Page 1

Vil du fremleje din bolig?

September 2009


Ret til at fremleje

Du har, som lejer af et boliglejemål, ret til at fremleje din bolig. Retten til fremleje af

almene boliglejemål gælder, selv om den,

du fremlejer til, ikke opfylder de almindel-

ige krav til husstandens størrelse og sam-

mensætning.

Men der er nogle betingelser, som er fastsat i loven (jf. Lov om leje af almene boliger § 65), som skal overholdes. For det første må fremlejen højest vare i 2 år. For det andet må fremlejen kun ske, hvis det kan dokumenteres, at lejerens fravær er midlertidig og skyldes:

på 3B’s hjemmeside eller ring til kundeafdelingen på telefon 70 20 76 00

Art

Krav til dokumentation

Sygdom

Erklæringen skal være fra en speciallæge

mentation for fraværet og kopi af den

• Ansøgning om fremleje med doku-

Forretningsrejse

Oplysning om, at det er midlertidigt fravær

underskrevne fremlejeaftale skal sen-

des til 3B

Studieophold

Uddannelsesstedet skal bekræfte, at det er midlertidigt fravær fra uddannelsen

• 3B skal som udlejer godkende frem-

Forflyttelse o.lign.

Oplysning fra arbejdsgiveren om, at det er en midlertidig forflyttelse af arbejdssted

lejen

• Når fremlejen er godkendt, kan frem

lejen finde sted

• Hvis du modtager boligsikring, har

du pligt til at underrette din kom-

mune om, at du fremlejer din bolig

• Du Bemærk:

skal

oplyse

din

midlertidige

adresse til 3B

Der gælder særlige regler for bofællesskaber, ungdomsboliger og ældreboliger.

Du er stadig

Kontakt eventuelt 3B’s kundeafdeling.

• Den ansvarlige over for 3B • Ansvarlig for, at lejen bliver betalt

Sådan gør du

• Ansvarlig for, at husorden overholdes

• Du finder selv en lejer (fremlejetager)

• Ansvarlig for, at lejligheden ikke mis-

• Der skal udfærdiges en fremlejeaftale

2

(hent ansøgningsskema om fremleje

ligholdes


Lov om leje af almene boliger § 65 stk. 2 Udlejeren kan modsætte sig fremlejeforholdet når: 1. Det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum eller 2. Udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet Lov om leje af almene boliger § 66, stk. 1 og 2 Fremlejeaftalen skal indgås skriftligt og lejeren skal inden fremlejeperiodens begyndelse give udlejeren kopi af fremlejeaftalen. Lejeren kan ikke ved aftaler om fremleje betinge sig en højere leje, end lejeren selv betaler for boligen. Udlejer skal modsætte sig fremlejeaftalen, hvis den aftalte leje overstiger dette beløb.

3B anbefaler, at

• Hvis du ikke vender tilbage til

• Lejen betales via pengeinstitut (bank,

• Hvis du ikke opfylder reglerne for

sparekasse)

lejligheden, skal du sige lejemålet op

• Vi får en kontaktadresse, især hvis

fremleje, kan 3B nægte at godkende,

at du fremlejer

fravær skyldes ophold i udlandet

• At der aftales et opsigelsesvarsel mel

• Du skal kontakte 3B, når fremleje-

perioden ophører, og oplyse, om du

flytter tilbage, eller om du ønsker at

sige lejemålet op.

lem fremlejer og fremlejetager

Husk • Fremleje kan ikke finde sted uden

ægtefælle/samlevers samtykke

• Fremlejetager kan ikke fortsætte

lejemålet

ophør

efter

fremlejeperiodens

3


Boligforeningen 3B Boks 2232 Kronprinsessegade 14 1306 København K

Tlf. 70 20 76 00 Fax 33 18 62 64 Mail 3b@3b.dk www.3b.dk

Ekspeditionstid Hverdage 10-14 Onsdage 10-17 Fredage 10-13

fremleje  
fremleje  

Vil du fremleje din bolig? September 2009 på 3B’s hjemmeside eller ring til kun- deafdelingen på telefon 70 20 76 00 • Ansøgningomfremlejeme...