Page 1

k a n a l 3B N y h e d s b r e v f r a B o l i g f o r e n i n g e n 3 B / A p r i l 2 0 11

Nyhedsbrev til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere

Strategi 2015 – 3B’s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør – bfr@3b.dk

Organisationsbestyrelsen og flere medarbejdere i 3B arbejder i øjeblikket på, hvilke mål 3B skal have for fremtiden, og hvor vi som organisation skal lande i 2015. I daglig tale kaldet Strategi 2015. At have et mål giver udvikling og svar

skal spille, og hvordan vi bliver bedre til

Analysearbejdet i projektgruppen fort-

på mange spørgsmål. Det er netop det,

at følge op på, om vi har nået vores mål

sætter, men det handler nu mere og me-

Strategi 2015 handler om.

og vores opgaver. Der er også temaer,

re om konkrete initiativer, efterhånden

Tre team har gennem en kortlæg-

der handler om, om 3B skal vokse, hvor

som organisationsbestyrelsen afklarer

ningsfase kigget på forskellige områder

meget, og om vi skal satse mere på at

3B’s retning på de forskellige områder.

af organisationen 3B.

bygge boliger nogle steder end andre.

Derefter har medarbejderne i strate-

Endelig er der et tema, der handler

giprojektet været gennem en analyse-

om image og brand, dvs. hvad vi vil ken-

I løbet af maj bliver vi færdige med at ud-

fase, hvor områderne blandt andet blev

des på, og hvordan vi bliver kendt.

arbejde strategien, som ifølge tidsplanen

kædet sammen med de målsætninger,

Organisationsbestyrelsen

arbejder

Nye mål for 3B

præsenteres på repræsentantskabsmø-

som organisationsbestyrelsen tidligere

nu videre med alle de spørgsmål. De

har arbejdet med.

strategiske diskussioner var blandt an-

Derefter skal vi arbejde med at nå de

det på dagsordenen på mødet den 17.

nye mål, som organisationsbestyrelsen

marts og igen den 12. april.

har sat for 3B. ♦

Analysen mundede ud i en række initiativer, som medarbejderne i projektet

det den 30. maj.

har arbejdet med. Indhold i strategiplanen

Stiller du op til organisationsbestyrelsen?

Ud af analysen er der kommet nogle te-

På repræsentantskabsmødet den 30. maj 2011 er næstformand og fem (?) med-

maer, som organisationsbestyrelsen ar-

lemmer af organisationsbestyrelsen på valg. Ønsker du at stille op - og vil du

bejder videre med.

præsenteres i den folder, der sendes ud til repræsentantskabet - skal du se-

Nogle af temaerne handler om, hvor-

nest den 15. maj 2011 sende en mail med navn og telefonnummer til 3b@3b.dk.

dan vi kan styrke beboerdemokratiet, og hvad kravene er til den gode bolig og

Og for god ordens skyld:

den gode service. Andre temaer handler

Det er naturligvis også muligt at stille op på selve repræsentantskabsmødet.

om, hvilken rolle den boligsociale indsats


Store flyttedag Så er rokaden mellem lokalinspektørerne i fuld gang. Samtidig flytter nogle af lokalinspektørerne kontor. 3B har på baggrund af en evaluering af

ledelsesmæssigt

driftsstrukturen gennemført nogle juste-

høre til to områder

ringer, som skal sikre, at lokalinspektø-

– ledet af hver sin

rerne bedre får mulighed for at koncen-

driftschef.

trere sig om deres ledelsesopgave, om

Samtidig »byt-

tilrettelæggelse af driften og om service-

ter« nogle af lo-

ring af beboerdemokratiet. Derudover

kalinspektørerne

får de nu bedre rammer for fællesskab

rundt – og den ene

om opgaverne – og lettere adgang til at

af de nuværende

udveksle erfaringer med kollegerne.

driftschefer

bliver

Endelig indføres en vejledende fre-

driftsprojektchef og

kvens for aftenmøder for lokalinspektø-

vil fremover kon-

rerne for at sikre, at også de har mulig-

centrere

hed for en god balance mellem arbejdsliv

udviklingsopgaver

og familieliv.

og

sig

opgaver,

om der

går på tværs af orTo områder - 14 lokalinspektører

ganisationen.

Det betyder, at boligafdelingerne frem-

Alt i alt giver

over fordeles på 14 lokalinspektører i

det et styrket fag-

stedet for 15.

ligt miljø og større

Samtidig får lokalinspektørerne me-

fællesskab for lo-

re sekretærhjælp, flere samles fysisk i

kalinspektørerne. ♦

kontorfællesskaber – og de vil fremover

/ahz

Urbanplanen har fået nyt logo En mangefarvet diamant, der skal signalere ét samlet boligområde – det er Urbanplanens nye logo. Urbanplanens nye logo består af seks trekanter, der hver symboliserer en afdeling. P.t. er der kun fem afdelinger i Urbanplanen, men Fællesbestyrelsen og Partnerskabet håber, at de nye 3B-boliger ved siden af Hørgården bliver en del af Urbanplanen. Set i en helhed bliver de seks trekanter en mangefarvet diamant, der skal vise, at Urbanplanen er mangfoldig, af høj værdi, smuk og hårdfør.

/cgh

Ingen undskyldning for ikke at sende brev til moster Karen Næste gang, du mangler et frimærke, sender du bare en sms, så er du klar til at sende brevet af sted. Du behøver ikke længere tænke på, hvor eller hvornår du fin-

modtagere i Danmark. Du kan ikke fortryde dit køb, brevet

der et frimærke – du sms’er bare PORTO til 1900. Så får du

med koden skal sendes inden for syv døgn, koden kan kun

en kode, som du skriver lige dér, hvor du indtil i dag ville sætte

bruges én gang, og dit mobilabonnement/taletidskort skal

et frimærke. Du betaler 8,00 kr. plus almindelig sms-takst for

være dansk og åbent for overtakserede tjenester.

Mobilporto, som gælder til et A-brev på højst 50 gram til

Læs mere på Post Danmarks hjemmeside.

2

/ahz


3B’s energi- og miljøpris 2010

Af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder – cgh@3b.dk

Ved

repræsentantskabsmødet

den

25. november 2010 overrakte energi-

Juryen har begrundet valget af de tre kandidater således:

og miljømedarbejder Julie Juhl Jakobsen 3B’s energi- og miljøpris 2010

Folehaven vinder på en delt første-

til hele tre afdelinger, nemlig Måløv

plads 20.000 kr.

Park, Folehaven og Poppelvænget.

Folehaven tildeles præmien for sit mod til at igangsætte pilotprojekter, som an-

En jury bestående af en repræsentant

dre kan lære og få erfaringer af. Juryen

fra hver af de fire bestyrelsesudvalg har

er imponeret over den indsats, Foleha-

bedømt de indkomne forslag:

ven har gjort for at få deres vaskeri til at

vis at inddrage beboerne i de mange mil-

• Ellen Vedelsby, Kursusudvalget

fungere på regnvand. Brug af regnvand

jøaktiviteter, afdelingen har igangsat.

• Anders Brøgger, Demokrati og triv-

i vaskeri og til toiletskyl er i fin overensstemmelse med samfundets ønske og

Poppelvænget vinder andenpræmien

• Dorte Skovgård, Byggeudvalget

behov for at få regnvand ledt uden om

på 10.000 kr.

• Monia Stoltz, Forvaltningsudvalget

det offentlige kloaknet og om muligt

De ældre i Poppelvænget har set med

brugt til andre formål.

stor velvilje på, at de har fået installeret

selsudvalget

Forslagene er blevet bedømt ud fra

lysstyring med akustiske sensorer. Den

følgende kriterier:

Måløv Park vinder den anden første-

nye belysning har givet afdelingen en flot

• Den gode historie, som andre afde-

præmie på 20.000 kr.

økonomisk gevinst.

lingsbestyrelser kan lære af • Ekstraordinært projekt med en nyhedsværdi

Juryen hæfter sig specielt ved, at afde-

Lige nu overvejer afdelingen, hvor-

lingen har etableret en meget flot stor-

dan gevinsten kan anvendes til at igang-

skralds- og genbrugsplads samt etable-

sætte andre energi- og miljøtiltag.

• Beboerinddragelse – formidling

ret en byttehytte, som er værd at besøge.

• Realiserede energibesparelser.

Desuden har afdelingen formået på fin

Tillykke til de tre vindere. ♦

Vind 3B’s energi og miljøpris 2011 Af Julie Juhl Jakobsen, energi- og miljøkonsulent – jjj@3b.dk

Igen i år udlodder 3B en energi- og mil-

under menupunktet »Om 3B«, »Energi

Fristen for aflevering af en indstilling er

jøpris til den eller de afdelinger, der gør

og Miljø« og »Energi- og miljøpris 2011«.

mandag den 12. september 2011.

en ekstra energi- og miljøindsats i 2011.

Indstillingskemaet kan gemmes på egen computer og udfyldes elektronisk.

Er din boligafdeling i gang med nye og

Kontakt eventuelt energi- og mil-

spændende energi- og miljøaktiviteter, så

jøgruppen for at få hjælp til at udfylde

er det måske jer, der skal have 3B’s ener-

indstillingen på mail energi@3b.dk eller

gi- og miljøpris 2011.

telefon 33 18 62 36.

Indstillingen sendes til Boligforeningen 3B, Energi- og miljøgruppen, Kronprinsessegade 14, 1306 København K eller mail energi@3b.dk. ♦

Præmien lyder på 50.000 kr. og kan anvendes frit efter afdelingernes eget ønfor de rammer, der fremgår af 3B’s ved-

Kopiering i 3B

tægter og gældende lovgivning.

Afdelingsbestyrelserne i 3B kan få kopieret fx nyhedsbreve, fastelavnsinvitationer

ske til at sætte nye initiativer i gang inden

Alle boligafdelinger i 3B kan deltage, og alle kan indstille en afdeling til modtagelse af prisen.

og lignende hos 3B. 3B tilbyder fx kopiering for 2 kr. pr. side i farve. Det vil sige, det koster 4 kr. for kopiering på begge sider af arket. Vil man gerne have kopieret fx et nyhedsbrev, kan det derfor betale sig at få det trykt som en A4-folder, som er A3-papir foldet

Sådan indstiller du din afdeling

på midten. På den måde bruger man kun et stk. A3-papir, og prisen bliver i alt 4

En afdeling indstilles ved at udfylde ind-

kr. pr. nyhedsbrev.

stillingsskemaet, som ligger på X3B un-

Kontakt afd.kommunikation@3b.dk, hvis I ønsker at gøre brug af tilbuddet.

der Energi- og Miljø eller på www.3b.dk

3


Rejsegilde på Amagerfælledvej

Model af de 53 familieboliger til venstre og bostedet med 75 boliger for socialpsykiatrien til højre.

Af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder – cgh@3b.dk

Hele seks talere var på programmet,

Gode forhold for alle

beboere. Det nye – det spændende – er

da der var rejsegilde på de nye boliger

Næste taler var Villy Sørensen, formand

AlmenBolig+konceptet, som er udviklet

på Amagerfælledvej torsdag den 3.

i 3B, som lod minderne glide tilbage til

af KAB, og som 3B har indgået partner-

marts 2011. 3B er i gang med at bygge

klimatopmødet i 2009:

skabsaftale om.

et bosted med 75 boliger for social-

- Ja, nu står jeg her igen. I 2009 var

Det er spændende at se, hvordan det

psykiatrien og 53 familieboliger efter

vi her også, blot i nogle pavilloner. Det

kommer til at gå, for beboerne skal selv

AlmenBolig+konceptet.

var før klimatopmødet, hvor vi præsente-

lave en del. Samtidig vil vi godt skabe et

rede byggeriets mange gode energiele-

godt samarbejde mellem de almene boli-

Rejsegildet foregik i fælleslokalet på bo-

menter. Tidligere lå der nogle kolonihaver

ger og bostedet, fortalte han.

stedet, og Per Bro, byggechef i 3B, star-

her, og der har i den forbindelse været

Villy Sørensen sluttede med at takke

tede med at byde velkommen og glæ-

en række beboerdemokratiske udfordrin-

alle de medvirkende og udbringe et tre-

dede sig over, at vi er kommet så langt.

ger. Det er vigtigt at få et godt helheds-

foldigt leve for byggeriet.

Han gjorde det samtidig klart, at der i lo-

indtryk med de andre afdelinger, og det

kalet skal være en masse socialt med de

er vigtigt at skabe gode forhold for både

Boliger med de rette behov

kommende beboere.

dem, der allerede bor her – og de nye

Den tredje på talerstolen var konsulent

4

De nye AlmenBolig+familieboliger er i flere etager og rummelige.

Boligerne i bostedet er lyse og funktionelle.


Anna-Belinda Fosdal fra Socialforvaltnin-

lyde en stor tak, sagde Robert Mayer, in-

gen, som fortalte, at Socialforvaltningen

den han henvendte sig til de fremmødte

skal drive bostedet sammen med Center

og spurgte:

for Autisme og Specialpædagogik. - Det er en utrolig spændende proces, som vi har været med i hele vejen. Stor tak til alle de medvirkende i projektet, sagde hun blandt andet. Derefter gik centerchef Lasse F.

- Vil I hjælpe mig med at råbe tre hurra for håndværkerne, så de kan høre det? Som sagt så gjort – tre høje hurra blev drønet af sted til de spisende håndværkere.

Steenland fra Center for Autisme og Specialpædagogik på talerstolen. Også

En glad arkitekt

han glædede sig over den gode proces

Arkitekt Søren Rasmussen fra ONV Ar-

i byggeriet:

kitekter var sidste person på talerstolen,

- Det er en rigtig stor glæde for os at

og han indledte sin tale med at fortælle,

være her i dag – det er et skridt videre i

at han var en glad arkitekt – og at det el-

processen, nemlig at skabe boliger med

lers er sjældent.

den kvalitet, som vi mener, vores beboere skal have.

- Det er svært at være en glad arkitekt – det er kun de bedste, der kan blive

Vi har mange ønsker til indretning, og

det. Det er ret fascinerende at få resulta-

det har krævet meget af alle, men både

tet 1 til 1 hver gang, og jeg er stolt af, at

arkitekter, ingeniører og håndværkere

projektet lykkedes.

har taget imod vores råd. Tusind tak til jer for jeres lydhørhed og for at gøre, at vi er her nu. Vi glæder os til at få et hus, der er lavet til vores behov, sluttede Lasse F. Steenland.

Lasse F. Steenland, centerchef for autisme og specialpædagogik, roste alle medvirkende for et hus lavet til deres behov.

Det var en udfordring at tegne bostedet, da rammen for de 53 almene boliger var givet på forhånd. Beboerrepræsentanter og pædagoger er beboernes stemmer, og jeg vil

Søren Rasmussen fra ONV Arkitekter var en glad arkitekt.

gerne rose jer for det gode samarbejde. Håndværkernes fest

Jeg er kisteglad for at kunne vise jer

- Rejsegilde er håndværkernes fest af

rundt i det her byggeri, sluttede Søren

tradition, indledte direktør Robert Mayer

Rasmussen sin tale.

fra Jönsson sin tale og fortsatte: - Vejen har været langt, og jeg har kun hørt godt om den.

Efter talerne var der rundvisning til en prøvebolig på bostedet og til en almen bolig på 130 m2.

Processen har været givtig og spæn-

De almene boliger bygges af færdige

dende, også for os, for vi kommer også

elementer, fx er badeværelset bygget i

og arbejder for at skabe værdi for de

Sverige og sat direkte ind i boligen.

kommende beboere. Der går 60 hånd-

Det er stadig en byggeplads på Ama-

værkere herude – de står ude ved pøl-

gerfælledvej, men de mange fremmødte

sevognen lige nu og spiser pølser – men

kunne få et godt billede af, hvordan det

hvis de kan høre mig derude, skal der

kommer til at se ud. ♦

– Det er vigtig at skabe gode forhold både for dem, der allerede bor her, og for de nye beboere, sagde Villy Sørensen, formand i 3B.

Pølsevognen var godt besøgt ved rejsegildet. 5


Beretning fra et boligsocialt erfamøde

Af Ulla Smitt Vanges og Anna-Claudia Erichsen, boligsociale konsulenter – usv@3b.dk og ace@3b.dk

Torsdag den 10. marts var der erfa-

en anledning til, at de boligsociale, som

kommunerne allerede har mange af de

møde for alle de ansatte, der arbejder

sidder ude i de lokale projekter, får mu-

samme opgaver og tilbud, som vi påta-

med boligsociale indsatser i 3B’s af-

lighed for at få nyt fra administrationen

ger os i helhedsplanerne – men kom-

delinger. Der er i alt 17 plus en hånd-

i 3B. Det gælder både de lidt mere ge-

munen har ikke altid samme muligheder,

fuld ansatte fra indsatser, der dækker

nerelle forhold og tiltag, men selvfølgelig

som vi. Her handler det netop om at ud-

3B’s afdelinger, men hvor medarbej-

især de emner, der har at gøre med det

nytte og supplere hinandens forskellige

derne ikke formelt har deres ansættel-

boligsociale arbejde. Desuden er der of-

muligheder. Eksempelvis har vi med vo-

se i 3B. Denne gang blev mødet holdt

te et tema på møderne, hvor et eller flere

res tilgang og læring i helhedsplanerne

på biblioteket i Folehaven.

projekter bidrager med et oplæg. De bol-

mulighed for at bruge de rigtige indgan-

igsociale konsulenter i 3B, Anna-Claudia

ge til beboerne. I de lokale projekter er vi

og Ulla, indkalder og faciliterer møderne.

tæt på beboerne, og derved får vi viden,

i de områder, der er omfattet af en hel-

Gruppen havde i fællesskab valgt, at

erfaring og netværk, vi over tid kan give

hedsplan. Folehaven har en boligsocial

mødet i Folehaven skulle handle om for-

helhedsplan, der startede op i 2009 og

længelse af de eksisterende helhedspla-

som udløber i slutningen 2012. Projek-

ner og om eventuelle nye helhedsplaner.

Værestedet i Folehaven

tet består af en børn- og ungeindsats,

De fleste af de eksisterende helhedspla-

Som et velkomment afbræk til et stillesid-

der overvejende finder sted i en pavillon,

ner fungerer godt, og der er et lokalt øn-

dende møde gik vi over og så Væreste-

som ligger lige over for biblioteket.

ske om at søge om en forlængelse (se

det i Folehaven, der ligger i kommunens

Som hovedregel holdes møderne ude

videre til kommunerne.

faktaboksen). På mødet talte vi en del

pavillon over for biblioteket. Værestedet

Deler viden

om, hvad vi oplever, der konkret virker,

er et tilbud til områdets drenge og piger

Erfamøderne handler om mange ting.

og hvad vores berettigelse er i områder-

i aldersgruppen 10-13 og 14-18 år. Bør-

De handler om netværk mellem de an-

ne.

nene og de unge har selv været med til

satte, om at bruge og lære af hinandens

at indrette pavillonen. Væggene er for-

erfaringer og om at idégenere og videre-

Samarbejde med kommunen

trinsvis malet sorte, lige bortset fra pi-

udvikle på de projekter, vi hver især ar-

Søren Løkke, konsulent på børn- og un-

getoilettet, der så til gengæld er meget

bejder på. Møderne er også tænkt som

geområdet i Urbanplanen, pointerede, at

lyserødt. Projektleder Mick Collins og

6


ungemedarbejder Caspar (Cas) Wildner fortalte om, hvordan de siden sommeren

Boligsociale helhedsplaner

2010 har brugt meget tid på at indrette

En boligsocial helhedsplan er en eller flere indsatser, der er støttet af midler

pavillonen. Der er blandt andet indrettet

fra Landsbyggefonden. Midlerne er indtil nu blevet uddelt af tre omgange – i

et lille musikstudie og et hyggerum med

2006, 2008-9 og i 2010. Med den nye boligaftale fra januar 2011 er der åbnet

mulighed for at spille X-Box og se film.

op for nye ansøgninger, og man kan nu løbende ansøge Landsbyggefonden

Mick og Caspar bruger meget af deres

om flere midler.

tid på det tætte samarbejde med den lokale ungdomsklub, hvor de fx har plan-

I Boligforeningen 3B er der boligsociale helhedsplaner i Urbanplanen, i Ege-

lagt søndagsaktiviteter for de unge. Det

dalsvænge (i et samarbejde med Boligkontoret Danmarks to afdelinger, Skov-

næste arrangement bliver VM (Valbyme-

engen og Byengen/Nordengen – tilsammen hedder indsatsen Kokkedal på

sterskaberne) i bordfodbold. Både sko-

vej), i Lønstrupgård og Hvidbjergvej i Vanløse, og i Folehaven. Urbanplanen

len, biblioteket og nærpolitiet fortæller, at

og Kokkedal på vej søger om forlængelse. Indsatsen i Vanløse udløber først

de kan mærke, at der er kommet mere ro

i 2013, så her er der lidt tid at løbe på. Indsatsen i Folehaven indtænkes

på i Folehaven efter, at Værestedet har

muligvis i en større områdeindsats for Valby. Desuden har 3B en mindre

fast åbent tre gange om ugen.

helhedsplan, der afsluttes i 2011, som hedder boligsocial taskforce. Indsatsen

Efter mødet holdt de ansatte, der ar-

omfatter en række af 3B’s mindre afdelinger med det fælles kendetegn, at de

bejder med børn og unge, et møde for at

oplever en række udfordringer relateret til afdelingens børn og unge. Indsat-

dele erfaringer på netop deres område.

sen forlænges ikke, men tre af afdelingerne – Rådmandsbo, Vestergårdsvej

Det næste boligsociale erfamøde

og Sangergården 1 og 2 – er overført til andre boligforeningers helhedspla-

holdes til sommer, hvor turen går til Hø-

ner. Endelig administrerer KAB og AB to andre helhedsplaner, som 3B’s Syd-

je Gladsaxe. Her skal vi høre mere om,

havnsafdelinger og Høje Gladsaxe er omfattet af.

hvad de tre ansatte laver i deres helhedsplan.♦

Opgør med myter om parallelsamfund og ghettodiskurs

Af Mette Gram, Projektleder »Familiekursus for etniske minoriteter«, Partnerskabet, Urbanplanen

Både muslimer og ikke-muslimer føler sig stærkere knyttet til deres by end til det danske samfund. Det viser ny rapport. Ved pressemødet på Københavns Rådhus blev de vigtigste resultater og anbefalinger ved rapporten »Muslimer i København« offentliggjort. Rapporten er den seneste i serien »Muslimer i EUbyer«, hvor muslimer og ikke-muslimer i 11 vesteuropæiske byer er blevet interviewet vedrørende temaer som tilhørsforhold og identitet. Den københavnske undersøgelse er foretaget i bydelen Nørknytning til deres kvarter og by end til

arbejder for at understøtte mangfoldig-

samfundet som sådan. Det er således

hed – og at de fleste udfordringer skal

Tilknytning til lokalområdet

lokalområdet, som først og fremmest bør

løses lokalt. Det bekræfter, at boligsocia-

Det interessante ved rapporten i forhold

være omdrejningspunkt for integration –

le aktiviteter har sin berettigelse – både

til boligområder er, at såvel muslimer

ikke det nationale. Rapporten understre-

nu og fremover. Læs rapporten på www.

som ikke-muslimer udviser stærkere til-

ger dermed, at det er vigtigt, at en bydel

soros.org/initiatives/home. ♦

rebro.

7


Vandspareforsøg i Hammeltruphus sparer hver beboer for 13 l i døgnet

Af Brian Raahauge, energi- og miljøkonsulent – brr@3b.dk Mange penge er allerede sparet ved et vandforsøg i Hammelstruphus i København. Her har beboerne sparet omkring 300.000 liter vand på syv måneder.

Kalender Se også fælleskalenderen på X3B Fælleskonference 4.-6. november 2011

I august 2010 startede energi- og miljø-

Mange brusebade sparet

gruppen et pilotprojekt med vandsparen-

På de fire måneder, hvor der ikke var en

Repræsentantskabsmøde

de tiltag i 3046 Hammelstruphus.

defekt i vaskeriet, kan vi måle, at der har

30. maj 2011

Forsøget blev udført i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, leverandør af

været et fald på mere end 200 m³ vand i forhold til samme måneder året før.

materialer Tandrup Water Solution, Kø-

Hvis vi samtidig skønner, at faldet er

benhavns Energi og selvfølgelig afdeling-

det samme i de måneder, hvor forsøget

ens varmemester Jørn Christensen.

drillede, ender vi med et fald på over 300

Bestyrelsesmøder 10. maj, 30. maj, 6. juni og 21. juni 2011

m³. Eller 300.000 liter rent vand. Dette

Forretningsudvalg

Udskiftning af perlatorer

svarer til mere end 3500 brusebade af

14. april, 2. maj, 23. maj og 9. juni

Det gik i al sin enkelthed ud på at se, om

fem minutters varighed.

2011

man kunne nedbringe vandforbruget ved

Når vi ser på prisen for en m³ vand,

at skifte perlatorer på blandingsbatterier

som i Københavns Kommune er 36,80

Kurser

i køkken og badeværelse samt sætte nyt

kr., bliver det til godt 15.000 kr. sparet

Afdelingens egen hjemmeside – så-

vandbesparende bruserhoved med ny

indtil videre. Det er dog reelt større, da

dan 12. maj 2011

slange op i alle 46 lejemål.

prisen i 2010 var 46,16 kr. pr. m³. Der-

Det væsentlige i dette forsøg var, at

udover ligger der også en besparelse i

komforten skulle forblive den samme, og

opvarmningen af det varme vand, som

at forsøget skulle være betalt tilbage i

er faldet med 7,2 % i gennemsnit i hele

form af besparelse på vandregningen in-

perioden.

den for en kort periode.

Se alle kurser på X3B.3b.dk.

Ser man samtidig på liter brugt vand

Varmemester Jørn Christensen sør-

pr. person – også kaldet nøgletallet – i

gede for, at der på fire dage midt i august

samme perioder, afslører det endnu me-

blev skiftet perlatorer og brusere i alle le-

re. Afdelingen er faktisk gået fra 191 liter

jemål, og fra september 2010 kunne vi

pr. person i 2009-10 til 178 liter pr. per-

derfor følge detaljeret med i forbruget.

son i 2010-11.

Der skal altid være noget, der driller

Vi følger selv-

lidt, når man laver sådanne forsøg, og

følgelig forsøget

dette var selvfølgelig ingen undtagelse.

nøje året ud og

Goddag til:

vender

Birgitte Jeppesen, Intern Service

Det gik rigtig fint de første tre måneder,

tilbage

Nyt om personalet

indtil nogle ventiler stod af i vaskeriet. Det fik

med en afslut-

David Mark Cederström,

forbruget på hovedmåleren til at løbe løbsk.

ning på histo-

barselsvikar Energi og miljø

Men da afdelingen er sådan indrettet, at

rien. ♦

Camilla Tavlo Christensen,

der er bimåler på det varme vand, kunne

studentermedhjælper Kundeservice

vi stadig se, at der var en besparelse.

Ebbe Juul Jørgensen,

Køkkenbatteriet giver med den nye perlator otte liter vand i minuttet, og blandingsbatteriet ved bad/håndvask giver fire liter i minuttet. Den nye bruser giver otte liter i minuttet. Kanal 3B Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K

barselsvikar Økonomi Pia Marion Hoffensetz, vikar Økonomi Farvel til: Lone Holst, Sekretariatet

Telefon 70 20 76 00 / 3b@3b.dk / www.3b.dk

Johnny Christiansen, Højstensgård

Redaktion Bent Frederiksen, ansv., Villy Sørensen, Steffen Morild, Iris Gausbo, Anette Hertz, Camilla

Per Fjeldsted, Egedalsvænge

Gregers-Høegh. Layout Rikke Trillingsgaard Carlberg Sendes til alle afdelingsbestyrelses­medlemmer i 3B, alle ansatte samt samarbejds­partnere Oplag 750 – eget tryk / Næste nummer er juni 2011 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg / Deadline er den 24. maj 2011

8

Susanne Eicke, HR Dennis Lehnert, Tranehavegård

2011_04  

Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2011 Nye mål for 3B I løbet af maj bliver vi færdige med at ud- arbejde strategien, som ifølge tid...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you