Page 1

Олена Рижих Olena Ryzhykh

Сучасне мистецтво Художники України Contemporary art Artists of Ukraine

#08

Bolhe Znat 7


Олена Рижих Olena Ryzhykh e-mail: elenaryzhykh@gmail.com olena.ryzhykh.art@ukr.net http://www.ryzhykh.org tel: +38 067 408 48 78 +38 095 304 24 22 +38 093 51 4 22 07

2


Олена Рижих. Про творчiсть.

Olena Ryzhykh. About creativity.

У творчості я визначаю для себе декілька головних складових: певний емоційний стан і енергетична атмосфера, колористична режисура і виразна композиція з чіткою структурою, де усі складові абстрактного або фігуративного сюжету поєднані внутрішнім каркасом геометричних форм.

In the work I define for myself a few main components: a state of emotional and energetic atmosphere and a distinct direction colouristic composition with a clear structure where all the components abstract or figurative story combined internal frame geometry.

Для мене важлива в основі кожної роботи визначена взаємодія кольорів та структур, де кожен відтінок кольору і пропорції форм ніби грають ролі у мізансцені спектаклю живопису. Попередньо виважено збудовані композиції я створюю у неповторному спонтанному процесі з несподіваними явищами в процесі роботи, - тому я ніколи не роблю повторень моїх композицій.

For me is important at the base of each determined interaction of colors and structures where every shade of color and form like proportions play a role in staging performance art. Previously carefully constructed compositions I create in a unique spontaneous process with unexpected events in the process - because I never do repetitions of my compositions.

У більшості моїх робіт багатошарова фактура. 1 5-річний досвід абстрактного живопису дозволив мені знайти власні технології, опанувати персональні методи, які я продовжую застосовувати та розвивати також у пейзажних та жанрових композиціях. Мої фігуративні композиції завжди засновані на лаконічних структурах, де форми мають лінійні рефрени та пов'язані пластичними вузлами, що вміщують тільки головне - суть сюжету і значущі деталі.

Most of my work multilayered texture. 1 5 years experience of abstract painting allowed me to find my own technology to capture personal methods that I continue to use and develop well in landscape and genre compositions. My figurative compositions always based on concise structures where forms are linear refrains and related plastic nodes that contain only the most important - the essence of the story and important details.

Я присвячую композиції важливим для мене темам - це Біблія, переважно Євангеліє, грецька міфологія, любов і людьські відносини та улюблені місця навколишнього світу, - що мають необмежену позачасову цінність. Прагну наповнити творчість важливим змістом, поєднанням живописних, колористичних і композиційних якостей з глибокими хвилюючими образами і живими почуттями.

I dedicate songs to me important topics - the Bible is mostly gospel, Greek mythology, love and relationships and lyudski favorite places of the world - with unlimited timeless value. I try to fill the important work content, a combination of painting, of color and compositional skills with deep exciting live images and feelings.

3


"Духовна зрілість мистецтва Олени Рижих" Дмитро Корсунь. Мистецтвознавець, експерт, художник. Світ живопису Олени Рижих особливий, синтезований і універсальний, - тут все набуває найвищої густоти і сутності, і прагне тільки до горішнього духу. Це вишуканий живопис високоосвіченого художника, що сягає сакрального стану, дуже чесний і дуже потужний, напрочуд пов’язаний з великою загальною еволюцією світового мистецтва. Олена Рижих змогла пов'язати цілком сучасну образотворчу мову з героїчною мовою романських емалей і готичних вітражів та шляхетною колористикою стінопису середньовіччя і кватроченто. А також з загадковим, «юнгіанським» живописом італійської «Метафізичної школи», спрямовану до пізнання глибинної сутності речей. Кожне її полотно містить потужну духовну та емоційну енергію, що перетворилась на драматичний живопис, синтезуючий колористичні відкриття з істинно поетичною розкішшю. Завдяки вдумливій селекції Олена Рижих завжди знаходить лаконічну пластичну формулу, що містить в собі всі

"Spiritual maturity of Art Olena Ryzhykh" Dmitry Korsun. Art historian, expert artist. Olena Ryzhykh's world of painting is unique, synthesized and universal because everything in it acquires either the greatest density or essence and aspires to the celestial spirit.

This painting reaches such a sacred state that gives the majestic archetype meaning to each event the men impenetrate. All this is very honest, highly educated, refined and create its own chapter of the World Art’s great evolution.

багатошарові смисли, а інтуїція живописця робить мистецький твір бездоганним. Олена присвячує значний доробок своєї творчості інтелектуальним узагальненням та образотворчій виразності втілення ключових сюжетів Біблії та Євангелія. Надзвичайно сильна фризова композиція "Поцілунок Іуди», із щільним рядом фігур апостолів, що загальним етичним строєм неначе виходять з часів доренесансного середньовіччя. Наступні величні речі – «Поклоніння волхвів», «Таємна вечеря», «Втеча до Єгипту», «Оплакування" - ці полотна тяжіють до вичерпного синтезу духовнодраматичного живопису в його сучасному розумінні, що закликає художника до "францисканської чесноти" у засобах вираження, інтонаціях, що зрозумілі кожній живій душі. Кожна з цих робіт – це ще раз своєрідний захист диплому на духовну зрілість і оригінальну

Elena Ryzhykh created a modern pictorial language linking it with the heroic language of Romanesque enamels, Gothic glass paintings and exquisite murals coloristic of Italian Medieval and Quattrocento. Each her piece contains a powerful energy, her painting discoveries are synthesized with a truly poetic luxury and fused into distinct forms of a flat by her willpower. Within thoughtful selection of graphic Elena Ryzhykh's always finds a lapidary impressionable formula including all multilayered emotional meanings.

Elena devotes her artistry to intellectual breadths and image-bearing expression of a spiritual truth besides of her own artist intuition making work of art irreprehensible. Works devoted to Biblical and Evangelical motives

4


майстерність, а також на особисту чутливість та власне людське співчуттяL І все існуюче є суще, і все є символ, і все, що трапляється на віку - притча. І є саме таке, що не тільки привертає увагу, але й стає тим, що утримує це споглядання на висотах чуда. Взагалі, щоб зрозуміти її вольовий порив до творчості, треба знати, що вона – перш за все духовний художник. Це не тільки наслідок вищої освіти, а власне вроджений характер її натури, такої досконалої в питаннях честі і в розумінні сакральних речей. Саме таким художник і має бути, - сягати думкою до самих висот буття, розуміти належним чином його трансцеденні і онтологічні основи, його драматичну красу та доцільну завершеність. Як у готичному вітражі, тут все, що було фарбою, сповнюється прозорою силою світла і стає славою

небесною! Бог водить рукою художника завжди, і в цьому дуже відповідальна і пророча обраність митця поміж інших людей. Здається, Олена в живописі вміє все, з дитинства у неї впевнено поставлена рука в малюнку, в юнацтві вона створила чудові автопортретиL А який сильний диплом зроблено нею по закінченні Академії – «Поцілунок Іуди», фризова композиція із щільним рядом фігур апостолів, що загальним етичним строєм неначе виходять з часів доренесансного середньовіччя. А потім з'явилися інші, не менш величні речі – «Поклоніння волхвів», «Таємна вечеря», «Втеча до Єгипту», «Оплакування»L Це полотна, що тяжіють до вичерпного синтезу духовно-драматичного живопису в його сучасному розумінні, що закликає художника до "францисканської чесноти" у засобах вираження, інтонаціях, що зрозумілі кожній живій душі. Як у готичному вітражі, тут все, що було фарбою, сповнюється прозорою силою світла і стає славою небесною! Кожна з цих робіт – це ще раз своєрідний захист диплому на духовну зрілість і оригінальну майстерність, а також на особисту чутливість та власне людське співчуттяL І все існуюче є суще, і все є символ, і все, що трапляється на віку - притча. І є саме таке, що не

play a great role in Elena’s artistry. To understand her will to her artistry it’s necessary to realize that she’s a spiritual artist. It’s not only a result of impeccable education but the innate character of her nature perfect in matters of honor and sacred things understanding.

As a matter of fact, this is the only way an artist always has to be - to reach the very heights of existence, to understand properly its dramatic beauty, the transcendental and ontological foundations. God always leads the hand of artist and in this a very responsible and prophetic artist’s exclusivity among other people is. It seems Elena can do everything in painting. She had set the hand in drawings in her early childhood and one time she did wonderful self-portraits as surely as amazingly impressive Academy of Painting graduation work called “The Kiss of Judas”. That was a frieze composition with dense row of apostles walking in common ethical order in line as if they were coming out from the pre-Renaissance era of the Middle Ages. And then there were other equally powerful works like "The Adoration of the Magi", "The Last Supper", "Escape into Egypt," "Pieta." These paintings tend to be exhaustive synthesis of the spiritual and dramatic art in its modern sense, to the "Franciscan Virtues" in the

intonation clear to every soul. Everything that has been painted is filled with transparent intensity of light and becomes the celestial glory like in the Gothic stained glass. Each of these works is a kind of a diploma defense

5


тільки привертає увагу, але й стає тим, що утримує це споглядання на висотах чуда. Сила живопису як потенціалу і його виразності як сенсу має стати - і стає - характеристикою якостей живопису Олени Рижих. У такому живопису містяться відзнаки різних культурних систем з перегуками емоційних, філософських та теософських рівней. Тут також відчувається динамічна рівновага матеріального і духовного вимірів, та ще й збагачена великою мірою власним естетичним перфекціонізмом художника.

Все це разом виявляє надзвичайно високі якості саме великого живопису, та відбувається тут у неї як власний феномен явища мистецтва. В середині 90-х у живописі Олени Рижих фігуративність змінилася узагальненоабстрагованими структурами, як хід побудови власної лінії в сучасному мистецтві. Абстракція на площині її живопису органічно поєднала чоловіче ясне рішення композиції та кріпкість стоїчного каркасу з жіночим - містеріальним диметрианським гнучким ходом художньої думки. Такий її живопис виявляється як піднесення до платонівської ідеї краси – як особлива функція духовного життя у найкращому розумінні світових зразків. «Флорентійська структура», «Зимова структура», «Синя структура», «Природна структура» та інші абстрактні роботи Олени Рижих свідчать про особливий підхід до мови живопису, як своєрідна сума і вершина її пошуків. Явлені нею геометричні співвідношення кольорових форм та фактурність шарів фарби насичені особливою, аж навіть незбагненною внутрішньою силою. Фактура матерії у Олени виступає як дорогоцінна якість живопису, його причина та невичерпний сюжет, його потужна силова динаміка. Олена Рижих не займається якимись «модними» реаліями чи мінливими випадковими впливами, особливим чином художник переймається саме природою вічності. Можливо, ідеалістична думка про вічність явищ мистецтва і спонукала Олену до такого розуміння часу саме як вічності, яка тільки й може бути гідною і повноцінною характеристикою всякого справжнього твору мистецтваL

for the spiritual maturity and individual training, individual sensitivity to the Gospel drama and own human sympathy. Here is that what not only attracts your attention but it keeps your meditation it on the miracle heights. The power of painting becomes the quality characteristic of Elena Ryzhykh's works as a phenomenon of art performance and its expression as a reason. Once upon a time so-called figurative-recognizable gave place to generalized-abstracted in her painting. There was her own line searching and construction in modern art. A musculine clarity and strength of composition organically united with mystical female flexibility of artistic thought in her painting. As a special feature of the spiritual life her painting is an ascension to the Platonic idea of the Beauty. In the best worldwide conception an abstraction is the most significant to the artists with its mature opportunity to generalize and to use metaphors. "Florentine Structure", "Winter Structure", "Blue Structure", "Natural Structure" and other abstract works by Elena Ryzhykh testify the particular complete approach to the language of painting. There is not a motive but a strong idea of that one, its structure and powerful movement. Manner of execution of a multilayer paints with the geometric proportions of color forms enlarge a valuable quality of the painting filling its inexhaustible theme with incomprehensible inner strength. Each color horizontal or vertical is a universal unit of rhythm in Elena’s painting. Due to multiple rhythmic capacity of irrational multilayer structures with colored forms the "matter" of painting acquires expansion energy, spreads, grows up and in breadth, stands up develops in space spreading the light of its cold-hot swaying. In her works Elena Ryzhykh professes her belief philosophy of color in painting. Color does not play the role of simple paint for surface.

The color is created by the artist. It’s conceived with the artist’s imagination then structured and at least appeared the real establishing and revealing of its mystical nature The artist defines the existence of a cosmic matter with the help of color. Metaphysical phenomenon of color is a special mysterious and almost unfathomable idea to identify all phenomena and the things of the

6


Це мужні, зрілі роботи справжнього майстра, посвяченого у вишукані внутрішні «надзавдання» мистецтва. Таке письмо як пошуки істини і смислу речей є одночасно уже і вихід за грань цього смислу. Таке художнє дійство несе в самому собі процес нарощування вагомої маси і вічний рух речей одночасно, наскільки це явище можливо зобразитиL Тут присутній фаустіанський несамовитий вічний пошук... Але тільки так і створюється справжній, напружений багатовимірний простір у широкому колі культурних смислів. Щодо кольору в живописі, то Олена в своїх картинах, великих і малих, сповідує свою впевнену філософію. Колір не залишається в його природніх межах, наче випадкове і мінливе явище забарвлення поверхні. Колір перш за все художником замислюється і створюється. Відбувається структурна вибудова кольору, і за цим починається його остаточне становлення, ствердження, виявлення його справжньої природи. Колір у неї має бути образний та оброблений художньою уявою, і цим слугувати тільки найвищій ідеї. Ідея кольору – це особлива, таємнича, майже незбагненна ідея самоідентифікації всіх явищ і речей світу, його філософія та етика. Свого часу, наприклад, про цей метафізичний феномен кольору як втаємничену сутність матеріальності світу, містифікацію і істинність його засад, намагався дізнатися в своїх теоріях кольору поет і дослідник Гете. Тут постає надзвичайно мужній і езотеричний живопис. В роботах Олени Рижих кожна кольорова горизонталь чи вертикаль – це універсальна одиниця ритму. Ритм навіть задає ті чи інші енергетичні та кількісні вартості багатошарових кольорових мас. Завдяки множинному ритмічному нарощуванню таких саме структур з іраціональними кольоровими дуальностями живопис набуває енергії експансії, розповсюджується, росте вгору і вшир, підноситься у вись, розвивається у просторі і світлі його холодно-гаряче колихання... Містка «матерія» живопису з романтичними впливами таємничим чином якось діє ще й на глибинні конфігурації свідомості глядача. Колір – саме цим і саме так трактоване у художника космічне буття матерії. І завдяки такому діалектичному методу противаг і дуальностей глядачу відкривається уявлення, що істина ( в розумінні справжніх цінностей великого живопису) знаходиться перед очима, ось, лише на відстані протягнутої руки... Мистецтво Олени Рижих – мистецтво живопису, що схвильоване, піднесене, пасіонарне. Фактура її живопису настільки пронизана мотивами звитяги і шляхетної боротьби, що іноді здається, наче цій жінці дісталось у спадок палаюче серце Жанни д'Арк та її сяючий обладунок. Це мистецтво, що занепокоєне жалем і співчуттям до страждань та натхненним ствердженням високих етичних істин. Ось тому та саме цим воно створює свій новий інструментарій, мову, і новий спектр відчуттів, i нове коло глядачів, таких посвячених, які одразу все-все розуміютьL

world. Elena’s color always serves only to the highest idea. Her paintings are courageous and mature works of the real Master who is consecrated to the deepest internal "over-targets" of art. Such an artistic act of finding the truth and meaning is simultaneously the violent process of perpetual motion. But it’s the only way to create a true multidimensional space with a wide range of cultural meanings.

All of this are features and design of a large painting, of art of extraordinary high quality. You feel a dynamic balance of material and spiritual dimensions with coinciding emotional, philosophical and theosophical levels which are enriched with the artist’s esthetic hedonism. And thanks to this dialectical method such romantic art effects on the deepest consciousness of the viewer. The conceptualization that the Truth (in the understanding of the real value of the Highest Art) is in front of your eyes - only at your arm's length. Elena Ryzhykh's art is emotional, nobly, passionate. The texture of her works is so riddled with the motives of victory and noble struggle that sometimes it seems as if this woman inherited the burning heart of Joan of Ark and her shining armors. This is the Art concerned with sympathy for the suffering and inspired statement of high ethical truths. It creates a new language and a brand-new range of sensations as well as a new range of consecrated viewers immediately understanding everything. Elena Ryzhykh is not engaged with random changing realities. Time on her paintings has turned into eternity. Perhaps an idealistic thought about the eternity phenomena of art encourages Elena to take the Time as the Eternity which only deserve to be a worth subject of the Real Work of Art.

7


Біографія Олени Рижих.

Olena Ryzhykh. Biography.

Олена Рижих є відомим майстром фігуративного та абстрактного живопису, створює кінетичні артоб'єкти та інсталяції ( настінні годинники з символікою ). Олена народилася і працює в Києві та продовжує династію знаних в Україні і за кордоном митців, академиків Віктора Рижих та Галини Неледви.

Olena is a famous figurative and abstract painter, also renown with her installations and kinetic art objects. Olena Ryzhykh born and work in Kyiv and continues dynasty of internationally renowned artists and Academicians of painting such as Viktor Ryzhykh and Galina Neledva.

Лауреат 8 нагород за живопис, тричі лауреат Всеукраїнської Триєнале живопису, має міжнародну нагороду і медаль "За трудову славу" за соціальнохудожню серію кінетичних арт-об'єктів "Годинники нашого часу". Має 1 5 персональних виставок, брала участь у числених групових та 23 міжнародних виставках в Європі та США. У 201 5 та 201 6 представляла Україну у 9 міжнародних та групових виставках, біенале та арт-фестивалях в Італії. Олена Рижих була делегатом України на Всесвітньому Самміті з мистецтва та культури 201 6 на Мальті.

Olena won 8 prizes for painting, three times winner of All Ukrainian Triennial of painting. She has an international awards - diploma and a medal for social-art kinetic art-objects. Her works has been exhibited at 1 5 personal, 50 group and 23 international exhibitions and festivals iin Europe and USA. In 201 5 and 201 6 Olena Ryzhykh participated in 9 international exhibitions, biennale and art festivals in Italy. Olena was delegate from Ukraine on the World Summit on Arts and Culture 201 6 on Valetta, Malta.

Роботи знаходяться в зібраннях Міністерства культури України, Спілки художників України, у зібраннях 11 музеїв - чотирьох головних столичних музеїв - Національному художньому музеї України, в Музеї Сучасного мистецтва України, у Музеї духовних скарбів України та київському Музеї російського мистецтва, в зібраннях обласних художніх музеїв України - у Запоріжжі, Хмельницькому, Львові та Сумах, у зібранні Державного художнього музею Грузії, двох художніх музеях США - Zimmerli Art Museum та Norman Dodge collection Art museum, у багатьох приватних колекціях в Італії, Франції, Німеччині, Іспанії, США, Польщі, ПАР, Норвегії, Україні, Росії, Грузії.

Works are in collections of the Ministry of Culture of Ukraine, in 11 museums - in four main metropolitan art museums - the National Art Museum of Ukraine, the Museum of Modern Art of Ukraine, the Museum of Spiritual Treasures of Ukraine and Kyiv Museum of Russian art, in the collections of regional art museums in Ukraine - in Zaporizhzhya, Khmelnitsky, Lviv and Sumy, the State Art Museum of Georgia, in two museums of USA - Zimmerli Art Museum та Norman Dodge collection Art museum, and in many private collections in Italy, France, Germany, Spain, USA, Poland, Republic of South Africa, Norway, Ukraine, Russia, Georgia.

8


На телеканалі ТОНІС у програмі "Мистецтво та час" (1 0 хвилин) про 1 5-у найбільшу персональну виставку Олени Рижих в Музеї духовних скарбів України 1 - 1 6 березня 201 6 р. Експозиція включала 90 творів живопису і 4 інсталляції з механізмами, нові твори та колекційні твори різних періодів з київських музеїв та приватних колекцій.

Tonis TV program "Мистецтво та час" ( Art and time ) about 1 5th biggest personal exhibition of Olena Ryzhykh in Museum of spiritual treasures 1 - 1 6 of march 201 6. Exposition include 90 works of painting and 4 installations with mechanisms, - new art works and collectable works from museums and private collections.

9


Флоренція. Ніч. 1 20x1 50, полотно, олія Florence. Night. 1 20x1 50, oil on canvas Флоренция. Ночь. 1 20x1 50, холст, масло

10


Венеція. Канал Гранде. 90x1 20, полотно, олія Venice. Canal Grande. 90x1 20, oil on canvas Венеция. Канал Грандэ. 90x1 20, холст, масло

11


Венеція. Ніч. 90x1 20, полотно, олія Venice. Night. 90x1 20, oil on canvas Венеция. Ночь. 90x1 20, холст, масло

12


Венеція вечір. 80x1 00, полотно, олія Venice evening. 80x1 00, oil on canvas Венеция вечер. 80x1 00, холст, масло

13


Побачення на півдні. 90x1 20, полотно, олія Rendezvous in the south. 90x1 20, oil on canvas Свидание на юге. 90x1 20, холст, масло

14


Уікенд. 70x1 40, полотно, олія Weekend. 70x1 40, oil on canvas Уикенд. 70x1 40, холст, масло

15


Кафе на Санторіні. 1 00x80, полотно, олія Cafe in Santorini. 1 00x80, oil on canvas Кафе на Санторине. 1 00x80, холст, масло

16


Озеро. 90x1 20, полотно, олія Lake. 90x1 20, oil on canvas Озеро. 90x1 20, холст, масло

17


Кораблик на півночі. 1 00x1 50, полотно, олія Ship in the north. 1 00x1 50, oil on canvas Кораблик на севере. 1 00x1 50, холст, масло

18


Відображення. 70x240, полотно, олія Showing. 70x240, oil on canvas Отражение. 70x240, холст, масло

19


Місячний портрет. 1 00x80. полотно, олія Lunar portrait. 1 00x80, oil on canvas Лунный портрет. 1 00x80, холст, масло

20


Літо. 50x70, полотно, олія Summer. 50x70, oil on canvas Лето. 50x70, холст, масло

21


Весна в Седневі. 70x90, полотно, олія Spring Sedniv. 70x90, oil on canvas Весна в Седневе. 70x90, холст, масло

22


Сан-Маріно. 11 0x70, полотно, олія San Marino. 11 0x70, oil on canvas Сан-Марино. 11 0x70, холст, масло

23


Весняне вікно. 70x60, полотно, олія Spring window. 70x60, oil on canvas Весеннее окно. 70x60, холст, масло

24


Перший сніг. 70x80, полотно, олія First snow. 70x80, oil on canvas Первый снег. 70x80, холст, масло

25


Білі гори. 70x11 0, полотно, олія White Mountains. 70x11 0, oil on canvas Белые горы. 70x11 0, холст, масло

26


Роздоріжжя. 90x1 20, полотно, олія Crossroads. 90x1 20, oil on canvas Перепутье. 90x1 20, холст, масло

27


Зимові пагорби. 1 00x1 40, полотно, олія Winter hills. 1 00x1 40, oil on canvas Зимние холмы. 1 00x1 40, холст, масло

28


Природна структура. 1 00x200, полотно, олія Natural structure. 1 00x200, oil on canvas Природная структура. 1 00x200, холст, масло

29


Кастилія. 1 00x200, полотно, олія Castile. 1 00x200, oil on canvas Кастилия. 1 00x200, холст, масло

30


Середземноморське побачення. 70x1 40, полотно, олія Mediterranean date. 70x1 40, oil on canvas Средиземноморское свидание. 70x1 40, холст, масло

31


Архитектура. 70x90, полотно, олія Architecture. 70x90, oil on canvas Архитектура. 70x90, холст, масло

32


Балада про схили. 1 00x280, полотно, олія Ballad of the slopes. 1 00x280, oil on canvas Баллада о склонах. 1 00x280, холст, масло

33


Сванетія. 35x50, картон, олія Svaneti. 35x50, oil on paper-board Сванетия. 35x50, картон, масло

34


Автопортрет. 1 05x80, полотно, олія Self-Portrait. 1 05x80, oil on canvas Автопортрет. 1 05x80, холст, масло

35


Куточок Тбілісі. 50x40, полотно, олія Corner Tbilisi. 50x40, oil on canvas Уголок Тбилиси. 50x40, холст, масло

36


Грузинські балкони. 50x40, полотно, олія Georgian balconies. 50x40, oil on canvas Грузинские балконы. 50x40, холст, масло

37


Натюрморт з фруктами. 50x60, полотно, олія Still Life with Fruit. 50x60, oil on canvas Натюрморт с фруктами. 50x60, холст, масло

38


Натюрморт з фруктами. 80x1 00, полотно, олія Still life with fruit. 80x1 00, oil on canvas Натюрморт с фруктами. 80x1 00, холст, масло

39


Натюрморт з посудом. 1 00x80, полотно, олія Still life with dishes. 1 00x80, oil on canvas Натюрморт с посудой. 1 00x80, холст, масло

40


Натюрморт з білою гітарою. 70x90, полотно, олія Still life with white guitar. 70x90, oil on canvas Натюрморт с белой гитарой. 70x90, холст, масло

41


Натюрморт з фруктами. 60x70, полотно, олія Still life with fruits. 60x70, oil on canvas Натюрморт с фруктами. 60x70, холст, масло

42


Натюрморт з гитарою. 70x90, полотно, олія Still-life with a guitar. 70x90, oil on canvas Натюрморт с гитарой. 70x90, холст, масло

43


Натюрморт з виноградом. 80x60, полотно, олія Still Life with Grapes. 80x60, oil on canvas Натюрморт с виноградом. 80x60, холст, масло

44


Чорний натюрморт. 80x60, полотно, олія Still Life in Black. 80x60, oil on canvas Черный натюрморт. 80x60, холст, масло

45


Натюрморт-експромт. 1 20x90, полотно, олія Still-Impromptu. 1 20x90, oil on canvas Натюрморт-экспромт. 1 20x90, холст, масло

46


Натюрморт з двома гітарами. 1 20x90, полотно, олія Still life with two guitars. 1 20x90, oil on canvas Натюрморт с двумя гитарами. 1 20x90, холст, масло

47


Жовте поле. 80x1 00, полотно, олія Yellow field. 80x1 00, oil on canvas Желтое поле. 80x1 00, холст, масло

48


Церква в Седневі. 50x60, полотно, олія Church Sedniv. 50x60, oil on canvas Церковь в Седневе. 50x60, холст, масло

49


Відпочиваюча земля. 1 00x1 50, полотно, олія Resting ground. 1 00x1 50, oil on canvas Отдыхающая земля. 1 00x1 50, холст, масло

50


Територія. 80x1 00, полотно, олія Territory. 80x1 00, oil on canvas Территория. 80x1 00, холст, масло

51


Іспанський мотив. 80x1 00, полотно, олія Spanish motif. 80x1 00, oil on canvas Испанский мотив. 80x1 00, холст, масло

52


Долина. 60x1 20, полотно, олія Valley. 60x1 20, oil on canvas Долина. 60x1 20, холст, масло

53


Зимова структура. 80x1 00, полотно, олія Winter structure. 80x1 00, oil on canvas Зимняя структура. 80x1 00, холст, масло

54


Флорентійська структура.1 00x1 40, полотно, олія Florentine structure. 1 00x1 40, oil on canvas Флорентийская структура. 1 00x1 40, холст, масло

55


Природна структура. 80x1 20, полотно, олія Natural structure. 80x1 20, oil on canvas Естественная структура. 80x1 20, холст, масло

56


57


П’ять монументальних полотен, п’ять “медитативних об’єктів”. Живопис Олени Рижих символічний та естетичний від самого початку. Це щось цілісне, значиме, завершене. Немає деталей. Немає можливості відволіктися, тільки головне – духовна сутність зображуваного. Здійсненний експеримент із кольором, формою, простором, повітрям, поєднаний межами конкретних живописних полотен, дав дивний результат, у якому – своя сила, гармонія, велич. Бачення духовних початків у кольорі та формі наближує її світосприйняття до традицій середньовічного живопису, колір сприймався як матеріалізоване світло, відчужене від мирського. Звідси й роботи “Заглиблення в ультрамарин”, “Срібних хрест”. За простими формами – хрест, коло, безкінечність – ховається величезний пласт виразності. Так Хресту якості знаку виходить за межи розуміння хреста як реалії християнства, натомість сприймається як символ універсальний. Коло як символ, що позначає досконалість та вічність, у живопису Олени Рижих набуває додаткового емоційного аспекту (бінарні кола). Можливо, роботи Олени – це незвичайний, ще новий, непізнаний “абстрактний іконопис”. У новій серії робіт Олени Рижих відчутна вольова основа, внутрішня міць. Це значне явище у межах художнього простору Києва. Проте, як писав поет: ”Большое видится на расстоянии”. Можливо також необхідна часова дистанція, цоб можна було гідно оцінити творчість Олени Рижих взагалі та цю серію робіт зокрема. Олена Сердюкова

58


Нескінченність 2. 1 00x1 80, полотно, олія Infinity 2. 1 00x1 80, oil on canvas Бесконечность 2. 1 00x1 80, холст, масло

59


Срібний хрест. 1 80x1 00, полотно, олія Silver Cross. 1 80x1 00, oil on canvas Серебряный крест. 1 80x1 00, холст, масло

60


Композиція 2. 1 80x1 00, полотно, олія Composition 2. 1 80x1 00, oil on canvas Композиция 2. 1 80x1 00, холст, масло

61


Розова структура. 95x1 20, полотно, олія Pink structure. 95x1 20, oil on canvas Розовая структура. 95x1 20, холст, масло

62


Зелена структура. 95x1 20, полотно, олія Green structure. 95x1 20, oil on canvas Зеленая структура. 95x1 20, холст, масло

63


64


Конверт. 60x70, полотно, олія The envelope. 60x70, oil on canvas Конверт. 60x70, холст, масло

65


Зелене світло. 50x60, полотно, олія Green light. 50x60, oil on canvas Зеленый свет. 50x60, холст, масло

66


Аква. 50x60, полотно, олія Aqua. 50x60, oil on canvas Аква. 50x60, холст, масло

67


Пульсація №1 . 60x1 20, полотно, олія Ripple №1 , 60x1 20, oil on canvas Пульсация №1 . 60x1 20, холст, масло

68


Пульсація №2. 60x1 20, полотно, олія Ripple №2, 60x1 20, oil on canvas Пульсация №2. 60x1 20, холст, масло

69


Перехрестя. 80x1 00, полотно, олія Crossroads. 80x1 00, oil on canvas Перекресток. 80x1 00, холст, масло

70


Лютий. 80x1 00, полотно, олія Fabruary. 80x1 00, oil on canvas Февраль. 80x1 00, холст, масло

71


Гурзуф. 70x1 40, полотно, олія Gursuf. 70x1 40, oil on canvas Гурзуф. 70x1 40, холст, масло

72


Гурзуф 1 . 70x1 40, полотно, олія Gursuf 1 . 70x1 40, oil on canvas Гурзуф. 1 70x1 40, холст, масло

73


Простір. 1 00x1 40, полотно, олія Space. 1 00x1 40, oil on canvas Пространство. 1 00x1 40, холст, масло

74


Червона діагональ. 1 00x200, полотно, олія Red diagonal. 1 00x200, oil on canvas Красная диагональ. 1 00x200, холст, масло

75


Два дерева над ставком. 70x90, полотно, олія Two trees on bet. 70x90, oil on canvas Два дерева над ставком. 70x90, холст, масло

76


Острів. 70x90, полотно, олія Island. 70x90, oil on canvas Остров. 70x90, холст, масло

77


Небо і земля. 50x60, полотно, олія Heaven and earth. 50x60, oil on canvas Небо и земля. 50x60, холст, масло

78


Небо і земля 2. 50x70, полотно, олія Heaven and Earth 2. 50x70, oil on canvas Небо и земля 2. 50x70, холст, масло

79


Ніч під Різдво. 75x200, полотно, олія Night at Christmas. 75x200, oil on canvas Ночь под Рождество. 75x200, холст, масло

80


Хрещення. 30x40, полотно, олія Baptism. 30x40, oil on canvas Крещение. 30x40, холст, масло

81


Осінній сніг. 30x40, полотно, олія Autumn snow. 30x40, oil on canvas Осенний снег. 30x40, холст, масло

82


83


Інь. 50x50, полотно, олія Yin. 50x50, oil on canvas Инь. 50x50, холст, масло

84


Янь.50x50, полотно, олія Yan. 50x50, oil on canvas Янь. 50x50, холст, масло

85


Античний квадрат. 1 00x1 00, полотно, олія Antique square. 1 00x1 00, oil on canvas Античный квадрат. 1 00x1 00, холст, масло

86


Середньовічний квадрат. 1 00x1 00, полотно, олія Medieval square. 1 00x1 00, oil on canvas Средневековый квадрат. 1 00x1 00, холст, масло

87


Синя структура. 74x1 98, полотно, олія Blue structure. 74x1 98, oil on canvas Синяя структура. 74x1 98, холст, масло

88


Помаранчева структура. 75x200, полотно, олія Orange structure. 75x200, oil on canvas Оранжевая структура. 75x200, холст, масло

89


90


Явлення нерукотворне. 1 80x1 00, полотно, олія Appearance miraculous. 1 80x1 00, oil on canvas Явление нерукотворное. 1 80x1 00, холст, масло

91


Поклоніння волхвів. 11 0x1 60, полотно, олія Adoration of the Magi. 11 0x1 60, oil on canvas Поклонение волхвов. 11 0x1 60, холст, масло

92


Таємна вечеря. 90x1 80, полотно, олія The Last Supper. 90x1 80, oil on canvas Тайная вечеря. 90x1 80, холст, масло

93


Втеча в Єгипет. 11 5x1 80, полотно, олія Escape to Egypt. 11 5x1 80, oil on canvas Бегство в Египет. 11 5x1 80, холст, масло

94


Пієта. 1 00x200, полотно, олія Pieta. 1 00x200, oil on canvas Пьета. 1 00x200, холст, масло

95


Поцілунок Іуди. 1 40x1 80, полотно, олія Judas Kiss. 1 40x1 80, oil on canvas Поцелуй Иуды. 1 40x1 80, холст, масло

96


Поцілунок Іуди. Фрагмент Judas Kiss. Fragment Поцелуй Иуды. Фрагмент

97


Лицарський турнір. 11 5x1 40, полотно, олія Joust. 11 5x1 40. oil on canvas Рыцарский турнир. 11 5x1 40, холст, масло

98


Геракл і Антей. 1 80x1 25, полотно, олія Hercules and Antaeus. 1 80x1 25, oil on canvas Геракл и Антей. 1 80x1 25, холст, масло

99


Самсон. 11 5x1 30, полотно, олія Samson. 11 5x1 30, oil on canvas Самсон. 11 5x1 30, холст, масло

1 00

Олена Рижих. Elena Ryzhykh.  

Сучасне мистецтво. Художники України. Олена Рижих. Contemporary art. Artists of Ukraine. Elena Ryzhykh.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you