Page 1

BO M I

NOVEM BER 2007

LETNIK 1, Š TEVILK A 2

BREZ PLAČ EN OTROŠ K I M ES EČ NIK

ŠPOr tnik bom i H OK EJ NA LEDU

NOČ ČAR OVNIC

DE Ž E LA PR AVLJIC M EDVED IN POLH

BOM IVDE LAVNICI Ž ABICA S K OK ICA

BOM ISPOZ NAVA Ž IVALI

M EDVED


UVODNIK , K AZ ALO DR UGA ŠTE VILK A K AZ ALO

BREZ PLAČ EN OTROŠ K I M ESEČ NIK NOVEM BER 2007

K ošara s pre govori B om i s e pote pa

3 4

D e že l a pravl jic D e že l a šte vil

6 8

Š te jm o in s e igrajm o B om i išče razl ik e

9 11

Zel e n javn i B om i K rižan k a

12 13

B om i v d e l avn ici Š portn ik B om i

14 16

B om i išče izgu b l je n e črk e B om i išče izgu b l je n i par B om i s pozn ava žival i

18 19

R iši in b arvaj Pis an a d e že l a Pojm o in igrajm o B om i varču je Z d ravje in h igie n a Prazn ik i B om i v l ab irin tu B om i in l ab irin ti

20 22 24 25

l e tnik 01 /št. 02 /26. s e pte m be r 2007 Spoštovani bral ci, v pre jšne m m e s e cu s te nam izk azal i ne ve rje tno podporo, s aj s e je šte vil o naročnik ov na BOM I-ja povzpe l o pre k o 3000. Tak e ga povpraše vanja nis m o pričak oval i niti v s anjah . Dobil i s m o ve l ik o e -pis e m s pozitivnim i odzivi. Pričak uje m o pa ve č vaših pris pe vk ov otrok . M orda poznate k oga, k i rad piše pe s m ice , zgodbice , rad riše in us tvarja. Pove jte m u, da BOM I išče s ode l avce in bo z ve s e l je m objavil nje gov al i nje n pris pe ve k . Z ah val juje m o s e vs e m , k i s te s s vojim i pris pe vk i s ode l oval i in s te m obogatil i vs e bino BOM I-ja.

26 27 28 29

30 K ol e d ar d ogod k ov, R e šitve 31 Pis m a b ral ce v, R is b e 32

Nas l ovnica: w w w .ze btoonz.com Kontak t: e m ail : bom i@ afne gunca.com w w w : h ttp://bom i.afne gunca.com / forum : h ttp://bom i.m ojforum .s i/

Prije tno branje vam že l i BOM I.

2


K OŠAR A S PR E GOVOR I slove nsk ipr e govor i Pre be ri pre govore in s e pogovori s s tare jšim i, k aj pom e nijo. Svojo obrazl ožite v napiši s podaj.

1

Le pa b e s e d a l e po

2

3

m e s to n ajd e .

e. c n o s e ij s o p m e j ž Z a vs ak im d e

K d or d ru ge m u jam o k opl je , s am van jo pad e !

u tri. j a n j a š a dl o e n , s e an d š i r o t s ah k o K ar l

4

3


BOM ISE POTE PA JE SE NSK IIZ LE T Ž IVJO. SEM XXXXXX, DINOZ AVERČ EK BOM I. IM AM Z ELO

VELIKO XXXXXXXXXXXXXX IN Č E Ž ELIŠ SEM LAH KO TU DI

TVOJ PRIJATELJ. SEDAJ, KO JE JESEN SE Z ELO RAD

SPREH AJAM PO Š U M EČ EM XXXXXXXXXXXX, NABIRAM

XXXXXXXXXXXX IN XXXXXXXXXXXX OB ROBU XXXXXX .

M AM I PRAVI, DA Š E NE SM EM SAM VXXXXXXXXXXXX,

K ER SE LAH KO IZ GU BIM . TU DI OČ K A PRAVI TAKO, Z ATO

JU M ORAM K AR U BOGATI. VČ ERAJ SEM SE POTEPAL

OKOLI XXXXXXXXXXX, KO SEM NA TRAVNIKU Z AGLEDAL

4


XXXXXXXXXXXX . K ER VEM , DA IM A OSTRE BODICE, SE

GA NISEM DOTIK AL. NEK AJ Č ASA SVA SE GLEDALA,

NATO PA JE Š ELDALJE. Z ELO RAD SE VOZ IM S

XXXXXXXXXXXX IN ROLAM . VČ ASIH TU DI PADEM ,

VENDAR M E POTEM M AM ICA H ITRO POBERE IN POVIJE

RANO. Z ATO SE K M ALU POČ U TIM BOLJE.

K AJ PA TI RAD POČ NEŠ VJESENSK EM Č ASU ?NAPIŠ I IN

M I POŠ LJI ELEKTRONSKO XXXXXXxxXX.

5


DE Ž E LA PR AVLJIC

M E DVE D IN POLH

Ž ELJNO JE OBRAČ ALKOSM ATI M EDVED OGNJENO SVETLE OČ I NA VISOKO H RU Š KO, K I JE BILA POLNA Z RELIH SADEŽ EV. S SLADKO JEDJO SI JE Ž ELELNAPOLNITI LAČ NI Ž ELODEC, Z ATO JE OD VSEH STRANI OBH ODIL DREVO IN PREM IŠ LJEVAL, K AKO PRITI DO H RU Š K , K I SO VISELE Z ELO VISOKO NA VEJAH . Z GOSTIM KOŽ U H OM SE JE NASLANJALNA DREVO, SE Č OH ALIN SE TRU DIL, DA BI POTRESELDREVO, A VSE Z AM AN. STARO IN M OČ NO DEBLO SE M EDVEDOVI SILI NI VDALO. SKORAJ BI Ž E OBU PAL, KO JE U GLEDALTOLSTEGA POLH A, K I SE JE TIH O IN POČ ASI BLIŽ ALH RU Š K I. KO JE POLH OPAZ ILM EDVEDA PRI H RU Š K I, SE JE PRIPRAVILNA BREG, SAJ JE DOBRO VEDEL, DA M EDVED LJU BI TU DI SU ROVO M ESO, K ADAR M U PO Ž ELODCU K RU LI IN NIM A NIČ ESAR DRU GEGA. M EDVED PA M U JE K AJ PRIJAZ NO POK IM ALIN S PRISEGO OBLJU BIL, DA M U NE BO STORILNIČ Ž ALEGA, CELO VEČ –VEČ NO PRIJATELJSTVO JE OBLJU BILNJEM U IN VSEM U NJEGOVEM U RODU , Č E SPLEZ A NA DREVO IN TU DI Z ANJ NATRESE H RU Š KE. POLH SE JE DALPREGOVORITI. M EDVED SE M U JE OB DEBLU POSTAVIL Z A LESTEVIN POLH JE BILK AJ K M ALU NA VRH U . U RNO JE Š VIGALZ VEJE NA VEJO, Z ENEGA VRH A NA DRU GEGA, DA SO TEPKE K AKOR TOČ A PADALE NA TLA. M EDVED SE JE GOSTIL, KOT DA BI SEDELPRI K RALJEVSK I M IZ I. H RU STALJE, DA SO GA Ž E Č ELJU STI BOLELE. K M ALU

6


STA BILA OBA SITA: POLH NA DREVESU IN M EDVED POD H RU Š KO. M EDVED JE H INAVSKO H VALILPOLH OVO DOBROTNOST IN M U Š E ENK RAT OBLJU BIL, DA BO Z A VSELEJ OSTALNJEGOVZ VESTI PRIJATELJ, IN SE M U Z AROTIL, DA M U BO STORILVEDNO DOBRO, KOLIKOR BO LE M OGEL. IZ H VALEŽ NOSTI SE M U JE SPET PONU DILVPOM OČ , DA SE BO LAŽ JE SPRAVILS POLNIM TREBU H OM Z DREVESA. POLH , NIČ H U DEGA SLU TEČ , SE JE POČ ASI SPRAVLJALZ DREVESA. Z DAJCI SO SE M EDVEDU POCEDILE SLINE PO PEČ ENK I;KO SE JE POLH PRIPLAZ ILDO NJEGA, JE H INAVSK I BU TOGLAVEC H LASTNILIN BREZ M ILOSTI POŽ RLZ APELJANO SIROTO. NA SVOJEGA SOVRAŽ NIK A SE NIKOLI NE Z ANESI! l juds k a pravl jica

7


DE Ž E LA ŠTE VIL TO SO BOM IJEVI PRIJATELJI. POGLEJ Š TEVILO, K I JE Z APISANA IN OBK ROŽ I TOLIKO BOM IJEVIH PRIJATELJEV.

3 5 2 4 3 1 5 8


šte Jm o in SE IGR AJm o vsivvr sto Izre ži m uce in jih ure di po vrs tne m re du od 1 do 9 .

Izre ži m e dve dk e in jih ure di po ve l ik os ti od najm anjše ga do najve čje ga.

9


Pre šte j s adje in ze l e njavo. Im e nuj vs ak e ga pos e be j in jih zapiši. Obk roži tis te ga, k i ti je najbol j ok us e n.

10


BOM IIĹ ÄŒE R AZ LIK E Najdi 5 razl ik m e d k ol e s arje m a.

Najdi pe t pre dm e tov, k i nim ajo para.

11


z e le njavNIbom i je se nsk iplodovi Je s e n je l e tni čas , k o dozorijo pl odovi in s i pripravl jam o ozim nico. Tudi žival i s i pripravl jajo ozim nico. Pobarvaj je s e ns k e pl odove in obk roži tis te , k i ras te jo na vrtu.

12


K R IŽ ANK a

JE SE NSK IPLODOVI

13


bom iVDE LAVNICI 탑 abica sk ok ica Izre 탑i 탑abico Sk ok ico in jo zgibaj po navodil ih .

14


15


ŠPOR TNIK BOM I

H OK E J NA LE DU

H ok e j na l e du je igra m e d dve m a m oštvom a. Igral ci igrajo na zal e de ne l i pl os k vi, k i m ora biti pos e bne oval ne obl ik e . Drs al išče je s e s tavl je no iz tre h področij. Področji, k i s ta ob gol ih , im e nuje m o napadal na tre tjina. M e d njim a s e nah aja ne vtral na tre tjina. Področja s o l oče na z m odro črto. Ko s odnik vrže pl ošče k , s e igra začne . Na igrišču je točno dol oče nih de ve t m e s t za zače te k igre . Po dve tak i s ta v napadal nih tre tjinah , pe t pa jih je v ne vtral ni tre tjini. M oštvo, k i im a na k oncu te k m e najve č točk , zm aga. Igrišče za h ok e j na l e du

Igral ec

Sodnik

Al i ve š, da...

- m orajo biti ščitnik i, k i jih nos il o igral ci pre k riti z obl e k o,

K aj je to PAK ? To je val jas ta pl oščica iz pos e bne gum e , k i s e uporabl ja za igranje h ok e ja.

- s e igral ne m u pl oščk u l ah k o re če tudi PAK , - s e če l adi vratarja in igral ca razl ik uje ta.

16


ŠPOR TNIK BOM I

H OK E J NA LE DU

Č as ovno je igra razde l je na na tri de l e . Vs ak e m u de l u s e re če tre tjina in traja 20 m inut. Po vs ak i tre tjini m oštvi zam e njata s tran gol ov. Pri h ok e ju s o zanim ive k azni. Poznam o tri vrs te k azni, te s o: m al a, ve l ik a in dis cipl ins k a. Pri m al i k azni igral e c ne s m e igrati dve m inuti in v te m čas u ga ne s m e nih če zam e njati. Pri ve l ik i k azni igral e c ve č ne s m e igrati na te k m i, ve ndar ga l ah k o po pe tih m inutah zam e nja novi igral e c. Č e pa dobi igral e c dis cipl ins k o k aze n, ne s m e igrati 10 m inut, ve ndar ga v te m čas u l ah k o zam e nja drugi igral e c. Po k oncu igre s e vs i igral ci rok uje jo m e d s e boj in poraže nci nis o razočarani, da s o izgubil i, s aj bodo k m al u dobil i novo pril ožnos t.

POBARVAJ H OKEJISTA, K I SE ROKU JETA.

17


bom iišče iz gublje ne čr k e K ak o s e im e nuje jo žival i in pre dm e ti.

18


bom iišče iz gublje nIPAR Pove ži e nak e pare , vs ak e ga z razl ično barvo.

19


BOM ISPOZ NAVA Ž IVALI

M E DVE D

M e dve d je ve l ik a zve r in s e s al e c. Je ze l o k os m at in im a ve l ik e šape . Vs l ove ns k ih gozdovih živi rjavi m e dve d. Vs e h s k upaj jih je l e še ok rog 500. M e dve d je vs e je d, k ar pom e ni, da je m e s o in ze l e njavo. Najraje je s ve žo ras tl ins k o h rano. Ne brani s e h rušk , gozdnih jagod, borovnic in os tal ih gozdnih s ade že v te r gozdnih pl odov, k ot s o gobe , k ore ninice in s e m e na. M e dve d ze l o dobro sl iši in vonja, vidi pa s l abo. Vje s e ni poje ve l ik o h rane , da pre s pi zim o. Te m u pravim o zim s k o s panje . M e dve d je l ah k o tudi ne vare n in napadal e n, ve ndar ga ponavadi v gozdu ne bos te s re čal i. s k e m vrtu? i m e dve d živi v žival Al ah k o otroci s i jih l da u, rt v m e k s al v ži v o ij v N e k ate ri m e dve di re s ži s k i pros tor gozd . nj e j l v ži v go e nj e j pa e dajo. D ru gače ogl

K aj je to zim s k o s panje ? Pozim i ni ve l ik o h rane , zato m e dve d v je s e ni ze l o ve l ik o poje . Tak o l ah k o pre s pi ce l o zim o. Z ak aj im a m e d ve

d rad m e d ?

Z ato, k e r je m e d d ob e r in zd ravil e n. Z ato tu d i n i n ik ol i pre h l aje n.

20


Pobarvaj s voje ga m e dve dk a in ga im e nuj. Lah k o ga tudi izre že š in s e igraš z njim . Pri te m naj ti pom agajo odras l i.

21


R IŠIIN BAR VAJ

-

Vje s e ni s e tudi s once h itro s k rije . Pove ži šte vil k e in pobarvaj s onče k , da bo pridno s ve til .

22


Pobarvaj fantk a in pove j, k aj je . Pove j, k aj im aš ti najraje za m al ico.

-

23


PISANA DE Ž E LA

SPOZ NAJ BAR VE

Pobarvaj m e tul jčk a z e nak im i barvam i, k ot je prik azano s podaj.

24


POJM O IN IGR AJM O M ALA D E K LICA Se m de k l ica m al a, m i Te a je im e , 3l e ta s e m s tara in v šol o že gre m . Nah rbtnik napol nim , copatk e zl ožim , rutk o zave že m in v šol o odh itim . Obl e če m s e s am a, vs e roza im am , s i zobk e um ije m in zajtrk poje m . Vs ak dan ve s e l o v šol o h itim , tam riše m , s e s m e je m , prijate l je dobim . Bom ve dno s rčno im e l a rada ta čas , k o zam e še v šol i bre zs k rbe n bo čas . Avtorica: M ojca Bors e

TR AM PO LIN Ena, dve , tri –h op! Navzgor s e pože ni! Š tiri, pe t, še s t –cop! Ko pade š, s e m e nik ar ne ok l e ni! Pač pa s k oči s pe t nazaj in vs tran, z nos k om napre j al i z ritk o v bran, pre valv zrak u nare di, s k ol e ni s trm ogl avi in nič s e ne boj –na prožni s e ujam e š ponjavi! Avtor: M ark o Sim čič /h ttp://w w w .ge ocitie s .com /Ath e ns /Ith aca/5612

25


BOM IVAR ČUJE

-

Bom i varčuje za s voje novo k ol o. Napiši, za k aj ti varčuje š, k ol ik o im aš privarče vane ga de narja in k ol ik o ti ga še m anjk a.

jaz vAR ČUJE m z a:

de nar ja im am :

€ potr e buje m še :

€ k do m ilah k o pom aga:

26


Z DR AVJE IN H IGIE NA Z OBNA H IGIE NA Pobarvaj punčk o in pove j, k ol ik ok rat na dan s i um ije š zobe .

27


PR AZ NIK I H ALLOW E E N - NOČ ČAR OVNIC Noč čarovnic praznuje m o na dan 31.10.. Z e l o s e je uve l javiltudi am e rišk i izraz H al l ow e e n. Noč čarovnic je vs e bol j popul arna ravno zato, k e r l ah k o iz buč izre že m o razne obl ik e . Le -te zve če r in ponoči s trašijo s os e de in m im oidoče . Izde l aj bučo tudi ti in m i pošl ji fotografijo. Spodaj im aš ne k aj pre dl ogov.

28


BOM IVLABIR INTU Tvoja nal oga je , da pom agaš čarovnici M e tl il di na poti k s voji te ti Lončirdi. Sk upaj bos te pripravil i ok us e n zajtrk za ne topirje .

29


bom iin labir inti Najdi najk rajšo pot iz l abirinta.

30


k ole dar dogodk ov IS E STU ATLAN T M M E N D O V V ove , z val E PO Č ITN ICE an ih , s k ok i če g o b o t K R O M PIR JE V o p a j ičn e igre ) 2.11. (vožn m o te r razl a j o od 29 .10. d o n d o v zi o k n i re k i s avan je po vod i 2 d n e va pl n –za 1 al a d / o b e s o a n 27,00 e u r 3 in ve č d n i za do – n a d / o b e s o u re zju traj pa 0 .0 7 d o 24,00 e u r n a ic n t s k ih poči s u šol (Izvaja s e v ča i d an ) ol .aq u am an ia.s w w w i l a i .s is 17.00 u re pop t an l od n om e s to-at ve č n a: w w w .v N oč čar ovn ic in B K ran js k a Gora, orovšk e čom pe H o 26. 10. - 31. 10 te lK om pas . O trošk 2. 11. e d avn 4. 11. O ice n a te trošk e d e l VSTO P m o čaro el N A VSE avn ice vn ic AN IM AC vir: h ttp IJE PR O ://w w w . k ran js k a ST! -gora. s i

-

m e , vas pral NO Č Č AR OVNIC, Grad na Goričk e js k e m park u k ot ve dno s pe t com gra m ne ara zač v o bod , 07 20 . pranja jo, 28. 10 V ne de l e z vs e m i s vojim i s pos obn os tm i com il razve s e l in i am rot dob i m ači dom i i, im oj v s e s i, barval nas itil avnica, k je r bod o otroci ris al l de a k roš ot a al k e pot bo dne ol o pop e s anja. Ce l in pl i s prijazn im i čarovnicam i. r s e zab aval e t e i buč izre zoval e t je vs top pros t, i 3,00 EU R / za otrok e do 12. l jo im e ti Vs topn ina: odras l je je vs top pros t, ve ndar pa m ora ode čar in e nic ov čar v ne če e obl , ce za vs e obis k oval obu k . kl in o l t e m čarobn o vir: h ttp://w w w .ob cin a-grad .s i

r e šitve

31


pism a br alce v r isbe Pozdravl je ni! M e d današnjim brs k anje m po inte rne tu s e m odk ril a tudi Vaš bre zpl ačni otrošk i čas opis . Vs e k ak or s e m i zdi ide ja ze l o dobra, s aj je ve l ik o družin, k i s i re s ne m ore jo privoščiti dragih otrošk ih re vij. Č as opis s e m s i ogl e dal a in s e m i zdi pe s te r, zanim iv, pre dvs e m pa je poh val no to, da s e za vs ak e ga otrok a k aj najde (za najm l ajše pa tudi za m al o s tare jše otrok e ). U pam , da bos te pre je l i dovol j naročil , s aj bi bil o šk oda da ne bi nadal je val i s s vojim de l om . Otroci Vam bodo h val e žni! Le po Vas pozdravl jam , Jana Je l ovčan

U ršk a iz Dobove , s tara 3.5 l et

Gašpe r iz M aribora, 12 l et

Nuša iz Nove ga m e s ta, s tara 4.5 l et 32

Brezplačna revija za otroke - BOMI-2007-11  

Revija za otroke je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom. V njej boste našli velik izbor brezplačnih učnih listov za vse razrede...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you