Page 1

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2007

NB! elingen fd a e Kund de nsessega i Kronpri en d a fr t er lukke 7 til den 18/12-0 - begge 4/1-08 lusive dage ink

Et både travlt og produktivt år Af Villy Sørensen, formand for 3B Når man ser tilbage på året 2007, har det været et år med mange forandringer og udfordringer, både på arbejdspladsen 3B og i organisationerne. Medarbejderne Medarbejderne i Kronprinsessegade har måttet leve med håndværkere og nye edb-systemer, ligesom nogle har måttet tage sig af opgaverne med organisationsændringerne. Så derfor stor tak til personalet, som har været med til at løfte disse store opgaver. Ændringerne har naturligvis det mål at skabe de bedste værktøjer og de bedste muligheder for at yde en god service. Farvel til bestyrelsesmedlemmer Organisationerne ændrer sig, og der tages afsked med mange af dem, som gennem mange år har lagt et stort stykke arbejde i at skabe en effektiv boligorganisation. Sidst har vi taget afsked med H44’s Bjarne Kaspersen Hansen, Jesper Holm og Martin Niels Baden, idet der til den nye organisation ikke udpeges medlemmer, men alene bygges på et system med folkevalgte. Men også en stor tak til tidligere formænd og bestyrelsesmedlemmer, som har været med til at gøre den almene boligbevægelse til det, den er i dag. Sammenlægningsbestyrelsen Vi har også trukket meget på de tre organisationers bestyrelser i 2007, hvor der ud over det almindelige bestyrelsesarbejde har været møder i sammenlægningsbestyrelsen. Her har arbejdet med at forme den nye forening været på dagsordenen. Tak for indsatsen til jer. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at samarbejdet i sammenlægningsbestyrelsen har været præget af fælles mål og visioner for den kommende forening.

Vi har også netop overstået en fælleskonference, og vi skal efterfølgende forsøge at sammenfatte alle de gode forslag, som er kommet fra konferencen. Tak til alle jer, der deltog, og tak til dem, som stod for de mange opgaver, der er løst op til - og i forbindelse med - en sådan konference. Folketingsvalget Nu ikke flere takker, men tilbage til virkeligheden, hvor vi har overstået et folketingsvalg, som måske ikke ændrede så meget i det politiske landskab. Som interesseorganisation er det interessant at se, hvad der sker med boligpolitikken. Vi kan kun håbe, at politikerne bliver mere lydhøre over for BL og den almene sektor i almindelighed. Valgkampen bød ikke på meget boligpolitik - andet end en lille tal-leg, hvor Statsministeren og Helle Thorning hver for sig havde de forkerte tal, måske lidt uinteressant, men vi blev dog omtalt i et positivt lys, og der ligefrem kappestrid om, hvem der ville bygge mest. Jeg har været til to valgmøder, hvor samtlige partier mødte med repræsentanter. Jeg spurgte dem - hvis de blev valgt - om de så ville gøre noget ved rammebeløbet, så det kan lade sig gøre at bygge lejligheder igen. I den sammenhæng spurgte jeg også, om de ville fortsætte med at tage milliarder op af Landsbyggefonden - og gjorde dem opmærksom på, at de allerede har taget ca. 8 milliarder. Kendskabet til den almene sektor er ikke stor blandt politikere, men alle - lige fra højre til venstre side - ville være med til at sikre, at der forsat kunne bygges. Men meget overraskende ville alle også lægge de 8 milliarder tilbage i Landsbyggefondens kasse! To af dem, som var med til møderne,

blev valgt, så det lover jo godt, at vi har to venner i folketinget. Naturligvis er der flere end to, men de løfter, der er givet rundt omkrig, giver grund til en vis optimisme for den almene sektor. Det er jo indlysende for os, der bor alment, at der skal bygges til dem, som ikke har bolig, men også give mulighed for nogle gode rammer til dem, som allerede bor hos os. Det er også indlysende at gøre noget ved integrationen og sikre, at vores boligområder fremtidssikres. Dom i sag om salg Midt i valgkampen kom så dommen om tvangsmæssig salg af almene boliger. Med et snævert flertal, nemlig fem ud af ni dommere, stadfæstede Højesteret Landsrettens dom og slog fast, at det ikke er grundlovsstridigt at sælge almene boliger. Analyserne og vurderingerne efterfølgende er, at dommen ikke er så tosset endda. Højesterets dom står ikke til at rokke, forsøgsloven om salg af almene boliger er ikke i strid med grundloven. Men dommen siger kun noget om forsøgsloven og ikke noget om en eventuel permanent lov. Den giver heller ikke noget klart svar på, hvem der ejer de almene boliger De fem af dommerne er ikke sikre på, hvem der reelt ejer boligerne, hvorimod de fire dommere er sikre på, at det er ulovligt at sælge, og derfor mener de, det er et brud på den private ejendomsret. Mon dog man vil forsøge at gøre lovgivningen permanent med udsigten til en ny sag og den tvivl, der kan være. Til det skal jo også lægges, at forsøgsloven heller ikke har været en succes. Det er meget få steder, hvor boligorganisation og kommunen har kunnet se en interesse i at sælge.
Kanal 3B - december 2007 Nyt fra sammenlægningsbestyrelsen

Nyt fra sammenlægningsbestyrelsen Siden sidste Kanal 3B har der været et enkelt møde i sammenlægningsbestyrelsen – og en fælleskonference.Møde den 15. oktober Sammenlægningsbestyrelsen arbejdede den 15. oktober videre med ledelsesgrundlaget og nåede til enighed om formuleringerne (se boks). Samtidig blev det besluttet, at medlemmer af sammenlægningsbestyrelsen skulle være ”postbestyrere” på årets fælleskonference, hvor lørdagen var sat af til at arbejde med seks temaer, som sammenlægningsbestyrelsen valgte ud. På mødet blev der også arbejdet videre med en indstilling vedrørende aktivitets- og kursuspulje. Her blev det besluttet at afsætte et årligt beløb, så der er ca. 250.000 kr. i puljen. Heraf vil en del blive ”øremærket” til kurser, så der ikke pludselig mangler penge til dette vigtige arbejde. Emnet ”Politik for repræsentation og gaver” var nyt næste punkt på dagsordenen. Det blev her præciseret, at det kun gælder organisationsbestyrelsen – og altså ikke de enkelte afdelingsbestyrelser. Administrationen havde udarbejdet et oplæg, og det blev vedtaget, at administrationen indarbejder bestyrelsens kommentarer, så sammenlægningsbestyrelsen kan behandle sagen endeligt på sit møde den 12. december. Også punktet ”Bestyrelsens fremtidige arbejdsform” var en 1.-behandling, og også her vil bestyrelsens kommentarer blive indarbejdet til 2. behandling på mødet den 12. december. I den konkrete indstilling vil der også være oplæg til forretningsorden for interimsbestyrelsen. Herefter var der primært orienteringer fra de enkelte organisationer på dagsordenen. Fra formandskabet i 3B blev der orienteret om budgettet for 2008, om bogen ”Historien om FB, KSB, H44 og 3B”, der udkommer den 11. december 2007. Den deles ud til alle beboere og følges op af lokale pressemeddelelser. Fra FB blev orienteret om Remisevænget Nord, som har søgt om øget trækningsret på 1,6 mio. kr. i forbindelse med udvidelse af renoveringsprojektet. Afdelingen har dog holdt urafstemning

om projektet, hvor et flertal ikke ønskede projektet gennemført. Men da man endnu ikke havde forholdt sig til det videre arbejde, blev indstillingen fastholdt og godkendt af sammenlægningsbestyrelsen. Remisevænget Øst havde søgt om trækningsret på 10.000 kr. pr. bolig – i alt 7,5 mio. kr. til facaderenovering, som er udsprunget af byggeskade helt tilbage fra 1985-86. Sammenlægningsbestyrelsen godkendte indstillingen. Hammelstruphus fik også godkendt ansøgning om egen trækningsret på 10.000 kr. pr. bolig – i alt 560.000 kr. til renovering. FB har med Herlev Kommunen drøftet, om der skal være fleksibel udlejning i FB’s afdelinger i kommunen. Aftalen er blevet, at 1/3 går til kommunal anvisning, 1/3 til fleksibel udlejning – grøn anvisning, 1/9 til eksterne medlemmer og 2/9 til ventelisten. FB’s indstilling blev godkendt af sammenlægningsbestyrelsen. Derudover fortalte FB, at der er indgået forlig med entreprenøren i forbindelse med opførelsen af Valmuen og Solsikken. Fra KSB blev indstillet, at man på vegne af Australiensvej søger Københavns Kommune om lov til at afvikle et underskud i forbindelse med for få afsatte midler til renholdelse over 10 år i stedet for de normale 3 år. Indstillingen blev godkendt. Fælles fra FB og KSB blev orienteret om status vedrørende nybyggerierne Brohuset og Sejlhuset. I begge bebyggelser vil være en overskridelse på grund af stigende renter. I Brohuset, hvor beboerne allerede er flyttet ind, drejer det sig om ca. 1,81 mio. kr. og i Sejlhuset, hvor forventet indflytning er 1. februar 2008, drejer det sig om ca. 2,3 mio. kr. Fra H44 blev orienteret om fremtidssikringprojekt på Herlevgårdsvej, som er vedtaget af beboerne. I forbindelse med en brand er planerne om sammenlægning af nogle af lejlighederne blevet højaktuel. Og da man har vedtaget at gennemføre sammenlægning allerede nu, vil de lejligheder, der har været berørt af branden, ikke blive genudlejet, før sammenlægningen er gennemført. Der vil derfor blive et lejetab, som i hen-

hold til lovgivningen skal finansieres via selskabets dispositionsfond. Sammenlægningsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. /ahz

Ledelsesgrundlag Hvorfor er vi her? Boligforeningen 3B udvikler, bygger og administrerer boliger og boligområder. Vores udgangspunkt er beboerdemokratiet, brugerne samt samspillet mellem boligafdelingerne og omgivelserne. Boligforeningen påtager sig et medansvar for at løfte de samfundsmæssige udfordringer i boligområderne. Hvor vil vi hen? Boligforeningen 3B vil • Være lydhør over for beboernes ønsker og krav • Medvirke til at skabe rammerne for et godt hverdagsliv i bolig områderne • Fremme udviklingen af nye bygge- og boligformer • Arbejde for bæredygtige boligområder • Vælge miljørigtige løsninger • Være en attraktiv samarbejdspartner Som virksomhed vil Boligforeningen 3B også være • Effektiv og konkurrencedygtig • En attraktiv arbejdsplads Værdigrundlag Det gør vi ved at være • Demokratiske • Nærværende • Fremsynede • Ansvarlige • Socialt engagerede • Miljøbevidste (godkendt på møde i sammenlægningsbestyrelsen den 15. oktober 2007)


Kanal 3B - december 2007 Nyt fra sammenlægningsbestyrelsen

Konference med gejst og motivation

Årets fælleskonference var præget af gejst, motivation og lyst til at påvirke fremtiden i den nye, samlede boligforening. ”Ny forening – nye mål”. Det var overskriften på årets fælleskonference, hvor ca. 145 medlemmer af bestyrelser, afdelingsbestyrelser og medarbejdere fra 3B deltog. Bag konferencens indhold stod sammenlægningsbestyrelsen, mens detaljerne var overladt til formandskabet. Rammerne lagt Fredag lagde direktør Gert Nielsen fra Boligselskabernes Landsforening ud med at fortælle, hvilke rammer han forventer, vi som almen boligorganisation skal arbejde for i fremtiden. Han fortalte blandt andet, at det udvalgsarbejde, der i gang, opererer med større administrationsenheder og med kontrakter mellem boligorganisationer og kommuner. Dommen i sagen om salg fik også en kommentar med på vejen. Og hans holdning til dommen var, at den måske ikke var så dum endda, når nu det skulle være. Hele fire af de ni dommere var nemlig enig i, at det er ekspropriation, når kommune og afdelingsmøde kan beslutte salg mod boligorganisationens vilje. Din mening er vigtig Lørdag morgen skulle ærmerne så smøges op, og deltagerne skulle i gang med dagens vigtige arbejde: At diskutere og supplere de seks temaer, sammenlægningsbestyrelsen havde valgt som kommende fokusområder for den nye

boligforening. De seks temaer var 1. Den almene sektor bliver alene om at løse de boligsociale problemer – herunder integration af beboere med anden etnisk herkomst 2. Fornyelse af beboerdemokratiet og deltagelse i det fælles 3. Hvor skal initiativer til fornyelse komme fra – oppefra eller nedefra 4. Krav til ydelserne – høje forventninger og lave omkostninger 5. 0-energihuset og det miljøbevidste 6. Ventelister og fleksibel udlejning Formen kan godt lyde lidt forvirrende, men var det ikke! Meget hurtigt fik deltagerne styr på processen og kunne koncentrere sig om det vigtige – at give sit besyv med. Debatten om temaerne blev nemlig gennemført, så sammenlægningsbestyrelsens medlemmer fik størst mulig indsigt i konferencedeltagernes syn på temaerne, og hvor deltagerne fik mulighed for at komme med sine meninger. Drøftelserne var organiseret som en række ”café-møder”, hvor hver af de seks temaer blev præsenteret fire gange i løbet af dagen – i alt 24 café-møder. Hvert café-møde havde besøg af to grupper á cirka 10 konferencedeltagere Hvert tema blev præsenteret af to postbestyrere (begge medlemmer af sammenlægningsbestyrelse), som altså fik drøftet det pågældende tema med omkring 80 konferencedeltagere. Alle konferencedeltagere nåede fire af de seks temaer. Efter hver præsentation af et tema

blev hver af de to grupper, som var ankommet til posten, bedt om at forholde sig til temaet ud fra tre spørgsmål: • Hvad gør 3B godt allerede • Hvad kan 3B gøre bedre • Hvor relevant er det for 3B at beskæftige sig med temaet De to grupper blev efter 25 minutter bedt om at fremlægge sine betragtninger for den anden gruppe, og de to grupper skulle herefter sammen med postbestyrerne udarbejde et fælles postkort for besøget. Ved dagens slutning blev der afleveret 24 postkort til sammenlægningsbestyrelsen, som herefter har de bedste muligheder for at arbejde videre med ledelsesgrundlaget og med strategi og handleplaner for de kommende to til fire år. Det endelige resultat af det videre arbejde skal præsenteres og godkendes på Boligforeningen 3B’s repræsentantskabsmøde i juni 2008. Anders Lund Madsen i hopla Konferencen blev rundet af med en times peptalk af Anders Lund Madsen. Og selv om det var søndag formiddag, var han helt oppe på mærkerne. Nogle bryder sig måske ikke så meget om ham, mens andre havde tårer i øjnene af grin. Flot evaluering Alt i alt en god konference, der fik en meget positiv evaluering af deltagerne. Mere om den og om resultatet af konferencen i næste udgave af Kanal 3B. /ahz
Kanal 3B - december 2007 Nyt fra Fællesadministrationen 3B

Dom i sag om salg Højesteret afsagde med knebent flertal dom i sagen om salg af almene boliger mod boligorganisationens vilje Højesteret afsagde den 7. november 2007 dom i den såkaldte ”salgssag”, hvor Boligselskabernes Landsforening på vegne af AAB København havde anlagt sag mod Socialministeriet og Furesø Kommune. Højesteret giver i dommen ikke Boligselskabernes Landsforening og AAB København medhold. Formanden for Boligselskabernes Landsforening, Henning Kirk Christensen, reagerede, ifølge BL sådan: - Vi er kede af, at Højesteret ikke nåede til den samme juridiske vurdering, som vi hele tiden har anlagt. Men det er også vigtigt at opfordre alle parter til nu at lægge denne juridiske strid bag os. For Boligselskabernes Landsforening er det vigtigste, at alle involverede parter nu samles om at sikre fremtidsrettede løsninger på de problemer, som findes i den almene sektor. Vi ønsker et tæt samarbejde med regering, Folketing og kommuner om udviklingen i den almene sektor, og vi opfordrer til, at der kan skabes bred politisk enighed om de nødvendige reformer. Det gælder en modernisering og forenkling af styringen af den almene sektor, det gælder sikring af de nødvendige midler til renovering og indsats imod negativ social udvikling i nogle boligområder, og det gælder om at sikre et tilstrækkeligt nybyggeri af kvalitetsboliger til huslejer, som almindelige mennesker kan betale.

BL-Informerer siden sidst Nr. 48 - 22. november 2007 Opsigelse af HK- og inspektøroverenskomster Nr. 47 - 1. november 2007 AlmenNet – fra demoprojekter til udviklingsforening Få BL-Informerer på mail Meld dig til på BL´s hjemmeside www.bl.dk ved at klikke på UDGIVELSER under billedfrisen og derefter klikke på BL-INFORMERER i venstre spalte.Det vil være i de mest eftertragtede afdelinger, salg kunne komme på tale. Det er vores vigtigste dagsorden, og jeg håber meget, at der kan skabes enighed om det. Retten har talt, og det var så det, sagde altså Henning Kirk Christensen. Socialminister vil ændre lov om salg Kort efter kunne DR så på baggrund af oplysninger fra Ritzau fortælle, at selv om Højesteret afgjorde, at forsøgsloven ikke er i strid med grundloven, skal loven alligevel ikke gøres permanent i sin nuværende udformning, når forsøgsperioden udløber den 1. januar. Det mener socialminister Karen Jespersen (V) i hvert fald ikke. Hun foreslår loven ændret, så også boligorganisationen skal spørges før salg.

- Jeg vil nu inddrage dommen i det videre arbejde med et nyt forslag til en salgslov. Udgangspunktet vil her være en fælles beslutningskompetence, så boligorganisationerne, kommunerne og de enkelte afdelinger i fællesskab kan tage initiativ til at bruge salg af lejligheder i indsatsen for bekæmpelse af ghettoer, siger Karen Jespersen til Ritzau. Men uanset om forsøgsloven bliver videreført eller ej, og uanset hvilken udformning den får i fremtiden, tyder intet i øjeblikket på, at den får nogen større praktisk betydning. Loven har nemlig kun medført, at omkring 10 almene boliger er blevet solgt. /ahz

Satserne reguleres Maksimum for godtgørelsen for forbedringer, udført under råderetten, udgør i 2008 105.808 kr. Påkravsgebyret forhøjes i 2008 med 2 kr. til 123 kr. og - som sædvanlig + 2 % af det skyldige beløb ud over 1.000 kr. Beboerklagenævnsgebyr/-beløb for indgivelse af sager for beboerklagenævn forhøjes i 2008 med 2 kr. til 123 kr.


Kanal 3B - december 2007 Nyt fra Fællesadministrationen 3B

Ansøgning om del i Landsbyggefondens midler

Af Lise Jordahn, Boligsocial konsulent i 3B Opmuntret af de gode resultater fra ansøgningerne til 2006-puljen har 3B i samarbejde med Københavns Kommune lagt billet ind på 2008-2009 midlerne til sociale og forebyggende indsats. På baggrund af indledende samtaler med afdelingsbestyrelserne og driften i Folehaven, Hvidbjergvej og Lønstrupgård, er der på de tre afdelingers vegne sendt tre foreløbige helhedsplaner til Landsbyggefonden. Folehaven Folehaven forbindes ofte med andre problemramte afdelinger i Vigerslevområdet, som fx Akacieparken. Folehaven er berørt af det image og den sociale situation, der er præger området som helhed. Det vil blandt andet sige den såkaldte ”lillebrorproblematik”, hvor det primært er børn og helt unge med anden etnisk baggrund end dansk, der fremhæves som afdelingens udfordring. Forud for ansøgningen til Landsbyggefonden har en kommunal arbejdsgruppe med deltagelse af afdelingsformanden formuleret en samarbejdsaftale vedrørende brug af legepladsen i Kirsebærhaven, der grænser op til Folehaven. Arbejdsgruppen har haft fokus på børn og unge, der ikke indgår i fritidstilbud. Disse grupper af børn og unge er årsag til en del uro med deraf følgende utryghed til gene for områdets øvrige beboere.

Konkret har blandt andet kældrene i Folehaven været anvendt af de unge til at ryge hash i, mens Kirsebærhavens Skole og Margrethekirken har været udsat for omfattende hærværk. Arbejdsgruppen peger derfor på behov for bemanding af et værested på Kirsebærhavens legeplads som et godt udgangspunkt for at komme i dialog med de unge. Ansøgningen til Landsbyggefonden peger i forlængelse heraf på, at Folehavens Ungdomshus etablerer en satellit på legepladsen. Det er formålet, at der skabes gode rammer for og med de unge, samt at der samarbejdes med blandt andre den kommunale uddannelses- og ungdomsvejledning. Lønstrupgård og Hvidbjergvej I Lønstrupgård og på Hvidbjergvej tager ansøgningerne udgangspunkt i de eksisterende forhold i boligafdelingerne. Det er især beboerne i Lønstrupgård, som oplever problemer. Afdelingerne ligger imidlertid så tæt og har så mange fælles aktiviteter, at det er oplagt, at de indgår i et samarbejde om en børne- og ungeindsats. Lønstrupgård oplever en række problemer, som er forværret igennem de sidste fem til syv år. I Lønstrupgård er det grupper af drenge, som aldersmæssigt er inddelt i to grupper: 8-11 år samt 11-16 år. Drengenes attituder er blevet mere rå, og der er meget larm fra spil i boldburet samt fra knallertkørsel i gården.

Formålet med ansøgningen er at vende de negative udviklingstendenser samt at forebygge, at problemerne accelererer. Det skal ske igennem en målrettet børne- og ungeindsats, fx lektiecafe, drenge- og pigeklub eller en turklub for alle børnene. Der skal desuden tænkes i aktiviteter, som kan fange den lidt ældre del af børne- og ungegruppen, nemlig de 12-18-årige. Endelig skal der skabes traditioner, som formår at samle alle afdelingernes børn og unge - og også meget gerne inddrage deres forældre. Denne udvikling forventes at smitte positivt af på det fælles liv i bebyggelsernes gårdrum og andre fælles faciliteter, så de opleves som trygge og rare at færdes i. Etablering af aktiviteter og klubber skal ske i et tæt samarbejde med forældrene samt med institutionen Lønstrupgård, som er områdets fritidshjem, klub og ungdomsklub. Der søges om midler til ansættelse af en børne- og ungemedarbejder, som tovholder på indsatsen i de to bebyggelser.

Landsbyggefonden forventer at give foreløbigt tilsagn primo 2008, hvorefter 3B forhåbentlig kan gå videre med at formulere den endelige helhedsplan i samarbejde med Københavns Kommune.
Kanal 3B - december 2007 Nyt fra Fællesadministrationen 3B

Historien om FB, KSB, H44 ud til alle beboere fuldstændigt billede. I stedet har vi valgt de ting ud, vi selv synes, har haft størst betydning for organisationerne, for vores beboere og for sektoren. Det har været vores mål, at historien om de fire organisationer skal stå som et kærligt og ærligt portræt af vores fælles fortid.” Resultatet er blevet et mindre værk på 72 sider, der både indeholder de fire organisationers oprindelse og en kort præsentation af de knap 70 afdelinger, vi3B 1927 2007

Fællesadmi Fællesadmi Kronprinsessegade Kronprinsessegade Telefon 70 20 76 Telefon 70 20 76 Mail 3b @ 3b Mail 3b @ 3b

Ny byggechef fra Bandholm

Bandholm er en lille by på Lolland med 730 indbyggere og med færgeforbindelse til Askø. Men i Bandholm bor også 3B’s nye byggechef. 3B’s nye byggechef, Per Bro Kardel, startede 1. november - og han har ballasten i orden: Han er uddannet arkitekt i 1983 og var derefter selvstændig i mange år, før han blev kommunalt ansat. Pers seneste job var som bygge- og planchef i Guldborgsund Kommune. Her havde han ansvaret for både byggesager og et ejendomscenter, der stod for administration, køb og salg af ejendomme.

tilsammen har. Bogen er netop nu på vej til alle beboere.

Men også vedligeholdelse af kommunale bygninger, lokalplanlægning, byudvikling og byfornyelse hørte under ansvarsområdet. Arkitekt med mange facetter Som selvstændig har Per Bro Kardel udført mange af de mere traditionelle opgaver som sagsarkitekt. - Det er rigtigt. Jeg har været med ved mange forskellige skitser, projekter og forberedelser af konkurrencer, lige fra enfamiliehuse og skoler over renovering af boligbebyggelser til feriecenter i Blåvandshuk, fortæller Per. Men når man ser på de impone-

nis nis 14 14 0 0 0 0 .dk .dk

t r t r / / / / / /

ationen 3B ationen 3B 130 6 København K 130 6 København K Fa x 33 18 6 2 6 4 Fa x 33 18 6 2 6 4 w w w. 3b.dk w w w. 3b.dk

Hist or ien om FB , KSB , H44 og 3B

I anledning af sammenlægningen af de fire organisationer udgiver 3B en lille bog om historien. Tirsdag den 11. december udkom ”Historien om FB, KSB, H44 og 3B”. Bag historien står to af de mest markante skikkelser i boligorganisationernes historie, nemlig tidligere formand for FB og 3B Hanne Bolvig og tidligere direktør i 3B Ejner Baadsgaard. Kommunikationschef Anette Hertz har hjulpet med at samle de to forfatteres viden og ”parre” den med de gamle protokoller, beretninger og jubilæumsbrochurer. Forfatterne skriver i forordet: ”Vi har ikke forsøgt at tegne et

3B 1927 2007

Historien om FB, KSB, H44 og 3B

Forlaget 3B

rende referencer, springer det i øjnene, at han også har værdifuld erfaring fra mange andre dele af arkitektfaget. Det gælder fx koncepter for udstillinger og grafisk design af alt lige fra bøger til papirlinjer og tryksager. Han har også lige tilrettelagt og gennemført efteruddannelseskurser for arkitekter inden for miljøvenlig projektering. Netop miljø ser ud til at være et af de områder, som har Pers bevågenhed: - Det er rigtigt. Jeg har fx været tilknyttet forskellige udviklingsprojekter under Miljøstyrelsen inden for miljøvenligt byggeri, men jeg har også været på fagbladet Arkitekten som skribent og nyhedsredaktør og på Ingeniøren, hvor jeg var ekstern fagmedarbejder på miljøvenligt byggeri, fortæller Per Bro Kardel. Hvorfor lige en almen boligforening? Der er umiddelbart noget af et spring fra bygge- og planchef i Guldborgsund til byggechef i 3B. Men for Per Bro Kardel har det været et helt naturligt skridt at tage: - Jeg har været rådgiver i mange år, har været i kommunen i mange år – og nu synes jeg, det kunne være spændende at have rollen som bygherre. At skulle samarbejde med rådgivere og kommune - og ikke mindst beboerne. Og så tror jeg på, jeg sammen med hele byggeafdelingen og beboerne kan gøre en forskel i det, der virkelig betyder noget: Den enkeltes bolig og boligområde, understreger Per Bro Kardel.


Kanal 3B - december 2007 Nyt fra Fællesadministrationen 3B

Call center i fuld gang »Vigtigt: Ny forening med personligt medlemsnummer. De tre boligorganisationer FB, KSB og H44 danner den 1. januar 2008 sammen med 3B en ny boligforening. Du står på venteliste til en bolig i KSB eller H44, og fremover skal du være medlem...« Sådan startede et af brevene til nogle af de i alt 63.000, som i starten af december fik brev fra 3B. Brevene findes nemlig i fem versioner. Sagen er, at alle - både beboere og de, der står på venteliste - skal have et medlemsnummer. Og for at være sikker på, at de får det rigtige, skriver vi først ud til dem alle sammen og fortæller, hvilket nummer vi har reserveret til dem - og hvilke oplysninger, vi har baseret nummeret på. Meningen er så,

at modtagerne skal vende tilbage til os, hvis de ikke mener, oplysningerne er rigtige, så vi kan få rettet det, inden det endelige medlemsbevis sendes ud i det nye år. Nogle får flere breve Nogle vil få mere end et brev. Nogle vil få mange. Det får de fx, hvis de bor hos os - men også står på venteliste til en bolig. Og så får de lige et til, hvis de fx bor i KSB, men også er medlem af FB. - Sådan er det, siger kundechef Solvejg von Barm og fortsætter: - For at være sikre på at behandle alle lige skriver vi nogle gange flere breve ud til de samme. Godt råd: Vælg det laveste nummer! Det er meget vigtigt, at modtagerne udfylder ALLE svarskemaer og sender dem retur til os i samme kuvert. På

skemaet skal de sætte kryds ved Ja ud for det nummer, de ønsker at beholde. De andre svarskemaer med de numre, de ikke vil have, skal de sende retur med kryds ud for Nej. Call center sad klar Mandag den 3. december var klokken så kun lige blevet 10.00, før telefonerne var rødglødende. Her havde de første af i alt 63.000 kommende medlemmer af den nye boligforening nemlig modtaget brev om, hvilke oplysninger vi har baseret deres nye medlemsnummer på. Men vi var klar. Klar til at svare på alle de spørgsmål, vi selv havde forestillet os, ville komme. Og på nogle af dem, vi ikke havde fantasi til at forestille os. Call centeret håndterede alene 160 opkald den første dag i tiden mellem kl. 10 og 14, men også resten af kundeafdelingen – og enkelte rundt i huset måtte sætte tid af til at svare på nogle af de lidt mere indviklede spørgsmål. Men generelt var spørgerne positive og tilfredse med de svar, vi gav. Svarskemaer scannes automatisk Vi har fået et eksternt firma til at hjælpe os med at håndtere de mere end 63.000 breve, vi har sendt ud. De håndterer også alle de svarskemaer, der kommer retur. Derfor er adressen på brev og svarskema ikke 3B’s almindelige adresse, men en speciel adresse til dette ene formål. Den store fordel er, at vi nu får ”ryddet op” i vores medlemsoplysninger og får suppleret med fx fødselsdato, hvor vi ikke har haft den.

Oprykningsret til flere boliger Det er vigtigt at understrege, at det ikke ændrer på de almindelige ventelisteregler, ligesom der fortsat er oprykningsret. Både internt i afdelingen og mellem afdelingerne. Det nye er blot, at beboerne fra 1. januar 2008 har oprykningsret til de 69 afdelinger og knap 12.000 boliger, som de tre organisationer tilsammen har i seks storkøbenhavnske kommuner. Til gengæld betyder det, at vi ikke foreløbig vil kunne oplyse placeringen på ventelisten. Det kan vi først, når alt er på plads med de nye medlemsnumre i starten af 2008. Har du spørgsmål, vi ikke har svar på? Vi har lagt de mest oplagte spørgsmål og svar på hjemmesiden www.3b.dk under punktet Nyt medlemsnummer? Men oplever du spørgsmål, som vi ikke har med, må du meget gerne sende det på mail til fusion@3b.dk og skrive ”sp. om fusion” i emnefeltet. Så vil vi sørge for, at du får svar på spørgsmålet - og lægge både spørgsmål og svar på hjemmesiden, så andre også får glæde af det.
Kanal 3B - december 2007 Nyt fra Fællesadministrationen 3B

Ny opfindelse skærmer for støj Nu kan beboerne i Folehaven sove for åbent vindue uden at blive generet af støj fra den larmende trafik. Den 19. november åbnede borgmester Klaus Bondam helt officielt støjprojektet i Folehaven. Bag ligger mange års arbejde, en ny opfindelse og et helt unikt samarbejde mellem beboere, kommune og arkitekter. Projektet er gennemført i et finansielt partnerskab mellem Folehaven, Miljøstyrelsen og Københavns Kommune.

man plejer, siger Villy Sørensen. Han er godt tilfreds med resultatet, men glæder sig også til, at byrummet bag støjmuren bliver færdig: - Der er ingen tvivl om, at det bliver rigtigt flot, når det grønne vokser op, og vi for alvor kan udfolde ”livet mellem husene”, understreger Villy Sørensen. Brohuset taget i brug 1. november 2007 flyttede de første beboere ind i Brohuset. Men der er stadig nogle få 2værelses boliger tilbage, så hvis du ønsker at bo i Ørestad City er det nu, du skal slå til.

God proces med inddragelse af borgerne Villy Sørensen, som er formand for Folehavens afdelingsbestyrelse, roser projektet og ikke mindst den lydhøre kommune: - Center for Miljø og Bymiljø har været meget imødekommende i hele processen. Det betyder, at borgerne har været inddraget i langt højere grad, end

1. februar 2008 er Sejlhuset klar til indflytning, og udlejningen er allerede i fuld gang.

Sundhedsambassadører i UrbanplanenNu kan 20 arabisktalende kvinder fra Urbanplanen kalde sig sundhedsambassadører. De fik overrakt diplomer mandag den 19. november af projektleder Mikkel Pedersen og integrationskonsulent Iman Ahmed. Kvinderne har gennemgået Partnerskabets kursus i efteråret 2007 og

er blevet undervist i emnerne motion, sund mad, sygdomsforebyggelse og kvindekroppen. Det er Iman Ahmed, der har taget initiativ til og har stået for projektet. Hun er selv uddannet sundhedsformidler gennem Folkesundhed København, og hun har stået for undervisningen på arabisk.

Iman Ahmed fortæller, at der har været en stor interesse for kurset: - Det har været dejligt at se så stort et fremmøde på trods af regn og mørke aftener! Kvinderne mødte op hver mandag og onsdag aften og lærte om sund mad og sund livsstil, fortæller Iman. Kvinderne vil meget gerne fortsætte med at lære om sundhed og har bedt Partnerskabet om at afholde flere temaaftener i form af åbne arrangementer om f.eks. sygdomsforebyggelse som brystkræft, D-vitaminmangel, diabetes og tandhygiejne. Kvinderne, som alle bor i Urbanplanen, har meget forskellig uddannelsesbaggrund og alder, men kurset har været værdifuldt for alle. Kvinderne har fortalt, at de allerede er begyndt at give deres nye viden videre til deres veninder og familier, så budskabet spreder sig i boligområdet. Kvinderne har bl.a. fået udleveret en skridttæller og en dvd om motion, og flere har meldt sig til vores motionshold i beboerlokalet, så vi kan allerede se en effekt af kurset, fortæller Iman. I 2008 følger 5 nye kurser for kvinder på deres egne sprog: urdu, tyrkisk, somalisk, farsi og dansk. Her vil oplægsholderne være sundhedsformidlere fra Folkesundhed København.


Kanal 3B - december 2007 Nyt fra Fællesadministrationen 3B

Urban krøniken udkom Krøniken udkom tirsdag den 11. december. Og her havde mange takket ja til invitationen om at komme og møde beboerne, der har fortalt deres historier. ”Hvem bor i Urbanplanen? Spørgsmålet melder sig, når man haster forbi betonbyggeriet på Amager.” Sådan starter forordet i Urban Krøniken, der udkom tirsdag den 11. december 2007. Videre skriver forfatterne bag, Niels Balling og Charlotte Sjælland: ”Denne bog tegner et personligt billede af menneskene i Urbanplanen. Her er det beboernes egen historie, fortalt af dem selv. Portrætterne viser en broget historie om liv, håb og drømme i Urbanplanen - ligesom i resten af storbyen.” Krøniken kan bestillet på hjemmesiden www.partnerskabet.dk og koster 100 kr.

Julemanden i Urbanplanen

Mellem 150 og 200 børn ventede spændt. De fleste havde just runderet blandt områdets institutioner i en såkaldt juleskattejagt, hvor de havde klippet hjerter, guirlander, kræmmerhuse og andet julepynt, som de efterfølgende hængte på det store juletræ i butikscentret Solvang Centret. Så blev spændingen endelig udløst. Langt ude i horisonten kunne man skimte julemanden - kørende i sin kane. Kanen med dertil hørende pigejulenisse og julemusik parkerede til sidst i butikscentret. Det var en fantastiks syn: Over hundrede børn – sorte, hvide og

Jobmesse for unge 900 unge deltog i den første job- og uddannelsesmesse for unge på Amager. Den nye idræts- og kulturhal i Holmbladsgade – Prismen – dannede en flot ramme om job- og uddannelsesmessen for unge på Amager i dagene 9.-10. oktober. Næsten 30 arbejdspladser og uddannelsessteder uddelte brochurer og skrev unge, fortrinsvis skoleelever,

op til et fritidsjob eller elev-/læreplads. Andre igen tog imod brochurer for at studere dem nærmere - enten sammen med kammeraterne eller forældrene. Alt i alt en god dag. Mange kontakter blev knyttet, også mellem virksomheder og skoler. Job- og uddannelsesmessen er blevet til i et samarbejde mellem Partnerskabet, Områdefornyelse i Øresundsvej-

brune - dansede om juletræet, alt imens de sang: ”Nu er det jul igen, På loftet sidder nissen… osv”. Og til sidst kom så det alle glædede sig til: Godteposer, som blev uddelt af julemanden. 175 børn (og nogle enkelte unge) stod i en lang kø og fik både et håndtryk, ønsket om en god jul og et godt nytår samt en godtepose af julemanden. Ja – julen var sandelig kommet til Urbanplanen. Jørgen Ullman Af Jørgen Ullman kvarteret, Amager Erhvervsråd, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen/ Københavns Kommune, Jobkonsulent i Urbanplanen, Jobklubben U2, Ungemesse, Center for Vejledning/Ungdommens Uddannelsesvejledning og Amager Ungdomsskolecenter. Det er i Styregruppen besluttet at holde en job- og uddannelsesmesse i 2008.
Kanal 3B - december 2007 Nyt fra Fællesadministrationen 3B

Aftalen om ”Kokkedal på vej” underskrevet Onsdag den 21. november 2007 blev samarbejdsaftalen ”Kokkedal på vej” underskrevet af de almene boligafdelinger i Kokkedal og Fredensborg Kommune. Det skete meget passende på projektkontoret Kokkedal i Job i Skovengen.

afdeand for m r o e f , z lsvæng Stolt i Egeda Monia n e ls e r y st lingsbe

Projektet Kokkedal på vej er titlen på et 4-årigt områdeløft, som Landsbyggefonden støtter med ca. 8.5 mio. kr. Fredensborg Kommune og boligafdelingerne bidrager med ca. 4 mio. kroner. Kokkedal på vej indeholder tre indsatser, nemlig Kokkedal i Job, Barn r og Ung i Kokkeo f and g, form t r e dal og KulB e alge Hann nsudv io t turel i Kokkedal. a r g Inte

Baggrunden er, at man ønsker at gøre afdelingerne omkring Holmegårdscenteret i Kokkedal til et endnu bedre sted at bo. Derfor indgår parterne nu aftale om gennemførelse af en fælles helhedsplan for tre almene boligafdelinger, nemlig Byengen/Nordengen, Skovengen og Egedalsvænge i samarbejde med Fredensborg Kommune. Derudover blev aftalen underskrevet af boligorganisationerne bag, nemlig

10

AB Hørsholm Karlebo/Boligkontoret Danmark samt FB – Fagforeningernes Boligforening/Fællesadministrationen 3B. Hanne Berg, formand for Integrationsudvalget, underskrev på vegne af Fredensborg Kommune.

Kokkedal i job - er en lokal afdeling af Fredensborg Jobcenter, som med adresse i Skovengen tilbyder hjælp til områdets beboere om arbejde og uddannelse. Barn og ung i Kokkedal - er et tilbud til alle børn og unge i området om aktiviteter til både gavn og fornøjelse. Kulturel i Kokkedal - er en videreudvikling af Kulturnatten, som skal være med til at give kulturen et skub.

Sekretariatsleder ansat Michael Hedegaard Jensen er ansat som sekretariatsleder af projektet Kokkedal på vej. Michael kommer fra en stilling som fritidsvejleder i Fredensborg Kommune. Tidligere har han været idrætskonsulent for projekt PLUS Kids for familier med overvægtige børn og projektleder på aktivitetstilbuddet Tarzan også for familier med overvægtige børn. Michael, som er uddannet Cand. Scient. Idræt., er ansat i perioden 1. december 2007 til 31. august 2011.

Hvad er en aktiv suppleant? 3B’s kursusudvalg har holdt grundkursus for nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Her blev der blandt andet talt om ”Aktive suppleanter” og ”Aktive suppleanter med materiale”. Aktive suppleanter Men hvad er forskellen? Når afdelingsmødet har valgt medlemmer til afdelingsbestyrelsen, vælges mindst én suppleant, hvis primære opgave er at træde til, hvis et medlem må forlade afdelingsbestyrelsen i valgperioden. Som udgangspunkt deltager suppleanter ikke i afdelingsbestyrelsens møder. Men afdelingsbestyrelsen kan vælge, at også suppleanter deltager i møderne dog uden stemmeret. Vælger man det, er suppleanterne ”aktive”. Aktive suppleanter med materiale Hvis suppleanterne er aktive, er det godt, at de modtager samme materiale som medlemmerne af afdelingsbestyrelsen. Det kalder vi ”aktive suppleanter med materiale”. Det koster et årligt gebyr på 800 kr. (2007-tal) pr. suppleant, som trækkes på konto 119. Aktive suppleanter med materiale inviteres til fx interne kurser og konferencen, men ved for mange deltagere ”viger” de aktive suppleanter med materiale for medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Hvordan vælger man Det er i princippet afdelingsbestyrelsen, der beslutter sig til, om suppleanterne skal være aktive eller aktive med materiale. Normalt vil afdelingsbestyrelsen afgøre det, når den konstituerer sig på sit første møde. Det bliver noteret i referatet, som lokalinspektøren sender til sekretariatet i Kronprinsessegade, der så sørger for at ”mærke” suppleanterne som ”aktive” eller ”aktive med materiale”. Ønsker afdelingsbestyrelsen senere, at suppleanterne skal være aktive – eller aktive med materiale – kan den beslutte det på et afdelingsbestyrelsesmøde, hvor det bliver ført til referat. Lokalinspektøren sender referatet videre til sekretariatet, der så sørger for at mærke suppleanterne som ”aktive” eller ”aktive med materiale”.


Kanal 3B - december 2007 Nyt fra Fællesadministrationen 3B

Nye postkasser og charmeoffensiv Egedalsvænges afdelingsbestyrelse på charmeoffensiv med navn og nøgle til postkassen under armen. Af Peter Falkberg - afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge fordi der så var tid til at tale om ”tingene” i fred og ro – i forhold til, hvis de skulle have stået i kø et andet sted. Der er rigtig mange beboere, som har fundet ud, hvordan og hvor simpelt man siger ”Nej tak til reklamer”. Og så var der lige fem beboere, som kom til et ekstraordinært afdelingsmøde på direkte opfordring. Beboere, som ellers aldrig ville være mødt op!

I forbindelse med de nye regler har Egedalsvænge fået sat brevkasser op i gadeplan, så brevene ikke længere skal ind ad brevsprækkerne i dørene til lejlighederne. Vi valgte at lade afdelingsbestyrelsen dele nøglerne ud til alle beboere, primært fordi vores ejendomskontor har rigtig travlt i øjeblikket Det har givet os rigtig mange positive erfaringer, at det var afdelingsbestyrelsen, der udleverede nøglerne i stedet for ejendomskontoret. Det betyder nemlig, at jeg personligt har talt med mindst en beboer i ALLE lejemål. Klarer lige småtingene samtidig Flere småting er samtidig blevet forklaret og rettet! To beboere kunne fx ikke forstå, hvordan deres fryser eller køleskab skulle indstilles, men det fik vi styr på! En beboer fandt en manglende kældernøgle i sin datters nøglebundt, fordi jeg kunne forklare, hvordan nøglerne er kodet (hun troede, den kun virkede til opgangen). Gav tid til snak Langt de fleste var meget glade for, at det foregik ved deres egen lejlighed,

Husorden forklaret - det hjælper! Ved at tale med beboerne om, hvorfor vi alle er nødt til at rette os efter reglerne i sådan en bebyggelse, er det lykkedes at få temmelig mange voksne mennesker til at trække deres cykel inde i gården. Det er sågar lykkedes at få et par beboere til at skille sig af med deres ulovlige kat, uden at vi måtte skride til den tungere procedure med at ”tilskrive” dem! Rigtig mange beboere har fået den aha-oplevelse, at vi via vores husleje selv betaler for alting. Der var rigtig mange, som var temmelig utilfredse over, at man ikke bare fik en ny dør, når den gamle nu ikke var så pæn mere. Faktisk så var der flere, som troede, at boligforeningen var noget med en ”multinational kæmpe som bare ville tjene kassen” og i den stil. Flere af beboerne vidste ikke rigtig, hvad man skulle gøre, når man havde et problem i sin lejlighed, fx en emhætte, der larmer. Ja, men så kunne jeg jo fortælle dem om vores ganske udmærkede ejendomskontor, som kan hjælpe dem med rigtig mange af den slags ting. Mere orden Alle beboere har også fået en meget grundig forklaring på, hvorfor vi ikke vil acceptere private beskeder med tusch på egne lapper papir hængt op. Det ser i hovedtræk ud til at virke, idet vi nu i ca. 1½ måned efter de første opgange kom i gang, kun har set tre eller fire tilfælde af disse private navne eller ”Nej tak”-beskeder. Beboerne bruger i stedet ejendomskontorets og de autoriserede mærker fra Post

Danmark, hvilket giver et pænt og ordentligt indtryk. Bedre forhold til afdelingsbestyrelsen? Jeg tror, at afdelingsbestyrelsen med det her projekt har gjort sig meget mere synlig over for beboerne, selv om det kun var et af medlemmerne - det er jo på afdelingsbestyrelsens vegne. Jeg håber, at det også har givet beboerne i Egedalsvænge mod på at bruge afdelingsbestyrelsen lidt mere. Nu har de i hvert fald set og talt med et af medlemmerne og er blevet opfordret til at deltage lidt mere aktivt ved at spørge og at foreslå i stedet for bare at klage. Ikke let af få nye postkasser Men vi har også en række negative erfaringer med postkasserne, som dog ved konstant pres på fabrikanten nu er løst. Det holdt desværre meget hårdt, og jeg mener, at andre afdelingsbestyrelser bør være opmærksomme på et par af problemerne, inden de beslutter sig for at købe! Vi har fundet et hav af fejl på kasserne, blandt andet kunne vi på ca. 20 % af dem ikke sætte navn på, fordi man havde leveret med en fabrikationsfejl. Vi havde i afdelingsbestyrelsen selv lavet en regnefejl, så vi fik for få kasser leveret. Det tog fabrikken hele 9 uger at få vores ekstraordre igennem. Det, synes jeg, er for længe, når vi specifikt havde bestilt en vare, som var standard. Da sælgeren fremviste kassen, havde han ikke taget en speciel låsebøjle med, så vi kunne se, hvordan det virker. Men vi må konstatere, det på ingen måde er så nemt, som sælger påstod. Man skal nemlig passe meget på ikke at skrabe malingen af kassen, når man skal låse den af - fx i forbindelse med fraflytninger. Vil du vide mere? Jeg vil gerne tilbyde mine erfaringer til andre afdelingsbestyrelser, hvis de mener, de kan bruge dem. Det kan i hvert fald spare dem for nogle bekymringer. Send evt. en mail til peter@falkberg.dk

11


Kanal 3B - december 2007 Kort nyt

Nyt om personalet Goddag og velkommen til November 2007 Flemming Heckmann, Bærhaven/Elmehaven Carlos Javier Gonzales Albelo, Danalund/ Søbyvej Mette Egemose Hansen, 3B Per Bro Kardel, 3B December 2007 Kim Lund, lokalinspektør i Urbanplanen Gert Korvig, 3B - ”Partnerskabet” Michael Hedegaard Jensen, 3B - ”Kokkedal på vej” Charlotte Jensen, 3B Ann Petersen, 3B

Robert Nielsen - 60 år

Farvel til November 2007 Steen B. Achen, Egedalsvænge December 2007 Lene Hansen, Toftegård Finn Petersen, Folehaven Ole Sørensen, Apostelgården m.fl. Lilli Persson, 3B Gitte Jakobsen, 3B Dorte Søs Petersen, 3B

Åbent hus Robert Nielsen fylder 60 år. I den anledning er der åbent hus fredag den 4. januar kl. 14.00 -17.00 i beboerhuset Røde Mellemvej 7 2300 København S.

Farvel til H44 og Bjarne Kaspersen Hansen 31. december 2007 lukker og slukker de fire boligorganisationer FB, KSB, 3B og H44. Når der sker, er Bjarne Kaspersen Hansens mere end 22 års arbejde i den almene sektor også slut. Det er nemlig vedtaget, at der kun kan sidde folkevalgte i den nye boligforenings bestyrelse. Derfor var der ”luk-og-sluk” H44 og afsked med Bjarne Kaspersen Hansen middag den 30. november 2007. Dagen før havde H44 holdt deres allersidste repræsentantskabsmøde - og både her og ved middagen var der mange flotte ord og tak fra mange mennesker til Bjarne Kaspersen Hansen. Bjarne kvitterede med at takke for samarbejdet gennem årene. Han understregede, at det også var vemodigt på denne måde at være med til at lukke og slukke for en lokal boligorganisation – funderet på lokale kræfter. Men også, at der skal mere styrke til for at arbejde videre med at skabe gode betingelser for beboerne. Bjarne Kaspersen Hansen sluttede med at ønske den nye boligforening god vind – og så opfordrede han medlemmerne af repræsentantskabet til at sørge for, at det unikke beboerdemokrati består – og bad medlemmerne arbejde for at give medbeboerne – også de unge – lyst til at være med. Og så understregede han, at man fortsat skal være meget opmærksom på byggemuligheder, for det er det, der skaber dynamik i sektoren.

12

Kanal 3B udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Fax 33 18 62 64 Fax til kundeafdelingen 33 18 62 14 Mail 3b@3b.dk www.3b.dk

Redaktion Bent Frederiksen, ansv. Villy Sørensen, Steffen Morild, Uffe Andreasen, Mette Hansen, Anette Hertz (DJ) Sendes til Alle afdelingsbestyrelses­medlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejds­ partnere

Oplag 700 - eget tryk Næste nummer Februar 2008 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg. Deadline er den 3. februar 2008.

2007_12  

Medarbejderne Medarbejderne i Kronprinsessegade har måttet leve med håndværkere og nye edb-systemer, ligesom nogle har måttet tage sig af op...

Advertisement