Løpe ulv, utdrag

Page 1

OversattfrasvenskavBodilEngen(MNO)

Løpeulv

KerstinEkman

KerstinEkman Hekseringene,1978 Springkilden,1979 Englehuset,1980 Dødsklokken,1980 Enbyavlys,1985 RøverneiSkuleskogen,1989 Knivkasterenskvinne,1992 Hendelservedvann,1994 Gjørmeglevendeigjen,1997 Gudsbarmhjertighet,2000 Morgenkommer,2002 Skrapelodd,2004 Mordetspraksis,2011 Grandfinaleisvindlerbransjen,2013 Originalenstittel: Löpavarg Copyright©KerstinEkman,2021 FirstpublishedbyAlbertBonniersFörlag,Stockholm,Sweden PublishedintheNorwegianlanguagebyarrangementwithBonnierRights, Stockholm,Sweden Norskutgave©2022H.Aschehoug&Co.(W.Nygaard),Oslo www.aschehoug.no Sattmed11,3/14,4pkt.SabonhosType-itAS,Trondheim Papir:70gHolmenBookCream1,8 Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia2022 ISBN978-82-03-39317-4

5

Detvarkaldt.Knaptdagslysennå.Bareenslags anelse.Riflalåfremdelespåbenkenpådenandre sidenavbordet.Uladd.Hvorforvetjegikke.Detblir baresånn.Ikkeforalle,detvisstejeggodt.Defleste vilskytesålengepekefingerenkantrykkepåavtrekkeren.Sålengekukkenreiserseg,ermanlevendeog dreper.

Trissavarikkedårligere.Menhunbledeneneste tispapålenge,fordeharjodetbesværetmedløpetid omhøstenogså.Jegkanikkehuskealleelgenehennes.Manhuskerbaredespesielle.Menhundenekan jegramseopp,dersvikterikkehukommelsen.

Jeghaddedreptmange.Detburdekanskjevære noknå.Kasperstiltetjueåtteelgertilskudd.Ikkealle bareformeg,såklart.Menselvombyttetblenedlagtavenannenpostjeger,slapphanikkeskytteren borttil,mendrooppoverleppaogvistetenner.Kom skytterennærmere,blehanstivogknurret.Nårhan stooppepåryggenoghaddebegyntåriveavragget, slapphanbareframherrensin.SånnvarKasper.

Justus,Bång,ReppenogBlixvaregentligfatters.

Tilsluttkomhanlikevel.Etterfiredøgnpressethansegutgjennomdetsammehulletsomreven haddestukketfra.Hanhaddesultetsegut.Davar hantørstogslapp,ogfatterbarhamhjem.Mamma sattenedvannskålenmedbareenskvetti.Littom gangen,bare!sahun.Ogdetsammemedmaten.Hun varreddhanskullefåvondtimagen.

Skottvillejakteheletiden.Pressetsegnedihietselv omhanvarforstor.Engangblehansittendefast, ogviprøvdeågravehamut.Revenstakkivei,såvi fikketglimtavham,ogfatterbannet.Deharjoalltidsinereserveutganger.MenSkottsattfast.Vigrov, menkomikkenedtilham,ogjegvarnærvedågrine davigikkhjemoverimørket.Jeggjordedetnokogså forresten,gikkbakfatterogtørketkinnenemedgenserermet.

Skottvarminførsteegnehund,ogdahaddejegfått denveslehaglasamtidig.Sånnsomjegventetpåat detskulleblihøstogvalpenskulleblistornoktilå sporehare.Skottkanhaværtfødtifebruar,ogda haddejegselvfylttolvår.Vijaktetbrasammen,Skott ogjeg.Hansåmestutsomendrever,selvomdet haddeværtendachsinnblandet.Detmåhaværtnoe annetogså,forørenestooppogbøydesegnedøverst. Mammasaalltidathanhaddesåfineogmorsomme ører.

6

Jegstoopptidlignestemorgenoggikkdit.Etter skolenogså.Todagerskulketjeg.Låvednedgangen tilhietogroptetilhamathanikkemåttegiopp,og sågrovjeg.Fatterkommedspettogenstørrespade, ogvigrovhverdag,menvikomaldrifram.

Jegdrakkkaffeavkruset,heletidenmedetblikk utpåmyraogskogbrynet.Detvarjoengasskomfyr medtoblussogethvesendevarmeoppleggforgass idennegamlecampingvogna.Ellershaddejegikke kunnetsitteder.Dajegvaryngre,sattjegiskjulmed baregranbarunderrævaogfrøs.Detfantesjoikke dunjakkerdengang.Farfarskjørepelsvarikkeså dum,mendenvartungåbæremedseg.

Ingagapskrattetdajegkomhjemoghaddekjøpt campingvognatilAntonPettersson.Denserutsom enmarsipankake,sahun.Antonhaddemaltden grønnforåskjulemuggensomhaddebredtseg utoveristoreflekker.Vognaerlitenogmedrundet tak,slikcampingvognenevaribegynnelsen,ogden hargjortgodnytteforseg.Jegkjørtedenopptilet avmineegneskogstykker,ogderstodenpåenflekk fastgrunnlikevedmyraogikkelangtfratømmerveien.Detvarinnefravognajegsådenstorerånen somjegkallerSvarteFaen.Skjøntdesieratdetikke finnesvillsvinsålangtnord.Jegharsettrådyrogså. Iforrigeukegikkdetfirestykkerovermyra,forsiktig trippendepåskaren.Detvarikkesikkertatdekom tilåoverlevedenbarskestevinteren.

Dettevarommorgenennyttårsdagen.Egentlig skullejegværthjemmeoghjulpetIngamedforberedelsene.Jegfylterundeårandrejanuar,oghuset villeblifulltavfolk.Klokkafemhaddejegståttopp oggjortklarmatpakka,børsaogkikkerten.Mente atetpartimerkunnejegvelfåsittederoppeistillheten.Dajegkomopp,vardetmørktennå.Vogna erjobareetliteskallmotkulden,sådetvarisende kaldtderinne.Zentakrøpsammentettinntilbeina

7

Detvarenrooverdetteavtrykketavkroppenhans.

Såstore!Detvardetførstejegtenkte.Dethaddejo værtsværtkaldtlenge,sådetkunneikkeværehundesporsomhaddeflyttutogblittstørreimildvær.Jeg tokoppenfyrstikkeskeogmålte.Toeskerilengden.

8

mine.Jegvilletaetpleddogleggeoverskuldrene, mennåbegyntedenførsteanelsenavdagslysåløfte segoverskogen.Dettarenstundåfåoppvarmen,og imenskunnejegtaskieneogdrautforåseetterspor. Zentafikkliggeigjenivogna.Hunhaddedetgamle saueskinnetunderseg,ogsåbredtejegpleddetover henne.Vihaddekalvigjenpåkvoten,såhvisjegkom overspor,kunnejegjohentehenneogslippehenne pådet.Menvillejegdet?

Dajeggikkviderelangssporet,såjegatsnøen haddebevartdetbedreetstykkeinnemellomtrærne. Herogderkunnejegtydeligsemerkeretterdelange, kraftigeklørne.Fremfotenvarlittstørreenntoesker. Detmåtteværeenstorhann.Iblanthaddehanstått stille.Detvaretdyptavtrykkavbakkroppenogpotemerkerderhanhaddesittet.Såbledetutydeligog nedtråkket,ogdetsåutsomomhanhaddeliggeten godstund.Hantrengtejoikkebekymresegforkulden,fullpelsetsomhanmåtteværenåmeddeglatte dekkhåreneoverullpelsen.

Detblirticentimeter.Detvarbakbeinet. Detvarulv.

Deterfaensåmerkeligåikkevitehvaenvil. Dajegkomut,gledskienelettogstilleinattens nysnø.Detvarsporimyrkanten.Menikkeetterelg. Forsiktignærmetjegmeg.

Athanhaddehvilt,burdehasagtmegnoe.Likevelblejegoverrasketdajegfikkøyepåkadaveret, jaskremtfaktisk.Jegsåpåslepesporeneisnøenpå myraatbyttetvarblittdratthitinnundergranene. Dettevarenforsiktigjeger.Hanstiltesegikkeoppog åtutepåmyra,derhanvarsynlig.

Hanhaddehviltlengeogvisstathanfikkværeifred her.Campingvognahaddehanselvfølgeligsettmange ganger,hvisnådettevaretstedhanpleideågåtil. Noenmøteplasskunnedetikkeværesnakkom,for detvarbarehansomhaddetråkkether.Detvarjo hellerikkedenrettetidenforenjagendeflokktilå samlespåetstedditvalpenefantveien.

Jeggledsåstillejegkunnepåskienetilbaketilbyttethans.Skjelettetvaralleredekommettilsyne.Det vareilitarådyrgeit,ogdetmåttejoværeeiavdem jeghaddesettgåovermyraførjul.Denenehadde nokværtenbukk.Jegsyntesjeghaddesettsmåhornknopperikikkerten.Hvafaenharderesålangtnord ågjøre,haddejegtenkt.Snøenerdyp,ogderekommertilåsulte.

Dajegfulgteslepesporetbakover,komjegtilstedetderhanhaddeslåttbyttet.Dervardetklovspor oggrovelabbemerker,ogsnøenvarrørtopp.Detvar hårdotterpåden,ogblodrester.Blantdotteneavgråbrunrådyrfellfantjegettlangthår,gulgråttogsvarti tuppen.Sålangtogstivtsomdetvar,komdetnokfra ulveryggen.Hanmåtteværepraktfullnårhanreiste ragget.Såfikkjegtakilommebokaiinnerlomma,og medkuldestivefingrelirketjeghåretinnmellomto hundrelapper.

Detvarennåkjøttigjenpåbyttet.Revenhadde 9

visstikkeværtfrempåennå,forjegsåingenspor. Hverkenravnellerkråkerhaddejeghørt.Vardet ogsåforågjemmebyttetathanhaddesleptdetmed seg?

Detenestesomvaråseidenretningenhanhadde stått,varenlitenhøydemedglisnegraner.Jegtråkket overditidetsporløse.Derfikkjegsenyeulvespor, mindreennhans.Dekunneværeetterentispe.Det varensomhaddeståttder,kanskjeengodstund.Var dethennehanhaddesett?

Ja,slaktestedetreistespørsmål.Detviktigstevar: Erhanherennå?Rådyrgåraldrilangthvisdekan slippe,ihvertfallikkeidypsnø.Nåvardeselvsagtalvorligoppskremt.Mendeharentendenstilå vendetilbaketilstedenesine.Detvisstenokenjeger somdenneulven.Villehanogsåkommetilbake?Han haddejoikkespistrent.Kanskjehviltehan. Dafikkjegseatsporenehansfortsatteviderefra stedethanhaddesleptbyttettil.Jegtokmegforsiktigframvedsidenavdem.Merkelignoktokde snartslutt,oghanhaddesnudd.Mendetvirketsom omhanhaddeståttlengeførhansnudde,ogtilslutt sattsegned.Hvahaddehanståttogkikketpå?Eller haddehanfåttfertenavrådyrene?Isåfallvillehan ikkehasnudd.Tilslutthaddehanpissetmotenspinkelfuru.Lengeogmye.Mensnuddhaddehan.

Mangespørsmål,meningensvar. Nåhaddedetlysnetordentlig.Forsiktigtokjegmeg tilbaketilvognaoggikkinn.Detvarikketilåunngå ålagelydmedskieneogdøra.Likevelskjeddedet. Menikkemedéngang,såklart.Jeghaddesittet 10

Jegfiksertestedetderjeghaddesettenbevegelse. Detfikkmegtilåtenkepåetbildesomhaddehengt påveggenpåkontoretdajegvarbarn.Detvarifarfarshus.Bildetforestilteenskogmedmangetrærog greinerogmosegroddestubberogenmassebusker ogkratt.FINNDENGRØNNEJEGERENstodet nederst.Manskullesenøyepådetforåprøveåoppdageenjegersomlurteivirvaret.Hanhaddeenspiss, grønnhattmedenlitenskygge.Noengangersyntes han,iblantblehanborte.

Finndengråjegeren,tenktejegnå.Menjegvisste ikkeomjegvillefåseham.Himmelenvarblittgrønnaktigdalysetsteg.Detvarsåutrolig,jasåusannsynligstille.Selvvarjegurørligsomenugleieifurueller ennedsnøddsteiniskogen.

Vinterenkanværeethvittpapirellerenblånende plateåskrivepå.Sistjegvarher,haddeingenrørt segogskrevetsinespor.Jeghaddeikkesettmerker etterlabberellerklover,ikkeengangetlitebroderi framuseføtter.Ingenfugler.Ingenspor.Altvarsom utslettetidethvite,ogskogenstosvartunderdesnøtungegreineneoghvilteisegselv.Nåvardetannerledes.Likestille.Mennoehaddehendt. DetvaretulveparoppeiBratten,detvisstejeg.De 11

ganskelengemedkaffekrusetogstirretutdajegsyntesjegskimtetnoeimyrkanten.Jegvissteikkeomjeg haddesettriktig,ogventetlenge,heltstille.Menat noehadderørtseg,varjegnestensikkerpå.

Foråfånyeøyne(fatterpleideåsidetsånn)såjeg bortenstund,famletetterkikkerten.Jegbevegetmeg forsiktig,forZentamåtteikkeskjønneatjeghadde fåttøyepånoe.Davillehunfareopp.

Forbeinavarhøyeoghvite.Ihvertfallvardehvite påforsiden.Ikkenoeavdethvitepåhamvarhvitt somsnø.Snarerelittgulhvitt.Ellersvarpelsengrå medislettavdettehvite.Gråbeinblehankaltforlang

12

Dakomhanfram.Hangjordedetmedenselvfølgelighetsomvarlettåforstå;denneverdenenvarjo hans.Hankomframfraskogenetlitestykkebortenforderskisporetgikk.Hanstiltesegimyrkanten mellomeneinerbuskogenforkrøpletfuru.Hanså oppmerksomtutovermyraslillesnøviddeogsnudde påhodetslikatjegsåprofilenmeddenedlesnuten, denbrattepannenogørenesomstorettopp.

burdehafåttvalpersommåtteværeungdyrnå.Men detvarlangtdit,minsttomil.Dettevarkanskjeen ensomstreifer.Hankunnehakommetendalenger bortefra.Påjaktetterbytte.Ogparring,selvfølgelig. Detgikkensnautime.Temperaturenvarbrukbarnå.Zentahadderistetavsegpleddetogsov.Jeg tenktepååtaenkoppkaffetil.Mentordeikke.Jeg visstejoatnoenhadderørtsegderborteiskogbrynet.Ensomvarytterstvaktsom.

Detkrevdestorvarsomhetåtakikkertenoppog skruhamframtiltydelighet.Nåvendtehanansiktet utmotmyraigjen.Detvarsågodskarphetibildetat jegkunnesedetettehåreneiørenehansogdensvarte kantenrundtdem.Øynenesattenanelseskråttogvar heltlyse.Hangjordeidetheletattetmektiginntrykk, medkragenavdekkhårogullsomvarraggeteogsto utfrakinnene.Tegningenpåkinnenevarhvitoggikk nedienspissoverhalsen.Hanhaddegråhviteflekkeroverøynene,ogunderdemogså.Menderskjøt detinnenstripeavgråttragg.

tidsiden,dafolkikkeengangtordesinavnethans, somvarulv.Høyebeinhaddehan.Enstorhann.Det troddejegjoallerededajegsåsporene.

Hantassetienmykbueforåsnusebortovermyrkanten.Detsåutsomomhanvillebegisegmotstedetderbyttethanslå,menhanstanset,løftetsnuten ogværet.Fertenavmeghangselvfølgeligigjen.Det blåsteopplitt,ogdakomdentilham.Nåsnuddehan ogluntetinnmellomgranene.Forsvant.

Jegtokenkoppkaffetilogspisteenosteskiveogga Zentaén.Tenkteathvismobilenhaddehattdekning heroppe,burdejegringtInga,somselvfølgelighadde settlappenpåkjøkkenbordet.Hunsattvelogdrakk morgenkaffensinnå.Menjegtrorikkejegvilleringt likevel.Jegtrengteåværeformegselvmeddetteen stund.

Dajegkomtilmegselvettersynet,merketjeghvor stivogfrossenjegvarblittavåsittesåstille.Hvor lengedethaddevart,visstejegikke.Detjeghadde opplevd,varhinsidesalltidogallmålingavden.

Dajeglotblikketgliovermyraogmyrkanten,så jegikketegntilliv.Hankomikketilåvisesegigjen. Ingenavdageneførdajegsatther,haddehankommetfram.Ogherinneivognahaddejegselvsittet intetanendemensdenandrelevdelivetsittiskogen. Hanhaddealtsåbegittsegutpåmyraogfeltden rådyrgeita.Ogminsténganghaddehanettavden. Mørketkomtidligdennedagensomhaddebe-

Skrubb,tenktejeg.Fordetblehanjoogsåkaltføri tiden.OgGråtasshaddejeghørtfarmorsi.Nåhadde hangrovkloetoghøybeintlusketinniskogen,borti sintassemark.

13

Ja,itankenekaltejeghamdet.Jegtenktelengepå ordene:væreifred.Jegliktedem.Førjegdro,skulle jeggjerneskrevetdemisnøenmedenpinne: Dufår væreifred,Høgbein

Detvarvelsterktsagt.Jeghaddekanskjetrukket påmunnenvedtankenpåatjegnøltemeddeenkle ordene: Jegsåenulv. Somomnavnetennåkunne kalledetfarligeframavskogen.Luktenavmennes14

gyntidypkuldeogstillhet.Någrånethimmelen,og skyenebegynteådrive.Snøfnuggkomfykendemed skarpvind.Påværvarseletkveldenførhaddejeghørt atdetvarmyesnøivente.Ikkenokmedatallespor villeblivisketut,hvisdetdrevigjenpåtømmerveien, villedetikkelengerværemuligåkommehitmedbil. Tømmeretsomhaddeliggetpåvelta,varfraktetbort. Detvirketavsluttetheroppe,oghvisdetikkeble brøytet,bledetikkefremkommeligmedbilførlangt utpåvåren.MenHøgbeinfikkselvfølgeligværeifred nå.

.Enuleseligskriftsomsnartville væreskjultavdenvirvlendesnøen.Menbetydningen villemerkesidensterkekroppennårsnødrevethadde lagtsegogdetblehvittogslettpåmyra.Enubeskrevetmyr.Jegføltemegsøvnig.Detvarvelspenningen somslapptaket.Mennåmåttejegkjøre,førdetdrev igjen.Dajegkomigangbortovertømmerveienmed bilen,vardetsomåkjøreietkremmerhusavgrå, virvlendesnø. Jegvillefortelleomdetomkveldendavihaddeslått avetternyhetene.Mentåpelignokvilleikkeordene komme.Ingasåpåmegoverbokaogspurtehvajeg sattogmoretmegover.

Usj,sahun,någårviogleggeross.Detblirsikkert strømbruddsnartuansett.Jegskalbaretappevann. DahusketjegenhøststormiNorrstigenforlenge siden.Detvaridetgamlehuset.Etteratlysetgikk, haddejegsittetmedforeldreneogsøskneneminei halvmørketoghørtbraketfrastorefuruersomfalt. Avrevnegreinerslomotvinduenenåogda,ogvinden ulte.Vilurtenokallefempåomstorgranamedde fjærenderøttenekunneståimot.Ellervilledenfalle overhuset?Meningensanoe.Endadetvarfarlig, haddefattergåttut.Hanvillesetilfarfarogfarmor idetandrehuset.Dahankomtilbake,sahanatde haddegåttoglagtseg.Klokkavarbarefireomettermiddagen.

Hvorforihelvetekunnejegikkesi:

Jegsåenulv og fådetutiverden?Menjegvilleikke.Idetminsteen stundvillejeghadetformegselv.

Gudskalviteatjeggjerneskullelokketframden gråskyggen.Haddedetværtmulig.MenHøgbein varutilgjengeligderoppe.

kerskyddehan.Skjønthanburdeogsåskyordene deres.Mendemforstohanikke.

Skiene,sajegforåberoligehenne.Jegtokdemned fratakgrindaogsattedempåtrammen.Detvarbare desomrastened.

15

Nåbrøltestormenderute,ognoeristetogskramlet.Ingalafrasegbokaogsåpådesvartevindusrutene.

Deterjoikkeannetågjøre,haddefarfarsagt. Hvisstrømmengikk,villeikkepumpafungere,såjeg hjalpIngaåfyllebøtterogkjelermedvann.Dajeg

åpnetdøraforåslippeutZenta,blåstesnøeninn,og jeggahennebeskjedomåværerask.Menhunville ikkeut,sådafikkhunslippe.Engammeltispekan holdeseglenge.Lysetgikkakkuratdavialletrevar påveiopptrappa.

Mittliverenbølgesomrørersegentid.Detvar ordjeghaddehørtinneimegganskelenge.Heltsiden sistjegvarhosdoktorenforanginaen,haddedesungetellermessetihodetpåmegnåogda.Jeghadde ingenanelseomhvordekomfra.Kanskjefraeneller annengammelboksomfatterhaddehatt.Dajeg nevnteordeneforInga,søktehundemselvfølgeligpå internett.Detbleenskuffelse,fordiktetbledårligere ifortsettelsen:isvellenderekkervedvindenesstrid. Detvarjoikkenoesærlig.Menjegliktefortsattden førstelinjen:Mittliverenbølgesomrøresentid.Den fikkmegtilåtenkeatsålengenoerørerseg,lever jeg.

Jævladritt,saInga,somnåfortidenhaddeetmer uttrykksfulltspråkenndahunvarijobb.Nåkunne viikkelesepåsenga,såvilåvedsidenavhverandre ogsmåpratetimørket.Likevelsajegingentingom Høgbein.Etterenstundhørtejegatpustenhennesble jevnogrolig.Hunsov.

Kanskjevillejegselvduppeavsnart,påtrossav lydenefrauværet.Tankenevandreturoligsomde pleierrettførmansovner.AtnavnetmitterUlf, burdeikkebetynoeforenulv,tenktejeg.Detgjorde detikkeengangforengammelelghund.ForZenta varjegmatfar.MenhunvisstegodthvemIngasnakkettilnårhunsaUffe.Daløftethunhodetogsåpå meg.Sånthendte.

16

Tankenekretset.Kommenærdem.Se.Barese.Så lengenoerørerseg.Mendetvarførjegsåham,jeg tenkteslik.

Hanvissteikkeomnavnetsitt.Iflokkenvarhan luktensinognærværetsitt.Kanskjedehøye,hvite beina?Utenord,såklart.

Nåvarjeglysvåkenoginnsåatsånnkanmanikke tenke.Ogsåbegyntedetåprikkeibeina,ogdavisste jegatdetvarhåpløst.Någikkdetikkeåsove.

Burdejegtattmedmegkameraetimorges?Detble igjenhjemme,ognåhaddejeghattrikeligmedtidtil

17

Haddehanenflokk?Kanskjehanbarestreifethvileløstetterbytteogparring,enensomvandrersom alleredehaddegåttvidere.Isåfallvardetjomeningsløståsitteogvente,ogdakunnedetværedetsamme attømmerveiendrevigjen.Detvillevelværemuligå kommeoppditmedskuterenlikevel.

JaduHøgbein.Sliktenktejeg.Somomvihaddeen forbindelse.Mendethaddevijoikke.Detvarensidig.SlikdetermedGud.

Egentligvardetjorartåkallehamnoeidethele tatt.Menvimenneskerviljoginavnogskilleved hjelpavdem.OmdetsåbareerSykkelstyretforen piggoksemedtolangehorngreinerellerSvarteFaen fordentungerånen.

Deterklartataltkommertilåfortsetteårøreseg omenselvikkegjørdetlenger.Mendetervanskeligå fatte.Villeforeksempelpelargoniaeneivinduetfortsetteåvokse,ognårvårsolakom,skytenyeskuddog blomstre?HvisikkeIngaglemteåvannedem,selvfølgelig.Villehungjøredethvisjegdøde?

18

Atjegtokfeil,innsåjegmeddetsammejegtenkte det:Ordenevårehardødeligmaktoverdem.Lovens ordogbokstav:Lisensjaktenbegynnerandrejanuar. Hanløper.Skarenertynnogbristersålettatdenikke skaderbeina.Hanflykternå.Snøensomfallertett, ogmørketbegynneråløseoppaltomkringhamog muskleneavspennes.

åtenkeoverdet,ogkommettilatdetvarbildernok. Serfolknoeidetheletattivirkeligheten?

Ogsåårørevedhammedordvarvanskelig.Det varsomomjegikkeriktigtorde.Forrestenerdet ikkelettåbeskriveetlevendevesen.Ågihamet navnvarveletforsøkpååkommenærmereogfået forhold.Ensidig,selvfølgelig,alltidensidig.Mankan ikkekommenærdemmedord.Ellerskanordhaen frykteligmakt.Menikkeoverdem.

Slikkanmantenke.Athanliggerlengeogsynker inniuvitenhet.Destive,lettbevegeligeørenevåker forham,forminnetomluktenliggerunderhalvsøvnenstungeglemsel.Detkanvekkesoppogantaformer.Snøenfykerogtrengerinnmellombarnålene. Hanvethvagraner,menharikkenoeordfordet. Vetatdestore,gamlegranenebeskytter.Hanreiser segogstrekkerpåforbeina,ogdahanharfåttlivi dem,retterhanutettbakbeinomgangenogtøyer det.Iblantharhannoklysttilåkallepådemhanforlotdahanbleenstreifer.Mendetkommerikkelengerenntilathanstrekkerpåhalsen.Munnenformes ikketilethullførvaktsomhetenovertarigjen. Tenkomhanvåknerogkjennerenluktsomfår svarilyskene.Entispe.Hennedetvarsporetterpå

Hankommerganskenær.Destårogserpåhverandre,hunimyrkantenmellomskrinnegranerog hanutepåflatadersnøenliggerdyp.Holdningen henneserslikathangjørsegklartilåtanoenraske, menikkepågåendeskrittmothenne.Kanskjeville hanfåstreifesnutenhennesogkinnetunderøret,for sååsnosegrundthenneogladetfuktigeneselæretrøreveddetlokkende,menlukkedeunderhalen. Menhuntrekkersegtilbakeogforsvinner.Hangår borttilstedetderhunsto,ogpissergodtoggrundig. Lytterlengeetterlydersomkantydepåathunharen flokk.

19

denlillehøyden.Detsvakebildetutslettesstraksi snødrevet.Mendahunigjenvisersegmellomgranene,begynnerhanåløpeetterhenne.Dengode, mettedetispeluktenblirstadigsterkere,slikuroeni lyskeneogsåblirdet.

Dahørerhanensomkaller.Detkommerlangt bortefra,engrov,gammelrøst.Dyptklingerden hule,syngendelydenførdenenderietglefs.Nåkommerlengselentilbaketilham,dragningenmotdet andrelivet.Gåiflokkmotensomerforstortilat hankanklaredenalene.Eteavdetvarme.Ikkeåfå råoverbyttet,mendrivesbortavknurringentilen gammelhannogtennenehanviser,deterfarlig.Nå hørerhanhannensgrovestemmeigjen,ogtispaoppløsesmellomgranene.Hunharenflokk,oghunadlyder.Inneiflokkensbølgendevarmeblirdetvanskelig ånåhenne.Hanfølgerikkeetter,forhanvetathan måventetilhunbryterutigjen,lokketavhanssterke nærvær.Hanskalventesånærhanvåger.

Dajegvåknetordentlig,husketjegtispesporene. FlokkenoppeiBrattenkunneutmerketgodthaet ungdyrsomvartispe.Hunkanhaprøvdåbryteut. Jegmåsidetrettutsomdetvar:Jeghaddesettenulv.