Page 1

Ni/s Fdrnamn

Nils Albert

F6dd

1890-03-31

D6d

1972-06-17

Utbildning

Folkskola Folkhogskola i Svalov Lantmannaskolan Fridhem

Bostadsorter

Bokedal, Bjuv, Grevie

Sysselsiittning

Lantbrukare Handlare

Uppdrag

Niimndeman Hiiradsdomare V. ordforande i Nordvdstra SkAnesSpannmAlsforening Ordforande i Grevie Civilforsvarsndmnd Styrelseledamot i Grevie Vattenforening Styrelseledamot i Bjiire HembygdsfOrening

Gift

1917-06-23

1957-10-02

med

Ahna Elvira Thomasson

Miirta Amalia ElisabethRydstedt

F6dd

1891-04-18

1914-01-07

D6d

1954-09-30

1995-03-15

Bostadsorter

Valleber4a.,Ekeby, Grevie

Eskilstuna,Grevie

Utbildning Sysselsiittning

SmAskoleldrarinna

Efternamn

Nilsson

Barn

Sven (F1) Ingrid (F2)


Nils Albert Nilsson ,1890-7972 ils Albert Nilsson foddes den 31 mars 1890i Ekeby. Han var den sjiitte i syskonskaran pi Atta barn. Efter honom kom sysfrarna Anny och Clara, och Nils var siledes yngst bland broderna. Nils vdxte uPp i Bjuv, ddr han ocksi gick i folkskolan. Senare utbildades han pA Svalovs Fotkhogskola och Lantmannaskolan Fridhem 7gl4 - 7gl1. 7975,dA Nils var 25 Ar, overtog han arrendet av Bjuvs prdstgArd,vilken han innehade i atta ar. under denna period gifte han sig 1917med Alma Nilsson, som var -Et"uy. smaskoleliirarinna, dven hon bordig Fr6n 1918 kom fdrsta barnet, en son, som doptes till Sven-Erik. Tre Ar senare f6ddes deras dotter Ingrid. 7923 flyttade hela familjen tifl Grevie, ddr NiIs overtog en lanthandel av Sven Pedrsson.Fram till 1945 handlade NiIs dven med spammAl, koks och ved. Han var under denna tid vice ordforande i Nordvistra SkAnesSpannmAlsforening. Affiirsrorelsen expanderade och 1945oppnades en filial i badorten segelstorp,fem kilometer frin Grevie. I sommarhuset, som Nils och sonen Sven byggde tillsummans, drivs iin idag affar sommartid. Nils Atnlot allmiinhetens fortroende och ansigs vara en duglig man. Bl.a.satt han som ndmndeman i Sddra Asbo och Bjiire hZiradsrdtti ett trettiotal 6r och 796g utndmndes han till haradsdomare. Han var aven ordforande i Grevie civilforsvarsndmnd och satt i styrelsenf6r Grevie vattenforening. Vidare var Nils med och bildade Bjiire hembygdsfbrening och satt dven med i dess stvrelse. Han har for dessaoch andra fortro"t a"nppdra[ i det allmdnnas $iinst mottagit kungliga medaljen for medborgerlig forq'anst^ 7954 dog Fru Alma,63 Ar gammal, efter en tids sjukdom och sonen Sven overtog affAren i Crevie. 7957,den 26 oktober, gifte Nils om sig med Marta Rydstedt. paret bodde kvar i huset i Grevie fram till Svens dod 7972.I huset drev sonen Sven affaren vidare fram till 7987,dA han pensionerades.BAdeSven och dottern Ingrid iir nu avlidna, men namnet Nils lever kvar i generationerna och somor*ur, lgg2d6pte Svens dotter Cecilia sin lille son rill Nils. Cecilia Hernborg

Nils

Alma

Mdrta

F - Nils - 1890 - 1972 - Person Beskrivning  

1954-09-30 1957-10-02 1914-01-07 Fdrnamn Eskilstuna, Grevie 1890-03-31 Uppdrag SmAskoleldrarinna F6dd D6d Efternamn F6dd D6d Nils Albert 197...

Advertisement