Page 1

Kanal 3B - august 2003

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005

Indhold

Rum til alle 2004-2008

Rum til alle 2004-2008 Ta’ Temperaturen 2005 BL om god almen ledelse Udvikling eller afvikling 3B udfordret Salam læser historie og idræt Ny leder i BiP Delegeretmøde Nye tagboliger og bad i Valby Bryggergården renoveres Miniseminar for KSB’s bestyrelse Nyt om Ørestad City Beboerne på kursus i miljø Nyt om personalet

Så er det her. 3B’s nye målsætningsprogram. Eller rettere visionsrammen for det videre arbejde med at give vores beboere størst mulig frihed og bo-glæde.

Reception Hanne Larsen, formand for KSB, fylder 60 år. Reception den 2. maj 2005 kl. 1517 i mødelokalet i kælderen, Kronprinsessegade 14 Hanne Larsen blev medlem af KSB’s bestyrelse i 1988, og da Annelise Nielsen gik af i 1997, var Hanne Larsen klar til at overtage formandsposten. Hanne Larsens hjerte banker varmt for de socialt dårligst stillede. Resultatet er blandt andet, at KSB har hele to afdelinger med skæve boliger til skæve eksistenser, ligesom der er to nye afdelinger på vej med særboliger. I BL sidder Hanne Larsen i repræsentantskabet, hun har siddet i 1. kreds’ bestyrelse i flere perioder og været medlem af det boligsociale udvalg. Hanne Larsen står også for udvikling og nytænkning. Det var fx KSB, der stod bag Danmarks første etagebyggeri med både almene boliger og almene medejerboliger. Som leder af en institution i Hvidovre og næstformand i Vanløse Lokalråd, har Hanne Larsen nok at se til.

Rum til alle 2004-2008 er det fjerde målsætningsprogram for 3B. Det er blevet til under overskriften mission/vision i et meget tæt samarbejde mellem bestyrelserne og administrationen, er vedtaget i 3B’s repræsentantskab - og fremlagt på Fælleskonferencen 2004.

Rum til alle 2004-2008 er bygget op om fem hovedområder: Boligen Beboeren Bypolitikken Boligpolitiken Administrationen Til inspiration har vi valgt fem små historier ud, som viser, hvordan man måske blot med en enkelt aktivitet kan arbejde målrettet i afdelingen. Håbet er, at alle afdelinger - både boligafdelinger og afdelinger i administrationen - sætter sig sammen, vælger de områder ud, de vil sætte fokus på - og udarbejder en handleplan for perioden. På den måde håber vi, at Rum til alle sammen med Ta’ Temperaturen kan inspirere til en aktiv indsats for at give vores beboere endnu bedre rammer.

Ta’ Temperaturen 2005 I 1998 tog vi temperaturen på alle afdelinger i KSB, H44 og FB. Det gav afdelingsbestyrelserne og administrationen et vigtigt fingerpeg om bebyggelsernes sociale og fysiske tilstand og var et godt udgangspunkt for arbejdet i afdelingerne. Meget er sket siden 1998, og det er tid til at se på, hvordan det nu står til i afdelingerne. Derfor gennemfører vi en ny Ta’ Temperaturen, hvor målet er at • Følge op på Ta’ Temperaturen ‘98 • Sætte en lokal debat i gang om afdelingernes trivsel • Gøre prioriteringen af arbejdet lettere, både for afdelingsbestyrelser og ejendomskontorer • Lægge op til at arbejde med handleplaner i afdelingerne • Styrke samarbejdet mellem afdelingsbestyrelserne og administrationen • Afdække lokale styrker og svagheder

Alle medlemmmer af afdelingsbestyrelserne har modtaget spørgeskemaet med en opfordring: „Sæt Ta’ Temperaturen på dagsordenen på næste møde i afdelingsbestyrelsen - og lad både den og Rum til alle 2004-2008 inspirere jer til at sætte fokus på, hvad I vil arbejde med i den kommende periode.“ På Fælleskonferencen i 2005 går arbejdet med at udforme handleplaner i gang, og her præsenteres det samlede resultat til inspiration sammen med nogle konkrete værktøjer. HUSK: Sidste frist for at sende jeres samlede svar retur er den 18. maj 2005.


Kanal 3B - April 2005 Nyt fra Boligselskabernes Landsforening

BL nyheder

BL-informerer siden sidst Nr. 4

Nr. 5 Nr. 6

Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11

Nr. 12

Boligydelse og Boligsikring 2005 Lån til indskud 2005 Trykt vejledning om forsøg med salg Nyt om moms og lønsumsafgift – Toldog Skattestyrelsens kommende cirkulære, herunder om ejendomsfunktionærer m.v. Almene Boligdage – indkaldelse af forslag Lægdommere ved boligretterne Ungdomsboligbidrag i 2004 og 2005 Moms og lønsumsafgift BL Lovportal - hele lovgrundlaget samlet ét sted Ny hjemmeside

Du finder BL-informerer på BL's hjemmeside www.bl.dk.

Ny minister Vi fik ikke nogen ny regering den 8. februar 2005. Til gengæld fik vi en ny minister for flygtninge, indvandrere og integration, nemlig cand. polit. Rikke Hvilshøj fra Venstre. Bendt Bendtsen er fortsat økonomi- og erhvervsminister, ligesom Eva Kjer Hansen fortsat er socialminister.

Kanal 3B udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Fax 33 18 62 64 Fax kundeafdelingen 33 18 62 14 Mail 3b@3b.dk www.3b.dk

2

BL om god almen ledelse 1. april 2005 præsenterede BL og KL Tænketanken for god ledelsesskik. Det er BL’s bestyrelse, der har besluttet at sætte god ledelsesskik på dagsordenen i den almene boligsektor. Og KL er den logiske partner som repræsentant for boligsektorens største samarbejdspartner - kommunerne. Det var formanden for tænketanken Bjarne Pedersen, som til daglig er kommunaldirektør i Søllerød Kommune, som bød velkommen til pressemøde og fortalte lidt om de tanker, der ligger bag Tænketanken for god ledelsesskik i almene boligorganisationer: - Den almene boligsektor har oplevet sager om sjusk, pamperi og magtmisbrug. Sager, som er skadelige for de almene boligorganisationers om-

dømme. Samtidig er der i samfundet rundt om os stigende fokus på godt lederskab, og både den private og offentlige sektor har på forskellig vis forsøgt at sætte godt lederskab på dagsordenen, sagde Bjarne Pedersen. Målet er, at tænketanken barsler med et nutidigt bud på, hvad god ledelse i den almene sektor er inden jul. En form for julegave, kan man vel kalde det. Fundamentet er dels en spørgeskemaanalyse, dels en konference. Svarene behandles i sommerferien, hvorefter der holdes en konference i oktober, hvor tænketankens ideer og forslag skal diskuteres, inden de altså lanceres lige før jul.

Udvikling eller afvikling? BL holdt weekendkonferece for 1. kreds i dagene 26. og 27. februar 2005. Lørdag den 26. februar 2005 startede BL med at sætte fokus på god ledelsesskik i boligorganisationerne. Det var adm. direktør Jesper Højbjerg fra Advice, der veloplagt serverede sit bud på det. Ifølge Jesper Højbjerg kræver god ledelse først og fremmest en klar fordeling af ansvar mellem bestyrelse, afdelingsbestyrelse og direktion. Jesper Højbjerg refererede herefter til Nørbyudvalgets retningslinjer, og man kan finde hans overhead på BL’s hjemmeside under 1. kreds. Efter Jesper Højbjergs oplæg tog adm. direktør Niels Peter Thomsen fra DAB over og fortalte, hvordan han ser BL’s kredse delt op, når kommunereformen er slået igennem. Lørdag eftermiddag var deltagerne delt op i fire temagrupper. Hver deltager kunne nå to temaer, og specielt var

det spændende at høre Hanne Sjuneson fra FSB’s afdeling Nordhavnsgården fortælle om, hvordan det var lykkedes at inddrage beboerne omkring et projekt med stillevej. Temaet under råderet viste, at 3B’s boligorganisationer absolut er i front, når det handler om at give beboerne individuelle frihedsgrader. Søndag formiddag fik tre repræsentanter fra de største udviklingsområder i hovedstadsregionen ordet. Først fortalte Karl-Gustav Jensen, der er vicedirektør i Københavns Havn, om nogle af alle de boliger, der er på vej her. Så fortalte Christoph Wiese, der er salgschef i Ørestadsselskabet om planerne i Ørestaden, hvor udviklingen går langt hurtigere end forventet. Og sidst fortalte stadsarkitekt Ejvind Rostgaard om udviklingen i Porcelænshaven på Frederiksberg.

Redaktion Benny Flindt, ansv. Hanne Bolvig Anette Hertz (DJ)

Oplag 750 - tryk DTKommunikation A/S

Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere

Næste nummer Maj 2005 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg. Deadline er 9. maj 2005


Kanal 3B - April 2005 Nyt fra Fællesadministrationen 3B

3B udfordret

Byggesager i 3B

3B’s medarbejdere fik i dagene 4. - 5. marts rørt både muskler, hjerne og samarbejdsevner, da de blev stillet over for en næsten uløselig mordgåde. 3B’s medarbejdere lukker hvert år kontoret en fredag og tager af sted på konference, som varer til lørdag middag.

Amager Nærpoliti ved Jacob Ipsen kastede lys over, at der ikke er direkte sammenhæng mellem faktisk krimina-

KSB-sager på vej: Bogfinkevej, hvor ønsker om ændring af projektet er årsag til, at skema-B-tilsagn fortsat afventes. Byggetilladelse er givet, mens underskrift af kontrakt afventer skema-B-tilsagnet. KSB-byggesager i gang: Dannebrogsgade nr. 12, hvor første spadestik blev taget i juni 2004. Ved udgravningen til fundamentet fandt man vand fra en gammel å, der har løbet gennem området. Det har givet komplikationer på byggepladsen, og arbejdet følger derfor ikke tidsplanen. Ejendommen i nr. 14 har slået revner, som er meldt til forsikringsselskabet.

Rum til alle 2004-2008 I år startede fredagen med en præsentation af det rammeprogram, 3B’s repræsentantskab har vedtaget for perioden frem til 2008. „Rum til alle“ blev første gang præsenteret for medlemmerne af afdelingsbestyrelserne på Fælleskonferencen i november. Nu var det altså for medarbejderne, formanden for 3B Hanne Bolvig gennemgik programmet. Forventning og oplevelse En god serviceoplevelse hænger nøje sammen med, om man får opfyldt den forventning, man har. Og god service er at yde en lille smule mere, end modtageren forventer. Derfor er det utroligt vigtigt for 3B’s medarbejdere at vide, hvad vores beboere forventer af både boligområdet, naboskabet - og af os som administration. Næste punkt på dagsordenen var derfor præsentation af de svar, man har fået i en undersøgelse i Urbanplanen. Undersøgelsens hovedresultater blev gennemgået i sidste udgave af Kanal 3B. Et af temaerne var tryghed. At man nok var tryg i sin egen blok, men så snart man kom lidt længere væk, falder trygheden.

litet og oplevet kriminalitet. Og fortalte i øvrigt om de arbejdsmetoder, de bruger. Jakob Ipsen fortalte også, at nærpolitiet IKKE længere har arbejdstid fra 8-16. Amager Nærpoliti har i hvert fald ikke. Her har man i stedet valgt at tage kontakt med de unge der, hvor de opholder sig. Det vil sige om aftenen i ungdomsklubber og lignende. Mordgåde løst Fredag eftermiddag blev 3B’s medarbejdere så bedt om at deltage i efterforskningen af et mord. Situationen blev kort ridset op - hvorefter 10 hold blev sendt rundt i området for at finde poster. Ren børnefødselsdag, skulle man tro. Men nej, her var tale om nøje udvalgte spor i form af breve, dåbsattester, avisudklip og lignende, som skulle vurderes - og de vigtigste oplysninger samles sammen. Men hvor er det svært at afgøre, hvad der er vigtigt - og hvad der bare er fyld, når man ikke aner, hvad sagen drejer sig om! Efter en time skulle hver gruppe så sætte sig sammen for at løse mordgåden. Vel tilbage i plenum blev hver gruppe

FB og KSB skal bygge i Ørestaden FB og KSB skal sammen med KAB/ SAB opføre ca. 240 almene boliger i Ørestaden. De to vinderforslag er fundet, mens de fire entreprenører, der var prækvalificeret, har valgt alligevel ikke at give bud. Da der således ikke er nogen, der ønsker at deltage i licitationen, vil der i stedet foregå forhandlinger direkte med interesse-

så udspurgt om en lille detalje, en sammenhæng - eller et forløb, som man så fik point for at kunne svare på. Kreative point kunne man også opnå, og her var der ingen smalle steder for opfindsomheden. Handleplaner Handleplaner handler dybest set om, hvordan gør vi vores arbejde mere rationelt, så vi får mere tid til det, vi kan lide at lave - og det, som beboerne opfatter som god service. 3B’s vicedirektør Bent Fredriksen fortalte om nogle af de erfaringer, FSB har gjort sig med handleplaner, hvorefter det var tid til at få introduceret værktøjer til det arbejde, afdelingerne nu er i gang med - at finde de områder, de ønsker at sætte fokus på i den kommende periode.

3


Kanal 3B - April 2005 Nyt fra Fællesadministrationen 3B

Vi læser dagligt om manglende integration i medierne. Her er historien om en af dem, det er lykkedes for.

Salam læser historie og idræt Salam Yassin bor i Urbanplanen. Han er iraker og 25 år, går på Universitetet, har fritidsjob som idrætskonsulent og lærervikar. En god rollemodel.

Gå-på-mod og livslyst. Eftertænksomhed og viden. Det er hovedindtrykket af Salam Yassin, som bor i Hjulmagerstien. Her har han et værelse på fjerde sal. Fra køkkenet er en fantastisk udsigt over Københavns mange lys og tårne. Køkken og bad er tre unge fælles om. Salam Yassin er 25 år, født i Libanon af irakiske forældre og vokset op i Syrien. Kom til Danmark som 10-årig, hvor han efter tre uger i Sandholmlejren flyttede til Skælskør sammen med sin mor og far – og lillesøster Noor.

Vel bænket i en dyb og blød sofa i et utroligt enkelt, men hyggeligt værelse, fortæller Salam Yassin sin historie. Han taler ind imellem hurtigt, ind imellem eftertænksomt og langsomt. Hurtige smil farer hen over ansigtet og er væk igen. Der er intensitet i øjnene, der lyser med en ekstra varm glød, når talen falder på familien: - Min mor var gravid i sjette måned, da Sadam Hussein gik i gang med sin store oprydning. Hun blev hentet ind til afhøring og fik at vide, at næste gang ville barnet i hendes mave ikke overleve. Og barnet, det var altså mig, fortæller Salam. Det var den barske baggrund for, at Salams forældre flygtede først til Libanon, siden til Syrien. Da familien også her blev udsat for trusler, flygtede de videre til Danmark.

ste øjeblik ind på historie på Universitetet. Til sin store overraskelse blev han optaget og synes så, han anstændigvis skulle starte. Det har han aldrig fortrudt, og senere kom idræt så til. - Jeg har kun 2-3 år tilbage nu, og det er dejligt at vide, at jeg er så tæt på målet, siger en synligt tilfreds Salam.

Sæt mål og gå efter det I Skælskør blev Salam introduceret til den danske folkeskole, men efter ca. et halvt år flyttede familien til København, hvor også mormor og onkler var flyttet til. Salam Yassin satte sig tidligt et mål: Han ville have sig en uddannelse. Første skridt var en matematisk studentereksamen i 2000. Efter det ville han holde studiefri i et år, men søgte i sid-

Lys fremtid Salam ser fortrøstningsfuldt på fremtiden, og det kan man ikke fortænke ham i. Målet er at blive gymnasielærer, selv om der er mange om buddet. Der skulle hans multietniske baggrund efter hans mening kunne give ham nogle fordele. Der er ingen tvivl om, at Salam Yassin er en god rollemodel for de mange unge, han møder i det daglige. Så mon ikke et godt job er klar til Salam Yassin?

Forskelle og ligheder Salam mener, at idrætsforeninger er en god vej til at få ikke bare børnene, men også forældrene bedre integreret: - Vi skal starte tidligt. Mens børnene er så små, at de gerne vil have forældrene med til kampe og i det sociale liv omkring sporten. Danske forældre er aktive i deres børns sport, men det har indvandrerforældrene ikke tradition for at være. I hjemlandet skulle resurserne bruges på langt mere basale ting.

Nyt fra BiP - Byudvikling i Partnerskaber

Synlig succes nøgleord for ny leder

4

Ellen Højgaard har fået nye udfordringer. I stedet er Mikkel Pedersen fra 3B konstitueret i stillingen som udviklingskonsulent i 3B og som leder af partnerskabets sekretariat. Mikkel Pedersen blev boligsocial konsulent i 3B i 2000. Han er cand. scient. soc. fra RUC, 37 år gammel og gift med Lisa, med hvem han har børnene Sylvester og Katinka. Mikkel kender allerede området fra den beboerundersøgelse, han har gennemført, og fra de boligsociale projekter, han har været engageret i.

- Jeg har taget udfordringen op, fordi det er spændende. Men også fordi det er vigtigt, at det arbejde, der er så godt i gang herude, fortsætter. Vi har vedtaget en helhedsplan, UrbanPlanen, som indeholder en masse gode lokale projekter. Og så har vi midlerne til at omsætte de mange ideer til synlige successer, forklarer Mikkel Pedersen. Mikkel har ikke tænkt sig at ændre radikalt på arbejdet i sekretariatet. - Men derfor kan der godt vise sig områder, som måske trænger til ekstra fokus, siger Mikkel Pedersen, som allerede er i fuld gang med nogle af alle de møder, der følger med jobbet.

Byudvikling i Partnerskaber - BiP Solvang Centret, Remisevej 15, 2300 Kbhvn S. Tlf. 33 55 36 35. Er et forpligtende samarbejde mellem de syv forvaltninger i Københavns Kommune, boligorganisationerne FB og KSB, 3B, lokale beboere i Dyvekevænget, Hørgården og Remisevængerne, Amager Erhvervsråd, de lokale skoler, Liv i Sundby, Ørestad samt lokalområdets netværks- og foreningsliv. Partnerskabets sekretariat koordinerer og servicerer temapartnerskaberne og er økonomisk ansvarlig for de konkrete aktiviteter.


Kanal 3B - April 2005 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening

Delegeretmøde

Hanne Bolvig blev genvalgt som formand, da FB holdt delegeretmøde. Men efter mødet meddelte hun, at det er hendes sidste periode. I alt 63 stemmeberettigede ud af 155 var mødt op, da FB holdt ordinært delegeretmøde den 30. marts 2005. Formand Hanne Bolvig startede med at byde velkommen og supplerede så bestyrelsens skriftlige beretning med temaerne boligpolitik, fleksibel udlejning og fremtiden. Boligpolitik - Spørgsmålet er, om man kan tale om boligpolitik i et land, som ikke har et boligministerium og i stedet har spredt områderne på andre ministerier. Sådan indledte Hanne Bolvig den mundtlige beretning, før hun fortalte, at den almene sektor for anden gang er blevet flyttet inden for blot tre år. - Denne gang er sektoren flyttet til Socialministeriet, men det ser ud til, at den nye minister er imødekommende over for den almene sektor, sagde Hanne Bolvig. Tiden må så vise, om det reelt er socialministeren, der får det afgørende ord. Hanne Bolvig fortsatte med at forklare, hvordan staten har tappet Landsbyggefonden for 5,5 mia. kr. På sigt kan det vise sig at blive et meget større beløb. Når de ældre afdelinger har betalt deres lån ud, fortsætter de nemlig med at betale samme ydelse, men nu fordeles pengene med den ene halvdel til Landsbyggefonden, den anden til dispositionsfonden. Nu risikerer de penge i stedet at blive brugt til at fastholde skattestoppet. Fleksibel udlejning Hanne Bolvig fortsatte med at fortælle, at FB har mange forskellige former for forsøgsudlejning i kommunerne, her-

under også fleksibel udlejning med forskellige kriterier, som de enkelte afdelinger selv har været med til at stille op. Hanne Bolvig var ikke i tvivl om, at ordningen virker, men understregede samtidig, at det tager tid, før resultaterne slår rigtigt igennem. Hanne Bolvig fortalte, at de ombyggede hybler i Urbanplanen er blevet lejet ud efter fleksibel udlejning med kriterier, og at kommunen har accepteret at forlænge ordningen. Endelig kom Hanne Bolvig ind på fortrydelsesretten, hvor der i Københavns Kommune er indgået 10 aftaler. Det er ikke så mange, som FB kunne ønske, og Herlev Kommune mangler helt, fordi ministeriet lukkede listen, inden aftalen her kom på plads. Fremtiden FB’s bestyrelse nedsatte efter forrige delegeretmøde et udvalg, der skulle arbejde med at udvikle demokratiet i foreningen. Udvalget havde sat fem unge stævne til at fortælle, hvad de synes, der skulle gøres. Men ingen af de fem dukkede op, så projektet med at få de unge i tale er foreløbig aflyst. Hanne Bolvig kom herefter ind på tanken om fusion af 3B’s tre boligorganisationer FB, KSB og H44. Nu er der foreløbig skrevet et argumentpapir, og et udvalg kan så se på og analysere muligheder, forhindringer og fordele. - Udvalgets konklusioner skal så behandles i de tre bestyrelser og til debat

i organisationernes øverste myndighed - repræsentantskaberne og delegeretforsamlingen. Det er altså en længere proces, der nu er gået i gang, understregede Hanne Bolvig. Hans Jørgen Larsen fra Hedelyngen bemærkede sig Hanne Bolvigs indlæg om den boligpolitiske situation og gjorde opmærksom på det stigende antal ledige almene boliger og de problemer, det kan give sektoren. Niels Schou fra Hedelyngen opfordrede til, at man gjorde et nyt forsøg i demokratiudvalget - og måske hentede inspiration fra Ballerups ungdomsråd. Niels Olesen fra Høje Gladsaxe fremlagde et lille regnestykke: Staten har hentet 5,5 mia. kr. i Landsbyggefonden. Der er ca. 550.000 almene lejere - altså har hvert enkelt lejemål i princippet givet 10.000 kr. til skattestoppet. Henrik Christiansen fra Vestergården 1 spurgte til IT-udvalget og fik en forklaring på, hvorfor arbejdet afventer nyt administrationssystem. Villy Sørensen fra Folehaven fortalte blandt andet også, at udvalget har været alle de mange nye muligheder igennem, men at det ikke kan komme videre, før det nuværende system er skiftet. Efter en god debat blev beretningen enstemmigt godkendt. Per Selvig fortalte, at han havde været utrolig glad for tiden i FB’s bestyrelse. Men nu var tiden kommet, hvor han synes, der skulle yngre kræfter til. Hanne Bolvig takkede Per for hans indsats med en lille hilsen.

Genvalgt som formand Hanne Bolvig Genvalgt til bestyrelsen blev Niels Olesen, Høje Gladsaxe Margit Larsen, Remisevænget Øst Hans Jørgen Larsen, Hedelyngen Ny i bestyrelsen Hans Peter Nielsen, Måløv Park

5


Kanal 3B - April 2005 Nyt fra Boligselskabet KSB

Nye tagboliger og badeværelser i Valby Valby-afdelingen præsenterede flotte nye tagboliger ved åbent-hus-arrangement.

Miniseminar for KSB’s bestyrelse

Her et af de nye, små lækre badeværelser.

På besøg i en tagbolig

Onsdag den 30. marts 2005 var festdag i Valby-afdelingen. Her kunne beboerne ved selvsyn se nogle af de seks nye flotte tagboliger, som forventes at være klar til indflytning i april måned. Stor renoveringssag Det er en stor renoveringssag, der er i gang i Valby. Der bliver bad i de ca. 49 boliger, der i dag ikke har bad i boligen. Seks små boliger bliver lagt sammen til store boliger - og der bliver etableret seks nye tagboliger.

Men det stopper ikke her. Også friarealerne skal renoveres, og her går arbejdet i gang til maj. Vi glæder os til at vise fotos af de nye flotte friarealer! Valby i demonstrationsprojekt Afdelingen er med i et demonstrationsprojekt om at udvikle bedre renoveringer for ældre bebyggelser. Programmet gennemføres i samarbejde mellem Landsbyggefonden og Fonden Realdania. Målet er bedre og mere konkurrencedygtige renoveringer.

Bryggergården renoveres

6

Også Bryggergården har gang i en større renoveringssag. Bryggergården har også store planer. Her skal tagaltaner renoveres, glaskarnapper skiftes, beton, murværk og installationer renoveres, og altanerne inddækkes med glas. Også forskønnelse af opgange og renovering af fælles adgangsveje og gårdanlæg er på tegnebrættet. Onsdag den 16. marts 2005 var der så åbent hus, hvor beboerne kunne se

prøve på altanlukning samt forslag til nyindretning af gården og tegninger af forslag til indgangspartierne.

Lørdag den 12. februar 2005 holdt KSB’s bestyrelse seminar. Anledningen var, at der er kommet en del nye medlemmer til, og på programmet om formiddagen var bestyrelsens ansvar, rettigheder og pligter, selskabets økonomi, revision og forvaltningsrevision. På eftermiddagens program var samarbejde og uddelegering, sammenhængen mellem det at være bestyrelsesmedlem og medlem af afdelingsbestyrelsen - og endelig blev socialt ansvar, rekruttering og fusion drøftet. KSB’s bestyrelse består af formand Hanne Larsen, næstformand Birgit Andreasen, Anni Gregersen, Susan Sagnsby, Bent Andersen, Steffen Morild, Uffe Andreasen, Aino Birk Vedel og Hanne Elkjær Nielsen.

Nyt om Ørestad City De fire prækvalificerede entreprenører trak sig fra udbud. De fire virksomheder, der var prækvalifcerede til at give bud på byggeriet i Ørestad City har skriftligt beklaget, at de ikke ser sig i stand til at give bud på basis af udbudsgrundlaget. Der er nu forhandlinger i gang med i alt seks interesserede entreprenører for at udpege den totalentreprenør pr. byggefelt, der er økonomisk mest fordelagtig til at gennemføre byggerierne i et teamsamarbejde.


Kanal 3B - April 2005 Nyt fra Boligselskabet af 1944 i Herlev

Beboerne på kursus i miljø H44 sætter fokus på indeklima, affald og vand i et storstilet miljøprojekt, som blandt andet byder på aftenkursus og en håndbog til alle boligselskabets beboere. H44’s bestyrelse har bevilget i alt 250.000 kr til et samlet miljøprojekt, som skal indeholde kursusvirksomhed for beboerne i alle H44-boligafdelinger. Målet er, at beboerne bliver bedre til at sortere affaldet, at sætte fokus på vandforbruget samt at informere om indeklimaet i forhold til sundhed og bygninger. Udover kursusvirksomhed udarbejdes materiale, som kan anvendes til kampagner i H44´s boligafdelinger. Beboerne på kursus Det er tidligere grøn guide i 3B, Bettina Fellov, der har ansvaret for miljøprojektet i H44, mens inspektør Ole Rasmussen er ansvarlig for økonomien. Det er meningen, at beboerne i alle H44’s otte afdelinger skal have tilbuddet om at komme på miljøkursus. Kurset bliver på en enkelt aften, hvor Bettina Fellov gennemgår de tre emner indeklima, affald og vand. Der er sat en halv time af til hvert emne - og en halv time til pause - i alt to timer. Formålet er at hjælpe beboerne med at spare på udgifterne til affald og vand og at hjælpe dem med at få et bedre indeklima. Sortering af affaldet Under emnet affaldssortering får beboerne anvisning på, hvordan de skal sortere affaldet i afdelingen. Men beboerne får også gode råd om, hvordan de skal håndtere hverdagens affald: Hvor skal man gøre af pizzabakken, olien, bleerne, sofaen og så videre.

Grøn guide Bettina Fellov deler chokolade ud på afdelingsmøderne for at gøre opmærksom på miljøprojektet. Spar på vandet Udgiften til vand er vokset markant de senere år. Derfor er det en rigtig god ide at spare på vandet - og dermed på udgiften. På kurset gennemgås vandforsyningen, så man ved, hvor vandet kommer fra og bliver opmærksom på, at rent vand er en knap resurse. Og så er der ellers masser af gode råd til, hvordan man på en enkel måde - bare ved at tænke sig om - kan spare en masse penge på vandregningen. Indeklima Indeklima er sidste punkt på aftenens kurser. Udgangspunktet er, hvordan man ved at holde luftfugtigheden nede, kan sikre et godt indeklima og dermed mindske risikoen for at udvikle allergi og astma. Beboerne får svar på spørgsmål som: Hvad gør man ved sorte pletter i fugerne i badet? Hvordan kan man se, man har et problem med indeklimaet? Hvordan lufter man ud, så varmetabet bliver mindst muligt? Sidegevinsten er, at man sikrer, at bygningerne ikke får fugtskader. Håndbog til alle Som støtte til kurserne udarbejdes en håndbog, der behandler de tre indsatsområder. Håndbogen fungerer som opslagsbog - også på det lokale TV.

H44’s personale har på forhånd gennemgået al materiale. De deltager også i kurset for beboerne i afdelingen - og skal i det hele taget fungere som miljøambassadører i afdelingerne.

Også kommunen kontaktes for at sikre opbakning fra denne side.

Ny afdelingsbestyrelse i Egeløvparken På et ekstraordinært afdelingsmøde i Egeløvparken den 30. marts 2005 blev der valgt ny afdelingsbestyrelse: Formand blev Inge Larsen Valgt for 1½ år blev Tommy Kaysen Lars Hansen Valgt for ½ år blev Lisbeth Nielsen Svend Erik Petersen

7


Kanal 3B - April 2005 Løst og fast

Nyt om personalet Goddag og velkommen til Februar 2005 Allan Kabell Lundberg, Hjortegården Flemming Christensen, Måløv Park John R. Andersen, Tranehavegård Bent Frederiksen, vicedirektør i 3B Gitte Dam, økonomielev i 3B Marts 2005 Mohasooma Begum, flyver i 3B Mikkel Pedersen er konstitueret som leder i Partnerskabet indtil videre

Farvel til Februar 2005 Jens Ohlsson, Hjortegården Thomas Hvidkjær, Hjortegården Flemming K. Villumsen, Måløv Park Marts 2005 Helene Andresen, grøn guide i Valby Hans Pauli Torgard, Valby-afdelingen Ellen Højgaard Jensen, Partnerskabet

Til lykke til Steen Sørensen, som i februar 2005 blev udlært som ejendomsserviceassistent. Steen Sørensen er ansat i Lønstrupgård.

Jubilæer i 2005 25 års jubilæum Den 1. oktober Mette Dannemann, sekretariatet 3B 10 års jubilæum 12. juni Peer Vigsø, Vestergården 2 15. august Carsten Just Nielsen, Egedalsvænge 1. september Philip Poulsen Mørck, Egedalsvænge 19. september Arne Lund, Bryggergården 1. oktober Erik Præstegård, byggeafdelingen 3B

50 års jubilæum FB’s funktionærklub kunne mandag den 14. marts 2005 fejre sit 50 års jubilæum. Der var reception på dagen i Folehavens selskabslokaler - og lørdag var det så tid til fest.

8

Så blev det min tur til at nyde mit otium. Efter 33 år i Måløv Park synes jeg, at det var på tide at holde op og nyde min efterløn. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle medarbejderne i 3B, FB, KSB og H44 for samarbejdet.

3B Formandskabsmøde 24. maj, 9. juni, 27. september, 15. december Repræsentantskabsmøde 9. juni

FB Foreningsmøde 15. juni og 9. november Bestyrelsesmøde 30. maj, 22. september og 13. december

KSB Bestyrelsesmøde 3. maj, 14. juni, 19. september, 6. december Formandsmøde 24. oktober Repræsentantskabsmøde 14. juni Orienteringsmøde 28. november

Konferencer Bestyrelseskonference for selskabsbestyrelser (BL) 4.-5. juni BL repræsentanskabsmøde 7. juni Almene boligdage 9.-10. september 3B Fælleskonference 18., 19. og 20. november 2005

Ønsker du en rund fødselsdag eller et jubilæum nævnt i Kanal 3B, så send en mail til 3b@3b.dk.

Farvel til Olafur efter 33 år Fra Olafur G. Karlsson, varmemester i Måløv Park har vi modtaget følgende:

Kalender

Det har været en god tid med mange store som små opgaver, som er blevet løst sammen med inspektører og medarbejdere. Med venlig hilsen Olafur G. Karlsson Mange var mødt op for at ønske Olafur held og lykke med otiummet. Her er det Hanne Bolvig og Karen Langeskov.

2005_04  

Rum til alle 2004-2008 Ta’ Temperaturen 2005 BL om god almen ledelse Udvikling eller afvikling 3B udfordret Salam læser historie og idræt Ny...

2005_04  

Rum til alle 2004-2008 Ta’ Temperaturen 2005 BL om god almen ledelse Udvikling eller afvikling 3B udfordret Salam læser historie og idræt Ny...

Advertisement