Page 47

Okimoatanaira nia Otarankaagetanaira niatenipage. Tenige intimagetanae poshiniripage Niakunirira intiri inkenishikunirira.

O L U A

Okirikavageigaira Tsinane ampeire Oamavageigaira Manchakintsi. Opokagivageigaira Tsitsita vinkoki.

Chogempita shitovi, Yorovivageigaira Pomporo, sankiro, Chakopi opi, Itimashiiganaira Iserogivageigaira Maranke. Igureki, Akamonikiiganaira Yampitsavageigaira, Tsinaneigi, Itsikovageigaira kuri Yovetsikavageigaira Yogashivageigaira Iviane. Iviri.

R

T

Í

4. Conformar la comisión organizadora del Congreso para la oficialización del alfabeto matsigenka, que tiene como función planificar, organizar y ejecutar este Congreso. Esta comisión está integrada por un representante de las siguientes entidades: COMARU, CECONAMA, APROBIAC, RESSOP, FENAMAD, Especialista matsigenka del UGEL Quillabamba, CGBU (Comité de Gestión del Bajo Urubamba), MISIÓN KORIBENI, DEIB-MED.

C

(Quillabamba), a la cual asistirán representantes de las organizaciones, sabios, docentes de las comunidades matsigenkas, y otros invitados que sugiera la comisión organizadora del Congreso.

Yovankonagaigaira, Shiriavageigaira, Otimanaira chovaroki, Itsirevageigira kamona. Ipariitanaira pareto. Yoganaarora sekatsi Shintori. Imuvakagaigakara Itsamaireigi.

Ikoneataira kashiri. Imuvakagaigara Okonatagara oati Yagakera inchapoa Itsamaireigi Shinane Ashi pankotsi, ganiri Otimanaira kamonkitankitsirira, Yogaro ove. Okitsokipage Ontirineatairorira oriraa. Timagetatsirira Antarotira tsinane Itsititara kashiri. Inkenishiku. Shimashiri, tairi Ashitakotunkani mavati Opankitaganira pankirintsipage Ontiri okontetaira tsinane Yavanaira shima Pugoro Kashiri, onti Antarotankintsirira Otsishipage. Ikamovageigaira Panashinteki, shitakotakero -Parirorini. Intsipa, sampoa, Ishimpevageigaira Tsinane antaroni -Tampianironi. Oporenkanaira Peroki, pochariki Ontirika oshaonkate. - Pangoa. Otegapage. Opankintaganira Etsiku kovanti. - Kashiringaneni. Ampeiitimanaira - Shigentiarini. Igitsoki, shima, - Morenkani. Avavo yogenti, Komagiri, mamori, Yamereavageigara shinti, koshiriti. Kovana, koviri. Imagavageigira Ikeitantarira Impanekiku. Tsamiri, kanari, Otimanaina Sankati, osheto, Ogitsoki chogotaro. Komaginaro, shito.

47

Profile for Boletin Misioneros Dominicos

176 2009  

Boletín Misioneros Dominicos, 176 (2009)

176 2009  

Boletín Misioneros Dominicos, 176 (2009)

Advertisement