Page 1

Ventelistesystemet i almene boligorganisationer

Januar 2011


Reglerne om udlejning af almene boliger

Først 1

er indviklede, men systemet er fastlagt

Når vi har modtaget en opsigelse fra en

efter loven for, at ventelisterne skal være

beboer, gennemgår vi oprykningsliste nr.

så retfærdige som muligt – både for de,

1 for at finde ansøgere fra samme bolig-

der allerede bor i boligforeningen, og for

afdeling, som er interesserede i at leje

de, der kommer udefra.

den ledige bolig.

I denne folder forklarer vi, hvordan sy-

Opfylder de kravene om familiens

stemet fungerer, og hvordan kundeser-

størrelse, tilbyder vi boligen til den ansø-

vice finder frem til, hvem der skal tilbydes

ger, der står øverst på oprykningsliste 1.

en ledig bolig.

– så 2 Tre lister

Er der ingen på oprykningsliste 1, der

3B fører tre lister i alt:

ønsker den ledige bolig, går vi videre til oprykningsliste nr. 2, der rummer

1. Oprykningsliste til bolig i samme afdeling På

oprykningslisten

ansøgere fra en anden af 3B’s boligafdelinger. På den måde får de beboere, der i forvejen bor i afdelingen og or-

står ansøgere, der

ganisationen, »lov til at vælge først«.

søger en anden bo-

Det betyder, at de mest populæ-

lig i den boligafde-

re og eftertragtede boliger så godt

ling, hvor de alle-

som altid bliver lejet ud til ansøgere,

rede bor.

der står på oprykningsliste nr. 1 eller 2. Det betyder også, at de, der bor i

2. Oprykningsliste til bolig i en anden af boligforeningens afdelinger

avancere til de bedste boliger – hvis de

Den næste oprykningsliste er for ansø-

vel at mærke opfylder betingelserne om

gere, der i forvejen bor i en af 3B’s bolig-

husstandens størrelse.

boligafdelingen og i foreningen, kan

afdelinger og gerne vil have en bolig i en anden af 3B’s boligafdelinger.

Boligsøgende, som flytter fra en bolig i foreningen på grund af separation, skils-

3. Ansøgere udefra

misse eller brudt parforhold, har fortrins-

Den tredje venteliste er for ansøgere, der

ret til ledige boliger i foreningen i den på-

ikke har bolig i 3B.

gældende kommune i op til et år. Reglen forudsætter, at børnene er under 18 år, og at de bor hos den af forældrene, som bliver i den hidtidige fælles bolig.

2


– Og så 3

på op til 90 m2 er der ingen fortrinsret til

Er der ikke ansøgere på oprykningsliste

børnefamilier.

nr. 2, der efterspørger den ledige bolig,

I omegnskommunerne skal der i hus-

går vi videre til venteliste nr. 3, som er

standen som udgangspunkt være mindst

ansøgere udefra. Det er ofte den læng-

et barn, hvis der søges fire eller flere rum.

ste liste.

Til 3-rums boliger skal husstanden bestå af mindst to personer.

Hvad koster det

Der er dog undtagelser, da 3-rums bo-

Du skal være fyldt 15 år for at komme

liger under 70 m2 kan lejes ud som en

på venteliste. Du skal betale et opnote-

2-rumsbolig, og så vil én person i hus-

ringsgebyr for at skrive dig op og derefter

standen være nok.

betale et årligt gebyr for at stå på vente-

Tilsvarende kan en 4-rums bolig, som

listen og på den måde beholde din an-

er mindre end 90 m2, lejes ud som en

ciennitet.

3-rums bolig - altså til en husstand, der

Når du indgår en lejekontrakt med 3B,

kun består af to personer.

skal du betale et medlemsindskud. Andre forhold – andre muligheder Nummer på ventelisten

Alle de kommuner, hvor 3B har boliger,

På www.3b.dk kan du til enhver tid se,

har indgået en aftale med de lokale boli-

hvad nummer du står på ventelisten.

gorganisationer om, at kommunen råder

Men du skal være opmærksom på, at

over et antal ledige boliger, som dermed

ansøgere, som søger efter fleksible kri-

går uden om ventelistesystemet.

terier, kan få tildelt bolig før andre ansø-

Københavns Kommune har fx anvis-

gere. Derfor er det ofte meget svært at

ningsret til 33 % af alle ledige almene

se, hvor lang ventetid du reelt må regne

boliger i kommunen. Kontakt derfor kom-

med.

munen, hvis du har et meget akut behov for en bolig. I en del kommuner har 3B også en af-

Husstandens størrelse I Københavns Kommune er der fortrins-

tale om fleksibel udlejning. Det betyder, at

ret for børnefamilier efter boligens stør-

en del af organisationens boliger lejes ud

relse. Dermed har par og husstande med

efter helt specielle kriterier uden om vente-

et eller flere børn fortrinsret til 3-4-rums

liste 1, 2 og 3. Har du fx arbejde i en kom-

2

boliger på mellem 90 og 110 m – forud

mune og bor i en anden, er der mulighed

for enlige uden børn. Husstande med et

for, at du kan få fortrinsret til en bolig tæt-

eller flere børn har fortrinsret til boliger

tere på dit arbejde. Læs mere om fleksi-

med 5 eller flere rum. Ved 3-rums boliger

bel udlejning på www.3b.dk. 3


Ungdoms- og ældreboliger

2 år i sin nuværende bolig, før man kan

3B har en del ungdoms- og ældreboliger.

få tilbudt en ny bolig via oprykningsliste

Ønsker du en ungdomsbolig, skal du

1 og 2.

henvende dig til CIU på tlf. 33 11 64 44,

Ønsker du at bruge fortrinsretten til

kontortid dagligt kl. 10.00 - 15.00 eller på

en anden bolig i 3B, kan du skrive dig på

www.ungdomsboliger.dk

oprykningsventelisten. Forudsætningen

Ønsker du en ældrebolig, skal du kon-

er, at du står på den almindelige venteli-

takte din kommune. Al anvisning af ældre-

ste - og at du betaler det årlige gebyr på

boliger sker nemlig gennem kommunen.

begge lister.

Hvad koster det?

Er du i tvivl?

For at blive skrevet på ventelisten skal du

Hvis du er i tvivl om, hvordan reglerne

være fyldt 15 år og betale et opnoterings-

fungerer, så klik ind på 3B’s hjemme-

gebyr, der for tiden er 150 kr.

side www.3b.dk. Finder du ikke svar på

Derudover skal du betale et årligt ajourføringsgebyr, så længe du ønsker at stå på den almindelige venteliste og dermed beholde din anciennitet.

dit spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte 3B’s kundeservice. Mange tror, det hjælper at ringe for at rykke. Men det nytter ikke, for vi kan ikke gå uden om ventelisterne.

Efter to år kan du søge en anden bolig Internt i 3B er der en såkaldt karenstid.

Har du et meget akut behov for bolig, skal du i stedet kontakte din kommune.

Det vil sige, at man skal have boet mindst

Du kan ringe til kundeservice på telefon 70 20 76 00 Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10 - 15 Onsdag kl. 10 - 17 Fredag kl. 10 - 13

Personlig henvendelse i Kronprinsessegade 14, København K Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10 - 14 Onsdag kl. 10 - 17 Fredag kl. 10 - 13

Boligforeningen 3B Boks 2232 Kronprinsessegade 14 1306 København K

Tlf. 70 20 76 00 Fax 33 18 62 14 Mail 3b@3b.dk www.3b.dk

Ekspeditionstid Hverdage 10-14 Onsdage 10-17 Fredage 10-13

Ventelisten  
Ventelisten  

Læs mere om 3B's venteliste her