Page 1

책rsrapport

20

15

책rsrapport 2015 | 1


2015 2015 ble et rekordår for BoligPartner. Omsetningen både for konsernet (Eiendoms Partner AS) og BoligPartner AS var det høyeste noensinne. Mens Eiendoms Partner sin omsetning endte på 1,159 milliarder kroner, hadde BoligPartner AS isolert sett en omsetning på 1,074 milliarder kroner. Driftsresultatene styrket seg også betraktelig. Mens konsernets driftsresultat landet på 36,8 millioner kroner, fikk BoligPartner AS et driftsresultat på 36,5 millioner kroner i 2015. Selv om driftsresultatet for både konsernet og BoligPartner AS økte betraktelig, er det fortsatt noe igjen før marginene er på et ønsket nivå. Dette skyldes i hovedsak større investeringer som selskapet har gjort de siste årene for å oppnå den sterke veksten vi har hatt. Fremover vil det derfor arbeides med å øke lønnsomheten samtidig som vi ivaretar vekstambisjonene. Generelt sett er markedsutsiktene gode, og vi forventer en fortsatt positiv utvikling i både omsetning og resultat for 2016. Gjennom målrettet arbeid klarte vi å øke igangsettingstakten med hele 32 prosent fra 2014, og igangsatte 673 hus og 36 hytter i løpet av fjoråret. Dette gjorde BoligPartner til landets tiende største boligbygger i 2015. Markedsapparatet har vært vår fremste satsing de siste årene, og investeringene vi har gjort i salgsorganisasjonen, i kompetanseheving og andre salgsfremmende tiltak kaster nå av seg. I 2015 oppnådde BoligPartner-systemet et rekordhøyt antall salg med 933 solgte hus og hytter. Dette gjør at vi tar med oss en ordrereserve inn i 2016 som vil gi oss et godt grunnlag for å kunne øke antall igangsettinger ytterligere. Organisasjonen og medarbeiderne er en av BoligPartners fremste ressurser, og er naturligvis et viktig område for oss også i de kommende årene. Fremover vil vi arbeide med å heve kompetansen til medarbeiderne våre ytterligere, samtidig som det blir viktig å utvikle og tilpasse organisasjonen i tråd med de målene som er lagt. I tillegg vil vi ha fokus på riktige verktøy og arbeidsplattformer, samt effektivisering av arbeidsprosesser. Kunde- og kvalitetsarbeid vil ilegges et enda større fokus fremover. Vi vil forsterke arbeidet rundt området ytterligere, og som et ledd i dette har vi utvidet kvalitetssikringsavdelingen vår. Avdelingen vil bli en viktig brikke på området og vil også bidra tungt i kompetansehevingsarbeidet ellers i selskapet. Fremover ønsker vi å ta i bruk konsernmodellen på en mer aktiv måte enn tidligere. Mens undertegnede 1. april 2016 gikk over i rollen som konsernsjef i konsernet, har Mari Skjærstad blitt ansatt som ny administrerende direktør i BoligPartner AS. Dette medfører at hun gir seg som styreleder i selskapet. Samtidig med dette endres navnet på konsernselskapet fra Eiendoms Partner AS til BoligPartner Konsern AS. Hensikten med denne organiseringen er å frigjøre ressurser og fokus til å arbeide med videreutvikling av både BoligPartner AS og samtlige av søsterselskapene. Konsernet vil også arbeide med andre overordnede strategiske grep. Det norske markedet for hytte- og nyboligbygging fremstår totalt sett som positivt, blant annet grunnet forventninger om fortsatt lave renter og videre prisvekst i bruktmarkedet. Vi ser positivt på 2016.

Gunnar August Wedvik Konsernsjef


Innhold Dette er BoligPartner

4

Overordnet strategi

6

Viktige hendelser

8

Kort om tallene 2015

10

Finanskalender 2016

11

Markedsutsikter 2016

12

Forhandlerkonseptet

14

Selskapsstruktur

16

Ledergruppen

17

Styret

18

Styreleder har ordet

19

Ă…rsregnskap 2015 konsern

22

Ă…rsregnskap 2015 BoligPartner

38


Dette er BoligPartner Historien BoligPartners historie spinner tilbake til september 1993 da fem gründere fra tidligere Hetland Hus etablerte selskapet i lånte lokaler av Moelven Industrier. Allerede i desember samme år begynte byggingen av historiens første BoligPartner-hus. Påfølgende år solgte BoligPartner 59 hus og utviklet også sin første huskatalog. I 1996 hadde selskapet tredoblet salget fra det første hele driftsåret. BoligPartner fortsatte sin aggressive vekst de påfølgende årene, og i år 2000 hadde selskapet en markedsandel på 2,4 prosent. Samtidig hadde antall ansatte økt til 62. Tidlig på 2000-tallet ble en ny strategi meislet ut. Kvalitet skulle være selve kjerneverdien i selskapet og gjennomsyre alt – fra salg til ferdig hus. Dette står den dag i dag som den viktigste verdien for BoligPartner. Den nye strategien kastet av seg og selskapet fortsatte den gode veksten de hadde før år 2000. I 2010 igangsatte selskapet 476 hus og hadde med det en markedsandel på 4,4 prosent målt i igangsettinger. Totalt ble det i 2010 igangsatt 10.900 eneboliger og småhus i Norge. I 2012 ble det satt nye offensive mål og en ny strategi for selskapet - kvalitet og vekst. Store markedsandeler skulle tas, samtidig som kvaliteten ble ivaretatt i alle ledd. I 2015 hadde selskapet over 175 ansatte (eksklusiv ansatte hos tilknyttede forhandlere) og solgte på et rekordhøyt nivå. Av totalt 14.200 igangsatte eneboliger og småhus i Norge i 2015, stod BoligPartner-systemet for 673. Det gjør BoligPartner AS til en av Norges ti største boligbyggere med en markedsandel i enebolig- og småhusmarkedet, målt i igangsettinger, på 4,7 prosent i 2015.

visjon BoligPartner skal bli markedsledende innen norsk boligbygging gjennom kvalitet, design og dyktighet.

Verdier Kvalitet BoligPartner skal levere kvalitet i alle ledd – fra første henvendelse, gjennom hele kjøps- og byggeprosessen – til overtakelse og ettårskontroll. Design Vår huskolleksjon og alt markedsføringsmateriell skal gjenspeile både tradisjonelle og innovative formgrep. Vi skal videreføre god byggeskikk samtidig som vi tenker innovativt. På denne måten skal vi skape oppmerksomhet og en følelse av kvalitet og fremtidsrettede bokvaliteter i morgendagens Norge. Dyktighet Alle ansatte skal inneha tilstrekkelig faglig og praktisk kompetanse til å gi deg som kunde utmerket service.

4 | årsrapport 2015


landsdekkende BoligPartner leverer arkitekttegnede hus, hytter og flermannsboliger innenfor ferdighuskonseptet og har mer enn 20 års fartstid som norsk boligbygger. Siden etableringen i 1993 har BoligPartner realisert nærmere 7000 boligdrømmer for sine kunder. BoligPartner har per i dag passert 50 salgskontorer bestående av egeneide distriktskontorer og et omfattende forhandlernettverk landet rundt som til sammen utgjør over 300 ansatte. I tillegg har BoligPartner et av landets største fagmiljø innen norsk trehusproduksjon representert ved hovedkontoret på Tjuvholmen, Hamar.

årsrapport 2015 | 5


Overordnet strategi Boligpartners strategi og utvikling det siste tiåret har vært tuftet på våre verdier: kvalitet, design og dyktighet.

Samtidig som BoligPartner som konsern søker å vokse horisontalt, vil konsernet også se på strategiske tiltak vertikalt i verdikjeden.

Verdiene har vist vei for både eldre og yngre medarbeidere med ulike erfaringer og kompetanse, og har gjort det lettere for alle nyansatte å tilpasse seg BoligPartner-kulturen. I tillegg har verdiene vært en ledestjerne i alt vi gjør, og de har bidratt til å utvikle selskapet i ønsket retning. Det vil de fortsette med.

Produktutvikling er viktig i boligbransjen og tillegges et stort fokus. BoligPartner er kjent for sitt design og uttrykk på produktene vi leverer, og dette skal vi fortsette med. Vi vil jobbe for å fortsette å ligge i front i bransjen både med hensyn til arkitektur og løsninger. Videre arbeid med utvikling av våre hus- og hytteporteføljer blir et viktig område også i årene fremover.

BoligPartner går nå inn i en ny strategiperiode. Forrige strategiperiode (2012-2015) omhandlet i grove trekk offensive mål om vekst, og disse målene ble i det store og hele oppnådd – BoligPartner vokste kraftig. For årene fremover vil vi øke fokuset på bunnlinjen ytterligere, samtidig som vekst fortsatt vil være et viktig parameter. Lønnsom vekst vil derfor bli en prioritering fremover, og vil bli viktig med tanke på å muliggjøre tunge investeringer for også kommende strategiske perioder. Boligbransjen preges av svært mange små og selvstendige foretak. Selv de største aktørene i bransjen har relativt små markedsandeler. Vi tror ikke dette bildet vil vedvare i et langsiktig perspektiv. Den naturlige utviklingen blir at bransjen konsolideres mot færre og større foretak som kan muliggjøre større grad av rasjonell logistikk og mer automatisert produksjon av hus. Eiernes strategiske mål er at BoligPartner skal innta en aktiv rolle i denne utviklingen. Først og fremst gjennom å sørge for økt volum i konsernet. Dette skal skje gjennom ytterligere organisk vekst, og gjennom mulige oppkjøp av selskap i bransjen hvor det foreligger klare synergier for BoligPartner.

6 | årsrapport 2015

Effektivisering er viktig for å skape lønnsom vekst. BoligPartner vil de kommende årene derfor arbeide for å effektivisere arbeidsprosesser og rutiner, videreutvikle forskjellige ressursplattformer i selskapet og optimalisere verdikjeden. De siste årene har BoligPartner hatt en solid vekst, og per i dag er selskapet en av Norges ti største boligbyggere. For å kunne oppnå denne veksten ble det investert betydelig i organisasjonen og menneskelige ressurser i forrige strategiperiode. Fokuset fremover blir å videreutvikle organisasjonen for å rigge selskapet med hensyn til kommende målsettinger og strategiske retninger. Kundedimensjonen har alltid vært viktig for BoligPartner, og fokuset på kunden fortsetter med uforminsket styrke. En blanding av teknologisk utvikling og menneskelig interaksjon skal gjøre oss i stand til å levere optimale kundeopplevelser. Gjennom vårt kundefokus ønsker vi å ligge helt i front i bransjen når det gjelder kundetilfredshet.


BoligPartner var tungt tilstede med markedsføring i flere kanaler i 2015, blant annet på TV, radio, sosiale medier, flyplasser, messer, diverse magasiner/aviser med mer.

Vi inviterer hele Norge inn til

VISNINGSHELG

ET IDÉMAGASIN FRA BOLIGPARTNER

UTEPLASSEN

7.-8. FEBRUAR

Boligdrømmer med unike uteløsninger 1

årsrapport 2015 | 7


Viktige hendelser 2015 Ny profil Etter en reprofileringsprosess lanserte vi vår nye grafiske profil i starten av januar. Bakgrunnen var et behov for å modernisere logoen og de andre visuelle profilelementene. Dette slik at de ble i tråd med tiden og de krav og behov nye plattformer og kanaler setter. Resultatet ble en ren, enkel og tydelig visuell identitet.

Lansering av nye hjemmesider I starten av januar lanserte vi nye hjemmesider. Hensikten med de nye hjemmesidene er å fremstille alle våre produkter på en visuelt god måte samtidig som informasjonsbehovet til de besøkende blir ivaretatt. Siden er dessuten tilrettelagt for fremtidig videreutvikling og teknologiske nyvinninger, og er tilpasset mobile plattformer på en langt bedre måte enn de forhenværende hjemmesidene.

BoligPartner Arena På sommeren utvidet vi vårt sponsorengasjement i Storhamar Håndball Elite. Med den nye avtalen fikk BoligPartner rettighetene til hallnavnet på den nye idrettshallen på Hamar vest for de neste fem årene. BoligPartner Arena åpnet offisielt 6. september med et forrykende åpningsshow foran hele 1250 tilskuere. Totalt har hallen en kapasitet på omtrent 1.600 tilskuere og skal i tillegg til å fungere som hjemmebane for Storhamars håndballjenter, også være en flerbrukshall for ulike idretter og arrangementer i regionen.

Nytt hyttesortiment I september skjedde det mye positivt omkring BoligPartner sin hyttesatsing. Etter en nøye revidering av hytteporteføljen vår, lanserte vi en ny hyttekatalog som inneholdt et spisset og godt markedstilpasset utvalg av hytter i ulike type stiler og design. Etter lanseringen av hyttekatalogen økte antall hyttehenvendelser med 65 prosent.

Åpning av ny visningshytte I september åpnet vi ny visningshytte i hyttelandsbyen på Hellerudsletta. Visningshytten er en Foris fra Lynx-serien. Hytten skiller seg ut fra konkurrentenes visningshytter i hyttelandsbyen og har siden åpningen vært jevnt og godt besøkt. 8 | årsrapport 2014


Julelunsj for pensjonister I desember inviterte vi hjemmeboende eldre i Hamar kommune på gratis julelunsj i BoligPartner Arena. Nærmere 100 pensjonister troppet opp og koste seg med tradisjonell julemat og god underholdning. Vi fikk med oss Storhamar Ishockey og Storhamar Håndball sine A-lagsspillere til å hjelpe oss med servering og oppvartning. Hamars ordfører var også på plass og roste arrangementet.

Julegaveaksjon for vanskeligstilte barn I desember arrangerte BoligPartner en gaveinnsamling blant de ansatte på hovedkontoret. Hensikten var å samle inn gaver til barn fra vanskeligstilte familier som ikke er vant med å få så mye til jul. En mengde gaver kom inn og ble overrukket Barnas Stasjon på Hamar for videre utdeling. Barnas Stasjon er en organisasjon som hjelper vanskeligstilte barn og familier i regionen.

Salgsrekord for andre år på rad BoligPartner Jessheim fortsetter å fosse fremover. I 2014 solgte kontoret 89 enheter og satte da ny salgsrekord for et BoligPartner-kontor. I 2015 ble de nok en gang historisk da de kunne registrere totalt 111 solgte boliger.

BF Bygg Alvdal har Norges tredje beste KTI Hvert år kårer det uavhengige analyseselskapet Prognosesenteret bransjens beste aktører innen blant annet kundetilfredshet. BoligPartners forhandler i Alvdal, BF Bygg AS, tok en flott tredjeplass blant samtlige byggmestre og kontorer som ble målt i Norge i 2015. BF Bygg oppnådde en score på 90 av 100 poeng, noe som betegnes som en ekstraordinær kundetilfredshet.

Ny milepæl I fjor passerte BoligPartner AS for første gang en omsetning på én milliard kroner. Omsetningen for 2015 endte til slutt på 1,074 milliarder kroner.

En av Norges største BoligPartner har befestet sin posisjon som en av Norges største boligbyggere og er for andre år på rad inne på topp ti-listen over landets største utbyggere målt i antall igangsettinger (leiligheter, eneboliger og småhus inkludert). Per 31/12-2015 var BoligPartner landets tiende største boligaktør. Målet fremover er å klatre videre på denne listen.

Opsjoner og tomtetilgang BoligPartner-systemet anslås per 31/12-2015 å ha tilgang til over 3.000 tomter for hus og hytter over hele landet. Selskapets mål er å ha en stor og bred tomteportefølje tilgjengelig slik at BoligPartner til enhver tid har en stor reserve og et godt tilbud til sine kunder.

Nye forhandlere i 2015 Holth Bygg og Anlegg AS Sunnhordland Bygg AS Epokehus AS Aktør som Bygger AS Grovpord Bygg AS TK Bolig AS PGE Eiendom AS

Antall ansatte I fjor ansatte konsernet flere nye medarbeidere og teller per 31/12-2015 187 ansatte. I tillegg ble det ansatt 39 nye personer i forhandlernettverket, noe som gjør at BoligPartner sammen med tilknyttede forhandlere organiserer godt over 300 ansatte.

årsrapport 2015 | 9


Kort om tallene 2015 Året 2015 ble nok et rekordår for både konsernselskapet Eiendoms Partner AS og Bolig Partner AS. For konsernet som helhet havnet omsetningen på 1 159 millioner kroner, noe som er hele 269,7 millioner kroner høyere enn i 2014. For BoligPartner AS isolert sett endte omsetningen på 1 074 millioner kroner, en økning på 296,7 millioner kroner fra 2014. Tallene betyr at topplinjen har vokst med 30,3 prosent i Eiendoms Partner AS og 38,5 prosent i BoligPartner AS. Veksten skyldes flere igangsettinger enn tidligere år samt en økning i gjennomsnittlig kontraktsverdi per enhet. BoligPartner AS står for 92,7 prosent av konsernets omsetning. For Eiendoms Partner AS ble EBITDA i 2015 42,5 millioner kroner. Det er 5,6 millioner kroner høyere enn i 2014, noe som tilsvarer en vekst i EBITDA på 15 prosent. For Bolig Partner AS isolert sett ble EBITDA i 2015 40 millioner kroner. Det er 13,9 millioner kroner høyere enn i 2014, en økning på hele 53 prosent. Resultatene er fortsatt preget av investeringer som følge av vekststrategien. Samtidig er vi fornøyde med at de viser en positiv trend. Konsernet fortsatte i 2015 å investere i produktutvikling og organisasjon, og det skal vi også fortsette med. Dette sammen med stort fokus på synlighet i markedet nasjonalt vil bidra til økt omsetning i fremtiden. Samtidig vil vi øke fokuset på kostnadssiden ytterligere for å bedre lønnsomheten. Den underliggende driften i konsernet og BoligPartner AS går godt, med driftskostnader som endte rundt budsjett. Konsernet er i en kapitalintensiv bransje og det krever at vi til enhver tid har fokus på balansen og omløpshastighet på våre prosjekter. Vi etterstreber å styrke soliditeten vår gjennom oppbygging av egenkapital, og konsernet rundet

10 | årsrapport 2015

i 2015 en egenkapitalandel på 10,2 prosent. Det innebærer at egenkapitalen i EiendomsPartner AS økte med 16,5 millioner kroner i fjor, fra 52,8 millioner kroner i 2014 til 69,3 millioner kroner i 2015. BoligPartner AS isolert sett hadde ved utgangen av 2015 en egenkapitalandel på 19 prosent, noe som er det samme som i 2014. I kroner økte egenkapitalen i BoligPartner AS med 23,4 millioner, fra 90,2 millioner i 2014 til 113,6 millioner i 2015. Når det gjelder totalkapitalen endte den på konsernnivå på 677,8 millioner kroner, mot 614,5 millioner kroner i 2014. For BoligPartner AS sin del endte den på 596,2 millioner kroner i 2015, mot 474,4 millioner kroner i 2014. Økningen av totalkapitalen skyldes et generelt økt aktivitetsnivå. Konsernet søker hele tiden økt omløpshastighet på sine prosjekter, noe som vil slå positivt ut på resultatet gjennom lavere finanskostnader i hvert enkelt prosjekt, samt en enda større aktivitet på arbeidskapitalen i selskapet. Gjeldsposten i balansen på konsernnivå har økt til 608,4 millioner kroner, fra 561,6 millioner kroner i 2014. En økning på 8,3 prosent. I Bolig Partner AS isolert sett økte gjeldsposten med 25,6 prosent, noe som forklares med økningen av antall pågående prosjekter i selskapet. Vi er godt fornøyde med årets resultater og våre forventninger til et finansielt godt 2016 er høye.

Med vennlig hilsen

Morten Nilsgård Finansdirektør


Finanskalender 2016 Årsrapport 2015 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016

medio april 10. mai 9. september 11. november

Årsrapport 2016

medio april 2017

Kontaktperson: Morten Nilsgård, Finansdirektør Telefon: 938 76 485 mortenn@boligpartner.no

årsrapport 2015 | 11


Markedsutsikter 2016 2015 ble et godt år for boligbyggingen i Norge. Totalt ble det ifølge Prognosesenteret igangsatt nærmere 32.500 nye enheter, en økning på omtrent 19 prosent fra året før. Leilighetsmarkedet dominerte veksten og stod i fjor for om lag 54 prosent av det som ble igangsatt. Markedet for eneboliger og småhus holdt seg stabilt, og stod for de resterende 46 prosent av det totale antallet igangsatte boliger. De ti største aktørene stod for 32 prosent av samtlige igangsettinger (leiligheter, småhus og eneboliger) i 2015. BoligPartner er per 31. desember 2015 regnet som den tiende største boligaktøren i Norge målt i igangsettinger. I fjor igangsatte BoligPartner 673 nye småhus og eneboliger, noe som er en økning på 32 prosent fra 2014. Analyser fra Prognosesenteret tilsier en igangsetting i det totale boligmarkedet i 2016 på omtrent samme nivå som i 2015. Prognosesenteret spår en svak vekst i leilighetsmarkedet, mens igangsettingen av eneboliger og småhus forventes å gå noe ned sammenlignet med fjoråret. Samtidig viser prognoser fra SSB (middelalternativet) at det forventes en befolkningsvekst i Norge på mellom 55.000-60.000 de nærmeste årene. Den største veksten forventes å komme i storbyene og i de sentrale kommunene. BoligPartner har de siste årene trappet opp satsingen sin rundt de store bysentraene betraktelig. Med de siste års etableringer av nye kontorer i flere viktige regioner, samt intensivert satsing både i Innlandet og i Trondheims- og Bergensområdet, er selskapet godt posisjonert for fremtidig vekst i regioner hvor det forventes økt tilflytting. Også i sentrale strøk i Nord-Norge har BoligPartner forsterket sin posisjon. Den største veksten i boligbyggingen i Norge i 2015 var i Akershus fylke hvor igangsettingen mer enn doblet seg fra 2014. Også salget av nye boliger økte sterkt og vokste med 47 prosent fra 2014 til 2015. Det forventes en fortsatt sterk utvikling i Akershus-regionen, noe som kan bidra til å avlaste noe av presset på leilighetsmarkedet i Oslo. BoligPartner er strategisk tilstede i Akershus med flere salgskontorer, og vi fortsetter vår utvikling i regionen med sterke satsinger på både eneboligog prosjektmarkedet.

12 | årsrapport 2015

Rogalandsmarkedet er preget av nedgang i oljenæringen som følge av lave oljepriser. Dette skaper ringvirkninger som også har gjort seg gjeldende i boligmarkedet. Etter mange gode år viste Rogalandsmarkedet en tilbakegang i 2015 med hensyn til både salg og igangsettinger. Generelt gikk salget ned med 14 prosent i fjor, mens antall igangsatte boliger gikk ned med 20 prosent. Vi forventer at markedet i Rogaland og de nærmeste naboregionene vil være preget av lav oljepris de nærmeste årene. Selv om BoligPartner i Rogaland også preges av markedsutfordringene, har selskapet flere spennende prosjekter under oppseiling som vi har forventninger til i kommende periode. Utsiktene i fritidsboligmarkedet tilsier en moderat vekst i hyttebyggingen de nærmeste årene. Etter at BoligPartner i 2013 entret hyttemarkedet har selskapets salg og igangsettinger økt jevnt. I fjor igangsatte BoligPartner 36 hytter, en økning på drøye 60 prosent fra 2014. I tillegg har selskapet en ordrereserve på 51 hytter ved inngangen til 2016, noe som tilsier en fortsatt sterk vekst for BoligPartner i hyttemarkedet. I 2015 fikk BoligPartner på plass enda flere ressurser i hytteorganisasjonen, noe som forventes å gi en ytterligere positiv effekt i 2016. Dagens makrosituasjon med lave renter og god tilgang på kreditt er positive tegn for boligmarkedet fremover. Det som trekker i den andre retningen er det generelle kostnadsnivået på boliger i Norge, prisutviklingen på boligmarkedet, lavere økonomisk vekst blant annet grunnet nedgang i oljenæringen, svekket kronekurs, samt en svak økning i arbeidsledigheten. I 2016 ventes det at lave renter vil holde liv i boligetterspørselen til tross for svakere utvikling i norsk økonomi. For norsk øknomi generelt sett forventes det at dagens relativt svake økonomiske nivåer vil være gjeldende også de nærmeste årene. Samtidig ventes det at det lave rentenivået vi opplever vil holde seg, eller gå ytterligere ned. Ut fra en samlet vurdering av makroøkonomiske faktorer og ulike analyser, anslår vi at markedene vi opererer i (eneboliger og småhus, samt fritidsboliger) vil holde seg relativt stabile i 2016.


책rsrapport 2015 | 13


Forhandlerkonseptet BoligPartner har et uttalt mål om å ha et etablert nettverk av forhandlere ved siden av våre egeneide distriktskontorer. Dette gir selskapet en fleksibilitet og rekkevidde som gjør at BoligPartner dekker så å si samtlige kommuner i Norge. BoligPartner har per 31/12-2015 44 forhandlerkontorer som strekker seg fra Farsund i sør til Hammerfest i nord. Dette er selvstendige foretak som er knyttet til BoligPartner gjennom en egen forhandleravtale. BoligPartner har ingen eierinteresser i disse selskapene, men fungerer som en grossistleverandør av byggesett, samt markedsmessige og tekniske tjenester. Strategien er å ha et landsdekkende forhandlernett med ca. 50 kontorer innen utgangen av 2016. Det er viktig for oss å rekruttere selskaper som står for de samme kjerneverdiene som BoligPartner har; kvalitet, design og dyktighet. Vi søker derfor samarbeidspartnere som har en sterk lokal merkevare, har gode referanser og kan vise til sunn og ryddig økonomi over flere år. Vi ser dette som en forutsetning for å kunne levere den kvalitet som vi forventer at våre forhandlere skal ha. Vårt utgangspunkt er at hver forhandler skal fremstå som et fullverdig salgskontor. Vi forutsetter derfor en grunnbemanning som gjør at man kan håndtere kunden på en kvalitativt god måte fra første dag.

14 | årsrapport 2015

Samtlige kontorer er tildelt et avgrenset geografisk område. Innenfor dette området skal hver enkelt forhandler ha markedsmessige forutsetninger som gjør dem i stand til å igangsette 20-25 enheter årlig. Grunnprinsippet for forhandleravtalene er at BoligPartner leverer et komplett byggesett til forhandler som videreselger dette til forbruker. Det som gjør vårt forhandlerkonsept unikt er at vi tar det fulle og hele masse- og kalkyleansvaret ved alle leveranser. Dette skaper en trygghet for forhandler og bidrar i stor grad til forutsigbarhet og kontroll. BoligPartner har et av landets største fagmiljø innen enebolig- og småhussegmentet, og fremstår som en komplett leverandør innenfor dette området. Ved siden av materialleveransen leverer BoligPartners prosjekteringsavdeling komplette tegningsgrunnlag i form av salgstegninger, byggemeldingstegninger, arbeidstegninger og situasjonsplaner til våre forhandlere. Vi kjører også reguleringsprosesser gjennom vår plan- og arkitekturavdeling. BoligPartners markedsavdeling leverer markedsføringstjenester og profilering, og fungerer som et eget in-house reklamebyrå for forhandlerne.


책rsrapport 2015 | 15


Selskapsstruktur BoligPartner BoligPartner AS er eiermessig organisert under morselskapet Eiendoms Partner AS. BoligPartner AS har flere søsterselskaper hvis formål blant annet er å understøtte BoligPartners kjernevirksomhet. BoligPartner AS står for 92,7 prosent av konsernets omsetning.

Eiendoms Partner AS

Diverse single purpose selskaper

UtleiePartner AS

16 | årsrapport 2015

ØkonomiPartner AS

BoligPartner AS

BoligPartner Bryne AS

GarantiPartner AS

Diverse prosjekt selskaper


Ledergruppen

Gunnar August Wedvik Adm. direktør

Gunn Furulund Hedemann Markedsdirektør

Rune Deglum Forhandlerdirektør

Morten Nilsgård Finansdirektør

Arnt Helge Høyem Økonomidirektør

Rune Bergsodden Direktør hytter

Stig Heyerdahl Teknisk direktør

Jarle Messel Kvalitetssikringssjef

Nils Erik Berge Regionsdirektør

Terje Brakstad Regionsdirektør

Torbjørn Schjevik Regionsdirektør

Jon Rune Madsen Direktør Prosjekt

årsrapport 2015 | 17


Styret

Mari Skjærstad Partner Advokatfirmaet Johnsrud Skjærstad & Co AS

Lene Vedal Moore Leder Konstruksjon og Utvikling BoligPartner AS

18 | årsrapport 2015

Erik engan Konserndirektør Økonomi Nettbuss AS

nils arne nordheim Selvstendig næringsdrivende

Jon Rune Madsen Direktør Prosjekt BoligPartner AS


Styreleder har ordet 2015 ble nok et godt år for BoligPartner AS. Omsetningen økte kraftig og det ble solgt og igangsatt boliger og hytter på et rekordnivå. Æren for de gode resultatene skal selskapets ansatte ha. De er BoligPartners viktigste ressurs og de har lagt ned en formidabel innsats for å ta selskapet dit det er i dag. Totalt har BoligPartner AS og selskapets forhandlere godt over 300 ansatte som hver dag går på jobb med mål om å ta selskapet videre, om å gjøre kunden fornøyd, om å selge og bygge markedets flotteste hus og hytter. Verken hus eller hytter har nemlig solgt eller reist seg, uten mange timers innsats fra medarbeidere fra ulike salgskontorer og avdelinger hos BoligPartner. Kompetente ansatte og arbeidsglede blir en bærebjelke også for fremtidig vekst og utvikling av BoligPartner i årene som kommer. Fra en strategiperiode med sterkt fokus på vekst og volum, og investeringer deretter, dreier vi i den nye strategiperioden innsatsen i større grad over på økt lønnsomhet, riktig organisasjonsutvikling og ytterligere fokus på kundetilfredshet. Dette vil bli meget viktig for selskapet fremover, samtidig som vi naturligvis vil fortsette å arbeide for fortsatt økning i salget. Prioriteringene vil bidra til å sikre og videreutvikle BoligPartners posisjon som en av Norges fremste bolig- og hyttebyggere. Gjennom selskapets utvikling de senere årene har BoligPartner blitt en av tungvekterne i småhus- og eneboligmarkedet, samt en utfordrer i hyttemarkedet. Med en slik posisjon og størrelse følger det ofte også behov for tilpasninger i organisasjonen. Det være seg i forhold til rutiner, dokumentasjonskrav, roller og ansvar. Den vekstfasen BoligPartner har vært igjennom uten å gå på akkord med verdiene sine, har bygget en svært positiv plattform for fremtiden. Denne plattformen skal nå foredles og videreutvikles gjennom fokuset i den nye strategien. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Mari Skjærstad Styreleder BoligPartner AS

årsrapport 2015 | 19


20 | 책rsrapport 2015


책rsregnskap 2015 konsern

책rsrapport 2015 | 21


styrets beretning 2015 EiendomsPartner AS er morselskapet i konsernet og eier 100 prosent av selskapene Bolig Partner AS, BoligPartner Bryne AS, Garanti Partner AS og Utleie Partner AS, samt 65 prosent av Økonomi Partner Hamar AS. I tillegg inngår Mester Tomteutvikling AS som er et heleid datterselskap av BoligPartner Bryne AS, samt flere tilknyttede selskaper direkte eid av morselskapet. Konsernets virksomhet er i sin helhet rettet mot bygge- og eiendomsvirksomhet samt servicetjenester knyttet til denne virksomheten. Selskapets hovedkontor ligger på Tjuvholmen i Hamar kommune. Bolig Partner AS er en ferdighusprodusent som leverer boliger på egen og andres tomter. Dette gjøres gjennom egne distriktskontorer, prosjekter og forhandlere. Virksomheten har sitt geografiske område over hele Norge. BoligPartner Bryne AS bygger boliger på egen og andres tomter i området rundt Bryne. Utleie Partner AS har til formål å bygge og leie ut eiendommer, herunder utbygging og utleie av hytter. Økonomi Partner Hamar AS har til formål å selge regnskapstjenester i hovedsak til våre forhandlere. Mester Tomteutvikling AS og de tilknyttede selskapene har samtlige til formål å bygge ut tomteareal i vårt nedslagsfelt. Konsernet har i 2015 forberedt seg på en vekst i markedet gjennom å utvide salgsorganisasjonen ved våre distriktskontor og forhandlernett. Organisasjon – arbeidsmiljø – likestilling - diskriminering Antall ansatte ved årsskiftet var 187 personer. I 2015 har det totale registrerte sykefraværet vært på 4,6 prosent. Styret er opptatt av «helse, miljø og sikkerhet» og er løpende fokusert på forbedringer som kan bidra til redusert sykefravær for konsernet. Det har i meldingsåret ikke forekommet arbeidsulykker i noen av datterselskapene. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Vi har i vår policy innarbeidet rutiner for likestilling som søker å sikre at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eks. lønn, avansement og rekruttering. Av selskapets 187 ansatte er 57 kvinner. Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Det arbeides aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Bedriften har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering, ei heller på grunn av nedsatt funksjonsevne. Ytre miljø Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. En er bevisst på at aktiviteten ute på byggeplassene til enhver tid kan tilsi en belastning på det ytre miljø. Kildesortering på byggeplass blir gjennomført, og utslipp for øvrig er ikke registrert. Tiltak i forhold til dette vurderes løpende. Resultat, kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet Konsernets omsetning har økte fra kr 890,0 mill. i 2014 til kr 1.159,5 mill. i 2015. Driftsresultatet i 2015 ble på kr 36,8 mill, tilsvarende driftsresultatet for 2014 på kr 30,6 mill. Årsresultatet ble på kr 23,1 mill. i 2015, hvilket er en økning på kr 8,6 mill. sammenlignet med 2014. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 677,8 mill., sammenlignet med kr 614,5 mill. året før. Egenkapitalen pr 31.12.15 var kr 69,4 mill. Dette gir en egenkapitalandel på 10,2 prosent sammenlignet med 8,6 prosent pr. 31.12.2014. Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var negativ med kr 12,3 mill. Ordinært resultat har gitt en tilførsel av likvide midler på kr 32,3 mill mens økt kapitalbinding i balanseposter som knyttet ser til varekretsløpet har redusert likvide midler med kr 44,6 mill. Konsernets samlede investeringer i varige driftsmidler utgjør i 2015 til sammen kr 5,4 mill. Samlede disponible midler er pr 31.12.2015 på kr 29,2 mill. Anleggsmidler og beholdning av tomter og byggeprosjekter i egen regi, er i sin helhet finansiert med egenkapital og byggelån.

22 | årsrapport 2015


styrets beretning 2015 Finansiell risiko Konsernet er ikke eksponert mot endringer i valutakurser. Konsernets gjeld har flytende rente, og endringer i rentenivå kan påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. Kredittrisiko Risiko for at kundene ikke har evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav. Konsernet har historisk sett hatt mindre tap på fordringer. Kundefordringer er i hovedsak sikret ved underliggende sikkerhetsdokumenter. Likviditetsrisiko Konsernet vurderer likviditeten i selskapet som betryggende. Det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter ved fakturering til kunder opprettholdes. Det samme gjelder betalingsbetingelsene til selskapets leverandører. Markedsrisiko Total markedet for boliger er ved årsskiftet stabilt. Etterspørselen etter våre boliger oppleves også svakt stigende utvikling for eneboliger og 2- og 4- mannsboliger i randsonene generelt i Norge. Fortsatt drift Etter styrets oppfatting gir det fremlagte resultatregnskap og balanse, med tilhørende noter, en rettvisende oversikt over selskapets økonomiske utvikling og finansielle stilling. Eiendoms Partner AS sin egenkapital pr 31.12. 2015 er på kr 69.355.407. Årsregnskapet for 2015 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Fremtidig utvikling Det forventes en forsiktig positiv utvikling i 2016. BoligPartner vil følge utviklingen av de forskjellige segmenter i markedet nøye og tilpasse produktene fortløpende etter nye markedstrender. Antall salgskontorer i Norge vil også øke i 2016. Det er under etablering ny strategi fram mot 2018 som skal sikre grunnlaget for videre vekst og forretningsutvikling. Årsresultat og disponering Årsresultatet i Eiendoms partner AS ble på kr 23.092.448 mot kr 14.482.497 i 2014. Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet: Annen egenkapital Avsatt til utbytte Totalt disponert

kr 17.592.448 kr 5.500.000 kr 23.092.448

årsrapport 2015 | 23


regnskapsprinsipper 2015 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konsernregnskapet I konsernregnskapet er medtatt de selskaper hvor Eiendoms Partner AS eier mer enn 50 prosent av aksjene og har bestemmende innflytelse. Det vises til note 2 for Eiendoms Partner AS. Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling og resultat når dette betraktes som en enhet. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Kostpris for aksjer i datterselskap elimineres i konsernregnskapet mot egenkapitalen på oppkjøpstidspunktet. Differansen mellom kostpris for datterselskapenes aksjer og bokført verdi av netto eiendeler er analysert og henført til eiendeler differansene knytter seg til. Overskytende kostpris som ikke kan tillegges oppkjøpte eiendeler klassifiseres som goodwill i konsernregnskapet. Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig (men ikke bestemmende) innflytelse over den finansielle og operasjonelle styringen (normalt 20-50 prosent eierandel). Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden Prosjekter og beholdninger Byggeprosjekter etter kontrakt behandles i samsvar med løpende avregningsmetoden. Opptjent fortjeneste inntektsføres i forhold til fullføringsgraden på balansetidspunktet. Fullføringsgraden vurderes av byggeleder for hvert enkelt prosjekt. Opptjent, ikke fakturerte inntekter vises sammen med kundefordringer i balansen. Byggeprosjekter i egen regi er prosjekter hvor salget foregår før, under eller etter oppføringen av boligen. Når kontrakt med kunde er inngått foretas inntektsføring i samsvar med løpende avregningsmetode. Egenregi prosjekter hvor det ikke er inngått kontrakt om salg vurderes til laveste av full tilvirkningskost og virkelig verdi. Lager av innkjøpte varer og tomter er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Immaterielle eiendeler Utgifter til immaterielle eiendeler balanseføres i den grad det kan identisfiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til den, og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Bygningsmessig innredninger aktiveres og avskrives over avtalt leieperiode. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 25 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret . Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Kontantstrømanalyse Kontantstrømoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metode. Den viser konsernets kontantstrømmer fordelt på virksomheten, investeringer og finansiering. Ved kjøp av datterselskap vises netto investering dvs kostpris minus overtatt kontantbeholdning. 24 | årsrapport 2015


resultatregnskap for 2015

Note 2015 2014 Salgsinntekter 1 1 152 052 120 881 644 027 Annen driftsinntekt 7 494 948 8 210 680 Sum driftsinntekter

1 159 547 068

889 854 707

Varekostnad -900 921 665 -667 555 177 Lønnskostnad 2 -139 561 339 -119 000 795 Avskrivning 3,4 -5 637 137 -6 270 422 Annen driftskostnad 2 -76 553 121 -66 397 333 Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskap og tilkn selskap 9 Annen finansinntekt Annen finanskostnad

-1 122 673 262 36 873 806 -1 059 345 503 262 -6 612 534

-859 223 727

30 630 980

-631 460 1 174 117 -8 906 893

Netto finansposter -7 180 813 -8 364 236 Ordinært resultat før skattekostnad 29 692 993 22 266 744 Skattekostnad på ordinært resultat 6 -6 600 545 -7 784 247 Årets resultat 23 092 448 14 482 497 Herav til minoritetsinteresser 10 283 825 -225 731 Årsresultat til majoritetsinteresser 10 22 808 623 14 708 228

årsrapport 2015 | 25


balanse Note 2015 EIENDELER Utvikling og lisenser Goodwill Immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner, inventar o.l Varige driftsmidler Investering i aksjer og andeler Langsiktig fordring tilknyttet selskap Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Byggeprosjekter i egen regi Beholdning av tomter og varer Beholdning av tomter og varer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital (1.000 aksjer a kr 100) Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum Minoritetsinteresser Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger og forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kassekreditt Byggelån Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD 01.04.16

26 | årsrapport 2015

4 4 3 3 9

4 127 800 3 256 974 7 384 774 15 023 985 961 417 15 985 402 10 795 297 1 788 200 12 583 497 35 953 673

1

8

2014 6 574 100 4 800 000 11 374 100 44 154 347 2 915 122 47 069 469 11 530 242 2 050 000 13 580 242

59 613 457 228 833 242 288 446 699 317 613 697 6 531 746 324 145 443 29 256 469 641 848 611 677 802 284

10

72 023 811

52 533 675 153 621 640 206 155 315 319 350 621 10 887 177 330 237 798 6 096 524 542 489 637 614 513 448

10

100 000 100 000 69 340 572

100 000 100 000 52 989 705

10

69 340 572 69 440 572 -85 166

52 989 705 53 089 705 -220 960

69 355 407

52 868 745

11 6 5 5 5 6 10 7

- 29 476 782 29 476 782 63 320 693 63 320 693 22 920 190 353 879 146 87 382 434 8 486 147 22 449 272 5 745 000 14 787 213 515 649 402

769 963 31 567 473 32 337 436 102 234 078 102 234 078 20 618 096 304 134 267 61 717 649 3 417 759 17 091 758 5 745 000 14 348 660 427 073 189

608 446 877

561 644 703

677 802 284

614 513 448


kontantstrøm 2015 2014 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Ordinært resultat før skattekostnad 29 692 993 22 266 744 Periodens betalte skatt -3 417 759 -418 269 Ordinære avskrivninger 5 637 137 6 270 422 Gevinst ved salg av anleggsmidler -580 015 -451 356 Inntekt på investering i tilknyttet virksomhet 1 059 345 631 460 Endring i varelager -82 291 384 42 778 940 Endring i kundefordringer 1 736 924 -137 228 739 Endring i leverandørgjeld 25 664 785 8 327 461 Endring i andre tidsavgrensningsposter 10 238 357 9 022 052 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -12 259 617 -48 801 285 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 39 535 748 17 867 610 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -5 395 152 -2 271 592 Inn-Utbetalinger ved endring andre investeringer 0 3 755 539 Utbetalinger ved kjøp av datterselskap/tilkn.selskap 1) 2014 -1 505 434 -5 017 617 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 32 635 162 14 333 940 Kontantstrømmer fra finansaktiviteter Innbetaling ved opptak av langsiktige lån 0 33 743 982 Netto endring i byggelån 49 744 879 47 348 156 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -38 913 385 -56 394 157 Netto endring i kassekreditt -2 302 094 3 607 863 Utbetaling av utbytte -5 745 000 -5 660 000 Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter 2 784 400 22 645 844 Netto endring i kontanter 23 159 945 -11 821 501 Beholdning av kontanter 01.01. 6 096 524 17 918 025 Beholdning av kontanter 31.12. 8 29 256 469 6 096 524 1) Kjøp av datterselskap/tilknyttet selskap - 5 500 000 Overtatt kasse,bankbeholdning i oppkjøpt datterselskap - -482 383 - 5 017 617

årsrapport 2015 | 27


noter

NOTE 1 – ANLEGGSKONTRAKTER OG KUNDEFORDRINGER Igangværende kontrakter: 2015 2014 Inntektsført på igangværende kontrakter 731 281 696 502 806 568 Kostnader knyttet til opptjent inntekt -609 240 325 -416 628 895 Netto resultatført på igangværende prosjekter 122 041 371 86 177 673 Kundefordringer: 2015 2014 Opptjent, ikke fakturerte inntekter på kontrakter 178 039 499 203 411 032 Kundefordringer 139 574 198 115 939 589 Sum 317 613 697 319 350 621 NOTE 2 – LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER M.V. Lønnskostnader består av følgende poster: 2015 2014 Lønninger 113 077 632 97 236 839 Arbeidsgiveravgift 16 853 812 12 949 440 Pensjonskostnader 5 443 870 4 228 095 Andre lønnskostnader 4 186 025 4 586 421 Sum lønnskostnader 139 561 339 119 000 795 Gjennomsnittlig antall årsverk

162

143

Pensjoner: Det er ingen ansatte i morselskapet. For datterselskaper hvor obligatorisk tjenestepensjon er pliktig er lovens krav tilfredsstilt. Samtlige ansatte har innskuddsbasert pensjonsordning, med unntak av 6 ansatte i BoligPartner Bryne AS som har ytelsesbasert ordning. Ytelsesbasert ordning er dekket gjennomforsikringsselskap. Det vises til note 11. Revisor: Lovpålagt revisjon (inkl teknisk bistand årsregnsk) Skatterådgivning (inkl bistand ligningspapirer) Annen rådgivning

28 | årsrapport 2015

611 032 42 205 90 841

789 275 144 237 90 800


noter

NOTE 3 – VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner, Tomt,bygning og Sum inventar annen fasteiend. og utstyr Anskaffelseskost 01.01. 9 526 685 46 261 458 55 788 143 Tilgang 2015 217 778 5 117 500 5 335 278 Avgang 2015 -528 714 -38 427 019 -38 955 733 Anskaffelseskost 31.12. 9 215 749 12 951 939 22 167 688 Akkumulerte avskrivninger 31.12. -8 254 332 2 072 046 -6 182 286 Bokført verdi 31.12. 961 417 15 023 985 15 985 402 Årets avskrivninger 860 754 727 183 1 587 937 Økonomisk levetid 3-7 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Inventar og Kontor og Sum utstyr lagerlokaler Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 2 266 273 10 465 831 NOTE 4 – IMMATERIELLE EIENDELER Utvikling og lisenser Anskaffelseskost 01.01. 16 471 562 Tilgang 2015 0 Avgang 2015 0 Anskaffelseskost 31.12. 16 471 562 Akkumulerte avskrivninger 31.12. -12 343 762 Bokført verdi 31.12.

4 127 800

12 732 104

Goodwill

8 000 000 59 874 0 8 059 874 -4 802 900 3 256 974

Årets avskrivninger 2 446 300 1 602 900 Økonomisk levetid 3-5 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Goodwill kr 8.000.000 pr 01.01 vedrører kjøp av BoligPartner Bryne AS (tidligere Sagabo AS) i 2013. Goodwill kr 59.874 anskaffet i 2015 vedrører kjøp av regnskapsførervirksomhet.

årsrapport 2015 | 29


noter

NOTE 5 – PANTSTILLELSER 2015 2014 Gjeld til kredittinstitusjoner sikret ved pant 440 120 029 426 986 441 Eiendeler stillet som sikkerhet: Kundefordringer 317 613 697 314 518 162 Varer 288 446 699 210 987 774 Innskudd i leiligheter 6 075 000 7 869 000 Maskiner, inventar o.l. 439 450 974 566 Bygninger 10 171 503 44 154 347 Sum bokført verdi 622 746 349 578 503 849 Kausjonsansvar 78 700 000 1 800 000 NOTE 6 – SKATTER Årets skattekostnad består av: 2015 2014 Betalbar skatt 8 478 425 4 274 663 Endring utsatt skatt -1 877 880 3 509 585 Endring utsatt skatt som følge av endret skattesats 0 0 Netto skattekostnad 6 600 545 7 784 248 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Skatteeffekter som kan utlignes: 2015 2014 Omløpsmidler 126 730 865 128 206 473 Anleggsmidler 12 098 683 -2 592 760 Kortsiktig gjeld og forpliktelser -1 520 000 -2 289 963 Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring

137 309 548 -20 648 329

123 323 750 -7 496 651

Grunnlag for utsatt skatt Utsatt skatt Utsatt skatt balanseført Utsatt skattefordel ikke balanseført

116 661 219 29 165 305 29 476 782 -311 478

115 827 099 31 273 317 31 567 473 -294 157

Betalbar skatt i skattekostnaden Skattevirkning av konsernbidrag

8 486 147 0

4 233 943 -816 184

8 486 147

3 417 759

Betalbar skatt i balansen:

30 | årsrapport 2015


noter

NOTE 7 – ANNEN KORTSIKTIG GJELD 2015 2014 Består av: Avsatt til garantiansvar Avsatt til skyldig feriepenger m.v. Annen kortsiktig gjeld

1 520 000 12 230 509 1 036 704

1 520 000 10 684 589 2 144 071

Sum 14 787 213 14 348 660

NOTE 8 – BUNDNE MIDLER M.V. I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 5.523.936. Limit kassekreditt utgjør kr.31.500.000.

NOTE 9 – FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 2015 2014 Investering i tilknyttet selskap 4 720 297 3 661 241 Investering i aksjer og andeler (innskudd BRL) 6 075 000 7 869 000 Sum 10 795 297 11 530 241 Investering i tilknyttet selskap Inngående Tilgang Årets resultat- Utbytte/ Utgående balanse 01.01 andel Tilbakebet- balanse egenkapital Hytteselskapet Møre AS -40,0% 1) 52 286 - Kapp Tomteutvikling AS- 50,0% 46 056 - Nitteberg Vest AS- 20,0 % 3 648 800 Partner Tomteselsk. AS- 24,0 % 9 418 - Partner Utvikling AS- 40,0% 255 084 - Sjø og Fjellhytter AS- 40,0% 1) -215 283 - Stasjonen Utbygging AS-33,3 % 29 997 - Solgård Eiendom AS- 49,8 % 262 870 Vårstien Utvikling AS- 50,0% 184 981 Granrud Prosjektutv. AS - 50,0% - 96 455 Gudbr.dal Tomteutv. AS - 50,0% - 45 980 Gausdalutbyggerne AS - 50,0% - 873 500 Gol Ski og Fjelltomter AS - 50,0% - 250 000 Ut mot Havet Utvikling AS - 50,0% 45 000 BKS5S AS - 50,0% - 194 500

4 274 208

1 505 434

-368 306 -57 287 -89 000 2 418 -32 467 -177 650 42 673 -59 945 -326 183 77 568 59 086 -129 000 - - 329 - 923

- - - - - - - - - - - - - - -

-1 059 345

-

-316 020 -11 231 3 559 800 11 837 222 617 392 934 72 670 202 925 -141 203 174 022 05 066 744 500 250 000 44 671 193 578 4 720 298

1) Negativ andel av egenkapital er balanseført i de tilfeller konsernet har stillet sikkerhet eller ytet ansvarlig lån ovenfor tilknyttet selskap.

årsrapport 2015 | 31


noter

NOTE 10 – EGENKAPITAL Aksje- Annen Minoritets- Sum kapital egenkapital interesser Egenkapital 01.01.15 Konsernets resultat Andre endringer Avsatt utbytte

100 000 0 0 0

52 989 705 22 808 623 -957 755 -5 500 000

-220 960 283 825 -148 031 0

Egenkapital 31.12.15

100 000

69 340 573

-85 166

52 868 745 23 092 448 -1 105 786 -5 500 000 69 355 407

NOTE 11 – PENSJONSFORPLIKTELSER 6 ansatte i konsernet har kollektiv pensjonsordning. Forpliktelsen er aktuarberegnet etter vanlig benyttede demografiske forutsetninger innen forsikring , samt gjeldende økonomiske forutsetninger.

32 | årsrapport 2015


revisorberetning Tlf: 95 76 70 00 Fax: www.bdo.no

Parkgata 83 Postboks 460 2304 Hamar

Til generalforsamlingen i Eiendoms Partner AS

Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Eiendoms Partner AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr 3 167 181, og konsernregnskap, som viser et overskudd på kr 23 092 448. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapet og konsernet Eiendoms Partner AS’ finansielle stilling per 31. desember 2015 og av deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

årsrapport 2015 | 33


revisorberetning

Revisors beretning - 2015 - Eiendoms Partner AS, side 2

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon» mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Hamar, 1. april 2016 BDO AS

Håvard Hammertrø Statsautorisert revisor

34 | årsrapport 2015


책rsrapport 2015 | 35


36 | 책rsrapport 2015


책rsregnskap 2015 boligpartner as

책rsrapport 2015 | 37


styrets beretning 2015 BoligPartner AS er en ferdighusprodusent som selger og leverer boliger og hytter på andres og egne tomter. Dette gjøres gjennom egne distriktskontorer, prosjekter og forhandlere. Virksomheten har sitt geografiske område over hele Norge. Selskapets hovedkontor ligger på Tjuvholmen i Hamar. 2015 har vært et år preget av et variabelt boligmarked i Norge. Prisutviklingen på boliger har generelt vært positiv og volumet har gått fra svakt til sterkt. BoligPartner har i 2015 forberedt seg på en vekst i markedet gjennom å utvide salgsorganisasjonen ved våre distriktskontor og forhandlernett. Organisasjon – arbeidsmiljø – likestilling -diskriminering Antall ansatte ved årsskiftet var 175 personer. I 2015 har det totale sykefraværet vært på 4,2 prosent som utgjør en direkte lønnskostnad på kr 5.375.000,-. Selskapet er opptatt av «helse, miljø og sikkerhet» og er løpende fokusert på forbedringer som kan bidra til redusert sykefravær ved bedriften. Det har i løpet av året ikke vært arbeidsulykker i bedriften. BoligPartner har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet har i sin policy innarbeidet rutiner for likestilling som søker å sikre at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eks. lønn, avansement og rekruttering. Av selskapets 175 ansatte er 52 kvinner. Gjennomsnittlig årslønn for kvinner er kr 561.000,- mens den for menn er kr 651.000,-. Dette skyldes at andelen kvinner i ledende stillinger er noe lavere enn antall menn. Styret i BoligPartner består av fem styremedlemmer, hvorav et medlem er valgt av og blant de ansatte. Det er to kvinnelig representanter. Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Bedriften arbeider aktivt for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Bedriften har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering, ei heller på grunn av nedsatt funksjonsevne. Ytre miljø Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. Selskapet er bevisst at aktiviteten ute på byggeplassene til enhver tid kan tilsi en belastning på det ytre miljø. Kildesortering på byggeplass blir gjennomført, og utslipp for øvrig er ikke registrert. Tiltak i forhold til dette vurderes løpende. Resultat, kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet Selskapet er i slutten av en 3 årig strategisk satsning hvor betydelige midler er forskuttert innenfor markedsføring og organisasjonsbygging. Selskapets omsetning økte fra kr 769,7 mill i 2014 til kr 1.074,3 mill. i 2015. Driftsresultatet i 2015 ble på kr 36,5 mill. sammenlignet med kr 22,1 mill i 2014. Årsresultatet etter skatt ble på kr 28,9 mill i 2015, hvilket er en økning på kr 13,5 mill. sammenlignet med 2014. Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var negativ med kr 26,6 mill. Ordinært resultat før avskrivninger har gitt en tilførsel av likvide midler på kr 37,0 mill. Netto økning i kapitalbinding for balanseposter knyttet til varekretsløpet har redusert likvide midler med kr 63,6 mill. Selskapets disponible midler utgjør pr 31.12.15 kr 4,2 mill. Selskapets evne til egenfinansiering av investeringer er tilfredsstillende. Anleggsmidler og beholdning av tomter og byggeprosjekter i egenregi er i sin helhet finansiert med egenkapital og byggelån. Selskapets finansielle stilling er tilfredsstillende. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 596,2 mill., sammenlignet med kr 474,4 mill. året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.15 var på 19,1 prosent sammenlignet med 19,0 prosent pr. 31.12.2014. Selskapet har covenant krav i forbindelse med låneengasjementet med Sparebanken Hedmark. Et av kravene er at egenkapitalandelen skal være på over 20 prosent. Ved balansedagen er egenkapitalandelen på 19,05 prosent. Selskapet har avklart forholdet med Sparebanken Hedmark som har bekreftet at dette ikke medfører brudd på lånebetingelsene.

38 | årsrapport 2015


styrets beretning 2015 Finansiell risiko Selskapet er ikke eksponert mot endringer i valutakurser. Selskapets gjeld har flytende rente, og endringer i rentenivå kan påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. Kredittrisiko Risiko for at privatkunder og forhandlere ikke har evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav. Selskapet har historisk sett hatt mindre tap på fordringer. Kundefordringer er i hovedsak sikret ved underliggende sikkerhetsdokumenter. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som akseptabel. Det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. Forfallstidspunkter ved fakturering til kunder opprettholdes. Det samme gjelder betalingsbetingelsene til selskapets leverandører. Markedsrisiko Total markedet for boliger er ved årsskiftet stabilt. Etterspørselen etter våre boliger oppleves også svakt stigende utvikling for eneboliger og 2- og 4- mannsboliger i randsonene generelt i Norge. Fortsatt drift Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse, med tilhørende noter, en rettvisende oversikt over selskapets økonomiske utvikling og finansielle stilling. Selskapets egenkapital er pr 31.12.15 kr 113,6 mill og er således økt med kr 23,4 mill i 2014. Årsregnskapet for 2015 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetning er til stede. Fremtidig utvikling Det forventes en forsiktig positiv utvikling i 2016. BoligPartner vil følge utviklingen av de forskjellige segmenter i markedet nøye og tilpasse produktene fortløpende etter nye markedstrender. Antall salgskontorer i Norge vil også øke i 2016. Selskapet har under etablering ny strategi fram mot 2018 som skal sikre grunnlaget for videre vekst og forretningsutvikling. Med virkning fra 1. april 2016 endres selskapets morselskap navn til BoligPartner Konsern AS og dagens adm.dir i BoligPartner AS går inn som Konsernsjef i morselskapet. Dagens styreleder i BoligPartner AS blir ny adm.dir i selskapet. Årsresultat og disponering Styret vurderer selskapets stilling dithen, herunder hensyntatt både selskapets egenkapital og likviditet, at det foreligger grunnlag for å foreta følgende disponering av årsresultatet:

Avgitt konsernbidrag Overført annen egenkapital Totalt disponert

kr 5.500.000,kr 23.422.242,kr 28.922.242,-

årsrapport 2015 | 39


regnskapsprinsipper 2015 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Prosjekter og beholdninger Byggeprosjekter etter kontrakt behandles i samsvar med løpende avregningsmetode. Opptjent fortjeneste inntektsføres i forhold til fullføringsgraden på balansetidspunktet. Renter som inngår i kontrakt kommer som kostnad for prosjektet. Fullføringsgraden vurderes av byggeleder for hvert enkelt prosjekt. Opptjent, ikke fakturerte inntekter består av differansen mellom kontraktkostnader påløpt på balansedagen og kostnad opptjent kontraktinntekt på balansedagen. Opptjent, ikke fakturerte inntekter vises sammen med kundefordringer i balansen. Byggeprosjekter i egen regi er prosjekter hvor salget foregår før, under eller etter oppføringen av boligen. Nårkontrakt med kunde er inngått foretas inntektsføring i samsvar med løpende avregningsmetode. Egenregi prosjekter hvor det ikke er inngått kontrakt om salg vurderes til laveste av full tilvirkningskost og virkelig verdi. Lager av innkjøpte varer og tomter er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster somforfaller til betaling innen et år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Immaterielle eiendeler Utgifter til immaterielle eiendeler balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til den og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over tre år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Bygningsmessig innredninger aktiveres og avskrives over avtalt leieperiode. Direkte vedlikehold kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 25 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller someksisterer mellomregnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller somreverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Pensjoner Selskapet har innskuddsbaserte pensjonsordninger. Selskapet betaler innskudd, og har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddet er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden, og viser selskapets kontanstrøm fordelt på operasjonelle aktiviteter, investeringer og finansiering.

40 | årsrapport 2015


resultatregnskap for 2015 Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Salgsinntekter 1, 4 1 074 286 727 769 688 989 Sum driftsinntekter 1 074 286 727 769 688 989 Varekostnad 1 Lønnskostnad 2 Ordinære avskrivninger 3 Andre driftskostnader 2, 3 Sum driftskostnader

838 892 633 127 977 468 3 600 000 67 364 877 1 037 834 977

578 893 010 106 350 712 4 085 960 58 224 387 747 554 069

Driftsresultat

36 451 750

22 134 920

Renteinntekt fra selskap i samme konsern Renteinntekter Rentekostnader Resultat av finansposter

1 457 138 423 917 1 789 196 91 859

2 341 107 541 173 3 855 840 -973 560

Ordinært resultat før skattekostnad

36 543 610

21 161 360

Skattekostnad på ordinært resultat 8 Ordinært resultat

7 621 368 28 922 242

5 764 257 15 397 103

Årets resultat

28 922 242

15 397 103

Avsatt konsernbidrag Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

5 500 000 23 422 242 28 922 242

2 206 721 13 190 382 15 397 103

årsrapport 2015 | 41


balanse

Eiendeler Note 2015 Immatrielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler

3

Tomter og bygninger Driftsløsøre, inventar o.l. Sum varige driftsmidler

3 3, 7

4 112 000 4 112 000

2014 6 554 000 6 554 000

2 720 000 199 004 2 919 004

1 078 000 500 000 1 578 000

Lån til foretak i samme konsern 4 Sum finansielle anleggsmidler

42 690 330 42 690 330

37 807 390 37 807 390

Sum anleggsmidler

49 721 334

45 939 390

Varer Beholdning av tomter og varer 7 Byggeprosjekter i egen regi 7 Sum varer Kundefordringer 1, 4, 7 Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 10

145 768 050 59 613 457 205 381 508 314 592 412 3 127 737 317 720 149 23 415 107

109 353 645 44 851 838 154 205 483 265 654 065 3 927 405 269 581 470 4 694 978

Sum omløpsmidler

546 516 764

428 481 931

SUM EIENDELER

596 238 098

474 421 321

42 | årsrapport 2015


balanse

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2015

2014

Aksjekapital (85 000 aksjer à kr 100) 5, 6 Annen innskutt egenkapital 6 Sum innskutt egenkapital

8 500 000 12 235 049 20 735 049

8 500 000 12 235 049 20 735 049

Annen egenkapital 6 Sum opptjent egenkapital

92 872 464 92 872 464

69 450 223 69 450 223

Sum egenkapital

113 607 513

90 185 272

Utsatt skatt 8 Sum avsetning for forpliktelser

28 629 710 28 629 710

27 327 830 27 327 830

Gjeld til kredittinstitusjoner 7, 10 Byggelån 7 Leverandørgjeld 4 Betalbar skatt 8 Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 9 Sum kortsiktig gjeld

22 920 190 286 497 097 84 632 354 4 285 241 21 305 004 34 360 988 454 000 874

19 371 413 247 369 783 56 735 958 3 096 733 15 587 453 14 746 880 356 908 219

Sum gjeld

482 630 584

384 236 049

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

596 238 098

474 421 321

årsrapport 2015 | 43


kontantstrøm Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2015 Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i vareleverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

2014

36 543 609 21 161 360 -3 096 733 0 3 600 000 4 085 960 -51 176 025 26 666 034 -48 938 347 -3 988 072 27 896 396 14 002 336 8 596 867 -77 551 538 -26 574 233 -15 623 920

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -2 499 004 -1 277 025 Innbetalinger på lånefordring konsern (korts./langs.) 0 28 758 086 Utbetalinger på lånefordring konsern (korts./langs.) -4 882 940 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -7 381 944 27 481 061 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto innbetaling kassekreditt 3 548 777 2 361 180 Innbetalinger gjeld konsernselskaper 14 048 422 0 Utbetalinger gjeld konsernselskaper -1 025 303 0 Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts./langs.) 172 891 469 23 247 860 Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld (korts./langs.) -133 764 155 -36 574 996 Utbetalinger av konsernbidrag til MS -3 022 905 0 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 52 676 305 -10 965 956 Netto kontantstrøm for perioden 18 720 129 891 185 Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 0 0 Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 4 694 978 3 803 793 Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 23 415 107 4 694 978 Denne består av: Bankinnskudd m.v.

23 415 107

4 694 978

Ubenyttet driftskreditt utgjør i tillegg

3 579 810

7 128 587

44 | årsrapport 2015


noter NOTE 1 - ANLEGGSKONTRAKTER OG KUNDEFORDRINGER Igangværende kontrakter: 2015 2014 Inntektsført på igangværende kontrakter Kostnader knyttet til opptjent inntekt

678 946 564 -561 682 635

458 431 749 -378 034 314

Netto resultatført på igangværende prosjekter

117 263 929

80 397 435

Kundefordringer Opptjent, ikke fakturerte inntekter på kontrakter Kundefordringer

2015 174 937 659 139 654 752

2014 155 613 289 110 040 776

Sum 314 592 412 265 654 065 NOTE 2 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER M.V. Lønnskostnader består av følgende poster: 2015 2014 Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader

103 568 523 15 429 050 5 034 749 3 945 146

85 102 885 12 778 993 4 272 662 4 196 172

Sum lønnskostnader

127 977 468

106 350 712

148

129

Gjennomsnittlig antall årsverk

Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Sleskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Godtgjørelser Lønn Annen godtgjørelse

Daglig leder

Styret

2 032 451 10 017

289 000 0

Hverken daglig leder eller styreleder har avtale om bonusavlønning eller rett til særskilt vederlag ved opphør. Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til daglig leder eller styreleder. Revisor

2015

Lovpålagt revisjon (inkl teknisk bistand ved utarb. av årsregn.) Skattemessig rådgivning ( inkl bistand ved utarb. av lign.papirer) Annen rådgivning

345 000 20 000 67 500

2014 510 650 22 100 88 350

årsrapport 2015 | 45


noter

NOTE 3 - VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Inventar Bygn.messig Sum varige Immaterielle og utstyr innredning og driftsmidler eiendeler 1) visningshytte Anskaffelseskost 01.01. Tilgang Avgang

2 477 898 2 300 000 0

5 538 857 16 471 562 2 499 004 0 0 0

3 259 963 -3 060 959

4 777 898 -2 057 898

8 037 861 -5 118 857

16 471 562 -12 359 562

Bokført verdi 31.12.

199 004

2 720 000

2 919 004

4 112 000

Årets avskrivninger

500 000

658 000

1 158 000

2 442 000

Økonomisk levetid Avskrivningsplan

3-7 år Lineær

Anskaffelseskost 31.12. Akkumulerte avskrivninger 31.12.

3 060 959 199 004 0

5 år Lineær

3-5 år Lineær

1) Balanseførte immaterielle eiendeler består av EDB-programmer og lisenser. Produktutvikling hus og hytter, og kataloger blir løpende kostnadsført.

Inventar og utstyr

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Leieavtalens varighet

2 003 402

Kontor og lagerlokaler 10 241 438 3-5 år

Sum

12 244 840

NOTE 4 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V, OPPLYSNINGER OM KONSERNREGNSKAP Fordringer: Lån til selskap i samme konsern Kundefordringer Andre fordringer

2015 42 690 330 3 126 475 0

37 807 390 3 502 250 0

Gjeld: Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld inkl konsernbidrag

126 381 21 582 669

278 653 4 048 207

Konsolidering: Bolig Partner AS er konsolidert i Eiendoms Partner konsern. Konsernregnskapet kan fåes utlevert ved henvendelse til selskapets forretningskontor; Brygga 11 Tjuvholmen, 2317 Hamar

46 | årsrapport 2015

2014


noter NOTE 5 - ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE M.V. Selskapets aksjonærer er: Eiendoms Partner AS

Eierandel: 100 %

NOTE 6 - EGENKAPITAL Aksje- Annen Annen Sum kapital innsk. kap. egenkap. Egenkapital pr 01.01.15 Årets resultat Avsatt konsernbidrag

8 500 000 0 0

12 235 049 0 0

69 450 223 28 922 242 -5 500 000

90 185 272 28 922 242 -5 500 000

Egenkapital pr 31.12.15

8 500 000

12 235 049

98 372 464

113 607 513

NOTE 7 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V. 2015 2014 Gjeld til kredittinstitusjoner sikret ved pant 309 417 287 266 741 196 Eiendeler stillet som sikkerhet: Kundefordringer Varer Inventar og utstyr

314 592 412 205 381 508 199 000

265 654 065 154 205 483 500 000

Sum bokført verdi

520 172 920

420 359 548

Kausjons og garantiansvar

78 700 000

75 400 000

Langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år

0

0

NOTE 8 - SKATTER Årets skattekostnad består av: 2015 2014 Betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skatt Endring utsatt skatt som følge av endret skattesats

6 319 488 1 301 876 -

3 912 917 1 851 340 -

Netto skattekostnad

7 621 367

5 764 257

Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Anvendelse av underskudd

36 543 609 166 542 -13 304 641 0

21 161 360 187 744 -6 330 323 -526 496

Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet Mottatt/avgitt konsernbidrag Skattepliktig inntekt

23 405 510 -7 534 247 15 871 263

14 492 285 -3 022 905 11 469 380

Grunnlag for årets skattekostnad:

årsrapport 2015 | 47


noter

NOTE 8 - SKATTER, FORTSETTELSE Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: 2015 2014 Omløpsmidler Anleggsmidler Avsetning garanti- og serviceforpliktelser Underskudd til fremføring Korreksjonsinntekt Netto midlertidige forskjeller

116 603 861 -815 019 -1 270 000 - - 114 518 842

103 191 683 -707 480 -1 270 000 101 214 203

Utsatt skatt (25%/27 % )

28 629 710

27 327 835

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes. Dette er gjennomført ved beregningen. Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt i skattekostnaden Skatteendring av konsernbidrag

6 319 488 -2 034 247

3 912 917 -816 184

Betalbar skatt

4 285 241

3 096 733

NOTE 9 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD Består av:

2015

2014

Avsatt til garantiansvar Avsatt til skyldig lønn og feriepenger Lån fra konsernselskap inkl konsernbidrag Periodiserte kostnader

1 270 000 11 158 270 21 582 668 350 050

1 270 000 9 428 672 4 048 206 -

Sum

34 360 988

14 746 878

NOTE 10 - BUNDNE MIDLER OG LIMIT KASSEKREDITT I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 5 118 512. Limit kassekreditt pr 31.12.15 er kr 26.500.000.

NOTE 11 - BETINGET EIENDEL Selskapet har rettet krav mot tidligere aksjonærer i Sagabo AS (nå Bolig Partner Bryne AS) for merverdiavgifts og skattemessige forhold som er avdekket fra perioden før Bolig Partner AS kjøpte aksjene. Kravet er på kr 2 131 928.

48 | årsrapport 2015


revisorberetning Tlf: 95 76 70 00 Fax: www.bdo.no

Parkgata 83 Postboks 460 2304 Hamar

Til generalforsamlingen i Bolig Partner AS

Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Bolig Partner AS, som viser et overskudd på kr 28 922 242. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Bolig Partner AS per 31. desember 2015, og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

årsrapport 2015 | 49


revisorberetning

Revisors beretning - 2015 - Bolig Partner AS, side 2

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Hamar, 17. mars 2016 BDO AS

Håvard Hammertrø Statsautorisert revisor

50 | årsrapport 2015


책rsrapport 2015 | 51


Ønsker og behov. Inspirasjon og fantasi. Alle har vi våre drømmer når det gjelder hus. Noen er praktiske, mens andre er estetiske. Noen vil ha rene linjer, andre omfavner det klassiske. Hos oss skal alle kunne realisere sine drømmer og behov. Hos oss er hver kunde unik, og hver tanke en mulighet. Det er derfor vi skaper: «husene

Hovedkontor: Tjuvholmen, Brygga 11, 2317 Hamar

folk snakker om».

post@boligpartner.no

Telefon: 47 71 70 00

BoligPartner årsrapport 2015  
BoligPartner årsrapport 2015