Page 1

Hanna Ftirnamn

Hanna

F6dd

1879-12-22

D6d

1974-10-27

Utbildning Bostadsorter

Bokedal, GrAmanstorp, Hoganiis, Bjuv, Helsingborg

Sysselsiittning

GrAmanstorp i familj Egen kott- och diversehandel i Hoganiis

Gift

1925-05-27

med

Johannes Jonsson

F6dd

1866-12-37

D6d

1946-08-02

Bostadsorter

Lunnom, Tibbarp (Bjuv)

Utbildning Sysselsiittning

Lantbrukare Auktionsfdrriittare Bouppteckning och arvskiften

Uppdrag

Huvudman i Luggude Sparbank

Efternamn

Jonsson

Barn (Hannas adpotivbarn)

Albin (C1) Gunnar (C2) Rut (C3) Gun (C4) Asta (C5)


Hanna Nilsson, \879-1974 anna foddes 1,879som nummer tre i syskonskaran . Om hennes uppv2ixtAr vet vi tyvZirr inte sA myckef men efter avslutad skolgAng fick hon, som alla de andra syskonen, ldra sig affiirsyrket med hjalp av Huldas man Nils. Efter nAgra Ars liirotid hos Flulda blev Hanna iigare till en egen speceria ffar i Hoganiis. Detta mAste vid denna tid ha varit synnerligen ovanligt och smAtt sensationellt. Att kvinnor drev egen rorelse hdrde definitivt inte till det normala i borjan av nittonhundratalet. Tyviirr vet vi inte heller sA mycket om affiiren i Hoganiis. Elaka tungor inom sl?ikten har emellertid antytt att ransoneringen under forsta viirldskriget aldrig riktigt slog igenom i Hannas affiir. Det mA vara hur det vill med detta, men allt tyder pe att Hanna lyckades driva sin verksamhet med god lonsamhet. 1925 gifte sig Hanna med johannes.|onsson i Tibbarp. Denne, som var far till Annys man Gunnar och bror till Adolfs hustru Mandis, hade tidigt blivit dnkeman. johannes forsta hustru Betty, bOrdig fran Norra Vram, var lungsjuk och dog 1919. Inom parentes kan ndmnas att Bettys bror var kiind som "Astorps kung" eller "Axel S". Ffan hette egentligen Axel Sigfrid |onsson och var direktor for en stor fuma i Astorp, som han drev tillsammans med sin bror.. I och med Hannas giftermil uppstod det miirkliga forhAllandet att hon blev styvmor till sin svAger Gunnar och att A*y fick en svdrmor som ocksA var hennes syster. Tala om krAngliga slaktforhAllanden! johannes i Tibbarp hade drivit lantbruk, men overlAtit detta till :ildste sonen Albin, som pi iigornabyggt nytt boningshus och nya stallar och logar. Hanna och fohannes bodde kvar i den gamla fastigheten. johannes hade vid sidan av lantbruket sysslat med auktionsverksamhet och bouppteckningar. Han var dessutom ombud f6r ett fdrsiikringsbolag. Med Hannas hjalp fortsatte han med detta sedan han liimnat lantbruket. I de gamla hlist- och kostallarna hade de en hel del hons och en mycket stor triidgArd som hjalpte till att hilla dem sysselsatta. Med dagens siitt att se pA tillvaron skulle |ohannes troligen ha ansetts vara en si kallad mansgris. Det fanns under mAnga ar ett hembitriide i huset. Hon och Hanna var stiindigt sysselsatta med arbete av olika slag. Johannes njot av tillvaron som pensioniir frAn lantbruket och sA mAnga "manliga sysslor" fanns inte kvar. Han matade honsen, slaktade kycklingar och honor niir detta var aktuellt, men ignade sig i ovrigt it kortspel med barnbarry meditationer i honshuset och annat som han tyckte var trevligt. Han var en mycket sndll man och hade viildigt god hand med barn. Hanna var liksom alla syskonen oerhort flitig och arbetade stiindigt med nAgonting. I tradgArden fanns biir och frukt i massor och inte det minsta lilla fick forfaras. Det syltades och saftades i det oiindliga och man har svArt att forstA hur allt kunde konsumeras under vintern. Ett par gAnger under Aret tviittades det. En tviitterska anliinde och samtliga kvinnor var under ett par dagar fullt sysselsatta med att tviitta all smutstvdtt som samlats


under ett halvir. Tviitten koktes i en stor gryta och hanterades sedan pi gammalt vis iinda tills den lig snygg och manglad eller struken pA plats i skApen. J'vdtterskan,som levde pA att gir runt och tvdtta hos folk, var nAstan lika vit i skinnet som tvdtten hon arbetade med. Hon vistades ju stdncligt i vattenAnga i olika tvdttstugor. Under tv?ittdagarna dracks det bAde formiddags- och eftermiddagskaffe. Det var ocksi mycket noga att man skulle ha nybakt vetebrocl till kaffet. Hanna ochJohannes hade bil iinda tills Johannes pga. Alcler fick svArigheter att kora. NAgra ginger varje sommar korde man till Strandbaden for att bada i havet. I ovrigt blev det mest korta turer till Bjuv och till slakten. Niir det inte liingre gick att kora bil overgick bAde Hanna och Johannes till cykel. Att detta inte var helt riskfritt framgick av ett jiittelikt iirr i huvudet pA Johannes under senareAr. Johannesdog 7946.Tyviirr kom Hanna aldrig riktigt over detta och fann sig sedan dess aldrig riktigt till rZitta.FIon sAlde fastigheten i Tibbarp och kopte c'tt hus inne i Biuv. Hiir vantrivdes hon kolossalt och flyttade till en liigenhet i tlelsingborg i vilken hon bodde till sin d6d 7974. Torsten Gunnarsson

Hanna

Johannes

C - Hanna 1879 - 1974 - Person beskrivning  

med Johannes Jonsson Lunnom, Tibbarp (Bjuv) Bokedal, GrAmanstorp, Hoganiis, Bjuv, Helsingborg Jonsson F6dd F6dd Efternamn D6d D6d 1946-08-02...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you