Page 20

19 BOM jaarverslag 2016 • 6 Operationele ontwikkelingen

IMPULSPROJECTEN Behalve onze lopende economische en maatschappelijke opdracht, stond het afgelopen jaar in het teken van enkele intensiveringen (‘impulsprojecten’) die voortvloeien uit het provinciale bestuursakkoord uit 2015. Hieronder hebben we een overzicht opgenomen van de belangrijkste ontwikkelingen en prestaties per impulsproject: -  Sugar Delta: dit project is gericht op de ontwikkeling en realisatie van ’s werelds eerste op suikers gebaseerde bioraffinagelijn in de Biobased Delta (Zuidwest-Nederland). In 2016 hebben we de businesscase beschreven, partners (waaronder grote chemiebedrijven) gemobiliseerd en zijn we begonnen met een haalbaarheidsstudie. -  Brainport Industries Campus (BIC): dit innovatieprogramma moet de hightechmaakindustrie op nieuwe, slimme manieren laten innoveren en samenwerken. In 2016 is zowel het plan voor de campus zelf als het bijbehorende innovatieprogramma (Fabriek van de Toekomst) uitgewerkt en vastgesteld. In 2017 begint de bouw van de campus. -  Brabants Maintenance & Services-programma: dit programma richt zich onder andere op verzilvering van de kansen die de komst van de F-35 en het daaraan verbonden motorenonderhoud aan Brabant te bieden heeft, bijvoorbeeld rondom composietreparatie. Het programma wordt in mei 2017 opgeleverd. -  Newways: in 2016 hebben we een flinke sprong voorwaarts gemaakt met de uitrol van dit project, dat moet bijdragen aan betere bundeling van internationale goederenstromen. Ook hebben we logistieke start-ups begeleid die willen inspelen op de toenemende digitalisering van logistieke ketens. -  Automotive Campus: we hebben bijgedragen aan een betere governance voor het innovatiecluster op en rond deze campus in Helmond en de initiatie van diverse publiekprivate projecten, zoals het nationale icoonproject ‘Talking Traffic’. -  Internationalisering: in de pilot internationalisering hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een dienstenpakket voor bedrijven rondom handelsbevordering. De conclusie van de pilot is dat Brabantse bedrijven behoefte hebben aan ondersteuning bij handelsbevordering. De provincie heeft daarom voor de komende vier jaar gelden ter beschikking gesteld om deze functie verder uit te bouwen. -  Market Access: dit project richt zich op versterking van het aantrekken van buitenlandse bedrijven uit focuslanden zoals de VS en India. Door onder andere intensievere samenwerking met nationale en regionale partners en beursbezoeken hebben we in 2016 extra leads gegenereerd. UPDATE PIVOT PARK 2016 was een positief jaar voor Pivot Park, waarvan de BOM via OLSP Holding 100% aandeelhouder is. Het aantal medewerkers bij bedrijven op de Life Sciences-campus in Oss steeg met 28% tot 500. Verder beschikt Pivot Park sinds maart 2016 over de titel Center for Open Chemical Innovation (COCi), die de Topsector Chemie toekent aan geschikte vestigingslocaties voor innoverende ondernemers. In Nederland beschikken slechts vijf locaties over de COCi-status. Daarnaast hebben we in nauw overleg met de provincie, gemeente Oss en Pivot Park een meerjarig businessplan afgerond en de bijbehorende financiering geregeld. Daarmee is een stevig fundament gelegd voor verdere groei van de bedrijvigheid in de Brabantse Life Sciences-community.

BOM Jaarverslag 2016  
BOM Jaarverslag 2016  

Jaarverslag Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 2016.