Page 1

45 NYE SENTRUMSNÆRE LEILIGHETER VED VANNKANTEN I SKIEN

1


INNHOLD 3

Fløtningen Park

6

Om prosjektet

7

Situasjonsplan

11

Hva er et borettslag

12

Etasjeplan

15

Leilighetene

39

Generell rombehandlingsplan

40

Teknisk beskrivelse

43

Salgsinformasjon


FLØTNINGEN PARK din sentrumsnære bolig ved vannkanten! Ved Bakkestranda i Skien med fantastiske utsikts- og solforhold

som burde vært klippet eller snøen som skulle vært måket bort

ned mot vannspeilet i Hjellevannet ligger Fløtningen Park - et

i morgentimene. Her kan du være trygg på at dette blir tatt hånd

unikt leilighetsprosjekt for deg som ønsker en lettere tilværelse

om for deg og bruke tiden på det du egentlig har lyst til.

i ny leilighet. På Fløtningen Park skal det – inndelt i flere byggetrinn - totalt Med fredlige omgivelser, omgitt av opparbeidede grøntområder

bygges ca 150 leiligheter. Første byggetrinn ligger nærmest

og gangveier til felles glede og nytte har Fløtningen Park en unik

Hjellevannet og omfatter tre bygg med totalt 45 moderne

beliggenhet. Det er bare noen få minutter til Skien sentrum med

leiligheter. Alle leilighetene er gjennomgående, med romslige

forretninger, serveringssteder og kulturtilbud.

solrike balkonger og terrasser med utsikt mot Hjellevannet. I størrelse varierer leilighetene fra 72 til 173 kvadratmeter BRA.

Drømmen for mange av oss er å kunne nyte livet i en moderne,

Bygget er tegnet av arkitektkontoret Børve og Borchsenius og

ny og lettstelt leilighet – uten tanke for den store gressplenen

har fått et moderne uttrykk med vekt på bruk av solide materialer.

Velkommen til Fløtningen Park!

3


4


5


OM PROSJEKTET BEBYGGELSE

PARKERING

Fløtningen Park vil, inndelt i flere byggetrinn, bestå av totalt

Det leveres garasjeplass i garasjekjeller til alle leiligheter.

ca. 150 leiligheter. Byggetrinn 1 vil bestå av 45 leiligheter fordelt

Enkelte av p-plassene er tilpasset handikappede. Det er heis-

på tre bygningskropper. I underetasjen under byggetrinn 1 blir

forbindelse direkte fra garasjekjeller til fordelingsgang for

det etablert et felles lukket garasjeanlegg med biloppstillings-

leilighetene. Adkomst til garasjekjeller er vist på situasjons-

plasser og sykkelparkering.

planen på neste side.

NÆRMILJØ OG BELIGGENHET

SPORTSBOD

Med plassering rett ved Bakkestranda med flotte utsikts- og sol-

Hver leilighet får egne sportsbod på ca 5 kvadratmeter i forbindelse

forhold ned mot vannspeilet i Hjellevannet får første byggetrinn

med parkering i underetasje.

en unik beliggenhet. I fredlige omgivelser, omgitt av opparbeidede grøntområder vil Fløtningen Park passe utmerket for deg

MEDVIRKNING OG TILVALGSMULIGHETER

som ønsker en lettere tilværelse i ny leilighet. Det er bare noen få

Det er lagt stor vekt på god kvalitet og at den enkelte kjøper

minutter til Skien sentrum med kino, Ibsenhuset, Brekkeparken,

kan være med å påvirke sin leilighet i forhold til fargevalg, over-

kafeer, gallerier, forretning, post, bank og busstasjon.

flater, kjøkkenløsninger, baderomsinnredning, etc. Det vil for prosjektet bli utarbeidet en standard tilvalgsliste med priser for de

OM LEILIGHETENE

mest vanlige endringene og tillegg man normalt kan ønske seg.

De 45 leilighetene varierer i størrelse fra 72 til 173 kvadratmeter

Innredning som velges må tilpasses byggets utforming og

BRA. Det er lagt stor vekt på gode og effektive planløsninger med

etter nærmere avtale med utbygger. Opplegg for vann, avløp og

minst mulig gangarealer og mest mulig oppholdsarealer kom-

ventilasjon kan ikke flyttes i leilighetene på grunn av fastlagte

binert med riktig antall funksjoner. Dette kommer tydelig frem

gjennomføringer i bygget.

på plantegningene. Det er lagt stor vekt på god kvalitet både bygningsmessig og på overflatebruk i leilighetene. Det er fokusert

ORGANISERING/FINANSIERING

på gode møbleringsmuligheter ved innredning av leilighetene.

Leilighetene vil bli organisert som et frittstående borettslag.

Boligene har moderne standard med flislagt bad, parkett på gulv

Borettslaget finansieres ved opptak av lån som blir boretts-

og solide og moderne kjøkken. Leiligheten vil ha vannbåren gulv-

lagets fellesgjeld og ved innbetaling av innskudd fra andelseierne

varme som hovedoppvarmingskilde og med varmekabler på bad.

(kjøperne). Se for øvrig vedlagte prisliste. Det vil bli inngått

Alle leilighetene har romslige balkonger/terrasser med fin

IN-ordning i prosjektet med mulighet for individuell nedbetaling

utsikt og gode lysforhold. Balkongene/terrassene vil variere i

av fellesgjeld. Dette sikrer deg frihet til å velge finansiering til-

størrelse fra 11 til 78 kvadratmeter.

passet dine ønsker. Avtale om forretningsførsel vil bli inngått

6


SITUASJONSPLAN BYGGETRINN 1 7


med Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag (PBBL), som sikrer beboerne profesjonell håndtering av løpende fellesdrift.

FELLESKOSTNADER

ENERGI Prosjektet er utviklet i med fokus på energieffektive løsn- inger. Ved hjelp av et meget bevisst valg av vinduer og vegger vil behovet for oppvarming reduseres betraktelig. Boligene tilknyttes

Til dekning av løpende fellesutgifter innbetaler den enkelte en

fjernvarme og oppvarmes med vannbåren gulvvarme.

månedlig leie. Denne inkluderer bl.a. renter og avdrag på bo-

rettslagets fellesgjeld, kommunale avgifter, bygningsforsikring,

boligen frisk luft samtidig som det er energisparende da man

felles-strøm, utvendig vedlikehold, teknisk forvaltning, kabel-

bruker varmluften som trekkes ut av boligen til å forvarme den

TV-abonnement, forretningsførsel m.v. Kabel-TV bestilles som

kalde luften som trekkes inn i boligen. Balansert ventilasjon gir

et felles abonnement for borettslaget og engangskostnaden for

godt inneklima og reduserer energiforbruket til oppvarming.

Alle boligene leveres med balansert ventilasjon, dette sikrer

kabel-TV-oppkobling må betales av den enkelte beboer ved innflytting. Det vil også bli etablert system for strømforbruk for den enkelte

FRAMDRIFT OG FERDIGSTILLELSE Antatt byggestart på byggetrinn 1 er våren 2012. Forutsatt

leilighet. Forbruket dekkes av den enkelte beboer og kommer i

endelig kommunal planbehandling/igangsettelsestillatelse og

tillegg til felleskostnadene. Telefonabonnement, tilkoblingsavgift

tilstrekkelig forhåndssalg så vil antatt ferdigstillelse være ca.:

til kabel-tv, NRK lisens, strøm og innboforsikring må ordnes og bekostes av den enkelte beboer.

• 4.kvartal 2013 for Bygg 1

Fellesutgifter vedrørende garasjeanlegget fordels likt pr. plass.

• 2.kvartal 2014 for Bygg 2

I tillegg kommer eventuelle kostnader i forbindelse med uttak av

• 3.kvartal 2014 for Bygg 3

strøm til ladning av elbil og motorvarmer.

8


FREMTIDIG SITUASJONSPLAN 9


10


HVA ER ET BORETTSLAG Borettslaget er et selskap og en selvstendig juridisk enhet som

man også fordelingen av vedlikeholdsplikten av lagets eiendom,

er eid av andelseierne. Borettslagets formål er å gi andels-

inkludert den enkelte bolig. I tillegg er det vanlig at det finnes

eierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett). Laget

ordensregler som sier noe om hvordan man skal behandle lagets

kan også drive med annen virksomhet under forutsetning

eiendom og hvordan man på enkelte om råder skal forholde seg

av at dette har tilknytning til eiernes borett, for eksempel

til sine naboer - alt for å sikre det gode liv i borettslaget.

ulike former for bomiljø og trivselstiltak. Borettslaget er et selskap med begrenset ansvar. Andelseiernes ansvar er altså

IN-ORDNINGEN

begrenset til det fastsatte andelsbeløp og kjøpesum, samt

Individuell innbetaling av fellesgjeld i borettslag er en ordn-

forpliktelser til å betale de løpende felleskostnadene. I utgangs-

ing hvor hver enkelt andelseier får en mulighet til å nedbetale

punktet skal det være like mange andeler i borettslaget som

på sin andel av fellesgjelden raskere enn hva som skjer etter

det er boliger, og hovedregelen er at hver andelseier kun kan

den oppsatte nedbetalingsplan som gjelder for borettslaget

eie én andel. Som eier utøver andelseierne sine rettigheter

generelt. Effekten av en eventuell innbetaling vil være at man får

først og fremst ved å delta og stemme på borettslagets general-

en reduksjon i månedsbeløpet som skal innbetales til dekning av

forsamling, som er lagets høyeste myndighet. Generalforsamlingen

felleskostnadene. Reduksjonen vil tilsvare de respektive rente og

velger et styre som skal stå for den daglige driften av boretts-

avdragsbeløp som borettslaget vil slippe å betale ved at felles-

laget i samarbeid med forretningsfører.

gjelden er redusert. En eventuell innbetaling av fellesgjeld vil være endelig og vil ikke kunne reverseres. Det er imidlertid viktig

FINANSIERING

å tenke gjennom alternativ plassering og framtidig prisutvikling

Finansieringskilden for borettslagets tomtekjøp og oppføring av

på boligen.

bygg er normalt tredelt og består av andelskapital, kjøpesum og borettslagets eget låneopptak (fellesgjeld). Det er kun i forbind-

SIKRINGSFONDET

else med stiftelsen av laget at det betales borettsinnskudd. Ved

Sov bedre om natten! Fløtningen Park vil bli tilknyttet sikrings-

salg av andeler (bolig), betaler kjøper en felles kjøpesum for

fondet. Dette gir deg som andelseier en ekstra trygghet. Der-

andel og det borettsinnskudd som er knyttet til andelen. Det vil si

som du bor i et borettslag som er tilknyttet Borettslagenes

markedspris.

Sikringsfond, kan du sove bedre om natten. Da er du nemlig med i en ordning hvor andelseierne er sikret mot å bli ansvarlig

VEDTEKTER

for naboens felleskostnader, etter nærmere regler Dersom en

Alle borettslag har egne vedtekter fastsatt av generalfor-

andelseier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges

samlingen. De fungerer gjerne som andelseiernes lille lovbok

og Sikringsfondet kan dekke de uteblitte felleskostnadene som

hvor en kan finne fram til sine rettigheter og plikter i laget og få

borettslaget ikke får dekket via salget.

informasjon om hvordan laget er organisert. I vedtektene finner

11


ETASJEPLAN

1. ETASJE

2. ETASJE

B2

B2

B1

B1 B3

B3

3. ETASJE

4. ETASJE B2

B2

B1

B1 B3

12

B3


PARKERINGSKJELLER

B2

B1 B3

13


14


BALKONG 15,9 M2 Leilighetene inneholder bod, bad/vaskerom, to soverom, entre, kombinert kjøkken og stue, utgang til balkong via stue.

BYGG 1 LEILIGHETSTYPE 101, 201, 301 3 ROMS LEILIGHET BRA 77 M2

15


BALKONG 13,6 M2 Leilighetene inneholder bod, bad/vaskerom, to soverom, entre, kombinert kjøkken og stue, utgang til balkong via stue.

BYGG 1 LEILIGHETSTYPE 102, 202, 302 3 ROMS LEILIGHET BRA 82 M2 P-ROM 77,3 M2

16


BALKONG 13,3 M2 Leiligheten inneholder bod, bad/vaskerom, to soverom hvorav hovedsoverommet har privat bad, entre, kombinert kjøkken og stue, utgang til balkong via stue.

BYGG 1 LEILIGHETSTYPE 103

3 ROMS LEILIGHET BRA 103 M2 P-ROM 96,1 M2

17


BALKONG 13,3 M2 Leilighetene inneholder bod, bad/vaskerom, to soverom hvorav hovedsoverommet har privat bad, entre/gang, kombinert kjøkken og stue, utgang til balkong via stue.

BYGG 1 LEILIGHETSTYPE 104, 204, 304, 404 3 ROMS LEILIGHET BRA 104 M2, P-ROM 96,3 M2

18


BALKONG 11 M2 Leiligheten inneholder bod, bad/vaskerom, to soverom, entre/ gang, kombinert kjøkken og stue, utgang til balkong via stue.

BYGG 1 LEILIGHETSTYPE 105

3 ROMS LEILIGHET BRA 91 M2 P-ROM 83,7 M2

19


BALKONG 11 M2 Leiligheten inneholder bod, bad/vaskerom, to soverom, entre/ gang, kombinert kjøkken og stue, utgang til balkong via stue.

BYGG 1 LEILIGHETSTYPE 106

3 ROMS LEILIGHET BRA 86 M2, P-ROM 80,6 M2

20


BALKONG 13,3 M2 Leilighetene inneholder bod, bad/vaskerom, to soverom hvorav hovedsoverommet har privat bad, entre/gang, kombinert kjøkken og stue, utgang til balkong via stue.

BYGG 1 LEILIGHETSTYPE 203, 303

3 ROMS LEILIGHET BRA 112 M2 P-ROM 104,5 M2

21


BALKONG 13,1 M2 Leilighetene inneholder bod, bad/vaskerom, to soverom, entre/ gang, kombinert kjøkken og stue, utgang til balkong via stue.

BYGG 1 LEILIGHETSTYPE 205, 305, 405 3 ROMS LEILIGHET BRA 91 M2, P-ROM 83,7 M2

22


BALKONG 13,1 M2 Leilighetene inneholder bod, bad/vaskerom, to soverom, entre/ gang, kombinert kjøkken og stue, utgang til balkong via stue.

BYGG 1 LEILIGHETSTYPE 206, 306, 406 3 ROMS LEILIGHET BRA 86 M2 P-ROM 80,6 M2

23


24


25


TAKTERRASSE PÅ TOTALT 78,3 M2 Leiligheten inneholder bod, vaskerom, to bad, tre soverom hvorav hovedsoverommet har privat bad, entre/gang, kjøkken med spiseplass, stue og tv-stue, utgang til terrasse via stue, tv-stue og soverom.

BYGG 1 LEILIGHETSTYPE 403

4 ROMS LEILIGHET BRA 173 M2, P-ROM 162 M2

SKALERT TIL 80 %

26


TERRASSE16,7 M2 Leiligheten inneholder bod, 2 bad/vaskerom, to soverom hvorav hovedsoverommet har direkte tilgang til bad/vaskerom, entre/ gang, kombinert kjøkken og stue, utgang til terrasse via stue.

BYGG 2 LEILIGHETSTYPE 107

3 ROMS LEILIGHET BRA 100 M2 P-ROM 95 M2

27


TERRASSE 16,5 M2 Leiligheten inneholder bod, bad/vaskerom, to soverom, entre/ gang, kombinert kjøkken og stue, utgang til terrasse via stue.

BYGG 2 LEILIGHETSTYPE 108

3 ROMS LEILIGHET BRA 90 M2, P-ROM 84,2 M2

28


TERRASSE 21,1 M2 Leiligheten inneholder bod, bad/vaskerom, to soverom, entre/ gang, kombinert kjøkken og stue, utgang til terrasse via stue.

BYGG 2 LEILIGHETSTYPE 109

3 ROMS LEILIGHET BRA 87 M2 P-ROM 81,8 M2

29


BALKONG 15,7 M2 Leilighetene inneholder bod, 2 bad/vaskerom, to soverom hvorav hovedsoverommet har direkte tilgang til bad/vaskerom, entre/gang, kombinert kjøkken og stue, utgang til balkong via stue.

BYGG 2 LEILIGHETSTYPE 207, 307

3 ROMS LEILIGHET BRA 100 M2, P-ROM 95 M2

30


BALKONG 15,6 M2 Leilighetene inneholder bod, bad/vaskerom, to soverom, entre/ gang, kombinert kjøkken og stue, utgang til balkong via stue.

BYGG 2 LEILIGHETSTYPE 208, 308

3 ROMS LEILIGHET BRA 90 M2 P-ROM 84,2 M2

31


BALKONG 19,8 M2 Leilighetene inneholder bod, bad/vaskerom, to soverom, entre/ gang, kombinert kjøkken og stue, utgang til balkong via stue.

BYGG 2 LEILIGHETSTYPE 209, 309

3 ROMS LEILIGHET BRA 87 M2, P-ROM 81,8 M2

32


BALKONG 16,9 M2 Leiligheten inneholder bod, bad/vaskerom, soverom, entre/ gang, kombinert kjøkken og stue, utgang til balkong via stue.

BYGG 2 LEILIGHETSTYPE 407

2 ROMS LEILIGHET BRA 72 M2 P-ROM 67,6 M2

33


TAKTERRASSE 53,7 M2 Leiligheten inneholder bod, 2 bad/vaskerom, to soverom hvorav hovedsoverommet har privat bad, entre/gang, kjøkken med spiseplass, tv-stue og stue, utgang til terrasse via stue og kjøkken.

BYGG 2 LEILIGHETSTYPE 408

3 ROMS LEILIGHET BRA 125 M2, P-ROM 120,3 M2

34


BALKONG 24,5 M2 Leilighetene inneholder bod, 2 bad/vaskerom, tre soverom hvorav hovedsoverommet har privat bad, entre/gang, kombinert kjøkken og stue, utgang til balkong via kjøkken.

BYGG 3 LEILIGHETSTYPE 110, 210, 310 4 ROMS LEILIGHET BRA 121 M2 P-ROM 113,6 M2

35


BALKONG 17,2 M2 Leilighetene inneholder bod, bad/vaskerom, toalett, to soverom, entre, kombinert kjøkken og stue, utgang til balkong via stue.

BYGG 3 LEILIGHETSTYPE 111, 211, 311 3 ROMS LEILIGHET BRA 111 M2, P-ROM 105,5 M2

36


BALKONG 11,2 M2 Leilighetene inneholder bod, bad/vaskerom, to soverom, entre/ gang, kombinert kjøkken og stue, utgang til balkong via kjøkken.

BYGG 3 LEILIGHETSTYPE 112, 212, 312 3 ROMS LEILIGHET BRA 81 M2 P-ROM 75,8 M2

37


TO BALKONGER 11,3 OG 9,4 M2 Leilighetene inneholder bod, 2 bad/vaskerom, tre soverom hvorav hovedsoverommet har egen garderobe og privat bad, entre/gang, kombinert kjøkken og stue, utgang til balkong via stue og kjøkken.

BYGG 3 LEILIGHETSTYPE 113, 213, 313 4 ROMS LEILIGHET BRA 122 M2, P-ROM 116,7 M2

38


GENERELL ROMBEHANDLINGSPLAN

GULV

VEGGER

HIMLING

DØRER

ENTRÉ

Parkett

Malt strie

Sparklet og malt

Profilert hvit

STUE/ KJØKKEN

Parkett

Malt strie

Sparklet og malt

Profilert hvit

Avtrekk fra kjøkkenvifte,

flis over benk. Kjøkkeninnredning

av anerkjent fabrikat.

BAD/WC

Fliser

Fliser

Sparklet og malt

Profilert hvit

Varmekabler, 90 cm innredning,

30 cm overskap, 60 cm speil,

dusjhjørne med vegger

SOV 1

Parkett

Malt strie

Sparklet og malt

Profilert hvit

1 m garderobeskap pr. sengeplass

SOV 2

Parkett

Malt strie

Sparklet og malt

Profilert hvit

1 m garderobeskap pr. sengeplass

SOV 3

Parkett

Malt strie

Sparklet og malt

Profilert hvit

1 m garderobeskap pr. sengeplass

BOD

Parkett

Malt strie

Sparklet og malt

Profilert hvit

TRAPPEROM

Fliser

Sparklet og malt

Sparklet og malt

Slett hvit

INNREDNINGER OG UTSTYR

39


TEKNISK BESKRIVELSE GENERELT

INNVENDIGE DØRER

Denne beskrivelsen samt «Generell rombehandlingsplan» gjelder for leilighetsbyggene i første byggetrinn på Fløtningen Park. Dersom det skulle forekomme at denne tekniske beskrivelsen og rombehandlingsplanen er i motstrid, gjelder rombehandlings- planen foran teknisk beskrivelse. Denne prosjektbeskrivelsen og rombehandlingsplanen gjelder foran tegninger.

Innvendige dører skal leveres i profilert utførelse, med hvite karmer. Både vinduer og dører får gerikter (lister) innvendig av hvitmalt tre. Overgang mellom tak og vegg fuges.

EIENDOMMEN Det er totalt 45 leiligheter i prosjektet Fløtningen Park byggetrinn 1. Tomten er en andel av felles selveiertomt. Prosjektet organiseres som privat borettslag.

BÆREKONSTRUKSJONER OG FASADER Byggene fundamenteres til fjell med betongpeler. Bæresystemet utføres med etasjeskiller av betong, opplagt på bærende veggskiver, bjelker og søyler i betong. Trapperom og heissjakter utføres som avstivende kjerner i betong. Bæresystemet i kjeller utføres med yttervegger, etasjeskiller, søyler og bjelker i betong. Bygningsmassen er utformet med et oppdelt fasadeuttrykk, der tilpasset material- og fargebruk vil søke å knytte bygningene til omgivelsene på en god måte. Hver av de tre bygningene vil få sitt eget fasadeuttrykk, der fasadene bygges opp av de samme hovedmaterialene som settes sammen på ulike måter. Disse vil i hovedsak bestå av en kombinasjon av gråbrun teglsten, pussede hvite veggflater, trekledning, fargede fasadeplater og skivekledning i metall. Alle er vedlikeholdsfrie materialer. Det vil også bli innslag av glassfasader og terrengmurer. Ytterveggene bygges opp dels av isolert bindingsverk, og dels av utvendig isolering av bærende vegger i betong. Isolasjonstykkelser er i henhold til gjeldende forskrifter. Tak vil være lettak-elementer med skråskåret isolasjon for takfall. Isolasjonstykkelse fra ca. 40-55cm. Vinduer utføres som malte trevinduer med lavenergiglass utvendig kledd med aluminium. Alle vinduer og dører til leilighetene leveres med lavenergiglass og skal tilfredsstille forskriftsmessige krav til støy- og brannklasse. Vinduer leveres hvitmalte. Foringer og listverk leveres hvitmalt. Inngangsdører til leiligheter leveres med forsikringsgodkjent lås. Dørene leveres i malt utførelse med samme farge utvendig og innvendig. Farge og type dørhåndtak spesifiseres av arkitekt i detaljprosjekteringen. Det tilrettelegges for montasje av utvendige persienner eller screen etter tilvalg. Utbygger står fritt i forhold til kjøper i valg av konstruksjoner/ farge- og materialbruk.

40

INNVENDIGE VEGGER Vegger leveres med overflate av strie som males i lys farge. Overgang mellom tak og vegg fuges. Eikelister på gulv. Bad/WC leveres med keramiske fliser. Skillevegger mellom leiligheter blir utført i betong eller doble stålstendervegger med gipsplater iht. gjeldende brann- og lydkrav. Elektriske føringer kan bli lagt på utsiden av leilighetsskille- veggene for ikke å svekke lydtekniske egenskaper. Lettvegger utføres med stålstendere. Vegger mot baderom isoleres.

HIMLINGER Himlinger leveres med overflate av sparklet gips/betong som males hvit. Synlige v-fuger grunnet skjøter i plattendekker kan forekomme. Det vil være behov for noe nedforinger og innkassinger for nødvendige tekniske installasjoner og kanaler. Alle bad blir nedforet samt arealer mellom bad, bod og kjøkken.

GULV Gulv belegges med parkett i alle arealer bortsett fra bad og sportsboder. Bad og WC flislegges. Sportsboden får støvbundet/ malt betonggulv.

BALKONGER OG TERRASSER Balkonger leveres som vist på tegning. Rekkverk i stål/aluminium med glass. Overflate av stålglattet betong eller tremmegulv. Takterrasser belegges med tremmegulv.

KJØKKENINNREDNINGER Kjøkkeninnredningen vil bli av anerkjent fabrikat. Det vil være mulig med flere valg av overflater på kjøkken. Endelig valg av fabrikat vil bli gjort i detaljprosjekteringen. Kjøkkeninnredning leveres takhøy. Håndtak i stål, kjøkkenhette samt lys under overskap leveres som standard. Grunnet rørføringer vil det ikke være mulig å flytte funksjonene i kjøkkenet. Leilighetsplanene viser kun omfanget av kjøkkeninnredningen, dvs. samlet lengde på underskap og overskap.

BADEROMSINNREDNING Det blir levert 90 cm respektive 60 cm baderomsinnredning i hvit slett utførelse av type Foss Badinett eller liknende. 90 cm seksjon leveres med 30 cm overskap, samt 60 cm speil med lysarmatur. Alle bad får to sluk og leveres med 90 x 90 cm dusjhjørne.


SOVEROMSINNREDNING

FELLESAREALER

Det leveres 210 cm høye garderobeskap med hvite slette fronter. Det leveres en breddemeter garderobeskap pr. sengeplass.

Trapper, repos og gulv i trapperom utføres i betong og flislegges. Svalgangen leveres med betongheller på membran.

RØRLEGGERARBEIDER

SPORTSBODER

Baderomsinnredning/ servant i baderom og ett stykk klosett leveres pr. bad. Sanitærutstyr leveres i hvit porselen. Blande- batterier leveres som ett greps armatur. Toalett leveres vegghengt. Dusjhjørne 90 x 90 cm. leveres med ett-greps hånddusj. Kjøkkenkum med blandebatteri, en stk. kran og avløp for vaskemaskin. Det monteres husbrannslange i kjøkkenbenk. Varmtvann til tappe- vann vil leveres som en del av fjernvarmetilknytningen.

Hver leilighet får egne sportsboder i forbindelse med parkering i underetasje. Sportsboder har gulv av betong og vegger av trepanel. Bodene er uisolerte. Boddører er inkludert lås og beslag. Sportsboden vil bli levert med lys og stikkontakt.

ELEKTROARBEIDER Anlegget omfatter tekniske punkter iht. NEK 400:2010, siste forskrift. Dette gir meget god fordeling av punkter i tillegg til uttak for TV, data og telefon. Sikringskap vil plasseres i bod/entre. Plassering av punkter vil fremgå av elektrotegninger som vil bli tilsendt kjøper med frist for bestilling av evt. tilvalg. Det vil installeres elektriske varmekabler i bad og vaskerom.

SPRINKLER- OG BRANNALARMANLEGG Anlegget leveres i henhold til gjeldende lovverk.

VARME/VENTILASJON/VARMEGJENVINNING Anlegget vil bli tilknyttet fjernvarme og oppvarming vil hovedsakelig skje med gulvvarme av vannbåren varme med energimåler. Leilighetene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Temperert og filtrert friskluft tilføres oppholdsrommene samtidig som brukt luft trekkes ut fra kjøkken og våtrom.

VANN- OG AVLØPSANLEGG

RENOVASJON Det leveres utendørs miljøstasjon. Kapasiteten vil være i tråd med gjeldende offentlige krav.

POSTKASSER Postkasser med lås leveres til hver bolig.

TELE OG TV Det leveres tomrørsanlegg med kontakter til telefon/data i hver leilighet. Kjøper må selv bestille abonnement for telefon og internett. Hvilken leverandør som blir knyttet til anlegget ved innflytting vil bli avgjort av byggherre i løpet av byggetiden. Selger tar forbehold om bindingstid på inntil tre år fra ferdigtillatelse. Den enkelte driftsenhet (borettslag) står deretter fritt til å forhandle frem avtaler med andre signalleverandører enn de som er tilknyttet eksternt etter at anlegget er overlevert fra selger. Vi gjør oppmerksom på at kabelanlegget internt i byggets fellesarealer eies av huskjøperne i fellesskap og at ingen signalleverandør har noen form for eierskap eller fortrinnsrett i anlegget etter at det er gått tre år fra ferdigstillelse.

HEIS

Takvann og overvann føres til Hjellevannet eller terreng. Vann og spillvann via kommunalt ledningsnett.

Heisene går fra garasjenivå opp til øverste etasje. Heisene har tilgjengelighet fra alle leilighetene. Heisene vil være en såkalt «båreheis». Heisene vil ha kommunikasjon med alarmsental.

PARKERING

PORTTELEFON

Parkering i underetasje sammen med direkte adkomst til leilighetene via heis eller trapp. Enkelte av p-plassene er tilpasset handikappede. Porten leveres med fjernstyring. Gulvet vil få støvbindende maling og tak blir sprøytet med heldekkende hvit maling. Nedkjøringsrampe leveres med snøsmelteanlegg. Det opp- arbeides asfalterte biloppstillingsplasser utendørs som vist på situasjonsplanen. Det vil bli etablert sluk i gulvet i p-kjelleren, men det må likevel påregnes noe vann på gulv som følge av avrenning fra biler.

Det leveres callinganlegg med porttelefon for fjernåpning fra hver leilighet. I tillegg leveres ringeknapp ved inngangsdør til hver leilighet.

Kjeller vil bli fylt med vann ved flomnivå som tilsvarer ca 50-årsflom. Hver beboer er selv pliktig til å flytte biler og tømme sportsboder når kjeller må fylles med vann. Det opparbeides egne rutiner for dette i borettslagets vedtekter/styringssystem.

UTOMHUS Prosjektet blir opparbeidet med flotte utomhusområder i henhold til situasjonsplanen. Arealer som ikke blir asfaltert blir opparbeidet med belegningsstein, plen eller beplantet. Som en del av regulerings- bestemmelsene skal opparbeidelse av utomhusområdene godkjennes av Skien Kommune. Det kan forkomme endringer i forhold til den viste situasjonsplanen.

41


SALGSINFORMASJON SELGER Utbygger og selger er Fløtningen Park AS (org nr. 992 212 330). Fløtningen Park er eid i felleskap mellom Telemark Vestfold Utvikling AS (org nr. 987 208 279) og Oscarscate 3 AS (org nr. 990 624 720).

EIENDOMMEN Eiendommen består i dag av gnr. 300, bnr. 542 og 5005. Eiendommene skal sammenføyes til ett bnr. Adressenummer vil bli tildelt senere.

REGULERING Reguleringsplan for Fløtningen Park vedtatt 28.4.2011 av Bystyret i Skien Kommune og tilhørende reguleringsbestemmelser. Eiendommen er regulert til boligbebyggelse – blokkbebyggelse.

AREALDEFINISJON Prislisten oppgir både BRA (bruksareal) og P-rom (nettoareal primær rom). BRA-arealet for en bolig er arealet innenfor boligens omsluttende vegger, inklusive innvendige vegger. Bruksarealene i prospekt og prisliste er beregnet etter NS 3940:2007. Boligens terrasse og balkong kommer i tillegg til BRA-arealet likeledes utvendig sportsbod. Arealet i de enkelte rom er målt innenfor alle vegger. P-rom angir nettoareal av alle primære rom i boligen innvendig, inklusiv innvendige vegger. For samtlige boliger omfattes P-rom av følgende rom: Stue, kjøkken, entre, gang, bad/wc, omkledning/garderobe og soverom. Bod inngår ikke i P-rom. De enkelte arealer kan variere innenfor +/- 5 prosent.

MÅLESTOKK Tegninger i prospektet er nedfotografert og må derfor ikke benyttes som grunnlag for bestilling av møbler med mer, da avvik kan forekomme

AVTALE OM KJØP Etter valg av bolig vil det bli avtalt tid for et kontraktsmøte med hver enkelt kjøper. På kontraktsmøtet vil alle vilkår i forbindelse med kjøpekontrakten bli gjennomgått. Se vedlagte prisliste for betalingsbetingelser.

FORBEHOLD Alle perspektiver, skisser og 3D-illustrasjoner i prospektet er

animerte og gir ikke et eksakt uttrykk for hvordan prosjektet vil fremstå ved ferdigstillelse. Særlig vil vi presisere at møbler og hvitevarer som er vist på innvendige 3D-illustrasjoner og planskisser ikke er med i leveransen. Innvendige rørføringer fremgår ikke av interiørillustrasjoner og plantegninger. Nedforinger, dragere, søyler og innkassinger i himling fremkommer ikke på tegninger i prospektet. Prosjektet er byggeanmeldt i henhold til tekniske forskrifter av 1997, 4. utgave mars 2007. REN veiledning til teknisk forskrift til Plan- og Bygningsloven 1997. Dette prospektet er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg av bebyggelsen og de enkelte enheter. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige, uten at den generelle standarden forringes. Dette gjelder også endringer i plantegninger for fremføring av sjakter til ventilasjon, elektriske føringer og vann- og avløpsrør. Selger forbeholder seg retten til å fordele sportsboder og p-plasser. Avhengig av årstiden vil ferdigstillelse av utomhusarealene kunne bli utført etter overtakelse av boligene. Det forutsettes at et tilstrekkelig antall kjøpekontrakter inngås før bygging kan starte Selger kan endre pris og betingelser for usolgte leiligheter uten varsel. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i prisliste/prospekt. Selger kan kansellere dersom ikke det foreligger ramme- tillatelse, igangsettingstillatelse eller annen nødvendig tillatelse fra kommunen. Dersom kansellering benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum med renter.

GARANTI Selger stiller garanti i samsvar med bufl. § 12. Garanti skal stilles for et beløp tilsvarende 3 % av kjøpesummen for krav som fremsettes mot selger før overtakelse. For krav som fremsettes mot selger på et senere tidspunkt, men senest fem år etter overtakelse, skal garantien tilsvare minst 5 % av kjøpesummen.

43


OM OSS Telemark Vestfold Utvikling AS og Oscarsgate 3 AS har sammen etablert selskapet Fløtningen Park AS hvor de eier 50 % hver. Dette selskapet skal over tid bygge ut leiligheter på Fløtningen- og Mobiletomta i Skien under navnet Fløtningen Park. Oscarsgate 3 er grunneier av Mobiletomta. Telemark Vestfold Utvikling er grunneier av Fløtningentomta og et profesjonelt eiendomsselskap i regionen. KONTAKT OSS Anita Eik Arne Ripegutu Gjermund Langslet

E-post: ane@tvu.as

mobil 992 03 500 mobil 922 43 182 mobil 419 33 810 www.boligfordeg.no

Besøksadresse: Fløtningen Park AS, Myren 28, 3718 Skien

Fløtningen  

Prospekt for Fløtningen Park i Skien