Page 1

2 0 1 1 2 0 1 2


К ОНТЕК СТИСИТУАЦИЯ с ъще с т в у в а щас и т у а ц и я

Но в о п р о е к т н ас и т у а ц и я

б ъл . Ал . Ст а мб о л и й с к и

б у л . К . Ве л и ч к о в

Па р ц е л ътн аз а с т р о я в а н е с ен а ми р ан ак р ъс т о в и ще т он аб у л . К . Ве л и ч к о ви у л . Ал . Ст а мб о л и й с к ив г р . Со фи я . Ха р а к т е р и с т и к и н ао к о л н а т а с р е д ас а : н е е д н о р о д н ас р у к т у р а ит и оз а с т р о я в а н е . Вб л и з о с т с ен а ми р а тп р е д и мн ожи л и щн ис г р а д и , е д н о е т а жн ии мн о г о е т а жн и , з а с т р о е н и п р е зр а з л и ч н ип е р и д ин а г р а д а . До ми н а н т авс р е д а т а ес д а н и е т о“ Дв о р е цн ад е ц а т а ” По д ч е т а н и яп о д х о дк ъм г л а в н и яв х о дз а в ър шв а мн и мово г р а д т ан ат р о т о а р а . . Те р е н ътесо б е з п е ч е н а д о с с т ъп н о с тсг р а д с к ит р а н с п о р тиу д о б н ив р ъз к и са в т о мо б и л е нт р а фи к п о с о к а с е в е р-юг , и з т о к-з а п а д .


Сг р а д а т аек о мп о з и р а н ао т д в ао б е ма . Ед н о е т а жн о т о т я л оп р и е мао с н о в н офу н к ц и ио б с л у жв а щиг о о с т и т ен а к и н о т е а т ър а . Ве д р и яо б е м о тк о мп о з и ц и я т ас еп о ме ща в а к и н о з а л аз а2 4 0з р и т е л и , а д н и ми с т р а ц и яик и н ок а б и н а .

Ра з п р е д е л е н и еК 0 . 0 0


Па р к и р а н е т оеп е р п е н д и к у л я р н о , вп о д з е ме нп а р к и н гсе д н о п о с о ч н и р а мп и . Па р к о ме с т аз а4 2а в т о мо б и л а . По д з е мн и яп а р к и н ги мав р з ък ас ъс с у т е р е н ан ак и н о т о .


РАЗ РЕЗ1 1

РАЗ РЕЗ2 2


ФАСАДАИЗ ТОК

ФАСАДАСЕВЕР

ФАСАДАЮГ

ФАСАДАЗ АПАД

МАТЕРИАЛИТЕНАФАСАДАТАСАОБШИВК АОТ ТЕХНИЧЕСК ОДЪРВОИ ОК АЧЕНИПАНАОТВИДИМ ШЛАЙФАНБЕТОН. ОСТЪК ЛЕНИТЕВИТРИНИСЪС СТРУК ТУРНАНОСЕЩАСИСТЕМА.

Small Cinema Theater  

Project is about Cinema Theater. The site is situated near center of Sofia, in a very pluralistic area. I used ACAD,RevitArchitecture,Photo...

Advertisement