__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Best Local Real Estate Agency CIJ Awards 2011 & 2012


Realitní kancelář SVOBODA & WILLIAMS získala prestižní ocenění časopisu CIJ Journal v kategorii Best Local Real Estate Agency (Nejlepší místní realitní kancelář). Ocenění je bezpochyby zaslouženým uznáním výjimečné kvality služeb, které tato realitní kancelář vytrvale poskytuje svým klientům.

www.svoboda-williams.com


novinky | news | новости

4 Kvalitní postele, matrace a ložní příslušenství zvučných značek


новости | news | novinky

www.natynaty.cz

5 Senovážné náměstí 10a, Praha 1, tel.: +420 775 566 126


MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSER

novinky | news | новости

MOSER IS A LIFE STYLE

ProdeJNí

galerie

6

MoSer

Praha Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293 Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

Karlovy vary Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136 Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303

www.moser-glass.com


obsah

ESTATE ISSN 1802-8217

contents

Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50 Great Britain £ 3,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Bonafide Group, SE Badeniho 1 160 00 Praha 6 Czech Republic T: +420 220 512 965 F: +420 220 511 943 www.estatemagazine.cz

СОДЕРЖАНИЕ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I  ФЕВРАЛЬ 2013

Šéfredaktor / Editor In Chief Yumi Nozaki (London, UK) nozaki@estatemagazine.cz Art Director Aneta Cirusová cirusova@bonafide.cz Produkce / Production Eva Jelínková jelinkova@bonafide.cz Redaktoři / Editors Helena Vavrdová redakce@estatemagazine.cz

22

10

22

Český design: Porcelánová kreativita Romana Šediny Czech Design: Porcelain Creativity by Roman Šedina Чешский дизайн: Фарфоровое творчество Романа Шедины

24

Z jiného koutu světa: USA From a Different Part of World: USA На другом краю света: США

Nemovitosti

52

Otázka pro realitní odborníky Question for Real Estate Professionals Вопрос для реальных експертов

55

Nejlepší nemovitosti Best Properties Лучшая недвижимость

Prague out

122

ESTATE Tipy / ESTATE Tips / ESTATE

128

Knesl + Kynčl architekti Knesl + Kynčl Architects Кнесл + Кинчл - архитекторы

132

Adresář realitních kanceláří a inzerce Real Estate Agencies and Advertisements Directory Список агентств по недвижимости и рекламодателей

Jazyková redakce / Proof-copy Helena Vavrdová

Překlady / Translation Viktor Horák Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz Obchodní oddělení / Commercial Section Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz Předplatné / Subscriptions info@estatemagazine.cz Sídlo společnosti / Headquarters Bonafide Group, SE Václavkova 169/1 160 00 Praha 6 Czech Republic

Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalová Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom

Redakční rada / Advisory Board Martina Huclová, Radim Koliba, Petr Kouba, Michal Macek, Zdeněk Macháček, Milorad Miškovič, David Neveselý, Yumi Nozaki, Ladislav Pflimpfl, Bedřich Skalický, Pavel Velebil, Tomáš Zykán, Jaroslav Žižka

Novinky – architektura & design News – Architecture & Design Новости – архитектура & дизайн

Michal Záhora redakce@estatemagazine.cz

Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele.

10

24

128

Properties Недвижимость

Прага из

Titulní foto SPORTALM Podzim–Zima 2012/13 www.fggroup.cz

7


editorial

Milí čtenáři, Dear readers, Слова редактора,

i v nejkratším měsíci v roce jsme pro vás opět přichystali nabídku těch nejlepších nemovitostí v Praze a okolí. Pro zpříjemnění vybírání vašeho budoucího domova z řady výhodných nabídek vám v Estate jako vždy nabídneme i nespočet tipů, kam vyrazit v Praze za kulturou, a představíme vám místa, kde si snadno pořídíte prvotřídní designové novinky. Stálou rubriku Český design tentokrát reprezentuje Roman Šedina, jehož porcelánové výrobky vás zaujmou originálními tvary, ale zároveň i elegancí. V Novinkách z architektury si prohlédnete například jihokorejský originální golfový klub s vlnící se střechou a v seriálu Z jiného koutu světa na vás čekají architektonické skvosty Spojených států.

Věříme, že si z našich tipů vyberete to nejlepší a zpříjemníte si tak čekání na jaro samými příjemnými zážitky. Příjemné čtení!

Even in the shortest month of the year, we have again prepared an overview for you of the best of real estate in Prague and its surroundings. To make the selection

of your future home from a number of special offers a time pleasantly spent, Estate magazine, as always, offers numerous tips on where to go for culture in Prague,

and introduces you to places where you can easily find first-class design news. In this issue, our regular Czech Design section is represented by Roman Šedina, whose porcelain products will appeal with their original shape and elegance. In News from Architecture you can see, for example, a South Korean original golf club with an undulating roof. The architectural treasures of the United States await you in From Another Part of the World series. We believe that you will choose the best from our tips, so that the wait for Spring is filled only with pleasant experiences. Enjoy your reading!

Yumi Pflimpfl Nozaki Šéfredaktorka / Editor In Chief / главный редактор

8

и в этом самом коротком месяце в году мы снова подготовили для вас предложение лучшей недвижимости в Праге и ее окрестностях. Для приятного времяпровождения в период выбора вашего будущего дома из ряда выгодных предложений недвижимости мы, как обычно, рады показать вам места, где можно посетить пражские культурные мероприятия, а также места, где находятся первоклассные дизайнерские новинки. Героем постоянной рубрики «Чешский дизайн» на этот раз является Роман Шедина, чьи фарфоровые изделия привлекут вас не только оригинальными формами, но и своей элегантностью. В рубрике «Новинки архитектуры» вы познакомитесь с оригинальным, обладающим волнистой крышей гольф-клубом в Южной Корее, а в сериале «Как живется на другом краю света» вас ждут архитектурные сокровища Соединенных Штатов. Мы уверены, что из материалов наших рубрик вы выберете для себя самое лучшее, что поможет вам дождаться весны в самом приятном настроении. Приятного чтения!


новости | news | novinky

9


novinky novinky novinky | news | новости

news

новости

archite ktura Rozvlněný klub pro hráče golfu

Billowing Golf Club

S

tále rostoucí obliba golfu dala vzniknout tomuto atraktivnímu golfovému klubu, jenž byl postaven v Jižní Koreji. 18jamkové hřiště je doplněno elegantní budovou, jejíž dynamicky se vlnící střecha vhodně zapadá do okolního parku s jezery, která vytváří překážky mezi jamkami. Díky prosklené fasádě je interiér stavby vizuálně propojen se svým okolím. Foto: © Wan Soon Park, archdaily.com

The ever-increasing popularity of golf has led to the creation of this attractive golf club, built in South Korea. The 18-hole course is complemented by an elegant building, whose dynamically undulating roof blends perfectly into the surrounding park with its lakes, and which creates barriers between the individual holes. The building’s interior is visually connected with its surroundings through its glass facade. Photo: © Wan Soon Park, archdaily.com 10

Постоянно растущая популярность гольфа способствовала возникновению этого столь привлекательного гольф-клуба, который был построен в Южной Корее. 18-луночное игровое поле дополнено элегантным зданием, динамично волнистая крыша которого прекрасно вписывается в окружающий парк с озерами, создающими барьеры между ямками. Благодаря застекленному фасаду интерьер здания визуально объединен с его окрестностями. Фото: © Wan Soon Park, archdaily.com

Волнистый клуб для игроков в гольф


info@aura-statenice.cz tel.: 224 256 211, 725 860 300


novinky | news | новости

architektura Výhled v hlavní roli The View is the Highlight Вид в главной роли

P

římořský dům na chilském pobřeží na první pohled zaujme výraznou terasou, která je podepřena dřevěnými nosníky. Tato uměle vytvořená horizontální linie vystupuje nad terén okolního svahu. Z verandy se otevírá zavíděníhodný výhled na oceán. Zábradlí je totiž na jedné straně nahrazeno prohlubní s vodou, která nevystupuje nad podlahu terasy a díky tomu nenarušuje výhled. Foto: © Pablo Montecinos, archdaily.com

At first sight, this oceanfront house on the Chilean coast impresses with its distinctive terrace, which is suppor ted by wooden beams. This artificially created horizontal line rises above the slope of the surrounding terrain. The porch offers an enviable view of the ocean. The railing on one side has been replaced with a recess filled with water which does not rise above the terrace floor and thus it does not disturb the vista. Photo: © Pablo Montecinos, archdaily.com

Приморский дом на чилийском побережье, на первый взгляд, привлекает внимание выразительной террасой, которая поддерживается деревянными балками. Эта искусственно созданная горизонтальная линия поднимается над местностью окрестного склона. С веранды открывается восхитительный вид на океан. Перила с одной стороны заменены углублением, наполненным водой, которая не выступает над полом террасы и, благодаря этому, не мешает открывающемуся виду. Фото: © Pablo Montecinos, archdaily.com

12

view

Вид


новости | news | novinky

Bydlení Blaženka Na Bertramce, Praha 5

Vila dům Blaženka předstaVuje 4 BytoVé jednotky s architektonicky citliVě naVrženými dispozicemi, které naBízejí unikátní Bydlení s Vlastním parkoVáním a terasy s Výhledem na prahu. The Blaženka villa house comprises 4 flaT uniTs of archiTecTurally sensiTive design, providing disTincTive dwelling wiTh view of prague. Вилла-дом Blaženka предстаВляет 4 кВартиры со стильными архитектурно-дизайнерскими планироВками - уникальное жилье Видом на город.

www.luxent.cz | 731 300 400 | info@luxent.cz | WWW.BYDLENIBLAZENKA.CZ


novinky | news | новости

Efektní

jednoduchost

D

ům V Heilbronnu v Německu potěší svou promyšlenou jednoduchostí. Horizontální linie spolu s kombinací dřeva a skleněných ploch na fasádě harmonicky ladí se svým okolím – dům je osazen ve svahu uprostřed lesa. Interiér se drží minimalistického duchu celé stavby, kombinace dřeva a bíle barvy působí příjemně uklidňujícím dojmem. Foto: © Hagen Stier, archdaily.com

Fancy Simplicity Эффектная простота

Эффектная Luxus na

The house in Heilbronn in Germany will delight with its sophisticated simplicity. Its horizontal lines, in combination with the wood and glass surfaces of the façade, harmoniously blend into the surroundings. The house is embedded in a slope in the middle of a forest. Its interior preserves the minimalist spirit of the whole building – the combination of wood and the white colour is pleasantly calming. Photo: © Hagen Stier, archdaily.com

Дом в Хайльбронне в Германии радует окружающих своей продуманной простотой. Горизонтальные линии в комбинации с деревом и стеклянными площадями на фасаде гармонично сочетаются с окружающей средой - дом расположен на склоне посреди леса. Интерьер сохраняет минималистический дух всего здания - комбинация дерева и белого цвета навевает приятную успокаивающую атмосферу. Фото: © Hagen Stier, archdaily.com

každém rohu Luxury at Every Corner

V

Pekingu byl dokončen 5patrový objekt využívaný jako zázemí pro styk s VIP zákazníky největšího čínského developera. Budova navazuje na stávající objekt investora a již jeho fasáda z různě perforovaných panelů v kombinaci s masivním oknem naznačuje, že uvnitř je něco výjimečného. Interiér jednotlivých zasedacích místností je pak skutečným originálem, v němž spolu kontrastují jednotlivé prvky, které ovšem společně vytváří jeden luxusně vypadající celek. Foto: © Shen Zhonghai, archdaily.com A  5-storey building, used as a base for contact with VIP customers of one of the largest Chinese developers, has been completed in Beijing. The building follows the existing structure of the investor and its facade of variously perforated panels in combination with a massive window already indicates that there is something special inside. The interiors of the individual meeting rooms are truly original, with individual elements contrasting with each other, while together creating one luxuriously appearing whole. Photo: © Shen Zhonghai, archdaily.com

14

В Пекине было завершено строительство 5-этажного здания, используемого в качестве штаб-квартиры для контакта с VIP клиентами крупнейшего китайского девелопера. Здание стало продолжением уже существующего объекта инвестора, а его фасад, оформленный по-разному перфорированными панелями в комбинации с массивным окном, навевает мысли о том, что внутри явно находится чтото уникальное. Интерьер отдельных помещений для заседаний является настоящим оригиналом, в котором совместно контрастируют отдельные элементы, но которые вместе создают одно роскошное целое. Фото: © Shen Zhonghai, archdaily.com

Роскошь на каждом углу


новости | news | novinky

15


novinky | news | новости

design design

kuchyně schmidt

schmidt kitchens

16

S

chmidt pro rok 2013 představuje rozšířený sortiment materiálů, úchytek a dokonce uvádí na trh nové typy kuchyní. Při návštěvě kuchyňského studia Schmidt si tak můžete prohlédnout mnoho nových dřevěných dvířek, pracovních desek, nové designové úchytky a další novinky, které lze samozřejmě kombinovat i se stálými materiály a vzory. Kromě toho Schmidt uvádí nový ekologický pohled na to, jak by měla kuchyně fungovat. Zaměřuje se na efektivitu využití energií. V našich kuchyních tak najdete LED osvětlení, indukční nejen varné desky, ale i trouby. Kuchyně Schmidt Praha, Veletržní 562/50, Praha 7 www.idealnikuchyne.cz

For 2013, Schmidt is introducing an extended range of materials and fittings, and is even launching new types of kitchens on the market. When you visit the Schmidt kitchen studio, you will be able to view many new types of wooden door, worktops, new design fittings and other innovations that can be combined with existing materials and patterns. In addition, Schmidt

introduces a new ecological approach to how a kitchen should function. It focuses particularly on efficient use of energy. Our kitchens include LED lighting, induction cooking tops as well as induction ovens. Kuchyně Schmidt Praha, Veletržní 562/50, Prague 7 www.idealnikuchyne.cz

Марка «Schmidt» к 2013 году представила расширенный ассортимент материалов для кухонь и фурнитуры, а также новые виды кухонь. При посещении кухонной студии «Schmidt» Вы можете увидеть много новых деревянных дверок, столешниц, новые дизайнерские ручки и другие новинки, которые, конечно, также могут быть скомбинированы с уже имеющимися материалами и образцами. Кроме того, марка «Schmidt» представляет нам новую экологическую точку зрения на то, как должна работать кухня. Она делает акцент на эффективности использования энергии. В кухнях «Schmidt» вы найдете светодиодное освещение - LED, а индукционными являются не только варочные панели, но также и духовки. Кухни Schmidt Praha, Veletržní 562/50, Прага 7

Кухни SCHMIDT


новости | news | novinky

17


novinky | news | новости

SVĚT BAREV – NÁŠ SVĚT MÍCHÁME PODLE LIBOSTI A WORLD OF COLOURS – WE MIX OUR WORLD AS WE PLEASE

Ž

ivot by měl být zábavný a barevný! Právě toto kaleidoskopické množství barev, štěstí a dobré nálady zachytila řada Anmut od Villeroy & Boch, romantická s Anmut Bloom, ležérní s Anmut Graphic, osobitá s Anmut Geometry a barevně explozivní s Anmut My Colour v zářivě modré, pohodové šedé, svěží zelené, ovocné červené, sytě oranžové a letní růžové. Všechny kousky Anmut My Colour mají také lesklý platinový lem jako stylový detail. Designy jsou ideální pro vzájemné kombinování, neboť jejich zářivé barvy se spojují v dokonalé harmonii. Proto je míchejte a kombinujte podle svého srdce!

Life should be fun and colourful! Precisely this kaleidoscopic multitude of colours, happiness and good spirits has been captured by the Anmut range from Villeroy & Boch; romantic with Anmut Bloom, casual with Anmut Graphic, distinctive with Anmut Geometry and explosive of colours with Anmut My Colour in brilliant blue, cool grey, lush green, fruity red, intense orange and summery pink. All Anmut My Colour pieces also feature a glossy platinum border as a stylish finishing touch. The designs are ideal for combining since their bright colours unite in perfect harmony. Just mix and match to your heart´s content!

МИР ЦВЕТОВ – МЫ РАСКРАСИМ НАШ МИР ПОД НАСТРОЕНИЕ! Жизнь должна быть веселой и красочной! Именно это просто калейдоскопическое количество разных цветов, счастья и хорошего настроения находится в серии «Anmut» от марки «Villeroy & Boch»: романтический цвет в «Anmut Bloom», непринужденный в «Anmut Graphic», своеобразный в «Anmut Geometry» и взрыв цвета в «Anmut My Colour» ярко-синих оттенков, стильных серых, свежих зеленых, фруктово-красных, ярко-оранжевых и летних розовых. Все изделия серии «Anmut My Colour» снабжены стильной деталью - блестящей каймой из платины. Дизайн изделий идеально подходит для взаимных комбинаций, потому что их яркие цвета, объединившись, и вместе смотрятся в полной гармонии. Поэтому на здоровье комбинируйте их и смешивайте, как вам подскажет ваш вкус и сердце!

RANNÝ RETAIL SHOP: Národní 37 (Platýz), Praha 1, tel: 224 235 165 RANNÝ ARCHITECTS KANCELÁŘ: Václavkova 1, Praha 6, tel: 604 730 338 www.ranny.cz

Martin & Home Salon now in Karlovy Vary Салон Martin & Home теперь и в Карловых Варах

Salon Martin & Home nyní v Karlových Varech

V

lednu 2013 byl v Karlových Varech otevřen druhý salon nábytku Martin & Home. Nyní tam můžete vidět, vybrat a koupit nábytek od předních italských výrobců, a to jak v Praze tak v Karlových Varech. Všechny styly nábytku pro váš domov. V salonu «Martin & Home» najdete ložnice, obývací pokoje, čalouněný nábytek, osvětlení, dětský nábytek, také kuchyně, záclony a textil. Italský nábytek - umění žít krásně!

www.martin-home.eu Korunní 56, Praha 2 - Vinohrady Vítězná 9, Karlovy Vary 18

In January 2013, the second Martin & Home furniture salon was opened in Karlovy Vary. Now you can view everything in both Prague and Karlovy Vary, before choosing and purchasing furniture by leading Italian manufacturers. Every style of home furniture is on show. In the «Martin & Home» salon you will find furniture for bedrooms and living rooms, upholstered furniture, lighting, children’s furniture, as well as kitchen furniture, curtains and textiles. Italian furniture – the art of living beautifully!

В январе 2013 года в Карловых Варах, был открыт второй салон мебели Martin&Home, теперь вы можете посмотреть, выбрать и купить мебель от ведущих итальянских производителей, как в Праге, так и в Карловых Варах. Мебель всех стилей для вашего дома. В салоне Martin&Home вы найдете спальни, гостиные, мягкую мебель, свет, детскую мебель, а так же кухни. шторы и текстиль. Итальянская мебель- искусство жить красиво!


новости | news | novinky

architektura www.rap-arch.cz Václavkova 1, Praha 6, tel: 604 730 338

interior design

interiéry na klíč

RANNÝ ARCHITECTS info@ranny.cz

vlastní prodej

www.ranny.cz Národní 37 (Platýz), Praha 1, tel: 224 235 165


novinky | news | новости

Wallpaper by Swedish brand Mimou will brighten up any room

Š

Tapety švédské značky Mimou oživí každou místnost

védská značka Mimou zaměřující se na ložní doplňky a příslušenství nabízí kromě textilních výrobků také veliké množství papírových tapet v čistém a jednoduchém skandinávském stylu. Zároveň se jedná o výrazné barvy a vzory, které oživí každý pokoj: stačí třeba použít několik pruhů a nalepit je na zeď za čelo postele, pohovku v obývacím pokoji či jednu stenu v koupelně: a rázem se z obyčejné zdi stane barvitý a výrazný kousek. Cena se pohybuje od 1200 Kč za 10 m role o šířce 50 cm. The Swedish brand Mimou, which specialises in bedroom accessories and textile products, also offers a wide range of wallpaper in striking and memorable Scandinavian style. The wallpaper has distinctive colours and patterns that will enliven any room. Simply take several strips and glue them to the wall – perhaps behind the headboard in the bedroom, behind the sofa in the living room or on a wall in the bathroom. Suddenly an ordinary wall becomes a colourful and distinctive feature. Prices range from 1,200 CZK for a roll (10 metres long, 50 centimetres wide). SHOWROOM :naty naty, Senovážné náměstí 10a, Praha 1 www.natynaty.cz

Шведская марка Mimou, специализирующаяся на постельных принадлежностях и аксессуарах, кроме текстильных изделий предлагает также большое количество бумажных обоев, дизайн которых выдержан в так чистом и простом скандинавском стиле. Но, вместе с тем, они обладают смелыми цветами и узорами, которые оживят каждую комнату: достаточно просто использовать несколько полос и наклеить их на стену за спинку кровати, за диван в гостиной или на одну стену в ванной комнате, и вы удивитесь, как мгновенно обычная стена превратится в красочную и выразительную деталь интерьера. Цена колеблется от 1200 крон за 10 м рулон шириной 50 см.

Обои шведской марки Mimou оживят любую комнату.

OBJEVTE DESIGN DISCOVER DESIGN MOSER 2013 e žhavé hmoty tvoří sklárna Moser krásu, která zůstává navěky. Průzračný křišťál, MOSER 2013 v němž se odráží stopa brusného kotouče i živé obrazy mistrů rytců, kteří do nejmenšíОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ДИЗАЙН МОЗЕР 2013

Z

ho detailu vykreslují náročné motivy. To vše je podmanivou atmosférou sklárny Moser, jež můžete objevit v každém výrobku. Nové kolekce vznikly ve spolupráci s nejlepšími sklářskými výtvarníky a vyznačují se pestrou kombinací moserovských barev, moderním designem a dokonalým řemeslem. Moser Glassworks shapes eternal beauty from a glowing mass. The pellucid crystal glass reflects the traces of the engraving wheel and the vibrant art of the master engravers, who create meticulous motifs in the minutest detail. All this contributes to the captivating atmosphere of the Moser Glassworks, to be discovered in each product. The new collections were manufactured in cooperation with the finest glass artists and are characterised by a varied combination of Moser’s colours, modern design and perfect craftsmanship.

Всем известный чешский стеклозавод «Мозер» из горячей массы создает красоту, которая остается с Вами навсегда. Прозрачный хрусталь, как будто невесомо отражающий след гравировального диска и возникающие в нем, словно живые, картины мастеров-граверов, на которых до мельчайших деталей изображены самые сложные мотивы. И все это пленительная атмосфера, придаваемая своей продукции знаменитым стеклозаводом «Мозер», очаровывающая и увлекающая, с которой вы встречаетесь в каждом его изделии. Новые коллекции были разработаны при сотрудничестве с лучшими художниками по стеклу, они отличаются пестрой комбинацией цветов «Мозер», современным дизайном и по-настоящему совершенным мастерством.

2013

váza Bubbles Design: Lukáš Jabůrek 20

Sklárna Moser, Na Příkopě 853/12, Praha 1, www.moser-glass.com

váza / vase Maddy Limitovaná série / Limited Edition: 100 ks/pcs


novinky | news | новости

Copyright by Duravit

Delos Delos

V

minulých letech nabývala koupelna stále více na významu jako součást našeho života a našeho obytného prostoru. V souladu s tímto vývojem přichází nyní tvůrce nových trendů Duravit s novým vzorem: program koupelnového nábytku jednoduchých tvarů Delos vnáší do koupelny mimořádně útulnou atmosféru a novou lehkost. Nábytková deska ze studia EOOS, která působí, jakoby se vznášela, nemá viditelnou nosnou konstrukci - její začlenění do prostoru je proto snadné a elegantní. To umožňuje skryté upevnění ke stěně, díky němuž dokonale vynikne lineární design z pera ateliéru EOOS. In recent years, the bathroom has gradually become a more important part of our lives and our living space. In line with this trend, Duravit, the creator of new designs, has come out with a new range: Delos. This range of bathroom furniture in simple shapes brings an exceptionally cosy atmosphere and a new feeling of lightness into the bathroom. Fittings from EOOS studio, which have no visible means of attachment and appear to be floating in the air, integrate into the space and are therefore harmonious and elegant. These concealed wall fixtures accentuate the linear design of the EOOS atelier.

В последние годы ванная комната становится все более важной частью нашей жизни и нашего жилищного пространства. В соответствии с этими тенденциями известный создатель новых трендов компания Duravit представила на рынок новый образец - комплексную программу мебели для ванных с минималистичным дизайном под названием «Делос», которая придает ванной комнате необычайно уютную атмосферу и новую легкость. Мебельная панель, дизайн которой предложила студия EOOS, производит впечатление взлетающей и плывущей по воздуху, потому как не имеет видимой несущей конструкции – и, как следствие, ее интеграция в пространство, легка и элегантна. Это позволяет ее скрытый монтаж на стену, благодаря которому особо подчеркивается линейный дизайн, вышедший «из-под пера» дизайн-студии EOOS.

Large Paintings of Night and Day Большие картины дня и ночи

Kreiner Exklusiv, Klimentská 36, Praha 1, www.koupelny-kreiner.cz

Velké obrazy noci a dne Termín výstavy: 25. 1. – 6. 3. 2013 Galerie Kotelna Malíř Michal Novotný - MICL se narodil roku 1969 v Brně. Na pražské AVU prošel třemi různorodými ateliéry; malířským u Jiřího Načeradského, sochařským Karla Nepraše a intermediální školou Jiřího Davida. Miclovy obrazy se neodehrávají v reálném čase, ale jakoby v mnoha časech najednou a mají dvě strany jako mince. Temnou černozlatou vizi podvědomí a modrobarevnou krajinu. Vstup do jejich světa je jako rozpomenout se na práh snu. Přijměte pozvání do jeho barevného světa. Úryvek z textu Martiny Vítkové www.galeriekotelna.cz The exhibition will be open from 25th January – 6th March, 2013 in Kotelna Gallery Painter Michal Novotný - MICL - was born in Brno in 1969. He gained his experience in three different ateliers of the Prague Academy: the painting studio of Jiří Načeradský, the sculpture atelier of Karel Nepraš and the intermediary school of Jiří David. Micl’s paintings are not set in real time, but in several concomitant time periods, like the two sides of a coin: the dark black, golden vision of the subconscious and the blue, coloured landscape. Entering into their world is like recalling the threshold of a dream. Accept an invitation to his colourful world. An excerpt from the text by Martina Vítková

Сроки проведения выставки: 25.1. – 6.3.2013 Галерея Котельна Художник Михал Новотны - MICL - родился в 1969 году в Брно. В Пражской академии искусств он прошел обучение в трех различных студиях, художественной у Йиржи Начерадского, скульпторной у Карла Непраша и в интермедиальной школе Йиржи Давида. Изображенное на картинах МИКЛА не происходит в реальном времени, но, якобы, во многих временах одновременно, у них есть две стороны, как у монеты: темное черно-золотое подсознательное видение и пейзаж в синих тонах. Вхождение в мир этих картин напоминает ощущения на пороге мечты. Примите приглашение в красочный мир художника! Отрывок из текста Мартины Витковой

„Malé setkání na Podkově“ rozměr: 45x60 cm, olej na plátně “Small Meeting at Podkova”, size: 45x60 cm, oil on canvas 22


EDEN ISLAND SEYCHELLES

VLASTNĚTE KUS RÁJE LUXUSNÍ NEMOVITOSTI

• • •

osobní vlastnictví Široký výběr rezidencí, vil a apartmánů security servis 24/7

V ceně nemovitosti: • • •

Golfový vozík parkovací stání soukromé molo pro jachty

Ing. Jana Štefánková tel.: +420 603 954 433 Výhradní zastoupení pro Čr a sr

stefankova@bling-bling.cz

www.bling-bling.cz


český design | czech design | Чешский дизайн

Porcelánová kreativita Porcelain Creativity Romana by Roman Šediny Šedina

roman šedina TEXT | Helena Vavrdová

Konvička jak ji pamatujete z dětských obrázků, mísa připomínající královskou korunu či zenová inspirace, která překvapí svým použitím nad „vybraném“ stolování. To vše najdete v tvorbě absolventa Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem, Romana Šediny, který se soustředí především na produkty stylového porcelánového designu a keramiky v interiéru. Hlavní devízou tohoto mladého českého designéra, který od roku 2008 působí pod svou vlastní značkou LIMITED, je rozličnost tvorby, jež se nepohybuje pouze v mantinelech elegantních a čistých linií, ale přesahuje je svými nápaditými tvary, důvtipným řešením a vysokou originalitou. Takto příznačným výrobkem je například konvice na čaj a kávu NEO, která dodržuje tradici klasického tvaru, je ale úsporná v tloušťce, a proto je mož-

www.limitedporcelain.cz

PHOTO | Martin Kopecký

A pot as one remembers it from children’s story books, a bowl resembling a royal crown, Zen inspiration which will surprise with its functionality for “elite” dining. All this can be found in the creations of Roman Šedina, a graduate of the Faculty of Art and Design in Ústí nad Labem, who focuses primarily on products of stylish porcelain design and interior ceramics. The main advantage of this young Czech designer, who has been creating under his own brand, LIMITED, since 2008, is the variety of his creativity, which is not restricted to elegant, clean lines but exceeds them with imaginative shapes, ingenious design and extraordinary originality. The NEO tea and coffee pot is one of these typical items, conforming to the traditional classic shape, but

24

Чайник, который мы каждый из нас помнит по детским картинкам, блюдо, подобное королевской короне или дзен-декор, который удивит вас своим изображением на «избранных» предметах в столовой. Всё это элементы творчества выпускника Факультета Искусств и Дизайна в городе Усти-над-Лабем Романа Шедины, который акцентирует свое внимание, в первую очередь, на дизайне стильного фарфора и керамики в интерьере. Основной актив этого молодого чешского дизайнера, который, к тому же, с 2008 года работает под собственной маркой LIMITED, многообразие творчества, которое не проявляется только в пределах элегантных и чистых линий, но также удивляет своими интересными формами, продуманным решени-

Фарфоровое творчество Романа Шедины


Чешский дизайн | czech design | český design

né jich využívat více bez nároku na větší prostor. Početná souprava kořenek ZEN je dalším příkladem, který ctí potřeby moderního bydlení. Jemná organika tvarů a barevné odlišení oživuje interiér a posouvá do roviny galerijního prostoru. Dotek industriálního umění v sobě skrývá polohovací váza 1-2-3, elegancí a minimalismem se potom vyznačuje porcelánová mísa na ovoce Ledová koruna, která důmyslně udržuje ovoce chladné díky ledu a oslovuje barevným kontrastem. Produkty Romana Šediny byly právem již několikrát nominovány do světových soutěží jako je Elle Decor International Design Awards, probojoval se rovněž do užšího výběru MACEF Design Awards. Do budoucna lze jen doufat, že tento porcelánový kouzelník ukáže cestu české šikovnosti.

with its economical width making it space-saving, if more than one are used at a time. The large set of ZEN spice containers is another example honouring the needs of modern living. The fine organic nature of shapes and colourful contrasts enliven an interior, moving it to the level of a gallery premises. A touch of industrial art is hidden in the 1-2-3 convertible vase, while Icy Crown is a porcelain fruit bowl characterised by elegance and minimalism, cleverly keeping fruit cold with ice and appealing with its colourful contrast. Roman Šedina’s products have rightfully been nominated in international competitions such as Elle Decor International Design Awards. He also fought his way on to the short list of the MACEF Design Awards. We can only hope that this porcelain magician will show the way forward for future Czech talent.

ем и большой долей оригинальности. Таким характерным продуктом являются, например, чайники для чая и кофе NEO, которые следуют традициям классической формы, но экономичны в плане своей толщины, и поэтому их можно использовать в большем количестве без наличия большого пространства. Многочисленный набор для специй ZEN является еще одним примером, который удовлетворяет потребностям современного жилья. Легкость органических форм и цветовое отличие изделий Романа Шедины оживляют интерьер и повышают его уровень до уровня пространства галереи. Прикосновение индустриального искусства таит в себе вариабельная ваза «12-3», также элегантностью и мини-

мализмом отличается фарфоровое блюдо для фруктов «Ледяная корона», оно изобретательно сохраняет фрукты прохладными благодаря льду и обращает на себя внимание цветовом контрастом. Изделия Романа Шедины были по праву несколько раз номинированы на международных конкурсах, таких как Elle Decor International и Design Awards, также они вошли в шорт-лист премии MACEF Design Awards. В будущем можно только надеяться, какой путь чешскому мастерству проложит этот фарфоровый волшебник. 25


z jiného koutu světa | from different part of the world | из другого уголка мира

/ США USA U

100 let staré budovy muzea ve státě Washington byla realizována novodobá přístavba, v níž jsou nové expoziční prostory. Vzhledem k faktu, že okolí stavby nabízí neopakovatelný výhled do okolí, byla stavba provedena jako jednoduchá ocelová konstrukce s plně transparentními stěnami. Podzemní patro je pak zcela zapuštěné v zemi a nad povrch vystupuje pouze konečná část stavby, jež tvoří verandu s výhledem do údolí. Foto: © Josh Partee, archdaily.com

A modern extension hosting new exhibition premises has been implemented for a 100-year-old museum building in the State of Washington. Due to the location offering an unforgettable view of the surroundings, the extension has been designed as a simple steel construction with fully transparent walls. The underground floor is completely embedded in the ground, with only the upper section of the building protruding above the surface, creating a veranda overlooking the valley. Photo: © Josh Partee, archdaily.com

26

У столетнего здания музея в штате Вашингтон появилась современная пристройка, в которой находятся новые выставочные площади. В связи с тем, что окружающая местность отличается просто незабываемыми видами на окрестности, здание было спроектировано как простая стальная конструкция с полностью прозрачными стенами. Подземный этаж полностью вписан под землю, а над поверхностью находится только завершающая часть здания, которая образует веранду с видом на долину. Фото: © Josh Partee, archdaily.com

USA


из другого уголка мира | from different part of the world | z jiného koutu světa

Problémy stavby na mokřadech řešili architekti z Roger Wade Studios. Řešením bylo založení stavby na několika platformách, které jsou výš než okolní terén. Dům se skládá ze tří částí - vlastního domu, stodoly a domu pro hosty. Jednotlivé části jsou spojeny pomocí můstků nad hladinou mokřadu. Zajímavostí je způsob osvětlení interiéru, kde bylo ve vetšině případů použito energeticky úsporných LED svítidel, což interiéru dodává intimní nádech. Foto: © Roger Wade Studios, archdaily.com

Проблему строительства на водно-болотных территориях (топях) решили архитекторы из студии «Roger Wade Studios». Решением стало базирование стройки на нескольких платформах, которые расположены выше, чем окружающая местность. Дом состоит из трех частей - собственно дома, сарая и дома для гостей. Отдельные компоненты соединены при помощи мостиков над поверхностью топей. Интересным является способ освещения интерьера, где в большинстве случаев было использовано энергетически эффективное освещение светодиодной подсветкой, которая добавляет в интерьер ощущение интимной атмосферы. Фото: © Roger Wade Studios, archdaily.com

Architects of the Roger Wade Studios have addressed the problems of construction on wetlands. The solution is the establishment of the building on several platforms that are higher than the surrounding terrain. The house consists of three sections – own house, barn and guest house. The individual parts are connected by bridges above the surface of the wetland. An interesting feature is the interior lighting, for which, in most cases, energy-efficient LED lighting is used, giving the interior the sense of intimate illumination. Photo: © Roger Wade Studios, archdaily.com 27


z jiného koutu světa | from different part of the world | из другого уголка мира

U chi

Ukázkou toho, jak precizně může být navržena budova ve vztahu ke svému okolnímu prostředí, je nový objekt informačního centra v Chicagu. Tvar a rozměr každé ze čtyř fasád byl navržen individuálně s ohledem na co možná nejlepší využití přírodních vlivů pro vytápění a chlazení budovy. Promyšlený systém dvojité odvětrávané fasády, která se v zimě vyhřívá odpadním vzduchem, umožňuje úsporu energií celé stavby. Foto: © Jim Steinkamp of Steinkamp Photography, archdaily.com

cago An example of the precision with which a building can be designed in relation to its surroundings is the new structure of the Information Centre in Chicago. The shape and size of each of the four façades were designed individually with regard to the best possible use of natural influences for the heating and cooling of the building. The sophisticated system of a double ventilated façade, which is heated by exhaust air in winter, enables energy saving throughout the entire building. Photo: © Jim Steinkamp of Steinkamp Photography, archdaily. com

28

Примером того, как точно может быть разработан проект здания по отношению к окружающим его окрестностям, является новый объект информационного центра в Чикаго. Форма и размер каждого из четырех фасадов были разработаны индивидуально с учетом как можно более оптимального использования природных условий для отопления и охлаждения здания. Продуманная и сложная система двойного вентилируемого фасада, который в зимнее время подогревается вытяжным воздухом, позволяет экономить энергию здания. Фото: © Jim Steinkamp of Steinkamp Photography, archdaily. com


из другого уголка мира | from different part of the world | z jiného koutu světa

Praha 1

29


z jiného koutu světa | from different part of the world | из другого уголка мира

P

Původně zde měl stát domeček na hraní pro děti, nakonec se ovšem majitelé svažitého pozemku pod svým domem rozhodli realizovat něco, co bychom mohli nazvat meditačními čajovými domky. Jedná se o tři různě velké samostatně stojící objekty, jejichž konstrukce je stejná - do masivního betonového rámu jsou konzolovitě zapuštěny ocelové nosníky, které nesou podlahy domů. Prosklení na celou výšku interiéru poskytuje uklidňující výhled na okolní krajinu. Foto: © Tim Griffith, archdaily.com

Originally the site was intended for a play house for children, but finally the owners decided to create on the sloping terrain under their house something that could be called meditation tea houses. These are three detached buildings, differing in size, whose structure is the same – steel beams are embedded into the massive concrete frame that

30

bears the floors of the houses. The full-height glassed interior walls offer soothing views of the surrounding countryside. Photo: © Tim Griffith, archdaily.com

Первоначально здесь должен была находиться домик для игр детей, но, в конце концов, владельцы участка земли на склоне решили осуществить то, что можно назвать чайным домиком для медитаций. Речь идет о трех разных, крупных и самостоятельно расположенных объектах, конструкция которых одинакова – в массивные бетонные рамы консольно встроены стальные балки, которые являются несущими для пола дома. Через застекленные стены в полную высоту интерьера открывается успокаивающий вид на окружающие просторы. Фото: © T© Tim Griffith, archdaily.com


новости | news | novinky

DON’T WANT TO GO HOME? Enter your unique membership password „LUXURY-LIFE“ and take advantage of our unrepeatable offer available only on on-line reservation system www.savoywestend.cz 31


český design | czech design | Чешский дизайн

children‘s

room

dětský

pokoj D

esign dětských pokojů je oblíbeným tématem většiny interiérových designérů, dětské pokoje jsou totiž otevřené těm nejzajímavějším a nejodvážnějším nápadům. Při plánování je třeba brát v potaz jednak věk a zájmy dítěte, při realizaci je potom nutné zodpovědně dodržet taková pravidla, aby se vaše dítě cítilo v pokoji dobře a bezpečně. Při výběru barev si pamatujte, že zatímco pastelové mají uklidňující efekt, velmi jasné mohou naopak zbytečně ovlivňovat psychicky stav dítěte. Jasné akcenty jsou důležité, ale je nutné dodržet jejich poměr – posloužit tak mohou výrazné dětské hračky, barevné tapety či textil, jestli jsou ale stěny a nábytek rovněž v aktivních barvách, pro malého obyvatele to může být dlouhodobě velmi únavné. Vyberte si nejlépe dvě až tři jasnější barvy nebo praktičtější klasický styl, který bude v průběhu dospívání dítěte doplněn osobitými detaily a nábytkem.

The design of children’s rooms is the favourite topic of most interior designers, because children’s rooms are open to the boldest and the most interesting ideas. When planning, it is necessary to take into account both the age and interests of the child; in the implementation it is then necessary to responsibly adhere to those rules which make your child feel comfortable and safe in the room. When choosing colours, remember that pastel shades have a calming effect, while too bright colours may affect the child’s mental state. Bright accents are important, but they must be kept in proportion – these can be provided by distinctive

Детская

32

Дизайн детских комнат является любимой темой большинства дизайнеров интерьера, потому что, как правило, детские комнаты более всего применимы и открыты для самых интересных и смелых идей. При планировании нужно учитывать как возраст, так и интересы ребенка, а при реализации планов необходимо ответственно выполнять все правила, которые позволят ребенку чувствовать себя комфортно и безопасно в своей комнате. При выборе цветов следует помнить, что в то время, как пастельные оттенки оказывают успокаивающее действие, очень яркие цвета, наоборот, могут излишне

комната


- the magical world of your child

- kouzelný svět vašeho dítěte

- волшебный мир вашего ребенка

Velmi populárním je i tematický design - např. pokoj princezny nebo rytíře, dům panenky Barbie, pokoj v námořnickém stylu, pokoj s motivy dinosaurů či takovými motivy, ke kterým si dítě vytvořilo vztah. Původní vzhled takového pokoje vydrží pravděpodobně kratší dobu, dítěti se ale bezpochyby v takto vyzdobené místnosti bude příjemně hrát a snít. Dětský pokoj je vhodné rozdělit na jednotlivé části, které poskytují prostor pro hraní, odpočinek a pracovní plochu. V části určené pro hraní by neměl stát objemný nábytek, vhodné jsou naopak nástěnné panely s abecedou, mapy či koberce. Je vhodné také promyslet úložné prostory pro hračky či knihy, aby k nim dítě mělo snadný přístup. Zvláštní pozornost si zaslouží pracovní plocha. Již od útlého věku můžete dítěti dopřát dětský stůl se židličkou pro kreslení a jiné hry, čímž jej nenásilně necháte zvyknout si na práci u stolu a pořádek. U starších dětí je nutné počítat se zvyšující se dobou strávenou u stolu, nejlepší je tak vybrat variabilní variantu, která se dá měnit podle toho, jak dítě roste. Stůl by měl být umístěn poblíž okna kvůli dostatečné-

martin

children’s toys, colourful wallpapers or textiles. However, if the walls and furniture are also in bright colours, the environment can become very tedious for the little resident. Ideally, choose two to three brighter colours, or a practical classic style which can later be complemented with distinctive details and furniture during adolescence. The thematic design is very popular, e.g. a room for a princess or a knight, a Barbie doll’s house, a  marine-style room, a  room with a dinosaur theme, or other motives to which the child has developed a relationship. The original appearance of such a room is likely to last for a shorter period of time, but no doubt the child will play and dream happily in a space thus decorated.

A child’s room should be divided into separate parts that provide spaces for play, relaxation and work. The part intended for play should not contain bulky furniture; on the other hand, wall panels containing the alphabet, as well as maps and carpets, are suitable. It is also appropriate to think about storage space for toys and books so that they are easily accessible to the child. The work area deserves special attention. From an early age, the child can have a children’s table and chair for drawing and other games, allowing him or her naturally to get used to order and working at a table. For older children, it is necessary to count on an increasing period of time spent at the desk. It is best to choose a variable option that

влиять на психическое состояние ребенка. Яркие акценты важны, но нужно соблюдать соотношение выразительных и спокойных оттенков. Цветовыми акцентами могут послужить выразительные детские игрушки, красочные обои или текстиль. Но если стены и мебель активного цвета, то для маленького обитателя комнаты это может быть очень утомительным, особенно при длительном пребывании в помещении. Поэтому лучше выбрать два-три ярких цвета или практичный классический стиль, который в процессе взросления ребенка можно дополнять отличительными деталями и мебелью. Очень популярным является тематический дизайн - например, комната в стиле принцессы или ры-

царя, домик куклы Барби, комната в морском стиле или с мотивами периода динозавров – в общем, комната с такими деталями, с которыми у ребенка сложились особые отношения. Конечно, первоначальный оригинальный вид такой комнаты рассчитан на более короткий период времени, но, без сомнения ребенку в такой красиво оформленной детской будет очень приятно играть и мечтать. Детскую комнату лучше разделить на отдельные части, которые будут обеспечивать пространство для игр, отдыха и работы. В зоне, предназначенной для игры, не должна находиться громоздкая мебель, там лучше разместить настенные панели с азбукой, карты или ковры. Также необходи-

33


home

mu přísunu denního světla. Je třeba připomenout, že nejpříjemnější umělé osvětlení pak poskytují 3 světelné zdroje; v dětském pokoji je to hlavní stropní svítidlo, stolní lampa pro starší děti a noční světlo u postele. Klíčovým pravidlem pro dětský pokoj je pochopitelně bezpečnost. Při výběru nábytku dbejte na minimum ostrých hran. Všechny skříně a police v místnosti by měly být spolehlivě a stabilně připevněny ke stěně. Je rovněž lepší vyhnout se masivním lustrům s malými křehkými předměty, velkým zrcadlům a skleněným policím, protože dětský pokoj je především herna. Křehké předměty, které jsou náchylné na rozbití, představují pro dítě i zvýšené riziko poranění. Posledním a významným bodem při plánování dětského pokoje je i snaha rodičů navrhnout pokoj s láskou a pochopením. Drobnosti jako jsou rodinné fotografie, dekorační předměty či krásný textil – to vše dětský pokoji zútulní a dítě se zde bude cítit šťastně a spokojeně.

can be changed depending on the age of the child. The desk should be placed near the window for an adequate supply of daylight. It should be noted that the most pleasant artificial lighting comes from three light sources: in a child’s room it is the main ceiling light, a table lamp for older children and a night light beside the bed. Of course, safety is the key rule for a child’s room. When choosing furniture, strive for the minimum of sharp edges. All cabinets and shelves in the room should be reliably and stably attached to the

wall. It is also advisable to avoid massive chandeliers, small fragile items, large mirrors and glass shelves, because a child’s room is primarily a playroom. Fragile items that are prone to breakage mean an increased risk of injury to the child. The final, important point is the effort of parents to design the child’s room with love and understanding. Small things such as family photographs, decorative objects and beautiful textiles – all these will make the child’s room more cosy and he or she will feel happy and contented there.

мо продумать, где будут находиться места для хранения игрушек или книг, чтобы они были легко доступны для ребенка. Особого внимания заслуживает рабочий стол в детской. Уже с раннего возраста ребенку можно поставить детский стол со стульчиком - для рисования и других настольных игр, это ненавязчиво и без насилия приучит ребенка к порядку и работе за столом. У детей старшего возраста необходимо считаться с увеличением времени, проводимого за столом, поэтому лучше выбрать вариабельный вариант, который может меняться в зависимости от того, как растет ребенок. Стол лучше разместить рядом с окном, чтобы на него падало достаточное количество дневного света. Следует отметить, что самое приятное искусственное освещение, как правило, дают 3 источника света, в детской комнате это основной потолочный светильник, настольная лампа для детей старшего возраста

Ksenia Ulyanova Dekoratér, ředitel salonu nabytku “Martin&Home”

Ксения Ульянова

Декоратор, директор мебельного салона “Martin&Home”

34

и ночник у кровати. Основное правило для детской комнаты, конечно, безопасность. При выборе мебели, убедитесь, что она обладает минимумом острых углов. Все шкафы и полки в комнате должны быть надежно и стабильно прикреплены к стене. Также лучше избегать массивных люстр с небольшими хрупкими предметами, больших зеркал и стеклянных полок, потому что детская комната – это, прежде всего, игровая комната. Хрупкие предметы, которые могут быть разбиты, представляют для ребенка повышенный риск получения травмы. Последний и важный момент при планировании детской комнаты – желание родителей спроектировать ее с любовью и пониманием. Маленькие вещицы, такие как семейные фотографии, предметы декора или красивый текстиль - все это сделает детскую уютной, здесь ребенок будет чувствовать себя счастливым и довольным.

Salon nábytku Martin&Home Korunní 1310/56 Praha 2 - Vinohrady Vítězná 1054/9, Karlovy Vary www.nabytekcz.com


Martin&Home

Чешский дизайн | czech design | český design

+420 776 646 650 +420 774 250 602 www.nabytekcz.com SHOWROOM NÁBYTKU Korunní 1310/56, Praha 2 Vítězná 1054/9, Karlovy Vary 35


český design | czech design | Чешский дизайн

Předplatné

36


новости | news | novinky

Nejlepší nemovitosti Best Properties 38

Prodej / Sales / Продажа

87

Pronájmy / Rentals / Аренда

110 114

Apartmány v Praze Prague Apartments / Апартаменты в Праге

Komerční nemovitosti Commercial Properties / Коммерческая недвижимость

35


novinky | news | новости

OTÁZKA PRO REALITNÍ ODBORNÍKY

Question For Real-Estates Professionals

Вопросы для специалистов по недвижимости

otázka

CO ZNAMENÁ EXKLUZIVNÍ SMLOUVA NA PRODEJ, TZV. EXKLUZIVITA, A JAKÉ VÝHODY PLYNOU Z JEJÍHO UZAVŘENÍ PRO PRODÁVAJÍCÍHO? What is the meaning of an Exclusive Sales Contract, and so-called Exclusivity, and what advantages follow for the Seller from their conclusion? Что такое эксклюзивный договор на продажу, так называемый эксклюзив, какие преимущества после его заключения возникают у продавца?

Blažena Polahárová Jednatelka Happy House Rentals, s.r.o.

Jan Ledvina Account development manager IMMOINVEST Group

Exkluzivní zprostředkovatelská smlouva zavazuje vlastníka po dohodnutou dobu jednat a spolupracovat při prodeji jeho nemovitosti výhradně s  jedním zprostředkovatelem / realitní kanceláří. Vlastník nemovitosti nemůže bez účasti tohoto zprostředkovatele uzavřít žádnou smlouvu týkající se prodeje jeho nemovitosti. Výhodou exkluzivních smluv je garance, že po dohodnutou dobu může nemovitost nabízet pouze jeden zprostředkovatel, a tudíž může vynaložit větší náklady a energii na prezentaci nemovitosti. Zároveň odpadá riziko duplicitních nabídek od různých zprostředkovatelů s různou cenou a kvalitou prezentace, což odrazuje potencionálního kupujícího. Neplatí, že čím více zprostředkovatelů danou nemovitost nabízí, tím rychleji se prodá.

Z exkluzivity vyplývá pro klienta to nejpodstatnější, a to je prodej za co nejvyšší možnou cenu, jaké je v daném období možno dosáhnout. Sekundárním efektem je jistě mnohem větší informovanost a spolupráce s vybraným makléřem po celou dobu prodeje, možnost oslovit daleko větší skupinu potencionálních zájemců a zejména jistota a transparentnost celé obchodní transakce pro prodávajícího i kupujícího.

The exclusive intermediary contract binds the owner for an agreed period of time to act and cooperate in the sale of his/her property exclusively with one mediator/real estate agency. The property owner cannot conclude any contract related to the sale of the relevant property without the participation of this intermediator. The advantage of Exclusive Contracts is the guarantee that, during the set time, the property can be offered only by one mediator, therefore higher costs and energy can be invested in the presentation of the property. At the same time, it eliminates the risk of duplicate offers from various mediators with different prices and quality of presentation, which discourages prospective buyers. There are no indications that more mediators mean a quicker sale.

Exclusivity guarantees a client the most important thing, that is, a sale at the highest possible price that can be reached within a given period. Secondary benefits are the much better know-how and collaboration with the selected agent for the entire duration of the sale, the possibility of addressing a much bigger group of potential buyers and, in particular, the certainty and transparency of the entire business transaction, both for the buyer and seller.

Эксклюзивный агентский (посреднический) договор (соглашение) обязывает владельца недвижимости в течение согласованного периода времени взаимодействовать и сотрудничать при продаже его недвижимости исключительно с одним посредником/ агентством недвижимости. Владелец недвижимости не может без участия посредника заключить договор на продажу своей недвижимости. Преимуществом эксклюзивных договоров является гарантия того, что в течение согласованного периода времени указанную недвижимость может предлагать только один посредник и, следовательно, он может приложить больше сил и затрат энергии на презентацию недвижимости, указанной в договоре. В то же время отпадает риск дублирующих предложений от разных посредников, соответсвенно с разной ценой и качеством презентаций, что, как правило, отпугивает потенциальных покупателей. И, к тому же, совсем не является верным то, что если недвижимость предлагают несколько посредников, то она

Из эксклюзивности следует крайне важная вещь для клиента, то есть продажа за максимально возможную цену, которая может быть объявлена в данный период. Вторым эффектом, конечно, является гораздо большая информированность и сотрудничество с выбранным агентом недвижимости в течение всего периода продаж, возможность заинтересовать гораздо более многочисленную группу потенциальных покупателей и, в частности, определенность и прозрачность всей бизнес-операции для продавца и покупателя.

36


новости | news | novinky

37


Prodej | Praha 6 | Hanspaulka | 217 m2 | pozemek 469 m2 | 29 000 000 Kč Funkcionalismem inspirovaná polovina dvojvily s panoramatickým výhledem na Prahu a Pražský hrad v nejprestižnější pražské vilové čtvrti Hanspaulka. Vila o dispozici 4+kk ve svých 3 podlažích nabízí v úrovni zahrady otevřený obývací pokoj s jídelnou a plně vybavenou kuchyní se vstupem na terasu s Jacuzzi a koupelnu se sprchovým koutem. V přízemí se nachází ložnice s velkou terasou, dále vstupní hala a toaleta pro hosty. V horním patře jsou dvě ložnice s en-suite koupelnami a šatna (příp. pracovna). Spíž, prádelna, technické zázemí, čtyři toalety, dřevěné podlahy a schodiště, vestavěné skříně, venkovní a vnitřní žaluzie, kuchyňské spotřebiče Miele, alarm, garáž.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-unor.indd 1 38

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

1/18/13 6:39 PM


Sale | Praha 6 | Hanspaulka | 217 m2 | land 469 m2 | 29 000 000 Kč Functionalism inspired semi-detached villa with panoramic views of Prague in the most prestigious villa neighborhood of Prague, Hanspaulka. This 3-bedroom 3-bathroom three-story villa features a fully fitted open plan kitchen with living / dining room and access to the patio with Jacuzzi, plus a shower bathroom, on the garden level. The ground floor offers one bedroom with a wonderful terrace, guest toilet and entry hall. The upper level has two bedrooms with en-suite bathrooms, and walk-in closet (could be study). Pantry, laundry area, utility rooms, four toilets, wood floors and stairs, built-in wardrobes, outdoor and indoor blinds, Miele kitchen appliances, alarm, garage.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-unor.indd 2

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

1/18/13 6:39 PM 39


Prodej | Praha 4 | Braník | 103 + 16 m2 | 8 980 000 Kč Byt 4+kk, terasa, 2 koupelny, toaleta pro hosty, komora, dřevěné podlahy, bezpečnostní vstupní dveře, sklep, 2 garážová parkovací stání v ceně. Nový byt s krásným výhledem ve 3. patře novostavby v klidné vilové zástavbě Braníka. 3-bedroom apartment, terrace, 2 bathrooms, half bath, chamber, wooden floors, security entrance door, cellar, 2 garage parking spaces included in the purchase price. New apartment with beautiful views on the 3rd floor of a newly built residence in a quiet residential area of Braník.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-unor.indd 3 40

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

1/18/13 6:40 PM


Prodej | Praha 1 | Staré Město | 128 + 2 m2 | 25 900 000 Kč Byt 4+kk, parkovací stání, balkón, masivní dubové parkety, vysoký standard provedení. Kvalitně zrekonstruovaný byt v budově s 24 hod. recepcí v jedné z nejžádanějších lokalit na Starém Městě. 3-bedroom apartment, parking space, balcony, massive oak parquet floors, design fixtures and fittings. Well renovated apartment in a building with 24 hour reception in one of the most desirable locations in the Old Town.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-unor.indd 4

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

1/18/13 6:40 PM 41


Prodej | Praha 10 | Vršovice | 171 + 56 m2 | cena na vyžádání Nadstandardní 4-pokojový byt s velkou jihozápadně orientovanou terasou a panoramatickými výhledy na Prahu v posledním patře moderní novostavby pár kroků od Havlíčkových sadů. Kompletně architekty a designéry řešený byt nabízí vstupní halu, otevřený prostor obývacího pokoje s jídelnou a kuchyní, dále 3 ložnice, velkorysou průchozí šatnu, 2 koupelny, toaletu pro hosty a prádelnu. Vybavení zahrnuje jacuzzi na terase, parní kabinu, hliníková francouzská okna, masivní dubové podlahy, kovové prvky v nejvyšším standardu provedení a materiálů, množství úložných prostor. Samozřejmostí je inteligentní ovládání domácnosti, systém ozvučení všech místností včetně koupelen od firmy NuVo. Byt je nabízen s kompletním značkovým a designovým nábytkem na míru, sklepem a 4 garážovými parkovacími stáními.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-unor.indd 5 42

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

1/18/13 6:40 PM


Sale | Praha 10 | Vršovice | 171 + 56 m2 | price upon request High standard 3-bedroom apartment with a large south-west oriented terrace offering panoramic views of the city on the top floor of a modern residence located a few steps from the Havlíčkovy Sady Orchards. Made completely by architects and designers, this apartment offers an entrance hall, open plan living room with kitchen and dining room, generous walk-in closet, 2 bathrooms, guest toilet and a laundry. Amenities include Jacuzzi on the terrace, sauna, French aluminum windows, oak floors, metal elements in the highest standard of workmanship and material and ample storage space. Intelligent home control, sound system in all rooms, including bathrooms made by Nuvo. The apartment is offered with complete furnishing from high-end brands and designers, cellar and 4 garage parking spaces.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-unor.indd 6

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

1/18/13 6:41 PM 43


Prodej | Praha 1 | Nové Město | 108 m2 | 8 300 000 Kč Byt 3+kk, 2 ložnice, vestavěné skříně, otevřený prostor kuchyně, jídelny a obývacího pokoje. Nadstandardně řešený byt ve druhém patře rekonstruovaného domu s recepcí, bazénem, saunou a parkovacím stáním v klidné ulici v sousedství Václavského náměstí. 2-bedroom apartment, built-in wardrobes, open plan kitchen, dining and living area. Superbly presented apartment on the second floor of a renovated building with reception, swimming pool, sauna and garage parking, in a quiet street in close vicinity of Wenceslas Square.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-unor.indd 7 44

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

1/18/13 6:41 PM


Prodej | Praha 10 | Vinohrady | 580 m2 | pozemek 923 m2 | cena na vyžádání | price upon request RD 8+1, 2 bytové jednotky 4+1, 3 kancelář e se sociálním zař ízením, pùdní prostor vhodný pro vestavbu, skladovací prostory, 2 garáže. Klasická vinohradská vila vhodná pro vícegenerační bydlení nebo pro kombinaci bydlení a podnikání se vzrostlou zahradou a jižní orientací. 7-bedroom villa, two 3-bedroom apartment units, 3 office spaces with bathroom, attic suitable for loft conversion, 2 garages. Classical 1930`s apartment villa suitable for multi-generation family living or for combining housing and business, with mature garden and southern orientation.

Na Perštýn ě 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-unor.indd 8

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

1/18/13 6:41 PM 45


Prodej | Praha - východ | Kamenice | 563 m2 | pozemek 1 636 m2 | 20 000 000 Kč RD 9+1, bazén, krb, vířivá vana, sauna, zahradní domek, samostatná bytová jednotka pro hosty/chůvu, dvojgaráž. Rodinná vila obklopená velkou upravenou zahradou v klidné rezidenční čtvrti Kamenice s velmi privátní atmosférou, kousek od golfového hřiště. 8-bedroom villa, swimming pool, jacuzzi, sauna, garden house, guest/nanny apartment, two-car garage. Free-standing family villa surrounded by matured, landscaped garden located in a quiet residential neighborhood of Kamenice with very private atmosphere, close to a golf course.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-unor.indd 9 46

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

1/18/13 6:41 PM


Prodej | Praha 7 | Troja | 660 m2 | pozemek 1 256 m2 | cena na vyžádání | price upon request RD 11+1, krásné výhledy na Vltavu, výtah, podlahové vytápění, příprava na bazén a saunu, 3 garážová parkovací stání. Výjimečná třípodlažní novostavba vhodná pro vícegeneranční rodinné bydlení nebo jako sídlo společnosti ve vyhledávané lokalitě Prahy 7 – Troji. 10-bedroom villa, beautiful views of Vltava river, lift, underfloor heating, preparation for sauna and swimming pool, 3-car garage. Exceptional newly built 3-storey villa suitable for multi-generation living or as a company seat situated in very sought after area of Prague 7 – Troja.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-unor.indd 10

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

1/18/13 6:42 PM 47


Byt 3+kk, 78 + 10 m2, Praha 10 – Vršovice, Kodaňská | 4 250 000 Kč Dvouúrovňový půdní byt s terasou situovaný ve 4. patře činžovní budovy s novým výtahem, v blízkosti Heroldových sadů. Byt nabízí obývací pokoj s otevřenou kuchyní, ložnici s terasou, druhou ložnici na galerii a koupelnu. Velkoformátová okna a keramická dlažba. 4 minuty chůze k zastávce tramvaje, 10 minut na Náměstí Míru. Two-bedroom split-level attic apartment with a terrace situated on the 4th floor of apartment building with a new lift, close to Heroldovy sady Park. The apartment has living room with open kitchen, 2 bedrooms, bathroom. Large format windows and ceramic tiles. 4 minute walk to tram stop, 10 minutes to Náměstí Míru Square.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 48

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 3+1, 90 + 37 m2, Praha 5 – Košíře, Starokošířská | 4 995 000 Kč Pěkný půdní byt s terasou situovaný v 4. patře činžovní budovy v klidné a žádané rezidenční lokalitě Prahy 5, v Košířích. Dispozice bytu nabízí vstupní halu, obývací pokoj, oddělenou kuchyň, 2 ložnice, komoru, koupelnu a toaletu. V horním patře je prostor pro pracovnu / ložnici, k dispozici velká privátní terasa s nerušeným výhledem, plovoucí podlahy, výtah, sklep, parkování možné před domem. Snadná dostupnost do centra, zastávka tramvaje pár minut chůze od domu. Two-bedroom attic apartment with a large terrace situated on the 4th floor of apartment building. Located in sough after residential area in Prague 5 - Košíře. The flat has an entry hall, living room, kitchen, 2 bedrooms, storage room, bathroom (bath tub) and guest toilet. Space on top floor possible to use as study / bedroom, terrace with impressive views, lift, cellar, parking in front of the building. Easy access to the city center, tram stops within walking distance.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

49


Byt 3+kk, 93 + 9 m2, Praha 9 – Libeň, Podvinný mlýn | 6 240 000 Kč Světlý byt s terasou situovaný v novém rezidenčním komplexu s parkovou úpravou a 24h recepcí. Dispozice bytu nabízí obývací pokoj s plně vybavenou kuchyní a přímým vstupem na terasu, 2 ložnice, 2 koupelny a vstupní halu s úložným postorem. Kuchyně od firmy Hanák se spotřebiči AEG, vestavěné skříně, dřevěné podlahy, garážové parkovací stání a sklep. Zastávka tramvaje, stanice metra, sportovní a obchodní centrum v docházkové vzdálenosti. Snadná dostupnost do centra, klidná lokalita. Bright two-bedroom apartment with terrace in a modern residential complex with 24h reception. The flat offers large living room with kitchen and direct access to the terrace, 2 bedrooms, 2 bathrooms, and an entrance hall. Ample of storage space, built-in wardrobes, kitchen designed by Hanák with AEG appliances. Purchase price includes garage parking space and cellar. Easy access to the city center, tram stop and metro station within walking distance.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 50

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 4+kk, 106 + 4 m2, Praha 3 – Žižkov, Žerotínova | 5 990 000 Kč Designový, klimatizovaný mezonet s terasou situovaný v 7. a 8. podlaží kompletně zrekonstruovaného činžovního domu z 30-tých let. V klidné ulici se vzrostlými stromy, v docházkové vzdálenosti od parku Parukářka. První podlaží: obývací prostor s kuchyní, ložnice, koupelna. Druhé podlaží: 2 ložnice, koupelna, šatna. Masivní nášlapné vrstvy podlah v palisandrové mozaice, břidlicové velkoformátové obklady, koupelnové zařízení Duravit / Starck / Ritmonio / Hoesch, bezfalcové dveře, designové osvětlení, alarm. Z terasy panoramatický výhled. Two-storey high class apartment with a terrace situated on the 7th and 8th floor of a completely reconstructed residential building from the 1930s on a quiet street with mature trees. 1st floor: living room with open kitchen, bedroom, bathroom. 2nd floor: 2 bedrooms, bathroom, walk-in closet. Wooden floors, large slate tiles, Duravit / Starck / Ritmonio / Hoesch bathroom fittings, recessed lighting, air-conditioning, alarm. Panoramic view from the terrace.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

51


Byt 2+1, 71 m2, Praha 3 – Žižkov, Hájkova | 4 900 000 Kč Moderní světlý byt situovaný v 5. patře činžovní budovy, v klidné ulici lemované stromy a zároveň v blízkosti zastávky tramvaje. Byt nabízí otevřený koncept obývacího pokoje, zařízené kuchyně a jídelního prostoru, pracovní kout, ložnici, koupelnu a komoru. Bambusové podlahy, vestavěné skříně v ložnici, výtah. Vítkov i Parukářka v docházkové vzdálenosti, zastávka tramvaje 4 minuty chůze od domu. Bright modern apartment situated on 5th floor of residential building, in a quiet street lined with trees, close to the Vítkov and Parukářka park, 4 minute walk to tram stop. The flat offers open concept of living room with dining area, fitted open kitchen and study area, bedroom, bathroom, storage room. Bamboo floors, built-in wardrobes, lift.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 52

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 2+kk, 51 + 3 m2, Praha 5 – Stodůlky, Nárožní | 2 338 262 Kč Byt s lodžií v novém rezidenčním objektu, v sousedství Centrálního parku, v pěší vzdálenosti od stanice metra Hůrka. Byt nabízí vstupní halu, obývací pokoj s jídelním prostorem a otevřenou kuchyní, ložnici, koupelnu a toaletu pro hosty. Vybavení zahrnuje plovoucí podlahy, dlažbu, zařízenou koupelnu, deskové radiátory, přípravu pro kuchyňskou linku, bezpečnostní vstupní dveře, sklep. K bytu náleží 1 garážové stání za příplatek. Mateřská a základní škola vzdálena 200 m, obchodní dům Kaufland 3 minuty chůze. An apartment with loggia in a new residential project situated near Central Park, within walking distance of the Hůrka metro station. The apartment features an entrance hall,living room with dining space and open kitchen, bedroom, a bathroom, and guest toilet. Floating floor, tiles, furnished bathroom, panel radiators, a fire safety door, cellar. Garage parking space at an extra fee. A kindergarten and an elementary school are 200 m away from the building, the Kaufland shopping center is a three-minute walk away.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

53


Luxusí byt v novém viladomě – Procházkova 7, Podolí, Praha 4 / Luxurious Flat in a New Villa House – Procházkova 7, Podolí, Prague 4 / Роскошная квартира в новом вилла-доме по адресу Procházková 7, район Podolí, Прага 4 Nabízíme nový luxusní byt 3+kk o velikosti 93 m² + 12 m² terasa v nově postaveném viladomě, který byl nominován na cenu Projekt roku 2012 a Best of reality 2012. Tento nádherný byt je vybaven kvalitními prvky, kuchyní na míru, dubovou podlahou, tropickými rošty na terase, bezpečnostními okenními roletami, dřevěnými okny, zabezpečovacím systémem, koupelnou Villeroy Boch, videotelefonem s automatickým otevíráním dveří. K bytu náleží 1x garážové stání. V bytě je 2x WC (1x koupelna s vanou a bidetem), technická místnost, 2x prostorná ložnice se šatními skříněmi z běleného dubu, kuchyň s jídelnou je propojená s velkým obývacím pokojem, krásná prostorná terasa navazující na obytný prostor poskytuje díky výhledům na vzrostlé stromy dostatek relaxace. Lokalita Podolí patří k vyhledávaným díky občanské vybavenosti a hlavně dostupností do centra Prahy. V okolí je mnoho restaurací, sportovních zařízení, cyklostezky, dostatek zeleně pro chvíle relaxace. We offer a new luxurious flat comprising 3 rooms + a kitchen nook (3+kk), 93 m² in size + 12 m² terrace, in a newly built villa house which was nominated for the Project of the Year and Best of Realty in 2012. This beautiful flat is equipped with quality features, a tailor-made kitchen, oak floors, tropical wood grates on the terrace, security window blinds, wooden windows, security system, Villeroy & Boch bathrooms, video-telephone with automatic door opening. The property includes 1x parking bay. The flat comprises 2x WCs (1x bathroom with bathtub and bidet), technical room, 2x spacious bedrooms with wardrobes in whitened oak. The kitchen-cum-dining area is connected to a large living room. A beautiful spacious terrace flowing from the living area provides pleasant relaxation with a view of the established trees. Podolí is a sought-after location for its civic amenities and especially its accessibility to the centre of Prague. There are many restaurants and sporting facilities in the vicinity, as well as cycling routes and plenty of greenery for moments of relaxation.

Предлагаем новые роскошные апартаменты планировки 3 + кк, размером 93 м ² + 12 м ² террасы, в недавно построенном вилла-доме, который был номинирован на лучший проект 2012 года и конкурс «Best of reality 2012» Эта прекрасная квартира оснащена высококачественным оборудованием и компонентами: кухня на заказ, дубовые полы, решетки из тропического дерева на террасе, специальные жалюзи для безопасности окон, деревянные окна, система сигнализации, сантехника Villeroy Boch в ванных комнатах, видеотелефон с автоматическим открытием дверей. К квартире относится 1 гаражная стоянка. В квартире 2 туалета (1 ванная комната с ванной и биде), подсобное помещение, 2 просторные спальни с гардеробными из беленого дуба, кухня со столовой связаны с большой гостиной. Красивая и просторная терраса связана с жилой зоной, благодаря тому, что из нее открывается вид на зелень и подросшие деревья, терраса дает ощущение отдыха и релаксации. Расположение в районе Подоли является одним из пользующихся наибольшей популярностью, благодаря развитой инфраструктуре и близости к центру города Праги. В районе много ресторанов, спортивных сооружений, дорожек для велосипедистов, множество зеленых насаждений для так приятных моментов отдыха.

Cena / Price : 12 700 000 Kč / CZK Mgr. Iva Seifertová, Platnéřská 88/9, Praha 1, tel.: + 420 724 800 291, email: info@seifert-real.cz, www.seifert-real.cz 54

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Novostavba domu u Říčan / Newly built house near Říčany / недавно построенный дом Novostavba domu v obci Zlatá u Říčan byla dokončena v roce 2010. Užitná plocha domu 220 m2, pozemek 790 m2. Krásná zahrada osázená mnoha dřevinami s krytým bazénem s protiproudem zaručuje pohodlí a relaxaci novým majitelům. Jedná se o velmi prosluněný dům, na jehož stavbu byly použity kvalitní materiály. Žulová pracovní deska v kuchyni z masivu, stejně tak kamenné desky v koupelnách, kamenné parapety u eurooken. Krb v obývacím pokoji s teplotním rozvodem do 1. patra. Nábytek na míru je nedílnou součásti domu. Francouzské dveře se vstupem na terasu, vinný sklípek pod domem. Podlahové topení v kuchyni a koupelnách. Dům disponuje několika ložnicemi, pracovnou, šatnou. Doporučujeme pro rodinné bydlení diky dostatku zeleně, klidu a výborné občanské vybavenosti v okolí. Dostupnost jak českých, tak mezinárodních škol, obchody, dobré spojení do centra Říčan vzdálených do 5 km. Možnost autobusového nebo vlakového spojení do centra Prahy. This new house in the village of Zlata near Říčany was completed in 2010. The usable area of the house is 220m², situated on a 790-m² plot. The beautiful established garden with many trees and covered swimming pool with counterflow guarantee comfort and relaxation to the new owners. The house is extremely sunlit and built of quality materials. Granite worktop in the solid wooden kitchen, as well as stone slabs in the bathrooms. The Eurowindows have stone windowsills. The fireplace in the living room provides heat distribution to the 1st floor. The tailored furniture is an integral part of the house. There are French doors with an exit to a terrace, and a wine cellar in the house. Under-floor heating in kitchen and bathrooms. The house comprises several bedrooms, a study and a dressing room. We recommend this house as a family dwelling, due to its abundance of greenery, tranquillity and the excellent civic amenities in the vicinity. There is good accessibility to Czech as well as international schools, shops and convenient travel links to the centre of Říčany, which is 5 km away. There is the option of bus or train transport to the centre of Prague. Новый дом в населенном пункте Zlata u Rican, строительство было завершено в 2010 году. Жилая площадь дома 220м2, участок 790 м2. Великолепный сад с большим количеством деревьев с крытым бассейном с противотоком, обеспечит новым владельцам комфорт и все условия для отдыха и расслабления. Очень солнечный дом, построенный из высококачественных материалов. Гранитная столешница в кухне из массивной древесины, а также каменные плитки в ванных комнатах, каменные парапеты у евроокон. Камин в гостиной с приводом теплого воздуха на 1 этаж. Мебель на заказ тоже является неотъемлемой стильной частью дома. Французские двери с выходом на террасу, винный погреб под домом. Полы с подогревом на кухне и в ванных комнатах. В доме есть несколько спален, кабинет, гардеробная. Рекомендуется для проживания семьи из-за множества зелени, спокойствия, развитой инфраструктуры в окрестностях. Наличие чешской и международной школы, магазинов, хорошо связан с центром города Ржичаны – расстояние в пределах 5 км. Возможность автобусом или поездом добраться до центра Праги.

Cena / Price : 8.000.000 Kč / CZK Mgr. Iva Seifertová, Platnéřská 88/9, Praha 1, tel.: + 420 724 800 291, email: info@seifert-real.cz, www.seifert-real.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

55


SPORTALM Podzim–Zima 2012/13 www.fggroup.cz

56

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


SATPO-Broker_Estate-02_230x280.indd 1

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

57 18.1.2013 14:58:08


14 let zkušeností a přibližně 1000 aktuálních nemovitostí

PRODEJ, Kmochova, Smíchov, Praha 5, 4+1, CZK 7 500 000,Luxusně zrekonstruovaný, plně zařízený byt 4+1, 106 m2. Plně vybavená kuchyně (Sykora, Miele, Siemens). 2 ložnice, koupelna s vanou i sprchou, oddělená toaleta. 3. patro, dům s výtahem. Dostatek úložného prostoru v bytě, navíc sklep. Skvělá lokalita, plná občanská vybavenost, park SacréCouer.

SALE, Kmochova, Smíchov, Prague 5, three bedrooms, CZK 7 500 000,Luxuriously renovated, fully furnished two bedroom apartment with 4 rooms and a kitchen, 106 sqm. Fully equipped kitchen (Sykora, Miele, Siemens). Bathroom with bath and shower, separate toilet. 3rd floor, house with an elevator. Plenty of storage space plus a cellar. Great location, full civic amenities, SacréCouer park.

Exkluzivní nabídka: vila Střešovice – 100 mil. Kč, vila Ořechovka – 75 mil. Kč Exkluzivní nabídka: vila Hanspaulka – 61 mil. Kč, vila Braník – 44 mil. Kč we offer the best property management in prague. check it out! 58

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I  ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


14 years of experience and around 1000 currently listed properties

Happy House Rentals, Ltd. Jungmannova 748/30 110 00 Prague 1 Tel: +420 224 947 623 GSM: +420 774 480 450 info@happyhouserentals.com

PRODEJ, Korunní, Vinohrady, Praha 2, 3+kk, CZK 8 600 000,Světlý byt 3+kk s balkonem a malou zimní zahradou ve výjimečné rezidenci Korunní Dvůr. Obývací pokoj s prostorným balkon orientovaný do dvora. Moderní kuchyňská linka (Baumatic). Dvě neprůchozí ložnice, jedna s velkým francouzským oknem, druhá se zimní zahradou. 4. patro domu s výtahem. K bytu přísluší garážové stání.

SALE, Korunní, Vinohrady, Prague 2, two bedrooms, CZK 8 600 000,Two bedroom apartment with a balcony and a small conservatory, residence Korunní Dvůr. Living room with a spacious balcony, situated into the courtyard. Modern kitchen (Baumatic brand). Two separate bedrooms, one with a large French window, second with a conservatory. 4th floor of a building with an elevator. The apartment has own parking space in the garage.

Exkluzivní nabídka: Kampa – menší ČD před rekonstrukcí – 50mil. Kč, samostatný domek po rekonstrukci – 76 mil. Kč sales | long term | midterm | short term rentals | offices | facility management PRODEJ I SALES I  ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I  ФЕВРАЛЬ 2013

59


14 let zkušeností a přibližně 1000 aktuálních nemovitostí

PRODEJ, Poříčanská, Hloubětín, Praha 9, 5+2, CZK 15 900 000,Krásná třípodlažní vila 5+2 z r. 1931, s plochou 364m2. V přízemí hala, koupelna, toalety, kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, pokoje pro hosty se vstupem na terasu. V 1. patře kuchyně, 2 ložnice, obývací pokoj, koupelna a toaleta. Půdní prostory přes celou plochu domu vhodné k vestavbě dalších prostor. Dům je ze 2/3 zrenovovaný, včetně původních parket a žaluzií. K domu náleží zahrada s bazénem, dvojgaráž a další garáž pro 1 vůz.

SALE, Poříčanská, Hloubětín, Praha 9, four bedrooms, CZK 15 900 000,Beautiful 3 story, 4 bedroom villa, built 1931, property area of 364m2. Hall, bathroom, toilets, kitchen with dining room, family room, guest rooms with terrace entrance on the ground floor. Kitchen, 2 bedrooms, family room, bathroom and toilet on the first floor. Attic appropriate for new rooms. House is 2/3 reconstructed, original hardwood floors and blinds included. The house has a garden, swimming pool, 2 car garage and another 1 car garage.

www.happyhouserentals.com

Kdykoliv jste u nás vítáni!

we offer the best property management in prague. check it out! 60

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I  ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Happy House Rentals, Ltd. Jungmannova 748/30 110 00 Prague 1 Tel: +420 224 947 623 GSM: +420 774 480 450 info@happyhouserentals.com

14 years of experience and around 1000 currently listed properties

PRODEJ, Šípková, Říčany, Praha - východ, 5+kk, CZK 13 000 000,Rodinný dům 5+kk s novou zahradní terasou, bazénem, bezpečnostními žaluziemi, zavlažovacím systémem na zahradě, garáží pro 2 auta a alarmem. V přízemí prostorná hala, pokoj s vlastní koupelnou, kuchyně propojená s jídelnou a obývacím pokojem s krbem se vstupem na zahradu. V 1. patře 3 ložnice, šatna a velká koupelna se saunou. Dobrá dopravní dostupnost do centra Prahy.

SALE, Šípková, Říčany, Prague - east, four bedrooms, CZK 13 000 000,Four bedrooms house with terrace, swimming pool, security blinds, garden irrigation system, 2 car garage and alarm system. Spacious hall, room with own bathroom, kitchen joined with dining room and family room with a fireplace, oriented to the garden, located on the ground floor. 3 bedrooms, walk-in wardrobe and large bathroom with sauna, located on the 1st floor. Good connection the city centre.

www.happyhouserentals.com

You are welcome to stop by any time!

sales | long term | midterm | short term rentals | offices | facility management PRODEJ I SALES I  ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I  ФЕВРАЛЬ 2013

61


SPORTALM Podzim–Zima 2012/13 www.fggroup.cz

62


Prodej Novostavba řadového rodinného domu 5+kk, Praha 5 Lipence, 59 590 000 Kč Newly built terraced family house 5 + kk, Prague 5 Lipence, CZK 59 590 000 Sale Nabízíme novostavbu rodinného řadového domu 5+kk s dvougaráží a zahradou s krytým bazénem na Praze 5, části Lipence. Jedná se o krajový dům, v přízemí se nachází garáž pro dvě auta, sklep a místnost 33,16 m2, kterou lze využít jako tělocvičnu, dílnu, wellness či jako vinný společenský sklep. Na patře je koupelna s vanou a toaleta. V druhém podlaží se nachází 3 ložnice. Podlahy v domě jsou z dubu nebo velkoformátová dlažba, okna dřevěná eurookna, schody obloženy masivním dřevem. Dispozice interiéru, jakož i povrchy a zařizovací předměty lze na přání kupujícího po dohodě s architektem měnit. Dům leží na pozemku 245 m2. Součástí projektu 4 řadových domů je společný relaxační areál vybavený krytým bazénem 5x10 m a dětským hřištěm. We offer a new family terraced house 5 + kk with a double garage and garden with a swimming pool in Prague 5, Lipence. This is a vernacular building, the ground floor of a garage for two cars, cellar and a room 33.16 m2, which can be used as a gym, a workshop, wellness or as a social wine cellar. On the fist floor there is a bathroom with tub and toilet. In the second floor there are 3 bedrooms. The floors in the house are of oak or large format tiles, wooden windows, stairs covered with solid wood. The layout of the interior, as well as surfaces and furnishings can be an option buyer’s agreement with the architect to change. The house is located on land 245 m2. The project includes four terraced houses is a common relaxation area equipped with an indoor swimming pool 5x10 m and a playground.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz 63


Prodej PRODEJ: Krásné půdní 3+kk, 134 m2, Praha 2, Vinohrady, 10 880 000 Kč Kč Sale Beautiful 3 + loft bedroom, 134 m2, Prague 2, Vinohrady, CZK 10 880 000 Nabízíme k prodeji moderní půdní byt 3+kk o velikosti 134 m2, který je po kompletní rekonstrukci. Byt se nachází v 5. nadzemním podlaží kompletně zrekonstruovaného domu s recepcí. K bytu patří parkovací stání a sklep. V rámci bytu je terasa s vysouvací střechou. V bytě jsou dvě ložnice, velký obývací pokoj se zařízenou kuchyňskou linkou, koupelna s vanou a sprchovým koutem, oddělené WC, šatna a úložný prostor. V bytě je satelit, TV, videotelefon. Velice dobrá dopravní dostupnost i občanská vybavenost. Pokud si přejete bydlet v centru Prahy, tak toto je jedinečná příležitost... We offer for sale a modern loft apartment 3 + kk of 134 m2, which is after complete reconstruction. The apartment is located in 5th aboveground floor of a completely renovated building with reception. The apartment includes a parking space and cellar. The apartment is a terrace with a sliding roof. The apartment has two bedrooms, a large living room with fitted kitchen, bathroom with bath and shower, separate toilet, closet and storage space. There is satellite TV, videophone. Very good transport links and amenities. If you want to live in the center of city, this is a unique opportunity ...

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 64

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Krásná členitá dvouvila - rozhraní Prahy 5 a 6, 158 m2, 35 900 000 Kč Sale Beautiful dissected doublevilla - border of Prague 5 and 6, 158 m2, CZK 35 900 000 Nabízíme exkluzivně k prodeji komplex dvou vil - se zajímavým komerčním využitím - na výjimečném místě na Hřebenkách. Dvě třetiny celku jsou v současnosti pronajaty jako bytový dům. Součástí je luxusní mezonet s vlastním vchodem (158 m2 vč. jižní terasy), momentálně volný. Doporučujeme prohlídku, mimořádná cenově zajímavá nabídka. We offer exclusively for sale a complex of two villas - an interesting commercial use - in an exceptional location Na Hřebenkách, Prague 5. Two thirds of the group are currently rented for apartments. On villa includes luxury apartment with its own entrance (158 m2 incl. southern terrace), currently free. We recommend a viewing, extraordinary and in terms of price interesting offer.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz 65


Prodej Luxusní novostavba rodinné vily, 430 m2, Zdiměřice, Praha-západ, 25 750 000 Kč Sale Luxury newly built family villa, 430 m2, Zdiměřice, Prague-west, CZK 25 750 000 Luxusní novostavba rodinná vila, na pozemku 1000 m2, samostatně stojící, užitná plocha 430 m2, 6+1, zastavěná plocha 270 m2, s užitným podkrovím, s dvojgaráží, krytý bazén. Přízemí tvoří prostorný obývací pokoj s krbem a jídelnou, kuchyň, menší koupelna s toaletou a masážním sprchovým boxem, velká pracovna, předsíň a chodba s unikátním vyřezávaným zámeckým dřevěným schodištěm. Část prvního patra tvoří čtyři ložnice, lodžie, koupelna s toaletou a vířivou masážní vanou, šatna s prádelnou. New family house for sale. The total plot size is 1 000 m2, the house occupies 270 m2 with a living space over two floors of 430m2 and a garden area of 730m2, planning 6 + 1, two-car garage, closed swiming pool on the garden. The first floor consists of a spacious living room with fireplace, dining room, kitchen with pantry, bathroom with toilet and shower massage. Staircase is connected with the second floor with carved wooden hand-made from the whole array - beech floor comprises four bedrooms, a balcony, bathroom with toilet and bath - Jacuzzi, walk-in closet.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 66

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej PRODEJ: Historická rezidence Šafránka, Praha 6, 400 m2, 30 970 000 Kč Sale Historical residence Šafránka, Prague 6, 400 m2, CZK 30 970 000 V krásné historické usedlosti Šafránka s nádvořím a zahradou, v původním kamenném domě s klenbami s více jak 400 m2 obytné plochy, vznikly tři samostatné apartmány, 2+kk, 4+kk a 5+kk, celkem 11+3kk, které mohou poskytnout až třígenerační bydlení v jednom domě a přitom každé rodině zaručit požadované soukromí. Součástí domu je další samostatná společenská místnost v přízemí domu a pracovna, kde se můžete scházet se svými přáteli nebo obchodními partnery. Z přízemí domu sejdete do vlastního vinného sklepa, kde znalci vína ocení jedinečné přirozené klima, které archivnímu vínu přidá na hodnotě. Tento kamenný dům má i vlastní zahradu, kde si můžete po vzoru klášterních zahrad vypěstovat krásné květiny i zdraví prospěšné léčivé byliny. Posezení pod vlastními stromy v parném letním dni bude příjemné nejen Vám, ale i Vašim čtyřnohým mazlíčkům. Blankytně modrý bazén s průzračnou vodou a finská sauna jsou součástí tohoto rezidenčního areálu s vlastní zahradou, vybudovanou ve stylu klášterní zahrady s tisíciletou tradicí. The beautiful historical homestead called Šafránka with a courtyard and a garden offers a housing of three separate apartments 2+kk, 4+kk, 5+kk so there can live up to three families. The part of the house is a common room and a study where you can meet your friends or bussines partners. The house has its own wine cellar where wine connoisseurs will appreciate the unique natural climate that wine adds to the archival value. This stone house has its own garden where you can grow flower or just relax. The part of the homestead complex is a private swimmning pool, Finnish sauna and private garden built in the style of the monastery garden.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz 67


SPORTALM Podzim–Zima 2012/13 www.fggroup.cz

68

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


A company of

A company of

Představujeme Vám projekt Zátiší Hodkovičky, elegantní a funkční bydlení na Praze 4, v těsném sousedství rozsáhlého lesoparku nad malebným údolím Zátišského potoka. Pět komorních vila domů s novými byty je navrženo podle nejnovějších architektonických trendů. Domy stojí ve svahu mezi ulicemi Na lysinách a Pod lysinami v tradiční pražské rezidenční čtvrti Hodkovičky známé svou prvorepublikovou vilovou zástavbou. V těsné blízkosti je základní škola i mateřská školka, cyklostezka, nedaleko je Golf & Country Club Hodkovičky a sportovní areál HAMR – Sport. Nedaleko je také nákupní galerie Novodvorská Plaza. Při návrhu všech pěti vila domů jsme mysleli nejen na jejich vnitřní uspořádání bytů, ale i na odpovídající využití společných částí pozemku. Domy jsou proto umístěny tak, aby mezi nimi vznikl soukromý prostor s dětským hřištěm. Klidný parčík přístupný pouze z jednotlivých domů využijete nejen pro volné chvíle s dětmi, ale umožní i přirozené utváření dobrých sousedských vztahů, které jsou jedním z důležitých předpokladů komfortního bydlení. We introduce the Zátiší Hodkovičky complex, an elegant, functional residence in Prague 4, adjacent to the large forest park above the picturesque valley of the Zátiší River. Five intimate villa buildings of new flats are designed according to the latest architectural trends. The buildings are situated on the slope between Na lysinách and Pod lysinami Streets in the traditional Hodkovičky residential quarter, known for its First Republic villa development. In the immediate vicinity are located a primary school, kindergarten and bike trail. In the close vicinity are also the Hodkovičky Golf & Country Club and the HAMR – Sports area. The Novodvorská Plaza shopping arcade is nearby. When designing the five villas, we took into account the interior layout of the flats as well as the corresponding usage of the shared areas of the plot. Therefore the buildings are situated in such a way as to enable the creation of a private space with a children’s playground. The quiet, small park, accessible only from the individual buildings, will be enjoyed in your leisure time with your children, as well as naturally creating good neighbourly relations—one of the most important preconditions of a comfortable lifestyle. Представляем вам проект «Zátiší Hodkovičky» - стильное и функциональное жилье в Праге 4, в непосредственной близости от большого лесопарка над живописной долиной Затишского ручья. Пять камерных вилла-домов с новыми квартирами, спроектированными в соответствии с последними архитектурными тенденциями. Дома стоят на склоне между улицами Na lysinách и Pod lysinami в традиционном жилом районе Праги «Ходковички», известном своей застройкой времен Первой республики. В непосредственной близости находятся начальная школа и детский сад, велодорожка, рядом гольф-клуб «Golf & Country Club Podkovičky» и спортивный комплекс «HAMR – Sport». Неподалеку расположен торговый центр «Novodvorská Plaza». При проектировании всех пяти вилла-домов мы думали не только о внутренней планировке их квартир, но и о надлежащем использовании общих частей участков. Дома поэтому расположены таким образом, чтобы между ними возникло место для личного пространства с детской площадкой. Тихий парк, в который можно попасть только из некоторых домов, можно использовать не только для отдыха с детьми, но и для естественного формирования добрососедских отношений, которые являются одной из важных предпосылок комфортного проживания.

Více informací na / More information at / Более подробная информация о проекте: www.hodkovicky-byty.cz Realitní makléř: Radim Grulich, + 420 731 125 516, grulich@rt-reality.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

69


SPORTALM Podzim–Zima 2012/13 www.fggroup.cz

70

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Focused on luxury U Obecního dvora, Praha 1 - Staré Město

prodej / sales

Projekt přístavby a půdní vestavby činžovního domu v ulici U Obecního dvora, v sousedství Haštalského náměstí na Starém Městě. Do léta 2013 zde vznikne pět nových bytů ve vysokém standardu - dva podkrovní s terasami a tři v klasickém patře. Díky umístění v pátém a šestém nadzemním podlaží a okolní nižší zástavbě nabídnou všechny byty krásný otevřený pohled do blízkého okolí plného secesní architektury, tolik typické pro tuto část Starého Města a Josefova, poslední patro navíc s dominantou Pražského hradu v pozadí. Project of new addition of the apartment building in the street of U Obecního dvora, next to Haštalské Square in Staré Město. 5 new apartments with high standard of fininshing will be finished till summer 2013. Two attic apartments with terraces and three on the classic floor. Thanks to elevated possition above neighbouring buildings all the apartments will offer beautifull open panoramic views to the close neighborghood of Staré Město and Josefov, last floor also with dominant of the Prague Castle in the background.

Cena: / Price: 9 762 048 - 17 448 145 CZK

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Focused on luxury Rumunská, Praha 2 - Vinohrady

prodej / sales

Prostorný světlý byt se 4 ložnicemi (235 m2 ) na Královských Vinohradech, umístěný v posledním poschodí renovovaného historického domu z roku 1885. Terasa (29 m2), 2 koupelny, předokenní žaluzie, výtah do bytu, sklep. Výborná dopravní dostupnost do centra města. Množství restaurací a kaváren v sousedství. Spacious, bright four-bedroom apartment in Vinohrady, located on the top floor of a renovated historic building from 1885. Area of 235 sqm, terrace 29 sqm. Two bathrooms, window roller shutters, lift to the apartment, cellar. Excellent transport accessibility to the city center. Many restaurants and cafes in this vibrant neighborhood.

Cena: / Price: 17 900 000 CZK

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Focused on luxury Pod Novým lesem, Praha 6 - Veleslavín

prodej / sales

Byt 4+kk v novostavbě z roku 2006 o velikosti 120 m2 s rozměrnou terasou 50 m2 a zahradou 32 m2. Součástí bytové jednotky je parkovací stání v suterénu objektu a také sklepní prostor. Viladům se 17 bytovými jednotkami je umístěný v klidné části Veleslavína, nicméně s výbornou dostupností do centra města – tram 300 m. Obyvatelům domu je také k dispozici sauna a posilovna. Three bedroom apartment in size of 120 sqm with large terrace 50 sqm and garden 32 sqm in new building from 2006. There is a parking space and cellar in the basement of the building assigned to the apartment. Chamber project with 17 apartment units is situated in quiet part of Veleslavin, but with good access to the city center - TRAM 300 m. There is also sauna and fitness available for residents.

Cena: / Price: 11 400 000 CZK

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Bogner Sonia Podzim–Zima 2012/13 www.bogner-fashion.cz

74

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej / Rybalkova / Vršovice / Praha 10 / 2+kk / balkon / cena: 3 790 000 Kč Dům postavený v roce 1894 stavitelem Přádem se nachází na zajímavém místě s výhledem do Havlíčkových sadů. Je to klidný bod v blízkosti historického a kulturního centra Prahy. Tato spodní část ulice Rybalkova patří do Vršovic, které nabízí veškerý komfort a občanskou vybavenost starších částí Prahy. Zároveň je však na dosah ruky široké spektrum vinohradských kaváren a podniků. House built in 1894 by architect Přád is in the interesting location overlooking the Gröbovka park. It is a quiet spot near the historical and cultural center of Prague. The lower part of the street Rybalkova belongs to Vršovice that offers all the comfort of older parts of Prague, but it is also just around the corner from various cafes and clubs at Vinohrady. Pro více informací je tu pro Vás Libor Jakoubek, telefonní číslo: +420 777 277 377, email: jakoubek@zfpdeveloper.cz. www.bertoluccidesign.cz

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

75


Prodej / Moskevská / Vršovice / Praha 10 / 3+kk / terasa / cena: 8 490 000 Kč Dům postavený jako obchodní a činžovní palác rodiny Waldes, zakladatele továrny Kooh-i-noor v Praze, je dostatečně reprezentativní sám o sobě. Zároveň jsme v tomto projektu použili ještě vyšší třídu už tak velmi vysokých standardů. Prostor je zajímavý svou členitostí, která je dána skladbou střechy. Vznikly zde prostorné, atypické byty s výhledem do okolí a velmi dobrým přístupem do centra města. The house, built as a business and residential palace of the Waldes family, the founder of the Kooh-i-noor company in Prague, is representative enough on its own. For this project we have used even higher class of already very high standards. The space is interesting for its diversity, which is given by composition of the roof. There are be spacious, unusual apartments with a nice view of the surroundings and very good access to the city center. Pro více informací je tu pro Vás Libor Jakoubek, telefonní číslo: +420 777 277 377, email: jakoubek@zfpdeveloper.cz. www.bertoluccidesign.cz

76

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej / Kubelíkova / Žižkov / Praha 3 / 4+kk / terasa / cena: 9 950 000 Kč Možností, jak bydlet v centru, ale na klidném místě s velmi dobrým přístupem na metro, je Kubelíkova 44. V těsné blízkosti Mahlerových a Riegerových sadů, Parukářky a Vítkova, 3 minuty od stanice metra Jiřího z Poděbrad, je vše na dosah ruky. Way to live downtown, but in a quiet area with very good access to the metro is the Kubelíkova 44. Just around the corner from the Mahler, Rieger and Parukářka parks and Vítkov memorial, 3 minutes from the green line metro station Jiřího z Poděbrad, everything is at your fingertips. Pro více informací je tu pro Vás Libor Jakoubek, telefonní číslo: +420 777 277 377, email: jakoubek@zfpdeveloper.cz. www.bertoluccidesign.cz

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

77


Prodej / Moskevská / Vršovice / Praha 10 / 3+kk / terasa / cena: 7 950 000 Kč V našich bytech jsme pro Vás nainstalovali systém inteligentní domácnosti. Udržuje zvolenou teplotu, umí za Vás zavřít okna v případě, že prší, lze jej ovládat přes internet a zatopit si, když se vracíte z cest. Dbá také o Vaší bezpečnost – při odchodu zhasne celý byt, zatáhne předokenní rolety a vypne zásuvku, kde bývá zapojená žehlička. We have installed a smart-home system in our apartments. It maintains the chosen temperature, can close windows for you when it starts to rain. It can also be controlled over the internet and warm the place up, when you are returning from your trips. Also cares about your safety – when you are leaving the apartment, it will turn off the lights, pulls-down the window shutters and turns off the socket where iron usualy is. Pro více informací je tu pro Vás Libor Jakoubek, telefonní číslo: +420 777 277 377, email: jakoubek@zfpdeveloper.cz. www.bertoluccidesign.cz

78

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej / Moskevská / Vršovice / Praha 10 / 3+kk / terasa / cena: 7 950 000 Kč Interiéry našich bytů jsou vybaveny značkovými designovými prvky, jako jsou interiérové dveře, koupelnové obklady a dlažby, zařizovací předměty a koupelnová topná tělesa. Vybíráme si jen ty nejlepší dodavatele z celé Itálie a modelové řady volíme s nejvyšším důrazem na design a funkčnost. The interiors of our apartments are equipped with brand design elements, such as interior doors, bathroom tiles, bathroom fixtures and heating elements. We choose only the best suppliers from all over Italy and the model range is chosen with the highest attention on design and functionality. Pro více informací je tu pro Vás Libor Jakoubek, telefonní číslo: +420 777 277 377, email: jakoubek@zfpdeveloper.cz. www.bertoluccidesign.cz

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

79


SPORTALM Podzim–Zima 2012/13 www.fggroup.cz

80

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Byt 3+1, 126m2, Praha 1 Staré Město Квартира 3 +1, 126 м2, Прага 1 Старый город Jedinečný atypický byt 3+1 v mezonetovém stylu, o rozloze 126m2, v osobním vlastnictví, po rekonstrukci,se dvěma terasami, na prestižní adrese v samotném středu historické části pražského Starého Města, poblíž Karlova mostu, královské cesty, Klementina, Staroměstského náměstí. Unique, spacious duplex apartment 3+1, 126sqm, recently renovated, two teraraces with breathtaking view, great atmosphere, located in the heart of historic part of Prague- Old Town, walking distance to Charles Bridge, Old Town square and many other architectural and cultural treasures Prague is famous for. Уникальная нестандартная квартира-дуплекс в стиле мезонет планировки 3 +1, с площадью 126 м2, в частной собственности, недавно отремонтированная, с двумя террасами, по престижному адресу в самом центре исторической части Старого города Праги, недалеко от Карлова моста, Королевского Пути, Клементина, Староместской площади.

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

81


SALE • Extensive new **** spa resort ПРОДАЖА • Новый крупный **** спа-курорт, Krkonoše Spa resort in the Krkonose Mountains, which is hidden from the bustle of civilization in the charming mountain area. You are in the countryside, where harmony has found its name. Quality level spa with indoor and outdoor activities in a virgin environment undiscovered by the masses of tourists. Quality accommodation and excellent cuisine are the reasons why clients leave the resort houses regenerated and feel a few years younger. **** complex has 2 hotels and 17 apartments with a total capacity of 186 beds.

Спа-курорт в горах Крконоше, скрытый от суеты цивилизации в волшебном окружении гор и природы. В краю, где гармония обрела свое имя. Уровень качества курортных услуг с возможностью indole- и outdoor- активного времяпровождения среди девственной природы, до сих пор неприступной для широких масс туристов. Отличное размещение и самая лучшая кухня – это причины, по которым клиенты уезжают с курорта обновленными и чувствуют себя на несколько лет моложе. V **** комплексе расположены 2 отеля и 17 апартаментов с общей вместимостью 186 мест.

82

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ • Nový rozsáhlý **** lázeňský resort, Krkonoše Lázeňský resort v Krkonoších, který je schovaný před shonem civilizace v půvabném horském prostředí. Jste v krajině, kde harmonie našla své jméno.Kvalitní úroveň lázeňství s možností indoor a outdoor aktivit v panenském prostředí dosud neobjeveném masami turistů. Skvělé ubytování a výborná gastronomie, to jsou důvody, proč klienti tohoto resortu odcházejí domů zregenerovaní a cítí se o pár let mladší. V **** komplexu najdete 2 hotely a 17 apartmánů s celkovou kapacitou 186 lůžek.

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

83


PRODEJ • Horský hotel*** Superior ПРОДАЖА • Горный отель *** Superior Horský hotel*** Superior se nachází přímo v samém centru Šumavy ve výšce 1000 metrů nad mořem. V letním období se okolí hotelu mění na ráj turistiky, cykloturistiky a houbařů, v zimě se ocitnete v centru sjezdového a běžkového lyžování. Celkem sedm sjezdovek s různou náročností, s umělým zasněžováním a nočním lyžováním se nachází v nejbližším okolí. Mountain hotel *** Superior is located in the heart of Šumava (the Bohemian Forest) at an altitude of 1000 meters above sea level. In summer the hotel turns into a paradise of hiking, biking and mushroom pickers, in winter you will find yourself in the centre of downhill and cross-country skiing. There are seven ski slopes of varying difficulty, with artificial snow and night skiing located in the vicinity of the hotel.

Горный отель *** Superior расположен в самом центре Шумавы на высоте 1000 метров над уровнем моря. В летнее время окрестности отеля превращаются в рай для туристов, они хороши для пеших прогулок, езды на велосипеде и сбора грибов, в зимнее время вы окажетесь в центре горнолыжного спорта и езды на беговых лыжах. В общей сложности там семь горнолыжных трасс с разной степенью сложности, с обеспечением искусственным снегом и возможностями ночного катания на лыжах – все расположено в непосредственной близости от отеля.

84

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ a PRONÁJEM • **** hotel, Františkovy Lázně ПРОДАЖА • Hotel ****, Franzensbad Špičkový **** hotel umístěný ve františkolázeňského parku v lesní krajině, která v letním i zimním období vytváří úžasné prostředí pro odpočinek a regeneraci zdraví. Procházka od hotelu do centra Františkových Lázní trvá asi patnáct minut. Hotel , který se skládá ze dvou budov má k dispozici celkem 97 pokojů, převážně dvoulůžkových. Peak **** Frantiskovy Lazne hotel located in a park in the forest landscape, in summer and winter, creating amazing environment for rest and regenerate health. Walk from the hotel to the center Franzensbad takes about fifteen minutes. The hotel, which consists of two buildings have a total of 97 rooms, mostly double. **** отель, Františkovy Lázně Высококлассный **** отель, разместившийся в парке Франтишковы Лазне среди лесов, которые и летом, и зимой создают удивительную атмосферу для отдыха и восстановления здоровья. Прогулка от отеля до центра Франтишковых Лазней занимает около пятнадцати минут. Отель, который состоит из двух зданий, рассчитан на 97 номеров, в основном двухместных.

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

85


SPORTALM Podzim–Zima 2012/13 www.fggroup.cz

86

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Pronájem bytu 4+kk 110m2 – typu Sunset v Azalea Projektu, Praha 9 – Hrdlořezy / 28 000 Kč / měsíčně Apartment 4+kk 110 m2 – Sunset type in the Azalea Project, Praha 9 – Hrdlořezy / 28 000 CZK / month Jak už samotný název napovídá, jde o byt plný světla s dominantními prosklenými částmi u vysokého obývacího pokoje přes dvě podlaží. Byt naplňuje všechny požadavky exkluzivního bydlení: má oddělenou rodičovskou a dětskou část, Master bedroom, pracovnu a galerii. K bytu patří nádherně prostorná terasa o výměře 51 m2 s výjimečným výhledem na jih. Součástí bytu jsou 2 garážové stání a sklepní kóje. As the name suggests, it is a flat full of light with dominant glass parts in the high living room that reaches over two floors. The flat fulfills all the requirements of exclusive living: it has separate parent and children’s sections, a master bedroom, office, and gallery. An important part of the flat is a wonderfully spacious terrace with an area of 51 m2 and an exceptional view to the south. The flat also includes two garage spaces and a cellar.

KRR – Development Bartoškova 26, 140 00 Praha 4, T: 734 581 221, strakova@krr.cz Více informací k projektu na www.azaleaprojekt.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

87


Pronájem | Exkluzivní bydlení s krásným výhledem For Rent | Exclusive dwelling with a beautiful view

Bydlet na Vinohradech bylo odnepaměti známkou jisté společenské úrovně. Dnes je tato lokalita čtvrtí noblesních vil, diplomatických rezidencí, stylových činžovních domů, obchodů, barů a osobitých restaurací, ale zároveň klidných zelených parků, jen několik minut od centra a proto jednou z nejvyhledávanějších. Klasická vinohradská vila z roku 1926 se nachází v  stromy lemované Benešovské ulici a svou polohou je plně vyhovující pro přístup k hromadné dopravě. Prostorná dvoupodlažní vila prošla náročnou rekonstrukcí a nabízí k užívání prostorný obývací pokoj s krbem, kuchyň, jídelnu, 3 ložnice, 2 koupelny. K domu náleží terasa a garáž pro dvě auta. Klienti mohou také využívat krásnou udržovanou zahradu s další terasou a posezením. Automatický zavlažovací systém zaručuje bezstarostnou údržbu. Orientace vily jih, krásné světlé místnosti, pohodlné a luxusní bydlení v jedné z nejprestižnější čtvrtí Prahy se záplavou stylových restaurací, obchodů. Semidetached villa for rent in treelined Benešovská street with top materials and finishes designed to offer maximum comfort and feeling of privacy and security. Most of the ground floor is an open-plan living room-dining room-kitchen. The kitchen unit is fully equipped with appliances (Gagenau) and granite worktop. Upstairs is master bedroom with en-suite bathroom and access to the balcony, walk in closet, one more bedroom/study. The attic includes separate two bedroom´s flat. Matured garden offering very private atmosphere and comfort.

Pronájem/ To rent / Benešovská, Praha 10 - Vinohrady V.I.P. Homes, Janáčkovo nábřeží 713/33, 150 00 Praha 5, Tel: 257311227 88

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Pronájem | Praha 5/Smíchov/VYTŘÍBENÝ STYL BYDLENÍ For Rent | Prague 5/Smíchov/PRESTIGIOUS DWELLING

Designově zařízená atriová vila v prestižní lokalitě se zahradou a terasami. Čelní strana vily je tvořena zcela prosklenou stěnou, která umožní neobyčejně široké panoráma pohledu. Vila nabízí otevřený prostor kuchyně, jídelny a obývacího pokoje, dále 3 ložnice, 3 koupelny, 2 šatny, úklidovou místnost, garáž pro dva vozy. Nechybí videotelefon, elektronické zabezpečovací zařízení s možností napojení na pult centrální ochrany. Poloha domu (komunikace slouží pouze obyvatelům ulice), zaručuje naprosté soukromí a zároveň snadnou dostupnost do centra metropole. Projekt získal v soutěži Nejlepší z realit 2009 Cenu čtenářů mediálních partnerů v kategorii rezidenčních projektů.

Uniquely designed atrium villa in upmarket locality with garden and terraces. The villa has a full-frontal glass wall offering an exceptionally wide panoramic view. It has a spacious open-plan living room-cum-kitchen and dining room, in addition to 3 bedrooms, 3 bathrooms, 2 dressing rooms, utility room and garage for two cars. There is also a videophone and an electronic alarm with facilities for connecting to the central PCO security system. The location of the house (in a street only for the use of residents) ensures absolute privacy, as well as easy access to the centre of the capital. This project was awarded the Readers’ Prize of Media Partners in the Best of Reality competition in 2009 in the category for residential projects.

Pronájem/ To rent / Cena na vyžádání. / Price available on request. V.I.P. Homes, Janáčkovo nábřeží 713/33, 150 00 Praha 5, Tel: 257311227 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

89


Bogner Sonia Podzim–Zima 2012/13 www.bogner-fashion.cz

90


Focused on luxury Pařížská, Praha 1 - Staré Město

pronájem / rent

Luxusní byt, situovaný v 5. patře domu s výtahem a 24-hodinovou recepcí v prestižní ulici Pařížská. Tento prostorný byt nabízí k užívání vstupní halu, obývací pokoj s krbem, plně vybavenou kuchyni s jídelní částí, 3 ložnice, galerii, 3 koupelny, technickou místnost a extra toaletu. K bytu náleží jedna terasa u ložnice a střesní terasa s krásným výhledem. Reprezentativní bydlení v centru města, jen pár kroků od Staroměstského náměstí. Sumptuous Pařížská apartment situated on the 5th floor of a building with 24/7 reception. This spacious apartment comprises entrance hall, living room with fireplace, fully equipped kitchen with dining area, 3 bedrooms, gallery, 3 bathrooms, utility room and extra toilet. There is also a terrace and roof terrace with beautiful view. Representative living in the city center, just a few steps from Old Town Square.

Info v RK / Info upon request LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Focused on luxury Novomlýnská, Praha 1 - Nové Město

pronájem / rent

Unikátní, podkrovní byt, umístěný v 5. patře domu v samém srdci Prahy. Tento prostorný byt (269 m2) nabízí k užívání obývací pokoj s jídelní části a plně vybavený kuchyňský kout, 3 ložnice, pracovnu, hernu, 2 koupelny, extra toaletu, šatnu a technickou místnost. K bytu náleží zastřešená terasa. Kuchyňská linka značky SieMatic je vybavena spotřebici Miele, v koupelnách je italský mramor, dále jsou zde dřevěné podlahy a vestavěné skříně. Bydlení pro náročné klienty, s výbornou dostupností do centra. Unique attic apartment, located on the 5th floor of a building in the heart of Prague. This spacious apartment (269 sqm) comprises living room with dining area and fully equipped kitchen corner, 3 bedrooms, study, playroom, 2 bathrooms, extra toilet, cloakroom and utility room. There is covered terrace. You can also enjoy the kitchen from SieMatic equipped with appliances Miele, Italian marble in bathrooms, wooden floors and built-in wardrobes. Living for demanding client´s with excellent access to the city center.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 90 000 CZK LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Focused on luxury Pod Kaštany, Praha 6 - Bubeneč

pronájem / rent

Luxusní byt, nacházející se v 1. patře moderního a vyhledávaného projektu Villa Bianca v atraktivní části Prahy 6 Bubeneč. Byt (167 m2) nabízí k užívání vstupní halu, prostorný obývací pokoj, vybavenou kuchyni s jídelním koutem, 2 ložnice, pracovnu s šatnou, 2 koupelny a extra toaletu. K bytu náleží sklep a 2 parkovací stání v garáži. Nemovitost je možno na přání klienta vybavit. V projektu je 24-hodinová ostrahu. V ceně nájmu jsou již zahrnuty poplatky za dům. Reprezentativní bydlení s výbornou dostupností do centra i na letiště. Luxurious apartment situated on the 1st floor of reknown residence Villa Bianca in the heart of the Bubeneč diplomatic quarter. The apartment (167 sqm) comprises entrance hall, spacious living room, fully equipped kitchen with dining area, 2 bedrooms, study with closet, 2 bathrooms and extra toilet. There is also cellar and 2 parking spaces in the garage. Apartment is offered unfurnished, however, can be furnished upon client´s request. Utilities for house are already included in the rent. Representative living with 24/7 security and excellent access to the city center and the airport.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 67 000 CZK LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Pronájem | Platnéřská | Staré Město | Praha 1 | 251 m2 | 4 200 EUR / měsíc LUXUSNÍ BYT 5+kk, střešní terasa 38 m2, 3 ložnice, pracovna, 2 koupelny, krb, žulové pracovní plochy, bambusová podlaha, francouzská okna, vestavěné skříně, spíž, bezpečnostní dveře, domácí videotelefon, alarm, výtah. Klimatizovaný podkrovní byt s nádherným panoramatickým výhledem na město vč. Pražského hradu a Petřína v 5. patře renovovaného domu z konce 19. století pár kroků od Karlova mostu a Staroměstského náměstí. TOP QUALITY APARTMENT, 38 m2 private roof terrace, 3 bedrooms, study, 2 bathrooms, fireplace, granite counter tops, bamboo flooring, French windows, built-in wardrobes, pantry, security entry door, video entry phone, alarm, lift. Air-conditioned attic apartment with amazing 360 degree terrace views of the city including the Prague Castle and Petřín Hill. Situated on the 5th floor of a renovated end of the 19th century building mere steps from the Old Town Square and Charles Bridge.

SW_pronajem-unor.indd 1 94

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1/18/13 6:46 PM


Pronájem | Melantrichova | Staré Město | Praha 1 | 200 m2 | 40 000 Kč / měsíc ATRAKTIVNÍ PODKROVNÍ MEZONET 3+1, krásný výhled na Staré Město a panorama Pražského hradu, prostorné místnosti, plně vybavená koupelna, dřevěné podlahy, vestavěné skříně, videotelefon, internet, satelit, lednice amerického typu, myčka. Jedinečný rekonstruovaný zařízený byt ve 4. patře renesančně přestavěného, původně gotického domu bez výtahu pár kroků od Staroměstského náměstí. ATTRACTIVE SPLIT-LEVEL ATTIC APARTMENT, two bedrooms, full bathroom, wonderful views of the historic Old Town and the Prague Castle panorama, spacious rooms, wood floors, built-in wardrobes, video entry phone, Internet, satellite, American type fridge/freezer, dishwasher. Unique completely refurbished furnished apartment on the fourth floor with no lift in a magnificent original Gothic building, a late Renaissance conversion, mere steps from the Old Town Square.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-unor.indd 2

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

95

1/18/13 6:46 P


Pronájem | Slezská | Vinohrady | Praha 2 | 225 m2 | 80 000 Kč / měsíc MODERNÍ MEZONET 3+1, 2 terasy (41 m2), 2 koupelny, otevřený členitý prostor (87 m2) s kuchyní, obývacím pokojem a jídelnou, dvě šatny, spíž, klimatizace, vestavěné úložné prostory, pára/sauna, pračka, sušička, centrální vypínač, kvalitní zabezpečení, přístup přímo z výtahu. Garážové stání. Vysoce kvalitní vzdušný byt v 7. patře zrekonstruovaného secesního domu s výtahem. Klidná rezidenční lokalita minutu chůze od stanice metra Jiřího z Poděbrad. MODERN SPLIT-LEVEL APARTMENT, 41 m2 of terraces, two bedrooms, two bathrooms, 87 m2 open space incl. kitchen, dining and lounge area, two walk-in closets, pantry, air-conditioning, built-in storage, steam room/sauna, washer, dryer, central switch, security system, access directly from the lift. Garage space. Top quality airy seventh floor apartment in a refurbished Art Nouveau building with a lift a minute walk from Jiřího z Poděbrad metro station.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_pronajem-unor.indd 3 96

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

1/18/13 6:46 PM


Pronájem | Pařížská | Josefov | Praha 1 | 250 m2 | 90 000 Kč / měsíc PODKROVNÍ MEZONET 3+kk, 30 m2 střešní terasa, 2 koupelny, velkorysý obývací pokoj, pracovna ve „věži“, velká otevřená galerie, šatna, eklektický mix nábytku a dekorací, výhledy na Pražský hrad a Petřín, dřevěné podlahy, funkční krb, klimatizace, vestavěné úložné prostory, pračka, alarm. Atypický zařízený byt v 6. patře rekonstruovaného reprezentativního činžovního domu s výtahem na prestižní adrese pár kroků od nábřeží Vltavy a Staroměstského náměstí. SPLIT-LEVEL ATTIC APARTMENT, 30 m2 roof terrace, two bedrooms, two bathrooms, spacious open lounge, study in the “tower”, large open gallery, walk-in closet, eclectic mix of furniture and decorations, views of the Prague Castle and Petřín Hill, wood floors, working fireplace, air-conditioning, built-in storage, washer, alarm. Furnished sixth floor apartment in a beautiful reconstructed historic building attractively located moments from the Vltava embankment and the Old Town Square.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-unor.indd 4

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

97

1/18/13 6:46 P


Pronájem | Heinemannova | Dejvice | Praha 6 | 100 m2 | 25 000 Kč / měsíc KVALITNÍ BYT S AKVÁRIEM, 3+kk, terasa (15 m2), privátní zahrádka (35 m2), zimní zahrada, dřevěné podlahy, vestavěné skříně, elektrické rolety, alarm, videotelefon. Garážové stání. Zrekonstruovaný designový byt v přízemí moderního rezidenčního komplexu v pěším dosahu parku Stromovka a nábřeží Vltavy s rychlým spojením ke stanici metra Dejvická. QUALITY APARTMENT WITH AN AQUARIUM, 35 m2 private garden, 15 m2 terrace, two bedrooms, winter garden, wood floors, built-in wardrobes, electric blinds, alarm, video entry phone. Garage space. Reconstructed design apartment on the ground floor of a modern residential project in a green neighborhood within walking distance of Stromovka Park and the Vltava embankment, within easy reach of Dejvická metro station.

SW_pronajem-unor.indd 5 98

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1/18/13 6:46 PM


Pronájem | Na Stráži | Libeň | Praha 8 | 250 m2 | 38 000 Kč / měsíc MEZONETOVÝ BYT 5+kk, 2 terasy, balkon, krásný výhled, 2 koupelny, prádelna, sklep, krb, šatna, vestavěné skříně, velká okna, dřevěné podlahy a schodiště, podlahové vytápění, předokenní rolety, pračka, telefonní linka (internet), satelit, alarm napojený na PCO. K dispozici 2 parkovací stání. Luxusní nezařízený mezonetový byt v rodinné dvojvile v klidné vilové zástavbě plné zeleně v Praze 8 Libni, v blízkosti chráněné krajinné oblasti Prosecké skály, s rychlou dostupností k metru. SPLIT-LEVEL APARTMENT, 2 terraces, balcony, beautiful views, 4 bedrooms, 2 bathrooms, laundry, fireplace, walk-in closet, built-in wardrobes, wood floors and staircase, floor heating, outdoor blinds, washer, telephone line (Internet), satellite, alarm connected to a security agency. High quality unfurnished apartment with basement in a semidetached villa in a quiet and green residential neighborhood. Close to the protected natural area Prosecké skály, with quick connections to metro.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-unor.indd 6

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

99

1/18/13 6:46 P


Pronájem | Platnéřská | Staré Město | Praha 1 | 140 m2 | 80 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ BYT VE STYLU ART DECO, 3+1, balkon, šatna, vestavěné skříně, zachované původní prvky vč. původní nástěnné malby a úložných prostor, parkety a žulová dlažba, štuky, křišťálové lustry, klimatizace, spotřebiče Miele, pračka, sušička, alarm, TV, kamerový systém v budově. Parkování ve dvoře. Kompletně nově zrenovovaný zařízený byt ve 3. patře zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem pár kroků od Karlova mostu a Staroměstského náměstí. HIGH QUALITY ART DECO APARTMENT, two bedrooms, balcony, walk-in closet, built-in wardrobes, preserved original features incl. an original wall painting and storage, parquet and granite floors, stuccos, crystal chandeliers, air-conditioning, Miele appliances, washer, dryer, alarm, TV. Courtyard parking. Newly refurbished fully furnished third floor apartment in a reconstructed building with a lift located steps from the Charles Bridge and the Old Town Square.

SW_pronajem-unor.indd 7 100

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1/18/13 6:46 PM


Pronájem | Za Mototechnou | Stodůlky | Praha 5 | 370 m2 | 65 000 Kč / měsíc DESIGNOVÁ VILA 6+kk, terasy, 2 koupelny, prádelna/technická místnost, komory, kvalitní materiály a zpracování, velká okna, podlahové vytápění v obývacím pokoji a koupelnách, krásný výhled do zeleně a na město. Garáž pro 2-3 vozy a parkování na pozemku. Čtyřpatrová vila postavená ve svahu situovaná v klidné rezidenční čtvrti s dobrou dostupností do mezinárodních škol v Praze 5 a 6. K zadní straně domu přiléhá na úrovni druhého patra upravená zahrada. DESIGN VILLA, terraces, 5 bedrooms, 2 bathrooms, laundry/boiler room, storage rooms, top materials and finishes, lots of windows, floor heating in living room and bathrooms, far reaching green views. Garage for 2-3 cars plus parking on the grounds. Contemporary four story semidetached villa set on a slope with back garden on the second floor level. Located in a peaceful residential neighborhood with good access to international schools in Prague 5 and 6.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-unor.indd 8

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

1/18/13 6:46 P 101


Pronájem | Navrátilova | Nové Město | Praha 1 | 183 m2 | 60 000 Kč / měsíc DESIGNOVÝ PODKROVNÍ MEZONET 3+kk, 2 koupelny, otevřená galerie, šatna, krb, dřevěné podlahy, bezpečnostní dveře, bidetové spršky, centrální vypínač, alarm. Moderní mezonetový byt v 5. patře činžovního domu s výtahem v atraktivní lokalitě pár minut chůze na Václavské a Karlovo náměstí se stanicemi metra a tramvajovými spoji. DESIGN SPLIT-LEVEL ATTIC APARTMENT, two bedrooms, two bathrooms, spacious open gallery, walk-in closet, fireplace, wood floors, security door, bidet showers, central switch, alarm. Contemporary fifth floor apartment in a traditional building with a lift in an attractive central location within walking distance of Wenceslas and Karlovo Squares with metro and tram connections.

SW_pronajem-unor.indd 9 102

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1/18/13 6:47 PM


Pronájem | Hornomlýnská | Kunratice | Praha 4 | 176 m2 | 55 000 Kč / měsíc MODERNÍ RODINNÝ DŮM 5+kk, 2 koupelny, designový vinný sklep přístupný z obývacího pokoje, dřevěné podlahy a dlažba, venkovní elektrické žaluzie, vestavěné skříně a úložné prostory, plynový kotel, markýza, pračka, sušička, systém inteligentního ovládání domácnosti Bticino, internet, alarm napojený na PCO, zahradní domek. Garáž. Zařízený rodinný dům na okraji Kunratického lesa. Klidná lokalita s dobrou vybaveností nedaleko nákupního centra a stanice metra Chodov. CONTEMPORARY HOUSE, four bedrooms, two bathrooms, design wine cellar accessed from the living room, wood floors and tiles, outdoor electric blinds, built-in wardrobes and storage, gas boiler, awning, washer, dryer, Bticino home automation system, Internet, alarm, garden shed. Garage. Furnished family house situated on the edge of the Kunratický forest. Quiet location with good amenities in close vicinity of the Chodov shopping mall and metro station.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-unor.indd 10

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

1/18/13 6:47 P 103


Byt 1+1, 72 m2, Staré Město – Praha 1, Michalská | 15 000 Kč / měsíčně Nově zrekonstruované podkrovní studio ve 3. patře historického činžovního domu bez výtahu pár minut od Staroměstského náměstí. Jedna velká místnost, kuchyň, koupelna se sprchovým koutem, toaleta, šatna, vestavěné úložné prostory, klimatizace, plovoucí podlahy a dlažba, pračka, satelit, podkrovní úložný prostor. Newly renovated attic studio apartment on the third floor of a charming historic building with no lift, a short walk from the Old Town Square. One large room, kitchen, shower bathroom, toilet, walk-in closet, built-in wardrobes, air-conditioning, floating and tile floors, security door, washer, satellite, attic storage.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 104

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 3+kk, 81 m2, Kobylisy – Praha 8, Ke Stírce | 23 000 Kč / měsíčně Atraktivní zařízený byt se 2 terasami (75 m2) ve 4. patře novostavby s výtahem pár minut chůze od stanice metra Kobylisy a místního koupaliště. Obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice s vestavěnými skříněmi, šatna, koupelna, technická místnost, toaleta pro hosty, klimatizace, dřevěné podlahy, spotřebiče Miele, sklep. Attractive furnished apartment with 75 m2 of terraces on the fourth floor of a new building with a lift moments from an outdoor swimming pool and Kobylisy metro station. Living room with kitchen, two bedrooms with built-in wardrobes, walk-in closet, bathroom, utility room, guest toilet, air-conditioning, wood floors, Miele appliances, cellar.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

105


Byt 3+kk, 100 m2, Žižkov – Praha 3, Kubelíkova | 23 000 Kč / měsíčně Slunný zařízený klimatizovaný podkrovní mezonet s terasou v 5. patře rekonstruovaného činžovního domu s výtahem v blízkém dosahu stanice metra a nákupního centra Flora. Obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 ložnice, 2 koupelny, úložná komora, parkety, bezpečnostní dveře, UPC internet, satelit. Furnished air-conditioned split-level attic apartment with a terrace on the fifth floor of a reconstructed building with a lift, close to the Flora shopping mall and metro station, line A. Two bedrooms, two bathrooms, living room with kitchen, storage room, parquet floors, security door, UPC Internet, satellite.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 106

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 1+kk, 31 m2, Karlín – Praha 8, Rohanské nábřeží | 14 500 Kč / měsíčně Zařízené studio s terasou v 5. patře rezidenčního komplexu River Diamond v pěším dosahu centra a v blízkosti nábřeží Vltavy. Obývací pokoj / ložnice s kuchyňským koutem a terasou s výhledem na řeku a zahradu v japonském stylu, koupelna se sprchovým koutem a toaletou, dřevěné podlahy, úložné prostory, pračka, TV. Furnished fifth floor studio with a terrace in the River Diamond residential project on the Prague 1 - Prague 8 border a short walk to the city center. Fully fitted kitchenette open to the living room/bedroom with terrace and views of the river and Japanese-style courtyard garden, shower bathroom with toilet, hardwood floors, storage, washer, TV.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

107


Byt 3+1, 100 m2, Smíchov – Praha 5, Libínská | 18 000 Kč / měsíčně Zařízený dvouúrovňový byt s balkonem ve 2. patře řadového domu v rezidenční lokalitě v blízkosti francouzského lycea a parku Ladronka, s rychlým spojením do centra. 2 ložnice, obývací pokoj, koupelna s masážní vanou, plně vybavená kuchyň, 2 toalety, šatna, parkety, pračka, internet, výtah. Parkování na ulici. Furnished second floor split-level apartment with a balcony in a town house in a green residential area, convenient to the French School and Ladronka Park, with easy access to the city center. Two bedrooms, living room, fully fitted kitchen, bathroom with massage tub, two toilets, walk-in closet, parquet floors, washer, Internet, lift. Easy parking on the street.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 108

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 49 m2, Vinohrady – Praha 2, Americká | 18 000 Kč / měsíčně Zařízený byt ve 3. patře zrekonstruované budovy s výtahem pár minut chůze od náměstí Míru, v blízkosti Havlíčkových sadů. Obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 ložnice, koupelna s vanou, WC, vstupní chodba s vestavěnými skříněmi, videotelefon, TV, pračka se sušičkou, sklep. Parkování v garáži. Furnished third floor apartment in a reconstructed building with a lift close to the Havlíčkovy Sady park, a short walk to Náměstí Míru Square with metro and multiple tram links. Living room with kitchen, one bedroom, bathroom, toilet, entrance hall with built-in wardrobes, video entry phone, TV, washer/dryer, cellar. Garage.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

109


Apartmán Glass Suite • Ubytování až pro 5 osob • 3+kk • Praha 1 • od 145 eur/noc Plně servisovaný klimatizovaný apartmán s úžasnými výhledy na Františkánskou zahradu, dvěma ložnicemi a plně vybavenou koupelnou, ve 4. patře domu s výtahem. Oválný otevřený prostor obývacího pokoje a kuchyně s velkými francouzskými okny, jídelní stůl a balkón. Novoměstská lokalita s památkami i nočním životem. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/ domácí kino, pračka, nonstop bezpečnostní služba a nonstop hotline. Úklid jednou týdně a výměna ložního prádla a ručníků v ceně. Fully serviced air-conditioned, two-bedroom, one full bathroom 4th floor apartment with magnificent views of the Franciscan Garden, building with lift. Open-plan semi circular living and kitchen area with abundance of windows, dining table and balcony. New Town area known for sights and nightlife. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV, plasma screen, washing machine, 24-hour hotline, 24-hour security guard. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

110

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

prague-stay.com


Apartmán Magnetic • Ubytování až pro 4 osoby • 3+kk • Praha 1 • od 90 eur/noc Apartmán s kompletním servisem, dvěma ložnicemi, koupelnou a samostatným WC ve Vodičkově ulici s výhledem na Františkánskou zahradu, 5. patro s výtahem a nonstop recepcí. Prostorný obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem a francouzskými okny. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/domácí kino, pračka/sušička, nonstop recepce a hotline. Úklid jednou týdně, výměna ložního prádla a ručníků zahrnuty v ceně. Fully serviced, two-bedroom apartment on Vodickova Street overlooking Franciscan Garden, 5th floor with lift and 24-hour reception. Open-plan living and fully fitted kitchen area with an abundance of natural light. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer, 24-hour reception and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 apartmány I APARTMENTS I КВАРТИРАЫ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

111


Apartmán Deluxe • Ubytování až pro 6 osob • 3+1 • Praha 1 • od 100 eur/noc Plně servisovaný klimatizovaný podkrovní apartmán se dvěma ložnicemi a dvěma koupelnami. Prostorný obývací prostor, plně vybavená kuchyně, jídelna, ložnice s vlastní koupelnou, druhá podkrovní ložnice. V Karlově ulici v bezprostřední blízkosti Staroměstského náměstí v budově, která je na seznamu UNESCO. V blízkosti památek, zábavy a obchodů. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/domácí kino, pračka se sušičkou a nonstop hotline. Úklid jednou týdně a výměna ložního prádla a ručníků v ceně. Fully serviced two-bedroom, two-bathroom, air-conditioned attic apartment on Karlova Street, next to Old Town Square in UNESCO protected building with 24-reception and lift. Spacious living room, fully fitted kitchen, dining area, ensuite master bedroom, second bedroom loft style. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

112

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

prague-stay.com


Apartmán Enchanting • Ubytování až pro 4 osoby • 2+kk • Praha 1 • od 85 eur/noc Kompletně servisovaný apartmán v podkroví s jednou ložnicí, 3. patro s výtahem, obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem, ložnice s originální manželskou postelí, rozkládací gauč v obývacím pokoji. Oblast Malé Strany s památkami, restauracemi, muzei, zahradami, tramvajovými linkami, metrem atd. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize, DVD/domácí kino, pračka/sušička a nonstop hotline. Úklid jednou týdně, výměna ložního prádla a ručníků zahrnuta v ceně. Fully serviced one-bedroom attic apartment, 3rd floor with lift, sunken living room, open-plan fully fitted kitchen, bedroom with a custom built double bed, sofa bed in living room. Lesser Town area with sights, restaurants, museums, gardens, various tramlines, metro and more. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 apartmány I APARTMENTS I КВАРТИРАЫ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

113


Kancelářské prostory | Pronájem | Na Příkopě | Praha 1 | Nové Město | 900 m2 | 22 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory třídy A ve třetím patře multifunkční budovy. V bezprostřední blízkosti stanice metra Můstek, Náměstí Republiky (trasy A, B) a zastávky tramvají. Otevřená dispozice kanceláří s možností dělení příčkami. 24/7 recepce s ostrahou. Dostatek parkovacích míst v podzemních garážích. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Modern A-class office space on 3rd floor of multifunctional project. Metro station Můstek, Náměstí Republiky (lines A, B) and frequented tram stops in close vicinity. Flexible floors allowing open plan and cellular offices. 24/7 security and reception. Ample underground parking space. Prices are listed without VAT.

SW-commerc_unor.indd 1 114

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1/18/13 6:48 PM


Nebytový prostor | Pronájem | Klimentská | Praha 1 | Nové Město | 320 m2 | 16 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory v administrativní budově v centru Prahy 1. Vybavení zahrnuje klimatizaci, dvojité podlahy, dvojité zavěšené stropy a telekomunikační připojení včetně optického kabelu. Budova poskytuje prvotřídní služby a seriózní prostředí, v přízemí stylovou vstupní halu s recepcí a řadu služeb včetně restaurace, kavárny, pošty, kurýrních služeb ad. Parkovací místa za 324 EUR/ps/měsíc. Servisní poplatky 5,80 EUR/m2/měsíc. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office premises in an office building in the center of Prague 1. Features include air-conditioning, raised floors, suspended ceilings and communication system incl. optical cabling. The building offers first class services and a reputable client base, plus amenities incl. an impressive ground floor lobby, restaurant, café, post office, courier service etc. Parking spots per EUR 324/ps/month available. Service charges EUR 5.80/m2/month. Prices are listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_unor.indd 2

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

1/18/13 6:48 P 115


Nebytový prostor | Pronájem | Salvátorská | Praha 1 | Staré Město | 875 m2 | 350 Kč/ m2 / měsíc Rozsáhlé, zcela výjimečné kancelářské prostory v historické budově. Dům je známý svým nadčasovým řešením, je často zmiňován v odborných publikacích a obdivován odbornou veřejností. Hlavní prostory jsou umístěny ve dvoře a skládají se ze tří sálů různých velikostí, které obklopují vnitřní atrium a vytváří tak svébytnou atmosféru celého komplexu. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Large and unique office space situated in an historic building. Widely admired and known for its timeless design, it is often featured in specialized publications. The main area in the courtyard is composed of three halls of different sizes that surround the atrium, creating the special atmosphere of the whole complex. Prices are listed without VAT.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW-commerc_unor.indd 3 116

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

1/18/13 6:48 PM


Kancelářské prostory | Pronájem | Senovážné náměstí | Praha 1 | Nové město | 187 m2 | 18 EUR / m2 / měsíc Kancelář ve 2. patře rohové neoklasicistní budovy po kompletní rekonstrukci situované na Senovážném náměstí, jen pár minut chůze na Václavské náměstí. Zrekonstruovaná budova nabízí recepci a parkování ve dvoře. Další vybavení prostoru zahrnuje klimatizaci, ADSL připojení a parkety. Servisní poplatky 99 Kč/m2/měsíc. Elektřina se platí zvlášť. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space on the 2nd floor of a corner Neo-Classic building situated on Senovážné Square, just a few minute walk to Wenceslas Square. The building underwent complete renovation offering shared reception and parking in the courtyard. Other features include air-conditioning, ADSL lines, parquet floors throughout. Service fees CZK 99/m2/month. Electricity to be billed separately. Prices are listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_unor.indd 4

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

1/18/13 6:48 P 117


Kancelářské prostory | Pronájem | Malé náměstí | Praha 1 | Staré Město |150 m2 | 15,50 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory ve 2. patře kompletně renovované historické budovy v centru Prahy. Prostory jsou rozděleny do pěti místností, součástí vybavení je dále kuchyňka a 2 WC. K dispozici je výtah, chlazení, žlaby pro IT instalace, Internet a telefon, 24hodinová recepce a ostraha. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space on the 2nd floor of a fully renovated historic building in the centre of Prague. The premises are divided into 5 rooms, there is a kitchenette and 2 W.C.s. The building amenities include lift, cooling, perimeter trunking, Internet and telephone, 24hour reception and security. Prices are listed without VAT.

SW-commerc_unor.indd 5 118

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1/18/13 6:49 PM


Nebytový prostor | Pronájem | Vodičkova | Praha 1 | Nové Město | 402 m2 | 14,50 EUR/ m2 / měsíc Open space kancelář ve 2. patře nového multifunkčního projektu. Prostor lze rozdělit příčkami a dispozici upravit dle požadavků klienta. Klimatizace, francouzská okna, sprinklery, dvojitá podlaha pro strukturovanou kabeláž, optický kabel, elektronické zabezpečovací zařízení s možností napojení na recepci, nepřetržitá bezpečnostní služba, recepce, parkovací místa 5 500 Kč/pp/měsíc. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Open space office on the 2nd floor of the modern multifunctional project. The layout can be adjusted according to the client’s wishes. Air-conditioning, French windows, sprinklers, raised floor including floor boxes for cabling, fibre optic cable, electronic security system that can be connected to reception, possibility to rent parking space in the building at CZK 5.500/ps/month. Prices are listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_unor.indd 6

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

1/18/13 6:49 P 119


novinky | news | новости

export-import s.r.o.

www.bakero.cz 120


lifestyle 122

128

132

| prague out

ESTATE Tipy / ESTATE Tips / ESTATE Knesl + Kynčl architekti Knesl + Kynčl Architects Кнесл + Кинчл - архитекторы

Adresář realitních kanceláří a inzerce Real Estate Agencies and Advertisements Directory Список агентств по недвижимости и рекламодателей

121


slash

SLASH

Slash, bývalý sólový kytarista kapely Guns N´Roses a jeden z nejoceňovanějších světových hráčů na tento nástroj, zahraje 11. února 2013 ve Velkém sále pražské Lucerny. Do Prahy přijede se zpěvákem Mylesem Kennedym a s doprovodnou kapelou The Conspirators v rámci turné k sólové desce Apocalyptic Love, která vyšla v květnu 2012. Do Guns N´Roses, kteří byli letos uvedeni do Rock´n´rollové síně slávy, vstoupil tento kytarista s typickým cylindrem na hlavě krátce po založení skupiny v roce 1985. Brzy se paralelně s raketovým úspěchem kapely vypracoval na světovou kytarovou špičku a přiblížil se svým vzorům Jimmy Pageovi a Jimi Hendrixovi. V srpnu 2009 ho časopis Time zařadil na druhé místo v žebříčku „deseti nejlepších hráčů na elektrickou kytaru všech dob“, dle webu Gigwise se umístil na 21. místě v seznamu „padesáti nejlepších kytaristů všech dob“ a magazín Rolling Stone ho zařadil v roce 2011 mezi „100 nejlepších kytaristů všech dob“ na 65. místo. Slash, former solo guitarist of Guns N’ Roses and one of the world’s most recognized musicians on this instrument, will play on 11th February 2013 in the Great Hall of Lucerna. He will arrive in Prague with singer Myles Kennedy and with the backing band, The Conspirators, on the tour for the solo album, Apocalyptic Love, which was released in May 2012. This guitarist, wearing his trademark hat, joined Guns N’ Roses shortly after the band was formed in 1985. The band was ushered into the Rock’n’Roll Hall of Fame this year. Soon, in parallel with the explosive success of the band, he developed into the world’s top guitarist, approaching his idols, Jimmy Page and Jimi Hendrix. In August 2009, Time magazine ranked him in the second position of the “10 best electric guitarists of all time”. According to the Gigwise portal, he is ranked in 21st place in the list of “the 50 greatest guitarists of all time,” and in 2011, Rolling Stone magazine ranked him in 65th place among the “100 greatest guitarists of all time”. 122

11.2.2013, Lucerna, Praha 1

11th February 2013 Lucerna Prague 1 11 февраля 2013 Lucerna Прага 1

Слэш, бывший соло-гитарист группы «Guns N’Roses» и один из самых известных в мире исполнителей на этом инструменте, 11 Февраля 2013 года выступит в Большом зале пражской «Люцерны». В Прагу он прибывает с певцом Майлсом Кеннеди и с сопровождающей бэк-группой «The Conspirators», выступление пройдет в рамках турне к сольному диску «Apocalyptic Love», который увидел свет в мае 2012 года. К «Guns N’Roses», которые в этом году вошли в зал славы исполнителей рок-н-ролла, гитарист с так узнаваемым цилиндром на голове присоединился вскоре после образования группы в 1985 году. Вскоре, параллельно с просто-таки взрывным успехом группы он достиг верхней планки среди исполнителей-гитаристов в мире и сравнялся с такими известными образцами как Джимми Пейдж и Джими Хендрикс. В августе 2009 года журнал «Тайм» поместил его на второе место в «десятке лучших исполнителей на электрической гитаре всех времен», а по материалам сайта Gigwise он находится на 21 месте в списке «пятидесяти величайших гитаристов всех времен», кроме того, журнал «Rolling Stone» в 2011 году поместил Слэша на 65-е место среди «100 лучших гитаристов всех времен».


из другого уголка мира | from different part of the world | z jiného koutu světa Bogner Woman Podzim–Zima 2012/13 www.bogner-fashion.cz

123


z jiného koutu světa | from different part of the world | из другого уголка мира

eden

EDEN ISLAND-SEYCHELY NOVINKA ! PRO MILOVNÍKY LODÍ - UNIKÁTNÍ VILY S PRIVÁTNÍM MOLEM PŘEDE DVEŘMI Proč investovat do vily na ostrově Eden? • Osobní vlastnictví • Vila v koloniálním stylu se čtyřmi ložnicemi • Bazén • Privátní molo až do velikosti 12 m x 20,5 m v ceně nemovitosti • Zahrada s tropickou vegetací navržená zahradním architektem • Rozsáhlý výběr interiérového designu • 80 % Ostrova eden je postaveno a již nyní prodáno • Poslední šance k nákupu právě teď

EDEN ISLAND - SEYCHELLES NEW ! FOR BOAT LOVERS – UNIQUE VILLA WITH PRIVATE mooring ON YOUR DOORSTEP Why invest in a villa on Eden Island? • Freehold title • Colonial style 4-bedroomed villa • Swimming pool • Own mooring up to 12mx 20,5 m in size included in the purchase price • Tropical garden designed by a garden architect • Large choice of interior design • 80% of Eden Island is built up and completely sold out • Your last chance to purchase is right now!

island

EDEN ISLAND - СЕЙШЕЛЫ НОВИНКА! ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЯХТ - УНИКАЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ С СОБСТВЕННЫМ ПРИЧАЛОМ ПРЯМО У ДВЕРЕЙ

Почему можно инвестировать в виллу на острове Eden? • Частная собственность • Вилла в колониальном стиле с четырьмя спальнями • Бассейн • Частный причал, вплоть до размеров 12м х 20,5 м в цене недвижимости • Сад с тропической растительностью, проект разработан ландшафтным архитектором • Широкий выбор дизайна интерьера • 80% острова Eden уже построено и распродано навсегда • Сейчас появился последний шанс приобрести здесь недвижимость

POSLEDNÍCH 5 VIL cena od 2 600 000 USD

seychely

www.bling-bling.cz, Ing. Jana Štefánková +420 603 954 433

LAST VILLAS with prices from 2,600,000 USD ПОСЛЕДНИХ 5 ВИЛЛ цена $ 2,600,000

124


2013

2013

2013

2013

2013

HOTEL OF THE YEAR

HOTEL OF THE YEAR

HOTEL OF THE YEAR

HOTEL OF THE YEAR

HOTEL OF THE YEAR

HOTEL ROKU

HOTEL ROKU

HOTEL ROKU

ABSOLUTE

ABSOLUTE

ABSOLUTE

HOTEL ROKU

HOTEL ROKU

CONGRESS

SPA & WELLNESS

ABSOLUTE

ABSOLUTE

WINNER

WINNER

WINNER

WINNER

WINNER

CZECH REPUBLIC

CZECH REPUBLIC

CZECH REPUBLIC

CZECH REPUBLIC

CZECH REPUBLIC

NEJVĚTŠÍ HOTELOVÁ UDÁLOST ROKU Druhý ročník celostátní soutěže o titul nejlepšího hotelu v České republice

PŘIHLASTE SVŮJ HOTEL DO SOUTĚŽE Czech Hotel Awards 2013 je přehlídkou českých hotelů nabízejících nejkvalitnější služby a klade si za cíl zmapovat a zviditelnit nejlepší hotely po celé České republice. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne ještě před turistickou sezónou roku 2013 v Praze Hlasujte na www.hotelawards.cz nebo www.turistika.cz

Záštita:

Mediální partneři:

Zlatý partner:

Bronzoví partneři:

Akce.cz všechny akce !

dodavatel značkových alko nápojů do gastronomie přes 2000 položek skladem nejlepší ceny

dodavatel značkových alko nápojů do gastronomie přes 2000 položek skladem nejlepší ceny

BONAFIDE GROUP, SE, Badeniho 290/1, 160 00 Praha 6, Tel.: +420 220 515 102, Fax: +420 220 515 102


happy

lifestyle | lifestyle | стиль жизни

happy

valentine‘s day

Bogner Fantasy Pouzdro na IPad, cena 5 300 Kč.

Veuve Clicquot Rosé Shakkei Růžové šampaňské Veuve Clicquot v originální dárkové edici Shakkei inspirované uměním japonských zahrad je jednoduše tím nejideálnějším společníkem pro svátek lásky a zamilovaných. Cena 1 575 Kč.

Lock It Náhrdelník s převěskem ve tvaru srdce od Louis Vuitton. Cena 10 600 Kč. BRON: nová kolekce šperků s barevnými kameny Holandská šperkařská značka BRON, která pracuje výhradně s přírodními materiály té nejvyšší kvality, představuje novou kolekci úchvatných prstenů, které jsou k dostání exkluzivně v pražském klenotnictví HALADA v ulici Na Příkopě. www.halada.cz 126


valentine‘s pureDKNY A Drop of Rose Parfém A Drop of Rose zachycuje vůni růže v její nejryzejší podobě, přímočarou, ale jemnou, čistou a střízlivou – tedy takovou, která pravověrně vystihuje vůni této květiny. Cena 2500 Kč/100ml.

стиль жизни | lifestyle | lifestyle

day

První perleťový telefon Vertu Telefon Signature Mother of Pearl je určený ženám, které umí ocenit krásu perel. Perleťové tělo telefonu lemují zářivé diamanty (344 diamantů, 1.37kt). Zadní strana telefonu je z bílé aligátoří kůže. Společně s perletí a diamanty tvoří zcela elegantní trio. Cena telefonu je 635 000 Kč s daní.

Sklo Moser Křišťálové srdce, sklenky na šampaňské i elegantní vázy ze sklárny Moser potěší Vás i Vámi milovanou osobu. www.moser-glass.com

CAPOLAVORO: čistá mistrovská práce Rodinné šperkařství HALADA představuje okouzlující šperky Capolavoro, které jsou ztělesněním nadčasové elegance a osobního vkusu. Tyto šperky snoubí špičkovou kvalitu s vytříbeným uměleckým vkusem a dokonale odrážejí italský životní styl. www.halada.cz

127


z jiného koutu světa | from different part of the world | из другого уголка мира

Architects Knesl + Kynčl architekti B

rněnský architektonický ateliér architektů Jiřího Knesla a Jakuba Kynčla se představí v Galerii Jaroslava Fragnera výběrem svých prací od roku 2001 až do současnosti. Výstavní koncept vytvářeli sami architekti, záměrně se však vyhnuli formě klasické retrospektivy. Práce, které budou v galerii vystaveny od 2. února 2013, mají reprezentovat především způsob jejich myšlení a uvažování nad projekty a umožnit tak divákovi nahlédnout pod pokličku tvůrčího procesu tohoto ateliéru. K výstavě bude rovněž vydána publikace představující průřez tvorbou studia. Prezentace ateliéru Knesl + Kynčl architekti bude k vidění do 3. března 2013.

The Brno architectonic atelier of architects Jiří Knesl and Jakub Kynčl will introduce itself in the Jaroslav Fragner Gallery by a selection of its works from 2001 up to the present day. The exhibition concept was created by the architects themselves, however, they have deliberately avoided the form of a  classic retrospective. The works that will be exhibited in the Jaroslav Fragner Gallery from 2nd February 2013 are intended to represent in particular their way of thinking and deliberation over the projects, thus enabling

Брненская архитектурная мастерская архитекторов Йиржи Кнесла и Якуба Кинчла представит в Галерее Ярослава Фрагнера выборку своих работ с 2001 года по настоящее время. Концепцию выставки разработали сами архитекторы, причем сознательно избегая формы классической ретроспективы. Работы, которые будут выставлены со 2 февраля 2013 в Галерее Ярослава Фрагнера, должны, прежде всего, презентовать способ мышления архитекторов, их раздумья о проектах, что позволяет

TEXT | Zuzana Prokopová

foto: Tomáš Rasl 128


k+k

Široká škála uplatnění ateliéru Knesl + Kynčl je úctyhodná - od navrhování urbanistických celků přes realizace a rekonstrukce městských a rodinných domů až po design interiérů. Všechny projekty spojuje kvalitní architektonické provedení, čistá forma a cit pro kontext. Právě místo a zasazení dané realizace a průzkum všech vazeb, souvislostí a možností jsou pro architekty zcela stěžejními prvky v průběhu navrhování. Architekti chtěli tento proces přiblížit, a proto budou na výstavě k vidění především soutěžní projekty – Národní knihovna v Praze, Městský úřad a sál v Jeseníku ad. Projekty budou doprovázet modely, videoprezentace zahrnující realizace a další soutěže, ale také kreslené glosy Jiřího Kynčla, známé z časopisu ERA 21. Ateliér Knesl + Kynčl architekti založili Jiří Knesl (*1968) a Jakub Kynčl (*1971) v roce 2001 v Brně. Oba vystudovali Fakultu architektury na VUT v Brně, kde působili i nadále jako odborní asistenti, členové kolegia děkana a Akademického senátu ad., Jakub Kynčl zde v roce 2009 získal také docen-

foto: Radek Brunecký

foto: Tomáš Rasl

viewers a peep behind the scenes of the creative processes of this atelier. A publication mapping the creation of the studio will also be issued for the exhibition. The presentation by the atelier of Knesl + Kynčl Architects can be seen until 3rd March 2013. The wide range of influence of the Knesl + Kynčl atelier is impressive – from the design of urban complexes, implementations of city and family houses and reconstructions, to interior design. All projects share a quality architectonic style, a clean form and tasteful context. The location and setting of the relevant design are

зрителям, так сказать, заглянуть под крышку творческого процесса этой студии. К выставке будет также издана брошюра, представляющая творчество архитектурной мастерской. Презентация мастерской «Knesl + Kynčl architekti» будет проходить в галерее до 3 марта 2013 года. Широкий спектр использования работ мастерской «Кнесл + Кинчл – архитекторы» впечатляет: от проектирования городских комплексов, проектов для строительства городских и семейных домов до реконструкций и дизайна интерьеров.

Кнесл + Кинчл архитекторы 129


k+k

and Academic Senate, among others). Jakub Kynčl also was awarded a senior lectureship here in 2009. The more than 20-member team of architects of their atelier collaborates in many branches of architecture: urban planning, new construction, reconstructions and interior design. The studio has been awarded in several prestigious architectural competitions, for example, for the family house in Kuřim and for the design of a new city district in Guanajuato, Mexico.

foto: Tomáš Rasl

turu. Více jak dvacetičlenný tým architektů jejich ateliéru pracuje na mnoha různých odvětvích architektury: urbanismus, novostavby, rekonstrukce i design interiérů. Ateliér byl oceněn v několika prestižních architektonických soutěžích, např. za rodinný dům v Kuřimi či za návrh nové městské části Guanajuata v Mexiku.

absolutely crucial elements in the process of planning for these architects, as well as the investigation of all the links, connections and options. Because the architects want to clarify this process, primarily competition projects will be shown in the exhibition – the National Library in Prague, the Municipal Office and Town Hall in Jeseník, among others. These projects will be accompanied by models, video presentations covering the implementations and other competitions, as well as animated comments by Jiří Kynčl, known from ERA 21 magazine. The atelier of Knesl + Kynčl Architects was founded by Jiří Knesl (*1968) and Jakub Kynčl (*1971) in Brno in 2001. They both graduated from the Faculty of Architecture at the Brno University of Technology and continued working there (as lecturers, members of the Dean’s Collegium

130

Все проекты объединяет качественное архитектурное проектирование, чистая форма и чувство стиля. Правильное место, расположение данного проекта, исследование всех связей и отношений, взаимозависимостей и возможностей являются для архитекторов достаточно важными элементами в процессе проектирования. Архитекторы хотели ближе ознакомить посетителей с этим процессом и, поэтому, на выставке, прежде всего, будут демонстрироваться конкурсные проекты - Национальная библиотека в Праге, Городская мэрия и зал в Йесенике и т.д. Проекты будут сопровождаться моделями, видео-презентациями, включающими показ реализаций и других конкурсов, а также рисованными заметками Йиржи Кинчла, известными из журнала «ERA 21». Мастерскую «Knesl + Kyncl архи-

foto: Tomáš Rasl


текторы» основали Йиржи Кнесл (* 1968) и Якуб Кинчл (* 1971) в 2001 году в Брно. Оба закончили факультет архитектуры Технического университета города Брно и потом работали там же (в качестве специальных ассистентов, членов коллегии декана и Академического сената и т.д.). Здесь в 2009 году Якуб Кинчл стал доцентом. Более чем двадцать членов команды архитектурной мастерской специализируется на проектах в различных секторах архитектуры: градостроительстве, строительстве новых зданий, реконструкции и дизайне интерьеров. Мастерская была удостоена премий в нескольких престижных архитектурных конкурсах, например, за проект семейного дома в Куржиме или за разработку нового городского района Гуанахуато в Мексике. územní studie sadská výšina knesl + kynčl architekti, projekt 2012

PURIMINI Průzračně čistá voda z vodovodního řadu bez nečistot, bakteriía zápachu chloru.

PURIMINI

malý - velký filtr

Spolehlivě vyčistíaž 1 500 litrů vody

www.kohoutkovaplus.cz

zaváděcí cena

999,131


adresář

Adresář realitních kanceláří

Real Estate Agencies Directory

ESTATE doporučuje / ESTATE Recommends / ESTATE рекомендованный

Připravili jsme pro vás přehledný seznam adres a kontaktů, které by vás mohly zajímat. We have prepared a comprehensive list of addresses and contacts that might interest you.

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00

www.lexxus.cz

Praha 2 - Vinohrady, Tel.: +420 224 829 322,

Real-Treuhand Reality a.s., Dlouhá 29,

Fax: +420 222 310 484, hotline:

110 00 Praha 1, tel.: +420 224 816 893,

800 400 407, E-mail: info@faraon.cz,

www.rt-reality.cz

www.faraon.cz

SATPO Development s.r.o.,

Happy House Rentals, Jungmannova 30,

Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5,

110 00 Praha 1, Tel.: +420 224 947 623,

Tel.: + 420 800 800 010, www.satpo.cz

Fax: +420 224 947 624, E-mail:

Seifert Real, Platnéřská 88/9,

info@happyhouserentals.com,

110 00 Praha 1, Tel.: +420 724 800 291,

www.happyhouserentals.com

E-mail: info@seifert-real.cz,

IMMOINVEST Group s.r.o., Mánesova 57,

www.seifert-real.cz

120 00 Praha 2 - Vinohrady,

Svoboda & Williams s.r.o., Na Perštýně 2,

Tel.: +420 246 090 090,

110 00 Praha 1, Tel.: +420 257 328 281,

Fax: +420 246 090 099,

E-mail: info@svoboda-williams.com,

E-mail: info@immo-invest.cz,

www.svoboda-williams.com

www.immoinvest-group.cz

VIP Homes s.r.o., Janáčkovo nábřeží 33,

KRR – Development, a.s., Bartoškova 26,

150 00 Prague 5, Tel.: +420 257 311 227,

140 00 Praha 4, Tel.: 734 581 221,

Mob.: +420 606 731 973, E-mail:

E-mail: info@azaleaprojekt.cz,

viphomes@viphomes.cz, www.viphomes.cz

www.krr-development.cz

ZFP developer, s.r.o., Bohdalecká 8, 101 00

LEXXUS a.s., Millenium Plaza,

Praha 10, Tel.: +420 777 277 377, Fax:

V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, Tel.:

+420 272 650 210, E-mail: info@zfpdeveloper.cz,

+ 420 221 111 999, E-mail: info@lexxus.cz,

www.bertoluccidesign.cz

Adresář inzerce penShop.cz, Na Záhonech 7, Praha 4,

Kreiner, spol. s r.o., Klimentská 36, Praha

mob: +420 603 954 433, e-mail:

tel.: +420 241 402 925, www.penshop.cz

1, tel.: 224 811 136, e-mail:

info@bling-bling.cz, www.bling-bling.cz

Bang & Olufsen, Jáchymova 4, Praha 1,

praha1@kreiner.cz, www.kreiner.cz

MOSER, a.s., Na Příkopě 12, Praha 1, tel:

tel.: +224 811 234, www.kd-elektronika.cz

Naty-naty, Senovážné náměstí 10a, Praha 1,

+420 224 211 293, www.moser-glass.com

Living plus s.r.o., Jankovcova 8, Praha 7,

tel.: +420 775 566 126, e-mail:

BAKERO export-import s.r.o.,

tel: +420 252 544 272, e-mail:

pavlina.rosendahl@natynaty.cz,

OD Spektrum, Obchodní 113, Říčany –

info@livingplus.cz, www.livingplus.cz

www.natynaty.cz

Čestlice, tel.: +420 212 240 460, e-mail:

MANGHI Czech Republic s.r.o., Pařížská

LUXENT s.r.o., Palackého 715/15,

obchod@bakero.cz, www.bakero.cz

68/9, Praha 1, tel: +420 224 256 210,

Praha 1, tel: +420 222 541 999, mob:

FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o.,

e-mail: info@manghi.cz, www.manghi.cz

+420 731 300 400, e-mail:

Klokotská 693, Praha 4 – Libuš,

Martin-home, Korunní 1310/56, Praha 2,

info@luxent.com, www.luxent.cz

www.fontana.cz

tel.: +420 776 646 650, +420 774 250 602,

Kuchyně Schmidt, Veletržní 562/50,

SATPO Development s.r.o., Plzeňská

e-mail: Nabytekcz@gmail.com,

Praha 7 - Bubeneč, mob:

3217/16, Praha 5, tel.: 800 800 010,

www.nabytekcz.com

+420 777 739 377, e-mail:

www.satpo.cz

RANNÝ ARCHITECTS, Václavkova 1,

straka@schmidt-kuchyne.cz,

Praha 6, tel: +420 604 730 338, e-mail:

www.idealnikuchyne.cz

info@ranny.cz, www.ranny.cz

Savoy Westend Hotel, Petra

CP Praha s.r.o, Pitterova 2855/13, Praha 3,

Velikého 16, Karlovy Vary, 360 01, tel.:

tel: +420 221 199 999,

+420 359 018 888, +420 359 018 811,

e-mail: info@centralparkpraha.cz,

www.savoywestend.cz

www.centralparkpraha.cz

Bling-Bling s.r.o., tel/fax: +420 286 586 679,

132


PRO VAŠE SMYSLY TO BUDE VÝZVA! NOVÁ TELEVIZE BEOVISION 11 Mistrovský kousek digitální zábavy se zvukem a obrazem, který uvidíte, uslyšíte a procítíte. To je nová Smart TV od Bang & Olufsen. BeoVision 11 byla německým časopisem HD+TV vyhlášena nejdokonalejším televizorem roku 2012. Přijďte se k nám na ni podívat: Bang & Olufsen, Jáchymova 4, Praha 1, www.kd-elekronika.cz.

Naskenujte tento kód a uvidíte BeoVision 11 naživo nebo si ji prohlédněte na bang-olufsen.com/beovision11.

Profile for Conventia Events s.r.o.

Estate The Prague Magazine 02/2013  

Estate The Prague Magazine 02/2013

Estate The Prague Magazine 02/2013  

Estate The Prague Magazine 02/2013

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded