Issuu on Google+

2 0 1 1 2 0 1 2


К ОНТЕК СТИСИТУАЦИЯ с ъще с т в у в а щас и т у а ц и я

Но в о п р о е к т н ас и т у а ц и я

б ъл . Ал . Ст а мб о л и й с к и

б у л . К . Ве л и ч к о в

Па р ц е л ътн аз а с т р о я в а н е с ен а ми р ан ак р ъс т о в и ще т он аб у л . К . Ве л и ч к о ви у л . Ал . Ст а мб о л и й с к ив г р . Со фи я . Ха р а к т е р и с т и к и н ао к о л н а т а с р е д ас а : н е е д н о р о д н ас р у к т у р а ит и оз а с т р о я в а н е . Вб л и з о с т с ен а ми р а тп р е д и мн ожи л и щн ис г р а д и , е д н о е т а жн ии мн о г о е т а жн и , з а с т р о е н и п р е зр а з л и ч н ип е р и д ин а г р а д а . До ми н а н т авс р е д а т а ес д а н и е т о“ Дв о р е цн ад е ц а т а ” По д ч е т а н и яп о д х о дк ъм г л а в н и яв х о дз а в ър шв а мн и мово г р а д т ан ат р о т о а р а . . Те р е н ътесо б е з п е ч е н а д о с с т ъп н о с тсг р а д с к ит р а н с п о р тиу д о б н ив р ъз к и са в т о мо б и л е нт р а фи к п о с о к а с е в е р-юг , и з т о к-з а п а д .


Сг р а д а т аек о мп о з и р а н ао т д в ао б е ма . Ед н о е т а жн о т о т я л оп р и е мао с н о в н офу н к ц и ио б с л у жв а щиг о о с т и т ен а к и н о т е а т ър а . Ве д р и яо б е м о тк о мп о з и ц и я т ас еп о ме ща в а к и н о з а л аз а2 4 0з р и т е л и , а д н и ми с т р а ц и яик и н ок а б и н а .

Ра з п р е д е л е н и еК 0 . 0 0


Па р к и р а н е т оеп е р п е н д и к у л я р н о , вп о д з е ме нп а р к и н гсе д н о п о с о ч н и р а мп и . Па р к о ме с т аз а4 2а в т о мо б и л а . По д з е мн и яп а р к и н ги мав р з ък ас ъс с у т е р е н ан ак и н о т о .


РАЗ РЕЗ1 1

РАЗ РЕЗ2 2


ФАСАДАИЗ ТОК

ФАСАДАСЕВЕР

ФАСАДАЮГ

ФАСАДАЗ АПАД

МАТЕРИАЛИТЕНАФАСАДАТАСАОБШИВК АОТ ТЕХНИЧЕСК ОДЪРВОИ ОК АЧЕНИПАНАОТВИДИМ ШЛАЙФАНБЕТОН. ОСТЪК ЛЕНИТЕВИТРИНИСЪС СТРУК ТУРНАНОСЕЩАСИСТЕМА.


Small Cinema Theater