__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Leden / Januar y 2012

=MLQpKRNRXWXVYĥWD²-DSRQVNR )URPD'LIIHUHQW3DUWRIWKH:RUOG²-DSDQ ɇɚɞɪɭɝɨɦɤɪɚɸɫɜɟɬɚəɩɨɧɢɹ

VWU 

'HVLJQPĥVtFH²/HH%URRP

'HVLJQRIWKH0RQWK²/HH%URRP Ⱦɢɡɚɣɧɦɟɫɹɰ±/HH%URRP

1RYLQN\GHVLJQ DUFKLWHNWXUD

VWU

1HZV'HVLJQ $UFKLWHFWXUH 1 ' L $ KLW W

ɇɨɜɢɧɤɢɞɢɡɚɣɧ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɭɪɚ

VWU

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties ȼɵɛɨɪɥɭɱɲɟɣɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ

(67$7(723 NDYiUHQDEDUďY3UD]H

(67$7(723&DIpVDQG%DUVLQ3UDJXH

1HMOHSåtGHYHORSHUVNp   SURMHN\URNX

VWU

%HVW'HYHORSHU3URMHFWVRI

9

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

ɥɭɱɲɢɯɤɚɮɟɢɛɚɪɨɜɉɪɚɝɢ

CZK 95 € 4,50 £ 3,50

Ʌɭɱɲɢɟɞɟɜɟɥɨɩɟɪɫɤɢɟɩɪɨɟɤɬɵ

VWU VWU

STÁHNĚTE SI A R C H I T E C T U R E

D E S I G N

L I F E S T Y L E
NADPOZEMSKÁ MASÁŽ Pr vní 3D masážní křeslo na světě nyní v České republice!

The world‘s 1st

HUMAN-

Massage

Doporučuje Česká Miss 2009 a modelka Iveta Vítová

5 BAREVNÝCH LINIÍ PODLE VAŠEHO ŽIVOTNÍHO STYLU

MRAMOROVĚ ŠEDÁ

BÍLÁ PERLA

RUBÍNOVĚ ČERVENÁ

LIMETKOVĚ ZELENÁ

www.osim-relax.cz

NEBESKY MODRÁ


ESTATE ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone â‚Ź 4,50 Great Britain ÂŁ 3,50Redakce a obchodnĂ­ oddÄ›lenĂ­ Desk and Commercial Department BonaďŹ de Publishing, s.r.o. VĂĄclavkova 169/1 160 00 Praha 6 Czech Republic T: +420 220 512 965 F: +420 220 511 943 www.estatemagazine.cz

ǚǜǏǭǸǎǨǾǰǭ

2012 Leden / January / Č‹ÇšÇŽÇŹÇźČˆ

Ĺ ĂŠfredaktor / Editor In Chief Yumi Nozaki (London, UK) nozaki@estatemagazine.cz Ĺ˜editel vydavatelstvĂ­ / CEO MarkĂŠta KovaříkovĂĄ kovarikova@bonaďŹ de.cz Art Director Alena VavrdovĂĄ vavrdova@bonaďŹ de.cz Produkce / Production Iveta PĂ­saříkovĂĄ pisarikova@bonaďŹ de.cz

/LYLQJČŽČ?ȓȤČ?1RYLQN\1HZVȕȖȊȖșȚČ?,QVSLUDFH,QVSLUDWLRQČŠČŒČ–Č?Č•Č–ČŠČ?Č•Č?Č?

'HVLJQPÄŒVtFH'HVLJQRIWKH0RQWKÇŹČ?Č?ČˆČ‘Č•Č”Č?șȧȞ

Redaktoři / Editors Helena Vavrdovå redakce@estatemagazine.cz Michal Zåhora redakce@estatemagazine.cz

=DMtPDYpE\GOHQt,QWHUHVWLQJ/LYLQJÇ°Č•ČšČ?Č˜Č?șȕȣČ?ÇŽČ?Č?Č•Č?=MLQpKRNRXWXVYÄŒWD)URPD'LIIHUHQW3DUWRIWKH:RUOGÇ°Č•ČšČ?Č˜Č?șȕȣČ?ÇŽČ?Č?Č•Č?

 

1HPRYLWRVWL 3URSHUWLHVÇľČ?ČŒČŠČ?ČŽČ?ȔȖșȚȤ

JazykovĂĄ redakce / Proof-copy Helena VavrdovĂĄ PĹ™eklady / Translation Karel Mergl Irina AlferoviÄ?ova-Sergejeva sergejeva@bonaďŹ de.czObchodnĂ­ oddÄ›lenĂ­ / Commercial Section Jakub VeselĂ˝ vesely@bonaďŹ de.cz Lucie KaletovĂĄ kaletova@bonaďŹ de.cz Irina AlferoviÄ?ova-Sergejeva sergejeva@bonaďŹ de.cz PĹ™edplatnĂŠ / Subscriptions info@estatemagazine.cz

'HYHORSHUVNpSURMHNW\'HYHORSPHQW3URMHFWV Č—Č˜Č–Č?ȒȚȣČŠČ–Č‰Č“ČˆČ™ČšČ?Č˜ČˆČ?ČŠČ?ČšČ?ȧ2Wi]NDSURUHDOLWQtRGERUQtN\4XHVWLRQIRU5HDO(VWDWH3URIHVVLRQDOVÇŞČ–Č—Č˜Č–Č™ČŒČ“Č§Č˜Č?ČˆČ“Č¤Č•ČŁČ?Č?ȒșȗČ?Č˜ČšČ–ČŠ1HMOHSĂŁtQHPRYLWRVWL%HVW3URSHUWLHVdzțČ&#x;Č ČˆČ§Č•Č?ČŒČŠČ?ČŽČ?ȔȖșȚȤSĂ­dlo spoleÄ?nosti / Headquarters BonaďŹ de Publishing, s.r.o. VĂĄclavkova 169/1 160 00 Praha 6 Czech Republic ZastoupenĂ­ v LondĂ˝nÄ› London Representation Kamila VykydalovĂĄ Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom3UDJXHRXWÇˇČ˜ČˆČ‹ČˆČ?Č?

 

Vydavatel ani redakce neodpovĂ­dĂĄ za obsah inzerce. ŽådnĂĄ Ä?ĂĄst z obsahu tohoto Ä?asopisu nesmĂ­ bĂ˝t kopĂ­rovĂĄna ani jakĂ˝mkoli zpĹŻsobem rozmnoĹžovĂĄna bez pĂ­semnĂŠho souhlasu vydavatele. RedakÄ?nĂ­ rada / Advisory Board Martina HuclovĂĄ, Radim Koliba, Petr Kouba, Michal Macek, ZdenÄ›k MachĂĄÄ?ek, Milorad MiĹĄkoviÄ?, David NeveselĂ˝, Yumi Nozaki, Ladislav Pimp, BedĹ™ich SkalickĂ˝, Pavel Velebil, TomĂĄĹĄ ZykĂĄn, Jaroslav Ĺ˝iĹžka

  9ĂŞVWDYD-DNXE7RPiĂŁ6 Ć´5 ([KLELWLRQ -DNXE7RPiĂŁ6 Ć´5 ČŠČŁČ™ČšČˆČŠČ’ČˆȇȒțȉÇşČ–Č”ČˆČ  6 Ć´59ĂŞVWDYD7DNSUDYLO'DYLG/D&KDSHOOH([KLELWLRQ7KXV6SRNH'DYLG/D&KDSHOOHČŠČŁČ™ČšČˆČŠČ’ČˆÇşČˆČ’Č‹Č–ČŠČ–Č˜Č?Č“ÇŹČĽČŠČ?ČŒÇłČˆČ€ČˆČ—Č?ȓȓȤ7RSQHMOHSãtFKNDYiUHQDEDUĤY3UD]H7RS&DIpVDQG%DUVLQ3UDJXHČ“Č›Č&#x;Č Č?Č?Č’ČˆČœČ?Č?Č‰ČˆČ˜Č–ČŠÇˇČ˜ČˆČ‹Č?$GUHViĜUHDOLWQtFKNDQFHOiĜt5HDO(VWDWH$JHQFLHV'LUHFWRU\Ç¨ČŒČ˜Č?Č™ČˆČˆČ‹Č?ȕȚșȚȊČ—Č–Č•Č?ČŒČŠČ?ČŽČ?ȔȖșȚČ?


0LOtþWHQiĜL

'HDUUHDGHUV

ǹdzǶǪǨǸǭǬǨDzǺǶǸǨ

6SĜtFKRGHPQRYpKRURNXQDQiVþHNDMtþHUVWYp

:LWKWKHFRPLQJRIWKH1HZ<HDUZHDUHDZDLWHG

ǹȗȘȐȝȖȌȖȔȕȖȊȖȋȖȋȖȌȈȕȍȒȖȚȖȘȣȝȐȏȕȈș

]iåLWN\QDQČNWHUpLSOQČQtGDQêFKSĜHGVHY]HWt

E\QHZH[SHULHQFHVVRPHRIXVHYHQE\IXO¿OPHQW

ȎȌțȚȕȖȊȣȍȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȧȕȍȒȖȚȖȘȣȝ²

þLYLGLQDQLþtPQHSRUXãHQpKR]DþiWNXýDVRSLV

RIRXU1HZ<HDUUHVROXWLRQVRUDYLVLRQRID

ȐșȗȖȓȕȍȕȐȍȌȈȕȕȣȝșȈȔȖȔțșȍȉȍȖȉȍȡȈȕȐȑ

(67$7(VLSURYiVVSUYQtPPČVtFHPURNX

SULVWLQHVWDUW)RUWKH¿UVWPRQWKRIWKH\HDUWKH

ȐȓȐȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȈȕȈȟȈȚȤȊșȍșȕȖȊȈǪȗȍȘȊȣȑ

SĜLSUDYLOPQRåVWYtQRYLQHND]DMtPDYêFKþOiQNĤ

(67$7(PDJD]LQHSUHSDUHGVHYHUDOQRYHOWLHV

ȔȍșȧȞȋȖȌȈȎțȘȕȈȓ(67$7(ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȓȌȓȧ

NWHUpYiVEXGRXYQiVOHGXMtFtFKþtVOHFKSUDYLGHOQČ

DQGLQWHUHVWLQJDUWLFOHVZKLFKZLOOEHUHJXODUO\

ǪȈșȔȕȖȋȖȐȕȚȍȘȍșȕȣȝșȚȈȚȍȑȐȕȖȊȐȕȖȒ

SURYi]HW3RGtYDWVHMDNVHE\GOtYMLQêFK]HPtFK

DFFRPSDQ\LQJ\RXDOVRWKURXJKWKHHQVXLQJ

șȒȖȚȖȘȣȔȐǪȣșȔȖȎȍȚȍȘȍȋțȓȧȘȕȖ

PĤåHWHYVHNFL=MLQpKRNRXWXVYČWDNWHUiEXGH

LVVXHV7KH)URP2WKHU&RUQHUVRIWKH:RUOG

ȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧȊȕȈșȚțȗȈȦȡȍȔȋȖȌțǻȏȕȈȚȤ

WHQWRNUiWYČQRYiQD-DSRQVNX=HPČ]QiPi

VHFWLRQZLOOVKRZ\RXZKDWOLYLQJLVOLNHLQRWKHU

ȒȈȒȎȐȊțȚȊȌȘțȋȐȝșȚȘȈȕȈȝȔȖȎȕȖȉțȌȍȚ

SURVYpSUHFL]QtVWDYE\VFKRSQpRGRODWVLOQêP

FRXQWULHVZKLFKLQWKLVFDVHZLOOEH-DSDQ$

ȊȘțȉȘȐȒȍ©ǵȈȌȘțȋȖȔȒȘȈȦșȊȍȚȈªȒȖȚȖȘȈȧ

]HPČWĜHVHQtPVH]iURYHĖSRWêNiVQHGRVWDWNHP

FRXQWU\NQRZQIRULWVSUHFLVHO\FRQVWUXFWHG

ȊȥȚȖȔȕȖȔȍȘȍȗȖșȊȧȡȍȕȈȇȗȖȕȐȐǹȚȘȈȕȈ

PtVWSURVYpRE\YDWHOH2ULJLQiOQtĜHãHQtYãDN

EXLOGLQJVDEOHWRZHDWKHUVWURQJHDUWKTXDNHVLV

ȐȏȊȍșȚȕȈȧȊȖȊșȍȔȔȐȘȍȕȈșȚȖȓȤȒȖȚȖȟȕȣȔ

GRND]XMtåHDQLWHQWRSUREOpPQHVWRMtYFHVWČ

DOVRHQFRXQWHULQJDODFNRIVSDFHIRULWVUHVLGHQWV

șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȖȔȟȚȖȏȌȈȕȐȧșȗȖșȖȉȕȣ

YêVWDYEČPRGHUQtFKGRPĤDKRWHOĤ2WRPMDN

$OWKRXJKRULJLQDOVROXWLRQVSURYHWRXVWKDWHYHQ

ȊȣȌȍȘȎȐȊȈȚȤșȐȓȤȕȣȍȏȍȔȓȍȚȘȧșȍȕȐȧȚȈȒȎȍ

QHREY\NOHO]H]DþOHQLWDNYiULXPGRPRGHUQtFK

WKLVSUREOHPLVQRREVWDFOHWKDWZRXOGVWDQGLQWKH

șȚȈȓȒȐȊȈȍȚșȧșȕȍȌȖșȚȈȚȒȖȔȔȍșȚȈȌȓȧ

E\WĤþLY\XåtWQHMHQQDSRKOHGNUiVQêDOH

ZD\RIGHYHORSPHQWRIPRGHUQKRPHVDQGKRWHOV

șȊȖȐȝȎȐȚȍȓȍȑǶȌȕȈȒȖȖȘȐȋȐȕȈȓȤȕȣȍȘȍȠȍȕȐȧ

URYQČåIXQNþQtQiE\WHNVH]DVHGR]YtWHYVHNFtFK

7KH'HVLJQDQG$UFKLWHFWXUHVHFWLRQZLOOVKRZXV

ȗȖȒȈȏȣȊȈȦȚȟȚȖȥȚȈȗȘȖȉȓȍȔȈȕȍȧȊȓȧȍȚșȧ

YČQRYDQêFKGHVLJQXDDUFKLWHNWXĜH$DE\YiP

KRZD¿VKWDQNFDQEHXQXVXDOO\LQFRUSRUDWHG

ȗȘȍȗȧȚșȚȊȐȍȔȌȓȧȊȖȏȊȍȌȍȕȐȧșȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ

QHXQLNO\QHM]DMtPDYČMãtXGiORVWLQH]DSRPHĖWH

LQWRPRGHUQDSDUWPHQWVRUKRZWRXVHIXUQLWXUH

ȌȖȔȖȊȐȖȚȍȓȍȑǶȚȖȔȒȈȒȐȔȕȍȖȉȣȟȕȣȔ

SUROLVWRYDWUXEULNX3UDJXH2XWGtN\NWHUp

WKDWLVQRWRQO\YLVXDOO\EHDXWLIXOEXWDOVR

șȗȖșȖȉȖȔȔȖȎȕȖȏȈȒȖȔȗȖȕȖȊȈȚȤȈȒȊȈȘȐțȔȊ

QH]PHãNiWHåiGQRXYê]QDPQRXNXOWXUQtDNFL

3ĜtMHPQpþWHQtDKH]Np]iåLWN\YQRYpPURFH

IXQFWLRQDO$QGMXVWWRPDNHVXUHWKDW\RXGRQRW

șȖȊȘȍȔȍȕȕțȦȒȊȈȘȚȐȘțȐȓȐȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤȕȍ

PLVVRXWRQWKHPRVWLQWHUHVWLQJRFFDVLRQVGRQRW

ȚȖȓȤȒȖșȊȐȌțȒȘȈșȐȊțȦȕȖȐȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȤȕțȦ

IRUJHWWREURZVHWKURXJKWKH3UDJXH2XWFROXPQ

ȔȍȉȍȓȤǪȣțȏȕȈȍȚȍȊȘȈȏȌȍȓȈȝȗȖșȊȧȡȍȕȕȣȝ

ZKLFKZLOOKHOS\RXQRWWRPLVVDQ\VLJQL¿FDQW

ȌȐȏȈȑȕțȐȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȍǨȟȚȖȉȣȕȍ

FXOWXUDOHYHQW

ȗȘȖȗțșȚȐȚȤșȈȔȣȍȐȕȚȍȘȍșȕȣȍșȖȉȣȚȐȧȒ ǪȈȠȐȔțșȓțȋȈȔȘțȉȘȐȒȈ

3OHDVDQWUHDGLQJDQGQLFHH[SHULHQFHV LQWKHXSFRPLQJ\HDU

©3UDJXH2XWªȉȓȈȋȖȌȈȘȧȒȖȚȖȘȖȑǪȣțȏȕȈȍȚȍ ȖȊșȍȝȊȈȎȕȣȝȒțȓȤȚțȘȕȣȝȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧȝȊ ǷȘȈȋȍ

ǷȘȐȧȚȕȖȋȖȟȚȍȕȐȧȐȝȖȘȖȠȐȝȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȑȊ ȕȖȊȖȔȋȖȌț

<XPL3ÀLPSÀ1R]DNL âpIUHGDNWRUND(GLWRU,Q&KLHIȋȓȈȊȕȣȑȘȍȌȈȒȚȖȘ

4


129,1.<1(:6

þDVRSLV(67$7(SURYiVY\EUDOQĚNROLNQRYLQHN]REODVWLDUFKLWHNWXU\DGHVLJQXNWHUp9iVDQLY]LPQtFKPĚ VtFtFK QHQHFKDMt FKODGQëPL 3RWŐHEXMHWH ]SHVWŐLW VYŢM SŐtE\WHNRULJLQiOQtP GHVLJQRYëP NRXVNHP QHER YiV ]DMtPDMtQHMQRYĚMät]DMtPDYRVWLPRGHUQtDUFKLWHNWXU\"=DÿWĚWHVHGRQDäLFKWLSŢDQHFKWHVHMLPLLQVSLURYDW (67$7(EULQJV\RXDVKRUWVHOHFWLRQRIQRYHOWLHVLQDUFKLWHFWXUHDQGGHVLJQWKDWZRQ·WOHDYH\RXFROGRQWKHVH ZLQWHUGD\V1HHGWROLYHQXSWKDWKRPHZLWKDQRULJLQDOGHVLJQHUSLHFHRUMXVWLQWHUHVWHGLQWKHODWHVWDWWUDF WLRQVRIPRGHUQDUFKLWHFWXUH"7KHQUHDGRXUWLSVDQGEHLQVSLUHG ǒǿǼǹǬǷ(67$7(ǮȇǭǼǬǷǰǷȋǮǬǽǽǬǸȇDZǴǹǾDZǼDZǽǹȇDZǹǺǮǺǽǾǴǴdzǺǭǷǬǽǾǴǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇǴǰǴdzǬǵǹǬǶǺǾǺǼȇDZ ǿDzǾǺȃǹǺǽǺǯǼDZȊǾǎǬǽǮȁǺǷǺǰǹȇDZdzǴǸǹǴDZǸDZǽȋȂȇǡǺǾǴǾDZǷǴǎȇǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇDZǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴȋ ǰǴdzǬǵǹDZǼǺǮ ǴǷǴ ǴǹǾDZǼDZǽǿDZǾDZǽȈ ǻǺǽǷDZǰǹǴǸǴ ǹǺǮǴǹǶǬǸǴ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇ Ƕ ǎǬȄǴǸ ǿǽǷǿǯǬǸ ǹǬȄǴǙǚǎǔǙǖǔǰǷȋǻǺǴǽǶǬǴǮǰǺȁǹǺǮDZǹǴȋ

$5&+,7(.785$ *$/(5,(52&$9/21'ê1ę9/1Ì69ê0,%2.<2'=$+$+$','$5&+,7(&76 52&$$57*$//(5<,1/21'216:,1*6,76+,36%<=$+$+$','$5&+,7(&76 ǏnjǗǑǜǑǫ52&$ǎǗǚǙǐǚǙǑǏǚǜǐǔǞǝǫǝǎǚǔǘǔǎǚǗǙnjǘǔǚǞ©=$+$+$','$5&+,7(&76ª 1RYiORQGëQVNiJDOHULH5RFDYVREĚXNUëYiQHMHQYHŐHMQpYëVWDYQtLNRQIHUHQÿQtSORFK\VORXætFtN KRVWRYiQtYëVWDYVKRZURRPŢSUH]HQWDFtDVHPLQiŐŢMHMtLQWHULpU\MVRX]iURYHŁSŐL]SŢVREHQpSUR SRŐiGiQt DXGLRYL]XiOQtFK DNFt ÿL ]YXNRYëFK D VYĚWOHQëFK VKRZ 6DPRWQë Y]KOHG VWDYE\ NWHUi VH QDFKi]tYEOt]NRVWLSŐtVWDYX&KHOVHDMHLQVSLURYiQHOHPHQWHPYRG\Å1DäHSUiFHYäWĚSXMHDUFKLWHN WXŐHNRPSOLNRYDQRVWDNUiVXSŐtURGQtFKIRUHP3RPRFtIRUPiOQtKRMD]\NDSRK\EXYRG\MHORQGëQVNi JDOHULH5RFDIDVFLQXMtFtVRXKURXPH]LDUFKLWHNWXURXDSŐtURGRXGRGDOD=DKD+DGLG /RQGRQ·VQHZ5RFD$UW*DOOHU\GRHVQRWRQO\FRQWDLQSXEOLFH[KLELWLRQDQGFRQIHUHQFHVSDFHVIRU KRVWLQJH[KLELWLRQVVKRZURRPVSUHVHQWDWLRQVDQGVHPLQDUVLWVLQWHULRUVDUHDOVRDGDSWHGIRUDXGLR YLVXDOHYHQWVRUOLJKWDQGVRXQGVKRZV7KHDSSHDUDQFHRIWKHEXLOGLQJORFDWHGQHDU&KHOVHD:KDUI ZDVLQVSLUHGE\WKHZDWHUHOHPHQW´2XUZRUNJLYHVDUFKLWHFWXUHWKHFRPSOH[LW\DQGEHDXW\RIQDWXUDO IRUPV8VLQJWKHIRUPDOODQJXDJHRIZDWHUPRYHPHQW/RQGRQ·V5RFDLVDIDVFLQDWLQJLQWHUSOD\RI DUFKLWHFWXUHDQGQDWXUHµ=DKD+DGLGDGGV ǙǺǮǬȋ ǷǺǹǰǺǹǽǶǬȋ ǏǬǷDZǼDZȋ ©5RFDª ǽǶǼȇǮǬDZǾ Ǯ ǽDZǭDZ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇDZ ǮȇǽǾǬǮǺȃǹȇDZ Ǵ ǶǺǹȀDZǼDZǹȂdzǬǷȇ ǰǷȋ ǻǼǺǮDZǰDZǹǴȋ ǮȇǽǾǬǮǺǶ ǻǼDZdzDZǹǾǬȂǴǵ Ǵ ǽDZǸǴǹǬǼǺǮ ǑDZ ǴǹǾDZǼȈDZǼȇ ǾǬǶDzDZ ǻǼDZǶǼǬǽǹǺǻǺǰȁǺǰȋǾǰǷȋǺǼǯǬǹǴdzǬȂǴǴǬǿǰǴǺǮǴdzǿǬǷȈǹȇȁǸDZǼǺǻǼǴȋǾǴǵǴǷǴdzǮǿǶǺǮȇȁǴǽǮDZǾǺǮȇȁ ȄǺǿǝǬǸǮǴǰdzǰǬǹǴȋǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǺǯǺǼȋǰǺǸǽǻǺǼǾǺǸǣDZǷǽǴǮǰǺȁǹǺǮǷDZǹǮǺǰǹǺǵǽǾǴȁǴDZǵǙǬȄǬ ǼǬǭǺǾǬǰǺǭǬǮǷȋDZǾǮǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǿǽǷǺDzǹǺǽǾȈǴǶǼǬǽǺǾǿǻǼǴǼǺǰǹȇȁȀǺǼǸǛǼǴǻǺǸǺȅǴȀǺǼǸǬǷȈǹǺǯǺ ȋdzȇǶǬ ǰǮǴDzDZǹǴȋ ǮǺǰȇ ǷǺǹǰǺǹǽǶǬȋ ǯǬǷDZǼDZȋ ©5RFDª ǻǺǶǬdzȇǮǬDZǾ ǿǮǷDZǶǬǾDZǷȈǹǺDZ ǮdzǬǴǸǺǰDZǵǽǾǮǴDZ ǸDZDzǰǿǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǺǵǴǻǼǴǼǺǰǺǵǯǺǮǺǼǴǾǓǬȁǬǡǬǰǴǰǴdz©=DKD+DGLG$UFKLWHFWVª =GURMDIRWRVRXUFHDQGSKRWRVǴǽǾǺȃǹǴǶǴȀǺǾǺZZZGHVLJQERRPFRP

6

129,1.<_1(:6_DŽDžƸDžLjljƿ


)8785,67,&.É$5&+,7(.785$1,1(7<#6,*/$3+286( )8785,67,&$5&+,7(&785(1,1(7<#6,*/$3+286( ǠǟǞǟǜǔǝǞǔǣǑǝǖnjǫnjǜǡǔǞǑǖǞǟǜnj1,1(7<#6,*/$3+286( 1DYUFKRONXNRSFH6LJODS+LOOY6LQJDSXUXY\URVWODQRYiWŐtSDWURYiVWDYEDURGLQQpKRGRPX1LQHW\# 6LJODS+RXVHSŐLSRPtQDMtFtXVSRŐiGiQtPVYëFKVWRSQtFKGHVHNDPpEX7\WRGHVN\QDYtFGtN\VYpPX SŐHGVD]HQtIXQJXMtMDNRVOXQRODP\DEUiQtSURQLNiQtVOXQHÿQtFKSDSUVNŢGRLQWHULpUXNU\WëFK]DKUDG QtFKVH]HQtDQDWHUDVX2QiYUKGRPXVHSRVWDUDODWHOLpU$DPHU$UFKLWHFWV $QHZWKUHHVWRUH\1LQHW\#6LJODS+RXVHKDVEHHQEXLOWDWRS6LJODS+LOOLQ6LQJDSRUH7KHOD\RXW RILWVFHLOLQJSDQHOVUHPLQGVRIDQDPRHED0RUHRYHUWKHSURWUXGLQJSDQHOVZRUNDVVXQEUHDNHUV SUHYHQWLQJVXQ·VUD\VIURPSHQHWUDWLQJWKHLQWHULRUWKHURRIHGJDUGHQVHDWLQJDQGWKHWHUUDFH$DPHU $UFKLWHFWVGHVLJQHGWKHKRXVH ǙǬ ǮDZǼȄǴǹDZ ȁǺǷǸǬ ǝǴǯǷǬǻ ǡǴǷǷ Ǯ ǝǴǹǯǬǻǿǼDZ ǮȇǼǺǽǷǺ ǹǺǮǺDZ ǾǼDZȁȉǾǬDzǹǺDZ dzǰǬǹǴDZ ǰǺǸǬ 1LQH W\ # 6LJODS +RXVH ǹǬǻǺǸǴǹǬȊȅDZDZ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴDZǸ ǽǮǺǴȁ ǶǼȇȄǻǷǬǽǾǴǹ ǬǸDZǭǿ ǔdzdzǬ ǽǮǺDZǵ ǽǮǺDZǺǭǼǬdzǹǺǵ ǻǺǽǬǰǶǴ ȉǾǴ ǻǷǬǽǾǴǹȇ ǾǬǶDzDZ ǰDZǵǽǾǮǿȊǾ ǶǬǶ ǽǺǷǹȂDZdzǬȅǴǾǹȇDZ ȉǶǼǬǹȇ Ǵ ǹDZ ǰǬȊǾ ǽǺǷǹDZȃǹǺǸǿǽǮDZǾǿǻǼǺǹǴǶǹǿǾȈǮǴǹǾDZǼȈDZǼǹǬǶǼȇǾȇǵǿȃǬǽǾǺǶǴǾDZǼǼǬǽǿǐǴdzǬǵǹǰǺǸǬǼǬdzǼǬǭǺǾǬǷǬ ǽǾǿǰǴȋ©$DPHU$UFKLWHFWVª =GURMDIRWRVRXUFHDQGSKRWRVǴǽǾǺȃǹǴǶǴȀǺǾǺIUHVKRPHFRP

02'(51Ì5(6,'(1&(9-,+2$0(5,&.e03(58 02'(515(6,'(1&(,13(58 ǝǚǎǜǑǘǑǙǙǧǑǜǑǓǔǐǑǙǢǔǔǎǛǑǜǟǎǪǒǙǚǕnjǘǑǜǔǖǑ ,PSR]DQWQtURGLQQpVtGORQDPRŐVNëFK~WHVHFKVQiGKHUQëPYëKOHGHPQDRFHiQQDYUKODSREOtæ KODYQtKRPĚVWD/LP\DUFKLWHNWRQLFNiNDQFHOiŐ/RQJKL$UFKLWHFWV'ŢPMHUR]GĚOHQQDGYĚÿiVWL ²GRPLQDQWQtPPDWHULiOHPSUYQtÿiVWLNWHUiVORXætMDNRVSROHÿHQVNi]yQDD]iURYHŁVH]GH QDFKi]tSRNRMHSURURGLÿHMHSRKOHGRYëEHWRQGUXKiÿiVWMHY\WYRŐHQD]HVNODDMHMtSURVWRU\ VORXætMDNRSRNRMHSURGĚWL /RQJKL $UFKLWHFWV KDYH GHVLJQHG DQ LPSUHVVLYH IDPLO\ UHVLGHQFH RQ WRS RI D VHD FOLII ZLWK D VSOHQGLGYLHZRIWKHRFHDQQHDU/LPDWKHFDSLWDORI3HUX7KHKRXVHLVGLYLGHGLQWRWZRSDUWV WKHGRPLQDQWPDWHULDORIWKHRQHXVHGDVDVRFLDO]RQHDQGFRQWDLQLQJWKHSDUHQWV·URRPVLV IDFHFRQFUHWHWKHRWKHUSDUWLVPDGHRIJODVVDQGKRXVHVURRPVIRUWKHFKLOGUHQ ǔǸǻǺdzǬǹǾǹǿȊ ǽDZǸDZǵǹǿȊ ǼDZdzǴǰDZǹȂǴȊ ǼǬǽǻǺǷǺDzǴǮȄǿȊǽȋ ǹǬ ǸǺǼǽǶǴȁ ǿǾDZǽǬȁ ǽ dzǬȁǮǬǾȇǮǬȊȅǴǸ ǮǴǰǺǸ ǹǬ ǺǶDZǬǹ ǭǷǴdz ǽǾǺǷǴȂȇ ǗǴǸȇ ǻǼDZǰǷǺDzǴǷǬ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǬȋ ȀǴǼǸǬ ©/RQJKLªǐǺǸǼǬdzǰDZǷDZǹǹǬǰǮDZȃǬǽǾǴǰǺǸǴǹǴǼǿȊȅǴǸǸǬǾDZǼǴǬǷǺǸǻDZǼǮǺǵǯǰDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹǬȋdzǺǹǬǴǶǺǸǹǬǾȇǰǷȋǼǺǰǴǾDZǷDZǵȋǮǷȋDZǾǽȋǾǬǶǹǬdzȇǮǬDZǸȇǵǻDZȃǬǾǹȇǵǭDZǾǺǹǬ ǮǾǺǼǬȋȃǬǽǾȈǽǶǺǸǹǬǾǬǸǴǰǷȋǰDZǾDZǵǮȇǻǺǷǹDZǹǬǴdzǽǾDZǶǷǬ =GURMVRXUFHǴǽǾǺȃǹǴǶORQJKLDUFKLWHFWFRPIUHVKRPHFRP

7


(;./8=,91Ì'(6,*1/É9.$3523ęãÌ9(ã3$1ę/6.8 (;&/86,9('(6,*1)227%5,'*(,163$,1 ǩǖǝǖǗǪǓǔǎǙǧǕǐǔǓnjǕǙ³ǛǑǤǑǡǚǐǙǧǕǘǚǝǞǎǔǝǛnjǙǔǔ

0DGULGVNRXŐHNX0DQ]DUHVR]GRELODQHW\SLFNiOiYNDSURSĚätDF\NOLVW\$UJDQ]XHOD)RRWEULGJHDWHOLpUX'R PLQLTXH3HUUDXOW$UFKLWHFWXUH.RQVWUXNFHOiYN\MHWYRŐHQDGYĚPDGRVHEH]DSOHWHQëPLVSLUiODPLXPĚOp RVYĚWOHQtXYQLWŐPRVWX]QĚMSRWRPYQRFLY\WYiŐtQiGKHUQRXSURPHQiGX]MHMtæVWŐHGQtÿiVWLMHQiGKHUQë YëKOHGQDYĚKODVQë7ROHGR%ULGJH 5LYHU0DQ]DQDUHVLQ0DGULGLVQRZDGRUQHGE\DQXQXVXDOIRRWDQGF\FOHEULGJHWKH$UJDQ]XHOD)RRW EULGJHGHVLJQHGE\'RPLQLTXH3HUUDXOW$UFKLWHFWXUH7KHEULGJHVWUXFWXUHFRQVLVWVRIWZRLQWHUZRYHQKH OL[HV WKH DUWLÀFLDO OLJKWLQJ IURP ZLWKLQ WXUQV LW LQWR D EHDXWLIXO SURPHQDGH DW QLJKW 7KH PLGGOH VHFWLRQ FRPPDQGVDPDJQLÀFHQWYLHZRIWKHIDPRXV7ROHGR%ULGJH ǘǬǰǼǴǰǽǶǿȊǼDZǶǿǘǬǹdzǬǼDZǽǿǶǼǬǽǴǷǹDZǺǭȇȃǹȇǵǸǺǽǾǰǷȋǻDZȄDZȁǺǰǺǮǴǮDZǷǺǽǴǻDZǰǴǽǾǺǮ©$UJDQ]XHOD )RRWEULGJHªǺǾǽǾǿǰǴǴ©'RPLQLTXH3HUUDXOW$UFKLWHFWXUHªǖǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋǸǺǽǾǬǽǺǽǾǺǴǾǴdzǰǮǿȁǽǺǮǸDZǽǾǹǺ ǻDZǼDZǻǷDZǾDZǹǹȇȁǽǻǴǼǬǷDZǵǮDZȃDZǼǺǸǴǹǺȃȈȊǴǽǶǿǽǽǾǮDZǹǹǺDZǺǽǮDZȅDZǹǴDZǮǹǿǾǼǴǸǺǽǾǬǻǼDZǮǼǬȅǬDZǾDZǯǺ Ǯ ǮǺǷȄDZǭǹȇǵ ǻǼǺǸDZǹǬǰ Ǯ ǽDZǼDZǰǴǹDZ ǶǺǾǺǼǺǯǺ ǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋ ǮDZǷǴǶǺǷDZǻǹȇǵ ǮǴǰ ǹǬ dzǹǬǸDZǹǴǾȇǵ ǸǺǽǾ ǞǺǷDZǰǺ =GURMDIRWRVRXUFHDQGSKRWRVǴǽǾǺȃǹǴǶǴȀǺǾǺSHUUDXOWDUFKLWHFWHFRPFRQWHPSRULVWFRP

(.2/2*,&.e%<'/(1Ì9(ã9ê&$56.8 (&2/2*,&$//,9,1*,16:,7=(5/$1' ǩǖǚǗǚǏǔǣǑǝǖǚǑǒǔǗǨǑǎǤǎǑǕǢnjǜǔǔ $UFKLWHNWRQLFNpVWXGLR9HWVFK$UFKLWHNWXUQDYUKORYëVWDYEXÅ(DUWK+RXVH(VWDWH/lWWHQVWUDVVH´XVNXSHQt GHYtWL GRPŢ UŢ]QëFK YHOLNRVWt NWHUp MVRX PD[LPiOQĚ äHWUQp N æLYRWQtPX SURVWŐHGt 'RP\ MVRX ÿiVWHÿQĚ ]DSXäWĚQpGR]HPĚDQDMHMLFKVWŐHäHO]HGtN\VLOQpYUVWYĚ]HPLQ\SĚVWRYDW]HOHQëWUiYQtNDPDOpNHŐtN\D NYĚWLQ\.Y\EXGRYiQtNRPSOH[XE\O\SRXæLW\WUDGLÿQtWHFKQRORJLHDMHGQRWOLYpGRP\MVRXXVNXSHQ\NROHP XPĚOHY\EXGRYDQpKRMH]tUND 9HWVFK$UFKLWHNWXUKDYHGHVLJQHGWKH(DUWK+RXVH(VWDWH/lWWHQVWUDVVHDJURXSRIQLQHKRXVHVRIGLIIH UHQWVL]HVWKDWDUHDVHQYLURQPHQWDOO\IULHQGO\DVSRVVLEOH7KHKRXVHVDUHSDUWO\HPEHGGHGLQWKHJURXQG DQGWKHWKLFNOD\HURIHDUWKRQWKHLUURRIVPDNHVLWSRVVLEOHWRFXOWLYDWHDJUHHQODZQDQGVPDOOVKUXEVDQG ÁRZHUV7KHFRPSRXQGZDVEXLOWXVLQJWUDGLWLRQDOWHFKQRORJLHVDQGWKHKRXVHVDUHDVVHPEOHGWRJHWKHU DURXQGDVPDOODUWLÀFLDOODNH njǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǬȋǽǾǿǰǴȋ©9HWVFK$UFKLWHNWXUªǼǬdzǼǬǭǺǾǬǷǬǻǼǺDZǶǾǻǺǰǹǬdzǮǬǹǴDZǸ©(DUWK+RXVH(VWDWH/lW WHQVWUDVVH´ǎǹDZǸǻǼDZǰǿǽǸǺǾǼDZǹǬǻǺǽǾǼǺǵǶǬǯǼǿǻǻȇǴdzǰDZǮȋǾǴǰǺǸǺǮǼǬdzǷǴȃǹǺǯǺǼǬdzǸDZǼǬǬǾǬǶDzDZ ȉǶǺǷǺǯǴȃǹȇȁǻǺǺǾǹǺȄDZǹǴȊǶǺǶǼǿDzǬȊȅDZǵǽǼDZǰDZǐǺǸǬȃǬǽǾǴȃǹǺǿǾǺǻǷDZǹȇǮdzDZǸǷȊǬǹǬǴȁǶǼȇȄǬȁ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǾǺǷǽǾǺǸǿ ǽǷǺȊ dzDZǸǷǴ ǸǺDzǹǺ ǮȇǼǬǽǾǴǾȈ ǯǬdzǺǹ ǸDZǷǶǴǵ ǶǿǽǾǬǼǹǴǶ Ǵ ȂǮDZǾȇ ǐǷȋ ǽǺdzǰǬǹǴȋ ǶǺǸǻǷDZǶǽǬǭȇǷǴǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹȇǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇDZǾDZȁǹǺǷǺǯǴǴǬǺǰǴǹǺȃǹȇDZDzǴǷȇDZǰǺǸǬǽǯǼǿǻǻǴǼǺǮǬǹȇ ǮǺǶǼǿǯǴǽǶǿǽǽǾǮDZǹǹǺǯǺǺdzDZǼǬ =GURMDIRWRVRXUFHDQGSKRWRVǴǽǾǺȃǹǴǶǴȀǺǾǺHUGKDXVFK

8

129,1.<_1(:6_DŽDžƸDžLjljƿ


What about a gift to yourself? Let‘s be an egoist today...

Štupartská 9 I Praha 1 I 222 315 786 I 724 938 258 I po - so 10:30 - 19:00 www.egoistfashion.cz


'(6,*1 .26+$'(6,*129eþ7(1Ì9'ŏ(9ę1e1É58þ, .26+$'(6,*1(55($',1$:22'(1(0%5$&( .26+$ǐǔǓnjǕǙǑǜǝǖǚǑǣǞǑǙǔǑǎǐǑǜǑǎǫǙǙǧǡǚǍǦǫǞǔǫǡ

ãYëFDUVNëGHVLJQpU&ODXGLR'·$PRUHSŐLäHOVXQLNiWQtQRYLQNRXVORXætFtSŐHGHYätPNWUiYHQtÿDVXVSŐtMHP QRXNQLKRXDOHWDNpNPHGLWDFLD~NU\WXSŐHGRNROQtPVYĚWHP-HGQiVHRGŐHYĚQpNŐHVOR.RVKDNWHUp MHWYRŐHQRWŐLDWŐLFHWLNXV\GŐHYHQëFKODPHODGHVHWLQLNDPLVORXætFtPLN]tVNiQtSURVWRUXQDQRK\XNRWYHQt SRGKODYQtNXDMDNRSROLÿN\SURXVFKRYiQtUR]HÿWHQëFKNQLK9KRGQpHUJRQRPLFNpWYDURYiQtDLQRYDWLYQtD RULJLQiOQtNRQFHSWNŐHVODY\WYiŐtNXVQiE\WNXNWHUëMHY\XæLWHOQëSŐHGHYätPYPLQLPDOLVWLFN\ÿLVWëFKLQWH ULpUHFK 6ZLVVGHVLJQHU&ODXGLR'·$PRUHKDVFRPHXSZLWKDXQLTXHQRYHOW\SULPDULO\LQWHQGHGIRUVSHQGLQJOHLVX UHWLPHZLWKDJRRGERRNEXWDOVRIRUPHGLWDWLRQDQGKLGHDZD\IURPWKHZRUOG7KLVLVWKHZRRGHQ.RVKD DUPFKDLUFRQVLVWLQJRIWKLUW\WKUHHZRRGHQODPHOODVDQGWHQQLFKHVIRUOHJURRPDQFKRULQJWKHKHDGUHVW DQGNHHSLQJERRNVLQ7KHFRQYHQLHQWHUJRQRPLFVKDSHDQGLQQRYDWLYHDQGRULJLQDOFRQFHSWRIWKHDUP FKDLUPDNHLWDSLHFHRIIXUQLWXUHXVDEOHFKLHÁ\LQSXUHPLQLPDOLVWLQWHULRUV ǤǮDZǵȂǬǼǽǶǴǵǰǴdzǬǵǹDZǼǖǷǬǿǰǴǺǐ njǸǺǼDZǻǼǴǰǿǸǬǷǿǹǴǶǬǷȈǹǿȊǹǺǮǴǹǶǿǶǺǾǺǼǬȋǽǷǿDzǴǾǹDZǾǺǷȈǶǺǰǷȋ ǿȊǾǹǺǯǺǻǼǺǮDZǰDZǹǴȋǮǼDZǸDZǹǴǽȁǺǼǺȄDZǵǶǹǴǯǺǵǹǺǴǰǷȋǸDZǰǴǾǬȂǴǴǬǾǬǶDzDZǶǬǶǿǶǼȇǾǴDZǺǾǮǹDZȄǹDZǯǺ ǸǴǼǬǩǾǺǰDZǼDZǮȋǹǹǺDZǶǼDZǽǷǺ©.RVKDªǶǺǾǺǼǺDZǽǺǽǾǺǴǾǴdzǾǼǴǰȂǬǾǴǾǼDZȁǰDZǼDZǮȋǹǹȇȁǻǷǬǽǾǴǹǴǰDZǽȋǾǴ ǹǴȄǻǼDZǰǹǬdzǹǬȃDZǹǹȇȁǮǶǬȃDZǽǾǮDZǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬǰǷȋǹǺǯǰǷȋǿǶǼDZǻǷDZǹǴȋǻǺǰǯǺǷǺǮǹǴǶǬǴǶǬǶǻǺǷǶǴ ǰǷȋ ȁǼǬǹDZǹǴȋ ȃǴǾǬDZǸȇȁ Ǯ ǰǬǹǹȇǵ ǸǺǸDZǹǾ ǶǹǴǯ ǟǰǺǭǹǬȋ ȉǼǯǺǹǺǸǴȃǹǬȋ ȀǺǼǸǬ Ǵ ǴǹǹǺǮǬȂǴǺǹǹǬȋ Ǵ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǬȋ ǶǺǹȂDZǻȂǴȋ ǶǼDZǽǷǬ ǻǺdzǮǺǷȋDZǾ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈ ǰǬǹǹȇǵ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴǵ ǻǼDZǰǸDZǾ ǸDZǭDZǷǴ Ǯ ȃǴǽǾȇȁǸǴǹǴǸǬǷǴǽǾǴȃDZǽǶǴȁǴǹǾDZǼȈDZǼǬȁ =GURMDIRWRVRXUFHDQGSKRWRVǴǽǾǺȃǹǴǶǴȀǺǾǺNRVKDFK

02%,/1Ì'20.<182923$68-Ì6.252.$0.2/, 1829202%,/(+286(6),7$/0267$1<:+(5( ǘǚǍǔǗǨǙǧǑǐǚǘnj18292ǛǚǐǡǚǐǫǞǖǗǪǍǚǘǟǘǑǝǞǟ 1HRPH]HQpY\XæLWtSRVN\WXMtYDMtÿNRYpGRPN\1XRYRVSROHÿQRVWL7LVVHWWDQWD²O]HMHSRXætWQHMHQMDNR XE\WRYDFt ]DŐt]HQt DOH WDNp MDNR RGSRÿLQNRYë SRNRMtN ~NU\W SŐHG QHSŐt]Qt SRÿDVt QHER VL ] QĚM PŢæHWH Y\WYRŐLWQDSŐtNODGYHQNRYQtVSUFKRYëNRXW7RWRPRGHUQtDVW\ORYpPRELOQtŐHäHQtWDNPŢæHWHY\XætWQHMHQ QD]DKUDGĚDOHWDNpXED]pQXÿLXFKDWHN 7KH1XRYRHJJKRXVHVE\7LVVHWWDQWDSHUPLWXQOLPLWHGDSSOLFDWLRQVWKH\FDQEHXVHGDVDQDFFRPPR GDWLRQIDFLOLW\DVZHOODVUHOD[DWLRQURRPVEDGZHDWKHUVKHOWHUVRUFRQYHUWHGWRDQRXWGRRUVKRZHUER[ IRUH[DPSOH7KLVPRGHUQDQGVW\OLVKPRELOHVROXWLRQLVWKHUHIRUHXVHIXOQRWRQO\IRUWKHJDUGHQEXWIRU VZLPPLQJSRROVDQGFDEDQDSDUNVDVZHOO ǙDZǺǯǼǬǹǴȃDZǹǹǺDZǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾǴǽǮǺDZǯǺǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZǻǼDZǰǷǬǯǬȊǾȋǴȃǹȇDZǰǺǸǬ©1XRYRªǺǾǶǺǸǻǬǹǴǴ ©7LVVHWWDQWDª ǺǹǴ ǸǺǯǿǾ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈǽȋ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǶǬǶ DzǴǷȈDZ ǹǺ Ǵ ǶǬǶ ǶǺǸǹǬǾǬ ǺǾǰȇȁǬ ǿǶǼȇǾǴDZ ǺǾ ǹDZǹǬǽǾǹǺǵ ǻǺǯǺǰȇ ǴǷǴ Ǵdz ǹǴȁ ǻǺǷǿȃǬDZǾǽȋ ǺǾǷǴȃǹǬȋ ǰǿȄDZǮǬȋ ǶǬǭǴǹǬ ǻǺǰ ǺǾǶǼȇǾȇǸ ǹDZǭǺǸ ǩǾǴ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇDZǴǽǾǴǷȈǹȇDZǸǺǭǴǷȈǹȇDZǰǺǸǬǸǺǯǿǾǭȇǾȈǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹȇǹDZǾǺǷȈǶǺǮǽǬǰǿǹǺǴǿǭǬǽǽDZǵǹǬ ǴǷǴǹǬǰǬȃǬȁ

10

129,1.<_1(:6_DŽDžƸDžLjljƿ


.ŏ(6/29(9$1ę $1$50&+$,5,17+(78% ǖǜǑǝǗǚǎǎnjǙǙǑ 'RNRQDOëRGSRÿLQHNVLWHďYNRXSHOQĚPŢæHWHXætWVQRYëPÅYDQRNŐHVOHP´MHKRæDXWRUHPMHKRODQGVNë GHVLJQpU7KRPDV/LQVVHQ]H6WXGLD7KRO9DQDXætYiW\SLFNëSUYHNNŐHVODDVLFHGŐHYĚQëUiPD]iURYHŁ VYëPLERXEHODWëPLDSURVWRUQëPLWYDU\GRNRQDOHY\KRYXMHSRWŐHEQpPXSURVWRUXNSRKRGOQpPXXVD]HQtD QDWDæHQtVHYHYDQĚ 7KHQHZ´WXEFKDLUµGHVLJQHGE\7KRPDV/LQVVHQRI6WXGLR7KRO+ROODQGHQDEOHVSHUIHFWUHOD[DWLRQLQ WKHEDWKURRP7KHEDWKWXEPDNHVXVHRIWKHTXLQWHVVHQWLDODUPFKDLUHOHPHQW²WKHZRRGHQIUDPHLWV SOXPSDQGVSDFLRXVIRUPSURYLGHVVXIÀFLHQWURRPIRUFRPIRUWDEOHVLWWLQJDQGVWUHWFKLQJLQWKHWXE ǙDZǺǭȇȃǹȇǵ ȀǺǼǸǬǾ ǺǾǷǴȃǹǺǯǺ ǺǾǰȇȁǬ Ǯ ǮǬǹǹǺǵ ǺǭDZȅǬDZǾ ǹǺǮǺDZ ǮǬǹǹǺǶǼDZǽǷǺ ǬǮǾǺǼǺǸ ǶǺǾǺǼǺǯǺ ǯǺǷǷǬǹǰǽǶǴǵ ǰǴdzǬǵǹDZǼ ǞǺǸǬǽ ǗǴǹǽǽDZǹ Ǵdz ´6WXGLR 7KROª ǎ ǮǬǹǹDZ ǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾǽȋ ǾǴǻǴȃǹȇǵ ȉǷDZǸDZǹǾ ǶǼDZǽǷǬ ǰDZǼDZǮȋǹǹȇǵ ǶǬǼǶǬǽ Ǭ DZDZ ǻǼǺǽǾǺǼǹȇDZ ǻǺǷǹȇDZ ȀǺǼǸȇ ǻǺǷǹǺǽǾȈȊ ǺǾǮDZȃǬȊǾ ǻǺǾǼDZǭǹǺǽǾȋǸ ǹDZǺǭȁǺǰǴǸȇǸǰǷȋǶǺǸȀǺǼǾǹǺǯǺǺǾǰȇȁǬǴǼǬǽǽǷǬǭǷDZǹǴȋǮǮǬǹǹDZ =GURMDIRWRVRXUFHDQGSKRWRVǴǽǾǺȃǹǴǶǴȀǺǾǺKWWSVWXGLRWKROQO

3(6752%$5(91ê9/1Ì&Ì6(1É%<7(.52=(60ę-(,=3ŏÌ-(01Ì%<'/(1Ì &2/285)8/$1':$9<)851,785()25)81$1'3/($6$17/,9,1* ǜnjǓǙǚǢǎǑǞǙnjǫǎǚǗǙǔǝǞnjǫǘǑǍǑǗǨǜnjǝǝǘǑǤǔǞǔǝǐǑǗnjǑǞǛǜǔǫǞǙǧǘǎnjǤǑǒǔǗǨǑ +ODYQtPSR]QiYDFtPSUYNHPD]iURYHŁGRSOŁNHPXQLNiWQtæLGOH3DQ6PLWKMHMtæWYŢUFHPMHEULWVNëGH VLJQpU$QWKRQ\+DUWOH\MVRXSUXK\GXKRYëFKEDUHYMHMLFKæSRŐDGtVL]iND]QtNPŢæHViP]YROLW-HGQRWOLYi NŐHVODMVRXWRWLæY\UiEĚQDUXÿQĚQD]DNi]NXDGRUXÿRYiQ\VFHUWLÀNiWHPSUDYRVWLNWHUëMH]DNyGRYiQGR XQLNiWQtKR]WYiUQĚQtæLGOH0LPRGHVLJQRYRXY\WŐtEHQRVWDRULJLQDOLWXVHNŐHVORY\]QDÿXMHYëERUQRXIXQNÿ QRVWtDO]HMHSRXætWQDSŐtNODGSURGRPiFtNDQFHOiŐ 7KHPDLQUHFRJQLWLRQVLJQDQGDFFHVVRU\RIWKHXQLTXH0U6PLWKFKDLUGHVLJQHGLQWKH8.E\$QWKRQ\ +DUWOH\LVWKHUDLQERZFRORXUHGVWULSHVWKHVHTXHQFHRIZKLFKFDQEHFKRVHQE\WKHFXVWRPHU(DFKDUP FKDLULVKDQGPDGHWRFXVWRPDQGGHOLYHUHGZLWKDJHQXLQHQHVVFHUWLÀFDWHHQFRGHGLQWKHXQLTXHGHVLJQ RIWKHFKDLU,QDGGLWLRQWRWKHVSOHQGLGDQGRULJLQDOGHVLJQWKHDUPFKDLUVKRZVH[FHOOHQWIXQFWLRQDOLW\DQG FDQWKHUHIRUHEHXVHGIRUWKHKRPHRIÀFHIRUH[DPSOH ǏǷǬǮǹǺǵ ǺǾǷǴȃǴǾDZǷȈǹǺǵ ȃDZǼǾǺǵ Ǵ ǿǹǴǶǬǷȈǹȇǸ ǬǶǽDZǽǽǿǬǼǺǸ ǎǬȄDZǯǺ ǰǺǸǬ ǭǿǰDZǾ ǮǺǷǹǴǽǾǺDZ ǶǼDZǽǷǺ ©¶0U 6PLWK WKH 6HFRQG·ª ǬǮǾǺǼ ǭǼǴǾǬǹǽǶǴǵ ǰǴdzǬǵǹDZǼ ǩǹǾǺǹǴ ǡǬǼǾǷǴ ǽ ǮDZǽDZǷȇǸǴ ǻǺǷǺǽǬǸǴ ǮǽDZȁ ȂǮDZǾǺǮ ǼǬǰǿǯǴ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴDZ ǶǺǾǺǼȇȁ ǶǷǴDZǹǾ ǸǺDzDZǾ ǮȇǭǼǬǾȈ ǽǬǸǺǽǾǺȋǾDZǷȈǹǺ ǖǬDzǰȇǵ ȉǶdzDZǸǻǷȋǼ ǽǰDZǷǬǹǹǬdzǬǶǬdzǮǼǿȃǹǿȊǴǽǹǬǭDzDZǹǽDZǼǾǴȀǴǶǬǾǺǸǻǺǰǷǴǹǹǺǽǾǴǶǺǾǺǼȇǵdzǬǶǺǰǴǼǺǮǬǹǮǿǹǴǶǬǷȈǹǺǸ ǮǺǻǷǺȅDZǹǴǴǶǼDZǽǷǬǖǼǺǸDZǹDZǺǭȇȃǹǺǯǺǰǴdzǬǵǹǬǴǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǽǾǴǶǼDZǽǷǺǺǾǷǴȃǬDZǾǽȋǻǼDZǮǺǽȁǺǰǹǺǵ ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹǺǽǾȈȊǴǸǺDzDZǾǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈǽȋǹǬǻǼǴǸDZǼǰǷȋǰǺǸǬȄǹDZǯǺǺȀǴǽǬ =GURMDIRWRVRXUFHDQGSKRWRVǴǽǾǺȃǹǴǶǴȀǺǾǺURXQGHGRIIFRPDQWKRQ\KDUWOH\FRXN

11


Předplatné

12


=9,1</29ê&+'(6(.9=1,.1285(352'8.725<35260$573+21< 9,1</5(&25'6&219(57('7260$573+21(63($.(56 ǎǔǙǔǗǚǎǧǑǛǗnjǝǞǔǙǖǔǖnjǖǐǔǙnjǘǔǖǔǐǗǫǝǘnjǜǞǠǚǙǚǎ /RQGëQVNëQiYUKiŐ3DXO&RFNVHGJHVHUR]KRGOGiWQRYRXWYiŐVWDUëPDY\ŐD]HQëPYLQ\ORYëPGHVNiPD Y\WYRŐLO]QLFK]HVLORYDÿHSURVPDUWSKRQ\1DYUKOYëUREHNVQi]YHP&KDQJHWKHUHFRUGNWHUëMHY\WYRŐHQ]H ]DKŐtYDQpDPRGHORYDQpYLQ\ORYpGHVN\GRSRGRE\QiOHYN\7DNWR]WYiUQĚQpPDOpÅKODVQpWURXE\]HVLOXMt ]YXN]WHOHIRQŢGtN\VYpPX]DNŐLYHQtDWYDUX /RQGRQEDVHGGHVLJQHU3DXO&RFNVHGJHKDVGHFLGHGWRPDNHQHZXVHRIROGDQGGLVFDUGHGYLQ\OUHFRUGV DQGWXUQHGWKHPLQWRDPSOLÀHUVIRUVPDUWSKRQHV+HKDVGHVLJQHGDSURGXFWNQRZQDV&KDQJHWKH5H FRUGPDGHRIDYLQ\OUHFRUGKHDWHGDQGPRGHOOHGLQWRWKHVKDSHRIDIXQQHO7KLVVPDOO´VSHDNLQJWUXP SHWµDPSOLÀHVWKHVRXQGRIWKHWHOHSKRQHWKDQNVWRLWVFXUYDWXUHDQGVKDSH ǗǺǹǰǺǹǽǶǴǵǰǴdzǬǵǹDZǼǛǺǷǖǺǶǽDZǰDzǼDZȄǴǷǻǺǰǬǼǴǾȈǹǺǮǺDZǷǴȂǺǽǾǬǼȇǸǴǭǼǬǶǺǮǬǹǹȇǸǮǴǹǴǷǺǮȇǸ ǻǷǬǽǾǴǹǶǬǸǴǽǰDZǷǬǷǴdzǹǴȁǿǽǴǷǴǾDZǷǴǰǷȋǽǸǬǼǾȀǺǹǺǮǚǹǻǼDZǰǷǺDzǴǷǻǼǺǰǿǶǾǻǺǰǹǬdzǮǬǹǴDZǸ©&KDQJH WKH UHFRUGª ǽǸǺǰDZǷǴǼǺǮǬǹǹȇǵ ǻǿǾDZǸ ǻǼDZǮǼǬȅDZǹǴȋ ǻǺǰ ǹǬǯǼDZǮǺǸ ǮǴǹǴǷǺǮǺǵ ǻǷǬǽǾǴǹǶǴ Ǯ ǮǺǼǺǹǶǿ ǞǬǶǴǸ ǺǭǼǬdzǺǸ ǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǹȇDZ ǹDZǭǺǷȈȄǴDZ ǼǿǻǺǼȇ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǽǮǺDZǵ ǶǼǴǮǴdzǹDZ Ǵ ȀǺǼǸDZ ǿǽǴǷǴǮǬȊǾ dzǮǿǶǾDZǷDZȀǺǹǬ =GURMDIRWRVRXUFHDQGSKRWRVǴǽǾǺȃǹǴǶǴȀǺǾǺZZZGH]HHQFRP

1É'+(51ę79$529$1e3267$9</$03/,*+7%2',(6 %($87,)8//<6+$3('%2',(62)/,*+7%2',(6 ǔǓǟǘǔǞǑǗǨǙǧǑǠǔǏǟǜǧǗnjǘǛ©/,*+7%2',(6ª /RQGëQVNëQiYUKiŐ3DXO&RFNVHGJHVHUR]KRGOGiWQRYRXWYiŐVWDUëPDY\ŐD]HQëPYLQ\ORYëPGHVNiPD Y\WYRŐLO]QLFK]HVLORYDÿHSURVPDUWSKRQ\1DYUKOYëUREHNVQi]YHP&KDQJHWKHUHFRUGNWHUëMHY\WYRŐHQ]H ]DKŐtYDQpDPRGHORYDQpYLQ\ORYpGHVN\GRSRGRE\QiOHYN\7DNWR]WYiUQĚQpPDOpÅKODVQpWURXE\]HVLOXMt ]YXN]WHOHIRQŢGtN\VYpPX]DNŐLYHQtDWYDUX 7KHVHXQLTXHODPSVLQWKHIRUPRIDOLIHVL]HGZRPDQ·VRUPDQ·VERG\KDYHEHHQGHVLJQHGDVDOLPLWHG HGLWLRQ E\ .LOX )XQFWLRQDO VFXOSWXUH LV WKH PDQXIDFWXULQJ PDWHULDO RI /LJKWERGLHV VFXOSWXUDO ODPSV LW FDUULHVOLJKWEXOEVWKDWEULQJWKHODPSVWREHDXWLIXOOLJKW<RXFDQFKRRVHWKHFRORXUWREHSURGXFHGE\WKH VFXOSWXUHVWKHVL]HDQGVKDSHFDQEHSLFNHGIURPIRXUGLIIHUHQWGHVLJQV ǗǴǸǴǾǴǼǺǮǬǹǹǿȊ ǽDZǼǴȊ ǿǹǴǶǬǷȈǹȇȁ ǷǬǸǻ Ǯ ǮǴǰDZ DzDZǹǽǶǴȁ ǴǷǴ ǸǿDzǽǶǴȁ ǾDZǷ ǹǬǾǿǼǬǷȈǹǺǵ ǮDZǷǴȃǴǹȇ ǻǼDZǰǷǺDzǴǷȁǿǰǺDzǹǴǶ.LOXǘǬǾDZǼǴǬǷǺǸǰǷȋǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǴȋǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇȁǷǬǸǻ©/LJKWERGLHVªǻǺǽǷǿDzǴǷǬ ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹǬȋ ǻǷǬǽǾǸǬǽǽǬ ǶǺǾǺǼǬȋ ǻǼȋȃDZǾ Ǯ ǽDZǭDZ ǷǬǸǻȇ ǶǼǬǽǴǮǺ ǺǽǮDZȅǬȊȅǴDZ ǽǶǿǷȈǻǾǿǼǹȇDZ ǾDZǷǬǛǼǴȃDZǸȂǮDZǾǽǮDZǾǬǶǺǾǺǼȇǵǰǬǽǾǽǾǬǾǿȋǶǷǴDZǹǾǸǺDzDZǾǮȇǭǼǬǾȈǽǬǸǾǬǶDzDZǹǬǮȇǭǺǼȃDZǾȇǼDZ ǼǬdzǷǴȃǹȇȁǮǬǼǴǬǹǾǬǼǬdzǸDZǼǬǴȀǺǼǸȇ =GURMDIRWRVRXUFHDQGSKRWRVǴǽǾǺȃǹǴǶǴȀǺǾǺLÀWVKLSLWVKHUHEORJVSRWFRP

13


L A Design Studio: $XWRQiE\WHN &DU)XUQLWXUH ƶǥǶDzǰǨǤǨǯȀ

WH[WIRWRZZZODGVFRP .G\æVHVSRMtGYĚUiGRE\QHVSRMLWHOQpYĚFLREY\NOHY]QLNi QĚFR~æDVQpKR-LQDNWRPXQHE\ORDQLYGHVLJQVWXGLXY3RO VNX/$'HVLJQ6WXGLRXNi]DORVYĚWXQRYLQNXNWHUiXFKYiWt NDæGpKRYiäQLYpKRPLORYQtNDDXW

&HOi NROHNFH VH QHVH Y GXFKX ]ODWp pU\ DXWRPRELORYpKR SUŢP\VOXWHG\OHW9ëUD]QĚNUiVQpDMHGLQHÿQpVSRMHQt RULJLQiOQtFKNRXVNŢDXWRPRELOŢMDNRMVRXQiUD]QtN\VYĚWOD GRSOQĚQpSUDYRXNŢætRG%HQWOH\D)HUUDUL.DæGëNXVQiE\W NXMHY\WYRŐHQSRGOHSŐHVQëFKUHDOLVWLFNëFKQRUHP

'YDQiYUKiŐL]QLFKæMHGHQYiäQLYĚPLOXMHDXWDDGUXKëGH VLJQRYëQiE\WHNVSRMLOLKODY\GRKURPDG\DY]QLNODNROHNFH SRGQi]YHPÅ6SLULWRI

6pULLWYRŐtSRKRYNDNRQIHUHQÿQtVWROHNNŐHVORYHONëNDQFH OiŐVNëVWŢODODPSDLQVSLURYDQiRSUDYGRYëPYëIXNHP

14

,163,5$&(_,163,5$7,21_ƸƺDžnjDŽDžƸƻDŽƿƻ


&RQQHFWLQJ WZR VHHPLQJO\ XQFRQQHFWDEOH WKLQJV XVXDOO\ SURGXFHV VRPHWKLQJ IDVFLQDWLQJ 7KH VDPH JRHV IRU WKLV 3ROLVK GHVLJQ VWXGLR /$ 'HVLJQ 6WXGLR KDV SUHVHQWHG LWV QRYHOW\WKDWZLOOFDSWLYDWHHYHU\GHGLFDWHGFDUORYHU 7ZRGHVLJQHUVIHUYHQWORYHUVRQHRIFDUVDQGWKHRWKHURI GHVLJQIXUQLWXUHSXWWKHLUKHDGVWRJHWKHUDQGFUHDWHGDFRO OHFWLRQWLWOHG´6SLULWRIµ

7KHFROOHFWLRQLVLQWKHVSLULWRIWKHFDUPDNHUV·JROGHQHUD WKHV,WPDNHVDVWULNLQJO\EHDXWLIXODQGXQLTXHFRPEL QDWLRQRIRULJLQDOFDUSDUWVVXFKDVEXPSHUVDQGKHDGOLJKWV ZLWKJHQXLQHOHDWKHUE\%HQWOH\DQG)HUUDUL(DFKSLHFHRI IXUQLWXUHLVPDGHDFFRUGLQJWRDFFXUDWHUHDOLVWLFVWDQGDUGV 7KH VHULHV FRPSULVHV D VRID D FRIIHH WDEOH DQ DUPFKDLU DODUJHRIÃ&#x20AC;FHGHVNDQGDODPSLQVSLUHGE\DUHDOWDLOSLSH

15


ǚǭȇȃǹǺ ǶǺǯǰǬ ǽǺDZǰǴǹȋȊǾǽȋ ǰǮDZ ȋǶǺǭȇ ǹDZǽǺDZǰǴǹȋDZǸȇȁ ǮDZȅǴǮǺdzǹǴǶǬDZǾȃǾǺǾǺǻǺǾǼȋǽǬȊȅDZDZǝǾǿǰǴȋ©/$'HVLJQª ǴdzǛǺǷȈȄǴǾǺDzDZǹDZǽǾǬǷǬǴǽǶǷȊȃDZǹǴDZǸǴdzȉǾǺǯǺǻǼǬǮǴǷǬ ǐǴdzǬǵǹǽǾǿǰǴȋǻǺǶǬdzǬǷǬǸǴǼǿǹǺǮǴǹǶǿǶǺǾǺǼǬȋǻǼǴǰDZǾǽȋ ǻǺǽDZǼǰȂǿǶǬDzǰǺǸǿǽǾǼǬǽǾǹǺǸǿǷȊǭǴǾDZǷȊǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǵ ǐǮǬǰǴdzǬǵǹDZǼǬǺǰǴǹǴdzǶǺǾǺǼȇȁǽǾǼǬǽǾǹǺǷȊǭǴǾǸǬȄǴǹȇ ǬǰǼǿǯǺǵǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǿȊǸDZǭDZǷȈǺǭȆDZǰǴǹǴǷǴǽǮǺǴǿǽǴǷǴȋ ǴǽǺdzǰǬǷǴǶǺǷǷDZǶȂǴȊǻǺǰǹǬdzǮǬǹǴDZǸ©6SLULWRIª

ǎǽȋ ǶǺǷǷDZǶȂǴȋ ǴǽǻǺǷǹDZǹǬ Ǯ ǰǿȁDZ dzǺǷǺǾǺǵ ȉǼȇ ǬǮǾǺǸǺǭǴǷȈǹǺǵ ǻǼǺǸȇȄǷDZǹǹǺǽǾǴ Ǭ ǴǸDZǹǹǺ ȁ ǷDZǾ ǛǺǾǼȋǽǬȊȅDZ ǶǼǬǽǴǮǺDZ Ǵ ǻǼǺǽǾǺ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺDZ ǽǺȃDZǾǬǹǴDZ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇȁ ȉǷDZǸDZǹǾǺǮ ǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǵ ǾǬǶǴȁ ǶǬǶ ǭǬǸǻDZǼȇ Ǵ ȀǬǼȇ Ǯ ǶǺǸǻǷDZǶǾDZ ǽ ǹǬǾǿǼǬǷȈǹǺǵ ǶǺDzDZǵ ǺǾ ǍDZǹǾǷǴǴǠDZǼǼǬǼǴǖǬDzǰȇǵǻǼDZǰǸDZǾǸDZǭDZǷǴǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹ ǮǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǴǴǽǺǽǾǼǺǯǴǸǴǽǾǬǹǰǬǼǾǬǸǴǼDZǬǷȈǹȇȁǹǺǼǸ ǝDZǼǴȋ ǽǺǽǾǺǴǾ Ǵdz ǰǴǮǬǹǬ DzǿǼǹǬǷȈǹǺǯǺ ǽǾǺǷǴǶǬ ǶǼDZǽǷǬ ǭǺǷȈȄǺǵ ǺȀǴǽǹǺǯǺ ǽǾǺǷǬ Ǵ ǷǬǸǻȇ ǹǬ ǽǺdzǰǬǹǴDZ ǶǺǾǺǼǺǵ ǰǴdzǬǵǹDZǼȇǮǰǺȁǹǺǮǴǷǮǴǰǹǬǽǾǺȋȅDZǵǮȇȁǷǺǻǹǺǵǾǼǿǭȇ

16

,163,5$&(_,163,5$7,21_ƸƺDžnjDŽDžƸƻDŽƿƻƻ


,1=(5&(


à /HH%URRPY\WYRULOOX[XVQt QiE\WHNYHVW\OXSXQNX Lee Broom Makes Luxury Punk Furniture

WH[W+HOHQD9DYUGRYiIRWRDUFKLY(67$7(

ʘ˛˓˝ˋ˘˜˕˓˔ˏ˓˒ˋ˔˘ː˛ʢ˓ʘ˛˞˗˜˙˒ˏˋ˖˛˙˜˕˙ˣ˘˞˩˗ːˌː˖˧ˍ˚ˋ˘˕Ǧ˜˝˓˖ː

0ODGê EULWVNê GHVLJQpU /HH %URRPSĜHGVWDYLO QD OHWRãQtP /RQGRQ 'HVLJQ )HVWLYDOX VYRX QRYRX NROHNFLQiE\WNX.ROHNFHMHLQVSLURYiQDOLQLHPLQiE\WNX]WĜLFiWêFKOHWDPyGQtPLGRSOĖN\SXQ NHUĤ9]QLNOWDNQiE\WHNVSUYN\XQGHUJURXQGXNWHUêSĜHVWRY\SDGiOX[XVQČDKRGtVHLGRY\ããt VSROHþQRVWL <RXQJ%ULWLVKGHVLJQHU/HH%URRPSUHVHQWHGKLVQHZIXUQLWXUHFROOHFWLRQDWWKLV\HDU¶V/RQGRQ'H VLJQ)HVWLYDO7KHFROOHFWLRQZDVLQVSLUHGE\VIXUQLWXUHFRQWRXUVDQGSXQNIDVKLRQDFFHVVRULHV 7KLVKDVSURGXFHGIXUQLWXUHZLWKXQGHUJURXQGHOHPHQWV\HWORRNLQJHOHJDQWDQGVXLWDEOHIRUKLJK VRFLHW\

18

'(6,*10ý6Ì&(_'(6,*12)7+(0217+_ƺƿƾƶǀDŽǃƻLjǖǍƶ


/HH%URRP]DORæLOVYRXVSROHÿQRVWSŐHGÿW\ŐPLOHW\DRGWpGRE\ VHVWLKOVWiWMHGQtP]SŐHGQtFKEULWVNëFKLQWHULpURYëFKDSURGXN WRYëFKGHVLJQpUŢ3UYQtNROHNFH1HR1HRQ]tVNDODYHONëRKODVD RG Wp GRE\ XYiGt /HH %URRP NDæGRURÿQĚ QRYRX NROHNFL 9H VYp GRVDYDGQt NDULpŐH QDYUKO YtFH QHæ ÿW\ŐLFHW EDUŢ D UHVWDXUDFt SR FHOp 9HONp %ULWiQLL D ]tVNDO VHGPQiFW RFHQĚQt -HKR SUiFH E\OD SŐHGVWDYHQDLYHYĚWäLQĚ]QiPëFKGHVLJQRYëFKSXEOLNDFt 6YRX QRYRX VDGX QiE\WNX 6DORQ SŐHGVWDYLO QD QHGiYQpP YHOHWUKX /RQGRQ 'HVLJQ )HVWLYDO 6NOiGi VH ] äHV WL NXVŢ NŐHVOD MtGHOQt æLGOH SRKRYN\ SRGQRæN\ D SROäWiŐH DMHLQVSLURYiQDODGQRXOLQLtÿDORXQĚQpKRQiE\WNX]WŐLFiWëFKOHWD GHVLJQHPPyGQtFKGRSOŁNŢ]SXQNURFNRYpNXOWXU\/X[XVQtVWŐt EUQRäHGiQHERÿHUQiEDUYDQDSRWD]tFKGRVWDODXQGHUJURXQGRYë QiGHFKGtN\UXÿQĚEURXäHQëPSR]ODFHQëPDSRVWŐtEŐHQëPS\UD PLGNiPDFYRÿNŢPDWROLNREOtEHQpNRYiQt]URFNHUVNëFKEXQGVH Q\QtREMHYXMtLQDMHKRQiE\WNX

/HH%URRPIRXQGHGKLVFRPSDQ\IRXU\HDUVDJRDQGKDVVLQFH PDQDJHGWREHFRPHRQHRI%ULWDLQ·VOHDGLQJLQWHULRUDQGSURGXFW GHVLJQHUV +LV ÀUVW FROOHFWLRQ 1HR 1HRQ UHFHLYHG PDVVLYH IH HGEDFN DQG /HH %URRP KDV EHHQ LQWURGXFLQJ D QHZ FROOHFWLRQ HYHU\\HDUVLQFHWKHQ'XULQJKLVFDUHHUVRIDUKHKDVGHVLJQHG RYHUIRUW\EDUVDQGUHVWDXUDQWVDFURVVWKH8.DQGZRQVHYHQWHHQ DZDUGV+LVZRUNKDVEHHQSUHVHQWHGLQPRVWZHOONQRZQGHVLJQ SXEOLFDWLRQV +H UHFHQWO\ LQWURGXFHG KLV QHZ IXUQLWXUH VHW 6DORQ DW /RQGRQ 'HVLJQ)HVWLYDO,WFRPSULVHVVL[SLHFHV²DQDUPFKDLUD GLQLQJFKDLUDVRIDDIRRWVWRRODQGDFXVKLRQ²DQGZDVLQVSLUHG E\ WKH ÁXHQW FRQWRXUV RI V XSKROVWHUHG IXUQLWXUH DQG WKH GHVLJQRISXQNURFNIDVKLRQDFFHVVRULHV7KHOX[XULRXVVLOYHUJUH\ RUEODFNFRORXURIWKHXSKROVWHULQJKDVJRWDQXQGHUJURXQGWLQJH GXHWRKDQGFXWJLOGHGDQGVLOYHUSODWHGS\UDPLGVDQGVWXGVWKH SRSXODULURQZRUNIURPURFNHUV·MDFNHWVKDVQRZPRYHGRQWRIXU QLWXUH

19


Ǫ ȥȚȖȔ ȋȖȌț ȕȈ dzȖȕȌȖȕșȒȖȔ ǼȍșȚȐȊȈȓȍ ǬȐȏȈȑȕȈ ȔȖȓȖȌȖȑ ȉȘȐȚȈȕșȒȐȑ ȌȐȏȈȑȕȍȘ dzȐ ǩȘțȔ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȓșȊȖȦȕȖȊțȦȒȖȓȓȍȒȞȐȦȔȍȉȍȓȐǪȌȖȝȕȖȊȍȕȐȍȌȓȧȍȍșȖȏȌȈȕȐȧȌȐȏȈȑȕȍȘȟȍȘȗȈȓ Ȋ ȓȐȕȐȧȝ ȔȍȉȍȓȐ ȚȘȐȌȞȈȚȣȝ ȋȖȌȖȊ Ȑ ȈȒșȍșșțȈȘȈȝ ȗȈȕȒȔȖȌȣ Ǫ ȐȚȖȋȍ ȊȖȏȕȐȒȓȈ ȒȖȓȓȍȒȞȐȧ ș ȥȓȍȔȍȕȚȈȔȐ ȈȕȌȍȋȘȈțȕȌȈ ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȗȈȕȒȌțȝ ȊȣȋȓȧȌȐȚ ȘȖșȒȖȠȕȖ Ȑ ȊȗȖȓȕȍ ȗȖȌȝȖȌȐȚȌȓȧȊȣșȠȍȋȖȖȉȡȍșȚȊȈ ǗǴ ǍǼǿǸ ǺǽǹǺǮǬǷ ǽǮǺȊ ǶǺǸǻǬǹǴȊ ȃDZǾȇǼDZ ǯǺǰǬ ǹǬdzǬǰ Ǵ ǽ ǾDZȁ ǻǺǼ ǿǽǻDZǷ ǽǾǬǾȈ ǺǰǹǴǸ Ǵdz ǮDZǰǿȅǴȁ ǰǴdzǬǵǹDZǼǺǮ ǻǼǺǰǿǶȂǴǴ Ǵ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬ Ǯ ǎDZǷǴǶǺǭǼǴǾǬǹǴǴ ǑǯǺ ǻDZǼǮȇǵ ǻǺǶǬdz ©1HR 1HRQª ǻǺǷǿȃǴǷǭǺǷȈȄǺDZǻǼǴdzǹǬǹǴDZǴǽǾDZȁǻǺǼǗǴǍǼǿǸǶǬDzǰȇǵǯǺǰ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾ ǹǺǮǿȊ ǶǺǷǷDZǶȂǴȊ ǎǺ ǮǼDZǸȋ ǽǮǺDZǵ ǶǬǼȈDZǼȇ Ǻǹ ǼǬdzǼǬǭǺǾǬǷ ǰǴdzǬǵǹ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬ ǭǺǷDZDZ ǽǺǼǺǶǬ ǭǬǼǺǮ Ǵ ǼDZǽǾǺǼǬǹǺǮ ǻǺ ǮǽDZǵ ǎDZǷǴǶǺǭǼǴǾǬǹǴǴ Ǵ ǻǺǷǿȃǴǷ ǽDZǸǹǬǰȂǬǾȈ ǹǬǯǼǬǰ ǑǯǺ ǼǬǭǺǾȇ ǾǬǶDzDZ ǭȇǷǴ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹȇ Ǯ ǭǺǷȈȄǴǹǽǾǮDZ ǽǬǸȇȁǴdzǮDZǽǾǹȇȁǴdzǰǬǹǴǵǺǰǴdzǬǵǹDZ ǑǯǺ ǹǺǮȇǵ ǹǬǭǺǼ ǸDZǭDZǷǴ ©ǝǬǷǺǹª ǸǺDzǹǺ ǭȇǷǺ ǿǮǴǰDZǾȈ ǹǬ ǹDZǰǬǮǹDZǵǮȇǽǾǬǮǶDZǰǴdzǬǵǹǬǮ©/RQGRQ'HVLJQ)HVWLYDOª ǚǹ ǽǺǽǾǺǴǾ Ǵdz ȄDZǽǾǴ ǻǼDZǰǸDZǾǺǮ ǶǼDZǽǷǬ ǺǭDZǰDZǹǹȇDZ ǽǾǿǷȈȋ ǰǴǮǬǹȇ ǻǿȀȇ Ǵ ǻǺǰǿȄǶǴ ³ Ǯ ǹDZǸ ǻǼǺǽǷDZDzǴǮǬȊǾǽȋ ǴdzȋȅǹȇDZ ǷǴǹǴǴ ǸȋǯǶǺǵ ǸDZǭDZǷǴ ǾǼǴǰȂǬǾȇȁ ǯǺǰǺǮ Ǵ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴDZ ȉǷDZǸDZǹǾȇǸǺǰǹȇȁǬǶǽDZǽǽǿǬǼǺǮǻǬǹǶǼǺǶǶǿǷȈǾǿǼȇǜǺǽǶǺȄǹȇǵ ǽDZǼDZǭǼǴǽǾǺǽDZǼȇǵ ǴǷǴ ȃDZǼǹȇǵ ȂǮDZǾ ǺǭǴǮǶǴ ǻǺǷǿȃǴǷ ǺǾǾDZǹǺǶ ǬǹǰDZǯǼǬǿǹǰǬ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǮǼǿȃǹǿȊ ǻǺdzǺǷǺȃDZǹǹȇǸ Ǵ ǻǺǽDZǼDZǭǼDZǹǹȇǸ ǻǴǼǬǸǴǰǶǬǸ Ǵ ǯǮǺdzǰǴǶǬǸ ǻǺȋǮǴǮȄǴǸǽȋ ǹǬ DZǯǺǸDZǭDZǷǴǴǹǬǻǺǸǴǹǬȊȅǴǸǾǬǶǻǺǻǿǷȋǼǹȇDZǸDZǾǬǷǷǴȃDZǽǶǴDZ dzǬǶǷDZǻǶǴǽǼǺǶDZǼǽǶǴȁǶǿǼǾǺǶ

20

'(6,*10ý6Ì&(_'(6,*12)7+(0217+_ƺƿƾƶǀDŽǃƻLjǖǍƶ


What about a gift to yourself? Let‘s be an egoist today...

Štupartská 9 I Praha 1 I 222 315 786 I 724 938 258 I po - so 10:30 - 19:00 www.egoistfashion.cz


/8;85<

7KHVHOHFWLRQRIWKHEHVWFKDLUVZKLFK\RXGHŹQDWHO\PXVWKDYH ƸǿǤDzǴǯǷǻǼǬǹǵǶǷǯȀǨǥǮDzǶDzǴǿǨDzǤȃǫǣǶǨǯȀDZDzǧDzǯǪDZǿǵǶǣǶȀǥǣǼǬǰǬ

9½EÛUWÛFK  QHMOHSĘ­FKijLGO­   NWHU©PXV­WHP­W

'HVLJQ3KLOOLSSH6WDUFN 9êUREFH'ULDGH 3URGXNW0LVV/DF\

,QIRUPDFHQHUH]RYpSURYHGHQt QRK\]QHUH]RYpRFHOLNYČWLQRYêY]RU ZZZGULDGHLW

22

)RWRJUDŷH-93RKRGDZZZMYSRKRGDF].RQVHSWLZZZNRQVHSWLF]


'HVLJQ7RUG%RRQWMH 9êUREFH0RURVR 3URGXNW'ROO&KDLU ZZZPRURVRLW

'HVLJQ3KLOOLSSH6WDUFN 9êUREFH.DUWHOO 3URGXNW0DVWHUV ZZZNDUWHOOLW

9êUREFH&DWWHODQ 3URGXNW$QJHO ,QIRUPDFHåLGOHQDNRYRYpPUiPX SRWDåHQiNĤåt ZZZPRURVRLW

'HVLJQ'LHVHO 9êUREFH0RURVR 3URGXNW5RFN&KDLU ZZZPRURVRLW

'HVLJQ3KLOOLSSH6WDUFN 9êUREFH&DVVLQD 3URGXNW3DVVLRQ ZZZFDVVLQDFRP

23


'HVLJQ.DUPHOLQD0DUWLQD 9êUREFH0RURVR 3URGXNW+HOL[ ZZZPRURVRLW

'HVLJQ3KLOOLSSH6WDUFN 9êUREFH.DUWHOO 3URGXNW9LFWRULD*KRVW ZZZNDUWHOOLW

'HVLJQ3KLOOLSSH6WDUFN 9êUREFH.DUWHOO 3URGXNW0DGHPRLVHOOH ZZZNDUWHOOLW

'HVLJQ7RUG%RRQWMH 9êUREFH0RURVR 3URGXNW'ROO&KDLU ZZZPRURVRLW

'HVLJQ3DWULFLD8UTXLROD 9êUREFH.DUWHOO 3URGXNW)ULOO\ ZZZNDUWHOOLW

24


02'(51 'HVLJQ-HDQ0DULH0DVVDXG 9êUREFH0'),WDOLD 3URGXNW$FKLOOH ZZZPGŷWDOLDLW

)RWRJUDÅ·H-93RKRGDZZZMYSRKRGDF].RQVHSWLZZZNRQVHSWLF]

25


Å-HGQtP]GŝYRGŝSURĴVLGRGRPRYŝSRŒL]RYDW   DNYiULDPŝŦHEŢWSRFLWXYROQĹQtDUHOD[DFH  NWHUŢSŒLQiŖtSRKOHGGRNRXWNXSŒtURG\µ

26

=$-Ì0$9e%<'/(1Ì_,17(5(67,1*/,9,1*_ƿDŽljƻLJƻLjDŽDžƻƽƿǂǓƻ


/X[XVQtGHVLJQRYiDNYiULD /X[XU\'HVLJQHU$TXDULXPV LJDzǵǮDzǼDZǿǨǧǬǫǣǭDZǨǴǵǮǬǨǣǮǥǣǴǬǷǰǿ

=DY]SRPtQHMWHMDNY\SDGDORDNYiULXPGŐtYHDNROLNSUiFHVWiORMHKREĚæ Qi ~GUæED 'RED VH YäDN ]PĚQLOD D ]PĚQ\ VH GRWNO\ L REODVWL DNYDULV WLN\ 7UDGLÿQt Y]KOHG DNYiULD MLæ QHVSOŁXMH SRæDGDYN\ PRGHUQtFK GRPŢ D~WXOQëFKE\WŢ%ĚæQiDNYiULDMVRXSURVWRURYĚQiURÿQiDMHMLFKGHVLJQ QHY\QLNiSRWŐHEQRXHOHJDQFt1XWQRVWQHXVWiOpKRÿLäWĚQtQDYtFNRPSOL NXMH ÿDVRYp Y\WtæHQt SUDFXMtFtFK SURWR E\ PĚO EëW VW\O GQHäQtFK DNYiULt SŐL]SŢVREHQWDNpVRXÿDVQëPSRGPtQNiP -HGQtP ] GŢYRGŢ SURÿ VL GR GRPRYŢ SRŐL]RYDW DNYiULD PŢæH EëW SRFLW XYROQĚQtDUHOD[DFHNWHUëSŐLQiätSRKOHGGRNRXWNXSŐtURG\6HVORJDQHP Å1RYi pUD DNYDULVWLN\´ SŐHGVWDYLOD VYp GHVLJQRYp DNYiULXP 1DWXUH:DOO VSROHÿQRVW 5HYROXWLRQDU\ DTXDULXP V\VWpP MHMtPæ FtOHP E\OR Y\WYRŐHQt FR QHM~ÿHOQĚMätKR SURSRMHQt IXQNÿQt D HVWHWLFNp VWUiQN\ DNYiULD 9RGQt QiGUæMHYVD]HQDGRHOHJDQWQtKRUiPXNWHUëVHMHGQRGXäH]DYĚVtQD]Hď 5DÀQRYDQRVWMHKRSURYHGHQtVSRÿtYiYGRNRQDOpPXNU\WtÀOWUDÿQtKRV\V WpPX D YHäNHUpKR SŐtVOXäHQVWYt SUiYĚ GR ]iYĚVQpKR UiPX 'tN\ VYëP ~VSRUQëPUR]PĚUŢPVHDNYiULXPKRGtLGRPHQätFKE\WŢ6SUiYQëREĚK YRG\ÀOWUDÿQtMHGQRWNRXVSROXVRSWLPiOQtPSURVYtFHQtPDNYiULD]DMLäŘXMH YKRGQpSURVWŐHGtSURU\EN\LVODGNRYRGQtNUHYHW\-HGLQHÿQëPLQLPDOLVWLF NëGHVLJQGiYiY\QLNQRXWNUiVHDNYiULDDGtN\MHKRYQLWŐQtGHFHQWQtNRP SR]LFL]DVHQH]WUiFtVYŢMMHPQëYëUD]7DNRYpSRMHWtSRY\äXMHDNYiULXP QD]DMtPDYëDQiSDGLWëGRSOQĚNNWHUëVHKRGtQHMHQGRE\WXÿLURGLQQpKR GRPXDOH]iURYHŁ]DXMPHLYSURVWRUiFKDGPLQLVWUDWLYQtFKDNRPHUÿQtFK REMHNWŢ

´2QHRIWKHUHDVRQVZK\WRJHWDQDTXDULXP   IRU\RXUKRPHPD\EHWKHIHHOLQJRIXQZLQGLQJ  DQGUHOD[DWLRQ\RXJHWZKHQORRNLQJDWDQDWXUDOFRUQHUµ

ªDžǧDZDzǭǬǫdzǴǬǻǬDZǷǵǶǣDZDzǥǮǬǣǮǥǣǴǬǷǰǣǥǧDzǰǨǰDzǪǨǶǤǿǶȀǻǷǥǵǶǥDz DzǶǧǿǹǣǬǴǣǵǵǯǣǤǯǨDZǬȃǮDzǶDzǴDzǨǧǣǨǶǥǫǦǯȃǧDZǣȁǶDzǶǷǦDzǯDzǮdzǴǬǴDzǧǿ© 27


5HPHPEHUZKDWÀVKWDQNVXVHGWRORRNOLNHDQGKRZPXFKZRUNWKHLU PDLQWHQDQFHWRRN"7KHWLPHVKDYHFKDQJHGQRZDQGFKDQJHKDVHYHQ FRPHWRDTXDULXPV7KHWUDGLWLRQDOORRNRIDÀVKWDQNQRORQJHUPHHWV WKHUHTXLUHPHQWVRIPRGHUQKRXVHVDQGFRV\ÁDWV2UGLQDU\DTXDULXPV DUHWRRVSDFHGHPDQGLQJDQGWKHLUGHVLJQVODFNWKHQHFHVVDU\HOHJDQ FH0RUHRYHUKDYLQJWRFOHDQWKHPDOOWKHWLPHDJJUDYDWHVWKHZRUNORDG RI WKH HPSOR\HG VR WKH VW\OH RI FRQWHPSRUDU\ DTXDULXPV RXJKW WR EH DGDSWHGWRFRQWHPSRUDU\FRQGLWLRQV 2QHRIWKHUHDVRQVZK\WRJHWDQDTXDULXPIRU\RXUKRPHPD\EHWKHIHH OLQJRIXQZLQGLQJDQGUHOD[DWLRQ\RXJHWZKHQORRNLQJDWDQDWXUDOFRUQHU 7KHFRPSDQ\5HYROXWLRQDU\$TXDULXP6\VWHPKDVLQWURGXFHGLWVQHZ1D WXUH:DOOGHVLJQHUDTXDULXPZLWKWKHPRWWR´1HZ(UDRI$TXDULXPVµ7KH DLP ZDV WR PDNH WKH EHVW SRVVLEOH FRPELQDWLRQ RI WKH IXQFWLRQDO DQG WKHDHVWKHWLFVDVSHFWVRIWKHDTXDULXP7KHÀVKWDQNLVVHWLQDQHOHJDQW IUDPHZKLFKLVVLPSO\KXQJRQWKHZDOO7KHVRSKLVWLFDWLRQRIWKHGHVLJQ FRQVLVWVLQFRPSOHWHO\KLGLQJWKHÀOWHULQJV\VWHPDQGDOOWKHDFFHVVRULHV LQWKHZDOOPRXQWIUDPH,WVHFRQRPLFVL]HPDNHVWKHDTXDULXPVXLWDEOH HYHQIRUVPDOOHUÁDWV$SURSHUZDWHUFLUFXODWLRQWKURXJKWKHÀOWHULQJXQLW DQGRSWLPXPDTXDULXPOLJKWLQJSURYLGHDQDSSURSULDWHHQYLURQPHQWIRU ÀVKDQGIUHVKZDWHUVKULPS7KHXQLTXHPLQLPDOLVWGHVLJQXQGHUOLQHVWKH EHDXW\RIWKHDTXDULXPDQGLWVXQREWUXVLYHLQWHULRUFRPSRVLWLRQNHHSV WKHVRIWFRXQWHQDQFH7KLVFRQFHSWHOHYDWHVWKHDTXDULXPWRDQDWWUDFWL YHDQGLPDJLQDWLYHDFFHVVRU\VXLWDEOHQRWRQO\IRUWKHÁDWRUKRXVHEXW DOVRRIÀFHDQGFRPPHUFLDOVSDFHVZKHUHLWLVDQH\HFDWFKLQJHOHPHQW

28

=$-Ì0$9e%<'/(1Ì_,17(5(67,1*/,9,1*_ƿDŽljƻLJƻLjDŽDžƻƽƿǂǓƻ


ǛǺǸǹǴǾDZ ǶǬǶ ǮȇǯǷȋǰDZǷ ǬǶǮǬǼǴǿǸ ǼǬǹȈȄDZ Ǵ ǽǶǺǷȈǶǺ ǮǼDZǸDZǹǴ Ǵ ǽǴǷ dzǬǹǴǸǬǷǺ DZǯǺ ǼDZǯǿǷȋǼǹǺDZ ǺǭǽǷǿDzǴǮǬǹǴDZ" ǙǺ Ƕ ǽȃǬǽǾȈȊ ǮǼDZǸDZǹǬ ǴdzǸDZǹǴǷǴǽȈ Ǭ ǻDZǼDZǸDZǹȇ ǶǺǽǹǿǷǴǽȈ Ǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǬǶǮǬǼǴǿǸǴǽǾǴǶǴ ǝǾǬǼȇǵǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇǵǮǴǰǬǶǮǬǼǴǿǸǬǻDZǼDZǽǾǬǷǺǾǮDZȃǬǾȈǾǼDZǭǺǮǬǹǴȋǸ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǯǺ ǰǺǸǬ Ǵ ǿȊǾǹǺǵ ǶǮǬǼǾǴǼȇ ǚǭȇȃǹȇDZ ǬǶǮǬǼǴǿǸȇ dzǬǹǴǸǬǷǴǸǹǺǯǺǸDZǽǾǬǴǴȁǰǴdzǬǵǹǹDZǺǾǷǴȃǬǷǽȋǺǽǺǭǺǵȉǷDZǯǬǹǾǹǺǽǾȈȊ ǖǼǺǸDZ ǾǺǯǺ ǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺǽǾȈ ǻǺǽǾǺȋǹǹǺǵ ǺȃǴǽǾǶǴ ǺǽǷǺDzǹȋǷǬ DzǴdzǹȈ Ǵ ǾǼDZǭǺǮǬǷǬ ǸǹǺǯǺ ǮǼDZǸDZǹǴ ǺǾ DZǯǺ ǼǬǭǺǾǬȊȅǴȁ ǮǷǬǰDZǷȈȂDZǮ ǛǺȉǾǺǸǿ ǽǾǴǷȈ ǽDZǯǺǰǹȋȄǹǴȁ ǬǶǮǬǼǴǿǸǺǮ dzǬǰǿǸǬǹ ǾǬǶ ȃǾǺǭȇ ǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǺǮǬǷ ǼǴǾǸǿǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵDzǴdzǹǴ ǚǰǹǺǵ Ǵdz ǻǼǴȃǴǹ ǿǽǾǬǹǺǮǶǴ ǬǶǮǬǼǴǿǸǬ Ǯ ǰǺǸDZ ǸǺDzDZǾ ǭȇǾȈ ȃǿǮǽǾǮǺ ǺǾǰȇȁǬǴǼǬǽǽǷǬǭǷDZǹǴȋǶǺǾǺǼǺDZǰǬDZǾǮdzǯǷȋǰǹǬȉǾǺǾǿǯǺǷǺǶǻǼǴǼǺǰȇ ǛǺǰ ǰDZǮǴdzǺǸ ©ǙǺǮǬȋ ȉǼǬ ǬǶǮǬǼǴǿǸǴǽǾǴǶǴ ǻǼDZǰǽǾǬǮǴǷǬ ǽǮǺǵ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴǵǬǶǮǬǼǴǿǸ©1DWXUH:DOOªǶǺǸǻǬǹǴȋ©5HYROXWLRQDU\DTXDUL XPV\VWHP´ǢDZǷȈȊǻǼǺDZǶǾǬǭȇǷǺǽǺdzǰǬǹǴDZǹǬǴǭǺǷDZDZȂDZǷDZǽǺǺǭǼǬdzǹǺǯǺ ǺǭȆDZǰǴǹDZǹǴȋ ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹǺǵ Ǵ ȉǽǾDZǾǴȃDZǽǶǺǵ ǽǾǺǼǺǹȇ ǬǶǮǬǼǴǿǸǬ ǔǾǺǯ ǼǬdzǼǬǭǺǾǺǶ DZǸǶǺǽǾȈ ǽ ǮǺǰǺǵ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ Ǯ ȉǷDZǯǬǹǾǹǺǵ ǼǬǸDZ ǶǺǾǺǼǬȋ ǻǼǺǽǾǺ ǻǼǺǽǾǺ ǮDZȄǬDZǾǽȋ ǹǬ ǽǾDZǹǿ ǔdzȇǽǶǬǹǹǺǽǾȈ ǰǴdzǬǵǹǬ ǽǺǽǾǺǴǾ Ǯ ǻǺǷǹǺǸ ǽǺǶǼȇǾǴǴ ǽǴǽǾDZǸȇ ȀǴǷȈǾǼǬȂǴǴ Ǵ ǺǽǾǬǷȈǹǺǯǺ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋ Ǯ ǼǬǸDZ ǬǶǮǬǼǴǿǸǬ ǍǷǬǯǺǰǬǼȋ ǽǮǺǴǸ ȉǶǺǹǺǸǴȃǹȇǸ ǼǬdzǸDZǼǬǸ ǬǶǮǬǼǴǿǸ ǾǬǶDzDZ ǻǺǰȁǺǰǴǾ Ǵ ǰǷȋ ǹDZǭǺǷȈȄǴȁ ǶǮǬǼǾǴǼ ǛǷǬǹǺǸDZǼǹȇǵ ǻǼǺȁǺǰ ǮǺǰȇ ȃDZǼDZdz ȀǴǷȈǾǼǬȂǴǺǹǹǺDZ ǿǽǾǼǺǵǽǾǮǺ ǮǸDZǽǾDZ ǽ ǺǻǾǴǸǬǷȈǹȇǸ ǺǽǮDZȅDZǹǴDZǸ ǬǶǮǬǼǴǿǸǬ ǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾ ǭǷǬǯǺǻǼǴȋǾǹǿȊǽǼDZǰǿǰǷȋǼȇǭǺǶǴǻǼDZǽǹǺǮǺǰǹȇȁǶǼDZǮDZǾǺǶǟǹǴǶǬǷȈǹȇǵ ǸǴǹǴǸǬǷǴǽǾǽǶǴǵ ǰǴdzǬǵǹ ǺǾǾDZǹȋDZǾ ǶǼǬǽǺǾǿ ǬǶǮǬǼǴǿǸǬ Ǵ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ DZǯǺ ǮǹǿǾǼDZǹǹDZǵ ǹDZǭǼǺǽǶǺǵ ǶǺǸǻǺdzǴȂǴǴ ǬǶǮǬǼǴǿǸ ǹDZ ǾDZǼȋDZǾ ǽǮǺDZǵ ǷDZǯǶǺǽǾǴ ǞǬǶǬȋ ǶǺǹȂDZǻȂǴȋ ǰDZǷǬDZǾ ǬǶǮǬǼǴǿǸ ǴǹǾDZǼDZǽǹȇǸ Ǵ ȋǼǶǴǸ ǰǺǻǺǷǹDZǹǴDZǸ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬ ǻǺǰȁǺǰȋȅǴǸ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǰǷȋ ǶǮǬǼǾǴǼȇ ǴǷǴ ǰǺǸǬǹǺǾǬǶDzDZǴǰǷȋǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬǾǴǮǹȇȁǴǶǺǸǸDZǼȃDZǽǶǴȁǺǭȆDZǶǾǺǮ

,1=(5&(


Japan Z jiného koutu světa – Jak se bydlí v Japonsku From a Different Part of the World - Living in Japan

ǙǬǰǼǿǯǺǸǶǼǬȊǽǮDZǾǬǫǻǺǹǴȋ WH[W0LFKDO=iKRUDIRWRDUFKLY(67$7(

Å9ĹWŖLQDMDSRQVNŢFKGRPŝMHSRVWDYHQD]HGŒHYD   NWHUpMHVSRMRYiQRSURSUDFRYDQŢPV\VWpPHP  VORŦLWŢFKWHVDŒVNŢFKVSRMŝ´ =iNODGQtPVWDYHEQtPPRGXOHPYMDSRQVNpDUFKLWHNWXŐHMHSRGODKRYiUR KRæWDWDPLMHMtæUR]PĚU[FPRGSRYtGiYHOLNRVWLOHætFtKRÿORYĚND 5RKRæHMVRXQDSRGOD]HUR]PLVŘRYiQ\SRGOHSŐHGHPGDQëFKSUDYLGHOY ]iYLVORVWLQD~ÿHOXPtVWQRVWL 9ĚWäLQD MDSRQVNëFK GRPŢ MH SRVWDYHQD ]H GŐHYD NWHUp MH VSRMRYiQR SURSUDFRYDQëP V\VWpPHP VORæLWëFK WHVDŐVNëFK VSRMŢ -DSRQäWt WHVDŐL GRVDKXMtVYĚWRYp~URYQĚDSŐHVQRVWMHMLFKNRQVWUXNFtMHVURYQDWHOQiVH VWURMRYĚRSUDFRYDQëPGŐHYHP'ŐHYĚQpNRQVWUXNFHWDNpOpSHRGROiYDMt ]HPĚWŐHVHQtP =GUDæHQtSR]HPNŢYFHQWUHFKPĚVWYHGH-DSRQFHNPD[LPiOQtPXY\XæLWt SURVWRUX SUR YëVWDYEX QRYëFK GRPŢ 3ŐtNODGHP MH GŢP 7KH 5LYHU 6LGH +RXVHRG0L]XLVKL$UFKLWHFWVNWHUëVWRMtQDWURM~KHOQtNRYpSDUFHOHY7RNLX D]DEtUiSORFKXSRXKëFKP

30

+OHGiQtLQVSLUDFHYSŐtURGQtFKPDWHULiOHFKVHSURMHYXMHYQiYU]tFK6KL JHUX %DQD NWHUë VH VSHFLDOL]XMH QD VWDYE\ ] SDStURYëFK WXEXVŢ -HG QD]MHKRVWDYHE3DSHU&KXUFKE\ODSŢYRGQĚ]EXGRYiQDSRX]HMDNR GRÿDVQp~WRÿLäWĚSUR]HPĚWŐHVHQtPSRVWLæHQpRE\YDWHOHPĚVWD.REH 1HYäHGQtVW\ONRVWHODYäDN]SŢVRELOæHVH]QĚMVWDODYë]QDPQiVWDYED DLNG\æE\OQHGiYQRSŐHVWĚKRYiQQD7FKDMZDQSOQtVYŢM~ÿHOGRGQHV -DSRQVNëPIHQRPpQHPMVRXNDSVORYpKRWHO\²PDOpEXŁN\RSŢGRU\V QpPUR]PĚUXMHGQpURKRæHWDWDPLNWHUpMVRXVHVWDYHQ\YHGOHVHEHD VORXætMDNROHYQpXE\WRYiQt3ŢYRGQĚE\O\XUÿHQ\SRX]HSURNUiWNRGREë RGSRÿLQHNYMDSRQVNëFKEDUHFKDVSRUWRYQtFKFHQWUHFKQiVOHGQĚDOH QDäO\VYpXSODWQĚQtQDOHWLäWtFKNGHSRVWHOY\EDYHQRXNOLPDWL]DFtWHOH IRQHPLQWHUQHWHPDWHOHYL]tY\XætYDMtREFKRGQtFHVWXMtFt ,QVSLUDFHYSŐtURGĚMH]ŐHMPiYQiYUKXQHM]QiPĚMätMDSRQVNpNQLKRYQ\ YHPĚVWĚ6HQGDL²KODYQtPQRVQëPSUYNHPMVRX]GHVORXS\]SURVWR URYpSŐtKUDGRYLQ\QHSUDYLGHOQëFKWYDUŢNWHUpVYëPWYDUHPSŐLSRPtQDMt NPHQ\VWURPŢ

=-,1e+2.287869ý7$_)520$',))(5(173$572)7+(:25/'_DŽƶƺLJNJƹDžǃǁDžDŽǍƻLjƸƻljƶ


7KHEDVLFEXLOGLQJPRGXOHLQ-DSDQHVHDUFKLWHFWXUHLVWKHWDWDPLÁRRU PDWWKHGLPHQVLRQVRIZKLFK E\FP FRUUHVSRQGWRDSHUVRQ O\LQJGRZQ7KHPDWVDUHODLGRQÁRRUVEDVHGRQSUHGHÀQHGUXOHVGHSHQ GLQJRQWKHURRPSXUSRVH 0RVW -DSDQHVH KRXVHV DUH EXLOW RI ZRRG MRLQHG XVLQJ D VRSKLVWLFDWHG V\VWHP RI LQWULFDWH FDUSHQWU\ MRLQWV -DSDQ V FDUSHQWHUV DFKLHYH ZRUOG FODVVTXDOLW\DQGWKHSUHFLVLRQRIWKHLUVWUXFWXUHVLVFRPSDUDEOHWRPD FKLQHSURFHVVHG ZRRG 7LPEHU IUDPHV DUH DOVR EHWWHU DW ZLWKVWDQGLQJ HDUWKTXDNHV +LJKODQGSULFHVLQFLW\FHQWUHVKDYHOHGWKH-DSDQHVHWRPDNHPD[LPXP XVHRISORWVIRUEXLOGLQJQHZKRXVHV7KH5LYHU6LGH+RXVHE\0L]XLVKL $UFKLWHFWV LV DQ H[DPSOH LW VWDQGV RQ D WULDQJXODU SORW LQ 7RN\R RFFX S\LQJRQO\P ,QVSLUDWLRQE\QDWXUDOPDWHULDOVLVPDQLIHVWHGLQGHVLJQVE\6KLJHUX%DQ ZKRVSHFLDOL]HVRQEXLOGLQJVPDGHRISDSHUWXEHV2QHRIKLVVWUXFWXUHV WKH3DSHU&KXUFKZDVRULJLQDOO\RQO\LQWHQGHGDVDWHPSRUDU\UHIXJHIRU UHVLGHQWVRI.REHDIIHFWHGE\DQHDUWKTXDNH+RZHYHUWKHXQXVXDOVW\OH RIWKHFKXUFKKDVPDGHLWDQLPSRUWDQWEXLOGLQJHYHQWKRXJKLWKDVUH FHQWO\EHHQPRYHGWR7DLZDQZKHUHLWFRQWLQXHVWRSHUIRUPLWVIXQFWLRQ &DSVXOHKRWHOVDUHD-DSDQHVHSKHQRPHQRQVPDOOFHOOVRQWKHIRRWSULQW RIDVLQJOHWDWDPLDVVHPEOHGVLGHE\VLGHDQGXVHGDVFKHDSDFFRP PRGDWLRQ,QLWLDOO\WKH\ZHUHRQO\GHVLJQHGIRUVKRUWWHUPUHVWLQ-DSDQ V EDUVDQGVSRUWVFHQWUHVEXWWKH\ODWHUIRXQGWKHLUXVHDWDLUSRUWVZKH UHWKHEHGVZLWKDLUFRQGLWLRQLQJWHOHSKRQHLQWHUQHWDQGWHOHYLVLRQDUH WDNHQE\WUDYHOOLQJEXVLQHVVPHQ ,QVSLUDWLRQ E\ QDWXUH LV REYLRXV LQ -DSDQ V EHVWNQRZQ OLEUDU\ LQ 6HQ GDLWKHSULPDU\ORDGFDUU\LQJIUDPHFRQVLVWVRIWKUHHGLPHQVLRQDOODWWL FHZRUNSROHVRILUUHJXODUVKDSHVUHPLQLVFHQWRIWUHHWUXQNV

µ0RVW-DSDQHVHKRXVHVDUHEXLOWRIZRRG   MRLQHGXVLQJDVRSKLVWLFDWHGV\VWHP  RILQWULFDWHFDUSHQWU\MRLQWV´ 31


ªƷDzǯȀǼǬDZǵǶǥDzȃdzDzDZǵǮǬǹǧDzǰDzǥǵǶǴDzȃǶǵȃǬǫǧǨǴǨǥǣ   ǻǶDzǵǥȃǫǣDZDzǵǴǣǫǴǣǤDzǶǣDZDZDzǭǵǬǵǶǨǰDzǭ  ǵǯDzǪDZǿǹdzǯDzǶDZǬǺǮǬǹǵDzǨǧǬDZǨDZǬǭ©

ǍǬdzǺǮȇǸ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǹȇǸ ǸǺǰǿǷDZǸ Ǯ ȋǻǺǹǽǶǺǵ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼDZ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǹǬǻǺǷȈǹȇǵ ǶǺǮǼǴǶ Ǵdz ǼǺǯǺDzǴ ǾǬǾǬǸǴ ǻǬǼǬǸDZǾǼȇ ǶǺǾǺǼǺǯǺ ȁ ǽǸǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿȊǾǼǬdzǸDZǼǿǷDZDzǬȅDZǯǺȃDZǷǺǮDZǶǬǖǺǮǼǴǶǴǹǬǻǺǷǿ ǼǬǽǻǺǷǬǯǬȊǾǽȋǮǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǴǴǽdzǬǼǬǹDZDZǺǻǼDZǰDZǷDZǹǹȇǸǴǻǼǬǮǴǷǬǸǴ ǮdzǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴǺǾǹǬdzǹǬȃDZǹǴȋǻǺǸDZȅDZǹǴȋ ǍǺǷȈȄǴǹǽǾǮǺ ȋǻǺǹǽǶǴȁ ǰǺǸǺǮ ǽǾǼǺȋǾǽȋ Ǵdz ǰDZǼDZǮǬ ȃǾǺ ǽǮȋdzǬǹǺ ǽ ǼǬdzǼǬǭǺǾǬǹǹǺǵǽǴǽǾDZǸǺǵǽǷǺDzǹȇȁǻǷǺǾǹǴȂǶǴȁǽǺDZǰǴǹDZǹǴǵǫǻǺǹǽǶǴDZ ǻǷǺǾǹǴǶǴ Ǯ ǽǮǺDZǸ ǼDZǸDZǽǷDZ ǰǺǽǾǴǯǬȊǾ ǽǬǸǺǯǺ ǮȇǽǺǶǺǯǺ ǿǼǺǮǹȋ Ǭ ǾǺȃǹǺǽǾȈ Ǵȁ ǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǵ ǽǼǬǮǹǴǸǬ ǽ ǸǬȄǴǹǹǺǵ ǺǭǼǬǭǺǾǶǺǵ ǰǼDZǮDZǽǴǹȇ ǐDZǼDZǮȋǹǹȇDZ ǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴ ǾǬǶDzDZ ǭǺǷDZDZ ǿǽǾǺǵȃǴǮȇ Ƕ dzDZǸǷDZǾǼȋǽDZǹǴȋǸ ǜǺǽǾȂDZǹǹǬdzDZǸǷȊǮȂDZǹǾǼǬȁǯǺǼǺǰǺǮdzǬǽǾǬǮǴǷȋǻǺǹȂDZǮǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹǺ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺ ǰǷȋ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǬ ǹǺǮȇȁ ǰǺǸǺǮ ǛǼǴǸDZǼǺǸǸǺDzDZǾǽǷǿDzǴǾȈǰǺǸ©7KH5LYHU6LGH+RXVHªǺǾǶǺǸǻǬǹǴǴ©0L ]XLVKL $UFKLWHFWVª ǶǺǾǺǼȇǵ ǽǾǺǴǾ ǹǬ ǸǬǷDZǹȈǶǺǸ ǾǼDZǿǯǺǷȈǹǺǸ ǿȃǬǽǾǶDZ dzDZǸǷǴǮǞǺǶǴǺǴdzǬǹǴǸǬDZǾǻǷǺȅǬǰȈǮǽDZǯǺǸ

32

=-,1e+2.287869ý7$_)520$',))(5(173$572)7+(:25/'_DŽƶƺLJNJƹDžǃǁDžDŽǍƻLjƸƻljƶ


ǛǺǴǽǶǮǰǺȁǹǺǮDZǹǴȋǮǻǼǴǼǺǰǹȇȁǸǬǾDZǼǴǬǷǬȁǹǬȁǺǰǴǾǽǮǺDZǺǾǼǬDzDZǹǴDZ Ǯ ǴǰDZȋȁ ǤǴǯDZǼǿ ǍǬǹǬ ǶǺǾǺǼȇǵ ǽǻDZȂǴǬǷǴdzǴǼǿDZǾǽȋ ǹǬ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮDZ ǴdzǭǿǸǬDzǹȇȁǾǿǭǿǽǺǮǚǰǹǺǴdzDZǯǺdzǰǬǹǴǵ©3DSHU&KXUFKª ǭǿǸǬDzǹǬȋ ȂDZǼǶǺǮȈ ǴdzǹǬȃǬǷȈǹǺ ǭȇǷǺ ǻǺǽǾǼǺDZǹǺ ǶǬǶ ǮǼDZǸDZǹǹǺDZ ǿǭDZDzǴȅDZ ǰǷȋ ǻǺǽǾǼǬǰǬǮȄǴȁ ǺǾ dzDZǸǷDZǾǼȋǽDZǹǴȋ DzǴǾDZǷDZǵ ǯǺǼǺǰǬ ǖǺǭDZ ǙDZǺǭȇȃǹȇǵ ǽǾǴǷȈ ȂDZǼǶǮǴ ǺǰǹǬǶǺ ǽǻǺǽǺǭǽǾǮǺǮǬǷ ǾǺǸǿ ȃǾǺ ǺǹǬ ǽǾǬǷǬ ǴdzǮDZǽǾǹǺǵ ǻǺǽǾǼǺǵǶǺǵ Ǵ ǹDZǽǸǺǾǼȋ ǹǬ ǾǺ ȃǾǺ ǹDZǰǬǮǹǺ ǭȇǷǬ ǻDZǼDZǹDZǽDZǹǬ ǹǬ ǞǬǵǮǬǹȈǽǷǿDzǴǾǽǮǺDZǵȂDZǷǴǽDZǯǺǰǹȋ ǫǻǺǹǽǶǴǵ ȀDZǹǺǸDZǹ ³ ǺǾDZǷǴǶǬǻǽǿǷȇ ǹDZǭǺǷȈȄǴDZ ȋȃDZǵǶǴ ǼǬdzǸDZǼǺǸ ǽ ǺǰǴǹ ǶǺǮǼǴǶ ǾǬǾǬǸǴ ǶǺǾǺǼȇDZ ǽǺǽǾǬǮǷDZǹȇ ǮǸDZǽǾDZ Ǵ ǴǽǻǺǷȈdzǿȊǾǽȋ Ǯ ǶǬȃDZǽǾǮDZ ǰDZȄDZǮǺǯǺ DzǴǷȈȋ ǛDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹǺ ǻǼDZǰǹǬdzǹǬȃǬǷǴǽȈ ǾǺǷȈǶǺ ǰǷȋ ǶǺǼǺǾǶǺǯǺ ǺǾǰȇȁǬ Ǯ ȋǻǺǹǽǶǴȁ ǭǬǼǬȁ Ǵ ǽǻǺǼǾǴǮǹȇȁ ȂDZǹǾǼǬȁ ǹǺ ǮǻǺǽǷDZǰǽǾǮǴǴ ǹǬȄǷǴ ǽǮǺDZ ǸDZǽǾǺ Ǯ ǬȉǼǺǻǺǼǾǬȁ ǯǰDZ ǭǴdzǹDZǽǻǿǾDZȄDZǽǾǮDZǹǹǴǶǴ ǽ ǿǰǺǮǺǷȈǽǾǮǴDZǸ ǻǺǷȈdzǿȊǾǽȋ ǶǼǺǮǬǾȈȊ ǽ ǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼǺǸǾDZǷDZȀǺǹǺǸǴǹǾDZǼǹDZǾǺǸǴǾDZǷDZǮǴdzǺǼǺǸ ǎǰǺȁǹǺǮDZǹǴDZ ȃDZǼǻǬDZǸǺDZ Ǯ ǻǼǴǼǺǰDZ ȋǮǹǺ ǻǼǺȋǮǷȋDZǾǽȋ Ǯ ǰǴdzǬǵǹDZ ǽǬǸǺǵǴdzǮDZǽǾǹǺǵȋǻǺǹǽǶǺǵǭǴǭǷǴǺǾDZǶǴǮǯǺǼǺǰDZǝDZǹǰǬǵǑDZǽǹǺǮǹǺǵ ǹDZǽǿȅǴǵȉǷDZǸDZǹǾǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮDZǹǹȇDZǶǺǷǺǹǹȇǹDZǻǼǬǮǴǷȈǹǺǵȀǺǼǸȇ ǹǬǻǺǸǴǹǬȊȅǴDZǽǾǮǺǷȇǰDZǼDZǮȈDZǮ

,1=(5&(

www.peterlikprague.cz


ESTATE vyhlašuje nejlepší developerské projekty roku 2011 ESTATE Magazine Best Developer Projects of 2011

WH[W+HOHQD9DYUGRYiIRWRDUFKLY(67$7(

ǂǷǻǼǬǨǧǨǥǨǯDzdzǨǴǵǮǬǨdzǴDzǨǮǶǿǦDzǧǣdzDzǥǨǴǵǬǬǪǷǴDZǣǯǣ (67$7(

þDVRSLV(67$7(Y\EUDO]QDEtGN\UHDOLWQtFKNDQFHOiŐt]DURNQHMNYDOLWQĚMätDQHMOX[XVQĚMätSURMHNW\'HVtWNDYtWĚ]QëFKQHPiXUÿH QpSRŐDGtMHGQiVHRYëEĚUWRKRQHMOHSätKRDQHMOX[XVQĚMätKRFRE\ORYXSO\QXOpPURFHYREODVWLUHDOLWNYLGĚQtDNHNRXSL3ŐHKOtGNX RFHQĚQëFKGHYHORSHUVNëFKSURMHNWŢVLPŢæHWHSURKOpGQRXWSUiYĚQDQDäLFKVWUiQNiFK

(67$7(PDJD]LQHSLFNHGWKHKLJKHVWTXDOLW\DQGPRVWOX[XULRXVSURMHFWVIURPWKHVHOHFWLRQVRIUHDOHVWDWHRIÀFHV7KHWRSWHQKDVQR SDUWLFXODURUGHULWLVDVHOHFWLRQRIWKHEHVWDQGPRVWOX[XULRXVUHDOHVWDWHDYDLODEOHWRORRNDWRUEX\LQWKHSDVW\HDU<RXPD\ORRN DWWKHGLVSOD\RIDZDUGZLQQLQJGHYHORSHUSURMHFWVRQRXUZHEVLWH ǎǯǺǰǿDzǿǼǹǬǷ(67$7(ǮȇǭǼǬǷǴdzǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴǵǬǯDZǹǾǽǾǮǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴǽǬǸȇDZǷǿȃȄǴDZǴǽǬǸȇDZǼǺǽǶǺȄǹȇDZǰDZǮDZǷǺǻDZǼǽǶǴDZ ǻǼǺDZǶǾȇǐDZǽȋǾǶǬǻǺǭDZǰǴǾDZǷDZǵǹDZǴǸDZDZǾǺǻǼDZǰDZǷDZǹǹǺǵǻǺǽǷDZǰǺǮǬǾDZǷȈǹǺǽǾǴǺǰǹǬǶǺǮǹDZǵǽǺǰDZǼDzǴǾǽȋǻDZǼDZȃDZǹȈǾǺǯǺǽǬǸǺǯǺ ǷǿȃȄDZǯǺǴǽǬǸǺǯǺǼǺǽǶǺȄǹǺǯǺȃǾǺǸǺDzǹǺǭȇǷǺǿǮǴǰDZǾȈǴǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴǮǺǭǷǬǽǾǴǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴǮǻǼǺȄǷǺǸǯǺǰǿǙǬǽǾǼǬǹǴȂǬȁ (67$7(ǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹȇǮǽDZǰDZǮDZǷǺǻDZǼǽǶǴDZǻǼǺDZǶǾȇǻǺǷǿȃǴǮȄǴDZǹǬǯǼǬǰȇ

34


352-(.70$61É /X[XVQtE\W\YVDPRWQpPFHQWUX3UDK\QHGDOHNR6WDURPĚVWVNpKR QiPĚVWt QDEt]t UH]LGHQÿQt SURMHNW 0DVQi GHYHORSHUVNp VSR OHÿQRVWL ),0 *URXS =UHNRQVWUXRYDQë ÿLQæRYQt GŢP ]H WŐLFiWëFK OHW VL ]DFKRYDO VYŢM SŢYRGQt IXQNFLRQDOLVWLFNë Y]KOHG NWHUë MH Y 3UD]HWDNŐNDRMHGLQĚOëE\WRYpMHGQRWN\DOHGLVSRQXMtPRGHUQtPL WHFKQRORJLHPLDNYDOLWQtPLPDWHULiO\NWHUpVSOŁXMtSRæDGDYN\VRX ÿDVQpKRE\GOHQt (67$7(WLSE\GOHQtYKLVWRULFNpPVUGFL3UDK\V~æDVQëPYëKOHGHP QDFHQWUXPPĚVWD

0DVQi3URMHFW /X[XULRXV DSDUWPHQWV DW WKH YHU\ FHQWUH RI 3UDJXH QHDUE\ 2OG 7RZQ6TXDUHDUHRIIHUHGE\WKH0DVQiUHVLGHQWLDOSURMHFWE\ WKH GHYHORSHU ),0 *URXS 5HQRYDWHG DSDUWPHQW EXLOGLQJ IURP WKHVKDVSUHVHUYHGLWVRULJLQDOIXQFWLRQDOLVWLFDSSHDUDQFH ZKLFKLVVRPHWKLQJSUDFWLFDOO\XQLTXHLQ3UDJXHXQLWVDUHHTXLS SHGZLWKPRGHUQWHFKQRORJLHVDQGTXDOLW\PDWHULDOVWKDWFRPSO\ ZLWKWKHUHTXLUHPHQWVRIFRQWHPSRUDU\KRXVLQJ (67$7(WLSOLYLQJLQWKHKLVWRULFKHDUWRI3UDJXHZLWKDPD]LQJYLHZ RIWKHFLW\·VFHQWUH

ǛǼǺDZǶǾ©0DVQiªǘǬǽǹǬ ǜǺǽǶǺȄǹȇDZ ǶǮǬǼǾǴǼȇ ǻǼȋǸǺ Ǯ ȂDZǹǾǼDZ ǛǼǬǯǴ ǹDZǰǬǷDZǶǺ ǺǾ ǝǾǬǼǺǸDZǽǾǽǶǺǵ ǻǷǺȅǬǰǴ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾ ǼDZdzǴǰDZǹǾǽǶǴǵ ǻǼǺDZǶǾ ©0DVQi ª ǺǾ ǰDZǮDZǷǺǻDZǼǽǶǺǵ ǶǺǸǻǬǹǴǴ ),0 *URXS ǒǴǷǺǵ ǰǺǸ ǾǼǴǰȂǬǾȇȁ ǯǺǰǺǮ ǻǺǽǷDZ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴ ǽǺȁǼǬǹǴǷ ǽǮǺǵ ǻDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹȇǵ ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷǴǽǾǴȃDZǽǶǴǵ ǮǹDZȄǹǴǵ ǮǴǰ ȃǿǾȈ ǷǴ ǹDZ DZǰǴǹǽǾǮDZǹǹȇǵ Ǯ ȂDZǷǺǵ ǛǼǬǯDZ ǶǮǬǼǾǴǼȇ ǺǭǷǬǰǬȊǾ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǴǾDZȁǹǺǷǺǯǴȋǸǴǴǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹȇǸǴǸǬǾDZǼǴǬǷǬǸǴ ǺǾǮDZȃǬȊȅǴǸǴǾǼDZǭǺǮǬǹǴȋǸǶǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǸǿDzǴǷȈȊ (67$7( ǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǾ DzǴǷȈDZ Ǯ ǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǺǸ ȂDZǹǾǼDZ ǛǼǬǯǴ ǽ ǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸǮǴǰǺǸǹǬȂDZǹǾǼǯǺǼǺǰǬ

5(=,'(1&(1$6$17,1&( 'HYHORSHUVNiVSROHÿQRVW3+$DVY\VWDYĚODVYŢMUH]LGHQÿQtSUR MHNW 1D 6DQWLQFH Y DWUDNWLYQt ÿiVWL SUDæVNëFK 'HMYLF 3URVNOHQi DWULRYiKDODVSROHÿQĚVQHWUDGLÿQtPSŢGRU\VQëPŐHäHQtPY\WYi Őt RMHGLQĚOë SURMHNW MHKRæ Y\VRNë VWDQGDUG ]DŐt]HQt D GRVWXSQi LQGLYLGXDOL]DFH FHONRYpKR YëUD]X E\WX GRWYiŐt OX[XVQt FKDUDNWHU EXGRY\'YĚQHMY\äätSRGODætQDYtFQDEt]HMtQiGKHUQëSRKOHGQD KLVWRULFNRXÿiVW3UDK\ (67$7(WLSQHSŐHKOpGQXWHOQiDUFKLWHNWXUDNOLGQiORNDOLWD

1D6DQWLQFH5HVLGHQFH 7KHGHYHORSHU3+$DVKDVEXLOWDUHVLGHQWLDOSURMHFW1D6DQ WLQFHLQDQDWWUDFWLYHDUHDRI3UDJXH'HMYLFH$JODVVDWULXPKDOO DORQJZLWKXQFRQYHQWLRQDOJURXQGSODQGHVLJQIRUPVDRQHRID NLQGSURMHFWZKLFKRIIHUVKLJKVWDQGDUGIXUQLVKLQJVDQGUHDVRQD EOHLQGLYLGXDOL]DWLRQRIWKHRYHUDOOIDFHRIWKHDSDUWPHQWFRPSOH WHVWKHEXLOGLQJ·VFKDUDFWHU,QDGGLWLRQWKHWRSWZRÁRRUVRIIHUD JRUJHRXVYLHZRIWKHKLVWRULFSDUWRI3UDJXH (67$7(WLSDUFKLWHFWXUHWKDWFDQQRWEHRYHUORRNHGTXLHWORFDOLW\

ǜDZdzǴǰDZǹȂǴȋ©1D6DQWLQFHªǙǬǝǬǹǾǴǹȂDZ ǐDZǮDZǷǺǻDZǼǽǶǬȋ ǶǺǸǻǬǹǴȋ njǚ 3+$ ǻǺǽǾǼǺǴǷǬ ǽǮǺǵ DzǴǷǺǵ ǻǼǺDZǶǾ ©1D 6DQWLQFHª Ǯ ǻǼǴǮǷDZǶǬǾDZǷȈǹǺǵ ȃǬǽǾǴ ǻǼǬDzǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬ ǐDZǵǮǴȂDZ ǓǬǽǾDZǶǷDZǹǹȇǵ ǬǾǼǴǿǸ ǮǸDZǽǾDZ ǽ ǹDZǺǭȇȃǹǺǵ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǺǵ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾ ǽǺǭǺǵ ǿǹǴǶǬǷȈǹȇǵ ǻǼǺDZǶǾ Ǯ ǶǺǾǺǼǺǸ ǮȇǽǺǶǴǵ ǿǼǺǮDZǹȈ ǺǽǹǬȅDZǹǴȋ Ǵ ǰǺǽǾǿǻǹǬȋ ǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷǴdzǬȂǴǴ ǺǭȅDZǯǺ ǮǴǰǬ ǶǮǬǼǾǴǼ ǰǺǻǺǷǹDZǹȇ ǼǺǽǶǺȄǹȇǸǴ ȁǬǼǬǶǾDZǼǴǽǾǴǶǬǸǴ ǰǺǸǬ ǝ ǰǮǿȁ ǮDZǼȁǹǴȁ ȉǾǬDzDZǵ ǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵǮǴǰǹǬǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǿȊȃǬǽǾȈǛǼǬǯǴ (67$7( ǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǾ ǹDZdzǬǭȇǮǬDZǸǬȋ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǬ ǽǻǺǶǺǵǹȇǵ ǼǬǵǺǹ

35


352-(.70267(&.É

352-(.7.$-(7É1.$ PRAHA 1

([NOX]LYQt E\W\ QD KLVWRULFN\ Yë]QDPQp .UiORYVNp p FHVWĚ FHVWĚ QDEt QDEt]t SURMHNW 0RVWHFNi GHYHORSHUVNp VSROHÿQRVWL 2UFR 9ëKOHG QD 3UDæVNëKUDGL3HWŐtQQHWUDGLÿQĚŐHäHQpVSROHÿQpSURVWRU\YHYQL WUREORNXÿLQHWXäHQpVRXNURPtYVDPRWQpPVUGFL3UDK\²WRYäH SRVN\WXMHWRWRXQLNiWQtUH]LGHQÿQtGtOR (67$7(WLSNOLGQpE\GOHQtQD0DOp6WUDQĚMHQSiUNURNŢRG.DU ORYDPRVWX

PRAHA 6

,GDOätRE\WQëNRPSOH[VHQDFKi]tYSUDæVNpPFHQWUXDWRGRNRQFH QWUX D WR GRNR Y]DKUDGiFKEDURNQtKR]iPNXYSUDæVNpP%ŐHYQRYĚ6SROHÿQRVW %2=1(5SURW\WR~ÿHO\]UHNRQVWUXRYDODQHMHQVDPRWQë]iPHNDOH WDNpRUDQæHULLD]DKUDG\%\W\W\SXSHQWKRXVHFODVVLFDJDUGHQ EXGRXGLVSRQRYDWWHUDVRXEDONRQHPQHER]DKUiGNRXRWHYtUDMtFt VHGRSDUNXDSRVN\WRYDWWDNGRVWDWHÿQpVRXNURPt9ëäHVHQD FKi]HMtFtE\W\QDYtFGLVSRQXMtYëKOHGHPQD3UDæVNëKUDG (67$7( WLS NRPIRUWQt E\GOHQt SOQp ]HOHQĚ Y SRGREĚ UR]OHKOpKR DQJOLFNpKRSDUNX

.DMHWiQND3URMHFW $QRWKHU UHVLGHQWLDO FRPSOH[ ORFDWHG DW WKH 3UDJXH &HQWUH DQG DFWXDOO\LQWKHJDUGHQVRIWKHEDURTXHPDQRULQ3UDJXH%ŐHYQRY )RUWKLVSXUSRVH%2=1(5KDVUHQRYDWHGQRWMXVWWKHPDQRULWVHOI EXWDOVRWKHRUDQJHU\DQGJDUGHQV3HQWKRXVH&ODVVLFDQG*DU GHQW\SHDSDUWPHQWVZLOOKDYHDWHUUDFHEDOFRQ\RUDJDUGHQRSH QLQJXSLQWRWKHSDUNDQGWKXVZLOOSURYLGHDPSOHSULYDF\$SDUW PHQWVIRXQGKLJKHURIIHUDYLHZRIWKH3UDJXH&DVWOH (67$7(WLSFRPIRUWDEOHOLYLQJIXOORIJUHHQHU\LQWKHIRUPRIDQ H[WHQVLYH(QJOLVKSDUN

ǛǼǺDZǶǾ©.DMHWiQNDªǖǬǵDZǾǬǹǶǬ

0RVWHFNi3URMHFW 7KHGHYHORSHU2UFRRIIHUVH[FOXVLYHDSDUWPHQWVRQWKHKLVWRULFDO O\VLJQLÀFDQW.LQJV5RDGWKURXJKWKH0RVWHFNi3URMHFW9LHZ RIWKH3UDJXH&DVWOHDQG3HWŐtQXQFRQYHQWLRQDOO\GHVLJQHGFRP PRQDUHDVLQWKHLQQHUEORFNRUWKHXQH[SHFWHGSULYDF\DWWKHYHU\ KHDUWRI3UDJXH²WKHVHDUHDOORIIHUHGE\WKLVXQLTXHUHVLGHQWLDO SURMHFW (67$7(WLS6HUHQHOLYLQJDWWKH/HVVHU4XDUWHUMXVWDIHZVWHSV IURPWKH&KDUOHV%ULGJH

ǛǼǺDZǶǾ©0RVWHFNiªǘǺǽǾDZȂǶǬ ǛǼǺDZǶǾ ©ǘǺǽǾDZȂǶǬ ª ǰDZǮDZǷǺǻDZǼǽǶǺǵ ǶǺǸǻǬǹǴǴ 2UFR ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹȇDZ ǶǮǬǼǾǴǼȇ Ǯ ǼǬǵǺǹDZ ǯǰDZ ǻǼǺȁǺǰǴǾ dzǹǬǸDZǹǴǾǬȋ ǖǺǼǺǷDZǮǽǶǬȋ ǰǺǼǺǯǬ ǎǴǰ ǹǬ ǛǼǬDzǽǶǴǵ ǯǼǬǰ Ǵ ȁǺǷǸ ǛDZǾǼDzǴǹ ǹDZǽǾǬǹǰǬǼǾǹǺDZ ǻǼǺDZǶǾǴǼǺǮǬǹǴDZ ǺǭȅǴȁ dzǺǹ ǮǺ ǰǮǺǼDZ ǴǷǴ ǹǬǷǴȃǴDZ ǹDZǺDzǴǰǬǹǹǺǵ ǻǼǴǮǬǾǹǺǵ dzǺǹȇ Ǯ ǽǬǸǺǸ ǽDZǼǰȂDZǛǼǬǯǴǮǽDZȉǾǺǎȇǹǬǵǰDZǾDZǮǿǹǴǶǬǷȈǹǺǸǼDZdzǴǰDZǹǾǽǶǺǸ ǻǼǺDZǶǾDZ©ǘǺǽǾDZȂǶǬª (67$7( ǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǾ ǽǻǺǶǺǵǹǺDZ ǻǼǺDzǴǮǬǹǴDZ Ǯ ǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǺǸ ǼǬǵǺǹDZ ǘǬǷǬ ǝǾǼǬǹǬ ǮǽDZǯǺ Ǯ ǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁ ȄǬǯǬȁ ǺǾ ǖǬǼǷǺǮǬ ǸǺǽǾǬ

36

ǝǷDZǰǿȊȅǴǵ DzǴǷǺǵ ǶǺǸǻǷDZǶǽ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹ Ǯ ȂDZǹǾǼDZ ǛǼǬǯǴ ǻǼȋǸǺǮǽǬǰǬȁǭǬǼǺȃǹǺǯǺdzǬǸǶǬǮǻǼǬDzǽǶǺǸǼǬǵǺǹDZǍǼDZǮǹǺǮ ǖǺǸǻǬǹǴȋ © %2=1(5ª ǰǷȋ ȉǾǺǵ ȂDZǷǴ ǻǼǺǮDZǷǬ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊǽǬǸǺǯǺdzǬǸǶǬǹǺǾǬǶDzDZǺǼǬǹDzDZǼDZǴǴǿȃǬǽǾǶǬ ǖǮǬǼǾǴǼȇ ǾǴǻǬ SHQWKRXVH FODVVLF Ǵ JDUGHQ ǴǸDZȊǾ ǾDZǼǼǬǽǿ ǭǬǷǶǺǹǴǷǴǽǮǺǵǿȃǬǽǾǺǶǮȇȁǺǰȋȅǴǵǮǻǬǼǶȃǾǺǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾ ǶǺǸȀǺǼǾǹǿȊ ǻǼǴǮǬǾǹǿȊ dzǺǹǿ ǎȇȄDZ ǹǬȁǺǰȋǾǽȋ ǶǮǬǼǾǴǼȇ ǽ ǮǴǰǺǸǹǬǛǼǬDzǽǶǴǵǏǼǬǰ (67$7(ǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǾǶǺǸȀǺǼǾǹǺDZǻǼǺDzǴǮǬǹǴDZǮdzDZǷDZǹǺǵdzǺǹDZ ǭǺǷȈȄǺǯǺǻǬǼǶǬǮǬǹǯǷǴǵǽǶǺǸǽǾǴǷDZ


5(=,'(1&(.$03$ 1D0DOp6WUDQĚY\URVWOD5H]LGHQFH.DPSDYMtæQDEtGFHVHRE MHYLO\SŐHVWŐLGHVtWN\OX[XVQtFKE\WŢ3ŐHVWDYEXQHRUHQHVDQÿQtKR ÿLQæRYQtKRGRPXQDYUKODGHYHORSHUVNiÀUPD- 75HDO(VWDWH&= DY\XæLODNQtUHSOLNSŢYRGQtFKGYHŐtRNHQDNRYiQtÿtPæ]DFKR YDODVWDURE\OëUi]EXGRY\QDFKi]HMtFtVHQDEŐHKX9OWDY\YKLVWR ULFNpPMiGUX3UDK\6RXÿiVWtNRPSOH[XMHLVRXNURPi]DKUDGDYH YQLWUREORNXDSDUNRYDFtVWiQt (67$7(WLSMHGQLQHÿQpE\GOHQtYMiGUXFHQWUD3UDK\VQDGQiGR VWXSQRVW

.DPSD5HVLGHQFH

5(=,'(1&(-,7ŏ1Ì $WUDNWLYQtORNDOLWDSUDæVNëFK3RGNRYLÿHNVSROHÿQRVWL<%)XPRæŁX MHRE\YDWHOŢPUH]LGHQFH-LWŐQtNRQWDNWQHMHQVFHQWUHPPĚVWDDOH ]iURYHŁGRYROXMHWDNpDNWLYQtY\XæLWtYROQpKRÿDVXYQHGDOHNëFK OHVRSDUFtFKSRGpO9OWDY\Ó]HPQtUR]YRMORNDOLW\MHMLæXNRQÿHQD SURWR VH O]H VSROHKQRXW QD NOLGQp D ]HOHQp RNROt NWHUp QHEXGH QDUXäHQR GDOät ]iVWDYERX 9]KOHGHP N ]DMLäWĚQt GRVWDWHÿQpKR VRXNURPtDSRKRGOtUH]LGHQWŢQDEt]t-LWŐQtMHQWŐLGHVtWN\E\WŢ

7KH .DPSD 5HVLGHQFH VSUXQJ XS DW WKH /HVVHU 4XDUWHU DQG LW RIIHUVRYHUWKLUW\OX[XULRXVDSDUWPHQWV5HQRYDWLRQRIWKHQHR5H QDLVVDQFHDSDUWPHQWEXLOGLQJZDVGHVLJQHGE\WKHGHYHORSHU- 7 5HDO(VWDWH&=DQGWKHUHQRYDWLRQXVHGUHSOLFDVRIRULJLQDOGRRUV ZLQGRZV DQG ÀWWLQJV ZKHUHE\ LW SUHVHUYHG WKH ROG FKDUDFWHU RI WKHEXLOGLQJORFDWHGRQWKHULYHUEDQNRIWKH9OWDYDLQWKHKLVWRULF FHQWUHRI3UDJXH7KHFRPSOH[DOVRLQFOXGHVDSULYDWHJDUGHQLQ LQQHUEORFNDQGSDUNLQJVSDFHV (67$7(WLSRQHRIDNLQGOLYLQJLQWKHKLVWRULFFHQWUHRI3UDJXH HDV\DFFHVVLELOLW\

(67$7(WLSæLYRWEOt]NRSŐtURGĚVYëKRGDPLYHONRPĚVWDQDGRVDK

-LWŐQt5HVLGHQFH $WWUDFWLYHORFDOLW\LQ3UDJXH+RGNRYLÿN\E\<%)HQDEOHVWKHUHVL GHQWVRI-LWŐQtFRQWDFWQRWRQO\ZLWKWKHFLW\FHQWUHEXWDOVRSHU PLWVDQDFWLYHXVHRIOHLVXUHWLPHLQWKHQHDUE\IRUHVWSDUNVDORQJ WKH9OWDYD7KHGHYHORSPHQWRIWKHORFDOLW\LVFRPSOHWHGDQGWKDW LV ZK\ \RX DUH JXDUDQWHHG SHDFHIXO DQG JUHHQ VXUURXQGLQJV ZKLFK ZLOO QRW EH EXUGHQHG ZLWK IXUWKHU GHYHORSPHQW :LWK UH VSHFWWRSURYLGLQJVXIÀFLHQWSULYDF\DQGFRPIRUWIRUWKHUHVLGHQWV -LWŐQtRIIHUVRQO\WKLUW\DSDUWPHQWV (67$7(WLSOLIHLQQHDUSUR[LPLW\WRQDWXUHZLWKFLW\EHQHÀWVDWWKH ÀQJHUWLSV

ǜDZdzǴǰDZǹȂǴȋ©-LWŐQtªǟǾǼDZǹǹȋȋ ǛǼǴǮǷDZǶǬǾDZǷȈǹǺDZ ǸDZǽǾǺ Ǯ ǻǼǬDzǽǶǺǸ ǼǬǵǺǹDZ ǛǺǰǶǺǮǴȃǶǴ ǰDZǮDZǷǺǻDZǼǽǶǺǵ ǶǺǸǻǬǹǴǴ ©<%)ª ǰǬDZǾ DzǴǾDZǷȋǸ ǼDZdzǴǰDZǹȂǴǴ ©ǟǾǼDZǹǹȋȋªǹDZǾǺǷȈǶǺǽǮǺǭǺǰǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZǽȂDZǹǾǼǺǸǯǺǼǺǰǬ ǹǺ ǾǬǶDzDZ ǻǺdzǮǺǷȋDZǾ ǬǶǾǴǮǹǺ ǻǼǺǮǺǰǴǾȈ ǽǮǺǭǺǰǹǺDZ ǮǼDZǸȋ Ǯ ǭǷǴdzǷDZDzǬȅǴȁǷDZǽǺǻǬǼǶǬȁǮǰǺǷȈǼDZǶǴǎǷǾǬǮȇǞDZǼǼǴǾǺǼǴǬǷȈǹǺDZ ǼǬdzǮǴǾǴDZ ǼǬǵǺǹǬ ǿDzDZ dzǬǮDZǼȄDZǹǺ Ǵ ǻǺȉǾǺǸǿ ǸǺDzǹǺ ǹDZ ǭǺȋǽȈ ǭǿǰǿȅDZǵ dzǬǽǾǼǺǵǶǴ ǼǬǽǽȃǴǾȇǮǬǾȈ ǹǬ ǾǴȁǴDZ Ǵ dzDZǷDZǹȇDZ ǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾǴ ǎ ȂDZǷȋȁ ǺǭDZǽǻDZȃDZǹǴȋ ǭǺǷȈȄDZǵ ǻǼǴǮǬǾǹǺǽǾǴ ǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋ Ǵ ǶǺǸȀǺǼǾǬ DzǴǾDZǷDZǵ ǼDZdzǴǰDZǹȂǴǴ ǻǼǺDZǶǾ ©-LWŐQtª ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǾǺǷȈǶǺǾǼǴǰDZǽȋǾǶǬǶǮǬǼǾǴǼ (67$7(ǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǾDzǴdzǹȈǹǬǷǺǹDZǻǼǴǼǺǰȇǽǻǼDZǴǸǿȅDZǽǾǮǬǸǴ ǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǮǭǺǷȈȄǺǸǯǺǼǺǰDZ

ǜDZdzǴǰDZǹȂǴȋ©.DPSDªǖǬǸǻǬ ǎǻǼǬDzǽǶǺǸǼǬǵǺǹDZǘǬǷǬǝǾǼǬǹǬǮȇǼǺǽǷǬǼDZdzǴǰDZǹȂǴȋ©ǖǬǸǻǬª ǻǼDZǰǷǬǯǬȊȅǬȋ ǭǺǷDZDZ ǾǼDZȁ ǰDZǽȋǾǶǺǮ ǶǮǬǼǾǴǼ ǶǷǬǽǽǬ ǷȊǶǽ ǜDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊDzǴǷǺǯǺǰǺǸǬǮǽǾǴǷDZǹDZǺǼDZǹDZǽǽǬǹǽǻǼDZǰǷǺDzǴǷǬ ǰDZǮDZǷǺǻDZǼǽǶǬȋ ǶǺǸǻǬǹǴȋ ©- 7 5HDO (VWDWH &=ª ǻǼǴ ȉǾǺǸ Ǯ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǷǴǽȈ ǶǺǻǴǴ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇȁ ǰǮDZǼDZǵ ǺǶǺǹ Ǵ ȀǿǼǹǴǾǿǼȇ ǶǺǾǺǼȇDZ ǻǺǸǺǯǷǴ ǽǺȁǼǬǹǴǾȈ ǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǴǵ ȁǬǼǬǶǾDZǼ dzǰǬǹǴȋ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǺǯǺ ǹǬ ǭDZǼDZǯǿ ǼDZǶǴ ǎǷǾǬǮȇ Ǯ ǽǾǬǼǺǸ ȂDZǹǾǼDZ ǛǼǬǯǴ ǣǬǽǾȈȊ ǶǺǸǻǷDZǶǽǬ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ȃǬǽǾǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶǮǺǰǮǺǼDZǴǽǾǺȋǹǶǬǰǷȋǻǬǼǶǺǮǶǴǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǵ (67$7(ǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǾǿǹǴǶǬǷȈǹǺDZǻǼǺDzǴǮǬǹǴDZǮǽǬǸǺǸǽDZǼǰȂDZ ǯǺǼǺǰǬǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǬȋǰǺǽǾǿǻǹǺǽǾȈ

37


5(=,'(1&(ã9e'6.É PRAHA 5

$UFKLWHNWRQLFNëSURMHNWVSROHÿQRVWL6$732'HYHORSPHQWVHVNOi Gi ]H WŐt REMHNWŢ ² ]UHNRQVWUXRYDQp ÿLQæRYQt YLO\ QRYRVWDYE\ V PH]RQHWRYëPL E\W\ D PHQätKR REMHNWX V YODVWQt WHUDVRX GR ]D KUDG\2NROtNRPSOH[XRENORSXMHQDSŐtNODGUR]OHKOi]DKUDGD.LQ VNëFKÿLVYDK\3HWŐtQDVDPRWQpEXGRY\VHSRWRPQDFKi]tYVPt FKRYVNpYLORYpÿWYUWLPtVWĚSŢYRGQtFKYLQLF.DUOD,90DOëSRÿHW VHGPLE\WRYëFKMHGQRWHNSRWRPSRVN\WXMHGRVWDWHÿQpVRXNURPt SURVYpPDMLWHOH (67$7(WLSOX[XVQtE\GOHQtSREOtæFHQWUD3UDK\LGHiOQtSURURGLQ\ VGĚWPL

ãYpGVNi5HVLGHQFH $UFKLWHFWXUDOSURMHFWE\6$732'HYHORSPHQWLVFRPSULVHGRIWKUHH EXLOGLQJV²UHQRYDWHGDSDUWPHQWYLOODQHZEXLOGLQJZLWKGXSOH[ DSDUWPHQWVDQGDVPDOOHUEXLOGLQJZLWKRZQWHUUDFHLQWRWKHJDU GHQ7KHDUHDDURXQGWKHFRPSOH[LVVXUURXQGHGE\WKHH[WHQVLYH .LQVNëFK*DUGHQRUWKHVORSHVRI3HWŐtQWKHEXLOGLQJVWKHPVHOYHV DUHWKHQIRXQGLQWKHYLOODGLVWULFWRI6PtFKRYRQWKHJURXQGVRI WKHIRUPHU&KDUOHV,9YLQH\DUGV7KHVPDOOQXPEHURIVHYHQXQLWV SURYLGHVWKHLURZQHUVZLWKDPSOHSULYDF\ (67$7( WLS OX[XULRXV OLYLQJ QHDU WKH FHQWUH RI 3UDJXH LGHDO IRU IDPLOLHVZLWKFKLOGUHQ

9,/$9,(71$06.É 9SUDæVNpÿWYUWL%XEHQHÿQHGDOHNR6WURPRYN\Y\URVWH5H]LGHQFH 9LHWQDPVNi V FHONHP ÿW\ŐPL QDG]HPQtPL D MHGQtP SRG]HPQtP SRGODætPNWHUiYVREĚXNUëYiSURVWRUSURQĚNROLNUR]ViKOëFKE\WŢ 'HYHORSHUVNiVSROHÿQRVW5HDOSŐLäODVEH]EDULpURYëPE\WRYëP NRPSOH[HPMHKRæVRXÿiVWtMVRXLVRXNURPp]DKUDG\ÿLVWŐHäQtWH UDVDQiOHætFtKRUQtPXE\WXSHQWKRXVH (67$7(WLSNOLGQiORNDOLWDVYëERUQRXGRVWXSQRVWt

ǜDZdzǴǰDZǹȂǴȋ©ãYpGVNiªǤǮDZǰǽǶǬȋ njǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹȇǵǻǼǺDZǶǾǶǺǸǻǬǹǴǴ©6$732'HYHORSPHQWªǽǺǽǾǺǴǾ Ǵdz ǾǼDZȁ ǺǭȆDZǶǾǺǮ ³ ǻǼǺȄDZǰȄDZǵ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊ ©ǰǺȁǺǰǹǺǵª ǮǴǷǷȇ ǹǺǮǺǽǾǼǺǵǶǴ ǽ ǶǮǬǼǾǴǼǬǸǴ ǾǴǻǬ ǸDZdzǺǹDZǾ Ǵ dzǰǬǹǴȋ ǸDZǹȈȄDZǯǺ ǼǬdzǸDZǼǬ ǽ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹǺǵ ǾDZǼǼǬǽǺǵ ǮȇȁǺǰȋȅDZǵ ǹǬ ǿȃǬǽǾǺǶ ǚǶǼDZǽǾǹǺǽǾǴ ǶǺǸǻǷDZǶǽǬ ǺǶǼǿDzǬȊǾ ǽǬǰȇ ǖǴǹǽǶǴȁ Ǵ ǽǶǷǺǹȇǛDZǾǼDzǴǹǬǽǬǸǴdzǰǬǹǴȋǹǬȁǺǰȋǾǽȋǮǼǬǵǺǹDZǝǸǴȁǺǮǮ ȃǬǽǾǴdzǬǽǾǼǺDZǹǹǺǵǮǴǷǷǬǸǴǴǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǺǵǹǬǸDZǽǾDZǭȇǮȄǴȁ ǮǴǹǺǯǼǬǰǹǴǶǺǮ ǖǬǼǷǬ ,9 ǙDZǭǺǷȈȄǺDZ ǶǺǷǴȃDZǽǾǮǺ Ǭ ǴǸDZǹǹǺ ǽDZǸȈǶǮǬǼǾǴǼǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬȊǾǰǺǽǾǬǾǺȃǹǿȊǶǺǹȀǴǰDZǹȂǴǬǷȈǹǺǽǾȈ ǴȁǮǷǬǰDZǷȈȂDZǮ

9LHWQDPVNi9LOOD 7KH3UDJXHGLVWULFW%XEHQHÿQHDUE\6WURPRYNDLVWKHVLWHRIWKH IXWXUH 9LHWQDPVNi 5HVLGHQFH ZLWK D WRWDO RI IRXU DERYH JURXQG DQGRQHXQGHUJURXQGOHYHOZKLFKZLOOSURYLGHVSDFHIRUVHYHUDO H[WHQVLYHDSDUWPHQWV7KHGHYHORSHU5HDOGHVLJQHGDEDUULHU IUHHDSDUWPHQWFRPSOH[ZKLFKDOVRLQFOXGHVSULYDWHJDUGHQVRU URRIWHUUDFHWKDWLVSDUWRIWKHXSSHUSHQWKRXVHDSDUWPHQW (67$7(WLSTXLHWORFDOLW\ZLWKH[FHOOHQWDFFHVV

(67$7(ǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǾȉǷǴǾǹǺDZDzǴǷȈDZǹDZǰǬǷDZǶǺǺǾȂDZǹǾǼǬǯǺǼǺǰǬ ǴǰDZǬǷȈǹǺǻǺǰȁǺǰǴǾǰǷȋǽDZǸDZǵǽǰDZǾȈǸǴ

ǎǴǷǷǬ©9LHWQDPVNiªǎȈDZǾǹǬǸǽǶǬȋ ǎ ǻǼǬDzǽǶǺǸ ǼǬǵǺǹDZ ǍǿǭDZǹDZȃ ǹDZǰǬǷDZǶǺ ǺǾ ǻǬǼǶǬ ǝǾǼǺǸǺǮǶǬ ǮȇǼǬǽǾDZǾǜDZdzǴǰDZǹȂǴȋ©ǎȈDZǾǹǬǸǽǶǬȋªǿǶǺǾǺǼǺǵȃDZǾȇǼDZȉǾǬDzǬ Ǵ ǺǰǴǹ ǻǺǰǮǬǷȈǹȇǵ ǹǬ ǶǺǾǺǼǺǸ DZǽǾȈ ǸDZǽǾǺ ǰǷȋ ǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁ ǶǼǿǻǹȇȁ ǶǮǬǼǾǴǼ ǐDZǮDZǷǺǻDZǼǽǶǬȋ ǶǺǸǻǬǹǴȋ ©5HDO ª ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾ DzǴǷǺǵ ǶǺǸǻǷDZǶǽ ǺǾǮDZȃǬȊȅǴǵ ǻǺǾǼDZǭǹǺǽǾȋǸ ǴǹǮǬǷǴǰǺǮǮǶǺǾǺǼǺǸǾǬǶDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋȃǬǽǾǹȇǵǽǬǰǴǾDZǼǼǬǽǬ ǹǬǶǼȇȄDZǶǮǬǼǾǴǼȇǻDZǹǾȁǬǿǽǬ (67$7( ǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǾ ǽǻǺǶǺǵǹȇǵ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇǸǽǺǺǭȅDZǹǴDZǸ

38

ǼǬǵǺǹ

ǽ

ǺǾǷǴȃǹȇǸ


9,//$&+$5/(6 9LORYëNRPSOH[9LOOD&KDUOHVVHQDFKi]tURYQĚæYSUDæVNp%XEHQ ÿLQHGDOHNRSDUNX6WURPRYNDY]iVWDYEĚSUYRUHSXEOLNRYpYLORYp ÿWYUWL 'HYHORSHU '%' *URXS QDYUKO VSROHÿQĚ V DUFKLWHNW\ SŐH S\FKRYRX UH]LGHQFL NWHUi GLVSRQXMH QHMHQ NODVLFNëPL E\W\ DOHL DSDUWPiQ\DPHQätPLVWXGLL9NDæGpPSRGODætVHQDFKi]täHVW E\WRYëFKMHGQRWHNNWHUpO]HSURSRMLWDSŐL]SŢVRELWVLWDNE\W\SRG OHVYpKRYNXVXDSRWŐHE (67$7(WLS]DMtPDYiDUFKLWHNWXUDSŐtMHPQiORNDOLWDVHVSRXVWRX ]HOHQtRNROR

9LOOD&KDUOHV 7KH9LOOD&KDUOHVFRPSOH[LVDOVRORFDWHGLQ3UDJXH%XEHQHÿFOR VH E\ 6WURPRYND LQ D YLOOD GLVWULFW GHYHORSPHQW ÀUVW IRUPHG LQ WKHÀUVWUHSXEOLF7KHGHYHORSHU'%'*URXSDORQJZLWKDUFKLWHFWV GHVLJQHGDOX[XULRXVUHVLGHQFHZKLFKRIIHUVQRWRQO\WUDGLWLRQDO DSDUWPHQWVEXWDOVRVXLWHVDQGVPDOOHUVWXGLRV(DFKOHYHORIIHUV VL[ XQLWV ZKLFK FDQ EH FRQQHFWHG DQG WKH DSDUWPHQWV FDQ EH PRGLÀHGDFFRUGLQJWRRQH·VWDVWHDQGQHHGV (67$7(WLSLQWHUHVWLQJDUFKLWHFWXUHSOHDVDQWORFDOLW\ZLWKPXFK JUHHQHU\DURXQG

5,9(5+286(1$5$ãÌ129ę1É%ŏ(åÌ 8QLNiWQtPSRÿLQHPMHWDNpUHNRQVWUXNFHVHFHVQtKRGRPXSRFKi ]HMtFtKR ] VWROHWt QD 5DätQRYĚ QiEŐHæt 3URMHNW 5LYHU +RXVH VSROHÿQRVWL.LQJ6WUHHWQDEt]tYëKOHGQDSŐtNODGQD3UDæVNëKUDG ÿLQD9OWDYX1DNDæGpPSRVFKRGtVHQDFKi]tMHGHQUR]OHKOëE\W SRVOHGQt SDWUR WYRŐt GYD PH]RQHW\ 6SHFLiOQĚ RGKOXÿQĚQi RNQD E\OD ]DFKRYiQD Y SŢYRGQtP VHFHVQtP VW\OX D VSROX V RVWDWQtPL VHFHVQtPLSUYN\GRPXVSROXXWYiŐtDWPRVIpUXDMHKRFHONRYëKLV WRULFNëUi] (67$7(WLSYëKOHGQDSDQRUiPD3UDæVNpKRKUDGXOX[XVQtGHVLJQ SURQiURÿQp

5LYHU+RXVHDW5DätQRYR1iEŐHæt 5LYHUEDQN

$XQLTXHVWHSZDVDOVRWKHUHQRYDWLRQRIWKHVHFHVVLRQEXLOGLQJ IURPWKHWKFHQWXU\DW5DätQRYR1iEŐHæt5LYHU+RXVH3URMHFW E\.LQJ6WUHHWRIIHUVDYLHZIRUH[DPSOHRIWKH3UDJXH&DVWOHRU WKH9OWDYD(DFKOHYHOFRQWDLQVRQHH[WHQVLYHDSDUWPHQWWKHWRS OHYHOLVIRUPHGE\WZRGXSOH[HV7KHVSHFLDOVRXQGLQVXODWHGZLQ GRZV ZHUH SUHVHUYHG LQ WKH RULJLQDO VHFHVVLRQ VW\OH DQG DORQJ ZLWKRWKHUVHFHVVLRQHOHPHQWVKHOSWRFUHDWHWKHDWPRVSKHUHDQG WKHHQWLUHKLVWRULFFKDUDFWHU (67$7(WLSYLHZRIWKHSDQRUDPDRIWKH3UDJXH&DVWOHOX[XULRXV GHVLJQIRUWKHGHPDQGLQJRQHV

9LOOD&KDUOHV©ǎǴǷǷǬǣǬǼǷȈdzª

©5LYHU+RXVHªǹǬǜǬȄǴǹǺǮǺǵǹǬǭDZǼDZDzǹǺǵ

ǒǴǷǺǵ ǶǺǸǻǷDZǶǽ ©ǎǴǷǷǬ ǣǬǼǷȈdzª ǾǬǶDzDZ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ Ǯ ǛǼǬǯDZ Ǯ ǼǬǵǺǹDZ ǍǿǭDZǹDZȃ ǹDZǰǬǷDZǶǺ ǺǾ ǻǬǼǶǬ ǝǾǼǺǸǺǮǶǬ Ǯ ǼǬǵǺǹDZ dzǬǽǾǼǺǵǶǴ ǮǴǷǷ ǮǼDZǸDZǹ ǛDZǼǮǺǵ ǜDZǽǻǿǭǷǴǶǴ ǐDZǮDZǷǺǻDZǼ ©'%' *URXSªǮǸDZǽǾDZǽǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬǸǴǼǬdzǼǬǭǺǾǬǷǻǼǺDZǶǾǼǺǽǶǺȄǹǺǵ ǼDZdzǴǰDZǹȂǴǴ ǶǺǾǺǼǬȋ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǴDZ ǶǮǬǼǾǴǼȇ ǹǺ ǾǬǶDzDZ ǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇ Ǵ ǹDZǭǺǷȈȄǴDZ ǽǾǿǰǴǴ ǙǬ ǶǬDzǰǺǸ ȉǾǬDzDZ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ȄDZǽǾȈ ǶǮǬǼǾǴǼ ǶǺǾǺǼȇDZ ǸǺǯǿǾ ǭȇǾȈ ǽǮȋdzǬǹȇǴǻǼǴǽǻǺǽǺǭǷDZǹȇǻǺǽǮǺDZǸǿǮǶǿǽǿǴǻǺǾǼDZǭǹǺǽǾȋǸ

ǟǹǴǶǬǷȈǹȇǸ ȄǬǯǺǸ ȋǮǴǷǬǽȈ ǾǬǶDzDZ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋ dzǰǬǹǴȋ ǮDZǶǬ Ǯ ǽǾǴǷDZ ǸǺǰDZǼǹ ǹǬ ǜǬȄǴǹǺǮǺǵ ǹǬǭDZǼDZDzǹǺǵ ǚǰǹǴǸ Ǵdz ǮDZǽǺǸȇȁǻǼDZǴǸǿȅDZǽǾǮǻǼǺDZǶǾǬ©5LYHU+RXVHªǶǺǸǻǬǹǴǴ©.LQJ 6WUHHWª ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǮǴǰ ǹǬ ǛǼǬDzǽǶǴǵ ǯǼǬǰ ǴǷǴ ǼDZǶǿ ǎǷǾǬǮǿ ǙǬ ǶǬDzǰǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǺǰǹǬǭǺǷȈȄǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǮDZǼȁǹǴǵȉǾǬDz ǽǺǽǾǺǴǾ Ǵdz ǰǮǿȁ ǸDZdzǺǹDZǾǺǮ ǝǻDZȂǴǬǷȈǹȇDZ dzǮǿǶǺǴdzǺǷǴǼǿȊȅǴDZ ǺǶǹǬǭȇǷǴǽǺȁǼǬǹDZǹȇǮǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǸǽǾǴǷDZǸǺǰDZǼǹǴǮǸDZǽǾDZ ǽ ǰǼǿǯǴǸǴ ȉǷDZǸDZǹǾǬǸǴ Ǯ ǽǾǴǷDZ ǸǺǰDZǼǹ ǻǼǴǰǬȊǾ ǺǽǺǭǿȊ ǬǾǸǺǽȀDZǼǿ ǰǺǸǿ Ǵ ǻǺǰȃDZǼǶǴǮǬȊǾ DZǯǺ ǺǭȅǴǵ ǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǴǵ ȁǬǼǬǶǾDZǼ

(67$7(ǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǾǴǹǾDZǼDZǽǹǬȋǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǬȁǺǼǺȄǴǵǼǬǵǺǹ ǽǭǺǷȈȄǴǸǶǺǷǴȃDZǽǾǮǺǸdzDZǷDZǹǴǮǺǶǼǿǯ

(67$7( ǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǾ ǮǴǰ ǹǬ ǻǬǹǺǼǬǸǿ ǛǼǬDzǽǶǺǯǺ ǏǼǬǰǬ ǼǺǽǶǺȄǹȇǵǰǴdzǬǵǹǰǷȋǽǬǸȇȁǮdzȇǽǶǬǾDZǷȈǹȇȁDzǴǷȈȂǺǮ

39


Nejlepší nemovitosti Best Properties 

3URGHM6DOHVǷȘȖȌȈȎȈ3URQiMP\5HQWDOVǨȘȍȕȌȈ$SDUWPiQ\Y3UD]H 3UDJXH$SDUWPHQWVǨȗȈȘȚȈȔȍȕȚȣȊǷȘȈȋȍ .RPHUþQtQHPRYLWRVWL &RPPHUFLDO3URSHUWLHVDzȖȔȔȍȘȟȍșȒȈȧȕȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȤ$GUHViĜ'LUHFWRU\ȒȈȚȈȓȖȋ


otázka pro realitní odborníky

4XHVWLRQIRU5HDO(VWDWH3URIHVVLRQDOVƸDzdzǴDzǵǿǧǯȃǵdzǨǺǬǣǯǬǵǶDzǥdzDzDZǨǧǥǬǪǬǰDzǵǶǬ

Å-HYKRGQiGREDSURLQYHVWLFLGRKRUVNpKRDSDUWPiQXQHEREXGRXFHQ\GiONOHVDW"´ ´,VLWDJRRGWLPHWRLQYHVWLQDQDSDUWPHQWLQWKHPRXQWDLQVRUZLOOWKHSULFHVGURSIXUWKHU"µ ǡǺǼǺȄǺǷǴǽDZǵȃǬǽǴǹǮDZǽǾǴǼǺǮǬǾȈǮǻǺǶǿǻǶǿǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾǺǮǮǯǺǼǬȁǴǷǴȂDZǹȇǻǼǺǰǺǷDzǬǾǻǬǰǬǾȈ"

,QJ0LODQ-Ţ]D ,002,19(67*URXS

Å0\VOtPVLæHMHWŐHEDUR]GĚOLWQDEt]HQpNDSDFLW\QD QĚNROLN VNXSLQ -Læ GRNRQÿHQp DSDUWPiQ\ MVRX Q\Qt QD Qt]NëFK FHQiFK DOH MH ]GH MHäWĚ E\Ř YHOPL PDOë SURVWRUNY\MHGQiYiQt$SDUWPiQ\SŐHGGRNRQÿHQtP FRæMHGUXKiVNXSLQDMVRXYHYĚWäLQĚSŐtSDGŢQDQHM QLæätPRæQpFHQĚSRNXGFKFHPtWGRGDYDWHODOHVSRŁ PLQLPiOQt]LVNLSŐHV]PĚQX'3+YSŐtäWtPURFH7ŐHWt SRP\VOQRX VNXSLQX Y WRPWR VRXERUX WYRŐt XE\WRYDFt NDSDFLW\ W\SX SHQ]LRQŢ DSRG D ]GH MH VLWXDFH SRGOH PpKRQi]RUXQHMNRPSOLNRYDQĚMät]KOHGLVNDSURGHMFŢ D QHMYëKRGQĚMät ] SRKOHGX NXSXMtFtFK SURWRæH MVRX Y WRPWR REGREt QD YHOPL Qt]NëFK FHQiFK Y]KOHGHP N MHMLFKVOXäQpNYDOLWĚ6DPR]ŐHMPĚKRYRŐtPHRVNXWHÿ QëFKSURGHMQtFKFHQiFKQLNROLYQDEtGNRYëFK´

3RNXG MGH R LQYHVWLFL ] KOHGLVND ÀQDQÿQtKR SDN VH NXQGiUQtE\GOHQtQHQtYGREiFKVWDJQDFHQHERUHFHVH REHFQĚ DWUDNWLYQt 9\MtPNX WYRŐt OLPLWRYDQë SURGXNW 0RGHUQt DSDUWPiQ\ VH VOXæEDPL VLWXRYDQp Y QHMOHS ätFKPtVWHFKDWUDNWLYQtFKKRUVNëFKVWŐHGLVHNDSŐLWRP ]DRGSRYtGDMtFtFHQXVLVYRMLNOLHQWHOXYæG\QDMGRX 3RNXG MGH R LQYHVWLFL GR RVREQtKR æLYRWQtKR VW\OX MH N ]DP\äOHQt ]GD KDUPRQLFN\ D DNWLYQĚ VWUiYHQë ÿDV V URGLQRX Y SŐtURGĚ QHSŐHGVWDYXMH YĚWät KRGQRWX QHæ SURFHQWD]YëQRVX

,QJ-DURVODYåLæND 6DOHV'LUHFWRU 25&235$*8(DV

´, WKLQN WKDW ZH KDYH WR GLYLGH WKH RIIHUHG FDSDFLWLHV LQWR VHYHUDO JURXSV 7KH DOUHDG\FRPSOHWHGDSDUWPHQWVDUHFXUUHQWO\DWDORZEXWDOWKRXJKVPDOOWKHUH LVVWLOOVRPHURRPIRUQHJRWLDWLRQV$SDUWPHQWVEHIRUHFRPSOHWLRQZKLFKLVWKH RWKHU JURXS DUH IRU WKH JUHDWHU SDUW DW WKH ORZHVW SRVVLEOH SULFH WKDW LV LI WKH FRQWUDFWRU ZDQWV WR KDYH DW OHDVW D PLQLPXP SURÀW GHVSLWH WKH FKDQJH LQ 9$7 VFKHGXOHG IRU QH[W \HDU 7KLUG LPDJLQDU\ JURXS LQ WKLV FROOHFWLRQ LV PDGH XS RI DFFRPPRGDWLRQFDSDFLWLHVVXFKDV´SHQVLRQVµHWFDQGDVIDUDV,DPFRQFHUQHG WKH VLWXDWLRQ KHUH LV WKH PRVW FRPSOLFDWHG IURP WKH SHUVSHFWLYH RI VHOOHUV DQG PRVWDGYDQWDJHRXVIURPWKHSHUVSHFWLYHRIWKHEX\HUVEHFDXVHWKH\DUHFXUUHQW O\DWYHU\ORZSULFHVZLWKUHVSHFWWRWKHLUGHFHQWTXDOLW\2IFRXUVHZHDUHWDONLQJ DERXWDFWXDOVDOHVSULFHVQRWDVNLQJSULFHVµ

$VIDUDVDQLQYHVWPHQWIURPWKHÀQDQFLDOSHUVSHFWLYHLVFRQFHUQHGVHFRQGDU\ OLYLQJLVQRWJHQHUDOO\DWWUDFWLYHLQWLPHVRIVWDJQDWLRQRUUHFHVVLRQ$QH[FHSWLRQ LVDOLPLWHGSURGXFW0RGHUQDSDUWPHQWVZLWKVHUYLFHVVLWXDWHGLQWKHEHVWORFDWL RQVRIDWWUDFWLYHVNLDUHDVDQGDWFRUUHVSRQGLQJSULFHZHOOWKHVHZLOODOZD\VÀQG WKHLUFOLHQWHOH

ǫ ǰǿǸǬȊ ȃǾǺ ǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺ ǼǬdzǰDZǷǴǾȈ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸȇDZ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾǴ ǹǬ ǹDZǽǶǺǷȈǶǺ ǯǼǿǻǻ ǟDzDZ ǯǺǾǺǮȇDZ ǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇ ǽDZǵȃǬǽ ǻǼǺǰǬȊǾǽȋ ǻǺ ǹǴdzǶǴǸ ȂDZǹǬǸ ǹǺ Ǯ ȉǾǺǸ ǽǷǿȃǬDZ ǮDZǽȈǸǬ ǺǯǼǬǹǴȃDZǹȇ ǼǬǸǶǴ ȂDZǹ ǰǷȋ ǻDZǼDZǯǺǮǺǼǺǮ njǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇ Ǯ dzǬǮDZǼȄǬȊȅDZǵ ǽǾǬǰǴǴ ǾDZ ǮǾǺǼǬȋ ǯǼǿǻǻǬ Ǯ ǭǺǷȈȄǴǹǽǾǮDZ ǽǷǿȃǬDZǮǻǼDZǰǷǬǯǬȊǾǽȋǻǺǽǬǸǺǵǹǴdzǶǺǵȂDZǹDZDZǽǷǴǻǺǰǼȋǰȃǴǶȁǺȃDZǾǴǸDZǾȈȁǺǾȋ ǭȇ ǸǴǹǴǸǬǷȈǹǿȊ ǻǼǴǭȇǷȈ ǹDZǽǸǺǾǼȋ ǹǬ ǴdzǸDZǹDZǹǴDZ Ǚǐǝ Ǯ ǽǷDZǰǿȊȅDZǸ ǯǺǰǿ ǞǼDZǾȈȊǿǽǷǺǮǹǿȊǯǼǿǻǻǿǮȉǾǺǸǼȋǰǿǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǾDzǴǷȈDZǾǴǻǬǻǬǹǽǴǺǹǬǾǺǮǴ ǾǰǴdzǰDZǽȈǽǴǾǿǬȂǴȋǹǬǸǺǵǮdzǯǷȋǰǽǬǸǬȋǽǷǺDzǹǬȋǽǾǺȃǶǴdzǼDZǹǴȋǻǼǺǰǬǮȂǺǮ Ǵ ǽǬǸǬȋ ǮȇǯǺǰǹǬȋ ǽ ǻǺdzǴȂǴǴ ǻǺǶǿǻǬǾDZǷDZǵ ǻǺǾǺǸǿ ȃǾǺ Ǯ ȉǾǺǾ ǻDZǼǴǺǰ ǾǬǶǺDZ DzǴǷȈDZǻǼǺǰǬDZǾǽȋǻǺǺȃDZǹȈǹǴdzǶǴǸȂDZǹǬǸǻǼǴDZǯǺǮDZǽȈǸǬǻǼǴǷǴȃǹǺǸǶǬȃDZǽǾǮDZ ǝǬǸǺǽǺǭǺǵȃǾǺǼDZȃȈǴǰDZǾǺǼDZǬǷȈǹȇȁȂDZǹǬȁǻǼǺǰǬDzǬǹDZǺǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸȇȁ

ǣǾǺ ǶǬǽǬDZǾǽȋ ǴǹǮDZǽǾǴȂǴǵ ǽ ǾǺȃǶǴ dzǼDZǹǴȋ ȀǴǹǬǹǽǺǮ ǾǺ ǮǾǺǼǴȃǹǺDZ DzǴǷȈDZ Ǯ ǻǼǺȂDZǽǽDZ ǽǾǬǯǹǬȂǴǴ ǴǷǴ ǽǻǬǰǬ ǹDZ ȋǮǷȋDZǾǽȋ Ǯ ȂDZǷǺǸ ǻǼǴǮǷDZǶǬǾDZǷȈǹȇǸ ǔǽǶǷȊȃDZǹǴDZ ǽǺǽǾǬǮǷȋȊǾ ǷǴǸǴǾǴǼǺǮǬǹǹȇDZ ǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴȋ ǝǺǮǼDZǸDZǹǹȇDZ ǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇ ǽ ǺǭǽǷǿDzǴǮǬǹǴDZǸ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹȇDZ Ǯ ǽǬǸȇȁ ǷǿȃȄǴȁ ǸDZǽǾǬȁ ǻǼDZǽǾǴDzǹȇȁ ǯǺǼǹȇȁ ǶǿǼǺǼǾǺǮ Ǵ Ǯ ǾǺ DzDZ ǮǼDZǸȋ ǻǺ ǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿȊȅDZǵ ȂDZǹDZ ǮǽDZǯǰǬǹǬǵǰǿǾǽǮǺǴȁǶǷǴDZǹǾǺǮ

42

$VIDUDVDQLQYHVWPHQWLQOLIHVW\OHLVFRQFHUQHGZHOOKHUHZHFDQFRQVLGHUKRZ WLPHVSHQWZLWKIDPLO\LQQDWXUHKDUPRQLRXVO\DQGDFWLYHO\UHSUHVHQWVDJUHDWHU YDOXHWKDQD\LHOGSHUFHQWDJH

ǣǾǺ ǶǬǽǬDZǾǽȋ ǴǹǮDZǽǾǴȂǴǵ Ǯ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǵ ǺǭǼǬdz DzǴdzǹǴ ǾǺ ǽǾǺǴǾ dzǬǰǿǸǬǾȈǽȋ ǹDZȋǮǷȋDZǾǽȋǯǬǼǸǺǹǴȃǹǺǴǬǶǾǴǮǹǺǻǼǺǮǺǰDZǹǹǺDZǮǼDZǸȋǹǬǻǼǴǼǺǰDZǽǺǽǮǺDZǵ ǽDZǸȈDZǵǭǺǷDZDZǻǼǴǮǷDZǶǬǾDZǷȈǹȇǸȃDZǸǻǼǺȂDZǹǾǺǾǮȇǼǿȃǶǴ


Winner of the

Best Local Real Estate Agency &,-$ZDUGV

svoboda & williams $ZDUGHGLQUHFRJQLWLRQRIRXWVWDQGLQJVHUYLFHSURYLGHG E\DUHDOHVWDWHDJHQF\LQ9RWHGIRUE\DQLQGHSHQGHQW JURXSRIWRSLQGXVWU\SURIHVVLRQDOVPRQLWRUHGE\3Z&

CIJ

11

Czech Republic


3URGHM_3UDKD_6WDUp0ęVWR_P_.Ā %\WNNYVWXSQtKDODSURVWRUQìREìYDFtSRNRMVNXFK\QtDMtGHOQtPSURVWRUHPORçQLFHNRXSHOQ\WRDOHWDSURKRVW\EDONRQ PRçQRVWGRNRXSHQtSDUNRYDFtKRVWiQtSURGiYDQpYHVWDYXVKHOO FRUH%\WVY\VRNìPLVWURS\DEDONRQHPYSDWĨHMHGLQHĀQpKR UH]LGHQĀQtKRSURMHNWX3DOiF'ORXKiNWHUìY]QLNONRPSOHWQtUHNRQVWUXNFtĀLQçRYQtKRGRPXYHVW\OX$UW'HFR]OHWVWROHWt DVWRMtQDVWUDWHJLFNpPQiURçtXOLF'ORXKiD+UDGHEQtMHQSiUPLQXWFKģ]HRG6WDURPęVWVNpKRQiPęVWt

3URNRPSOHWQtQDEtGNXQDYåWLYWH)RUFRPSOHWHSURSHUW\OLVWLQJSOHDVHYLVLW

44

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

VYRERGDZLOOLDPVFRP


6DOH_3UDKD_6WDUp0Ä&#x2122;VWR_P_.Ä&#x20AC; EHGURRPDSDUWPHQWHQWU\KDOOVSDFLRXVOLYLQJURRPZLWKNLWFKHQDQGGLQLQJDUHDEDWKURRPVKDOIEDWKEDOFRQ\SDUNLQJVSDFH RSWLRQDODYDLODEOHDVVKHOODQGFRUH$SDUWPHQWZLWKKLJKFHLOLQJVDQGEDOFRQ\RQWKHVWIORRULQDXQLTXH3DOiF'ORXKiUHVLGHQWLDO SURMHFWFUHDWHGWKURXJKFRPSOHWHUHQRYDWLRQRIDQDSDUWPHQWEXLOGLQJLQ$UW'HFRVW\OHIURPWKHV3DOiF'ORXKiLVORFDWHG RQWKHFRUQHURI'ORXKiDQG+UDGHEQtVWUHHWVDVWUDWHJLFORFDWLRQMXVWDIHZPLQXWHZDONIURP7KH2OG7RZQ6TXDUH

1D3HUÃ¥WìQÄ&#x2122;3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

PRODEJ I SALES I Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x2026;ƺƶƻÇ&#x2030;Ç&#x2C6;Ç&#x2013;

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I Ç&#x2013;Ç&#x201E;ƸƶÇ&#x2021;Ç&#x201C;

45


3URGHM_3UDKD_0DOi6WUDQD_P_.Ā %\WYìKOHGQD.DUOģYPRVWYKRGQìNUHNRQVWUXNFLSģYRGQtKLVWRULFNpSDUNHW\GYHĨHDNOLN\REìYDFtSRNRMVDPRVWDWQiNXFK\Ğ ORçQLFHNRXSHOQD3URVWRUQìE\WYHSDWĨHYH]UHNRQVWUXRYDQpPNODVLFNpPGRPę]URNX EHGURRPDSDUWPHQWYLHZRIWKH&KDUOHV%ULGJHVXLWDEOHIRUUHFRQVWUXFWLRQRULJLQDOSDUTXHWIORRUGRRUVDQGKDQGOHVOLYLQJURRP VHSDUDWHNLWFKHQDQGDEDWKURRP6SDFLRXVDSDUWPHQWRQWKHQGIORRULQDUHQRYDWHGFODVVLFEXLOGLQJIURP

3URNRPSOHWQtQDEtGNXQDYåWLYWH)RUFRPSOHWHSURSHUW\OLVWLQJSOHDVHYLVLW

46

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

VYRERGDZLOOLDPVFRP


3URGHM_3UDKD_0DOi6WUDQD_P_FHQDQDY\çiGiQt_SULFHXSRQUHTXHVW 0ęåĢDQVNìGģPFHQWUiOQtGYģUEDURNQtSUYN\NRPELQDFHKLVWRULFN\FKUiQęQìFKĀiVWtREMHNWXDLQGXVWULiOQtFKSURVWRUVSDYODĀtNWHUp QHMVRXSĨHGPęWHPSDPiWNRYpSpĀH,QYHVWLĀQtSĨtOHçLWRVWVYDULDELOQtPPRGHOHPEXGRXFtKRY\XçLWtLSRGRE\SURVWRUPLQXWRG.DPS\ D.DUORYDPRVWXSĨHVWRVWUDQRXRGUXåQìFKXOLĀHNDWXULVWLFNìFKWUDV %XUJKHU·VKRXVHFHQWUDOFRXUWEDURTXHIHDWXUHVFRPELQDWLRQRIKLVWRULFDOO\SURWHFWHGSDUWVRIWKHEXLOGLQJDQGLQGXVWULDOVSDFHV QRWSDUWRIWKHFRQVHUYDWLRQ 8QLTXHLQYHVWPHQWRSSRUWXQLW\ZLWKDYDULDEOHPRGHOIRUIXWXUHXVHVRIVSDFHVDPLQXWHZDONWR &KDUOHV%ULGJHDQGWKH.DPSDLVODQGRXWRIWKHEXV\VWUHHWVDQGWRXULVWQRLVH

1D3HUåWìQę3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

47


3URGHM_3UDKD_0DOi6WUDQD_P_.Ā %\WNUEJDOHULHSiUNURNģRG.DUORYDPRVWXDFKUiPX6Y0LNXOiåHRGKDOHQpWUiPRYtGĨHYęQpDEĨLGOLFRYpSRGODK\ÔçDVQìORIWRYì PH]RQHWNRQFLSRYDQìYQHWUDGLĀQtPVW\OXVLWXRYDQìXSURVWĨHG]HOHQęYSDUNXQDRVWURYę.DPSDMHGQp]QHMY\KOHGiYDQęMåtFKORNDOLW Y3UD]H EHGURRPDSDUWPHQWILUHSODFHJDOOHU\DIHZVWHSVIURPWKH&KDUOHV%ULGJHDQG6DLQW1LFKRODV&KXUFKH[SRVHGEHDPVZRRGHQ DQGVODWHIORRUV$PD]LQJ1HZ<RUNORIWW\SHDSDUWPHQWVLWXDWHGLQWKHPLGGOHRIWKHOXVKJUHHQSDUNRQ.DPSDLVODQGWKHPRVW GHVLUHGDQGDOPRVWXQDWWDLQDEOHORFDWLRQWROLYHLQ3UDJXH

3URNRPSOHWQtQDEtGNXQDYåWLYWH)RUFRPSOHWHSURSHUW\OLVWLQJSOHDVHYLVLW

48

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

VYRERGDZLOOLDPVFRP


3URGHM_3UDKD_6WDUp0ęVWR_P_FHQDQDY\çiGiQt_SULFHXSRQUHTXHVW %\WVDPRVWDWQiSOQęY\EDYHQiNXFK\ĞVMtGHOQRXNRXSHOQ\/X[XVQtE\GOHQtVLWXRYDQpYVDPpPVUGFLKLVWRULFNpKRFHQWUDYSDWĨH MHGQRKR]QHMVWDUåtFKGRPģY3UD]H8=ODWpNRQYLFHSiUNURNģRG6WDURPęVWVNpKRQiPęVWt EHGURRPDSDUWPHQWVHSDUDWHIXOO\ILWWHGNLWFKHQZLWKGLQLQJDUHDEDWKURRPV/X[XU\OLYLQJVLWXDWHGLQWKHKHDUWRIWKHKLVWRULFFHQWHURQ WKHVWIORRURIRQHRIWKHROGHVWEXLOGLQJVLQ3UDJXH8=ODWpNRQYLFHDIHZVWHSVIURPWKH2OG7RZQ6TXDUH

1D3HUåWìQę3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

49


3URGHM_3UDKD_6PtFKRY_P_.Ā 3HQWKRXVHNNNDçGì]SRNRMģPiSĨtVWXSQDQęNWHURX]WHUDVORçQLFHSOQęY\EDYHQpNRXSHOQ\WRDOHWDSURKRVW\VNOHSSDUNRYDFt VWiQt3URVWRUQìSHQWKRXVHYHGYRXSRVOHGQtFKSDWUHFKQRYRVWDYE\VNUiVQìPLYìKOHG\GRYåHFKVYęWRYìFKVWUDQ EHGURRPSHQWKRXVHHDFKURRPZLWKDFFHVVWRWKHWHUUDFHIXO\HTXLSSHGEDWKURRPVJXHVWWRLOHWFHOODUSDUNLQJVSDFHV 6SDFLRXVSHQWKRXVHRFFXS\LQJWZRODVWIORRUVRIDQHZO\EXLOWUHVLGHQFHDQGRIIHUVEHDXWLIXOYLHZVWRDOOFDUGLQDOGLUHFWLRQV

3URNRPSOHWQtQDEtGNXQDYåWLYWH)RUFRPSOHWHSURSHUW\OLVWLQJSOHDVHYLVLW

50

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

VYRERGDZLOOLDPVFRP


3URGHM_3UDKD_1RYp0ฤ™VWR_P_FHQDQDY\รงiGiQt_SULFHXSRQUHTXHVW %\WNNORรงQLFHVHYVWXSHPQDEDONRQREรฌYDFtSRNRMVFHORSURVNOHQRXVWฤ™QRXNXFK\ฤžVNรฌPDMtGHOQtPNRXWHPNRXSHOQ\ QDGVWDQGDUGQtQiE\WHNQDPtUXDY\EDYHQtYFHQฤ™%\WYSDWฤจHQRYRVWDYE\VYรฌKOHGHPQDฤจHNXDSDUN/HWQiVQRYฤ™XSUDYHQรฌP SDUNHPSRGRNQ\DVWDQGDUG\QHMY\รฅรฅtNYDOLW\ EHGURRPDSDUWPHQWZLWKDFFHVVWRWKHEDOFRQ\IURPDOOWKUHHEHGURRPVOLYLQJURRPZLWKDJODVVHGLQGLQLQJDUHDDQGNLWFKHQ EDWKURRPVOX[XU\FXVWRPPDGHIXUQLWXUHDQGHTXLSPHQWLQFOXGHGLQWKHSXUFKDVHSULFH$SDUWPHQWRQWKHWKIORRURIDQHZO\EXLOW UHVLGHQFHRYHUORRNLQJWKHULYHUDQGWKH/HWQiSDUNZLWKDQHZO\ODQGVFDSHGSDUNXQGHUWKHZLQGRZVDQGWRSTXDOLW\VWDQGDUGV

1D3HUรฅWรฌQฤ™3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

PRODEJ I SALES I ว†ว‡ว…ฦบฦถฦปว‰วˆว–

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ว–ว„ฦธฦถว‡ว“

51


3URGHM_3UDKD_%ĨHYQRY_P_.Ā %\WMLKR]iSDGQtWHUDVDVPDUNì]RXY\EDYHQiåDWQDGĨHYęQpSRGODK\XSUDYHQìYQLWUREORNVGęWVNìPKĨLåWęPVNOHSJDUiçRYpSDUNRYDFt VWiQt%\WYSDWĨHQRYRVWDYE\YNOLGQpĀiVWL3UDK\YSęåtPGRVDKX3UDçVNpKRKUDGX EHGURRPDSDUWPHQWVRXWKZHVWWHUUDFHZLWKDZQLQJHTXLSSHGZDONLQFORVHWZRRGIORRUVEHDXWLIXOO\ODQGVFDSHGFRXUW\DUGZLWK DFKLOGUHQCVSOD\JURXQGFHOODUJDUDJHSDUNLQJVSDFH)LUVWIORRUDSDUWPHQWLQDPRGHUQUHVLGHQWLDOEXLOGLQJLQDTXLHWQHLJKERUKRRGZLWKLQ ZDONLQJGLVWDQFHRIWKH3UDJXH&DVWOH

3URNRPSOHWQtQDEtGNXQDYåWLYWH)RUFRPSOHWHSURSHUW\OLVWLQJSOHDVHYLVLW

52

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

VYRERGDZLOOLDPVFRP


3URGHM_3UDKD²YìFKRG_6WDWHQLFH_P_SR]HPHNP_.Ā 9LODWHUDV\EDONRQ\ORçQLFHNRXSHOQ\WRDOHWDSURKRVW\SURVWRUQìREìYDFtSRNRMMtGHOQDNYDOLWQtIUDQFRX]VNiRNQDGXERYp SDUNHW\GYRMJDUiç0RGHUQtYLODYDWUDNWLYQtSĨtURGQtORNDOLWęVELRNRULGRUHPÔQęWLFNpKRSRWRNDVLWXRYDQiNPVHYHUR]iSDGQęRG3UDK\ PLQXWRGOHWLåWęDPH]LQiURGQtFKåNROQD3UD]HD EHGURRPYLOODWHUUDFHVEDOFRQLHVEDWKURRPVJXHVWWRLOHWVSDFLRXVOLYLQJURRPGLQLQJURRPTXDOLW\)UHQFKZLQGRZVRDNIORRUV FDUJDUDJH&RQWHPSRUDU\YLOODORFDWHGLQDEHDXWLIXOO\ODQGVFDSHGSDUNOLNHVHWWLQJLQWKHSLFWXUHVTXH´8QHWLFN\µ9DOOH\MXVWNPIURP 3UDJXHDQGOHVVWKDQDPLQXWHGULYHWRWKHDLUSRUWDQGWKHLQWHUQDWLRQDOVFKRROVLQ3UDJXHDQG

1D3HUåWìQę3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

53


54

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂǷǻǼǣȃDZǨǧǥǬǪǬǰDzǵǶȀ


PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

55


56

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂǷǻǼǣȃDZǨǧǥǬǪǬǰDzǵǶȀ


PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

57


ZZZHQJHOYRHONHUVFRPSUDJ

Praha-západ Unique residence in the Bauhause style

&(1$.þ 2%<71È3/2&+$P 32=(0(.P ,'12:/)

5

RGLQQpVtGORYHVW\OX%DXKDXVE\ORSRVWDYHQRYURFH3XULVWLFNpSUYN\ YHYêMLPHþQpPLQWHULpUXDVSRXåLWtPQHMNYDOLWQČMãtFKPDWHULiOĤþLQtWXWR QHPRYLWRVW]FHODXQLNiWQt9QLWĜQtLYHQNRYQtED]pQDZKLUOSRRO¿QVNi VDXQDVROiULXP¿WQHVVGRPiFtNLQRYLQRWpNDNUEYHYVWXSQtKDOHSRGODKRYp WRSHQtNOLPDWL]DFHQDPtUXY\UREHQpPRGHUQt]DĜt]HQtGRPXDVSRXVWDGDOãtFK QDGþDVRYêFKGHWDLOĤVSOĖXMtY\VRNpQiURN\QDNYDOLWQtE\GOHQt-H]GHUHSUH]HQWD WLYQtREêYDFtSRNRMVRWHYĜHQRXNXFK\Qt/RåQLFHDSRNRMHSURKRVW\MVRXSURSRMHQ\ VOXQQRXWHUDVRX.UHOD[DFLRGSRþLQNXQHER]iEDYČMHXUþHQDYHONRU\VHQDYUåHQi ]DKUDGDVSURVNOHQêPDOWiQHPD]i]HPtPSURJULORYiQtþLOHWQtSRVH]HQt3OQČDXWR PDWLFNêSURYR]GRPXXPRåĖXMHGiONRYpRYOiGiQtYQLWĜQtFKLYQČMãtFKåDOX]LtNOL PDWL]DFHFHOpDXGLRYL]XiOQtWHFKQLN\DEH]SHþQRVWQtKRV\VWpPX6RXþiVWtUH]LGHQFH MHSR]GČMLGRVWDYČQêGĤPYHVWHMQpPVW\OX9FHOpPREMHNWXMHSDUNRYDFtFKPtVW 58

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

&217$&7(1*(/ 9g/.(5635$*8( &=

,002%,/,(1( 9VUR 6(129Èä1e1È035$+$ 7(/02%,/( (0$,/NDULQFRVVPDQQ#HQJHOYRHONHUVFRP 35,&(&=. )/225$5($VTP 3/272)/$1'VTP ,'12:/)

7

KLVIDPLO\UHVLGHQFHLQWKH%DXKDXVVW\OHZDVEXLOWLQ3XULVWHOH PHQWVLQDQH[FHSWLRQDOLQWHULRUDQGWKHXVHRIWKHEHVWPDWHULDOVPDNH WKLVSURSHUW\LQLPLWDEOH,QGRRUDQGRXWGRRUSRROZLWKZKLUOSRRO)LQQLVKVDXQD VRODULXP¿WQHVVKRPHFLQHPDZLQHFHOODU¿UHSODFHLQWKHHQWUDQFHKDOOXQGHU ÀRRUKHDWLQJPRGHUQFXVWRPPDGHIXUQLVKLQJVDQGDZHDOWKRIRWKHUWLPHOHVV GHWDLOVVDWLVI\WKHKLJKHVWKRXVLQJGHPDQGV7KHUHLVDUHSUHVHQWDWLYHOLYLQJURRP ZLWKRSHQNLWFKHQ%HGURRPVDUHLQWHUFRQQHFWHGE\DVXQQ\WHUUDFH$JDUGHQODLG RXWRQDJUDQGVFDOHZLWKDJODVVHGLQVXPPHUKRXVHDQGEDUEHFXHIDFLOLWLHVFDQ EHXVHGIRUUHOD[DWLRQDQGIXQ$IXOO\DXWRPDWLFV\VWHPLVHPSOR\HGWRUHPRWHO\ FRQWUROWKHLQWHULRUDQGH[WHULRUEOLQGVDLUFRQGLWLRQLQJWKHDXGLRYLVXDOV\VWHP DQGWKHVHFXULW\V\VWHP3DUWRIWKHUHVLGHQFHLVDKRXVHLQWKHVDPHVW\OHZKLFK ZDVEXLOWODWHU7KHUHDUHSDUNLQJSODFHVLQWKHFRPSOH[


ZZZHQJHOYRHONHUVFRPSUDJ

Čejkovice A residence with exceptional charm

&(1$.þ 2%<71È3/2&+$P 32=(0(.P ,'12:/35,

8

QLNiWQtQHPRYLWRVWVUR]OHKOêPLSR]HPN\Pi]DVHERXKLVWRULLVSRMHQRX VURGHPâWHUQEHUNĤ'QHVYHONRU\VpURGLQQpVtGORVHQDFKi]tYHIDVFL QXMtFtNUDMLQČ1HMVWDUãtLQGXVWULiOQtEXGRYRXWRKRWRPtVWDMHEêYDOêUH QHVDQþQtSLYRYDU+ODYQtRE\WQiEXGRYDMHFHOiSRNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFLGOH VRXþDVQêFKSRåDGDYNĤQDOX[XVQtSRKRGOQpE\GOHQtDMHWXGtåY\EDYHQDSRGOH SRVOHGQtFKWHFKQLFNêFKVWDQGDUGĤ9FHOpPREMHNWXMVRXYHOPLFLWOLYČVSRMHQ\ PRGHUQtHOHPHQW\VRNRX]OXMtFtPLRULJLQiOQtPLKLVWRULFNêPLSUYN\7RYãH Y\WYiĜtYHOPLVSHFL¿FNRXDWPRVIpUXSURFKi]HMtFtLQWHULpU\RYHOLNRVWLP NWHUpQDEt]tPQRKRUĤ]QêFKPRåQRVWtLQGLYLGXiOQtKRY\XåLWt=KODYQtEXGRY\ PiWHSĜtVWXSQDUR]OHKORXWHUDVXVYêKOHGHPQDVi]DYVNp~GROt.GLVSR]LFL MVRXMHãWČGDOãtWĜLPXOWLIXQNþQtEXGRY\NWHUpSRWĜHEXMtþiVWHþQRXUHNRQVWUXNFL 6tGORYiVQDGFKQHVYêPYêMLPHþQêPãDUPHP

&217$&7(1*(/ 9g/.(5635$*8( &=

,002%,/,(1( 9VUR 6(129Èä1e1È035$+$ 7(/02%,/( (0$,/DQGUHDGORXKD#HQJHOYRHONHUVFRP 35,&(&=. )/225$5($VTP 3/272)/$1'VTP ,'12:/35,

7

KLVXQLTXHSURSHUW\ZLWKH[WHQVLYHODQGVKDVDKLVWRU\FRQQHFWHGZLWKWKH âWHUQEHUNIDPLO\7KHSDODWLDOIDPLO\UHVLGHQFHLVORFDWHGLQDIDVFLQDWLQJ ODQGVFDSH7KHPRVWDQFLHQWLQGXVWULDOEXLOGLQJLQWKHYLFLQLW\LVDIRUPHUUHQDLV VDQFHEUHZHU\7KHPDLQUHVLGHQWLDOEXLOGLQJKDVEHHQFRPSOHWHO\UHQRYDWHGDQG DFFRUGLQJWRSUHVHQWGD\UHTXLUHPHQWVIRUOX[XU\DQGFRPIRUWDEOHKRXVLQJLW LVHTXLSSHGDFFRUGLQJWRWKHODWHVWWHFKQLFDOVWDQGDUGV7KURXJKRXWWKHEXLOGLQJ PRGHUQHOHPHQWVZLWKHQFKDQWLQJRULJLQDOKLVWRULFHOHPHQWVDUHYHU\VHQVLWLYHO\ FRPELQHG$OOWKLVFUHDWHVDYHU\SDUWLFXODUDWPRVSKHUHSHUYDGLQJWKHLQWHULRUV VL]HGVTPZKLFKRIIHUPDQ\SRVVLELOLWLHVRILQGLYLGXDOXVH)URPWKHPDLQ EXLOGLQJ\RXKDYHDFFHVVWRDODUJHWHUUDFHZLWKDYLHZRYHUWKH6i]DYDYDOOH\ $QRWKHUWKUHHPXOWLIXQFWLRQEXLOGLQJVLQQHHGRIVRPHUHQRYDWLRQDUHDYDLODEOH 7KHH[FHSWLRQDOFKDUPRIWKHUHVLGHQFHZLOO¿OO\RXZLWKHQWKXVLDVP PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

59


ZZZHQJHOYRHONHUVFRPSUDJ

Praha-východ The timeless designed villa - Klokočná

&(1$.þ 2%<71È3/2&+$P 32=(0(.P ,'12:-7-<

1

DGþDVRYêDUFKLWHNWRQLFNêVW\OYLO\NNQDYUåHQpUHQRPRYDQêP DUFKLWHNWRQLFNêPVWXGLHP3+$'ĤPE\O]NRODXGRYiQYURFH 9LODQDEt]tPDMLWHOLDFHOpURGLQČYHãNHUêNRPIRUWUR]OHKOpKR SURVWRUXSOQpKRVYČWODVSROHþHQVNpKRåLYRWDYREêYDFtPSRNRML VNUEHPLNOLGQêRGSRþLQHNYHYHONRU\VHĜHãHQêFKVYČWOêFKORåQLFtFK 9HONiIUDQFRX]VNiRNQDYiPXPRåQt]NDåGpPtVWQRVWLYVWXSGR]DKUDG\ VSURVWRUQRXWHUDVRX&HOiNRQFHSFHGRPXXPRåĖXMHPD[LPiOQtY\XåLWt GHQQtKRVYČWODSĜLNDåGRGHQQtþLQQRVWLÒORåQpDWHFKQLFNpPtVWQRVWL VWHMQČMDNRJDUiåHMVRXSĜtVWXSQpMDN]GRPXWDNSĜtPêPYFKRGHP]H ]DKUDG\1D]DKUDGČMHSRþtWiQRVHVWDYERXED]pQX9LODQDYUåHQiSUR NUiVQpDIXQNþQtE\GOHQtVHQDFKi]tYSĜtMHPQpDNOLGQpYLORYp]iVWDYEČ VYHONêPLSR]HPN\

&217$&7(1*(/ 9g/.(5635$*8( &=

,002%,/,(1( 9VUR 6(129Èä1e1È035$+$ 7(/02%,/( (0$,/DQGUHDGORXKD#HQJHOYRHONHUVFRP 35,&(&=. )/225$5($VTP 3/272)/$1'VTP ,'12:-7-<

7

KHWLPHOHVVVW\OHRIWKLVNNYLOODGHVLJQHGE\WKHUHQRZQHGDUFKL WHFWXUDOVWXGLR3+$7KHEXLOGLQJZDVDSSURYHGDV¿WIRURFFXSDQF\ LQ7KHYLOODRIIHUVWKHRZQHUDQGWKHZKROHIDPLO\DOOWKHFRPIRUWRIDQ H[WHQVLYHVSDFHIXOORIOLJKWVRFLDOOLIHLQWKHOLYLQJURRPZLWKD¿UHSODFHDQG GHHSUHOD[DWLRQLQWKHJHQHURXVO\GLPHQVLRQHGEHGURRPV/DUJH)UHQFK ZLQGRZVZLOODOORZ\RXHQWU\LQWRHDFKURRPIURPWKHJDUGHQZLWKDVSD FLRXVWHUUDFH7KHHQWLUHFRQFHSWRIWKHKRXVHSURYLGHVIRUPD[LPXPXVH RIGD\OLJKWLQHYHU\GD\DFWLYLWLHV7KHVWRUHURRPVDQGXWLOLW\URRPVDQG WKHJDUDJHVDUHDFFHVVLEOHIURPWKHKRXVHRUGLUHFWO\IURPWKHJDUGHQ &RQVWUXFWLRQRIDVZLPPLQJSRROLVHQYLVLRQHGLQWKHJDUGHQ'HVLJQHG IRUHQMR\DEOHDQGIXQFWLRQDOOLYLQJWKHYLOODLVVLWXDWHGLQDSOHDVDQWDQG SHDFHIXOUHVLGHQWLDOGLVWULFWZLWKODUJHSORWVRIODQG PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

61


3URGHM3UDKDP.ÿ ǛǼǺǰǬDzǬǛǼǬǯǬǸ&=.

1DEt]tPHQiGKHUQëOX[XVQtE\WNNYURKRYpPGRPĚYXOLFL9DOHQWLQVNiYMHGQp]QHMOHSätFKORNDOLWYFHQWUX3UDK\7HQWRVW\ORYëDSURVWRUQëE\WRRE\WQpSORäHPVHQDFKi]tYHSDWŐHFLKORYpEXGRY\ DQDEt]tUHSUH]HQWDWLYQtE\GOHQtYKLVWRULFNpPFHQWUX3UDK\%\WMHY\EDYHQPRGHUQtNXFK\ŁVNRXOLQNRXVH]DEXGRYDQëPLVSRWŐHELÿLDYHOPLSĚNQëPQiE\WNHP=SURVWRUQpKDO\MHSŐtVWXSQëYHONëREëYDFt SRNRMVNXFK\ŁVNëPNRXWHPVSLætUQRXDSUiGHOQRXDVDPRVWDWQpORæQLFH9KODYQtORæQLFLMHäDWQDVYHONëP~ORæQëPSURVWRUHP9E\WĚMHGiOHNRXSHOQDVYDQRXLVSUFKRYëPNRXWHPDWRDOHWRX'UXKi VDPRVWDWQiWRDOHWDVHQDFKi]tYKDOH3RGODK\MVRXGŐHYĚQpDGODæED2NQDORæQLFVPĚŐXMtGRWLFKpKRYQLWUREORNXVRULHQWDFtQDMLKRYëFKRG9GRPĚMHYëWDK9\QLNDMtFtGRSUDYQtGRVWXSQRVWVWDQLFHPHWUD $²6WDURPĚVWVNiVHQDFKi]tSŐtPRXGRPXWUDPYDMRYi]DVWiYNDPHWUŢ6WDURPĚVWVNpQiPĚVWtSRXKëFKPRGGRPX %HDXWLIXONNDSDUWPHQWDW9DOHQWLQVNDRQHRIWKHEHVWORFDWLRQVLQ3UDJXH&LW\FHQWUH7KLVLVDYHU\OX[XULRXVDQGODUJHDSDUWPHQWPLQVL]H,WLVVLWXDWHGRQWKHWKÁRRUDQGDOVRKDVDEDOFRQ\ ,WRIIHUVOX[XULRXVOLYLQJLQWKHKLVWRULFDOFLW\FHQWHURI3UDJXHZLWKWKH2OG7RZQVTXDUHEHLQJRQO\DPLQZDON PDZD\ DQGZHOONQRZQSXEVDQGUHVWDXUDQWVMXVWDIHZVWHSVDZD\7KHDSDUWPHQWKDV DYHU\VSDFLRXVOLYLQJURRPZLWKDQDGMRLQLQJODUJHNLWFKHQ7KHNLWFKHQLVIXUQLVKHGZLWKDOOWKHPRGHUQXWLOLWLHVDQGDOVRKDVDQDWWDFKHGSDQWU\URRPIRUVWRUDJH7KHUHDUHODUJHEHGURRPVDEDWKURRP ZLWKEDWKVKRZHUDQGWRLOHW7KHPDLQEHGURRPDOVRKDVDZDONLQZDUGUREHIXOO\ÀWWHGZLWKVKHOYHV7KHUHLVDJXHVWWRLOHWLQWKHKDOODQGDXWLOLW\URRPIRUNHHSLQJWKHZDVKLQJPDFKLQHDQGRWKHUGHYLFHV 7KHEXLOGLQJLVÀWWHGZLWKDOLIWDQGKDVUHFHQWO\EHHQH[WHQVLYHO\UHQRYDWHG7KHKRXVHDOVRKDVH[FHOOHQWWUDQVSRUWDWLRQOLQNV7KH0HWURVWDWLRQLVMXVWRSSRVLWHWKHKRXVHDQGWKHWUDPFRQQHFWLRQVDUHDOVR DYDLODEOHMXVWURXQGWKHFRUQHU,WLVHDV\WRUHDFKE\FDUGXHWRMXVWEHLQJRQHVWUHHWDZD\IURPWKHPDLQURDG ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǶǼǬǽǴǮǿȊǴǼǺǽǶǺȄǹǿȊǶǮǬǼǾǴǼǿǶǶǮǿǯǷǺǮǺǸǰǺǸDZǹǬǿǷǴȂDZǎǬǷDZǹǾǴǹǽǶǬǮǺǰǹǺǸǴdzǽǬǸȇȁǷǿȃȄǴȁǸDZǽǾǮȂDZǹǾǼDZǛǼǬǯǴǩǾǬǽǾǴǷȈǹǬȋǴǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬ DzǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈ Ǹ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǹǬǸȉǾǬDzDZǶǴǼǻǴȃǹǺǯǺdzǰǬǹǴȋǴǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾDzǴǷȈDZǻǼDZǰǽǾǬǮǴǾDZǷȈǽǶǺǯǺǶǷǬǽǽǬǻǼȋǸǺǮǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǺǸȂDZǹǾǼDZǛǼǬǯǴǖǮǬǼǾǴǼǬǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǬǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵǶǿȁǹDZǵǽǺǮǽǾǼǺDZǹǹȇǸǴ ǻǼǴǭǺǼǬǸǴǴǺȃDZǹȈǶǼǬǽǴǮǺǵǸDZǭDZǷȈȊǔdzǻǼǺǽǾǺǼǹǺǯǺȁǺǷǷǬǸǺDzǹǺǻǺǻǬǽǾȈǮǭǺǷȈȄǿȊǯǺǽǾǴǹǿȊǺǭȆDZǰǴǹDZǹǹǿȊǽdzǺǹǺǵǶǿȁǹǴǶǷǬǰǺǮǿȊǴǻǼǬȃDZȃǹǿȊǴǮǺǾǰDZǷȈǹȇDZǽǻǬǷȈǹǴǎǯǷǬǮǹǺǵǽǻǬǷȈǹDZ DZǽǾȈǯǬǼǰDZǼǺǭǹǬȋǽǭǺǷȈȄǴǸǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺǸǰǷȋȁǼǬǹDZǹǴȋǮDZȅDZǵǞǬǶDzDZǮǶǮǬǼǾǴǼDZDZǽǾȈǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǮǬǹǹǺǵǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǴǾǿǬǷDZǾǺǸǎǾǺǼǺǵǺǾǰDZǷȈǹȇǵǾǿǬǷDZǾǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǮȁǺǷǷDZ ǛǺǷȇǴdzǰDZǼDZǮǬǴǻǷǴǾǶǴǚǶǹǬǽǻǬǷDZǹǮȇȁǺǰȋǾǹǬǾǴȁǴǵǮǹǿǾǼDZǹǹǴǵǰǮǺǼǺǼǴDZǹǾǴǼǺǮǬǹȇǹǬȊǯǺǮǺǽǾǺǶǎǰǺǸDZDZǽǾȈǷǴȀǾǚǾǷǴȃǹǺDZǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZǽǾǬǹȂǴȋǸDZǾǼǺ$³ǝǾǬǼǺǸDZǽǾǽǶǬȋ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋǻǼȋǸǺǼȋǰǺǸǽǰǺǸǺǸǾǼǬǸǮǬǵǹǬȋǺǽǾǬǹǺǮǶǬǮǸDZǾǼǬȁǺǾǰǺǸǬǝǾǬǼǺǸDZǽǾǽǶǬȋǻǷǺȅǬǰȈǮǽDZǯǺǮǸDZǾǼǬȁǺǾǰǺǸǬ

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF] 62

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVN¾3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF]


3URGHM3UDKD9LQRKUDG\P.ÿ ǛǼǺǰǬDzǬǛǼǬǯǬǎǴǹǺǯǼǬǰȇǸ&=.

'HVLJQRYëWŐtSRGODæQtE\W P VWHUDVRX P MHVLWXRYiQYSDWŐHUHSUH]HQWDWLYQtKRFLKORYpKRGRPXVYëWDKHPQD9LQRKUDGHFKSŐtPRX5LHJURYëFKVDGŢYSUHVWLæQt ORNDOLWĚVNRPSOHWQtREÿDQVNRXY\EDYHQRVWtDGREURXGRSUDYQtGRVWXSQRVWt%\WMHNRPSOHWQĚ]DŐt]HQ3URVWRUQëREëYDFtSURVWRUVNUEHPDRWHYŐHQRXJDOHULtMHVSRMHQëVNXFK\Qt ]REëYDFtKRSURVWRUXMHYVWXSQDWHUDVX-H]GHSŐLSRMHQtNLQWHUQHWXWHOHIRQXLVDWHOLWX1DGVWDQGDUWQtORæQLFHMHVSRMHQDVNRXSHOQRX9E\WĚMVRXGYĚNRXSHOQ\MHGQDYORæQLFLV YDQRXDWRDOHWRXGUXKiXNXFK\QĚVHVSUFKRYëPNRXWHPDWRDOHWRX9NRXSHOQiFKMHSRGODKRYpWRSHQtMLQDNHWiæRYp3RGODK\MVRXGŐHYĚQp9FHOpPE\WĚMHNOLPDWL]DFH=DSDUNRYDW 9DäHDXWRPŢæHWHSŐHGGRPHP $GHVLJQORIWDSDUWPHQW P ZLWKWHUUDFH P LVVLWXDWHGLQWKHWKÁRRURIDUHSUHVHQWDWLYHEXOGLQJLQ9LQRKUDG\ULJKWQH[WWRWKHSDUN5LHJHURY\VDG\LQDSUHVWLJLRXV ORFDWLRQZLWKDOOSXEOLFIDFLOLWLHV7KHDSDUWPHQWLVIXOO\IXUQLVKHG6SDFLRXVOLYLQJDUHDZLWKÀUHSODFHDQGDQRSHQJDOOHU\LVQH[WWRWKHNLWFKHQZLWKGLQQLQJURRP)URPWKHOLYLQJ URRPLVWKHHQWUDQFHWRWKHWHUUDFH7KHUHLVDQLQWHUQHWFRQQHFWLRQSKRQHDQGVDWHOOLWHDUHDOVRDYDLOODEOHLQWKHDSDUWPHQW7KHUHLVDOX[XU\EHGURRPZLWKRZQEDWKURRP7KH DSDUWPHQWKDVWZREDWKURRPVZLWKXQGHUÁRRUKHDWLQJRQHEHGURRPZLWKEDWKDQGWRLOHWVHFRQGZLWKVKRZHUDQGWRLOHW7KHZKROHDSDUWPHQWKDVDLUFRQGLWLRQDQGZRRGHQÁRRUV ǐǴdzǬǵǹDZǼǽǶǬȋǾǼDZȁȉǾǬDzǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬ Ǹ ǽǾDZǼǼǬǽǺǵ Ǹ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǹǬȉǾǬDzDZǻǼDZdzDZǹǾǬǭDZǷȈǹǺǯǺǶǴǼǻǴȃǹǺǯǺǰǺǸǬǽǷǴȀǾǺǸǮǼǬǵǺǹDZǎǴǹǺǯǼǬǰȇǼȋǰǺǸ ǽǜǴǯDZǼǺǮȇǸǴǽǬǰǬǸǴǹǬǻǼDZǽǾǴDzǹǺǸǸDZǽǾDZǽǼǬdzǮǴǾǺǵǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǺǵǴȁǺǼǺȄǴǸǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇǸǽǺǺǭȅDZǹǴDZǸǖǮǬǼǾǴǼǬǻǺǷǹǺǽǾȈȊǸDZǭǷǴǼǺǮǬǹǬǛǼǺǽǾǺǼǹǬȋDzǴǷǬȋ dzǺǹǬǽǶǬǸǴǹǺǸǴǺǾǶǼȇǾǺǵǯǬǷDZǼDZDZǵǽǺDZǰǴǹȋDZǾǽȋǽǶǿȁǹDZǵǴdzǯǺǽǾǴǹǺǵǮȁǺǰǹǬǾDZǼǼǬǽǿǎǶǮǬǼǾǴǼDZǴǹǾDZǼǹDZǾǾDZǷDZȀǺǹǴǽǻǿǾǹǴǶǺǮǺDZǾDZǷDZǮǴǰDZǹǴDZǜǺǽǶǺȄǹǬȋǽǻǬǷȈǹȋ ǽǺDZǰǴǹDZǹǬǽǮǬǹǹǺǵǶǺǸǹǬǾǺǵǎǶǮǬǼǾǴǼDZǰǮDZǮǬǹǹȇȁǶǺǸǹǬǾȇǺǰǹǬǮǽǻǬǷȈǹDZǽǮǬǹǹǺǵǴǾǿǬǷDZǾǺǸǮǾǺǼǬȋǼȋǰǺǸǽǶǿȁǹDZǵǽǰǿȄDZǸǴǾǿǬǷDZǾǺǸǎǮǬǹǹȇȁǶǺǸǹǬǾǬȁǻǺǷȇ ǽǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸǮǶǮǬǼǾǴǼDZ³ǺǾǺǻǷDZǹǴDZǹǬǶǬDzǰǺǸȉǾǬDzDZǐDZǼDZǮȋǹǹȇDZǻǺǷȇǎǽȋǶǮǬǼǾǴǼǬǶǺǹǰǴȂǴǺǹǴǼǺǮǬǹǬǛǬǼǶǺǮǶǬǻDZǼDZǰǰǺǸǺǸ

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF]

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVN¾3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF] PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

63


3URGHM3UDKD6WŐHäRYLFHPSR]HPHNP.ÿ ǛǼǺǰǬDzǬǛǼǬǯǬ6WŐHäRYLFHǸǿȃǬǽǾǺǶǸ&=.

-HGLQHÿQiYLODSRVWDYHQiSRGOHQiYUKXDUFK$(QJHOD DXWRUXUEDQLVWLFNpNRQFHSFHÅ1RYëFK'HMYLF´ YNOLGQpXOLFLYVDPpPFHQWUXUH]LGHQÿQtÿWYUWL2ŐHFKRYND9LODQDEt]tVW\ORYp E\GOHQt]pU\OHWYNXVHOHJDQFLNUiVQpSURVWŐHGtDQHRSDNRYDWHOQRXDWPRVIpUX-H]GH]DFKRYiQDSŢYRGQtGLVSR]LFHNWHUiSRÿtWiVHVRXNURPRX]yQRXVSROHÿHQVNRXÿiVWtD VH]i]HPtPWRYäHYHWŐHFKSRGODætFKVSROXVNUiVQRXVWŐHäQtWHUDVRXQDEt]HMtFtYëKOHGQD+DQVSDXONXDFHOp'HMYLFH)UDQFRX]VNpRNQRSŐt]HPQtKRE\WXYHGHSŐtPRGRNUiVQpD XGUæRYDQp]DKUDG\VNUEHPMH]tUNHPDDOWiQHP9LODMHGtN\VYpPX]DFKRYDOpPXIXQNFLRQDOLVWLFNpPXVW\OXYKRGQiLMDNRLQYHVWLFHNWHUiVSŐLEëYDMtFtPLURN\EXGHYæG\]tVNiYDWQD VYpKLVWRULFNpDÀQDQÿQtKRGQRWĚ1DSR]HPNXMH]DVWŐHäHQpJDUiæRYpVWiQtSURDXWRNWHUpO]HUR]ätŐLWQDVWiQtSURGYĚDXWDSŐtSDGQĚ]GHY\EXGRYDWJDUiæ 8QLTXHYLOODEXLOWE\WKHSURMHFWRIDUFKLWHFW$(QJHO DXWKRURIXUEDQFRQFHSWÅ1HZ'HMYLFH´ LQDTXLHWVWUHHWLQWKHKHDUWRIDUHVLGHQWLDODUHD2ŐHFKRYND7KHYLOODRIIHUVVW\OLVK OLYLQJLQWKHHUDRIWKRIWKHWKFHQWXU\WDVWHHOHJDQFHEHDXWLIXOVXUURXQGLQJVDQGXQLTXHDWPRVSKHUH7KHUHLVZHOOSUHVHUYHGWKHRULJLQDOOD\RXWDOOLQWKHWKUHHÁRRUVZLWK DEHDXWLIXOURRIWHUUDFHRIIHULQJYLHZVRIWKHHQWLUH+DQVSDXONDDQG'HMYLFH)UHQFKZLQGRZLQWKHJURXQGÁRRUOHDGV\RXGLUHFWO\WRWKHEHDXWLIXODQGPDLQWDLQHGJDUGHQZLWKD ÀUHSODFHSRQGDQGJD]HER7KHYLOODLVWKDQNVWRLWVIXQFWLRQDOLVWVW\OHVXLWDEOHDVDQLQYHVWPHQWZKLFKZLWKWKHSDVVLQJ\HDUVZLOODOZD\VJHWLWVKLVWRULFDODQGÀQDQFLDOYDOXH7KHUH LVDFRYHUHGJDUDJHSDUNLQJIRUFDUE\WKHYLOODZKLFKFDQEHH[WHQGHGWRSDUNLQJIRUWZRFDUVRULWLVSRVVLEOHWREXLOGDJDUDJHDWWKLVSODFH ǟǹǴǶǬǷȈǹǬȋǮǴǷǷǬǻǺǽǾǼǺDZǹǹǬȋǻǺǻǼǺDZǶǾǿǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬnjǩǹǯDZǷǬ ǬǮǾǺǼǯǼǬǰǺǽǾǼǺǴǾDZǷȈǹǺǵǶǺǹȂDZǻȂǴǴÅǙǺǮȇȁǐDZǵǮǴȂ´ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǹǬǾǴȁǺǵǿǷǴȂDZǮǽǬǸǺǸȂDZǹǾǼDZ ǶǮǬǼǾǬǷǬ ǼDZdzǴǰDZǹȂǴǵ ǚǼDZȁǺǮǶǬ ǝǾǴǷȈǹǺDZ DzǴǷȈDZ Ǯ ǰǿȁDZ ȁ ǷDZǾ ǮǶǿǽ ȉǷDZǯǬǹǾǹǺǽǾȈ DzǴǮǺǻǴǽǹȇDZ ǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾǴ Ǵ ǻǼǺǽǾǺ ǿǹǴǶǬǷȈǹǬȋ ǬǾǸǺǽȀDZǼǬ ǙǬ ǮǴǷǷDZ ǽǺȁǼǬǹDZǹǺ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴDZdzǺǹǰǷȋDzǴǷȈȋǻǼǴǮǬǾǹǬȋdzǺǹǬdzǺǹǬǺǭȅDZǯǺǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴȋǴȁǺdzȋǵǽǾǮDZǹǹǬȋǽǺǮǽDZȁǾǼDZȁȉǾǬDzDZǵǮǶǷȊȃǬȋǽǶǼǬǽǴǮǺǵǾDZǼǼǬǽȇǹǬǶǼȇȄDZǰǺǸǬ ǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵǮǴǰǹǬǼǬǵǺǹ+DQVSDXONDǴȂDZǷȇDZǐDZǵǮǴȂȇǎǶǮǬǼǾǴǼDZǹǬǹǴDzǹDZǸȉǾǬDzDZȀǼǬǹȂǿdzǽǶǺDZǺǶǹǺǰǮDZǼȈǮȇȁǺǰǴǾǻǼȋǸǺǹǬǶǼǬǽǴǮȇǵǴǿȁǺDzDZǹǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ ǽ ǶǬǸǴǹǺǸ ǻǼǿǰǺǸ Ǵ ǭDZǽDZǰǶǺǵ ǍǷǬǯǺǰǬǼȋ ǽǮǺDZǸǿ ȁǺǼǺȄǺ ǽǺȁǼǬǹǴǮȄDZǸǿǽȋ ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷǴǽǾǴȃDZǽǶǺǸǿ ǽǾǴǷȊ ǮǴǷǷǬ ǻǺǰȁǺǰǴǾ Ǯ ǶǬȃDZǽǾǮDZ ǴǹǮDZǽǾǴȂǴǴ ǽǾǺǴǸǺǽǾȈ ǶǺǾǺǼǺǵǽǯǺǰǬǸǴǭǿǰDZǾǾǺǷȈǶǺǮǺdzǼǬǽǾǬǾȈǮǽǷDZǰǽǾǮǴDZǽǮǺDZǵǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǺǵǴȀǴǹǬǹǽǺǮǺǵȂDZǹǹǺǽǾǴǙǬǿȃǬǽǾǶDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǶǼȇǾǬȋǽǾǺȋǹǶǬǰǷȋǬǮǾǺǸǺǭǴǷȋǶǺǾǺǼǬȋ ǸǺDzDZǾǭȇǾȈǼǬǽȄǴǼDZǹǬǰǷȋǻǬǼǶǺǮǶǴǰǮǿȁǸǬȄǴǹǴǷǴǮǺdzǸǺDzǹǺǵǻǺǽǾǼǺǵǶǴǯǬǼǬDzǬ

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF] 64

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVN¾3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF]


3URGHM3UDKDYëFKRG3UŢKRQLFHPSR]HPHNP.ÿ ǛǼǺǰǬDzǬǛǼǬǯǬǮǺǽǾǺǶǛǼǿǯǺǹǴȂDZǸǿȃǬǽǾǺǶǸ&=.

1DEt]tPHYHOLFHSŐtMHPQëURGLQQëGŢPMHQSiUNURNŢY]GiOHQëRG3UŢKRQLFNpKRSDUNX9SŐt]HPtGRPXMHYHONRU\VëREëYDFtSRNRMVNUiVQëPYëKOHGHPGR]DKUDG\NXFK\ŁSRNRMSUR KRVW\ÿLORæQLFHNRXSHOQD:&VStæDNRPRUD9HGUXKpPSDWŐHVHQDFKi]tSĚWORæQLFNRXSHOQDDNRPRUD-DNRSRGODKRYiNU\WLQDE\ODSRXæLWDGODæEDDSORYRXFtSRGODK\*DUiæD GtOQDMVRXVRXÿiVWtGRPXNWHUëQDEt]tGRVWDWHN~ORæQpKRSURVWRUX'ŢPMHY\EDYHQEH]SHÿQRVWQtPLSUYN\3UŢKRQLFHSDWŐtNY\KOHGiYDQëPORNDOLWiPMDNQDE\GOHQtWDNQDWUiYHQt YROQpKRÿDVX9HäNHUiREÿDQVNiY\EDYHQRVWMHYEH]SURVWŐHGQtPRNROtMHWXŐDGDNYDOLWQtFKUHVWDXUDFtREFKRG\DTXDSDUN'RSUDYQtGRVWXSQRVWGR3UDK\MHDXWHPPLQ O]HY\XætWLDXWREXV :HRIIHUYHU\FRPIRUWDEOHIDPLO\KRXVHVLWXDWHGQHDUE\3UŢKRQLFHSDUN,QWKHJURXQGÁRRUWKHUHLVDOLYLQJURRPZLWKDEHDXWLIXOYLHZRIWKHJDUGHQNLWFKHQJXHVWURRPRUEHGUR RPEDWKURRPWRLOHWSDQWU\DQGVWRUDJHURRP2QWKHVHFRQGÁRRUWKHUHDUHÀYHEHGURRPVEDWKURRPDQGFORVHW$VÁRRUFRYHULQJZHUHXVHGWLOHVDQGÁRDWLQJÁRRUV*DUDJHDQG ZRUNVKRSDUHSDUWRIWKHKRXVHZKLFKRIIHUVSOHQW\RIVWRUDJHVSDFH7KHKRXVHLVHTXLSSHGZLWKVDIHW\IHDWXUHV3UŢKRQLFHLVDYHU\SRSXODUORFDWLRQIRUERWKOLYLQJDQGVSHQGLQJ DVSDUHWLPH$OOSXEOLFIDFLOLWLHVDUHDYDLODEOHLQWKHQHLJKERXUKRRGWKHUHLVDQXPEHURIUHVWDXUDQWVVKRSVDTXDSDUNDQGYHU\JRRGWUDQVSRUWDFFHVVWR3UDJXH

ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǺȃDZǹȈǿǰǺǭǹȇǵǽDZǸDZǵǹȇǵǰǺǸǮǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁȄǬǯǬȁǺǾǻǬǼǶǬǛǼǿǯǺǹǴȂDZǛDZǼǮȇǵȉǾǬDzǭǺǯǬǾǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸǮǴǰǺǸǹǬǽǬǰǶǿȁǹȋǽǻǬǷȈǹȋǴǷǴǶǺǸǹǬǾǬ ǰǷȋǯǺǽǾDZǵǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǾǿǬǷDZǾǶǷǬǰǺǮǬȋǴȁǺdzȋǵǽǾǮDZǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǙǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰȋǾǽȋǻȋǾȈǽǻǬǷDZǹǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǴȁǺdzȋǵǽǾǮDZǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǙǬǻǺǷȈǹǺDZ ǻǺǶǼȇǾǴDZ ǻǷǴǾǶǬ Ǵ ǷǬǸǴǹǬǾ ǏǬǼǬDz Ǵ ǸǬǽǾDZǼǽǶǬȋ ȋǮǷȋȊǾǽȋ ȃǬǽǾȈȊ ǰǺǸǬ ǶǺǾǺǼȇǵ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾ ǸǹǺǯǺ ǸDZǽǾ ǰǷȋ ȁǼǬǹDZǹǴȋ ǐǺǸ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹ ǽǴǽǾDZǸǬǸǴ ǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴ ǛǼǿǯǺǹǴȂDZǺǾǹǺǽǴǾǽȋǶǻǺǻǿǷȋǼǹȇȁǼǬǵǺǹǬǸǶǬǶǰǷȋǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǾǬǶǴǰǷȋǻǼǺǮDZǰDZǹǴȋǰǺǽǿǯǬǎǼǬǵǺǹDZǼǬdzǮǴǾǬȋǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬǸǹǺǯǺǼDZǽǾǺǼǬǹǺǮȁǺǼǺȄDZǯǺǶǬȃDZǽǾǮǬ ǸǬǯǬdzǴǹȇǴǬǶǮǬǻǬǼǶǐǺǼǺǯǬǰǺǛǼǬǯǴǹǬǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǸǴǹǿǾǜDZǯǿǷȋǼǹǺȁǺǰǴǾǬǮǾǺǭǿǽ

)RUFRPSOHWHSRUWIROLRRUUHDOHVWDWHVYLVLWZZZIDUDRQF]

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVN¾3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF] PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

65


www.na-hvezdarne.cz 3URGHM3UDKD9HONi&KXFKOHPSR]HPHNP.ÿ

3UHFL]QĚ SURYHGHQi QRYRVWDYED YLO\ NN R XæLWQp SORäH P V EDONR QHPP9LODVHQDFKi]tQDSR]HPNXRSORäHP]WRKR]DKUDGD WYRŐtP]DVWDYĚQiSORFKDMHPDRVWDWQtSORFKDP8QLNiW QtUH]LGHQÿQtSURMHNW1D+YĚ]GiUQĚQDGFKQHSŐHGHYätPQiURÿQĚMätNOLHQW\ ÓæDVQiORNDOLWDSŐHNUiVQpSURVWŐHGtDYHONROHSëYëKOHGQD3UDKXWRMVRXMHQ QĚNWHUp]SŐHGQRVWtNWHUpORNDOLWD1D+YĚ]GiUQĚQDEt]t=DSDUNRYDWVYŢMYŢ] PŢæHWHYJDUiætFKDOHLQDYHQNRYQtFKSDUNRYDFtFKVWiQtFK.URPĚH[NOX ]LYQtORNDOLW\DQiGKHUQpSŐtURG\VWRMt]D]PtQNXWDNpYëERUQiGRSUDYQtGR VWXSQRVWNWHUiMHUHDOL]RYDQiYUiPFL0+'YODNRYëFKVSRMŢDGtN\QDSRMHQt QDPtVWQtNRPXQLNDFH1DQHMEOLæätDXWREXVRYRX]DVWiYNXVHGRVWDQHWH]D SRXKRXMHGQXPLQXWX2NROtMHSURWNiQRVtWtF\NORVWH]HNDWXULVWLFNëFKWUDV REGLYRYDW PŢæHWH L ŐDGX KLVWRULFNëFK SDPiWHN NWHUp 9iV RERKDWt R ŐDGX FHQQëFKLQIRUPDFt1DOH]QHWH]GHWDNpYHäNHURXREÿDQVNRXY\EDYHQRVW PDWHŐVNRXäNROX]iNODGQtäNROXUHVWDXUDFHSRäWXSL]]HULLIUHHVW\OHSDUN VSRUWRYQtDMH]GHFNëNOXE$QLQDQHMPHQätVHSŐLYëVWDYEĚSURMHNWXQH]DSR PQĚORNGLVSR]LFLMH]GHŐDGDGĚWVNëFKKŐLäŘSDUNLODYLÿN\

3UHFLVLRQWXQHGQHZEXLOGYLOODNNVTXDUHPHWHUVÁRRUDUHDZLWK EDOFRQ\P7KHYLOODLVVLWXDWHGRQDODQGDUHDRIVTXDUHPHWHUVRI ZKLFKJDUGHQKDVVTXDUHPHWHUVEXLOWXSDUHDLVPDQGP RWKHUDUHD$XQLTXHUHVLGHQWLDOSURMHFWDWWKHREVHUYDWRU\SULPDULO\H[FLWH GHPDQGLQJFOLHQWV$PD]LQJORFDWLRQEHDXWLIXOHQYLURQPHQWDQGVSHFWDFX ODU YLHZV RI 3UDJXH DUH MXVW VRPH RI WKH DGYDQWDJHV ZKLFK WKLV ORFDWLRQ RIIHUV<RXFDQSDUN\RXUFDULQWKHJDUDJHEXWDOVRRXWGRRUSDUNLQJVWDOOV ,Q DGGLWLRQ WR H[FOXVLYH VLWHV DQG EHDXWLIXO QDWXUH LW LV ZRUWK QRWLQJ WKH H[FHOOHQWWUDQVSRUWDFFHVVLELOLW\ZKLFKLVLPSOHPHQWHGLQWKHIUDPHZRUNRI SXEOLFWUDQVSRUWUDLOOLQNVDQGZLWKOLQNVWRORFDOURDGV7KHQHDUHVWEXVVWRS FDQEHUHDFKHGLQMXVWRQHPLQXWH7KHVXUURXQGLQJDUHDLVLQWHUZRYHQZLWK DQHWZRUNRIF\FOHSDWKVDQGKLNLQJWUDLOV<RX¶OODOVRÀQGDOOIDFLOLWLHVLQKHUH NLQGHUJDUWHQ SULPDU\ VFKRRO UHVWDXUDQWV SRVW RIÀFH SL]]HULD IUHHVW\OH SDUNVSRUWVDQGHTXHVWULDQFOXE(YHQWKHVPDOOHVWZLOOÀQGLWVDGYDQWDJHV WKHUHLVDQXPEHURISOD\JURXQGVSDUNEHQFKHVDVZHOO

www.na-hvezdarne.cz 66

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

tel. +420 222 761 201, info@na-hvezdarne.cz


www.na-hvezdarne.cz 3URGHM3UDKD9HONi&KXFKOHPSR]HPHNP.ÿ

3UHFL]QĚ SURYHGHQi QRYRVWDYED YLO\ NN R XæLWQp SORäH P V EDONR QHPPVWHUDVRXP9LODVHQDFKi]tQDSR]HPNXRSORäHP] WRKRWYRŐt]DKUDGDP]DVWDYĚQiSORFKDP8QLNiWQtUH]LGHQÿQt SURMHNW1D+YĚ]GiUQĚQDGFKQHSŐHGHYätPQiURÿQĚMätNOLHQW\ 5H]LGHQÿQtSURMHNW1D+YĚ]GiUQĚMHY\VWDYHQYORNDOLWĚ9HONi&KXFKOHNWHUi VHUR]SURVWtUiQDOHYpPEŐHKX9OWDY\/RNDOLWDMHRENORSHQDYäXG\SŐtWRPQRX ]HOHQtUHOD[DÿQtPL]yQDPLSDUÿtN\VODYLÿNDPLDGRSOQĚQDWDNpRGĚWVNp KŐLäWĚ1HMYĚWätSŐHGQRVWtORNDOLW\MH]DMLVWpYëERUQiGRSUDYQtGRVWXSQRVWGR FHQWUDPĚVWDDWRMDNPĚVWVNRXKURPDGQRXGRSUDYRXWDNYODNHPÿLRVRE QtPDXWRPRELOHP

)LUVWUDWHEXLOWQHZYLOODNNVTXDUHPHWHUVÁRRUDUHDZLWKEDOFRQ\ P DQG D WHUUDFH P 7KH YLOOD LV VLWXDWHG RQ D ODQGDUHD RI VTXDUHPHWHUVRIZKLFKVTXDUHPHWHUVLVDJDUGHQ7KHEXLOWXSDUHD LVP$XQLTXHUHVLGHQWLDOSURMHFW1D+YĚ]GiUQĚSULPDULO\H[FLWHGH PDQGLQJFOLHQWV 7KLVUHVLGHQWLDOSURMHFW1D+YĚ]GiUQĚLVEXLOWLQWKHFLW\SDUWFDOOHG9HONi &KXFKOHZKLFKOLHVRQWKHOHIWEDQNRIWKHULYHU7KHVLWHLVVXUURXQGHGE\ JUHHQHU\UHOD[DWLRQ]RQHVSDUNVZLWKEHQFKHVDQGDOVRDSOD\JURXQGIRU VPDOOFKLOGUHQ7KHELJJHVWDGYDQWDJHRIWKLVORFDWLRQLVFHUWDLQO\DQH[FHO OHQWWUDQVSRUWDFFHVVLELOLW\WRWKHFLW\FHQWHUE\SXEOLFWUDQVSRUWWUDLQRUE\ DFDU

www.na-hvezdarne.cz

tel. +420 222 761 201, info@na-hvezdarne.cz

PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

67


Byt 3-4+kk | 98,78 m2 | cena 11.523.221 Kč bez DPH za shell & core Rezidence Mostecká 21 představuje jedinečnou příležitost vlastnit byt v historickém jádru Prahy. Jen pár desítek metrů od Karlova mostu a Malostranského náměstí. Nabízíme jedinečný mezonet s krásným výhledem na Petřín, Pražský hrad a chrám Sv. Mikuláše. Byt K301, 3-4+kk o výměře 98,78 m2 se nachází v zadní části projektu, kde jsou pouze 4 byty ve vchodu. Dokončete si byt dle svých představ nebo využijte Orco standardu za odhadovanou cenu 2.365.666 Kč včetně DPH. Klientovi dále nabízíme možnost dokončení bytu v našem ORCO standardu, eventuálně individuálního dokončení ve spolupráci s architektonickým ateliérem OOOOX nebo dokončení s vlastním týmem a vlastní vizí. Uvedené fotografie představují Orco + OOOOX design.

68

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Byt 3+1 | 90,26 m2 | cena 11.068.218 Kč bez DPH za dokončený byt Rezidence Mostecká 21 představuje jedinečnou příležitost vlastnit byt v historickém jádru Prahy. Jen pár desítek metrů od Karlova mostu a Malostranského náměstí. Dokončený byt na klíč v Orco standardu za 11.068.218 Kč bez DPH. Byt se nachází v poklidné části vnitrobloku s výhledem na společné terasy.

PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

69


prodej | pronájem | hypotéky Benice | Praha 10 | ul. Žitavská

Rodinný dům 6+kk | interiér 219,6 m2 | pozemek 836 m2 | cena 9.178.867 Kč bez DPH V přízemí domu se nachází kuchyně, obývací pokoj s přípravou pro krb, jídelna a televizní místnost, kterou je možné oddělit posuvnými dveřmi. Terasa je přístupná jak z prostoru obývacího pokoje, tak i z kuchyně. Vstupní hala je vybavena šatnou a WC pro hosty. Nechybí ani úložný prostor pod schodištěm. Obytná část je spojena s dvojgaráží přes technickou místnost. V patře domu je soukromá zóna se 3 ložnicemi, 2 koupelnami a studovnou. Hlavní ložnice má přímý vstup do své koupelny se sprchovým koutem, dále pak i k samostatné šatně. Druhá koupelna je vybavena jak vanou, tak sprchovým koutem. Obě koupelny jsou prosvětleny okny. V zemi je zabudována retenční nádrž na dešťovou vodu, kterou je možné využít při zalévání zahrady. Odhadovaná cena dokončení dle definovaného standardu 2 511 736,- Kč bez DPH. Dům je součástí již 2. fáze našeho projektu výstavby rodinných domů – Praha Benice, ul. Žitavská.

prodej@orco.cz | tel.: 602 226 156 70

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

www.orco.cz


prodej | pronájem | hypotéky Americká 11 | Vinohrady | Praha 2

Byt 3+kk | výměra 99 m2 | zahrada 13 m2 | cena 7.400.000 Kč bez DPH Byt 2+kk | výměra 49,8 m2 | cena 4.385.000 Kč bez DPH Byt 2+kk | výměra 52 m2 | balkon 3 m2 | cena 4.435.000 Kč bez DPH Kompletně renovovaný činžovní dům z přelomu 19. a 20. století s třinácti byty a jedním ateliérem stojí v lokalitě Královských Vinohrad. Královské Vinohrady se vyznačují malebným urbanistickým rázem městské rezidenční lokality s dostatkem zeleně, drobných obchodů, kaváren a restaurací se zahrádkami v přízemí historických domů. Sedmipodlažní činžovní dům prošel celkovou rekonstrukcí při zachování původních linií. Budova nabízí v každém patře dvě bytové jednotky.

prodej@orco.cz | tel.: 602 226 156

www.orco.cz PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

71


prodej | pronájem | hypotéky Šárecké údolí | Praha 6

Stavební pozemek | výměra 1 181 m2 | cena 7.450.000 Kč bez DPH Pozemek s využitelností OB-A v sousedství soutoku Nebušického a Šáreckého potoka na úpatí zalesněného jižního svahu ve velmi oblíbené rezidenční lokalitě Šáreckého údolí. Pro oblast je platný územní plán, ze zhruba 80% je pozemek stavební, dle striktního výkladu ÚP lze postavit rodinný dům o 120 m2 podlahové plochy. Větší podlahové plochy nutno individuálně projednat. Pozemek nabízí absolutní soukromí, klid, zeleň a výhledy na několik kroků vzdálený potok s upraveným povodím a přírodním jezem. K pozemku vede upravená soukromá cesta, která je z jedné poloviny ve vlastnictví vlastníka pozemku. V sousedství se nachází soubor vil rezidenční projekt Dubový mlýn s kompletně rekonstruovanou budovou původního mlýna a nepřetržitou ostrahou. Na pozemku je nyní rekreační objekt, který může být ponechán nebo přestavěn. Nový dům nemusí kopírovat půdorys stávajícího rekreačního objektu, výstavba se řídí ÚP a OTP. Jedná se o jednu z mála možností k výstavbě výjimečného domova v malebném přírodním parku Šáreckého údolí, přesto několik minut od kompletní občanské vybavenosti Dejvic. prodej@orco.cz | tel.: 602 226 156

www.orco.cz PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

73


Byt 3+kk, 83 m2, Praha 3 – Žižkov, Vlkova | 5 561 000 Kč Kompletně zrekonstruovaný designový byt ve 3. patře činžovního domu s výtahem, v samé blízkosti Riegrových sadů, 2 minuty chůze od zastávky tramvaje. Zařízeno ve vyšším standardu dle návrhu architektky Olgy Novotné, na podlahách masivní vlysy Merbau, dřevěná eurookna, obložkové bezfalcové dveře Sapeli, koupelny provedeny v travertinovém obkladu se zařízením Duravit / Axor / Ritmonio / Hoesch. Budova a společné prostory prošly kompletní rekonstrukcí v roce 2011. Completely refurbished two-bedroom apartment situated on the 3rd floor of residential building with a lift, close to Riegrovy sady Park, a 2 minute walk from the tram stops. Designed by Olga Novotná, massive wooden floors, doors by Sapeli, travertine tiles ana Duravit / Axor / Ritmonio / Hoesch bathroom fixtures and fittings. The building and common areas were completely reconstructed in 2011.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

74

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Rodinný dům 5+1, 174 m2, pozemek 1 128 m2, Beroun – Vysoký Újezd | 6 720 000 Kč Pohodlné designové bydlení v rodinném domě s rozlehlou zahradou, nabízející ideální dopravní spojení s pražskou metropolí, zároveň vpřímé blízkosti atraktivních přírodních scenérií středních Čech. První podlaží: obývací pokoj s otevřenou kuchyní a jídelním prostorem, venkovní terasa, pracovna, koupelna se sprchovým koutem, komora, spíž a vstupní hala s šatnou. Druhé podlaží: 3 ložnice (hlavní ložnice s vlastní šatnou), hlavní koupelna s oddělenou toaletou a komora. Parkování pro 2 vozy, k prodeji před dokončením finálních povrchů. Obec nabízí základní občanskou vybavenost, golfový resort Albatross. Attractive affordable family house with large garden, offering ideal transport connections to Prague as well as beautiful scenery of Central Bohemia. The ground floor: living room with open kitchen and dining area, terrace, study, bathroom with shower, storage room, pantry and entrance hall with walk-in closet. The top floor: 3 bedrooms (master bedroom with en-suite walk-in closet), main bathroom with separate toilet, storage room. Outdoor parking for 2 cars. The family house is for sale in shell & core status. Vysoký Újezd village offers basic public amenities (post office, school), Albatross golf resort.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

75


Byt 3+kk, 74 + 8 m2, Praha 10 – Vršovice, Kodaňská | 4 700 000 Kč Dvouúrovňový půdní byt s terasou situovaný ve 4. patře činžovní budovy s novým výtahem, v blízkosti Heroldových sadů. Byt nabízí obývací pokoj s otevřenou kuchyní, ložnici s terasou, druhou ložnici na galerii a koupelnu. Velkoformátová okna a keramická dlažba. 4 minuty chůze k zastávce tramvaje, 10 minut na náměstí Míru. Two-bedroom split-level attic apartment with a terrace situated on the 4th floor of apartment building with a new lift, close to Heroldovy sady Park. The apartment has living room with open kitchen, 2 bedrooms, bathroom. Large format windows and ceramic tiles. 4 minute walk to tram stop, 10 minutes to náměstí Míru Square.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

76

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 3+kk, 75 + 10 m2, Praha 3 – Žižkov, Kubelíkova | 5 200 000 Kč Dvouúrovňový byt s terasou v nejvyšším 5. patře činžovní budovy s výtahem, v blízkosti Mahlerových sadů a paláce Akropolis. Velkoformátová okna, parkety, velmi dobře udržované společné prostory. Pár minut k zastávkám tramvaje, 10 minut do centra. Two-bedroom duplex apartment with a terrace situated on the top 5th floor of apartment building, in close vicinity of Mahlerovy sady Park and Palác Akropolis. Large format windows, parquets, well maintained common areas. Few steps to tram stop, 5 minute tram journey to the city center.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

77


Byt 1+kk, 32 + 3 m2, Praha 5 – Barrandov, Silurská | 2 290 000 Kč Studio s balkonem situované v 2. nadzemním podlaží nového rezidenčního komplexu na Praze 5, s dobrou dostupností do centra. Zastávka tramvaje a autobusu se nachází v docházkové vzdálenosti, komerční centrum Anděl je dostupné MHD za 13 minut, centrum města pak za 7 minut. V blízkosti rovněž Prokopské údolí a Chuchelský háj. Studio apartment with a balcony situated on the 1st floor of a new residential building, the city center within easy reach. Tram and bus stops within walking distance, the Anděl commercial center is accessible in 13 minutes, the city center, from there, in 7 minutes. Prokopské údolí a Chucheský háj protected area close by.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

78

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 3+kk, 110 + 25 m2, Praha 8 – Libeň, Novákových | 6 299 000 Kč Designový, plně vybavený loft v kompletně zrevitalizovaném objektu bývalé textilní továrny nabízející luxusní bydlení v industriálním rázu. Dvojitá výška stropu, prosklená stěna s přístupem do privátní zahrádky, plně vybavená kuchyň s wenge stolem, koupelna s vanou a sprchovým koutem, ložnice s šatnou, pracovna se střešním oknem, vestavěné skříně, vybavení na míru, audio/video systém Pioneer, spotřebiče Siemens, jasanové parkety, dálkově ovládané kovové žaluzie, úložné prostory. 1 garážové stání a sklep za příplatek. 3 minuty chůze od stanice metra, upravený park se vzrostlými stromy ve vnitrobloku. Luxury modern living in designed loft apartment on the ground floor of a completely revitalized former textile factory with preserved industrial features. West facing duplex, glass wall and double height ceiling, fully fitted kitchen, bathroom with bath tub and shower, bedroom with walk-in closet, study with a roof window, built-in wardrobes. Tailor-made furniture, Pioneer audio/video system, Siemens appliances, parquet floors, metal security blinds, storage spaces. 1 garage parking space and cellar for an extra cost. Situated 3-minute walk from metro station, landscaped inner courtyard.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

79


80

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


PRODEJ · PHOTEL PRAHA 1 · PRAHA

Boutique Design and Style Hotel nabízí nejvyšší luxus ubytování v 50 pokojích, v blízkosti Pražského Hradu. Historickou budovu ze 14. století zdobí výhradně nejkvalitnější materiály a práce špičkových architektů a designerů. Hotel leží v pěší vzdálenosti od nejznámějších památek - Karlův most, Staroměstské náměstí, Nové Město a Václavské náměstí. Boutique Design and Style Hotel offers the ultimate luxury accommodation in 50 rooms, close to Prague Castle. The historic building from the 14th century, decorated with only the highest quality materials and the work of top architects and designers. The hotel is within walking distance from the most famous Prague places - Charles Bridge, Old Town Square, Old Town and Wenceslas Square.


PRODEJ · HOTEL PRAHA 5 · PRAHA

Nabízíme k prodeji *** hotel, který je umístěn 15 minut od letiště Ruzyně i historického centra Prahy. Je vhodný jak pro obchodní setkávání a přenocování na služebních cestách, tak i pro ubytování při návštěvě Prahy. Všechny pokoje mají vlastní WC, sprchu nebo vanu, ledničku, telefon, rádio a TV+SAT. Kapacita: 40 pokojů, 3 apartmány. For sale a *** hotel located just 15 minutes from the airport and the historical center of Prague. It is suitable for both business meetings and overnight stays on business trips, as well as for accommodations when visiting Prague. All rooms have private toilet, shower or bath, refrigerator, telephone, radio and TV + SAT. Capacity: 40 rooms, 3 suites.


PRODEJ · HOTEL U GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ

Dovolujeme si Vám představit hotel, který je situován v pohodlném dosahu hlavního města a obklopen malebnou přírodou. Hotel nabízí komfortní ubytování v deseti dvoulůžkových pokojích a dvou apartmánech. Samozřejmostí je bezpečné parkování osobního vozu přímo v uzavřeném areálu hotelu. V blízkosti, vedle hotelové zahrady se nachází tenisové kurty i golfové hřiště. Introducing a hotel situated within easy reach of the capital and surrounded by picturesque countryside. The hotel offers comfortable accommodation in ten double rooms and two suites. Obviousness is safe parking in the closed site. Nearby, next to the hotel‘s gardens are tennis courts and golf course.


PRODEJ · PODNIKATELSKY ÚSPĚŠNÝ HOTEL V KRKONOŠÍCH · KRKONOŠE

Velmi zajímavý hotel – pension velmi dobře provozovaný a podnikatelsky úspěšný. Nachází se 8 km od centra Janských Lázní. Celé údolí má charakter klidnější lokality v krásné přírodě Krkonošského Národního Parku se zaměřením v letních měsících na turistiku a cykloturistiku a v zimních měsících na sjezdové lyžování a běžky. Very interesting hotel - very well run pension and business success. Situated only 8 km from the center of Jánské Lázně. The entire valley has a character of quiet location in the beautiful countryside of Krkonoše National Park, with a focus in the summer months for hiking and biking and in the winter months, downhill skiing and cross country skiing.


PRODEJ · ARCHITEKTONICKY NEOBYČEJNÝ, 4* SPA & WELLNESS HOTEL

Mimořádný, architektonicky neobyčejný, komfortní lázeňský a kongresový čtyřhvězdičkový Spa & Wellness hotel. Jedna z nejlepších lázeňských lokalit ČR, dokonale vybaven pro lázeňské pobyty, devadesát sedm pokojů - apartmány, dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje s balkonem nebo bez balkonu.

Exceptional, architecturally striking, comfortable four-star spa and conference Hotel Spa & Wellness. One of the best spa locations in Czech Republic. Perfectly equipped for spa holidays, ninety seven rooms - apartments, double and single rooms with balcony.


Realitní makléř: Aleš Hanzlíček Kontakt: +420 602 269 373 E-mail: ales.hanzlicek@century21.cz

Dovolujeme si vám nabídnout třípodlažní vilu z roku 1907 stojící na unikátním pozemku o výměře 1169 m2. Vila má jeden rozlehlý byt ve 2NP o velikosti 3+1 s terasou. Ve 3NP je byt 2+1 s terasou. V 1NP je sušárna, prádelna, sklepy a dílna. Celková užitná plocha je 320 m2. Stav vily je k rekonstrukci. Na pozemku je jedna samostatná garáž a druhá v rámci domu. Výborná dopravní dostupnost, stanice metra A – Strašnická pouhých 5 minut chůze. Místo je vhodné i k výstavbě bytového domu.

We would like to offer a three-storey villa in 1907 standing on a unique plot with an area of 1169 m2. The villa has a spacious apartment on the 2nd floor of 3 +1 with terrace. In the 3rd floor is 2 +1 apartment with terrace. In the 1st floor is a drying room, laundry, cellar and workshop. Total floor area is 320 m2. State of the villa is a reconstruction. There is one single garage and one in the house. Excellent conection to metro station – Strašnická, just 5 minutes walk. The site is suitable for construction of residential house. Price CZK 19,800,000

Cena: 19.800.000 Kč Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Aba Reality, Paříkova 910/9, Praha 9 – Vysočany 88

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Miroslava Pirchanová Kontakt: +420 608 702 400 E-mail: miroslava.pirchanova@century21.cz

Praha - východ, Velké Popovice / Prague - east, Velké Popovice Prostorný rodinný dům se nachází ve Velkých Popovicích. Na tomto malebném vršku bylo vybudováno 19 architektonicky unikátních rodinných domů, které jsou umístěny na pozemcích přes 1010 m2,obklopeny přírodou. Domy mají velikost 5+kk, plocha 245 m2 a jsou provedeny z přírodních materiálů. Jsou uzpůsobeny pro rodinu s dětmi,s dostatkem koupelen a skladového prostoru.V suterénu-garáž pro 2 auta,tepelná čerpadla,sklad,koupelna.V 1.NP-prostorný obývací pokoj s krbem,kuchyň se spíží,šatna, WC. Ve 2.NP- pracovna,ložnice s koupelnou pro rodiče, 2 dětské pokoje a koupelna pro děti.

A spacious single-family house in Velké Popovice. A set of 19 architecturally unique houses were built on a picturesque knoll, each on a plot of more than 1010 m2, surrounded by open country. The houses are 5+kk on 245 m2 and are made of natural materials. They are convenient for families with children, with enough bathrooms and storage spaces. The basement contains a garage for 2 cars, thermal pumps, a storeroom and a bathroom. The ground floor contains a spacious living room with a fireplace, a kitchen with a pantry, and a toilet. The 2nd floor has a study, a master bedroom with a bathroom, and 2 children’s room with another bathroom.

Cena: 8.490.000 Kč

Price: CZK 8,490,000

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Action, Masarykovo nábřeží 2, Praha 2 - Nové Město PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

89


Realitní makléř: Barbora Merknerová Kontakt: +420 608 662 147 E-mail: barbora.merknerova@century21.cz

Bonus Praha

JEDINEČNÁ VILA PRAHA 4 - BRANÍK / UNIQUE VILLA IN PRAGUE 4 - BRANÍK Nabízíme jedinečnou vilu nacházející se na rohovém pozemku v Praze 4 Braníku. Jedná se o novostavbu z roku 2002 se třemi samostatnými bytovými jednotkami, v přízemí se nachází 5+1 s terasou, v dalších patrech najdeme 2 mezonetové byty. K bytovým jednotkám náleží tři dvougaráže. Vila je samozřejmě vybavena relaxačním centrem – krytý bazén, fitness, sauna. Dokonalý komfort bydlení dokresluje krásná udržovaná zahrada. Vhodné např. jako sídlo firmy, ordinace s bydlením, rodinné sídlo.

Offering a unique villa situated on a corner plot in Prague 4-Braník. It was newly built in 2002 and has three separate residential units. There is a 5+1 flat with a terrace on the ground floor, and 2 maisonettes on the upper floors. There are three double garages for the flats. Naturally, the villa has a relaxation centre: a roofed swimming pool, a fitness room and a sauna. The perfect living comfort is underlined by a beautiful trimmed garden. Suitable for company headquarters, medical practice with a flat, or a family seat.

INFO O CENĚ V RK

INQUIRE WITH THE REALTOR ABOUT THE PRICE

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady 90

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂǷǻǼǣȃDZǨǧǥǬǪǬǰDzǵǶȀ


RealitnĂ­ maklĂŠĹ&#x2122;: Monika SmÄ&#x203A;talovĂĄ Kontakt: +420 725 22 80 80 E-mail: monika.smetalova@century21.cz

NabĂ­zĂ­m k prodeji vĂ˝bornÄ&#x203A; Ĺ&#x2122;eĹĄenĂ˝ byt 3+kk o velikosti 79,3 m2 s terasou o velikosti 6,44 m2 v novostavbÄ&#x203A; na Praze 4 na PankrĂĄci se sklepem a dvÄ&#x203A;ma garĂĄĹžovĂ˝mi stĂĄnĂ­mi v cenÄ&#x203A;. SouÄ?ĂĄstĂ­ bytu je luxusnĂ­ kuchyĹ&#x2C6;skĂĄ linka s vestavÄ&#x203A;nĂ˝mi spotĹ&#x2122;ebiÄ?i - mikrovlnnĂĄ trouba, lednice, indukÄ?nĂ­ deska, trouba, digestoĹ&#x2122;. V bytÄ&#x203A; je kvalitnĂ­ dĹ&#x2122;evÄ&#x203A;nĂĄ podlaha. Koupelna s vanou, samostatnĂŠ WC. Byt se nachĂĄzĂ­ v pĂĄtĂŠm podlaŞí novostavby z roku 2008. DĹŻm je 24 hodin hlĂ­danĂ˝ bezpeÄ?nostnĂ­ sluĹžbou. VeĹĄkerĂĄ obÄ?anskĂĄ vybavenost v mĂ­stÄ&#x203A; - ĹĄkoly, ĹĄkolky, velkĂŠ mnoĹžstvĂ­ restauracĂ­, nĂĄkupnĂ­ centrum ArkĂĄdy a DBK BudÄ&#x203A;jovickĂĄ, poliklinika. Cca 3 km je vzdĂĄlenĂ˝ bazĂŠn PodolĂ­ a in-line drĂĄha a cyklistickĂĄ stezka. 2 Offering for sale a 3+kk ďŹ&#x201A;at on 79.3 m with excellent layout and a 6.44 m2 terrace in a new building in Prague 4-PankrĂĄc. The price includes a basement and two garage bays. The ďŹ&#x201A;at contains a luxury kitchen unit with built-in appliances: microwave oven, fridge, induction cooker, oven, and a hood. There is quality wooden ďŹ&#x201A;ooring, a bathroom with a tub and a separate toilet. The ďŹ&#x201A;at is on the ďŹ fth ďŹ&#x201A;oor of a 2008 building. The building is guarded 24/7. All public amenities locally: schools, kindergartens, many restaurants, ArkĂĄdy and DBK BudÄ&#x203A;jovickĂĄ shopping centres, a health clinic. PodolĂ­ swimming stadium and an in-line skating track and cycling path are about 3 km away.

Ç&#x203A;ǟǹǰǡǏǯǏǹǸ ǰǡČ&#x2039; ǝǟǺǰǏDzǴ ǜǎǏǟǞǴǟǿ Ç˝ ǺǞǡǴČ&#x192;ǚǺǾ ǝǡǏǚǴǟǺǎǜǺǾ  ǜǜ Ǹ ǞǹǟǟǏǽǏ Ǹ ÇŽ ǚǺǎǺǽǞǟǺǾǜǹ ÇŽ ǟǏǾǺǚǹ Ç&#x203A;ǟǏǯǏ Ç&#x203A;ǏǚǜǟǏČ&#x201A; ǝǺǰǎǏǡ Ç´ ǯǏǟǏDzǚČ&#x2021;Č ǝǏǟǜǺǎǜǴǎǜǡČ&#x160;Č&#x192;ǹǚČ&#x2021;ÇŽČ&#x201A;ǹǚǿÇ&#x17D;ǜǎǏǟǞǴǟǹÇśÇżČ ÇšČ&#x2039;ǜǡǏǽǽǏǡČ&#x160;ǜǽǽǺǎǽǞǟǺǹǚǚǺǾÇžÇąČ ÇšÇ´ÇśÇşÇľǸǴǜǟǺǎǺǡǚǺǎǏČ&#x2039;ǝǹČ&#x192;Č&#x2C6;Č ÇşÇˇÇşÇ°Ç´ÇˇČ&#x2C6;ǚǴǜǴǚǰǿǜČ&#x201A;ǴǺǚǚǏČ&#x2039;ǝǡǴǞǏÇ°ÇżČ ÇşÇŽÇśÇŹÇŽČ&#x2021;ÇžČ&#x2039;DzǜǏÇ&#x17D; ǜǎǏǟǞǴǟǹǜǏČ&#x192;ǹǽǞǎǹǚǚČ&#x2021;ÇąǰǹǟǹǎČ&#x2039;ǚǚČ&#x2021;ÇąǝǺǡČ&#x2021;Ç&#x17D;ǏǚǚǏČ&#x2039;ǜǺǸǚǏǞǏÇ˝ǎǏǚǚǺǾǺǞǰǹǡČ&#x2C6;ÇšČ&#x2021;ÇľǞǿǏǡǹǞÇ&#x2013;ǎǏǟǞǴǟǏǟǏǽǝǺǡǺDzǹǚǏǚǏÇťČ&#x2039;ǞǺǸČ&#x2030;ǞǏDzǹǚǺǎǺǯǺdzǰǏǚǴČ&#x2039; ǯǺǰǝǺǽǞǟǺǾǜǴ Ç?ǺǸÇşČ ÇźÇŹÇšČ&#x2039;ǹǞǽǡǿDzǭǏǭǹdzǺǝǏǽǚǺǽǞǴČ&#x192;ǏǽǏÇŽǽǿǞǜǴÇ&#x17D;Ç˝Č&#x2039;Ç´ÇšČ&#x20AC;ǟǏǽǞǟǿǜǞǿǟǏÇŽǺǰǚǺǸǸǹǽǞǹČ&#x201E;ǜǺǡČ&#x2021;ǰǹǞǽǜǴǹǽǏǰČ&#x2021;ǭǺǡČ&#x2C6;Č&#x201E;ǺǹǜǺǡǴČ&#x192;ǹǽǞǎǺǟǹǽǞǺǟǏǚǺǎǞǺǟǯǺǎČ&#x2021;ÇľČ&#x201A;ǹǚǞǟ ŠÇ&#x152;ǟǜǏǰČ&#x2021;ÂŞÇ&#x17E;ǺǟǯǺǎČ&#x2021;ÇľČ&#x201A;ǹǚǞǟŠÇ?ǿǰǹǾǺǎǴČ&#x201A;ǜǏªǝǺǡǴǜǡǴǚǴǜǏÇ&#x203A;ǟǴǸǹǟǚǺÇŽǜǸǺǞǰǺǸǏÇšÇŹČ ÇşÇ°Ç´ÇžÇ˝Č&#x2039;ǜǟǿǝǚČ&#x2021;ÇľǭǏǽǽǹǾǚŠÇ&#x203A;ǺǰǺǡǴªÇ´ǎǹǡǺǽǴǝǹǰǚǏČ&#x2039;ǰǺǟǺDzǜǏ VĂ­ce informacĂ­ na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 City, HvÄ&#x203A;zdova 1073, Praha 4 â&#x20AC;&#x201C; PankrĂĄc PRODEJ I SALES I Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x2026;ƺƜƝÇ&#x2030;Ç&#x2C6;Ç&#x2013;

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I Ç&#x2013;Ç&#x201E;ƸƜÇ&#x2021;Ç&#x201C;

91


Realitní makléř: Petra Krocová Kontakt: +420 281 866 806 E-mail: petra.krocova@century21.cz

Nabízíme k prodeji luxusní rodinnou vilu z 30.let v nádherné lokalitě u Mnichovic, na klidném místě v sousedství lesů, na pozemku 3500 m2, který se pyšní vzrostlou okrasnou zahradou. Po příjezdu je za branou umístěna prostorná dvougaráž a dvě krytá parkovací stání. Situace místností ve vile je následující: přízemí – vstupní hala, obývací pokoj se schodištěm, pracovna, kuchyňský kout, jídelna, krytý velký bazén. 1. patro – ložnice s šatnou a koupelnou, dva dětské pokoje, pokoj pro hosty, koupelna, prostorná slunná terasa. Suterén - sauna, fitnes, prádelna, spíž, technické zázemí pro topení a bazén. Vytápění domu je plynovým kotlem. Celý objekt je monitorován kamerovým systémem s alarmem napojeným na policii. Pod venkovní dlažbou kolem domu je elektrické vytápění proti sněhu a námraze. U domu je stylový altán s krbem a posezením. V zadní části zahrady je postaven skleník a vedle malá stáj. Drobné úpravy a rekonstrukce oken u bazénu je žádoucí. Tato nemovitost je svou polohou výjimečná a hledá výjimečného majitele. cena: info v kanceláři

Offering for sale a luxury 1930s villa in a splendid location near Mnichovice, a quiet place next to a forest, on a 3500 m2 plot boasting a full-grown ornamental garden. Upon arrival through the gate there is a spacious double garage and two roofed parking bays. The room layout in the villa is as follows: ground floor – entrance lobby, living room with stairs, kitchenette, dining room, large roofed swimming pool; 1st floor – master bedroom with a changing room and bathroom, two children’s rooms, a guest room, a bathroom, and a large sunny terrace; basement – a sauna, fitness room, laundry, pantry, and technical areas for heating and the swimming pool. The house is heated with a gas boiler. The whole building is monitored with a CCTV system and a burglar alarm connected to the police. The outdoor tiling around the house has electrical heating to prevent snow and ice. There is a stylish gazebo with a fireplace and seating near the house. The rear end of the garden has a glasshouse and a small stable. Small-scale modifications and renovation of the swimming pool windows are desirable. The property is unique in its location and calls for a unique owner. Price: inquire with the realtor

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Elán, Husova ulice 268, Úvaly 92

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Lenka Svobodová Kontakt: +420 281 866 806 E-mail: lenka.svobodova@century21.cz

Dovolujeme si nabídnout jedinečný dům pro osobitého majitele / We’d like to offer you a one of a kind home for a distinct owner Tato reprezentativní vila se nachází v celkově klidném prostředí, umístěná v rámci rezidenční zástavby rodinných domů a vila domů, nedaleko Průhonického parku. K domu náleží velmi zajímavý pozemek s dobrým přístupem, okrasnou zahradou s biojezírkem a tenisovým kurtem s osvětlením. Vila je svým rozsahem a provedením výrazně nadstandardní a ojedinělá. Jedná se o zcela výjimečnou nemovitost svého druhu z hlediska plošné rozlehlosti, objemových parametrů, kvalitního stavebně architektonického provedení, rozsahu funkčního využití, stupně vybavení a způsobu uspořádání. Součástí domu je zimní zahrada, krb, bazén, welness a pergola s posezením. Celková podlahová plocha užitná je 629 m2 (bez plochy s plaveckým bazénem a relaxačním prostorem). Dům pro skutečnou osobnost.

This representational villa is located in generally quiet settings, placed in a residential development that includes family homes and villa homes, not far from the Průhonice Park. The house has a very interesting property with excellent access, ornamental garden with a bio pond and an illuminated tennis court. The villa with its size and design is distinctly above standard and unique. This is an exceptional real estate of its kind from the perspective of area coverage, volume parameters, and quality construction architectural design, extent of functional use, level of furnishing and style of arrangement. Part of the home is a winter garden, fireplace, pool, wellness and a pergola with seating. Total floor area is 629 m2 (without swimming pool and relaxation area). Home for a true celebrity. Price: inquire with the realtor

cena: info v kanceláři

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Elán, Husova ulice 268, Úvaly PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

93


Realitní makléř: Šárka Kováčová Kontakt: +420 281 866 806 E-mail: sarka.kovacova@century21.cz

Kvalitní stavba 7+kk Praha - východ // Well-built house, 7+kk Prague-East Exkluzivně kvalitní stavba rodinného domu 7 + kk / balkon / terasa / garáž / bazén / vinný klep, užitná plocha 280 m2, pozemek 790 m2. Předností tohoto domu je jeho nadstandardní vybavení, např. žulové parapety, vířivá rohová vana, sprchový kout s parní saunou, francouzská dřevěná eurookna, zastřešený bazén - protiproud, bezpečnostní a protipožární systém. Velmi ekonomický provoz. Zajímavý, dobře postavený dům. Krátká klidná ulice se 3 domy, mezi novostavbami. Lokalita Praha – východ, nedaleko Říčan. Pro náročné.

Exclusively offering a well-built 7+kk single-family house (balcony, terrace, garage, swimming pool, wine cellar) with a usable area of 280 m2 on a 790 m2 plot. The advantage of the house is its abovestandard furnishings, such as granite windowsills, corner whirlpool tub, shower box with steam sauna, wooden French windows, roofed swimming pool with counter current, a security and fire alarm system. Highly economic operation. An attractive, well-built house. Short quiet street with 3 houses among new housing. Location Prague-East, near Říčany. For the demanding customer.

Cena: info v kanceláři

Price: inquire with the realtor

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Elán, Husova ulice 268, Úvaly 94

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂǷǻǼǣȃDZǨǧǥǬǪǬǰDzǵǶȀ


Realitní makléř: Daniel Svoboda Kontakt: +420 777 779 483 E-mail: daniel.svoboda@century21.cz

Velice zajímavý byt na Vinohradech / Very attractive apartment in Vinohrady Vzdušný, velmi vkusně designově řešený byt 3+kk, o velikosti 95 m2, s výhledem do zeleně a Vršovického údolí, ve 3. patře historického činžovního domu z konce 19.století, na pomezí Vinohrad. Byt s klasickou dispozicí má prostornou vstupní halu s přístupem do všech pokojů, otevřený prostor obývacího pokoje a kuchyně s výhledem do ulice, dále jsou zde dvě ložnice orientované do klidného vnitrobloku se zelení a koupelna s oddělenou toaletou. Dům prošel celkovou renovací respektující původní prvky. V současnosti nabízí reprezentativní vstupní prostory, nový výtah (ve výstavbě) a společný vinný sklep s přístupem do vlastních kójí. Měsíční domovní poplatky jsou 2.500 Kč. Doporučujeme.

Offering an airy, very tastefully designed 3+kk flat on 95 m2, with a view of the Vršovice valley greenery, on the 3rd floor of a historic, late 19th century block of flats at the edge of Vinohrady. The classic layout flat has a large entrance hall accessing all the rooms, an open living room cum kitchen facing the street; there are two bedrooms facing the quiet green inner courtyard, and a bathroom with a separate toilet. The building has been completely renovated, respecting the original design elements. At present, it has a presentable entrance area, a new elevator (being built) and a shared wine cellar with separately accessed cubicles. The monthly building fee is CZK 2500. Recommended.

Cena: 7.300.000 Kč

Price: CZK 7,300,000

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 K+K Consulting, Sladkovského nám. 525/1, Praha 3 - Žižkov PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

95


Realitní makléř: Ondřej Skokan Kontakt: +420 720 150 000 E-mail: ondrej.skokan@century21.cz

Dovolujeme si Vám nabídnout unikátní rodinný dům na Praze 4 - Braníku v atraktiv2 ní a žádané lokalitě Na Dobešce. Prostorný patrový dům o užitné ploše 250 m . Ve sníženém přízemí domu se nachází tělocvična, prádelna a sklepy. V přízemí domu je prostorný obývací pokoj s krbem, jídelním koutem a s velkým francouzkým oknem, ze kterého je vstup na venkovní terasu a zahradu, dále pak kuchyňský kout a WC. V 1. patře jsou tři ložnice, prostorná koupelna se dvěma umyvadly, WC a bidetem, šatna, balkon a lodžie s krásným výhledem. Ve 2. patře je obývací pokoj/pracovna, ložnice, místo pro kuchyňskou linku, koupelna se sprchovým koutem a WC. Z balkonu krásný výhled na Prahu. Diky svému dispozičnímu řešení lze dům použít pro dvougenerační bydlení. K domu náleží garáž i vyznačené parkovací stání. V místě se nachází základní škola, školka, restaurace, lékárna. Nedaleko od domu autobusová zastávka Zelený pruh - 205, 124 odkud se do 5 min. dostanete na metro C - Budějovická, nebo na Metro A Želivského, nebo opačným směrem na Dvorce a tady přestoupit na tramvaj 3,17, která Vás doveze až do centra. Doporučujeme

Allow us to offer a unique single-family house in Prague 4-Braník, in the attractive and sought-after Na Dobešce location. A spacious multi-storey house with a usable area of 250 m2. The recessed ground floor contains a gym, a laundry and cellars. The ground floor has a spacious living room with a fireplace, dining room and a large French window leading to an outdoor terrace and the garden, and a kitchenette and toilet. The 1st floor contains three bedrooms, a large bathroom with two washbasins, a toilet and a bidet, a changing room, a balcony nd and a loggia with magnificent views. The 2 floor has a living room/study, a bedroom, a place for a kitchen unit, a bathroom with a shower box and a toilet. The balcony commands a beautiful view of Prague. The house layout permits its use by two families. The house has a garage and reserved parking area. There are an elementary school, kindergarten, restaurant and a pharmacy nearby. The bus stop Zelený pruh (buses 205, 124) is nearby, from where it is a 5-minute ride to Budějovická (line C) metro station, or Želivského (line A); Dvorce stop is in the opposite direction, from where trams 3 and 17 take you to the city centre. Recommended.

Cena: 18.500.000 Kč

Price: CZK 18,500,000

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43, Praha 2 – Vinohrady 96

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Ondřej Skokan Kontakt: +420 720 150 000 E-mail: ondrej.skokan@century21.cz

Exkluzivně si Vám dovolujeme nabídnout novostavbu moderního rodinného domu kolaudovaného v srpnu 2011 v krásné a žádané lokalitě Statenice, který se nachází na pozemku o rozloze 856 m2. Dům o velikosti 5+1 s užitnou plochou 208 m2 s terasou. V přízemí domu se nachází luxusní kuchyně (s exotickou dřevěnou podlahou) s ostrůvkem a vestavěnými spotřebiči. Jídelna s vinotékou, obývací pokoj se vstupem na terasu, otevřený relaxační prostor s přípravou na akvárium či např. knihovnu. Dále pak prostorné zádveří, technická místnost, hala, WC s umývátkem, prádelna a koupelna se sprchovým koutem. V patře se nachází 4 ložnice s krásným výhledem do okolí a koupelna s WC. Dům je vytápěn tepelným čerpadlem země-voda (geotermální vrty), v celém domě je podlahové vytápění se samostatnými okruhy pro každou místnost. Interiér domu byl navržen architektem, je zde použito nadstandartní zařízení - designová svítidla Vibia, Deltalight, Wever&Ducre, skleněné bezpečnostní zábradlí, italská a španělská sanita, designové baterie. Na stavbu byly použity nejkvalitnější materiály, k zateplení byla použita 10 cm vata, fasáda na domě je hotova. Dřevěná eurookna s trojsklem, vnitřní hlazené sádrové omítky, SDK podhledy, vymalováno bílou barvou Bondex, inteligentní elektroinstalace a dotykové podsvětlené vypínače. Příprava pro domácí síť LAN, příprava pro kamerový systém kolem domu.

Allow us to make you an exclusive offer of a newly built modern single-family house approved for living in August 2011, on an 856 m2 plot in the beautiful and sought-after location of Statenice. It is a 5+1 house with a terrace and a usable area of 208 m2. The ground floor contains a luxury kitchen (exotic wooden floor) with an island and built-in appliances, a dining room with a wine rack, a living room with a terrace entrance, an open relaxation area prepared for installing a fish tank or a bookshelf. There is also a spacious hallway, a technical room, a toilet with a small washbasin, a laundry, and a bathroom with a shower box. The first floor has 4 bedrooms with a beautiful view of the surrounding country, and a bathroom with a toilet. The house is heated with a water-to-air thermal pump (geothermal bores), and has a full floor heating system with separate circuits for each room. The interior was designed by an architect, it has above-standard furnishings: Vibia, Deltalight, Wever&Ducre designer lamps, glass safety railings, Italian and Spanish sanitary facilities, designer taps. The building uses the best-quality materials, has 10 cm of mineral lagging and a finished facade. There are wooden triple-glazed Euro windows, smooth interior plastering, plasterboard ceilings, white Bondex wall paint, intelligent wiring and backlit touch light switches. There is a domestic LAN network preparation, and a CCTV preparation around the house.

Cena: 11.990.000 Kč

Price: CZK 11,990,000

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43, Praha 2 – Vinohrady PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

97


Realitní makléř: Radka Vajo Kontakt: +420 608 116 644 E-mail: radka.vajo@century21.cz

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ REALITNÍHO PROJEKTU ROKU 2011, www.ybf.cz / ABSOLUTE WINNER OF REAL ESTATE PROJECT OF THE YEAR 2011, www.ybf.cz

Rezidence Jitřní v atraktivní lokalitě Hodkovičky v Praze 4 je konceptem exkluzivního moderního bydlení s důrazem na velkorysost prostoru a nadstandardní kvalitu provedení.Rezidence Jitřní je solitérní objekt o 5ti nadzemních a 1 podzemním podlaží, který je zasazen do ulice Jitřní v pražské čtvrti Hodkovičky v Praze 4, s již ukončeným územním rozvojem. Členitá budova bude zahrnovat pouhých 27 bytů, aby pro obyvatele byla zachována vzdušnost a dostatek osobního komfortu. Recepce s vyškoleným personálem a praktické služby v technickém zázemí objektu zajistí vše potřebné pro Vaši domácnost, abyste se mohli plně soustředit na Váš aktivní životní styl. Součástí budovy se spolehlivým bezpečnostním systémem jsou také parkovací místa a sklepní prostory.

Rezidence Jitřní in the attractive location of Hodkovičky in Prague 4 is a concept of exclusive modern living with an emphasis on generous spaces and above-standard workmanship. Rezidence Jitřní is a detached building with 5 floors and 1 basement level, set in Jitřní street in Prague 4-Hodkovičky, where the development is complete. The segmented building will contain a mere 27 flats to retain the airiness and enough personal comfort for the residents. A reception desk with trained staff and convenient facilities in the technical section of the building will provide all that your household needs so that you can fully concentrate on your active lifestyle. The building with a reliable security system also contains parking bays and cellar rooms.

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Rality 21, Na Poříčí 1071/17, Prague 1 98

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂǷǻǼǣȃDZǨǧǥǬǪǬǰDzǵǶȀ


Realitní makléř: Ing. Markéta Kodlová Kontakt: +420 725 293 222 E-mail: marketa.kodlova@century21.cz

Bytový Dům nad Marijánkou, Praha 6 - Břevnov / Nad Marijánkou Building , Praha 6 - Břevnov Dům nad Marjánkou je nově navržený bytový dům v atraktivní a vyhledávané rezidenční městské části Prahy 6 - v samém srdci Břevnova. Moderní pětipatrový dům rodinného charakteru půdorysně i výškově navazuje na stávající zástavbu v ulici Bělohorská a nabízí bydlení pro všechny věkové kategorie. Veškerá občanská vybavenost je v docházkové vzdálenosti. Parky (Park Ladronka, Obora Hvězda a zahrady Břevnovského kláštera) v blízkém okolí. Dobrá dopravní dostupnost do centra i ven z Prahy. V domě je pouze 12 bytů od 1+kk (43 m2) do 4+kk (132 m2). Dále k bytovým jednotkám náleží balkon, terasa či zahrada. Byty jsou orientovány obývacími pokoji na jih s výhledem do zahrad.

The Dům nad Marjánkou is a newly designed apartment building in an attractive and sought after residential locality in the very heart of Břevnov, which is part of the Prague 6 Metropolitan District. Modern five level house of family character blends in with the existing development on Bělohorská Street with respect to ground plan and height and offers housing to all age categories. All civic amenities are within walking distance. Parks are nearby (Ladronka Park, Obora Hvězda (Star Game Reserve) and the Břevnov Monastery Gardens). Good transportation accessibility to downtown and when going out of Prague. The building offers 12 apartments starting at 1+kk (43 m2) up to 4+kk (132 m2). Furthermore the apartment units have a balcony, terrace or a garden. The apartments have living rooms facing south with a view of the garden.

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Tandem, Perlová 3, Praha 1 PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

99


Kontakt: +420 606 523 648 E-mail: realityexpress@century21.cz

RODINNÝ DŮM NA ŽIŽKOVĚ / FAMILY HOUSE IN ŽIŽKOV Exkluzivně nabízíme na prodej rodinný dům s dispozicí 2 x 3+1 a 2+1, který se nachází v klidné a tiché části Žižkova, 10 m od parku Židovské pece. K domu patří garáž pro tři auta. Zahrada s bazénem 3 x 5 m skýtá příjemné posezení. Vytápění jednotlivých bytů je pomocí plynového kotle. V posledních letech proběhla rekonstrukce – rozvody vody, elektřiny, topení, nová fasáda. Dům je možné využít jako zajímavou finanční příležitost.

Exclusively offering for sale a family house with two 3+1 flats and a 2+1, located in a quiet and calm area of Žižkov, 10 m from Židovské pece park. A garage for three cars belongs to the house. The garden with a 3x5 m swimming pool offers pleasant seating. The flats are heated by a gas boiler. The house has recently been renovated: water piping, wiring, heating, new facade. The house can be taken as an attractive financial opportunity.

Cena od 18.000.000 Kč

Prices start at CZK 18,000,000

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Reality Express, Václavské nám. 56, Praha 1 – Nové Město 100

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Jaroslav Poucha Kontakt: +420 724 799 378 E-mail: jaroslav.poucha@century21.cz

Rodinný dům 6+1, poz. 398 m2, Praha 10 – Hostivař / 6+1 Family home, plot size 398 m2, Prague 10 – Hostivař Rodinný dům na velmi pěkném místě v P10 – Hostivaři s právě dokončenou totální rekonstrukcí, při které byl kladen důraz na použití moderních materiálů a technologií s ohledem na trendy současného stylu bydlení. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní dům se sedlovou střechou. V přízemí se nachází rozlehlá místnost, rozdělená oboustranným krbem na jídelní a obývací část s přímým vstupem na relaxační zahradu. V prvním patře jsou tři samostatné ložnice, v suterénu je společenská místnost s přípravou na domácí kino. V obou podlažích pak jsou stylové koupelny a toalety. Celkově dům nabízí moderní a pohodlné bydlení.

Family home is at a very nice location in P10 – Hostivař and has just been fully renovated, where the emphasis was placed on using modern materials and technologies with respect to contemporary living trends. This bi-level house has a partial basement and a saddle roof. The ground level has a large room divided by a two sided fireplace into a dining section and living room section with a direct entry to a relaxing garden. The basement has a family room that is home theatre ready. Both levels have stylish baths and toilets. The home offers an overall modern and comfortable living.

Více informací na www.century21.cz

For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Real servis, Koněvova 182, Praha 3 PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

101


Realitní makléř: Ing. David Votápek Kontakt: +420 725 293 221 E-mail: david.votapek@century21.cz

Developerský projekt Viladům Hřebenka, Praha 5 / Developer project Hřebenka Viladům (Villahouse), Praha 5 Developerský projekt Viladům Hřebenka nabízí unikátní spojení bydlení v luxusních bytových jednotkách v komorním prostředí v jedné z nejprestižnějších vilových lokalit centrální Prahy nazývané Hřebenka. Dům je situován na jižní stráni, obklopen zelení, mimo veškerý dopravní ruch tak nabízí klid a intimitu s krásným výhledem do okolí. V projektu jen 5 bytových jednotek 3+kk až 4+1 od 120 - 160 m2.

Developer project Hřebenka Villahouse offers unique connection of living in luxury apartment units with serene environment of one of the most prestigious villa localities in central Prague called Hřebenka. The house is situated on a southern slope, surrounded by greenery, away from traffic and thus offers intimate peace and quiet with gorgeous view of surroundings. The project has only 5 units 3+kk up to 4+1 starting at 120-160 m2.

Více informací na www.century21.cz For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Tandem, Perlová 3, Praha 1 102

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂǷǻǼǣȃDZǨǧǥǬǪǬǰDzǵǶȀ


RealitnĂ­ maklĂŠĹ&#x2122;: KristĂ˝na Ĺ&#x2DC;ezĂĄÄ?ovĂĄ Kontakt: +420 725 293 026 E-mail: kristyna.rezacova@century21.cz

LuxusnĂ­ byt na Praze 5 - SmĂ­chovÄ&#x203A;. Byt se nachĂĄzĂ­ ve 2. podlaŞí novostavby 2 minuty chĹŻze na metro AndÄ&#x203A;l. Z pĹŻvodnĂ­ho 4+kk je v souÄ?asnĂŠ dobÄ&#x203A; pĹ&#x2122;edÄ&#x203A;lĂĄn na 3+kk, moĹžnost vrĂĄtit do pĹŻvodnĂ­ dispozice. HezkĂĄ a modernĂ­ kuchynÄ&#x203A; zn. Leicht je vybavena spotĹ&#x2122;ebiÄ?i Siemens: parnĂ­ trouba, americkĂĄ lednice, myÄ?ka atd. Na podlahĂĄch jsou ĹĄvĂŠdskĂŠ bĂ­lĂŠ parkety + dlaĹžba. V koupelnÄ&#x203A; vĂ­Ĺ&#x2122;ivĂĄ vana s relax svÄ&#x203A;tlem. U loĹžnice sprchovĂ˝ kout. FrancouzskĂĄ okna z loĹžnice a pokoje. Z obĂ˝vacĂ­ho pokoje vĂ˝stup na terasu. V bytÄ&#x203A; jsou vestavÄ&#x203A;nĂŠ skĹ&#x2122;Ă­nÄ&#x203A; na mĂ­ru, kterĂŠ zaruÄ?ujĂ­ dostatek ĂşloĹžnĂŠho prostoru. K bytu tĂŠĹž patĹ&#x2122;Ă­ sklep a garĂĄĹžovĂŠ stĂĄnĂ­ v suterĂŠnu domu. Tento byt nabĂ­zĂ­ bydlenĂ­ na Ăşrovni s perfektnĂ­ dostupnostĂ­ do centra, v okolĂ­ veĹĄkerĂĄ obÄ?anskĂĄ vybavenost. DoporuÄ?ujeme, pro bliŞťí info kontaktujte maklĂŠĹ&#x2122;e. Luxury apartment in Prague 5-SmĂ­chov. It is on the 2nd ďŹ&#x201A;oor of a newly built house 2 minutesâ&#x20AC;&#x2122; walk from AndÄ&#x203A;l metro. It was originally 4+kk, currently converted to 3+kk, but can be restored to the original layout. A good-looking modern Leicht kitchen is ďŹ tted with Siemens appliances: steam oven, American fridge, dishwasher, etc. The ďŹ&#x201A;oors have Swedish white parquets and tiles. The bathroom has a whirlpool bathtub with relaxation lighting. A shower box by the bedroom. French windows in the bedroom and the living room. The living room has access to the terrace. There are tailor-built wardrobes for enough storage room. The apartment comes with a cellar and a garage bay in the basement. The apartment offers quality living with perfect access to the city centre; all amenities nearby. Recommended, please refer to the broker for more details. Ç&#x153;ǺǽǜǺČ&#x201E;ǚǏČ&#x2039;ǜǎǏǟǞǴǟǏÇŽÇ&#x203A;ǟǏǯǹÂłÇ?Ç¸Ç´Č ÇşÇŽÇąÇ&#x2013;ǎǏǟǞǴǟǏǟǏǽǝǺǡǺDzǹǚǏǚǏǸČ&#x2030;ǞǏDzǹǚǺǎǺǽǞǟǺǾǜǴÇŽÇ¸Ç´ÇšÇżÇžÇŹČ Č ÇşÇ°Č&#x2C6;Ç­Č&#x2021;Ç°ÇşǽǞǏǚČ&#x201A;Ç´Ç´ǸǹǞǟǺÇ&#x152;ǚǯǹǡÇ&#x203A;ǹǟǎǺǚǏČ&#x192;ǏǡČ&#x2C6;ǚǏČ&#x2039;ǜǎǏǟǞǴǟǏǜǜÇŽǚǏǽǞǺČ&#x2039;Č&#x2026;ǹǹ ǎǟǹǸČ&#x2039; ǝǹǟǹǰǹǡǏǚǏ ÇŽ  ǜǜ ǸǺDzǚǺ ǎǹǟǚǿǞČ&#x2C6; Çś ǴdzǚǏČ&#x192;ǏǡČ&#x2C6;ǚǺǸǿ ǝǟǺǹǜǞǿ Ç&#x2013;ǟǏǽǴǎǏČ&#x2039; Ç´ ǽǺǎǟǹǸǹǚǚǏČ&#x2039; ÇśÇżČ ÇšČ&#x2039; ǸǏǟǜǴ Š/HLFKWÂŞ ǺǽǚǏČ&#x201E;ǹǚǏ ÇžÇąČ ÇšÇ´ÇśÇşÇľ 6LHPHQV ǝǏǟǺǎǏČ&#x2039; Ç°ÇżČ ÇşÇŽÇśÇŹ ǏǸǹǟǴǜǏǚǽǜǴǾ Č ÇşÇˇÇşÇ°Ç´ÇˇČ&#x2C6;ǚǴǜǝǺǽǿǰǺǸǺǹČ&#x192;ǚǏČ&#x2039;ǸǏČ&#x201E;ǴǚǏǴǞǰÇ&#x2122;ÇŹǝǺǡǿČ&#x201E;ǎǹǰǽǜǴǾǭǹǡČ&#x2021;ÇľǝǏǟǜǹǞǝǡǴǞǜǏÇ&#x17D;ǎǏǚǚǺǾǰDzǏǜǿdzǴÇ˝ǟǏǽǽǡǏǭǡČ&#x2039;Č&#x160;Č&#x2026;ǴǸǽǎǹǞǺǸÇ&#x17D;ǽǝǏǡČ&#x2C6;ǚǹÇ°ÇżČ&#x201E;ǹǎǏČ&#x2039;ǜǏǭǴǚǏÇ ÇźÇŹÇšČ&#x201A;ǿdzǽǜǴǹǺǜǚǏÇŽ ǽǝǏǡČ&#x2C6;ǚǹÇ´dzǏǡǹÇ&#x201D;ÇłǯǺǽǞǴǚǺǾÇŽČ&#x2021;Č ÇşÇ°ǚǏǞǹǟǟǏǽǿÇ&#x17D;ǜǎǏǟǞǴǟǹǹǽǞČ&#x2C6;ǎǽǞǟǺǹǚǚČ&#x2021;ÇąČ&#x201E;ǜǏČ&#x20AC;Č&#x2021;ǝǺǰǟǏdzǸǹǟǜǺǞǺǟČ&#x2021;ÇąǺǭǹǽǝǹČ&#x192;Ç´ÇŽÇŹČ&#x160;ÇžǰǺǽǞǏǞǺČ&#x192;ǚǺǸǹǽǞǏǰǡČ&#x2039;Č ÇźÇŹÇšÇąÇšÇ´Č&#x2039;Ç&#x2013;ǜǎǏǟǞǴǟǹǺǞǚǺǽČ&#x2039;ǞǽČ&#x2039;ǞǏǜDzǹǝǺǰǎǏǡ Ç´ǝǺǰdzǹǸǚČ&#x2021;ÇľǯǏǟǏDzÇŽǰǺǸǹNJǞǏǜǎǏǟǞǴǟǏǝǟǹǰǡǏǯǏǹǞDzǴǡČ&#x2C6;ǹǎČ&#x2021;ǽǺǜǺǯǺǿǟǺǎǚČ&#x2039;ǝǟǹǜǟǏǽǚǺǹǞǟǏǚǽǝǺǟǞǚǺǹǽǺǺǭČ&#x2026;ǹǚǴǹÇ˝Č&#x201A;ǹǚǞǟǺǸǟǏdzǎǴǞǿČ&#x160;Ç´ÇšČ&#x20AC;ǟǏǽǞǟǿǜǞǿǟǿÇ?ǡČ&#x2039;ǝǺǡǿČ&#x192;ǹǚǴČ&#x2039;ǰǺǝǺǡǚǴǞǹǡČ&#x2C6;ǚǺǾ Ç´ÇšČ&#x20AC;ǺǟǸǏČ&#x201A;Ç´Ç´ǟǹǜǺǸǹǚǰǿǹǸǽǎČ&#x2039;dzǏǞČ&#x2C6;Ç˝Č&#x2039;Ç˝ǚǏČ&#x201E;ǴǸǸǏǜǡǹǟǺǸ Cena / Price : 7.999.000 KÄ? / CZK 7,999,000 VĂ­ce informacĂ­ na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz

CENTURY 21 Reality AndÄ&#x203A;l, RadlickĂĄ 3179/1e 150 00 Praha 5 â&#x20AC;&#x201C; SmĂ­chov PRODEJ I SALES I Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x2026;ƺƜƝÇ&#x2030;Ç&#x2C6;Ç&#x2013;

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I Ç&#x2013;Ç&#x201E;ƸƜÇ&#x2021;Ç&#x201C;

103


7772$42%"/2!$)#%#:¬ %#/¬-/$%2.·¬6),! KK

5,)#%¬3#(/%,,%2/6!¬¬02!(!¬¬¬4þ%"/2!$)#%

5È)4.­¬0,/#(!¬¬M§

+OMFORTNÓ¬BYDLENÓ¬V¬KLIDNÏM¬PROSTĢEDÓ ¬ V¬MODERNÓ ¬ENERGETICKY¬ÞSPORNϬVILE¬VYSOKÏHO¬ STANDARDU¬SE¬ZAHRADOU¬+VALITNÓ¬A¬TRADIĎNÓ¬STAVEBNÓ¬ MATERIÉLY¬-OäNOST¬ÝIROKϬINDIVIDUALIZACE¬DOMU¬n¬ ZMđNA¬DISPOZIC ¬MATERIÉLOVÏHO¬ĢEÝENÓ¬Aä¬PO¬ZVOLENÓ¬ VHODNÏHO¬TYPU¬VYTÉPđNÓ¬SOLÉRNÓ¬PANELY ¬TEPELNɬ ĎERPADLA¬AJ ¬4ĢEBORADICE¬JSOU¬JEDNOU¬Z¬NEJĎISTÝÓCH¬ LOKALIT¬Z¬HLEDISKA¬KVALITY¬OVZDUÝÓ¬V¬0RAZE¬6âBORNɬ DOPRAVNÓ¬DOSTUPNOST¬LOKALITY¬n¬NEJEDNɬSE¬O¬äÉDN⬠SATELIT

4%2!3!¬¬M§

0/:%-%+¬¬M§

#OMFORTABLE¬LIVING¬IN¬A¬QUIET¬ENVIRONMENT ¬IN¬ MODERN ¬ENERGY¬SAVING¬HIGH¬STANDARD¬VILLA¬WITH¬ A¬GARDEN¬1UALITY¬AND¬TRADITIONAL¬MATERIALS¬0OSSIBILI TY¬OF¬BROAD¬HOME¬CUSTOMIZATION¬n¬CHANGE¬OF¬LAYOUT ¬ MATERIAL¬DESIGN¬UP¬TO¬SELECTION¬OF¬SUITABLE¬TYPE¬ OF¬HEAT¬SOLAR¬PANELS ¬THERMAL¬PUMP¬AND¬OTHERS ¬ 4ĢEBORADICE¬ARE¬ONE¬OF¬THE¬CLEANEST¬LOCALITIES¬IN¬ 0RAGUE¬FROM¬THE¬PERSPECTIVE¬OF¬AIR¬QUALITY¬%XCELLENT¬ TRANSPORTATION¬ACCESSIBILITY¬TO¬THE¬LOCALITY¬n¬THIS¬IS¬ NO¬SATELLITE

-!0¬,/#!4)/.

¬¬¬+Ϭ¬¬¬%52¬¬#%.!¬"%:¬$0(¬¬02)#%¬7)4(/54¬6!4 +ONTAKT¬¬¬¬¬¬¬¬¬INFO GIPCZ¬¬WWWRDTREBORADICECZ¬ ')0¬GROUP ¬AS ¬ :A¬0OĢÓĎSKOU¬BRANOU¬ ¬0RAHA¬¬n¬+ARLÓN¬U¬METRA¬&LORENC 104

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


%8+,5:)6.·¬0/:%-%+¬ 5¬0þ·2/$.·(/¬0!2+5¬#)"5,+!¬ 3¬02/*%+4%-¬.!¬6Æ34!6"5¬-/$%2.·¬6),9 %8#,53)6%¬,/4¬$)2%#4,9¬.%84¬4/¬4(%¬#)"5,+!¬.!452!,¬0!2+¬7)4(¬!¬02/*%#4¬&/2¬4(%¬ $%6%,/0-%.4¬/&¬!¬-/$%2.¬6),,!

5,¬5¬4%.)35¬¬¬¬02!(!¬¬n¬+/Á·þ%¬

%XKLUZIVNÓ¬STAVEBNÓ¬POZEMEK¬O¬VâMđĢE¬¬M§¬ V¬REZIDENĎNÓ¬ĎTVRTI¬0RAHY¬¬n¬+OSÓĢE ¬PĢÓMO¬NA¬ OKRAJI¬PĢÓRODNÓHO¬PARKU¬+OÝÓĢE¬n¬-OTOL ¬V¬SOUSEDSTVÓ¬ HISTORICKϬUSEDLOSTI¬#IBULKA¬0OZEMEK¬JE¬NABÓZEN¬ S¬PROJEKTEM¬NADSTANDARDNÓ¬MODERNÓ¬VILY¬6EÝKERϬ INäENâRSKϬSÓTđ¬K¬DISPOZICI¬6YDÉNÓ¬ÞZEMNÓ¬ROZHOD NUTÓ¬I¬STAVEBNÓHO¬POVOLENÓ¬JSME¬SCHOPNI¬ZAJISTIT ¬ SAMOZĢEJMđ¬TÏä¬ZMđNU¬PROJEKTU¬DLE¬PĢÉNÓ¬KLIENTA

¬M¬EXCLUSIVE¬DEVELOPMENT¬LOT¬IN¬A¬RESI DENTIAL¬DISTRICT¬OF¬0RAGUE¬ +OÝÓĢE ¬DIRECTLY¬BOR DERING¬THE¬NATURAL¬PARK¬+OÝÓĢE¬n¬-OTOL ¬NEIGHBOU RING¬HISTORIC¬HOMESTEAD¬#IBULKA¬4HE¬LOT¬IS¬OFFERED¬ INCLUDING¬A¬PROJECT¬FOR¬A¬MODERN¬VILLA¬!LL¬UTILITIES¬ ARE¬AVAILABLE¬7E¬ARE¬ABLE¬TO¬PROVIDE¬THE¬ISSUANCE¬OF¬ A¬LAND¬USE¬PERMIT¬AND¬BUILDING¬PERMIT ¬AND¬OF¬COUR SE¬CHANGES¬IN¬THE¬PROJECT¬ACCORDING¬CLIENT¬WISHES

-!0¬,/#!4)/.

#%.!¬¬¬¬+Ϭ¬¬02)#%¬¬¬%52¬¬¬ +ONTAKT¬¬¬¬¬¬¬¬¬INFO GIPCZ¬¬WWWGIPCZ¬ ')0¬GROUP ¬AS ¬ :A¬0OĢÓĎSKOU¬BRANOU¬ ¬0RAHA¬¬n¬+ARLÓN¬U¬METRA¬&LORENC PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

105


RĂ˝nskĂ˝ dvĹŻr a.s. (Đ Ń&#x2039;Đ˝Ń ĐşĐ¸Đš двОŃ&#x20AC;) Đ˝ĐžĐ˛ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ОКка в ĐťŃ&#x192;Ń&#x2021;Ń&#x2C6;оП ĐźĐľŃ Ń&#x201A;Đľ Đ&#x161;Đ°Ń&#x20AC;НОвŃ&#x2039;Ń&#x2026; Đ&#x2019;Đ°Ń&#x20AC; NovĂĄ bytovĂĄ vĂ˝stavba na nejlepĹĄĂ­m mĂ­stÄ&#x203A; v KarlovĂ˝ch Varech

Đ ĐžŃ ĐşĐžŃ&#x2C6;Đ˝Ń&#x2039;Đľ кваŃ&#x20AC;Ń&#x201A;иŃ&#x20AC;Ń&#x2039; на ĐżŃ&#x20AC;ОдаМŃ&#x192; пНОŃ&#x2030;Đ°Đ´Ń&#x152;Ń&#x17D; ĐžŃ&#x201A; 65 Đź2 â&#x20AC;&#x201C; 185 Đź2 Đ&#x161; кваŃ&#x20AC;Ń&#x201A;иŃ&#x20AC;Đľ ПОМнО дОкŃ&#x192;пиŃ&#x201A;Ń&#x152; пОдСоПнОо ĐźĐľŃ Ń&#x201A;Đž Đ´ĐťŃ? Ń Ń&#x201A;ĐžŃ?нки авŃ&#x201A;ОПОйиНŃ? Ќона кваŃ&#x20AC;Ń&#x201A;иŃ&#x20AC; ĐžŃ&#x201A; 3500,- овŃ&#x20AC;Đž/Đź2 Đ ĐľŃ Ń&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Đ°Đ˝ на ĐżŃ&#x20AC;ОдаМŃ&#x192; пНОŃ&#x2030;Đ°Đ´Ń&#x152; 272 Đź2 + 111 Đź2 Đ˛Ń ĐżĐžĐźĐžĐłĐ°Ń&#x201A;оНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; пОПоŃ&#x2030;ониК Đ?ОвŃ&#x2039;Đš Ń&#x20AC;ĐžŃ ĐşĐžŃ&#x2C6;Đ˝Ń&#x2039;Đš Ń&#x2C6;Опинг-Ń&#x2020;онŃ&#x201A;Ń&#x20AC; в Đ&#x161;Đ°Ń&#x20AC;НОвŃ&#x2039;Ń&#x2026; Đ&#x2019;Đ°Ń&#x20AC;Đ°Ń&#x2026;, Ń Đź. www Đ&#x153;агаСинŃ&#x2039; в Đ°Ń&#x20AC;ондŃ&#x192; ĐžŃ&#x201A; 1800,- ĐşŃ&#x20AC;Он/Đź2 в ĐźĐľŃ Ń?Ń&#x2020; йоС Đ?Đ&#x201D;ĐĄ Đ&#x;НОŃ&#x2030;ади ПагаСинОв 27,22 Đź2 â&#x20AC;&#x201C; 115,21 Đź2 Đ&#x2019;Ń Đľ Сданио Ń Đ´Đ°Đ˝Đž в Ń?ĐşŃ ĐżĐťŃ&#x192;Đ°Ń&#x201A;Đ°Ń&#x2020;иŃ&#x17D; Đ&#x17E;ĐąĐľŃ ĐżĐľŃ&#x2021;онио Ń&#x17D;Ń&#x20AC;идиŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸Ń&#x2026; Ń&#x192;Ń ĐťŃ&#x192;Đł ĐżŃ&#x20AC;и ĐżŃ&#x20AC;ОдаМо

кОнŃ&#x201A;Đ°ĐşŃ&#x201A;Ń&#x2039; / kontakty t506516*44"/5"-."; TSP MariĂĄnskĂĄ 318/2, Karlovy Vary, +420 602 414 994, +420 721 100 107, +420 353 233 952 Đ&#x2DC;Đ˝Ń&#x201E;Đž Đž ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ?ĐşŃ&#x201A;Đľ на / vĂ­ce informacĂ­ o tomto projektu na:

www.rynsky-dvur.cz | www.almaz.cz

Na prodej luxusnĂ­ byty od 65 m2 - 185 m2 K bytu lze zakoupit podzemnĂ­ parkovacĂ­ stĂĄnĂ­ Cena bytĹŻ od 3.500,-â&#x201A;Ź/m2 Restaurace k prodeji 272 m2 + 111 m zĂĄzemĂ­ NovĂŠ luxusnĂ­ shopping centrum v KarlovĂ˝ch Varech viz. www Obchody k pronĂĄjmu od 1.800,-KÄ?/m2 za mÄ&#x203A;sĂ­c bez DPH Velikosti obchodĹŻ 27,22 m2 â&#x20AC;&#x201C; 115,21m2 CelĂĄ budova je zkolaudovanĂĄ ZajiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ prĂĄvnĂ­ch sluĹžeb pĹ&#x2122;i prodeji

3.500,- ½P

IURP ÉŠÉ­


3DWUR *DUVRQN\P *DUVRQN\P -HPRæQpVSRMLWGRKURPDG\

ǩǞnjǒ ǏnjǜǝǚǙǖǔǖǎǘ ǏnjǜǝǚǙǖǔǖǎǘ ǎǺdzǸǺDzǹǺǽǺDZǰǴǹǴǾȈǮǸDZǽǾDZ

3DWUR .NP0WHUDVD 3RNRMRYëE\WPñP

ǩǞnjǒ ǖǚǘǙnjǞǙnjǫǖǎnjǜǞǔǜnjǖǎǘǖǎǘ ǞǑǜǜnjǝnj ǖǚǘǙnjǞǙnjǫǖǎnjǜǞǔǜnjǖǎǘǖǎǘ

3DWUR 3RNRMRYëE\WPñ 3HQWKRXVH 3HQWKRXVHP

ǩǞnjǒ ǖǚǘǙnjǞǙnjǫǖǎnjǜǞǔǜnjǖǎǘ ǛǑǙǞǡnjǟǝ ǛǑǙǞǡnjǟǝǖǎǘ

7RXW3XLVVDQW$OPD]VUR0DULiQVNi.DUORY\9DU\ 7HO7HO)D[:HEZZZDOPD]F]HPDLOLQIR#DOPD]F] ǞDZǷǞDZǷǠǬǶǽ:HEZZZDOPD]F]HPDLOLQIR#DOPD]F]


kontakt: tel:

VILA VONOKLASY

web: email:

Milan Pospíšil 733 58 91 31 www.info-vonoklasy.cz info@vila-vonoklasy.cz

PRODEJ VILY V OBCI VONOKLASY NA OKRAJI PØÍRODNÍ REZERVACE Rozestavìná vila 8+1 na okraji pøírodní rezervace Karlického údolí. Vila se nachází ve velmi klidné experimentální ètvrti v katastru obce Vonoklasy. Souèasná špièková architektura navazuje na kvalitní pøedváleèné vily 30.let, souèasnì ale používá nejmodernìjší materiály a technologie.Rozsáhlý pozemek o rozloze 3030 m2 a velkoryse pojatý stavební projekt s možností rozšíøení podle individuálních potøeb budoucího majitele. Vestavìný bazén, 3 koupelny, spa, fitness, krb, velkoplošná okna, garáž pro 4 auta, apartmá hostù, pokoj ochranky, tepelné èerpadlo. Zastavìná plocha 870m2. Výborná dostupnost do Prahy (cca 20minut centrum Prahy). Vila under costruction 8+1 near nature reserve Karlické udoli. Vila is placed in a very guite experimental quarter in the community of Vonoklasy. High end architectural contemporary design reflects the architecture of the 30.ties using the latest materials and construction. Huge plot of almost 3030m2 and a very ambitious design allows an individual aproach of the future owner. Inner pool, 3 bathrooms, spa, fitness, fireplace, glass wall, inner parking place for 4 car, appartment for the guests, security room, heat pump. Built-up area 870m2. 20 minutes drive from the city center.

PRODEJ I SALES I džLJDžƺƶƻljLjǖ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

109


3URQiMHP_ĨtMQD_6WDUp0ęVWR_3UDKD_P_.ĀPęVtF /8;861Ì=$čÌ=(1ë%<7EDONRQPUDPRURYpHQVXLWHNRXSHOQ\]LPQt]DKUDGDåDWQDY\VRNpVWURS\VHåWXN\YHVWDYęQpVNĨtQę SDUNHW\EH]SHĀQRVWQtGYHĨHSUDĀNDVXåLĀND79DODUP.RPIRUWQtUHNRQVWUXRYDQìE\WYHSDWĨHĀLQçRYQtKRGRPXVYìWDKHPYFHQWUX PęVWDQDSęåt]yQęSiUNURNģRG9iFODYVNpKRQiPęVWtDVWDQLFHPHWUD0ģVWHN +,*+48$/,7<)851,6+('$3$570(17EDOFRQ\EHGURRPVPDUEOHHQVXLWHEDWKURRPVZLQWHUJDUGHQZDONLQFORVHWKLJKFHLOLQJV ZLWKVWXFFRRUQDPHQWVEXLOWLQZDUGUREHVSDUTXHWIORRUVVHFXULW\GRRUZDVKHUGU\HU79VDODUP&RPIRUWDEOHUHFRQVWUXFWHG DSDUWPHQWRQWKHWKIORRUZLWKOLIWFHQWUDOO\ORFDWHGMXVWDIHZVWHSVIURP:HQFHVODV6TXDUHDQG0ģVWHNPHWURVWDWLRQ

110

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


3URQiMHP_.RGDĞVNi_9UåRYLFH_3UDKD_P_.ĀPęVtF '928Ô529Ċ29ë%<7WHUDV\NRXSHOQ\WRDOHWDSUiGHOQDYHONRSORåQiRNQDYHVWDYęQpVNĨtQęNUEGĨHYęQpSRGODK\ EH]SHĀQRVWQtGYHĨH]DEXGRYDQiVWURSQtVYtWLGODSUDĀNDNOLPDWL]DFHLQWHUQHWVDWHOLWYLGHRLQWHUFRPEH]SHĀQRVWQtNDPHU\YEXGRYę JDUiç'HVLJQRYìSRGNURYQtE\WYSDWĨHNRPSOHWQęUHQRYRYDQpKRĀLQçRYQtKRGRPXVYìWDKHPX+HUROGRYìFKVDGģQHGDOHNRVWDQLFH PHWUD1iPęVWt0tUX %('522063/,7/(9(/$3$570(17WHUUDFHVHQVXLWHEDWKURRPVWRLOHWODXQGU\IORRUWRFHLOLQJZLQGRZVEXLOWLQZDUGUREHV ILUHSODFHZRRGIORRUVVHFXULW\GRRUUHFHVVHGOLJKWLQJZDVKHUDLUFRQGLWLRQLQJ,QWHUQHWVDWHOOLWHYLGHRHQWU\SKRQHVHFXULW\FDPHUDV LQWKHEXLOGLQJJDUDJH6W\OLVKO\GHVLJQHGWKIORRUDSDUWPHQWLQDIXOO\UHQRYDWHGKLVWRULFEXLOGLQJZLWKOLIWFORVHWR+HUROGRY\6DG\3DUN 6WHSVIURPWUDPDQGEXVVWRSVWRSVWR1iPęVWt0tUXPHWURVWDWLRQ

1D3HUåWìQę3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

PRONÁJEM I LEASE I ƶLJƻDŽƺƶ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

111


3URQiMHP_9HVPHĀNiFK_1RYp0ęVWR_3UDKD_P_.ĀPęVtF 32'.5291Ì0(=21(7NNVDXQDWHUDVDNRXSHOQ\åDWQDNOLPDWL]DFHGĨHYęQpSRGODK\YHVWDYęQpVNĨtQęD~ORçQpSURVWRU\ EH]SHĀQRVWQtGYHĨHFHQWUiOQtY\StQDĀDODUP0RGHUQtE\WQDYUçHQìDUFKLWHNWRQLFNìPVWXGLHP'RQOLFYHSDWĨHĀiVWHĀQę ]UHNRQVWUXRYDQpKRĀLQçRYQtKRGRPXEH]YìWDKXYDWUDNWLYQtORNDOLWęGRVORYDSiUNURNģRG9iFODYVNpKRQiPęVWtVU\FKOìPSĨtVWXSHP NHYåHPWĨHPWUDViPSUDçVNpKRPHWUD 63/,7/(9(/$77,&$3$570(17VDXQDWHUUDFHEHGURRPVEDWKURRPVZDONLQFORVHWDLUFRQGLWLRQLQJZRRGIORRUVEXLOWLQZDUGUREHV DQGVWRUDJHVHFXULW\GRRUFHQWUDOVZLWFKDODUP)RXUWKIORRUDSDUWPHQWERDVWLQJDWDVWHIXOO\GHVLJQHGLQWHULRUE\'RQOLFVWXGLRLQDSDUWO\ UHFRQVWUXFWHGEXLOGLQJZLWKRXWDOLIW$WWUDFWLYHO\ORFDWHGMXVWDPLQXWHZDONIURP:HQFHVODV6TXDUHZLWKLPPHGLDWHDFFHVVWRDOOWKUHH 3UDJXHPHWUROLQHV

3URNRPSOHWQtQDEtGNXQDYåWLYWH)RUFRPSOHWHSURSHUW\OLVWLQJSOHDVHYLVLW

112

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

VYRERGDZLOOLDPVFRP


3URQiMHP_*RWWKDUGVNi_%XEHQHฤ€_3UDKD_P_.ฤ€Pฤ™VtF 5(12929$1รซ%<786752029.<ORรงQLFHMtGHOQDVSUDFRYQRXNRXSHOQ\รฅDWQ\FHQWUiOQtKDODNUESDUNHW\YHVWDYฤ™QpVNฤจtQฤ™ SUDฤ€NDP\ฤ€ND]DKUDGDNXรงtYiQt3DUNRYiQtPRรงQp3URVWRUQรฌE\WYHSDWฤจHUHNRQVWUXRYDQpKRGRPXVYรฌWDKHPDYHONRX]DKUDGRX YSUHVWLรงQtGLSORPDWLFNpฤ€WYUWL%XEHQHฤ€YWฤ™VQpEOt]NRVWLSDUNX6WURPRYNDPLQXWFKฤฃ]HRGVWDQLFHPHWUD+UDGฤ€DQVNi 5(129$7('$3$570(17EHGURRPVGLQLQJURRPZLWKDVWXG\EDWKURRPVZDONLQFORVHWVFHQWUDOKDOOILUHSODFHSDUTXHWIORRUV EXLOWLQZDUGUREHVZDVKHUGLVKZDVKHUJDUGHQ3DUNLQJDYDLODEOH6SDFLRXVUGIORRUDSDUWPHQWLQDUHFRQVWUXFWHGEXLOGLQJZLWKDOLIW DQGDODUJHJDUGHQORFDWHGLQWKHSUHVWLJLRXVHPEDVV\GLVWULFWULJKWQH[WWRWKHODUJHVWSDUNLQ3UDJXH6WURPRYNDDPLQXWHZDONWR +UDGฤ€DQVNiPHWURVWDWLRQ

1D3HUรฅWรฌQฤ™3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

PRONรJEM I LEASE I ฦถว‡ฦปว„ฦบฦถ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ว–ว„ฦธฦถว‡ว“

113


3URQiMHP_&KRGVNi_9LQRKUDG\_3UDKD_P_.ĀPęVtF $75$.7,91Ì%<7EDONRQORçQLFHVYHVWDYęQìPLVNĨtQęPLDSĨLOHKORXPDORXSUDFRYQRX]DFKRYDQpSģYRGQtSUYN\SDUNHW\ EH]SHĀQRVWQt]iPHNSUDĀNDP\ĀND79=DĨt]HQìUHNRQVWUXRYDQìE\WYHSDWĨHUHQRYRYDQpKRĀLQçRYQtKRGRPXVYìWDKHPYWLFKpXOLFL YWęVQpEOt]NRVWLÿHFKRYìFKVDGģSęWPLQXWRGVWDQLFPHWUD-LĨtKR]3RGęEUDGD1iPęVWt0tUX $775$&7,9($3$570(17EHGURRPZLWKEXLOWLQZDUGUREHVDQGDVPDOODGMDFHQWVWXG\SUHVHUYHGRULJLQDOIHDWXUHVVHFXULW\ORFNZDVKHU GLVKZDVKHU79)XUQLVKHGUHFRQVWUXFWHGDSDUWPHQWRQWKHQGIORRURIDUHQRYDWHGKLVWRULFEXLOGLQJZLWKDOLIWMXVWVWHSVIURPÿHFKRY\6DG\3DUN FRQYHQLHQWWRUHVWDXUDQWVFDIHVDQGRWKHUDPHQLWLHVRIIHUHGE\WKHSRSXODUUHVLGHQWLDODUHDRI9LQRKUDG\DQGILYHPLQXWHVIURP1iPęVWt0tUX DQG-LĨtKR]3RGęEUDGPHWURVWDWLRQV

114

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


3URQiMHP_9RMWęåVNi_1RYp0ęVWR_3UDKD_P_.ĀPęVtF 129ą=5(.21675829$1ë0(=21(729ë%<7WHUDVDPNOLPDWL]DFHGĨHYęQpSRGODK\NREHUFHEH]SHĀQRVWQtGYHĨHP\ĀND PLNURYOQQiWURXEDGHåĢRYiVSUFKRYiKODYLFHYLGHRWHOHIRQVDWHOLWDODUP.YDOLWQtSRGNURYQtE\WYSDWĨHĀiVWHĀQęUHQRYRYDQpKR NODVLFNpKRĀLQçRYQtKRGRPXVYìWDKHPYNOLGQpXOLFLYWęVQpEOt]NRVWLQiEĨHçt9OWDY\D1iURGQtKRGLYDGOD 1(:/<5(&216758&7('63/,7/(9(/$3$570(17PWHUUDFHEHGURRPVDLUFRQGLWLRQLQJZRRGIORRUVFDUSHWVVHFXULW\GRRU GLVKZDVKHUPLFURZDYHUDLQVKRZHUKHDGYLGHRHQWU\SKRQHVDWHOOLWHDODUP4XDOLW\DWWLFDSDUWPHQWRQWKHILIWKIORRUZLWKOLIWLQDSDUWO\UHVWRUHG ·VEXLOGLQJ&HQWUDOO\ORFDWHGPRPHQWVIURPWKH9OWDYDULYHUEDQNDQGWKH1DWLRQDO7KHDWHUZLWKIXOODPHQLWLHVLQWKHLPPHGLDWH QHLJKERUKRRG

1D3HUåWìQę3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

PRONÁJEM I LEASE I ƶLJƻDŽƺƶ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

115


3URQiMHP_1D+ĨHEHQNiFK_6PtFKRY_3UDKD_P_.ĀPęVtF /8;861Ì%<7NNWHUDVDNRXSHOQ\åDWQDYHVWDYęQp~ORçQpSURVWRU\GXERYpSRGODK\SRGODKRYpY\WiSęQtEH]SHĀQRVWQtGYHĨH IUDQFRX]VNiRNQDSUDĀNDVXåLĀNDSDUNRYDFtVWiQt%\WYHSDWĨHXQLNiWQtKRSURMHNWX1D+ĨHEHQNiFK;<VKRVWUDKRXY]HOHQLYH VYDKXQHGDOHNRSDUNģ.ODPRYNDD/DGURQNDQHGDOHNRQiNXSQtKRFHQWUD1RYì6PtFKRYDIUDQFRX]VNpKRO\FHD3URMHNWQDEt]tED]pQ VSURWLSURXGHPILWQHVVVTXDVKRYìNXUWDVDXQX +,*+67$1'$5'$3$570(17WHUUDFHEHGURRPVEDWKURRPVZDONLQFORVHWORWVRIEXLOWLQVWRUDJHRDNZRRGIORRUVKHDWHGWLOHV ZDVKHUGU\HU7ZRSDUNLQJVSDFHVQGIORRUDSDUWPHQWLQDXQLTXHUHVLGHQWLDOSURMHFW1D+ĨHEHQNiFK;<FRQYHQLHQWWRWKH)UHQFK 6FKRRO.ODPRYNDDQG/DGURQND3DUNVDQG1RYì6PtFKRYVKRSSLQJFHQWHU$PHQLWLHVLQFOXGHDQLQGRRUVZLPPLQJSRROILWQHVVVTXDVK FRXUWVDXQDKRXUUHFHSWLRQDQGFDPHUDVXUYHLOODQFHV\VWHP

116

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


3URQiMHP_/i]HฤžVNi_0DOi6WUDQD_3UDKD_P_.ฤ€Pฤ™VtF 5(.21675829$1รซ0(=21(7NNNOLPDWL]DFHYKRUQtPSDWฤจHNRXSHOQ\รฅDWQDJDOHULHORรงQLFH~ORรงQรฌSURVWRUH[WUD:& PDViรงQtYDQDGฤจHYฤ™QpWUiP\SDUNHW\GRPiFtYLGHRWHOHIRQDODUPVDWHOLWDLQWHUQHWยฒ83&EH]SHฤ€QRVWQtGYHฤจHYรฌWDK3DUNRYiQtYJDUiรงL 6Yฤ™WOรฌSURVWRUQรฌE\WYHDSDWฤจHNRPSOHWQฤ™UHQRYRYDQpKREDURNQtKRSDOiFHQD0DOp6WUDQฤ™YEOt]NRVWL.DUORYDPRVWX %('5220$77,&'83/(;XSVWDLUVDLUFRQGLWLRQLQJEDWKURRPVZDONLQFORVHWJDOOHU\UGEHGURRPVWRUDJHH[WUDWRLOHWV PDVVDJHEDWKWXEH[SRVHGEHDPFHLOLQJVDQGXSULJKWVSDUTXHWIORRUVYLGHRHQWU\SKRQHDODUP83&IRUVDWHOOLWHDQG,QWHUQHWVHFXULW\ GRRU*DUDJHSDUNLQJ6XQQ\DSDUWPHQWRQWKHUGDQGWKIORRUZLWKOLIWLQDFRPSOHWHO\UHQRYDWHG%DURTXHSDODFHLQWKHKHDUWRI0DOi 6WUDQDVWHSVIURPWKH&KDUOHV%ULGJHDQG.DPSD,VODQG

1D3HUรฅWรฌQฤ™3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

PRONรJEM I LEASE I ฦถว‡ฦปว„ฦบฦถ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ว–ว„ฦธฦถว‡ว“

117


3URQiMHP_äHUPtĨVNi_6PtFKRY_3UDKD_P_.ĀPęVtF .9$/,71Ì=$čÌ=(1ë%<7NNWHUDVDNOLPDWL]RYDQìREìYDFtSRNRMVNUiVQìPYìKOHGHPGĨHYęQpSRGODK\YHVWDYęQpVNĨtQęEH]SHĀQRVWQt GYHĨHPDViçQtYDQDDPDViçQtVSUFKRYìNRXWSUDĀNDVXåLĀNDP\ĀND79YLGHRWHOHIRQVNOHSJDUiçRYiVWiQt%\WYHSDWĨHUH]LGHQĀQtKR NRPSOH[X9LOOD3DUN6WUDKRYVQHSĨHWUçLWRXUHFHSĀQtVOXçERXDRVWUDKRXYDWUDNWLYQtORNDOLWęQDVWUDKRYVNpPNRSFLVGREURXGRVWXSQRVWtGR FHQWUDQDOHWLåWęGRIUDQFRX]VNpKRO\FHDDPH]LQiURGQtåNRO\,63 48$/,7<)851,6+('$3$570(17WHUUDFHEHGURRPVDLUFRQGLWLRQHGOLYLQJURRPZLWKQLFHYLHZVEXLOWLQZDUGUREHVZRRGIORRUV VHFXULW\GRRUPDVVDJHWXEDQGPDVVDJHVKRZHUZDVKHUGU\HUGLVKZDVKHU79YLGHRHQWU\SKRQHFHOODU7ZRJDUDJHVSDFHVQGIORRU DSDUWPHQWLQWKH9LOOD3DUN6WUDKRYUHVLGHQWLDOSURMHFWZLWKKRXUUHFHSWLRQDQGVHFXULW\RQWRSRIWKH6WUDKRYVNìKLOOFRQYHQLHQWWRWKH FHQWHUWKHDLUSRUWWKH)UHQFK6FKRRODQGWKH,QWHUQDWLRQDO6FKRRORI3UDJXH

118

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


3URQiMHP_3ODYHFNi_1RYp0ęVWR_3UDKD_P_.ĀPęVtF .9$/,71Ì0(=21(729ë%<7WHUDVDPNRXSHOQ\NUEY\EDYHQpåDWQ\YHVWDYęQpVNĨtQęEH]SHĀQRVWQtGYHĨHSDUNHW\ ]DEXGRYDQiVYęWODSUDĀNDVXåLĀNDYtĨLYiYDQD79YLGHRWHOHIRQYìWDK3DUNRYDFtVWiQtYJDUiçL9NXVQę]DĨt]HQìUHNRQVWUXRYDQìE\W VNUiVQìPYìKOHGHPQD9\åHKUDGYQHMY\ååtPSDWĨHĀLQçRYQtKRGRPXYNOLGQpXOLFLXQiEĨHçt9OWDY\DVWDQLFHPHWUDQD3DODFNpKRQiPęVWt +,*+48$/,7<63/,7/(9(/$3$570(17PWHUUDFHEHGURRPVEDWKURRPVILUHSODFHWZRHTXLSSHGZDONLQFORVHWVEXLOWLQZDUGUREHV VHFXULW\GRRUSDUTXHWIORRUVUHFHVVHGOLJKWLQJZDVKHUGU\HUZKLUOSRRO79YLGHRHQWU\SKRQHOLIW*DUDJHVSDFH5HQRYDWHGWDVWHIXOO\IXUQLVKHG WRSIORRUSHQWKRXVHZLWKDEHDXWLIXOYLHZRIWKH9\åHKUDG&DVWOHLQDTXLHWVWUHHWQHDUWKH9OWDYDHPEDQNPHQWDQGPHWURVWDWLRQDW3DODFNpKR 6TXDUH

1D3HUåWìQę3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

PRONÁJEM I LEASE I ƶLJƻDŽƺƶ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

119


Byt 2+kk, 50 m2, Veleslavín – Praha 6, Na okraji | 15 000 Kč / měsíčně Zařízený byt s lodžií v 1. patře rezidenčního komplexu v blízkosti obory Hvězda a Šáreckého údolí, s rychlým spojením do centra. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice se vstupem do lodžie, koupelna, WC. Vestavěné skříně, parkety a dlažba, bezpečnostní dveře, pračka, myčka, mikrovlnná trouba, TV. Výtah, parkovací stání. Furnished 1st floor apartment with a loggia in a residential development in a quiet neighborhood within easy reach of the Hvězda park and Šárecké Valley. Living room with an open kitchen, one bedroom with loggia, shower bathroom, toilet. Built-in wardrobes, parquet floors and tiles, security door, washer, dishwasher, microwave, TV. Lift, parking space.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

120

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 4+kk, 156 m2, Záběhlice – Praha 10, K Chaloupkám | 30 000 Kč / měsíčně Prostorný byt s terasami (44 m2) a zimní zahradou (20 m2) v 6. patře bytového domu v klidné lokalitě s částečnou sídlištní zástavbou a spoustou zeleně. Obývací pokoj s kuchyní, 3 ložnice, šatna, koupelna, spíž, WC, vstupní hala. Parkety, vestavěné skříně, bezpečnostní dveře, krbová kamna, alarm, UPC. Garáž. Spacious apartment with 44 m2 of terraces and a 20 m2 winter garden on the top 6th floor of a 1990’s building in a quiet area with greenery and modern developments. Living room with kitchen, 3 bedrooms, shower bathroom, walk-in closet, pantry, guest toilet, entry hall. Parquet floors, built-in wardrobes, security door, slow burning stove, alarm, UPC. Garage.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

PRONÁJEM I LEASE I ƶLJƻDŽƺƶ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

121


Rodinný dům 5+1, 170 m2, Stodůlky – Praha 5, K Zahrádkám | 40 000 Kč / měsíčně Nový rodinný dům (polovina dvojdomu) v klidné rezidenční lokalitě 5 minut jízdy od Německé školy, nedaleko stanice metra Luka, trasa B. Obývací pokoj s krbem a terasou, kuchyň s terasou, 3 ložnice, pracovna, šatna, koupelna, prádelna. Vestavěné skříně, elektrické žaluzie, internet, satelit, alarm. Garáž. New semidetached family home in a quiet residential area a five minute drive to the German school, convenient to Luka metro station, line B. Living room with a fireplace and terrace, kitchen with terrace, 3 bedrooms, study, walk-in closet, full bathroom, laundry room. Built-in wardrobes, electric blinds, Internet, satellite, alarm. Garage.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

122

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 3+1, 100 m2, Smíchov – Praha 5, Libínská | 20 000 Kč / měsíčně Zařízený dvouúrovňový byt s balkonem ve 2. patře řadového domu v rezidenční lokalitě v blízkosti francouzského lycea a parku Ladronka, s rychlým spojením do centra. 2 ložnice, obývací pokoj, koupelna s masážní vanou, plně vybavená kuchyň, 2 WC, šatna, parkety, pračka, myčka, mikrovlnná trouba, internet, výtah. Parkování na ulici. Furnished 2nd floor split-level apartment with balcony in a row house in a green residential area, convenient to the French School and Ladronka Park, with easy access to the city center. Two bedrooms, living room, fully fitted kitchen, bathroom with massage tub, two toilets, walk-in closet, parquet floors, washer, dishwasher, microwave, Internet, lift. Easy parking on the street.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

PRONÁJEM I LEASE I ƶLJƻDŽƺƶ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

123


Byt 2+kk, 70 m2, Nusle – Praha 4, V luhu | 16 000 Kč / měsíčně Nápaditě zrekonstruovaný podkrovní byt ve 3. patře vily z r. 1935 v blízkosti business centra Pankrác, parku Jezerka a Vyšehradu. 1 ložnice s vybavenou šatnou, obývací pokoj s kuchyní, koupelna s WC, 2 komory, zachované původní prvky, nevšední materiály a řešení, parkety a teraco, pračka, myčka, WiFi. Bez výtahu. Reconstructed 3rd floor attic apartment in a 1935 villa in a quiet residential area convenient to Pankrác Business Center,Vyšehrad Castle and Jezerka Park. One bedroom, walk-in closet, living room with kitchen, shower bathroom with toilet, two storage rooms, preserved original details combined with fresh solutions, parquet and teracco floors, washer, dishwasher, WiFi. No lift.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

124

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 3+kk, 140 m2, Nové Město – Praha 1, Růžová | 25 000 Kč / měsíčně Zrekonstruovaný podkrovní designový byt ve 4. patře nerenovovaného činžovního domu bez výtahu pár minut chůze od Václavského náměstí. 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyní, 2 koupelny s WC, klimatizace, parkety, bezpečnostní dveře, vestavěné skříně, myčka, mikrovlnná trouba, alarm. Refurbished design attic apartment on the 4th floor of an unrenovated building with no lift, centrally located a short walk to Wenceslas Square. Two bedrooms, living room with kitchen, two bathrooms with toilet, air-conditioning, parquet floors, security entry door, built-in wardrobes, dishwasher, microwave, alarm.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

PRONÁJEM I LEASE I ƶLJƻDŽƺƶ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

125


Apartmán Glass Penthouse • Ubytování až pro 4 osoby • 2+kk • Praha 1 • od 75 eur/noc Střešní apartmán s kompletním servisem, jednou ložnicí, dvěma terasami a výhledem na Pražský hrad ve Vodičkově ulici. Budova s výtahem a 24 hodinovou recepcí. Obývací prostor s plně zařízeným kuchyňským koutem, prosklenou stěnou a terasou, ložnice s druhou terasou. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize, plazmová obrazovka, pračka, nonstop hotline. V ceně je zahrnut úklid jednou týdně a výměna ložního prádla a ručníků. Fully serviced, one-bedroom, terraced penthouse apartment on Vodickova Street with Prague Castle view, lift and 24-hour reception. Open-plan living and fully fitted kitchen area with wall of windows and terrace, bedroom with 2nd terrace. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV, plasma screen, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

126

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

prague-stay.com


Apartmán Magnetic • Ubytování až pro 5 osob • 3+kk • Praha 1 • od 95 eur/noc Apartmán s kompletním servisem, dvěma ložnicemi, koupelnou a samostatným WC ve Vodičkově ulici s výhledem na Františkánskou zahradu, 5. patro s výtahem a nonstop recepcí. Prostorný obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem a francouzskými okny. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/domácí kino, pračka/sušička, nonstop recepce a hotline. Úklid jednou týdně, výměna ložního prádla a ručníků zahrnuty v ceně. Fully serviced, two-bedroom apartment on Vodickova Street overlooking Franciscan Garden, 5th floor with lift and 24-hour reception. Open-plan living and fully fitted kitchen area with an abundance of natural light. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer, 24-hour reception and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

APARTMÁNY I APARTMENTS I ǁƸƶLJljƿLJǒ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

127


Apartmán Design • Ubytování až pro 6 osob • 3+kk • Praha 1 • od 95 eur/noc Apartmán s kompletním servisem v Benediktské ulici, dvě ložnice a dvě koupelny, druhé poschodí s výtahem. Prostorný obývací pokoj a plně zařízená kuchyně, obě ložnice orientovány do tichého dvora. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/domácí kino, pračka a nonstop hotline. Úklid jednou týdně, výměna ložního prádla a ručníků zahrnuty v ceně. Fully serviced, two-bedroom, two-bathroom apartment on Benediktska Street, 2nd floor with lift. Spacious open-plan living room and fully fitted kitchen, bedrooms facing quiet courtyard. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

128

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

prague-stay.com


Apartmán Royal Tower • Ubytování až pro 5 osob • 3+kk • Praha 1 • od 95 eur/noc Apartmán s kompletním servisem, dvě ložnice a dvě koupelny, 5. patro budovy s výtahem. Prostorný obývací pokoj s věží, velká, plně vybavená kuchyně a terasa. 10 minut od Starého Města, řada tramvajových linek a metro v těsné blízkosti. Další vybavení: Wi-Fi internet, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/domácí kino, pračka, nonstop hotline. Úklid jednou týdně, výměna ložního prádla a ručníků zahrnuty v ceně. Fully serviced two-bedroom, two-bathroom apartment, 5th floor with lift. Large living room completed with regal tower, open-plan fully fitted kitchen, beautiful terrace. 10 minutes from the Old Town district, various tramlines and metro nearby. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater, washer and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

APARTMÁNY I APARTMENTS I ǁƸƶLJljƿLJǒ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

129


1HE\WRYìSURVWRU_3URQiMHP_1D=iWRUFH_3UDKD_%XEHQHĀ_P_(85PPęVtF ([NOX]LYQtYLODVNUiVQRXXSUDYHQRX]DKUDGRXYSUHVWLçQtUH]LGHQĀQtORNDOLWęVU\FKORXGRVWXSQRVWtGRFHQWUD'ģPPiWĨLSDWUDDVXWHUpQ 3URVWRU]DKUQXMHUHFHSFLNDQFHOiĨt]DVHGDFtPtVWQRVWLNXFK\ĞN\WRDOHWVNODGRYpSURVWRU\DVHUYHURYQX3ģYRGQt]DFKRYDQp SUYN\NOLPDWL]DFHDUNìĨRYiRNQDNUEYHVWDYęQp~ORçQpSURVWRU\DODUPNDPHURYìV\VWpP]DKUDGQtGRPHN*DUiçHDSDUNRYiQtQD SR]HPNX ([FHSWLRQDOYLOODZLWKDEHDXWLIXOJDUGHQLQDSUHVWLJLRXVUHVLGHQWLDOORFDWLRQZLWKTXLFNDFFHVVWRWKHFLW\FHQWHU/DLGRXWRQIRXUIORRUVLQFOWKH EDVHPHQW5HFHSWLRQJUDQGGRXEOHKHLJKWHQWUDQFHKDOORIILFHVFUHDWHGE\JODVVSDUWLWLRQLQJWZRFRQIHUHQFHURRPVWKUHHNLWFKHQHWWHVVL[ WRLOHWVVWRUDJHURRPVDQGVHUYHUURRP2ULJLQDOSUHVHUYHGIHDWXUHVDLUFRQGLWLRQLQJED\ZLQGRZVILUHSODFHEXLOWLQVWRUDJHDODUPFDPHUD V\VWHPJDUGHQKRXVH

130

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


1HE\WRYìSURVWRU_3URQiMHP_0DOiäWXSDUVNi_3UDKD_6WDUpPęVWR_P_(85PPęVtF .DQFHOiĨVNpSURVWRU\YHDSDWĨHKLVWRULFNpEXGRY\VLWXRYDQpYWęVQpEOt]NRVWL6WDURPęVWVNpKRQiPęVWtQHGDOHNRVWDQLFHPHWUD 1iPęVWt5HSXEOLN\ WUDVD% 9\EDYHQt]DKUQXMHFHQWUiOQtY\WiSęQtNOLPDWL]RYDQRXVHUYHURYQXUR]YRGVWUXNWXURYDQp3&VtWęSDUNHWRYp SRGODK\6HUYLVQtSRSODWN\(85PPęVtF 6HFRQGDQGWKLUGIORRURIILFHVSDFHLQDQRULJLQDOKLVWRULFEXLOGLQJLQDSULPHORFDWLRQPRPHQWVIURPWKH2OG7RZQ6TXDUHZLWKLQZDONLQJGLVWDQFH RIVHYHUDOPHWURVWDWLRQV)HDWXUHVLQFOXGHFHQWUDOKHDWLQJDLUFRQGLWLRQHGVHUYHUURRPVWUXFWXUHG3&QHWZRUNSDUTXHWIORRUV6HUYLFHFKDUJHV (85PPRQWK

1D3HUåWìQę3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I ǁDžǃǃƻLJǎƻLjǁƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

131


1HE\WRYìSURVWRU_3URQiMHP_/HWHQVNpQiPęVWt_3UDKD_/HWQi_P_.ĀPPęVtF 2EFKRGQtSURVWRU\]DĨt]HQpSURSRWĨHE\NRVPHWLFNpKRVDORQXYSUYQtPSDWĨHNRPSOHWQę]UHNRQVWUXRYDQpKRGRPXYEOt]NRVWLVWDQLF PHWUD+UDGĀDQVNiD9OWDYVNi.GLVSR]LFLMVRXPtVWQRVWL:&[VSUFKDNRPSOHWQęY\EDYHQiNXFK\ĞNDVNODGD~NOLGRYiPtVWQRVW 5HSUH]HQWDWLYQtYVWXSY\VRNìVWDQGDUGSURYHGHQtPRGHUQtGHVLJQ3URYR]QtSRSODWN\.ĀPPęVtF )LUVWIORRUUHWDLOVSDFHIXOO\ILWWHGIRUEHDXW\FDUHVDORQQHHGVLQDFRPSOHWHO\UHVWRUHGEXLOGLQJZLWK+UDGĀDQVNi OLQH$ DQG9OWDYVNi OLQH& PHWUR VWDWLRQVLQFORVHYLFLQLW\7KHUHDUHURRPV:&VVKRZHUVIXOO\HTXLSSHGNLWFKHQHWWHVWRUDJHURRPDQGXWLOLW\URRP3UHVHQWDEOHHQWUDQFH KLJKLQWHULRUVWDQGDUGVPRGHUQGHVLJQ6HUYLFHFKDUJHV&=.PPRQWK

3URNRPSOHWQtQDEtGNXQDYåWLYWH)RUFRPSOHWHSURSHUW\OLVWLQJSOHDVHYLVLW

132

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

VYRERGDZLOOLDPVFRP


1HE\WRYìSURVWRU_3URQiMHP_9iFODYVNpQiPęVWt_3UDKD_1RYp0ęVWR_P_²(85PPęVtF .DQFHOiĨVNpSURVWRU\WĨtG\$YSDWĨH]UHNRQVWUXRYDQpKLVWRULFNpEXGRY\YFHQWUX3UDK\YEH]SURVWĨHGQtEOt]NRVWLVWDQLFHPHWUD0ģVWHN WUDVD$D% DSiUPLQXWFKģ]HRGVWDQLFHPHWUD0X]HXP WUDVD& .GLVSR]LFLMVRXRGGęOHQpNDQFHOiĨHLRSHQVSDFHSURVWRU\=GYRMHQp SRGODK\PRGHUQtRVYęWOHQtNOLPDWL]DFHRWHYtUDWHOQiRNQDWĨLYìWDK\UHFHSFHFHORGHQQtRVWUDKD3DUNRYiQtPRçQpQDQHGDOHNpP SDUNRYLåWL6HUYLVQtSRSODWN\.ĀPPęVtF $FODVVRIILFHVSDFHRQWKHWKIORRURIDUHFRQVWUXFWHGKLVWRULFEXLOGLQJLQWKHYHU\FHQWUHRI3UDJXH,QVWDQWDFFHVVWRPHWURVWDWLRQ0ģVWHN OLQHV$DQG% DQGDIHZPLQXWHVZDONWRPHWURVWDWLRQ0X]HXP OLQH& &HOOXODUDQGRSHQSODQRIILFHVDYDLODEOH$PHQLWLHVLQFOXGHUDLVHGIORRUV PRGHUQOLJKWLQJDLUFRQGLWLRQLQJRSHQDEOHZLQGRZVWKUHHOLIWVUHFHSWLRQDQGKRXUVHFXULW\([WHUQDOSDUNLQJDYDLODEOH6HUYLFHFKDUJHV&=. PPRQWK

1D3HUåWìQę3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I ǁDžǃǃƻLJǎƻLjǁƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

133


1HE\WRYìSURVWRU_3URQiMHP_0DOpQiPęVWt_3UDKD_6WDUpPęVWR_P_FHQDQDY\çiGiQtSULFHXSRQUHTXHVW .DQFHOiĨVNpSURVWRU\YHSDWĨH]UHNRQVWXRYDQpKLVWRULFNpEXGRY\YFHQWUX3UDK\3URVWRU\MVRXUR]GęOHQ\GRSęWLPtVWQRVWt.GLVSR]LFL MVRXGYDRVREQtYìWDK\6RXĀiVWtY\EDYHQtNOLPDWL]DFHRWHYtUDWHOQiRNQDYHGHQtSURVWUXNWXURYDQRXNDEHOiçYVWXSQtNDUWRYìV\VWpP KRGLQRYiRVWUDKDDVDPRVWDWQìSĨtVWXSNHNDQFHOiĨtP 2IILFHVSDFHRQWKHQGIORRURIDKLVWRULFEXLOGLQJZKLFKKDVUHFHQWO\EHHQFRPSOHWHO\UHQRYDWHGLQWKHKLVWRULFDOFHQWUHRI3UDJXH7KHSUHPLVHV DUHGLYLGHGLQWRURRPV7KHEXLOGLQJDPHQLWLHVLQFOXGHOLIWVDLUFRQGLWLRQLQJRSHQDEOHZLQGRZVFDEOHWUXQNLQJFDUGDFFHVVFRQWUROV\VWHP KRXUVHFXULW\DQGGHGLFDWHGRIILFHHQWUDQFH

134

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


1HE\WRYìSURVWRU_3URQiMHP_1D3RĨtĀt_3UDKD_1RYp0ęVWR_P_.ĀPPęVtF .DQFHOiĨVNpSURVWRU\YSDWĨHDUFKLWHNWRQLFN\FHQQpKRNRPSOH[XYFHQWUX3UDK\7UDPYDMRYp]DVWiYN\DVWDQLFHPHWUD)ORUHQF WUDVD%& MVRXYEOt]NRVWL=GYRMHQiSRGODKDY]GXFKRWHFKQLNDVNOLPDWL]DFtQRYpVYęWHOQpUR]YRG\YSRGKOHGHFKSĨtVWXSRYìV\VWHPQD PDJQHWLFNpNDUW\KRGLQRYiEH]SHĀQRVWQtVOXçEDUHFHSFH*DUiçRYpVWiQt.ĀPtVWRPęVtF6OXçE\.ĀPPęVtF 2IILFHVSDFHRQWKHWKIORRULQDFLW\FHQWUHODQGPDUNEXLOGLQJLQ3UDJXH7KHUHLVDWUDPVWRSQHDUE\WKHEXLOGLQJDQGPHWURVWDWLRQ)ORUHQF OLQH%& IHZVWHSVDZD\5DLVHGIORRULQWKHRIILFHVFRPIRUWFRROLQJVXVSHQGHGDFRXVWLFFHLOLQJZLWKLQWHJUDWHGOLJKWLQJPDJQHWLFFDUGDFFHVV V\VWHPKRXUVHFXULW\VHUYLFHUHFHSWLRQ*DUDJHSDUNLQJ&=.PPRQWK6HUYLFHFKDUJHV&=.PPRQWK

1D3HUåWìQę3UDKDWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I ǁDžǃǃƻLJǎƻLjǁƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

LEDEN 2012 I JANUARY 2012 I ǖDŽƸƶLJǓ

135


-$.8%720Éã6 Ɛ5 ² ~W²QH²'ŢP8=ODWpKRSUVWHQXSŐt]HPt YVWXS]GDUPD

9REUD]HFK-DNXED7RPiäHVWXGHQWDSRVOHGQtKRURÿQtNXDWHOLpUXPDOE\SUDæVNp $98 GRPLQXMt PRWLY\ ÀJXUiOQt SŐHVWR VL SUR Qi]HY YëVWDY\ Y\SŢMÿLO JHRPHWULFNë Y]RUHF6 ƯU9]RUHFSURYëSRÿHWREVDKXNUXKXVLDXWRU]YROLOSURWRæHVH V\PEROLFN\Y]WDKXMHNIRUPĚDREVDKXY\VWDYRYDQëFKREUD]Ţ-DNXE7RPiäNUXK YQtPiÅMDNRHOHPHQWiUQtWYDU ] QĚMæ GiOH Y\FKi]tP SUR GDOät WYDU\ RYiOQp MHæ MVRX EOLæät ]RUQpPX SROL OLGVNp KR]UDNXQHæOLQDSŐtNODGÿWYHUHFQHERREGpOQtNMHMLFKæÄSŐHE\WHÿQpURK\²SUDYp ~KO\¶VHSURPQHSRPDOXVWiYDMtQHVQHVLWHOQëPL«´)RUPiW\7RPiäRYëFKREUD]Ţ Y\VWDYHQëFKY'RPĚ8=ODWpKRSUVWHQXY\FKi]HMt]NUXKXQHERMHKRGDOätFKVOR æHQLQDÅPXWDFt´RGYR]HQëFKNXSŐtNODGX]äHVWLSURWtQDMtFtFKVHNUXKŢ=YROHQi NUXKRYiGLVSR]LFHDHOLPLQDFHÅSŐHE\WHÿQëFKURKŢ´YHY\VWDYHQpPVRXERUX6 ƯU7RPiäRYLXPRæŁXMHPD[LPiOQtVRXVWŐHGĚQtQDVWDYEXREUD]XFKiSDQpKR MDNRGLYDGHOQtVFpQD.YL]XiOQtPLQVSLUDÿQtP]GURMŢP-DNXED7RPiäHO]HSŐLŐDGLW IRWRJUDÀLDLQWHUQHWDYäDNQHMGŢOHæLWĚMätSURQĚM]ŢVWiYiÅ«VDPRWQëSURFHVPDO E\NRPSRQRYiQtREUD]XDKOHGiQtEDUHYQpKDUPRQLH«´

-$.8%720Éã6 Ɛ5 'HF²-DQ 7XH²6XQDP²SP+RXVHDWWKH*ROGHQ 5LQJJURXQGÁRRU IUHHDGPLVVLRQ

3DLQWLQJVE\-DNXE7RPiäDVWXGHQWLQWKHODVW\HDURIWKH$98SDLQWLQJVWXGLR DUHGRPLQDWHGE\ÀJXUDWLYHWKHPHV\HWKHKDVJLYHQKLVH[KLELWLRQJHRPHWULFDO QDPH6 ƯU+HFKRVHWKHIRUPXODIRUFDOFXODWLQJWKHDUHDRIDFLUFOHEHFDXVH LWKDVDV\PEROLFUHODWLRQWRWKHIRUPDQGFRQWHQWRIWKHH[KLELWHGSLFWXUHV-DNXE 7RPiäVHHVWKHFLUFOHDVDQHOHPHQWDU\VKDSHIURPZKLFK,JRRQWRRYDOVZKLFK DUHFORVHUWRWKHÀHOGRIYLVLRQRIWKHKXPDQH\HWKDQVTXDUHVDQGUHFWDQJOHV IRUH[DPSOHWKHH[FHVVLYHFRUQHUVDQGULJKWDQJOHVRIZKLFKDUHVORZO\EHFRPLQJ XQEHDUDEOHWRPH7KHIRUPDWVRI7RPiä VSLFWXUHVRQGLVSOD\DWWKH*ROGHQ5LQJ DUHEDVHGRQWKHFLUFOHRULWVIXUWKHUFRPSRXQGVDQGPXWDWLRQVGHULYHGDPRQJ RWKHUVIURPVL[LQWHUVHFWLQJFLUFOHV7KHFLUFXODUOD\RXWKHFKRVHDQGKLVHOLPLQD WLRQRIH[FHVVLYHFRUQHUVLQWKHH[KLELWHGFROOHFWLRQ6 ƯUDOORZ7RPiäWR FRQFHQWUDWHDVPXFKDVSRVVLEOHRQWKHVWUXFWXUHRIWKHSDLQWLQJWUHDWHGOLNHD WKHDWUHVWDJH-DNXE7RPiä VYLVXDOLQVSLUDWLRQVRXUFHVLQFOXGHSKRWRJUDSK\DQG WKH,QWHUQHW\HWKHVWLOOVHHVDVPRVWLPSRUWDQWWKHSDLQWLQJSURFHVVDVVXFK FRPSRVLQJWKHSLFWXUHDQGVHDUFKLQJIRUDFRORXUKDUPRQ\

136


ǫǶǿǭǞǺǸǬȄ6 Ɛ5 ² ǮǾǮǽ³'ŢP8=ODWpKR SUVWHQXǻDZǼǮȇǵȉǾǬDz ǮȁǺǰǭDZǽǻǷǬǾǹǺ

ǎǶǬǼǾǴǹǬȁǫǶǿǭǬǞǺǸǬȄǬǽǾǿǰDZǹǾǬǻǺǽǷDZǰǹDZǯǺǶǿǼǽǬǽǾǿǰǴǴDzǴǮǺǻǴǽǴǻǼǬDzǽǶǺǵ njǶǬǰDZǸǴǴ ǔdzǺǭǼǬdzǴǾDZǷȈǹȇȁ ǔǽǶǿǽǽǾǮ ǰǺǸǴǹǴǼǿȊǾ ȀǴǯǿǼǬǷȈǹȇDZ ǸǺǾǴǮȇ Ǭ ǮǺǾǹǬdzǮǬǹǴDZǮȇǽǾǬǮǶǴȀǺǼǸǿǷǬ6 ƯUdzǬǴǸǽǾǮǺǮǬǹǺǿǯDZǺǸDZǾǼǴȃDZǽǶǴȁ ǾDZǼǸǴǹǺǮ njǮǾǺǼ ǮȇǭǼǬǷ ȀǺǼǸǿǷǿ ǰǷȋ ǼǬǽȃDZǾǬ ǻǷǺȅǬǰǴ ǶǼǿǯǬ ǻǺǾǺǸǿ ȃǾǺ ǺǹǬǽǴǸǮǺǷǴȃDZǽǶǴǿǶǬdzȇǮǬDZǾǹǬȀǺǼǸǿǴǽǺǰDZǼDzǬǹǴDZǮȇǽǾǬǮǷDZǹǹȇȁǶǬǼǾǴǹ ǫǶǿǭ ǞǺǸǬȄ ǮǴǰǴǾ ǶǼǿǯ ǶǬǶ ǺǽǹǺǮǹǿȊ ȀǺǼǸǿ Ǵdz ǶǺǾǺǼǺǵ Ǯ ǻǺǽǷDZǰǿȊȅDZǸ ǻǼǺǴdzǺȄǷǴ ǺǮǬǷȈǹȇDZ ȀǺǼǸȇ ǭǺǷDZDZ ǭǷǴdzǶǴDZ Ƕ ǻǺǷȊ dzǼDZǹǴȋ ȃDZǷǺǮDZȃDZǽǶǺǯǺ ǯǷǬdzǬ ȃDZǸ ǹǬǻǼǴǸDZǼ ǶǮǬǰǼǬǾ ǴǷǴ ǻǼȋǸǺǿǯǺǷȈǹǴǶ ǺǽǾǼȇDZ ǶǼǬȋ ǶǺǾǺǼȇȁ ³ ǻǼȋǸȇDZ ǿǯǷȇ ǰǷȋ ǸDZǹȋ ǻǺǽǾDZǻDZǹǹǺ ǽǾǬǹǺǮȋǾǽȋ ǹDZǮȇǹǺǽǴǸȇǸǴ ǠǺǼǸǬǾȇ ǶǬǼǾǴǹ ǞǺǸǬȄǬ ǮȇǽǾǬǮǶǬ ǻǼǺȁǺǰǴǾ Ǯ ǐǺǸDZ ǟ ǓǺǷǺǾǺǯǺ ǶǺǷȈȂǬ ǺǽǹǺǮǬǹȇ ǹǬ ǶǼǿǯDZ ǴǷǴ ǰǼǿǯǴȁ ǽǺDZǰǴǹDZǹǴȋȁ ǽ ǹǴǸ Ǵ ǹǬǻǼǴǸDZǼ ǸǿǾǬȂǴǴ ǻǼǺǴdzǮǺǰǹȇȁ ǺǾ ǹDZǯǺȄDZǽǾǴǻDZǼDZǽDZǶǬȊȅǴȁǽȋǺǶǼǿDzǹǺǽǾDZǵǎȇǭǼǬǹǹǬȋǶǼǿǯǺǮǬȋǰǴǽǻǺdzǴȂǴȋǴ ǿǽǾǼǬǹDZǹǴDZǷǴȄǹǴȁǿǯǷǺǮǮdzǬȋǮǷDZǹǹǺǵȀǺǼǸǿǷDZ6 ƯUǻǺdzǮǺǷȋDZǾǞǺǸǬȄǿ ǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹǺ ǽǺǽǼDZǰǺǾǺȃǴǾȈǽȋ ǹǬ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮDZ ǶǬǼǾǴǹȇ ǮǺǽǻǼǴǹǴǸǬDZǸǺǵ ǶǬǶǾDZǬǾǼǬǷȈǹǬȋǽȂDZǹǬǖǴǽǾǺȃǹǴǶǬǸǮǴdzǿǬǷȈǹǺǯǺǮǰǺȁǹǺǮDZǹǴȋǫǶǿǭǬǞǺǸǬȄǬ ǸǺDzǹǺǰǺǭǬǮǴǾȈȀǺǾǺǯǼǬȀǴǴǴǔǹǾDZǼǹDZǾǹǺǽǬǸȇǸǯǷǬǮǹȇǸǰǷȋǹDZǯǺǺǽǾǬDZǾǽȋ ǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǻǼǺȂDZǽǽDzǴǮǺǻǴǽǴǶǺǸǻǺdzǴȂǴȋǶǬǼǾǴǹǴǻǺǴǽǶȂǮDZǾǺǮǺǵ ǯǬǼǸǺǹǴǴ

,1=(5&(

TAĚBYŽTEK.CZ S.VOYHU RAJN

WWW

25. MEZINÁRODNÍ VELETRH BYTOVÉHO DESIGNU

PANELOVÝ DŮM A BYT

16. - 19. 2. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice www.pragointerier.cz Arc

hiv

byD

ara

interiery na klíč byDara


7DNSUDYLO'DYLG/D&KDSHOOH *DOHULH5XGROÀQXP ² 3R]RUQRVW YäHFK PLORYQtNŢ VRXÿDVQp IRWRJUDÀH EXGH Y SURVLQFL WRKRWR URNX XSŐHQD QD 3UDKX*DOHULH5XGROÀQXPSRG]iäWLWRXSULPiWRUDXYHGHYHVYĚWRYpSUHPLpŐHMHGQX]QHM YĚWätFKUHWURVSHNWLYWYRUE\VODYQpKRIRWRJUDID'DYLGD/D&KDSHOODNWHUiSURVWŐHGQLFWYtP YtFHQHæOLIRWRJUDÀtSŐHGVWDYtSŐtEĚKMHKRWŐLFHWLOHWpNDULpU\

138


$PHULFNëIRWRJUDI'DYLG/D&KDSHOOHVHQDURGLOY&RQQHFWLFXWXDVWX GLXPDEVROYRYDOQD1RUWK&DUROLQD6FKRRORI$UWV1DSŐHORPXDOHW]DÿDO ÿDVWĚMLSREëYDWY1HZ<RUNXQDYäWĚYRYDOWDP$UW6WXGHQWV/HDJXHD7KH6FKRRO RI9LVXDO$UWVDVWDOVHSUDYLGHOQëPQiYäWĚYQtNHPOHJHQGiUQtKRNOXEX6WXGLR NGHVHVH]QiPLOV$QG\:DUKROHP9URFHXYHGO/D&KDSHOOHYJDOHULL VYpSUYQtYëVWDY\D$QG\:DUKROPXQDEtGOVSROXSUiFLYHVODYQpPPDJD]tQX7KH ,QWHUYLHZ/D&KDSHOOHYVWRXSLOQDSOQRGRYĚWDPyG\DNXOWXFHOHEULWPH]LQLPLæ QDäHOLVYpSODYRYODVpP~]\²3DPHOX$QGHUVRQ'DSKQH*XLQQHVV&RXUWQH\/RYH LWUDQVVH[XiOQt$PDQGX/HSRUH 9HGOHWYRUE\YODVWQtFKXPĚOHFNëFKIRWRJUDÀtSUDFRYDO/D&KDSHOOHVWiOHYtFHMDNR IRWRJUDIPyG\DVYĚWRYëFKFHOHEULWYMHKRSRUWIROLXVHVHWNiYDO\QHM]QiPĚMätVYĚWR YpÿDVRSLV\MDNR9RJXH7KH)DPH9DQLW\)DLU*25ROOLQJ6WRQHVQHM]YXÿQĚMätPL ]QDÿNDPL W\SX 5pP\0DUWLQ 3HUULHU-RXHW 0D\EDFK0RWRUHQEDX /·2UHDO ÿL 1R NLD3RUWUpWRYDOVYĚWRYĚSURVOXOpRVREQRVWLVYpPRGHO\VW\OL]RYDOGRQHYtGDQëFK NRPSR]LF]KPRWŁRYDOMHMLFKLVYpVQ\DVNU\WpSŐHGVWDY\0yGQtVYĚWWDNQHMHQ GRNXPHQWRYDODOHSRVWXSQĚWDNp]iVDGQtP]SŢVREHPRYOLYŁRYDO 6SROXSUiFHVKYĚ]GDPLSRSPXVLF %ULWQH\6SHDUV&KULVWLQD$JXLOHUD5REELH:LO OLDPV-HQQLIHU/RSH]-RVV6WRQH$P\:LQHKRXVH SRVXQXOD'DYLGD/D&KDSHOOD NUHæLLKXGHEQtFKYLGHtD0RE\KRYLGHRNOLSNHVNODGEĚÅ1DWXUDO%OXHV´PXSŐLQHVO RFHQĚQt079(XURSH0XVLF$ZDUGVYNDWHJRULLÅ1HMOHSätKXGHEQtYLGHR´3ŐHORPR YëPDXGLRYL]XiOQtPSURMHNWHP'DYLGD/D&KDSHOODE\OFHORYHÿHUQtGRNXPHQWiUQt ÀOPÅ7KH5L]H´MHKRæSURGXNFLÀQDQFRYDO]YODVWQtFK]GURMŢ 1DSRÿiWNXQRYpKRWLVtFLOHWt'DYLG/D&KDSHOOH]DÿDOSUiFLSURUHNODPXDPyGQt VYĚWSRVWXSQĚRPH]RYDWDSRVOp]HVHSOQĚYUiWLONHVYëPWYŢUÿtPSRÿiWNŢPWHG\ NYROQpWYRUEĚDQiYUDWXGRPX]HtDJDOHULt

8YHGHQtP YëVWDY\ Å7DN SUDYLO 'DYLG /D&KDSHOOH´ VH *DOHULH 5XGROÀQXP ŐDGt NQHMSUHVWLæQĚMätPVYĚWRYëPLQVWLWXFtPNWHUpYXSO\QXOëFKOHWHFKY\VWDYRYDO\/D &KDSHOORYDGtOD.XUiWRUVNëNRQFHSWUR]VDKLÿDVRYpREGREtNWHUpSUDæVNiH[SR ]LFHPDSXMHVWDYtYëVWDYXGRYë]QDPQpSR]LFHMDN]KOHGLVNDDXWRURY\WYRUE\WDN ]KOHGLVNDJDOHULMQtÿLQQRVWL 9ëVWDYDMHSŐLSUDYHQDYHVSROXSUiFLVDJHQWXURX3DYOH\H$UWDQG&XOWXUH+ODYQtP SDUWQHUHPYëVWDY\MH- 7%$1.$

&23<5,*+7'$9,'/$&+$3(//(&2857(6<)5('7255(6&2//$%25$7,216

139


7KXV6SRNH'DYLG/D&KDSHOOH 5XGROÃ&#x20AC;QXP$UW*DOOHU\ 'HF²)HE 7KHDWWHQWLRQRIDOOORYHUVRIFRQWHPSRUDU\SKRWRJUDSK\ZLOOEHULYHWHGWR3UDJXHWKLV'HFHPEHU 8QGHUWKHDXVSLFHVRIWKH0D\RU5XGROÃ&#x20AC;QXP$UW*DOOHU\LVSUHVHQWLQJDZRUOGSUHPLHUHRIRQHRI WKHODUJHVWUHWURVSHFWLYHH[KLELWLRQVRIWKHZRUNRIWKHIDPRXVSKRWRJUDSKHU'DYLG/D&KDSHOOH ZKLFKSUHVHQWVWKHVWRU\RIKLVWKLUW\\HDUFDUHHULQPRUHWKDQSKRWRJUDSKV 7KH $PHULFDQ SKRWRJUDSKHU 'DYLG /D&KDSHOOH ZDV ERUQ LQ &RQQHFWLFXW RQ 0DUFKDQGVWXGLHGDWWKH1RUWK&DUROLQD6FKRRORI$UWV+HEHJDQVWD\LQJ PRUHDQGPRUHRIWHQLQ0HZ<RUNDWWKHWXUQRIWKHVZKHUHKHEHFDPHD UHJXODUDWWKHOHJHQGDU\6WXGLRZKHUHKHPHW$QG\:DUKRO/D&KDSHOOHSUH VHQWHGKLVÃ&#x20AC;UVWH[KLELWLRQVDWWKHLQDQG$QG\:DUKRORIIHUHGKLPWRFR RSHUDWHRQWKHIDPRXVPDJD]LQH7KH,QWHUYLHZ/D&KDSHOOHHQWHUHGWKHZRUOGRI IDVKLRQDQGFHOHEULW\FXOWLQIXOOVZLQJZKHUHKHIRXQGKLVEORQGHPXVHV3DPHOD $QGHUVRQ'DSKQH*XLQQHVV&RXUWQH\/RYHDQGWUDQVVH[XDO$PDQGD/HSRUH ,QDGGLWLRQWRPDNLQJKLVRZQSKRWRJUDSKV/D&KDSHOOHLQFUHDVLQJZRUNHGDVDID VKLRQDQGFHOHEULW\SKRWRJUDSKHUKLVSRUWIROLRFRPELQHGWKHZRUOG VEHVWNQRZQ PDJD]LQHVVXFKDV9RJXH7KH)DPH9DQLW\)DLU*2DQG5ROOLQJ6WRQHZLWKWKH EHVWVSRNHQ EUDQGV VXFK DV 5pP\0DUWLQ 3HUULHU-RXHW 0D\EDFK0RWRUHQEDX /·2UHDO DQG 1RNLD +H SRUWUD\HG ZRUOGUHQRZQHG SHRSOH VW\OL]HG KLV PRGHOV LQ XQVHHQFRPSRVLWLRQVDQGPDWHULDOL]HGWKHLUDQGKLVRZQGUHDPVDQGKLGGHQIDQ WDVLHV+HWKXVQRWRQO\GRFXPHQWHGWKHIDVKLRQZRUOGEXWKDGDFDUGLQDOLPSDFW RQLWRYHUWLPH

+LV ZRUN ZLWK SRS PXVLF VWDUV %ULWQH\ 6SHDUV &KULVWLQD $JXLOHUD 5REELH :LOOL DPV -HQQLIHU /RSH] -RVV 6WRQH $P\ :LQHKRXVH PRYHG 'DYLG /D&KDSHOOH WR GLUHFWLQJ PXVLF YLGHRV DQG 0RE\ V YLGHR IRU 1DWXUDO %OXHV ZRQ KLP WKH 079 (XURSH0XVLF$ZDUGVLQWKH%HVWPXVLFYLGHRFDWHJRU\'DYLG/D&KDSHOOH VPL OHVWRQH DXGLRYLVXDO SURMHFW ZDV WKH IHDWXUH GRFXPHQWDU\ 7KH 5L]H ZKLFK KH Ã&#x20AC;QDQFHGZLWKKLVRZQUHVRXUFHV 'DYLG /D&KDSHOOH VWDUWHG WR FXW GRZQ RQ ZRUN IRU DGYHUWLVLQJ DQG WKH IDVKLRQ ZRUOGDWWKHEHJLQQLQJRQWKHQHZPLOOHQQLXPDQGJUDGXDOO\UHWXUQHGWRKLVDUWLV WLFRULJLQVWKDWLVIUHHFUHDWLRQDQGPXVHXPDQGJDOOHU\H[KLELWLRQV 'LVSOD\LQJ 7KXV 6SRNH 'DYLG /D&KDSHOOH UDQNV 5XGROÃ&#x20AC;QXP $UW *DOOHU\ DPRQJ WKHZRUOG VSUHVWLJLRXVLQVWLWXWLRQVZKLFKKDYHH[KLELWHG/D&KDSHOOH VZRUNVLQUH FHQW\HDUV7KHFXUDWRULDOFRQFHSWH[WHQWDQGWLPHVSDQPDSSHGE\WKHH[KLELWLRQ LQ3UDJXHSXWVLWLQDQLPSRUWDQWSRVLWLRQFRQFHUQLQJERWKWKHDUWLVW VZRUNDQG DUWJDOOHU\SUDFWLFH 7KHH[KLELWLRQZDVSUHSDUHGLQFRRSHUDWLRQZLWK3DYOH\H$UWDQG&XOWXUH- 7%$1 .$LVWKHPDLQH[KLELWLRQSDUWQHU

&23<5,*+7'$9,'/$&+$3(//(&2857(6<)5('7255(6&2//$%25$7,216

140


ǞǬǶǯǺǮǺǼǴǷǐȉǮǴǰǗǬǤǬǻDZǷǷȈ ǏǬǷDZǼDZȋǜǿǰǺǷȈȀǴǹǿǸ ǢDZǹǾǼǺǸ ǮǹǴǸǬǹǴȋ ǮǽDZȁ ǷȊǭǴǾDZǷDZǵ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵ ȀǺǾǺǯǼǬȀǴǴ Ǯ ǰDZǶǬǭǼDZ ȉǾǺǯǺ ǯǺǰǬ ǭǿǰDZǾ ǛǼǬǯǬ ǏǬǷDZǼDZȋ ǜǿǰǺǷȈȀǴǹǿǸ ǻǺǰ ȉǯǴǰǺǵ ǸȉǼǬ ǯǺǼǺǰǬ dzǹǬǶǺǸǴǾ ǻǺǽDZǾǴǾDZǷDZǵ ǽ ǸǴǼǺǮǺǵ ǻǼDZǸȈDZǼǺǵǺǰǹǺǵǴdzǶǼǿǻǹDZǵȄǴȁǼDZǾǼǺǽǻDZǶǾǴǮdzǹǬǸDZǹǴǾǺǯǺȀǺǾǺǯǼǬȀǬǐȉǮǴǰǬǗǬǤǬǻDZǷǷȋ ǙǬǮȇǽǾǬǮǶDZǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǺǭǺǷDZDZȀǺǾǺǯǼǬȀǴǵǴǷǷȊǽǾǼǴǼǿȊȅǴȁǴǽǾǺǼǴȊǾǼǴǰȂǬǾǴǷDZǾǹDZǵ ǶǬǼȈDZǼȇȀǺǾǺǯǼǬȀǬ njǸDZǼǴǶǬǹǽǶǴǵ ȀǺǾǺǯǼǬȀ ǐȉǮǴǰ ǗǬ ǤǬǻDZǷǷȈ ǼǺǰǴǷǽȋ ǸǬǼǾǬ ǯǺǰǬ Ǯ ǖǺǹǹDZǶǾǴǶǿǾDZǴǺǶǺǹȃǴǷǮǤǶǺǷǿǔǽǶǿǽǽǾǮǮǝDZǮDZǼǹǺǵǖǬǼǺǷǴǹDZǙǬǼǿǭDZDzDZ ȁǷDZǾǺǹǹǬȃǬǷǮǽDZȃǬȅDZǭȇǮǬǾȈǮǙȈȊǕǺǼǶDZǯǰDZǻǺǽDZȅǬǷǝǾǿǰDZǹȃDZǽǶǿȊ ǗǴǯǿ ǔǽǶǿǽǽǾǮ Ǵ ǤǶǺǷǿ ǎǴdzǿǬǷȈǹȇȁ ǔǽǶǿǽǽǾǮ Ǭ ǾǬǶDzDZ ǽǾǬǷ ǻǺǽǾǺȋǹǹȇǸ ǻǺǽDZǾǴǾDZǷDZǸ ǷDZǯDZǹǰǬǼǹǺǯǺ ǶǷǿǭǬ ©6WXGLR ª ǾǬǸ Ǻǹ ǻǺdzǹǬǶǺǸǴǷǽȋ ǽǺ dzǹǬǸDZǹǴǾȇǸ ǩǹǰǴ ǟǺǼȁǺǷǺǸ ǎ ǯǺǰǿ Ǯ ǯǬǷDZǼDZDZ ©ª ǽǺǽǾǺȋǷǴǽȈ ǻDZǼǮȇDZǮȇǽǾǬǮǶǴǗǬǤǬǻDZǷǷȋǴǩǹǰǴǟǺǼȁǺǷǻǼDZǰǷǺDzǴǷDZǸǿǽǺǾǼǿǰǹǴȃDZǽǾǮǺ Ǯ ǴdzǮDZǽǾǹǺǸ DzǿǼǹǬǷDZ ©7KH ,QWHUYLHZª ǔ ǗǬ ǤǬǻDZǷǷȈ ǻǺǷǹǺǽǾȈȊ ǻǺǯǼǿdzǴǷǽȋ Ǯ ǸǴǼǸǺǰȇǴǶǿǷȈǾdzǹǬǸDZǹǴǾǺǽǾDZǵǽǼDZǰǴǶǺǾǺǼȇȁǴǹǬȄDZǷǽǮǺǴȁǽǮDZǾǷǺǮǺǷǺǽȇȁ ǸǿdzǛǬǸDZǷǿnjǹǰDZǼǽǺǹǐǬȀǹǿǏǴǹǹDZǽǽǖǺǼǾǹǴǗǬǮǴǾǼǬǹǽǽDZǶǽǿǬǷǶǿnjǸǬǹǰǿ ǗDZǻǺǼDZ ǛǺǸǴǸǺ ǽǺdzǰǬǹǴȋ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇȁ ȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹȇȁ ȀǺǾǺǯǼǬȀǴǵ ǗǬ ǤǬǻDZǷǷȈ Ǯ ǭǺǷȈȄDZǵ ǽǾDZǻDZǹǴ ǼǬǭǺǾǬǷ ǶǬǶ ȀǺǾǺǯǼǬȀ ǸǺǰȇ Ǵ ǸǴǼǺǮȇȁ dzǹǬǸDZǹǴǾǺǽǾDZǵ Ǯ DZǯǺǻǺǼǾȀǺǷǴǺǮǽDZǸǴǼǹǺǴdzǮDZǽǾǹȇDZDzǿǼǹǬǷȇǾǬǶǴDZǶǬǶ©9RJXH´Å7KH)DPH´ Å9DQLW\)DLU´Å*2´Å5ROOLQJ6WRQH´ǮǽǾǼDZȃǬȊǾǽȋǽǽǬǸȇǸǴdzǮǿȃǹȇǸǴǭǼDZǹǰǬǸǴ ǾǴǻǬ©5HP\0DUWLQª©3HUULHU-RXHWª©0D\EDFK0RWRUHQEDXª©/ 2UHDOªǴ©1RNLDª ǗǬ ǤǬǻDZǷǷȈ ǰDZǷǬǷ ǻǺǼǾǼDZǾȇ ǮǽDZǸǴǼǹǺ ǴdzǮDZǽǾǹȇȁ dzǹǬǸDZǹǴǾǺǽǾDZǵ ǽǺǽǾǬǮǷȋǷ ǭDZǽǻǼDZȂDZǰDZǹǾǹȇDZǶǺǸǻǺdzǴȂǴǴǴdzǽǮǺǴȁǸǺǰDZǷDZǵǮǺǻǷǺȅǬǷǽǮǺǴǴǴȁǸDZȃǾȇ ǴǽǶǼȇǾȇDZǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǴȋǚǹǹDZǾǺǷȈǶǺǰǺǶǿǸDZǹǾǴǼǺǮǬǷǸǴǼǸǺǰȇǹǺǾǬǶDzDZ ǽǸǺǯdzǹǬȃǴǾDZǷȈǹǺǻǺǮǷǴȋǾȈǹǬǹDZǯǺ

ǜǬǭǺǾǬ ǽǺ dzǮDZdzǰǬǸǴ ǻǺǻǸǿdzȇǶǴ ǍǼǴǾǹǴ ǝǻǴǼǽ ǖǼǴǽǾǴǹǺǵ njǯǴǷDZǼǺǵ ǜǺǭǭǴ ǎǴǷȈȋǸǽǺǸǐDzDZǹǹǴȀDZǼǗǺǻDZǽǐDzǺǽǽǝǾǺǿǹǴǩǸǴǟǬǵǹȁǬǿdz ǻǺǰǮǴǯǷǬǐȉǮǴǰǬ ǗǬǤǬǻDZǷǷȋǹǬǼDZDzǴǽǽǿǼǿǸǿdzȇǶǬǷȈǹȇȁǶǷǴǻǺǮǬǮǴǰDZǺǶǷǴǻǘǺǭǴǽǻDZǽǹDZǵ Å1DWXUDO%OXHV´ǻǼǴǹDZǽDZǸǿǹǬǯǼǬǰǿ079©(XURSH0XVLF$ZDUGVªǮǹǺǸǴǹǬȂǴǴ ©ǗǿȃȄǴǵǸǿdzȇǶǬǷȈǹȇǵǶǷǴǻªǛDZǼDZǷǺǸǹȇǸǬǿǰǴǺǮǴdzǿǬǷȈǹȇǸǻǼǺDZǶǾǺǸǐȉǮǴǰǬ ǗǬǤǬǻDZǷǷȋǽǾǬǷǰǺǶǿǸDZǹǾǬǷȈǹȇǵȀǴǷȈǸÅ7KH5L]H´ǻǼǺǴdzǮǺǰǽǾǮǺǶǺǾǺǼǺǯǺǺǹ ȀǴǹǬǹǽǴǼǺǮǬǷǴdzǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇȁǼDZǽǿǼǽǺǮ ǎǹǬȃǬǷDZǹǺǮǺǯǺǾȇǽȋȃDZǷDZǾǴȋǐȉǮǴǰǗǬǤǬǻDZǷǷȈǹǬȃǬǷǻǺǽǾDZǻDZǹǹǺǽǺǶǼǬȅǬǾȈ ǼǬǭǺǾǿ Ǯ ǼDZǶǷǬǸDZ Ǵ ǸǴǼDZ ǸǺǰȇ Ǵ Ǯ ǶǺǹDZȃǹǺǸ ǴǾǺǯDZ ǻǺǷǹǺǽǾȈȊ ǮDZǼǹǿǷǽȋ Ƕ ǽǮǺǴǸ ǼǬǹǹǴǸ ǾǮǺǼȃDZǽǶǴǸ ǻǺǴǽǶǬǸ Ǭ ǴǸDZǹǹǺ Ƕ ǽǮǺǭǺǰǹǺǸǿ ǾǮǺǼȃDZǽǾǮǿ Ǵ ǮȇǽǾǬǮǶǬǸǮǸǿdzDZȋȁǴǯǬǷDZǼDZȋȁ ǚǾǶǼȇǾǴDZ ǮȇǽǾǬǮǶǴ ǞǬǶ ǯǺǮǺǼǴǷ ǐȉǮǴǰ ǗǬ ǤǬǻDZǷǷȈ ǮȇǰDZǷȋDZǾ ǏǬǷDZǼDZȊ ǜǿǰǺǷȈȀǴǹǿǸ ǶǬǶ ǺǰǴǹ Ǵdz ǽǬǸȇȁ ǻǼDZǽǾǴDzǹȇȁ ǸǴǼǺǮȇȁ ǮȇǽǾǬǮǺȃǹȇȁ dzǬǷǺǮ ǶǺǾǺǼȇDZ Ǯ ǻǺǽǷDZǰǹǴDZ ǯǺǰȇ ǮȇǽǾǬǮǷȋǷǴ ǼǬǭǺǾȇ ǗǬ ǤǬǻDZǷǷȋ ǖǿǼǬǾǺǼǽǶǬȋ ǶǺǹȂDZǻȂǴȋ ǼǬdzǸDZǼ ǮȇǽǾǬǮǶǴ Ǵ ǻDZǼǴǺǰ ǶǺǾǺǼȇǵ ǺȁǮǬǾȇǮǬDZǾ ǻǼǬDzǽǶǬȋ ȉǶǽǻǺdzǴȂǴȋ ǽǾǬǮǴǾ ǮȇǽǾǬǮǶǿ ǹǬ ǮDZǰǿȅDZDZ ǸDZǽǾǺ ǶǬǶ Ǯ ǻǷǬǹDZ ǬǮǾǺǼǽǶǺǯǺ ǾǮǺǼȃDZǽǾǮǬǾǬǶǴǮǻǷǬǹDZǼǬǭǺǾȇǯǬǷDZǼDZǴ ǎȇǽǾǬǮǶǬǻǺǰǯǺǾǺǮǷDZǹǬǮǽǺǾǼǿǰǹǴȃDZǽǾǮDZǽǬǯDZǹǾǽǾǮǺǸ©3DYOH\H$UWDQG&XOWX UH´ǏǷǬǮǹȇǸǻǬǼǾǹDZǼǺǸǮȇǽǾǬǮǶǴȋǮǷȋDZǾǽȋǭǬǹǶ©- 7ª

&23<5,*+7'$9,'/$&+$3(//(&2857(6<)5('7255(6&2//$%25$7,216 ,1=(5&(

YHOHWVWDUìFKKOXERNìFKVNOHSHQtFK5RçQRYVNpKRSLYRYDUX ͚͔͕͕͓͕͕͍͔̾͋͌͌͒͌͘͏͉͚͈͌͊͒͏͔͙͔͌͒͌͏͖͕͉͇͕͉͖͋͒͜͏͉͕͉͇͔͗͏̷͕͍͔͕͉ • NRXSHOHYKRUNpPĀHUQpPSLYX / ͉͇͔͔͕͊͗ͦ͘͢͞͏͓͙͓͔͓͖͌͢͏͉͕͓ • DURPDWHUDSLHYMHPQpE\OLQQpSiĢH / ͇͕͓͇͙͇͖͗͌͗͏͉͓͕͙͇͉͔͕͈͇͔ͦͦ͊͑͐͗ͦ͐͌ • PDVNDREOLĀHMH]SLYRYDUVNìFKNYDVQLF / ͓͇͇͑͋͒ͦ͒͘͏͇͝͏͎͖͏͉͔͕͍͍͋͗͌͐͢͜ • ]iEDO\]ĀHUVWYpKRSLYRYDUVNpKRPOiWD / ͕͈͙͉͇͔͌͗͢͏͔͇͕͔͕͉͉͍ͦ͌͌͌͐͘͘ ͖͏͉͕͉͇͔͕͎͇͉͇͗͐͑͑͘͏

• QHRPH]HQiNRQ]XPDFHNYDVQLFRYpKRSLYDEďKHPSURFHGXU/ ͔͕͇͔͌͊͗͏͔͔͕͖͕͙͈͔͌͌͗͌͒͌͞͏͖͌͏͉͇͉͕͉͓͈͔͖͕͚͗͌ͦ͒͌͌͗͌͋͗͢͜͞͝

• OX[XVQtSpĀHYQRYp9,3]yQďMHQSUR9iV/͕͈͚͍͒͘͏͉͇͔͏͇͇͉͔͕͉͕͌͑͒͒ͥ͑͐͘͘͘ 9,3͎͕͔͙͕͕͉͇͌͒ͣ͑͋͒ͦ͘

Rožnovské pivní lázně, Pivovarská 6, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm Telefon lázně: +420 774 430 000, +420 776 611 796, +420 724 413 465 Telefon pivovar hospůdka, prodej sudy/PET: +420 605 878 316, 141 Telefon sládek: +420 776 002 457 Email recepce: recepce@roznovskepivnilazne.cz


(67$7(723NDYiUHQY3UD]H (67$7(723&DIpVLQ3UDJXH ǷǿȃȄǴȁǶǬȀDZǛǼǬǯǴ &DIp6DYR\ Vítězná 5, Praha 5 www.ambi.cz

 5HVWR&DIH3DWLR Národní 22, Praha 1 www.lepatio.cz

 3DVWD&DIIp Vězeňská 1, Praha 1 www.ambi.cz

 .DYiUQD6ODYLD Smetanovo nábřeží 1012/2, Praha 1 www.cafeslavia.cz

 

 &DIp/RXYUH Národní 22, Praha 1 www.cafelouvre.cz

142


 3ODWĂ­]FDIp EDU NĂĄrodnĂ­ 37, Praha 1 www.cafebarplatyz.cz

 &DIHa&DIH

 

RytĂ­Ĺ&#x2122;skĂĄ 10, Praha 1 www.cafe-cafe.cz

 &DIp,PSHULDO Na PoĹ&#x2122;Ă­Ä?Ă­ 15, Praha 1 www.cafeimperial.cz

 

 .DYiUQD Â&#x192; 2EHFQtGXP nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ Republiky 5, Praha 1 www.kavarnaod.cz

 *UDQG &DIH2ULHQW DĹŻm U Ä&#x152;ernĂŠ Matky BoŞí OvocnĂ˝ trh 19, Praha 1 www.grandcafeorient.cz

143


(67$7(723EDUŢY3UD]H

(67$7(723%DUVLQ3UDJXH ǷǿȃȄǴȁǭǬǼǺǮǛǼǬǯǴ

 %XJV\V%DU Pařížská 10, Praha 1 www.bugsysbar.cz

 +DUOH\V0XVLF %DU 3XE Dlouhá 18, Praha 1 www.harleys.cz

 $ORKD0XVLF &OXE &RFNWDLO%DU

 

Dušní 8/11, Praha 1 www.alohabar.cz

 &ORXGVN\EDU ORXQJH Hilton Prague, Pobřežní 1, Praha 8 www.cloud9.cz

 %OXH/LJKW%DU Josefská 42/1, Praha 1 www.bluelightbar.cz

144
 &RFWDLOEDU%DFN'RRUV Na bÄ&#x203A;lidle 30/310, Praha 5 www.backdoors.cz 

 +DUG5RFN&DIH 

DĹŻm U Rotta, MalĂŠ nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ 3, Praha 1 www.hardrock.com 0XVLF%DU,1),1,7< ChrudimskĂĄ 1418/2, Praha 3 www.inďŹ nitybar.cz 7UHWWHUÂ?VFRFWDLOEDU V kolkovnÄ&#x203A; 3, Praha 1 www.tretters.cz .8%$5 RytĂ­Ĺ&#x2122;skĂĄ 13, Praha 1 www.kubar.cz

145


soukromé i firemní společenské akce ,

rauty, bankety, garden party...

ochutnávky vín, sýrů, live cooking, sushi catering...

pro malé i velké

www.catering-bonte.cz


$GUHViÄŠUHDOLWQtFK NDQFHOiÄŠt 5HDO(VWDWH$JHQFLHV'LUHFWRU\

3ÄŠLSUDYLOLMVPHSURYiVSÄŠHKOHGQĂŹ VH]QDPDGUHVDNRQWDNWÄ?NWHUp E\YiVPRKO\]DMtPDW :HKDYHSUHSDUHGDFRPSUHKHQVLYHOLVW RIDGGUHVVHVDQGFRQWDFWVWKDWPLJKW LQWHUHVW\RX

AUSCH REAL ESTATE, ZborovskĂĄ 49, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 739 830 300, Fax: +420 222 251 564, email: info@ausch.eu, www.ausch. eu â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Aba Reality, PaĹ&#x2122;Ă­kova 910/9, 190 00 Praha 9 â&#x20AC;&#x201C; VysoÄ?any, Tel.: +420 246 035 393, email: abareality@century21.cz, www. century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Action, Masarykovo nĂĄbĹ&#x2122;eŞí 2, 120 00 Praha 2 - NovĂŠ MÄ&#x203A;sto, Tel.: +420 777 702 300, email: action@ century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 ARCHA, MileĹĄovskĂĄ 846/1, 130 00 Praha 3 â&#x20AC;&#x201C; Vinohrady, Tel.: +420 222 534 000, E-mail: archa@century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Bonus Praha, KorunnĂ­ 104, 100 00 Praha 10 â&#x20AC;&#x201C; Vinohrady, Tel.: +420 246 090 246, E-mail: bonuspraha@century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 City, HvÄ&#x203A;zdova 1073/33, 140 00 Praha 4 â&#x20AC;&#x201C; PankrĂĄc, Tel.: +420 725 228 080, E-mail: city@century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 ElĂĄn, Husova ulice 268 250 82 Ă&#x161;valy, Tel.: +420 281 866 806, E-mail: elan@century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Energy, KorunnĂ­ 1167/43, 120 00 Praha 2 â&#x20AC;&#x201C; Vinohrady, Tel.: +420 720 150 000, E-mail: energy@century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Europe Property, V TunĂ­ch 10, 120 00 Praha 2 â&#x20AC;&#x201C; NovĂŠ MÄ&#x203A;sto, Tel.: +420 222 955 402, E-mail: europeproperty@century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Plus+, Jankovcova 1596/14, 170 00 Praha 7 â&#x20AC;&#x201C; HoleĹĄovice, Tel.: +420 725 293 500, E-mail: plus@century21.cz, www.century21. cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Reality 21, Na PoĹ&#x2122;Ă­Ä?Ă­ 1071/17, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 271 122 711, E-mail: info.reality21@century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Real servis, KonÄ&#x203A;vova 182, 130 00 Praha 3, Tel.: +420 222 542 103, E-mail: realservis@ century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Reality AndÄ&#x203A;l, RadlickĂĄ 3179/1e, 150 00 Praha 5 â&#x20AC;&#x201C; SmĂ­chov, Tel.: +420 257 220 224, E-mail: realityandel@century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Reality Express, VĂĄclavskĂŠ nĂĄm. 56, 110 00 Praha 1 â&#x20AC;&#x201C; NovĂŠ MÄ&#x203A;sto, Tel.: +420 608 300 600, E-mail: realityexpress@century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ CENTURY 21 Tandem, PerlovĂĄ 3, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 224 267 544, E-mail: tandem@century21.cz, www.century21.cz â&#x20AC;˘ ENGEL & VĂ&#x2013;LKERS PRAGUE, s.r.o., SenovĂĄĹžnĂŠ nĂĄm. 19, 110 00 Praha 1, tel.: +420 222 240 304, www.engelvoelkers.com/prag â&#x20AC;˘ FARAON REALITY, s.r.o., PolskĂĄ 26, 120 00 Praha 2, tel.: +420 224 829 322, fax: +420 222 310 484, hotline: 800 400 407, e-mail: info@faraon.cz, www.faraon.cz â&#x20AC;˘ GIP group, a.s., Za PoĹ&#x2122;Ă­Ä?skou branou 12, Za PoĹ&#x2122;Ă­Ä?skou branou 12, tel.: +420 242 498 680, e-mail: info@gip.cz, www.gip.czâ&#x20AC;˘ IMMOINVEST GROUP s.r.o., MĂĄnesova 57, 120 00 Praha 2, tel.: +420 246 090 090, fax: +420 246 090 099, e-mail: info@immo-invest.cz, www.immoinvest-group.cz â&#x20AC;˘ ORCO PROPERTY GROUP, PĹ&#x2122;emyslovskĂĄ 2845/43 , 130 00 Praha 3 â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝iĹžkov, Tel.: +420 226 502 999. e-mail: kontakt@orcogroup.com, www.orco.cz â&#x20AC;˘ P.H.A. akciovĂĄ spoleÄ?nost, P.H.A. akciovĂĄ spoleÄ?nost, Tel.: +420 284 685 882, e-mail: info@p-h-a-.cz, www.p-h-a-.cz â&#x20AC;˘ SVOBODA & WILLIAMS s.r.o., Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, tel.: +420 257 328 281, e-mail: info@svoboda-williams.com, www.svoboda-williams.com â&#x20AC;˘ TOUTPUISSANT ALMAZ, s.r.o., MariĂĄnskĂĄ 318/2, 306 01 Karlovy Vary, Tel.:+420 353 233 952, www.almaz.cz â&#x20AC;˘

$GUHViÄŠLQ]HUFH Studio Essence, VĂĄclavkova 169/1, Praha 6, tel.: +420 235 350 235, www.studioessence.cz â&#x20AC;˘ penShop.cz, Na ZĂĄhonech 7, Praha 4, tel.: 241 402 925, www.penshop.cz â&#x20AC;˘ Conventia, s.r.o., VĂĄclavkova 169/1, Praha 6, tel.: +420 220 515 102, e-mail: konference@bonaďŹ de.cz, www.conventia.cz â&#x20AC;˘ Aglas Furniture, PetrskĂŠ NĂĄm. 7, Praha 1, www.aglasfurniture.cz â&#x20AC;˘ Peter Lik Prague Gallery, OC NovĂ˝ SmĂ­chov, PlzeĹ&#x2C6;skĂĄ 8, Praha 5, www.peterlikprague.cz â&#x20AC;˘ Galerie Kotelna, PlynĂĄrnĂ­ 1815/1, Ĺ&#x2DC;Ă­Ä?any, tel.: +420 323 604 137, www.galeriekotelna.cz â&#x20AC;˘ RoĹžnovskĂŠ pivnĂ­ lĂĄznÄ&#x203A;, Gogolova 8/228, PivovarskĂĄ 6, RoĹžnov p. RadhoĹĄtÄ&#x203A;m, tel.: +420 774 430 000, +420 776 611 796, www.roznovskepivnilazne.cz â&#x20AC;˘ Egoist Fashion, Ĺ tupartskĂĄ 9, Praha 1, tel.: +420 222 315 786, tel.: +420 728 581 698, www.egoistfashion.cz â&#x20AC;˘ JV Pohoda, e-mail: jvpohoda@jvpohoda.com, www.jvpohoda.cz â&#x20AC;˘ Konsepti, KomunardĹŻ 32, Praha 7, tel.: +420 266 199 452, email: studio@konsepti.com, www.konsepti.com â&#x20AC;˘ BontĂŠ catering, www.catering-bonte.cz

148


VE¬SPOLUPRÉCI¬S

#ELOSTÉTNÓ¬SOUTđä¬O¬TITUL¬NEJLEPÝÓHO¬HOTELU¬V¬êESKϬREPUBLICE #ZECH¬4RAVEL¬!WARDS¬POĢÉDANϬSPOLEĎNOSTÓ¬#ONVENTIA ¬VYHLAÝUJÓ¬SOUTđä¬(OTEL¬ROKU¬ 3OUTđä¬#ZECH¬4RAVEL¬!WARDS¬ ¬(OTEL¬ROKU¬¬JE¬PĢEHLÓDKOU¬ĎESKâCH¬HOTELī¬NABÓZEJÓCÓCH¬ NEJKVALITNđJÝÓ¬SLUäBY¬A¬KLADE¬SI¬ZA¬CÓL¬ZMAPOVAT¬A¬ZVIDITELNIT¬NEJLEPÝÓ¬HOTELY¬PO¬CELϬêESKϬREPUBLICE 3LAVNOSTNÓ¬VYHLÉÝENÓ¬VÓTđZī¬SOUTđäE¬(OTEL¬ROKU¬¬PROBđHNE¬V¬DUBNU¬ROKU¬¬V¬0RAZE -EDAILE¬PRO¬ABSOLUTNÓHO¬VÓTđZE

0ĢIHLAÝTE¬ SVīJ¬HOTEL DO¬SOUTđäE

+27(/52.8

+27(/52.8

+27(/52.8

ZLQQHU

ZLQQHU

ZLQQHU+27(/2)7+(<($5 

+27(/2)7+(<($5 

+27(/2)7+(<($5 

,1&=(&+5(38%/,&

,1&=(&+5(38%/,&

,1&=(&+5(38%/,&

#ONVENTIA ¬SRO¬¬¬¬¬¬¬¬6ÉCLAVKOVA¬ ¬¬¬0RAHA¬¬¬¬¬¬¬¬¬4EL&AX¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬)ꬬ¬ ¬$)ꬬ¬


6YďWRYiMHGQLĀND YUHDOLWiFK  

.$1&(/ÉġÌ935$=(  352'(-ĩ0Ď6Ìÿ1Ď 0$./eġĩ 1(029,7267Ì&(1785<5HDOLW\([SUHVV 9iFODYVNpQiPďVWt3UDKD WHO&(1785<..&RQVXOWLQJ 6ODGNRYVNpKRQiPďVWt3UDKD WHO

&(1785<7DQGHP 3HUORYD3UDKD WHO&(1785<5HDO6HUYLV .RQďYRYD3UDKD WHO

&(1785<5HDOLW\ /HWHQVNpQiPďVWt3UDKD WHO

&(1785<5HDOLW\ 1D3RĢtĀt3UDKD WHO&(1785<&LW\ +Yď]GRYD3UDKD WHO

&(1785<0DVWHU 6RNRORYVNi3UDKD WHO

&(1785<$FWLRQ 0DVDU\NRYRQiEĢHçt3UDKD WHO&(1785<)RU/LIH %UDQLFNi3UDKD WHO

&(1785<$ED5HDOLW\ 3DĢtNRYD3UDKD WHO

&(1785<(QHUJ\ .RUXQQt3UDKD WHO&(1785</LJKWEULQJHU

6OXQHĀQtQiPďVWt$3UDKD WHO

&(1785<$OWHU(JR 2FHOiĢVNi3UDKD WHO

&(1785<(XURSH3URSHUW\ 97ĪQtFK3UDKD WHO&(1785<5HDOLW\$QGďO 5DGOLFNiH3UDKD WHO

&(1785<%HVW5HDOLW\ .XEiQVNpQiPďVWt3UDKD WHO

&(1785<5HDOLWFHQWUXP 9\åHKUDGVNi3UDKD WHO&(1785<9LFWRU\ 'HMYLFNi3UDKD WHO

&(1785<%RQXV3UDKD .RUXQQt3UDKD WHO&(1785<9RPDVWHN /D]DUVNi3UDKD WHO&(1785<*ROGEHUJHU 1D2YĀLQiFK3UDKD WHO&(1785<6LQJD5HDO .RQRMHGVNi3UDKD WHO&(1785<$UFKD 0LOHåRYVNi3UDKD WHO&(1785<3OXV -DQNRYFRYDD3UDKD WHO&(1785<(OiQ +XVRYDÔYDO\X3UDK\ WHO

:::&(1785<&=

Profile for Conventia Events s.r.o.

Estate The Prague Magazine 01/2012  

Estate The Prague Magazine 01/2012

Estate The Prague Magazine 01/2012  

Estate The Prague Magazine 01/2012

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded