Page 1

Kanal 3B - august 2003

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003

Indhold

Aftale om salg

Glædede sig måske for tidligt?

Forsøg vedrørende lejeres mulighed for at købe deres almene boligen er stadig ekspropriation, mener BL. Lørdag den 8. november 2003 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om forsøg med salg: „Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at iværksætte en forsøgsordning, hvor et antal kommuner eller boligorganisationer får mulighed for at søge om, at der i deres kommune eller boligorganisation gives mulighed for, at lejere i de almene boliger skal kunne overtage deres bolig. Målene med forsøgene er at • give mulighed for, at lejerne kan få et tilbud om at købe deres almene bolig som ejerbolig • skaffe penge til byggeri af flere nye boliger og dermed øge antallet af boliger • de tilbageværende lejere kan blive boende på uændrede vilkår og ikke vil blive dårligere stillet, fordi andre lejere benytter denne mulighed Aftaleparterne er enige om at gennemføre den nødvendige lovgivning til forsøgets gennemførelse.“

3B trimmes Byudvikling i Partnerskaber Nyt fra miljøområdet Foreningsmøde i FB Liv i efterårsferien Folehavefestival Orienteringsmøde i KSB Kvarterforum Stormøde for kontaktpersoner Repræsentantskabsmøde i H44 Møde i Hjem om fri råderet

Nyt Kanal 3B Kanal 3B har denne gang et lidt anderledes udseende, som redaktionen håber, I som læsere tager godt imod. 3B ønsker at være kendt som en moderne, effektiv og rationel administration. Det skal vores kommunikation ud af huset også signalere, både i design og sprog. Kravet til det nye design var derfor, at det skulle give god plads til information, så vi sparer papir og porto, og alligevel give et let og luftigt indtryk. Det skulle give modtageren lyst til at læse, være let genkendeligt og princippet bag opbygningen skulle kunne bruges i mange forskellige sammenhænge. Om Kanal 3B galdt det også om at få mange „kroge“ at hægte jer som læsere på, det skal være fast bygget op, så I nogenlunde ved, hvor I skal finde oplysningerne - og alligevel så fleksibelt, at antallet af sider kan variere efter mængden af stof. Det måtte ikke koste en masse penge at indføre nyt design, så vi bruger først lageret af „gammelt“ papir op og trykker nyt, når vi alligevel skulle genoptrykke. Vi håber, I synes godt om det nye design. I administrationen glæder vi os i hvert fald til at tage det i brug.

Stadig stor usikkerhed I Jyllands-Postens netavis kunne man weekenden efter læse, at „Lejere har

lange udsigter til køb“. Årsagen er, at når den første kommune forsøger at sælge, vil BL indlede en retssag med påstand om ekspropriation. Det vil få andre kommuner til at vente, til der er kommet en afgørelse. I samme avis er erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen citeret for at sige: - For os er det afgørende at få gang i en forsøgsordning, og vi mener, det skal være den enkelte lokale afdeling i boligforeningen, der skal træffe beslutningen. Den tolkning er Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl helt og aldeles enig i. BL’s formand Henning Kirk Christensen slår endnu en gang fast, at det er den centrale boligorganisation, hvor øverste myndighed er repræsentantskabet, der ejer boligerne: - Derfor er det alene repræsentantskabet, der kan træffe beslutning om at sælge boliger. Derfor er der tale om ren ekspropriation, hvis man vil forsøge at give den enkelte boligafdeling mulighed for at sælge lejeboliger. Første gang det sker, vil vi straks føre sagen i retten, siger formanden i BL, Henning Kirk Christensen altså til JyllandsPostens netavis.

Ny formand i H44 hedder Jan Christiansen På H44’s repræsentantskabsmøde tirsdag den 25. november 2003 fik H44 ny formand. Han hedder Jan Christiansen og er formand for Hjortegården. Jan afløser Tommy Kaysen, som ikke kunne fortsætte som formand, da han ikke længere er medlem af Egeløvparkens afdelingsbestyrelse. Jan Christiansen bliver samtidig medlem af 3B’s bestyrelse, som består af de tre organisationers formænd og næstformænd samt en medarbejderrepræsentant. Den nye formand takkede for valget og sagde:

- Personligt er jeg ked af, at Tommy skal forlade os, men man må respektere beboerdemokratiet. Jan takkede herefter Tommy for indsatsen og overrakte et flot ur. Læs mere om repræsentantskabsmødet på side 7.


Kanal 3B - august 2003 Nyt fra Boligselskabernes Landsforening

BL nyheder

Nye "BL-informerer" siden sidst: Aftale om billig telefoni sagt op Vi har tidligere med glæde fortalt om den mulighed for at få 15% rabat på telefonregningen, BL havde forhandlet på plads med Telia. Desværre har Telia sagt aftalen op og i stedet tilbudt en væsentlig lavere rabat. Det har BL ikke fundet tilstrækkeligt attraktivt. De 12.000 abonnementer, der allerede er indgået, vil fortsat have de 15% rabat, men det er altså ikke længere muligt at indgå nye aftaler.

Let for unge at søge 1. oktober 2003 flyttede centralindstillingsudvalget (CIU) ind hos BoligButikken på Københavns Hovedbanegård. CIU er en organisation, der formidler kollegie- og ungdomsboliger til alle unge under uddannelse i Danmark samt arbejder for, at der bygges de nødvendige ungdomsboliger i hovedstadsområdet. Og i tilknytning til CIU kan man i BoligButikken blive skrevet op til ca. 90.000 familieboliger i hovedstadsområdet.

Flyv fra reden? BoligButikken er i gang med at søge kommunerne om tilladelse til at indføre et gavekort, der skal lette de unges vej ind på boligmarkedet. Gavekortet vil bestå af en opnotering til almene familieboliger på 1-5 ventelister tilknyttet BoligButikken og forudbetaling af ajourføringsgebyret i 24 år. Gavekortet vil kunne bruges til 1518 årige fx i forbindelse med konfirmation, eksamen eller fødselsdag. Kanal 3B udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Fax 33 18 62 64 Fax kundeafdelingen 33 18 62 14 Mail 3b@3b.dk www.3b.dk

2

Nr. 52 Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne Nr. 53 Fremtidens BL - tidsplan og bidrag til den fortsatte debat Nr. 54 Midtvejsregulering af ejendomsfunktionærernes løn og regulering af maksimumhuslejen for 2004 Nr. 55 Ny Pjece om beboerklagenævn Nr. 56 Præcisering af efterslæbsberegning 4. september 2003 Nr. 57 Aftrapning af rentesikring i 2004 Nr. 58 Fælles indkøb af el til fællesforbrug Nr. 59 Grønt Diplom Nr. 60 Nyt ansøgningsskema ABC oktober 2003 til støttet byggeri Nr. 61 Telefoniaftale med Telia ophører Nr. 62 Forsøgsordning om salg af almene boliger Nr. 63 Nye indeks til regulering af byggekontrakter m.m. Nr. 64 Tidsbegrænset og midlertidig ansættelse Nr. 65 Konference om mobilantenner Du finder BL-informerer på BL's hjemmeside www.bl.dk under publikationer. Men du kan også - som altid - henvende dig til 3B's sekretariat, hvis du ønsker eksemplarer af BL-Informerer.

Glædede sig måske for tidligt? - Det er overordentligt glædeligt, at der nu er indgået en aftale, der tilsyneladende indebærer en helt frivillig model for salg af almene boliger, sagde formanden for Boligselskabernes Landsforening, Henning Kirk Christensen, i en pressemeddelelse om forliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med finansloven for 2004. - Set i forhold til den hidtidige dramatiske debat synes det at være en klog beslutning, at kommuner og boligorganisationer skal godkende eventuelt salg i de konkrete tilfælde. Boligselskabernes Landsforening strakte hånden ud til dialog og håbede, at det kunne blive indledningen til et nyt og positivt samabrejde med regeringen. Men måske glædede BL sig for tidligt?

Kommune kontra boligorganisation? I den seneste medieomtale - og sidste nummer af BL’s blad Boligen - ser det ud til, at forligsparterne mener, det er den enkelte boligafdeling eller kommune, der kan beslutte salg - og IKKE boligorganisationen. I Boligens leder står: - ..at regeringen bevidst forsøger at optrappe en konflikt med den almene sektor, så kommunerne kan godkende forsøg med salg udenom boligorganistaionerne, der ejer boligerne, hvis forsøget godkendes på et afdelingsmøde. Lederen slutter med et par relevante spørgsmål: Hvorfor vil regeringen ikke dialog? Hvorfor denne krigeriske holdning til den almene sektor?

Redaktion Niels Peter Pedersen, ansv. Benny Flindt Anette Hertz (DJ)

Oplag 700 - eget tryk

Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere

Næste nummer Er januar/februar 2004. NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg - deadline er 8. januar 2004


Kanal 3B - august 2003 Nyt fra Fællesadministrationen 3B

Organisationen trimmes

Byggesager i 3B KSB-sager på vej: Dannebrogsgade nr. 12, hvor KSB og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns Kommune har indgået en aftale om ca. 21 boenheder, som skal lejes ud til særlige grupper. Skema A er sendt ind. Bogfinkevej, hvor en aftale om nyt fælleshus samt bofællesskab overvejes.

Ny struktur kan ikke stå alene, men skal følges op af udvikling af kompetencerne. 3B er fuld i gang med en længere kompetenceudviklingsproces. Kick-off dagen, som blev beskrevet i sidste udgave af Kanal 3B, var på den måde det første middel til at lære medarbejdere nye måder at samarbejde på. Efterfølgende har der været holdt temadage om værdier, hvor man har diskuteret, hvad der fremover skal kendetegne 3B som virksomhed. Kunder, samarbejde og fremtid Foreløbig ser det ud til, at der er tre meget vigtige fokusområder som medarbejderne er enige om at sætte fokus på: Kunder, samarbejde og fremtid. Fællesnævneren for dem alle er kvalitet, som medarbejderne mener bør tænkes ind på visionsplan. De enkelte afdelinger i administrationen har så været igennem en såkaldt

mødepakke, hvor første skridt var at fortælle, hvilke rigtig gode historier man har fra sin hverdag, som samtidig illustrerer de værdier, man ønsker at basere virksomheden på. Dernæst skulle man gøre rede for, hvad værdierne betyder i afdelingerne, hvordan medarbejdertilfredsundersøgelsen og værdierne hænger sammen - og hvordan man kan indarbejde værdierne yderligere i dagligdagen. Sidste temadag handlede så om projektarbejde, som er en væsentlig del af den nye struktur. Her fik medarbejderne nogle gode værktøjer - og mulighed for at prøve dem af. Næste temadag er den 8. december, hvor det igen handler om projektarbejde. En evaluering af forløbet indtil nu er på vej - og så er der ellers pause til efter jul.

Se det mulige i det umulige 3B holdt igen i år en velbesøgt fælleskonference på LO-Skolen i Helsingør. Som noget nyt får du sammen med denne udgave af Kanal 3B et udførligt referat fra konferencen. Som noget nyt har der også været sendt et vurderingsskema ud, hvor deltagerne er blevet bedt om at fortælle, hvad de syntes om de enkelte

dele af konferencen. Resultatet er ikke klar, men i Kanal 3B i det nye år vil du kunne læse, hvem der er den heldige vinder af de tre flasker god rødvin, der udloddes blandt svarene - og hvad evalueringen viste. Har du ikke udfyldt skemaet? Så gør det nu, så udvalget kan planlægge den næste konference endnu bedre.

H44-byggesager i gang: H44's nye byggeri Søagerpark blev først forsinket af et regionsplantillæg, dernæst skulle det kontrolleres, om der var noget af arkæologisk interesse på grunden og sidst skulle jorden renses for en mild grad af forurening. Men første spadestik blev taget den 21. maj 2003, man er i fuld gang på byggepladsen - og de første huse har allerede rejst sig. Forventet indflytning er oktober 2004. Omprioriteringssager: Remisevænget Øst (FB) Remisevænget Nord (FB) Hørgården 1 (KSB) Hørgården 2 (KSB) Slotsherrenshus (KSB) Grønrisvej (KSB) Hammelstruphus (FB) Lønstrupgård (KSB) Bryggergården (KSB)

God jul - og godt nytår Kanal 3B ønsker alle læsere en rigtig god jul - og et godt nytår. Husk, at kontoret et lukket juleaften og mellem jul og nytår. Første dag i det nye år er mandag den 5. januar.


Kanal 3B - august 2003 Nyt fra Fællesadministrationen 3B

Byudvikling i Partnerskaber Partnerskabet på Amager, hvor både KSB, FB og 3B deltager, blev indviet med maner den 16. september 2003. Der var taler af overborgmester Kramer Mikkelsen og formand for FB Hanne Bolvig. Partnerskabskrammet blev ledet af Master Fatman - og forsøg på

at give dragerne luft under vingerne i den flotte sensommerdag, hvor ikke en vind rørte sig, gav god motion.

Ideen er, at man skal skabe nye rammer om aktiviteterne og nye muligheder for beboerne.

Byudvikling i Partnerskaber er et forpligtende samarbejde mellem de syv forvaltninger i Københavns Kommune, FB, KSB og 3B, lokale beboere, Amager Erhvervsråd, de lokale skoler, Liv i Sundby samt lokalområdets netværksog foreningsliv. Partnerskabet har et sekretariat, der koordinerer og servicerer de fire temapartnerskaber og er økonomiske ansvarlig for de enkelte aktiviteter. Det er kort sagt et samarbejde om at udvikle en hel bydel med 5.300 beboere i 2.350 almene boliger i fem afdelinger. Det er også en fireårig aftale med Københavns Kommune, beboere og lokale interessegrupper.

Urban U2 „Urban U2 - en udvikling af dit boligkvarter“ hedder et storstilet projekt, der løber af stablen i uge 2 2004. Her inviterer boligpartnerskabet beboerne til arbejdende værksteder om udviklingen af boligkvarteret. De fire temaer er: Friarealer, Bygninger, Fælles funktioner og Kvarterets profil. Målet er, at værkstederne kommer med konkrete ideer og projekter, som rådgivere kan arbejde videre med. Der er lagt op til, at beboerne enten kan deltage i fire fulde dage, være iagttagere og kigge forbi, komme til forelæsninger og busture - eller deltage i de offentlige møder, hvor de arbejdende værksteders ideer og projekter er til fri debat og kritik. Alle fra området, der har lyst til at deltage, er velkomne. Tilmelding sker til sekretariatet på telefon 32 55 36 35.

Nyt fra miljøområdet Bettina Fellov har ordet

4

Diplomordningen Kursus 3B holdt kursus om diplomordningen i november for funktionærer og for afdelingsbestyrelser. Kurset søgte at skabe et overblik over, hvad indsatsen er for at kunne få et grønt diplom, hvordan man fastholder et grønt diplom og gennemgår manualen. Herudover udfyldtes et ansøgningsskema, så alle kunne se, hvad det kræver. De første 5 boligafdelinger har søgt om det grønne diplom. Og så har vi sendt de første ansøgninger til BL om diplomordningen for boligafdelinger, og det er jeg rigtig glad for. I første omgang har Hørgården 1 og 2, A.F. Beyers Vej, Egedalsvænge og Hjortegården søgt om grønt diplom. Selvom jeg endnu ikke kender svaret på, om de 5 afdelinger har fået det

grønne diplom, så håber jeg på det bedste og glæder mig til de næste boligafdelinger kommer med på ordningen. Kursus om kemikalier 3B holdt også kemikaliekursus i november. Kurset gav et overblik over sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med anvendelse af kemikalier, indsigt i leverandørbrugsanvisninger og arbejdspladsbrugsanvisninger, og herudover gennemgik vi den nye metode til registreringer af kemikalier samt udarbejdelse af kemikalieregnskaber. Møder med kemikalieleverandører Så er vores første runde med kemikalieleverandører ved at være gennemført. Resultatet af møderne er, at leverandørerne foretrækker en leverandørerklæring om indholdsstoffer i stedet for parallel mærkning eller lign. Vi har

udarbejdet en leverandørerklæring i 3B, som du kan hente på 3B’s hjemmeside. Du kan også få den med posten. I leverandørerklæringen underskriver leverandørerne en erklæring om, at deres produkt ikke indeholder stoffer, der fremgår af KRAN-listerne. I modsat fald oplyser de mængden af de enkelte indholdsstoffer, som optræder på kranlisterne (Kræft, Reproduktion, Allergi og Neurotoksiske). Det nye registreringssystem Så har vi udviklet vores nye kemikalieregistreringssystem og mangler blot noget af benarbejdet, så kører det. Systemet er forsøgt udarbejdet, så man som ansat ikke behøver at have en større kemikereksamen. Så snart vi er helt klar, får I besked.


Kanal 3B - august 2003 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening

Foreningsmøde

I alt 32 mennesker deltog i FB’s foreningsmøde den 17. november 2003. Mødet blev holdt i beboerlokalet, Hammelstrupvej 18, og startede med en kort præsentation af de to afdelinger Ved Rosenhaven og Hammelstruphus. Efter en kort rundvisning fortalteformand, Hanne Bolvig, nyt fra egen

Liv i Efterårsferien

Af Niels Balling

For 9. år i træk stod kulturforeningen Liv i Sundby bag en række arrangementer for børn og voksne i og omkring Remisvængerne på Amager. Det omfattende program tyvstartede torsdag den 9. oktober med et debatteater i Beboerhus Vest, hvor unge fra Gellerup ved Århus opførte „Godnat Gellerup“ der satte fokus på racismebegrebet.

verden og fra den storpolitiske arena. Hun fortalte, at de tre seniorbofællesskaber i Ballerup; Solsikken, Kløvermarken og Valmuen er godt i gang - og at FB’s afdeling Guldbergsgade ville få en pris den 20. november 2003 af Københavns Kommunes Kulturfond for godt og smukt byggeri. Derudover kom Hanne Bolvig ind på salg, på nedskæringerne på byfornyelsen, på forringelse af boligstøtten -

og på rammebeløbet, som igen vil lægge loft over prisen på alment byggeri. Byggechef i 3B Erik D. Præstegaard fortalte om, hvad man gør for at nedbringe fejl og mangler i nybyggeri, og herefter talte man om udlejning i små afdelinger og om oprykningsretten. Læs mere på www.3b.dk, hvor du også kan finde et referat fra mødet.

Salen ved fyldt og debatten bagefter livlig. Der var enighed om at samle kræfterne om at opnå gensidig respekt og forståelse mellem alle beboergrupper ved at bruge hinandens kulturer til at gøre tilværelsen bedre i boligområdet. Der var også fuldt hus, da Vigga Bro og Erik Moseholm om mandagen i efterårsferien causerede over livets afslutning i forestillingen „og man skal jo dø“ i dagscentrets café.

Om tirsdagen var der så børneteater i Dyvekeskolens gymnastiksal, hvor 150 børn og voksne så „Brødrene Løvehjerte“, Astrid Lindgrens klassiker, opført af teatergruppen Dos Mills. Resten af ugen var også en række af succeer med udsolgte arrangementer, der blandt andet omfattede: Bolcheværksted, Cirkusartist på 2 dage, Heldagstur til Lund i Sverige, Maleriudstilling og meget meget mere.

Folehavefestival med hvert deres bidrag. Festivalen planlægges grundigt i arrangementsgruppen med repræsentanter fra de mange or-ganisationer og institutioner, der deltager i samarbejdet.

Endnu engang blev holdt en stor og velbesøgt Folehavefestival i Kirsebærhaven midt i Folehaven i Valby. Folehavefestivalen er et levende eksempel på, hvad man kan nå i et lokalområde, når alle gode kræfter forenes. Folehavefestivalen er ikke ’bare en gadefest’, som man kender fra andre kvarterer og bebyggelser. Det er et stort anlagt arrangement, hvor både kirken, spejderne, FB - Folehaven, skolen og biblioteket samt institutionerne, Grøn Guide og mange andre deltager

Kagernes fest En af hemmelighederne bag festivalens succes er, at skolen har integreret festivalen i undervisningen. På den måde får klasserne fyldt op i klassekasserne via salg fra de mange spændende boder. Igen i år deltog masser af børn og unge og deres familier, men også andre beboere i området blev tiltrukket af det enorme udbud af aktiviteter, gøjl, live musik, boder, vådt og tørt samt traditionelt loppemarked. Helhedsorienteret festival I år deltog Byfornyelsesselskabet og havde i samarbejde med 3B en stand,

Beboernes motionsrum blev lige afprøvet.

Foto og tekst: Mikkel Pedersen der viste, hvor langt det helhedsorienterede byfornyelsesprojekt omkring Kirsebærhaven er kommet. Der var rigtig mange, der besøgte den flotte stand, deltog i ’Tip en 13’er’ og fik materiale om det videre forløb. Mange tog også en debat om den kommende plads, trafikken i kvarteret og udfoldelsesmulighederne for børn og unge omkring Kirsebærhaven. Som en særlig gimmick skal det knuste porcelæn fra boden ’Det muntre køkken’, bruges til at udsmykke dele af Kirsebærhaven med mosaikker, lavet af skoleklasserne.


Kanal 3B - august 2003 Nyt fra Boligselskabet KSB

Kvarterforum

Orienteringsmøde Den 24. november 2003 deltog repræsentanter fra 12 afdelinger, bestyrelse og administration i orienteringsmøde. Hanne Larsen havde stor ros til afdelingsbestyrelserne, som på god måde løser de opgaver, der opstår. Kontaktpersonordningen fungerer stadig, og Hanne Larsen havde i den forbindelse et spørgsmål til forsamlingen: Siger I selv til, hvis I har behov for hjælp, eller skal bestyrelsen være opsøgende i forhold til afdelingerne? Hanne Larsen kom også ind på råderet. Den arbejdes der fortsat med, og Hanne Larsen spurgte i den forbindelse: Hvilke erfaringer har I med råderetten i afdelingerne? Bliver den brugt - og har I ideer til, hvordan det bliver mere interessant?

Hanne Larsen sluttede af med de opgaver, KSB vil prioritere det næste år: KSB skal igen sætte gang i diskussionen om medejerboliger - det er stadig en god ide. KSB skal se på, hvordan man kan blive mere selvfinansierende og dermed mindre sårbar, men KSB vil holde fast i den boligsociale forpligtelse og ansvar for at bygge også for de svage. Som sædvanlig var der opdatering på det boligpolitiske område - og fremlæggelse af budgettet til orientering. Og som sædvanlig blev sluttet af med hyggelig snak omkring en velfortjent bid brød.

Det første kvarterforum er gennemført i Byudvikling i Partnerskaber. Kvarterforum bygger videre på Remisevængernes og Dyvekevængets tradition for at holde en årlig konference, hvor beboere og lokale samarbejdsparter gør status og planlægger den fremtidige indsats. Fire oplægsholdere gav inspiration: Fra 3B fokuserede Niels Peter Pedersen på boligkvalitet og image. Hugo Rasmussen fra Amager Erhvervsråd fortalte om visionerne for byudviklingen i området. Torben Ryberg fra Københavns Jobcenter fortalte om mentorordninger - og Bjarne Vittrup fra Ørestadsselskabet lagde vægt på det store udbud af billige lejeboliger, kulturen og de grønne arealer som forudsætning for dynamik i området. Deltagerne deltog herefter i fire workshop, der afspejler bredden i partnerskabet: Institutionerne, en del af lokalsamfundet, Kultur som brobygger, Hvordan tager de udsatte del i udviklingen, og Ansigtsløftning til boligområdet. Gruppernes arbejde vil indgå i den fremtidige proces på Amager.

Stormøde for kontaktpersoner Af Mikkel Pedersen

6

Københavns Rådhus dannede den 7. oktober ramme om et stormøde for alle kontaktpersoner i de almene boligafdelinger i København, kommunale kontaktpersoner, samarbejdspartnere fra de enkelte lokalcentre samt de centralt ansatte koordinatorer fra boligorganisationerne. Glenn Jacobsen fra Lejerbo indledte med lidt historik: - Ordningen udspringer af det boligsociale samarbejde mellem boligorganisationerne og Københavns Kommune, der blev formaliseret via samarbejdsaftalen. I dag er alle lokalcentre og de fleste af kommunens boligorganisationer med i ordningen, der også omfatter etablering af lokaludvalg, fortalte Glenn Jacobsen. Ordningen er etableret for at sikre tidlig indsats over for svage beboere, herunder især psykisk syge, misbrugere og ældre. Udgangspunktet er, at det ofte er naboer og ansatte på ejendomskontorerne, der først bliver opmærk-

som på akutte problemer. Kontorchef for FAF’s 7. kontor, Birgitte Nystrup Lundgren, konstaterede til debatten om anvisning af mange større familier med flygtninge- og indvandrer baggrund, at der i 2002 kun blev anvist til ca. 1.200 boliger. 61% af de anviste var enlige mænd, og kriterierne er temmelig skrappe, fordi der skal være tale om et akut problem. Evalueringen af boligrådgivernes arbejde på lokalcentrene har klart vist, at det er en model, der skal forankres og udvikles. Derfor er der nu 16 boligrådgivere som dagligt løser konflikter rundt om i lokalområderne. Anvisning til ældreboliger Et af temaerne i debatten var anvisningen til ældreboligafdelingerne, hvor der desværre er mange ledige lejligheder og måske for skrappe kriterier. Hanne Larsen, KSB, advarede mod at leje boligerne ud til meget ressourcesvage i disse bebyggelser. I stedet un-

derstregede hun, at det var bedre at opføre flere skæve boliger. Her får de et godt boligtilbud med støtte. Hurtig indsats vigtig Boligrådgiveren Kirsten Teilgaard Andersen og inspektør i Hørgården Mogens Steinlein gav herefter eksempler på samarbejdet, når det lykkedes. Tidlig indsats og opfølgning i et samarbejde mellem inspektørkontoret og boligrådgiverne kan løse problemerne, så beboeren kan beholde sin bolig, og naboerne kan holde det ud. Andre gange kan det være nødvendigt at flytte beboeren, og også her er det vigtigt med hurtig indsats. Under overskriften ’Hvem er vi, og hvordan kan vi bedre samarbejde i bydelen’, afsluttedes stormødet med, at deltagerne samledes i mindre grupper efter lokalområde. Her har man lært hinanden at kende og aftalt karakteren af det fremtidige samarbejde.


Kanal 3B - august 2003 Nyt fra Boligselskabet af 1944 i Herlev

Repræsentantskabsmøde

På årets repræsentantskabsmøde gik Tommy Kaysen af som formand for H44. Ny formand blev Jan Christiansen. I sin beretning kom Tommy Kaysen ud over de boligpolitiske nyheder ind på, at der i fællesskabet 3B er sendt en beboeravis om fri råderet ud. Mange har benyttet sig af den frie råderet, og mange har søgt om godtgørelse. Og selv om man regner med at blive boende, mente Tommy Kaysen, det var en god ide, fordi der kan ske meget på 10 år. Der har også være holdt fyraftensmøde på Amager om den fri råderet, og her var mulighed for at se den udstilling, partnerskabet på Amager har fået produceret, ligesom man kunne møde forskellige køkkenleverandører. Udstillingen var også sat op på fælleskonferencen, og den kan lånes til inspiration. I egen verden H44’s egen verden er med i den skriftlige beretning, men Tommy Kaysen valgte at komme kort ind på enkelte afdelinger: Nybyggeriet Søagerpark skrider frem efter planen. Sidste indflytning sker 1. oktober 2004, men når vinteren er overstået, vil det vise sig, om det er muligt at flytte ind etapevis før den dato. De første huse står allerede på grunden, som stadig har mange besøgende på trods af et skilt om adgang forbudt. I samarbejde med afdelingsbestyrelsen i Hjortegården er det besluttet, at Herlev Kommune i en forsøgsperiode på to år står for udlejningen af alle de boliger, der ikke søges af bolighavende i H44. Samtidig forsøger man at indføre en særlig fortrinsret for beboere over 50 år til mindre boliger i ejendommen.

På Herlev Skole smuldrer betonen, og Landsbyggefonden er søgt om midler. Desværre vil sagen først blive behandlet i 2004, og derfor undersøges nu, om der skal foretages forebyggende udbedringer. Herlev Torv har for nylig lukket affaldsskakterne, så beboerne selv skal gå ned med affaldet. På Herlevgårdsvej har afdelingen vedtaget at bygge en containerplads, og det bliver spændende at se, om beboerne er indstillet på at sortere affald. I Egeløvparken godkendte afdelingsmødet ikke afdelingsbestyrelsens forslag til budget. Nu er der valgt ny afdelingsbestyrelse, og nyt forslag til budget er vedtaget. Som den eneste afdeling havde de også regnskabet til godkendelse.

Tommy Kaysen sluttede sin sidste beretning som formand for H44 med en stor tak til samarbejdspartnerne i FB og KSB samt 3B’s direktion. Der lød også en tak til de ansatte i administrationen og på Herlevkontoret samt funktionærerne. Tommy Kaysen fortalte, at der i selskabets bestyrelse altid har været et godt samarbejde, hvor uenigheder blev afklaret. Endelig rettede Tommy Kaysen en stor tak til afdelingsbestyrelsesmedlemmerne og mindede om, at det er beboerne, som er den vigtigste opgave. Herefter ønskede Tommy Kaysen held og lykke med arbejdet i afdelingerne, i selskabet og i formandskabet.

Fortrydelsesret H44’s bestyrelse har vedtaget at søge Herlev Kommune om at indføre fortrydelsesret, som er et tilbud til de lejere, som ønsker at flytte sammen med

ny partner – og som ønsker sikkerhed for, at de, hvis det nye parforhold ikke holder, inden for tre år kan flytte tilbage til en bolig i nogenlunde samme størrelse i den afdeling eller bydel, de før har boet i. Tak til samarbejdsparterne Richard Clausen havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg til bestyrelsen. Derfor rettede Tommy Kaysen en stor tak til ham for hans store arbejde i selskabets bestyrelse og i afdelingsbestyrelsen for Martins Gård. Jørgen Pedersen er stoppet sit arbejde i 3B’s kursusudvalg, og Tommy Kaysen takkede ham for indsatsen. Der skal findes en ny i stedet, mens Peter Laustsen fortsætter i kursusudvalget.

Genvalg og nyvalg af bestyrelsesmedlemmer Da beretning og regnskab var vedtaget, og budget fremlagt til orientering, var det tid til valg af bestyrelsesmedlemmer og formand. Følgende blev genvalgt eller valgt til H44’s bestyrelse for en 2-årig periode: Jørgen Pedersen Toftegård Bente Wegeberg Martins Gård Lise Damm Hjortegården Maria Troelsen Herlev Skole Følgende blev valgt for en 1-årig periode (resterende valgperiode): Kim Kristensen Egeløvparken Ny formand Ny formand for resten af valgperioden på 1 år blev Jan Christiansen fra Hjortegården. Til lykke med valget.


Kanal 3B - august 2003 Løst og fast

Idé om fri råderet positivt modtaget Boligselskabet Hjem havde sat sig selv og 3B’s forvaltningsdirektør Benny Flindt i stævne om emnet „Fri råderet under ansvar den“ 19. november 2003. Ser man på mødeprocenten i Hjem, kan alle andre organisationer lære noget: 13 ud af 16 mulige deltog i møde om råderet og B-ordning i Boligselskabet Hjem den 19. november 2003. Benny Flindt fortalte om den form for råderet, der gælder i FB, KSB og H44, nemlig Fri råderet under ansvar. Ifølge den må beboerne sætte deres individuelle præg på boligen, næsten som de vil. Men arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt, de nye bygningsdele og installationer skal have mindst samme kvalitet som de dele, der bliver erstattet - og loven skal naturligvis overholdes. Benny Flindt fortalte herefter om det system, de tre organisationer har, med vejledninger og inspektøraftaler, som er de to niveauer, man arbejder med: 1. Det må du altid, men start med at kontakte ejendomskontoret. Der er måske en vejledning, du skal følge, hvis du ikke ønsker at betale for retablering. 2. Det kræver en skriftlig aftale med inspektøren, enten fordi myndighederne skal behandle sagen eller fordi vi har brug for at vide, at ændringen er sket. Inspektør Mogens Steinlein gennemgik så de formelle regler i forbindelse med B-ordning. Han fortalte også, at nogle afdelinger lægger noget til, hvis boligerne er vel-vedligeholdte, og der er overskud til det på kontoen.

8

Skal på repræsentantskabsmøde Der er ingen tvivl om, at deltagerne tog godt imod ideerne om at give beboeren størst mulig frihed i egen bolig. Næste skridt er derfor at lægge det frem for repræsentantskabet, som skal tage den formelle beslutning, før fri råderet under ansvar eventuelt kan indføres.

PersonaleNyt

Kalender

Goddag og velkommen til September 2003 Henrik K. Andersen, Remisevængerne Oktober 2003 Gordon Christiansen, Toftegård Dennis Mikkelsen, Remisevænget Nord November 2003 Per Fjelsted, Egedalsvænge Hans Torgard, Valby-ejendommene Jimmi Henningsen, Valbyejendommene December 2003 Finn Mørk Jacobsen, økonomiafdelingen i 3B

Tilbud om ny viden Bedre afdelingsmøder 29. januar 2004 Notat- og referatteknik 25. februar 2004

3B planlagte møder Miniseminar for 3B’s bestyrelse: om vision og målsætning den 2. februar 2004

Farvel til Oktober Torben Forskov, beboerrådgiver i Kgs. Enghave Robert Grunov, Remisevænget Nord Jesper T. Nielsen, Lønstrupgård/Hvidbjergvej November Tue Jonas Arpe, Valby-ejendommene Jeanette Bredahl Hansen, udlært elev December Steen Pawrup Banner, økonomiafdelingen

Vi ønsker alle held og lykke med deres nye job.

Jubilæer 10 års jubilæum 3. januar 2004 Peter Grevelund, Lønstrupgård 12. januar 2004 Brian Berg Scholte, Remisevænget Vest 21. februar 2004 Vivi Apelroth, 3B 28. februar 2004 Poul B. Larsen, Tranehavegård

Runde fødselsdage Af respekt for privatlivets fred omtales runde fødselsdage kun på opfordring.

2003_12  

Indhold Glædede sig måske for tidligt? 3B trimmes Byudvikling i Partnerskaber Nyt fra miljøområdet Foreningsmøde i FB Liv i efterårsferien F...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you