Page 1


หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร ชุด คุณคา่ทรัพยากร


ทั้งวันพี่เก้าวุ่นอยู่กับการเตรียมข้าวของ และอุปกรณ์มากมายสำ�หรับไปเดิน สำ�รวจป่ากับคุณครูในวันพรุ่งนี้

อุปกรณ์สำ�หรับเดินป่า กระติกน้ำำดื่ม หมว ก

สมดุ จดบนั ทกึ

เชือก

อาหารแห้ง ขนมปัง

งอ กล่อ

เป้สะพาย

า ิาห

ขต่ ม้

เตอร์ พลาสดิ แผล ป ยาแก้ปวด

4

รองเท้าผ้าใบ


คุณครูนัดพี่เก้ากับเพื่อนๆ มาพบกันที่เชิงเขาแต่เช้า

“วันนี้พวกเราจะออกสำ�รวจสิ่งมีชีว ิตต่างๆ ในป่ากัน เริ่มต้นที่ป่านี้เลย” คุณครูพูดจบก็ชี้ลงบนแผนที่ป่าเบญจพรรณ

5


ป่าเบญจพรรณมีฤดูกาลแบ่งแยกชัดเจน มีไม้เด่น 5 ชนิด ตามความหมายของคำ�ว่า “เบญจะ” คือ ห้า ได้แก่ ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน

ป่าเบญจพรรณในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ ป่าเบญจพรรณที่มีไม้สักเป็นไม้เด่น เติบโตขึ้นคละกับไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด ป่าเบญจพรรณที่มีไม้สัก แต่มีพรรณไม้เด่นชนิดอื่นขึ้นแทน 6


ขณะเดินป่า คุณครูเล่าว่าป่าแบบนี้ มักเกิดไฟป่าเป็นประจำ�ทุกปี แม้ไฟป่าเป็นภัย ร้ายแรง แต่ก็มีส่วนช่วยกำ�จัดวัชพืช และอินทรีย์ วัตถุที่ตายแล้ว ขณะเดียวกันยังช่วยกระตุ้นให้ เมล็ดพันธุ์พืชงอกใหม่ได้ง่ายขึ้น

เมล็ดพันธุ์พืชงอกใหม่

ป่าแบบนี้จะมีสัตว์ อยู่หรือครับ

ป่าโปร่งๆ แบบนี้ มีสัตว์อาศัยอยู่เยอะนะ ตั้งแต่สัตว์เล็กๆ อย่างกระต่าย กระรอก นกหัวขวาน หรือสัตว์ ใหญ่ๆ อย่าง เก้ง กวาง วัวแดง กระทิง ช้าง 7


พืชในป่าเบญจพรรณมีทั้งไม้สูง ไม้ขนาดกลาง และไม้เลื้อย เช่น เถาวัลย์ รวมไปถึงกลุ่มไม้อิงอาศัย เช่น กล้วยไม้ กระเช้าสีดา พวงคราม เป็นต้น

ดา

้าสี ช เ ะ กร

ป่าเบญจพรรณเป็นแหล่งสมุนไพร และอาหารของมนุษย์ โดยฉพาะในช่วงฤดูฝน จะมีเห็ดขึ้นมากมาย รวมทั้งดอกกระเจียว หน่อไม้ และบุก

กล้วยไม้

8


9


เหนื่อยกันหรือยังเด็กๆ พักตรงน้ำ�ตกกันก่อน

เย้! เล่นน้ำ�ได้ไหมครับ

10


“โอ้โฮ! น้ำ�ใสแจ๋วเลย” พี่เก้าตื่นเต้นเมื่อได้เห็นปลาใกล้ๆ “มีสัตว์น้ำ�หลายชนิดเลยรู้ไหม ทั้งปลาช่อน ปลาซิว ปลาสร้อย กุ้ง ปู เขียด” คุณครูบอก

“ตอนนี้ ไม่ ใช่ฤดูฝนนี่ครับ ทำ�ไมน้ำ�ตกยังไหลแรงอยู่เลย” พี่เก้าถาม “เพราะป่าแห่งนี้มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์ ต้นไม้จะคอยช่วยดูดซับ น้ำ�ฝนเอาไว้ ก่อนไหลลงมาเป็นน้ำ�ตกไงล่ะ” คุณครูบอก 11


เมื่อฝนตกลงมา รากของต้นไม้ จะช่วยดูดซับนํ้าเอาไว้ ทำ�ให้ดินเกิด ความชุ่มชื้น

ไอนํ้ากลั่นตัวเป็นหยดนํ้า แล้วกลายเป็นฝนตกลงมา

ต้นไม้ดูดซับนํ้าฝนเก็บไว้ ก่อนจะไหลลงสู่แหล่งนํ้า

หากฝนตกหนักจนเกิดนํ้าท่วมหรือนํ้าหลาก ลำ�ต้นจะช่วยลดความรุนแรงของน้ำ�ที่ไหลได้ 12


ไอนํ้าลอยตัวขึ้นไป ปะทะกับอากาศเย็น

วัฏจักรของนํ้า คือกระบวนการเกิด และการหมุนเวียนของนํ้าบนโลก

นํ้าได้รับความร้อนจาก แสงอาทิตย์จะระเหย กลายเป็นไอนํ้า

13

the Forest  

Would you like to buy this book, Please contact : http://www.aksorn.com/

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you