Page 1

z jiného koutu světa | from different part of the world | из другого уголка мира

DÁNSKO DENMARK

ДАНИЯ

Základním konceptem rodinného domu v Zealandu bylo maximální využití přirozeného denního světla v kombinaci s redukováním energií, které jsou potřeba pro provoz domu. Ložnice je oddělena od obývací částí pomocí spojovací chodby, jež je osvětlena stejně jako obývací část střešními otvory. Prosklené stěny lze v případě potřeby zcela otevřít, čímž se interiér spojí s exteriérem. The basic concept of the family house in Zealand was the maximum use of natural light in combination with the reduction of energy needed to run the house. The bedroom is separated from the living area by a connecting hallway that is lit, like the living section, by roof vents. If necessary, the glazed walls can be completely opened, connecting the interior with the exterior. Foto / Photo / Фото © Tina Krogager 30

Основой концепции семейного дома в Зеландии было максимальное использование естественного освещения в комбинации с уменьшением энергии, необходимой для эксплуатации дома. Спальня отделена от гостиной при помощи соединяющего их коридора, который освещается так же, как жилая часть, через отверстия-окна в крыше. Застекленные стены при необходимости можно полностью открыть, что позволяет объединить интерьер с экстерьером.


из другого уголка мира | from different part of the world | z jiného koutu světa

Na každoročním hudebním festivalu v Roskilde oživili koncept Fullerovy geodetické kupole. Místo ocelové konstrukce jsou použity dřevotřískové desky, jejichž tvar vychází ze základní molekulární struktury. Konstrukci je možné po skončení festivalu rozložit a uschovat pro další použití. V roce 2012 byl průměr kupole zdvojnásoben a díky tomu se ze stavby stala vyhledávaná atrakce. At the annual music festival in Roskilde, the concept of Fuller’s geodesic dome was revived. Instead of steel structures, chipboard was used and the panels are shaped in the basic molecular structure. The construction can be disassembled after the festival and stored for future use. In 2012, the dome diameter was doubled and thus the building has become a popular attraction.

На ежегодном музыкальном фестивале в Роскилде был возрожден концепт геодезического купола Фуллера. Стальные конструкции заменили древесно-стружечные плиты (ДСП), форма которых основана на базовой молекулярной структуре. Целую конструкцию после фестиваля можно разобрать и сохранить для дальнейшего использования. В 2012 году диаметр купола был увеличен в два раза, и благодаря этому постройка стала популярной достопримечательностью.

Foto / Photo / Фото © Kristoffer Tejlgaard

31


z jiného koutu světa | from different part of the world | из другого уголка мира

Na rozmezí mezi klasickou pláží a venkovním bazénem - tak by se dal popsat relaxační areál v Kodani. Vstup do areálu je zdarma a pojme až 600 návštěvníků. Poloha strážní věže je záměrně volena tak, aby byly všechny bazény v přímkách směřujících k plavčíkovi. Díky tomu je z jednoho místa možné kontrolovat celý areál. On the borderline between a  classic beach and an outdoor swimming pool – thus could the relaxation area in Copenhagen be described. Entrance is free and the area can accommodate up to 600 visitors. The location of the watchtower was deliberately chosen so that all swimming pools lead in straight lines to the lifeguard. Therefore it is possible to control the whole area from one spot.

На границе классического пляжа и открытого бассейна – наверное, так может быть описана зона отдыха в Копенгагене. Въезд на территорию бесплатный, комплекс может вместить до 600 посетителей. Позиция башни охраны намеренно выбрана так, чтобы все бассейны находились по прямым линиям по направлению к инструктору-спасателю. Это дает возможность с одного места контролировать всю территорию зоны отдыха.

Foto / Photo / Фото © Grandy Lui, © BIG, Casper Dalhoff, Esben Bruun, Hanne Fuglbjerg

32


z jiného koutu světa | from different part of the world | из другого уголка мира

Původně chtěl investor postavit na svém pozemku v Kodani parkovací a bytový dům jako dvě samostatné budovy. Architekti ze studia BIG ovšem přišli s originálním řešením. Spojili oba domy do jednoho většího. V přízemí je parkoviště pro auta, které je shora zakryté obytnou částí. Postupným terasovitým stupňováním jednotlivých bytů, které vytváří zastřešení objektu, vznikl prostor pro zelené terasy u každého bytu. Byty jsou orientovány na jih a díky tomu jsou terasy ideálním místem pro odpolední relaxaci. Originally the investor wanted to build the parking and residential building on his plot in Copenhagen as two separate buildings. However, architects from BIG studio came up with an original solution. They combined the two buildings into a bigger one. The ground floor comprises parking for cars, and it is roofed by the residential quarters above. The gradual escalation of terraced apartments forming the roofing of the complex created green terraces for each apartment. The flats are south-facing, making the terraces ideal for afternoon relaxation.

Изначально инвестор хотел построить на своей земле в Копенгагене жилой дом и парковку, как два отдельных здания. Однако архитекторы из студии BIG предложили оригинальное решение и объединили оба здания в одно большое. На цокольном этаже находится стоянка для автомобилей, над ней - жилые помещения. Отдельные квартиры были ступенчато расположены одна над другой, тем самым возникло место для зеленых террас у каждой из квартир. Квартиры ориентированы на южную сторону и благодаря этому террасы просто идеально подходят для послеобеденного отдыха.

Foto / Photo / Фото © Dragor Luft, Jacob Boserup, Jens Lindhe, Ulrik Jantzen

34

Dánsko  
Dánsko  

Dánsko - Z jiného koutu světa

Advertisement