Page 1

k a n a l 3B Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011

Nyhedsbrev til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere

Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand for 3B Først en stor tak for det forløbne år. Det

ganisation. Men hvordan når vi så ambi-

er ikke småting, der har været på dags-

tiøse mål?

De fem områdemøder bliver holdt i tidsrummet kl. 19 - 21 i marts

ordenen i 2011 – hverken i afdelingsbe-

Det er noget af det, vi gerne vil drøfte

styrelserne, i administrationen eller i or-

med vores afdelingsbestyrelser på om-

måned efter følgende plan:

ganisationsbestyrelsen.

rådemøderne.

1. marts – Urbanplanen + øvrige København S

Vi har taget mange store beslutnin-

Her vil emner som indkøbsfunkti-

ger. Vi har solgt vores hovedkontor og

on, driftsfællesskaber og serviceaftaler

8. marts – Folehaven, Kgs. Eng-

besluttet, hvor vi fremover vil bo.

komme på dagsordenen.

have, Sydhavn og Hvidovre 13. marts – Herlev

Vi har besluttet at flytte sammen med

Vi er klar over, at afdelingsbestyrel-

Boligkontoret Danmark, som vi også har

serne oplever, at der sker mange ting

15. marts – Ballerup, Høje-Ta-

indgået et strategisk samarbejde med.

med serviceaftaler, justering af driften

astrup, Fredensborg og Gladsaxe

Og så har vi vedtaget 3B’s kurs i Stra-

og meget andet.

27. marts – øvrige København

tegi 2015. I den forbindelse vil organisationsbe-

Vi er også klar over, at vi her tager fat i noget, der vedrører alle i dagligdagen.

styrelsen gerne takke for de mange og

Det er derfor vigtigt, at vi i denne fa-

gode debatter, vi har haft – ikke mindst

se og fremover har en god fornemmelse

på formandsmøderne, hvor bølgerne ind

for den lokale virkelighed, så vi kan tage

imellem har været høje.

hensyn til forskellighederne.

Netop formandsmøderne har inspi-

I det nye år vil vi i det hele taget eva-

reret organisationsbestyrelsen til i marts

luere vores mødestruktur og se på, hvor-

måned at holde områdevise møder med

dan vi får den mest tætte og udbytterige

afdelingsbestyrelserne.

dialog.

Ambitiøse mål 2011 har i høj grad været præget af Stra-

Med vil jeg på hele organisaDe de femord områdemøder bliver holdt

tegi 2015. Og strategien er klar: Vi vil

tionsbestyrelsens ønskemåalle i tidsrummet kl. 19vegne - 21 i marts

have de bedste boliger, yde den bedste

enned rigtig glædelig julplan: og et fantastisk efter følgende

service og være en fantastisk effektiv or-

nytår.

(Vanløse, N, NV, V, K og Ø)


Nyt fra organisationsbestyrelsen Af Anette Hertz, kommunikationschef i 3B – ahz@3b.dk

Her kan du læse om de vigtigste sager, organisationsbestyrelsen har haft på dagsordenen, men du kan som altid læse de fulde referater fra organisationsbestyrelsens møder på www.3b.dk under fanen »Beboerdemokrati«. Siden sidste udgave af Kanal 3B har or-

Afdelingsbudgetterne

ganisationsbestyrelsen holdt tre møder

Det er formelt organisationsbestyrelsen,

Dispositionsfonden siden sidst

– nemlig den 13. oktober, 23. november

der godkender afdelingernes budgetter.

Hørgården modtog ekstraordinært

2011 og 15. december.

Organisationsbestyrelsen fik i den forbin-

200.000 kr. til en miljøstation.

delse udleveret en oversigt over lejeregu-

Dyvekevænget

blev

bevil-

Møde den 13. oktober 2011

leringerne i 3B’s familieboliger, ældreboli-

get rente- og afdragsfrit lån på

Strategi 2015 er en fast del af alle mø-

ger samt institutioner og særboliger.

630.000 kr. til renovering af mobil-

derne i organisationsbestyrelsen.

Tre afdelinger havde endnu ikke god-

sugtanke og elevatorer.

På dette møde gav direktionen en

kendt deres budgetter. Hørgården holdt

orientering om, at administrationen er i

først deres møde samme dag som be-

jet kun at have bestyrelsesmaterialet på

fuld gang med at skrive projektkontrak-

styrelsemødet, Dyvekevænget havde

ekstranettet – X3B – og så medbringe

ter med formål, milepæle etc. Organi-

nedstemt budgettet, ligesom det var sket

iPad til møderne for at undgå de mange

sationsbestyrelsen skal så tage stilling

i Egedalsvænge.

papirer og den store udgift til porto.

til de enkelte initiativer, når det er re-

Organisationsbestyrelsen vedtog her-

levant. Her var det indkøbsfunktion og

efter samtlige afdelingers budgetter – dog

-politik, der blandt andet var på dags-

med forbehold for de tre nævnteafdelin-

ordenen.

gers godkendelser. Netop i forbindelse med de nylige af-

Det blev besluttet at købe iPad til bestyrelsen i starten af det nye år. Vedtægterne – skal de revideres? Der er flere ting i 3B’s vedtægter, der

Indkøbsfunktionen

delingsmøder drøftede organisationsbe-

Det overordnede formål med indkøbs-

styrelsen, hvordan man kan få endnu flere

Bestyrelsen besluttede derfor at ned-

funktionen er at sikre en bedre anven-

til at interessere sig for afdelingens liv og

sætte et udvalg, bestående af Monia

delse af boligafdelingernes penge. Der

økonomi. Fælles spisning, børnepasning

Stolz, Hans Peter Nielsen, Anders Brøg-

er allerede ansat en indkøber, som ar-

og udgivelse af nyhedsbreve i god tid in-

ger og Lars Emanuel. Udvalget kom-

bejder 1/3 i 3B og 2/3 i Boligkontoret

den møderne var nogle af forslagene.

mer med en indstilling til bestyrelsen på

trænger til et eftersyn.

martsmødet.

Danmark. Indkøbsfunktionen er dermed i fuld gang, og du kan læse en

Byggeskadeforsikring i renoverings-

præsentation af Anne Løvgreen, som

sager

behandles på repræsentantskabsmødet

indkøberen hedder, på bagsiden.

Indtil nu har man ikke kunnet tegne byg-

i maj 2012.

Målet er, at forslag til ændringer kan

Derudover drøftede bestyrelsen et

geskadeforsikring på renoveringssager.

første udkast til en indkøbspolitik. Poli-

Nu er der imidlertid indført en obligato-

Ny i organisationsbestyrelsen

tikken behandles igen på bestyrelses-

risk forsikring for sager, der er startet

1. suppleant Jens Andreasen fra Måløv

mødet i december.

efter den 1. juli 2011 og en frivillig for

Park er trådt ind i bestyrelsen i stedet

sager, der er startet inden – og først af-

for Aksel Nielsen, der ikke længere bor

Serviceaftaler

sluttes efter – 1. juli 2011. Bestyrelsen

i 3B. Ifølge vedtægterne kan man ikke

Administrationen havde også udarbej-

tog orienteringen om den nye forsikring

sidde i organisationsbestyrelsen, hvis

det udkast til serviceaftaler og forelagde

til efterretning – og vedtog, at 3B skal

man ikke bor i en af 3B’s boliger.

tidsplan for samme.

være med i den frivillige forsikring.

ne kan anvendes i en række afdelinger

IPad til organsiationsbestyrelsen

i forbindelse med udarbejdelsen af bud-

Organisationsbestyrelsen har overve-

været drøftet på et formandsmøde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og roste oplægget.

2

Møde den 23. november 2011 Nyt aktieselskab – 3B Erhverv

get 2013. Oplæg til serviceaftaler har tidligere

En stor tak til Aksel Nielsen for indsatsen!

Forventningen er, at serviceaftaler-

Trækningsret siden sidst

Et helt nyt aktieselskab har nu set da-

Jægerbo har fået bevilget 100.000

gens lys. Navnet er Boligforeningen 3B

kr. til at etablere solcelleanlæg på

Erhvervsudlejning A/S, og formålet med

fælleshuset.

selskabet er at administrere nye er-


hvervslejemål i henhold til bekendtgørel-

strategiarbejdet. Samtidig besluttede be-

mere synlig og dermed mere brugt af af-

sen om sideaktiviteter.

styrelsen at ansætte en medarbejder til

delingsbestyrelserne. Efter en længere

at kortlægge regnvejrsskader og mulig-

debat i bestyrelsen blev det besluttet at

heden for lokal nedsivning af regnvand.

se på hele den demokratiske mødestruk-

Aktiekapitalen er på 500.000 kr., og bestyrelsen består af Villy Sørensen, Steffen Morild og Iris Gausbo. Fremover

Desuden drøftede bestyrelsen ud-

vil bestyrelsen for det nye aktieselskab

kast til indkøbspolitikken, som admini-

blive udpeget på det konstituerende mø-

strationen med de faldende bemærk-

Garantistillelser

de i juni.

ninger færddiggør til det kommende

Både Folehaven, Australiensvej og Tof-

bestyrelsesmøde i januar.

tegård er i gang med at udarbejde hel-

Budget for Dyvekevænget

tur i det nye år.

hedsplaner, og bestyrelsen har tidlige-

Dyvekevængets husleje er meget høj,

Boligkontoret Danmark

re truffet beslutning om at stille garanti

og afdelingsmødet har i både 2010 og

Administrationen er i fuld gang med at

i den slags sager, men alle sager skal

2011 nedstemt forslaget til budget.

undersøge, på hvilke områder et samar-

på dagsordenen på et bestyrelsesmøde.

Baggrunden for huslejeniveauet har

bejde vil give mening. Til at følge det ar-

Bestyrelsen besluttede at stille de nød-

blandt andet været øgede udgifter til

bejde, blev nedsat et udvalg med Ellen

vendige garantier – nemlig ca. 750.000

istandssættelser ved fraflytning samt

Vedelsby, Monia Stolz og Martin Baden

kr. i Folehaven og 500.00 kr. i hver af de

øgede henlæggelser til planlagt og pe-

som 3B’s repræsentanter.

to andre sager. Bliver sagerne gennem-

riodisk vedligeholdelse. Organisations-

ført, afholdes udgiften over byggesagen.

bestyrelsen vedtog derfor at bevilge et

Forhøjelse af indskud

rente- og afdragsfriit lån til renovering

3B har sidst reguleret indskud i 2006,

vanlige opgørelse over ind- og fraflytnin-

af mobilsugtanke og elevatorer, så hus-

og i afdelingerne oplever man stadig sti-

ger, restancer og udsættelser samt ud-

lejen for 2012 nedsættes med 3,03 %.

gende problemer med tab på fraflyttere.

lejningssituationen.

Lånet betales tilbage, når afdelingen er

Organisationsbestyrelsen besluttede på

Organisationsbestyrelsen fik til slut

i stand til det.

den baggrund at regulere en del konkre-

udleveret det personalepolitiske regn-

te indskud – og at administrationen fik

skab, der blandt viser, at personaleom-

Nyt hovedkontor på Havneholmen

kompetence til fremover at regulere ind-

sætningen i 2010 er mindre end det mål,

Som du også kan læse på side 7, har or-

skuddene efter behov.

der er sat. Nemlig 9,2 % hvor målet var

Efter det fik bestyrelsen den sæd-

ganisationsbestyrelsen besluttet at god-

maksimalt 10 %. Sygefraværet er forsat

kende købet af en bygning på Havnehol-

Anvisningsaftaler

men, der ligger tæt på offentlig transport

Bestyrelsen

drøftede

bag Fisketorvet. Bestyrelsen får den be-

indstillinger

om

for

med anden etnisk baggrund end dansk.

tingede købsaftale til godkendelse sam-

AlmenBolig+boliger i både Københavns

Derudover er der et efterslæb på

men med en samarbejdsaftale med Bo-

Kommune og i Herlev.

ca. 3 %, mens vi har en udfordring med og

godkendte

udlejningsaftaler

hensyn til at sikre mindst 10 % ansatte

kompetenceudviklingsdage, og der skal

ligkontoret Danmark i starten af det nye år.

strammes op på gennemførelsen af Fælleskonferencen 2011

MUS-samtaler.

Differentieret husleje

Konferencen blev evalueret, og der var

Næste møde i organisationsbestyrel-

3B bygger ca. 100 nye boliger på Glø-

enighed om at fortsætte med at hol-

sen er den 26. januar 2012.

delampen i Herlev. De andre boligorga-

de konferencer. Men for at give de nye

nisationer på grunden er DAB og KAB.

medlemmer af afdelingsbestyrelserne

De nye boliger er planlagt til at få sam-

lidt bedre tid til at finde sig til rette med

me husleje, men 3B har både treetages

bestyrelsesarbejdet inden konferencen,

rækkehuse og et syv etagers højt hus.

blev det besluttet fremover at holde den

På grund af den store forskel besluttede

i foråret. Det betyder, at den næste fæl-

bestyrelsen, at der skal være differentie-

leskonference i 3B bliver i foråret 2013.

Til lykke til Henrik Borre

ret husleje. Mødestrukturen

Henrik Borre, som er medarbejder-

Mødet den 15. december 2011

Udvalget for Demokrati og trivsel kom

nes repræsentant i organisationsbesty-

Strategi 2015

med et forslag om, hvordan de mente,

relsen, fyldte 60 år den 16. december

Bestyrelsen fik en opdateret status på

kontaktpersonordningen

2011. Stort til lykke til Henrik! ♦

kunne

blive

3


Repræsentantskabsmøde 23. november 2011 Af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder i 3B – cgh@3b.dk

Efterårets

repræsentantskabsmøde

Derefter skulle vælges stemmeudvalg,

på vedligeholdelsen. Derfor opstod di-

var et af de roligere af slagsen med

og det blev blev Freddy Christiansen fra

lemmaet, om vi skulle blive boende og

blot to overordnede punkter på dags-

Lønstrupgård, John Ove Jensen fra Mar-

renovere, eller om vi skulle finde noget

ordenen, nemlig formandens mundt-

tinsgård, Lars Graae fra Remisevænget

nyt. Vi gennemførte nogle økonomiske

lige beretning og godkendelse af næ-

Vest og Ejnar de Fries fra Solsikken.

cases, og beslutningen blev at sælge

ste års budget.

Derefter blev forretningsordenen for

K14. Salget faldt på plads i foråret 2011.

mødet kort gennemgået og vedtaget, før

Boligkontoret Danmark stod i samme si-

Villy Sørensen, formand i 3B, startede

Villy Sørensen kunne gå i gang med den

tuation, og vi besluttede derfor at flytte

med at byde velkommen til alle frem-

mundtlige beretning.

i samme hus og dele fællesfunktioner.

mødte. - Det er dejligt at se så mange, og

Men hvor skal vi så flytte hen? Vi afsøgte Finanslov og nyt hovedkontor

markedet, og til mødet i oktober 2011 var

der er også et æresmedlem til stede.

- Der er ikke så forfærdeligt mange ho-

der to projekter tilbage, nemlig Batteriet,

Også velkommen til personalet. I alt er

vedpunkter i den mundtlige beretning

også kendt som Moskégrunden, i Njals-

der mødt 27 afdelinger op, hvilket bety-

denne gang. Vi skal omkring seneste

gade og Havneholmen bag Fisketorvet.

der, at 40 % af alle afdelinger er til stede

nyt på det politiske område i form af den

De to bestyrelser havde et fællesmøde,

i salen i dag. Derudover er 84 repræsen-

nye finanslov, men det er selvfølgelig ik-

og beslutningen blev Havneholmen, for-

tantskabsmedlemmer mødt op, hvilket

ke hele finansloven, vi vil gennemgå –

talte Villy og viste tegninger af den nye

svarer til 36 % af repræsentanterne. Det

kun det, der har noget at gøre med vores

bygning og området samt nogle eksem-

er da flot, sagde Villy med sit sædvan-

boliger og lejere. Så kommer vi kort ind

pler på etageinddeling.

lige store smil.

på det nye hovedkontor – det ligger ikke

Mødet i gang

så langt herfra. Derefter fortæller jeg om

Samarbejde med Boligkontoret Dan-

hovedpunkterne for det strategiske sam-

mark og Strategi 2015

arbejde med Boligkontoret Danmark,

I forlængelse af det nye hovedkontor gik

for det er vigtigt, at vi har gjort os nogle

Villy videre til at fortælle om det strategi-

overvejelser omkring at flytte sammen.

ske samarbejde, der er ved at blive ud-

Og til sidst lidt om Strategi 2015 – her

viklet med Boligkontoret Danmark.

kommer jeg også ind på områdemøder-

- Vi har gjort os nogle overvejelser

ne, indledte Villy Sørensen sin mundtlige

om at flytte sammen med Boligkonto-

beretning.

ret Danmark, og vi kan lige så godt ud-

Første punkt var altså finansloven

nytte nogle af de muligheder, der er ved

2011, som er faldet på plads, og som for-

at kunne dele forskellige funktioner. Det

melt besluttes i januar 2012. Villy kunne

kan styrke vores strategiarbejde og vo-

fortælle, at økonomien er stram, og råderummet er indsnævret. - Boligaftalen 2010 gav store muligheder for renovering af almene boliger, og med den nye boligaftale 2011 har S og SF tilsluttet sig 2010-aftalen, som fastholdes, men der bliver fremrykning af 5,5 milliarder kroner i finansloven. Det Lars Emanuel og Anders Brøgger blev

sker på bekostning af rammen for 2012-

valgt som dirigenter med klapsalver, og

2016. Det skal drøftes i marts 2012, og

Lars Emanuel takkede for valget på eg-

der er håb om et reelt løft fra 2013, så

ne og meddirigentens vegne. Derefter

der ikke opstår ny kø, fortalte Villy.

gennemgik han formalia og erklærede, at mødet var lovligt indkaldt. Han gennemgik dagsordenen, som blev godkendt af forsamlingen. 4

Næste punkt i den mundtlige beretning var det nye hovedkontor: - I Kronprinsessegade 14 er der pladsproblemer, og der er et efterslæb


res vækst. Vi er meget forskellige virk-

fortalte kort om enkelte af de 20 indsats-

med i afdelingernes budgetter. Det en-

somheder, men værdimæssigt ligger vi

områder, der er sat i gang.

delige beløb bliver 3.720 kr., hvilket er

tæt. Boligkontoret Danmark er en forret-

25 kr. mindre, end det oprindeligt budBudget 2012

getterede, fortalte Bent, inden han i de-

ningsførervirksomhed, det vil sige, de

Bent Frederiksen, administrerende di-

taljer fremlagde de forskellige poster i

administrerer alle de boliger, de har un-

rektør i 3B, fremlagde budgettet for 2012

budgettet, som var udsendt til repræsen-

der deres hat. Derfor er vi ikke konkur-

og fortalte, at 3B lovgivningsmæssigt er

tantskabet før mødet.

renter, men kan tilføre hinanden viden

underlagt kostægte budgettering, hvilket

og ekspertise.

vil sige, at indtægter og udgifter skal væ-

Fællesskabet vil medføre sparring og udvikling, og vi kan opnå en synergi-

re lige store – vi må ikke budgettere med overskud på driften.

effekt ved at dele fællesfunktioner som

- På personaleområdet er der nogle

fx IT, kantine og mødefaciliteter, fortalte

stigninger. Vi har set på, hvilket persona-

Villy.

le der skal til for at indfri de forventninger,

De fleste har efterhånden hørt om

I forhold til 2010-budgettet har vi an-

mandsmødet og som blev arbejdet lidt

sat en indkøbsmedarbejder i samarbej-

mere i dybden med på fælleskonferen-

de med Boligkontoret Danmark samt en

cen. Derfor fortalte Villy kun kort om den

projektmedarbejder i byggeafdelingen.

på repræsentantskabsmødet.

75 % af foreningens udgifter har med

Villy for mødet og ønskede alle en god jul og et godt nytår. ♦

lønudgifter at gøre.

områdemøder, hvor vi kommer ud til af-

Vi er underlagt den kooperative ho-

delingsbestyrelserne. Det sker i foråret

vedaftale og overenskomsterne, og vi

2012.

har afsluttet overenskomstforhandlin-

Kort fortalt er vores mål at være

Efter et par kommentarer takkede

I har til de opgaver, vi skal lave.

Strategi 2015, som var emne på for-

- Vi præsenterer strategiplanen på

Budgettet blev sat til afstemning og godkendt med stort flertal.

gerne.

bedst til service, have de bedste boliger

Det giver en stigning på lige omkring

og en effektiv organisation, både i driften

2 % på årsbasis, sagde Bent Frederik-

og i administrationen. Vi kan kun nå må-

sen og fortsatte med administrationsbi-

lene, hvis vi får en større kritisk masse,

draget:

større synlighed, kvalitetsfokus, viden-

- Administrationsbidraget bliver regu-

deling og helhedskultur, sagde Villy og

leret i forhold til det, vi har budgetteret 5


Forretningsudvalget – hvem er med og hvad laver de? Af Anette Hertz, kommunikationschef – ahz@3b.dk

Forretningsudvalget i 3B består af tre medlemmer, nemlig formand Villy Sørensen, næstformand Steffen Morild samt Iris Gausbo, der også er formand for forvaltningsudvalget og medlem af kursusudvalget. Villy Sørensen

Steffen Morild

Iris Gausbo

Vi fortsætter præsentantionen af

afgørelse i sager om ordinær træknings-

tid til at behandle sagerne, men det må

de udvalg, organisationsbestyrel-

ret og om aktivitetstilskud til boligafdelin-

vi nok erkende, vi kan blive bedre til, un-

sen har nedsat. Turen er kommet til

gerne.

derstreger Villy Sørensen.

forretningsudvalget, der spiller en

FU informerer mindst halvårligt orga-

meget central rolle i organisations-

nisationsbestyrelsen om sine afgørelser

BUS – et nyt fænomen

bestyrelsens arbejde – og i samar-

i disse sager.

Som noget nyt tilbyder formand og næst-

bejdet mellem direktion og bestyrelse.

Netop fordi FU forbereder alle sager

formand at holde bestyrelsesudviklings-

til bestyrelsen, holder de mange møder:

samtaler med medlemmerne af organi-

- Vi mødes i gennemsnit en gang om Forretningsudvalget (FU) har – lige som

måneden, fortæller formand Villy Søren-

de andre bestyrelsesudvalg – et kom-

sen, der også er formand for udvalget.

missorium, de arbejder efter.

- I samarbejde med direktionen sæt-

Heri står der, at forretningsudvalgets

ter vi dagsordenen sammen og vurderer

formål er at planlægge, tilrettelægge og

de indstillinger, administrationen har ud-

forberede organisationsbestyrelsens mø-

arbejdet til de enkelte punkter.

der. Forretningsudvalget træffer desuden

sationsbestyrelsen: - Formålet er både at afdække ønsker og behov for uddannelse og at tale om fx generationsskifte, fortæller næstformand Steffen Morild. Samtalerne, der ligner MUS – medarbejderudviklingssamtaler og LUS – leder-

Vi prøver også at sikre, at der er god

udviklingssamtaler, bliver holdt i januar. ♦

Strategi 2015 diskuteret på formandsmøde ice

l serv Bedst ti

, deling Viden kultur og ds helhe tetsfokus kvali

Vækst

ation

rganis ektiv o

Eff

Organisationsbestyrelsen Vækst

fremlagde

boliger og være en effektiv organisati-

hovedpunkterne i Strategi 2015 på for-

on. For at nå målet vil det være nødven-

mandsmøde den 26. oktober.

digt at vokse, så vi har flere resurser at

Bedste

Vækst

boliger

Her fortalte Villy Sø-

trække på. Dernæst skal 3B’s synlighed

rensen, at baggrunden

øges, så vi er attraktive for nye lejere,

var det ledelsesgrund-

medarbejdere og samarbejdsparter.

lag, sammenlægnings-

Bedst til service betyder blandt an-

bestyrelsen vedtog i 2008.

det, at vi skal være bedre til at kende

Og at det først var nu, der var »plads« til

vores beboeres behov. Og effektiv or-

at arbejde videre med grundlaget og ud-

ganisation betyder blandt andet, at vi

mønte det i en egentlig strategi.

ser på, om arbejdet kan organiseres

Resultatet af arbejdet er 50 gode forslag, der nu skal arbejdes videre med. Essensen af strategien er, at 3B vil

6

være bedst til service, have de bedste

bedre, og om vi fx kan købe billigere ind og på den måde kan spare på beboernes penge. Læs eventuelt mere på X3B. ♦


Strategisk samarbejde med Boligkontoret Danmark Af Anette Hertz, kommunikationschef – ahz@3b.dk

Boligforeningen 3B og Boligkontoret Danmark indgik før sommerferien et strategisk samarbejde. Et af de mest synlige resultater bliver, at vi skal have hovedkontor på samme adresse. Men hvad indebærer det ellers, og hvem er Boligkontoret Danmark? I juli fortalte vi lidt om planerne for det nye samarbejde med Boligkontoret Danmark. Nu er samarbejdet så småt startet, og noget af det første synlige bliver vores nye fælles hovedkontor. Havneholmen bag Fisketorvet Der har været mange overvejelser og

ska tre bygninger på vej, og vores hoved-

ord ikke selv boliger. BDK’s medlemmer

mange undersøgelser i gang for at finde

kontor skulle så ligge i den inderste.

har ikke mange boliger i storkøbehavn,

det optimale sted at have hovedkontor.

Efter den fælles præsentation gik de

Men nu har de to organisationers besty-

to bestyrelser hver til sit for at finde frem

relser holdt fælles møde, hvor de fik præ-

til det forslag, de ville gå efter.

senteret de to forslag, der var valgt ud.

Der var flest stemmer for Havnehol-

som jo er 3B’s område. - På den måde er vi kun kollegaer, ikke konkurrenter, fortæller Bent Frederiksen, administrerende direktør i 3B.

Det ene forslag var Njalsgade på

men, og efterfølgende har de to besty-

BDK er godt dobbelt så stor som 3B.

Amager – overfor det gamle Køben-

relser formelt godkendt, at direktioner og

De administrerer 27.000 almene boliger,

havns Universitet Amager. Her har BiG

forretningsudvalg arbejder videre med

hvor 3B »kun« har 13.000.

tegnet en fantastisk ny og markant by-

ideen om hovedkontor på Havneholmen.

Til gengæld har 3B flere medarbejdere, der skal have en arbejdsplads i det nye

del, men ulempen er, at vores bygning ville være den først – og det ville vare

Boligkontoret Danmark

hus. BDK har nemlig en del medarbejdere

længe, før området bliver færdigt.

Boligkontoret Danmark (BDK) er lige

placeret i afdelings- og lokalkontorer lan-

Det andet forslag var Havneholmen,

som 3B en medlemsforening, men med-

det over. Her klares fx udlejning, beboer-

der ligger lige bag Fisketorvet på den an-

lemmerne er de 62 boligorganisationer,

henvendelser og så videre.

den side af en lille kanal. Her har Skan-

de administrerer. BDK ejer med andre Fælles lokaler Formålet med at flytte sammen er at spare på beboernes penge – og at få mere ud dem, end vi gør i dag: - Der er mange måder, vi kan få glæde af hinanden på. Vi kan have fælles kantine, mødelokaler, kopicentral, serverrum og undervisningslokaler. Men vi kan også arbejde sammen på andre måder, fx ved at have fælles indkøber, udvikle nye ydelser sammen og supplere hinanden på juraområdet, ligesom vi kan overveje at »genbruge« artikler til nyhedsbreve og lignende, forklarer Bent Frederiksen. I næste udgave af Kanal 3B fortæller vi mere om de to organisationer. ♦ 7


Arbejdet i afdelingsbestyrelsen – et kalejdoskop Af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder i 3B – cgh@3b.dk

Arbejdet i afdelingsbestyrelsen byder

Lørdag aften var der traditionen tro

på mange spændende udfordringer,

lækker middag og underholdning, hvor

som kræver en god portion samar-

en tryllekunstner iklædt præstekostume

bejde. Netop arbejdet i afdelingsbe-

holdt prædiken fra scenen og derefter

styrelsen var temaet på årets fælles-

tryllede ved hvert bord.

konference.

Søndag morgen holdt Laust Kristen-

Forandring fryder – og det kunne mær-

sen fra Center for frivilligt socialt arbejde

kes på 3B’s fælleskonference 2011. Som

oplæg om netop frivilligt arbejde og poin-

noget nyt varede fælleskonferencen kun

terede, at det er vigtigt for boligområder-

to dage, fra lørdag morgen til søndag

ne med frivillige kræfter. Bent Frederiksen og Villy Sørensen

middag, og den blev samtidig holdt et helt nyt sted, nemlig på Comwell Borupgaard i Snekkersten.

Katja Lindblad og Mette Kramshøj Flinker satte kulør på samarbejdet mere kritisk og analyserende, mens en

mange forskellige opgaver og udfordrin-

grøn typisk er velorganiseret og struktu-

ger, det medfører.

reret. Deltagerne kunne nu give sig selv

første oplæg.

en farve ud fra, hvilke ord de mente passede bedste på dem selv. Mange fik en aha-oplevelse og kun-

Samarbejde i farver

ne pludselig bedre sætte ord på, hvor-

Lørdag morgen startede med et oplæg

for samarbejdet måske ikke altid lige gik

om samarbejde af Michael Demsitz fra

så smidigt. Selv til middagen om aftenen

Boligkontoret Danmark, som blev fulgt

kunne man høre deltagerne sætte farver

op af Katja Lindblad og Mette Kramshøj

på sig selv og hinanden.

Flinker, ligeledes fra Boligkontoret Danmark. Omdrejningspunktet var at sætte

Gode diskussioner i grupperne

kulør på samarbejdet og med en såkaldt

I løbet af lørdagen var deltagerne på tre

»whole brain« metode finde ud af, hvil-

temaer efter eget valg, og nogle benyt-

ken farve man tilhører – og dermed få

tede sig i frokostpausen også af mulig-

indsigt i, hvordan man som mennesker

heden for spa, mens andre gik eller løb

med forskellige farver arbejder sammen.

en tur.

Katja og Mette fortalte kort om de for-

Temaerne spændte vidt fra beboer-

skellige farver; en gul personlighed er

demokrati – og hvordan man får flere

fx typisk fleksibel og risikovillig, mens

med – til friarealer og hvem der bestem-

en rød typisk er social og imødekom-

mer. Og der var mange gode spørgsmål

mende. En blå personlighed er typisk fx

og livlige diskussioner i alle grupperum.

8

ste kort nogle tegninger af det nye hovedkontor på Havneholmen, som vi skal

Det overordnede tema var (sam)arbejdet i afdelingsbestyrelsen med de

Det blev der sat kulør på i dagens

fortalte derefter om Strategi 2015 og vi-

dele med Boligkontoret Danmark. Efter en god frokost var det igen tid til at vende næsen hjemad. ♦


Organisationsbestyrelsen i Malmø og Stockholm Af Henrik Borre, projektleder i byg og medarbejdernes repræsentant i organisationsbestyrelsen – heb@3b.dk

Når 3B bygger, har vi altid skullet tæn-

nyet med efterisolering, og der er opført

Elektrolux og Primus), og der er i stedet

ke os godt om. Derfor er det vigtigt at

ældreboliger i bebyggelsen. Der er man-

skabt helt nye bydele med meget gen-

se, om andre har fået gode idéer. Det

ge grønne tage, der opfanger meget af

nemtænkte bæredygtige løsninger.

er der, og det kan vi lære af.

regnvandet, og vandet ledes nu ad kana-

Man har meget ambitiøse miljømål

ler og søer til et rodzoneanlæg. Over 2/3

for arealanvendelse, trafik, byggema-

af regnen opfanges af det lokale system,

terialer, energi, vandforbrug og afløb

så oversvømmede kældre er fortid (også

samt affald. Man anvender de nyeste

i sommeren 2011).

teknikker til at spare på vandet og til at

Forbrug af energi til blandt andet op-

I Västre Hamnen er bæredygtighe-

rense spildevandet, sorterer affaldet og

den tænkt ind helt fra starten af denne

genbruger meget, bruger vedvarende

nye by med 10.000 indbyggere og stu-

energi og biogas. Bybusser kører selv-

die- og arbejdspladser for 20.000 per-

følgelig på biogas, og der indgår stor

soner. Byen er blandt andet selvforsy-

satsning på kollektive transportsyste-

nende med lokalt produceret energi med

mer med delebiler, sporvogne, busser

fx mange solceller på offentlige bygnin-

og tunnelbanen. De mange nye bebyg-

ger og mange nye vindmøller i Øresund.

gelser er ofte placeret, så næsten alle

Og så pumper man også varmt vand fra

har altan og udsigt til vandet. I en bydel

sommeren 90 meter ned i undergrunden

var der butikker og andet erhverv i stue-

for at pumpe det op igen til supplering af

etagen, og for at gøre overlevelsesbe-

opvarmningen om vinteren.

tingelserne for disse så gode som mu-

varmning og transport skal langt længe-

I Stockholm er mange af de store in-

ligt, var der rabat på huslejen i de første

re ned. Og vores nordiske nabo på den

dustrier flyttet ud af byen (blandt andet

tre år. Svenskerne satser generelt stort,

anden side af sundet har rigtig mange

og man fik en ægte fornemmelse af

gode eksempler, vi kan lade os inspirere

fremtidens by.

af. Derfor tog organisationsbestyrelsen i

Studie- og inspirationsturen gav or-

oktober til Malmø og Stockholm for at se

ganisationsbestyrelsen

nærmere på svenskernes måde at gribe

idéer om genanvendelse af tidligere in-

det an.

dustriområder. I stedet for at bygge ud-

mange

gode

Malmøs store bebyggelse Augu-

ad og brede byen endnu mere ud, har

stenborg fra 1952 med 1.800 boliger er

man i Malmø og Stockholm en byudvik-

et godt eksempel. Fra 1990 har boligsel-

lingsstrategi med at lade byen udvikle

skabet sammen med mange aktive be-

sig indad på tidligere erhvervsområder.

boere moderniseret bebyggelsen under

Når man samtidig bygger boligerne med

navnet Ekostad Augustenborg.

udsigt over søer og grønne områder, er

Friarealerne og trafikmiljøet er nu ændret, gårdene og facaderne er for-

der skabt meget fine rammer om et godt byliv. ♦ 9


Rykker investeringer frem Finansloven er forhandlet på plads

udmøntes allerede i 2011. Investerings-

BoligJobordningen

og mangler kun den formelle god-

rammerne vil herefter udgøre 10.640

BoligJobordningen fortsætter i 2012,

kendelse i januar. Her får du de vig-

mio. kr. i 2011, 2.640 mio. kr. i 2012 og i

men i en ny og mere grøn udgave. Fo-

tigste punkter i forhold til vores

perioden 2013-2016 1.890 mio. kr. årligt.

kus skal i højere grad være på grønne

område – de almene boliger.

istandsættelser i hjemmet, som kan

Regeringen tilslutter sig boligaftalen fra

Grøn støtteordning

bidrage til et lavere energiforbrug.

november 2010 om en styrket indsats i

Regeringen er sammen med Enhedsli-

Samtidig begrænses mulighederne

ghettoområderne og om, hvordan den

sten enige om at indføre en ny, grøn støt-

for at få fradrag i BoligJobordningen

almene sektors midler skal bruges.

teordning til energirenovering af boliger.

for udgifter til au pair.

Der skal blandt andet ydes tilskud til

Solcelleanlæg er for tiden med i

Investeringer rykkes frem

at skifte og energirenovere eksisterende

ordningen, men husstandsvindmøller

Landsbyggefondens investeringer til

vinduer. Derudover kommer der fokus

er ikke. For at ligestille »egenproduk-

at renovere nedslidte og udsatte bo-

på visse former for vedvarende energi,

tion« af energi omfattes husstands-

ligområder rykkes frem. Det bety-

fjernvarme, øget isolering af tag og iso-

vindmøllerne af ordningen.

der, at det ekstraordinære løft på i alt

lering af hulmur.

2.500 mio. kr. i 2012 og 2013 i stedet udmøntes i 2011. Herudover

fremrykkes

Når den nye grønne støtteord-

Ordningen vil gælde for eksisterende

ning til renovering af boliger træder

private helårsboliger for både ejere, an-

i kraft i 2013, nedlægges BoligJob-

yderli-

delshavere og lejere, herunder lejere i al-

ordningen. Når det sker, genåbnes

gere 3.000 mio. kr. i alt fra årene

ment byggeri. Ordningen får virkning fra

hjemmeserviceordningen, som giver

2013-2016, så Landsbyggefondens

2013, og der afsættes 500 mio. kr. årligt

pensionister mulighed for tilskud til

samlede venteliste på 8 mia. kr. kan

i 2013 og 2014.

rengøring i hjemmet. ♦

/ahz

Første AlmenBolig+beboere flyttet ind i Signalgården Sidste weekend i november sydede Signalgården – 3B’s nyeste afdeling på Amager – af liv. Her fik beboerne nøgler udleveret og gik så ellers i gang med at flytte ind. Al begyndelse er svær. Det gælder også nybyggerier, der ikke altid fremstår så rengjort og fejlfrit, som man både som udlejer og lejer kunne ønske. Indflytningen i Signalgården var ingen undtagelse, men de fleste har været utroligt glade for deres nye boliger. Nu skal forsøgskonceptet AlmenBolig+ så stå sin virkelige prøve og vise sit værd i praksis. Det bliver spændende at følge bebyggelsen i årene, der kommer. ♦ /ahz

10


Over 100 til infomøde om Teglværkshaven – 3B’s nybyggeri i Herlev Af Anette Hertz, kommunikationschef i 3B – ahz@3b.dk

På 3b.dk kan du under AlmenBolig+ se svarene på de spørgsmål, der blev stillet på mødet.

Mandag den 28. november 2011 mødte

lerne rene – og for at vedligeholde både

Udlejning efter kriterier

over 100 interesserede op for at høre om

udearealer, bygninger og boliger.

Kundechef Solvejg von Barm startede sit

3B’s spændende nybyggeri Telgværks-

Derudover skal afdelingen selv sør-

oplæg med at fortælle, at udlejningsafta-

haven, der ligger på Gl. Klausdalsbrovej

ge for, at reglerne om beboerdemokrati

len ikke er endeligt forhandlet på plads

i Herlev.

bliver overholdt. Det betyder, at de skal

med Herlev Kommune endnu.

På mødet forklarede byggechef Per

organisere fx afdelingsmøder, tage re-

Oplægget er, at der primært lejes ud

Bro om hele projektet. Han gennemgik

ferat og dele budgetter og regnskaber

efter tre kriterier, nemlig boligsøgende

byggeriet, fortalte om lejlighedstyper, vi-

ud til alle beboere. Afdelingsbestyrelsen

med hjemmeboende børn, boligsøgen-

ste plantegninger og fortalte, hvordan

skal også selv rekvirere håndværkere og

de uden hjemmeboende børn og senio-

processen er, når man selv skal sætte

attestere fakturaer.

rer fra Herlev Kommune.

skillevægge op. Du kan se hans dias på

Al korrespondance og kontakt til 3B

Fælles for alle er, at de skal være

www.3b.dk under AlmenBolig+.

foregår digitalt. Det er dog 3B’s medarbejdere, der

Solvejg von Barm fortalte videre, at

Står selv for driften

servicerer og vedligeholder varmean-

der trækkes lod blandt de ansøgere, der

Driftschef Thomas Tækker fortalte her-

lægget og det fælles ventilationsan-

er kommet ind inden for det afmålte tids-

efter kort om driften af afdelingen, som

læg, holder tagnedløb rene, reparerer

rum, og at der trækkes lod ud fra første

afdelingsbestyrelsen og beboerne i stor

og udskifter tagbelægning og sør-

prioritet bolig.

grad selv skal stå for. Det er også bebo-

ger for den lovpligtige snerydning på

erne, der selv står for at holde udearea-

brandveje.

indstillet på en høj grad af egenindsats.

Vigtige datoer Kunne du tænke dig at bo i Teglværkshaven? Opskrivning sker via 3B’s hjemmeside i perioden fra den 20. januar 2012 kl. 14.00 til den 23. januar kl. 12.00. 3B behander så ansøgningerne i februar 2012 og melder tilbage senest den 1. marts 2012. Lejekontrakt kommer medio 2012, og betaling skal ske inden indflytning, der forventes ca. 1. september 2012. Er du interesseret i en af boligerne? Så gå ind på 3b.dk og klik på AlmenBolig+. ♦

11


Overblik over Urbanplanen Af Louise Falk Tranberg, Partnerskabet

Mange større byer har i dag websider,

en ny webportal får beboerne nu for før-

alle foreninger, klubber, afdelinger, ejen-

hvor borgerne kan hente information

ste gang overblik over det hele ét sted

domskontorer og institutioner.

om netop deres område og få overblik

– nemlig på siden www.urbanplanen.net

over hvad der sker. Det samme har nu Urbanplanen på Amager.

Siden består overordnet af en kalen-

Derudover giver siden også direkte link til 3B.

der, hvor alle kan indtaste arrangemen-

Det er helhedsplanen i Urbanplanen

til

ter, et debatforum hvor man kan disku-

– Partnerskabet – der sammen med en

Rostock, blomsterbindingskursus, banko

tere eller lave små afstemninger, en

gruppe medieinteresserede har stået

og uddannelsesbazar. Der sker en hel

nyhedsblog med sidste nyt om området

bag planlægningen af siden. Klik dig ind

masse i Urbanplanen hver dag og med

og sidst men ikke mindst, overblik over

på www.urbanplanen.net og se mere. ♦

Jobmesse,

børneteater,

juletur

Fælles indkøb sparer penge

Af Anders Juel Hansen, kommunikationschef i Boligkontoret Danmark (forkortet)

Konkurrenceudsat. Anne Løvgreen sma-

pakningerne ind i en aftale med en ræk-

ger på ordet, et konstrueret ord i stedet

ke standardvarer, er der endnu mere at

for det mere mundrette: Blive udsat for

spare, siger Anne Løvgreen.

Kalender 2011 Se også fælleskalenderen på X3B Bestyrelsesmøde 15. december Forretningsudvalg 6. december

konkurrence. Men hun kan godt lide den

Inden indkøbsaftalerne kommer på

korte form – den er essensen af hendes

plads, skal de ansatte finde frem til det

Kurser

job. Det systematiske arbejde med at få

nuværende indkøbsmønster, hvilke eksi-

Se alle kurser på X3B.3b.dk.

leverandører til at konkurrere om at give

sterende aftaler der er, og herefter priori-

ekstra gode tilbud, mod at de får en af-

tere, hvad der vægter mest. Det giver et

tale om, at mange kunder bruger dem.

større økonomisk råderum i boligafdelin-

Anne Løvgreen bruger 1/3 af sin tid i 3B

gerne, når priserne holdes så lave som

og 2/3 hos Boligkontoret Danmark, vores

muligt. Og tænk hvis det kan være med

Goddag:

kommende bofælle.

til at holde huslejen i ro, siger Anne Løv-

Alina Astafieva,

green.♦

Økonomi – barselsvikar

- Jeg har været rundt og talt med man-

Nyt om personalet

ge ansatte. Og jeg kan se mange mulighe-

Lars Gravlund, Remisevænget Vest

der for rabataftaler – også for beboerne.

Flemming Lyhne-Tøth, Apostelgården

Jeg tænker på forsikringer, maling, tæpper, gardiner og andet, der direkte

Farvel:

har med boligen at gøre.

Stuart McAlden, Hjortegården Det skal være indlysende – og nemt

David Mark Cederström,

- Når jeg får nogle gode aftaler i hus, tror

Drift – Energi og miljø

jeg, de vil blive brugt. Er der gode bespa-

Christian Nicolay Mørch, IT

relser, er det jo indlysende at gøre brug

Camilla Tavlo Christensen,

af dem, hvis det samtidig er nemt, fortæller Anne Løvgreen. Brug nettet og spar penge – Vi skal i det hele taget vænne os til at handle på nettet, for der er mange penge at spare. Fx kan man bestille pakninger til vandhaner og andet VVSudstyr og få det næste dag med posten. Så skal man ikke bruge tid på hente dem hos en leverandør eller i et byggemarked. Kan vi få 12

Anne Løvgreen er uddannet merkonom og tidligere ansat i Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), i Økonomiog erhvervsministeriet og har senest været ansat i Undervisningsministeriet.

Kundeservice – studentermedhjælp Siri Hansen, Folehaven

Kanal 3B Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K Telefon 70 20 76 00 / 3b@3b.dk / www.3b.dk Redaktion Bent Frederiksen, ansv., Villy Sørensen, Steffen Morild, Iris Gausbo, Anette Hertz (DJ), Camilla Gregers-Høegh. Layout Mette Zeb Egemose Nielsen Sendes til alle afdelingsbestyrelses­medlemmer i 3B, alle ansatte samt samarbejds­partnere Oplag 750 – eget tryk / Næste nummer er januar 2012 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg / Deadline er den 17. januar 2012

2011_12  

De fem områdemøder bliver holdt i tidsrummet kl. 19 - 21 i marts måned efter følgende plan: 1. marts – Urbanplanen + øvrige København S 8. m...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you