Page 1


หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร ชุด คุณคา่ทรัพยากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1


น้องแก้มยืนรดน้ำ�ต้นไม้อยู่หน้าบ้าน แต่อยู่ๆ ก็ตะโกนลั่น พี่เก้าได้ยินจึงรีบออกไปดู

“อ้อ…การประปาแจ้งว่าขอปิดการใช้น้ำ�เป็นช่วงๆ เพราะปีนี้น้ำ�มีปริมาณจำ�กัด จึงต้องช่วยกันประหยัดน่ะ” พี่เก้าอ่านประกาศ “อ้าว…น้องแก้มนึกว่าน้ำ�ประปาไม่มีวันหมดซะอีก” น้องแก้มแปลกใจ “แล้วน้ำ�ประปามาจากไหนเหรอพี่เก้า” น้องแก้มอยากรู้

4


แหล่งนํ้าดิบ เขื่อน แม่นํ้า นํ้าใต้ดิน

โรงสูบนํ้าแรงดันตํ่า

สารส้ม

ปูนขาว

ถังกวน ใส่สารส้มและปูนขาว

ถังพัก นํ้าภายในถังจะเกิด การตกตะกอน

ถังกรอง

คลอรีน

ถังฆ่าเชื้อโรค ใส่คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค ถังเก็บนํ้าแรงดันสูง สูบอัดนํ้าประปาเข้าระบบ จ่ายนํ้าแล้วส่งต่อ ไปยังบ้านเรือน ถังเก็บนํ้าสะอาด

โรงสูบนํ้าแรงดันสูง

5


“ถ้าไม่มีน้ำ�ประปาล่ะ เราจะเอาน้ำ�จากที่ ไหนมาใช้” น้องแก้มยังสงสัย “ก็ ใช้น้ำ�จากแม่น้ำ� ลำ�ธาร หรือไม่ก็สูบน้ำ�จากใต้ดินไงล่ะ” พี่เก้าอ่านตามหนังสือ “เอ๊ะ! ใต้ดินก็มีน้ำ�ด้วยเหรอ” น้องแก้มถาม

ลำ�ธาร

แม่น้ำ�

น้ำ�ใต้ดิน

6

น้ำ�ครอบคลุม 71% ของพื้นผิวโลก


น้ำ�แข็งขั้วโลก 1.7%

ไอน้ำ�ในอากาศ 0.1%

ทะเลและมหาสมุทร 96.5%

น้ำ�บนพื้นผิวโลก มีเพียง 2.5% เท่านั้น ที่เป็นน้ำ�จืด น้ำ�ใต้ดิน 1.7% 7


ถึงน้ำ�ทะเลจะมีเยอะก็จริง แต่เราเอามาดื่มไม่ได้หรอกนะ นํ้าทะเลมีเกลือสะสมอยู่ในปริมาณมาก หากเรานำ�มาดื่มจะส่งผลให้ร่างกายกระหายนํ้า เราจึงต้องดื่มน้ำ�เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยกำ�จัดเกลือออกจาก ร่างกายผ่านทางนํ้าปัสสาวะ และนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ ทำ�ให้ไตต้องทำ�งานหนักยิ่งขึ้น หากเป็นเช่นนี้ อย่างต่อเนื่องอาจก่อให้เกิดอาการไตวายในที่สุด

วาฬ

ปลาฉลาม

8


แล้วทำ�ไมปลาถึงอยู่ ในน้ำ�ทะเลได้ล่ะ

ปลาทะเลทุกชนิดมีระบบภายในร่างกาย ที่สามารถรักษาเกลือและนํ้าไว้ในตัวได้อย่างสมดุล จึงทำ�ให้มันอาศัยอยู่ในทะเลได้

น้ำ�

โลมา น้ำ�ทะเล

ปลาทู

เกลือถูกขับออกทางเหงือก

น้ำ�และเกลือในปัสสาวะ เกลือในอุจจาระ

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเกลือและแร่ธาตุต่างๆ จะถูกน้ำ�ฝนชะล้างออกมาจากพื้นดินแล้วไหลลงสู่ทะเล เมื่อน้ำ�ในทะเลได้รับความร้อน จากดวงอาทิตย์ก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ำ�กลับ เข้าสู่บรรยากาศอีกครั้งตามวัฎจักรน้ำ� แต่เกลือไม่ได้ระเหยออกไป จึงสะสมความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ น้ำ�ทะเลจึงเค็ม

ปลากระเบน 9


วัฏจักรนํ้า คือการหมุนเวียนของน้ำ�บนผิวโลก เริ่มจากนํ้า ในแหล่งต่างๆ ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์จนระเหยกลายเป็นไอนํ้า แล้วลอยขึ้นสู่บรรยากาศ เมื่อไอนํ้าเหล่านี้ถูกความเย็นจะกลั่นตัว เป็นหยดนํ้าเล็กๆ แล้วรวมตัวกันจนมีขนาดใหญ่ก่อนตกลงมาในรูปของฝน นํ้าฝนที่ตกสู่พื้นดินจะถูกดูดซึมลงดินส่วนหนึ่ง บางส่วนพืชก็ดูดซึมไปใช้ ส่วนที่เหลือจะไหลลงแม่น้ำ�แล้วออกสู่ทะเล เมื่อนํ้าในทะเลหรือใน แหล่งนํ้าได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็จะระเหยกลายเป็นไอนํ้าอีกครั้ง

ฝนตก

10

Water and Air  

Would you like to buy this book, Please contact : http://www.aksorn.com/

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you