DWLRQDO0XVHXP3UDJXH&DVWOHDQG3HWŐLQ7KHDSDUWPHQWLVRQWKHWKÁRRURI DEXLOGLQJZLWKDQHOHYDWRUDQGLVP2ODUJH7KHOD\RXWKDOOZD\NLWFKHQGLQLQJURRPOLYLQJURRPVWHDPEDWKVWXG\EHGURRPVEDWKURRPVVWUXFWXUHGWHUUDFH huge storage area behind the kitchen unit, built-in wardrobes, dressing room. The apartment ranks among TOP real estate due to its architecturally treated interior with DVHQVHRIGHWDLO$OOWKHDSSOLDQFHVDUH0LHOHWKHVOLGLQJVWDLQOHVVVWHHOKRRGIULGJHVZLWKIUHH]HUVZLQHEDUVFRIIHHPDFKLQHVWHDPRYHQEDNLQJRYHQPLFURZDve oven, glass ceramic plate, built-in grille, plate heater. The apartment is furnished with high-grade materials such as stainless steel, massive woods, stone worktop, etc.Thanks to its location in central Prague that is absolutely quiet, the apartment meets the needs of demanding clients. The plot has its own water well, security system, solar panels, thermal bores, and other own sources required for the house to operate. ǖǮǬǼǾǴǼǬǸ2ǽǾDZǼǼǬǽǺǵǴǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸǮǴǰǺǸǹǬǛǼǬǯǿǮǾǺǸȃǴǽǷDZǹǬǙǬȂǴǺǹǬǷȈǹȇǵǸǿdzDZǵǛǼǬDzǽǶǴǵǏǼǬǰǴǛDZǾǼDzǴǹǖǮǬǼǾǴǼǬǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǹǬǸȉǾǬDzDZ ǰǺǸǬǽǷǴȀǾǺǸǴǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǛǷǬǹǴǼǺǮǶǬǶǮǬǼǾǴǼȇȁǺǷǷǶǿȁǹȋǽǾǺǷǺǮǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǻǬǼǹǬȋǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǽǻǬǷȈǹǴǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǼDZǷȈDZȀǹǬȋ ǾDZǼǼǬǽǬ ǭǺǷȈȄǴDZ ǽǶǷǬǰǽǶǴDZ ǻǺǸDZȅDZǹǴȋ dzǬ ǷǴǹǴDZǵ ǶǿȁǹǴ ȄǶǬȀȇǶǿǻDZ ǯǬǼǰDZǼǺǭǹǬȋ ǩǾǬ ǶǮǬǼǾǴǼǬ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǺǰǹǴǸ Ǵdz ǷǿȃȄǴȁ ǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴǵ ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋǹDZǺǭȇȃǬǵǹǺǾǺǹǶǺǸǿǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǸǿǼDZȄDZǹǴȊǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬǎǽDZǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZǸǬǼǶǴ0LHOHǮȇǰǮǴDzǹǬȋǶǿȁǺǹǹǬȋǮȇǾȋDzǶǬǴdzǹDZǼDzǬǮDZȊȅDZǵǽǾǬǷǴ ȁǺǷǺǰǴǷȈǹǴǶǬǽǸǺǼǺdzǴǷȈǹǴǶǺǸǮǴǹǺǾDZǶǴǶǺȀDZǮǬǼǶǬǻǬǼǺǮǬȋǻDZȃȈǰǿȁǺǮǶǬǸǴǶǼǺǮǺǷǹǺǮǬȋǻDZȃȈǮǬǼǺȃǹǬȋǻǬǹDZǷȈǽǾDZǶǷǺǶDZǼǬǸǴǶǬǮǽǾǼǺDZǹǹȇǵǯǼǴǷȈ ǻǺǰǺǯǼDZǮǬǾDZǷȈǎǴǹǾDZǼȈDZǼDZǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹȇǭǷǬǯǺǼǺǰǹȇDZǸǬǾDZǼǴǬǷȇǾǬǶǴDZǶǬǶǹDZǼDzǬǮDZȊȅǬȋǽǾǬǷȈǾǮDZǼǰǺDZǰDZǼDZǮǺǶǬǸDZǹǹȇǵǼǬǭǺȃǴǵǽǾǺǷǴǰǼǿǯǴDZǍǷǬǯǺǰǬǼȋ ǽǮǺDZǸǿǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴȊǮȂDZǹǾǼDZǯǺǼǺǰǬǴǮǾǺDzDZǮǼDZǸȋǬǭǽǺǷȊǾǹǺDZǽǻǺǶǺǵǽǾǮǴȊǼǬǵǺǹǬǶǮǬǼǾǴǼǬǺǾǮDZȃǬDZǾǻǺǾǼDZǭǹǺǽǾȋǸǽǬǸȇȁǮdzȇǽǶǬǾDZǷȈǹȇȁǶǷǴDZǹǾǺǮ

&HQD3ULFH&=. 0JU,YD6HLIHUWRYi3ODWQpĝVNi3UDKDWHOHPDLOLQIR#VHLIHUWUHDOF]ZZZVHLIHUWUHDOF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

67


SPORTALM Podzim–Zima 2012/13 www.fggroup.cz


Prodej /X[XVQtYLODXSURVWŐHG3URNRSVNpKR~GROt Sale /X[XU\YLOODLQWKHPLGGOHRIWKH3URNRS9DOOH\ ǛǼǺǰǬDzǬ ǜǺǽǶǺȄǹǬȋǮǴǷǷǬǮȂDZǹǾǼDZǛǼǺǶǺǻǽǶǺǵǰǺǷǴǹȇ 9\VRNiPtUDLQWLPLW\GHVLJQRYĚY\WŐtEHQëVW\OE\GOHQtQt]NiHQHUJHWLFNiQiURÿQRVWDFKUiQĚQiSŐtURGQtORNDOLWDWRYäHQDEt]tYLODNN7*36NRXSHOQ\1t]NiHQHUJHWLFNiQiURÿQRVW MH]DUXÿHQDSŐHGHYätPGtN\V\VWpPXWHSORY]GXäQpKRY\WiSĚQtVDXWRPDWLFNëPŐt]HQtPDY\XæLWtPRGHUQtFKL]RODÿQtFKPDWHULiOŢ6\VWpPŐt]HQpKRYĚWUiQtVUHNXSHUDFtWHSOD]DMLVWtRSWLPiOQt SŐtVXQÿHUVWYpKRY]GXFKXNWHUëMHSŐHGHKŐtYDQë RFKOD]RYDQë D]EDYHQëSUDFKXSŐtSDGQĚS\OŢ7RWRSURVWŐHGtRFHQtQHMHQDOHUJLFL9]GXFKRWHFKQLFNëV\VWpPMHGRSOQĚQWHSHOQëPÿHUSDGOHP .RODXGDFHMDUR $KLJKGHJUHHRILQWLPDF\UHÀQHGVW\OHKRXVLQJGHVLJQORZHQHUJ\GHPDQGDQGSURWHFWHGQDWXUDOKDELWDWDOORIIHUVYLOODNN7*36EDWKURRPV/RZHQHUJ\FRQVXPSWLRQLVJXDUDQWHHG WKDQNVWRKRWDLUKHDWLQJV\VWHPZLWKDXWRPDWLFFRQWURODQGXVHRIPRGHUQLQVXODWLQJPDWHULDOV&RQWUROOHGYHQWLODWLRQV\VWHPZLWKKHDWUHFRYHU\IRURSWLPXPIUHVKDLUWKDWLVSUHKHDWHG FRROHG DQGIUHHRIGXVWRUSROOHQ7KLVHQYLURQPHQWZLOOEHDSSUHFLDWHGE\SHRSOHZLWKDOOHUJLHV9HQWLODWLRQV\VWHPLVFRPSOHPHQWHGE\DKHDWSXPS&RPPLVVLRQLQJ6SULQJ njǾǸǺǽȀDZǼǬǶǺǹȀǴǰDZǹȂǴǬǷȈǹǺǽǾǴǴdzȇǽǶǬǹǹȇǵǰǴdzǬǵǹDzǴǷȈȋǹǴdzǶǺDZǻǺǾǼDZǭǷDZǹǴDZȉǹDZǼǯǴǴǴdzǬǻǺǮDZǰǹǬȋǺȁǼǬǹȋDZǸǬȋǻǼǴǼǺǰǬ²ǮǽDZȉǾǺǮǺǻǷǺȅǬDZǾǮǽDZǭDZǮǴǷǷǬǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǶǶǾDZǼǼǬǽǬ ǯǬǼǬDz36ǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǙǴdzǶǺDZǻǺǾǼDZǭǷDZǹǴDZȉǹDZǼǯǴǴǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾǽȋǭǷǬǯǺǰǬǼȋǽǴǽǾDZǸDZǾDZǻǷǺǮǺdzǰǿȄǹǺǯǺǺǾǺǻǷDZǹǴȋǽǬǮǾǺǸǬǾǴȃDZǽǶǴǸǼDZǯǿǷǴǼǺǮǬǹǴDZǸǴǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴȊǽǺǮǼDZǸDZǹ ǹȇȁǴdzǺǷȋȂǴǺǹǹȇȁǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮǝǴǽǾDZǸǬǶǺǹǾǼǺǷǴǼǿDZǸǺǵǮDZǹǾǴǷȋȂǴǴǽǼDZǶǿǻDZǼǬȂǴDZǵǾDZǻǷǬǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾǺǻǾǴǸǬǷȈǹȇǵǻǼǴǾǺǶǽǮDZDzDZǯǺǮǺdzǰǿȁǬǶǺǾǺǼȇǵǹǬǯǼDZǮǬDZǾǽȋ ǺȁǷǬDzǰǬDZǾǽȋ ǴǮǾǺDzDZ ǮǼDZǸȋǺǽǮǺǭǺDzǰDZǹǺǾǻȇǷǴǴǻȇǷȈȂȇǝǴǽǾDZǸǬǭǿǰDZǾǻǺǰǺǽǾǺǴǹǽǾǮǿǺȂDZǹDZǹǬǹDZǾǺǷȈǶǺǷȊǰȈǸǴǽǾǼǬǰǬȊȅǴǸǴǬǷǷDZǼǯǴDZǵǎǺdzǰǿȄǹǺǾDZȁǹǴȃDZǽǶǿȊǽǴǽǾDZǸǿǰǺǻǺǷǹȋDZǾǾDZǻǷǺǮǺǵǹǬǽǺǽǎǮǺǰǮǴǷǷȇ ǮȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴȊǮDZǽǹǬ

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF]

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

69


Prodej +LVWRULFNiNDPHQQiUH]LGHQFHãDIUiQNDNNP*YLQQëVNOHS]DKUDGD Sale +LVWRULFDOUHVLGHQFHNNVTP[JDUDJHVJDUGHQ ǛǼǺǰǬDzǬ ǔǽǾǺǼǴȃDZǽǶǬȋǶǬǸDZǹǹǬȋǼDZdzǴǰDZǹȂǴȋǤǬȀǼǬǹǶǬǶǶǸǯǬǼǬDzǬǮǴǹǹȇǵǻǺǯǼDZǭ 'HQRWHYŐHQëFKGYHŐtY²KRG3ŐLMďWHVHSRGtYDWZZZXVHGORVWVDIUDQNDF] 2SHQKRXVH6HSWHPEHUDW²SP(1XVHGORVWVDIUDQNDF] ǐDZǹȈǺǾǶǼȇǾȇȁǰǮDZǼDZǵǽDZǹǾȋǭǼȋǯǺǰǬǮ²ȃǬǽǺǮUXXVHGORVWVDIUDQNDF] 9NUiVQpKLVWRULFNpXVHGORVWLãDIUiQNDVQiGYRŐtPD]DKUDGRXYSŢYRGQtPNDPHQQpPGRPĚVNOHQEDPLVYtFHMDNPRE\WQpSORFK\Y]QLNO\WŐLVDPRVWDWQpDSDUWPiQ\NNNNDNNFHONHPNNNWHUp PRKRXSRVN\WQRXWDæWŐtJHQHUDÿQtE\GOHQtYMHGQRPGRPĚDSŐLWRPNDæGpURGLQĚ]DUXÿLWSRæDGRYDQpVRXNURPt6RXÿiVWtGRPXMHGDOätVDPRVWDWQiVSROHÿHQVNiPtVWQRVWYSŐt]HPtGRPXDSUDFRYQD=SŐt]HPtGRPXVH MGHWHGRYODVWQtKRYLQQpKRVNOHSDNGH]QDOFLYtQDRFHQtMHGLQHÿQpSŐLUR]HQpNOLPDNWHUpDUFKLYQtPXYtQXSŐLGiQDKRGQRWĚ7HQWRNDPHQQëGŢPPiLYODVWQt]DKUDGXNGHVLPŢæHWHSRY]RUXNOiäWHUQtFK]DKUDGY\SĚVWR YDWNUiVQpNYĚWLQ\L]GUDYtSURVSĚäQpOpÿLYpE\OLQ\%ODQN\WQĚPRGUëED]pQVSUŢ]UDÿQRXYRGRXDÀQVNiVDXQDMVRXVRXÿiVWtWRKRWRUH]LGHQÿQtKRDUHiOXVYODVWQt]DKUDGRXY\EXGRYDQRXYHVW\OXNOiäWHUQt]DKUDG\VWLVtFLOH WRXWUDGLFt6SUiYFHDUHiOXGRKOtætQDSURYR]FHOpXVHGORVWLEH]SHÿQRVWKRGLQGHQQĚ]DMLäŘXMHNDPHURYëV\VWpPDRVWUDKD.RPSOHWQt]GUDYRWQLFNpVOXæE\9iPSRVN\WQHQHGDOHNiSUHVWLæQtQHPRFQLFH1D+RPROFH-H PRæQpGRNRXSLWLGDOätDSDUWPiQ\DJDUiæRYpDSDUNRYDFtVWiQtYWpWRUH]LGHQFLãDIUiQNDDVWiWVHWDNPDMLWHOHPUR]OHKOpKRSDOiFH.OHQE\QHRSDNRYDWHOQiDWPRVIpUDDUFKLWHNWXU\VWROHWtWUDGLÿQtPDWHULiO\DQHMY\äät SRæDGRYDQëOX[XVY\MDGŐXMtMHGLQHÿQRVWWRKRWRE\GOHQt5H]LGHQFHNWHUi9iPSRVN\WQHPRæQRVWYODVWQLWNXVKLVWRULHDSŐLWRPY\XætYDWPD[LPiOQtNRPIRUWPRGHUQtKROX[XVQtKRE\GOHQtLUHOD[DFH 7KHEHDXWLIXOKLVWRULFDOKRPHVWHDGFDOOHGãDIUiQNDZLWKDFRXUW\DUGDQGDJDUGHQRIIHUVDKRXVLQJRIWKUHHVHSDUDWHDSDUWPHQWVNNNNNNVRWKHUHFDQOLYHXSWRWKUHHIDPLOLHV7KHSDUWRIWKHKRXVHLV DFRPPRQURRPDQGDVWXG\7KHKRXVHKDVLWVRZQZLQHFHOODUZKHUHZLQHFRQQRLVVHXUVZLOODSSUHFLDWHWKHXQLTXHQDWXUDOFOLPDWHWKDWZLQHDGGVWRWKHDUFKLYDOYDOXH7KLVVWRQHKRXVHKDVLWVRZQJDUGHQZKH UH\RXFDQJURZÁRZHURUMXVWUHOD[7KHSDUWRIWKHKRPHVWHDGFRPSOH[LVDSULYDWHVZLPPQLQJSRRO)LQQLVKVDXQDDQGSULYDWHJDUGHQEXLOWLQWKHVW\OHRIWKHPRQDVWHU\JDUGHQ7KHPDQDJHURIWKHFRPSOH[LVUH VSRQVLEOHIRUWKHSUREOHPIUHHRSHUDWLRQRIWKHKRPHVWHDGFRPSOH[7KHVHFXULW\RIWKHKRPHVWHDGLVHQVXUHGE\WKHKRXUFFWYDQGVHFXULW\1HDUE\WKHUHVLGHQFHãDIUiQNDLVWKHSUHVWLJLRXVKRVSLWDO1D+RPROFH ZKLFKSURYLGHVFRPSOHWHPHGLFDOFDUH7KHUHLVDSRVVLELOLW\WREX\DQRWKHUDSDUWPHQWVRUSDUNLQJSODFHVLQWKHKRPHVWHDGãDIUiQND&RPELQDWLRQRIDPRGHUQDUFKLWHFWXUHDQGDXQLTXHDWPRVSKHUHRIWKHWK FHQWXU\WUDGLWLRQDOPDWHULDOVDQGWKHKLJKHVWUHTXLUHGOX[XU\H[SUHVVWKHXQLTXHQHVVRIWKHKRXVLQJ5HVLGHQFHZKLFKZLOOJLYH\RXWKHRSSRUWXQLW\WRRZQDSLHFHRIDKLVWRU\DQG\HWHQMR\PD[LPXPFRPIRUWDQG PRGHUQOX[XU\OLYLQJDQGUHOD[DWLRQ ǎǶǼǬǽǴǮǺǵǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǺǵǿǽǬǰȈǭDZãDIUiQNDǽǮǹǿǾǼDZǹǹǴǸǰǮǺǼǺǸǴǽǬǰǺǸǮǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǸǶǬǸDZǹǹǺǸǰǺǸDZǽǺǽǮǺǰǬǸǴǽǭǺǷDZDZȃDZǸǸDzǴǷǺǵǻǷǺȅǬǰǴǮǺdzǹǴǶǷǴǾǼǴǺǾǰDZǷȈǹȇDZǶǮǬǼǾǴǼȇǶǖ ǶǖǶǖȂDZǷǴǶǺǸǶǶǺǹǴǸǺǯǿǾǺǭDZǽǻDZȃǴǾȈDzǴǷȈDZǰǷȋǾǼDZȁǻǺǶǺǷDZǹǴǵDzǴǮǿȅǴȁǮǺǰǹǺǸǰǺǸDZǻǼǴǾǺǸǶǬDzǰǬȋǽDZǸȈȋǭǿǰDZǾǺǭDZǽǻDZȃDZǹǬǹDZǺǭȁǺǰǴǸȇǸȃDZǽǾǹȇǸǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺǸǎǰǺǸDZDZǽǾȈ ǺǾǰDZǷȈǹǬȋǽǺǮǸDZǽǾǹǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǹǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǴǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǯǰDZǮȇǸǺDzDZǾDZǮǽǾǼDZȃǬǾȈǽȋǽǰǼǿdzȈȋǸǴǴǷǴǽǰDZǷǺǮȇǸǴǻǬǼǾǹDZǼǬǸǴǝǻDZǼǮǺǯǺȉǾǬDzǬǰǺǸǬǸǺDzǹǺǽǻǿǽǾǴǾȈǽȋǮǮǴǹǹȇǵǻǺǯǼDZǭǯǰDZ ȂDZǹǴǾDZǷǴǮǴǹǬǻǺǰǺǽǾǺǴǹǽǾǮǿǺȂDZǹȋǾǿǹǴǶǬǷȈǹȇǵDZǽǾDZǽǾǮDZǹǹȇǵǶǷǴǸǬǾǶǺǾǺǼȇǵǽǺȁǼǬǹȋDZǾȂDZǹǹǺǽǾȈǬǼȁǴǮǹȇȁǮǴǹǩǾǺǾǶǬǸDZǹǹȇǵǰǺǸǴǸDZDZǾǽǮǺǵǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǵǽǬǰǯǰDZǮȇǸǺDzDZǾDZǻǺǻǼǴǸDZǼǿǸǺǹǬ ǽǾȇǼǽǶǴȁǽǬǰǺǮǮȇǼǬȅǴǮǬǾȈǶǼǬǽǴǮȇDZȂǮDZǾȇǴǷǴǷDZȃDZǭǹȇDZǾǼǬǮȇǚǾǰȇȁǻǺǰǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸǴǰDZǼDZǮȈȋǸǴǮDzǬǼǶǴǵǷDZǾǹǴǵǰDZǹȈǭǿǰDZǾǻǼǴȋǾDZǹǹDZǾǺǷȈǶǺǮǬǸǹǺǮǬȄǴǸȃDZǾǮDZǼǺǹǺǯǴǸǷȊǭǴǸȂǬǸ²DzǴ ǮǺǾǹȇǸǙDZǭDZǽǹǺǯǺǷǿǭǺǵǭǬǽǽDZǵǹǽǻǼǺdzǼǬȃǹǺǵǮǺǰǺǵǴȀǴǹǽǶǬȋǽǬǿǹǬǾǬǶDzDZǮǶǷȊȃDZǹȇǮȉǾǺǾǼDZdzǴǰDZǹǾǽǶǴǵǶǺǸǻǷDZǶǽǽȃǬǽǾǹȇǸǽǬǰǺǸǻǺǽǾǼǺDZǹǹȇǸǮǽǾǴǷDZǸǺǹǬǽǾȇǼǽǶǴȁǽǬǰǺǮǽǾȇǽȋȃDZǷDZǾǹDZǵ ǾǼǬǰǴȂǴDZǵǛǼǴǻǺǶǿǻǶDZǰǬǹǹǺǵǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴȉǾǺǮǽDZǭǿǰDZǾǻǼǴǹǬǰǷDZDzǬǾȈǮǬǸǟǻǼǬǮǷȋȊȅǴǵǶǺǸǻǷDZǶǽǬǶǺǹǾǼǺǷǴǼǿDZǾǼǬǭǺǾǿǮǽDZǵǿǽǬǰȈǭȇȃǬǽǺǮǿȊǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾȈǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬȊǾǶǬǸDZǼȇǹǬǭǷȊ ǰDZǹǴȋǴǽǷǿDzǭǬǺȁǼǬǹȇǑǽǷǴǮǬǸǹǿDzǹǺǺǾǻǼǬǮǴǾȈǽȋdzǬǻǺǶǿǻǶǬǸǴǮǭǷǴdzǷDZDzǬȅǴDZǾǺǼǯǺǮȇDZȂDZǹǾǼȇǾǺǮǽDZǯǰǬǻǼDZǰǺǽǾǬǮǷȋDZǾǽȋǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǻǼǴǽǸǺǾǼǬdzǬǰDZǾȈǸǴǖǺǸǻǷDZǶǽǹȇDZǿǽǷǿǯǴdzǰǼǬǮǺǺȁǼǬ ǹDZǹǴȋǻǼDZǰǷǬǯǬȊǾǽȋǮǹǬȁǺǰȋȅDZǵǽȋǹDZǻǺǰǬǷDZǶǿǻǼDZǽǾǴDzǹǺǵǻǼǬDzǽǶǺǵǭǺǷȈǹǴȂDZ©1D+RPROFHªǎǼDZdzǴǰDZǹȂǴǴãDIUiQNDǾǬǶDzDZǸǺDzǹǺǰǺǶǿǻǴǾȈǴǰǼǿǯǴDZǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇǯǬǼǬDzǹȇDZǴǻǬǼǶǺǮǺȃǹȇDZǸDZǽǾǬ ǴǾǬǶǴǸǺǭǼǬdzǺǸǽǾǬǾȈǮǷǬǰDZǷȈȂDZǸǭǺǷȈȄǺǯǺǰǮǺǼȂǬnjǼǶǴǿǹǴǶǬǷȈǹǬȋǬǾǸǺǽȀDZǼǬǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇǯǺǮDZǶǬǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇDZǸǬǾDZǼǴǬǷȇǴǮȇǽǺǶǴDZǽǾǬǹǰǬǼǾȇǼǺǽǶǺȄǴǯǺǮǺǼȋǾǺǭǿǹǴǶǬǷȈǹǺǽǾǴǰǬǹǹǺ ǯǺDzǴǷȈȋǩǾǬǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈǰǷȋǸǹǺǯǴȁǮǺǻǷǺȅǬDZǾǴǽǻǺǷǹDZǹǴDZǰǬǮǹDZǵǸDZȃǾȇǜDZdzǴǰDZǹȂǴȋãDIUiQNDǰǬǽǾǎǬǸǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǭȇǾȈǮǷǬǰDZǷȈȂDZǸȃǬǽǾǴǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǺǯǺǻǼǺȄǷǺǯǺǴǻǼǴǾǺǸǹǬǽǷǬDzǰǬǾȈǽȋ ǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹȇǸǶǺǸȀǺǼǾǺǸǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǯǺǼǺǽǶǺȄǹǺǯǺDzǴǷȈȋǴǺǾǰȇȁǬ

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF] 70

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF]


Prodej 5H]LGHQFHNNPV2UDQæHULtVWŐHäQtWHUDVRXP Sale 7KHUHVLGHQFHNNPZLWKRUDQJHU\URRIWHUDFFHP ǛǼǺǰǬDzǬ

ǜDZdzǴǰDZǹȂǴȋǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǶǶǸǽǺǼǬǹDzDZǼDZDZǵǾDZǼǼǬǽǺǵǹǬǶǼȇȄDZǻǷǺȅǬǰȈȊǸ 'HQRWHYŐHQëFKGYHŐtY²KRG3ŐLMďWHVHSRGtYDWZZZXVHGORVWVDIUDQNDF] 2SHQKRXVH6HSWHPEHUDW²SP(1XVHGORVWVDIUDQNDF] ǐDZǹȈǺǾǶǼȇǾȇȁǰǮDZǼDZǵǽDZǹǾȋǭǼȋǯǺǰǬǮ²ȃǬǽǺǮUXXVHGORVWVDIUDQNDF]

5H]LGHQFHãDIUiQNDNNVPRE\WQpSORFK\DVWŐHäQtWHUDVRXPVHQDFKi]tYKLVWRULFNpSDPiWNRYĚFKUiQĚQpXVHGORVWLãDIUiQNDY3UD]HVQHSRSVDWHOQĚQiGKHUQëPYëKOHGHP QDSDQRUDPD3UDK\7UDGLÿQtX]DYŐHQpVRXNURPpQiGYRŐtMHQDYUæHQRYHVW\OXNOiäWHUQt]DKUDG\NWHUiPiWLVtFLOHWRXWUDGLFLDOiNiNSRVH]HQtVSŐiWHOLXJULORYDQpSRFKRXWN\VHVSUiYQĚY\FKOD]H QRXVNOHQNRXYtQD]HVRXNURPpKRNDPHQQpKRYLQQpKRVNOtSNX'RWpWRRi]\VHEXGHWHYUDFHWUiGLQHMHQ9\DOHFHOi9DäHURGLQDL9DäLSŐiWHOp.OHQE\QHRSDNRYDWHOQiDWPRVIpUDDUFKLWHNWXU\ VWROHWtWUDGLÿQtPDWHULiO\DQHMY\äätSRæDGRYDQëOX[XVY\MDGŐXMtMHGLQHÿQRVWWRKRWRE\GOHQt6SUiYFHDUHiOXGRKOtætQDSURYR]FHOpXVHGORVWLEH]SHÿQRVW]DMLäŘXMHNDPHURYëV\VWpPDRVWUDKD KRGLQGHQQĚ3URPLORYQtN\SODYiQtMH]GHNGLVSR]LFLYHQNRYQtED]pQDSURXWXæHQt]GUDYtZHOOQHVVFHQWUXPVHVDXQRX.RPSOHWQt]GUDYRWQLFNpVOXæE\9iPSRVN\WQHQHGDOHNiSUHVWLæQtQHPRF QLFH1D+RPROFH-HPRæQpGRNRXSLWLGDOätDSDUWPiQ\DSDUNRYDFtVWiQtYWpWRXVHGORVWLãDIUiQNDDVWiWVHWDNPDMLWHOHPUR]OHKOpKRSDOiFH 7KHUHVLGHQFHãDIUiQNDNNZLWKVTXDUHPHWHUVRIOLYLQJDUHDDQGZLWKVTXDUHPHWHUVURRIWHUUDFHLVORFDWHGLQKLVWRULFDOO\SURWHFWHGKRPHVWHDGãDIUiQNDLQ3UDJXH7KHUHVLGHQ FHKDVDPDJQLÀFHQWYLHZRIWKH3UDJXHSDQRUDPD7KHSULYDWHFRXUW\DUGZDVGHVLJQHGLQWKHVW\OHRIPRQDVWHU\JDUGHQVR\RXFDQHQMR\RXWVLGHVHDWLQJZLWKWKHJODVVRIYLQHWKHUHLQ$UFKHV XQLTXHDWPRVSKHUHRIWKHDUFKLWHFWXUHRIWKHWKFHQWXU\WUDGLWLRQDOPDWHULDOVDQGWKHKLJKHVWUHTXLUHGOX[XU\H[SUHVVWKHXQLTXHQHVVRIWKHKRXVLQJ7KHSURSHUW\PDQDJHUWDNHVFDUHRIWKH UXQQLQJRIWKHHQWLUHHVWDWHWKHVDIHW\LVHQVXUHGE\&&79DQGWKHKRXUVVHFXULW\)RUWKRVHZKROLNHWRVZLPWKHUHLVDRXWGRRUSRRODQGWKHZHOOQHVVFHQWUHZLWKVDXQD7KHUHVLGHQFHVHU YLFHRIIHUVEDE\VLWWLQJ1HDUE\WKHUHVLGHQFHãDIUiQNDLVWKHSUHVWLJLRXVKRVSLWDO1D+RPROFHZKLFKSURYLGHVFRPSOHWHPHGLFDOFDUH7KHUHLVDSRVVLELOLW\WREX\DQRWKHUDSDUWPHQWVRUSDUNLQJ SODFHVLQWKHKRPHVWHDGãDIUiQND ǜDZdzǴǰDZǹȂǴȋãDIUiQNDǶǶǽǸDzǴǷǺǵǻǷǺȅǬǰǴǴǾDZǼǼǬǽǺǵǹǬǶǼȇȄDZǻǷǺȅǬǰȈȊǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǮǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǺǸǺȁǼǬǹȋDZǸǺǸǻǬǸȋǾǹǴǶDZǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇǿǽǬǰȈǭDZǤǬȀǼǬǹǶǬǮǼǬǵǺǹDZ ǛǼǬǯǬǽǻǼǺǽǾǺǹDZǺǻǴǽǿDZǸȇǸǮDZǷǴǶǺǷDZǻǹȇǸǻǬǹǺǼǬǸǹȇǸǮǴǰǺǸǹǬǯǺǼǺǰǛǺdzǮǺǷȋDZǾǴǽǻǺǷǹǴǾȈDzDZǷǬǹǴDZǼǺǸǬǹǾǴȃDZǽǶǺǯǺǴǽǻǺǶǺǵǹǺǯǺǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǮǽǬǸǺǸǻǼDZǽǾǴDzǹǺǸǼǬǵǺǹDZǛǼǬǯǴ ǮǽǺȃDZǾǬǹǴǴǽǺǮǽDZǸǴǹDZǺǭȁǺǰǴǸȇǸǴǴǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǴǿǰǺǭǽǾǮǬǸǴǞǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺdzǬǶǼȇǾȇǵȃǬǽǾǹȇǵǰǮǺǼǽǻǼǺDZǶǾǴǼǺǮǬǹǹȇǵǮǽǾǴǷDZǸǺǹǬǽǾȇǼǽǶǺǯǺǽǬǰǬǴǸDZȊȅDZǯǺǾȇǽȋȃDZǷDZǾǹǴDZǾǼǬǰǴȂǴǴ ǻǼǴǯǷǬȄǬDZǾǹǬǽǷǬǰǴǾȈǽȋǺǾǰȇȁǺǸǽǰǼǿdzȈȋǸǴǮǶǿǻDZǽǻǼǴǯǺǾǺǮǷDZǹǹȇǸǴǹǬǯǼǴǷDZǭǷȊǰǬǸǴǽǻǺǮǽDZǸǻǼǬǮǴǷǬǸǺȁǷǬDzǰDZǹǹȇǸǭǺǶǬǷǺǸǮǴǹǬǴdzǽǺǭǽǾǮDZǹǹǺǯǺǶǬǸDZǹǹǺǯǺǮǴǹǹǺǯǺǻǺǯǼDZǭǬǎȉǾǺǾ ǺǬdzǴǽǽǿǰǺǮǺǷȈǽǾǮǴDZǸǭǿǰDZǾDZǮǺdzǮǼǬȅǬǾȈǽȋǹDZǾǺǷȈǶǺǮȇǹǺǴǮǬȄǬǽDZǸȈȋǴǰǼǿdzȈȋnjǼǶǴǿǹǴǶǬǷȈǹǬȋǬǾǸǺǽȀDZǼǬǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇǯǺǮDZǶǬǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇDZǸǬǾDZǼǴǬǷȇǴǮȇǽǺǶǴDZǽǾǬǹǰǬǼǾȇ ǼǺǽǶǺȄǴǯǺǮǺǼȋǾǺǭǿǹǴǶǬǷȈǹǺǽǾǴǰǬǹǹǺǯǺDzǴǷȈȋǟǻǼǬǮǷȋȊȅǴǵǶǺǸǻǷDZǶǽǬǶǺǹǾǼǺǷǴǼǿDZǾǼǬǭǺǾǿǮǽDZǵǿǽǬǰȈǭȇȃǬǽǺǮǿȊǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾȈǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬȊǾǶǬǸDZǼȇǹǬǭǷȊǰDZǹǴȋǴǽǷǿDzǭǬǺȁǼǬǹȇ ǖǿǽǷǿǯǬǸǷȊǭǴǾDZǷDZǵǻǷǬǮǬǹǴȋǺǾǶǼȇǾȇǵǭǬǽǽDZǵǹǬǰǷȋǿǶǼDZǻǷDZǹǴȋdzǰǺǼǺǮȈȋǽǷǿDzǴǾǺdzǰǺǼǺǮǴǾDZǷȈǹȇǵȂDZǹǾǼǽǽǬǿǹǺǵǑǽǷǴǮǬǸǹǿDzǹǺǺǾǻǼǬǮǴǾȈǽȋdzǬǻǺǶǿǻǶǬǸǴǮǭǷǴdzǷDZDzǬȅǴDZǾǺǼǯǺǮȇDZȂDZǹǾǼȇ ǾǺǮǽDZǯǰǬǻǼDZǰǺǽǾǬǮǷȋDZǾǽȋǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǻǼǴǽǸǺǾǼǬdzǬǰDZǾȈǸǴǖǺǸǻǷDZǶǽǹȇDZǿǽǷǿǯǴdzǰǼǬǮǺǺȁǼǬǹDZǹǴȋǻǼDZǰǷǬǯǬȊǾǽȋǮǹǬȁǺǰȋȅDZǵǽȋǹDZǻǺǰǬǷDZǶǿǻǼDZǽǾǴDzǹǺǵǻǼǬDzǽǶǺǵǭǺǷȈǹǴȂDZ©1D+RPROFHª ǎǼDZdzǴǰDZǹȂǴǴãDIUiQNDǾǬǶDzDZǸǺDzǹǺǰǺǶǿǻǴǾȈǴǰǼǿǯǴDZǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇǯǬǼǬDzǹȇDZǴǻǬǼǶǺǮǺȃǹȇDZǸDZǽǾǬǴǾǬǶǴǸǺǭǼǬdzǺǸǽǾǬǾȈǮǷǬǰDZǷȈȂDZǸǭǺǷȈȄǺǯǺǰǮǺǼȂǬ

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF]

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

71


Prodej 'ŢPURGLQQëP3UDKD&KRGRY Sale $IDPLO\KRXVHP3UDKD&KRGRY ǛǼǺǰǬDzǬ &DZǸDZǵǹȇǵǰǺǸǸǛǼǬǯǬ&KRGRY .UiVQëVOXQQëSĚNQĚDUFKLWHNWRQLFN\ŐHäHQë]GĚQëGŢPVWHUDVRXD]DKUDGRXRYëPĚŐHPYNOLGQpYLORYpÿWYUWL3UDK\&KRGRY'ŢPMHYKRGQëNE\GOHQtQHERE\äHOÿiVWHÿQĚY\XætWMDNR VtGORÀUP\9VXWHUpQXGRPXVHQDFKi]tJDUiæNRWHOQDSUiGHOQDPtVWQRVWSURED]pQRYRXWHFKQRORJLLGDOätGYĚPtVWQRVWLVDXQDVSUFKRYëNRXWDWRDOHWD9SŐt]HPtGRPXMHSURVWRUQëREëYDFtSRNRM VNUEHPDYVWXSHPQDWHUDVXD]DKUDGXSŐHGVtŁNXFK\ŁNRPRUDNWHUiVORXætMDNRäSDM]GYĚORæQLFHNRXSHOQDDWRDOHWD9SRGNURYtMVRXWŐLORæQLFHSUDFRYQDNRPRUDSŐHVWDYĚQiQDäDWQXNRXSHOQD DWRDOHWD1DXGUæRYDQp]DKUDGĚVHQDFKi]tPQRKRY]URVWOëFKDRYRFQëFKVWURPŢRNUDVQëFKNHŐŢNU\WëED]pQDNU\WpSDUNRYDFtVWiQtSURGYĚDXWD'DOätEH]SUREOpPRYpSDUNRYiQtSŐHGGRPHP 9ëERUQiGRSUDYQtGRVWXSQRVWPLQSĚätFKŢ]tQDPHWUR&KRGRY'ŢPVHQDEt]tYÿHWQĚ]DŐt]HQtY\KRWRYHQpKRQD]DNi]NXDOHQHQtWRSRGPtQNRX6Y\Őt]HQtPK\SRWpN\UiGLSRPŢæHPH %HDXWLIXOVXQQ\ZHOODUFKLWHFWXUDOO\GHVLJQHGEULFNKRXVHZLWKWHUUDFHDQGJDUGHQDUHDRIPLQDTXLHWUHVLGHQWLDODUHDRI3UDJXH&KRGRY7KHKRXVHLVVXLWDEOHIRUKRXVLQJRUZRXOGJR SDUWO\WRXVHDVDKHDGTXDUWHUV,QWKHEDVHPHQWRIDJDUDJHERLOHUURRPODXQGU\URRPIRUSRROWHFKQRORJ\WKHRWKHUWZRURRPVDVDXQDVKRZHUDQGWRLOHW7KHJURXQGÁRRUKDVDVSDFLRXVOLYLQJ URRPZLWKÀUHSODFHWHUUDFHDQGJDUGHQKDOOZD\NLWFKHQSDQWU\ZKLFKVHUYHVDVDSDQWU\WZREHGURRPVEDWKURRPDQGWRLOHW,QWKHDWWLFWKHUHDUHWKUHHEHGURRPVVWXG\VWRUDJHURRPFRQYHUWHG LQWRDGUHVVLQJURRPEDWKURRPDQGWRLOHW7KHJDUGHQLVPDLQWDLQHGE\PDQ\PDWXUHDQGIUXLWWUHHVRUQDPHQWDOVKUXEVLQGRRUSRRODQGFRYHUHGSDUNLQJIRUWZRFDUV$GGLWLRQDOIUHHSDUNLQJLQIURQW ([FHOOHQWURDGDFFHVVPLQZDONWRWKHVXEZD\RU&KRGRY2SDWRY7KHKRXVHLVRIIHUHGLQFOXGLQJGHYLFHVPDGHRXWWRRUGHUEXWLWLVQRWUHTXLUHG:LWKWKHH[HFXWLRQRIWKHPRUWJDJHEHJODGWRKHOS ǖǼǬǽǴǮȇǵǽǺǷǹDZȃǹȇǵǹDZǺǭȇȃǬǵǹǺǶǼǬǽǴǮȇǵǽǾǺȃǶǴdzǼDZǹǴȋǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇǶǴǼǻǴȃǹȇǵǰǺǸǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǽǾDZǼǼǬǽǺǵǴǽǬǰǺǸǻǷǺȅǬǰȈȊǸǮǽǻǺǶǺǵǹǺǵDzǴǷǺǸǼǬǵǺǹDZdzǬǽǾǼǺDZǹǹǺǸ ǮǴǷǷǬǸǴǛǼǬǯǬǡǺǰǺǮǐǺǸǻǼǴǯǺǰDZǹǰǷȋDzǴǷȈȋǴǷǴǸǺDzDZǾǭȇǾȈȃǬǽǾǴȃǹǺǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǮǶǬȃDZǽǾǮDZǼDZdzǴǰDZǹȂǴǴȀǴǼǸȇǎǻǺǰǮǬǷDZǰǺǸǬǯǬǼǬDzǶǺǾDZǷȈǹǬȋǻǼǬȃDZȃǹǬȋǾDZȁǹǴȃDZǽǶǬȋǶǺǸǹǬǾǬ ǰǷȋǺǭǽǷǿDzǴǮǬǹǴȋǭǬǽǽDZǵǹǬǰǮDZǰǼǿǯǴDZǶǺǸǹǬǾȇǽǬǿǹǬǰǿȄDZǮǬȋǶǬǭǴǹǬǴǾǿǬǷDZǾǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǰǺǸǬǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽǶǬǸǴǹǺǸǴǮȇȁǺǰǺǸǹǬǾDZǼǼǬǽǿǴǮǽǬǰǻǼǴȁǺDzǬȋǶǿȁǹȋ ǻǺǰǽǺǭǹǺDZǻǺǸDZȅDZǹǴDZǶǺǾǺǼǺDZǽǷǿDzǴǾǮǶǬȃDZǽǾǮDZǶǷǬǰǺǮǺǵǰǮDZǽǻǬǷȈǹǴǮǬǹǹǬȋǴǾǿǬǷDZǾǙǬǸǬǹǽǬǼǰǹǺǸȉǾǬDzDZDZǽǾȈǾǼǴǽǻǬǷȈǹǴǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǻǺǰǽǺǭǹǺDZǻǺǸDZȅDZǹǴDZǻǼDZǮǼǬȅDZǹǹǺDZ ǮǯǬǼǰDZǼǺǭǹǿȊǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǴǾǿǬǷDZǾǎǿȁǺDzDZǹǹǺǸǽǬǰǿǸǹǺǯǺǿDzDZǮȇǼǺǽȄǴȁǬǾǬǶDzDZǴȀǼǿǶǾǺǮȇȁǰDZǼDZǮȈDZǮǰDZǶǺǼǬǾǴǮǹȇȁǶǿǽǾǬǼǹǴǶǺǮǮǹǬǷǴȃǴǴǶǼȇǾȇǵǭǬǽǽDZǵǹǴǶǼȇǾǬȋǻǬǼǶǺǮǶǬ ǰǷȋǰǮǿȁǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǵǐǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹǬȋǭDZǽǻǷǬǾǹǬȋǻǬǼǶǺǮǶǬǮǺdzǸǺDzǹǬǻǼȋǸǺǻDZǼDZǰǰǺǸǺǸǚǾǷǴȃǹǺDZǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZ²ǸǴǹǿǾǻDZȄǶǺǸǰǺǸDZǾǼǺ&KRGRYǐǺǸǻǼDZǰǷǬǯǬȊǾǽȋǽǺ ǮǽDZǸǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZǸǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǹȇǸǹǬdzǬǶǬdzǹǺȉǾǺǹDZȋǮǷȋDZǾǽȋǹDZǻǼDZǸDZǹǹȇǸǿǽǷǺǮǴDZǸǛǺǸǺDzDZǸǰǺǯǺǮǺǼǴǾȈǽȋǻǺǴǻǺǾDZȃǹǺǸǿǶǼDZǰǴǾǿ

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF] 72

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF]


ǛǼǺǰǬDzǬ

Prodej 'YRXJHQHUDÿQtYLODVQiGKHUQëPYëKOHGHPYŏHYQLFtFK Sale 6HPLGHWDFKHGYLOODZLWKVSHFWDFXODUYLHZVLQŏHYQLFH ǎǴǷǷǬǰǷȋǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǰǮǿȁǻǺǶǺǷDZǹǴǵǽǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸǮǴǰǺǸǮǜDzDZǮǹǴȂDZ

1DEt]tPHNSURGHMLGYRXJHQHUDÿQtURGLQQëGŢPYŏHYQLFtFK 3UDKD]iSDG 'ŢPMHVWDUëOHWMHSRVWDYHQYHVYDKXXSURVWŐHGSŢYRGQtSUYRUHSXEOLNRYpYLORYp]iVWDYE\.GRPXSDWŐtYHONi]DKUDGDMHMtæVRXÿiVWt MHLY]URVWOëDXGUæRYDQëOHVRSDUN%\WRYiMHGQRWNDYSDWŐHMHRYHONRVWLSOXVED]pQ VDPRVWDWQiPtVWQRVWVSŐtPëPYFKRGHPMDNGRGRPXWDNQD]DKUDGX %D]pQMHPRPHQWiOQĚ]DVOHSHQëO]HKRDOHMHG QRGXäHREQRYLW0DMLWHOpGiYDMtQ\QtSŐHGQRVWYtŐLYpYDQĚWDMHXPtVWĚQDYHVWHMQpPtVWQRVWL%\WRYiMHGQRWNDYSŐt]HPtMHGLVSR]LFHNN2EëYDFtSRNRMHNDæGpE\WRYpMHGQRWN\PDMtSŐtPëYëVWXSQDVDPRVWDWQp ]DKUDGQtWHUDV\9GRPĚMVRXFHONHPWŐLNRXSHOQ\3ŢGQtSURVWRU²DWHOLHU²O]HY\XætWSRGOHSRæDGDYNXQRYpKRPDMLWHOH7RSHQtMHSO\QRYpQDYtFYHVSROHÿHQVNpÿiVWLGRPXMVRXNUE\NUERYiNDPQD9EH]SURVWŐHG QtPRNROtMHYHäNHUiREÿDQVNiY\EDYHQRVWäNRODäNROND P OpNDŐ'RFHQWUDŏHYQLFMHWRSĚäN\]KUXEDPLQXWQDYODNRYRX]DVWiYNXPLQXW9ODNQDEt]tYHOLFHU\FKOpVSRMHQtV3UDKRXYHäSLÿFHYODNMH]Gt YWLPLQXWRYpPLQWHUYDOX :HRIIHUDWZRJHQHUDWLRQIDPLO\KRXVHLQŏHYQLFH 3UDJXHZHVW 7KHKRXVHLV\HDUVROGLVEXLOWRQDVORSHLQWKHPLGGOHRIWKHRULJLQDO)LUVW5HSXEOLFYLOOD7KHKRXVHLQFOXGHVDODUJHJDUGHQSDUWRI ZKLFKLVJURZQDQGPDLQWDLQHGSDUN'ZHOOLQJRQWKHÀUVWÁRRULVDVL]HSOXVDVZLPPLQJSRRO VHSDUDWHURRPZLWKGLUHFWHQWUDQFHWRWKHKRXVHDQGWKHJDUGHQ 7KHSRROLVFXUUHQWO\EOLQGHGEXWLW FDQEHHDVLO\UHVWRUHG7KHRZQHUVQRZSUHIHUWRJLYHWKHKRWWXEZKLFKLVORFDWHGLQWKHVDPHURRP'ZHOOLQJRQWKHJURXQGÁRRUDUHEHGURRPV/LYLQJURRPVHDFKKRXVLQJXQLWKDVDGLUHFWRXWSXWWR DVHSDUDWHJDUGHQWHUUDFH7KHKRXVHKDVWKUHHEDWKURRPV$WWLFVSDFHVWXGLRFDQEHXVHGDVUHTXLUHGE\WKHQHZRZQHU+HDWLQJLVJDVSOXVWKHVRFLDOSDUWRIWKHKRXVHDUHÀUHSODFHVVWRYHV7KH LPPHGLDWHVXUURXQGLQJVDUHDOODPHQLWLHVVFKRRONLQGHUJDUWHQ P GRFWRU7KHFHQWHUŏHYQLFHLVDERXWPLQXWHVE\IRRWWRWKHWUDLQVWDWLRQPLQXWHV7KHWUDLQRIIHUVDYHU\IDVWFRQQHFWLRQWR 3UDJXHLQSHDNWUDLQWUDYHOLQPLQXWHLQWHUYDOV ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǰǷȋǻǼǺǰǬDzǴǮǴǷǷǿǰǷȋǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǰǮǿȁǻǺǶǺǷDZǹǴǵǮǜDzDZǮǹǴȂDZ ǛǼǬǯǬdzǬǻǬǰ ǐǺǸDZǶǺǾǺǼǺǸǿǷDZǾǻǺǽǾǼǺDZǹǹǬǽǶǷǺǹDZǮȂDZǹǾǼDZǼǬǵǺǹǬǴdzǹǬȃǬǷȈǹǺdzǬǽǾǼǺDZǹǹǺǯǺǮǴǷǷǬǸǴ ǮǺǮǼDZǸDZǹǬǛDZǼǮǺǵǜDZǽǻǿǭǷǴǶǴǖǰǺǸǿǺǾǹǺǽǴǾǽȋǭǺǷȈȄǺǵǽǬǰȃǬǽǾȈǶǺǾǺǼǺǯǺdzǬǹǴǸǬDZǾǸǹǺǯǺǷDZǾǹǴǵǴǿȁǺDzDZǹǹȇǵǷDZǽǺǻǬǼǶǙǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǶǮǬǼǾǴǼǬǼǬdzǸDZǼǺǸǻǷȊǽ ǭǬǽǽDZǵǹ ȉǾǺǺǾǰDZǷȈǹǺDZǻǺǸDZȅDZǹǴDZǽǻǼȋǸȇǸǮȇȁǺǰǺǸǶǬǶǮǰǺǸǾǬǶǴǮǽǬǰ ǍǬǽǽDZǵǹǮǹǬǽǾǺȋȅDZDZǮǼDZǸȋǹDZȉǶǽǻǷǿǬǾǴǼǿDZǾǽȋǻǺǾǺǸǿȃǾǺǮǷǬǰDZǷȈȂȇǻǼDZǰǻǺȃǴǾǬȊǾǯǴǰǼǺǸǬǽǽǬDzǹǿȊǮǬǹǹǿ ǶǺǾǺǼǬȋǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮǾǺǸDzDZǻǺǸDZȅDZǹǴǴǻǼǴDzDZǷǬǹǴǴǹǺǮȇȁǮǷǬǰDZǷȈȂDZǮǭǬǽǽDZǵǹǸǺDzDZǾǭȇǾȈǷDZǯǶǺǮǺǽǽǾǬǹǺǮǷDZǹǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǶǮǬǼǾǴǼǬǼǬdzǸDZǼǺǸNNǏǺǽǾǴǹȇDZǶǬDzǰǺǵ ǶǮǬǼǾǴǼȇǴǸDZȊǾǻǼȋǸǺǵǮȇȁǺǰǹǬǺǾǰDZǷȈǹȇDZǽǬǰǺǮȇDZǾDZǼǼǬǽȇǎǰǺǸDZȂDZǷǴǶǺǸǾǼǴǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǛǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺǸǬǹǽǬǼǰȇǽǾǿǰǴȊǸǺDzǹǺǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈǮǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǴǴǽǾǼDZǭǺǮǬǹǴȋǸǴ ǹǺǮǺǯǺǮǷǬǰDZǷȈȂǬǚǾǺǻǷDZǹǴDZǯǬdzǬǾǬǶDzDZǬǺǭȅDZǵȃǬǽǾǴǰǺǸǬDZǽǾȈǶǬǸǴǹȇǻDZȃǴǎǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵǭǷǴdzǺǽǾǴ²ǼǬdzǮǴǾǬȋǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬǹǬȁǺǰȋǾǽȋȄǶǺǷǬǰDZǾǽǶǴǵǽǬǰ Ǹ ǮǼǬȃ ǐǺȂDZǹǾǼǬǜDzDZǮǹǴȂǸǴǹǿǾǻDZȄDZǵȁǺǰȈǭȇǰǺDzDZǷDZdzǹǺǰǺǼǺDzǹǺǯǺǮǺǶdzǬǷǬ²ǸǴǹǿǾǛǺDZdzǰǺȃDZǹȈǭȇǽǾǼǺǻǼǴDZdzDzǬDZǾǮǛǼǬǯǿǮȃǬǽǻǴǶǻǺDZdzǰǬȁǺǰȋǾǶǬDzǰȇDZǸǴǹǿǾ

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF]

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

73


Prodej | Praha 5 | Koťíøe | 95 + 12 m2 | 7 975 370 Kè %\WNNWHUDVDORçQLFHNRXSHOQ\ĂĽDWQDVNOHSJDUiçRYpSDUNRYDFtVWiQt1RYĂŹE\WYPRGHUQtUH]LGHQFLRENORSHQpYLODPL]SUYQt UHSXEOLN\QDEt]tSOQRXREÄ&#x20AC;DQVNRXY\EDYHQRVWDYHOPLGREUpVSRMHQtVFHQWUHP3UDK\6SRUWRYFLRFHQtWHQLVRYpDVTXDVKRYpNXUW\Ä&#x20AC;L KRUROH]HFNRXVWÄ&#x2122;QXYREODVWL]YDQp&LEXONDQHERQHGDOHNpJROIRYpKĨLĂĽWÄ&#x2122;Y0RWROH1iNXSQt]yQD$QGÄ&#x2122;OD1RYĂŹ6PtFKRYQDEt]HMt LGHiOQtSĨtOHçLWRVWLNQDNXSRYiQtD]iEDYÄ&#x2122;.XSQtFHQDE\WXMHXYHGHQDEH]'3+

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

78

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Sale | Praha 5 | Košíøe | 95 + 12 m2 | 7 975 370 Kè 2-bedroom apartment, terrace, 2 bathrooms, walk-in closet, cellar, garage parking space. New flat in a modern residence surrounded by villas from the period of the so-called First Czechoslovak Republic offers all necessary amenities and a very good connection with the center of Prague. Sport lovers will appreciate tennis and squash courts or the indoor climbing wall in the so-called Cibulka area or the golf course in Motol. The Andìl and Nový Smíchov shopping zones offer ideal opportunities for shopping and entertainment. The purchase price is subject to VAT additional.

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

79


Prodej | Praha 1 | Staré Mìsto | 128 + 2 m2 | 27 900 000 Kè Byt 4+kk, balkón, masivní dubové parkety, vysoký standard provedení, parkovací stání. Kvalitnì zrekonstruovaný byt v budovì s 24 hod. UHFHSFtYMHGQp]QHMçiGDQęMåtFKORNDOLWQD6WDUpP0ęVWę 3-bedroom apartment, balcony, massive oak parquet floors, design fixtures and fittings, parking space. Well renovated apartment in a building with 24 hour reception in one of the most desirable locations in the Old Town.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

80

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 1 | Staré Mìsto | 120 m2 | 21 500 000 Kè Byt 3+kk, šatna, 2 koupelny, citlivì zkombinovány moderní prvky s pùvodním rázem interiéru, vysoký standard provedení, dubové parkety. Výjimeèný designový a kompletnì zaøízený byt v blízkosti Staromìstského námìstí a Karlova mostu. 3-bedroom apartment, walk-in closet, 2 bathrooms, impressive combination of modern features and historic atmosphere, design fixtures and fittings, oak floors. Top class, fully furnished apartment close to the Staromìstské námìstí square and the Charles Bridge.

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

81


Prodej | Praha 5 | Radlice | 204 + 16 m2 | 22 681 000 Kè %\WNNWHUDVDORGçLH]LPQt]DKUDGDĂĽDWQDNRXSHOQ\SDUNRYDFtVWiQtVNOHS-HGLQHÄ&#x20AC;QĂŹE\WYNOLGQpDNRPRUQtUH]LGHQFLV~çDVQĂŹP YĂŹKOHGHPQD3UDKXYWÄ&#x2122;VQpEOt]NRVWLOHVRSDUNX'tYÄ&#x20AC;tKUDG\ 4-bedroom apartment, terrace, loggia, winter garden, walk-in closet, 2 bathrooms, 2 parking spaces, cellar. Unique apartment in a quiet DQGLQWLPDWHUHVLGHQFHZLWKVWXQQLQJYLHZVRIWKHFLW\QHDUWKHQDWXUHUHVHUYHRI'tYÄ&#x20AC;t+UDG\

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

82

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 6 | Bøevnov | 119 + 18 m2 | 12 500 000 Kè %\WNNEDONyQNRXSHOQ\YHVWDYęQpVNĨtQęVNOHSJDUiçRYiSDUNRYDFtVWiQt1DGVWDQGDUGQęĨHåHQìE\WYHSRGODçtQRYRVWDYE\ SiUNURNģRGSDUNX/DGURQND EHGURRPDSDUWPHQWEDOFRQ\EDWKURRPVEXLOWLQZDUGUREHVFHOODUJDUDJHSDUNLQJVSDFHV+LJKVWDQGDUGDSDUWPHQWZLWKLQD QHZUHVLGHQWLDOFRPSOH[IHZVWHSVIURPWKH/DGURQNDSDUN

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

83


Prodej | Praha 1 | 3DĨtçVNi | 127 + 3 m2 |FHQDQDY\çiGiQt| price upon request %\WEDONRQ\DUNÏĨRYpRNQRĂĽDWQDNRXSHOQ\PRçQpXçLWtMDNRNNY\VRNpVWURS\R]GREQpĂĽWXN\YHONiRNQDYHVWDYÄ&#x2122;QpVNĨtQÄ&#x2122;6W\ORYĂŹ UHQRYRYDQĂŹE\WYHSDWĨHWUDGLÄ&#x20AC;QtKRÄ&#x20AC;LQçRYQtKRGRPX]NRQFHVWROHWtQDQHMSUHVWLçQÄ&#x2122;MĂĽtDGUHVHY3UD]HYVDPpPVWĨHGXKLVWRULFNpKR FHQWUDQDGRVDKQHMOX[XVQÄ&#x2122;MĂĽtFKREFKRGÄŁDUHVWDXUDFtLGHiOQtQHPRYLWRVWSURMHGLQHÄ&#x20AC;QpE\GOHQtQHERGREURXLQYHVWLFL 2-bedroom apartment, 2 balconies, bay window, walk-in closet, 2 bathrooms, possible use as a 3-bedroom apartment, high ceilings, stucco RUQDPHQWVELJZLQGRZVEXLOWLQZDUGUREHV:LWKFKDUPLQJYLHZVRIWKHSUHVWLJLRXV3DĨtçVNiVWUHHWWKLVUHIXUELVKHGIODWLVVLWXDWHGRQWKH 3rdIORRURIDFODVVLFODWHth century building, in the heart of the historic center, within instant reach of luxury shops and restaurants, great investment opportunity or a unique lifestyle.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

84

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 6 | Hradèany | 560 m2 | pozemek 722 m2| 52 000 000 Kè 9LODNN]LPQt]DKUDGDSģYRGQtKLVWRULFNpSUYN\YH[WHULpUXLLQWHULpUXGYRXSRGODçQtFHQWUiOQtKDODVYDUKDQDPL]HOHW]DKUDGD VHY]URVWOìPLVWURP\JDUiç3R]GQęVHFHVQtYLODSRVWDYHQiYOHWHFK²GOHQiYUKXDUFKLWHNWD$QWRQtQD+XOiQDDVRFKDĨH )UDQWLåND%tONDVLWXRYDQiYEOt]NRVWL/HWHQVNìFKVDGģ3UDçVNpKRKUDGX EHGURRPYLOODZLQWHUJDUGHQRULJLQDOKLVWRULFGHWDLOVSUHVHUYHGRQWKHH[WHULRUDVZHOODVWKHLQWHULRUPDMHVWLFWZROHYHOFHQWUDO KDOOZLWKDQRUJDQDGMDFHQWPDWXUHJDUGHQZLWKGHYHORSHGWUHHVJDUDJH$UW1RYHDXYLOODEXLOWLQ²DQGGHVLJQHGE\WKH UHQRZQHG&]HFKDUFKLWHFW$QWRQtQ+XOiNDQGVFXOSWRU)UDQWLåHN%tOHNORFDWHGQH[WWR/HWHQVNp6DG\3DUNDQGWKH3UDJXH&DVWOH

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

85


Prodej | Praha 8 | Libeò | 81 + 110 m2 | 13 651 500 Kè %\WNNVWĨHĂĽQtWHUDVDNUiVQpYĂŹKOHG\RWHYĨHQĂŹNRQFHSWREĂŹYDFtKRSRNRMHMtGHOQ\DNXFK\QÄ&#x2122;ORçQLFHNRXSHOQDWRDOHWDSURKRVW\ døevĂŹnĂŠ podlahy, francouzskĂĄ okna, designovĂŠ elektroprvky a koupelnovĂŠ vybavenĂ­, podlahovĂŠ topenĂ­, sklep. LuxusnĂ­ byt ve 4. patøe MHGLQHÄ&#x20AC;QpKRUH]LGHQÄ&#x20AC;QtKRNRPSOH[XNWHUĂŹVHVWiYiMHGQRX]GRPLQDQW]UHYLWDOL]RYDQpQiEĨHçQtÄ&#x20AC;WYUWLQDSRPH]t.DUOtQDD/LEQÄ&#x2122;1RYÄ&#x2122; vznikajĂ­cĂ­ promenĂĄda s osvĂŹtlenĂ˝m molem nabĂ­dne rezidentĂšm spolu s restauracĂ­ a kavĂĄrnou dostatek prostoru pro relaxaci.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

86

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Sale | Praha 8 | Libeò | 81 + 110 m2 | 13 651 500 Kè 2-bedroom apartment, roof terrace, beautiful views, open concept living room, dining area and kitchen, bathroom, half bath, wood floors, French windows, design fixtures and fittings, underfloor heating, cellar. Luxury apartment on the 4th floor of a new residential complex, located in a revitalized waterfront area on the border of the Karlín and Libeò city quarters. Unique concept with waterfront promenade and pier with space for relaxing as well as commercial spaces with restaurant, cafe and other services.

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

87


Byt 2+1, 87 + 15 m2, Praha 8 – Karlín, Šaldova | 4 990 000 Kč Tříúrovňový byt loftového typu v 5. podlaží kompletně zrevitalizovaného komplexu s výraznou architekturou a industriálním rázem. První úroveň: vstupní hala s komorou. Druhá úroveň: hlavní obývací prostor, kuchyň s jídelním prostorem, toaleta. Třetí úroveň: ložnice s koupelnou, lodžie. Kvalitní provedení a materiály. Garážové stání a sklep za příplatek. 24h recepce s ostrahou a kamerovým systémem, společná udržovaná zahrada. Pár minut chůze ke stanici metra Křižíkova, snadná dostupnost do centra. Triplex apartment situated on the 4th floor of a completely revitalized complex with industrial architecture. The 1st level: entry hall, storage room. The 2nd level: living room with kitchen and dinning area, guest toilet. The 3rd level: bedroom, bathroom, loggia. High quality and standard. Garage parking space and a cellar at extra cost. 24h reception with security and camera surveillance, common garden. Moments from Křižíkova metro station, easy access to the city center.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

88

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 2+kk, 65 + 20 m2, Praha 8 – Troja, Nad Vavrouškou | 3 750 000 Kč Moderní byt s vlastní předzahrádkou v novém rezidenčním komplexu situovaném v klidné lokalitě Troji s dostatkem zeleně a příležitostí pro aktivní relaxaci. Byt nabízí vstupní halu, obývací pokoj s plně vybavenou otevřenou kuchyní, ložnici s vestavěným patrem, koupelnu a samostatné WC. Dřevěné podlahy, Internet, alarm. Parkování možné před domem, dobrá dostupnost ke stanici metra Kobylisy. Modern apartment with a private garden on the ground floor of a newly built residential complex in a quiet area of Troja with many parks and opportunities for active r elaxation. The flat offers an entry hall, living room with a fully fitted open kitchen, bedroom, bathroom and a guest toilet. Wooden floors, Internet, and alarm. Easy parking in front of the building. Kobylisy metro station is just two bus stops away.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

89


Byt 3+kk, 83 m2, Praha 8 – Libeň, Novákových | 4 800 000 Kč Moderní kompletně zařízený byt loftového typu řešen jako 3+kk s pracovnou, situovaný ve 2. podlaží zrevitalizované industriální budovy, pár minut chůze ke stanici metra Palmovka. Spodní podlaží: obývací prostor s jídelnou a plně zařízenou kuchyní, ložnice, koupelna se sprchou. Horní podlaží: ložnice, pracovna. Zachován industriální ráz, dřevěné podlahy a okna, designová koupelna, vestavěné skříně, možnost klimatizace. Garážové stání možno dokoupit. Modern fully furnished loft apartment situated on the 2nd floor of revitalized industrial building, few minutes to walk from the Palmovka metro station. The lower floor: living room with open fully fitted kitchen, bedroom, bathroom. The upper floor: bedroom, study/gallery. Industrial features, high standard, design bathroom fixtures, wooden floors, built-in wardrobes. Garage parking space available for an extra cost.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

90

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 2+kk, 53 + 3 m2, Praha 5 – Stodůlky, Nárožní | 2 706 735 Kč Byt s lodžií v novém rezidenčním objektu, v sousedství Centrálního parku, v pěší vzdálenosti od stanice metra Hůrka. Byt nabízí vstupní halu, obývací pokoj s jídelním prostorem a otevřenou kuchyní, ložnici, koupelnu a toaletu pro hosty. Vybavení zahrnuje plovoucí podlahy, dlažbu, zařízenou koupelnu, deskové radiátory, přípravu pro kuchyňskou linku, bezpečnostní vstupní dveře, sklep. K bytu náleží 1 garážové stání za příplatek. Mateřská a základní škola vzdálena 200 m, obchodní dům Kaufland 3 minuty chůze. An apartment with loggia in a new residential project situated near Central Park, within walking distance of the Hůrka metro station. The apartment features an entrance hall,living room with dining space and open kitchen, bedroom, a bathroom, and guest toilet. Floating floor, tiles, furnished bathroom, panel radiators, a fire safety door, cellar. Garage parking space at an extra fee. A kindergarten and an elementary school are 200 m away from the building, the Kaufland shopping center is a three-minute walk away.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

91


Rodinný dům 4+kk, 157 m2, pozemek 445 m2, Praha 10 – Benice | 7 232 200 Kč Rodinný dům se zahradou a garáží zasazený v architektonicky sjednocené rezidenční čtvrti na okraji Prahy se snadnou dostupností do centra. Přízemí: vstupní hala s šatnou, kuchyň, otevřený obývací pokoj s jídelním prostorem a přímým vstupem na terasu, technická místnost. První patro: 3 ložnice s balkóny, šatna, 2 koupelny. RD je k prodeji kompletně dokončený v nadstandardním provedení. 15 minut vozem po dálnici D1, v dosahu obchodní zóny Čestlice a občanské vybavenosti Průhonic. Family semidetached house with a garden and a garage is located in the architecturally unified and impressive residential area at the outskirts of Prague. Ground floor: entrance hall with walk-in closet, kitchen, living room with terrace, utility room. The first floor: 3 bedrooms with balconies, master bedroom with en-suite closet, 2 bathrooms. The property is offered completely finished. Good connection to Prague, within the reach of shopping area Čestlice and all public amenities in Průhonice.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

92

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Rodinný dům 5+kk, 133 m2, pozemek 990 m2, Zbožíčko – Milovice, okres Nymburk | 4 900 000 Kč Dvoupodlažní rodinný dům s terasou, venkovním parkováním pro 2 vozy a velkou udržovanou zahradou, situovaný v obci Zbožíčko, 15 minut jízdy k OC Černý most. Přízemí: vstupní hala s šatnou, prostorný obývací pokoj s přístupem na venkovní terasu, plně vybavená kuchyň, ložnice / pracovna, koupelna, technická místnost. Patro: 3 ložnice (2 z nich mají přístup na terasu), koupelna, velká šatna, dále pochozí půda. Klidná lokalita. Two-story family house with terrace, outdoor parking for 2 cars and maintained garden, situated in the Zbožíčko village, 15 minute drive to Černý most shopping mall. Ground floor: entry hall with closet, living room, fully fitted kitchen, bedroom, bathroom, storage rooms. The 1st floor: 3 bedrooms, bathroom, walk-in closet. Quiet locality.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

93


14 let zkušeností DSŐLEOLæQĚDNWXiOQtFKQHPRYLWRVWt

3521É-(0)255(175'3UŢKRQLFH3UDKD²]iSDG.ÿPĚVtF 6DPRVWDWQë 5' SR UHNRQVWUXNFL V GLVSR]LFt NN QH]DŐt]HQë V PRGHUQt NXFK\ŁVNRX OLQNRX 'ŢP QDEt]t VDPRVWDWQp SRNRMH REëYDFt SRNRM D GYĚ NRXSHOQ\ . GLVSR]LFL EDONRQ WHUDVD SURVWRUQi ]DKUDGD P2 D GYRMJDUiæ .OLGQi ORNDOLWD V REÿDQVNRX Y\EDYHQRVWtQHGDOHNR3UŢKRQLFNpKR]iPNXDSDUNX$QJOLFNiäNRODDäNRONDVPRæQRVWtUR]YR]XPLNUREXVHP Detached, renovated family house with 4 bedrooms, unfurnished, with modern kitchen. There are four separate rooms, living room DQGWZREDWKURRPV%DOFRQ\WHUUDFHVSDFLRXVJDUGHQ VTP DQGJDUDJHIRUWZRFDUV4XLHWORFDWLRQZLWKDOOFLYLFDPHQLWLHV FORVHWRFDVWOHDQGSDUN3UŢKRQLFH(QJOLVKHOHPHQWDU\VFKRRODQGQXUVHU\LQWKHDUHDSRVVLELOLW\RIDVFKRROEXV

www.happyhouserentals.com

.G\NROLYMVWHXQiVYtWiQL

WE OFFER THE BEST PROPERTY MANAGEMENT IN PRAGUE. CHECK IT OUT! 94

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


14 years of experience DQGDURXQGFXUUHQWO\OLVWHGSURSHUWLHV

Happy House Rentals, Ltd. -XQJPDQQRYD 3UDJXH 7HO *60 LQIR#KDSS\KRXVHUHQWDOVFRP

3521É-(0)255(175'2ŐHFK3UDKD²]iSDG.ÿPĚVtF 6DPRVWDWQëQH]DŐt]HQë5'P2VSURVWRUQëPREëYDFtPSRNRMHPDNUEHPWHUDVRXJDUiætD]DKUDGRXP29SUYQtP SDWŐHMVRXVDPRVWDWQpSRNRMHNRXSHOQDD:&3ĚNQiNOLGQiORNDOLWDYSŐtURGĚVGREURXGRVWXSQRVWtQDOHWLäWĚDGRPH]LQiURGQt QĚPHFNpDIUDQFRX]VNpäNRO\ 'HWDFKHG IDPLO\ KRXVH ZLWK WKUHH EHGURRPV XQIXUQLVKHG VTP 6SDFLRXV OLYLQJ URRP ZLWK D ÀUHSODFH WHUUDFH JDUDJH DQG JDUGHQ VTP )LUVWÁRRUKDVWKUHHVHSDUDWHURRPVEDWKURRPDQGDWRLOHW6LWXDWHGLQDORYHO\ORFDWLRQLQWKHQDWXUHJUHDW DFFHVVLELOLW\IURPDLUSRUWDQGWRLQWHUQDWLRQDO*HUPDQDQG)UHQFKVFKRRO

www.happyhouserentals.com

<RXDUHZHOFRPHWRVWRSE\DQ\WLPH

SALES | LONG TERM | MIDTERM | SHORT TERM RENTALS | OFFICES | FACILITY MANAGEMENT 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

95


top 10

top 10

top 10

top 10

2012

2012

2012

2012

VINÁRNA ROKU

BAR ROKU

CUKRÁRNA ROKU

CZECH GASTRONOMY

KAVÁRNA ROKU KAVÁRNA ROKU v regionu

Restaurace roku | Vinárna roku | Cukrárna roku | Bar roku | Kavárna roku

Generální partner:

Generální mediální partner:

Zlatý partner:

Bronzoví partneři:

Mediální partneři:

Conventia, s.r.o.

Bádeniho 290/1, 160 00 Praha 6

Tel./Fax: +420 220 515 102

IČ: 290 21 332, DIČ: 290 21 332

www.conventia.cz


Prodej / Sale Cholupická, Praha 4 - Lhotka

Velmi elegantní atypická vila s vnitřním bazénem, saunou a fitness se nachází cca 300 m od Kamýckého/Lhoteckého parku a cca 100 m od mezinárodní školy a školky. 3 nadzemní podlaží ve vile jsou propojena dvěma schodišti a výtahem. Užitná plocha vily je 680 m2 s pěti ložnicemi a obývacím prostorem se 7 m vysokým klenbovým stropem. V domě je garáž pro 4 osobní vozy. Rohový pozemek velikosti 690 m2 v naprosto klidné lokalitě je bohatě osázený vzrostlými stromy a keři, a je obehnán 2,5 m vysokou zdí s bezpečnostním kamerovým systémem. Beautiful modern villa with indoor swimming pool, sauna and fitness situated approx. 300 m from Kamýcký/Lhotecký Park and approx. 100 m from international school and kindergarten. Three floors are connected with two staircases and a lift. Usable area of this five-bedroom villa is 680 sqm. Living room have 7 m high barrel ceiling. There is a garage for 4 cars. Corner plot of size 690 sqm with plenty of mature trees and shrubs. Totally quiet land is fenced with high wall with camera security system for your safety.

Více informací v kanceláři / Price upon request LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Prodej / Sale Závěrka, Praha 6 - Břevnov

Precizní a nadčasový byt 3+kk (86 m2) navržený arch. Folprechtem, v těsné blízkosti Pražského hradu a 10 min chůze od parku Ladronka, se nachází ve 3. nadzemním podlaží novostavby, která je citlivě zasazena do okolní prvorepublikové činžovní zástavby. Ložnice i balkon (3,4 m2) jsou situované do klidného vnitrobloku a mají otevřený výhled do zeleně. Světlý a slunný obývací pokoj s kuchyňským koutem směřuje na jižní stranu. Relaxovat lze na okrasné zahradě s posezením. K bytu patří prostorný čistý sklep (7,9 m2) a garážové stání. Precise and timeless two-bedroom apartment (86 sqm) designed by architect Folprecht, close to Prague Castle and 10 minutes walk from the Ladronka Park, is situated on the 3rd floor of a new building sensitively placed in the First Republic apartment building surroundings. Bedroom and balcony (3,4 sqm) are facing the courtyard and have open views to the green. Bright and sunny living room with kitchenette facing south. You can relax in the maintained garden with seating. The apartment has spacious and clean cellar (7,9 sqm) and garage.

Cena: / Price: 8 900 000 CZK Ceny jsou uvedeny včetně včetněDPH. DPH.The Theprices pricesindicated indicatedare areinclusive inclusiveofofVAT VAT

98

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Prodej / Sale Matějská, Praha 6 - Dejvice

Světlý prostorný byt 3+kk s užitnou plochou 94 m2, terasou 23 m2 a zahradou 330 m2 v nedávno dokončeném projektu “Vila Matějská 24 na Babě”. Moderní architektura, kvalitní dokončení, vysoký standard vnitřního vybavení bytů. Okolí domu tvoří vily z 30. let minulého století a park Šáreckého údolí. Nabízíme možnost dalších 2 bytů 3+kk a 5+kk. K bytům lze přikoupit, případně pronajmout garážová stání a sklepy v suterénu domu. Bright and spacious two-bedroom apartment with usable area 94 sqm, terrace 23 sqm and garden 330 sqm in recently completed modern residential building “Vila Matějská 24 na Babě”. Contemporary architecture, top quality finishing, high standard fittings. Location with villas from 30´s, nearby Šárecké údolí Park. Two more options to buy two-bedroom or four-bedroom apartment. Possibility to buy or rent a garage space and cellars.

Cena: / Price: 7 919 000 CZK Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


SPORTALM Podzim–Zima 2012/13 www.fggroup.cz


102

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


104

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


SPORTALM Podzim–Zima 2012/13 www.fggroup.cz


Realitní makléř: Stanislav Šelder Kontakt: +420 608 819 472 E-mail: stanislav.selder@century21.cz

Z›ƒ½®ãù

02'(51Ì)81.&,21$/,67,&.É9,/$32&(/.29e3ŏ(67$9%ę=52.8 02'(51)81&7,21$/,679,//$$)7(5&203/(7(5(&216758&7,21 1DGVWDQGDUGQĚY\EDYHQëGŢPRWŐHFKSRGODætFKVHQDFKi]tYMLæQtPVYDKXŏHYQLFSRG%UGVNëPKŐHEHQHPV~FKYDWQëPYëKOHGHPGRRNROtŐHN\%HURXQN\.GRPXVFHONRYRX XæLWQRXSORFKRXP2QiOHætNUiVQi]DKUDGDP2VHY]URVWOëPLVWURP\QDYUæHQi]DKUDGQtDUFKLWHNWNRX9SŐt]HPtVHQDFKi]tREëYDFtSRNRMVPRGHUQtNXFK\ŁVNRXOLQNRXGYĚORæQLFHDNRXSHOQD9SDWŐHVHQDFKi]tGDOätGYDSRNRMHNRXSHOQDDUR]OHKOiWHUDVDVYëKOHGHPQD]DKUDGX&HOëGŢPMHSRGVNOHSHQDMH]GHJDUiæVGiONRYĚRYOiGDQëPLYUDW\GYĚSUDFRYQ\DVNOHS&HOëGŢPMHNOLPDWL]RYiQ9\WiSĚQtMHŐHäHQRNRPELQDFtWHSHOQpKRÿHUSDGODDSO\QRYpKRNRWOH1D]DKUDGĚVHQDFKi]tY\WiSĚQëED]pQ [PVHVODQRXYRGRXVÿLVWtFtPV\VWpPHPD]DWDKRYDFtEH]SHÿQRVWQtUROHWRXQDGiONRYpRYOiGiQt/RNDOLWDMHYHOPLGREŐHGRVWXSQiDXWHPLYODNHPDQDFKi]tVH]GH YHäNHUiREÿDQVNiY\EDYHQRVWYÿHWQĚ=ãD0ã 7KLVOX[XULRXVO\ÀQLVKHGWKUHHVWRUH\KRXVHLVVLWXDWHGRQWKHVRXWKIDFLQJVORSHLQŏHYQLFHEHORZWKH%UG\5LGJHZLWKEUHDWKWDNLQJYLHZVRIWKHVXUURXQGLQJVRIWKH%HURXQND 5LYHU7KHKRXVHZLWKDWRWDOÁRRUDUHDRIPñKDVDEHDXWLIXOPñJDUGHQZLWKHVWDEOLVKHGWUHHVDQGZDVGHVLJQHGE\DJDUGHQDUFKLWHFW7KHJURXQGÁRRUFRPSULVHV DOLYLQJURRPZLWKPRGHUQÀWWHGNLWFKHQWZREHGURRPVDQGDEDWKURRP8SVWDLUVWKHUHDUHWZREHGURRPVDEDWKURRPDQGDODUJHWHUUDFHRYHUORRNLQJWKHJDUGHQ7KHZKROH house is cellared - the garage has a remote- controlled door, there are also two workrooms and a separate cellar. The entire house is air-conditioned. Heating is provided by the FRPELQDWLRQRIKHDWSXPSDQGJDVERLOHU,QWKHJDUGHQWKHUHLVDKHDWHG[PHWUHVDOWZDWHUVZLPPLQJSRROZLWKÀOWUDWLRQV\VWHPDQGUHWUDFWDEOHUHPRWHFRQWUROOHGVHFXrity shutters. The location is easily accessible by car or train and there are all the civic amenities, including a Primary School and Kindergarten, in the vicinity. ǝǺǮǼDZǸDZǹǹǬȋȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷǴǽǾǴȃDZǽǶǬȋǮǴǷǷǬǻǺǽǷDZǻǺǷǹǺǵǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴǮǯǺǰǿ ǜǺǽǶǺȄǹǺǸDZǭǷǴǼǺǮǬǹǹȇǵǰǺǸǽǾǼDZǸȋȉǾǬDzǬǸǴǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬȊDzǹǺǸǽǶǷǺǹDZǜDzDZǮǹǴȂǻǺǰǍǼǰǽǶǴǸǯǺǼǹȇǸȁǼDZǭǾǺǸǴdzǰǺǸǬǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋǻǺǾǼȋǽǬȊȅǴǵǮǴǰ ǹǬǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾǴǼDZǶǴǍDZǼǺǿǹǶǴǖǰǺǸǿǺǭȅDZǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǺǾǹǺǽǴǾǽȋǶǼǬǽǴǮȇǵǽǬǰǼǬdzǸDZǼǺǸǸ2ǽǮȇǼǺǽȄǴǸǴǰDZǼDZǮȈȋǸǴǻǼǺDZǶǾǽǬǰǬǼǬdzǼǬǭǺǾǬǹ ǷǬǹǰȄǬȀǾǹȇǸ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǺǸ ǙǬ ǻDZǼǮǺǸ ȉǾǬDzDZ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǯǺǽǾǴǹǬȋ ǽ dzǺǹǺǵ ǶǿȁǹǴ ǰǮDZ ǽǻǬǷȈǹǴ Ǵ ǮǬǹǹǬȋ ǶǺǸǹǬǾǬ ǙǬ ǮǾǺǼǺǸ ȉǾǬDzDZ DZȅDZ ǰǮDZ ǶǺǸǹǬǾȇ ǮǬǹǹǬȋ ǶǺǸǹǬǾǬǴǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǾDZǼǼǬǽǬǽǮǴǰǺǸǹǬǽǬǰǛǺǰǮǽDZǵǻǷǺȅǬǰȈȊǰǺǸǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋǻǺǰǮǬǷǾǬǸDZǽǾȈǯǬǼǬDzǽǰǴǽǾǬǹȂǴǺǹǹȇǸǿǻǼǬǮǷDZǹǴDZǸǮǺǼǺǾǰǮDZǸǬǽǾDZǼǽǶǴDZǴ ǻǺǰǮǬǷȈǹǺDZǻǺǸDZȅDZǹǴDZǎDZǽȈǰǺǸǶǺǹǰǴȂǴǺǹǴǼǺǮǬǹǚǾǺǻǷDZǹǴDZǻǼǺǴǽȁǺǰǴǾǻǼǴǻǺǸǺȅǴǶǺǸǭǴǹǬȂǴǴǾDZǻǷǺǮǺǯǺǹǬǽǺǽǬǴǯǬdzǺǮǺǯǺǶǺǾǷǬǎǽǬǰǿǹǬȁǺǰǴǾǽȋǭǬǽǽDZǵǹ ǽǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸǼǬdzǸDZǼǺǸȁǸǽǽǺǷDZǹǺǵǮǺǰǺǵǴǽǴǽǾDZǸǺǵǺȃǴǽǾǶǴǺǹǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǮȇǰǮǴDzǹȇǸǴǭDZdzǺǻǬǽǹȇǸǴDzǬǷȊdzǴǽǰǴǽǾǬǹȂǴǺǹǹȇǸǿǻǼǬǮǷDZǹǴDZǸǐǺ ǸDZǽǾǬǹǬȁǺDzǰDZǹǴȋǰǺǸǬǸǺDzǹǺǷDZǯǶǺǰǺǭǼǬǾȈǽȋǹǬǸǬȄǴǹDZǴǷǴǹǬǻǺDZdzǰDZǮǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZǼǬdzǮǴǾǬȋǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬǮǶǷȊȃǬȋǹǬȃǬǷȈǹǿȊȄǶǺǷǿǴǰDZǾǽǶǴǵǽǬǰ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ ,QIRY5.,QIRLQ5HDO(VWDWH$JHQF\ǢDZǹǬǻǺdzǬǻǼǺǽǿǮǬǯDZǹǾǽǾǮDZǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ 9tFHLQIRUPDFtQDZZZFHQWXU\F])RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 AZ Reality, Na Dolinách , Praha 4 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

107


Realitní makléř: Barbora Merknerová Kontakt: +420 608 662 147 E-mail: barbora.merknerova@century21.cz

/8;861Ì%<71('$/(.29É&/$96.e+21É0ę67Ì/8;85<)/$71($5:(1&(6/$6648$5( -HGLQHÿQëE\WYVDPpPFHQWUX3UDK\QHGDOHNR9iFODYVNpKRQiPĚVWtVYODVWQt]DKUDGRXYHYQLWUREORNX%\WRGLVSR]LFLDSRGODKRYpSORäHP2VHQDFKi]tYSDWŐH NRPSOHWQĚ]UHNRQVWUXRYDQpKRGRPXVYëWDKHPYXOLFL9H6PHÿNiFK1DGVWDQGDUGQĚYHONëREëYDFtSRNRMRUR]PĚUHFKPPiIXQNÿQtNUEDMHSURSRMHQVNXFK\ŁVNëPNRXWHP3ŐtPëYVWXSQD]DKUDGX]REëYDFtKRSRNRMH9SURWLOHKOpÿiVWLE\WXVHQDFKi]tORæQLFHVHGYĚPDNRXSHOQDPLYæG\VYDQRXLVSUFKRYëPNRXWHP3URYODVWQtN\MHGQRWHNMH YGRPĚNGLVSR]LFLED]pQDWDNpVDXQD6RXÿiVWtSURGHMHMHLJDUiæRYpVWiQtYSŐt]HPtGRPX 7KLVXQLTXHDSDUWPHQWLQWKHKHDUWRI3UDJXHQHDU:HQFHVODV6TXDUHKDVLWVRZQJDUGHQLQWKHFRXUW\DUG7KHDSDUWPHQWLQ9H6PHÿNiFK6WUHHWZLWKOD\RXWDQGÁRRUDUHDRIPñ LVORFDWHGRQWKHVWÁRRURIDFRPSOHWHO\UHQRYDWHGEXLOGLQJZLWKDOLIW7KHDERYHVWDQGDUGVSDFLRXVOLYLQJURRPPñLQVL]HKDVDIXQFWLRQDOÀUHSODFHDQGLVFRQQHFWHGWRDNLWFKHQHWWH 'LUHFWH[LWWRWKHJDUGHQIURPWKHOLYLQJURRP7KHRSSRVLWHVLGHRIWKHÁDWFRPSULVHVEHGURRPVZLWKEDWKURRPVHDFKZLWKEDWKWXEDQGVKRZHUFRUQHU2ZQHUVRIWKHVHXQLWVKDYHWKH XVHRIWKHVZLPPLQJSRRODQGVDXQDLQWKHEXLOGLQJ7KHVDOHDOVRLQFOXGHVDSDUNLQJVSDFHLQWKHJURXQGÁRRUJDUDJH ǜǺǽǶǺȄǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǹDZǰǬǷDZǶǺǺǾǎǬȂǷǬǮǽǶǺǵǻǷǺȅǬǰǴ ǟǹǴǶǬǷȈǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǮǽǬǸǺǸȂDZǹǾǼDZǛǼǬǯǴǹDZǰǬǷDZǶǺǺǾǎǬȂǷǬǮǽǶǺǵǻǷǺȅǬǰǴǽǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸǽǬǰǺǸǹǬdzǬǰǹDZǸǰǮǺǼDZǖǮǬǼǾǴǼǬǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǴǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬ ǹǬǸȉǾǬDzDZǻǺǷǹǺǽǾȈȊǼDZǶǺǹǽǾǼǿǴǼǺǮǬǹǹǺǯǺdzǰǬǹǴȋǽǷǴȀǾǺǸǹǬǿǷǴȂDZ9H6PHÿNiFKǜǺǽǶǺȄǹǬȋǺǯǼǺǸǹǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǻǷǺȅǬǰȈȊǸǽǼǬǭǺǾǬȊȅǴǸǶǬǸǴǹǺǸǺǭȆDZǰǴǹDZǹǬ ǽdzǺǹǺǵǶǿȁǹǴǛǼȋǸǺǵǮȇȁǺǰǮǽǬǰǴdzǯǺǽǾǴǹǺǵǎǻǼǺǾǴǮǺǻǺǷǺDzǹǺǵȃǬǽǾǴǶǮǬǼǾǴǼȇǹǬȁǺǰȋǾǽȋǽǻǬǷȈǹǴǽǰǮǿǸȋǮǬǹǹȇǸǴǶǺǸǹǬǾǬǸǴǶǬDzǰǬȋǽǮǬǹǹǺǵǴǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǐǷȋ ǮǷǬǰDZǷȈȂDZǮǶǮǬǼǾǴǼǮǰǺǸDZǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǽȋǭǬǽǽDZǵǹǴǽǬǿǹǬǖǻǼǺǰǬDzDZǶǮǬǼǾǴǼȇǺǾǹǺǽǴǾǽȋǴǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǯǬǼǬDzǹǺǵǽǾǺȋǹǶǴǹǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZ

&HQD3ULFHǢDZǹǬLQIRUPDFHYNDQFHOiŐLIURPWKH5HDO(VWDWH$JHQF\ǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǮǬǯDZǹǾǽǾǮDZ Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady 108

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Jakub Skalický Kontakt: +420 777 561 402 E-mail: jakub.skalicky@century21.cz

/8;861Ì%<'/(1Ì1$9,12+5$'(&+²632-(1Ì'928%<7š/8;85</,9,1*,19,12+5$'<²7+(0(5*(52)7:2)/$76

1DEt]tPHNSURGHMLGYDMHGLQHÿQpE\W\NNQDEt]HQpMDNRFHOHNYUH]LGHQÿQtPSURMHNWX.RUXQQtGYŢUQD9LQRKUDGHFK-HGQiVHRH[NOX]LYQtE\W\VYHONëPLWHUDVDPLDYROQëPYëKOHGHPQD3UDKXNWHUpMVRXQDGVWDQGDUGQĚDYHOPLOX[XVQĚY\EDYHQ\FRæXVSRNRMtLQiURÿQpNOLHQW\&HONRYiSORFKDRERXE\WŢÿLQtP2GYĚUR]OHKOpWHUDV\ PDMtSORFKXP2DP23ŐHVWRæHVHMHGQiRQRYRVWDYEXSURäHOE\WMHäWĚYHOLFHQiNODGQRXDNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFtYFHONRYpKRGQRWĚPLO.ÿ%\WMHY\EDYHQ PRGHUQtNXFK\ŁVNRXOLQNRXYÿHWQĚYäHFKVSRWŐHELÿŢY\VRNpNYDOLW\YKRGQRWĚ.ÿEDUHPYLQRWpNRXYtŐLYNRXMDFX]]LVDPR]DYODæRYDFtPV\VWpPHPGRE\WXYHGH VRXNURPëYëWDKQDNDUWX=DYHGHQLQWHUQHW79²VDWHOLWQtSŐtMHP6DPR]ŐHMPRVWtMHJDUiæRYpVWiQtXPtVWĚQpYSRG]HPQtPSRGODætGRPX9DUHiOX.RUXQQtKRGYRUDIXQJXMH 24 hodinová recepce a ostraha. )RU6DOH7KHVHWZRXQLTXHNNÁDWVZKLFKDUHEHLQJRIIHUHGDVDZKROHDUHVLWXDWHGLQWKH.RUXQQtGYŢUUHVLGHQWLDOFRPSOH[LQ9LQRKUDG\7KLVLVDQH[FOXVLYHDSDUWPHQWZLWKODUJHWHUUDFHVDQGDFOHDUYLHZRI3UDJXH,WLVDERYHVWDQGDUGDQGYHU\OX[XULRXVO\HTXLSSHGVDWLVI\LQJHYHQWKHPRVWGHPDQGLQJFOLHQWV7KHWRWDODUHDRIERWKFRPELQHGGZHOOLQJVLVPñ 7KHWZRODUJHWHUUDFHVDUHPñDQGPñLQVL]HUHVSHFWLYHO\$OWKRXJKLWLVDQHZEXLOGLQJWKHÁDWKDVXQGHUJRQHDYHU\H[SHQVLYHDQGFRPSOHWHUHQRYDWLRQIRUWKHWRWDOYDOXHRI PLOOLRQ&=.7KHDSDUWPHQWLVHTXLSSHGZLWKDPRGHUQÀWWHGNLWFKHQLQFOXGLQJDOOWRSTXDOLW\DSSOLDQFHVYDOXHGDW&=.DEDUZLQHFHOODU-DFX]]LVHOILUULJDWLRQV\VWHP $SULYDWHFDUGRSHUDWHGOLIWOHDGVWRWKHÁDW,QWHUQHWVDWHOOLWH79$JDUDJHSURYLGHVEDVHPHQWSDUNLQJIRUUHVLGHQWVDVVWDQGDUGKRXUUHFHSWLRQGHVNDQGVHFXULW\VHUYLFHRSHUDWH LQWKHDUHDRI.RUXQQtGYŢU ǜǺǽǶǺȄǹǺDZDzǴǷȈDZǹǬǎǴǹǺǯǼǬǰǬȁ²ǶǺǸǭǴǹǬȂǴȋǰǮǿȁǶǮǬǼǾǴǼ ǛǼǺǰǬDZǸ ǰǮDZ ǿǹǴǶǬǷȈǹȇDZ ǶǮǬǼǾǴǼȇ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴ  ǶǶ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸȇDZ ǶǬǶ ǺǰǹǺ ȂDZǷǺDZ Ǯ DzǴǷǺǸ ǻǼǺDZǶǾDZ ǼDZdzǴǰDZǹȂǴǵ ©.RUXQQt GYŢUª Ǯ ǻǼDZǽǾǴDzǹǺǸ ǼǬǵǺǹDZ ǎǴǹǺǯǼǬǰȇ ǩǾǺ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹȇDZ ǶǮǬǼǾǴǼȇ ǽ ǭǺǷȈȄǴǸǴ ǾDZǼǼǬǽǬǸǴ Ǵ DzǴǮǺǻǴǽǹȇǸ ǮǴǰǺǸ ǹǬ ǯǺǼǺǰ ǼǺǽǶǺȄǹǺ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹȇDZ ǻǺ ǽǬǸȇǸ ǮȇǽǺǶǴǸ ǽǾǬǹǰǬǼǾǬǸ ǶǺǾǺǼȇDZǿǰǺǮǷDZǾǮǺǼȋǾǰǬDzDZǽǬǸȇȁǮdzȇǽǶǬǾDZǷȈǹȇȁǶǷǴDZǹǾǺǮǚǭȅǬȋǻǷǺȅǬǰȈǺǭDZǴȁǶǮǬǼǾǴǼǸ2ǰǮDZǭǺǷȈȄǴDZǾDZǼǼǬǽȇǴǸDZȊǾǻǷǺȅǬǰȈǸ2ǴǸ2. ǙDZǽǸǺǾǼȋǹǬǾǺȃǾǺȉǾǺǹǺǮǺǽǾǼǺǵǶǬǮǶǮǬǼǾǴǼǬȁǭȇǷǬǻǼǺǮDZǰDZǹǬǮDZǽȈǸǬǰǺǼǺǯǬȋǶǺǸǻǷDZǶǽǹǬȋǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋǹǬǺǭȅǿȊǽǿǸǸǿǶǼǺǹǖǮǬǼǾǴǼǬ ǺǽǹǬȅDZǹǬ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵ ǶǿȁǹDZǵ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹǺǵ ǮȇǽǺǶǺǶǷǬǽǽǹǺǵ ǭȇǾǺǮǺǵ ǾDZȁǹǴǶǺǵ ǽǾǺǴǸǺǽǾȈȊ  ǶǼǺǹ ǭǬǼǺǸ ǮǴǹǺǾDZǶǺǵ ǯǴǰǼǺǸǬǽǽǬDzǹǺǵ ǮǬǹǹǺǵ ǰDzǬǶǿdzǴǬǮǾǺǸǬǾǴȃDZǽǶǺǵǽǴǽǾDZǸǺǵǿǮǷǬDzǹDZǹǴȋǮǶǮǬǼǾǴǼǿǸǺDzǹǺǻǺǻǬǽǾȈǽǻǺǸǺȅȈȊȃǬǽǾǹǺǯǺǷǴȀǾǬǻǼǴǮǺǰǴǸǺǯǺǮǰǮǴDzDZǹǴDZǷǴȃǹǺǵǶǬǼǾǺȃǶǺǵǎǶǮǬǼǾǴǼDZ ǴǹǾDZǼǹDZǾ ǽǻǿǾǹǴǶǺǮǺDZ Ǟǎ ǝǬǸǺ ǽǺǭǺǵ ǼǬdzǿǸDZDZǾǽȋ ȃǾǺ Ƕ ǶǮǬǼǾǴǼDZ ǺǾǹǺǽǴǾǽȋ ǯǬǼǬDzǹǬȋ ǽǾǺȋǹǶǬ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬȋ Ǯ ǻǺǰǮǬǷDZ ǰǺǸǬ ǙǬ ǾDZǼǼǴǾǺǼǴǴ ǶǺǸǻǷDZǶǽǬ ©.RUXQQtGYŢUªǶǼǿǯǷǺǽǿǾǺȃǹǺǼǬǭǺǾǬDZǾǼDZȂDZǻȄǹǴǽǷǿDzǭǬǺȁǼǬǹȇ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ.ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

109


Realitní makléř: Jakub Orszulik Kontakt: +420 725 293 074 E-mail: jakub.orszulik@century21.cz

1Ì=.2(1(5*(7,&.ê52',11ê'š096('/&,8/Ì%(=,&

/ 7:2/2:(1(5*<)$0,/<+286(6,16('/(&8/Ì%(=1,&

3RVOHGQtGYDGYRXSRGODæQtGRP\W\S*NNP2VJDUiætDWHUDVRXP2]DKUDGDP2DW\S(NNSUDFRYQDP2VGYRMJDUiætDWHUDVRXP2]DKUDGDP2. 3ŐLVWDYEĚE\ONODGHQYHONëGŢUD]QDSRXæLWtPRGHUQtFKWHFKQRORJLt WHSHOQpÿHUSDGORUHNXSHUDFH 1D]iNODGĚWĚFKWRWHFKQRORJLtVHEXGRXFtPPDMLWHOŢPYëUD]QĚVQtætQiNODG\QDWRSHQtD7892EDGRP\VSOŁXMtQiURÿQiNULWpULDSURXGĚOHQtSUŢND]XHQHUJHWLFNpQiURÿQRVWLEXGRY\WŐtG\$FRæMHQHMOHSätPRæQpKRGQRFHQtGRPX'RP\MVRXVLWXRYiQ\NPRGVHYHUQtKUDQLFH3UDK\YREFL6HGOHFX/tEH]QLF/RNDOLWDMHY]GiOHQDDVLNPRGVMH]GXÿtVORÅ=GLE\´GiOQLFH'2EHFMHQDSRMHQDQDVtŘ3UDæVNpLQWHJURYDQpGRSUDY\=DSRXKëFK PLQXWYiVDXWREXVÿGRSUDYtQDVWDQLFLPHWUDÅ.RE\OLV\´ )RU6DOH7KHVHWZREHDXWLIXOGRXEOHVWRUH\KRXVHV²RQHRI*W\SHNNPñZLWKJDUDJHDQGPñWHUUDFHDQGPñJDUGHQDQGRQHRI(W\SHNNVWXG\Pñ ZLWKGRXEOHJDUDJHPñWHUUDFHDQGPñJDUGHQ*UHDWHPSKDVLVGXULQJEXLOGLQJZDVSODFHGRQWKHXVHRIPRGHUQWHFKQRORJLHV KHDWSXPSVKHDWUHFRYHU\ %DVHGRQ WKHVHWHFKQRORJLHVWKHIXWXUHRZQHUVZLOOJUHDWO\UHGXFHWKHFRVWRIKHDWLQJDQGKRWZDWHU%RWKKRXVHVPHHWWKHGHPDQGLQJFULWHULDIRUJUDQWLQJWKH$FODVVFHUWLÀFDWHRIHQHUJ\ performance, which is the best possible assessment of a house. The houses are situated 2 km from the northern border of Prague in the village of Sedlec u Líbeznic. The location is DERXWNPIURP([LW´=GLE\µRQWKH'KLJKZD\7KHYLOODJHLVFRQQHFWHGWRWKH3UDJXHQHWZRUNRILQWHJUDWHGWUDQVSRUW%XVZLOOWDNH\RXWR´.RE\OLV\µ0HWURVWDWLRQLQMXVW PLQXWHV ǩǹDZǼǯǺǽǭDZǼDZǯǬȊȅǴǵǰǺǸǮǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZǝDZǰǷDZȂǿǗǴǭDZdzǹǴȂ ǖǼǬǽǴǮȇǵǰǮǿȁȉǾǬDzǹȇǵǰǺǸǾǴǻǬ*ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴNNǸ2ǽǯǬǼǬDzǺǸǴǾDZǼǼǬǽǺǵǸ2ǿȃǬǽǾǺǶǸ2ǴǾǴǻǬ(ǶǶǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǸ2ǽǯǬǼǬDzǺǸ ǹǬǸǬȄǴǹȇǴǾDZǼǼǬǽǺǵǸ2ǿȃǬǽǾǺǶǸ2ǛǼǴǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮDZdzǰǬǹǴȋǭȇǷǽǰDZǷǬǹǭǺǷȈȄǺǵǬǶȂDZǹǾǹǬǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇȁǾDZȁǹǺǷǺǯǴǵ ǾDZǻǷǺǮǺǵǹǬǽǺǽ ǼDZǶǿǻDZǼǬȂǴȋ ǩǾǴǾDZȁǹǺǷǺǯǴǴǻǺdzǮǺǷȋǾǭǿǰǿȅǴǸǮǷǬǰDZǷȈȂǬǸǰǺǸǺǮdzǹǬȃǴǾDZǷȈǹǺǽǺǶǼǬǾǴǾȈǼǬǽȁǺǰȇǹǬǺǾǺǻǷDZǹǴDZǴǻǺǰǺǯǼDZǮǯǺǼȋȃDZǵǮǺǰȇǚǭǬǰǺǸǬǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿȊǾǽǾǼǺǯǴǸ ǶǼǴǾDZǼǴȋǸǰǷȋǮȇǰǬȃǴǽDZǼǾǴȀǴǶǬǾǬȉǹDZǼǯǺȉȀȀDZǶǾǴǮǹǺǽǾǴdzǰǬǹǴȋǻǺǶǷǬǽǽǿnjȃǾǺȋǮǷȋDZǾǽȋǹǬǴǷǿȃȄDZǵǺȂDZǹǶǺǵǰǺǸǬǐǺǸǬǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇǮǶǸǺǾǽDZǮDZǼǹǺǵǯǼǬǹǴȂȇǛǼǬǯǴ ǮǻǺǽDZǷǶDZ6HGOHFX/tEH]QLFǩǾǺǾǹǬǽDZǷDZǹǹȇǵǻǿǹǶǾǹǬȁǺǰǴǾǽȋǻǼǴǸDZǼǹǺǮǶǸǺǾǽȆDZdzǰǬȱª=GLE\´ǹǬǬǮǾǺǸǬǯǴǽǾǼǬǷǴ'ǛǺǽDZǷǺǶǻǺǰǶǷȊȃDZǹǶǽDZǾǴǽǾǺǷǴȃǹǺǯǺǾǼǬǹǽǻǺǼǾǬ ǎǽDZǯǺdzǬǸǴǹǿǾǬǮǾǺǭǿǽȱǰǺǮDZdzDZǾǮǬǽǰǺǽǾǬǹȂǴǴǸDZǾǼǺÅ.RE\OLV\´

&HQD3ULFHǢDZǹǬ*.ÿ&=. (.ÿ&=. 9tFHLQIRUPDFtQDZZZFHQWXU\F])RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Aba Reality, Paříkova 910/9, Praha 9 - Vysočany 110

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Miroslava Pirchanová Kontakt: +420 608 702 400 E-mail: miroslava.pirchanova@century21.cz

‘ã®ÊÄ

52',11ê'š01$95å(1ê9-('12'8&+ê&+79$5(&+.7(5ê0,6(9<=1$þ8-(628þ$61É02'(51Ì$5&+,7(.785$35$+$9ê&+2'9(/.e32329,&(/ 5RGLQQëGŢPNN*P2SR]HPHNP29HONp3RSRYLFH3UDKDYëFKRG 3URVWRUQëURGLQQëGŢPYPRGHUQtPIXQNFLRQDOLVWLFNpPVW\OXMHXPtVWĚQQDNRQFL9HONëFK3RSRYLFNGHVHUR]SURVWtUDMtXæMHQORXN\DOHV\'ŢPMHFHOëSURVOXQĚQGtN\ YHONëPVNOHQĚQëPSORFKiP9SŐt]HPtVHQDFKi]tREëYDFtKRSRNRMVNUEHP]HNWHUpKRY\MGHWHSŐtPRQDYHONRXMLæQtWHUDVXGiOHNXFK\ŁVHVStæt:&9SDWŐHMHORæQLFHVHVRXNURPRXNRXSHOQRXURGLÿŢGĚWVNpSRNRMHNRXSHOQDSURGĚWLSUDFRYQD'ŢPMHSRGVNOHSHQYVXWHUpQXMHJDUiæSURDXWDSURVWRUSURVDXQXNRXSHOQDWHFK ]i]HPt'ŢPMHSRVWDYHQ]NYDOLWQtFKSŐtURGQtFKPDWHULiOŢY\WiSĚQWHSHOQëPLÿHUSDGO\Qt]NpSURYR]QtQiNODG\ )DPLO\KRXVHNNÁRRUDUHDVTPSORWVTP9HONH3RSRYLFH3UDJXH(DVW 6SDFLRXVIDPLO\KRXVHLQPRGHUQIXQFWLRQDOLVWVW\OHLVORFDWHGDWWKHHQGRIWKH9HONH3RSRYLFHVXUURXQGHGE\PHDGRZVDQGIRUHVWV7KHKRXVHLVVXQQ\ZLWKWKHODUJH JODVVVXUIDFHV7KHVWÁRRUFRPSULVHVDVSDFLRXVOLYLQJURRPZLWKÀUHSODFHIURPZKLFK\RXFDQZDONRQWRDODUJHVRXWKWHUUDFHNLWFKHQZLWKSDQWU\VWRUDJHURRP WRLOHW2QWKHQGÁRRULVDEHGURRPIRUSDUHQWVZLWKDSULYDWHEDWKURRPFKLOGUHQ¶VEHGURRPVEDWKURRPIRUNLGVDQGVWXG\URRP,QWKHEDVHPHQWLVDJDUDJHIRUFDUV space for a sauna, bathroom, tech. room. The house is constructed from high quality natural materials, heated by heat pumps, low operating costs.

ǛǼǺǽǾǺǼǹȇǵǶǺǾǾDZǰDzǮǽǾǴǷDZȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷǴdzǸǬǹǬǺǶǼǬǴǹDZǎDZǷǶǴȁǛǺǻǺǮǴȂ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹȇǵ ǽǼDZǰǴ ǷǿǯǺǮǴ ǷDZǽǺǮ ǍǷǬǯǺǰǬǼȋ ǭǺǷȈȄǴǸ dzǬǽǾDZǶǷDZǹǹȇǸ ǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾȋǸ ǮǰǺǸDZ ǸǹǺǯǺ ǽǺǷǹDZȃǹǺǯǺ ǽǮDZǾǬ ǙǬ ǻDZǼǮǺǸ ȉǾǬDzDZ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǯǺǽǾǴǹǬȋ ǽǶǬǸǴǹǺǸǴdzǶǺǾǺǼǺǵǮȇȁǺǰǴǾǹǬȊǯǭǺǷȈȄǬȋǾDZǼǼǬǽǬǞǬǶDzDZǹǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǶǿȁǹȋǽǶǷǬǰǺǮǺǵǾǿǬǷDZǾǙǬǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǽǻǬǷȈǹȋǼǺǰǴǾDZǷDZǵǽǮǬǹǹǺǵ ǶǺǸǹǬǾǺǵǰDZǾǽǶǴȁǶǺǸǹǬǾȇǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǰǷȋǰDZǾDZǵǶǬǭǴǹDZǾǎǰǺǸDZDZǽǾȈǻǺǰǮǬǷǮǶǺǾǺǼǺǸǴǸDZDZǾǽȋǯǬǼǬDzǹǬǸǬȄǴǹȇǸDZǽǾǺǰǷȋǽǬǿǹȇǮǬǹǹǺǵǶǺǸǹǬǾȇ ǾDZȁǶǺǸǹǬǾȇǐǺǸǺǾǬǻǷǴǮǬDZǾǽȋǾDZǻǷǺǮȇǸǴǹǬǽǺǽǬǸǴ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ.ÿ&=. 

9tFHLQIRUPDFtQDZZZFHQWXU\F])RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Action, Masarykovo nábřeží 2014/2, Praha 2 - Nové Město 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

111


Realitní makléř: Kateřina Kaňkurová Kontakt: +420 281 866 806

½…Ä

E-mail: katerina.kankurova@century21.cz

52',11ê'š09./,'1eþÉ67,2%&(ã(67$-29,&(35$+$9ê&+2')$0,/<+286(,1$48,(73$572)ã(67$-29,&(35$*8(($67 ([NOX]LYQtDMHGLQHÿQiQDEtGNDURGLQQpKRGRPXVFHORURÿQĚRE\YDWHOQRXSŐtVWDYERXYFHQWUXDSŐHVWRYNOLGQpORNDOLWĚREFHãHVWDMRYLFH6WDYEDMHGYRXSRGODæQt9SŐt]HPtVH QDFKi]tNXFK\QĚVHVDPRVWDWQRXVStætDMtGHOQRXORæQLFHMHGQD]HÿW\ŐNRXSHOHQVRGGĚOHQRXWRDOHWRXDREëYDFtSRNRMVNUEHPVHYVWXSHPQDSURVWRUQRXWHUDVX=WHUDV\YVWXS GRNUiVQpXGUæRYDQp]DKUDG\VHY]URVWOëPLVWURP\DED]pQHP9SUYQtPSDWŐHMVRXGYĚSURVWRUQpRGGĚOHQpE\WRYpMHGQRWN\VYODVWQtWRDOHWRXDVSUFKRYëPNRXWHPDVSROHÿQRXNXFK\Qt3ŢGDMHY\XætYiQDMDNR~ORæQëSURVWRU6RXÿiVWtGRPXMHSŐtVWDYED²DWHOLpUYKRGQiLMDNRE\WRYiMHGQRWNDVHVDPRVWDWQRXNRXSHOQRX7XWRQHPRYLWRVWGRSRUXÿXML )RU6DOH7KLVH[FOXVLYHH[FHSWLRQDOIDPLO\KRPHZLWKH[WHQVLRQKDELWDEOH\HDUURXQGLQWKHTXLHWORFDOLW\RIãHVWDMRYLFHYLOODJH\HWFORVHWRWKHFLW\FHQWUH7KHJURXQGÁRRURIWKHGRXEOHVWRUH\ EXLOGLQJFRPSULVHVDNLWFKHQZLWKVHSDUDWHSDQWU\DQGGLQLQJURRPOLYLQJURRPZLWKÀUHSODFHDQGH[LWWRDODUJHWHUUDFHDEHGURRPDQGRQHRIIRXUEDWKURRPVZLWKVHSDUDWHWRLOHW)URPWKHWHUUDFHLWLVSRVVLEOHWRHQWHUWKHEHDXWLIXOO\PDLQWDLQHGJDUGHQZLWKHVWDEOLVKHGWUHHVDQGDVZLPPLQJSRRO7KHVWÁRRUFRQVLVWVRIWZRVSDFLRXVVHSDUDWHÁDWXQLWVHDFKZLWKLWVRZQWRLOHWDQG shower corner, and a shared kitchen. The attic is used as storage space. The extension of the house, which is also suitable as a living unit, contains a studio with separate bathroom. I highly recommended this property. ǝDZǸDZǵǹȇǵǰǺǸǮǾǴȁǺǵȃǬǽǾǴǹǬǽDZǷDZǹǹǺǯǺǻǿǹǶǾǬãHVWDMRYLFHǛǼǬǯǬ²ǮǺǽǾǺǶ ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺDZǴǿǹǴǶǬǷȈǹǺDZǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǽDZǸDZǵǹǺǯǺǰǺǸǬǽDzǴǷǺǵǻǼǴǽǾǼǺǵǶǺǵǰǷȋǶǼǿǯǷǺǯǺǰǴȃǹǺǯǺǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǮȂDZǹǾǼDZǹǺǮǾǺDzDZǮǼDZǸȋǴǮǽǻǺǶǺǵǹǺǸǸDZǽǾDZǹǬǽDZǷDZǹǹǺǯǺǻǿǹǶǾǬ ǤDZǽǾǬǵǺǮǴȂDZǓǰǬǹǴDZǴǸDZDZǾǰǮǬȉǾǬDzǬǙǬǹǴDzǹDZǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǶǿȁǹȋǽǺǾǰDZǷȈǹǺǵǶǷǬǰǺǮǺǵǴǽǾǺǷǺǮǺǵǽǻǬǷȈǹȋǺǰǹǬǴdzȃDZǾȇǼDZȁǮǬǹǹȇȁǶǺǸǹǬǾǽǺǾǰDZǷȈǹȇǸǾǿǬǷDZǾǺǸǬǾǬǶDzDZ ǯǺǽǾǴǹǬȋǽǶǬǸǴǹǺǸǴǽǮȇȁǺǰǺǸǹǬǻǼǺǽǾǺǼǹǿȊǾDZǼǼǬǽǿǝǾDZǼǼǬǽȇǸǺDzǹǺǻǺǻǬǽǾȈǮǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵǽǬǰǽǮdzǼǺǽǷȇǸǴǰDZǼDZǮȈȋǸǴǴǭǬǽǽDZǵǹǺǸǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰȋǾǽȋǰǮDZǻǼǺǽǾǺǼǹȇDZ ǺǾǰDZǷȈǹȇDZ ǶǮǬǼǾǴǼȇ ǽ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸ ǾǿǬǷDZǾǺǸ ǰǿȄDZǮǺǵ ǶǬǭǴǹǺǵ Ǵ ǺǭȅDZǵ ǶǿȁǹDZǵ ǘǬǹǽǬǼǰǬ ǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾǽȋ Ǯ ǶǬȃDZǽǾǮDZ ǸDZǽǾǬ ǰǷȋ ȁǼǬǹDZǹǴȋ ǮDZȅDZǵ ǖ ǰǺǸǿ ǺǾǹǺǽǴǾǽȋ Ǵ ǻǼǴǽǾǼǺǵǶǬ ²ǽǾǿǰǴȋǶǺǾǺǼǬȋǸǺDzDZǾǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈǽȋǮǶǬȃDZǽǾǮDZǺǾǰDZǷȈǹǺǯǺDzǴǷǺǯǺǻǺǸDZȅDZǹǴȋǽǽǺǭǽǾǮDZǹǹǺǵǮǬǹǹǺǵǶǺǸǹǬǾǺǵǙǬȄDZǬǯDZǹǾǽǾǮǺǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǾȉǾǿǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈǶǻǼǴǺǭǼDZǾDZǹǴȊ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ.ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Elán, Smetanova 240, Úvaly 112

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Ladislav Schiller Kontakt: +420 720 150 000 E-mail: ladislav.schiller@century21.cz

52',11ê'š0..32=(0(.0/É=1ę728ã(ŀ)$0,/<+286(..0ñ3/27728ã(ŀ63$ 'RYROXMHPHVL9iPQDEtGQRXWNSURGHMLYHOPLSĚNQëURGLQQëGŢP'ŢPVHQDFKi]tYNOLGQpPDY\KOHGiYDQpPPtVWĚREFL/i]QĚ7RXäHŁSRX]HPLQ]DþHUQëP0RVWHP'ŢPMHGYRXSRGODæQtGLVSR]LÿQĚŐHäHQMDNRNNOHætQDSR]HPNXRYëPĚŐHP23UYQtQDG]HPQtSRGODætMHGLVSR]LÿQĚNNGiOHWHFKQLFNiPtVWQRVW:&NRXSHOQDFKRGED8æLWQiSORFKD13MHP2'UXKpQDG]HPQtSRGODæt²GLVSR]LÿQĚNNNRXSHOQDV:&äDWQD~ORæQpSURVWRU\8æLWQiSORFKD13MHP2=DVWDYĚQiSORFKDGRPXÿLQtP2]DVWDYĚQiSORFKDJDUiæHMHP2&HONRYiXæLWQiSORFKD URGLQQpKRGRPXMHP25HNRQVWUXNFHSUREĚKODNRPSOH[Qt]ŢVWDO\KODYQtREYRGRYp]GL1\QtQRYëNURYYÿHWQĚVWŐHäQtNU\WLQ\VWŐHFKD]DWHSOHQDQRYiRNQDRPtWN\]DWHSOHQtL]RODFHQRYpUR]YRG\ YRGRYRGXNDQDOL]DFHHOHNWURLQVWDODFHSO\QXDWG9RNROtGRPXMHURPDQWLFNp]iNRXWtYHGH]GHKRMQĚY\XætYDQiF\NORVWH]NDNROHP/DEHYEOt]NRVWLWHQLVRYpNXUW\NRXSiQtYStVHÿQpPMH]HŐH0DOYtQ\9 REFLMHäNRODäNRONDDVtŘREFKRGŢ3RKRGOQĚO]HFFD]DPLQGRMHWGR%UDQGëVDQDG/DEHPQHERþHOiNRYLF1\QtVHGŢPSURGiYiYHVWiYDMtFtPVWDYXWR]QDPHQiPtVWQRVWLEH]äWXNŢEH]ÀQiOQtYHQNRYQtRPtWN\QH]DŐt]HQpEH]NRQHÿQëFK~SUDYSRGODKEH]GYHŐtDOHVÿiVWHÿQëPLYHQNRYQtPL~SUDYDPL&HONRYiFHQDSRNRPSOH[QtPGRNRQÿHQtSUDFtEXGH.ÿ :HRIIHUWKLVYHU\DWWUDFWLYHIDPLO\KRPHIRUVDOH7KHKRXVHLVVLWXDWHGLQDTXLHWDQGVRXJKWDIWHUORFDWLRQ²LQ/i]QĚ7RXäHŁYLOODJHRQO\PLQXWHVIURPþHUQë0RVW0HWURVWDWLRQ7KHKRXVH LVDGRXEOHVWRUH\GHVLJQHGDVURRPVNLWFKHQVVLWXDWHGRQDPñSORW7KHJURXQGÁRRUOD\RXWLVURRPVNLWFKHQQRRNZLWKXWLOLW\URRPWRLOHWEDWKURRPDQGFRUULGRU7KHJURXQGÁRRUDUHDLVPñ7KHVWÁRRUFRPSULVHVURRPVNLWFKHQQRRNEDWKURRPZLWKWRLOHWGUHVVLQJURRPDQGVWRUDJHVSDFHV7KHÁRRUVSDFHRIWKHVWÁRRULVPñ7KHEXLOWXSDUHDRIWKH KRXVHLVPñZLWKWKHJDUDJHEXLOWXSDUHDEHLQJPñ7KHWRWDOÁRRUDUHDRIWKHKRXVHLVPñ7KHKRXVHXQGHUZHQWFRPSOHWHUHFRQVWUXFWLRQOHDYLQJRQO\WKHPDLQSHULSKHUDOZDOOV 1RZWKHUHLVDQHZURRIIUDPHLQFOXGLQJURRÀQJ7KHDWWLFLVLQVXODWHGWKHUHDUHQHZZLQGRZVSODVWHUKHDWLQJLQVXODWLRQQHZGLVWULEXWLRQRIZDWHUVHZHUVHOHFWULFLW\JDVHWF7KHVXUURXQGLQJ DUHDIRUPVDURPDQWLFFRUQHUZLWKWKHZLGHO\XVHGF\FOLQJSDWKDORQJWKH(OEH5LYHUWHQQLVFRXUWVLQWKHYLFLQLW\DQGVZLPPLQJLQWKH0DOYtQ\VDQG\ODNH7KHYLOODJHKDVDVFKRRONLQGHUJDUWHQ DQGVKRSV,WLVSRVVLEOHWRUHDFK%UDQGëVQDG/DEHPRUþHOiNRYLFHHDVLO\LQDERXWÀYHPLQXWHV$WSUHVHQWWKHKRXVHLVEHLQJVROGÅDVLV´ZKLFKPHDQVWKHUHLVQRVWXFFRLQWKHURRPVQRÀQDO H[WHULRUSODVWHUXQIXUQLVKHGZLWKRXWÁRRUÀQLVKLQJZLWKRXWGRRUVEXWZLWKSDUWLDOH[WHULRUPRGLÀFDWLRQV7KHWRWDOSULFHDIWHUFRPSOH[FRPSOHWLRQRIWKHZRUNVZLOOEH&=. ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǻǼǺǰǬDzǿǺȃDZǹȈǶǼǬǽǴǮǺǯǺǽDZǸDZǵǹǺǯǺǰǺǸǬǐǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǮǾǴȁǺǸǴǻǺǻǿǷȋǼǹǺǸǸDZǽǾDZ²ǹǬǶǿǼǺǼǾDZǞǺǿȄDZǹȈǮǽDZǯǺǮǸǴǹǿǾǬȁǺǾǼǬǵǺǹǬǣDZǼǹȇǵǘǺǽǾǐǺǸǴǸDZDZǾǰǮǬȉǾǬDzǬ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬNNǺǹǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬdzDZǸDZǷȈǹǺǸǿȃǬǽǾǶDZǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǛDZǼǮȇǵȉǾǬDzǴǸDZDZǾǻǷǬǹǴǼǺǮǶǿǶǶǬǾǬǶDzDZǾDZȁǹǴȃDZǽǶǺDZǻǺǸDZȅDZǹǴDZǾǿǬǷDZǾǮǬǹǹǿȊǻǼǴȁǺDzǿȊǻǺǷDZdzǹǬȋ ǻǷǺȅǬǰȈǻDZǼǮǺǯǺǹǬǰdzDZǸǹǺǯǺȉǾǬDzǬǸ2ǎǾǺǼǺǵǹǬǰdzDZǸǹȇǵȉǾǬDzǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬǶǶǽǻǬǷȈǹȋǸǬǶDZǾǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǾǿǬǷDZǾǺǸǯǬǼǰDZǼǺǭǹǬȋǸDZǽǾǬǰǷȋȁǼǬǹDZǹǴȋǮDZȅDZǵǻǺǷDZdzǹǬȋ ǻǷǺȅǬǰȈǮǾǺǼǺǯǺǹǬǰdzDZǸǹǺǯǺȉǾǬDzǬǸ2ǒǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈǰǺǸǬǽǺǽǾǬǮǷȋDZǾǸ2ǻǷǺȅǬǰȈdzǬǽǾǼǺǵǶǴǯǬǼǬDzǬǽǺǽǾǬǮǷȋDZǾǸ2ǚǭȅǬȋǻǷǺȅǬǰȈǰǺǸǬǽǺǽǾǬǮǷȋDZǾǸ2ǍȇǷǬǻǼǺǮDZǰDZǹǬ ǖǚǘǛǗǑǖǝǙnjǫ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋ ǺǽǾǬǷǴǽȈ ǾǺǷȈǶǺ ǹDZǽǿȅǴDZ ǽǾDZǹȇ ǎ ǼDZdzǿǷȈǾǬǾDZ ǻǺȋǮǴǷǬǽȈ ǹǺǮǬȋ ǶǼȇȄǬ Ǯ ǾǺǸ ȃǴǽǷDZ ǶǼǺǮǷȋ ǶǼȇȄǬ ǾDZǻǷǺǴdzǺǷǴǼǺǮǬǹǬ ǹǺǮȇDZ ǺǶǹǬ ȄǾǿǶǬǾǿǼǶǬ ǴdzǺǷȋȂǴȋ ǾDZǻǷǺǴdzǺǷȋȂǴȋǹǺǮȇǵǮǺǰǺǻǼǺǮǺǰǶǬǹǬǷǴdzǬȂǴȋȉǷDZǶǾǼǺǻǼǺǮǺǰǶǬǯǬdzǺǻǼǺǮǺǰǴǾǰǎǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾȋȁǰǺǸǬǹǬȁǺǰȋǾǽȋǼǺǸǬǹǾǴȃDZǽǶǴDZǸDZǽǾǬǶǿǰǬǮDZǰDZǾǻǺǻǿǷȋǼǹǬȋǮDZǷǺǰǺǼǺDzǶǬǻǼǺȁǺǰȋȅǬȋ ǺǶǺǷǺǩǷȈǭȇǼȋǰǺǸǾDZǹǹǴǽǹȇDZǶǺǼǾȇǶǿǻǬǹǴDZǮǻDZǽȃǬǹǺǸǺdzDZǼDZǘǬǷȈǮǴǹȇǎǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZDZǽǾȈȄǶǺǷǬǰDZǾǽǶǴǵǽǬǰǬǾǬǶDzDZǽDZǾȈǸǬǯǬdzǴǹǺǮǓǬǸǴǹǽǿǰǺǭǽǾǮǬǸǴǸǺDzǹǺǰǺDZȁǬǾȈ ǰǺǍǼǬǹǰǴǽǬǹǬǰǗǬǭDZǸǴǷǴǰǺǣDZǷǬǶǺǮǴȂǎǹǬǽǾǺȋȅDZDZǮǼDZǸȋǰǺǸǻǼǺǰǬDZǾǽȋǭDZdzǮǹǿǾǼDZǹǹDZǵǺǾǰDZǷǶǴǶǺǸǹǬǾȇǭDZdzȄǾǿǶǬǾǿǼǶǴǭDZdzȀǴǹǬǷȈǹǺǵǹǬǼǿDzǹǺǵȄǾǿǶǬǾǿǼǶǴǭDZdzǸDZǭDZǷǴǭDZdzǺǾǰDZǷǶǴ ǻǺǷǺǮǭDZdzǰǮDZǼDZǵǹǺǽǹDZǶǺǾǺǼȇǸǴǹǬǼǿDzǹȇǸǴǺǾǰDZǷǶǬǸǴǚǶǺǹȃǬǾDZǷȈǹǬȋȂDZǹǬǻǺǽǷDZdzǬǮDZǼȄDZǹǴȋǶǺǸǻǷDZǶǽǹǺǯǺǺǶǺǹȃǬǹǴȋǼǬǭǺǾǭǿǰDZǾǽǺǽǾǬǮǷȋǾȈ&=.

&HQD3ULFHǢDZǹǬ.ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43, Praha 2 - Vinohrady 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

113


Realitní makléř: Jan Beneš Kontakt: +420 739 549 359

Z›ƒ½®ãù21

E-mail: jan.benes@century21.cz

5(35(=(17$7,91Ì$7(/,e592%(&1Ì0'20ę35$+$67$5e0ę67235(67,*,286$7(/,(5,17+(081,&,3$/+286(35$*8(2/'72:1 1DEt]tPHNSURQiMPXXQLNiWQtDWHOLpURSORäHP2YMHGQp]QHMNUiVQĚMätFKQiURGQtFKNXOWXUQtFKSDPiWHNUHSUH]HQWDWLYQtPVHFHVQtPSDOiFL2EHFQtGŢPYVDPpPVUGFL3UDK\ -HGQiVHRRWHYŐHQëSRGNURYQtSURVWRUVH]DFKRYDQëPLDSŐL]QDQëPLNRQVWUXNÿQtPLSUYN\DYëäNRXPNKŐHEHQLVWŐHFK\6YĚWORSURQLNiGRPtVWQRVWLYHONëPREORXNRYëPRNQHP ]QĚKRæMHNUiVQëYëKOHGQD+UDGÿDQ\6WDUp0ĚVWRD0DORX6WUDQX3ŐLUHNRQVWUXNFLLQWHULpUX]RKOHGQLODUFKLWHNWMDNXPĚOHFNRXKRGQRWXFHOpEXGRY\WDNSRWŐHEXFLWOLYpKR]DÿOHQĚQt]iNODGQtKRE\WRYpKR]DŐt]HQt NXFK\ŁNDNRXSHOQDVYDQRX~ORæQpSURVWRU\ 6DPR]ŐHMPRVWtMHYHäNHUëNRPIRUWNWHUëQDEt]HMtPRGHUQtWHFKQRORJLHYÿHWQĚY\VRNRU\FKORVWQtKRSŐLSRMHQtNLQWHUQHWX2EHFQtGŢPMHVHFHVQtPDUFKLWHNWRQLFNëPNOHQRWHPVERKDWRXYë]GRERX VRFK\SODVWLN\QiVWURSQtDQiVWĚQQpPDOE\YLWUiæHGHNRUDWLYQt]iYĚV\GRERYë QiE\WHNDM QDFKi]HMtVH]GHYëVWDYQtDNRQFHUWQtViO\DVDOyQN\DOX[XVQtUHSUH]HQWDWLYQtSURVWRU\NWHUpMHPRæQRVLSURQDMPRXWSURREFKRGQtMHGQiQtÿLVODYQRVWQtSŐtOHæLWRVWL 7RUHQW7KLVXQLTXHVWXGLRZLWKDQDUHDRIPñLVORFDWHGLQRQHRIWKHPRVWEHDXWLIXOQDWLRQDOFXOWXUDOPRQXPHQWVWKHLPSUHVVLYH$UW1RXYHDXSDODFHRIWKH0XQLFLSDO +RXVHLQWKHYHU\KHDUWRI3UDJXH7KLVLVDQRSHQDWWLFVSDFHZLWKSUHVHUYHGDQGUHFRJQLVHGGHVLJQHOHPHQWVDQGDKHLJKWRIPHWUHVWRWKHULGJHRIWKHURRI/LJKWSHQHWUDWHVLQWRWKHURRPWKURXJKDODUJHDUFKHGZLQGRZZKLFKRIIHUVDEHDXWLIXOYLHZRI3UDJXH&DVWOHWKH2OG7RZQDQG/HVVHU4XDUWHU'XULQJUHQRYDWLRQRIWKHLQWHULRUWKHDUFKLtect took into account both the artistic value of the entire building and the need for the sensitive integration of basic residential requirements (kitchen, bathroom with bathtub, VWRUDJHVSDFH $OOWKHDPHQLWLHVRIIHUHGE\PRGHUQWHFKQRORJ\LQFOXGLQJKLJKVSHHG,QWHUQHWFRQQHFWLRQDUHVWDQGDUG7KH0XQLFLSDO+RXVHLVDQ$UW1RXYHDXDUFKLWHFWXUDO gem with valuable decor (statues, sculptures, ceiling and wall paintings, glass panes, decorative curtains, period furniture, etc.). It contains exhibition and concert halls, lounges, luxurious prestigious spaces which can be rented for business meetings or special occasions. ǝǰǬDZǾǽȋǮǬǼDZǹǰǿǿǹǴǶǬǷȈǹǬȋǽǾǿǰǴȋǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǮǺǰǹǺǸǴdzǽǬǸȇȁǶǼǬǽǴǮȇȁǹǬȂǴǺǹǬǷȈǹȇȁǶǿǷȈǾǿǼǹȇȁǻǬǸȋǾǹǴǶǺǮǻǼDZǰǽǾǬǮǴǾDZǷȈǽǶǺǸǰǮǺǼȂDZǮǽǾǴǷDZǸǺǰDZǼǹ dzǹǬǸDZǹǴǾǺǸǘǿǹǴȂǴǻǬǷȈǹǺǸǰǺǸDZǮǽǬǸǺǸȂDZǹǾǼDZǛǼǬǯǴǝǾǿǰǴȋǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾǽǺǭǺǵǺǾǶǼȇǾǺDZǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺȃDZǼǰǬǶǬǽǽǺȁǼǬǹǴǮȄǴǸǴǽȋȉǷDZǸDZǹǾǬǸǴǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǵ ǴǮȇǽǺǾǺǵǸDZǾǼǺǮǰǺǶǺǹȈǶǬǶǼȇȄǴǝǮDZǾǻǼǺǹǴǶǬDZǾǮǻǺǸDZȅDZǹǴDZȃDZǼDZdzǭǺǷȈȄǺDZǬǼǺȃǹǺDZǺǶǹǺǴdzǶǺǾǺǼǺǯǺǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵǮǴǰǹǬǏǼǬǰȃǬǹȇǼǬǵǺǹȇ ǝǾǬǼȇǵ ǏǺǼǺǰ Ǵ ǘǬǷǬ ǝǾǼǬǹǬ ǎ ȁǺǰDZ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǺǸ ǭȇǷǴ ǿȃǾDZǹȇ ǶǬǶ ȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹǬȋ ȂDZǹǹǺǽǾȈ ȂDZǷǺǯǺ dzǰǬǹǴȋ ǾǬǶ Ǵ ǻǺǾǼDZǭǹǺǽǾȈ ǴǹǾDZǯǼǬȂǴǴ ǮǽDZȁ ǹDZǺǭȁǺǰǴǸȇȁǰǷȋDzǴǷȈȋȉǷDZǸDZǹǾǺǮ ǶǿȁǹǴǮǬǹǹǺǵǶǺǸǹǬǾȇǽǮǬǹǹǺǵǽǶǷǬǰǽǶǴȁǻǺǸDZȅDZǹǴǵ ǖǿǽǷǿǯǬǸǮǽDZǿǰǺǭǽǾǮǬǻǼDZǰǺǽǾǬǮǷȋDZǸȇDZǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǴǾDZȁǹǺǷǺǯǴȋǸǴ ǮǶǷȊȃǬȋǮȇǽǺǶǺǽǶǺǼǺǽǾǹǺDZǻǺǰǶǷȊȃDZǹǴDZǶǔǹǾDZǼǹDZǾǿǘǿǹǴȂǴǻǬǷȈǹȇǵǰǺǸȋǮǷȋDZǾǽȋǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǵDzDZǸȃǿDzǴǹǺǵǽǾǴǷȋǸǺǰDZǼǹǽǼǺǽǶǺȄǹȇǸǰDZǶǺǼǺǸ ǽǾǬǾǿǴǷDZǻǹǴǹǬ ǻǺǾǺǷǺȃǹȇDZǴǹǬǽǾDZǹǹȇDZǼǺǽǻǴǽǴǮǴǾǼǬDzǴǰDZǶǺǼǬǾǴǮǹȇDZȄǾǺǼȇǽǾǬǼǴǹǹǬȋǸDZǭDZǷȈǴǾǰ dzǰDZǽȈǹǬȁǺǰȋǾǽȋǮȇǽǾǬǮǺȃǹȇDZǴǶǺǹȂDZǼǾǹȇDZdzǬǷȇǽǬǷǺǹȇǼǺǽǶǺȄǹȇDZdzǬǷȇ ǰǷȋǻǼDZdzDZǹǾǬȂǴǵǶǺǾǺǼȇDZǸǺDzǹǺǽǹȋǾȈǮǬǼDZǹǰǿǰǷȋǰDZǷǺǮȇȁǮǽǾǼDZȃǴǷǴǾǺǼDzDZǽǾǮDZǹǹȇȁǸDZǼǺǻǼǴȋǾǴǵ

&HQD3ULFHǢDZǹǬPĚVtÿQĚ YÿHWQĚVOXæHE &=. PRQWK LQFOXGLQJVHUYLFHV ǮǸDZǽȋȂ ǮǶǷȊȃǬȋǽǾǺǴǸǺǽǾȈǿǽǷǿǯ

Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Reality 21, Na Poříčí 1071/17, Prague 1 114

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Martin Křupka Kontakt: +420 725 293 145

Z›ƒ½®ãù21

E-mail: martin.krupka@century21.cz

/8;861Ì$9ê-,0(þ1ê0(=21(729ê%<7..7*035$+$68&+'2//8;85,286(;&(37,21$/..7*0ñ0$,621(77(35$*8(68&+'2/ 'RYROXMHPHVLYiPH[NOX]LYQĚQDEtGQRXWOX[XVQtYëMLPHÿQëPH]RQHWRYëE\WRYHOLNRVWLNNRFHONRYpSORäHP2NWHUëVHQDFKi]tQD3UD]H6XFKGROVYODVWQtJDUiætYGRPĚDWHUDVRXRUR]OR]HP2 VRMHGLQĚOëPYëKOHGHPQD3UDKX%\WMHXPtVWĚQYHWŐHWtPSDWŐHYQRYRVWDYEĚ]URNXNWHUiMHVWUDWHJLFN\YHOPLGREŐHXPtVWĚQDYFHQWUXPĚVWDNG\VDPRWQiRULHQWDFHE\WXGR]DKUDG\]DMLäŘXMHNOLG DGRVWDWHNVYĚWODSRFHOëGHQ7HQWRRMHGLQĚOëE\WGLVSRQXMHYHOPLSUDNWLFNRXGLVSR]LFtDMH]DŐt]HQYHY\VRNpPVWDQGDUGXIUDQFRX]VNiNXFK\ŁVNiOLQNDYÿHWQĚ]QDÿNRYëFKYHVWDYĚQëFKVSRWŐHELÿŢ0LHOHSUDFRYQtNXFK\ŁVNiGHVNDLSRGHVW\RNHQDWHUDV\]QHSiOVNpæXO\QH]iYLVOpHOSRGODKRYpY\WiSĚQtYNRXSHOQĚGŐHYĚQpSORYRXFtSRGODK\YtŐLYNDVFHORURÿQtPY\WiSĚQtPQDWHUDVHNUEYFHQWUXREëYDFtKRSRNRMHLPQRKRGDOätFKGHWDLOŢNWHUpQDYR]XMtSŐtMHPQëSRFLWYHONRU\VpKRSURVWRUXDFHONRYpSRKRG\9SUDYLGHOQĚXGUæRYDQp]DKUDGĚGRPXVHQDFKi]tGDOätY\PH]HQpSDUNRYDFtVWiQtDVRXNURPpGĚWVNpKŐLäWĚYëKUDGQĚSURUH]LGHQW\-HGQiVHRNOLGQRXORNDOLWXVYëERUQRXGRVWXSQRVWtGRFHQWUD3UDK\EXďDXWREXVRYëPLOLQNDPLÿDNWHUp9iVGRPLQGRYH]RXQDPHWUR$²'HMYLFNiQHERDXWHPGR PLQ9EH]SURVWŐHGQtPRNROtVHQDFKi]t]iNODGQtREÿDQVNiY\EDYHQRVWLGRVWDWHNSURVWRUXNYROQRÿDVRYëPDNWLYLWiP0RæQRVWÀQDQFRYDWSRPRFtK\SRWHÿQtKR~YĚUX5iGLYiPSRVN\WQHPHGDOätLQIRUPDFH )RU6DOH7KLVH[FOXVLYHOX[XULRXVH[FHSWLRQDOGXSOH[DSDUWPHQWFRPSULVLQJURRPVNLWFKHQQRRNZLWKWRWDOÁRRUDUHDRIPñLVORFDWHGLQ3UDJXH6XFKGRO7KHPDLVRQHWWHKDVLWVRZQJDUDJH LQWKHEXLOGLQJDQGDPñWHUUDFHSURYLGLQJDXQLTXHYLHZRI3UDJXH7KHÁDWLVORFDWHGRQWKHUGÁRRURIDEXLOGLQJFRQVWUXFWHGLQ,WLVYHU\VWUDWHJLFDOO\ORFDWHGWRWKHFLW\FHQWUH7KHRULHQWDWLRQ WRZDUGVWKHJDUGHQHQVXUHVWUDQTXLOOLW\DQGSOHQW\RIOLJKWWKURXJKRXWWKHGD\7KLVXQLTXHDSDUWPHQWKDVDYHU\SUDFWLFDOOD\RXWDQGLVÀQLVKHGWRKLJKVWDQGDUGV,WFRQWDLQVD)UHQFKNLWFKHQXQLWZLWK EXLOWLQ0LHOHDSSOLDQFHV7KHNLWFKHQFRXQWHUWRSDVZHOODVZLQGRZOHGJHVDQGWHUUDFHVDUHRI1HSDOJUDQLWH7KHEDWKURRPKDVLQGHSHQGHQWHOHFWULFXQGHUÁRRUKHDWLQJ7KHRWKHUURRPVKDYHZRRGHQ ÁRDWLQJÁRRUV7KHUHLVDZKLUOSRRORQWKHWHUUDFHKHDWHGDOO\HDUURXQGDÀUHSODFHLQWKHFHQWUHRIWKHOLYLQJURRPDQGPDQ\RWKHUGHWDLOVWRHYRNHWKHSOHDVDQWIHHOLQJRIJHQHURXVVSDFHDQGRYHUDOOZHOObeing. The regularly maintained grounds contain an additional reserved parking space and a private playground for residents only. This is a quiet location with excellent access to the centre of Prague via EXVOLQHV1RWR'HMYLFNi0HWUR/LQH$VWDWLRQZLWKLQPLQXWHV$FFHVVWRWKHFLW\FHQWUHE\FDUWDNHVPLQXWHV$OOEDVLFFLYLFDPHQLWLHVDQGDPSOHIDFLOLWLHVIRUOHLVXUHWLPHDFWLYLWLHVDUHLQ WKHYLFLQLW\7KHRSWLRQRIÀQDQFLQJZLWKDPRUWJDJHORDQLVDYDLODEOH:HZLOOEHKDSS\WRSURYLGHIXUWKHULQIRUPDWLRQ ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺDZ ǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZ ǼǺǽǶǺȄǹǺǵ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǵ ǶǮǬǼǾǴǼȇǸDZdzǺǹDZǾǬ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴ  ǶǶ ǺǭȅDZǵ ǻǷǺȅǬǰȈȊ Ǹ2 ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǺǵ Ǯ ǼǬǵǺǹDZ ǛǼǬǯDZ ǝǿȁǺǰǺǷ ǽ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸ ǯǬǼǬDzǺǸ Ǯ ǰǺǸDZ ǴǾDZǼǼǬǽǺǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǽǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹȇǸǮǴǰǺǸǹǬǛǼǬǯǿǖǮǬǼǾǴǼǬǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǹǬǾǼDZǾȈDZǸȉǾǬDzDZǮǹǺǮǺǸdzǰǬǹǴǴǻǺǽǾǼǺǵǶǴǯǺǰǬǮDZǽȈǸǬǯǼǬǸǺǾǹǺǽǾǼǬǾDZǯǴȃDZǽǶǴǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǺǸǮǽǬǸǺǸ ȂDZǹǾǼDZǯǺǼǺǰǬǬǺǼǴDZǹǾǬȂǴȋǶǮǬǼǾǴǼȇǮǽǬǰǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾǻǺǶǺǵǴǸǹǺDzDZǽǾǮǺǽǮDZǾǬǮǾDZȃDZǹǴDZǰǹȋǩǾǬǿǹǴǶǬǷȈǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǺǾǷǴȃǬDZǾǽȋǺȃDZǹȈǻǼǬǶǾǴȃǹȇǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴDZǸǴǺǭǽǾǬǮǷDZǹǬǻǺǽǬǸȇǸ ǮȇǽǺǶǴǸǽǾǬǹǰǬǼǾǬǸȀǼǬǹȂǿdzǽǶǬȋǶǿȁǹȋǽȀǴǼǸDZǹǹǺǵǭȇǾǺǮǺǵǾDZȁǹǴǶǺǵ0LHOHǼǬǭǺȃǬȋǶǿȁǺǹǹǬȋǽǾǺǷDZȄǹǴȂǬǻǺǰǺǶǺǹǹǴǶǴǴǾDZǼǼǬǽȇǴdzǻǼǺȃǹǺǯǺǯǼǬǹǴǾǬǺǾǰDZǷȈǹǺDZǺǾǺǻǷDZǹǴDZǻǺǷȇǽǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸ Ǯ ǮǬǹǹǺǵ Ǯ ǶǮǬǼǾǴǼDZ ǰDZǼDZǮȋǹǹȇDZ ǻǺǷȇ ǹǬ ǾDZǼǼǬǽDZ ǰDzǬǶǿdzǴ ǽ ǶǼǿǯǷǺǯǺǰǴȃǹȇǸ ǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸ Ǭ ǾǬǶDzDZ ǶǬǸǴǹ Ǯ ȂDZǹǾǼDZ ǯǺǽǾǴǹǺǵ Ǵ ǸǹǺǯǴDZ ǰǼǿǯǴDZ ǰDZǾǬǷǴ ǶǺǾǺǼȇDZ ǺǽǾǬǮǷȋȊǾ ǺȅǿȅDZǹǴDZ ǭǺǷȈȄǺǯǺ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬǴǺǭȅDZǯǺǭǷǬǯǺǻǺǷǿȃǴȋǙǬǿȁǺDzDZǹǹǺǸǿȃǬǽǾǶDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹǬȋǮȇǰDZǷDZǹǹǬȋǻǬǼǶǺǮǶǬǴǺǾǰDZǷȈǹǬȋȃǬǽǾǹǬȋǰDZǾǽǶǬȋǴǯǼǺǮǬȋǻǷǺȅǬǰǶǬǰǷȋǻǼǺDzǴǮǬȊȅǴȁǮǰǺǸDZǩǾǺǽǻǺǶǺǵǹǺDZ ǸDZǽǾǺǽǺǾǷǴȃǹȇǸǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇǸǽǺǺǭȅDZǹǴDZǸǽȂDZǹǾǼǺǸǯǺǼǺǰǬ ǬǮǾǺǭǿǽȇȱȱdzǬǸǴǹǸǺDzǹǺǰǺǭǼǬǾȈǽȋǰǺǸDZǾǼǺ©ǐDZǵǮǴȂǶǬªǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǸǮȂDZǹǾǼǯǺǼǺǰǬǸǺDzǹǺǰǺDZȁǬǾȈdzǬǸǴǹǿǾ ǎǽȋ ǼǬdzǮǴǾǬȋǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬǴǸDZǽǾǬǰǷȋǽǻǺǼǾǬǴǺǾǰȇȁǬǮǽǬǸǺǵǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵǭǷǴdzǺǽǾǴǎǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȀǴǹǬǹǽǴǼǺǮǬǹǴȋǽǻǺǸǺȅȈȊǴǻǺǾDZȃǹǺǯǺǶǼDZǰǴǾǬǐǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǮǬǯDZǹǾǽǾǮDZ

&HQD 3ULFHǢDZǹǬ .ÿYÿHWQĚRGPĚQ\SUR5.&=.LQFOXGLQJWKH5HDO(VWDWH$JHQF\¶VFRPPLVVLRQǶǼǺǹǮǶǷȊȃǬȋǶǺǸǴǽǽǴȊǬǯDZǹǾǽǾǮǬ Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Reality 21, Na Poříčí 1071/17, Prague 1 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

115


Realitní makléř: Daniel Svoboda Kontakt: +420 777 779 483 E-mail: daniel.svoboda@century21.cz

0(=21(729ê%<7..67(5$6282&(/.29e52=/2=(0235$+$186/(..0$,621(77(:,7+727$/$5($2)0ñ7(55$&(35$*8(186/(

1DEt]tPHNSURGHMLORIWRYëSŢGQtPH]RQHWRYHOLNRVWLPVWHUDVRXRYHOLNRVWLP2'LVSR]LÿQĚYHOPLSURVWRUQpDVYĚWOpNNYRVREQtPYODVWQLFWYt 2EëYDFtSRNRMVNXFK\ŁVNRXOLQNRXDVStætVDPRVWDWQpSRNRMHKDODJDOHULH[NRXSHOQDD:&WHUDVDVYHQNRYQtNRPRURX RULHQWDFHQDMLKGRNOLGQpKRDYHOPLSĚNQĚXGUæRYDQpKRGYRUDVHY]URVWORX]HOHQtKŐLäWĚPSURGĚWLQDGWHUDVRXQDLQVWDORYDQiPDUNë]D %\WMHYDSRGODætGRPXVYëWDKHP DEH]SHÿQRVWQtPLGYHŐPL9\QLNDMtFtGRSUDYQtGRVWXSQRVWWUDPYDMtPLQXWQD9iFODYVNpQiPĚVWt9HäNHUiREÿDQVNiY\EDYHQRVWYSĚätPGRVDKX=E\WXMH YHOPLSĚNQëYëKOHGQDPĚVWR )RU6DOH$ORIWDSDUWPHQWVL]HGPñZLWKPñWHUUDFH$LU\EULJKWDQGYHU\VSDFLRXVURRPHGÁDWZLWKNLWFKHQQRRNLQSULYDWHRZQHUVKLS/LYLQJURRPZLWK kitchen unit and pantry, 3 separate rooms, entrance hall, loggia, 2 bathrooms and toilets, terrace covered with awning, with outdoor room (south-facing on to the TXLHWYHU\ZHOOPDLQWDLQHGFRXUW\DUGZLWKHVWDEOLVKHGJUHHQHU\DQGDFKLOGUHQ¶VSOD\JURXQG 7KHDSDUWPHQWLVRQWKHWKDQGWKÁRRUVRIDEXLOGLQJZLWKOLIWDQG VHFXULW\GRRUV([FHOOHQWWUDQVSRUWOLQNVPLQXWHVE\WUDPWR:HQFHVODV6TXDUH$OOFLYLFDPHQLWLHVZLWKLQZDONLQJGLVWDQFH7KHDSDUWPHQWDIIRUGVDEHDXWLIXO view of the city. ǖǮǬǼǾǴǼǬǸDZdzǺǹDZǾǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǶǶǽǾDZǼǼǬǽǺǵǺǭȅDZǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǛǼǬǯǬ1XVOH ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǸǬǹǽǬǼǰǹǿȊǶǮǬǼǾǴǼǿǷǺȀǾǸDZdzǺǹDZǾǼǬdzǸDZǼǺǸǸǽǾDZǼǼǬǽǺǵǸ2ǖǮǬǼǾǴǼǬǽǮDZǾǷǬȋǻǼǺǽǾǺǼǹǺǵǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǶǶǮȃǬǽǾǹǺǵ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹǺǽǾǴǏǺǽǾǴǹǬȋǽdzǺǹǺǵǶǿȁǹǴǴǶǷǬǰǺǮǺǵǺǾǰDZǷȈǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇdzǬǷǯǬǷDZǼDZȋǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǴǾǿǬǷDZǾǾDZǼǼǬǽǬǽǮǹDZȄǹDZǵǶǷǬǰǺǮǺǵ ǺǼǴDZǹǾǬȂǴȋ ǹǬ Ȋǯ Ǯ ǾǴȁǴǵ ǿȁǺDzDZǹǹȇǵ ǰǮǺǼ ǽ ǻǺǰǼǺǽȄDZǵ dzDZǷDZǹȈȊ ǴǯǼǺǮǺǵ ǻǷǺȅǬǰǶǺǵ ǰǷȋ ǰDZǾDZǵ ǹǬǰ ǾDZǼǼǬǽǺǵ ǿǽǾǬǹǺǮǷDZǹ ǹǬǮDZǽǸǬǼǶǴdzǬ ǖǮǬǼǾǴǼǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋǹǬǸǴǸȉǾǬDzDZdzǰǬǹǴȋǽǷǴȀǾǺǸǴǭDZdzǺǻǬǽǹȇǸǴǰǮDZǼȋǸǴǛǼDZǶǼǬǽǹǺDZǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZ²ǸǴǹǿǾDZdzǰȇǹǬ ǾǼǬǸǮǬDZǰǺǎǬȂǷǬǮǽǶǺǵǻǷǺȅǬǰǴǎǽȋǼǬdzǮǴǾǬȋǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬǮǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁǸǴǹǿǾǬȁȁǺǰȈǭȇǔdzǶǮǬǼǾǴǼȇǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵǮǴǰǹǬǯǺǼǺǰ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ .ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F] For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 K+K Consulting, Sladkovského náměstí 525/1, Praha 3 - Žižkov 116

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Ing. David Votápek Kontakt: +420 725 293 221 E-mail: david.votapek@century21.cz

02'(51Ì.20)2571ę9<%$9(1ê35267251ê'š06%$=e1(0$9(/.28=$+5$'2802'(51&20)257$%/<(48,33('+286(:,7+6:,00,1*322/$1'/$5*(*$5'(1

([NOX]LYQĚQDEt]tPHPRGHUQtNRPIRUWQĚY\EDYHQëSURVWRUQëGŢPVED]pQHPVYHONRXXGUæRYDQRX]DKUDGRXVDXWRPDWLFNëPV\VWpPHP]DYODæRYiQtDMLKR]iSDGQtRULHQWDFtRUR]OR]HP2VHY]URVWOëPLVWŐHGQĚY\VRNëPLRNUDVQëPLVWURP\D]DKUDGQtPGRPNHPYHQNRYQtWHUDVRXVSHUJRORX JDUiætDNU\WëPJDUiæRYëPVWiQtP8æLWQiSORFKDGRPXMHP2DQDEt]tYHäNHUëSRWŐHEQëNRPIRUWPRGHUQtKRE\GOHQtVDPRVWDWQëFKSURVWRUQëFK SRNRMŢREëYDFtSURVWRUVSRMHQëVMtGHOQtPNRXWHPDY\EDYHQRXNXFK\QtDGYĚNRXSHOQ\V:&'ŢPVHQDFKi]tYRNUDMRYpÿiVWLNOLGQpREFH9HONi'REUi SRXKëFKNPRG.ODGQDDNPRG3UDK\SR5QD.DUORY\9DU\NWHUiGLVSRQXMHYHäNHURXREÿDQVNRXY\EDYHQRVWt äNRODäNRONDREFKRG\UHVWDXUDFH ]GUDYRWQtVWŐHGLVNRSUDYLGHOQpDXWREXVRYpVSRMHDSRG :HDUHWKHVROHDJHQWVIRUWKLVPRGHUQFRPIRUWDEO\HTXLSSHGVSDFLRXVKRXVHZLWKVZLPPLQJSRRODQGODUJHPDLQWDLQHGJDUGHQZLWKDXWRPDWLFLUULJDWLRQ V\VWHP7KHKRXVHIDFHVVRXWKZHVWRQDSORWRIPñLQVL]HZLWKHVWDEOLVKHGPHGLXPWDOOGHFRUDWLYHWUHHVDQGVXPPHUKRXVHRXWGRRUWHUUDFHZLWKSHUJRODJDUDJHDQGFRYHUHGSDUNLQJVSDFH7KHXWLOLW\DUHDRIWKHKRXVHLVPñRIIHULQJHYHU\QHFHVVDU\FRPIRUWIRUPRGHUQOLYLQJ7KHUHDUHVHSDUDWHVSDFLRXV URRPVWZREDWKURRPVZLWK:&DOLYLQJURRPFRQQHFWHGWRGLQLQJQRRNDQGDÀWWHGNLWFKHQ7KHKRXVHLVVLWXDWHGLQDSHULSKHUDOSDUWRIWKH9HONi'REUiFRPPXQLW\DPHUHNPIURP.ODGQRDQGNPIURP3UDJXHRQWKH5LQWKHGLUHFWLRQRI.DUORY\9DU\7KHDUHDKDVDOOWKHFLYLFDPHQLWLHV VFKRRONLQGHUJDUWHQVKRSV restaurant, medical centre, regular bus connections etc.). ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǵ ǶǺǸȀǺǼǾǬǭDZǷȈǹǺ ǺǭǽǾǬǮǷDZǹǹȇǵ ǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵ ǰǺǸ ǽ ǭǬǽǽDZǵǹǺǸ ǭǺǷȈȄǴǸ ǿȁǺDzDZǹǹȇǸ ǽǬǰǺǸ ǽ ǬǮǾǺǸǬǾǴȃDZǽǶǺǵǽǴǽǾDZǸǺǵǺǼǺȄDZǹǴȋǴǺǼǴDZǹǾǬȂǴDZǵǹǬȊǯǺdzǬǻǬǰǸ2ǽǺǮdzǼǺǽǷȇǸǴǰDZǶǺǼǬǾǴǮǹȇǸǴǰDZǼDZǮȈȋǸǴǽǼDZǰǹDZǵǮȇǽǺǾȇǽǬǰǺǮȇǸ ǰǺǸǴǶǺǸǺǾǶǼȇǾǺǵǾDZǼǼǬǽǺǵǽǭDZǽDZǰǶǺǵǯǬǼǬDzǺǸǴǶǼȇǾǺǵǻǬǼǶǺǮǶǺǵǛǺǷDZdzǹǬȋǻǷǺȅǬǰȈǰǺǸǬǽǺǽǾǬǮǷȋDZǾǸ2ǮǰǺǸDZǮǽDZǹDZǺǭȁǺǰǴǸȇDZ ǿǰǺǭǽǾǮǬǰǷȋǶǺǸȀǺǼǾǹǺǵǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵDzǴdzǹǴǺǾǰDZǷȈǹȇȁǻǼǺǽǾǺǼǹȇȁǶǺǸǹǬǾǯǺǽǾǴǹǬȋǽǺǭDZǰDZǹǹǺǵdzǺǹǺǵǴǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹǬȋǶǿȁǹȋǰǮDZǮǬǹǹȇDZ ǶǺǸǹǬǾȇǽǾǿǬǷDZǾǬǸǴǐǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬǺǶǼǬǴǹDZǹǬǽDZǷDZǹǹǺǯǺǻǿǹǶǾǬ9HONi'REUiǮǽDZǯǺǮǶǸǺǾǯǺǼǺǰǬǖǷǬǰǹǺǴǮǶǸǺǾǛǼǬǯǴǰǺǖǬǼǷǺǮȇȁ ǎǬǼ ǸǺDzǹǺ ǰǺǭǼǬǾȈǽȋ ǻǺ ǰǺǼǺǯDZ 5 ǜȋǰǺǸ Ǯǽȋ ǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬ ȄǶǺǷȇ ǰDZǾǽǶǴǵ ǽǬǰ ǸǬǯǬdzǴǹȇ ǼDZǽǾǺǼǬǹȇ ǸDZǰǴȂǴǹǽǶǴǵ ȂDZǹǾǼ ǼDZǯǿǷȋǼǹȇDZ ǬǮǾǺǭǿǽȇǴǾǰ 

Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Tandem, Perlová 3, Praha 1 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

117


Realitní makléř: Tommy Nguyen Kontakt: +420 725 293 940 E-mail: tommy.nguyen@century21.cz

/8;861Ì52',11ê'š06-$3216.28=$+5$'28=',0ęŏ,&(/8;85<+286(:,7+7+(-$3$1(6(*$5'(1=',0ęŏ,&(

'RYROXMHPHVL9iPQDEtGQRXWNOLGQpE\GOHQtVNUiVQRXMDSRQVNRX]DKUDGRXYHYLORYpÿiVWLYH=GLPĚŐLFtFK9SŐt]HPtGRPXQDOH]QHWHPRGHUQĚ]DŐt]HQë REëYDFtSRNRMYHONRXVDPRVWDWQRXMtGHOQtPtVWQRVWSUDFRYQXNRXSHOQXVHVSUFKRYëPNRXWHPDWRDOHWRXYHONRXSURVWRUQRXKDOXJDUiæ Q\QtYHONi SURVWRUQiKDOD 9SDWŐHVHSDNQDFKi]tORæQLFHGĚWVNëSRNRMSRNRMSURKRVW\GUXKiNRXSHOQDVURKRYRXYDQRXDWRDOHWRX9HGOHORæQLFHMHGDOätVDPRVWDWQiWRDOHWDDNRPRUD=DKUDGDMHYHVW\OXMDSRQVNpDUFKLWHNWXU\VSORFKRXP29REFLVHQDFKi]tVPtäHQp]ERætäNRONDDYEXGRXFQXVHSRÿtWi VY\EXGRYiQtPVSRUWRYQtKRFHQWUD/RNDOLWDMHGREŐHGRVWXSQi0+'²]DVWiYNDPHWUD2SDWRYMHY]GiOHQiPLQXWDXWHPPLQXWQD+iMH :HRIIHUDWUDQTXLOUHVLGHQFHZLWKDEHDXWLIXO-DSDQHVHJDUGHQLQWKHYLOODQHLJKERXUKRRGRI=GLPĚŐLFH7KHJURXQGÁRRUFRPSULVHVDPRGHUQIXOO\ IXUQLVKHGOLYLQJURRPODUJHVHSDUDWHGLQLQJURRPVWXG\EDWKURRPZLWKVKRZHUFRUQHUDQGWRLOHWODUJHVSDFLRXVKDOOJDUDJH7KHVWÁRRUFRPSULVHVEHGURRPDFKLOGUHQ·VURRPJXHVWURRPVHFRQGEDWKURRPZLWKFRUQHUEDWKWXEDQGWRLOHW1H[WWRWKHEHGURRPWKHUHLVDQRWKHUVHSDUDWHWRLOHWDQGVWRUHURRP7KHPñJDUGHQLVODQGVFDSHGLQ-DSDQHVHVW\OH7KHYLOODJHKDVDJHQHUDOVWRUHDQGDNLQGHUJDUWHQZLWKWKHFRQVWUXFWLRQRI DVSRUWVFHQWUHEHLQJSODQQHGIRUWKHIXWXUH7KHORFDOLW\LVHDVLO\DFFHVVLEOHE\SXEOLFWUDQVSRUW,WLVDPLQXWHZDONWRWKH2SDWRY0HWURVWDWLRQDQG DPLQXWHGULYHWR+iMH ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǽǻǺǶǺǵǹǺDZǻǼǺDzǴǮǬǹǴDZǽǶǼǬǽǴǮȇǸȋǻǺǹǽǶǴǸǽǬǰǺǸǮdzǬǽǾǼǺǵǶDZǽǼDZǰǴǮǴǷǷǮǼǬǵǺǹDZ=GLPĚŐLFHǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǰǺǸǬ²ǯǺǽǾǴǹǬȋ ǽǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵǸDZǭǷǴǼǺǮǶǺǵǭǺǷȈȄǬȋǺǾǰDZǷȈǹǬȋǽǾǺǷǺǮǬȋǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǴǾǿǬǷDZǾǺǸǭǺǷȈȄǺǵǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵ ȁǺǷǷǯǬǼǬDzǙǬȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǽǻǬǷȈǹȋǰDZǾǽǶǬȋǶǺǸǹǬǾǬǯǺǽǾDZǮǬȋǶǺǸǹǬǾǬǮǾǺǼǬȋǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǿǯǷǺǮǺǵǮǬǹǹǺǵǴǾǿǬǷDZǾǺǸǎǺdzǷDZ ǽǻǬǷȈǹǴǰǼǿǯǺǵǺǾǰDZǷȈǹȇǵǾǿǬǷDZǾǴǶǷǬǰǺǮǬȋǝǬǰǮǽǾǴǷDZȋǻǺǹǽǶǺǵǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇǻǷǺȅǬǰȈȊǶǮǬǰǼǬǾǹȇȁǸDZǾǼǺǮǎǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZDZǽǾȈ ǿǹǴǮDZǼǽǬǷȈǹȇǵǸǬǯǬdzǴǹǰDZǾǽǶǴǵǽǬǰǴǮǰǬǷȈǹDZǵȄDZǸdzǬǻǷǬǹǴǼǺǮǬǹǺǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǺǽǻǺǼǾǴǮǹǺǯǺȂDZǹǾǼǬǚǾǸDZǽǾǬǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǷDZǯǶǺǰǺǭǼǬǾȈǽȋ ǹǬǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹǺǸǾǼǬǹǽǻǺǼǾDZǰǺǸDZǾǼǺ2SDWRYǴǷǴ+iMHdzǬǸǴǹǿǾ &HQD3ULFHǢDZǹǬ .ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F] For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Reality Express, Václavské nám. 56, Praha 1 - Nové Město 118

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Václav Horák Kontakt: +420 725 293 942 E-mail: vaclav.horak@century21.cz

3521É-(0/8;861Ì+2%<785(17$/2)/8;85<)/$7

([NOX]LYQĚQDEt]tPHNSURQiMPXVYĚWOëSŐtMHPQëE\WRUR]OR]HP2NWHUëVHQDFKi]tQD6PtFKRYĚY3UD]H2EëYDFtSRNRMVNUiVQëPYëKOHGHPQD 3UDKXPiP2GLVSR]LFLGiOHWYRŐtVYĚWOpQHSUŢFKR]tSRNRMHNRXSHOQ\WRDOHW\VNOHSEDONRQP YFKRG]ORæQLFH .OLPDWL]DFHYNDæGpP SRNRML.URPĚNXFK\ŁVNpOLQN\YHVWDYĚQëFKVSRWŐHELÿŢDYHVWDYĚQëFKVNŐtQtMHE\WQHY\EDYHQ*DUiæMHGQRY\KUD]HQpSDUNRYDFtPtVWR6SRMHQt0+' YëERUQpPLQXW]9iFODYVNpKRQiPĚVWt :HDUHWKHVROHDJHQWVRIIHULQJWKLVSOHDVDQWEULJKWPñDSDUWPHQWWRUHQWLQ6PtFKRY 3UDJXH 7KHPñOLYLQJURRPDIIRUGVEHDXWLIXOYLHZVRI WKHFLW\7KUHHEULJKWVHSDUDWHURRPVEDWKURRPVWRLOHWVFHOODUPñEDOFRQ\ HQWUDQFHIURPWKHEHGURRP DLUFRQGLWLRQLQJLQHYHU\URRP)LWWHG NLWFKHQEXLOWLQDSSOLDQFHVEXLOWLQZDUGUREHV2WKHUZLVHWKHDSDUWPHQWLVXQIXUQLVKHG*DUDJHRQHUHVHUYHGSDUNLQJSODFH([FHOOHQWSXEOLFWUDQVport links, 22 minutes from Wenceslas Square. njǼDZǹǰǬǼǺǽǶǺȄǹǺǵǶǮǬǼǾǴǼȇ ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺDZǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǬǼDZǹǰȇǽǮDZǾǷǺǵȁǺǼǺȄDZǵǶǮǬǼǾǴǼȇǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǶǺǾǺǼǬȋǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮǼǬǵǺǹDZǝǸǴȁǺǮ ǛǼǬǯǬ ǏǺǽǾǴǹǬȋ ǽ ǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸ ǮǴǰǺǸ ǹǬ ǛǼǬǯǿ ǴǸDZDZǾ ǻǷǺȅǬǰȈ Ǹ2 ǽǮDZǾǷȇȁ ǹDZǻǼǺȁǺǰǹȇȁ ǶǺǸǹǬǾȇ ǮǬǹǹȇDZ ǾǿǬǷDZǾǬ ǻǺǰǮǬǷ ǭǬǷǶǺǹ Ǹ2 ǮȁǺǰ Ǵdz ǽǻǬǷȈǹǴ ǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼ Ǯ ǶǬDzǰǺǵ ǶǺǸǹǬǾDZ ǖǿȁǺǹǹȇǵ ǯǬǼǹǴǾǿǼ ǮǽǾǼǺDZǹǹǬȋ ǭȇǾǺǮǬȋ ǾDZȁǹǴǶǬ ǮǽǾǼǺDZǹǹȇDZ ȄǶǬȀȇ Ǯǽȋ ǺǽǾǬǷȈǹǬȋ ǶǮǬǼǾǴǼǬ ǽǰǬDZǾǽȋǭDZdzǸDZǭDZǷǴǏǬǼǬDzǺǰǹǺǻǬǼǶǺǮǺȃǹǺDZǸDZǽǾǺǚǾǷǴȃǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZǯǺǼǺǰǽǶǴǸǾǼǬǹǽǻǺǼǾǺǸǸǴǹǿǾȇǺǾǎǬȂǷǬǮǽǶǺǵǻǷǺȅǬǰǴ

&HQD 3ULFHǢDZǹǬ .ÿPĚVtF&=.PRQWK Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Reality Express, Václavské nám. 56, Praha 1 - Nové Město 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

119


Realitní makléř: Roman Šenigla Kontakt: +420 725 293 491 E-mail: roman.senigla@century21.cz

W½çÝ

352'(-/8;861Ì9,/<6.5<7ê0%$=e1(0%5$1'ê61$'/$%(07+(6$/(2)$/8;85<9,//$:,7+,1'225322/%5$1'ê61$'/$%(0 1DEt]tPHH[NOX]LYQĚOX[XVQtYLOXXæLWQiSORFKDP2]DVWDYĚQiP2SORFKDSDUFHO\P2Y%UDQGëVHQDG/DEHPXO=iU\EVNi=HYVWXSQtFKRGE\ YSŐt]HPtGRPXYFKi]tPHGRNXFK\QĚSURSRMHQpVMtGHOQRXDREëYDFtPSRNRMHPDQiVOHGQĚGRSURVNOHQpKRDWULD=FKRGE\MH]iURYHŁYVWXSGRUHOD[DÿQtKRFHQWUDVED]pQHP9SUYQtPSDWŐHGRPXMHRE\WQiÿiVWREVDKXMtFtÿW\ŐLSRNRMHDYJDOHULLGRPXMHXPtVWĚQDSUDFRYQD9HYäHFKSRNRMtFKMVRXNOLPDWL]DÿQtMHGQRWN\9HVNOHSĚGRPX VHQDFKi]tWHFKQLFNpPtVWQRVWLDGYRMJDUiæ6DPR]ŐHMPRVWtMHDODUPVPRæQRVWtQDSRMHQtQDSXOWFHQWUiOQtRFKUDQ\9LODE\ODNRODXGRYiQDYURFHDE\ODVWDYĚQDGOH QiYUKXDUFKLWHNWD,QJDUFK6DUDOMLÿH3R]HPHNMHURYLQDWëRVi]HQëMLæY]URVWORX]HOHQtDY\EDYHQ]DYODæRYDFtP]DŐt]HQtP :HDUHWKHVROHDJHQWVIRUDOX[XU\YLOODLQ=iU\EVNi6WUHHW%UDQGëVQDG/DEHP7KHXVDEOHDUHDLVPñWKHEXLOWXSDUHDLVPñDQGWKHWRWDODUHDRIWKHSURSHUW\LVPñ7KHJURXQGÁRRUHQWUDQFHKDOOOHDGVLQWRWKHNLWFKHQZKLFKLQWXUQOHDGVWRWKHGLQLQJURRPOLYLQJURRPDQGWKHQWKHJODVVHGLQDWULXP7KHUHLVDOVR DFFHVVWRWKHHQWHUWDLQPHQWFHQWUHZLWKLQGRRUSRROIURPWKHHQWUDQFHKDOO7KHVWÁRRUFRPSULVHVWKHUHVLGHQWLDOVHFWLRQLQFOXGLQJIRXUURRPV7KHDWWLFFRQWDLQVDVWXG\ All the rooms are equipped with air-conditioning. The cellar contains a technical room and double garage. An alarm with the possibility of connection to the central security V\VWHP 3&2 LVVWDQGDUGHTXLSPHQW7KHYLOODSDVVHGDEXLOGLQJLQVSHFWLRQLQ,WZDVFRQVWUXFWHGDFFRUGLQJWRWKHGHVLJQRI,QJDUFK6DUDOMLÿ7KHSORWLVÁDWZLWK a fully-established garden, equipped with irrigation facilities. ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺDZǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǮǴǷǷȇǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǻǷǺȅǬǰȈdzǬǽǾǼǺǵǶǴǸ2ǿȃǬǽǾǺǶǸ2ǮǍǼǬǹǰǴǽDZǹǬǰǗǬǭDZǸǿǷ=iU\EVNiǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǰǺǸǬ ǴdzǻǼǴȁǺDzDZǵǸǺDzǹǺǻǺǻǬǽǾȈǮǶǿȁǹȊǺǭȆDZǰǴǹDZǹǹǿȊǽǺǽǾǺǷǺǮǺǵǴǯǺǽǾǴǹǺǵǬdzǬǾDZǸǮǽǾDZǶǷȋǹǹȇǵǬǾǼǴǿǸǔdzǻǼǴȁǺDzDZǵDZǽǾȈǾǬǶDzDZǰǺǽǾǿǻǶǽǻǬȂDZǹǾǼǿǽǭǬǽǽDZǵǹǺǸ ǙǬǽǷDZǰǿȊȅDZǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋDzǴǷǬȋȃǬǽǾȈǮǶǷȊȃǬȊȅǬȋǮǽDZǭȋȃDZǾȇǼDZǶǺǸǹǬǾȇǹǬǯǬǷDZǼDZDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǎǺǮǽDZȁǹǺǸDZǼǬȁDZǽǾȈǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼȇ ǎǻǺǰǮǬǷDZǰǺǸǬǹǬȁǺǰȋǾǽȋǯǬǼǬDzǹǬǰǮDZǸǬȄǴǹȇǴǻǺǰǽǺǭǹȇDZǻǺǸDZȅDZǹǴȋǑǽǾȈǽǴǯǹǬǷǴdzǬȂǴȋǽǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȊǻǺǰǶǷȊȃDZǹǴȋǶǻǿǹǶǾǿȂDZǹǾǼǬǷȈǹǺǵǺȁǼǬǹȇǎǴǷǷǬ ǻǼǺȄǷǬǻǼǴDZǸǶǿǽǾǼǺǴǾDZǷȈǹȇȁǼǬǭǺǾǮǯǺǰǿǺǹǬǭȇǬǻǺǽǾǼǺDZǹǬǻǺǻǼǺDZǶǾǿǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺǰǴǻǷǺǸǴǼǺǮǬǹǹǺǯǺǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬǝǬǼǬǷǵǴȃǬǟȃǬǽǾǺǶǻǷǺǽǶǴǵdzǬǽǬDzDZǹ ǮȇǼǺǽȄDZǵdzDZǷDZǹȈȊǴǺǽǹǬȅDZǹǽǴǽǾDZǸǺǵǿǮǷǬDzǹDZǹǴȋ

&HQDYÿSURYL]H5.3ULFHLQFFRPPLVVLRQRIWKHUHDOHVWDWHDJHQF\ǮǶǷǶǺǸǴǽǽǴȊǬǯDZǹǾǽǾǮǬ.ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Plus+, Jankovcova 1596/14, Prague 17 - Holešovice 120

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Ing. Jaroslav Denemark

Z›ƒ½^›Ùò®Ý

Kontakt: +420 774 287 732 E-mail: jaroslav.denemark@century21.cz

/8;861Ì9,/$652=/(+/ê032=(0.(09ŏÌþ$1(&+5$'2ã29,&Ì&+/8;85<9,//$21/$5*(3/27,1ŏÌþ$1<5$'2ã29,&( -HGQi VH R GYRXSRGODæQt SURVWRURYĚ YHONRU\VH SRMDWRX YLOX R ]DVWDYĚQp SORäH P2 QDYUæHQRX DUFKLWHNWRQLFNRX NDQFHOiŐt 'LSODNDG DUFKLWHNWD $GDPD /DQJUD þtWi PtVWQRVWtNRXSHOHQ:&DJDUiæSURDXWD.GRPXQiOHætUR]OHKOiUHOD[DÿQt]DKUDGDRYëPĚŐHP2VNRXSDFtPMH]tUNHPD]DKUDGQtGRPHN7DWRQHPRYLWRVW QDEt]tQDGVWDQGDUGQtE\GOHQtSURYtFHÿOHQQRXURGLQXSRORKRXVGREURXGRVWXSQRVWtGR3UDK\L]DVSRUWHPGRUR]OHKOëFKŏtÿDQVNëFKOHVŢQDNWHUpQDYD]XMt9RGĚUDGVNpEXÿLQ\ 7KLVLVDWZRVWRUH\VSDFLRXVYLOODFRYHULQJDQDUHDRIPñGHVLJQHGE\WKHDUFKLWHFWXUDOVWXGLRRI'LSODFDGDUFKLWHFW$GDP/DQJU,WFRQVLVWVRIURRPVEDWKURRPV:&VDQGDFDUJDUDJH7KHKRXVHDOVRLQFOXGHVDODUJHWUDQTXLOPñJDUGHQZLWKVZLPPLQJODNHDQGVXPPHUKRXVH7KLVSURSHUW\RIIHUVDERYHDYHUDJHDFFRPPRGDWLRQWRDODUJHH[WHQGHGIDPLO\7KHORFDWLRQKDVHDV\DFFHVVLELOLW\WR3UDJXHDQGVSRUWLQJDFWLYLWLHVLQWKHYDVWŏtÿDQ\IRUHVWVDQG9RGĚUDG\EHHFKZRRGV

ǐǮǿȁȉǾǬDzǹǬȋ ǶǼǬǵǹDZ ǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋ ǮǴǷǷǬ ǻǷǺȅǬǰȈ dzǬǽǾǼǺǵǶǴ Ǹ2 ǻǺ ǻǼǺDZǶǾǿ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǵ ȀǴǼǸȇ ǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬ njǰǬǸǬ ǗǬǹǯDZǼǬ ǝǺǽǾǺǴǾ Ǵdz ǶǺǸǹǬǾǮǬǹǹȇȁǶǺǸǹǬǾǾǿǬǷDZǾǺǮǴǯǬǼǬDzǬǹǬǸǬȄǴǹȇǖǰǺǸǿǺǾǹǺǽǴǾǽȋǭǺǷȈȄǺǵǽǬǰǸ2ǽǻǼǿǰǺǸǰǷȋǶǿǻǬǹǴȋǴǽǬǰǺǮȇǵǰǺǸǴǶǩǾǬǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǼǺǽǶǺȄǹȇǵǽǾǴǷȈǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǰǷȋǭǺǷȈȄǺǵǽDZǸȈǴǸDZǽǾDZǽȁǺǼǺȄDZǵǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺǵǰǺǽǾǿǻǹǺǽǾȈȊǰǺǛǼǬǯǴdzǬǹȋǾǴDZǸǽǻǺǼǾǺǸǴǻǼǺǯǿǷǶǬǸǴǮǺǭȄǴǼǹȇȁ ǜDzǴȃǬǹǽǶǴȁǷDZǽǬȁǼȋǰǺǸǽǶǺǾǺǼȇǸǴǹǬȁǺǰȋǾǽȋǎǺǰDZǼǬǹǽǶǴDZǭǿǶǺǮȇDZǼǺȅǴ

Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Real servis, Koněvova 182, Praha 3 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

121


Realitní makléř: Filip Sýkora Kontakt: +420 737 828 811 E-mail: filip.sykora@century21.cz

½ã›Ù¦Ê

1$'67$1'$5'1ę9<%$9(1É9,/$6'(6,*129ê0,17(5,e5(09ŏ,7&(/8;85,286/<),1,6+('9,//$:,7+'(6,*1(5,17(5,25,1ŏ,7.$ 8QLNiWQtQDGVWDQGDUGQĚY\EDYHQiYLODNWHUiSOQĚUHVSHNWXMHVRXÿDVQpSRæDGDYN\QDNRPIRUWDLQGLYLGXiOQtSURVWRUVHQDFKi]tNPMLKR]iSDGQĚRG3UDK\YREFLŏLWND9LODVHQDOp]iQDYtFHQHæGYRXWLVtFRYpPSR]HPNXDMHMtFHONRYiSRGODKRYiSORFKDÿLQtP29LODQDEt]tYSUYQt~URYQLNXFK\ŁY\EDYHQRXVSRWŐHELÿL0LHOHSURVWRUQRXMtGHOQXVEDURYëPSXOWHPREëYDFtSRNRMORæQLFLSURKRVW\GĚWVNë SRNRMNRXSHOQXWRDOHWXYVWXSQtKDOXDWHFKQLFNRXPtVWQRVW9GUXKp~URYQLVHQDFKi]tPDVWHUORæQLFHVNRXSHOQRXDYVWXSHPQDWHUDVXSURVWRUQiäDWQDVHGYĚPDVHNFHPLDGUXKiWHFKQLFNiPtVWQRVW 1D]DKUDGĚSDWŐtFtNYLOHVHQDFKi]tMHäWĚSURVWRUQiWHUDVDHOHJDQWQĚSURSRMHQiVMDFX]]LED]pQHPDJDUiæSURGYDYR]\.OLGQpURGLQQpSURVWŐHGtNUiVQpYëKOHG\EUGVNpOHV\YEH]SURVWŐHGQtEOt]NRVWL&HOë GŢPMHSOQĚNOLPDWL]RYiQQDSRMHQQD3&2D]DEH]SHÿHQDODUPHP 7KLVXQLTXHOX[XULRXVYLOODZKLFKIXOO\UHVSHFWVWKHFXUUHQWUHTXLUHPHQWVIRUFRPIRUWDQGLQGLYLGXDOVSDFHLVVLWXDWHGNPVRXWKZHVWRI3UDJXHLQWKHYLOODJHRIŏLWND,WLVORFDWHGRQDSORWRIRYHUPñ LQVL]HDQGKDVDWRWDOÁRRUDUHDRIPñ7KHÀUVWOHYHORIWKHYLOODFRPSULVHVDNLWFKHQHTXLSSHGZLWK0LHOHDSSOLDQFHVDVSDFLRXVGLQLQJURRPZLWKEDUOLYLQJURRPJXHVWEHGURRPFKLOGUHQ·VURRPEDWKURom, toilet, entrance hall and utility room. The second level comprises en-suite master bedroom and exit to terrace, spacious dressing room with 2 sections and another utility room. The garden of the villa has DGRXEOHJDUDJHDQGDQDGGLWLRQDOVSDFLRXVWHUUDFHHOHJDQWO\FRQQHFWHGWRD-DFX]]L3HDFHIXOIDPLO\HQYLURQPHQWVFHQLFYLHZV%UG\)RUHVWVLQWKHLPPHGLDWHYLFLQLW\7KHZKROHKRXVHLVIXOO\DLUFRQGLWLRQHG Security is ensured by the alarm system, connected to a central security system. ǜǺǽǶǺȄǹǺǸDZǭǷǴǼǺǮǬǹǹǬȋǮǴǷǷǬǽǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴǸǴǹǾDZǼȈDZǼǺǸǮǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZŏLWND ǟǹǴǶǬǷȈǹǬȋǼǺǽǶǺȄǹǺǺǭǽǾǬǮǷDZǹǹǬȋǮǴǷǷǬǮǻǺǷǹǺǵǸDZǼDZǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿȊȅǬȋǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǾǼDZǭǺǮǬǹǴȋǸǶǺǸȀǺǼǾǬǴǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷǴdzǬȂǴǴǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬǎǴǷǷǬǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǮǶǸǶȊǯǺdzǬǻǬǰǿǺǾǛǼǬǯǴ ǮǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZǜDzǴǾǶǬǚǹǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋǹǬǿȃǬǽǾǶDZǭǺǷDZDZǸ2ǬDZDZǺǭȅǬȋǻǷǺȅǬǰȈǽǺǽǾǬǮǷȋDZǾǸ2ǙǬǻDZǼǮǺǸǿǼǺǮǹDZǮǴǷǷȇǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǶǿȁǹȋǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹǬȋǾDZȁǹǴǶǺǵ0LHOHǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋ ǽǾǺǷǺǮǬȋǽǭǬǼǹǺǵǽǾǺǵǶǺǵǯǺǽǾǴǹǬȋǽǻǬǷȈǹȋǰǷȋǯǺǽǾDZǵǰDZǾǽǶǬȋǶǺǸǹǬǾǬǮǬǹǹǬȋǾǿǬǷDZǾǻǼǴȁǺDzǬȋȁǺǷǷǴǻǺǰǽǺǭǹǺDZǻǺǸDZȅDZǹǴDZǙǬǮǾǺǼǺǸǿǼǺǮǹDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǯǷǬǮǹǬȋǽǻǬǷȈǹȋǽǮǬǹǹǺǵǶǺǸǹǬǾǺǵ ǾDZǼǼǬǽǬǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǯǬǼǰDZǼǺǭǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǸȋǽDZǶȂǴȋǸǴǴǮǾǺǼǺDZǻǺǰǽǺǭǹǺDZǻǺǸDZȅDZǹǴDZǎǽǬǰǿǺǾǹǺǽȋȅDZǸǽȋǶǮǴǷǷDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǾDZǼǼǬǽǬǽǾǴǷȈǹǺǽǺDZǰǴǹDZǹǹǬȋǽǭǬǽǽDZǵǹǺǸǰDzǬǶǿdzǴ Ǵ ǯǬǼǬDz ǹǬ ǰǮDZ ǸǬȄǴǹȇ ǝǻǺǶǺǵǹǬȋ ǽDZǸDZǵǹǬȋ ǬǾǸǺǽȀDZǼǬ DzǴǮǺǻǴǽǹȇDZ ǮǴǰȇ Ǯ ǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵ ǭǷǴdzǺǽǾǴ ǺǾ ǮǴǷǷȇ ǍǼǰǽǶǴDZ ǷDZǽǬ ǎǺ ǮǽDZǸ ǰǺǸDZ ǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼȇ ǮǴǷǷǬ ǻǺǰǶǷȊȃDZǹǬ Ƕ ǛǿǹǶǾǿ ǢDZǹǾǼǬǷȈǹǺǵǚȁǼǬǹȇǴǺǭDZǽǻDZȃDZǹǬǽǴǯǹǬǷǴdzǬȂǴDZǵ

&HQD 3ULFHǢDZǹǬ .ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F] For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Alter Ego, Ocelářská , Praha 9 - Libeň 122

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Jan Strnad Kontakt: +420 725 293 038 E-mail: jan.strnad@century21.cz

/8;861Ì5'9128721,&Ì&+²9ê%251É'2678312672É=$./,'8$32+2'</8;85,286)$0,/<+286(,1128721,&(²$12$6,62)3($&($1'48,(7:,7+(;&(//(17$&&(66,%,/,7< 1DEt]tPHOX[XVQtQt]NRHQHUJHWLFNëEXQJDORY7P2YREFL1RXWRQLFH²/LFKRFHYHVRNUHV3UDKD]iSDG9]GiOHQRVWRGKUDQLFH3UDK\SRXKëFKNP.YDOLWQĚSRVWDYHQëURGLQQëGŢP UDNRXVNiQt]NRHQHUJHWLFNi NRQVWUXNFH+$57/+$86 QDNOLGQpPPtVWĚVQt]NëPLSURYR]QtPLQiNODG\=DVWDYĚQiSORFKDP2XæLWQiSORFKDP2SDUFHODP2YQĚMätNRPXQLNDFHP29äHSŐLSUDYHQRLKQHGNQDVWĚKRYiQt6RXÿiVWtSURGHMHMHVDW79LQWHUQHWNXFK\ŁVNiOLQNDYÿLQGXNÿQtKRVSRUiNXDGDOätFKVSRWŐHELÿŢK\GURPDViæQtYDQD9\WiSĚQtREMHNWXMH]DEH]SHÿHQRSRGODKRYëPWRSHQtPNUEHPVWHSORYRGQtYORæNRXDSŐtSUDYRXSUR VROiUQtSDQHO\'tOQ\PHO99%H]EDULpURYëSŐtVWXS3O\QRYRGREHFQtYRGRYRGLNDQDOL]DFH=DKUDGDYÿHWQĚNUiVQĚSURSUDFRYDQpVNDON\MH]tUNDDSRWŢÿNX3URVYRXYHOPLGREURXGRSUDYQtGRVWXSQRVW GR3UDK\Y\VRFHNYDOLWQtDYHONRU\VpSURYHGHQtVWDYE\D]GUDYpDNOLGQpSURVWŐHGtSURYDäHE\GOHQtYŐHOHGRSRUXÿXML9]GiOHQRVWQD+UDG2NRŐMHSRXKëFKPHWUŢ=GŢYRGXRGMH]GXNOLHQWDGR]DKUDQLÿtMHDNWXiOQĚSRVN\WRYiQDWDWRPLPRŐiGQiVOHYD9FHQĚMH]DKUQXWRLNRPSOHWQt]DŐt]HQtGRPX :HRIIHUDOX[XULRXVORZHQHUJ\7PñEXQJDORZLQ1RXWRQLFH²/LFKRFHYHV3UDJXH:HVWGLVWULFW7KHGLVWDQFHWRWKH3UDJXHERUGHULVRQO\NP7KLVZHOOEXLOWIDPLO\KRXVHZLWKORZRSHUDWLQJFRVWV $XVWULDQORZHQHUJ\+$57/+$86FRQVWUXFWLRQ LVVLWXDWHGLQDTXLHWDUHD7KHEXLOWXSDUHDLVPñÁRRUDUHDPñSORWPñGULYHZD\Pñ(YHU\WKLQJLVUHDG\IRULPPHGLDWHRFFXSDQF\7KHVDOH LQFOXGHVVDWHOOLWH79,QWHUQHWNLWFKHQXQLWLQFOXGLQJLQGXFWLRQFRRNHUDQGRWKHUDSSOLDQFHVZKLUOSRROWXE7KHKRXVHLVSURYLGHGZLWKXQGHUÁRRUKHDWLQJDÀUHSODFHZLWKKHDWFDUU\LQJQHWZRUNDQGSUHSDUDWLRQ IRUVRODUSDQHOVPñZRUNVKRS99HOHFWULFLW\%DUULHUIUHHDFFHVV*DVOLQHPXQLFLSDOZDWHUFRQGXLWDQGVHZHUDJH7KHJDUGHQLQFOXGHVDEHDXWLIXOO\ODQGVFDSHGURFNHU\VPDOOODNHDQGVWUHDP7KLV UHVLGHQFHLVKLJKO\UHFRPPHQGHGIRULWVYHU\HDV\DFFHVVLELOLW\WR3UDJXHZHOOEXLOWVSDFLRXVGHVLJQDQGKHDOWK\DQGSHDFHIXOOLYLQJHQYLURQPHQW2NRŐ&DVWOHLVRQO\PHWUHVDZD\'XHWRWKHRZQHU·V departure abroad, this special discount is currently being offered. The price includes the complete equipment in the house. ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǼǺǽǶǺȄǹǺDZǭǿǹǯǬǷǺǽǹǴdzǶǴǸǻǺǾǼDZǭǷDZǹǴDZǸȉǹDZǼǯǴǴǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬ7Ǹ2ǮǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZ1RXWRQLFH/LFKRFHYHVǛǼǬǯǬǓǬǻǬǰǹȇǵǺǶǼǿǯǜǬǽǽǾǺȋǹǴDZǺǾǯǼǬǹǴȂȇǛǼǬǯǴǮǽDZǯǺǶǸǖǬȃDZǽǾǮDZǹǹǺ ǻǺǽǾǼǺDZǹǹȇǵǽDZǸDZǵǹȇǵǰǺǸ ǬǮǽǾǼǴǵǽǶǬȋǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋǽǹǴdzǶǴǸǻǺǾǼDZǭǷDZǹǴDZǸȉǹDZǼǯǴǴ+$57/+$86 ǮǽǻǺǶǺǵǹǺǸǸDZǽǾDZǽǹǴdzǶǴǸǴȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǺǹǹȇǸǴǼǬǽȁǺǰǬǸǴǒǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈǸ2ǻǺǷDZdzǹǬȋǻǷǺȅǬǰȈǸ2, dzDZǸDZǷȈǹȇǵǿȃǬǽǾǺǶǸ2ǮǹDZȄǹǴDZǶǺǸǸǿǹǴǶǬȂǴǴǸ2ǎǽDZǯǺǾǺǮǺǰǷȋǹDZǸDZǰǷDZǹǹǺǯǺǻDZǼDZDZdzǰǬǴǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǎǰǺǸDZǾǬǶDzDZǽǻǿǾǹǴǶǺǮǺDZ79ǔǹǾDZǼǹDZǾǶǿȁǺǹǹȇǵǯǬǼǹǴǾǿǼǽǴǹǰǿǶȂǴǺǹǹǺǵǻǷǴǾǺǵǴǰǼǿǯǴǸǴ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǴǻǼǴǭǺǼǬǸǴǰDzǬǶǿdzǴǚǾǺǻǷDZǹǴDZdzǰǬǹǴȋǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾǽȋǽǻǺǸǺȅȈȊǻǺǰǺǯǼDZǮǬDZǸȇȁǻǺǷǺǮǶǬǸǴǹǬǽǮǺǰǹȇǸǾDZǻǷǺǺǭǸDZǹǹǴǶǺǸǻǺǰǯǺǾǺǮǷDZǹǺǮǽDZǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺDZǰǷȋǿǽǾǬǹǺǮǶǴǽǺǷǹDZȃǹȇȁǭǬǾǬǼDZǵ ǘǬǽǾDZǼǽǶǬȋǸȉǷDZǶǾǼǴȃDZǽǾǮǺ99ǚǭȆDZǶǾǻǺǰȁǺǰǴǾǴǰǷȋǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǴǹǮǬǷǴǰǺǮǏǬdzǺǻǼǺǮǺǰǯǺǼǺǰǽǶǺǵǮǺǰǺǻǼǺǮǺǰǴǶǬǹǬǷǴdzǬȂǴȋǝǬǰǽǻǼDZǶǼǬǽǹǺǵǬǷȈǻǴǵǽǶǺǵǯǺǼǶǺǵǺdzDZǼǺǸǴǼǿȃȈDZǸǙDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈ ǺǽǺǭDZǹǹǺ ǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǾǽȋ Ƕ ǻǺǶǿǻǶDZ ǴdzdzǬ DZDZ ǺǾǷǴȃǹǺǯǺ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺǯǺ ǽǺǺǭȅDZǹǴȋ ǽ ǛǼǬǯǺǵ ǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹǺǯǺ Ǵ ǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿȊȅDZǯǺ ǮȇǽǺǶǴǸ ǽǾǬǹǰǬǼǾǬǸ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǬ dzǰǺǼǺǮǺǵ Ǵ ǽǻǺǶǺǵǹǺǵ ǺǭǽǾǬǹǺǮǶǴ ǰǷȋ DzǴdzǹǴ ǔdzǮDZǽǾǹȇǵdzǬǸǺǶǚǶǺǼDzǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮǽDZǯǺǮǸDZǾǼǬȁǎǽǮȋdzǴǽǺǾȆDZdzǰǺǸǮǷǬǰDZǷȈȂǬdzǬǯǼǬǹǴȂǿǮǹǬǽǾǺȋȅDZDZǮǼDZǸȋǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǽȋǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǬȋǽǶǴǰǶǬǎȂDZǹǿǮȁǺǰǴǾǴǻǺǷǹǺDZǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZǴǸDZǭǷǴǼǺǮǶǬǰǺǸǬ

&HQD 3ULFHǢDZǹǬ .ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Reality Anděl, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

123


3!,%¬¬s¬¬**** SPA RESORT IN THE KRKONOSE MOUNTAINS Ǜǜǚǐnjǒnjs ǝǛnjǖǟǜǚǜǞǎǖǜǖǚǙǚǤǝǖǔǡǏǚǜnjǡ 6SDUHVRUWLQWKH.UNRQRVH0RXQWDLQVZKLFKLVKLGGHQIURPWKHEXVWOHRIFLYLOL]DWLRQLQWKHFKDUPLQJPRXQWDLQDUHDLQWKHODQGZKHUHKDUPRQ\IRXQGLWVQDPH &RPSOH[RIIHUVDZLGHUDQJHRIKLJKTXDOLW\VHUYLFHV²PRGHUQDFFRPPRGDWLRQVUHMXYHQDWLQJVSDFHQWHU3URYLGHVVSDWUHDWPHQWVRQWKHPXVFXORVNHOHWDOV\VWHP PDVVDJHVERG\ZUDSVDQGEDWKVVDXQDVDOWZDWHUVZLPPLQJSRROJ\PDQGPDQ\RWKHULQGRRUDQGRXWGRRUDFWLYLWLHV9DULDEOHDUUDQJHPHQWRIVSDFHIRUXSWRSHRSOH VXLWDEOHIRUOHFWXUHVVHPLQDUVSUHVHQWDWLRQVZHGGLQJVFHOHEUDWLRQVHGXFDWLRQDODQGFXOWXUDOHYHQWVFRUSRUDWHWHDPEXLOGLQJDQGFRQIHUHQFHV7KHFRPSOH[FRQVLVW RIKRWHOVZKHUH\RXÀQGDSDUWPHQWVZLWKWRWDOFDSDFLW\RIEHGV

ǝǻǬǶǿǼǺǼǾǮǖǼǶǺǹǺȄǽǶǴȁǯǺǼǬȁǽǶǼȇǾȇǵǺǾǽǿDZǾȇȂǴǮǴǷǴdzǬȂǴǴǮǺȃǬǼǺǮǬǾDZǷȈǹǺǵǯǺǼǹǺǵǸDZǽǾǹǺǽǾǴǮǶǼǬȊǯǰDZǯǬǼǸǺǹǴȋǺǭǼDZǷǬǽǮǺDZǴǸȋ ǶǺǸǻǷDZǶǽǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾȄǴǼǺǶǴǵǽǻDZǶǾǼǿǽǷǿǯǮȇǽǺǶǺǯǺǶǬȃDZǽǾǮǬ²ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇDZǹǺǸDZǼǬǺǸǺǷǬDzǴǮǬȊȅǴǵȂDZǹǾǼǴǶǿǼǺǼǾǹȇDZǿǽǷǿǯǴǚǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾ ǶǿǼǺǼǾǹȇDZǻǼǺȂDZǰǿǼȇǰǷȋǺǻǺǼǹǺǰǮǴǯǬǾDZǷȈǹǺǯǺǬǻǻǬǼǬǾǬǸǬǽǽǬDzǴǺǭDZǼǾȇǮǬǹǴȋǴǮǬǹǹȇǽǬǿǹǬǽǻǷǬǮǬǾDZǷȈǹȇǸǴǽǻǬǭǬǽǽDZǵǹǺǸǽǻǼǺǾǴǮǺǾǺǶǺǸ ǭǬǽǽDZǵǹǽǸǺǼǽǶǺǵǮǺǰǺǵǾǼDZǹǬDzDZǼǹȇǵdzǬǷǴǸǹǺǯǺǰǼǿǯǴȁǿǽǷǿǯǶǬǶǮǶǺǸǻǷDZǶǽDZǾǬǶǴǹǬǺǾǶǼȇǾǺǸǮǺdzǰǿȁDZǎǬǼǴǬǭDZǷȈǹǬȋǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬǻǺǸDZȅDZǹǴǵ ǮǸDZǽǾǴǸǺǽǾǴȃDZǷǺǮDZǶǻǺǰȁǺǰǴǾǹǬǻǼǴǸDZǼǰǷȋǻǼǺǮDZǰDZǹǴȋǷDZǶȂǴǵǽDZǸǴǹǬǼǺǮǻǼDZdzDZǹǾǬȂǴǵǽǮǬǰDZǭȊǭǴǷDZDZǮǰǷȋǺǼǯǬǹǴdzǬȂǴǴǺǭǼǬdzǺǮǬǾDZǷȈǹȇȁǴ ǶǿǷȈǾǿǼǹȇȁǸDZǼǺǻǼǴȋǾǴǵǶǺǼǻǺǼǬǾǴǮǹǺǯǺǾǴǸǭǴǷǰǴǹǯǬǶǺǹȀDZǼDZǹȂǴǵǎǶǺǸǻǷDZǶǽǮȁǺǰȋǾǺǾDZǷȋǴǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾǺǮǽǺǭȅDZǵǮǸDZǽǾǴǸǺǽǾȈȊǶǺDZǶ


PRODEJ s **** Lรกzeลˆskรฝ resort v Krkonoลกรญch /i]HลVNรซUHVRUWY.UNRQRรคtFKNWHUรซMHVFKRYDQรซSลHGVKRQHPFLYLOL]DFHYSลขYDEQpPKRUVNpPSURVWลHGtYNUDMLQฤšNGHKDUPRQLHQDรคODVYpMPpQR NRPSOH[ QDEt]tรคLURNRXรคNiOXY\VRFHNYDOLWQtFKVOXรฆHEยฒPRGHUQtXE\WRYiQtUHJHQHUDรฟQtFHQWUXPDOi]HลVNรซGลขP3RVN\WXMHOi]HลVNpSURFHGXU\QDSRK\ERYp~VWURMtPDViรฆH ]iEDO\DNRXSHOHVDXQXVHVZLPVSDED]pQHPVSURWLSURXGHPED]pQVHVODQRXYRGRXSRVLORYQXDVSRXVWRXGDOรคtFKYQLWลQtFKLYHQNRYQtFKDNWLYLW9DULDELOQtXVSRลi GiQtSURVWRUDรฆSUROLGtYKRGQpSURSลHGQiรคN\รคNROHQtSUH]HQWDFHVYDWE\RVODY\NSRลiGiQtY]GฤšOiYDFtFKDNXOWXUQtFKDNFtร€UHPQtFKWHDPEXLOGLQJลขNRQIHUHQFt 9NRPSOH[XQDMGHWHKRWHO\DDSDUWPiQลขVFHONRYRXNDSDFLWRXOลขรฆHN


PRODEJ s PODNIKATELSKY ÚSPĚŠNÝ HOTEL V KRKONOŠÍCH s KRKONOŠE Ǜǜǚǐnjǒnj sǟǝǛǑǤǙǧǕǍǔǓǙǑǝǚǞǑǗǨǎǏǚǜnjǡǖǜǖǚǙǚǤǑ s ǖǜǖǚǙǚǤǑ 9HOPL]DMtPDYëKRWHO²SHQVLRQYHOPLGREŐHSURYR]RYDQëDSRGQLNDWHOVN\~VSĚäQë1DFKi]tVHNPRGFHQWUD-DQVNëFK/i]Qt&HOp~GROtPiFKDUDNWHUNOLGQĚMätORNDOLW\YNUiVQp SŐtURGĚ.UNRQRäVNpKR1iURGQtKR3DUNXVH]DPĚŐHQtPYOHWQtFKPĚVtFtFKQDWXULVWLNXDF\NORWXULVWLNXDY]LPQtFKPĚVtFtFKQDVMH]GRYpO\æRYiQtDEĚæN\ 9HU\LQWHUHVWLQJKRWHOYHU\ZHOOUXQSHQVLRQDQGEXVLQHVVVXFFHVV6LWXDWHGRQO\NPIURPWKHFHQWHURI-iQVNp/i]QĚ7KHHQWLUHYDOOH\KDVDFKDUDFWHURITXLHWORFDWLRQLQWKH EHDXWLIXOFRXQWU\VLGHRI.UNRQRäH1DWLRQDO3DUNZLWKDIRFXVLQWKHVXPPHUPRQWKVIRUKLNLQJDQGELNLQJDQGLQWKHZLQWHUPRQWKVGRZQKLOOVNLLQJDQGFURVVFRXQWU\VNLLQJ

ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǺȃDZǹȈȁǺǼǺȄǴǵǻDZǹǽǴǺǹ ǯǺǽǾDZǮǺǵǰǺǸ ǽǶǼǬǽǴǮȇǸȀǿǹǶȂǴǺǹǴǼǿȊȅǴǸǴǾǬǷȈȋǹǽǶǴǸǼDZǽǾǺǼǬǹǺǸǴǻǴȂȂDZǼǴDZǵǏǬǽǾǼǺǹǺǸǴȃDZǽǶǺDZǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZ ǼDZǽǾǺǼǬǹǬǺǾǮDZȃǬDZǾǮǽDZǸǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǾǼDZǭǺǮǬǹǴȋǸǴǽǾǬǹǰǬǼǾǬǸ+&&3ǛDZǹǽǴǺǹǴǸDZDZǾǻȋǾȈǰǮǿȁǸDZǽǾǹȇȁǴǾǼDZȁǸDZǽǾǹȇȁǹǺǸDZǼǺǮǽǭǬǷǶǺǹǺǸǴǺǰǹǴ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹȇDZǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇǔǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺȁǺǼǺȄǬȋǴǹǮDZǽǾǴȂǴȋ


PRODEJ s ARCHITEKTONICKY NEOBYČEJNÝ, 4* SPA & WELLNESS HOTEL Ǜǜǚǐnjǒnjs 63$ :(//1(66+27(/²ǚǞǑǗǨǝǙǑǚǍǧǣǙǚǕnjǜǡǔǞǑǖǞǟǜǚǕ 0LPRŐiGQëDUFKLWHNWRQLFN\QHRE\ÿHMQëNRPIRUWQtOi]HŁVNëDNRQJUHVRYëÿW\ŐKYĚ]GLÿNRYë6SD :HOOQHVVKRWHO-HGQD]QHMOHSätFKOi]HŁVNëFKORNDOLWþ5 GRNRQDOHY\EDYHQSUROi]HŁVNpSRE\W\GHYDGHViWVHGPSRNRMŢ²DSDUWPiQ\GYRXOŢæNRYpDMHGQROŢæNRYpSRNRMHVEDONRQHPQHEREH]EDONRQX ([FHSWLRQDODUFKLWHFWXUDOO\VWULNLQJFRPIRUWDEOHIRXUVWDUVSDDQGFRQIHUHQFH+RWHO6SD :HOOQHVV2QHRIWKHEHVWVSDORFDWLRQVLQ&]HFK5HSXEOLF 3HUIHFWO\HTXLSSHGIRUVSDKROLGD\VQLQHW\VHYHQURRPV²DSDUWPHQWVGRXEOHDQGVLQJOHURRPVZLWKEDOFRQ\ ǟǹǴǶǬǷȈǹȇǵǽǹDZǺǭȇȃǹǺǵǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǺǵǶǺǸȀǺǼǾǬǭDZǷȈǹȇǵǶǿǼǺǼǾǹȇǵǴǶǺǹȀDZǼDZǹȂǺǾDZǷȈ 6SD :HOOQHVV+RWHOǜǬǽǻǺǷǺDzDZǹǮǺǰǹǺǵǴdzǷǿȃȄǴȁ ǶǿǼǺǼǾǹȇȁdzǺǹǮǣǜǻǼDZǶǼǬǽǹǺǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǰǷȋǶǿǼǺǼǾǹȇȁǿǽǷǿǯǰDZǮȋǹǺǽǾǺǽDZǸȈǹǺǸDZǼǺǮǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇǰǮǿȁǸDZǽǾǹȇDZǴǺǰǹǺǸDZǽǾǹȇDZǹǺǸDZǼǬ ǽǭǬǷǶǺǹǺǸǴǷǴǭDZdzǭǬǷǶǺǹǬ

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

127


SPORTALM Podzim–Zima 2012/13 www.fggroup.cz


Pronájem / Rent Kozí, Praha 1 - Staré Město

Reprezentativní byt, který se nachází ve 2. patře bytového domu s výtahem, v žádané lokalitě Prahy 1 – Staré Město. Byt (157 m2) není zařízený nábytkem a nabízí k užívání obývací pokoj, ze kterého je přístup na balkon, prostornou jídelnu s plně vybaveným kuchyňským koutem, 3 ložnice a 2 koupelny. Luxusní bydlení v centru města, jen pár kroků od Staroměstského náměstí. Representative apartment situated on the 2nd floor of a building with a lift, in sought after locality of Prague 1 – Old Town. The apartment (157 sqm) is unfurnished and offers to use living room with access to the balcony, spacious dinning room with fully equipped kitchen corner, 3 bedrooms and 2 bathrooms. Luxury living in the city center, just few steps from Old Town Square.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 50 000 CZK LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Pronájem / Rent Varšavská, Praha 2 - Vinohrady

Unikátní byt, situovaný ve 3. patře domu s výtahem a recepcí v příjemné části Prahy 2 - Vinohrady. Zařízený byt (134 m2) nabízí vstupní halu, prostorný obývací pokoj s jídelní částí a plně vybaveným kuchyňským koutem, 3 ložnice a 2 koupelny. K bytu náleží také balkon a garážové stání, které je již zahrnuto v ceně nájmu. Možnost užívání společné zahrádky s posezením ve vnitrobloku. Bydlení pro náročné s dobrou dopravní dostupností do centra. Unique apartment situated on the 3rd floor of the building with a lift in popular part of Prague 2 - Vinohrady. Furnished apartment (134 sqm) comprises entrance hall, spacious living room with dinning area and fully equipped kitchen corner, 3 bedrooms and 2 bathrooms. The apartment has a balcony and garage space, which is already included in the rent. The possibility to use of the common garden with seating in the courtyard. Housing for demanding clients with easy access to the city centre.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 45 000 CZK

130

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Pronájem / Rent Štiplova, Praha 6 - Dejvice

Luxusní zcela nový 4-ložnicový dům nacházející se ve velmi atraktivní a vyhledávané lokalitě Prahy 6 - Hanspaulka. Tento dům (216 m2) není zařízen nábytkem a nabízí k užívání prostorný obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem, 4 ložnice, 3 koupelny, extra toaletu a prostornou místnost v suterénu. K domu dále náleží velká terasa s malebným výhledem na Hradčany a Pražský hrad, patio, garáž a udržovaná zahrada. Nadstandardní bydlení v klidné lokalitě s výbornou dopravní dostupností do centra, na letiště i do mezinárodní školy ISP v Nebušicích. Luxury modern house, situated in an attractive and sought after locality of Prague 6 – Hanspaulka. This house (216 sqm) is unfurnished and offers to use spacious living room with fully equipped kitchen corner, 4 bedrooms, 3 bathrooms, extra toilet and another spacious room in the basement. There is also large terrace with picturesque view of the Hradčany and Prague Castle, patio, garage and maintained garden. High standard living in a quiet location with good access to the city centre, airport and International school of Prague.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 80 000 CZK LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


PronĂĄjem | Ve struhĂĄch | Bubeneè | Praha 6 | 152 m2 | 37 000 Kè / mĂŹsĂ­c DESIGNOVĂ? BYT V LOFTOVĂ&#x2030;M STYLU, 3+kk, terasa 20 m2, 2 koupelny, ĹĄpièkovĂŠ vybavenĂ­, originĂĄlnĂ­ umĂŹleckĂĄ dĂ­la, klimatizace, tĂ˝kovĂŠ parkety, betonovĂĄ stĂŹrka, støeĹĄnĂ­ okno s hydraulickĂ˝m ovlĂĄdĂĄnĂ­m, podlahovĂŠ vytĂĄpĂŹnĂ­, praèka, suĹĄièka, modernistickĂĄ køesla od Jindøicha +DODEDO\VRIDGHIDNWRDXGLRV\VWHP/RJLWHFK=:L)L+'796DPVXQJ*DUiç=DĨt]HQĂŹE\WYHSDWĨHIXQNFLRQDOLVWLFNpKRGRPX ze 30. let v klidnĂŠ lokalitĂŹ u Stromovky s rychlou dostupnostĂ­ do centra. STYLISH LOFT STYLE APARTMENT, 20 m2 terrace, two bedrooms, two bathrooms, high quality equipment, original art, air-conditioning, teak parquet and polished concrete floors, hydraulic operated skylight, floor heating, washer, dryer, Modernist armchairs by Jindøich Halabala, sofa de.fakto, sound system Logitech Z4, WiFi, HD TV Samsung. Furnished 3rd floor apartment in a 1930â&#x20AC;&#x2122;s Functionalist building moments from Stromovka Park, with quick connections to the city center.

132

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;


Pronรกjem | U Rajskรฉ zahrady_รฆLรงNRY_3UDKD_P | 100 000 Kรจ / mรฌsรญc (/(*$171รŒ0(=21(7NNVWฤจHรฅQtWHUDVDPEDONRQ\NRXSHOQ\'RQOLFGHVLJQNOLPDWL]DFHDWHOLpURYiRNQDGฤจHYฤ™QpSRGODK\ YHVWDYQp~ORรงQpSURVWRU\VDWHOLWLQWHUQHWDODUPYLGHRWHOHIRQVNOHS'YRMJDUiรง.RPSOHWQฤ™]UHQRYRYDQรฌE\WYSDWฤจHUHNRQVWUXRYDQpKR ฤ€LQรงRYQtKRGRPXVYรฌWDKHPD]DFKRYDQรฌPLSฤฃYRGQtPLSUYN\QDUR]KUDQt9LQRKUDGDรฆLรงNRYDYNOLGQpXOLFLYEH]SURVWฤจHGQtEOt]NRVWLSฤ™NQฤ™ XSUDYHQpKRGฤ™WVNpKRKฤจLรฅWฤ™DSDUNXPLQXWRGFHQWUDD5LHJURYรฌFKVDGฤฃ (/(*$1763/,7/(9(/$3$570(17PURRIWHUUDFHWZREDOFRQLHVWKUHHEHGURRPVWKUHHEDWKURRPVGHVLJQE\'RQOLF DLUFRQGLWLRQLQJDWHOLHUZLQGRZVZRRGIORRUVEXLOWLQVWRUDJHVDWHOOLWH,QWHUQHWDODUP'RXEOHJDUDJH)XOO\UHQRYDWHGILIWKIORRU DSDUWPHQWLQDUHIXUELVKHGEXLOGLQJZLWKDOLIWDQGSUHVHUYHGRULJLQDOIHDWXUHV/RFDWHGULJKWQH[WWRDQLFHO\ODQGVFDSHGSDUNZLWK DFKLOGUHQยทVSOD\JURXQGDPLQXWHZDONIURPWKHFLW\FHQWHUDQGWKH5LHJURY\VDG\SDUN

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521ร‰-(0,/($6(,ฦถว‡ฦปว„ฦบฦถ=ร‰ฤ™รŒ,6(37(0%(5,วˆฦปว„ว‰ว–ฦทว‡ว“

133


PronĂĄjem | MosteckĂĄ | MalĂĄ Strana | Praha 1 | 65 m2 | 35 000 Kè / mĂŹsĂ­c =$Ä?Ă&#x152;=(1ĂŤ%<7NNEDONRQGĨHYÄ&#x2122;QpSRGODK\DGODçEDYHVWDYÄ&#x2122;QpVNĨtQÄ&#x2122;NYDOLWQtY\EDYHQtD]DĨt]HQtSUDÄ&#x20AC;NDP\Ä&#x20AC;NDPLNURYOQQiWURXED LQGXNÄ&#x20AC;QtYDUQiGHVND79YLGHRWHOHIRQ.RPSOHWQÄ&#x2122;]UHQRYRYDQĂŹE\WVNUiVQĂŹPYĂŹKOHGHPVLWXRYDQĂŹYSDWĨHNYDOLWQÄ&#x2122;]UHNRQVWUXRYDQpKR Ä&#x20AC;LQçRYQtKRGRPXVYĂŹWDKHPSiUNURNÄŁRG.DUORYDPRVWXD0DORVWUDQVNpKRQiPÄ&#x2122;VWtVÄ&#x20AC;HWQĂŹPLWUDPYDMRYĂŹPLVSRMLSiUPLQXWFKÄŁ]HRG stanice metra MalostranskĂĄ. FURNISHED APARTMENT, balcony, one bedroom, wood floors and tiles, built-in wardrobes, quality equipment and furniture, washer, dishwasher, microwave, induction cooktop, TV, video entry phone. Reconstructed 5th floor apartment with nice views in a completely refurbished building with a lift in the very center of the picturesque MalĂĄ Strana, just a stoneâ&#x20AC;&#x2122;s throw to the Charles Bridge and MalostranskĂŠ Square, with multiple tram connections, a short walk to MalostranskĂĄ metro station.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

134

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Pronájem | Vejvodova | Staré Mìsto | Praha 1 | 118 m2 | 3 200 EUR / mìsíc /8;861Ì'(6,*129ë%<7NNNRXSHOQ\NRPRU\PQRçVWYt~ORçQìFKSURVWRUYHVWDYęQpVNĨtQęNYDOLWQtPDWHULiO\DY\EDYHQtGĨHYęQp SRGODK\SUDĀNDP\ĀND79YHYåHFKWĨHFKSRNRMtFK:L)LLQWHUQHWVDWHOLWHIHNWQtRVYęWOHQt.OLPDWL]RYDQì]DĨt]HQìE\WYHGUXKpPSDWĨH UHQRYRYDQpKRKLVWRULFNpKRGRPXEH]YìWDKXYNOLGQpPDOHEQpXOLĀFHSiUPLQXWFKģ]HRG9iFODYVNpKRQiPęVWtDVWDQLFHPHWUD0ģVWHN +,*+48$/,7<$3$570(17WZREHGURRPVWZRHQVXLWHEDWKURRPVXWLOLW\URRPWZRVWRUDJHURRPVORWVRIEXLOWLQVWRUDJHZRRGIORRUV ZDVKHUGLVKZDVKHU79LQDOOURRPV:L)L,QWHUQHWVDWHOOLWHLQJHQLRXVOLJKWLQJ$UFKLWHFWGHVLJQHGDLUFRQGLWLRQHGIXUQLVKHGDSDUWPHQWRQWKH VHFRQGIORRUZLWKQROLIWLQDUHQRYDWHGKLVWRULFEXLOGLQJZLWKORWVRISUHVHUYHGDUFKLWHFWXUDOGHWDLOVPRPHQWVIURPPDMRUPHWURDQGWUDPOLQNV VKRSSLQJGLQLQJDQGHQWHUWDLQPHQW

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

135


Pronájem | Pod Rozvodnou | Šeberov | Praha 4 | 560 m2 | 100 000 Kè / mìsíc PROSTORNÝ RODINNÝ DÙM 7+1, venkovní bazén 8x4 m, zahrada 1 000 m2, sauna, terasa, 3 koupelny, krb, šatna, plovoucí SRGODK\YHVWDYęQpVNĨtQęWHOHIRQVDWHOLWSUiGHOQDVXåiUQDILWQHVV*DUiç5RGLQQìGģPVLWXRYDQìYNOLGQpUH]LGHQĀQtĀWYUWLY3UD]H VYìERUQRXGRVWXSQRVWtGRFHQWUDYEOt]NpPGRVDKXREFKRGQtKRFHQWUD&KRGRYD3UģKRQLFNpKRSDUNX 63$&,286)$0,/<+286(RXWGRRUVZLPPLQJSRRO [P VDXQDP2JDUGHQVL[EHGURRPVWKUHHEDWKURRPVWHUUDFHILUHSODFH ZDONLQFORVHWODPLQDWHGIORRUVEXLOWLQZDUGUREHVWHOHSKRQHVDWHOOLWHODXQGU\DQGGU\LQJURRPILWQHVV*DUDJH)UHHVWDQGLQJIDPLO\ KRXVHORFDWHGLQDQLFHSDUWRI3UDJXHZLWKYHU\JRRGFRQQHFWLRQVWRWKHFLW\FHQWHUFRQYHQLHQWWRWKH&KRGRYVKRSSLQJFHQWHUDQG 3UģKRQLFNì3DUN

136

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


PronĂĄjem | Ĺ vĂŠdskĂĄ | SmĂ­chov | Praha 5 | 250 m2 | 87 000 Kè / mĂŹsĂ­c NADSTANDARDNĂ? BYT 4+kk, støeĹĄnĂ­ terasa (48 m2) s víøivkou a neruĹĄenĂ˝m panoramatickĂ˝m vĂ˝hledem na Prahu, 2 balkony, 2 koupelny, VStçSDUNHW\DGODçEDEH]SHÄ&#x20AC;QRVWQtGYHĨHYHVWDYÄ&#x2122;Qp~ORçQpSURVWRU\PDUNĂŹ]\QDEDONRQHFKçDOX]LHSUDÄ&#x20AC;ND79DODUPVDWHOLW YLGHRWHOHIRQJULOQDWHUDVHVNOHSYĂŹWDK'YÄ&#x2122;JDUiçRYiVWiQt=DĨt]HQĂŹE\WYSDWĨHPRGHUQtUH]LGHQFHYDWUDNWLYQtUH]LGHQÄ&#x20AC;QtORNDOLWÄ&#x2122;SiU PLQXWRGIUDQFRX]VNpKRO\FHDYEOt]NpPGRVDKX.LQVNpKR]DKUDG\D3HWĨtQD QUALITY ATTIC APARTMENT, 48 m2 roof terrace with whirlpool, two balconies, beautiful views of Prague, three bedrooms, two EDWKURRPVSDQWU\SDUTXHWDQGWLOHIORRUVVHFXULW\GRRUEXLOWLQZDUGUREHVDZQLQJEOLQGVZDVKHU79DODUPVDWHOOLWHYLGHRHQWU\SKRQH WHUUDFHEDUEHFXHFHOODUOLIW)XUQLVKHGth floor apartment in a modern residence located in a highly sought after residential area convenient to the French School, in close vicinity of the KinskĂŠho Garden and the Petøín hill.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521Ă&#x2030;-(0,/($6(,ĆśÇ&#x2021;ĆťÇ&#x201E;ƺƜ=Ă&#x2030;Ä&#x2122;Ă&#x152;,6(37(0%(5,Ç&#x2C6;ĆťÇ&#x201E;Ç&#x2030;Ç&#x2013;ơÇ&#x2021;Ç&#x201C;

137


Pronájem | 1D6WUiçL_/LEHĞ_3UDKD_P | .Ā/ mìsíc 0(=21(729ë%<7NNWHUDV\EDONRQNUiVQìYìKOHGNRXSHOQ\SUiGHOQDVNOHSNUEåDWQDYHVWDYęQpVNĨtQęGĨHYęQpSRGODK\ DVFKRGLåWęSRGODKRYpY\WiSęQtSĨHGRNHQQtUROHW\SUDĀNDLQWHUQHWVDWHOLWDODUPQDSRMHQìQD3&2.GLVSR]LFLSDUNRYDFtVWiQt /X[XVQtPH]RQHWYURGLQQpGYRMYLOHYNOLGQpYLORYp]iVWDYEęSOQp]HOHQęYEOt]NRVWLFKUiQęQpNUDMLQQpREODVWL3URVHFNpVNiO\VU\FKORX GRVWXSQRVWtNPHWUX 63/,7/(9(/$3$570(17WZRWHUUDFHVEDOFRQ\EHDXWLIXOYLHZVIRXUEHGURRPVWZREDWKURRPVODXQGU\ILUHSODFHZDONLQ FORVHWEXLOWLQZDUGUREHVZRRGIORRUVDQGVWDLUFDVHIORRUKHDWLQJRXWGRRUEOLQGVZDVKHU,QWHUQHWVDWHOOLWHDODUPFRQQHFWHGWR DVHFXULW\DJHQF\+LJKTXDOLW\DSDUWPHQWZLWKEDVHPHQWLQDVHPLGHWDFKHGYLOODLQDTXLHWUHVLGHQWLDOQHLJKERUKRRGLQWKH YLFLQLW\RIWKHSURWHFWHGQDWXUDODUHD3URVHFNpVNiO\ZLWKTXLFNFRQQHFWLRQVWRPHWUR

138

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Pronájem | Kunratice | Praha 4 | 260 m2 | 110 000 Kè / mìsíc NADSTANDARDNÍ RODINNÝ DÙM 4+1, krytý venkovní bazén, sauna, víøivka, atriová terasa, krb, tìlocvièna, spoleèenská místnost, alarm, Y\WiSęQpSRGODK\ PDVLYQtSDUNHW\DGODçED åSLĀNRYpPDWHULiO\YHVWDYęQpVNĨtQęDQiE\WHNQDPtUXFHQWUiOQtY\VDYDĀVKR]SUiGOD*DUiç SURGYDYR]\DSDUNRYiQtQDSR]HPNX5RGLQQìGģPVNUiVQęXSUDYHQRX]DKUDGRXYMHGLQHĀQpSĨtURGQtORNDOLWęYEOt]NRVWLU\EQtNXäHEHUiN VGREURXGRVWXSQRVWtGRPH]LQiURGQtFKåNROPLQXWNGiOQLFL' +,*+67$1'$5'+286(WKUHHEHGURRPVFRYHUHGRXWGRRUVZLPPLQJSRROVDXQDZKLUOSRROILUHSODFHLQQHUSDWLRIXOOEDVHPHQW ILWQHVVDODUPKHDWHGSDUTXHWDQGWLOHIORRUVTXDOLW\PDWHULDOVFXVWRPPDGHEXLOWLQIXUQLWXUHDQGVWRUDJHFHQWUDOYDFXXPODXQGU\ FKXWH'RXEOHJDUDJHSOXVSDUNLQJRQWKHSORW)DPLO\KRXVHZLWKDQLFHO\ODQGVFDSHGJDUGHQLQDEHDXWLIXOJUHHQDUHDLQWKHYLFLQLW\RIWKH äHEHUiNSRQGFRQYHQLHQWWRLQWHUQDWLRQDOVFKRROVPLQXWHVWRWKH'PRWRUZD\

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

139


Pronรกjem | Vinohrady | Praha 2 | 620 m2 | 4 500 EUR / mรฌsรญc -(',1(รฟ1ร‰9,/$ORรงQLFSUDFRYQDNRXSHOHQรฅDWQ\REรฌYDFtSRNRMHKDO\EDONRQ\WHUDVDVSDQRUDPDWLFNรฌPYรฌKOHGHPQD 3UDKXSฤฃYRGQtGฤจHYฤ™QpVFKRGLรฅWฤ™VURPiQVNรฌPLVORXSN\SDUNHW\DGODรงEDYHVWDYฤ™Qp~ORรงQpSURVWRU\SUiGHOQDVNOHS]DEH]SHฤ€RYDFt ]Dฤจt]HQt=UHNRQVWUXRYDQiURGLQQiYLOD]URNXVNUiVQRXXSUDYHQRX]DKUDGRXYSUHVWLรงQtUH]LGHQฤ€QtORNDOLWฤ™QD9LQRKUDGHFK VU\FKOรฌPVSRMHQtPGRFHQWUD 81,48(9,//$ILYHEHGURRPVVWXG\ILYHEDWKURRPVIRXUZDONLQFORVHWVOLYLQJURRPUHFHSWLRQURRPKDOOVEDOFRQLHVWHUUDFHZLWKD SDQRUDPLFYLHZRYHU3UDJXHODXQGU\URRPODUJHYDXOWHGFHOODURULJLQDOZRRGHQVWDLUFDVHDQG5RPDQHVTXHFROXPQVSDUTXHWDQGWLOH IORRUVEXLOWLQVWRUDJHDODUP5HIXUELVKHGYLOODIURPWKHWXUQRIWKHWKFHQWXU\ZLWKDORYHO\JDUGHQLQWKHSRSXODU9LQRKUDG\UHVLGHQWLDO QHLJKERUKRRGZLWKTXLFNFRQQHFWLRQVWRWKHFLW\FHQWHU

140

1(-/(3ฤรŒ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ว‚วŠวŽวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“


Pronájem | Hostivaø | Praha 10 | 700 m2 | 150 000 Kè / mìsíc 9ë-,0(ÿ1ë/8;861Ì'Đ0NNYQLWĨQtED]pQVDXQDVWĨHåQtWHUDVDYìWDKORçQLFHSUDFRYQDNRXSHOQ\NXOHĀQtNRYiKHUQD VNXFK\ĞNRXåDWHQNUiVQpYìKOHG\åSLĀNRYpPDWHULiO\GĨHYęQpSRGODK\YHVWDYęQp~ORçQpSURVWRU\NUELQWHOLJHQWQtRVYęWOHQt HOHNWULFNpUROHW\VtWęSURWLKP\]XVDWHOLWDODUP'YRMJDUiç5RGLQQìGģPYQiGKHUQpSĨtURGQtORNDOLWęQDNUDMLPtVWQtKROHVDVSRWRNHP %RWLĀYSęåtPGRVDKX+RVWLYDĨVNpKRSDUNXDSĨHKUDG\ (;&(37,21$/72348$/,7<+286(LQGRRUVZLPPLQJSRROVDXQDURRIWHUUDFHOLIWIRXUEHGURRPVVWXG\WKUHHEDWKURRPVELOOLDUGURRPZLWK DNLWFKHQHWWHZRQGHUIXOYLHZVOX[XU\PDWHULDOVZRRGIORRUVEXLOWLQVWRUDJHILUHSODFHLQWHOOLJHQWOLJKWV\VWHPHOHFWULFUROOHUEOLQGVLQVHFWQHWV VDWHOOLWHDODUP'RXEOHJDUDJH)DPLO\KRPHLQDPDUYHORXVSHDFHIXOQDWXUDOVHWWLQJRQWKHHGJHRIWKHORFDOIRUHVWZLWKWKH%RWLĀVWUHDPZLWKLQ ZDONLQJGLVWDQFHRIWKH+RVWLYDĨ3DUN)RUHVWDQG5HVHUYRLU

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

141


Byt 2+kk, 80 m2, Nusle – Praha 4, Marie Cibulkové | 19 000 Kč / měsíčně Zařízený byt s 15 m2 terasou v rezidenčním komplexu s 24h recepcí v klidné ulici v pěším dosahu metra a Vyšehradu. 3. patro s výtahem. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna s vanou a WC, vstupní chodba. Parkety a dlažba, lihový krb, vestavěné skříně, bezpečnostní dveře, pračka. Parkování v podzemní garáži. Furnished apartment with a 15 m2 terrace on the third floor with lift in a residential project with 24-hour reception, a short walk from metro and the Vyšehrad Castle. Living room with kitchen, one bedroom, bathroom with bath tub and toilet, entry hall. Parquet floors, tiles, security door, built-in wardrobes, ethanol fireplace, washer. On-site garage parking.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

142

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 91 m2, Holešovice – Praha 7, Dobrovského | 21 000 Kč / měsíčně Zařízený byt s 40 m2 terasou v 1. patře rekonstruovaného činžovního domu v klidné ulici u parku na Letné s tramvajovými spoji do centra a k metru. Obývací pokoj s kuchyní, ložnice s koupelnou, WC pro hosty, vstupní hala. Parkety, bezpečnostní dveře, vestavěné úložné prostory, pračka, myčka, videotelefon, UPC, sklep, společná zahrada. Furnished first floor apartment with a 40 m2 terrace in a renovated building steps from Letná Park, with tram connections to metro and the city center. Living room with kitchen, one bedroom, en-suite bathroom, guest toilet, entry hall. Parquet floors, built-in storage, gas heating, washer, dishwasher, video entry phone, UPC, cellar, shared courtyard garden.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

143


Byt 2+kk, 45 m2, Karlín – Praha 8, Rohanské nábřeží | 16 000 Kč / měsíčně Zařízený byt ve 2. patře rezidenčního komplexu s 24h recepcí a ostrahou v pěším dosahu centra a v blízkosti břehu Vltavy. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna se sprchou, vstupní chodba. Krásný výhled do vnitrobloku se zahradou v japonském stylu, parkety, vestavěné skříně, pračka se sušičkou, myčka, TV. Garážové stání. Furnished second floor apartment in a modern residential project with a reception and 24/7 security, a short walk to the city center. Living room with an open kitchen, bright bedroom with built-in wardrobes, shower bathroom, entry hall. Beautiful views of the Japanese-style courtyard garden, hardwood floors, washer/dryer, dishwasher, TV. Garage parking.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

144

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 66 m2, Vinohrady – Praha 2, Americká | 19 000 Kč / měsíčně Zařízený byt s 8 m2 terasou v přízemí rezidenčního komplexu s bazénem nedaleko Havlíčkových sadů a metra Náměstí Míru. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna se sprchou, WC, vstupní chodba. Parkety a dlažba, vestavěné skříně, bezpečnostní dveře, myčka, mikrovlnná trouba, TV, alarm. Garážové stání. Furnished ground floor apartment wih an 8 m2 terrace in a modern residence with an indoor swimming pool, within walking distance of Havlíčkovy Sady Park and Náměstí Míru metro. Living room with kitchen, one bedroom, shower bathroom, toilet, entry hall. Parquet floors, tiles, built-in wardrobes, dishwasher, TV, alarm. Underground parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

145


Byt 3+kk, 83 m2, Vinohrady – Praha 2, Na Kozačce | 18 000 Kč / měsíčně Zařízený byt ve 2. patře renovovaného činžovního domu s výtahem v blízkosti Havlíčkových sadů, 5 minut chůze od stanice metra Náměstí Míru. Světlý obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice, šatna, koupelna (vana, sprchový kout), komora, vestavěné úložné prostory, parkety, pračka, myčka. Furnished apartment on the second floor of a reconstructed building with a lift steps from Havlíčkovy Sady Park, a 5 minute walk from Náměstí Míru metro station, line A. Bright living room with kitchen, two bedrooms, walk-in closet, bathroom (tub, shower), utility room, built-in storage, parquet floors, washer, dishwasher.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

146

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Rodinný dům 4+kk, 150 m2, Stodůlky – Praha 13, Na přívozích | 39 000 Kč / měsíčně Rodinný dům se zahradou v klidné čtvrti s rychlým spojením k metru Lužiny, do Německé školy a na letiště. Obývací pokoj s kuchyní a vstupem na zahradu, 3 ložnice, koupelna, hala. Parkety, krb, vestavěné úložné prostory, elektrické rolety, špičkové spotřebiče Siemens, centrální vysavač, pračka, alarm, satelit, internet. Garáž. Family house with a garden in a quiet residential area with quick access to Lužiny metro, the German School and the airport. Living room with kitchen and garden access, 3 bedrooms, bathroom, hall. Parquet floors, fireplace, built-in storage, electric blinds, quality Siemens appliances, central vacuum, washer, alarm, satellite, Internet. Garage.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

147


ApartmĂĄn Glass Suitet6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD 1MOÄŁTFSWJTPWBOâLMJNBUJ[PWBOâBQBSUNĂ&#x2C6;OTĂ&#x17E;äBTOâNJWâIMFEZOB'SBOUJĂ?LĂ&#x2C6;OTLPV[BISBEV EWÄŁNBMPäOJDFNJBQMOÄŁWZCBWFOPV LPVQFMOPV WFQBUÄżFEPNVTWâUBIFN0WĂ&#x2C6;MOâPUFWÄżFOâQSPTUPSPCâWBDĂ&#x201C;IPQPLPKFBLVDIZOÄŁTWFMLâNJGSBODPV[TLâNJPLOZ KĂ&#x201C;EFMOĂ&#x201C; TUÄ°MBCBMLĂ&#x2DC;O/PWPNÄŁTUTLĂ&#x2C6;MPLBMJUBTQBNĂ&#x2C6;ULBNJJOPÄĄOĂ&#x201C;NäJWPUFN7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPVPCSB[PWLPV %7% EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLB OPOTUPQCF[QFÄĄOPTUOĂ&#x201C;TMVäCBBOPOTUPQIPUMJOFĂ LMJEKFEOPVUâEOÄŁBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°WDFOÄŁ Fully serviced air-conditioned, two-bedroom, one full bathroom 4th ďŹ&#x201A;oor apartment with magniďŹ cent views of the Franciscan Garden, building with lift. Open-plan semi circular living and kitchen area with abundance of windows, dining table and balcony. New Town area known for sights and nightlife. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV, plasma screen, washing machine, 24-hour hotline, 24-hour security guard. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

148

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

prague-stay.com


ApartmĂĄn Urbant6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD "QBSUNĂ&#x2C6;OTLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFN EWÄŁNBMPäOJDFNJ KFEOPVLPVQFMOPVBTBNPTUBOâN8$WQBUÄżFTWâIMFEFNOB1SBäTLâ)SBE CVEPWBTWâUBIFN1SPTUPSOâPUFWÄżFOâPCâWBDĂ&#x201C;QPLPKTKĂ&#x201C;EFMOĂ&#x201C;NTUPMFN QMOÄŁWZCBWFOPVLVDIZOĂ&#x201C; EWÄŁNBQSPTUPSOâNJMPäOJDFNJ BWFMLâNJTLMÄŁOÄŁOâNJTUÄŁOBNJBPLOZ/PWPNÄŁTUTLĂ&#x2C6;MPLBMJUBTQBNĂ&#x2C6;ULBNJ PCDIPEZB[Ă&#x2C6;CBWPV7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[F TQMB[NPWPVPCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBBOPOTUPQIPUMJOFĂ LMJEKFEOPVUâEOÄŁBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°WDFOÄŁ Fully serviced two-bedroom, one bathroom apartment with view of the Prague Castle, the 5th ďŹ&#x201A;oor with lift. Large open-plan living and dining area, fully ďŹ tted kitchen, two spacious bedrooms, abundance of windows. New Town area known for sights, shopping and entertainment. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

$3$570Ă&#x2030;1<,$3$570(176,Ç Ć¸ĆśÇ&#x2021;Ç&#x2030;ĆżÇ&#x2021;ĆśÇ&#x2019;=Ă&#x2030;Ä&#x2122;Ă&#x152;,6(37(0%(5,Ç&#x2C6;ĆťÇ&#x201E;Ç&#x2030;Ç&#x2013;ơÇ&#x2021;Ç&#x201C;

149


Vault ApartmĂĄnt6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD 1MOÄŁTFSWJTPWBOâÄĄBTUFÄĄOÄŁLMJNBUJ[PWBOâQÄżĂ&#x201C;[FNOĂ&#x201C;BQBSUNĂ&#x2C6;OTFEWÄŁNBMPäOJDFNJBEWÄŁNBLPVQFMOBNJ WLMJEOĂ?NBUSJV0UFWÄżFOâ PCâWBDĂ&#x201C;QSPTUPSTLVDIZOĂ&#x201C;BLMFOVUâNJTUSPQZ7CF[QSPTUÄżFEOĂ&#x201C;CMĂ&#x201C;[LPTUJ4UBSPNÄŁTUTLĂ?IPOĂ&#x2C6;NÄŁTUĂ&#x201C;WCVEPWÄŁ LUFSĂ&#x2C6;KFOBTF[OBNV 6/&4$07CMĂ&#x201C;[LPTUJQBNĂ&#x2C6;UFL [Ă&#x2C6;CBWZBPCDIPEÄ°7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPVPCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBBOPOTUPQIPUMJOFĂ LMJEKFEOPVUâEOÄŁBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°WDFOÄŁ Fully serviced two-bedroom, two-bathroom, partially air-conditioned apartment, ground ďŹ&#x201A;oor, reached through quiet courtyard of the UNESCO listed building. Open-plan living and kitchen area with vaulted ceiling. Located next to Old Town Square, neighborhood known for sights, entertainment and shopping. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

150

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

prague-stay.com


ApartmĂĄn Baroque t6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD -PGUPWâBQBSUNĂ&#x2C6;OTFEWÄŁNBMPäOJDFNJBLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFNWQPELSPWĂ&#x201C;QBUSBTWâUBIFN0UFWÄżFOĂ&#x2C6;LVDIZÄŞ QPEĂ&#x17E;SPWÄŞPWâPCâWBDĂ&#x201C;QPLPK KĂ&#x201C;EFMOĂ&#x201C;QSPTUPS QPEĂ&#x17E;SPWÄŞPWĂ&#x2C6;IMBWOĂ&#x201C;MPäOJDF MPäOJDFWMPGUPWĂ?NTUZMV LPVQFMOB7DFMĂ?NBQBSUNĂ&#x2C6;OVKFPSJHJOĂ&#x2C6;MOĂ&#x201C;QPEMBIPWĂ?BTUSPQOĂ&#x201C;USĂ&#x2C6;NPWĂ&#x201C; -PLBMJUBOB4UBSĂ?N.ÄŁTUÄŁWPLPMĂ&#x201C;TCBSPLOĂ&#x201C;NJCVEPWBNJ PLPV[MVKĂ&#x201C;DĂ&#x201C;NJSFTUBVSBDFNJBCBSZ7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;57TQMB[NPWPV PCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBTFTVĂ?JÄĄLPV OPOTUPQIPUMJOF7DFOÄŁKF[BISOVUĂ&#x17E;LMJEBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBKFEOPVUâEOÄŁ Fully serviced two-bedroom loft style apartment, 3rd ďŹ&#x201A;oor attic with lift. Open-plan kitchen, sunken living room, dining area, sunken master bedroom, loft style bedroom, one full bathroom. Original ďŹ&#x201A;oor and ceiling beams throughout. Located on Lesser Town Square, known for Baroque buildings, charming restaurants and bars. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer-dryer, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

$3$570Ă&#x2030;1<,$3$570(176,Ç Ć¸ĆśÇ&#x2021;Ç&#x2030;ĆżÇ&#x2021;ĆśÇ&#x2019;=Ă&#x2030;Ä&#x2122;Ă&#x152;,6(37(0%(5,Ç&#x2C6;ĆťÇ&#x201E;Ç&#x2030;Ç&#x2013;ơÇ&#x2021;Ç&#x201C;

151


Obchodní prostor | Pronájem | Karla Engliše | Praha 5 | Smíchov | 178 m2 | 674 Kè/ m2 / mìsíc Svìtlý obchodní prostor v pøízemí s výlohou do ulice a vysokými stropy, v blízkosti nákupního centra a stanice metra Andìl (linka B). Prostory jsou vybaveny vzduchotechnikou, topením, podhledy vèetnì svítidel, litá podlaha, UPC linka. Bright ground floor retail space with a show window facing the street, located moments from the Andìl commercial and entertainment center, with multiple tram lines and Andìl metro station (line B). Features include air-handling system, heating, suspended ceilings with light fittings, cast floors, UPC.

152

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Nebytový prostor | Pronájem | Klicperova | Praha 5 | Smíchov | 310 m2 | 16 EUR/ m2 / mìsíc Moderní kanceláøské prostory v atraktivní lokalitì Praha-Smíchov. V bezprostøední blízkosti tramvajové zastávky a stanice metra Andìl (trasa B). Flexibilní open space, meeting room a jedna samostatná kanceláø v designovém provedení. Vybavení zahrnuje sklenìné pøíèky, klimatizaci, centrální recepci s 24 hodinovou ostrahou. Parkovací stání za 138 EUR/ps/mìsíc. Brand new class A office building located in a commercial area of Prague-Smíchov. Only one-minute walk from Andìl metro station (line B) and tram stops. Flexible open space, meeting room and separate office performance in a design. Features include glass partitions, air-conditioning, central reception with 24/7 security. Underground parking EUR 138/pp/month.

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

.20(5÷1Ì1(029,7267,,&200(5&,$/3523(57,(6,ǁDžǃǃƻLJǎƻLjǁƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ=ÉęÌ,6(37(0%(5,LjƻDŽljǖƷLJǓ

153


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | MĂĄnesova | Praha 2 | Vinohrady | 196 m2 | 301 Kè/ m2 / mĂŹsĂ­c KancelåøskĂŠ prostory ve 2. patøe zrekonstruovanĂŠ budovy s vĂ˝tahem. VĂ˝bornĂĄ dopravnĂ­ dostupnost, jedna zastĂĄvka tramvajĂ­ ke stanici PHWUD0X]HXP WUDVD$& .GLVSR]LFLPtVWQRVWtVDPRVWDWQp:&NXFK\Ä&#x17E;ND=DYHGHQiYHĂĽNHUiNDEHOiçQD3&DWHOHIRQ\3DUNRYiQt YJDUiçtFKYSDUNRYDFtFK]DNODGDÄ&#x20AC;tFK]D.Ä&#x20AC;SVPÄ&#x2122;VtF 2IILFHVSDFHRQWKHndIORRULQDUHQRYDWHGEXLOGLQJZLWKDOLIW([FHOOHQWFRQQHFWLRQWRWKHFLW\FHQWHURQHWUDPVWRSIURP0X]HXPPHWURVWDWLRQ (lines A, C) on Wenceslas Square. There are 7 rooms, separate WC, kitchenette. Features include Internet and telephone connection. Garage parking in the stack parkers at CZK 2 900/pp/month.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

154

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Nebytovรฝ prostor | Pronรกjem | 3REฤจHรงQt_3UDKD_.DUOtQ_P2 | 16 EUR/ m2Pฤ™VtF .DQFHOiฤจVNpSURVWRU\YSDWฤจHDGPLQLVWUDWLYQtEXGRY\VY\MtPHฤ€QRXDUFKLWHNWXURX6WDYEDLQVSLURYDQiฤ€HVNรฌPNXELVPHPVHQDFKi]tQD QiURรงtGYRXIUHNYHQWRYDQรฌFKXOLF9EH]SURVWฤจHGQtEOt]NRVWLVWDQLFHPHWUD.ฤจLรงtNRYD OLQND% D]DVWiYN\WUDPYDMt3DUNRYiQtYSRG]HPQtFK JDUiรงtFK]D(85SVPฤ™VtF 2IILFHVSDFHRQWKHstIORRURI$&ODVVEXLOGLQJZLWKXQLTXHDUFKLWHFWXUHLQVSLUHGE\&]HFK&XELVPORFDWHGRQWKHFRUQHURIWZREXV\VWUHHWV 0HWURVWDWLRQ.ฤจtรงtNRYD OLQH% DGMDFHQWDQGVXEXUEDQWUDPDYDLODEOHQHDUE\8QGHUJURXQGSDUNLQJDW(85SSPRQWK

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

.20(5รท1รŒ1(029,7267,,&200(5&,$/3523(57,(6,วว…วƒวƒฦปว‡วŽฦปวˆวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“=ร‰ฤ™รŒ,6(37(0%(5,วˆฦปว„ว‰ว–ฦทว‡ว“

155


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | Na Poøíèí | Praha 1 | NovĂŠ MĂŹsto | 3 400 m2 | 390 Kè / m2 / mĂŹsĂ­c KancelåøskĂŠ prostory v 1. a 2. patøe architektonicky cennĂŠho komplexu v centru Prahy. V blĂ­zkosti tramvajovĂŠ zastĂĄvky a stanice metra Florenc (trasa B, C). ZdvojenĂĄ podlaha, vzduchotechnika s klimatizacĂ­, novĂŠ svĂŹtelnĂŠ rozvody v podhledech, 24 hodinovĂĄ bezpeènostnĂ­ VOXçEDUHFHSFH*DUiçRYpVWiQt.Ä&#x20AC;SVPÄ&#x2122;VtF6OXçE\.Ä&#x20AC;P2/mĂŹsĂ­c. Office space on the 1st a 2nd floor in a city centre landmark building in Prague. There is a tram stop nearby the building and metro station Florenc (line B, C) few steps away. Raised floor in the offices, comfort cooling, suspended acoustic ceiling with integrated lighting, 24-hour security service, UHFHSWLRQ*DUDJHSDUNLQJ&=.SSPRQWK6HUYLFHFKDUJHV&=.P2/month.

156

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;


ObchodnĂ­ prostor | PronĂĄjem | KonviktskĂĄ | Praha 1 | StarĂŠ MĂŹsto | 210 m2 | 357 Kè / m2 / mĂŹsĂ­c ObchodnĂ­ch prostory v pøízemĂ­ a suterĂŠnu kompletnĂŹ zrekonstruovanĂŠ budovy. AtraktivnĂ­ lokalita â&#x20AC;&#x201C; pouhĂ˝ch pĂĄr krokĂš od 6WDURPÄ&#x2122;VWVNpKRQiPÄ&#x2122;VWt9FKRGDYHONiYĂŹORKDGRXOLFH]DGQtPtVWQRVWO]HY\XçtWMDNRVNODGQHERNDQFHOiĨ FFDP2). SkladovĂŠ prostory, kuchyòka, koupelna a WC v suterĂŠnu. Vybaveno alarmem a klimatizacĂ­. Centrally located two level retail space for lease. Attractive location, steps from Old Town Square or StaromĂŹstskĂĄ metro station. Entrance and VKRZZLQGRZIDFLQJWKHVWUHHWEDFNRIILFHZKLFKFDQEHXVHGDVDVWRUDJHURRP DSSUR[P2). Glass staircase leading to the lower level comprising storage space, kitchenette, bathroom, and WC. Alarm, air-conditioning.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

.20(5á1Ă&#x152;1(029,7267,,&200(5&,$/3523(57,(6,Ç Ç&#x2026;Ç&#x192;Ç&#x192;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x17D;ĆťÇ&#x2C6;Ç ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;=Ă&#x2030;Ä&#x2122;Ă&#x152;,6(37(0%(5,Ç&#x2C6;ĆťÇ&#x201E;Ç&#x2030;Ç&#x2013;ơÇ&#x2021;Ç&#x201C;

157


SPORTALM Podzim–Zima 2012/13 www.fggroup.cz


Luxusní apartmány La Entrada a Nerea v Punta Prima QDSREŐHæt&RVWD%ODQFD²ãSDQĚOVNR /D(QWUDGDDQG1HUHD/X[XU\$SDUWPHQWVLQ3XQWD3ULPDRQ6SDLQ¶V&RVWD%ODQFDVKRUH ǜǺǽǶǺȄǹȇDZǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇ/D(QWUDGDD1HUHDǮ3XQWD3ULPDǹǬǻǺǭDZǼDZDzȈDZǖǺǽǾǬǍǷǬǹǶǬ²ǔǽǻǬǹǴȋ

Cena / Price: od 140.000 EUR 1DEt]tPHQiGKHUQpDSDUWPiQ\NPRGOHWLäWĚ$OLFDQWHYWĚVQpEOt]NRVWLQĚNROLNDMDPNRYëFKJROIRYëFKKŐLäŘ.UiVQiStVÿLWiSOiæMHY]GiOHQD P$SDUWPiQ\PDMt²ORæQLFHYHONëREëYDFtSRNRM²NRXSHOQ\9XUEDQL]DFLVWURSLFNRX]DKUDGRXMHNRPXQiOQtED]pQ$SDUWPiQ\PDMt YHOLFHNYDOLWQtRENODG\PUDPRURYpSRGODK\DMVRXY\EDYHQ\NXFK\ŁVNRXOLQNRX.SDUNRYiQtMVRXXUÿHQ\SRG]HPQtJDUiæHVYëWDKHPDæNDSDUWPiQX :HRIIHUWKHVHEHDXWLIXODSDUWPHQWVIRUVDOHNPIURP$OLFDQWH$LUSRUWFORVHWRVHYHUDOKROHJROIFRXUVHV$ORYHO\VDQG\EHDFKLV PHWUHVDZD\7KHDSDUWPHQWVFRQVLVWRI²EHGURRPVDODUJHOLYLQJURRPDQG²EDWKURRPV$FRPPXQDOVZLPPLQJSRROLVVLWXD WHGLQWKHWURSLFDOJDUGHQRIWKHFRPSOH[7KHDSDUWPHQWVKDYHKLJKTXDOLW\WLOHVPDUEOHÁRRUVDQGDUHHTXLSSHGZLWKÀWWHGNLWFKHQV3DU NLQJLVDYDLODEOHLQWKHXQGHUJURXQGJDUDJHZLWKDOLIWJRLQJXSWRWKHDSDUWPHQWV ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǻǼDZǶǼǬǽǹȇDZ ǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇ Ǯ ǶǸ ǺǾ ǬȉǼǺǻǺǼǾǬ njǷǴǶǬǹǾDZ Ǯ ǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵ ǭǷǴdzǺǽǾǴ ǺǾ ǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁ ǷǿǹǺȃǹȇȁ ǻǺǷDZǵǰǷȋǯǺǷȈȀǬǖǼǬǽǴǮȇǵǻDZǽȃǬǹȇǵǻǷȋDzǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮǸǺǾǶǮǬǼǾǴǼȇnjǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇǴǸDZȊǾ²ǽǻǬǷȈǹǴǭǺǷȈȄǿȊǯǺǽǾǴǹǿȊ ²ǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǎǶǺǸǻǷDZǶǽDZǽǾǼǺǻǴȃDZǽǶǴǸǽǬǰǺǸDZǽǾȈǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇǵǭǬǽǽDZǵǹǎǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾǬȁǮȇǽǺǶǺǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹǬȋǻǷǴǾǶǬ ǸǼǬǸǺǼǹȇDZǻǺǷȇǶǿȁǺǹǹȇDZǯǬǼǹǴǾǿǼȇǛǬǼǶǺǮǶǬǮǻǺǰdzDZǸǹǺǸǯǬǼǬDzDZǽǷǴȀǾǺǸǮDZǰǿȅǴǸǻǼȋǸǺǮǶǮǬǼǾǴǼǿ

BRANCO REALITY Zengrova 911, 280 02, Kolín, tel.: +420 321 719 097, + 420 321 719 100, mobil: +420 737 202 802, e-mail: info.brancoreality@seznam.cz, www.brancoreality.com


export-import s.r.o.

www.bakero.cz


LIFESTYLE

|

prague out

162

Novinky / 1HZVȕȖȊȖșȚȐ

180

ESTATE Tipy / Estate Tips (67$7(GRSRUXþXMH.XED 3LODĜDUFKLWHNWL

186

(67$7(5HFRPPHQGV.XED 3LODĜ$UFKLWHFWV (67$7(ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȣȑDzțȉȈ ǷȐȓȈȘȎȈȘȝȐȚȍȒȚȖȘȣ


PRAGUE OUT |

QRYLQN\_QHZV_ǹǺǮǺǽǾǴ

(67e(/$8'(53ŏ('67$98-( VIOLET UNDERGROUND

ESTÉE LAUDER INTRODUCES VIOLET UNDERGROUND

Å6 WRXWR NROHNFt LQVSLURYDQRX JODP URFNHP VL PRKRX æHQ\ V OtÿHQtP Y\KUiWGOHOLERVWLDVWiWVHRVREQRVWtNWHUiMHWDMHPQiYëUD]QiæiGRXFt DVHEHYĚGRPi.ROHNFHGRNiæHSŐHPĚQLWMHMtVYĚW´ 7RP3HFKHX[NUHDWLYQtŐHGLWHOSUROtÿHQtVSROHÿQRVWL(VWpH/DXGHU 1RYiÅPXOWLGLPHQ]LRQiOQt´WUHQGRYiNROHNFHSURSRG]LP3XUH&R ORU 9LROHW 8QGHUJURXQG RG (VWpH /DXGHU Y\XætYi NRQWUDVWQtFK Y\VRFH OHVNOëFKYëUD]QëFKSLJPHQWŢDPDWQëFKWOXPHQëFKWyQŢSURY\WYRŐHQtVLO QĚ GUDPDWLFNpKR UR]PĚUX 7DWR NROHNFH LQVSLURYDQi PQRKD NXOWXUDPL VW\O\ D WH[WXUDPL MH QHMGRNRQDOHMätP VSO\QXWtP OX[XVQtKR D PĚVWVNpKR VW\OX,QWHQ]LWXYëUD]QëFKSLJPHQWŢWOXPtQiGKHUQĚ]iŐLYiVDWpQRYiSOHŘ YëVOHGNHPMHPRGHUQtD]iURYHŁGUDPDWLFNëOX[XVQtPyGQtY]KOHGNWH UëPŢæHY\]NRXäHWNDæGiæHQD3XUH&RORU9LROHW8QGHUJURXQGRG(VWpH /DXGHUEXGHNGLVSR]LFLMDNROLPLWRYDQiHGLFH

´:LWKWKLVFROOHFWLRQLQVSLUHGE\JODPURFNDZRPDQFDQH[SHULPHQWZLWK PDNHXSDVVKHFKRRVHVWREHFRPHDSHUVRQDOLW\ZKRLVP\VWHULRXVVWURQJ GHVLUDEOHDQGVHOIFRQÀGHQW7KLVFROOHFWLRQFDQWUDQVIRUPKHUZRUOGµ 7RP 3HFKHX[ &UHDWLYH 'LUHFWRU IRU PDNHXS LQ WKH (VWpH /DXGHUFRP SDQ\ 7KH QHZ ´PXOWLGLPHQVLRQDOµ WUHQG\ FROOHFWLRQ IRU $XWXPQ 3XUH&RORU9LROHW8QGHUJURXQGE\(VWpH/DXGHUXVHVFRQWUDVWLQJVWULN LQJKLJKJORVVSLJPHQWVDQGPXWHGPDWWHWRQHVWRFUHDWHDFRPSHOOLQJ GUDPDWLF GLPHQVLRQ 7KLV FROOHFWLRQ LQVSLUHG E\ PDQ\ FXOWXUHV VW\OHV DQGWH[WXUHVLVWKHXOWLPDWHIXVLRQRIOX[XU\DQGXUEDQVW\OH7KHLQWHQ VLW\RIWKHGLVWLQFWLYHSLJPHQWLVVRIWHQHGE\ZRQGHUIXOO\EULJKWVDWLQOLNH VNLQUHVXOWLQJLQDPRGHUQDQGDWWKHVDPHWLPHGUDPDWLFOX[XULRXVO\ IDVKLRQDEOHORRNIRUHYHU\ZRPDQWRHPXODWH3XUH&RORU9LROHW8QGHU JURXQGE\(VWpH/DXGHUZLOOEHDYDLODEOHDVDOLPLWHGHGLWLRQ

Kolekce obsahuje: 129ÉSDOHWDSĚWLRÿQtFKVWtQŢ3XUH&RORU)LYH&RORU(\H6KDGRZ3DOHWWH YHYDULDQWĚ9LROHW8QGHUJURXQG 129ÉWXæNDQDRÿL3XUH&RORU4XLFN7KLFN(\H/LQHUYRGVWtQX3XQNHU%ODFN 129ÉUWĚQND3XUH&RORU9HOYHW/LSVWLFNYRGVWtQHFK%ODFN&DVVLVD9LROHW&UXVK 129êWŐS\WLYëOHVNQDUW\3XUH&RORU*ORVVYRGVWtQHFK&KDRWLF&XUUDQW D5HEHOOLRXV9LROHW 129êODNQDQHKW\3XUH&RORU1DLO/DFTXHUYRGVWtQX%ODFN,ULV

The collection contains: 1(:3XUH&RORU)LYH&RORU(\HVKDGRZ3DOHWWHLQ9LROHW8QGHUJURXQGYDULDQW 1(:3XUH&RORU4XLFN7KLFN(\HOLQHULQ3XQNHU%ODFNVKDGH 1(:3XUH&RORU9HOYHW/LSVWLFNLQ%ODFN&DVVLVDQG9LROHW&UXVKVKDGHV 1(:3XUH&RORU/LSJORVVLQ&KDRWLF&XUUDQWDQG5HEHOOLRXV9LROHWVKDGHV 1(:3XUH&RORU1DLO/DFTXHULQ%ODFN,ULVVKDGH

(67e(/$8'(5ǛǜǑǐǝǞnjǎǗǫǑǞ VIOLET UNDERGROUND ´ǩǾǬ ǶǺǷǷDZǶȂǴȋ ǶǺǽǸDZǾǴǶǴ ǮǰǺȁǹǺǮǷDZǹǹǬȋ JODP ǼǺǶǺǸ ǻǺǸǺDzDZǾ DzDZǹȅǴǹDZ ǶǼǬǽǴǮǺ ǮȇǯǷȋǰDZǾȈ ǹǬǴǭǺǷDZDZ ǮȇǴǯǼȇȄǹǺ ǽǾǬǹǺǮȋǽȈ ǾǬǴǹǽǾǮDZǹǹǺǵ ǮȇǼǬdzǴǾDZǷȈǹǺǵ DzDZǷǬǹǹǺǵ Ǵ ǿǮDZǼDZǹǹǺǵ Ǯ ǽDZǭDZ ǽǴǷȈǹǺǵ ǷǴȃǹǺǽǾȈȊǖǺǷǷDZǶȂǴȋǽǻǺǽǺǭǹǬǴdzǸDZǹǴǾȈDZDZǸǴǼ´²ǿǾǮDZǼDzǰǬDZǾǞǺǸ ǛDZȄDZǶǼDZǬǾǴǮǹȇǵǰǴǼDZǶǾǺǼǻǺǸǬǶǴȋDzǿǶǺǸǻǬǹǴǴ(VWpH/DXGHU ǙǺǮǬȋ ´ǸǿǷȈǾǴǼǬdzǸDZǼǹǬȋµ ǸǺǰǹǬȋ ǶǺǷǷDZǶȂǴȋ ǰǷȋ ǺǽDZǹǴ ǯǺǰǬ 3XUH &RORU 9LROHW 8QGHUJURXQG ǺǾ (VWpH /DXGHU ǺǽǹǺǮǬǹǬ ǹǬ ǶǺǹǾǼǬǽǾǹǺǵ ǶǺǸǭǴǹǬȂǴǴ ǮȇǼǬdzǴǾDZǷȈǹȇȁ ȋǼǶǴȁ ǭǷDZǽǾȋȅǴȁ ȂǮDZǾǺǮ ǴǸǬǾǺǮȇȁǻǴǯǸDZǹǾǺǮǻǼǴǯǷǿȄDZǹǹȇȁǾǺǹǺǮǰǷȋǽǺdzǰǬǹǴȋǴǹǾDZǹǽǴǮǹǺǯǺ ǰǼǬǸǬǾǴȃDZǽǶǺǯǺ ǮǻDZȃǬǾǷDZǹǴȋ ǩǾǬ ǶǺǷǷDZǶȂǴȋ ǮǰǺȁǹǺǮǷDZǹǹǬȋ ǸǹǺǯǴǸǴ ǶǿǷȈǾǿǼǬǸǴǽǾǴǷȋǸǴǴǾDZǶǽǾǿǼǬǸǴȋǮǷȋDZǾǽȋǽǺǮDZǼȄDZǹǹȇǸǽǺȃDZǾǬǹǴDZǸ ǼǺǽǶǺȄǴ Ǵ ǯǺǼǺǰǽǶǺǯǺ ǽǾǴǷȋ ǔǹǾDZǹǽǴǮǹǺǽǾȈ ǮȇǼǬdzǴǾDZǷȈǹȇȁ ǺǾǾDZǹǶǺǮ ǻǼǴǯǷǿȄǬDZǾǽǴȋȊȅǬȋǬǾǷǬǽǺǸǶǺDzǬǼDZdzǿǷȈǾǬǾǺǸȋǮǷȋDZǾǽȋǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǵ

162

Ǵ ǮǸDZǽǾDZ ǽ ǾDZǸ ǰǼǬǸǬǾǴȃDZǽǶǴǵ Ǵ ǼǺǽǶǺȄǹȇǵ ǸǺǰǹȇǵ ǺǭǼǬdz ǻǼǴǸDZǼǴǾȈ ǶǺǾǺǼȇǵǸǺDzDZǾǻǺǻǼǺǭǺǮǬǾȈǶǬDzǰǬȋDzDZǹȅǴǹǬ3XUH&RORU9LROHW8QGHUJURXQG ǺǾ(VWpH/DXGHUǮȇȁǺǰǴǾǮǷǴǸǴǾǴǼǺǮǬǹǹǺǵǽDZǼǴǴ ǖǺǷǷDZǶȂǴȋǮǶǷȊȃǬDZǾǮǽDZǭȋ ǙǚǎnjǫǻǬǷǴǾǼǬǴdzǻȋǾǴǾDZǹDZǵ3XUH&RORU)LYH&RORU(\H6KDGRZ3DOHWWH ǮǮǬǼǴǬȂǴǴ9LROHW8QGHUJURXQG ǙǚǎnjǫǻǺǰǮǺǰǶǬ ǶǬǼǬǹǰǬȄ ǰǷȋǯǷǬdz3XUH&RORU4XLFN7KLFN(\H/LQHU ǺǾǾDZǹǶǬ3XQNHU%ODFN ǙǚǎnjǫǯǿǭǹǬȋǻǺǸǬǰǬ3XUH&RORU9HOYHW/LSVWLFNǺǾǾDZǹǶǴ%ODFN&DVVLVǴ9LROHW&UXVK ǙǚǎǧǕǭǷDZǽǾȋȅǴǵǭǷDZǽǶǰǷȋǯǿǭ3XUH&RORU*ORVVǺǾǾDZǹǶǴ&KDRWLF&XUUDQW Ǵ5HEHOOLRXV9LROHW ǙǚǎǧǕǷǬǶǰǷȋǹǺǯǾDZǵ3XUH&RORU1DLO/DFTXHUǺǾǾDZǹǺǶ%ODFN,ULV


PRAGUE OUT |

QRYLQN\_QHZV_ǹǺǮǺǽǾǴ

NÃO DO BRASIL

NÃO DO BRASIL

9 GXEQX OHWRäQtKR URNX MVPH SUR YiV RWHYŐHOL ]FHOD MHGLQHÿQë REFKRG VPyGQtREXYt]%UD]tOLHMHGLQëYþHVNp5HSXEOLFH1$2GR%5$6,/=QDÿND MHMLæUR]ätŐHQiSRFHOp(YURSĚQDSŐY3DŐtæL&DQQHV6W7URSH]/LVDERQX %HUOtQĚ6WRFNKROPX/RQGëQĚDOHWDNpLY$E~'KDEt'XEDMLY0LDPL DMLQëFKVYĚWRYëFKPHWURSROtFKY\KOiäHQëFKPyGQtFK]QDÿHN9NDæGpP VKRZURRPXNWHUëQDYäWtYtWHMHYiPNGLVSR]LFLQDEtGNDWŐHFK]iNODGQtFK PRGHOŢ9HOLFHREOtEHQëPRGHOÅ&$,3,´²WHQLVNDVQHMYĚWätSDOHWRXED UHY²MHSŐHGXUÿHQDNGHQQtPXQRäHQt6QDGQRMLVODGtWHVREOHÿHQtPGR SUiFHÿLNPpQĚIRUPiOQtPXRXWÀWXÅ12,7(´MHQi]HYGDOätKRPRGHOX GRVORYQëSŐHNODGWpWRWHQLVN\MH´QRF´-DNViPQi]HYQDSRYtGiEXGH WH R]GRERX NDæGp YHÿHUQt DNFH -HGQi VH R WHQLVNX NWHUi VH RGSŐHG FKR]tKRPRGHOXOLätPDWHULiOHPDNGHMHÿDVWëPSUYNHPNXSŐtNODGXÁLWU 7ŐHWtPPRGHOHPMHÅ$/7$,´NRWQtNRYiWHQLVNDSURYROQëÿDVYHNWHUpVH EXGHWHFtWLWNRPIRUWQĚ1H]DSRPQĚOLMVPHDQLQDW\QHMPHQätYSRGREĚ GĚWVNëFKWHQLVHNÅ1$2.,'6´

,Q$SULOWKLV\HDUZHRSHQHGDZKROO\XQLTXHVWRUHIRU\RXZLWKIDVKLRQ IRRWZHDUIURP%UD]LO1®2GR%5$6,/LVWKHRQO\VWRUHRILWVNLQGLQWKH &]HFK5HSXEOLF7KLVEUDQGLVDOUHDG\ZLGHVSUHDGWKURXJKRXW(XURSH IRUH[DPSOHLQ3DULV&DQQHV6W7URSH]/LVERQ%HUOLQ6WRFNKROPDQG /RQGRQDVZHOODVLQ$EX'KDEL'XEDL0LDPLDQGRWKHUPHWURSROLVHV IRU ZRUOGUHQRZQHG IDVKLRQ EUDQGV $ VHOHFWLRQ RI WKUHH EDVLF PRGHOV LVDYDLODEOHLQHYHU\VKRZURRP\RXYLVLW7KHYHU\SRSXODU´&$,3,µPRG HO ²VQHDNHUV LQ WKH JUHDWHVW YDULHW\ RI FRORXUV³DUH GHVLJQHG IRU GDLO\ ZHDU7KH\DUHHDVLO\PDWFKHGXSZLWKZRUNFORWKHVRUOHVVIRUPDORXWÀWV ´12,7(µLVWKHQDPHRIDQRWKHUPRGHOWKHOLWHUDOWUDQVODWLRQRIWKLVEHLQJ ´QLJKWµ$VWKHQDPHVXJJHVWVWKHVHZLOODGRUQDQ\HYHQLQJHYHQW7KHVH VQHDNHUVGLIIHUIURPWKHSUHYLRXVPRGHOVLQWKHPDWHULDOKDYLQJIRUH[ DPSOHVHTXLQVDVDFRPPRQHOHPHQW7KHWKLUGPRGHOLV´$/7$,µ³DQNOH VQHDNHUVIRUOHLVXUHWLPH³ZRUQIRUFRPIRUW7KHOLWWOHVWRQHVDUHDOVRQRW IRUJRWWHQLQWKHIRUPRI´1®2.LGVµFKLOGUHQ·VVQHDNHUV

NÃO DO BRASIL ǎ ǬǻǼDZǷDZ ȉǾǺǯǺ ǯǺǰǬ ǺǾǶǼȇǷǽȋ DZǰǴǹǽǾǮDZǹǹȇǵ Ǯ ǣDZȄǽǶǺǵ ǼDZǽǻǿǭǷǴǶDZ ǬǾǬǶDzDZǽǺǮDZǼȄDZǹǹǺǿǹǴǶǬǷȈǹȇǵǸǬǯǬdzǴǹǸǺǰǹǺǵǺǭǿǮǴǴdzǍǼǬdzǴǷǴǴ ǻǺǰ ǹǬdzǮǬǹǴDZǸ ©1$2 GR %5$6,/ª ǘǬǼǶǬ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǹǬȋ ǾǬǸ ǿDzDZ ȄǴǼǺǶǺ ǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹǴǷǬǽȈ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǻǺ ǮǽDZǵ ǑǮǼǺǻDZ DZDZ ǸǬǯǬdzǴǹȇ DZǽǾȈ Ǯ ǛǬǼǴDzDZ ǖǬǹǹǬȁ ǝDZǹǞǼǺǻDZ ǗǴǽǽǬǭǺǹDZ ǍDZǼǷǴǹDZ ǝǾǺǶǯǺǷȈǸDZ ǗǺǹǰǺǹDZ Ǭ ǾǬǶDzDZ Ǯ njǭǿǐǬǭǴ ǐǿǭǬǴ ǘǬǵǬǸǴ Ǵ ǰǼǿǯǴȁ ǴdzǮDZǽǾǹȇȁ ǽǮǺDZǵ ǻǼǴȃǬǽǾǹǺǽǾȈȊ Ƕ ǸǺǰDZ ǯǺǼǺǰǬȁ ǻǺ ǮǽDZǸǿ ǸǴǼǿ ǎ ǶǬDzǰǺǸ ȄǺǿǼǿǸDZ ǶǺǾǺǼȇǵ Ǯȇ ǻǺǽDZǾǴǾDZ ǻǼDZǰǷǬǯǬȊǾǽȋ ǾǼǴ ǭǬdzǺǮȇDZ ǸǺǰDZǷǴ Ǵ Ǵȁ ǮǬǼǴǬȂǴǴ ǚȃDZǹȈ ǻǺǻǿǷȋǼǹǬȋ ǸǺǰDZǷȈ ´&$,3,µ ² ǶǼǺǽǽǺǮǶǴ ǾDZǹǹǴǽǶǴ ǽǽǬǸǺǵǼǬdzǹǺǺǭǼǬdzǹǺǵǻǬǷǴǾǼǺǵȂǮDZǾǺǮǻǼDZǰǹǬdzǹǬȃDZǹǹȇDZ ǰǷȋ ǻǺǮǽDZǰǹDZǮǹǺǵ ǹǺǽǶǴ ǔȁ ǷDZǯǶǺ ǶǺǸǭǴǹǴǼǺǮǬǾȈ ǽ ǺǰDZDzǰǺǵ ǰǷȋ ǼǬǭǺǾȇ ǴǷǴ ǸDZǹDZDZ ȀǺǼǸǬǷȈǹȇǸǴ ǮDZȅǬǸǴ ´12,7(´ ² ȉǾǺ ǹǬdzǮǬǹǴDZ

164

ǽǷDZǰǿȊȅDZǵǸǺǰDZǷǴǭǿǶǮǬǷȈǹȇǵǻDZǼDZǮǺǰ´ǙǚǣǨµǖǬǶǽǷDZǰǿDZǾǴdzǹǬdzǮǬǹǴȋ Ǯ ǾǬǶǺǵ ǺǭǿǮǴ Ǯȇ ǭǿǰDZǾDZ ǿǶǼǬȄDZǹǴDZǸ ǶǬDzǰǺǵ ǮDZȃDZǼǴǹǶǴ ǩǾǺ ǶǼǺǽǽǺǮǶǴ ǶǺǾǺǼȇDZ ǺǾǷǴȃǬȊǾǽȋ ǺǾ ǻǼDZǰȇǰǿȅDZǵ ǸǺǰDZǷǴ ǸǬǾDZǼǴǬǷǺǸ Ǭ Ǵȁ ǯǷǬǮǹȇǸ ȉǷDZǸDZǹǾǺǸ ǹǬǻǼǴǸDZǼ ȋǮǷȋȊǾǽȋ« ǭǷDZǽǾǶǴ ǞǼDZǾȈȋ ǸǺǰDZǷȈ ǹǬdzȇǮǬDZǾǽȋ ´$/7$,´ȉǾǺǾDZǹǹǴǽǶǴǰǺȅǴǶǺǷǺǾǶǴǰǷȋǹǺȄDZǹǴȋǮǽǮǺǭǺǰǹǺDZǮǼDZǸȋǮǹǴȁ Ǯȇ ǭǿǰDZǾDZ ȃǿǮǽǾǮǺǮǬǾȈ ǽDZǭȋ ǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹǺ ǶǺǸȀǺǼǾǹǺ ǔ ǶǺǹDZȃǹǺ ȀǴǼǸǬ ©1$2GR%5$6,/ªǹDZdzǬǭȇǷǬǴǺǽǬǸȇȁǸǬǷDZǹȈǶǴȁ²ǰǷȋǹǴȁǻǼǴǯǺǾǺǮǷDZǹȇ ǰDZǾǽǶǴDZǶǼǺǽǽǺǮǶǴ´1$2.,'6µ =ODWQLFNi3UDKDwww.naodobrasil.com


PRAGUE OUT |

QRYLQN\_QHZV_ǹǺǮǺǽǾǴ

'26É+1ę7('2.21$/e3/(7, %(=-(+(/$23(5$&Ì

ACHIEVE THE PERFECT COMPLEXION WITHOUT NEEDLES OR SURGERY

1DSUYQtSRKOHGVH]GiæHPODGLVWYiSOHŘPi]FHODMLQpSUREOpP\QHæSOHŘ ]UDOiMHQæH]GUDYtDNUiVDRERXVSRÿtYi]HMPpQDYNYDOLWQtK\GUDWDFL 9tWH YäDN æH GRGUæRYiQt SLWQpKR UHæLPX D QDQiäHQt NUpPŢ ]ŢVWDQH EH] HIHNWX SRNXG YDäH SRNRæND QHPi GRVWDWHN N\VHOLQ\ K\DOXURQR Yp NWHUi WYRŐt SŐLUR]HQRX YëSOŁ EXQĚN" 5HQRPRYDQë ÿHVNë SODVWLFNë FKLUXUJ 08'U 0LFKDHO (QWQHU Y\WYRŐLO XQLNiWQt ŐDGX NRVPHWLN\ NWHUi Y\XætYiMHGLQHÿQpK\GUDWDÿQtVFKRSQRVWLY\VRFHNRQFHQWURYDQpQt]NR PROHNXOiUQtN\VHOLQ\K\DOXURQRYpDSOHWLMLQDYUDFt3ŐtSUDYN\'U(QWQHU PLPR OX[XVQt K\GUDWDFH Y\SOŁXMt QHURYQRVWL SRNRæN\ D KDUPRQL]XMt IXQJRYiQtPD]RYëFKæOi]9äHFKQ\YëUREN\MVRXK\SRDOHUJHQQtDQHRE VDKXMtSDUIpP\DSDUDEHQ\

$WÀUVWJODQFHLWVHHPVWKDWWKHSUREOHPVRI\RXWKIXOVNLQDUHYHU\GLI IHUHQWIURPWKRVHRIPDWXUHVNLQEXWWKHKHDOWKDQGEHDXW\RIERWKGH SHQGVSDUWLFXODUO\RQJRRGK\GUDWLRQ+RZHYHUGR\RXNQRZWKDWWKHRE VHUYDQFHRIWKHGULQNLQJUHJLPHDQGWKHDSSOLFDWLRQRIFUHDPVZLOOKDYH QR HIIHFW XQOHVV \RXU VNLQ KDV VXIÀFLHQW K\DOXURQLF DFLG ZKLFK IRUPV WKH QDWXUDO FHOO VXEVWDQFH" 5HQRZQHG &]HFK SODVWLF VXUJHRQ 08'U 0LFKDHO(QWQHUKDVFUHDWHGDXQLTXHOLQHRIFRVPHWLFVWRWDNHDGYDQ WDJHRIWKHXQLTXHPRLVWXULVLQJDELOLW\RIKLJKO\FRQFHQWUDWHGORZPROHF XODUK\DOXURQLFDFLGDQGWRUHWXUQLWWRWKHVNLQ'U(QWQHUSUHSDUDWLRQV EHVLGHVOX[XULRXVK\GUDWLRQÀOOLQWKHDUHDVRIURXJKVNLQDQGKDUPRQLVH WKHVHEDFHRXVJODQGV·IXQFWLRQ$OOSURGXFWVDUHK\SRDOOHUJHQLFDQGDUH SHUIXPHDQGSDUDEHQIUHH

ǔǐǑnjǗǨǙnjǫǖǚǒnjǍǑǓǔǏǗǧǔǚǛǑǜnjǢǔǕ ǙǬ ǻDZǼǮȇǵ ǮdzǯǷȋǰ ǶǬDzDZǾǽȋ ȃǾǺ ǿ ǸǺǷǺǰǺǵ ǶǺDzǴ ǽǺǮǽDZǸ ǰǼǿǯǴDZ ǻǼǺǭǷDZǸȇ ǹDZDzDZǷǴǿdzǼDZǷǺǵǮǺǾǾǺǷȈǶǺdzǰǺǼǺǮȈDZǴǶǼǬǽǺǾǬǶǬǶǾǺǵǾǬǶǴǰǼǿǯǺǵdzǬǮǴǽȋǾ ǯǷǬǮǹȇǸ ǺǭǼǬdzǺǸ ǺǾ ǯǴǰǼǬǾǬȂǴǴ ǟDzDZ ǴdzǮDZǽǾǹǺ ȃǾǺ ǽǺǭǷȊǰDZǹǴDZ ǻǴǾȈDZǮǺǯǺ ǼDZDzǴǸǬ Ǵ ǻǼǴǸDZǹDZǹǴDZ ǰǬDzDZ ǽǬǸȇȁ ǷǿȃȄǴȁ ǶǼDZǸǺǮ ǭǿǰDZǾ ǹDZȉȀȀDZǶǾǴǮǹȇǸ DZǽǷǴǮǬȄDZǵǶǺDzDZǹDZȁǮǬǾǬDZǾǯǴǬǷǿǼǺǹǺǮǺǵǶǴǽǷǺǾȇǶǺǾǺǼǬȋȋǮǷȋDZǾǽȋǯǷǬǮǹȇǸ DZǽǾDZǽǾǮDZǹǹȇǸ ǹǬǻǺǷǹǴǾDZǷDZǸ DZDZ ǶǷDZǾǺǶ ǔdzǮDZǽǾǹȇǵ ȃDZȄǽǶǴǵ ǻǷǬǽǾǴȃDZǽǶǴǵ ȁǴǼǿǼǯ ǰǺǶǾǺǼ ǘǴȁǬȉǷ ǩǹǾǹDZǼ ǽǺdzǰǬǷ ǿǹǴǶǬǷȈǹǿȊ ǷǴǹǴȊ ǶǺǽǸDZǾǴǶǴ ǶǺǾǺǼǬȋ ǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺDZǿǮǷǬDzǹȋȊȅDZDZǰDZǵǽǾǮǴDZǮȇǽǺǶǺǶǺǹȂDZǹǾǼǴǼǺǮǬǹǹǺǵ ǹǴdzǶǺǸǺǷDZǶǿǷȋǼǹǺǵ ǯǴǬǷǿǼǺǹǺǮǺǵ ǶǴǽǷǺǾȇ Ǵ ǮǺǽǽǾǬǹǬǮǷǴǮǬDZǾ DZDZ ǿǼǺǮDZǹȈ Ǯ ǶǺDzDZ ǖǺǽǸDZǾǴȃDZǽǶǴDZ ǽǼDZǰǽǾǮǬ ǼǬdzǼǬǭǺǾǬǹǹȇDZ ǰǺǶǾǺǼǺǸ ǩǹǾǹDZǼǺǸ ǶǼǺǸDZ ǺǾǷǴȃǹǺǯǺ ǿǮǷǬDzǹDZǹǴȋ ǶǺDzǴ ǽǯǷǬDzǴǮǬȊǾ DZDZ ǹDZǼǺǮǹǺǽǾǴ Ǵ ǯǬǼǸǺǹǴdzǴǼǿȊǾ ǼǬǭǺǾǿǽǬǷȈǹȇȁDzDZǷDZdzǎǽDZǻǼǺǰǿǶǾȇȋǮǷȋȊǾǽȋǯǴǻǺǬǷǷDZǼǯDZǹǹȇǸǴǹDZǽǺǰDZǼDzǬǾ ǻǬǼȀȊǸDZǼǹȇȁǰǺǭǬǮǺǶǴǻǬǼǬǭDZǹǺǮ www.drentner.cz

166


“Tma je pro ošklivé lidi” Světlovody Lightway přivedou zdarma zdravé denní světlo do míst, kde přes den musí svítit žárovka či zářivka. Snižte svoje účty za elektřinu.

www.lightway.cz


PRAGUE OUT |

QRYLQN\_QHZV_ǹǺǮǺǽǾǴ

129É32'=,01Ì.2/(.&(35É'/$0$5/,(6 DEKKERS V DESSOUS | DESSUS 3ŐL WYRUEĚ VYp QRYp NROHNFH VH KRODQGVNi QiYUKiŐND 0DUOLHV 'HNNHUV QHFKDOD LQVSLURYDW VNDQGLQiYVNëP GXFKHP D VP\VOHP SUR GHVLJQ DOH WDNp RGYiæQëPL YëUD]QëPL EDUYDPL -HMt OHWRäQt SRG]LPQt NROHNFH QDEt]t FHONHPSĚWOLQLtVSRGQtKRSUiGOD2VHEHUJ4XHHQ6YHQ(WHUQDO6XQVKLQH 'HQLP6DPLD0LGVXPPHU%LUFK

NEW MARLIES DEKKERS AUTUMN LINGERIE COLLECTION IN DESSOUS | DESSUS ,QFUHDWLQJWKHQHZFROOHFWLRQ'XWFKGHVLJQHU0DUOLHV'HNNHUVZDVLQVSLUHG E\WKH6FDQGLQDYLDQVSLULWDQGVHQVHRIGHWDLODVZHOODVE\GDULQJGLVWLQFWLYH FRORXUV+HU$XWXPQ&ROOHFWLRQWKLV\HDUFRPSULVHVÀYHOLQJHULHOLQHV2VHEHUJ 4XHHQ6YHQ(WHUQDO6XQVKLQH'HQLP6DPLDQG0LGVXPPHU%LUFK

ǙǚǎnjǫǚǝǑǙǙǫǫǖǚǗǗǑǖǢǔǫǙǔǒǙǑǏǚǍǑǗǨǫ 0$5/,(6'(..(56ǎ'(66286_'(6686 ǙǬǽǺdzǰǬǹǴDZǹǺǮǺǵǶǺǷǷDZǶȂǴǴǹǴDzǹDZǯǺǭDZǷȈȋǯǺǷǷǬǹǰǽǶǺǯǺǸǺǰDZǷȈDZǼǬǯDzǿ ǘǬǼǷǴ ǐDZǶǶDZǼǽ ǮǰǺȁǹǺǮǴǷǴ ǽǶǬǹǰǴǹǬǮǽǶǴǵ ǰǿȁ Ǵ ȃǿǮǽǾǮǺ ǽǾǴǷȋ Ǭ ǾǬǶDzDZ ǽǸDZǷȇDZ Ǵ ǮȇǼǬdzǴǾDZǷȈǹȇDZ ȋǼǶǴDZ ȂǮDZǾǬ ǎ ǺǽDZǹǹDZǵ ǶǺǷǷDZǶȂǴǴ ȉǾǺǯǺ ǯǺǰǬ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǽȋǻȋǾȈǷǴǹǴǵǹǴDzǹDZǯǺǭDZǷȈȋ2VHEHUJ4XHHQ6YHQ(WHUQDO6XQ VKLQH'HQLP6DPLǴ0LGVXPPHU%LUFK Dessous | Dessus 'ŢPPyG\9iFODYVNpQiPĚVWt3UDKD .UiORGYRUVNi3UDKD www.lamarque.cz

ANGELS & DEVILS 'QHV VQDG QHH[LVWXMH QLNGR NGR E\ QH]QDO MPpQR VODYQpKR QiYUKiŐH 5REHUWD&DYDOOLKR-HKRVSROHÿQRVWY\UiEtXFHOHQpŐDG\REOHÿHQtDGRSOŁNŢ SUR GRVSĚOp L SUR GĚWL 'ĚWVNi REXY ]QDÿN\ 5REHUWR &DYDOOL SŐHGVWDYXMH XQLNiWQtPyGQtWUHQG\YKRGQpSURPDOpQRæLÿN\%DWRODWDäNROiFLFKODSFL LGtYN\EXGRXPLORYDWEDUHYQëDKUDYëY]KOHGGĚWVNëFKERW]QDÿN\&DYDOOL 1RYRXNROHNFLSRŐtGtWHYREFKRGĚ/LWWOH)RRWYH6ORYDQVNpPGRPĚ

ANGELS & DEVILS 7RGD\ WKHUH LV SHUKDSV QR RQH ZKR GRHV QRW NQRZ WKH QDPH RI WKH IDPRXVGHVLJQHU5REHUWR&DYDOOL+LVFRPSDQ\PDQXIDFWXUHVFRPSUHKHQ VLYHUDQJHVRIFORWKLQJDQGDFFHVVRULHVIRUDGXOWVDVZHOODVIRUFKLOGUHQ 5REHUWR &DYDOOL .LGV EUDQGHG IRRWZHDU SUHVHQWV XQLTXH IDVKLRQ WUHQGV VXLWDEOH IRU VPDOO IHHW 7RGGOHUV VFKRROFKLOGUHQ ER\V DQG JLUOV ZLOO ORYH WKH FRORXUIXO DQG SOD\IXO DSSHDUDQFH RI FKLOGUHQ·V VKRHV RI WKH &DYDOOL EUDQG7KHQHZFROOHFWLRQLVDYDLODEOHLQ/LWWOH)RRWVKRSLQ6ODYLF+RXVH

ANGELS & DEVILS ǝDZǯǺǰǹȋ ǻǺDzǬǷǿǵ ǹDZ ǽǿȅDZǽǾǮǿDZǾ ǾǺǯǺ ǶǺǸǿ ǹDZ ǴdzǮDZǽǾǹǺ ǴǸȋ ǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺ ǰǴdzǬǵǹDZǼǬ ǜǺǭDZǼǾǺ ǖǬǮǬǷǷǴ ǑǯǺ ǶǺǸǻǬǹǴȋ ǰǬǮǹǺ ǻǼǺǴdzǮǺǰǴǾ ǸǺǰǹȇDZ ǶǺǷǷDZǶȂǴǴ ǺǰDZDzǰȇ Ǵ ǬǶǽDZǽǽǿǬǼǺǮ ǰǷȋ ǮdzǼǺǽǷȇȁ Ǵ ǰDZǾDZǵ ǐDZǾǽǶǬȋ ǺǭǿǮȈ ǸǬǼǶǴ 5REHUWR &DYDOOL ² ȉǾǺ ǿǹǴǶǬǷȈǹȇDZ ǸǺǰǹȇDZ ǾǼDZǹǰȇ ǰǷȋ ǸǬǷDZǹȈǶǴȁ ǹǺDzDZǶǘǬǷȇȄǬǸǴȄǶǺǷȈǹǴǶǬǸǸǬǷȈȃǴǶǬǸǴǰDZǮǺȃǶǬǸ²ǮǽDZǸǻǺǹǼǬǮǴǾǽȋ ǶǼǬǽǺȃǹǬȋ Ǵ ǴǯǼǴǮǬȋ ǺǭǿǮȈ ǸǬǼǶǴ &DYDOOL ǙǺǮǿȊ ǶǺǷǷDZǶȂǴȊ ǸǺDzǹǺ ǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴǮǸǬǯǬdzǴǹDZ/LWWOH)RRWǮǝǷǬǮȋǹǽǶǺǸǰǺǸDZ www.littlefoot.cz

168


MINIMUM BOLESTI

100% KVALITA

STOMATOLOGIE KLINIKY GHC PRAHA ŠIROKÉ SPEKTRUM VÝKONŮ:

t PROTETIKA tPARODONTOLOGIE t PORCELÁNOVÉ FAZETY

KLINIKA GHC PRAHA - KRAKOVSKÁ 8/581, 110 00 PRAHA 1 TEL.: +420 222 211 206 (208), E-MAIL: GHC@GHC.CZ

tIMPLANTÁTY t NEVIDITELNÁ ROVNÁTKA tDENTÁLNÍ HYGIENA

t#ê-&/¶;6#ù t%$53&/5(&/ t0À&5õ&/¶7"/"-(04&%"$*

WWW.GHC.CZ


PRAGUE OUT |

QRYLQN\_QHZV_ǹǺǮǺǽǾǴ

3591Ì35$å6.ê%($87<&21&(37 STORE INGREDIENTS 6WDUp 0ĚVWR VH GRÿNDOR RWHYŐHQt OX[XVQt SDUIXPHULH D JDOHULH NWHURX V QDGäHQtP SŐLYtWDMt ]HMPpQD PLORYQtFL RULJLQiOQtFK YŢQt D SUHVWLæQt IUDQFRX]VNp ]QDÿN\ 6LVOH\ ,QJUHGLHQWV QDEt]t ]DMtPDYë YëEĚU SDUIpPŢ &RPPHGHV*DUFRQV(VFHQWULF0ROHFXOHV+LVWRLUHVGH3DUIXPV%\UHGR %RDGLFHDWKH9LFWRULRXV SĚVWtFtNRVPHWLN\ 6LVOH\(YH/RP DVYtÿHN &LUH 7UXGRQ NWHUpMVRXYHVYĚWĚÅQLFKH´]QDÿHNSUiYHPŐD]HQ\PH]LNXOWRYQt -HMLFK VSROHÿQëP MPHQRYDWHOHP MVRX LQJUHGLHQFH Wp QHMY\äät GRVWXSQp NYDOLW\GHFKEHURXFtYRQQpNRPSR]LFHDMHGLQHÿQëGHVLJQ 6RXÿiVWt SURGHMQ\ MH WDNp JDOHULH NWHUi SŐHGVWDYt SUiFL VRXÿDVQëFK DXWRUŢDH[NOX]LYQtNRVPHWLFNëERXGRLU6LVOH\MHGLQëYþHVNpUHSXEOLFH V XFHOHQRX QDEtGNRX VRÀVWLNRYDQëFK RäHWŐHQt SUR æHQ\ L PXæH Y\XætYD MtFtFK ~ÿLQNŢ DURPDWHUDSLH D VSHFLiOQtFK PDViæQtFK WHFKQLN 2äHWŐHQt Y SULYiWQt NDELQĚ 6LVOH\ SURYiGĚQp VSHFLDOLVWNDPL Y\äNROHQëPL Y 3DŐtæL MH]iæLWNHPSURYäHFKQ\VP\VO\DQDEt]t~ÿLQQiŐHäHQtSURNDæGRXSOHŘ

INGREDIENTS, THE FIRST BEAUTY CONCEPT STORE IN PRAGUE 7KH2OG7RZQKDVZLWQHVVHGWKHRSHQLQJRIDOX[XULRXVSHUIXPHU\DQG JDOOHU\ WKDW ZLOO EH ZHOFRPHG HQWKXVLDVWLFDOO\ HVSHFLDOO\ E\ ORYHUV RI RULJLQDO SHUIXPHV DQG WKH SUHVWLJLRXV )UHQFK EUDQG RI 6LVOH\ ,QJUHGL HQWVRIIHUVDQLQWHUHVWLQJVHOHFWLRQRISHUIXPHV &RPPHGHV*DUFRQV (VFHQWULF0ROHFXOHV+LVWRLUHVGH3DUIXPV%\UHGR%RDGLFHDWKH9LFWRUL RXV VNLQFDUHFRVPHWLFV 6LVOH\(YH/RP DQGFDQGOHV &LUH7UXGRQ DOO ULJKWO\ FRQVLGHUHG DV FXOW LWHPV LQ WKH ZRUOG RI ´QLFKHµ EUDQGV $V DFRPPRQGHQRPLQDWRUDUHLQJUHGLHQWVRIWKHKLJKHVWDYDLODEOHTXDOLW\ FRPSRVLWLRQVRIEUHDWKWDNLQJIUDJUDQFHDQGXQLTXHGHVLJQ 7KH VWRUH DOVR FRQWDLQV D JDOOHU\ WR SUHVHQW WKH ZRUN RI FRQWHPSRUDU\ DUWLVWVDQGWKHH[FOXVLYH6LVOH\EHDXW\SDUORXUWKHRQO\RQHLQWKH&]HFK 5HSXEOLFWRSURYLGHDFRPSUHKHQVLYHUDQJHRIVRSKLVWLFDWHGWUHDWPHQWV IRUPHQDVZHOODVZRPHQXWLOLVLQJWKHHIIHFWVRIDURPDWKHUDS\DQGVSH FLDOPDVVDJHWHFKQLTXHV7UHDWPHQWLQDSULYDWH6LVOH\ERRWKLVSHUIRUPHG E\ VSHFLDOLVWV WUDLQHG LQ 3DULV 7KLV LV DQ H[SHULHQFH IRU DOO WKH VHQVHV RIIHULQJHIIHFWLYHVROXWLRQVIRUHYHU\VNLQW\SH

ǛǑǜǎǧǕǛǜnjǒǝǖǔǕǝnjǗǚǙ ǖǜnjǝǚǞǧ©,1*5(',(176ª ǜǬǵǺǹ©ǝǾǬǼȇǵǯǺǼǺǰªǹǬǶǺǹDZȂǰǺDzǰǬǷǽȋǺǾǶǼȇǾǴȋǼǺǽǶǺȄǹǺǵǻǬǼȀȊǸDZǼǴǴ ǬǾǬǶDzDZǴǯǬǷDZǼDZǴǚǾǶǼȇǾǴDZǽǺǽǺǭȇǸȉǹǾǿdzǴǬdzǸǺǸǮǺǽǻǼǴǹȋǷǴǷȊǭǴǾDZǷǴ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇȁǬǼǺǸǬǾǺǮǴǻǼDZǽǾǴDzǹǺǵȀǼǬǹȂǿdzǽǶǺǵǸǬǼǶǴ6LVOH\©,QJUHGL HQWVªǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾȄǴǼǺǶǴǵǴǹDZǽǾǬǹǰǬǼǾǹȇǵǬǽǽǺǼǾǴǸDZǹǾǰǿȁǺǮ &RPPHGHV *DUFRQV(VFHQWULF0ROHFXOHV+LVWRLUHVGH3DUIXPV%\UHGR%RDGLFHDWKH9LF WRULRXV ǶǺǽǸDZǾǴǶǿǰǷȋǿȁǺǰǬdzǬǶǺDzDZǵ ǸǬǼǶǴ6LVOH\(YH/RP ǴǽǮDZȃǴ &LUH 7UXGRQ ǶǺǾǺǼȇDZǮǸǴǼDZÅQLFKH´ǭǼDZǹǰǺǮǻǺǻǼǬǮǿǽȃǴǾǬȊǾǽȋǶǿǷȈǾǺǮȇǸǴ ǚǭȅǴǸdzǹǬǸDZǹǬǾDZǷDZǸǰǷȋǮǽDZǵǻǼǺǰǿǶȂǴǴȋǮǷȋȊǾǽȋǴǹǯǼDZǰǴDZǹǾȇǽǬǸǺǯǺ ǮȇǽǺǶǺǯǺ ǶǬȃDZǽǾǮǬ dzǬȁǮǬǾȇǮǬȊȅǴDZ ǰǿȁ ǬǼǺǸǬǾǴȃDZǽǶǴDZ ǶǺǸǻǺdzǴȂǴǴ ǴǹDZǻǺǮǾǺǼǴǸȇǵǰǴdzǬǵǹ ǣǬǽǾȈȊ ǸǬǯǬdzǴǹǬ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǯǬǷDZǼDZȋ Ǯ ǶǺǾǺǼǺǵ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹȇ ǼǬǭǺǾȇ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇȁ ǬǮǾǺǼǺǮ Ǭ ǾǬǶDzDZ ǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺǵ ǶǼǬǽǺǾȇ ǭǿǰǿǬǼ 6LVOH\ DZǰǴǹǽǾǮDZǹǹȇǵǮǣDZȄǽǶǺǵǜDZǽǻǿǭǷǴǶDZǽȄǴǼǺǶǴǸǽǻDZǶǾǼǺǸǴdzȇǽǶǬǹǹȇȁ ǻǼǺȂDZǰǿǼǰǷȋDzDZǹȅǴǹǴǸǿDzȃǴǹǽǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZǸǽǻDZȂǴǬǷȈǹȇȁȉȀȀDZǶǾǺǮ ǬǼǺǸǬǾDZǼǬǻǴǴǴǸǬǽǽǬDzǹȇȁǾDZȁǹǴǶǛǼǺȂDZǰǿǼǬǮȃǬǽǾǹǺǸǶǬǭǴǹDZǾDZ6LV OH\ǻǼǺǮǺǰǴǸǬȋǽǻDZȂǴǬǷǴǽǾǬǸǴǻǼǺȄDZǰȄǴǸǴǺǭǿȃDZǹǴDZǮǛǬǼǴDzDZ²ȉǾǺ ǹǬǽǾǺȋȅǴǵǻǼǬdzǰǹǴǶǮǻDZȃǬǾǷDZǹǴǵǰǷȋǮǽDZȁǺǼǯǬǹǺǮȃǿǮǽǾǮǴǺǻǾǴǸǬǷȈǹȇǵ ǻǺǰǭǺǼǹDZǺǭȁǺǰǴǸȇȁǶǺǽǸDZǾǴȃDZǽǶǴȁǽǼDZǰǽǾǮǰǷȋǶǬDzǰǺǵǶǺDzǴ ,1*5(',(176-iFK\PRYD3UDKD6WDUp0ĚVWR

www.ingredients-store.cz

170


)5(('20(. ZĂ ZRAĂžNĂ? OBJEV MODERNĂ? DOBY

7+()5((+286(

MIRACULOUS DISCOVERY OF MODERN TIMES

)5(('20(.

ÇŁÇ&#x;Ç?Ç&#x2018;Ç?Ç&#x2122;Ç&#x161;Ç&#x2018; Ç&#x161;Ç&#x17E;Ç&#x2013;Ç&#x153;ǧÇ&#x17E;Ç&#x201D;Ç&#x2018; Ç?Ç&#x161;Ç&#x17D;Ç&#x153;Ç&#x2018;Ç&#x2DC;Ç&#x2018;Ç&#x2122;Ç&#x2122;Ç&#x161;Ç?Ç&#x17E;Ç&#x201D; Freedomek splĹ uje pro mnohĂŠ z nĂĄs pĹ?edstavu o ideĂĄlnĂ­m bydlenĂ­ souĂżasnosti: je jednoduchĂ˝, praktickĂ˝, ekologickĂ˝, skĂ˝tĂĄ veĹĄkerĂŠ pohodlĂ­ a komfort a pĹ?itom je levnÄ&#x161;MätQHĂŚNODVLFNpE\GOHQt&KWÄ&#x161;lo by se zvolat â&#x20AC;&#x17E;chcete-li bĂ˝t in, poĹ?iÄ?te si Freedomek!â&#x20AC;&#x153; Kupte si jej mĂ­sto bÄ&#x161;ĂŚQpKRE\WXQHERURGLQQpKRGRPX²V)UHHGRPNHPEXGHWHVYRERGQtDQH]iYLVOt Freedomek je chytĹ?e Ĺ?HäHQ WDN ĂŚH PŢÌHWH EĂŤW ]FHOD QH]iYLVOt QD LQĂŚHQĂŤUVNĂŤFK VtWtFK 6 )UHHGRPNHP EXGHWH VYRERGQt ²VWDĂżtSRX]HYKRGQĂŤSR]HPHNDUR]KRGQXWtĂŚtWMLQDNQHĂŚYÄ&#x161;WäLQDSRSXODFH To many of us, the Free House embodies the ideal in modern housing: indeed, it is simple, practical, ecological, providing every cosiness and comfort, yet it is cheaper than the classical dwelling. One needs to sing it out: If you want to be â&#x20AC;&#x153;inâ&#x20AC;?, get a Free House! Purchase it instead of the usual Ă at or family house â&#x20AC;&#x201C; with a Free House you will be free and independent. The Free House is cleverly designed in such way that you can be absolutely independent from utility networks. With a Free House you will be free - all you need is a suitable plot and the decision to live differently from most of the population. Freedomek ǰǡČ&#x2039; Ç¸ÇšÇşÇŻÇ´Č Ç´Çł ǚǏǽ Č&#x2039;ǎǡČ&#x2039;ǹǞǽČ&#x2039; ǝǟǹǰǽǞǏǎǡǹǚǴǹǸ Ǻǭ ǴǰǹǏǡČ&#x2C6;ǚǺǸ DzǴǡČ&#x2C6;Çą ǽǺǎǟǹǸǹǚǺǽǞǴ: Č&#x2030;ǞǺ ǝǟǺǽǞǺǾ, ǝǟǏǜǞǴČ&#x192;ÇšČ&#x2021;Çľ, Č&#x2030;ǜǺǡǺǯǴČ&#x192;ǹǽǜǴ Č&#x192;ǴǽǞČ&#x2021;Çľ, ǝǟǹǰǡǏǯǏČ&#x160;Č&#x2026;Ç´Çľ ǎǽǹ ǿǰǺǭǽǞǎǏ Ç´ ǜǺǸČ&#x20AC;ǺǟǞ, ǝǟǴǞǺǸ ǭǺǡǹǹ Ç°ÇąČ&#x201E;ǹǎČ&#x2021;Çľ, Č&#x192;ǹǸ ǺǭČ&#x2021;Č&#x192;ǚǺǹ DzǴǡČ&#x2C6;Çą. Ç&#x17E;ÇŹÇś Ç´ Č ÇşČ&#x192;ǹǞǽČ&#x2039; ǎǺǽǜǡǴǜǚǿǞČ&#x2C6;: Č ÇşÇžÇ´ÇžÇą Ç­Č&#x2021;ÇžČ&#x2C6; â&#x20AC;&#x17E;inâ&#x20AC;&#x153;, ǜǿǝǴǞǹ ǽǹǭǹ Freedomek! Ç&#x203A;ǺǽǞǏǎČ&#x2C6;Ǟǹ ǹǯǺ ǎǸǹǽǞǺ ǺǭČ&#x2021;Č&#x192;ǚǺǾ ǜǎǏǟǞǴǟČ&#x2021; ǴǡǴ ǰǺǸǏ â&#x20AC;&#x201C; Ǻǚ ǽǰǹǡǏǹǞ ÇŽÇŹÇ˝ ǽǎǺǭǺǰǚČ&#x2021;ǸǴ Ç´ ǚǹdzǏǎǴǽǴǸČ&#x2021;ǸǴ! Ç&#x2122;Çą ǜǏDzǰČ&#x2021;Çľ ǽǝǺǽǺǭǹǚ ǺǞǺǟǎǏǞČ&#x2C6;Ç˝Č&#x2039; ǺǞ ǽǎǺǹǯǺ ǰǺǸǏ ǴǡǴ ǜǎǏǟǞǴǟČ&#x2021;, Ç°ÇŹČ&#x160;Č&#x2026;Ç´Č ÇąÇ¸Çż ǜǺǸČ&#x20AC;ǺǟǞ, ǚǺ ǞǏǜDzǹ ǝǟǴǚǺǽČ&#x2039;Č&#x2026;Ç´Č ÇźČ&#x2039;Ç° ǝǟǺǭǡǹǸ Ç´ Č&#x20AC;ǴǚǏǚǽǺǎǺǹ ǭǟǹǸČ&#x2039;. Freedomek Dzǹ ǿǸǚǺ ǝǟǴǰǿǸǏǚ ǞǏǜ, Č&#x192;ǞǺ ÇŽČ&#x2021; ǸǺDzǹǞǹ Ç­Č&#x2021;ÇžČ&#x2C6; ǝǺǡǚǺǽǞČ&#x2C6;Č&#x160; ǚǹdzǏǎǴǽǴǸČ&#x2021;Ǹ ǺǞ ǜǺǸǸǿǚǏǡČ&#x2C6;ÇšČ&#x2021;Č Ç˝ÇąÇžÇąÇľ. Ç? Free-ǰǺǸǴǜǺǸ ÇŽČ&#x2021; ǭǿǰǹǞǹ ǽǎǺǭǺǰǚČ&#x2021;ǸǴ â&#x20AC;&#x201C; ǰǺǽǞǏǞǺČ&#x192;ǚǺ ǝǟǺǽǞǺ ÇťÇşÇ°Č ÇşÇ°Č&#x2039;Č&#x2026;ǹǯǺ ÇżČ&#x192;ǏǽǞǜǏ dzǹǸǡǴ Ç´ ǟǹČ&#x201E;ǹǚǴČ&#x2039; DzǴǞČ&#x2C6; ǴǚǏČ&#x192;Çą, Č&#x192;ǹǸ ǭǺǡČ&#x2C6;Č&#x201E;ǴǚǽǞǎǺ ǚǏǽǹǡǹǚǴČ&#x2039;.

KONTAKT info@freedomky.cz

:::)5(('20.<&=

6+2:5220 Mýto u Tachova (Areål Pily Turner)


PRAGUE OUT |

QRYLQN\_QHZV_ǹǺǮǺǽǾǴ

(/,1$*$5$1þ$ +9ę='$69ę729e23(5<935$=( 25.9.2012, 19.30 hodin, 6PHWDQRYDVtŁ2EHFQtKRGRPX -HGQD]QHMSR]RUXKRGQĚMätFKRVREQRVWtVRXÿDVQpVYĚWRYpRSHUQtVFpQ\ ORW\äVNi PH]]RVRSUDQLVWND (OLQD *DUDQÿD Y\VWRXSt Y ]iŐt SRWŐHWt Y3UD]H0ODGiPH]]RVRSUDQLVWND(OLQD*DUDQÿDXFKYDFXMHGLYiN\LNULWLN\ NUiVRX VYpKR KODVX YQtPDYRX PX]LNiOQRVWt L GUDPDWLFNëP QDGiQtP 'tN\WRPXVHU\FKOHVWDODMHGQRX]SŐHGQtFKRSHUQtFKKYĚ]GDY\VWXSXMH YSUHVWLæQtFKRSHUQtFKGRPHFKDYViOHFKYHONëFKV\PIRQLFNëFKRUFKHVWUŢ SRFHOpPVYĚWĚ (OLQD*DUDQÿDVHQDURGLODYKXGHEQtURGLQĚY5L]HY/RW\äVNX9URFH ]DÿDODVWXGRYDWQD/RW\äVNpKXGHEQtDNDGHPLLLSRGYHGHQtPVYpPDWN\ NWHUiMHURYQĚæX]QiYDQRXPH]]RVRSUDQLVWNRX9URFHY\KUiOD3Ě YHFNRXVRXWĚæ0LUMDP+HOLQDRGYDURN\SR]GĚMLVHVWDODÀQDOLVWNRXVYĚWR YpSĚYHFNpVRXWĚæHY&DUGLIIX

(/,1$*$5$1þ$ INTERNATIONAL OPERA STAR IN PRAGUE 25th September 2012, 19.30, Smetana Hall in the Municipal House ,Q 6HSWHPEHU RQH RI WKH PRVW UHPDUNDEOH SHUVRQDOLWLHV RI WKH FRQWHPSRUDU\RSHUDVFHQH/DWYLDQPH]]RVRSUDQR(OLQD*DUDQÿDZLOO SHUIRUP LQ 3UDJXH IRU WKH WKLUG WLPH 7KH \RXQJ PH]]RVRSUDQR (OLQD *DUDQÿD HQFKDQWV DXGLHQFHV DQG FULWLFV DOLNH ZLWK WKH EHDXW\ RI KHU YRLFHSHUFHSWLYHPXVLFDOLW\DVZHOODVGUDPDWLFWDOHQW7KDQNVWRWKHVH VKHKDVIDVWEHFRPHRQHRIWKHOHDGLQJRSHUDVWDUVSHUIRUPLQJLQSUHV WLJLRXVRSHUDKRXVHVDQGFRQFHUWKDOOVZLWKPDMRUV\PSKRQ\RUFKHVWUDV DURXQGWKHZRUOG (OLQD*DUDQÿDZDVERUQLQWRDPXVLFDOIDPLO\LQ5LJD/DWYLD,Q VKHEHJDQKHUVWXGLHVDWWKH/DWYLDQ$FDGHP\RI0XVLFXQGHUWKHGLUHF WLRQRIKHUPRWKHUZKRLVDOVRDUHFRJQLVHGPH]]RVRSUDQR,Q VKHZRQWKH0LUMDP+HOLQVLQJLQJFRPSHWLWLRQDQGWZR\HDUVODWHUZDV DÀQDOLVWLQWKH&DUGLII6LQJHURIWKH:RUOGFRQWHVW

ǩǗǔǙnjǏnjǜnjǙǣnj ǓǎǑǓǐnjǘǔǜǚǎǚǕǚǛǑǜǧǎǛǜnjǏǑ dzǬǷǴǸ ǶǺǸǻǺdzǴǾǺǼǬǝǸDZǾǬǹȇǮǘǿǹǴȂǴǻǬǷȈǹǺǸǰǺǸDZ ǚǰǹǬǴdzǽǬǸȇȁdzǬǸDZȃǬǾDZǷȈǹȇȁǷǴȃǹǺǽǾDZǵǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵǸǴǼǺǮǺǵǺǻDZǼǹǺǵ ǽȂDZǹȇǷǬǾȇȄǽǶǺDZǸDZȂȂǺǽǺǻǼǬǹǺǩǷǴǹǬǏǬǼǬǹȃǬǮȇǽǾǿǻǴǾǮǾǼDZǾǴǵǼǬdz ǮǽDZǹǾȋǭǼDZǯǺǰǬǮǛǼǬǯDZǘǺǷǺǰǬȋǴǽǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹǴȂǬǸDZȂȂǺǽǺǻǼǬǹǺ ǩǷǴǹǬ ǏǬǼǬǹȃǬ ǻǷDZǹǴǷǬ ǶǬǶ dzǼǴǾDZǷDZǵ ǾǬǶ Ǵ ǶǼǴǾǴǶǺǮ ǶǼǬǽǺǾǺǵ ǽǮǺDZǯǺ ǯǺǷǺǽǬ ǻǼǺǹǴǶǹǺǮDZǹǹǺǵ ǸǿdzȇǶǬǷȈǹǺǽǾȈȊ Ǵ ǰǼǬǸǬǾǴȃDZǽǶǴǸ ǾǬǷǬǹǾǺǸ ǍǷǬǯǺǰǬǼȋ ǮǽDZǸǿ ȉǾǺǸǿ ǺǹǬ ǭȇǽǾǼǺ ǽǾǬǷǬ ǺǰǹǺǵ Ǵdz ǮDZǰǿȅǴȁ ǺǻDZǼǹȇȁ dzǮDZdzǰ ǮȇǽǾǿǻǬȊȅǴȁ Ǯ ǻǼDZǽǾǴDzǹȇȁ ǺǻDZǼǹȇȁ ǾDZǬǾǼǬȁ Ǵ ǶǺǹȂDZǼǾǹȇȁ dzǬǷǬȁ ǽǶǼǿǻǹDZǵȄǴǸǴǽǴǸȀǺǹǴȃDZǽǶǴǸǴǺǼǶDZǽǾǼǬǸǴǻǺǮǽDZǸǿǸǴǼǿ ǩǷǴǹǬ ǏǬǼǬǹȃǬ ǼǺǰǴǷǬǽȈ Ǯ ǸǿdzȇǶǬǷȈǹǺǵ ǽDZǸȈDZ Ǯ ǜǴǯDZ ǗǬǾǮǴȋ ǎ ǯǺǰǿ ǺǹǬ ǹǬȃǬǷǬ ǽǮǺDZ ǺǭǿȃDZǹǴDZ Ǯ ǗǬǾǮǴǵǽǶǺǵ ǸǿdzȇǶǬǷȈǹǺǵ ǬǶǬǰDZǸǴǴ ǻǺǰ ǼǿǶǺǮǺǰǽǾǮǺǸ ǽǮǺDZǵ ǸǬǾDZǼǴ ǶǺǾǺǼǬȋ ǾǬǶDzDZ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǻǼǴdzǹǬǹǹǺǵ ǺǻDZǼǹǺǵ ǴǽǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹǴȂDZǵ ǸDZȂȂǺǽǺǻǼǬǹǺ ǎ ǯǺǰǿ ǩǮDZǷǴǹ dzǬǹȋǷǬ ǻDZǼǮǺDZǸDZǽǾǺǮǶǺǹǶǿǼǽDZǻDZǮȂǺǮ©0LUMDP+HOLQªǬǰǮǬǯǺǰǬǽǻǿǽǾȋǽǾǬǷǬ ȀǴǹǬǷǴǽǾǶǺǵǎǽDZǸǴǼǹǺǯǺǶǺǹǶǿǼǽǬǻDZǽǹǴǮǖǬǼǰǴȀȀDZ

172


Nový bytový projekt na Praze 3

Rezidence Vlkova

+420 734 474 964 www.vlkova28.cz


PRAGUE OUT |

QRYLQN\_QHZV_ǹǺǮǺǽǾǴ

=12-(06.e+,6725,&.e9,12%5$1Ì ² 1HMYĚWätWUDGLÿQtDNFHPĚVWDVODYQRVWYtQDDEXUÿiNXVERKDWëPNXO WXUQtPSURJUDPHPVHOHWRVXVNXWHÿQtD]iŐt1iYäWĚYQtFLVHPR KRX RSĚW WĚäLW QD VODYQRVWQt SUŢYRG PĚVWHP V NUiOHP -DQHP /XFHP EXUVNëP D MHKR GUXæLQRX NWHUë SURMGH PĚVWHP KQHG GYDNUiW SRSUYp YSiWHN]DVYLWXKRŐtFtFKSRFKRGQtDSRGUXKp]DGHQQtKRVYĚWODYVRERWX .H VWŐHGRYĚNX QHRGP\VOLWHOQĚ SDWŐt WDNp U\WtŐVNp MH]GHFNp WXUQDMH KLVWRULFNi WUæQLFH V XNi]NDPL ŐHPHVHO YRMHQVNp OHæHQt D FHOi ŐDGD KLVWRULFNëFKSŐHGVWDYHQtGLYDGHOQtNŢäHUPtŐŢWDQHÿQtNŢNHMNOtŐŢPLVWUŢ RKQĚ D GDOätFK SRVWDY $WPRVIpUX GRNUHVOt æLYi VWŐHGRYĚNi KXGED .URPĚ KLVWRULH ÿHNDMt QiYäWĚYQtN\ WDNp NRQFHUW\ ]QiPëFK RVREQRVWt RKŁRVWURMDODVHURYiVKRZ

=12-02+,6725,&$/:,1()(67,9$/ 6(37(0%(5² 7KHFLW\·VJUHDWHVWWUDGLWLRQDOHYHQWWKHFHOHEUDWLRQRIZLQHDQGVHPL IHUPHQWHGZLQHDFFRPSDQLHGE\DIXOOFXOWXUDOSURJUDPPHZLOOEHKHOG RQWKDQGWK6HSWHPEHUWKLV\HDU9LVLWRUVFDQDJDLQORRNIRUZDUG WRWKHIHVWLYHSDUDGHWKURXJKWKHFLW\ZLWK.LQJ-RKQRI/X[HPERXUJDQG KLVHQWRXUDJHZKLFKZLOOSDVVWKURXJKWKHWRZQWZLFHWKHÀUVWWLPHRQ WKH)ULGD\E\ÁDPLQJWRUFKOLJKWDQGDJDLQRQWKH6DWXUGD\LQWKHGD\OLJKW $OVRLQWHJUDOWRWKH0LGGOH$JHVDUHWKHMRXVWLQJWRXUQDPHQWVKLVWRULFDO PDUNHWSODFHIHDWXULQJKDQGLFUDIWVPLOLWDU\FDPSDQGDQXPEHURIWKH DWULFDOSHUIRUPDQFHVE\DFWRUVIHQFHUVGDQFHUVPDJLFLDQVÀUHHDWHUV DQGRWKHUFKDUDFWHUV7KHDWPRVSKHUHZLOOEHFRPSOHWHGE\OLYHPHGLHYDO PXVLF%HVLGHVKLVWRU\FRQFHUWVE\IDPRXVSHUVRQDOLWLHVDQGDÀUHZRUNV DQGODVHUVKRZDZDLWYLVLWRUV

ǔǝǞǚǜǔǣǑǝǖǔǕǝǍǚǜǎǔǙǚǏǜnjǐnjǎǓǙǚǕǘǚ ² ǝǬǸǺDZ ǭǺǷȈȄǺDZ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺDZ ǸDZǼǺǻǼǴȋǾǴDZ ǯǺǼǺǰǬ ǻǼǬdzǰǹǴǶ ǮǴǹǺǰDZǷǴȋ Ǵ ǸǺǷǺǰǺǯǺ ǮǴǹǬ ǽ ǭǺǯǬǾǺǵ ǶǿǷȈǾǿǼǹǺǵ ǻǼǺǯǼǬǸǸǺǵ ǽǺǽǾǺǴǾǽȋ ǹǬ ǯǺ Ǵ ǯǺ ǽDZǹǾȋǭǼȋ Ǯ ǓǹǺǵǸǺ ǛǺǽDZǾǴǾDZǷǴ ǮǹǺǮȈ ǽǸǺǯǿǾǻǺǼǬǰǺǮǬǾȈǽȋǻǼǬdzǰǹǴȃǹǺǸǿȄDZǽǾǮǴȊǻǺǯǺǼǺǰǿǽǶǺǼǺǷDZǸ ǫǹǺǸǗȊǶǽDZǸǭǿǼǯǽǶǴǸǴDZǯǺǽǮǴǾǺǵǶǺǾǺǼȇDZǻǼǺǵǰǿǾȃDZǼDZdzǯǺǼǺǰ ǰǮǬDzǰȇ Ǯ ǻDZǼǮȇǵ ǼǬdz Ǯ ǻȋǾǹǴȂǿ ǮDZȃDZǼǺǸ ǻǼǴ ǽǮDZǾDZ ȀǬǶDZǷǺǮ Ǵ ǽǹǺǮǬ Ǯ ǰǹDZǮǹǺDZ ǮǼDZǸȋ Ǯ ǽǿǭǭǺǾǿ ǙDZǻǼDZǸDZǹǹǺǵ ȃǬǽǾȈȊ ȉǻǺȁǴ ǝǼDZǰǹDZǮDZǶǺǮȈȋ ȋǮǷȋȊǾǽȋ ǾǬǶDzDZ ǼȇȂǬǼǽǶǴDZ ǶǺǹǹȇDZ ǾǿǼǹǴǼȇ ǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǴDZǼȇǹǶǴǽǰDZǸǺǹǽǾǼǬȂǴDZǵǹǬǼǺǰǹȇȁǼDZǸDZǽDZǷǮǺDZǹǹȇDZ ǷǬǯDZǼȋ Ǵ Ǽȋǰ ǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǴȁ ǾDZǬǾǼǬǷȈǹȇȁ ǽǻDZǶǾǬǶǷDZǵ ǽ ǿȃǬǽǾǴDZǸ ȀDZȁǾǺǮǬǷȈȅǴǶǺǮ ǾǬǹȂǺǼǺǮ ȀǺǶǿǽǹǴǶǺǮ ǯǷǺǾǬǾDZǷDZǵ Ǻǯǹȋ Ǵ ǰǼǿǯǴȁ ǻDZǼǽǺǹǬDzDZǵǔǽǾǺǼǴȃDZǽǶǿȊǬǾǸǺǽȀDZǼǿǻǺǸǺDzDZǾǰǺǮDZǼȄǴǾȈDzǴǮǬȋ ǽǼDZǰǹDZǮDZǶǺǮǬȋ ǸǿdzȇǶǬ ǖǼǺǸDZ ǴǽǾǺǼǴǴ ǻǺǽDZǾǴǾDZǷDZǵ ǾǬǶDzDZ DzǰǿǾ ǶǺǹȂDZǼǾȇǴdzǮDZǽǾǹȇȁǴǽǻǺǷǹǴǾDZǷDZǵȀDZǵDZǼǮDZǼǶǴǷǬdzDZǼǹǺDZȄǺǿ www.znojemskevinobrani.cz


Atraktivní podzimní veletrhy BYDLENÍ, DEKORACÍ, DÁRKŮ A GASTRA

dávají o sobě vědět Hlavní podzimní veletržní událostí v oblasti nábytku, interiéru, dekorací a designu bude již potřetí veletrh FOR INTERIOR. Ten se bude konat tradičně v PVA EXPO PRAHA v Letňanech ve dnech 4.–7. října 2012. Stejně jako v předchozích letech jej doplní veletrhy FOR DECOR, FOR PRESENT a FOR GASTRO & HOTEL. Loňský ročník navštívilo téměř třicet tisíc návštěvníků, kteří zde zhlédli expozice více než 400 domácích i zahraničních vystavovatelů, jež na letňanském výstavišti prezentovali své novinky a kolekce. Pořadatelé věří, že se jim na tento úspěch letos podaří navázat a že se PVA EXPO PRAHA opět promění v báječné místo plné inspirace na zútulnění domova, ale také k nákupu dárků. Nabídka jednotlivých vystavovatelů je totiž více než pestrá. Veletrh FOR INTERIOR představí výrobce i prodejce klasického nábytku stejně jako vystavovatele nabízející luxusní a designové vybavení interiérů. Že domov netvoří

jen nám příjemné vybavení, ale také dekorace, které dotvářejí atmosféru celého bytu či domu, se mohou zájemci přesvědčit na dalším souběžně probíhajícím veletrhu FOR DECOR. Ten je zaměřen na dekorace, sklo, stolování, bytové doplňky a textil. Přehlídka novinek a trendů v oblasti dárkového a reklamního zboží bude zase k vidění na veletrhu FOR PRESENT. Čtyřlístek výstav uzavře FOR GASTRO & HOTEL, veletrh gastronomického zařízení a vybavení hotelů a restaurací. Kontraktační den První den konání veletrhů budou mít vystavovatelé možnost využít speciálně k navazování obchodních partnerství. Firmy, které budou chtít této možnosti využít, si na výstaviště mohou pozvat své obchodní partnery. Pořadatel veletrhů, společnost ABF,a.s. jim v tomto ohledu vyjde vstříc a má pro tyto účely připravenou celou řadu podpůrných aktivit.

4. – 7. října 2012 Více informací k jednotlivým veletrhům najdete na stránkách www.forinterior.cz / www.forpresent.cz / wwww.fordecor.cz / www.for-gastro.cz.

www.forinterior.cz


Roberto Coin Boutique Christy Turlington wears Bollicine Collection Via Vittoria 9, Roma - Tel. 06 32652439


robertocoin.com Christy Turlington wears Bollicine Collection


Cybex, health club & spa, Hilton Prague hotel a Hilton Prague Old Town VIP členství na 12 měsíců v Hilton Prague Old Town, V celnici 7, Praha 1 Otevírací hodiny klubu 09:00 –21: 00

(Ü

Zahrnuje: posilovnu, bazén a saunu s¬¬SLEVA¬NA¬MASÉäE¬A¬KOSMETICKϬOÝETĢENÓ s¬¬SLEVA¬NA¬KADEĢNÓKA¬A¬SOLÉRIUM¬MOäNO¬VYUäÓT¬V¬KLUBU¬V¬HOTELU¬(ILTON¬0OBĢEäNÓ¬¬ s¬STUDIOVϬHODINY¬ZA¬ZVâHODNđNOU¬CENU¬¬+ϬZA¬HODINU ¬MOäNO¬VYUäÓT¬V¬KLUBU¬V¬HOTELU¬(ILTON¬0OBĢEäNÓ¬ s¬BUDETE LI¬SI¬S¬SEBOU¬DO¬KLUBU¬BRÉT¬SVϬPĢÉTELE ¬VYUäIJTE¬PRO¬Nđ¬ZVâHODNđNOU¬NABÓDKU¬DENNÓHO¬VSTUPU¬¬+ϬZA¬¬DEN 0/$-·.+9 :VâHODNđNϬĎLENSTVÓ¬JE¬MOäNO¬ZAKOUPIT¬POUZE¬V¬OBDOBÓ¬OD¬¬¬¬DO¬¬¬¬.ABÓDKA¬JE¬PLATNɬJEN¬PRO¬NOVđ¬PĢÓCHOZÓ¬KLIENTY¬A¬NEMīäE¬BâT¬VYUäITA¬STÉVAJÓCÓM¬KLIENTEM¬êLENSTVÓ¬JE¬NUTNϬAKTIVOVAT¬A¬ZAPLATIT¬DO¬¬¬¬NA¬RECEPCI¬KLUBU¬.ABÓDKA¬JE¬LIMITOVANɬKAPACITOU¬KLUBU 12-month VIP membership of Hilton Prague Old Town, V celnici 7, Prague 1 Club opening hours: 09:00 – 21:00 Included: gym, swimming pool and sauna s¬¬DISCOUNT¬ON¬MASSAGE¬AND¬COSMETIC¬TREATMENTS s¬¬DISCOUNT¬ON¬HAIRDRESSER¬AND¬SOLARIUM¬CAN¬BE¬USED¬IN¬THE¬#LUB¬OF¬(ILTON¬(OTEL ¬0OBĢEäNÓ¬ s¬3TUDIO¬HOURS¬AT¬ADVANTAGEOUS¬PRICE¬¬#:+¬PER¬HOUR ¬CAN¬BE¬USED¬IN¬THE¬#LUB¬OF¬(ILTON¬(OTEL ¬0OBĢEäNÓ¬ s¬)F¬YOU¬BRING¬YOUR¬FRIENDS¬TO¬THE¬#LUB ¬TAKE¬ADVANTAGE¬OF¬THE¬SPECIAL¬OFFER¬OF¬DAY¬ENTRY¬¬#:+¬PER¬DAY #/.$)4)/.3 $ISCOUNTED¬MEMBERSHIP¬CAN¬ONLY¬BE¬PURCHASED¬IN¬THE¬PERIOD¬FROM¬ST¬3EPTEMBER¬¬TO¬TH¬$ECEMBER¬¬4HE¬OFFER¬APPLIES¬ONLY¬TO¬NEW¬CLIENTS¬AND¬cannot be used BY¬PRESENT¬CLIENTS¬-EMBERSHIP¬MUST¬BE¬ACTIVATED¬AND¬PAID¬FOR¬BEFORE¬TH¬$ECEMBER¬¬AT¬THE¬2ECEPTION¬OF¬THE¬#LUB¬4HIS¬OFFER¬IS¬LIMITED¬BY¬THE¬CAPACITY¬OF¬THE¬CLUB

ǝǻDZȂǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZȃǷDZǹǽǾǮǬǮǶǷǿǭDZ9,3ȃǷDZǹǽǾǮǺǽǼǺǶǺǸǹǬǸDZǽȋȂDZǮǮ+LOWRQ3UDJXH2OG7RZQǿǷ9FHOQLFLǛǼǬǯǬ ǎǼDZǸȋǼǬǭǺǾȇǶǷǿǭǬ² ǝǻDZȂǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZ©9,3ǸDZǽȋȂDZǮªǮǶǷȊȃǬDZǾǮǽDZǭȋǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZǾǼDZǹǬDzDZǼǹǺǯǺdzǬǷǬǭǬǽǽDZǵǹǬǴǽǬǿǹȇ ‡ǽǶǴǰǶǿǹǬǸǬǽǽǬDzǴǶǺǽǸDZǾǴȃDZǽǶǴDZǻǼǺȂDZǰǿǼȇ ‡ǽǶǴǰǶǿǹǬǻǬǼǴǶǸǬȁDZǼǽǶǴDZǿǽǷǿǯǴǴǽǺǷȋǼǴǵ ǸǺDzDZǾǭȇǾȈǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǬǮǶǷǿǭDZǺǾDZǷȋ+LOWRQ3REŐHæQt

‡ǽǾǿǰǴǵǹȇDZȃǬǽȇǻǺǽǻDZȂǴǬǷȈǹǺǵȂDZǹDZ ǶǼǺǹǮȃǬǽ ǸǺDzDZǾǭȇǾȈǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǬǮǶǷǿǭDZǺǾDZǷȋ+LOWRQ3REŐHæQt

‡DZǽǷǴǮȇȁǺǾǴǾDZǻǺdzǬǹǴǸǬǾȈǽȋǮǶǷǿǭDZǮǸDZǽǾDZǽǺǽǮǺǴǸǴǰǼǿdzȈȋǸǴǾǺǸȇǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸǮȁǺǰǮǶǷǿǭǰǷȋǹǴȁǹǬȂDZǷȇǵ ǰDZǹȈdzǬǽǻDZȂǴǬǷȈǹǿȊȂDZǹǿ ǶǼǺǹdzǬǰDZǹȈ

ǟǝǗǚǎǔǫ ǝǻDZȂǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZȃǷDZǹǽǾǮǬǮǶǷǿǭDZ©9,3ǸDZǽȋȂDZǮªǸǺDzǹǺǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴǾǺǷȈǶǺǮǻDZǼǴǺǰǽRG ǻǺǛǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǰDZǵǽǾǮǴǾDZǷȈǹǺǾǺǷȈǶǺǰǷȋǹǺǮȇȁǶǷǴDZǹǾǺǮǴǹDZǸǺDzDZǾǭȇǾȈǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǺȃǷDZǹǬǸǴ ǶǷǿǭǬǣǷDZǹǽǾǮǺǮǶǷǿǭDZǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺǬǶǾǴǮǴdzǴǼǺǮǬǾȈǴǺǻǷǬǾǴǾȈǰǺǹǬǼDZȂDZǻȄǹǶǷǿǭǬ ǐǬǹǹǺDZǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǺǯǼǬǹǴȃDZǹǺǶǷǿǭǸǺȅǹǺǽǾǴ

How to apply for membership / ǖǬǶǮǺǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈǽȋǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǸ 3END¬AN¬E MAIL¬TO¬INFO CYBEX FITNESSCZ¬OR¬CALL¬ ¬¬¬ ǒǰDZǸǎǬȄǴȁdzǬǶǬdzǺǮǻǺȉǷDZǶǾǼǺǹǹǺǵǻǺȃǾDZLQIR#F\EH[ÀWQHVVF]ǴǷǴǻǺǾDZǷDZȀǺǹǿ 178


Cybex, health club & spa, Hilton Prague hotel Tel: +420 224 842 713 E-mail: info@cybex-fitness.cz www.cybex-fitness.cz

(Ü

„Off Peak“ členství Hilton Prague, Pobřežní 1, Praha 8 ¬MđSÓCī¬ĎLENSTVÓ ¬uMIMO¬ÝPIĎKUh¬ n 

:AHRNUJE¬POSILOVNU ¬SQUASH ¬STUDIOVϬHODINY ¬INDOOR¬CYCLING ¬BAZÏN ¬SAUNU ¬PÉRU s¬¬SLEVA¬NA¬MASÉäE¬A¬KOSMETICKϬOÝETĢENÓ s¬¬SLEVA¬NA¬NABÓDKU¬#YBEX¬BARU s¬¬SLEVA¬NA¬KADEĢNÓKA¬A¬SOLARIUM s¬BUDETE LI¬SI¬S¬SEBOU¬DO¬KLUBU¬BRÉT¬SVϬPĢÉTELE ¬VYUäIJTE¬PRO¬Nđ¬ZVâHODNđNOU¬NABÓDKU¬DENNÓHO¬VSTUPU¬¬+ϬZA¬¬DEN 0/$-·.+9 :VâHODNđNϬĎLENSTVÓ¬JE¬MOäNO¬ZAKOUPIT¬POUZE¬V¬OBDOBÓ¬OD¬¬¬¬DO¬¬¬¬.ABÓDKA¬JE¬PLATNɬJEN¬PRO¬NOVđ¬PĢÓCHOZÓ¬KLIENTY¬A¬NEMīäE¬BâT¬ VYUäITA¬STÉVAJÓCÓM¬KLIENTEM¬êLENSTVÓ¬JE¬NUTNϬAKTIVOVAT¬A¬ZAPLATIT¬DO¬¬¬¬NA¬RECEPCI¬KLUBU¬#YBEX¬.ABÓDKA¬JE¬LIMITOVANɬKAPACITOU¬KLUBU

“Off Peak” membership of Hilton Prague, Pobřežní 1, Prague 8 12-month membership for “off-peak” hours from 09:00 to 16:00 Included: gym, squash, studio hours, indoor cycling, swimming pool, sauna, steam bath s¬¬¬DISCOUNT¬ON¬MASSAGES¬AND¬COSMETIC¬TREATMENTS s¬¬DISCOUNT¬AT¬THE¬#YBEX¬BAR s¬¬DISCOUNT¬ON¬HAIRDRESSER¬AND¬SOLARIUM s¬)F¬YOU¬BRING¬YOUR¬FRIENDS¬TO¬THE¬CLUB ¬TAKE¬ADVANTAGE¬OF¬THE¬SPECIAL¬OFFER¬OF¬DAY¬ENTRY¬¬#:+¬PER¬DAY #/.$)4)/.3 $ISCOUNTED¬MEMBERSHIP¬CAN¬ONLY¬BE¬PURCHASED¬IN¬THE¬PERIOD¬FROM¬ST¬3EPTEMBER¬¬TO¬TH¬$ECEMBER¬¬4HE¬OFFER¬APPLIES¬ONLY¬TO¬NEW¬CLIENTS¬AND¬cannot be used by PRESENT¬CLIENTS¬-EMBERSHIP¬MUST¬BE¬ACTIVATED¬AND¬PAID¬FOR¬BEFORE¬TH¬$ECEMBER¬¬AT¬THE¬2ECEPTION¬OF¬THE¬#YBEX¬#LUB¬4HIS¬OFFER¬IS¬LIMITED¬BY¬THE¬CAPACITY¬OF¬THE¬CLUB

ǝǻDZȂǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZȃǷDZǹǽǾǮǬǮǶǷǿǭDZÅ2II3HDNÅȃǷDZǹǽǾǮǺǽǼǺǶǺǸǹǬǸDZǽȋȂDZǮǮ+LOWRQ3UDJXH3REŐHæQtǛǼǬǯǬ ǎǼDZǸȋǻǺǽDZȅDZǹǴȋǶǷǿǭǬǾǺǷȈǶǺǽǰǺ ǝǻDZȂǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZ©2II3HDNǸDZǽȋȂDZǮªǮǶǷȊȃǬDZǾǮǽDZǭȋǾǼDZǹǬDzDZǼǹȇǵdzǬǷǽǶǮǺȄǻǺǽDZȅDZǹǴDZdzǬǷǬǽǾǿǰǴǴLQGRRUF\FOLQJǭǬǽǽDZǵǹǽǬǿǹǿǻǬǼǹǿȊ ‡ǽǶǴǰǶǿǹǬǸǬǽǽǬDzǴǶǺǽǸDZǾǴȃDZǽǶǴDZǻǼǺȂDZǰǿǼȇ ‡ǽǶǴǰǶǿǹǬǸDZǹȊ&\EH[ǭǬǼǬ ‡ǽǶǴǰǶǿǹǬǻǬǼǴǶǸǬȁDZǼǽǶǴDZǿǽǷǿǯǴǴǽǺǷȋǼǴǵ ‡DZǽǷǴǮȇȁǺǾǴǾDZǻǺdzǬǹǴǸǬǾȈǽȋǮǶǷǿǭDZǮǸDZǽǾDZǽǺǽǮǺǴǸǴǰǼǿdzȈȋǸǴǾǺǸȇǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸǮȁǺǰǮǶǷǿǭǰǷȋǹǴȁǹǬȂDZǷȇǵǰDZǹȈdzǬǽǻDZȂǴǬǷȈǹǿȊȂDZǹǿ ǶǼǺǹdzǬǰDZǹȈ

ǟǝǗǚǎǔǫ ǝǻDZȂǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZÅ2II3HDNÅǸǺDzǹǺǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴǾǺǷȈǶǺǮǻDZǼǴǺǰǽRGǻǺǛǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǰDZǵǽǾǮǴǾDZǷȈǹǺǾǺǷȈǶǺǰǷȋǹǺǮȇȁǶǷǴDZǹǾǺǮ ǴǹDZǸǺDzDZǾǭȇǾȈǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǺȃǷDZǹǬǸǴǶǷǿǭǬǣǷDZǹǽǾǮǺǮǶǷǿǭDZǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺǬǶǾǴǮǴdzǴǼǺǮǬǾȈǴǺǻǷǬǾǴǾȈǰǺǹǬǼDZȂDZǻȄǹ&\EH[ǶǷǿǭǬ ǐǬǹǹǺDZǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǺǯǼǬǹǴȃDZǹǺǶǷǿǭǸǺȅǹǺǽǾǴ

Jak si objednat členství: 0OÝLETE¬NÉM¬E MAIL¬NA¬ADRESU¬INFO CYBEX FITNESSCZ¬NEBO¬VOLEJTE¬¬¬ 179 www.cybex-fitness.cz


COLDPLAY | Synot Tip Aréna

 | Synot Tip Aréna, Praha 10 WK6HSWHPEHU6\QRW7LS$UHQD3UDJXH ǻǷǺȅǬǰǶǬ6\QRW7LS$UpQDǛǼǬǯǬ 1ĚNROLNDQiVREQtGUæLWHOpFHQ\*UDPP\VNXSLQD&ROGSOD\R]QiPLOLVYpHYURSVNpWXUQp QDNWHUpPSRGSRŐtQRYLQNX0\OR;\ORWR6WDGLyQRYpWXUQpRGVWDUWRYDORNYĚWQD YDQJOLFNpPPĚVWĚ&RYHQWU\D]iŐtQDYäWtYtLþHVNRXUHSXEOLNX 7YRUED&ROGSOD\VHSRK\EXMHQDKUDQĚURFNXDSRSXVDOWHUQDWLYQtPLLHOHNWURQLFNëPLYOL Y\VNODGE\MVRXRSDWŐHQ\LQWURVSHNWLYQtPLWH[W\%ULWVNiÿWYHŐLFHNWHUiVLVYëPLVNODGEDPL SRGPDQLODFHOëVYĚWVHGRþHVNpUHSXEOLN\YUDFtSRÿW\ŐHFKOHWHFKRGVYpKRY\SURGDQpKR KDORYpKRNRQFHUWX7HQWRNUiWYäDNVYRMtEDUHYQRXVKRZSOQRXQRYëFKVNODGHELRVYĚGÿH QëFKKLWŢSŐHGVWDYtYUiPFLNRQFHUWXSRGäLUëPQHEHP-DNRSŐHGNDSHODY\VWRXSt0DULQD WKH'LDPRQGVD)UDQN2FHDQ 0XOWLSOH*UDPP\$ZDUGZLQQHUV&ROGSOD\KDYHDQQRXQFHGWKHLU(XURSHDQWRXUGXULQJ ZKLFKWKH\ZLOOSURPRWHWKHLUQHZDOEXP´0\OR;\ORWRµ7KHVWDGLXPWRXUVWDUWHGRQWK 0D\LQWKH(QJOLVKFLW\RI&RYHQWU\DQGRQWK6HSWHPEHUWKHEDQGZLOODOVREH YLVLWLQJWKH&]HFK5HSXEOLF &ROGSOD\·VFUHDWLRQVYHUJHRQWKHHGJHRIURFNDQGSRSZLWKDOWHUQDWLYHDQGHOHFWURQLF LQÁXHQFHVDQGVRQJVFRPSRVHGZLWKLQWURVSHFWLYHO\ULFV7KH%ULWLVKIRXUVRPHZKRFRQ TXHUHGWKHHQWLUHZRUOGZLWKWKHLUPXVLFUHWXUQWRWKH&]HFK5HSXEOLFIRXU\HDUVDIWHU WKHLUVROGRXWLQGRRUFRQFHUW%XWWKLVWLPHWKH\ZLOOEHSHUIRUPLQJWKHFRORXUIXOVKRZ ÀOOHGZLWKQHZQXPEHUVDVZHOODVSURYHQKLWVLQDFRQFHUWXQGHUWKHRSHQVN\7KHVXS SRUWLQJDFWVZLOOEH0DULQD WKH'LDPRQGVDQG)UDQN2FHDQ ǘǹǺǯǺǶǼǬǾǹȇǵ ǺǭǷǬǰǬǾDZǷȈ ǻǼDZǸǴǴ ǏǼȉǸǸǴ ǯǼǿǻǻǬ ©&ROGSOD\ª ǺǭȆȋǮǴǷǬ Ǻ ǽǮǺDZǸ DZǮǼǺǻDZǵǽǶǺǸǾǿǼǹDZǹǬǶǺǾǺǼǺǸǭǿǰDZǾǻǺǰǰDZǼDzǴǮǬǾȈǹǺǮǴǹǶǿ´0\OR;\ORWRµǝǾǬǰǴǺǹ ǾǿǼ ǹǬȃǬǷǽȋ ǸǬȋ Ǯ ǬǹǯǷǴǵǽǶǺǸ ǯǺǼǺǰDZ ǖǺǮDZǹǾǼǴ Ǭ ǽDZǹǾȋǭǼȋ ǯǼǿǻǻǬ ǻǺǽDZǾǴǾǣDZȄǽǶǿȊǼDZǽǻǿǭǷǴǶǿ ǞǮǺǼȃDZǽǾǮǺ ǯǼǿǻǻȇ ©&ROGSOD\ª ǭǬǷǬǹǽǴǼǿDZǾ ǹǬ ǯǼǬǹǴ ǼǺǶ Ǵ ǻǺǻǸǿdzȇǶǴ ǽ ǬǷȈǾDZǼǹǬǾǴǮǹȇǸǴǴȉǷDZǶǾǼǺǹǹȇǸǴǮǷǴǮǬǹǴȋǸǴǬǻDZǽǹǴǺǭǷǬǰǬȊǾǴǹǾǼǺǽǻDZǶǾǴǮǹȇǸǴ ǾDZǶǽǾǬǸǴ ǍǼǴǾǬǹǽǶǬȋ ȃDZǾǮDZǼǶǬ ǶǺǾǺǼǬȋ ǽǮǺǴǸǴ ǻDZǽǹȋǸǴ dzǬǮǺDZǮǬǷǬ ȂDZǷȇǵ ǸǴǼ ǮǺdzǮǼǬȅǬDZǾǽȋ Ǯ ǣDZȁǴȊ ǽǻǿǽǾȋ ȃDZǾȇǼDZ ǯǺǰǬ ǻǺǽǷDZ ǿǰǬȃǹǺǯǺ ǮȇǽǾǿǻǷDZǹǴȋ ǽ ǻǺǷǹǺǵ ǻǼǺǰǬDzDZǵ ǭǴǷDZǾǺǮ Ǯ ǶǺǹȂDZǼǾǹǺǸ dzǬǷDZ ǙǺ ǹǬ ȉǾǺǾ ǼǬdz ǽǮǺDZ ǶǼǬǽǺȃǹǺDZ ȄǺǿ ǻǺǷǹǺDZ ǹǺǮȇȁǻDZǽDZǹǴǻǺǻǿǷȋǼǹȇȁȁǴǾǺǮǯǼǿǻǻǬǻǼDZǰǽǾǬǮǴǾǮǼǬǸǶǬȁǶǺǹȂDZǼǾǬǻǺǰǺǾǶǼȇǾȇǸ ǹDZǭǺǸǙǬ©ǼǬdzǺǯǼDZǮDZªǮȇǽǾǿǻȋǾ0DULQD WKH'LDPRQGVǴ)UDQN2FHDQ

180


)RFXVHGRQOX[XU\

www.lexxusnorton.cz


SEZÓNA ÚSTŘIC ZAČÍNÁ V ZÁŘÍ OYSTER SEASON BEGINS IN SEPTEMBER $&&(37$1,19,7$7,2172%5$66(5,(/$*$5( ,17+(&(175(2)35$*8( ǝǑǓǚǙǟǝǞǜǔǢǙnjǣǔǙnjǑǞǝǫǎǝǑǙǞǫǍǜǑ ǎnjǝǛǜǔǏǗnjǤnjǑǞ%5$66(5,(/$*$5(ǎǢǑǙǞǜǑǛǜnjǏǔ &KXŘDYŢQĚPRŐHQDWDOtŐLWRMVRXÿHUVWYp~VWŐLFH-HMLFKVH]yQDYJDVWURQR PLFNpPNDOHQGiŐLWUDGLÿQĚ]DÿtQiY]iŐtDWUYiDæGRNRQFH]LP\ÓVWŐLFHE\O\ VRXÿiVWtMtGHOQtÿNXXæYÿDVHFKVWDURYĚNpKRŏHFNDDŏtPDDREOtEHQRXGHOL NDWHVRX]ŢVWDO\GRGQHV$WRQHMHQSURVYpDIURGL]LDNiOQt~ÿLQN\NWHUpMVRX ~VWŐLFtPSŐLÿtWiQ\DOHSŐHGHYätPNYŢOLLQWHQ]LYQtMHPQpFKXWLSŐLSRGREŁR YDQpNSUDYpHVHQFLPRŐH3RGPtQNRXVNXWHÿQpKRJXUPiQVNpKR]iæLWNXMH RYäHPYëEĚUUHVWDXUDFHJDUDQWXMtFtäSLÿNRYRXNYDOLWX~VWŐLF3URYĚŐHQëPWL SHPMHREOtEHQi%UDVVHULH/D*DUHYFHQWUX3UDK\ÓVWŐLFH)LQHGH&ODLUHY\ ORYHQp]$WODQWVNpKRRFHiQXWDG\RG]iŐtVHUYtUXMt]iVDGQĚÿHUVWYp=YOiäWĚ NRPELQDFHVSUDYëPFKDPSDJQHGiGRNRQDOHY\QLNQRXWMHMLFKFKXWL 7KHWDVWHDQGDURPDRIWKHVHDRQDSODWHWKDWLVIUHVKR\VWHUV7KHLUVHDVRQRQ WKHJDVWURQRPLFFDOHQGDUWUDGLWLRQDOO\EHJLQVLQ6HSWHPEHUDQGODVWVXQWLOWKH HQGRIZLQWHU2\VWHUVZHUHDOUHDG\SDUWRIWKHGLHWLQWLPHVRI$QFLHQW*UHHFH DQG5RPHDQGVWLOOUHPDLQDIDYRXULWHGHOLFDF\$QGFHUWDLQO\QRWRQO\IRUWKH DSKURGLVLDFHIIHFWVWKDWDUHDWWULEXWHGWRR\VWHUVEXWPDLQO\EHFDXVHRIWKH LQWHQVHGHOLFDWHÁDYRXUDVVRFLDWHGZLWKWKHWUXHHVVHQFHRIWKHRFHDQ7KHDV VXUDQFHRIDJHQXLQHJRXUPHWH[SHULHQFHKRZHYHULVWKHFKRLFHRIUHVWDXUDQW JXDUDQWHHLQJWRSTXDOLW\R\VWHUV$SURYHQWLSLVWKHSRSXODU%UDVVHULH/D*DUH LQ WKH FHQWUH RI 3UDJXH )URP 6HSWHPEHU )LQH GH &ODLUH R\VWHUV WDNHQ IURP WKH$WODQWLF2FHDQDUHVHUYHGWKHUHIUHVK7KHLUÁDYRXULVSHUIHFWO\HQKDQFHG HVSHFLDOO\LQFRPELQDWLRQZLWKWKHLGHDOFKRLFHRIFKDPSDJQH

182

ǎǶǿǽ Ǵ dzǬǻǬȁ ǸǺǼȋ ǹǬ ǾǬǼDZǷǶDZ ² ȉǾǺ ǽǮDZDzǴDZ ǿǽǾǼǴȂȇ ǔȁ ǽDZdzǺǹ Ǯ ǯǬǽǾǼǺǹǺǸǴȃDZǽǶǺǸ ǶǬǷDZǹǰǬǼDZ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺ ǹǬȃǴǹǬDZǾǽȋ Ǯ ǽDZǹǾȋǭǼDZ Ǵ ǰǷǴǾǽȋ ǰǺ ǶǺǹȂǬ dzǴǸȇ ǟǽǾǼǴȂȇ ǮȁǺǰǴǷǴ Ǯ ǻǺǽǾǺȋǹǹȇǵ ǼǬȂǴǺǹ ǻǴǾǬǹǴȋǿDzDZǮǺǮǼDZǸDZǹǬǐǼDZǮǹDZǵǏǼDZȂǴǴǴǜǴǸǬǴǰǺǽǴȁǻǺǼǺǽǾǬȊǾǽȋ ǷȊǭǴǸȇǸǰDZǷǴǶǬǾDZǽǺǸǔȁǿǮǬDzǬȊǾǹDZǾǺǷȈǶǺdzǬȉȀȀDZǶǾǬȀǼǺǰǴdzǴǬǶǬ ǶǺǾǺǼȇǵǴǸǻǼǴǻǴǽȇǮǬȊǾǻǺǻǼǬǮǿǹǺǻǼDZDzǰDZǮǽDZǯǺdzǬǴǹǾDZǹǽǴǮǹȇǵ ǾǺǹǶǴǵǮǶǿǽǭǿǰǾǺǻǼǴǻǺǸǴǹǬȊȅǴǵǴǽǾǴǹǹǿȊǽǿȅǹǺǽǾȈǸǺǼȋǟǽǷǺǮǴDZǸ ǻǺǷǿȃDZǹǴȋ ǹǬǽǾǺȋȅDZǯǺ ǺǻȇǾǬ ǯǿǼǸǬǹǬ ǶǺǹDZȃǹǺ DzDZ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǮȇǭǺǼ ǼDZǽǾǺǼǬǹǬ ǯǬǼǬǹǾǴǼǿȊȅDZǯǺ ǮȇǽǺǶǺDZ ǶǬȃDZǽǾǮǺ ǿǽǾǼǴȂ ǛǼǺǮDZǼDZǹǹȇǸ ǴǷȊǭǴǸȇǸǻǼǬDzǬǹǬǸǴȋǮǷȋDZǾǽȋǼDZǽǾǺǼǬǹ©%UDVVHULH/D*DUHªǮȂDZǹǾǼDZ ǯǺǼǺǰǬǟǽǾǼǴȂȇǠǴǹǰDZǖǷDZǼǮȇǷǺǮǷDZǹǹȇDZǴdznjǾǷǬǹǾǴȃDZǽǶǺǯǺǺǶDZǬǹǬ ǽ ǽDZǹǾȋǭǼȋ ǻǺǰǬȊǾǽȋ ǾǺǷȈǶǺ ǽǮDZDzǴǸǴ ǔ ǺǽǺǭDZǹǹǺ Ǵȁ ǶǺǸǭǴǹǬȂǴȋ ǽǹǬǽǾǺȋȅǴǸȄǬǸǻǬǹǽǶǴǸǻǺǸǺDzDZǾǰǺǽǾǴȃȈǻǼǺǽǾǺǽǺǮDZǼȄDZǹǹǺǯǺǮǶǿǽǬ Brasserie La Gare a Boutiques Gourmandes 9&HOQLFL3UDKD ZZZODJDUHF]


LIFESTYLE _/,)(67</(_Ç?Ç&#x17E;Ç&#x201D;Ç&#x2014;ǨÇ&#x2019;Ç&#x201D;Ç&#x201C;Ç&#x2122;Ç&#x201D;

%XOJDULÂąQRYp ĂŁSHUN\]NROHNFH6HUSHQWL k dispozici ve ĹžlutĂŠm nebo rĹŻĹžovĂŠm zlatÄ&#x203A; a uspoĹ&#x2122;ĂĄdĂĄny do ucelenĂ˝ch setĹŻ nĂĄramkĹŻ, prstenĹŻ a nĂĄuĹĄnic BULGARI boutique

%XOJDULÂąNDEHON\ ]QRYpNROHNFH$: BULGARI boutique

+XEORWÂąKRGLQN\ 7XWWL)UXWWL&DYLDU cena 462 500 KÄ? HUBLOT boutique

(VWpH/DXGHUÂą3HUIHFWLRQLVW>&35@ :ULQNOH/LIWLQJ)LUPLQJ6HUXP NovĂŠ, mimoĹ&#x2122;ĂĄdnÄ&#x203A; jemnĂŠ a prakticky neviditelnĂŠ sĂŠrum pro vyhlazenĂ­ vrĂĄsek a zpevnÄ&#x203A;nĂ­ pleti. DobĂ­jĂ­ pĹ&#x2122;irozenou energii do pokoĹžky a dvojnĂĄsobnÄ&#x203A; posiluje jejĂ­ schopnost vyhlazovat vrĂĄsky. Cena 2 400 KÄ?/30 ml, 3 400 KÄ?/50 ml.

life luxury 1RYĂŞSDUIpP 'LSW\TXH9ROXWHV TvoĹ&#x2122;Ă­ ho intenzivnĂ­ akcenty pĹ&#x2122;Ă­rodnĂ­ho tabĂĄku zjemnÄ&#x203A;nĂŠ voskem, medem a suĹĄenĂ˝m ovocem. Cena EDT 1 850 KÄ?/50 ml, 2 350 KÄ?/ 100 ml. www.simpleconcept.cz

&KULVWLDQ/RXERXWLQ luxusnĂ­ lodiÄ?ky z novĂŠ kolekce podzim â&#x20AC;&#x201C; zima 2012 www.simpleconcept.cz

9HUWXÂą&RQVWHOODWLRQ%ODFN1HRQ Kolekce je k dispozici ve tĹ&#x2122;ech variantĂĄch v kombinacĂ­ch Ä?ernĂŠ barvy s neonovÄ&#x203A; modrĂ˝mi, oranĹžovĂ˝mi nebo stĹ&#x2122;Ă­brnĂ˝mi detaily. Cena od 165 000 KÄ?. Vertu boutique 'iPVNpĂŁDW\$LUÂżHOG kolekce Jaro / LĂŠto 2012, cena 5 700 KÄ? www.airďŹ eld fashion.cz 184


6YÄ?WRYiMHGQLÄ&#x20AC;ND v realitĂĄch

8

6

9

7 1 2

3

10 5

26 .$1&(/Ă&#x2030;ÄĄĂ&#x152;V PRAZE 150 352'(-ÄŠ0Ä&#x17D;6Ă&#x152;Ăż1Ä&#x17D; 4 200 0$./eÄĄÄŠ 5300 1(029,7267Ă&#x152;

1

CENTURY 21 Reality Express 9iFODYVNpQiPÄ?VWt3UDKD WHO

10

CENTURY 21 K + K Consulting 6ODGNRYVNpKRQiPÄ?VWt3UDKD WHO

19

2

CENTURY 21 Tandem 3HUORYD3UDKD WHO

11

CENTURY 21 Real Servis .RQÄ?YRYD3UDKD WHO

CENTURY 21 Reality /HWHQVNpQiPÄ?VWt3UDKD WHO

20

3

CENTURY 21 Reality 21 1D3RĢtÄ&#x20AC;t3UDKD WHO

12

CENTURY 21 City +YÄ?]GRYD3UDKD WHO

CENTURY 21 Master 6RNRORYVNi3UDKD WHO

21

4

CENTURY 21 Action 0DVDU\NRYRQiEĢHçt3UDKD WHO

13

CENTURY 21 For Life %UDQLFNi3UDKD WHO

CENTURY 21 Aba Reality 3DĢtNRYD3UDKD WHO

22

5

CENTURY 21 Energy .RUXQQt3UDKD WHO

14

CENTURY 21 Lightbringer

6OXQHÄ&#x20AC;QtQiPÄ?VWt$3UDKD WHO

CENTURY 21 Alter Ego 2FHOiĢVNi3UDKD WHO

23

6

CENTURY 21 Europe Property 97ÄŞQtFK3UDKD WHO

15

&(1785<5HDOLW\$QGÄ?O 5DGOLFNiH3UDKD WHO

CENTURY 21 Best Reality .XEiQVNpQiPÄ?VWt3UDKD WHO

24

7

CENTURY 21 Realitcentrum 9\ĂĽHKUDGVNi3UDKD WHO

16

CENTURY 21 Victory 'HMYLFNi3UDKD WHO

CENTURY 21 Bonus Praha .RUXQQt3UDKD WHO

8

CENTURY 21 Vomastek /D]DUVNi3UDKD WHO

17

CENTURY 21 Goldberger 1D2YÄ&#x20AC;LQiFK3UDKD WHO

25

CENTURY 21 Singa Real .RQRMHGVNi3UDKD WHO

9

CENTURY 21 Archa 0LOHĂĽRYVNi3UDKD WHO

18

CENTURY 21 Plus+ -DQNRYFRYDD3UDKD WHO

26

CENTURY 21 ElĂĄn +XVRYDĂ&#x201D;YDO\X3UDK\ WHO

WWW.CENTURY21.CZ


&

KUBA PILAŘ ARCHITEKTI .8%$ 3,/$ŏ$5&+,7(&76

ǖǟǍnj ǛǔǗnjǜǒnjǜǡǔǞǑǖǞǚǜǧ

7H[W_.OiUD3XÿHURYi*-)

Galerie Jaroslava Fragnera

6. 9.– 21. 10. 2012

ZZZJMIF]

.9$/,71Ì $5&+,7(.785$ 6 1(75$',þ1Ì0 =$+É-(1Ì06(3ŏ('67$9Ì9+,6725,&.e0&(175835$+< *$/(5,(-$526/$9$)5$*1(5$&+<67É2'=ÉŏÌ '2ŏÌ-1$9ê67$989<%5$1ê&+'ę/%51ę16.e+2 $7(/,e58.8%$ 3,/$ŏ 9HUQLViæ VH EXGH NRQDW ]iŐt Y UiPFL DNFH 2SHQ $LU $UHQD %HWOpPVNp 1iPĚVWt²%HWOpPVNiNXOWXUQtQRFNG\MLæRGEU]NëFKRGSROHGQtFKKRGLQ RæLMHFHOpQiPĚVWtDMHKRRNROt9SUŢEĚKXRGSROHGQHDYHÿHUDSUREĚKQH YJDOHULtFKPX]HXELRJUDIXGHVLJQRYëFKREFKRGHFKDNDYiUQiFKSUD YLGHOQĚXYiGĚMtFtFKSŐHGQiäN\GLYDGHOQtSŐHGVWDYHQtYëVWDY\DDXWRUVNi ÿWHQtVOHGNXOWXUQtFKDNFt 3RŐDGDWHOHP%HWOpPVNpNXOWXUQtQRFLMH*DOHULH-DURVODYD)UDJQHUDDVSR OXSRŐDGDWHOLMVRX.LQR3RQUHSR%OXHVVNOHS%RWDV&RQFHSW6WRUH&3 &DIp %LVWURW'LYDGOR1D]iEUDGOt)XWXULVWD8QLYHUVXP*DOHULH)RWRJUD ÀF*DOHULH-HGQpYĚFL*DOHULH8%HWOpPVNpNDSOH.UiVQë]WUiW\/LWHUiUQt NDYiUQD ŏHWĚ]RYi 1iSUVWNRYR PX]HXP 6WDQGDUG &DIH 8 .XQäWiWŢ D=WLFKOiNOLND9HGYRUQtPWUDNWXJDOHULHVHPŢæHWHWĚäLWYUiPFLYHUQLViæH YëVWDY\DWHOLpUX.XED 3LODŐQDNRQFHUWNDSHO\þDQNLäRXDQDY\VWRXSH Qt'-*DGMRF]

186

$1 81868$/ /$81&+ :,// ,1752'8&( 7+,6 723 48$/,7<$5&+,7(&785(727+(+,6725,&$/&(175( 2)35$*8(7+(-$526/$9)5$*1(5*$//(5<,635( 3$5,1*$1(;+,%,7,212)6(/(&7(':25.6%<7+( %512$7(/,(52).8%$ 3,/$ŏ72%(+(/')520 7+6(37(0%(572672&72%(5 7KH H[KLELWLRQ RSHQLQJ ZLOO WDNH SODFH RQ WK 6HSWHPEHU LQ WKH %HWKOHKHP 6TXDUHRSHQDLUDUHQDZKHQIURPWKHHDUO\DIWHUQRRQKRXUVWKHZKROHVTXDUH DQGLWVVXUURXQGLQJVZLOOFRPHDOLYHRQ%HWKOHKHP&XOWXUDO1LJKW'XULQJWKH DIWHUQRRQDQGHYHQLQJDVHULHVRIFXOWXUDOHYHQWVZLOOWDNHSODFHLQJDOOHULHV PXVHXPVFLQHPDVGHVLJQHUVWRUHVDQGFDIpVWKDWUHJXODUO\RUJDQLVHOHFWXUHV WKHDWUHSHUIRUPDQFHVH[KLELWLRQVDQGERRNUHDGLQJV 7KHRUJDQLVHURI%HWKOHKHP&XOWXUDO1LJKWLVWKH-DURVODY)UDJQHU*DOOHU\DQG FRRUJDQLVHUVDUHWKH3RQUHSR&LQHPD%OXHV&HOODU%RWDV&RQFHSW6WRUH &3&DIp %LVWURW1D]iEUDGOt7KHDWUH)XWXULVWD8QLYHUVXP)RWRJUDÀF*DO OHU\*DOHULH-HGQpYĚFL8%HWOpPVNp.DSOH*DOOHU\.UiVQë]WUiW\ŏHWĚ]RYi /LWHUDU\ &DIp 1iSUVWHN 0XVHXP 6WDQGDUG &DIp 8 .XQäWiWŢ DQG =WLFKOi NOLND'XULQJWKHRSHQLQJRIWKH.XED 3LODŐ$WHOLHUH[KLELWLRQ\RXFDQORRN IRUZDUGWRDFRQFHUWE\WKHþDQNLäRXEDQGDQGD'-SHUIRUPDQFHE\*DGMR F]LQWKH*DOOHU\FRXUW\DUG


ǎ ǔǝǞǚǜǔǣǑǝǖǚǘ ǢǑǙǞǜǑ ǛǜnjǏǔ Ǜǜǔ ǙǑǚǍǧǣǙǚǘ ǚǞǖǜǧǞǔǔǎǧǝǞnjǎǖǔǎǏnjǗǑǜǑǑǫǜǚǝǗnjǎnjǠǜnjǏǙǑǜnj ǘǚǒǙǚǍǟǐǑǞǛǚǝǘǚǞǜǑǞǨnjǜǡǔǞǑǖǞǟǜǙǧǑǜnjǍǚǞǧ ǝnjǘǚǏǚǎǧǝǚǖǚǏǚǖnjǣǑǝǞǎnjǝǝǑǙǞǫǍǜǫǛǚ ǚǖǞǫǍǜǫǎǏnjǗǑǜǑǑǛǜǚǕǐǑǞǎǧǝǞnjǎǖnjǔǓǍǜnjǙǙǧǡ ǛǜǚǔǓǎǑǐǑǙǔǕ njǜǡǔǞǑǖǞǟǜǙǚǕ ǝǞǟǐǔǔ ǔǓ ǍǜǙǚ ©ǖǟǍnjǔǛǔǗnjǜǒª ǎDZǼǹǴǽǬDzǽǺǽǾǺǴǾǽȋǽDZǹǾȋǭǼȋǮǼǬǸǶǬȁǬǶȂǴǴ©2SHQ$LU$UHQD%HWOpPVNp 1iPĚVWtªǎǴȀǷDZDZǸǽǶǬȋǹǺȃȈǶǿǷȈǾǿǼȇǴǿDzDZǽǹǬȃǬǷǬȃǬǽǬǰǹȋǻǷǺȅǬǰȈ ǴDZDZǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾǴǹǬǻǺǷǹȋǾǽȋDzǴdzǹȈȊǎǺǮǾǺǼǺǵǻǺǷǺǮǴǹDZǰǹȋǴǮDZȃDZǼǺǸ Ǯ ǯǬǷDZǼDZȋȁ ǸǿdzDZDZ ǶǴǹǺ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴȁ ǸǬǯǬdzǴǹǬȁ Ǵ ǶǬȀDZ ǭǿǰǿǾ ǻǼǺ ȁǺǰǴǾȈǼDZǯǿǷȋǼǹȇDZȃǾDZǹǴȋǷDZǶȂǴǵǾDZǬǾǼǬǷȈǹȇDZǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǴȋǮȇǽǾǬǮǶǴ ǴǬǮǾǺǼǽǶǴDZȃǾDZǹǴȋǴǰǼǿǯǴDZǶǿǷȈǾǿǼǹȇDZǸDZǼǺǻǼǴȋǾǴȋ

ǚǼǯǬǯǬǹǴdzǬǾǺǼǬǸǴ ǹǺȃǴ ǶǿǷȈǾǿǼȇ ©ǙǺȃȈ Ǯ ǎǴȀǷDZDZǸDZª ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǏǬǷDZǼDZȋ ǫǼǺǽǷǬǮǬǠǼǬǯǹDZǼǬǴDZDZǻǬǼǾǹDZǼȇǶǴǹǺǾDZǬǾǼ©3RQUHSRª©%OXHVVNOHSªǶǺǸ ǻǬǹǴȋ©%RWDV&RQFHSW6WRUHªǶǬȀDZ©&3&DIp %LVWURªǾDZǬǾǼ©1D]iEUDGOtª ©)XWXULVWD 8QLYHUVXPª ǯǬǷDZǼDZȋ ©)RWRJUDÀFª ©*DOHULH -HGQp YĚFLª ǯǬǷDZǼDZȋ ©8%HWOpPVNpNDSOHª©.UiVQë]WUiW\ªǗǴǾDZǼǬǾǿǼǹǺDZǶǬȀDZ©ŏHWĚ]RYiªǸǿdzDZǵ ©1iSUVWNRYRªǶǬȀDZ©6WDQGDUGª©8ǖǿǹȄǾǬǾǬªǴ©=WLFKOiNOLNDªǎǺǰǮǺǼDZǯǬǷDZ ǼDZǴǮǼǬǸǶǬȁǮDZǼǹǴǽǬDzǬǮȇǽǾǬǮǶǴǽǾǿǰǴǴ©ǖǿǭǬ ǛǴǷǬǼDzªǮȇǸǺDzDZǾDZǹǬ ǽǷǬǰǴǾȈǽȋǶǺǹȂDZǼǾǺǸǯǼǿǻǻȇ©þDQNLäRªǴǮȇǽǾǿǻǷDZǹǴDZǸǰǴǰDzDZȋ*DGMRF] njǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹȇǵǰǿȉǾǴdzǍǼǹǺǗǬǰǴǽǷǬǮǖǿǭǬǴǞǺǸǬȄǛǴǷǬǼDz²ǽ ǯǺǰǬǻǼǴǹȋǷǿȃǬǽǾǴDZǮǼȋǰDZǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹȇȁǶǺǹǶǿǼǽǺǮǔȁȃǬǽǾȇDZǻǺǭDZǰȇ ǮǶǺǹǶǿǼǽǬȁǽǾǬǷǴǺǾǻǼǬǮǹǺǵǾǺȃǶǺǵǰǷȋdzǬǶǬdzǺǮǴȁǽǾǿǰǴǴǙǬǻǼǴǸDZǼ ǺǰǹǬǴdzǻDZǼǮȇȁǻǺǭDZǰ²ȉǾǺǿǽǻDZȄǹȇǵǻǼǺDZǶǾǭǴǭǷǴǺǾDZǶǴǠǴǷǺǽǺȀǽǶǺǯǺ ȀǬǶǿǷȈǾDZǾǬǿǹǴǮDZǼǽǴǾDZǾǬǴǸDZǹǴǘǬǽǬǼǴǶǬǮǍǼǹǺǮǯǺǰǿȉǾǺdzǰǬ ǹǴDZǹǬǽǾǺǷȈǶǺǻǺǹǼǬǮǴǷǺǽȈDzȊǼǴǶǺǹǶǿǼǽǬ©ǏǼǬǹǛǼǴǶǼǬȋªȃǾǺǻǼǺDZǶǾ ǴDZǯǺǻǼǬǶǾǴȃDZǽǶǺDZǮǺǻǷǺȅDZǹǴDZdzǬǮǺDZǮǬǷǺǹǬǯǼǬǰȇǻǺȃǾǴǮǺǮǽDZȁǶǬǾDZ ǯǺǼǴȋȁǮǶǷȊȃǬȋǯǷǬǮǹȇǵǻǼǴdz©*UDQG3UL[2$ª

187


%UQĚQVNiDUFKLWHNWRQLFNiGYRMLFH/DGLVODY.XEDD7RPiä3LODŐVHRGURNX ~ÿDVWQLODŐDG\DUFKLWHNWRQLFNëFKVRXWĚæt-HMLFKÿDVWiYtWĚ]VWYtYVRX WĚætFKVHVWDODYëFKR]tP]GURMHP]DNi]HNNDQFHOiŐH7RMHLSŐtSDGMHGQp ]MHMLFKSUYQtFK~VSĚäQëFKUHDOL]DFtNQLKRYQ\)LORVRÀFNpIDNXOW\0DVDU\NR Y\XQLYHU]LW\Y%UQĚYURFHVHWRXWRVWDYERXSRGDŐLOR]DXMPRXWPH ]LQiURGQtSRURWX*UDQG3UL[2EFHDUFKLWHNWŢQDWROLNæH]tVNDODRFHQĚQtWp PĚŐYHYäHFKNDWHJRULtFKYÿHWQĚKODYQtFHQ\*UDQG3UL[2$

7KH%UQRDUFKLWHFWXUDOGXR/DGLVODY.XEDDQG7RPiä3LODŐKDYHSDUWLFLSDWHGLQ DVHULHVRIDUFKLWHFWXUDOFRPSHWLWLRQVVLQFH7KHLUIUHTXHQWYLFWRULHVLQWKH FRPSHWLWLRQVEHFDPHWKHLQLWLDOVRXUFHRIFRQWUDFWVIRUWKHVWXGLR7KLVZDVDOVR WKHFDVHZLWKRQHRIWKHLUÀUVWVXFFHVVIXOSURMHFWV³WKH/LEUDU\RIWKH)DFXOW\RI 3KLORVRSK\RI%UQR·V0DVDU\N8QLYHUVLW\,QWKLVEXLOGLQJVRLPSUHVVHGWKH LQWHUQDWLRQDOMXU\RIWKH*UDQG3UL[RIWKH6RFLHW\RI&]HFK$UFKLWHFWVWKDWLWZRQ DZDUGVLQDOPRVWHYHU\FDWHJRU\LQFOXGLQJWKHPDLQ*UDQG3UL[2$DZDUG

. MHMLFK GDOätP %UQĚQVNëP UHDOL]DFtP SDWŐt REFKRGQt GŢP 2PHJD QHER NDäQDQDQiPĚVWt6YRERG\$WHOLHU.XED 3LODŐDOHSŐHNUDÿXMHKUDQLFHGR PRYVNpKR UHJLRQX X]QiQt ]tVNDO MLPL QDYUæHQë RE\WQë VRXERU 1D .UXWFL Y3UD]HLREFKRGQtFHQWUXP&LW\3DUNY-LKODYĚ9URFH]tVNDOLGDOätKODY QtFHQX*UDQG3UL[2$]DVWDYEX&KHPLFNRWHFKQRORJLFNpIDNXOW\8QLYHU]LW\ Y3DUGXELFtFKDY\KUiOLVRXWĚæQDQRYRXEXGRYX=iSDGRÿHVNpJDOHULHY3O] QL.MHMLFKSRVOHGQtPUHDOL]DFtPSDWŐtVWDYEDE\WRYpKRGRPX2VWUDYVNiEUi QD NWHUi E\OD WDNWpæ RFHQĚQD FHQRX ]D QRYRVWDYEX *UDQG 3UL[ 2$ 9VRXÿDVQRVWLY\YROiYiYHONRXGLVNX]LRWi]NDUHDOL]DFHMHMLFKYtWĚ]QpKRQiYU KX0RUDYVNRVOH]VNpYĚGHFNpNQLKRYQ\6WDYE\DWHOLpUX.XED 3LODŐE\O\MLæ SĚWNUiWQRPLQRYiQ\QDSUHVWLæQt(YURSVNRXFHQX]DDUFKLWHNWXUX0LHVYDQ GHU5RKH$ZDUG

7KHLURWKHUDFFRPSOLVKPHQWVLQ%UQRLQFOXGHWKH2PHJDGHSDUWPHQWVWRUHDQGWKH )UHHGRP6TXDUHIRXQWDLQ+RZHYHU.XED 3LODŐ$WHOLHUH[WHQGVEH\RQGWKHKRPH UHJLRQWKH\UHFHLYHGUHFRJQLWLRQIRUWKHLUSURSRVHG1D.UXWFLUHVLGHQWLDOFRPSOH[ LQ3UDJXHDVZHOODVIRUWKH&LW\3DUNWUDGHFHQWUHLQ-LKODYD,QWKH\ZRQ DQRWKHUPDLQ*UDQG3UL[2$DZDUGIRUWKHFRQVWUXFWLRQRIWKH)DFXOW\RI&KHPLFDO 7HFKQRORJ\DWWKH8QLYHUVLW\RI3DUGXELFHDQGDOVRZRQWKHFRPSHWLWLRQIRUWKHGH VLJQRIWKHQHZEXLOGLQJRIWKH:HVW%RKHPLDQ*DOOHU\LQ3LOVHQ7KHLUPRVWUHFHQW DFKLHYHPHQWVLQFOXGHWKHFRQVWUXFWLRQRIWKH2VWUDYLDQ*DWHDSDUWPHQWEXLOGLQJ ZKLFKZDVDOVRDZDUGHGWKH*UDQG3UL[2$IRUWKHQHZVWUXFWXUH&XUUHQWO\ DPDMRUGHEDWHKDVDULVHQUHJDUGLQJWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHLUZLQQLQJSURSRVDO IRUWKH0RUDYLDQ6LOHVLDQ5HVHDUFK/LEUDU\%XLOGLQJVE\WKH.XED 3LODŐVWXGLR KDYHEHHQQRPLQDWHGÀYHWLPHVIRUWKHSUHVWLJLRXV(XURSHDQ8QLRQ3UL]HIRU&RQ WHPSRUDU\$UFKLWHFWXUHDOVRNQRZQDVWKH0LHVYDQGHU5RKH$ZDUG

188


21. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SPECIALIZOVANÉ VÝSTAVY HODIN, HODINEK, ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ

RH T E L E V Ý B ORN LICE D O Ý N I D JE REPUB É K S E Č V NÍCH V I Z U L K EX VÝSTAVA EK A ŠPERKŮ HODIN


ǖ Ǵȁ ǰǼǿǯǴǸ ǿǽǻDZȄǹȇǸ ǼDZǬǷǴdzǬȂǴȋǸ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇȁ ǻǼǺDZǶǾǺǮ ǺǾǹǺǽǴǾǽȋ ǞǺǼǯǺǮȇǵ ǐǺǸ ǚǸDZǯǬ ǴǷǴ ȀǺǹǾǬǹ ǹǬ ǻǷǺȅǬǰǴ ǝǮǺǭǺǰȇ ǝǾǿǰǴȋ ©ǖǿǭǬ ǛǴǷǬǼDzªǿDzDZǮȇȁǺǰǴǾdzǬǻǼDZǰDZǷȇǼǺǰǹǺǯǺǼDZǯǴǺǹǬǹDZǰǬǮǹǺǻǺǷǿȃǴǷ ǻǼǴdzǹǬǹǴDZ ǻǼǺDZǶǾ DzǴǷǺǯǺ ǶǺǸǻǷDZǶǽǬ ©1D .UXWFLª Ǯ ǛǼǬǯDZ Ǵ ǾǺǼǯǺǮȇǵ ȂDZǹǾǼ Ǯ ǕǴǯǷǬǮDZ ǎ ǯǺǰǿ ǽǾǿǰǴȋ ǮȇǴǯǼǬǷǬ DZȅDZ ǺǰǴǹ ǻǼǴdz ©ǏǼǬǹ ǻǼǴǚnjªdzǬǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǬǡǴǸǴǶǺǾDZȁǹǺǷǺǯǴȃDZǽǶǺǯǺȀǬǶǿǷȈǾDZǾǬǟǹǴǮDZǼ ǽǴǾDZǾǬǮǛǬǼǰǿǭǴȂǬȁǴǻǺǭDZǰǴǷǬǮǶǺǹǶǿǼǽDZǹǬǻǼǺDZǶǾǹǺǮǺǵǯǬǷDZǼDZǴ ǮǓǬǻǬǰǹǺǵǣDZȁǴǴǮǯǺǼǺǰDZǛǷdzDZǹȈǖǻǺǽǷDZǰǹǴǸǿǽǻDZȄǹȇǸǼDZǬǷǴdzǬȂǴ ȋǸǺǾǹǺǽǴǾǽȋǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǺǶǮǬǼǾǴǼǹǺǯǺDzǴǷǺǯǺǰǺǸǬ©2VWUDYVNiEUiQDª ǮǚǽǾǼǬǮDZǶǺǾǺǼǺDZǾǬǶDzDZǭȇǷǺǿǰǺǽǾǺDZǹǺǻǼǴdzǬdzǬǹǺǮǺǽǾǼǺǵǶǿ©*UDQG 3UL[ 2$ ª ǎ ǹǬǽǾǺȋȅDZDZ ǮǼDZǸȋ ǭǺǷȈȄǴDZ ǰDZǭǬǾȇ ǮDZǰǿǾǽȋ ǮǺǶǼǿǯ ǮǺǻǼǺǽǬ Ǻ ǼDZǬǷǴdzǬȂǴǴ Ǵȁ ǻǼǴdzǺǮǺǯǺ ǻǼǺDZǶǾǬ ǘǺǼǬǮǽǶǺǝǴǷDZdzǽǶǺǵ ǹǬ ǿȃǹǺǵ ǭǴǭǷǴǺǾDZǶǴ ǓǰǬǹǴȋ ǽǾǿǰǴǴ ©ǖǿǭǬ ǛǴǷǬǼDzª ǿDzDZ ǻȋǾȈ ǼǬdz ǭȇǷ ǹǺǸǴǹǴǼǺǮǬǹȇǹǬǻǼDZǽǾǴDzǹǿȊǻǼDZǸǴȊǑǮǼǺǻDZǵǽǶǺǵǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇ©0LHV YDQGHU5RKH$ZDUGª

190


SPORTALM Podzim–Zima 2012/13 www.fggroup.cz

Skutky naděje


Adresáø realitních kanceláøí Real Estate Agencies Directory

Pøipravili jsme pro vás pøehledný seznam adres a kontaktù, které by vás mohly zajímat. We have prepared a comprehensive list of addresses and contacts that might interest you.

AUSCH REAL ESTATE, Zborovská 49, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 739 830 300, Fax: +420 222 251 564, E-mail: info@ausch.eu, www.ausch.eu s¬BRANCO REALITY, Zengrova 911, 280 02 Kolín, Tel.: +420 321 719 097, Tel.: +420 321 719 100, Mob.: +420 737 202 802, E-mail: info.brancoreality@seznam.cz, www.brancoreality.com¬s¬ CENTURY 21 Aba Reality, Paříkova 910/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany, Tel.: +420 246 035 393, E-mail: abareality@century21.cz, www.century21.cz s¬ CENTURY 21 Action, Masarykovo nábřeží 2, 120 00 Praha 2 - Nové Město, Tel.: +420 777 702 300, E-mail: action@century21.cz, www.century21.cz s¬ CENTURY 21 Alter Ego, Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9 – Libeň , Tel.: +420 284 080 177, E-mail: alterego@century21.cz, www.century21.cz¬s¬ CENTURY 21 AZ Reality, Na Dolinách 1276/43, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 244 472 027, E-mail: azreality@century21.cz, www.century21.cz¬ s¬ CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, 100 00

Praha 10 - Vinohrady, Tel.: +420 246 090 246, E-mail: bonuspraha@century21.cz,

www.century21.cz s CENTURY 21 Elán, Smetanova 240, 250 82 Úvaly, Tel.: +420 281 866 806, E-mail: elan@century21.cz, www.century21.cz s¬ CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43,120 00 Praha 2 - Vinohrady, Tel.: +420 720 150 000, E-mail: energy@century21.cz, www.century21.cz s¬ CENTURY 21 K+K Consulting Praha, Sladkovského náměstí 525/1, 130 00 Praha 3, Tel.: +420 222 741 850, E-mail: kkpraha@century21.cz, www.century21.cz s¬CENTURY 21 Plus+, Jankovcova 1596/14, 170 00 Praha 7, Tel.: +420 725 293 500 , E-mail: plus@century21.cz, www.century21.cz¬s¬ CENTURY 21 Real servis, Koněvova 182, 130 00 Praha 3, Tel.: +420 222 542 103, E-mail: realservis@century21.cz, www.century21.cz s¬CENTURY 21 Reality 21, Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 271 122 711, E-mail: info.reality21@century21.cz, www.century21.cz s¬CENTURY 21 Reality Anděl, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 220 224, E-mail: realityandel@century21.cz, www.century21.cz s CENTURY 21 Reality Express, Václavské nám. 56, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Tel.: +420 608 300 600, E-mail: realityexpress@century21.cz, www.century21.cz s¬ CENTURY 21 Tandem, Perlová 3, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 224 267 544, E-mail: tandem@century21.cz, www.century21.cz s¬Czech Buildings, s.r.o., Ostrovského 23 , 150 00 Praha 5 , Tel.: +420 605 230 131, E-mail: info@czechbuildings.cz, www.czechbuildings.cz s Engel & Völkers Prague, s.r.o., Senovážné nám. 19, 110 00

Praha 1, tel.: +420 222 240 304, www.engelvoelkers.com/prag s¬ FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00

Praha 2 - Vinohrady, Tel.: +420 224 829 322, Fax: +420 222 310 484, hotline: 800 400 407, E-mail: info@faraon.cz, www.faraon.cz s¬Happy House Rentals, Jungmannova 30, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 224 947 623, Fax: +420 224 947 624, E-mail: info@happyhouserentals.com, www.happyhouserentals.com s¬ IMMOINVEST Group s.r.o., Mánesova 57, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Tel.: +420 246 090 090, Fax: +420 246 090 099, E-mail: info@immo-invest.cz, www.immoinvest-group.cz s LEXXUS a.s., Millenium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1, Tel.: + 420 221 111 999, E-mail: info@lexxus.cz, www.lexxus.cz s¬ Seifert Real, Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 724 800 291, E-mail: info@seifert-real.cz , www.seifert-real.cz s¬Svoboda & Williams s.r.o., Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 257 328 281, E-mail: info@svoboda-williams.com, www.svoboda-williams.com s¬ VIP Homes s.r.o., Janáčkovo nábřeží 33, 150 00 Prague 5, Tel.: +420 257 311 227, Mob.: +420 606 731 973, E-mail: viphomes@viphomes.cz, www.viphomes.cz¬s¬Y&T Property Investment s.r.o., Václavské náměstí 55, 110 00 Praha 1, Tel: +420 224 282 506, E-mail: info@ytpi.cz, www.YTPI.cz s¬ZFP developer, s.r.o., Bohdalecká 8, 101 00 Praha 10, Tel.: +420 777 277 377, Fax: +420 272 650 210, E-mail: info@zfpdeveloper.cz, www.bertoluccidesign.cz

Adresáø inzerce ARTA, spol. s r.o., Korunní 41/1166, Praha 2, tel.: +420 226 539 540, e-mail: info@prague-lofts.cz s¬ penShop.cz, Na Záhonech 7, Praha 4, tel.: +420 241 402 925, www.penshop.cz s¬Bang & Olufsen, Jáchymova 4, Praha 1, tel.: +224 811 234, www.kd-elektronika.cz s 3D H. Interiér, s.r.o., showroom: Rohanské nábř. 7/657, Praha 8, tel.: +420 222 719 541, www.3dh.cz s¬Studio Essence, Václavkova 169/1, Praha 6, tel.: +420 235 350 235, www.studioessence.cz s¬ BAKERO export-import s.r.o., OD Spektrum, Obchodní 113, Říčany – Čestlice, tel.: +420 212 240 460, e-mail: obchod@bakero.cz, www.bakero.cz s Conventia, s.r.o., Václavkova 169/1, Praha 6, tel./fax: +420 220 515 102, e-mail: konference@bonafide.cz, www.conventia.cz s¬ Master Design s.r.o., Bolzanova 1615/1, Praha 1, tel.: 800 808 800, www.architekti-projektanti.cz s¬ Crestyl, Husova 5, Praha 1, tel: +420 226 202 800/801, e-mail: crestyl@crestyl.com, www.crestyl.com s¬ Living plus s.r.o., Jankovcova 8, Praha 7, tel: +420 252 544 272, e-mail: info@livingplus.cz, www.livingplus.cz s¬ Century 21 (centrála), Korunní 104, Praha 10, tel: +420 272 651 480, e-mail: centrala@century21.cz, www.century21.cz s MANGHI Czech Republic s.r.o., Pařížská 68/9, Praha 1, tel: +420 224 256 210, e-mail: info@manghi.cz, www.manghi.cz s¬ V Invest CZ, a.s., Na Vidouli 1/1, Praha 5, tel.: +420 233 353 116, e-mail: vinvest@vinvest.cz, www.vinvest.cz s¬ Rezidence Vlkova, Vlkova 28, Praha 3, tel.: +420 734 474 964, e-mail: info@vlkova28.cz, www.vlkova28.cz s¬ Martin-home, Korunní 1310/56, Praha 2, tel.: +420 776 646 650, +420 774 250 602, e-mail: Nabytekcz@gmail.com, www.nabytekcz.com s¬ RANNÝ ARCHITECTS, Václavkova 1, Praha 6, tel: +420 604 730 338, e-mail: info@ranny.cz, www.ranny.cz s CP Praha s.r.o, Pitterova 2855/13, Praha 3, tel: +420 221 199 999, e-mail: info@centralparkpraha.cz, www.centralparkpraha.cz s Cybex, health club & spa, Hilton Prague hotel, Pobřežní 1, Praha 8 – Karlín, tel: +420 224 842 713, e-mail: info@cybex-fitness.cz, www.cybex-fitness.cz s¬Freedomky, U Vodárny 2965/2, Brno, tel.: +420 724 030 815, e-mail: info@freedomky.cz, www.freedomky.cz s¬Studio Pirsc Porcelain, Husova 332/6, Mikulov, e-mail: info@pirsc.cz, www.pirsc.cz s¬Lightway s.r.o., showroom: Hostivická 13/22, Praha 5, tel: +420 235 300 694, e-mail: info@lightway.cz, www.lightway.cz s¬Bozner, s.r.o., Bělohorská 37, Praha 6, tel.: +420 233 324 324, email: sales@kajetanka.eu, www.kajetanka.eu s¬SEDLÁK INTERIER s.r.o., Vinohradská 10, Praha 2, tel.: +420 224 217 817, e-mail: info@sedlakinterier.cz, www.sedlakinterier.cz s¬ Roberto Coin Boutique, Pařížská 1, Praha 1, www.robertocoin.com s¬ SATPO Development s.r.o., Plzeňská 3217/16, Praha 5, tel.: 800 800 010, www.satpo.cz s¬ Klinika GHC Praha, Krakovská 8/581, Praha 1, tel.: +420 222 211 206 (8), e-mail.: ghc@ghc.cz, www.ghc.cz.


Profile for Conventia Events s.r.o.

Estate The Prague Magazine 09/2012  

Estate The Prague Magazine 09/2012

Estate The Prague Magazine 09/2012  

Estate The Prague Magazine 09/2012

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded