Page 92

SELEKTORI/ICE FESTIVALA / FESTIVAL PROGRAMMERS: Giorgio Ursini Uršić Dino Mustafić Selma Spahić Vida Ognjenović DIREKCIJA / DIRECTORATE: Dajana Gurda Lejla Hasanbegović Ira Isović Belma Jusufović Mirna Ler Aida Mujković Dino Mustafić Bojan Mustur Selma Spahić Mirsada Škrijelj FOTOGRAFI / PHOTOGRAPHERS: Velija Hasanbegović Nikola Blagojević ODNOSI SA JAVNOŠĆU / PUBLIC RELATIONS: Una Bejtović Emir Muhamedagić Benjamin Bajramović Rasim Pavica IZDAVAČ / PUBLISHER: J.U. MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Public Institution MES - International Theater Festival – MESS Scene ZA IZDAVAČA / FOR PUBLISHER: Dino Mustafić UREDNICA / EDITOR: Belma Jusufović ADAPTACIJA TEKSTOVA / TEXT ADAPTATIONS: Nejra Babić

92

PRIJEVOD / TRANSLATION: Selma Asotić Merima Dervišić Jovan Eranović Nedžla Idrizbegović D. Sarzinski Aida Spahić DIZAJN / DESIGN: Fabrika DTP: Bojan Mustur ŠTAMPA / PRINT: Blicdruk TIRAŽ / COPIES: 1.000

55th International Theater Festival MESS  

55th International Theater Festival MESS Official cataloque

55th International Theater Festival MESS  

55th International Theater Festival MESS Official cataloque

Advertisement