__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

6USHQ$XJXVWǬǮǯ ǿǽǾ

architektura design

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties ȼɵɛɨɪɥɭɱɲɟɣɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ

Z JINÉHO KOUTU SVĚTA / FROM A DIFFERENT PART OF WORLD/ ǙnjǐǜǟǏǚǘǖǜnjǪǝǎǑǞnj CHORVATSKO

ČESKÝ DESIGN/

Pelcl Jiøí

Czech design/ Ǭǵǹ ǣDZȄǽǶǴǵǰǴdzǬǵǹ

9

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

ESTATE TIP: EVA A PETR VLČKOVI SPŘÍZNĚNI VOLBOU/ ELECTIVE AFFINITIES/ ǔǓǍǔǜnjǞǑǗǨǙǚǑǝǜǚǐǝǞǎǚ

CZK 95 € 4,50 £ 3,50

ESTATE TIP: NORŠTÍ ARCHITEKTI V PRAZE/NORWEGIAN $5&+,7(&76,135$*8(ǙǚǜǎǑǒǝǖǔǑ njǜǡǔǞǑǖǞǚǜǧǎǛǜnjǏǑ

STÁHNĚTE SI

A R C H I T E C T U R E

D E S I G N

L I F E S T Y L E


/,9,1* MH SŒHGQt GRGDYDWHO LWDOVNpKR QiE\WNX ]QDĴN\ %21$/'2 QD ĴHVNŢ WUK /,9,1* SŒHGVWDYXMH QDSURVWR LWDOVNp SURGXWN\FRVHYNXVXLVW\OXŦLYRWDWŢĴH1ĹFRMHGLQHĴQpKRDDEVROXWQĹQHUHSURGXNRYDWHOQpKRFRYHGHGLDORJVUŝ]QŢPL VPĹU\ VRXĴDVQpKR VYĹWRYpKR GHVLJQX /,9,1* MH ]iURYHŋ SDUWQHU SUR NRPSOHWQt GRGiYNX LQWHULpUX QD NOtĴ /,9,1* ]DMLŖŘXMHSRUDGHQVWYtVOXŦE\DUFKLWHNWDDLQWHULpURYpKRGHVLJQHUDPRQWiŦQtVOXŦE\DHNRORJLFNRXOLNYLGDFLVWDUpKRQiE\WNX /,9,1*Y\VWDYXMHSURGXNW\]QDĴN\%21$/'2DGDOŖtFKLWDOVNŢFKYŢUREFŝQiE\WNXY3UDJXH0DULQDVKRZURRPY3UD]H +ROHŖRYLFtFK/,9,1*RG]iŒtQRYŢVKRZURRP&2/20%,1,&$6$D)(%$/52+$1&HQWUH3UDKD.DUOtQ /,9,1*LVWKHPDLQVXSSOLHURI,WDOLDQIXUQLWXUHEUDQG%21$/'2IRUWKHF]HFKPDUNHW/,9,1*UHÁHFWVH[DFWO\WKH,WDOLDQVW\OHWDVWH DQGOLIHVW\OH$OVREULQJVVRPHWKLQJXQLTXHDQGDEVROXWHO\FDQQRWEHUHSURGXFHGHOVHZKHUHZKDWFRQWUROVWKHZRUOG·VSUHVHQWGHVLJQ /,9,1*LVDSDUWQHUWRVXSSO\FRPSOHWHWXUQNH\LQWHULRUV/,9,1*HQVXUHVWKHFRQVXOWLQJVHUYLFHVRIDUFKLWHFWDQGLQWHULRUGHVLJQHUFRQVWUXFWLRQVHUYLFHVDQGHQYLURQPHQWDOGLVSRVDORIROGIXUQLWXUH/,9,1*H[KLELWV%21$/'2EUDQGSURGXFWVDQGRWKHU,WDOLDQPDQXIDFWXUHUV RIIXUQLWXUHLQ3UDJXH0DULQD6KRZURRPLQ3UDJXH+ROHVRYLFH/,9,1*QHZVKRZURRP&2/20%,1,&$6$DQG)(%$/LQ52+$1 &HQWUHLQ3UDJXH.DUOLQ2SHQ6HSWHPEHU /,9,1*²ȉǾǺǮDZǰǿȅǴǵǻǺǽǾǬǮȅǴǶǴǾǬǷȈȋǹǽǶǺǵǸDZǭDZǷǴǸǬǼǶǴ%21$/'2ǹǬȃDZȄǽǶǴǵǼȇǹǺǶ%21$/'2²ȉǾǺǬǭǽǺǷȊǾǴǾǬǷȈȋǹǽǶǺǯǺ ǻǼǺǰǿǶǾǬǮǾǺǸȃǾǺǶǬǽǬDZǾǽȋǮǶǿǽǬǴǽǾǴǷȋDzǴdzǹǴǙDZȃǾǺǿǹǴǶǬǷȈǹǺDZǴǻǺǴǽǾǴǹDZǹDZǻǺǮǾǺǼǴǸǺDZȃǾǺǮDZǰDZǾǰǴǬǷǺǯǽǼǬdzǷǴȃǹȇǸǴ ǹǬǻǼǬǮǷDZǹǴȋǸǴǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǯǺǸǴǼǺǮǺǯǺǰǴdzǬǵǹǬ/,9,1*²ǾǬǶDzDZǮǬȄǹǬǰDZDzǹȇǵǻǬǼǾǹDZǼǮǺȀǺǼǸǷDZǹǴǴǴǹǾDZǼȈDZǼǺǮǻǺǰǶǷȊȃ ² /,9,1* ǻǼDZǰǺǽǾǬǮǷȋDZǾ ǶǺǹǽǿǷȈǾǬȂǴǴ ǿǽǷǿǯǴ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬ Ǵ ǰǴdzǬǵǹDZǼǬ ǴǹǾDZǼȈDZǼǺǮ ǿǽǷǿǯǴ ǸǺǹǾǬDzǬ Ǵ ȉǶǺǷǺǯǴȃǹǿȊ ǿǾǴǷǴdzǬȂǴȊ ǽǾǬǼǺǵ ǸDZǭDZǷǴ /,9,1* ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾ ǻǼǺǰǿǶȂǴȊ ǸǬǼǶǴ %RQDOGR Ǵ ǰǼǿǯǴȁ ǴǾǬǷȈȋǹǽǶǴȁ ǻǼǺǴdzǮǺǰǴǾDZǷDZǵ ǸDZǭDZǷǴ Ǯ ǽǮǺDZǸ ǽǬǷǺǹDZ Ǯ 3UDJXH 0DULQD VKRZURRP Ǯ ǛǼǬǯDZ ǏǺǷDZȄǺǮǴȂDZ /,9,1* ǽ ǽDZǹǾȋǭǼȋ ǹǺǮȇǵ ǸǬǯǬdzǴǹ &2/20%,1, &$6$ D )(%$/ dzǰǬǹǴDZ 52+$1&HQWUHǛǼǬǯǬǼǬǵǺǹ.DUOtQ

ZZZOLYLQJSOXVF] Livingplus s.r.o. | od září 2012 nový showroom COLOMBINI CASA a FEBAL, ROHAN Centre, Praha 8, Karlín.


ESTATE ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone â‚Ź 4,50 Great Britain ÂŁ 3,50

6

Redakce a obchodnĂ­ oddÄ›lenĂ­ Desk and Commercial Department BonaďŹ de Publishing, s.r.o. VĂĄclavkova 169/1 160 00 Praha 6 Czech Republic T: +420 220 512 965 F: +420 220 511 943 www.estatemagazine.cz

ǚǜǏǭǸǎǨǾǰǭ 6USHQ$XJXVWǏǎǯǿǽǞ

Living

Ĺ ĂŠfredaktor / Editor In Chief Yumi Nozaki (London, UK) nozaki@estatemagazine.czArt Director Jitka TichĂĄÄ?kovĂĄ jitka.tichackova@gmail.com

16

Produkce / Production Eva JelĂ­nkovĂĄ jelinkova@bonaďŹ de.cz RedaktoĹ™i / Editors Helena VavrdovĂĄ redakce@estatemagazine.cz

6

Novinky – architektura & designNews – Architecture & Design / ǙǺǎǺǽǞǴ²ÇŹÇźČ ǴǞǹǜǞǿǟǏ ǰǴdzǏǾǚ

16

Ă˝HVNĂŞGHVLJQĂ˝HVNiGHVLJQRYiVWiOLFH-LÄœt3HOFO

&]HFK'HVLJQ-LĹ?t3HOFO²)L[HG6WDURI&]HFK'HVLJQ 

Michal ZĂĄhora redakce@estatemagazine.cz

ČŽČ?ȓȤČ?ǣǹȄǽǜǴǾǰǴdzǏǾǚǙǹǸǹǟǜǚǿȅǏȋdzǎǹdzǰǏČƒÇąČ„Ç˝ÇśÇşÇŻÇşǰǴdzǏǾǚǏǕǴǟDzǴǛǹǡǽǡ =MLQpKRNRXWXVYÄŒWD&KRUYDWVNR

)URPD'LIIHUHQW3DUWRI:RUOG&URDWLD JazykovĂĄ redakce / Proof-copy Helena VavrdovĂĄǙǏǰǟǿǯǺǸǜǟǏȊǽǎǹǞǏǥǺǟǎǏǞǴȋ1HPRYLWRVWLProperties ÇľČ?ČŒČŠČ?ČŽČ?ȔȖșȚȤ

PĹ™eklady / Translation Viktor HorĂĄk Irina AlferoviÄ?ova-Sergejeva sergejeva@bonaďŹ de.cz ObchodnĂ­ oddÄ›lenĂ­ / Commercial Section Irina AlferoviÄ?ova-Sergejeva sergejeva@bonaďŹ de.cz PĹ™edplatnĂŠ / Subscriptions info@estatemagazine.cz

140

SĂ­dlo spoleÄ?nosti / Headquarters BonaďŹ de Publishing, s.r.o. VĂĄclavkova 169/1 160 00 Praha 6 Czech Republic ZastoupenĂ­ v LondĂ˝nÄ› London Representation Kamila VykydalovĂĄ Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom Vydavatel ani redakce neodpovĂ­dĂĄ za obsah inzerce. ŽådnĂĄ Ä?ĂĄst z obsahu tohoto Ä?asopisu nesmĂ­ bĂ˝t kopĂ­rovĂĄna ani jakĂ˝mkoli zpĹŻsobem rozmnoĹžovĂĄna bez pĂ­semnĂŠho souhlasu vydavatele. RedakÄ?nĂ­ rada / Advisory Board Martina HuclovĂĄ, Radim Koliba, Petr Kouba, Michal Macek, ZdenÄ›k MachĂĄÄ?ek, Milorad MiĹĄkoviÄ?, David NeveselĂ˝, Yumi Nozaki, Ladislav Pimp, BedĹ™ich SkalickĂ˝, Pavel Velebil, TomĂĄĹĄ ZykĂĄn, Jaroslav Ĺ˝iĹžka

TitulnĂ­ foto AirďŹ eld collection jaro/lĂŠto 2012 www.airďŹ eld-fashion.cz

1422Wi]NDSURUHDOLWQtRGERUQtN\

 

4XHVWLRQIRU5HDO(VWDWH3URIHVVLRQDOV ǎǺǝǟǺǽǰǡȋÇźÇąÇŹÇˇČˆÇšČ‡Č ǹǜǽǝǹǟǞǺǎ1HMOHSĂŁtQHPRYLWRVWL%HVW3URSHUWLHV Ç—ÇżČƒČ„ÇŹČ‹ÇšÇąÇ°ÇŽÇ´Ç˛Ç´Ç¸ÇşÇ˝ÇžČˆ3UDJXHRXWÇˇČ˜ČˆČ‹ČˆČ?Č?

132

Novinky / 1HZVǚǺǎǺǽǞǴ(67$7(7LS\ (67$7(7LSV(67$7((67$7(GRSRUXĂžXMH(YDD3HWU9OĂžNRYL6SÄœt]QÄŒQLYROERX(67$7(5HFRPPHQGV(YDD3HWU9OĂżNRYL(OHFWLYH$IĂ€QLWLHV(67$7(ǟǹǜǺǸǹǚǰǺǎǏǚǚȇǾÇ‘ÇŽÇŹÇ´ǛǹǞǟÇŽÇˇČƒÇśÇ´Ç”ÇłÇ­Ç´ÇźÇŹÇžÇąÇˇČˆÇšÇşÇąǽǟǺǰǽǞǎǺ

142

(67$7(GRSRUXĂžXMH1RUĂŁWtDUFKLWHNWLY3UD]H(67$7(5HFRPPHQGV1RUZHJLDQ$UFKLWHFWVLQ3UDJXH(67$7(ǟǹǜǺǸǹǚǰǺǎǏǚǚȇǾǙǺǟǎǹDzǽǜǴǹÇŹÇźČ Ç´ÇžÇąÇśÇžÇşÇźČ‡ÇŽǛǟǏǯǹ$GUHViĜUHDOLWQtFKNDQFHOiĜtDLQ]HUFH

 

5HDO(VWDWH$JHQFLHVDQG$GYHUWLVHPHQWV'LUHFWRU\ Ç?ǝǴǽǺǜǏǯǹǚǞǽǞǎǝǺǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴÇ´ǟǹǜǡǏǸǺǰǏǞǹǡǹǾ


0LOtþWHQiĜL 'HDUUHDGHUV ǹȓȖȊȈȘȍȌȈȒȚȖȘȈ

LYVUSQRYpPþtVOHMVPHSURYiVQDFK\VWDOL

LQWKH$XJXVWLVVXHZHDOVRKDYHIRU\RXDZLGH

ERKDWRXQDEtGNXQHPRYLWRVWtDQHMOHSãtFKWLSĤ

UDQJLQJFKRLFHRIUHDOHVWDWHDQGWKHEHVWWLSVIRU

SURYDãHE\GOHQt3UDåVNpUHDOLW\PDMtWRWLåVWiOH

\RXUKRPH3UDJXHUHDOHVWDWHVWLOOKDVVRPH-

FRQDEtGQRXWDĢXåMHYDãtPSRåDGDYNHPPHQãt

WKLQJWRRIIHUZKHWKHU\RXUHTXLUHDVPDOOFRV\

~WXOQêE\WYFHQWUXþLUR]OHKOêSHQWKRXVH

DSDUWPHQWLQWKHFHQWUHRUDVSDFLRXVSHQWKRXVH

VYêKOHGHPQDFHOpPČVWR

RYHUORRNLQJWKHHQWLUHFLW\

=DDUFKLWHNWRQLFNêPL]DMtPDYRVWPLVHWHQWRNUiW

5HJDUGLQJDUFKLWHFWXUDOIHDWXUHVWKLVWLPHZH

Y\GiPHGRQHGDOHNpKRDREOtEHQpKR&KRUYDWVND

YLVLWQHDUE\SRSXODU&URDWLD$UFKLWHFWXUDOLQ-

Y1RYLQNiFKYDUFKLWHNWXĜHWHPDWLFN\SĜHGVWDYtPH

QRYDWLRQVDUHSUHVHQWHGLQWKHWKHPHRIJUDQGLRVH

YHONROHSpVWDYE\MHMLFKåSRGREXPĤåHWHYVRXþDV-

FRQVWUXFWLRQVZKRVHIRUPV\RXFDQDOVRFXUUHQWO\

QRVWLREGLYRYDWLQDWHOHYL]QtFKREUD]RYNiFK

DGPLUHRQ\RXU79VFUHHQVGXULQJWKH/RQGRQ

YUiPFLORQGêQVNêFKRO\PSLMVNêFKKHU

2O\PSLF*DPHV

7UDGLþQtþHVNpGHVLJQRYpRNpQNRMHSDNYČQRYDQp

7KHWUDGLWLRQDO&]HFK'HVLJQZLQGRZLVGHGLFDWHG

-LĜtPX3HOFORYLGUåLWHOLFHQ\&]HFK*UDQG'HVLJQ

WR-LĜt3HOFOZLQQHURIWKH&]HFK*UDQG'HVLJQ

DXPČOFLNWHUêQHVNUêYiVYRXREOLEXYQiYU]tFK

$ZDUGDQGDUWLVWZKRGRHVQRWKLGHKLVSUHIHUHQFH

SURYHONRVpULRYRXYêUREXGHVLJQRYêFKSURGXNWĤ

IRUPDVVSURGXFWLRQRIGHVLJQHUSURGXFWV

9ČĜtPHåHVLLWHQWRNUiWY\FKXWQiWHþtVORGR

:HEHOLHYHWKDWWKLVWLPHWRR\RXZLOOHQMR\WKH

SRVOHGQtVWUiQN\

LVVXHWRWKHODVWSDJH

3ĜtMHPQpþWHQt

3OHDVDQWUHDGLQJ

ǪȈȊȋțșȚȖȊșȒȖȔȕȖȔȍȘȍȔȣșȕȖȊȈȗȖȌȋȖȚȖȊȐȓȐȌȓȧǪȈșȠȐȘȖȒȐȑȊȣȉȖȘȕȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȐ ȐȓțȟȠȐȍȐȌȍȐȌȓȧȊȈȠȍȋȖȌȖȔȈǻȗȘȈȎșȒȐȝ ȈȋȍȕȚșȚȊȕȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȐȗȖȗȘȍȎȕȍȔțȍșȚȤ ȟȚȖǪȈȔȗȘȍȌȓȖȎȐȚȤȉțȌȤȚȖȕȍȉȖȓȤȠȈȧ țȦȚȕȈȧȒȊȈȘȚȐȘȈȊȞȍȕȚȘȍȐȓȐȘȖșȒȖȠȕȣȑ ȗȍȕȚȝȈțșșȗȈȕȖȘȈȔȕȣȔȊȐȌȖȔȕȈȋȖȘȖȌ ǯȈȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȕȣȔȐȗȈȔȧȚȕȐȒȈȔȐȕȈȥȚȖȚ ȘȈȏȔȣȖȚȗȘȈȊȐȔșȧȊȉȓȐȏȓȍȎȈȡțȦȕȖȚȈȒțȦȗȖȗțȓȧȘȕțȦǽȖȘȊȈȚȐȦȈȊǵȖȊȐȕȒȈȝ ȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȣȋȓȈȊȕȖȑȚȍȔȖȑȉțȌțȚȊȍȓȐȒȖȓȍȗȕȣȍȏȌȈȕȐȧȊȐȌȈȔȐȒȖȚȖȘȣȝǪȣȔȖȎȍȚȍ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧȐȕȈȥȒȘȈȕȈȝȚȍȓȍȊȐȏȖȘȖȊ ȊȘȈȔȒȈȝȚȘȈȕșȓȧȞȐȐǶȓȐȔȗȐȈȌȣȊdzȖȕȌȖȕȍ ǺȘȈȌȐȞȐȖȕȕȈȧșȚȘȈȕȐȟȒȈȟȍȠșȒȖȋȖȌȐȏȈȑȕȈȕȈȥȚȖȚȘȈȏȗȖșȊȧȡȈȍȚșȧDZȐȘȎȐǷȍȓȞȓț ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȦȗȘȍȔȐȐȟȍȠșȒȖȋȖ&]HFK*UDQG 'HVLJQȐȝțȌȖȎȕȐȒțȒȖȚȖȘȣȑȕȍșȒȘȣȊȈȍȚ șȊȖȍȑȓȦȉȊȐȒȌȐȏȈȑȕțȗȘȖȌțȒȞȐȐȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȖȑȌȓȧȔȈșșȖȊȖȋȖȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ ǵȈȌȍȍȔșȧȟȚȖȐȕȈȥȚȖȚȘȈȏǪȣșțȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍȔ ȗȘȖȟȚȍȚȍȕȖȔȍȘȌȖșȈȔȖȑȗȖșȓȍȌȕȍȑșȚȘȈȕȐȞȣ

ǷȘȐȧȚȕȖȋȖȟȚȍȕȐȧ

<XPL3ÀLPSÀ1R]DNL Šéfredaktorka (GLWRU,Q&KLHIȋȓȈȊȕȣȑȘȍȌȈȒȚȖȘ


NOVINKY |1(:6|ǙǚǎǚǝǞǔ

news

ǙǚǎǚǝǞǔ

novinky

,QVSLUXMWHVHQHMQRYĚMätPLWUHQG\YGHVLJQXDDUFKLWHNWXŐHDVSROHÿQĚ VNDSNRXYDätIDQWD]LHVL]DŐLďWHE\GOHQtRNWHUpPMVWHYæG\VQLOL7\QHMOHSät WLS\DQRYLQN\YiPQDVYëFKVWUiQNiFKSŐHGVWDYtLWHQWRNUiWÿDVRSLV(67$7( /HW\RXUVHOIEHLQVSLUHGE\WKHQHZHVWWUHQGVLQGHVLJQDQGDUFKLWHFWXUHDQG ZLWKMXVWDWRXFKRI\RXURZQIDQWDV\GHVLJQ\RXUGUHDPKRPH(67$7(PDJD]LQH DVXVXDOLQWURGXFHV\RXWRWRSWLSVDQGLQQRYDWLRQVRQLWVSDJHV

architektura

ǛǿǽǾȈǎǬǽǮǰǺȁǹǺǮȋǾǻǺǽǷDZǰǹǴDZǾǼDZǹǰȇǮǰǴdzǬǵǹDZǴǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼDZǽǺDZǰǴǹǴǮ ǶǺǾǺǼȇDZǽǶǬǻǷDZǵǎǬȄDZǵȀǬǹǾǬdzǴǴǮȇǽǸǺDzDZǾDZǽǺdzǰǬǾȈDzǴǷȈDZǮǽǾǴǷDZǽǮǺDZǵ ǸDZȃǾȇǗǿȃȄǴDZǴǰDZǴǴǹǺǮǴǹǶǴǾǺǷȈǶǺǰǷȋǎǬǽǽǹǺǮǬǽǾǼǬǹǴȂǬȁDzǿǼǹǬǷǬ(67$7(

9<+/Ì'.$%(=+5$1,& 9,(::,7+287%25'(56 ǛǑǜǝǛǑǖǞǔǎnjǍǑǓǏǜnjǙǔǢ 6 RWi]NRX MDN GR SDQHQVNp SŐtURG\ QRUVNëFK IMRUGŢ XPtVWLW Y\KOtGNRYRX YĚæ VH SRWëNDOL DUFKLWHNWL 6DXQGHUV D :LOKHOPVHQ -HMLFK ŐHäHQt MH RULJLQiOQtMHGQRGXFKëWYDURFHORYpGŐHYHPREORæHQpNRQVWUXNFHY\WYiŐtFHVWX GRQLNDPQDVYpPNRQFLMHWRWLæY\KOtGNRYiSORäLQDVYHGHQDNROPRGROŢD SRX]HSUŢKOHGQpVNOR]DEUDŁXMHSiGXGRKORXEN\'tN\WRPXY]QLNiSRFLW VRXQiOHæLWRVWLVRNROQtNUDMLQRXWtPæHMHQiYäWĚYQtNYWDæHQGRRNROQtSŐtURG\DQLFPXQHEUiQtYHYëKOHGX 7KHTXHVWLRQRIWKHLGHDOSODFHPHQWRIDQREVHUYDWLRQWRZHULQWKHYLUJLQ ODQGVFDSHRIWKH1RUZHJLDQIMRUGVKDVEHHQDGGUHVVHGE\WKHDUFKLWHFWV 6DXQGHUVDQG:LOKHOPVHQ7KHLUVROXWLRQLVRULJLQDO²WKHVLPSOHVKDSHRI WKHVWHHOZRRGSDQHOOHGFRQVWUXFWLRQFUHDWHVDSDWKWRQRZKHUH²DWLWV HQGWKHYLHZLQJSODWIRUPWXUQVSHUSHQGLFXODUO\GRZQZDUGVZLWKRQO\WKH WUDQVSDUHQWJODVVSUHYHQWLQJDIDOOLQWRWKHGHSWKV7KLVGHVLJQHYRNHVD VHQVHRIEHORQJLQJWRVXUURXQGLQJQDWXUHZLWKWKHYLVLWRUEHLQJGUDZQLQWR WKHHQFLUFOLQJFRXQWU\VLGHZLWKQRWKLQJWRLPSHGHWKHYLVWD ǝ ǮǺǻǼǺǽǺǸ Ǻ ǾǺǸ ǶǬǶ Ǯ ǰDZǮǽǾǮDZǹǹǺǵ ǻǼǴǼǺǰDZ ǹǺǼǮDZDzǽǶǴȁ ȀȈǺǼǰǺǮ ǼǬdzǸDZǽǾǴǾȈ ǽǸǺǾǼǺǮǿȊ ǭǬȄǹȊ ǽǾǺǷǶǹǿǷǴǽȈ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼȇ ǝǬǿǹǰDZǼǽ Ǵ ǎǴǷǯDZǸǽDZǹ ǔ ǭȇǷǺ ǻǼǴǹȋǾǺ ǰǺǽǾǬǾǺȃǹǺ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺDZ ǼDZȄDZǹǴDZ ǻǼǺǽǾǬȋȀǺǼǸǬǽǾǬǷȈǹǺǵǺǭǷǺDzDZǹǹǺǵǰDZǼDZǮǺǸǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴǿȁǺǰȋȅDZǵ Ǯ ǹǴǶǿǰǬ ² Ǯ ǽǬǸǺǸ ǶǺǹȂDZ ǽǸǺǾǼǺǮǬȋ ǻǷǺȅǬǰǶǬ ǽǺǽǶǬǷȈdzȇǮǬDZǾ ǺǾǮDZǽǹǺ ǮǹǴdz Ǵ ǾǺǷȈǶǺ ǻǼǺdzǼǬȃǹǺDZ ǽǾDZǶǷǺ ǻǼDZǰǺǾǮǼǬȅǬDZǾ ǻǬǰDZǹǴDZ Ǯ ǯǷǿǭǴǹǿǍǷǬǯǺǰǬǼȋȉǾǺǸǿǮǺdzǹǴǶǬDZǾǺǽǺǭǺDZȃǿǮǽǾǮǺǻǼǴǹǬǰǷDZDzǹǺǽǾǴǶ ǺǶǼǿDzǬȊȅDZǸǿǷǬǹǰȄǬȀǾǿǻǺǽDZǾǴǾDZǷȈǽǷǺǮǹǺǮǾȋǯǴǮǬDZǾǽȋǮǺǭȅDZǹǴDZǽ ǺǶǼǿDzǬȊȅDZǵǻǼǴǼǺǰǺǵǴǹǴȃǾǺǹDZǻǼDZǻȋǾǽǾǮǿDZǾDZǯǺǮdzǯǷȋǰǿ =GURMDIRWRVRXUFHDQGSKRWRVǴǽǾǺȃǹǴǶǴȀǺǾǺDUFKGDLO\FRP

6


ǙǚǎǚǝǞǔ_1(:6| NOVINKY 9/1Ì&Ì6(+$/$35292'1Ì63257<2'=$+<+$',' 7+(58))/,1*:$7(5632576+$//%<=$+$+$',' ©ǎǚǗǙǔǝǞǧǕªǓnjǗǐǗǫǎǚǐǙǧǡǎǔǐǚǎǝǛǚǜǞnjǚǞǓnjǡǔǡnjǐǔǐ 9/RQGëQĚYUFKROtSŐtSUDY\QD]DKiMHQtOHWQtFKRO\PSLMVNëFKKHUDFHOë VYĚWMLæQ\QtREGLYXMHDUFKLWHNWRQLFNpVNYRVW\YMHMLFKæ~WUREiFKEXGRXVRXSHŐLWWLQHMOHSätVSRUWRYFLVYĚWD-HGQRX]WĚFKWRVWDYHEMHWDNpKDODSUR YRGQtVSRUW\NWHURXQDYUKODQHM]QiPĚMätVYĚWRYiDUFKLWHNWND=DKD+DGLG 5R]WDQÿHQpDSŐLWRPNUiVQĚV\PHWULFNpNŐLYN\]DVWURSHQtVSROXVHIHNWQtPLSURVYĚWORYDFtPLRWYRU\YHVWURSĚQDGYRGQtKODGLQRXQDEt]tLGHiOQtSURVWŐHGtSURSODYFHLGLYiN\7ULEXQ\NWHUpSRMPRXDæGLYiNŢMVRX FK\WŐH QDYUæHQ\ WDN æH VH SR VNRQÿHQt RO\PSLiG\ GHPRQWXMt D NDSDFLWD KDO\VHVQtætQDGLYiNŢ ,Q/RQGRQWKHSUHSDUDWLRQVIRUWKHRSHQLQJRIWKHWKVXPPHU2O\PSLF *DPHVDUHFXOPLQDWLQJDQGWKHZKROHZRUOGLVQRZDOUHDG\DGPLULQJWKH DUFKLWHFWXUDOJHPVLQZKRVHERZHOVWKHEHVWDWKOHWHVRIWKHZRUOGZLOOFRPSHWH2QHRIWKHVHEXLOGLQJVLVWKHZDWHUVSRUWVKDOOGHVLJQHGE\WKHZRUOG¶VPRVWIDPRXVDUFKLWHFW²=DKD+DGLG7KHGDQFLQJDQG\HWEHDXWLIXOO\V\PPHWULFDOFXUYHVRIWKHURRIWRJHWKHUZLWKWKHGUDPDWLFLOOXPLQDWLQJ RSHQLQJVLQWKHFHLOLQJDERYHWKHZDWHUVXUIDFHSURYLGHWKHLGHDOHQYLURQPHQWIRUVZLPPHUVDVZHOODVVSHFWDWRUV7KHWHUUDFHVWKDWFDQKROGXSWR VSHFWDWRUVDUHFOHYHUO\GHVLJQHGVRWKDWDWWKHHQGRIWKH2O\PSLFVWKH\FDQEHGLVDVVHPEOHGDQGWKHFDSDFLW\RIWKHKDOOZLOOGHFUHDVH WRVSHFWDWRUV

ǎǗǺǹǰǺǹDZdzǬǮDZǼȄǬDZǾǽȋǻǺǰǯǺǾǺǮǶǬǶǸǗDZǾǹǴǸǚǷǴǸǻǴǵǽǶǴǸǴǯǼǬǸ Ǵ ȂDZǷȇǵ ǸǴǼ ǿDzDZ ǽDZǵȃǬǽ ǮǺǽȁǴȅǬDZǾǽȋ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹȇǸǴ ǽǺǶǼǺǮǴȅǬǸǴ Ǯ ǹDZǰǼǬȁ ǶǺǾǺǼȇȁ ǭǿǰǿǾ ǻǼǺȁǺǰǴǾȈ ǽǺǼDZǮǹǺǮǬǹǴȋ ǷǿȃȄǴȁ ǽǻǺǼǾǽǸDZǹǺǮ ǼǬdzǹȇȁ ǽǾǼǬǹ ǚǰǹǴǸ Ǵdz ǾǬǶǴȁ ǺǭȆDZǶǾǺǮ ȋǮǷȋDZǾǽȋ dzǬǷ ǰǷȋ ǻǼǺǮDZǰDZǹǴȋ ǽǺǼDZǮǹǺǮǬǹǴǵǻǺǮǺǰǹȇǸǮǴǰǬǸǽǻǺǼǾǬǽǰDZǷǬǹǹȇǵǻǺǻǼǺDZǶǾǿǮǽDZǸǴǼǹǺ ǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬ ǓǬȁǴ ǡǬǰǴǰ ǝǷǺǮǹǺ ǾǬǹȂǿȊȅǴDZ ǹǺ ǻǼǴǾǺǸ ǶǼǬǽǴǮǺ ǽǴǸǸDZǾǼǴȃǹȇDZ ǶǼǴǮȇDZ ǷǴǹǴǴ ǶǼǺǮǷǴ ǮǸDZǽǾDZ ǽ ȉȀȀDZǶǾǹǺ ǺǽǮDZȅǬȊȅǴǸǴ ǻǺǸDZȅDZǹǴDZ ǺǾǮDZǼǽǾǴȋǸǴ Ǯ ǻǺǾǺǷǶDZ ǹǬǰ ǮǺǰǹǺǵ ǯǷǬǰȈȊ ǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾǴǰDZǬǷȈǹȇDZǿǽǷǺǮǴȋǰǷȋǽǻǺǼǾǽǸDZǹǺǮǴdzǼǴǾDZǷDZǵǞǼǴǭǿǹǬ ǶǺǾǺǼǬȋǸǺDzDZǾǮǸDZǽǾǴǾȈǰǺdzǼǴǾDZǷDZǵǾǬǷǬǹǾǷǴǮǺǽǻǼǺDZǶǾǴǼǺǮǬǹǬ ǾǬǶǴǸǺǭǼǬdzǺǸȃǾǺǻǺǽǷDZǚǷǴǸǻǴǵǽǶǴȁǴǯǼǻǼǴDZDZǰDZǸǺǹǾǬDzDZǮǸDZǽǾǴǸǺǽǾȈ dzǬǷǬǽǹǴdzǴǾǽȋǰǺdzǼǴǾDZǷDZǵ =GURMDIRWRVRXUFHDQGSKRWRVǴǽǾǺȃǹǴǶǴȀǺǾǺ‹+XIWRQ&URZDUFKGDLO\FRP

7


NOVINKY |1(:6|ǙǚǎǚǝǞǔ

2/<03,-6.ê67$',219(67Ì18),1$1þ1Ì.5,=( 2/<03,&67$',80,17+(6+$'(2)),1$1&,$/&5,6,6 ǚǗǔǘǛǔǕǝǖǔǕǝǞnjǐǔǚǙǎǞǑǙǔǠǔǙnjǙǝǚǎǚǏǚǖǜǔǓǔǝnj 3ŢYRGQtQiYUKRO\PSLMVNpKRVWDGLyQXSRÿtWDOVDW\SLFNëPREYRGRYëPSOiäWĚPNWHUëPĚOSRFHOpPVYpPREYRGĚVORXæLWMDNRYHONiSURMHNÿQtSORFKD 9UiPFL~VSRUNWHUpE\O\]DYHGHQ\]GŢYRGXÀQDQÿQtNUL]HYäDNGRäORN ~SUDYiPYSURMHNWXDWDNE\OGUDKëSOiäŘVWDGLRQXQDKUD]HQOHYQĚMätPŐHäHQtPSRREYRGĚEXGRXQDWDæHQ\UŢ]QREDUHYQpSUXK\]WH[WLOLHNWHUiVH EXGHYOQLWYSURVWRUXDEXGHWDNY\WYiŐHWSŢVRELYëHIHNWSŐLSRPtQDMtFtPĚQtFtVHREUD]\.RQVWUXNFHVWDGLRQXMHQDYUæHQDMDNRUR]HEtUDWHOQi+RUQt RFKR]EXGHSRRO\PSLiGĚGHPRQWRYiQÿtPæVHPD[LPiOQtNDSDFLWDVWDGLyQXVQtæt]SŢYRGQtFKQiYäWĚYQtNŢQDHNRQRPLFN\YëKRGQĚMätFK 3ŐLQiYUKXE\OWDNpNODGHQGŢUD]QDSRXæLWtUHF\NORYDWHOQëFKPDWHULiOŢD~VSRUQëFKNRQVWUXNFt 7KHRULJLQDOGHVLJQRIWKH2O\PSLF6WDGLXPZDVEDVHGRQDQDW\SLFDOVKHOO ZKRVHFLUFXPIHUHQFHZDVWRVHUYHDVDODUJHSURMHFWLRQVFUHHQ+RZHYHU LQWKHFRQWH[WRIWKHVDYLQJVLQWURGXFHGGXHWRWKHÀQDQFLDOFULVLVFKDQJHV ZHUHLPSOHPHQWHGLQWKHSURMHFWDQGWKHH[SHQVLYHRXWHUZUDSRIWKHVWDGLXPZDVUHSODFHGE\DFKHDSHUVROXWLRQPXOWLFRORXUHGVWULSVRIIDEULF ZLOOEHVWUHWFKHGDURXQGWKHFLUFXPIHUHQFHWKDWZLOOPHDQGHULQWKHVSDFHDQGWKXVFUHDWHDQLPSUHVVLYHHIIHFWUHPLQLVFHQWRIWKHFKDQJLQJLPDJHV7KHFRQVWUXFWLRQRIWKHVWDGLXPLVGHVLJQHGVRDVWREHGLVPDQWDODEOH7KHXSSHUWHUUDFHVZLOOEHGLVPDQWOHGDIWHUWKH2O\PSLFVUHGXFLQJWKH VWDGLXP¶VPD[LPXPFDSDFLW\IURPWKHRULJLQDOWRWKHHFRQRPLFDOO\PRUHIDYRXUDEOH7KHGHVLJQDOVRSODFHVHPSKDVLVRQWKHXVH RIUHF\FODEOHPDWHULDOVDQGFRVWVDYLQJFRQVWUXFWLRQ ǛDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹȇǵ ǻǼǺDZǶǾ ǚǷǴǸǻǴǵǽǶǺǯǺ ǽǾǬǰǴǺǹǬ ǻǼDZǰǿǽǸǬǾǼǴǮǬǷ ǹDZǽǾǬǹǰǬǼǾǹȇǵ ǶǺǼǻǿǽ ǶǺǾǺǼȇǵ ǻǺ ǮǽDZǸǿ ǽǮǺDZǸǿ ǻDZǼǴǸDZǾǼǿ ǰǺǷDzDZǹ ǭȇǷǽǷǿDzǴǾȈǶǬǶǭǺǷȈȄǺǵǻǼǺDZǶȂǴǺǹǹȇǵȉǶǼǬǹǙǺǮǼǬǸǶǬȁȉǶǺǹǺǸǴǴ ǻǼǺȋǮǷDZǹǹǹǺǵǮǽǮȋdzǴǽȀǴǹǬǹǽǺǮȇǸǶǼǴdzǴǽǺǸǻǼǺǴdzǺȄǷǴǴdzǸDZǹDZǹǴȋ ǮǻǼǺDZǶǾDZǴǾǬǶǴǸǺǭǼǬdzǺǸǰǺǼǺǯǺǵǹDZǽǾǬǹǰǬǼǾǹȇǵǶǺǼǻǿǽǽǾǬǰǴǺǹǬ ǭȇǷ dzǬǸDZǹDZǹ ǭǺǷDZDZ ǰDZȄDZǮȇǸ ǮǬǼǴǬǹǾǺǸ ² ǭȇǷǺ ǼDZȄDZǹǺ ǻǿǽǾǴǾȈ ǻǺ ǺǶǼǿDzǹǺǽǾǴ ǼǬdzǹǺȂǮDZǾǹȇDZ ǻǺǷǺǽȇ ǾǶǬǹǴ ǶǺǾǺǼǬȋ ǭǿǰDZǾ ©ǮǺǷǹǴǽǾȈǽȋª Ǯ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮDZ Ǵ ǽǺdzǰǬǮǬǾȈ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǵ ȉȀȀDZǶǾ ǹǬǻǺǸǴǹǬȊȅǴǵ ǴdzǸDZǹȋȊȅǴDZǽȋ ǶǬǼǾǴǹȇ ǖǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋ ǽǾǬǰǴǺǹǬ ǽǻǼǺDZǶǾǴǼǺǮǬǹǬ ǶǬǶ ǼǬdzǭǺǼǹǬȋǎDZǼȁǹȋȋǯǬǷDZǼDZȋǻǺǽǷDZǚǷǴǸǻǴǬǰȇǭǿǰDZǾǰDZǸǺǹǾǴǼǺǮǬǹǬ ȃǾǺ ǻǺdzǮǺǷǴǾ ǽǹǴdzǴǾȈ ǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹǿȊ ǮǸDZǽǾǴǸǺǽǾȈ ǽǾǬǰǴǺǹǬ ǽ ǻDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹȇȁ  ǻǺǽDZǾǴǾDZǷDZǵ ǹǬ ȉǶǺǹǺǸǴȃDZǽǶǴ ǮȇǯǺǰǹȇȁ  ǛǼǴ ǻǼǺDZǶǾDZ ǭȇǷ ǾǬǶDzDZ ǽǰDZǷǬǹ ǬǶȂDZǹǾ ǹǬ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZ ǻDZǼDZǼǬǭǬǾȇǮǬDZǸǺǯǺǽȇǼȈȋǴȉǶǺǹǺǸǴȃǹȇȁǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǵ =GURMDIRWRVRXUFHDQGSKRWRVǴǽǾǺȃǹǴǶǴȀǺǾǺ‹0RUOH\YRQ6WHUQEHUJDUFKGDLO\FRP

8


NOVINKY |1(:6|ǙǚǎǚǝǞǔ

.9ę7,1<(9<0$16)(/'29e1,.'<1(89$'128 (9$0$16)(/'29ɶ6)/2:(56:,//1(9(5:,7+(5 ǢǎǑǞǧǑǎǧǘnjǙǝǠǑǗǐǙǔǖǚǏǐnjǙǑǓnjǎǫǙǟǞ

design

.YĚWLQ\ WUDYLQ\ NHŐH D VWURP\ WR MVRX QiPĚW\ REUD]Ţ YëWYDUQLFH (Y\ 0DQVIHOGRYp 9ëŐH]\ SRKOHGŢ GR GHWDLOŢ SŐtURG\ QHMVRX MHQ NODVLFNRX PDOERX PDOtŐFH VH L Y WĚFKWR ]GiQOLYĚ SURVWëFK PRWLYHFK SRGDŐLOR ]DFK\WLW FKYĚQt QDSĚWt D SRK\E SUFKDYpKR RNDPæLNX æLYRWD URVWOLQ 6LOQiSDVWy]QtPDOEDQDSOiWQĚSRNU\WpP]iNODGQtWHPSHURXVNRYRYëPL EDUYLY\MHRULJLQiOQtWHFKQLNRX(Y\0DQVIHOGRYp'UXKiSRORKDPDOtŐÿLQ\ PDOE\ MVRX EDUHYQp JHRPHWULFNp NRPSR]LFH YH VW\OX RSDUWX WYRŐHQp VWHMQRXWHFKQLNRXPDOE\MDNRXNYĚWLQRYëFKPRWLYŢ9HONëYëEĚUREUD]Ţ (Y\0DQVIHOGRYpQDMGHWHYŐtÿDQVNpJDOHULL.RWHOQD )ORZHUVJUDVVHVVKUXEVDQGWUHHVWKHVHDUHWKHVXEMHFWVRIWKHSDLQWLQJV E\ WKH DUWLVW (YD 0DQVIHOGRYi 7KH FXWRXW YLHZV RI WKH GHWDLOV RI 1DWXUHDUHQRWPHUHO\FODVVLFDOSDLQWLQJVEXWWKHDUWLVWHYHQLQWKHVHVHHPLQJO\VLPSOHPRWLIVKDVVXFFHHGHGLQFDSWXULQJWKHYLEUDWLRQWHQVLRQDQG PRYHPHQWRIWKHÁHHWLQJPRPHQWVLQWKHOLIHRISODQWV6WURQJLPSDVWRRQ FDQYDVFRYHUHGZLWKEDVLFWHPSHUDZLWKPHWDOG\HVLVDQRULJLQDOWHFKQLTXHRI(YD0DQVIHOGRYi7KHVHFRQGPHWKRGRIWKHDUWLVW·VZRUNVLVWKH YHU\FRORXUIXOJHRPHWULFFRPSRVLWLRQLQRSDUWVW\OHFUHDWHGE\XVLQJWKH VDPHWHFKQLTXHDVLQWKHÁRUDOPRWLIV$ODUJHVHOHFWLRQRIWKHSDLQWLQJVE\ (YD0DQVIHOGRYiLVDYDLODEOHLQWKH.RWHOQD*DOOHU\LQŏtÿDQ\ ǢǮDZǾȇǾǼǬǮȇǶǿǽǾȇǴǰDZǼDZǮȈȋȋǮǷȋȊǾǽȋǻǼDZǰǸDZǾǺǸǶǬǼǾǴǹȁǿǰǺDzǹǴȂȇǑǮȇ ǘǬǹǽȀDZǷǰǐDZǾǬǷȈǹȇǵǮdzǯǷȋǰǹǬȉǷDZǸDZǹǾȇǻǼǴǼǺǰȇ²ȉǾǺǹDZǻǼǺǽǾǺǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǬȋ DzǴǮǺǻǴǽȈǮȉǾǴȁǶǬdzǬǷǺǽȈǭȇǻǼǺǽǾȇȁǸǺǾǴǮǬȁȁǿǰǺDzǹǴȂDZǿǰǬǷǺǽȈǻDZǼDZǹDZǽǾǴ ǹǬǻǺǷǺǾǹǺǮǽDZǮǴǭǼǬȂǴǴǹǬǻǼȋDzDZǹǴȋǴǰǮǴDzDZǹǴȋǿǽǶǺǷȈdzǬȊȅǴȁǸǯǹǺǮDZǹǴǵ DzǴdzǹǴǼǬǽǾDZǹǴǵǫǼǶǬȋǻǬǽǾǺdzǹǬȋDzǴǮǺǻǴǽȈǹǬȁǺǷǽǾDZǻǺǶǼȇǾǺǸǭǬdzǺǮȇǸǴ ǾDZǸǻDZǼǹȇǸǴ ǶǼǬǽǶǬǸǴ ǽ ǸDZǾǬǷǷǴȃDZǽǶǴǸ ǺǾǷǴǮǺǸ ² ȉǾǺ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǬȋ ǾDZȁǹǴǶǬ ǑǮȇ ǘǬǹǽȀDZǷǰ ǐǼǿǯǬȋ ȃǬǽǾȈ ǾǮǺǼȃDZǽǾǮǬ ȁǿǰǺDzǹǴȂȇ ² ǺȃDZǹȈ ǶǼǬǽǺȃǹȇDZ ǯDZǺǸDZǾǼǴȃDZǽǶǴDZ ǶǺǸǻǺdzǴȂǴǴ Ǯ ǽǾǴǷDZ ǺǻǬǼǾ ǶǬǼǾǴǹ ǽǺdzǰǬǹǹȇDZ ǽ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZǸ ǾǺǵ DzDZ ǾDZȁǹǴǶǴ ǶǬǶ Ǵ ǿ ȂǮDZǾǺȃǹȇȁ ǶǺǸǻǺdzǴȂǴǵ ǝǬǸȇǵǭǺǷȈȄǺǵǮȇǭǺǼǶǬǼǾǴǹǑǮȇǘǬǹǽȀDZǷǰǮȇǹǬǵǰDZǾDZǮǴdzǮDZǽǾǹǺǵǯǬǷDZǼDZDZ ©ǖǺǾDZǷȈǹǬȋªǮǜDzǴȃǬǹǬȁ *DOHULH.RWHOQD3O\QiUQtŏtÿDQ\ ZZZJDOHULHNRWHOQDF] 9tUROHMQDSOiWQĚ[FP

*5$<6:((71892/$&2//(&7,216 *5$<6:((71892/$&2//(&7,216 ǖǚǗǗǑǖǢǔǫ*5$<6:((71892/$ ,WDOVNi ÀUPD *HUYDVRQL ]QiPi VYëP HNOHNWLFNëP SŐtVWXSHP N WYRUEĚ LQWHULpUŢSŐHGVWDYLODQDOHWRäQtPPLOiQVNpPYHOHWUKXQRYLQN\RGVYpGYRUQtQiYUKiŐN\3DRO\1DYRQH.ŐHVORDVHGDÿND]QRYpNROHNFH1892/$MH LQVSLURYiQDREODNHP-DNVHYiPOtEt"1DREUi]NXMHGiOHKRXSDFtNŐHVOR DVWRON\]NROHNFH,1287D*5$< $WWKLV\HDU·V0LODQHVH7UDGH)DLUWKH,WDOLDQÀUPRI*HUYDVRQLNQRZQ IRU LWV HFOHFWLF DSSURDFK WR WKH FUHDWLRQ RI LQWHULRUV SUHVHQWHG DQ LQQRYDWLRQE\LWVWRSGHVLJQHU3DROD1DYRQH7KHDUPFKDLUDQGVHWWHH IURPWKHQHZ1892/$FROOHFWLRQDUHLQVSLUHGE\DFORXG+RZGR\RX OLNHWKHP"$OVRLOOXVWUDWHGDUHDURFNLQJFKDLUDQGWDEOHVIURPWKH,Q2XW DQG*UD\FROOHFWLRQV ǔǾǬǷȈȋǹǽǶǬȋ ǶǺǸǻǬǹǴȋ *HUYDVRQL ǴdzǮDZǽǾǹǬȋ ǽǮǺǴǸ ȉǶǷDZǶǾǴȃǹȇǸ ǻǺǰȁǺǰǺǸǶǽǺdzǰǬǹǴȊǴǹǾDZǼȈDZǼǺǮǮȉǾǺǸǯǺǰǿǻǼDZǰǽǾǬǮǴǷǬǹǬǘǴǷǬǹǽǶǺǵ ǮȇǽǾǬǮǶDZ ǹǺǮǴǹǶǿ ǺǾ ǰǴdzǬǵǹDZǼǬ ǛǬǺǷȇ ǙǬǮǺǹDZ ǙǬ ǰǴdzǬǵǹ ǶǼDZǽǷǬ ǴǰǴǮǬǹǬǴdzǹǺǮǺǵǶǺǷǷDZǶȂǴǴ1892/$ǬǮǾǺǼǬǮǰǺȁǹǺǮǴǷǴǺǭǷǬǶǬǖǬǶ ǺǹǴǮǬǸǹǼǬǮȋǾǽȋ"ǙǬȀǺǾǺǮȇǮǴǰǴǾDZDZȅDZǶǼDZǽǷǺǶǬȃǬǷǶǿǴǽǾǺǷǴǶǴǴdz ǶǺǷǷDZǶȂǴǵ,1287Ǵ*5$< 352'É9É 6(//(5ǛǜǚǐnjǑǞ '+,QWHULpUVUR5RKDQVNpQiEŐ3UDKD ZZZGKF] 10


NOVINKY |1(:6|ǙǚǎǚǝǞǔ /$03$Å1,*+7)$//´ Å1,*+7)$//´/$03 Å1,*+7)$//´ǗnjǘǛnj 1RYiVWROQtODPSD'DQLHOD3LUäÿHMHY\WYRŐHQDYNODVLFNëFKSURSRUFtFKSŐHVWRMLQi6WtQLGORODPS\MHY\UREHQR]ELVNYLWRYpKRSUŢVYLWQpKRSRUFHOiQX D HYRNXMH PĚNNë SROVWURYDQë REMHNW NWHUë QĚæQĚ ]WXKQXO Y SRUFHOiQX 9]QLNi WDN GDOät QRYLQND 'DQLHOD 3LUäÿH NWHUi MH QD KUDQLFL XæLWQpKR SURGXNWX D XPĚOHFNpKR REMHNWX GR LQWHULpUX 3URWRW\S E\O Y\VWDYHQ QD IHVWLYDOX.ŐHKNë0LNXORYNSURGHMLEXGHRGŐtMQDWRKRWRURNX9\UiEtVH YÿHUQpDEtOpYDULDQWĚ&HQDQDY\æiGiQtXYëUREFH 7KHQHZWDEOHODPSE\'DQLHO3LUäÿLVGHVLJQHGLQFODVVLFSURSRUWLRQV\HW LWLVGLIIHUHQW7KHODPSVKDGHLVFUHDWHGIURPWUDQVOXFHQWELVFXLWSRUFHODLQHYRNLQJDVRIWSDGGHGREMHFWZKLFKLVJHQWO\KDUGHQHGLQSRUFHODLQ 7KXVDQRWKHULQQRYDWLRQRI'DQLHO3LUäÿKDVEHHQFUHDWHGZKLFKLVRQWKH ERUGHUOLQHRIDFRPPRQXVHSURGXFWDQGLQWHULRUREMHFWRIDUW7KHSURWRW\SHZDVH[KLELWHGDWWKH.ŐHKNë0LNXORYIHVWLYDODQGZLOOEHRQVDOHIURP 2FWREHUWKLV\HDU,WLVSURGXFHGLQYDULDQWVRIEODFNDQGZKLWH3ULFHRQ UHTXHVWIURPWKHPDQXIDFWXUHU ǙDZǽǸǺǾǼȋ ǹǬ ǾǺ ȃǾǺ ǹǺǮǬȋ ǹǬǽǾǺǷȈǹǬȋ ǷǬǸǻǬ ǐǬǹǴȉǷǬ ǛǴǼǽȃǬ ǴǸDZDZǾ ǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǴDZ ǻǼǺǻǺǼȂǴǴ ǺǹǬ ǺǾǷǴȃǬDZǾǽȋ ǺǾ ǰǼǿǯǴȁ njǭǬDzǿǼ ǷǬǸǻȇ ǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǹȇǵ Ǵdz ǻǺǷǿǻǼǺdzǼǬȃǹǺǯǺ ©ǭǴǽǶǮǴǾǹǺǯǺª ȀǬǼȀǺǼǬ ǮȇdzȇǮǬDZǾ ǺȅǿȅDZǹǴDZ ǸȋǯǶǺǵ ǰDZǶǺǼǬǾǴǮǹǺǵ ǾǶǬǹǴ ǹDZDzǹǺ dzǬǽǾȇǮȄDZǵ Ǯ ȀǬǼȀǺǼDZ ǩǾǺ DZȅDZ ǺǰǹǬ ǹǺǮǴǹǶǬ ǺǾ ǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺ ǰǴdzǬǵǹDZǼǬ ǐǬǹǴȉǷǬ ǛǴǼǽȃǬ ǺǹǬ ǭǿǰǾǺ ǭȇ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǹǬ ǯǼǬǹǴȂDZ ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹǺǻǺǷDZdzǹǺǯǺ ǻǼDZǰǸDZǾǬ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬǴǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴȋǴǽǶǿǽǽǾǮǬǚǻȇǾǹȇǵǺǭǼǬdzDZȂǭȇǷǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹ ǹǬȀDZǽǾǴǮǬǷDZ ©ǡǼǿǻǶǴǵ ǘǴǶǿǷǺǮª ǻDZǼǮȇDZ ǻǼǺǰǬDzǴǹǬȃǹǿǾǽȋ Ǯ ǺǶǾȋǭǼDZ ȉǾǺǯǺ ǯǺǰǬ ǘǺǰDZǷȈ ǮȇǻǿǽǶǬDZǾǽȋ Ǯ ȃDZǼǹǺǸ Ǵ ǭDZǷǺǸ ǮǬǼǴǬǹǾǬȁ ǢDZǹǬ ǿǻǼǺǴdzǮǺǰǴǾDZǷȋǻǺdzǬǻǼǺǽǿ 678',23,56&325&(/$,1 'tOQD1iPĚVWt0LNXORY 9]RUNRYQDVWXGLD.DYiUQDDJDOHULH%h52.RVWHOQtQiP0LNXORY ZZZSLUVFF]

-(',1(þ1É.2/(.&(2'69ę72=1É0ê&+,7$/6.ê&+1É95+Éŏš 81,48(&2//(&7,212)$:25/')$0286,7$/,$1'(6,*1(56 ǟǙǔǖnjǗǨǙnjǫǖǚǗǗǑǖǢǔǫǚǞǎǝǑǘǔǜǙǚǔǓǎǑǝǞǙǧǡ ǔǞnjǗǨǫǙǝǖǔǡǐǔǓnjǕǙǑǜǚǎ 6 KUGRVWt YiP SŐHGVWDYXMHPH PLPRŐiGQRX NROHNFL RG VYĚWRYĚ SURVOXOëFK LWDOVNëFKQiYUKiŐŢ1DYëEĚUMHäLURNiSDOHWDH[NOX]LYQtFKKRGLQR]GREQD]Hď YĚäiNŢ]UFDGHOUiPHÿNŢQDIRWRJUDÀHDGDOätKR]ERæt.DæGëYëUREHNMHY\WYRŐHQ UXÿQĚDPŢæHVHVWiWVRXÿiVWtQHYäHGQtKRLQWHULpUXYDäHKRGRPRYDUHVWDXUDFH EDUXQHERKRWHOX-HGREUpYĚGĚWæHXQiVVLNDæGëQĚFRQDMGHQHERŘRULJLQDOLWD E Q QDätQDEtGN\MHVNXWHÿQĚH[WUpPQt-VPHÅ02'(51$576+23´ : :HDUHSURXGWRSUHVHQW\RXWKHXQLTXHFROOHFWLRQRIDZRUOGIDPRXVLWDOLDQ GHVLJQHUV7KHUHLVDZLGHYDULHW\RIH[FOXVLYHFORFNVZDOOKDQJHUVPLUURUV G SKRWRIUDPHVDQGHWF(DFKSURGXFWLVKDQGPDGHDQGFDQEHDSDUWRI S \RXU XQXVXDO LQWHULHU RI \RXU KRPHUHVWDXUDQWEDU RU KRWHO ,W LV JRRG WR \R NQRZWKDWZHKDYHVRPHWKLQJIRUHYHU\ERG\DQGDWWKHVDPHWLPHWKHRULN JJLQDOLW\RIRXULWHPVLVUHDOO\XQLTXH:HDUHÅ02'(51$576+23´ ǘ ǽ ǯǺǼǰǺǽǾȈȊ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǸ ǮǬǸ ǹDZǺǭȇȃǹǿȊ ǶǺǷǷDZǶȂǴȊ ǺǾ ǮǽDZǸǴǼǹǺ ǘȇ ǴdzǮDZǽǾǹȇȁǴǾǬǷȈȋǹǽǶǴȁǰǴdzǬǵǹDZǼǺǮǤǴǼǺǶǴǵǽǻDZǶǾǼȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹȇȁȃǬǽǺǮ Ǵ ǹǬǽǾDZǹǹȇȁ ǿǶǼǬȄDZǹǴǵ ǮDZȄǬǷǺǶ dzDZǼǶǬǷ ǼǬǸ ǰǷȋ ȀǺǾǺǯǼǬȀǴǵ Ǵ ǰǼǿǯǴȁ ǹ ǰǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴǴǹǾDZǼDZǽǹȇȁǾǺǮǬǼǺǮǖǬDzǰǺDZǴdzǰDZǷǴDZǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǺǮǼǿȃǹǿȊ ǻǺ ǺǽǺǭǺǵ ǾDZȁǹǺǷǺǯǴǴ Ǵ ǸǺDzDZǾ ǽǾǬǾȈ ȃǬǽǾȈȊ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǯǺ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬ ǻ ǮǬȄDZǯǺǰǺǸǬǼDZǽǾǺǼǬǹǬǭǬǼǬǴǷǴǯǺǽǾǴǹǴȂȇǔǿDzǾǺȃǹǺdzǰDZǽȈǶǬDzǰȇǵ Ǯ ǹǬǵǰDZǾȃǾǺǾǺǰǷȋǽDZǭȋǻǺǾǺǸǿȃǾǺǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǽǾȈǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴȋȋǮǷȋDZǾǽȋ ǹ ǰǰDZǵǽǾǮǴǾDZǷȈǹǺǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺǵǘȇǹǬǽǾǺȋȅǴǵÅ02'(51$576+23´ 6 6+2:5220 0DODãWXSDUWVNi3UDKD 0 HPDLOYHOL]DU#\DKRRFRPWHO H 12


NOVINKY |1(:6|ǙǚǎǚǝǞǔ 02-$02-$02-$ 6WŐt]OLYiOHQRäNDRUR]PĚUHFKPPVHVYëPGHVLJQHP LQVSLUXMHQDGHVLJQERKDWRXGRERXNRQVWUXNWLYLVPX-DVQpIXQNÿQtŐHäHQt ÿLVWRVWWYDUŢDNYDOLWQtPDWHULiOGĚOi0RMXMHGLQHÿQëPSUYNHPYH9DäHPLQWHULpUX/HQRäND0RMDMHY\WYRŐHQDYëKUDGQĚNOHQRäHQtYQLNiFKREëYDFtFK SRNRMŢDGRPiFtFKSUDFRYHQDOHPŢæHGRSOQLWLNYDOLWQtNDQFHOiŐÿLUHOD[DÿQtPtVWQRVWSUDFRYQĚY\WtæHQpKRPDQDæHUD %RKDWiQDEtGNDSRWDKRYëFKPDWHULiOŢRGQHMUŢ]QĚMätFKW\SŢDY]RUŢOiWHNDæ SRQHMNYDOLWQĚMätNŢæHMLXPRæŁXMHXPtVWQLWSUDNWLFN\GRNDæGpKRW\SXLQWHULpUX 7KH VREHU GHVLJQ RI WKLV VRID RI GLPHQVLRQV PP ZDVLQVSLUHGE\WKHGHVLJQULFKDJHRI&RQVWUXFWLYLVP&OHDUIXQFWLRQDO GHVLJQ FOHDQ OLQHV DQG TXDOLW\ PDWHULDOV PDNH WKH 0RMD D XQLTXH HOHPHQWRI\RXULQWHULRU7KH0RMDVRIDLVLQWHQGHGH[FOXVLYHO\IRUUHOD[DWLRQ LQOLYLQJURRPDQGKRPHVWXG\QLFKHVEXWLWFDQDOVRFRPSOHPHQWDEXV\ PDQDJHU¶VTXDOLW\RIÀFHRUUHVWURRP 7KHZLGHUDQJLQJFKRLFHRIXSKROVWHU\PDWHULDOVIURPYDULRXVIDEULFW\SHVDQGSDWWHUQVWRWRSTXDOLW\OHDWKHUHQDEOHVLWVSODFHPHQWLQSUDFWLFDOO\DQ\W\SHRILQWHULRU ǝǾǴǷȈǹȇǵ ǰǴǮǬǹ ǼǬdzǸDZǼǺǸ ǸǸ ǽǮǺǴǸ ǰǴdzǬǵǹǺǸ ǻǼǴǻǺǸǴǹǬDZǾ ǹǬǸ ǾǬǶ ǭǺǯǬǾȇǵ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴǸǴ ǹǺǮǴǹǶǬǸǴ ǻDZǼǴǺǰ ǶǺǹǽǾǼǿǶǾǴǮǴdzǸǬ ǣǴǽǾȇDZ ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹȇDZ ȀǺǼǸȇ ȋǽǹǺǽǾȈ ǷǴǹǴǵ ǴǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮǽǬǸǺǯǺǮȇǽǺǶǺǯǺǶǬȃDZǽǾǮǬǰDZǷǬDZǾǸǺǰDZǷȈ ©0RMDª ǿǹǴǶǬǷȈǹȇǸ ȉǷDZǸDZǹǾǺǸ ǮǬȄDZǯǺ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬ ǐǴǮǬǹ ©0RMDª ǭȇǷ ǽǺdzǰǬǹ ǰǷȋ ǺǾǰȇȁǬ Ǵ ǼǬǽǽǷǬǭǷDZǹǴȋ Ǯ ǿȊǾǹȇȁ ǿǯǺǷǶǬȁ ǯǺǽǾǴǹȇȁ Ǵ ǰǺǸǬȄǹǴȁ ǶǬǭǴǹDZǾǬȁ ǹǺ Ǻǹ ǮǻǺǷǹDZ ǸǺDzDZǾ ǭȇǾȈ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹ ǴǮǼǬǭǺȃDZǸǺȀǴǽDZǴǷǴǮǻǺǸDZȅDZǹǴǴǰǷȋǼDZǷǬǶǽǬȂǴǴǸDZǹDZǰDzǸDZǹǾǬ ǤǴǼǺǶǴǵǬǽǽǺǼǾǴǸDZǹǾǺǭǴǮǺȃǹȇȁǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮǺǾǼǬdzǷǴȃǹȇȁǮǴǰǺǮǴǾǴǻǺǮ ǾǶǬǹDZǵǰǺǮȇǽǺǶǺǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹǺǵǶǺDzǴǻǺdzǮǺǷȋDZǾǼǬdzǸDZǽǾǴǾȈȉǾǺǾǽǾǴǷȈǹȇǵ ǺǭȆDZǶǾǰǴǮǬǹǻǼǬǶǾǴȃDZǽǶǴǮǷȊǭǺǸǴǹǾDZǼȈDZǼDZ 5$11ê5(7$,/6+231iURGQt 3ODWë] 3UDKDWHO 5$11ê$5&+,7(&76.$1&(/Éŏ9iFODYNRYD3UDKDWHO ZZZUDQQ\F]

129,1.$96+2:522081$7<1$7<²1É%<7(.$'23/ŀ.<(,&++2/7= 1(:6(/(&7,21,17+(1$7<1$7<6+2:5220²(,&++2/7=)851,785($1'$&&(6625,(6 ǙǚǎǔǙǖnjǎǝnjǗǚǙǑ1$7<1$7<²ǘǑǍǑǗǨǔnjǖǝǑǝǝǟnjǜǧ(,&++2/7= 9 VKRZURRPX 1DW\ 1DW\ PŢæHWH Q\Qt QRYĚ Y\EDYLW FHOë LQWHULpU E\WX ÿL GRPXNUiVQëPQiE\WNHPDGRSOŁN\.GRVWiQtMHYHOPLERKDWiDVW\ORYĚ SHVWUiNROHNFHQiE\WNX VWRO\æLGOHNŐHVODSRKRYN\DM REUD]ŢVRäHN ODPS WUXKHO SROLF D GDOätFK GHVLJQRYëFK NRXVNŢ NWHUp MVRX QH]E\WQp SUR GRWYRŐHQt LQWHULpUX 1DEtGND MH RSUDYGX äLURNi ]iND]QtN VL PŢæH ]NDWDORJXY\EUDWRNRORSRORæHN'REDGRGiQtMHQDYtFYHOPLNUiWNi ² ]KUXED MHGHQ WëGHQ . GLVSR]LFL MVRX SURGXNW\ MDN Y PRGHUQtFK PDWHULiOHFKMDNRMHNRYDVNORWDNLYWĚFKQHMWUDGLÿQĚMätFKVWDUpPRSUDFRYDQpPGŐHYXSURXWtDNŢæL 6SOŁWHVLYDäHVQ\DSŐLMďWHVLY\EUDW]QDEtGN\ÀUP\(LFKKROW] <RXFDQQRZUHIXUQLVKWKHZKROHLQWHULRURI\RXUÁDWRUKRXVHZLWKEHDXWLIXO IXUQLWXUH DQG DFFHVVRULHV IURP WKH 1DW\ 1DW\ VKRZURRP <RX FDQSXUFKDVHDYHU\HOHJDQWYDULHGFROOHFWLRQRIVW\OLVKIXUQLWXUH WDEOHVFKDLUV DUPFKDLUV VRIDV SDLQWLQJV VWDWXHWWHV ODPSV FKHVWV VKHOYHV DQG RWKHUGHVLJQHULWHPVWKDWDUHQHFHVVDU\IRUFRPSOHWHLQWHULRUGpFRU7KH VHOHFWLRQLVUHDOO\KXJH²WKHFXVWRPHUFDQFKRRVHIURPDSSUR[ LWHPVLQWKHFDWDORJXH,QDGGLWLRQWKHGHOLYHU\WLPHLVYHU\VKRUW²DERXW RQHZHHN3URGXFWVLQPRGHUQPDWHULDOVPHWDODQGJODVVDOVRLQWKRVH PRVW WUDGLWLRQDO RI PDWHULDOV ²ROGVW\OH VKDSHG ZRRG ZLFNHU DQG OHDWKHU²DUHDOODYDLODEOHKHUH 0DNH\RXUGUHDPVFRPHWUXH&RPHLQDQGFKRRVHIURPWKH(LFKKROW] FRPSDQ\¶VVHOHFWLRQ

ǎ ǽǬǷǺǹDZ 1DW\ 1DW\ ǾDZǻDZǼȈ ǸǺDzǹǺ ǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴ ǮǽDZ ȃǾǺ ǶǬǽǬDZǾǽȋ ǶǼǬǽǴǮǺǵ ǸDZǭDZǷǴ Ǵ ǬǶǽDZǽǽǿǬǼǺǮ ǰǷȋ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬ ǶǮǬǼǾǴǼȇ ǴǷǴ ǰǺǸǬ ǖ ǿǽǷǿǯǬǸ ǶǷǴDZǹǾǺǮ ǺȃDZǹȈ ǭǺǯǬǾǬȋ Ǵ ǼǬdzǹǺǺǭǼǬdzǹǬȋ ǶǺǷǷDZǶȂǴȋ ǽǾǴǷȈǹǺǵ ǸDZǭDZǷǴ ǽǾǺǷȇǽǾǿǷȈȋǶǼDZǽǷǬǰǴǮǬǹȇ ǶǬǼǾǴǹȇǽǶǿǷȈǻǾǿǼȇǽǮDZǾǴǷȈǹǴǶǴ ǽǿǹǰǿǶǴǻǺǷǶǴǴǰǼǿǯǴDZǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴDZǻǼDZǰǸDZǾȇǹDZǺǭȁǺǰǴǸȇDZǰǷȋǽǺdzǰǬǹǴȋ ǽǺǮDZǼȄDZǹǹǺǯǺǴǹǾDZǼȈDZǼǬǛǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǹǬǽǾǺǷȈǶǺȄǴǼǺǶǺȃǾǺǴdzǶǬǾǬǷǺǯǬ ǶǷǴDZǹǾ ǸǺDzDZǾ ǮȇǭǼǬǾȈ ǺǶǺǷǺ ǮǴǰǺǮ ǝǼǺǶ ǻǺǽǾǬǮǶǴ ǹǬǺǭǺǼǺǾ ǺȃDZǹȈ ǶǺǼǺǾǶǴǵ²ǺǶǺǷǺǺǰǹǺǵǹDZǰDZǷǴǎǹǬǷǴȃǴǴǶǬǶǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇDZǸǬǾDZǼǴǬǷȇ ǸDZǾǬǷǷ Ǵ ǽǾDZǶǷǺ ǾǬǶ Ǵ ǽǬǸȇDZ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇDZ ǽǻDZȂǴǬǷȈǹǺ ǽǺǽǾǬǼDZǹǹǺDZ ǰDZǼDZǮǺǷǺdzǬǴǶǺDzǬ ǛǼǴǯǷǬȄǬDZǸǎǬǽǴǽǻǺǷǹǴǾȈǎǬȄǴǸDZȃǾȇǽǸDZǭDZǷȈȊǴǬǶǽDZǽǽǿǬǼǬǸǴ(LFKKROW] 6+2:5220 QDW\QDW\6HQRYiæQpQiPĚVWtD3UDKDZZZQDW\QDW\F]

14


Vše pro Váš originální interiér. Kuchyně, nábytek, koberce, látky a doplňky světoznámých designových značek: Andreu World I Arper I Designers Guild I Emu I Edra I Flexform I Fritz Hansen I Gervasoni I Horm I Living Divani I Magis I Nanimarquina I Paola Lenti I Plank I Poliform I Tribú I Varenna I Zanotta 3DH showroom: Rohanské náb. 657/7, 186 00 Praha 8, tel. +420 222 719 547, po–pá 9.00–18.00, so 10.00–14.00, www.3dh.cz


þ(6.ê'(6,*1 |&=(&+'(6,*1|ǣǑǤǝǖǔǕǐǔǓnjǕǙ

ČESKÁ DESIGNOVÁ STÁLICE

JIŘÍ PELCL

7H[W| +HOHQD9DYUGRYi

$þNROLVHþHVNiGHVLJQRYiVFpQDGRVWiYiGRSRSĜHGt ]iMPXSĜHGHYãtPGtN\PODGêPWDOHQWĤPMHMtSiWHĜ QDGiOHWYRĜt]NXãHQtXPČOFLNWHĜtVYêPLGtO\LQVSLUXMt PODGãtJHQHUDFHDQH]ĜtGNDMLPVYp]QDORVWL ]SUD[HSĜHGiYDMt -HGQtP]WDNRYëFKMH-LŐt3HOFODUFKLWHNWDYHGRXFtNDWHGU\GHVLJQXQD9ã83MHKRæXPĚQtRFHŁXMtLQD]DKUDQLÿQtFKXQLYHU]LWiFKY%HUNHOH\/RQGëQĚÿL3DŐtæLNGHSŐHGQiätMDNRKRVWþHVNë GHVLJQpUVH]DPĚŐXMHSŐHGHYätPQDGHVLJQQiE\WNXLQWHULpUŢVNODDSRUFHOiQXSURSUŢP\VORYp SRGQLN\3RPĚUQĚQHW\SLFNëPU\VHP3HOFORY\WYRUE\MHMHKRREOLEDYQiYU]tFKSURYHONRYëUREX NWHUpSŐLSLVXMHLQWHQ]LYQĚMätGRSDGQDFKiSiQtHVWHWLN\0H]LMHKRQHM]QiPĚMätYëUREN\SDWŐtQDSŐtNODGQiSRMRYëVHW9LFHQ]D]DNWHUë]tVNDOFHQX*UDQG3UL[QDYHOHWUKX0RELWH[Y%UQĚ1iURGQt FHQXþ5]DGHVLJQDURYQĚæ)RUPQDPH]LQiURGQtPYHOHWUKX7HQGHQFH/LIHVW\OHYH)UDQNIXUWXQDG0RKDQHP9HVWHMQëURNREGUæHOLQHMSUHVWLæQĚMätÿHVNRXFHQX&]HFK*UDQG'HVLJQ 3HOFOMH]QiPëWDNpVYëPLQiYUK\LQWHULpUŢRMHMLFKSRGREXVH]DVORXæLOPMYHYHOY\VODQHFWYtFK YŏtPĚÿL3UHWRULLGiOHYH]QiPpPþHVNpPGRPĚY0DOP|ÿLYLQWHULpUHFKQDYUæHQëFKSUR9iFODYD +DYODYSURVWRUHFK3UDæVNpKRKUDGX

2QHVXFKDUWLVWLV-LŐt3HOFODUFKLWHFWDQG+HDGRIWKH'HSDUWPHQWRI'HVLJQ DWWKH3UDJXH$FDGHP\RI$UWV$UFKLWHFWXUHDQG'HVLJQZKRVHZRUNLVDOVR YDOXHGDWLQWHUQDWLRQDOXQLYHUVLWLHVLQ%HUNHOH\/RQGRQDQG3DULVZKHUHKH LVDJXHVWOHFWXUHU7KH&]HFKGHVLJQHUIRFXVHVHVSHFLDOO\RQWKHGHVLJQRI IXUQLWXUHLQWHULRUVJODVVDQGSRUFHODLQIRULQGXVWULDOHQWHUSULVHV$UHODWLYHO\ DW\SLFDOIHDWXUHRI3HOFO·VFUHDWLYLW\LVKLVORYHRIGHVLJQLQJIRUPDVVSURGXFWLRQ WR ZKLFK KH DWWULEXWHV D JUHDWHU HPSKDVLV RQ WKH XQGHUVWDQGLQJ RI DHVWKHWLFV+LVEHVWNQRZQSURGXFWVLQFOXGHWKH9LFHQ]DEHYHUDJHVHWZKLFK

16

ZRQWKH*UDQG3UL[DWWKH0RELWH[WUDGHIDLULQ%UQR1DWLRQDO'HVLJQ$ZDUGRI WKH&]HFK5HSXEOLFDQG)RUPZKLFKZDVH[KLELWHGDWWKHLQWHUQDWLRQDO 7HQGHQFH/LIHVW\OH)DLULQ)UDQNIXUWDP0DLQ,QWKHVDPH\HDUKHUHFHLYHG WKHSUHVWLJLRXV&]HFK*UDQG'HVLJQ$ZDUG3HOFOLVDOVRNQRZQIRUKLVLQWHULRU GHVLJQVDPRQJRWKHUVWKH&]HFK(PEDVVLHVLQ5RPHDQG3UHWRULDDVZHOODV WKHIDPRXV&]HFK+RXVHLQ0DOP|+HDOVRGHVLJQHGWKHLQWHULRUVIRU9iFODY +DYHOLQ3UDJXH&DVWOH


ǣǑǤǝǖǔǕǐǔǓnjǕǙ_&=(&+'(6,*1| þ(6.ê'(6,*1

-,ŏÌ3(/&/ ),;('67$5 2)&=(&+'(6,*1

ǡǺǾȋȃDZȄǽǶǬȋǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǬȋǽǼDZǰǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǹǬǻDZǼǮǺǸǻǷǬǹDZǻǺǻǿǷȋǼǹǺǽǾǴǻǼDZDzǰDZǮǽDZǯǺ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋǸǺǷǺǰȇǸǾǬǷǬǹǾǬǸǹǺǺǽǹǺǮǿDZDZ ǰǺǽǴȁǻǺǼǽǺǽǾǬǮǷȋȊǾǺǻȇǾǹȇDZȁǿǰǺDzǹǴǶǴ ǶǺǾǺǼȇDZǽǮǺǴǸǴǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴȋǸǴǮǰǺȁǹǺǮǷȋȊǾ ǸǺǷǺǰǺDZǻǺǶǺǷDZǹǴDZǴȃǬǽǾǺǻDZǼDZǰǬȊǾDZǸǿǽǮǺǵ ǻǼǬǶǾǴȃDZǽǶǴǵǺǻȇǾ

$OWKRXJKWKH&]HFKGHVLJQVFHQHLVRQWKH IRUHIURQWSDUWLFXODUO\GXHWR\RXQJWDOHQWV LWVEDFNERQHVWLOOFRQVLVWVRIH[SHULHQFHG DUWLVWVZKRLQVSLUHWKH\RXQJHUJHQHUDWLRQZLWKWKHLUZRUNVRIWHQSDVVLQJRQWKHLU SUDFWLFDONQRZOHGJHWRWKHP

ǙǑǘǑǜǖǙǟǥnjǫǓǎǑǓǐnj ǣǑǤǝǖǚǏǚǐǔǓnjǕǙnj ǕǔǜǒǔǛǑǗǝǗ

ǚǰǹǴǸǴdzǾǬǶǴȁǸǬǽǾDZǼǺǮȋǮǷȋDZǾǽȋǕǴǼDzǴǛDZǷǽǷǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǴǼǿǶǺǮǺǰǴǾDZǷȈ ǶǬȀDZǰǼȇǰǴdzǬǵǹǬǮnjǶǬǰDZǸǴǴȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹǺǯǺǴǻǼǴǶǷǬǰǹǺǯǺǴǽǶǿǽǽǾǮǬ ǼǬǭǺǾȇ ǶǺǾǺǼǺǯǺ ǮȇǽǺǶǺ ǺȂDZǹǴǮǬȊǾǽȋ Ǯ dzǬǼǿǭDZDzǹȇȁ ǿǹǴǮDZǼǽǴǾDZǾǬȁ Ǯ ǍDZǼǶǷǴ ǗǺǹǰǺǹDZ ǴǷǴ ǛǬǼǴDzDZ ǯǰDZ Ǻǹ ǴǹǺǯǰǬ ǻǼDZǻǺǰǬDZǾ Ǯ ǶǬȃDZǽǾǮDZ ǯǺǽǾȋ ǣDZȄǽǶǴǵ ǰǴdzǬǵǹDZǼ ǽǻDZȂǴǬǷǴdzǴǼǿDZǾǽȋ ǹǬ ǰǴdzǬǵǹDZ ǸDZǭDZǷǴ ǴǹǾDZǼȈDZǼǺǮ ǽǾDZǶǷǬ Ǵ ȀǬǼȀǺǼǬ ǰǷȋ ǻǼǺǸȇȄǷDZǹǹȇȁ ǻǼDZǰǻǼǴȋǾǴǵ ǐǺǽǾǬǾǺȃǹǺ ǹDZǾǴǻǴȃǹǺǵ ȃDZǼǾǺǵ DZǯǺ ǾǮǺǼȃDZǽǾǮǬ ȋǮǷȋDZǾǽȋ DZǯǺ ǷȊǭǺǮȈ Ƕ ǻǼǺDZǶǾǬǸ ǰǷȋ ǽDZǼǴǵǹǺǯǺ ǻǼǺǴdzǮǺǰǽǾǮǬ ǶǺǾǺǼǺDZ Ǻǹ ǽȃǴǾǬDZǾ ǮǬDzǹȇǸ ǮǴǹǾDZǹǽǴǮǹǺǸǮǺdzǰDZǵǽǾǮǴǴǹǬȉǽǾDZǾǴȃDZǽǶǴǵǮǶǿǽǻǺǾǼDZǭǴǾDZǷȋǝǼDZǰǴDZǯǺ ǽǬǸȇȁ ǴdzǮDZǽǾǹȇȁ DZǯǺ ǼǬǭǺǾ ǹǬǭǺǼ ǹǬǻǴǾǶǺǮ 9LFHQ]D ǶǺǾǺǼȇǵ ǮȇǴǯǼǬǷ ©*UDQG 3UL[ª Ǯ ǍǼǹǺ ǹǬ ǮȇǽǾǬǮǶDZ 0RELWH[ ǙǬȂǴǺǹǬǷȈǹǿȊ ǻǼDZǸǴȊ ǣǜ dzǬ ǰǴdzǬǵǹ Ǭ ǾǬǶDzDZ ©)RUP ª ǹǬ ǘDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹǺǵ ǮȇǽǾǬǮǶDZ 7HQGHQFH /LIHVW\OH ǮǺ ǠǼǬǹǶȀǿǼǾDZ ǹǬ ǘǬǵǹDZ ǎ ǾǺǸ DzDZ ǯǺǰǿ Ǻǹ ǻǺǷǿȃǴǷ ǽǬǸǿȊ ǻǼDZǽǾǴDzǹǿȊ ȃDZȄǽǶǿȊ ǻǼDZǸǴȊ &]HFK *UDQG 'HVLJQ ǛDZǷǽǷ ǾǬǶDzDZ ǴdzǮDZǽǾDZǹ ǽǮǺǴǸǴ ǻǼǺDZǶǾǬǸǴ ǴǹǾDZǼȈDZǼǺǮ ǹǬǻǼǴǸDZǼ ǰǷȋ ǻǺǽǺǷȈǽǾǮ Ǯ ǜǴǸDZ Ǵ ǛǼDZǾǺǼǴǴ Ǯ dzǹǬǸDZǹǴǾǺǸ ǣDZȄǽǶǺǸ ǐǺǸDZ Ǯ ǘǬǷȈǸDZ Ǭ ǾǬǶDzDZ ǴǸDZǹǹǺ Ǻǹ ǼǬǭǺǾǬǷ ǹǬǰ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬǸǴ ǻǼDZǰǹǬdzǹǬȃDZǹǹȇǸǴ ǰǷȋ ǎǬȂǷǬǮǬ ǏǬǮDZǷǬǹǬǛǼǬDzǽǶǺǸǏǼǬǰDZ 17


=-,1e+2.287869ę7$ |)520',))(5(173$572)7+(:25/'|ǔǓǐǜǟǏǚǏǚǟǏǚǗǖnjǘǔǜnj

CHORVATSKO/&URDWLD

ǡǺǼǮǬǾǴȋ

7H[W| 0LFKDO=iKRUDZZZDUFKLZRUOGF]

&KRUYDWVNRMHQHMREOtEHQČMãtSUi]GQLQRYRXGHVWLQDFtþHVNêFKWXULVWĤ.URPČ]DMtPDYêFKVWDYHEVERKDWRXKLVWRULt]GHYãDNPĤåHWHQDMtWWDNpDUFKLWHNWRQLFN\SRYHGHQpQRYRVWDYE\3ĜtQiãtPHYiPXNi]N\QČNWHUêFK]QLFK

&URDWLDLVWKHPRVWSRSXODUKROLGD\ GHVWLQDWLRQIRU&]HFKWRXULVWV+RZHYHU LQDGGLWLRQWRLQWHUHVWLQJEXLOGLQJVZLWK DQLPSUHVVLYHKLVWRU\KHUHRQHDOVR ¿QGVDUFKLWHFWXUDOO\LQWHUHVWLQJPRGHUQ VWUXFWXUHV:HSUHVHQWWKHIROORZLQJ H[DPSOHVWR\RX

3RNXG EXGHWH Y 2VLMHNX SŐHVWXSRYDW QD DXWREXV YäLPQĚWH VL SRYHGHQpKR QiYUKX EXGRY\ QiGUDæt RG DUFKLWHNWŢ ]H VWXGLD 5HFKQHU 'YRXSRGODæQt EXGRYDMH]DVWŐHäHQDPDVLYQtNRQVWUXNFtVWŐHFK\NWHUiVSRMXMHMHGQRWOLYpÿiVWLQiGUDætDGtN\YHONpPXSŐHVDKXXPRæŁXMHSRKRGOQëSŐHVWXSFHVWXMtFtFK9 QRFLMHSDNVWDYEDHIHNWQĚQDVYtFHQDFRæMtSŐLGiYiQDNUiVH

,I\RXFKDQJHEXVHVLQ2VLMHNWDNHQRWHRIWKHZHOOGHVLJQHGEXLOGLQJRIWKH EXV VWDWLRQ E\ DUFKLWHFWV RI WKH 5HFKQHU VWXGLR 7KH WZRVWRUH\ EXLOGLQJ LV URRIHGZLWKDPDVVLYHFRQVWUXFWLRQZKLFKFRQQHFWVGLIIHUHQWSDUWVRIWKHVWDWLRQDQGGXHWRWKHODUJHRYHUKDQJHQDEOHVFRQYHQLHQWEXVFKDQJHIRUSDVVHQJHUV$WQLJKWWKHEXLOGLQJLVLPSUHVVLYHO\OLWDGGLQJWRLWVDWWUDFWLYHQHVV

)RWR0DULR5RPXOLF 'UD]HQ6WRMFLFDUFKGDLO\FRP

3KRWR0DULR5RPXOLF 'UD]HQ6WRMFLFDUFKGDLO\FRP

18


ǔǓǐǜǟǏǚǏǚǟǏǚǗǖnjǘǔǜnj_)520',))(5(173$572)7+(:25/'| =-,1e+2.287869ę7$

ǽȖȘȊȈȚȐȧȧȊȓȧȍȚșȧȖȌȕȐȔȐȏ ȕȈȐȉȖȓȍȍȗȖȗțȓȧȘȕȣȝȔȍșȚ ȖȚȌȣȝȈȟȍȠșȒȐȝȚțȘȐșȚȖȊDzȘȖȔȍ ȐȕȚȍȘȍșȕȣȝȏȌȈȕȐȑșȉȖȋȈȚȖȑ ȐșȚȖȘȐȍȑȏȌȍșȤȔȖȎȕȖȊșȚȘȍȚȐȚȤ ȏȈȕȐȔȈȚȍȓȤȕȣȍȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȕȣȍ ȖȉȢȍȒȚȣȕȖȊȖșȚȘȖȑȒȐǪȕȈȠȍȑ șȚȈȚȤȍȔȣȗȘȍȌȓȈȋȈȍȔȊȈȔ ȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧșȕȍȒȖȚȖȘȣȔȐȐȏȕȐȝ ǑǽǷǴ Ǯȇ ǭǿǰDZǾDZ Ǯ ǚǽǴǵDZǶDZ ǻDZǼDZǽǬDzǴǮǬǾȈǽȋ ǹǬ ǬǮǾǺǭǿǽ ǾǺ Ǯȇ ǾǺȃǹǺ ǹDZ ǻǼǺǵǰDZǾDZǸǴǸǺǿǰǬȃǹǺǯǺǻǼǺDZǶǾǬdzǰǬǹǴȋǮǺǶdzǬǷǬǺǾǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǺǮǽǾǿǰǴǴ ©5HFKQHUª ǐǮǿȁȉǾǬDzǹǬȋ ǻǺǽǾǼǺǵǶǬ ǺǾǷǴȃǬDZǾǽȋ ǸǬǽǽǴǮǹǺǵ ǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴDZǵ ǶǼȇȄǴǶǺǾǺǼǬȋǺǭȆDZǰǴǹȋDZǾǺǾǰDZǷȈǹȇDZȃǬǽǾǴǮǺǶdzǬǷǬǴǭǷǬǯǺǰǬǼȋǭǺǷȈȄǺǸǿǶǺdzȇǼȈǶǿǻǺdzǮǺǷȋDZǾǻǬǽǽǬDzǴǼǬǸǭDZdzǻǼǺǭǷDZǸǴǽǶǺǸȀǺǼǾǺǸǻDZǼDZǰǮǴǯǬǾȈǽȋǻǺǮǺǶdzǬǷǿǙǺȃȈȊdzǰǬǹǴDZȉȀȀDZǶǾǹǺǻǺǰǽǮDZȃǴǮǬDZǾǽȋȃǾǺǹDZǽǺǸǹDZǹǹǺǰǺǭǬǮǷȋDZǾDZǸǿǶǼǬǽǺǾȇǴǺȃǬǼǺǮǬǹǴȋ )RWR0DULR5RPXOLF 'UD]HQ6WRMFLFDUFKGDLO\FRP

19


=-,1e+2.287869ę7$ |)520',))(5(173$572)7+(:25/'|ǔǓǐǜǟǏǚǏǚǟǏǚǗǖnjǘǔǜnj

3ŐL SŐtOHæLWRVWL QiYäWĚY\ SDSHæH -DQD 3DYOD ,, Y 5LMHFH Y URFH Y]QLNO QiSDGQDUR]ätŐHQtVWiYDMtFtKRNOiäWHUDVNRVWHOHP]VWROHWt3URMHNWE\O UHDOL]RYiQYURFHNG\NSŢYRGQtPVWŐHGRYĚNëPVWDYEiPSŐLE\ODQRYi KDODSURVHWNiYiQtYĚŐtFtFK1RYRVWDYEDPiGYĚÿiVWLPDOpQiPĚVWtVSRUWLNHP]EHWRQRYëFKVWĚQNWHUëYGREĚFtUNHYQtFKDNFtVORXætWDNpMDNRPDOp ]SRYĚGQLFH 'UXKRX ÿiVWt MH SDN VDPRWQi KDOD MHMtæ IDViGD MH Y\VNOiGiQD ]WHUDNRWRYëFKFLKHOMHMLFKæY]iMHPQpY]GiOHQRVWLVHPĚQtDY\WYiŐtSURVYĚWORYDFtRWYRU\SŐLYiGĚMtFtVYĚWORGRLQWHULpUX

,Q RQ WKH RFFDVLRQ RI WKH YLVLW RI 3RSH -RKQ 3DXO ,, WR 5LMHND WKH LGHD DURVH IRU WKH H[WHQVLRQ RI WKH H[LVWLQJ WKFHQWXU\ PRQDVWHU\ DQG FKXUFK7KHSURMHFWZDVLPSOHPHQWHGLQZKHQWKHRULJLQDOPHGLHYDO EXLOGLQJVZHUHH[WHQGHGZLWKDQHZKDOOIRUWKHJDWKHULQJRIZRUVKLSSHUV 7KHQHZEXLOGLQJFRQVLVWVRIWZRVHFWLRQV²DVPDOOVTXDUHZLWKDSRUWLFR RI FRQFUHWH ZDOOV ZKLFK DW WKH WLPH RI UHOLJLRXV VHUYLFHV DOVR VHUYHV DV DVPDOO&RQIHVVLRQDO7KHVHFRQGVHFWLRQLVWKHKDOOLWVHOIZKRVHIDoDGHLV FRQVWUXFWHGRIWHUUDFRWWDEULFNVEHWZHHQZKLFKWKHPXWXDOVSDFHVGLIIHU FUHDWLQJEULJKWKROHVWRDOORZOLJKWLQWRWKHLQWHULRU

)RWRDUFKGDLO\FRP 3KRWRDUFKGDLO\FRP 9=iKŐHEXXSDUNX-HOHQRYDFVWRMtPRGHUQtYLODYPLQLPDOLVWLFNpPVW\OXNWHUiXYQLWŐXNUëYiDWUDNWLYQtLQWHULpU2EORXNRYpFHQWUiOQtVFKRGLäWĚVGŐHYĚQëP RENODGHPVYëPWYDUHPNRQWUDVWXMHVMLQDNSŐtVQĚRUWRJRQiOQtPSŢGRU\VHP FRæ]HVFKRGLäWĚY\WYiŐtSŐLUR]HQRXGRPLQDQWXDVWŐHGFHOpGLVSR]LFH6WDYED MHÿiVWHÿQĚ]DSXäWĚQDYWHUpQXDRWHYtUiVHVYRXRE\WQRXÿiVWtGR]DKUDG\V RNRX]OXMtFtPYëKOHGHPGRRNROQtSŐtURG\

7KHPRGHUQPLQLPDOLVWVW\OHYLOODLQ=DJUHE·V-HOHQRYDF3DUNFRQFHDOVDQDWWUDFWLYHLQWHULRU7KHVKDSHRIWKHDUFKHGFHQWUDOVWDLUFDVHZLWKZRRGHQFRDWLQJFRQWUDVWVZLWKWKHRWKHUZLVHVWULFWO\RUWKRJRQDOOD\RXWFUHDWLQJDQDWXUDO IHDWXUHRIWKHVWDLUFDVHDQGDFHQWUHSLHFHRIWKHZKROHYLOOD7KHEXLOGLQJLV SDUWLDOO\VXQNHQLQWRWKHWHUUDLQZLWKWKHUHVLGHQWLDOVHFWLRQRSHQLQJRXWRQ WRWKHJDUGHQZLWKDFKDUPLQJYLHZRIWKHVXUURXQGLQJFRXQWU\VLGH

)RWR5REHUW/HäDUFKGDLO\FRP 3KRWR5REHUW/HäDUFKGDLO\FRP

20


=-,1e+2.287869ę7$ |)520',))(5(173$572)7+(:25/'|ǔǓǐǜǟǏǚǏǚǟǏǚǗǖnjǘǔǜnj

9 3XOH E\OD SŐHG GYĚPD OHW\ GRNRQÿHQD VWDYED ]iNODGQt äNRO\ MHMtPæ ~ÿHOHPQHPĚOREëWSRX]H]SURVWŐHGNRYiQtYëXN\æiNŢPDOHWDNpY\WYRŐHQtVSROHÿHQVNpKRFHQWUDSURRE\YDWHOH]QHMEOLæätKRRNROt+ŐLäWĚXäNRO\MVRXYHŐHMQiVRXÿiVWtDUHiOXMHWDNpED]pQSURYHŐHMQRVWDNRPXQLWQtFHQWUXP$UHiO VHWDNSRSRVOHGQtP]YRQĚQtQHVWiYiMHQRSXäWĚQëPWRU]HPMDNWRPXYĚWäLQRXEëYiDOHVORXætLVWDUätPQiYäWĚYQtNŢPSUR]iEDYXDVSROHÿHQVNpY\æLWt

7ZR\HDUVDJRWKHFRQVWUXFWLRQRIDSULPDU\VFKRROZDVFRPSOHWHGLQ3XOD ZKRVHSXUSRVHZDVWZRIROGWKHIDFLOLWDWLRQRIHGXFDWLRQWRSXSLOVDVZHOO DV WKH FUHDWLRQ RI D VRFLDO FHQWUH IRU UHVLGHQWV RI WKH DUHD 7KH VFKRRO SOD\JURXQGVDUHRSHQWRWKHSXEOLF7KHVLWHDOVRLQFOXGHVDVZLPPLQJSRRO IRUWKHJHQHUDOSXEOLFDQGDFRPPXQLW\FHQWUH,QVXPPHUWKHSUHPLVHV WKHUHIRUHZLOOQRWEHFRPHDZKLWHHOHSKDQWDVLVXVXDOO\WKHFDVHEXWZLOO DOVRVHUYHROGHUYLVLWRUVIRUHQWHUWDLQPHQWDQGVRFLDODFWLYLWLHV

)RWR'RPDJRM%OD]HYLF=HOLPLU*U]DQFLFDUFKGDLO\FRP 3KRWR'RPDJRM%OD]HYLF=HOLPLU*U]DQFLFDUFKGDLO\FRP

ǛǺǽǷǿȃǬȊǮǴdzǴǾǬǛǬǻȇǜǴǸǽǶǺǯǺǔǺǬǹǹǬǛǬǮǷǬ,,ǮǜǴǵDZȂDZǮǯǺǰǿ ǮǺdzǹǴǶǷǬ ǴǰDZȋ ǼǬǽȄǴǼDZǹǴȋ ǽǿȅDZǽǾǮǿȊȅDZǯǺ ǸǺǹǬǽǾȇǼȋ ǽ ǶǺǽǾDZǷǺǸ ǻǺǽǾǼǺǵǶǴǮDZǶǬǛǼǺDZǶǾǭȇǷǼDZǬǷǴdzǺǮǬǹǮǯǺǰǿǶǺǯǰǬǶǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǸǽǼDZǰǹDZǮDZǶǺǮȇǸdzǰǬǹǴȋǸǰǺǭǬǮǴǷǽȋǹǺǮȇǵdzǬǷǰǷȋǮǽǾǼDZȃǴǮDZǼǿȊȅǴȁǙǺǮǺDZdzǰǬǹǴDZǽǺǽǾǺǴǾǴdzǰǮǿȁȃǬǽǾDZǵǹDZǭǺǷȈȄǬȋǻǷǺȅǬǰȈǽǻǺǼǾǴǶǺǸǴdzǭDZǾǺǹǹȇȁǽǾDZǹǶǺǾǺǼȇDZǮǺǮǼDZǸȋǼDZǷǴǯǴǺdzǹȇȁǸDZǼǺǻǼǴȋǾǴǵǸǺǯǿǾǽǷǿDzǴǾȈǮǶǬȃDZǽǾǮDZǹDZǭǺǷȈȄǴȁǴǽǻǺǮDZǰǬǷDZǹǎǾǺǼǿȊȃǬǽǾȈǽǺǽǾǬǮǷȋDZǾ ǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǽǬǸdzǬǷȀǬǽǬǰǶǺǾǺǼǺǯǺǽǷǺDzDZǹǴdzǾDZǼǼǬǶǺǾǺǮȇȁǶǴǼǻǴȃDZǵǹǬȁǺǰȋȅǴȁǽȋǹǬǼǬdzǹȇȁǼǬǽǽǾǺȋǹǴȋȁǰǼǿǯǺǾǰǼǿǯǬǴǽǺdzǰǬȊȅǴȁǻǺǷǿǻǼǺdzǼǬȃǹȇDZǺǾǮDZǼǽǾǴȋȃDZǼDZdzǶǺǾǺǼȇDZǽǮDZǾǻǼǺǹǴǶǬDZǾǮǴǹǾDZǼȈDZǼ ǠǺǾǺDUFKGDLO\FRP ǎǓǬǯǼDZǭDZǻǬǼǶǑǷDZǹǺǮǬȂǽǾǺǴǾǽǺǮǼDZǸDZǹǹǬȋǮǴǷǷǬǮǽǾǴǷDZǸǴǹǴǸǬǷǴdzǸǬǽǶǼȇǮǬȊȅǬȋǮǹǿǾǼǴǽDZǭȋǻǼǴǮǷDZǶǬǾDZǷȈǹȇǵǴǹǾDZǼȈDZǼǔdzǺǯǹǿǾǬȋȂDZǹǾǼǬǷȈǹǬȋǷDZǽǾǹǴȂǬǽǰDZǼDZǮȋǹǹǺǵǺǭǷǴȂǺǮǶǺǵǽǮǺDZǵȀǺǼǸǺǵǶǺǹǾǼǬǽǾǴǼǿDZǾǽǺǽǾǼǺǯǺǺǼǾǺǯǺǹǬǷȈǹǺǵǻǷǬǹǴǼǺǮǶǺǵǮǼDZdzǿǷȈǾǬǾDZȃDZǯǺǷDZǽǾǹǴȂǬǽǾǬǹǺǮǴǾǽȋǰǺǸǴǹǴǼǿȊȅǴǸȂDZǹǾǼǺǸǮǽDZǯǺǺǭȆDZǶǾǬǰǺǸǬǓǰǬǹǴDZȃǬǽǾǴȃǹǺ ǮǽǾǼǺDZǹǺǮǷǬǹǰȄǬȀǾǴǽǮǺDZǵDzǴǷǺǵȃǬǽǾȈȊǮȇȁǺǰǴǾǮǽǬǰǴdzǶǺǾǺǼǺǯǺǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵǮǴǰǹǬǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾǴ ǠǺǾǺǜǺǭDZǼǾǷDZǽDUFKGDLO\FRP ǎǛǿǷDZǰǮǬǯǺǰǬǹǬdzǬǰǭȇǷǺdzǬǮDZǼȄDZǹǺǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǺǽǼDZǰǹDZǵȄǶǺǷȇȃȈȋ ȂDZǷȈ²ǹDZǾǺǷȈǶǺǰǬǮǬǾȈdzǹǬǹǴȋǿȃDZǹǴǶǬǸǹǺǴǭȇǾȈǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇǸȂDZǹǾǼǺǸ ǰǷȋ DzǴǾDZǷDZǵ ǭǷǴDzǬǵȄǴȁ ǼǬǵǺǹǺǮ ǛǺȉǾǺǸǿ ǻǼǴǹǬǰǷDZDzǬȅǬȋ ȄǶǺǷDZ ǴǯǼǺǮǬȋǻǷǺȅǬǰǶǬȋǮǷȋDZǾǽȋǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹǺǵȃǬǽǾȈǶǺǸǻǷDZǶǽǬǽǺǽǾǬǮǷȋȊǾ ǭǬǽǽDZǵǹǰǷȋǹǬǽDZǷDZǹǴȋǴǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇǵȂDZǹǾǼǤǶǺǷȈǹȇǵǶǺǸǻǷDZǶǽǻǺǽǷDZǻǺǽǷDZǰǹDZǯǺdzǮǺǹǶǬǹDZǺǽǾǬDZǾǽȋǺǻǿǽǾDZǮȄǴǸdzǰǬǹǴDZǸǶǬǶȉǾǺǺǭȇȃǹǺ ǭȇǮǬDZǾǺǹǽǷǿDzǴǾǰǷȋǼǬdzǮǷDZȃDZǹǴǵǴǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹǺǵǰDZȋǾDZǷȈǹǺǽǾǴǮdzǼǺǽǷȇȁǻǺǽDZǾǴǾDZǷDZǵ ǠǺǾǺ'RPDJRM%OD]HYLF=HOLPLU*U]DQFLFDUFKGDLO\FRP

22


RANNÝ ARCHITECTS RANNÝ ARCHITECTS KANCELÁŘ: Václavkova 1, Praha 6, tel: 604 730 338, www.ranny.cz; www.rap.cz RANNÝ RETAIL SHOP: Národní 37 (Platýz), Praha 1, tel: 224 235 165

architektura | interior design | interiéry na klíč | vlastní prodej


'(6,*1 |'(6,*1|ǐǔǓnjǕǙ

9HQNRYQtOXFHUQD2OLQH

Lene Bjerre Design ZZZDODPDLVRQF]

9êUREN\/HQH%MHUUH'HVLJQ

VHYHUVNiNUiVDDHOHJDQFH VQiGHFKHPURPDQWLN\ ZZZDODPDLVRQF]

love garden 6DGDSRGQRVĤ /HQH%MHUUH'HVLJQ

[[FPQHER[[FPGŐHYR EDUYDEtOiD.ÿ ZZZDODPDLVRQF]

6YtþNDYGHVLJQXVUGFH /HQH%MHUUH'HVLJQ

]OQĚQëFKSURYi]NŢ.ÿ ZZZDODPDLVRQF]

6DGDYHQNRYQtFKQiGRE /HQH%MHUUH'HVLJQ

SR]LQNRYDQëSOHFK D.ÿ ZZZDODPDLVRQF]

6WROHNVWiFHP$/%(57$ /HQH%MHUUH'HVLJQ

[[FPGŐHYREDUYDEtOi.ÿ ZZZDODPDLVRQF]

/HWQtVHUYLV0DULHÀHXU ±9LOOHUR\ %RFK

5$11ê$5&+,7(&76GHVLJQ ZZZUDQQ\F]

/HWQtVHUYLV6RPPHUIHVW ±9LOOHUR\ %RFK

5$11ê$5&+,7(&76GHVLJQ ZZZUDQQ\F]

24


Nový bytový projekt na Praze 3

Rezidence Vlkova

+420 734 474 964 www.vlkova28.cz


,163,5$&( |,163,5$7,21|ǎǐǚǡǙǚǎǑǙǔǑ

Zlatá barva ba a va Zlatátá barva vvinteriéru interiéru

7+(&2/285*2/',17+(,17(5,25/ ǓǚǗǚǞǚǕǢǎǑǞǎǔǙǞǑǜǨǑǜǑ

‡=ODWiEDUYDQHQtMHQEDUYRXOX[XVXDOHWDNpEDUYRXVOXQFHWHSOD~WXOQRVWLDNUiV\ ‡3ŐLYëEĚUX]ODWpEDUY\MHGŢOHæLWpDE\MtQHE\ORSŐtOLä%DUYDMHDNFHQWHPMHVWOLæH Y\EtUiWHQiE\WHNYH]ODWpEDUYĚQDVWĚQ\SRXæLMWHEDUY\PpQĚYëUD]Qp ‡3RNXGMVRXQDRSDNVWĚQ\DVWURSYRGVWtQHFK]ODWpEDUYDQiE\WNXPŢæHEëWYtFH NRQWUDVWQtGDOät]ODWpVHDOHY\KQĚWH ‡/XVWU\DODPS\YH]ODWëFKWyQHFKY\SDGDMtHOHJDQWQĚDGUD]H ‡=ODWiEDUYDNRYXSŐHGVWDYXMHSRGOHIHQJVKXLEDUYXFWLDUHVSHNWX ‡7HSOëNRYRYëOHVNPŢæHQDODGLWQDSR]LWLYQĚMätQiODGX ‡=ODWiEDUYDMHLGHiOQtSURGRSOŁN\DQĚNWHUpÿiVWLLQWHULHUXMDNRMVRX]UFDGODNRQ]RO\ODPS\GHNRUDÿQtSROäWiŐHGHWDLO\QiE\WNXWDSHWDWH[WLOX

‡=ODWiEDUYDMDNRWHSOëRGVWtQMHSHUIHNWQĚNRPELQRYDWHOQiVMLQëPLEDUYDPL ‡.ODVLFNRXNRPELQDFtMH]ODWiDKQĚGiNWHURXO]HY\XætWQDSŐtNODGXGŐHYĚQpKRQiE\WNXVH]ODWRXSDWLQRX ‡.UiORYVNiNRPELQDFH]ODWpDÿHUYHQpY\SDGiVNYĚOHQDWH[WLOLtFK ‡-HPQĚMätPLEDUHYQëPLVSROHÿQtN\MVRX]ODWiDEtOiNWHUpY\WYiŐtYHONROHSëREUD] YKRGQëSURGHNRURYiQtVWĚQDVWURSŢQiE\WNXDWH[WLOX ‡3URHIHNWLYQtYDULDFHQiE\WNXÿLGRSOŁNŢYLQWHULpUX]NXVWHNRPELQDFL]ODWpDÿHUQp

‡*ROGLVQRWMXVWDFRORXURIOX[XU\EXWDOVRWKHFRORXURIWKHVXQZDUPWK FRVLQHVVDQGEHDXW\ ‡:KHQFKRRVLQJJROGDVDFRORXULWLVLPSRUWDQWWKDWWKHUHLVQRWWRRPXFKRILW &RORXULVDQDFFHQW²LI\RXFKRRVHJROGDVWKHFRORXUIRU\RXUIXUQLWXUHWKHQXVH OHVVGLVWLQFWLYHFRORXUVIRUWKHZDOOV ‡,IRQWKHRWKHUKDQGWKHZDOOVDQGFHLOLQJDUHLQVKDGHVRIJROGWKHFRORXURIWKH IXUQLWXUHFDQEHPRUHFRQWUDVWLQJEXWUDWKHUDYRLGVKDGHVRIJROG ‡&KDQGHOLHUVDQGODPSVLQWRQHVRIJROGORRNHOHJDQWDQGH[SHQVLYH ‡$FFRUGLQJWR)HQJ6KXLJROGFRORXUHGPHWDOUHSUHVHQWVWKHFRORXURIKRQRXUDQGUHVSHFW ‡$PHWDOOLFVKLQHFDQSXWXVLQDPRUHSRVLWLYHPRRG ‡7KHFRORXUJROGLVLGHDOIRUDFFHVVRULHVDQGVRPHLQWHULRULWHPVVXFKDVPLUURUV FXUWDLQUDLOVODPSVGHFRUDWLYHSLOORZVIXUQLWXUHGHWDLOVZDOOSDSHUVDQGWH[WLOHV ‡*ROGDVDZDUPVKDGHLVSHUIHFWO\FRPELQDEOHZLWKRWKHUFRORXUV ‡7KHFODVVLFFRPELQDWLRQRIJROGDQGEURZQFDQEHXVHGIRUH[DPSOHIRUROGIXUQLWXUHZLWKJROGLVKYHUGLJULV ‡7KH5R\DOFRPELQDWLRQRIJROGDQGUHGORRNVJUHDWRQWH[WLOHV ‡)LQHUFRORXUFRPSDQLRQVDUHJROGDQGZKLWHZKLFKFUHDWHDPDJQLÀFHQWLPDJHVXLWDEOHIRUZDOOFHLOLQJIXUQLWXUHDQGWH[WLOHGHFRUDWLRQ ‡)RUHIIHFWLYHYDULDWLRQVRIIXUQLWXUHÀ[WXUHVDQGÀWWLQJVLQWKHLQWHULRUWU\DFRPELQDWLRQRIJROGDQGEODFN 'RQRWEHDIUDLGRIXVLQJJROGHQFRORXUVLQWKHLQWHULRU7KHFRORXUJROGKDVWKHFDSDFLW\WRFKDQJHDVSDFHWUDQVIRUPLQJLWLQWRDQHOHJDQWDQGFRV\LQWHULRU7KHRQH PDLQUXOHLVWRNHHSWKHULJKWPHDVXUHDQGQRWWRGLVWXUEWKHKDUPRQ\RIWKHLQWHULRUDVDZKROH

‡ǓǺǷǺǾǺǵȂǮDZǾȉǾǺǹDZǾǺǷȈǶǺȂǮDZǾǼǺǽǶǺȄǴǹǺǴȂǮDZǾǽǺǷǹȂǬǾDZǻǷǬǿȊǾǬǴǶǼǬǽǺǾȇ ‡ǎȇǭǴǼǬȋdzǺǷǺǾǺǵȂǮDZǾǮǬDzǹǺǹDZǻDZǼDZǭǺǼȅǴǾȈǢǮDZǾ²ȉǾǺǬǶȂDZǹǾǎȇǭǴǼǬȋ ǸDZǭDZǷȈdzǺǷǺǾǺǯǺȂǮDZǾǬǺǽǾǬǮǷȋǵǾDZǭǺǷDZDZǽǻǺǶǺǵǹȇDZǽǾDZǹȇ ‡ǑǽǷǴǽǾDZǹȇǴǻǺǾǺǷǺǶǮdzǺǷǺǾȇȁǺǾǾDZǹǶǬȁȂǮDZǾǸDZǭDZǷǴǸǺDzDZǾǭȇǾȈǭǺǷDZDZ ǶǺǹǾǼǬǽǾǹȇǵǹǺǹDZdzǺǷǺǾǺǵ ‡ǗȊǽǾǼȇǽǮDZǾǴǷȈǹǴǶǴǾǺǼȄDZǼȇ²ǮȇǻǺǷǹDZǹǹȇDZǮdzǺǷǺǾȇȁǾǺǹǬȁǮȇǯǷȋǰȋǾ ȄǴǶǬǼǹǺǴǰǺǼǺǯǺ ‡ǓǺǷǺǾǺǵȂǮDZǾ ǸDZǾǬǷǷǬ ǻǺǠȉǹȄǿǵȂǮDZǾǻǺȃDZǾǬǴǿǮǬDzDZǹǴȋ ‡ǞDZǻǷȇǵǸDZǾǬǷǷǴȃDZǽǶǴǵǭǷDZǽǶǽǻǺǽǺǭDZǹǸDZǹȋǾȈǹǬǽǾǼǺDZǹǴDZǷȊǰDZǵǹǬ ǻǺdzǴǾǴǮǹǿȊǺǻǾǴǸǴǽǾǴȃDZǽǶǿȊǮǺǷǹǿ ‡ǓǺǷǺǾǺǵȂǮDZǾǻǼDZǮǺǽȁǺǰǹǺǻǺǰȁǺǰǴǾǰǷȋǬǶǽDZǽǽǿǬǼǺǮǴǺǾǰDZǷȈǹȇȁǰDZǾǬǷDZǵ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬdzDZǼǶǬǷǶǺǹǽǺǷDZǵǷǬǸǻǰDZǶǺǼǬǾǴǮǹȇȁǻǺǰǿȄDZǶȉǷDZǸDZǹǾǺǮ ǮǸDZǭDZǷǴǺǭǺȋȁǴǷǴǾDZǶǽǾǴǷǴ ‡ǢǮDZǾdzǺǷǺǾǬ²ȉǾǺǾDZǻǷȇǵǺǾǾDZǹǺǶǺǹǻǼDZǶǼǬǽǹǺǶǺǸǭǴǹǴǼǿȊǾǽȋǽǰǼǿǯǴǸǴȂǮDZǾǬǸǴ ‡ǓǺǷǺǾǺǵ²ǶǺǼǴȃǹDZǮȇǵ²ǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǺDZǽǺȃDZǾǬǹǴDZǶǻǼǴǸDZǼǿǰDZǼDZǮȋǹǹǬȋ ǸDZǭDZǷȈǽdzǺǷǺǾǺǵǻǬǾǴǹǺǵ ‡ǓǺǷǺǾǺǵ²ǶǼǬǽǹȇǵ²ǶǺǼǺǷDZǮǽǶǺDZǽǺȃDZǾǬǹǴDZǻǼDZǮǺǽȁǺǰǹǺǽǸǺǾǼǴǾǽȋǮǾDZǶǽǾǴǷDZ ‡ǓǺǷǺǾǺǵ²ǭDZǷȇǵ²ǭǺǷDZDZǸȋǯǶǴǵǶǺǸǻǬǹȈǺǹǽǺdzǰǬȊȅǴǵǻǬǼǬǰǹȇǵǮǴǰ ǻǺǰȁǺǰǴǾǰǷȋǺǾǰDZǷǶǴǽǾDZǹǴǻǺǾǺǷǶǬǸDZǭDZǷǴǾDZǶǽǾǴǷȋ ‡ǓǺǷǺǾǺ²ȃDZǼǹȇǵ²ȉȀȀDZǶǾǹȇǵǮǬǼǴǬǹǾǶǬǶǰǷȋǸDZǭDZǷǴǾǬǶǴǰǷȋ ǬǶǽDZǽǽǿǬǼǺǮǮǴǹǾDZǼȈDZǼDZ

1HERMWHVH]ODWëFKEDUHYYLQWHULpUX=ODWiEDUYDMHVFKRSQD]PĚQLWSURVWRUSURPĚQLW MHMQDHOHJDQWQtD]iURYHŁ~WXOQë+ODYQtPSUDYLGOHPMHSRX]HGRGUæHWVSUiYQRXPtUX DQHUXäLWKDUPRQLLLQWHULpUXMDNRFHONX

ǙDZǹǿDzǹǺǭǺȋǾȈǽȋdzǺǷǺǾǺǯǺȂǮDZǾǬǮǴǹǾDZǼȈDZǼDZdzǺǷǺǾǺǵȂǮDZǾǽǻǺǽǺǭDZǹǴdzǸDZǹȋǾȈ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺǰDZǷǬȋDZǯǺȄǴǶǬǼǹȇǸǴǺǰǹǺǮǼDZǸDZǹǹǺǿȊǾǹȇǸǏǷǬǮǹǺDZǽǺǭǷȊǽǾǴ ǻǼǺǻǺǼȂǴǴǴǹDZǹǬǼǿȄǴǾȈǯǬǼǸǺǹǴǴǴǹǾDZǼȈDZǼǬǮȂDZǷǺǸ

KSENIA ULYANOVA Dekoratér, ředitel salonu nabytku “Martin-Home”

ǖǝǑǙǔǫǟǗǨǫǙǚǎnj

26

ǐDZǶǺǼǬǾǺǼǰǴǼDZǶǾǺǼ ǸDZǭDZǷȈǹǺǯǺǽǬǷǺǹǬ ´0DUWLQ+RPHµ

SALON NÁBYTKU MARTIN-HOME Korunní 1310/56 Praha 2 - Vinohrady www.nabytekcz.com


Martin - Home

+420 776 646 650 +420 774 250 602 www.nabytekcz.com SHOWROOM Nテ。YTKU na Korunnテュ 56


DOKONALÝ KOMFORT V JEDINEÈNÉM PROSTORU Výhradní prodejce / Hypoteční poradce Bohemian Estates International, s.r.o. Sabinova 7, Praha 3 Tel.: +420 222 222 500 info@bohemianestates.com www.bohemianestates.com

WWW.CUBICHOUSE.CZ

Developer V Invest CZ, a.s. Na Vidouli 1/1, Praha 5 Tel.: +420 233 353 116 vinvest@vinvest.cz www.vinvest.cz


NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI Best Properties 32 101 120 124 144

Prodej / 6DOHVǷȘȖȌȈȎȈ Pronájmy / 5HQWDOVǨȘȍȕȌȈ $SDUWPiQ\Y3UD]H 3UDJXH$SDUWPHQWVǨȗȈȘȚȈȔȍȕȚȣȊǷȘȈȋȍ

.RPHUþQtQHPRYLWRVWL &RPPHUFLDO3URSHUWLHVDzȖȔȔȍȘȟȍșȒȈȧȕȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȤ

$GUHViĜ / 'LUHFWRU\ȒȈȚȈȓȖȋ


OTĂ ZKA PRO REALITNĂ? ODBORNĂ?KY

Question For Real-Estates Professionals

ƸDzdzǴDzǾǿǧǯČ&#x192;ǾdzǨǺǏǣǯǏǾǜDzǼdzDzǹǨǧǼǏǪǏǰDzǾǜǏ

0iSRGOH9iVVP\VOYVRXĂžDVQpGREÄ&#x152;LQYHVWRYDWGRQHPRYLWRVWLPLPR3UDKX" In your opinion, is it meaningful to invest in Real Estate outside of Prague? É&#x201E;É&#x161;ɤÉ&#x153;ÉľÉ&#x17E;É­ÉŚÉ&#x161;É&#x;ÉŹÉ&#x;ɢɌÉ&#x;É&#x;ÉŹɼɢɍɌɾɍɼÉŤÉ&#x;ÉŁÉąÉ&#x161;ÉŤɢɧÉ&#x153;É&#x;ɍɏɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉśÉ&#x153;ɧÉ&#x;É&#x17E;É&#x153;É˘É É˘ÉŚÉ¨ÉŤÉŹÉśÉĄÉ&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;É&#x;ÉĽÉ&#x161;ɌɢÉ&#x2030;ÉŞÉ&#x161;É?ɢ"

PATRICIE NOEMI AUĹ 0DQDJLQJ'LUHFWRU $XVFK5HDO(VWDWHVUR

Mgr. MARKĂ&#x2030;TA KLAPKOVĂ Ĺ?HGLWHONDNDQFHOiĹ?H &(1785<(OiQ

$QR]SRKOHGXUŢVWXKRGQRW\QHPRYLWRVWLMVRXYHOLFHOXNUDWLYQtSR]HPN\YRNROtYÄ&#x161;WätFKPÄ&#x161;VWDWDNpQHPRYLWRVWLQDFKi]HMtFtVHYFHQWUHFKYHONĂŤFKPÄ&#x161;VW9ĂŤQRVLQYHVWLFHPŢÌHEĂŤWGRNRQFHY\äät]QHPRYLWRVWtQDFKi]HMtFtFKVHPLPRQDäHKODYQtPÄ&#x161;VWR DOH YĂŚG\ E\FKRP VH PÄ&#x161;OL VQDĂŚLW LQYHVWRYDW GR QHPRYLWRVWt QD ~]HPt NWHUp GREĹ?H ]QiPH -HQ WDN VH Y\KQHPH äSDWQĂŤP LQYHVWLFtP ]SŢVREHQĂŤP QH]QDORVWt PtVWQtFK SRPÄ&#x161;UŢ6YODVWQLFWYtPQHPRYLWRVWtVHSRMtQHMHQYĂŤQRV\DOHLUŢ]QpSRYLQQRVWLDWDNMH GREUpPtWVYŢMQHPRYLWĂŤPDMHWHNYHPÄ&#x161;VWHFKYHNWHUĂŤFKVHXPtPHGREĹ?HRULHQWRYDW

,QYHVWLFLGRQHPRYLWRVWLMHYĂŚG\SRWĹ?HEDYHOPLSHĂżOLYÄ&#x161;]YiĂŚLWDĹ&#x2DC;VHQDFKi]tGDQi QHPRYLWRVWNGHNROLY=QDäLFKSRVOHGQtFK]NXäHQRVWtE\O\QHMYtFHYĂŤQRVQpLQYHVWLFHGRPHQätFKE\WRYĂŤFKGRPŢSĹ?HGUHNRQVWUXNFtNWHUpSURGiYDODQDSĹ?tNODGREHF 7\WRE\WRYpGRP\VHDQLQHQDFKi]HO\YHYÄ&#x161;WätFKPÄ&#x161;VWHFKDOHRSUDYGXYPHQätFK RNUDMRYĂŤFKREFtFKĂżLYHVQLFtFK'RSRSĹ?HGt]iMPXVHVWiOHYtFHGRVWiYDMtLQYHVWLFH GRVWDUätFKURGLQQĂŤFKGRPŢYGREUpPVWDYXYĂŚiGDQpORNDOLWÄ&#x161;NWHUpMVRX]DWtĂŚHQp SUiYQtPLYDGDPL,QYHVWLFHGRYÄ&#x161;WätFKSR]HPNŢVH]iPÄ&#x161;UHPUR]GÄ&#x161;OHQtQDGHVtWN\ QRYĂŤFKVWDYHEQtFKSDUFHOYWXWRFKYtOLPRFQHGRSRUXĂżXMHPH

Yes, from the perspective of growth in the value of the property, plots around major cities and also properties located in the centres of the cities are very lucrative. Return on investment can even be higher from property located outside of our capital, but we should always try to invest in real estate in the area which we know well. This is the only way to avoid bad investments caused by an unawareness of the local situation. With the ownership of real estate are connected not only revenues but also various obligations and so it is good to have oneâ&#x20AC;&#x2122;s immovable property in cities which one is familiar with.

Investment in real estate must always be considered very carefully, regardless of the location of the respective real estate. From our recent experience, investments in smaller residential houses before renovation, sold for example by the Town Hall, have been the most profitable. These apartment houses were not even located in major cities, but in smaller outlying towns and villages. Investments in older family houses in good condition in a sought-after location, which are burdened with legal issues, are increasingly becoming the focus of interest. At the moment, we do not recommend investment in larger plots with the intention of sub-division into dozens of new construction plots.

Ç?ÇŹ Ç˝ ǞǺČ&#x192;ǜǴ dzǟǹǚǴČ&#x2039; ǟǺǽǞǏ ǽǞǺǴǸǺǽǞǴ ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴ ǎǹǽČ&#x2C6;ǸǏ ǝǟǴǭČ&#x2021;ǡČ&#x2C6;ÇšČ&#x2021;ǸǴ Č&#x2039;ǎǡČ&#x2039;Č&#x160;ǞǽČ&#x2039; ÇżČ&#x192;ǏǽǞǜǴ dzǹǸǡǴ ǎǺǜǟǿǯ ǜǟǿǝǚČ&#x2021;Č ǯǺǟǺǰǺǎ ÇŹ ǞǏǜDzǹ ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞČ&#x2C6; ÇšÇŹČ ÇşÇ°Č&#x2039;Č&#x2026;ÇŹČ&#x2039;Ç˝Č&#x2039; ÇŽ Č&#x201A;ÇąÇšÇžÇźÇŹČ ǜǟǿǝǚČ&#x2021;Č ǯǺǟǺǰǺǎ Ç?ÇşČ ÇşÇ°Č&#x2021; ǺǞ ǴǚǎǹǽǞǴČ&#x201A;Ç´Çľ ǸǺǯǿǞ Ç­Č&#x2021;ÇžČ&#x2C6; ǰǏDzǹ ǭǺǡČ&#x2C6;Č&#x201E;Çą ǺǞ ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴ ǟǏǽǝǺǡǺDzǹǚǚǺǾ dzǏ ǝǟǹǰǹǡǏǸǴ ǽǞǺǡǴČ&#x201A;Č&#x2021; ǚǺ ǡǿČ&#x192;Č&#x201E;Çą ǽǞǟǹǸǴǞČ&#x2C6;Ç˝Č&#x2039; ǴǚǎǹǽǞǴǟǺǎǏǞČ&#x2C6; ÇŽ ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞČ&#x2C6; ÇŽ Ç¸ÇąÇ˝ÇžÇŹČ ǜǺǞǺǟČ&#x2021;Çą ǚǏǸ Č ÇşÇźÇşČ&#x201E;Çş dzǚǏǜǺǸČ&#x2021; Ç&#x17E;ÇŹÇś ǸǺDzǚǺ ǴdzǭǹDzǏǞČ&#x2C6; ÇťÇˇÇşČ Ç´Č ǴǚǎǹǽǞǴČ&#x201A;Ç´Çľ Ç´ÇłdzǏ ǚǹdzǚǏǚǴČ&#x2039; ǸǹǽǞǚČ&#x2021;Č ǿǽǡǺǎǴǾ Ç? ǚǏǡǴČ&#x192;ǴǹǸ ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴ ǽǎČ&#x2039;dzǏǚČ&#x2021; ǚǹ ǞǺǡČ&#x2C6;ǜǺ Ç°ÇşČ ÇşÇ°Č&#x2021; ǚǺ Ç´ǟǏdzǡǴČ&#x192;ÇšČ&#x2021;ÇąǺǭČ&#x2039;dzǏǚǚǺǽǞǴǝǺČ&#x2030;ǞǺǸǿČ ÇşÇźÇşČ&#x201E;ÇşǴǸǹǞČ&#x2C6;ǽǎǺǹǚǹǰǎǴDzǴǸǺǹǴǸǿČ&#x2026;ǹǽǞǎǺ ÇŽÇ¸ÇąÇ˝ÇžÇŹČ ÇŻÇ°ÇąÇŽČ&#x2021;Č ÇşÇźÇşČ&#x201E;ÇşǺǟǴǹǚǞǴǟǿǹǞǹǽČ&#x2C6;

Ç&#x201D;ǚǎǹǽǞǴČ&#x201A;Ç´Ç´ ÇŽ ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞČ&#x2C6; ÇŽ ǡČ&#x160;ǭǺǸ ǽǡǿČ&#x192;ÇŹÇą ÇšÇąÇşÇ­Č ÇşÇ°Ç´Ç¸Çş ÇşČ&#x192;ǹǚČ&#x2C6; ǎǚǴǸǏǞǹǡČ&#x2C6;ǚǺ ǎdzǎǹǽǴǞČ&#x2C6; ǚǹdzǏǎǴǽǴǸǺ ǺǞ ǞǺǯǺ ÇŽ ǜǏǜǺǸ ǸǹǽǞǹ ǟǏǽǝǺǡǺDzǹǚǺ ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǹ ǴǸǿČ&#x2026;ǹǽǞǎǺ Ç&#x201D;Çł ǚǏČ&#x201E;ǹǯǺ ǝǟǺČ&#x201E;ǡǺǯǺ ǺǝČ&#x2021;ǞǏ ÇŽČ&#x2021;Č ÇşÇ°Ç´Çž Č&#x192;ǞǺ ǚǏǴǭǺǡǹǹ ǝǟǴǭČ&#x2021;ǡČ&#x2C6;ÇšČ&#x2021;ǸǴ ǴǚǎǹǽǞǴČ&#x201A;Ç´Č&#x2039;ǸǴ Ç­Č&#x2021;ǡǴ ǴǚǎǹǽǞǴČ&#x201A;Ç´Ç´ ÇŽ ǚǹǭǺǡČ&#x2C6;Č&#x201E;Ç´Çą DzǴǡČ&#x2021;Çą ǰǺǸǏ ÇŽ ǽǺǽǞǺČ&#x2039;ǚǴǴ ŠǰǺ ǟǹǜǺǚǽǞǟǿǜČ&#x201A;Ç´Ç´ÂŞ ǜǺǞǺǟČ&#x2021;Çą ǚǏǝǟǴǸǹǟ ǝǟǺǰǏǎǏǡ ǸǿǚǴČ&#x201A;ǴǝǏǡǴǞǹǞ NJǞǴ ǜǎǏǟǞǴǟǚČ&#x2021;Çą DzǴǡČ&#x2021;ÇąǰǺǸǏǚǹÇšÇŹČ ÇşÇ°Ç´ÇˇÇ´Ç˝Č&#x2C6;ÇŽǭǺǡČ&#x2C6;Č&#x201E;Ç´Č ÇŻÇşÇźÇşÇ°ÇŹČ ǚǺÇŽǺǽǚǺǎǚǺǸÇŽǸǏǡČ&#x2021;Č ǺǭǡǏǽǞǚČ&#x2021;Č ÇťÇşÇ˝ÇąÇˇÇśÇŹČ Ç´ǰǹǟǹǎǚČ&#x2039;Č Ç&#x2122;ÇŹǝǹǟǎČ&#x2021;ÇľǝǡǏǚǎǽǹČ&#x192;ÇŹČ&#x2026;ǹǎČ&#x2021;Č ÇşÇ°Č&#x2039;ÇžǴǚǎǹǽǞǴČ&#x201A;Ç´Ç´ÇŽǽǞǏǟČ&#x2021;Çą ǽǹǸǹǾǚČ&#x2021;Çą ǰǺǸǏ ÇŽ Č ÇşÇźÇşČ&#x201E;ǹǸ ǽǺǽǞǺČ&#x2039;ǚǴǴ ÇŽ ǝǺǡČ&#x2C6;dzǿČ&#x160;Č&#x2026;Ç´Č Ç˝Č&#x2039; ǝǺǝǿǡČ&#x2039;ǟǚǺǽǞČ&#x2C6;Č&#x160; Ç¸ÇąÇ˝ÇžÇŹČ ǜǺǞǺǟČ&#x2021;Çą ǺǭǟǹǸǹǚǹǚČ&#x2021; ǟǏdzǚČ&#x2021;ǸǴ ǝǟǏǎǺǎČ&#x2021;ǸǴ ǺǯǟǏǚǴČ&#x192;ǹǚǴČ&#x2039;ǸǴ Ç&#x201D;ǚǎǹǽǞǴČ&#x201A;Ç´Ç´ ÇŽǭǺǡČ&#x2C6;Č&#x201E;ǴǹǿČ&#x192;ǏǽǞǜǴdzǹǸǡǴÇ˝ǚǏǸǹǟǹǚǴǹǸÇ´Č ǟǏdzǰǹǡǏǚǏǰǹǽČ&#x2039;ǞǜǴǚǺǎČ&#x2021;Č ÇżČ&#x192;ǏǽǞǜǺǎ ǰǡČ&#x2039;ǽǞǟǺǴǞǹǡČ&#x2C6;ǽǞǎǏÇŽǰǏǚǚČ&#x2021;ÇľǸǺǸǹǚǞǚǹǟǹǜǺǸǹǚǰǿČ&#x160;ǞǽČ&#x2039;


352'(-_(;./8=,91Ì%<'/(1Ì6.5É61ê09ê+/('(0/8;861Ì9<%$9(1Ì,3529('(1Ì )256$/(_(;&/86,9(5(6,'(1&(:,7+*5($79,(:6/8;85,286$0(1,7,(6$1''(6,*1 8QLNiWQtSURVWRUQëVWŐHäQtSHQWKRXVH P MHVLWXRYDQëY13YQRYpPSURMHNWXDUFKVWXGLD'RQOLÿ85DMVNp]DKUDG\8OLFH85DMVNp]DKUDG\MHVLWXRYiQDYEH]SURVWŐHGQtEOt]NRVWL UR]OHKOpKRSDUNX5LHJURY\VDG\VYHOPLGREURXGRVWXSQRVWtGRFHQWUD$WUDNWLYLWXPtVWD]YëUD]ŁXMHMHKRSRORKDQDNRSFLVYëKOHG\QDSDQRUiPD3UDK\2VRELWiGLVSR]LFHDSURVNOHQpSORFK\ GtN\QLPæMHFHOëE\W]DOLWëVYĚWOHPSURSŢMÿXMtE\WXQH]DPĚQLWHOQRXDWPRVIpUX9HONRU\VHSRMDWiNXFK\QĚYROQĚQDYD]XMHQDMtGHOQtÿiVWDRE\WQëSURVWRUVHWŐHPLDWHOLpURYëPLRNQ\7DWRVSROHÿHQVNiGHQQt]yQDMHVLWXRYiQDGRXOLFHVEH]NRQNXUHQÿQtPLYëKOHG\QDSDQRUiPD3UDK\SDUN5LHJURY\VDG\D+UDGÿDQ\/X[XVQtY]GXäQëE\WVSŐtMHPQRXDWPRVIpURXDSŐtPëPGHQQtPVYĚWOHPVSOŁXMHYHäNHUpSRGPtQN\NRPIRUWQtKRE\GOHQt%\WYQĚPæEXGHWHFKWtW]ŢVWDW 7KLVH[FHSWLRQDOVSDFLRXVSHQWKRXVH Pñ LQ85DMVNp]DKUDG\6WUHHWLVORFDWHGRQWKHWKDQGWKÁRRUVRIDQHZFRPSOH[GHVLJQHGE\WKH'RQOLÿDUFKLWHFWXUDOVWXGLR85DMVNp]DKUDG\ 6WUHHWLVFORVHWR5LHJHU*DUGHQVZLWKYHU\JRRGDFFHVVWRWKHFLW\FHQWUH7KHDWWUDFWLYHQHVVRIWKHFRPSOH[LVKLJKOLJKWHGE\LWVVLWXDWLRQRQDKLOOZLWKDSDQRUDPLFYLVWDRI3UDJXH7KHGLVtinctive layout and glassed areas create an unmistakable light and airy atmosphere in the apartment. The spacious kitchen leads into the open-plan dining area and living room with three ateOLHUZLQGRZV7KLVVRFLDOGD\]RQHLVVWUHHWIDFLQJZLWKPDWFKOHVVYLHZVRIWKHSDQRUDPDRI3UDJXHWKH5LHJHU*DUGHQVDQG+UDGÿDQ\7KLVOX[XULRXVDLU\DSDUWPHQWZLWKDSOHDVDQWDWPRVphere and direct daylight complies with all the conditions for comfortable living. An apartment in which you will want to stay! ǟǹǴǶǬǷȈǹȇǵǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵǻDZǹǾȁǬǿǽ Ǹ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬȉǾǬDzǬȁǮǹǺǮǺǸǻǼǺDZǶǾDZǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǵǽǾǿǰǴǴ©'RQOLÿªǹǬǿǷǴȂDZ©ǟǼǬǵǽǶǺǯǺǽǬǰǬªǟǷǴȂǬ©X5DMVNp]DKUDG\ªǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǮǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵǭǷǴdzǺǽǾǴǺǾǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺǻǬǼǶǬ5LHJURY\VDG\ǽǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇǸǽǺǺǭȅDZǹǴDZǸǽȂDZǹǾǼǺǸǛǼǴǮǷDZǶǬǾDZǷȈǹǺǽǾȈǸDZǽǾǬǿǮDZǷǴȃǴǮǬDZǾDZǯǺǹǬȁǺDzǰDZǹǴDZǹǬȁǺǷǸDZ ǽǻǬǹǺǼǬǸǹȇǸǮǴǰǺǸǹǬǛǼǬǯǿǚǽǺǭDZǹǹǬȋǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬǴdzǬǽǾDZǶǷDZǹǹȇDZǻǷǺȅǬǰǴǭǷǬǯǺǰǬǼȋǶǺǾǺǼȇǸǮǽȋǶǮǬǼǾǴǼǬdzǬǷǴǾǬǽǮDZǾǺǸǻǼǴǰǬȊǾǻǺǸDZȅDZǹǴȊǹDZǻǺǮǾǺǼǴǸǿȊǬǾǸǺǽȀDZǼǿ ǛǼǺǽǾǺǼǹǬȋǶǿȁǹȋǽǮȋdzǬǹǬǽdzǺǹǺǵǽǾǺǷǺǮǺǵǴǯǺǽǾǴǹǺǵǽǾǼDZǸȋǺǯǼǺǸǹȇǸǴǺǶǹǬǸǴǔdzȉǾǺǵǺǭȅDZǵǰǹDZǮǹǺǵdzǺǹȇǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋǮǴǰǹǬǿǷǴȂǿǽǹDZǻǼDZǮdzǺǵǰDZǹǹǺǵǻǬǹǺǼǬǸǺǵǛǼǬǯǴǹǬ ǻǬǼǶǜǴȉǯǼǺǮȇǽǬǰȇǴǼǬǵǺǹǏǼǬǰȃǬǹȇǜǺǽǶǺȄǹǬȋǮǺdzǰǿȄǹǬȋǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǽǻǼǴȋǾǹǺǵǬǾǸǺǽȀDZǼǺǵǴǭǺǷȈȄǴǸǶǺǷǴȃDZǽǾǮǺǸDZǽǾDZǽǾǮDZǹǹǺǯǺǽǺǷǹDZȃǹǺǯǺǽǮDZǾǬǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿDZǾ ǮǽDZǸǿǽǷǺǮǴȋǸǶǺǸȀǺǼǾǹǺǯǺǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǩǾǺǶǮǬǼǾǴǼǬǮǶǺǾǺǼǺǵǮȇdzǬȁǺǾǴǾDZǺǽǾǬǾȈǽȋ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ QDY\æiGiQtRQUHTXHVWǻǺdzǬǻǼǺǽǿ 9,3+RPHV-DQiÿNRYRQiEŐHæt3UDKD7HO 32

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


3521É-(0_ã3,þ.29ę9<%$9(1ê%<7.3521É-08 )255(17_723&/$66$3$570(17)255(17 -HGLQHÿQiPRæQRVWætWSŐtPRYFHQWUXSUDæVNpKR6WDUpKRPĚVWD²EOt]NR.DUORYDPRVWXVURPDQWLFNëPYëKOHGHPQD6WDUpPĚVWR3HWŐtQ%\WRYHOLNRVWLPMHSRNRPSOHWQtNYDOLWQĚ SURYHGHQp UHNRQVWUXNFL VH GYĚPD NRXSHOQDPL Y\EDYHQëPL äDWQDPL D H[NOX]LYQt NXFK\Qt &KDUDNWHULVWLFNëP SUYNHP SUR WHQWR E\W MH VNORXEHQt D SRGWUæHQt SŢYRGQt DWPRVIpU\ E\WX YQiYD]QRVWLQDVRXÿDVQëDGRNRQDOHSURYHGHQëLQWHULpUSOQĚYVRXODGXVHVRXÿDVQëPLWUHQG\E\GOHQt.Y\EDYHQtSDWŐtNOLPDWL]DFHY\VRNRU\FKORVWQtLQWHUQHW]DEH]SHÿRYDFt]DŐt]HQt79 VDWHOLWEH]SHÿQRVWQtGYHŐH $XQLTXHSRVVLELOLW\WROLYHULJKWLQWKHFHQWUHRIWKH2OG7RZQRI3UDJXH²FORVHWR&KDUOHV%ULGJHZLWKURPDQWLFYLHZVRIWKH2OG7RZQDQG3HWŐtQ+LOO7KHPñDSDUWPHQWKDVXQGHUJRQH a complete quality reconstruction. It comprises two bathrooms, equipped with changing rooms, as well as an exclusive kitchen. Typical of this apartment is the emphasis on the original atmosphere of the dwelling, in combination with the present, perfectly executed interior, fully in line with current housing trends. Amenities include air conditioning, high speed Internet, securiW\V\VWHPVDWHOOLWH79DQGVHFXULW\GRRU ǟǹǴǶǬǷȈǹǬȋǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈDzǴǾȈǮǽǬǸǺǸǽDZǼǰȂDZǝǾǬǼǺǯǺǏǺǼǺǰǬǛǼǬǯǴǼȋǰǺǸǽǖǬǼǷǺǮȇǸǸǺǽǾǺǸǽǼǺǸǬǹǾǴȃDZǽǶǴǸǮǴǰǺǸǹǬǝǾǬǼȇǵǯǺǼǺǰǴȁǺǷǸǛDZǾǼDzǴǹǖǮǬǼǾǴǼǬǼǬdzǸDZǼǺǸǸ ǻǺǽǷDZ ǶǺǸǻǷDZǶǽǹǺǵ ǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹǺ ǻǼǺǮDZǰDZǹǹǺǵ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴ ǽ ǰǮǿǸȋ ǮǬǹǹȇǸǴ ǶǺǸǹǬǾǬǸǴ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹȇǸǴ ǯǬǼǰDZǼǺǭǹȇǸǴ Ǵ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺǵ ǶǿȁǹDZǵ ǡǬǼǬǶǾDZǼǹǺǵ ǺǽǺǭDZǹǹǺǽǾȈȊ ȉǾǺǵǶǮǬǼǾǴǼȇȋǮǷȋDZǾǽȋǺǭȆDZǰǴǹDZǹǴDZǴǻǺǰȃDZǼǶǴǮǬǹǴDZǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǵǻDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹǺǵǬǾǸǺǽȀDZǼȇȉǾǺǯǺDzǴǷȈȋǮǽǺȊdzDZǽǹǬǽǾǺȋȅǴǸǺǾǷǴȃǹǺǮȇǻǺǷǹDZǹǹȇǸǻǼǺDZǶǾǺǸǴǹǾDZǼȈDZǼǬ ǻǺǷǹǺǽǾȈȊǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿȊȅDZǸǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǾDZǹǰDZǹȂǴȋǸǮDzǴǷǴȅǹǺǵǽȀDZǼDZǎǶǮǬǼǾǴǼDZDZǽǾȈǮǶǷȊȃǬȊǾǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼǮȇǽǺǶǺǽǶǺǼǺǽǾǹǺǵǰǺǽǾǿǻǮǔǹǾDZǼǹDZǾǽǴǽǾDZǸǬǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴ ǽǻǿǾǹǴǶǺǮǺDZǞǎǭǼǺǹǴǼǺǮǬǹǹǬȋǰǮDZǼȈ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ QDY\æiGiQtRQUHTXHVWǻǺdzǬǻǼǺǽǿ 9,3+RPHV-DQiÿNRYRQiEŐHæt3UDKD7HO 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

33


/X[XVQtYLORYëGĥPQD+DQVSDXOFH+DQVSDXOFHRGDNDUFKSURI/iEXVH/X[XULRXVYLOODKRXVHLQ+DQVSDXOND E\$F$UFK3URI/iEXVɋɩɬɥɩɳɨɛɺɥɝɛɫɭɣɫɛɝɝɣɦɦɛɟɩɧɠɪɦɛɨɣɫɩɝɥɣɥɥɝɫɛɤɩɨɠ+DQVSDXOND /X[XVQtYLORYëGŢPQD+DQVSDXOFHRGDNDUFKSURI/iEXVHRFHQĚQëÅ6WDYEDURNX´%\WE\OGRNRQÿHQYURFHVSDQRUDPDWLFNëPYëKOHGHPQD3UDæVNëKUDGDFHQWUXPPĚVWD 3ORFKDFHONHPP[WHUDVDVYëKOHGHP]DKUDGDYHOLNRVWLPVH]SHYQĚQRXWHUDVRXDXætYDFtSUiYRN]DKUDGĚRYHOLNRVWLP*DUiæSURYR]LGODMHVRXÿiVWtGRPX9\EDYHQt ²NRYiŐVNpSUYN\QDPtUXPDVLYQtGXERYpSDUNHW\NXFK\ŁVNiOLQNDVHVSRWŐHELÿLNRPSOHWQĚ]DŐt]HQpNRXSHOQ\VPUDPRURYëPRENODGHPWRYäHGRGiYiE\WXQHRSDNRYDWHOQRXDWPRVIpUX /RNDOLWD+DQVSDXON\MHY\KOiäHQDGtN\EOt]NRVWLPH]LQiURGQtFKäNROOHWLäWLDFHQWUXPĚVWD1HRFHQLWHOQiMHSDNÿHWQRVW]HOHQĚDVSRUWRYQtKRY\æLWt /X[XULRXVYLOODKRXVHLQ+DQVSDXONDE\$F$UFK3URI/iEXVDZDUGHG´%XLOGLQJRIWKH\HDUµ7KLVDSDUWPHQWZLWKSDQRUDPLFYLHZVRI3UDJXH&DVWOHDQGWKHFLW\FHQWUHZDVFRPSOHWHG LQ7KHWRWDOVXUIDFHDUHDRIPñLQFOXGHV[WHUUDFHVZLWKDYLHZDQPñJDUGHQZLWKVWUHQJWKHQHGWHUUDFHDQGWKHULJKWWRXVHWKHPñJDUGHQ$YHKLFOHJDUDJHLVSDUWRI WKHKRXVH)L[WXUHV²ZURXJKWLURQHOHPHQWVVROLGRDNSDUTXHWU\NLWFKHQXQLWZLWKDSSOLDQFHVIXOO\HTXLSSHGEDWKURRPVZLWKPDUEOHWLOLQJ$OOWKLVHYRNHVDGLVWLQFWLYHDWPRVSKHUHLQWKHÁDW The Hanspaulka area is well known for its proximity to international schools, the airport and city centre. In addition, the abundance of greenery and sporting facilities in the vicinity is invaluable. ǜǺǽǶǺȄǹǬȋ ǶǮǬǼǾǴǼǬ Ǯ ǮǴǷǷǬǰǺǸDZ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴ  ǶǶ Ǯ ǼǬǵǺǹDZ +DQVSDXOND ǖǮǬǼǾǴǼǬ Ǯ ǼǺǽǶǺȄǹǺǸ ǮǴǷǷǬǰǺǸDZ Ǯ ǼǬǵǺǹDZ ǏǬǹǽǻǬǿǷǶǬ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼ ǻǼǺȀ ǗǬǭǿǽ ǰǺǸ Ǯ ǯǺǰǿ ǻǺǷǿȃǴǷdzǮǬǹǴDZÅǝǾǼǺDZǹǴDZǯǺǰǬ´ǖǮǬǼǾǴǼǬǽǻǬǹǺǼǬǸǹȇǸǮǴǰǺǸǹǬǛǼǬDzǽǶǴǵǏǼǬǰǴȂDZǹǾǼǯǺǼǺǰǬǭȇǷǬǻǺǽǾǼǺDZǹǬǮǯǺǰǿǚǭȅǬȋǻǷǺȅǬǰȈǸǾDZǼǼǬǽȇǽǮǴǰǺǸǹǬǯǺǼǺǰ ǽǬǰǼǬdzǸDZǼǺǸǸǽǿǶǼDZǻǷDZǹǹǺǵǾDZǼǼǬǽǺǵǴǻǼǬǮǺǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈǺǭȅǴǵǽǬǰǼǬdzǸDZǼǺǸǸǏǬǼǬDzǹǬǬǮǾǺǸǺǭǴǷȋȋǮǷȋDZǾǽȋȃǬǽǾȈȊǰǺǸǬǚǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZ²ǶǺǮǬǹȇDZȉǷDZǸDZǹǾȇ ǻǺǰdzǬǶǬdzǰǿǭǺǮȇǵǻǬǼǶDZǾǶǿȁǺǹǹȇǵǯǬǼǹǴǾǿǼǽǺǮǽǾǼǺDZǹǹǺǵǾDZȁǹǴǶǺǵǻǺǷǹǺǽǾȈȊǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹȇDZǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǽǸǼǬǸǺǼǹǺǵǻǷǴǾǶǺǵ²ǮǽDZȉǾǺǻǼǴǰǬDZǾǶǮǬǼǾǴǼDZǿǹǴǶǬǷȈǹǿȊ ǬǾǸǺǽȀDZǼǿ ǜǬǵǺǹ ǏǬǹǽǻǬǿǷǶǬ ǻǼǺǽǷǬǮǴǷǽȋ ǽǮǺǴǸ ǻǺǷǺDzDZǹǴDZǸ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǹǬȁǺDzǰDZǹǴȊ ǾǬǸ ǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹȇȁ ȄǶǺǷ ǿǰǺǭǽǾǮǿ ǽǺǺǭȅDZǹǴȋ ǽ ǬȉǼǺǻǺǼǾǺǸ Ǵ ǭǷǴdzǺǽǾǴ Ƕ ȂDZǹǾǼǿ ǯǺǼǺǰǬ ǙDZǺȂDZǹǴǸȇǾǬǶDzDZǸǹǺDzDZǽǾǮǺdzDZǷDZǹȇȁdzǺǹǴǽǻǺǼǾǴǮǹȇȁǽǺǺǼǿDzDZǹǴǵ

Cena / Price : 27.000.000 CZK 0JU,YD6HLIHUWRYi3ODWQpĝVNi3UDKDWHOHPDLOLQIR#VHLIHUWUHDOF]ZZZVHLIHUWUHDOF] 34

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


/X[XVQtQRYRVWDYEDQD+DQVSDXOFH/X[XU\1HZ+RXVHLQ+DQVSDXONDɋɩɬɥɩɳɨɛɺɨɩɝɩɬɭɫɩɤɥɛɝɫɛɤɩɨɠ+DQVSDXOND 3URGHMOX[XVQtYLO\QD+DQVSDXOFH1RYiYLODGRNRQÿHQiYURFHRUR]OR]HPPWHUDVYOXNUDWLYQtÿiVWL3UDK\VYëKOHGHP'LVSR]LFH [NRXSHOQDVPUDPRURYëPRENODGHPY\KŐtYDQRXSRGODKRX9LOOHUR\%RFK$[RU]DŐL]RYDFtSŐHGPĚW\ =DEH]SHÿRYDFtV\VWpPEH]SHÿQRVWQtUROHW\NXFK\ŁV0LHOHVSRWŐHELÿLæXORYiSUDFRYQtGHVNDODNRYDQiGYtŐNDL]YQLWŐQtFK VWUDQPUDPRURYpY\KŐtYDQpSRGODK\YFKRGEiFKYNXFK\QLDVNODGRYëFKSURVWRUiFKæXORYiSRGODKDYJDUiæLSOQĚPDVLYQtGXERYiSRGODKDYRVWDWQtFKPtVWQRVWHFKWHDNRYiWHUDVD]HVtOHQi VNODYGŐHYĚQëFKHXURRNQHFKOX[XVQtWDSHW\1DXWLFDYQĚNWHUëFKSRNRMtFKPDVLYQtQiE\WHNQDPtUX,QWHULHU)$%21$7(/,(5=GRPXMHKH]NëYëKOHGQD3UDKX]DKUDGDMHQDYUæHQDDUFKLWHNWHP YÿHWQĚ]DYODæRYDFtKRV\VWpPX9\KŐtYDQiSŐtMH]GRYiFHVWDHOHNWURQLFNpRYOiGiQtEUiQ\DJDUiæH9GRPĚMHPQRKR~ORæQpKRSURVWRUXFHOëGŢPMHSRGVNOHSHQ6OXQQëSR]HPHN~æDVQĚSURVOXQĚQëGŢPYORNDOLWĚVGREURXREÿDQVNRXY\EDYHQRVWtDYëERUQRXGRVWXSQRVWtGRYĚWäLQ\PH]LQiURGQtFKäNRO&HQWUXPPĚVWDPLQXW0+'SĚätFKŢ]t 7KHVDOHRIDOX[XU\QHZYLOODZLWKDYLHZLQ+DQVSDXOND²DSUHVWLJLRXVSDUWRI3UDJXH7KLVQHZYLOODZDVFRPSOHWHGLQ,WLVPñLQVL]HPñRIWHUUDFHV7KHOD\RXWLV [EDWKURRPVZLWKPDUEOHWLOHVXQGHUÁRRUKHDWLQJ9LOOHUR\%RFK$[RUÀ[WXUHV 6HFXULW\V\VWHPVHFXULW\VKXWWHUVNLWFKHQZLWK0LHOHDSSOLDQFHVJUDQLWHZRUNWRSGRRUVYDUQLVKHGRQH[WHULRUDQGLQWHULRUVLGHPDUEOHKHDWHGÁRRUVLQFRUULGRUVDQGNLWFKHQVWRUHURRPV*UDQLWHÁRRULQJDUDJH6ROLGRDNÁRRULQJLQRWKHUURRPV7HDNWHUUDFHUHLQIRUFHGJODVVLQZRRGHQ(XUR ZLQGRZV/X[XU\1DXWLFDZDOOSDSHULQVRPHURRPV6ROLGFXVWRPPDGHIXUQLWXUH,QWHULRUE\)$%21$7(/,(5%HDXWLIXOYLHZRI3UDJXHIURPWKHKRXVH7KHJDUGHQLVDUFKLWHFWGHVLJQHGDQG includes an irrigation system. Heated access road, with electronically controlled gate and garage doors. The house has plenty of storage space, with a cellar situated beneath the whole KRXVH6XQQ\SORWDPD]LQJO\VXQOLWKRXVHLQDQDUHDZLWKJRRGFLYLFDPHQLWLHVDQGH[FHOOHQWWUDYHODFFHVVLELOLW\WRPRVWLQWHUQDWLRQDOVFKRROV7KHFLW\FHQWUHLVDPLQXWHZDONDZD\RU easily reached by public transport. ǛǼǺǰǬDzǬǼǺǽǶǺȄǹǺǵǮǴǷǷȇǮǼǬǵǺǹDZǏǬǹǽǻǬǿǷǶǬǙǺǮǬȋǮǴǷǷǬ ǯǺǰdzǬǮDZǼȄDZǹǴȋǻǺǽǾǼǺǵǶǴ² ǻǷǺȅǬǰȈǸǸǾDZǼǼǬǽȇǮǻǼǴǭȇǷȈǹǺǵȃǬǽǾǴǛǼǬǯǴǽǺǾǷǴȃǹȇǸǮǴǰǺǸ ǛǷǬǹǴǼǺǮǶǬ  ǮǬǹǹȇȁ ǶǺǸǹǬǾȇ ǽ ǸǼǬǸǺǼǹǺǵ ǻǷǴǾǶǺǵ ǻǺǷȇ ǽ ǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸ ǽǬǹǾDZȁǹǴǶǬ Ǵ ǬǶǽDZǽǽǿǬǼȇ 9LOOHUR\ %RFK Ǵ $[RU ǝǴǽǾDZǸǬ ǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴ dzǬȅǴǾǹȇDZ DzǬǷȊdzǴ Ƕǿȁǹȋ ǽǾDZȁǹǴǶǺǵ0LHOHǯǼǬǹǴǾǹǬȋǼǬǭǺȃǬȋǽǾǺǷDZȄǹǴȂǬǷǬǶǴǼǺǮǬǹǹȇDZǰǮDZǼǶǴǴǽǮǹǿǾǼDZǹǹDZǵǽǾǺǼǺǹȇǻǺǷȇǽǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸǸǼǬǸǺǼǹȇDZǻǺǷȇǽǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸǮǻǼǴȁǺDzDZǵǴǮǶǿȁǹDZǮǽǶǷǬǰǽǶǴȁ ǻǺǸDZȅDZǹǴȋȁǯǼǬǹǴǾǹȇǵǻǺǷǮǯǬǼǬDzDZǻǺǷȇǴdzǰǿǭǺǮǺǵǸǬǽǽǴǮǹǺǵǰǺǽǶǴǮǰǼǿǯǴȁǶǺǸǹǬǾǬȁǻǺǷȇǴdzǾǴǶǬǹǬǾDZǼǼǬǽDZǿǶǼDZǻǷDZǹǹȇDZǽǾDZǶǷǬǮǰDZǼDZǮȋǹǹȇȁDZǮǼǺǺǶǹǬȁǼǺǽǶǺȄǹȇDZǺǭǺǴ 1DXWLFDǮǹDZǶǺǾǺǼȇȁǶǺǸǹǬǾǬȁǰDZǼDZǮȋǹǹǬȋǸǬǽǽǴǮǹǬȋǸDZǭDZǷȈǹǬdzǬǶǬdzǐǴdzǬǵǹǴǹǾDZǼȈDZǼǬǺǾǽǾǿǰǴǴ)$%21ǔdzǰǺǸǬǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵǮǴǰǹǬǛǼǬǯǿǰǴdzǬǵǹǽǬǰǬ²ǻǺǻǼǺDZǶǾǿǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬ ǮǾǺǸȃǴǽǷDZǴǽǴǽǾDZǸǬǺǼǺȄDZǹǴȋǛǺǰǺǯǼDZǮǬDZǸǬȋǻǺǰȆDZdzǰǹǬȋǰǺǼǺǯǬǽȉǷDZǶǾǼǺǹǹȇǸǿǻǼǬǮǷDZǹǴDZǸǮǺǼǺǾǴǯǬǼǬDzǬǎǰǺǸDZDZǽǾȈǸǹǺǯǺǸDZǽǾǰǷȋȁǼǬǹDZǹǴȋǻǺǰǮǽDZǸǰǺǸǺǸǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǻǺǰǮǬǷǝǺǷǹDZȃǹȇǵǿȃǬǽǾǺǶǮǰǺǸǾǬǶDzDZǻǺǻǬǰǬDZǾǸǹǺǯǺDZǽǾDZǽǾǮDZǹǹǺǯǺǽǺǷǹDZȃǹǺǯǺǽǮDZǾǬǺǾǷǴȃǹǬȋǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬǿǰǺǭǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZǽǭǺǷȈȄǴǹǽǾǮǺǸǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹȇȁȄǶǺǷǐǺ ȂDZǹǾǼǬǯǺǼǺǰǬǸǴǹǿǾǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇǵǾǼǬǹǽǻǺǼǾ²ǹǬǼǬǽǽǾǺȋǹǴǴǻDZȄDZȁǺǰǹǺǵȁǺǰȈǭȇ

&HQD3ULFHLQIRY5.LQIRXSRQUHTXHVWȿɩɪɣɨɯɩɫɧɝɛɞɠɨɭɬɭɝɠ 0JU,YD6HLIHUWRYi3ODWQpĝVNi3UDKDWHOHPDLOLQIR#VHLIHUWUHDOF]ZZZVHLIHUWUHDOF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

35


þHU YHQ HF -X

O\ ǴȊ ǷȈ OUTU Z JINÉHO K OM SVĚTA / FR T EN R FE IF D A / LD R PART OF WO Ǟnj ǎǑ ǝ Ǫ ǜnj ǙnjǐǜǟǏǚǘǖ KÁ JIHOAFRIC KA LI B U P RE

architektura design

stí ích nemovito Výběr nejlepš s tie er op pr the best Selection of ɠɢɦɨɫɬɢ ɜɢ ɟɞ ɧ ɟɣ ȼɵɛɨɪɥɭɱɲ

2 7 7 1 8 0

1 8 2 1 0 0

Czech d Ǭǵǹ dz ǣDZȄǽǶǴǵǰǴdzǬ

9

 ǴȊǷȈ F-XO\ þHUYHQH

p u k u o S Zbynìk

SIGN/ ČESKÝ DeE sign/

CZK 95 € 4,50 £ 3,50 STÁHNĚTE SI

U R E I T E C T A R C H

N D E S I G

GOZO: LNÝ OSTROV P HO É N E V E J B NEO Í/ T S BOHAT V F O D N LA IS GOZO: AN H/ LT EA W ED R UNDISCOVE ǎ, ǛǚǗǙǧǕ ǏǚǓǚ: ǚǝǞǜǚ Ǟǎ ǧ Ǚ ǡ ǍǚǏnjǞǝ ǙǑǜnjǓǎǑǐnjǙ

T Y L E L I F E S 26.6.2012

23:29:46

Předplatné


Prodej Praha - Malá Strana | 160 m2_.ÿ Sale Prague - Malá Strana | 160 m2 | CZK 15.500.000 ǛǼǺǰǬDzǬ ǛǼǬǯǬǘǬǷǬǝǾǼǬǹǬ_Ǹ2 | CZK 15.500.000 ([NOX]LYQtSURGHM~æDVQpKRVOXQQpKRPH]RQHWRYpKRE\WX0H]RQHWMHQRYRVWDYERXE\WXNNYSDWŐHKLVWRULFNpEXGRY\VYëWDKHPQDUR]KUDQt0DOp6WUDQ\D6PtFKRYDMHQPLQXW\FKŢ]HRG 3HWŐtQVNëFKVDGŢD.DPS\QHGDOHNRQiNXSQtKRD]iEDYQtKRFHQWUD1RYë6PtFKRYÿLIUDQFRX]VNpKRO\FHD/RNDOLWDQDEt]tVNYĚORXSĚätLGRSUDYQtGRVWXSQRVWGRFHQWUD%\WMH]DŐt]HQOX[XVQtP QiE\WNHP9HVSRGQt~URYQLE\WXVHQDFKi]tREëYDFtSRNRMVMtGHOQtPSURVWRUHPSOQĚY\EDYHQëPNXFK\ŁVNëPNRXWHPDYëNOHQNHPVNUXKRYëPRNQHPGiOHSURVWRUQiäDWQDYVWXSQtKDODDWRDOHWDSURKRVW\+RUQtSDWURGLVSRQXMHJDOHULtKODYQtORæQLFtVSŐtPëPYëKOHGHPQD3UDæVNëKUDGGUXKRXORæQLFtSRNRMHPSURKRVW\DNRPIRUWQtNRXSHOQRXVHVDXQRXPDViæQtVSUFKRXDVROLWpUQt YDQRX9\EDYHQtGiOH]DKUQXMHNOLPDWL]DFLDWHOLpURYiRNQD YREëYDFtPSRNRMLO]HY\XætWMDNRWHUDVX OX[XVQtPDWHULiO\DY\EDYHQtSRGODK\]H[RWLFNpKRGŐHYDSRGODKRYpWRSHQtYNRXSHOQĚ79 VSORFKRXREUD]RYNRX%OXH5D\GRPiFtNLQRLQWHUQHWRYpDVDWHOLWQtSŐLSRMHQtDODUP.E\WXQiOHætVNOHS=DMLäWĚQSURQiMHPSDUNRYDFtKRVWiQt 7KHVHOORIWKHPDJQLÀFHQWVXQQ\OX[XULRXVO\IXUQLVKHGPDLVRQHWWHNNLQWKHÀIWKÁRRURIDQDSDUWPHQWKRXVHZLWKDQHOHYDWRU7KHDSDUWPHQWKRXVHLVVLWXDWHGDWWKHGLYLGLQJOLQHEHWZHHQ 6PtFKRYDQG0DOi6WUDQD /HVVHU7RZQ RQO\PLQXWHVIURP3HWŐtQVNpVDG\RU.DPSDDQGZLWKLQZDONLQJGLVWDQFHWRWKHKLVWRULFDOFHQWUHRI3UDJXH,QWKHJURXQGÁRRURIWKHPDLVRQHWWHWKHUHLV DOLYLQJURRPGLQLQJURRPDQGDNLWFKHQHWWH%\WKHHQWUDQFHKDOOWKHUHLVDVSDFLRXVFORVHWDQGWKHWRLOHWH7KHUHLVDPDLQEHGURRPZLWKDYLHZRI3UDJXH&DVWOHXSVWDLUVVHFRQGEHGURRPEDWKURRP ZLWKVDXQDVKRZHUDQGWKHEDWKWXE7KHDSDUWPHQWLVHTXLSSHGZLWKDQDLUFRQGLWLRQOX[XULRXVPDWHULDOVDQGIXUQLWXUHH[RWLFZRRGÁRRUVXQGHUÁRRUKHDWLQJLQWKHEDWKURRPKRPHFLQHPDDQGWKH DODUP7KHRZQFHOODUDQGDSDUNLQJSODFHEHORQJVWRWKHDSDUWPHQW ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹǬȋǻǼǺǰǬDzǬǻǼDZǶǼǬǽǹǺǵǽǺǷǹDZȃǹǺǵǶǮǬǼǾǴǼȇǸDZdzǺǹDZǾǐǮǿȁǿǼǺǮǹDZǮǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǮǹDZǰǬǮǹǺǻǺǽǾǼǺDZǹǹǺǸǰǺǸDZǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬNNǺǽǹǬȅDZǹǬǼǺǽǶǺȄǹǺǵǸDZǭDZǷȈȊǹǬǸȉǾǬDzDZ ǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǺǯǺdzǰǬǹǴȋǽǷǴȀǾǺǸǹǬǽǾȇǶDZǼǬǵǺǹǺǮǘǬǷǬǝǾǼǬǹǬǴǝǸǴȁǺǮǮǽDZǯǺǮǸǴǹǿǾǬȁȁǺǰȈǭȇǺǾǛDZǾǼDzǴǹǽǶǴȁǽǬǰǺǮǴǖǬǸǻȇǼȋǰǺǸǽǾǺǼǯǺǮǺǼǬdzǮǷDZǶǬǾDZǷȈǹȇǸȂDZǹǾǼǺǸǙǺǮȇǵ ǝǸǴȁǺǮǴȀǼǬǹȂǿdzǽǶǴǸǷǴȂDZDZǸǚǾǼǬǵǺǹǬǮDZǰDZǾǸǹǺǯǺǻDZȄDZȁǺǰǹȇȁǴǻǺǰȆDZdzǰǹȇȁǻǿǾDZǵǶȂDZǹǾǼǿǎǹǴDzǹDZǸǿǼǺǮǹDZǶǮǬǼǾǴǼDZDZǽǾȈǯǺǽǾǴǹǬȋǽdzǺǹǺǵǽǾǺǷǺǮǺǵǻǺǷǹǺǽǾȈȊǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹǺǵ dzǺǹǺǵǶǿȁǹǴǴǹǴȄDZǵǽǶǼǿǯǷȇǸǺǶǹǺǸǾǬǶDzDZǾǬǸDZǽǾȈǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǯǬǼǰDZǼǺǭǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬȁǺǷǷǻǼǴȁǺDzǬȋǴǾǿǬǷDZǾǰǷȋǯǺǽǾDZǵǙǬǮDZǼȁǹDZǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǯǬǷDZǼDZȋǯǷǬǮǹǬȋǽǻǬǷȈǹȋǽǺǾǷǴȃǹȇǸ ǮǴǰǺǸǹǬǛǼǬDzǽǶǴǵǏǼǬǰȋǽǻǬǷȈǹȋǶǺǸǹǬǾǬǰǷȋǯǺǽǾDZǵǴǿǰǺǭǹǬȋǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǽǬǿǹǺǵǸǬǽǽǬDzǹȇǸǰǿȄDZǸǴǺǾǰDZǷȈǹǺǽǾǺȋȅDZǵǮǬǹǹǺǵǎǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZǾǬǶDzDZǮȁǺǰǴǾǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼ ǽǾǿǰǴǵǹȇDZǺǶǹǬ ǮǯǺǽǾǴǹǺǵǸǺǯǿǾǭȇǾȈǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹȇǮǶǬȃDZǽǾǮDZǾDZǼǼǬǽȇ ǼǺǽǶǺȄǹȇDZǸǬǾDZǼǴǬǷȇǴǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZǻǺǷȇǴdzȉǶdzǺǾǴȃDZǽǶǺǯǺǰDZǼDZǮǬǻǺǷȇǽǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸǮǮǬǹǹǺǵǶǺǸǹǬǾDZ ǾDZǷDZǮǴdzǺǼǽǻǷǺǽǶǴǸȉǶǼǬǹǺǸǰǺǸǬȄǹǴǵǶǴǹǺǾDZǬǾǼ%OXH5D\ǴǹǾDZǼǹDZǾǴǽǻǿǾǹǴǶǺǮǬȋǽǮȋdzȈǽǴǯǹǬǷǴdzǬȂǴȋǖǶǮǬǼǾǴǼDZǺǾǹǺǽǴǾǽȋǻǺǰǮǬǷǚǭDZǽǻDZȃDZǹǬǬǼDZǹǰǬǸDZǽǾǬǰǷȋǻǬǼǶǺǮǶǴǛǼǴDzDZǷǬǹǴǴǻǺǸǺDzDZǸǮdzȋǾȈǴǻǺǾDZȃǹȇǵǶǼDZǰǴǾ

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

37


Prodej Praha 10 - Strašnice | 126 m2_.ÿ Sale Prague 10 - Strašnice | 126 m2 | CZK 17.376.787 ǛǼǺǰǬDzǬ ǛǼǬǯǬǼǬǵǺǹ6WUDäQLFH_Ǹ2_ǽǬǰP2 | CZK 17.376.787 1DEt]tPHXQLNiWQtE\GOHQtNWHUpYVREĚVSRMXMHHOHJDQFL]GUDYëæLYRWQtVW\ODQiGKHUQëYëKOHGQDFHORX3UDKXRMHGLQĚOëOX[XVQtDSDUWPiQNNP2VWHUDVDPLRUR]OR]HP2VH GYĚPDJDUiæHPLDMHGQtPSDUNRYDFtPVWiQtP7HQWRE\WMHLGHiOQtSURWRKRNGRKOHGiQĚFRQHWUDGLÿQtKRSUHIHUXMHPRGHUQtDUFKLWHNWXUXNYDOLWQtPDWHULiO\DWHFKQRORJLHDQt]NRXHQHUJHWLFNRX QiURÿQRVWVYpKRE\GOHQt6\VWpPYĚWUiQtWRSHQtDÿLäWĚQtY]GXFKXMH]iUXNRX]GUDYpKRE\GOHQtNWHUp]GDOHNDQHQtSRX]HSŐtOHæLWRVWtSURDOHUJLN\9]GXFKRWHFKQLFNiMHGQRWNDVUHNXSHUDFtWHSOD ]DEH]SHÿXMHŐt]HQpYĚWUiQtRGYiGtY\GëFKDQëY]GXFKDSŐLYiGtY]GXFKÿHUVWYëNWHUëSŐHGHKŐtYiDÿLVWtGtN\SUDFKRYpPXDS\ORYpPXÀOWUX%\WMHVRXÿiVWtSUiYĚ]NRODXGRYDQpKRGHYHORSHUVNpKR SURMHNWXNWHUëE\OY\EXGRYiQXSURVWŐHGSŢYRGQtYLORYp]iVWDYE\YH6WUDäQLFtFK9EH]SURVWŐHGQtPRNROtMHYHäNHUiREÿDQVNiY\EDYHQRVWLYëERUQiGRSUDYQtGRVWXSQRVW 7KHRIIHURIDXQLTXHKRXVLQJZKLFKFRQQHFWVWKHHOHJDQFHZLWKKHDOWK\OLIHVW\OHDQGDJRUJHRXVYLHZRYHU3UDJXH7KHOX[XULRXVDSDUWPHQWNNZLWKVTXDUHPHWHUVRIOLYLQJDUHDDQGWKHWHUUDFH RIVTXDUHPHWHUVWZRJDUDJHVDQGRQHSDUNLQJSODFHLQWKHORFDWLRQRI3UDJXH6WUDäQLFH7KHDSDUWPHQWLVLGHDOIRUWKRVHZKRDUHORRNLQJIRUDQRQWUDGLWLRQDOOLYLQJDPRGHUQDUFKLWHFWXUH DQGDORZHQHUJ\KRXVLQJ7KHV\VWHPRIYHQWLODWLRQKHDWLQJDQGDLUFOHDQLQJHQVXUHVKHDOWK\OLYLQJZKLFKLVQRWMXVWDFKDQFHIRUSHRSOHZLWKDOOHUJLHV7KHDLUFRQGLWLRQLQJXQLWZLWKKHDWUHFRYHU\ SURYLGHVFRQWUROOHGYHQWLODWLRQDQGUHPRYHVVWDOHDLUDQGEULQJVIUHVKDLUZKLFKLVSUHKHDWHGDQGFOHDQWKDQNVWRWKHÀOWHU7KLVDSDUWPHQWLVDSDUWRIQHZO\EXLOWDSDUWPHQWKRXVHZKLFKZDVEXLOWXS QHDUE\WKHUHVLGHQWLDOKRXVLQJZLWKDOODPHQLWLHVLQ3UDJXH6WUDäQLFH ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǿǹǴǶǬǷȈǹǺDZDzǴǷȈDZǶǺǾǺǼǺDZǽǺȃDZǾǬDZǾǮǽDZǭDZȉǷDZǯǬǹǾǹǺǽǾȈdzǰǺǼǺǮȇǵǺǭǼǬdzDzǴdzǹǴǴǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵǮǴǰǹǬǛǼǬǯǿǿǹǴǶǬǷȈǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǶǷǬǽǽǬǷȊǶǽǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǶǶǸ2 ǽǾDZǼǼǬǽǬǸǴǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǽǰǮǿǸȋǯǬǼǬDzǬǸǴǴǺǰǹǴǸǻǬǼǶǺǮǺȃǹȇǸǸDZǽǾǺǸǩǾǬǶǮǬǼǾǴǼǬǴǰDZǬǷȈǹǺǻǺǰȁǺǰǴǾǰǷȋǾDZȁǶǾǺǴȅDZǾȃǾǺǾǺǹDZǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺDZǶǾǺǻǼDZǰǻǺȃǴǾǬDZǾǽǺǮǼDZǸDZǹǹǿȊǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǿǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹȇDZǸǬǾDZǼǴǬǷȇǴǾDZȁǹǺǷǺǯǴǴǴǹǴdzǶǺDZǻǺǾǼDZǭǷDZǹǴDZȉǹDZǼǯǴǴǮǽǮǺDZǸDzǴǷȈDZǝǴǽǾDZǸǬǮDZǹǾǴǷȋȂǴǴǺǾǺǻǷDZǹǴȋǴǶǺǹǰǴȂǴǺǹǴǼǺǮǬǹǴȋǮǺdzǰǿȁǬǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾdzǰǺǼǺǮȇǵǺǭǼǬdzDzǴdzǹǴǶǺǾǺǼȇǵȋǮǷȋDZǾǽȋǻǼDZǴǸǿȅDZǽǾǮǺǸǹDZǾǺǷȈǶǺǰǷȋǷȊǰDZǵǽǾǼǬǰǬȊȅǴȁǬǷǷDZǼǯǴDZǵǎDZǹǾǴǷȋȂǴǺǹǹǬȋǿǽǾǬǹǺǮǶǬǽǼDZǶǿǻDZǼǬȂǴDZǵǾDZǻǷǬǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾǶǺǹǾǼǺǷȈǮDZǹǾǴǷȋȂǴǴǿǰǬǷȋDZǾǺǾǼǬǭǺǾǬǹǹȇǵǮǺdzǰǿȁǴǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾDzǴǷȇDZǻǺǸDZȅDZǹǴȋǽǮDZDzǴǸǮǺdzǰǿȁǺǸǶǺǾǺǼȇǵǻǺǰǺǯǼDZǮǬDZǾǽȋǴǺȃǴȅǬDZǾǽȋǭǷǬǯǺǰǬǼȋǬǹǾǴǻȇǷDZǮǺǸǿǴǬǹǾǴǻȇǷȈȂDZǮǺǸǿȀǴǷȈǾǼǿǩǾǬǶǮǬǼǾǴǼǬȋǮǷȋDZǾǽȋǮǽDZǯǺǷǴȄȈȃǬǽǾȈȊǿDzDZdzǬǶǺǹȃDZǹǹǺǯǺǰDZǮDZǷǺǻDZǼǽǶǺǯǺǻǼǺDZǶǾǬǶǺǾǺǼȇǵǭȇǷǻǺǽǾǼǺDZǹǮǽDZǼDZǰǴǹDZǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǵdzǬǽǾǼǺǵǶǴǮǴǷǷǬǸǴǮǼǬǵǺǹDZǝǾǼǬȄǹǴȂDZǎǼǬǵǺǹDZǼǬdzǮǴǾǬȋǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬǴǺǾǷǴȃǹǺDZǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZ

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 38

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF]


Prodej Praha 6 - Suchdol | 340 m2 | pozemek 540 m2_.ÿ Sale Prague 6 - Suchdol | 340 m2 | land 540 m2 | CZK 24.720.000 ǛǼǺǰǬDzǬ ǛǼǬǯǬ6XFKGRO_P2_ǿȃǬǽǾǺǶǸ2 | CZK 24.720.000 1DEt]tPHQDGVWDQGDUGQĚY\EDYHQëURGLQQëGŢPYæiGDQpORNDOLWĚ3UDKD6XFKGRO+OHGiWHOLSŐtMHPQpSURVWŐHGtSOQp]HOHQĚSŐHVWRVY\QLNDMtFtGRVWXSQRVWtGRFHQWUD3UDK\SDNMHWDWRQDEtGND SUiYĚSUR9iV5RGLQQëGŢPVHQDFKi]tQDSR]HPNXRUR]OR]HP2'ŢPVGLVSR]LFtNNPiQDG]HPQtSDWUDDMHGQRSRG]HPQt9SŐt]HPtGRPXMHSURVWRUQëREëYDFtSRNRMVNUEHPDYVWXSHP QDWHUDVXSOQĚY\EDYHQiNXFK\ŁVNiOLQNDDSUDFRYQD'iOHMH]GHYVWXSQtKDODäDWQDD:&9SUYQtPSDWŐHMVRXXPtVWĚQ\ORæQLFHNDæGiPiYODVWQtYVWXSQDEDONyQ1DSDWŐHMHWDNpNRXSHOQD VYDQRX:&DELGHWHPDVSUFKRYëPNRXWHPVDPRVWDWQp:&9HGUXKpPSDWŐHMHVDPRVWDWQiORæQLFHSURVWRUQiKDODVNXFK\ŁVNëPNRXWHPNXOHÿQtNHP1DSDWŐHMHWDNpNRXSHOQDVYDQRXD:& 6XWHUpQGRPXMHY\XætYiQMDNRUHOD[DÿQtPtVWRNRGSRÿLQNXDVSRUWX1DOH]QHWH]GHED]pQVDXQXVSUFKXRGSRÿtYiUQXWĚORFYLÿQXDNRXSHOQXV:&DVSUFKRYëPNRXWHP9GRPĚMHFHQWUiOQtY\VDYDÿ ÿiVWHÿQĚSRGODKRYpWRSHQtUROHW\.RKŐHYXYRG\DWRSHQtVORXætSO\QRYëNRWHO2WHYtUiQtYMH]GRYpEUiQ\DJDUiæRYëFKGYHŐt]QDÿN\+RUPDQMHQDGiONRYpRYOiGiQt3DUNRYiQtMHPRæQpLQD]DKUDGĚ 3ŐtMHPQpOHWQtSRVH]HQt9iP]SŐtMHPQtSHUJRODVNUEHP'ŢPQDEt]tNOLGQpE\GOHQtYSŢYRGQt]iVWDYEĚLSURQiURÿQĚMätNOLHQW\9\QLNDMtFtGRVWXSQRVWGRFHQWUD=DVWiYNDDXWREXVXPLQXW\RGGRPX SRXKëFKPLQXWQDPHWUR$²'HMYLFNi'RSRUXÿXMHPHSURKOtGNX $OX[XULRXVYLOODLQDQDWWUDFWLYHDUHDRI3UDJXH6XFKGRO,I\RXDUHORRNLQJIRUDSOHDVDQWHQYLURQPHQWIXOORIJUHHQHU\\HWZLWKH[FHOOHQWDFFHVVWRWKHFLW\FHQWHUWKHQWKLVRIIHULVPHDQWIRU\RX 7KLVIDPLO\KRXVHLVVLWXDWHGRQDSORWDUHDRIVTXDUHPHWHUV7KHKRXVHKDVÁRRUVDERYHWKHJURXQGDQGRQHEHORZWKHJURXQG7KHJURXQGÁRRUKDVDVSDFLRXVOLYLQJURRPZLWKDÀUHSODFH WHUUDFHIXOO\HTXLSSHGNLWFKHQDQGDQRIÀFH$QHQWUDQFHKDOOFORDNURRPDQGWRLOHWPDNHXSWKHUHVWRIWKHÁRRU7KHÀUVWÁRRULQFOXGHVEHGURRPVHDFKZLWKLWVRZQHQWUDQFHWRWKHEDOFRQ\ 7KHUHLVDOVRDEDWKURRPZLWKEDWKWRLOHWDQGELGHWDVKRZHUDQGDVHSDUDWHWRLOHW2QWKHQGÁRRUWKHUHLVDVHSDUDWHEHGURRPDVSDFLRXVORXQJHZLWKNLWFKHQHWWHDQGDSRROWDEOH7KHUHLVDOVR DEDWKURRPZLWKWXEDQGWRLOHW7KHEDVHPHQWRIWKHKRXVHKDVEHHQFRQYHUWHGLQWRDUHOD[DWLRQDUHD<RXZLOOÀQGKHUHDVZLPPLQJSRROVDXQDVKRZHUUHVWLQJURRPDJ\PDQGDEDWKURRPZLWK WRLOHWDQGVKRZHU7KHKRXVHKDVFHQWUDOYDFXXPÁRRUKHDWLQJLQPDQ\SDUWV LVDOVRHTXLSSHGZLWKEOLQGV+HDWLQJDQGKRWZDWHUDUHSURYLGHGYLDDJDVERLOHU7KHHQWUDQFHJDWHDQGWKHJDUDJH GRRUVDUHRSHQHGZLWKUHPRWHFRQWURO3DUNLQJLVDOVRSRVVLEOHLQWKHJDUGHQDUHD7KHSHUJRODZLWKDÀUHSODFHRQWKHWHUUDFHZLOOPDNH\RXUVXPPHUGD\VYHU\SOHDVDQWDQGUHOD[LQJ7KHYLOOD RIIHUVTXLHWOLYLQJDQGLVVXUHWRVDWLVI\HYHQWKHPRVWGHPDQGLQJFOLHQWVZLWKDQH[FHOOHQWSXEOLFWUDQVSRUWDWLRQRSWLRQV7KHEXVVWRSLVRQO\PLQXWHVDZD\IURPWKHYLOODDQGLWVMXVWPLQXWHVWR WKHPHWUR$VWDWLRQ'HMYLFNi:HVWURQJO\UHFRPPHQGDYLVLWWRVHHDOOWKLVIRU\RXUVHOI ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǼǺǽǶǺȄǹȇǵǰǺǸǮǻǼDZǽǾǴDzǹǺǸǼǬǵǺǹDZǛǼǬǯǴǝǿȁǺǰǺǷǑǽǷǴǮȇǴȅDZǾDZDzǴǷȈDZǮǻǼǴȋǾǹǺǸǸDZǽǾDZǻǺǷǹǺǸdzDZǷDZǹǴǹǺǽǺǾǷǴȃǹȇǸǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇǸǽǺǺǭȅDZǹǴDZǸǰǺȂDZǹǾǼǬǯǺǼǺǰǬǾǺ ȉǾǺǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǴǸDZǹǹǺǰǷȋǎǬǽǝDZǸDZǵǹȇǵǰǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬǿȃǬǽǾǶDZǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǐǺǸǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴNNǴǸDZDZǾǹǬǰdzDZǸǹȇȁȉǾǬDzǬǴǺǰǴǹǻǺǰdzDZǸǹȇǵǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋ ǯǺǽǾǴǹǬȋǽǶǬǸǴǹǺǸǴǮȁǺǰǺǸǹǬǾDZǼǼǬǽǿǻǺǷǹǺǽǾȈȊǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹǬȋǶǿȁǹȋǴǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǞǬǶDzDZdzǰDZǽȈǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇȁǺǷǷǻǼǴȁǺDzǬȋǯǬǼǰDZǼǺǭǴǾǿǬǷDZǾǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǽǻǬǷȈǹǴ ǶǬDzǰǬȋǽǺǽǮǺǴǸǮȇȁǺǰǺǸǹǬǭǬǷǶǺǹǙǬǽǷDZǰǿȊȅDZǸȉǾǬDzDZǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǮǬǹǹǺǵǾǿǬǷDZǾǺǸǴǭǴǰDZǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǴǺǾǰDZǷȈǹȇǸǾǿǬǷDZǾǺǸǙǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZDZǽǾȈǺǾǰDZǷȈǹǬȋǽǻǬǷȈǹȋ ǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽǶǿȁǹDZǵǴǭǴǷȈȋǼǰǺǸǙǬǽǷDZǰǿȊȅDZǸȉǾǬDzDZǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǮǬǹǹǺǵǴǾǿǬǷDZǾǺǸǛǺǰǮǬǷǰǺǸǬǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾǽȋǶǬǶǸDZǽǾǺǰǷȋǺǾǰȇȁǬǴǽǻǺǼǾǬǞǬǸDZǽǾȈǭǬǽǽDZǵǹǽǬǿǹǬ ǰǿȄǶǺǸǹǬǾǬǺǾǰȇȁǬǾǼDZǹǬDzDZǼǹȇǵdzǬǷǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǾǿǬǷDZǾǺǸǴǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǎǰǺǸDZȂDZǹǾǼǬǷȈǹȇǵǻȇǷDZǽǺǽȃǬǽǾǴȃǹǺǻǺǷȇǽǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸDzǬǷȊdzǴǐǷȋǻǺǰǺǯǼDZǮǬǮǺǰȇǴǺǾǺǻǷDZǹǴȋ ǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾǽȋǯǬdzǺǮȇǵǶǺǾDZǷǝǴǽǾDZǸǬǺǾǶǼȇǾǴȋǮȆDZdzǰǹȇȁǴǯǬǼǬDzǹȇȁǮǺǼǺǾǸǬǼǶǴ+RUPDQǺǭDZǽǻDZȃDZǹǬǻǿǷȈǾǺǸǰǴǽǾǬǹȂǴǺǹǹǺǯǺǿǻǼǬǮǷDZǹǴȋǛǬǼǶǺǮǶǬǮǺdzǸǺDzǹǬǴǹǬǿȃǬǽǾǶDZǛǼǺǮDZǰDZǹǴDZ ǮǼDZǸDZǹǴǹǬǷDZǾǹDZǵǾDZǼǼǬǽDZǽǰDZǷǬDZǾǻǼǴȋǾǹȇǸǭDZǽDZǰǶǬǽǶǬǸǴǹǺǸǩǾǺǾǴȁǺDZǴǶǺǸȀǺǼǾǹǺDZǻǼǺDzǴǮǬǹǴDZǮǿDzDZdzǬǽǾǼǺDZǹǹǺǸǼǬǵǺǹDZǻǺǰȁǺǰǴǾǴǰǷȋǽǬǸȇȁǾǼDZǭǺǮǬǾDZǷȈǹȇȁǶǷǴDZǹǾǺǮǚǾǷǴȃǹǺDZ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZǽȂDZǹǾǼǺǸǯǺǼǺǰǬǚǽǾǬǹǺǮǶǬǬǮǾǺǭǿǽǬǮǸǴǹǿǾǬȁȁǺǰȈǭȇǺǾǰǺǸǬǮǸǴǹǿǾǬȁǸDZǾǼǺnj²ǐDZǵǮǴȂǶǬǜDZǶǺǸDZǹǰǿDZǸǻǼǺǽǸǺǾǼ

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

39


Prodej Praha - východ | Sluštice | 180 m2 | pozemek 990 m2_.ÿ Sale Prague - East | Sluštice | 180 m2 | plot 990 m2 | CZK 9.300.000 ǛǼǺǰǬDzǬ ǛǼǬǯǬǮǺǽǾǺǶ_6OXäWLFH_Ǹ2_ǿȃǬǽǾǺǶǸ2 | CZK 9.300.000 3URGHMURGLQQpKRGRPXRYHOLNRVWLNNRXæLWQpSORäHP2YREFL6OXäWLFH'ŢPVHQDFKi]tQDNUDMLREFHYNOLGQpORNDOLWĚEH]GDOät]iVWDYE\'ŢPMHSRFHONRYpUHNRQVWUXNFLVQRYRXVWŐHFKRX DRNQ\9SŐt]HPtGRPXVHQDFKi]tYHONëREëYDFtSRNRMSURSRMHQëVNXFK\QtDMtGHOQtPNRXWHPGŐHYĚQpSRGODK\DVWURSGRGiYDMtSRFLW~WXOQRVWL7HQMHMHäWĚXPRFQĚQNUiVQRXSHFtYREëYDFtPSRNRML NWHURXVHGiY]LPĚSUDNWLFN\FHOëGŢPEH]SUREOpPŢY\WRSLW'iOHMHYSŐt]HPtNRXSHOQDVHVSUFKRYëPNRXWHPDVWRDOHWRXSUDFRYQDWHFKQLFNiPtVWQRVWDVNODG=REëYDFtKRSRNRMHVHYFKi]tIUDQFRX]VNëPRNQHPQDWHUDVXD]DKUDGXVSRVH]HQtP9SDWŐHMVRXWŐLSURVWRUQpORæQLFHDNRXSHOQDVYDQRXVWRDOHWRX7RSHQtDRKŐHYYRG\MH]DEH]SHÿHQSO\QRYëPNRWOHP1DYHONpXGUæRYDQp]DKUDGĚMVRXY]URVWOpVWURP\]DKUDGDWDN]DUXÿXMHQDSURVWpVRXNURPt8GRPXVWiQtSURWŐLDXWD JDUiæDNU\WpVWiQt .GRPXGiOHSDWŐtGtOQDDNŢOQDQDGŐtYt1DSR]HPNXMHYODVWQtVWXGQDSŐtSRMNDYRGRYRGXMHSŐLYHGHQDQDKUDQLFLSR]HPNXQDSRMHQtQDNDQDOL]DFLSŐLSUDYHQR0DOHEQiREHF6OXäWLFHOHætXSURVWŐHGWURM~KHOQtNXWYRŐHQpKRPĚVW\ŏtÿDQ\ÓYDO\DPĚVWVNpÿiVWL3UDKD.RORGĚMHQHER ÓMH]GQDG/HV\9REFLMHPDWHŐVNiäNRODDREFKRG'ŢPMHXUÿHQëSURNOLGQpDSRKRGOQpE\GOHQtYSŐtURGĚVYëERUQRXGRVWXSQRVWtGR3UDK\ 7KHVDOHRIWKHIDPLO\KRXVHZLWKVTXDUHPHWHUVRIOLYLQJDUHDLQWKHWRZQ6OXäWLFH3UDJXH²HDVW7KHKRXVHZDVFRPSOHWHO\UHFRQVWUXFWHGLWKDVDQHZURRIDQGZLQGRZV,QWKHJURXQGÁRRU RIWKHIDPLO\KRXVHWKHUHLVDVSDFLRXVOLYLQJURRPOLQNHGXSZLWKDNLWFKHQDQGGLQHWWH,QWKHOLYLQJURRPWKHUHLVDRYHQDQGZRRGHQÁRRUDQGDFHLOOLQJZKLFKPDNHVWKHSODFHPRUHKRPHO\<RX FDQHQMR\WKHVHDWLQJLQWKHWHUUDFHZKLFKLVFRQHFWHGZLWKWKHOLYLQJURRPE\D)UHQFKZLQGRZ%HVLGHVWKHUHLVDEDWKURRPZLWKVKRZHUDQGWRLOHWVWXG\XWLOLW\URRPDQGDVWRUDJHLQWKHJURXQG ÁRRU8SVWDLUVWKHUHDUHWKUHHEHGURRPVDEDWKURRPZLWKDEDWKDQGDWRLOHWH7KHKHDWLQJDQGWKHZDWHUKHDWLQJLVHQVXUHGE\WKHJDVERLOHU7KHEHDXWLIXOODUJHJDUGHQZKLFKEHORQJWRWKHKRXVH LVIXOORIWUHHV7KHKRXVHKDVLWVJDUDJHZRUNURRPDQGWKHVKHG6OXäWLFHLVDSLFWXUHVTXHYLOODJHVXUURXQGHGE\DWULDQJOHIRUPHGE\WRZQVŏtÿDQ\ÓYDO\DQG3UDJXH.RORGĚMHRU8MH]GQDG/HV\ DQGLWVDERXWNLORPHWHUVIURPWKH3UDJXHVERUGHU7KHUHLVDQXUVHU\VFKRRODQGVKRSVLQWKHYLOODJH7KHIDPLO\KRXVHLVVXLWDEOHIRUDTXLHWDQGFRPIRUWDEOHOLYLQJLQWKHFRXQWU\VLGHZLWKDQ H[FHOOHQWDFFHVVWR3UDJXH ǛǼǺǰǬDzǬǽDZǸDZǵǹǺǯǺǰǺǸǬǼǬdzǸDZǼǺǸǶǶDzǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈǸ2ǮǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZǝǷǿȄǾǴȂDZǐǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬǺǶǼǬǴǹDZǮǾǴȁǺǸǸDZǽǾDZǼȋǰǺǸǰǬǷȈȄDZǹDZǭǿǰDZǾǽǾǼǺǴǾȈǽȋǹǴȃDZǯǺ ǹǺǮǺǯǺǐǺǸǻǼǺȄDZǷǶǺǸǻǷDZǶǽǹǿȊǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊ ǹǺǮǬȋǶǼȇȄǬǴǺǶǹǬ ǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǰǺǸǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋǭǺǷȈȄǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽǺDZǰǴǹDZǹǹǬȋǽǶǿȁǹDZǵǴdzǺǹǺǵǽǾǺǷǺǮǺǵǰDZǼDZǮȋǹǹȇDZǻǺǷȇ ǴǻǺǾǺǷǶǴǻǼǴǰǬȊǾǺȅǿȅDZǹǴDZǿȊǾǬǩǾǿǬǾǸǺǽȀDZǼǿǻǺǰǰDZǼDzǴǮǬDZǾǴǶǼǬǽǴǮǬȋǻDZȃȈǮǯǺǽǾǴǹǺǵǶǺǾǺǼǬȋǮdzǴǸǹDZDZǮǼDZǸȋǸǺDzDZǾǭDZdzǻǼǺǭǷDZǸǺǭDZǽǻDZȃǴǾȈǾDZǻǷǺǸǻǼǬǶǾǴȃDZǽǶǴǮDZǽȈǰǺǸǙǬǻDZǼǮǺǸ ȉǾǬDzDZ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǮǬǹǹǬȋ ǶǺǸǹǬǾǬ ǽ ǰǿȄDZǮǺǵ ǶǬǭǴǹǺǵ Ǵ ǾǿǬǷDZǾǺǸ ǼǬǭǺȃǴǵ ǶǬǭǴǹDZǾ ǾDZȁǹǴȃDZǽǶǺDZ ǻǺǸDZȅDZǹǴDZ Ǵ ǽǶǷǬǰ ǔdz ǯǺǽǾǴǹǺǵ ȃDZǼDZdz ȀǼǬǹȂǿdzǽǶǴDZ ǰǮDZǼǴ ǸǺDzǹǺ ǻǺǻǬǽǾȈ ǹǬ ǾDZǼǼǬǽǿ ǴǮǽǬǰǯǰDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋdzǺǹǬǺǾǰȇȁǬǙǬǮDZǼȁǹDZǸȉǾǬDzDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇǾǼǴǻǼǺǽǾǺǼǹȇDZǽǻǬǷȈǹǴǴǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǮǬǹǹǺǵǴǾǿǬǷDZǾǺǸǚǾǺǻǷDZǹǴDZǴǻǺǰǺǯǼDZǮǮǺǰȇǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾǯǬdzǺǮȇǵǶǺǾDZǷ ǎǭǺǷȈȄǺǸǿȁǺDzDZǹǹǺǸǽǬǰǿǼǬǽǾǿǾǮdzǼǺǽǷȇDZǰDZǼDZǮȈȋǾǬǶȃǾǺǽǬǰǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾǬǭǽǺǷȊǾǹǿȊǶǺǹȀǴǰDZǹȂǴǬǷȈǹǺǽǾȈǜȋǰǺǸǽǰǺǸǺǸǽǾǺȋǹǶǬǰǷȋǾǼDZȁǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǵ ǯǬǼǬDzǴǶǼȇǾǬȋǻǬǼǶǺǮǶǬ ǖǰǺǸǿǺǾǹǺǽǴǾǽȋǸǬǽǾDZǼǽǶǬȋǴǽǬǼǬǵǰǷȋǰǼǺǮǙǬǿȃǬǽǾǶDZǽǺǭǽǾǮDZǹǹǬȋǽǶǮǬDzǴǹǬǻǺǰǶǷȊȃDZǹǴDZǶǮǺǰǺǻǼǺǮǺǰǿǹǬǯǼǬǹǴȂDZǿȃǬǽǾǶǬǻǼǴǯǺǾǺǮǷDZǹǺǻǺǰǶǷȊȃDZǹǴDZǶǽǴǽǾDZǸDZǶǬǹǬǷǴdzǬȂǴǴǒǴǮǺǻǴǽǹȇǵǹǬǽDZǷDZǹǹȇǵǻǿǹǶǾǝǷǿȄǾǴȂDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮǺǶǼǿDzDZǹǴǴǾǼDZǿǯǺǷȈǹǴǶǬǺǭǼǬdzǺǮǬǹǹǺǯǺǯǺǼǺǰǬǸǴǜDzǴȃǬǹȇǟǮǬǷȇǴǼǬǵǺǹǺǸǛǼǬǯDZǖǺǷǺǰDZǵDZǴǷǴǟDZdzǰǹǬǰǗDZǽȇǎǰDZǼDZǮǹDZǰDZǾǽǶǴǵ ǽǬǰǴǸǬǯǬdzǴǹǐǺǸǻǼDZǰǹǬdzǹǬȃDZǹǰǷȋǽǻǺǶǺǵǹǺǯǺǴǶǺǸȀǺǼǾǹǺǯǺǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǹǬǻǼǴǼǺǰDZǽǺǾǷǴȃǹǺǵǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺǵǰǺǽǾǿǻǹǺǽǾȈȊǛǼǬǯǴ

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 40

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF]


Prodej

3UDKD]iSDG_&KëQĚ_P2 | pozemek 1307 m2 | PRODÁNO Sale 3UDJXH:HVW_&KëQĚ_P2 | plot 1307 m2 | SOLD ǛǼǺǰǬDzǬ ǛǼǬǯǬdzǬǻǬǰ_&KëQĚ_P2_ǿȃǬǽǾǺǶǸ2_ǛǜǚǐnjǙǚ -LæSŐLSUYQtSURKOtGFHWRKRWRGRPXMHEXGRXFtPDMLWHOXFKYiFHQSURP\äOHQëPQiYUKHPDGRNRQDORXUHDOL]DFtURGLQQpKRGRPX]UXNRXX]QiYDQpDUFKLWHNWN\'RQHMPHQätKRGHWDLOXSURP\äOHQëGŢPYPRGHUQtPVW\OX MHKRæQHQiSDGQëQi]QDNLQGXVWULDOLW\DSRXæLWtQHMNYDOLWQĚMätFKPDWHULiOŢSRGWUKXMHGRNRQDORXIXQNÿQRVWVHYätPFRPŢæHPHRGGRPXSRæDGRYDW6DPRWQëQt]NRHQHUJHWLFNëGŢP]DXMPHQHREY\NORXNRPELQDFtSŐtURGQtKRStVNRYFRYpKRRENODGXDPRGHUQtFKIDViGQtFKPDWHULiOŢ9SŐt]HPtGRPXYiVSŐLYtWiUR]OHKOëVSROHÿHQVNëRE\WQëSURVWRUVQDYD]XMtFt]LPQt]DKUDGRXDQiGKHUQëPNUEHPMDNRæLYHONROHSpORæQLFHVSŐLOHKOëPL NRXSHOQDPLDäDWQDPLSŐLSUDYHQëPLSRMPRXWYäHSRWŐHEQp/X[XVQtNXFK\QĚ]SŐtMHPQtYDäHNXOLQiŐVNpNUHDFH3RGHVLJQRYpPVNYRVWX²VFKRGLäWL]QHUH]RYpRFHOL²OHKFHY\VWRXStPHQDVSROHÿHQVNRXJDOHULLNWHUi GRGiYiYQLWŐQtPXSURVWRUX]DMtPDYëYHUWLNiOQtUR]PĚUDSRGWUKXMHMHKRPLPRŐiGQRXY]GXäQRVW3URVNOHQpGYHŐHYiV]DYHGRXQDSŐtMHPQRXWHUDVXP2]WURSLFNpKRGŐHYDNWHUiMHMDNRVWYRŐHQiSURSRVH]HQtVNQLKRXÿLVNOHQNRXYtQD9SUYQtPSDWŐHQDEt]HMtVRXNURPtDNOLGQëVSiQHNGDOätSRKRGOQpORæQLFHVNRXSHOQDPLDäDWQDSURQiURÿQp7HQWRGŢPQDSOŁXMHYäHFKQDRÿHNiYiQtMDNSURSRKRGOQpE\GOHQtYÿLVWpPSURVWŐHGt VHVNYĚORXGRVWXSQRVWtGR3UDK\WDNLVSROHÿHQVNpYHÿtUN\QDHIHNWQĚRVYĚWOHQpYHÿHUQt]DKUDGĚ6YpSŐiWHOpPŢæHWHSRKRVWLWVSHFLDOLWDPLSŐLSUDYHQëPLYNUEXYOHWQt]DKUDGQtNXFK\QLQHERMHQUHOD[RYDWYWHSOpP NU\WpPED]pQX'ŢPMHSOQĚ]DŐt]HQëNYDOLWQtPQiE\WNHPDVYtWLGO\SRGOHQiYUKXDUFKLWHNWN\L]QDÿNRYëPLVSRWŐHELÿLRGäYpGVNpÀUP\(OHNWUROX[0ŢæHWHYVWRXSLWD]DÿtWE\GOHW=MLVWtWHæHQHEXGHWHFKWtWQLFPĚQLW ([FHSWLRQDOIXQFWLRQDOLVWYLOOD 7KHIXWXUHRZQHUZLOOEHIDVFLQDWHGE\DQHODERUDWHFRQFHSWDQGUHDOLVDWLRQRIWKLVYLOODGHVLJQHGE\DUHVSHFWHGDUFKLWHFW,WLVDPRGHUQVW\OHYLOODGHVLJQHGWRWKHÀQHVWGHWDLOLQZKLFKDVKDGHRILQGXVWULDOLVPDQGWKHXVHRIWRSTXDOLW\PDWHULDOVHPSKDVLVHVDXQLTXHIXQFWLRQDOLW\7KHORZHQHUJ\YLOODDWWUDFWVDWWHQWLRQE\DQXQXVXDOFRPELQDWLRQRIQDWXUDOVDQGVWRQHIDFLQJDQGPRGHUQIDFDGHPDWHULDOV ,QWKHJURXQGÁRRURIWKHKRXVHWKHUHLVVLWXDWHGDODUJHOLYLQJURRPPRGHUQNLWFKHQEDWKURRPDQGDGUHVVLQJURRP,QWKHÀUVWÁRRUWKHUHDUHEHGURRPVEDWKURRPVDQGGUHVVLQJURRPV7KHYLOODLV IXOO\IXUQLVKHGZLWKKLJKTXDOLW\IXUQLWXUHDQGOLJKWLQJGHVLJQHGE\LWVDUFKLWHFW7KHPRGHUQYLOODLVHQFORVHGE\DEHDXWLIXOJDUGHQ7KHYLOODRIIHUVDUHOD[E\DVZLPPLQJSRRODVZHOODVLQWKHZLQWHU JDUGHQRURQWKHWHUUDFH ǟDzDZǻǼǴǻDZǼǮǺǸǻǺǽDZȅDZǹǴǴȉǾǺǯǺǰǺǸǬǭǿǰǿȅǴǵǮǷǬǰDZǷDZȂǺȂDZǹǴǾǿǾǺǹȃDZǹǹȇǵǻǼǺDZǶǾǺǾǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬǴDZǯǺǽǺǮDZǼȄDZǹǹǿȊǼDZǬǷǴdzǬȂǴȊǮȀǺǼǸDZȉǾǺǯǺǻǼDZǶǼǬǽǹǺǯǺǰǺǸǬǐǺǸDZǷȈȃǬǵȄǴȁǰDZǾǬǷDZǵ ǻǼǺǰǿǸǬǹǹȇǵǰǺǸǮǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǸǽǾǴǷDZǽǾǺǹǶǴǸǹǬǸDZǶǺǸǹǬǴǹǰǿǽǾǼǴǬǷǴdzǬȂǴȊǽǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZǸǷǿȃȄǴȁǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮǺǹǽǮǺDZǵǻǺǷǹǺǵȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹǺǽǾȈȊǻǺǰȃDZǼǶǴǮǬDZǾǮǽDZȃǾǺǾǺǷȈǶǺǸǺDzǹǺǾǼDZǭǺǮǬǾȈ ǺǾǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǯǺǰǺǸǬǙDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǽǬǸǰǺǸǽǹǴdzǶǴǸǻǺǾǼDZǭǷDZǹǴDZǸȉǹDZǼǯǴǴǻǼǴǮǷDZǶǬDZǾǿǹǴǶǬǷȈǹȇǸǽǺȃDZǾǬǹǴDZǸǹǬǾǿǼǬǷȈǹǺǵȀǬǽǬǰǹǺǵǻǷǴǾǶǴǴdzǻDZǽȃǬǹǴǶǬǴǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇȁȀǬǽǬǰǹȇȁǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮ ǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǰǺǸǬǮǬǽǮǽǾǼDZǾǴǾǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǻǼDZǰǹǬdzǹǬȃDZǹǹǬȋǰǷȋǺǭȅDZǯǺǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴȋǮǯǺǽǾǴǹǺǵǹǬȁǺǰǴǾǽȋǶǼǬǽǴǮȇǵǶǬǸǴǹǾǬǶDzDZǺǹǬǽǮȋdzǬǹǬǽdzǴǸǹǴǸǽǬǰǺǸǶǼǺǸDZǾǺǯǺǹǬȉǾǺǸȉǾǬDzDZ ²ǮDZǷǴǶǺǷDZǻǹǬȋǽǻǬǷȈǹȋǽǻǼǴǷDZǯǬȊȅǴǸǴǮǬǹǹȇǸǴǶǺǸǹǬǾǬǸǴǴǯǬǼǰDZǼǺǭǹǺǵǮǶǺǾǺǼǺǵǸǺDzǹǺǼǬdzǸDZǽǾǴǾȈǮǽDZǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺDZǜǺǽǶǺȄǹǬȋǶǿȁǹȋǽǰDZǷǬDZǾǺǽǺǭDZǹǹǺǻǼǴȋǾǹȇǸǴǮǬȄǴǶǿǷǴǹǬǼǹȇDZǾǮǺǼȃDZǽǶǴDZ ǸǴǹǿǾȇǛǺǴǽǾǴǹǹǺǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǺǵǰǼǬǯǺȂDZǹǹǺǽǾǴ²ǷDZǽǾǹǴȂDZǴdzǹDZǼDzǬǮDZȊȅDZǵǽǾǬǷǴ²ǷDZǯǶǺǻǺǰǹȋǾȈǽȋǹǬǺǭȅǿȊǯǬǷDZǼDZȊǶǺǾǺǼǬȋǰǺǭǬǮǷȋDZǾǮǹǿǾǼDZǹǹDZǸǿǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǿǴǹǾDZǼDZǽǹȇǵǮDZǼǾǴǶǬǷȈǹȇǵǼǬdzǸDZǼ ǴǻǺǰȃDZǼǶǴǮǬDZǾDZǯǺdzǬǸDZȃǬǾDZǷȈǹǿȊǮǺdzǰǿȄǹǺǽǾȈǝǾDZǶǷȋǹǹȇDZǰǮDZǼǴǮDZǰǿǾǹǬǿȊǾǹǿȊǾDZǼǼǬǽǿǴdzǰǼDZǮDZǽǴǹȇǾǼǺǻǴȃDZǽǶǴȁǻǺǼǺǰǼǬdzǸDZǼǺǸǸ2ǾDZǼǼǬǽǬǴǰDZǬǷȈǹǺǻǺǰȁǺǰǴǾǰǷȋǽǴǰDZǹǴȋǽǶǹǴǯǺǵǴǷǴǭǺǶǬǷǺǸ ǮǴǹǬǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǰǷȋǿDZǰǴǹDZǹǴȋǴǽǻǺǶǺǵǹǺǯǺǽǹǬǹǬȁǺǰȋǾǽȋǰǼǿǯǴDZǶǺǸȀǺǼǾǹȇDZǽǻǬǷȈǹǴǽǮǬǹǹȇǸǴǶǺǸǹǬǾǬǸǴǴǯǬǼǰDZǼǺǭǹǬȋǰǷȋǽǬǸȇȁǾǼDZǭǺǮǬǾDZǷȈǹȇȁǶǷǴDZǹǾǺǮǩǾǺǾǰǺǸǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿDZǾǮǽDZǸ ǺDzǴǰǬǹǴȋǸǶǬǶǰǷȋǶǺǸȀǺǼǾǹǺǯǺǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǮȃǴǽǾǺǵǽǼDZǰDZǽǺǾǷǴȃǹȇǸǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇǸǽǺǺǭȅDZǹǴDZǸǽǛǼǬǯǺǵǾǬǶǴǰǷȋǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇȁǮDZȃDZǼǴǹǺǶǮȉȀȀDZǶǾǹǺǺǽǮDZȅDZǹǹǺǸǮDZȃDZǼǹDZǸǽǬǰǿǽǿǯǺȅDZǹǴDZǸ ǰǷȋǰǼǿdzDZǵǻǼǴǯǺǾǺǮǷDZǹǹȇǸǮǶǬǸǴǹDZǷDZǾǹDZǵǽǬǰǺǮǺǵǶǿȁǹǴǴǷǴǽǼǬǽǽǷǬǭǷȋȊȅǴǸǶǿǻǬǹǴDZǸǮǾDZǻǷǺǸǶǼȇǾǺǸǭǬǽǽDZǵǹDZǐǺǸǻǺǷǹǺǽǾȈȊǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹǺǵǸDZǭDZǷȈȊǴǽǮDZǾǴǷȈǹǴǶǬǸǴǻǺǻǼǺDZǶǾǿ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬǬǾǬǶDzDZȀǴǼǸDZǹǹǺǵǾDZȁǹǴǶǺǵǺǾȄǮDZǰǽǶǺǵǶǺǸǻǬǹǴǴ(OHFWUROX[ǮȇǸǺDzDZǾDZǮǺǵǾǴǮȉǾǺǾǰǺǸǴǽǼǬdzǿǹǬȃǬǾȈǮǹDZǸDzǴǾȈǎȇǿǮǴǰǴǾDZȃǾǺǮȇǹDZdzǬȁǺǾǴǾDZǹǴȃDZǯǺǸDZǹȋǾȈ

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

41


TIDE REALITY s.r.o.

|

Pavel Bošek

|

Mobile: 602 264 956

|

Email: prodej@tide.cz

Luxusní rodinný dům Zdiměřice, Praha - západ Plocha 372 m2, pozemek 1452 m2 6 +1, venkovní bazén 17 900 000 Kč

Prodej luxusního domu na jedinečném místě, s okrasnou zahradou se vzrostlými stromy na rohové parcele. Dům řešený jako 6+1 nabízí v přízemí dvougaráž, velkou kuchyni s jídelnou, samostatný obývací pokoj, ložnici, koupelnu, WC, šatnu a technickou místnost, v patře jsou pak 4 ložnice, 2 koupelny, šatna a galerie. Použity nadstandardní materiály – mramor, žula, tropické dřevo. K dispozici venkovní vyhřívaný bazén.

44

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

Utility area 372 m², plot 1452 m² 6+1, outdoor swimming pool 17 900 000 CZK

Sale of a luxury house in a prestigious location situated on a corner plot. Decorative garden with established trees. The ground floor with layout 6+1 consists of a double garage, big kitchen with dining area, separate living room, bedroom, bathroom, WC, dressing room and technical room. The 1st floor comprises 4 bedrooms, 2 bathrooms, dressing room and loggia. Superior materials – marble, granite, tropical wood – used throughout. The outdoor heated swimming pool enhances the comfort of the residents.


TIDE REALITY s.r.o.

|

Pavel Velebil

|

Mobile: 602 269 011

|

Email: prodej@tide.cz

Dánský design v českých horách Krušné hory Řadový domek na horách Plocha 80 m2, terasa 14 m2 2 ložnice, 1 parkovací stání 4 250 000 Kč

Druhá etapa výstavby řadových domků v komplexu Klínovec Meadows. Výjimečný horský projekt 300 metrů od sjezdovek s nádhernými výhledy na Klínovec a Oberwiesenthal. Koncepce projektu s recepcí a rozsáhlými pozemky obklopujícími domy je prozatím v Česku ojedinělá.

Inner area 80 m2, 14 m2 terrace 2 bedrooms Secure parking 4 250 000 CZK

New-built 2 bedroom chalet at Klinovec. 2nd phase of exceptional project with Scandinavian design 300 metres from the ski slopes. The new development offers round-the-year vacation attractions in popular Czech mountains near Karlovy Vary and Oberwiesenthall.

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

45


Prodej | Praha 8 | Libeò | 81 + 110 m2 | 13 651 500 Kè %\WNNVWĨHĂĽQtWHUDVDNUiVQpYĂŹKOHG\RWHYĨHQĂŹNRQFHSWREĂŹYDFtKRSRNRMHMtGHOQ\DNXFK\QÄ&#x2122;ORçQLFHNRXSHOQDWRDOHWDSURKRVW\ døevĂŹnĂŠ podlahy, francouzskĂĄ okna, designovĂŠ elektroprvky a koupelnovĂŠ vybavenĂ­, podlahovĂŠ topenĂ­, sklep. LuxusnĂ­ byt ve 4. patøe MHGLQHÄ&#x20AC;QpKRUH]LGHQÄ&#x20AC;QtKRNRPSOH[XNWHUĂŹVHVWiYiMHGQRX]GRPLQDQW]UHYLWDOL]RYDQpQiEĨHçQtÄ&#x20AC;WYUWLQDSRPH]t.DUOtQDD/LEQÄ&#x2122;1RYÄ&#x2122; vznikajĂ­cĂ­ promenĂĄda s osvĂŹtlenĂ˝m molem nabĂ­dne rezidentĂšm spolu s restauracĂ­ a kavĂĄrnou dostatek prostoru pro relaxaci.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

46

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Sale | Praha 8 | Libeò | 81 + 110 m2 | 13 651 500 Kè 2-bedroom apartment, roof terrace, beautiful views, open concept living room, dining area and kitchen, bathroom, half bath, wood floors, French windows, design fixtures and fittings, underfloor heating, cellar. Luxury apartment on the 4th floor of a new residential complex, located in a revitalized waterfront area on the border of the Karlín and Libeò city quarters. Unique concept with waterfront promenade and pier with space for relaxing as well as commercial spaces with restaurant, cafe and other services.

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

47


Prodej | Praha 1 | MalĂĄ Strana | 186 m2 | 29 900 000 Kè %\WNNĂĽDWQDPDViçQtYDQDNOLPDWL]DFHJDOHULHGĨHYÄ&#x2122;QpWUiP\SDUNHW\3URVWRUQĂŹVYÄ&#x2122;WOĂŹPH]RQHWYNRPSOHWQÄ&#x2122;UHQRYRYDQpPEDURNQtP SDOiFLQD0DOp6WUDQÄ&#x2122;YEOt]NRVWL.DUORYDPRVWXD.DPS\ 3-bedroom apartment, walk-in closet, massage tub, air-conditioning, gallery, exposed beams, parquet floors. Spacious maisonette apartment located in a completely renovated historic palace in the heart of MalĂĄ Strana, mere steps from the Charles Bridge and Kampa Island.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

48

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 1 | Malá Strana | 104 m2 | 10 290 000 Kè Byt 4+1, krásné výhledy, stav shell&core. Nový mezonet ve 3. – 4. patøe moderní rezidence s centrálním nádvoøím situované v historickém centru Prahy, pár krokù od Karlova mostu a Malostranského námìstí a souèasnì na dosah stanice tramvaje i metra. 3-bedroom apartment, beautiful views, shell&core state. New split-level apartment on the 3rd and 4th floor of a modern residence with central courtyard situated in the historic center of Prague, just steps from the Charles Bridge and Malostranské námìstí Square and at the same time within close proximity to tramlines and metro station.

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

49


Prodej | Ă&#x2C6;eskĂ˝ Brod | 976 m2 | 15 000 m2 pozemek |FHQDQDY\çiGiQt| price upon request 9LODYHQNRYQtLYQLWĨQtED]pQMH]tUNRVYRGRSiGHPSDUW\GÄŁPWHQLVRYĂŹNXUWSRVLORYQDWHUDV\ĂĽDWQ\JDUiçSURYR]ÄŁ 8QLNiWQtURGLQQpVtGORSRVD]HQpYHY]URVWOp]DKUDGÄ&#x2122;VDEVROXWQtPVRXNURPtPQDRNUDMLREFHĂżHVNĂŹ%URGVGRVWXSQRVWtGRFHQWUD 3UDK\GRPLQXW EHGURRPYLOODRXWGRRUDQGLQGRRUVZLPPLQJSRROSRQGSDUW\KRXVHWHQQLVFRXUWJ\PWHUUDFHVZDONLQFORVHWVJDUDJHIRU FDUV$XQLTXHIDPLO\HVWDWHVHWLQPDWXUHJDUGHQVZLWKDEVROXWHSULYDF\RQWKHRXWVNLUWVRIĂżHVNĂŹ%URGZLWKDFFHVVWRFHQWHURI 3UDJXHZLWKLQPLQXWHV

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

50

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 1 | Staré Mìsto | 59 m2 | 7 200 000 Kè %\WNOHQXWìVWURSVPDOEDPLR]GREQpåWXNRYiQtPDViçQtYDQD~ORçQpSURVWRU\%\WYSDWĨH]UHNRQVWUXRYDQpKLVWRULFNp EXGRY\YFHQWUX3UDK\XQiEĨHçt9OWDY\PH]L1iURGQtPGLYDGOHPD.DUORYìPPRVWHP EHGURRPDSDUWPHQWYDXOWHGFHLOLQJZLWKIUHVFRVGHFRUDWLYHVWXFFRPDVVDJHEDWKVWRUDJHVSDFH)LUVWIORRUDSDUWPHQWLQDIXOO\ UHFRQVWUXFWHGKLVWRULFEXLOGLQJLGHDOO\ORFDWHGMXVWVWHSVIURPWKH9OWDYDULYHUEDQNEHWZHHQWKH1DWLRQDO7KHDWUHDQG&KDUOHV%ULGJH

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

51


Prodej | Praha - vĂ˝chod | Jevany | 324 + 34 m2 | pozemek 2 559 m2 | 39 999 000 Kè 9LODNNWHUDV\NUEĂĽDWQDNRXSHOQ\ORçQLFHSUDFRYQDJDUiçSURDXWD)XQNFLRQDOLVWLFNiYLOD]OHWSRNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFL YHYLORYp]iVWDYEÄ&#x2122;-HYDQYSUpPLRYpORNDOLWÄ&#x2122;Y]URVWOpKROHVDVYĂŹKOHGHPQDU\EQtN 4-bedroom villa, terraces, fire place, walk-in closet, 3 bathrooms, study, 2-car garage. Functionalist villa from the 1930`s after complete renovation situated in a quiet area of the Jevany forest with a view of the local pond.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

52

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 1 | Malรก Strana | 128 m2 |FHQDQDY\รงiGiQt| price upon request %\WNNORรงQLFHNRXSHOQ\SURVWRUQรฌREรฌYDFtSRNRMNXFK\ฤžVMtGHOQRXSUDFRYQDNRPRUD9HOPLVYฤ™WOรฌUHQRYRYDQรฌE\W YHSDWฤจHSฤฃYDEQpEXGRY\QD0DOp6WUDQฤ™VLWXRYDQpYEOt]NRVWLQiEฤจHรงt9OWDY\XRVWURYD.DPSDVNUiVQรฌPLYรฌKOHG\ EHGURRPDSDUWPHQWEDWKURRPVVSDFLRXVOLYLQJURRPNLWFKHQZLWKGLQLQJURRPVWXG\FKDPEHU9HU\OLJKWUHQRYDWHG apartment on the 3rdIORRURIDFKDUPLQJIXOO\UHFRQVWUXFWHGEXLOGLQJVLWXDWHGQHDUWKH9OWDYD5LYHUDQG.DPSD,VODQGZLWKFKDUPLQJ YLHZVRIWKHFLW\

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,ว†ว‡ว…ฦบฦถฦปว‰วˆว–.9รฝ7(1,0$<,วƒฦถว€

53


Prodej | Praha 5 | SmĂ­chov | 150 m2 | 8 500 000 Kè %\WNNVWĨHĂĽQtRNQDGĨHYÄ&#x2122;QpSRGODK\RWHYĨHQpGLVSR]LFHVNOHS$W\SLFNĂŹSÄŁGQt]UHNRQVWUXRYDQĂŹE\WYSDWĨHÄ&#x20AC;LQçRYQtKRGRPX v blĂ­zkosti zĂĄbavnĂŹ-obchodnĂ­ho centra AndĂŹl, KinskĂŠho zahrady a se snadnou dostupnostĂ­ do historickĂŠho centra. 3-bedroom apartment, skylights, wooden floors, open space layout, cellar. Atypical attic apartment after reconstruction on the 5th floor of a residential building, close to the AndĂŹl commercial and entertainment zone with easy access to the historical center.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

54

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 9 | Hrdloøezy | 108 + 51 m2 | 9 950 000 Kè %\WNNWHUDVDJDOHULHSUDFRYQDĂĽDWQDSDUNRYDFtVWiQtRWHYĨHQĂŹSURVWRUREĂŹYDFtKRSRNRMHNXFK\QÄ&#x2122;DMtGHOQtKRSURVWRUXORçQLFH 2 koupelny, toaleta pro hosty. SvĂŹtlĂ˝ mezonetovĂ˝ byt s dominantnĂ­mi prosklenĂ˝mi èåstmi nabĂ­zejĂ­cĂ­ poklidnĂŠ modernĂ­ bydlenĂ­ uprostøed zelenĂŹ v architektonicky zajĂ­mavĂŠm projektu, 15 minut od centra. 3-bedroom apartment, terrace, gallery, study, walk-in closet, 2 parking spaces, open space living room with kitchen and dining area, 2 bathrooms, half bath. Light split-level apartment with dominant glass areas offering a quiet modern living in an architecturally interesting residence, situated on green hillside, 15 minutes to the center.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x2026;ƺƜƝÇ&#x2030;Ç&#x2C6;Ç&#x2013;.9Ă˝7(1,0$<,Ç&#x192;ĆśÇ&#x20AC;

55


Byt 4+kk, 118 + 15 m2, Praha 8 – Karlín, Šaldova | 6 660 000 Kč Tříúrovňový designový loft v 5. podlaží kompletně zrevitalizovaného komplexu s výraznou architekturou a industriálním rázem. První patro: vstupní hala, 2 pokoje s koupelnou. Druhé patro: hlavní obývací prostor s jídelnou, otevřenou kuchyní a přímým vstupem na lodžii, částečně oddělená ložnice a toaleta pro hosty. Třetí patro: otevřená galerie s lodžií a komorou. Nadstandardní materiály. Garážové parkovací stání a sklep za příplatek. 24h recepce s ostrahou a kamerovým systémem. Pár minut chůze ke stanici metra Křižíkova, snadná dostupnost do centra. Four-bedroom split-level apartment situated between the 5th and the 7th floor of a completely revitalized complex with industrial features and architecture. The 1st level: entrance hall, 2 bedrooms, bathroom. the 2nd level: living room with kitchen and dinning area, bedroom and a guest toilet. The 3rd level: gallery with loggia and walk-in closet. High quality and standard. Garage parking space and a cellar at extra cost. 24h reception with security and camera surveillance. Moments from Křižíkova metro station, easy access to the city center.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

56

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 3+kk, 92 + 17 m2, zahrada 200 m2, Praha 8 – Troja, Trojská | 5 290 000 Kč Dvoupokojový byt s terasou a privátní zahradou situovaný v novém rezidenčním komplexu v klidné lokalitě Prahy 8. Byt nabízí obývací pokoj s kuchyňským koutem s přímým vstupem na terasu a zahradu, 2 ložnice, koupelnu, komoru a vstupní halu. K bytu dále patří samostatná zahrada s výhledem na Prahu, sklep a jedno parkovací stání. 2-bedroom apartment with a terrace situated in the new residential project, in a quiet locality of Prague 8. This apartment offers a living room with kitchen and direct access to the terrace, 2 bedrooms, bathroom, utility room, entry hall. Private garden accessible through a common garden, cellar and parking space are included in the purchase price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

57


Byt 2+kk, 53 + 3 m2, Praha 5 – Stodůlky, Nárožní | 2 706 735 Kč Byt s lodžií v novém rezidenčním objektu, v sousedství Centrálního parku, v pěší vzdálenosti od stanice metra Hůrka. Byt nabízí vstupní halu, obývací pokoj s jídelním prostorem a otevřenou kuchyní, ložnici, koupelnu a toaletu pro hosty. Vybavení zahrnuje plovoucí podlahy, dlažbu, zařízenou koupelnu, deskové radiátory, přípravu pro kuchyňskou linku, bezpečnostní vstupní dveře, sklep. K bytu náleží 1 garážové stání za příplatek. Mateřská a základní škola vzdálena 200 m, obchodní dům Kaufland 3 minuty chůze. An apartment with loggia in a new residential project situated near Central Park, within walking distance of the Hůrka metro station. The apartment features an entrance hall,living room with dining space and open kitchen, bedroom, a bathroom, and guest toilet. Floating floor, tiles, furnished bathroom, panel radiators, a fire safety door, cellar. Garage parking space at an extra fee. A kindergarten and an elementary school are 200 m away from the building, the Kaufland shopping center is a three-minute walk away.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

58

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Rodinný dům 4+kk, 157 m2, pozemek 445 m2, Praha 10 – Benice | 7 232 200 Kč Rodinný dům se zahradou a garáží zasazený v architektonicky sjednocené rezidenční čtvrti na okraji Prahy se snadnou dostupností do centra. Přízemí: vstupní hala s šatnou, kuchyň, otevřený obývací pokoj s jídelním prostorem a přímým vstupem na terasu, technická místnost. První patro: 3 ložnice s balkóny, šatna, 2 koupelny. RD je k prodeji kompletně dokončený v nadstandardním provedení. 15 minut vozem po dálnici D1, v dosahu obchodní zóny Čestlice a občanské vybavenosti Průhonic. Family semidetached house with a garden and a garage is located in the architecturally unified and impressive residential area at the outskirts of Prague. Ground floor: entrance hall with walk-in closet, kitchen, living room with terrace, utility room. The first floor: 3 bedrooms with balconies, master bedroom with en-suite closet, 2 bathrooms. The property is offered completely finished. Good connection to Prague, within the reach of shopping area Čestlice and all public amenities in Průhonice.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

59


Byt 3+kk, 81 + 68 m2, Praha – západ, Hostivice | 4 990 000 Kč Vkusně zařízený loftový byt s galerií a velkou terasou situovaný ve 2. patře nízkopodlažní novostavby, v klidné lokalitě s dostatkem zeleně a rychlou dostupností na Pražský okruh. Byt nabízí otevřený koncept obývacího pokoje a plně vybavené kuchyně, 2 ložnice (jedna na galerii), koupelnu a šatnu. Dřevěné podlahy, velkoformátová okna, zapuštěné osvětlení, skleněné schodiště, bezpečnostní dveře od firmy Next. 10 minut jízdy k obchodnímu centru Metropole Zličín, v blízkosti hostivické rybníky. Parkování před domem. Furnished loft apartment with a large terrace situated on the 2nd floor of newly built residential building in a quiet neighborhood with easy access to the Prague city ring. The interior of flat offers open concept of living room, fully equipped kitchen, 2 bedrooms (the first one on the gallery), bathroom and walk-in closet. Wooden floors, large format windows, recessed lighting, glass stairs, security doors by Next. Hostivické lakes situated moments from the building, 10 minute drive to the Metropole Zličín shopping mall. Parking in front of the building.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

60

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Rodinný dům 5+kk, 169 m2, pozemek 875 m2, Praha-západ, Statenice | 7 950 000 Kč Novostavba pasivního RD o celkem třech podlažích situovaná v obci Statenice, 30 minut jízdy autem do centra. Přízemí: otevřený koncept obývacího pokoje, jídelny a kuchyně s přístupem na terasu, toaleta pro hosty a komora. Zahradní patro: 2 ložnice, koupelna se sprchovým koutem. Obytné podkroví: 2 ložnice, koupelna, pracovna/galerie a šatna. Masivní dubové podlahy, eurookna, velkoformátová dlažba v koupelnách. 1 garážové stání + 1 kryté parkování na pozemku. Bydlení v přímé blízkosti lesa, rychlá dostupnost do centra, v obci základní občanská vybavenost. Three storey family house situated in the Statenice village, convenient to the Prague city ring and the city center. The ground floor: open concept of living room, dining area and kitchen, guest toilet and storage room. The garden floor: 2 bedrooms and bathroom. The attic floor: 2 bedrooms, study, walk-in closet and bathroom. Oak floors, wooden windows, large format tiles in bathrooms. 1 garage parking space + 1 covered parking lot. Living on the edge of forest, a 30 minute drive to the city center, basic amenities in the village.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

61


14 let zkušeností DSŐLEOLæQĚDNWXiOQtFKQHPRYLWRVWt

3URGHM6DOH6WDUi%ROHVODY.ÿ ([NOX]LYQtYLODRGLVSR]LFL P SURäODFLWOLYRXUHNRQVWUXNFtDSDWŐtNQtXGUæRYDQëSDUN P VMH]tUNHPDDOWiQ\ 9SŐt]HPtMHNXFK\ŁMtGHOQDREëYDFtSRNRMVNUEHPVDORQSRNRMSURKRVW\9SDWŐHSUDFRYQDORæQLFHVWHUDVRXNRXSHOQD9VXWHUpQX VNOtSHNVDXQDED]pQDÀWQHVV6NYĚOpGRSUDYQtVSRMHQtGR3UDK\YRNROtYHäNHUiREÿDQVNiY\EDYHQRVW ([FOXVLYHYLOODZLWKÀYHEHGURRPV VTP XQGHUZHQWDFDUHIXOUHQRYDWLRQDQGFRPHVZLWKSDUN VTP ZLWKSRQGDQGSDYLOLRQV*URXQGÁRRUNLWFKHQGLQLQJURRPOLYLQJURRPORXQJHDQGJXHVWURRP)LUVWÁRRU²VWXG\EHGURRPZLWKWHUUDFHEDWKURRP %DVHPHQW²FHOODUVDXQDVZLPPLQJSRROÀWQHVV([FHOOHQWWUDQVSRUWFRQQHFWLRQWR3UDJXHORFDWLRQZLWKDOOWKHFLYLFDPHQLWLHV

WE OFFER THE BEST PROPERTY MANAGEMENT IN PRAGUE. CHECK IT OUT! 62

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


14 years of experience DQGDURXQGFXUUHQWO\OLVWHGSURSHUWLHV

Happy House Rentals, Ltd. -XQJPDQQRYD 3UDJXH 7HO *60 LQIR#KDSS\KRXVHUHQWDOVFRP

3URGHM6DOH+UXVLFH3UDKD²YëFKRG.ÿ /X[XVQtURGLQQëGŢP P MHSRVWDYHQQDUR]OHKOpPSR]HPNX P VRNUDVQRX]DKUDGRXDSRWŢÿNHP9SŐt]HPtMH REëYDFtSRNRMVNUEHPDYVWXSHPQDWHUDVXD]DKUDGXNXFK\QĚSRNRMSURKRVW\9SDWŐHMHSUDFRYQDVWHUDVRXWŐLORæQLFHDNRXSHOQD 9VXWHUpQXMHPDOpÀWQHVVVDXQDEDUDYLQQëVNOHS'YRMJDUiæO]HSDUNRYDWLQDSR]HPNX'RVWXSQRVWSR'²NPRG3UDK\ /X[XULRXVIDPLO\KRXVHZLWK VTP EXLOWRQDODUJHSORW VTP ZLWKEHDXWLIXOO\ODQGVFDSHGJDUGHQZLWKDEURRN*URXQG ÁRRU²OLYLQJURRPZLWKÀUHSODFHDQGHQWUDQFHWRWKHJDUGHQNLWFKHQJXHVWURRP)LUVWÁRRU²VWXG\ZLWKWHUUDFHWKUHHEHGURRPV EDWKURRP%DVHPHQW²VPDOOÀWQHVVZLWKVDXQDEDUDQGZLQHFHOODU'RXEOHJDUDJH

www.happyhouserentals.com

.G\NROLYMVWHXQiVYtWiQL You are welcome to stop by any time!

SALES | LONG TERM | MIDTERM | SHORT TERM RENTALS | OFFICES | FACILITY MANAGEMENT 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

63


top 10

top 10

top 10

top 10

2012

2012

2012

2012

VINÁRNA ROKU

BAR ROKU

CUKRÁRNA ROKU

KAVÁRNA ROKU KAVÁRNA ROKU v regionu

CZECH GASTRONOMY CATERING ROKU

Restaurace roku Vinárna roku

Cukrárna roku Bar roku

Kavárna roku Catering


Pštrossova, Praha 1 - Nové Město

Prostorný světlý byt 6+1 s užitnou plochou 203 m2 v klidné části Prahy 1 v blízkosti Masarykova nábřeží a Žofína. Byt je po kompletní rekonstrukci, kterou realizovalo Studio Donlic. Byt je funkčně rozdělený na společenskou část s velkým obývacím prostorem, jídelnou a kuchyní a klidovou část se třemi ložnicemi, pracovnou a sociálním zázemím. Vstup do domu a společné prostory jsou po rekonstrukci s novým výtahem. Byt je možno si také dlouhodobě pronajmout za 100 000 Kč / měsíčně + poplatky. A spacious light apartment 6+1 usable area 203 sqm in a quiet part of Prague 1, in the vicinity of Masarykovo nábřeží and Žofín. The apartment is after a complete renovation realised by Donlic Studio. The apartment is functionally divided between social areas, large living room, dining room and kitchen and a tranquil zone featuring three bedrooms, study and social background. The entrance hall and common parts of the building have undergone renovation including construction of a new lift. The apartment is also available for long term rent for 100 000 CZK / month + monthly charges.

Info v RK / Info upon request LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Valentinská, Praha 1 - Josefov

Reprezentativní byt v secesním domě po kompletní rekonstrukci v blízkosti Karlova mostu, mezi Staroměstským náměstím a Rudolfínem. Byt s dispozičním řešením 4+1 s užitnou plochou 189 m2, balkonem 1,6 m2 a sklepem 4,96 m2 nabízí komfortní bydlení v centru města. Atmosféru domu umocňují renovované původní secesní prvky společně s unikátním výtahem z přelomu minulého století. Na vstupu do domu je recepce s 24 hod. ostrahou. Byt je možno si také dlouhodobě pronajmout za 78 000 Kč / měsíčně + poplatky. Representative apartment within an art-noveau building close to Charles Bridge. Three bedroom layout featuring 189 sqm of usable area with kitchen, spacious living room, balcony 1,6 sqm and cellar 4,96 sqm offering comfortable city centre living. The property has a wonderful atmosphere and the boasts a host of renovated art-noveau elements such as a unique elevator. The building has 24/7 reception with security. The apartment is also available for long term rent for 78 000 CZK / month h + monthly charges.

Cena: / Price: 28 000 000 CZK Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

66

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Drtikolova, Praha 10 - Horní Měcholupy

Řadový rodinný dům o velikosti 143 m2 vystavěný v rámci areálu Pod Kozincem. Pro relaxaci v blízkosti Golf Hostivař, vodní nádrž Hostivař. Výborná dopravní dostupnost. Interiér domu navržen architektonickou kanceláří ADR. Vybavení: plně vybavená kuchyňská linka, sauna, velkoformátová dlažba, vestavěné skříně, předokenní žaluzie, krbová kamna, klidová zahrada, pozemek 557 m2. Modern row house with 143 sqm of usable area built as a part of Pod Kozincem project. Excellent leisure facilities located nearby Golf Hostivař and the pond at Hostivař. Excellent accessibility to Prague. Interior designed by ADR architectonic studio. Fittings: fully fitted kitchen unit, sauna, paving, built-in wardrobes, window shutters, fireplace, tranquil garden, land 557 sqm.

Cena: / Price: 13 500 000 CZK Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


70

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


72

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


PRAHA 5

2ULHQWiOQtYLODXFKYDFXMtFtVYRXDUFKLWHNWXURXOX[XVHPDNRPIRUWHPVHQDFKi]tQDNRSFLVYëKOHGHPQDŐHNX9OWDYX7DWRXQLNiWQtYLOD SŐLSRPtQDMtFtVStäHDPEDViGXÿLVtGORäHMNŢMHRSUDYGXYHONROHSĚQDYUæHQDDSRVN\WXMHNRPIRUWSRYäHFKVWUiQNiFKD]iURYHŁNOLGQp E\GOHQtYSŐtURGĚ7DNWRYëMLPHÿQiSŐtOHæLWRVWVHQHY\VN\WXMHNDæGëURNDNRXStWpWRQHPRYLWRVWLVHVWDQHWHPDMLWHOHPRSUDYGXXQLNiWQtKĚDUFKLWHNWRQLFNpKRGtODY3UD]H 7KH2ULHQWDOYLOODZKLFKFDSWLYDWHVE\LWVDUFKLWHFWXUHOX[XU\DQGFRPIRUWLVORFDWHGRQDKLOOZLWKDYLHZRIWKH9OWDYD5LYHU7KLVGLVWLQFWLYHYLOOD²PRUHOLNHDQ(PEDVV\RU6KHLNK·VUHVLGHQFH²LVWUXO\PRQXPHQWDOO\GHVLJQHGWRSURYLGHHYHU\FRPIRUWDVZHOODVWUDQTXLOOLYLQJLQWKHFRXQWU\VLGH6XFKDQH[FHSWLRQDORSSRUWXQLW\GRHVQRWRFFXUHYHU\GD\,I\RXSXUFKDVHWKLVSURSHUW\\RXZLOOEHFRPH the genuine owner of one of Prague’s unique architectural masterpieces. ǎǴǷǷǬǮǮǺǽǾǺȃǹǺǸǽǾǴǷDZǻǺǼǬDzǬȊȅǬȋǽǮǺDZǵǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǺǵǼǺǽǶǺȄȈȊǴǶǺǸȀǺǼǾǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǹǬȁǺǷǸDZǽǮǴǰǺǸǹǬǼDZǶǿ ǎǷǾǬǮǿ ǩǾǬ ǿǹǴǶǬǷȈǹǬȋ ǮǴǷǷǬ ǭǺǷȈȄDZ ǹǬǻǺǸǴǹǬȊȅǬȋ ǻǺǽǺǷȈǽǾǮǺ ǴǷǴ ǰǮǺǼDZȂ ȄDZǵȁǬ ǺǭǷǬǰǬDZǾ ǰDZǵǽǾǮǴǾDZǷȈǹǺ ǮǻDZȃǬǾǷȋȊȅǴǸ ǻǼǺDZǶǾǺǸ ǰǷȋ ǺǭDZǽǻDZȃDZǹǴȋ ǶǺǸȀǺǼǾǹǺǯǺ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǯǺ ǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋ Ǵ ǮǸDZǽǾDZ ǽ ǾDZǸ ǽǻǺǶǺǵǹǺǵ DzǴdzǹǴ ǹǬ ǻǼǴǼǺǰDZ ǞǬǶǬȋ ǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǬȋǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǹDZǻǼDZǰǺǽǾǬǮǷȋDZǾǽȋǶǬDzǰȇǵǯǺǰǻǺȉǾǺǸǿǻǼǴǺǭǼDZǾǬȋǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈǾǬǶǺǯǺǶǷǬǽǽǬǮȇǽǾǬǹǺǮǴǾDZǽȈ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹǴǶǺǸǻǺǹǬǽǾǺȋȅDZǸǿǿǹǴǶǬǷȈǹǺǯǺǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴȋǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǯǺǴǽǶǿǽǽǾǮǬǮǛǼǬǯDZ

74

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Top Villa in Prague

3UDKD=EUDVODY3UDJXH=EUDVODYǛǼǬǯǬ=EUDVODY8æLWQiSORFKDYLO\8VDEOHDUHDRIYLOODǒǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈǮǴǷǷȇ

P

3R]HPHN3ORWǟȃǬǽǾǺǶ

P

*DUiæRYpVWiQt3DUNLQJED\VǏǬǼǬDzǹǬȋǽǾǺȋǹǶǬ

[

&HQD3ULFHǢDZǹǬ PLO.ÿ&=.PLOOLRQǸǷǹ

.RXSHOQDPUDPRU0DUEOHEDWKURRPVǎǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬ ǸǼǬǸǺǼ [

.RQIHUHQFQtPtVWQRVW&RQIHUHQFHURRP ǓǬǷǰǷȋǽǺǮDZȅǬǹǴǵ

3RNRMSURVOXæNX5RRPIRUKRXVHPDLGǖǺǸǹǬǾǬǰǷȋǯǺǼǹǴȃǹǺǵ

+HUQD²ELOOLDUGVWROQtWHQLV(QWHUWDLQPHQWURRP²ELOOLDUGV

)LWQHV*\PǠǴǾǹDZǽ[

WDEOHWHQQLVǔǯǼǺǮǬȋǭǴǷȈȋǼǰǹǬǽǾǺǷȈǹȇǵǾDZǹǹǴǽ

Welnes ² [VDXQDZKLUSRROǽǬǿǹǬǰDzǬǶǿdzǴ

e-mail: properties@walterandsons.cz, tel: +420 777 716 569 75


PRAHA 5

/X[XVQt3(17+286(QDYUæHQëDUFKLWHNWHP5DGDQHP+XELÿNRXVQiGKHUQëPYëKOHGHPQD3UDKX6YODVWQtPPED]pQHP VSURWLSURXGHPQDWHUDVHSDWUDDVDXQRXXYQLWŐE\WX9UH]LGHQFLVHGiOHQDFKi]tYHONëED]pQVDXQDILWQHVVDVTXDVK /X[XU\3HQWKRXVHGHVLJQHGE\DUFK5DGDQ+XELÿNDZLWKDPDJQLILFHQWYLHZRI3UDJXH,WKDVLWVRZQFRXQWHUIORZVZLPPLQJSRRORQWKHWKIORRUWHUUDFHDQGDQLQGRRUVDXQD7KHUHVLGHQFHDOVRIHDWXUHVDODUJHVZLPPLQJSRRODVDXQD a fitness gym, and a squash court. ǜǺǽǶǺȄǹȇǵ ǛǑǙǞǡnjǟǝ ǻǺ ǻǼǺDZǶǾǿ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬ ǜǬǰǬǹǬ ǏǿǭǴȃǶǴ ǽ ǮDZǷǴǶǺǷDZǻǹȇǸ ǮǴǰǺǸ ǹǬ ǛǼǬǯǿ ǝ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸ ǸǭǬǽǽDZǵǹǺǸǽǻǼǺǾǴǮǺǾǺǶǺǸǹǬǾDZǼǼǬǽDZȉǾǬDzǬǴǽǬǿǹǺǵǮǶǮǬǼǾǴǼDZǎǜDZdzǴǰDZǹȂǴǴǾǬǶDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǭǺǷȈȄǺǵ ǭǬǽǽDZǵǹǽǬǿǹǬǾǼDZǹǬDzDZǼǹȇǵdzǬǷǽǶǮǺȄ

5(=,'(1&(9(.7(5e6(3(17+286(1$&+$=Ì-(=$ę$=(1$'27231(-/8;861ý-ĝÌ&+5(=,'(1&Ì935$=( 7+(5(6,'(1&(,1:+,&+,63(17+286(6,78$7('5$1.6$021*723,135$*8( LJƻƾƿƺƻDŽǍƿǖƸǁDžljDžLJDžǀDŽƶnjDžƺƿljLjǖdžƻDŽljnjƶNJLjDžƺDŽƶƿƾljLJƻnjLjƶǃǒǃǒnjLJDžLjǁDžǏDŽǒnjLJƻƾƿƺƻDŽǍƿǀƸdžLJƶƹƻ


Top Penthouse in Prague ZZZSUDJXHSHQWKRXVHF]

&HONRYiSORFKD7RWDODUHDǚǭȅǬȋǻǷǺȅǬǰȈ

P

%\WRYiSORFKD$SDUWPHQWDUHDǒǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈ

P

7HUDVD7HUUDFH ǞDZǼǼǬǽǬ

P

%D]pQVSURWLSURXGHP &RXQWHUIORZVZLPPLQJSRRO ǍǬǽǽDZǵǹǽǻǼǺǾǴǮǺǾǺǶǺǸ

P

6NOHS%DVHPHQW

P

SDUNRYDFtPtVWDSDUNLQJSODFHVǻǬǼǶǺǮǺȃǹȇȁǸDZǽǾǬ RVWUDKDKJXDUGȃǬǽǺǮǬȋǽǷǿDzǭǬǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ info v kanceláři +420 777 716 569

3UDæVNëKUDGPLQXW3UDJXHFDVWOHPLQXWHVDZD\ǰǺǛǼǬDzǽǶǺǯǺǏǼǬǰǬǸǴǹǿǾ /HWLäWĚ²PLQXW$LUSRUW²PLQXWHVDZD\ǰǺnjȉǼǺǻǺǼǾǬ²ǸǴǹǿǾ

.DUOŢYPRVWPLQXW&KDUOHVEULGJHPLQXWHVDZD\ ǰǺǖǬǼǷǺǮǬǸǺǽǾǬǸǴǹǿǾ

e-mail: properties@walterandsons.cz, tel: +420 777 716 569 77


Havlíckovy sady

.UiVQëQRYëPH]RQHWRYëORIWVYëKOHGHPGR+DYOtÿNRYëFKVDGŢYHDSDWŐHNRPSOHWQĚ]UHNRQVWUXRYDQpKRÿLQæRYQtKRGRPX1DFKi]tVHYEOt]NpPGRVDKX *UpERYN\DMHMLFKYLQLF P ]DORæHQp.DUOHP,9YHVWROHWt8QLNiWQtMHYëKOHGNOLGDSRORKDSŐtPRXQHMNUiVQĚMätKRSDUNXY3UD]H%\WMHY\EDYHQëNXFK\ŁVNRXOLQNRXREëYDFtSRNRMVMtGHOQtPSURVWRUHP[ORæQLFH[NRXSHOQD[VURKRYRXYDQRXELGHWHPD:&D[GROQtNRXSHOQDVHVSUFKRYëPNRXWHP DZFäDWQDFKRGEDDYHONiSUDFRYQDYKRUQtPRWHYŐHQpPSDWŐH3DUNHW\DVFKRGLäWĚMVRX]DIULFNpKRPDVLYQtKRGŐHYDVDWHOLWQtSŐLSRMHQtLQWHUQHWEH]SHÿQRVWQtFPGYHŐHDVNOHS 7KLVLVDJRUJHRXVQHZGXSOH[ORIWZLWKDYLHZRI+DYOtÿNRY\*DUGHQVRQWKHUGDQGWKIORRURIDFRPSOHWHO\UHQRYDWHGDSDUWPHQWEXLOGLQJ,WLVORFDWHGQHDU *UpERYNDDQGLWVYLQH\DUGV P IRXQGHGE\&KDUOHV,9LQWKHWKFHQWXU\,WKDVDXQLTXHYLHZVHUHQHVHWWLQJVDQGLVORFDWHGULJKWQH[WWRWKHPRVWEHDXWLIXOSDUNLQ3UDJXH7KHDSDUWPHQWLVIXUQLVKHGZLWKNLWFKHQFDELQHWVOLYLQJURRPZLWKDGLQLQJDUHDEHGURRPVDQGEDWKVZLWKDFRUQHUEDWKWXEELGHW DQG:&DQGWKHORZHUEDWKKDVDVKRZHUDQG:&ZDONLQFORVHWDQGDODUJHRIILFHRQWKHXSSHURSHQHGIORRU7KHSDUTXHWIORRUVDQGWKHVWDLUFDVHDUHIURP $IULFDQKDUGZRRGVDWHOOLWHFRQQHFWLRQLQWHUQHWFPVHFXULW\GRRUVDQGDEDVHPHQW ǖǼǬǽǴǮȇǵ ǹǺǮȇǵ ǷǺȀǾǸDZdzǺǹDZǾ ǽ ǮǴǰǺǸ ǹǬ ǏǬǮǷǴȃǶǺǮȇ ǽǬǰȇ ǹǬ Ǹ Ǵ Ǹ ȉǾǬDzǬȁ ǸǹǺǯǺǶǮǬǼǾǴǼǹǺǯǺ DzǴǷǺǯǺ ǰǺǸǬ ǻǼǺȄDZǰȄDZǯǺ ǶǺǸǻǷDZǶǽǹǿȊ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊǜǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹȇǵǼȋǰǺǸǽǻǬǼǶǺǸǏǼDZǭǺǮǶǬ ǹǬǼǺǰǹǺDZǹǬdzǮǬǹǴDZǏǬǮǷǴȃǶǺǮȇȁǽǬǰǺǮ ǴDZǯǺǮǴǹǺǯǼǬǰǹǴǶǺǮ ǮǸ ǺǽǹǺǮǬǹǹȇȁǖǬǼǷǺǸ ,9ǮǮDZǶDZǟǹǴǶǬǷȈǹȇǵǮǴǰǾǴȁǺDZǸDZǽǾǺǴǻǺǷǺDzDZǹǴDZǻǼȋǸǺǼȋǰǺǸǽǽǬǸȇǸǶǼǬǽǴǮȇǸǻǬǼǶǺǸǮǛǼǬǯDZǖǮǬǼǾǴǼǬǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǬǶǿȁǹDZǵǯǺǽǾǴǹǬȋǽ dzǺǹǺǵǽǾǺǷǺǮǺǵǽǻǬǷȈǹǴǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǴdzǹǴȁǽǿǯǷǺǮǺǵǮǬǹǹǺǵǭǴǰDZǾǿǬǷDZǾǺǸǴǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǹǬǹǴDzǹDZǸȉǾǬDzDZǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵ ǴǾǿǬǷDZǾǺǸǯǬǼǰDZǼǺǭǹǬȋǻǼǴȁǺDzǬȋǴǭǺǷȈȄǺǵǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǹǬǮDZǼȁǹDZǸǺǾǶǼȇǾǺǸȉǾǬDzDZǛǬǼǶDZǾǹȇDZǻǺǷȇǴǷDZǽǾǹǴȂȇǴdzǸǬǽǽǴǮǬǬȀǼǴǶǬǹǽǶǺǯǺ ǰDZǼDZǮǬǽǻǿǾǹǴǶǺǮǬȋǽǮȋdzȈǴǹǾDZǼǹDZǾǭDZdzǺǻǬǽǹȇDZǽǸǾǺǷȅǴǹȇǰǮDZǼǴǽǸǴǻǺǰǮǬǷ

3URGHM6DOHǛǼǺǰǬDzǬ %\WRYëSURVWRU$SDUWPHQWDUHDǖǮǬǼǾǴǼǬ 6NOHS%DVHPHQWǛǺǰǮǬǷ

NN P P

&HQD3ULFHǢDZǹǬ.ÿ HPDLOSURSHUWLHV#ZDOWHUDQGVRQVF] WHO


Moderní administrativní budova

9HOPLPRGHUQtDUHSUH]HQWDWLYQtDGPLQLVWUDWLYQtEXGRYDVKLWHFKSUYN\YODVWQtPSR]HPNHPRFHONRYpYëPĚŐHPDVXæLWQRXSORFKRXNDQFHOiŐt P.DQFHOiŐHMVRXSOQĚY\EDYHQ\UHFHSFtDQiE\WNHPQDPtUXVGYHPL]DVHGDFtPLPtVWQRVWPLDäNROtFtPSURVWRUHPDVDPRVWDWQëPLNDQFHOiŐHPL 'iOHMHY\EDYHQDNOLPDWL]DFt]DEH]SHÿRYDFtPV\VWpPHPDV\VWHP,QWHOLJHQW+RPHYODVWQtPSDUNRYLäWĚPSURYR]Ţ 9HU\PRGHUQDQGUHSUHVHQWDWLRQDORIILFHEXLOGLQJZLWKKLWHFKHOHPHQWVRZQPSURSHUW\DQGP office area.Offices are fully furnished with reception and custom made furniture, with two conference rooms and a training area and separate offices. Furthermore it offers air conditioning, VHFXULW\V\VWHPDQG,QWHOOLJHQW+RPH6\VWHPRZQSDUNLQJIRUFDUV ǚȃDZǹȈǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺDZǴǻǼDZǽǾǴDzǹǺDZǺȀǴǽǹǺDZdzǰǬǹǴDZǽȁǬǵǾDZǶȉǷDZǸDZǹǾǬǸǴǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸǿȃǬǽǾǶǺǸǺǭȅDZǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸǴǻǷǺȅǬǰȈȊǰǷȋ ǺȀǴǽǺǮǸǚȀǴǽȇǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹȇǼDZȂDZǻȄǹǴǸDZǭDZǷȈȊǽǰDZǷǬǹǹǺǵǹǬdzǬǶǬdzDZǽǾȈǰǮǬǶǺǹȀDZǼDZǹȂdzǬǷǬǴǺȀǴǽǰǷȋǺǭǿȃDZǹǴȋǽǺǾǼǿǰǹǴǶǺǮǽ ǺǾǰDZǷȈǹȇǸǴǶǬǭǴǹDZǾǬǸǴǓǰǬǹǴDZǺǽǹǬȅDZǹǺǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼǺǸǽǴǽǾDZǸǺǵǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴǴǽǴǽǾDZǸǺǵ,QWHOLJHQW+RPHǴǽǺǭǽǾǮDZǹǹǺǵǻǬǼǶǺǮǶǺǵǹǬ ǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǵ

NDQFHOiŐH2IILFHVǚȀǴǽȇ

P

3R]HPHN3URSHUW\ǟȃǬǽǾǺǶ

P

9ODVWQtSDUNLQJ2ZQSDUNLQJ ǝǬǸǺǽǾǺȋǾDZǷȈǹǬȋǻǬǼǶǺǮǶǬ

DXWFDUV ǸǬȄǴǹ

3URGHM6DOHǛǼǺǰǬDzǬ &=.(85 3URQiMHP/HDVHnjǼDZǹǰǬ(85P HPDLOSURSHUWLHV#ZDOWHUDQGVRQVF] WHO 79


Realitní makléř: Milada Kejmarová Kontakt: +420 774 173 173 E-mail: milada.kejmarova@century21.cz

35925(38%/,.29Éþ,1å291Ì9,/$1$9,12+5$'(&+ ),5675(38%/,&$3$570(179,//$ 1DEt]tPHNHNRXSLSUYRUHSXEOLNRYRXÿLQæRYQtYLOXVXGUæRYDQRX]DKUDGRXYSUHVWLæQtSUDæVNpÿWYUWL.UiORYVNp9LQRKUDG\VYëERUQRXGRSUDYQtGRVWXSQRVWt3ORFKDSDUFHO\P, ]DVWDYĚQi SORFKD P 2EMHNW Pi ÿW\ŐL SRGODæt 6XWHUpQ Y MLæQt ÿiVWL V SRGODKRX QD ~URYQL YHQNRYQtKR WHUpQX MH QHE\WRYë Y VRXÿDVQp GREĚ XætYDQë MDNR NDQFHOiŐH PtVWQRVWL GiOHMVRX]GHFHQWUiOQtFKRGED]DVHGDFtPtVWQRVW:&NXFK\ŁNDGtOQDDVNOHS\9H]YëäHQpPSŐt]HPtDSDWŐHMVRXGYĚLGHQWLFNpVDPRVWDWQpE\WRYpMHGQRWN\NDæGiRSORäHP%-VHVNOiGi]HSRNRMŢKDO\MtGHOQ\V..VStæHNRXSHOQ\DVDPRVWDWQpKR:&9SRGNURYtMHE\WRSORäHPVNOiGDMtFtVH]HSRNRMŢFKRGE\ ..NRXSHOQ\DVStæH]E\WHNSRGODætWYRŐtGYĚSURVWRUQpSŢG\VPRæQRVWtEXGRXFtYHVWDYE\GDOätFKE\WRYëFKSURVWRU&HONRYiRE\WQiSORFKDMHPFHONRYiXæLWQiSORFKD MHP.GRPXQiOHætGYĚVDPRVWDWQp]GĚQpJDUiæHVSRFKR]tWHUDVRXDGYĚSDUNRYDFtVWiQtQDYHŐHMQpPYMH]GXQDSR]HPHN2EMHNWMHRGVDPpKRSRÿiWNXYHYODVWQLFWYtSŢYRGQtKRVWDYHEQtNDSUŢEĚæQĚUHQRYRYiQDXGUæRYiQ-HGQiVHRMHGLQHÿQRXDSŢYRGQtXNi]NXYLQRKUDGVNpYLORYp]iVWDYE\]SUYQtSRORYLQ\VWROHWtVäLUätPRæQRVWt Y\XæLWtMDNSURE\GOHQtNDQFHOiŐHRUGLQDFHÿLUHSUH]HQWDÿQtSURVWRU\ :HRIIHUIRUVDOH)LUVW5HSXEOLFYLOODDSDUWPHQWVZLWKHVWDEOLVKHGJDUGHQLQWKHSUHVWLJLRXV3UDJXHQHLJKERXUKRRGRI.UiORYVNp9LQRKUDG\ZLWKH[FHOOHQWWUDYHOOLQNV7KHSORWLVPñLQ VL]HWKHEXLOWXSDUHDLVPñ7KHEXLOGLQJFRPSULVHVIRXUÁRRUV7KHEDVHPHQWRQWKHVRXWKHUQSDUWZLWKDÁRRURQWKHJURXQGOHYHOLVQRQUHVLGHQWLDOFXUUHQWO\XVHGDVRIÀFHV URRPV ,QDGGLWLRQWKHUHDUHDFHQWUDOKDOOZD\DFRQIHUHQFHURRP:&NLWFKHQHWWHZRUNVKRSDQGWZRFHOODUV7KHHOHYDWHGJURXQGÁRRUDQGVWÁRRUFRPSULVHWZRLGHQWLFDOVHSDUDWHÁDW XQLWVHDFKPñLQVL]H(DFKÁDWFRQVLVWVRIIRXUURRPVDKDOOZD\GLQLQJURRPZLWKDNLWFKHQXQLWSDQWU\EDWKURRPDQGVHSDUDWHWRLOHW7KHDWWLFFRQVLVWVRIDPñÁDWFRPSULVLQJ WZRURRPVKDOOZD\NLWFKHQXQLWEDWKURRPDQGDSDQWU\7KHUHVWRIWKHDWWLFFRQWDLQVWZRVSDFLRXVORIWURRPVZLWKWKHSRVVLELOLW\RIWKHIXWXUHFRQVWUXFWLRQRIDGGLWLRQDOÁDWV7KHWRWDOOLYLQJDUHDLVPñWKHWRWDOXVDEOHDUHDLVPñ7KHKRXVHKDVWZRVHSDUDWHEULFNJDUDJHVZLWKURRIWHUUDFHVDQGWZRSDUNLQJVSDFHVLQWKHSXEOLFHQWUDQFHWRWKHSORW7KHEXLOGLQJ ZDVRZQHGIURPWKHRXWVHWE\WKHRULJLQDOEXLOGHUFRQWLQXRXVO\UHQRYDWHGDQGPDLQWDLQHG7KLVLVDGLVWLQFWLYHDQGRULJLQDOH[DPSOHRIDUHVLGHQWLDOGHYHORSPHQWLQ9LQRKUDG\IURPWKHÀUVW KDOIRIWKHWKFHQWXU\ZLWKWKHZLGHVFRSHRIXVHDVUHVLGHQFHVRIÀFHVGRFWRUV¶VXUJHULHVRURWKHUSUHVWLJLRXVSUHPLVHV ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǰǷȋǻǺǶǿǻǶǴǮǴǷǷǿǮǼDZǸDZǹǛDZǼǮǺǵǜDZǽǻǿǭǷǴǶǴǽǿȁǺDzDZǹǹȇǸǽǬǰǺǸǮǻǼDZǽǾǴDzǹǺǸǻǼǬDzǽǶǺǸǼǬǵǺǹDZǖǺǼǺǷDZǮǽǶǴDZǎǴǹǺǯǼǬǰȇǽǺǾǷǴȃǹȇǸǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇǸǽǺǺǭȅDZǹǴDZǸ ǛǷǺȅǬǰȈǿȃǬǽǾǶǬǸdzǬǽǾǼǺDZǹǹǬȋǻǷǺȅǬǰȈǸǓǰǬǹǴDZǴǸDZDZǾȃDZǾȇǼDZȉǾǬDzǬǛǺǰǮǬǷǮȊDzǹǺǵȃǬǽǾǴdzǰǬǹǴȋǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹȇǵǹǬǿǼǺǮǹDZǹǬǼǿDzǹǺǵǸDZǽǾǹǺǽǾǴǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾǽȋ ǶǬǶǹDZDzǴǷȇDZǻǺǸDZȅDZǹǴȋǮǹǬǽǾǺȋȅDZDZǮǼDZǸȋǾǬǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇǺȀǴǽȇ ǶǺǸǹǬǾȇ ǶǼǺǸDZǾǺǯǺǾǬǸDZǽǾȈȂDZǹǾǼǬǷȈǹȇǵǶǺǼǴǰǺǼǶǺǸǹǬǾǬǰǷȋǽǺǮDZȅǬǹǴǵǾǿǬǷDZǾǶǿȁǹȋǸǬǽǾDZǼǽǶǬȋ ǴǻǺǰǮǬǷǬǙǬǮȇǽǺǶǺǸǻDZǼǮǺǸǴǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰȋǾǽȋǰǮDZǺǰǴǹǬǶǺǮȇDZǺǾǰDZǷȈǹȇDZǶǮǬǼǾǴǼȇǶǬDzǰǬȋǻǷǺȅǬǰȈȊǸǖǮǬǼǾǴǼǬǽǺǽǾǺǴǾǴdzǶǺǸǹǬǾdzǬǷǬǽǾǺǷǺǮǺǵǽdzǺǹǺǵ ǶǿȁǹǴǶǷǬǰǺǮǺǵǮǬǹǹǺǵǶǺǸǹǬǾȇǴǺǾǰDZǷȈǹǺǯǺǾǿǬǷDZǾǬǙǬǻǺǽǷDZǰǹDZǸǸǬǹǽǬǼǰǹǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǶǮǬǼǾǴǼǬǻǷǺȅǬǰȈȊǸǽǺǽǾǺȋȅǬȋǴdzǶǺǸǹǬǾǻǼǴȁǺDzDZǵdzǺǹȇǶǿȁǹǴ ǮǬǹǹǺǵǶǺǸǹǬǾȇǴǶǷǬǰǺǮǺǵǺǽǾǬǾǺǶȉǾǬDzǬ²ǻǼǺǽǾǺǼǹȇDZǸǬǹǽǬǼǰȇǽǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȊǭǿǰǿȅDZǯǺǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴȋǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹȇȁǶǮǬǼǾǴǼǚǭȅǬȋDzǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈǸǺǭȅǬȋ ǻǷǺȅǬǰȈǽǺǽǾǬǮǷȋDZǾǸǐǺǸǴǸDZDZǾǰǮǬǺǾǰDZǷȈǹȇȁǶǴǼǻǴȃǹȇȁǯǬǼǬDzǬǽǾDZǼǼǬǽǺǵǴǰǮǬǻǬǼǶǺǮǺȃǹȇȁǸDZǽǾǬǿǺǭȅDZǯǺǮȆDZdzǰǬǹǬǿȃǬǽǾǺǶǓǰǬǹǴDZǻǼǴǹǬǰǷDZDzǴǾǻDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹǺǸǿ dzǬǽǾǼǺǵȅǴǶǿǺǹǺǼDZǯǿǷȋǼǹǺǼDZǸǺǹǾǴǼǿDZǾǽȋǴǺǾǷǴȃǹǺǺǭǽǷǿDzǴǮǬDZǾǽȋǩǾǺǿǹǴǶǬǷȈǹǺDZǴǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺDZǽǾǼǺDZǹǴDZǮǼǬǵǺǹDZǮǴǷǷǮǻǼǬDzǽǶǴȁǎǴǹǺǯǼǬǰǬȁǺǾǹǺǽȋȅDZDZǽȋǶǻDZǼǮǺǵ ǻǺǷǺǮǴǹDZǯǺǮDZǶǬǽǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȊǽǬǸǺǯǺȄǴǼǺǶǺǯǺǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴȋǶǬǶǰǷȋDzǴǷȈȋǾǬǶǴǰǷȋǺȀǴǽǺǮǻǼǴDZǸǹȇȁǮǼǬȃDZǵǴǷǴǼDZdzǴǰDZǹȂǴǵȀǴǼǸ

&HQD3ULFHǢDZǹǬLQIRUPDFHYNDQFHOiŐLIURPWKH5HDO(VWDWH$JHQF\ǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǮǬǯDZǹǾǽǾǮDZ Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬ www.century21.cz

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady 80

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Ing. David Votápek Kontakt: +420 725 293 221 E-mail: david.votapek@century21.cz

02'(51Ì.20)2571ę9<%$9(1ê35267251ê'š06%$=e1(0$9(/.28=$+5$'2802'(51&20)257$%/<(48,33('+286(:,7+6:,00,1*322/$1'/$5*(*$5'(1

([NOX]LYQĚQDEt]tPHPRGHUQtNRPIRUWQĚY\EDYHQëSURVWRUQëGŢPVED]pQHPVYHONRXXGUæRYDQRX]DKUDGRXVDXWRPDWLFNëPV\VWpPHP]DYODæRYiQtDMLKR]iSDGQtRULHQWDFtRUR]OR]HPVHY]URVWOëPLVWŐHGQĚY\VRNëPLRNUDVQëPLVWURP\D]DKUDGQtPGRPNHPYHQNRYQtWHUDVRXVSHUJRORX JDUiætDNU\WëPJDUiæRYëPVWiQtP8æLWQiSORFKDGRPXMHPDQDEt]tYHäNHUëSRWŐHEQëNRPIRUWPRGHUQtKRE\GOHQtVDPRVWDWQëFKSURVWRUQëFK SRNRMŢREëYDFtSURVWRUVSRMHQëVMtGHOQtPNRXWHPDY\EDYHQRXNXFK\QtDGYĚNRXSHOQ\V:&'ŢPVHQDFKi]tYRNUDMRYpÿiVWLNOLGQpREFH9HONi'REUi SRXKëFKNPRG.ODGQDDNPRG3UDK\SR5QD.DUORY\9DU\NWHUiGLVSRQXMHYHäNHURXREÿDQVNRXY\EDYHQRVWt äNRODäNRONDREFKRG\UHVWDXUDFH ]GUDYRWQtVWŐHGLVNRSUDYLGHOQpDXWREXVRYpVSRMHDSRG :HDUHWKHVROHDJHQWVIRUWKLVPRGHUQFRPIRUWDEO\HTXLSSHGVSDFLRXVKRXVHZLWKVZLPPLQJSRRODQGODUJHPDLQWDLQHGJDUGHQZLWKDXWRPDWLFLUULJDWLRQ V\VWHP7KHKRXVHIDFHVVRXWKZHVWRQDSORWRIPñLQVL]HZLWKHVWDEOLVKHGPHGLXPWDOOGHFRUDWLYHWUHHVDQGVXPPHUKRXVHRXWGRRUWHUUDFHZLWKSHUJRODJDUDJHDQGFRYHUHGSDUNLQJVSDFH7KHXWLOLW\DUHDRIWKHKRXVHLVPñRIIHULQJHYHU\QHFHVVDU\FRPIRUWIRUPRGHUQOLYLQJ7KHUHDUHVHSDUDWHVSDFLRXV URRPVWZREDWKURRPVZLWK:&DOLYLQJURRPFRQQHFWHGWRGLQLQJQRRNDQGDÀWWHGNLWFKHQ7KHKRXVHLVVLWXDWHGLQDSHULSKHUDOSDUWRIWKH9HONi'REUiFRPPXQLW\DPHUHNPIURP.ODGQRDQGNPIURP3UDJXHRQWKH5LQWKHGLUHFWLRQRI.DUORY\9DU\7KHDUHDKDVDOOWKHFLYLFDPHQLWLHV VFKRRONLQGHUJDUWHQVKRSV restaurant, medical centre, regular bus connections etc.). ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǵ ǶǺǸȀǺǼǾǬǭDZǷȈǹǺ ǺǭǽǾǬǮǷDZǹǹȇǵ ǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵ ǰǺǸ ǽ ǭǬǽǽDZǵǹǺǸ ǭǺǷȈȄǴǸ ǿȁǺDzDZǹǹȇǸ ǽǬǰǺǸ ǽ ǬǮǾǺǸǬǾǴȃDZǽǶǺǵǽǴǽǾDZǸǺǵǺǼǺȄDZǹǴȋǴǺǼǴDZǹǾǬȂǴDZǵǹǬȊǯǺdzǬǻǬǰǸǽǺǮdzǼǺǽǷȇǸǴǰDZǶǺǼǬǾǴǮǹȇǸǴǰDZǼDZǮȈȋǸǴǽǼDZǰǹDZǵǮȇǽǺǾȇǽǬǰǺǮȇǸ ǰǺǸǴǶǺǸǺǾǶǼȇǾǺǵǾDZǼǼǬǽǺǵǽǭDZǽDZǰǶǺǵǯǬǼǬDzǺǸǴǶǼȇǾǺǵǻǬǼǶǺǮǶǺǵǛǺǷDZdzǹǬȋǻǷǺȅǬǰȈǰǺǸǬǽǺǽǾǬǮǷȋDZǾǸǮǰǺǸDZǮǽDZǹDZǺǭȁǺǰǴǸȇDZ ǿǰǺǭǽǾǮǬǰǷȋǶǺǸȀǺǼǾǹǺǵǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵDzǴdzǹǴǺǾǰDZǷȈǹȇȁǻǼǺǽǾǺǼǹȇȁǶǺǸǹǬǾǯǺǽǾǴǹǬȋǽǺǭDZǰDZǹǹǺǵdzǺǹǺǵǴǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹǬȋǶǿȁǹȋǰǮDZǮǬǹǹȇDZ ǶǺǸǹǬǾȇǽǾǿǬǷDZǾǬǸǴǐǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬǺǶǼǬǴǹDZǹǬǽDZǷDZǹǹǺǯǺǻǿǹǶǾǬ9HONi'REUiǮǽDZǯǺǮǶǸǺǾǯǺǼǺǰǬǖǷǬǰǹǺǴǮǶǸǺǾǛǼǬǯǴǰǺǖǬǼǷǺǮȇȁ ǎǬǼ ǸǺDzǹǺ ǰǺǭǼǬǾȈǽȋ ǻǺ ǰǺǼǺǯDZ 5 ǜȋǰǺǸ Ǯǽȋ ǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬ ȄǶǺǷȇ ǰDZǾǽǶǴǵ ǽǬǰ ǸǬǯǬdzǴǹȇ ǼDZǽǾǺǼǬǹȇ ǸDZǰǴȂǴǹǽǶǴǵ ȂDZǹǾǼ ǼDZǯǿǷȋǼǹȇDZ ǬǮǾǺǭǿǽȇǴǾǰ 

Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬ www.century21.cz

CENTURY 21 Tandem, Perlová 3, Praha 1 81


Realitní makléř: Aleš Hanzlíček Kontakt: +420 602 269 373 E-mail: ales.hanzlicek@century21.cz

520$17,&.É86('/26792%&,&+<ŀ$9$2.5%(5281

/ 520$17,&&+<ŀ$9$+20(67($',17+(9,//$*(',675,&7%(5281

5RPDQWLFNëGYRXSRGODæQtGŢP]URNXSRNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFLVNUEHPDSR]HPNHPRUR]OR]HP5HNRQVWUXNFLYHGOD,QJDUFK-DQD9iYURYi2E\WQiSORFKDGRPX PPSRGNURYtNWHUpMHÿiVWHÿQĚSŐLSUDYHQpQDYHVWDYEX0RæQpY\XætWLMDNRGYRXJHQHUDÿQtGŢP'ŢPMH]DWHSOHQëSODVWRYiRNQDQHMY\äätNYDOLW\ DUJRQVWŐtEURPH]LWDEXONDPL QHUR]ELWQiVEH]SHÿQRVWQtPDWHVWHPPDVLYQtGŐHYĚQiSRGODKD'ŢPMHSŐLSRMHQëQDYODVWQtVWXGQXDWRSHQtQDH[WUDOHKNëWRSQëROHM'iOHMHÿiVWHÿQĚSRGVNOHSHQë1DSR]HPNXVHQDFKi]tVWRGRODMDNRGYRMJDUiæDVWRGRODMDNREëYDOpVWiMH.OLGQpPtVWRYEOt]NRVWLNŐLYRNOiWVNëFKOHVŢMHQNPRGVWDQLFHPHWUD=OLÿtQ9KRGQpSURPLORYQtN\NOLGXDSRKRG\ $URPDQWLFGRXEOHVWRUH\KRXVHZLWKÀUHSODFHEXLOWLQQRZFRPSOHWHO\UHQRYDWHGVLWXDWHGRQDPñSORW7KHUHFRQVWUXFWLRQZDVOHGE\,QJ$UFK-DQD9iYURYi7KHOLYLQJ DUHDRIWKHKRXVHLVPñDPñDWWLFZKLFKLVSDUWLDOO\UHDG\IRULQWHULRUFRQVWUXFWLRQ7KLVGZHOOLQJLVDOVRVXLWDEOHDVDWZRJHQHUDWLRQIDPLO\KRPH7KHKRXVHLVLQVXODWHG DQGKDVWKHKLJKHVWTXDOLW\YLQ\OZLQGRZVZLWKXQEUHDNDEOHVHFXULW\FHUWLÀFDWH DUJRQVLOYHUEHWZHHQVKHHWV DQGVROLGZRRGHQÁRRUV7KHKRXVHLVFRQQHFWHGWRLWVRZQZHOODQG KHDWLQJVXSSO\ H[WUDOLJKWIXHORLO &HOODUVLQSDUWRIWKHEXLOGLQJ$EDUQVHUYHVDVDGRXEOHJDUDJHDQGWKHUHLVDOVRDVHFRQGEDUQ IRUPHUVWDEOH RQWKHSORW7KHKRXVHLVORFDWHGLQ DTXLHWORFDWLRQQHDU.ŐLYRNOiW)RUHVWRQO\NPIURPWKH=OLÿtQ0HWURVWDWLRQ6XLWDEOHIRUORYHUVRISHDFHDQGTXLHW ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǼǺǸǬǹǾǴȃDZǽǶǴǵǰǮǿȁȉǾǬDzǹȇǵǰǺǸǻǺǽǾǼǺǵǶǴǯǻǺǽǷDZǶǺǸǻǷDZǶǽǹǺǵǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴǽǶǬǸǴǹǺǸǴǿȃǬǽǾǶǺǸǻǷǺȅǬǰȈȊǸǜDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊǻǼǺǮǺǰǴǷǬ ǴdzǮDZǽǾǹȇǵǰǴǻǷǺǸǴǼǺǮǬǹǹȇǵǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǫǹǬǎǬǮǼǺǮǬǒǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈǰǺǸǬǸǸǸǬǹǽǬǼǰǬǶǺǾǺǼǬȋȃǬǽǾǴȃǹǺǻǺǰǯǺǾǺǮǷDZǹǬǰǷȋǼǬdzǸDZȅDZǹǴȋǾǬǸǽǷDZǰǿȊȅDZǯǺ ȉǾǬDzǬǎǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴȋǶǬǶǰǺǸǰǷȋǰǮǿȁǻǺǶǺǷDZǹǴǵǐǺǸǿǾDZǻǷDZǹǮȇǽǺȃǬǵȄDZDZǶǬȃDZǽǾǮǺǻǷǬǽǾǴǶǺǮȇȁǺǶǺǹ ǬǼǯǺǹǽDZǼDZǭǼǺǸDZDzǰǿǽǾDZǶǷǬǸǴ ǹDZǭȈȊȅǴDZǽȋDZǽǾȈ ǽDZǼǾǴȀǴǶǬǾǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴǮǰǺǸDZǻǺǷȇǴdzǹǬǾǿǼǬǷȈǹǺǯǺǰDZǼDZǮǬǐǺǸǻǺǰǶǷȊȃDZǹǶǽǺǭǽǾǮDZǹǹǺǸǿǴǽǾǺȃǹǴǶǿǮǺǰȇǺǾǺǻǷDZǹǴDZǷDZǯǶǴǵǾǺǻǺȃǹȇǵǸǬdzǿǾǣǬǽǾȈǰǺǸǬǴǸDZDZǾǻǺǰǮǬǷ ǙǬǿȃǬǽǾǶDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋȁǺdzȋǵǽǾǮDZǹǹǬȋǻǺǽǾǼǺǵǶǬǮǶǺǾǺǼǺǵǼǬdzǸDZȅDZǹǰǮǺǵǹǺǵǯǬǼǬDzǴǻǺǽǾǼǺǵǶǴǭȇǮȄǴȁǶǺǹȊȄDZǹǞǴȁǺDZǸDZǽǾǺǼȋǰǺǸǽǖǼȄǴǮǺǶǷǬǾǽǶǴǸǴǷDZǽǬǸǴǮǽDZǯǺ ǮǶǸǺǾǽǾǬǹȂǴǴǸDZǾǼǺ=OLFLQǛǺǰȁǺǰǴǾǰǷȋǷȊǭǴǾDZǷDZǵǾǴȄǴǹȇǴǻǺǶǺȋ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ.ÿ&=. 9tFHLQIRUPDFtQDZZZFHQWXU\F])RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Aba Reality, Paříkova 910/9, Praha 9 - Vysočany 82

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Martin Plaček Kontakt: +420 725 293 647 E-mail: martin.placek@century21.cz

‘ã®ÊÄ

3ŏÌ-(01ê%<7..02325(.216758.&,1$1É0ę67Ì0Ì58

/ 3/($6$17..025(&216758&7(')/$7,1$48,(7675((7

3ŐtMHPQëE\WNNPSRUHNRQVWUXNFLYNOLGQpXOLFLXQiPĚVWt0tUX%\WMHYHÿWYUWpPSDWŐHSHÿOLYĚXGUæRYDQpKRÿLQæRYQtKRGRPX3ŐLUHNRQVWUXNFLE\ODUHSDVRYiQDäSDOHWRYiRNQDDGŐHYĚQpSDUNHW\YHWŐHFKPtVWQRVWHFK2EëYDFtSRNRMDPHQätORæQLFHMHRULHQWRYiQDQD6=GRNOLGQpXOLFH'DOätGYĚORæQLFHMVRXRULHQWRYiQ\QD-9GRYQLWUREORNX-VRX]GHNRXSHOQ\MHGQDVYDQRXGUXKiVHVSUFKRYëPNRXWHP.XFK\ŁVNëNRXWVQRYRXNXFK\ŁVNRXOLQNRXY\EDYHQRXVSRWŐHELÿLMHRGREëYDFtKRSRNRMHÿiVWHÿQĚRGGĚOHQ]Gt&HQWUiOQtRKŐHYYRG\DWRSHQt9E\WĚMHHOHNWŐLQDLSO\Q3RNRMHMVRXQHSUŢFKR]t-HGLQHÿQiSRORKDYWĚVQpEOt]NRVWL+DYOtÿNRYëFKVDGŢXPRæŁXMHEH]SUREOpPRYpVSRMHQtPLQXW\RGWUDPYDMRYp]DVWiYN\-DQD0DVDU\NDQHERSĚWPLQXWQDPHWUR1iPĚVWt0tUX 7KLVSOHDVDQWUHFRQVWUXFWHGURRPHGÁDWZLWKDNLWFKHQQRRNPñLVVLWXDWHGLQDTXLHWVWUHHWQHDU1iPĚVWt0tUX 3HDFH6TXDUH 7KHÁDWLVORFDWHGRQWKHWKÁRRURIDFDUHIXOO\ PDLQWDLQHGEORFNRIÁDWV'XULQJUHFRQVWUXFWLRQWKHGRXEOHIUDPHVFXQFKHRQW\SHZLQGRZVDQGZRRGHQSDUTXHWÁRRULQJLQWKUHHURRPVZHUHUHPDQXIDFWXUHG7KHOLYLQJURRPDQG VPDOOHUEHGURRPIDFHQRUWKZHVWRQWRDSHDFHIXOVWUHHW7KHRWKHUWZREHGURRPVIDFHVRXWKHDVWRQWRWKHFRXUW\DUG7KHÁDWKDVWZREDWKURRPVRQHZLWKDEDWKWXEWKHVHFRQG one with a shower corner. The kitchen with new kitchen unit is equipped with appliances, and partially separated from the living room by a wall. There is heating and central water heaWLQJZLWKHOHFWULFLW\DQGJDVFRQQHFWLRQVWRWKHÁDW7KHURRPVDUHVHSDUDWHDQGQRWLQWHUFRQQHFWHG7KHGLVWLQFWLYHORFDWLRQLQWKHYLFLQLW\RI+DYOtÿHN*DUGHQVHQDEOHVFRQYHQLHQWWUDYHOOLQNV,WLVDPLQXWHZDONWRWKH-DQD0DVDU\NDWUDPVWRSDQGDPLQXWHZDONWRWKH1iPĚVWt0tUX0HWURVWDWLRQ ǛǼǴǮǷDZǶǬǾDZǷȈǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǶǶǸǻǺǽǷDZǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴǹǬȁǺǰǴǾǽȋǹǬǾǴȁǺǵǿǷǴȂDZǼȋǰǺǸǽǻǷǺȅǬǰȈȊǘǴǼǬǖǮǬǼǾǴǼǬǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǹǬȃDZǾǮDZǼǾǺǸȉǾǬDzDZǿȁǺDzDZǹǹǺǯǺ ǸǹǺǯǺǶǮǬǼǾǴǼǹǺǯǺǰǺǸǬǛǼǴǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴǭȇǷǴǮǺǽǽǾǬǹǺǮǷDZǹȇǰDZǼDZǮȋǹǹȇDZǺǶǹǬǴǻǬǼǶDZǾǹȇDZǻǺǷȇǮǾǼDZȁǶǺǸǹǬǾǬȁǏǺǽǾǴǹǬȋǴǽǻǬǷȈǹȋǸDZǹȈȄDZǯǺǼǬdzǸDZǼǬǺǼǴDZǹǾǴǼǺǮǬǹȇ ǹǬǽDZǮDZǼǺdzǬǻǬǰǹǬǾǴȁǿȊǿǷǴȂǿǐǼǿǯǴDZǰǮDZǽǻǬǷȈǹǴǺǼǴDZǹǾǴǼǺǮǬǹȇǹǬȊǯǺǮǺǽǾǺǶǮǺǰǮǺǼǎǶǮǬǼǾǴǼDZǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǺǰǹǬǽǮǬǹǹǺǵǺǰǹǬǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǓǺǹǬ ǶǿȁǹǴǽǹǺǮȇǸǶǿȁǺǹǹȇǸǯǬǼǹǴǾǿǼǺǸǻǺǷǹǺǽǾȈȊǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹȇǸǾDZȁǹǴǶǺǵȃǬǽǾǴȃǹǺǺǾǰDZǷDZǹǬǽǾDZǹǺǵǺǾǯǺǽǾǴǹǺǵǢDZǹǾǼǬǷȈǹǺDZǺǾǺǻǷDZǹǴDZǴǻǺǰǺǯǼDZǮǮǺǰȇǎǶǮǬǼǾǴǼDZDZǽǾȈ ȉǷDZǶǾǼǴȃDZǽǾǮǺǴǯǬdzǖǺǸǹǬǾȇǼǬdzǰDZǷȈǹȇDZǟǰǺǭǹǺDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴDZǮǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵǭǷǴdzǺǽǾǴǺǾǏǬǮǷǴȃǶǺǮȇȁǽǬǰǺǮǰǬDZǾǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǭDZǽǻǼDZǻȋǾǽǾǮDZǹǹǺǯǺǽǺǺǭȅDZǹǴȋ ǽȂDZǹǾǼǺǸǸǴǹǿǾȇȁǺǰȈǭȇǺǾǺǽǾǬǹǺǮǶǴǾǼǬǸǮǬȋ©ǫǹǬǘǬǽǬǼǴǶǬªǴǷǴǻȋǾȈǸǴǹǿǾǹǬǸDZǾǼǺ©ǛǷǺȅǬǰȈǘǴǼǬª

&HQD3ULFHǢDZǹǬ.ÿ&=. 9tFHLQIRUPDFtQDZZZFHQWXU\F])RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Action, Masarykovo nábřeží 2014/2, Praha 2 - Nové Město 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

83


Realitní makléř: Kateřina Kaňkurová Kontakt: +420 281 866 806

½…Ä

E-mail: katerina.kankurova@century21.cz

352'(-52',11e+2'2089/8.5$7,91ÌþÉ67,Ó-(='81$'/(6<7+(6$/(2)$)$0,/<+286(,17+(35(67,*,2863$572)Ó-(='1$'/(6< ([NOX]LYQtQDEtGNDUHSUH]HQWDWLYQtWŐtSRGODæQtYLO\RGLVSR]LFLVSR]HPNHPRUR]OR]HPYNOLGQp]iVWDYEĚURGLQQëFKGRPŢ9SŐt]HPtVHQDFKi]tGYRMJDUiæWHFKQLFNp ~ORæQpPtVWQRVWLKDODVEDUHPDYQLWŐQtED]pQ9SUYQtPSDWŐHMHSURVWRUQëVOXQQëREëYDFtSRNRMVHYVWXSHPQDWHUDVXMtGHOQDDDW\SLFN\ŐHäHQiNXFK\QĚVYDUQRXGHVNRXXSURVWŐHG'UXKpSDWURMHQDYUæHQRGLVSR]LÿQĚMDNRSUDFRYQDORæQLFHVHVDPRVWDWQRXNRXSHOQRXVSUFKRYëPNRXWHPDWRDOHWRX7ŐHWtSDWURGLVSRQXMHSURVWRUQRXVYĚWORXSUDFRYQRX VHYVWXSHPQDEDONRQORæQLFtNRXSHOQRXVHVSUFKRYëPNRXWHPDäDWQRX&KORXERXREMHNWXMHNUiVQiXGUæRYDQiDUFKLWHNWHPXSUDYHQi]DKUDGDVHY]URVWOëPLVWURP\NUEHPD PWHUDVRX'ŢPMHSRNRPSOHWQtYHOPL]GDŐLOpUHNRQVWUXNFL]URNXSŐtVWDYEDVNU\WëPED]pQHPSUREĚKODYURFH :HDUHWKHVROHDJHQWVIRUDQH[FOXVLYHWKUHHVWRUH\YLOODZLWKDOD\RXWRIRQDPñSORWLQDSHDFHIXOIDPLO\KRPHGHYHORSPHQW7KHJURXQGÁRRUFRPSULVHVDGRXEOHJDUDJHWHFKQLFDO VWRUHURRPVDKDOOZD\ZLWKDEDUDQGLQGRRUVZLPPLQJSRRO7KHVWÁRRUFRQVLVWVRIDGLQLQJURRPDQGNLWFKHQZLWKWKHXQXVXDOGHVLJQRIDQLVODQGVWRYHWRSLQWKHPLGGOHRIWKHURRPDVZHOO DVDVSDFLRXVVXQOLWOLYLQJURRPZLWKH[LWRQWRDWHUUDFH7KHQGÁRRUFRPSULVHVDVWXG\DQGDEHGURRPZLWKHQVXLWHEDWKURRPZLWKVKRZHUFRUQHUDQGWRLOHW7KHUGÁRRUKDVDVSDFLRXV light study with exit on to a balcony, a bedroom, dressing room and bathroom with a shower corner. The home boasts a beautiful, well-maintained architect-designed garden with established treHVDÀUHSODFHDQGODUJHPñWHUUDFH7KHRULJLQDOEXLOGLQJXQGHUZHQWDYHU\VXFFHVVIXOFRPSOHWHUHFRQVWUXFWLRQLQ7KHH[WHQVLRQZLWKLQGRRUVZLPPLQJSRROZDVFRPSOHWHGLQ ǛǼǺǰǬDzǬǽDZǸDZǵǹǺǯǺǰǺǸǬǮǻǼǴǭȇǷȈǹǺǵȃǬǽǾǴǻǿǹǶǾǬÓMH]GQDG/HV\ ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺDZǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǾǼDZȁȉǾǬDzǹǺǵǮǴǷǷȇǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǽǿȃǬǽǾǶǺǸǻǷǺȅǬǰȈȊǸǮǾǴȁǺǸǼǬǵǺǹDZdzǬǽǾǼǺDZǹǹǺǸǽDZǸDZǵǹȇǸǴǶǺǾǾDZǰDzǬǸǴǙǬǹǴDzǹDZǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǰǮǺǵǹǺǵ ǯǬǼǬDz ǾDZȁǹǴȃDZǽǶǴDZ ǽǶǷǬǰǽǶǴDZ ǻǺǸDZȅDZǹǴȋ ǯǺǽǾǴǹǬȋ ǽ ǭǬǼǺǸ Ǵ ǮǹǿǾǼDZǹǹǴǵ ǭǬǽǽDZǵǹ ǙǬ ǻDZǼǮǺǸ ȉǾǬDzDZ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋ ǽǺǷǹDZȃǹǬȋ ǯǺǽǾǴǹǬȋ ǽ ǮȇȁǺǰǺǸ ǹǬ ǾDZǼǼǬǽǿ ǽǾǺǷǺǮǬȋ Ǵ Ƕǿȁǹȋ ǹDZǽǾǬǹǰǬǼǾǹǺǯǺ ǰǴdzǬǵǹǬ ǽ ǻǷǴǾǺǵ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǺǵ ǻǺǽDZǼDZǰǴǹDZ ǙǬ ǮǾǺǼǺǸ ȉǾǬDzDZ ² ǼǬǭǺȃǴǵ ǶǬǭǴǹDZǾ ǽǻǬǷȈǹȋ ǽ ǺǾǰDZǷȈǹǺǵ ǮǬǹǹǺǵ ǶǺǸǹǬǾǺǵ ǰǿȄDZǮǺǵ ǶǬǭǴǹǺǵ Ǵ ǾǿǬǷDZǾǺǸǙǬǾǼDZǾȈDZǸȉǾǬDzDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵǽǮDZǾǷȇǵǶǬǭǴǹDZǾǽǮȇȁǺǰǺǸǹǬǭǬǷǶǺǹǽǻǬǷȈǹDZǵǮǬǹǹǺǵǶǺǸǹǬǾǺǵǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǴǼǬdzǰDZǮǬǷǶǺǵǏǺǼǰǺǽǾȈȊǮǽDZǯǺǺǭȆDZǶǾǬ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǶǼǬǽǴǮȇǵ ǿȁǺDzDZǹǹȇǵ ǽǰDZǷǬǹǹȇǵ ǻǺ ǻǼǺDZǶǾǿ ǷǬǹǰȄǬȀǾǹǺǯǺ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬ ǽǬǰ ǽǺ ǮdzǼǺǽǷȇǸǴ ǰDZǼDZǮȈȋǸǴ ǶǬǸǴǹǺǸ Ǵ ǾDZǼǼǬǽǺǵ Ǹ ǐǺǸ ǻǼǺȄDZǷ ǶǺǸǻǷDZǶǽǹǿȊ Ǵ ǮDZǽȈǸǬ ǿǽǻDZȄǹǿȊǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊǮǯǺǰǿǻǼǴǽǾǼǺǵǶǬǽǶǼȇǾȇǸǭǬǽǽDZǵǹǺǸǰǺǭǬǮǴǷǬǽȈǮǯǺǰǿ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ.ÿ&=. Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬ www.century21.cz

CENTURY 21 Elán, Smetanova 240, Úvaly 84

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Lenka Svobodová Kontakt: +420 281 866 806 E-mail: lenka.svobodova@century21.cz

½…Ä

/8;861Ì1(029,72679åÉ'$1e/2.$/,7ę-(6(1,&(²0/$'Ì.29/8;85<5($/(67$7(,17+('(6,5$%/(/2&$7,212)-(6(1,&(²0/$'Ì.29 'RYROXMHPHVLYiPQDEtGQRXWOX[XVQtYLOXYæiGDQpORNDOLWĚ-HVHQLFH²0ODGtNRY]NRODXGRYDQRXYURFH9SŐt]HPtVHQDFKi]tREëYDFtSRNRMVHYVWXSHPQDWHUDVX DNUEHPVSRMHQëVMtGHOQRXDNXFK\QtNWHUiMHQDGVWDQGDUGQĚY\EDYHQiVSRWŐHELÿL7(.$'iOHVH]GHQDFKi]t]iGYHŐtKDODSRNRMNRXSHOQDDWHFKQLFNiPtVWQRVW6FKRGLäWĚP]GREHQëPXPĚOHFNëPNRYiQtPVHGRVWDQHWHGRPH]LSDWUDNGHVHQDFKi]tYHONiäDWQDDSUDFRYQD9SUYQtPSRGODætMVRXWŐLSRNRMHVYODVWQtPEDONRQHPDNUiVQRXYHONRX NRXSHOQRXVYDQRXVSUFKRYëPNRXWHP:&DELGHWHP2ENODG\DGODæE\MVRX]PUDPRUXNU\WLQ\]EDPEXVX.RXSHOQ\DNXFK\QĚMVRXY\WiSĚQ\SRGODKRYëPWRSHQtP=DKUDGDMHFLWOLYĚRVi]HQiRSORFHQt]GĚQp%UiQ\DJDUiæMVRXQDHOHNWULFNëSRKRQPRæQRVWSĚWLSDUNRYDFtFKPtVW9PtVWĚMHY\QLNDMtFtREÿDQVNiY\EDYHQRVWDGRSUDYQtGRVWXSQRVW :HRIIHU\RXDOX[XU\YLOODLQWKHVRXJKWDIWHUORFDWLRQRI-HVHQLFH²0ODGtNRY7KHYLOODSDVVHGWKHEXLOGLQJLQVSHFWLRQ7KHJURXQGÁRRUFRPSULVHVDOLYLQJURRPZLWKDQH[LWWRDWHUUDFHZLWKDÀUHSODFHFRQQHFWHGWRDGLQLQJURRPDQGNLWFKHQHTXLSSHGZLWKWRSTXDOLW\7(.$DSSOLDQFHV,QDGGLWLRQWKHUHLVDYHVWLEXOHKDOOZD\RQHEHGURRPEDWKURRPDQGWHFKQLFDOURRP7KH VWDLUFDVHLVDUWLVWLFDOO\GHFRUDWHGLQZURXJKWLURQ7KHUHLVDODUJHGUHVVLQJURRPDQGDVWXG\RQWKHPH]]DQLQHÁRRU7KHÀUVWÁRRUFRQVLVWVRIWKUHHEHGURRPVHDFKZLWKLWVRZQEDOFRQ\7KHUHLVD EHDXWLIXOEDWKURRPZLWKEDWKWXEVKRZHUFRUQHUWRLOHWDQGELGHW7KHÁRRUDQGZDOOWLOHVDUHPDUEOHZLWKEDPERRLQOD\V7KHEDWKURRPVDQGNLWFKHQVKDYHXQGHUÁRRUKHDWLQJ7KHWDVWHIXOO\GHVLJQHGJDUGHQLVZHOOHVWDEOLVKHGZLWKEULFNIHQFLQJ7KHJDWHVDQGJDUDJHKDYHHOHFWULFGULYHV7KHUHLVWKHSRVVLELOLW\RIÀYHSDUNLQJED\V7KHYLFLQLW\KDVH[FHOOHQWFLYLFDPHQLWLHVDQGWUDYHOOLQNV ǩǷǴǾǹǬȋǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈǮǻǺǷȈdzǿȊȅDZǸǽȋǻǺǻǿǷȋǼǹǺǽǾȈȊǸDZǽǾDZǮǼǬǵǺǹDZ-HVHQLFH²0ODGtNRY ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǼǺǽǶǺȄǹǿȊǮǴǷǷǿǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǮǻǺǷȈdzǿȊȅDZǸǽȋǻǺǻǿǷȋǼǹǺǽǾȈȊǸDZǽǾDZǮǼǬǵǺǹDZ-HVHQLFH²0ODGtNRYǿǮǴǷǬǻǼǺȄǷǬǻǼǴDZǸǶǿǮǯǺǰǿǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǯǺǽǾǴǹǬȋǽǮȇȁǺǰǺǸǹǬǾDZǼǼǬǽǿǴǶǬǸǴǹǺǸǺǭȆDZǰǴǹDZǹǹǬȋǽǺǽǾǺǷǺǮǺǵǴǶǿȁǹDZǵǶǺǾǺǼȇDZǼǺǽǶǺȄǹǺǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǬǾDZȁǹǴǶǺǵǸǬǼǶǴ7(.$ǞǬǸDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǻǼǴȁǺDzǬȋdzǬǷǶǺǸǹǬǾǬ ǮǬǹǹǬȋǴǻǺǰǽǺǭǹǺDZǻǺǸDZȅDZǹǴDZǛǺǷDZǽǾǹǴȂDZǿǶǼǬȄDZǹǹǺǵȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹǺǵǶǺǮǶǺǵǸǺDzǹǺǰǺǭǼǬǾȈǽȋǰǺǭDZǷȈȉǾǬDzǬǯǰDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǭǺǷȈȄǬȋǯǬǼǰDZǼǺǭǹǬȋǴǶǬǭǴǹDZǾǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZ ǾǼǴǶǺǸǹǬǾȇǽǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸǭǬǷǶǺǹǺǸǴǶǼǬǽǴǮǺǵǭǺǷȈȄǺǵǮǬǹǹǺǵǶǺǸǹǬǾǺǵǽǮǬǹǹǺǵǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǾǿǬǷDZǾǺǸǴǭǴǰDZǙǬǽǾDZǹǹǬȋǴǹǬǻǺǷȈǹǬȋǻǷǴǾǶǬǴdzǸǼǬǸǺǼǬǭǬǸǭǿǶǺǮȇDZ ǻǺǶǼȇǾǴȋ ǎǬǹǹȇDZ ǶǺǸǹǬǾȇ Ǵ ǶǿȁǹǴ ǺǽǹǬȅDZǹȇ ǻǺǷǬǸǴ ǽ ǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸ ǝǬǰ ǽ dzDZǷDZǹȇǸǴ ǹǬǽǬDzǰDZǹǴȋǸǴ ǖǴǼǻǴȃǹȇǵ dzǬǭǺǼ ǎǺǼǺǾǬ Ǵ ǯǬǼǬDz ǹǬ ȉǷDZǶǾǼǺǻǼǴǮǺǰDZ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈ ǻȋǾǴ ǻǬǼǶǺǮǺȃǹȇȁǸDZǽǾǎǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZǼǬdzǮǴǾǬȋǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬǴǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ.ÿ&=. Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬ www.century21.cz

CENTURY 21 Elán, Smetanova 240, Úvaly 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

85


Realitní makléř: Jaroslav Bolina Kontakt: +420 722 504 504

Z›ƒ½®ãù21

E-mail: jaroslav.bolina@century21.cz

129267$9%$5'*32=(0(.0235$+$Ó-(='1$'/(6<1(:/<%8,/7)$0,/<+286(*0ñ3/2735$*8(Ó-(='1$'/(6< 3URGHMY\VRFHQDGVWDQGDUGQtQRYRVWDYE\GRPXVHGYĚPDNRXSHOQDPLDGYRXJDUiætQDSR]HPNXRFHONRYpYëPĚŐHP(QHUJHWLFN\~VSRUQi]GĚQiVWDYED]GLYR3RURWKHUPVWHUPRRPtWNRXGŐHYĚQiHXURRNQDDGYHŐHVWURMQtDEVROXWQĚKODGNpYQLWŐQtRPtWN\YQLWŐQtREORæNRYpGYHŐH6DSHOLGŐHYĚQpSRGODK\DVFKRGLäWĚNXFK\ŁVNpVSRWŐHELÿH :KLUOSRROSUDFRYQtGHVNDXPĚOëNiPHQFHQWUiOQtY\VDYDÿWHSORYRGQtSRGODKRYpY\WiSĚQtYFHOpPGRPĚVNRQGHQ]DÿQtPSO\QRYëPNRWOHPNOLPDWL]DFHYQLWŐQtæDOX]LHHOHNWURQLFNp]DEH]SHÿHQtVQDSRMHQtPQD3&29äHFKQ\LQæHQëUVNpVtWĚ1t]NpSURYR]QtQiNODG\-HGQiVHRURGLQQëGŢP3URJUHVRSURWLVWDQGDUGXUR]ätŐHQëRMHGHQPHWU]GLYHP VY\äätPLWHSHOQĚL]RODÿQtPLYODVWQRVWPLEH]SHÿQRVWQtPLVNO\YSŐt]HPtGRPXLQWHULpURYëPVFKRGLäWĚPD]iEUDGOtPSŐtSUDYRXSURYHQNRYQtED]pQ )RUVDOH7KLVH[WUHPHO\VXSHULRUQHZO\FRQVWUXFWHGKRXVHZLWKWZREDWKURRPVDQGGRXEOHJDUDJHRQDPñSORW(QHUJ\HIÀFLHQWEULFNEXLOGLQJ3RURWKHUPEULFNZRUNZLWKWKHUPDOSODVWHUZRRGHQ(XUR:LQGRZVDQGGRRUVPDFKLQHPDGHDEVROXWHO\VPRRWKLQWHULRUSODVWHULQWHULRU6DSHOHRYHUOD\GRRUIUDPHVZRRGHQÁRRUVDQG VWDLUV:KLUOSRRONLWFKHQDSSOLDQFHVDUWLÀFLDOVWRQHZRUNWRSFHQWUDOYDFXXPFOHDQHUKRWZDWHUXQGHUÁRRUKHDWLQJWKURXJKRXWWKHKRXVHZLWKFRQGHQVLQJJDVERLOHUDLU FRQGLWLRQLQJLQWHULRUEOLQGVHOHFWURQLFVHFXULW\V\VWHPFRQQHFWHGWRDVHFXULW\FRQWUROSDQHO$OOXWLOLW\OLQHV/RZRSHUDWLQJFRVWV7KLVLVD3URJUHVVIDPLO\KRXVHPHWUHDERYHVWDQGDUGVL]HZDOOVZLWKKLJKHUWKHUPDOLQVXODWLRQVDIHW\JODVVRQWKHJURXQGÁRRULQWHULRUVWDLUVDQGUDLOLQJV3UHSDUDWLRQIRURXWGRRUSRRO ǙǺǮǺǽǾǼǺǵǶǬǽDZǸDZǵǹǺǯǺǰǺǸǬǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǻǷȊǽǯǬǼǬDzǬǿȃǬǽǾǺǶǸǼǬǵǺǹǛǼǬǯǬÓMH]GQDG/HV\ ǛǼǺǰǬDzǬ ǰǺǸǬ ǻǺǽǾǼǺDZǹǹǺǯǺ ǻǺ ǽǬǸȇǸ ǮȇǽǺǶǴǸ ǽǾǬǹǰǬǼǾǬǸ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴ ǽ ǰǮǿǸȋ ǮǬǹǹȇǸǴ ǶǺǸǹǬǾǬǸǴ Ǵ ǯǬǼǬDzǺǸ ǹǬ ǰǮDZ ǸǬȄǴǹȇ ǹǬ ǿȃǬǽǾǶDZ ǼǬdzǸDZǼǺǸ ǸǩǾǺǶǴǼǻǴȃǹǺDZdzǰǬǹǴDZǽǸǬǷȇǸǻǺǾǼDZǭǷDZǹǴDZǸȉǹDZǼǯǴǴǶǷǬǰǶǬ3RURWKHUPǽǾDZǼǸǺǺǭǷǴȂǺǮǶǺǵǰDZǼDZǮȋǹǹȇDZǺǶǹǬǴǰǮDZǼǴǬǭǽǺǷȊǾǹǺǯǷǬǰǶǬȋǮǹǿǾǼDZǹǹȋȋ ȄǾǿǶǬǾǿǼǶǬ ǸǬȄǴǹǹǺǵ ǺǭǼǬǭǺǾǶǴ ǮǹǿǾǼDZǹǹǴDZ ǰǮDZǼǴ 6DSHOL ǰDZǼDZǮȋǹǹȇDZ ǻǺǷȇ Ǵ ǷDZǽǾǹǴȂȇ ǭȇǾǺǮǬȋ ǾDZȁǹǴǶǬ :KLUOSRRO ǼǬǭǺȃǬȋ ǰǺǽǶǬ Ǯ ǶǿȁǹDZ ² ǴǽǶǿǽǽǾǮDZǹǹȇǵ ǶǬǸDZǹȈȂDZǹǾǼǬǷȈǹȇǵǻȇǷDZǽǺǽǺǾǺǻǷDZǹǴDZǮȂDZǷǺǸǰǺǸDZǻǺǷȇǽǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸ ǮǺǰǬ ǶǺǹǰDZǹǽǬȂǴǺǹǹȇǵǯǬdzǺǮȇǵǶǺǾDZǷǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼǮǹǿǾǼDZǹǹǴDZDzǬǷȊdzǴȉǷDZǶǾǼǺǹǹǬȋ ǽǴǽǾDZǸǬǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴǽǻǺǰǶǷȊȃDZǹǴDZǸǶǛǿǹǶǾǿǢDZǹǾǼǬǷȈǹǺǯǺǟǻǼǬǮǷDZǹǴȋǎǽDZǴǹDzDZǹDZǼǹȇDZǶǺǸǸǿǹǴǶǬȂǴȋǙǴdzǶǴDZȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǺǹǹȇDZǼǬǽȁǺǰȇǩǾǺǽDZǸDZǵǹȇǵǰǺǸ ©ǛǼǺǯǼDZǽǽªǮǺǾǷǴȃǴDZǺǾǽǾǬǹǰǬǼǾǹǺǯǺǼǬǽȄǴǼDZǹǹǬǺǰǴǹǸDZǾǼǶǴǼǻǴȃǹǬȋǶǷǬǰǶǬǽǭǺǷDZDZǮȇǽǺǶǴǸǴǾDZǻǷǺǴdzǺǷȋȂǴǺǹǹȇǸǴǽǮǺǵǽǾǮǬǸǴdzǬȅǴǾǹȇDZǽǾDZǶǷǬǹǬǻDZǼǮǺǸ ȉǾǬDzDZǰǺǸǬǷDZǽǾǹǴȂǬǽǻDZǼǴǷǬǸǴǮǴǹǾDZǼȈDZǼDZǻǺǰǯǺǾǺǮǷDZǹǺǸDZǽǾǺǰǷȋǺǾǶǼȇǾǺǯǺǭǬǽǽDZǵǹǬ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ.ÿ&=. Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬ www.century21.cz

CENTURY 21 Reality 21, Na Poříčí 1071/17, Prague 1 86

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Jaroslav Bolina Kontakt: +420 722 504 504

Z›ƒ½®ãù21

E-mail: jaroslav.bolina@century21.cz

/8;861Ì129267$9%$ŏ5'8=$9ŏ(1ê$5(É/*2/)29e+2./8%8%(52811$'67$1'$5'1Ì9ê%$9$ 1DEt]tPHYiPNHNRXSLQRYRVWDYEXQDGVWDQGDUGQtKRGRPXSŐtPRYDUHiOXJROIRYpKRKŐLäWĚ%HURXQ'ŢPMHXPtVWĚQëYQHMY\äätPERGĚDUHiOXDE\ONRPSOHWQĚQDGVWDQGDUGQĚ DGDSWRYDQëDUFKLWHNWHPDVWDYHEQtÀUPRXYÿHWQĚGHVLJQRYpKRQiE\WNX 5ROI%HQ] ([NOX]LYQtSURVWRU\ PHWU\Y\VRNpVWURS\UR]OHKOpSURVNOHQpSORFK\R]YXÿHQtFHOpKR GRPX%RVV QDEt]tQiGKHUQpYëKOHG\9GRPĚMVRXNGLVSR]LFLNRXSHOQ\PDVWHUEHGURRPVDPRVWDWQpGĚWVNpSRNRMHSRNRMSURKRVW\REëYDFtSRNRMVNXFK\ŁVNëPNRXWHP SUDFRYQDDJDUiæ9GRPĚYODVWQtSO\QRYëNRWHOSRGODKRYpWRSHQt&HOëDUHiOMH]DEH]SHÿHQëDJHQWXURX REFKŢ]NDNDæGRXKRGLQX 9HOPLQt]NpPĚVtÿQtSRSODWN\QDGVWDQGDUGQtVHUYLV²YFHQĚ]DKUDGQtNGRYR]KRWRYëFKMtGHO]UHVWDXUDFHJROIX :HRIIHUWKLVQHZDERYHDYHUDJHKRXVHIRUVDOHORFDWHGGLUHFWO\LQWKHDUHDRIWKH%HURXQJROIFRXUVH7KHKRXVHLQFOXGLQJWKHGHVLJQHUIXUQLWXUH 5ROI%HQ] ORFDWHGRQWKH KLJKHVWSRLQWRIWKLVDUHDZDVFRPSOHWHO\OX[XULRXVO\GHVLJQHGE\DQDUFKLWHFWDQGFRQVWUXFWLRQFRPSDQ\7KLVSUHVWLJLRXVGZHOOLQJ PHWUHKLJKFHLOLQJVODUJHJODVVVXUIDFHV %RVVVRXQGV\VWHPLQWKHHQWLUHKRXVH ERDVWVDQH[FOXVLYHSDQRUDPD,WFRQVLVWVRIWKUHHEDWKURRPVDPDVWHUEHGURRPVHSDUDWHFKLOGUHQ·VURRPVJXHVWURRPOLYLQJURRP ZLWKDGLQLQJQRRNDQGDVWXG\*DUDJH7KHEXLOGLQJKDVLWVRZQJDVERLOHUDQGXQGHUÁRRUKHDWLQJ7KHZKROHDUHDLVVHFXUHGE\DQDJHQF\ KRXUO\VXUYHLOODQFH DQGLVIXOO\ HQFORVHG9HU\ORZPRQWKO\FRVWVWRSTXDOLW\VHUYLFH WKHSULFHLQFOXGHVWKHVHUYLFHVRIDJDUGHQHUGHOLYHU\RISUHSDUHGPHDOVIURPWKHJROIFOXEUHVWDXUDQW ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǰǷȋǻǺǶǿǻǶǴǰǺǸǹǺǮǺǽǾǼǺǵǶǿǮȇǽǺǶǺǯǺǿǼǺǮǹȋǻǼȋǸǺǹǬǾDZǼǼǴǾǺǼǴǴǶǺǸǻǷDZǶǽǬǰǷȋǴǯǼȇǮǯǺǷȈȀǮǍDZǼǺǿǹDZǐǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹȇǵǹǬǽǬǸǺǵǮȇǽǺǶǺǵ ǾǺȃǶDZǶǺǸǻǷDZǶǽǬǭȇǷȂDZǷǴǶǺǸǴǹǬǿǼǺǮǹDZǮȇǽǺȃǬǵȄǴȁǽǾǬǹǰǬǼǾǺǮǽǺdzǰǬǹǻǺǼǺǽǶǺȄǹǺǸǿǻǼǺDZǶǾǿǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬǴǽǾǼǺǴǾDZǷȈǹǺǵǶǺǸǻǬǹǴǴǮǶǷȊȃǬȋǺǽǹǬȅDZǹǴDZ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǺǵ ǸDZǭDZǷȈȊ ǸǬǼǶǬ 5ROI %HQ] ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹȇDZ ǻǺǸDZȅDZǹǴȋ ǸDZǾǼǺǮȇDZ ǮȇǽǺǶǴDZ ǻǺǾǺǷǶǴ ǭǺǷȈȄǴDZ dzǬǽǾDZǶǷDZǹǹȇDZ ǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾǴ ǺdzǮǿȃǶǬ ǰǺǸǬ %RVV ǺǾǷǴȃǬȊǾǽȋDZȅDZǴǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺǶǼǬǽǴǮȇǸǴǮǴǰǬǸǴǴdzǺǶǺǹǎǰǺǸDZDZǽǾȈǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇPDVWHUEHGURRPǺǾǰDZǷȈǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǰǷȋǰDZǾDZǵǶǺǸǹǬǾǬǰǷȋǯǺǽǾDZǵ ǯǺǽǾǴǹǬȋǽdzǺǹǺǵǶǿȁǹǴǴǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǏǬǼǬDzǎǰǺǸDZǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǵǯǬdzǺǮȇǵǶǺǾDZǷǻǺǷȇǽǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸǎǽȋǾDZǼǼǴǾǺǼǴȋǺȁǼǬǹȋDZǾǽȋǬǯDZǹǾǽǾǮǺǸǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴ ǺǭȁǺǰǶǬDzǰȇǵȃǬǽ ǮȁǺǰǹǬǾDZǼǼǴǾǺǼǴȊ²ȃDZǼDZdzȄǷǬǯǭǬǿǸǚȃDZǹȈǹǴdzǶǴDZDZDzDZǸDZǽȋȃǹȇDZǻǷǬǾDZDzǴǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹȇDZǿǽǷǿǯǴǽǮDZǼȁǽǾǬǹǰǬǼǾǬ ǮȂDZǹDZǽǬǰǺǮǹǴǶǻǼǴǮǺdz ǯǺǾǺǮȇȁǭǷȊǰǴdzǼDZǽǾǺǼǬǹǬǯǺǷȈȀǶǺǸǻǷǶǽǬ 

&HQD 3ULFHǢDZǹǬ LQIRUPDFHYNDQFHOiŐLIURPWKH5HDO(VWDWH$JHQF\ǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǮǬǯDZǹǾǽǾǮDZ Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬ www.century21.cz

CENTURY 21 Reality 21, Na Poříčí 1071/17, Prague 1 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

87


Realitní makléř: Ondřej Skokan Kontakt: +420 733 538 145 E-mail: ondrej.skokan@century21.cz

7ŏÌ*(1(5$þ1Ì'š0067$7(1,&(35$+$=É3$'7+5((*(1(5$7,21+286(0ñ67$7(1,&(35$*8(:(67 'RYROXMHPHVLYiPQDEtGQRXWQiGKHUQRXQRYRVWDYEXURGLQQpKRGRPXVGLVSR]LFtVXæLWQRXSORFKRXPYæiGDQpORNDOLWĚ6WDWHQLFH²þHUQë9ŢO9GRPĚVHQDFKi]tWŐLE\WRYpMHGQRWN\9SŐt]HPtGRPXMHE\WRYHOLNRVWL NNRUR]OR]HPVHWŐHPLORæQLFHPLSUDFRYQRXREëYDFtPSRNRMHPVNUEHPNXFK\Qt]LPQt]DKUDGRXMHGQRXNRXSHOQRXVYDQRXD:&DGUXKRXNRXSHOQRXVHVSUFKRYëPNRXWHPD:&9SDWŐHGRPXVHQDFKi]tGDOätGYĚ E\WRYpMHGQRWN\3UYQtE\WMHŐHäHQMDNRJDUVRQLpUDP7YRŐtMHMSURVWRUQëSRNRMVNXFK\ŁVNëPNRXWHPVHVSRWŐHELÿL²SO\QRYëPVSRUiNHPP\ÿNRXOHGQLFtDYVWXSHPQDEDONRQ'UXKëE\WMHGLVSR]LÿQĚŐHäHQMDNRNNP VEDONRQHPPVRULHQWDFtSRX]HGR]HOHQĚ1DFKi]tVH]GHSURVWRUQëREëYDFtSRNRMVNXFK\QtGYĚORæQLFHNRXSHOQDVHVSUFKRYëPNRXWHPD:&.DæGëE\WPiVYŢMYODVWQtYVWXS.GRPXQiOHætSURVWRUQiXGUæRYDQi ]DKUDGDVHY]URVWOëPLVWURP\VPtVWHPQDSRVH]HQtDJULO'iOHSURVWRUQiJDUiæDNŢOQD9PtVWĚVHQDFKi]tWHQLVRYpNXUW\D]iPHN6WDWHÿQLFHYQHGDOHNëFK+RURPĚŐLFtFKSDN]iNODGQtäNRODOpNiUQDREFKRG\6WDWHQLFHPL SURFKi]tQĚNROLNWXULVWLFNëFKDF\NOLVWLFNëFKWUDVNWHUëPLVHGRVWDQHWHGRSŐtURGQtKRSDUNXãiUND²/\VRODMHQHERGRÓGROtÓQĚWLFNpKRSRWRNDDGiOH :HRIIHU\RXWKLVEHDXWLIXOQHZIDPLO\KRPHZLWKDOD\RXWRIZLWKDXVDEOHDUHDRIPñLQWKHGHVLUDEOHORFDWLRQRI6WDWHQLFH²þHUQë9ŢO7KHKRXVHFRPSULVHVWKUHHÁDWXQLWV7KHJURXQGÁRRUKDVDNNÁDWPñ LQVL]H²FRPSULVLQJEHGURRPVVWXG\OLYLQJURRPZLWKDÀUHSODFHNLWFKHQRQHEDWKURRPZLWKDEDWKWXEDQGWRLOHWDQGDVHFRQGEDWKURRPZLWKVKRZHUFRUQHUDQGWRLOHWDVZHOODVDZLQWHUJDUGHQ7KHVWÁRRUFRQVLVWVRIWZR ÁDWXQLWV7KHÀUVWXQLWLVGHVLJQHGDVDÁDWOHWPñLQVL]H7KHVSDFLRXVOLYLQJURRPZLWKH[LWRQWRDEDOFRQ\LQFOXGHVDNLWFKHQXQLWZLWKDSSOLDQFHV²JDVVWRYHGLVKZDVKHUDQGIULGJH7KHVHFRQGÁDWKDVDOD\RXWRINN URRPVZLWKDNLWFKHQQRRN PñLQVL]HZLWKDPñEDOFRQ\IDFLQJRQO\JUHHQHU\7KHUHLVDVSDFLRXVOLYLQJURRPDNLWFKHQWZREHGURRPVEDWKURRPZLWKVKRZHUFRUQHUDQG:&(DFKÁDWKDVLWVRZQVHSDUDWHHQWUDQFH 7KHJDUGHQLVVSDFLRXVDQGZHOOPDLQWDLQHGZLWKHVWDEOLVKHGWUHHVRXWGRRUVHDWLQJDQGDEDUEHFXH,QDGGLWLRQWKHUHLVDODUJHJDUDJHDQGVKHG7HQQLVFRXUWVDQGWKH6WDWHQLFH&KDWHDXDUHLQWKHYLFLQLW\7KHQHDUE\ YLOODJHRI+RURPĚŐLFHKDVDSULPDU\VFKRROSKDUPDF\DQGRWKHUVKRSV6HYHUDOKLNLQJDQGELNLQJWUDLOVFULVVFURVV6WDWHQLFHOHDGLQJWRWKHãiUND²/\VRODMH1DWXUH3DUNÓQĚWLFNëSRWRNYDOOH\DQGIXUWKHUDÀHOG ǐǺǸǰǷȋǾǼDZȁǻǺǶǺǷDZǹǴǵǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǰǺǸǸ6WDWHQLFHǛǼǬǯǬǓǬǻǬǰ ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǶǼǬǽǴǮȇǵǹǺǮȇǵǽDZǸDZǵǹȇǵǰǺǸǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǽǻǺǷDZdzǹǺǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸǮǻǺǷȈdzǿȊȅDZǸǽȋǻǺǻǿǷȋǼǹǺǽǾȈȊǸDZǽǾDZ6WDWHQLFH²þHUQë9ŢOǎǰǺǸDZǹǬȁǺǰȋǾǽȋǾǼǴǶǮǬǼǾǴǼȇǙǬǹǴDzDZǸȉǾǬDzDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬ ǶǮǬǼǾǴǼǬǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴNNǻǷǺȅǬǰȈȊǸ²ǽǻǬǷȈǹǴǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǯǺǽǾǴǹǬȋǽǶǬǸǴǹǺǸǶǿȁǹȋǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǮǬǹǹǺǵǴǾǿǬǷDZǾǺǸǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǴǾǿǬǷDZǾǺǸdzǴǸǹǴǵǽǬǰ ǙǬǽǷDZǰǿȊȅDZǸȉǾǬDzDZDZȅDZǰǮDZǶǮǬǼǾǴǼȇǛDZǼǮǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬ²ǺǰǹǺǶǺǸǹǬǾǹǬȋǸǛǼǺǽǾǺǼǹǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽdzǺǹǺǵǶǿȁǹǴǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹǺǵǾDZȁǹǴǶǺǵ²ǯǬdzǺǮǬȋǻǷǴǾǬǻǺǽǿǰǺǸǺDZȃǹǬȋǸǬȄǴǹǬȁǺǷǺǰǴǷȈǹǴǶǮȇȁǺǰǹǬ ǭǬǷǶǺǹǎǾǺǼǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǶǶǸǽǭǬǷǶǺǹǺǸǸǺǼǴDZǹǾǴǼǺǮǬǹǹǬȋǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺǹǬdzDZǷDZǹȈǮǹDZǵǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽǶǿȁǹDZǵǰǮDZǽǻǬǷȈǹǴǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǰǿȄDZǸǴǾǿǬǷDZǾǺǸǖǬDzǰǬȋ ǶǮǬǼǾǴǼǬǴǸDZDZǾǺǾǰDZǷȈǹȇǵǮȁǺǰǖǰǺǸǿǺǾǹǺǽǴǾǽȋǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵǿȁǺDzDZǹǹȇǵǽǬǰǽǺǮdzǼǺǽǷȇǸǴǰDZǼDZǮȈȋǸǴǽǸDZǽǾǺǸǰǷȋǺǾǰȇȁǬǴǯǼǴǷȋǞǬǶDzDZǿǺǭȆDZǶǾǬDZǽǾȈǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵǯǬǼǬDzǴǽǬǼǬǵǎǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZDZǽǾȈ ǾDZǹǹǴǽǹȇDZǶǺǼǾȇǴdzǬǸǺǶǝǾǬǾDZǹǴȂDZǎǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹȇȁǼȋǰǺǸǏǺǼǺǸDZǼDzǴȂǬȁǹǬȁǺǰǴǾǽȋǹǬȃǬǷȈǹǬȋȄǶǺǷǬǬǻǾDZǶǬǸǬǯǬdzǴǹȇǣDZǼDZdzǝǾǬǾDZǹǴȂDZǻǼǺȁǺǰǴǾǹDZǽǶǺǷȈǶǺǻDZȄDZȁǺǰǹȇȁǴǮDZǷǺǽǴǻDZǰǹȇȁǾǼǬǽǽǶǺǾǺǼȇDZǮDZǰǿǾ ǮdzǬǻǺǮDZǰǹǴǶǤǬǼǶǬ²ǗȇǽǺǷǬǵDZǴǷǴǶǰǺǷǴǹDZǟǹDZǾǴȂǶǺǯǺǻǺǾǺǶǬǴǰǬǷDZDZ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ .ÿ&=. Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬ www.century21.cz

CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43, Praha 2 - Vinohrady 88

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Ladislav Schiller Kontakt: +420 720 150 000 E-mail: ladislav.schiller@century21.cz

52',11ê'š0..09$75$.7,91Ì/2.$/,7ę58'1É)$0,/<+286(..0ñ,17+($775$&7,9(/2&$7,212)58'1É 'RYROXMHPHVLYiPQDEtGQRXWQDGVWDQGDUGQtURGLQQëGŢPYæiGDQpORNDOLWĚ5XGQiX3UDK\YNOLGQpÿiVWLYXOLFL9$OHML'ŢPPiGLVSR]LFLNNVXæLWQRXSORFKRXP9SŐt]HPtGRPXVH QDFKi]tREëYDFtSRNRMVNUEHPMtGHOQRXDNXFK\ŁVNëPNRXWHPNWHUëMHY\EDYHQNYDOLWQtPLVSRWŐHELÿL:KLUOSRRODP\ÿNRX=DQXVVLVDPRVWDWQëSRNRMVHVRFLiOQtP]DŐt]HQtPSURQiYäWĚY\D:& 'iOHVHYSŐt]HPtQDFKi]tSURVWRUQiGYRXJDUiæVGiONRYëPRYOiGiQtPYUDWYQLWŐQtY\KŐtYDQëED]pQVYtŐLYNRXSURWLSURXGHPDRGYOKÿRYDÿHP2GED]pQXO]HSURMtWQDSURVWRUQRXÿiVWHÿQĚNU\WRX WHUDVXNWHUiMHSŐtVWXSQiL]REëYDFtKRSRNRMH9SUYQtPSDWŐHGRPXVHQDFKi]tÿW\ŐLSRNRMHGYĚNRXSHOQ\NRPRUDSUiGHOQDDKDOD9FHOpPGRPĚMHUR]YHGHQFHQWUiOQtY\VDYDÿY\WiSĚQtSO\QRYëP NRWOHP9DLODQWVH]iVREQtNHPQDWHSORXYRGXEH]SHÿQRVWGRPXMH]DMLäWĚQD]DEH]SHÿRYDFtPV\VWpPHPNWHUëO]HSŐLSRMLWQD3&21iGKHUQiDVOXQQi]DKUDGDGRPXVYODVWQtVWXGQRXDVRNUDVQëPLLRYRFQëPLVWURP\D]iKRQ\NYĚWLQ1DFKi]tVH]GH]DKUDGQtGRPHNVNOHQtNDVNOtSHNDWDNp]iVREQtN\QDGŐHYRSURYQLWŐQtNUE-HRSDWŐHQDDXWRPDWLFN\Őt]HQëP]DYODæRYDFtPV\VWpPHP 9XOLFLVHQDFKi]tSRGREQĚNRQFLSRYDQpVDPRVWDWQpGRP\SŐtMH]GRYiNRPXQLNDFHMHYEH]YDGQpPVWDYX9PtVWĚMH]iNODGQtREÿDQVNiY\EDYHQRVW]DVWiYNDEXVXNPHWUX=OLÿtQPRGGRPX :HRIIHU\RXDQDERYHDYHUDJHIDPLO\KRPHLQWKHGHVLUDEOHORFDWLRQRI5XGQiX3UDK\²LQWKHWUDQTXLO9$OHML6WUHHW7KHKRXVHKDVDOD\RXWRIURRPVNLWFKHQQRRNZLWKDXVDEOHDUHDRI Pñ7KHJURXQGÁRRUFRPSULVHVDOLYLQJURRPZLWKDÀUHSODFHGLQLQJURRPDQGÀWWHGNLWFKHQHTXLSSHGZLWKTXDOLW\:KLUOSRRODSSOLDQFHVDQG=DQXVVLGLVKZDVKHUDVZHOODVDVHSDUDWHJXHVWURRP ZLWKEDWKURRPDQG:&,QDGGLWLRQWKHUHLVDVSDFLRXVJDUDJHZLWKUHPRWHFRQWUROOHGGRRULQGRRUKHDWHGVZLPPLQJSRROZLWKDZKLUOSRROFRXQWHUÁRZDQGGHKXPLGLÀHU,WLVSRVVLEOHWRZDONIURP WKHSRRORQWRDVSDFLRXVSDUWLDOO\URRIHGWHUUDFHZKLFKLVDFFHVVLEOHIURPWKHOLYLQJURRP7KHÀUVWÁRRUFRQVLVWVRIIRXUEHGURRPVWZREDWKURRPVVWRUDJHURRPODXQGU\URRPDQGDKDOOZD\7KH ZKROHKRXVHLVHTXLSSHGZLWKDFHQWUDOYDFXXPFOHDQHUWKHKHDWLQJLVSURYLGHGE\D9DLODQWJDVERLOHUZLWKDKRWZDWHUWDQN7KHVHFXULW\RIWKHKRXVHLVHQVXUHGE\DVHFXULW\V\VWHPWKDWFDQEH FRQQHFWHGWR3&27KHJDUGHQZLWKLWVRZQZHOOLVEHDXWLIXODQGVXQQ\ZLWKRUQDPHQWDODQGIUXLWWUHHVDQGÁRZHUEHGV7KHUHLVDVXPPHUKRXVHJUHHQKRXVHZLQHFHOODUDQGZRRGELQVIRUWKH LQGRRUÀUHSODFH7KHJDUGHQLVHTXLSSHGZLWKDQDXWRPDWLFDOO\FRQWUROOHGLUULJDWLRQV\VWHP2WKHUVLPLODUO\GHVLJQHGGHWDFKHGKRXVHVDUHORFDWHGLQWKHVDPHVWUHHWZLWKDQDFFHVVURDGLQSHUIHFWFRQGLWLRQ7KHDUHDKDVDOOWKHEDVLFFLYLFDPHQLWLHV7KHEXVVWRSRQWKHURXWHWRWKH=OLÿtQ0HWURVWDWLRQLVPHWUHVIURPWKHKRXVH ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǺǾǷǴȃǹȇǵǰǺǸǮǻǺǷȈdzǿȊȅDZǸǽȋǻǺǻǿǷȋǼǹǺǽǾȈȊǻǼDZǽǾǴDzǹǺǸǸDZǽǾDZ5XGQiX3UDK\²ǮǾǴȁǺǸǼǬǵǺǹDZǹǬǿǷǴȂDZ9$OHMLǐǺǸǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǶǶǽǻǺǷDZdzǹǺǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ. ǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZDZǽǾȈǯǺǽǾǴǹǬȋǽǶǬǸǴǹǺǸǽǾǺǷǺǮǬȋǽdzǺǹǺǵǶǿȁǹǴǺǽǹǬȅDZǹǹǺǵǾDZȁǹǴǶǺǵ:KLUOSRROǴǻǺǽǿǰǺǸǺDZȃǹǺǵǸǬȄǴǹǺǵ=DQXVVLǺǾǰDZǷȈǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǰǷȋǯǺǽǾDZǵǽǺǽǮǺǴǸǽǬǹǿdzǷǺǸ Ǭ ǾǬǶDzDZ ǾǿǬǷDZǾ ǖǼǺǸDZ ǾǺǯǺ ǹǬ ǻDZǼǮǺǸ ȉǾǬDzDZ DZǽǾȈ ǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵ ǯǬǼǬDz ǹǬ ǰǮDZ ǸǬȄǴǹȇ ǽ ǻǿǷȈǾǺǸ ǿǻǼǬǮǷDZǹǴȋ ǮǺǼǺǾǬǸǴ ǮǹǿǾǼDZǹǹǴǵ ǻǺǰǺǯǼDZǮǬDZǸȇǵ ǭǬǽǽDZǵǹ ǽ ǰDzǬǶǿdzǴ ǻǼǺǾǴǮǺǾǺǶǺǸ ǴǺǽǿȄǴǾDZǷDZǸǮǺdzǰǿȁǬǚǾǭǬǽǽDZǵǹǬǸǺDzǹǺǻǼǺǵǾǴǹǬǻǼǺǽǾǺǼǹǿȊȃǬǽǾǴȃǹǺǶǼȇǾǿȊǾDZǼǼǬǽǿǹǬǶǺǾǺǼǿȊDZǽǾȈǮȁǺǰǴǴdzǯǺǽǾǴǹǺǵǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǰǺǸǬǹǬȁǺǰȋǾǽȋȃDZǾȇǼDZǶǺǸǹǬǾȇǰǮDZ ǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǶǷǬǰǺǮǬȋǻǼǬȃDZȃǹǬȋǴdzǬǷǢDZǷȇǵǰǺǸǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹȂDZǹǾǼǬǷȈǹȇǸǻȇǷDZǽǺǽǺǸǺǾǺǻǷDZǹǴDZ²ǯǬdzǺǮȇǵǶǺǾDZǷ9DLODQWǽǼDZdzDZǼǮǿǬǼǺǸǰǷȋǯǺǼȋȃDZǵǮǺǰȇǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾȈǰǺǸǬ ǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾǽȋǽǴǽǾDZǸǺǵǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴǶǺǾǺǼǿȊǸǺDzǹǺǻǺǰǶǷȊȃǴǾȈǶǛǿǹǶǾǿǢDZǹǾǼǬǷȈǹǺǵǚȁǼǬǹȇǝǬǰ²ǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵǽǺǷǹDZȃǹȇǵǽǰDZǶǺǼǬǾǴǮǹȇǸǴǴǻǷǺǰǺǮȇǸǴǰDZǼDZǮȈȋǸǴǴȂǮDZǾǺȃǹȇǸǴ ǶǷǿǸǭǬǸǴǬǾǬǶDzDZǾǬǸDZǽǾȈǽǺǭǽǾǮDZǹǹǬȋǽǶǮǬDzǴǹǬǰǷȋǮǺǰȇǎǽǬǰǿǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇǽǬǰǺǮȇǵǰǺǸǴǶǺǼǬǹDzDZǼDZȋǴǻǺǯǼDZǭǺǶǬǾǬǶDzDZǸDZǽǾǬǰǷȋȁǼǬǹDZǹǴȋǰDZǼDZǮǬǻǼDZǰǹǬdzǹǬȃDZǹǹǺǯǺǰǷȋǾǺǻǶǴ ǮǹǿǾǼDZǹǹDZǯǺǶǬǸǴǹǬǝǬǰǺǽǹǬȅDZǹǬǮǾǺǸǬǾǴȃDZǽǶǺǵǽǴǽǾDZǸǺǵǿǮǷǬDzǹDZǹǴȋǙǬǿǷǴȂDZǾǬǶDzDZǹǬȁǺǰȋǾǽȋǻǺȁǺDzǴDZǻǺǽǮǺDZǵǶǺǹȂDZǻȂǴǴǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷȈǹȇDZǰǺǸǬǻǺǰȆDZdzǰǹǬȋǰǺǼǺǯǬ²ǮǺǾǷǴȃǹǺǸ ǽǺǽǾǺȋǹǴǴǎǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZǼǬdzǮǴǾǬȋǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬǬǮǾǺǭǿǽǹǬȋǺǽǾǬǹǺǮǶǬǰǺǸDZǾǼǺǓǷǴȃǴǹǮǸDZǾǼǬȁǺǾǰǺǸǬ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ .ÿ&=. Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬ www.century21.cz

CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43, Praha 2 - Vinohrady 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

89


Realitní makléř: Ladislav Schiller Kontakt: +420 720 150 000 E-mail: ladislav.schiller@century21.cz

3521É-(05(35(=(17$7,91Ì9,/<35$+$60Ì&+295(17$/2)$35(67,*,2869,//$,135$*8(60Ì&+29 'RYROXMHPHVL9iPQDEtGQRXWSURQiMHPUHSUH]HQWDWLYQtSUYRUHSXEOLNRYpYLO\YOXNUDWLYQtNOLGQpÿiVWL3UDK\6PtFKRYD9LODMHWŐtSRGODæQtRFHONRYpUR]OR]HPSOXVSRGNURYtNGHO]HY\EXGRYDWGDOätRE\WQpPtVWQRVWL9LOXYVRXÿDVQpGREĚQDEt]tPHVPRæQRVWtUHNRQVWUXNFHD~SUDYYQLWŐQtFKSURVWRUGOHSRæDGDYNŢQiMHPFHVPRæQRVWt~KUDG\EXďPDMLWHOHPÿLQiMHPFHPVPRæQRXGRPOXYRXR~SUDYĚQiMHPQpKR=DŐt]HQt DY\EDYHQtWDNpO]HGRPOXYLWVPDMLWHOHPQHPRYLWRVWL'LVSR]LFH²6XWHUpQ²MHQH]DŐt]HQëVQXWQRXUHNRQVWUXNFtQDFKi]tVHYQĚPPtVWQRVWtSOXVFKRGEDDWRDOHWD3Őt]HPt²]GHVHQDFKi]tSURVWRUQiSŐLMtPDFt KDODUHSUH]HQWDÿQtPtVWQRVWSRNRMHNXFK\ŁSŐHGVtŁNRXSHOQDVDPRVWDWQpWRDOHW\NRPRUD9SUYQtPSDWŐH²SRNRMHNXFK\ŁKDODNRXSHOQDVDPRVWDWQiWRDOHWDNRPRUD'iOHMVRXNGLVSR]LFLEDONRQ\WHUDVDGYŢU-HGQRWOLYiSRGODætMVRXSURSRMHQDYQLWŐQtPLYQĚMätPVFKRGLäWĚPSŐLÿHPæMHPRæQëRGGĚOHQëYVWXSGRSRGODæt'iOHMHNGLVSR]LFLJDUiæRYpVWiQtDMHGQRYHQNRYQtVWiQtQDSR]HPNX9ëKRGDORNDOLW\DEVROXWQtNOLGDVRXNURPtSŐLWRPNRXVHNRGFHQWUD$QGĚO1RYë6PtFKRY3URSRGUREQĚMätLQIRUPDFHNRQWDNWXMWHPDNOpŐH :HDUHSOHDVHGWRRIIHU\RXWKHUHQWDORIDSUHVWLJLRXV)LUVW5HSXEOLFYLOODLQWKHXSPDUNHWTXLHWDUHDRI3UDJXH6PtFKRY7KHWKUHHVWRUH\YLOODKDVDWRWDODUHDRIPñSOXVDWWLFLQZKLFKWKHFRQVWUXFWLRQ RIDGGLWLRQDOUHVLGHQWLDOURRPVLVSRVVLEOH&XUUHQWO\ZHDUHRIIHULQJWKHYLOODZLWKWKHRSWLRQRIUHQRYDWLRQDQGDOWHUDWLRQRIWKHLQWHULRUDFFRUGLQJWRWKHUHTXLUHPHQWVRIWKHWHQDQW6KRXOGWKLVEHFDUULHGRXW WKHUHLVWKHFKRLFHHLWKHURIUHLPEXUVHPHQWWRWKHWHQDQWE\WKHRZQHURUDQDGMXVWPHQWLQWKHUHQWDO)XUQLVKLQJDQGHTXLSPHQWFDQDOVREHDUUDQJHGZLWKWKHSURSHUW\RZQHU/D\RXWWKHEDVHPHQWLVXQIXUQLVKHGDQGUHTXLUHVUHQRYDWLRQ,WFRPSULVHVURRPVSOXVDFRUULGRUDQGWRLOHW7KHJURXQGÁRRUFRQVLVWVRIDVSDFLRXVHQWUDQFHKDOODVHFRQGKDOOZD\URRPVNLWFKHQDQWHURRPEDWKURRPVHSDUDWHWRLOHWV DQGDVWRUHURRP7KHVWÁRRUFRPSULVHVURRPVNLWFKHQKDOOZD\EDWKURRPVHSDUDWHWRLOHWDQGVWRUHURRP7KHUHDUHDOVREDOFRQLHVDWHUUDFHDQGFRXUW\DUG,QGLYLGXDOÁRRUVDUHFRQQHFWHGE\LQWHULRUDQG H[WHULRUVWDLUFDVHV$VHSDUDWHHQWUDQFHWRWKHUGÁRRULVDSRVVLELOLW\,QDGGLWLRQDSDUNLQJVSDFHLVDYDLODEOHSOXVRQHRXWGRRUSDUNLQJVSDFHRQWKHSORW7KHDGYDQWDJHRIWKLVORFDWLRQLVWKHDEVROXWHWUDQTXLOOLW\DQGSULYDF\\HWLWLVFORVHWRWKH$QGĚOEXVLQHVVFHQWUHLQ1RYë6PtFKRY)RUPRUHGHWDLOHGLQIRUPDWLRQSOHDVHFRQWDFWWKHEURNHU ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǎǬǸǬǼDZǹǰǿǻǼDZǰǽǾǬǮǴǾDZǷȈǽǶǺǵǮǴǷǷȇǮǼDZǸDZǹǛDZǼǮǺǵǜDZǽǻǿǭǷǴǶǴǮǻǺǷȈdzǿȊȅDZǸǽȋǻǺǻǿǷȋǼǹǺǽǾȈȊǾǴȁǺǸǼǬǵǺǹDZǛǼǬǯǴǝǸǴȁǺǮǎǴǷǷǬǴǸDZDZǾǾǼǴȉǾǬDzǬǺǭȅǬȋǻǷǺȅǬǰȈǸǻǷȊǽ ȃDZǼǰǬǶǶǺǾǺǼȇǵǸǺDzǹǺǺǭǺǼǿǰǺǮǬǾȈǰǷȋǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹǺǵDzǴǷǺǵǻǷǺȅǬǰǴǎǹǬǽǾǺȋȅDZDZǮǼDZǸȋǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸǮǴǷǷǿǽǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȊǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴǴǴdzǸDZǹDZǹǴǵǮǴǹǾDZǼȈDZǼDZǮǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǴǴǽǾǼDZǭǺǮǬǹǴȋǸǴ ǬǼDZǹǰǬǾǺǼǬ ǽ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȊ ǺǻǷǬǾȇ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴ ǴǷǴ ǮǷǬǰDZǷȈȂDZǸ ǴǷǴ ǬǼDZǹǰǬǾǺǼǺǸ ǽ ǻǺǽǷDZǰǿȊȅǴǸ ǿȃDZǾǺǸ ǶǺǼǼDZǶǾǴǼǺǮǶǴ ǬǼDZǹǰǹǺǵ ǻǷǬǾȇ ǚ ǸDZǭǷǴǼǺǮǶDZ Ǵ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴǴ ǸǺDzǹǺ ǰǺǯǺǮǺǼǴǾȈǽȋ ǽǽǺǭǽǾǮDZǹǹǴǶǺǸǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴǛǷǬǹǴǼǺǮǶǬǻǺǰǮǬǷ²ǹDZǺǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹDZǺǭȁǺǰǴǸǬǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋǮǻǺǰǮǬǷDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǻǺǸDZȅDZǹǴǵǻǷȊǽǶǺǼǴǰǺǼǴǾǿǬǷDZǾǙǬǹǴDzǹDZǸȉǾǬDzDZǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵȁǺǷǷ ǻǼǴDZǸǹǬȋǶǺǸǹǬǾȇǶǿȁǹȋǻǼǴȁǺDzǬȋǮǬǹǹǬȋǺǾǰDZǷȈǹȇȁǾǿǬǷDZǾǬǽǶǷǬǰǽǶǺDZǻǺǸDZȅDZǹǴDZǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZ²ǽǻǬǷȈǹǴǶǿȁǹȋȁǺǷǷǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǺǾǰDZǷȈǹȇǵǾǿǬǷDZǾǶǷǬǰǺǮǬȋǑǽǾȈǾǬǶDzDZǭǬǷǶǺǹǬ ǾDZǼǼǬǽǬǮǹǿǾǼDZǹǹǴǵǰǮǺǼǚǾǰDZǷȈǹȇDZȉǾǬDzǴǽǮȋdzǬǹȇǮǹǿǾǼDZǹǹDZǵǴǮǹDZȄǹDZǵǷDZǽǾǹǴȂDZǵǻǼǴȃDZǸDZǽǾȈǺǾǰDZǷȈǹȇǵǮȁǺǰǹǬȉǾǬDzǖǼǺǸDZǾǺǯǺǮǹǬǷǴȃǴǴǯǬǼǬDzǴǺǰǹǺǻǬǼǶǺǮǺȃǹǺDZǸDZǽǾǺǹǬǿȃǬǽǾǶDZ ǛǼDZǴǸǿȅDZǽǾǮǺǼǬǵǺǹǬ²ǬǭǽǺǷȊǾǹȇǵǻǺǶǺǵǴǿDZǰǴǹDZǹǴDZǹDZǽǸǺǾǼȋǹǬǹǬȁǺDzǰDZǹǴDZǹDZǰǬǷDZǶǺǺǾȂDZǹǾǼǬnjǹǰDZǷǙǺǮȇǵǝǸǴȁǺǮ

&HQDSURQiMPX 3ULFHǢDZǹǬ .ÿ&=. Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬ www.century21.cz

CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43, Praha 2 - Vinohrady 90

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Václav Horák Kontakt: +420 725 293 942 E-mail: vaclav.horak@century21.cz

./$6,&.É35925(38%/,.29É9,/$35$+$+/28%ę7Ì1$&/$66,&),5675(38%/,&9,//$,135$*8(+/28%ę7Ì1 1iGKHUQiSUYRUHSXEOLNRYiYLODY3UD]H+ORXEĚWtQĚ 3RŐtÿDQVNiXOLFH 'ŢPRGSRVWDYHQtRSDWUXMtWŐLJHQHUDFHMHGQpURGLQ\NWHUiFHORXGREXGEiQD]DFKRYiQtSŢYRGQt P\äOHQN\DGXFKDVWDYE\8æLWQiSORFKDGRPXMHPFHOëSR]HPHNPiUR]ORKXP'ŢPVHVNOiGi]HSRGODætSRP GYRMJHQHUDÿQtE\GOHQtDWHFKQLFNp ]i]HPt QHY\XæLWiSŢGDP.YLOHQiOHætGYRMJDUiæDGDOätVDPRVWDWQiJDUiæ1DGYRŐHMHSŢYRGQt]UHNRQVWUXRYDQëED]pQ 9KRGQpQHMHQSURE\GOHQtDOHQDSŐtNODGLSURSHQ]LRQQHERH[NOX]LYQtVtGORÀUP\ 7KLVLVDQDPD]LQJ)LUVW5HSXEOLFYLOODLQ3UDJXH+ORXEĚWtQ 3RŐtÿDQVNi6WUHHW 6LQFHEHLQJHUHFWHGWKHKRXVHKDVEHHQFDUHGIRUE\WKUHHJHQHUDWLRQVRIWKHVDPH IDPLO\ZKRHQVXUHGWKDWWKHRULJLQDOGHVLJQDQGDWPRVSKHUHRIWKHEXLOGLQJZHUHUHWDLQHG7KHXVDEOHDUHDRIWKHKRXVHLVPWKHZKROHSORWVL]HLVP. The YLOODFRQVLVWVRIÁRRUVHDFKRIP OLYLQJDUHDIRUWZRJHQHUDWLRQVWKHWHFKQLFDOHTXLSPHQW XQXVHGODQGRIP. In addition, a double garage and another separate garage belong to the villa. The reconstructed original swimming pool is in the courtyard. 6XLWDEOHDVDKRPHDJXHVWKRXVHRUDQH[FOXVLYHFRPSDQ\UHVLGHQFH ǖǷǬǽǽǴȃDZǽǶǬȋǮǴǷǷǬǮǼDZǸDZǹǛDZǼǮǺǵǜDZǽǻǿǭǷǴǶǴǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬǛǼǬǯǬ+ORXEHWLQ ǖǼǬǽǴǮǬȋǮǴǷǷǬǮǼDZǸDZǹǛDZǼǮǺǵǜDZǽǻǿǭǷǴǶǴǮǛǼǬDzǽǶǺǸǼǬǵǺǹDZǏǷǺǿǭDZǾǴǹ ǿǷ3RŐtÿDQVNi ǎǰǺǸDZǽǸǺǸDZǹǾǬDZǯǺǻǺǽǾǼǺǵǶǴǻǼǺDzǴǮǬǷǴǾǼǴǻǺǶǺǷDZǹǴȋǺǰǹǺǵ ǽDZǸȈǴǶǺǾǺǼȇDZǮǽDZȉǾǺǮǼDZǸȋǽǾǬǼǬǷǴǽȈǻǺǰǰDZǼDzǴǮǬǾȈǴǽǺȁǼǬǹȋǾȈǻDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹǿȊǴǰDZȊǴǰǿȁdzǰǬǹǴȋǛǺǷDZdzǹǬȋǻǷǺȅǬǰȈǰǺǸǬǽǺǽǾǬǮǷȋDZǾǸǿȃǬǽǾǺǶ ǴǸDZDZǾǻǷǺȅǬǰȈǸǎǰǺǸDZȉǾǬDzǬǶǬDzǰȇǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ DzǴǷȈDZǰǷȋǰǮǿȁǮǺdzǼǬǽǾǹȇȁǻǺǶǺǷDZǹǴǵǴǾDZȁǹǴȃDZǽǶǴDZǻǺǸDZȅDZǹǴȋ ǹDZǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǮȄǬȋǽȋ ǼǬǹDZDZǸǬǹǽǬǼǰǬǸǖǮǴǷǷDZǺǾǹǺǽǴǾǽȋǯǬǼǬDzǹǬǰǮDZǸǬȄǴǹȇǴDZȅDZǺǰǴǹǺǾǰDZǷȈǹȇǵǯǬǼǬDzǎǺǰǮǺǼDZ²ǮǺǽǽǾǬǹǺǮǷDZǹǹȇǵǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǵǭǬǽǽDZǵǹ ǛǺǰȁǺǰǴǾǹDZǾǺǷȈǶǺǰǷȋDzǴǷȈȋǹǺǴǹǬǻǼǴǸDZǼǮǶǬȃDZǽǾǮDZǼDZdzǴǰDZǹȂǴǴȀǴǼǸȇǴǷǴǻǺǰǻǬǹǽǴǺǹǬǾ

&HQD 3ULFHǢDZǹǬ .ÿ&=. Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬ www.century21.cz

CENTURY 21 Reality Express, Václavské nám. 56, Praha 1 - Nové Město 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

91


Realitní makléř: Roman Šenigla Kontakt: +420 725 293 491 E-mail: roman.senigla@century21.cz

W½çÝ

352'(-/8;861Ì9,/<6.5<7ê0%$=e1(0%5$1'ê61$'/$%(07+(6$/(2)$/8;85<9,//$:,7+,1'225322/%5$1'ê61$'/$%(0 1DEt]tPHH[NOX]LYQĚOX[XVQtYLOXXæLWQiSORFKDP]DVWDYĚQiPSORFKDSDUFHO\PY%UDQGëVHQDG/DEHPXO=iU\EVNi=HYVWXSQtFKRGE\ YSŐt]HPtGRPXYFKi]tPHGRNXFK\QĚSURSRMHQpVMtGHOQRXDREëYDFtPSRNRMHPDQiVOHGQĚGRSURVNOHQpKRDWULD=FKRGE\MH]iURYHŁYVWXSGRUHOD[DÿQtKRFHQWUDVED]pQHP9SUYQtPSDWŐHGRPXMHRE\WQiÿiVWREVDKXMtFtÿW\ŐLSRNRMHDYJDOHULLGRPXMHXPtVWĚQDSUDFRYQD9HYäHFKSRNRMtFKMVRXNOLPDWL]DÿQtMHGQRWN\9HVNOHSĚGRPX VHQDFKi]tWHFKQLFNpPtVWQRVWLDGYRMJDUiæ6DPR]ŐHMPRVWtMHDODUPVPRæQRVWtQDSRMHQtQDSXOWFHQWUiOQtRFKUDQ\9LODE\ODNRODXGRYiQDYURFHDE\ODVWDYĚQDGOH QiYUKXDUFKLWHNWD,QJDUFK6DUDOMLÿH3R]HPHNMHURYLQDWëRVi]HQëMLæY]URVWORX]HOHQtDY\EDYHQ]DYODæRYDFtP]DŐt]HQtP :HDUHWKHVROHDJHQWVIRUDOX[XU\YLOODLQ=iU\EVNi6WUHHW%UDQGëVQDG/DEHP7KHXVDEOHDUHDLVPñWKHEXLOWXSDUHDLVPñDQGWKHWRWDODUHDRIWKHSURSHUW\LVPñ7KHJURXQGÁRRUHQWUDQFHKDOOOHDGVLQWRWKHNLWFKHQZKLFKLQWXUQOHDGVWRWKHGLQLQJURRPOLYLQJURRPDQGWKHQWKHJODVVHGLQDWULXP7KHUHLVDOVR DFFHVVWRWKHHQWHUWDLQPHQWFHQWUHZLWKLQGRRUSRROIURPWKHHQWUDQFHKDOO7KHVWÁRRUFRPSULVHVWKHUHVLGHQWLDOVHFWLRQLQFOXGLQJIRXUURRPV7KHDWWLFFRQWDLQVDVWXG\ All the rooms are equipped with air-conditioning. The cellar contains a technical room and double garage. An alarm with the possibility of connection to the central security V\VWHP 3&2 LVVWDQGDUGHTXLSPHQW7KHYLOODSDVVHGDEXLOGLQJLQVSHFWLRQLQ,WZDVFRQVWUXFWHGDFFRUGLQJWRWKHGHVLJQRI,QJDUFK6DUDOMLÿ7KHSORWLVÁDWZLWK a fully-established garden, equipped with irrigation facilities. ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺDZǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǮǴǷǷȇǻǷǺȅǬǰȈȊǸǻǷǺȅǬǰȈdzǬǽǾǼǺǵǶǴǸǿȃǬǽǾǺǶǸǮǍǼǬǹǰǴǽDZǹǬǰǗǬǭDZǸǿǷ=iU\EVNiǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǰǺǸǬ ǴdzǻǼǴȁǺDzDZǵǸǺDzǹǺǻǺǻǬǽǾȈǮǶǿȁǹȊǺǭȆDZǰǴǹDZǹǹǿȊǽǺǽǾǺǷǺǮǺǵǴǯǺǽǾǴǹǺǵǬdzǬǾDZǸǮǽǾDZǶǷȋǹǹȇǵǬǾǼǴǿǸǔdzǻǼǴȁǺDzDZǵDZǽǾȈǾǬǶDzDZǰǺǽǾǿǻǶǽǻǬȂDZǹǾǼǿǽǭǬǽǽDZǵǹǺǸ ǙǬǽǷDZǰǿȊȅDZǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋDzǴǷǬȋȃǬǽǾȈǮǶǷȊȃǬȊȅǬȋǮǽDZǭȋȃDZǾȇǼDZǶǺǸǹǬǾȇǹǬǯǬǷDZǼDZDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǎǺǮǽDZȁǹǺǸDZǼǬȁDZǽǾȈǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼȇ ǎǻǺǰǮǬǷDZǰǺǸǬǹǬȁǺǰȋǾǽȋǯǬǼǬDzǹǬǰǮDZǸǬȄǴǹȇǴǻǺǰǽǺǭǹȇDZǻǺǸDZȅDZǹǴȋǑǽǾȈǽǴǯǹǬǷǴdzǬȂǴȋǽǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȊǻǺǰǶǷȊȃDZǹǴȋǶǻǿǹǶǾǿȂDZǹǾǼǬǷȈǹǺǵǺȁǼǬǹȇǎǴǷǷǬ ǻǼǺȄǷǬǻǼǴDZǸǶǿǽǾǼǺǴǾDZǷȈǹȇȁǼǬǭǺǾǮǯǺǰǿǺǹǬǭȇǬǻǺǽǾǼǺDZǹǬǻǺǻǼǺDZǶǾǿǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺǰǴǻǷǺǸǴǼǺǮǬǹǹǺǯǺǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬǝǬǼǬǷǵǴȃǬǟȃǬǽǾǺǶǻǷǺǽǶǴǵdzǬǽǬDzDZǹ ǮȇǼǺǽȄDZǵdzDZǷDZǹȈȊǴǺǽǹǬȅDZǹǽǴǽǾDZǸǺǵǿǮǷǬDzǹDZǹǴȋ

&HQDYÿSURYL]H5.3ULFHLQFFRPPLVVLRQRIWKHUHDOHVWDWHDJHQF\ǮǶǷǶǺǸǴǽǽǴȊǬǯDZǹǾǽǾǮǬ.ÿ&=. Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬ www.century21.cz

CENTURY 21 Plus+, Jankovcova 1596/14, Prague 17 - Holešovice 92

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Ing. Jaroslav Denemark

Z›ƒ½^›Ùò®Ý

Kontakt: +420 774 287 732 E-mail: jaroslav.denemark@century21.cz

/8;861Ì9,/$652=/(+/ê032=(0.(09ŏÌþ$1(&+5$'2ã29,&Ì&+/8;85<9,//$21/$5*(3/27,1ŏÌþ$1<5$'2ã29,&( -HGQi VH R GYRXSRGODæQt SURVWRURYĚ YHONRU\VH SRMDWRX YLOX R ]DVWDYĚQp SORäH P QDYUæHQRX DUFKLWHNWRQLFNRX NDQFHOiŐt 'LSODNDG DUFKLWHNWD $GDPD /DQJUD þtWi PtVWQRVWtNRXSHOHQ:&DJDUiæSURDXWD.GRPXQiOHætUR]OHKOiUHOD[DÿQt]DKUDGDRYëPĚŐHPVNRXSDFtPMH]tUNHPD]DKUDGQtGRPHN7DWRQHPRYLWRVW QDEt]tQDGVWDQGDUGQtE\GOHQtSURYtFHÿOHQQRXURGLQXSRORKRXVGREURXGRVWXSQRVWtGR3UDK\L]DVSRUWHPGRUR]OHKOëFKŏtÿDQVNëFKOHVŢQDNWHUpQDYD]XMt9RGĚUDGVNpEXÿLQ\ 7KLVLVDWZRVWRUH\VSDFLRXVYLOODFRYHULQJDQDUHDRIPñGHVLJQHGE\WKHDUFKLWHFWXUDOVWXGLRRI'LSODFDGDUFKLWHFW$GDP/DQJU,WFRQVLVWVRIURRPVEDWKURRPV:&VDQGDFDUJDUDJH7KHKRXVHDOVRLQFOXGHVDODUJHWUDQTXLOPñJDUGHQZLWKVZLPPLQJODNHDQGVXPPHUKRXVH7KLVSURSHUW\RIIHUVDERYHDYHUDJHDFFRPPRGDWLRQWRDODUJHH[WHQGHGIDPLO\7KHORFDWLRQKDVHDV\DFFHVVLELOLW\WR3UDJXHDQGVSRUWLQJDFWLYLWLHVLQWKHYDVWŏtÿDQ\IRUHVWVDQG9RGĚUDG\EHHFKZRRGV

ǐǮǿȁȉǾǬDzǹǬȋ ǶǼǬǵǹDZ ǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋ ǮǴǷǷǬ ǻǷǺȅǬǰȈ dzǬǽǾǼǺǵǶǴ Ǹ ǻǺ ǻǼǺDZǶǾǿ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǵ ȀǴǼǸȇ ǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬ njǰǬǸǬ ǗǬǹǯDZǼǬ ǝǺǽǾǺǴǾ Ǵdz ǶǺǸǹǬǾǮǬǹǹȇȁǶǺǸǹǬǾǾǿǬǷDZǾǺǮǴǯǬǼǬDzǬǹǬǸǬȄǴǹȇǖǰǺǸǿǺǾǹǺǽǴǾǽȋǭǺǷȈȄǺǵǽǬǰǸǽǻǼǿǰǺǸǰǷȋǶǿǻǬǹǴȋǴǽǬǰǺǮȇǵǰǺǸǴǶǩǾǬǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǼǺǽǶǺȄǹȇǵǽǾǴǷȈǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǰǷȋǭǺǷȈȄǺǵǽDZǸȈǴǸDZǽǾDZǽȁǺǼǺȄDZǵǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺǵǰǺǽǾǿǻǹǺǽǾȈȊǰǺǛǼǬǯǴdzǬǹȋǾǴDZǸǽǻǺǼǾǺǸǴǻǼǺǯǿǷǶǬǸǴǮǺǭȄǴǼǹȇȁ ǜDzǴȃǬǹǽǶǴȁǷDZǽǬȁǼȋǰǺǸǽǶǺǾǺǼȇǸǴǹǬȁǺǰȋǾǽȋǎǺǰDZǼǬǹǽǶǴDZǭǿǶǺǮȇDZǼǺȅǴ

Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬ www.century21.cz

CENTURY 21 Real servis, Koněvova 182, Praha 3 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

93


Realitní makléř: Daniel Svoboda Kontakt: +420 777 779 483 E-mail: daniel.svoboda@century21.cz

9(/,&(=$-Ì0$9ê%<71$9,12+5$'(&+9(5<$775$&7,9($3$570(17,19,12+5$'< 9]GXäQëYHOPLYNXVQĚGHVLJQRYĚŐHäHQëE\WNNRYHOLNRVWLPVYëKOHGHPGR]HOHQĚD9UäRYLFNpKR~GROtYHSDWŐHKLVWRULFNpKRÿLQæRYQtKRGRPX]NRQFHVWROHWtQDSRPH]t9LQRKUDG%\WVNODVLFNRX GLVSR]LFtPiSURVWRUQRXYVWXSQtKDOXVSŐtVWXSHPGRYäHFKSRNRMŢRWHYŐHQëSURVWRUREëYDFtKRSRNRMHDNXFK\QĚVYëKOHGHPGRXOLFHGiOHMVRX]GHGYĚORæQLFHRULHQWRYDQpGRNOLGQpKRYQLWUREORNXVH]HOHQtDNRXSHOQDVRGGĚOHQRXWRDOHWRX'ŢPSURäHOFHONRYRXUHQRYDFtUHVSHNWXMtFtSŢYRGQtSUYN\9VRXÿDVQRVWLQDEt]tUHSUH]HQWDWLYQtYVWXSQtSURVWRU\QRYëYëWDK YHYëVWDYEĚ DVSROHÿQëYLQQëVNOHSVSŐtVWXSHPGRYODVWQtFK NyMt0ĚVtÿQtGRPRYQtSRSODWN\MVRX.ÿ'RSRUXÿXMHPH 2IIHULQJDQDLU\YHU\WDVWHIXOO\GHVLJQHGNNÁDWRQPZLWKDYLHZRIWKH9UäRYLFHYDOOH\JUHHQHU\RQWKHUGÁRRURIDKLVWRULFODWHWKFHQWXU\EORFNRIÁDWVDWWKHHGJHRI9LQRKUDG\7KHFODVVLFOD\RXW ÁDWKDVDODUJHHQWUDQFHKDOODFFHVVLQJDOOWKHURRPVDQRSHQOLYLQJURRPFXPNLWFKHQIDFLQJWKHVWUHHWWKHUHDUHWZREHGURRPVIDFLQJWKHTXLHWJUHHQLQQHUFRXUW\DUGDQGDEDWKURRPZLWKDVHSDUDWHWRLOHW 7KHEXLOGLQJKDVEHHQFRPSOHWHO\UHQRYDWHGUHVSHFWLQJWKHRULJLQDOGHVLJQHOHPHQWV$WSUHVHQWLWKDVDSUHVHQWDEOHHQWUDQFHDUHDDQHZHOHYDWRU EHLQJEXLOW DQGDVKDUHGZLQHFHOODUZLWKVHSDUDWHO\DFFHVVHGFXELFOHV7KHPRQWKO\EXLOGLQJIHHLV&=.5HFRPPHQGHG

ǚȃDZǹȈǴǹǾDZǼDZǽǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǮǼǬǵǺǹDZǎǴǹǺǯǼǬǰȇ ǎǺdzǰǿȄǹǬȋ ǽ ȁǺǼǺȄǴǸ ǰǴdzǬǵǹǺǸ ǶǮǬǼǾǴǼǬ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴ ǶǶ Ǹ ǽ ǮǴǰǺǸ ǹǬ dzDZǷDZǹȈ Ǵ ǎǼȄǺǮǴȂǶǿȊ ǰǺǷǴǹǿ ǹǬ Ǹ ȉǾǬDzDZ ǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǺǯǺ ǸǹǺǯǺǶǮǬǼǾǴǼǹǺǯǺ ǰǺǸǬ ǻǺǽǾǼǺǵǶǴ ǶǺǹȂǬ ǮDZǶǬ ǹǬ ǯǼǬǹǴȂDZǼǬǵǺǹǬǎǴǹǺǯǼǬǰȇǖǮǬǼǾǴǼǬǽǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǺǵǻǷǬǹǴǼǺǮǶǺǵǴǸDZDZǾǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵȁǺǷǷǻǼǴȁǺDzǿȊǽǺǮȁǺǰǬǸǴǮǺǮǽDZǶǺǸǹǬǾȇǻǼǺǽǾǺǼǹǿȊǺǾǶǼȇǾǿȊǯǺǽǾǴǹǿȊǴǶǿȁǹȊǽǮǴǰǺǸǹǬǿǷǴȂǿDZǽǾȈǰǮDZ ǽǻǬǷȈǹǴǺǼǴDZǹǾǴǼǺǮǬǹǹȇDZǮǾǴȁǴǵǰǮǺǼǽdzDZǷDZǹȈȊǴǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǺǾǰDZǷȈǹȇǸǾǿǬǷDZǾǺǸǐǺǸǻǼǺȄDZǷǻǺǷǹǿȊǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊǽǽǺȁǼǬǹDZǹǴDZǸǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇȁǰDZǾǬǷDZǵǎǹǬǽǾǺȋȅDZDZǮǼDZǸȋǮǰǺǸDZ ǻǼDZdzDZǹǾǬǭDZǷȈǹȇDZǮȁǺǰǴȁǺǷǷǹǺǮȇǵǷǴȀǾ dzǬǶǬǹȃǴǮǬDZǾǽȋǸǺǹǾǬDz ǴǮǴǹǹȇǵǻǺǯǼDZǭǽǺǾǰDZǷȈǹȇǸǴǸDZǽǾǬǸǴǰǷȋǶǬDzǰǺǯǺǴdzDzǴǷȈȂǺǮǑDzDZǸDZǽȋȃǹȇDZǻǷǬǾDZDzǴǶǼǺǹǚǽǺǭǺǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǾǽȋǬǯDZǹǾǽǾǮǺǸ

&HQD 3ULFHǢDZǹǬ .ÿ&=. Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬ www.century21.cz

CENTURY 21 K+K Consulting, Sladkovského náměstí 525/1, Praha 3 - Žižkov 94

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Daniel Svoboda Kontakt: +420 777 779 483 E-mail: daniel.svoboda@century21.cz

129267$9%$52',11e+2'2086%$=e1(0$.5É6128=$+5$'2892%&,/,%(ŏ1(:)$0,/<+286(:,7+6:,00,1*322/$1'%($87,)8/*$5'(1,17+(9,//$*(2)/,%(ŏ

'RYROXMHPHVLYiPH[NOX]LYQĚQDEtGQRXWSURGHMVDPRVWDWQĚVWRMtFtKRDQDGVWDQGDUGQĚSURYHGHQpKRDY\EDYHQpKRURGLQQpKRGRPXRGLVSR]LFLVXæLWQRXSORFKRXPVNUiVQRX]DKUDGRXRUR]OR]HP VYHQNRYQtP]DSXäWĚQëPNU\WëPED]pQHPVSURWLSURXGHPDVDPRVWDWQRXVWDYERXGYRMJDUiæHVRE\WQëPSŐtVWDYNHP-HGQiVHR]GĚQëSRGVNOHSHQëSDWURYëGŢPVRE\WQëPSRGNURYtPNRODXGRYDQëYURFH 9SŐt]HPtGRPXVHQDFKi]tSUDFRYQDSRVLORYQDDVDXQD9HONRXSŐHGQRVWtWRKRWRGRPXMH]DKUDGDVHY]URVWOëPLVWURP\NWHUiQDEt]tNOLGDVRXNURPt6DPRWQëGŢPMHXPtVWĚQYNOLGQpORNDOLWĚQDRNUDMLOHVD9HOPL GREUiGRSUDYQtGRVWXSQRVWREHFVHQDFKi]tFFDNPRGMLæQtKUDQLFH3UDK\ãLUätREÿDQVNiY\EDYHQRVWVHQDFKi]tYQHGDOHNëFKREFtFK3ViU\QHER-tORYpX3UDK\ :HDUHWKHVROHDJHQWVIRUWKLVGHWDFKHGH[FHSWLRQDOZHOOHTXLSSHGIDPLO\KRPHZLWKDOD\RXWDQGXVDEOHDUHDRIPñ7KHEHDXWLIXOPñJDUGHQKDVDQRXWGRRUVXQNHQXQGHUFRYHUVZLPPLQJ SRROZLWKFRXQWHUÁRZ7KHUHLVDVHSDUDWHGRXEOHJDUDJHZLWKDUHVLGHQWLDOH[WHQVLRQ7KHKRXVHLVDVLQJOHVWRUH\EULFNEXLOGLQJZLWKDFHOODUDQGUHVLGHQWLDODWWLF,WSDVVHGWKHEXLOGLQJLQVSHFWLRQLQ7KH JURXQGÁRRUFRPSULVHVDVWXG\J\PDQGVDXQD7KHJDUGHQZLWKHVWDEOLVKHGWUHHVRIIHUVWUDQTXLOOLW\DQGSULYDF\7KHKRXVHLWVHOILVVLWXDWHGLQDSHDFHIXOORFDWLRQRQWKHHGJHRIDIRUHVW7KHYLOODJHLVORFDWHG NPIURPWKHVRXWKHUQERUGHURI3UDJXHZLWKYHU\JRRGWUDYHODFFHVVLELOLW\$ZLGHUVFRSHRIFLYLFDPHQLWLHVLVSURYLGHGLQWKHQHDUE\YLOODJHVRI3ViU\DQG-tORYpX3UDK\ ǙǺǮǺǽǾǼǺǵǶǬǽDZǸDZǵǹǺǯǺǰǺǸǬ ǯǺǰ ǽǭǬǽǽDZǵǹǺǸǴǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸǽǬǰǺǸǮǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZ/LEHŐǛǼǬǯǬǓǬǻǬǰ ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸǮǬǸǻǼǺǰǬDzǿǺǾǰDZǷDZǹǺǽǾǺȋȅDZǯǺǼǺǽǶǺȄǹǺǻǺǽǾǼǺDZǹǹǺǯǺǴǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹǺǯǺǽDZǸDZǵǹǺǯǺǰǺǸǬǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǽǻǺǷDZdzǹǺǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸǽǶǼǬǽǴǮȇǸǽǬǰǺǸǻǷǺȅǬǰȈȊǸ ǽǺǾǶǼȇǾȇǸǭǬǽǽDZǵǹǺǸǽǻǼǺǾǴǮǺǾǺǶǺǸǴǺǾǰDZǷȈǹȇǸdzǰǬǹǴDZǸǯǬǼǬDzǬǹǬǰǮDZǸǬȄǴǹȇǽDzǴǷǺǵǻǼǴǽǾǼǺǵǶǺǵǩǾǺǶǴǼǻǴȃǹȇǵǰǺǸǽǻǺǰǮǬǷǺǸǴDzǴǷǺǵǸǬǹǽǬǼǰǺǵǻǼǺȄDZǰȄǴǵǻǼǴDZǸǶǿǮ ǯǺǰǿ ǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǰǺǸǬǹǬȁǺǰȋǾǽȋǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǾǼDZǹǬDzDZǼǹȇǵdzǬǷǴǽǬǿǹǬǍǺǷȈȄǴǸǻǼDZǴǸǿȅDZǽǾǮǺǸȉǾǺǯǺǰǺǸǬȋǮǷȋDZǾǽȋǽǬǰǽǺǮdzǼǺǽǷȇǸǴǰDZǼDZǮȈȋǸǴǰǬȊȅǴǵǽǮǺǴǸȁǺdzȋDZǮǬǸǻǺǶǺǵǴǿDZǰǴǹDZǹǴDZ ǝǬǸǰǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǮǾǴȁǺǸǸDZǽǾDZǹǬǺǶǼǬǴǹDZǷDZǽǬǚȃDZǹȈȁǺǼǺȄǬȋǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǬȋǰǺǽǾǿǻǹǺǽǾȈǹǬǽDZǷDZǹǹȇǵǻǿǹǶǾǹǬȁǺǰǴǾǽȋǻǼǴǸDZǼǹǺǮǶǸǺǾȊDzǹǺǵǯǼǬǹǴȂȇǛǼǬǯǴǍǺǷDZDZǼǬdzǮǴǾǬȋǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮǭǷǴdzǷDZDzǬȅǴȁǯǺǼǺǰǬȁ3ViU\Ǵ-tORYpX3UDK\

&HQD 3ULFHǢDZǹǬ .ÿ&=. Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬ www.century21.cz

CENTURY 21 K+K Consulting, Sladkovského náměstí 525/1, Praha 3 - Žižkov 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

95


3!,%¬¬s¬¬**** SPA RESORT IN THE KRKONOSE MOUNTAINS Ǜǜǚǐnjǒnjs ǝǛnjǖǟǜǚǜǞǎǖǜǖǚǙǚǤǝǖǔǡǏǚǜnjǡ 6SDUHVRUWLQWKH.UNRQRVH0RXQWDLQVZKLFKLVKLGGHQIURPWKHEXVWOHRIFLYLOL]DWLRQLQWKHFKDUPLQJPRXQWDLQDUHDLQWKHODQGZKHUHKDUPRQ\IRXQGLWVQDPH &RPSOH[RIIHUVDZLGHUDQJHRIKLJKTXDOLW\VHUYLFHV²PRGHUQDFFRPPRGDWLRQVUHMXYHQDWLQJVSDFHQWHU3URYLGHVVSDWUHDWPHQWVRQWKHPXVFXORVNHOHWDOV\VWHP PDVVDJHVERG\ZUDSVDQGEDWKVVDXQDVDOWZDWHUVZLPPLQJSRROJ\PDQGPDQ\RWKHULQGRRUDQGRXWGRRUDFWLYLWLHV9DULDEOHDUUDQJHPHQWRIVSDFHIRUXSWRSHRSOH VXLWDEOHIRUOHFWXUHVVHPLQDUVSUHVHQWDWLRQVZHGGLQJVFHOHEUDWLRQVHGXFDWLRQDODQGFXOWXUDOHYHQWVFRUSRUDWHWHDPEXLOGLQJDQGFRQIHUHQFHV7KHFRPSOH[FRQVLVW RIKRWHOVZKHUH\RXÀQGDSDUWPHQWVZLWKWRWDOFDSDFLW\RIEHGV

ǝǻǬǶǿǼǺǼǾǮǖǼǶǺǹǺȄǽǶǴȁǯǺǼǬȁǽǶǼȇǾȇǵǺǾǽǿDZǾȇȂǴǮǴǷǴdzǬȂǴǴǮǺȃǬǼǺǮǬǾDZǷȈǹǺǵǯǺǼǹǺǵǸDZǽǾǹǺǽǾǴǮǶǼǬȊǯǰDZǯǬǼǸǺǹǴȋǺǭǼDZǷǬǽǮǺDZǴǸȋ ǶǺǸǻǷDZǶǽǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾȄǴǼǺǶǴǵǽǻDZǶǾǼǿǽǷǿǯǮȇǽǺǶǺǯǺǶǬȃDZǽǾǮǬ²ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇDZǹǺǸDZǼǬǺǸǺǷǬDzǴǮǬȊȅǴǵȂDZǹǾǼǴǶǿǼǺǼǾǹȇDZǿǽǷǿǯǴǚǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾ ǶǿǼǺǼǾǹȇDZǻǼǺȂDZǰǿǼȇǰǷȋǺǻǺǼǹǺǰǮǴǯǬǾDZǷȈǹǺǯǺǬǻǻǬǼǬǾǬǸǬǽǽǬDzǴǺǭDZǼǾȇǮǬǹǴȋǴǮǬǹǹȇǽǬǿǹǬǽǻǷǬǮǬǾDZǷȈǹȇǸǴǽǻǬǭǬǽǽDZǵǹǺǸǽǻǼǺǾǴǮǺǾǺǶǺǸ ǭǬǽǽDZǵǹǽǸǺǼǽǶǺǵǮǺǰǺǵǾǼDZǹǬDzDZǼǹȇǵdzǬǷǴǸǹǺǯǺǰǼǿǯǴȁǿǽǷǿǯǶǬǶǮǶǺǸǻǷDZǶǽDZǾǬǶǴǹǬǺǾǶǼȇǾǺǸǮǺdzǰǿȁDZǎǬǼǴǬǭDZǷȈǹǬȋǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬǻǺǸDZȅDZǹǴǵ ǮǸDZǽǾǴǸǺǽǾǴȃDZǷǺǮDZǶǻǺǰȁǺǰǴǾǹǬǻǼǴǸDZǼǰǷȋǻǼǺǮDZǰDZǹǴȋǷDZǶȂǴǵǽDZǸǴǹǬǼǺǮǻǼDZdzDZǹǾǬȂǴǵǽǮǬǰDZǭȊǭǴǷDZDZǮǰǷȋǺǼǯǬǹǴdzǬȂǴǴǺǭǼǬdzǺǮǬǾDZǷȈǹȇȁǴ ǶǿǷȈǾǿǼǹȇȁǸDZǼǺǻǼǴȋǾǴǵǶǺǼǻǺǼǬǾǴǮǹǺǯǺǾǴǸǭǴǷǰǴǹǯǬǶǺǹȀDZǼDZǹȂǴǵǎǶǺǸǻǷDZǶǽǮȁǺǰȋǾǺǾDZǷȋǴǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾǺǮǽǺǭȅDZǵǮǸDZǽǾǴǸǺǽǾȈȊǶǺDZǶ


PRODEJ s **** Lรกzeลˆskรฝ resort v Krkonoลกรญch /i]HลVNรซUHVRUWY.UNRQRรคtFKNWHUรซMHVFKRYDQรซSลHGVKRQHPFLYLOL]DFHYSลขYDEQpPKRUVNpPSURVWลHGtYNUDMLQฤšNGHKDUPRQLHQDรคODVYpMPpQR NRPSOH[ QDEt]tรคLURNRXรคNiOXY\VRFHNYDOLWQtFKVOXรฆHEยฒPRGHUQtXE\WRYiQtUHJHQHUDรฟQtFHQWUXPDOi]HลVNรซGลขP3RVN\WXMHOi]HลVNpSURFHGXU\QDSRK\ERYp~VWURMtPDViรฆH ]iEDO\DNRXSHOHVDXQXVHVZLPVSDED]pQHPVSURWLSURXGHPED]pQVHVODQRXYRGRXSRVLORYQXDVSRXVWRXGDOรคtFKYQLWลQtFKLYHQNRYQtFKDNWLYLW9DULDELOQtXVSRลiGiQtSURVWRUDรฆSUROLGtYKRGQpSURSลHGQiรคN\รคNROHQtSUH]HQWDFHVYDWE\RVODY\NSRลiGiQtY]GฤšOiYDFtFKDNXOWXUQtFKDNFtร€UHPQtFKWHDPEXLOGLQJลขNRQIHUHQFt 9NRPSOH[XQDMGHWHKRWHO\DDSDUWPiQลขVFHONRYRXNDSDFLWRXOลขรฆHN


PRODEJ s BYT V LOKALITĚ PRAŽSKÝCH KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD Ǜǜǚǐnjǒnj s ǖǎnjǜǞǔǜnjǎǘǑǝǞǑǎǜnjǕǚǙǑǛǜnjǏnjǎǔǙǚǏǜnjǐǧ -HGLQHÿQëVOXQQëE\WNNP2Y~æDVQpORNDOLWĚSUDæVNëFK.UiORYVNëFK9LQRKUDGSRQHGiYQpNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFLVSŐtMHPQRXDWPRVIpURX1DFKi]tVHYSUYQtPSDWŐH NUiVQpKRQDGVWDQGDUGQĚUHNRQVWUXRYDQpKRGRPXVHVNOHSHPDVDPRVWDWQRXJDUiæt ([FOXVLYHVXQQ\DSDUWPHQWNNVTPORFDWHGLQXQLTXHDUHDRI3UDJXH.UiORYVNp9LQRKUDG\7KHDSDUWPHQWKDVEHHQFRPSOHWHO\UHQHZHGUHFHQWO\ZLWKDJUHDW DWPRVSKHUHVWÁRRURIDEHDXWLIXOUHQRYDWHGEXLOGLQJZLWKDFHOODUDQGJDUDJHSDUNLQJ

ǟǹǴǶǬǷȈǹǬȋǽǺǷǹDZȃǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǶǶǸ2ǮǿǰǴǮǴǾDZǷȈǹǺǸǻǺǽǮǺDZǵǶǼǬǽǺǾDZǸDZǽǾDZǮǼǬǵǺǹDZǛǼǬǯǬǎǴǹǺǯǼǬǰȇǻǺǽǷDZǹDZǰǬǮǹDZǵǻǺǷǹǺǵǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴ ǽǻǼǴȋǾǹǺǵǬǾǸǺǽȀDZǼǺǵǖǮǬǼǾǴǼǬǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǹǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǶǼǬǽǴǮǺǯǺǻǼǺȄDZǰȄDZǯǺǮȇǽǺǶǺǶǷǬǽǽǹǿȊǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊǰǺǸǬǽǻǺǰǮǬǷǺǸǴǺǾǰDZǷȈǹȇǸǯǬǼǬDzǺǸ


PRODEJ s ARCHITEKTONICKY NEOBYČEJNÝ, 4* SPA & WELLNESS HOTEL Ǜǜǚǐnjǒnjs 63$ :(//1(66+27(/²ǚǞǑǗǨǝǙǑǚǍǧǣǙǚǕnjǜǡǔǞǑǖǞǟǜǚǕ 0LPRŐiGQëDUFKLWHNWRQLFN\QHRE\ÿHMQëNRPIRUWQtOi]HŁVNëDNRQJUHVRYëÿW\ŐKYĚ]GLÿNRYë6SD :HOOQHVVKRWHO-HGQD]QHMOHSätFKOi]HŁVNëFKORNDOLWþ5 GRNRQDOHY\EDYHQSUROi]HŁVNpSRE\W\GHYDGHViWVHGPSRNRMŢ²DSDUWPiQ\GYRXOŢæNRYpDMHGQROŢæNRYpSRNRMHVEDONRQHPQHEREH]EDONRQX ([FHSWLRQDODUFKLWHFWXUDOO\VWULNLQJFRPIRUWDEOHIRXUVWDUVSDDQGFRQIHUHQFH+RWHO6SD :HOOQHVV2QHRIWKHEHVWVSDORFDWLRQVLQ&]HFK5HSXEOLF 3HUIHFWO\HTXLSSHGIRUVSDKROLGD\VQLQHW\VHYHQURRPV²DSDUWPHQWVGRXEOHDQGVLQJOHURRPVZLWKEDOFRQ\ ǟǹǴǶǬǷȈǹȇǵǽǹDZǺǭȇȃǹǺǵǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǺǵǶǺǸȀǺǼǾǬǭDZǷȈǹȇǵǶǿǼǺǼǾǹȇǵǴǶǺǹȀDZǼDZǹȂǺǾDZǷȈ 6SD :HOOQHVV+RWHOǜǬǽǻǺǷǺDzDZǹǮǺǰǹǺǵǴdzǷǿȃȄǴȁ ǶǿǼǺǼǾǹȇȁdzǺǹǮǣǜǻǼDZǶǼǬǽǹǺǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǰǷȋǶǿǼǺǼǾǹȇȁǿǽǷǿǯǰDZǮȋǹǺǽǾǺǽDZǸȈǹǺǸDZǼǺǮǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇǰǮǿȁǸDZǽǾǹȇDZǴǺǰǹǺǸDZǽǾǹȇDZǹǺǸDZǼǬ ǽǭǬǷǶǺǹǺǸǴǷǴǭDZdzǭǬǷǶǺǹǬ

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

99


2012

vstupenky objednávejte na www.conventia.cz

1.11. 2012 Clarion Congress Hotel Prague Nejdůležitější realitní událost roku 2012 Třetí ročník Realitního kongresu 2012 přináší odpovědi na aktuální problémy týkající se trhu s nemovitostmi v České republice. Profesionálové z oboru budou diskutovat o novinkách a aktualitách týkajících se nemovitostí. Mezi zúčastněnými budou zástupci realitních kanceláří, developerských společností, investoři, banky a další firmy působící na realitním trhu.

Součástí tohoto ročníku bude vyhlášení soutěže Realitní agentura roku 2012, která probíhá v rámci Czech Real Estate. Generální partner:

Generální mediální partner:

Partneři

Mediální partneři:

CONVENTIA, s.r.o. Bádeniho 1, 160 00 Praha 6, +420 220 515 102, info@bonafide.cz, www.conventia.cz

CZECH REAL ESTATE


Pod Hradbami, Praha 6 - Střešovice

Historická, reprezentativní vila z r. 1924 v prestižní rezidenční lokalitě, situovaná na velkém pozemku – s parkovou úpravou zahrady. V přízemí vily je prostorný obývací pokoj s krbem a vstupem na zahradu, dále jídelna, knihovna s terasou a zařízená kuchyně, plus dostatečné zázemí. Vila má dvě schodiště – v prvním patře jsou 4 ložnice, 2 koupelny a menší kuchyň. Poslední patro nabízí další 2 ložnice, koupelnu a případně extra půdní prostor. Suterén zajišťuje zázemí s možností bytu pro správce, garáž, technický provoz a úložné prostory. Nemovitost je vhodná jako sídlo velvyslanectví - velkou předností této vily je soukromí, včetně celé zahrady. Historical villa from 1920’s situated on an expansive grounds with park maintained garden, in prestigious residential location. Ground floor: spacious living room with fireplace and access to the garden, dinning room, library with terrace, fully fitted kitchen and background. There are 2 staircase in the villa - 1st floor comprises 4 bedrooms, 2 bathrooms and small kitchen. 2nd floor offer to use another 2 bedrooms, bathroom and extra attic space. In the basement there is a background with separated apartment for custodian, garage, technical room and storage space. The property is suitable for an embassy residence - advantage is absolute privacy including whole garden.

Info v RK / Info upon request LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Ke Hrádku, Praha 4 - Kunratice

Vila o rozloze 300 m2 s krásnou zahradou, nacházející se v příjemné lokalitě Prahy 4 - Kunratice. V suterénu se nachází vnitřní bazén s východem na terasu, tělocvična, sauna, koupelna, prádelna a sklep. Přízemí nabízí vstupní halu, plně vybavenou kuchyni, jídelnu, obývací pokoj s krbem, ze kterého je vstup na terasu a extra toaletu. V prvním patře jsou 2 velké ložnice s balkony a koupelna. Druhé patro disponuje velkým obytným podkrovím, kuchyňským koutem a koupelnou. K dispozici je také dvougaráž. Klidné rezidenční místo u Kunratického lesoparku v blízkosti nákupního centra Chodov a anglické školy. The villa of 300 sqm with a beautiful garden located in a quiet part of Prague 4 - Kunratice. At basement level there is an indoor swimming pool with direct access to the terrace, gym, sauna, bathroom, laundry and cellar. The ground floor offers entrance hall, fully equipped kitchen, dining room, living room with fireplace from which the entrance to the terrace and extra toilet. On the first floor there are 2 large bedrooms with balconies and bathroom. The second floor has large residential attic, kitchen corner and bathroom. There is also double garage. Quiet residential location close Kunratický park, near the shopping center Chodov and English school.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 55 000 CZK

102

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Na Zatlance, Praha 5 - Smíchov

Reprezentativní byt, který se nachází v 5. patře moderního bytového projektu Zatlanka Hill v žádané lokalitě Prahy 5 - Smíchov. Byt (97 m2) je zařízený luxusním nábytkem a nabízí k užívání obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem, 2 ložnice a koupelnu. K bytu náleží garážové stání, které je již zahrnuto v ceně nájmu. Velkou předností je terasa (85 m2) s krásným výhledem a posezením. Bydlení v blízkosti nákupního centra Nový Smíchov a metra Anděl. Luxurious furnished apartment in modern complex Zatlanka Hill. The apartment is situated on the 5th floor in the building with lift in desired location in Prague 5. The apartment comprises 2 bedrooms, bathroom and living room with fully equipped modern kitchen corner. There is also a large 85 sqm terrace and garage parking included in the rent. Comfortable living with great access to the shopping center and metro station Anděl.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 66 000 CZK LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Pronájem | Vejvodova | Staré Mìsto | Praha 1 | 118 m2 | 3 200 EUR / mìsíc /8;861Ì'(6,*129ë%<7NNNRXSHOQ\NRPRU\PQRçVWYt~ORçQìFKSURVWRUYHVWDYęQpVNĨtQęNYDOLWQtPDWHULiO\DY\EDYHQtGĨHYęQp SRGODK\SUDĀNDP\ĀND79YHYåHFKWĨHFKSRNRMtFK:L)LLQWHUQHWVDWHOLWHIHNWQtRVYęWOHQt.OLPDWL]RYDQì]DĨt]HQìE\WYHGUXKpPSDWĨH UHQRYRYDQpKRKLVWRULFNpKRGRPXEH]YìWDKXYNOLGQpPDOHEQpXOLĀFHSiUPLQXWFKģ]HRG9iFODYVNpKRQiPęVWtDVWDQLFHPHWUD0ģVWHN +,*+48$/,7<$3$570(17WZREHGURRPVWZRHQVXLWHEDWKURRPVXWLOLW\URRPWZRVWRUDJHURRPVORWVRIEXLOWLQVWRUDJHZRRGIORRUV ZDVKHUGLVKZDVKHU79LQDOOURRPV:L)L,QWHUQHWVDWHOOLWHLQJHQLRXVOLJKWLQJ$UFKLWHFWGHVLJQHGDLUFRQGLWLRQHGIXUQLVKHGDSDUWPHQWRQWKH VHFRQGIORRUZLWKQROLIWLQDUHQRYDWHGKLVWRULFEXLOGLQJZLWKORWVRISUHVHUYHGDUFKLWHFWXUDOGHWDLOVPRPHQWVIURPPDMRUPHWURDQGWUDPOLQNV VKRSSLQJGLQLQJDQGHQWHUWDLQPHQW

104

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Pronájem | Bílkova | Staré Mìsto | Praha 1 | 142 m2 | 60 000 Kè / mìsíc 5(35(=(17$7,91Ì%<7NNEDONRQNRXSHOQ\åDWQDVWDURçLWQìQiE\WHNY\VRNpVWURS\SDUNHW\SUDĀNDVHVXåLĀNRXNYDOLWQtNXFK\ĞVNp VSRWĨHELĀH79YLGHRWHOHIRQDODUP3DUNRYDFtVWiQtYìWDKGRJDUiçH.RPSOHWQę]UHNRQVWUXRYDQìGRERYìPQiE\WNHP]DĨt]HQìE\WYH SDWĨHNYDOLWQę]UHQRYRYDQpKRVHFHVQtKRĀLQçRYQtKRGRPXVUHFHSFtYNOLGQpXOLFLYDWUDNWLYQtORNDOLWęYWęVQpEOt]NRVWL6WDURPęVWVNpKR QiPęVWtDQiEĨHçt9OWDY\ 3(5,2'$3$570(17EDOFRQ\WKUHHEHGURRPVWZREDWKURRPVZDONLQFORVHWDQWLTXHIXUQLWXUHKLJKFHLOLQJVSDUTXHWIORRUVZDVKHU GU\HUTXDOLW\NLWFKHQDSSOLDQFHV79YLGHRHQWU\SKRQHDODUP2QHJDUDJHVSDFHOLIWWRWKHJDUDJH)XOO\IXUQLVKHGUHIXUELVKHGDSDUWPHQW on the 4thIORRURIDFRPSOHWHO\UHFRQVWUXFWHG$UW1RXYHDXEXLOGLQJZLWKDUHFHSWLRQLQDSULPHFHQWUDOORFDWLRQZLWKLQZDONLQJGLVWDQFHRI WKH2OG7RZQ6TXDUHDQGWKH9OWDYDULYHUEDQN

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

105


PronĂĄjem | Pod Rozvodnou | Ĺ eberov | Praha 4 | 560 m2 | 100 000 Kè / mĂŹsĂ­c PROSTORNĂ? RODINNĂ? DĂ&#x2122;M 7+1, venkovnĂ­ bazĂŠn 8x4 m, zahrada 1 000 m2, sauna, terasa, 3 koupelny, krb, ĹĄatna, plovoucĂ­ SRGODK\YHVWDYÄ&#x2122;QpVNĨtQÄ&#x2122;WHOHIRQVDWHOLWSUiGHOQDVXĂĽiUQDILWQHVV*DUiç5RGLQQĂŹGÄŁPVLWXRYDQĂŹYNOLGQpUH]LGHQÄ&#x20AC;QtÄ&#x20AC;WYUWLY3UD]H VYĂŹERUQRXGRVWXSQRVWtGRFHQWUDYEOt]NpPGRVDKXREFKRGQtKRFHQWUD&KRGRYD3UÄŁKRQLFNpKRSDUNX 63$&,286)$0,/<+286(RXWGRRUVZLPPLQJSRRO [P VDXQDP2 garden, six bedrooms, three bathrooms, terrace, fireplace, walk-in closet, laminated floors, built-in wardrobes, telephone, satellite, laundry and drying room, fitness. Garage. Free standing family KRXVHORFDWHGLQDQLFHSDUWRI3UDJXHZLWKYHU\JRRGFRQQHFWLRQVWRWKHFLW\FHQWHUFRQYHQLHQWWRWKH&KRGRYVKRSSLQJFHQWHUDQG 3UÄŁKRQLFNĂŹ3DUN

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

106

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Pronájem | Pod Habrovou | Hluboèepy | Praha 5 | 470 m2 | 120 000 Kè / mìsíc VÝJIMEÈNÁ LUXUSNÍ VILA, venkovní bazén cca 20 m2VDXQDNUXKRYiYtĨLYNDWHUDV\VWĨHåQtWHUDVDORçQLFHNRXSHOQ\VSROHĀHQVNi PtVWQRVWGĨHYęQpSRGODK\Y\WiSęQiPUDPRURYiGODçEDPUDPRURYpNRXSHOQ\GYDNUE\YHVWDYęQpVNĨtQęNOLPDWL]DFHYKRUQtFKORçQLFtFK SO\QRYpY\WiSęQtDODUP5RGLQQiYLODVLWXRYDQiYHVYDKXDĀiVWHĀQęRENORSHQiOHVHPV~çDVQRXSULYiWQtDWPRVIpURXYDWUDNWLYQt rezidenèní lokalitì s rychlým spojením do centra. (;&(37,21$/72348$/,7<9,//$RXWGRRUVZLPPLQJSRRORIDSSUR[P2VDXQDFLUFXODUZKLUOSRROWHUUDFHVURRIWHUUDFHIRXU EHGURRPVIRXUEDWKURRPVHQWHUWDLQPHWURRPZRRGDQGKHDWHGPDUEOHIORRUVPDUEOHEDWKURRPVWZRILUHSODFHVEXLOWLQZDUGUREHV DLUFRQGLWLRQLQJLQWKHXSVWDLUVEHGURRPVJDVKHDWLQJDODUP&RPIRUWDEOHYLOODVHWLQDVORSHDQGSDUWO\VXUURXQGHGE\DIRUHVWZLWKD JUHDWVHQVHRISULYDF\ORFDWHGLQDJUHHQUHVLGHQWLDODUHDZLWKHDV\DFFHVVWRWKHFLW\FHQWUH

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

107


PronĂĄjem | MĂŹlnickĂĄ | MalĂĄ Strana | Praha 5 | 117 m2 | 30 000 Kè / mĂŹsĂ­c KOMPLETNĂ&#x152; ZREKONSTRUOVANĂ? ZAĂ&#x2DC;Ă?ZENĂ? BYT 3+1, balkon, 2 koupelny, prĂĄdelna, pĂšvodnĂ­ zachovanĂŠ prvky, vysokĂŠ stropy, dubovĂŠ parkety, plynovĂ˝ kotel, praèka, suĹĄièka, TV, telefon, satelit, sklep. KvalitnĂ­ designovĂ˝ byt ve 4. patøe renovovanĂŠ tradiènĂ­ secesnĂ­ budovy VQRYĂŹPYĂŹWDKHPQDUR]KUDQt0DOp6WUDQ\D6PtFKRYDYEOt]NpPGRVDKXQiEĨHçt9OWDY\3HWĨtQDD.DPS\ FULLY REFURBISHED FURNISHED APARTMENT, balcony, two bedrooms, two bathrooms, laundry room, preserved original fatures, high ceilings, solid oak parquet floors, gas heating, washer, dryer, telephone, TV, satellite, cellar. Quality design apartment on the 4th floor of a renovated traditional Art Noveau building retrofitted with a lift, right at the southern border of MalĂĄ Strana, moments from the Petøín Park, Kampa Island and the Vltava riverbank.

108

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;


Pronájem | Kunratice | Praha 4 | 260 m2 | 110 000 Kè / mìsíc NADSTANDARDNÍ RODINNÝ DÙM 4+1, krytý venkovní bazén, sauna, víøivka, atriová terasa, krb, tìlocvièna, spoleèenská místnost, alarm, Y\WiSęQpSRGODK\ PDVLYQtSDUNHW\DGODçED åSLĀNRYpPDWHULiO\YHVWDYęQpVNĨtQęDQiE\WHNQDPtUXFHQWUiOQtY\VDYDĀVKR]SUiGOD*DUiç SURGYDYR]\DSDUNRYiQtQDSR]HPNX5RGLQQìGģPVNUiVQęXSUDYHQRX]DKUDGRXYMHGLQHĀQpSĨtURGQtORNDOLWęYEOt]NRVWLU\EQtNXäHEHUiN VGREURXGRVWXSQRVWtGRPH]LQiURGQtFKåNROPLQXWNGiOQLFL' +,*+67$1'$5'+286(WKUHHEHGURRPVFRYHUHGRXWGRRUVZLPPLQJSRROVDXQDZKLUOSRROILUHSODFHLQQHUSDWLRIXOOEDVHPHQW ILWQHVVDODUPKHDWHGSDUTXHWDQGWLOHIORRUVTXDOLW\PDWHULDOVFXVWRPPDGHEXLOWLQIXUQLWXUHDQGVWRUDJHFHQWUDOYDFXXPODXQGU\ FKXWH'RXEOHJDUDJHSOXVSDUNLQJRQWKHSORW)DPLO\KRXVHZLWKDQLFHO\ODQGVFDSHGJDUGHQLQDEHDXWLIXOJUHHQDUHDLQWKHYLFLQLW\RIWKH äHEHUiNSRQGFRQYHQLHQWWRLQWHUQDWLRQDOVFKRROVPLQXWHVWRWKH'PRWRUZD\

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

109


Pronรกjem | Vinohrady | Praha 2 | 620 m2 | 4 500 EUR / mรฌsรญc -(',1(รฟ1ร‰9,/$ORรงQLFSUDFRYQDNRXSHOHQรฅDWQ\REรฌYDFtSRNRMHKDO\EDONRQ\WHUDVDVSDQRUDPDWLFNรฌPYรฌKOHGHPQD 3UDKXSฤฃYRGQtGฤจHYฤ™QpVFKRGLรฅWฤ™VURPiQVNรฌPLVORXSN\SDUNHW\DGODรงEDYHVWDYฤ™Qp~ORรงQpSURVWRU\SUiGHOQDVNOHS]DEH]SHฤ€RYDFt ]Dฤจt]HQt=UHNRQVWUXRYDQiURGLQQiYLOD]URNXVNUiVQRXXSUDYHQRX]DKUDGRXYSUHVWLรงQtUH]LGHQฤ€QtORNDOLWฤ™QD9LQRKUDGHFK VU\FKOรฌPVSRMHQtPGRFHQWUD 81,48(9,//$ILYHEHGURRPVVWXG\ILYHEDWKURRPVIRXUZDONLQFORVHWVOLYLQJURRPUHFHSWLRQURRPKDOOVEDOFRQLHVWHUUDFHZLWKD SDQRUDPLFYLHZRYHU3UDJXHODXQGU\URRPODUJHYDXOWHGFHOODURULJLQDOZRRGHQVWDLUFDVHDQG5RPDQHVTXHFROXPQVSDUTXHWDQGWLOH IORRUVEXLOWLQVWRUDJHDODUP5HIXUELVKHGYLOODIURPWKHWXUQRIWKHWKFHQWXU\ZLWKDORYHO\JDUGHQLQWKHSRSXODU9LQRKUDG\UHVLGHQWLDO QHLJKERUKRRGZLWKTXLFNFRQQHFWLRQVWRWKHFLW\FHQWHU

110

1(-/(3ฤรŒ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ว‚วŠวŽวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“


Pronรกjem | Krakovskรก | Novรฉ Mรฌsto | Praha 1 | 123 m2 | 50 000 Kรจ / mรฌsรญc 32'.5291รŒ'(6,*129รซ%<7NNNOLPDWL]DFHGฤจHYฤ™QpSRGODK\DGODรงEDDWHOLpURYiRNQDSO\QRYรฌNRWHOSUDฤ€NDVXรฅLฤ€NDYHVWDYฤ™Qp ~ORรงQpSURVWRU\DODUPYLGHRWHOHIRQ.RPSOHWQฤ™]UHNRQVWUXRYDQรฌPRGHUQtE\WYSDWฤจHฤ€LQรงRYQtKRGRPXVYรฌWDKHPYDWUDNWLYQtORNDOLWฤ™ GRVORYDSiUNURNฤฃRG9iFODYVNpKRQiPฤ™VWtVU\FKOรฌPSฤจtVWXSHPNHYรฅHPWฤจHPWUDViPSUDรงVNpKRPHWUD $5&+,7(&7'(6,*1('$77,&$3$570(17RQHEHGURRPDLUFRQGLWLRQLQJZRRGIORRUVDQGWLOHVDWHOLHUZLQGRZVEXLOWLQVWRUDJHJDV ERLOHUZDVKHUGU\HUDODUPYLGHRHQWU\SKRQH)XOO\UHIXUELVKHGPRGHUQDSDUWPHQWVLWXDWHGRQWKHthIORRURIDWUDGLWLRQDOEXLOGLQJZLWKD OLIW$WWUDFWLYHO\ORFDWHGMXVWDPLQXWHZDONIURP:HQFHVODV6TXDUHZLWKLPPHGLDWHDFFHVVWRDOOWKUHH3UDJXHPHWUROLQHV

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521ร‰-(0,/($6(,ฦถว‡ฦปว„ฦบฦถ.9รฝ7(1,0$<,วƒฦถว€

111


Pronájem | 1D6WUiçL_/LEHĞ_3UDKD_P | .Ā/ mìsíc 0(=21(729ë%<7NNWHUDV\EDONRQNUiVQìYìKOHGNRXSHOQ\SUiGHOQDVNOHSNUEåDWQDYHVWDYęQpVNĨtQęGĨHYęQpSRGODK\ DVFKRGLåWęSRGODKRYpY\WiSęQtSĨHGRNHQQtUROHW\SUDĀNDLQWHUQHWVDWHOLWDODUPQDSRMHQìQD3&2.GLVSR]LFLSDUNRYDFtVWiQt /X[XVQtPH]RQHWYURGLQQpGYRMYLOHYNOLGQpYLORYp]iVWDYEęSOQp]HOHQęYEOt]NRVWLFKUiQęQpNUDMLQQpREODVWL3URVHFNpVNiO\VU\FKORX GRVWXSQRVWtNPHWUX 63/,7/(9(/$3$570(17WZRWHUUDFHVEDOFRQ\EHDXWLIXOYLHZVIRXUEHGURRPVWZREDWKURRPVODXQGU\ILUHSODFHZDONLQ FORVHWEXLOWLQZDUGUREHVZRRGIORRUVDQGVWDLUFDVHIORRUKHDWLQJRXWGRRUEOLQGVZDVKHU,QWHUQHWVDWHOOLWHDODUPFRQQHFWHGWR DVHFXULW\DJHQF\+LJKTXDOLW\DSDUWPHQWZLWKEDVHPHQWLQDVHPLGHWDFKHGYLOODLQDTXLHWUHVLGHQWLDOQHLJKERUKRRGLQWKH YLFLQLW\RIWKHSURWHFWHGQDWXUDODUHD3URVHFNpVNiO\ZLWKTXLFNFRQQHFWLRQVWRPHWUR

112

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Pronájem | U Zemìpisného ústavu | Bubeneè | Praha 6 | 334 m2 | 85 000 Kè / mìsíc DESIGNOVÝ MEZONET 5+kk, terasa 63 m2VWĨHåQtWHUDVDORçQLFHSUDFRYQDPDOiÅWDMQi´PtVWQRVWNRXSHOQ\NUEåDWQDYLQRWpND 0RçQRVWSURQiMPXSRG]HPQtFKSDUNRYDFtFKVWiQt1DGVWDQGDUGQęĨHåHQìE\WYSDWĨHEXGRY\VLWXRYDQpYHYHOPLçiGDQpDEH]SHĀQp ORNDOLWęQDUR]PH]t'HMYLFD%XEHQĀHYEOt]NRVWLVWDQLFHPHWUD'HMYLFNiDSDUNX6WURPRYNDYU\FKOpPGRVDKXPH]LQiURGQtFKåNRODOHWLåWę HIGH QUALITY DUPLEX APARTMENT, 63 m2WHUUDFHURRIWHUUDFHIRXUEHGURRPVVWXG\DVPDOOÅVHFUHW´URRPWZREDWKURRPV ILUHSODFHZDONLQFORVHWZDONLQZLQHFHOODU8QGHUJURXQGSDUNLQJDYDLODEOH:HOOGHVLJQHGWKIORRUVSOLWOHYHODSDUWPHQWLQDYHU\SRSXODU DQGVDIHORFDWLRQRQWKHERUGHURI'HMYLFHDQG%XEHQHĀPRPHQWVIURP'HMYLFNiPHWURDQG6WURPRYND3DUNFRQYHQLHQWWRWKH LQWHUQDWLRQDOVFKRROVDQGWKHDLUSRUW

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

113


Byt 3+kk, 88 m2, Žižkov – Praha 3, U Rajské zahrady | 23 000 Kč / měsíčně Elegantní byt s balkonem ve 2. patře rekonstruovaného domu s výtahem v bezprostřední blízkosti dětského hřiště a parku, 5 minut od centra a Riegrových sadů. Obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice, koupelna s vanou, šatna. Design studio Donlic. Dřevěné podlahy, množství vestavných úložných prostor, internet, videotelefon. Elegant 2nd floor apartment with a balcony in a renovated building with lift, right next to a nicely landscaped park with a children’s playground, 5 minutes from the city center and the Riegrovy sady park. Living room with kitchen, 2 bedrooms, bathroom with tub, walk-in closet. Design by Donlic. Wood floors, built-in storage, Internet, video entry phone.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

114

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 3+1, 115 m2, Holešovice – Praha 7, Umělecká | 22 000 Kč / měsíčně Renovovaný podkrovní mezonet s 10 m2 terasou v 5. patře činžovního domu s výtahem v klidné ulici u parku Stromovka s rychlou dostupností do centra. Kuchyň s jídelnou, obývací pokoj s terasou, 2 ložnice, 2 koupelny, šatna, komora. Ateliérová okna, parkety, vestavěné skříně, pračka, satelit, sklep. Kočárkárna a společný dvůr. Renovated 5th floor split-level attic apartment with a 10 m2 terrace in a building with lift next to Stromovka Park, with easy connection to the center. Eat-in kitchen, living room with terrace, 2 bedrooms, 2 bathrooms, walk-in closet, storage room. Atelier windows, parquet floors, built-in wardrobes, washer, satellite, cellar, common pram room and courtyard.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

115


Rodinný dům 4+kk, 150 m2, Stodůlky – Praha 13, Na přívozích | 39 000 Kč / měsíčně Rodinný dům se zahradou v klidné čtvrti s rychlým spojením k metru Lužiny, do Německé školy a na letiště. Obývací pokoj s kuchyní a vstupem na zahradu, 3 ložnice, koupelna, hala. Parkety, krb, vestavěné úložné prostory, elektrické rolety, špičkové spotřebiče Siemens, centrální vysavač, pračka, alarm, satelit, internet. Garáž. Family house with a garden in a quiet residential area with quick access to Lužiny metro, the German School and the airport. Living room with kitchen and garden access, 3 bedrooms, bathroom, hall. Parquet floors, fireplace, built-in storage, electric blinds, quality Siemens appliances, central vacuum, washer, alarm, satellite, Internet. Garage.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

116

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 60 m2, Žižkov – Praha 3, Prokopova | 17 000 Kč / měsíčně Zařízený byt s balkonem v 5. patře rezidence s 24h recepcí nedaleko parků Vítkov a Parukářka, s dobrou dostupností do centra. Obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna s vanou a WC, špičkové materiály, bezpečnostní dveře, parkety, vestavěné skříně, internet, satelit. Garážové stání v suterénu. Furnished 5th floor apartment with a balcony in a stylish residence with a 24-hour reception, close to the Vítkov and Parukářka parks. Living room with an open kitchen, bedroom, bathroom with bath tub and toilet, top materials, security door, mosaic parquet floors, built-in wardrobes, Internet, satellite. On-site underground parking space.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

117


Byt 1+kk, 30 m2, Nové Město – Praha 1, Charvátova | 20 000 Kč / měsíčně Zařízené studio ve 3. patře kompletně zrekonstruované rezidence s recepcí v klidné ulici pár minut chůze od Václavského náměstí, Národního divadla a nábřeží Vltavy. Obývací pokoj s kuchyňským koutem a spací zónou, koupelna se sprchovým koutem a WC, dřevěné podlahy, pračka, videotelefon, TV, internet, sklep. Furnished 3rd floor studio in a fully refurbished residence with reception in a quiet street moments from Wenceslas Square, National Theatre and the Vltava riverbank, with full amenities, metro and tram links. Living room with sleeping area and open kitchen, shower bathroom with toilet, wood floors, washer, video entry phone, TV, Internet, cellar.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

118

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 60 m2, Smíchov – Praha 5, Tomáškova | 17 000 Kč / měsíčně Kompletně zařízený podkrovní byt po rekonstrukci v 6. patře renovovaného činžovního domu s novým výtahem nedaleko nákupního centra Nový Smíchov a stanice metra Anděl. Vstupní chodba, obývací pokoj s kuchyňským koutem, jedna ložnice, koupelna s toaletou a vanou. Fully furnished attic apartment on the top 6th floor of a renovated building with a new lift, a short walk from the Nový Smíchov shopping mall and Anděl metro station (line B). Entry hall, living room with a fully fitted open kitchen, one bedroom, bathroom with toilet and bath tub.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

119


ApartmĂĄn Glass Suitet6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD 1MOÄŁTFSWJTPWBOâLMJNBUJ[PWBOâBQBSUNĂ&#x2C6;OTĂ&#x17E;äBTOâNJWâIMFEZOB'SBOUJĂ?LĂ&#x2C6;OTLPV[BISBEV EWÄŁNBMPäOJDFNJBQMOÄŁWZCBWFOPV LPVQFMOPV WFQBUÄżFEPNVTWâUBIFN0WĂ&#x2C6;MOâPUFWÄżFOâQSPTUPSPCâWBDĂ&#x201C;IPQPLPKFBLVDIZOÄŁTWFMLâNJGSBODPV[TLâNJPLOZ KĂ&#x201C;EFMOĂ&#x201C; TUÄ°MBCBMLĂ&#x2DC;O/PWPNÄŁTUTLĂ&#x2C6;MPLBMJUBTQBNĂ&#x2C6;ULBNJJOPÄĄOĂ&#x201C;NäJWPUFN7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPVPCSB[PWLPV %7% EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLB OPOTUPQCF[QFÄĄOPTUOĂ&#x201C;TMVäCBBOPOTUPQIPUMJOFĂ LMJEKFEOPVUâEOÄŁBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°WDFOÄŁ Fully serviced air-conditioned, two-bedroom, one full bathroom 4th ďŹ&#x201A;oor apartment with magniďŹ cent views of the Franciscan Garden, building with lift. Open-plan semi circular living and kitchen area with abundance of windows, dining table and balcony. New Town area known for sights and nightlife. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV, plasma screen, washing machine, 24-hour hotline, 24-hour security guard. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

120

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

prague-stay.com


ApartmĂĄn Metropolitant6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD "QBSUNĂ&#x2C6;OTLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFN EWÄŁNBMPäOJDFNJ LPVQFMOPVBTBNPTUBUOPVUPBMFUPV#VEPWBTWâUBIFNBOPOTUPQSFDFQDĂ&#x201C; WF7PEJÄĄLPWÄŁVMJDJ1SPTUPSOâPCâWBDĂ&#x201C;QPLPKTKĂ&#x201C;EFMOPV QMOÄŁWZCBWFOĂ&#x2C6;LVDIZOÄŁ7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPV PCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLB OPOTUPQIPUMJOFĂ LMJEKFEOPVUâEOÄŁBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°WDFOÄŁ 5th ďŹ&#x201A;oor fully serviced, two-bedroom, one and a half bathroom apartment on Vodickova Street, building with lift and 24-hour reception. Large open-plan living and dining area, fully ďŹ tted kitchen, two spacious bedrooms, abundance of windows. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

$3$570Ă&#x2030;1<,$3$570(176,Ç Ć¸ĆśÇ&#x2021;Ç&#x2030;ĆżÇ&#x2021;ĆśÇ&#x2019;.9Ă˝7(1,0$<,Ç&#x192;ĆśÇ&#x20AC;

121


ApartmĂĄn Deluxet6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt t1SBIBtPEFVSOPD 1MOÄŁTFSWJTPWBOâLMJNBUJ[PWBOâQPELSPWOĂ&#x201C;BQBSUNĂ&#x2C6;OTFEWÄŁNBMPäOJDFNJBEWÄŁNBLPVQFMOBNJ1SPTUPSOâPCâWBDĂ&#x201C;QSPTUPS QMOÄŁWZCBWFOĂ&#x2C6; LVDIZOÄŁ KĂ&#x201C;EFMOB MPäOJDFTWMBTUOĂ&#x201C;LPVQFMOPV ESVIĂ&#x2C6;QPELSPWOĂ&#x201C;MPäOJDF7,BSMPWÄŁVMJDJWCF[QSPTUÄżFEOĂ&#x201C;CMĂ&#x201C;[LPTUJ4UBSPNÄŁTUTLĂ?IPOĂ&#x2C6;NÄŁTUĂ&#x201C; WCVEPWÄŁ LUFSĂ&#x2C6;KFOBTF[OBNV6/&4$07CMĂ&#x201C;[LPTUJQBNĂ&#x2C6;UFL [Ă&#x2C6;CBWZBPCDIPEÄ°7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPV PCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBTFTVĂ?JÄĄLPVBOPOTUPQIPUMJOFĂ LMJEKFEOPVUâEOÄŁBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°WDFOÄŁ Fully serviced two-bedroom, two-bathroom, air-conditioned attic apartment on Karlova Street, next to Old Town Square in UNESCO protected building with 24-reception and lift. Spacious living room, fully ďŹ tted kitchen, dining area, ensuite master bedroom, second bedroom loft style. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

122

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

prague-stay.com


ApartmĂĄn Baroque t6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD -PGUPWâBQBSUNĂ&#x2C6;OTFEWÄŁNBMPäOJDFNJBLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFNWQPELSPWĂ&#x201C;QBUSBTWâUBIFN0UFWÄżFOĂ&#x2C6;LVDIZÄŞ QPEĂ&#x17E;SPWÄŞPWâPCâWBDĂ&#x201C;QPLPK KĂ&#x201C;EFMOĂ&#x201C;QSPTUPS QPEĂ&#x17E;SPWÄŞPWĂ&#x2C6;IMBWOĂ&#x201C;MPäOJDF MPäOJDFWMPGUPWĂ?NTUZMV LPVQFMOB7DFMĂ?NBQBSUNĂ&#x2C6;OVKFPSJHJOĂ&#x2C6;MOĂ&#x201C;QPEMBIPWĂ?BTUSPQOĂ&#x201C;USĂ&#x2C6;NPWĂ&#x201C; -PLBMJUBOB4UBSĂ?N.ÄŁTUÄŁWPLPMĂ&#x201C;TCBSPLOĂ&#x201C;NJCVEPWBNJ PLPV[MVKĂ&#x201C;DĂ&#x201C;NJSFTUBVSBDFNJBCBSZ7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;57TQMB[NPWPV PCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBTFTVĂ?JÄĄLPV OPOTUPQIPUMJOF7DFOÄŁKF[BISOVUĂ&#x17E;LMJEBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBKFEOPVUâEOÄŁ Fully serviced two-bedroom loft style apartment, 3rd ďŹ&#x201A;oor attic with lift. Open-plan kitchen, sunken living room, dining area, sunken master bedroom, loft style bedroom, one full bathroom. Original ďŹ&#x201A;oor and ceiling beams throughout. Located on Lesser Town Square, known for Baroque buildings, charming restaurants and bars. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer-dryer, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

$3$570Ă&#x2030;1<,$3$570(176,Ç Ć¸ĆśÇ&#x2021;Ç&#x2030;ĆżÇ&#x2021;ĆśÇ&#x2019;.9Ă˝7(1,0$<,Ç&#x192;ĆśÇ&#x20AC;

123


Nebytový prostor | Pronájem | Ruská | Praha 10 | Vinohrady | 131 m2 | 214 Kè / m2 / mìsíc 3URVWRUQpNDQFHOiĨHYSĨt]HPtSUYRUHSXEOLNRYpYLO\RENORSHQpXGUçRYDQRX]DKUDGRXYNOLGQpUH]LGHQĀQtREODVWL3ĨLEOLçQęPLQXW NWUDPYDMtPDVWDQLFLPHWUD)ORUD3URVWRUWYRĨtYVWXSQtKDODSęWNDQFHOiĨtNXFK\ĞNDVNRXSHOQRXDGYę:&$ODUPVDWHOLWQtWHOHIRQQt DLQWHUQRYpSĨLSRMHQt'YęSDUNRYDFtVWiQtSĨHGSR]HPNHP6HUYLVQtSRSODWN\PRKRXEìWSĨHYHGHQ\SĨtPRQDQiMHPFH %ULJKWDQGVSDFLRXVRIILFHVRQWKHJURXQGIORRURIYLOODVXUURXQGHGE\DQLFHO\ODQGVFDSHGJDUGHQLQDTXLHWUHVLGHQWLDOQHLJKERXUKRRG$ERXW PLQXWHVWRWUDPVDQGPHWUR)ORUDOLQH$,WFRQVLVWVRIHQWU\KDOOILYHURRPVWZR:&·VVKRZHUDQGVPDOOVWRUDJHVSDFH7HOHSKRQHOLQHV ,QWHUQHWFRQQHFWLRQVDWHOOLWH79DODUP7ZRSDUNLQJSODFHVLQIURQWRIWKHEXLOGLQJ6HUYLFHFKDUJHVFRXOGEHWUDQVIHUUHGGLUHFWO\WRWKHWHQDQW

124

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Nebytový prostor | Pronájem | Klicperova | Praha 5 | Smíchov | 310 m2 | 16 EUR/ m2 / mìsíc Moderní kanceláøské prostory v atraktivní lokalitì Praha-Smíchov. V bezprostøední blízkosti tramvajové zastávky a stanice metra Andìl (trasa B). Flexibilní open space, meeting room a jedna samostatná kanceláø v designovém provedení. Vybavení zahrnuje sklenìné pøíèky, klimatizaci, centrální recepci s 24 hodinovou ostrahou. Parkovací stání za 138 EUR/místo/mìsíc. Brand new class A office building located in a commercial area of Prague-Smíchov. Only one-minute walk from Andìl metro station (line B) and tram stops. Flexible open space, meeting room and separate office performance in a design. Features include glass partitions, air-conditioning, central reception with 24/7 security. Underground parking EUR 138/ps/month.

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

.20(5÷1Ì1(029,7267,,&200(5&,$/3523(57,(6,ǁDžǃǃƻLJǎƻLjǁƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

125


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | EvropskĂĄ | Praha 6 | Dejvice | 180 m2 | 13 EUR/ m2 / mĂŹsĂ­c KancelåøskĂŠ prostory na EvropskĂŠ tøídĂŹ, kterĂĄ zaruèuje velmi dobrĂŠ spojenĂ­ do centra â&#x20AC;&#x201C; stanice metra DejvickĂĄ (trasa A) a tramvajovĂŠ ]DVWiYN\9\EDYHQt]DKUQXMHYHĂĽNHUpVWDQGDUG\VOXçE\DIOH[LELOQtGÄ&#x2122;OHQtNDQFHOiĨt3RG]HPQtSDUNRYDFtVWiQt]D(85SVPÄ&#x2122;VtF ServisnĂ­ poplatky CZK 109/m2/mĂŹsĂ­c. 2IILFHVSDFHORFDWHGRQ(YURSVNiVWUHHWZKLFKSURYLGHVDYHU\JRRGFRQQHFWLRQWRWKHFHQWHUPHWURVWDWLRQ'HMYLFNi OLQH$ DQGWUDPVWRSV )DFLOLWLHVLQFOXGHDOOWKHVWDQGDUGVVHUYLFHVIOH[LEOHRSHQSODQ8QGHUJURXQGSDUNLQJVSDFHDW(85SVPRQWK6HUYLFHFKDUJHV 109 Kè/m2/month.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

126

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Nebytovรฝ prostor | Pronรกjem | 3REฤจHรงQt_3UDKD_.DUOtQ_P2 | 16 EUR/ m2Pฤ™VtF .DQFHOiฤจVNpSURVWRU\YSDWฤจHDGPLQLVWUDWLYQtEXGRY\VY\MtPHฤ€QRXDUFKLWHNWXURX6WDYEDLQVSLURYDQiฤ€HVNรฌPNXELVPHPVHQDFKi]tQD QiURรงtGYRXIUHNYHQWRYDQรฌFKXOLF9EH]SURVWฤจHGQtEOt]NRVWLVWDQLFHPHWUD.ฤจLรงtNRYD OLQND% D]DVWiYN\WUDPYDMt3DUNRYiQtYSRG]HPQtFK JDUiรงtFK]D(85PtVWRPฤ™VtF 2IILFHVSDFHRQWKHstIORRURI$&ODVVEXLOGLQJZLWKXQLTXHDUFKLWHFWXUHLQVSLUHGE\&]HFK&XELVPORFDWHGRQWKHFRUQHURIWZREXV\VWUHHWV 0HWURVWDWLRQ.ฤจtรงtNRYD OLQH% DGMDFHQWDQGVXEXUEDQWUDPDYDLODEOHQHDUE\8QGHUJURXQGSDUNLQJDW(85SFPRQWK

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

.20(5รท1รŒ1(029,7267,,&200(5&,$/3523(57,(6,วว…วƒวƒฦปว‡วŽฦปวˆวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“.9รฝ7(1,0$<,วƒฦถว€

127


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | Na Poøíèí | Praha 1 | NovĂŠ MĂŹsto | 3 400 m2 | 390 Kè / m2 / mĂŹsĂ­c KancelåøskĂŠ prostory v 1. a 2. patøe architektonicky cennĂŠho komplexu v centru Prahy. V blĂ­zkosti tramvajovĂŠ zastĂĄvky a stanice metra Florenc (trasa B, C). ZdvojenĂĄ podlaha, vzduchotechnika s klimatizacĂ­, novĂŠ svĂŹtelnĂŠ rozvody v podhledech, 24 hodinovĂĄ bezpeènostnĂ­ VOXçEDUHFHSFH*DUiçRYpVWiQt.Ä&#x20AC;VWiQtPÄ&#x2122;VtF6OXçE\.Ä&#x20AC;P2/mĂŹsĂ­c. Office space on the 1st a 2nd floor in a city centre landmark building in Prague. There is a tram stop nearby the building and metro station Florenc (line B, C) few steps away. Raised floor in the offices, comfort cooling, suspended acoustic ceiling with integrated lighting, 24-hour security service, UHFHSWLRQ*DUDJHSDUNLQJ&=.SVPRQWK6HUYLFHFKDUJHV&=.P2/month.

128

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | MĂĄnesova | Praha 2 | Vinohrady | 196 m2 | 301 Kè/ m2 / mĂŹsĂ­c KancelåøskĂŠ prostory ve 2. patøe zrekonstruovanĂŠ budovy s vĂ˝tahem. VĂ˝bornĂĄ dopravnĂ­ dostupnost, jedna zastĂĄvka tramvajĂ­ ke stanici PHWUD0X]HXP WUDVD$& .GLVSR]LFLPtVWQRVWtVDPRVWDWQp:&NXFK\Ä&#x17E;ND=DYHGHQiYHĂĽNHUiNDEHOiçQD3&DWHOHIRQ\3DUNRYiQt YJDUiçtFKYSDUNRYDFtFK]DNODGDÄ&#x20AC;tFK]D.Ä&#x20AC;PtVWRPÄ&#x2122;VtF 2IILFHVSDFHRQWKHndIORRULQDUHQRYDWHGEXLOGLQJZLWKDOLIW([FHOOHQWFRQQHFWLRQWRWKHFLW\FHQWHURQHWUDPVWRSIURP0X]HXPPHWURVWDWLRQ (lines A, C) on Wenceslas Square. There are 7 rooms, separate WC, kitchenette. Features include Internet and telephone connection. Garage parking in the stack parkers at CZK 2 900/ps/month.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

.20(5á1Ă&#x152;1(029,7267,,&200(5&,$/3523(57,(6,Ç Ç&#x2026;Ç&#x192;Ç&#x192;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x17D;ĆťÇ&#x2C6;Ç ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;.9Ă˝7(1,0$<,Ç&#x192;ĆśÇ&#x20AC;

129


LIFESTYLE

|

prague out

132

Novinky / 1HZVȕȖȊȖșȚȐ

136

ESTATE Tipy / Estate Tips (67$7(GRSRUXþXMH(YDD3HWU9OþNRYL

140

(67$7(5HFRPPHQGV(YDD3HWU9OþNRYL (67$7(ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȣȑǭȊȈȐǷȍȚȘǪȓȟȒȐ

(67$7(GRSRUXþXMH1RUãWtDUFKLWHNWLY3UD]H

142

ESTATE Recommends: Norwegian Architects in Prague (67$7(ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȣȑǵȖȘȊȍȎșȒȐȍȈȘȝȐȚȍȒȚȖȘȣȊǷȘȈȋȍ


PRAGUE OUT |

QRYLQN\_QHZV_ǹǺǮǺǽǾǴ

NÃO DO BRASIL LEGENDÁRNÍ BRAZILSKÉ TENISKY 3ŏ,&+É=(-Ì'235$+<

NÃO DO BRASIL THE LEGENDARY BRAZILIAN SNEAKERS COME TO PRAGUE!

/HJHQGD Y\SUiYt æH NGHVL XSURVWŐHG QH~URGQëFK NRQÿLQ 0LQDV *HUDLV Y%UD]tOLLæLOPDOëFKODSHFMPpQHP$GLOVRQ2GPDOLÿNDFKRGLOERVëDSRNDæGp NG\æ SURVLO VYRX FKXGRX PDWNX DE\ PX NRXSLOD DOHVSRŁ MHGHQ SiUERWRGSRYĚGĚODPXYæG\Å1®2´$WDNVHPDOë$GLOVRQUR]KRGOæHVL XäLMH ERW\ ViP 2EHäHO VYp VRXVHG\ Y %HOR +RUL]RQWH D SRVEtUDO PQRKREDUHYQëFKPDWHULiOŢ]HNWHUëFKVLY\URELOVYpSUYQtERW\DSRWpGDOät DGDOät«-DNOpWDXEtKDODE\O\MHKRERW\VWiOHNUiVQĚMätDQiSDGLWĚMät3RGOHOHJHQG\PiGQHV$GLOVRQPDOëSRGQLNNGHY\UiEtWLVtFHUŢ]QREDUHYQëFKERWSURUDGRVWYäHP.G\æVHKRSWDOLMDNE\VYpERW\SRMPHQRYDO Y]SRPQĚO VL QD VORYD VYp PDWN\ NWHUi PX YæG\ V ~VPĚYHP QD WYiŐL ŐtNDODÅ1®2´$WDNVH]URGLOD]QDÿND«1®2

The Legend says that, somewhere in the depths of the Minas Geraïs (arid region of Brazil) tired of walking barefoot and of hearing his poor mother answer NÃO at each of his requests to buy him a simple pair of shoes, little Adilson got into the habit of making his own footwear with colourful materials he found in the slums of Belo Horizonte. Over the years, his shoes became more and more beautiful. Today, a rumor goes around WKDW$GLOVRQLVDKDSS\PDQDVKHDGRIDVPDOOÀUPWKDWSURGXFHVWKRXsands of multicoloured shoes every year for the enjoyment of all. When asked whether he had given a name to his shoes, Adilson would recall his mother’s words and invariably answer NÃO, with an enigmatic smile on his face... Thus was born the name NÃO, or at least that’s what the Legend says... NAO

NÃO DO BRASIL ǗǑǏǑǙǐnjǜǙǧǑǍǜnjǓǔǗǨǝǖǔǑ ǖǜǚǝǝǚǎǖǔǛǜǔǑǡnjǗǔǎǛǜnjǏǟ ǗDZǯDZǹǰǬǯǷǬǽǴǾȃǾǺǯǰDZǾǺǾǬǸǽǼDZǰǴǭDZǽǻǷǺǰǹȇȁǭDZǼDZǯǺǮǘǴǹǬǽǒDZǼǬǵǽ ǮǍǼǬdzǴǷǴǴDzǴǷǸǬǷDZǹȈǶǴǵǸǬǷȈȃǴǶǻǺǴǸDZǹǴnjǰǴǷǽǺǹǝǰDZǾǽǾǮǬǺǹ ȁǺǰǴǷǭǺǽǴǶǺǸǴǶǬDzǰȇǵǼǬdzǶǺǯǰǬǺǹǻǼǺǽǴǷǽǮǺȊǭDZǰǹǿȊǸǬǾȈǶǿǻǴǾȈ DZǸǿȁǺǾȋǭȇǺǰǹǿǻǬǼǿǺǭǿǮǴǺǹǬǮǽDZǯǰǬǺǾǮDZȃǬǷǬ´1$2µǔǾǺǯǰǬǸǬǷȇȄ njǰǴǷǽǺǹǼDZȄǴǷȃǾǺǺǹǽǺȄȈDZǾǽDZǭDZǺǭǿǮȈǽǬǸǚǹǺǭǺȄDZǷǽǮǺǴȁǽǺǽDZǰDZǵ Ǯ ǍDZǷǺ ǏǺǼǴdzǺǹǾDZ Ǵ ǽǺǭǼǬǷ ǸǹǺǯǺ ǼǬdzǹǺȂǮDZǾǹȇȁ ǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮ Ǵdz ǶǺǾǺǼȇȁ Ǻǹ ǴdzǯǺǾǺǮǴǷ ǽǮǺǴ ǻDZǼǮȇDZ ǾǿȀǷǴ ǻǺǾǺǸ DZȅDZ Ǵ DZȅDZ ǤǷǴ ǯǺǰȇǬDZǯǺǺǭǿǮȈǽǾǬǹǺǮǴǷǬǽȈǮǽDZǶǼǬǽǴǮDZDZǴǺǾǷǴȃǬǷǬǽȈǸǬǽǾDZǼǽǶǴǸ

132

ǰǴdzǬǵǹǺǸ ǝǺǯǷǬǽǹǺ ǷDZǯDZǹǰDZ ǽDZǵȃǬǽ ǿ njǰǴǷǽǺǹǬ ǸǬǷDZǹȈǶǬȋ ȀǬǭǼǴǶǬ ǶǺǾǺǼǬȋ ǻǼǺǴdzǮǺǰǴǾ ǾȇǽȋȃǴ ǼǬdzǹǺȂǮDZǾǹȇȁ ǻǬǼ ǺǭǿǮǴ ǹǬ ǼǬǰǺǽǾȈ ǮǽDZǸ ǖǺǯǰǬ DZǯǺ ǽǻǼǺǽǴǷǴ ǶǬǶ ǭȇ Ǻǹ ǹǬdzǮǬǷ ǽǮǺȊ ǺǭǿǮȈ Ǻǹ ǮǽǻǺǸǹǴǷ ǽǷǺǮǬ ǽǮǺDZǵǸǬǾDZǼǴǶǺǾǺǼǬȋǮǽDZǯǰǬǽǿǷȇǭǶǺǵǹǬǷǴȂDZǯǺǮǺǼǴǷǬDZǸǿ´1$2µǞǬǶ ǼǺǰǴǷǺǽȈǹǬdzǮǬǹǴDZǹǺǮǺǵǸǬǼǶǴ«1$2

Zlatnická 12/1130, Praha 1, www.naodobrasil.com


PRAGUE OUT |

QRYLQN\_QHZV_ǹǺǮǺǽǾǴ

/e729=$+5$'1Ì5(67$85$&,92=291$ 6752029.$²5(/$;$&(=É%$9$$ã3,þ.29É *$6752120,(835267ŏ('3$5.8

6800(5,17+(92=291$6752029.$*$5'(1 5(67$85$17²5(/$;$7,21(17(57$,10(17 AND TOP GASTRONOMY IN THE HEART OF THE PARK

/pWRYUHVWDXUDFL9R]RYQD6WURPRYNDMHSOQpYëWHÿQëFKFKXWtDYŢQtVSHFLDOLW]HVH]yQQtKRPHQXDNWLYQt]iEDY\SURGĚWLDNOLGQpKRRGSRÿLQNXSUR GRVSĚOp ,G\OX QHUXät DQL QHY\]S\WDWHOQp VOXQHÿQt SDSUVN\ SURWRæH DUHiO UHVWDXUDFHMH]DVWtQĚQNRUXQDPLY]URVWOëFKVWURPŢNWHUpYQHMNUiVQĚMätP SUDæVNpPSDUNXURVWRXXæGHVtWN\OHW2WHYŐHQRMHNDæGëGHQRGGR hodin. 1iYäWĚYX UHVWDXUDFH 9R]RYQD 6WURPRYND O]H LGHiOQĚ VSRMLW V YëOHWHP GR 6WURPRYN\ QD KROHäRYLFNp 9ëVWDYLäWĚ GR 3ODQHWiULD QHER =22 Y 7UyML ]H NWHUpGR6WURPRYN\YHGHOiYNDSURSĚät

6XPPHULQ9R]RYQD6WURPRYNDUHVWDXUDQWLVÀOOHGZLWKGHOLFLRXVÁDYRXUVDQG aromas from the seasonal menu specialities, active fun for the kids and quiet relaxation for adults. The idyll is not even disturbed by any unpredictable rays of the sun, because the restaurant premises are shaded by the established trees which have been growing in Prague’s most beautiful park already for decades. The restaurant is open daily from 10 am to 10 pm. $YLVLWWR9R]RYND6WURPRYNDUHVWDXUDQWFDQLGHDOO\EHFRPELQHGZLWKDWULSWR the Holešovice exhibition grounds, the Planetarium or the Zoo in Trója, which LVFRQQHFWHGWR6WURPRYNDE\DSHGHVWULDQIRRWEULGJH

ǗǑǞǚǘǎǝnjǐǟǜǑǝǞǚǜnjǙnj©92=291$ 6752029.$ªǛǜǫǘǚǛǚǝǜǑǐǔǛnjǜǖnj ǎnjǝǒǐǟǞǚǞǐǧǡǜnjǓǎǗǑǣǑǙǔǫ ǔǎǧǝǚǖǚǖǗnjǝǝǙnjǫǏnjǝǞǜǚǙǚǘǔǫ ǗDZǾǺ Ǯ ǼDZǽǾǺǼǬǹDZ ©9R]RYQD 6WURPRYNDª ǻǺǷǹǺ ǮǺǽȁǴǾǴǾDZǷȈǹǺǯǺ ǮǶǿǽǬ Ǵ ǬǼǺǸǬǾǺǮ ǺǾ ǼǬdzǹȇȁ ǭǷȊǰ Ǯ ǽDZdzǺǹǹǺǸ ǸDZǹȊ ǬǶǾǴǮǹȇȁ ǼǬdzǮǷDZȃDZǹǴǵ ǰǷȋ ǰDZǾDZǵ Ǵ ǽǻǺǶǺǵǹǺǯǺ ǺǾǰȇȁǬ ǰǷȋ ǮdzǼǺǽǷȇȁ ǔ ǰǬDzDZ ǮǽDZǻǼǺǹǴǶǬȊȅǴDZ ǽǺǷǹDZȃǹȇDZ ǷǿȃǴ ǹDZ ǹǬǼǿȄǬȊǾ ǴǰǴǷǷǴǴ ǻǺǾǺǸǿ ȃǾǺ Ǯǽȋ ǾDZǼǼǴǾǺǼǴȋ

ǼDZǽǾǺǼǬǹǬ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬ ǻǺǰ ǶǼǺǹǬǸǴ ǾDZǹǴǽǾȇȁ ǰDZǼDZǮȈDZǮ ǶǺǾǺǼȇDZ ǿDzDZ ǰDZǽȋǾǶǴ ǷDZǾ ǼǬǽǾǿǾ Ǯ ǽǬǸǺǸ ǶǼǬǽǴǮǺǸ ǻǼǬDzǽǶǺǸ ǻǬǼǶDZ ǚǾǶǼȇǾǺ DZDzDZǰǹDZǮǹǺǽǰǺȃǬǽǺǮ ǛǺǽDZȅDZǹǴDZǼDZǽǾǺǼǬǹǬ©9R]RYQD6WURPRYNDªǸǺDzǹǺǴǰDZǬǷȈǹǺǺǭȆDZǰǴǹǴǾȈ ǽ ǻǺȁǺǰǺǸ Ǯ ǻǬǼǶ ǝǾǼǺǸǺǮǶǬ ǻǺǽDZȅDZǹǴDZǸ ǮȇǽǾǬǮǺȃǹǺǯǺ ȂDZǹǾǼǬ ǴǷǴ ǻǷǬǹDZǾǬǼǴȋǮǏǺǷDZȄǺǮǴȂǬȁǬǾǬǶDzDZdzǺǺǻǬǼǶǬǮǻǼǬDzǽǶǺǸǼǬǵǺǹDZǞǼǺȋ ǶǶǺǾǺǼǺǸǿǮDZǰDZǾǻDZȄDZȁǺǰǹȇǵǸǺǽǾǻǼȋǸǺǴdzǝǾǼǺǸǺǮǶǴ www.vozovna-stromovka.cz

133


27. 8. 2012 | Synot Tip Aréna, Praha 10 Red Hot Chili Peppers Return to Prague After Six Years August 27, Synot Tip Arena, Prague 10 Ǎ5HG+RW&KLOL3HSSHUVǽǻǿǽǾȋȄDZǽǾȈǷDZǾǽǹǺǮǬǮDZǼǹǿǷǴǽȈǮǛǼǬǯǿ ǻǷǺȅǬǰǶǬ©6\QRW7LS$UpQDªǮǛǼǬǯDZ 5HG+RW&KLOL3HSSHUVMVRXMHGQRX]QHM~VSĚäQĚMätFKURFNRYëFKNDSHOYKXGHEQtKLVWRULL 3URGDOLSŐHVPLOLyQŢDOE]tVNDOL*UDPP\WpPĚŐYHYäHFKNDWHJRULtFKYHNWHUëFKE\OL QRPLQRYiQt1HQtGLYXæHYVRXÿDVQpGREĚSDWŐtPH]LQHMæiGDQĚMätIRUPDFHQDVYĚWĚ-HMLFKMHGLQHÿQëDRVRELWë]YXNMH]DORæHQQDNRPELQDFLURFNXSXQNXDIXQNX&RGRGDWN MHGQp]QHMRULJLQiOQĚMätFKNDSHONWHUiNDæGëPVYëPQRYëPDOEHPSŐLWiKQHGDOätDGDOät SRVOXFKDÿH~WRÿtQDSŐHGQtSŐtÿN\KLWSDUiGDOHYSUYQtŐDGĚSŐHGYiGtQHXYĚŐLWHOQpDGLYRNpYëNRQ\YUiPFLVYëFKæLYëFKY\VWRXSHQt5HG+RW&KLOL3HSSHUVVHGRþHVNpUHSXEOLN\YUDFtSRGORXKëFKäHVWLOHWHFKWHQWRNUiWYäDNSRSUYpY\VWRXStSRGäLUëPQHEHPþHVNëPIDQRXäNŢPSŐHGVWDYtVYRMLSRVOHGQtGHVNX,P:LWK<RX Red Hot Chili Peppers is one of the most successful Rock bands in music history. They have VROGRYHUPLOOLRQDOEXPVDQGZRQ*UDPP\$ZDUGVLQDOPRVWDOOFDWHJRULHVLQZKLFKWKH\ KDYHEHHQQRPLQDWHG,WLVQRZRQGHUWKDWWKH\DUHFXUUHQWO\RQHRIWKHJURXSVLQPRVWGHmand internationally. Their unique and distinctive sound is based on a combination of Rock, Punk and Funk. What more can be added about one of the most original bands, whose every new album attracts additional listeners, which vies for top positions on music charts and which, above all, produces incredible, wild performances during its live shows? Red Hot Chili Peppers return to the Czech Republic after six long years, this time performing under the open VN\IRUWKHÀUVWWLPH7KHEDQGZLOOLQWURGXFHLWVODWHVWDOEXP,P:LWK<RXWRLWV&]HFKIDQV 5HG+RW&KLOL3HSSHUVǺǰǹǬǴdzǽǬǸȇȁǿǽǻDZȄǹȇȁǼǺǶǯǼǿǻǻǮǴǽǾǺǼǴǴǸǿdzȇǶǴ©ǛDZǼȂȇª ǻǼǺǰǬǷǴǭǺǷDZDZǸǴǷǷǴǺǹǺǮǬǷȈǭǺǸǺǮǻǺǷǿȃǴǷǴǏǼȉǸǸǴǻǺȃǾǴǮǺǮǽDZȁǶǬǾDZǯǺǼǴȋȁǮ ǶǺǾǺǼȇȁǺǹǴǭȇǷǴǹǺǸǴǹǴǼǺǮǬǹȇǙDZǿǰǴǮǴǾDZǷȈǹǺȃǾǺǮǹǬǽǾǺȋȅDZDZǮǼDZǸȋǯǼǿǻǻǬȋǮǷȋDZǾǽȋ ǺǰǹǺǵǴdzǽǬǸȇȁǻǺǻǿǷȋǼǹȇȁǮǸǴǼDZǑDZǿǹǴǶǬǷȈǹǬȋǴǺǾǷǴȃǬȊȅǬȋǽȋǸǿdzȇǶǬǺǽǹǺǮǬǹǬ ǹǬǽǺȃDZǾǬǹǴǴǽǾǴǷDZǵǼǺǶǻǬǹǶǴȀǬǹǶǛǺDzǬǷǿǵǹDZȃDZǯǺǭǺǷȈȄDZǰǺǭǬǮǴǾȈǶǴǹȀǺǼǸǬȂǴǴ Ǻǭ ǺǰǹǺǵ Ǵdz ǽǬǸȇȁ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇȁ ǯǼǿǻǻ ǶǬDzǰȇǵ ǹǺǮȇǵ ǬǷȈǭǺǸ ǶǺǾǺǼǺǵ ǻǼǴǮǷDZǶǬDZǾ ǮǽDZǭǺǷȈȄDZǴǭǺǷȈȄDZǽǷǿȄǬǾDZǷDZǵǸǿdzȇǶǬǻǼǬǶǾǴȃDZǽǶǴǮǽDZǯǰǬǸDZǾǴǾǹǬǮDZǼȄǴǹȇȁǴǾ ǻǬǼǬǰǺǮǬDzǴǮȇDZǶǺǹȂDZǼǾȇǺǾǷǴȃǬȊǾǽȋǹDZǿǶǼǺǾǴǸǺǵȉǹDZǼǯǴDZǵǴȀDZDZǼǴȃDZǽǶǴǸǿǽǻDZȁǺǸ ǿǻǺǶǷǺǹǹǴǶǺǮ5HG+RW&KLOL3HSSHUVǮDZǼǹǿǷǴǽȈǮǣDZȁǴȊǽǻǿǽǾȋȄDZǽǾȈǰǺǷǯǴȁǷDZǾǹǺǹǬ ȉǾǺǾǼǬdzǮǻDZǼǮȇDZǮȇǽǾǿǻȋǾǻǺǰǺǾǶǼȇǾȇǸǹDZǭǺǸǣDZȄǽǶǴǸȀǬǹǬǾǬǸǺǹǴǻǼDZǰǽǾǬǮȋǾǽǮǺǵ ǻǺǽǷDZǰǹǴǵǬǷȈǭǺǸ©,P:LWK<RXª ȋǽǾǺǭǺǵ 

134


červenec srpen slevy 20–50 %

export-import s.r.o.


PRAVÁ ITÁLIE V CENTRU PRAHY GENUINE ITALY IN THE CENTRE OF PRAGUE ǙnjǝǞǚǫǥnjǫǔǞnjǗǔǫǛǜǫǘǚǎǢǑǙǞǜǑǛǜnjǏǔ 2ULJLQiOQtLWDOVNi7UDWWRULDD9LQHULD$OGHQWHQDEt]tVYëPKRVWŢPDXWHQWLFNi MtGOD]UŢ]QëFKREODVWt,WiOLH=GHMätäpINXFKDŐäHVWDSDGHViWLOHWë,WDO/HRQDUGR$FFRUVLViPY\KOHGiYiSŢYRGQtUHFHSWXU\DW\SDNY\OHSäXMHNGRNRQDOpFKXWL'ŢYRGHPREOLE\$OGHQWHMHQHMHQYëWHÿQiGRPiFtNXFK\QĚSRXætYDMtFtYëKUDGQĚÿHUVWYpVXURYLQ\SUYRWŐtGQtNYDOLW\DOHWDNpPLPRŐiGQĚSŐtYĚWLYi~WXOQiDWPRVIpUDUHVWDXUDFH²W\SLFNiSURSUDYRXLWDOVNRXWUDWWRULL+RVWp PRKRXY\EtUDW]HVH]yQQtKRMtGHOQtKROtVWNXDNDæGëGHQL]SROHGQtKRPHQX ]D]YëKRGQĚQpFHQ\ $OGHQWHWKHRULJLQDO,WDOLDQ7UDWWRULDDQG9LQHULDRIIHUVLWVJXHVWVDXWKHQWLFGLVKHVIURPGLIIHUHQWUHJLRQVRI,WDO\,WDOLDQFKHI/HRQDUGR$FFRUVL SHUVRQDOO\ VHHNVRXWRULJLQDOUHFLSHVHQKDQFLQJWKHPIRUSHUIHFWÁDYRXU7KHUHDVRQIRU the popularity of Aldente is its excellent homely cuisine, which exclusively uses top-quality fresh ingredients, as well as its extremely welcoming, cosy atmosSKHUH²W\SLFDORIDQ,WDOLDQWUDWWRULD*XHVWVPD\FKRRVHIURPWKHVHDVRQDO menu, as well as from the daily midday menu at discount prices. ǚǼǴǯǴǹǬǷȈǹǬȋǴǾǬǷȈȋǹǽǶǬȋǞǼǬǾǾǺǼǴȋǴǎǴǹǹDZǼǴȋ$OGHQWHǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǽǮǺǴǸ ǯǺǽǾȋǸ ǻǺǰǷǴǹǹȇDZ ǭǷȊǰǬ Ǵdz ǼǬdzǹȇȁ ǼDZǯǴǺǹǺǮ ǔǾǬǷǴǴ ǘDZǽǾǹȇǵ ǻǺǮǬǼ ǷDZǾǹǴǵ ǴǾǬǷȈȋǹDZȂ ǗDZǺǹǬǼǰǺ njǶǶǺǼǽǴ ǽǬǸ ǼǬdzȇǽǶǴǮǬDZǾ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇDZ ǼDZȂDZǻǾȇǻǺǾǺǸǿǷǿȃȄǬDZǾǴȁǰǷȋǰǺǽǾǴDzDZǹǴȋǭDZdzǿǻǼDZȃǹǺǯǺǮǶǿǽǬǛǼǴȃǴǹǺǵ ǾǬǶǺǵ ǻǺǻǿǷȋǼǹǺǽǾǴ $OGHQWH ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǻǺǾǼȋǽǬȊȅDZǮǶǿǽǹǬȋ ǰǺǸǬȄǹȋȋǶǿȁǹȋǮǶǺǾǺǼǺǵǴǽǻǺǷȈdzǿȊǾǽȋǾǺǷȈǶǺǽǬǸȇDZǽǮDZDzǴDZǴǹǯǼDZǰǴDZǹǾȇ ǮȇǽȄDZǯǺ ǶǬȃDZǽǾǮǬ ǹǺ ǾǬǶDzDZ Ǵ ǺȃDZǹȈ ǰǼǿDzDZǷȊǭǹǬȋ ǿȊǾǹǬȋ ǬǾǸǺǽȀDZǼǬ ǼDZǽǾǺǼǬǹǬ ǾǴǻǴȃǹǬȋ ǰǷȋ ǹǬǽǾǺȋȅDZǵ ǴǾǬǷȈȋǹǽǶǺǵ ǾǼǬǾǾǺǼǴǴ ǏǺǽǾǴ ǸǺǯǿǾ ǮȇǭǴǼǬǾȈǴdzǽDZdzǺǹǹǺǯǺǸDZǹȊǴǷǴDZDzDZǰǹDZǮǹȇȁǺǭDZǰǺǮdzǬǮȇǯǺǰǹǿȊȂDZǹǿ. www.al-dente.cz

136

Richard-Bona


E S S E NC E PRO VÁŠ PŮVAB A ZDRAVÍ V útulném prostředí našeho st u dia v cen t ru Pra h y 6 - D ejv icích Vám na bízíme ř adu aktivit v oblast i for mov á n í pos t a v y, reg en era ce a re l ax ace

Vacushape Kosmetika - Matis Paris Masérské služby Ájurvéda Výživové poradenství Očista těla i mysli Jóga Fyzioterapie Kde: STUD IO ESSENCE

www.studioessence.cz

Adresa: Václavkova 169 / 1

tel.: +420 235 350 235, +420 722 947 727

Budova nádraží „Dejvice“, 1. patro

e-mail: studioessence@volny.cz

Praha 6, 160 00

„Luxus není o ceně, ale o jedinečnosti.” Mít doma svůj šperk Art Deco Original Jedinečná prodejní galerie Art Deco nábytku, obrazová galerie a interierové doplňky ve stylu 20. - 30. let.

Art Deco & Antiques

Galerie a showroom - Husitská 22, Praha 3 Galerie - Art Deco Shop - Kozí 9, Praha 1 e-mail: info@galerie22.cz, www.galerie22.cz


LIFESTYLE |/,)(67</(|ǝǞǔǗǨǒǔǓǙǔ 1iKUGHOQtN s černou keramikou a diamanty cena: 122 000 Kč BULGARI Boutique 3UVWHQ 5REHUWR&RLQ s diamanty, rubíny a glazurou z kolekce Dragon Roberto Coin Boutique

1iUDPHN%XOJDUL s bílou keramikou, cena 120 000 Kč BULGARI Boutique

life luxury

63257$/0 Šaty z kolekce jaro–léto 2012 SPORTALM SHOP

6NYRVWQpSUVWHQ\ italské šperkařské značky Fope, cena: 72 000 Kč za kus klenotnictví HALADA

+RGLQN\&+$1(/ z legendární kolekce J12 vyrobené z keramiky s příměsí titanu, zajišťující vysokou odolnost proti poškrábání www.carollinum.cz 63257$/0 Dámský top z kolekce jaro–léto 2012 SPORTALM SHOP

3R]QiPNRYêEORN NOTERIA Lene Bjerre Design, cena: 450 Kč www.alamaison.cz

138

1RYiOX[XVQtNROHNFH0RQWEODQF6WDU:DONHU v červeném zlatě, k dispozici ve dvou variantách: Red Gold Metal (kov) a Red Gold Resin (pryskyřice) Montblanc Boutique


VELETRH KOSMETIKY A KADEŘNICTVÍ

7. - 8. 9. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice

www.veletrhkosmetiky.cz INTERBEAUTY PRAGUE

Í T S Á Č U SO E S E T Ň RHU T STA E L E V ÍHO Š T Ě V J NE KRÁSY

Hlavní mediální partner


GALERIE HAVELKA

EVA A PETR VLČKOVI ELECTIVE AFFINITIES / SPŘÍZNĚNI VOLBOU OBRAZY A SKLO &HVW\(Y\L3HWUD9OþNRYêFK MVRXQDSUYQtSRKOHGUR]GtOQp VSRMXMtMHYãDNEOt]NiXPČOHFNi YêFKRGLVNDD]YOiGQXWtĜHPHVOD EH]QČKRåQHO]HMHMLFKQiURþQp SĜHGVWDY\XVNXWHþQLW

)RWRJUDÀH3KRWRJUDSKV Gabriel Urbánek

$W¿UVWJODQFHWKHSDWKVRI (YD9OþNRYiDQG3HWU9OþHN DUHGLIIHUHQW+RZHYHUWKH\ DUHUHODWHGE\DFORVHDUWLVWLF EDFNJURXQGDQGPDVWHU\RI WKHFUDIWZLWKRXWZKLFKWKHLU GHPDQGLQJLGHDVFRXOGQRW KDYHEHHQDFFRPSOLVKHG

EVA AND PETR VLČKOVI ELECTIVE AFFINITIES / PAINTINGS AND GLASS

*$/(5,(+$9(/.$ 3UDKD0DUWLQVNi jitka@galeriehavelka.cz, www.galeriehavelka.cz 140


ǑǎnjǔǛǑǞǜǎǗǣǖǔ (/(&7,9($)),1,7,(6 / ǔǓǍǔǜnjǞǑǗǨǙǚǑ ǝǜǚǐǝǞǎǚǒǔǎǚǛǔǝǨǔǝǞǑǖǗǚ 3HWU 9OÿHN SDWŐt NH JHQHUDFL QDVWXSXMtFt Y ]iYĚUX OHW NWHUi GRNi]DOD Y RVRELWpP ]WYiUQĚQt Y\XætW RGND] UŢ]QëFK QĚNG\ L ]GiQOLYĚ SURWLFKŢGQëFK SURXGŢPLQXORVWL9MHKRSUiFLMH]QiWYOLYV\PEROLVPXLNXELVWLFNpKRWYDURVORYtD]SŢVREXP\äOHQt3ŐLWRPPDMtMHKREURQ]RYpLVNOHQĚQpVRFK\DWDNp REUD]\FKDUDNWHULVWLFNëUXNRSLV3URMHYXMHVHYQLFKU\WPXVRSDNRYDQëFKÿL ]QiVREHQëFKWYDUŢNWHUë]GŢUD]ŁXMHXPĚOFRYRVGĚOHQt

3HWU9OÿHNLVRQHRIWKHHQGRIWKHV·JHQHUDWLRQZKRZDVDOVRDEOHWRXVH sometimes seemingly contradictory currents of the past in his distinctive creaWLRQV+LVZRUNUHYHDOVWKHLQÁXHQFHRIV\PEROLVPDVZHOODVWKHLQVSLUDWLRQ of the Cubist vocabulary and way of thinking. His bronze and glass sculpture, as well as his painting have a characteristic style. They manifest the rhythm of repeated or multiplied forms, emphasising the artist’s message.

6NOHQĚQpREMHNW\(Y\9OÿNRYpMVRXYHOPL~VSRUQpYäHFKQ\YëUD]RYpVORæN\ MVRX Y URYQRYi]H 6 PD[LPiOQt VWŐtGPRVWt QDYD]XMH QD PLQLPDOLVWLFNp WHQGHQFHDWDNpQDPH]LYiOHÿQRXDYDQWJDUGX-HMtREMHNW\YVREĚOHFNG\VNUëYDMtQĚFR]HVWURKp~ÿHOQRVWLDUFKLWHNWRQLFNëFKQiYUKŢ7YDU\VHYQLFKUDÀQRYDQĚSURVWXSXMtSŐLÿHPæXPĚON\QĚSŐHVQĚ]DFKi]tVSRPĚU\PH]LMHGQRGXFKëPLJHRPHWULFNëPLWYDU\DFHONHPNWHUëY]QLNiMHMLFKY\YiæHQRXVNODGERX

7KHJODVVREMHFWVE\(YD9OÿNRYiDUHYHU\SODLQZLWKDOOWKHH[SUHVVLYHHOHPHQWV in balance. With a maximum of abstemiousness, she follows the minimalist tendencies and interwar avant-garde. Her objects encompass something of the austere purposefulness of architectural design. The shapes permeate each other artfully, while the artist handles the ratios between simple geometric forms and the whole with a precision which is generated by their balanced composition.

-LŐt0DFKDOLFNëNYĚWHQ~U\YN\WH[WX]~YRGQtKRVORYDNYëVWDYĚ

-LŐt0DFKDOLFNë0D\H[WUDFWVIURPWKHWH[WRIWKHLQWURGXFWRU\VSHHFKWRWKHH[KLELWLRQ

ǛǿǾǴ ǑǮȇ Ǵ ǛǴǾDZǼ ǎǷȃǶǺǮ ǹǬ ǻDZǼǮȇǵ ǮdzǯǷȋǰ ǼǬdzǹȇDZ ǹǺ Ǵȁ ǺǭȆDZǰǴǹȋDZǾ ǭǷǴdzǺǽǾȈȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹǺǵǻǷǬǾȀǺǼǸȇǴǺǾǷǴȃǹǺDZǮǷǬǰDZǹǴDZǼDZǸDZǽǷǺǸǭDZdzǶǺǾǺǼǺǯǺǺǹǴǭȇǹDZǽǸǺǯǷǴǺǽǿȅDZǽǾǮǴǾȈǽǾǺǷȈǽǷǺDzǹȇDZǴǰDZǴǽǮǺDZǯǺǮǺǺǭǼǬDzDZǹǴȋ ǛDZǾǼǎǷȃDZǶǺǾǹǺǽǴǾǽȋǶǻǺǶǺǷDZǹǴȊǻǼǴȄDZǰȄDZǸǿǮǶǺǹȂDZȁǷDZǾǶǺǾǺǼǺǸǿǮǽǮǺDZǸǿǹǴǶǬǷȈǹǺǸǾǮǺǼȃDZǽǾǮDZǿǰǬǷǺǽȈǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈǼǬdzǷǴȃǹȇDZ ǻǺǼǺǵǶǬdzǬǷǺǽȈǭȇǻǼǺǾǴǮǺǻǺǷǺDzǹȇDZǾDZȃDZǹǴȋǸǴǹǿǮȄǴȁǷDZǾǎDZǯǺǼǬǭǺǾǬȁ ȃǿǮǽǾǮǿDZǾǽȋ ǮǷǴȋǹǴDZ ǽǴǸǮǺǷǴdzǸǬ Ǵ ǶǿǭǴǽǾǴȃDZǽǶǺǵ ǷDZǶǽǴǶǴ ǽ DZDZ ǺǭǼǬdzǺǸǸȇȄǷDZǹǴȋǛǼǴȉǾǺǸDZǯǺǭǼǺǹdzǺǮȇDZǴǽǾDZǶǷȋǹǹȇDZǽǶǿǷȈǻǾǿǼȇ ǬǾǬǶDzDZǶǬǼǾǴǹȇǺǭǷǬǰǬȊǾǽǮǺǴǸȁǬǼǬǶǾDZǼǹȇǸǽǾǴǷDZǸǎǹǴȁǻǼǺȋǮǷȋDZǾǽȋǼǴǾǸǻǺǮǾǺǼȋȊȅǴȁǽȋǴǷǴǿǸǹǺDzDZǹǹȇȁȀǺǼǸǬǶȂDZǹǾǴǼǿȊȅǴȁǽǬǸǺǮȇǼǬDzDZǹǴDZȁǿǰǺDzǹǴǶǬ

ǝǾDZǶǷȋǹǹȇDZ ǺǭȆDZǶǾȇ ǑǮȇ ǎǷȃDZǶ ǺȃDZǹȈ ȉǶǺǹǺǸǴȃǹȇ ǮǽDZ ǮȇǼǬdzǴǾDZǷȈǹȇDZ ȉǷDZǸDZǹǾȇǮǹǴȁǹǬȁǺǰȋǾǽȋǮǼǬǮǹǺǮDZǽǴǴǝǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹǺǵǿǸDZǼDZǹǹǺǽǾȈȊ ǺǹǬ ǻǼǺǰǺǷDzǬDZǾ ǸǴǹǴǸǬǷǴǽǾǴȃDZǽǶǴDZ ǾDZǹǰDZǹȂǴǴ Ǵ ǾǼǬǰǴȂǴǴ ǬǮǬǹǯǬǼǰǬ ǸDZDzǮǺDZǹǹǺǯǺǻDZǼǴǺǰǬǑDZǺǭȆDZǶǾȇǴǹǺǯǰǬǽǺǰDZǼDzǬǾǮǽDZǭDZȃǾǺǾǺǻǺǰǺǭǹǺDZ ǼǬȂǴǺǹǬǷȈǹǺǽǾǴǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹȇȁǻǼǺDZǶǾǺǮǎǹǴȁǸǺDzǹǺǮǴǰDZǾȈǼǬȀǴǹǴǼǺǮǬǹǹǺǻǼǺǽǾǿǻǬȊȅǴDZȀǺǼǸȇǻǼǴȉǾǺǸȁǿǰǺDzǹǴȂǬǮDZǽȈǸǬȃDZǾǶǺǽǺǭǷȊǰǬDZǾ ǽǺǺǾǹǺȄDZǹǴDZǸDZDzǰǿǻǼǺǽǾȇǸǴǯDZǺǸDZǾǼǴȃDZǽǶǴǸǴȀǺǼǸǬǸǴǴȂDZǷȇǸǶǺǾǺǼǺDZǮǺdzǹǴǶǬDZǾǻǼǴǴȁǽǭǬǷǬǹǽǴǼǺǮǬǹǹǺǸǺǭȆDZǰǴǹDZǹǴǴ ǕǴǼDzǴ ǘǬȁǬǷǴȂǶǴǵ ǸǬǵ ǯǺǰǬ ǮȇǰDZǼDzǶǴ Ǵdz ǾDZǶǽǾǬ ǮǽǾǿǻǴǾDZǷȈǹǺǯǺ ǽǷǺǮǬǹǬǺǾǶǼȇǾǴǴǮȇǽǾǬǮǶǴ

3HWU9OÿHN 6WXGLXP6WXGLHV ²9ã833UDKDSURGXNWRYëGHVLJQGRF.DUHO9DŁXUD ²$FDGHP\RI$UWV$UFKLWHFWXUHDQG'HVLJQ3UDJXH SURIHVVRU.DUHO9DŁXUD&=

(YD9OÿNRYi 6WXGLXP6WXGLHV ²9ã833UDKD$WHOLHUÅ6NOR´SURI9ODGLPtU.RSHFNë ²$FDGHP\RI$UWV$UFKLWHFWXUHDQG'HVLJQ3UDJXH *ODVVVWXGLRRISURIHVVRU9ODGLPtU.RSHFNë&= 141


Foto archiv architekta Hjeltnese

Galerie Jaroslava Fragnera

28. 6.â&#x20AC;&#x201C; 26. 8. 2012 www.gjf.cz

NORĹ TĂ? ARCHITEKTI V PRAZE 7H[W_.OiUD3XĂżHURYi*-)

NORWEGIAN ARCHITECTS IN PRAGUE Ç&#x2122;Ç&#x161;Ç&#x153;Ç&#x17D;Ç&#x2018;Ç&#x2019;Ç?Ç&#x2013;Ç&#x201D;Ç&#x2018;Ç&#x152;Ç&#x153;ÇĄÇ&#x201D;Ç&#x17E;Ç&#x2018;Ç&#x2013;Ç&#x17E;Ç&#x161;Ç&#x153;ǧÇ&#x17D;Ç&#x203A;Ç&#x153;Ç&#x152;Ç?Ç&#x2018;

9 SUDĂŚVNp *DOHULL -DURVODYD )UDJQHUD MH EÄ&#x161;KHP OpWD N YLGÄ&#x161;Qt WR QHMOHSät ] WYRUE\ QRUVNĂŤFK DUFKLWHNWŢ 9ĂŤVWDYD SĹ?HGVWDYXMH YĂŤEÄ&#x161;U QHMNYDOLWQÄ&#x161;MätFK UHDOL]DFtQHMHQY1RUVNX]DSRVOHGQtFKSÄ&#x161;WOHW0H]LRFHĹ RYDQĂŤPLDWHOLpU\ MHLVWXGLR.QXWD+MHOWQHVHNWHUĂŤSĹ?LMHOGR3UDK\YĂŤVWDYX]DKiMLWDSĹ?HGVWDYLW svou tvorbu.

7KHEHVWFUHDWLRQVE\1RUZHJLDQDUFKLWHFWVFDQEHVHHQLQWKH-DURVODY)UDJQHU Gallery during the summer. The exhibition presents a selection of the highest TXDOLW\1RUZHJLDQDQGLQWHUQDWLRQDOSURMHFWVIRUWKHSDVWĂ&#x20AC;YH\HDUV$PRQJWKH DZDUGZLQQLQJDWHOLHUVLVDOVRWKHVWXGLRRI.QXW+MHOWQHVZKRFDPHWR3UDJXH to launch the exhibition and introduce his creations.

.QXW +MHOWQHV  RG URNX SĹ?HGQiät QD ĂŁNROH DUFKLWHNWXU\ Y 2VOXNGHYURFH]tVNDOSURIHVXUXDYHVWHMQpPURFHVL]DORĂŚLOYODVWQt DUFKLWHNWRQLFNĂŤDWHOLpU-HKRWYRUED]DKUQXMHSĹ?HGHYätPUHDOL]DFHURGLQQĂŤFK GRPŢDOHURYQÄ&#x161;ĂŚYÄ&#x161;WätNXOWXUQtSURMHNW\QiURGQtWXULVWLFNpVWH]N\GHVLJQ DGDOät%\ORFHQÄ&#x161;QQÄ&#x161;NROLNDDUFKLWHNWRQLFNĂŤPLFHQDPLSĹ?HGQiätDY\VWDYXMH SRFHOpPVYÄ&#x161;WÄ&#x161;

.QXW+MHOWQHV ERUQ KDVEHHQOHFWXULQJDWWKH2VOR6FKRRORI$UFKLWHFWXUH DQG'HVLJQVLQFHZKHUHKHZDVDZDUGHGDSURIHVVRUVKLSLQ,Q the same year, he founded his own architectural atelier. His creations include, in particular, the design of family houses, as well as larger cultural projects, national tourist routes and other design projects. He has been awarded several architectural prizes and he lectures and exhibits around the world.

142


1D YëVWDYĚ 6RXÿDVQi QRUVNi DUFKLWHNWXUD MH SUH]HQWRYiQ MHKR IDUPiŐVNë GŢPYRNUHVH5RJDODQGQDMLKX1RUVND6WDYED]NDPHQHYOiNQRFHPHQWRYëFKGHVHNDGŐHYDY\XætYiYODVWQRVWLWHUpQXDYHONRU\VHQDYUæHQëPLRNQ\ ÿL VWĚQDPL XPRæŁXMH QiGKHUQp SDQRUDPDWLFNp SRKOHG\ 0XOWLIXQNÿQt MH SDNMiGURGRPXWYRŐHQpVFKRGLäWĚPDNXFK\QtÿL~ORæQëPLSURVWRU\+MHOWQHVQDWRPWRSŐtNODGXGRND]XMHæHQHQiKRGRXSDWŐtPH]LQHMOHSätQRUVNp DUFKLWHNW\&WtSŐtURGXPDWHULiO\LPRGHUQLVWLFNRXWUDGLFLVHYHUVNpDUFKLWHNtury, na kterou navazuje.

A model of his farmhouse in Rogaland County in southern Norway is presented at the Contemporary Norwegian Architecture exhibition. The construction RIVWRQHÀEUHFHPHQWVODEVDQGZRRGXWLOLVHVWKHFKDUDFWHULVWLFVRIWKHWHUUDLQ while the generously designed windows and walls allow wonderful panoramic views. The multi-functional core of the house contains the staircase and the kitchen as well as storage spaces. By this example, Hjeltnes shows that it is no accident that he is one of Norway’s best architects. He respects the nature, materials and modernist tradition of Nordic architecture which he follows.

Foto archiv architekta Hjeltnese

Foto archiv architekta Hjeltnese ǎǻǼǬDzǽǶǺǵǏǬǷDZǼDZDZǫǼǺǽǷǬǮǬǠǼǬǯǹDZǼǬǮǾDZȃDZǹǴDZȂDZǷǺǯǺǷDZǾǬǸǺDzǹǺ ǿǮǴǰDZǾȈǷǿȃȄǴDZǾǮǺǼDZǹǴȋǹǺǼǮDZDzǽǶǴȁǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǺǮǙǬǮȇǽǾǬǮǶDZǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹȇǽǬǸȇDZǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹȇDZǻǼǺDZǶǾȇdzǬǻǺǽǷDZǰǹǴDZǻȋǾȈǷDZǾǻǼǴȃDZǸ ǼDZǬǷǴdzǺǮǬǹǹȇDZ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ Ǯ ǙǺǼǮDZǯǴǴ ǝǼDZǰǴ ǻǺǷǿȃǴǮȄǴȁ ǹǬǯǼǬǰȇ ǴdzǮDZǽǾǹǬȋ©ǝǾǿǰǴȋǖǹǿǾǬǡȆDZǷǾǹDZǽǬªǶǺǾǺǼȇǵǻǼǴǭȇǷǮǛǼǬǯǿǰǷȋǺǾǶǼȇǾǴȋǮȇǽǾǬǮǶǴǴǻǺǶǬdzǬǽǮǺǴȁǼǬǭǺǾ ǖǹǿǾ ǡȆDZǷǾǹDZǽ  ǽ ǯǺǰǬ ǻǼDZǻǺǰǬDZǾ Ǯ ǤǶǺǷDZ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇ ǮǚǽǷǺǯǰDZǮǯǺǰǿǺǹǽǾǬǷǻǼǺȀDZǽǽǺǼǺǸǴǮǾǺǸDzDZǯǺǰǿǺǽǹǺǮǬǷ ǽǮǺȊ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹǿȊ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǿȊ ǽǾǿǰǴȊ ǑǯǺ ǾǮǺǼȃDZǽǾǮǺ ǮǶǷȊȃǬDZǾ Ǯ ǽDZǭȋ ǯǷǬǮǹȇǸ ǺǭǼǬdzǺǸ ǻǼǺDZǶǾȇ Ǵ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǺ ǽDZǸDZǵǹȇȁ ǰǺǸǺǮ Ǭ ǾǬǶDzDZ Ǵ ǭǺǷȈȄǴDZ ǶǿǷȈǾǿǼǹȇDZ ǻǼǺDZǶǾȇ ǹǬȂǴǺǹǬǷȈǹȇDZ ǾǿǼǴǽǾǴȃDZǽǶǴDZ

)RWR-LŐt+DYUDQ

ǾǼǺǻȇ ǰǴdzǬǵǹ Ǵ ǸǹǺǯǺDZ ǰǼǿǯǺDZ ǚǹ ǭȇǷ ǿǰǺǽǾǺDZǹ ǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹȇȁǻǼDZǸǴǵǺǹȃǴǾǬDZǾǷDZǶȂǴǴǴǻǼǺǮǺǰǴǾǮȇǽǾǬǮǶǴǻǺǮǽDZǸǿǸǴǼǿ ǙǬǮȇǽǾǬǮǶDZ©ǝǺǮǼDZǸDZǹǹǬȋǹǺǼǮDZDzǽǶǬȋǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǬªǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǽǻǼǺDZǶǾǴǼǺǮǬǹǹȇǵǴǸȀDZǼǸDZǼǽǶǴǵǰǺǸǮǺǭǷǬǽǾǴǜǺǯǬǷǬǹǰǹǬȊǯDZǙǺǼǮDZǯǴǴ ǓǰǬǹǴDZǴdzǶǬǸǹȋǴǻǷǴǾǴdzȂDZǸDZǹǾǹǺǯǺǮǺǷǺǶǹǬǻǼǴǽǻǺǽǺǭǷDZǹǺǶǸDZǽǾǹǺǸǿǷǬǹǰȄǬȀǾǿǬǽǾǴǷȈǹȇDZǻǼǺDZǶǾȇǺǶǺǹǴǽǾDZǹǻǺdzǮǺǷȋȊǾǰǺǽǾǴǯǹǿǾȈǻǼDZǮǺǽȁǺǰǹǺǯǺǻǬǹǺǼǬǸǹǺǯǺǮǴǰǬǘǹǺǯǺȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹǺǵȋǮǷȋDZǾǽȋǴǺǽǹǺǮǬ ǰǺǸǬ ǽǺǰDZǼDzǬȅǬȋ ǷDZǽǾǹǴȂǿ ǶǿȁǹȊ Ǵ ǽǶǷǬǰǽǶǴDZ ǻǺǸDZȅDZǹǴȋ ǔ ǽǼǬdzǿ ǮǴǰǹǺȃǾǺǡȆDZǷǾǹDZǽǹDZǽǷǿȃǬǵǹǺȋǮǷȋDZǾǽȋǺǰǹǴǸǴdzǷǿȃȄǴȁǹǺǼǮDZDzǽǶǴȁ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǺǮǚǹǿǮǬDzǬDZǾǻǼǴǼǺǰǿǸǬǾDZǼǴǬǷȇǴǸǺǰDZǼǹǴǽǾǽǶǴDZǾǼǬǰǴȂǴǴ ǽǶǬǹǰǴǹǬǮǽǶǺǵǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇǶǺǾǺǼȇDZǺǹDzDZǴǻǼǺǰǺǷDzǬDZǾ

143


Adresáø realitních kanceláøí

Pøipravili jsme pro vás pøehledný seznam adres a kontaktù, které by vás mohly zajímat. We have prepared a comprehensive list of addresses and contacts that might interest you.

Real Estate Agencies Directory AUSCH REAL ESTATE, Zborovská 49, 150 00

Praha 5, Tel.: +420 739 830 300, Fax: +420 222 251 564, E-mail: info@ausch.eu, www.ausch.eu s¬

CENTURY 21 Aba Reality, Paříkova 910/9, 190 00

Praha 9 - Vysočany, Tel.: +420 246 035 393, E-mail: abareality@century21.cz, www.century21.cz s¬

CENTURY 21 Action, Masarykovo nábřeží 2, 120 00 Praha 2 - Nové Město, Tel.: +420 777 702 300, E-mail: action@century21.cz, www.century21.cz s¬ CENTURY

21

Bonus

Praha,

Korunní

104,

100

00

Praha

10 - Vinohrady,

Tel.:

+420

246

090

246,

E-mail:

bonuspraha@century21.cz,

www.century21.cz s CENTURY 21 Elán, Smetanova 240, 250 82 Úvaly, Tel.: +420 281 866 806, E-mail: elan@century21.cz, www.century21.cz s¬CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43,120 00 Praha 2 - Vinohrady, Tel.: +420 720 150 000, E-mail: energy@century21.cz, www.century21.cz s¬ CENTURY 21 K+K Consulting Praha, Sladkovského náměstí 525/1, 130 00 Praha 3, Tel.: +420 222 741 850, E-mail: kkpraha@century21.cz, www.century21.cz s¬CENTURY 21 Plus+, Jankovcova 1596/14, 170 00 Praha 7, Tel.: +420 725 293 500 , E-mail: plus@century21.cz, www.century21.cz¬s¬CENTURY 21 Real servis, Koněvova 182, 130 00 Praha 3, Tel.: +420 222 542 103, E-mail: realservis@century21.cz, www.century21.cz s¬ CENTURY 21 Reality 21, Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 271 122 711, E-mail: info.reality21@century21.cz, www.century21.cz s¬CENTURY 21 Reality Express, Václavské nám. 56, 110 00

Praha 1 - Nové Město, Tel.: +420 608 300 600, E-mail: realityexpress@century21.cz,

www.century21.cz s¬CENTURY 21 Tandem, Perlová 3, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 224 267 544, E-mail: tandem@century21.cz, www.century21.cz s¬ FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Tel.: +420 224 829 322, Fax: +420 222 310 484, hotline: 800 400 407, E-mail: info@faraon.cz, www.faraon.cz s¬Happy House Rentals, Jungmannova 30, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 224 947 623, Fax: +420 224 947 624, E-mail: info@happyhouserentals.com, www.happyhouserentals.com s¬ IMMOINVEST Group s.r.o., Mánesova 57, 120 00

Praha 2 - Vinohrady,

Tel.: +420 246 090 090, Fax: +420 246 090 099, E-mail: info@immo-invest.cz, www.immoinvest-group.cz s LEXXUS a.s., Millenium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1, Tel.: + 420 221 111 999, E-mail: info@lexxus.cz, www.lexxus.cz s¬Seifert Real, Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 724 800 291, E-mail: info@seifert-real.cz , www.seifert-real.cz s¬Svoboda & Williams s.r.o., Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 257 328 281, E-mail: info@svoboda-williams.com, www.svoboda-williams.com s¬ TIDE REALITY s. r. o., Svobodova 9, 128 00 Praha 2, Tel.: +420 224 914 914, Tel.: +420 224 920 073, Fax: +420 224 920 680, E-mail: info@tide.cz, www.tide.cz s¬VIP Homes s.r.o., Janáčkovo nábřeží 33, 150 00 Prague 5, Tel.: +420 257 311 227, Mob.: +420 606 731 973, E-mail: viphomes@viphomes.cz, www.viphomes.cz¬ s¬ WALTER & SONS, Anglická 26, 120 00 Praha 2, Tel.: +420 777 716 569, E-mail: properties@walterandsons.cz, www.walterandsons.cz s¬ ZFP developer, s.r.o., Bohdalecká 8, 101 00 Praha 10, Tel.: +420 777 277 377, Fax: +420 272 650 210, E-mail: info@zfpdeveloper.cz, www.bertoluccidesign.cz

Adresáø inzerce ARTA, spol. s r.o., Korunní 41/1166, Praha 2, tel.: +420 226 539 540, e-mail: info@prague-lofts.cz s¬ penShop.cz, Na Záhonech 7, Praha 4, tel.: +420 241 402 925, www.penshop.cz s¬Bang & Olufsen, Jáchymova 4, Praha 1, tel.: +224 811 234, www.kd-elektronika.cz s 3D H. Interiér, s.r.o., showroom: Rohanské nábř. 7/657, Praha 8, tel.: +420 222 719 541, www.3dh.cz s¬Studio Essence, Václavkova 169/1, Praha 6, tel.: +420 235 350 235, www.studioessence.cz s¬ BAKERO export-import s.r.o., OD Spektrum, Obchodní 113, Říčany – Čestlice, tel.: +420 212 240 460, e-mail: obchod@bakero.cz, www.bakero.cz s Conventia, s.r.o., Václavkova 169/1, Praha 6, tel./fax: +420 220 515 102, e-mail: konference@bonafide.cz, www.conventia.cz s¬ Master Design s.r.o., Bolzanova 1615/1, Praha 1, tel.: 800 808 800, www.architekti-projektanti.cz s¬ Crestyl, Husova 5, Praha 1, tel: +420 226 202 800/801, e-mail: crestyl@crestyl.com, www.crestyl.com s¬ Living plus s.r.o., Jankovcova 8, Praha 7, tel: +420 252 544 272, e-mail: info@livingplus.cz, www.livingplus.cz s¬ Century 21 (centrála), Korunní 104, Praha 10, tel: +420 272 651 480, e-mail: centrala@century21.cz, www.century21.cz s MANGHI Czech Republic s.r.o., Pařížská 68/9, Praha 1, tel: +420 224 256 210, e-mail: info@manghi.cz, www.manghi.cz¬s¬GALERIE 22, Husitská 22, Praha 3, tel: +420 222 717 633, e-mail: info@galerie22.cz, www.galerie22.com s¬V Invest CZ, a.s., Na Vidouli 1/1, Praha 5, tel.: +420 233 353 116, e-mail: vinvest@vinvest.cz, www.vinvest.cz s¬ Rezidence Vlkova, Vlkova 28, Praha 3, tel.: +420 734 474 964, e-mail: info@vlkova28.cz, www.vlkova28.cz s¬ Martin-home, Korunní 1310/56, Praha 2, tel.: +420 776 646 650, +420 774 250 602, e-mail: Nabytekcz@gmail.com, www.nabytekcz.com s¬ RANNÝ ARCHITECTS, Václavkova 1, Praha 6, tel: +420 604 730 338, e-mail: info@ranny.cz, www.ranny.cz


6YÄ?WRYiMHGQLÄ&#x20AC;ND v realitĂĄch

8

6

9

7 1 2

3

10 5

26 .$1&(/Ă&#x2030;ÄĄĂ&#x152;V PRAZE 150 352'(-ÄŠ0Ä&#x17D;6Ă&#x152;Ăż1Ä&#x17D; 4 200 0$./eÄĄÄŠ 5300 1(029,7267Ă&#x152;

1

CENTURY 21 Reality Express 9iFODYVNpQiPÄ?VWt3UDKD WHO

10

CENTURY 21 K + K Consulting 6ODGNRYVNpKRQiPÄ?VWt3UDKD WHO

19

2

CENTURY 21 Tandem 3HUORYD3UDKD WHO

11

CENTURY 21 Real Servis .RQÄ?YRYD3UDKD WHO

CENTURY 21 Reality /HWHQVNpQiPÄ?VWt3UDKD WHO

20

3

CENTURY 21 Reality 21 1D3RĢtÄ&#x20AC;t3UDKD WHO

12

CENTURY 21 City +YÄ?]GRYD3UDKD WHO

CENTURY 21 Master 6RNRORYVNi3UDKD WHO

21

4

CENTURY 21 Action 0DVDU\NRYRQiEĢHçt3UDKD WHO

13

CENTURY 21 For Life %UDQLFNi3UDKD WHO

CENTURY 21 Aba Reality 3DĢtNRYD3UDKD WHO

22

5

CENTURY 21 Energy .RUXQQt3UDKD WHO

14

CENTURY 21 Lightbringer

6OXQHÄ&#x20AC;QtQiPÄ?VWt$3UDKD WHO

CENTURY 21 Alter Ego 2FHOiĢVNi3UDKD WHO

23

6

CENTURY 21 Europe Property 97ÄŞQtFK3UDKD WHO

15

&(1785<5HDOLW\$QGÄ?O 5DGOLFNiH3UDKD WHO

CENTURY 21 Best Reality .XEiQVNpQiPÄ?VWt3UDKD WHO

24

7

CENTURY 21 Realitcentrum 9\ĂĽHKUDGVNi3UDKD WHO

16

CENTURY 21 Victory 'HMYLFNi3UDKD WHO

CENTURY 21 Bonus Praha .RUXQQt3UDKD WHO

8

CENTURY 21 Vomastek /D]DUVNi3UDKD WHO

17

CENTURY 21 Goldberger 1D2YÄ&#x20AC;LQiFK3UDKD WHO

25

CENTURY 21 Singa Real .RQRMHGVNi3UDKD WHO

9

CENTURY 21 Archa 0LOHĂĽRYVNi3UDKD WHO

18

CENTURY 21 Plus+ -DQNRYFRYDD3UDKD WHO

26

CENTURY 21 ElĂĄn +XVRYDĂ&#x201D;YDO\X3UDK\ WHO

WWW.CENTURY21.CZ

Profile for Conventia Events s.r.o.

Estate The Prague Magazine 08/2012  

Estate The Prague Magazine 08/2012

Estate The Prague Magazine 08/2012  

Estate The Prague Magazine 08/2012

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded