Page 1

NorePeterson {906-1994.Gift med Rosief6dd J6nsson1910-1989' De itta syskonenpi Bokedal fick 23 barn. (Med Hannas adoptivbarn28). Bokedalssyskonenloddes mellan lren 1876 och 1898. Hulda och Nils var de lorsta som bidrog till en ny generationgenom Nore somloddes1906.Vi ser hdr Huldaoch Nils 1928med barnenNore, Alva och Sune.

Nlgra delar av Nore Petersonsliv: Skola. m och militar i ntendenturutbildning HelsingborgsHandelsgymnasiu

Centraleni Bj uv. Lanthandelni CentraleniBjuv dvertogs i slutet av Z}-talet fren fadern Nils och tillsammansmed Rosie utveckladesdennaunder 30och 40 talet medfilialer i Selleberga ochHyllinge. Underdennatid ocksi uppdraginom Skines K6pmannalorbund och engagemangi Eol-ICAs start i Skf,ne. Idrottsengngcmrnget Under ungdomsiren var Nore sekreterare i Bjuvs Idrottsf0reningett tiotal [r och var drivande vid planeringenoch uppbyggnaden av Sellevi idrottsplats.Som aktiv idrottsman var han baste sprintern i Nordvistra Skine under nigra 8r och deltog de i Skineslag. Ett prisi HOganAs//.28 ur dllvarandekronprinsenshand 2:a virldskriget. tvi och ett haht Ar som UnderZ:avarldskriget1939-lg45 tjtinstgiordeNore sammanlagt vid ftiltregementen. regementsintendent och intendent


Nfigra ir i lliilsingborg Etier att ha clverlfltitafftirsrdrelseni Bjuv 1947trll Fritz Ernnell, sorn det beriittasom pi annanplats i dennapirm, arbetadeNore i nagraar sorn disponentvid KdpmflnnensBageri AII i Hiilsingborg. Som intendenti Kristianstad. Erfarenheternafiin krigstiden kom iter att utnyttjas de Nore fi8n 195I och till sin pensionering1972 diinstgjordcvid Militerhclhlsstatren i och lntendenturlbrvaltningen -och -b1.il. it',,'ir.Ju,cklubbcrr tarniljcn Kristianstad. t-]ridgcrr Siillskapct sonrtiivlingslc<Jarc konr darefteratt priigladc sistaiircn av livet. I slutetav 8O-talet skrevNoresjalvner Spridda hagkonlster f rin ett lingt liv. Frin dessavill vi citeraftljande korta avsnitt: "Minga ljusaminnenharjag fiin Bokedal:Niir rnanbryggdeol till-iulen,hdstade ochhiinrtade {iren, lektemeddriineringsroren ochvatten-tiitademedlerafifln rniirgelgraven" "Nfigra ytterligucepisoderfrfrnbanrdourcn: i Bjuv skulletjflrasvarje Alla ttkcn pii lastiglteten jiira i. Dct vzr-iulockandcliir lyrairingenatt Pi girdctrlfig floratiairlatochpytscrrrncdlitc t sornnlar. - naturligtvis k6ttat-fiircrr korrrtill. En pAtrarnsidan av lruset. diirsccltnclerrutvidgade bli lasadrnilare innan l)appakonr ut och avbrdt rnilandet.Jiirnhandlare stor tllick - ca mctenr- kundejag fistadkornrna Custaf Olssonhadefrirr sitt kontorsttinster- tv6rsover.jrimviigen- settden lille milaren i tull ftird med att byta ftirg pn det grdna huset." "Morbror Ottos verkstadvar en bra lekplats,d6rjag holl rcnt pi ltyvelbiinken.Doftertfi'in lirnpannor "Stirskiltkomrrrerjag ihig inliiggnirrgcnav el i afllirettoclt bostaden1910." sittcr iinnu i ndsan." "Sonunarpn till mosterHanttai Hdganiis" alldeleserrsarn innan.iagborjadeskolanreste.jag "Julaffirarna jag intc b6rja iita forrtin moster Hattnakom fran rnims sorn 6retsliingstadag. Vi kunde Hdganiis(hon hiirntadesfrln Ormastorpmed hiistoch vagn.Trlgetoltast forsenat)Medvid.iulbordet var dessutornrnorbrorOtto och mostcrSehna,Arrrryoch (llara. Vi veui all fall sf rning4 kanskenigot senarei tiden,att Alva ochjag fick sitta vid ett litet bord vid sidatt." "1924 Rekryttjiinstg6ringen blcv jag inkalladtill rnostringoch tilldclad lntcndcrrtunruppenra. " pii Fredrikshovi Stockholln." Fick piborjadesl616 1925pi lntendenturenes studentkonrpani pennissionoch restehem 6vcr en dag till Fiilleberga och Surtcsdoll och Alvas kottfinnatiolt. nridstrrnrnardagert 1925." "Tle jag Sktne. Skine-G(itc:borg, Gdteborg-Skineoch Kopenhamn ldmtt: ginger representcrade Skinc." "Aflitrshuset (lcntraliordningstiillts till sotn liin bdrjarrhadcvarit nre'jerihadcurrdcr'handclsliircrtingett speceri-och k6ttafllir med stcngolv.l{usct byggdestill och gav utrynrrneftir rnobelafliiroclt rakstuga " uttiver lokalema lor di versehatrdel. Hdsten 1927."Pi sondagenkom sa Rosie- en shelandevacker flicka med svart hir och ett glatt och "Vi cyklade till Astorpvinnandeleende.Och Rosie korn rakt irr i Nores lrjiirta for att dtir forbliva." l0 kronor." for rninder med iin Perslundoch dansadeoch drack kaffe brod

Norc

Petcrson 1906-1994

Elsy, Bo och Eva

Itosic Pctcrson r9r0-r989

D - Hulda 1883 - 1959 Nore och Rosie Berättelse skriven av Elsy Bo Eva  

Centralen i Bj uv. Lanthandelni CentraleniBjuv dvertogs i slutet av Z}-talet fren fadern Nils och tillsammans med Rosie utvecklades denna un...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you