__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

þHU YHQHF-XO\ǴȊǷȈ

Z JINÉHO KOUTU SVĚTA / FROM A DIFFERENT PART OF WORLD/ ǙnjǐǜǟǏǚǘǖǜnjǪǝǎǑǞnj JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

architektura design

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties ȼɵɛɨɪɥɭɱɲɟɣɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ

ČESKÝ DESIGN/

Soukup Zbynìk

9

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

Czech design/ ǣDZȄǽǶǴǵǰǴdzǬǵǹ dzǬ

CZK 95 € 4,50 £ 3,50 STÁHNĚTE SI

A R C H I T E C T U R E

D E S I G N

GOZO: OSTROV PLNÝ NEOBJEVENÉHO BOHATSTVÍ/ GOZO: AN ISLAND OF UNDISCOVERED WEALTH / ǏǚǓǚǚǝǞǜǚǎǛǚǗǙǧǕ ǙǑǜnjǓǎǑǐnjǙǙǧǡǍǚǏnjǞǝǞǎ

L I F E S T Y L E


SPORTALM Jaro–Léto 2012 www.fggroup.cz


ESTATE ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50 Great Britain £ 3,50

6

Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Bonafide Publishing, s.r.o. Václavkova 169/1 160 00 Praha 6 Czech Republic T: +420 220 512 965 F: +420 220 511 943 www.estatemagazine.cz

ǹǶǬǭǸǮǨǵǰǭ 2012 þervenec / July / ǴȊǷȈ

Living

Šéfredaktor / Editor In Chief Yumi Nozaki (London, UK) nozaki@estatemagazine.cz

ȎȐȓȤȍ

Art Director Jitka Ticháčková jitka.tichackova@gmail.com

6

22

Produkce / Production Eva Jelínková jelinkova@bonafide.cz

Novinky – architektura & design

News – Architecture & Design / ǙǺǮǺǽǾǴ – ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǬ & ǰǴdzǬǵǹ 22

ESTATE doporuþuje: Gozo: Ostrov plný neobjeveného bohatství

ESTATE Recommends: Gozo: An Island of Undiscovered Wealth

Redaktoři / Editors Helena Vavrdová redakce@estatemagazine.cz

ESTATE ǼDZǶǺǸDZǹǰǺǮǬǹǹȇǵ: ǏǺdzǺ: ǚǽǾǼǺǮ, ǻǺǷǹȇǵ ǹDZǼǬdzǮDZǰǬǹǹȇȁ ǭǺǯǬǾǽǾǮ

Michal Záhora redakce@estatemagazine.cz

30

ýeský design: Živelná energie ZbyĖka Soukupa

Czech Design: ZbynĚk Soukup’s Elemental Energy Jazyková redakce / Proof-copy Helena Vavrdová

ǣDZȄǽǶǴǵ ǰǴdzǬǵǹ: ǝǾǴȁǴǵǹǬȋ ȉǹDZǼǯǴȋ ǓǭȇǹǶǬ ǝǺǿǶǿǻǬ

Překlady / Translation Viktor Horák

34

Z jiného koutu svČta: Jihoafrická republika

From a Different Part of World: South Africa / ǙǬ ǰǼǿǯǺǸ ǶǼǬȊ ǽǮDZǾǬ: ǪDzǹǺǬȀǼǴǶǬǹǽǶǬȋ ǼDZǽǻǿǭǷǴǶǬ

Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz Obchodní oddělení / Commercial Section Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz Předplatné / Subscriptions info@estatemagazine.cz

Nemovitosti

30

Properties ǵȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȤ 44

Sídlo společnosti / Headquarters Bonafide Publishing, s.r.o. Václavkova 169/1 160 00 Praha 6 Czech Republic

Question for Real Estate Professionals / ǎǺǻǼǺǽ ǰǷȋ ǼDZǬǷȈǹȇȁ DZǶǽǻDZǼǾǺǮ 46

Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalová Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom

Nejlepší nemovitosti

Best Properties / ǗǿȃȄǬȋ ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈ

Prague out

Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele. Redakční rada / Advisory Board Martina Huclová, Radim Koliba, Petr Kouba, Michal Macek, Zdeněk Macháček, Milorad Miškovič, David Neveselý, Yumi Nozaki, Ladislav Pflimpfl, Bedřich Skalický, Pavel Velebil, Tomáš Zykán, Jaroslav Žižka

Otázka pro realitní odborníky

ǷȘȈȋȈ Ȑȏ

158

145

Novinky / News / ǹǺǮǺǽǾǴ

150

ESTATE Tipy / ESTATE Tips / ESTATE

156

ESTATE doporuþuje: Emil Filla / ze sbírek GHMP

ESTATE Recommends: Emil Filla / from the collections of the City Gallery Prague

Titulní foto ESCADA SPORT kolekce jaro–léto 2012

ESTATE ǼDZǶǺǸDZǹǰǺǮǬǹǹȇǵ: ǩǸǴǷȈ ǠǴǷǷǬ / Ǵdz ǶǺǷǷDZǶȂǴǴ ǏǺǼǺǰǽǶǺǵ ǯǬǷDZǼDZǴ ǛǼǬǯǴ 158

ESTATE doporuþuje: PĜehlídka nejlepší norské architektury v Praze

ESTATE Recommends: A Parade of the Best Norwegian Architecture in Prague ESTATE ǼDZǶǺǸDZǹǰǺǮǬǹǹȇǵ: ǛǺǶǬdz ǷǿȃȄDZǵ ǹǺǼǮDZDzǽǶǺǵ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇ Ǯ ǛǼǬǯDZ 160

AdresáĜ realitních kanceláĜí a inzerce

Real Estate Agencies and Advertisements Directory / ǝǻǴǽǺǶ ǬǯDZǹǾǽǾǮ ǻǺ ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ Ǵ ǼDZǶǷǬǸǺǰǬǾDZǷDZǵ


Milí þtenáĜi, Dear readers, ǹȓȖȊȈ ȘȍȌȈȒȚȖȘȈ,

sezóna letních dovolených je v plném proudu

the summer holiday season is in full swing and

a i vy urþitČ plánujete, jak a kde strávit své volné

you have surely planned how and where to

dny. NČkteĜí z vás dají pĜednost tradiþním

spend your leisure time. Some of you will prefer

i neobvyklým místĤm v ýechách, milovníci

the traditional, captivating places in the Czech

horkého poþasí zase naopak volí vzdálenČjší

Republic. Lovers of hot weather, on the contrary,

destinace plné hĜejivého písku a šumícího moĜe.

will choose more distant destinations dominated

Pro ty, kteĜí preferují druhou variantu, ale

by warm sands and sparkling seas. For those of

zároveĖ se jim už zajedla klasická pĜímoĜská

you who prefer the second option, but at the same

letoviska a davy turistĤ, ESTATE pĜináší tip na

time are fed up with the usual seaside resorts and

navštívení malého maltského ostrova Gozo, který

hordes of tourists, ESTATE provides the tip for

se pyšní nejen mnoha nádhernými památkami,

a visit to the tiny Maltese island of Gozo, which

ale pĜedevším pĜátelskou atmosférou.

boasts many beautiful sights as well as, most

Ta ale nebude urþitČ chybČt ani v þervencové

importantly, a friendly atmosphere.

Praze, která hostí nespoþet kulturních akcí, vþetnČ

However, a friendly atmosphere will certainly

nejvČtšího jazzového festivalu v republice, na

also be present in Prague in July when the city

nČmž se pĜedstaví svČtové legendy svého žánru.

hosts numerous cultural events, including the

AĢ už si vyberete jakoukoli variantu, pĜejeme vám

Czech Republic’s biggest Jazz Festival presenting

pĜíjemné strávení letních dní a bohaté zážitky na

international legends of Jazz.

vašich kratších þi dlouhých cestách. Whatever option you choose, we wish you PĜíjemné þtení!

pleasant summer days and memorable experiences on your short or long travels.

Enjoy your reading!

șȍȏȖȕ ȓȍȚȕȐȝ ȖȚȗțșȒȖȊ Ȋ șȈȔȖȔ ȘȈȏȋȈȘȍ, Ȑ Ȋȣ, ȒȖȕȍȟȕȖ, ȗȓȈȕȐȘțȍȚȍ, ȒȈȒ Ȑ ȋȌȍ ȗȘȖȊȍșȚȐ șȊȖȐ șȊȖȉȖȌȕȣȍ ȌȕȐ. ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ Ȑȏ ȊȈș ȗȘȍȌȗȖȟȚțȚ ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȣȍ ȐȓȐ ȕȍȖȉȣȟȕȣȍ ȔȍșȚȈ Ȋ ǿȍȝȐȐ, ȓȦȉȐȚȍȓȐ ȎȈȘȒȖȑ ȗȖȋȖȌȣ, ȕȈȖȉȘȖȚ, ȖȚȗȘȈȊȧȚșȧ Ȋ ȌȈȓȤȕȐȍ șȚȘȈȕȣ, ȋȌȍ ț ȕȖȋ ȠțȔȐȚ ȔȖȘȍ Ȑ ȗȓȈȊȐȚșȧ ȕȈ șȖȓȕȞȍ ȋȖȘȧȟȐȑ ȗȍșȖȒ. Ǭȓȧ Țȍȝ, ȒȖȔț ȉȓȐȎȍ ȊȚȖȘȖȑ ȊȈȘȐȈȕȚ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȍȓȧ ȖȉȢȍȝȈȊȠȐȝ Ȋșȍ ȒȓȈșșȐȟȍșȒȐȍ ȒțȘȖȘȚȣ Ȑ ȐȏȉȍȋȈȦȡȐȝ ȚȖȓȗ ȚțȘȐșȚȖȊ ESTATE ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚ șȚȈȚȤȦ Ȗ ȔȈȓȍȕȤȒȖȔ ȔȈȓȤȚȐȑșȒȖȔ ȖșȚȘȖȊȍ ǫȖȏȖ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȋȖȘȌȐȚșȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ șȊȖȐȔȐ ȒȘȈșȐȊȣȔȐ ȔȍșȚȈȔȐ, ȕȖ Ȑ ȖșȖȉȖȑ ȌȘțȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȈȚȔȖșȜȍȘȖȑ. Ǩ Țȍ, ȒȚȖ ȖșȚȈȕțȚșȧ Ȋ ȐȦȓȤșȒȖȑ ǷȘȈȋȍ, ȔȖȋțȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ȖȚ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȋȖȘȖȌșȒȐȝ ȈȒȞȐȑ Ȑ ȒțȓȤȚțȘȕȣȝ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȑ, ȊȒȓȦȟȈȧ ȒȘțȗȕȍȑȠȐȑ Ȋ ǿȍȠșȒȖȑ ȘȍșȗțȉȓȐȒȍ ȌȎȈȏȖȊȣȑ ȜȍșȚȐȊȈȓȤ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ ȉțȌțȚ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȣ ȔȐȘȖȊȣȍ ȓȍȋȍȕȌȣ ȥȚȖȋȖ ȓȦȉȐȔȖȋȖ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȖȋȖ ȎȈȕȘȈ. ǰ ȒȈȒȖȑ ȉȣ ȊȈȘȐȈȕȚ Ȋȣ ȕȐ ȊȣȉȘȈȓȐ, ȎȍȓȈȍȔ ȊȈȔ ȗȘȐȧȚȕȖ ȗȘȖȊȍșȚȐ ȓȍȚȕȐȍ ȌȕȐ, ȗȖȓțȟȈȧ ȕȖȊȣȍ ȟțȌȍșȕȣȍ ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȧ ȖȚ ȊȈȠȐȝ ȒȖȘȖȚȒȐȝ ȐȓȐ ȌȓȐȚȍȓȤȕȣȝ ȗȖȍȏȌȖȒ.

ǷȘȐȧȚȕȖȋȖ ȟȚȍȕȐȧ!

Yumi PÀimpÀ Nozaki Šéfredaktorka / Editor In Chief / ȋȓȈȊȕȣȑ ȘȍȌȈȒȚȖȘ


Vše pro Váš originální interiér. Kuchyně, nábytek, koberce, látky a doplňky světoznámých designových značek: Andreu World I Arper I Designers Guild I Emu I Edra I Flexform I Fritz Hansen I Gervasoni I Horm I Living Divani I Magis I Nanimarquina I Paola Lenti I Plank I Poliform I Tribú I Varenna I Zanotta 3DH showroom: Rohanské náb. 657/7, 186 00 Praha 8, tel. +420 222 719 547, po–pá 9.00–18.00, so 10.00–14.00, www.3dh.cz


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ

news

ǙǚǎǚǝǞǔ

novinky

Inspirujte se nejnovĚjšími trendy v designu a architektuŐe a spoleÿnĚ s kapkou vaší fantazie si zaŐiďte bydlení, o kterém jste vždy snili. Ty nejlepší tipy a novinky vám na svých stránkách pŐedstaví i tentokrát ÿasopis ESTATE. Let yourself be inspired by the newest trends in design and architecture and, with just a touch of your own fantasy, design your dream home. ESTATE magazine as usual introduces you to top tips and innovations on its pages.

architektura

ǛǿǽǾȈ ǎǬǽ ǮǰǺȁǹǺǮȋǾ ǻǺǽǷDZǰǹǴDZ ǾǼDZǹǰȇ Ǯ ǰǴdzǬǵǹDZ Ǵ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼDZ, ǽǺDZǰǴǹǴǮ ǶǺǾǺǼȇDZ ǽ ǶǬǻǷDZǵ ǎǬȄDZǵ ȀǬǹǾǬdzǴǴ Ǯȇ ǽǸǺDzDZǾDZ ǽǺdzǰǬǾȈ DzǴǷȈDZ Ǯ ǽǾǴǷDZ ǽǮǺDZǵ ǸDZȃǾȇ! ǗǿȃȄǴDZ ǴǰDZǴ Ǵ ǹǺǮǴǹǶǴ ǾǺǷȈǶǺ ǰǷȋ ǎǬǽ ǽǹǺǮǬ ǽǾǼǬǹǴȂǬȁ DzǿǼǹǬǷǬ ESTATE.

JEDNODUCHÁ FORMA SE SMYSLEM PRO DETAIL A SIMPLE FORM WITH A TASTE FOR DETAIL ǛǜǚǝǞnjǫ Ǡǚǜǘnj ǔ ǣǟǎǝǞǎǚ ǐǑǞnjǗǔ Kombinaci kamenného zdiva s prosklenými stĚnami a dŐevĚným sedlovým krovem zvolil architekt pro kapli Semper Fidelis Memorial Chapel v americké Virginii. Kaple vyboÿuje ze základního archetypálního tvaru pouze zvĚtšeným pŐesahem stŐechy ve svém vrcholu. V interiéru je pak pŢsobivĚ jednoduché zaŐízení, které vyniká svými promyšlenými detaily. The architect chose a combination of stone masonry with glass walls and wooden gable roof frame for the Semper Fidelis Memorial Chapel in Virginia, US. The Chapel differs from the basic archetypal shape only by its enlarged roof overhanging the top. The interior is impressively simple, excelling in its elaborate details. ǐǷȋ ȃǬǽǺǮǹǴ Semper Fidelis Memorial Chapel Ǯ ǬǸDZǼǴǶǬǹǽǶǺǸ ȄǾǬǾDZ ǎǴǼǰDzǴǹǴȋ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼ ǮȇǭǼǬǷ ǶǺǸǭǴǹǬȂǴȊ ǶǬǸDZǹǹǺǵ ǶǷǬǰǶǴ ǽǺ ǽǾDZǶǷȋǹǹȇǸǴ ǽǾDZǹǬǸǴ Ǵ ǰDZǼDZǮȋǹǹǺǵ ǺǽǾǼǺǶǺǹDZȃǹǺǵ ǶǼȇȄDZǵ. ǣǬǽǺǮǹȋ ǺǾǷǴȃǬDZǾǽȋ ǺǾ ǭǬdzǺǮǺǵ ǬǼȁDZǾǴǻǴȃDZǽǶǺǵ ȀǺǼǸȇ ǽǻDZȂǴǬǷȈǹǺ ǿǮDZǷǴȃDZǹǹǺǵ, ǽǴǷȈǹǺ ǽǶǺȄDZǹǹǺǵ ǹǬ ǽǬǸǺǸ ǻǴǶDZ ǶǼȇȄDZǵ. nj Ǯ ǴǹǾDZǼȈDZǼDZ ǻǼDZǺǭǷǬǰǬDZǾ ǮǻDZȃǬǾǷȋȊȅǬȋ ǻǼǺǽǾǺǾǬ, ǹǬǰDZǷDZǹǹǬȋ ǻǼǺǰǿǸǬǹǹȇǸǴ ǰDZǾǬǷȋǸǴ. Zdroj a foto / source and photos / ǴǽǾǺȃǹǴǶ Ǵ ȀǺǾǺ: © Ken Paul, archdaily.com

6


ǙǚǎǚǝǞǔ | NEWS | NOVINKY ZREZIVęLÁ MODERNA RUSTY MODERNISM ǓnjǜǒnjǎǑǎǤǔǕ ǘǚǐǑǜǙ Na pravidelné tvary v kombinaci s ušlechtilými materiály sází stavba nového multifunkÿního centra ve mĚstĚ Lamego v Portugalsku. Souÿástí centra je sportovní hala, šatny, auditorium pro 120 hostŢ, parkovištĚ a také námĚstí, které je umístĚno na stŐeše budovy. Stavba svým tvarem kopíruje okolní terén, do nĚhož je z vĚtší ÿásti zapuštĚna. Její prŢÿelí tvoŐí schodištĚ amÀteátru, které spojuje stŐechu budovy se stávající volnou plochou na pŢvodním terénu. Zajímavým je zejména použitý materiál na opláštĚní ÿástí budovy, které vystupují nad stŐechu - architekt zde použil velkoformátové desky imitující zrezivĚlý kov, který krásnĚ kontrastuje s betonovými ÿástmi. The construction of the new multifunctional centre in the Portuguese city of Lamego relies on regular forms in combination with Àne materials. The centre includes a sports hall, changing rooms, 120-seat auditorium, parking and also a square, which is located on the roof of the building. The design of the construction imitates the surrounding terrain in which it is largely embedded. Its façade comprises the staircase of the amphitheatre, which connects the roof of the building with the present open area of the original terrain. The material used in the cladding of the parts of the building that project above the roof is of particular interest– here the architect has used large-format sheets which imitate rusted metal, and which contrast beautifully with the concrete parts.

ǛǼǬǮǴǷȈǹȇDZ ȀǺǼǸȇ Ǯ ǽǺȃDZǾǬǹǴǴ ǽ ǭǷǬǯǺǼǺǰǹȇǸǴ ǸǬǾDZǼǴǬǷǬǸǴ ǺǾǷǴȃǬȊǾ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǺ ǹǺǮǺǯǺ ǸǿǷȈǾǴ-ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹǺǯǺ ȂDZǹǾǼǬ Ǯ ǯǺǼǺǰDZ ǗǬǸDZǯǺ Ǯ ǛǺǼǾǿǯǬǷǴǴ. ǣǬǽǾȈȊ ȂDZǹǾǼǬ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǽǻǺǼǾǴǮǹȇǵ dzǬǷ, ǼǬdzǰDZǮǬǷǶǴ, ǶǺǹȀDZǼDZǹȂ-dzǬǷ ǹǬ 120 ǸDZǽǾ, ǻǬǼǶǺǮǶǬ, Ǭ ǾǬǶDzDZ ǻǷǺȅǬǰȈ, ǶǺǾǺǼǬȋ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬ ǹǬ ǶǼȇȄDZ dzǰǬǹǴȋ. ǚǭȆDZǶǾ ǽǮǺDZǵ ȀǺǼǸǺǵ ǶǺǻǴǼǿDZǾ ǺǶǼǿDzǬȊȅǿȊ ǸDZǽǾǹǺǽǾȈ, Ǯ ǶǺǾǺǼǿȊ ǺǹǬ Ǯ dzǹǬȃǴǾDZǷȈǹǺǵ ǽǾDZǻDZǹǴ Ǵ ǮǻǴǽǬǹǬ. ǑǯǺ ȀǬǽǬǰ ǽǺǽǾǬǮǷȋDZǾ ǷDZǽǾǹǴȂǬ ǬǸȀǴǾDZǬǾǼǬ, ǶǺǾǺǼǬȋ ǽǺDZǰǴǹȋDZǾ ǶǼȇȄǿ dzǰǬǹǴȋ ǽ ǽǿȅDZǽǾǮǿȊȅDZǵ ǽǮǺǭǺǰǹǺǵ ǻǷǺȅǬǰȈȊ Ǯ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǸ ǷǬǹǰȄǬȀǾDZ. ǚǽǺǭȇǵ ǴǹǾDZǼDZǽ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾ ǸǬǾDZǼǴǬǷ, ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǹȇǵ ǰǷȋ ȃǬǽǾDZǵ ǶǺǼǻǿǽǬ dzǰǬǹǴȋ, ǮǺdzǮȇȄǬȊȅǴȁǽȋ ǹǬǰ ǶǼȇȄDZǵ, - ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǷ ǶǼǿǻǹǺǯǬǭǬǼǴǾǹȇDZ ǻǬǹDZǷǴ, ǴǸǴǾǴǼǿȊȅǴDZ ǼDzǬǮȇǵ ǸDZǾǬǷǷ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǻǼDZǶǼǬǽǹǺ ǶǺǹǾǼǬǽǾǴǼǿDZǾ ǽ ǭDZǾǺǹǹȇǸǴ ǰDZǾǬǷȋǸǴ. Zdroj a foto / source and photos / ǴǽǾǺȃǹǴǶ Ǵ ȀǺǾǺ: © Jose Campos, archdaily.com

7


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ

NENÍ STODOLA JAKO STODOLA THE BARN IS NOT A BARN ǝnjǜnjǕ ǙǑ ǝnjǜnjǕ STODOLA Na holandském venkovĚ byla dokonÿena stavba rodinného domu, který z dálky svým tvarem pŐipomíná klasickou stodolu. Architekti z Kwint Architects tak tvarem navázali na tradiÿní stavby v okolí. DŐevĚná obálka domu je z panelŢ s dŐevĚnými lamelami, které se v pŐízemí dají otevŐít, což umožŁuje pŐístup k samotnému domu. Nehmotný plášŘ zabraŁuje prŢchodu sluneÿních paprskŢ a opticky sjednocuje nepravidelný tvar obvodových stĚn vnitŐní budovy. The construction of a family house, whose shape from a distance resembles a classic barn, has been completed in the Dutch countryside. Architects from Kwint Architects used this design to imitate the traditional buildings in the surrounding area. The wooden exterior covering of the house is constructed from panels with wooden facing strips that can be opened on the ground Áoor, enabling access to the house. The opaque covering prevents the passage of sunlight and optically unites the irregular shape of the circumferential walls of the inner part of the building. ǎ ǯǺǷǷǬǹǰǽǶǺǵ ǯǷǿǭǴǹǶDZ ǭȇǷǺ dzǬǶǺǹȃDZǹǺ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǺ ǰǺǸǬ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǹǬ ǼǬǽǽǾǺȋǹǴǴ ǽǮǺDZǵ ȀǺǼǸǺǵ ǹǬǻǺǸǴǹǬDZǾ ǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǴǵ ǽǬǼǬǵ. ǞǬǶǴǸ ǺǭǼǬdzǺǸ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼȇ ǽǾǿǰǴǴ «Kwint Architects» ǽǾǬǼǬǷǴǽȈ ǻǺǮǾǺǼǴǾȈ ȀǺǼǸȇ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇȁ dzǰǬǹǴǵ Ǯ ǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾȋȁ. ǐDZǼDZǮȋǹǹǬȋ ǺǭǺǷǺȃǶǬ ǰǺǸǬ ǽǰDZǷǬǹǬ Ǵdz ǻǬǹDZǷDZǵ ǽ ǰDZǼDZǮȋǹǹȇǸǴ ǻǷǬǽǾǴǹǬǸǴ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǹǬ ǻDZǼǮǺǸ ȉǾǬDzDZ ǸǺDzǹǺ ǺǾǶǼȇǾȈ, ȃǾǺ ǻǼDZǰǺǽǾǬǮǷȋDZǾ ǰǺǽǾǿǻ ǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺ Ƕ ǰǺǸǿ. ǙDZǮDZǽǺǸǬȋ ǺǭǺǷǺȃǶǬ ǻǼDZǻȋǾǽǾǮǿDZǾ ǻǼǺȁǺDzǰDZǹǴȊ ǽǺǷǹDZȃǹȇȁ ǷǿȃDZǵ Ǵ ǺǻǾǴȃDZǽǶǴ ǺǭȆDZǰǴǹȋDZǾ ǹDZǻǼǬǮǴǷȈǹȇDZ ȀǺǼǸȇ ǽǾDZǹ ǮǹǿǾǼDZǹǹDZǯǺ dzǰǬǹǴȋ. Zdroj a foto / source and photos / ǴǽǾǺȃǹǴǶ Ǵ ȀǺǾǺ: © Erik Hesmerg, archdaily.com

8


FREE ART OF LIVING EVERYWHERE

OHLEDUPLNOST, SVOBODA, NEZÁVISLOST JIŽ V ZÁKLADNÍ CENĚ FREEDOMKU NOVÉ GENERACE. - NOVÁ KONSTRUKCE - DIFÚZNÍ OTEVŘENOST - 95 % MATERIÁLŮ NA BÁZI DŘEVA

- ŽIVOTNOST ZDĚNÝCH STAVEB BEZ ÚDRŽBY - MINIMÁLNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY FREEDOMEK SLOUŽÍ VÁM, ROZHODNĚTE SE ŽÍT JINAK!

KONTAKT INFO@FREEDOMKY.CZ SHOWROOM MÝTO U TACHOVA (AREÁL PILY TURNER)

WWW.FREEDOMKY.CZ


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ

þÍNSKÁ TELEVIZNÍ HOUSENKA CHINESE TELEVISION CATERPILLAR ǖǔǞnjǕǝǖnjǫ ǞǑǗǑǎǔǓǔǚǙǙnjǫ ǏǟǝǑǙǔǢnj V þínĚ byla dokonÿena výstavba nové budovy ÿínské televize, která svým neobvyklým tvarem pŐipomíná plazící se housenku. Nárožní ÿást budovy o 44 patrech je “vykousnutá”, nejvyšší patra budovy tak bez jakýchkoliv podpor pŐeklenují propast pod sebou. Architekti z ateliéru OMA nezapomnĚli ani na pŢsobivé prosklené prŢhledy v podlaze nejvyšší ÿásti budovy. China has completed the construction of the new building for Chinese TV, the unusual shape of which resembles a crawling caterpillar. The corner section of the 44-storey building juts out slightly, the top Áoors therefore arch over the abyss below without any support. Architects from the OMA atelier did not omit the impressive glass viewing panes on the very top Áoor. ǎ ǖǴǾǬDZ ǭȇǷǺ dzǬǮDZǼȄDZǹǺ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǺ ǹǺǮǺǯǺ dzǰǬǹǴȋ ǶǴǾǬǵǽǶǺǯǺ ǾDZǷDZǮǴǰDZǹǴȋ, ǶǺǾǺǼǺDZ ǽǮǺDZǵ ǹDZǺǭȇȃǹǺǵ ȀǺǼǸǺǵ ǹǬǻǺǸǴǹǬDZǾ ǻǺǷdzǬȊȅǿȊ ǯǿǽDZǹǴȂǿ. ǟǯǷǺǮǬȋ ȃǬǽǾȈ dzǰǬǹǴȋ Ǵdz 44 ȉǾǬDzDZǵ ǽǷǺǮǹǺ ǺǾǶǿȄDZǹǬ, Ǭ ǮDZǼȁǹǴDZ ȉǾǬDzǴ dzǰǬǹǴȋ ǭDZdz ǻǺǸǺȅǴ ǶǬǶǴȁ-ǷǴǭǺ ǺǻǺǼ ǽǺDZǰǴǹȋȊǾǽȋ ǹǬǰ ǻǼǺǻǬǽǾȈȊ. njǼȁǴǾDZǶǾǺǼȇ Ǵdz ǽǾǿǰǴǴ OMA ǹDZ dzǬǭȇǷǴ Ǵ Ǻ ǮǻDZȃǬǾǷȋȊȅǴȁ dzǬǽǾDZǶǷDZǹǹȇȁ ǻǼǺǽǮDZǾǬȁ Ǯ ǻǺǷǿ ǹǬ ǽǬǸǺǸ ǮȇǽǺǶǺǸ ȉǾǬDzDZ dzǰǬǹǴȋ. Zdroj a foto / source and photos / ǴǽǾǺȃǹǴǶ Ǵ ȀǺǾǺ: www.designboom.com, OMA / philippe ruault

10


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ

KLASICKÁ MALBA V MODERNÍM INTERIÉRU CLASSIC PAINTING IN A MODERN INTERIOR ǖǗnjǝǝǔǣǑǝǖnjǫ ǒǔǎǚǛǔǝǨ ǎ ǝǚǎǜǑǘǑǙǙǚǘ ǔǙǞǑǜǨǑǜǑ „Obklopte se krásou, která nepomine a investujte do hodnot, které nikdy hodnotami být nepŐestanou.“ Na ÿeské výtvarné scénĚ je v souÿasné dobĚ velmi silné zastoupení mladých umĚlcŢ, absolventŢ akademie ateliéru klasické malby ZdeŁka Berana. Jejich malby jsou bravurnĚ zvládnutou technikou fascinující. PŐidanou hodnotu však tvoŐí moderní pohled na souÿasný svĚt, který je obklopuje. NĚkdy mají v sobĚ i ironizující podtext s komiksovým prvkem a zachycují aktuální témata naší spoleÿnosti. Jako pŐedstavitele nejmladší generace absolventŢ klasické malby nabízíme ukázku dĚl dvou malíŐŢ z nabídky Őíÿanské galerie Kotelna. Marek Slavík, jehož malíŐské mistrovství je nezpochybnitelné, aniž by se odklonil od staré akademické tradice, zachycuje ve svých dílech aŘ již je to Àgura, krajina ÿi abstrakce, pocity souÿasné generace reagující na dĚní kolem nás. Marek slavík studoval na Akademii výtvarných umĚní v Praze v letech 2002- 2008 v ateliéru klasické malby Z. Berana. Jan Uldrych je velmi nadaný mladý umĚlec, jehož tvorba obsahuje individuální pŐístup k existenciálním tématŢm života. V posledních obrazech se vrací k nádherné realistické krajinomalbĚ zachycující momenty prchavého okamžiku atmosféry mĚnící se pŐírody. Jan Uldrych absolvoval studium ve stejném ateliéru v letech 2003–2009. „Surround yourself with the beauty which will not pass away and invest in the values that will never cease to be values.“ Currently on the Czech art scene, there is a very strong representation of young artists, graduates of the Academy of the Classical Painting Studio of ZdenĚk Beran. Their paintings fascinate with their brilliantly mastered Marek Slavík, Zátiší s vínem, olej na plátnĚ, 100 x 155 cm

design technique. However, added value is created by a modern view of the contemporary world that surrounds us. At times the works have an ironic subtext with a comic element, which captures current issues in our society. As representatives of the youngest generation of classical painting graduates, we offer some sample works of art of these two painters. Marek Slavík, whose painting artistry is undisputed without diverting from the old academic tradition, captures in his works of art (whether it is a Àgure, landscape or abstraction) the reactions of the present generation in response to the events surrounding us. Marek Slavík studied at the Academy of Fine Arts in Prague from 2002 to 2008, in the Classical Painting Studio of Z. Beran. Jan Uldrych is a very talented young artist, whose work demonstrates an individual approach to the existential issues of life. In his latest works, he returns to beautiful, realistic landscape painting, capturing volatile moments in the changing moods of nature. Jan Uldrych studied at the same Prague studio in 2003–2009. „ǚǶǼǿDzǴǾDZ ǽDZǭȋ ǶǼǬǽǺǾǺǵ, ǶǺǾǺǼǬȋ ǹDZ ǿǮȋǹDZǾ, ǴǹǮDZǽǾǴǼǿǵǾDZ Ǯ ȂDZǹǹǺǽǾǴ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǹǴǶǺǯǰǬ ǹDZ ǻDZǼDZǽǾǬǹǿǾ ǭȇǾȈ ȂDZǹǹǺǽǾȋǸǴ“. ǙǬ ȃDZȄǽǶǺǵ ȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹǺǵ ǽȂDZǹDZ Ǯ ǹǬǽǾǺȋȅDZDZ ǮǼDZǸȋ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǺȃDZǹȈ ǽǴǷȈǹǬȋ ǯǼǿǻǻǬ ǸǺǷǺǰȇȁ ȁǿǰǺDzǹǴǶǺǮ, ǮȇǻǿǽǶǹǴǶǺǮ njǶǬǰDZǸǴǴ ǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǺǵ DzǴǮǺǻǴǽǴ ǽǾǿǰǴǴ ǓǰDZǹDZǶǬ ǍDZǼǬǹǬ. ǔȁ ǶǬǼǾǴǹȇ ǽ ǭǷDZǽǾȋȅDZ ǺǽǮǺDZǹǹǺǵ ǾDZȁǹǴǶǺǵ ǹDZǺǭȇȃǬǵǹǺ ǿǮǷDZǶǬǾDZǷȈǹȇ. ǞDZǸ ǹDZ ǸDZǹDZDZ, Ǵȁ ǰǺǭǬǮǺȃǹǺǵ ȂDZǹǹǺǽǾȈȊ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǵ ǮdzǯǷȋǰ ǹǬ ǹǬǽǾǺȋȅǴǵ ǸǴǼ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǹǬǽ ǺǶǼǿDzǬDZǾ. ǔǹǺǯǰǬ Ǯ ǹǴȁ ǸǺDzǹǺ ǿǮǴǰDZǾȈ Ǵ ǴǼǺǹǴȃǹȇǵ ǻǺǰǾDZǶǽǾ ǽ ȉǷDZǸDZǹǾǬǸǴ ǶǺǸǴǶǽǬ, ǺǽǮDZȅǬȊȅǴǵ dzǷǺǭǺǰǹDZǮǹȇDZ ǮǺǻǼǺǽȇ ǹǬȄDZǯǺ ǺǭȅDZǽǾǮǬ. ǛǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǸ ǮǬǸ ǽǬǸǺDZ ǸǺǷǺǰǺDZ ǻǺǶǺǷDZǹǴDZ ǮȇǻǿǽǶǹǴǶǺǮ ǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǺǵ DzǴǮǺǻǴǽǴ – ǰǮǿȁ ȁǿǰǺDzǹǴǶǺǮ Ǵ Ǵȁ ǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴȋ. ǘǬǼDZǶ ǝǷǬǮǴǶ, ȃȈDZ ȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹǺDZ ǸǬǽǾDZǼǽǾǮǺ ǻǼǺǽǾǺ ǭDZǽǽǻǺǼǹǺ ǭDZdz ǶǬǶǺǯǺ-ǷǴǭǺ ǺǾȁǺǰǬ ǺǾ ǽǾǬǼǺǵ ǬǶǬǰDZǸǴȃDZǽǶǺǵ ǾǼǬǰǴȂǴǴ, ǺǾǼǬDzǬDZǾ Ǯ ǽǮǺǴȁ ǼǬǭǺǾǬȁ, ǭǿǰȈ ǾǺ ȀǴǯǿǼǬ, ǻDZǵdzǬDz Ǵ ǬǭǽǾǼǬǶȂǴȋ, ȃǿǮǽǾǮǬ ǹȇǹDZȄǹDZǯǺ ǻǺǶǺǷDZǹǴȋ, ǼDZǬǯǴǼǿȊȅDZǯǺ ǹǬ ǽǺǭȇǾǴȋ ǮǺǶǼǿǯ. ǘǬǼDZǶ ǝǷǬǮǴǶ ǿȃǴǷǽȋ Ǯ njǶǬǰDZǸǴǴ ȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹȇȁ ǴǽǶǿǽǽǾǮ Ǯ ǛǼǬǯDZ Ǯ 2002–2008 ǯǺǰǬȁ Ǯ ǽǾǿǰǴǴ ǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǺǵ DzǴǮǺǻǴǽǴ Ǔ. ǍDZǼǬǹǬ. ǫǹ ǟǷǰǼȇȁ – ǺȃDZǹȈ ǾǬǷǬǹǾǷǴǮȇǵ ǸǺǷǺǰǺǵ ȁǿǰǺDzǹǴǶ, ȃȈDZ ǾǮǺǼȃDZǽǾǮǺ ǺǭǷǬǰǬDZǾ ǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷȈǹȇǸ ǻǺǰȁǺǰǺǸ Ƕ ȉǶdzǴǽǾDZǹȂǴǬǷȈǹȇǸ ǮǺǻǼǺǽǬǸ DzǴdzǹǴ. ǎ ǻǺǽǷDZǰǹǴȁ ǼǬǭǺǾǬȁ Ǻǹ ǮǺdzǮǼǬȅǬDZǾǽȋ Ƕ ǴdzǺǭǼǬDzDZǹǴȊ ǶǼǬǽǴǮȇȁ ǼDZǬǷǴǽǾǴȃǹȇȁ ǻDZǵdzǬDzDZǵ, ȀǴǶǽǴǼǿȋ ǹǬ ǻǺǷǺǾǹDZ ǹDZǿǷǺǮǴǸȇDZ ǸǺǸDZǹǾȇ ǻǺǽǾǺȋǹǹǺ ǸDZǹȋȊȅDZǵǽȋ ǻǼǴǼǺǰȇ. ǫǹ ǟǷǰǼȇȁ ǻǼǺȄDZǷ ǺǭǿȃDZǹǴDZ Ǯ ǾǺǵ DzDZ ǽǾǿǰǴǴ Ǯ 2003–2009 ǯǺǰǬȁ. Galerie Kotelna, Plynární 1, 251 01 ŏíÿany www.galeriekotelna.cz

Marek Slavík, Židovka II, olej na plátnĚ, 90 x 120 cm

12

Jan Uldrych, Les 3, olej na plátnĚ, 100 x 120 cm


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ MRAKY / CLOUDS CLOUDS CLOUDS SvĚtelné objekty MRAKY / CLOUDS vznikají pro interiér Zemanovy kavárny v BrnĚ. Daniel Piršÿ vyzval sám sebe a dal si nelehký úkol – zhmotnit oblaka do interiéru. Mraky jsou stylizovány ve tŐech velikostech, vyrobeny z tenkého biskvitového porcelánu, který pŐi prosvĚtlení vykresluje „barokní“ kresbu objektu. Instalaci MrakŢ mŢžete vidĚt na jedineÿné výstavĚ KŐehký Mikulov, prvním festivalu art designu ve stŐední EvropĚ. Festival KŐehký Mikulov – místo konání: Zámek Mikulov, Zámek 1, 692 15 Mikulov The luminous objects—CLOUDS—were created for the interior of the Zeman Café in Brno. Daniel Piršÿ gave himself a difÀcult and challenging task – to make clouds materialise in an interior. The clouds are stylised in three sizes, created from wafer-thin biscuit porcelain which, when illuminated, reveals the “Baroque” pattern of the object. The Clouds installation can be seen at the distinctive “KŐehký Mikulov” exhibition, the Àrst Art Design Festival in Central Europe. KŐehký Mikulov Festival – venue: Mikulov Chateau, Zámek 1, 692 15 Mikulov ǝǮDZǾǺǮȇDZ ǺǭȆDZǶǾȇ «ǚǍǗnjǖnj / CLOUDS» ǭȇǷǴ ǽǺdzǰǬǹȇ ǽǻDZȂǴǬǷȈǹǺ ǰǷȋ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬ ǶǬȀDZ «ǓDZǸǬǹ» Ǯ ǍǼǹǺ. ǐǬǹǴȉǷȈ ǛǴǼȄȃ ǽǬǸ ǽDZǭDZ ǻǺǽǾǬǮǴǷ ǽǷǺDzǹǿȊ dzǬǰǬȃǿ - ǮǺǻǷǺǾǴǾȈ ǺǭǷǬǶǬ Ǯ ǴǹǾDZǼȈDZǼDZ. ǔ ǿ ǹDZǯǺ ȉǾǺ ǻǼDZǶǼǬǽǹǺ ǻǺǷǿȃǴǷǺǽȈ! ǝǾǴǷǴdzǺǮǬǹǹȇDZ ǺǭǷǬǶǬ ǾǼDZȁ ǼǬdzǸDZǼǺǮ ǽǰDZǷǬǹȇ Ǵdz ǾǺǹǶǺǯǺ ǭǴǽǶǮǴǾǹǺǯǺ ȀǬǼȀǺǼǬ, Ǯ ǶǺǾǺǼǺǸ ǻǼǴ ǻǺǰǽǮDZǾǶDZ ǮȇǼǴǽǺǮȇǮǬDZǾǽȋ ǭǬǼǺȃǹȇǵ ǼǴǽǿǹǺǶ ǺǭȆDZǶǾǺǮ. ǔǹǽǾǬǷǷȋȂǴȊ ǚǍǗnjǖnj / CLOUDS ǸǺDzǹǺ ǭǿǰDZǾ ǿǮǴǰDZǾȈ ǹǬ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǵ ǮȇǽǾǬǮǶDZ «ǡǼǿǻǶǴǵ ǘǴǶǿǷǺǮ», ǻDZǼǮǺǸ ȀDZǽǾǴǮǬǷDZ ǬǼǾ-ǰǴdzǬǵǹǬ Ǯ ǢDZǹǾǼǬǷȈǹǺǵ ǑǮǼǺǻDZ. ǠDZǽǾǴǮǬǷȈ «ǡǼǿǻǶǴǵ ǘǴǶǿǷǺǮ» – ǸDZǽǾǺ ǻǼǺǮDZǰDZǹǴȋ: ǓǬǸǺǶ ǘǴǶǿǷǺǮ, Zámek 1, 692 15 Mikulov STUDIO PIRSC PORCELAIN Dílna: NámĚstí 9, Mikulov 692 01 Vzorkovna studia : Kavárna a galerie BÜRO, Kostelní nám. 9, Mikulov www.pirsc.cz

JEDINEþNÁ KOLEKCE OD SVęTOZNÁMÝCH ITALSKÝCH NÁVRHÁŏš JEDINEþN UNIQUE COLLECTION C OF A WORLD FAMOUS ITALIAN DESIGNERS ǟǙǔǖnjǗǨ ǟǙǔǖnjǗǨǙnjǫ ǖǚǗǗǑǖǢǔǫ ǚǞ ǎǝǑǘǔǜǙǚ ǔǓǎǑǝǞǙǧǡ ǔǞnjǗǨǫǙǝǖǔǡ ǔǞnjǗǨǫǙ ǐǔǓnjǕǙǑǜǚǎ S hrdostí vvám pŐedstavujeme mimoŐádnou kolekci od svĚtovĚ proslulých italských návrháŐŢ. Na výbĚr je široká paleta exkluzivních hodin, ozdob na zeď, ná vĚšákŢ, zrca zrcadel, rámeÿkŢ na fotograÀe a dalšího zboží. Každý výrobek je vytvoŐen ruÿnĚ a mŢže mŢž se stát souÿástí nevšedního interiéru vašeho domova, restaurace, baru nebo ho hotelu. Je dobré vĚdĚt, že u nás si každý nĚco najde, neboŘ originalita naší nabídky je skuteÿnĚ extrémní. Jsme „MODERN ART SHOP!“ We are proud to present you the unique collection of a world famous italian designers. TThere is a wide variety of exclusive clocks,wall hangers,mirrors, photo frames and etc... Each product is handmade and can be a part of your unusual unusua interier of your home,restaurant,bar or hotel. It is good to know that we have something for everybody and at the same time the originality of our items is really unique.We are „MODERN ART SHOP!“ ǘȇ ǽ ǯǺǼǰǺǽǾ ǯǺǼǰǺǽǾȈȊ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǸ ǮǬǸ ǹDZǺǭȇȃǹǿȊ ǶǺǷǷDZǶȂǴȊ ǺǾ ǮǽDZǸǴǼǹǺ ǴdzǮDZǽǾǹȇȁ ǴǾǬǷȈȋǹǽǶǴȁ ǴǾǬ ǰǴdzǬǵǹDZǼǺǮ. ǤǴǼǺǶǴǵ ǽǻDZǶǾǼ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹȇȁ ȃǬǽǺǮ, ǹǬǽǾDZǹǹȇȁ ǿǶǼǬȄDZǹǴǵ, ǮDZȄǬǷǺǶ, dzDZǼǶǬǷ, ǼǬǸ ǰǷȋ ȀǺǾǺǯǼǬȀǴǵ Ǵ ǰǼǿǯǴȁ ǿǶǼ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴ ǴǹǾDZǼDZǽǹȇȁ Ǵ ǾǺǮǬǼǺǮ. ǖǬDzǰǺDZ ǴdzǰDZǷǴDZ ǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǺ ǮǼǿȃǹǿȊ ǻǺ ǺǽǺǭǺǵ ǾDZȁǹǺǷǺǯǴǴ ǾDZȁ Ǵ ǸǺDzDZǾ ǽǾǬǾȈ ȃǬǽǾȈȊ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǯǺ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬ ǮǬȄDZǯǺ ǰǺǸǬ, ǼDZǽǾǺǼǬǹǬ, ǭǬǼǬ ǴǷǴ ǯǺǽǾǴǹǴȂȇ. ǔ ǿDz ǾǺȃǹǺ dzǰDZǽȈ ǶǬDzǰȇǵ ǹǬǵǰDZǾ ȃȃǾǺ-ǾǺ ǰǷȋ ǽDZǭȋ, ǻǺǾǺǸǿ ȃǾǺ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǽǾȈ ǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴȋ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǰDZǵǽǾǮǴǾDZǷȈǹǺ ǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺǵ. ǘȇ ǹǬǽǾǺȋȅǴǵ „MODERN ART SHOP“! SHOWROOM: Mala Štupartská 5, Praha 1, 110 00 e-mail: velizar77@yahoo.com, tel.: +420 733 643 403 14


HÄSTENS CONCEPT STORE Praha: Vinohradská 33 Brno: SOHO interiérové centrum Svratecká 989, ModĜice

www.postele-hastens.cz

160 let mČníme životy ZĤstali jsme vČrni naší tradici a dČdictví. VytvoĜili jsme novou postel Hästens Jubilea v limitované edici, v džínovém vintage denim vzhledu, abychom oslavili kultovní symbol znaþky. Postel vytvoĜená na poþest stošedesátileté tradice hledání nejdokonalejšího spánku. Náš úkol je mČnit životy – Vaše životy – darem pravého spánku.

My spíme. A vy?

Hästens Jubilea 180x200, BJ matrace

179.000,-* *Puvodní cena postele 209.000,-


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ KUCHYŀSKÁ LINKA TIVALI TIVALI KITCHEN UNIT ǖǟǡǙǫ TIVALI Tam, kde na první pohled vidíte velkou skŐíŁ, se rázem objeví moderní kuchyŁská linka Tivali od znaÿky Dada. Jednoduché shrnovací dveŐe, které lze lehce otevŐít a složit, se rozprostŐou do luxusní strukturované skŐínĚ, která skryje všechna kuchaŐova tajemství. DveŐe lze otevŐít buď jako celek, nebo jen do poloviny, kdy se odkryje pouze vysunovací nerezová pracovní deska. Tivali od znaÿky Dada je kuchyŁská linka navržená Dantem Bonuccellim pro velké a menší prostory v domácnostech. Tivali naleznete v nabídce studia Nobis Life. What at Àrst glance appears to be a large cupboard conceals the modern Tivali kitchen unit. Simple folding doors, which are possible to be easily opened and folded away, are transformed into a spacious, organised cupboard to hide all the chef’s secrets. The doors can be opened totally or only halfway to reveal only the pull-out stainless steel worktop. Tivali by Dada is a kitchen unit designed by Dante Bonuccelli for big and small rooms in homes. Tivali is available in the selection of Nobis Life Studio. ǞǬǸ, ǯǰDZ ǹǬ ǻDZǼǮȇǵ ǮdzǯǷȋǰ Ǯȇ ǮǴǰǴǾDZ ǭǺǷȈȄǺǵ ȄǶǬȀ, ǮǹDZdzǬǻǹǺ ǻǺȋǮǷȋDZǾǽȋ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǬȋ Ƕǿȁǹȋ Tivali. ǛǼǺǽǾȇDZ ǼǬdzǰǮǴDzǹȇDZ ǰǮDZǼǴ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǷDZǯǶǺ ǺǾǶǼȇǮǬȊǾǽȋ Ǵ ǽǶǷǬǰȇǮǬȊǾǽȋ, ǺǾǶǼǺȊǾ ǮǬǸ ǼǺǽǶǺȄǹȇǵ ǽǾǼǿǶǾǿǼǴǼǺǮǬǹǹȇǵ ȄǶǬȀ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǽǶǼȇǮǬDZǾ Ǯ ǽDZǭDZ ǮǽDZ ǾǬǵǹȇDZ ǬǶǽDZǽǽǿǬǼȇ ǻǺǮǬǼǬ. ǐǮDZǼǴ ǸǺDzǹǺ ǺǾǶǼȇǮǬǾȈ ǶǬǶ ȂDZǷǴǶǺǸ, ǾǬǶ Ǵ ǹǬǻǺǷǺǮǴǹǿ, ǶǺǯǰǬ ǹǬ ǮǴǰǿ ǭǿǰDZǾ ǾǺǷȈǶǺ ǮȇǰǮǴDzǹǬȋ ǽǾǺǷDZȄǹǴȂǬ Ǵdz ǹDZǼDzǬǮDZȊȅDZǵ ǽǾǬǷǴ. Tivali ǺǾ ǸǬǼǶǴ Dada – ȉǾǺ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǬȋ Ƕǿȁǹȋ, ǼǬdzǼǬǭǺǾǬǹǹǬȋ ǐǬǹǾDZ ǍǺǹǿȂDZǷǷǴ ǰǷȋ ǶǼǿǻǹȇȁ Ǵ ǹDZǭǺǷȈȄǴȁ ǻǺǸDZȅDZǹǴǵ Ǯ ǰǺǸDZ. ǖǿȁǹȊ Tivali ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾ ǴdzǮDZǽǾǹǬȋ ǻǼǬDzǽǶǬȋ ǽǾǿǰǴȋ Nobis Life, ǹǬȁǺǰȋȅǬȋǽȋ ǹǬ. Nobis Life Dlouhá 32, Praha 1, www.nobis.cz

NOVINKA V SHOWROOMU NATY NATY – NÁBYTEK A DOPLŀKY EICHHOLTZ NEW SELECTION IN THE NATY NATY SHOWROOM – EICHHOLTZ FURNITURE AND ACCESSORIES ǙǚǎǔǙǖnj ǎ ǝnjǗǚǙǑ NATY NATY – ǘǑǍǑǗǨ ǔ njǖǝǑǝǝǟnjǜǧ EICHHOLTZ V showroomu Naty Naty mŢžete nyní novĚ vybavit celý interiér bytu ÿi domu krásným nábytkem a doplŁky. K dostání je velmi bohatá a stylovĚ pestrá kolekce nábytku (stoly, židle, kŐesla, pohovky aj.), obrazŢ, sošek, lamp, truhel, polic a dalších designových kouskŢ, které jsou nezbytné pro dotvoŐení interiéru. Nabídka je opravdu široká, zákazník si mŢže z katalogu vybrat okolo 2500 položek. Doba dodání je navíc velmi krátká – zhruba jeden týden. K dispozici jsou produkty jak v moderních materiálech jako je kov a sklo, tak i v tĚch nejtradiÿnĚjších: starém opracovaném dŐevu, proutí a kŢži. SplŁte si vaše sny a pŐijďte si vybrat z nabídky Àrmy Eichholtz. You can now refurnish the whole interior of your Áat or house with beautiful furniture and accessories from the Naty Naty showroom. You can purchase a very elegant, varied collection of stylish furniture (tables, chairs, armchairs, sofas...), paintings, statuettes, lamps, chests, shelves and other designer items that are necessary for complete interior décor. The selection is really huge – the customer can choose from approx. 2500 items in the catalogue! In addition, the delivery time is very short – about one week. Products in modern materials, metal and glass, also in those most traditional of materials –old-style shaped wood, wicker and leather—are all available here.

ǎ ǽǬǷǺǹDZ Naty Naty ǾDZǻDZǼȈ ǸǺDzǹǺ ǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴ ǮǽDZ, ȃǾǺ ǶǬǽǬDZǾǽȋ ǶǼǬǽǴǮǺǵ ǸDZǭDZǷǴ Ǵ ǬǶǽDZǽǽǿǬǼǺǮ ǰǷȋ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬ ǶǮǬǼǾǴǼȇ ǴǷǴ ǰǺǸǬ. ǖ ǿǽǷǿǯǬǸ ǶǷǴDZǹǾǺǮ ǺȃDZǹȈ ǭǺǯǬǾǬȋ Ǵ ǼǬdzǹǺǺǭǼǬdzǹǬȋ ǶǺǷǷDZǶȂǴȋ ǽǾǴǷȈǹǺǵ ǸDZǭDZǷǴ (ǽǾǺǷȇ, ǽǾǿǷȈȋ, ǶǼDZǽǷǬ, ǰǴǮǬǹȇ...), ǶǬǼǾǴǹȇ, ǽǶǿǷȈǻǾǿǼȇ, ǽǮDZǾǴǷȈǹǴǶǴ, ǽǿǹǰǿǶǴ, ǻǺǷǶǴ Ǵ ǰǼǿǯǴDZ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴDZ ǻǼDZǰǸDZǾȇ, ǹDZǺǭȁǺǰǴǸȇDZ ǰǷȋ ǽǺdzǰǬǹǴȋ ǽǺǮDZǼȄDZǹǹǺǯǺ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬ. ǛǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZ ǹǬǽǾǺǷȈǶǺ ȄǴǼǺǶǺ, ȃǾǺ Ǵdz ǶǬǾǬǷǺǯǬ ǶǷǴDZǹǾ ǸǺDzDZǾ ǮȇǭǼǬǾȈ ǺǶǺǷǺ 2500 ǮǴǰǺǮ! ǝǼǺǶ ǻǺǽǾǬǮǶǴ ǹǬǺǭǺǼǺǾ ǺȃDZǹȈ ǶǺǼǺǾǶǴǵ - ǺǶǺǷǺ ǺǰǹǺǵ ǹDZǰDZǷǴ. ǎ ǹǬǷǴȃǴǴ ǶǬǶ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇDZ ǸǬǾDZǼǴǬǷȇ: ǸDZǾǬǷǷ Ǵ ǽǾDZǶǷǺ, ǾǬǶ Ǵ ǽǬǸȇDZ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇDZ: ǽǻDZȂǴǬǷȈǹǺ ǽǺǽǾǬǼDZǹǹǺDZ ǰDZǼDZǮǺ, ǷǺdzǬ Ǵ ǶǺDzǬ.

Make your dreams come true! Come in and choose from the Eichholtz company‘s selection.

ǛǼǴǯǷǬȄǬDZǸ ǎǬǽ ǴǽǻǺǷǹǴǾȈ ǎǬȄǴ ǸDZȃǾȇ ǽ ǸDZǭDZǷȈȊ Ǵ ǬǶǽDZǽǽǿǬǼǬǸǴ Eichholtz!

16

SHOWROOM : naty naty, Senovážné námĚstí 10a, Praha 1 www.natynaty.cz


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ GRAY / SWEET / NUVOLA COLLECTIONS GRAY / SWEET / NUVOLA COLLECTIONS ǖǚǗǗǑǖǢǔǫ GRAY / SWEET / NUVOLA Italská Àrma Gervasoni, známá svým eklektickým pŐístupem k tvorbĚ interiérŢ, pŐedstavila na letošním milánském veletrhu novinky od své dvorní návrháŐky Paoly Navone. KŐeslo a sedaÿka z nové kolekce NUVOLA je inspirována oblakem. Jak se vám líbí? Na obrázku je dále houpací kŐeslo a stolky z kolekce IN OUT a GRAY. At this year’s Milanese Trade Fair, the Italian Àrm of Gervasoni, known for its eclectic approach to the creation of interiors, presented an innovation by its top designer, Paola Navone. The armchair and settee from the new NUVOLA collection are inspired by a cloud. How do you like them? Also illustrated are a rocking chair and tables from the InOut and Gray collections. ǔǾǬǷȈȋǹǽǶǬȋ ǶǺǸǻǬǹǴȋ Gervasoni, ǴdzǮDZǽǾǹǬȋ ǽǮǺǴǸ ȉǶǷDZǶǾǴȃǹȇǸ ǻǺǰȁǺǰǺǸ Ƕ ǽǺdzǰǬǹǴȊ ǴǹǾDZǼȈDZǼǺǮ, Ǯ ȉǾǺǸ ǯǺǰǿ ǻǼDZǰǽǾǬǮǴǷǬ ǹǬ ǘǴǷǬǹǽǶǺǵ ǮȇǽǾǬǮǶDZ ǹǺǮǴǹǶǿ ǺǾ ǰǴdzǬǵǹDZǼǬ ǛǬǺǷȇ ǙǬǮǺǹDZ. ǙǬ ǰǴdzǬǵǹ ǶǼDZǽǷǬ Ǵ ǰǴǮǬǹǬ Ǵdz ǹǺǮǺǵ ǶǺǷǷDZǶȂǴǴ NUVOLA ǬǮǾǺǼǬ ǮǰǺȁǹǺǮǴǷǴ ǺǭǷǬǶǬ. ǖǬǶ ǺǹǴ ǮǬǸ ǹǼǬǮȋǾǽȋ? ǙǬ ȀǺǾǺ Ǯȇ ǮǴǰǴǾDZ DZȅDZ ǶǼDZǽǷǺ-ǶǬȃǬǷǶǿ Ǵ ǽǾǺǷǴǶǴ Ǵdz ǶǺǷǷDZǶȂǴǵ IN OUT Ǵ GRAY. PRODÁVÁ / SELLER / ǛǜǚǐnjǑǞ: 3DH Interiér, s.r.o., Rohanské nábŐ. 7, Praha 8 www.3dh.cz

ÚTULNÁ KOUPELNA S NÁBYTKEM DELOS OD FIRMY DURAVIT DURAVIT AND DELOS BRING COMFORT INTO THE BATHROOM DELOS: ǟǪǞ ǎ ǎnjǙǙǚǕ ǖǚǘǙnjǞǑ ǚǞ ǖǚǛnjǙǔǔ DURAVIT AŘ v koupelnĚ, na toaletĚ ÿi v koupelnĚ pro hosty – nábytek Delos umí kdekoliv dokonale splynout s prostŐedím. Ono „splynutí“ a „vznášení se“ umožŁuje mimo jiné zrcadlo, jehož boÿní stĚny jsou rovnĚž zrcadlové. V jedné z nich je – diskrétnĚ jako u všech zrcadel Àrmy Duravit - zasazen senzorový vypínaÿ. EOOS popisuje toto osazení celé viditelné ÿásti nábytku zrcadly jako „pŐechod od materiálna k magii“. K tomuto jevu pŐispívá také novátorská, tenká svĚtelná „stŐíška“, v níž nelze identiÀkovat svĚtelný zdroj. PŐesto toto nepŐímé a neoslŁující diodové svĚtlo dokáže díky novĚ vyvinuté technologii optimálnĚ osvĚtlit obliÿej a pŐilehlé partie. Magický charakter nové nábytkové Őady završuje poliÿka ze zvláštĚ bílého skla, jejíž okraj proto nemá obvyklý zelený nádech. Whether bathroom, guest bathroom or cloakroom, Delos blends perfectly with its surroundings. This visual impression is due partly to the mirror, which is also fully reÁective on the sides. As in all Duravit mirrors, a sensor light switch is integrated discreetly at the side. EOOS describes this allround mirror as the “transition from materiality to magic”. The innovative, delicate light canopy that effectively conceals the individual light sources also contributes to this concept. However, thanks to its new technology, the indirect, non-glare LED light ensures optimum illumination of the face. A shelf made of extra-white glass - without the usual green edge - adds the Ànishing touch to the magical character of this new furniture programme. ǎǬǹǹǬȋ ǶǺǸǹǬǾǬ, ǮǬǹǹǬȋ ǴǷǴ ǾǿǬǷDZǾ ǰǷȋ ǯǺǽǾDZǵ - ȀǺǼǸȇ Delos ǻǺǷǹǺǽǾȈȊ ǽǷǴǮǬȊǾǽȋ ǽ ǺǶǼǿDzDZǹǴDZǸ. ǐǬǹǹȇǵ ǺǻǾǴȃDZǽǶǴǵ ȉȀȀDZǶǾ ǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾǽȋ, ǶǼǺǸDZ ǮǽDZǯǺ ǻǼǺȃDZǯǺ, ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ dzDZǼǶǬǷǿ, ǶǺǾǺǼǺDZ ǾǬǶDzDZ ǴǸDZDZǾ ǻǺǷǹǺǽǾȈȊ dzDZǼǶǬǷȈǹǿȊ ǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾȈ ǻǺ ǭǺǶǬǸ. ǎ ǹDZǯǺ ǮǽǾǼǺDZǹ – ǺǾǰDZǷȈǹǺ, ǶǬǶ ǮǺ ǮǽDZȁ dzDZǼǶǬǷǬȁ ǺǾ Duravit – ǽDZǹǽǺǼǹȇǵ ǮȇǶǷȊȃǬǾDZǷȈ ǺǽǮDZȅDZǹǴȋ. EOOS ȁǬǼǬǶǾDZǼǴdzǿDZǾ ǰǬǹǹǺDZ ȂDZǷǺǽǾǹǺDZ dzDZǼǶǬǷȈǹǺDZ ǻǺǶǼȇǾǴDZ ǶǬǶ „ǻDZǼDZȁǺǰ ǺǾ ǸǬǾDZǼǴǬǷȈǹǺǽǾǴ Ƕ ǸǬǯǴǴ“. ǩǾǺǸǿ ǽǻǺǽǺǭǽǾǮǿDZǾ Ǵ ǴǹǹǺǮǬȂǴǺǹǹǺDZ ǴdzȋȅǹǺDZ ǮDZǼȁǹDZDZ ǺǽǮDZȅDZǹǴDZ, ǴǽǾǺȃǹǴǶ ǶǺǾǺǼǺǯǺ ǹDZǮǺdzǸǺDzǹǺ ǺǻǼDZǰDZǷǴǾȈ ǹǬ ǮǴǰ. ǛǼǴ ȉǾǺǸ, ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǹǺǮǺǵ ǾDZȁǹǺǷǺǯǴǴ, ǹDZǻǼȋǸǺDZ ǬǹǾǴǭǷǴǶǺǮǺDZ ǽǮDZǾǺǰǴǺǰǹǺDZ ǺǽǮDZȅDZǹǴDZ ǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾ ǺǻǾǴǸǬǷȈǹǿȊ ǻǺǰǽǮDZǾǶǿ dzǺǹȇ ǷǴȂǬ. ǝǾǺǷDZȄǹǴȂǬ Ǵdz ǽǻDZȂǴǬǷȈǹǺǯǺ ǭDZǷǺǯǺ ǽǾDZǶǷǬ – ǭDZdz ǻǼǴǮȇȃǹǺǯǺ dzDZǷDZǹǺǯǺ ǶǼǬȋ – ǻǼǴǰǬDZǾ dzǬǮDZǼȄDZǹǹǺǽǾȈ ǸǬǯǴȃDZǽǶǺǸǿ ȁǬǼǬǶǾDZǼǿ ǹǺǮǺǵ ǽDZǼǴǴ ǸDZǭDZǷǴ. www.duravit.com 18


/,9,1* MH SŒHGQt GRGDYDWHO LWDOVNpKR QiE\WNX ]QDĴN\ %21$/'2 QD ĴHVNŢ WUK /,9,1* SŒHGVWDYXMH QDSURVWR LWDOVNp SURGXWN\FRVHYNXVXLVW\OXŦLYRWDWŢĴH1ĹFRMHGLQHĴQpKRDDEVROXWQĹQHUHSURGXNRYDWHOQpKRFRYHGHGLDORJVUŝ]QŢPL VPĹU\ VRXĴDVQpKR VYĹWRYpKR GHVLJQX /,9,1* MH ]iURYHŋ SDUWQHU SUR NRPSOHWQt GRGiYNX LQWHULpUX QD NOtĴ /,9,1* ]DMLŖŘXMHSRUDGHQVWYtVOXŦE\DUFKLWHNWDDLQWHULpURYpKRGHVLJQHUDPRQWiŦQtVOXŦE\DHNRORJLFNRXOLNYLGDFLVWDUpKRQiE\WNX /,9,1*Y\VWDYXMHSURGXNW\]QDĴN\%21$/'2DGDOŖtFKLWDOVNŢFKYŢUREFŝQiE\WNXY3UDJXH0DULQDVKRZURRPY3UD]H +ROHŖRYLFtFK/,9,1*RG]iŒtQRYŢVKRZURRP&2/20%,1,&$6$D)(%$/52+$1&HQWUH3UDKD.DUOtQ /,9,1*LVWKHPDLQVXSSOLHURI,WDOLDQIXUQLWXUHEUDQG%21$/'2IRUWKHF]HFKPDUNHW/,9,1*UHÁHFWVH[DFWO\WKH,WDOLDQVW\OHWDVWH DQGOLIHVW\OH$OVREULQJVVRPHWKLQJXQLTXHDQGDEVROXWHO\FDQQRWEHUHSURGXFHGHOVHZKHUHZKDWFRQWUROVWKHZRUOG·VSUHVHQWGHVLJQ /,9,1*LVDSDUWQHUWRVXSSO\FRPSOHWHWXUQNH\LQWHULRUV/,9,1*HQVXUHVWKHFRQVXOWLQJVHUYLFHVRIDUFKLWHFWDQGLQWHULRUGHVLJQHUFRQVWUXFWLRQVHUYLFHVDQGHQYLURQPHQWDOGLVSRVDORIROGIXUQLWXUH/,9,1*H[KLELWV%21$/'2EUDQGSURGXFWVDQGRWKHU,WDOLDQPDQXIDFWXUHUV RIIXUQLWXUHLQ3UDJXH0DULQD6KRZURRPLQ3UDJXH+ROHVRYLFH/,9,1*QHZVKRZURRP&2/20%,1,&$6$DQG)(%$/LQ52+$1 &HQWUHLQ3UDJXH.DUOLQ2SHQ6HSWHPEHU /,9,1*²ȉǾǺǮDZǰǿȅǴǵǻǺǽǾǬǮȅǴǶǴǾǬǷȈȋǹǽǶǺǵǸDZǭDZǷǴǸǬǼǶǴ%21$/'2ǹǬȃDZȄǽǶǴǵǼȇǹǺǶ%21$/'2²ȉǾǺǬǭǽǺǷȊǾǴǾǬǷȈȋǹǽǶǺǯǺ ǻǼǺǰǿǶǾǬǮǾǺǸȃǾǺǶǬǽǬDZǾǽȋǮǶǿǽǬǴǽǾǴǷȋDzǴdzǹǴǙDZȃǾǺǿǹǴǶǬǷȈǹǺDZǴǻǺǴǽǾǴǹDZǹDZǻǺǮǾǺǼǴǸǺDZȃǾǺǮDZǰDZǾǰǴǬǷǺǯǽǼǬdzǷǴȃǹȇǸǴ ǹǬǻǼǬǮǷDZǹǴȋǸǴǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǯǺǸǴǼǺǮǺǯǺǰǴdzǬǵǹǬ/,9,1*²ǾǬǶDzDZǮǬȄǹǬǰDZDzǹȇǵǻǬǼǾǹDZǼǮǺȀǺǼǸǷDZǹǴǴǴǹǾDZǼȈDZǼǺǮǻǺǰǶǷȊȃ ² /,9,1* ǻǼDZǰǺǽǾǬǮǷȋDZǾ ǶǺǹǽǿǷȈǾǬȂǴǴ ǿǽǷǿǯǴ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬ Ǵ ǰǴdzǬǵǹDZǼǬ ǴǹǾDZǼȈDZǼǺǮ ǿǽǷǿǯǴ ǸǺǹǾǬDzǬ Ǵ ȉǶǺǷǺǯǴȃǹǿȊ ǿǾǴǷǴdzǬȂǴȊ ǽǾǬǼǺǵ ǸDZǭDZǷǴ /,9,1* ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾ ǻǼǺǰǿǶȂǴȊ ǸǬǼǶǴ %RQDOGR Ǵ ǰǼǿǯǴȁ ǴǾǬǷȈȋǹǽǶǴȁ ǻǼǺǴdzǮǺǰǴǾDZǷDZǵ ǸDZǭDZǷǴ Ǯ ǽǮǺDZǸ ǽǬǷǺǹDZ Ǯ 3UDJXH 0DULQD VKRZURRP Ǯ ǛǼǬǯDZ ǏǺǷDZȄǺǮǴȂDZ /,9,1* ǽ ǽDZǹǾȋǭǼȋ ǹǺǮȇǵ ǸǬǯǬdzǴǹ &2/20%,1, &$6$ D )(%$/ dzǰǬǹǴDZ 52+$1&HQWUHǛǼǬǯǬǼǬǵǺǹ.DUOtQ

ZZZOLYLQJSOXVF] Livingplus s.r.o. | od září 2012 nový showroom COLOMBINI CASA a FEBAL, ROHAN Centre, Praha 8, Karlín.


ESTATE DOPORUþUJE | ESTATE RECOMMENDS | ESTATE ǜǑǖǚǘǑǙǐǚǎnjǙǙǧǕ: ǫǙ ǏǔǝǑǖ

Ostrov plný neobjeveného bohatství Text| Helena Vavrdová, Foto| archiv Estate

StŐedovĚká mĚsteÿka, monumentální stavby, skalnatá pobŐeží vyplnĚná azurovým moŐem a tajemná jeskynĚ nymfy Kalypso – to je jen zlomek toho, co na vás ÿeká pŐi návštĚvĚ maltského ostrova Gozo, jeho název znamená v kastilštinĚ radost nebo štĚstí. Medieval towns, monumental buildings, a rocky coastline and azure ocean with the mysterious Calypso Cave – this is only a fraction of what awaits you on the Maltese island of Gozo, whose name in Castilian means “joy” or “happiness”.

ǏǺdzǺ: ǚǽǾǼǺǮ, ǻǺǷǹȇǵ ǹDZǼǬdzǮDZǰǬǹǹȇ ǭǺǯǬǾǽǾǮ 20


ESTATE ǜǑǖǚǘǑǙǐǚǎnjǙǙǧǕ: ǫǙ ǏǔǝǑǖ | ESTATE RECOMMENDS | ESTATE DOPORUþUJE

GOZO: AN ISLAND OF UNDISCOVERED WEALTH

ǝǼDZǰǹDZǮDZǶǺǮȇDZ ǯǺǼǺǰǶǴ, ǸǺǹǿǸDZǹǾǬǷȈǹȇDZ dzǰǬǹǴȋ, ǽǶǬǷǴǽǾȇDZ ǻǺǭDZǼDZDzȈȋ, ǺǶǼǿDzDZǹǹȇDZ ǷǬdzǿǼǹȇǸ ǸǺǼDZǸ Ǵ ǾǬǴǹǽǾǮDZǹǹǬȋ ǻDZȅDZǼǬ ǹǴǸȀȇ ǖǬǷǴǻǽǺ – ȉǾǺ ǾǺǷȈǶǺ ȃǬǽǾȈ ǾǺǯǺ, ȃǾǺ ǺDzǴǰǬDZǾ ǮǬǽ ǻǼǴ ǻǺǽDZȅDZǹǴǴ ǸǬǷȈǾǴǵǽǶǺǯǺ ǺǽǾǼǺǮǬ ǏǺdzǺ, ȃȈDZ ǹǬdzǮǬǹǴDZ ǹǬ ǶǬǽǾǴǷȈǽǶǺǸ ǺdzǹǬȃǬDZǾ «ǼǬǰǺǽǾȈ» ǴǷǴ «ǽȃǬǽǾȈDZ».

21


ESTATE DOPORUþUJE | ESTATE RECOMMENDS | ESTATE ǜǑǖǚǘǑǙǐǚǎnjǙǙǧǕ: ǫǙ ǏǔǝǑǖ

22


ESTATE ǜǑǖǚǘǑǙǐǚǎnjǙǙǧǕ: ǫǙ ǏǔǝǑǖ | ESTATE RECOMMENDS | ESTATE DOPORUþUJE

OstrŢvek Gozo je souÿástí Maltského souostroví, rozlohou zaujímá hned po MaltĚ druhé místo a je domovem asi 30 tisícŢ obyvatel. Na ostrov se dostanete trajektem z maltského pŐístavu Circewwa, cesta do pŐímoŐského mĚsteÿka Mgarr pak trvá pŐibližnĚ pŢl hodiny, bĚhem které budete obdivovat úchvatnou scenérii skalnatého pobŐeží. Gozo je proslulý zejména povĚstí, podle které byl v jedné z jeho jeskyní vĚznĚn nymfou Kalypso samotný Odysseus. PŐesvĚdÿivĚjším dŢkazem o historii ostrova jsou ale spíše staré megalitické chrámy Ggantija, pocházející z roku 3600 pŐ. n. l. SpoleÿnĚ s dalšími tŐemi podobnými stavbami na MaltĚ byly dokonce zapsány na seznam svĚtového dĚdictví UNESCO. Nachází se ve vesnici Xaghra, která se pyšní rovnĚž vĚtrným mlýnem z poÿátku 18. století a domácí restaurací Ta’Furnar, proslulou poslední tradiÿní kamennou pecí na maltských ostrovech. Na ostrovĚ naleznete i množství velkolepých kostelŢ. Tím nejmonumentálnĚjším z nich je Farní kostel Jana KŐtitele ve mĚstĚ Xewkija, jehož dóm svou velikostí pokoŐuje všechny maltské chrámy. Za návštĚvu stojí i bazilika Ta Pinu ve mĚstĚ Gharb ÿi kostel Sv. Petra a Pavla v mĚsteÿku Nadur. Pokud stojíte o nádherný výhled nejen na Gozo, ale rovnĚž na ostrovy Malta i Comino, pak navštivte blízké botanické zahrady na pŐedmĚstí Naduru.

The island of Gozo is part of the Maltese archipelago, its area being second in size after Malta and home to about 30 000 inhabitants. The island is reached by ferry from the Maltese port of Čircewwa. The drive to the seaside village of MĞarr takes approximately half an hour, during which you can admire the stunning scenery of the rocky coastline. Gozo is particularly famous for the legend that Odysseus himself was imprisoned by the nymph Calypso in one of its caves. However, rather more convincing evidence of the history of the island are the old megalithic ĝgantija Temples originating from 3600 BC. Together with three other similar structures in Malta, they are entered on the UNESCO List of World Heritage sites. The Temples are situated in the village of XagĤra, which also boasts a windmill from the beginning of the 18th century, as well as Ta’Furnar, a local restaurant famous for having the last traditional stone furnace on the Maltese islands. Many magniÀcent churches are also located on the island. The most impressive is the Church of John the Baptist in the town of Xewkija, the dome of which is larger than those of all the other Maltese temples. The Ta’ Pinu Basilica in the town of GĤarb and the Church of St. Peter and St. Paul in the town of Nadur are also worth visiting. If you wish to enjoy a beautiful view of Gozo, as well as of the islands of Malta and Comino, visit the nearby botanical gardens on the outskirts of Nadur.

„Gozo je proslulý zejména povČstí, podle které byl v jedné z jeho jeskyní vČznČn nymfou Kalypso samotný Odysseus.“ „Gozo is particularly famous for the legend that Odysseus himself was imprisoned by the nymph Calypso in one of its caves.“

23


ESTATE DOPORUþUJE | ESTATE RECOMMENDS | ESTATE ǜǑǖǚǘǑǙǐǚǎnjǙǙǧǕ: ǫǙ ǏǔǝǑǖ

„Dominantou hlavního mČsta Victorie je pĤvodní opevnČné ǚǽǾǼǺǮǺǶ ǏǺdzǺ ǮȁǺǰǴǾ Ǯ ǽǺǽǾǬǮ ǘǬǷȈǾǴǵǽǶǺǯǺ ǬǼȁǴǻDZǷǬǯǬ, ǻǺ ǻǷǺȅǬǰǴ dzǬǹǴcentrum Citadela z 8. století“ ǸǬDZǾ ǮǾǺǼǺDZ ǸDZǽǾǺ ǻǺǽǷDZ ǘǬǷȈǾȇ Ǵ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǰǺǸǺǸ ǰǷȋ 30 Ǿȇǽȋȃ DzǴǾDZǷDZǵ. ǙǬ ǺǽǾǼǺǮ ǸǺDzǹǺ ǰǺǭǼǬǾȈǽȋ ǹǬ ǻǬǼǺǸDZ Ǵdz ǻǺǼǾǬ ǘǬǷȈǾȇ ǣǴǼDZǶȉǿǬ, ǻǺDZdzǰǶǬ ǰǺ ǻǼǴǸǺǼǽǶǺǯǺ ǯǺǼǺǰDZ ǘǯǬǼǼ dzǬǹǴǸǬDZǾ ǻǼǴǸDZǼǹǺ ǺǶǺǷǺ ǻǺǷǿȃǬǽǬ, Ǯ ǾDZȃDZǹǴDZ ǶǺǾǺǼȇȁ Ǯȇ ǽǸǺDzDZǾDZ ǷȊǭǺǮǬǾȈǽȋ dzǬȁǮǬǾȇǮǬȊȅǴǸǴ ǻDZǵdzǬDzǬǸǴ ǽǶǬǷǴǽǾȇȁ ǭDZǼDZǯǺǮ. ǏǺdzǺ ǽǷǬǮǴǾǽȋ ǷDZǯDZǹǰǺǵ, Ǯ ǶǺǾǺǼǺǵ ǼǬǽǽǶǬdzȇǮǬDZǾǽȋ, ǶǬǶ Ǯ ǺǰǹǺǵ Ǵdz DZǯǺ ǻDZȅDZǼ ǹǴǸȀǬ ǖǬǷǴǻǽǺ ǰDZǼDzǬǷǬ ǽǬǸǺǯǺ ǚǰǴǽǽDZȋ. ǟǭDZǰǴǾDZǷȈǹȇǸ ǽǮǴǰDZǾDZǷȈǽǾǮǺǸ Ǻǭ ǴǽǾǺǼǴǴ ǺǽǾǼǺǮǬ ǽǷǿDzǬǾ ǽǾǬǼȇDZ ǸDZǯǬǷǴǾǴȃDZǽǶǴDZ ȁǼǬǸȇ ǐDzǯǬǹǾǴȋ (3600 ǯ. ǰǺ ǹ.ȉ.). ǎǸDZǽǾDZ ǽ ǾǼDZǸȋ ǰǼǿǯǴǸǴ ǻǺǰǺǭǹȇǸǴ dzǰǬǹǴȋǸǴ ǹǬ ǘǬǷȈǾDZ ǺǹǴ ǭȇǷǴ ǮǶǷȊȃDZǹȇ Ǯ ǽǻǴǽǺǶ ǎǽDZǸǴǼǹǺǯǺ ǹǬǽǷDZǰǴȋ ǪǙǑǝǖǚ. ǡǼǬǸȇ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇ Ǯ ǰDZǼDZǮǹDZ ǤǬǼǬ, ǶǺǾǺǼǬȋ ǾǬǶDzDZ ǸǺDzDZǾ ǻǺȁǮǬǽǾǬǾȈǽȋ ǽǾǬǼǺǵ ǮDZǾǼȋǹǺǵ ǸDZǷȈǹǴȂDZǵ ǻǺǽǾǼǺǵǶǴ 18-ǯǺ ǮDZǶǬ Ǵ ǰǺǸǬȄǹǴǸ ǼDZǽǾǺǼǬǹǺǸ «Ta'Furnar», ǻǼǺǽǷǬǮǴǮȄǴǸǽȋ ǻǺǽǷDZǰǹDZǵ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺǵ ǶǬǸDZǹǹǺǵ ǻDZȃȈȊ ǹǬ ǘǬǷȈǾǴǵǽǶǴȁ ǺǽǾǼǺǮǬȁ.

24

ǙǬ ǺǽǾǼǺǮDZ ǸǺDzǹǺ ǮǽǾǼDZǾǴǾȈ ǸǹǺDzDZǽǾǮǺ ǮDZǷǴǶǺǷDZǻǹȇȁ ǶǺǽǾDZǷǺǮ. ǝǬǸȇǵ ǸǺǹǿǸDZǹǾǬǷȈǹȇǵ Ǵdz ǹǴȁ – ǶǺǽǾDZǷ ǔǺǬǹǹǬ ǖǼDZǽǾǴǾDZǷȋ Ǯ ǤDZǮǶǴǴ, DZǯǺ ǽǺǭǺǼ ǽǮǺǴǸ ǼǬdzǸDZǼǺǸ ǻǺǶǺǼȋDZǾ ǮǽDZ ǸǬǷȈǾǴǵǽǶǴDZ ȁǼǬǸȇ. ǞǬǶDzDZ ǽǾǺǴǾ ǻǺǽDZǾǴǾȈ Ǵ ǭǬdzǴǷǴǶǿ «ǞǬ Pinu» Ǯ ǯǺǼǺǰDZ njǼǭ ǴǷǴ ǶǺǽǾDZǷ ǝǮ. ǛDZǾǼǬ Ǵ ǛǬǮǷǬ Ǯ ǯǺǼǺǰDZ ǙǬǰǿǼ. ǑǽǷǴ Ǯȇ ȁǺǾǴǾDZ ǹǬǽǷǬǰǴǾȈǽȋ ǻǺǾǼȋǽǬȊȅǴǸ ǮǴǰǺǸ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǹǬ ǏǺdzǺ, ǹǺ Ǵ ǹǬ ǺǽǾǼǺǮǬ ǘǬǷȈǾǬ Ǵ ǖǺǸǴǹǺ, ǾǺ ǽǺǮDZǾǿDZǸ ǻǺǽDZǾǴǾȈ ǭǷǴdzǷDZDzǬȅǴDZ ǭǺǾǬǹǴȃDZǽǶǴDZ ǽǬǰȇ Ǯ ǻǼDZǰǸDZǽǾȈDZ ǙǬǰǿǼǬ. ǐǺǸǴǹǬǹǾǺǵ ǯǺǼǺǰǬ ǎǴǶǾǺǼǴȋ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǻDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹǺ ǿǶǼDZǻǷDZǹǹȇǵ ȂDZǹǾǼ ǢǴǾǬǰDZǷǴ (8 ǮDZǶ), Ǯ ǽǬǸǺǸ ǽDZǼǰȂDZ ǶǺǾǺǼǺǵ ǽǶǼȇǮǬDZǾǽȋ ǶǺǽǾDZǷ, Ǭ ǾǬǶDzDZ ǹǬǼǺǰǹȇǵ Ǵ ǬǼȁDZǺǷǺǯǴȃDZǽǶǴǵ ǸǿdzDZǴ, ǽǾǬǼǬȋ ǾȊǼȈǸǬ, ǽǾDZǹȇ ǶǺǾǺǼǺǵ ǿǶǼǬȄDZǹȇ ǹǬǰǻǴǽȋǸǴ Ǵ ǶǬǼǾǴǹǬǸǴ ǭȇǮȄǴȁ dzǬǶǷȊȃDZǹǹȇȁ.


ESTATE ǜǑǖǚǘǑǙǐǚǎnjǙǙǧǕ: ǫǙ ǏǔǝǑǖ | ESTATE RECOMMENDS | ESTATE DOPORUþUJE

Dominantou hlavního mĚsta Victorie je potom pŢvodní opevnĚné centrum Citadela z 8. století, v jehož srdci se skrývá kostel, lidové a archeologické muzeum ÿi stará vĚznice, jejíž stĚny jsou zdobeny nápisy a malbami bývalých vĚzŁŢ. Pro vyznavaÿe pŐírodních památek doporuÿujeme projet se tunelem spojující StŐedozemní moŐe se slaným jezerem na ostrovĚ pŐezdívaném VnitŐní moŐe ÿi navštívit zátoku Dwejra, kde se do výšky necelých sto metrŢ tyÿí obrovská skalní brána. Sportovní nadšenci pak urÿitĚ ocení možnosti potápĚní v prŢzraÿné vodĚ, která je domovem nejrŢznĚjších podmoŐských živoÿichŢ. Pro pŐíznivce úplného splynutí s kulturou ostrova pak doporuÿujeme ubytovat se v nĚkterém z místních statkŢ namísto bĚžných hotelŢ. Pokud si naopak chcete užít spíše noÿního života, doporuÿujeme zkusit klub La Grotta ve mĚstĚ Xlendi, jehož bary se nachází v pŐírodních jeskyních. Památku na Gozo v podobĚ místních produktŢ a lidového umĚní si poŐíďte ve vesnici Ta’Dbiegi mezi mĚsty Gharb a San Lawrenz. Najdete tu výrobky ze skla a kŢže, ale i zdobené šperky. Klasické nákupy pak poŐídíte pŐedevším v hlavním mĚstĚ Victoria. Z jídla doporuÿujeme vyzkoušet tradiÿní ovÿí sýr Gbejniet, rybí polévku Aljotta s rajÿaty a ÿesnekem ÿi typické jídlo maltských ostrovŢ, králíka na nĚkolik zpŢsobŢ. To vše zapijte tradiÿním vynikajícím vínem, které si díky své ovocné chuti a atypickému nádechu moŐské soli získává stále vĚtší oblibu i na svĚtových trzích.

The highlight of the capital city of Victoria is the original fortiÀed central Citadel from the 8th century, in whose centre is concealed the Church, Folk and Archaeological Museum and the Old Prison, whose walls are decorated with the inscriptions and paintings of former inmates. For Nature-lovers, recommended sites are the tunnel linking the Mediterranean with a salt lake (the Inland Sea), and Dwejra Bay, where a massive rocky gateway towers to a height of almost 100 metres. Sports enthusiasts will certainly appreciate the possibility of diving in the limpid waters, home to abundant marine life. For fans of a complete fusion with the culture of the island, we recommend a stay in one of the local farmhouses, instead of an ordinary hotel. If, on the contrary, you want to enjoy more of the nightlife, we recommend the La Grotta Club in Xlendi whose bars are located in natural caves.

„The highlight of the capital city of Victoria is the original forti¿ed central Citadel from the 8th century“

You can purchase a souvenir of Gozo in the form of local products and folk art, in Ta’ Dbiegi, the village between the towns of GĤarb and San Lawrenz. Here you will Ànd products of glass and leather, as well as ornate jewellery. Classic shopping is possible in the capital, Victoria. Regarding local cuisine, we recommend the traditional sheep cheese, ĝbejna, Aljotta Àsh soup with tomatoes and garlic, and the typical Maltese island meal of rabbit, cooked in various ways. Savour it all with the excellent traditional wine which, thanks to its fruity taste and atypical hint of sea salt, has also become increasingly popular on international markets.

25


ESTATE DOPORUþUJE | ESTATE RECOMMENDS | ESTATE ǜǑǖǚǘǑǙǐǚǎnjǙǙǧǕ: ǫǙ ǏǔǝǑǖ

ǗȊǭǴǾDZǷȋǸ ǻǬǸȋǾǹǴǶǺǮ ǻǼǴǼǺǰȇ ǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǸ ǻǼǺDZȁǬǾȈ ȃDZǼDZdz ǾǿǹǹDZǷȈ, ǽǮȋdzȇǮǬȊȅǴǵ ǝǼDZǰǴdzDZǸǹǺDZ ǸǺǼDZ ǽ ǽǺǷDZǹȇǸ ǺdzDZǼǺǸ, ǹǬdzȇǮǬDZǸȇǸ ǹǬ ǺǽǾǼǺǮDZ ǎǹǿǾǼDZǹǹǴǸ ǸǺǼDZǸ, ǴǷǴ ǻǺǽDZǾǴǾȈ dzǬǷǴǮ ǐǮDZǵǼǬ, ǯǰDZ ǰǺ ǻǺȃǾǴ ǽǾǺǸDZǾǼǺǮǺǵ ǮȇǽǺǾȇ ǮdzǰȇǸǬȊǾǽȋ ǺǯǼǺǸǹȇDZ ǽǶǬǷǴǽǾȇDZ ǮǺǼǺǾǬ. ǗȊǭǴǾDZǷǴ ǽǻǺǼǾǬ ǻǺ ǰǺǽǾǺǴǹǽǾǮǿ ǺȂDZǹȋǾ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈ ǻǺǰǮǺǰǹǺǯǺ ǻǷǬǮǬǹǴȋ Ǯ ǻǼǺdzǼǬȃǹǺǵ ǮǺǰDZ, ǶǺǾǺǼǬȋ ǽǷǿDzǴǾ ǰǺǸǺǸ ǰǷȋ ǸDZǽǾǹǺǵ ǸǺǼǽǶǺǵ ȀǬǿǹȇ. ǒDZǷǬȊȅǴǸ ǶǬǶ ǸǺDzǹǺ ǭǺǷDZDZ ǻǺǷǹǺ ǻǺdzǹǬǾȈ ǶǿǷȈǾǿǼǿ ǺǽǾǼǺǮǬ Ǹȇ ǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǸ ǺǽǾǬǹǺǮǴǾȈǽȋ Ǯ ǺǰǹǺǵ Ǵdz ǸDZǽǾǹȇȁ ǿǽǬǰDZǭ ǮǸDZǽǾǺ ǺǭȇȃǹǺǵ ǯǺǽǾǴǹǴȂȇ. nj DZǽǷǴ Ǯȇ ǹǬǺǭǺǼǺǾ ȁǺǾǴǾDZ ǹǬǽǷǬǰǴǾȈǽȋ ǹǺȃǹǺǵ DzǴdzǹȈȊ, ǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǸ ǻǺǽDZǾǴǾȈ ǶǷǿǭ «La Grotta» Ǯ ǤǷDZǹǰǴ, ǭǬǼȇ ǶǺǾǺǼǺǯǺ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇ Ǯ DZǽǾDZǽǾǮDZǹǹȇȁ ǻDZȅDZǼǬȁ.

26

ǙǬ ǻǬǸȋǾȈ Ǻ ǏǺdzǺ ǸǺDzǹǺ ǶǿǻǴǾȈ ǸDZǽǾǹǿȊ ǻǼǺǰǿǶȂǴȊ ǴǷǴ ǻǼDZǰǸDZǾȇ ǹǬǼǺǰǹǺǯǺ ǴǽǶǿǽǽǾǮǬ Ǯ ǰDZǼDZǮǹDZ Ta’ǐǭǴǯǴ ǸDZDzǰǿ ǯǺǼǺǰǬǸǴ njǼǭ Ǵ ǝǬǹ-ǗǺǼDZǹȂ. ǞǬǸ ǻǼǺǰǬȊǾǽȋ ǴdzǰDZǷǴȋ Ǵdz ǽǾDZǶǷǬ Ǵ ǶǺDzǴ, ǿǶǼǬȄDZǹǴȋ ǽ ǰǼǬǯǺȂDZǹǹȇǸǴ ǶǬǸǹȋǸǴ. ǖǷǬǽǽǴȃDZǽǶǴǵ ȄǺǻǻǴǹǯ ǷǿȃȄDZ ǮǽDZǯǺ ǰDZǷǬǾȈ Ǯ ǽǾǺǷǴȂDZ ǎǴǶǾǺǼǴȋ. ǔdz DZǰȇ ǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǸ ǻǺǻǼǺǭǺǮǬǾȈ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇǵ ǺǮDZȃǴǵ ǽȇǼ «Gbejniet», Ǽȇǭǹȇǵ ǽǿǻ «Aljotta» ǽ ǻǺǸǴǰǺǼǬǸǴ Ǵ ȃDZǽǹǺǶǺǸ ǴǷǴ ǾǴǻǴȃǹǺDZ ǭǷȊǰǺ ǘǬǷȈǾǴǵǽǶǴȁ ǺǽǾǼǺǮǺǮ – ǶǼǺǷǴǶǬ, ǻǼǴǯǺǾǺǮǷDZǹǹǺǯǺ ǹDZǽǶǺǷȈǶǴǸǴ ǽǻǺǽǺǭǬǸǴ. ǎǽDZ ȉǾǺ ǸǺDzǹǺ dzǬǻǴǾȈ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇǸ ǻǼDZǮǺǽȁǺǰǹȇǸ ǮǴǹǺǸ, ǶǺǾǺǼǺDZ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǽǮǺDZǸǿ ȀǼǿǶǾǺǮǺǸǿ ǮǶǿǽǿ Ǵ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǸǿ ǬǼǺǸǬǾǿ ǽ ǺǾǾDZǹǶǺǸ ǸǺǼǽǶǺǵ ǽǺǷǴ ǻǼǴǺǭǼDZǾǬDZǾ ǮǽDZ ǭǺǷȈȄǿȊ ǻǺǻǿǷȋǼǹǺǽǾȈ ǹǬ ǸǴǼǺǮǺǸ ǼȇǹǶDZ.


ESTATE ǜǑǖǚǘǑǙǐǚǎnjǙǙǧǕ: ǫǙ ǏǔǝǑǖ | ESTATE RECOMMENDS | ESTATE DOPORUþUJE

TIP ESTATE:

ESTATE AGENT’S TIP:

NÁKUP NEMOVITOSTI NA OSTROVę GOZO

PURCHASE OF PROPERTY ON GOZO ISLAND

AŘ vám Gozo uÿaruje po jeho návštĚvĚ a rádi byste se sem vraceli, nebo jen hledáte pŐíležitost, jak vhodnĚ investovat, pŐinášíme vám tip na nákup nemovitosti v Kempinski Private Residence v mĚsteÿku San Lawrenz, které se nachází jen patnáct minut od hlavního ostrovního pŐístavu Mgarru. K dispozici jsou byty s nĚkolika ložnicemi i penthousy s víŐivkou. Všechny byty mají soukromý balkon ÿi terasu, podlahové vytápĚní, koupelnu vybavenou hydromasážní vanou ÿi individuálnĚ ovládanou klimatizaci, bezpeÿnost je potom zajištĚna automatickými elektrickými zámky a kamerami. SamozŐejmostí je možnost využití služeb, které celý komplex Kempinski svým rezidentŢm nabízí - vnitŐní a venkovní bazény, vybavenou tĚlocviÿnu, tenisové a squashové kurty ÿi potápĚcí centrum. RezidentŢm je také poskytována sleva do restaurace, baru a místních lázní ÿi na ubytování v místním hotelu.

Whether you are enchanted by Gozo after a visit and would like to return, or are just seeking the opportunity of a good investment, this property tip is for you. The property we are offering for sale is in Kempinski Private Residence in the town of San Lawrenz, just 15 minutes from MĞarr, the island’s main port. The Áats for sale comprise several bedrooms. Penthouses with whirlpools are also available. Every Áat has either a private balcony or terrace, under-Áoor heating, a bathroom equipped with hydro-massage bathtub, as well as individually controlled air conditioning. Security is provided by automatic electric locks and CCTV cameras. Residents may naturally use the services offered by the whole Kempinski complex – indoor and outdoor pools, equipped gym, tennis and squash courts and diving centre. Residents also receive discounts for the restaurant, bar, local spa and local hotel accommodation.

ǸǭDzǶǴǭǵǬǨǾǰȇ ESTATE: ǛǚǖǟǛǖnj ǙǑǐǎǔǒǔǘǚǝǞǔ Ǚnj ǚǝǞǜǚǎǑ ǏǚǓǚ ǑǽǷǴ ǻǺǽǷDZ ǻǺǽDZȅDZǹǴȋ ǺǽǾǼǺǮǬ ǏǺdzǺ Ǯȇ ǺǽǾǬǷǴǽȈ ǺȃǬǼǺǮǬǹǹȇǸǴ Ǵ ȁǺǾDZǷǴ ǭȇ ǮDZǼǹǿǾȈǽȋ ǽȊǰǬ DZȅDZ ǹDZ ǼǬdz, ǴǷǴ ǻǼǺǽǾǺ ǴȅDZǾDZ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈ, ǶǬǶ ǮȇǯǺǰǹǺ ǴǹǮDZǽǾǴǼǺǮǬǾȈ, ǾǺ Ǹȇ ǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǸ ǮǬǸ ǺǭǼǬǾǴǾȈ ǮǹǴǸǬǹǴDZ ǹǬ ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈ Ǯ «Kempinski Private Residence» Ǯ ǯǺǼǺǰDZ ǝǬǹ ǗǺǼDZǹȂ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǮǽDZǯǺ Ǯ ǻȋǾǹǬǰȂǬǾǴ ǸǴǹǿǾǬȁ ȁǺǰȈǭȇ ǺǾ ǯǷǬǮǹǺǯǺ ǻǺǼǾǬ ǺǽǾǼǺǮǬ ǘǯǬǼǼ. ǎ ǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴǴ ǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇ ǽ ǹDZǽǶǺǷȈǶǴǸǴ ǽǻǬǷȈǹȋǸǴ Ǵ ǻDZǹǾȁǬǿǽȇ ǽ ǰDzǬǶǿdzǴ. ǎǽDZ ǶǮǬǼǾǴǼȇ ǴǸDZȊǾ ȃǬǽǾǹȇǵ ǭǬǷǶǺǹ ǴǷǴ ǾDZǼǼǬǽǿ, ǻǺǷ ǽ ǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸ, ǮǬǹǹǿȊ

ǶǺǸǹǬǾǿ ǽ ǰDzǬǶǿdzǴ ǴǷǴ ǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼǺǸ ǽ ǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷȈǹȇǸ ǶǺǹǾǼǺǷDZǸ, ǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾȈ ǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾǽȋ ǬǮǾǺǸǬǾǴȃDZǽǶǴǸǴ ȉǷDZǶǾǼǴȃDZǽǶǴǸǴ dzǬǸǶǬǸǴ Ǵ ǶǬǸDZǼǬǸǴ. ǔ, ǶǺǹDZȃǹǺ, dzǰDZǽȈ DZǽǾȈ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈ ǮǺǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈǽȋ ǿǽǷǿǯǬǸǴ, ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸȇǸǴ Ǯ ǶǺǸǻǷDZǶǽDZ «ǖDZǸǻǴǹǽǶǴ»: ǺǾǶǼȇǾȇǸ Ǵ dzǬǶǼȇǾȇǸ ǭǬǽǽDZǵǹǬǸǴ, ǻǺǷǹǺǽǾȈȊ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹȇǸ ǾǼDZǹǬDzDZǼǹȇǸ dzǬǷǺǸ, ǾDZǹǹǴǽǹȇǸǴ Ǵ ǽǶǮǺȄ-ǶǺǼǾǬǸǴ Ǵ ǰǬǵǮǴǹǯ-ȂDZǹǾǼǺǸ. ǒǴǾDZǷǴ ǶǺǸǻǷDZǶǽǬ ǾǬǶDzDZ ǻǺǷǿȃǬȊǾ ǽǶǴǰǶǴ Ǯ ǼDZǽǾǺǼǬǹDZ, ǭǬǼDZ Ǵ ǸDZǽǾǹǺǸ ǽǻǬȂDZǹǾǼDZ ǴǷǴ ǽǶǴǰǶǴ ǹǬ ǻǼǺDzǴǮǬǹǴDZ Ǯ dzǰDZȄǹDZǸ ǺǾDZǷDZ.

27


þESKÝ DESIGN | CZECH DESIGN | ǣǑǤǝǖǔǕ ǐǔǓnjǕǙ

Živelná energie ZBYŇKA SOUKUPA Text| Helena Vavrdová

Velký talent souþasného þeského designu se široké veĜejnosti pĜedstavil poprvé v roce 2009, kdy v rámci milánského design týdne zvítČzil v soutČži LG Hi-Macs Design Contest.

Jeho ocenĚné svítidlo Living Cube ve tvaru kostky vypadá, jako by jím prorŢstala rostlina, aÿkoli se Soukup pŐiklání spíše ke ztvárnĚní proudu živelné energie. Svítidlo vyrobené z materiálu Hi-Macs, pŐírodního akrylátového kamene, který za rŢzných teplot mĚní své vlastnosti, mŢže navíc fungovat jako noÿní stolek. Soukup získal také hlavní cenu v soutĚži Foibos Design Award 2010 za kolekci sklenĚných svítidel Liquids. Jeho nejnovĚjším produktem, který je opĚt charakteristický dynamiÿností a energií, jsou potom mísy na ovoce Flowbowl, pro jejichž vzhled se designér inspiroval u ženských vlasŢ vlajících ve vĚtru. Vzdušnost misek má navíc funkÿní charakter a zaruÿuje tak delší ÿerstvost ovoce. Tvorba ZbyŁka Soukupa se vyznaÿuje i pŐesahy mimo produktový design, zajímá se rovnĚž o digitální animaci, graÀcký, ale i interiérový design. Preferuje kluby a kavárny, jejichž prostory by v jeho vizi mĚly možnost se díky interaktivnímu osvĚtlení a variaci doplŁkŢ neustále pŐetváŐet. Podílel se na návrzích interiérŢ pro NovoCafe v nákupním centru Novodvorská v Praze ÿi hotelu Beltine forest v Ostravici.

28

His award-winning lamp, called “Living Cube” looks as if a plant has grown through it, although Mr Soukup likens it more to the form of the Áow of elemental energy. The light, manufactured from the Hi-Macs material, natural acrylic stone, that changes its features at different temperatures, can also function as a nightstand. Soukup has also won the top prize in the 2010 Foibos Design Award competition for “The Liquids Collection” of glass lights. His latest product, again characteristic for its dynamism and energy, is “Flowbowl”, fruit bowls for whose appearance the designer sought inspiration from women’s hair blowing in the wind. The airiness of the bowls also has a functional quality, guaranteeing the longer freshness of the fruit. ZbynĚk Soukup’s work is characterised by an overlapping of product designs. He is also interested in digital animation, graphic as well as interior design. He prefers clubs and cafés whose premises have possibilities, in his vision, to be continuously transformed due to interactive lighting and a variation of accessories. He has worked on designs of the interiors for NovoCafe in the Novodvorská Shopping Centre in Prague and in the Beltine Forest Hotel in Ostravice.


ǣǑǤǝǖǔǕ ǐǔǓnjǕǙ | CZECH DESIGN | þESKÝ DESIGN

The great talent in contemporary Czech design introduced himself to the general public in 2009, when he won the LG Hi-Macs Design Contest during the Milan Design Week.

ZBYNęK SOUKUP’S ELEMENTAL ENERGY ǝǮǺǵ ǭǺǷȈȄǺǵ ǾǬǷǬǹǾ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǯǺ ȃDZȄǽǶǺǯǺ ǰǴdzǬǵǹDZǼǬ ǓǭǿǹDZǶ ǝǺǿǶǿǻ ǮǻDZǼǮȇDZ ǻǼDZǰǽǾǬǮǴǷ ȄǴǼǺǶǺǵ ǻǿǭǷǴǶDZ Ǯ 2009 ǯǺǰǿ Ǯ ǼǬǸǶǬȁ ǘǴǷǬǹǽǶǺǵ ǙDZǰDZǷǴ ǰǴdzǬǵǹǬ, ǶǺǯǰǬ ǽǾǬǷ ǻǺǭDZǰǴǾDZǷDZǸ Ǯ ǶǺǹǶǿǼǽDZ LG Hi-Macs Design Contest. ǛǺǷǿȃǴǮȄǴǵ ǹǬǯǼǬǰǿ ǽǮDZǾǴǷȈǹǴǶ Living Cube Ǯ ȀǺǼǸDZ ǶǿǭǬ ǮȇǯǷȋǰǴǾ ǾǬǶ, ǭǿǰǾǺ ǭȇ ǽǶǮǺdzȈ ǹDZǯǺ ǻǼǺǭǴǷǺǽȈ ǼǬǽǾDZǹǴDZ, Ǭ ǽǬǸ ǝǺǿǶǿǻ, ǶǬǶ ǮǴǰǹǺ, ǽǶǷǺǹDZǹ Ƕ ǽǺǾǮǺǼDZǹǴȊ ǻǺǾǺǶǺǮ ǽǾǴȁǴǵǹǺǵ ȉǹDZǼǯǴǴ. ǗǬǸǻǬ ǽǰDZǷǬǹǬ Ǵdz ǸǬǾDZǼǴǬǷǬ Hi-Macs, ǹǬǾǿǼǬǷȈǹǺǯǺ ǬǶǼǴǷǺǮǺǯǺ ǶǬǸǹȋ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǻǼǴ ǼǬdzǷǴȃǹȇȁ ǾDZǸǻDZǼǬǾǿǼǬȁ ǴdzǸDZǹȋDZǾ ǽǮǺǴ ǽǮǺǵǽǾǮǬ, ǽǮDZǾǴǷȈǹǴǶ ǾǬǶDzDZ ǸǺDzDZǾ ǮȇǽǾǿǻǬǾȈ Ǯ ǶǬȃDZǽǾǮDZ ǾǿǸǭǺȃǶǴ. ǝǺǿǶǿǻ ǾǬǶDzDZ ǮȇǴǯǼǬǷ ǯǷǬǮǹȇǵ ǻǼǴdz Ǯ ǶǺǹǶǿǼǽDZ Foibos Design Award 2010 dzǬ ǶǺǷǷDZǶȂǴȊ ǽǾDZǶǷȋǹǹȇȁ ǽǮDZǾǴǷȈǹǴǶǺǮ Liquids. ǑǯǺ ǻǺǽǷDZǰǹȋȋ ǼǬǭǺǾǬ, ǰǷȋ

ǶǺǾǺǼǺǵ ǾǬǶDzDZ ȁǬǼǬǶǾDZǼǹȇ ǰǴǹǬǸǴdzǸ Ǵ ȉǹDZǼǯǴȋ, - ȉǾǺ ȃǬȄǴ ǰǷȋ ȀǼǿǶǾǺǮ Flowbowl, ǹǬ ǽǺdzǰǬǹǴDZ ǶǺǾǺǼȇȁ ǰǴdzǬǵǹDZǼǬ ǮǰǺȁǹǺǮǴǷǴ ǷDZǾȋȅǴDZ ǹǬ ǮDZǾǼǿ DzDZǹǽǶǴDZ ǮǺǷǺǽȇ. «ǎǺdzǰǿȄǹǺǽǾȈ» ǭǷȊǰ ǾǬǶDzDZ ǴǸDZDZǾ ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹȇǵ ȁǬǼǬǶǾDZǼ Ǵ ǯǬǼǬǹǾǴǼǿDZǾ ǭǺǷDZDZ ǰǷǴǾDZǷȈǹǿȊ ǽǮDZDzDZǽǾȈ ȀǼǿǶǾǺǮ. ǞǮǺǼȃDZǽǾǮǺ ǓǭȇǹDZǶǬ ǝǺǿǶǿǻǬ ǮȇȁǺǰǴǾ dzǬ ǼǬǸǶǴ ǰǴdzǬǵǹǬ ǻǼǺǰǿǶǾǺǮ, Ǻǹ ǼǬǭǺǾǬDZǾ ǾǬǶDzDZ Ǯ ǺǭǷǬǽǾǴ ȂǴȀǼǺǮǺǵ ǬǹǴǸǬȂǴǴ, ǯǼǬȀǴǶǴ, Ǭ ǾǬǶDzDZ dzǬǹǴǸǬDZǾǽȋ ǰǴdzǬǵǹǺǸ ǴǹǾDZǼȈDZǼǺǮ. ǛǼDZǰǻǺȃǴǾǬDZǾ ǽǺdzǰǬǮǬǾȈ ǴǹǾDZǼȈDZǼȇ ǶǷǿǭǺǮ Ǵ ǶǬȀDZ, ȃȈǴ ǻǺǸDZȅDZǹǴȋ Ǯ DZǯǺ ǮǴǰDZǹǴǴ Ǵ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǴǹǾDZǼǬǶǾǴǮǹȇǸ ǴdzǸDZǹDZǹǴȋǸ ǺǽǮDZȅDZǹǴȋ Ǵ ǬǶǽDZǽǽǿǬǼǺǮ ǸǺǯǷǴ ǭȇ ǹDZǻǼDZǼȇǮǹǺ ǾǼǬǹǽȀǺǼǸǴǼǺǮǬǾȈǽȋ. ǙǬǻǼǴǸDZǼ, Ǻǹ ǼǬǭǺǾǬǷ ǹǬǰ ǰǴdzǬǵǹǺǸ ǴǹǾDZǼȈDZǼǺǮ NovoCafe Ǯ ǾǺǼǯǺǮǺǸ ȂDZǹǾǼDZ «ǘDZǷȀǺǼǰ» Ǯ ǛǼǬǯDZ Ǵ Ǯ ǺǾDZǷDZ «Beltine forest» Ǯ ǚǽǾǼǬǮǴȂDZ. www.dreamerstudio.cz

ǝǞǔǡǔǕǙnjǫ ǩǙǑǜǏǔǫ ǓǍǧǙǖnj ǝǚǟǖǟǛnj 29


Z JINÉHO KOUTU SVęTA | FROM DIFFERENT PART OF THE WORLD | ǔǓ ǐǜǟǏǚǏǚ ǟǏǚǗǖnj ǘǔǜnj

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA South Africa /

ǪDzǹǺǬȀǼǴǶǬǹǽǶǬȋ ǼDZǽǻǿǭǷǴǶǬ

Text| Michal Záhora, www.archiworld.cz

Jihoafrická republika je nejbohatší z afrických státĤ, možná právČ proto zde najdeme velké množství atraktivních staveb. Hlavním problémem pĜi navrhování budov je zde zejména slunce, které zde svítí stejnČ intenzivnČ jako napĜ. v EgyptČ. Díky tomu vČtšina staveb obsahuje stínící prvky v mnoha obdobách. Oblíbeným materiálem je zejména dĜevo - od obyþejného až po nejluxusnČjší druhy.

South Africa is the wealthiest of all African states, perhaps this is why we ¿nd a large number of attractive buildings there. The main problem in the design of buildings is, in particular, the sun which shines just as intensely as, for example, in Egypt. Because of this, most of the buildings contain shading elements in many forms. Wood, in particular, is a popular material – from the ordinary to the most luxurious of species.

LázeŁský dŢm v Kapském mĚstĚ láká své návštĚvníky na svŢj atraktivní vzhled. Harmonicky pŢsobící fasáda s dŐevĚnými prvky originálních tvarŢ krásnĚ ladí se svým okolím. DŢm je souÿástí velkého areálu, je od nĚj ale izolován a slouží zejména pro relaxaci majetnĚjších klientŢ a jejich hostŢ. Zajímavostí jsou podvodní prŢhledy do bazénu v relaxaÿní místnosti. Hosté díky tomu mohou odpoÿívat na lehátku a sledovat pohyb pod vodní hladinou.

The Spa House in Cape Town attracts visitors by its striking appearance. The harmonious facade with wooden elements of original shapes beautifully blends into its surroundings. The building is part of a larger area, but is isolated from it and is used particularly for the relaxation of more afÁuent clients and their guests. An attraction are the underwater viewing panes to the swimming pool in the relaxation room. Guests can therefore relax on deckchairs while watching the movement beneath the surface of the water.

Foto: Metropolis Design

Photo: Metropolis Design

30


ǔǓ ǐǜǟǏǚǏǚ ǟǏǚǗǖnj ǘǔǜnj | FROM DIFFERENT PART OF THE WORLD | Z JINÉHO KOUTU SVęTA

ȆȎȕȈȧ ǨȜȘȐȒȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ șȈȔȣȔ ȉȖȋȈȚȣȔ Ȑȏ ȈȜȘȐȒȈȕșȒȐȝ ȋȖșțȌȈȘșȚȊ, ȊȖȏȔȖȎȕȖ, ȗȖȥȚȖȔț ȚȈȔ ȔȖȎȕȖ ȊșȚȘȍȚȐȚȤ ȚȈȒ ȔȕȖȋȖ ȒȘȈșȐȊȣȝ ȏȌȈȕȐȑ. ǶșȕȖȊȕȖȑ ȗȘȖȉȓȍȔȖȑ ȗȘȐ ȗȘȖȍȒȚȐȘȖȊȈȕȐȐ ȏȌȈȕȐȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ… șȖȓȕȞȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ șȊȍȚȐȚ ȏȌȍșȤ ȚȈȒ Ȏȍ ȐȕȚȍȕșȐȊȕȖ, ȒȈȒ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, Ȋ ǭȋȐȗȚȍ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ ȏȌȈȕȐȑ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȏȈȚȍȕȧȦȡȐȔȐ ȥȓȍȔȍȕȚȈȔȐ ȘȈȏȕȣȝ ȊȐȌȖȊ Ȑ ȜȖȘȔ. dzȦȉȐȔȣȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȖȔ Ȋ ȖșȕȖȊȕȖȔ ȉȣȊȈȍȚ ȌȘȍȊȍșȐȕȈ ȖȚ Ȗȉȣȟȕȣȝ ȊȐȌȖȊ ȌȖ șȈȔȣȝ ȘȖșȒȖȠȕȣȝ ȗȖȘȖȌ. ǖǿǼǺǼǾǹȇǵ ǺǾDZǷȈ Ǯ ǖDZǵǻǾǬǿǹDZ ǻǼǴǮǷDZǶǬDZǾ ǻǺǽDZǾǴǾDZǷDZǵ ǽǮǺǴǸ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǸ ǮǴǰǺǸ. ǏǬǼǸǺǹǴȃǹȇǵ ȀǬǽǬǰ ǽ ǰDZǼDZǮȋǹǹȇǸǴ ȉǷDZǸDZǹǾǬǸǴ ǽǮǺDZǺǭǼǬdzǹǺǵ ȀǺǼǸȇ ǶǼǬǽǴǮǺ ǽǺȃDZǾǬDZǾǽȋ ǽ ǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾȋǸǴ. ǐǺǸ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ȃǬǽǾȈȊ ǭǺǷȈȄǺǯǺ ǶǺǸǻǷDZǶǽǬ, ǹǺ Ǯ ǾǺ DzDZ ǮǼDZǸȋ ǴdzǺǷǴǼǺǮǬǹ ǺǾ ǹDZǯǺ Ǵ ǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾǽȋ Ǯ ǺǽǹǺǮǹǺǸ ǰǷȋ ǺǾǰȇȁǬ ǽǺǽǾǺȋǾDZǷȈǹȇȁ ǶǷǴDZǹǾǺǮ Ǵ Ǵȁ ǯǺǽǾDZǵ. ǔǹǾDZǼDZǽǹȇ ǻǺǰǮǺǰǹȇDZ ǺǶǹǬ, ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹȇDZ Ǯ ǶǺǸǹǬǾDZ ǺǾǰȇȁǬ Ǵ ǮȇȁǺǰȋȅǴDZ Ǯ ǭǬǽǽDZǵǹ. ǍǷǬǯǺǰǬǼȋ ǴǸ ǯǺǽǾǴ, ǼǬǽǽǷǬǭǷȋȊȅǴDZǽȋ ǻǺǽǷDZ dzǬǻǷȇǮǬ, ǸǺǯǿǾ ǹǬǭǷȊǰǬǾȈ dzǬ ǰǮǴDzDZǹǴȋǸǴ ǻǺǰ ǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾȈȊ ǮǺǰȇ. ǠǺǾǺ: Metropolis Design

31


Z JINÉHO KOUTU SVęTA | FROM DIFFERENT PART OF THE WORLD | ǔǓ ǐǜǟǏǚǏǚ ǟǏǚǗǖnj ǘǔǜnj

Krásnou ukázkou toho, jak by mohl vypadat africký funkcionalismus, je mezinárodní škola v Bloubergu. Škola se rozprostírá okolo stŐedního dvoru, který se o pŐestávkách stává centrem všeho dĚní a supluje tak funkci školních chodeb - okraje dvoru jsou zastŐešeny a umožŁují žákŢm pohyb mezi uÿebnami v pŐípadĚ deštĚ. Každá z uÿeben má své vlastní sociální zaŐízení spolu se skladem na nezbytné pomŢcky. Díky tomu se ostatní vybavení školy minimalizuje pouze na nĚkolik kabinetŢ pro vyuÿující. Místnosti jsou osvĚtleny i odvĚtrávány okny v zalomené stŐeše. Foto: Luis Mira Architects & Plus Arquitectura

The International School in Blouberg is a great example of what African functionalism could be. The school is designed around a central courtyard which, between classes, becomes the centre of all action and which substitutes for the function of school corridors. The courtyard sides are roofed, thus enabling pupils to move between classrooms without getting wet when it rains. Each classroom has its own social amenities, as well as a storeroom for necessary stock. Because of this, all other school equipment is minimised to only a few cabinets for teachers. The classrooms are lighted and ventilated by means of windows in the angled roof. Photo: Luis Mira Architects & Plus Arquitectura

PŢvodnĚ to bylo pouze staré skladištĚ na víno. Po pŐestavbĚ dle návrhu Makeka Design Lab ale z tohoto objektu vzniklo reprezentativní sídlo spoleÿnosti, které slouží pro prezentace vína a vybraného jídla potenciálním zákazníkŢm. PlášŘ byl rozšíŐen o pŐedsazenou dŐevĚnou konstrukci, která interiér zastiŁuje proti prudkému slunci. V prostoru jídelny jsou pak naopak ve stŐeše použity poloprŢsvitné panely, které pŐirozenĚ osvĚtlují rozlehlý prostor. Foto: © Dave Southwood

Originally it was just an old wine warehouse. However, after the reconstruction according to the proposal of Makeka Design Lab, this property has been transformed into prestigious company headquarters, used for the presentation of wine and selected meals to potential customers. The exterior has been extended with a suspended wooden construction, which shades the interior against sharp sunlight. On the contrary, semi-transparent roof panels are used in the dining room to provide natural lighting for the vast space. Photo: © Dave Southwood

32


Z JINÉHO KOUTU SVęTA | FROM DIFFERENT PART OF THE WORLD | ǔǓ ǐǜǟǏǚǏǚ ǟǏǚǗǖnj ǘǔǜnj

Zadání pro architekty ze studia Saota znĚlo jednoduše – vytvoŐit víkendový dŢm pro rodinnou relaxaci na pobŐeží. PŐízemí domu je navrženo jako otevŐený prostor pro spoleÿenské aktivity, který se orientuje na venkovní terasu s bazénem a výhledem na moŐe. V horním patŐe jsou pak ÿtyŐi ložnice, každá se svou vlastní terasou pro individuální relaxaci. V obvodovém plášti jsou umístĚny mobilní poloprŢhledné panely, které lze variabilnĚ využít pro zastínĚní interiéru. Každý panel má vnitŐní strukturu z listových motivŢ, která je inspirována pŐilehlými chránĚnými stromy.

The assignment for architects of the Saota Studio sounded simple – to create a weekend house for family relaxation on the beach. The ground Áoor is designed as an open space for social activities, with sea views and overlooking the outdoor terrace with swimming pool. On the top Áoor, there are four bedrooms, each with its own terrace for private relaxation. The exterior is covered in movable semi-transparent panels that can be variably used for shading of the interior. Each panel has an internal structure of leaf motifs, inspired by the adjacent protective trees.

Foto: © Karl Beath

Photo: © Karl Beath

ǛǼDZǶǼǬǽǹȇǵ ǻǼǴǸDZǼǺǸ ǾǺǯǺ, ǶǬǶ ǸǺDzDZǾ ǮȇǯǷȋǰDZǾȈ ǬȀǼǴǶǬǹǽǶǺǵ ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷǴdzǸ, ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹǬȋ ȄǶǺǷǬ Ǯ ǍǷǺǿǭDZǼǯDZ. ǤǶǺǷǬ ǺǶǼǿDzǬDZǾ ǰǮǺǼ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǹǬ ǻDZǼDZǸDZǹǬȁ ǽǾǬǹǺǮǴǾǽȋ ȂDZǹǾǼǺǸ ǮǽDZȁ ǽǺǭȇǾǴǵ Ǵ ǾǬǶǴǸ ǺǭǼǬdzǺǸ ǴǽǻǺǷǹȋDZǾ ȀǿǹǶȂǴǴ ȄǶǺǷȈǹȇȁ ǶǺǼǴǰǺǼǺǮ – ǶǼǬǵǹǴDZ ȃǬǽǾǴ ǰǮǺǼǬ ǹǬȁǺǰȋǾǽȋ ǻǺǰ ǶǼȇȄDZǵ Ǵ ǻǺdzǮǺǷȋȊǾ ǽǾǿǰDZǹǾǬǸ ǻDZǼDZǸDZȅǬǾȈǽȋ ǸDZDzǰǿ ǶǷǬǽǽǬǸǴ Ǯ ǽǷǿȃǬDZ ǰǺDzǰȋ. ǖǬDzǰȇǵ ǶǷǬǽǽ ǴǸDZDZǾ ǽǮǺǵ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǵ ǽǬǹǿdzDZǷ, Ǭ ǾǬǶDzDZ ǽǶǷǬǰ ǰǷȋ ǹDZǺǭȁǺǰǴǸȇȁ ǿȃDZǭǹȇȁ ǻǺǽǺǭǴǵ. ǍǷǬǯǺǰǬǼȋ ȉǾǺǸǿ ǰǼǿǯǺDZ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZ ȄǶǺǷȇ ǸǴǹǴǸǴdzǴǼǺǮǬǹǺ Ǵ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ Ǯ ǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁ ǶǬǭǴǹDZǾǬȁ ǰǷȋ ǿȃǴǾDZǷDZǵ. ǛǺǸDZȅDZǹǴȋ ǺǽǮDZȅǬȊǾǽȋ Ǵ ǻǼǺǮDZǾǼǴǮǬȊǾǽȋ ǽ ǻǺǸǺȅȈȊ ǺǶǺǹ ǹǬ ǺǽǾǼǺǶǺǹDZȃǹǺǵ ǶǼȇȄDZ.

ǹDZǸ ȉǾǬDzDZ ǹǬȁǺǰȋǾǽȋ ȃDZǾȇǼDZ ǽǻǬǷȈǹǴ, ǶǬDzǰǬȋ ǽǺ ǽǮǺDZǵ ǺǾǰDZǷȈǹǺǵ ǾDZǼǼǬǽǺǵ ǰǷȋ ǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷȈǹǺǯǺ ǺǾǰȇȁǬ. ǎ ǶǺǼǻǿǽDZ ǰǺǸǬ ǼǬdzǸDZȅDZǹȇ ǸǺǭǴǷȈǹȇDZ ǻǺǷǿǻǼǺdzǼǬȃǹȇDZ ǻǬǹDZǷǴ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǸǺDzǹǺ ǮǬǼǴǬǭDZǷȈǹǺ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈ ǰǷȋ dzǬǾDZǹDZǹǴȋ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬ. ǖǬDzǰǬȋ ǻǬǹDZǷȈ ǴǸDZDZǾ ǽǾǼǿǶǾǿǼǹǿȊ ǮǹǿǾǼDZǹǹȊȊ ǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾȈ ǽ ǸǺǾǴǮǬǸǴ ǷǴǽǾȈDZǮ, ǹǬ ǰǴdzǬǵǹ ǶǺǾǺǼȇȁ ǬǮǾǺǼǺǮ ǮǰǺȁǹǺǮǴǷǴ dzǬǻǺǮDZǰǹȇDZ ǰDZǼDZǮȈȋ ǻǺ ǽǺǽDZǰǽǾǮǿ ǽ ǰǺǸǺǸ.

ǠǺǾǺ: ǗǿǴǽ ǘǴǼǬ ǛǷȊǽ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǺǮ Ǵ Arquitectura ǛDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹǺ ȉǾǺ ǭȇǷ ǻǼǺǽǾǺ ǽǾǬǼȇǵ ǮǴǹǹȇǵ ǽǶǷǬǰ. ǛǺǽǷDZ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴ ǻǺ ǻǼǺDZǶǾǿ ǽǾǿǰǴǴ Makeka Design Lab ǺǭȆDZǶǾ ǻǼDZǮǼǬǾǴǷǽȋ Ǯ ǻǼDZǰǽǾǬǮǴǾDZǷȈǽǶǴǵ ǺȀǴǽ ǶǺǸǻǬǹǴǴ Ǵ ǽǷǿDzǴǾ ǰǷȋ ǻǼDZdzDZǹǾǬȂǴǴ ǮǴǹǬ Ǵ DZǰȇ ǰǷȋ ǴdzǭǼǬǹǹȇȁ ǻǺǾDZǹȂǴǬǷȈǹȇȁ ǶǷǴDZǹǾǺǮ. ǖǺǼǻǿǽ ǭȇǷ ǼǬǽȄǴǼDZǹ ǽ ǻǺǸǺȅȈȊ ǰDZǼDZǮȋǹǹǺǵ ǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴ, ǶǺǾǺǼǬȋ dzǬȅǴȅǬDZǾ ǴǹǾDZǼȈDZǼ ǺǾ ǼDZdzǶǺǯǺ ǽǺǷǹDZȃǹǺǯǺ ǽǮDZǾǬ. ǎ ǻǺǸDZȅDZǹǴǴ ǽǾǺǷǺǮǺǵ, ǹǬǺǭǺǼǺǾ, Ǯ ǶǼȇȄDZ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹȇ ǻǺǷǿǻǼǺdzǼǬȃǹȇDZ ǻǬǹDZǷǴ, ǻǺǸǺǯǬȊȅǴDZ ǻǼǺǹǴǶǹǺǮDZǹǴȊ DZǽǾDZǽǾǮDZǹǹǺǯǺ ǽǮDZǾǬ Ǯ ǻǼǺǽǾǺǼǹǺDZ ǻǺǸDZȅDZǹǴDZ. ǠǺǾǺ: © Dave ǝǬǿǾǮǿǰ ǓǬǰǬǹǴDZ ǰǷȋ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǺǮ ǽǾǿǰǴǴ Saota dzǮǿȃǬǷǺ ǻǼǺǽǾǺ - ǽǺdzǰǬǾȈ ǰǬȃǹȇǵ ǰǺǸ ǰǷȋ ǽDZǸDZǵǹǺǯǺ ǺǾǰȇȁǬ ǹǬ ǻǺǭDZǼDZDzȈDZ. ǛDZǼǮȇǵ ȉǾǬDz ǰǺǸǬ ǭȇǷ ǮȇǻǺǷǹDZǹ Ǯ ǮǴǰDZ ǺǾǶǼȇǾǺǯǺ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬ ǰǷȋ ǽǺǮǸDZǽǾǹǺǯǺ ǺǾǰȇȁǬ, Ǻǹ ǺǼǴDZǹǾǴǼǺǮǬǹ ǹǬ ǺǾǶǼȇǾǿȊ ǾDZǼǼǬǽǿ ǽ ǭǬǽǽDZǵǹǺǸ Ǵ ǮǴǰǺǸ ǹǬ ǸǺǼDZ. ǙǬ ǮDZǼȁ-

34

ǠǺǾǺ: © Karl Beatha


Nové vestavné spotřebiče Whirlpool se 6. smyslem představují revoluci ve vaření, která má za úkol váš život maximálně zjednodušit a zpříjemnit. Vaše nová trouba automaticky nastaví teplotu a čas pečení, varná deska vás informuje o dosažení bodu varu, zatímco odsavač si sám uzpůsobí sílu odsávání. A co dál? Mikrovlnná trouba připraví lahodné křupavé pokrmy díky

www.whirlpool.cz


DESIGN | DESIGN | ǐǔǓnjǕǙ Gessi Private Wellness® Program www.gessi.it

Gessi Private Wellness® Program www.gessi.it

spa home

Parní lázeŁ Duscho Free Cube www.duscholux.cz

Velká prostorová vana Caprivi s možností doplŁkové whirlpool výbavy www.duscholux.cz Interiérové parfémy „MarineÀorita“ v módním designovém stojanu www.gessi.it

36


4AKTO¬TO¬MīäE¬DOPADNOUT ¬KDYä kondenzuje voda ve světlovodu.

DÁTE PENÍZE ZA SVĚTLOVOD A CHCETE, ABY VÁM PO PÁR LETECH NEZHASNUL? Osvětlování prostor neosvětlitelných denním světlem pomocí světlovodů zažívá velký rozmach. Co však dělat, je když na trhu spousta výrobků s lákavou cenou a sliby dostatku denního světla na dlouhou dobu? Zde je pár tipů, čemu bychom měli věnovat pozornost při výběru světlovodů do našeho domu. JAK ZABRÁNIT VYTÉKÁNÍ VODY ZE SVĚTLOVODŮ A TVOŘENÍ PLÍSNÍ Světlovod samotný je skvělý sluha při přivádění denního světla. Ale fyzika obzvláště v zimě již mnohé poučila mokrými stropy a odkapáváním vody na podlahu či nábytek doma či v práci. Co budete dělat, až vám bude z vašeho světlovodu odkapávat voda a budou se tvořit mapy na stropě ? Je nutné vybrat značku světlovodu a zkušené montážníky, kteří světlovody montují každý den.

SVĚTLOVOD VYBÍREJTE TAK, ABY: s¬ZE¬SVđTLOVODU¬NEVYTÏKALA¬VODA¬A¬NEPOÝKOZOVALA¬INTERIÏR¬A¬STAvební konstrukce s¬NEDOCHÉZELO¬K¬ÞNIKīM¬DRAHOCENNÏHO¬TEPLA¬V¬ZIMđ s¬NEDOCHÉZELO¬K¬PĢEHĢÓVÉNÓ¬MÓSTNOSTÓ¬V¬LETNÓCH¬MđSÓCÓCH s¬NEBYLY¬MOKRϬSTROPY¬A¬STđNY¬A¬NETVOĢILY¬SE¬ZDRAVÓ¬NEBEZPEĎNϬ plísně s¬SVđTLOVODY¬SPLNILY¬NORMU¬PRO¬TEPELNâ¬PROSTUP¬PASIVNÓCH¬A¬NÓZKOENERGETICKâCH¬DOMī Prvek, který učinil ze světlovodu bezpečné a úsporné zařízení na přívod denního světla bez vedlejších nepříjemných efektů běžných světlovodů, se jmenuje Lightway Blue Performance.

Do světlovodu se vloží prvek LIGHTWAY BLUE PERFORMANCE, který oddělí teplou a studenou část světlovodu, aby nedocházelo ke kondenzaci.


HlavnĂ­m prvkem LIGHTWAY BLUE PERFORMANCE je izolaÄ?nĂ­ dvojsklo naplnÄ›nĂŠ argonem. Toto zajistĂ­ vynikajĂ­cĂ­ hodnotu tepelnĂŠho prostupu U = 0,6 W/(m2.K) a nedojde ke srĂĄĹženĂ­ vody ve svÄ›tlovodu.

Dostatek denního světla v koupelně, přivedenÊho světlovodem Lightway s prvkem Blue Performance.

PRAVDA O TUBUSOV�CH SVĚTLOVODECH /KONDENZACIVODYAJEJÓMVYT�KÉNӏZESVđTLOVODčSEV�EOBECNđ MLĎӏANAOTÉZKYPOTENCIÉLNÓCHZÉKAZNÓKčSEODPOVÓDɏVYHâBAVđ Je rozťířen vťeobecný reklamní a prodejní mýtus, Şe tepelnÊ ztråty a kondenzaci řeťí dvojitý difuzÊr, který må k dispozici větťina VâROBCč0ROBL�MVYĢE�ENNENÓ DVOJITâDIFUZ�RNENӏNAPOJEN v místě tepelnÊ izolace budovy a tepelný most je nepřeruťen.

OdbornĂ­k vĂ­, Ĺže dvojitĂĄ plastovĂĄ kopule nenĂ­ napojena na tepelnou izolaci budovy, a tak nepĹ™eruĹĄuje tepelnĂ˝ most vzniklĂ˝ vysoce vodivĂ˝m hlinĂ­kovĂ˝m plechem tubusu. ProblĂŠm se vyĹ™eĹĄĂ­ jen pĹ™i prodeji, kdy je zĂĄkaznĂ­kovi Ĺ™eÄ?en argument, aby podepsal objednĂĄvku, v praxi vĹĄak kondenzaci vody a ztrĂĄtĂĄm tepla dvojitĂĄ kopule nezabrĂĄnĂ­.

*EDENÂŹAMERICKâVâROBCEÂŹSVÄ‘TLOVODÄŤÂŹPĢIĂ?ELÂŹSÂŹPLASTOVOU ÂŹPRÄŤHLEDNOUÂŹ pĹ™epĂĄĹžkou vloĹženou do tubusu zhruba 30 cm nad difuzĂŠr a tvrdĂ­, Ĺže pĹ™eruĹĄĂ­ proudÄ›nĂ­ vzduchu uvnitĹ™ svÄ›tlovodu a tak zabrĂĄnĂ­ kondenzaci vody uvnitĹ™. Podle fyziky se vĹĄak pĹ™eruĹĄĂ­ proudÄ›nĂ­ vzduchu ve spĂĄĹ™e, kterĂĄ je menĹĄĂ­ neĹž 18 mm. Ve skuteÄ?nosti se jednĂĄ o zĂĄtku proti vodÄ› nahromadÄ›nĂŠ v tubusu, aby se neobjevovala přímo NAÂŹDIFUZĂ?RUÂŹAÂŹZÄŤSTALAÂŹSKRYTAÂŹPĢEDÂŹZRAKYÂŹZÉKAZNĂ“KÄŤ ÂŹKTERĂ?ÂŹBYÂŹVODAÂŹNAÂŹ difuzĂŠru mohla vydÄ›sit. PĹ™edstavte si zvuk bubĂ­nku, kterĂ˝ se nese v noci domem, kdyĹž vĹĄichni spĂ­. ZkondenzovanĂĄ voda totiĹž v pravidelnĂ˝ch intervalech ukapĂĄvĂĄ na vloĹženou plastovou pĹ™epĂĄĹžku uvnitĹ™ tubusu, coĹž probĂ­hĂĄ tak dlouho, dokud se v tubusu nevytvoří dostateÄ?nĂ˝ sloupec vody nad touto pĹ™epĂĄĹžkou.

PROÄŒ KĹ˜IŠŤà LOVĂ KOPULE? VidÄ›li jste nÄ›kdy povrch nÄ›jakĂŠho plastu po nÄ›kolika letech PÄŤSOBENĂ“ÂŹSLUNCE ÂŹSMOGUÂŹAÂŹVRTOCHÄŤÂŹPOÄŽASĂ“ÂŹ3MOGÂŹAÂŹNEÄŽISTOTYÂŹ se do tvrdĂŠho povrchu kĹ™iĹĄĹĽĂĄlovĂŠ kopule nevpĂŠkajĂ­ a nezabraĹˆujĂ­ tak jiĹž po pĂĄr mÄ›sĂ­cĂ­ch od montĂĄĹže plnĂŠmu vĂ˝konu svÄ›tlovodu a pĹ™ivĂĄdÄ›nĂ­ dostatku dennĂ­ho svÄ›tla do mĂ­stnostĂ­ po desĂ­tky let.

WWW.LIGHTWAY.CZ

Lightway pouŞívå křiťżålovÊ kopule, aby se po několika letech zabrånilo oslepnutí světlovodu.

SvÄ›tlovody jsou na stĹ™eĹĄe instalovĂĄny Ä?trNÉCTÂŹMÄ‘SĂ“CÄŤÂŹ5PROSTĢEDÂŹJEÂŹKOPULEÂŹ z kĹ™iĹĄĹĽĂĄlu, u krajnĂ­ch dvou jsou patrnĂŠ znĂĄmky ĹžloutnutĂ­ a slepnutĂ­ plastu, z nÄ›jĹž jsou vyrobeny.


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS |ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑǛǜǚǑǖǞǧ

TIDE REALITY představuje:

ZAHRADNÍ ČTVRŤ ČERVENÁ SKÁLA – III. ETAPA Řež u Prahy (Husinec-Řež) Velkoryse pojatý projekt Zahradní čtvrti Červená skála, který představuje atraktivní bydlení v Řeži u Prahy, vstupuje do své III. etapy. Po kompaktnější zástavbě předchozích etap kombinující řadové domy, atriové rodinné domy a byty ve vila-domech jsou nabízeny k prodeji ideálně orientované pozemky pro samostatné rodinné domy. Noví zájemci o bydlení tak budou mít pro realizaci výstavby vlastního rodinného domu projektovaného podle vlastních představ k dispozici prostředí moderní zahradní čtvrti s nově vybudovaným parkem a dětským hřištěm. To vše je přitom umístěno na okraji živé obce položené v zákrutu Vltavy a vzdálené jen 10 minut jízdy autem z Kobyliského náměstí. Lokalita Nová zahradní čtvrť Červená skála postupně vyrůstá na slunné náhor ní plošině nad ohybem Vltavy. Stále tu zůstává zachována krásná scenerie výhledu na vysoké skály protějšího břehu nad meandrující Vltavou, která je už od dob první republiky vyhledávaným místem výletů a rekreačního bydlení a i dnes láká cyklisty vydávající se až sem podél toku Vltavy. 40

Husinec-Řež (známá také jako Řež u Prahy) je moderní obcí, která má dnes více než 1 000 obyvatel. Infrastruktura zahr nuje mateřskou školu, základní školu, ordinaci praktického i zubního lékaře, tři restaurace a hostinec, hotel se sportovním zázemím. Přes řeku už tady sice nevede romantický přívoz, obyvatelé Řeže však při cestě na opačnou stranu Vltavy mohou využívat pěší lávku umožňující příchod k zastávce vlaku z Kralup, kterým se lze do centra hlavního města dopravit už za 25 minut. K nejbližší stanici metra trasy C na Kobyliském náměstí trvá cesta autobusem MHD 16 minut. Autem se lze dostat do středu města ještě rychleji, pokud projedeme přes Klecany k dálnici D8 a na Severojižní magistrálu. Řadu důvodů k návštěvě centra však může uspokojit obrovské nákupní a zábavní centrum Tesco v Letňanech, kam se vozem dopravíte už za 10 minut. Koncepce projektu Červená skála je architektonicky pojata jako moderní zahradní čtvrť, která vytváří nové společenské centrum obce. Lokalita stavebních parcel pro samostatnou výstavbu rodinných domů se nachází na severním okraji lokality a rámcově navazuje na veřejné prostranství v centru nové zástavby. Nově zbudo-

vaný veřejný prostor realizovaný přímo developerem zahrnuje nejen příjezdovou komunikaci, ale i pěší komunikace, veřejnou zeleň a dětské hřiště. Uprostřed obytného komplexu tak vzniklo místo příjemného posezení a setkávání přátel, respektive i dětí, které si mohou hrát v v bezpečném prostředí a na dohled rodičů. V rámci III. etapy projektu je připraveno k prodeji 8 kompletně zasíťovaných stavebních parcel ve velikostech 800 až 880 m2, ideálně orientovaných k oslunění domů z jihu a západu nebo jihu a východu.

Investor: Červená skála, a. s. Prodejce: TIDE REALITY s. r. o. Svobodova 9, 128 00 Praha 2 tel.: +420 224 914 914 +420 602 269 011 +420 602 104 100 e-mail: info@tide.cz, www.tide.cz

www.cervenaskala.cz


ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑǛǜǚǑǖǞǧ_3523(57<352-(&76| DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

TIDE REALITY představuje:

HORSKÉ APARTMÁNY KLÍNOVEC MEADOWS Loučná pod Klínovcem, Krušné Hory Stavba projektu Klínovec Meadows, která je rozdělena do několika fází, vstoupila v červnu roku 2011 zahájením výstavby patnácti řadových domů a dvou apartmánových domů do své II. fáze. Realizace je společným dílem českých a dánských partnerů sdružených ve společné developerské firmě Keilberg Meadows, a. s. Apartmány nepochybně zaujmou jak moderním a nekonvenčním vzhledem horské architektury, tak také službami, které u nás nejsou v souvislosti s rekreačním bydlením až tak samozřejmé. Klient totiž obdrží také kompletní servis spojený se správou a údržbou nemovitosti včetně kontroly správcem v době nepřítomnosti majitele. Většina majitelů předpokládá, že bude kromě vlastní rekreace své byty dále pronajímat. Očekávaný roční výnos je 5 až 7%. Lokalita Projekt horských apartmánů je situován v obci Loučná pod Klínovcem, přímo u stanice lanovek klínoveckého lyžařského areálu, kde se naskýtá nádherný výhled na německé horské středisko Oberwiesenthal. Dvě stě metrů od areálu se nachází jeden z pěti nejlepších lyžařských areálů v České

republice – Klínovec, který nabízí 10,2 km uměle zasněžovaných lyžařských tratí. V létě nabízejí Krušné hory rozsáhlou síť cyklistických tratí, turistické stezky a v okolí je deset golfových hřišť včetně věhlasného centra golfu v blízkých Karlových Varech. Koncepce projektu Rekreační centrum Klínovec Meadows tvoří kombinace třípodlažních bytových a dvoupodlažních řadových domů, které jsou rozmístěny na protilehlých stranách podél jediné obslužné komunikace. Autorem projektu je přední kodaňské architektonické studio Catalyst Architects, které se inspirovalo moder ní skandinávskou architekturou, jež klade důraz na splynutí domů s okolní krajinou a využívání přírodních materiálů. Jedinečné řešení interiérů vnáší nové prvky do tradiční kultury bydlení u nás. Typy domů a apartmánů Ve II. fázi výstavby se staví 15 řadových domů a 6 apartmánů v domech M4 a M5. Dvoupodlažní řadové domy 4 + kk s balkonem a terasou mají obytnou plochu 80 m 2. Apartmány jsou řešeny v dispozicích 2 + kk (52,6 m 2 ) až 4 + kk s galerií (76,7 m 2 ).

V obytném areálu je možné se přesvědčit o nadstandardní kvalitě bydlení prohlídkou vzorového řadového domu nebo apartmánu. Ceny apartmánů a domů Ceny apartmánů se pohybují od 49 900 Kč/ m2. Cena řadových rodinných domů začíná od 4 250 000 Kč vč. DPH. Ve v š e c h c e n á c h j e z a h r n u t o i j e d n o parkovací místo.

Investor: Keilberg Meadows, a. s. Prodejce: TIDE REALITY s. r. o. Svobodova 9, 128 00 Praha 2 tel.: +420 224 914 914 +420 602 269 011 +420 602 104 100 e-mail: info@tide.cz, www.tide.cz

www.klinovecmeadows.cz


NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI Best Properties 46 114 134 138 160

Prodej / 6DOHVǷȘȖȌȈȎȈ Pronájmy / 5HQWDOVǨȘȍȕȌȈ $SDUWPiQ\Y3UD]H 3UDJXH$SDUWPHQWVǨȗȈȘȚȈȔȍȕȚȣȊǷȘȈȋȍ

.RPHUþQtQHPRYLWRVWL &RPPHUFLDO3URSHUWLHVDzȖȔȔȍȘȟȍșȒȈȧȕȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȤ

$GUHViĜ / 'LUHFWRU\ȒȈȚȈȓȖȋ


OTĂ ZKA PRO REALITNĂ? ODBORNĂ?KY

Question For Real-Estates Professionals

ƸDzdzǴDzǾǿǧǯČ&#x192;ǾdzǨǺǏǣǯǏǾǜDzǼdzDzǹǨǧǼǏǪǏǰDzǾǜǏ

&KFLVLNRXSLWQHPRYLWRVWQDNWHUpMH]iVWDYD-DNVHGi]iVWDYQtSUiYR]UXĂŁLW" I want to buy a property for which there is a pledge. How can you cancel a lien? É&#x2122;ɯɨɹɭɤɭɊɢɏɜɢɌɭɳÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨɤɨɏɨɪɨÉ&#x;ɧÉ&#x161;ɯɨÉ&#x17E;ɢɏɍɚɊɨÉ&#x17E;ÉĄÉ&#x161;ɼɨÉ?ɨɌÉ&#x201E;É&#x161;ɤÉšɌɨÉ?É­ɨɏɌÉ&#x;ɧɢɏɜÉĄÉ&#x161;ɼɨÉ?"

PAVEL SOLDĂ TEK VHQLRUPDNOpĹ? CENTURY 21 Bonus Praha

LADISLAV NOVĂ K manager &(1785<5HDOLW\$QGÄ&#x161;O

9GQHäQtGREÄ&#x161;VHSURGiYiĹ?DGDQHPRYLWRVWtNWHUpMVRXYRNDPĂŚLNXSURGHMH]DWtĂŚHQp ]iVWDYQtP SUiYHP 7R VORXĂŚt YH YÄ&#x161;WäLQÄ&#x161; SĹ?tSDGŢ N ]DMLäWÄ&#x161;Qt SRKOHGiYN\ EDQN\ NWHUiSRVN\WXMHQDNRXSLQHPRYLWRVWLK\SRWHĂżQt~YÄ&#x161;U%DQNDY\GiNYLWDQFLNWHUiVWDQRYt]EĂŤYDMtFtĂżiVWNX~YÄ&#x161;UXDSRMHMtPXKUD]HQtEDQND]DMLVWtYĂŤPD]]iVWDYQtKRSUiYD v Katastru nemovitostĂ­.

=iVWDYDYi]QRXFtQDSURGiYDQpQHPRYLWRVWLMHYHOPLĂżDVWĂŤMHYNWHUĂŤSĹ?tPRVRXYLVt VUR]PDFKHPK\SRWHĂżQtKRILQDQFRYiQtYXSO\QXOĂŤFKOHWHFK1HQtYäDNWĹ?HEDPtW ]WpWRVNXWHĂżQRVWLVWUDFKSRVWXSMHSRPÄ&#x161;UQÄ&#x161;MHGQRGXFKĂŤ3URGiYDMtFtSRĂŚiGiVYRX EDQNXRSĹ?HGĂżDVQpVSODFHQt]EĂŤYDMtFtĂżiVWL~YÄ&#x161;UXNHNRQNUpWQtPXWHUPtQXDEDQND QiVOHGQÄ&#x161;Y\GiSRWYU]HQtVY\ĂżtVOHQtPĂżiVWN\]EĂŤYDMtFtNGRSODFHQtSĹ?LĂżHPĂŚWRWRSRWYU]HQtVWDQGDUGQÄ&#x161;REVDKXMHL]iYD]HNEDQN\ĂŚH]iVWDYQtSUiYREXGHY\PD]iQR QDSĹ?GRGYDFHWLGQŢRGGRSODFHQt,GHiOQtPĹ?HäHQtPMHSDN]DSODFHQt]YODVWQtFK ]GURMŢSURGiYDMtFtKRĂżDVWÄ&#x161;MLVHYäDNWDWRVLWXDFHĹ?Hät]DSODFHQtP]NXSQtFHQ\]D SURGiYDQRXQHPRYLWRVW

At the present time, many properties are sold which are burdened with a lien at the time of the sale, which in most cases serves to secure the claims of the bank which has provided the mortgage loan for the purchase of the real estate. The bank determines the acquittal which specifies the remaining amount of the loan and, after its remittance, the bank will take care of the cancellation of the lien in the Real Estate Cadastre.

A pledge on sold real estate is a very frequent phenomenon, which is directly linked with the upturn in mortgage financing in recent years. However, there is no need to fear this fact, as the procedure is relatively simple. The seller will ask his/ her bank for the early repayment of the remaining part of the loan by a particular date and subsequently the bank will issue a certificate with the calculation of the amount remaining to be paid off. This certificate will normally contain an undertaking by the bank that the lien will be deleted within, for example, 20 days after the pay off. An ideal solution is then a payment from the own resources of the seller. However, this situation is more often settled by a payment deducted from the purchase price for the sold property.

Ç&#x17D; ǚǏǽǞǺČ&#x2039;Č&#x2026;ǹǹ ǎǟǹǸČ&#x2039; ǝǟǺǰǏǹǞǽČ&#x2039; ǸǚǺǯǺ ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴ ǜǺǞǺǟǏČ&#x2039; ÇŽ ǸǺǸǹǚǞ ǝǟǺǰǏDzǴ ÇšÇŹČ ÇşÇ°Ç´ÇžÇ˝Č&#x2039; ǝǺǰ dzǏǡǺǯǺǸ ÇŽ ǭǺǡČ&#x2C6;Č&#x201E;ǴǚǽǞǎǹ ǽǡǿČ&#x192;Ǐǹǎ ǴǽǝǺǡČ&#x2C6;dzǿǹǸČ&#x2021;Ǹ ǰǡČ&#x2039; ǺǭǹǽǝǹČ&#x192;ǹǚǴČ&#x2039; ÇŽČ&#x2021;ǝǺǡǚǹǚǴČ&#x2039; ǞǟǹǭǺǎǏǚǴǾ ǝǺ ǜǟǹǰǴǞǿ ǝǹǟǹǰ ǭǏǚǜǺǸ ÇŽČ&#x2021;Ç°ÇŹÇŽČ&#x201E;ǴǸ ǚǏ ǝǟǴǺǭǟǹǞǹǚǴǹ ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴ ǴǝǺǞǹČ&#x192;ÇšČ&#x2021;Çľ ǜǟǹǰǴǞ Ç&#x203A;ǟǴ ǝǺǜǿǝǜǹ ǞǏǜǺǾ ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴ ǭǏǚǜ ǸǺDzǹǞ ÇŽČ&#x2021;Ç°ÇŹÇžČ&#x2C6; ǜǎǴǞǏǚČ&#x201A;Ç´Č&#x160; ǚǏ ǺǽǞǏǎČ&#x201E;ÇżČ&#x160;Ç˝Č&#x2039; Č&#x192;ǏǽǞČ&#x2C6; ǜǟǹǰǴǞǏ Ç´ǝǺǽǡǹǹǯǺÇŽČ&#x2021;ǝǡǏǞČ&#x2021;ǭǏǚǜǏǚǚǿǡǴǟǿǹǞdzǏǡǺǯÇ´ǽǺǺǞǎǹǞǽǞǎǹǚǚǺǝǟǺǎǹǰǹǞdzǏǝǴǽČ&#x2C6; ǺǭČ&#x2030;ǞǺǸÇŽÇ&#x2013;ǏǰǏǽǞǟǹǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴ

Ç&#x201C;ǏǡǺǯǚǏǚǹǰǎǴDzǴǸǺǹǴǸǿČ&#x2026;ǹǽǞǎǺ²ǎǹǽČ&#x2C6;ǸǏǟǏǽǝǟǺǽǞǟǏǚǹǚǚǺǹČ&#x2039;ǎǡǹǚǴǹǜǺǞǺǟǺǹ ǚǏǝǟČ&#x2039;ǸǿČ&#x160; ǽǎČ&#x2039;dzǏǚǺ Ç˝ ǟǏǽČ&#x201E;ǴǟǹǚǴǹǸ ǴǝǺǞǹČ&#x192;ǚǺǯǺ ǜǟǹǰǴǞǺǎǏǚǴČ&#x2039; ÇŽ ǝǺǽǡǹǰǚǴǹ ǯǺǰČ&#x2021;Ç&#x2122;ÇşČ&#x2030;ǞǺǯǺǚǹǚǏǰǺÇ­ÇşČ&#x2039;ÇžČ&#x2C6;Ç˝Č&#x2039;ǝǟǺČ&#x201A;ǹǽǽǺǞǚǺǽǴǞǹǡČ&#x2C6;ǚǺǝǟǺǽǞÇ&#x203A;ǟǺǰǏǎǹČ&#x201A;ǰǺǡDzǹǚ ǝǺǝǟǺǽǴǞČ&#x2C6;ǽǎǺǾǭǏǚǜÇşǰǺǽǟǺČ&#x192;ǚǺǸǝǺǯǏČ&#x201E;ǹǚǴǴǜǟǹǰǴǞǏÇśǺǝǟǹǰǹǡǹǚǚǺǾǰǏǞǹÇŹǭǏǚǜ ǝǺǞǺǸÇŽČ&#x2021;ǰǏǽǞǝǺǰǞǎǹǟDzǰǹǚǴǹÇŽǜǺǞǺǟǺǸǭǿǰǹǞǿǜǏdzǏǚǏǽǿǸǸǏǰǺǝǡǏǞČ&#x2021;Ç&#x203A;ǟǴČ&#x192;ǹǸ ÇŽČ&#x2030;ǞǺǸǝǺǰǞǎǹǟDzǰǹǚǴǴǽǞǏǚǰǏǟǞǚǺǽǺǰǹǟDzǴǞǽČ&#x2039;Ç´ǺǭČ&#x2039;dzǏǞǹǡČ&#x2C6;ǽǞǎǺǭǏǚǜǏǏǚǚǿǡǴǟǺǎǏǞČ&#x2C6; dzǏǡǺǯ ǚǏǝǟǴǸǹǟ ÇŽ ǞǹČ&#x192;ǹǚǴǹ ǰǚǹǾ ǺǞ Ç°ÇŹÇžČ&#x2021; ǰǺǝǡǏǞČ&#x2021; Ç&#x201D;ǰǹǏǡČ&#x2C6;ÇšČ&#x2021;Ǹ ǟǹČ&#x201E;ǹǚǴǹǸ Č&#x2039;ǎǡČ&#x2039;ǹǞǽČ&#x2039;ǺǝǡǏǞǏÇ´ÇłǽǺǭǽǞǎǹǚǚČ&#x2021;Č ǽǟǹǰǽǞǎǝǟǺǰǏǎČ&#x201A;ÇŹǚǺČ&#x192;ÇŹČ&#x2026;ÇąǎǽǹǯǺǺǰǚǏǜǺǺǝǡǏǞǏ ÇťÇźÇşÇ´Ç˝Č ÇşÇ°Ç´ÇžÇ´ÇłǽǿǸǸČ&#x2021;ǝǺǜǿǝǚǺǾČ&#x201A;ǹǚČ&#x2021;dzǏǝǟǺǰǏǎǏǹǸǿČ&#x160;ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞČ&#x2C6;


Luxusní projekt REZIDENCE ŠÁRECKÁ na Hanspaulce / Luxurious REZIDENCE ŠÁRECKÁ residential FRPSOH[DW+DQVSDXONDɋɩɬɥɩɳɨɶɤɪɫɩɠɥɭɫɠɢɣɟɠɨɱɣɤ5(=,'(1&(ãÉ5(&.Éɝɫɛɤɩɨɠ+DQVSDXOND 1RYĚY]QLNDMtFtSURMHNWQDURKXXOLFHãiUHFNiD1D.OLPHQWFHSDWŐtNOX[XVQtPSURMHNWŢPY723ORNDOLWĚQD+DQVSDXOFH3UDKD/RNDOLWDVYëERUQRXREÿDQVNRXY\EDYHQRVWtPQRKRäNROMDN ÿHVNëFKWDNPH]LQiURGQtFK1HXYĚŐLWHOQpVSRUWRYQtY\æLWtDVSROHÿHQVNëæLYRW9]GiOHQRVWGRFHQWUDPĚVWDFFD²PLQXWOHWLäWĚPLQXW0+'SĚätFKŢ]tþHWQRVWSDUNŢDSŐtURGQtFK UH]HUYDFt]DMLäŘXMHSURVWRUSURUHOD[DFLD]GUDYpæLYRWQtSURVWŐHGtSURRE\YDWHOHKODYQtKRPĚVWD5HNRQVWUXNFHYLO\NWHUiGLVSRQXMHÿW\ŐPLE\WRYëPLMHGQRWNDPLSUiYĚ]DÿDODDKRWRYpE\W\EXGRX NSŐHGiQtGRNRQFHURNX5HNRQVWUXNFHMHSOiQRYDQiYHY\VRNpNYDOLWĚMDNLQWHULpUŢWDNH[WHULpUXYÿHWQĚGRNRQÿHQp]DKUDG\%\W\MHPRæQRSŐHGDWMDNGRNRQÿHQpWDNYHIi]LVKHOO FRUH 3OiQRYDQpPDWHULiO\D]DŐL]RYDFtSŐHGPĚW\PUDPRURYpRENODG\9LOOHUR\D%RFKVDQLWD$[RUæXORYpVFKRGLäWĚYHVSROHÿHQVNëFKSURVWRUiFKGXERYpSDUNHW\GŐHYĚQi(XURRNQDPDVLYQtWHUDV\ 13²E\WVWHUDVRXRFHONRYpSORäHP2SOXVVNOHSDJDUiæRYpVWiQt13²%/2.$&(²E\WVEDONyQHPRFHONRYpSORäHP2SOXVVNOHSDJDUiæRYpVWiQt 13²352'É1213²352'É126XWHUpQ²JDUiæHVNOHS\PtVWQRVWSURÀWQHVVJDUVRQNDVPRæQRVWtNRXSĚNQĚNWHUpPX]E\WŢ 7KHQHZGHYHORSLQJUHVLGHQWLDOFRPSOH[RQWKHFRUQHURIãiUHFNi6WUHHWDQG1D.OLPHQWFHLVVLWXDWHGDPRQJWKHOX[XU\FRPSOH[HVLQWKH723ORFDOLW\RI+DQVSDXOND3UDJXH7KHORFDOLW\ ERDVWVH[FHOOHQWFLYLFDPHQLWLHVDQGPDQ\VFKRROVLQFOXGLQJERWK&]HFKDQGLQWHUQDWLRQDO,QFUHGLEOHVSRUWLQJIDFLOLWLHVDQGVRFLDOOLIH'LVWDQFHWRWKHFHQWUHRIWKHFLW\LVDSSUR[² PLQXWHVWRWKH$LUSRUWPLQXWHVSXEOLFWUDQVSRUWLVZLWKLQZDONLQJGLVWDQFH0DQ\SDUNVDQGQDWXUDOUHVHUYHVHQVXUHVSDFHIRUUHOD[DWLRQDQGDKHDOWK\OLYLQJHQYLURQPHQWIRUUHVLGHQWVRI WKHFDSLWDOFLW\7KHUHFRQVWUXFWLRQRIWKLVYLOODFRQWDLQLQJIRXUUHVLGHQWLDOXQLWVKDVMXVWEHJXQ7KHFRPSOHWHGÁDWVZLOOEHDYDLODEOHIRUKDQGLQJRYHUE\WKHHQGRI7RSTXDOLW\UHFRQVWUXFWLRQLVSODQQHGIRUERWKWKHLQWHULRUVDQGH[WHULRUVLQFOXGLQJDODQGVFDSHGJDUGHQ,WLVSRVVLEOHWRWDNHRYHUWKHÁDWVHLWKHUFRPSOHWHGRULQWKHVKHOO FRUHSKDVH3ODQQHGPDWHULDOVÀ[WXUHVDQGÀWWLQJV9LOOHUR\DQG%RFKPDUEOHWLOLQJ$[RUEDWKURRPÀ[WXUHVJUDQLWHVWDLUFDVHLQVRFLDODUHDRDNSDUTXHWU\ZRRGHQ(XURZLQGRZVPDVVLYHWHUUDFHVVWÁRRU²ÁDWZLWKWHUUDFH WRWDODUHDRIPñSOXVFHOODUDQGSDUNLQJVSDFHQGÁRRU²5(6(59('²ÁDWZLWKEDOFRQ\WRWDODUHDRIPñSOXVFHOODUDQGSDUNLQJVSDFHUGÁRRU²62/'WKÁRRU²62/'%DVHPHQW²JDUDJHVFHOODUVJ\PRQHURRPHGÁDWOHWZLWKWKHSRVVLELOLW\RISXUFKDVHZLWKRQHRIWKHÁDWV ǙǺǮȇǵǿǹǴǶǬǷȈǹȇǵǻǼǺDZǶǾǹǬǿǯǷǿǿǷǴȂãiUHFNiǴ1D.OLPHQWFHǺǾǹǺǽǴǾǽȋǶǷǿȃȄǴǸǻǼǺDZǶǾǬǸǶǷǬǽǽǬǷȊǶǽǮǼǬǵǺǹDZǏǬǹǽǻǬǿǷǶǬǛǼǬǯǬǜǬǵǺǹǽǻǼDZǮǺǽȁǺǰǹǺǵǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǺǵǸǹǺǯǺ ȄǶǺǷǶǬǶȃDZȄǽǶǴȁǾǬǶǴǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹȇȁǛǼDZǶǼǬǽǹǺDZǸDZǽǾǺǰǷȋǽǻǺǼǾǬǴǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹǺǵDzǴdzǹǴǜǬǽǽǾǺȋǹǴDZǰǺȂDZǹǾǼǬǯǺǼǺǰǬ²ǸǴǹǿǾǰǺǬȉǼǺǻǺǼǾǬǸǴǹǿǾǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇǵ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾ ² ǹǬ ǼǬǽǽǾǺȋǹǴǴ ǻDZȄDZǵ ȁǺǰȈǭȇ ǘǹǺǯǺȃǴǽǷDZǹǹȇDZ ǻǬǼǶǴ Ǵ dzǬǻǺǮDZǰǹǴǶǴ ǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬȊǾ ǸDZǽǾǬ ǰǷȋ ǺǾǰȇȁǬ Ǵ ǹǬǷǴȃǴDZ dzǰǺǼǺǮǺǵ ǺǶǼǿDzǬȊȅDZǵ ǽǼDZǰȇ ǰǷȋ DzǴǾDZǷDZǵ ǽǾǺǷǴȂȇ ǜDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋǮǴǷǷȇǽǺǽǾǺȋȅDZǵǴdzȃDZǾȇǼDZȁDzǴǷȇȁǶǮǬǼǾǴǼǾǺǷȈǶǺǹǬȃǬǷǺǽȈǶǮǬǼǾǴǼȇǭǿǰǿǾǯǺǾǺǮȇǶǶǺǹȂǿǯǺǰǬǜDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋdzǬǻǷǬǹǴǼǺǮǬǹǬǻǺǽǬǸȇǸǮȇǽǺǶǴǸǽǾǬǹǰǬǼǾǬǸ ȉǾǺǶǬǽǬDZǾǽȋǶǬǶǰǴdzǬǵǹǬǴǹǾDZǼȈDZǼǬǾǬǶǴǮǹDZȄǹDZǯǺǮǴǰǬdzǰǬǹǴȋǮǶǷȊȃǬȋǽǬǰǺǮȇǵǿȃǬǽǾǺǶǖǮǬǼǾǴǼȇǸǺǯǿǾǭȇǾȈǻDZǼDZǰǬǹȇǶǬǶǻǺǷǹǺǽǾȈȊdzǬǮDZǼȄDZǹǹȇDZǴǷǴǮǽǾǬǰǴǴVKHOO FRUH ǛǷǬǹǴǼǿDZǸȇDZǸǬǾDZǼǴǬǷȇǻǼDZǰǸDZǾȇǴǹǾDZǼȈDZǼǬǴǸDZǭDZǷȈǸǼǬǸǺǼǹȇDZǺǭǷǴȂǺǮǶǴ9LOOHUR\ %RFKǽǬǹǾDZȁǹǴǶǬ$[RUǯǼǬǹǴǾǹǬȋǷDZǽǾǹǴȂǬǮǸDZǽǾǬȁǺǭȅDZǯǺǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴȋǰǿǭǺǮȇǵǻǬǼǶDZǾ ǰDZǼDZǮȋǹǹȇDZDZǮǼǺǺǶǹǬǾDZǼǼǬǽȇǴdzǹǬǾǿǼǬǷȈǹǺǯǺǰDZǼDZǮǬȉǾǬDz ǹDZȂǺǶǺǷȈǹȇǵ ²ǶǮǬǼǾǴǼǬǽǾDZǼǼǬǽǺǵǺǭȅDZǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǻǷȊǽǻǺǰǮǬǷǻǷȊǽǯǬǼǬDzȉǾǬDz²ǜDZdzDZǼǮǴǼǺǮǬǹǬ ²ǶǮǬǼǾǴǼǬǽǭǬǷǶǺǹǺǸǺǭȅDZǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǻǷȊǽǻǺǰǮǬǷǻǷȊǽǯǬǼǬDzȉǾǬDz²ǛǜǚǐnjǙǚȉǾǬDz²ǛǜǚǐnjǙǚǛǺǰǮǬǷȈǹǺDZǻǺǸDZȅDZǹǴDZ²ǯǬǼǬDzǴǻǺǰǮǬǷȇǾǼDZǹǬDzDZǼǹȇǵdzǬǷ ǺǰǹǺǶǺǸǹǬǾǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǽǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȊǻǺǶǿǻǶǴǶǺǰǹǺǵǴdzǶǮǬǼǾǴǼ

Cena / Price : 22.000.000 CZK 0JU,YD6HLIHUWRYi3ODWQpĝVNi3UDKDWHOHPDLOLQIR#VHLIHUWUHDOF]ZZZVHLIHUWUHDOF] 50

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


/X[XVQtYLOD7XFKRPčĝLFH/X[XU\9LOODLQ7XFKRPčĝLFHɋɩɬɥɩɳɨɛɺɝɣɦɦɛɝɍɮɰɩɧɠɫɡɣɱɛɰ 0RGHUQtYLOD]URNXOHætQDSŐHNUDVQpPSR]HPNXXOHVDRUR]OR]HP28æLWQiSORFKDGRPXP2JDUiæHSURDXWDVPRæQRVWtSDUNRYDQtQDGYRŐHFFDGDOätFK²DXW]ÿHKRæ SRVN\WXMHNU\WpVWiQLSURYR]\9LODMHQDGVWDQGDUGQtVSRXæLWtPSRX]HNYDOLWQtFKPDWHULiOŢDQDEt]tURGLQQpE\GOHQtY\MtPHÿQpNYDOLW\DGHVLJQX3OQĚDXWRPDWLFNpVWDKRYiQtPDUNë]]iYĚVŢ ]iFORQHOHNWURQLFNiYUDWDDSURVNOHQëYëWDK]DUXÿXMtSRKRGOQpIXQJRYiQtGRPX&HORVNOHQĚQpVFKRGLäWĚPXSDNGRGiYiQDY\MtPHÿQRVWLDOX[XVX9SŐt]HPtGRPXMHSURSRMHQëREëYDFtSURVWRU VNXFK\QtMtGHOQRXSUDFRYQRXDKDOD&HOëSURVWRUO]HUR]GĚOLWSURVNOHQRXVWĚQRX9SDWŐHMVRXSDNORæQLFHVNRXSHOQDPLDäDWQDPL9GRPĚQDOH]QHWHYODVWQtE\WSURVOXæHEQRXYSŐt]HPtSDN WHFKQLFNRXPtVWQRVWVDXQXZKLUOSRRODM1DSR]HPNXMHYODVWQtVWXGQD]DEH]SHÿRYDFtV\VWHPVRODUQtSDQHO\WHSHOQpYUW\DGDOätYODVWQt]GURMHSRWŐHEQpSURFKRGGRPX

0RGHUQYLOODEXLOWLQRQDEHDXWLIXOP2SORWE\DIRUHVW7KHXVHDEOHDUHDRIWKHKRXVHLVP2JDUDJHVIRUFDUVSOXVDQRWKHU²FDUVFDQSDUNLQWKHFRXUW\DUGLQFOXGLQJ 2 roofed spaces. The villa is above the standard, uses quality materials only, and offers family living of exceptional quality and design. Fully automated lowering of marquees, drapes and FXUWDLQV HOHFWURQLF JDWH DQG JOD]HG HOHYDWRU IRU FRPIRUWDEOH IXQFWLRQLQJ RI WKH KRXVH $OOJODVV VWDLUFDVH IRU DQ DGGHG VHQVH RI H[FHSWLRQDOLW\ DQG OX[XU\ 7KH JURXQG Á RRU FRQWDLQV DQ LQWHUFRQQHFWHGOLYLQJDUHDZLWKDNLWFKHQGLQLQJURRPDQGVWXG\DQGDKDOOZD\7KHDUHDFDQEHGLYLGHGZLWKDJODVVZDOO7KHXSSHUÁRRUFRQWDLQVEHGURRPVZLWKEDWKURRPVDQGGUHVVLQJ URRPV7KHUHLVDVHSDUDWHÁDWIRUWKHPDLGWKHJURXQGÁRRUKDVDXWLOLW\URRPVDXQDZKLUOSRROHWF7KHSORWKDVLWVRZQZDWHUZHOOVHFXULW\V\VWHPVRODUSDQHOVWKHUPDOERUHVDQGRWKHU own sources required for the house to operate.

ǝǺǮǼDZǸDZǹǹǬȋǮǴǷǷǬǯǺǰǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋǹǬǻǼDZǶǼǬǽǹǺǸǿȃǬǽǾǶDZǿǷDZǽǬǽǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǛǺǷDZdzǹǬȋǻǷǺȅǬǰȈǰǺǸǬǸ2ǯǬǼǬDzǹǬǸǬȄǴǹȇǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǻǬǼǶǺǮǶǴǮǺǰǮǺǼDZ DZȅDZ²ǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǵǴdzǹǴȁǹǬǶǼȇǾǺǵǻǬǼǶǺǮǶDZǎǴǷǷǬǴǸDZDZǾǮȇǽǺǶǴǵǽǾǬǹǰǬǼǾǮǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮDZǭȇǷǴǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹȇǾǺǷȈǶǺǮȇǽǺǶǺǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹȇDZǸǬǾDZǼǴǬǷȇȉǾǺǮȇǽǺǶǺǶǷǬǽǽǹǺDZ DzǴǷȈDZǰǷȋǽDZǸȈǴǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺǯǺǶǬȃDZǽǾǮǬǴǰǴdzǬǵǹǬǛǺǷǹǺǽǾȈȊǬǮǾǺǸǬǾǴȃDZǽǶǺDZǿǻǼǬǮǷDZǹǴDZǸǬǼǶǴdzǬǸǴǯǬǼǰǴǹǬǸǴȄǾǺǼǬǸǴȉǷDZǶǾǼǺǹǹȇDZǮǺǼǺǾǬǴǽǾDZǶǷȋǹǹȇǵǷǴȀǾǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾ ǷDZǯǶǿȊȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴȊǰǺǸǬǝǾDZǶǷȋǹǹǬȋǷDZǽǾǹǴȂǬǾǺǷȈǶǺǰǺǭǬǮǷȋDZǾǮǴǷǷDZǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺǽǾǴǴǬǾǸǺǽȀDZǼȇǼǺǽǶǺȄǴǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽǶǿȁǹDZǵǴǽǾǺǷǺǮǺǵǶǬǭǴǹDZǾ ǴdzǬǷǎǽDZǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺǸǺDzDZǾǭȇǾȈǼǬdzǰDZǷDZǹǺǽǾDZǶǷȋǹǹǺǵǽǾDZǹǺǵǙǬǮDZǼȁǹDZǸȉǾǬDzDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇǽǻǬǷȈǹǴǽǮǬǹǹȇǸǴǶǺǸǹǬǾǬǸǴǴǯǬǼǰDZǼǺǭǬǸǴǎǰǺǸDZDZǽǾȈǺǾǰDZǷȈǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬ ǰǷȋǻǼǴǽǷǿǯǴǹǬǹǴDzǹDZǸȉǾǬDzDZǾDZȁǹǴȃDZǽǶǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǬǿǹǬǰDzǬǶǿdzǴǴǾǰǙǬǿȃǬǽǾǶDZǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǵǶǺǷǺǰDZȂǽǴǽǾDZǸǬǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴǽǺǷǹDZȃǹȇDZǭǬǾǬǼDZǴǾDZǻǷǺǮȇDZǽǶǮǬDzǴǹȇǴǰǼǿǯǴDZ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇDZǼDZǽǿǼǽȇǹDZǺǭȁǺǰǴǸȇDZǰǷȋȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǴǰǺǸǬ

&HQD3ULFHLQIRY5.LQIRXSRQUHTXHVWȿɩɪɣɨɯɩɫɧɝɛɞɠɨɭɬɭɝɠ 0JU,YD6HLIHUWRYi3ODWQpĝVNi3UDKDWHOHPDLOLQIR#VHLIHUWUHDOF]ZZZVHLIHUWUHDOF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

51


TIDE REALITY s.r.o.

|

Pavel BoĹĄek

|

Mobile: 602 264 956

|

Email: prodej@tide.cz

,UXUSNĂ&#x201C;ÂŹRODINNâDÄŤM ZdimÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;ice, Praha - zĂĄpad Plocha 372 m2, pozemek 1452 m2 6 +1, venkovnĂ­ bazĂŠn 17 900 000 KÄ?

Prodej luxusnĂ­ho domu na jedineÄ?nĂŠm mĂ­stÄ&#x203A;, s okrasnou ZAHRADOUÂŹSEÂŹVZROSTLâMIÂŹSTROMYÂŹNAÂŹROHOVĂ?ÂŹPARCELEÂŹ$ÄŤMĢEĂ?EN⏠jako 6+1 nabĂ­zĂ­ v pĹ&#x2122;Ă­zemĂ­ dvougarĂĄĹž, velkou kuchyni s jĂ­delnou, samostatnĂ˝ obĂ˝vacĂ­ pokoj, loĹžnici, koupelnu, WC, ĹĄatnu a technickou mĂ­stnost, v patĹ&#x2122;e jsou pak 4 loĹžnice, 2 koupelny, ĹĄatna a galerie. PouĹžity nadstandardnĂ­ materiĂĄly â&#x20AC;&#x201C; mramor, Ĺžula, tropickĂŠ dĹ&#x2122;evo. K dispozici venkovnĂ­ vyhĹ&#x2122;Ă­vanĂ˝ bazĂŠn.

52

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

Utility area 372 m², plot 1452 m² 6+1, outdoor swimming pool 17 900 000 CZK

Sale of a luxury house in a prestigious location situated on a corner plot. Decorative garden with established trees. The ground ďŹ&#x201A;oor with layout 6+1 consists of a double garage, big kitchen with dining area, separate living room, bedroom, bathroom, WC, dressing room and technical room. The 1st ďŹ&#x201A;oor comprises 4 bedrooms, 2 bathrooms, dressing room and loggia. Superior materials â&#x20AC;&#x201C; marble, granite, tropical wood â&#x20AC;&#x201C; used throughout. The outdoor heated swimming pool enhances the comfort of the residents.


TIDE REALITY s.r.o.

|

Pavel Bošek

|

Mobile: 602 264 956

|

Email: prodej@tide.cz

Praha 10, Záběhlice ulice Nad Meandry Plocha 143 m2, balkón 5 m2 3 ložnice, 2 koupelny a 2 WC 2 podzemní garážová stání 7 800 000 Kč

Prodej posledního originálního mezonetu u Botiče, nedaleko sportovního areálu Hamr. Byt s individuálním řešením a nekonvenční dispozicí je proveden ve vysokém standardu. Výborné dopravní spojení, nádherný výhled do zeleně.

Inner area 143 m2, balcony 3 bedrooms, 2 bathrooms 2 car-parks in underground parking 7 800 000 CZK

Attractive family living. 3-bedroom duplex with open views to a green park on the 2nd floor of a small residential complex near Botic stream and Hamr Sports Centre.

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

53


14 let zkušeností DSŐLEOLæQĚDNWXiOQtFKQHPRYLWRVWt

3URGHM6DOH0ĚäLFH3UDKD²YëFKRG,QIRRFHQĚYNDQFHOiŐL 3UHFL]QĚ ]UHNRQVWUXRYDQi YLOD ] OHW PLQXOpKR VWROHWt R ]DVWDYĚQp SORäH P2 XæLWQi SORFKD P2 VDPRVWDWQë RE\WQë DWHOLpUD]DKUDGDP29LOXWYRŐtäHVWRE\WQëFKPtVWQRVWt9SŐt]HPtMHNXFK\ŁVMtGHOQRXYHONëREëYDFtSRNRMORæQLFHNRXSHOQD 9 SRGNURYt MVRX WŐL ORæQLFH D NRXSHOQD 2EĚ SRGODæt PDMt ORGæLH %RQXVHP MH DWUDNWLYQt SŢGQt SURVWRU V YëäNRX VWURSX FP %Ot]NRPHWUD/HWŁDQ\ %HDXWLIXOO\UHQRYDWHGYLOODIURPWKHVRIODVWFHQWXU\RIEXLOWXSDUHDRIVTP VTPÁRRUDUHD VWXGLRZLWKEXLOWXSDUHD RIVTPDQGD)UHQFKVW\OHJDUGHQZLWKDQDUHDRIVTP7KHYLOODFRQVLVWVRIVL[URRPV2QWKHJURXQGÁRRUNLWFKHQDQG GLQLQJURRPOLYLQJURRPEHGURRPEDWKURRP,QWKHDWWLFWKHUHDUHWKUHHEHGURRPVDQGDEDWKURRP%RWKÁRRUVKDYHDEDOFRQ\ $ERQXVLVDQDWWUDFWLYHORIWVSDFH6LWXDWHGFORVHWRPHWUROLQH&VWDWLRQ/HWQDQ\

WE OFFER THE BEST PROPERTY MANAGEMENT IN PRAGUE. CHECK IT OUT! 54

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


14 years of experience DQGDURXQGFXUUHQWO\OLVWHGSURSHUWLHV

Happy House Rentals, Ltd. -XQJPDQQRYD 3UDJXH 7HO *60 info@happyhouserentals.com

3URQiMHPYLOD1HEXäLFH3UDKD.ÿPĚVtF 1DGVWDQGDUGQtOX[XVQtYLODVRE\WQRXSORFKRXP29SŐt]HPtYVWXSQtKDODREëYDFtSRNRMP2VNUEHPRGGĚOHQiNXFK\Ł 9SDWŐHMHORæQLFNRXSHOQ\SURVWRUQiWHUDVD9LODPiNUiVQRX]DKUDGXVED]pQHP[P/RNDOLWDVREÿDQVNRXY\EDYHQRVWt YEOt]NRVWLMVRXPH]LQiURGQtäNRO\ +LJKVWDQGDUGOX[XULRXVYLOODDQGWRWDOVSDFHVTP2QWKHJURXQGÁRRUDUHHQWUDQFHOREE\OLYLQJURRPVTPVHSDUDWH NLWFKHQ2QWKHÀUVWÁRRUWKHUHDUHEHGURRPVEDWKURRPVVSDFLRXVWHUUDFH7RWKHKRXVHEHORQJVEHDXWLIXOJDUGHQZLWKVZLPPLQJSRRO[P)XOOFLYLFDPHQLWLHVQHDULQWHUQDWLRQDOVFKRRO

www.happyhouserentals.com

.G\NROLYMVWHXQiVYtWiQL <RXDUHZHOFRPHWRVWRSE\DQ\WLPH

SALES | LONG TERM | MIDTERM | SHORT TERM RENTALS | OFFICES | FACILITY MANAGEMENT 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

55


top 10

top 10

top 10

top 10

2012

2012

2012

2012

VINÁRNA ROKU

BAR ROKU

CUKRÁRNA ROKU

KAVÁRNA ROKU KAVÁRNA ROKU v regionu

CZECH GASTRONOMY CATERING ROKU

Restaurace roku Vinárna roku

Cukrárna roku Bar roku

Kavárna roku Catering


K Sídlišti, Praha 4 - Kavčí Hory

Tříložnicové apartmá v Rezidenci Kavčí hory disponuje jedinečnými panoramatickými výhledy od Prokopského údolí až na Pražský hrad. Samotná rezidence pak poskytuje komfort 24/7 ostrahy a recepce s lobby a fitness. Na obývací prostor o ploše 63 m2 navazuje kuchyňský kout a terasa z exotického dřeva. Privátní část se třemi ložnicemi a dvěma koupelnami je separovaná. K vybavení patří dubové podlahy, kuchyň Stopka, spotřebiče Miele, klimatizace, el. ovládání světel a žaluzií, hliníková okna, internet přes optický kabel, sklep a 2 parkovací stání. Two bedroom apartment in Residence Kavčí Hory has unique panoramic views from the Prokopske valley up to the Prague Castle. The very comfortable residence provides 24/7 reception with lobby and fitness. The living space with area of 63 sqm is followed by a kitchenette and an exotic wood terrace. The private part with three bedrooms and two bathrooms is separated. Facilities include oak floors, kitchen by Stopka, Miele appliances, air-condition, electric control lights and blinds, aluminum windows, internet via fiber optic cable, cellar and 2 parking spaces.

Cena: / Price: 22 900 000 CZK Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Hanzelkova, Praha 6 - Hanspaulka

Polovina dvojdomu, v obytném komplexu Hanspaulka inspirovaného architekturou české moderny 30. let. Dispoziční řešení 5+kk s už. plochou 242 m2 + terasy 50,8 m2, na pozemku 346 m2 nabízí hezké výhledy na Prahu a okolí. Vybavení interiéru tvoří krb, kuchyňská linka zn. Poggenpohl se spotřebiči Gaggenau a Siemens, koupelny zn. Villeroy&Boch a Duravit, masivní dřevěné podlahy. Garáž pro 2 vozy. Semi-detached house within the Hanspaulka residential complex inspired by Czech modern architecture of the 30´s. The four bedroom layout features a usable area of 242 sqm + terasses 50,8 sqm on the plot of 346 sqm and offers beautiful views of the city and surroundings. Equipment: fireplace, Poggenpohl kitchen with Gaggenau and Siemens appliances, bathrooms by Villeroy&Boch and Duravit, solid wood flooring. Garage for 2 cars.

Info v RK / Info upon request Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

58

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


V Přístavu, Praha 7 - Holešovice

Moderní, světlý byt 4+kk je umístěný v 7. NP projektu Prague Marina, blok B. Tři ze čtyř pokojů v bytě mají vstup na prostornou u terasu s výhledem na Vltavu a centrum města. Součástí bytu je kuchyňská linka se spotřebiči, kompletně zařízené koupelny, na míru vestavěné skříně. Areál Prague Marina poskytuje klidné bydlení v blízkosti centra města v domech s recepcí a 24 hodinovou ostrahou. The modern, bright 3 bedroom apartment is located on the 6th floor of Prague Marina project - block B. Three of four rooms in the apartment have direct entrance to a spacious terrace overlooking the Vltava river and the city center. There is a fully equipped kitchen corner, two fully fitted bathrooms and built-in wardrobes. Campus Prague Marina provides a quiet living with 24/7 reception and security near the city center.

Cena: / Price: 13 550 000 CZK Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Prodej | Praha 8 | Libeò | 81 + 110 m2 | 13 651 500 Kè Byt 3+kk, terasa, krásné výhledy, døevìné podlahy, francouzská okna, designové elektroprvky a koupelnové vybavení, podlahové topení, sklep. Nový byt se støešní terasou ve 4. patøe jedineèného rezidenèního komplexu s promenádou a osvìtleným molem. 2-bedroom apartment, terrace, beautiful views, wood floors, French windows, design fixtures and fittings, underfloor heating, cellar. New apartment with a roof terrace on the 4th floor of a new residential complex with a promenade and pier.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

60

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 1 | Malá Strana | 70 m2 | 7 245 000 Kè Byt 2+1, výhled na Karlùv most, stav shell&core. Byt v 1. patøe moderní rezidence s centrálním nádvoøím situované v historickém centru Prahy, pár krokù od Karlova mostu a Malostranského námìstí a souèasnì na dosah stanice tramvaje i metra. 1-bedroom apartmetnt, views of the Charles Bridge, shell&core state. First floor apartment in a modern residence with central courtyard situated in the historic center of Prague, just steps from the Charles Bridge and Malostranské námìstí Square and at the same time within close proximity to tramlines and a metro station.

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

61


Prodej | Praha 6 | Bubeneè | 320 + 35 m2 |FHQDQDY\çiGiQt| price upon request %\WNNWHUDVDNUEMDFX]]LDWHOLpURYiRNQDĂĽDWQ\JDOHULHNOLPDWL]DFHVSRWĨHELÄ&#x20AC;H6LHPHQVVDQLWD9LOOHUR\ %RFK0H]RQHWRYĂŹE\W YSDWĨHNUiVQÄ&#x2122;UHQRYRYDQpKRÄ&#x20AC;LQçRYQtKRGRPXVYĂŹWDKHPDPUDPRUHPREORçHQĂŹPYVWXSQtPSURVWRUHPSRXKĂŹFKPRG6WURPRYN\ QHMYÄ&#x2122;WĂĽtKRSDUNXY3UD]H EHGURRPDSDUWPHQWWHUUDFHILUHSODFHMDFX]]LDWHOLHUZLQGRZVZDONLQFORVHWVJDOOHU\DLUFRQGLWLRQLQJ6LHPHQVDSSOLDQFHV 9LOOHUR\ %RFKEDWKURRPIL[WXUHV+LJKHQGDSDUWPHQWRQWKHth floor of a beautifully renovated 1914 building with lift and marble HQWUDQFHDUHDYLUWXDOO\VWHSVIURP6WURPRYND3DUNWKHODUJHVWSDUNLQ3UDJXH

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

62

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 5 | Radlice | 203 + 16 m2 | FHQDQDY\รงiGiQt| price upon request %\WNNWHUDVD]LPQt]DKUDGDORGรงLHรฅDWQDNRXSHOQ\JDUiรงRYiSDUNRYDFtVWiQt1RYรฌPRGHUQtE\WV~รงDVQรฌPYรฌKOHGHPQD3UDKX YNOLGQpDNRPRUQtUH]LGHQFLYWฤ™VQpEOt]NRVWLOHVRSDUNX'tYฤ€tKUDG\ EHGURRPDSDUWPHQWWHUUDFHZLQWHUJDUGHQORJJLDZDONLQFORVHWEDWKURRPVJDUDJHSDUNLQJVSDFHV1HZPRGHUQDSDUWPHQW ZLWKVWXQQLQJYLHZVRIWKHFLW\LQDQLQWLPDWHUHVLGHQFHFORVHWRWKH'tYฤ€t+UDG\QDWXUHUHVHUYH

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,ว†ว‡ว…ฦบฦถฦปว‰วˆว–.9รฝ7(1,0$<,วƒฦถว€

63


Prodej | Praha 1 | Josefov | 131 m2 | 19 000 000 Kè %\WĂĽDWQDORçQLFHNRXSHOQ\]DĨt]HQRVWXGLHP'21/,&NUiVQĂŹVRXNURPĂŹSDUNYHYQLWUREORNX9HOPLVYÄ&#x2122;WOĂŹNRPSOHWQÄ&#x2122; ]UHNRQVWUXRYDQĂŹE\WYSDWĨH]UHQRYRYDQpEXGRY\YMHGQp]QHMYĂŹMLPHÄ&#x20AC;QÄ&#x2122;MĂĽtFKORNDOLWVWDUp3UDK\VYĂŹKOHGHPGR3DĨtçVNpXOLFHDXOLFH 8VWDUpKRKĨELWRYD EHGURRPDSDUWPHQWZDONLQFORVHWEDWKURRPVGHVLJQHGE\WKH'21/,&VWXGLREHDXWLIXOSULYDWHSDUNLQWKHFRXUW\DUG9HU\EULJKW apartment after complete reconstruction on the 1st floor of a renovated building located in the most prestigious neighborhood of The 2OG3UDJXHZLWKYLHZVRIWKH3DĨtçVNiDQG86WDUpKR+ĨELWRYDVWUHHW

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

64

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 6 | Dejvice | 107 + 33 m2 | 13 900 000 Kè %\WNNWHUDVDEDONRQNOLPDWL]DFHĂĽDWQDNRXSHOQ\QiE\WHNQDPtUXVSRWĨHELÄ&#x20AC;H6LHPHQVVNOHSJDUiçRYpSDUNRYDFtVWiQt'HVLJQRYĂŹ SHQWKRXVHVHVWĨHĂĽQtWHUDVRXVLWXRYDQĂŹYDWUDNWLYQtORNDOLWÄ&#x2122;'HMYLF 2-bedroom apartment, terrace, balcony, air-conditioning, walk-in closet, 2 bathrooms, custom-made furniture, Siemens appliances, FHOODUJDUDJHSDUNLQJVSDFH7RSVWDQGDUGSHQWKRXVHZLWKURRIWHUUDFHVLWXDWHGLQDYHU\VRXJKWDIWHUDUHDRI'HMYLFH

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x2026;ƺƜƝÇ&#x2030;Ç&#x2C6;Ç&#x2013;.9Ă˝7(1,0$<,Ç&#x192;ĆśÇ&#x20AC;

65


Prodej | Praha 6 | StøeĹĄovice | 138 m2 | zahrada 300 m2 | 16 500 000 Kè Byt 2+kk, terasa, jacuzzi, 2 ĹĄatny, 2 koupelny, designovĂŠ vybvenĂ­ a nĂĄbytek od znaèek Porro, Villeroy & Boch, Lutron, Minotti, Nellys, 5REHUWL5DWDQDGDOĂĽtYFHQÄ&#x2122;JDUiçSURMHGHQYÄŁ]DGDOĂĽtGYÄ&#x2122;VWiQtSĨHGGRPHP3ÄŁVRELYĂŹQDGVWDQGDUGQÄ&#x2122;]DĨt]HQĂŹE\WVNUiVQĂŹPLYĂŹKOHG\ na Petøín a Strahov v luxusnĂ­ novostavbĂŹ. 1-bedroom apartment, terrace, jacuzzi, 2 walk-in closets, 2 bathrooms, designer furniture and equipment from Porro, Villeroy & Boch, Lutron, Minotti, Nellys, Roberti Ratan and others included in purchase price, one-car garage and another two parking spaces on the land. Impressive, high-standard apartment, with beautiful views of Petøín and Strahov Hills in a new luxurious building.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

66

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 1 | 3DฤจtรงVNi | 110 + 10 m2 | FHQDQDY\รงiGiQt_SULFHXSRQUHTXHVW %\WWHUDVDGRYQLWUREORNXVDPRVWDWQiNXFK\ฤžSURVWRUiYVWXSQtKDODRGGฤ™OHQiWRDOHWD3ฤฃGQtE\WNUHNRQVWUXNFLYSDWฤจHHOHJDQWQฤ™ ]UHNRQVWUXRYDQpKRGRPXVQRYรฌPYรฌWDKHPY3DฤจtรงVNpXOLFLQDEt]HMtFtPRรงQRVWUHSUH]HQWDWLYQtKRE\GOHQtQHERYรฌKRGQpLQYHVWLFH EHGURRPDSDUWPHQWFRXUW\DUGRULHQWHGWHUUDFHVHSDUDWHNLWFKHQVSDFLRXVHQWUDQFHKDOOKDOIEDWK$WWLFDSDUWPHQWVXLWDEOHIRU UHFRQVWUXFWLRQRQWKHWKIORRURIDUHQRYDWHG$UW1RXYHDXEXLOGLQJZLWKDOLIWRQWKH3DฤจtรงVNi6WUHHWRIIHULQJUHSUHVHQWDWLYHOLYLQJRUD JUHDWLQYHVWPHQWRSSRUWXQLW\

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,ว†ว‡ว…ฦบฦถฦปว‰วˆว–.9รฝ7(1,0$<,วƒฦถว€

67


Prodej | Praha 3 | ĂŚLçNRY | 157 + 38 m2 | 12 375 000 Kè Byt 4+kk, terasa, klimatizace, ĹĄatna, 2 koupelny, zaøízeno ve vyĹĄĹĄĂ­m standardu. KompletnĂŹ zrekonstruovanĂ˝ designovĂ˝ mezonet ve 4. DSDWĨHÄ&#x20AC;LQçRYQtKRGRPXVYĂŹWDKHPYVDPpEOt]NRVWL5LHJURYĂŹFKVDGÄŁPLQXW\FKÄŁ]HRG]DVWiYN\WUDPYDMH 3-bedroom apartment, terrace, air-conditioning, walk-in closet, 2 bathrooms, finished in a higher standard. Completely refurbished split-level apartment on the 4th and 5thIORRURIDUHVLGHQWLDOEXLOGLQJZLWKOLIWFORVHWRWKH5LHJURY\VDG\3DUNDPLQXWHZDONIURPWKH tram stop.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

68

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Prodej | Praha – východ | Statenice | 364 m2 | pozemek 1 098 m2 | 25 000 000 Kè 9LODED]pQWHUDV\EDONRQ\ORçQLFNRXSHOQ\åDWQ\NYDOLWQtIUDQFRX]VNiRNQDGXERYpSDUNHW\GYRMJDUiç0RGHUQtYLOD YDWUDNWLYQtSĨtURGQtORNDOLWęVELRNRULGRUHPÔQęWLFNpKRSRWRNDVLWXRYDQiNPVHYHUR]iSDGQęRG3UDK\PLQXWRGOHWLåWę DPH]LQiURGQtFKåNROQD3UD]HD EHGURRPYLOODVZLPPLQJSRROWHUUDFHVEDOFRQLHVEDWKURRPVZDONLQFORVHWVTXDOLW\)UHQFKZLQGRZVRDNIORRUVFDU JDUDJH&RQWHPSRUDU\YLOODORFDWHGLQDEHDXWLIXOO\ODQGVFDSHGSDUNOLNHVHWWLQJLQWKHSLFWXUHVTXH´8QHWLFN\µ9DOOH\MXVWNPIURP 3UDJXHDQGOHVVWKDQDPLQXWHGULYHWRWKHDLUSRUWDQGWKHLQWHUQDWLRQDOVFKRROVLQ3UDJXHDQG

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

69


Byt 2+kk, 54 m2, Praha 6 – Dejvice, Nad Motolskou nemocnicí | 3 900 000 Kč Dvoupokojový byt situovaný v novém rezidenčním objektu s vlastním bazénem, posilovnou a zahradou s letním sezením situovaný pár kroků od parku Ladronka. Byt ve 3. nadzemním podlaží nabízí otevřený prostor obývacího pokoje a kuchyně, ložnici, koupelnu a šatnu / pracovnu / ložnici. Dřevěná okna a podlahy, velkoformátové obklady v koupelnách, podzemní parkování. Snadná dostupnost do centra, golfové hřiště, cyklostezky a sportovní centrum v blízkosti rezidence. One bedroom apartment situated in new residential building with a swimming pool, gym and garden situated a few steps from Ladronka park. 3rd floor flat offers an open concept of living room and kitchen, bedroom, bathroom and study / dressing room. Wooden floors and windows, large format tiles, underground parking. Easy access to city center, golf course, bicycle path and sport facilities close to the residence.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

70

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 2+kk, 59 + 4 m2, Praha 9 – Hrdlořezy, Mezilehlá | 3 650 000 Kč Jižně orientovaný mezonet situovaný ve 3. patře nové rezidence s centrálním zeleným dvorem situované pouhých 15 minut jízdy z centra města. Byt nabízí vstupní halu s vestavěnou skříní, plně vybavenou kuchyň značky Leicht otevřenou do obývacího pokoje s terasou, koupelnu (vybavení Duravit, Hansgrohe) a ložnici ve druhém patře bytu. Nadstandardní vybavení: dubové podlahy, francouzská okna, klimatizace, bezpečnostní dveře. Upravená zeleň ve vnitrobloku osvětlená po celou noc, 24hodinová recepce, ostraha, kamerový systém. High-quality 1-bedroom apartment with terrace on the 3rd floor of new residence with a central green courtyard situated in Prague 9, about a 15 minute to the center. The south-facing split-level flat offers an entry hall with built-in wardrobes, fully fitted kitchen by Leicht open to living room with terrace, bathroom with Duravit, Hansgrohe fixtures / fittings, and bedroom on the upper level. Oak floors, French windows, air-conditioning, security entrance door. Nicely landscaped green courtyard, 24-hour reception and security, camera surveillance.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

71


Loft, 100 m2, Praha 5 – Smíchov, Křížová | 6 999 000 Kč Kompletně zařízený loft designovaný ve stylu newyorských ateliérů se nachází v 6. podlaží tovární haly s původním charakterem a oceněnou řadou mezinárodních titulů. Dvoúrovňový byt s panoramatickými výhledy je řešen jako otevřené studio s galerií (ložnice + pracovna), šatnou, koupelnou a toaletou pro hosty. Zachován čistý, jednoduchý industriální charakter: vysoké stropy, žebrování, velkoplošná okna, pohledový beton, klimatizace, vestavěná skříň, masivní dřevěné podlahy, kompletně zařízená kuchyň, vybavení na míru, 1 garážové stání. New studio apartment in the style of classic New York lofts in refurbished factory awarded Best International Redevelopment a Best European Interior Design. High ceiling, large format windows, polished concrete, air-conditioning, built-in wardrobes, wooden floors, custom made furniture, 1 garage parking space. The building is situated near the Anděl commercial center and also close to the Prokopské Valley protected area.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

72

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 2+kk, 66 + 16 m2, Praha 10 – Strašnice, Gutova | 3 600 000 Kč Dvoupokojový byt s balkónem a venkovním parkovacím stáním situovaný ve 2. patře domu s výtahem, 5 minut chůze ke stanici metra Strašnická. Byt nabízí obyvací pokoj s otevřenou plně vybavenou kuchyní a přímým vstupem na balkon, ložnici, koupelnu s oddělenou toaletou, šatnu, komoru a vstupní halu. Vybavení zahrnuje dřevěné podlahy, vestavěné skříně, k užívání dále společná místnost pro kola / kočárky. Základní škola a park v přímé blízkosti. One-bedroom apartment with a balcony and outdoor parking space, situated on the 2nd floor of building with a lift, 5 minute walk to Strašnická metro station. The flat offers open living room and fully fitted kitchen with direct access to the balcony, bedroom, bathroom with separate toilet, walk-in closet, storage room and entry hall. Wooden floors, built-in wardrobes, common storage space. Park and primary school within walking distance.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

73


Byt 3+kk, 64 m2, Praha 3 – Žižkov, Vlkova | 4 476 000 Kč Kompletně zrekonstruovaný designový byt ve 3. patře zrenovovaného činžovního domu s výtahem, v samé blízkosti Riegrových sadů, 2 minuty chůze od zastávky tramvaje. Byt nabízí vstupní halu, obývací pokoj s otevřenou kuchyní, 2 ložnice, šatnu a koupelnu. Zařízeno ve vyšším standardu dle návrhu architektky Olgy Novotné - na podlahách masivní vlysy Merbau, dřevěná eurookna, obložkové bezfalcové dveře, koupelny provedeny v travertinovém obkladu se zařízením Duravit, Axor, Ritmonio, Hoesch, topná tělesa Nobo. Completely refurbished 2-bedroom apartment on the 3rd floor of renovated residential building with a lift, close to the Riegrovy sady, a 2-minute walk from the tram stops. The designed apartment has an entry hall, living room with open kitchen, 2 bedrooms, walk-in closet, and bathroom. The features include massive wooden floors, wooden windows, travertine tiles and Duravit, Axor, Ritmonio, Hoesch bathroom fixtures and fittings.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

74

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 3+kk, 83 + 15 m2, Praha 5 – Stodůlky, Nárožní | 5 281 063 Kč Byt se 2 balkony v novém rezidenčním objektu, v sousedství Centrálního parku, v pěší vzdálenosti od stanice metra Hůrka. Byt nabízí vstupní halu s šatnou, obývací pokoj s jídelním prostorem a otevřenou kuchyní, 2 ložnice, koupelnu a toaletu pro hosty. Vybavení zahrnuje plovoucí podlahy, dlažbu, zařízenou koupelnu, deskové radiátory, přípravu pro kuchyňskou linku, bezpečnostní vstupní dveře, sklep. K bytu náleží 1 garážové stání za příplatek. Mateřská a základní škola vzdálena 200 m, obchodní dům Kaufland 3 minuty chůze. An apartment with 2 balconies in a new residential project situated near Central Park, within walking distance of the Hůrka metro station. The apartment features an entrance hall with closet, a living room with dining space and open kitchen, 2 bedrooms, a bathroom, and guest toilet. Floating floor, tiles, furnished bathroom, panel radiators, a fire safety door, cellar. Garage parking space at an extra fee. A kindergarten and an elementary school are 200 m away from the building, the Kaufland shopping center is a three-minute walk away.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

75


2 e / ǴȊ ǹȈ 201 þer ven / Jun

architektura design OUTU Z JINÉHO K FROM / TA SVĚ T A DIFFEREN / LD R O W F PART O ǝǎǑǞnj Ǫ ǜnj ǖ ǘ ǚ Ǚnj ǐǜǟǏ ǚǗǨǤnj POLSKO /Ǜ

stí ích nemovito Výběr nejlepš operties pr st be e th Selection of ɫɬɢ ɟɣɧɟɞɜɢɠɢɦɨ ȼɵɛɨɪɥɭɱɲ

2 7 7 1 8 0

1 8 2 1 0 0

Czech d ǵǹ: ǣDZȄǽǶǴǵ ǰǴdzǬ

9

2 ȊǹȈ 201 June / Ǵ þerven /

l s e l P Rony

SIGN/ ČESKÝ DeE sign/

CZK 95 € 4,50 £ 3,50 STÁHNĚTE SI

U R E I T E C T A R C H

NEJLEPŠÍ RSKÉ DEVELOPE / PROJEKTY S/ CT JE O Y PR BEST PROPERT ǛǜǚǑǖǞǧ: ǔǑ ǝǖ Ǒǜ Ǜ ǚ ǑǗ ǐǑǎ ÁZA LUXUSNÍ O / O T M HIS RIE S DOTEKE RY/ TO IS H F O TOUCH XURY WITH A ǚǜǔǔ OASIS OF LU ǝǠǑǜǚǕ ǔǝǞ ǚ ǘ njǞ ǝ ǔ Ǥ ǚ ǝǖ ǚ ǜ ǝ ǚnjǓǔ KOMFORT DOKONALÝ TORU/ NÉM PROS V JEDINEČ SPACE/ E U IQ N U FORT IN A M Ǟ CO CT FE PER ǧǕ ǖǚǘǠǚǜ ǝǚǎǑǜǤǑǙǙ Ǒ ǎ ǝǞ Ǚ ǜnj ǝǞ ǚ ǚǘ Ǜǜ ǎ ǟǙǔǖnj ǗǨǙ

N D E S I G

T Y L E L I F E S 5:47 5.6.2012 10:2

Předplatné


Prodej Praha - Malá Strana | 114 m2_.ÿ Sale Prague - Malá Strana | 114 m2 | land 367 m2 | CZK 12.500.000 ǛǼǺǰǬDzǬ ǛǼǬǯǬǘǬǷǬǝǾǼǬǹǬ_Ǹ2_ǿȃǬǽǾǺǶP2 | CZK 12.500.000 6W\ORYëE\WMHVLWXRYiQYVUGFL0DOp6WUDQ\RYäHPVWUDQRXWXULVWLFNpKRUXFKXYWĚVQpEOt]NRVWLW]Y0DOp.DPS\D3HWŐtQVNpKRSDUNX1DFKi]tVHYSUYQtPSRGODæt0DUNYDUWVNpKRGRPXUR]OHKOpKR PĚäŘDQVNpKRGRPXSRVWDYHQpKRURNXVHGYĚPDUHQHVDQÿQtPLMiGU\3RVOHGQtYHONiSŐHVWDYEDGRPXNWHUëMHQHPRYLWRXNXOWXUQtSDPiWNRXSUREĚKODSŐHGURNHPGŢPPiQ\Qt SR]GQĚNODVLFLVWQtFKDUDNWHUSUŢÿHOtDÿHWQpSUYN\EDURND0DMLWHOLGRPXE\OLQDSŐtNODGPDOtŐL:LOKHOPYRQGHU*UHLW] ² DÿL.U\äWRI'XSRQW=WpKRæREGREtSRFKi]HMtIUHVN\YMHGQp ]PtVWQRVWtE\WXNWHUpE\O\QHGiYQRRGERUQĚUHVWDXURYiQ\'ŢPREëYDOURYQĚæPDOtŐ-RVHI9RMWĚFK+HOOLFKY0DUNYDUWVNpPGRPĚPXQDMDŐHURNXVHGĚODPRGHOHP%RæHQD1ĚPFRYi%\WMH NRPSOHWQĚ]UHNRQVWUXRYDQëVH]DFKRYiQtPSŢYRGQtFKVW\ORYëFKSUYNŢ-DNRSRGODKRYiNU\WLQDE\O\SRXæLW\SŐHGHYätPSDUNHW\DOHLGŐHYĚQiSUNQDDGODæED.E\WXSDWŐtNRPRUDDYHGYRŐHGDOät PtVWQRVWSRGX]DPÿHQtP FFDP2 RERMHYKRGQpMDNRGDOät~ORæQpSURVWRU\3DUNRYDWO]HYRNROtEH]SUREOpPŢYUiPFLPRGUp]yQ\MHWXPRæQpDOH]DMLVWLWVLLSODFHQpSDUNRYDFtVWiQtYUiPFL REMHNWX7\UäRYDGRPX 7KHVW\OLVKDSDUWPHQWLVORFDWHGLQWKHKHDUWRIWKH3UDJXHTXDUWHU0DOi6WUDQD\HWDSDUWRIWKHEXVWOHRIWRXULVWVQHDUWKH.DPSDDQG3HWŐtQSDUN7KHOX[XULRXVDSDUWPHQWLVVLWXDWHGLQWKHÀUVW ÁRRURIWKH0DUNYDUWVNëKRXVHZLWKWKHUHQHVDQFHFRUHDQGZDVEXLOWLQ7KHODVWELJJHUUHEXLOGLQJRIWKHKRXVHZDVEHIRUHVRWKHKRXVHKDVWKHODWHFODVVLFLVWIURQWIDFDGHQHYHUWKHOHVV PDQ\EDURTXHHOHPHQWVZHUHSUHVHUYHG7KHDSDUWPHQWXQGHUZHQWDFRPSOHWHUHFRQVWUXFWLRQKRZHYHUWKHRULJLQDOVW\OLVWLFHOHPHQWVZHUHSUHVHUYHGDQGLQRQHURRPRIWKHDSDUWPHQWUHYHDOHG IUHVFRHVIURPWKHHQGRIWKHWKFHQWUXU\ZHUHUHFRQVWUXFWHG$VÁRRULQJLQWKHDSDUWPHQWZHUHXVHGSDUTXHWDQGÁRRULQJWLOHV7KHSDUWRIWKHDSDUWPHQWLVDVWRUHURRPDQGDQRWKHURQHLVLQWKH FRXUW\DUG3DUNLQJLVQRSUREOHPLQWKHDUHDZLWKLQWKHEOXH]RQHRULWLVSRVVLEOHWRXVHWKHSDLGSDUNLQJLQWKH7\UäŢYKRXVH ǩǾǬǽǾǴǷȈǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǮǽǬǸǺǸǽDZǼǰȂDZǼǬǵǺǹǬǘǬǷǬǝǾǼǬǹǬǹǺǮǽǾǺǼǺǹDZǺǾǾǿǼǴǽǾǴȃDZǽǶǴȁǻǿǾDZǵǮǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵǭǷǴdzǺǽǾǴǶǾǬǶǹǬdzȇǮǬDZǸǺǵǘǬǷǺǵǖǬǸǻDZǴǛDZǾǼDzǴǹǽǶǺǸǿ ǻǬǼǶǿǚǹǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋǹǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǘǬǼǶǮǬǼǾǽǶǺǯǺǰǺǸǬǭǺǷȈȄǺǯǺǸDZȅǬǹǽǶǺǯǺǰǺǸǬǻǺǽǾǼǺDZǹǹǺǯǺǮǯǺǰǿ ȂDZǹǾǼǬǷȈǹȇDZȉǷDZǸDZǹǾȇǮǽǾǴǷDZǼDZǹDZǽǽǬǹǽ ǛǺǽǷDZǰǹȋȋǶǼǿǻǹǬȋǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴǰǺǸǬȋǮǷȋȊȅDZǯǺǽȋǶǿǷȈǾǿǼǹȇǸǻǬǸȋǾǹǴǶǺǸǴǸDZǷǬǸDZǽǾǺǰǺǯǺǰǬǮǹǬǽǾǺȋȅǴǵǸǺǸDZǹǾȀǬǽǬǰǰǺǸǬǮǽǾǴǷDZǻǺdzǰǹDZǯǺǶǷǬǽǽǴȂǴdzǸǬǴǸǹǺǯǺȃǴǽǷDZǹǹȇDZȉǷDZǸDZǹǾȇǭǬǼǺǶǶǺ ǎǷǬǰDZǷȈȂǬǸǴǰǺǸǬǭȇǷǴǾǬǶǴDZȁǿǰǺDzǹǴǶǴǶǬǶǎǴǷȈǯDZǷȈǸȀǺǹǰDZǼǏǼDZǵǾdz ² ǴǖǼǴǽǾǺȀDZǼǐǿǻǺǹǾǖǾǺǸǿDzDZǮǼDZǸDZǹǴǺǾǹǺǽȋǾǽȋǴȀǼDZǽǶǴǮǺǰǹǺǵǴdzǶǮǬǼǾǴǼǶǺǾǺǼǬȋǹDZǰǬǮǹǺǭȇǷǬ ǴǽǶǿǽǹǺǼDZǽǾǬǮǼǴǼǺǮǬǹǬǞǿǾǾǬǶDzDZǻǼǺDzǴǮǬǷȁǿǰǺDzǹǴǶǕǺdzDZȀǎǺǵǾDZȁǡDZǷǷǴȁǬǮDZǽǹǺǵǮǘǬǼǶǮǬǼǾǽǶǺǸǰǺǸDZDZǸǿǮǶǬȃDZǽǾǮDZǸǺǰDZǷǴǽǷǿDzǴǷǬǽǬǸǬǍǺDzDZǹǬǙDZǸȂǺǮǬǖǮǬǼǾǴǼǬǻǼǺȄǷǬ ǻǺǷǹǿȊǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊǽǺȁǼǬǹǴǮǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇDZȃDZǼǾȇǽǾǴǷȋǐǷȋǹǬǻǺǷȈǹȇȁǻǺǶǼȇǾǴǵǭȇǷǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǯǷǬǮǹȇǸǺǭǼǬdzǺǸǻǬǼǶDZǾǬǾǬǶDzDZǰDZǼDZǮȋǹǹǬȋǰǺǽǶǬǴǻǷǴǾǶǬǖǮǬǼǾǴǼǬǮǶǷȊȃǬDZǾ ǮǽDZǭȋǶǷǬǰǺǮǶǿǴȁǺdzǻǺǽǾǼǺǵǶǿǮǺǰǮǺǼDZǻǺǰdzǬǸǶǺǸ ǺǶǺǷǺǸ2 ǶǺǾǺǼȇDZǻǺǰȁǺǰȋǾǮǶǬȃDZǽǾǮDZǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹȇȁǸDZǽǾǰǷȋȁǼǬǹDZǹǴȋǎǺǭǷǬǽǾǴǽǴǹDZǵdzǺǹȇǸǺDzDZǾǭȇǾȈǺǭDZǽǻDZȃDZǹǬǻǬǼǶǺǮǶǬǴǷǴDZȅDZDZǽǾȈǻǬǼǶǺǮǺȃǹǺDZǸDZǽǾǺǮǻǼDZǰDZǷǬȁǺǭȆDZǶǾǬǞȇǼȄǺǮǰǺǸ

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

77


Prodej Praha 5 - Smíchov | 600 m2 | zahrada 400 m2 Sale Prague 5 - Smíchov | 600 m2 | garden 400 m2 ǛǼǺǰǬDzǬ ǛǼǬǯǬǝǸǴȁǺǮ_Ǹ2_ǽǬǰP2 Unikátní secesní vila Helenka, Praha 5 - Smíchov P2P2]DKUDGD_SDWHUYëWDK_SRNRMŢNRXSHOHQORIWVSROHÿHQVNiKDOD1DEt]tPHMHGLQHÿQRXQHPRYLWRVW²YLOX+HOHQNX²VNYRVWDUFKLWHNWXU\$UW1RXYHDXSRVWDYHQRXYU YëUD]QëPÿHVNëPDUFKLWHNWHP$.RUGRXSURMHKRURGLQX9VRXÿDVQRVWLE\ODVWDYHEQĚLXPĚOHFN\Y\VRFHRGERUQĚ]UHNRQVWUXRYDQi ² YÿH[WHULpURYëFKLLQWHULpURYëFKXPĚOHFNëFKGHWDLOŢ 2E\WQiSORFKDMHP2YSĚWLSDWUHFKVPRGHUQtPYëWDKHPDæGRSRGNURYt-H]GHRULJLQiOQtFKSRNRMŢNRXSHOHQVSROHÿHQVNiPtVWQRVWDRWHYŐHQëORIWRYëSURVWRU3DWUDMVRXVSRMHQiFKRGEDPLDVFKRGLäWĚPVSŢYRGQtPLXPĚOHFNëPLSUYN\6SROHÿHQVNiPtVWQRVWSŐt]HPtMHGYRX~URYŁRYiVPRæQRVWtNUEXRWHYŐHQëORIWYSRGNURYtVHKRGtSURNDQFHOiŐHLE\GOHQt=DKUDGD]DGRPHPPiSORFKXP2DVNëWiFKUiQĚQpGHVLJQRYpVRXNURPtY]HOHQLY]URVWOëFKVWURPŢ9LOD+HOHQNDQDEt]tQRYpPXPDMLWHOLSRWHQFLiOSURURGLQQpE\GOHQtSURÀUHPQtUH]LGHQFLNDQFHOiŐHGHVLJQRYëERXWLTXH KRWHONOLQLNXäNROX²QHERNRPELQDFL]PtQĚQpKR²WRYäHYQHRSDNRYDWHOQpPGRPĚVJHQLHPORFL Unique residential Art Nouveau Villa Helenka, Prague 5 - Smíchov VTPVTPJDUGHQ_ÁRRUVHOHYDWRU_URRPVEDWKURRPVORIWPHHWLQJKDOO:HDUHGHOLJKWHGWRRIIHU\RXRQHRIWKHPRVWRXWVWDQGLQJDQGXQLTXH$UW1RXYHDXDUFKLWHFWXUDOPDVWHUSLHFHVLQ3UDJXH9LOD+HOHQNDZDVRULJLQDOO\EXLOWE\WKH&]HFKDUFKLWHFW$.RUGDIRUKLVIDPLO\LQ1RZDGD\VLWKDVEHHQSUHFLVHO\UHVWRUHGDQGUHFRQVWUXFWHGE\DSDVVLRQDWH$UFKLWHFWRYHU \HDUVLQFOXGLQJH[WHULRUDQGLQWHULRUDUFKLWHFWXUDODUWGHWDLOVVXFKDVRULJLQDOZRRGZRUNDQGVWXFFRZRUN,WFRQVLVWVRIVTPQHWVSDFHRQÁRRUVZLWKHOHYDWRUFRPELQDEOHURRPVDQGEDWKURDQGEDW RPVDQGRULJLQDOVWDLUFDVHDQGFRUULGRUVZLWKSUHVHUYHGDUWLVWLFFRPSRQHQWV,QWKHEDVHRIWKHKRXVH\RXZLOOÀQGXQLTXHWZROHYHOKDOOH[WHQGLQJWKHSRVVLELOLWLHVIRUUHFHLYLQJJXHVWVKRVWLQJPHHJXHVWVKRVWLQJPHHWLQJVRUDVDJDPHVIDPLO\URRPDVZHOODVWKHQHZORIWRSHQVSDFHLQWKHFRQYHUWHGDWWLFVXLWDEOHERWKIRURSHQRIÀFHRUOLYLQJ7KH9LOODLQIHUVJUHDWFUHDWLYHSRWHQWLDORQLWVRZQHUHLWKHUDVDKRPH VRZQH DQGIDPLO\UHVLGHQFHDKHDGTXDUWHUVDERXWLTXHKRWHODFOLQLFDVFKRRO²RUFRPELQDWLRQRIDQ\RIWKHVHLQDQXQUHSHDWDEOHKRXVHZLWK*HQLXV/RFL HDWDEOHKRX WDEOHKR K ǟǹǴǶǬǷȈǹǬȋǮǴǷǷǬǑǷDZǹǬ +HOHQND ǮǽǾǴǷDZǸǺǰDZǼǹǛǼǬǯǬǝǸǴȁǺǮ Ǹ2Ǹ2ǿȃǬǽǾǺǶ_ȉǾǬDzDZǵǷǴȀǾ_ǶǺǸǹǬǾǮǬǹǹȇȁǶǺǸǹǬǾǷǺȀǾǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇǵdzǬǷǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǿǹǴǶǬǷȈǹǿȊǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈ²ǎǴǷǷǿǏDZǷDZǹǶǿ²DzDZǸȃǿDzǴǹǿǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇǽǾǴǷȋ ǹǴǶǬǷȈǹǿȊǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈ²ǎǴǷǷǿǏDZǷDZǹǶǿ²DzDZǸȃǿDzǴǹǿǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇ ǴǶǬǷȈǹǿȊǹDZǰǰ ǴǶ ǴǷǷǿǏDZǷDZ DZ ȃǿDzǴǹǿ ȃǿ ǿ ǹǿ njǼǾǙǿǮǺǻǺǽǾǼǺDZǹǹǿȊǮǴdzǮDZǽǾǹȇǸȃDZȄǽǶǴǸǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǺǸnjǖǺǼǰǺǸǰǷȋǽǮǺDZǵǽDZǸȈǴǎǹǬǽǾǺȋȅDZDZǮǼDZǸȋǮǴǷǷǬǻǼǺȄǷǬǮȇǽǺǶǺǶǷǬǽǽǹǿȊȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹǿȊǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊ ² ǮǴǷǷǬǻǼǺȄǷǬǮȇǽǺǶǺǶǷǬǽǽǹǿȊȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹǿȊǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊ ǮǴǷǷǬǻǼǺȄǷǬǮȇ ǮǴ ȇ ȊȁǿǰǺDzDZǽǾ Ȋ DZǶǺǹǽǾ ǹǽǾ ǮǶǷȊȃǬȋǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊǮǹDZȄǹǴȁǴǮǹǿǾǼDZǹǹǴȁȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹȇȁǰDZǾǬǷDZǵǒǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈǽǺǽǾǬǮǷȋDZǾǸ2ǹǬǻȋǾǴȉǾǬDzǬȁǽǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǷǴȀǾǺǸǰǺȁǺǰȋȅǴǸǰǺǽǬǸǺǯǺȃDZǼǰǬǶǬǙǬ ȋǾǴȉǾǬDzǬȁǽǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǷǴȀǾǺǸǰǺȁǺǰȋȅǴǸǰǺǽǬǸǺǯǺȃDZǼ ǾǴȉǾǬDzǬȁǽǽǺǮ Ǯ ȀǾǺǸ ǺǸ ǰǺȁǺ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇȁǹǺǸDZǼǺǮǮǬǹǹȇȁǶǺǸǹǬǾǯǺǽǾǴǹǬȋǴǺǾǶǼȇǾȇǵǷǺȀǾǩǾǬDzǴǽǮȋdzǬǹȇǸDZDzǰǿǽǺǭǺǵǶǺǼǴǰǺǼǬǸǴǴǷDZǽǾǹǴȂDZǵǽǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǸǴȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹȇǸǴȉǷDZǸDZǹǾǬǸǴǚǭȅDZǽǾǮDZǹǽǾǹǴȂDZǵǽǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǸǴȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹȇǸǴȉ ǽǺ ǺǼǴ Ǵ ǹǺDZǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺǹǬȂǺǶǺǷȈǹǺǸȉǾǬDzDZǴǸDZDZǾǰǮǬǿǼǺǮǹȋǽǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȊǿǽǾǬǹǺǮǶǴǶǬǸǴǹǬǺǾǶǼȇǾȇǵǷǺȀǾǻǺǰǶǼȇȄDZǵǻǺǰȁǺǰǴǾǶǬǶǰǷȋǺǼǯǬǹǴdzǬȂǴǴǾǬǸǺȀǴǽǺǮǾǬǶǴDzǴǷȈȋǝǬǰdzǬǰǺǶǬǶ ǰǷȋ ǺǼǯǬǹǴ ǬǶǴDzǴǷ ǝ ǰdz ǸǺǸǴǸDZDZǾǻǷǺȅǬǰȈǶǮǬǰǼǬǾǹȇȁǸDZǾǼǺǮǴǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾǶǺǹȀǴǰDZǹȂǴǬǷȈǹǺǽǾȈdzǬȅǴȅDZǹǹȇǵǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǺǵdzǺǹȇǮdzDZǷDZǹǴǰDZǼDZǮȈDZǮǎǴǷǷǬǏDZǷDZǹǶǬǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǹǺǮǺǸǿǮǷǬǰDZǷȈȂǿǻǺǾDZǹǺǸǿǮǷ DZǷȈ ǿǻ ȂǴǬǷȈǹǺDZDzǴǷȈDZǰǷȋǽDZǸȈǴǴǷǴȀǴǼǸDZǹǹǿȊǼDZdzǴǰDZǹȂǴȊǸDZǽǾǺǰǷȋǺȀǴǽǺǮǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴǵǺǾDZǷȈǭǿǾǴǶǸDZǽǾǺǰǷȋǶǷǴǹǴǶǴȄǶǺǷȇ²ǴǷǴǴȁǶǺǸǭǴǹǬȂǴǴ²ǴǮǽDZȉǾǺǮǾǬǶǯDZǹǴǬǷȈǹǺǽǻǼǺDZǶǶ ǯDZ Ȉǹ ǽǻǼǺDZ ǾǴǼǺǮǬǹǹǺǸǰǺǸDZ

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 78

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF]


Prodej Praha 6 - Suchdol | 340 m2 | pozemek 540 m2_.ÿ Sale Prague 6 - Suchdol | 340 m2 | land 540 m2 | CZK 24.720.000 ǛǼǺǰǬDzǬ ǛǼǬǯǬ6XFKGRO_P2_ǿȃǬǽǾǺǶǸ2 | CZK 24.720.000 1DEt]tPHQDGVWDQGDUGQĚY\EDYHQëURGLQQëGŢPYæiGDQpORNDOLWĚ3UDKD6XFKGRO+OHGiWHOLSŐtMHPQpSURVWŐHGtSOQp]HOHQĚSŐHVWRVY\QLNDMtFtGRVWXSQRVWtGRFHQWUD3UDK\SDNMHWDWRQDEtGND SUiYĚSUR9iV5RGLQQëGŢPVHQDFKi]tQDSR]HPNXRUR]OR]HP2'ŢPVGLVSR]LFtNNPiQDG]HPQtSDWUDDMHGQRSRG]HPQt9SŐt]HPtGRPXMHSURVWRUQëREëYDFtSRNRMVNUEHPDYVWXSHP QDWHUDVXSOQĚY\EDYHQiNXFK\ŁVNiOLQNDDSUDFRYQD'iOHMH]GHYVWXSQtKDODäDWQDD:&9SUYQtPSDWŐHMVRXXPtVWĚQ\ORæQLFHNDæGiPiYODVWQtYVWXSQDEDONyQ1DSDWŐHMHWDNpNRXSHOQD VYDQRX:&DELGHWHPDVSUFKRYëPNRXWHPVDPRVWDWQp:&9HGUXKpPSDWŐHMHVDPRVWDWQiORæQLFHSURVWRUQiKDODVNXFK\ŁVNëPNRXWHPNXOHÿQtNHP1DSDWŐHMHWDNpNRXSHOQDVYDQRXD:& 6XWHUpQGRPXMHY\XætYiQMDNRUHOD[DÿQtPtVWRNRGSRÿLQNXDVSRUWX1DOH]QHWH]GHED]pQVDXQXVSUFKXRGSRÿtYiUQXWĚORFYLÿQXDNRXSHOQXV:&DVSUFKRYëPNRXWHP9GRPĚMHFHQWUiOQtY\VDYDÿ ÿiVWHÿQĚSRGODKRYpWRSHQtUROHW\.RKŐHYXYRG\DWRSHQtVORXætSO\QRYëNRWHO2WHYtUiQtYMH]GRYpEUiQ\DJDUiæRYëFKGYHŐt]QDÿN\+RUPDQMHQDGiONRYpRYOiGiQt3DUNRYiQtMHPRæQpLQD]DKUDGĚ 3ŐtMHPQpOHWQtSRVH]HQt9iP]SŐtMHPQtSHUJRODVNUEHP'ŢPQDEt]tNOLGQpE\GOHQtYSŢYRGQt]iVWDYEĚLSURQiURÿQĚMätNOLHQW\9\QLNDMtFtGRVWXSQRVWGRFHQWUD=DVWiYNDDXWREXVXPLQXW\RGGRPX SRXKëFKPLQXWQDPHWUR$²'HMYLFNi'RSRUXÿXMHPHSURKOtGNX $OX[XULRXVYLOODLQDQDWWUDFWLYHDUHDRI3UDJXH6XFKGRO,I\RXDUHORRNLQJIRUDSOHDVDQWHQYLURQPHQWIXOORIJUHHQHU\\HWZLWKH[FHOOHQWDFFHVVWRWKHFLW\FHQWHUWKHQWKLVRIIHULVPHDQWIRU\RX 7KLVIDPLO\KRXVHLVVLWXDWHGRQDSORWDUHDRIVTXDUHPHWHUV7KHKRXVHKDVÁRRUVDERYHWKHJURXQGDQGRQHEHORZWKHJURXQG7KHJURXQGÁRRUKDVDVSDFLRXVOLYLQJURRPZLWKDÀUHSODFH WHUUDFHIXOO\HTXLSSHGNLWFKHQDQGDQRIÀFH$QHQWUDQFHKDOOFORDNURRPDQGWRLOHWPDNHXSWKHUHVWRIWKHÁRRU7KHÀUVWÁRRULQFOXGHVEHGURRPVHDFKZLWKLWVRZQHQWUDQFHWRWKHEDOFRQ\ 7KHUHLVDOVRDEDWKURRPZLWKEDWKWRLOHWDQGELGHWDVKRZHUDQGDVHSDUDWHWRLOHW2QWKHQGÁRRUWKHUHLVDVHSDUDWHEHGURRPDVSDFLRXVORXQJHZLWKNLWFKHQHWWHDQGDSRROWDEOH7KHUHLVDOVR DEDWKURRPZLWKWXEDQGWRLOHW7KHEDVHPHQWRIWKHKRXVHKDVEHHQFRQYHUWHGLQWRDUHOD[DWLRQDUHD<RXZLOOÀQGKHUHDVZLPPLQJSRROVDXQDVKRZHUUHVWLQJURRPDJ\PDQGDEDWKURRPZLWK WRLOHWDQGVKRZHU7KHKRXVHKDVFHQWUDOYDFXXPÁRRUKHDWLQJLQPDQ\SDUWV LVDOVRHTXLSSHGZLWKEOLQGV+HDWLQJDQGKRWZDWHUDUHSURYLGHGYLDDJDVERLOHU7KHHQWUDQFHJDWHDQGWKHJDUDJH GRRUVDUHRSHQHGZLWKUHPRWHFRQWURO3DUNLQJLVDOVRSRVVLEOHLQWKHJDUGHQDUHD7KHSHUJRODZLWKDÀUHSODFHRQWKHWHUUDFHZLOOPDNH\RXUVXPPHUGD\VYHU\SOHDVDQWDQGUHOD[LQJ7KHYLOOD RIIHUVTXLHWOLYLQJDQGLVVXUHWRVDWLVI\HYHQWKHPRVWGHPDQGLQJFOLHQWVZLWKDQH[FHOOHQWSXEOLFWUDQVSRUWDWLRQRSWLRQV7KHEXVVWRSLVRQO\PLQXWHVDZD\IURPWKHYLOODDQGLWVMXVWPLQXWHVWR WKHPHWUR$VWDWLRQ'HMYLFNi:HVWURQJO\UHFRPPHQGDYLVLWWRVHHDOOWKLVIRU\RXUVHOI ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǼǺǽǶǺȄǹȇǵǰǺǸǮǻǼDZǽǾǴDzǹǺǸǼǬǵǺǹDZǛǼǬǯǴǝǿȁǺǰǺǷǑǽǷǴǮȇǴȅDZǾDZDzǴǷȈDZǮǻǼǴȋǾǹǺǸǸDZǽǾDZǻǺǷǹǺǸdzDZǷDZǹǴǹǺǽǺǾǷǴȃǹȇǸǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇǸǽǺǺǭȅDZǹǴDZǸǰǺȂDZǹǾǼǬǯǺǼǺǰǬǾǺ ȉǾǺǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǴǸDZǹǹǺǰǷȋǎǬǽǝDZǸDZǵǹȇǵǰǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬǿȃǬǽǾǶDZǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǐǺǸǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴNNǴǸDZDZǾǹǬǰdzDZǸǹȇȁȉǾǬDzǬǴǺǰǴǹǻǺǰdzDZǸǹȇǵǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋ ǯǺǽǾǴǹǬȋǽǶǬǸǴǹǺǸǴǮȁǺǰǺǸǹǬǾDZǼǼǬǽǿǻǺǷǹǺǽǾȈȊǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹǬȋǶǿȁǹȋǴǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǞǬǶDzDZdzǰDZǽȈǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇȁǺǷǷǻǼǴȁǺDzǬȋǯǬǼǰDZǼǺǭǴǾǿǬǷDZǾǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǽǻǬǷȈǹǴ ǶǬDzǰǬȋǽǺǽǮǺǴǸǮȇȁǺǰǺǸǹǬǭǬǷǶǺǹǙǬǽǷDZǰǿȊȅDZǸȉǾǬDzDZǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǮǬǹǹǺǵǾǿǬǷDZǾǺǸǴǭǴǰDZǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǴǺǾǰDZǷȈǹȇǸǾǿǬǷDZǾǺǸǙǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZDZǽǾȈǺǾǰDZǷȈǹǬȋǽǻǬǷȈǹȋ ǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽǶǿȁǹDZǵǴǭǴǷȈȋǼǰǺǸǙǬǽǷDZǰǿȊȅDZǸȉǾǬDzDZǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǮǬǹǹǺǵǴǾǿǬǷDZǾǺǸǛǺǰǮǬǷǰǺǸǬǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾǽȋǶǬǶǸDZǽǾǺǰǷȋǺǾǰȇȁǬǴǽǻǺǼǾǬǞǬǸDZǽǾȈǭǬǽǽDZǵǹǽǬǿǹǬ ǰǿȄǶǺǸǹǬǾǬǺǾǰȇȁǬǾǼDZǹǬDzDZǼǹȇǵdzǬǷǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǾǿǬǷDZǾǺǸǴǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǎǰǺǸDZȂDZǹǾǼǬǷȈǹȇǵǻȇǷDZǽǺǽȃǬǽǾǴȃǹǺǻǺǷȇǽǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸDzǬǷȊdzǴǐǷȋǻǺǰǺǯǼDZǮǬǮǺǰȇǴǺǾǺǻǷDZǹǴȋ ǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾǽȋǯǬdzǺǮȇǵǶǺǾDZǷǝǴǽǾDZǸǬǺǾǶǼȇǾǴȋǮȆDZdzǰǹȇȁǴǯǬǼǬDzǹȇȁǮǺǼǺǾǸǬǼǶǴ+RUPDQǺǭDZǽǻDZȃDZǹǬǻǿǷȈǾǺǸǰǴǽǾǬǹȂǴǺǹǹǺǯǺǿǻǼǬǮǷDZǹǴȋǛǬǼǶǺǮǶǬǮǺdzǸǺDzǹǬǴǹǬǿȃǬǽǾǶDZǛǼǺǮDZǰDZǹǴDZ ǮǼDZǸDZǹǴǹǬǷDZǾǹDZǵǾDZǼǼǬǽDZǽǰDZǷǬDZǾǻǼǴȋǾǹȇǸǭDZǽDZǰǶǬǽǶǬǸǴǹǺǸǩǾǺǾǴȁǺDZǴǶǺǸȀǺǼǾǹǺDZǻǼǺDzǴǮǬǹǴDZǮǿDzDZdzǬǽǾǼǺDZǹǹǺǸǼǬǵǺǹDZǻǺǰȁǺǰǴǾǴǰǷȋǽǬǸȇȁǾǼDZǭǺǮǬǾDZǷȈǹȇȁǶǷǴDZǹǾǺǮǚǾǷǴȃǹǺDZ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZǽȂDZǹǾǼǺǸǯǺǼǺǰǬǚǽǾǬǹǺǮǶǬǬǮǾǺǭǿǽǬǮǸǴǹǿǾǬȁȁǺǰȈǭȇǺǾǰǺǸǬǮǸǴǹǿǾǬȁǸDZǾǼǺnj²ǐDZǵǮǴȂǶǬǜDZǶǺǸDZǹǰǿDZǸǻǼǺǽǸǺǾǼ

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

79


Prodej 3UDKD+ŐHEHQN\_P2 | zahrada 320 m2 _.ÿ Sale 3UDJXH+ŐHEHQN\_P2 | garden 320 m2 | CZK 27.800.000 ǛǼǺǰǬDzǬ ǛǼǬǯǬ+ŐHEHQN\_Ǹ2_ǽǬǰP2 | CZK 27.800.000 'RYROXMHPHVL9iPQDEtGQRXWNUiVQRXQRYRXRULJLQiOQtYLOXQDQiGKHUQpPPtVWĚQDYUæHQRXGHVLJQVWXGLHPDUFK.OHWHQVNpKR9LODVWRMtQDMLæQtPVYDKXQD+ŐHEHQNiFKY3UD]H=WHUDVGRPX MHRWHYŐHQëYëKOHGSŐHV~GROtDæQDSURWĚMätKRUL]RQW0DOYD]LQHND-LQRQLF9LODMHY\EDYHQDQDPtUXY\UiEĚQëPLXPĚOHFNëPLLQWHULpURYëPLSUYN\SRVWDYHQDMH]NYDOLWQtFKPDWHULiOŢ-HYKRGQi NURGLQQpPXE\GOHQtQHERYGLVSR]LFLGYRXVDPRVWDWQëFKOX[XVQtFKE\WRYëFKMHGQRWHNVYODVWQtPLYVWXS\²RWHYŐHQp..7P2YSUYQtPSDWŐHDORIWRYëPH]RQHW..7P2YSDWŐHGUXKpP9LODPiYSŐt]HPtYHONRU\VRXYVWXSQtKDOXDYHGOH]DKUDGQtMHäWĚGDOätWHUDV\²MLæQtD]iSDGQt3ŐtMHPQi]DKUDGDVDOWiQHPMHRUR]OR]HP27DWRY]GXäQiPRGHUQtYLOD QDEt]tVW\ORYpE\GOHQtYQDSRMHQtQDYHOLFHSŐtMHPQpRNROt'ŢPMH]DWHSOHQDFKUiQĚQNDPHURYëPV\VWpPHP'YĚSDUNRYDFtVWiQtQDSR]HPNXSRGX]DYŐHQtP6NYĚOi]HOHQiORNDOLWDVYHäNHUëP REÿDQVNëPLVSRUWRYQtP]i]HPtPYEOt]NpPRNROt DQJOLFNiäNRONDäNRO\KŐLäWĚWHQLVRYpDJROIRYpKŐLäWĚ 1RYëPDMLWHOXUÿLWĚRFHQtLVNYĚORXGRSUDYQtGRVWXSQRVWGRFHQWUDPLQXWDXWHP SURFKi]NRXPLQQD3UDæVNëKUDGQHER3HWŐtQ :HDUHSOHDVHGWRRIIHU\RXDEHDXWLIXORULJLQDOQHZYLOODLQDZRQGHUIXOSODFH7KHYLOODZDVGHVLJQHGE\DVWXGLRRIDUFKLWHFW.OHWHQVNëDQGLVVLWXDWHGRQWKHVRXWKHUQVORSH+ŐHEHQN\LQ3UDJXH )URPWKHWHUDFFHVRIWKHYLOODLVDJUHDWYLHZRYHUYDOH\VR\RXFDQVHHRSSRVLWHKRUL]RQRITXDUWHUV0DOYD]LQN\DQG-LQRQLFH7KHYLOODLVHTXLSSHGZLWKDFXVWRPPDGHDUWLQWHULRUGHVLJQDQGLWLVFRQVWUXFWHGRITXDOLW\PDWHULDOV7KHYLOODLVVXLWDEOHIRUIDPLO\KRXVLQJRULWLVSRVVLEOHWRGLYLGHGWKHYLOODLQWRWZROX[RULRXVDSDUWPHQWVZLWKVHSDUDWHHQWUDQFHV)LUVWDSDUWPHQWNNZLWKWKHWHUUDFH DQGDUHDRIVTXDUHPHWHUVLQWKHJURXQGÁRRUDQGLQWKHVHFRQGÁRRUWKHORIWDSDUWPHQWNNP2ZLWKWKHWHUUDFH7KHYLOODKDVDVSDFLRXVJURXQGÁRRUHQWUDQFHKDOODQGÀYHWHUUDFHVWZR RIZKLFKDUHIDFLQJVRXWK3OHDVDQWJDUGHQZLWKJD]HERLVDWDQDUHDRIVTXDUHPHWHUV7KHKRXVHLVWKHUPDOO\LQVXODWHGSURWHFWHGE\&&79DQGRIIHUVWZRSDUNLQJSODFHV7KLVPRGHUQYLOODRIIHUVVW\OLVKOLYLQJLQFRQQHFWLRQWRWKHYHU\SOHDVDQWVXUURXQGLQJVZLWKDOOWKHFLYLFDQGVSRUWVIDFLOLWLHVLQWKHQHLJKERXUKRRGDVHQJOLVKNLQGHUJDUWHQVFKRROVWHQQLVFRXUWVDQGJROIFRXUVH7KHQHZ RZQHUFDQDSSUHFLDWHDQH[FHOOHQWDFFHVVLELOLW\WRWKHFHQWHURI3UDJXHRUFDQHQMR\ZDONWRWKH3UDJXH&DVWOHDQG3HWŐtQ+LOOZKLFKLVRQO\PLQXWHVE\IRRW ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǶǻǼǺǰǬDzDZǶǼǬǽǴǮǿȊǹǺǮǿȊǴǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǿȊǮǴǷǷǿǹǬǻǼDZǶǼǬǽǹǺǸǸDZǽǾDZǻǺǻǼǺDZǶǾǿǰǴdzǬǵǹǽǾǿǰǴǴǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬǖǷDZǾDZǹǽǶǺǯǺǎǴǷǷǬǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǹǬȊDzǹǺǸǽǶǷǺǹDZǮ ǼǬǺǹDZǏǼDzDZǭDZǹǶǴǮǛǼǬǯDZǝǾDZǼǼǬǽǮǰǺǸǬǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋǮǴǰǹǬǰǺǷǴǹǿǴǯǺǼǴdzǺǹǾǼǬǵǺǹǺǮǘǬǷȈǮǬdzǴǹǶǴǴǕǴǹǺǹǴȂDZǎǴǷǷǬǺǭǽǾǬǮǷDZǹǬǽǻDZȂǴǬǷȈǹǺǹǬdzǬǶǬdzǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǹȇǸǴǰDZǾǬǷȋǸǴǴǹǾDZǼȈDZǼǬǻǺǽǾǼǺDZǹǬǴdzǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹȇȁǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮǚǹǬǻǺǰȁǺǰǴǾǰǷȋǽDZǸDZǵǹǺǯǺDzǴǷȈȋǴǷǴǰǷȋǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǮǰǮǿȁǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾǬȁǶǷǬǽǽǬǷȊǶǽǽǺǾǰDZǷȈǹȇǸǴǮȁǺǰǬǸǴ²ǺǾǶǼȇǾȇDZǶǶǾDZǼǼǬǽǬ²Ǹ2ǹǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǴǸDZdzǺǹDZǾǶǮǬǼǾǴǼǬǷǺȀǾǶǶǾDZǼǼǬǽǬ²Ǹ2ǹǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZǙǬǹǴDzǹDZǸȉǾǬDzDZǮǴǷǷȇ²ǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵȁǺǷǷǬǼȋǰǺǸDZȅDZǾDZǼǼǬǽȇ²ȊDzǹȇȁǴdzǬǻǬǰǹȇȁǟȊǾǹȇǵǽǬǰǽǭDZǽDZǰǶǺǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸǩǾǺǾǮǺdzǰǿȄǹǬȋǴǽǺǮǼDZǸDZǹǹǬȋǮǴǷǷǬǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǮǬǼǴǬǹǾǽǾǴǷȈǹǺǯǺDzǴǷȈȋǮǽǺȃDZǾǬǹǴǴǽǻǼǴȋǾǹȇǸǴǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾȋǸǴǐǺǸdzǬǴdzǺǷǴǼǺǮǬǹ ǴdzǬȅǴȅDZǹǽǴǽǾDZǸǺǵǮǴǰDZǺǹǬǭǷȊǰDZǹǴȋǐǮǬǻǬǼǶǺǮǺȃǹȇȁǸDZǽǾǬǹǬdzǬǶǼȇǾǺǵǾDZǼǼǴǾǺǼǴǴǟǰǺǭǹȇǵdzDZǷDZǹȇǵǼǬǵǺǹǽǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹǺǵǴǽǻǺǼǾǴǮǹǺǵǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǺǵ ǬǹǯǷǴǵǽǶǴǵǰDZǾǽǶǴǵǽǬǰ ȄǶǺǷȇǰDZǾǽǶǬȋǻǷǺȅǬǰǶǬǾDZǹǹǴǽǹȇǵǶǺǼǾǴǻǺǷDZǰǷȋǯǺǷȈȀǬ ǙǺǮȇǵǮǷǬǰDZǷDZȂǻǺǰǺǽǾǺǴǹǽǾǮǿǺȂDZǹǴǾǺǾǷǴȃǹǺDZǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZǰǺȂDZǹǾǼǬ²ǸǴǹǿǾǹǬǸǬȄǴǹDZǴǷǴǸǴǹǿǾȁǺǰȈǭȇǹǬǻǼǺǯǿǷǶǿǰǺǛǼǬDzǽǶǺǯǺǏǼǬǰǬǴǛDZǾǼDzǴǹǽǶǺǯǺȁǺǷǸǬ

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 80

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF]


Prodej Praha - západ | Jesenice | 212 m2 | pozemek 711 m2_.ÿ Sale Prague - West| Jesenice | 212 m2 | land 711 m2 | CZK 12.178.200 ǛǼǺǰǬDzǬ ǛǼǬǯǬdzǬǻǬǰ_ǑǽDZǹǴȂDZ_P2_ǿȃǬǽǾǺǶǸ2 | CZK 12.178.200 'RYROXMHPHVL9iPQDEtGQRXWGYRXSRGODæQtQDGÿDVRYRXYLOXYDUFKLWHNWRQLFN\MHGQRWQpPVRXERUXYLOYORNDOLWĚ-HVHQLFH9LODRXæLWQpSORäHP2PiNGLVSR]LFL]DKUDGXWHUDVXORGæLLDJDUiæ9SŐt]HPtVHQDFKi]tREëYDFtSRNRMVDPRVWDWQëSRNRMNXFK\ŁVSURVWRUHPSURVStæMtGHOQDWHFKQLFNiPtVWQRVWNRPRUDDVDPRVWDWQiWRDOHWD9SDWŐHQDOH]QHPHORæQLFHäDWQXDNRXSHOQ\ 0H]LORæQLFHPLVHQDFKi]tORGæLHGRNWHUpMHSŐtVWXS]RERXSRNRMŢ9LQWHULpUHFKGRPXE\O\SRXæLW\SŐHYiæQĚSŐtURGQtPDWHULiO\QDSŐGŐHYĚQpSRGODK\StVNRYHFDæXODYHYVWXSQtKDOHDSŐHGVtQL'tN\ SURVNOHQëPSORFKiPYSŐt]HPtGRFKi]tNSURSRMHQtGRPXVH]DKUDGRXNWHUiQDEt]tGRVWDWHNSURVWRUXSURRGGHFKDUHOD[DFL3DWURMHQDRSDNX]DYŐHQpDQDEt]tGRVWDWHNVRXNURPt.OLGRYëFKDUDNWHU REODVWLMHSRGSRŐHQGRSUDYQtPŐHäHQtPMHOLNRæVHMHGQiRRE\WQRX]yQXVMHGQRVPĚUQëPSURYR]HP9EH]SURVWŐHGQtEOt]NRVWL9LODSDUNX-HVHQLFHVHQDFKi]tYHäNHUiREÿDQVNiY\EDYHQRVW äNRODäNRONDSRäWD NPRGREFHVHQDFKi]tSUHVWLæQtÿHVNRDQJOLFNiäNROD&DQDGLDQVFKRRO PLQDXWRPRELOHP 9]KOHGHPNGRSUDYQtGRVWXSQRVWLYREFLMHPRæQpQDSRMHQtQDGiOQLÿQtREFKYDW5 3UDKD %UQR3O]HŁ 6SRMHQtGRRVWDWQtFKSŐLOHKOëFKREFtD3UDK\MHSURVWŐHGQLFWYtP0+'+UDQLFH3UDK\MHY]GiOHQiRGORNDOLW\NPFHQWUXP3UDK\ 9iFODYVNpQiPĚVWt NP :HZRXOGOLNHWRRIIHU\RXDOX[XULRXVWZRÁRRUYLOODZKLFKLVVLWXDWHGLQDQDUFKLWHFWXUDOO\XQLÀHGFRPSOH[RIYLOODVLQWKHORFDOLW\-HVHQLFH3UDJXHZHVW9LOODZLWKÁRRUDUHDRIVTXDUHPHWHUV RIIHUVDEHDXWLIXOJDUGHQWHUUDFHEDOFRQ\DQGJDUDJH,QWKHJURXQGÁRRUWKHUHLVDOLYLQJURRPDVHSDUDWHURRPNLWFKHQZLWKDSDQWU\XWLOLW\URRPVWRUHURRPDQGWKHWRLOHW,QWKHÀUVWÁRRUWKHUH DUHWKUHHEHGURRPVZDONLQZDUGUREHWZREDWKURRPVDQGWKHEDOFRQ\7KHUHZHUHPDLQO\XVHGQDWXUDOPDWHULDOVLQWKHLQWHULRURIWKHKRXVHDVKDUGZRRGÁRRUVJUDQLWHDQGVDQGVWRQHLQWKHOREE\ DQGKDOOZD\7KDQNVWRWKHQXPEHURIZLQGRZVRQWKHJURXQGÁRRUWKHUHLVDFRQQHFWLRQEHWZHHQWKHKRXVHDQGJDUGHQZKLFKRIIHUVHQRXJKVSDFHIRUUHVWDQGUHOD[DWLRQ2QWKHRWKHUKDQGXSVWDLUV FDQRIIHUPRUHSULYDF\7KHFRPSOH[RIYLOODVSURYLGHVHQRXJKSULYDF\DQGFDOPQHVV7KHUHDUHDOODPHQLWLHVLQWKHQHLJKERUKRRGDVNLQGHUJDUWHQVFKRROSRVWRIÀFH7KHUHLVDSUHVWLJLRXVF]HFKHQJOLVK&DQDGLDQVFKRROMXVWÀYHPLQXWHVE\FDUIURPWKHFRPSOH[DQGYHU\JRRGFRQQHFWLRQWR3UDJXHE\FDURUE\EXVDVZHOO ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǰǮǿȁȉǾǬDzǹǿȊǮǴǷǷǿǮǺǮǽDZǮǼDZǸDZǹǬǬǶǾǿǬǷȈǹǺǯǺǰǴdzǬǵǹǬǮDZǰǴǹǺǸǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǸǶǺǸǻǷDZǶǽDZǮǴǷǷǮǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZǑǽDZǹǴȂDZǛǷǬǹǴǼǺǮǶǬDzǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈǸ2DZǽǾȈ ǽǬǰǾDZǼǼǬǽǬǭǬǷǶǺǹǴǯǬǼǬDzǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǯǺǽǾǴǹǬȋǺǾǰDZǷȈǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǶǿȁǹȋǽǸDZǽǾǺǸǰǷȋǶǷǬǰǺǮǺǵǽǾǺǷǺǮǬȋǻǺǰǽǺǭǹǺDZǻǺǸDZȅDZǹǴDZǶǷǬǰǺǮǬȋǴǺǾǰDZǷȈǹȇǵǾǿǬǷDZǾǙǬǽǷDZǰǿȊȅDZǸ ȉǾǬDzDZǽǻǬǷȈǹǴǯǬǼǰDZǼǺǭǹǬȋǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǘDZDzǰǿǽǻǬǷȈǹȋǸǴǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǷǺǰDzǴȋǮǺǵǾǴǹǬǶǺǾǺǼǿȊǸǺDzǹǺǴdzǺǭDZǴȁǶǺǸǹǬǾǎǴǹǾDZǼȈDZǼDZǰǺǸǬǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǷǴǽȈǯǷǬǮǹȇǸǺǭǼǬdzǺǸ ǻǼǴǼǺǰǹȇDZ ǸǬǾDZǼǴǬǷȇ ǹǬǻǼǴǸDZǼ ǰDZǼDZǮȋǹǹȇDZ ǻǺǷȇ ǯǼǬǹǴǾ Ǵ ǻDZǽȃǬǹǴǶ Ǯ ȁǺǷǷDZ Ǵ ǻǼǴȁǺDzDZǵ ǍǷǬǯǺǰǬǼȋ dzǬǽǾDZǶǷDZǹǹȇǸ ǻǷǺȅǬǰȋǸ ǹǬ ǻDZǼǮǺǸ ȉǾǬDzDZ ǺǽǿȅDZǽǾǮǷȋDZǾǽȋ ǽǮȋdzȈ ǸDZDzǰǿ ǰǺǸǺǸ ǴǽǬǰǺǸǶǺǾǺǼȇǵǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǰǺǽǾǬǾǺȃǹǺǸDZǽǾǬǰǷȋǺǾǰȇȁǬǴǼDZǷǬǶǽǬȂǴǴǝǷDZǰǿȊȅǴǵȉǾǬDzǹǬǺǭǺǼǺǾdzǬǶǼȇǾǽǻǺǸǺȅȈȊȉǾǺǯǺǽǺȁǼǬǹȋDZǾǽȋȃǬǽǾǹǺDZǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺǝǻǺǶǺǵǹȇǵȁǬǼǬǶǾDZǼǼǬǵǺǹǬ ǻǺǰǰDZǼDzǴǮǬDZǾǽȋ ǼǬdzǿǸǹȇǸ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇǸ ǽǺǺǭȅDZǹǴDZǸ ǾǬǸ DzǴǷǬȋ dzǺǹǬ ǽ ǺǰǹǺǽǾǺǼǺǹǹǴǸ ǰǮǴDzDZǹǴDZǸ ǎ ǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵ ǭǷǴdzǺǽǾǴ ǺǾ ǎǴǷǷǬǻǬǼǶǬ ǑǽDZǹǴȂDZ ǼǬdzǮǴǾǬȋ ǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬ ȄǶǺǷǬǰDZǾǽǬǰǻǺȃǾǺǮǺDZǺǾǰDZǷDZǹǴDZ ǎǶǸǺǾǰDZǼDZǮǹǴǻǼDZǽǾǴDzǹǬȋȃDZȄǽǶǺǬǹǯǷǴǵǽǶǬȋȄǶǺǷǬ&DQDGLDQVFKRRO ǸǴǹǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǸ ǍǷǬǯǺǰǬǼȋȁǺǼǺȄDZǸǿǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺǸǿǽǺǺǭȅDZǹǴȊDZǽǾȈ ǻǼȋǸǺǵǮȇȁǺǰǶǬǮǾǺǸǬǯǴǽǾǼǬǷǴ5 ǹǬǻǼǬǮǷDZǹǴȋǛǼǬǯǬǍǼǹǺǛǷȈdzDZǹȈ ǖǼǺǸDZǾǺǯǺǽǮȋdzȈǽǽǺǽDZǰǹǴǸǴǻǿǹǶǾǬǸǴǴǛǼǬǯǺǵǺǽǿȅDZǽǾǮǷȋDZǾǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇǵǾǼǬǹǽǻǺǼǾǐǺǯǼǬǹǴȂȇǛǼǬǯǴǶǸ ǰǺȂDZǹǾǼǬǛǼǬǯǴ ǎǬȂǷǬǮǽǶǺǵǻǷǺȅǬǰǴ ǶǸ

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

81


SPORTALM Jaro–Léto 2012 www.fggroup.cz


84

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


86

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


PRAHA 5

2ULHQWiOQtYLODXFKYDFXMtFtVYRXDUFKLWHNWXURXOX[XVHPDNRPIRUWHPVHQDFKi]tQDNRSFLVYëKOHGHPQDŐHNX9OWDYX7DWRXQLNiWQtYLOD SŐLSRPtQDMtFtVStäHDPEDViGXÿLVtGORäHMNŢMHRSUDYGXYHONROHSĚQDYUæHQDDSRVN\WXMHNRPIRUWSRYäHFKVWUiQNiFKD]iURYHŁNOLGQp E\GOHQtYSŐtURGĚ7DNWRYëMLPHÿQiSŐtOHæLWRVWVHQHY\VN\WXMHNDæGëURNDNRXStWpWRQHPRYLWRVWLVHVWDQHWHPDMLWHOHPRSUDYGXXQLNiWQtKĚDUFKLWHNWRQLFNpKRGtODY3UD]H The Oriental villa which captivates by its architecture, luxury and comfort, is located on a hill with a view of the Vltava River. This disWLQFWLYHYLOOD²PRUHOLNHDQ(PEDVV\RU6KHLNK·VUHVLGHQFH²LVWUXO\PRQXPHQWDOO\GHVLJQHGWRSURYLGHHYHU\FRPIRUWDVZHOODVWUDQTXLOOLYLQJLQWKHFRXQWU\VLGH6XFKDQH[FHSWLRQDORSSRUWXQLW\GRHVQRWRFFXUHYHU\GD\,I\RXSXUFKDVHWKLVSURSHUW\\RXZLOOEHFRPH WKHJHQXLQHRZQHURIRQHRI3UDJXH·VXQLTXHDUFKLWHFWXUDOPDVWHUSLHFHV ǎǴǷǷǬǮǮǺǽǾǺȃǹǺǸǽǾǴǷDZǻǺǼǬDzǬȊȅǬȋǽǮǺDZǵǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǺǵǼǺǽǶǺȄȈȊǴǶǺǸȀǺǼǾǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǹǬȁǺǷǸDZǽǮǴǰǺǸǹǬǼDZǶǿ ǎǷǾǬǮǿ ǩǾǬ ǿǹǴǶǬǷȈǹǬȋ ǮǴǷǷǬ ǭǺǷȈȄDZ ǹǬǻǺǸǴǹǬȊȅǬȋ ǻǺǽǺǷȈǽǾǮǺ ǴǷǴ ǰǮǺǼDZȂ ȄDZǵȁǬ ǺǭǷǬǰǬDZǾ ǰDZǵǽǾǮǴǾDZǷȈǹǺ ǮǻDZȃǬǾǷȋȊȅǴǸ ǻǼǺDZǶǾǺǸ ǰǷȋ ǺǭDZǽǻDZȃDZǹǴȋ ǶǺǸȀǺǼǾǹǺǯǺ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǯǺ ǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋ Ǵ ǮǸDZǽǾDZ ǽ ǾDZǸ ǽǻǺǶǺǵǹǺǵ DzǴdzǹǴ ǹǬ ǻǼǴǼǺǰDZ ǞǬǶǬȋ ǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǬȋǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǹDZǻǼDZǰǺǽǾǬǮǷȋDZǾǽȋǶǬDzǰȇǵǯǺǰǻǺȉǾǺǸǿǻǼǴǺǭǼDZǾǬȋǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈǾǬǶǺǯǺǶǷǬǽǽǬǮȇǽǾǬǹǺǮǴǾDZǽȈ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹǴǶǺǸǻǺǹǬǽǾǺȋȅDZǸǿǿǹǴǶǬǷȈǹǺǯǺǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴȋǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǯǺǴǽǶǿǽǽǾǮǬǮǛǼǬǯDZ

88

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Top Villa in Prague

Praha Zbraslav / 3UDJXH=EUDVODYǛǼǬǯǬ=EUDVODY8æLWQiSORFKDYLO\8VDEOHDUHDRIYLOODǒǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈǮǴǷǷȇ

P2

3R]HPHN3ORWǟȃǬǽǾǺǶ

P2

*DUiæRYpVWiQt3DUNLQJED\VǏǬǼǬDzǹǬȋǽǾǺȋǹǶǬ

[

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ PLO.ÿ&=.PLOOLRQǸǷǹ

Koupelna mramor / 0DUEOHEDWKURRPVǎǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬ ǸǼǬǸǺǼ 2x

Konferencní místnost / Conference room / ǓǬǷǰǷȋǽǺǮDZȅǬǹǴǵ

3RNRMSURVOXæNX5RRPIRUKRXVHPDLGǖǺǸǹǬǾǬǰǷȋǯǺǼǹǴȃǹǺǵ

+HUQD²ELOOLDUGVWROQtWHQLV(QWHUWDLQPHQWURRP²ELOOLDUGV

Fitnes / *\PǠǴǾǹDZǽ[

WDEOHWHQQLVǔǯǼǺǮǬȋǭǴǷȈȋǼǰǹǬǽǾǺǷȈǹȇǵǾDZǹǹǴǽ

Welnes ² [VDXQDZKLUSRROǽǬǿǹǬǰDzǬǶǿdzǴ

e-mail: properties@walterandsons.cz, tel: +420 777 716 569 89


PRAHA 5

/X[XVQt3(17+286(QDYUæHQëDUFKLWHNWHP5DGDQHP+XELÿNRXVQiGKHUQëPYëKOHGHPQD3UDKX6YODVWQtPP2ED]pQHP VSURWLSURXGHPQDWHUDVHSDWUDDVDXQRXXYQLWŐE\WX9UH]LGHQFLVHGiOHQDFKi]tYHONëED]pQVDXQDILWQHVVDVTXDVK /X[XU\3HQWKRXVHGHVLJQHGE\DUFK5DGDQ+XELÿNDZLWKDPDJQLILFHQWYLHZRI3UDJXH,WKDVLWVRZQFRXQWHUIORZVZLPPLQJSRRORQWKHWKIORRUWHUUDFHDQGDQLQGRRUVDXQD7KHUHVLGHQFHDOVRIHDWXUHVDODUJHVZLPPLQJSRRODVDXQD a fitness gym, and a squash court. ǜǺǽǶǺȄǹȇǵ ǛǑǙǞǡnjǟǝ ǻǺ ǻǼǺDZǶǾǿ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬ ǜǬǰǬǹǬ ǏǿǭǴȃǶǴ ǽ ǮDZǷǴǶǺǷDZǻǹȇǸ ǮǴǰǺǸ ǹǬ ǛǼǬǯǿ ǝ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸ Ǹ2ǭǬǽǽDZǵǹǺǸǽǻǼǺǾǴǮǺǾǺǶǺǸǹǬǾDZǼǼǬǽDZȉǾǬDzǬǴǽǬǿǹǺǵǮǶǮǬǼǾǴǼDZǎǜDZdzǴǰDZǹȂǴǴǾǬǶDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǭǺǷȈȄǺǵ ǭǬǽǽDZǵǹǽǬǿǹǬǾǼDZǹǬDzDZǼǹȇǵdzǬǷǽǶǮǺȄ

5(=,'(1&(9(.7(5e6(3(17+286(1$&+$=Ì-(=$ę$=(1$'27231(-/8;861ý-ĝÌ&+5(=,'(1&Ì935$=( 7+(5(6,'(1&(,1:+,&+,63(17+286(6,78$7('5$1.6$021*723,135$*8( LJƻƾƿƺƻDŽǍƿǖƸǁDžljDžLJDžǀDŽƶnjDžƺƿljLjǖdžƻDŽljnjƶNJLjDžƺDŽƶƿƾljLJƻnjLjƶǃǒǃǒnjLJDžLjǁDžǏDŽǒnjLJƻƾƿƺƻDŽǍƿǀƸdžLJƶƹƻ


Top Penthouse in Prague ZZZSUDJXHSHQWKRXVHF]

&HONRYiSORFKD7RWDODUHDǚǭȅǬȋǻǷǺȅǬǰȈ

P2

%\WRYiSORFKD$SDUWPHQWDUHDǒǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈ

270 m2

Terasa / Terrace / ǞDZǼǼǬǽǬ

P2

%D]pQVSURWLSURXGHP Counterflow swimming pool / ǍǬǽǽDZǵǹǽǻǼǺǾǴǮǺǾǺǶǺǸ

P2

Sklep / %DVHPHQW

P2

2 parkovací místa / SDUNLQJSODFHVǻǬǼǶǺǮǺȃǹȇȁǸDZǽǾǬ RVWUDKDKJXDUGȃǬǽǺǮǬȋǽǷǿDzǭǬǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ info v kanceláři +420 777 716 569

3UDæVNëKUDGPLQXW3UDJXHFDVWOHPLQXWHVDZD\ǰǺǛǼǬDzǽǶǺǯǺǏǼǬǰǬǸǴǹǿǾ /HWLäWĚ²PLQXW$LUSRUW²PLQXWHVDZD\ǰǺnjȉǼǺǻǺǼǾǬ²ǸǴǹǿǾ

.DUOŢYPRVWPLQXW&KDUOHVEULGJHPLQXWHVDZD\ ǰǺǖǬǼǷǺǮǬǸǺǽǾǬǸǴǹǿǾ

e-mail: properties@walterandsons.cz, tel: +420 777 716 569 91


Havlíckovy sady

.UiVQëQRYëPH]RQHWRYëORIWVYëKOHGHPGR+DYOtÿNRYëFKVDGŢYHDSDWŐHNRPSOHWQĚ]UHNRQVWUXRYDQpKRÿLQæRYQtKRGRPX1DFKi]tVHYEOt]NpPGRVDKX *UpERYN\DMHMLFKYLQLF P ]DORæHQp.DUOHP,9YHVWROHWt8QLNiWQtMHYëKOHGNOLGDSRORKDSŐtPRXQHMNUiVQĚMätKRSDUNXY3UD]H%\WMHY\EDYHQëNXFK\ŁVNRXOLQNRXREëYDFtSRNRMVMtGHOQtPSURVWRUHP[ORæQLFH[NRXSHOQD[VURKRYRXYDQRXELGHWHPD:&D[GROQtNRXSHOQDVHVSUFKRYëPNRXWHP DZFäDWQDFKRGEDDYHONiSUDFRYQDYKRUQtPRWHYŐHQpPSDWŐH3DUNHW\DVFKRGLäWĚMVRX]DIULFNpKRPDVLYQtKRGŐHYDVDWHOLWQtSŐLSRMHQtLQWHUQHWEH]SHÿQRVWQtFPGYHŐHDVNOHS 7KLVLVDJRUJHRXVQHZGXSOH[ORIWZLWKDYLHZRI+DYOtÿNRY\*DUGHQVRQWKHUGDQGWKIORRURIDFRPSOHWHO\UHQRYDWHGDSDUWPHQWEXLOGLQJ,WLVORFDWHGQHDU *UpERYNDDQGLWVYLQH\DUGV P IRXQGHGE\&KDUOHV,9LQWKHWKFHQWXU\,WKDVDXQLTXHYLHZVHUHQHVHWWLQJVDQGLVORFDWHGULJKWQH[WWRWKHPRVWEHDXWLIXOSDUNLQ3UDJXH7KHDSDUWPHQWLVIXUQLVKHGZLWKNLWFKHQFDELQHWVOLYLQJURRPZLWKDGLQLQJDUHDEHGURRPVDQGEDWKVZLWKDFRUQHUEDWKWXEELGHW and WC and the lower bath has a shower and WC, walk-in closet and a large office on the upper opened floor. The parquet floors and the staircase are from $IULFDQKDUGZRRGVDWHOOLWHFRQQHFWLRQLQWHUQHWFPVHFXULW\GRRUVDQGDEDVHPHQW ǖǼǬǽǴǮȇǵ ǹǺǮȇǵ ǷǺȀǾǸDZdzǺǹDZǾ ǽ ǮǴǰǺǸ ǹǬ ǏǬǮǷǴȃǶǺǮȇ ǽǬǰȇ ǹǬ Ǹ Ǵ Ǹ ȉǾǬDzǬȁ ǸǹǺǯǺǶǮǬǼǾǴǼǹǺǯǺ DzǴǷǺǯǺ ǰǺǸǬ ǻǼǺȄDZǰȄDZǯǺ ǶǺǸǻǷDZǶǽǹǿȊ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊǜǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹȇǵǼȋǰǺǸǽǻǬǼǶǺǸǏǼDZǭǺǮǶǬ ǹǬǼǺǰǹǺDZǹǬdzǮǬǹǴDZǏǬǮǷǴȃǶǺǮȇȁǽǬǰǺǮ ǴDZǯǺǮǴǹǺǯǼǬǰǹǴǶǺǮ ǮǸ ǺǽǹǺǮǬǹǹȇȁǖǬǼǷǺǸ ,9ǮǮDZǶDZǟǹǴǶǬǷȈǹȇǵǮǴǰǾǴȁǺDZǸDZǽǾǺǴǻǺǷǺDzDZǹǴDZǻǼȋǸǺǼȋǰǺǸǽǽǬǸȇǸǶǼǬǽǴǮȇǸǻǬǼǶǺǸǮǛǼǬǯDZǖǮǬǼǾǴǼǬǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǬǶǿȁǹDZǵǯǺǽǾǴǹǬȋǽ dzǺǹǺǵǽǾǺǷǺǮǺǵǽǻǬǷȈǹǴǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǴdzǹǴȁǽǿǯǷǺǮǺǵǮǬǹǹǺǵǭǴǰDZǾǿǬǷDZǾǺǸǴǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǹǬǹǴDzǹDZǸȉǾǬDzDZǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵ ǴǾǿǬǷDZǾǺǸǯǬǼǰDZǼǺǭǹǬȋǻǼǴȁǺDzǬȋǴǭǺǷȈȄǺǵǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǹǬǮDZǼȁǹDZǸǺǾǶǼȇǾǺǸȉǾǬDzDZǛǬǼǶDZǾǹȇDZǻǺǷȇǴǷDZǽǾǹǴȂȇǴdzǸǬǽǽǴǮǬǬȀǼǴǶǬǹǽǶǺǯǺ ǰDZǼDZǮǬǽǻǿǾǹǴǶǺǮǬȋǽǮȋdzȈǴǹǾDZǼǹDZǾǭDZdzǺǻǬǽǹȇDZǽǸǾǺǷȅǴǹȇǰǮDZǼǴǽǸǴǻǺǰǮǬǷ

3URGHM6DOHǛǼǺǰǬDzǬ %\WRYëSURVWRU$SDUWPHQWDUHDǖǮǬǼǾǴǼǬ Sklep / %DVHPHQWǛǺǰǮǬǷ

NN P P

2

2

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ.ÿ HPDLOSURSHUWLHV#ZDOWHUDQGVRQVF] WHO


Moderní administrativní budova

9HOPLPRGHUQtDUHSUH]HQWDWLYQtDGPLQLVWUDWLYQtEXGRYDVKLWHFKSUYN\YODVWQtPSR]HPNHPRFHONRYpYëPĚŐHP2DVXæLWQRXSORFKRXNDQFHOiŐt P2.DQFHOiŐHMVRXSOQĚY\EDYHQ\UHFHSFtDQiE\WNHPQDPtUXVGYHPL]DVHGDFtPLPtVWQRVWPLDäNROtFtPSURVWRUHPDVDPRVWDWQëPLNDQFHOiŐHPL 'iOHMHY\EDYHQDNOLPDWL]DFt]DEH]SHÿRYDFtPV\VWpPHPDV\VWHP,QWHOLJHQW+RPHYODVWQtPSDUNRYLäWĚPSURYR]Ţ 9HU\PRGHUQDQGUHSUHVHQWDWLRQDORIILFHEXLOGLQJZLWKKLWHFKHOHPHQWVRZQP2SURSHUW\DQGP2 office area.Offices are fully furnished with reception and custom made furniture, with two conference rooms and a training area and separate offices. Furthermore it offers air conditioning, VHFXULW\V\VWHPDQG,QWHOOLJHQW+RPH6\VWHPRZQSDUNLQJIRUFDUV ǚȃDZǹȈǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺDZǴǻǼDZǽǾǴDzǹǺDZǺȀǴǽǹǺDZdzǰǬǹǴDZǽȁǬǵǾDZǶȉǷDZǸDZǹǾǬǸǴǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸǿȃǬǽǾǶǺǸǺǭȅDZǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǴǻǷǺȅǬǰȈȊǰǷȋ ǺȀǴǽǺǮǸ2ǚȀǴǽȇǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹȇǼDZȂDZǻȄǹǴǸDZǭDZǷȈȊǽǰDZǷǬǹǹǺǵǹǬdzǬǶǬdzDZǽǾȈǰǮǬǶǺǹȀDZǼDZǹȂdzǬǷǬǴǺȀǴǽǰǷȋǺǭǿȃDZǹǴȋǽǺǾǼǿǰǹǴǶǺǮǽ ǺǾǰDZǷȈǹȇǸǴǶǬǭǴǹDZǾǬǸǴǓǰǬǹǴDZǺǽǹǬȅDZǹǺǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼǺǸǽǴǽǾDZǸǺǵǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴǴǽǴǽǾDZǸǺǵ,QWHOLJHQW+RPHǴǽǺǭǽǾǮDZǹǹǺǵǻǬǼǶǺǮǶǺǵǹǬ ǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǵ

NDQFHOiŐH2IILFHVǚȀǴǽȇ

P2

3R]HPHN3URSHUW\ǟȃǬǽǾǺǶ

P2

Vlastní parking / Own parking / ǝǬǸǺǽǾǺȋǾDZǷȈǹǬȋǻǬǼǶǺǮǶǬ

DXWcars / ǸǬȄǴǹ

3URGHM6DOHǛǼǺǰǬDzǬ &=.(85 3URQiMHP/HDVHnjǼDZǹǰǬ(85P2 HPDLOSURSHUWLHV#ZDOWHUDQGVRQVF] WHO 93


Realitní makléř: Jakub Orszulik Kontakt: +420 725 293 074 E-mail: jakub.orszulik@century21.cz

1DEt]tPHYiPNSURGHMLQRYëE\WNNRYëPĚŐHP2VWHUDVRXRULHQWRYDQRXGRNOLGQpKRYQLWUREORNXDVNOHSHPYSRVOHGQtPSDWŐHÿLQæRYQtKRGRPXVYëWDKHPSRNRPSOHWQt UHNRQVWUXNFL%\WPiNRXSHOQ\MHGQXVYDQRXDGUXKRXVHVSUFKRX6DQLWDYNRXSHOQiFKMH]QDÿN\/DXIHQD.DOGHZHL9NRXSHOQiFKMVRXNYDOLWQtRENODG\]XPĚOpKRPUDPRUX1D SRGODKiFKYSRNRMtFKMVRXGXERYpSDUNHW\3ŐtSUDYDSURNXFK\ŁMHYÿHWQĚYäHFKUR]YRGŢSURNXFK\ŁVNpVSRWŐHELÿH%\WMHEH]EDULpURYë9RNROtGRPXMHYHäNHUiREÿDQVNiY\EDYHQRVW 1DE\WMHWLPĚVtÿQt]iUXND :HRIIHUIRUVDOHDQHZPñÁDWZLWKURRPVDNLWFKHQQRRNDQGDWHUUDFHRYHUORRNLQJDTXLHWFRXUW\DUG7KHÁDWKDVDFHOODUDQGLVVLWXDWHGRQWKHWRSÁRRURIWKHEORFNRIÁDWV ZKLFKKDVEHHQFRPSOHWHO\UHFRQVWUXFWHGFRPSOHWHZLWKDOLIW7KHÁDWKDVWZREDWKURRPVRQHZLWKDEDWKWXEWKHVHFRQGZLWKDVKRZHU6DQLWDU\ZDUHLQWKHEDWKURRPVLVE\WKH EUDQGVRI/DXIHQDQG.DOGHZHL7KHEDWKURRPVLQFOXGHWRSTXDOLW\ZDOOWLOHVRIDUWLÀFLDOPDUEOH7KHURRPVKDYHRDNSDUTXHWÁRRULQJ7KHNLWFKHQDUHDLQFOXGHVDOOWKHZLULQJQHFHVVDU\IRUNLWFKHQDSSOLDQFHV7KHÁDWLVEDUULHUIUHH$OOFLYLFDPHQLWLHVDUHDYDLODEOHLQWKHYLFLQLW\RIWKHEXLOGLQJ7KHÁDWKDVDPRQWKZDUUDQW\ Price from the Real Estate Agency. ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǹǬǻǼǺǰǬDzǿǹǺǮǿȊǶǮǬǼǾǴǼǿǶǶ Ǹ2 ǽǾDZǼǼǬǽǺǵǺǼǴDZǹǾǴǼǺǮǬǹǹǺǵǹǬǾǴȁǴǵǮǹǿǾǼDZǹǹǴǵǰǮǺǼǴǻǺǰǮǬǷǺǸǹǬǮDZǼȁǹDZǸȉǾǬDzDZǶǮǬǼǾǴǼǹǺǯǺǰǺǸǬǻǺǽǷDZ ǶǺǸǻǷDZǶǽǹǺǵǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴDZǽǾȈǷǴȀǾǎǶǮǬǼǾǴǼDZǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǺǰǹǬǽǮǬǹǹǺǵǴǺǰǹǬǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǝǬǹǾDZȁǹǴǶǬǮǮǬǹǹǺǵǸǬǼǶǴ/$8)(1Ǵ.DOGHZHLǎǮǬǹǹȇȁ ǶǺǸǹǬǾǬȁǮȇǽǺǶǺǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹǬȋǻǷǴǾǶǬǴdzǴǽǶǿǽǽǾǮDZǹǹǺǯǺǸǼǬǸǺǼǬǙǬǻǺǷǬȁǰǿǭǺǮȇǵǻǬǼǶDZǾǎǶǿȁǹDZǮǽDZǻǺǰǯǺǾǺǮǷDZǹǺǰǷȋǿǽǾǬǹǺǮǶǴǶǿȁǺǹǹǺǯǺǯǬǼǹǴǾǿǼǬǮǶǷȊȃǬȋǮǽȊ ǻǼǺǮǺǰǶǿǰǷȋǶǿȁǺǹǹǺǵǾDZȁǹǴǶǴǖǮǬǼǾǴǼǬǸǺDzDZǾǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈǽȋǴǰǷȋǴǹǮǬǷǴǰǺǮǜȋǰǺǸǼǬdzǮǴǾǬȋǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬǖǮǬǼǾǴǼǬǴǸDZDZǾǸDZǽȋȂDZǮǯǬǼǬǹǾǴǵǹǺǯǺǽǼǺǶǬ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ ,QIRY5.,QIRLQ5HDO(VWDWH$JHQF\ǢDZǹǬǻǺdzǬǻǼǺǽǿǮǬǯDZǹǾǽǾǮDZǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ 9tFHLQIRUPDFtQDZZZFHQWXU\F])RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Aba Reality, Paříkova 910/9, Praha 9 - Vysočany 94

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Miroslava Pirchanová Kontakt: +420 608 702 400 E-mail: miroslava.pirchanova@century21.cz

‘ã®ÊÄ

5(=,'(1&(9(-351,&( 9(-351,&(5(6,'(1&( 7DWRUR]OHKOiUH]LGHQFHVHQDFKi]tNP]iSDGQĚRG3O]QĚYREFL9HMSUQLFH0DMLWHO]DSRÿDOYëVWDYEXQHMGŐtYĚEXGRYiQtPRNUDVQp]DKUDG\NWHUiVHUR]NOiGiQDSORäH P2VWDYEXGRPXGRNRQÿLOYURFH6UGFHPGRPXMHREëYDFtKDODVNUEHP]HNWHUpSURMGHWHVNOHQĚQëPLGYHŐPLNY\KŐtYDQpPXED]pQXQHERSRVDPRQRVQpP VFKRGLäWLGRSUYQtKRSDWUD3RGODKDYSŐt]HPtMHY\VNOiGDQi]LQGLFNpDäYpGVNpæXO\YäHFKQ\GYHŐHMVRX]MDVDQRYpKRGŐHYDSHÿOLYĚY\EUDQpKRDE\VNODGEDOHWRSLVŢQHE\OD QDUXäHQDVXNHP9SUYQtPSDWŐHMHSURVWRUQiORæQLFHNRXSHOQDVEHQiWVNëPL]UFDGOLSUDFRYQDDGUXKRXSŢONXKRUQtKRSDWUD]DEtUiGĚWVNëSRNRMVHäDWQRX3ŐLYMH]GXQD SR]HPHNMHVDPRVWDWQiVWDYED²JDUiæSURDXWDDE\WSURVSUiYFH 7KLVH[WHQVLYHUHVLGHQFHLVNPZHVWRI3LOVHQLQ9HMSUQLFH7KHRZQHUVWDUWHGFRQVWUXFWLRQE\ÀUVWFUHDWLQJDQRUQDPHQWDOJDUGHQZKLFKVWUHWFKHVRYHUDQDUHDRIP2 KRXVHFRQVWUXFWLRQZDVFRPSOHWHGLQ+HDUWRIWKHKRPHLVWKHOLYLQJKDOOZLWKDÀUHSODFHDQGIURPWKLV\RXFDQSDVVWKURXJKDJODVVGRRUWRDKHDWHGSRRORUWDNH WKHVXVSHQGHGVWDLUFDVHWRWKHVHFRQGÁRRU7KHÁRRULQJRQWKHJURXQGOHYHOLV,QGLDQJUDQLWHDOOGRRUVDUHDVKZRRGFDUHIXOO\VHOHFWHGVRWKDWWKHJURZWKULQJVVWUXFWXUH KDVQRNQRWV7KHÀUVWÁRRULQFOXGHVWKHVSDFLRXVEHGURRPEDWKDQG9HQHWLDQPLUURURIÀFHDQGWKHVHFRQGKDOIRIWKHXSSHUÁRRULVWDNHQXSE\WKHFKLOGUHQ·VURRPDQG ZDONLQFORVHW:KHQGULYLQJLQWKHSURSHUW\LQFOXGHVKDVWKHKRXVH²FDUJDUDJHDQGPDQDJHU·VDSDUWPHQW ǩǾǬǺǭȄǴǼǹǬȋǼDZdzǴǰDZǹȂǴȋǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮǶǸǶdzǬǻǬǰǿǺǾǯǛǷȈdzDZǹȈǮǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZǎDZǵǻǼǹǴȂDZǎǷǬǰDZǷDZȂǹǬȃǬǷǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǺǽǰDZǶǺǼǬǾǴǮǹǺǯǺǽǬǰǬǶǺǾǺǼȇǵ dzǬǹǴǸǬDZǾǻǷǺȅǬǰȈǮǸ2ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǺǰǺǸǬǭȇǷǺdzǬǮDZǼȄDZǹǺǮǯǺǰǿ©ǝDZǼǰȂDZªǰǺǸǬ²ǯǺǽǾǴǹǬȋǽǶǬǸǴǹǺǸǴdzǶǺǾǺǼǺǵȃDZǼDZdzǽǾDZǶǷȋǹǹȇDZǰǮDZǼǴǸǺDzǹǺ ǻǼǺǵǾǴǶǻǺǰǺǯǼDZǮǬDZǸǺǸǿǭǬǽǽDZǵǹǿǴǷǴǻǺǷDZǽǾǹǴȂDZǻǺǻǬǽǾȈǹǬǻDZǼǮȇǵȉǾǬDzǛǺǷȇǹǬǹǴDzǹDZǸȉǾǬDzDZǽǰDZǷǬǹȇǴdzǴǹǰǴǵǽǶǺǯǺǴȄǮDZǰǽǶǺǯǺǯǼǬǹǴǾǬǮǽDZǰǮDZǼǴǴdz ȋǽDZǹȋǾȅǬǾDZǷȈǹǺǺǾǺǭǼǬǹǹǺǯǺǾǬǶȃǾǺǭȇǼǴǽǿǹǺǶǰDZǼDZǮǬǹDZǹǬǼǿȄǬǷǴǽǿȃǶǴǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǽǻǬǷȈǹȋǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǮDZǹDZȂǴǬǹǽǶǴǸǴ dzDZǼǶǬǷǬǸǴǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǬǰǼǿǯǿȊǻǺǷǺǮǴǹǿǮDZǼȁǹDZǯǺȉǾǬDzǬdzǬǹǴǸǬDZǾǶǺǸǹǬǾǬǰǷȋǰDZǾDZǵǽǯǬǼǰDZǼǺǭǹǺǵǟǮȆDZdzǰǬǹǬǾDZǼǼǴǾǺǼǴȊǹǬȁǺǰǴǾǽȋǺǾǰDZǷȈǹǺǽǾǺȋȅDZDZ dzǰǬǹǴDZ²ǯǬǼǬDzǹǬǸǬȄǴǹȇǴǶǮǬǼǾǴǼǬǰǷȋǿǻǼǬǮǷȋȊȅDZǯǺ

Cena / Price / ǢDZǹǬ .ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Action, Masarykovo nábřeží 2014/2, Praha 2-Nové Město 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

95


Realitní makléř: Bc. Pavel Soldátek Kontakt: +420 775 703 200 E-mail: pavel.soldatek@century21.cz

/8;861Ì129267$9%$..6:(//1(66=Ð128²/Ì%(=1,&( /8;85<1(:..5(6,'(1&(:,7+:(//1(66$5($²/Ì%(=1,&( /X[XVQt QRYRVWDYED 5' NN NRODXGDFH OpWR  V GYRMJDUiæt YtŐLYNRX VDXQRX D SURVWRUQRX äDWQRX VLWXRYDQi Y /tEH]QLFtFK QHGDOHNR 3UDK\ ,QWHULpU E\O QDYUæHQ DUFKLWHNW\ 3HWUHP =iOXVNëP D .DUROtQRX 5HVOHURYRX ]H VWXGLD )UHH $UFKLWHFWV -DN VH VWDYt VHQ 9 SŐt]HPt GRPX MH KDOD VH YVWXSHP GR JDUiæH REëYDFtKR SRNRMH V NUEHP DNXFK\ŁVNpKRNRXWXVMtGHOQRX=REëYDFtKRSURVWRUXMHYVWXSGRUHOD[DÿQt]yQ\VYtŐLYNRXDVDXQRX9FHOpWpWRÿiVWLMHSRGODKRYpY\WiSĚQtYÿHWQĚJDUiæH9SDWŐHMHSRWRPSURVWRUQi ORæQLFHVHäDWQRXNRXSHOQDDGDOätGYĚVDPRVWDWQpORæQLFH3ŐLVWDYEĚD]DŐL]RYiQtGRPXE\O\SRXæLW\GOHDUFKLWHNWRQLFNpKRQiYUKXQDGVWDQGDUGQtYHOLFHNYDOLWQtPDWHULiO\ GODæE\ RENODG\VDQLWDSRGODK\4XLFNVWHS OX[XVQtLWDOVNiNXFK\ŁVNiOLQNDVJUDQLWRYRXSUDFRYQtGHVNRXDVSRWŐHELÿL$(*FHQWUiOQtY\VDYDÿ9\WiSĚQtYODVWQtPSO\QRYëPNRWOHPVH]iVREQtNHP'ŢPMH]DEH]SHÿHQëNDPHURYëPV\VWpPHPDDODUPHP8IUDQFRX]VNëFKRNHQVHYVWXS\QD]DKUDGXMHVWtQĚQtŐHäHQRVSHFLiOQtPLSRVXYQëPL]iVWĚQDPL]POpÿQpKRVNOD 7KLVOX[XU\QHZIDPLO\KRPHZLWKURRPVDQGDNLWFKHQQRRN EXLOGLQJLQVSHFWLRQLQVXPPHU DGRXEOHJDUDJHZKLUOSRROVDXQDDQGVSDFLRXVGUHVVLQJURRPLVVLWXDWHGLQ/tEH]QLFH QHDU3UDJXH7KHLQWHULRUZDVGHVLJQHGE\WKHDUFKLWHFWV3HWU=iOXVNëDQG.DUROtQD5HVOHURYiRIWKH)UHH$UFKLWHFWV6WXGLRNQRZQIURP79VKRZ-DNVHVWDYtVHQ ´+RZWREXLOGDGUHDPµ 7KHJURXQGÁRRUFRPSULVHVWKHHQWUDQFHKDOOZLWKDQH[LWWRWKHJDUDJHDOLYLQJURRPZLWKDÀUHSODFHDQGDNLWFKHQXQLWDQGQRRN)URPWKHOLYLQJVSDFH\RXHQWHUWKHUHOD[DWLRQ]RQHZLWK DZKLUOSRRODQGVDXQD7KLVZKROHDUHDLQFOXGLQJWKHJDUDJHKDVXQGHUÁRRUKHDWLQJ7KHÀUVWÁRRUFRQWDLQVDVSDFLRXVEHGURRPZLWKDGUHVVLQJURRPDEDWKURRPDQGWZRDGGLWLRQDO EHGURRPV'XULQJWKHFRQVWUXFWLRQDQGÀQLVKLQJDFFRUGLQJWRWKHDUFKLWHFWV·VSHFLÀFDWLRQVDERYHVWDQGDUGWRSTXDOLW\PDWHULDOVZHUHXVHG ÁRRUDQGZDOOWLOHVVDQLWDU\ZDUH4XLFNVWHS ÁRRULQJ OX[XU\,WDOLDQNLWFKHQXQLWZLWKJUDQLWHZRUNWRSDQG$(*DSSOLDQFHVFHQWUDOYDFXXPFOHDQHU 7KHKHDWLQJLVSURYLGHGE\DJDVERLOHUDQGRZQJDVUHVHUYRLUWDQN6HFXULW\LVHQVXUHGE\DFDPHUDV\VWHPDQGDODUP7KH)UHQFKGRRUVOHDGLQJWRWKHJDUGHQDUHÀWWHGZLWKVSHFLDOVOLGLQJVFUHHQVRIIURVWHGJODVV ǜǺǽǶǺȄǹȇǵǹDZǰǬǮǹǺǻǺǽǾǼǺDZǹǹȇǵǽDZǸDZǵǹȇǵǰǺǸǶǶ ǻǼǴDZǸǶǬǻǼǺȄǷǬǷDZǾǺǸǯǺǰǬ ǽǯǬǼǬDzǺǸǹǬǰǮDZǸǬȄǴǹȇǰDzǬǶǿdzǴǽǬǿǹǺǵǴǻǼǺǽǾǺǼǹǺǵǯǬǼǰDZǼǺǭǹǺǵǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹ ǮǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZ/LEH]QLFHǹDZǰǬǷDZǶǺǺǾǛǼǬǯǴǔǹǾDZǼȈDZǼǭȇǷǼǬdzǼǬǭǺǾǬǹǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬǸǴǛDZǾǼǺǸǓǬǷǿǽǶǴǸǴǖǬǼǺǷǴǹǺǵǜDZǽǷDZǼǺǮǺǵǴdzǽǾǿǰǴǴ)UHH$UFKLWHFWV ǴȁǸǺDzǹǺǿǮǴǰDZǾȈ ǮǻDZǼDZǰǬȃDZ©ǖǬǶǽǾǼǺǴǾǽȋǸDZȃǾǬª ǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǰǺǸǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋȁǺǷǷǽǮȁǺǰǬǸǴǮǯǬǼǬDzǯǺǽǾǴǹǿȊǽǶǬǸǴǹǺǸdzǺǹǺǵǶǿȁǹǴǴǽǾǺǷǺǮǺǵǔdzǯǺǽǾǴǹǺǵǮȁǺǰǮdzǺǹǿǼDZǷǬǶǽǬȂǴǴ ǽǰDzǬǶǿdzǴǴǽǬǿǹǺǵǎȉǾǺǵȃǬǽǾǴǰǺǸǬǻǺǷȇǽǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸǮǶǷȊȃǬȋǻǺǷǯǬǼǬDzǬǙǬǽǷDZǰǿȊȅDZǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǽǻǬǷȈǹȋǽǯǬǼǰDZǼǺǭǹǺǵǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǴDZȅDZ ǰǮDZǺǾǰDZǷȈǹȇDZǽǻǬǷȈǹǴǎȁǺǰDZǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǬǴǮǴǹǾDZǼȈDZǼDZǰǺǸǬǽǺǯǷǬǽǹǺǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǸǿǻǼǺDZǶǾǿǭȇǷǴǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹȇǸǬǾDZǼǴǬǷȇǽǬǸǺǯǺǮȇǽǺǶǺǯǺǶǬȃDZǽǾǮǬ ǻǺǷǺǮǬȋǻǷǴǾǶǬ ǺǭǷǴȂǺǮǺȃǹǬȋ ǻǷǴǾǶǬ ǽǬǹǾDZȁǹǴǶǬ ǻǺǷȇ 4XLFNVWHS ǴǾǬǷȈȋǹǽǶǴǵ Ƕǿȁǹȋ ǶǷǬǽǽǬ ǷȊǶǽ ǽ ǯǼǬǹǴǾǹǺǵ ǽǾǺǷDZȄǹǴȂDZǵ Ǵ ǾDZȁǹǴǶǺǵ $(* ȂDZǹǾǼǬǷȈǹȇǵ ǻȇǷDZǽǺǽ ǚǾǺǻǷDZǹǴDZ ǻǼǺǴǽȁǺǰǴǾ ǽǻǺǸǺȅȈȊǯǬdzǺǮǺǯǺǶǺǾǷǬǺǾǺǻǷDZǹǴȋǽǹǬǶǺǻǴǾDZǷDZǸǐǺǸǺǭDZǽǻDZȃDZǹǽǴǽǾDZǸǺǵǮǴǰDZǺǹǬǭǷȊǰDZǹǴȋǴǽǴǯǹǬǷǴdzǬȂǴǴǟȀǼǬǹȂǿdzǽǶǴȁǺǶǺǹǮȇȁǺǰȋȅǴȁǮǽǬǰdzǬǾDZǸǹDZǹǴDZǰǺǽǾǴǯǬDZǾǽȋ ǽǻǺǸǺȅȈȊǽǻDZȂǴǬǷȈǹȇȁǼǬdzǰǮǴDzǹȇȁȉǶǼǬǹǺǮǴdzǸǬǾǺǮǺǯǺǽǾDZǶǷǬ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ.ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady 96

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Ing. David Votápek Kontakt: +420 725 293 221 E-mail: david.votapek@century21.cz

02'(51Ì.20)2571ę9<%$9(1ê35267251ê'š06%$=e1(0$9(/.28=$+5$'2802'(51&20)257$%/<(48,33('+286(:,7+6:,00,1*322/$1'/$5*(*$5'(1

([NOX]LYQĚQDEt]tPHPRGHUQtNRPIRUWQĚY\EDYHQëSURVWRUQëGŢPVED]pQHPVYHONRXXGUæRYDQRX]DKUDGRXVDXWRPDWLFNëPV\VWpPHP]DYODæRYiQtDMLKR]iSDGQtRULHQWDFtRUR]OR]HP2VHY]URVWOëPLVWŐHGQĚY\VRNëPLRNUDVQëPLVWURP\D]DKUDGQtPGRPNHPYHQNRYQtWHUDVRXVSHUJRORX JDUiætDNU\WëPJDUiæRYëPVWiQtP8æLWQiSORFKDGRPXMHP2DQDEt]tYHäNHUëSRWŐHEQëNRPIRUWPRGHUQtKRE\GOHQtVDPRVWDWQëFKSURVWRUQëFK SRNRMŢREëYDFtSURVWRUVSRMHQëVMtGHOQtPNRXWHPDY\EDYHQRXNXFK\QtDGYĚNRXSHOQ\V:&'ŢPVHQDFKi]tYRNUDMRYpÿiVWLNOLGQpREFH9HONi'REUi SRXKëFKNPRG.ODGQDDNPRG3UDK\SR5QD.DUORY\9DU\NWHUiGLVSRQXMHYHäNHURXREÿDQVNRXY\EDYHQRVWt äNRODäNRONDREFKRG\UHVWDXUDFH ]GUDYRWQtVWŐHGLVNRSUDYLGHOQpDXWREXVRYpVSRMHDSRG :HDUHWKHVROHDJHQWVIRUWKLVPRGHUQFRPIRUWDEO\HTXLSSHGVSDFLRXVKRXVHZLWKVZLPPLQJSRRODQGODUJHPDLQWDLQHGJDUGHQZLWKDXWRPDWLFLUULJDWLRQ V\VWHP7KHKRXVHIDFHVVRXWKZHVWRQDSORWRIPñLQVL]HZLWKHVWDEOLVKHGPHGLXPWDOOGHFRUDWLYHWUHHVDQGVXPPHUKRXVHRXWGRRUWHUUDFHZLWKSHUJRODJDUDJHDQGFRYHUHGSDUNLQJVSDFH7KHXWLOLW\DUHDRIWKHKRXVHLVPñRIIHULQJHYHU\QHFHVVDU\FRPIRUWIRUPRGHUQOLYLQJ7KHUHDUHVHSDUDWHVSDFLRXV URRPVWZREDWKURRPVZLWK:&DOLYLQJURRPFRQQHFWHGWRGLQLQJQRRNDQGDÀWWHGNLWFKHQ7KHKRXVHLVVLWXDWHGLQDSHULSKHUDOSDUWRIWKH9HONi'REUiFRPPXQLW\DPHUHNPIURP.ODGQRDQGNPIURP3UDJXHRQWKH5LQWKHGLUHFWLRQRI.DUORY\9DU\7KHDUHDKDVDOOWKHFLYLFDPHQLWLHV VFKRRONLQGHUJDUWHQVKRSV UHVWDXUDQWPHGLFDOFHQWUHUHJXODUEXVFRQQHFWLRQVHWF ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǵ ǶǺǸȀǺǼǾǬǭDZǷȈǹǺ ǺǭǽǾǬǮǷDZǹǹȇǵ ǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵ ǰǺǸ ǽ ǭǬǽǽDZǵǹǺǸ ǭǺǷȈȄǴǸ ǿȁǺDzDZǹǹȇǸ ǽǬǰǺǸ ǽ ǬǮǾǺǸǬǾǴȃDZǽǶǺǵǽǴǽǾDZǸǺǵǺǼǺȄDZǹǴȋǴǺǼǴDZǹǾǬȂǴDZǵǹǬȊǯǺdzǬǻǬǰǸ2ǽǺǮdzǼǺǽǷȇǸǴǰDZǶǺǼǬǾǴǮǹȇǸǴǰDZǼDZǮȈȋǸǴǽǼDZǰǹDZǵǮȇǽǺǾȇǽǬǰǺǮȇǸ ǰǺǸǴǶǺǸǺǾǶǼȇǾǺǵǾDZǼǼǬǽǺǵǽǭDZǽDZǰǶǺǵǯǬǼǬDzǺǸǴǶǼȇǾǺǵǻǬǼǶǺǮǶǺǵǛǺǷDZdzǹǬȋǻǷǺȅǬǰȈǰǺǸǬǽǺǽǾǬǮǷȋDZǾǸ2ǮǰǺǸDZǮǽDZǹDZǺǭȁǺǰǴǸȇDZ ǿǰǺǭǽǾǮǬǰǷȋǶǺǸȀǺǼǾǹǺǵǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵDzǴdzǹǴǺǾǰDZǷȈǹȇȁǻǼǺǽǾǺǼǹȇȁǶǺǸǹǬǾǯǺǽǾǴǹǬȋǽǺǭDZǰDZǹǹǺǵdzǺǹǺǵǴǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹǬȋǶǿȁǹȋǰǮDZǮǬǹǹȇDZ ǶǺǸǹǬǾȇǽǾǿǬǷDZǾǬǸǴǐǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬǺǶǼǬǴǹDZǹǬǽDZǷDZǹǹǺǯǺǻǿǹǶǾǬ9HONi'REUiǮǽDZǯǺǮǶǸǺǾǯǺǼǺǰǬǖǷǬǰǹǺǴǮǶǸǺǾǛǼǬǯǴǰǺǖǬǼǷǺǮȇȁ ǎǬǼ ǸǺDzǹǺ ǰǺǭǼǬǾȈǽȋ ǻǺ ǰǺǼǺǯDZ 5 ǜȋǰǺǸ Ǯǽȋ ǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬ ȄǶǺǷȇ ǰDZǾǽǶǴǵ ǽǬǰ ǸǬǯǬdzǴǹȇ ǼDZǽǾǺǼǬǹȇ ǸDZǰǴȂǴǹǽǶǴǵ ȂDZǹǾǼ ǼDZǯǿǷȋǼǹȇDZ ǬǮǾǺǭǿǽȇǴǾǰ 

Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Tandem, Perlová 3, Praha 1 97

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

97


Realitní makléř: Ondřej Lešo Kontakt: +420 774 999 469 E-mail: ondrej.leso@century21.cz

Z›ƒ½®ãù21

5';*0232=02ŏÌþ$1<0ñ)$0,/<+286(;*210ñ3/27,1ŏÌþ$1< 1DEt]tPHH[NOX]LYQĚNSURGHMLYHOLFHSĚNQëDSURVWRUQëQt]NRHQHUJHWLFNëURGLQQëGŢPRYHOLNRVWLDXæLWQpSORäHFFDP2VGYRMJDUiæt'ŢPYREFLŏtÿDQ\X3UDK\MHXPtVWĚQ YWĚVQpEOt]NRVWLOHVDXQLNiWQtXPtVWĚQtSR]HPNX]DUXÿXMHVRXNURPt2NROtMHYHOPLNOLGQpDWLFKpPtVWRNROHPSR]HPNXQHQtVLOQLFHDQLFKRGQtN'ŢPMHŐHäHQMDNRQDGVWDQGDUGQt E\GOHQtSURQiURÿQpKRNOLHQWD9]DŐt]HQpPGRPĚMHGRVWDWHNPtVWQRVWtD~ORæQëFKSURVWRU3URVWRUQëREëYDFtSRNRMVSRMHQëVNXFK\QtDVMtGHOQRXY\EXGRYDQëNUEGRGiYiSŐtMHPQRXDWPRVIpUX,QWHULpUL]DKUDGDE\O\QDYUæHQ\DUFKLWHNW\=SŐt]HPtGRPXO]HYVWRXSLWURYQRXQDWHUDVXD]DKUDGXVY\KŐtYDQëPED]pQHPVSURWLSURXGHP=DKUDGDMHRSDWŐHQDDXWRPDWLFNëP ]DYODæRYDFtPV\VWpPHP8GRPXMHXPtVWĚQDLVRXNURPiSDUNRYDFtSORFKD9MH]GRYiEUiQDQD'2NDPHUDYLGHRWHOHIRQYUiWQëGRPRYQtLQWHUFRP :HDUHWKHVROHDJHQWVIRUDYHU\DWWUDFWLYHDQGVSDFLRXVORZHQHUJ\IDPLO\KRPHZLWKDOD\RXWRIDQGXVDEOHDUHDRIDSSUR[PñDQGDGRXEOHJDUDJH7KHKRXVHLVVLWXDWHG LQWKHLPPHGLDWHYLFLQLW\RIDIRUHVWLQWKHWRZQRIŏtÿDQ\QHDU3UDJXH7KHGLVWLQFWLYHORFDWLRQRIWKHSORWHQVXUHVSULYDF\7KHVXUURXQGLQJVDUHWUDQTXLO²WKHUHLVQRURDGRUSDYHPHQW VXUURXQGLQJWKHSORW7KHKRXVHLVGHVLJQHGDVDQDERYHVWDQGDUGUHVLGHQFHIRUDGHPDQGLQJFOLHQW7KHIXUQLVKHGKRXVHKDVVXIÀFLHQWURRPVDQGDGHTXDWHVWRUDJHVSDFH7KHOLYLQJ URRPFRQQHFWHGWRWKHNLWFKHQDQGGLQLQJURRPLVYHU\VSDFLRXVZLWKDEXLOWLQÀUHSODFHFUHDWLQJDFRV\DWPRVSKHUH7KHLQWHULRUDQGJDUGHQZHUHGHVLJQHGE\DUFKLWHFWV)URPWKH JURXQGÁRRULWLVSRVVLEOHWRH[LWGLUHFWO\RQWRDWHUUDFHDQGWKHJDUGHQZLWKKHDWHGVZLPPLQJSRROZLWKFRXQWHUÁRZ7KHJDUGHQLVHTXLSSHGZLWKDQDXWRPDWLFLUULJDWLRQV\VWHP$SULvate parking space is located beside the house. The entrance gate has remote control, CCTV camera, videophone-porter, house intercom. ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹǬȋǻǼǺǰǬDzǬǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺǶǼǬǽǴǮǺǯǺǴǴǸDZȊȅDZǯǺǹǴdzǶǺDZǻǺǾǼDZǭǷDZǹǴDZȉǹDZǼǯǴǴǻǼǺǽǾǺǼǹǺǯǺǽDZǸDZǵǹǺǯǺǰǺǸǬǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴDzǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈǺǶǺǷǺǸ2 ǽǯǬǼǬDzǺǸǹǬǸǬȄǴǹȇǐǺǸǮǰDZǼDZǮǹDZǜDzǴȃǬǹȇǹǬȁǺǰǴǾǽȋǹDZǰǬǷDZǶǺǺǾǛǼǬǯǴǮǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵǭǷǴdzǺǽǾǴǺǾǷDZǽǬǟǹǴǶǬǷȈǹǺDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴDZǿȃǬǽǾǶǬǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾ ǶǺǹȀǴǰDZǹȂǴǬǷȈǹǺǽǾȈ ǞǴȁǴǵ Ǵ ǽǻǺǶǺǵǹȇǵ ǼǬǵǺǹ ǼȋǰǺǸ ǹDZǾ ǹǴ ǻDZȄDZȁǺǰǹȇȁ ǻDZǼDZȁǺǰǺǮ ǹǴ ǰǺǼǺǯǴ ǛǷǬǹǴǼǺǮǶǬ ǰǺǸǬ ǿǰǺǮǷDZǾǮǺǼǴǾ ǽǬǸȇȁ ǮdzȇǽǶǬǾDZǷȈǹȇȁ ǶǷǴDZǹǾǺǮ ǎǺǭǽǾǬǮǷDZǹǹǺǸǰǺǸDZǰǺǽǾǬǾǺȃǹǺǶǺǸǹǬǾǴǸDZǽǾǰǷȋȁǼǬǹDZǹǴȋǏǺǽǾǴǹǬȋǺǭȆDZǰǴǹDZǹǹǬȋǽǶǿȁǹDZǵǴǽǾǺǷǺǮǺǵǺȃDZǹȈǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǬǹǬȁǺǰȋȅǴǵǽȋǾǬǸǶǬǸǴǹǻǼǴǰǬDZǾȉǾǺǵdzǺǹDZ ǻǼǴȋǾǹǿȊǬǾǸǺǽȀDZǼǿǔǹǾDZǼȈDZǼǴǽǬǰǭȇǷǴǽǻǼǺDZǶǾǴǼǺǮǬǹȇǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬǸǴǝǹǴDzǹDZǯǺȉǾǬDzǬǰǺǸǬǸǺDzǹǺǻǺǻǬǽǾȈǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǹǬǾDZǼǼǬǽǿǴǮǽǬǰǽǻǺǰǺǯǼDZǮǬDZǸȇǸ ǭǬǽǽDZǵǹǺǸǽǻǼǺǾǴǮǺǾǺǶǺǸǝǬǰǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǬǮǾǺǸǬǾǴȃDZǽǶǺǵǽǴǽǾDZǸǺǵǻǺǷǴǮǬǜȋǰǺǸǽǰǺǸǺǸǾǬǶDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋȃǬǽǾǹǬȋǽǾǺȋǹǶǬǎȁǺǰǹȇDZǮǺǼǺǾǬǹǬǰǴǽǾǬǹȂǴǺǹǹǺǸǿǻǼǬǮǷDZǹǴǴ ǶǬǸDZǼǬǮǴǰDZǺǾDZǷDZȀǺǹǶǺǹǽȈDZǼDzǰǺǸǺȀǺǹ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ.ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Reality 21, Na Poříčí 1071/17, Prague 1 98

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Milan Břečka Kontakt: +420 725 293 154

Z›ƒ½®ãù21

E-mail: milan.brecka@century21.cz

/8;861Ì52',11ê'š07*60235$+$.815$7,&( /8;85<0ñ7)$0,/<+20(:,7+3$5.,1*%$<35$*8(.815$7,&( 3URGHMOX[XVQtKRE\GOHQtYSUHVWLæQtORNDOLWĚ3UDKD.XQUDWLFH7DWRPRGHUQtQRYRVWDYEDVSRGODKRYRXSORFKRXP2VHQDFKi]tQDSR]HPNXRYHOLNRVWLP2'ŢPMHYHOLFHGREŐH GLVSR]LÿQĚŐHäHQë3Őt]HPtGRPXMHXUÿHQRSURGHQQtDNWLYLWXVHYVWXSHPQD]DKUDGXVWHUDVRX6SRMHQtPREëYDFtMtGHOQtDNXFK\ŁVNpÿiVWLSŢVREtSURVWRUVYĚætPY]GXäQëPDPRGHUQtP GRMPHPVGRVWDWNHPSŐtURGQtKRVYĚWOD'UXKpSDWURWRKRWRGYRMGRPXMHŐHäHQRMDNRUHOD[DÿQtDRGSRÿLQNRYiÿiVW-HGQRWOLYpSRNRMHMVRXQHSUŢFKR]tSŐLÿHPæGYD]WĚFKWRSRNRMŢPDMt VDPRVWDWQë YVWXS QD EDONyQ V YëKOHGHP GR ]DKUDG\ D SŐLOHKOpKR RNROt 9 GRPĚ MVRX GYĚ NRXSHOQ\ MHGQD Y SŐt]HPt VH VSUFKRYëP NRXWHP GUXKi Y SDWŐH V YDQRX D UHJXORYDQëP SRGODKRYëP Y\WiSĚQtP &HOë GŢP Pi QDGVWDQGDUGQt Y\EDYHQt FHQWUiOQt Y\VDYDÿ RENODG\ D SRGODK\ YHQNRYQt UROHW\ V FHQWUiOQtP RYOiGiQtP ]DEH]SHÿRYDFt V\VWpP V PRæQRVWt ]DEH]SHÿHQt MHGQRWOLYëFKSDWHUDXWRPDWLFNp]DYODæRYiQt]DKUDG\-HGQiVHRYHOLFHSŐtMHPQpNRPSOHWQĚ]DŐt]HQpE\GOHQtYWLFKpD]iURYHŁGRSUDYQĚGREŐHGRVWXSQpORNDOLWĚ0RæQRVWÀQDQFRYDWSRPRFt K\SRWHÿQtKR~YĚUX3ŐLMďWHVHVDPLSŐHVYĚGÿLWRYëKRGiFKWpWRORNDOLW\DYëMLPHÿQRVWtWRKRWRGRPX1DVWĚKRYiQtMHPRæQpLKQHG5iGLYiPSRVN\WQHPHGDOätLQIRUPDFH 7KH VDOH RI D OX[XU\ UHVLGHQFH LQ WKH SUHVWLJLRXV ORFDWLRQ RI 3UDJXH .XQUDWLFH 7KLV PRGHUQ KRXVH ZLWK D ÁRRU DUHD RI Pñ LV VLWXDWHG RQ D Pñ SORW 7KH KRXVH KDV D YHU\ ZHOO GHVLJQHG OD\RXW 7KH JURXQG ÁRRU LV LQWHQGHG IRU GDLO\ DFWLYLWLHV ZLWK DQ H[LW WR WKH JDUGHQ ZLWK D WHUUDFH %\ FRPELQLQJ WKH OLYLQJ GLQLQJ DQG NLWFKHQ DUHDV WKH VSDFH JLYHV D IUHVK DLU\ DQGPRGHUQLPSUHVVLRQZLWKDPSOHQDWXUDOOLJKW7KHÀUVWÁRRURIWKLVVHPLGHWDFKHGKRXVHLVGHVLJQHGDVDUHOD[DWLRQDUHD7KHURRPVDUHVHSDUDWHWZRRIWKHVHURRPVKDYHWKHLURZQ H[LW WR D EDOFRQ\ ZLWK D YLHZ RI WKH JDUGHQ DQG VXUURXQGLQJV 7KH KRXVH FRPSULVHV WZR EDWKURRPV RQH RQ WKH JURXQG ÁRRU ZLWK D VKRZHU FRUQHU WKH VHFRQG RQH RQ WKH ÀUVW ÁRRU ZLWK DEDWKWXEDQGFRQWUROOHGXQGHUÁRRUKHDWLQJ7KHZKROHKRXVHKDVDERYHVWDQGDUGHTXLSPHQWFHQWUDOYDFXXPFOHDQHUZDOODQGÁRRUWLOHVRXWVLGHVKXWWHUVZLWKWKHFHQWUDOFRQWUROVHFXULW\V\VWHPZLWKDSRVVLELOLW\RIVHFXULW\IRUHDFKÁRRUDXWRPDWLFJDUGHQLUULJDWLRQ7KLVLVDYHU\SOHDVDQWFRPSOHWHO\IXUQLVKHGGZHOOLQJLQDTXLHW\HWHDVLO\DFFHVVLEOHORFDWLRQ7KHUHLVWKHSRVVLELOLW\RIÀQDQFHZLWKDPRUWJDJHORDQ&RPHDQGFRQYLQFH\RXUVHOYHVRIWKHDGYDQWDJHVRIWKLVORFDWLRQDQGWKHGLVWLQFWLYHQHVVRIWKLVKRXVH<RXFDQLPPHGLDWHO\PRYHLQ:HZRXOGEHYHU\SOHDsed to provide you with more information. ǛǼǺǰǬDzǬ ǼǺǽǶǺȄǹǺǯǺ DzǴǷȈȋ Ǯ ǻǼDZǽǾǴDzǹǺǸ ǼǬǵǺǹDZ ǛǼǬǯǬ ǖǿǹǼǬǾǴȂDZ ǩǾǺ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺDZ ǹǺǮǺDZ dzǰǬǹǴDZ ǽ ǻǷǺȅǬǰȈȊ Ǹ2 ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǺ ǹǬ dzDZǸDZǷȈǹǺǸ ǿȃǬǽǾǶDZ ǼǬdzǸDZǼǺǸ Ǹ2. ǎǰǺǸDZǺǾǷǴȃǹǬȋǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬǛDZǼǮȇǵȉǾǬDzǻǼDZǰǹǬdzǹǬȃDZǹǰǷȋǻǺǮǽDZǰǹDZǮǹǺǵǰDZȋǾDZǷȈǹǺǽǾǴǾǬǸDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮȇȁǺǰǮǽǬǰǴǾDZǼǼǬǽǬǚǭȆDZǰǴǹDZǹǹǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽǾǺǷǺǮǬȋǴǶǿȁǹȋǺǽǾǬǮǷȋȊǾ ǮǻDZȃǬǾǷDZǹǴDZǽǮDZDzDZǽǾǴǴǻǼǺǽǾǺǼǬǺǾǷǴȃǬȊǾǽȋǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǮǹDZȄǹǴǸǮǴǰǺǸǽǭǺǷȈȄǴǸǶǺǷǴȃDZǽǾǮǺǸǮǺdzǰǿȁǬǴDZǽǾDZǽǾǮDZǹǹǺǯǺǽǮDZǾǬǙǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZȉǾǺǯǺǰǺǸǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋdzǺǹǬǰǷȋǺǾǰȇȁǬ ǴǼDZǷǬǶǽǬȂǴǴǚǾǰDZǷȈǹȇDZǹDZǻǼǺȁǺǰǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǰǮDZǴdzǹǴȁǴǸDZȊǾǽǮǺǵǮȇȁǺǰǹǬǭǬǷǶǺǹǽǮǴǰǺǸǹǬǽǬǰǴǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾǴǎǰǺǸDZǰǮDZǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇ²ǺǰǹǬǹǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǽǰǿȄDZǮǺǵ ǶǬǭǴǹǺǵǰǼǿǯǬȋǹǬǮǾǺǼǺǸǽǮǬǹǹǺǵǴǼDZǯǿǷǴǼǿDZǸȇǸǹǬǻǺǷȈǹȇǸǺǾǺǻǷDZǹǴDZǸǎDZǽȈǰǺǸǺǾǷǴȃǬDZǾǽȋǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZǸǽǬǸǺǯǺǮȇǽǺǶǺǯǺǶǷǬǽǽǬȂDZǹǾǼǬǷȈǹȇǵǻȇǷDZǽǺǽǺǭǷǴȂǺǮǺȃǹǬȋǻǷǴǾǶǬ ǴǻǺǷȇǹǬǼǿDzǹȇDZDzǬǷȊdzǴǽȂDZǹǾǼǬǷȈǹȇǸǿǻǼǬǮǷDZǹǴDZǸǽǴǽǾDZǸǬǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴǽǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȊǿǻǼǬǮǷDZǹǴȋǹǬǺǾǰDZǷȈǹȇȁȉǾǬDzǬȁǬǮǾǺǸǬǾǴȃDZǽǶǬȋǽǴǽǾDZǸǬǿǮǷǬDzǹDZǹǴȋǩǾǺǻǼDZǶǼǬǽǹǺDZ ǻǺǷǹǺǽǾȈȊǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹǺDZDzǴǷȈDZǮǽǻǺǶǺǵǹǺǸǹǺǮǸDZǽǾDZǽǾDZǸǴȁǺǼǺȄǺǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺǰǺǽǾǿǻǹǺǸǼǬǵǺǹDZǎǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȀǴǹǬǹǽǴǼǺǮǬǹǴȋǽǻǺǸǺȅȈȊǴǻǺǾDZȃǹǺǯǺǶǼDZǰǴǾǬǛǼǴȁǺǰǴǾDZ ǴǿǭDZǰǴǾDZǽȈǽǬǸǴǮǻǼDZǴǸǿȅDZǽǾǮǬȁȉǾǺǯǺǸDZǽǾǬǴǺȂDZǹǴǾDZǿǹǴǶǬǷȈǹǺǽǾȈȉǾǺǯǺǰǺǸǬǎǺdzǸǺDzDZǹǹDZǸDZǰǷDZǹǹȇǵǻDZǼDZDZdzǰǝǿǰǺǮǺǷȈǽǾǮǴDZǸǻǼDZǰǺǽǾǬǮǴǸǮǬǸǮǽȊǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹǿȊǴǹȀǺǼǸǬȂǴȊ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ .ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Reality 21, Na Poříčí 1071/17, Prague 1 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

99


Realitní makléř: Ondřej Skokan Kontakt: +420 733 538 145 E-mail: ondrej.skokan@century21.cz

352'(-6/811e+25'7%$=e1;*$5Éå+2520ęŏ,&()256$/(7681/,7)$0,/<+286(:,7+6:,00,1*322/;*$5$*(6,1+2520ęŏ,&( .UiVQëVOXQQëURGLQQëGŢPVGLVSR]LFtVXæLWQRXSORFKRXP2YæiGDQpDOH]iURYHŁNOLGQpORNDOLWĚ+RURPĚŐLF'ŢPMHYHYHOPLGREUpPDXGUæRYDQpPVWDYX]URNX9SŐt]HPtVHQDFKi]tSURVWRUQëREëYDFt SRNRMQDNWHUëQDYD]XMHMtGHOQtÿiVWDNUiVQiNXFK\ŁVNiOLQNDVEDURYëPSXOWHPDVYHVWDYĚQëPLVSRWŐHELÿL²WURXERXVNORNHUDPLFNRXGHVNRXGLJHVWRŐtPLNURYOQRXWURXERXDOHGQLFt'iOHSRNRMNRXSHOQDVHVSUFKRYëPNRXWHP D:&VStæ=NXFK\QĚL]MtGHOQ\MHYVWXSQDYHQNRYQtWHUDVX9SDWŐHGRPXMVRXWŐLORæQLFH]HGYRX]QLFKYVWXSQDWHUDVXNRXSHOQDVURKRYRXPDViæQtYDQRXVSUFKRYëPNRXWHPD:&9VXWHUpQXMHVSROHÿHQVNiPtVWQRVW PRæQRVWVDXQ\SRVLORYQ\DWG NRWHOQDGtOQDJDUiæSURGYDDXWRPRELO\DGiOHYHQNRYQtVWiQtSURYR]\9HQNRYQtWHUDVDVH]DEXGRYDQëPED]pQHPD]DKUDGDVRNUDVQëPLVWURP\SŐtPRY\Et]tNRGSRÿLQNXDSRVH]HQtVSŐiWHOL 9PtVWĚVHQDFKi]tYHäNHUiREÿDQVNiY\EDYHQRVWäNRODäNRONDREFKRG\UHVWDXUDFHVRNRORYQDSRäWDSROLFLH]iPHN+RURPĚŐLFH0tVWHPYHGRXWXULVWLFNpWUDV\DF\NORWUDV\YRNROtGRVWDWHNOHVŢU\EQtNŢFFDNPQDNROH ]DÿtQiSŐtURGQtSDUNãiUND/\VRODMH 7KLVLVDEHDXWLIXOVXQOLWIDPLO\KRPHZLWKDOD\RXWRIDQGXVDEOHDUHDRIPñLQWKHSUHVWLJLRXVSHDFHIXOORFDWLRQRI+RURPĚŐLFH7KHKRXVHEXLOWLQLVLQDYHU\JRRGDQGZHOOPDLQWDLQHGFRQGLWLRQ7KHJURXQG ÁRRUFRPSULVHVDVSDFLRXVOLYLQJURRPFRQQHFWHGWRDNLWFKHQQRRNDQGDEHDXWLIXOÀWWHGNLWFKHQZLWKDEDUDQGEXLOWLQDSSOLDQFHV²RYHQJODVVFHUDPLFVWRYHWRSKRRGPLFURZDYHRYHQIULGJH7KHUHLVDQDGGLWLRQDOURRP ZLWKDEDWKURRPVKRZHUFRUQHUDQGWRLOHWDQGDSDQWU\)URPWKHNLWFKHQDQGGLQLQJURRPWKHUHLVDQH[LWWRDQRXWVLGHWHUUDFH7KHÀUVWÁRRUFRQVLVWVRIWKUHHEHGURRPVWZRRIWKHPZLWKH[LWVWRDWHUUDFHDEDWKURRPZLWK DFRUQHUPDVVDJHEDWKWXEVKRZHUFRUQHUDQGWRLOHW7KHEDVHPHQWFRQWDLQVDQHQWHUWDLQPHQWURRP ZLWKWKHSRVVLELOLW\RIDVDXQDJ\PHWF ERLOHUURRPZRUNVKRSDQGJDUDJHIRUWZRFDUV7KHUHLVDQRXWGRRUSDUNLQJVSDFHIRUWKUHHFDUV7KHRXWGRRUWHUUDFHZLWKEXLOWLQVZLPPLQJSRROLVDQLQYLWLQJSODFHWRUHOD[ZLWKIULHQGV7KHJDUGHQFRQWDLQVRUQDPHQWDOWUHHV$OOFLYLFDPHQLWLHVDUHQHDUE\²DVFKRRONLQGHUJDUWHQVKRSVUHVWDXUDQWV 6RNRO+DOO3RVW2IÀFH3ROLFHVWDWLRQDQGWKH+RURPĚŐLFH&KDWHDX+LNLQJDQGELNLQJWUDLOVFULVVFURVVWKLVDUHD0DQ\IRUHVWVSRQGVDUHDOOLQWKHLPPHGLDWHYLFLQLW\DQGDIWHUDNPELNHULGHWKHãiUND/\VRODMH1DWXUH3DUN ǖǼǬǽǴǮȇǵǽǺǷǹDZȃǹȇǵǽDZǸDZǵǹȇǵǰǺǸǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǽǻǺǷDZdzǹǺǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǮǻǺǻǿǷȋǼǹǺǸǹǺǮǸDZǽǾDZǽǾDZǸǴǽǻǺǶǺǵǹǺǸǼǬǵǺǹDZ+RURPĚŐLFHǐǺǸǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮǺȃDZǹȈȁǺǼǺȄDZǸǽǺǽǾǺȋǹǴǴǶǺǾǺǼǺDZǹDZǿǶǷǺǹǹǺ ǻǺǰǰDZǼDzǴǮǬDZǾǽȋǽǯǺǰǬǙǬǹǴDzǹDZǸȉǾǬDzDZ²ǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽdzǺǹǺǵǽǾǺǷǺǮǺǵǴǶǼǬǽǴǮǺǵǶǿȁǹDZǵǽǭǬǼǺǸǴǮǽǾǼǺDZǹǹǺǵǾDZȁǹǴǶǺǵ²ǰǿȁǺǮǶǺǵǮǬǼǺȃǹǺǵǻǬǹDZǷȈȊǴdzǽǾDZǶǷǺǶDZǼǬǸǴǶǴǮȇǾȋDzǶǺǵǸǴǶǼǺǮǺǷǹǺǮǺǵ ǻDZȃȈȊȁǺǷǺǰǴǷȈǹǴǶǺǸǞǬǸDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋDZȅDZǺǰǹǬǶǺǸǹǬǾǬǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǴǾǿǬǷDZǾǺǸǶǷǬǰǺǮǬȋǔdzǶǿȁǹǴǴǽǾǺǷǺǮǺǵǸǺDzǹǺǮȇǵǾǴǹǬǺǾǶǼȇǾǿȊǾDZǼǼǬǽǿǙǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰȋǾǽȋǾǼǴǽǻǬǷȈǹǴ ǰǮDZǴdzǹǴȁǽǮȇȁǺǰǺǸǹǬǾDZǼǼǬǽǿǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǿǯǷǺǮǺǵǯǴǰǼǺǸǬǽǽǬDzǹǺǵǮǬǹǹǺǵǰǿȄDZǸǴǾǿǬǷDZǾǺǸǙǬȂǺǶǺǷȈǹǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǶǺǸǹǬǾǬǺǾǰȇȁǬ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǼǬdzǸDZȅDZǹǴȋǽǬǿǹȇǾǼDZǹǬDzDZǼǹǺǯǺdzǬǷǬǴǾǰ ǶǺǾDZǷȈǹǬȋǸǬǽǾDZǼǽǶǬȋǯǬǼǬDzǹǬǰǮDZǸǬȄǴǹȇǴǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹǬȋǻǬǼǶǺǮǶǬǹǬǸǬȄǴǹȇǚǾǶǼȇǾǬȋǾDZǼǼǬǽǬǽǺǮǽǾǼǺDZǹǹȇǸǭǬǽǽDZǵǹǺǸǻǼǴǯǷǬȄǬDZǾǶǺǾǰȇȁǿǴǺǭȅDZǹǴȊǽǰǼǿdzȈȋǸǴǼȋǰǺǸǽǬǰǽǰDZǶǺǼǬǾǴǮǹȇǸǴ ǰDZǼDZǮȈȋǸǴǎǯǺǼǺǰDZǼǬdzǮǴǾǬȋǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬȄǶǺǷǬǰDZǾǽǶǴǵǽǬǰǸǬǯǬdzǴǹȇǼDZǽǾǺǼǬǹȇǽǻǺǼǾǴǮǹȇDZdzǬǷȇǻǺȃǾǬǻǺǷǴȂǴȋdzǬǸǺǶǏǺǼǺǸDZǼDzǴȂDZǣDZǼDZdzǹǬǽDZǷDZǹǹȇǵǻǿǹǶǾǮDZǰǿǾǾǿǼǴǽǾǴȃDZǽǶǴDZǾǼǺǻȇǴǮDZǷǺǽǴǻDZǰǹȇDZ ǰǺǼǺDzǶǴǮǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾȋȁǸǹǺǯǺǷDZǽǺǮǺdzDZǼǮǶǸǻǼǴǼǺǰǹȇǵǻǬǼǶǤǬǼǶǬǗȇǽǺǷǬǵDZ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ .ÿ / &=. Více informací na ZZZFHQWXU\F] For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43, Praha 2 - Vinohrady 100

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Ondřej Skokan Kontakt: +420 733 538 145 E-mail: ondrej.skokan@century21.cz

352'(-5'0%$=e12+52%(&35$+$=É3$')256$/(0ñ)$0,/<+286(:,7+6:,00,1*322/,12+52%(&35$*8(:(67 6OXQQëDSURVWRUQëURGLQQëGŢPVGLVSR]LFtVXæLWQRXSORFKRXP2YREFL2KUREHF9SŐt]HPtGRPXVHQDFKi]tSURVWRUQëREëYDFtSRNRMVNUEHPQDNWHUë]MHGQpVWUDQ\QDYD]XMHMtGHOQtÿiVW DNUiVQiNXFK\ŁVNiOLQNDVYHVWDYĚQëPLVSRWŐHELÿLWURXERXVNORNHUDPLFNRXGHVNRXP\ÿNRXGLJHVWRŐtOHGQLFtPLNURYOQRXWURXERXD]HVWUDQ\GUXKp]LPQt]DKUDGDDUHOD[DÿQtNRXWVHVDXQRX 'iOHSUDFRYQD:&DYHVWDYĚQiäDWQtVNŐtŁ9SDWŐHGRPXMVRXSURVWRUQpORæQLFHMHGQDVHYVWXSHPQDWHUDVXNRXSHOQDVPDViæQtYDQRXVSUFKRYëPNRXWHPDGYĚPDXP\YDGO\[äDWQtVNŐtŁ 3DUNRYiQt]DMLäŘXMHSŐtVWŐHäHNSURGYDDXWRPRELO\KQHGXGRPX8GUæRYDQi]DKUDGDVHY]URVWOëPLVWURP\NHŐLD]DEXGRYDQëPED]pQHPRFHONRYpYëPĚŐHP2'ŢPVHQDFKi]tQDRNUDMLREFH YWĚVQpEOt]NRVWLOHVDGtN\WRPXMH]GH]DMLäWĚQPD[LPiOQtNOLGDSRKRGDSURURGLQXVGĚWPL 7KLVVXQQ\VSDFLRXVIDPLO\KRPHZLWKDOD\RXWRIDQGXVDEOHDUHDRIPñLVORFDWHGLQWKHYLOODJHRI2KUREHF7KHJURXQGÁRRUFRPSULVHVDVSDFLRXVOLYLQJURRPZLWKDÀUHSODFHFRQQHFWHG RQRQHVLGHWRDGLQLQJQRRNDEHDXWLIXONLWFKHQZLWKEXLOWLQDSSOLDQFHV²RYHQJODVVFHUDPLFVWRYHWRSGLVKZDVKHUKRRGIULGJHPLFURZDYHRYHDQGRQWKHRWKHUVLGHFRQQHFWHGWRDZLQWHU JDUGHQDQGHQWHUWDLQPHQWDUHDZLWKDVDXQD,QDGGLWLRQWKHUHDUHDVWXG\WRLOHWDQGEXLOWLQZDUGUREH7KHÀUVWÁRRUFRQVLVWVRIVSDFLRXVEHGURRPVRQHZLWKDQH[LWWRDWHUUDFHDEDWKURRP ZLWKDPDVVDJHEDWKWXEVKRZHUFRUQHUDQGWZRZDVKEDVLQVZDUGUREHV3DUNLQJLVSURYLGHGE\DFDUSRUWIRUWZRFDUVQH[WWRWKHKRXVH7KHZHOOPDLQWDLQHGJDUGHQKDVDWRWDODUHDRIPñ established trees, shrubs and built-in swimming pool. The house is located on the outskirts of Ohrobec, in the immediate vicinity of a forest, due to which maximum peace and comfort for a family with children is assured. ǝǺǷǹDZȃǹȇǵǴǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵǽDZǸDZǵǹȇǵǰǺǸǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǽǻǺǷDZdzǹǺǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǮǻǺǽDZǷǶDZ2KUREHFǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽǶǬǸǴǹǺǸǽǺǰǹǺǵǽǾǺǼǺǹȇǺǾǶǺǾǺǼǺǵ dzǺǹǬǽǾǺǷǺǮǺǵǴǶǼǬǽǴǮǬȋǶǿȁǹȋǽǺǮǽǾǼǺDZǹǹǺǵǾDZȁǹǴǶǺǵǰǿȁǺǮǶǺǵǽǾDZǶǷǺǶDZǼǬǸǴȃDZǽǶǺǵǮǬǼǺȃǹǺǵǻǬǹDZǷȈȊǻǺǽǿǰǺǸǺDZȃǹǺǵǸǬȄǴǹǺǵǮȇǾȋDzǶǺǵȁǺǷǺǰǴǷȈǹǴǶǺǸǸǴǶǼǺǮǺǷǹǺǮǺǵǻDZȃȈȊ ǽ ǰǼǿǯǺǵ ǽǾǺǼǺǹȇ ǯǺǽǾǴǹǺǵ dzǴǸǹǴǵ ǽǬǰ Ǵ dzǺǹǬ ǺǾǰȇȁǬ ǽ ǽǬǿǹǺǵ ǖǼǺǸDZ ǾǺǯǺ ǾǬǸ DzDZ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹ ǼǬǭǺȃǴǵ ǶǬǭǴǹDZǾ ǾǿǬǷDZǾ Ǵ ǮǽǾǼǺDZǹǹȇǵ ȄǶǬȀ ǙǬ ǮǾǺǼǺǸ ȉǾǬDzDZ ǰǺǸǬ ǹǬȁǺǰȋǾǽȋ ǻǼǺǽǾǺǼǹȇDZǽǻǬǷȈǹǴǺǰǹǬǽǮȇȁǺǰǺǸǹǬǾDZǼǼǬǽǿǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǰDzǬǶǿdzǴǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǴǰǮǿǸȋǼǬǶǺǮǴǹǬǸǴǻǷǬǾȋǹȇȁȄǶǬȀǬǖǼȇǾǬȋǻǬǼǶǺǮǶǬǹǬǰǮDZǸǬȄǴǹȇǼȋǰǺǸǽǰǺǸǺǸ ǖǰǺǸǿǺǾǹǺǽǴǾǽȋǿȁǺDzDZǹǹȇǵǽǬǰǽǺǮdzǼǺǽǷȇǸǴǰDZǼDZǮȈȋǸǴǶǿǽǾǬǼǹǴǶǬǸǴǴǭǬǽǽDZǵǹǺǸǺǭȅǬȋǻǷǺȅǬǰȈǸ2ǐǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬǺǶǼǬǴǹDZǻǺǽDZǷǶǬǮǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵǭǷǴdzǺǽǾǴǺǾǷDZǽǬ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋȉǾǺǸǿǯǬǼǬǹǾǴǼǺǮǬǹǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹǺǵǶǺǸȀǺǼǾǰǷȋǽDZǸȈǴǽǰDZǾȈǸǴ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ.ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43, Praha 2 - Vinohrady 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

101


Realitní makléř: Ondřej Skokan Kontakt: +420 733 538 145 E-mail: ondrej.skokan@century21.cz

352'(-$7<3,&.e9,/<0235$+$672'š/.<7+(6$/(2)$181868$/029,//$,135$*8(672'š/.< 'RYROXMHPHVL9iPQDEtGQRXWQiGKHUQRXYLOXVXæLWQRXSORFKRXP2YOXNUDWLYQtORNDOLWĚ3UDK\6WRGŢOHNSŐtPRQDRNUDMLOHVDNGHPDMLWHOŢPQDEt]tDEVROXWQtVRXNURPtDNOLGRGUXFKXPĚVWD1HWUDGLÿQĚŐHäHQëSURVWRUGRPXXPRæŁXMHE\GOHQtYtFHÿOHQQpURGLQĚVWHMQĚWDNPŢæHSRVORXæLWMDNRUHSUH]HQWDWLYQtVtGORÀUP\'ŢPVWRMtQDSR]HPNXRUR]OR]HP2=DKUDGDNROHPGRPXMHXGUæRYDQiVHY]URVWOëPLVWURP\ NHŐL D VNOHQtNHP V SŐtSUDYRX QD YHQNRYQt ED]pQ 9 RNROt GRPX VH QDFKi]t YHäNHUi REÿDQVNi Y\EDYHQRVW äNRO\ äNRON\ UHVWDXUDFH REFKRG\ OpNiUQ\ EDQNRPDW\ SUR PLORYQtN\ VSRUWX YHGH Y RNROt QĚNROLN F\NORWUDVYEOt]NRVWL.DOYiULHY0RWROH0RWROVNëRUGRYLNQHERSŐtURGQtSDUN.RätŐH0RWRO9GRFKi]NRYpY]GiOHQRVWLRGGRPXVHQDFKi]tWUDPYDMRYp]DVWiYND.UHPDWRULXP0RWROVYëERUQRXGRVWXSQRVWtGRFHQWUD :HZRXOGOLNHWRRIIHU\RXDEHDXWLIXOYLOODZLWKXWLOLW\DUHDRIPñLQWKHSUHVWLJLRXVORFDOLW\RI3UDJXH6WRGŢON\ULJKWRQWKHHGJHRIWKHIRUHVWZKLFKDIIRUGVRZQHUVDEVROXWHSULYDF\DQGWUDQTXLOOLW\DZD\IURP WKHFLW\QRLVH7KHQRQWUDGLWLRQDOO\GHVLJQHGKRXVHLVERWKVXLWDEOHDVDUHVLGHQFHIRUDODUJHIDPLO\RUDVWKHKHDGTXDUWHUVRIDFRPSDQ\7KHKRXVHLVEXLOWRQDSORWRIPñ7KHJDUGHQDURXQGWKHKRXVH LVPDLQWDLQHGZLWKHVWDEOLVKHGWUHHVVKUXEVDQGDJUHHQKRXVHDQGKDVSURYLVLRQIRUDQRXWGRRUVZLPPLQJSRRO$OOFLYLFDPHQLWLHVDUHVLWXDWHGLQWKHYLFLQLW\²VFKRROVNLQGHUJDUWHQVUHVWDXUDQWVVKRSVSKDUPDFLHV$706SRUWVHQWKXVLDVWVZLOODSSUHFLDWHVHYHUDOF\FOLQJURXWHVWKH.DOYiULHY0RWROHSURWHFWHGDUHD0RWROVNëRUGRYLN1DWXUDO0RQXPHQWDVZHOODVWKH.RätŐH0RWRO1DWXUH3DUN7KH.UHPDWRULXP 0RWROWUDPVWRSLVZLWKLQZDONLQJGLVWDQFHZLWKH[FHOOHQWDFFHVVLELOLW\WRWKHFLW\FHQWUH ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǶǼǬǽǴǮǿȊǮǴǷǷǿǽDzǴǷǺǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǮǻǺǻǿǷȋǼǹǺǸǼǬǵǺǹDZǛǼǬǯǬǝǾǺǰǿǷǶǴǻǼȋǸǺǼȋǰǺǸǽǷDZǽǺǸǯǰDZǮǷǬǰDZǷȈȂȇǭǿǰǿǾǴǸDZǾȈǬǭǽǺǷȊǾǹǿȊǶǺǹȀǴǰDZǹȂǴǬǷȈǹǺǽǾȈǴǻǺǶǺǵǺǾǯǺǼǺǰǽǶǺǵ ǽǿDZǾȇǙDZǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇǵǻǼǺDZǶǾǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬǰǺǸǬǻǺdzǮǺǷȋDZǾǾǬǸDzǴǾȈǶǬǶǭǺǷȈȄǺǵǽDZǸȈDZǾǬǶǴǮȇǽǾǿǻǬǾȈǮǶǬȃDZǽǾǮDZǻǼDZǰǽǾǬǮǴǾDZǷȈǽǶǺǯǺǺȀǴǽǬǶǺǸǻǬǹǴǴǐǺǸǽǾǺǴǾǹǬǿȃǬǽǾǶDZǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2. ǎǺǶǼǿǯǰǺǸǬǿȁǺDzDZǹǹȇǵǽǬǰǽǺǮdzǼǺǽǷȇǸǴǰDZǼDZǮȈȋǸǴǶǿǽǾǬǼǹǴǶǬǸǴǴǺǼǬǹDzDZǼDZDZǵǻǺǰǯǺǾǺǮǷDZǹǹǺǵǰǷȋǺǾǶǼȇǾǺǯǺǭǬǽǽDZǵǹǬǐǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹDZǰǬǷDZǶǺǺǾǮǽDZȁǿǰǺǭǽǾǮȄǶǺǷǰDZǾǽǶǴȁǽǬǰǺǮǼDZǽǾǺǼǬǹǬ ǸǬǯǬdzǴǹǺǮǬǻǾDZǶǭǬǹǶǺǸǬǾǺǮǰǷȋǷȊǭǴǾDZǷDZǵǽǻǺǼǾǬǮǼǬǵǺǹDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǹDZǽǶǺǷȈǶǺǮDZǷǺǽǴǻDZǰǹȇȁǸǬǼȄǼǿǾǺǮǼȋǰǺǸǻǼǴǼǺǰǹȇǵǻǬǸȋǾǹǴǶ©ǖǬǷȈǮǬǼǴȋªǮǘǺǾǺǷDZǘǺǾǺǷǽǶǴǵǺǼǰǺǮǴǶǴǷǴǻǼǴǼǺǰǹȇǵ ǻǬǼǶ©ǖǺȄǴǼDzDZǘǺǾǺǷªǎǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁǸǴǹǿǾǬȁȁǺǰȈǭȇǺǾǰǺǸǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋǺǽǾǬǹǺǮǶǬǾǼǬǸǮǬȋȱǺǾǷǴȃǹǺDZǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZǰǺȂDZǹǾǼǬǯǺǼǺǰǬ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ ,QIRY5.,QIRLQ5HDO(VWDWH$JHQF\ǢDZǹǬǻǺdzǬǻǼǺǽǿǮǬǯDZǹǾǽǾǮDZǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ Více informací na ZZZFHQWXU\F] For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43, Praha 2 - Vinohrady 102

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Daniel Svoboda Kontakt: +420 777 779 483 E-mail: daniel.svoboda@century21.cz

1$%Ì=Ì0(%ê9$/ê67$7(.835$9(1ê1$9Ì&(*(1(5$þ1Ì52',11ê'š09+267,9,&,:(2))(5)256$/($)250(5)$50+286($/7(5(',172$08/7,*(1(5$7,21$/)$0,/<+20(

'ŢP]URNXQDEt]tQDWŐHFKSRGODætFKRE\WQRXSORFKXP2,GHiOQtMDNRVtGORÀUP\ÿLSURNRPHUÿQtY\XæLWt+ODYQtEXGRYDMHYKRGQiMDNRWŐtJHQHUDÿQtE\GOHQt3URVWRUGYRUX DSŐLOHKOëFKKRVSRGiŐVNëFKSURVWRUQDEt]täLURNpPRæQRVWLY\XæLWt=+RVWLYLFHMHYHOPLGREUiGRVWXSQRVWGR3UDK\DQDFKi]tVHURYQĚæYEOt]NRVWLGiOQLFHQD.DUORY\9DU\ 3ORFKDSR]HPNXP22E\WQiSORFKDP28æLWQiSORFKDP2 7KHVWRUH\KRXVHEXLOWLQKDVDXVDEOHDUHDRIPñ,WLVLGHDODVDFRPSDQ\UHVLGHQFHRUIRUFRPPHUFLDOXVH7KHPDLQEXLOGLQJLVVXLWDEOHDVDUHVLGHQFHIRUWKUHHJHQHUDWLRQV The courtyard area and outbuildings offer a wide range of uses. There is very good access from Hostivice to Prague and the property is located near the motorway to Karlovy Vary. 3ORWDUHDPñ/LYLQJDUHDPñ8VDEOHDUHDPñ ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǭȇǮȄǿȊ ǿǽǬǰȈǭǿ ǻDZǼDZǽǾǼǺDZǹǹǿȊ Ǯ ǽDZǸDZǵǹȇǵ ǰǺǸ ǰǷȋ ǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁ ǻǺǶǺǷDZǹǴǵ ǻǼȋǸǺ Ǯ ȂDZǹǾǼDZ ǹǬǽDZǷDZǹǹǺǯǺ ǻǿǹǶǾǬ ǏǺǽǾǴǮǴȂDZǎ ǰǺǸDZ ǻǺǽǾǼǺǵǶǴ ǯǺǰǬ ²ǾǼǴȉǾǬDzǬǼǬdzǸDZǼDzǴǷǺǵǻǷǺȅǬǰǴ²Ǹ2ǔǰDZǬǷȈǹǺǻǺǰȁǺǰǴǾǮǶǬȃDZǽǾǮDZǼDZdzǴǰDZǹȂǴǴȀǴǼǸȇǴǷǴǰǷȋǶǺǸǸDZǼȃDZǽǶǺǯǺǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴȋǎǯǷǬǮǹǺǸdzǰǬǹǴǴǸǺǯǿǾǻǼǺDzǴǮǬǾȈ ǾǼǴǼǬdzǹȇȁǻǺǶǺǷDZǹǴȋǐǮǺǼǴǹǬȁǺǰȋȅǴDZǽȋǾǬǸȁǺdzȋǵǽǾǮDZǹǹȇDZǻǺǽǾǼǺǵǶǴǸǺǯǿǾǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈǽȋǰǷȋǼǬdzǹȇȁǮǴǰǺǮǰDZȋǾDZǷȈǹǺǽǾǴǔdzǏǺǽǾǴǮǴȂǷDZǯǶǺǰǺǭǼǬǾȈǽȋǰǺǛǼǬǯǴ ǹǬǽDZǷDZǹǹȇǵǻǿǹǶǾǹǬȁǺǰǴǾǽȋǼȋǰǺǸǽȄǺǽǽDZǻǺǹǬǻǼǬǮǷDZǹǴȊǹǬǖǬǼǷǺǮȇǎǬǼȇ ǛǷǺȅǬǰȈǿȃǬǽǾǶǬǸ2ǒǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈǸ2ǚǭȅǬȋǻǷǺȅǬǰȈǸ2

Cena / 3ULFHǢDZǹǬQDY\æiGiQtRQUHTXHVWǻǺdzǬǻǼǺǽǿ Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 K+K Consulting, Sladkovského náměstí 525/1, Praha 3 - Žižkov 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

103


Realitní makléř: Ing. Jaroslav Denemark Kontakt: +420 774 287 732 E-mail: jaroslav.denemark@century21.cz

Z›ƒ½^›Ùò®Ý

/8;861Ì9,/$652=/(+/ê032=(0.(09ŏÌþ$1(&+5$'2ã29,&Ì&+ /8;85<9,//$21/$5*(3/27,1ŏÌþ$1<5$'2ã29,&(

-HGQiVHRGYRXSRGODæQtSURVWRURYĚYHONRU\VHSRMDWRXYLOXR]DVWDYĚQpSORäHP2QDYUæHQRXDUFKLWHNWRQLFNRXNDQFHOiŐt'LSODNDGDUFKLWHNWD$GDPD/DQJUDþtWiPtVWQRVWtNRXSHOHQ:&DJDUiæSURDXWD.GRPXQiOHætUR]OHKOiUHOD[DÿQt]DKUDGDRYëPĚŐHP2VNRXSDFtPMH]tUNHP D]DKUDGQtGRPHN7DWRQHPRYLWRVWQDEt]tQDGVWDQGDUGQtE\GOHQtSURYtFHÿOHQQRXURGLQXSRORKRXVGREURXGRVWXSQRVWtGR3UDK\L]DVSRUWHPGRUR]OHKOëFKŏtÿDQVNëFKOHVŢQDNWHUpQDYD]XMt9RGĚUDGVNpEXÿLQ\ 7KLVLVDWZRVWRUH\VSDFLRXVYLOODFRYHULQJDQDUHDRIPñGHVLJQHGE\WKHDUFKLWHFWXUDOVWXGLRRI'LSODFDGDUFKLWHFW$GDP/DQJU,WFRQVLVWVRI URRPVEDWKURRPV:&VDQGDFDUJDUDJH7KHKRXVHDOVRLQFOXGHVDODUJHWUDQTXLOPñJDUGHQZLWKVZLPPLQJODNHDQGVXPPHUKRXVH This property offers above-average accommodation to a large extended family. The location has easy accessibility to Prague and sporting activities in WKHYDVWŏtÿDQ\IRUHVWVDQG9RGĚUDG\EHHFKZRRGV ǜǚǝǖǚǤǙnjǫǎǔǗǗnjǝǍǚǗǨǤǔǘǟǣnjǝǞǖǚǘǎŏÌþ$1<5$'2ã29,&( ǐǮǿȁȉǾǬDzǹǬȋǶǼǬǵǹDZǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǮǴǷǷǬǻǷǺȅǬǰȈdzǬǽǾǼǺǵǶǴǸ2ǻǺǻǼǺDZǶǾǿǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǵȀǴǼǸȇǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬnjǰǬǸǬǗǬǹǯDZǼǬ ǝǺǽǾǺǴǾǴdzǶǺǸǹǬǾǮǬǹǹȇȁǶǺǸǹǬǾǾǿǬǷDZǾǺǮǴǯǬǼǬDzǬǹǬǸǬȄǴǹȇǖǰǺǸǿǺǾǹǺǽǴǾǽȋǭǺǷȈȄǺǵǽǬǰǸ2ǽǻǼǿǰǺǸǰǷȋǶǿǻǬǹǴȋǴǽǬǰǺǮȇǵ ǰǺǸǴǶǩǾǬǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǼǺǽǶǺȄǹȇǵǽǾǴǷȈǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǰǷȋǭǺǷȈȄǺǵǽDZǸȈǴǸDZǽǾDZǽȁǺǼǺȄDZǵǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺǵǰǺǽǾǿǻǹǺǽǾȈȊǰǺǛǼǬǯǴ dzǬǹȋǾǴDZǸǽǻǺǼǾǺǸǴǻǼǺǯǿǷǶǬǸǴǮǺǭȄǴǼǹȇȁǜDzǴȃǬǹǽǶǴȁǷDZǽǬȁǼȋǰǺǸǽǶǺǾǺǼȇǸǴǹǬȁǺǰȋǾǽȋǎǺǰDZǼǬǹǽǶǴDZǭǿǶǺǮȇDZǼǺȅǴ

Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Real servis, Koněvova 182, Praha 3 104

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Ladislav Novák Kontakt: +420 725 293 030 E-mail: ladislav.novak@century21.cz

/8;861Ì9,/$02%$%,&(8ŏÌþ$132=(0(.02 / %$%,&(1($5ŏÌþ$1<²0ñ/8;85<9,//$210ñ3/27 1DEt]tPHNSURGHMLSUHFL]QĚSURYHGHQRXYLOXVFHONRYRXSRGODKRYRXSORFKRXP2SRVWDYHQRXQDYHONpPSR]HPNXRYëPĚŐHP29SŐt]HPtVHQDFKi]tREëYDFtSRNRMVNXFK\QtD YëVWXSHPQDWHUDVXSUDFRYQDSRNRMSURKRVW\GYĚNRXSHOQ\VHVSUFKRYëPNRXWHPVNODGVDPRVWDWQi:&DYHONiVSROHÿHQVNiPtVWQRVWVGDOätNRPSOHWQĚY\EDYHQRXNXFK\ŁVNRXOLQNRXVDXQRXDYëVWXSHPQDWHUDVXNED]pQX9SDWŐHMVRXYHONpORæQLFHäDWQDVNODGDYHONiNRXSHOQDVYDQRX.GRPXQiOHætWDNpGYRMJDUiæDQDSR]HPNXMHSDUNRYDFtNDSDFLWDSUR GDOätFKDXWRPRELOŢ1DQiGKHUQpMLæQĚRULHQWRYDQp]DKUDGĚVHY]URVWOëPLVWURP\DNHŐLVHQDFKi]tWDNpED]pQVHVODQRXYRGRXY\KŐtYDQëVROiUQtPLSDQHO\DDXWRPDWLFNë]DYODæRYDFtV\VWpPQDSRMHQëQDYODVWQtVWXGQX'ŢPPiSŐLYHGHQREHFQtYRGRYRGDYODVWQtVWXGQ\MHQDSRMHQQDNDQDOL]DFLDSO\QY\WiSĚQtMH]DMLäWĚQRNUEHPQHERSRGODKRYëPHOHNWULFNëPWRSHQtP QDSRMHQëPQDVROiUQtSDQHO\QDVWŐHäH9HäNHUiREÿDQVNiY\EDYHQRVWYREFLQHERYMHMtEH]SURVWŐHGQtEOt]NRVWLSŐtPRYREFL%DELFHVHSDNQDFKi]tSUHVWLæQtäNROD2SHQ*DWH ]iNODGQt äNRODJ\PQi]LXP 3UREOLæätLQIRUPDFHDSURKOtGN\NRQWDNWXMWHPDNOpŐH :HRIIHUIRUVDOHDSHUIHFWO\GHVLJQHGYLOODZLWKWKHWRWDOXVDEOHDUHDRIPñEXLOWRQDODUJHPñSORW7KHJURXQGIORRUFRPSULVHVDOLYLQJURRPDQGNLWFKHQZLWKH[LW to the terrace, a study, guestroom, two bathrooms with shower corner, a storeroom, 2 separate toilets and a large entertainment room with a second fully equipped kitchen, sauna and exit to the terrace and swimming pool. The first floor contains three large bedrooms, a dressing room, storeroom and a large bathroom with a bathtub. The proSHUW\DOVRKDVDGRXEOHJDUDJHDQGDSDUNLQJDUHDIRUFDUVLQWKHJURXQGV7KHVZLPPLQJSRROZLWKVDOWZDWHUKHDWHGE\VRODUSDQHOVLVVLWXDWHGLQWKHEHDXWLIXOVRXWKIDcing garden, which has established trees and shrubs and an automatic irrigation system linked to its own well. The house is connected to the sewerage system, gas, municipal water supply and there are two wells on the property. Heating is provided by a fireplace and under-floor electric heating connected to solar panels on the roof. All the FLYLFDPHQLWLHVDUHDYDLODEOHLQWKHYLOODJHRULPPHGLDWHYLFLQLW\7KHSUHVWLJLRXV2SHQ*DWH6FKRRO 3ULPDU\6FKRRO+LJK6FKRRO LVORFDWHGULJKWLQWKHYLOODJHRI%DELFH ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǼǺǽǶǺȄǹǿȊǮǴǷǷǿǽǺǭȅDZǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǻǺǽǾǼǺDZǹǹǿȊǹǬǿȃǬǽǾǶDZǸ2ǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZDZǽǾȈǯǺǽǾǴǹǬȋǽǶǿȁǹDZǵǴǮȇȁǺǰǺǸǹǬǾDZǼǼǬǽǿǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾ ǶǺǸǹǬǾǬǰǷȋǯǺǽǾDZǵǰǮDZǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǽǰǿȄDZǸǽǶǷǬǰǺǾǰDZǷȈǹȇȁǾǿǬǷDZǾǬǴDZȅDZǺǰǹǬǭǺǷȈȄǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽǻǺǷǹǺǽǾȈȊǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹǺǵǶǿȁǹDZǵǽǬǿǹǺǵǴǮȇȁǺǰǺǸǹǬǾDZǼǼǬǽǿ Ƕ ǭǬǽǽDZǵǹǿ ǙǬ ǮDZǼȁǹDZǸ ȉǾǬDzDZ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇ ǭǺǷȈȄǴȁ ǽǻǬǷȈǹǴ ǯǬǼǰDZǼǺǭǹǬȋ ǶǷǬǰǺǮǬȋ Ǵ ǭǺǷȈȄǬȋ ǮǬǹǹǬȋ ǶǺǸǹǬǾǬ ǽ ǮǬǹǹǺǵ ǎ ǰǺǸDZ DZǽǾȈ ǾǬǶDzDZ ǯǬǼǬDz ǹǬ ǰǮDZ ǸǬȄǴǹȇ ǴǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹǬȋǻǬǼǶǺǮǶǬDZȅDZǹǬǸǬȄǴǹǎǶǼǬǽǴǮǺǸǽǬǰǿǽǻǺǰǼǺǽȄǴǸǴǰDZǼDZǮȈȋǸǴǴǶǿǽǾǬǼǹǴǶǬǸǴǺǼǴDZǹǾǴǼǺǮǬǹǹǺǸǹǬȊǯDZǽǾȈǾǬǶDzDZǻǷǬǮǬǾDZǷȈǹȇǵǭǬǽǽDZǵǹǽ ǽǺǷDZǹǺǵǮǺǰǺǵǻǺǰǺǯǼDZǮǬDZǸȇǵǽǺǷǹDZȃǹȇǸǴǭǬǾǬǼDZȋǸǴǴǽǴǽǾDZǸǬǬǮǾǺǸǬǾǴȃDZǽǶǺǯǺǿǮǷǬDzǹDZǹǴȋǽǮȋdzǬǹǹǬȋǽǽǺǭǽǾǮDZǹǹǺǵǽǶǮǬDzǴǹǺǵǐǺǸǻǼǴǽǺDZǰǴǹDZǹǶǽǴǽǾDZǸDZǯǺǼǺǰǽǶǺǯǺ ǮǺǰǺǻǼǺǮǺǰǬǴǶǽǶǮǬDzǴǹǬǸǻǺǰǶǷȊȃDZǹǶǶǬǹǬǷǴdzǬȂǴǴǴǯǬdzǺǮȇǸǽDZǾȋǸǺǾǬǻǷǴǮǬDZǾǽȋǶǬǸǴǹǺǸǴǽǻǺǸǺȅȈȊȉǷDZǶǾǼǴȃDZǽǶǴȁǻǺǷǺǮǻǺǷǿȃǬȊȅǴȁȉǹDZǼǯǴȊǺǾǽǺǷǹDZȃǹȇȁ ǭǬǾǬǼDZǵǹǬǶǼȇȄDZǎǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZǴǷǴǮǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵǭǷǴdzǺǽǾǴǺǾǹDZǯǺȁǺǼǺȄǺǼǬdzǮǴǾǬȋǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬǻǼȋǸǺǮǻǺǽDZǷǶDZǍǬǭǴȂDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǻǼDZǽǾǴDzǹǬȋȄǶǺǷǬ 2SHQ*DWH ǹǬȃǬǷȈǹǬȋȄǶǺǷǬǯǴǸǹǬdzǴȋ ǓǬǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹǺǵǴǹȀǺǼǸǬȂǴDZǵǴǰǷȋǺǽǸǺǾǼǬǰǺǸǬǺǭǼǬȅǬǵǾDZǽȈǶǸǬǶǷDZǼǿ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ.ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Reality Anděl, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

105


Realitní makléř: Tommy Nguyen Kontakt: +420 725 293 940 E-mail: tommy.nguyen@century21.cz

/8;861Ì52',11ê'š06-$3216.28=$+5$'28=',0ęŏ,&(/8;85<+286(:,7+7+(-$3$1(6(*$5'(1=',0ęŏ,&(

'RYROXMHPHVL9iPQDEtGQRXWNOLGQpE\GOHQtVNUiVQRXMDSRQVNRX]DKUDGRXYHYLORYpÿiVWLYH=GLPĚŐLFtFK9SŐt]HPtGRPXQDOH]QHWHPRGHUQĚ]DŐt]HQë REëYDFtSRNRMYHONRXVDPRVWDWQRXMtGHOQtPtVWQRVWSUDFRYQXNRXSHOQXVHVSUFKRYëPNRXWHPDWRDOHWRXYHONRXSURVWRUQRXKDOXJDUiæ Q\QtYHONi SURVWRUQiKDOD 9SDWŐHVHSDNQDFKi]tORæQLFHGĚWVNëSRNRMSRNRMSURKRVW\GUXKiNRXSHOQDVURKRYRXYDQRXDWRDOHWRX9HGOHORæQLFHMHGDOätVDPRVWDWQiWRDOHWDDNRPRUD=DKUDGDMHYHVW\OXMDSRQVNpDUFKLWHNWXU\VSORFKRXP29REFLVHQDFKi]tVPtäHQp]ERætäNRONDDYEXGRXFQXVHSRÿtWi VY\EXGRYiQtPVSRUWRYQtKRFHQWUD/RNDOLWDMHGREŐHGRVWXSQi0+'²]DVWiYNDPHWUD2SDWRYMHY]GiOHQiPLQXWDXWHPPLQXWQD+iMH :HRIIHUDWUDQTXLOUHVLGHQFHZLWKDEHDXWLIXO-DSDQHVHJDUGHQLQWKHYLOODQHLJKERXUKRRGRI=GLPĚŐLFH7KHJURXQGÁRRUFRPSULVHVDPRGHUQIXOO\ IXUQLVKHGOLYLQJURRPODUJHVHSDUDWHGLQLQJURRPVWXG\EDWKURRPZLWKVKRZHUFRUQHUDQGWRLOHWODUJHVSDFLRXVKDOOJDUDJH7KHVWÁRRUFRPSULVHVEHGURRPDFKLOGUHQ·VURRPJXHVWURRPVHFRQGEDWKURRPZLWKFRUQHUEDWKWXEDQGWRLOHW1H[WWRWKHEHGURRPWKHUHLVDQRWKHUVHSDUDWHWRLOHWDQGVWRUHURRP7KHPñJDUGHQLVODQGVFDSHGLQ-DSDQHVHVW\OH7KHYLOODJHKDVDJHQHUDOVWRUHDQGDNLQGHUJDUWHQZLWKWKHFRQVWUXFWLRQRI DVSRUWVFHQWUHEHLQJSODQQHGIRUWKHIXWXUH7KHORFDOLW\LVHDVLO\DFFHVVLEOHE\SXEOLFWUDQVSRUW,WLVDPLQXWHZDONWRWKH2SDWRY0HWURVWDWLRQDQG DPLQXWHGULYHWR+iMH ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǽǻǺǶǺǵǹǺDZǻǼǺDzǴǮǬǹǴDZǽǶǼǬǽǴǮȇǸȋǻǺǹǽǶǴǸǽǬǰǺǸǮdzǬǽǾǼǺǵǶDZǽǼDZǰǴǮǴǷǷǮǼǬǵǺǹDZ=GLPĚŐLFHǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǰǺǸǬ²ǯǺǽǾǴǹǬȋ ǽǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵǸDZǭǷǴǼǺǮǶǺǵǭǺǷȈȄǬȋǺǾǰDZǷȈǹǬȋǽǾǺǷǺǮǬȋǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǴǾǿǬǷDZǾǺǸǭǺǷȈȄǺǵǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵ ȁǺǷǷǯǬǼǬDzǙǬȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǽǻǬǷȈǹȋǰDZǾǽǶǬȋǶǺǸǹǬǾǬǯǺǽǾDZǮǬȋǶǺǸǹǬǾǬǮǾǺǼǬȋǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǿǯǷǺǮǺǵǮǬǹǹǺǵǴǾǿǬǷDZǾǺǸǎǺdzǷDZ ǽǻǬǷȈǹǴǰǼǿǯǺǵǺǾǰDZǷȈǹȇǵǾǿǬǷDZǾǴǶǷǬǰǺǮǬȋǝǬǰǮǽǾǴǷDZȋǻǺǹǽǶǺǵǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇǻǷǺȅǬǰȈȊǶǮǬǰǼǬǾǹȇȁǸDZǾǼǺǮǎǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸǻǿǹǶǾDZDZǽǾȈ ǿǹǴǮDZǼǽǬǷȈǹȇǵǸǬǯǬdzǴǹǰDZǾǽǶǴǵǽǬǰǴǮǰǬǷȈǹDZǵȄDZǸdzǬǻǷǬǹǴǼǺǮǬǹǺǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǺǽǻǺǼǾǴǮǹǺǯǺȂDZǹǾǼǬǚǾǸDZǽǾǬǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǷDZǯǶǺǰǺǭǼǬǾȈǽȋ ǹǬǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹǺǸǾǼǬǹǽǻǺǼǾDZǰǺǸDZǾǼǺ2SDWRYǴǷǴ+iMHdzǬǸǴǹǿǾ Cena / 3ULFHǢDZǹǬ ,QIRY5.,QIRLQ5HDO(VWDWH$JHQF\ǢDZǹǬǻǺdzǬǻǼǺǽǿǮǬǯDZǹǾǽǾǮDZǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ Více informací na ZZZFHQWXU\F] For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Reality Express, Václavské nám. 56, Praha 1 - Nové Město 106

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Jitka Pondělíková Kontakt: +420 725 293 985 E-mail: jitka.pondelikova@century21.cz

352'(-.5É61e86('/267,6(67É-(0,7+(6$/(2)$%($87,)8/)$5067($':,7+67$%/(6ǛǜǚǐnjǒnjǖǜnjǝǔǎǚǕǟǝnjǐǨǍǧǝǖǚǙǪǤǙǫǘǔ 1DEt]tPHYiPYëMLPHÿQRXQHPRYLWRVWNFHORURÿQtPXE\GOHQtYREFL6REĚKUG\RNUHV%HQHäRY7HQWRYNXVQĚ]UHNRQVWUXRYDQëOHWVWDUëVWDWHNQDEt]tQDUR]OHKOpP SR]HPNXGLVSR]LFLNNVHVWiYDMtFtVH]HNRXSHOHQNUEXNRPRUVWiMtSURNRQĚYHQNRYQtFKNRWFŢYQLWŐQtKRDYHQNRYQtKRSRVH]HQtDJDUiæH&HOiUHNRQVWUXNFHE\OD SURYHGHQDYHOLFHFLWOLYĚ1XWQRYLGĚW²NUiVQpRNROtLYëKOHGMHGLQHÿQiDWPRVIpUDPtVWDLQHPRYLWRVWLYHONpSR]HPN\SDWŐtFtNREMHNWX :HRIIHU\RXDQH[WUDRUGLQDU\SURSHUW\IRUDOO\HDUKRXVLQJLQWKHYLOODJHRI6REĚKUG\%HQHäRYGLVWULFW7KLVWDVWHIXOO\UHFRQVWUXFWHG\HDUROGIDUPVWHDGRQ DODUJHSORWFRPSULVHVURRPVNLWFKHQQRRNEDWKURRPVILUHSODFHVWRUHURRPVKRUVHVWDEOHVRXWGRRUFRWHVLQGRRUDQGRXWGRRUVHDWLQJDQGJDUDJH7KH HQWLUHUHFRQVWUXFWLRQKDVEHHQYHU\VHQVLWLYHO\FDUULHGRXW7KLVPXVWEHVHHQ²EHDXWLIXOVXUURXQGLQJVDQGYLHZVRULJLQDODWPRVSKHUHRIWKHVLWHDQGSURSHUty, large grounds surrounding the house. ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǿȊ ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈ ǰǷȋ ǶǼǿǯǷǺǯǺǰǴȃǹǺǯǺ ǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋ Ǯ ǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸ ǻǿǹǶǾDZ 6REĚKUG\ ǼǬǵǺǹ ǯǺǼǺǰǬ ǍDZǹDZȄǺǮǬ ǩǾǺ ǽǺ ǮǶǿǽǺǸ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǴǼǺǮǬǹǹǬȋ ǷDZǾǹȋȋ ǿǽǬǰȈǭǬ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǹǬ ǭǺǷȈȄǺǸ ǿȃǬǽǾǶDZ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬ ǰǺǸǬ NN ǮǬǹǹȇȁ ǶǺǸǹǬǾȇ ǶǬǸǴǹ ǶǷǬǰǺǮȇDZ ǶǺǸǹǬǾȇ ǶǺǹȊȄǹǴ ǰǷȋǷǺȄǬǰDZǵdzǬǯǺǹȇǶǼȇǾǬȋǴǺǾǶǼȇǾǬȋdzǺǹȇǺǾǰȇȁǬǯǬǼǬDzǜDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋǭȇǷǬǻǼǺǮDZǰDZǹǬǽǿȃDZǾǺǸǿǹǴǶǬǷȈǹǺǯǺǽǾǴǷȋǿǽǬǰȈǭȇǚǭȋdzǬǾDZǷȈǹǺǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǾǽȋ ǶǻǼǺǽǸǺǾǼǿǶǼǬǽǴǮȇDZǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾǴǴǮǴǰǹDZǻǺǮǾǺǼǴǸǬȋǬǾǸǺǽȀDZǼǬǸDZǽǾǬǴǺȅǿȅDZǹǴǵǺǾǽǬǸǺǵǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴǭǺǷȈȄǴDZǿȃǬǽǾǶǴdzDZǸǷǴǺǾǹǺǽȋȅǴDZǽȋǶǺǭȆDZǶǾǿ

Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Reality Express, Václavské nám. 56, Praha 1 - Nové Město 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

107


Realitní makléř: Šárka Kováčová Kontakt: +420 281 866 806

½…Ä

E-mail: sarka.kovacova@century21.cz

35$+$-26()29²&+$5,60$$.28=/2/2.$/,7<35$*8(-26()29²&+$5,60$$1'0$*,&2)7+(/2&$7,21 3UDKD-RVHIRY²YWpWRQiGKHUQpORNDOLWĚ9iPQDEt]tPHNHNRXSLE\WRYHOLNRVWLP2.UiVQëNRPSOHWQĚ]UHNRQVWUXRYDQëD]DŐt]HQëE\WGOHQiYUKXVWXGLD'HVLJQE\ 'RQOLF9HONRU\ViNXFK\QĚVYHVWDYĚQRXNXFK\ŁVNRXOLQNRXDMtGHOQtPVWROHPSURRVREäDWQDSURVWRUQiFKRGED[NRXSHOQDDVNOHS'ŐHYĚQiRNQDSDUNHW\DGODæED9FHQĚ NXFK\ŁVNpVSRWŐHELÿHSUDÿNDVXäLÿNDDYHäNHUëQiE\WHN3UYQt]YëäHQpSDWURVH]DEH]SHÿRYDFtPV\VWpPHP=SUDFRYQ\YëKOHGGR3DŐtæVNpXOLFHD]ORæQLFHYëKOHGGRNOLGQp ÿiVWL3UDK\DQDVWDUëæLGRYVNëKŐELWRY7RWRMHGLQHÿQpPtVWRVDWPRVIpURXKLVWRULHGiYiE\WXFKDULVPDDNRX]OR9GRPĚVHSURQDMtPDMtQHE\WRYpSURVWRU\DQiVOHGQĚVH]LVN UR]GĚOXMHPH]LPDMLWHOHE\WŢ5RÿQt]LVNSŐLSDGDMtFtNSURGiYDQpPXE\WXSŐHY\äXMHQiNODG\QDE\GOHQt 3UDJXH-RVHIRY²ZHRIIHUIRUVDOHDÁDWPñLQVL]HLQWKLVZRQGHUIXOORFDWLRQ$EHDXWLIXOFRPSOHWHO\UHFRQVWUXFWHGDQGIXUQLVKHGÁDWDFFRUGLQJWRWKHSURMHFWRIWKH'HVLJQE\'RQOLF6WXGLR,WFRPSULVHVDODUJHNLWFKHQZLWKEXLOWLQNLWFKHQXQLWDQGDGLQLQJWDEOHIRUSHRSOHDGUHVVLQJURRPVSDFLRXVHQWUDQFHKDOO[EDWKURRPVDQGDFHOODU:RRGHQZLQGRZVSDUTXHW ÁRRULQJDQGÁRRUWLOHV7KHSULFHLQFOXGHVNLWFKHQDSSOLDQFHVZDVKLQJPDFKLQHGU\HUDQGDOOWKHIXUQLWXUH6LWXDWHGRQWKHHOHYDWHGJURXQGÁRRULWKDVDVHFXULW\V\VWHP7KHUHLVDYLHZRI3DŐtæVNi 6WUHHWIURPWKHVWXG\DQGWKHEHGURRPRYHUORRNVDTXLHWSDUWRI3UDJXHDQGWKHROG-HZLVKFHPHWHU\7KLVGLVWLQFWLYHORFDWLRQZLWKDVSLULWRIKLVWRU\DGGVFKDULVPDDQGPDJLFWRWKHÁDW7KH FRPPHUFLDOURRPVLQWKHEXLOGLQJDUHUHQWHGRXWDQGWKHSURÀWLVGLYLGHGDPRQJWKHÁDWRZQHUV7KHDQQXDOSURÀWDWWULEXWDEOHWRWKHÁDWEHLQJVROGH[FHHGVWKHOLYLQJFRVWV ǛǼǬǯǬ ǕǺdzDZȀǺǮ ² ǴǸDZǹǹǺ Ǯ ȉǾǺǸ ǻǼDZǶǼǬǽǹǺǸ ǼǬǵǺǹDZ Ǹȇ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǎǬǸ ǶǿǻǴǾȈ ǶǮǬǼǾǴǼǿ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴ  Ǹ2 ǩǾǺ ǻǼDZǶǼǬǽǹǬȋ ǻǼǺȄDZǰȄǬȋ ǻǺǷǹǿȊ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊ ǴǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹǬȋǻǺǻǼǺDZǶǾǿǰǴdzǬǵǹǽǾǿǰǴǴ©'HVLJQE\'RQOLFªǶǮǬǼǾǴǼǬǛǼǺǽǾǺǼǹǬȋǶǿȁǹȋǽǺǮǽǾǼǺDZǹǹǺǵǾDZȁǹǴǶǺǵǴǺǭDZǰDZǹǹȇǸǽǾǺǷǺǸǹǬȃDZǷǺǮDZǶǯǬǼǰDZǼǺǭǹǬȋǭǺǷȈȄǺǵȁǺǷǷ ǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǴǻǺǰǮǬǷǐDZǼDZǮȋǹǹȇDZǺǶǹǬǻǬǼǶDZǾǴǻǷǴǾǶǬǎǽǾǺǴǸǺǽǾȈǮȁǺǰǴǾǶǿȁǺǹǹǬȋǾDZȁǹǴǶǬǽǾǴǼǬǷȈǹǬȋǸǬȄǴǹǬǽǿȄǴǷǶǬǴǮǽȋǸDZǭDZǷȈǙǬǻDZǼǮǺǸǮȇǽǺǶǺǸȉǾǬDzDZ²ǽǴǽǾDZǸǬ ǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴǔdzǼǬǭǺȃDZǯǺǶǬǭǴǹDZǾǬǮǴǰǹǬǛǬǼǴDzǽǶǿȊǿǷǴȂǿǬǴdzǽǻǬǷȈǹǴ²ǹǬǾǴȁǿȊȃǬǽǾȈǛǼǬǯǴǴǽǾǬǼǺDZDZǮǼDZǵǽǶǺDZǶǷǬǰǭǴȅDZǩǾǺǿǹǴǶǬǷȈǹǺDZǸDZǽǾǺǽǬǾǸǺǽȀDZǼǺǵǴǽǾǺǼǴǴ ǻǼǴǰǬDZǾǶǮǬǼǾǴǼDZǺǽǺǭǿȊȁǬǼǴdzǸǬǾǴȃǹǺǽǾȈǴǺǭǬȋǹǴDZǎǰǺǸDZǽǰǬȊǾǽȋǮǬǼDZǹǰǿǶǺǸǸDZǼȃDZǽǶǴDZǻǷǺȅǬǰǴǬǻǺǷǿȃDZǹǹǬȋǻǼǴǭȇǷȈǰDZǷǴǾǽȋǸDZDzǰǿǽǺǭǽǾǮDZǹǹǴǶǬǸǴDzǴǷȈȋǑDzDZǯǺǰǹǬȋ ǻǼǴǭȇǷȈǺǾȉǾǺǯǺǻǼǴȁǺǰȋȅǬȋǽȋǹǬǶǮǬǼǾǴǼǿǻǼDZǮȇȄǬDZǾǼǬǽȁǺǰȇǹǬDzǴǷȈDZ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ.ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Elán, Smetanova 240, Úvaly 108

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Šárka Kováčová Kontakt: +420 281 866 806 E-mail: sarka.kovacova@century21.cz

½…Ä

628.520Ì$9ê+/('1$&(/eÓ'2/Ì35,9$&<:,7+$9,(:2)7+(:+2/(9$//(< 1DEt]tPH9iP]HPĚGĚOVNRXXVHGORVWYPtUQpPVYDKXVMHGLQHÿQëPYëKOHGHPGRRNROt1DFKi]tVHYNUiVQpSŐtURGĚQHGDOHNR6ODSVNpSŐHKUDG\DJROIRYpKRKŐLäWĚ.RQRSLäWĚ PH]LSDVWYLQDPLQDY\YëäHQpPPtVWĚREFH5DGtÿ9REFL]UHNRQVWUXRYDQë]iPHNVERKDWëPNXOWXUQtPSURJUDPHPREFKRGHPSRKRVWLQVWYtPDM=HPĚGĚOVNiXVHGORVWVHVWiYi ]SĚWLQHPRYLWRVWtNWHUpX]DYtUDMtNODVLFNëGYŢU8VHGORVWSURäOD]YHONpÿiVWLFLWOLYRXUHYLWDOL]DFt3RXæLW\SŢYRGQtPDWHULiO\NiPHQGŐHYR'QHVGYĚRE\WQpEXGRY\DGDOätRE\WQi ÿiVWSOiQRYDQiYSRGNURYtVHVDPRVWDWQëPYFKRGHP.DPHQHPY\]GĚQëSŐtVWŐHäHNVNUEHPSURSRVH]HQtSŢYRGQtNOHQXWëVNOtSHN8VHGORVWQDEt]HQDVU\EQtÿNHPP2 ORXN\P2OHVDDVDPRVWDWQëPVWDYHEQtPSR]HPNHP :HRIIHU\RXDIDUPVWHDGRQDJHQWOHVORSHZLWKDGLVWLQFWLYHYLHZRIWKHVXUURXQGLQJV,WLVORFDWHGLQEHDXWLIXOFRXQWU\VLGHDPLGSDVWXUHVQHDUWKH6ODS\'DPDQG.RQRSLäWĚJROIFRXUVHRQDQ HOHYDWHGVLWHLQWKHYLOODJHRI5DGtÿ7KHYLOODJHERDVWVDUHFRQVWUXFWHGFKDWHDXZLWKDULFKFXOWXUDOSURJUDPPHDVKRSDQGUHVWDXUDQWHWF7KHKRPHVWHDGFRQVLVWVRIÀYHSURSHUWLHVVXUURXQGLQJ DFODVVLFFRXUW\DUG7KHUHQRYDWLRQRIWKHPDMRUSDUWRIWKHIDUPVWHDGKDVEHHQVHQVLWLYHO\FDUULHGRXW7KHRULJLQDOPDWHULDOVVXFKDVVWRQHDQGZRRGZHUHXVHG7RGD\WKHUHDUHWZRUHVLGHQWLDO EXLOGLQJVDQGDQRWKHUVHFWLRQLVSODQQHGLQWKHDWWLFZLWKDVHSDUDWHHQWUDQFH7KHVWRQHZDOOHGVKHOWHUZLWKDÀUHSODFHLVDQLQYLWLQJSODFHWRVLW7KHKRPHVWHDGKDVDQRULJLQDODUFKHGFHOODU,WLV EHLQJVROGZLWKDVPDOOSRQGPñRIPHDGRZVPñRIIRUHVWDQGDVHSDUDWHEXLOGLQJSORW ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǿǽǬǰȈǭǿ ǹǬ ǻǺǷǺǯǺǸ ǽǶǷǺǹDZ ǽ ǿǹǴǶǬǷȈǹȇǸ ǮǴǰǺǸ ǹǬ ǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾǴ ǚǹǬ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬ ǼȋǰǺǸ ǽ DzǴǮǺǻǴǽǹǺǵ ǻǼǴǼǺǰǺǵ ǹDZǰǬǷDZǶǺ ǺǾ ǝǷǬǻǽǶǺǵ ǻǷǺǾǴǹȇ Ǵ ǻǺǷȋ ǰǷȋ ǯǺǷȈȀǬ ǖǺǹǺǻǴȄǾDZ ǸDZDzǰǿ ǻǬǽǾǭǴȅǬǸǴ ǹǬ ǮǺdzǮȇȄDZǹǹǺǽǾǴ ǹǬǽDZǷDZǹǹǺǯǺ ǻǿǹǶǾǬ ǜǬǰǴȃ ǞǬ DzDZ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǻǼǺȄDZǰȄǴǵ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊ dzǬǸǺǶ ǽ ǭǺǯǬǾǺǵ ǶǿǷȈǾǿǼǹǺǵ ǻǼǺǯǼǬǸǸǺǵ ǸǬǯǬdzǴǹǺǸ ǾǼǬǶǾǴǼǺǸǟǽǬǰȈǭǬǽǺǽǾǺǴǾǴdzǻȋǾǴǺǭȆDZǶǾǺǮǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴǶǺǾǺǼȇDZǺǶǼǿDzǬȊǾǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǴǵǰǮǺǼǍǺǷȈȄǬȋȃǬǽǾȈǿǽǬǰȈǭȇǻǺȄǷǬǼDZǹǺǮǬȂǴȊǮǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǴǴǽǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǸǽǾǴǷDZǸ ǍȇǷǴǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹȇǴǽȁǺǰǹȇDZǸǬǾDZǼǴǬǷȇǶǬǸDZǹȈǴǰDZǼDZǮǺǝDZǯǺǰǹȋǿǽǬǰȈǭǿǽǺǽǾǬǮǷȋȊǾǰǮǬDzǴǷȇȁdzǰǬǹǴȋǴǰǼǿǯǬȋdzǬǻǷǬǹǴǼǺǮǬǹǹǬȋǰǷȋDzǴǷȈȋǻǷǺȅǬǰȈǮǸǬǹǽǬǼǰDZǽǺǾǰDZǷȈǹȇǸ ǮȁǺǰǺǸǙǬǮDZǽǻǺǰǶǺǾǺǼȇǸǹǬȁǺǰǴǾǽȋdzǺǹǬǺǾǰȇȁǬǴǶǬǸǴǹǴdzǶǬǸDZǹǹǺǵǶǷǬǰǶǴǚǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǵǬǼǺȃǹȇǵǻǺǰǮǬǷǟǽǬǰȈǭǬǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǽȋǮǸDZǽǾDZǽǻǼǿǰǺǸǷǿǯǬǸǴǸ 2Ǹ2 ǷDZǽǬǴǺǾǰDZǷȈǹȇǸǿȃǬǽǾǶǺǸǰǷȋǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǬ

Cena / 3ULFHǢDZǹǬ.ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Elán, Smetanova 240, Úvaly 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

109


3!,%¬¬s¬¬**** SPA RESORT IN THE KRKONOSE MOUNTAINS Ǜǜǚǐnjǒnjs ǝǛnjǖǟǜǚǜǞǎǖǜǖǚǙǚǤǝǖǔǡǏǚǜnjǡ 6SDUHVRUWLQWKH.UNRQRVH0RXQWDLQVZKLFKLVKLGGHQIURPWKHEXVWOHRIFLYLOL]DWLRQLQWKHFKDUPLQJPRXQWDLQDUHDLQWKHODQGZKHUHKDUPRQ\IRXQGLWVQDPH &RPSOH[RIIHUVDZLGHUDQJHRIKLJKTXDOLW\VHUYLFHV²PRGHUQDFFRPPRGDWLRQVUHMXYHQDWLQJVSDFHQWHU3URYLGHVVSDWUHDWPHQWVRQWKHPXVFXORVNHOHWDOV\VWHP PDVVDJHVERG\ZUDSVDQGEDWKVVDXQDVDOWZDWHUVZLPPLQJSRROJ\PDQGPDQ\RWKHULQGRRUDQGRXWGRRUDFWLYLWLHV9DULDEOHDUUDQJHPHQWRIVSDFHIRUXSWRSHRSOH VXLWDEOHIRUOHFWXUHVVHPLQDUVSUHVHQWDWLRQVZHGGLQJVFHOHEUDWLRQVHGXFDWLRQDODQGFXOWXUDOHYHQWVFRUSRUDWHWHDPEXLOGLQJDQGFRQIHUHQFHV7KHFRPSOH[FRQVLVW RIKRWHOVZKHUH\RXÀQGDSDUWPHQWVZLWKWRWDOFDSDFLW\RIEHGV

ǝǻǬǶǿǼǺǼǾǮǖǼǶǺǹǺȄǽǶǴȁǯǺǼǬȁǽǶǼȇǾȇǵǺǾǽǿDZǾȇȂǴǮǴǷǴdzǬȂǴǴǮǺȃǬǼǺǮǬǾDZǷȈǹǺǵǯǺǼǹǺǵǸDZǽǾǹǺǽǾǴǮǶǼǬȊǯǰDZǯǬǼǸǺǹǴȋǺǭǼDZǷǬǽǮǺDZǴǸȋ ǶǺǸǻǷDZǶǽǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾȄǴǼǺǶǴǵǽǻDZǶǾǼǿǽǷǿǯǮȇǽǺǶǺǯǺǶǬȃDZǽǾǮǬ²ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇDZǹǺǸDZǼǬǺǸǺǷǬDzǴǮǬȊȅǴǵȂDZǹǾǼǴǶǿǼǺǼǾǹȇDZǿǽǷǿǯǴǚǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾ ǶǿǼǺǼǾǹȇDZǻǼǺȂDZǰǿǼȇǰǷȋǺǻǺǼǹǺǰǮǴǯǬǾDZǷȈǹǺǯǺǬǻǻǬǼǬǾǬǸǬǽǽǬDzǴǺǭDZǼǾȇǮǬǹǴȋǴǮǬǹǹȇǽǬǿǹǬǽǻǷǬǮǬǾDZǷȈǹȇǸǴǽǻǬǭǬǽǽDZǵǹǺǸǽǻǼǺǾǴǮǺǾǺǶǺǸ ǭǬǽǽDZǵǹǽǸǺǼǽǶǺǵǮǺǰǺǵǾǼDZǹǬDzDZǼǹȇǵdzǬǷǴǸǹǺǯǺǰǼǿǯǴȁǿǽǷǿǯǶǬǶǮǶǺǸǻǷDZǶǽDZǾǬǶǴǹǬǺǾǶǼȇǾǺǸǮǺdzǰǿȁDZǎǬǼǴǬǭDZǷȈǹǬȋǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬǻǺǸDZȅDZǹǴǵ ǮǸDZǽǾǴǸǺǽǾǴȃDZǷǺǮDZǶǻǺǰȁǺǰǴǾǹǬǻǼǴǸDZǼǰǷȋǻǼǺǮDZǰDZǹǴȋǷDZǶȂǴǵǽDZǸǴǹǬǼǺǮǻǼDZdzDZǹǾǬȂǴǵǽǮǬǰDZǭȊǭǴǷDZDZǮǰǷȋǺǼǯǬǹǴdzǬȂǴǴǺǭǼǬdzǺǮǬǾDZǷȈǹȇȁǴ ǶǿǷȈǾǿǼǹȇȁǸDZǼǺǻǼǴȋǾǴǵǶǺǼǻǺǼǬǾǴǮǹǺǯǺǾǴǸǭǴǷǰǴǹǯǬǶǺǹȀDZǼDZǹȂǴǵǎǶǺǸǻǷDZǶǽǮȁǺǰȋǾǺǾDZǷȋǴǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾǺǮǽǺǭȅDZǵǮǸDZǽǾǴǸǺǽǾȈȊǶǺDZǶ


PRODEJ s **** Lรกzeลˆskรฝ resort v Krkonoลกรญch /i]HลVNรซUHVRUWY.UNRQRรคtFKNWHUรซMHVFKRYDQรซSลHGVKRQHPFLYLOL]DFHYSลขYDEQpPKRUVNpPSURVWลHGtYNUDMLQฤšNGHKDUPRQLHQDรคODVYpMPpQR NRPSOH[ QDEt]tรคLURNRXรคNiOXY\VRFHNYDOLWQtFKVOXรฆHEยฒPRGHUQtXE\WRYiQtUHJHQHUDรฟQtFHQWUXPDOi]HลVNรซGลขP3RVN\WXMHOi]HลVNpSURFHGXU\QDSRK\ERYp~VWURMtPDViรฆH ]iEDO\DNRXSHOHVDXQXVHVZLPVSDED]pQHPVSURWLSURXGHPED]pQVHVODQRXYRGRXSRVLORYQXDVSRXVWRXGDOรคtFKYQLWลQtFKLYHQNRYQtFKDNWLYLW9DULDELOQtXVSRลiGiQtSURVWRUDรฆSUROLGtYKRGQpSURSลHGQiรคN\รคNROHQtSUH]HQWDFHVYDWE\RVODY\NSRลiGiQtY]GฤšOiYDFtFKDNXOWXUQtFKDNFtร€UHPQtFKWHDPEXLOGLQJลขNRQIHUHQFt 9NRPSOH[XQDMGHWHKRWHO\DDSDUWPiQลขVFHONRYRXNDSDFLWRXOลขรฆHN


PRODEJ s *** HOTEL V REKREAČNÍ OBLASTI SLAPY Ǜǜǚǐnjǒnj s ǚǞǑǗǨǎǓǚǙǑǚǞǐǧǡnjǝǗnjǛǧ 9HOLFHOXNUDWLYQt KRWHORNDSDFLWĚOŢæHNFHORURÿQĚRE\YDWHOQiFKDWDUHVWDXUDFHDYLQiUQDWRYäHQDSR]HPNXP25HVWDXUDFHPŢæHSŐLYtWDWDæVHGPGHViWSĚW KRVWŢVRXÿDVQĚLGtN\SURVWRUQpWHUDV\VNUiVQëPYëKOHGHPQDVODSVNpMH]HUR9äHFKQ\YHŐHMQpSURVWRU\MVRXNRQFLSRYiQ\LMDNRNRQJUHVRYpNSRŐiGiQtäNROHQtSUH]HQWDFt QHERVYDWHEDVSROHÿHQVNëFKDNFt 9HU\OXFUDWLYH KRWHOZLWKDFDSDFLW\RIEHGV\HDUURXQGKDELWDEOHFRWWDJHUHVWDXUDQWDQGZLQHEDUDOORQVTXDUHPHWHUVRIODQG7KHUHVWDXUDQWFDQZHOFRPH XSWRVHYHQW\ÀYHJXHVWVDWWKHVDPHWLPHWKDQNVWRDVSDFLRXVWHUUDFHZLWKVWXQQLQJYLHZVRI/DNH6ODS\$OOSXEOLFDUHDVDUHGHVLJQHGDVDFRQYHQWLRQIRUWUDLQLQJVHVVLRQV SUHVHQWDWLRQVRUZHGGLQJVDQGVRFLDOHYHQWV

ǎDZǽȈǸǬǻǼǴǭȇǷȈǹȇǵǺǾDZǷȈ ǹǬǶǺDZǶdzǬǯǺǼǺǰǹȇǵǶǺǾǾDZǰDzǰǷȋǶǼǿǯǷǺǯǺǰǴȃǹǺǯǺǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǼDZǽǾǺǼǬǹǴǮǴǹǹȇǵǭǬǼ²ǮǽDZȉǾǺǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǺǹǬǿȃǬǽǾǶDZ Ǹ2ǜDZǽǾǺǼǬǹǸǺDzDZǾǮǸDZǽǾǴǾȈǰǺǽDZǸǴǰDZǽȋǾǴǻȋǾǴǯǺǽǾDZǵǺǰǹǺǮǼDZǸDZǹǹǺǾǬǶDzDZǭǷǬǯǺǰǬǼȋǴǻǼǺǽǾǺǼǹǺǵǾDZǼǼǬǽDZǽǻǺǾǼȋǽǬȊȅǴǸǮǴǰǺǸǹǬǺdzDZǼǺ6ODS\ ǎǽDZǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇDZǸDZǽǾǬǸǺǯǿǾǭȇǾȈǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹȇǰǷȋǻǼǺǮDZǰDZǹǴǵǶǺǹȀDZǼDZǹȂǴǵǴǷǴǾǼDZǹǴǹǯǺǮǻǼDZdzDZǹǾǬȂǴǵǽǮǬǰDZǭǴǰǼǿǯǴȁǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇȁǸDZǼǺǻǼǴȋǾǴǵ


PRODEJ s ARCHITEKTONICKY NEOBYČEJNÝ, 4* SPA & WELLNESS HOTEL Ǜǜǚǐnjǒnjs 63$ :(//1(66+27(/²ǚǞǑǗǨǝǙǑǚǍǧǣǙǚǕnjǜǡǔǞǑǖǞǟǜǚǕ 0LPRŐiGQëDUFKLWHNWRQLFN\QHRE\ÿHMQëNRPIRUWQtOi]HŁVNëDNRQJUHVRYëÿW\ŐKYĚ]GLÿNRYë6SD :HOOQHVVKRWHO-HGQD]QHMOHSätFKOi]HŁVNëFKORNDOLWþ5 GRNRQDOHY\EDYHQSUROi]HŁVNpSRE\W\GHYDGHViWVHGPSRNRMŢ²DSDUWPiQ\GYRXOŢæNRYpDMHGQROŢæNRYpSRNRMHVEDONRQHPQHEREH]EDONRQX ([FHSWLRQDODUFKLWHFWXUDOO\VWULNLQJFRPIRUWDEOHIRXUVWDUVSDDQGFRQIHUHQFH+RWHO6SD :HOOQHVV2QHRIWKHEHVWVSDORFDWLRQVLQ&]HFK5HSXEOLF 3HUIHFWO\HTXLSSHGIRUVSDKROLGD\VQLQHW\VHYHQURRPV²DSDUWPHQWVGRXEOHDQGVLQJOHURRPVZLWKEDOFRQ\ ǟǹǴǶǬǷȈǹȇǵǽǹDZǺǭȇȃǹǺǵǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǺǵǶǺǸȀǺǼǾǬǭDZǷȈǹȇǵǶǿǼǺǼǾǹȇǵǴǶǺǹȀDZǼDZǹȂǺǾDZǷȈ 6SD :HOOQHVV+RWHOǜǬǽǻǺǷǺDzDZǹǮǺǰǹǺǵǴdzǷǿȃȄǴȁ ǶǿǼǺǼǾǹȇȁdzǺǹǮǣǜǻǼDZǶǼǬǽǹǺǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǰǷȋǶǿǼǺǼǾǹȇȁǿǽǷǿǯǰDZǮȋǹǺǽǾǺǽDZǸȈǹǺǸDZǼǺǮǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇǰǮǿȁǸDZǽǾǹȇDZǴǺǰǹǺǸDZǽǾǹȇDZǹǺǸDZǼǬ ǽǭǬǷǶǺǹǺǸǴǷǴǭDZdzǭǬǷǶǺǹǬ


Pronájem | Pod Habrovou | Hluboèepy | Praha 5 | 470 m2 | 120 000 Kè / mìsíc VÝJIMEÈNÁ LUXUSNÍ VILA, venkovní bazén cca 20 m2VDXQDNUXKRYiYtĨLYNDWHUDV\VWĨHåQtWHUDVDORçQLFHNRXSHOQ\VSROHĀHQVNi PtVWQRVWGĨHYęQpSRGODK\Y\WiSęQiPUDPRURYiGODçEDPUDPRURYpNRXSHOQ\GYDNUE\YHVWDYęQpVNĨtQęNOLPDWL]DFHYKRUQtFKORçQLFtFK SO\QRYpY\WiSęQtDODUP5RGLQQiYLODVLWXRYDQiYHVYDKXDĀiVWHĀQęRENORSHQiOHVHPV~çDVQRXSULYiWQtDWPRVIpURXYDWUDNWLYQt rezidenèní lokalitì s rychlým spojením do centra. (;&(37,21$/72348$/,7<9,//$RXWGRRUVZLPPLQJSRRORIDSSUR[P2VDXQDFLUFXODUZKLUOSRROWHUUDFHVURRIWHUUDFHIRXU EHGURRPVIRXUEDWKURRPVHQWHUWDLQPHWURRPZRRGDQGKHDWHGPDUEOHIORRUVPDUEOHEDWKURRPVWZRILUHSODFHVEXLOWLQZDUGUREHV DLUFRQGLWLRQLQJLQWKHXSVWDLUVEHGURRPVJDVKHDWLQJDODUP&RPIRUWDEOHYLOODVHWLQDVORSHDQGSDUWO\VXUURXQGHGE\DIRUHVWZLWKD JUHDWVHQVHRISULYDF\ORFDWHGLQDJUHHQUHVLGHQWLDODUHDZLWKHDV\DFFHVVWRWKHFLW\FHQWUH

114

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Pronรกjem | Krakovskรก | Novรฉ Mรฌsto | Praha 1 | 123 m2 | 50 000 Kรจ / mรฌsรญc 32'.5291รŒ'(6,*129รซ%<7NNNOLPDWL]DFHGฤจHYฤ™QpSRGODK\DGODรงEDDWHOLpURYiRNQDSO\QRYรฌNRWHOSUDฤ€NDVXรฅLฤ€NDYHVWDYฤ™Qp ~ORรงQpSURVWRU\DODUPYLGHRWHOHIRQ.RPSOHWQฤ™]UHNRQVWUXRYDQรฌPRGHUQtE\WYSDWฤจHฤ€LQรงRYQtKRGRPXVYรฌWDKHPYDWUDNWLYQtORNDOLWฤ™ GRVORYDSiUNURNฤฃRG9iFODYVNpKRQiPฤ™VWtVU\FKOรฌPSฤจtVWXSHPNHYรฅHPWฤจHPWUDViPSUDรงVNpKRPHWUD $5&+,7(&7'(6,*1('$77,&$3$570(17RQHEHGURRPDLUFRQGLWLRQLQJZRRGIORRUVDQGWLOHVDWHOLHUZLQGRZVEXLOWLQVWRUDJHJDV ERLOHUZDVKHUGU\HUDODUPYLGHRHQWU\SKRQH)XOO\UHIXUELVKHGPRGHUQDSDUWPHQWVLWXDWHGRQWKHthIORRURIDWUDGLWLRQDOEXLOGLQJZLWKD OLIW$WWUDFWLYHO\ORFDWHGMXVWDPLQXWHZDONIURP:HQFHVODV6TXDUHZLWKLPPHGLDWHDFFHVVWRDOOWKUHH3UDJXHPHWUROLQHV

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521ร‰-(0,/($6(,ฦถว‡ฦปว„ฦบฦถ.9รฝ7(1,0$<,วƒฦถว€

115


PronĂĄjem | BĂ­lkova | StarĂŠ MĂŹsto | Praha 1 | 142 m2 | 60 000 Kè / mĂŹsĂ­c 5(35(=(17$7,91Ă&#x152;%<7NNEDONRQNRXSHOQ\ĂĽDWQDVWDURçLWQĂŹQiE\WHNY\VRNpVWURS\SDUNHW\SUDÄ&#x20AC;NDVHVXĂĽLÄ&#x20AC;NRXNYDOLWQtNXFK\Ä&#x17E;VNp VSRWĨHELÄ&#x20AC;H79YLGHRWHOHIRQDODUP3DUNRYDFtVWiQtYĂŹWDKGRJDUiçH.RPSOHWQÄ&#x2122;]UHNRQVWUXRYDQĂŹGRERYĂŹPQiE\WNHP]DĨt]HQĂŹE\WYH SDWĨHNYDOLWQÄ&#x2122;]UHQRYRYDQpKRVHFHVQtKRÄ&#x20AC;LQçRYQtKRGRPXVUHFHSFtYNOLGQpXOLFLYDWUDNWLYQtORNDOLWÄ&#x2122;YWÄ&#x2122;VQpEOt]NRVWL6WDURPÄ&#x2122;VWVNpKR QiPÄ&#x2122;VWtDQiEĨHçt9OWDY\ PERIOD APARTMENT, balcony, three bedrooms, two bathrooms, walk-in closet, antique furniture, high ceilings, parquet floors, washer/ dryer, quality kitchen appliances, TV, video entry phone, alarm. One garage space, lift to the garage. Fully furnished refurbished apartment on the 4th floor of a completely reconstructed Art Nouveau building with a reception in a prime central location within walking distance of the Old Town Square and the Vltava riverbank.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

116

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Pronรกjem | รˆeskomalรญnskรก | Bubeneรจ | Praha 6 | 215 m2 | 60 000 Kรจ / mรฌsรญc 1$'67$1'$5'1รŒ%<7EDONRQ\ORรงQLFHKDODMtGHOQDNRXSHOQ\YHVWDYฤ™QpVNฤจtQฤ™YรฌKOHG\GR]HOHQฤ™GฤจHYฤ™QpSRGODK\DGODรงED IUDQFRX]VNiRNQDSUDฤ€NDP\ฤ€ND3DUNRYiQtNGLVSR]LFL.YDOLWQฤ™]UHNRQVWUXRYDQรฌE\WYSDWฤจHXGUรงRYDQpKRUHQRYRYDQpKRฤ€LQรงRYQtKR GRPXVYรฌWDKHPYรงiGDQpUHSUH]HQWDWLYQtUH]LGHQฤ€Qtฤ€WYUWLVYHรฅNHURXREฤ€DQVNRXY\EDYHQRVWtYEOt]NpPRNROt.OLGQiORNDOLWDSiUPLQXW FKฤฃ]HRGSDUNX6WURPRYNDDVWDQLFPHWUD+UDGฤ€DQVNiD'HMYLFNi +,*+67$1'$5'$3$570(17EDOFRQLHVEHGURRPVKDOOGLQLQJURRPEDWKURRPVEXLOWLQZDUGUREHVJUHHQYLHZVZRRGIORRUV DQGWLOHV)UHQFKZLQGRZVZDVKHUGLVKZDVKHU3DUNLQJDYDLODEOH1LFHO\UHFRQVWUXFWHGILUVWIORRUDSDUWPHQWLQDZHOOPDLQWDLQHG UHQRYDWHGEXLOGLQJZLWKDOLIW4XLHWDQGJUHHQSUHVWLJLRXVQHLJKERUKRRGZLWKLQZDONLQJGLVWDQFHRI6WURPRYND3DUNMXVWPLQXWHVIURP 9tWฤ™]QpQiPฤ™VWt6TXDUHZLWKPHWURDQGWUDPVDVZHOODVIXOODPHQLWLHVFORVHE\

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521ร‰-(0,/($6(,ฦถว‡ฦปว„ฦบฦถ.9รฝ7(1,0$<,วƒฦถว€

117


Pronรกjem | Na Oรธechovce | Oรธechovka | Praha 6 | 250 m2 | 110 000 Kรจ / mรฌsรญc .9$/,71รŒ9,/$NNSURVNOHQi]LPQt]DKUDGDV-DFX]]LORรงQLFNRXSHOQ\NUEWHUDV\YHONiRNQDGXERYpSRGODK\Y\WiSฤ™QiGODรงED YNRXSHOQiFKNXFK\ฤž3RJJHQSRKOYHVWDYฤ™QpVNฤจtQฤ™DNQLKRYQ\:L)LLQWHUQHWYLGHRLQWHUFRPDODUP*DUiรงDSDUNRYiQtQDSR]HPNX /X[XVQtฤจDGRYiYLODSRUHNRQVWUXNFLVLWXRYDQiYSUHVWLรงQtUH]LGHQฤ€Qtฤ€WYUWL2ฤจHFKRYND9รฌERUQiGRVWXSQRVWGRPH]LQiURGQtFKรฅNRO3DUN /DQH,QWHUQDWLRQDO6FKRRO1HVVLH3UHVFKRROD,63 +,*+48$/,7<%('52209,//$JODVVZLQWHUJDUGHQZLWK-DFX]]LWHUUDFHVEDWKURRPVILUHSODFHRDNIORRUVKHDWHGWLOHVLQ EDWKURRPV3RJJHQSRKONLWFKHQEXLOWLQZDUGUREHVDQGERRNVKHOYHV:L)L,QWHUQHWYLGHRHQWU\SKRQHDODUP*DUDJHSOXVSDUNLQJRQWKH SORW5HFRQVWUXFWHGURZKRXVHLQWKHSUHVWLJLRXVUHVLGHQWLDOQHLJKERUKRRGZLWKORWVRIJUHHQHU\FRQYHQLHQWWRWKH3UDJXHLQWHUQDWLRQDO VFKRROV 3DUN/DQH,61HVVLH3UHVFKRRO,63 DQGWKHDLUSRUW

118

1(-/(3ฤรŒ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ว‚วŠวŽวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“


Pronรกjem | U panskรฉ zahrady | Jinonice | Praha 5 | 400 m2 | 95 000 Kรจ / mรฌsรญc .9$/,71รŒ52',11ร‰9,/$NNMLรงQฤ™RULHQWRYDQpWHUDV\ORรงQLFSUDFRYQDNRXSHOQ\NUEรฅDWQDSUiGHOQDXSUDYHQรฌVXWHUpQSDUNHW\ DGODรงEDSRGODKRYpWRSHQtSฤจHGRNHQQtHOHNWULFNpUROHW\FHQWUiOQtY\VDYDฤ€SUDฤ€NDVXรฅLฤ€NDYHQNRYQtNUEDODUP*DUiรงSURGYDYR]\ 1DGVWDQGDUGQtURGLQQรฌGฤฃPVXSUDYHQRX]DKUDGRXYNOLGQpUH]LGHQฤ€Qtฤ€WYUWLVRXVHGtFtVSฤจtURGQtUH]HUYDFtYWฤ™VQpEOt]NRVWL1ฤ™PHFNp รฅNRO\YSฤ™รฅtPGRVDKXJROIRYpKRKฤจLรฅWฤ™WHQLVRYรฌFKNXUWฤฃVWDQLFHPHWUDDQiNXSQtKRFHQWUD +,*+48$/,7<+286(VRXWKWHUUDFHVEHGURRPVVWXG\EDWKURRPVILUHSODFHZDONLQFORVHWODXQGU\ILQLVKHGEDVHPHQWSDUTXHW DQGWLOHIORRUVIORRUKHDWLQJRXWGRRUHOHFWULFEOLQGVFHQWUDOYDFXXPZDVKHUGU\HURXWGRRUILUHSODFHDODUP'RXEOHJDUDJH )UHHVWDQGLQJIDPLO\KRXVHZLWKDODQGVFDSHGJDUGHQMXVWVWHSVIURPWKH*HUPDQ6FKRROLQDTXLHWUHVLGHQWLDODUHDDGMDFHQWWR DQDWXUDOSUHVHUYHZLWKLQZDONLQJGLVWDQFHRIDJROIFRXUVHWHQQLVFRXUWVPHWURDQGVKRSSLQJ

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521ร‰-(0,/($6(,ฦถว‡ฦปว„ฦบฦถ.9รฝ7(1,0$<,วƒฦถว€

119


Pronájem | U Dívèích hradù | Smíchov | Praha 5 | 180 m2 | 80 000 Kè / mìsíc /8;861Ì%<7NNVWĨHåQtWHUDVDWHUDVDEDONRQQHYåHGQtQHUXåHQìYìKOHGQD3UDKXD~GROt9OWDY\ORçQLFHSUDFRYQDNRXSHOQ\ åDWQDPDUPROHXPYHVWDYęQpVNĨtQęYHQNRYQtHOHNWULFNpçDOX]LHNOLPDWL]DFHSUDĀNDVXåLĀNDDODUPVDWHOLWLQWHUQHWYLGHRWHOHIRQVNOHS %\WMHGLVSR]LĀQęĨHåHQMDNRGYęMHGQRWN\NWHUpPRKRXEìWXçtYiQ\VDPRVWDWQęSDUNRYDFtVWiQt/X[XVQt]DĨt]HQìE\WYHSDWĨH PRGHUQtUH]LGHQĀQtEXGRY\VYìWDKHPYNOLGQpORNDOLWęYVRXVHGVWYtOHVRSDUNX'tYĀtKUDG\ 72348$/,7<$3$570(17URRIWHUUDFHWHUUDFHEDOFRQ\XQREVWUXFWHGYLHZVRIWKHFLW\LQFOWKH9OWDYD5LYHUEHGURRPVVWXG\ EDWKURRPVZDONLQFORVHWPDUPROHXPEXLOWLQZDUGUREHVRXWGRRUHOHFWULFEOLQGVDLUFRQGLWLRQLQJZDVKHUGU\HUDODUPVDWHOOLWH ,QWHUQHWYLGHRHQWU\SKRQHFHOODU/DLGRXWLQWZRSDUWVFDQEHXVHGDVWZRVHSDUDWHXQLWVSDUNLQJVSDFHV)XUQLVKHGDSDUWPHQWRQ WKHWRSthIORRUZLWKOLIWLQDWUDQTXLOJUHHQQHLJKERUKRRGVWHSVIURPWKH'tYĀtKUDG\IRUHVWSDUN

120

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Pronájem | U Zemìpisného ústavu | Bubeneè | Praha 6 | 334 m2 | 85 000 Kè / mìsíc DESIGNOVÝ MEZONET 5+kk, terasa 63 m2VWĨHåQtWHUDVDORçQLFHSUDFRYQDPDOiÅWDMQi´PtVWQRVWNRXSHOQ\NUEåDWQDYLQRWpND 0RçQRVWSURQiMPXSRG]HPQtFKSDUNRYDFtFKVWiQt1DGVWDQGDUGQęĨHåHQìE\WYSDWĨHEXGRY\VLWXRYDQpYHYHOPLçiGDQpDEH]SHĀQp ORNDOLWęQDUR]PH]t'HMYLFD%XEHQĀHYEOt]NRVWLVWDQLFHPHWUD'HMYLFNiDSDUNX6WURPRYNDYU\FKOpPGRVDKXPH]LQiURGQtFKåNRODOHWLåWę HIGH QUALITY DUPLEX APARTMENT, 63 m2WHUUDFHURRIWHUUDFHIRXUEHGURRPVVWXG\DVPDOOÅVHFUHW´URRPWZREDWKURRPV ILUHSODFHZDONLQFORVHWZDONLQZLQHFHOODU8QGHUJURXQGSDUNLQJDYDLODEOH:HOOGHVLJQHGWKIORRUVSOLWOHYHODSDUWPHQWLQDYHU\SRSXODU DQGVDIHORFDWLRQRQWKHERUGHURI'HMYLFHDQG%XEHQHĀPRPHQWVIURP'HMYLFNiPHWURDQG6WURPRYND3DUNFRQYHQLHQWWRWKH LQWHUQDWLRQDOVFKRROVDQGWKHDLUSRUW

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

121


PronĂĄjem | UruguayskĂĄ | Vinohrady | Praha 2 | 156 m2 | 52 000 Kè / mĂŹsĂ­c KOMPLETNĂ&#x152; ZREKONSTRUOVANĂ? BYT 4+kk, balkon, 2 koupelny, vysokĂŠ stropy, parkety, praèka, suĹĄièka, videotelefon, kamerovĂ˝ systĂŠm YGRPÄ&#x2122;.ODVLFNĂŹE\WYHSDWĨHSOQÄ&#x2122;]UHNRQVWUXRYDQpKRUHSUH]HQWDWLYQtKRÄ&#x20AC;LQçRYQtKRGRPXVYĂŹWDKHPDPQRKD]DFKRYDQĂŹPLSÄŁYRGQtPL SUYN\9ĂŹKRGQiORNDOLWDSiUPLQXWFKÄŁ]HRGVWDQLFHPHWUD1iPÄ&#x2122;VWt0tUXVYHĂĽNHURXREÄ&#x20AC;DQVNRXY\EDYHQRVWtYRNROtYSÄ&#x2122;ĂĽtPGRVDKXFHQWUD FULLY REFURBISHED APARTMENT, balcony, 3 bedrooms, 2 bathrooms, high ceilings, parquet flooring, washer, dryer, video entry phone, camera system in the building. Traditional apartment on the 2nd floor of a nicely renovated building with a lift and lots of preserved original features. Located a few minute walk from trams and metro station at NĂĄmĂŹstĂ­ MĂ­ru Square, in the popular residential area of Vinohrady, and within walking distance of the city center.

122

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;


PronĂĄjem | MĂŹlnickĂĄ | MalĂĄ Strana | Praha 5 | 117 m2 | 30 000 Kè / mĂŹsĂ­c KOMPLETNĂ&#x152; ZREKONSTRUOVANĂ? ZAĂ&#x2DC;Ă?ZENĂ? BYT 3+1, balkon, 2 koupelny, prĂĄdelna, pĂšvodnĂ­ zachovanĂŠ prvky, vysokĂŠ stropy, dubovĂŠ parkety, plynovĂ˝ kotel, praèka, suĹĄièka, TV, telefon, satelit, sklep. KvalitnĂ­ designovĂ˝ byt ve 4. patøe renovovanĂŠ tradiènĂ­ secesnĂ­ budovy VQRYĂŹPYĂŹWDKHPQDUR]KUDQt0DOp6WUDQ\D6PtFKRYDYEOt]NpPGRVDKXQiEĨHçt9OWDY\3HWĨtQDD.DPS\ FULLY REFURBISHED FURNISHED APARTMENT, balcony, two bedrooms, two bathrooms, laundry room, preserved original fatures, high ceilings, solid oak parquet floors, gas heating, washer, dryer, telephone, TV, satellite, cellar. Quality design apartment on the 4th floor of a renovated traditional Art Noveau building retrofitted with a lift, right at the southern border of MalĂĄ Strana, moments from the Petøín Park, Kampa Island and the Vltava riverbank.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

3521Ă&#x2030;-(0,/($6(,ĆśÇ&#x2021;ĆťÇ&#x201E;ƺƜ.9Ă˝7(1,0$<,Ç&#x192;ĆśÇ&#x20AC;

123


Byt 1+kk, 30 m2, Nové Město – Praha 1, Charvátova | 20 000 Kč / měsíčně Zařízené studio ve 3. patře kompletně zrekonstruované rezidence s recepcí v klidné ulici pár minut chůze od Václavského náměstí, Národního divadla a nábřeží Vltavy. Obývací pokoj s kuchyňským koutem a spací zónou, koupelna se sprchovým koutem a WC, dřevěné podlahy, pračka, videotelefon, TV, internet, sklep. Furnished 3rd floor studio in a fully refurbished residence with reception in a quiet street moments from Wenceslas Square, National Theatre and the Vltava riverbank, with full amenities, metro and tram links. Living room with sleeping area and open kitchen, shower bathroom with toilet, wood floors, washer, video entry phone, TV, Internet, cellar.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

124

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 60 m2, Smíchov – Praha 5, Tomáškova | 17 000 Kč / měsíčně Kompletně zařízený podkrovní byt po rekonstrukci v 6. patře renovovaného činžovního domu s novým výtahem nedaleko nákupního centra Nový Smíchov a stanice metra Anděl. Vstupní chodba, obývací pokoj s kuchyňským koutem, jedna ložnice, koupelna s toaletou a vanou. Fully furnished attic apartment on the top 6th floor of a renovated building with a new lift, a short walk from the Nový Smíchov shopping mall and Anděl metro station (line B). Entry hall, living room with a fully fitted open kitchen, one bedroom, bathroom with toilet and bath tub.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

125


Byt 2+kk, 60 m2, Žižkov – Praha 3, Prokopova | 17 000 Kč / měsíčně Zařízený byt s balkonem v 5. patře rezidence s 24h recepcí nedaleko parků Vítkov a Parukářka, s dobrou dostupností do centra. Obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna s vanou a WC, špičkové materiály, bezpečnostní dveře, parkety, vestavěné skříně, internet, satelit. Garážové stání v suterénu. Furnished 5th floor apartment with a balcony in a stylish residence with a 24-hour reception, close to the Vítkov and Parukářka parks. Living room with an open kitchen, bedroom, bathroom with bath tub and toilet, top materials, security door, mosaic parquet floors, built-in wardrobes, Internet, satellite. On-site underground parking space.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

126

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 80 m2, Petřiny – Praha 6, Brunclíkova | 19 000 Kč / měsíčně Zařízený byt s 12 m2 terasou ve 4. patře rezidenčního projektu v klidné lokalitě s rychlým spojením do centra a na letiště, v blízkosti obory Hvězda. Obývací pokoj s kuchyní, ložnice, koupelna s vanou, WC, dřevěné podlahy, bezpečnostní dveře, vestavěné skříně, elektrické venkovní rolety, pračka, TV, videotelefon, sklep. Podzemní parkovací stání. Furnished 4th floor apartment with a 12 m2 terrace in a residential project close to the Hvězda park, with quick connections to the city center and the airport. Living room with an open kitchen, one bedroom, bathroom with bath tub, toilet, wood floors, security door, built-in wardrobes, electric outdoor blinds, washer, TV, video entry phone, cellar. Underground parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

127


Byt 3+kk, 80 m2, Chodov – Praha 4, Babická | 20 000 Kč / měsíčně Moderní byt s 50 m2 terasou v 1. podlaží novostavby v klidné lokalitě s autobusovými spoji k metru Chodov. Obývací pokoj s kuchyní a vstupem na krytou terasu, 2 ložnice, šatna, koupelna s vanou, WC. Laminátové podlahy, bezpečnostní dveře, pračka, myčka, mikrovlnná trouba, alarm. Úložná kóje, podzemní parkovací stání. First floor apartment with a 50 m2 terrace in a recently built development in a quiet neighborhood with bus connections to Chodov metro station, line C. Living room with kitchen and terrace access, two bedrooms, walk-in closet, bathroom with bath tub, toilet, entry hall with built-in wardrobes. Laminated floors, washer, dishwasher, microwave, alarm. Storage unit, parking.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

128

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 4+1, 169 m2, Statenice – Praha-západ | 33 000 Kč / měsíčně Řadový dům v rezidenčním komplexu 5 km severozápadně od Prahy, v atraktivní přírodní lokalitě s biokoridorem Únětického potoka. Kuchyň s jídelnou a vstupem na zahrádku, obývací pokoj, 3 ložnice, 2 koupelny, terasa, 2 balkony, prádelna. Dřevěné podlahy, vestavěné skříně, pračka, sušička, myčka, mikrovlnná trouba. Garáž. Town house in a residential project 5 km northwest of Prague, in a beautifully landscaped protected area in the picturesque Únětické valley. Eat-in kitchen with access to the garden, living room, three bedrooms, two bathrooms, terrace, two balconies, laundry room. Wood floors, built-in wardrobes, washer, dryer, dishwasher, microwave. Garage.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

3521É-(0,/($6(,ƶLJƻDŽƺƶ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

129


SPORTALM Jaro–Léto 2012 www.fggroup.cz


Na Hřebenech, Praha 4 - Podolí

Luxusní a velmi prostorný byt v klidné rezidenční čtvrti Praha 4 - Podolí. Byt tvoří 4 ložnice a pracovna, rozlehlý obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem a jídelnou. Hlavní ložnice s výhledem na Pražský hrad je spojena s vlastní koupelnou a šatnou. Byt je nabízen částečně zařízený, má dva balkony a sklep o velikosti 15 m2. Místnosti orientované na jih jsou vybaveny klimatizací. K bytu dále náleží 2 parkovací stání v garáži a třetí na pozemku, která jsou již zahrnuta v ceně nájmu. Atraktivní bydlení v krásné lokalitě pro náročné klienty s výbornou dostupností do centra a do britské a anglické školy. Exclusive apartment is in a quiet residential area of Prague 4 - Podolí. The air-conditioned apartment comprises 4 bedrooms, study, spacious living room with fully equipped kitchenette and dining room. Master bedroom with breath taking view over the Prague and Prague Castle is connected to a private bathroom and walk-in closet. The apartment is partly furnished, has 2 balconies and a cellar of 15 sqm. There are 2 parking spaces in the garage and one on the land, already included in the rent. An attractive living in a charming location for ambitious clients. Very good transport downtown and to British and English schools.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 100 000 CZK LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


U Zeměpisného ústavu, Praha 6 - Bubeneč

Prostorově nadstandardní podkrovní byt, umístěn v klidné rezidenční lokalitě v bezprostřední blízkosti Puškinova náměstí. Byt o rozloze 271 m2 je zařízený nábytkem a nabízí prostorný obývací pokoj, plně vybavenou kuchyni s jídelním koutem, 4 ložnice, šatnu, 2 koupelny a otevřenou galerii. K bytu náleží velká terasa (34 m2). Veškerá infrastruktura v místě. Luxusní bydlení v docházkové vzdálenosti od metra Dejvická a parku Stromovka. Spaciou and light attic apartment, situated in a quiet residential area near Puškinovo Square. The apartment with total floor size 271 sqm is furnished and offers to use spacious living room, fully equipped kitchen with dining area, 4 bedrooms, dressing room, 2 bathrooms and open gallery. There is also large terrace (34 sqm). All amenities at a place. Luxurious living within walking distance to metro station Dejvická and Stromovka park.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 85 000 CZK

132

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Lomená, Praha 6 - Střešovice

Ojedinělý, plně zařízený řadový dům o rozloze 220 m2, situovaný v prestižní čtvrti Prahy 6 - Ořechovka. Dům nabízí k užívání obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem, 3 ložnice, zimní zahradu, 2 koupelny, extra toaletu, prádelnu, místnost s vestavěnými skříněmi a kotelnu. Dále je zde k dispozici udržovaná zahrada (230 m2) se zahradním domkem a garáž. Příjemné bydlení v blízkosti Pražského hradu, s dobrou dostupností do centra i mezinárodních škol. Vhodné pro rodinu s dětmi. Unique, fully furnished terraced house with area of 220 sqm, situated in the prestigious district of Prague 6 - Ořechovka. The house offers to use living room, fully equipped kitchen corner, 3 bedrooms, winter garden, 2 bathrooms, extra toilet, laundry, walk in closet. There are also garden (230 sqm) with garden house and garage. Comfortable living near the Prague Castle with good access to the city center and to the international schools. Suitable for family with children.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 65 000 CZK LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


ApartmĂĄn Baroque t6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD -PGUPWâBQBSUNĂ&#x2C6;OTFEWÄŁNBMPäOJDFNJBLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFNWQPELSPWĂ&#x201C;QBUSBTWâUBIFN0UFWÄżFOĂ&#x2C6;LVDIZÄŞ QPEĂ&#x17E;SPWÄŞPWâPCâWBDĂ&#x201C;QPLPK KĂ&#x201C;EFMOĂ&#x201C;QSPTUPS QPEĂ&#x17E;SPWÄŞPWĂ&#x2C6;IMBWOĂ&#x201C;MPäOJDF MPäOJDFWMPGUPWĂ?NTUZMV LPVQFMOB7DFMĂ?NBQBSUNĂ&#x2C6;OVKFPSJHJOĂ&#x2C6;MOĂ&#x201C;QPEMBIPWĂ?BTUSPQOĂ&#x201C;USĂ&#x2C6;NPWĂ&#x201C; -PLBMJUBOB4UBSĂ?N.ÄŁTUÄŁWPLPMĂ&#x201C;TCBSPLOĂ&#x201C;NJCVEPWBNJ PLPV[MVKĂ&#x201C;DĂ&#x201C;NJSFTUBVSBDFNJBCBSZ7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;57TQMB[NPWPV PCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBTFTVĂ?JÄĄLPV OPOTUPQIPUMJOF7DFOÄŁKF[BISOVUĂ&#x17E;LMJEBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBKFEOPVUâEOÄŁ Fully serviced two-bedroom loft style apartment, 3rd ďŹ&#x201A;oor attic with lift. Open-plan kitchen, sunken living room, dining area, sunken master bedroom, loft style bedroom, one full bathroom. Original ďŹ&#x201A;oor and ceiling beams throughout. Located on Lesser Town Square, known for Baroque buildings, charming restaurants and bars. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer-dryer, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

134

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

prague-stay.com


ApartmĂĄn Enchanting t6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCZt LLt1SBIBtPEFVSOPD ,PNQMFUOÄŁTFSWJTPWBOâBQBSUNĂ&#x2C6;OWQPELSPWĂ&#x201C;TKFEOPVMPäOJDĂ&#x201C; QBUSPTWâUBIFN PCâWBDĂ&#x201C;QPLPKTQMOÄŁWZCBWFOâNLVDIZÄŞTLâNLPVUFN MPäOJDFTPSJHJOĂ&#x2C6;MOĂ&#x201C;NBOäFMTLPVQPTUFMĂ&#x201C; SP[LMĂ&#x2C6;EBDĂ&#x201C;HBVÄĄWPCâWBDĂ&#x201C;NQPLPKJ0CMBTU.BMĂ?4USBOZTQBNĂ&#x2C6;ULBNJ SFTUBVSBDFNJ NV[FJ [BISBEBNJ USBNWBKPWâNJMJOLBNJ NFUSFNBUE7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[F %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBTVĂ?JÄĄLBBOPOTUPQIPUMJOF Ă LMJEKFEOPVUâEOÄŁ WâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°[BISOVUBWDFOÄŁ Fully serviced one-bedroom attic apartment, 3rd ďŹ&#x201A;oor with lift, sunken living room, open-plan fully ďŹ tted kitchen, bedroom with a custom built double bed, sofa bed in living room. Lesser Town area with sights, restaurants, museums, gardens, various tramlines, metro and more. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

$3$570Ă&#x2030;1<,$3$570(176,Ç Ć¸ĆśÇ&#x2021;Ç&#x2030;ĆżÇ&#x2021;ĆśÇ&#x2019;.9Ă˝7(1,0$<,Ç&#x192;ĆśÇ&#x20AC;

135


ApartmĂĄn Romantict6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCZt LLt1SBIBtPEFVSOPD 1MOÄŁTFSWJTPWBOâQPELSPWOĂ&#x201C;LMJNBUJ[PWBOâBQBSUNĂ&#x2C6;OTKFEOPVMPäOJDĂ&#x201C;OBDIĂ&#x2C6;[FKĂ&#x201C;DĂ&#x201C;TFW,BSMPWÄŁVMJDJWCVEPWÄŁ LUFSĂ&#x2C6;KFOBTF[OBNV 6/&4$01SPTUPSOâPUFWÄżFOâPCâWBDĂ&#x201C;QSPTUPSTQMOÄŁWZCBWFOâNLVDIZÄŞTLâNLPVUFN7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPV PCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBTVĂ?JÄĄLB OPOTUPQSFDFQDFBIPUMJOFĂ LMJEKFEOPVUâEOÄŁ WâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ° [BISOVUZWDFOÄŁ Fully serviced, air-conditioned one-bedroom attic apartment on Karlova Street, next to Old Town Square in UNESCO listed building with 24-hour reception. Spacious open-plan living and fully ďŹ tted kitchen area, laundry room. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine/dryer and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

136

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

prague-stay.com


Vault ApartmĂĄnt6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD 1MOÄŁTFSWJTPWBOâÄĄBTUFÄĄOÄŁLMJNBUJ[PWBOâQÄżĂ&#x201C;[FNOĂ&#x201C;BQBSUNĂ&#x2C6;OTFEWÄŁNBMPäOJDFNJBEWÄŁNBLPVQFMOBNJ WLMJEOĂ?NBUSJV0UFWÄżFOâ PCâWBDĂ&#x201C;QSPTUPSTLVDIZOĂ&#x201C;BLMFOVUâNJTUSPQZ7CF[QSPTUÄżFEOĂ&#x201C;CMĂ&#x201C;[LPTUJ4UBSPNÄŁTUTLĂ?IPOĂ&#x2C6;NÄŁTUĂ&#x201C;WCVEPWÄŁ LUFSĂ&#x2C6;KFOBTF[OBNV 6/&4$07CMĂ&#x201C;[LPTUJQBNĂ&#x2C6;UFL [Ă&#x2C6;CBWZBPCDIPEÄ°7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPVPCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBBOPOTUPQIPUMJOFĂ LMJEKFEOPVUâEOÄŁBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°WDFOÄŁ Fully serviced two-bedroom, two-bathroom, partially air-conditioned apartment, ground ďŹ&#x201A;oor, reached through quiet courtyard of the UNESCO listed building. Open-plan living and kitchen area with vaulted ceiling. Located next to Old Town Square, neighborhood known for sights, entertainment and shopping. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

$3$570Ă&#x2030;1<,$3$570(176,Ç Ć¸ĆśÇ&#x2021;Ç&#x2030;ĆżÇ&#x2021;ĆśÇ&#x2019;.9Ă˝7(1,0$<,Ç&#x192;ĆśÇ&#x20AC;

137


Nebytový prostor | Pronájem | Ruská | Praha 10 | Vinohrady | 131 m2 | 214 Kè / m2 / mìsíc 3URVWRUQpNDQFHOiĨHYSĨt]HPtSUYRUHSXEOLNRYpYLO\RENORSHQpXGUçRYDQRX]DKUDGRXYNOLGQpUH]LGHQĀQtREODVWL3ĨLEOLçQęPLQXW NWUDPYDMtPDVWDQLFLPHWUD)ORUD3URVWRUWYRĨtYVWXSQtKDODSęWNDQFHOiĨtNXFK\ĞNDVNRXSHOQRXDGYę:&$ODUPVDWHOLWQtWHOHIRQQt DLQWHUQRYpSĨLSRMHQt'YęSDUNRYDFtVWiQtSĨHGSR]HPNHP6HUYLVQtSRSODWN\PRKRXEìWSĨHYHGHQ\SĨtPRQDQiMHPFH %ULJKWDQGVSDFLRXVRIILFHVRQWKHJURXQGIORRURIDVWDWHO\VYLOODVXUURXQGHGE\DQLFHO\ODQGVFDSHGJDUGHQLQDTXLHWUHVLGHQWLDO QHLJKERUKRRG$ERXWPLQXWHVWRWUDPVDQGPHWUR)ORUDOLQH$,WFRQVLVWVRIHQWU\KDOOILYHVURRPVWZR:&·VVKRZHUDQGVPDOOVWRUDJH VSDFH7HOHSKRQHOLQHV,QWHUQHWFRQQHFWLRQVDWHOOLWH79DODUP7ZRSDUNLQJSODFHVLQIURQWRIWKHEXLOGLQJ6HUYLFHFKDUJHVFRXOGEHWUDQVIHUUHG GLUHFWO\WRWKHWHQDQW

138

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Nebytovรฝ prostor | Pronรกjem | 3DOiF6WURPRYNDยฒ9HOHWUรงQt| Praha 7 | Holeลกovice | 14 EUR / m2Pฤ™VtF 0RGHUQtREFKRGQฤ™DGPLQLVWUDWLYQtFHQWUXP3DOiF6WURPRYNDEXGHGRNRQฤ€HQRYH49รฌERUQiGRVWXSQRVWVSฤจtPรฌPQDSRMHQtP QDYรฅHFKQ\GฤฃOHรงLWpGRSUDYQtX]O\1iMHPFLNDQFHOiฤจtEXGRXPtWPRรงQRVWNRPIRUWQฤ™Y\XรงtYDWYรฅHFKQ\EHQHILW\QiNXSQtKRFHQWUDYEXGRYฤ™ Yฤ€HWQฤ™VOXรงHE3DUNRYiQtYSRG]HPQtFKJDUiรงtFK]D(85PtVWRPฤ™VtF6HUYLVQtSRSODWN\(85P2Pฤ™VtF $PRGHUQPL[HGXVHRIILFHFRPSOH[3DODF6WURPRYNDZLOOEHFRPSOHWHGLQ4,PPHGLDWHDFFHVVWRWKHDUWHULDOURDGSURYLGLQJH[FHOOHQW DFFHVVLQDQGRXWRIWKHFLW\2IILFHWHQDQWVFDQFRPIRUWDEO\HQMR\DOOWKHEHQHILWVRIWKHVKRSSLQJFHQWUHZLWKLQWKHEXLOGLQJLQFODOOVHUYLFHV 8QGHUJURXQGSDUNLQJIRU(85SODFHPRQWK6HUYLFHFKDUJHV(85P2/month

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

.20(5รท1รŒ1(029,7267,,&200(5&,$/3523(57,(6,วว…วƒวƒฦปว‡วŽฦปวˆวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“.9รฝ7(1,0$<,วƒฦถว€

139


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | PøemyslovskĂĄ_3UDKD_ĂŚLçNRY_P2 |(85P2 / mĂŹsĂ­c Velmi kvalitnĂ­ kancelåøskĂŠ prostory situovanĂŠ v pøízemĂ­ administrativnĂ­ budovy s obchodnĂ­mi prostory, kavĂĄrnou a mezinĂĄrodnĂ­m hotelem. V bezprostøednĂ­ blĂ­zkosti stanice metra Flora (trasa A), zastĂĄvky tramvajĂ­ a autobusĂš. V objektu je centrĂĄlnĂ­ recepce s 24-hodinovou ostrahou. VybavenĂ­ zahrnuje zdvojenĂŠ podlahy, koberce, klimatizaci, prostor èåsteènĂŹ rozdĂŹlenĂ˝ sklenĂŹnĂ˝mi a sdk pøíèkami. ParkovĂĄnĂ­ YSRG]HPQtFKJDUiçtFK]D.Ä&#x20AC;PtVWRPÄ&#x2122;VtF6HUYLVQtSRSODWN\.Ä&#x20AC;P2/mĂŹsĂ­c. New Class A office space on the 1st floor of a modern mixed use office development. Metro station Flora (line A) adjacent, suburban tram DQGEXVOLQNVDYDLODEOHLQFORVHYLFLQLW\)HDWXUHVLQFOXGHFHQWUDOUHFHSWLRQZLWKVHFXULW\UDLVHGIORRUVIORRUER[HVFDUSHWVJODVV DQGSODVWHUERDUGSDUWLWLRQVDLUFRQGLWLRQLQJ8QGHUJURXQGSDUNLQJ&=.VSDFHPRQWK6HUYLFHFKDUJHV&=.P2/month.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

140

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | EvropskĂĄ | Praha 6 | Dejvice | 180 m2 | 13 EUR/ m2 / mĂŹsĂ­c KancelåøskĂŠ prostory na EvropskĂŠ tøídĂŹ, kterĂĄ zaruèuje velmi dobrĂŠ spojenĂ­ do centra â&#x20AC;&#x201C; stanice metra DejvickĂĄ (trasa A) a tramvajovĂŠ ]DVWiYN\9\EDYHQt]DKUQXMHYHĂĽNHUpVWDQGDUG\VOXçE\DIOH[LELOQtGÄ&#x2122;OHQtNDQFHOiĨt3RG]HPQtSDUNRYDFtVWiQt]D(85SVPÄ&#x2122;VtF ServisnĂ­ poplatky CZK 109/m2/mĂŹsĂ­c. 2IILFHVSDFHORFDWHGRQ(YURSVNiVWUHHWZKLFKSURYLGHVDYHU\JRRGFRQQHFWLRQWRWKHFHQWHUPHWURVWDWLRQ'HMYLFNi OLQH$ DQGWUDPVWRSV )DFLOLWLHVLQFOXGHDOOWKHVWDQGDUGVVHUYLFHVIOH[LEOHRSHQSODQ8QGHUJURXQGSDUNLQJVSDFHDW(85SVPRQWK6HUYLFHFKDUJHV 109 Kè/m2/month.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

.20(5á1Ă&#x152;1(029,7267,,&200(5&,$/3523(57,(6,Ç Ç&#x2026;Ç&#x192;Ç&#x192;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x17D;ĆťÇ&#x2C6;Ç ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;.9Ă˝7(1,0$<,Ç&#x192;ĆśÇ&#x20AC;

141


Nebytový prostor | Pronájem | Svobodova | Praha 2 | Vyšehrad | 166 m2 | 253 Kè/m2/mìsíc Svìtlé kanceláøské prostory v 1. patøe budovy situované jednu zastávku tramvají od stanice metra Karlovo námìstí (trasa B). Prostory jsou koncipované jako open space, souèástí je WC a kuchyòka. Místnosti mají vysoké stropy, døevìné podlahy, moderní osvìtlení, dva vchody do prostoru. Bright office space on the 1st floor of a building located one tram stop from Karlovo námìstí metro station (line B). Open space layout, W.C. and kitchenette available. High ceilings, wooden flooring, modern lighting, two entrances.

142

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | Na Poøíèí | Praha 1 | NovĂŠ MĂŹsto | 3 400 m2 | 390 Kè / m2 / mĂŹsĂ­c KancelåøskĂŠ prostory v 1. a 2. patøe architektonicky cennĂŠho komplexu v centru Prahy. V blĂ­zkosti tramvajovĂŠ zastĂĄvky a stanice metra Florenc (trasa B, C). ZdvojenĂĄ podlaha, vzduchotechnika s klimatizacĂ­, novĂŠ svĂŹtelnĂŠ rozvody v podhledech, 24 hodinovĂĄ bezpeènostnĂ­ VOXçEDUHFHSFH*DUiçRYpVWiQt.Ä&#x20AC;PtVWRPÄ&#x2122;VtF6OXçE\.Ä&#x20AC;P2/mĂŹsĂ­c. Office space on the 1st a 2nd floor in a city centre landmark building in Prague. There is a tram stop nearby the building and metro station Florenc (line B, C) few steps away. Raised floor in the offices, comfort cooling, suspended acoustic ceiling with integrated lighting, 24-hour security service, UHFHSWLRQ*DUDJHSDUNLQJ&=.P2PRQWK6HUYLFHFKDUJHV&=.P2/month.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

.20(5á1Ă&#x152;1(029,7267,,&200(5&,$/3523(57,(6,Ç Ç&#x2026;Ç&#x192;Ç&#x192;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x17D;ĆťÇ&#x2C6;Ç ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;.9Ă˝7(1,0$<,Ç&#x192;ĆśÇ&#x20AC;

143


2012

vstupenky objednávejte na www.conventia.cz

1.11. 2012 Clarion Congress Hotel Prague Nejdůležitější realitní událost roku 2012 Třetí ročník Realitního kongresu 2012 přináší odpovědi na aktuální problémy týkající se trhu s nemovitostmi v České republice. Profesionálové z oboru budou diskutovat o novinkách a aktualitách týkajících se nemovitostí. Mezi zúčastněnými budou zástupci realitních kanceláří, developerských společností, investoři, banky a další firmy působící na realitním trhu.

Součástí tohoto ročníku bude vyhlášení soutěže Realitní agentura roku 2012, která probíhá v rámci Czech Real Estate. Mediální partneři: Generální partner:

Generální mediální partner:

CONVENTIA, s.r.o. Bádeniho 1, 160 00 Praha 6, +420 220 515 102, info@bonafide.cz, www.conventia.cz

CZECH REAL ESTATE


LIFESTYLE

|

prague out

145

Novinky / 1HZVȕȖȊȖșȚȐ

150

ESTATE Tipy / Estate Tips (67$7(GRSRUXþXMH(PLO)LOOD /

156

158

ESTATE Recommends: Emil Filla / (67$7(ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȣȑȅȔȐȓȤǼȐȓȓȈ

(67$7(GRSRUXþXMH3ĜHKOtGNDQHMOHSãtQRUVNp DUFKLWHNWXU\Y3UD]H ESTATE Recommends: A Parade of the Best Norwegian Architecture in Prague (67$7(ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȣȑǷȖȒȈȏȓțȟȠȍȑȕȖȘȊȍȎșȒȖȑȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȣȊǷȘȈȋȍ


PRAGUE OUT |

QRYLQN\_QHZV_ǹǺǮǺǽǾǴ

NÃO DO BRASIL LEGENDÁRNÍ BRAZILSKÉ TENISKY 3ŏ,&+É=(-Ì'235$+<

NÃO DO BRASIL THE LEGENDARY BRAZILIAN SNEAKERS COME TO PRAGUE!

/HJHQGD Y\SUiYt æH NGHVL XSURVWŐHG QH~URGQëFK NRQÿLQ 0LQDV *HUDLV Y%UD]tOLLæLOPDOëFKODSHFMPpQHP$GLOVRQ2GPDOLÿNDFKRGLOERVëDSRNDæGp NG\æ SURVLO VYRX FKXGRX PDWNX DE\ PX NRXSLOD DOHVSRŁ MHGHQ SiUERWRGSRYĚGĚODPXYæG\Å1®2´$WDNVHPDOë$GLOVRQUR]KRGOæHVL XäLMH ERW\ ViP 2EHäHO VYp VRXVHG\ Y %HOR +RUL]RQWH D SRVEtUDO PQRKREDUHYQëFKPDWHULiOŢ]HNWHUëFKVLY\URELOVYpSUYQtERW\DSRWpGDOät DGDOät«-DNOpWDXEtKDODE\O\MHKRERW\VWiOHNUiVQĚMätDQiSDGLWĚMät3RGOHOHJHQG\PiGQHV$GLOVRQPDOëSRGQLNNGHY\UiEtWLVtFHUŢ]QREDUHYQëFKERWSURUDGRVWYäHP.G\æVHKRSWDOLMDNE\VYpERW\SRMPHQRYDO Y]SRPQĚO VL QD VORYD VYp PDWN\ NWHUi PX YæG\ V ~VPĚYHP QD WYiŐL ŐtNDODÅ1®2´$WDNVH]URGLOD]QDÿND«1®2

The Legend says that, somewhere in the depths of the Minas Geraïs (arid region of Brazil) tired of walking barefoot and of hearing his poor mother answer NÃO at each of his requests to buy him a simple pair of shoes, little Adilson got into the habit of making his own footwear with colourful materials he found in the slums of Belo Horizonte. Over the years, his shoes became more and more beautiful. Today, a rumor goes around WKDW$GLOVRQLVDKDSS\PDQDVKHDGRIDVPDOOÀUPWKDWSURGXFHVWKRXsands of multicoloured shoes every year for the enjoyment of all. When asked whether he had given a name to his shoes, Adilson would recall his mother’s words and invariably answer NÃO, with an enigmatic smile on his face... Thus was born the name NÃO, or at least that’s what the Legend says... NAO

NÃO DO BRASIL ǗǑǏǑǙǐnjǜǙǧǑǍǜnjǓǔǗǨǝǖǔǑ ǖǜǚǝǝǚǎǖǔǛǜǔǑǡnjǗǔǎǛǜnjǏǟ ǗDZǯDZǹǰǬǯǷǬǽǴǾȃǾǺǯǰDZǾǺǾǬǸǽǼDZǰǴǭDZǽǻǷǺǰǹȇȁǭDZǼDZǯǺǮǘǴǹǬǽǒDZǼǬǵǽ Ǯ ǍǼǬdzǴǷǴǴ DzǴǷ ǸǬǷDZǹȈǶǴǵ ǸǬǷȈȃǴǶ ǻǺ ǴǸDZǹǴ njǰǴǷǽǺǹ ǝ ǰDZǾǽǾǮǬ Ǻǹ ȁǺǰǴǷǭǺǽǴǶǺǸǴǶǬDzǰȇǵǼǬdzǶǺǯǰǬǺǹǻǼǺǽǴǷǽǮǺȊǭDZǰǹǿȊǸǬǾȈǶǿǻǴǾȈ DZǸǿȁǺǾȋǭȇǺǰǹǿǻǬǼǿǺǭǿǮǴǺǹǬǮǽDZǯǰǬǺǾǮDZȃǬǷǬ´1$2µǔǾǺǯǰǬǸǬǷȇȄ njǰǴǷǽǺǹǼDZȄǴǷȃǾǺǺǹǽǺȄȈDZǾǽDZǭDZǺǭǿǮȈǽǬǸǚǹǺǭǺȄDZǷǽǮǺǴȁǽǺǽDZǰDZǵ ǮǍDZǷǺǏǺǼǴdzǺǹǾDZǴǽǺǭǼǬǷǸǹǺǯǺǼǬdzǹǺȂǮDZǾǹȇȁǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮǴdzǶǺǾǺǼȇȁ ǺǹǴdzǯǺǾǺǮǴǷǽǮǺǴǻDZǼǮȇDZǾǿȀǷǴǻǺǾǺǸDZȅDZǴDZȅDZǤǷǴǯǺǰȇǬDZǯǺǺǭǿǮȈ ǽǾǬǹǺǮǴǷǬǽȈǮǽDZǶǼǬǽǴǮDZDZǴǺǾǷǴȃǬǷǬǽȈǸǬǽǾDZǼǽǶǴǸǰǴdzǬǵǹǺǸǝǺǯǷǬǽǹǺ

146

ǷDZǯDZǹǰDZ ǽDZǵȃǬǽ ǿ njǰǴǷǽǺǹǬ ǸǬǷDZǹȈǶǬȋ ȀǬǭǼǴǶǬ ǶǺǾǺǼǬȋ ǻǼǺǴdzǮǺǰǴǾ ǾȇǽȋȃǴ ǼǬdzǹǺȂǮDZǾǹȇȁ ǻǬǼ ǺǭǿǮǴ ǹǬ ǼǬǰǺǽǾȈ ǮǽDZǸ ǖǺǯǰǬ DZǯǺ ǽǻǼǺǽǴǷǴ ǶǬǶǭȇǺǹǹǬdzǮǬǷǽǮǺȊǺǭǿǮȈǺǹǮǽǻǺǸǹǴǷǽǷǺǮǬǽǮǺDZǵǸǬǾDZǼǴǶǺǾǺǼǬȋ ǮǽDZǯǰǬ ǽ ǿǷȇǭǶǺǵ ǹǬ ǷǴȂDZ ǯǺǮǺǼǴǷǬ DZǸǿ ´1$2µ ǞǬǶ ǼǺǰǴǷǺǽȈ ǹǬdzǮǬǹǴDZ ǹǺǮǺǵǸǬǼǶǴ«1$2

Zlatnická 12/1130, Praha 1, www.naodobrasil.com


PRAGUE OUT |

QRYLQN\_QHZV_ǹǺǮǺǽǾǴ

ULTHERAPIE 1DQiäWUKSŐLFKi]t]FHODQRYiWHFKQRORJLH²W]YXOWKHUDSLH1HQDKUD]XMH FKLUXUJLFNë ]iNURN NWHUë MH SUR NOLHQWD SRVOHGQtP ŐHäHQtP DOH ŐHät GDQë SUREOpPGŐtYHNG\VHGiVYëKRGRXY\XætWSUiYĚQHLQYD]LYQtPHWRGD 8OWKHUDMHSUYQtDMHGLQëSDWHQWRYĚFKUiQĚQëQHLQYD]LYQtOLIWLQJREOLÿHMHNWHUëPiYëVOHGN\EOtætFtVHNODVLFNpPXSODVWLFNRFKLUXUJLFNpPXLQYD]LYQtPXOLIWLQJX RYäHP EH] RSHUDÿQtKR ]iNURNX VSRMHQpKR V DQHVWH]Lt D QiVOHGQRX UHNRQYDOHVFHQFt-HGQiVHRMHGQRUi]RYë]iNURNVYëVOHGQëPOLIWLQJRYëPHIHNWHPVSRMHQëPVQRYRWYRUERXNRODJHQQtFKVWUXNWXU9\XætYiSŐLUR]HQRXUHJHQHUDWLYQtVFKRSQRVWRUJDQLVPXMHPQĚDSRVWXSQĚREQRYRYDWSDPĚŘSRNRæN\ DSRGSŢUQpWNiQĚÅ9ĚN´REOLÿHMHVHWDNSRVXQH]SĚWVYëUD]QëPDQDSURVWR SŐLUR]HQëPLHIHNWHP&HONRYëUHJHQHUDWLYQtSURFHVQDVWDUWXMHMHGLQpRäHWŐHQt 9ëVOHGQëHIHNWVHUR]YtMtSRVWXSQĚSRGREXQiVOHGXMtFtFKGYRXDæWŐtPĚVtFŢ .RPXMHXOWKHUDSLHXUÿHQD 9KRGQRX REODVWt SUR RäHWŐHQt MH FHOë REOLÿHM WHG\ WYiŐH NUN D RNROt Rÿt EURZOLIWLQJ 9KRGQëPNDQGLGiWHPMHNDæGëMHKRæSRNRæNDMHPpQĚSHYQi D ]DÿtQi RFKDERYDW 'iOH MH WR YtWDQi D ~ÿLQQi PRæQRVW SUR YäHFKQ\ NWHŐtFKLUXUJLFNëOLIWLQJRYë]iNURNRGPtWDMtDŘMLæ]GŢYRGXREDY]FKLUXUJLFNpKR]iNURNXGORXKpDEROHVWLYpUHNRQYDOHVFHQFHWDNLNYŢOLPRæQRVWL Y\WYRŐHQtQHSŐLUR]HQpPLPLN\

ULTHERAPY 8WKHUDS\²DQHQWLUHO\QHZWHFKQRORJ\²KDVDUULYHGRQRXUPDUNHW,WLVQRW a substitute for a surgical procedure, which is the last resort for a client, but it solves the problem sooner, merely by taking advantage of a non-invasive PHWKRG8OWKHUDLVWKHÀUVWDQGRQO\SDWHQWHGQRQLQYDVLYHIDFHOLIWLQJZKRVH results are comparable with conventional plastic-surgical invasive lifting. However, it does not entail a surgical procedure or anaesthesia, with the subseTXHQWFRQYDOHVFHQFHSHULRG´,WLVDRQHRIISURFHGXUHZLWKDUHVXOWDQWOLIWLQJ HIIHFWDVVRFLDWHGZLWKWKHIRUPDWLRQRIFROODJHQVWUXFWXUHV,WXVHVWKHERG\·V natural regenerative ability to gently and gradually renew the condition of the skin and supporting tissues. The ‘age’ of a face is thereby reduced with a distinctive and absolutely natural effect. Only one treatment will start the overall regenerative process. The resulting effect develops gradually over the followLQJ²PRQWKVµ

08'U<YRQQH%HUJHURYi

)RUZKRPLV8OWKHUDS\LQWHQGHG" The appropriate area of treatment is the whole face, thus the cheeks, neck and brow area (brow-lifting ). A suitable candidate is anyone whose skin is less ÀUPDQGLVEHJLQQLQJWRVODFNHQ6HFRQGO\LWLVDZHOFRPHDQGHIIHFWLYHRSWLRQ for those who reject a surgical lifting procedure—whether out of fear of a surgical procedure and the long and painful recovery, or because of the possibility of creating an unnatural facial expression.

ULTHERAPIE ǙǬǹǬȄǼȇǹǺǶǻǼǴȁǺǰǴǾǽǺǮDZǼȄDZǹǹǺǹǺǮǬȋǾDZȁǹǺǷǺǯǴȋ²ǾǬǶǹǬdzȇǮǬDZǸǬȋ XOWKHUDSLH ǚǹǬ ǹDZ dzǬǸDZǹȋDZǾ ȁǴǼǿǼǯǴȃDZǽǶǺǵ ǺǻDZǼǬȂǴǴ ǶǺǾǺǼǬȋ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǰǷȋ ǶǷǴDZǹǾǬ ǻǺǽǷDZǰǹǴǸ ǼDZȄDZǹǴDZǸ ǹǺ ǼDZȄǬDZǾ ǻǼǺǭǷDZǸǿ ǼǬǹȈȄDZ ǶǺǯǰǬ DZȅDZǸǺDzǹǺǮǺǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈǽȋǹDZǴǹǮǬdzǴǮǹȇǸǸDZǾǺǰǺǸ8OWKHUDȉǾǺǻDZǼǮȇǵ Ǵ DZǰǴǹǽǾǮDZǹǹȇǵ ǻǬǾDZǹǾǺǮǬǹǹȇǵ ǹDZǴǹǮǬdzǴǮǹȇǵ ǷǴȀǾǴǹǯ ǷǴȂǬ ǶǺǾǺǼȇǵ ǴǸDZDZǾ ǼDZdzǿǷȈǾǬǾ ǽǼǬǮǹǴǸȇǵ ǽ ǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǺǵ ǻǷǬǽǾǴȃDZǽǶǺǵ ǺǻDZǼǬȂǴDZǵ ǹǺ ǭDZdzǴǹǮǬdzǴǮǹǺǵȁǴǼǿǼǯǴǴǽǮȋdzǬǹǹǺǵǽǹǬǼǶǺdzǺǸǴǻǺǽǷDZǰǿȊȅǴǸǻDZǼǴǺǰǺǸ ǼDZǶǺǹǮǬǷDZǽȂDZǹȂǴǴ´ǩǾǺǺǰǹǺǼǬdzǺǮǬȋǻǼǺȂDZǰǿǼǬǽǻǺǽǷDZǰǿȊȅǴǸȉȀȀDZǶǾǺǸ ǷǴȀǾǴǹǯǬǽǮȋdzǬǹǹȇǸǽǺǭǼǬdzǺǮǬǹǴDZǸǶǺǷǷǬǯDZǹǺǮȇȁǽǾǼǿǶǾǿǼǚǹǬǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾ ǻǼǴǼǺǰǹȇDZ ǼDZǯDZǹDZǼǬǾǴǮǹȇDZ ǽǻǺǽǺǭǹǺǽǾǴ ǺǼǯǬǹǴdzǸǬ ǸȋǯǶǺ Ǵ ǻǺǽǾDZǻDZǹǹǺ ǮǺǽǽǾǬǹǬǮǷǴǮǬǾȈ ǻǬǸȋǾȈ ǶǺDzǴ Ǵ ǻǺǰǰDZǼDzǴǮǬȊȅǴDZ ǾǶǬǹǴ ´ǎǺdzǼǬǽǾµ ǷǴȂǬ ǾǬǶǴǸ ǺǭǼǬdzǺǸ ǺǭǼǬǾǴǾȈǽȋ ǮǽǻȋǾȈ ǽ ǮȇǼǬdzǴǾDZǷȈǹȇǸ Ǵ ǽǺǮDZǼȄDZǹǹǺ DZǽǾDZǽǾǮDZǹǹȇǸǼDZdzǿǷȈǾǬǾǺǸǚǭȅǴǵǻǼǺȂDZǽǽǼDZǯDZǹDZǼǬȂǴǴdzǬǻǿǽǾǴǾǽȋǻǺǽǷDZ ǺǰǹǺǵǻǼǺȂDZǰǿǼȇǎǼDZdzǿǷȈǾǬǾDZǔǾǺǯǺǮȇǵȉȀȀDZǶǾǼǬdzǮǴǮǬDZǾǽȋǻǺǽǾDZǻDZǹǹǺ ǮǾDZȃDZǹǴDZǭǷǴDzǬǵȄǴȁǸDZǽȋȂDZǮ´ ǖǺǸǿǻǼDZǰǹǬdzǹǬȃDZǹǬXOWKHUDSLH ǛǺǰȁǺǰȋȅǴDZ ǺǭǷǬǽǾǴ ǰǷȋ ǻǼǺȂDZǰǿǼȇ Ǯǽȋ ǺǭǷǬǽǾȈ ǷǴȂǬ ǺǽǺǭDZǹǹǺ ȅDZǶǴ ǴǺǭǷǬǽǾȈǯǷǬdz EURZOLIWLQJ ǬǾǬǶDzDZȄDZȋǖǬǹǰǴǰǬǾǺǸǸǺDzDZǾǭȇǾȈǶǬDzǰȇǵ ȃȈȋǶǺDzǬǹǬȃǴǹǬDZǾǺǽǷǬǭDZǮǬǾȈǴǾDZǼȋǾȈǿǻǼǿǯǺǽǾȈǞǬǶDzDZȉǾǺǻǺǰȁǺǰȋȅǬȋ ǻǼǺȂDZǰǿǼǬǰǷȋǾDZȁǶǾǺȁǺȃDZǾǴdzǭDZDzǬǾȈȁǴǼǿǼǯǴȃDZǽǶǺǵǺǻDZǼǬȂǴǴ ǻǺǻǼǴȃǴǹDZ ǷǴǽǾǼǬȁǬǺǻDZǼǬȂǴǴǴǷǴǻDZǼǴǺǰǬǮǺǽǽǾǬǹǺǮǷDZǹǴȋǾǬǶǴǴdzdzǬǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾǴ ǻǺǷǿȃDZǹǴȋǹDZDZǽǾDZǽǾǮDZǹǹǺǵǸǴǸǴǶǴ BcD Clinic s.r.o. $QWDOD6WDäND3UDKDZZZEFGFOLQLFF]

147


PRAGUE OUT |

QRYLQN\_QHZV_ǹǺǮǺǽǾǴ

'(66286/'(6686²1(-9ę7ãÌ352'(-1$ 6/8;861Ì0632'1Ì035É'/(09'20ę0Ð'< 1HMYĚWät SURGHMQD V OX[XVQtP VSRGQtP SUiGOHP Y þHVNp UHSXEOLFH 'HVVRXV O 'HVVXV Y SiWpP SDWŐH 'RPX PyG\ QD 9iFODYVNpP QiPĚVWt YFHQWUX3UDK\QDEt]tDNWXiOQtNROHNFHWRS]QDÿHN0DULH-R3ULPD'RQQD $QGUHV6DUGD0DUOLHV'HNNHUVD/HMDE\9SURGHMLMVRXH[NOX]LYQĚWDNp SŐHGNROHNFHSODYHN]QDÿHN0DU\DQ0HKOKRUQ&KDUPOLQH UHYROXÿQt SODYN\ IRUPXMtFt SRVWDYX XEHURX Dæ MHGQX NRQIHNÿQt YHOLNRVW D /LGHD SODYN\VNRätÿN\DæGRYHOLNRVWL+ 'HVVRXVO'HVVXVMHMHGLQëPPtVWHP VSUH]HQWDFtKQHGQĚNROLNDQRYëFKNROHNFtSODYHNYÿHWQĚVXNëQHNWXQLN DGDOätFKGRSOŁNŢYSUŢEĚKXFHOpKRURNXQHMHQYUiPFLWUDGLÿQtMDUQt DOHWQtVH]yQ\1HFK\EtDQLSRKRGOQpQRÿQtSUiGORDGRPiFtRGĚY\]QDÿN\ )pUDXGQHERSXQÿRFK\DERG\]QDÿN\:ROIRUG

DESSOUS L DESSUS – THE LARGEST STORE OF LUXURY LINGERIE IN THE HOUSE OF FASHION 'HVVRXVO'HVVXVWKHODUJHVWOX[XU\OLQJHULHVWRUHLQWKH&]HFK5HSXEOLF LVVLWXDWHGRQWKHWKÁRRURI'ŢPPyG\ ´WKH+RXVHRI)DVKLRQµ RQ:HQFHVODV6TXDUHLQWKHFHQWUHRI3UDJXH,WVHOOVXSWRGDWHFROOHFWLRQVRIWRS EUDQGVVXFKDV0DULH-R3ULPD'RQQD$QGUHV6DUGD0DUOLHV'HNNHUVDQG /HMDE\,WLVDOVRWKHVROHVHOOHURIWKHIXWXUHFROOHFWLRQRIVZLPVXLWVE\ WKHVHEUDQGV0DU\DQ0HKOKRUQ&KDUPOLQH DUHYROXWLRQDU\VZLPVXLWHQDbling the wearer to lose up to one dress size) and Lidea (a swimsuit in sizes XSWR+FXSV 'HVVRXVO'HVVXVLVWKHRQO\VWRUHZKHUHVHYHUDOQHZFROOHFtions of swimwear, including short skirts, tunics and other accessories, are presented throughout the year, not just in the traditional spring and sumPHUVHDVRQV&RPIRUWDEOHQLJKWZHDUDQGORXQJHZHDUE\WKH)pUDXGEUDQG and Wolford stockings and bodysuits are also in stock.

'(66286/'(6686²ǖǜǟǛǙǑǕǤǔǕǘnjǏnjǓǔǙ ǜǚǝǖǚǤǙǚǏǚǙǔǒǙǑǏǚǍǑǗǨǫǎǐǚǘǑǘǚǐǧ ǖǼǿǻǹDZǵȄǴǵǸǬǯǬdzǴǹǹǴDzǹDZǯǺǭDZǷȈȋǶǷǬǽǽǬǷȊǶǽǮǣDZȄǽǶǺǵǼDZǽǻǿǭǷǴǶDZ 'HVVRXVO'HVVXVǹǬȁǺǰǴǾǽȋǹǬǹǬǻȋǾǺǸȉǾǬDzDZǐǺǸǬǸǺǰȇǹǬǎǬȂǷǬǮǽǶǺǵ ǻǷǺȅǬǰǴ Ǯ ȂDZǹǾǼDZ ǯǺǼǺǰǬ ǎ 'HVVRXV O 'HVVXV Ǯȇ ǹǬǵǰDZǾDZ ǶǺǷǷDZǶȂǴǴ ǮDZǰǿȅǴȁ ǸǴǼǺǮȇȁ ǭǼDZǹǰǺǮ 0DULH -R 3ULPD 'RQQD $QGUHV 6DUGD 0DUOLHV'HNNHUVǴ/HMDE\ǎǻǼǺǰǬDzDZǾǬǶDzDZȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹǬȋǻǼDZǰǮǬǼǴǾDZǷȈǹǬȋ ǶǺǷǷDZǶȂǴȋǶǿǻǬǷȈǹǴǶǺǮǹǬǯǺǰǸǬǼǺǶ0DU\DQ0HKOKRUQ&KDUPOLQH ǸǺǰDZǷǴ ǹǺǮǺǯǺ ǻǺǶǺǷDZǹǴȋ ȀǺǼǸǴǼǿȊȅǴDZ Ǵ ǿǸDZǹȈȄǬȊȅǴDZ ȀǴǯǿǼǿ ǹǬ ȂDZǷȇǵǼǬdzǸDZǼ ǴǸǬǼǶǴ/LGHD ǶǿǻǬǷȈǹǴǶǴǽȃǬȄǶǬǸǴǮǽDZȁǼǬdzǸDZǼǺǮ ǮǻǷǺǾȈ+ 'HVVRXVO'HVVXVDZǰǴǹǽǾǮDZǹǹȇǵǸǬǯǬdzǴǹǮǯǺǼǺǰDZǶǺǾǺǼȇǵ Ǯ ǾDZȃDZǹǴDZ ȂDZǷǺǯǺ ǯǺǰǬ Ǭ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ Ǯ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇǵ ǮDZǽDZǹǹDZDZǷDZǾǹǴǵ ǽDZdzǺǹ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾ ǽǼǬdzǿ ǹDZǽǶǺǷȈǶǺ ǹǺǮȇȁ ǶǺǷǷDZǶȂǴǵ ǶǿǻǬǷȈǹǴǶǺǮ ǮǶǷȊȃǬȋȊǭǶǴǾǿǹǴǶǴǴǰǼǿǯǴDZǬǶǽDZǽǽǿǬǼȇǎ'HVVRXVO'HVVXVǾǬǶDzDZ ǸǺDzǹǺǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴǿǰǺǭǹǺDZǹǺȃǹǺDZǭDZǷȈDZǴǰǺǸǬȄǹȊȊǺǰDZDzǰǿǸǬǼǶǴ )pUDXGǴȃǿǷǶǴǴǭǺǰǴǺǾdzǹǬǸDZǹǴǾǺǵȀǴǼǸȇ:ROIRUG Dessous l Dessus 'ŢPPyG\9iFODYVNpQiPĚVWt3UDKD

148


BRUCE SPRINGSTEEN and the E Street Band 11. 7. 2012 Synot Tip Aréna, Praha WK-XO\6\QRW7LS$UHQD3UDJXH ǍǼȊǽǝǻǼǴǹǯǽǾǴǹǴ©(6WUHHW%DQGª 6\QRW7LS$UpQDǛǜnjǏnj %UXFH6SULQJVWHHQDMHKR(6WUHHW%DQGSRWYUGLOLVYŢMSUYQtNRQFHUWYþHVNpUHSXEOLFH 6SULQJVWHHQVHVLFHþHVNXSŐHGVWDYLOMLæYURFHNG\]DKUiODNXVWLFNëNRQFHUWYSUDæVNpP.RQJUHVRYpPFHQWUXOHWRVYäDNSRSUYpSŐLMHGHVHVYëP(6WUHHW%DQGHPYUiPFL VYĚWRYpKRWXUQp3ŐHGVWDYtVHQDNRQFHUWĚSRGäLUëPQHEHPYSUDæVNp6\QRW7LS$UpQĚ 3ŢMGHRMHGLQpY\VWRXSHQtYHVWŐHGQtDYëFKRGQt(YURSĚ $PHULFNëStVQLÿNiŐNWHUëQDKUiYiDY\VWXSXMHVNDSHORX(6WUHHW%DQGVHSURVODYLOK\PQLFNëPL URFNRYëPL StVQĚPL D SRHWLFNëPL WH[W\ YH NWHUëFK GRNi]DO Y\VWLKQRXW QiODGX QHMHQDPHULFNpVSROHÿQRVWL6SROXV(6WUHHW%DQGHPVHVWDOMHGQtP]SUŢNRSQtNŢÅVWDGLyQRYpKRURFNX´NG\LSŐHGGHVHWLWLVtFRYëPSXEOLNHPGRNiæHQDYRGLWGŢYĚUQRXDSŐLWRP HXIRULFNRXDWPRVIpUXURFNRYpKRNOXEX %UXFH6SULQJVWHHQDQGKLV(6WUHHW%DQGKDYHFRQÀUPHGWKHLUFRQFHUWLQWKH&]HFK5HSXEOLF%UXFH6SULQJVWHHQKDVDOUHDG\SHUIRUPHGRQFHLQRXUFRXQWU\²KHLQWURGXFHGKLPVHOI LQWKH3UDJXH&RQJUHVV&HQWUHLQDQDFRXVWLFSHUIRUPDQFHLQ+RZHYHULQKH ZLOOSHUIRUPIRUWKHÀUVWWLPHZLWKKLV(6WUHHW%DQGRQWKHLU:RUOG7RXU7KH\ZLOOEHSOD\LQJ DWWKHRSHQDLUFRQFHUWLQ3UDJXH·V6\QRW7LS$UHQDZKLFKZLOOEHWKHLURQO\SHUIRUPDQFHLQ &HQWUDODQG(DVWHUQ(XURSH %UXFHLVDQ$PHULFDQVLQJHUVRQJZULWHUZKRUHFRUGVDQGSHUIRUPVZLWKKLV(6WUHHW%DQG 6SULQJVWHHQDFKLHYHGIDPHGXHWRKLVK\PQDOURFNPXVLFDQGSRHWLFO\ULFVLQZKLFKKHZDV able to give a true picture of the mood in American as well as international society. With the (6WUHHW%DQGKHEHFDPHRQHRIWKHSLRQHHUVRI´VWDGLXPURFNµ(YHQLQIURQWRIDQDXGLence of tens of thousands, he is able to create the intimate as well as euphoric atmosphere of a rock club. ǍǼȊǽ ǝǻǼǴǹǯǽǾǴǹ Ǵ DZǯǺ ǯǼǿǻǻǬ ©( 6WUHHW %DQGª ǻǺǰǾǮDZǼǰǴǷǴ ǻǼǺǮDZǰDZǹǴDZ ǶǺǹȂDZǼǾǬ Ǯ ǣDZȄǽǶǺǵ ǜDZǽǻǿǭǷǴǶDZ ǍǼȊǽ ǝǻǼǴǹǯǽǾǴǹ ǿDzDZ ǺǰǹǬDzǰȇ ǮȇǽǾǿǻǬǷ Ǯ ǣDZȁǴǴ ² Ǯ ǯǺǰǿǮǖǺǹǯǼDZǽǽȂDZǹǾǼDZǽǾǺǷǴȂȇǙǺǮǯǺǰǿǮǼǬǸǶǬȁǸǴǼǺǮǺǯǺǾǿǼǹDZǺǹǮǻDZǼǮȇDZ ǻǼǴǭȇǮǬDZǾǮǛǼǬǯǿǽǺǽǮǺDZǵǯǼǿǻǻǺǵ©(6WUHHW%DQGªǍǼȊǽǮȇǽǾǿǻǴǾǹǬǶǺǹȂDZǼǾDZǻǺǰ ǺǾǶǼȇǾȇǸǹDZǭǺǸǹǬǻǷǺȅǬǰǶDZ©6\QRW7LS$UpQDªǩǾǺǭǿǰDZǾDZǰǴǹǽǾǮDZǹǹǺDZǮȇǽǾǿǻǷDZǹǴDZǮǺ ǮǽDZǵǢDZǹǾǼǬǷȈǹǺǵǴǎǺǽǾǺȃǹǺǵǑǮǼǺǻDZ ǍǼȊǽǬǸDZǼǴǶǬǹǽǶǴǵǻDZǮDZȂǴǬǮǾǺǼǻDZǽDZǹdzǬǻǴǽȇǮǬDZǾǴǴǽǻǺǷǹȋDZǾǽǮǺǴǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴȋ ǽǯǼǿǻǻǺǵ©(6WUHHW%DQGªǝǻǼǴǹǯǽǾǴǹǻǼǺǽǷǬǮǴǷǽȋǽǮǺǴǸǴǼǺǶǯǴǸǹǬǸǴǴǻǺȉǾǴȃDZǽǶǴǸǴ ǾDZǶǽǾǬǸǴ Ǯ ǶǺǾǺǼȇȁ ǽǿǸDZǷ ǻDZǼDZǰǬǾȈ ǹǬǽǾǼǺDZǹǴDZ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǬǸDZǼǴǶǬǹǽǶǺǯǺ ǺǭȅDZǽǾǮǬ ǎǸDZǽǾDZǽ©(6WUHHW%DQGªǺǹǽǾǬǷǺǰǹǴǸǴdzǻǴǺǹDZǼǺǮ©ǼǺǶǬǹǬǽǾǬǰǴǺǹǬȁªǶǺǾǺǼȇǵǰǬDzDZ ǰDZǽȋǾȈǾȇǽȋȃdzǼǴǾDZǷDZǵǸǺDzDZǾǻǺǯǼǿdzǴǾȈǮǰǺǮDZǼǴǾDZǷȈǹǿȊǴǮǸDZǽǾDZǽǾDZǸȉǵȀǺǼǴȃDZǽǶǿȊ ǬǾǸǺǽȀDZǼǿǼǺǶǶǷǿǭǬ 150


6YÄ?WRYiMHGQLÄ&#x20AC;ND v realitĂĄch

8

6

9

7 1

3

10 5

26 .$1&(/Ă&#x2030;ÄĄĂ&#x152;V PRAZE 150 352'(-ÄŠ0Ä&#x17D;6Ă&#x152;Ăż1Ä&#x17D; 4 200 0$./eÄĄÄŠ 5300 1(029,7267Ă&#x152;

1

CENTURY 21 Reality Express 9iFODYVNpQiPÄ?VWt3UDKD WHO

10

CENTURY 21 K + K Consulting 6ODGNRYVNpKRQiPÄ?VWt3UDKD WHO

19

2

CENTURY 21 Tandem 3HUORYD3UDKD WHO

11

CENTURY 21 Real Servis .RQÄ?YRYD3UDKD WHO

CENTURY 21 Reality /HWHQVNpQiPÄ?VWt3UDKD WHO

20

3

CENTURY 21 Reality 21 1D3RĢtÄ&#x20AC;t3UDKD WHO

12

CENTURY 21 City +YÄ?]GRYD3UDKD WHO

CENTURY 21 Master 6RNRORYVNi3UDKD WHO

21

4

CENTURY 21 Action 0DVDU\NRYRQiEĢHçt3UDKD WHO

13

CENTURY 21 For Life %UDQLFNi3UDKD WHO

CENTURY 21 Aba Reality 3DĢtNRYD3UDKD WHO

22

5

CENTURY 21 Energy .RUXQQt3UDKD WHO

14

CENTURY 21 Lightbringer

6OXQHÄ&#x20AC;QtQiPÄ?VWt$3UDKD WHO

CENTURY 21 Alter Ego 2FHOiĢVNi3UDKD WHO

23

6

CENTURY 21 Europe Property 97ÄŞQtFK3UDKD WHO

15

&(1785<5HDOLW\$QGÄ?O 5DGOLFNiH3UDKD WHO

CENTURY 21 Best Reality .XEiQVNpQiPÄ?VWt3UDKD WHO

24

7

CENTURY 21 Realitcentrum 9\ĂĽHKUDGVNi3UDKD WHO

16

CENTURY 21 Victory 'HMYLFNi3UDKD WHO

CENTURY 21 Bonus Praha .RUXQQt3UDKD WHO

8

CENTURY 21 Vomastek /D]DUVNi3UDKD WHO

17

CENTURY 21 Goldberger 1D2YÄ&#x20AC;LQiFK3UDKD WHO

25

CENTURY 21 Singa Real .RQRMHGVNi3UDKD WHO

9

CENTURY 21 Archa 0LOHĂĽRYVNi3UDKD WHO

18

CENTURY 21 Plus+ -DQNRYFRYDD3UDKD WHO

26

CENTURY 21 ElĂĄn +XVRYDĂ&#x201D;YDO\X3UDK\ WHO

WWW.CENTURY21.CZ


největší jazzový festival v ČR

SVĚTOVÝ JAZZ NA ČESKÝCH NÁMĚSTÍCH 13. 7. – 22. 7. 2012 ,17(51$7,21$/-$==21&=(&+648$5(6 7+(*5($7(67-$==)(67,9$/,17+(&=(&+5(38%/,& ǘǔǜǚǎǚǕǐǒnjǓǙnjǣǑǤǝǖǔǡǛǗǚǥnjǐǫǡ ǖǜǟǛǙǑǕǤǔǕǐǒnjǓǚǎǧǕǠǑǝǞǔǎnjǗǨǎǣǑǡǔǔ %RKHPLD -D]] )HVW MH MHGQtP ] QHMYĚWätFK OHWQtFK MD]]RYëFK KXGHEQtFK IHVWLYDOŢYFHOp(YURSĚ%\O]DORæHQYURFHäSLÿNRYëPMD]]RYëPN\WDULVWRX5XG\/LQNRXMHKRæFtOHPE\OR]SRSXODUL]RYDWY\QLNDMtFtMD]]YþHVNp UHSXEOLFH)HVWLYDOWUYiYtFHQHæGHVHWGQŢEĚKHPQLFKæVHYQĚNROLNDY\EUDQëFKPĚVWHFKRGHKUDMtNRQFHUW\QHMOHSätFKHYURSVNëFKLVYĚWRYëFKMD]]PDQŢ =DKiMHQtVHWUDGLÿQĚNRQiQDSUDæVNpP6WDURPĚVWVNpPQiPĚVWtYVWXSMH VWHMQĚ MDNR QD YäHFKQD GDOät NRQFHUWQt Y\VWRXSHQt ]GDUPD )HVWLYDO OHWRV SŐLYtWiMHGQX]QHMYĚWätFKDPHULFNëFKMD]]RYëFK]SĚYDÿHNVRXÿDVQRVWL'HH 'HH%ULGJHZDWHUGYĚJHQHUDFHäSLÿNRYëFKEDVLVWŢ'DYH+ROODQGDD5LFKDUGD %RQXNWHUë]DKUDMHVOHJHQGiUQtPN\WDULVWRX0LNHP6WHUQHPDIHQRPHQiOQtP EXEHQtNHP'DYHP:HFNOHP 3UDKD3O]HŁ'RPDæOLFH2ORPRXF %UQR7iERUþHVNp%XGĚMRYLFH3UDFKDWLFH %RKHPLD-D]])HVWLVRQHRIWKHODUJHVWVXPPHUMD]]IHVWLYDOVLQWKHZKROHRI (XURSH,WZDVIRXQGHGLQE\WRSMD]]JXLWDULVW5XG\/LQNDZKRVHJRDO ZDVWRSRSXODULVHH[FHSWLRQDOMD]]LQWKH&]HFK5HSXEOLF7KH)HVWLYDOODVWVIRU PRUHWKDQWHQGD\VGXULQJZKLFKFRQFHUWVE\WKHEHVW(XURSHDQDQGLQWHUQDWLRQDOMD]]PXVLFLDQVDUHKHOGLQVHYHUDOVHOHFWHGWRZQV7KHRSHQLQJRIWKH-D]] )HVWLYDO WUDGLWLRQDOO\ WDNHV SODFH RQ 3UDJXH·V 2OG 7RZQ 6TXDUH ZKHUH WKHUH is guaranteed free entry to all (this applies to all the other concert performancHVDVZHOO 7KLV\HDU%-)ZLOOZHOFRPHRQHRIWKHJUHDWHVW$PHULFDQFRQWHPSRUDU\IHPDOHMD]]VLQJHUV'HH'HH%ULGJHZDWHUDQGWZRJHQHUDWLRQVRIWRS EDVVLVWV'DYH+ROODQGDQG5LFKDUG%RQDZKRZLOOSHUIRUPZLWKWKHOHJHQGDU\ JXLWDULVW0LNH6WHUQDQGSKHQRPHQDOGUXPPHU'DYH:HFNO 3UDJXH-XO\3O]HŁ-XO\'RPDæOLFH-XO\2ORPRXF-XO\ %UQR-XO\7iERU-XO\þHVNp%XGĚMRYLFH-XO\3UDFKDWLFH-XO\ 152

5LFKDUG%RQD ǠDZǽǾǴǮǬǷȈ ©%RKHPLD -D]] )HVWª ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǺǰǹǴǸ Ǵdz ǶǼǿǻǹDZǵȄǴȁ ǷDZǾǹǴȁ ǰDzǬdzǺǮȇȁȀDZǽǾǴǮǬǷDZǵǮǑǮǼǺǻDZǚǹǭȇǷǺǽǹǺǮǬǹǮǯǺǰǿǴdzǮDZǽǾǹȇǸ ǰDzǬdzǺǮȇǸ ǯǴǾǬǼǴǽǾǺǸ ǜǿǰǴ ǗǴǹǶǺǸ DZǯǺ ȂDZǷȈȊ ǭȇǷǬ ǻǺǻǿǷȋǼǴdzǬȂǴȋ ǺǾǷǴȃǹǺǯǺǰDzǬdzǬǮǣDZȄǽǶǺǵǜDZǽǻǿǭǷǴǶDZǠDZǽǾǴǮǬǷȈǰǷǴǾǽȋǭǺǷDZDZǰDZǽȋǾǴ ǰǹDZǵ ǮǺ ǮǼDZǸȋ ǶǺǾǺǼȇȁ Ǯ ǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁ ǴdzǭǼǬǹǹȇȁ ǯǺǼǺǰǬȁ ǻǼǺȁǺǰȋǾ ǶǺǹȂDZǼǾȇǷǿȃȄǴȁDZǮǼǺǻDZǵǽǶǴȁǴǸǴǼǺǮȇȁǰDzǬdzǸDZǹǺǮǚǾǶǼȇǾǴDZǰDzǬdzǺǮǺǯǺ ȀDZǽǾǴǮǬǷȋǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺǻǼǺȁǺǰǴǾǹǬǝǾǬǼǺǸDZǽǾǽǶǺǵǻǷǺȅǬǰǴǛǼǬǯǴȃǾǺ ǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾ ǮǽDZǸ ǻǺǽDZǾǴǾDZǷȋǸ ǭDZǽǻǷǬǾǹȇǵ ǮȁǺǰ ǾǬǶ DzDZ ǶǬǶ Ǵ ǮǽDZ ǰǼǿǯǴDZǶǺǹȂDZǼǾȇ ǎȉǾǺǸǯǺǰǿ©%RKHPLD-D]])HVWªǭǿǰDZǾǻǼǴǮDZǾǽǾǮǺǮǬǾȈ ǺǰǹǿǴdzǮDZǷǴȃǬǵȄǴȁǬǸDZǼǴǶǬǹǽǶǴȁǰDzǬdzǺǮȇȁǻDZǮǴȂǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǽǾǴ²ǐǴ ǐǴǍǼǴǰDzǿǺǾDZǼǰǮǬǻǺǶǺǷDZǹǴȋǻDZǼǮǺǶǷǬǽǽǹȇȁǭǬǽǴǽǾǺǮǐȉǵǮǬǡǺǷǷǬǹǰǬ Ǵ ǜǴȃǬǼǰǬ ǍǺǹDZ ǶǺǾǺǼȇǵ ǽȇǯǼǬDZǾ ǽ ǷDZǯDZǹǰǬǼǹȇǸ ǯǴǾǬǼǴǽǾǺǸ ǘǬǵǶǺǸ ǝǾDZǼǹǺǸǴǭǬǼǬǭǬǹȅǴǶǺǸǐȉǵǮǺǸǟȉǶǷDZǸ ǛǼǬǯǬǛǷȈdzDZǹȈǐǺǸǬDzǷǴȂDZǚǷǺǸǺǿȂ ǍǼǹǺǞǬǭǺǼ7iERUǣDZȄǽǶDZǍǿǰDZǵǺǮǴȂDZ3UDFKDWLFH 'HH'HH%ULGJHZDWHU


červenec srpen slevy 20–50 %

export-import s.r.o.


luxury

/,)(67</( |/,)(67</(|ǝǞǔǗǨǒǔǓǙǔ

2. 1.

1. 5REHUWR&RLQ kolekce „Art Nouveau“ Roberto Coin Boutique

2. %DFFDUDW Aude Lechère – Merveille, cena 21 900 Kč Crystal Heritage Showroom

4. 3. (6&$'$ tunika z kolekce pro pozdní léto 2012 ESCADA boutige

4. 3UVWêQHN%RXFKHURQ7RUWXH vyrobený z růžového zlata, osázen diamanty Boucheron boutique

3. 5.

life

5. 'iPVNpKRGLQN\%XOJDUL 'LDJRQR&HUDPLF dominantním materiálem je keramika doplněná 18kt růžovým zlatem nebo ocelí BULGARI boutique

9.

6.

7. 6. 8QLNiWQtUXEtQ\5REHUWD&RLQD poskládané do tvaru “navette” zdobící speciální zlatou láhev šampaňského MOËT & CHANDON Mathusalem. Vyrobeno speciálně pro letošní MFF v Karlových Varech.

7. 2NRX]OXMtFtQiUDPN\%521 s barevnými kameny klenotnictví Halada

9. 7HOHIRQ9HUWX&RQVWHOODWLRQ&DQG\ 8. %DOHUtQN\*XFFL speciální kolekce navržená kreativní ředitelkou Fridou Giannini 154

inspirovaný jasnými barvami léta, září světlem „malinových“ rubínů VERTU Store Prague

8.


E S S E NC E PRO VÁŠ PŮVAB A ZDRAVÍ V ú tulném prostředí našeh o s t u dia v cen t ru Pra h y 6 - D ejv icí ch Vám nabízíme řadu aktivit v obla s t i for mov á n í pos t a v y, reg en era c e a re l ax ace

Vacushape Kosmetika - Matis Paris Masérské služby Ájurvéda Výživové poradenství Očista těla i mysli Jóga Fyzioterapie Kde: STUD IO ESSENCE

www.studioessence.cz

Adresa: Václavkova 169 / 1

tel.: +420 235 350 235, +420 722 947 727

Budova nádraží „Dejvice“, 1. patro

e-mail: studioessence@volny.cz

Praha 6, 160 00

SPORTALM Jaro–Léto 2012 www.fggroup.cz


Na břehu (U jezera), 1935, olej, plátno, 120 x 180 cm

Emil Filla (1882–1953)

/

ze sbírek GHMP

Zámek Troja

4. 4.– 4. 11. 2012 9ëVWDYD]HVEtUHN*DOHULHKODYQtKRPĚVWD3UDK\SŐHGVWDYXMHMHGQX]QHMYë]QDÿQĚMätFKXPĚOHFNëFKRVREQRVWtÿHVNpPRGHUQ\PDOtŐHVRFKDŐHJUDÀND DWHRUHWLNDXPĚQt(PLOD)LOOX$XWRUŢYERKDWëIRQG]tVNiYDQëSRVWXSQĚRG äHGHViWëFKGRNRQFHRVPGHViWëFKOHWPLQXOpKRVWROHWtÿtWiVWRYNXGĚO9ëEĚU SUH]HQWRYDQë QD YëVWDYĚ XVSRŐiGDQp NH YëURÿt )LOORYD QDUR]HQt ]DVWXSXMHDXWRURYXUR]PDQLWRXWYRUEXMHæSURäODFHORXŐDGRXSURPĚQ([SR]LFLXYR]XMH]iVDGQtOLWRJUDÀFNiSRGREL]QD)0'RVWRMHYVNpKRQHFK\Et DQLÀJXUiOQtæHQVNpQiPĚW\DGUREQiSODVWLND9ë]QDPQRXÿiVWSUH]HQWRYDQëFK GĚO SŐHGVWDYXMt JUDÀFNp OLVW\ Y\WYRŐHQp N +DODVRYĚ EiVQLFNp VEtUFH 7RU]R QDGĚMH D F\NOXV +HUDNOHV =iYĚU WYRUE\ SDWŐt QiURGQtP StVQtP DGRGQHVQHSUiYHPRSRPtMHQëPSDQRUDPDWLFNëPWXäRYëPPDOEiPNUDMLQ þHVNpKRVWŐHGRKRŐt

Zátiší na stole, 1927, tempera, olej, email, drť, plátno, 146 x 98 cm

156

ǎȇǽǾǬǮǶǬ Ǵdz ǶǺǷǷDZǶȂǴǴ ǏǺǼǺǰǽǶǺǵ ǏǬǷDZǼDZǴ ǛǼǬǯǴ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾǺǰǹǺǯǺǴdzǽǬǸȇȁǮȇǰǬȊȅǴȁǽȋǰDZȋǾDZǷDZǵ ȃDZȄǽǶǺǯǺǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǯǺǴǽǶǿǽǽǾǮǬȁǿǰǺDzǹǴǶǬǽǶǿǷȈǻǾǺǼǬ ǯǼǬȀǴǶǬ Ǵ ǾDZǺǼDZǾǴǶǬ ǴǽǶǿǽǽǾǮǬ ǩǸǴǷȋ ǠǴǷǷǿ ǍǺǯǬǾȇǵ ǬǮǾǺǼǽǶǴǵ ȀǺǹǰ ǻǺǽǾDZǻDZǹǹǺ ǻǺǻǺǷǹȋDZǸȇǵ ǽǶǺǹȂǬȄDZǽǾǴǰDZǽȋǾȇȁǰǺǶǺǹȂǬǮǺǽȈǸǴǰDZǽȋǾȇȁǷDZǾ ǸǴǹǿǮȄDZǯǺ ǽǾǺǷDZǾǴȋ ǹǬǽȃǴǾȇǮǬDZǾ ǽǺǾǹǴ ǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴǵ ǜǬǭǺǾȇ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǹȇDZ ǹǬ ǮȇǽǾǬǮǶDZ ǺǼǯǬǹǴdzǺǮǬǹǹǺǵǶǷDZǾǴȊǽǺǰǹȋǼǺDzǰDZǹǴȋǠǴǷȇǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋȊǾ ǽǺǭǺǵ ǼǬdzǹǺǺǭǼǬdzǹǺDZ ǾǮǺǼȃDZǽǾǮǺ ǬǮǾǺǼǬ ǻǼǺȄDZǰȄDZDZ ȃDZǼDZdz ǸǹǺǯǴDZ ǴdzǸDZǹDZǹǴȋ ǩǶǽǻǺdzǴȂǴȊ ǺǾǶǼȇǮǬDZǾ ǷǴǾǺǯǼǬȀǴȃDZǽǶǴǵ ǻǺǼǾǼDZǾ Ǡǘ ǐǺǽǾǺDZǮǽǶǺǯǺ ǰǬǷDZDZ ǽǷDZǰǿȊǾ DzDZǹǽǶǴDZ ȀǴǯǿǼǹȇDZ ǽȊDzDZǾȇ Ǵ ǸǬǷȇDZ ǽǶǿǷȈǻǾǿǼȇ ǎǬDzǹǺǵ ȃǬǽǾȈȊ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǹȇȁ ǼǬǭǺǾ ȋǮǷȋȊǾǽȋ ǯǼǬȀǴȃDZǽǶǴDZ ǷǴǽǾȇ ǽǺdzǰǬǹǹȇDZ ǰǷȋ ǽǭǺǼǹǴǶǬǽǾǴȁǺǮǏǬǷǬǽǬ©ǞǺǼǽǹǬǰDZDzǰȇªǴȂǴǶǷǬ©ǏDZǼǬǶǷª ǓǬǶǷȊȃDZǹǴDZ ǾǮǺǼȃDZǽǶǺǯǺ ǹǬǽǷDZǰǴȋ ǽǺǽǾǬǮǷȋȊǾ ǹǬǼǺǰǹȇDZ ǛDZǽǹǴ Ǵ ǰǺ ǽǴȁ ǻǺǼ ǹDZdzǬǽǷǿDzDZǹǹǺ dzǬǭȇǾȇDZ ǮȇǻǺǷǹDZǹǹȇDZ ǾǿȄȈȊ ǻǬǹǺǼǬǸǹȇDZ ǻDZǵdzǬDzǴ ǣDZȄǽǶǺǯǺǝǼDZǰǹDZǯǺǼȈȋ


7KHH[KLELWLRQIURPWKHFROOHFWLRQVRIWKH&LW\*DOOHU\3UDJXH LQWURGXFHVRQHRIWKHPRVWRXWVWDQGLQJSHUVRQDOLWLHVRI&]HFK Modern Art, the painter, sculptor, graphic artist and art theoULVW(PLO)LOOD7KHDUWLVW¡VULFKERG\RIZRUNJUDGXDOO\FUHDWHG IURPWKHVWRWKHHQGRIWKHVWRWDOVLQGLYLGXDO works. The selection presented in the exhibition, organised on WKHRFFDVLRQRIWKHWKDQQLYHUVDU\RI)LOOD¡VELUWKLVUHSresentative of the artistâ&#x20AC;&#x2122;s diverse creativity which underwent many changes. The exhibition opens with the fundamental OLWKRJUDSKLFSRUWUDLWRI)0'RVWRHYVN\DQGWKHUHDUHDOVR WKHPHVRIWKHIHPDOHĂ&#x20AC;JXUHDQGSODVWLFDUW$QLPSRUWDQWSDUW of the exhibited works are the prints created for Halasâ&#x20AC;&#x2122;s poetry collection, Torso of Hope and Torso of Heracles. The exhibition FRQFOXGHV ZLWK WKH QDWLRQDO 6RQJV DQG WKH VWLOO XQMXVWO\ QHJOHFWHGSDQRUDPLFLQNSDLQWLQJVRIWKHODQGVFDSHRIWKH&]HFK &HQWUDO0RXQWDLQV

Ĺ vadlenka, 1945, suchĂĄ jehla, 42 x 30, 4 cm ZĂĄtiĹĄĂ­ na stole (ZĂĄtiĹĄĂ­ s kytarou), 1929, olej, plĂĄtno, 60 x 92 cm

157


Sen v ĹželvÄ&#x203A;, 2012, tuĹžka, papĂ­r, 48 x 60 cm

Galerie Jaroslava Fragnera

28. 6.â&#x20AC;&#x201C; 26. 8. 2012 ZZZJMIF]

PĹ&#x2DC;EHLĂ?DKA NEJLEPĹ Ă? NORSKĂ&#x2030; ARCHITEKTURY V PRAZE

$3$5$'(2)7+(%(67125:(*,$1 $5&+,7(&785(,135$*8(_ Ç&#x203A;Ç&#x161;Ç&#x2013;Ç&#x152;Ç&#x201C;Ç&#x2014;Ç&#x;ǣǤÇ&#x2018;Ç&#x2022; Ç&#x2122;Ç&#x161;Ç&#x153;Ç&#x17D;Ç&#x2018;Ç&#x2019;Ç?Ç&#x2013;Ç&#x161;Ç&#x2022;Ç&#x152;Ç&#x153;ÇĄÇ&#x201D;Ç&#x17E;Ç&#x2018;Ç&#x2013;Ç&#x17E;Ç&#x;Ç&#x153;ǧÇ&#x17D;Ç&#x203A;Ç&#x153;Ç&#x152;Ç?Ç&#x2018; )RWR5REHUW6DQQHV

9SRVOHGQtPĂżHUYQRYpPWĂŤGQXE\ODYSUDĂŚVNpDUFKLWHNWRQLFNp*DOHULL-DURVODYD )UDJQHUD RWHYĹ?HQD YĂŤVWDYD SĹ?HGVWDYXMtFt VRXĂżDVQRX QRUVNRX DUFKLWHNWXUX YPQRKDSRGREiFK9ĂŤVWDYXSĹ?LSUDYLOR1iURGQtPX]HXPXPÄ&#x161;QtDUFKLWHNWXU\DGHVLJQXY2VOXD]DKiMLWMLSĹ?LMHODNXUiWRUNDYĂŤVWDY\(YD0DGVKXVDMHGHQ ]Y\VWDYXMtFtFKDXWRUŢ.QXW+MHOWQHV9ĂŤVWDYDMHRWHYĹ?HQDGRVUSQD 6RXĂżDVQi QRUVNi DUFKLWHNWXUD 9ROXPH SĹ?HGVWDYXMH FKDUDNWHULVWLN\ MHGQRWOLYĂŤFKGÄ&#x161;ODY\]GYLKXMHVSROHĂżHQVN\YĂŤ]QDPQpDVSHNW\QRUVNpDUFKLWHNWRQLFNpVFpQ\$NFHPi]iURYHĹ GŢOHĂŚLWRXIXQNFLYSURFHVXYĂŤEÄ&#x161;UXGÄ&#x161;OSURVEtUNX 1iURGQtKRPX]HD9\EUDQĂŤFKSURMHNWŢMHFHOiäNiODRGPDOĂŤFKRGSRĂżtYDGHO SRGpOVLOQLFDVRXNURPĂŤFKGRPŢDĂŚSRQiURĂżQpVWiWQtVWDYHEQt]DNi]N\3URVWĹ?HGQLFWYtPĹ?DG\IRUHPNHNWHUĂŤPSDWĹ?tIRWRJUDĂ&#x20AC;HĂ&#x20AC;OPNUHVEDVNLFDDPRGHO\ Y QHMUŢ]QÄ&#x161;MätFK PÄ&#x161;Ĺ?tWNiFK D ]SŢVREHFK ]WYiUQÄ&#x161;Qt VH ]GH QDEt]t VRXKUQQĂŤ SRKOHG QD SRĂżLQ\ QRUVNĂŤFK DUFKLWHNWŢ UHDOL]RYDQp Y OHWHFK DĂŚ Y1RUVNXLY]DKUDQLĂżt

158

An exhibition presenting contemporary Norwegian architecture in its many IRUPVRSHQHGLQWKH-DURVODY)UDJQHU*DOOHU\LQ3UDJXHGXULQJWKHODVWZHHN RI-XQH7KHH[KLELWLRQZDVSUHSDUHGE\WKH1DWLRQDO0XVHXPRI$UW$UFKLWHFWXUHDQG'HVLJQLQ2VORDQGZDVRSHQHGE\WKH&XUDWRURIWKH([KLELWLRQ(YD 0DGVKXVDQGRQHRIWKHFRQWULEXWLQJDUFKLWHFWV.QXW+MHOWQHV7KHH[KLELWLRQ ZLOOEHRSHQXQWLOWK$XJXVW ´&RQWHPSRUDU\1RUZHJLDQ$UFKLWHFWXUHÂľUHSUHVHQWVWKHFKDUDFWHULVWLFVRI LQGLYLGXDOZRUNVDQGKLJKOLJKWVWKHVRFLDOO\VLJQLĂ&#x20AC;FDQWDVSHFWVRIWKH1RUZHgian architectural scene. This event also has an important function in the process of selecting works for the collection of the National Museum. The selected projects range from small picnic spots along the roads and private homes, up to demanding state construction contracts. The series of forms, which include SKRWRJUDSKVĂ&#x20AC;OPGUDZLQJVVNHWFKHVDQGPRGHOVRIYDULRXVVL]HVDQGPHWKods of interpretation, offers a comprehensive overview of the accomplishments of Norwegian architects between 2005 and 2010 in Norway as well as abroad.


9ëVWDYDVDPRWQiMHUR]GĚOHQDGRQĚNROLNDNDWHJRULtURGLQQpGRP\DYLO\ E\WRYp GRP\ QRYRVWDYE\ Y KLVWRULFNpP SURVWŐHGt YHŐHMQp LQYHVWLFH DOH L VWDYE\ SUR UHNUHDÿQt RXWGRRURYp DNWLYLW\ 1HM]DMtPDYĚMät EXGRX SUR ÿHVNp SXEOLNXP ]ŐHMPĚ FKDUDNWHULVWLFNp QiURGQt WXULVWLFNp WUDV\ QD NWHUëFK REY\NOH SDUWLFLSXMH YtFH DXWRUŢ D Y]QLNDMt YH VSROXSUiFL V NUDMLQQëPL DUFKLWHNW\3UDYLGHOQtQiYäWĚYQtFLJDOHULHEXGRXMLVWĚSRWĚäHQLUHDOL]DFHPL ]7URGKHLPXÿLLQVWDODFtDWHOLpUX6Q¡KHWWD.YëVWDYĚE\OY\GiQWDNpSRGUREQëQRUVNRDQJOLFNëNDWDORJVIRWRJUDÀHPLLYëNUHV\

7KHH[KLELWLRQLWVHOILVGLYLGHGLQWRVHYHUDOFDWHJRULHVIDPLO\KRXVHVDQGYLOODV apartment buildings, new buildings in historical environments, public investments, as well as buildings for outdoor recreational activities. Most interesting WR&]HFKYLVLWRUVZLOOSUREDEO\EHWKHFKDUDFWHULVWLFQDWLRQDOWRXULVWURXWHVRQ which usually several architects collaborate and that are created in cooperation ZLWKUHJLRQDODUFKLWHFWV5HJXODUYLVLWRUVWRWKHJDOOHU\ZLOOFHUWDLQO\EHSOHDVHG E\ WKH SURMHFWV IURP 7URQGKHLP DQG WKH FUHDWLRQV RI WKH 6Q¡KHWWD DWHOLHU $ GHWDLOHG 1RUZHJLDQ(QJOLVK FDWDORJXH ZLWK SKRWRJUDSKV DQG GUDZLQJV KDV also been issued for the exhibition.

)RWR7Ę3DVL$DOWR

ǎǻǺǽǷDZǰǹȊȊǹDZǰDZǷȊǴȊǹȋǮǻǼǬDzǽǶǺǵǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǵǯǬǷDZǼDZDZǫǼǺǽǷǬǮǬ ǠǼǬǯǹDZǼǬǺǾǶǼȇǷǬǽȈǮȇǽǾǬǮǶǬǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋȊȅǬȋǼǬdzǷǴȃǹȇDZǮǴǰȇǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵǹǺǼǮDZDzǽǶǺǵǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇǎȇǽǾǬǮǶǬǻǺǰǯǺǾǺǮǷDZǹǬǙǬȂǴǺǹǬǷȈǹȇǸ ǸǿdzDZDZǸǴǽǶǿǽǽǾǮǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇǴǰǴdzǬǵǹǬǮǚǽǷǺǴǹǬDZDZǺǾǶǼȇǾǴDZǻǼǴDZȁǬǷǬ ǶǿǼǬǾǺǼ ǮȇǽǾǬǮǶǴ ǑǮǬ ǘǬǰȄǿǽ Ǵ ǺǰǴǹ Ǵdz ǮȇǽǾǬǮǷȋȊȅǴȁǽȋ ȁǿǰǺDzǹǴǶǺǮ ǖǹǿǾǡȈDZǷǾǹDZǽǎȇǽǾǬǮǶǬǭǿǰDZǾǺǾǶǼȇǾǬǰǺǬǮǯǿǽǾǬ ©ǝǺǮǼDZǸDZǹǹǬȋ ǹǺǼǮDZDzǽǶǬȋ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǬ ª ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾ ǽǺǭǺǵ ȁǬǼǬǶǾDZǼǴǽǾǴǶǴ ǺǾǰDZǷȈǹȇȁ ǼǬǭǺǾ Ǵ ǮȇǰǮǴǯǬDZǾ ǹǬ ǻDZǼǮȇǵ ǻǷǬǹ ǽǺȂǴǬǷȈǹǺ dzǹǬȃǴǸȇDZǬǽǻDZǶǾȇǹǺǼǮDZDzǽǶǺǵǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǵǽȂDZǹȇǘDZǼǺǻǼǴȋǾǴDZǾǬǶDzDZ ǴǯǼǬDZǾ ǮǬDzǹǿȊ ǼǺǷȈ Ǯ ǻǼǺȂDZǽǽDZ ǺǾǭǺǼǬ ǼǬǭǺǾ ǰǷȋ ǽǺǭǼǬǹǴȋ ǙǬȂǴǺǹǬǷȈǹǺǯǺǸǿdzDZȋǎȇǭǼǬǹȂDZǷȇǵǼȋǰǴǹǾDZǼDZǽǹȇȁǻǼǺDZǶǾǺǮ²ǺǾǸǬǷDZǹȈǶǴȁ ǻǼǴǰǺǼǺDzǹȇȁ ǸDZǽǾ ǰǷȋ ǺǾǰȇȁǬ Ǵ ȃǬǽǾǹȇȁ ǰǺǸǺǮ ǰǺ ǺǭȆDZǸǹȇȁ dzǬǶǬdzǺǮ ǯǺǽǿǰǬǼǽǾǮDZǹǹǺǯǺǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǬǝǻǺǸǺȅȈȊǸǹǺDzDZǽǾǮǬȀǺǼǸǶǶǺǾǺǼȇǸ ǺǾǹǺǽȋǾǽȋȀǺǾǺǯǼǬȀǴǴȀǴǷȈǸȇǼǴǽǿǹǶǴȃDZǼǾDZDzǴǴǸǺǰDZǷDZǵǮǼǬdzǷǴȃǹȇȁ

ǸǬǽȄǾǬǭǬȁǴǸDZǾǺǰǬȁǻǼǺDZǶǾǴǼǺǮǬǹǴȋǹǬǮȇǽǾǬǮǶDZǰǬDZǾǽȋǻǺǷǹȇǵǺǭdzǺǼ ǰǺǽǾǴDzDZǹǴǵǹǺǼǮDZDzǽǶǴȁǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǺǮǮǻDZǼǴǺǰǽǻǺǯǺǰǮǙǺǼǮDZǯǴǴǴdzǬǼǿǭDZDzǺǸ ǝǬǸǬǮȇǽǾǬǮǶǬǼǬdzǰDZǷDZǹǬǹǬǹDZǽǶǺǷȈǶǺǶǬǾDZǯǺǼǴǵǰǺǸǬǴǮǴǷǷȇǸǹǺǯǺǶǮǬǼǾǴǼǹȇDZDzǴǷȇDZǰǺǸǬǹǺǮȇDZdzǰǬǹǴȋǮǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǺǵǽǼDZǰDZǯǺǽǿǰǬǼǽǾǮDZǹǹȇDZ ǴǹǮDZǽǾǴȂǴǴ Ǭ ǾǬǶDzDZ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǺ ǺǭȆDZǶǾǺǮ ǰǷȋ ǼDZǶǼDZǬȂǴǴ Ǵ ǺǾǰȇȁǬ ǹǬ ǺǾǶǼȇǾǺǸ ǮǺdzǰǿȁDZ ǙǬǴǭǺǷDZDZ ǴǹǾDZǼDZǽǹȇǸ ǰǷȋ ȃDZȄǽǶǺǵ ǬǿǰǴǾǺǼǴǴ ǮDZǼǺȋǾǹǺ ǭǿǰǿǾ ȁǬǼǬǶǾDZǼǹȇDZ ǰǷȋ ǣDZȁǴǴ ǹǬȂǴǺǹǬǷȈǹȇDZ ǾǿǼǴǽǾǴȃDZǽǶǴDZ ǸǬǼȄǼǿǾȇ Ǯ ǼǬdzǼǬǭǺǾǶDZ ǶǺǾǺǼȇȁ ǺǭȇȃǹǺ ǿȃǬǽǾǮǿȊǾ ǹDZǽǶǺǷȈǶǺ ǬǮǾǺǼǺǮ Ǵ ǶǺǾǺǼȇDZ ǶǬǶ ǻǼǬǮǴǷǺ ǽǺdzǰǬȊǾǽȋ Ǯ ǽǺǾǼǿǰǹǴȃDZǽǾǮDZ ǽǷǬǹǰȄǬȀǾǹȇǸǴǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬǸǴǛǺǽǾǺȋǹǹȇDZǻǺǽDZǾǴǾDZǷǴǯǬǷDZǼDZǴǭDZdzǿǽǷǺǮǹǺ ǭǿǰǿǾ ǼǬǰȇ ǿǮǴǰDZǾȈ ǼDZǬǷǴdzǬȂǴǴ Ǵdz ǞǼǺǰȁDZǵǸǬ ǴǷǴ ǴǹǽǾǬǷǷȋȂǴǴ ǽǾǿǰǴǴ ©ǝǹȌȁDZǾǾǬª ǿǽǾǬǹǺǮǶǴ ǖ ǮȇǽǾǬǮǶDZ ǭȇǷ ǴdzǰǬǹ ǻǺǰǼǺǭǹȇǵ ǹǺǼǮDZDzǽǶǺǬǹǯǷǴǵǽǶǴǵǶǬǾǬǷǺǯǽȀǺǾǺǯǼǬȀǴȋǸǴǴǼǴǽǿǹǶǬǸǴ

159


Adresáø realitních kanceláøí

Pøipravili jsme pro vás pøehledný seznam adres a kontaktù, které by vás mohly zajímat. We have prepared a comprehensive list of addresses and contacts that might interest you.

Real Estate Agencies Directory AUSCH REAL ESTATE, Zborovská 49, 150 00

Praha 5, Tel.: +420 739 830 300, Fax: +420 222 251 564, E-mail: info@ausch.eu, www.ausch.eu s¬

CENTURY 21 Aba Reality, Paříkova 910/9, 190 00

Praha 9 - Vysočany, Tel.: +420 246 035 393, E-mail: abareality@century21.cz, www.century21.cz s¬

CENTURY 21 Action, Masarykovo nábřeží 2, 120 00 Praha 2 - Nové Město, Tel.: +420 777 702 300, E-mail: action@century21.cz, www.century21.cz s¬ CENTURY

21

Bonus

Praha,

Korunní

104,

100

00

Praha

10 - Vinohrady,

Tel.:

+420

246

090

246,

E-mail:

bonuspraha@century21.cz,

www.century21.cz s CENTURY 21 Elán, Smetanova 240, 250 82 Úvaly, Tel.: +420 281 866 806, E-mail: elan@century21.cz, www.century21.cz s¬CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43,120 00 Praha 2 - Vinohrady, Tel.: +420 720 150 000, E-mail: energy@century21.cz, www.century21.cz s¬ CENTURY 21 K+K Consulting Praha, Sladkovského náměstí 525/1, 130 00 Praha 3, Tel.: +420 222 741 850, E-mail: kkpraha@century21.cz, www.century21.cz s¬ CENTURY 21 Real servis, Koněvova 182, 130 00 Praha 3, Tel.: +420 222 542 103, E-mail: realservis@century21.cz, www.century21.cz s¬CENTURY 21 Reality 21, Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 271 122 711, E-mail: info.reality21@century21.cz, www.century21.cz s¬ CENTURY 21 Reality Anděl, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 220 224, E-mail: realityandel@century21.cz, www.century21.cz s¬CENTURY 21 Reality Express, Václavské nám. 56, 110 00

Praha 1 - Nové Město, Tel.: +420 608 300 600, E-mail: realityexpress@century21.cz,

www.century21.cz s¬CENTURY 21 Tandem, Perlová 3, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 224 267 544, E-mail: tandem@century21.cz, www.century21.cz s¬ FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Tel.: +420 224 829 322, Fax: +420 222 310 484, hotline: 800 400 407, e-mail: info@ faraon.cz, www.faraon.cz s¬ Happy House Rentals, Jungmannova 30, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 224 947 623, Fax: +420 224 947 624, E-mail: info@happyhouserentals.com, www.happyhouserentals.com s¬ IMMOINVEST Group s.r.o., Mánesova 57, 120 00

Praha 2 - Vinohrady,

Tel.: +420 246 090 090, Fax: +420 246 090 099, E-mail: info@immo-invest.cz, www.immoinvest-group.cz s LEXXUS a.s., Millenium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1, Tel.: + 420 246 090 090, Fax: +420 224 217 314, E-mail: info@lexxus.cz, www.lexxus.cz s¬Seifert Real, Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 724 800 291, E-mail: info@seifert-real.cz , www.seifert-real.cz s¬ Svoboda & Williams s.r.o., Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 257 328 281, E-mail: info@svoboda-williams.com, www.svoboda-williams.com s¬ TIDE REALITY s. r. o., Svobodova 9, 128 00 Praha 2, Tel.: +420 224 914 914, Tel.: +420 224 920 073, Fax: +420 224 920 680, E-mail: info@tide.cz, www.tide.cz s¬WALTER & SONS, Anglická 26, 120 00 Praha 2, Tel.: +420 777 716 569, E-mail: properties@walterandsons.cz, www.walterandsons.cz s¬ ZFP developer, s.r.o., Bohdalecká 8, 101 00 Praha 10, Tel.: +420 777 277 377, Fax: +420 272 650 210, E-mail: info@zfpdeveloper.cz, www.bertoluccidesign.cz

Adresáø inzerce ARTA, spol. s r.o., Korunní 41/1166, Praha 2, tel.: +420 226 539 540, e-mail: info@prague-lofts.cz s¬penShop.cz, Na Záhonech 7, Praha 4, tel.: +420 241 402 925, www.penshop.cz s¬ Bang & Olufsen, Jáchymova 4, Praha 1, tel.: +224 811 234, www.kd-elektronika. cz s Vágner Design s.r.o., Vinohradská 33/1420, Praha 2, tel.: +420 222 254 292, www.vagnerdesign.cz s¬ 3D H. Interiér, s.r.o., showroom: Rohanské nábř. 7/657, Praha 8, tel.: +420 222 719 541, www.3dh.cz s¬ Studio Essence, Václavkova 169/1, Praha 6, tel.: +420 235 350 235, www.studioessence.cz s¬ BAKERO export-import s.r.o., OD Spektrum, Obchodní 113, Říčany – Čestlice, tel.: +420 212 240 460, e-mail: obchod@bakero.cz, www.bakero.cz s Conventia, s.r.o., Václavkova 169/1, Praha 6, tel./fax: +420 220 515 102, e-mail: konference@bonafide.cz, www.conventia.cz s¬ EcoSmart Fire, tel.: 775 379 799, ecosmartfire.cz@gmail.com, www.ecosmartfire.com s¬Freedomky, U Vodárny 2965/2, Brno, tel.: +420 724 030 815, e-mail: info@freedomky.cz, www.freedomky.cz s¬ Master Design s.r.o., Bolzanova 1615/1, Praha 1, tel.: 800 808 800, www.architekti-projektanti.cz s¬Crestyl, Husova 5, Praha 1, tel: +420 226 202 800/801, e-mail: crestyl@crestyl.com, www.crestyl.com s¬Living plus s.r.o., Jankovcova 8, Praha 7, tel: +420 252 544 272, e-mail: info@livingplus. cz, www.livingplus.cz s¬Century 21 (centrála), Korunní 104, Praha 10, tel: +420 272 651 480, e-mail: centrala@century21.cz, www.century21.cz s Lightway s.r.o., showroom: Hostivická 13/22, Praha 5, tel: +420 235 300 694, e-mail: info@lightway.cz, www.lightway.cz¬ s¬ MANGHI Czech Republic s.r.o., Pařížská 68/9, Praha 1, tel: +420 224 256 210, e-mail: info@manghi.cz, www.manghi.cz¬s¬Studio Pirsc Porcelain, Husova 332/6, Mikulov, e-mail: info@pirsc.cz, www.pirsc.cz¬s¬Whirlpool CR, spol. s r.o., Radlická 3201/14, Praha 5, tel.: + 420 840 111 313, www.whirlpool.cz


Profile for Conventia Events s.r.o.

Estate The Prague Magazine 07/2012  

Estate The Prague Magazine 07/2012

Estate The Prague Magazine 07/2012  

Estate The Prague Magazine 07/2012

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded