Page 1

Därför Folkpartiet


liberalism samh채lls책sk책dning och politisk ideologi med den enskilda m채nniskans frihet i centrum. [ur Nationalencyklopedin]


Folkpartiet är Sveriges liberala parti. Genom tiderna har liberaler i hela världen kämpat för rösträtt, demokrati och mänskliga rättigheter. För jäm­ställd­het, allas lika värde och rätt till respekt och frihet. Vi lever i en spännande och hopp­ingivande tid. Globaliseringen lyfter allt fler människor ur fattigdom. Sedan det kalla krigets slut har det gått vågor av demokratiseringar över världen. Nu senast ”den arabiska våren” där flera förtryckande regimer fallit. Men framtiden rymmer också utmaningar. Vi säger att alla människor har fri- och rättigheter, men också skyldigheter och ansvar. Ansvar för varandra. Ansvar för miljö och samhälle. Ansvar för framtiden. Här berättar vi om vilka utmaningar vi ser, och hur vi liberaler vill ta ansvar för framtiden. Därför Folkpartiet helt enkelt.


Framtiden börjar i klassrummet Utbildning är varje människas viktigaste redskap för att lyckas i livet. Kunskap bryter ned klassbarriärer och öppnar nya dörrar. Skolan är även viktig för Sverige. Kunskap är nyckeln till ett Sverige som växer, där vi klarar välståndet och välfärden. Men vi är inte ensamma om att förstå detta. Runt om i världen reser sig länder ur fattigdom. Gemensamt för dem är höga ambitioner vad gäller kunskap. Under Folkpartiets ledning pågår sen 2006 den största förändringen av vårt utbildningssystem sedan den allmänna folkskolan infördes. Våra reformer har fokus på tydliga kunskapskrav i skolan, trygga klassrum och högre kvalitet i den högre utbildningen. Mycket arbete återstår, stora förändringar tar tid, men vi vet att det kommer att ge resultat.


Världen är välkommen Borås eller Benghazi, Malmö eller Mumbai. Liberalismen gör inte skillnad på människor. Alla är vi födda lika i värde och borde ha samma grundläggande fri- och rättigheter. Liberaler världen över drivs av drömmen om en jämlik, rättvis värld i frihet från förtryck och diktatur. EU är ett steg på den vägen. Folkpartiet är Sveriges mest EU-vänliga parti. Medan andra säger nej till ökat samarbete säger vi ja. Ja till ökad integration, gemensamt bekämpande av internationell brottslighet och miljöförstörning. Diktaturer ska inte kunna blockera internationella insatser och humanitära åtgärder. Världssamfundet FN måste reformeras. Sverige ska föra en aktiv utrikespolitik och biståndspolitik med demokrati som det överordnade målet.


Det måste löna sig att arbeta För människors självkänsla och makt över sin vardag är det viktigt att ha ett jobb. Arbete och företagsamhet är också grunden för vårt välstånd. Tack vare växande företag som har råd att anställa människor, skapas de resurser som behövs i sjukvården, skolan eller äldrevården. Det måste löna sig att utbilda sig, arbeta lite extra eller ta risken att starta ett företag. Därför måste vi sänka skatter på arbete och företagande. Alla borde få behålla minst hälften av en löneökning. Utanförskap och passivitet är förödande. För ungdomar och nyanlända invandrare, som har svårast att komma in på arbetsmarkanden, har vi infört reformer som lärlingsanställningar och instegsjobb. Det arbetet måste fortsätta. Alla ska ha chans att bidra.


Lika rättigheter, möjligheter och makt Att alla människor oavsett kön ska ha samma rättigheter och skyldigheter är en hörnsten i liberalismen. Men trots att Sverige kommit långt, är vi ännu inte där. Det syns i lönekuvertet. Det syns i styrelserummen. Det syns också i statistiken över mäns våld mot kvinnor. Ojämställdhet grundläggs tidigt. Därför vill vi att jämställdhet ska genomsyra skolans pedagogik. Båda föräldrarna ska ha lika möjligheter att vara hemma med barnen. De som delar lika på föräldraledigheten, får tack vare Folkpartiet en extra bonus. Men mer måste göras. Arbetet med att förebygga våld måste fortsätta. Kunskapen om sexuellt våld måste öka. Arbetet mot hedersvåld och förtryck måste fördjupas. Det ska vara kriminellt att tvinga någon annan att gifta sig och barnäktenskap ska förbjudas.


Framtiden behöver fler liberaler Liber betyder fri, och vi liberaler vill att varje människa ska ha frihet att forma sitt liv, växa och utvecklas. Med friheten följer också ett ansvar för varandra, för miljön och för framtiden. Och för att kunna ta det ansvaret behövs solidaritet och samarbete – mellan länder och mellan människor. Vi liberaler kämpar mot fördomar, trångsynthet och egoism. Vi säger att världen är välkommen, att det ska löna sig att arbeta och att framtiden börjar i klassrummet. Folkpartiet är Sveriges liberala parti. Är du liberal?

www.folkpartiet.se info@folkpartiet.se 020-53 53 53

Därför Folkpartiet  

Broschyr om Folkpartiet Liberalerna.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you