Page 1

MARTS 2003 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B

DET LYSNER

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18 62 14 E-mail 3b@3b.dk Internet www.3b.dk

○ ○

○ ○

○ ○ ○

Redaktion Niels Peter Pedersen, ansv. Benny Flindt Anette Hertz (DJ)

○ ○

Oplag 700 - eget tryk

○ ○

○ ○

○ ○ ○

Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere

○ ○

Næste nummer Næste nyhedsbrev fra 3B udkommer ca.15. maj 2003.

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg, der blot skal være redaktionen i hænde ca. 1. maj 2003.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Der er forår i luften. Det er blevet lysere, og i denne weekend gik vi over til sommertid. Og meget passende er denne udgave af Kanal 3B også fuld af beretning om ting, der er i grøde: Københavns Kommune har netop sendt en pressemeddelelse ud om udbyd af bygherrerollen i kommunen. I det vedlagte faktablad fremgår det blandt andet, at Københavns Kommune i 2003 og 2004 vil give kommunale grundkapitallån til byggeri af knap 1.300 almene familieboliger, 300 ungdomsboliger og 335 boliger til særligt udsatte grupper. Ved udbuddet af almene familieboliger stilles krav om, at de opføres i sammenhæng med andre ejerformer, så de almene boliger maksimalt udgør 50% af de nye bebyggelser. Og de almene boligorganisationer skal ommærke to små almene familieboliger i eksisterende byggeri til ungdomsboliger for hver ny familiebolig, vi får tilsagn om at bygge. Bygger vi til særligt udsatte grupper, skal vi ommærke en bolig til særligt udsatte grupper for hver ny bolig, vi får tilsagn om. Ønsker vi at bygge almene familieboliger og ungdomsboliger vil udbuddet være samlet for både bygherre- og driftsherreopgaven. For de almene boliger til særligt udsatte grupper vil kun bygherreopgaven blive udbudt. Forslagene vil blive vurderet ud fra fem kriterier: Høje arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet, økonomisk bæredygtighed, miljømæssig bæredygtighed, blandede ejerformer og bygherrens erfaringer. Konkurrencen skal på den måde både fremme de arkitektoniske kvaliteter og give et billigere byggeri. Københavns Kommunen opfordrer også til, at bygherrer ved nybyggeri af almene familieboliger indarbejder seniorbofællesskaber og daginstitutioner i projekter. Der er ingen tvivl om, at Københavns Kommune her går længere, end regeringen har lagt op til i den nye boligpakke. Det bliver derfor spændende at se resultaterne af kommunens nye tiltag - og spændende at se, om omegnskommunerne følger trop. Ellers handler Kanal 3B denne gang en del om tiltrængte moderniseringer og omstruktureringer, partnerskaber, samarbejde om unge - og foråret, der får fuglene frem i lyset.

○ ○ ○

Rigtig god læselyst.

Hanne Larsen, formand for Boligselskabet KSB.

○ ○ ○ ○ ○ ○


○ ○

MARTS 2003

○ ○ ○ ○ ○ ○

Nn

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Læs mere i selve oplægget til debat, som du finder på www.bl.dk eller ring til 3B's sekratariat og bestil et eksemplar af den trykte udgave.

BL'S FREMTID Kongressen vedtog maj 2002, at BL skulle til debat. Målet er at gøre BL moderne og enkel. Et udvalg er nu kommet med et oplæg til debat.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Den organisatoriske struktur

BL som indkøbsorganisation

Kursus og uddannelse

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kommunikation og information

BL's konsulentydelser

○ ○

Boligpolitisk varetagelse af interesser

BL - interesseorganisation for almene boliger eller for boligorganisationerne?

Temaer i debatten om BL's fremtid Overskrifterne i bestyrelsesudvalgets oplæg til debat om fremtidens BL er blandt andet:

Nye "BL-informerer" siden sidst: Nr. 3 Tiltag i forbindelse med ny Mønsteroverenskomst 2002-2005 Nr. 4 Fortolkning af Mønsteroverenskomst 2002-05 Nr. 5 Nyt ansøgningsskema ABC januar 2003 til støttet byggeri Nr. 6 Nye ændringer til udlejningsbekendtgørelsen og støttebekendtgørelsen samt helt ny bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem m.v. Nr. 7 Boligydelse og Boligsikring 2003 Lån til indskud i almene boliger 2003 Nr. 8 Temadag om brugervenlige affaldsøer Nr. 9 Medlemsdebat om Fremtidens BL Nr. 10 Ny løntabel Nr. 11 Eksempel på lokal aftale efter Mønsteroverenskomst Nr. 12 Stort antal tilsagn til almene boliger i 2002 Nr. 13 Pressemeddelelse til lokale beboerblade om salg af almene boliger Nr. 14 Henvendelse til regeringen om dialog, herunder om behovet for fornyelse og modernisering Nr. 15 Undersøgelse om husdyrhold Nr. 16 Ekstra kurser i Moderne Ledelse og Ny Løn Nr. 17 Ungdomsboligbidrag i 2002 og 2003 Nr. 18 Daglige avisnyheder på BL’s hjemmeside Nr. 19 Folder om integration i praksis Nr. 20 Ukrudtsbekæmpelse uden brug af pesticider Du finder BL-informerer på BL's hjemmeside www.bl.dk under publikationer. Men du kan også - som altid - henvende dig til 3B's sekretariat, hvis du ønsker eksemplarer af BL Informerer.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sidste nyt om salg Det embedsmandsudvalg, der i oktober 2002 skulle have barslet med en rapport om, hvordan man kan sælge de almene boliger, er forsinket endnu en gang. Nyeste melding er, at rapporten kommer til maj. I øvrigt har Justitsministeriet og Kammeradvokaten udtalt, at det vil være ekspropriation, hvis regeringen gennemfører en helt fri adgang for den enkelte beboer til at købe egen bolig. Men, som Boligen skriver i sin leder i martsnummeret: - Vi opfordrer til en dialog, som også meget gerne må omfatte andre dele af en fornyelse og modernisering af det almene boligarbejde med færre stive regler og øget vægt på beboernes individuelle engagement, råderet og medejerskab. Vi er parate, og vi kommer uden parader og boksehandsker, så snart vi får en invitation. Mere tydeligt kan det vist ikke siges!

BL NYHEDER

INFORMATION FRA BL

2

Debatten om BL's fremtid og struktur er i fuld gang. Startskuddet lød i januar, da bestyrelsesudvalget barslede med et oplæg til debat, som medlemmerne kan bruge som udgangspunkt i diskussionen. Det handler blandt andet om, hvad BL skal beskæftige sig med, om det skal være en organisation for beboerne eller for boligorganisationerne - hvilke ydelser BL skal levere, og om der skal være særskilt afregning på særskilte ydelser. Medlemmerne har frem til maj 2003 til de diskussioner, hvorefter der vil være en midtvejsevaluering på det ordinære repræsentantskabsmøde i BL i juni 2003. Herefter fortsætter debatten i endnu nogle måneder, før de endelige tilkendegivelser fra medlemmer og kredse samles. I efteråret 2003 fremlægges resultaterne af debatten så på et ekstraordinært møde i BL’s repræsentantskab. Her træffes beslutning om, hvilke forslag bestyrelsen skal fremsætte, og der afvikles en ekstraordinær kongres - tidligst i 2004 - hvor eventuelle vedtægtsændringer, herunder om at erstatte kongressen med et bredere funderet repræsentantskab m.v. vil blive afgjort. De tre bestyrelser fra FB, KSB og H44 vil diskutere emnet på et temamøde den 11. og 12. april 2003, og der er planlagt fælles fyraftensmøde for afdelingsbestyrelserne den 24. april 2003.


○ ○

MARTS 2003

3

BYGHERREN I UDBUD Som led i boligpakken er vedtaget en ny lov om, at kommunerne skal udbyde bygherreopgaverne i åben konkurrence.

○ ○ ○

NYHEDER

L54 handler om udvidelse af bygherrekredsen til alment byggeri og klagebehandling. Formålet er at gøre bygherrer i det almene nybyggeri mere professionelle gennem øget konkurrence og gennemsigtighed. Det skal ske ved, at kommunerne fra 1. januar 2003 skal udbyde bygherreopgaver i åben konkurrence, hvor private også kan deltage. Renoveringssager er ikke omfattet af den nye lov, der kun handler om nybyggeri. Og kommunalbestyrelsen kan i en overgangsperiode beslutte, at et nybyggeri ikke skal udbydes i konkurrence, hvis skema A er modtaget inden den 1. juli 2003. Kommunalbestyrelsen kan også dispensere for kravet om konkurrence, hvis det er forsøgsbyggeri, der skal øge konkurrenceevne, produktivitet og effektivitet.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fremover vælger kommunen altså driftsherren, men finder bygherren ved en åben, landsdækkende konkurrence. Driftsherren kan fortsat kun være en almen boligorganisation - hos os FB, KSB, H44 eller Hjem - mens bygherren godt kan være privat. Kommunen sørger for aftale med grundejeren om den kommende driftsherres ret til at købe grunden og om bygherrens ret til disponere over grunden. I konkurrencematerialet skal - ud over facts om byggeri og grund - også indgå information om den overdragelsesaftale, som senest ved tilsagnet skal indgås mellem bygherren og driftsherren . En almen driftsherre kan godt være med til både at tilrettelægge konkurrencen og deltage, men må naturligvis kun få samme information som alle andre. Men hvis driftsherren medvirker ved bedømmelsen af tilbudene, kan han i sagens natur ikke deltage i konkurrencen. I konkurrencebesvarelserne skal indgå beskrivelse af økonomisk soliditet, erfaringsgrundlag, organisering af byggesagen og bemanding, metoder til styring af byggesagen, oplæg til samarbejdsmodel mellem bygherre, driftsherre og kommune samt vederlag for bygherreopgaven. Kommune, driftsherre og bygherre samarbejder om projektets udformning, hvorefter bygherren påtager sig bygherreforretningsførelsen og organiserer udførelsen af byggeriet: Indgår rådgiveraftaler, står for kontakten med myndighederne, rådgiver driftsherren om finansiering, gennemfører udbud og indgår kontrakter, samarbejder med driftsherren og kommunen i opførelsesperioden og overdrager byggeriet til driftsherren. Efter afleveringen deltager bygherre i 1- og 5-års eftersyn. Det er driftsherren, som hjemtager både byggelån og den endelige realkreditfinansiering. Byggelånene udbetales i rater - og bygherren stiller bankgaranti ved udbetalingen. Netop nu arbejdes på at udforme en bekendtgørelse og en vejledning, der i detaljer gennemgår forholdet mellem de forskellige parter i byggesagen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Omprioriteringssager på vej: Hovedlisten Remisevænget Øst (FB) Remisevænget Nord (FB) Hørgården 1 (KSB) Hørgården 2 (KSB) Slotsherrenshus (KSB) Grønrisvej (KSB) Hammelstruphus (FB) Lønstrupgård (KSB) Bryggergården (KSB) Forventes afklaret i 1. kvartal 2003.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KSB-byggesager i gang: Blækhuset med 6 almene og 18 almene medejerboliger på Bogholder Allé er i fuld gang. Rejsegilde var den 30. januar 2003, der er holdt stiftende afdelingsmøde, og forventet indflytning er den 15. juni 2003.

FB-byggesager i gang: Valmuen med 20 almene boliger her var rejsegilde i december, og forventet indflytning er 15. juni 2003. Solsikken med 20 almene boliger rejsegildet i januar blev udsat pga vejret. Ny dato er 8. april 2003. Forventet indflytning er 15. juli 2003.

H44-sager på vej: H44's nye byggeri Søagerpark er ved at blive bearbejdet i samarbejde med Herlev Kommune. Sagen er forsinket på grund af et regionsplantillæg, der skal behandles den 29. april. Byggepladsstart er derfor skubbet til maj.

Kommune vælger driftsherre, bygherre skal i konkurrence

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Byggesager i 3B KSB-sager på vej: Dannebrogsgade nr. 12, hvor KSB og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns Kommune har indgået en aftale om ca. 21 boenheder, som skal lejes ud til særlige grupper, fx til grønlandske kvinder. Skema A er sendt ind. Bogfinkevej, hvor der er indgået aftale om nyt fælleshus samt ældreboliger til afvænnede, sengeliggende narkomaner.

De nye regler betyder, at bygherrerollen altid skal i åben konkurrence, også i de tilfælde, hvor vi selv ejer en grund og ønsker at opføre almene boliger på grunden.


○ ○

MARTS 2003

3B UNDER UDVIKLING Endnu et skridt taget på vejen til en mere effektiv og forandringsparat moderne boligadministration. Det er ikke bare BL, der skal moderniseres og forenkles. 3B har i et år været i fuld gang med at planlægge og indføre ny

4

Kommunikation Udvikling Sekretærbistand

Direktionen

Økonomichef

Byggechef

Driftschef

Sekretariats-/personalechef

Kundechef

Ledergruppen

Projektgrupper

Økonomiafdelingen

Byggeafdelingen

Driftsafdelingen

Sekretariats- og personaleafdeling

Budget og regnskab Debitorer Kreditorer Økonomiprojekter/ Bogholderi Intern revision Forvaltnignsrevision/ kvalitetssikring IT

(Faglige koordinatorer)

(Faglige koordinatorer)

Renovering Nybyggeri Udvikling byggeri Låntagning Byggeøkonomi Inspektør-"hjælp" Husarkitekt

Inspektører ELO Grøn Guide Forbrugsregnskaber - vand - varme Grønne regnskaber Energisten Beboerrådgivere Boligsocial koordinator

Personale - løn - udvikling - overenskomster Sekretariat Intern Service Kopiering Jura

(Faglige koordinatorer)

(Faglige koordinatorer)

(Faglige koordinatorer)

Ind- og fraflytning Kundeindgang Kontantkasse Opkrævning/restance Venteliste Huslejeafstemning Huslejevarsling B-ordning Fraflytning/-afregning

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Velkommen til ny sekretariats- og personalechef Eva Hvelplund er ansat i en nyoprettet stilling som sekretariats- og personalechef med tiltrædelse den 14. marts 2003. Eva Hvelplund kommer fra en stilling som HR Manager i Castrol og har tidligere været kontorchef i Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation. Eva Hvelplund er 47 år og uddannet cand. jur.

struktur, som nu er på plads. I den forbindelse får mange af administrationens medarbejdere nye pladser - og det kræver en mindre ombygning i huset. Det er Right Kjaer & Kjerulf, der har været proceskonsulenter på arbejdet med at finde den rigtige struktur. De har stået for workshop for samtlige medarbejdere - og det er planen, at de står for processen omkring udviklingen af medarbejdernes kompetencer. Det var også dem, der stod for konferencen for 3B's medarbejdere, der blev holdt den 7. og 8. marts under temaet "3B i fremtiden – en visionær arbejdsplads med samarbejde og indflydelse".

Udvikling af medarbejdernes kompetencer

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

Velkommen til ny driftschef Thorkild Stenhuus Olsen er ansat i en nyoprettet stilling som driftschef med tiltrædelse 15. marts 2003. Thorkild Stenhuus Olsen kommer fra en stilling som teknisk chef i Almenbo a.m.b.a. og har tidligere været ansat i FSB som forretningsfører og i Dominia A/S som rådgiver. Thorkild Stenhuus Olsen er 47 år og uddannet bygningsingeniør.

Kundeafdelingen

Alle medarbejdere har på workshop arbejdet med at findet fælles mål for udviklingen af kompetencen. De emner, der kom frem, har proceskonsulenterne efterfølgende placeret under tre overordnede begreber: Kultur, videndeling og projektarbejde. De tre begreber skal så danne udgangspunkt for et udviklingsforløb, som endnu ikke er endelig fastlagt, men indsatsen kan fx forløbe i tre faser: Fase 1 er lederudvikling - hvor ledergruppen skal finde et fælles værdigrundlag, fastlægge deres rolle i forløbet, sikre forankring i virksomheden - og finde en god form for målstyring, så der bliver fulgt op på handleplaner og mål for team og individ. Fase 2 er værktøjskassen, hvor medarbejderne skal have værktøjer til projektarbejde og videndeling. Det tænkes gjort ved at uddanne interne trainees, der så med ekstern støtte introducerer projektarbejdets værktøjer for resten af medarbejderne. I fase 3 er kulturen i fokus. Her gøres det fælles værdigrundlag kendt og accepteret af alle - og både team og individ får værktøjer til at arbejde med omgangsformer, håndtering af konflikter, opstilling af mål og opfølgning, håndtering af egne styrker og udviklingsområder m.m. Hele forløbet tænkes bundet sammen af nogle fælles heldagsaktiviteter, der samtidig skal styrke den fælles kultur. Og for at måle resultaterne er det planen at gennemføre en tilfredshedsanalyse nu og igen om ca. 1 år.


○ ○

MARTS 2003

GRØN INFORMATION

5

v. 3B's grønne guide Bettina Fellov

Er du dus med himlens fugle…….

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Skimmelsvampe Skimmelsvampe er et problem, som ofte forårsages af manglende udluftning i kombination med høj luftfugtighed. Skal der være husregler om, hvordan man skal lufte ud? Skal beboerne have en folder om forebyggelse af fugt ved indflytning? Skimmelsager kan være et stort (økonomisk) problem i nogle boligafdelinger – skal problemet forebygges? Og hvordan?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bekæmpelse af ukrudt Det er politisk besluttet, at vores boligafdelinger ikke bruger ukrudtsmidler. Man må heller ikke bruge andre midler til at fjerne ukrudt med. Det er forbudt.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Grønt diplom for boligafdelinger Der er tre boligafdelinger, som har tilkendegivet, at de gerne vil være med i diplomordningen. I referaterne fra afdelingsbestyrelsesmøder fremgår, at andre har besluttet, at de ikke kan lige nu. Men mange har ikke taget stilling – hvad vil I? Jeg kommer gerne og fortæller, hvad det går ud på. Det koster ikke noget.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ny bog Der udkommer en bog om „Naturens værdi“ i starten af april, som beskriver danskernes forhold til naturen – måske den er mærkværdig?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ny folder om ukrudtsbekæmpelse på belægninger Skov & Landskab og Miljøstyrelsen har netop udgivet en folder om bekæmpelse af ukrudt på belægninger. Folderen bygger på resultater og erfaringer fra et tre-årigt forsøg med bekæmpelse af ukrudt på fortorve. Folderen gennemgår, hvordan man fastlægger et acceptabelt niveua, vælger en strategi, tilpasser den til de lokale forhold, og hvordan man kontrollerer, at opgaven er løst. Folderen kan ses på www.skovoglandskab.dk og www.mst.dk. Den fås også i Mijøbutikken, Læderstræde 1-3, 1201 København K. Telefon 33 95 40 00.

For det er jeg. Jeg har et vindue i mit køkken. Når jeg står op om morgenen, kommer min rødhals og er skrupsulten ligesom jeg. Den spiser derude, mens børnene og jeg spiser morgenmad. Når jeg kommer hjem fra arbejdet, så er den der igen, så spiser vi aftensmad sammen – på hver sin side af vinduet. I vinterens hårde frost blev jeg så bekymret for min rødhals, at jeg lod indkøbe fuglefrø, som jeg gavmildt spredte ved måltiderne. Og minsandten om jeg ikke brugte tid på at spejde efter min rødhals. I bund og grund noget blødsødent nonsens! Fuglene skal nok klare sig – i hvert fald de fleste. Det er jo naturens orden, konkurrence om føden, survival of the fittest. Den er jeg helt med på! Hvorfor er det mon så alligevel sådan, at jeg synes, at min rødhals skal spise sine måltider hjemme hos mig?? Mærk-værdigt! I byen har vi opdraget mange mennesker til, at sådan noget blødsødent nonsens ikke hører nogen steder hjemme. Vi fortæller dem, at man ikke må fodre fugle af hensyn til rotter. Men lytter de? Ja, det gør de faktisk…. Og dog. Ind imellem er der nogle oprører, der sniger sig ud og bryder reglerne ved at smide lidt brød eller lidt korn. Og de rigtige rebeller smider endda rester fra aftensmaden, så fuglene kan få lidt mad, og de kan få synet eller lyden af fuglene. „Gud fri mig dog vel“, tænker jeg, når jeg ser det. „Der er nok nogen, der fodrer rotter. Det er faktisk ret ureglementeret, for det må man ikke“, tænker jeg. Det er da mærkeligt, at ejendomsfunktionærerne skal blive ved med at sige det, blive ved med at lave opslag eller informere om det. Ind imellem skal de faktisk bruge deres arbejdstid på at gå hjem til den eller de beboere, de - eller nogen andre - har set „fodre rotter“. Dét, som er en pestilens, ér, at det ofte er de samme beboere, man skal gå hjem til og fortælle: „Prøv nu at høre, det er ikke for sjov, vi siger, at du ikke må fodre fugle. Du ved, det er rotterne, der kommer. Og tænk på alle de sygdomme, de slæber rundt i boligområdet – du vil da heller ikke have rotter, vel“? Det er godt, det ikke er mig, der skal op til beboerne med løftet pegefinger og sikre, at reglerne overholdes, og at rotterne ikke kommer. Jeg synes, at det er rigtigt at gøre det! Og vi har helt reelt problemer med rotter nogle steder i vores boligafdelinger. Så der er ikke noget galt i det. Men der må være et alternativ! Et, der tilgodeser rebellerne og os andre, der det meste tid af året kan lade naturen gå sin egen gang, men alligevel har en hang til fuglekvidder. Det må vi snakke om en dag, for lige nu har jeg en middagsaftale, som jeg er bange for at komme for sent til, for når jeg den ikke, så mangler jeg det mærk-værdige. PS: • Valg af beplantning bestemmer, om der er redepladser, føde og skjul for fugle • Redekasser er et godt alternativ til ingen eller få fugle • Rottesikre foderbrædder er vel i orden? • Gode råd fås hos Dansk Ornitologisk Forening, og jeg har også lidt på lager.


○ ○

MARTS 2003

6

DE UNGE PÅ DAGSORDENEN Af journalist Nina Højland

○ ○ ○

NYHEDER

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hvem stod bag? Mødet var arrangeret af Aktiv Forældregruppen i Egedalsvænge, som også evaluerer og samler op på de fremkomne udtalelser. Desuden lægges planer for fremtiden med hensyn til nye aktiviteter for familier, børn og unge.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lige nu er der flere gode idéer: • En familietur i juni til Due Odde vandrerhjem • Sommerudflugt – evt. til Bon-Bon land • Forårsfest for børn • Fisketur for beboere, politikere og ansatte

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Aktiv Forældregruppen har igen i år fået bevilget penge fra §115 midlerne til frivilligt socialt arbejde i alt 50.000 kr. til dækning af de mange spændende aktiviteter. Beboerrådgiver Eva Storm

Forholdet mellem de unge indvandrere og deres forældre var sat på dagsordenen på dialogmødet for Egedalsvænges beboere i Broengens selskabslokaler den 3. marts 2003. Aftenen begyndte med korte oplæg fra to inviterede gæster, som begge er muslimer: Basim Osman – der betegner sig selv som københavner med rødder i Ægypten og Sudan – og den tyrkiske imam, Fatti Alev fra Ishøj. - Det er svært at opdrage sine børn i et fremmed land. For måske forstår børnene sproget og samfundet bedre, så det i stedet bliver dem, der opdrager de voksne, sagde Basim Osman og fortsatte: - Man kan sige, at opdragelse er som en handel – man giver, og man får. Unge skal ikke sige alt til deres forældre, men der skal være en dialog. Fatti Alev fortalte om sine gode erfaringer med at oprette en muslimsk forening, hvor der blev talt dansk. - Det er svært at ændre indstilling over for det danske samfund, hvis man kun ser sine egne. Vi var mange nationaliteter, og fællesskabet lå i vores muslimske baggrund. Fatti Alev fortalte, at han i sin egenskab af imam er blevet kontaktet af unge, der ville vide, hvordan de kunne undgå at blive gift med én hjemme fra landsbyen. Også her er sproget en vigtig faktor. - Sprog er magt. De unge kender samfundet, de ældre ikke. Det kan være en årsag til, at forældrene ikke vil snakke om ægteskabet. Men prøv alligevel at tale med dem igen, i stedet for at trodse dem, lød hans råd. Dermed var der lagt op til debat omkring de fire borde i selskabslokalet, hvor oplægsholderne og integrationsmedarbejdere fra Karlebo Kommune også deltog. Men det var nu alt andet end tvangsægteskaber, der optog de cirka 20 unge skoleelever fra Egedalsvænge, der var mødt op. De talte om episoder med forskelsbehandling på skoler og i idrætsforeninger. At en gruppe indvandrerdrenge ofte – og uretfærdigt - bliver set på som en bande. At det er nemmere at blive hørt, hvis man laver hærværk, end ved at opføre sig ordentligt. - Problemet er, at danskere og indvandrere ikke kender nok til hinanden, sagde en tyrkisk dreng. Flere andre gav udtryk for, at de er trætte af al den snak om, hvad man kan gøre for de unge indvandrere i Kokkedal, og de efterlyste endnu engang en klub for de unge.


○ ○

○ ○

MARTS 2003

7

○ ○

○ ○

ØKONOMI PÅ PLADS I PARTNERSKAB

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

Hvem bestemmer? 3B's kursusudvalg holdt kursus for både garvede og nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Overskriften var: Hvem bestemmer hvad? Der var som sædvanlig fuld koncentration blandt deltagerne, da 3B's kursusudvalg holdt kursus den 26. februar og 5. marts. Denne gang handlede det om afgrænsning af afdelingsbestyrelsernes kompetence, og en del af kurset var bygget op som dialog mellem deltagerne, en inspektør og et garvet afdelingsbestyrelsesmedlem. En deltager skrev efter kurset: "Det var godt tilrettelagt og diskussionerne meget værd." Generelt fik kurset en flot evaluering, men der var dog nogle, der mente, det var lidt for let.

På et møde i Københavns Kommune, økonomiforvaltningen onsdag den 19. marts, lykkedes det at få økonomien på plads omkring projekt „Byudvikling i partnerskaber“. Projektet bygger på bypuljemidler og en partnerskabsaftale med Københavns Kommune om en række fælles mål inden for beskæftigelse, styrkelse af boligområde, fysiske og trafikale forhold samt kultur og idræt. Projektet omfatter FB's afdelinger Remisevænget Øst, Remisevænget Nord, Remisevænget Vest og Dyvekevænget samt KSB's afdelinger Hørgården 1 og Hørgården 2. Projektet er organiseret i en partnerskabsbestyrelse, et projektsekretariat, tre lokale temapartnerskaber og et kvarterforum. De tre lokale temapartnerskaber er Boligpartnerskab, Partnerskab om beskæftigelse og erhverv - samt Partnerskab om kultur, netværk og social integration. Udviklingskonsulent Hanne Thomsen fra 3B bliver koordinator/projektleder for Byudvikling i partnerskaber - og temaprojektleder for projektet Boligpartnerskab. Det betyder, at Hanne Thomsen fra den 1. august 2003 og indtil videre vil være placeret i projektsekretariatet på Amager på fuld tid.

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

Lagde du mærke til... At Guldbergsgade var i Boligen med flotte fotos både udefra og indefra?

○ ○

○ ○ ○

Vinduerne skiftes i Folehaven Vinduesudskiftningen i Folehaven forløber helt efter planen.

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

Vidste du, at Måløv Park har fået et tilskud på 25.000 kr. af BRFKredit til at asfaltere hovedsti og etablering af pladser?

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

Eventuelt nybyggeri i Kokkedal I forbindelse med vitaliseringen i Egedalsvænge - og trafikomlægningen bliver der måske mulighed for at udlægge en del af p-arealet ved Holmegårdscentret til nybyggeri, og FB arbejder natujrligvis på at blive bygherre på denne opgave. Netop nu forhandles med kommunen om at bygge 60 ældreegnede boliger på det nuværende pareal og i stedet indrette p-pladser på den anden side af Holmegårdsvej.

○ ○

○ ○

BOLIGSOCIAL INDSATS 2004-2008 Der er deadline for ansøgninger til Landsbyggefonden om beboerrådgivere i betrængte afdelinger den 1. april 2003. FB og KSB søger tre beboerrådgivere for bevillingsperioden 2004-2008. I Karlebo Kommune er der enighed med kommunen om indsatsen som er en del af udmøntningen af den netop indgåede partnerskabsaftale. På Amager søger man to beboerrådgiver til at dække et område med hele seks afdelinger, nemlig Dyvekevænget, Remisevænget Øst, Remisevænget Nord og Remisevænget Vest samt KSB's afdelinger Hørgården 1 og Hørgården 2. De to beboerrådgivere vil her blive centralt placerede i et område med ca. 5400 beboere. Hvis ansøgningen imødekommes, bliver beboerrådgiverne boligsociale medarbejdere i sekretariatet, der er placeret i det lokale center, og den boligsociale indsats bliver en del af den samlede indsats i Byudvikling i Partnerskaber. Endelig er FB og KSB medfinansierende på beboerrådgiverordningen i Kongens Enghave. Her handler det om at fastholde og fortsætte intentionerne fra Kongens Enghave Kvarterløft, der ophører ved årets udgang.


○ ○ ○

MARTS 2003

8

Slotsherrenshus:

HELHEDSPLAN ENDELIG GODKENDT Tag, facader og badeværelser skal have en ansigtsløftning.

○ ○ ○

NYHEDER

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TAGBOLIGER I VALBY Valby-afdelingen får i alt 19 mio. kr. i støtte til bad, sammenlægning af lejligheder, tagboliger - og forbedring af friarealerne.

○ ○ ○ ○ ○

Temadag om Skæve huse KSB og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 7. kontor har inviteret udvalgte til temadag om Skæve huse den 8. april 2003. Ideen til dagen er opstået i styregruppen for de skæve boliger Krattet og Ellehjørnet, og formålet med dagen er at afklare, hvilke opgaver der naturligt knytter sig til hverdagen i Skæve huse: Hvor går grænsen i forhold til det at administrere "almindelige" almene boliger? Hvordan hjælper vi bedst muligt beboerne med respekt for, at det er deres liv og deres boliger? På listen over inviterede er blandt andre medarbejderne fra KAB's boligafdeling "På Sporet" samt kommunale samarbejdsparter.

På ekstraordinært afdelingsmøde i Slotsherrenshus godkendte beboerne allerede i april 2002 en helhedsplan for en større renovering af tag, facader og badeværelser. Planen er nu også godkendt af Københavns Kommune og af Landsbyggefonden, og arbejdet kan gå i gang. I løbet af sommeren 2003 skal taget skiftes til mørke stålplader, mindre skader på betonfacaderne skal udbedres, altanerne skal repareres og overfladebehandles - og ventilationsanlægget skal renoveres. I forbindelse med dette skal badeværelserne også sættes i stand. Det forventes at ske i perioden september til december 2003 og omfatter nye klinker på gulvet, fliser på hele brusevæggen, skift af blandingsbatteri og toilet, hvor det er nødvendigt - og så skal der i øvrigt males. Beboerne får naturligvis mulighed for at vælge mellem forskellige fliser og klinker, og 3B's byggeafdeling regner med, det kan ske til juni.

70 boliger i Valby-afdelingen har ikke noget bad. Det rådes der nu bod på, idet Københavns Kommune i januar i år har givet endeligt tilsagn om, at de giver 10 mio. kr. i støtte til udførelse af

• • •

Byfornyelse søgt Vestergårdsvej og Sangergården har søgt byfornyelsesstøtte fra Kvarterløft NV til taget på Vestergårdsvej og til friarealer i Sangergården. Vi forventer svar til maj.

Bad i de boliger, der endnu ikke har bad Sammenlægning af lejligheder Tagboliger Forbedring af friarealer

○ ○

Sammenlægning eller tagbolig? Beboerne i Valby-afdelingen blev i november og december 2002 spurgt, om de var interesserede i sammenlægning eller tagbolig. 46 meldte tilbage, at de var intereresseret i sammenlægning, mens 37 ønskede en tagbolig. Det er langt mere, end der i første omgang er mulighed for at opfylde. I første omgang er det nemlig planen at gennemføre 12-18 sammenlægninger og 6-9 tagboliger.

KSB støtter projektet med i alt 9 mio. kr. Arkitektfirmaet Domus og rådgivende ingeniører Carl Bro er i gang med at udarbejde et projekt på de enkelte arbejder.

Tidsplan

○ ○ ○ ○ ○

Blækhusets afdelingsmøde Blækhuset med Danmarks første medejerboliger i etagebyggeri på Bogholder Allé holdt stiftende afdelingsmøde den 4. marts 2003. På dagsordenen var orientering om Boligselskabet KSB, status på byggesagen, budgettet det første år - og ikke mindst valg af den første afdelingsbestyrelse. Følgende blev valgt: Hanne Elkjær, Ove Vang Jensen, Ingolf Broe. Finn Jensen og Alf Glænø Christensen blev henholdsvis første og anden suppleant. Og så besluttede afdelingsmødet i øvrigt at søge om dispensation fra friarealprocenten til at etablere fire ekstra parkeringspladser ud over de 20, der er planlagt. De 20 parkeringspladser blev fordelt ved lodtrækning, og det så ud til, at de fleste var tilfredse med udfaldet.

Det er planen, at sagen skal kunne behandles i Københavns Kommune til sommer, og at hovedprojekt og licitation foregår frem til februar 2004. Og hvis alt går efter planen, vil arbejdet i boligerne kunne starte i maj 2004 og løbe frem til marts 2005. Arbejdet på friarealerne tænkes udført i perioden fra oktober 2004 til juni 2005.


○ ○

MARTS 2003

NYT KØKKEN I TOFTEGÅRD Toftegård er i gang med 1. etape af en individuel køkkenmodernisering. Jørgen Pedersen, som er medlem af afdelingsbestyrelsen, er en af dem, der har valgt at få nyt køkken.

○ ○ ○

NYHEDER

○ ○ ○ ○ ○ ○

Om Toftegård Toftegård ligger i Herlev og har adresse på Herlev Hovedgade, Stumpedal, Engløbet, Sønderlundvej og Gåseholmvej.

Jørgen Pedersen bor sammen med sin kone i en fireværelses i Toftegård. Det har familien gjort siden efteråret 1978. I janaur i år blev den individuelle køkkenmodernisering startskuddet til en totalistandsættelse af hele lejligheden. - Vi har længe talt om, at der trængte til en gennemgribende omgang, fortæller Jørgen Pedersen. Og vi var enige om, at hvis den individuelle køkkenmodernisering gik igennem, ville vi kombinere de to ting. Det er trods alt lettere, når man nu alligevel er i gang med at rode. Men rodet er der altså ikke hos Jørgen Pedersen. Køkkenet er som blæst - og både stue og spisestue er tomme for møbler. Det hele står i udestuen, indtil tapetsereren har været der og gjort de to sidste rum færdige.

63 nye køkkener

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Det er etageejendomme i tre etager, opført i mursten. 411 boliger er opført i 1952, i 1992/93 blev afdelingen forøget med en ekstra etage med 91 boliger. Toftegård gennemgik først i 90'erne en omfattende renovering, blandt andet af badeværelserne. Samtidig blev altanerne inddækket med glas.

Det allerførste informationsmøde om moderniseringen af køkkenerne i Toftegård blev holdt i oktober 2001. November 2002 gik arbejdet så i gang, og for tiden afleveres mellem 3 og 4 køkkener om ugen. Når man er færdige til maj, vil i alt 63 boliger har fået nyt køkken. Fået er måske så meget sagt. De beboere, der har valgt at modernisere deres køkken, betaler selv køkkenet over huslejen de næste 20 år. For et køkken til ca. 50.000 kr. drejer det sig om huslejeforøgelse på ca. 300 kr. om måneden. - Vi har lige på afdelingsmødet besluttet en huslejestigning på andre 300 kr. på grund af øgede skatter og afgifter, så huslejen stiger med 600 kr. Det kan en folkepensionist nok godt mærke, fortæller Jørgen Pedersen.

Altid lidt knas

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Toftegård har fælles vaskeri, fælleshus og hybridnet - og boligerne har køleskab og komfur.

9

Der vil altid være noget, der ikke går lige efter bogen, når man moderniserer gamle bygninger. Noget er lidt skævt, opfylder ikke lige standardmålene og så videre. Og undervejs viste det sig at være en god ide at forny elinstallationerne samtidig, så der er strøm nok til diverse køkkenmaskiner. - Vi havde godt nok nogle problemer med skuffesektionen, fortæller Jørgen Pedersen. Men alt i alt er det gået godt. Efter 9 dage kunne vi bruge køkkenvasken igen - og efter 16 var komfuret sat til. Så jo, vi er ganske godt tilfredse. Afdelingens køkkenudvalg vil efter maj evaluere moderniseringen, og herefter vil afdelingsbestyrelsen vurdere, om en ny runde skal sættes i gang.


○ ○

MARTS 2003

10

KALENDER KSB Kulturfest Fyraftensmøde om BL's fremtid Funktionærfest Fælleskonference

5. april 24. april 9. maj 7.-9. november

Tilbud om ny viden Aktivitetstræf Velkomstkursus

10. maj 24. september og 1. oktober

FB planlagte møder

Mærkedage 2003

Bestyrelsesmøder Delegeretmøde Foreningsmøder

26. maj, 4. september, 4. december 31. marts 16. juni og 17. november

KSB planlagte møder Bestyrelsesmøder

10 års jubilæum Hanne Thomsen den 1. august 2003

○ ○

25 års jubilæum Lilli Persson den 1. april 2003

Repræsentantskab Formandsmøder Orienteringsmøde

19. marts, 5. maj, 12. juni, 18. september, 10. december 12. juni 10. april, 8. oktober 24. november

Karen Langeskov den 1. oktober 2003

H44 planlagte møder

Kanal 3B ønsker stort til lykke!

Bestyrelsesmøder

27. marts, 3. juni

3B planlagte møder

○ ○

11. og 12. april

PERSONALENYT

19. maj 10. juni

Goddag og velkommen:

I administrationen er Stina Billskog Kristensen ansat i sekretariatet pr. 1. marts 2003, Eva Hvelplund er den 14 .marts 2003 tiltrådt som sekretariats- og personalechef, og Thorkild Stenhuus Jensen er den 15. marts 2003 tiltrådt som driftschef. Den 3. marts 2003 er Rikke Løfqvist ansat i intern service, hvor hun afløser Lene Nielsen, der fratrådte den 28. februar 2003. Den 2. januar 2003 er Glenn Bertram ansat som ejendomsfunktionær i Hjortegården. Samme sted er Jens Ohlsson den 1. februar ansat som lokalinspektør. Michael Ove Hansen er den 2. februar 2003 ansat i Højstensgård, og den 6. januar blev Alan Birger Jørgensen ansat i Hørgården 1.

Farvel til: Lisbeth Larsen er fratrådt sin stilling i sekretariatet pr. 31. marts 2003. Martin B. Svane er fratrådt som ejendomsfunktionær i Remisevængerne pr. 28. februar 2003, og Michael Hansen er fratrådt som ejendomsfunktionær i Valby pr. 27. januar 2003.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mulighederne er mange. Kom til aktivitetstræf den 10. maj og få ny inspiration! Aktivitetstræffet vil denne gang handle om beboeraktiviteter for voksne. I mange af vores afdelinger er der gode traditioner for fastelavnsfest, juletræ og andre aktiviter for børn og familier. Men hvad sker der for de voksne i boligafdelingerne? 3Bs kursusvalg inviterer medlemmer af afdelingsbestyrelser, aktivitetsudvalg, arrangementsgrupper og andre, der står for aktiviteter i både små og store afdelinger, til aktivitetstræf lørdag den 10. maj med erfaringsudveksling og ny inspiration. Vi sender invitationer ud i uge 15.

Miniseminar for 3B's repræsentantskab om BL's fremtid Bestyrelsesmøde Repræsentantskab

Aktiviteter for voksne: Fælles motion? Seniorklub? Lokal revy? Beboerkro? Jazz? Aktuelle foredrag?

○ ○

Vi ønsker alle held og lykke med det nye job.

2003_03  

Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere Udgives af Fællesadministrationen 3B a....