Page 1

Otto Ftirnamn

Otto Alfred

F6dd

7876-06-02

Dod

p58-A4-21,

Utbildning

Folkskola

Bostadsorter

Bokedaf Bjuv, Ramlosa Brunn

Sysselsiittning

Mobelsnickare MObelhandlare

Uppdrag

Huvudman i Sparbanken m.m.

Gift

J U L Ll g l t

december1930

med

Selma Jonsson

Julia Emnell

F6dd

1877-01-13

1897-03-07

D6d

1929-02-08

1979-08-30 Bjuv, RamlosaBrunn, Helsingborg

Bostadsorter

Utbildning Sysselsiittning

Medhjalpare i rorelsen

Eftternamn

Nilsson

Barn

ulla(A1)

Telefonist Medhialparei rorelsen


Otto Alfred Nilsson, 187G1958

tto var den iildste i Bokedalssyskonskara.Han bodde kvar i hemmet till 20ArsAldern.Otto gick i snickarlaraoch visade tidigt anlag fOr yrket. Han "landsvhgen". arbetadei en snickarverkstadvid

\-

Uppgifter finns ocksA om att Otto omkring ar 1905 arbetade i farbror Anders vagnmakeri. Var nu farbror Anders kommer in i bilden dr oklart. DA Otto gifte sig med Selma fick de bostad pA tredje vAningen i Hulda och Nils Petersons stora bostads- och affiirsfastighet i Bjuv. "Centralen". Affiirerna i fastigheten gick alltid under beniimningen I fastigheten startade Otto m6belaffiir och m6belsnickeriverksamhet. Otto var en duktig hantverkare och yrkesmâ‚Źrn. Verksamheten utvecklades och omkring 1915 flyttades mdbelaffer, verkstad och bostad till en ny fastighet pA Storgatan. Fastigheten uppfordes helt i egen regi. Selma avled 1,929och Otto bodde ensam i fastigheten tillsammans med fosterdotte Margit. I december L930 gifte Otto sig med julia Emnell. Julia var yngsta syster till Fritz Emnell, som i sin tur var gift med Clara, det yngsta av Bokedalssyskonen. De blev alltsA dubbelslakt. Efter giftermilet 1930 blev julia, som tidigare var telefonist pA Bjuvs telefonstation, mycket verksam i m6belaffiiren. Hon arbetade bAde med forsiiljning, bokforing och kundkontakter. MAnga kunder kom lAngvaga ifrAn och bjods dA pA kaffe eller till och med mat. Hembitriide fanns, men dA ofta unga och oerfarna, som behovde mycket instruktioner och stod. 1932 fbddes dottern Ulla. Verksamheten i mobelaffiiren fortskred med gott resulta till 1945, de Ofto var 59 Ar gammal. Affliren sildes till Edv. Olssons Mobelaffiir i Hasslarp, som pA det sdttet kom att driva tvA affdrer. I Bjuv arbetad" Ak" och Majt

\.-

Olsson. Under sin verksamma tid i Bjuv sk6tte Otto sin affiir samt en del uppdrag, bland annat var han huvudman i Sparbanken. Han var ocksA den man som ritat banken, ansvarat for byggnationen samt levererat alla mOblerna till banken. Julia sydde alli gardiner samt en del rullgardiner till banken. Otto hade tidigare ocksA ritat och ansvarat firr byggandet av slakteriet samt fastigheten vid Jiirnviigsgatan i Bjuv. Ar 1945 kopte Otto en villa i Raml6sa Brunn och familjen flyttade dit. NAgra lugna filljde. Otto sysselsattesig med att liisa bcker samt att sy ryamattor. Dessa lugna ir var dock inte helt friktionsfria eftersom Otto pA grund av en magAkomma tidvis mAste vistas pA sjukhus. Sista sjukhusvistelsen var 1958, dA Otto dog i lunginflammation den 21' aprrl,82 Ar gammal. Julia och Ulla bodde diirefter kvar i villan i Ramlosa till midsommar 196'1,,di villar sAldes till Karl-Erik och Gulli fansson, Claras svdrson och dotter. Julia och Ulla flyttade till en HSB-lagenhet pA Domaregatan pi Elineberg. Ulla bodde hemma til17967, dA hon gifte sig och flyttade till Stockhohn. Julia bodd kvar pA Domaregatan och klarade sig bra ensam il11979, dA hon f6ll i liigenheten och brot lArbenshalsen.


Julia dog i lunginflammation den 30 augustt1979, 82 Ar gammal. Ulla Gustafsson

Ottcr

Se'lnt.t

Julia

A - Otto 1876 - 1958 - Person beskrivning  

1877-01-13 1897-03-07 1979-08-30 Bokedaf Bjuv, Ramlosa Brunn 1929-02-08 Uppdrag med F6dd F6dd Dod D6d 7876-06-02 Bostadsorter p58-A4-21, Eft...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you