Page 1

Clara Frirnamn

Clara Dorotea

F6dd

1898-08-07

D6d

1980-08-15

Utbildning Bostadsorter

Bokedal, Hogands, Bjuv, Ekeby, (Ater till Bjuv), Helsingborg

Sysselsiittning

Affiirsbitriide hos Hanna i Hirganiis Affiirsbitriide hos Hulda och Nils i Bjuv Medhjalpare i egna affiirsr6relsen i Ekeby och Bjuv

Uppdrag

\-

Gift

Midsom mar d ag 1922.Dubbelbrollop pA Fiilleberga

med

Fritz Leonard Emnell

F6dd

1894-10-18

D6d

1971-09-12

Bostadsorter

Hy[i.ge,

Bjuv, Ekeby, (Ater till Bjuv), Helsingborg

Utbildning \-

Sysselslittning

Springpojke Affiirsbitriide AffarsforestAndare i Bjuv Egen handlande i Ekeby och Bjuv

Uppdrag

Hemviirnschef Huvudman och revisor i Sparbanken Ko pm annafdreningens ordforand e Ledamot i taxeringsniimnden Ledamot i arbetsloshetsndmnden

Efiternamn

Emnell

Barn

Gulli (H1) Lennart (FI2)


Clara Dorotea Emnell, 189&1980

lata var den sista i raden av Bokedalssyskon. Tillsammans med A*y gjorde hon siillskaptill Haberga skola. Det var en strdcka pA ca. 5 km som duglig"r, awerkades till fots i ur och skur sAvlil till skolur, ro* 6ter till Bokedal.

Vid allt for dAligt viider har det berlittats att Nils, som vid den tiden var den broder som fottfarande arbetade hemma pa Bokedal, " gjord,esig drende" attmed hiistskjuts hamta de tv6 smasystrarna. Huruvida deras far kat d" utt a"tta forhAllande har aldrig utretts. Clara var endast 11 Ar dA hennes far dog och 16 ir dA modern dog. Men Hulda som gift sig med Nils Peterson var den som tog hand om sina smAsyskon. I tonAren fick Clara anstiilhring i Hannas affar i Hogands och llirde sig affiirsyrket bakom disken, allt under Hannas striinga beskydd. hr 1922gifte sig Clara med FritzEmnell som vid den tiden var affarsforestAndare hos svAger Nils Peterson i Bjuv, alltsA Nils som var gift med Hulda. Clara och Frit z flyttade in pA tredje vAningen i den rtoru Petersonska affiirs- och bostadsfastigheten pA jiirnviigsgatan i Bjuv. Affiirerna i fastigheten gick under beniimningen "Centralen i Bjuv". Fore giftermilet sAg Hulda till att smAsystrarna A*y och Clara fick lara sig laga god och darfill sA kallat fin mat. A*y och Clara gifte sig samtidigt och det va*tori dubbelbrollop pA Fiilleberga, vilket Hulda och Nils uour,g*tid" och bekostade. Hulda och Nils bekostade ocksA viss tids praktiktjiinst fitr smAsystrarn a paRee Viirdshus. SAsmininSom blev det trAngt med chefer pA Centralen i Bjuv i och med att Hulda och Nils son Nore vdxt till och ansigs viilutbildad och mogen att ta over. Nils Peterson och andra svAgrar hjalpte da til och gjorde Jet mojligt for Clara och Fritz att kopa en egen affar i Ekeby. Vid denna tidpunkt Ar 1926 hade Fritz arbetat i Centralen i 18 ar. Han borjade som sPringPojke vid 14 irs ilder. Clara hade arbetat i affiiren nAgra ar fore brollopet och diirefter sporadiskt. Afftiren som overtogs frAn en lildre handlare var ganska sA nedgAngen. Men Clara och Fritz slet med hArt arbete som goda handlande och affiiren utvecklades. Emellertid var det mAnga g&ngerskralt med ekonomin och svAgrarna viintade pA riintor och amorteringar. Under de forsta Aren i Ekeby levererade Adolf ktrttprodukter varje fredag morgon. Han kom pA morgonen och ndr lossningen var ttaiUiod Clara pi frukost... Adolf tog giirna ett par " iogar dartill" och kdrde d?irefter hem igutt med sin Chevrolet lastbil av 20-tals modell. SAsmAningom utokades affaren efter dAtida forhAllanden med en forstklassig kottbutik och hor och hiipna "kylrum med skyltfons ter" installerades. Detta var nigon gAng i slutet av 1930-talet. Fritz var en duktig handlare och affdren utvecklades inte minst med fardiglagad mat som Clara och hembitradet svarade for. Bide Clara och Frit z var populiira och omtyckta i Ekeby. Detta vittnar dven en hel del uppdrag som de tilldelades utanfor affiren.


'-

\

Fritz var en hel del engagerad inom kopmannaorganisationerna samt ortens Sparbank och Clara inom bl.a. Rdda Korset. Under krigsAren pe 1940-talet, dA forsvarsviljan var hog, var Fntz engagerad som Hemviirnschef i Ekeby och ytterligare nAgra kommuner. Clara var aktiv inom Lottarorelsen. At*tt rullade vidare och Ar 1947framkom det att Nore onskade lAgga av med afftuen i Bjuv. Clara och Fritz erbjods di komma tillbaka till Bjuv och den plats och affiir, ddr de bott och verkat som nygifta. SAblev det och affiiren i Ekeby sAldes. Clara och Fritz overtog affdren i Bjuv. Under Bjuvtiden fortsatte Fritz inom Sparbanken, nu som revisor i Bjuvs Sparbank. Diirtill var Fritz ordforande i Bjuvs K6pmannaf6rening samt hade nAgot kommunalt uppdrag. BAde Clara och Fritz verkade vidare inom hemvdrn och lottakAr. Clara engagerade sig ocksA inom husmodersfbreningen. 1965 var Clara65 Ar och Fritz6g ir. Tiderna hade kdrvat till sig, ansAg de, och nya stOrre affitrsformer med "snabbkdp" etc. var pA vag. Under alla Aren med aff;irerna i siviil Ekeby som Bjuv var dotter Gulli en ovdrderlig kraft och pappaFritz "hogra hand", minst sagt. Vid denna tid var ocksA Gulli gift och hade smAbarn. Det ftill sig naturligt att hon ej var intresserad overtaga affdren. Clara hade redan pA ett tidigt stadium uttryckt en bestdmd onskan om att sonen Lennart ej skulle bli handlare "och alltid ha ont om pengar". Beslutet fattades och affdren i Bjuv overliits till ICA och Clara och Fritz flyttade till Flelsingborg och bosatte sig inom HSB. Clara fick nu tid over att skota det nya hemmet och kunde iigna sig At somnad och brodyr, som hon var sA duktig pA och intresserad av. Fritz verkade en tid som vice viird inom HSB och hade iiven ett arbete pA Helsingborgs Spikfabrik fram tills dess han fyllde 75 hr. Efter Frltz 75-Arsdagvacklade hiilsan och han avled 77 hr gammal. Clara blev 82 Ar gammal och vistades under hennes sista ir som serviceboende pA Fregatten pe Rae. Att hon skulle bo hiir sina sista Ar, bestdmde hon pA ett ganska tidigt stadium efter Fntz bortgAng. Allt tydde ocksA pA att hon trivdes och var n6jd med sitt beslut. Foriildrarnas sista Ar priiglades i mangt och mycket av sjukdomar. Frltzvar vid sin bortgAng helt dement (Aderforkalkad enligt den tidens beniimning). Clara drabbades av kallbrand i ena foten och fick benet amputerat nedanfor knat. Hennes hjiirta sviktade mot slutet, men intellektet forblev klart in i det sista. Lennart Emnell


Clara

Fritz


i f , , (-fi-

Dubbelbrollop pA Fzilleberga21/ 6 7922 Clara & Fritz Anny & Cunnar

H - Clara - 1889 - 1989 - Person beskrivning  
H - Clara - 1889 - 1989 - Person beskrivning  

1980-08-15 Uppdrag med 1898-08-07 F6dd D6d 1894-10-18 Midsom mar d ag 1922. Dubbelbrollop pA F iilleberga F6dd D6d Fritz Leonard Emnell Clar...

Advertisement